PDG-20150513-YSS.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id PDG-20150513-YSS

\ref PDG-20150513-YSS.001 \recid 150711190008286020382586 \start 0:00:00.78 \end 0:00:03.21 \sp YETYSS \ph kalaw maminaŋ lakilaki tu manapiᵃʔ banduᵃ \tx kalau maminang laki-laki tu manapiak bandua? \mb kalau ma- m- pinang laki ~ laki tu ma- n- tapiak bandua \ge TOP MA- N- propose male ~ male that MA- N- light.blow cross.beam \fti kalau meminang laki-laki itu namanya 'manapiak bandua'?

\ref PDG-20150513-YSS.002 \recid 150711190008676566265150 \start 0:00:03.54 \end 0:00:04.45 \sp RSTYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.003 \recid 150711190008557473033712 \start 0:00:04.78 \end 0:00:06.17 \sp EXPYSS \ph lah mulay lay ʔa \tx lah mulai lai, a. \mb lah mulai lai a \ge PAST begin more FILL \fti udah, silahkan mulai.

\ref PDG-20150513-YSS.004 \recid 150711190008790105569175 \start 0:00:07.24 \end 0:00:09.23 \sp RSTYSS \ph jadi kalaw maminaŋ \tx jadi kalau maminang... \mb jadi kalau ma- m- pinang \ge become TOP MA- N- propose \fti jadi kalau meminang...

\ref PDG-20150513-YSS.005 \recid 150711190008239586043404 \start 0:00:10.06 \end 0:00:12.44 \sp RSTYSS \ph lakilaki ʔarti ɲo calon marapulay \tx laki-laki, arti nyo calon marapulai. \mb laki ~ laki arti nyo calon marapulai \ge male ~ male meaning 3 candidate bridegroom \fti laki-laki atau calon pengantin pria.

\ref PDG-20150513-YSS.006 \recid 150711190008819638798059 \start 0:00:12.82 \end 0:00:13.87 \sp EXPYSS \ph ʔawaʔ pihaʔ padusi \tx awak pihak padusi. \mb awak pihak padusi \ge 3 side female \fti kita sebagai pihak perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.007 \recid 150711190009695011083967 \start 0:00:13.67 \end 0:00:15.03 \sp RSTYSS \ph ʔawaʔ pihaʔ nan padusi \tx awak pihak nan padusi. \mb awak pihak nan padusi \ge 3 side REL female \fti kita sebagai pihak perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.008 \recid 150711190009274760874826 \start 0:00:16.3 \end 0:00:19.01 \sp RSTYSS \ph sabalun ʔitutu ʔado carito dari ʔuraŋ gaʔeʔ \tx sabalun itutu ado carito dari urang gaek. \mb sa- balun i- tu ~ tu ado carito dari urang gaek \ge SA- not.yet I- that ~ that exist story from person parent \fti sebelum itu orang tua masing-masing calon pengantin sudah bermusyawarah.

\ref PDG-20150513-YSS.009 \recid 150711190009871335354306 \start 0:00:20.43 \end 0:00:21.62 \sp RSTYSS \ph carito raŋ gaʔeʔ ko \tx carito rang gaek ko. \mb carito rang gaek ko \ge story person parent this \fti hasil dari musyawarah orang tua.

\ref PDG-20150513-YSS.010 \recid 150711190009552618214440 \start 0:00:21.98 \end 0:00:23.45 \sp RSTYSS \ph ɲo sampayan ka niniᵃʔmamaʔ \tx nyo sampaian ka niniak.mamak. \mb nyo sampai -an ka niniak.mamak \ge 3 arrive -QAN to the.honorable.maternal.uncle \fti disampaikan ke ninik mamak.

\ref PDG-20150513-YSS.011 \recid 150711190009401040580728 \start 0:00:25.19 \end 0:00:26.65 \sp EXPYSS \ph raŋ gaʔeʔ padusi ko \tx rang gaek padusi ko. \mb rang gaek padusi ko \ge person parent female this \fti orang tua calon pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.012 \recid 150711190009938360872118 \start 0:00:27.62 \end 0:00:28.76 \sp RSTYSS \ph beko dataŋ lah \tx beko datang lah. \mb beko datang lah \ge later come LAH \fti setelah itu, datang lah.

\ref PDG-20150513-YSS.013 \recid 150711190009884617520914 \start 0:00:30.86 \end 0:00:34.17 \sp RSTYSS \ph ʔuraŋ gaʔeʔ lakilaki ʔe niniᵃʔmamaʔ lakilaki \tx urang gaek laki-laki e niniak.mamak laki-laki. \mb urang gaek laki ~ laki e niniak.mamak laki ~ laki \ge person parent male ~ male FILL the.honorable.maternal.uncle male ~ male \fti ninik mamak dari calon pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.014 \recid 150711190009703425599028 \start 0:00:34.43 \end 0:00:36.3 \sp YETYSS \ph padusi lah ɲo \tx padusi lah nyo. \mb padusi lah nyo \ge female LAH 3 \fti bukannya pihak perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.015 \recid 150711190009716911973105 \start 0:00:37.7 \end 0:00:39.25 \sp RSTYSS \ph niniᵃʔmamaʔ padusi \tx niniak.mamak padusi. \mb niniak.mamak padusi \ge the.honorable.maternal.uncle female \fti iya, ninik mamak pihak perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.016 \recid 150711190009824723636451 \start 0:00:39.5 \end 0:00:41.91 \sp RSTYSS \ph leŋkap ʔuraŋ sumando niniᵃʔmamaʔ \tx lengkap urang sumando, niniak.mamak. \mb lengkap urang sumando niniak.mamak \ge complete person sibling.in.law the.honorable.maternal.uncle \fti lengkap dengan 'uran sumando' dan ninik mamak.

\ref PDG-20150513-YSS.017 \recid 150711190009523717413981 \start 0:00:42.93 \end 0:00:44.49 \sp RSTYSS \ph saromboŋan ka rumah \tx sarombongan, ka rumah... \mb sa- rombong -an ka rumah \ge SA- group -AN to house \fti serombongan, ke rumah...

\ref PDG-20150513-YSS.018 \recid 150711190009509296324429 \start 0:00:44.76 \end 0:00:45.82 \sp RSTYSS \ph nan lakilaki \tx nan laki-laki. \mb nan laki ~ laki \ge REL male ~ male \fti yang laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.019 \recid 150711190009143987083295 \start 0:00:47.8 \end 0:00:50.39 \sp RSTYSS \ph tibo di sinan ʔistilah ɲo namapiᵃʔ banduᵃ namo ɲo \tx tibo di sinan istilah nyo manapiak bandua namo nyo. \mb tibo di sinan istilah nyo ma- n- tapiak bandua namo nyo \ge arrive LOC there term 3 MA- N- light.blow cross.beam name 3 \fti sampai di sana istilahnya di Minang, 'manapiak bandua".

\ref PDG-20150513-YSS.020 \recid 150711190009576969169917 \start 0:00:51.41 \end 0:00:54.41 \sp RSTYSS \ph nan dibawoʔ ɲo di sampiᵃŋ carano saparaŋkat \tx nan dibaok nyo di sampiang carano saparangkat. \mb nan di- bao nyo di sampiang carano sa- pa- r- angkat \ge REL DI- bring 3 LOC side metal.container SA- PA- R- lift \fti yang dibawanya, disamping sirih selengkapnya.

\ref PDG-20150513-YSS.021 \recid 150711190009112304200930 \start 0:00:55.21 \end 0:00:56.2 \sp RSTYSS \ph di dalam ɲo \tx di dalam nyo. \mb di dalam nyo \ge LOC inside 3 \fti di dalamnya.

\ref PDG-20150513-YSS.022 \recid 150711190009551530930725 \start 0:00:56.36 \end 0:00:58.49 \sp RSTYSS \ph di ʔantaro ʔisi ɲo ʔado siriᵃh \tx di antaro isi nyo ado siriah. \mb di antaro isi nyo ado siriah \ge LOC among contents 3 exist betel \fti diantaranya ada sirih.

\ref PDG-20150513-YSS.023 \recid 150711190009664385900971 \start 0:00:58.99 \end 0:01:01.82 \sp RSTYSS \ph siriᵃh sarato salaŋkoʔlaŋkoʔ ɲo \tx siriah sarato salangkok-langkok nyo. \mb siriah sarato sa- langkok ~ langkok nyo \ge betel with SA- complete ~ complete 3 \fti sirih selengkapnya.

\ref PDG-20150513-YSS.024 \recid 150711190009679715018020 \start 0:01:02.17 \end 0:01:02.99 \sp RSTYSS \ph jo rokoʔ \tx jo rokok. \mb jo rokok \ge with cigarette \fti rokok.

\ref PDG-20150513-YSS.025 \recid 150711190009397127819060 \start 0:01:03.13 \end 0:01:04.95 \sp RSTYSS \ph sabuŋkuⁱh jo piyapi \tx sabungkuih jo piapi. \mb sa- bungkuih jo piapi \ge SA- pack with match \fti sebungkus dan korek api kayu.

\ref PDG-20150513-YSS.026 \recid 150711190009361808214988 \start 0:01:05.05 \end 0:01:05.94 \sp RSTYSS \ph kayu \tx kayu. \mb kayu \ge wood \fti kayu.

\ref PDG-20150513-YSS.027 \recid 150711190009139499281579 \start 0:01:07.07 \end 0:01:08.19 \sp EXPYSS \ph mencis n̥daʔ buliᵃh do \tx mancis ndak buliah do? \mb mancis ndak buliah do \ge matches NEG may NEGPOL \fti lighter nggak boleh?

\ref PDG-20150513-YSS.028 \recid 150711190009687588159366 \start 0:01:08.16 \end 0:01:09.04 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ buliᵃh \tx ndak buliah. \mb ndak buliah \ge NEG may \fti nggak.

\ref PDG-20150513-YSS.029 \recid 150711190009489682022248 \start 0:01:09.81 \end 0:01:10.83 \sp RSTYSS \ph tibo di sinan \tx tibo di sinan. \mb tibo di sinan \ge arrive LOC there \fti sesampainya di sana.

\ref PDG-20150513-YSS.030 \recid 150711190009485822696052 \start 0:01:11.73 \end 0:01:12.31 \sp RSTYSS \ph lah \tx lah. \mb lah \ge PAST \fti udah.

\ref PDG-20150513-YSS.031 \recid 150711190009191445836052 \start 0:01:13.07 \end 0:01:15.44 \sp RSTYSS \ph basobasi caro ʔasalamuʔalaykum disabuⁱʔ ɲo \tx baso.basi caro assalamualaikum disabuik nyo. \mb baso.basi caro assalamualaikum di- sabuik nyo \ge unwilling manner peace.upon.you DI- fiber 3 \fti berbasa-basi, disebutlah 'assalamualaikum'.

\ref PDG-20150513-YSS.032 \recid 150711190009694203054671 \start 0:01:15.55 \end 0:01:16.92 \sp RSTYSS \ph disuruᵃh nayiᵃʔ waʔ deʔ \tx disuruah naiak wak dek... \mb di- suruah naiak wak dek \ge DI- order go.up 1 DEK \fti kita disuruh masuk.

\ref PDG-20150513-YSS.033 \recid 150711190009557001169444 \start 0:01:17.14 \end 0:01:18.32 \sp RSTYSS \ph pihaʔ tuwan rumah \tx pihak tuan rumah. \mb pihak tuan rumah \ge side master house \fti pihak tuan rumah.

\ref PDG-20150513-YSS.034 \recid 150711190009200779762910 \start 0:01:18.59 \end 0:01:20.37 \sp RSTYSS \ph silaŋ bapaŋka karajo nan bapokoʔ \tx silang bapangka karajo nan bapokok. \mb silang ba- pangka karajo nan ba- pokok \ge cross BA- base work REL BA- main \fti 'silang bapangka, karajo nan bapokok'. \nt istilah yang digunakan di Minangkabau untuk tuan rumah yang mengadakan suatu acara.

\ref PDG-20150513-YSS.035 \recid 150711190009656540624424 \start 0:01:21.44 \end 0:01:22.7 \sp RSTYSS \ph duduᵃʔ awaʔ \tx duduak awak. \mb duduak awak \ge sit 3 \fti kita duduk.

\ref PDG-20150513-YSS.036 \recid 150711190009613424677773 \start 0:01:23.51 \end 0:01:26.25 \sp RSTYSS \ph di ruwaŋan taŋah nan ʔalah disadiyowan deʔ tuwan rumah \tx di ruangan tangah nan alah disadioan dek tuan rumah. \mb di ruang -an tangah nan alah di- sadio -an dek tuan rumah \ge LOC hall -AN middle REL PAST DI- ready -QAN DEK master house \fti di ruangan tengan yang telah disediakan rumah rumah.

\ref PDG-20150513-YSS.037 \recid 150711190009523100540274 \start 0:01:28.26 \end 0:01:32.2 \sp RSTYSS \ph kalaw jaraʔ ɲo jawuᵃh muŋkin ʔawaʔ ɲo sajikan barupo makanan \tx kalau jarak nyo jauah mungkin awak nyo sajikan barupo makanan. \mb kalau jarak nyo jauah mungkin awak nyo saji -kan ba- rupo makanan \ge TOP distance 3 far possible 3 3 serve -KAN BA- shape food \fti kalau jarak rumah kita jauh, bisa jadi mereka sajikan makan siang atau malam.

\ref PDG-20150513-YSS.038 \recid 150711190009322539898007 \start 0:01:33.03 \end 0:01:33.99 \sp EXPYSS \ph makan nasi \tx makan nasi. \mb makan nasi \ge eat cooked.rice \fti makan nasi.

\ref PDG-20150513-YSS.039 \recid 150711190009316967085329 \start 0:01:34.22 \end 0:01:35.95 \sp RSTYSS \ph kalaw makan nasi tu jaraʔ jawuᵃh \tx kalau makan nasi tu jarak jauah. \mb kalau makan nasi tu jarak jauah \ge TOP eat cooked.rice that distance far \fti nasi itu untuk tamu yang jauh.

\ref PDG-20150513-YSS.040 \recid 150711190009121129023563 \start 0:01:36.01 \end 0:01:37.17 \sp RSTYSS \ph ʔataw di luwa \tx atau di lua. \mb atau di lua \ge or LOC out \fti atau di luar.

\ref PDG-20150513-YSS.041 \recid 150711190009273536081798 \start 0:01:36.91 \end 0:01:37.72 \sp EXPYSS \ph luwa kota \tx lua kota? \mb lua kota \ge out city \fti luar kota?

\ref PDG-20150513-YSS.042 \recid 150711190009362074943072 \start 0:01:37.55 \end 0:01:38.26 \sp RSTYSS \ph luwa kota \tx lua kota. \mb lua kota \ge out city \fti lua kota.

\ref PDG-20150513-YSS.043 \recid 150711190009170667450968 \start 0:01:38.26 \end 0:01:40.11 \sp RSTYSS \ph pi kalaw di dalam kota se \tx tapi kalau di dalam kota se. \mb tapi kalau di dalam kota se \ge but TOP LOC inside city just \fti tapi untuk yang di dalam kota.

\ref PDG-20150513-YSS.044 \recid 150711190009388492539757 \start 0:01:40.51 \end 0:01:41.25 \sp RSTYSS \ph muŋkin \tx mungkin. \mb mungkin \ge possible \fti mungkin.

\ref PDG-20150513-YSS.045 \recid 150711190009118857937678 \start 0:01:41.39 \end 0:01:42.23 \sp RSTYSS \ph sekedar sneʔ \tx sekedar snack. \mb sekedar snack \ge just.enough.to snack \fti hanya snack.

\ref PDG-20150513-YSS.046 \recid 150711190009662522336933 \start 0:01:42.41 \end 0:01:44.57 \sp RSTYSS \ph ʔataw kuwekuwe jo minuman \tx atau kue-kue jo minuman. \mb atau kue ~ kue jo minum -an \ge or cake ~ cake with drink -AN \fti atau kue dengan minuman.

\ref PDG-20150513-YSS.047 \recid 150711190009967698343749 \start 0:01:45.39 \end 0:01:46.41 \sp RSTYSS \ph salasay \tx salasai. \mb salasai \ge finish \fti setelah itu.

\ref PDG-20150513-YSS.048 \recid 150711190009256857814872 \start 0:01:46.45 \end 0:01:49.11 \sp RSTYSS \ph minum ʔitu barulah ditaɲo deʔ sipaŋka \tx minum itu barulah ditanyo dek sipangka. \mb minum i- tu baru -lah di- tanyo dek sipangka \ge drink I- that new -LAH DI- ask DEK host \fti setelah seledai minum barulah ditanya oleh tuan rumah.

\ref PDG-20150513-YSS.049 \recid 150711190009447591150924 \start 0:01:50.31 \end 0:01:51.36 \sp RSTYSS \ph ʔa mukasuⁱʔ \tx a mukasuik. \mb a mukasuik \ge what intention \fti apa maksud yang ingin disampaikan.

\ref PDG-20150513-YSS.050 \recid 150711190009702503375103 \start 0:01:52.3 \end 0:01:56 \sp RSTYSS \ph jadi sabalun ʔiko kami bukaʔ ɲo sarahan lah deʔ uraŋ sumando \tx jadi sabalun iko kami bukak, nyo sarahan lah dek urang sumando. \mb jadi sa- balun i- ko kami bukak nyo sarah -an lah dek urang sumando \ge become SA- not.yet I- this 1 open 3 hand.over -AN LAH DEK person sibling.in.law \fti jadi sebelum ini kami buka, mereka akan diserahkan orang 'sumando'.

\ref PDG-20150513-YSS.051 \recid 150711190009115887103695 \start 0:01:56.77 \end 0:01:58.52 \sp RSTYSS \ph ka ʔuraŋ sumando tuwan rumah \tx ka urang sumando tuan rumah. \mb ka urang sumando tuan rumah \ge to person sibling.in.law master house \fti ke orang 'sumado' tuan rumah.

\ref PDG-20150513-YSS.052 \recid 150711190009397567092394 \start 0:01:58.68 \end 0:01:59.99 \sp RSTYSS \ph nan carano tadi \tx nan carano tadi. \mb nan carano tadi \ge REL metal.container earlier \fti yang 'carano' tadi.

\ref PDG-20150513-YSS.053 \recid 150711190009564811219367 \start 0:02:00.13 \end 0:02:01.99 \sp RSTYSS \ph gatoʔ lah siriᵃh ʔiso lah rokoʔ \tx gatok lah siriah, isok lah rokok. \mb gatok lah siriah isok lah rokok \ge bite LAH betel suck LAH cigarette \fti 'makanlah sirih, hisaplah roko'.

\ref PDG-20150513-YSS.054 \recid 150711190009815183275471 \start 0:02:02.94 \end 0:02:04.34 \sp RSTYSS \ph ɲo bukaʔ lah deʔ sumando \tx nyo bukak lah dek sumando. \mb nyo bukak lah dek sumando \ge 3 open LAH DEK sibling.in.law \fti dibukalah pembicaraan oleh orang 'sumando'.

\ref PDG-20150513-YSS.055 \recid 150711190009686556318168 \start 0:02:04.73 \end 0:02:05.8 \sp EXPYSS \ph sumando padusi \tx sumando padusi. \mb sumando padusi \ge sibling.in.law female \fti 'sumando' pihak perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.056 \recid 150711190009841352226351 \start 0:02:05.9 \end 0:02:07.35 \sp RSTYSS \ph sumando nan pihaʔ tuwan rumah \tx sumando nan pihak tuan rumah. \mb sumando nan pihak tuan rumah \ge sibling.in.law REL side master house \fti 'sumado' pihak tuan rumah.

\ref PDG-20150513-YSS.057 \recid 150711190009967850935458 \start 0:02:08.79 \end 0:02:10.07 \sp RSTYSS \ph setelah dibukaʔ \tx setelah dibuka. \mb setelah di- buka \ge after DI- open \fti setelah dibuka.

\ref PDG-20150513-YSS.058 \recid 150711190009346889302832 \start 0:02:10.63 \end 0:02:12.24 \sp RSTYSS \ph dicaliᵃʔ isi layi laŋkoʔ \tx dicaliak isi lai langkok. \mb di- caliak isi lai langkok \ge DI- see contents exist complete \fti dilihat isi 'carano'nya lengkap.

\ref PDG-20150513-YSS.059 \recid 150711190009601944096059 \start 0:02:13.15 \end 0:02:15.1 \sp RSTYSS \ph ɲo ʔagiᵃhan ka muko niniᵃʔmamaʔ \tx nyo agiahan ka muko niniak.mamak. \mb nyo agiah -an ka muko niniak.mamak \ge 3 give -AN to front the.honorable.maternal.uncle \fti diberikan ke ninik mamak.

\ref PDG-20150513-YSS.060 \recid 150711190009659685119287 \start 0:02:17.21 \end 0:02:20.62 \sp RSTYSS \ph layi laŋkoʔ sampayan lah mukasuⁱʔ tu sampayan lah sakali keceʔ ɲo \tx lai langkok, sampaian lah mukasuik tu, "sampaian lah sakali", kecek nyo. \mb lai langkok sampai -an lah mukasuik tu sampai -an lah sa- kali kecek nyo \ge exist complete arrive -AN PAST intention that arrive -AN LAH SA- time talk 3 \fti isinya lengkap, disampaikanlah maksud kedatangan kita.

\ref PDG-20150513-YSS.061 \recid 150711190009318920206650 \start 0:02:21.59 \end 0:02:23.78 \sp RSTYSS \ph maŋeceʔ lah ʔawaʔ baso kami ka mari \tx mangecek lah awak, "baso kami ka mari". \mb ma- ng- kecek lah awak baso kami ka mari \ge MA- N- talk LAH 1 language 1 to here \fti langsung kita bicara "maksud kedatangan kami ke sini".

\ref PDG-20150513-YSS.062 \recid 150711190009633821129705 \start 0:02:24.23 \end 0:02:29.6 \sp RSTYSS \ph ʔistilah ɲo kami di siko mancaliᵃʔ ado se ʔo kumbaŋ nan kami ʔado buŋo \tx "istilah nyo kami di siko mancaliak ado se o kumbang nan kami ado bungo". \mb istilah nyo kami di si- ko ma- n- caliak ado se o kumbang nan kami ado bungo \ge term 3 1 LOC SI- this MA- N- see exist just FILL bumblebee REL 1 exist flower \fti istilahnya "kami di sini ada melihat seekor kumbang, dan kami punya bunganya".

\ref PDG-20150513-YSS.063 \recid 150711190009250355643173 \start 0:02:30.14 \end 0:02:32.47 \sp RSTYSS \ph bisa ʔistilah ɲo tu macammacam \tx bisa istilah nyo tu macam-macam. \mb bisa istilah nyo tu macam ~ macam \ge can term 3 that sort ~ sort \fti istilahnya macam-macam.

\ref PDG-20150513-YSS.064 \recid 150711190009389291734108 \start 0:02:32.71 \end 0:02:36.55 \sp RSTYSS \ph kami mancaliak saikuᵃ kabaw kami sadaŋ ka mambawoʔ tali kaba \tx "kami mancaliak saikua kabau, kami sadang ka mambaok tali kabau". \mb kami ma- n- caliak sa- ikua kabau kami sadang ka ma- m- bao tali kabau \ge 1 MA- N- see SA- tail water.buffalo 1 medium to MA- N- bring string water.buffalo \fti ada istilah "kami melihat seekor kerbau, dan kami sekarang membawa tali kerbaunya".

\ref PDG-20150513-YSS.065 \recid 150711190009463399667990 \start 0:02:38.09 \end 0:02:38.86 \sp EXPYSS \ph kabaw \tx kabau. \mb kabau \ge water.buffalo \fti kerbau.

\ref PDG-20150513-YSS.066 \recid 150711190009294274069042 \start 0:02:38.87 \end 0:02:41.15 \sp RSTYSS \ph tu ʔumpamo ʔanu ɲo pribahasa perumpamaʔan \tx tu umpamo anu nyo peribahasa perumpamaan. \mb tu umpamo anu nyo peribahasa per- umpama -an \ge that example whatchamacallit 3 proverb PER- example -AN \fti umpamanya, bahasa perumpamaannya.

