TPN-20140926-LID.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id TPN-20140926-LID

\ref TPN-20140926-LID.0001 \recid 150202143855590232116821 \start 0:00:00.48 \end 0:00:01.67 \sp TINLID \tx saɣiŋ tuŋ ah duwu aɣiŋ duwu malam. \mb saɣiŋ tuŋ ah duwu aɣiŋ duwu malam \ge before that AH two day two night \fti kemarin, dua hari dua malam.

\ref TPN-20140926-LID.0002 \recid 150202143855606523138563 \start 0:00:01.7 \end 0:00:02.64 \sp TINLID \tx duwu aɣiŋ samalam. \mb duwu aɣiŋ sa- malam \ge two day SA- night \fti dua hari satu malam.

\ref TPN-20140926-LID.0003 \recid 150202143855627711475826 \start 0:00:04.02 \end 0:00:04.41 \sp YMNLID \tx tuŋ? \mb tuŋ \ge that \fti terus?

\ref TPN-20140926-LID.0004 \recid 150202143855595119649404 \start 0:00:04.62 \end 0:00:06.025 \sp TINLID \tx naiʔ oto xx. \mb naiʔ oto xx \ge go.up car xx \fti naik mobil.

\ref TPN-20140926-LID.0005 \recid 150202143855192205627914 \start 0:00:05.265 \end 0:00:06.02 \sp YMNLID \tx bukit.tiŋgig. \mb bukit.tiŋgiŋ \ge Bukit.Tinggi \fti ke Bukit Tinggi.

\ref TPN-20140926-LID.0006 \recid 150202143855121261977730 \start 0:00:06.07 \end 0:00:06.465 \sp TINLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0007 \recid 150202143855855934527142 \start 0:00:06.9 \end 0:00:08.57 \sp YMNLID \tx iy maʔ oy, bo daʔ tabayaŋ daʔ. \mb iy maʔ oy bo daʔ ta- bayaŋ daʔ \ge EXCL TRU.mother EXCL 1 NEG TA- shadow DAK \fti saya tidak terbayang.

\ref TPN-20140926-LID.0008 \recid 150202143855789622465613 \start 0:00:06.92 \end 0:00:08.375 \sp TINLID \tx e baliʔᵃ bo laliŋ. \mb e baliʔ -ᵃ bo laliŋ \ge EXCL return -A 1 become.nimb \fti pulang nya kaki saya kepocong.

\ref TPN-20140926-LID.0009 \recid 150202143855957324649346 \start 0:00:08.585 \end 0:00:10.975 \sp YMNLID \tx daʔ niyan tabayaŋ daʔ niyan weʔ ambo neh. \mb daʔ niyan ta- bayaŋ daʔ niyan weʔ ambo neh \ge NEG NIYAN TA- shadow NEG NIYAN by 1 NEH \fti tidak terbayang oleh saya.

\ref TPN-20140926-LID.0010 \recid 150202143855390539748780 \start 0:00:10.99 \end 0:00:14.195 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0011 \recid 150202143855395022108545 \start 0:00:14.4 \end 0:00:16.31 \sp YMNLID \tx ambo bad͡ʒam-d͡ʒam tuŋ modeᵃ ah. \mb ambo ba- d͡ʒam ~ d͡ʒam tuŋ mode -ᵃ ah \ge 1 BA- hour ~ hour that from -A AH \fti dalam waktu berjam-jam saya seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0012 \recid 150202143855937355962394 \start 0:00:17.265 \end 0:00:19.09 \sp TINLID \tx ka bukit.tiŋgiŋ ŋaŋagaʔ daʔ niyan ram. \mb ka bukit.tiŋgiŋ ŋa- ŋagaʔ daʔ niyan ram \ge to Bukit.Tinggi PART.reckon- very NEG NIYAN RAM \fti ke Bukit Tinggi seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0013 \recid 150202143855586631169495 \start 0:00:21.83 \end 0:00:22.455 \sp YMNLID \tx manu ban tauᵃ? \mb manu ban tau -ᵃ \ge which 2 know.A -A \fti dari mana kamu tau?

\ref TPN-20140926-LID.0014 \recid 150202143855729800517996 \start 0:00:22.495 \end 0:00:23.015 \sp YMNLID \tx səbut lah. \mb səbut lah \ge talk just \fti bilang saja.

\ref TPN-20140926-LID.0015 \recid 150202143855433799160504 \start 0:00:23.113 \end 0:00:23.978 \sp YMNLID \tx sensitif mode ka. \mb sensitif mode ka \ge sensitive from this \fti mudah tersinggung.

\ref TPN-20140926-LID.0016 \recid 150202143855895557909923 \start 0:00:28.135 \end 0:00:29.42 \sp TINLID \tx lah ŋaleteʔ bo baliaʔᵃ ban teʔ. \mb lah ŋaleteʔ bo baliaʔ -ᵃ ban eteʔ \ge PAST tremble 1 return.A -A 2 aunt \fti pulang nya saya sudah gemetar.

\ref TPN-20140926-LID.0017 \recid 150202143855544792851199 \start 0:00:29.565 \end 0:00:31.36 \sp TINLID \tx səbut mode ka ah, adu budaʔ t͡ʃobia sakire ambo neh e. \mb səbut mode ka ah adu budaʔ t͡ʃobia sakire ambo neh e \ge talk from this AH exist child Cobi boy.or.girlfriend 1 this EXCL \fti saya bilang sama pacar saya.

\ref TPN-20140926-LID.0018 \recid 150202143855480520585318 \start 0:00:31.38 \end 0:00:31.985 \sp TINLID \tx bo səbut weʔ. \mb bo səbut weʔ \ge 1 talk WEQ \fti saya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0019 \recid 150202143855528426796337 \start 0:00:33.005 \end 0:00:35.085 \sp TINLID \tx eh, geser kiyun kit xx. \mb eh geser kiyun dikit xx \ge EH shove there a.little xx \fti keser ke situ.

\ref TPN-20140926-LID.0020 \recid 150202143855402236873190 \start 0:00:35.67 \end 0:00:37.21 \sp TINLID \tx uɣaŋ neh səbuatᵃ xx. \mb uɣaŋ neh səbuat -ᵃ xx \ge person this say.A -A xx \fti orang bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0021 \recid 150202143855257066696928 \start 0:00:35.67 \end 0:00:37.21 \sp YMNLID \tx ɲu dəkeʔ-dəkeʔ ŋan ɲu luŋ neh. \mb ɲu dəkeʔ ~ dəkeʔ ŋan ɲu luŋ neh \ge 3 near ~ near with 3 before NEH \fti dekat-dekat dengan dia.

\ref TPN-20140926-LID.0022 \recid 150202143856327549625327 \start 0:00:37.26 \end 0:00:39.135 \sp YMNLID \tx "a namua, namua?" t͡ʃeʔᵃ ɲu ɲəbuatᵃ yeh. \mb a namua namua t͡ʃeʔ -ᵃ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ yeh \ge EXCL what what say -A 3 N- say.A -A EXCL \fti "apa?" itu yang dia bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0023 \recid 150202143856656991625297 \start 0:00:39.16 \end 0:00:40.395 \sp TINLID \tx ambo təŋahᵃ ka. \mb ambo təŋah -ᵃ ka \ge 1 middle -A KA \fti saya yang duduk di tengah.

\ref TPN-20140926-LID.0024 \recid 150202143856986939869168 \start 0:00:40.395 \end 0:00:41.68 \sp TINLID \tx ambo təŋahᵃ niyan lətaʔᵃ weʔ uɣaŋ ka ka. \mb ambo təŋah -ᵃ niyan lətaʔ -ᵃ weʔ uɣaŋ ka ka \ge 1 middle -A NIYAN place -A by person this KA \fti orang itu meletakkan saya di tengah.

\ref TPN-20140926-LID.0025 \recid 150202143856201518402621 \start 0:00:41.81 \end 0:00:42.95 \sp TINLID \tx nikiŋ lah sika. \mb nikiŋ bəlah sika \ge Niki side this \fti Niki sebelah sini.

\ref TPN-20140926-LID.0026 \recid 150202143856437906216363 \start 0:00:42.963 \end 0:00:43.608 \sp TINLID \tx kawan bo neh. \mb kawan bo neh \ge friend 1 NEH \fti teman saya.

\ref TPN-20140926-LID.0027 \recid 150202143856861115064238 \start 0:00:43.763 \end 0:00:45.036 \sp TINLID \tx a tuŋ a t͡ʃobia ka lah sika. \mb a tuŋ a t͡ʃobia ka bəlah sika \ge EXCL that EXCL Cobi this side this \fti terus, Cobi sebelah sini.

\ref TPN-20140926-LID.0028 \recid 150202143856570307244173 \start 0:00:45.036 \end 0:00:45.966 \sp TINLID \tx sakire bo ka ah. \mb sakire bo ka ah \ge boy.or.girlfriend stop this AH \fti pacar saya.

\ref TPN-20140926-LID.0029 \recid 150202143856408813870558 \start 0:00:46.565 \end 0:00:48.18 \sp TINLID \tx tuŋ uɣaŋ neh kənay ambo me ka. \mb tuŋ uɣaŋ neh kənay ambo me ka \ge that person this undergo 1 like this \fti tersentuh orang ini kalau saya bergerak.

\ref TPN-20140926-LID.0030 \recid 150202143856113585197553 \start 0:00:48.19 \end 0:00:49.51 \sp TINLID \tx kəlaʔ baoto mode ka de ka de ka. \mb kəlaʔ ba- oto mode ka mode ka mode ka \ge later BA- car from this from this from this \fti pake mobil seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0031 \recid 150202143856816830791345 \start 0:00:49.808 \end 0:00:50.723 \sp TINLID \tx a ile ile mudiʔ. \mb a ile ile mudiʔ \ge EXCL downstream downstream Mudiq \fti hilir mudik.

\ref TPN-20140926-LID.0032 \recid 150202143856264377284748 \start 0:00:50.86 \end 0:00:52.015 \sp TINLID \tx ka kəkənay daʔ. \mb ka kə- kənay daʔ \ge this PART.undergo- undergo DAK \fti tidak akan tersenggol.

\ref TPN-20140926-LID.0033 \recid 150202143856441419542627 \start 0:00:51.765 \end 0:00:52.02 \sp YMNLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0034 \recid 150202143856718532358016 \start 0:00:52.085 \end 0:00:52.885 \sp TINLID \tx ambo ŋoɲa neh. \mb ambo ŋoɲa neh \ge 1 angry NEH \fti saya marah.

\ref TPN-20140926-LID.0035 \recid 150202143856135257487883 \start 0:00:53.198 \end 0:00:54.418 \sp TINLID \tx "kənay bo ah" t͡ʃeʔ bo. \mb kənay bo ah t͡ʃeʔ bo \ge undergo 1 AH say 1 \fti "saya tersenggol" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0036 \recid 150202143856244719666149 \start 0:00:54.595 \end 0:00:57.045 \sp TINLID \tx aduh xx. \mb aduh xx \ge EXCL xx \fti aduh.

\ref TPN-20140926-LID.0037 \recid 150202143856695857825502 \start 0:00:55.828 \end 0:00:57.048 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0038 \recid 150202143856966357616427 \start 0:00:58.745 \end 0:01:00.72 \sp TINLID \tx tapi adu a mutah, paiᵃ mutah. \mb tapi adu a mutah pai -ᵃ mutah \ge edge exist EXCL vomit go.A -A vomit \fti saya muntah pas pergi.

\ref TPN-20140926-LID.0039 \recid 150202143856943697192332 \start 0:01:01.215 \end 0:01:02.28 \sp TINLID \tx paiᵃ mutah bo neh. \mb pai -ᵃ mutah bo neh \ge go.A -A vomit 1 NEH \fti saya perginya muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0040 \recid 150202143856243911351868 \start 0:01:02.315 \end 0:01:03.96 \sp TINLID \tx paiŋ keʔ a tibu tarusan neh ah. \mb paiŋ keʔ a tibu tarusan neh ah \ge go LOC EXCL arrive Tarusan this AH \fti sampai di Tarusa.

\ref TPN-20140926-LID.0041 \recid 150202143856505408509820 \start 0:01:03.955 \end 0:01:04.49 \sp YMNLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0042 \recid 150202143856314146419847 \start 0:01:03.965 \end 0:01:04.86 \sp TINLID \tx tarusan neh diŋ təpeaʔᵃ. \mb tarusan neh tadiŋ təpeaʔ -ᵃ \ge Tarusan this earlier place.A -A \fti di Tarusan tempatnya.

\ref TPN-20140926-LID.0043 \recid 150202143856890832267095 \start 0:01:05.14 \end 0:01:06.385 \sp TINLID \tx uɣaŋ siŋgah makan, bo daʔ. \mb uɣaŋ siŋgah makan bo daʔ \ge person stop eat 1 NEG \fti orang mampir makan, saya tidak.

\ref TPN-20140926-LID.0044 \recid 150202143856977158193615 \start 0:01:06.92 \end 0:01:08 \sp TINLID \tx ɲu tuŋ mode ka ka ah. \mb ɲu tuŋ mode ka ka ah \ge 3 that from this this AH \fti dia seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0045 \recid 150202143856528386079985 \start 0:01:06.92 \end 0:01:08 \sp YMNLID \tx ɲu modeᵃ daʔ ndaʔ makan daʔ? \mb ɲu mode -ᵃ daʔ ndaʔ makan daʔ \ge 3 from -A NEG NEG eat DAK \fti dia seperti orang yang tidak mau makan?

\ref TPN-20140926-LID.0046 \recid 150202143856344738603289 \start 0:01:08.068 \end 0:01:09.933 \sp TINLID \tx takəkaŋ banaŋ d͡ʒoa bo mode ka deteh oto neh ka. \mb ta- kəkaŋ banaŋ d͡ʒoa bo mode ka deteh oto neh ka \ge TA- straddle very also 1 from this LOC.up car this KA \fti dia mengakang saja seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0047 \recid 150202143856851937044550 \start 0:01:10.325 \end 0:01:10.925 \sp TINLID \tx t͡ʃeʔ bo sa. \mb t͡ʃeʔ bo sa \ge say 1 x \fti saya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0048 \recid 150202143856175163803482 \start 0:01:10.963 \end 0:01:12.013 \sp TINLID \tx "awaih lah tin a, uɣaŋ naʔ masuʔ". \mb awaih lah tin a uɣaŋ naʔ masuʔ \ge supervise LAH TRU.Itin EXCL person want go.in \fti "minggir Tin, orang mau masuk".

\ref TPN-20140926-LID.0049 \recid 150202143856320531945209 \start 0:01:12.42 \end 0:01:14.285 \sp TINLID \tx "eh masuʔ-masuʔ" t͡ʃeʔ ambo xx. \mb eh masuʔ ~ masuʔ t͡ʃeʔ ambo xx \ge EH go.in ~ go.in say 1 xx \fti "masuk" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0050 \recid 150202143856856801809369 \start 0:01:13.265 \end 0:01:14.295 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0051 \recid 150202143856236524646729 \start 0:01:14.333 \end 0:01:15.888 \sp TINLID \tx ambo rad͡ʒoᵃ kiyun neh. \mb ambo rad͡ʒo -ᵃ kiyun neh \ge 1 king -A there NEH \fti saya rajanya di situ.

\ref TPN-20140926-LID.0052 \recid 150202143856179218840412 \start 0:01:16.385 \end 0:01:18.135 \sp TINLID \tx xx səbuatᵃ weʔ kawan bo ka. \mb xx səbuat -ᵃ weʔ kawan bo ka \ge xx say.A -A by friend 1 KA \fti teman saya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0053 \recid 150202143856772774421143 \start 0:01:18.508 \end 0:01:20.003 \sp TINLID \tx "e budaʔ itin ka la giŋ" t͡ʃeʔᵃ la ka. \mb e budaʔ itin ka la giŋ t͡ʃeʔ -ᵃ la ka \ge EXCL child Itin this furthermore again say -A furthermore KA \fti "Itin" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0054 \recid 150202143856670333572057 \start 0:01:20.008 \end 0:01:21.798 \sp TINLID \tx "ne namua səbut daʔ gua buliahᵃ" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb ne namua səbut daʔ gua buliah -ᵃ t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge REL what talk NEG also may.A -A say -A KA \fti "apa pun yang kita bilang pasti dia tidak boleh.

\ref TPN-20140926-LID.0055 \recid 150202143856851632848520 \start 0:01:22.425 \end 0:01:23.995 \sp TINLID \tx "pəlatᵃ neh t͡ʃobia, səba niyan ban ka". \mb pəlat -ᵃ neh t͡ʃobia səba niyan ban ka \ge NEG -A this Cobi patient NIYAN 2 KA \fti "tidak usah kamu terlalu sabar Cobi".

\ref TPN-20140926-LID.0056 \recid 150202143856322816916554 \start 0:01:24.058 \end 0:01:25.588 \sp TINLID \tx budaʔ t͡ʃobia ka noʔ d͡ʒoa ɲu ka xx. \mb budaʔ t͡ʃobia ka noʔ d͡ʒoa ɲu ka xx \ge child Cobi this silent also 3 KA xx \fti Cobi diam saja.

\ref TPN-20140926-LID.0057 \recid 150202143856834334864745 \start 0:01:25.491 \end 0:01:26.116 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0058 \recid 150202143856959059774967 \start 0:01:26.245 \end 0:01:28.81 \sp TINLID \tx ambo ka tuŋ baliʔᵃ baliʔᵃ tuŋ baɣuŋ ambo laliŋ-laliŋ. \mb ambo ka tuŋ baliʔ -ᵃ baliʔ -ᵃ tuŋ baɣuŋ ambo laliŋ ~ laliŋ \ge 1 this that return -A return -A that new 1 become.nimb ~ become.nimb \fti pulang nya baru saya kepocong.

\ref TPN-20140926-LID.0059 \recid 150202143856585344204119 \start 0:01:29.16 \end 0:01:29.955 \sp TINLID \tx ɲu muh laliŋ neh. \mb ɲu muh laliŋ neh \ge 3 want become.nimb NEH \fti dia bisa kepocong.

\ref TPN-20140926-LID.0060 \recid 150202143856932053853337 \start 0:01:30.18 \end 0:01:31.405 \sp YMNLID \tx e pu meseaŋ raboŋan awaʔ? \mb e pu meseaŋ raboŋan awaʔ \ge EXCL how.much talk.too.much group 1PL \fti kenapa rombongan kita cerewet?

\ref TPN-20140926-LID.0061 \recid 150202143856529819373692 \start 0:01:31.415 \end 0:01:33.38 \sp YMNLID \tx raboŋan awaʔ ka meseaŋ daʔ, lakiᵃ sayaŋ gua. \mb raboŋan awaʔ ka meseaŋ daʔ laki -ᵃ sayaŋ gua \ge group 1PL this talk.too.much DAK husband.A -A compassion also \fti rombongan kita cerewet, tapi suaminya tetap sayang.

\ref TPN-20140926-LID.0062 \recid 150202143856937150256241 \start 0:01:33.625 \end 0:01:36.11 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0063 \recid 150202143856164647703897 \start 0:01:35.025 \end 0:01:37.165 \sp YMNLID \tx ambo aniaŋ la ayaŋ ŋet͡ʃeʔ xx. \mb ambo aniaŋ la ayaŋ ŋ- ket͡ʃeʔ xx \ge 1 hear furthermore older.sister N- talk xx \fti saya dengar kakak bicara.

\ref TPN-20140926-LID.0064 \recid 150202143856172074018139 \start 0:01:37.395 \end 0:01:38.64 \sp YMNLID \tx "meseaŋ gua ka" t͡ʃeʔ ambo ɲəbuatᵃ la ka. \mb meseaŋ gua ka t͡ʃeʔ ambo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge talk.too.much also KA say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "juga cerewet" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0065 \recid 150202143856950728464544 \start 0:01:38.64 \end 0:01:39.85 \sp YMNLID \tx ɲu ambo tasu gua meseaŋ. \mb ɲu ambo ta- asu gua meseaŋ \ge 3 1 TA- feel also talk.too.much \fti saya merasa cerewet.

\ref TPN-20140926-LID.0066 \recid 150202143856926279183057 \start 0:01:40.103 \end 0:01:40.873 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0067 \recid 150202143856120414658682 \start 0:01:40.103 \end 0:01:40.873 \sp YMNLID \tx suŋ neh ah. \mb suŋ neh ah \ge Sudarsono this AH \fti Sudarsono.

\ref TPN-20140926-LID.0068 \recid 150202143856398862557019 \start 0:01:41.056 \end 0:01:41.524 \sp YMNLID \tx sepua neh? \mb sepua neh \ge who NEH \fti siapa?

\ref TPN-20140926-LID.0069 \recid 150202143856954688482125 \start 0:01:42.248 \end 0:01:43.403 \sp YMNLID \tx "tadiŋ ŋapuᵃ daʔ nelpon?". \mb tadiŋ ŋ- apu -ᵃ daʔ nelpon \ge earlier N- what -A NEG call \fti "mengapa tadi kamu tidak nelpon?".

\ref TPN-20140926-LID.0070 \recid 150202143856431684110872 \start 0:01:43.418 \end 0:01:44.93 \sp YMNLID \tx "kiniŋ nelpon xx" t͡ʃeʔ ambo ka. \mb kiniŋ nelpon xx t͡ʃeʔ ambo ka \ge now call xx say 1 KA \fti "sekarang nelpon" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0071 \recid 150202143856824002420622 \start 0:01:45.023 \end 0:01:45.41 \sp YMNLID \tx noʔ ɲu neh. \mb noʔ ɲu neh \ge silent 3 NEH \fti dia diam.

\ref TPN-20140926-LID.0072 \recid 150202143856798023947653 \start 0:01:45.415 \end 0:01:46.028 \sp YMNLID \tx kəlaʔ lah lamu laʔ. \mb kəlaʔ lah lamu laʔ \ge later PAST long.time later \fti tidak lama kemudian.

\ref TPN-20140926-LID.0073 \recid 150202143856407384338648 \start 0:01:46.311 \end 0:01:47.232 \sp YMNLID \tx a tuŋ gele tido. \mb a tuŋ gele tido \ge EXCL that continue sleep \fti langsung tidur.

\ref TPN-20140926-LID.0074 \recid 150202143856838575310631 \start 0:01:47.251 \end 0:01:47.919 \sp YMNLID \tx lain la asuᵃ neh. \mb lain la asu -ᵃ neh \ge other furthermore feel -A NEH \fti lain rasanya.

\ref TPN-20140926-LID.0075 \recid 150202143856243226217198 \start 0:01:48.275 \end 0:01:49.896 \sp YMNLID \tx ɲu nelpon bo daʔ ŋakeaʔᵃ ŋakeʔᵃ giŋ. \mb ɲu nelpon bo daʔ ŋ- akeʔ -ᵃ ŋ- akeʔ -ᵃ giŋ \ge 3 call 1 NEG N- lift -A N- lift -A again \fti dia nelpon saya tidak mau lagi angkat.

\ref TPN-20140926-LID.0076 \recid 150202143856987132156732 \start 0:01:49.897 \end 0:01:50.68 \sp YMNLID \tx padahal ambo xx. \mb padahal ambo xx \ge in.fact 1 xx \fti padaha.

\ref TPN-20140926-LID.0077 \recid 150202143856751500597269 \start 0:01:51.386 \end 0:01:51.967 \sp YMNLID \tx bo daʔ ŋaŋakeʔᵃ. \mb bo daʔ ŋ- a- ŋ- akeʔ -ᵃ \ge 1 NEG N- PART.lift- N- lift -A \fti saya tidak angkat.

\ref TPN-20140926-LID.0078 \recid 150202143856184301523817 \start 0:01:51.97 \end 0:01:53.263 \sp YMNLID \tx punua daʔ nelpon ambo d͡ʒaʔ tadiᵃ? \mb punua daʔ nelpon ambo d͡ʒaʔ tadi -ᵃ \ge why NEG call 1 from earlier.A -A \fti kenapa dari tadi tidak telpon saya?

\ref TPN-20140926-LID.0079 \recid 150202143856327698223478 \start 0:01:53.667 \end 0:01:55.133 \sp YMNLID \tx lah lamu laʔ neh baɣuŋ nelpon ɲu. \mb lah lamu laʔ neh baɣuŋ nelpon ɲu \ge PAST long.time later NEH new call 3 \fti tidak lama kemudia, baru dia telpon.

\ref TPN-20140926-LID.0080 \recid 150202143856264289930648 \start 0:01:55.88 \end 0:01:56.69 \sp YMNLID \tx ŋoɲa luŋ tuŋ. \mb ŋoɲa luŋ tuŋ \ge angry before that \fti marah dulu.

\ref TPN-20140926-LID.0081 \recid 150202143856248959862673 \start 0:01:56.707 \end 0:01:57.806 \sp YMNLID \tx tuŋ baɣuᵃ bo baiʔ ŋan ɲu neh. \mb tuŋ baɣu -ᵃ bo baiʔ ŋan ɲu neh \ge that new.A -A 1 good with 3 NEH \fti baru baikan dengan dia.

\ref TPN-20140926-LID.0082 \recid 150202143856948699090116 \start 0:01:57.694 \end 0:01:58.109 \sp EXPLID \tx daʔ. \mb daʔ \ge NEG \fti tidak.

\ref TPN-20140926-LID.0083 \recid 150202143856495649155694 \start 0:01:58.124 \end 0:02:00.391 \sp EXPLID \tx waʔ buɣuʔ panday la ŋoɲa, kuɣuih d͡ʒəgiaŋ d͡ʒoa. \mb waʔ buɣuʔ panday la ŋoɲa kuɣuih d͡ʒəgiaŋ d͡ʒoa \ge 1PL bad skillful furthermore angry skinny tense also \fti udah jlek, kurus, marah-marah pula.

\ref TPN-20140926-LID.0084 \recid 150202143856406735816551 \start 0:02:00.738 \end 0:02:01.548 \sp YMNLID \tx yu liɲua e. \mb yu liɲua e \ge yes right E \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0085 \recid 150202143856265279324212 \start 0:02:03.509 \end 0:02:04.964 \sp YMNLID \tx yu səba t͡ʃeʔ bo neh. \mb yu səba t͡ʃeʔ bo neh \ge yes patient say 1 NEH \fti dia memang sabar.

\ref TPN-20140926-LID.0086 \recid 150202143856782582171120 \start 0:02:04.971 \end 0:02:06.497 \sp YMNLID \tx yu səba saat kiniŋ ka ah. \mb yu səba saat kiniŋ ka ah \ge yes patient moment now this AH \fti sekarang dia sangat sabar.

\ref TPN-20140926-LID.0087 \recid 150202143856176132595166 \start 0:02:06.505 \end 0:02:07.252 \sp YMNLID \tx kalaw duluŋ tauᵃ daʔ pula. \mb kalaw duluŋ tau -ᵃ daʔ pula \ge TOP before know.A -A NEG furthermore \fti kalau dulu saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0088 \recid 150202143856554526280099 \start 0:02:07.259 \end 0:02:08.639 \sp YMNLID \tx e saɣiŋ isuʔ-isuʔ tauᵃ daʔ pula bo. \mb e saɣiŋ isuʔ ~ isuʔ tau -ᵃ daʔ pula bo \ge EXCL before tomorrow ~ tomorrow know.A -A NEG furthermore 1 \fti kalau besok-besok saya tida tau.

\ref TPN-20140926-LID.0089 \recid 150202143856725807072966 \start 0:02:08.647 \end 0:02:09.346 \sp YMNLID \tx koʔ balakiŋ la. \mb koʔ ba- lakiŋ la \ge TOP BA- husband LA \fti kalau bersuami.

\ref TPN-20140926-LID.0090 \recid 150202143856616082892333 \start 0:02:10.956 \end 0:02:12.474 \sp YMNLID \tx iyu, t͡ʃam momodeᵃ ɲu ɲəbuatᵃ. \mb iyu mat͡ʃam mo- mode -ᵃ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ \ge yes sort PARTfrom- from -A 3 N- say.A -A \fti dia bilang, bermacam-macam bentuknya.

\ref TPN-20140926-LID.0091 \recid 150202143856365731485048 \start 0:02:13.043 \end 0:02:14.363 \sp YMNLID \tx nəlahᵃ ka kalaw lah mabuʔ neh ah. \mb nəlah -ᵃ ka kalaw lah mabuʔ neh ah \ge usual.A -A this TOP PAST vomit NEH AH \fti biasanya kalau saya selesai mabuk.

\ref TPN-20140926-LID.0092 \recid 150202143857319237521197 \start 0:02:14.931 \end 0:02:16.256 \sp YMNLID \tx bo gaʔ muh gua bo ŋet͡ʃeʔ ŋan iɲu. \mb bo gaʔ muh gua bo ŋ- ket͡ʃeʔ ŋan iɲu \ge 1 feel want also 1 N- talk with 3 \fti masih mau saya bicara sama dia.

\ref TPN-20140926-LID.0093 \recid 150202143857697435318957 \start 0:02:17.086 \end 0:02:18.485 \sp YMNLID \tx ka ɲu nelpon neh tətuᵃ daʔ bo. \mb ka ɲu nelpon neh tətu -ᵃ daʔ bo \ge this 3 call this know.A -A NEG 1 \fti dia nelpon, saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0094 \recid 150202143857961478599020 \start 0:02:18.521 \end 0:02:19.513 \sp YMNLID \tx "tətuᵃ daʔ" t͡ʃeʔ bo, ɲu nelpon. \mb tətu -ᵃ daʔ t͡ʃeʔ bo ɲu nelpon \ge know.A -A NEG say 1 3 call \fti "saya tidak tau" saya bilang pas dia nelpon.

\ref TPN-20140926-LID.0095 \recid 150202143857792807777411 \start 0:02:18.904 \end 0:02:20.216 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0096 \recid 150202143857589907678495 \start 0:02:18.904 \end 0:02:20.216 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0097 \recid 150202143857373369113774 \start 0:02:19.89 \end 0:02:20.688 \sp YMNLID \tx daʔ kan bo akeʔ. \mb daʔ kan bo akeʔ \ge NEG will 1 lift \fti saya tidak angkat.

\ref TPN-20140926-LID.0098 \recid 150202143857673732836124 \start 0:02:20.698 \end 0:02:21.702 \sp YMNLID \tx "tauᵃ daʔ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb tau -ᵃ daʔ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge know.A -A NEG say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "saya tidak tau" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0099 \recid 150202143857820804751803 \start 0:02:21.709 \end 0:02:23.519 \sp YMNLID \tx "kəsay daʔ bo, ambiʔ ape nut, ape" bo. \mb kəsay daʔ bo ambiʔ ape nut ape bo \ge opportunity NEG 1 take telephone.celular Nut telephone.celular 1 \fti "saya tidak sempat, ambil HP saya Nut" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0100 \recid 150202143857468629947490 \start 0:02:23.727 \end 0:02:24.695 \sp YMNLID \tx "mənda daʔ ape xx". \mb mənda daʔ ape xx \ge want NEG telephone.celular xx \fti "saya tidak mau HP".

\ref TPN-20140926-LID.0101 \recid 150202143857498794538620 \start 0:02:25.402 \end 0:02:26.608 \sp YMNLID \tx kəsay daʔ niyan bo niŋuʔ uɣãᵃ. \mb kəsay daʔ niyan bo n- tiŋuʔ uɣã -ᵃ \ge opportunity NEG NIYAN 1 N- see person.A -A \fti saya tidak sempat melihat orang nya.

\ref TPN-20140926-LID.0102 \recid 150202143857818193632642 \start 0:02:26.612 \end 0:02:27.505 \sp YMNLID \tx nəlahᵃ ka lah mabuʔ neh. \mb nəlah -ᵃ ka lah mabuʔ neh \ge usual.A -A this PAST vomit NEH \fti biasanya kalau sudah muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0103 \recid 150202143857566719018900 \start 0:02:27.754 \end 0:02:30.608 \sp YMNLID \tx mabuʔ tuɣun daɣiŋ oto neh bo bawoʔ makan muh sagalua muh tuŋ. \mb mabuʔ tuɣun daɣiŋ oto neh bo bawoʔ makan muh sa- galua muh tuŋ \ge vomit down from car NEH 1 bring eat want SA- all want that \fti turun dari mobil saya mau makan.