\ref PDG-20150513-YSS.067 \recid 150711190009826225435034 \start 0:02:40.72 \end 0:02:41.74 \sp EXPYSS \ph metapora \tx metafora. \mb metafora \ge metaphor \fti metaforanya.

\ref PDG-20150513-YSS.068 \recid 150711190009784969216025 \start 0:02:42.03 \end 0:02:42.97 \sp RSTYSS \ph metafora ɲo \tx metafora nyo. \mb metafora nyo \ge metaphor 3 \fti metaforanya.

\ref PDG-20150513-YSS.069 \recid 150711190009956520508834 \start 0:02:43.96 \end 0:02:45.16 \sp RSTYSS \ph dari ʔitu \tx dari itu. \mb dari i- tu \ge from I- that \fti daripada itu.

\ref PDG-20150513-YSS.070 \recid 150711190009190480559738 \start 0:02:45.7 \end 0:02:47.34 \sp RSTYSS \ph ʔado carito ʔaga bagarah \tx ado carito agak bagarah. \mb ado carito agak ba- garah \ge exist story fairly BA- joke \fti ada cerita lucunya.

\ref PDG-20150513-YSS.071 \recid 150711190009520887611805 \start 0:02:47.44 \end 0:02:48.84 \sp RSTYSS \ph di siko baɲaʔ kumbaŋ \tx "di siko banyak kumbang". \mb di si- ko banyak kumbang \ge LOC SI- this a.lot bumblebee \fti "di sini banyak kumbang".

\ref PDG-20150513-YSS.072 \recid 150711190009115826825657 \start 0:02:48.89 \end 0:02:50.59 \sp RSTYSS \ph kumbaŋ nan ma ʔapaʔ mukasuⁱʔ \tx "kumbang nan ma apak mukasuik". \mb kumbang nan ma apak mukasuik \ge bumblebee REL where TRU.father intention \fti "kumbang yang mana maksudnya".

\ref PDG-20150513-YSS.073 \recid 150711190009253949841391 \start 0:02:52.54 \end 0:02:56.22 \sp RSTYSS \ph deʔ lantaran carito ko lah diʔikeʔ deʔ raŋ gaʔeʔ kaduwo balah pihaʔ \tx dek lantaran carito ko lah diikek dek rang gaek kaduo balah pihak. \mb dek lantar -an carito ko lah di- ikek dek rang gaek ka- duo balah pihak \ge DEK neglect -AN story this PAST DI- tie DEK person parent KA- two side side \fti karena cerita ini sudah di'ikat' oleh kedua belah pihak orang tua.

\ref PDG-20150513-YSS.074 \recid 150711190009549265505140 \start 0:02:56.49 \end 0:02:59.45 \sp RSTYSS \ph nan manapiᵃʔ banduᵃ ko niniᵃʔmamaʔ dataŋ \tx nan manapiak bandua ko niniak.mamak datang. \mb nan ma- n- tapiak bandua ko niniak.mamak datang \ge REL MA- N- light.blow cross.beam this the.honorable.maternal.uncle come \fti yang acara 'manapiak bandua' ini hanya niniak mamak yang datang.

\ref PDG-20150513-YSS.075 \recid 150711190009751144495466 \start 0:03:01.53 \end 0:03:05.92 \sp RSTYSS \ph disampaykan lah baso na kumbaŋ ko banamo si yaya \tx disampaikan lah baso nan kumbang ko banamo si Yaya. \mb di- sampai -kan lah baso nan kumbang ko ba- namo si Yaya \ge DI- arrive -KAN LAH language REL bumblebee this BA- name PERS TRU.Satria \fti disampaikanlah bahwa kumbang yang dimaksud bernama Yaya.

\ref PDG-20150513-YSS.076 \recid 150711190009388069036556 \start 0:03:06.41 \end 0:03:07.96 \sp RSTYSS \ph satriya namo ɲo \tx Satria namo nyo. \mb Satria namo nyo \ge Satria name 3 \fti Satria namanya.

\ref PDG-20150513-YSS.077 \recid 150711190009338940175343 \start 0:03:09.59 \end 0:03:12.86 \sp RSTYSS \ph ʔo baʔitu ʔiyo ʔado kamanakan kami banamo satriya \tx "o baitu", "iyo ado kamanakan kami banamo Satria". \mb o ba- i- tu iyo ado kamanakan kami ba- namo Satria \ge FILL BA- I- that yes exist sibling’s.child 1 BA- name Satria \fti "o begitu, memang ada nama keponakan kami yang bernama Satria".

\ref PDG-20150513-YSS.078 \recid 150711190009341294295713 \start 0:03:13.79 \end 0:03:14.91 \sp EXPYSS \ph ɲo raŋ jawa \tx nyo rang Jawa. \mb nyo rang Jawa \ge 3 person Java \fti dia orag Jawa.

\ref PDG-20150513-YSS.079 \recid 150711190009101786170992 \start 0:03:15.44 \end 0:03:16.74 \sp EXPYSS \ph ko layin lo \tx ko lain lo? \mb ko lain lo \ge this different furthermore \fti kalau yang ini beda?

\ref PDG-20150513-YSS.080 \recid 150711190009328342271735 \start 0:03:16.97 \end 0:03:18.14 \sp EXPYSS \ph ko yaŋ jawa padaŋ ɲo ko \tx ko yang Jawa Padang nyo ko. \mb ko yang Jawa Padang nyo ko \ge this REL Java Padang 3 this \fti kalau yang ini Jawa Padangnya.

\ref PDG-20150513-YSS.081 \recid 150711190009157194020645 \start 0:03:18.43 \end 0:03:20.58 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ n̥daʔ ado pakay jawa do ʔuraŋ padaŋ se \tx ndak ndak ado pakai Jawa do, urang Padang se. \mb ndak ndak ado pakai Jawa do urang Padang se \ge NEG NEG exist use Java NEGPOL person Padang just \fti nggak, orang Jawa nggak seperti ini, hanya orang Padang.

\ref PDG-20150513-YSS.082 \recid 150711190009761962609690 \start 0:03:21.77 \end 0:03:23.7 \sp RSTYSS \ph dari carito tu \tx dari carito tu. \mb dari carito tu \ge from story that \fti seterusnya.

\ref PDG-20150513-YSS.083 \recid 150711190009958733989250 \start 0:03:25.01 \end 0:03:28.2 \sp RSTYSS \ph setelah ʔado persetuju carito niniᵃʔmamaʔ dibukaʔ \tx setelah ado persetujuan, carito niniak.mamak dibuka. \mb setelah ado per- se- tuju -an carito niniak.mamak di- buka \ge after exist PER- SE- direct -AN story the.honorable.maternal.uncle DI- open \fti setelah ada persetujuan cerita niniak mamak dibuka.

\ref PDG-20150513-YSS.084 \recid 150711190009508495728624 \start 0:03:28.76 \end 0:03:33.11 \sp RSTYSS \ph takeceʔan lah niniᵃʔmamaʔ nan tuwan rumah baso carito raŋ gaʔeʔ n̥daʔ paralu kito sabuⁱʔ \tx takecekan lah niniak.mamak nan tuan rumah baso carito rang gaek ndak paralu kito sabuik. \mb ta- kecek -an lah niniak.mamak nan tuan rumah baso carito rang gaek ndak paralu kito sabuik \ge TA- talk -AN LAH the.honorable.maternal.uncle REL master house language story person parent NEG necessary 1PL mention \fti niniak mamak bilang, cerita yang dibicarakan oleh kedua belah pihak orang tua tidak perlu dibahas lagi.

\ref PDG-20150513-YSS.085 \recid 150711190009539495090255 \start 0:03:33.43 \end 0:03:37.27 \sp RSTYSS \ph carito ʔuraŋ tuwo n̥daʔ paralu kito sabuⁱʔ carito nan ka dikecekan kini ko \tx carito urang tuo ndak paralu kito sabuik, carito nan ka dikecekan kini ko. \mb carito urang tuo ndak paralu kito sabuik carito nan ka di- kecek -an kini ko \ge story person old NEG necessary 1PL mention story REL to DI- talk -AN now this \fti cerita yang dibicarakan oleh masing-masing orang tua, kita tidak perlu membahasnya lagi.

\ref PDG-20150513-YSS.086 \recid 150711190009510367493098 \start 0:03:37.97 \end 0:03:41.23 \sp RSTYSS \ph nan adaⁱk dipakay limbago dituwaŋ namo ɲo tu \tx nan adaik dipakai limbago dituang namo nyo tu. \mb nan adaik di- pakai limbago di- tuang namo nyo tu \ge REL custom DI- use organization DI- pietist name 3 that \fti "adat yang dipakai, lemabga yang dituang", itu namanya.

\ref PDG-20150513-YSS.087 \recid 150711190009638530245515 \start 0:03:41.59 \end 0:03:45.21 \sp RSTYSS \ph nan ʔadaⁱʔ slaiŋka nagari namwe tu kami ko puɲo di siko \tx nan adaik salingka nagari namoe tu, kami ko punyo di siko. \mb nan adaik sa- lingka nagari namo -e tu kami ko punyo di si- ko \ge REL custom SA- circle village name -3 that 1 this have LOC SI- this \fti 'adat selikungan nagari' ini yang kami punya. \nt artinya: kalau adat kami di sini, begini aturannya.

\ref PDG-20150513-YSS.088 \recid 150711190009956535011203 \start 0:03:45.26 \end 0:03:46.29 \sp RSTYSS \ph ʔa nan puɲo ko \tx a nan punyo ko. \mb a nan punyo ko \ge what REL have this \fti bagaimana adatnya.

\ref PDG-20150513-YSS.089 \recid 150711190009119247762812 \start 0:03:46.33 \end 0:03:48.4 \sp RSTYSS \ph ʔa nan ʔadaⁱʔ saliŋka nagari sinan \tx "a nan adaik, salingka nagari sinan". \mb a nan adaik sa- lingka nagari sinan \ge what REL custom SA- circle village there \fti "apa yang menjadi aturan di tempat saudara tinggal".

\ref PDG-20150513-YSS.090 \recid 150711190009273628809116 \start 0:03:49.6 \end 0:03:52.02 \sp RSTYSS \ph ʔarti ɲo kalaw tibo di \tx arti nyo, kalau tibo di... \mb arti nyo kalau tibo di \ge meaning 3 TOP arrive LOC \fti artinya, kalau sampai di...

\ref PDG-20150513-YSS.091 \recid 150711190009419814658723 \start 0:03:52.61 \end 0:03:56.16 \sp RSTYSS \ph awaʔ uwaŋ niniʔmamaʔ uwaŋ ʔuraŋ sumando \tx awak, uang niniak.mamak, uang urang sumando. \mb awak uang niniak.mamak uang urang sumando \ge 3 money the.honorable.maternal.uncle money person sibling.in.law \fti ada yang namanya uang niniak mamak, uang 'urang sumando'.

\ref PDG-20150513-YSS.092 \recid 150711190009860800278092 \start 0:03:56.85 \end 0:03:58.16 \sp RSTYSS \ph kalaw di daʔerah \tx kalau di daerah... \mb kalau di daerah \ge TOP LOC region \fti kalau di daerah...

\ref PDG-20150513-YSS.093 \recid 150711190009995541029096 \start 0:03:58.31 \end 0:03:59.79 \sp RSTYSS \ph ʔagaʔ daʔulu \tx agak daulu... \mb agak daulu \ge fairly before \fti dulunya...

\ref PDG-20150513-YSS.094 \recid 150711190009122097522299 \start 0:04:00.48 \end 0:04:02.67 \sp RSTYSS \ph pawuᵃh kototaŋah kuranji ko \tx Pauah, Koto.Tangah, Kuranji ko. \mb Pauah Koto.Tangah Kuranji ko \ge Pauah Koto.Tangah Kuranji this \fti Pauh, Koto Tangah, Kuranji ini.

\ref PDG-20150513-YSS.095 \recid 150711190009888885695812 \start 0:04:02.79 \end 0:04:04.51 \sp RSTYSS \ph baɲaʔ macam ʔuwaŋ ko \tx banyak macam uang ko. \mb banyak macam uang ko \ge a.lot sort money this \fti banyak jenis uangnya.

\ref PDG-20150513-YSS.096 \recid 150711190009402727344026 \start 0:04:04.74 \end 0:04:05.26 \sp RSTYSS \ph uwaŋ \tx uang... \mb uang \ge money \fti uang...

\ref PDG-20150513-YSS.097 \recid 150711190009619412469677 \start 0:04:04.87 \end 0:04:06.77 \sp YETYSS \ph yaŋ mamintaʔ uwaŋ ko siya kini ko ma \tx yang mamintak uang ko sia kini ko (ma)mak? \mb yang ma- minta uang ko sia kini ko mamak \ge REL MA- ask.for money this who now this maternal.uncle \fti yang minta uang itu siapa, mamak?

\ref PDG-20150513-YSS.098 \recid 150711190009359569167671 \start 0:04:06.85 \end 0:04:08.69 \sp RSTYSS \ph niniᵃʔmamaʔ lah yaŋ maŋamukowan \tx niniak.mamak lah yang mangamukoan. \mb niniak.mamak lah yang ma- ng- a- muko -an \ge the.honorable.maternal.uncle LAH REL MA- N- what- front -AN \fti niniak mamak yang mengajukan.

\ref PDG-20150513-YSS.099 \recid 150711190009654917162516 \start 0:04:07.71 \end 0:04:09.14 \sp EXPYSS \ph niniᵃʔmamaʔ lakilaki \tx niniak.mamak laki-laki? \mb niniak.mamak laki ~ laki \ge the.honorable.maternal.uncle male ~ male \fti niniak mamak laki-laki?

\ref PDG-20150513-YSS.100 \recid 150711190009981588231445 \start 0:04:07.76 \end 0:04:08.61 \sp YETYSS \ph niniᵃʔmamaʔ \tx niniak.mamak? \mb niniak.mamak \ge the.honorable.maternal.uncle \fti niniak mamak?

\ref PDG-20150513-YSS.101 \recid 150711190009488376263388 \start 0:04:09.08 \end 0:04:10.49 \sp RSTYSS \ph niniᵃʔmamaʔ lakilaki \tx niniak.mamak laki-laki. \mb niniak.mamak laki ~ laki \ge the.honorable.maternal.uncle male ~ male \fti niniak mamak laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.102 \recid 150711190010799758261068 \start 0:04:09.81 \end 0:04:10.82 \sp EXPYSS \ph ka padusi \tx ka padusi? \mb ka padusi \ge to female \fti ke pihak perempuan?

\ref PDG-20150513-YSS.103 \recid 150711190010566406006784 \start 0:04:10.97 \end 0:04:11.52 \sp RSTYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.104 \recid 150711190010498086138302 \start 0:04:11.79 \end 0:04:12.99 \sp RSTYSS \ph ʔetoŋan ɲo \tx etongan nyo. \mb etong -an nyo \ge count -AN 3 \fti uangnya.

\ref PDG-20150513-YSS.105 \recid 150711190010708933743647 \start 0:04:13.4 \end 0:04:15.73 \sp RSTYSS \ph ʔartiʔe uwaŋ niniʔmamaʔ uwaŋ sumando \tx artie uang niniak.mamak uang sumando. \mb arti -e uang niniak.mamak uang sumando \ge meaning -3 money the.honorable.maternal.uncle money sibling.in.law \fti artinya, uang niniak mamak, uang 'urang sumado'.

\ref PDG-20150513-YSS.106 \recid 150711190010699869020468 \start 0:04:16.37 \end 0:04:17.33 \sp RSTYSS \ph kalaw \tx kalau... \mb kalau \ge TOP \fti kalau...

\ref PDG-20150513-YSS.107 \recid 150711190010232002657744 \start 0:04:18.14 \end 0:04:18.93 \sp EXPYSS \ph daʔuluwe \tx daulue? \mb daulu -e \ge before -3 \fti dulunya?

\ref PDG-20150513-YSS.108 \recid 150711190010193031291477 \start 0:04:18.97 \end 0:04:20.81 \sp RSTYSS \ph daʔulu n̥daʔ saketeʔ baɲaʔe do \tx daulu ndak saketek banyake do. \mb daulu ndak sa- ketek banyak -e do \ge before NEG SA- a.little a.lot -3 NEGPOL \fti kalau dulu, banyak jenis uangnya.

\ref PDG-20150513-YSS.109 \recid 150711190010737882218276 \start 0:04:20.79 \end 0:04:21.71 \sp EXPYSS \ph ʔapo se jenise \tx apo se jenise? \mb apo se jenis -e \ge what just sort -3 \fti apa aja?

\ref PDG-20150513-YSS.110 \recid 150711190010177861882373 \start 0:04:21.18 \end 0:04:22.48 \sp RSTYSS \ph ʔado ʔuwaŋ lompeʔ paga \tx ado uang lompek paga. \mb ado uang lompek paga \ge exist money jump fence \fti ada uang 'lompat pagar'.

\ref PDG-20150513-YSS.111 \recid 150711190010822891334396 \start 0:04:22.65 \end 0:04:23.95 \sp RSTYSS \ph ʔuwaŋ gubalo \tx uang gubalo. \mb uang gubalo \ge money shepherd \fti 'uang gembala'.

\ref PDG-20150513-YSS.112 \recid 150711190010531900576781 \start 0:04:24.93 \end 0:04:26.23 \sp RSTYSS \ph ʔuwaŋ \tx uang... \mb uang \ge money \fti uang...

\ref PDG-20150513-YSS.113 \recid 150711190010550054253125 \start 0:04:26.6 \end 0:04:27.77 \sp EXPYSS \ph ʔilaŋ \tx ilang. \mb ilang \ge disappear \fti hilang.

\ref PDG-20150513-YSS.114 \recid 150711190010190457412274 \start 0:04:26.6 \end 0:04:27.77 \sp RSTYSS \ph pancakawan \tx pancakauan. \mb pa- n- cakau -an \ge PA- N- catch -AN \fti 'pengkapan'.

\ref PDG-20150513-YSS.115 \recid 150711190010480932908318 \start 0:04:27.88 \end 0:04:29.74 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ uwaŋ ʔilaŋ ndaʔ uwaŋ ʔilaŋ tu raŋ gaʔeʔ tu \tx ndak, uang ilang ndak, uang ilang tu rang gaek tu. \mb ndak uang ilang ndak uang ilang tu rang gaek tu \ge NEG money disappear NEG money disappear that person parent that \fti bukan, kalau 'uang hilang', itu urusan orang tua.

\ref PDG-20150513-YSS.116 \recid 150711190010750796530395 \start 0:04:29.74 \end 0:04:30.21 \sp EXPYSS \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20150513-YSS.117 \recid 150711190010363244340521 \start 0:04:30.79 \end 0:04:33.54 \sp RSTYSS \ph tapi kini muŋkin deʔ lah ʔanu juwo \tx tapi kini mungkin dek lah anu juo. \mb tapi kini mungkin dek lah anu juo \ge but now possible DEK PAST whatchamacallit also \fti tapi karna sekarang sudah anu.

\ref PDG-20150513-YSS.118 \recid 150711190010900248803895 \start 0:04:34.04 \end 0:04:36.43 \sp RSTYSS \ph lah gak disimpulkan juwo \tx lah agak disimpulkan juo. \mb lah agak di- simpul -kan juo \ge PAST fairly DI- knot -KAN also \fti disatukan saja.

\ref PDG-20150513-YSS.119 \recid 150711190010722464091702 \start 0:04:36.65 \end 0:04:38.31 \sp RSTYSS \ph haɲa duwo yaŋ maŋamuko \tx hanya duo yang mangamuko. \mb hanya duo yang ma- ng- a- muko \ge only two REL MA- N- what- front \fti biasanya sekarang hanya dua.

\ref PDG-20150513-YSS.120 \recid 150711190010190150927146 \start 0:04:38.45 \end 0:04:40.12 \sp RSTYSS \ph ʔuwaŋ niniʔmamaʔ jo raŋ sumando \tx uang niniak.mamak jo rang sumando. \mb uang niniak.mamak jo rang sumando \ge money the.honorable.maternal.uncle with person sibling.in.law \fti uang niniak mamak dan uang 'urang sumando'.

\ref PDG-20150513-YSS.121 \recid 150711190010447642449847 \start 0:04:41.18 \end 0:04:43.19 \sp RSTYSS \ph biyaso ɲo ʔuwaŋ niniᵃʔmamaʔ tu lebih baɲaʔ \tx biaso nyo uang niniak.mamak tu lebih banyak. \mb biaso nyo uang niniak.mamak tu lebih banyak \ge usual 3 money the.honorable.maternal.uncle that more a.lot \fti biasanya uang niniak mamak yang lebih besar.

\ref PDG-20150513-YSS.122 \recid 150711190010115477894572 \start 0:04:43.35 \end 0:04:45.14 \sp RSTYSS \ph jumlah ɲo dari pado ʔuraŋ sumando \tx jumlah nyo dari pado urang sumando. \mb jumlah nyo dari pado urang sumando \ge amount 3 from whereas person sibling.in.law \fti jumlahnya daripada uang 'urang sumando'.

\ref PDG-20150513-YSS.123 \recid 150711190010611286140791 \start 0:04:45.74 \end 0:04:47.37 \sp RSTYSS \ph kalaw niniʔmamaʔ duwo ʔatuⁱh \tx kalau niniak.mamak duo ratuih. \mb kalau niniak.mamak duo ratuih \ge TOP the.honorable.maternal.uncle two hundred \fti kalau niniak mamak jumlahnya dua ratus ribu.

\ref PDG-20150513-YSS.124 \recid 150711190010902964374561 \start 0:04:47.75 \end 0:04:48.67 \sp RSTYSS \ph bisa satuⁱh \tx bisa sa(ra)tuih. \mb bisa sa- ratuih \ge can SA- hundred \fti 'urang sumando', bisa seratus ribu.

\ref PDG-20150513-YSS.125 \recid 150711190010773798400535 \start 0:04:47.75 \end 0:04:48.67 \sp YETYSS \ph sumando satuⁱh \tx sumando sa(ra)tuih. \mb sumando sa- ratuih \ge sibling.in.law SA- hundred \fti 'urang sumando', seratus ribu.

\ref PDG-20150513-YSS.126 \recid 150711190010248542139213 \start 0:04:49.91 \end 0:04:50.84 \sp EXPYSS \ph sajuta ʔado \tx sajuta ado? \mb sa- juta ado \ge SA- million exist \fti satu juta ada?

\ref PDG-20150513-YSS.127 \recid 150711190010429204307216 \start 0:04:50.97 \end 0:04:51.82 \sp RSTYSS \ph ʔadoʰ \tx ado. \mb ado \ge exist \fti ada.

\ref PDG-20150513-YSS.128 \recid 150711190010860539751778 \start 0:04:51.82 \end 0:04:52.79 \sp RSTYSS \ph sajuta ʔado \tx sajuta ado. \mb sa- juta ado \ge SA- million exist \fti sejuta, ada.

\ref PDG-20150513-YSS.129 \recid 150711190010994018417828 \start 0:04:52.91 \end 0:04:55.12 \sp RSTYSS \ph ʔanam ratuⁱh ʔataw tujuᵃh ratuⁱh ʔuraŋ sumando \tx anam ratuih atau tujuah ratuih urang sumando. \mb anam ratuih atau tujuah ratuih urang sumando \ge six hundred or seven hundred person sibling.in.law \fti enam ratus ribu atau tujuh ratus ribu untuk 'urang sumado'.

\ref PDG-20150513-YSS.130 \recid 150711190010960841969166 \start 0:04:56.19 \end 0:05:00.06 \sp RSTYSS \ph setelah tutu ʔado lo ɲo mamintaʔ namo ɲo nasi lamaʔ \tx setelah tutu ado lo nyo mamintak namo nyo nasi lamak. \mb setelah tu ~ tu ado lo nyo ma- minta namo nyo nasi lamak \ge after that ~ that exist furthermore 3 MA- ask.for name 3 cooked.rice fat \fti setelah itu, ada juga biasanya mereka meminta nasi lemak.