\ref TPN-20140926-LID.0104 \recid 150202143857543161953286 \start 0:02:31.022 \end 0:02:31.927 \sp YMNLID \tx ka nda daʔ niyan. \mb ka nda daʔ niyan \ge this want NEG NIYAN \fti ini tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.0105 \recid 150202143857724101343517 \start 0:02:31.061 \end 0:02:32.594 \sp TINLID \tx bo nda daʔ, bo nda daʔ tuŋ. \mb bo nda daʔ bo nda daʔ tuŋ \ge 1 want NEG 1 want NEG that \fti saya tidak mau itu.

\ref TPN-20140926-LID.0106 \recid 150202143857310420741000 \start 0:02:32.236 \end 0:02:33.11 \sp YMNLID \tx ndaʔ daʔ niyan. \mb ndaʔ daʔ niyan \ge want NEG NIYAN \fti tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.0107 \recid 150202143857230406535090 \start 0:02:33.408 \end 0:02:34.499 \sp YMNLID \tx pagiŋ yu babayo uɣaŋ. \mb pagiŋ yu ba- bayo uɣaŋ \ge tomorrow yes BA- danger person \fti berbahaya.

\ref TPN-20140926-LID.0108 \recid 150202143857837905595730 \start 0:02:33.418 \end 0:02:34.256 \sp TINLID \tx koʔ ambo ndaʔ daʔ gua. \mb koʔ ambo ndaʔ daʔ gua \ge TOP 1 want NEG also \fti saya tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.0109 \recid 150202143857728167914365 \start 0:02:34.904 \end 0:02:36.568 \sp YMNLID \tx yu, tadiŋ yu babayo. \mb yu tadiŋ yu ba- bayo \ge yes earlier yes BA- danger \fti iya, tadi berbahaya.

\ref TPN-20140926-LID.0110 \recid 150202143857868591480468 \start 0:02:37.508 \end 0:02:39.473 \sp YMNLID \tx gaʔ tiŋ bo yu pel neh daʔ eloʔ. \mb gaʔ tiŋ bo yu pel neh daʔ eloʔ \ge feel liver 1 yes pill this NEG nice \fti mungkin pill nya yang tidak bagus.

\ref TPN-20140926-LID.0111 \recid 150202143857704458034503 \start 0:02:39.495 \end 0:02:40.82 \sp YMNLID \tx daʔ suway gatiŋ bo keʔ ambo. \mb daʔ suway gatiŋ bo keʔ ambo \ge NEG suitable possible 1 same 1 \fti mungkin karena tidak sesuai dengan saya.

\ref TPN-20140926-LID.0112 \recid 150202143857284733514860 \start 0:02:40.85 \end 0:02:42.55 \sp EXPLID \tx xx pu buwah ban minum pel? \mb xx pu buwah ban minum pel \ge xx how.much CLF 2 drink pill \fti berapa buah kamu makan pill?

\ref TPN-20140926-LID.0113 \recid 150202143857127208803920 \start 0:02:42.848 \end 0:02:43.698 \sp YMNLID \tx tigu. \mb tigu \ge three \fti tiga.

\ref TPN-20140926-LID.0114 \recid 150202143857273051368072 \start 0:02:43.744 \end 0:02:44.969 \sp TINLID \tx oy, yu baɲaʔ. \mb oy yu baɲaʔ \ge EXCL yes a.lot \fti banyak.

\ref TPN-20140926-LID.0115 \recid 150202143857780471642268 \start 0:02:43.756 \end 0:02:46.086 \sp YMNLID \tx ne id͡ʒaw duwu ne kuniaŋᵃ t͡ʃiyeʔ. \mb ne id͡ʒaw duwu ne kuniaŋ -ᵃ t͡ʃiyeʔ \ge REL green two REL yellow -A one \fti yang hijau dua, yang kuning satu.

\ref TPN-20140926-LID.0116 \recid 150202143857836686827614 \start 0:02:46.088 \end 0:02:47.498 \sp TINLID \tx oh, tigu sakaliŋ d͡ʒalan neh? \mb oh tigu sa- kaliŋ d͡ʒalan neh \ge OH three SA- time street NEH \fti tiga sejalan?

\ref TPN-20140926-LID.0117 \recid 150202143857610147122712 \start 0:02:46.09 \end 0:02:46.76 \sp YMNLID \tx minom weʔ. \mb minom weʔ \ge drink WEQ \fti saya minum.

\ref TPN-20140926-LID.0118 \recid 150202143857806996030266 \start 0:02:47.605 \end 0:02:49.505 \sp TINLID \tx ləmaʔ pel antimo merah neh d͡ʒoa ah. \mb ləmaʔ pel antimo merah neh d͡ʒoa ah \ge delicious pill antimo red this also AH \fti lebih baik kamu minum pill antimo merah saja.

\ref TPN-20140926-LID.0119 \recid 150202143857348833787021 \start 0:02:47.606 \end 0:02:48.051 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0120 \recid 150202143857978140181348 \start 0:02:49.493 \end 0:02:50.698 \sp YMNLID \tx e bo daʔ tauᵃ. \mb e bo daʔ tau -ᵃ \ge EXCL 1 NEG know.A -A \fti saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0121 \recid 150202143857895496630667 \start 0:02:49.918 \end 0:02:51.078 \sp EXPLID \tx id͡ʒaw namua ka? \mb id͡ʒaw namua ka \ge green what KA \fti hijau apa?

\ref TPN-20140926-LID.0122 \recid 150202143857391497910115 \start 0:02:51.24 \end 0:02:52.35 \sp YMNLID \tx id͡ʒaw warnaᵃ. \mb id͡ʒaw warna -ᵃ \ge green color -A \fti hijau warnanya.

\ref TPN-20140926-LID.0123 \recid 150202143857765516693796 \start 0:02:51.243 \end 0:02:53.503 \sp TINLID \tx e antimo antimo tigu sad͡ʒalan. \mb e antimo antimo tigu sa- d͡ʒalan \ge EXCL antimo antimo three SA- street \fti antimo tiga sejalan.

\ref TPN-20140926-LID.0124 \recid 150202143857189287813659 \start 0:02:52.601 \end 0:02:54.231 \sp YMNLID \tx antimo tigu sad͡ʒalan neh ah. \mb antimo tigu sa- d͡ʒalan neh ah \ge antimo three SA- street NEH AH \fti antimo tiga sejalan.

\ref TPN-20140926-LID.0125 \recid 150202143857865855814608 \start 0:02:54.254 \end 0:02:56.479 \sp YMNLID \tx sagədaŋ bodreksin neh ah. \mb sa- gədaŋ bodreksin neh ah \ge SA- big bodrexin this AH \fti sebesar pil bodrexin.

\ref TPN-20140926-LID.0126 \recid 150202143857586487163369 \start 0:02:56.684 \end 0:02:57.474 \sp YMNLID \tx isiᵃ. \mb isi -ᵃ \ge contents.A -A \fti isinya.

\ref TPN-20140926-LID.0127 \recid 150202143857460311906877 \start 0:02:56.872 \end 0:02:58.5 \sp TINLID \tx ləmaʔ məliŋ promaʔ. \mb ləmaʔ m- bəliŋ promaʔ \ge delicious N- buy Promag \fti mending kami beli Promag.

\ref TPN-20140926-LID.0128 \recid 150202143857162939089815 \start 0:02:58.535 \end 0:03:00.7 \sp TINLID \tx e promaʔ tuŋ dəŋan pel merah neh ah. \mb e promaʔ tuŋ dəŋan pel merah neh ah \ge EXCL Promag that with pill red this AH \fti Promag dengan pil merah.

\ref TPN-20140926-LID.0129 \recid 150202143857398027033405 \start 0:03:00.055 \end 0:03:02.345 \sp YMNLID \tx e ambo saɣiŋ neh yu promaʔ makan məliᵃ weʔᵃ uɣaŋ. \mb e ambo saɣiŋ neh yu promaʔ makan m- bəli -ᵃ weʔ -ᵃ uɣaŋ \ge EXCL 1 before this yes Promag eat N- buy.A -A by -A person \fti kemarin saya makan Promag, orang yang beli.

\ref TPN-20140926-LID.0130 \recid 150202143857740616219909 \start 0:03:02.355 \end 0:03:05.095 \sp YMNLID \tx bo makan weʔ promaʔ t͡ʃiyeʔ, pel merah neh t͡ʃiyeʔ sayan bo. \mb bo makan weʔ promaʔ t͡ʃiyeʔ pel merah neh t͡ʃiyeʔ sayan bo \ge 1 eat WEQ Promag one pill red this one feel 1 \fti saya makan Promag satu, pill merah satu.

\ref TPN-20140926-LID.0131 \recid 150202143857123534426093 \start 0:03:04.013 \end 0:03:05.093 \sp TINLID \tx iyu, mutah daʔ neh. \mb iyu mutah daʔ neh \ge yes vomit NEG NEH \fti tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0132 \recid 150202143857221662600338 \start 0:03:05.425 \end 0:03:07.075 \sp YMNLID \tx yu soɣaŋ yu diŋsəbuatᵃ mode tuŋ weʔᵃ. \mb yu s- oɣaŋ yu diŋ- səbuat -ᵃ mode tuŋ weʔ -ᵃ \ge yes S- person yes DING- say.A -A from that by -A \fti iya, ada orang yang bilang seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0133 \recid 150202143857437606295942 \start 0:03:07.463 \end 0:03:08.423 \sp EXPLID \tx tuŋ ban gele la minum tuŋ? \mb tuŋ ban gele la minum tuŋ \ge that 2 continue furthermore drink that \fti kamu langsung minum itu?

\ref TPN-20140926-LID.0134 \recid 150202143857870852827000 \start 0:03:08.495 \end 0:03:10.07 \sp YMNLID \tx tauᵃ daʔ, ɲu ibuŋ bo suɣuh ibuŋ. \mb tau -ᵃ daʔ ɲu ibuŋ bo suɣuh ibuŋ \ge know.A -A NEG 3 mother 1 order mother \fti saya tidak tau, ibu yang suruh.

\ref TPN-20140926-LID.0135 \recid 150202143857641002275794 \start 0:03:10.13 \end 0:03:11 \sp YMNLID \tx tuŋ eloʔ buɲiᵃ. \mb tuŋ eloʔ buɲi -ᵃ \ge that nice sound.A -A \fti itu bagus saya dengar.

\ref TPN-20140926-LID.0136 \recid 150202143857568639800324 \start 0:03:10.483 \end 0:03:12.713 \sp EXPLID \tx a gugunuᵃ ɲu tiŋga yakua? \mb a gu- gunu -ᵃ ɲu tiŋga yakua \ge EXCL PART.use- use -A 3 stay should \fti untuk apa dia tingga?

\ref TPN-20140926-LID.0137 \recid 150202143857551145871541 \start 0:03:12.736 \end 0:03:14.546 \sp EXPLID \tx d͡ʒam seŋah duwu diŋ ma lah tibuᵃ maɣiŋ yakua. \mb d͡ʒam se- təŋah duwu tadiŋ ma lah tibu -ᵃ maɣiŋ yakua \ge hour SE- middle two earlier x PAST arrive -A here should \fti seharusnya jam setengah dua tadi kamu sudah sampai di sini.

\ref TPN-20140926-LID.0138 \recid 150202143857913856727303 \start 0:03:14.39 \end 0:03:16.495 \sp YMNLID \tx yu daʔ, muweʔ kard͡ʒo uɣaŋ d͡ʒoa bo ka, kard͡ʒo uɣaŋ. \mb yu daʔ m- buweʔ kard͡ʒo uɣaŋ d͡ʒoa bo ka kard͡ʒo uɣaŋ \ge yes DAK N- make work person also 1 KA work person \fti iya, saya membuat kerja orang saja.

\ref TPN-20140926-LID.0139 \recid 150202143857443559004552 \start 0:03:16.83 \end 0:03:18.58 \sp YMNLID \tx daʔ niyan təloʔ bo daʔ niyan giŋ ban. \mb daʔ niyan təloʔ bo daʔ niyan giŋ ban \ge NEG NIYAN able 1 NEG NIYAN again 2 \fti saya tidak kuat lagi.

\ref TPN-20140926-LID.0140 \recid 150202143857681886946409 \start 0:03:18.588 \end 0:03:19.923 \sp YMNLID \tx t͡ʃeʔ bo ka "paiŋ lah baliʔ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ ka. \mb t͡ʃeʔ bo ka paiŋ lah baliʔ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ ka \ge say 1 KA go LAH return say 1 N- say.A -A KA \fti "pergi saja" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0141 \recid 150202143857478929380746 \start 0:03:20.088 \end 0:03:21.758 \sp YMNLID \tx "sabəna?" t͡ʃeʔ uraŋ neh. \mb sa- bəna t͡ʃeʔ uɣaŋ neh \ge SA- true say person NEH \fti "serius?" kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.0142 \recid 150202143857765858754235 \start 0:03:22.285 \end 0:03:23.97 \sp YMNLID \tx "paiŋ lah baliʔ, ka nomor ah" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ ka. \mb paiŋ lah baliʔ ka nomor ah t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ ka \ge go LAH return this number AH say 1 N- say.A -A KA \fti "pergi lah, ini nomornya" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0143 \recid 150202143857381184986605 \start 0:03:24.015 \end 0:03:25.03 \sp YMNLID \tx "ka telpon laʔ ah" t͡ʃeʔ bo ka. \mb ka telpon laʔ ah t͡ʃeʔ bo ka \ge this call later AH say 1 KA \fti "nomor ini ditelpon nanti" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0144 \recid 150202143857960965453040 \start 0:03:25.035 \end 0:03:26.395 \sp YMNLID \tx "ulaʔ.karaŋ diyam ka baŋ" t͡ʃeʔ bo. \mb ulaʔ.karaŋ diyam ka abaŋ t͡ʃeʔ bo \ge Ulak.Karang stay this older.brother say 1 \fti "dia tinggal di Ulak Karang" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0145 \recid 150202143857155227129114 \start 0:03:26.395 \end 0:03:27.2 \sp YMNLID \tx "baŋ, poɲa okos oto baŋ?". \mb abaŋ poɲa okos oto abaŋ \ge older.brother how.much cost car older.brother \fti "berapa ongkos kak?".

\ref TPN-20140926-LID.0146 \recid 150202143857705093123763 \start 0:03:27.215 \end 0:03:28.38 \sp YMNLID \tx ambiaʔᵃ nam puluh okos oto bo weʔᵃ. \mb ambiaʔ -ᵃ nam puluh okos oto bo weʔ -ᵃ \ge take.A -A six ten cost car 1 by -A \fti dia ambil ongkos saya enam puluh ribu.

\ref TPN-20140926-LID.0147 \recid 150202143857199165668617 \start 0:03:29.02 \end 0:03:29.735 \sp TINLID \tx oh. \mb oh \ge OH \fti oh.

\ref TPN-20140926-LID.0148 \recid 150202143857510496975900 \start 0:03:29.275 \end 0:03:30.37 \sp YMNLID \tx ambiʔᵃ nam puluh weʔᵃ ram. \mb ambiʔ -ᵃ nam puluh weʔ -ᵃ ram \ge take -A six ten by -A RAM \fti diambilnya enam puluh ribu.

\ref TPN-20140926-LID.0149 \recid 150202143857967807047394 \start 0:03:30.375 \end 0:03:31.085 \sp YMNLID \tx bo du paiŋ dumahᵃ. \mb bo adu paiŋ dumah -ᵃ \ge 1 exist go LOC.house -A \fti saya ada pergi ke rumahnya.

\ref TPN-20140926-LID.0150 \recid 150202143857175849345093 \start 0:03:31.108 \end 0:03:32.253 \sp YMNLID \tx "na lah neh" t͡ʃeʔ ambo. \mb na lah neh t͡ʃeʔ ambo \ge let just NEH say 1 \fti "biar saja" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0151 \recid 150202143857976193455000 \start 0:03:33.105 \end 0:03:35.065 \sp YMNLID \tx "na lah na, baliʔ kepeaŋ neh" t͡ʃeʔ bo. \mb na lah na baliʔ kepeaŋ neh t͡ʃeʔ bo \ge let LAH let return money NEH say 1 \fti "biar lah uang saya tidak dikembalikan" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0152 \recid 150202143857394140788726 \start 0:03:35.073 \end 0:03:35.733 \sp YMNLID \tx "pua bo paiŋ daʔ giŋ". \mb pua bo paiŋ daʔ giŋ \ge possible 1 go NEG again \fti "saya tida pergi".

\ref TPN-20140926-LID.0153 \recid 150202143857757116465269 \start 0:03:35.95 \end 0:03:36.725 \sp YMNLID \tx "sabəna?" t͡ʃeʔᵃ. \mb sa- bəna t͡ʃeʔ -ᵃ \ge SA- true say -A \fti "serius" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0154 \recid 150202143857968714719916 \start 0:03:36.73 \end 0:03:37.99 \sp YMNLID \tx "sabəna" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb sa- bəna t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge SA- true say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "serius" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0155 \recid 150202143857917725596715 \start 0:03:38.008 \end 0:03:39.163 \sp YMNLID \tx "tiŋga lah bo" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ ka. \mb tiŋga lah bo t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ ka \ge stay just 1 say 1 N- say.A -A KA \fti "tinggal saja saya" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0156 \recid 150202143857854351222514 \start 0:03:39.44 \end 0:03:41.91 \sp YMNLID \tx "ambiʔ lah weʔ səlop ban dalam neh ah" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb ambiʔ lah weʔ səlop ban dalam neh ah t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge take LAH by sandal 2 inside this AH say 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "ambil sendal kamu di dalam ini" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0157 \recid 150202143857345241317152 \start 0:03:42.328 \end 0:03:43.653 \sp YMNLID \tx tuŋ bo ambiʔ weʔ səlop neh. \mb tuŋ bo ambiʔ weʔ səlop neh \ge that 1 take WEQ sandal NEH \fti saya ambil sendal.

\ref TPN-20140926-LID.0158 \recid 150202143857667630232683 \start 0:03:44.885 \end 0:03:45.945 \sp EXPLID \tx tuŋ baraŋ duwu ka? \mb tuŋ baraŋ duwu ka \ge that thing two this \fti barang yang dua ini?

\ref TPN-20140926-LID.0159 \recid 150202143857303562492225 \start 0:03:45.493 \end 0:03:46.533 \sp YMNLID \tx d͡ʒakua takut neh daʔ. \mb d͡ʒakua takut neh daʔ \ge should fear this DAK \fti seharusnya saya takut.

\ref TPN-20140926-LID.0160 \recid 150202143857147582690929 \start 0:03:46.536 \end 0:03:47.476 \sp YMNLID \tx waʔ partamoᵃ e. \mb waʔ partamo -ᵃ e \ge 1PL first -A E \fti baru pertama.

\ref TPN-20140926-LID.0161 \recid 150202143857119280554912 \start 0:03:47.479 \end 0:03:48.884 \sp TINLID \tx gih kepeaŋᵃ weʔᵃ xx. \mb gih kepeaŋ -ᵃ weʔ -ᵃ xx \ge compassion money -A by -A xx \fti dikasihnya uang.

\ref TPN-20140926-LID.0162 \recid 150202143858805580965940 \start 0:03:47.704 \end 0:03:49.209 \sp YMNLID \tx tarusan niyan baɣuŋ partamoᵃ. \mb tarusan niyan baɣuŋ partamo -ᵃ \ge Tarusan NIYAN new first -A \fti baru pertama ke Tarusan.

\ref TPN-20140926-LID.0163 \recid 150202143858892767772589 \start 0:03:49.214 \end 0:03:50.194 \sp YMNLID \tx takut yakua neh. \mb takut yakua neh \ge fear should NEH \fti seharusnya saya takut.

\ref TPN-20140926-LID.0164 \recid 150202143858668321860394 \start 0:03:50.425 \end 0:03:53.24 \sp YMNLID \tx waʔ, bo neh yakin d͡ʒoa sayan ambo neh, daɣiŋ padu bo matiŋ mutah-mutah. \mb waʔ bo neh yakin d͡ʒoa sayan ambo neh daɣiŋ padu bo matiŋ mutah ~ mutah \ge 1PL 1 this convinced also feel 1 NEH from LOC 1 dead vomit ~ vomit \fti saya yakin saja, dari pada saya mati karena muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0165 \recid 150202143858248312054714 \start 0:03:53.32 \end 0:03:54.885 \sp YMNLID \tx ɲu ŋatuʔ partamoᵃ ka yaŋ. \mb ɲu ŋ- katuʔ partamo -ᵃ ka ayaŋ \ge 3 N- sleepy first -A this older.sister \fti pertamanya saya ngantuk.

\ref TPN-20140926-LID.0166 \recid 150202143858869816040898 \start 0:03:54.89 \end 0:03:55.895 \sp YMNLID \tx ŋatuʔ ka bo tido ka. \mb ŋ- katuʔ ka bo tido ka \ge N- sleepy this 1 sleep KA \fti saya ngantuk, saya tidur.

\ref TPN-20140926-LID.0167 \recid 150202143858107473104121 \start 0:03:55.955 \end 0:03:56.885 \sp YMNLID \tx d͡ʒagu bo daʔ. \mb d͡ʒagu bo daʔ \ge rise 1 DAK \fti saya bangun.

\ref TPN-20140926-LID.0168 \recid 150202143858703442351519 \start 0:03:57.3 \end 0:03:59.695 \sp YMNLID \tx atiŋ bo neh ah lah bəŋa d͡ʒoa giŋ. \mb atiŋ bo neh ah lah bəŋa d͡ʒoa giŋ \ge liver 1 this AH PAST queasy also again \fti saya mual.

\ref TPN-20140926-LID.0169 \recid 150202143858133370450744 \start 0:03:59.7 \end 0:04:01.475 \sp YMNLID \tx pokoʔɲu waʔ terakhir mutah itam. \mb pokoʔ- ɲu waʔ ter- akhir mutah itam \ge main- NYA 1PL TER- end vomit black \fti pokoknya muntah terakhirnya hitam.

\ref TPN-20140926-LID.0170 \recid 150202143858611793280299 \start 0:04:01.96 \end 0:04:02.96 \sp YMNLID \tx itam. \mb itam \ge black \fti hitam.

\ref TPN-20140926-LID.0171 \recid 150202143858353666373714 \start 0:04:01.96 \end 0:04:02.96 \sp EXPLID \tx iy babayo neh. \mb iy ba- bayo neh \ge EXCL BA- danger NEH \fti berbahaya.

\ref TPN-20140926-LID.0172 \recid 150202143858493749777879 \start 0:04:03.098 \end 0:04:03.703 \sp YMNLID \tx tuŋ lah, tuŋ naʔ. \mb tuŋ lah tuŋ naʔ \ge that LAH that want \fti saya mau.

\ref TPN-20140926-LID.0173 \recid 150202143858457185479625 \start 0:04:03.708 \end 0:04:06.138 \sp YMNLID \tx iyu sakit palu bo neh paɣah sakitᵃ e. \mb iyu sakit palu bo neh paɣah sakit -ᵃ e \ge yes hurt head 1 NEH very hurt -A EXCL \fti kepala saya sangat sakit.

\ref TPN-20140926-LID.0174 \recid 150202143858842664001322 \start 0:04:06.295 \end 0:04:08.495 \sp YMNLID \tx nəlah ka daʔ pəniaŋ me tuŋ daʔ, pəniaŋ me tuŋ me tuŋ. \mb nəlah ka daʔ pəniaŋ me tuŋ daʔ pəniaŋ me tuŋ me tuŋ \ge usual.A this NEG dizzy like that NEG dizzy like that like that \fti biasanya saya tidak pernah pusing seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0175 \recid 150202143858962666299193 \start 0:04:08.785 \end 0:04:11.34 \sp YMNLID \tx ika sakit daʔ bandiaŋ sakit daʔ niyan. \mb ika sakit daʔ bandiaŋ sakit daʔ niyan \ge this hurt NEG compare hurt NEG NIYAN \fti sangat sakit.

\ref TPN-20140926-LID.0176 \recid 150202143858602234660181 \start 0:04:11.355 \end 0:04:12.385 \sp YMNLID \tx tuŋ heran bo weʔᵃ. \mb tuŋ heran bo weʔ -ᵃ \ge that suprised 1 by -A \fti saya heran.

\ref TPN-20140926-LID.0177 \recid 150202143858875431310012 \start 0:04:12.555 \end 0:04:14.885 \sp YMNLID \tx "namua lah muweʔᵃ ka?" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb namua lah m- buweʔ -ᵃ ka t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge what LAH N- make -A KA say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "apa yang membuatnya sampai kayak gini?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0178 \recid 150202143858481492473277 \start 0:04:15.48 \end 0:04:16.885 \sp EXPLID \tx tuŋ daʔ nelpon suŋ ban waktuŋ tuŋ? \mb tuŋ daʔ nelpon suŋ ban waktuŋ tuŋ \ge that NEG call Sudarsono 2 time that \fti Sudarsono nelpon kamu waktu itu?

\ref TPN-20140926-LID.0179 \recid 150202143858380206666793 \start 0:04:16.545 \end 0:04:18.655 \sp YMNLID \tx suŋ neh adu nelpon daʔ. \mb suŋ neh adu nelpon daʔ \ge Sudarsono this exist call NEG \fti Sudarsono tidak ada nelpon.

\ref TPN-20140926-LID.0180 \recid 150202143858620602068351 \start 0:04:18.713 \end 0:04:19.606 \sp YMNLID \tx kəsay nelpon daʔ bo. \mb kəsay nelpon daʔ bo \ge opportunity call NEG 1 \fti saya tidak sempat nelpon.

\ref TPN-20140926-LID.0181 \recid 150202143858218634196091 \start 0:04:19.606 \end 0:04:21.781 \sp YMNLID \tx bo tibu namua, lah tibu kambaŋ diŋ bo nelpon. \mb bo tibu namua lah tibu kambaŋ tadiŋ bo nelpon \ge 1 arrive what PAST arrive Kambang earlier 1 call \fti saya sampai Kambang nelpon.

\ref TPN-20140926-LID.0182 \recid 150202143858449386350065 \start 0:04:21.935 \end 0:04:25.695 \sp TINLID \tx a tibu daʔ tibu tibu namua neh mənoaŋ mənoaŋ mas(d͡ʒid) mas(d͡ʒid) neh? \mb a tibu daʔ tibu tibu namua neh mənoaŋ mənoaŋ masd͡ʒid masd͡ʒid neh \ge EXCL arrive NEG arrive arrive what NEH stop stop mesjid mesjid NEH \fti berhenti di mesjid?

\ref TPN-20140926-LID.0183 \recid 150202143858326468808250 \start 0:04:25.118 \end 0:04:26.083 \sp YMNLID \tx iyu nelpon bo. \mb iyu nelpon bo \ge yes call 1 \fti iya, saya nelpon.

\ref TPN-20140926-LID.0184 \recid 150202143858380630538798 \start 0:04:26.088 \end 0:04:27.408 \sp YMNLID \tx bo lah sehat mənoaŋ masd͡ʒid neh. \mb bo lah sehat mənoaŋ masd͡ʒid neh \ge 1 PAST healthy stop mesjid NEH \fti saya sudah sembuh pas berhenti di mesjid.

\ref TPN-20140926-LID.0185 \recid 150202143858972472423081 \start 0:04:27.408 \end 0:04:27.953 \sp YMNLID \tx a lah. \mb a lah \ge EXCL PAST \fti sudah.

\ref TPN-20140926-LID.0186 \recid 150202143858263166262768 \start 0:04:28.088 \end 0:04:28.808 \sp YMNLID \tx pokoʔɲu me ka ah. \mb pokoʔ- ɲu me ka ah \ge main- NYA like this AH \fti pokoknya seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0187 \recid 150202143858563411146914 \start 0:04:28.935 \end 0:04:30.95 \sp YMNLID \tx taɲuᵃ weʔᵃ "namua ne muh?" ket͡ʃeʔ supir ka. \mb taɲu -ᵃ weʔ -ᵃ namua ne muh ket͡ʃeʔ supir ka \ge ask -A by -A what REL want talk driver KA \fti supirnya bertanya "apa yang mau?".

\ref TPN-20140926-LID.0188 \recid 150202143858485351240820 \start 0:04:31.225 \end 0:04:33.325 \sp YMNLID \tx "ambo muh kiniŋ ka baŋ oto ka mənoaŋ" bo la. \mb ambo muh kiniŋ ka abaŋ oto ka mənoaŋ bo la \ge 1 want now this older.brother car this stop 1 LA \fti "yang saya mau mobil ini berhenti" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0189 \recid 150202143858856069424654 \start 0:04:33.338 \end 0:04:35.116 \sp YMNLID \tx "ka bo naʔ ŋuliaŋ muh bo" t͡ʃeʔ bo ka. \mb ka bo naʔ n- guliaŋ muh bo t͡ʃeʔ bo ka \ge this 1 want N- lie.down want 1 say 1 KA \fti "saya mau bergolek" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0190 \recid 150202143858392420269827 \start 0:04:35.116 \end 0:04:36.086 \sp YMNLID \tx "to ka mənoaŋ" bo la. \mb oto ka mənoaŋ bo la \ge car this stop 1 LA \fti "mobil ini berhenti" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0191 \recid 150202143858447145014488 \start 0:04:36.52 \end 0:04:38.75 \sp YMNLID \tx "sta giŋ, keʔ mah makan mande mande.kanduaŋ". \mb sabəta giŋ keʔ umah makan mande mande.kanduaŋ \ge moment again LOC house eat mother Mande.Kanduang \fti "sebentar lagi, di rumah makan Mande Kanduang".

\ref TPN-20140926-LID.0192 \recid 150202143858851350938714 \start 0:04:38.875 \end 0:04:41.515 \sp YMNLID \tx "e pu milih milih mande.kanduaŋ?" bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb e pu m- pilih m- pilih mande.kanduaŋ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge EXCL how.much N- choose N- choose Mande.Kanduang 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "kenapa memilih rumah makan Mande Kanduang?" saya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0193 \recid 150202143858311798700317 \start 0:04:41.584 \end 0:04:43.844 \sp YMNLID \tx "mənoaŋ lah giŋ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb mənoaŋ lah giŋ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge stop just again say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "berhenti saja lagi" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0194 \recid 150202143858747037422004 \start 0:04:44.4 \end 0:04:46.46 \sp YMNLID \tx "adiʔ ka pu ŋoɲa la ka?" ket͡ʃeʔ namua la ka. \mb adiʔ ka pu ŋoɲa la ka ket͡ʃeʔ namua la ka \ge younger.sibling this how.much angry furthermore KA talk what furthermore KA \fti "kenapa adek ini marah?" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0195 \recid 150202143858587376647162 \start 0:04:46.535 \end 0:04:48.615 \sp YMNLID \tx bo eboh mode ka, matu bo neh e kalaw mat͡ʃəlaŋ neh ah. \mb bo eboh mode ka matu bo neh e kalaw ma- t͡ʃəlaŋ neh ah \ge 1 noisy from this eye 1 this EXCL TOP MA- staring this AH \fti mata saya ini kalau membelalak.

\ref TPN-20140926-LID.0196 \recid 150202143858372396162990 \start 0:04:48.615 \end 0:04:49.99 \sp YMNLID \tx ɲu neh mutah e me tuŋ ah. \mb ɲu neh mutah e me tuŋ ah \ge 3 this vomit EXCL like that AH \fti muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0197 \recid 150202143858794593491171 \start 0:04:50.025 \end 0:04:51.46 \sp EXPLID \tx tuŋ poman, tuŋ məgaŋ sika d͡ʒoa neh? \mb tuŋ poman tuŋ m- pəgaŋ sika d͡ʒoa neh \ge that how that N- hold this also NEH \fti pegang di sini saja?

\ref TPN-20140926-LID.0198 \recid 150202143858753984823216 \start 0:04:50.985 \end 0:04:51.865 \sp YMNLID \tx məd͡ʒam d͡ʒoa bo. \mb m- pəd͡ʒam d͡ʒoa bo \ge N- shut.eyes also 1 \fti saya pejam saja mata.