\ref PDG-20150513-YSS.131 \recid 150711190010409550710674 \start 0:05:01.13 \end 0:05:01.9 \sp RSTYSS \ph dari \tx dari. \mb dari \ge from \fti dari.

\ref PDG-20150513-YSS.132 \recid 150711190010576302143092 \start 0:05:02.17 \end 0:05:06.03 \sp RSTYSS \ph bara ʔuraŋ niniᵃʔmamaʔ nan di sinan ʔitulah nan diʔagiᵃh \tx bara urang niniak.mamak nan di sinan, itulah nan diagiah. \mb bara urang niniak.mamak nan di sinan i- tu -lah nan di- agiah \ge ember person the.honorable.maternal.uncle REL LOC there I- that -LAH REL DI- give \fti berapa orang jumlah niniak mamak di sana, segitulah dikasih.

\ref PDG-20150513-YSS.133 \recid 150711190010691015113889 \start 0:05:06.24 \end 0:05:07.2 \sp EXPYSS \ph nasi lamaʔ \tx nasi lamak. \mb nasi lamak \ge cooked.rice fat \fti nasi lemak.

\ref PDG-20150513-YSS.134 \recid 150711190010323644204111 \start 0:05:06.68 \end 0:05:08.59 \sp RSTYSS \ph pakay nasi lamaʔ nasi lamaʔ \tx pakai nasi lamak, nasi lamak. \mb pakai nasi lamak nasi lamak \ge use cooked.rice fat cooked.rice fat \fti pakai nasi lemak.

\ref PDG-20150513-YSS.135 \recid 150711190010155308149848 \start 0:05:08.65 \end 0:05:10.15 \sp EXPYSS \ph bilo diʔagiᵃhan nasi lamaʔ tu \tx bilo diagiahan nasi lamak tu? \mb bilo di- agiah -an nasi lamak tu \ge when DI- give -AN cooked.rice fat that \fti nasi lemaknya kapan dikasih?

\ref PDG-20150513-YSS.136 \recid 150711190010880735330143 \start 0:05:10.03 \end 0:05:12.97 \sp RSTYSS \ph disaʔat ʔawaʔ beko payi maɲalaŋ \tx disaat awak beko pai manjalang. \mb di- saat awak beko pai ma- n- jalang \ge DI- moment 3 later go MA- N- toward \fti disaat kita pergi mengunjungi rumah mertua.

\ref PDG-20150513-YSS.137 \recid 150711190010138735689362 \start 0:05:14.3 \end 0:05:16.1 \sp RSTYSS \ph ma maɲalaŋ \tx ma manjalang. \mb ma ma- n- jalang \ge FILL MA- N- toward \fti mengunjungi.

\ref PDG-20150513-YSS.138 \recid 150711190010574442802275 \start 0:05:16.44 \end 0:05:18.7 \sp RSTYSS \ph dari ka manjapuⁱʔ marapulay \tx dari, ka manjapuik marapulai. \mb dari ka ma- n- japuik marapulai \ge from to MA- N- pick.up bridegroom \fti waktu menjemput pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.139 \recid 150711190010721978055312 \start 0:05:20.07 \end 0:05:21.77 \sp EXPYSS \ph nasi lamaʔ pakay siŋgaŋ ʔayam \tx nasi lamak pakai singgang ayam. \mb nasi lamak pakai singgang ayam \ge cooked.rice fat use roast chicken \fti pakai nasi lemak dan ayam bakar.

\ref PDG-20150513-YSS.140 \recid 150711190010732037762365 \start 0:05:21.4 \end 0:05:24.36 \sp RSTYSS \ph siŋgaŋ ʔayam tu sacukuⁱʔe kuwe sagalo macame \tx singgang ayam tu sacukuike kue sagalo macame. \mb singgang ayam tu sa- cukuik -e kue sagalo macam -e \ge roast chicken that SA- enough -3 cake all sort -3 \fti ada ayam bakar, kue-kue, selengkapnya.

\ref PDG-20150513-YSS.141 \recid 150711190010612638417537 \start 0:05:25.62 \end 0:05:30.71 \sp EXPYSS \ph jadi baɲaʔ siŋgaŋ ʔe nasi lamaʔ tu berdasarkan baɲaʔ mamaʔ lakilaki \tx jadi, banyak singgang, e nasi lamak tu berdasarkan banyak mamak laki-laki? \mb jadi banyak singgang e nasi lamak tu be- r- dasar -kan banyak mamak laki ~ laki \ge become a.lot roast FILL cooked.rice fat that BE- R- base -KAN a.lot maternal.uncle male ~ male \fti jadi banyak nasi lemak yang kita bawa berdasarkan jumlah dari mamak laki-laki?

\ref PDG-20150513-YSS.142 \recid 150711190010150195244233 \start 0:05:29.3 \end 0:05:32.79 \sp RSTYSS \ph baɲaʔ mamaʔ nan dikamukowane nan deʔ pihaʔ si paŋka tadi \tx banyak mamak nan dikamukoane nan dek pihak si pangka tadi. \mb banyak mamak nan di- ka- muko -an -e nan dek pihak si pangka tadi \ge a.lot maternal.uncle REL DI- KA- face -AN -3 REL DEK side PERS base earlier \fti banyak jumlah mamak yang dia ajukan oleh pihak laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.143 \recid 150711190010975482058570 \start 0:05:36.05 \end 0:05:37.16 \sp RSTYSS \ph lah sampay lah \tx lah sampai lah. \mb lah sampai lah \ge PAST arrive LAH \fti setelah itu.

\ref PDG-20150513-YSS.144 \recid 150711190010282219712948 \start 0:05:37.27 \end 0:05:38.48 \sp RSTYSS \ph ʔitu terjadi \tx itu terjadi. \mb i- tu ter- jadi \ge I- that TER- become \fti setelah sepakat.

\ref PDG-20150513-YSS.145 \recid 150711190010602519552269 \start 0:05:39.24 \end 0:05:42.06 \sp RSTYSS \ph di saʔat ʔitu dibuleʔan lah mancari ʔari namo ɲo \tx di saat itu dibulekan lah mancari ari namo nyo. \mb di saat i- tu di- bulek -an lah ma- n- cari ari namo nyo \ge LOC moment I- that DI- round -AN LAH MA- N- look.for day name 3 \fti di saat itulah disepakati menetapkan apa namanya.

\ref PDG-20150513-YSS.146 \recid 150711190010832955640600 \start 0:05:43.26 \end 0:05:46.51 \sp RSTYSS \ph mancari ʔari sasuway jo ʔari nan disapakati baduwo \tx mancari ari sasuai jo ari nan disapakati baduo. \mb ma- n- cari ari sasuai jo ari nan di- sapakat -i ba- duo \ge MA- N- look.for day suitable with day REL DI- agree -I BA- two \fti mencari hari yang disepakati berdua.

\ref PDG-20150513-YSS.147 \recid 150711190010446060057170 \start 0:05:47.36 \end 0:05:48.61 \sp RSTYSS \ph biyaso ɲo \tx biaso nyo. \mb biaso nyo \ge usual 3 \fti biasanya.

\ref PDG-20150513-YSS.148 \recid 150711190010362082412186 \start 0:05:49.1 \end 0:05:51.94 \sp RSTYSS \ph pihaʔ padusi nan maŋkamukowan ʔari nan rancaʔ iko \tx pihak padusi nan mangkamukoan ari nan rancak iko. \mb pihak padusi nan ma- ng- ka- muko -an ari nan rancak i- ko \ge side female REL MA- N- KA- front -AN day REL nice I- this \fti biasanya pihak perempuan yang mengajukan hari yang baiknya duluan.

\ref PDG-20150513-YSS.149 \recid 150711190010800178965552 \start 0:05:54.23 \end 0:05:55.97 \sp RSTYSS \ph lah disepakati dibuweʔ lah ʔari ʔitu \tx lah disepakati dibuek lah ari itu. \mb lah di- se- pakat -i di- buek lah ari i- tu \ge PAST DI- SE- agreement -I DI- make LAH day I- that \fti setelah disepakati, ditentukanlah harinya.

\ref PDG-20150513-YSS.150 \recid 150711190010764067613193 \start 0:05:56.66 \end 0:05:58.52 \sp RSTYSS \ph baso baraleʔ bantuᵃʔ iko \tx baso baralek bantuak iko. \mb baso ba- r- alek bantuak i- ko \ge COMP BA- R- party form I- this \fti bahwasanya hari pernikah tanggal segini.

\ref PDG-20150513-YSS.151 \recid 150711190010679166787489 \start 0:05:58.96 \end 0:06:00.23 \sp RSTYSS \ph dari kondisi baraleʔ \tx dari kondisi baralek. \mb dari kondisi ba- r- alek \ge from condition BA- R- party \fti waktu acaranya itu.

\ref PDG-20150513-YSS.152 \recid 150711190010910035281022 \start 0:06:00.46 \end 0:06:01.61 \sp RSTYSS \ph nan pihaʔ \tx nan pihak. \mb nan pihak \ge REL side \fti pihak.

\ref PDG-20150513-YSS.153 \recid 150711190010140506032388 \start 0:06:01.91 \end 0:06:02.86 \sp RSTYSS \ph ʔanaʔdaro \tx anak.daro. \mb anak.daro \ge bride \fti pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.154 \recid 150711190010119509227899 \start 0:06:03 \end 0:06:05.09 \sp RSTYSS \ph ʔakan manjapuⁱʔ marapulay \tx akan manjapuik marapulai. \mb akan ma- n- japuik marapulai \ge will MA- N- pick.up bridegroom \fti akan menjemput pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.155 \recid 150711190010130557269882 \start 0:06:05.3 \end 0:06:09.81 \sp YETYSS \ph n̥daʔ tuŋgu dulu nasi lamaʔ ko dibawoʔ n̥daʔ manapiᵃʔ naduᵃ tu \tx ndak, tunggu dulu, nasi lamak ko dibaok ndak manapiak bandua tu. \mb ndak tunggu dulu nasi lamak ko di- bao ndak ma- n- tapiak bandua tu \ge NEG wait moment cooked.rice fat this DI- bring NEG MA- N- light.blow cross.beam that \fti tunggu dulu, nasi lemak itu bukannya dibawa pas acara 'manapiak bandua' itu.

\ref PDG-20150513-YSS.156 \recid 150711190010335857399785 \start 0:06:09.91 \end 0:06:11.25 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ n̥daʔ \tx ndak, ndak. \mb ndak ndak \ge NEG NEG \fti nggak.

\ref PDG-20150513-YSS.157 \recid 150711190010192487451387 \start 0:06:12.11 \end 0:06:15.1 \sp YETYSS \ph manapiᵃʔ banduᵃ ko perkenalan ʔapo se ɲo \tx manapiak bandua ko perkenalan apo se nyo. \mb ma- n- tapiak bandua ko per- kenal -an apo se nyo \ge MA- N- light.blow cross.beam this PER- recognize -QAN what just 3 \fti 'manapiak bandua' itu hanya perkenalan saja.

\ref PDG-20150513-YSS.158 \recid 150711190010162729580374 \start 0:06:14 \end 0:06:16.88 \sp EXPYSS \ph ʔapo se waʔ bawoʔ ɲo carano se waʔ bawoʔ ɲo \tx apo se wak baok nyo, carano se wak baok nyo. \mb apo se wak bao nyo carano se wak bao nyo \ge what just 1 bring 3 metal.container just 1 bring 3 \fti kita bawa apa, hanya carano.

\ref PDG-20150513-YSS.159 \recid 150711190010764639424531 \start 0:06:15.39 \end 0:06:17.26 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ carano jo kuwe \tx ndak, carano jo kue. \mb ndak carano jo kue \ge NEG metal.container with cake \fti bukan, carano dengan kue.

\ref PDG-20150513-YSS.160 \recid 150711190010341972864418 \start 0:06:17.39 \end 0:06:19.85 \sp RSTYSS \ph ʔarti ɲo buwah taŋan nan dibawoʔ koko \tx arti nyo buah tangan nan dibaok koko. \mb arti nyo buah tangan nan di- bao ko ~ ko \ge meaning 3 CLF hand REL DI- bring this ~ this \fti artinya buah tangan yang dibawa.

\ref PDG-20150513-YSS.161 \recid 150711190010610885669383 \start 0:06:18.18 \end 0:06:19 \sp EXPYSS \ph buwah taŋan \tx buah tangan. \mb buah tangan \ge CLF hand \fti buah tangan.

\ref PDG-20150513-YSS.162 \recid 150711190010863892881012 \start 0:06:20.05 \end 0:06:22.43 \sp RSTYSS \ph kadaŋ ʔado kuwe kadaŋ pisaŋ \tx kadang ado kue, kadang pisang. \mb kadang ado kue kadang pisang \ge occasional exist cake occasional banana \fti kadang ada kue, pisang.

\ref PDG-20150513-YSS.163 \recid 150711190010863934472016 \start 0:06:20.45 \end 0:06:24.63 \sp YETYSS \ph jadi beko sasudah manapiᵃʔ banduᵃ tu ʔado lo ʔari maʔetoŋ ʔari \tx jadi beko sasudah manapiak bandua tu ado lo ari maetong ari? \mb jadi beko sa- sudah ma- n- tapiak bandua tu ado lo ari ma- etong ari \ge become later SA- PFCT MA- N- light.blow cross.beam that exist furthermore day MA- count day \fti jadi, setelah 'manapiak bandua' itu baru acara 'menghitung hari'?

\ref PDG-20150513-YSS.164 \recid 150711190010583322606421 \start 0:06:21.39 \end 0:06:22.85 \sp EXPYSS \ph pisaŋ yo buwah \tx pisang, yo buah. \mb pisang yo buah \ge banana yes fruit \fti pisang, buah.

\ref PDG-20150513-YSS.165 \recid 150711190010881773967388 \start 0:06:24.79 \end 0:06:26.97 \sp YETYSS \ph payi lo sakali lay maʔetoŋ ʔari tu \tx pai lo sakali lai maetong ari tu. \mb pai lo sa- kali lai ma- etong ari tu \ge go furthermore SA- time more MA- count day that \fti 'menghitung hari' sekalian.

\ref PDG-20150513-YSS.166 \recid 150711190010450492437742 \start 0:06:26.21 \end 0:06:26.91 \sp EXPYSS \ph n̥daʔ \tx ndak. \mb ndak \ge NEG \fti nggak.

\ref PDG-20150513-YSS.167 \recid 150711190010814166383816 \start 0:06:26.96 \end 0:06:27.66 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ lay \tx ndak lai. \mb ndak lai \ge NEG more \fti nggak lagi.

\ref PDG-20150513-YSS.168 \recid 150711190010147449997020 \start 0:06:27.75 \end 0:06:30.82 \sp EXPYSS \ph ʔawaʔ mambawoʔ nasi lamaʔ tu manjapuⁱʔ marapulay baraleʔ \tx awak mambaok nasi lamak tu manjapuik marapulai baralek. \mb awak ma- m- bao nasi lamak tu ma- n- japuik marapulai ba- r- alek \ge 3 MA- N- bring cooked.rice fat that MA- N- pick.up bridegroom BA- R- party \fti nasi lemak itu dibawa pas menjemput pengantin laki-laki waktu pesta.

\ref PDG-20150513-YSS.169 \recid 150711190010447488108835 \start 0:06:30.98 \end 0:06:32.1 \sp EXPYSS \ph ʔari ha tu naʔ pa \tx ari H tu ndak pa? \mb ari H tu ndak pa \ge day H that NEG TRU.father \fti pas hari H itu kan pa?

\ref PDG-20150513-YSS.170 \recid 150711190010665655899280 \start 0:06:32.48 \end 0:06:34.14 \sp EXPYSS \ph samo jalaŋ mintuwo tu pa \tx samo jalang mintuo tu pa? \mb samo jalang mintuo tu pa \ge same toward parent.in.law that TRU.father \fti sama dengan mengunjungi rumah mertua itu kan pa?

\ref PDG-20150513-YSS.171 \recid 150711190010666122395777 \start 0:06:32.52 \end 0:06:33.46 \sp RSTYSS \ph yo ʔumpamo ɲo \tx yo umpamo nyo. \mb yo umpamo nyo \ge yes example 3 \fti iya, contohnya seperti itu.

\ref PDG-20150513-YSS.172 \recid 150711190010333896590163 \start 0:06:34.21 \end 0:06:35.72 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ n̥daʔ ari ha jadi \tx ndak, ndak ari H, jadi... \mb ndak ndak ari H jadi \ge NEG NEG day H become \fti bukan, bukan di hari pestanya, jadi...

\ref PDG-20150513-YSS.173 \recid 150711190010330235678283 \start 0:06:36.06 \end 0:06:40.11 \sp RSTYSS \ph ʔitu kan di di di diciyeʔan se disimpulkan se supayo jan ʔacoʔacoʔ \tx itu kan di di di diciekan se disimpulkan se supayo jaan acok-acok. \mb i- tu kan di di di di- ciek -an se di- simpul -kan se supayo jaan acok ~ acok \ge I- that KAN FILL FILL FILL DI- one -AN just DI- knot -KAN just so.that don’t often ~ often \fti sebenarnya itu dijadikan satu, langsung disimpulkan saja.

\ref PDG-20150513-YSS.174 \recid 150711190010917301528154 \start 0:06:40.57 \end 0:06:42.29 \sp RSTYSS \ph biyaso batuᵃ keceʔ ama kaw tadi \tx biaso batua kecek ama kau tadi. \mb biaso batua kecek ama kau tadi \ge usual right talk TRU.mother 2 earlier \fti biasanya memang benar seperti yang mama bilang tadi.

\ref PDG-20150513-YSS.175 \recid 150711190010730560794332 \start 0:06:42.48 \end 0:06:44.29 \sp RSTYSS \ph diʔetoŋ sakali lay ma maʔantaʔan tu ma \tx dietong sakali lai ma maantaan tu ma. \mb di- etong sa- kali lai ma ma- anta -an tu ma \ge DI- count SA- time more where MA- deliver -QAN that MA \fti dihitung sekali lagi waktu mengantarkannya.

\ref PDG-20150513-YSS.176 \recid 150711190010997742686419 \start 0:06:44.74 \end 0:06:46.03 \sp YETYSS \ph yo payi maʔetoŋ ʔari \tx yo, pai maetong ari. \mb yo pai ma- etong ari \ge yes go MA- count day \fti iya, 'menghitung hari'. \nt =menentukan hari pernikahan

\ref PDG-20150513-YSS.177 \recid 150711190010250769464438 \start 0:06:46.1 \end 0:06:47.44 \sp RSTYSS \ph kini supayo jan \tx kini supayo jaan... \mb kini supayo jaan \ge now so.that don’t \fti sekarang, agar jangan...

\ref PDG-20150513-YSS.178 \recid 150711190010287049640062 \start 0:06:47.71 \end 0:06:49.08 \sp RSTYSS \ph deʔ lantaran kondisi \tx dek lantaran kondisi... \mb dek lantar -an kondisi \ge DEK neglect -AN condition \fti karena lantaran kondisi...

\ref PDG-20150513-YSS.179 \recid 150711190010690980646665 \start 0:06:49.7 \end 0:06:51.02 \sp RSTYSS \ph ʔawaʔ agaʔ bajawuᵃhan \tx awak agak bajauahan. \mb awak agak ba- jauah -an \ge 3 fairly BA- far -AN \fti kita berjauhan.

\ref PDG-20150513-YSS.180 \recid 150711190010420824051089 \start 0:06:51.05 \end 0:06:53.14 \sp RSTYSS \ph disimpulan se disaʔat ʔiɲo manjapuⁱʔ \tx disimpulan se disaat inyo manjapuik. \mb di- simpul -an se di- saat i -nyo ma- n- japuik \ge DI- knot -AN just DI- moment i -3 MA- N- pick.up \fti disimpulkan semuanya waktu menjemput pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.181 \recid 150711190010152320158528 \start 0:06:54.12 \end 0:06:55.76 \sp RSTYSS \ph dileŋkapi lah sadowe sakali \tx dilengkapi lah sadoe sakali. \mb di- lengkap -i lah sado -e sa- kali \ge DI- complete -I LAH all -3 SA- time \fti dilengkapi semuanya.

\ref PDG-20150513-YSS.182 \recid 150711190010795258526037 \start 0:06:55.84 \end 0:06:58.05 \sp EXPYSS \ph manjapuⁱʔ manjapuⁱʔ nikah ʔataw manjapuⁱʔ baraleʔ ko \tx manjapuik manjapuik nikah atau manjapuik baralek ko? \mb ma- n- japuik ma- n- japuik nikah atau ma- n- japuik ba- r- alek ko \ge MA- N- pick.up MA- N- pick.up marry or MA- N- pick.up BA- R- party this \fti menjemput waktu nikah atau waktu pestanya?

\ref PDG-20150513-YSS.183 \recid 150711190010124028305849 \start 0:06:58.05 \end 0:07:01.2 \sp RSTYSS \ph bisa manjapuⁱʔ nikah bisa manjapuⁱʔ marapulay baʔa etoŋan ɲo \tx bisa manjapuik nikah, bisa manjapuik marapulai, baa etongan baduo. \mb bisa ma- n- japuik nikah bisa ma- n- japuik marapulai ba- a etong -an ba- duo \ge can MA- N- pick.up marry can MA- N- pick.up bridegroom BA- what count -AN BA- two \fti bisa jemput waktu nikah, atau waktu pesta, terserah hitungan berdua.

\ref PDG-20150513-YSS.184 \recid 150711190010197880850266 \start 0:07:02.18 \end 0:07:03.46 \sp RSTYSS \ph biyaso ɲo ʔuraŋ \tx biaso nyo urang... \mb biaso nyo urang \ge usual 3 person \fti biasanya orang...

\ref PDG-20150513-YSS.185 \recid 150711190010354297919524 \start 0:07:02.32 \end 0:07:05.73 \sp YETYSS \ph waktu manjapuⁱʔ nikah tu dibawoʔ sakali nasi lamaʔ \tx waktu manjapuik nikah tu dibaok sakali nasi lamak? \mb waktu ma- n- japuik nikah tu di- bao sa- kali nasi lamak \ge time MA- N- pick.up marry that DI- bring SA- time cooked.rice delicious \fti waktu menjemput pengantin laki-laki mau nikah, langsung dibawa nasi lemaknya?

\ref PDG-20150513-YSS.186 \recid 150711190010655273602529 \start 0:07:05.12 \end 0:07:05.75 \sp RSTYSS \ph yo \tx yo. \mb yo \ge yes \fti ya.

\ref PDG-20150513-YSS.187 \recid 150711190010189670691033 \start 0:07:05.94 \end 0:07:07.35 \sp YETYSS \ph bawoʔ nasi lamaʔ sakali \tx baok nasi lamak sakali. \mb bao nasi lamak sa- kali \ge bring cooked.rice fat SA- time \fti dibawa langsung nasi lemaknya.

\ref PDG-20150513-YSS.188 \recid 150711190010556139071424 \start 0:07:08.32 \end 0:07:09.15 \sp RSTYSS \ph jadi \tx jadi. \mb jadi \ge become \fti jadi.

\ref PDG-20150513-YSS.189 \recid 150711190010603004491887 \start 0:07:09.21 \end 0:07:10.72 \sp EXPYSS \ph n̥daʔ manjalaŋ mintuwo do \tx ndak manjalang mintuo do? \mb ndak ma- n- jalang mintuo do \ge NEG MA- N- toward parent.in.law NEGPOL \fti bukan waktu mengunjungi mertua?

\ref PDG-20150513-YSS.190 \recid 150711190010511369206383 \start 0:07:10.81 \end 0:07:12.7 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ manjalaŋ mintuwo layin lo \tx ndak, manjalang mintuo lain lo. \mb ndak ma- n- jalang mintuo lain lo \ge NEG MA- N- toward parent.in.law other furthermore \fti bukan, mengunjungi mertua lain lagi.