\ref TPN-20140926-LID.0199 \recid 150202143858237814193731 \start 0:04:51.868 \end 0:04:52.848 \sp YMNLID \tx paʔ neh sakit palu bo. \mb tapaʔ neh sakit palu bo \ge seen this hurt head 1 \fti lihat, kepala saya sakit.

\ref TPN-20140926-LID.0200 \recid 150202143858518210422712 \start 0:04:53.01 \end 0:04:55.59 \sp YMNLID \tx "kamih-kamih paluᵃ neh" ket͡ʃeʔ ɲəbuatᵃ ɲəbuatᵃ ka piyoniŋ la ka. \mb kamih ~ kamih palu -ᵃ neh ket͡ʃeʔ ɲ- səbuat -ᵃ ɲ- səbuat -ᵃ ka piyoniŋ la ka \ge press ~ press head -A NEH talk N- say.A -A N- say.A -A to Pioni long.time KA \fti "kepalanya diremas-remas" bilang sama Pioni.

\ref TPN-20140926-LID.0201 \recid 150202143858820884122978 \start 0:04:55.93 \end 0:04:57.165 \sp YMNLID \tx tuŋ kit͡ʃuʔ-kit͡ʃuʔᵃ mode ka ah. \mb tuŋ kit͡ʃuʔ ~ kit͡ʃuʔ -ᵃ mode ka ah \ge that hold ~ hold -A from this AH \fti terus, dipegangnya seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0202 \recid 150202143858342070834617 \start 0:04:57.33 \end 0:04:58.915 \sp YMNLID \tx "payah daʔ, payah daʔ neh payah daʔ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ. \mb payah daʔ payah daʔ neh payah daʔ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ \ge difficult NEG difficult NEG NEH difficult NEG say 1 N- say.A -A \fti "tidak usah" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0203 \recid 150202143858831972984829 \start 0:04:58.92 \end 0:05:00.895 \sp YMNLID \tx "tambah sakit diŋkit͡ʃuʔ laʔ ka" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la. \mb tambah sakit diŋ- kit͡ʃuʔ laʔ ka t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la \ge add hurt DING- hold later KA say 1 N- say.A -A LA \fti "tambah sakit kalau dipegang" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0204 \recid 150202143858122575102606 \start 0:05:01.845 \end 0:05:02.87 \sp YMNLID \tx "payah daʔ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb payah daʔ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge difficult NEG say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "tidak usah" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0205 \recid 150202143858194183024065 \start 0:05:02.97 \end 0:05:04.45 \sp YMNLID \tx kakamihᵃ ka weʔ nut neh. \mb ka- kamih -ᵃ ka weʔ nut neh \ge PART.press- press -A this by Nut NEH \fti Nut remas-remas ini.

\ref TPN-20140926-LID.0206 \recid 150202143858906418651574 \start 0:05:04.535 \end 0:05:06.015 \sp YMNLID \tx "lah lah nut lah neh" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb lah lah nut lah neh t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge PAST PAST Nut PAST NEH say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "sudah Nut" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0207 \recid 150202143858330710089392 \start 0:05:06.023 \end 0:05:06.708 \sp YMNLID \tx "ka lah neh". \mb ka lah neh \ge this PAST NEH \fti "sudah".

\ref TPN-20140926-LID.0208 \recid 150202143858268815827695 \start 0:05:07.91 \end 0:05:10.075 \sp YMNLID \tx gaʔ tiŋ bo lah lah təbiʔ sakit amut. \mb gaʔ tiŋ bo lah lah təbiʔ sakit amut \ge feel liver 1 PAST PAST arrive hurt very \fti mungkin sudah sangat sakit.

\ref TPN-20140926-LID.0209 \recid 150202143858194488802179 \start 0:05:10.115 \end 0:05:11.665 \sp YMNLID \tx lah maləbih niyan tepua. \mb lah ma- ləbih niyan tepua \ge PAST MA- more NIYAN possible \fti mungkin sudah melebihi.

\ref TPN-20140926-LID.0210 \recid 150202143858825969278625 \start 0:05:12.195 \end 0:05:13.705 \sp YMNLID \tx paɣah sakitᵃ sayan bo. \mb paɣah sakit -ᵃ sayan bo \ge very hurt -A feel 1 \fti terlalu raskit.

\ref TPN-20140926-LID.0211 \recid 150202143858966544437733 \start 0:05:15.84 \end 0:05:18.31 \sp EXPLID \tx poman baliʔ seanday ɲu ban baliʔ soɣaŋ taeʔ neh? \mb poman baliʔ se- anday ɲu ban baliʔ s- oɣaŋ taeʔ neh \ge how return SE- if NYA 2 return S- person strong NEH \fti gimana kalau kamu pulang sendiri?

\ref TPN-20140926-LID.0212 \recid 150202143858878382145612 \start 0:05:18.333 \end 0:05:18.763 \sp YMNLID \tx aduᵃ daʔ. \mb adu -ᵃ daʔ \ge exist -A NEG \fti tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0213 \recid 150202143858331263915262 \start 0:05:19.205 \end 0:05:20.15 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0214 \recid 150202143858281941709527 \start 0:05:20.64 \end 0:05:21.35 \sp YMNLID \tx tuŋ muh gua sopaʔ ŋan aban. \mb tuŋ muh gua sopaʔ ŋan aban \ge that want also same with 2 \fti karena itu saya mau pulang sama kamu.

\ref TPN-20140926-LID.0215 \recid 150202143858182502591796 \start 0:05:21.355 \end 0:05:23.33 \sp YMNLID \tx sabəna bo baliʔ neh aɣiŋ nayan sabəna bo baliʔ neh. \mb sa- bəna bo baliʔ neh aɣiŋ nayan sa- bəna bo baliʔ neh \ge SA- true 1 return NEH day Monday SA- true 1 return NEH \fti seharusnya saya hari senin sudah pulang.

\ref TPN-20140926-LID.0216 \recid 150202143858808837500446 \start 0:05:23.615 \end 0:05:24.73 \sp YMNLID \tx ɣiŋ nayan neh a ɣiŋ lasa. \mb ɣiŋ nayan neh a ɣiŋ lasa \ge day Monday NEH FILL day Tuesday \fti hari Selasa.

\ref TPN-20140926-LID.0217 \recid 150202143858340522312791 \start 0:05:24.745 \end 0:05:25.445 \sp YMNLID \tx tuŋ ŋan lamu niyan. \mb tuŋ d͡ʒaŋan lamu niyan \ge that don’t long.time NIYAN \fti jangan terlalu lama.

\ref TPN-20140926-LID.0218 \recid 150202143858859740248135 \start 0:05:25.445 \end 0:05:27.55 \sp YMNLID \tx bo abaŋ baliʔ aɣiŋ sətuŋ, baliʔ la bo aɣiŋ sətuŋ neh baonda. \mb bo abaŋ baliʔ aɣiŋ sətuŋ baliʔ la bo aɣiŋ sətuŋ neh ba- onda \ge 1 older.brother return day saturday return furthermore 1 day saturday NEH BA- motorcycle \fti kakak pulang hari Sabtu, saya juga pulang hari Sabtu pakai motor.

\ref TPN-20140926-LID.0219 \recid 150202143858843091607465 \start 0:05:27.695 \end 0:05:29.31 \sp EXPLID \tx yu na lah, daɣiŋ padu matiŋ la təŋah d͡ʒalan. \mb yu na lah daɣiŋ padu matiŋ la təŋah d͡ʒalan \ge yes let LAH from LOC dead furthermore middle street \fti iya, dari pada kamu mati di jalan.

\ref TPN-20140926-LID.0220 \recid 150202143858619107214593 \start 0:05:28.628 \end 0:05:30.213 \sp YMNLID \tx yu mənda daʔ daɣiŋ padu matiŋ. \mb yu mənda daʔ daɣiŋ padu matiŋ \ge yes want NEG from LOC dead \fti iya, dari pada saya mati.

\ref TPN-20140926-LID.0221 \recid 150202143858749641976458 \start 0:05:29.315 \end 0:05:30.185 \sp EXPLID \tx na lah baliʔ sopaʔ ŋan abaŋ. \mb na lah baliʔ sopaʔ ŋan abaŋ \ge let LAH return same with older.brother \fti saya pulang dengan kakak.

\ref TPN-20140926-LID.0222 \recid 150202143858242638161731 \start 0:05:30.218 \end 0:05:30.783 \sp EXPLID \tx mənoaŋ maɣiŋ luŋ. \mb mənoaŋ maɣiŋ luŋ \ge muse here before \fti tinggal dulu di sini.

\ref TPN-20140926-LID.0223 \recid 150202143858174597638612 \start 0:05:30.828 \end 0:05:32.968 \sp YMNLID \tx "oh ləmaʔ baonda mode ka ka" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ keʔ abaŋ la ka. \mb oh ləmaʔ ba- onda mode ka ka t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ keʔ abaŋ la ka \ge OH delicious BA- motorcycle from this KA say 1 N- say.A -A same older.brother furthermore KA \fti "kalau begini, enak pakai motor" saya bilang sama kakak.

\ref TPN-20140926-LID.0224 \recid 150202143858632872035912 \start 0:05:33.445 \end 0:05:35.84 \sp YMNLID \tx na lah, kato ambo ka t͡ʃat͡ʃamodeᵃ ah deteh onda ka. \mb na lah kato ambo ka t͡ʃa- t͡ʃa- mode -ᵃ ah deteh onda ka \ge let LAH word 1 this PART.sort- PART.sort- from -A AH LOC.up motorcycle KA \fti biarlah, gaimana pun saya di atas motor.

\ref TPN-20140926-LID.0225 \recid 150202143858528788079833 \start 0:05:35.845 \end 0:05:36.74 \sp YMNLID \tx yu kət͡ʃaŋ onda abaŋ. \mb yu kət͡ʃaŋ onda abaŋ \ge yes forceful motorcycle older.brother \fti motor kakak kencang.

\ref TPN-20140926-LID.0226 \recid 150202143858278686999343 \start 0:05:36.745 \end 0:05:37.855 \sp YMNLID \tx ambo adu pakay helem pida. \mb ambo adu pakay helem pida \ge 1 exist use helm NEG \fti saya tidak pakai helm.

\ref TPN-20140926-LID.0227 \recid 150202143858784167143748 \start 0:05:38.103 \end 0:05:38.928 \sp YMNLID \tx pakay kat͡ʃumatu. \mb pakay kat͡ʃumatu \ge use glass.eye \fti pakai kacamata.

\ref TPN-20140926-LID.0228 \recid 150202143858919935668631 \start 0:05:38.938 \end 0:05:40.418 \sp YMNLID \tx kat͡ʃumatu neh boloaŋ la ka. \mb kat͡ʃumatu neh boloaŋ la ka \ge glass.eye this have.a.hole furthermore KA \fti kacamatanya bolong.

\ref TPN-20140926-LID.0229 \recid 150202143858334688191348 \start 0:05:40.42 \end 0:05:42.255 \sp YMNLID \tx iŋgan ka ah, tuŋ masuʔ aŋin səluᵃ neh. \mb iŋgan ka ah tuŋ masuʔ aŋin səlu -ᵃ neh \ge limit this AH that go.in wind gap -A NEH \fti sampai sini, masu angin diselanya.

\ref TPN-20140926-LID.0230 \recid 150202143858220607558870 \start 0:05:42.255 \end 0:05:42.94 \sp YMNLID \tx iduaŋ waʔ peɲet. \mb iduaŋ waʔ peɲet \ge nose 1PL flat.nosed \fti hidung pesek.

\ref TPN-20140926-LID.0231 \recid 150202143858768712177871 \start 0:05:43.04 \end 0:05:44.49 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0232 \recid 150202143859953195197041 \start 0:05:43.04 \end 0:05:44.49 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0233 \recid 150202143859910896459965 \start 0:05:45.375 \end 0:05:46.835 \sp YMNLID \tx pədih d͡ʒoa ka tuɣun partamoᵃ diŋ neh. \mb pədih d͡ʒoa ka tuɣun partamo -ᵃ tadiŋ neh \ge smarting also this down first -A earlier NEH \fti pertama turun, ini pedih.

\ref TPN-20140926-LID.0234 \recid 150202143859712468746769 \start 0:05:47.986 \end 0:05:49.211 \sp EXPLID \tx a tuŋ abaŋ ka. \mb a tuŋ abaŋ ka \ge EXCL that older.brother KA \fti kakak.

\ref TPN-20140926-LID.0235 \recid 150202143859861913069197 \start 0:05:49.51 \end 0:05:51.35 \sp EXPLID \tx tuŋ sapay mah baʔᵃ neh tuŋ. \mb tuŋ sapay umah baʔ -ᵃ neh tuŋ \ge that arrive house father -A this that \fti sampai di rumah bapaknya.

\ref TPN-20140926-LID.0236 \recid 150202143859734791269525 \start 0:05:51.338 \end 0:05:52.008 \sp YMNLID \tx sapay mah baʔᵃ. \mb sapay umah baʔ -ᵃ \ge arrive house father -A \fti sampai di rumah bapaknya.

\ref TPN-20140926-LID.0237 \recid 150202143859889325072662 \start 0:05:52.011 \end 0:05:54.031 \sp YMNLID \tx a gele la nuŋguᵃ luŋ kiyun. \mb a gele la n- tuŋgu -ᵃ luŋ kiyun \ge EXCL continue furthermore N- wait -A before there \fti tunggu dulu di situ.

\ref TPN-20140926-LID.0238 \recid 150202143859418967042117 \start 0:05:54.034 \end 0:05:55.404 \sp YMNLID \tx a mənoaŋ mah baʔᵃ neh luŋ. \mb a mənoaŋ umah baʔ -ᵃ neh luŋ \ge EXCL stop house father -A NEH before \fti berhenti dulu di rumah bapaknya.

\ref TPN-20140926-LID.0239 \recid 150202143859300723929283 \start 0:05:55.69 \end 0:05:57.325 \sp EXPLID \tx tuŋ ɲu naʔ ŋata aban keʔ ambo diŋ ka? \mb tuŋ ɲu naʔ ŋ- ata aban keʔ ambo tadiŋ ka \ge that 3 want N- among 2 same 1 earlier KA \fti dia yang mau ngantar kamu ke sini?

\ref TPN-20140926-LID.0240 \recid 150202143859528029562020 \start 0:05:57.055 \end 0:05:57.84 \sp YMNLID \tx iyu səbuatᵃ ka. \mb iyu səbuat -ᵃ ka \ge yes say.A -A KA \fti dia bilang iya.

\ref TPN-20140926-LID.0241 \recid 150202143859673860559565 \start 0:05:58.045 \end 0:06:00.295 \sp YMNLID \tx "e d͡ʒawuh ulaʔ.karaŋ neh?" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb e d͡ʒawuh ulaʔ.karaŋ neh t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge EXCL far Ulak.Karang NEH say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "jauh Ulak Karang?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0242 \recid 150202143859927060228073 \start 0:06:00.313 \end 0:06:01.313 \sp YMNLID \tx ɲu mode ka tauᵃ d͡ʒoa ka. \mb ɲu mode ka tau -ᵃ d͡ʒoa ka \ge 3 from KA know.A -A also KA \fti dia seperti tau saja.

\ref TPN-20140926-LID.0243 \recid 150202143859260088269924 \start 0:06:01.546 \end 0:06:02.991 \sp YMNLID \tx "d͡ʒawuh ulaʔ.karaŋ neh, pu d͡ʒawuahᵃ baŋ?". \mb d͡ʒawuh ulaʔ.karaŋ neh pu d͡ʒawuah -ᵃ abaŋ \ge far Ulak.Karang NEH how.much far.A -A older.brother \fti "berapa jauh Ulak Karang itu kak?".

\ref TPN-20140926-LID.0244 \recid 150202143859264802758535 \start 0:06:03.175 \end 0:06:04.705 \sp YMNLID \tx "d͡ʒawuh kiyun ah" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb d͡ʒawuh kiyun ah t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge far there AH say 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "jauh, di situ" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0245 \recid 150202143859820127292023 \start 0:06:04.568 \end 0:06:05.978 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0246 \recid 150202143859393520751269 \start 0:06:04.726 \end 0:06:05.986 \sp YMNLID \tx dah tuŋ. \mb sudah tuŋ \ge PFCT that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0247 \recid 150202143859603290650899 \start 0:06:06.06 \end 0:06:07.05 \sp YMNLID \tx "yu kiyun ah" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ. \mb yu kiyun ah t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ \ge yes there AH say 3 N- say.A -A \fti "di situ" kata dia.

\ref TPN-20140926-LID.0248 \recid 150202143859823195130610 \start 0:06:06.938 \end 0:06:08.003 \sp EXPLID \tx ban leloʔ lah ban ŋet͡ʃeʔ. \mb ban l- eloʔ lah ban ŋ- ket͡ʃeʔ \ge 2 L- nice LAH 2 N- talk \fti yang bagus ngomongnya.

\ref TPN-20140926-LID.0249 \recid 150202143859720729946344 \start 0:06:07.053 \end 0:06:08.413 \sp YMNLID \tx "ud͡ʒuaŋ neh ah" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb ud͡ʒuaŋ neh ah t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge tip this AH say 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "di ujung" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0250 \recid 150202143859760927556966 \start 0:06:08.028 \end 0:06:08.568 \sp EXPLID \tx ŋan. \mb d͡ʒaŋan \ge don’t \fti jangan.

\ref TPN-20140926-LID.0251 \recid 150202143859522264806273 \start 0:06:08.426 \end 0:06:09.241 \sp YMNLID \tx dah tuŋ xx. \mb sudah tuŋ xx \ge PFCT that xx \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0252 \recid 150202143859243452464463 \start 0:06:09.54 \end 0:06:10.71 \sp YMNLID \tx dah tuŋ səbuatᵃ weʔᵃ daʔ a. \mb sudah tuŋ səbuat -ᵃ weʔ -ᵃ daʔ a \ge PFCT that say.A -A by -A DAK EXCL \fti dia bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0253 \recid 150202143859817192606673 \start 0:06:10.975 \end 0:06:12.165 \sp YMNLID \tx sabəna t͡ʃeʔ bo, bo noʔ d͡ʒoa ka. \mb sa- bəna t͡ʃeʔ bo bo noʔ d͡ʒoa ka \ge SA- true say 1 1 silent also KA \fti saya kira memang begitu, saya diam saja lagi.

\ref TPN-20140926-LID.0254 \recid 150202143859233103548223 \start 0:06:12.175 \end 0:06:13.165 \sp YMNLID \tx dah tuŋ telpon la giŋ. \mb sudah tuŋ telpon la giŋ \ge PFCT that call furthermore again \fti dia telpon.

\ref TPN-20140926-LID.0255 \recid 150202143859111947483476 \start 0:06:13.238 \end 0:06:13.868 \sp YMNLID \tx lamu daʔ lah malam. \mb lamu daʔ lah malam \ge long.time DAK PAST night \fti sudah malam.

\ref TPN-20140926-LID.0256 \recid 150202143859227673236699 \start 0:06:13.891 \end 0:06:14.375 \sp YMNLID \tx lah baŋ ata. \mb lah abaŋ ata \ge PAST older.brother among \fti antar kak.

\ref TPN-20140926-LID.0257 \recid 150202143859756727659375 \start 0:06:14.375 \end 0:06:15.475 \sp YMNLID \tx lah tido la sakəlap neh. \mb lah tido la sa- kəlap neh \ge PAST sleep furthermore SA- sleep NEH \fti sudah tidur pula.

\ref TPN-20140926-LID.0258 \recid 150202143859638093367311 \start 0:06:15.475 \end 0:06:17.055 \sp YMNLID \tx bo daʔ maŋah daʔ, ɲu litaʔ, na lah. \mb bo daʔ maŋah daʔ ɲu litaʔ na lah \ge 1 NEG suprised DAK 3 tired let LAH \fti saya tidak masalah.

\ref TPN-20140926-LID.0259 \recid 150202143859508313382835 \start 0:06:16.348 \end 0:06:17.463 \sp EXPLID \tx d͡ʒam bapu ban tibu diŋ? \mb d͡ʒam bapu ban tibu tadiŋ \ge hour how.much 2 arrive earlier \fti jam berapa kamu satang?

\ref TPN-20140926-LID.0260 \recid 150202143859371399664925 \start 0:06:17.765 \end 0:06:21.6 \sp YMNLID \tx bo tibu dumah iɲu diŋ ah d͡ʒam sŋah peʔ tepua. \mb bo tibu dumah iɲu tadiŋ ah d͡ʒam s- təŋah peʔ tepua \ge 1 arrive LOC.house 3 earlier AH hour S- middle four possible \fti saya sampai di rumah dia mungkin jam setengah empat.

\ref TPN-20140926-LID.0261 \recid 150202143859752991073996 \start 0:06:20.315 \end 0:06:20.945 \sp TINLID \tx peʔ daʔ. \mb peʔ daʔ \ge four DAK \fti empat.

\ref TPN-20140926-LID.0262 \recid 150202143859668987172282 \start 0:06:21.605 \end 0:06:22.345 \sp YMNLID \tx yu seŋah peʔ d͡ʒam. \mb yu se- təŋah peʔ d͡ʒam \ge yes SE- middle four hour \fti iya, jam setengah empat.

\ref TPN-20140926-LID.0263 \recid 150202143859973832654253 \start 0:06:22.363 \end 0:06:23.258 \sp YMNLID \tx pokoʔɲu sudah tuŋ lah. \mb pokoʔ- ɲu sudah tuŋ lah \ge main- NYA PFCT that LAH \fti setelah itu.

\ref TPN-20140926-LID.0264 \recid 150202143859357449182355 \start 0:06:23.268 \end 0:06:24.133 \sp YMNLID \tx malam lum. \mb malam lum \ge night not.yet \fti belum malam.

\ref TPN-20140926-LID.0265 \recid 150202143859510627971216 \start 0:06:24.365 \end 0:06:24.655 \sp EXPLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0266 \recid 150202143859415842869598 \start 0:06:24.728 \end 0:06:26.673 \sp YMNLID \tx a tuŋ a namua. \mb a tuŋ a namua \ge EXCL that EXCL what \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0267 \recid 150202143859397698342101 \start 0:06:27.34 \end 0:06:28.25 \sp YMNLID \tx gele nuŋguŋ ɲu tido. \mb gele n- tuŋguŋ ɲu tido \ge continue N- wait 3 sleep \fti saya tunggu dia tidur.

\ref TPN-20140926-LID.0268 \recid 150202143859224902705894 \start 0:06:28.258 \end 0:06:28.653 \sp YMNLID \tx ɲu tido. \mb ɲu tido \ge 3 sleep \fti dia tidur.

\ref TPN-20140926-LID.0269 \recid 150202143859187095365533 \start 0:06:28.825 \end 0:06:31.25 \sp YMNLID \tx "manu kos ilid neh, telpon weʔ ulaʔ.karaŋ?". \mb manu kos ilid neh telpon weʔ ulaʔ.karaŋ \ge which board Ilid NEH call by Ulak.Karang \fti "Kos Ilid di Ulak Karang?".

\ref TPN-20140926-LID.0270 \recid 150202143859840537994866 \start 0:06:31.61 \end 0:06:32.475 \sp YMNLID \tx "e telpon lah weʔ luŋ". \mb e telpon lah weʔ luŋ \ge EXCL call LAH by before \fti "telpon dulu".

\ref TPN-20140926-LID.0271 \recid 150202143859836077304416 \start 0:06:32.49 \end 0:06:34.135 \sp YMNLID \tx "manu?" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb manu t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge which say 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "di mana?" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0272 \recid 150202143859831640431144 \start 0:06:34.16 \end 0:06:35.885 \sp YMNLID \tx tuŋ gele nelpon diŋ neh. \mb tuŋ gele nelpon tadiŋ neh \ge that continue call earlier NEH \fti langsung saya telpon.

\ref TPN-20140926-LID.0273 \recid 150202143859747802230435 \start 0:06:34.635 \end 0:06:35.89 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0274 \recid 150202143859431386907444 \start 0:06:35.9 \end 0:06:37.155 \sp YMNLID \tx tuŋ weʔ nelpon diŋ tuŋ. \mb tuŋ weʔ nelpon tadiŋ tuŋ \ge that by call earlier that \fti karena itu saya telpon.

\ref TPN-20140926-LID.0275 \recid 150202143859708077262760 \start 0:06:37.155 \end 0:06:37.83 \sp EXPLID \tx soʔ la gaya ka. \mb soʔ la gaya ka \ge presumptuous furthermore style KA \fti sok gayanya.

\ref TPN-20140926-LID.0276 \recid 150202143859744124412675 \start 0:06:37.895 \end 0:06:40.56 \sp YMNLID \tx tuŋ bo ɲəbuatᵃ "ɲu lah namua" tuŋ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb tuŋ bo ɲ- səbuat -ᵃ ɲu lah namua tuŋ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge that 1 N- say.A -A 3 PAST what that 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "sudah" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0277 \recid 150202143859985892141749 \start 0:06:40.565 \end 0:06:42.67 \sp YMNLID \tx "səbut keʔ ɲu yu yaŋ, ulaʔ.karaŋ keʔ abaŋ neh" bo ka. \mb səbut keʔ ɲu yu ayaŋ ulaʔ.karaŋ keʔ abaŋ neh bo ka \ge talk same 3 yes older.sister Ulak.Karang same older.brother NEH 1 KA \fti "bilang Ulak Karang sama kakak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0278 \recid 150202143859461489515238 \start 0:06:42.93 \end 0:06:44.7 \sp YMNLID \tx tuŋ a tuŋ gele bo ŋet͡ʃeʔ ŋet͡ʃeʔ giŋ neh. \mb tuŋ a tuŋ gele bo ŋ- ket͡ʃeʔ ŋ- ket͡ʃeʔ giŋ neh \ge that EXCL that continue 1 N- talk N- talk again NEH \fti saya yang bicara.

\ref TPN-20140926-LID.0279 \recid 150202143859463272439501 \start 0:06:45.135 \end 0:06:46.84 \sp YMNLID \tx pu daʔ tətuŋ arah daʔ gua kiroᵃ. \mb apu daʔ tətuŋ arah daʔ gua kiro -ᵃ \ge what NEG certain direction DAK also reckon -A \fti ternyata dia tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0280 \recid 150202143859840502350823 \start 0:06:46.045 \end 0:06:47.045 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0281 \recid 150202143859143212042236 \start 0:06:46.848 \end 0:06:48.578 \sp YMNLID \tx ambo lah ayuᵃ ayuᵃ la keʔ iɲu giŋ. \mb ambo lah ayu -ᵃ ayu -ᵃ la keʔ iɲu giŋ \ge 1 PAST hang -A hang -A furthermore same 3 again \fti saya sudah berharap sama dia.

\ref TPN-20140926-LID.0282 \recid 150202143859540146874589 \start 0:06:50.19 \end 0:06:51.435 \sp YMNLID \tx lah ayu keʔ iɲu giŋ. \mb lah ayu keʔ iɲu giŋ \ge PAST hang same 3 again \fti berharap sama dia.

\ref TPN-20140926-LID.0283 \recid 150202143859111760543147 \start 0:06:52.44 \end 0:06:53.34 \sp YMNLID \tx "manu neh baŋ?". \mb manu neh abaŋ \ge which this older.brother \fti "di mana kak?".

\ref TPN-20140926-LID.0284 \recid 150202143859945643733021 \start 0:06:53.368 \end 0:06:55.123 \sp YMNLID \tx "kiyun neh ah, d͡ʒawuh ud͡ʒuaŋ neh ah". \mb kiyun neh ah d͡ʒawuh ud͡ʒuaŋ neh ah \ge there NEH AH far tip this AH \fti "jauh ke ujung situ".

\ref TPN-20140926-LID.0285 \recid 150202143859528984222234 \start 0:06:55.453 \end 0:06:56.818 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0286 \recid 150202143859811039954888 \start 0:06:57.133 \end 0:06:58.358 \sp YMNLID \tx "d͡ʒawuh kiyun ah" ɲu ɲəbuatᵃ la giŋ. \mb d͡ʒawuh kiyun ah ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la giŋ \ge far there AH 3 N- say.A -A furthermore again \fti "jauh ke situ" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0287 \recid 150202143859447299983305 \start 0:06:58.82 \end 0:06:59.77 \sp YMNLID \tx "sabəna lah ka baŋ?" t͡ʃeʔ bo. \mb sa- bəna lah ka abaŋ t͡ʃeʔ bo \ge SA- true LAH this older.brother say 1 \fti "yang benar kak?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0288 \recid 150202143859703698535169 \start 0:06:59.778 \end 0:07:01.423 \sp YMNLID \tx "sabəna" t͡ʃeʔᵃ ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb sa- bəna t͡ʃeʔ -ᵃ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge SA- true say -A 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "iya" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0289 \recid 150202143859193000596947 \start 0:07:00.698 \end 0:07:01.418 \sp EXPLID \tx oh. \mb oh \ge OH \fti oh.

\ref TPN-20140926-LID.0290 \recid 150202143859692918044793 \start 0:07:02.415 \end 0:07:03.035 \sp EXPLID \tx tadiŋ ka. \mb tadiŋ ka \ge earlier KA \fti tadi.

\ref TPN-20140926-LID.0291 \recid 150202143859583762585091 \start 0:07:02.488 \end 0:07:03.948 \sp YMNLID \tx tuŋ ituŋ mud͡ʒo. \mb tuŋ ituŋ mud͡ʒo \ge that that lucky \fti beruntung.

\ref TPN-20140926-LID.0292 \recid 150202143859738902918667 \start 0:07:03.951 \end 0:07:04.861 \sp YMNLID \tx "ata bo laʔ ka baŋ". \mb ata bo laʔ ka abaŋ \ge among 1 later this older.brother \fti "kakak antar saya nanti".

\ref TPN-20140926-LID.0293 \recid 150202143859849601739457 \start 0:07:05.105 \end 0:07:07.99 \sp YMNLID \tx "kəlaʔ laʔ, mənoaŋ lah dumah ka luŋ, tido tido tido". \mb kəlaʔ laʔ mənoaŋ lah dumah ka luŋ tido tido tido \ge later later stop LAH LOC.house this before sleep sleep sleep \fti "nanti, tidur dulu di rumah ini".

\ref TPN-20140926-LID.0294 \recid 150202143859905778895690 \start 0:07:06.335 \end 0:07:07.99 \sp EXPLID \tx sabəna daʔ tauᵃ d͡ʒalanᵃ neh. \mb sa- bəna daʔ tau -ᵃ d͡ʒalan -ᵃ neh \ge SA- true NEG know.A -A street -A NEH \fti ternyata dia tau jalannya.

\ref TPN-20140926-LID.0295 \recid 150202143859639272692286 \start 0:07:08.23 \end 0:07:10.68 \sp YMNLID \tx pu daʔ tauᵃ daʔ kiroᵃ ah. \mb pu daʔ tau -ᵃ daʔ kiro -ᵃ ah \ge how.much NEG know.A -A DAK reckon -A AH \fti ternyata dia tidak tau jalan.

\ref TPN-20140926-LID.0296 \recid 150202143859769247901764 \start 0:07:10.88 \end 0:07:13.035 \sp YMNLID \tx mənoaŋ keʔ sipaŋ baypas neh tah sipaŋ namua səbuatᵃ weʔᵃ. \mb mənoaŋ keʔ sipaŋ baypas neh tah sipaŋ namua səbuat -ᵃ weʔ -ᵃ \ge stop LOC branch Baypas this don't.know branch what say.A -A by -A \fti berhenti di Baypas.

\ref TPN-20140926-LID.0297 \recid 150202143859672319922176 \start 0:07:13.275 \end 0:07:14.77 \sp YMNLID \tx sipaŋ namua ka? \mb sipaŋ namua ka \ge branch what this \fti ini simpang apa?

\ref TPN-20140926-LID.0298 \recid 150202143859889246258464 \start 0:07:14.775 \end 0:07:16.58 \sp YMNLID \tx sipaŋ lubeʔ lubeʔ. \mb sipaŋ lubeʔ lubeʔ \ge branch Lubeg Lubeg \fti di simpang Lubeg.