\ref PDG-20150513-YSS.191 \recid 150711190010723895673406 \start 0:07:12.01 \end 0:07:13.32 \sp YETYSS \ph layin lo beko tu ma \tx lain lo beko tu ma. \mb lain lo beko tu ma \ge different furthermore later that MA \fti itu lain lagi.

\ref PDG-20150513-YSS.192 \recid 150711190010868313355929 \start 0:07:14.78 \end 0:07:17.44 \sp EXPYSS \ph waktu si robi baʔa koʔ ɲo mambawoʔ tu pas \tx waktu si Robi baa kok nyo mambaok tu pas... \mb waktu si Robi ba- a kok nyo ma- m- bao tu pas \ge time PERS Robi BA- what KOK 3 MA- N- bring that precise \fti waktu Robi pesta, kenapa mereka bawa pas...

\ref PDG-20150513-YSS.193 \recid 150711190010833203988009 \start 0:07:17.65 \end 0:07:19.41 \sp EXPYSS \ph ʔiɲo ka baraleʔ ka tampeʔ awaʔ \tx inyo ka baralek ka tampek awak? \mb i -nyo ka ba- r- alek ka tampek awak \ge i -3 to BA- R- party to place 3 \fti waktu mereka datang ke pesta di rumah kita?

\ref PDG-20150513-YSS.194 \recid 150711190010704481820249 \start 0:07:19.99 \end 0:07:21.75 \sp RSTYSS \ph yo ʔawaʔ kan lah deʔ bajaraʔ \tx yo awak kan lah dek bajarak. \mb yo awak kan lah dek ba- jarak \ge yes 3 KAN PAST DEK BA- distance \fti karna kita pestanya berjarak seminggu.

\ref PDG-20150513-YSS.195 \recid 150711190010202691122237 \start 0:07:22.87 \end 0:07:24.34 \sp RSTYSS \ph miŋgu pertamo ɲo baru ʔawaʔ \tx minggu pertamo nyo, baru awak. \mb minggu pertamo nyo baru awak \ge week first 3 new 3 \fti minggu pertama mereka, seminggu setelah itu baru kita.

\ref PDG-20150513-YSS.196 \recid 150711190010963603625212 \start 0:07:24.84 \end 0:07:27.47 \sp RSTYSS \ph disaʔat ʔitu manjalaŋ mintuwo sakali sambiᵃ payi baraleʔ \tx disaat itu manjalang mintuo sakali sambia pai baralek. \mb di- saat i- tu ma- n- jalang mintuo sa- kali sambia pai ba- r- alek \ge DI- moment I- that MA- N- toward parent.in.law SA- time while go BA- R- party \fti waktu mengunjungi mertua itu, sekalian pergi pesta.

\ref PDG-20150513-YSS.197 \recid 150711190011691858110389 \start 0:07:29.25 \end 0:07:30.92 \sp EXPYSS \ph jadi yaŋ sabana ɲo \tx jadi yang sabana nyo. \mb jadi yang sa- bana nyo \ge become REL SA- true 3 \fti jadi sebenarnya.

\ref PDG-20150513-YSS.198 \recid 150711190011796611889497 \start 0:07:31 \end 0:07:32.27 \sp RSTYSS \ph yaŋ sabana ɲo \tx yang sabana nyo. \mb yang sa- bana nyo \ge REL SA- true 3 \fti yang sebenarnya.

\ref PDG-20150513-YSS.199 \recid 150711190011801696557318 \start 0:07:32.66 \end 0:07:33.67 \sp RSTYSS \ph disaʔat \tx disaat. \mb di- saat \ge DI- moment \fti disaat.

\ref PDG-20150513-YSS.200 \recid 150711190011380830062040 \start 0:07:34.55 \end 0:07:37.25 \sp RSTYSS \ph ʔari ha nan si lakilaki baraleʔ \tx ari H nan si laki-laki baralek. \mb ari H nan si laki ~ laki ba- r- alek \ge day H REL SI male ~ male BA- R- party \fti pas pesta di rumah pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.201 \recid 150711190011139641601685 \start 0:07:45.24 \end 0:07:47.15 \sp YETYSS \ph jadi sabana ɲo \tx jadi sabana nyo. \mb jadi sa- bana nyo \ge become SA- true 3 \fti jadi sebenarnya.

\ref PDG-20150513-YSS.202 \recid 150711190011387726989527 \start 0:07:47.44 \end 0:07:49.14 \sp YETYSS \ph mantaʔan nasi lamaʔ ko \tx maantaan nasi lamak ko. \mb ma- anta -an nasi lamak ko \ge MA- deliver -AN cooked.rice fat this \fti ngantar nasi lemak.

\ref PDG-20150513-YSS.203 \recid 150711190011536884441738 \start 0:07:49.18 \end 0:07:52.51 \sp YETYSS \ph li takana deʔ apa saŋkeʔ si yuⁱh si yuⁱh \tx lai takana dek apa sangkek di Yuih di Yuih. \mb lai ta- kana dek apa sangkek di Yuih di Yuih \ge exist TA- remember DEK what when LOC TRU.Julius LOC TRU.Julius \fti ingat waktu si Yuih pesta.

\ref PDG-20150513-YSS.204 \recid 150711190011715863556274 \start 0:07:52.89 \end 0:07:57.76 \sp YETYSS \ph mantaʔan nasi lamaʔ ka ka tampeʔ ɲo nan di kawan ʔapa yaŋ di ʔapo ko \tx maantaan nasi lamak ka ka tampek nyo nan di kawan apa yang di apo ko. \mb ma- anta -an nasi lamak ka ka tampek nyo nan di kawan apa yang di apo ko \ge MA- deliver -AN cooked.rice fat to to place 3 REL LOC friend what REL LOC what this \fti waktu kita ikut ngantar nasi lemak ke rumahnya.

\ref PDG-20150513-YSS.205 \recid 150711190011679381720441 \start 0:07:57.87 \end 0:07:58.93 \sp YETYSS \ph nan di ma ko \tx nan di ma ko? \mb nan di ma ko \ge REL LOC where this \fti yang dimana?

\ref PDG-20150513-YSS.206 \recid 150711190011550568797206 \start 0:07:59.19 \end 0:08:00.94 \sp YETYSS \ph muwaro muwaropanjalinan \tx muaro, Muaro.Panjalinan. \mb muaro Muaro.Panjalinan \ge estuary Muaro.Panjalinan \fti di Muaro Panjalinan.

\ref PDG-20150513-YSS.207 \recid 150711190011508913731202 \start 0:08:02.45 \end 0:08:04.17 \sp YETYSS \ph muwaropanjalinan ko ʔa \tx Muaro.Panjalinan ko a. \mb Muaro.Panjalinan ko a \ge Muaro.Panjalinan this FILL \fti Muaro Panjalinan.

\ref PDG-20150513-YSS.208 \recid 150711190011403276611398 \start 0:08:04.25 \end 0:08:06 \sp YETYSS \ph kan ʔama payi ma ʔiyo \tx kan ama pai ma, iyo. \mb kan ama pai ma iyo \ge KAN TRU.mother go MA yes \fti mama yang pergi ke sana.

\ref PDG-20150513-YSS.209 \recid 150711190011538632408435 \start 0:08:04.51 \end 0:08:05.71 \sp RSTYSS \ph ʔo tampeʔ si roni \tx o tampek si Roni. \mb o tampek si Roni \ge FILL place PERS Roni \fti di tempat si Roni.

\ref PDG-20150513-YSS.210 \recid 150711190011238510226970 \start 0:08:06.15 \end 0:08:07.36 \sp YETYSS \ph waktu tu ʔapa ʔado situ \tx waktu tu apa ado situ. \mb waktu tu apa ado s- i- tu \ge time that TRU.father exist S- I- that \fti waktu itu papa juga ada di sana.

\ref PDG-20150513-YSS.211 \recid 150711190011552197356987 \start 0:08:07.74 \end 0:08:09.95 \sp YETYSS \ph waktu tu kan kami bawoʔ nasi lamaʔ tu \tx waktu tu kan kami baok nasi lamak tu. \mb waktu tu kan kami bao nasi lamak tu \ge time that KAN 1 bring cooked.rice fat that \fti waktu itu kami bawa nasi lemak.

\ref PDG-20150513-YSS.212 \recid 150711190011134758901270 \start 0:08:09.52 \end 0:08:11.49 \sp RSTYSS \ph kan waktu ʔetoŋan nan kaduwo tu ma \tx kan waktu etongan nan kaduo tu ma. \mb kan waktu etong -an nan ka- duo tu ma \ge KAN time count -AN REL KA- two that MA \fti waktu itu 'hitungan' yang kedua. \nt =menentukan tanggal pernikahan

\ref PDG-20150513-YSS.213 \recid 150711190011862855900031 \start 0:08:12.01 \end 0:08:14.6 \sp YETYSS \ph ʔitu kan payi maʔetoŋ ʔari namo ɲo kan \tx itu kan pai maetong ari namo nyo kan. \mb i- tu kan pai ma- etong ari namo nyo kan \ge I- that KAN go MA- count day name 3 KAN \fti itu pergi mengnentukan hari pernikahan namanya.

\ref PDG-20150513-YSS.214 \recid 150711190011262671052384 \start 0:08:14.95 \end 0:08:17.34 \sp EXPYSS \ph berarti n̥daʔ putuⁱh ʔari pertamo ʔetoŋ ʔariʔe do \tx berarti ndak putuih ari pertamo etong arie do? \mb ber- arti ndak putuih ari pertamo etong ari -e do \ge BER- meaning NEG broken.off day first count day -3 NEGPOL \fti berarti keputusannya belum ada waktu pertemuan pertama itu?

\ref PDG-20150513-YSS.215 \recid 150711190011653631533635 \start 0:08:18.58 \end 0:08:20.22 \sp RSTYSS \ph tu mako dikeceʔan \tx tu mako dikecekan. \mb tu mako di- kecek -an \ge that then DI- talk -AN \fti makanya.

\ref PDG-20150513-YSS.216 \recid 150711190011550163599242 \start 0:08:20.72 \end 0:08:24.06 \sp RSTYSS \ph kalaw etoŋan ko dari pertamo lah ʔado ʔetoŋ bapaʔ mande \tx kalau etongan ko dari pertamo lah ado etong bapak mande. \mb kalau etong -an ko dari pertamo lah ado etong bapak mande \ge TOP count -AN this from first PAST exist count father mother \fti kalau musyawarah pertama itu biasanya urusan orang tua masing-masing.

\ref PDG-20150513-YSS.217 \recid 150711190011969967528198 \start 0:08:24.42 \end 0:08:26.85 \sp RSTYSS \ph niniᵃʔmamaʔ kan maluruⁱhan carito ʔitu se ɲo \tx niniak.mamak kan maluruihan carito itu se nyo. \mb niniak.mamak kan ma- luruih -an carito i- tu se nyo \ge the.honorable.maternal.uncle KAN MA- straight -AN story I- that just 3 \fti kalau 'niniak mamak' itu hanya untuk meneruskan ceritanya saja.

\ref PDG-20150513-YSS.218 \recid 150711190011625832976912 \start 0:08:26.85 \end 0:08:28.42 \sp RSTYSS \ph lah ɲo takoʔ ari sakali tu \tx lah nyo takok ari sakali tu. \mb lah nyo takok ari sa- kali tu \ge LAH 3 guess day SA- time that \fti langsung mereka tau hari pernikahannya.

\ref PDG-20150513-YSS.219 \recid 150711190011793489703069 \start 0:08:28.45 \end 0:08:29.6 \sp RSTYSS \ph lah ɲo kamukowan ʔari \tx lah nyo kamukoan ari. \mb lah nyo ka- muko -an ari \ge PAST 3 KA- face -AN day \fti di sana sudah dibicarakan tentang hari pernikahan.

\ref PDG-20150513-YSS.220 \recid 150711190011122784410044 \start 0:08:30.03 \end 0:08:33.85 \sp RSTYSS \ph tapi kalau nan sabana ɲo manapiᵃʔ bandua tu memperkenalkan diri se baru ɲo \tx tapi kalau nan sabana nyo manapiak bandua tu memperkenalkan diri se baru nyo. \mb tapi kalau nan sa- bana nyo ma- n- tapiak bandua tu me- m- per- kenal -kan diri se baru nyo \ge but TOP REL SA- true 3 MA- N- light.blow cross.beam that ME- N- PER- recognize -KAN self just new 3 \fti yang sebenarnya acara 'manapiak bandua' itu hanya untuk memperkenalkan diri saja.

\ref PDG-20150513-YSS.221 \recid 150711190011609375165774 \start 0:08:33.98 \end 0:08:35.91 \sp RSTYSS \ph mancaliᵃʔ yo ʔado saʔikuᵃ kumbaŋ \tx mancaliak yo ado saikua kumbang. \mb ma- n- caliak yo ado sa- ikua kumbang \ge MA- N- see yes exist SA- tail bumblebee \fti melihat, apakah benar ada seekor kumbang. \nt laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.222 \recid 150711190011158681663870 \start 0:08:35.95 \end 0:08:37.87 \sp RSTYSS \ph kami ʔado buŋo sampay sinan baru \tx kami ado bungo, sampai sinan baru. \mb kami ado bungo sampai sinan baru \ge 1 exist flower arrive there new \fti kami punya bunganya, hanya sampai di sana.

\ref PDG-20150513-YSS.223 \recid 150711190011875657277739 \start 0:08:39.23 \end 0:08:42.65 \sp RSTYSS \ph ʔalun batamuwan baʔa carito ʔalun tamasuᵃʔ carito bantuᵃʔ \tx alun batamuan, baa carito alun tamasuak carito bantuak... \mb alun ba- tamu -an ba- a carito alun ta- masuak carito bantuak \ge not.yet BA- guest -AN BA- what story not.yet TA- go.in story form \fti belum ketemu, bagaimana lanjutan ceritanya juga belum ada, termasuk cerita seperti...

\ref PDG-20150513-YSS.224 \recid 150711190011282100459001 \start 0:08:42.78 \end 0:08:44.43 \sp RSTYSS \ph ʔuwaŋ niniᵃʔmamaʔ sagalo macam tu do \tx uang niniak.mamak sagalo macam tu do. \mb uang niniak.mamak sagalo macam tu do \ge money the.honorable.maternal.uncle all sort that NEGPOL \fti uang untuk niniak mamak dan segala macam.

\ref PDG-20150513-YSS.225 \recid 150711190011221664013527 \start 0:08:44.29 \end 0:08:45.76 \sp EXPYSS \ph pertamo pertamo tibo tu \tx pertamo pertamo tibo tu. \mb pertamo pertamo tibo tu \ge first first arrive that \fti waktu petama sampai itu.

\ref PDG-20150513-YSS.226 \recid 150711190011667634066147 \start 0:08:44.91 \end 0:08:47.02 \sp YETYSS \ph jadi beko manapiᵃʔ banduᵃ tu \tx jadi beko manapiak bandua tu. \mb jadi beko ma- n- tapiak bandua tu \ge become later MA- N- light.blow cross.beam that \fti jadi, nanti acara 'manapiak bandua' itu.

\ref PDG-20150513-YSS.227 \recid 150711190011811212840023 \start 0:08:45.96 \end 0:08:48.66 \sp RSTYSS \ph ʔa di saʔat beko maʔetoŋ ʔari \tx a di saat beko maetong ari. \mb a di saat beko ma- etong ari \ge FILL LOC moment later MA- count day \fti saat itulah baru ditentukan hari pernikahannya.

\ref PDG-20150513-YSS.228 \recid 150711190011285108781885 \start 0:08:48.83 \end 0:08:49.75 \sp RSTYSS \ph tu baru dibawoʔ \tx tu baru dibaok. \mb tu baru di- bao \ge that new DI- bring \fti barulah itu dibawa.

\ref PDG-20150513-YSS.229 \recid 150711190011424199679866 \start 0:08:49.75 \end 0:08:51.63 \sp YETYSS \ph n̥daʔ waktu manapiᵃʔ banduᵃ tu \tx ndak, waktu manapiak bandua tu... \mb ndak waktu ma- n- tapiak bandua tu \ge NEG time MA- N- light.blow cross.beam that \fti jaid, bukannya waktu 'manapiak bandua' itu...

\ref PDG-20150513-YSS.230 \recid 150711190011418596435011 \start 0:08:51.98 \end 0:08:56.17 \sp YETYSS \ph kan kalaw ditarimo ɲo siriᵃh nan waʔ bawoʔ ko kan tu berarti ɲo setuju \tx kan kalau ditarimo nyo siriah nan wak baok ko kan tu berarti nyo setuju. \mb kan kalau di- tarimo nyo siriah nan wak bao ko kan tu ber- arti nyo se- tuju \ge KAN TOP DI- receive 3 betel REL 1 bring this KAN that BER- meaning 3 SE- direct \fti kalau mereka terima sirih dan bawaan kita, berarti mereka setuju.

\ref PDG-20150513-YSS.231 \recid 150711190011541205913386 \start 0:08:55.6 \end 0:08:56.16 \sp RSTYSS \ph yop \tx yop. \mb yop \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.232 \recid 150711190011976840682932 \start 0:08:56.45 \end 0:08:58.41 \sp YETYSS \ph jadi sampay sinan \tx jadi sampai sinan.... \mb jadi sampai sinan \ge become arrive there \fti jadi, sampai di situ...

\ref PDG-20150513-YSS.233 \recid 150711190011476304352236 \start 0:08:56.86 \end 0:08:57.85 \sp RSTYSS \ph sampay sinan se baru \tx sampai sinan se baru. \mb sampai sinan se baru \ge arrive there just new \fti hanya sampai di sana.

\ref PDG-20150513-YSS.234 \recid 150711190011817434608982 \start 0:08:58.44 \end 0:08:58.94 \sp RSTYSS \ph yo \tx yo. \mb yo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.235 \recid 150711190011511761701153 \start 0:08:58.49 \end 0:08:59.97 \sp YETYSS \ph diʔetoŋ lah bilo waʔ maʔetoŋ ʔari \tx dietong lah bilo wak maetong ari. \mb di- etong lah bilo wak ma- etong ari \ge DI- count LAH when 1 MA- count day \fti dirembukan kapan kita menentukan hari pernikahannya.

\ref PDG-20150513-YSS.236 \recid 150711190011182898905780 \start 0:09:00.02 \end 0:09:00.79 \sp RSTYSS \ph ʔa yo \tx a yo. \mb a yo \ge FILL yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.237 \recid 150711190011193594293435 \start 0:09:00.95 \end 0:09:02.01 \sp RSTYSS \ph dibuweʔ ari ciyeʔ lay \tx dibuek ari ciek lai. \mb di- buek ari ciek lai \ge DI- make day one more \fti direncanakan lagi hari pertemuan berikutnya.

\ref PDG-20150513-YSS.238 \recid 150711190011588135570240 \start 0:09:01 \end 0:09:02.21 \sp EXPYSS \ph bilo tibo ka mari liᵃʔ \tx "bilo tibo ka mari liak"? \mb bilo tibo ka mari liak \ge when arrive to here more \fti "kapan ke sini lagi"?

\ref PDG-20150513-YSS.239 \recid 150711190011970174198689 \start 0:09:02.23 \end 0:09:02.76 \sp EXPYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.240 \recid 150711190011787518149846 \start 0:09:02.23 \end 0:09:02.76 \sp RSTYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.241 \recid 150711190011872479884744 \start 0:09:03.82 \end 0:09:07.51 \sp RSTYSS \ph ʔa ʔitu lah dibawoʔ lah pambawoʔan nan sasuway jo keceʔ niniᵃʔmamaʔ nan tadi tu \tx a itu lah dibaok lah pambaokan nan sasuai jo kecek niniak.mamak nan tadi tu. \mb a i- tu lah di- bao lah pa- m- bao -kan nan sasuai jo kecek niniak.mamak nan tadi tu \ge FILL I- that LAH DI- bring LAH PA- N- bring -KAN REL suitable with talk the.honorable.maternal.uncle REL earlier that \fti dibawalah hantaran yang sesuai dengan permintaan 'niniak mamak'nya.

\ref PDG-20150513-YSS.242 \recid 150711190011673402712772 \start 0:09:08.04 \end 0:09:09.34 \sp YETYSS \ph dibawoʔ nasi lamaʔ tu \tx dibaok nasi lamak tu. \mb di- bao nasi lamak tu \ge DI- bring cooked.rice delicious that \fti saat itu nasi lemaknya dibawa.

\ref PDG-20150513-YSS.243 \recid 150711190011629288191859 \start 0:09:09.26 \end 0:09:09.91 \sp RSTYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.244 \recid 150711190011437236693827 \start 0:09:10.83 \end 0:09:13.09 \sp EXPYSS \ph yaŋ dataŋ ka duwo ko mambawoʔ carano lo liᵃʔ \tx yang datang ka duo ko mambaok carano lo liak. \mb yang datang ka duo ko ma- m- bao carano lo liak \ge REL come to two this MA- N- bring metal.container furthermore more \fti yang datang untuk kedua kalinya, juga harus bawa 'carano'.

\ref PDG-20150513-YSS.245 \recid 150711190011379389200312 \start 0:09:13.17 \end 0:09:15.91 \sp RSTYSS \ph yo carano tetap carano ko kan pambukaʔ kato ko \tx yo carano tetap, carano ko kan pambuka kato ko. \mb yo carano tetap carano ko kan pa- m- buka kato ko \ge yes metal.container constant metal.container this KAN PA- N- open word this \fti iya, carano itu istilahnya untuk memulai pembicaraan.

\ref PDG-20150513-YSS.246 \recid 150711190011916247277519 \start 0:09:16 \end 0:09:16.68 \sp EXPYSS \ph ʔoː \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20150513-YSS.247 \recid 150711190011318434754898 \start 0:09:17.52 \end 0:09:20.43 \sp RSTYSS \ph gatoʔ lah siriᵃh ʔisoʔ lah rokoʔ kan ʔitu sabana ɲo \tx "gatok lah siriah, isok lah rokok", kan itu sabana nyo. \mb gatok lah siriah isok lah rokok kan i- tu sa- bana nyo \ge bite LAH betel suck LAH cigarette KAN I- that SA- true 3 \fti sebenarnya kata-kata yang terkandung di dalamnya "makanlah sirih, hisaplah rokok", seperti itu.

\ref PDG-20150513-YSS.248 \recid 150711190011964563207280 \start 0:09:21.2 \end 0:09:22.75 \sp RSTYSS \ph caro ɲo deʔ awaʔ \tx caro nyo dek awak. \mb caro nyo dek awak \ge manner 3 DEK 3 \fti begitu cara kita.

\ref PDG-20150513-YSS.249 \recid 150711190011694757721246 \start 0:09:23.66 \end 0:09:25.47 \sp RSTYSS \ph ʔa jadi lah lah leŋkap ʔitutu \tx a jadi lah lah lengkap itutu. \mb a jadi lah lah lengkap i- tu ~ tu \ge FILL become LAH PAST complete I- that ~ that \fti lengkaplah.

\ref PDG-20150513-YSS.250 \recid 150711190011369810591032 \start 0:09:25.55 \end 0:09:28.26 \sp RSTYSS \ph disaʔat manjapuⁱʔ marapulay ʔapo ʔetoŋan ʔawaʔ \tx disaat manjapuik marapulai, apo etongan awak. \mb di- saat ma- n- japuik marapulai apo etong -an awak \ge DI- moment MA- N- pick.up bridegroom what count -AN 3 \fti saat menjemput pengantin laki-laki, kesepakatan kita bagaimana.

\ref PDG-20150513-YSS.251 \recid 150711190011997012589964 \start 0:09:28.6 \end 0:09:31.76 \sp RSTYSS \ph marapulay diʔagiᵃh sapatagaʔ sapatagaʔ tu mukasuⁱʔ ɲo \tx marapulai diagiah sapatagak, sapatagak tu makasuik nyo. \mb marapulai di- agiah sa- pa- tagak sa- pa- tagak tu makasuik nyo \ge bridegroom DI- give SA- PA- stand SA- PA- stand that intention 3 \fti pengantin laki-laki diberi pakaian lengkap 'sapatagak', maksudnya.

\ref PDG-20150513-YSS.252 \recid 150711190011563771414523 \start 0:09:31.76 \end 0:09:33.1 \sp RSTYSS \ph ɲo bapakayan leŋkap \tx nyo bapakaian lengkap. \mb nyo ba- pakai -an lengkap \ge 3 BA- use -AN complete \fti berpakaian lengkap.

\ref PDG-20150513-YSS.253 \recid 150711190011325537971500 \start 0:09:33.56 \end 0:09:35.19 \sp RSTYSS \ph dari ʔateh sampay ka bawah \tx dari ateh sampai ka bawah. \mb dari ateh sampai ka bawah \ge from up arrive to under \fti dari atas sampai bawah.

\ref PDG-20150513-YSS.254 \recid 150711190011481855630129 \start 0:09:35.43 \end 0:09:37.07 \sp RSTYSS \ph ʔarti ɲo pakay peci \tx arti nyo pakai peci. \mb arti nyo pakai peci \ge meaning 3 use cap \fti artinya, pakai peci.

\ref PDG-20150513-YSS.255 \recid 150711190011225067646242 \start 0:09:37.53 \end 0:09:38.44 \sp RSTYSS \ph kemeja \tx kemeja. \mb kemeja \ge shirt \fti kemeja.

\ref PDG-20150513-YSS.256 \recid 150711190011206385090667 \start 0:09:38.66 \end 0:09:39.23 \sp YETYSS \ph jas \tx jas. \mb jas \ge suit \fti jas.

\ref PDG-20150513-YSS.257 \recid 150711190011364156810845 \start 0:09:38.74 \end 0:09:39.7 \sp RSTYSS \ph pakay jas \tx pakai jas. \mb pakai jas \ge use suit \fti pakai jas.

\ref PDG-20150513-YSS.258 \recid 150711190011979461668430 \start 0:09:40.33 \end 0:09:42.93 \sp RSTYSS \ph celana seragam jo jas biyaso ɲo \tx celana seragam jo jas biaso nyo. \mb celana se- ragam jo jas biaso nyo \ge pants SE- variation with suit usual 3 \fti biasanya celana seragam dengan jas.

\ref PDG-20150513-YSS.259 \recid 150711190011155196928698 \start 0:09:42.06 \end 0:09:43.46 \sp YETYSS \ph jas jas sastel \tx jas jas sastel. \mb jas jas sa- stel \ge suit suit SA- turn.on \fti jasnya stelan.

\ref PDG-20150513-YSS.260 \recid 150711190011402487282547 \start 0:09:42.97 \end 0:09:44.14 \sp RSTYSS \ph pakay spatu \tx pakai sepatu. \mb pakai sepatu \ge use shoe \fti pakai sepatu.

\ref PDG-20150513-YSS.261 \recid 150711190011280045879771 \start 0:09:44.4 \end 0:09:45.45 \sp RSTYSS \ph pakay payuᵃŋ \tx pakai payuang. \mb pakai payuang \ge use umbrella \fti pakai payung.

\ref PDG-20150513-YSS.262 \recid 150711190011264378447318 \start 0:09:45.47 \end 0:09:47.26 \sp EXPYSS \ph pakay kawus kaki pakay sapu taŋan \tx pakai kaus kaki, pakai sapu tangan. \mb pakai kaus kaki pakai sapu tangan \ge use t.shirt foot use broom hand \fti kaus kaki, sapu tangan.

\ref PDG-20150513-YSS.263 \recid 150711190011824788630566 \start 0:09:46.24 \end 0:09:47.55 \sp RSTYSS \ph kawus kaki, yo \tx kaus kaki, yo. \mb kaus kaki yo \ge t.shirt foot yes \fti iya, kasu kaki.

\ref PDG-20150513-YSS.264 \recid 150711190011912287189531 \start 0:09:47.99 \end 0:09:49.63 \sp RSTYSS \ph bahkan pakay siŋlet bagay \tx bahkan pakai singlet bagai. \mb bahkan pakai singlet bagai \ge in.fact use sleeveless.undershirt like \fti ada juga yang pakai singlet.

\ref PDG-20150513-YSS.265 \recid 150711190011971554771902 \start 0:09:49.97 \end 0:09:51.28 \sp RSTYSS \ph sarat sa sarat \tx syarat sa syarat. \mb syarat sa syarat \ge requisite FILL requisite \fti syaratnya.

\ref PDG-20150513-YSS.266 \recid 150711190011106263008760 \start 0:09:52.82 \end 0:09:54.28 \sp RSTYSS \ph saleŋkapleŋkap ɲo \tx salengkap-lengkap nyo. \mb sa- lengkap ~ lengkap nyo \ge SA- complete ~ complete 3 \fti selengkap mungkin.

\ref PDG-20150513-YSS.267 \recid 150711190011399535589478 \start 0:09:58.55 \end 0:10:00.29 \sp YETYSS \ph jadi ʔitu waktu \tx jadi itu waktu... \mb jadi i- tu waktu \ge become I- that time \fti jadi, waktu...

\ref PDG-20150513-YSS.268 \recid 150711190011489733943528 \start 0:10:01.27 \end 0:10:02.88 \sp YETYSS \ph jas diagiᵃhan tu waktu \tx jas diagiah tu waktu... \mb jas di- agiah tu waktu \ge suit DI- give that time \fti jas itu diberikan waktu...

\ref PDG-20150513-YSS.269 \recid 150711190011376626810850 \start 0:10:03.13 \end 0:10:04.58 \sp YETYSS \ph payi maʔetoŋ ʔari tu \tx pai maetong ari tu? \mb pai ma- etong ari tu \ge go MA- count day that \fti pergi untuk menentukan hari pernikahan?

\ref PDG-20150513-YSS.270 \recid 150711190011960975251066 \start 0:10:04.7 \end 0:10:05.43 \sp YETYSS \ph n̥daʔ kan \tx ndak kan. \mb ndak kan \ge NEG KAN \fti bukan.

\ref PDG-20150513-YSS.271 \recid 150711190011598585270903 \start 0:10:05.76 \end 0:10:07.8 \sp RSTYSS \ph jas tu dibawoʔ waktu ʔuraŋ ka nikah \tx jas tu dibaok waktu urang ka nikah. \mb jas tu di- bao waktu urang ka nikah \ge suit that DI- bring time person to marry \fti jas itu dibawa pas mau nikah.

\ref PDG-20150513-YSS.272 \recid 150711190011891980971301 \start 0:10:06.64 \end 0:10:08.18 \sp EXPYSS \ph manjapuⁱʔ manikah \tx manjapuik manikah. \mb ma- n- japuik ma- nikah \ge MA- N- pick.up MA- marry \fti dijemput waktu mau nikah.

\ref PDG-20150513-YSS.273 \recid 150711190011446321953506 \start 0:10:08.15 \end 0:10:09.14 \sp YETYSS \ph waktu ka nikah \tx waktu ka nikah. \mb waktu ka nikah \ge time to marry \fti waktu mau nikah.

\ref PDG-20150513-YSS.274 \recid 150711190011799658333276 \start 0:10:09.95 \end 0:10:11.72 \sp YETYSS \ph japuⁱʔ waktu ka nikah kan \tx japuik waktu ka nikah kan. \mb japuik waktu ka nikah kan \ge pick.up time to marry KAN \fti dijemput waktu mau nikah.

\ref PDG-20150513-YSS.275 \recid 150711190011819956754659 \start 0:10:13.06 \end 0:10:15.29 \sp YETYSS \ph baru dibawoʔ jas jo ʔapo tu kan \tx baru dibaok jas jo apo tu kan? \mb baru di- bao jas jo apo tu kan \ge new DI- bring suit with what that KAN \fti barulah dibawa jas dan kelengkapannya itu kan?

\ref PDG-20150513-YSS.276 \recid 150711190011288323021307 \start 0:10:16.79 \end 0:10:19.87 \sp RSTYSS \ph jadi wakatu baraleʔ baʔitu juwo \tx jadi wakatu baralek baitu juo. \mb jadi wakatu ba- r- alek ba- i- tu juo \ge become time BA- R- party BA- I- that also \fti waktu mau pesta juga begitu.

\ref PDG-20150513-YSS.277 \recid 150711190011485532320104 \start 0:10:20.83 \end 0:10:22.09 \sp RSTYSS \ph babaju roki \tx babaju roki. \mb ba- baju roki \ge BA- garment bridegroom.garment \fti pakai baju 'roki'.

\ref PDG-20150513-YSS.278 \recid 150711190011115582105098 \start 0:10:23.09 \end 0:10:24.09 \sp RSTYSS \ph leŋkap jo \tx lengkap juo. \mb lengkap juo \ge complete also \fti lengkap.

\ref PDG-20150513-YSS.279 \recid 150711190011315701085608 \start 0:10:23.13 \end 0:10:24.91 \sp YETYSS \ph bawoʔ roki ɲo dibawoʔ roki ɲo \tx baok roki nyo, dibaok roki nyo. \mb bao roki nyo di- bao roki nyo \ge bring bridegroom.garment 3 DI- bring bridegroom.garment 3 \fti baju 'roki'nya dibawa.

\ref PDG-20150513-YSS.280 \recid 150711190011680990049242 \start 0:10:24.25 \end 0:10:24.95 \sp RSTYSS \ph yo \tx yo. \mb yo \ge yes \fti ya.

\ref PDG-20150513-YSS.281 \recid 150711190011908053276919 \start 0:10:25.42 \end 0:10:28.49 \sp YETYSS \ph ʔuraŋ ka baraleʔ lay roki lo dibawoʔ ka tampeʔ marapulay \tx urang ka baralek lai, roki lo dibaok ka tampek marapulai. \mb urang ka ba- r- alek lai roki lo di- bao ka tampek marapulai \ge person to BA- R- party more bridegroom.garment furthermore DI- bring to place bridegroom \fti waktu mau pesta, baju 'roki' yang dibawa ke rumah pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.282 \recid 150711190011345994092104 \start 0:10:27.74 \end 0:10:29.84 \sp RSTYSS \ph yo pakay roki namo ɲo kan bitu \tx yo pakai roki namo nyo, kan baitu. \mb yo pakai roki namo nyo kan ba- i- tu \ge yes use bridegroom.garment name 3 KAN BA- I- that \fti 'roki' namanya.

\ref PDG-20150513-YSS.283 \recid 150711190011256119816377 \start 0:10:30.09 \end 0:10:34.46 \sp EXPYSS \ph waktu manjapuⁱʔ payi nikah tu ʔado makanan waʔ bawoʔ \tx waktu manjapuik pai nikah tu, ado makanan wak baok? \mb waktu ma- n- japuik pai nikah tu ado makanan wak bao \ge time MA- N- pick.up go marry that exist food 1 bring \fti waktu menjemput nikah itu, ada makanan yang kita bawa?

\ref PDG-20150513-YSS.284 \recid 150711190011723725624707 \start 0:10:35.05 \end 0:10:35.55 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ \tx ndak. \mb ndak \ge NEG \fti nggak.

\ref PDG-20150513-YSS.285 \recid 150711190011512396883451 \start 0:10:35.05 \end 0:10:35.55 \sp YETYSS \ph n̥daʔ \tx ndak. \mb ndak \ge NEG \fti nggak.

\ref PDG-20150513-YSS.286 \recid 150711190011820059196184 \start 0:10:35.84 \end 0:10:37.08 \sp YETYSS \ph n̥daʔ ado bawoʔ makanan \tx ndak ado baok makanan. \mb ndak ado bao makanan \ge NEG exist bring food \fti nggak ada bawa makanan.

\ref PDG-20150513-YSS.287 \recid 150711190011868615461512 \start 0:10:36.56 \end 0:10:38.04 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ ado bawoʔ makanan do \tx ndak ado baok makanan do. \mb ndak ado bao makanan do \ge NEG exist bring food NEGPOL \fti nggak ada bawa makanan.

\ref PDG-20150513-YSS.288 \recid 150711190011878589399064 \start 0:10:38.24 \end 0:10:40.04 \sp RSTYSS \ph tapi nan carano tetap adoʰ \tx tapi nan carano tetap ado. \mb tapi nan carano tetap ado \ge but REL metal.container constant exist \fti tapi carano harus tetap ada.

\ref PDG-20150513-YSS.289 \recid 150711190011811118559957 \start 0:10:38.33 \end 0:10:40.68 \sp YETYSS \ph cuma wak bawoʔ jas jas sastel \tx cuma wak baok, jas jas sastel. \mb cuma wak bao jas jas sa- stel \ge only 1 bring suit suit SA- turn.on \fti cuma bawa jas satu stelan jas.

\ref PDG-20150513-YSS.290 \recid 150711190011556991443503 \start 0:10:40.8 \end 0:10:43.34 \sp EXPYSS \ph carano taruⁱh ʔasa tibo bawoʔ carano tu \tx carano taruih, asa tibo baok carano tu? \mb carano taruih asa tibo bao carano tu \ge metal.container continue as.long.as arrive bring metal.container that \fti kalau 'carano' selalu dibawa?

\ref PDG-20150513-YSS.291 \recid 150711190011571491887466 \start 0:10:42.04 \end 0:10:42.46 \sp RSTYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.292 \recid 150711190012316359310177 \start 0:10:43.07 \end 0:10:43.63 \sp RSTYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.293 \recid 150711190012597503568697 \start 0:10:43.41 \end 0:10:46.56 \sp YETYSS \ph carano tu jas sastel tu payuᵃŋ \tx carano, tu jas sastel, tu payuang. \mb carano tu jas sa- stel tu payuang \ge metal.container that suit SA- turn.on that umbrella \fti 'carano' satu stel jas, payung.

\ref PDG-20150513-YSS.294 \recid 150711190012361841583763 \start 0:10:43.76 \end 0:10:45.44 \sp RSTYSS \ph tu kan pambukaʔ kato deʔ awaʔ \tx tu kan pambukak kato dek awak. \mb tu kan pa- m- bukak kato dek awak \ge that KAN PA- N- open word DEK 3 \fti alat untuk memulai pembicaraan.

\ref PDG-20150513-YSS.295 \recid 150711190012907214869511 \start 0:10:47.01 \end 0:10:48.14 \sp YETYSS \ph pakay payuᵃŋ yo \tx pakai payuang yo? \mb pakai payuang yo \ge use umbrella yes \fti pakai payung juga?

\ref PDG-20150513-YSS.296 \recid 150711190012668127093463 \start 0:10:47.73 \end 0:10:48.76 \sp EXPYSS \ph yo payuᵃŋ ʔitam \tx yo, payuang itam. \mb yo payuang itam \ge yes umbrella black \fti iya, payung hitam.

\ref PDG-20150513-YSS.297 \recid 150711190012850396368605 \start 0:10:48.16 \end 0:10:49.67 \sp RSTYSS \ph yo jo payuᵃŋ ʔitam \tx yo, jo payuang itam. \mb yo jo payuang itam \ge yes with umbrella black \fti iya, oayung hitam.

\ref PDG-20150513-YSS.298 \recid 150711190012608442247379 \start 0:10:51.62 \end 0:10:52.78 \sp EXPYSS \ph ʔa tu \tx a tu... \mb a tu \ge FILL that \fti lalu...

\ref PDG-20150513-YSS.299 \recid 150711190012751517371972 \start 0:10:54.9 \end 0:10:56.49 \sp EXPYSS \ph tu baraleʔ ɲo lay \tx tu baralek nyo lai. \mb tu ba- r- alek nyo lai \ge that BA- R- party 3 more \fti acara pestanya.

\ref PDG-20150513-YSS.300 \recid 150711190012944356094160 \start 0:10:56.5 \end 0:10:57.46 \sp RSTYSS \ph yo baraleʔ \tx yo baralek. \mb yo ba- r- alek \ge yes BA- R- party \fti iya, pestanya.

\ref PDG-20150513-YSS.301 \recid 150711190012630692406650 \start 0:10:57.48 \end 0:11:00.03 \sp EXPYSS \ph ʔa tu manjalaŋ mintuwo \tx a tu manjalang mintuo? \mb a tu ma- n- jalang mintuo \ge FILL that MA- N- toward parent.in.law \fti kalau mengunjungi mertua itu gimana?

\ref PDG-20150513-YSS.302 \recid 150711190012480205029295 \start 0:11:00.22 \end 0:11:02.79 \sp RSTYSS \ph maɲalaŋ mintuwo tu biyaso ɲo \tx manjalang mintuo tu biaso nyo. \mb ma- n- jalang mintuo tu biaso nyo \ge MA- N- toward parent.in.law that usual 3 \fti mengunjugi mertua itu biasanya.

\ref PDG-20150513-YSS.303 \recid 150711190012543885945202 \start 0:11:03.62 \end 0:11:06.23 \sp RSTYSS \ph kan setelah ʔari miŋgu pataŋ baraleʔ \tx kan setelah ari Minggu, patang baralek. \mb kan setelah ari Minggu patang ba- r- alek \ge KAN after day Sunday yesterday BA- R- party \fti satu hari setelah pesta, misalnya Minggu pesta.

\ref PDG-20150513-YSS.304 \recid 150711190012875192737997 \start 0:11:06.78 \end 0:11:08.99 \sp RSTYSS \ph ʔari senayan ko kan ɲo pulaŋ \tx ari Senayan ko kan nyo pulang. \mb ari Senayan ko kan nyo pulang \ge day Monday this KAN 3 return \fti Senin, pengantin laki-lakinya pulang ke rumah orang pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.305 \recid 150711190012348079621931 \start 0:11:09.69 \end 0:11:10.85 \sp EXPYSS \ph nan lakilaki \tx nan laki-laki. \mb nan laki ~ laki \ge REL male ~ male \fti yang laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.306 \recid 150711190012217439766507 \start 0:11:09.69 \end 0:11:11.16 \sp RSTYSS \ph nan si marapulay \tx nan si marapulai. \mb nan si marapulai \ge REL PERS bridegroom \fti pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.307 \recid 150711190012891882014972 \start 0:11:10.85 \end 0:11:11.41 \sp EXPYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.308 \recid 150711190012835490414033 \start 0:11:11.74 \end 0:11:13.09 \sp RSTYSS \ph ka rumah ʔanaʔdaro \tx ka rumah anak.daro. \mb ka rumah anak.daro \ge to house bride \fti ke rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.309 \recid 150711190012285186894098 \start 0:11:13.65 \end 0:11:15.76 \sp RSTYSS \ph sasudah tu ɲo payi maɲalaŋ mintuwo lay \tx sasudah tu nyo pai manjalang mintuo lai. \mb sa- sudah tu nyo pai ma- n- jalang mintuo lai \ge SA- PFCT that 3 go MA- N- toward parent.in.law more \fti setelah itu pergi mengunjungi mertua.

\ref PDG-20150513-YSS.310 \recid 150711190012681861978815 \start 0:11:15.9 \end 0:11:17.78 \sp EXPYSS \ph ʔanaʔdaro payi ka rumah lakilaki \tx anak.daro pai ka rumah laki-laki? \mb anak.daro pai ka rumah laki ~ laki \ge bride go to house male ~ male \fti pengantin perempuan pergi ke rumah orang tua laki-laki?

\ref PDG-20150513-YSS.311 \recid 150711190012340640244492 \start 0:11:16.49 \end 0:11:17.75 \sp RSTYSS \ph ʔanaʔdaro ka rumah \tx anak.daro ka rumah... \mb anak.daro ka rumah \ge bride to house \fti pengantin perempuan ke rumah...

\ref PDG-20150513-YSS.312 \recid 150711190012344963073171 \start 0:11:17.8 \end 0:11:18.46 \sp RSTYSS \ph yo \tx yo. \mb yo \ge yes \fti ya.

\ref PDG-20150513-YSS.313 \recid 150711190012803119175414 \start 0:11:18.62 \end 0:11:19.76 \sp YETYSS \ph ka rumah lakilaki kan \tx ka rumah laki-laki kan. \mb ka rumah laki ~ laki kan \ge to house male ~ male KAN \fti ke rumah orang tua laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.314 \recid 150711190012379722943808 \start 0:11:19.39 \end 0:11:20.89 \sp RSTYSS \ph ka rumah lakilaki \tx ka rumah laki-laki. \mb ka rumah laki ~ laki \ge to house male ~ male \fti ke rumah orang tua laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.315 \recid 150711190012529763432451 \start 0:11:23.71 \end 0:11:25.69 \sp YETYSS \ph ʔanaʔdaro payi ka rumah lakilaki \tx anak.daro pai ka rumah laki-laki. \mb anak.daro pai ka rumah laki ~ laki \ge bride go to house male ~ male \fti pengantin perempuan pergi ke rumah orang tua pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.316 \recid 150711190012791384183661 \start 0:11:25.86 \end 0:11:27.01 \sp YETYSS \ph pas ʔari senayan \tx pas ari Senayan? \mb pas ari Senayan \ge precise day Monday \fti pas Seninnya?

\ref PDG-20150513-YSS.317 \recid 150711190012639383363164 \start 0:11:27.13 \end 0:11:27.7 \sp EXPYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.318 \recid 150711190012958800635020 \start 0:11:28.45 \end 0:11:30.29 \sp YETYSS \ph n̥daʔ wakatu baraleʔ tu \tx ndak wakatu baralek tu? \mb ndak wakatu ba- r- alek tu \ge NEG time BA- R- party that \fti bukan waktu pesta itu?

\ref PDG-20150513-YSS.319 \recid 150711190012513996189552 \start 0:11:32.74 \end 0:11:36.58 \sp EXPYSS \ph yaŋ manjalaŋ mintuwo tu ma ʔalah sudah baraleʔ sabana ɲo \tx yang manjalang mintuo tu ma, alah sudah baralek sabana nyo. \mb yang ma- n- jalang mintuo tu ma alah sudah ba- r- alek sa- bana nyo \ge REL MA- N- toward parent.in.law that TRU.mother PAST PFCT BA- R- party SA- true 3 \fti mengunjungi mertua itu sebenarnya setelah nikah.

\ref PDG-20150513-YSS.320 \recid 150711190012983400635280 \start 0:11:37.71 \end 0:11:39.21 \sp EXPYSS \ph lah sudah waʔ baraleʔ \tx lah sudah wak baralek. \mb lah sudah wak ba- r- alek \ge LAH PFCT 1 BA- R- party \fti setelah pesta.

\ref PDG-20150513-YSS.321 \recid 150711190012310796821070 \start 0:11:39.5 \end 0:11:46.77 \sp EXPYSS \ph baru namo ɲo manjalaŋ mintuwo jadi kapataŋ tu ʔuraŋ tu ʔitu yaŋ waʔ bawoʔ deʔ padusi ko mambawoʔ sapo \tx baru namo nyo manjalang mintuo, jadi kapatang tu urang tu, itu yang wak baok dek padusi ko mambaok saapo. \mb baru namo nyo ma- n- jalang mintuo jadi kapatang tu urang tu i- tu yang wak bao dek padusi ko ma- m- bao sa- apo \ge new name 3 MA- N- toward parent.in.law become yesterday that person that I- that REL 1 bring DEK female this MA- N- bring SA- what \fti baru itu namanya 'manjalang mintuo', barulah pihak perempuan membawa seserahan yang diminta oleh pihak laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.322 \recid 150711190012230435891449 \start 0:11:41.09 \end 0:11:41.72 \sp RSTYSS \ph ʔitu nan \tx itu nan... \mb i- tu nan \ge I- that REL \fti itu yang...

\ref PDG-20150513-YSS.323 \recid 150711190012435148031683 \start 0:11:44.79 \end 0:11:46.88 \sp YETYSS \ph n̥daʔ n̥daʔ mintuwo do \tx ndak, ndak mintuo do. \mb ndak ndak mintuo do \ge NEG NEG parent.in.law NEGPOL \fti bukan, itu bukan 'manjalang mintuo'.

\ref PDG-20150513-YSS.324 \recid 150711190012892919000982 \start 0:11:47.47 \end 0:11:49.72 \sp YETYSS \ph ʔistilah ɲo ʔado ʔistilah manampuᵃh manampuᵃh \tx istilah nyo ado istilah manampuah, manampuah. \mb istilah nyo ado istilah ma- n- tampuah ma- n- tampuah \ge term 3 exist term MA- N- attack MA- N- attack \fti ada istilahnya 'menempuh'.