\ref TPN-20140926-LID.0299 \recid 150202143859667143310745 \start 0:07:15.66 \end 0:07:16.64 \sp EXPLID \tx iyu simpaŋ lubeʔ. \mb iyu simpaŋ lubeʔ \ge yes branch Lubeg \fti iya, simpang Lubeg.

\ref TPN-20140926-LID.0300 \recid 150202143859393850343627 \start 0:07:16.905 \end 0:07:19.135 \sp YMNLID \tx "abaŋ ka aduᵃ sipaŋ lubeʔ sika daʔ, sipaŋ bepas" bo. \mb abaŋ ka adu -ᵃ sipaŋ lubeʔ sika daʔ sipaŋ bepas bo \ge older.brother this exist -A branch Lubeg this DAK branch Baypas 1 \fti "di sini bukan simpang lubek, ini simpang Baypas kak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0301 \recid 150202143859163334410544 \start 0:07:19.255 \end 0:07:21.055 \sp YMNLID \tx "bepas neh lubeʔ lah namua ka" bo. \mb bepas neh lubeʔ lah namua ka bo \ge Baypas this Lubeg LAH what KA 1 \fti "Bay pas itu sama dengan Lubeg" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0302 \recid 150202143900369057582225 \start 0:07:21.045 \end 0:07:22.215 \sp TINLID \tx xx d͡ʒawuh giŋ. \mb xx d͡ʒawuh giŋ \ge xx far again \fti jauh.

\ref TPN-20140926-LID.0303 \recid 150202143900325663320766 \start 0:07:21.07 \end 0:07:21.835 \sp YMNLID \tx oh, mode tuŋ? \mb oh mode tuŋ \ge OH from that \fti seperti itu?

\ref TPN-20140926-LID.0304 \recid 150202143900897215014276 \start 0:07:21.843 \end 0:07:23.543 \sp YMNLID \tx bo ka daʔ tauᵃ. \mb bo ka daʔ tau -ᵃ \ge 1 this NEG know.A -A \fti saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0305 \recid 150202143900524593380698 \start 0:07:23.106 \end 0:07:23.541 \sp TINLID \tx bepas. \mb bepas \ge Baypas \fti Baypas.

\ref TPN-20140926-LID.0306 \recid 150202143900274571938765 \start 0:07:23.905 \end 0:07:25.805 \sp YMNLID \tx yu, bepas neh nuŋguŋ lubeʔ. \mb yu bepas neh n- tuŋguŋ lubeʔ \ge yes Baypas NEH N- wait Lubeg \fti iya, menunggu di Lubeg.

\ref TPN-20140926-LID.0307 \recid 150202143900896541222416 \start 0:07:25.103 \end 0:07:27.293 \sp TINLID \tx kiyun neh lah ɲap la baiturahmah neh ah. \mb kiyun neh lah ɲap la baiturahmah neh ah \ge there NEH PAST go furthermore Baiturahmah this AH \fti di situ jalan pergi ke Baiturahmah.

\ref TPN-20140926-LID.0308 \recid 150202143900450142148788 \start 0:07:27.39 \end 0:07:29.73 \sp EXPLID \tx daʔ, kah kiyun ah, sipaŋ baypas maɣiŋ ah. \mb daʔ kah kiyun ah sipaŋ baypas maɣiŋ ah \ge NEG KAH there AH branch Baypas here AH \fti Baiturahmah di situ, simpang Baypas di sini.

\ref TPN-20140926-LID.0309 \recid 150202143900295189188467 \start 0:07:28.623 \end 0:07:29.713 \sp YMNLID \tx "yu, lah kiyun ah" bo səbuatᵃ mode tuŋ. \mb yu bəlah kiyun ah bo səbuat -ᵃ mode tuŋ \ge yes side there AH 1 say.A -A from that \fti "sebelah situ" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0310 \recid 150202143900708938631135 \start 0:07:29.716 \end 0:07:30.816 \sp TINLID \tx oh bepas kiyun. \mb oh bepas kiyun \ge OH Baypas there \fti Baypas di situ.

\ref TPN-20140926-LID.0311 \recid 150202143900402543017174 \start 0:07:30.224 \end 0:07:30.814 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0312 \recid 150202143900779896423266 \start 0:07:30.227 \end 0:07:31.452 \sp EXPLID \tx dah tuŋ bataɲu ka. \mb sudah tuŋ ba- taɲu ka \ge PFCT that BA- ask KA \fti saya tanya.

\ref TPN-20140926-LID.0313 \recid 150202143900736496168327 \start 0:07:31.895 \end 0:07:32.685 \sp EXPLID \tx "manu t͡ʃiŋ?". \mb manu at͡ʃiŋ \ge which older.sister \fti "di mana kak?".

\ref TPN-20140926-LID.0314 \recid 150202143900209744135429 \start 0:07:32.693 \end 0:07:33.138 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0315 \recid 150202143900948575991810 \start 0:07:33.198 \end 0:07:34.528 \sp EXPLID \tx "ambo nuŋguŋ sipaŋ bepas". \mb ambo n- tuŋguŋ sipaŋ bepas \ge 1 N- wait branch Baypas \fti "saya tunggu di simpang Baypas".

\ref TPN-20140926-LID.0316 \recid 150202143900744705568579 \start 0:07:34.756 \end 0:07:34.996 \sp EXPLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0317 \recid 150202143900488731181667 \start 0:07:35.479 \end 0:07:36.739 \sp EXPLID \tx e daʔ sipaŋ lubeʔ. \mb e daʔ sipaŋ lubeʔ \ge EXCL NEG branch Lubeg \fti itu bukan simpang Lubeg.

\ref TPN-20140926-LID.0318 \recid 150202143900618233530269 \start 0:07:36.361 \end 0:07:37.096 \sp YMNLID \tx yu lubeʔ. \mb yu lubeʔ \ge yes Lubeg \fti iya di Lubeg.

\ref TPN-20140926-LID.0319 \recid 150202143900405275599332 \start 0:07:37.241 \end 0:07:38.226 \sp EXPLID \tx tuŋ lah tibo la kiyun ka. \mb tuŋ lah tibo la kiyun ka \ge that PAST arrive furthermore there KA \fti sudah sampai di situ.

\ref TPN-20140926-LID.0320 \recid 150202143900614006110280 \start 0:07:38.596 \end 0:07:39.891 \sp EXPLID \tx tuŋ "manu t͡ʃiŋ?". \mb tuŋ manu at͡ʃiŋ \ge that which older.sister \fti "di mana kak?".

\ref TPN-20140926-LID.0321 \recid 150202143900972602642233 \start 0:07:38.601 \end 0:07:39.096 \sp YMNLID \tx manu? \mb manu \ge which \fti dimana?

\ref TPN-20140926-LID.0322 \recid 150202143900200734999775 \start 0:07:40.275 \end 0:07:43.82 \sp EXPLID \tx "e dəkeʔ apu ka ah, dəkeʔ sipaŋ ka niyan dəkeʔ pakas rambut ka". \mb e dəkeʔ apu ka ah dəkeʔ sipaŋ ka niyan dəkeʔ pakas rambut ka \ge EXCL near what this AH near branch this NIYAN near cut hair KA \fti di simpang pangkas rambut.

\ref TPN-20140926-LID.0323 \recid 150202143900852508220122 \start 0:07:41.245 \end 0:07:42.265 \sp YMNLID \tx pakas rambut. \mb pakas rambut \ge cut hair \fti pangkas rambut.

\ref TPN-20140926-LID.0324 \recid 150202143900371948743704 \start 0:07:43.918 \end 0:07:44.408 \sp EXPLID \tx tuŋ me ka. \mb tuŋ me ka \ge that like this \fti seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0325 \recid 150202143900647420112555 \start 0:07:44.79 \end 0:07:47.06 \sp EXPLID \tx "e pakas rambut, pakas rambut damay t͡ʃiŋ?". \mb e pakas rambut pakas rambut damay at͡ʃiŋ \ge EXCL cut hair cut hair Damai older.sister \fti "di pangkas rambut Damai kak?".

\ref TPN-20140926-LID.0326 \recid 150202143900503774156886 \start 0:07:47.475 \end 0:07:49.23 \sp EXPLID \tx "iyu pakas rambut damay". \mb iyu pakas rambut damay \ge yes cut hair Damai \fti "iya, di pangkas rambut Damai".

\ref TPN-20140926-LID.0327 \recid 150202143900754693285142 \start 0:07:47.48 \end 0:07:48.275 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0328 \recid 150202143900437463088193 \start 0:07:49.415 \end 0:07:52.955 \sp EXPLID \tx "ondeh maʔ, ituŋ simpaŋ bepas namua neh, daʔ simpaŋ lubeʔ daʔ namua neh". \mb ondeh maʔ ituŋ simpaŋ bepas namua neh daʔ simpaŋ lubeʔ daʔ namua neh \ge EXCL TRU.mother that branch Baypas what NEH NEG branch Lubeg NEG what NEH \fti "itu simpang Baypas namanya, bukan simpang Lubeg".

\ref TPN-20140926-LID.0329 \recid 150202143900292196897230 \start 0:07:51.578 \end 0:07:52.968 \sp YMNLID \tx ituŋ bo məŋih keʔ abaŋ diŋ neh. \mb ituŋ bo məŋih keʔ abaŋ tadiŋ neh \ge that 1 angry same older.brother earlier NEH \fti karena itu saya marah sama kakak.

\ref TPN-20140926-LID.0330 \recid 150202143900768426149617 \start 0:07:53.115 \end 0:07:55.855 \sp YMNLID \tx səbuatᵃ weʔᵃ "manu la, ilid ɲəbuatᵃ bepas sika" bo ka. \mb səbuat -ᵃ weʔ -ᵃ manu la ilid ɲ- səbuat -ᵃ bepas sika bo ka \ge say.A -A by -A which furthermore Ilid N- say.A -A Baypas this 1 to \fti "Ilid bilang ini Baypas" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0331 \recid 150202143900783689551287 \start 0:07:56.065 \end 0:07:59.895 \sp YMNLID \tx "manu la, lubeʔ lubeʔ ka, sipaŋ bepas yu gua, lubeʔ yu gua" ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb manu la lubeʔ lubeʔ ka sipaŋ bepas yu gua lubeʔ yu gua ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge which furthermore Lubeg Lubeg this branch Baypas yes also Lubeg yes also 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "ini simpang Lubeg dan simpang Baypas" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0332 \recid 150202143900742698132106 \start 0:07:59.9 \end 0:08:01.495 \sp YMNLID \tx "oh mode tuŋ" bo ɲəbuatᵃ gele la xx. \mb oh mode tuŋ bo ɲ- səbuat -ᵃ gele la xx \ge OH from that 1 N- say.A -A continue LA xx \fti "oh" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0333 \recid 150202143900650049649690 \start 0:08:02.4 \end 0:08:03.3 \sp YMNLID \tx ɣaŋ ka daʔ tauᵃ. \mb ɣaŋ ka daʔ tau -ᵃ \ge person this NEG know.A -A \fti orang tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0334 \recid 150202143900270478921755 \start 0:08:03.42 \end 0:08:05.06 \sp YMNLID \tx lamu nuŋguŋ kiyun neh. \mb lamu n- tuŋguŋ kiyun neh \ge long.time N- wait there NEH \fti saya lama nunggu di situ.

\ref TPN-20140926-LID.0335 \recid 150202143900788082812260 \start 0:08:04.593 \end 0:08:05.573 \sp TINLID \tx babayo abaŋ neh. \mb ba- bayo abaŋ neh \ge BA- danger older.brother NEH \fti kakak berbahaya.

\ref TPN-20140926-LID.0336 \recid 150202143900151998603157 \start 0:08:05.321 \end 0:08:07.101 \sp YMNLID \tx lubeʔ gua, tapiŋ ɲu tətuŋ arahᵃ daʔ giŋ. \mb lubeʔ gua tapiŋ ɲu tətuŋ arah -ᵃ daʔ giŋ \ge Lubeg also but 3 certain direction -A NEG again \fti dia tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0337 \recid 150202143900248834406537 \start 0:08:05.799 \end 0:08:08.174 \sp EXPLID \tx a tuŋ bo taɲu keʔ abaŋ bo sədaŋ nelpon diŋ. \mb a tuŋ bo taɲu keʔ abaŋ bo sədaŋ nelpon tadiŋ \ge EXCL that 1 ask same older.brother 1 medium call earlier \fti saya tanya sama kakak waktu saya nelpon.

\ref TPN-20140926-LID.0338 \recid 150202143900555737336445 \start 0:08:08.599 \end 0:08:09.084 \sp EXPLID \tx a. \mb a \ge EXCL \fti a.

\ref TPN-20140926-LID.0339 \recid 150202143900914690343196 \start 0:08:09.365 \end 0:08:10.395 \sp EXPLID \tx "halo baŋ" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb halo abaŋ t͡ʃeʔ bo la ka \ge hello older.brother say 1 furthermore KA \fti "hallo kak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0340 \recid 150202143900508518799393 \start 0:08:10.418 \end 0:08:12.198 \sp EXPLID \tx "tauŋ abaŋ baŋ ulaʔ.karaŋ baŋ?". \mb tauŋ abaŋ abaŋ ulaʔ.karaŋ abaŋ \ge know older.brother older.brother Ulak.Karang older.brother \fti "kakak tau dengan Ulak Karang?".

\ref TPN-20140926-LID.0341 \recid 150202143900743698454833 \start 0:08:12.58 \end 0:08:13.985 \sp EXPLID \tx "a tauŋ, manu d͡ʒalanᵃ neh?". \mb a tauŋ manu d͡ʒalan -ᵃ neh \ge EXCL know which street -A NEH \fti "tau, jalannya di mana?".

\ref TPN-20140926-LID.0342 \recid 150202143900753199119539 \start 0:08:14.075 \end 0:08:15.21 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0343 \recid 150202143900210442897397 \start 0:08:14.075 \end 0:08:15.79 \sp EXPLID \tx xx alah. \mb xx alah \ge xx PFCT \fti sudah.

\ref TPN-20140926-LID.0344 \recid 150202143900417597669642 \start 0:08:16.055 \end 0:08:18.245 \sp YMNLID \tx tuŋ lah ka ɲu ɲəbuatᵃ tauŋ gua ɲəbuatᵃ diŋ. \mb tuŋ lah ka ɲu ɲ- səbuat -ᵃ tauŋ gua ɲ- səbuat -ᵃ tadiŋ \ge that LAH this 3 N- say.A -A know also N- say.A -A earlier \fti tadi dia juga bilang tau.

\ref TPN-20140926-LID.0345 \recid 150202143900407028211699 \start 0:08:17.078 \end 0:08:18.253 \sp EXPLID \tx a tuŋ sika ah. \mb a tuŋ sika ah \ge EXCL that this AH \fti di sini.

\ref TPN-20140926-LID.0346 \recid 150202143900353204447449 \start 0:08:18.318 \end 0:08:20.018 \sp EXPLID \tx "ɲu namua ne tauŋ baŋ, taplaw taŋ baŋ?". \mb ɲu namua ne tauŋ abaŋ taplaw pətaŋ abaŋ \ge 3 what REL know older.brother beach late.afternoon older.brother \fti "apa yang kakak tau?, taplau kakak tau?".

\ref TPN-20140926-LID.0347 \recid 150202143900732721736979 \start 0:08:20.546 \end 0:08:21.461 \sp EXPLID \tx "oh taplaw?". \mb oh taplaw \ge OH beach \fti "taplau?".

\ref TPN-20140926-LID.0348 \recid 150202143900488704826449 \start 0:08:21.891 \end 0:08:22.761 \sp EXPLID \tx "oh". \mb oh \ge OH \fti "oh".

\ref TPN-20140926-LID.0349 \recid 150202143900157626258628 \start 0:08:23.505 \end 0:08:24.41 \sp EXPLID \tx a tuŋ bo səbut. \mb a tuŋ bo səbut \ge EXCL that 1 talk \fti saya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0350 \recid 150202143900261348236771 \start 0:08:24.615 \end 0:08:25.89 \sp EXPLID \tx "taplaw tauŋ baŋ" t͡ʃeʔ baŋ daʔ. \mb taplaw tauŋ abaŋ t͡ʃeʔ abaŋ daʔ \ge beach know older.brother say older.brother DAK \fti "tau" kata kakak.

\ref TPN-20140926-LID.0351 \recid 150202143900315595941757 \start 0:08:25.97 \end 0:08:26.31 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0352 \recid 150202143900102567469561 \start 0:08:26.438 \end 0:08:27.218 \sp EXPLID \tx namua səbuatᵃ weʔᵃ diŋ ka? \mb namua səbuat -ᵃ weʔ -ᵃ tadiŋ ka \ge what say.A -A by -A earlier KA \fti dia bilang apa tadi?

\ref TPN-20140926-LID.0353 \recid 150202143900554676928882 \start 0:08:27.76 \end 0:08:30.38 \sp YMNLID \tx namua, iyu xx. \mb namua iyu xx \ge what yes xx \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0354 \recid 150202143900354627933492 \start 0:08:27.76 \end 0:08:30.38 \sp EXPLID \tx "aduᵃ namu taplaw maɣiŋ daʔ". \mb adu -ᵃ namu taplaw maɣiŋ daʔ \ge exist -A name beach here NEG \fti "tidak ada yang namanya Taplau di sini".

\ref TPN-20140926-LID.0355 \recid 150202143900772760837431 \start 0:08:30.555 \end 0:08:31.49 \sp YMNLID \tx tuŋ eəpua səbuatᵃ. \mb tuŋ tepua səbuat -ᵃ \ge that possible say.A -A \fti mungkin dia bilang itu.

\ref TPN-20140926-LID.0356 \recid 150202143900601638098759 \start 0:08:31.545 \end 0:08:32.335 \sp YMNLID \tx "namua səbuatᵃ weʔ abaŋ ka?". \mb namua səbuat -ᵃ weʔ abaŋ ka \ge what say.A -A by older.brother KA \fti "kakak bilang apa?".

\ref TPN-20140926-LID.0357 \recid 150202143900726588033744 \start 0:08:32.34 \end 0:08:32.988 \sp YMNLID \tx tuŋ bo agih ŋet͡ʃeʔ neh. \mb tuŋ bo agih ŋ- ket͡ʃeʔ neh \ge that 1 give N- talk NEH \fti saya kasih dia yang bicara.

\ref TPN-20140926-LID.0358 \recid 150202143900105480707716 \start 0:08:32.883 \end 0:08:34.788 \sp TINLID \tx daerah kiyun galua xx. \mb daerah kiyun galua xx \ge region there all xx \fti daerah situ.

\ref TPN-20140926-LID.0359 \recid 150202143900584092012745 \start 0:08:32.988 \end 0:08:34.063 \sp YMNLID \tx ka namua ka tuŋ. \mb ka namua ka tuŋ \ge this what this that \fti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0360 \recid 150202143900778334709163 \start 0:08:34.103 \end 0:08:35.378 \sp EXPLID \tx səbuatᵃ weʔᵃ, səbuatᵃ daʔ. \mb səbuat -ᵃ weʔ -ᵃ səbuat -ᵃ daʔ \ge say.A -A by -A say.A -A DAK \fti dia bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0361 \recid 150202143900131055752979 \start 0:08:35.79 \end 0:08:37.26 \sp EXPLID \tx "a tauŋ baŋ taplaw baŋ?". \mb a tauŋ abaŋ taplaw abaŋ \ge EXCL know older.brother beach older.brother \fti "kakak tau dengan taplau?".

\ref TPN-20140926-LID.0362 \recid 150202143900541629385575 \start 0:08:37.268 \end 0:08:38.273 \sp EXPLID \tx "oh tauŋ" t͡ʃeʔᵃ. \mb oh tauŋ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge OH know say -A \fti "tau" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0363 \recid 150202143900924973000911 \start 0:08:38.293 \end 0:08:38.818 \sp EXPLID \tx tuŋ ɲu piki. \mb tuŋ ɲu piki \ge that 3 think \fti dia berfikir.

\ref TPN-20140926-LID.0364 \recid 150202143900102191589819 \start 0:08:38.833 \end 0:08:40.103 \sp EXPLID \tx "aduᵃ namu taplaw maɣiŋ daʔ". \mb adu -ᵃ namu taplaw maɣiŋ daʔ \ge exist -A name beach here NEG \fti di sini tidak ada yang namanya Taplau".

\ref TPN-20140926-LID.0365 \recid 150202143900359387453458 \start 0:08:40.351 \end 0:08:41.961 \sp EXPLID \tx səbut ka "maso daʔ aduᵃ" t͡ʃeʔ ambo la ka. \mb səbut ka maso daʔ adu -ᵃ t͡ʃeʔ ambo la ka \ge talk KA incredible NEG exist -A say 1 furthermore KA \fti "masa tidak ada" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0366 \recid 150202143900351448867050 \start 0:08:42.235 \end 0:08:42.805 \sp EXPLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge EXCL that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0367 \recid 150202143900948881819377 \start 0:08:42.255 \end 0:08:44.12 \sp YMNLID \tx a rizon ɲəbuatᵃ adu, ɲu ɲəbuatᵃ daʔ. \mb a rizon ɲ- səbuat -ᵃ adu ɲu ɲ- səbuat -ᵃ daʔ \ge EXCL Rizon N- say.A -A exist 3 N- say.A -A NEG \fti Rizon bilang ada, dia bilang tidak.

\ref TPN-20140926-LID.0368 \recid 150202143900798845784039 \start 0:08:44.203 \end 0:08:45.248 \sp EXPLID \tx a tuŋ taɲu la giŋ ka. \mb a tuŋ taɲu la giŋ ka \ge EXCL that ask furthermore again KA \fti saya tanya lagi.

\ref TPN-20140926-LID.0369 \recid 150202143900849721106979 \start 0:08:45.523 \end 0:08:46.263 \sp EXPLID \tx a bo səbuat weʔ ka. \mb a bo səbuat weʔ ka \ge EXCL 1 say.A by KA \fti saya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0370 \recid 150202143900470308275660 \start 0:08:47.72 \end 0:08:49.355 \sp EXPLID \tx "a daʔ tauᵃ baŋ daʔ?" t͡ʃeʔ bo ka. \mb a daʔ tau -ᵃ abaŋ daʔ t͡ʃeʔ bo ka \ge EXCL NEG know.A -A older.brother DAK say 1 KA \fti "kakak tidak tau?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0371 \recid 150202143900677704662968 \start 0:08:49.165 \end 0:08:49.735 \sp YMNLID \tx dah tuŋ. \mb sudah tuŋ \ge PFCT that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0372 \recid 150202143901237877021543 \start 0:08:49.933 \end 0:08:50.353 \sp EXPLID \tx t͡ʃeʔᵃ weʔᵃ. \mb t͡ʃeʔ -ᵃ weʔ -ᵃ \ge say -A by -A \fti dia bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0373 \recid 150202143901859366181817 \start 0:08:50.731 \end 0:08:51.986 \sp EXPLID \tx "abaŋ apal padaŋ ka?". \mb abaŋ apal padaŋ ka \ge older.brother memorize Padang KA \fti "kakak hafal daerah Padang?".

\ref TPN-20140926-LID.0374 \recid 150202143901689902268721 \start 0:08:52.265 \end 0:08:53.665 \sp EXPLID \tx "padaŋ ka apal lagalua ambo ka". \mb padaŋ ka apal lagalua ambo ka \ge Padang this memorize all 1 KA \fti "saya hapal semua daerah Padang ini".

\ref TPN-20140926-LID.0375 \recid 150202143901779239917825 \start 0:08:53.513 \end 0:08:55.723 \sp YMNLID \tx "bagian sika d͡ʒoa" xx. \mb bagi -an sika d͡ʒoa xx \ge divide -AN this also xx \fti "sebelah sini aja".

\ref TPN-20140926-LID.0376 \recid 150202143901667611645394 \start 0:08:54.721 \end 0:08:57.211 \sp EXPLID \tx "tapiŋ bagian sika d͡ʒoa, bagian kiyun tauᵃ daʔ" xx. \mb tapiŋ bagi -an sika d͡ʒoa bagi -an kiyun tau -ᵃ daʔ xx \ge but divide -AN this also divide -AN there know.A -A NEG xx \fti "bagian sini saja, bagian situ saya tidak tau".

\ref TPN-20140926-LID.0377 \recid 150202143901332888177223 \start 0:08:57.915 \end 0:08:59.355 \sp YMNLID \tx tuŋ ebohᵃ bo gəlaʔ diŋ neh. \mb tuŋ eboh -ᵃ bo gəlaʔ tadiŋ neh \ge that noisy -A 1 laughter earlier NEH \fti saya tertawa.

\ref TPN-20140926-LID.0378 \recid 150202143901536153215821 \start 0:08:59.583 \end 0:09:00.888 \sp YMNLID \tx "baŋ ka lawaʔ la sayan bo" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb abaŋ ka lawaʔ la sayan bo t͡ʃeʔ bo la ka \ge older.brother this funny furthermore feel 1 say 1 furthermore KA \fti "kakak ini lucu" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0379 \recid 150202143901770488915871 \start 0:09:01.25 \end 0:09:03.425 \sp YMNLID \tx "padaŋ apal lagalua ambo neh". \mb padaŋ apal lagalua ambo neh \ge Padang memorize all 1 NEH \fti "saya hapal semua daerah Padang".

\ref TPN-20140926-LID.0380 \recid 150202143901483302028523 \start 0:09:03.645 \end 0:09:06.28 \sp YMNLID \tx tapiŋ bəlah maɣiᵃ d͡ʒoa ah, bəlah kiyun tauᵃ daʔ" xx. \mb tapiŋ bəlah maɣi -ᵃ d͡ʒoa ah bəlah kiyun tau -ᵃ daʔ xx \ge but side here.A -A also AH side there know.A -A NEG xx \fti tapi sebelah sini saja, sebelah situ saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0381 \recid 150202143901196197805600 \start 0:09:04.96 \end 0:09:06.285 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0382 \recid 150202143901403924410557 \start 0:09:07.04 \end 0:09:08.38 \sp YMNLID \tx eboh la ambo gəlaʔ weʔᵃ. \mb eboh la ambo gəlaʔ weʔ -ᵃ \ge noisy furthermore 1 laughter by -A \fti saya tertawa.

\ref TPN-20140926-LID.0383 \recid 150202143901360629178350 \start 0:09:08.405 \end 0:09:09.93 \sp EXPLID \tx eh me tuŋ ɲu muweʔᵃ diŋ poh? \mb eh me tuŋ ɲu m- buweʔ -ᵃ tadiŋ poh \ge EH like that 3 N- make -A earlier POH \fti dia seperti itu?

\ref TPN-20140926-LID.0384 \recid 150202143901532566782598 \start 0:09:08.68 \end 0:09:11.125 \sp YMNLID \tx lah bəlah maɣiᵃ namua niyan lah adu baraŋᵃ. \mb bəlah bəlah maɣi -ᵃ namua niyan lah adu baraŋ -ᵃ \ge side side here.A -A what NIYAN LAH exist thing -A \fti sebelah ini tidak ada apa-apa.

\ref TPN-20140926-LID.0385 \recid 150202143901989195276283 \start 0:09:11.15 \end 0:09:13.265 \sp YMNLID \tx adu baɣaŋ pida bəlah maɣiᵃ ka. \mb adu baɣaŋ pida bəlah maɣi -ᵃ ka \ge exist random NEG side here.A -A KA \fti tidak ada apa-apa di sebelah sini.

\ref TPN-20140926-LID.0386 \recid 150202143901868062980518 \start 0:09:13.03 \end 0:09:14.14 \sp EXPLID \tx dikit konet. \mb dikit konet \ge a.little KONET \fti dikit.

\ref TPN-20140926-LID.0387 \recid 150202143901492178988270 \start 0:09:13.468 \end 0:09:16.318 \sp YMNLID \tx sipaŋ kəkət͡ʃiʔ mode ka lah weʔ ambo bəlah maɣiᵃ neh. \mb sipaŋ kə- kət͡ʃiʔ mode ka lah weʔ ambo bəlah maɣi -ᵃ neh \ge branch PART.small- small from this just by 1 side here.A -A NEH \fti saya ligat, sebelah sini simpang nya kecil-kecil.

\ref TPN-20140926-LID.0388 \recid 150202143901384945595776 \start 0:09:16.595 \end 0:09:18.175 \sp YMNLID \tx "apal lagalua ambo ka". \mb apal lagalua ambo ka \ge memorize all 1 KA \fti "saya hafal semua".

\ref TPN-20140926-LID.0389 \recid 150202143901271269792876 \start 0:09:18.183 \end 0:09:19.018 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0390 \recid 150202143901487223174608 \start 0:09:20.41 \end 0:09:21.75 \sp YMNLID \tx tuŋ "a lawaʔ d͡ʒoa baŋ ka" bo. \mb tuŋ a lawaʔ d͡ʒoa abaŋ ka bo \ge that EXCL funny also older.brother KA 1 \fti "kakak lucu" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0391 \recid 150202143901156933990120 \start 0:09:21.758 \end 0:09:23.868 \sp YMNLID \tx "tuŋ ɲu ɲəbuatᵃ apal, ɲəbuatᵃ daʔ apal la giŋ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb tuŋ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ apal ɲ- səbuat -ᵃ daʔ apal la giŋ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge that 3 N- say.A -A memorize N- say.A -A NEG memorize furthermore again say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "tadi dia bilang hafal, sekarang bilang tidak hafal" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0392 \recid 150202143901381815705960 \start 0:09:24.375 \end 0:09:26.31 \sp YMNLID \tx "tauᵃ waʔ" t͡ʃeʔ t͡ʃiʔ rizon la ka. \mb tau -ᵃ waʔ t͡ʃeʔ pat͡ʃiʔ rizon la ka \ge know.A -A 1PL say hold Rizon furthermore KA \fti "entah lah" kata paman Rizon.

\ref TPN-20140926-LID.0393 \recid 150202143901604974915133 \start 0:09:26.68 \end 0:09:27.745 \sp YMNLID \tx tuŋ ɲu nelpon diŋ neh. \mb tuŋ ɲu nelpon tadiŋ neh \ge that 3 call earlier NEH \fti tadi dia nelpon.

\ref TPN-20140926-LID.0394 \recid 150202143901184187556756 \start 0:09:28.085 \end 0:09:29.43 \sp YMNLID \tx "abaŋ ka ɲu ɲəbuatᵃ tauŋ" bo ɲəbuatᵃ. \mb abaŋ ka ɲu ɲ- səbuat -ᵃ tauŋ bo ɲ- səbuat -ᵃ \ge older.brother this 3 N- say.A -A know 1 N- say.A -A \fti "kakak bilang tau" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0395 \recid 150202143901652661139750 \start 0:09:29.44 \end 0:09:30.705 \sp YMNLID \tx "ka manu d͡ʒalan neh?" bo ɲəbuatᵃ ka. \mb ka manu d͡ʒalan neh bo ɲ- səbuat -ᵃ ka \ge this which street NEH 1 N- say.A -A KA \fti "jalannya di mana?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0396 \recid 150202143901116585922660 \start 0:09:30.985 \end 0:09:33.35 \sp YMNLID \tx "tauᵃ daʔ, tah daɣiŋ manu ɲu tibu laʔ neh" ɲu ɲəbuatᵃ la. \mb tau -ᵃ daʔ tah daɣiŋ manu ɲu tibu laʔ neh ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la \ge know.A -A NEG don't.know from which 3 arrive later NEH 3 N- say.A -A LA \fti "saya tidak tau, entah dari mana dia datang nanti" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0397 \recid 150202143901523840001411 \start 0:09:33.395 \end 0:09:34 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0398 \recid 150202143901706295558902 \start 0:09:34.28 \end 0:09:36.185 \sp YMNLID \tx "kiyun gatiŋ bo, d͡ʒawuh kiyun ah" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb kiyun gatiŋ bo d͡ʒawuh kiyun ah t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge there possible 1 far there AH say 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "mungkin jauh di situ" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0399 \recid 150202143901245281225163 \start 0:09:36.505 \end 0:09:38.255 \sp YMNLID \tx "d͡ʒawuh ud͡ʒuaŋ kiyun laʔ neh" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ ka. \mb d͡ʒawuh ud͡ʒuaŋ kiyun laʔ neh t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ ka \ge far tip there later NEH say 3 N- say.A -A KA \fti "jauh di ujung" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0400 \recid 150202143901989716667122 \start 0:09:38.595 \end 0:09:39.56 \sp YMNLID \tx "e lamuᵃ la giŋ". \mb e lamu -ᵃ la giŋ \ge EXCL long.time -A furthermore again \fti "lama".