\ref PDG-20150513-YSS.325 \recid 150711190012233743399241 \start 0:11:50.57 \end 0:11:53.84 \sp YETYSS \ph manampuᵃh tu kan misal ɲo waʔ samosamo baraleʔ ko ʔa \tx manampuah tu kan, misal nyo wak samo-samo baralek ko a. \mb ma- n- tampuah tu kan misal nyo wak samo ~ samo ba- r- alek ko a \ge MA- N- attack that KAN example 3 1 same ~ same BA- R- party this FILL \fti 'menempuh' itu misalnya, kita sama-sama pesta, pihak perempuan dan laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.326 \recid 150711190012128398874076 \start 0:11:53.89 \end 0:11:55.17 \sp YETYSS \ph lakilaki baraleʔ padusi baraleʔ lo \tx laki-laki baralek, padusi baralek lo. \mb laki ~ laki ba- r- alek padusi ba- r- alek lo \ge male ~ male BA- R- party female BA- R- party furthermore \fti laki-laki pesta, perempuan juga.

\ref PDG-20150513-YSS.327 \recid 150711190012803748259459 \start 0:11:55.15 \end 0:11:55.79 \sp RSTYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.328 \recid 150711190012572555018728 \start 0:11:56.13 \end 0:11:56.93 \sp EXPYSS \ph sahari \tx sahari. \mb sa- hari \ge SA- day \fti sehari.

\ref PDG-20150513-YSS.329 \recid 150711190012556625415011 \start 0:11:57.08 \end 0:11:58.58 \sp YETYSS \ph sahari tu baraleʔ ɲo \tx sahari tu baralek nyo. \mb sa- hari tu ba- r- alek nyo \ge SA- day that BA- R- party 3 \fti hari yang sama pestanya.

\ref PDG-20150513-YSS.330 \recid 150711190012519836433557 \start 0:11:58.72 \end 0:12:00.08 \sp EXPYSS \ph n̥daʔ n̥daʔ batikay ʔariʔe do \tx ndak ndak batikai arie do. \mb ndak ndak ba- tikai ari -e do \ge NEG NEG BA- difference day -3 NEGPOL \fti hari pestanya tidak beda.

\ref PDG-20150513-YSS.331 \recid 150711190012193646253272 \start 0:11:59.68 \end 0:12:03.19 \sp YETYSS \ph jadi pas padusi manapuᵃh buliᵃh juwo batikay \tx jadi pas padusi manampuah, buliah juo batikai. \mb jadi pas padusi ma- n- tampuah buliah juo ba- tikai \ge become precise female MA- N- attack may also BA- difference \fti jadi pengantin perempuan 'menempuh', boleh juga beda hari pestanya.

\ref PDG-20150513-YSS.332 \recid 150711190012583278948859 \start 0:12:03.27 \end 0:12:05.17 \sp YETYSS \ph kalaw kaw jaraʔ saʔari samiŋgu dulu kan \tx kalau kau jarak saari, saminggu dulu kan. \mb kalau kau jarak sa- ari sa- minggu dulu kan \ge TOP 2 distance SA- day SA- week moment KAN \fti kalau kamu dulu beda seminggu pestanya.

\ref PDG-20150513-YSS.333 \recid 150711190012682714992528 \start 0:12:05.38 \end 0:12:09.22 \sp YETYSS \ph pas yaŋ namo ɲo padusi payi manampuᵃh ka tampeʔ lakilaki \tx pas yang namo nyo padusi pai manampuah ka tampek laki-laki. \mb pas yang namo nyo padusi pai ma- n- tampuah ka tampek laki ~ laki \ge precise REL name 3 female go MA- N- attack to place male ~ male \fti pengantin perempuan 'menempuh' ke rumah pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.334 \recid 150711190012240949148312 \start 0:12:09.33 \end 0:12:12.87 \sp YETYSS \ph pas lakilaki baraleʔ beo tantu padusi payi manampuᵃh ka situ \tx pas laki-laki baralek beko, tantu padusi pai manampuah ka situ. \mb pas laki ~ laki ba- r- alek beko tantu padusi pai ma- n- tampuah ka s- i- tu \ge precise male ~ male BA- R- party later know female go MA- N- attack to S- I- that \fti waktu pesta di rumah pengantin laki-laki, perempuanlah yang 'menempuh' ke sana.

\ref PDG-20150513-YSS.335 \recid 150711190012228284347848 \start 0:12:13.14 \end 0:12:16.07 \sp YETYSS \ph manampuᵃh tu lah ʔitu dibawoʔ sacukuⁱʔcukuⁱʔ ɲo \tx manampuah tu lah itu dibaok sacukuik-cukuik nyo. \mb ma- n- tampuah tu lah i- tu di- bao sa- cukuik ~ cukuik nyo \ge MA- N- attack that LAH I- that DI- bring SA- enough ~ enough 3 \fti 'menempuh', disaat itulah dibawa seserahan selengkapnya.

\ref PDG-20150513-YSS.336 \recid 150711190012888411912926 \start 0:12:16.39 \end 0:12:17.39 \sp YETYSS \ph kuwe ɲo \tx kue nyo. \mb kue nyo \ge cake 3 \fti kuenya.

\ref PDG-20150513-YSS.337 \recid 150711190012630861357319 \start 0:12:17.67 \end 0:12:18.55 \sp YETYSS \ph lawuᵃʔ ɲo \tx lauak nyo. \mb lauak nyo \ge fish 3 \fti ikannya.

\ref PDG-20150513-YSS.338 \recid 150711190012109084740839 \start 0:12:18.03 \end 0:12:21.23 \sp EXPYSS \ph tergantuŋ permintaʔan ʔamaʔ lakilaki \tx tergantung permintaan amak laki-laki. \mb te- r- gantung per- minta -an amak laki ~ laki \ge TE- R- hang PER- ask.for -AN mother male ~ male \fti tergantung permintaan ibu pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.339 \recid 150711190012612218699184 \start 0:12:19.33 \end 0:12:20.55 \sp RSTYSS \ph ʔa batuᵃ \tx a batua. \mb a batua \ge FILL right \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.340 \recid 150711190012471734124561 \start 0:12:21.12 \end 0:12:23.02 \sp YETYSS \ph ʔa yo tergantuŋ pemintaʔan lakilaki \tx a yo, tergantung permintaan laki-laki. \mb a yo te- r- gantung per- minta -an laki ~ laki \ge FILL yes TE- R- hang PER- ask.for -AN male ~ male \fti tergantung permintaan pihak keluarga laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.341 \recid 150711190012624826405476 \start 0:12:23.81 \end 0:12:24.99 \sp EXPYSS \ph ka padusi \tx ka padusi. \mb ka padusi \ge to female \fti ke pihak pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.342 \recid 150711190012920748304202 \start 0:12:25.1 \end 0:12:27.07 \sp YETYSS \ph ʔitu dibawoʔ sacukuⁱʔ ɲo waktu tu \tx itu dibaok sacukuik nyo waktu tu. \mb i- tu di- bao sa- cukuik nyo waktu tu \ge I- that DI- bring SA- enough 3 time that \fti dibawalah selengkap mungkin seserahannya waktu itu.

\ref PDG-20150513-YSS.343 \recid 150711190012442517122253 \start 0:12:27.33 \end 0:12:31.45 \sp YETYSS \ph ʔanaʔdaro ko lah basuntiᵃŋ kan dibawoʔ ka tampeʔ marapulay \tx anak.daro ko lah basuntiang kan dibaok ka tampek marapulai. \mb anak.daro ko lah ba- suntiang kan di- bao ka tampek marapulai \ge bride this PAST BA- crown.for.Minang.bride KAN DI- bring to place bridegroom \fti pengantin perempuan masih memakai 'suntiang', dibawalah ke rumah pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.344 \recid 150711190012184715827461 \start 0:12:30.76 \end 0:12:33.05 \sp EXPYSS \ph ʔiyo ʔitu pas hari baraleʔ tu \tx iyo, itu pas hari baralek tu. \mb iyo i- tu pas hari ba- r- alek tu \ge yes I- that precise day BA- R- party that \fti iya, itu pas pestanya.

\ref PDG-20150513-YSS.345 \recid 150711190012255675059184 \start 0:12:33.18 \end 0:12:36.74 \sp EXPYSS \ph ʔado lo ʔuraŋ nan manjalaŋ mintuwo ko ʔari sanayan ɲo naʔ pa \tx ado lo urang nan manjalang mintuo ko ari Sanayan nyo ndak pa? \mb ado lo urang nan ma- n- jalang mintuo ko ari Sanayan nyo ndak pa \ge exist furthermore person REL MA- N- toward parent.in.law this day Monday 3 NEG TRU.father \fti ada juga orang yang mengunjungi mertua itu hari Seninnya kan pa?

\ref PDG-20150513-YSS.346 \recid 150711190012862986689572 \start 0:12:36.78 \end 0:12:37.46 \sp RSTYSS \ph ʔari sanayan \tx ari Sanayan. \mb ari Sanayan \ge day Monday \fti hari Senin.

\ref PDG-20150513-YSS.347 \recid 150711190012503522082045 \start 0:12:37.48 \end 0:12:39.66 \sp EXPYSS \ph lah sudah ʔaleʔ sado ɲo \tx lah sudah alek sado nyo. \mb lah sudah alek sado nyo \ge PAST PFCT party all 3 \fti setelah selesai semua pesta.

\ref PDG-20150513-YSS.348 \recid 150711190012359999828599 \start 0:12:40.37 \end 0:12:45.02 \sp EXPYSS \ph ʔari sanayan ko kadaŋ ɲo bapakayan jo bapakayan merah jo \tx ari Sanayan ko, kadang nyo bapakaian juo, bapakaian merah juo. \mb ari Sanayan ko kadang nyo ba- pakai -an juo ba- pakai -an merah juo \ge day Monday this occasional 3 BA- use -AN also BA- use -AN red also \fti ari Senin, dia tetap pakai pakaian pengantin.

\ref PDG-20150513-YSS.349 \recid 150711190012922494625951 \start 0:12:41.7 \end 0:12:42.49 \sp RSTYSS \ph biyaso ɲo \tx biaso nyo. \mb biaso nyo \ge usual 3 \fti biasanya.

\ref PDG-20150513-YSS.350 \recid 150711190012559753598691 \start 0:12:43.9 \end 0:12:44.98 \sp RSTYSS \ph pakay kebaya \tx pakai kebaya. \mb pakai kebaya \ge use k.o.garment \fti pakai kebaya.

\ref PDG-20150513-YSS.351 \recid 150711190012536556975868 \start 0:12:45.41 \end 0:12:46.69 \sp RSTYSS \ph pakay ʔanu se ɲo \tx pakai anu se nyo. \mb pakai anu se nyo \ge use whatchamacallit just 3 \fti pakai anu aja.

\ref PDG-20150513-YSS.352 \recid 150711190012164016055408 \start 0:12:46.72 \end 0:12:47.48 \sp EXPYSS \ph tapi yaŋ \tx tapi yang... \mb tapi yang \ge but REL \fti tapi yang...

\ref PDG-20150513-YSS.353 \recid 150711190012524066360992 \start 0:12:46.96 \end 0:12:48.58 \sp RSTYSS \ph suntiᵃŋ randah ʔistilah ɲo \tx suntiang randah istilah nyo. \mb suntiang randah istilah nyo \ge crown.for.Minang.bride low term 3 \fti 'suntiang' yang rendah.

\ref PDG-20150513-YSS.354 \recid 150711190012346288694208 \start 0:12:48 \end 0:12:50.26 \sp EXPYSS \ph ʔa yo yaŋ kapataŋ ko raŋ caliᵃʔ \tx a yo, yang kapatang ko urang caliak. \mb a yo yang kapatang ko urang caliak \ge FILL yes REL yesterday this person see \fti kemaren ada aku lihat.

\ref PDG-20150513-YSS.355 \recid 150711190012135730829881 \start 0:12:50.4 \end 0:12:52.61 \sp YETYSS \ph tu muŋkin eʔ lakilaki n̥daʔ baraleʔ muŋkin n̥daʔ \tx tu mungkin dek laki-laki ndak baralek mungkin ndak. \mb tu mungkin dek laki ~ laki ndak ba- r- alek mungkin ndak \ge that possible DEK male ~ male NEG BA- R- party possible NEG \fti mungkin karena pihak laki-laki tidak ada pesta di rumahnya.

\ref PDG-20150513-YSS.356 \recid 150711190012670071171130 \start 0:12:52.65 \end 0:12:55.25 \sp EXPYSS \ph baraleʔ ʔikoko tipe ɲo baraleʔ geduŋ ko ma pa \tx baralek, ikoko tipe nyo baralek gedung ko ma pa. \mb ba- r- alek i- ko ~ ko tipe nyo ba- r- alek gedung ko ma pa \ge BA- R- party I- this ~ this type 3 BA- R- party building this MA TRU.father \fti pesta, tapi di gedung.

\ref PDG-20150513-YSS.357 \recid 150711190012736043268115 \start 0:12:55.61 \end 0:12:58.29 \sp EXPYSS \ph ɲo baraleʔ di geduŋ jadi ɲo manikah di rumah padusi \tx nyo baralek di gedung, jadi nyo manikah di rumah padusi. \mb nyo ba- r- alek di gedung jadi nyo ma- nikah di rumah padusi \ge 3 BA- R- party LOC building become 3 MA- marry LOC house female \fti pestanya di gedung, nikahnya di rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.358 \recid 150711190012694512488552 \start 0:12:58.65 \end 0:13:00.32 \sp EXPYSS \ph sudah tu basamosamo payi ka geduŋ \tx sudah tu basamo-samo pai ka gedung. \mb sudah tu ba- samo ~ samo pai ka gedung \ge PFCT that BA- together ~ together go to building \fti setelah nikah, sama-sama ke gedungnya.

\ref PDG-20150513-YSS.359 \recid 150711190012527415804285 \start 0:13:00.79 \end 0:13:04.79 \sp EXPYSS \ph sudah tu hari sanayan ɲo padusi ko payi manjalaŋ mintuwo \tx sudah tu hari Sanayan nyo padusi ko pai manjalang mintuo. \mb sudah tu hari Sanayan nyo padusi ko pai ma- n- jalang mintuo \ge PFCT that day Monday 3 female this go MA- N- toward parent.in.law \fti setelah itu Seninnya, perempuan pergi mengunjungi mertua.

\ref PDG-20150513-YSS.360 \recid 150711190012513929221499 \start 0:13:04.87 \end 0:13:06.52 \sp EXPYSS \ph ka rumah lakilaki \tx ka rumah laki-laki. \mb ka rumah laki ~ laki \ge to house male ~ male \fti ke rumah laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.361 \recid 150711190012290483549050 \start 0:13:04.87 \end 0:13:06.52 \sp RSTYSS \ph ka rumah lakilaki \tx ka rumah laki-laki. \mb ka rumah laki ~ laki \ge to house male ~ male \fti ke rumah laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.362 \recid 150711190012297829355532 \start 0:13:06.9 \end 0:13:10.18 \sp EXPYSS \ph ʔitulah yaŋ ɲo bawoʔ ɲo permintaʔan ʔuraŋ tuwo lakilaki \tx itulah yang nyo baok nyo permintaan urang tuo laki-laki. \mb i- tu -lah yang nyo bao nyo per- minta -an urang tuo laki ~ laki \ge I- that -LAH REL 3 bring 3 PER- ask.for -QAN person old male ~ male \fti dibawalah seserahan yang dimintak oleh pihak laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.363 \recid 150711190012139695048052 \start 0:13:10.73 \end 0:13:13.1 \sp EXPYSS \ph sabaleh sabaleh sabaleh ʔapo ɲo \tx sabaleh sabaleh sabaleh apo nyo. \mb sa- baleh sa- baleh sa- baleh apo nyo \ge SA- teen SA- teen SA- teen what 3 \fti sebelas buah seserahnnyo.

\ref PDG-20150513-YSS.364 \recid 150711190012225721626216 \start 0:13:13.25 \end 0:13:14.07 \sp EXPYSS \ph piriᵃŋ ɲo \tx piriang nyo. \mb piriang nyo \ge plate 3 \fti hantarannya.

\ref PDG-20150513-YSS.365 \recid 150711190012623562463512 \start 0:13:13.71 \end 0:13:14.81 \sp YETYSS \ph sabaleh macam \tx sabaleh macam. \mb sa- baleh macam \ge SA- teen sort \fti sebelas macam.

\ref PDG-20150513-YSS.366 \recid 150711190012788906750408 \start 0:13:14.1 \end 0:13:15.08 \sp EXPYSS \ph sabaleh macam \tx sabaleh macam. \mb sa- baleh macam \ge SA- teen sort \fti sebelas macam.

\ref PDG-20150513-YSS.367 \recid 150711190012708020456088 \start 0:13:15.51 \end 0:13:19.05 \sp EXPYSS \ph kuwe peŋantin duwo tiŋkeʔ samba sagalo macam \tx kue pengantin duo tingkek, samba sagalo macam. \mb kue pe- ngantin duo tingkek samba sagalo macam \ge cake PE- get.married two level side.dishes all sort \fti kue pengantinnya dua tingkat.

\ref PDG-20150513-YSS.368 \recid 150711190012716497513138 \start 0:13:16.82 \end 0:13:18.11 \sp RSTYSS \ph ʔiyo ʔiyo ʔiyo \tx iyo iyo iyo. \mb iyo iyo iyo \ge yes yes yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.369 \recid 150711190012830922491381 \start 0:13:19.23 \end 0:13:22.24 \sp EXPYSS \ph sudah tu pihaʔ lakilaki maʔagiᵃh lo ka ʔiɲo \tx sudah tu pihak laki-laki maagiah lo ka inyo. \mb sudah tu pihak laki ~ laki ma- agiah lo ka i- nyo \ge PFCT that side male ~ male MA- give furthermore to I- 3 \fti setelah itu pihak laki-laki juga ngasih balasan ke dia.

\ref PDG-20150513-YSS.370 \recid 150711190012775857038282 \start 0:13:22.7 \end 0:13:23.58 \sp RSTYSS \ph yo balasane ma \tx yo balasane ma. \mb yo balas -an -e ma \ge yes respond -AN -3 MA \fti iya, ada balasannya.

\ref PDG-20150513-YSS.371 \recid 150711190012936263505368 \start 0:13:23.59 \end 0:13:24.98 \sp EXPYSS \ph ʔa balasane tu \tx a balasane tu. \mb a balas -an -e tu \ge FILL respond -AN -3 that \fti balasannya itu.

\ref PDG-20150513-YSS.372 \recid 150711190012336957656591 \start 0:13:25.19 \end 0:13:26.04 \sp EXPYSS \ph tas \tx tas. \mb tas \ge bag \fti tas.

\ref PDG-20150513-YSS.373 \recid 150711190012765074054709 \start 0:13:26.36 \end 0:13:27.74 \sp EXPYSS \ph sapatu \tx sapatu. \mb sapatu \ge shoe \fti sepatu.

\ref PDG-20150513-YSS.374 \recid 150711190012335842113289 \start 0:13:27.3 \end 0:13:28.7 \sp RSTYSS \ph yo ʔapo kebutuhan \tx yo apo kebutuhan. \mb yo apo ke- butuh -an \ge yes what KE- need -AN \fti kebutuhan.

\ref PDG-20150513-YSS.375 \recid 150711190012466270662191 \start 0:13:28.2 \end 0:13:31.27 \sp EXPYSS \ph baju yo sapatagaʔ baju ʔuntuᵃʔ padusi \tx baju, yo sapatagak baju untuak padusi. \mb baju yo sa- pa- tagak baju untuak padusi \ge garment yes SA- PA- stand garment for female \fti baju selengkapnya untuk perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.376 \recid 150711190012842040715039 \start 0:13:28.49 \end 0:13:29.34 \sp YETYSS \ph sapatagaʔ \tx sapatagak. \mb sa- pa- tagak \ge SA- PA- stand \fti selengkapnya.

\ref PDG-20150513-YSS.377 \recid 150711190012154353767493 \start 0:13:30.37 \end 0:13:31.99 \sp YETYSS \ph kalaw ʔado ʔameh ɲo ʔameh \tx kalau ado ameh nyo, ameh. \mb kalau ado ameh nyo ameh \ge TOP exist gold 3 gold \fti ada juga yang ngasi emas.

\ref PDG-20150513-YSS.378 \recid 150711190012537855955445 \start 0:13:31.66 \end 0:13:33.72 \sp EXPYSS \ph ʔameh kosmetiʔ \tx ameh, kosmetik. \mb ameh kosmetik \ge gold cosmetic \fti emas, kosmetik.

\ref PDG-20150513-YSS.379 \recid 150711190012341359084890 \start 0:13:33.92 \end 0:13:35.44 \sp EXPYSS \ph ʔa ʔitu ʔitu balasan \tx a itu itu balasan. \mb a i- tu i- tu balas -an \ge FILL I- that I- that respond -AN \fti itu balasannya.

\ref PDG-20150513-YSS.380 \recid 150711190012413063030270 \start 0:13:35.7 \end 0:13:37.13 \sp EXPYSS \ph yaŋ waʔ bawoʔ tadi \tx yang wak baok tadi. \mb yang wak bao tadi \ge REL 1 bring earlier \fti balasan seserahan yang kita bawa tadi.

\ref PDG-20150513-YSS.381 \recid 150711190012223001580871 \start 0:13:36.79 \end 0:13:38.85 \sp YETYSS \ph ʔitu kan paragiᵃh dari bakobako ɲo \tx itu kan paragiah dari bako-bako nyo. \mb i- tu kan pa- r- agiah dari bako ~ bako nyo \ge I- that KAN PA- R- give from paternal.aunt ~ paternal.aunt 3 \fti itu permberian 'bako'nya.

\ref PDG-20150513-YSS.382 \recid 150711190012199482113541 \start 0:13:39 \end 0:13:39.81 \sp EXPYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.383 \recid 150711190012833971962704 \start 0:13:39.88 \end 0:13:41.28 \sp EXPYSS \ph ka ʔanaʔdaro \tx ka anak.daro. \mb ka anak.daro \ge to bride \fti ke pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.384 \recid 150711190012570938377594 \start 0:13:41.26 \end 0:13:42.24 \sp YETYSS \ph ka ʔanaʔdaro yo \tx ka anak.daro, yo. \mb ka anak.daro yo \ge to bride yes \fti untuk pengantin perempuan, iya.

\ref PDG-20150513-YSS.385 \recid 150711190013208774095680 \start 0:13:42.36 \end 0:13:43.52 \sp EXPYSS \ph ʔado lo takah ʔitu \tx ado lo takah itu. \mb ado lo takah i- tu \ge exist furthermore like I- that \fti ada yang seperti itu.

\ref PDG-20150513-YSS.386 \recid 150711190013378571755205 \start 0:13:42.46 \end 0:13:44.26 \sp RSTYSS \ph jadi bantuᵃʔ itu sabana \tx jadi bantuak itu sabana. \mb jadi bantuak i- tu sa- bana \ge become form I- that SA- very \fti sebenarnya seperti ini.

\ref PDG-20150513-YSS.387 \recid 150711190013589119186158 \start 0:13:44.86 \end 0:13:47.1 \sp RSTYSS \ph sesaʔat sesudah ʔari pulaŋ tu \tx sesaat sesudah ari pulang tu. \mb se- saat se- sudah ari pulang tu \ge SE- moment SE- PFCT day return that \fti setelah ari itu.

\ref PDG-20150513-YSS.388 \recid 150711190013946825730985 \start 0:13:48.07 \end 0:13:50.84 \sp RSTYSS \ph kan ɲo pulaŋ tigo ʔari batiriʔtiriʔ daʔulu kan tigo kali \tx kan nyo pulang tigo ari batirik-tirik, daulu kan tigo kali. \mb kan nyo pulang tigo ari ba- tirik ~ tirik daulu kan tigo kali \ge KAN 3 return three day BA- follow ~ follow before KAN three time \fti dia pulang tiga hari berturut-turut ke rumah.

\ref PDG-20150513-YSS.389 \recid 150711190013485327375866 \start 0:13:51.36 \end 0:13:53.15 \sp RSTYSS \ph kini kan disimpulkan ʔuraŋ sakali ɲo \tx kini kan disimpulkan urang sakali nyo. \mb kini kan di- simpul -kan urang sa- kali nyo \ge now KAN DI- knot -KAN person SA- time 3 \fti sekarang ini diringkaskan saja menjadi satu hari.

\ref PDG-20150513-YSS.390 \recid 150711190013668701879539 \start 0:13:53.66 \end 0:13:55.96 \sp RSTYSS \ph subuᵃh ɲo tu kan ʔuraŋ mandowa sakali \tx subuah nyo tu kan urang mandoa sakali. \mb subuah nyo tu kan urang ma- n- doa sa- kali \ge dawn 3 that KAN person MA- N- prayer SA- time \fti subuhnya langsung syukuran biasanya.

\ref PDG-20150513-YSS.391 \recid 150711190013147543259104 \start 0:13:56.29 \end 0:13:58.11 \sp RSTYSS \ph disaʔat tu marapulay pulaŋ dulu \tx disaat itu marapulai pulang dulu. \mb di- saat i- tu marapulai pulang dulu \ge DI- moment I- that bridegroom return moment \fti biasanya saat itu, pengantin laki-laki pulang dulu ke rumah orang tuanya.

\ref PDG-20150513-YSS.392 \recid 150711190013884741175360 \start 0:13:58.53 \end 0:13:59.51 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ samo tu do \tx ndak samo tu do. \mb ndak samo tu do \ge NEG same that NEGPOL \fti nggak sama-sama.

\ref PDG-20150513-YSS.393 \recid 150711190013172568992571 \start 0:13:59.58 \end 0:14:00.39 \sp EXPYSS \ph pulaŋ suraŋ \tx pulang surang? \mb pulang s- urang \ge return S- person \fti pulangnya sendirian?

\ref PDG-20150513-YSS.394 \recid 150711190013232552034081 \start 0:14:00.45 \end 0:14:02.08 \sp RSTYSS \ph pulaŋ n̥daʔ tantu ɲo pulaŋ ka rumah raŋ gaʔeʔ ɲo \tx pulang, ndak tantu nyo pulang ka rumah rang gaek nyo. \mb pulang ndak tantu nyo pulang ka rumah rang gaek nyo \ge return NEG know 3 return to house person parent 3 \fti pulang ke rumah orang tuanya.

\ref PDG-20150513-YSS.395 \recid 150711190013295252926973 \start 0:14:02.06 \end 0:14:02.53 \sp EXPYSS \ph yo \tx yo. \mb yo \ge yes \fti ya.

\ref PDG-20150513-YSS.396 \recid 150711190013715579587453 \start 0:14:02.63 \end 0:14:03.05 \sp YETYSS \ph yo \tx yo. \mb yo \ge yes \fti ya.

\ref PDG-20150513-YSS.397 \recid 150711190013819943740916 \start 0:14:03.09 \end 0:14:06.16 \sp RSTYSS \ph koʔ sore koʔ siyaŋ sudah ʔasar \tx kok sore, kok siang sudah asar. \mb kok sore kok siang sudah asar \ge KOK late.afternoon KOK daytime PFCT afternoon.prayer \fti atau sore, setelah sholat asar.

\ref PDG-20150513-YSS.398 \recid 150711190013111594815738 \start 0:14:05.2 \end 0:14:06.21 \sp YETYSS \ph bajapuⁱʔ \tx bajapuik. \mb ba- japuik \ge BA- pick.up \fti dijemput.

\ref PDG-20150513-YSS.399 \recid 150711190013780559908318 \start 0:14:06.25 \end 0:14:07.08 \sp RSTYSS \ph n̥daʔ bajapuⁱʔ \tx ndak bajapuik. \mb ndak ba- japuik \ge NEG BA- pick.up \fti nggak dijemput.

\ref PDG-20150513-YSS.400 \recid 150711190013879947733831 \start 0:14:07.22 \end 0:14:09.5 \sp RSTYSS \ph ʔanaʔdaro ko jo romboŋan tadi tu \tx anak.daro ko jo rombongan tadi tu. \mb anak.daro ko jo rombong -an tadi tu \ge bride this with group -AN earlier that \fti pengantin perempuan dengan rombongannya tadi.

\ref PDG-20150513-YSS.401 \recid 150711190013736837854934 \start 0:14:10.3 \end 0:14:11.87 \sp RSTYSS \ph maɲalaŋ mintuwo tu \tx manjalang mintuo tu. \mb ma- n- jalang mintuo tu \ge MA- N- toward parent.in.law that \fti mengunjungi mertua.

\ref PDG-20150513-YSS.402 \recid 150711190013330179514083 \start 0:14:12.66 \end 0:14:13.25 \sp RSTYSS \ph lah \tx lah. \mb lah \ge PAST \fti setelah itu.

\ref PDG-20150513-YSS.403 \recid 150711190013762466402723 \start 0:14:13.53 \end 0:14:17.67 \sp RSTYSS \ph ɲo maɲalaŋ mintuwo sabana ɲo marapulay ko harus pulaŋ taruⁱh ka rumah \tx nyo manjalang mintuo, sabana nyo marapulai ko harus pulang taruih ka rumah. \mb nyo ma- n- jalang mintuo sa- bana nyo marapulai ko harus pulang taruih ka rumah \ge 3 MA- N- toward parent.in.law SA- very 3 bridegroom this should return continue to house \fti waktu mengunjungi mertua itu sebenarnya pengantin laki-laki harus pulang terus ke rumah orang tuanya.

\ref PDG-20150513-YSS.404 \recid 150711190013941480874222 \start 0:14:18.63 \end 0:14:20.07 \sp RSTYSS \ph jadi ʔistilah ɲo tutu \tx jadi istilah nyo tutu. \mb jadi istilah nyo tu ~ tu \ge become term 3 that ~ that \fti istilahnya itu.

\ref PDG-20150513-YSS.405 \recid 150711190013563845611549 \start 0:14:20.46 \end 0:14:23.03 \sp RSTYSS \ph kan kalaw bahaso tasireʔ ɲo \tx kan kalau bahaso tasirek nyo... \mb kan kalau bahaso ta- sirek nyo \ge KAN TOP language TA- mesh 3 \fti bahasa tersiratnya...

\ref PDG-20150513-YSS.406 \recid 150711190013149436811916 \start 0:14:29.04 \end 0:14:29.64 \sp RSTYSS \ph ʔendro \tx Hendro. \mb Hendro \ge Hendro \fti Hendro.

\ref PDG-20150513-YSS.407 \recid 150711190013318975636595 \start 0:14:31.48 \end 0:14:33.15 \sp YETYSS \ph n̥daʔ takah ʔitu kalaw \tx ndak takah itu, kalau... \mb ndak takah i- tu kalau \ge NEG like I- that TOP \fti tidak seperti itu, kalau...

\ref PDG-20150513-YSS.408 \recid 150711190013770514355785 \start 0:14:33.3 \end 0:14:36.07 \sp YETYSS \ph misal ɲo ʔalah sudah padusi baraleʔ n̥daʔ a \tx misal nyo alah sudah padusi baralek ndak a. \mb misal nyo alah sudah padusi ba- r- alek ndak a \ge example 3 PAST PFCT female BA- R- party NEG FILL \fti setelah pesta di rumah perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.409 \recid 150711190013357193434983 \start 0:14:36.44 \end 0:14:38.38 \sp YETYSS \ph kan lah ʔabis ʔari baraleʔ tu kan \tx kan lah abis ari baralek tu kan. \mb kan lah abis ari ba- r- alek tu kan \ge KAN PAST finished day BA- R- party that KAN \fti setelah pestanya selesai.

\ref PDG-20150513-YSS.410 \recid 150711190013555563395190 \start 0:14:38.71 \end 0:14:44.15 \sp YETYSS \ph jadi beko tu marapulay ɲo pas sudah baraleʔ sudah basandiᵃŋ di rumah ʔanaʔdaro tu kan payi ka tampeʔ kilaki \tx jadi beko tu marapulai nyo pas sudah baralek sudah basandiang di rumah anak.daro tu kan pai ka tampek kilaki. \mb jadi beko tu marapulai nyo pas sudah ba- r- alek sudah ba- sandiang di rumah anak.daro tu kan pai ka tampek ki ~ laki \ge become later that bridegroom 3 precise PFCT BA- R- party PFCT BA- close LOC house bride that KAN go to place PART.male ~ male \fti jadi, setelah pesta di rumah perempuan, pengantin perempuan dan laki-laki, pergi ke rumah pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.411 \recid 150711190013534335110196 \start 0:14:44.91 \end 0:14:46.93 \sp YETYSS \ph kalaw ɲo samosamo baraleʔ ari tu kan \tx kalau nyo samo-samo baralek ari tu kan. \mb kalau nyo samo ~ samo ba- r- alek ari tu kan \ge TOP 3 with ~ with BA- R- party day that KAN \fti kalau mereka sama-sama pesta hari itu.

\ref PDG-20150513-YSS.412 \recid 150711190013791978346183 \start 0:14:47.46 \end 0:14:50.26 \sp YETYSS \ph tantu ʔanaʔdaro ko manampuᵃh dulu ka tampeʔ lakilaki \tx tantu anak.daro ko manampuah dulu ka tampek laki-laki. \mb tantu anak.daro ko ma- n- tampuah dulu ka tampek laki ~ laki \ge certain bride this MA- N- attack moment to place male ~ male \fti pengantin perempuan mengujungi rumah mertuanya dulu.

\ref PDG-20150513-YSS.413 \recid 150711190013248246421897 \start 0:14:50.3 \end 0:14:52.32 \sp YETYSS \ph beko dibawoʔ kilaki ka situ n̥daʔ \tx beko dibaok kilaki ka situ ndak. \mb beko di- bao ki ~ laki ka s- i- tu ndak \ge later DI- bring PART.male ~ male to S- I- that NEG \fti pengantin perempuan dibawa oleh pengantin laki-laki ke rumahnya.

\ref PDG-20150513-YSS.414 \recid 150711190013258821045607 \start 0:14:52.57 \end 0:14:55.46 \sp YETYSS \ph beko sore no kan lakilaki tu pulaŋ baliᵃʔ ka rumah ɲo \tx beko sore nyo kan laki-laki tu pulang baliak ka rumah nyo. \mb beko sore nyo kan laki ~ laki tu pulang baliak ka rumah nyo \ge later late.afternoon 3 KAN male ~ male that return turn.around to house 3 \fti sorenya pengantin laki-laki balik ke rumah orang tuanya.

\ref PDG-20150513-YSS.415 \recid 150711190013955834123584 \start 0:14:56.58 \end 0:14:58.1 \sp EXPYSS \ph n̥daʔ tiŋga rumah waʔ lu \tx ndak tingga rumah wak lu. \mb ndak tingga rumah wak lu \ge NEG leave house 1 before \fti nggak langsung nginap di rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.416 \recid 150711190013912404138035 \start 0:14:57.61 \end 0:15:00.31 \sp YETYSS \ph yo kalaw jawuᵃh tiŋga di rumah ʔawaʔ laŋsuᵃŋ \tx yo kalau jauah tingga di rumah awak langsuang. \mb yo kalau jauah tingga di rumah awak langsuang \ge yes TOP far leave LOC house 1 direct \fti kalau rumahnya jauh, bisa langsung nginap di rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.417 \recid 150711190013398944266326 \start 0:14:59.95 \end 0:15:00.5 \sp EXPYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.418 \recid 150711190013119506059959 \start 0:15:00.55 \end 0:15:02.07 \sp YETYSS \ph kalaw jawuᵃh tapi kalaw dakeʔ \tx kalau jauah, tapi kalau dakek. \mb kalau jauah tapi kalau dakek \ge TOP far but TOP near \fti tapi, kalau dekat.

\ref PDG-20150513-YSS.419 \recid 150711190013229174960683 \start 0:15:02.48 \end 0:15:03.5 \sp EXPYSS \ph ɲo pulaŋ ka rumah ɲo \tx nyo pulang ka rumah nyo. \mb nyo pulang ka rumah nyo \ge 3 return to house 3 \fti pengantin laki-laki pulang ke rumahnya.

\ref PDG-20150513-YSS.420 \recid 150711190013948181534417 \start 0:15:03.17 \end 0:15:04.64 \sp YETYSS \ph ʔa pulaŋ ka rumah ɲo \tx a pulang ka rumah nyo. \mb a pulang ka rumah nyo \ge FILL return to house 3 \fti pulang ke rumahnya.

\ref PDG-20150513-YSS.421 \recid 150711190013959333779382 \start 0:15:04.76 \end 0:15:06.48 \sp YETYSS \ph malam ɲo baru dijapuⁱʔ \tx malam nyo baru dijapuik. \mb malam nyo baru di- japuik \ge night 3 new DI- pick.up \fti malamnya baru dijemput.

\ref PDG-20150513-YSS.422 \recid 150711190013131157303927 \start 0:15:07 \end 0:15:09.82 \sp EXPYSS \ph tibo ɲo samo kawan ɲo \tx tibo nyo samo kawan nyo. \mb tibo nyo samo kawan nyo \ge arrive 3 with friend 3 \fti datang dengan temannya.

\ref PDG-20150513-YSS.423 \recid 150711190013622658088849 \start 0:15:11.2 \end 0:15:12.74 \sp YETYSS \ph yo tibo ɲo tu bajapuⁱʔ \tx yo tibo nyo tu bajapuik. \mb yo tibo nyo tu ba- japuik \ge yes arrive 3 that BA- pick.up \fti datangnya itu dijemput.

\ref PDG-20150513-YSS.424 \recid 150711190013653962506912 \start 0:15:12.87 \end 0:15:15.02 \sp EXPYSS \ph ʔo yo dijapuⁱʔ baduwo ʔuraŋ \tx o yo dijapuik baduo urang. \mb o yo di- japuik ba- duo urang \ge FILL yes DI- pick.up BA- two person \fti yang menjemputnya dua orang.

\ref PDG-20150513-YSS.425 \recid 150711190013972081656659 \start 0:15:14.52 \end 0:15:15.67 \sp YETYSS \ph yo bajapuⁱʔ \tx yo bajapuik. \mb yo ba- japuik \ge yes BA- pick.up \fti iya, dijemput.

\ref PDG-20150513-YSS.426 \recid 150711190013964992060651 \start 0:15:15.7 \end 0:15:18.93 \sp EXPYSS \ph bajapuⁱʔ marapulay ko beko ɲo bawoʔ kawan ɲo ʔagaʔ batigo \tx bajapuik marapulai ko, beko nyo baok kawan nyo agak batigo. \mb ba- japuik marapulai ko beko nyo bao kawan nyo agak ba- tigo \ge BA- pick.up bridegroom this later 3 bring friend 3 fairly BA- three \fti dijemput, nanti pengantin laki-laki ini juga bawa tiga orang temannya.

\ref PDG-20150513-YSS.427 \recid 150711190013236568795470 \start 0:15:18.06 \end 0:15:18.96 \sp YETYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.428 \recid 150711190013186826859647 \start 0:15:19.79 \end 0:15:21.01 \sp EXPYSS \ph subuᵃh ɲo kabur lay \tx subuah nyo kabur lai. \mb subuah nyo kabur lai \ge dawn 3 escape more \fti subuh langsung pergi.

\ref PDG-20150513-YSS.429 \recid 150711190013128377926442 \start 0:15:20.59 \end 0:15:22.98 \sp YETYSS \ph tu pas ʔari sanayan ɲo tibo tu ma \tx tu pas ari Sanayan nyo tibo tu ma. \mb tu pas ari Sanayan nyo tibo tu ma \ge that precise day Monday 3 arrive that MA \fti Seninnya datang lagi.

\ref PDG-20150513-YSS.430 \recid 150711190013657057027611 \start 0:15:22.99 \end 0:15:23.55 \sp EXPYSS \ph yo \tx yo. \mb yo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.431 \recid 150711190013255999529361 \start 0:15:23.6 \end 0:15:24.74 \sp YETYSS \ph ʔari senen ɲo kan \tx ari Senen nyo kan. \mb ari Senen nyo kan \ge day Monday 3 KAN \fti Seninnya.

\ref PDG-20150513-YSS.432 \recid 150711190013561506189684 \start 0:15:24.6 \end 0:15:26.32 \sp EXPYSS \ph tu tigo ʔari baturuⁱʔturuⁱʔ tu \tx tu tigo ari baturuik-turuik tu. \mb tu tigo ari ba- turuik ~ turuik tu \ge that three day BA- follow ~ follow that \fti seperti itu tiga hari berturut-turut.

\ref PDG-20150513-YSS.433 \recid 150711190013262269537430 \start 0:15:26.31 \end 0:15:28.3 \sp YETYSS \ph tigo ʔari baturuⁱʔturuⁱʔ dijapuⁱʔ kan \tx tigo ari baturuik-turuik dijapuik kan. \mb tigo ari ba- turuik ~ turuik di- japuik kan \ge three day BA- follow ~ follow DI- pick.up KAN \fti tiga hari berturut-turut dijemput.

\ref PDG-20150513-YSS.434 \recid 150711190013858469073426 \start 0:15:28.58 \end 0:15:30.88 \sp YETYSS \ph japuⁱʔ tigo ʔari lah sudah tu salasay lay \tx japuik tigo ari lah, sudah tu salasai lai. \mb japuik tigo ari lah sudah tu salasai lai \ge pick.up three day LAH PFCT that finish more \fti dijemput tiga hari berturut-turut, selesailah adatnya.

\ref PDG-20150513-YSS.435 \recid 150711190013391630335384 \start 0:15:32.15 \end 0:15:33.39 \sp EXPYSS \ph ʔa naʔ ado ʔadate lay do \tx a ndak ado adate lai do? \mb a ndak ado adat -e lai do \ge FILL NEG exist custom -3 more NEGPOL \fti nggak ada lagi adat yang lainnya?

\ref PDG-20150513-YSS.436 \recid 150711190013348531359573 \start 0:15:33.49 \end 0:15:34.44 \sp YETYSS \ph n̥daʔ ado ʔadaⁱʔ lay do \tx ndak ado adaik lai do. \mb ndak ado adaik lai do \ge NEG exist custom more NEGPOL \fti nggak.

\ref PDG-20150513-YSS.437 \recid 150711190013109303398709 \start 0:15:34.62 \end 0:15:35.95 \sp EXPYSS \ph ʔado ciyeʔ lay \tx ado ciek lai. \mb ado ciek lai \ge exist one more \fti ada satu lagi.

\ref PDG-20150513-YSS.438 \recid 150711190013769336175359 \start 0:15:36.14 \end 0:15:38.78 \sp EXPYSS \ph dulu waktu ni da jaŋ baraleʔ \tx dulu waktu ni da Jang baralek. \mb dulu waktu ni da Jang ba- r- alek \ge moment time TRU.EPIT TRU.older.brother TRU.Ujang BA- R- party \fti waktu da Ujang pesta.

\ref PDG-20150513-YSS.439 \recid 150711190013484268958586 \start 0:15:39.29 \end 0:15:40.26 \sp EXPYSS \ph ʔalahː \tx alah... \mb alah \ge PAST \fti udah...

\ref PDG-20150513-YSS.440 \recid 150711190013513379750027 \start 0:15:40.96 \end 0:15:43.78 \sp EXPYSS \ph ʔalah duwo miŋgu lo tibo lo padusi tu ka ʔawaʔ \tx alah duo minggu lo tibo lo padusi tu ka awak. \mb alah duo minggu lo tibo lo padusi tu ka awak \ge PAST two week furthermore arrive furthermore female that to 1 \fti setelah dua minggu, datang lagi pengantin perempuan datang ke rumah pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.441 \recid 150711190013692414177581 \start 0:15:43.97 \end 0:15:45.61 \sp EXPYSS \ph ɲo pakay suntiᵃŋ randah bana tu \tx nyo pakai suntiang randah bana tu. \mb nyo pakai suntiang randah bana tu \ge 3 use crown.for.Minang.bride low very that \fti pakai 'suntiang' yang rendah.

\ref PDG-20150513-YSS.442 \recid 150711190013191247087716 \start 0:15:47.4 \end 0:15:49.44 \sp EXPYSS \ph mambaliᵃʔan ʔanaʔdaro namo \tx mambaliakkan anak.daro namo. \mb ma- m- baliak -kan anak.daro namo \ge MA- N- more -KAN bride name \fti balikin pengantin perempuan namanya.

\ref PDG-20150513-YSS.443 \recid 150711190013501941039273 \start 0:15:50.35 \end 0:15:53.34 \sp EXPYSS \ph waʔ pulaŋan ɲo ka rumah ʔiɲo pakay lo baju ʔapo \tx wak pulangan nyo ka rumah inyo, pakai lo baju apo. \mb wak pulang -an nyo ka rumah i- nyo pakai lo baju apo \ge 1 return -AN 3 to house I- 3 use furthermore garment what \fti pihak pengantin laki-laki balikin lagi pengantin perempuan ke rumahnya.

\ref PDG-20150513-YSS.444 \recid 150711190013791588832856 \start 0:15:57.95 \end 0:15:59.04 \sp EXPYSS \ph ʔado tu ma \tx ado tu ma. \mb ado tu ma \ge exist that TRU.mother \fti ada lho ma, yang seperti itu.

\ref PDG-20150513-YSS.445 \recid 150711190013278176424093 \start 0:15:59.57 \end 0:16:03.2 \sp YETYSS \ph ɲo kan sasudah ʔanaʔdaro manam seharus ɲo sasudah ʔanaʔdaro manampuᵃh tu \tx nyo kan sasudah anak.daro manampuah, seharus nyo sasudah anak.daro manampuah tu. \mb nyo kan sa- sudah anak.daro ma- n- tampuah se- harus nyo sa- sudah anak.daro ma- n- tampuah tu \ge 3 KAN SA- PFCT bride MA- N- attack SE- should 3 SA- PFCT bride MA- N- attack that \fti seharusnya setelah pengantin perempuan mengunjungi rumah mertuanya itu.

\ref PDG-20150513-YSS.446 \recid 150711190013107988030416 \start 0:16:03.71 \end 0:16:06.64 \sp YETYSS \ph saʔat kadaŋ manampuᵃh pada saʔat manampuᵃh tu n̥daʔ muŋkin \tx saat, kadang manampuah pada saat manampuah tu ndak mungkin... \mb saat kadang ma- n- tampuah pada saat ma- n- tampuah tu ndak mungkin \ge moment occasional MA- N- attack LOC moment MA- N- attack that NEG possible \fti kadang-kadang, waktu mengunjungi mertua itu, nggak mungkin...

\ref PDG-20150513-YSS.447 \recid 150711190013724888778058 \start 0:16:06.92 \end 0:16:13.26 \sp YETYSS \ph ka dilakeʔan ʔo diʔiriᵃŋan ka dilakeʔan galaŋ koʔ ado paragiᵃh dari bakobako ko ʔe \tx ka dilakekkan, o diiriangan ka dilakekkan galang kok ado paragiah dari bako-bako ko e. \mb ka di- lakek -kan o di- iriang -an ka di- lakek -kan galang kok ado pa- r- agiah dari bako ~ bako ko e \ge to DI- sticky -KAN FILL DI- together.or.along.with -AN to DI- sticky -KAN bracelet KOK exist PA- R- give from paternal.aunt ~ paternal.aunt this FILL \fti nggak mungkin kalau semua emas, gelang pemberian dari 'bako' dipakai.

\ref PDG-20150513-YSS.448 \recid 150711190013800410081864 \start 0:16:13.52 \end 0:16:17.07 \sp YETYSS \ph koʔ dilakeʔan cincin galaŋ sagalo macam tu n̥daʔ muŋkin waktu ɲo basuntiᵃŋ tu do \tx kok dilakekkan cincin galang sagalo macam tu ndak mungkin waktu nyo basuntiang tu do. \mb kok di- lakek -kan cincin galang sagalo macam tu ndak mungkin waktu nyo ba- suntiang tu do \ge KOK DI- sticky -KAN ring bracelet all sort that NEG possible time 3 BA- crown.for.Minang.bride that NEGPOL \fti kalau semua dipasang, cincin, gelang, nggak mungkin sama-sama 'suntiang' juga.