\ref TPN-20140926-LID.0401 \recid 150202143901772277204132 \start 0:09:39.23 \end 0:09:40.325 \sp EXPLID \tx tuŋ bo taɲu weʔ diŋ. \mb tuŋ bo taɲu weʔ tadiŋ \ge that 1 ask WEQ earlier \fti saya tanya.

\ref TPN-20140926-LID.0402 \recid 150202143901149634552746 \start 0:09:40.6 \end 0:09:42.53 \sp EXPLID \tx "sipaŋ a sipaŋ lubeʔ baŋ?". \mb sipaŋ a sipaŋ lubeʔ abaŋ \ge branch EXCL branch Lubeg older.brother \fti "simpang Lubeg kak?".

\ref TPN-20140926-LID.0403 \recid 150202143901244027134449 \start 0:09:40.613 \end 0:09:41.293 \sp YMNLID \tx bo nuŋguŋ. \mb bo n- tuŋguŋ \ge 1 N- wait \fti saya tunggu.

\ref TPN-20140926-LID.0404 \recid 150202143901776416770042 \start 0:09:42.665 \end 0:09:44.345 \sp EXPLID \tx "iyu, tauŋ ban simpaŋ lubeʔ daʔ baŋ?". \mb iyu tauŋ ban simpaŋ lubeʔ daʔ abaŋ \ge yes know 2 branch Lubeg NEG older.brother \fti "iya, kakak tau simpang Lubeg kan?".

\ref TPN-20140926-LID.0405 \recid 150202143901240217919042 \start 0:09:44.58 \end 0:09:45.3 \sp EXPLID \tx "tauŋ". \mb tauŋ \ge know \fti "tau".

\ref TPN-20140926-LID.0406 \recid 150202143901424889797158 \start 0:09:45.298 \end 0:09:45.943 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0407 \recid 150202143901403875117841 \start 0:09:45.308 \end 0:09:46.573 \sp EXPLID \tx kiroᵃ tibu keʔ bepas. \mb kiro -ᵃ tibu keʔ bepas \ge reckon -A arrive LOC Baypas \fti ternyata sampai di Baypas.

\ref TPN-20140926-LID.0408 \recid 150202143901421800937596 \start 0:09:46.628 \end 0:09:47.533 \sp EXPLID \tx namua tuŋ? \mb namua tuŋ \ge what that \fti apa?

\ref TPN-20140926-LID.0409 \recid 150202143901387493429053 \start 0:09:47.625 \end 0:09:48.08 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0410 \recid 150202143901900762248271 \start 0:09:48.195 \end 0:09:49.27 \sp YMNLID \tx "manu baŋ, nuŋguŋ baŋ?". \mb manu abaŋ n- tuŋguŋ abaŋ \ge which older.brother N- wait older.brother \fti "di mana kita tunggu kak?".

\ref TPN-20140926-LID.0411 \recid 150202143901154430733062 \start 0:09:49.48 \end 0:09:50.005 \sp YMNLID \tx "keʔ lubeʔ". \mb keʔ lubeʔ \ge LOC Lubeg \fti "di Lubeg".

\ref TPN-20140926-LID.0412 \recid 150202143901928277885586 \start 0:09:50.005 \end 0:09:50.735 \sp YMNLID \tx "lubeʔ ka manu ka?". \mb lubeʔ ka manu ka \ge Lubeg this which KA \fti "ini Lubeg namanya?".

\ref TPN-20140926-LID.0413 \recid 150202143901591167821362 \start 0:09:50.963 \end 0:09:51.978 \sp YMNLID \tx "keʔ kiyun ah xx". \mb keʔ kiyun ah xx \ge LOC there AH xx \fti "di situ".

\ref TPN-20140926-LID.0414 \recid 150202143901586751675279 \start 0:09:52.068 \end 0:09:52.633 \sp YMNLID \tx tuŋ mənoaŋ ka. \mb tuŋ mənoaŋ ka \ge that stop KA \fti berhenti.

\ref TPN-20140926-LID.0415 \recid 150202143901157212416827 \start 0:09:52.983 \end 0:09:54.823 \sp YMNLID \tx "e baɲaʔ uɣaŋ sika giŋ" t͡ʃeʔ ambo la ka. \mb e baɲaʔ uɣaŋ sika giŋ t͡ʃeʔ ambo la ka \ge EXCL a.lot person this again say 1 furthermore KA \fti "banyak orang di sini" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0416 \recid 150202143901745075471186 \start 0:09:55.07 \end 0:09:56.36 \sp YMNLID \tx "ka namua buɲiŋ ka neh?" t͡ʃeʔ ambo la ka. \mb ka namua buɲiŋ ka neh t͡ʃeʔ ambo la ka \ge this what like.that this NEH say 1 furthermore KA \fti "ini apa?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0417 \recid 150202143901918676453222 \start 0:09:56.52 \end 0:09:57.56 \sp YMNLID \tx "ika lah sipaŋ lubeʔ". \mb ika lah sipaŋ lubeʔ \ge this LAH branch Lubeg \fti "ini simpang Lubeg nama nya.

\ref TPN-20140926-LID.0418 \recid 150202143901398818633332 \start 0:09:57.578 \end 0:09:58.288 \sp YMNLID \tx "oh, sipaŋ lubeʔ". \mb oh sipaŋ lubeʔ \ge OH branch Lubeg \fti "oh, simpang Lubeg".

\ref TPN-20140926-LID.0419 \recid 150202143901703455468778 \start 0:09:58.296 \end 0:10:00.296 \sp YMNLID \tx bo bat͡ʃu lakaŋᵃ neh d͡ʒalan raya bepas lubeʔ. \mb bo bat͡ʃu lakaŋ -ᵃ neh d͡ʒalan raya bepas lubeʔ \ge 1 read back -A this walk celebrate Baypas Lubeg \fti saya baca di belakangnya, jalan raya Baypas Lubeg.

\ref TPN-20140926-LID.0420 \recid 150202143901807254865951 \start 0:10:00.334 \end 0:10:00.927 \sp YMNLID \tx oh, tuŋ tepua lubeʔ. \mb oh tuŋ tepua lubeʔ \ge OH that possible Lubeg \fti oh, mungkin itu Lubeq.

\ref TPN-20140926-LID.0421 \recid 150202143901313959886878 \start 0:10:00.927 \end 0:10:02.052 \sp YMNLID \tx ɲu du lubeʔ lakaŋᵃ ka. \mb ɲu adu lubeʔ lakaŋ -ᵃ ka \ge 3 exist Lubeg back -A this \fti ada bacaan Lubeg di belakang nya.

\ref TPN-20140926-LID.0422 \recid 150202143901548902277880 \start 0:10:02.342 \end 0:10:03.962 \sp YMNLID \tx lubeʔ, tuŋ suɣuh ayaŋ nelpon. \mb lubeʔ tuŋ suɣuh ayaŋ nelpon \ge Lubeg that order older.sister call \fti Lubeg, saya suruh kakak nelpon.

\ref TPN-20140926-LID.0423 \recid 150202143901122116997651 \start 0:10:04.36 \end 0:10:05.475 \sp YMNLID \tx "manu ka lubeʔ ka?". \mb manu ka lubeʔ ka \ge which this Lubeg KA \fti "di Lubeg mana?".

\ref TPN-20140926-LID.0424 \recid 150202143901426389907626 \start 0:10:05.48 \end 0:10:06.145 \sp YMNLID \tx "tuŋ bepas neh". \mb tuŋ bepas neh \ge that Baypas NEH \fti "itu Baypas".

\ref TPN-20140926-LID.0425 \recid 150202143901710458294906 \start 0:10:06.31 \end 0:10:09.45 \sp YMNLID \tx "a abaŋ ka, ka bepas sika ka, lubeʔ lubeʔ lah kiyun la giŋ ah" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb a abaŋ ka ka bepas sika ka lubeʔ lubeʔ bəlah kiyun la giŋ ah t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge EXCL older.brother this this Baypas this KA Lubeg Lubeg side there furthermore again AH say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "di sini Baypas, Lubeg di sebelah situ" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0426 \recid 150202143901857892156670 \start 0:10:09.89 \end 0:10:11.015 \sp YMNLID \tx "oh, tibu manu ɲu kiniŋ ka?" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb oh tibu manu ɲu kiniŋ ka t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge OH arrive which 3 now KA say -A KA \fti "oh, sekarang dia sudah sampai di mana?" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0427 \recid 150202143901890669736125 \start 0:10:11.03 \end 0:10:11.845 \sp YMNLID \tx "lubeʔ" t͡ʃeʔ bo ka. \mb lubeʔ t͡ʃeʔ bo ka \ge Lubeg say 1 KA \fti "Lubeg" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0428 \recid 150202143901122992787510 \start 0:10:12.05 \end 0:10:13.92 \sp YMNLID \tx "oh lubeʔ, dəkeʔ giŋ tuŋ lubeʔ". \mb oh lubeʔ dəkeʔ giŋ tuŋ lubeʔ \ge OH Lubeg near again that Lubeg \fti "kalau sudah di Lubeg, berarti sudah dekat".

\ref TPN-20140926-LID.0429 \recid 150202143901751205419329 \start 0:10:13.973 \end 0:10:15.638 \sp YMNLID \tx tah manu paiᵃ tauᵃ daʔ xx. \mb tah manu pai -ᵃ tau -ᵃ daʔ xx \ge don't.know which go.A -A know.A -A NEG xx \fti "entah lah".

\ref TPN-20140926-LID.0430 \recid 150202143901975984833621 \start 0:10:15.703 \end 0:10:16.608 \sp YMNLID \tx "ɲu ɲəbuatᵃ dəkeʔ d͡ʒoa". \mb ɲu ɲ- səbuat -ᵃ dəkeʔ d͡ʒoa \ge 3 N- say.A -A near also \fti "dia bilang juga sudah dekat".

\ref TPN-20140926-LID.0431 \recid 150202143901645845133251 \start 0:10:16.653 \end 0:10:18.768 \sp YMNLID \tx "dəkeʔ giŋ tuŋ, lubeʔ tuŋ" ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb dəkeʔ giŋ tuŋ lubeʔ tuŋ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge near again that Lubeg that 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "sudah dekat" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0432 \recid 150202143901643227114527 \start 0:10:19.455 \end 0:10:20.87 \sp YMNLID \tx keʔ kos meriʔ neh tah yu dataŋ tah daʔ. \mb keʔ kos meriʔ neh tah yu dataŋ tah daʔ \ge LOC board Merik NEH don't.know yes come don't.know NEG \fti entah sampai di kos Merik entah tidak.

\ref TPN-20140926-LID.0433 \recid 150202143901685595410502 \start 0:10:21.51 \end 0:10:24.755 \sp YMNLID \tx tuŋ səbuatᵃ ka "d͡ʒəput bo ah, d͡ʒəput yas ka ah" t͡ʃeʔ t͡ʃeʔ abaŋ ɲəbuatᵃ ka. \mb tuŋ səbuat -ᵃ ka d͡ʒəput bo ah d͡ʒəput yas ka ah t͡ʃeʔ t͡ʃeʔ abaŋ ɲ- səbuat -ᵃ ka \ge that say.A -A KA pick.up 1 AH pick.up Yas this AH say say older.brother N- say.A -A KA \fti "jemput Yas" kata kakak.

\ref TPN-20140926-LID.0434 \recid 150202143901214731061039 \start 0:10:25.055 \end 0:10:27.115 \sp YMNLID \tx "meriʔ baɣuŋ baliʔ kuliyah litaʔ tepua gay" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la. \mb meriʔ baɣuŋ baliʔ kuliyah litaʔ tepua gay t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la \ge Merik new return university.class tired possible GAY say 1 N- say.A -A LA \fti "Meri baru pulang kuliah, mungkin dia capek" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0435 \recid 150202143901336896926350 \start 0:10:27.118 \end 0:10:28.118 \sp YMNLID \tx ɲu malam ka baliʔ ŋan aŋkot. \mb ɲu malam ka baliʔ ŋan aŋkot \ge 3 night this return with public.transport \fti tadi malam dia pulang dengan angkot.

\ref TPN-20140926-LID.0436 \recid 150202143901809926433301 \start 0:10:28.375 \end 0:10:29.11 \sp YMNLID \tx "lah paiŋ diŋ". \mb lah paiŋ diŋ \ge PAST go DING \fti "sudah pergi".

\ref TPN-20140926-LID.0437 \recid 150202143901883928731734 \start 0:10:29.255 \end 0:10:30.785 \sp YMNLID \tx "ilid diŋ" bo ka xx. \mb ilid diŋ bo ka xx \ge Ilid DING 1 KA xx \fti "Ilid" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0438 \recid 150202143901728194578037 \start 0:10:31.755 \end 0:10:32.41 \sp YMNLID \tx tuŋ diŋ neh. \mb tuŋ tadiŋ neh \ge that earlier NEH \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0439 \recid 150202143901968002419917 \start 0:10:32.475 \end 0:10:33.765 \sp EXPLID \tx oh, akeʔᵃ weʔ meriʔ? \mb oh akeʔ -ᵃ weʔ meriʔ \ge OH lift -A by Merik \fti Merik angkat?

\ref TPN-20140926-LID.0440 \recid 150202143901339965319819 \start 0:10:33.003 \end 0:10:33.813 \sp YMNLID \tx bo tuŋ tauᵃ neh. \mb bo tuŋ tau -ᵃ neh \ge 1 that know.A -A NEH \fti saya tau.

\ref TPN-20140926-LID.0441 \recid 150202143901187388799199 \start 0:10:34.13 \end 0:10:35.895 \sp YMNLID \tx akeʔᵃ weʔᵃ, terahir ka diŋ ah. \mb akeʔ -ᵃ weʔ -ᵃ ter- ahir ka tadiŋ ah \ge lift -A by -A TER- end this earlier AH \fti telpon yang terakhir diangkatnya.

\ref TPN-20140926-LID.0442 \recid 150202143902763215686612 \start 0:10:35.895 \end 0:10:36.155 \sp YMNLID \tx lah. \mb lah \ge PAST \fti sudah.

\ref TPN-20140926-LID.0443 \recid 150202143902515234437211 \start 0:10:36.158 \end 0:10:37.268 \sp YMNLID \tx gaʔ tiŋ bo yu tibu dumah tiŋ bo. \mb gaʔ tiŋ bo yu tibu dumah tiŋ bo \ge fairly liver 1 yes arrive LOC.house liver 1 \fti mungkin dia sudah sampai di rumah.

\ref TPN-20140926-LID.0444 \recid 150202143902974084841831 \start 0:10:38.19 \end 0:10:39.3 \sp EXPLID \tx tuŋ d͡ʒam nam baliʔ baliʔ diŋ neh. \mb tuŋ d͡ʒam nam baliʔ baliʔ tadiŋ neh \ge that hour six return return earlier NEH \fti dia pulang jam enam.

\ref TPN-20140926-LID.0445 \recid 150202143902178426955500 \start 0:10:39.665 \end 0:10:41.375 \sp YMNLID \tx tibu dumah xx. \mb tibu dumah xx \ge arrive LOC.house xx \fti sampai di rumah.

\ref TPN-20140926-LID.0446 \recid 150202143902101471243612 \start 0:10:42.675 \end 0:10:44.805 \sp EXPLID \tx siaŋ diŋ otewe padaŋ niyan ban səbut. \mb siaŋ tadiŋ otewe padaŋ niyan ban səbut \ge morning earlier on.the.way Padang NIYAN 2 talk \fti pagi tadi status kamu OTW Padang.

\ref TPN-20140926-LID.0447 \recid 150202143902123576561082 \start 0:10:44.915 \end 0:10:48.195 \sp YMNLID \tx iyu ŋagaʔ semaŋat diŋ ka, partamoᵃ diŋ ka. \mb iyu ŋagaʔ semaŋat tadiŋ ka partamo -ᵃ tadiŋ ka \ge yes very spirit earlier KA first -A earlier KA \fti pertamanya saya semangat.

\ref TPN-20140926-LID.0448 \recid 150202143902219453674647 \start 0:10:48.2 \end 0:10:49.83 \sp YMNLID \tx ŋagaʔ daʔ ɲid͡ʒi. \mb ŋagaʔ daʔ ɲid͡ʒi \ge very NEG laughter \fti tertawa.

\ref TPN-20140926-LID.0449 \recid 150202143902929402149002 \start 0:10:49.858 \end 0:10:50.473 \sp EXPLID \tx səd͡ʒaʔ tuŋ. \mb səd͡ʒaʔ tuŋ \ge after that \fti setelah itu.

\ref TPN-20140926-LID.0450 \recid 150202143902483043743110 \start 0:10:50.168 \end 0:10:51.548 \sp YMNLID \tx pokoʔɲu tibu napuɣu diŋ. \mb pokoʔ- ɲu tibu napuɣu tadiŋ \ge main- NYA arrive Indrapura earlier \fti sampai di Indrapura.

\ref TPN-20140926-LID.0451 \recid 150202143902125686924392 \start 0:10:51.885 \end 0:10:53.355 \sp EXPLID \tx tibu napuɣu diŋ poman partamoᵃ ban? \mb tibu napuɣu tadiŋ poman partamo -ᵃ ban \ge arrive Indrapura earlier how first -A 2 \fti gimana kamu sampai di Indrapura?

\ref TPN-20140926-LID.0452 \recid 150202143902542947288555 \start 0:10:53.358 \end 0:10:54.593 \sp YMNLID \tx bo tibu napuɣu neh e. \mb bo tibu napuɣu neh e \ge 1 arrive Indrapura NEH EXCL \fti saya sampai di Indrapura.

\ref TPN-20140926-LID.0453 \recid 150202143902987701619462 \start 0:10:55.02 \end 0:10:57.065 \sp YMNLID \tx ambo ka ɲu beso naiʔ oto ka uwuaʔ me tuŋ neh. \mb ambo ka ɲu beso naiʔ oto ka uwuaʔ me tuŋ neh \ge 1 this 3 usual go.up car this IMIT like that NEH \fti saya sudah biasa naik mobil seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0454 \recid 150202143902168965022731 \start 0:10:57.075 \end 0:10:58 \sp YMNLID \tx "uwuaʔ" me tuŋ neh. \mb uwuaʔ me tuŋ neh \ge IMIT like that NEH \fti "uwuak" seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0455 \recid 150202143902134004493523 \start 0:10:58.008 \end 0:10:58.498 \sp YMNLID \tx lah ledia. \mb lah ledia \ge PAST PFCT \fti sudah.

\ref TPN-20140926-LID.0456 \recid 150202143902630990125145 \start 0:10:58.498 \end 0:10:59.248 \sp YMNLID \tx asa dapeʔ maliyo. \mb asa dapeʔ ma- liyo \ge as.long.as get MA- spit \fti asalkan dapat meludah.

\ref TPN-20140926-LID.0457 \recid 150202143902289148402400 \start 0:10:59.53 \end 0:11:00.355 \sp YMNLID \tx puweh maliyo giŋ. \mb puweh ma- liyo giŋ \ge satisfied MA- spit again \fti saya sudah puas meludah.

\ref TPN-20140926-LID.0458 \recid 150202143902786709144058 \start 0:11:00.445 \end 0:11:02.215 \sp YMNLID \tx "pu la lain la asuᵃ ka?" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb pu la lain la asu -ᵃ ka t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge how.much furthermore other furthermore feel -A KA say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "kenapa lain rasanya?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0459 \recid 150202143902446251654903 \start 0:11:02.635 \end 0:11:05.835 \sp YMNLID \tx tuŋ aduᵃ daʔ nəlahᵃ ka neh uwuaʔ uwuaʔ me tuŋ neh ah. \mb tuŋ adu -ᵃ daʔ nəlah -ᵃ ka neh uwuaʔ uwuaʔ me tuŋ neh ah \ge that exist -A NEG usual.A -A this NEH IMIT IMIT like that NEH AH \fti biasanya saya tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0460 \recid 150202143902215346355177 \start 0:11:06.273 \end 0:11:06.878 \sp YMNLID \tx paɣah t͡ʃoʔᵃ neh. \mb paɣah t͡ʃoʔ -ᵃ neh \ge very often -A NEH \fti sering.

\ref TPN-20140926-LID.0461 \recid 150202143902799264862853 \start 0:11:06.878 \end 0:11:07.353 \sp YMNLID \tx ka daʔ. \mb ka daʔ \ge this NEG \fti ini lain dari bisanya.

\ref TPN-20140926-LID.0462 \recid 150202143902487357571301 \start 0:11:07.825 \end 0:11:09.63 \sp YMNLID \tx buweʔ me ka uwuaʔ naʔ kalua kalia. \mb buweʔ me ka uwuaʔ naʔ kalua kalia \ge make like this IMIT want go.out direct \fti langsung keluar.

\ref TPN-20140926-LID.0463 \recid 150202143902430542406392 \start 0:11:09.635 \end 0:11:10.755 \sp YMNLID \tx "ondeh maʔ, mutah bo" t͡ʃeʔ bo ka. \mb ondeh maʔ mutah bo t͡ʃeʔ bo ka \ge EXCL TRU.mother vomit 1 say 1 KA \fti "saya muntah" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0464 \recid 150202143902418717867415 \start 0:11:10.76 \end 0:11:13.55 \sp YMNLID \tx tibu napuɣu nəlahᵃ ka ah paliaŋ neh tibu namua neh. \mb tibu napuɣu nəlah -ᵃ ka ah paliaŋ neh tibu namua neh \ge arrive Indrapura usual.A -A this AH most NEH arrive what NEH \fti biasnya kalau udah sampai di Indrapura.

\ref TPN-20140926-LID.0465 \recid 150202143902284207950671 \start 0:11:13.925 \end 0:11:16.41 \sp YMNLID \tx ɲalaŋ tibu balay.lasa neh e. \mb ɲ- d͡ʒalaŋ tibu balay.lasa neh e \ge N- toward arrive Balai.Selasa NEH EXCL \fti menjelang Balai Selasa.

\ref TPN-20140926-LID.0466 \recid 150202143902935227674384 \start 0:11:16.425 \end 0:11:18.675 \sp YMNLID \tx kadaŋ ka balay.lasa tuŋ niyan tuŋ bo mabuʔ kadaŋ ka neh. \mb kadaŋ ka balay.lasa tuŋ niyan tuŋ bo mabuʔ kadaŋ ka neh \ge ocasional this Balai.Selasa that NIYAN that 1 vomit ocasional this NEH \fti biasanya saya muntah sudah sampai Balai Selasa.

\ref TPN-20140926-LID.0467 \recid 150202143902578492414438 \start 0:11:19.243 \end 0:11:20.388 \sp EXPLID \tx ka ban mabuʔ təruih gua ka? \mb ka ban mabuʔ təruih gua ka \ge this 2 vomit continue also KA \fti kamu muntah terus?

\ref TPN-20140926-LID.0468 \recid 150202143902331157418153 \start 0:11:20.633 \end 0:11:21.908 \sp YMNLID \tx e mabuʔ təruih. \mb e mabuʔ təruih \ge EXCL vomit continue \fti muntah terus.

\ref TPN-20140926-LID.0469 \recid 150202143902554006790276 \start 0:11:22.13 \end 0:11:23.675 \sp YMNLID \tx adu ne idaʔᵃ daʔ, baonda lah ne daʔ mabuʔ. \mb adu ne idaʔ -ᵃ daʔ ba- onda lah ne daʔ mabuʔ \ge exist REL NEG -A DAK BA- motorcycle just REL NEG vomit \fti cuman pakai motor yang tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0470 \recid 150202143902971226266258 \start 0:11:23.345 \end 0:11:24.54 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0471 \recid 150202143902745809728418 \start 0:11:24.75 \end 0:11:25.835 \sp YMNLID \tx baonda yu daʔ mabuʔ daʔ. \mb ba- onda yu daʔ mabuʔ daʔ \ge BA- motorcycle yes NEG vomit DAK \fti pakai motor tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0472 \recid 150202143902562795556056 \start 0:11:26.2 \end 0:11:27.555 \sp YMNLID \tx tuŋ, ɲu pətaŋ baɣuᵃ. \mb tuŋ ɲu pətaŋ baɣu -ᵃ \ge that 3 late.afternoon new.A -A \fti baru kemarin.

\ref TPN-20140926-LID.0473 \recid 150202143902861543306148 \start 0:11:27.563 \end 0:11:28.413 \sp YMNLID \tx mulay daɣiŋ kiyun neh. \mb mulay daɣiŋ kiyun neh \ge begin from there NEH \fti dari situ.

\ref TPN-20140926-LID.0474 \recid 150202143902473929678601 \start 0:11:28.721 \end 0:11:29.541 \sp YMNLID \tx tuŋ arah daʔ giŋ bo. \mb tuŋ arah daʔ giŋ bo \ge that direction NEG again 1 \fti saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0475 \recid 150202143902910542658156 \start 0:11:30.129 \end 0:11:30.739 \sp YMNLID \tx paɣah ram. \mb paɣah ram \ge very RAM \fti sangat.

\ref TPN-20140926-LID.0476 \recid 150202143902570825080666 \start 0:11:31.037 \end 0:11:32.037 \sp YMNLID \tx tuŋ mabuʔ neh e. \mb tuŋ mabuʔ neh e \ge that vomit NEH EXCL \fti muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0477 \recid 150202143902742187791130 \start 0:11:32.18 \end 0:11:33.04 \sp YMNLID \tx a namua neh ah. \mb a namua neh ah \ge EXCL what this AH \fti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0478 \recid 150202143902985426717297 \start 0:11:33.053 \end 0:11:33.698 \sp YMNLID \tx udah tuŋ daʔ. \mb udah tuŋ daʔ \ge PFCT that DAK \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0479 \recid 150202143902802706955931 \start 0:11:33.698 \end 0:11:35.173 \sp YMNLID \tx lah mabuʔ ka lah tənaŋ ka. \mb lah mabuʔ ka lah tənaŋ ka \ge PAST vomit this PAST calm KA \fti kalau sudah muntah, saya sudah tenang.

\ref TPN-20140926-LID.0480 \recid 150202143902895306780980 \start 0:11:35.328 \end 0:11:36.728 \sp YMNLID \tx "iy, mode ka lah salamuᵃ ndaʔᵃ" bo. \mb iy mode ka lah sa- lamu -ᵃ ndaʔ -ᵃ bo \ge EXCL from this LAH SA- long.time -A want -A 1 \fti "maunya seperti ini selamanya" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0481 \recid 150202143902851161726889 \start 0:11:37.025 \end 0:11:39.135 \sp YMNLID \tx tuŋ lamu daʔ udah tənaŋ neh matu bo ŋatuʔ e. \mb tuŋ lamu daʔ udah tənaŋ neh matu bo ŋ- katuʔ e \ge that long.time NEG PFCT calm NEH eye 1 N- sleepy EXCL \fti setelah kenang, mata saya ngantuk.

\ref TPN-20140926-LID.0482 \recid 150202143902446803527790 \start 0:11:39.145 \end 0:11:39.865 \sp YMNLID \tx ŋatuʔ matu bo ka. \mb ŋ- katuʔ matu bo ka \ge N- sleepy eye 1 KA \fti mata saya ngantuk.

\ref TPN-20140926-LID.0483 \recid 150202143902116087662521 \start 0:11:39.748 \end 0:11:40.278 \sp TINLID \tx tido. \mb tido \ge sleep \fti tidur.

\ref TPN-20140926-LID.0484 \recid 150202143902240439648460 \start 0:11:40.601 \end 0:11:42.876 \sp YMNLID \tx tuŋ eboh bo tido me ka takəlap bo takəkəlap bo. \mb tuŋ eboh bo tido me ka ta- kəlap bo ta- kə- kəlap bo \ge that noisy 1 sleep like this TA- sleep 1 TA- PART.sleep- sleep 1 \fti saya tertidur.

\ref TPN-20140926-LID.0485 \recid 150202143902146795447915 \start 0:11:42.995 \end 0:11:44.34 \sp YMNLID \tx a kəlaʔ lah mat͡ʃəlaŋ laʔ neh ɲu ləmaʔ. \mb a kəlaʔ lah ma- t͡ʃəlaŋ laʔ neh ɲu ləmaʔ \ge EXCL later PAST MA- staring later NEH 3 delicious \fti setelah bangun.

\ref TPN-20140926-LID.0486 \recid 150202143902963552235764 \start 0:11:44.4 \end 0:11:45.57 \sp YMNLID \tx pokoʔɲu a mabuʔ daʔ. \mb pokoʔ- ɲu a mabuʔ daʔ \ge main- NYA EXCL vomit DAK \fti muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0487 \recid 150202143902991518024866 \start 0:11:45.57 \end 0:11:46.115 \sp YMNLID \tx a me tuŋ təruih neh. \mb a me tuŋ təruih neh \ge EXCL like that continue NEH \fti seperti itu terus.

\ref TPN-20140926-LID.0488 \recid 150202143902867370008769 \start 0:11:46.115 \end 0:11:47.5 \sp YMNLID \tx sapay keʔ namua diŋ. \mb sapay keʔ namua tadiŋ \ge arrive LOC what earlier \fti sampai.

\ref TPN-20140926-LID.0489 \recid 150202143902203063555341 \start 0:11:47.92 \end 0:11:48.775 \sp YMNLID \tx a tarusan diŋ. \mb a tarusan tadiŋ \ge EXCL Tarusan earlier \fti di Tapusan.

\ref TPN-20140926-LID.0490 \recid 150202143902572921339328 \start 0:11:48.78 \end 0:11:50.19 \sp YMNLID \tx "iy namua bo mode ka ka?" t͡ʃeʔ ambo. \mb iy namua bo mode ka ka t͡ʃeʔ ambo \ge EXCL what 1 from this KA say 1 \fti "kenapa saya seperti ini?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0491 \recid 150202143902150833025341 \start 0:11:50.55 \end 0:11:52.7 \sp YMNLID \tx "gaʔ tiŋ bo paŋaruh ubeʔ daʔ eloʔ ka" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ. \mb gaʔ tiŋ bo paŋaruh ubeʔ daʔ eloʔ ka t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ \ge fairly liver 1 influence medicine NEG nice KA say 1 N- say.A -A \fti "mungkin karena obat tidak bagus" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0492 \recid 150202143902954940876736 \start 0:11:53.21 \end 0:11:56.435 \sp YMNLID \tx dah pokoʔɲu dah mutah neh tənaŋ ka, ləmaʔ asuᵃ me tuŋ ah. \mb sudah pokoʔ- ɲu sudah mutah neh tənaŋ ka ləmaʔ asu -ᵃ me tuŋ ah \ge PFCT main- NYA PFCT vomit this calm KA delicious feel -A like that AH \fti pokoknya setelah muntah tenang rasanya.

\ref TPN-20140926-LID.0493 \recid 150202143902306585535825 \start 0:11:56.865 \end 0:11:58.675 \sp YMNLID \tx nan beso bo udah mutah neh aduᵃ mutah daʔ giŋ neh. \mb nan beso bo udah mutah neh adu -ᵃ mutah daʔ giŋ neh \ge REL usual 1 PFCT vomit this exist -A vomit NEG again NEH \fti biasanya setelah muntah, saya tidak muntah lagi.

\ref TPN-20140926-LID.0494 \recid 150202143902596624113013 \start 0:11:59.015 \end 0:12:01 \sp YMNLID \tx lah mutah duwu kaliŋ aduᵃ mutah daʔ giŋ, me tuŋ besoᵃ neh. \mb lah mutah duwu kaliŋ adu -ᵃ mutah daʔ giŋ me tuŋ beso -ᵃ neh \ge PAST vomit two time exist -A vomit NEG again like that usual -A NEH \fti biasanya sudah muntah dua kali, tidak ada lagi muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0495 \recid 150202143902459663576306 \start 0:11:59.405 \end 0:12:00.17 \sp EXPLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0496 \recid 150202143902960284040355 \start 0:12:01.115 \end 0:12:02.575 \sp EXPLID \tx lah udah mutah ləmaʔ asuᵃ. \mb lah udah mutah ləmaʔ asu -ᵃ \ge PAST PFCT vomit delicious feel -A \fti sesudah muntah enak rasanya.

\ref TPN-20140926-LID.0497 \recid 150202143902945777760910 \start 0:12:01.548 \end 0:12:02.968 \sp YMNLID \tx iyu, ləmaʔ asuᵃ neh. \mb iyu ləmaʔ asu -ᵃ neh \ge yes delicious feel -A NEH \fti iya, enak rasanya.

\ref TPN-20140926-LID.0498 \recid 150202143902193407999770 \start 0:12:02.97 \end 0:12:05.615 \sp YMNLID \tx pokoʔɲu lah lah ləmaʔᵃ daʔ, lah lamu neh matu ŋatuʔ neh. \mb pokoʔ- ɲu lah lah ləmaʔ -ᵃ daʔ lah lamu neh matu ŋ- katuʔ neh \ge main- NYA PAST PAST delicious -A DAK PAST long.time NEH eye N- sleepy NEH \fti setelah itu mata ngantuk.

\ref TPN-20140926-LID.0499 \recid 150202143902568686114530 \start 0:12:05.675 \end 0:12:06.88 \sp EXPLID \tx ambo daʔ pənah mutah daʔ daʔ. \mb ambo daʔ pənah mutah daʔ daʔ \ge 1 NEG ever vomit NEG DAK \fti saya tidak pernah muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0500 \recid 150202143902539633542531 \start 0:12:07.34 \end 0:12:09.335 \sp EXPLID \tx adu bo paiŋ, bo paiŋ pətaŋ ka. \mb adu bo paiŋ bo paiŋ pətaŋ ka \ge exist 1 go 1 go late.afternoon KA \fti saya pergi kemarin.

\ref TPN-20140926-LID.0501 \recid 150202143902640141916600 \start 0:12:07.685 \end 0:12:08.525 \sp YMNLID \tx tuŋ mat͡ʃəlaŋ. \mb tuŋ ma- t͡ʃəlaŋ \ge that MA- staring \fti bangun.

\ref TPN-20140926-LID.0502 \recid 150202143902920210227928 \start 0:12:10.765 \end 0:12:11.91 \sp EXPLID \tx tuŋ naiʔ pesawat mutah. \mb tuŋ naiʔ pesawat mutah \ge that go.up air.plane vomit \fti saya muntah naik pesawat.

\ref TPN-20140926-LID.0503 \recid 150202143902163366860244 \start 0:12:11.915 \end 0:12:14.365 \sp EXPLID \tx daʔ muweʔ maluŋ, bo soɣaŋ d͡ʒoa mutah neh, uɣaŋ daʔ aduᵃ ne mutahᵃ. \mb daʔ m- buweʔ maluŋ bo s- oɣaŋ d͡ʒoa mutah neh uɣaŋ daʔ adu -ᵃ ne mutah -ᵃ \ge NEG N- make embarrassed 1 S- person also vomit NEH person NEG exist -A REL vomit -A \fti membuat malu saja, cuma saya sendiri yang muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0504 \recid 150202143902127792718308 \start 0:12:15.12 \end 0:12:15.655 \sp EXPLID \tx tibu kiyun. \mb tibu kiyun \ge arrive there \fti sampai di situ.

\ref TPN-20140926-LID.0505 \recid 150202143902967893529775 \start 0:12:15.12 \end 0:12:16.21 \sp YMNLID \tx ambo tah poman neh. \mb ambo tah poman neh \ge 1 don't.know how NEH \fti entah apa yang terjadi kalau saya jadi kamu.

\ref TPN-20140926-LID.0506 \recid 150202143902265258755022 \start 0:12:16.696 \end 0:12:18.106 \sp EXPLID \tx dah tuŋ na namua neh daʔ. \mb sudah tuŋ na namua neh daʔ \ge PFCT that let what this DAK \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0507 \recid 150202143902470665815379 \start 0:12:16.703 \end 0:12:17.683 \sp YMNLID \tx matiŋ sakəɣeʔ la ambo giŋ. \mb matiŋ sa- kəɣeʔ la ambo giŋ \ge dead SA- cut furthermore 1 again \fti saya mati separoh.

\ref TPN-20140926-LID.0508 \recid 150202143902867407969570 \start 0:12:18.83 \end 0:12:20.095 \sp EXPLID \tx ado la gont͡ʃaŋan kan. \mb ado la gont͡ʃaŋ -an kan \ge exist furthermore shake -AN KAN \fti ada goncangan.

\ref TPN-20140926-LID.0509 \recid 150202143902464323054067 \start 0:12:20.1 \end 0:12:21.96 \sp EXPLID \tx o namua la, bagont͡ʃaŋan la daʔ. \mb o namua la ba- gont͡ʃaŋ -an la daʔ \ge EXCL what LA BA- shake -AN furthermore DAK \fti ada goncangan.

\ref TPN-20140926-LID.0510 \recid 150202143902473946547181 \start 0:12:20.523 \end 0:12:22.683 \sp YMNLID \tx yu, buɣuʔ t͡ʃuwat͡ʃa. \mb yu buɣuʔ t͡ʃuwat͡ʃa \ge yes bad weather \fti cuaca buruk.

\ref TPN-20140926-LID.0511 \recid 150202143903758980947126 \start 0:12:22.216 \end 0:12:23.241 \sp EXPLID \tx oh, lah pəniaŋ bo ka. \mb oh lah pəniaŋ bo ka \ge OH PAST dizzy 1 KA \fti saya sudah pusing.

\ref TPN-20140926-LID.0512 \recid 150202143903929301768586 \start 0:12:23.885 \end 0:12:26.285 \sp EXPLID \tx siap tuŋ a lah a lah baɲuŋ kakiŋ taŋan ka. \mb siap tuŋ a lah a lah baɲuŋ kakiŋ taŋan ka \ge ready that EXCL PAST FILL PAST cold foot hand KA \fti kaki dantangan saya sudah dingin.

\ref TPN-20140926-LID.0513 \recid 150202143903414127132156 \start 0:12:26.293 \end 0:12:27.258 \sp EXPLID \tx ondeh, lah baɲuŋ d͡ʒoa giŋ. \mb ondeh lah baɲuŋ d͡ʒoa giŋ \ge EXCL PAST cold also again \fti sudah dingin.

\ref TPN-20140926-LID.0514 \recid 150202143903583762570842 \start 0:12:27.848 \end 0:12:28.903 \sp EXPLID \tx "asoy asoy" t͡ʃeʔ bo. \mb asoy asoy t͡ʃeʔ bo \ge plastic plastic say 1 \fti "asoi" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0515 \recid 150202143903802741346880 \start 0:12:28.908 \end 0:12:29.723 \sp EXPLID \tx "asoy" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb asoy t͡ʃeʔ bo la ka \ge plastic say 1 furthermore KA \fti "asoi" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0516 \recid 150202143903689667860417 \start 0:12:29.803 \end 0:12:30.218 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0517 \recid 150202143903591771322162 \start 0:12:30.258 \end 0:12:30.643 \sp EXPLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0518 \recid 150202143903613203877489 \start 0:12:31.385 \end 0:12:32.815 \sp EXPLID \tx sad͡ʒad͡ʒadiᵃ pasawat neh naʔ tuɣun. \mb sa- d͡ʒa- d͡ʒadi -ᵃ pasawat neh naʔ tuɣun \ge SA- PART.become- become -A air.plane this want down \fti pesawat mau turun.

\ref TPN-20140926-LID.0519 \recid 150202143903228038368327 \start 0:12:32.848 \end 0:12:34.668 \sp EXPLID \tx sad͡ʒad͡ʒadiᵃ la bo ka bo ka mutah. \mb sa- d͡ʒa- d͡ʒadi -ᵃ la bo ka bo ka mutah \ge SA- PART.become- become -A furthermore 1 this 1 this vomit \fti saat itu saya muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0520 \recid 150202143903376009800936 \start 0:12:33.351 \end 0:12:34.666 \sp YMNLID \tx sad͡ʒad͡ʒadiᵃ la mutah yeh. \mb sa- d͡ʒa- d͡ʒadi -ᵃ la mutah yeh \ge SA- PART.become- become -A furthermore vomit EXCL \fti muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0521 \recid 150202143903182134389877 \start 0:12:35.315 \end 0:12:36.3 \sp EXPLID \tx noʔᵃ d͡ʒoa bo mutah. \mb noʔ -ᵃ d͡ʒoa bo mutah \ge silent -A also 1 vomit \fti saya diam saja muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0522 \recid 150202143903995326169066 \start 0:12:36.508 \end 0:12:39.323 \sp YMNLID \tx partamoᵃ neh bo mutah keʔ d͡ʒe keʔ napuɣu neh ah pakay asoy daʔ. \mb partamo -ᵃ neh bo mutah keʔ d͡ʒe keʔ napuɣu neh ah pakay asoy daʔ \ge first -A this 1 vomit LOC x LOC Indrapura this AH use plastic NEG \fti pertamanya saya muntah di Indrapura tidak pakai asoi.

\ref TPN-20140926-LID.0523 \recid 150202143903614854896999 \start 0:12:39.335 \end 0:12:39.78 \sp YMNLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0524 \recid 150202143903587343526491 \start 0:12:40.11 \end 0:12:41 \sp YMNLID \tx "uwuaʔ" t͡ʃeʔ ambo ka. \mb uwuaʔ t͡ʃeʔ ambo ka \ge IMIT say 1 KA \fti "uwuak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0525 \recid 150202143903372303959121 \start 0:12:41.005 \end 0:12:41.905 \sp YMNLID \tx pu lah kalua lagalua. \mb apu lah kalua lagalua \ge what PAST go.out all \fti sudah keluar semuanya.

\ref TPN-20140926-LID.0526 \recid 150202143903641755946352 \start 0:12:41.91 \end 0:12:42.74 \sp YMNLID \tx tuŋ mutah bo ka. \mb tuŋ mutah bo ka \ge that vomit 1 KA \fti saya muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0527 \recid 150202143903768063157470 \start 0:12:42.913 \end 0:12:43.658 \sp YMNLID \tx səbuatᵃ weʔ supir neh. \mb səbuat -ᵃ weʔ supir neh \ge say.A -A by driver NEH \fti supirnya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0528 \recid 150202143903350183016108 \start 0:12:43.935 \end 0:12:46.01 \sp YMNLID \tx "ŋan lah pakay ŋan luwah kiyun diʔ" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb d͡ʒaŋan lah pakay d͡ʒaŋan luwah kiyun diʔ t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge don’t LAH use don’t spit there younger.sibling say -A KA \fti "jangan meludah di situ dek" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0529 \recid 150202143903180371907818 \start 0:12:46.02 \end 0:12:47.02 \sp YMNLID \tx "a namua waʔ" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb a namua waʔ t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge EXCL what 1PL say -A KA \fti "kita" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0530 \recid 150202143903487005513347 \start 0:12:47.028 \end 0:12:48.133 \sp YMNLID \tx "pakay asoy waʔ" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb pakay asoy waʔ t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge use plastic 1PL say -A KA \fti "pakai asoi" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0531 \recid 150202143903589046626118 \start 0:12:48.138 \end 0:12:49.523 \sp YMNLID \tx "namua kənay uɣaŋ məŋih uɣaŋ". \mb namua kənay uɣaŋ məŋih uɣaŋ \ge what undergo person angry person \fti "marah orang, kalau kena".

\ref TPN-20140926-LID.0532 \recid 150202143903895068135204 \start 0:12:49.958 \end 0:12:51.265 \sp YMNLID \tx gaʔ tiŋ bo kubaŋ otoᵃ neh gaʔ tiŋ bo. \mb gaʔ tiŋ bo kubaŋ oto -ᵃ neh gaʔ tiŋ bo \ge fairly liver 1 dirty car -A this fairly liver 1 \fti mungkin kotor mobilnya.

\ref TPN-20140926-LID.0533 \recid 150202143903107965968828 \start 0:12:51.265 \end 0:12:52.18 \sp YMNLID \tx partamoᵃ lah baɲaʔ gua. \mb partamo -ᵃ lah baɲaʔ gua \ge first -A PAST a.lot also \fti pertamanya sudah banya.

\ref TPN-20140926-LID.0534 \recid 150202143903495842231995 \start 0:12:52.435 \end 0:12:53.14 \sp YMNLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0535 \recid 150202143903402503552660 \start 0:12:53.16 \end 0:12:54.32 \sp YMNLID \tx mutah la bo giŋ "owuaʔ" t͡ʃeʔ bo ka. \mb mutah la bo giŋ owuaʔ t͡ʃeʔ bo ka \ge vomit furthermore 1 again IMIT say 1 KA \fti "saya muntah "uwuak".

\ref TPN-20140926-LID.0536 \recid 150202143903800471431528 \start 0:12:54.518 \end 0:12:55.278 \sp YMNLID \tx "nut" t͡ʃeʔ bo ka. \mb nut t͡ʃeʔ bo ka \ge Nut say 1 KA \fti "Nut" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0537 \recid 150202143903136194012593 \start 0:12:55.278 \end 0:12:57.503 \sp YMNLID \tx "ambo naʔ mutah ah, mabuʔ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb ambo naʔ mutah ah mabuʔ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge 1 want vomit AH vomit say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "saya mau muntah" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0538 \recid 150202143903901460951146 \start 0:12:57.513 \end 0:12:58.588 \sp YMNLID \tx "asoy diʔ ah, asoy diʔ ah". \mb asoy diʔ ah asoy diʔ ah \ge plastic younger.sibling AH plastic younger.sibling AH \fti "ini asoi".

\ref TPN-20140926-LID.0539 \recid 150202143903801010123872 \start 0:12:58.613 \end 0:12:59.993 \sp YMNLID \tx sumbeaʔᵃ d͡ʒoa ka lakaŋ asoy neh weʔᵃ. \mb sumbeaʔ -ᵃ d͡ʒoa ka lakaŋ asoy neh weʔ -ᵃ \ge cork.A -A also this back plastic this by -A \fti disumbatnya saja asoi ke belakang olehnya.

\ref TPN-20140926-LID.0540 \recid 150202143903628991510625 \start 0:13:00.206 \end 0:13:00.924 \sp YMNLID \tx manu asoy ka? \mb manu asoy ka \ge which plastic KA \fti mana asoy?

\ref TPN-20140926-LID.0541 \recid 150202143903916840720036 \start 0:13:00.924 \end 0:13:01.479 \sp YMNLID \tx agiahᵃ me tuŋ ah. \mb agiah -ᵃ me tuŋ ah \ge give.A -A like that AH \fti dikasihnya.

\ref TPN-20140926-LID.0542 \recid 150202143903839405384752 \start 0:13:01.709 \end 0:13:02.274 \sp YMNLID \tx tuŋ lah mutah. \mb tuŋ lah mutah \ge that PAST vomit \fti sesudah muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0543 \recid 150202143903135431287484 \start 0:13:02.304 \end 0:13:03.144 \sp YMNLID \tx "uwuaʔ" t͡ʃeʔ bo ka. \mb uwuaʔ t͡ʃeʔ bo ka \ge IMIT say 1 KA \fti "uwak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0544 \recid 150202143903598624672553 \start 0:13:03.41 \end 0:13:05.41 \sp YMNLID \tx "tisuŋ tisuŋ tisuŋ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb tisuŋ tisuŋ tisuŋ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge tissue tissue tissue say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "tisu" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0545 \recid 150202143903906029653734 \start 0:13:05.418 \end 0:13:06.588 \sp YMNLID \tx padahal tisuŋ tibu keʔ ambo ka. \mb padahal tisuŋ tibu keʔ ambo ka \ge in.fact tissue arrive same 1 KA \fti padahal tisu ada sama saya.

\ref TPN-20140926-LID.0546 \recid 150202143903633942864694 \start 0:13:06.661 \end 0:13:07.536 \sp YMNLID \tx "ah" t͡ʃeʔ nut la ka. \mb ah t͡ʃeʔ nut la ka \ge AH say Nut furthermore KA \fti "ini" kata Nut.

\ref TPN-20140926-LID.0547 \recid 150202143903440217041270 \start 0:13:07.706 \end 0:13:08.876 \sp YMNLID \tx "tisuŋ tisuŋ" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb tisuŋ tisuŋ t͡ʃeʔ bo la ka \ge tissue tissue say 1 furthermore KA \fti "tisu" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0548 \recid 150202143903746615444309 \start 0:13:08.88 \end 0:13:10.48 \sp YMNLID \tx bo tukup bo məd͡ʒam d͡ʒoa giŋ, me tuŋ ah. \mb bo tukup bo m- pəd͡ʒam d͡ʒoa giŋ me tuŋ ah \ge 1 shut 1 N- shut.eyes also again like that AH \fti saya tutup mata.

\ref TPN-20140926-LID.0549 \recid 150202143903834594547002 \start 0:13:10.493 \end 0:13:11.848 \sp YMNLID \tx dah tuŋ bo daʔ kabaiʔᵃ gia daʔ. \mb sudah tuŋ bo daʔ ka- baiʔ -ᵃ giŋ daʔ \ge PFCT that 1 NEG KA- good -A again NEG \fti setelah itu, tida ada yang enak.

\ref TPN-20140926-LID.0550 \recid 150202143903869916623317 \start 0:13:11.863 \end 0:13:12.883 \sp YMNLID \tx dah mutah me tuŋ ah. \mb sudah mutah me tuŋ ah \ge PFCT vomit like that AH \fti setelah muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0551 \recid 150202143903551622536126 \start 0:13:13.825 \end 0:13:15.385 \sp YMNLID \tx səleʔ d͡ʒoa tisuŋ mukuᵃ neh weʔ uɣaŋ. \mb səleʔ d͡ʒoa tisuŋ muku -ᵃ neh weʔ uɣaŋ \ge insert also tissue front -A this by person \fti diselip tisu oleh orang.

\ref TPN-20140926-LID.0552 \recid 150202143903473362697753 \start 0:13:15.393 \end 0:13:16.986 \sp YMNLID \tx a namua asoy dalam neh gua. \mb a namua asoy dalam neh gua \ge EXCL what plastic inside this also \fti asoy juga ada di situ.

\ref TPN-20140926-LID.0553 \recid 150202143903421635190071 \start 0:13:16.986 \end 0:13:18.076 \sp YMNLID \tx tah pu buwah abih asoy tauᵃ daʔ. \mb tah pu buwah abih asoy tau -ᵃ daʔ \ge don't.know how.much CLF finished plastic know.A -A NEG \fti entah berapa asoi yang habis.

\ref TPN-20140926-LID.0554 \recid 150202143903133655310980 \start 0:13:19.035 \end 0:13:20.29 \sp YMNLID \tx tuŋ pokoʔɲu təbiʔ t͡ʃokəlatᵃ. \mb tuŋ pokoʔ- ɲu təbiʔ t͡ʃokəlat -ᵃ \ge that main- NYA arrive chocolate -A \fti sampai coklat.

\ref TPN-20140926-LID.0555 \recid 150202143903433261303417 \start 0:13:20.315 \end 0:13:22.65 \sp YMNLID \tx t͡ʃoklat terahir keʔ namua neh ah, keʔ tarusan. \mb t͡ʃoklat ter- ahir keʔ namua neh ah keʔ tarusan \ge chocolate TER- end LOC what this AH LOC Tarusan \fti terakhir di Tarusan.

\ref TPN-20140926-LID.0556 \recid 150202143903548337855608 \start 0:13:22.66 \end 0:13:23.665 \sp YMNLID \tx a keʔ painan. \mb a keʔ painan \ge EXCL LOC Painan \fti di Painan.

\ref TPN-20140926-LID.0557 \recid 150202143903459189107361 \start 0:13:24.23 \end 0:13:25.03 \sp YMNLID \tx terahir mutah. \mb ter- ahir mutah \ge TER- end vomit \fti muntah terakhir.

\ref TPN-20140926-LID.0558 \recid 150202143903714078921684 \start 0:13:25.965 \end 0:13:27.805 \sp YMNLID \tx e yu keʔ tarusan, lah tibu tarusan. \mb e yu keʔ tarusan lah tibu tarusan \ge EXCL yes LOC Tarusan PAST arrive Tarusan \fti sudah sampai di Tarusan.

\ref TPN-20140926-LID.0559 \recid 150202143903254205213673 \start 0:13:28.216 \end 0:13:29.906 \sp YMNLID \tx tinu neh tuɣun ŋambiʔ suɣeʔ tepua. \mb tinu neh tuɣun ŋ- ambiʔ suɣeʔ tepua \ge female this down N- take letter possible \fti mungkin perempuang ini turun ngambil surat.

\ref TPN-20140926-LID.0560 \recid 150202143903362015326367 \start 0:13:29.919 \end 0:13:30.844 \sp YMNLID \tx tuŋ naʔ tuɣun bo. \mb tuŋ naʔ tuɣun bo \ge that want down 1 \fti saya mau turun.

\ref TPN-20140926-LID.0561 \recid 150202143903103649066993 \start 0:13:31.225 \end 0:13:32.86 \sp YMNLID \tx ambo parasaan bo ndaʔ mutah daʔ daʔ. \mb ambo par- asa -an bo ndaʔ mutah daʔ daʔ \ge 1 PAR- as.long.as -AN 1 NEG vomit NEG DAK \fti saya tidak mau muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0562 \recid 150202143903563214658339 \start 0:13:32.995 \end 0:13:34.415 \sp YMNLID \tx matu bo ŋatuʔ ŋatuʔ me tuŋ ah. \mb matu bo ŋ- katuʔ ŋ- katuʔ me tuŋ ah \ge eye 1 N- sleepy N- sleepy like that AH \fti mata saya ngantuk.

\ref TPN-20140926-LID.0563 \recid 150202143903486355476220 \start 0:13:34.448 \end 0:13:35.113 \sp YMNLID \tx bo naʔ tido. \mb bo naʔ tido \ge 1 want sleep \fti saya mau tidur.

\ref TPN-20140926-LID.0564 \recid 150202143903266663331072 \start 0:13:35.185 \end 0:13:35.685 \sp YMNLID \tx mat͡ʃəlaŋ. \mb ma- t͡ʃəlaŋ \ge MA- staring \fti membelalak.

\ref TPN-20140926-LID.0565 \recid 150202143903896167273026 \start 0:13:35.693 \end 0:13:36.338 \sp YMNLID \tx tuŋ tuɣun bo daʔ. \mb tuŋ tuɣun bo daʔ \ge that down 1 DAK \fti saya turun.

\ref TPN-20140926-LID.0566 \recid 150202143903671035439520 \start 0:13:36.34 \end 0:13:38.005 \sp YMNLID \tx a tuɣun bo mutah gua bo me tuŋ ah. \mb a tuɣun bo mutah gua bo me tuŋ ah \ge EXCL down 1 vomit also 1 like that AH \fti saya turun untuk muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0567 \recid 150202143903494478586874 \start 0:13:38.01 \end 0:13:39.155 \sp YMNLID \tx padahal adu daʔ naʔ mutah bo. \mb padahal adu daʔ naʔ mutah bo \ge in.fact exist NEG want vomit 1 \fti untuk dimuntah itu tidak ada.

\ref TPN-20140926-LID.0568 \recid 150202143903590392035152 \start 0:13:39.715 \end 0:13:41.51 \sp YMNLID \tx pokoʔɲu paɣah amutᵃ bo, paɣah amutᵃ. \mb pokoʔ- ɲu paɣah amut -ᵃ bo paɣah amut -ᵃ \ge main- NYA very very -A lie very very -A \fti saya parah.

\ref TPN-20140926-LID.0569 \recid 150202143903294555353978 \start 0:13:42.395 \end 0:13:43.715 \sp YMNLID \tx tuŋ itam a. \mb tuŋ itam a \ge that black EXCL \fti hitam.

\ref TPN-20140926-LID.0570 \recid 150202143903660732762887 \start 0:13:43.715 \end 0:13:44.055 \sp YMNLID \tx mat͡ʃəlaŋ. \mb ma- t͡ʃəlaŋ \ge MA- staring \fti membelalak.

\ref TPN-20140926-LID.0571 \recid 150202143903845928529230 \start 0:13:44.058 \end 0:13:44.613 \sp YMNLID \tx ka məd͡ʒam. \mb ka m- pəd͡ʒam \ge this N- shut.eyes \fti meram.

\ref TPN-20140926-LID.0572 \recid 150202143903676163899432 \start 0:13:44.623 \end 0:13:46.163 \sp YMNLID \tx a məd͡ʒam, bo məd͡ʒam d͡ʒoa e. \mb a m- pəd͡ʒam bo m- pəd͡ʒam d͡ʒoa e \ge EXCL N- shut.eyes 1 N- shut.eyes also EXCL \fti saya meram saja.

\ref TPN-20140926-LID.0573 \recid 150202143903534393291500 \start 0:13:46.236 \end 0:13:46.771 \sp YMNLID \tx palu bo neh sa(kit). \mb palu bo neh sakit \ge head 1 this hurt \fti kepala saya sakit.

\ref TPN-20140926-LID.0574 \recid 150202143903964575618364 \start 0:13:46.816 \end 0:13:48.546 \sp YMNLID \tx ilaŋ sakitᵃ sambi məd͡ʒam məd͡ʒam me tuŋ ka. \mb ilaŋ sakit -ᵃ sambi m- pəd͡ʒam m- pəd͡ʒam me tuŋ ka \ge disappear hurt -A while N- shut.eyes N- shut.eyes like that KA \fti sakitnya hilang kalau saya meram.

\ref TPN-20140926-LID.0575 \recid 150202143903254492149269 \start 0:13:48.9 \end 0:13:49.16 \sp YMNLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0576 \recid 150202143903226337048597 \start 0:13:49.283 \end 0:13:50.208 \sp YMNLID \tx "lah, naiʔ lah giŋ" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb lah naiʔ lah giŋ t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge PAST go.up just again say -A KA \fti "naik saja lagi" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0577 \recid 150202143903932380536756 \start 0:13:50.223 \end 0:13:51.043 \sp YMNLID \tx tuŋ mat͡ʃəlaŋ bo ka. \mb tuŋ ma- t͡ʃəlaŋ bo ka \ge that MA- staring 1 KA \fti saya membelalak.

\ref TPN-20140926-LID.0578 \recid 150202143903969784000561 \start 0:13:51.386 \end 0:13:52.251 \sp YMNLID \tx teŋuʔ weʔ xx. \mb teŋuʔ weʔ xx \ge see WEQ xx \fti lihat.

\ref TPN-20140926-LID.0579 \recid 150202143903326008899509 \start 0:13:52.471 \end 0:13:53.596 \sp YMNLID \tx "ay" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb ay t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge EXCL say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "ay" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0580 \recid 150202143903731087018595 \start 0:13:53.85 \end 0:13:55.2 \sp YMNLID \tx gele la bo naʔ maliyo sakaliŋ giŋ. \mb gele la bo naʔ ma- liyo sa- kaliŋ giŋ \ge continue furthermore 1 want MA- spit SA- time again \fti saya mau meludah sekali lagi.

\ref TPN-20140926-LID.0581 \recid 150202143904465270032267 \start 0:13:55.208 \end 0:13:55.993 \sp YMNLID \tx daɣah tepua ka. \mb daɣah tepua ka \ge blood possible KA \fti mungkin darah.

\ref TPN-20140926-LID.0582 \recid 150202143904231762277334 \start 0:13:55.993 \end 0:13:57.848 \sp YMNLID \tx "naiʔ naiʔ lah giŋ, lamu niyan" t͡ʃeʔᵃ. \mb naiʔ naiʔ lah giŋ lamu niyan t͡ʃeʔ -ᵃ \ge go.up go.up LAH again long.time NIYAN say -A \fti "naik saja" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0583 \recid 150202143904361801608791 \start 0:13:58.105 \end 0:13:58.84 \sp YMNLID \tx koʔ tibu. \mb koʔ tibu \ge TOP arrive \fti kalau datang.

\ref TPN-20140926-LID.0584 \recid 150202143904207975067710 \start 0:13:59.19 \end 0:14:01.35 \sp YMNLID \tx "a pu lamuᵃ giŋ ka baŋ?" bo ɲəbuatᵃ keʔ məndah supir neh. \mb a pu lamu -ᵃ giŋ ka abaŋ bo ɲ- səbuat -ᵃ keʔ məndah supir neh \ge EXCL how.much long.time -A again KA older.brother 1 N- say.A -A same male driver NEH \fti "berapa lama lagi kak?" saya bilang sama supir.

\ref TPN-20140926-LID.0585 \recid 150202143904647925875335 \start 0:14:01.485 \end 0:14:02.605 \sp YMNLID \tx "lamu daʔ giŋ ka d͡ʒeʔ". \mb lamu daʔ giŋ ka d͡ʒeʔ \ge long.time NEG again this compassion \fti "tidak lama lagi sayang".

\ref TPN-20140926-LID.0586 \recid 150202143904890921878441 \start 0:14:02.663 \end 0:14:04.688 \sp YMNLID \tx "limu d͡ʒam, a limu a namua limu kilo". \mb limu d͡ʒam a limu a namua limu kilo \ge five hour FILL five FILL what five kilo \fti "lima kilo".

\ref TPN-20140926-LID.0587 \recid 150202143904245657483348 \start 0:14:05.2 \end 0:14:05.965 \sp YMNLID \tx a noʔ d͡ʒoa ka. \mb a noʔ d͡ʒoa ka \ge EXCL silent also KA \fti diam saja.

\ref TPN-20140926-LID.0588 \recid 150202143904589404758857 \start 0:14:06.28 \end 0:14:07.24 \sp YMNLID \tx tuŋ lah tibu penan. \mb tuŋ lah tibu penan \ge that PAST arrive Painan \fti Sudah sampai Painan.

\ref TPN-20140926-LID.0589 \recid 150202143904900730350519 \start 0:14:07.248 \end 0:14:08.393 \sp YMNLID \tx lah tibu lewat penan daʔ. \mb lah tibu lewat penan daʔ \ge PAST arrive go.by Painan DAK \fti sudah lewat Painan.

\ref TPN-20140926-LID.0590 \recid 150202143904590036319754 \start 0:14:08.403 \end 0:14:09.248 \sp YMNLID \tx tuŋ taɲu lah giŋ ka. \mb tuŋ taɲu lah giŋ ka \ge that ask LAH again KA \fti ditanya lagi.

\ref TPN-20140926-LID.0591 \recid 150202143904591497829462 \start 0:14:09.705 \end 0:14:10.485 \sp YMNLID \tx "pu lamuᵃ giŋ ka baŋ?". \mb pu lamu -ᵃ giŋ ka abaŋ \ge how.much long.time -A again this older.brother \fti "berapa lama lagi kak?".

\ref TPN-20140926-LID.0592 \recid 150202143904880049679567 \start 0:14:10.493 \end 0:14:11.348 \sp YMNLID \tx lewat la t͡ʃarot͡ʃoʔ giŋ. \mb lewat la t͡ʃarot͡ʃoʔ giŋ \ge go.by furthermore Carocok again \fti sudah lewat Carocok.

\ref TPN-20140926-LID.0593 \recid 150202143904488363223243 \start 0:14:11.838 \end 0:14:13.318 \sp YMNLID \tx "a pu lamuᵃ giŋ ka baŋ?" t͡ʃeʔ bo ka. \mb a pu lamu -ᵃ giŋ ka abaŋ t͡ʃeʔ bo ka \ge EXCL how.much long.time -A again this older.brother say 1 KA \fti "berapa lama lagi kak?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0594 \recid 150202143904160163553338 \start 0:14:13.595 \end 0:14:14.695 \sp YMNLID \tx "a limu kilo giŋ". \mb a limu kilo giŋ \ge EXCL five kilo again \fti "lima kilo lagi".