\ref PDG-20150513-YSS.449 \recid 150711190013964526522205 \start 0:16:17.53 \end 0:16:18.1 \sp YETYSS \ph jadi \tx jadi. \mb jadi \ge become \fti jadi.

\ref PDG-20150513-YSS.450 \recid 150711190013489823950081 \start 0:16:18.35 \end 0:16:23.41 \sp YETYSS \ph pas ʔari senayan ɲo tibo lah bako salah seʔoraŋ bako ka rumah ʔanaʔdaro \tx pas ari Senayan nyo, tibo lah bako salah seorang bako ka rumah anak.daro. \mb pas ari Senayan nyo tibo lah bako salah se- orang bako ka rumah anak.daro \ge precise day Monday 3 arrive LAH paternal.aunt wrong SE- person paternal.aunt to house bride \fti Seninnya datanglah salah seorang 'bako' pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.451 \recid 150711190013566834080637 \start 0:16:23.48 \end 0:16:25.49 \sp YETYSS \ph mambawoʔ pakayan sapatagaʔ tu \tx mambaok pakaian sapatagak tu. \mb ma- m- bao pakai -an sa- pa- tagak tu \ge MA- N- bring use -AN SA- PA- stand that \fti membawa pakaian selengkapnya.

\ref PDG-20150513-YSS.452 \recid 150711190013478239231602 \start 0:16:26.1 \end 0:16:30.28 \sp YETYSS \ph ʔa tu koʔ ado amehʔameh ɲo ʔagiᵃh ɲo ʔa tu lah ʔari tu lah ɲo ʔagiᵃh \tx a tu kok ado ameh-ameh nyo agiah nyo, a tu lah ari tu lah nyo agiah. \mb a tu kok ado ameh ~ ameh nyo agiah nyo a tu lah ari tu lah nyo agiah \ge FILL that KOK exist gold ~ gold 3 give 3 FILL that LAH day that LAH 3 give \fti emas, baju, hari itu diberikan semuanya.

\ref PDG-20150513-YSS.453 \recid 150711190013851019867788 \start 0:16:30.5 \end 0:16:31.44 \sp EXPYSS \ph senin tu \tx Senin tu. \mb Senin tu \ge Monday that \fti hari Senin itu.

\ref PDG-20150513-YSS.454 \recid 150711190013827646034768 \start 0:16:35.47 \end 0:16:37.14 \sp EXPYSS \ph tapi yaŋ ʔapo namo ko \tx tapi yang apo namo ko. \mb tapi yang apo namo ko \ge but REL what name this \fti tapi, apa namanya.

\ref PDG-20150513-YSS.455 \recid 150711190013757151187722 \start 0:16:37.28 \end 0:16:39.16 \sp EXPYSS \ph yaŋ di ni yul tu ʔa namo ɲo tu \tx yang di Ni Yul tu a namo nyo tu? \mb yang di Ni Yul tu a namo nyo tu \ge REL LOC TRU.EPIT Yul that FILL name 3 that \fti sama Ni Yul, apa namanya ya?

\ref PDG-20150513-YSS.456 \recid 150711190013926236393441 \start 0:16:39.45 \end 0:16:41.1 \sp EXPYSS \ph maʔantaʔan ʔiɲo lo \tx maantaan inyo lo. \mb ma- anta -an i- nyo lo \ge MA- deliver -AN I- 3 furthermore \fti nganterin pengantin perempuan juga.

\ref PDG-20150513-YSS.457 \recid 150711190013704078940301 \start 0:16:41.5 \end 0:16:43.66 \sp EXPYSS \ph ʔawaʔ antaʔan ʔanaʔdaro tu ka rumah ʔiɲo liᵃʔ \tx awak antaan anak.daro tu ka rumah inyo liak. \mb awak anta -an anak.daro tu ka rumah i- nyo liak \ge 3 deliver -AN bride that to house I- 3 more \fti kita mengantarkan pengantin perempuan ke rumahnya lagi.

\ref PDG-20150513-YSS.458 \recid 150711190013397719887364 \start 0:16:43.76 \end 0:16:46.02 \sp EXPYSS \ph ɲo tuŋgu lo bajamba nasi tu \tx nyo tunggu lo bajamba nasi tu. \mb nyo tunggu lo ba- jamba nasi tu \ge 3 wait furthermore BA- food.tray cooked.rice that \fti dihidangkan 'bajamba'. \nt hidangan nasi dan lauk, yang diletakan di tengah ruangan, biasanya 'jamba' dibuat untuk menyambut tamu tertentu, dan istimewa

\ref PDG-20150513-YSS.459 \recid 150711190013447752922912 \start 0:16:46.3 \end 0:16:48.18 \sp EXPYSS \ph waʔ bawoʔ lo saudara waʔ agaʔ batigo \tx wak baok lo saudara wak agak batigo. \mb wak bao lo saudara wak agak ba- tigo \ge 1 bring furthermore sibling 1 fairly BA- three \fti kita juga bawa saudara tiga orang.

\ref PDG-20150513-YSS.460 \recid 150711190013839747435552 \start 0:16:48.35 \end 0:16:51.41 \sp EXPYSS \ph waʔ antaʔan padusi ko marapu ʔo ʔanaʔdaro ko ka rumah ʔiɲo \tx wak antaan padusi ko marapulai, o anak.daro ko ka rumah inyo. \mb wak anta -an padusi ko marapulai o anak.daro ko ka rumah i- nyo \ge 1 deliver -QAN female this bridegroom FILL bride this to house I- 3 \fti kita antar lagi pengantin perempuan ke rumahnya.

\ref PDG-20150513-YSS.461 \recid 150711190013735370389464 \start 0:16:52.23 \end 0:16:53.61 \sp EXPYSS \ph pakay suntiᵃŋ randah \tx pakai suntiang randah. \mb pakai suntiang randah \ge use crown.for.Minang.bride low \fti pakai 'suntiang' rendah.

\ref PDG-20150513-YSS.462 \recid 150711190013748649712511 \start 0:16:53.66 \end 0:16:55.48 \sp EXPYSS \ph babaju badaʔ lo \tx babaju badak lo. \mb ba- baju badak lo \ge BA- garment powder furthermore \fti pakai baju adat, dandan di salon.

\ref PDG-20150513-YSS.463 \recid 150711190013463804260780 \start 0:16:56.07 \end 0:16:57.54 \sp EXPYSS \ph takana deʔ uraŋ dulu tu \tx takana dek urang dulu tu. \mb ta- kana dek urang dulu tu \ge TA- remember DEK person moment that \fti dulu aku ingat.

\ref PDG-20150513-YSS.464 \recid 150711190013913117328611 \start 0:16:58.44 \end 0:17:00.11 \sp EXPYSS \ph ʔa lo namowe tu \tx a lo namoe tu? \mb a lo namo -e tu \ge what furthermore name -3 that \fti apa ya namanya?

\ref PDG-20150513-YSS.465 \recid 150711190013447563232900 \start 0:17:05.86 \end 0:17:06.91 \sp EXPYSS \ph naʔ ado takah ʔitu do \tx ndak ado takah itu do? \mb ndak ado takah i- tu do \ge NEG exist like I- that NEGPOL \fti nggak ada yang seperti itu ya?

\ref PDG-20150513-YSS.466 \recid 150711190013401138839684 \start 0:17:07.34 \end 0:17:08.22 \sp YETYSS \ph n̥daʔ ado \tx ndak ado. \mb ndak ado \ge NEG exist \fti nggak.

\ref PDG-20150513-YSS.467 \recid 150711190013983806720887 \start 0:17:09.96 \end 0:17:11.92 \sp YETYSS \ph ʔitu ɲo kalaw ʔama dulu bantuᵃʔ itu do \tx itu nyo, kalau ama dulu bantuak itu nyo. \mb i- tu nyo kalau ama dulu bantuak i- tu nyo \ge I- that 3 TOP TRU.mother moment form I- that 3 \fti kitu, kalau mama dulunya seperti ini.

\ref PDG-20150513-YSS.468 \recid 150711190013135587479220 \start 0:17:12.41 \end 0:17:15.02 \sp YETYSS \ph pas sudah baraleʔ tu kan ʔawaʔ baliᵃʔ xx \tx pas sudah baralek tu kan, awak baliak xx. \mb pas sudah ba- r- alek tu kan awak baliak xx \ge precise PFCT BA- R- party that KAN 3 turn.around xx \fti setelah pesta ini, kita balik ke xx.

\ref PDG-20150513-YSS.469 \recid 150711190014941844134590 \start 0:17:14.41 \end 0:17:17.92 \sp EXPYSS \ph misal ɲo kakaʔ kakaʔ yaŋ lakilaki yaŋ maʔapowan ʔawaʔ \tx misal nyo kakak, kakak yang laki-laki yang maapoan awak. \mb misal nyo kakak kakak yang laki ~ laki yang ma- apo -an awak \ge example 3 older.sibling older.sibling REL male ~ male REL MA- what -AN 3 \fti kakak perempuan pengantin laki-laki yang mengantar kita ke rumah.

\ref PDG-20150513-YSS.470 \recid 150711190014887585064162 \start 0:17:17.93 \end 0:17:18.77 \sp EXPYSS \ph naʔ ado do \tx ndak ado do? \mb ndak ado do \ge NEG exist NEGPOL \fti nggak ada?

\ref PDG-20150513-YSS.471 \recid 150711190014416651237522 \start 0:17:19.96 \end 0:17:24.52 \sp EXPYSS \ph yaŋ maʔagiᵃh mahiyas ʔawaʔ a tu sudah tu waʔ payi ka ruma ʔawaʔ lay ɲo ʔantaan deʔ kakaʔ lakilaki ko \tx yang maagiah mahias awak, a tu sudah tu wak pai ka rumah wak lai, nyo antaan dek kakak laki-laki ko. \mb yang ma- agiah ma- hias awak a tu sudah tu wak pai ka rumah wak lai nyo anta -an dek kakak laki ~ laki ko \ge REL MA- give MA- decorate 3 FILL that PFCT that 1 go to house 1 more 3 deliver -QAN DEK older.sibling male ~ male this \fti mereka yang bawa kita ke salon, kakak perempuan pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.472 \recid 150711190014296993757318 \start 0:17:31.21 \end 0:17:31.96 \sp EXPYSS \ph n̥daʔ ado do \tx ndak ado do? \mb ndak ado do \ge NEG exist NEGPOL \fti nggak ada?

\ref PDG-20150513-YSS.473 \recid 150711190014600831975927 \start 0:17:32.12 \end 0:17:32.88 \sp YETYSS \ph n̥daʔ \tx ndak. \mb ndak \ge NEG \fti nggak.

\ref PDG-20150513-YSS.474 \recid 150711190008236412351019 \start 0:17:32.93 \end 0:17:38.87 \sp YETYSS \ph kalaw ʔama dulu sasudah sasudah marapulay dijapuⁱʔ kan payi marapulay ka rumah padusi kan \tx kalau ama dulu, sasudah sasudah marapulai dijapuik kan, pai marapulai ka rumah padusi kan. \mb kalau ama dulu sa- sudah sa- sudah marapulai di- japuik kan pai marapulai ka rumah padusi kan \ge TOP TRU.mother moment SA- PFCT SA- PFCT bridegroom DI- pick.up KAN go bridegroom to house female KAN \fti kalau mama dulu, setelah pengantin laki-laki dijemput, pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.475 \recid 150711190014407064214069 \start 0:17:39.32 \end 0:17:41.09 \sp YETYSS \ph ʔa sudah tu lah basandiᵃŋ di rumah padusi \tx a sudah tu lah basandiang di rumah padusi. \mb a sudah tu lah ba- sandiang di rumah padusi \ge FILL PFCT that PAST BA- close LOC house female \fti bersanding di rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.476 \recid 150711190014613630660529 \start 0:17:41.41 \end 0:17:43.72 \sp YETYSS \ph pas sudah lah basandiᵃŋ di rumah padusi tu \tx pas sudah lah basandiang di rumah padusi tu. \mb pas sudah lah ba- sandiang di rumah padusi tu \ge precise PFCT PAST BA- close LOC house female that \fti setelah bersanding di rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.477 \recid 150711190014743700199107 \start 0:17:44.13 \end 0:17:47.84 \sp YETYSS \ph ʔa beko ʔanaʔdaro ko marapulay ko baliᵃʔ liᵃʔ ka rumah ɲo \tx a beko anak.daro ko, marapulai ko baliak liak ka rumah nyo. \mb a beko anak.daro ko marapulai ko baliak liak ka rumah nyo \ge FILL later bride this bridegroom this turn.around more to house 3 \fti nanti, pengantin laki-laki balik lagi ke rumah orang tuanya.

\ref PDG-20150513-YSS.478 \recid 150711190014948487045568 \start 0:17:48.76 \end 0:17:50.39 \sp YETYSS \ph ʔa baliᵃʔ ka rumah ɲo marapulay \tx a baliak ka rumah nyo, marapulai. \mb a baliak ka rumah nyo marapulai \ge FILL turn.around to house 3 bridegroom \fti pengantin laki-laki balik lagi ke rumah orangtuanya.

\ref PDG-20150513-YSS.479 \recid 150711190014160823160083 \start 0:17:50.86 \end 0:17:53.81 \sp YETYSS \ph tu baru dijapuⁱʔ dijapuⁱʔlah marapulay ko \tx tu baru dijapuik, dijapuiklah marapulai ko. \mb tu baru di- japuik di- japuik -lah marapulai ko \ge that new DI- pick.up DI- pick.up -LAH bridegroom this \fti lalu, dijemputlah pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.480 \recid 150711190014831672997352 \start 0:17:54.63 \end 0:17:55.62 \sp YETYSS \ph baru pulaŋ kan \tx baru pulang kan. \mb baru pulang kan \ge new return KAN \fti baru pulang ke rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.481 \recid 150711190014141185562079 \start 0:17:55.82 \end 0:18:01.42 \sp YETYSS \ph jadi pas ʔo bisuᵃʔ ɲo tibo lah ʔoː bakobako ko ka rumah \tx jadi pas o, bisuak nyo, tibo lah o bako-bako ko ka rumah. \mb jadi pas o bisuak nyo tibo lah o bako ~ bako ko ka rumah \ge become precise FILL tomorrow 3 arrive LAH FILL paternal.aunt ~ paternal.aunt this to house \fti besoknya datanglah, 'bako' pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan.

\ref PDG-20150513-YSS.482 \recid 150711190014122721158945 \start 0:18:01.89 \end 0:18:04.57 \sp YETYSS \ph ʔa nan ka dibawoʔ ɲo ʔuntuᵃʔ manjapuⁱʔ awaʔ supayo waʔ payi ka rumah \tx a nan ka dibaok nyo, untuk manjapuik awak supayo wak pai ka rumah... \mb a nan ka di- bao nyo untuak ma- n- japuik awak supayo wak pai ka rumah \ge FILL REL to DI- bring 3 for MA- N- pick.up 3 so.that 1 go to house \fti apa yang akan dibawanya untuk menjemput kita, agar kita pergi ke rumah...

\ref PDG-20150513-YSS.483 \recid 150711190014702885707234 \start 0:18:05.16 \end 0:18:06.01 \sp EXPYSS \ph marapulay \tx marapulai. \mb marapulai \ge bridegroom \fti pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.484 \recid 150711190014572333659789 \start 0:18:06.13 \end 0:18:08.68 \sp YETYSS \ph supayo maŋinap di rumah marapulay gitu ʔistilah ɲo kan \tx supayo manginap di rumah marapulai, gitu istilah nyo kan. \mb supayo ma- ng- inap di rumah marapulai g- i- tu istilah nyo kan \ge so.that MA- N- spend.the.night LOC house bridegroom G- I- that term 3 KAN \fti agar kita menginap di rumah pengantin laki-laki, begitu istilahnya.

\ref PDG-20150513-YSS.485 \recid 150711190014419790497049 \start 0:18:08.05 \end 0:18:09.55 \sp EXPYSS \ph ʔo dulu waʔ laloʔ rumah ʔiɲo \tx o dulu wak lalok rumah inyo? \mb o dulu wak lalok rumah i- nyo \ge FILL moment 1 sleep house I- 3 \fti berarti kita juga nginap di rumahnya?

\ref PDG-20150513-YSS.486 \recid 150711190014291291762329 \start 0:18:09.57 \end 0:18:11.16 \sp YETYSS \ph ʔiyo dijapuⁱʔ lah tu \tx iyo, dijapuik lah tu. \mb iyo di- japuik lah tu \ge yes DI- pick.up LAH that \fti iya, dijemputlah.

\ref PDG-20150513-YSS.487 \recid 150711190014844968902318 \start 0:18:11.38 \end 0:18:13.7 \sp EXPYSS \ph ʔo dijapuⁱʔ deʔ uraŋ ʔiɲo deʔ bako ɲo \tx o dijapuik dek urang nyo, dek bako nyo? \mb o di- japuik dek urang nyo dek bako nyo \ge FILL DI- pick.up DEK person 3 DEK paternal.aunt 3 \fti dijemput 'bako' nya?

\ref PDG-20150513-YSS.488 \recid 150711190014152377588394 \start 0:18:13.65 \end 0:18:14.1 \sp YETYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.489 \recid 150711190014832513324217 \start 0:18:14.06 \end 0:18:15.01 \sp EXPYSS \ph ɲo japuⁱʔ ɲo ʔawaʔ \tx nyo japuik nyo awak. \mb nyo japuik nyo awak \ge 3 pick.up 3 3 \fti mereka menjemput kita.

\ref PDG-20150513-YSS.490 \recid 150711190014592020612116 \start 0:18:15.01 \end 0:18:15.42 \sp YETYSS \ph yo \tx yo. \mb yo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.491 \recid 150711190014119162548193 \start 0:18:15.41 \end 0:18:17.21 \sp EXPYSS \ph tu laloʔ waʔ di rumah mintuwo waʔ tu \tx tu lalok wak di rumah mintuo wak tu? \mb tu lalok wak di rumah mintuo wak tu \ge that sleep 1 LOC house parent.in.law 1 that \fti kita tidur di rumah mertua dong?

\ref PDG-20150513-YSS.492 \recid 150711190014624248508875 \start 0:18:16.94 \end 0:18:17.34 \sp YETYSS \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge yes \fti iya.

\ref PDG-20150513-YSS.493 \recid 150711190014392151421541 \start 0:18:17.35 \end 0:18:18.67 \sp EXPYSS \ph ʔapo waʔ bawoʔ \tx apo wak baok? \mb apo wak bao \ge what 1 bring \fti kita bawa apa?

\ref PDG-20150513-YSS.494 \recid 150711190014267657179198 \start 0:18:19.02 \end 0:18:21.14 \sp YETYSS \ph yo bawoʔ lah ʔapoʔapo ʔala kadar se lah \tx yo baok lah apo-apo, ala kadar se lah. \mb yo bao lah apo ~ apo ala kadar se lah \ge yes bring LAH what ~ what in.the.style.of degree just LAH \fti basa-basi aja bawaannya.

\ref PDG-20150513-YSS.495 \recid 150711190014455336310248 \start 0:18:21.16 \end 0:18:23.68 \sp EXPYSS \ph ʔo roti kuwe bolu \tx o roti, kue bolu. \mb o roti kue bolu \ge FILL bread cake k.o.cake \fti bolu, roti.

\ref PDG-20150513-YSS.496 \recid 150711190014343534244503 \start 0:18:22.29 \end 0:18:23.2 \sp YETYSS \ph roti \tx roti. \mb roti \ge bread \fti roti.

\ref PDG-20150513-YSS.497 \recid 150711190014616395381418 \start 0:18:23.78 \end 0:18:24.59 \sp EXPYSS \ph ʔagaʔaga \tx agar-agar. \mb agar.agar \ge seaweed.jelly \fti agar-agar.

\ref PDG-20150513-YSS.498 \recid 150711190014213258191756 \start 0:18:24.85 \end 0:18:27.51 \sp YETYSS \ph beko tibo rumah marapulay tu lah tibo umah marapulay n̥daʔ \tx beko tibo rumah marapulai tu,lah tibo rumah marapulai ndak. \mb beko tibo rumah marapulai tu lah tibo rumah marapulai ndak \ge later arrive house bridegroom that LAH arrive house bridegroom NEG \fti setelah sampai di rumah pengantin laki-laki.

\ref PDG-20150513-YSS.499 \recid 150711190014552778087090 \start 0:18:27.81 \end 0:18:31.12 \sp YETYSS \ph waʔ payi payi deʔ ɲo lah baragiᵃh bakobako ɲo tadi tu \tx wak pai, pai, dek nyo lah baragiah, bako-bako nyo tadi tu. \mb wak pai pai dek nyo lah ba- r- agiah bako ~ bako nyo tadi tu \ge 1 go go DEK 3 PAST BA- R- give paternal.aunt ~ paternal.aunt 3 earlier that \fti kita pergi mengunjungi 'bako' pengantin laki-laki, yang telah memberikan kado ke kita.

\ref PDG-20150513-YSS.500 \recid 150711190014987058183503 \start 0:18:31.42 \end 0:18:33.81 \sp YETYSS \ph ʔawaʔ ʔawaʔ antaʔan lah waʔ buweʔ kuwe \tx awak awak antaan lah awak buek kue. \mb awak awak anta -an lah awak buek kue \ge 3 3 deliver -QAN LAH 3 make cake \fti kita antarkan kue.

\ref PDG-20150513-YSS.501 \recid 150711190014662449444131 \start 0:18:34.01 \end 0:18:35.38 \sp YETYSS \ph beko ʔantaʔan ka rumah bako tu ciyeʔciyeʔ \tx beko antaan ka rumah bako tu ciek-ciek. \mb beko anta -an ka rumah bako tu ciek ~ ciek \ge later deliver -QAN to house paternal.aunt that one ~ one \fti nanti diantarlah kue ke rumah 'bako'nya masing-masing.

\ref PDG-20150513-YSS.502 \recid 150711190014230319906445 \start 0:18:35.48 \end 0:18:37.31 \sp EXPYSS \ph ciyeʔciyeʔ jo mamaʔmamaʔe gay \tx ciek-ciek, jo mamak-mamake bagai. \mb ciek ~ ciek jo mamak ~ mamak -e bagai \ge one ~ one with maternal.uncle ~ maternal.uncle -3 like \fti satu-satu, 'mamak-mamak'nya juga.

\ref PDG-20150513-YSS.503 \recid 150711190014269030646653 \start 0:18:48.53 \end 0:18:50.65 \sp EXPYSS \ph n̥deh lamo bana carito \tx ndeh lamo bana carito. \mb ndeh lamo bana carito \ge EXCL long.time very story \fti lama kali ceritanya.

\ref PDG-20150513-YSS.504 \recid 150711190014781363346007 \start 0:18:51.9 \end 0:18:53.38 \sp EXPYSS \ph ʔalah kikiro tu \tx alah, kikiro tu? \mb alah ki- kiro tu \ge PAST PART.rekcon- reckon that \fti kira-kira udah selesai?

\ref PDG-20150513-YSS.505 \recid 150711190014524381206230 \start 0:18:53.26 \end 0:18:53.97 \sp YETYSS \ph tutu ɲo \tx tutu nyo. \mb tu ~ tu nyo \ge that ~ that 3 \fti seperti itulah.

\ref PDG-20150513-YSS.506 \recid 150711190014521363916806 \start 0:18:53.98 \end 0:18:54.85 \sp EXPYSS \ph tutu ɲo \tx tutu nyo. \mb tu ~ tu nyo \ge that ~ that 3 \fti seperti itu.

Citation

[author(s)] (2015). File "PDG-20150513-YSS.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "PDG-20150513-YSS". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/5FB69A9A-03E1-11E7-87A7-3DE2CB1EE449. (Accessed 2024-07-22)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.