\ref TPN-20140926-LID.0595 \recid 150202143904888539554224 \start 0:14:14.883 \end 0:14:16.551 \sp YMNLID \tx "daɣiŋ tadiŋ limu kilo təruih d͡ʒoa" t͡ʃeʔ bo ka. \mb daɣiŋ tadiŋ limu kilo təruih d͡ʒoa t͡ʃeʔ bo ka \ge from earlier five kilo continue also say 1 KA \fti "dari tadi lima kilo terus" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0596 \recid 150202143904874667587037 \start 0:14:16.551 \end 0:14:17.176 \sp YMNLID \tx kuraŋ. \mb kuraŋ \ge less \fti kurang.

\ref TPN-20140926-LID.0597 \recid 150202143904606596609716 \start 0:14:17.245 \end 0:14:18.475 \sp YMNLID \tx "idaʔ, limu kilo daɣiŋ penan". \mb idaʔ limu kilo daɣiŋ penan \ge NEG five kilo from Painan \fti "lima kilo dari Painan".

\ref TPN-20140926-LID.0598 \recid 150202143904165550265554 \start 0:14:18.48 \end 0:14:19.865 \sp YMNLID \tx "iy maʔ e eh" t͡ʃeʔ ambo pula. \mb iy maʔ e eh t͡ʃeʔ ambo pula \ge EXCL TRU.mother EXCL EH say 1 furthermore \fti "e" kata saya. \nt e di sini maksudnya mengeluh.

\ref TPN-20140926-LID.0599 \recid 150202143904239958890992 \start 0:14:19.875 \end 0:14:21.03 \sp YMNLID \tx "lamuᵃ la giŋ" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb lamu -ᵃ la giŋ t͡ʃeʔ bo la ka \ge long.time -A furthermore again say 1 furthermore KA \fti "lama" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0600 \recid 150202143904803793198195 \start 0:14:21.23 \end 0:14:22.635 \sp YMNLID \tx "limu kilo, limu kilo". \mb limu kilo limu kilo \ge five kilo five kilo \fti "lima kilo".

\ref TPN-20140926-LID.0601 \recid 150202143904540370997460 \start 0:14:22.64 \end 0:14:23.09 \sp YMNLID \tx tuŋ bo səbut weʔ. \mb tuŋ bo səbut weʔ \ge that 1 talk WEQ \fti saya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0602 \recid 150202143904119164105132 \start 0:14:23.305 \end 0:14:24.825 \sp YMNLID \tx "daɣiŋ tadiŋ limu kilo təruih sayan bo" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb daɣiŋ tadiŋ limu kilo təruih sayan bo t͡ʃeʔ bo la ka \ge from earlier five kilo continue feel 1 say 1 furthermore KA \fti "dari tadi lima kilo terus" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0603 \recid 150202143904348584727151 \start 0:14:24.83 \end 0:14:26.04 \sp YMNLID \tx "daʔ bakukuraŋ" t͡ʃeʔ bo ka. \mb daʔ ba- ku- kuraŋ t͡ʃeʔ bo ka \ge NEG BA- PART.less- less say 1 KA \fti "tidak berkurang" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0604 \recid 150202143904809672881568 \start 0:14:26.053 \end 0:14:27.793 \sp YMNLID \tx "manu limu kilo ka maʔ oy?" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb manu limu kilo ka maʔ oy t͡ʃeʔ bo la ka \ge which five kilo this TRU.mother EXCL say 1 furthermore KA \fti "mana lima kilo?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0605 \recid 150202143904872663839020 \start 0:14:28.21 \end 0:14:30.295 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0606 \recid 150202143904240944443130 \start 0:14:30.61 \end 0:14:31.51 \sp YMNLID \tx lalalaliŋ. \mb la- la- laliŋ \ge PART.become.nimb- PART.become.nimb- become.nimb \fti kepocong.

\ref TPN-20140926-LID.0607 \recid 150202143904165592299960 \start 0:14:31.518 \end 0:14:32.358 \sp YMNLID \tx tuŋ naʔ lalaliŋ giŋ neh. \mb tuŋ naʔ la- laliŋ giŋ neh \ge that want PART.become.nimb- become.nimb again NEH \fti kepocong.

\ref TPN-20140926-LID.0608 \recid 150202143904992365865687 \start 0:14:32.366 \end 0:14:33.111 \sp YMNLID \tx lah lewat tuŋ neh. \mb lah lewat tuŋ neh \ge PAST go.by that NEH \fti sudah lewat itu.

\ref TPN-20140926-LID.0609 \recid 150202143904267047767061 \start 0:14:33.59 \end 0:14:35.24 \sp YMNLID \tx lalaliᵃ tiŋga giŋ. \mb la- lali -ᵃ tiŋga giŋ \ge PART.become.nimb- become.nimb.A -A stay again \fti cuman tinggal kepocong.

\ref TPN-20140926-LID.0610 \recid 150202143904292021694918 \start 0:14:35.293 \end 0:14:37.003 \sp YMNLID \tx pesan lah udah, deteh penan diŋ pesan. \mb pesan lah udah deteh penan tadiŋ pesan \ge faint LAH PFCT LOC.up Painan earlier faint \fti setelah painan pingsan.

\ref TPN-20140926-LID.0611 \recid 150202143904376891598524 \start 0:14:37.3 \end 0:14:37.99 \sp EXPLID \tx lah pesan diŋ neh? \mb lah pesan tadiŋ neh \ge PAST faint earlier NEH \fti tadi sudah pingsan?

\ref TPN-20140926-LID.0612 \recid 150202143904780528621188 \start 0:14:38.003 \end 0:14:38.793 \sp YMNLID \tx lah. \mb lah \ge PAST \fti sudah.

\ref TPN-20140926-LID.0613 \recid 150202143904431205093487 \start 0:14:38.796 \end 0:14:39.681 \sp YMNLID \tx tibu penan neh ah. \mb tibu penan neh ah \ge arrive Painan this AH \fti sampai Painan.

\ref TPN-20140926-LID.0614 \recid 150202143904471689626713 \start 0:14:39.941 \end 0:14:40.531 \sp YMNLID \tx pesan ambo. \mb pesan ambo \ge faint 1 \fti saya pingsan.

\ref TPN-20140926-LID.0615 \recid 150202143904820982152269 \start 0:14:40.534 \end 0:14:42.059 \sp YMNLID \tx lah pesan neh ambo mutah me tuŋ ah. \mb lah pesan neh ambo mutah me tuŋ ah \ge PAST faint NEH 1 vomit like that AH \fti setelah pingsan, saya muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0616 \recid 150202143904517740370612 \start 0:14:42.29 \end 0:14:42.955 \sp YMNLID \tx mutah terahir. \mb mutah ter- ahir \ge vomit TER- end \fti muntah terakhir.

\ref TPN-20140926-LID.0617 \recid 150202143904736740784951 \start 0:14:43.143 \end 0:14:43.933 \sp YMNLID \tx pesan bo luŋ. \mb pesan bo luŋ \ge faint 1 before \fti saya pingsan dulu.

\ref TPN-20140926-LID.0618 \recid 150202143904337939827888 \start 0:14:43.145 \end 0:14:43.475 \sp TINLID \tx oh. \mb oh \ge OH \fti oh.

\ref TPN-20140926-LID.0619 \recid 150202143904647544810128 \start 0:14:44.271 \end 0:14:45.336 \sp YMNLID \tx taŋan bo neh e laliŋ. \mb taŋan bo neh e laliŋ \ge hand 1 this EXCL become.nimb \fti tangan saya kepocong.

\ref TPN-20140926-LID.0620 \recid 150202143904426099401339 \start 0:14:45.345 \end 0:14:46.665 \sp YMNLID \tx "eh apu diŋin neh?" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb eh apu diŋin neh t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge EH what cold NEH say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "kok dingin?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0621 \recid 150202143904524440446169 \start 0:14:45.581 \end 0:14:46.436 \sp TINLID \tx yu laliŋ neh. \mb yu laliŋ neh \ge yes become.nimb NEH \fti iya kepocong.

\ref TPN-20140926-LID.0622 \recid 150202143904119754155073 \start 0:14:46.678 \end 0:14:47.358 \sp YMNLID \tx ka diŋin ah. \mb ka diŋin ah \ge this cold AH \fti ini dingin.

\ref TPN-20140926-LID.0623 \recid 150202143904472409957833 \start 0:14:47.43 \end 0:14:48.77 \sp TINLID \tx ambo d͡ʒoa mutah-mutah lah. \mb ambo d͡ʒoa mutah ~ mutah lah \ge 1 also vomit ~ vomit LAH \fti saya muntah-muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0624 \recid 150202143904152039848826 \start 0:14:48.073 \end 0:14:48.878 \sp YMNLID \tx "uniŋ" t͡ʃeʔ bo ka. \mb uniŋ t͡ʃeʔ bo ka \ge older.sister say 1 KA \fti "kakak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0625 \recid 150202143904795656072999 \start 0:14:48.77 \end 0:14:50.9 \sp TINLID \tx "taŋan bo diŋin niŋ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb taŋan bo diŋin niŋ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge hand 1 cold TRU.older.sister say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "tangan saya dingin kak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0626 \recid 150202143904440884011098 \start 0:14:51.42 \end 0:14:52.815 \sp YMNLID \tx bo naʔ pesan gaʔ tiŋ bo. \mb bo naʔ pesan gaʔ tiŋ bo \ge 1 want faint fairly liver 1 \fti saya mungkin mau pingsan.

\ref TPN-20140926-LID.0627 \recid 150202143904529552649380 \start 0:14:53.395 \end 0:14:54.47 \sp EXPLID \tx tuŋ lah pesan ban diŋ neh? \mb tuŋ lah pesan ban tadiŋ neh \ge that PAST faint 2 earlier NEH \fti kamu sudah pingsan tadi?

\ref TPN-20140926-LID.0628 \recid 150202143904299669031984 \start 0:14:53.79 \end 0:14:54.47 \sp YMNLID \tx matiŋ bo. \mb matiŋ bo \ge dead 1 \fti saya mati.

\ref TPN-20140926-LID.0629 \recid 150202143904745697573525 \start 0:14:54.935 \end 0:14:56.955 \sp YMNLID \tx daʔ, bo məd͡ʒam d͡ʒoa bo tuɣun giŋ neh. \mb daʔ bo m- pəd͡ʒam d͡ʒoa bo tuɣun giŋ neh \ge NEG 1 N- shut.eyes also 1 down again NEH \fti tidak, saya meram terus.

\ref TPN-20140926-LID.0630 \recid 150202143904408211776241 \start 0:14:57.35 \end 0:14:58.67 \sp YMNLID \tx tuŋ lah agih minum weʔ uɣaŋ neh. \mb tuŋ lah agih minum weʔ uɣaŋ neh \ge that PAST give drink by person NEH \fti saya dikasih minum.

\ref TPN-20140926-LID.0631 \recid 150202143904206085294717 \start 0:14:59.035 \end 0:15:00.09 \sp YMNLID \tx tapiŋ bisa taguliaŋ daʔ e. \mb tapiŋ bisa ta- guliaŋ daʔ e \ge but can TA- lie.down NEG EXCL \fti tapi tidak bisa tergolek.

\ref TPN-20140926-LID.0632 \recid 150202143904191823106771 \start 0:15:00.155 \end 0:15:02.57 \sp YMNLID \tx ambo neh lain la asuᵃ badan bo neh didiŋin d͡ʒoa. \mb ambo neh lain la asu -ᵃ badan bo neh di- diŋin d͡ʒoa \ge 1 this other furthermore feel -A body 1 this cold- cold also \fti rasanya badan saya dingin-dingin.

\ref TPN-20140926-LID.0633 \recid 150202143904744654004787 \start 0:15:02.805 \end 0:15:04.66 \sp EXPLID \tx ambo kalaw kənay aŋiʔ muh gua ambo mutah neh. \mb ambo kalaw kənay aŋiʔ muh gua ambo mutah neh \ge 1 TOP undergo hot want also 1 vomit NEH \fti kalau saya kena panas, saya juga bisa muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0634 \recid 150202143904171502481307 \start 0:15:05.055 \end 0:15:05.805 \sp YMNLID \tx kənay aŋiʔ neh? \mb kənay aŋiʔ neh \ge undergo hot NEH \fti terkena panas?

\ref TPN-20140926-LID.0635 \recid 150202143904396303221676 \start 0:15:06.383 \end 0:15:06.843 \sp YMNLID \tx bo daʔ. \mb bo daʔ \ge 1 NEG \fti saya tidak.

\ref TPN-20140926-LID.0636 \recid 150202143904369862140156 \start 0:15:06.995 \end 0:15:07.605 \sp YMNLID \tx tauᵃ daʔ. \mb tau -ᵃ daʔ \ge know.A -A NEG \fti tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0637 \recid 150202143904252416708320 \start 0:15:07.648 \end 0:15:08.813 \sp EXPLID \tx adu la sakaliŋ bo neh. \mb adu la sa- kaliŋ bo neh \ge exist furthermore SA- time 1 NEH \fti saya ada.

\ref TPN-20140926-LID.0638 \recid 150202143904250835885153 \start 0:15:08.875 \end 0:15:10.34 \sp EXPLID \tx ambo adu t͡ʃarito lawaʔ la giŋ ban. \mb ambo adu t͡ʃarito lawaʔ la giŋ ban \ge 1 exist story funny furthermore again 2 \fti saya ada cerita lucu.

\ref TPN-20140926-LID.0639 \recid 150202143904888467815610 \start 0:15:10.175 \end 0:15:10.965 \sp YMNLID \tx takapit tuŋ. \mb ta- kapit tuŋ \ge TA- pinch that \fti terjepit.

\ref TPN-20140926-LID.0640 \recid 150202143904307337836781 \start 0:15:10.988 \end 0:15:11.748 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0641 \recid 150202143904990071657485 \start 0:15:12.426 \end 0:15:12.971 \sp EXPLID \tx ambo. \mb ambo \ge 1 \fti saya.

\ref TPN-20140926-LID.0642 \recid 150202143904859189870580 \start 0:15:13.301 \end 0:15:15.016 \sp EXPLID \tx kamiŋ ka paiŋ raun ka. \mb kamiŋ ka paiŋ raun ka \ge 1PL this go round KA \fti kami pergi jalan-jalan.

\ref TPN-20140926-LID.0643 \recid 150202143904250416431668 \start 0:15:15.466 \end 0:15:16.246 \sp YMNLID \tx uɣãᵃ baɲaʔ ka. \mb uɣã -ᵃ baɲaʔ ka \ge person.A -A a.lot KA \fti banyak orangnya.

\ref TPN-20140926-LID.0644 \recid 150202143904934298245794 \start 0:15:16.58 \end 0:15:18.225 \sp EXPLID \tx iyu, sasamu ka. \mb iyu sa- samu ka \ge yes SA- with KA \fti iya, bersama.

\ref TPN-20140926-LID.0645 \recid 150202143904915886289066 \start 0:15:18.715 \end 0:15:19.845 \sp EXPLID \tx raun kəbun te niyan. \mb raun kəbun te niyan \ge round garden tea NIYAN \fti jala-jalan ke kebun teh.

\ref TPN-20140926-LID.0646 \recid 150202143904331546430242 \start 0:15:19.86 \end 0:15:21.445 \sp EXPLID \tx tapiŋ aɣiŋ ka aŋiʔ ban t͡ʃiŋ. \mb tapiŋ aɣiŋ ka aŋiʔ ban at͡ʃiŋ \ge but day this hot 2 older.sister \fti hari panas.

\ref TPN-20140926-LID.0647 \recid 150202143904735231806849 \start 0:15:21.665 \end 0:15:22.93 \sp EXPLID \tx aŋiʔ amut aɣiŋ ka ka. \mb aŋiʔ amut aɣiŋ ka ka \ge hot very day this KA \fti hari sangat panas.

\ref TPN-20140926-LID.0648 \recid 150202143904260273150401 \start 0:15:22.955 \end 0:15:23.78 \sp YMNLID \tx bukaʔ tenda? \mb bukaʔ tenda \ge open tent \fti bukak tenda?

\ref TPN-20140926-LID.0649 \recid 150202143904459080719714 \start 0:15:24.095 \end 0:15:25.105 \sp EXPLID \tx idaʔ, baonda. \mb idaʔ ba- onda \ge NEG BA- motorcycle \fti tidak, pakai motor.

\ref TPN-20140926-LID.0650 \recid 150202143905881799342342 \start 0:15:25.113 \end 0:15:25.823 \sp YMNLID \tx baonda? \mb ba- onda \ge BA- motorcycle \fti pakai motor?

\ref TPN-20140926-LID.0651 \recid 150202143905766421801875 \start 0:15:25.826 \end 0:15:26.555 \sp EXPLID \tx aŋiʔ aŋiʔ amut. \mb aŋiʔ aŋiʔ amut \ge hot hot very \fti sangat panas.

\ref TPN-20140926-LID.0652 \recid 150202143905310534144378 \start 0:15:26.555 \end 0:15:27.605 \sp EXPLID \tx aɣiŋ ka paɣah aŋiaʔᵃ. \mb aɣiŋ ka paɣah aŋiaʔ -ᵃ \ge day this very hot.A -A \fti hari sangat panas.

\ref TPN-20140926-LID.0653 \recid 150202143905660009138518 \start 0:15:27.618 \end 0:15:28.008 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0654 \recid 150202143905949705164506 \start 0:15:28.21 \end 0:15:29.59 \sp EXPLID \tx dah tuŋ paiŋ la ka kəbun te ka. \mb sudah tuŋ paiŋ la ka kəbun te ka \ge PFCT that go furthermore to garden tea KA \fti pergi ke kebun tea.

\ref TPN-20140926-LID.0655 \recid 150202143905103871926711 \start 0:15:30.078 \end 0:15:30.438 \sp EXPLID \tx siap tuŋ. \mb siap tuŋ \ge ready that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0656 \recid 150202143905368857702752 \start 0:15:31.375 \end 0:15:32.04 \sp EXPLID \tx tibu keʔ tuŋ e. \mb tibu keʔ tuŋ e \ge arrive LOC that EXCL \fti sampai di situ.

\ref TPN-20140926-LID.0657 \recid 150202143905559680905797 \start 0:15:32.1 \end 0:15:33.465 \sp EXPLID \tx lah ləmaʔ d͡ʒoa ŋəŋet͡ʃeʔ ŋan uɣaŋ neh ka. \mb lah ləmaʔ d͡ʒoa ŋ- ə- ŋ- ket͡ʃeʔ ŋan uɣaŋ neh ka \ge PAST delicious also N- PART.talk- N- talk with person this KA \fti ngomong sama orang.

\ref TPN-20140926-LID.0658 \recid 150202143905938603641371 \start 0:15:33.48 \end 0:15:34.77 \sp EXPLID \tx a kakakah gəlaʔ e. \mb a kakakah gəlaʔ e \ge EXCL IMIT laughter EXCL \fti tertawa.

\ref TPN-20140926-LID.0659 \recid 150202143905308372406288 \start 0:15:35.19 \end 0:15:35.775 \sp EXPLID \tx udah tuŋ. \mb udah tuŋ \ge PFCT that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0660 \recid 150202143905339203799189 \start 0:15:36.025 \end 0:15:37.215 \sp EXPLID \tx ləmaʔ d͡ʒoa palu bo pəniaŋ e. \mb ləmaʔ d͡ʒoa palu bo pəniaŋ e \ge delicious also head 1 dizzy EXCL \fti kepala saya pusing.

\ref TPN-20140926-LID.0661 \recid 150202143905713289459142 \start 0:15:37.428 \end 0:15:38.623 \sp YMNLID \tx tuŋ e xx. \mb tuŋ e xx \ge that EXCL xx \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0662 \recid 150202143905674333329498 \start 0:15:37.428 \end 0:15:38.623 \sp EXPLID \tx weʔ aŋiʔ ka diŋ. \mb weʔ aŋiʔ ka tadiŋ \ge by hot this earlier \fti karena panas.

\ref TPN-20140926-LID.0663 \recid 150202143905290659421495 \start 0:15:38.818 \end 0:15:39.178 \sp EXPLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0664 \recid 150202143905485593883087 \start 0:15:39.43 \end 0:15:40.525 \sp EXPLID \tx "ondeh palu bo pəniaŋ". \mb ondeh palu bo pəniaŋ \ge EXCL head 1 dizzy \fti "kepala saya pusing".

\ref TPN-20140926-LID.0665 \recid 150202143905532125431810 \start 0:15:40.54 \end 0:15:41.92 \sp EXPLID \tx lah mode ka d͡ʒoa bo lakaŋᵃ giŋ ka. \mb lah mode ka d͡ʒoa bo lakaŋ -ᵃ giŋ ka \ge PAST from this also 1 back -A again KA \fti sudah seperti ini saja saya dibelanag nya.

\ref TPN-20140926-LID.0666 \recid 150202143905613654659594 \start 0:15:42.283 \end 0:15:42.903 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0667 \recid 150202143905820761205301 \start 0:15:43.226 \end 0:15:44.601 \sp EXPLID \tx "ondeh palu bo pəniaŋ" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb ondeh palu bo pəniaŋ t͡ʃeʔ bo la ka \ge EXCL head 1 dizzy say 1 furthermore KA \fti "kepala saya pusing" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0668 \recid 150202143905890325522375 \start 0:15:44.616 \end 0:15:46.541 \sp EXPLID \tx "toloaŋ lah siŋgah lah" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ ka. \mb toloaŋ lah siŋgah lah t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ ka \ge help LAH stop LAH say 1 N- say.A -A KA \fti "mampir dulu" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0669 \recid 150202143905507946107536 \start 0:15:46.635 \end 0:15:47.435 \sp YMNLID \tx matiŋ meriʔ. \mb matiŋ meriʔ \ge dead Merik \fti Merik mati.

\ref TPN-20140926-LID.0670 \recid 150202143905585341257461 \start 0:15:47.443 \end 0:15:48.783 \sp YMNLID \tx mud͡ʒo gua meriʔ badan gədaŋ. \mb mud͡ʒo gua meriʔ badan gədaŋ \ge lucky also Merik body big \fti untung Merik badannya besar.

\ref TPN-20140926-LID.0671 \recid 150202143905371574527350 \start 0:15:48.156 \end 0:15:49.376 \sp EXPLID \tx udah tuŋ, səbuatᵃ uɣaŋ neh. \mb udah tuŋ səbuat -ᵃ uɣaŋ neh \ge PFCT that say.A -A person NEH \fti orang bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0672 \recid 150202143905364945734012 \start 0:15:49.544 \end 0:15:50.829 \sp EXPLID \tx "tuŋguŋ luŋ, tuŋguŋ luŋ" t͡ʃeʔ uɣaŋ neh ka. \mb tuŋguŋ luŋ tuŋguŋ luŋ t͡ʃeʔ uɣaŋ neh ka \ge wait before wait before say person this KA \fti "tunggu dulu" kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.0673 \recid 150202143905244172175740 \start 0:15:50.905 \end 0:15:52.045 \sp EXPLID \tx oh, kakiŋ bo lah mode ka d͡ʒoa giŋ. \mb oh kakiŋ bo lah mode ka d͡ʒoa giŋ \ge OH foot 1 PAST from this also again \fti kaki saya sudah seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0674 \recid 150202143905220840608887 \start 0:15:52.19 \end 0:15:52.62 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0675 \recid 150202143905507905791000 \start 0:15:52.603 \end 0:15:53.398 \sp EXPLID \tx oh, lah kəlam. \mb oh lah kəlam \ge OH PAST dark \fti sudah gelap.

\ref TPN-20140926-LID.0676 \recid 150202143905239391533797 \start 0:15:53.403 \end 0:15:54.533 \sp EXPLID \tx "ondeh duniya kəlam" t͡ʃeʔ bo. \mb ondeh duniya kəlam t͡ʃeʔ bo \ge EXCL world dark say 1 \fti "dunia gelap" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0677 \recid 150202143905503621082799 \start 0:15:54.401 \end 0:15:55.971 \sp YMNLID \tx iyu, duduʔ muh pesan. \mb iyu duduʔ muh pesan \ge yes sit want faint \fti iya, mau pingsan.

\ref TPN-20140926-LID.0678 \recid 150202143905241772279701 \start 0:15:54.539 \end 0:15:55.969 \sp EXPLID \tx "duniya kəlam" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb duniya kəlam t͡ʃeʔ bo la ka \ge world dark say 1 furthermore KA \fti "dunia gelap" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0679 \recid 150202143905900987430195 \start 0:15:56.17 \end 0:15:56.97 \sp YMNLID \tx muh pesan neh. \mb muh pesan neh \ge want faint NEH \fti mau pingsan.

\ref TPN-20140926-LID.0680 \recid 150202143905333116069016 \start 0:15:56.853 \end 0:15:57.283 \sp EXPLID \tx dah tuŋ. \mb sudah tuŋ \ge PFCT that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0681 \recid 150202143905445585010293 \start 0:15:57.251 \end 0:15:58.171 \sp YMNLID \tx kalaw weʔ aŋiʔ neh neh. \mb kalaw weʔ aŋiʔ neh neh \ge TOP by hot this NEH \fti karena panas.

\ref TPN-20140926-LID.0682 \recid 150202143905862621008929 \start 0:15:57.769 \end 0:15:59.074 \sp EXPLID \tx op babotiŋ uɣaŋ neh ka. \mb op ba- botiŋ uɣaŋ neh ka \ge EXCL BA- stop person this KA \fti orang berhenti.

\ref TPN-20140926-LID.0683 \recid 150202143905858923386828 \start 0:15:59.094 \end 0:16:00.459 \sp EXPLID \tx sa sa sopaʔ uɣaŋ neh botiŋ. \mb sa sa sopaʔ uɣaŋ neh botiŋ \ge x x same person this stop \fti sama-sama berhenti.

\ref TPN-20140926-LID.0684 \recid 150202143905152029038267 \start 0:16:00.654 \end 0:16:01.529 \sp EXPLID \tx "botiŋ luŋ botiŋ luŋ". \mb botiŋ luŋ botiŋ luŋ \ge stop before stop before \fti "berhenti dulu".

\ref TPN-20140926-LID.0685 \recid 150202143905182388241682 \start 0:16:02.04 \end 0:16:03.005 \sp EXPLID \tx koʔ kakawan ka e. \mb koʔ ka ~ kawan ka e \ge TOP PART.friend ~ friend this EXCL \fti teman-teman.

\ref TPN-20140926-LID.0686 \recid 150202143905662431992589 \start 0:16:03.015 \end 0:16:03.975 \sp EXPLID \tx lah lakaŋᵃ ka ban mode ka. \mb bəlah lakaŋ -ᵃ ka ban mode ka \ge side back -A this 2 from KA \fti di belakang.

\ref TPN-20140926-LID.0687 \recid 150202143905605468692629 \start 0:16:03.033 \end 0:16:03.838 \sp YMNLID \tx apiaŋ naʔ mutah yeh. \mb apiaŋ naʔ mutah yeh \ge near want vomit EXCL \fti hampir muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0688 \recid 150202143905115243220981 \start 0:16:03.978 \end 0:16:05.358 \sp EXPLID \tx "oy botiŋ luŋ botiŋ luŋ" t͡ʃeʔᵃ daʔ. \mb oy botiŋ luŋ botiŋ luŋ t͡ʃeʔ -ᵃ daʔ \ge EXCL stop before stop before say -A DAK \fti "berhenti dulu" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0689 \recid 150202143905396171064208 \start 0:16:05.706 \end 0:16:07.071 \sp EXPLID \tx dah tuŋ tibo t͡ʃeʔ ban t͡ʃiŋ ah. \mb sudah tuŋ tibo t͡ʃeʔ ban at͡ʃiŋ ah \ge PFCT that arrive say 2 older.sister AH \fti sampai.

\ref TPN-20140926-LID.0690 \recid 150202143905590973862027 \start 0:16:07.101 \end 0:16:08.331 \sp EXPLID \tx tuɣun bo daɣiŋ onda neh t͡ʃiŋ. \mb tuɣun bo daɣiŋ onda neh at͡ʃiŋ \ge down 1 from motorcycle this older.sister \fti saya turun dari motor.

\ref TPN-20140926-LID.0691 \recid 150202143905380911840498 \start 0:16:07.629 \end 0:16:08.334 \sp YMNLID \tx baɣuŋ mutah. \mb baɣuŋ mutah \ge new vomit \fti langsung muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0692 \recid 150202143905820360079267 \start 0:16:08.785 \end 0:16:10.985 \sp EXPLID \tx adu mutah, bo naʔ mutah ban, tapiŋ mutah neh aduᵃ kalua daʔ e. \mb adu mutah bo naʔ mutah ban tapiŋ mutah neh adu -ᵃ kalua daʔ e \ge exist vomit 1 want vomit 2 but vomit this exist -A go.out NEG EXCL \fti muntah saya tidak keluar.

\ref TPN-20140926-LID.0693 \recid 150202143905597426105243 \start 0:16:11.043 \end 0:16:11.398 \sp YMNLID \tx oh. \mb oh \ge OH \fti oh.

\ref TPN-20140926-LID.0694 \recid 150202143905667879233043 \start 0:16:11.775 \end 0:16:12.785 \sp EXPLID \tx pəniaŋ matah t͡ʃeʔ uɣaŋ neh. \mb pəniaŋ matah t͡ʃeʔ uɣaŋ neh \ge dizzy raw say person NEH \fti pusing mentah kata orang. \nt pusing mentah di sini maksudnya pusing mendadak.

\ref TPN-20140926-LID.0695 \recid 150202143905707744011282 \start 0:16:12.788 \end 0:16:13.928 \sp EXPLID \tx bo memaŋ t͡ʃoʔ pəniaŋ matah. \mb bo memaŋ t͡ʃoʔ pəniaŋ matah \ge 1 indeed often dizzy raw \fti saya memang sering pusing mentah.

\ref TPN-20140926-LID.0696 \recid 150202143905466510478499 \start 0:16:14.296 \end 0:16:15.331 \sp YMNLID \tx oh, mode tuŋ neh. \mb oh mode tuŋ neh \ge OH from that NEH \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0697 \recid 150202143905657716234120 \start 0:16:15.336 \end 0:16:15.751 \sp EXPLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge EXCL that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0698 \recid 150202143905826893195276 \start 0:16:16.106 \end 0:16:16.681 \sp EXPLID \tx tibo daʔ. \mb tibo daʔ \ge arrive DAK \fti sampai.

\ref TPN-20140926-LID.0699 \recid 150202143905327260833978 \start 0:16:16.871 \end 0:16:17.561 \sp EXPLID \tx bo naʔ mutah ban. \mb bo naʔ mutah ban \ge 1 want vomit 2 \fti saya mau muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0700 \recid 150202143905440641465643 \start 0:16:17.904 \end 0:16:19.814 \sp EXPLID \tx oh, lah eboh la uɣaŋ neh ŋuŋusuʔᵃ ka. \mb oh lah eboh la uɣaŋ neh ŋ- u- ŋ- kusuʔ -ᵃ ka \ge OH PAST noisy furthermore person this N- PART.stroke- N- stroke -A KA \fti saya dielus nya.

\ref TPN-20140926-LID.0701 \recid 150202143905402601103344 \start 0:16:19.655 \end 0:16:21.895 \sp YMNLID \tx yu, kalaw ambo nda daʔ neh partamoᵃ mutah neh. \mb yu kalaw ambo nda daʔ neh partamo -ᵃ mutah neh \ge yes TOP 1 want NEG NEH first -A vomit NEH \fti pertamanya saya muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0702 \recid 150202143905768225592048 \start 0:16:19.823 \end 0:16:21.203 \sp EXPLID \tx adu gaʔ limu uɣaŋ. \mb adu gaʔ limu uɣaŋ \ge exist fairly five person \fti sekitar lima orang.

\ref TPN-20140926-LID.0703 \recid 150202143905380488190613 \start 0:16:21.221 \end 0:16:23.095 \sp EXPLID \tx adu gaʔ limu uɣaŋ ŋusuʔ lakaŋ bo. \mb adu gaʔ limu uɣaŋ ŋ- kusuʔ lakaŋ bo \ge exist fairly five person N- stroke back 1 \fti sekitar lima orang mengelus punggung saya.

\ref TPN-20140926-LID.0704 \recid 150202143905952010828255 \start 0:16:21.908 \end 0:16:22.603 \sp YMNLID \tx buliahᵃ daʔ bo neh. \mb buliah -ᵃ daʔ bo neh \ge may.A -A NEG 1 NEH \fti saya tidak boleh.

\ref TPN-20140926-LID.0705 \recid 150202143905400971269094 \start 0:16:23.11 \end 0:16:24.411 \sp EXPLID \tx adu gaʔ limu uɣaŋ ŋusuʔ lakaŋ bo daʔ. \mb adu gaʔ limu uɣaŋ ŋ- kusuʔ lakaŋ bo daʔ \ge exist fairly five person N- stroke back 1 DAK \fti sekitar lima orang mengelus punggung saya.

\ref TPN-20140926-LID.0706 \recid 150202143905295865323487 \start 0:16:23.623 \end 0:16:24.418 \sp YMNLID \tx "ŋit͡ʃuʔ" t͡ʃeʔ bo. \mb ŋ- kit͡ʃuʔ t͡ʃeʔ bo \ge N- hold say 1 \fti "memegang" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0707 \recid 150202143905651436572614 \start 0:16:24.458 \end 0:16:25.208 \sp EXPLID \tx ndaʔ daʔ gua daʔ. \mb ndaʔ daʔ gua daʔ \ge want NEG also DAK \fti juga tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.0708 \recid 150202143905910229130134 \start 0:16:25.286 \end 0:16:26.066 \sp EXPLID \tx "ndeh" t͡ʃeʔ bo. \mb ondeh t͡ʃeʔ bo \ge EXCL say 1 \fti "ndeh" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0709 \recid 150202143905642290440620 \start 0:16:26.275 \end 0:16:27.24 \sp EXPLID \tx "ambo naʔ ŋuliaŋ" t͡ʃeʔ bo daʔ. \mb ambo naʔ n- guliaŋ t͡ʃeʔ bo daʔ \ge 1 want N- lie.down say 1 DAK \fti "saya mau bergolek" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0710 \recid 150202143905901627143331 \start 0:16:27.26 \end 0:16:29.145 \sp EXPLID \tx oh, babətaŋ la namua ka ban. \mb oh ba- bətaŋ la namua ka ban \ge OH BA- extend furthermore what this 2 \fti dibentangnya.

\ref TPN-20140926-LID.0711 \recid 150202143905200982003146 \start 0:16:27.75 \end 0:16:28.32 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0712 \recid 150202143905370219479128 \start 0:16:29.56 \end 0:16:31.12 \sp EXPLID \tx d͡ʒaket naʔ uɣaŋ neh babukaʔ ka. \mb d͡ʒaket anaʔ uɣaŋ neh ba- bukaʔ ka \ge jacket child person this BA- open KA \fti orang ini membukakan jaketnya.

\ref TPN-20140926-LID.0713 \recid 150202143905401080694421 \start 0:16:29.868 \end 0:16:31.113 \sp YMNLID \tx pesan me tuŋ neh. \mb pesan me tuŋ neh \ge faint like that NEH \fti pingsan.

\ref TPN-20140926-LID.0714 \recid 150202143905210450663231 \start 0:16:31.208 \end 0:16:33.028 \sp EXPLID \tx "ah, ŋuliaŋ lah lid" t͡ʃeʔᵃ mode ka la giŋ. \mb ah n- guliaŋ lah lid t͡ʃeʔ -ᵃ mode ka la giŋ \ge AH N- lie.down LAH Lid say -A from this furthermore again \fti "berguling saja kamu Lid" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0715 \recid 150202143905952553421118 \start 0:16:33.191 \end 0:16:34.456 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0716 \recid 150202143905657843039742 \start 0:16:33.191 \end 0:16:34.456 \sp EXPLID \tx ŋuliaŋ d͡ʒoa bo ka. \mb n- guliaŋ d͡ʒoa bo ka \ge N- lie.down also lie KA \fti saya berguling.

\ref TPN-20140926-LID.0717 \recid 150202143905146334384567 \start 0:16:34.496 \end 0:16:35.011 \sp EXPLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge EXCL that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0718 \recid 150202143905546954142953 \start 0:16:35.391 \end 0:16:36.301 \sp EXPLID \tx xx meriʔ ka. \mb xx meriʔ ka \ge xx Merik KA \fti Merik.

\ref TPN-20140926-LID.0719 \recid 150202143906119942760886 \start 0:16:36.644 \end 0:16:37.194 \sp EXPLID \tx səbuatᵃ weʔ meriʔ daʔ. \mb səbuat -ᵃ weʔ meriʔ daʔ \ge say.A -A by Merik DAK \fti Merik bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0720 \recid 150202143906511948894615 \start 0:16:37.723 \end 0:16:39.868 \sp YMNLID \tx namua t͡ʃeʔ meriʔ? "naʔ ŋuliaŋ gua" t͡ʃeʔᵃ xx. \mb namua t͡ʃeʔ meriʔ naʔ n- guliaŋ gua t͡ʃeʔ -ᵃ xx \ge what say Merik want N- lie.down also say -A xx \fti pak kata Merik? "dia mau bergolek juga" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0721 \recid 150202143906127636401262 \start 0:16:37.725 \end 0:16:39.265 \sp EXPLID \tx "oy, maluŋ keʔ uɣaŋ". \mb oy maluŋ keʔ uɣaŋ \ge EXCL embarrassed same person \fti "malu sama orang".

\ref TPN-20140926-LID.0722 \recid 150202143906324636718258 \start 0:16:39.923 \end 0:16:40.828 \sp EXPLID \tx "oy maluŋ keʔ uɣaŋ". \mb oy maluŋ keʔ uɣaŋ \ge EXCL embarrassed same person \fti "malu sama orang".

\ref TPN-20140926-LID.0723 \recid 150202143906182277351617 \start 0:16:41.08 \end 0:16:42.34 \sp EXPLID \tx "a səbuatᵃ la uɣaŋ d͡ʒatuh weʔ uɣaŋ laʔ". \mb a səbuat -ᵃ la uɣaŋ d͡ʒatuh weʔ uɣaŋ laʔ \ge EXCL say.A -A furthermore person fall by person later \fti "nanti orang kira kita jatuh".

\ref TPN-20140926-LID.0724 \recid 150202143906331160170770 \start 0:16:42.348 \end 0:16:43.273 \sp EXPLID \tx uɣaŋ lah niŋuʔ d͡ʒoa giŋ ka. \mb uɣaŋ lah n- tiŋuʔ d͡ʒoa giŋ ka \ge person PAST N- see also again KA \fti orang sudah banyak melihat.

\ref TPN-20140926-LID.0725 \recid 150202143906721749471592 \start 0:16:43.468 \end 0:16:44.188 \sp EXPLID \tx tuŋ mode uɣaŋ d͡ʒatuh. \mb tuŋ mode uɣaŋ d͡ʒatuh \ge that from person fall \fti seperti orang jatuh dari motor.

\ref TPN-20140926-LID.0726 \recid 150202143906404813264030 \start 0:16:43.481 \end 0:16:44.911 \sp YMNLID \tx uɣaŋ baɲaʔ barəmbuʔ yeh. \mb uɣaŋ baɲaʔ ba- rəmbuʔ yeh \ge person a.lot BA- tight EXCL \fti banyak orang berkumpul.

\ref TPN-20140926-LID.0727 \recid 150202143906138226788816 \start 0:16:44.599 \end 0:16:45.484 \sp EXPLID \tx o uɣaŋ neh. \mb o uɣaŋ neh \ge EXCL person this \fti orang ini.

\ref TPN-20140926-LID.0728 \recid 150202143906602551829721 \start 0:16:45.634 \end 0:16:46.704 \sp EXPLID \tx diŋsusuduᵃ onda weʔᵃ ka. \mb diŋ- su- suduŋ -ᵃ onda weʔ -ᵃ ka \ge DING- PART.thrust- thrust -A motorcycle by -A KA \fti diletakkan nya motor di tepi.

\ref TPN-20140926-LID.0729 \recid 150202143906203464941633 \start 0:16:47.03 \end 0:16:49.29 \sp EXPLID \tx a diŋtaʔᵃ onda tətəpiŋ d͡ʒalan neh e. \mb a diŋ- lətaʔ -ᵃ onda tə- təpiŋ d͡ʒalan neh e \ge EXCL DING- place -A motorcycle PART.edge- edge walk this EXCL \fti diletakkan nya motor di tepi jalan.

\ref TPN-20140926-LID.0730 \recid 150202143906343774209171 \start 0:16:48.498 \end 0:16:49.283 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0731 \recid 150202143906757203312683 \start 0:16:49.303 \end 0:16:50.205 \sp EXPLID \tx biya daʔ napaʔᵃ me tuŋ ah. \mb biya daʔ n- tapaʔ -ᵃ me tuŋ ah \ge let NEG N- seen -A like that AH \fti biar tidak kelihatan.

\ref TPN-20140926-LID.0732 \recid 150202143906213401557085 \start 0:16:50.218 \end 0:16:51.093 \sp EXPLID \tx təgaʔ d͡ʒoa uɣaŋ neh ka. \mb təgaʔ d͡ʒoa uɣaŋ neh ka \ge stand also person this KA \fti orang ini berdiri saja.

\ref TPN-20140926-LID.0733 \recid 150202143906843010867945 \start 0:16:51.41 \end 0:16:53.23 \sp EXPLID \tx "lah lid, lah mendiŋan lid?" t͡ʃeʔ uɣaŋ neh ka. \mb lah lid lah mendiŋan lid t͡ʃeʔ uɣaŋ neh ka \ge PAST Lid PAST fairing Lid say person this KA \fti "sudah mendingan Lid?" kata orang ini.

\ref TPN-20140926-LID.0734 \recid 150202143906999141645337 \start 0:16:53.405 \end 0:16:53.73 \sp EXPLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0735 \recid 150202143906351688201399 \start 0:16:53.99 \end 0:16:55.085 \sp EXPLID \tx adu la məɣiŋ d͡ʒeket ka. \mb adu la m- bəɣiŋ d͡ʒeket ka \ge exist furthermore N- give jacket KA \fti ada yang memberi jaket.

\ref TPN-20140926-LID.0736 \recid 150202143906183882123138 \start 0:16:55.325 \end 0:16:56.8 \sp EXPLID \tx "a sukup lid ah" t͡ʃeʔᵃ. \mb a sukup lid ah t͡ʃeʔ -ᵃ \ge EXCL closed Lid AH say -A \fti "ditutup" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0737 \recid 150202143906512523751100 \start 0:16:56.8 \end 0:16:57.555 \sp EXPLID \tx sukup lah ambo ka ka. \mb sukup lah ambo ka ka \ge closed just 1 this KA \fti tolong tutup saya.

\ref TPN-20140926-LID.0738 \recid 150202143906633589584240 \start 0:16:57.57 \end 0:16:58.565 \sp EXPLID \tx mode mayat matiŋ e. \mb mode mayat matiŋ e \ge from human.corpse dead EXCL \fti seperti mayat.

\ref TPN-20140926-LID.0739 \recid 150202143906628435862529 \start 0:16:58.575 \end 0:16:59.835 \sp EXPLID \tx poman poman uɣaŋ matiŋ. \mb poman poman uɣaŋ matiŋ \ge how how person dead \fti seperti orang yang sudah meninggal.

\ref TPN-20140926-LID.0740 \recid 150202143906141713770758 \start 0:17:00.02 \end 0:17:02.845 \sp EXPLID \tx poman uɣaŋ matiŋ te, poman ɣaŋ matiŋ namua? \mb poman uɣaŋ matiŋ te poman ɣaŋ matiŋ namua \ge how person dead x how person dead what \fti gimana orang meninggal?

\ref TPN-20140926-LID.0741 \recid 150202143906166253780061 \start 0:17:00.28 \end 0:17:01.675 \sp YMNLID \tx keʔ kəbun te neh yeh. \mb keʔ kəbun te neh yeh \ge LOC garden tea this EXCL \fti di kebun teh.

\ref TPN-20140926-LID.0742 \recid 150202143906754234457667 \start 0:17:03.06 \end 0:17:04.435 \sp EXPLID \tx matiŋ d͡ʒatuh onda e. \mb matiŋ d͡ʒatuh onda e \ge dead fall motorcycle EXCL \fti orang meninggal yang jatuh dari motor.

\ref TPN-20140926-LID.0743 \recid 150202143906384444316895 \start 0:17:04.49 \end 0:17:05.36 \sp EXPLID \tx ɲu lah matiŋ. \mb ɲu lah matiŋ \ge 3 PAST dead \fti dia sudah meninggal.

\ref TPN-20140926-LID.0744 \recid 150202143906395859627891 \start 0:17:05.368 \end 0:17:06.193 \sp EXPLID \tx uɣaŋ d͡ʒatuh onda. \mb uɣaŋ d͡ʒatuh onda \ge person fall motorcycle \fti orang jatuh dari motor.

\ref TPN-20140926-LID.0745 \recid 150202143906966826199599 \start 0:17:05.593 \end 0:17:06.443 \sp YMNLID \tx gele nukupᵃ. \mb gele n- sukup -ᵃ \ge continue N- closed -A \fti langsung ditutupnya.

\ref TPN-20140926-LID.0746 \recid 150202143906946695845014 \start 0:17:06.231 \end 0:17:07.331 \sp EXPLID \tx gele nukupᵃ ka. \mb gele n- sukup -ᵃ ka \ge continue N- closed -A KA \fti langsung ditutupnya.

\ref TPN-20140926-LID.0747 \recid 150202143906747948262467 \start 0:17:07.654 \end 0:17:08.309 \sp EXPLID \tx bəlum. \mb bəlum \ge not.yet \fti belum.

\ref TPN-20140926-LID.0748 \recid 150202143906538750661164 \start 0:17:08.814 \end 0:17:10.279 \sp EXPLID \tx ambo ka bo masih pəniaŋ giŋ. \mb ambo ka bo masih pəniaŋ giŋ \ge 1 KA 1 still dizzy again \fti saya masih pusing.

\ref TPN-20140926-LID.0749 \recid 150202143906500380920664 \start 0:17:10.294 \end 0:17:10.634 \sp EXPLID \tx masih pəniaŋ. \mb masih pəniaŋ \ge still dizzy \fti masih pusing.

\ref TPN-20140926-LID.0750 \recid 150202143906269147332384 \start 0:17:10.662 \end 0:17:11.197 \sp EXPLID \tx me tuŋ ban. \mb me tuŋ ban \ge like that 2 \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0751 \recid 150202143906428531474666 \start 0:17:11.327 \end 0:17:12.322 \sp EXPLID \tx adu gaʔ limu mənit daʔ. \mb adu gaʔ limu mənit daʔ \ge exist fairly five minute DAK \fti sekitar lima menit.

\ref TPN-20140926-LID.0752 \recid 150202143906170532486820 \start 0:17:12.522 \end 0:17:13.132 \sp EXPLID \tx a udah tuŋ. \mb a udah tuŋ \ge EXCL PFCT that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0753 \recid 150202143906264941445085 \start 0:17:13.335 \end 0:17:13.865 \sp EXPLID \tx udah tuŋ daʔ. \mb udah tuŋ daʔ \ge PFCT that DAK \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0754 \recid 150202143906160322457877 \start 0:17:14.148 \end 0:17:14.793 \sp EXPLID \tx "lah lid?" t͡ʃeʔ uɣaŋ. \mb lah lid t͡ʃeʔ uɣaŋ \ge PAST Lid say person \fti "sudah LId?" kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.0755 \recid 150202143906900437994766 \start 0:17:14.798 \end 0:17:15.788 \sp EXPLID \tx oh, lah babəliŋ aiy la ka. \mb oh lah ba- bəliŋ aiy la ka \ge OH PAST BA- buy water furthermore KA \fti sudah dibelinya air.

\ref TPN-20140926-LID.0756 \recid 150202143906712604386917 \start 0:17:15.966 \end 0:17:17.506 \sp EXPLID \tx "minum a minum ah" tuŋ t͡ʃeʔ uɣaŋ. \mb minum a minum ah tuŋ t͡ʃeʔ uɣaŋ \ge drink EXCL drink AH that say person \fti "minum" itu kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.0757 \recid 150202143906504452018579 \start 0:17:17.824 \end 0:17:18.714 \sp EXPLID \tx "a lah lid?". \mb a lah lid \ge EXCL PAST Lid \fti "sudah Lid?".

\ref TPN-20140926-LID.0758 \recid 150202143906565993944461 \start 0:17:18.835 \end 0:17:19.675 \sp EXPLID \tx tuŋ lah tibu miŋ ka. \mb tuŋ lah tibu kamiŋ ka \ge that PAST arrive 1PL KA \fti terus, kami sudah sampai.

\ref TPN-20140926-LID.0759 \recid 150202143906303155798930 \start 0:17:19.868 \end 0:17:21.62 \sp EXPLID \tx "a bo lah udah" t͡ʃeʔ bo. \mb a bo lah udah t͡ʃeʔ bo \ge EXCL 1 PAST PFCT say 1 \fti "saya sudah selesai" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0760 \recid 150202143906788408638629 \start 0:17:21.62 \end 0:17:22.665 \sp EXPLID \tx "muh lah waʔ paiŋ giŋ" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb muh lah waʔ paiŋ giŋ t͡ʃeʔ bo la ka \ge want LAH 1PL go again say 1 furthermore KA \fti "kita pergi lagi" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0761 \recid 150202143906248113649198 \start 0:17:22.67 \end 0:17:23.265 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0762 \recid 150202143906740811894181 \start 0:17:23.175 \end 0:17:23.645 \sp EXPLID \tx alah. \mb alah \ge PFCT \fti sudah.

\ref TPN-20140926-LID.0763 \recid 150202143906942768988338 \start 0:17:23.695 \end 0:17:24.725 \sp EXPLID \tx paliaŋ sabəta lah ban t͡ʃiŋ. \mb paliaŋ sabəta lah ban at͡ʃiŋ \ge most moment just 2 older.sister \fti sebentar saja.

\ref TPN-20140926-LID.0764 \recid 150202143906396098714554 \start 0:17:24.483 \end 0:17:25.878 \sp YMNLID \tx lewat la daʔ e ban neh. \mb lewat la daʔ e ban neh \ge very furthermore NEG EXCL 2 NEH \fti kamu keterlaluan.

\ref TPN-20140926-LID.0765 \recid 150202143906717579325567 \start 0:17:24.893 \end 0:17:26.128 \sp EXPLID \tx sapuluh mənit adu ban t͡ʃiŋ. \mb sa- puluh mənit adu ban at͡ʃiŋ \ge SA- ten minute exist 2 older.sister \fti sekitar sepuluh menit.

\ref TPN-20140926-LID.0766 \recid 150202143906597647149860 \start 0:17:26.55 \end 0:17:28.04 \sp YMNLID \tx a mode tuŋ yu pəniaŋ matah me tuŋ neh. \mb a mode tuŋ yu pəniaŋ matah me tuŋ neh \ge EXCL from that yes dizzy raw like that NEH \fti kalau seperti itu memang pusing mentah namanya.

\ref TPN-20140926-LID.0767 \recid 150202143906892628474998 \start 0:17:26.55 \end 0:17:28.04 \sp EXPLID \tx a udah, iyu. \mb a udah iyu \ge EXCL PFCT yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0768 \recid 150202143906446289644622 \start 0:17:28.118 \end 0:17:29.173 \sp EXPLID \tx tuŋ pəniaŋ matah namuᵃ neh. \mb tuŋ pəniaŋ matah namu -ᵃ neh \ge that dizzy raw name -A NEH \fti pusing mentah namanya.

\ref TPN-20140926-LID.0769 \recid 150202143906833320636022 \start 0:17:29.708 \end 0:17:31.168 \sp EXPLID \tx a udah tuŋ d͡ʒagu bo giŋ. \mb a udah tuŋ d͡ʒagu bo giŋ \ge EXCL PFCT that rise 1 again \fti setelah itu, saya bangun.

\ref TPN-20140926-LID.0770 \recid 150202143906416603078459 \start 0:17:31.44 \end 0:17:32.685 \sp EXPLID \tx a kakakah la gəlaʔ ka. \mb a kakakah la gəlaʔ ka \ge EXCL IMIT furthermore laughter KA \fti saya tertawa.

\ref TPN-20140926-LID.0771 \recid 150202143906783645066012 \start 0:17:32.73 \end 0:17:33.65 \sp EXPLID \tx tuŋ uɣaŋ neh kakah gəlaʔ ka. \mb tuŋ uɣaŋ neh kakah gəlaʔ ka \ge that person this IMIT laughter KA \fti orang itu juga tertawa.

\ref TPN-20140926-LID.0772 \recid 150202143906966366732166 \start 0:17:33.833 \end 0:17:34.853 \sp EXPLID \tx "babayo ilid ka ram". \mb ba- bayo ilid ka ram \ge BA- danger Ilid this RAM \fti "Ilid berbahaya".

\ref TPN-20140926-LID.0773 \recid 150202143906516743000829 \start 0:17:35.125 \end 0:17:36.19 \sp EXPLID \tx "tadiŋ sakit neh poman neh?". \mb tadiŋ sakit neh poman neh \ge earlier hurt this how NEH \fti "tadi sakitnya gimana?".

\ref TPN-20140926-LID.0774 \recid 150202143906915131705719 \start 0:17:36.21 \end 0:17:37.3 \sp EXPLID \tx "idaʔ" t͡ʃeʔ bo ka. \mb idaʔ t͡ʃeʔ bo ka \ge NEG say 1 KA \fti "tidak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0775 \recid 150202143906243383262632 \start 0:17:36.423 \end 0:17:37.878 \sp YMNLID \tx tuŋ yu aduᵃ t͡ʃubuᵃ daʔ bo neh. \mb tuŋ yu adu -ᵃ t͡ʃubu -ᵃ daʔ bo neh \ge that yes exist -A try -A NEG 1 NEH \fti saya tidak ada mencoba seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0776 \recid 150202143906236888119997 \start 0:17:37.888 \end 0:17:38.848 \sp YMNLID \tx bo mabuʔ ne t͡ʃoʔ. \mb bo mabuʔ ne t͡ʃoʔ \ge 1 vomit REL often \fti saya sering muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0777 \recid 150202143906118787236325 \start 0:17:38.186 \end 0:17:39.131 \sp EXPLID \tx bo bo pənah me tuŋ. \mb bo bo pənah me tuŋ \ge 1 1 ever like that \fti saya pernah seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0778 \recid 150202143906492043864447 \start 0:17:39.495 \end 0:17:41.625 \sp YMNLID \tx manakiŋ manakiŋ bukit.liŋgo neh ah. \mb ma- n- dakiŋ ma- n- dakiŋ bukit.liŋgo neh ah \ge MA- N- climb MA- N- climb Bukit.Linggo this AH \fti mendaki Bukit Linggo.

\ref TPN-20140926-LID.0779 \recid 150202143906514992015808 \start 0:17:41.628 \end 0:17:42.488 \sp YMNLID \tx adu gua bo pəniaŋ neh. \mb adu gua bo pəniaŋ neh \ge exist also 1 dizzy NEH \fti saya juga pusing.

\ref TPN-20140926-LID.0780 \recid 150202143906722080319560 \start 0:17:42.481 \end 0:17:43.221 \sp EXPLID \tx liŋgo manu? \mb liŋgo manu \ge Linggo which \fti Linggo di mana?

\ref TPN-20140926-LID.0781 \recid 150202143906324655805947 \start 0:17:43.415 \end 0:17:45.135 \sp YMNLID \tx bukit.liŋgo d͡ʒed͡ʒiŋ ka ah. \mb bukit.liŋgo d͡ʒed͡ʒiŋ ka ah \ge Bukit.Linggo Air.Haji this AH \fti Bukit Linggo di Air Haju.

\ref TPN-20140926-LID.0782 \recid 150202143906392047947784 \start 0:17:44.903 \end 0:17:45.363 \sp EXPLID \tx oh. \mb oh \ge OH \fti oh.

\ref TPN-20140926-LID.0783 \recid 150202143906571671220380 \start 0:17:45.366 \end 0:17:45.971 \sp YMNLID \tx daʔ duᵃ nakiᵃ? \mb daʔ adu -ᵃ n- daki -ᵃ \ge NEG exist -A N- climb.A -A \fti ada mendaki?

\ref TPN-20140926-LID.0784 \recid 150202143906708028677896 \start 0:17:46.176 \end 0:17:46.576 \sp EXPLID \tx duᵃ daʔ. \mb adu -ᵃ daʔ \ge exist -A NEG \fti tidak ada.

\ref TPN-20140926-LID.0785 \recid 150202143906557089319405 \start 0:17:46.79 \end 0:17:48.265 \sp YMNLID \tx yu paɣah, paɣah paɣah. \mb yu paɣah paɣah paɣah \ge yes very very very \fti sangat.

\ref TPN-20140926-LID.0786 \recid 150202143906242458891263 \start 0:17:48.4 \end 0:17:49.84 \sp YMNLID \tx daɣiŋ penan neh ah ka tapan. \mb daɣiŋ penan neh ah ka tapan \ge from Painan this AH to Tapan \fti dari Painan ke Tapan.

\ref TPN-20140926-LID.0787 \recid 150202143906671003587031 \start 0:17:50.208 \end 0:17:51.038 \sp YMNLID \tx ɲu paliaŋ teŋgiᵃ. \mb ɲu paliaŋ teŋgi -ᵃ \ge 3 very high.A -A \fti dia yang paling tinggi.

\ref TPN-20140926-LID.0788 \recid 150202143907757362225185 \start 0:17:52.315 \end 0:17:54.21 \sp YMNLID \tx daʔ a namua neh ah. \mb daʔ a namua neh ah \ge NEG EXCL what this AH \fti tidak.

\ref TPN-20140926-LID.0789 \recid 150202143907525657275132 \start 0:17:54.21 \end 0:17:55.64 \sp YMNLID \tx daerah penan keʔ sika tauᵃ daʔ pula bo. \mb daerah penan keʔ sika tau -ᵃ daʔ pula bo \ge region Painan LOC this know.A -A NEG furthermore 1 \fti saya tidak tau kalau dari Painan ke sini.

\ref TPN-20140926-LID.0790 \recid 150202143907224891542456 \start 0:17:56.275 \end 0:17:58.345 \sp YMNLID \tx tuŋ daʔ, ambo manakiŋ neh pakay d͡ʒaket ka. \mb tuŋ daʔ ambo ma- n- dakiŋ neh pakay d͡ʒaket ka \ge that NEG 1 MA- N- climb this use jacket KA \fti saya mendaki pakai jeket.

\ref TPN-20140926-LID.0791 \recid 150202143907456911937892 \start 0:17:58.353 \end 0:17:59.868 \sp YMNLID \tx pakay d͡ʒaket pakay sawa pand͡ʒaŋ me tuŋ ah. \mb pakay d͡ʒaket pakay sawa pand͡ʒaŋ me tuŋ ah \ge use jacket use pants long like that AH \fti pakai jeket dan celana panjang.

\ref TPN-20140926-LID.0792 \recid 150202143907159608694817 \start 0:18:00.365 \end 0:18:00.82 \sp YMNLID \tx dah tuŋ. \mb sudah tuŋ \ge PFCT that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0793 \recid 150202143907715025192451 \start 0:18:00.885 \end 0:18:02.285 \sp YMNLID \tx lah manakiŋ saparo e. \mb lah ma- n- dakiŋ sa- paro e \ge PAST MA- N- climb SA- middle EXCL \fti sudah separoh mendaki.

\ref TPN-20140926-LID.0794 \recid 150202143907692994283651 \start 0:18:02.295 \end 0:18:02.635 \sp YMNLID \tx saparo. \mb sa- paro \ge SA- middle \fti separoh.

\ref TPN-20140926-LID.0795 \recid 150202143907292690480686 \start 0:18:02.645 \end 0:18:04.05 \sp YMNLID \tx saparo lum sapay lum. \mb sa- paro lum sapay lum \ge SA- middle not.yet arrive not.yet \fti belum sampai separoh.

\ref TPN-20140926-LID.0796 \recid 150202143907978792040281 \start 0:18:03.635 \end 0:18:04.345 \sp TINLID \tx baonda ka? \mb ba- onda ka \ge BA- motorcycle KA \fti pakai motor?

\ref TPN-20140926-LID.0797 \recid 150202143907703763668005 \start 0:18:04.058 \end 0:18:05.203 \sp YMNLID \tx ka baoto. \mb ka ba- oto \ge this BA- car \fti pakai mobil.

\ref TPN-20140926-LID.0798 \recid 150202143907322685040719 \start 0:18:05.218 \end 0:18:06.483 \sp YMNLID \tx bad͡ʒalan. \mb ba- d͡ʒalan \ge BA- street \fti berjalan.

\ref TPN-20140926-LID.0799 \recid 150202143907179506933549 \start 0:18:06.523 \end 0:18:07.453 \sp YMNLID \tx bukit neh. \mb bukit neh \ge hill this \fti Bukit ini.

\ref TPN-20140926-LID.0800 \recid 150202143907563245590496 \start 0:18:06.766 \end 0:18:08.266 \sp EXPLID \tx ɲu ŋapuᵃ kaban manakiŋ kiyun? \mb ɲu ŋ- apu -ᵃ kaban ma- n- dakiŋ kiyun \ge 3 N- what -A 2 MA- N- climb there \fti ngapain kamu mendaki di situ?

\ref TPN-20140926-LID.0801 \recid 150202143907632499103666 \start 0:18:08.275 \end 0:18:10.785 \sp YMNLID \tx e ibuŋ ka pakay maiy niyat deteh neh buɲiᵃ. \mb e ibuŋ ka pakay m- baiy niyat deteh neh buɲi -ᵃ \ge EXCL mother this use N- pay intention LOC.up this sound.A -A \fti ibu pergi membayar niat di atas bukit itu.

\ref TPN-20140926-LID.0802 \recid 150202143907810575257566 \start 0:18:10.785 \end 0:18:12.685 \sp YMNLID \tx adu kuburan gay kiyun. \mb adu kubur -an gay kiyun \ge exist grave -AN also there \fti di situ juga ada kuburan.

\ref TPN-20140926-LID.0803 \recid 150202143907949341455287 \start 0:18:11.038 \end 0:18:12.928 \sp EXPLID \tx pandi gele la maiy niyat keʔ bukit tuŋ. \mb pandi gele la m- baiy niyat keʔ bukit tuŋ \ge stupid continue furthermore N- pay intention LOC hill that \fti kamu bodoh, membayar niat di bukit itu.

\ref TPN-20140926-LID.0804 \recid 150202143907162954841507 \start 0:18:12.98 \end 0:18:13.875 \sp EXPLID \tx utuaŋ daʔ pesan. \mb utuaŋ daʔ pesan \ge lucky NEG faint \fti untung saja tida pingsan.

\ref TPN-20140926-LID.0805 \recid 150202143907997277642506 \start 0:18:12.985 \end 0:18:14.51 \sp YMNLID \tx tuŋ ambo ka panasaran e. \mb tuŋ ambo ka panasaran e \ge that 1 this curious EXCL \fti saya penasaran.

\ref TPN-20140926-LID.0806 \recid 150202143907162435469450 \start 0:18:14.685 \end 0:18:15.61 \sp YMNLID \tx ɲu ŋapuᵃ la uɣaŋ deteh? \mb ɲu ŋ- apu -ᵃ la uɣaŋ deteh \ge 3 N- what -A furthermore person LOC.up \fti ngapain orang di atas itu?

\ref TPN-20140926-LID.0807 \recid 150202143907398526370199 \start 0:18:15.61 \end 0:18:16.415 \sp YMNLID \tx ɲu t͡ʃoʔ niyan neh. \mb ɲu t͡ʃoʔ niyan neh \ge 3 often NIYAN NEH \fti dia sering.

\ref TPN-20140926-LID.0808 \recid 150202143907738931845872 \start 0:18:16.415 \end 0:18:17.57 \sp YMNLID \tx uɣaŋ kumbuaŋ neh kiyun neh. \mb uɣaŋ kumbuaŋ neh kiyun neh \ge person Kumbuang this there NEH \fti orang Kumbuang ke situ.

\ref TPN-20140926-LID.0809 \recid 150202143907206102922698 \start 0:18:17.58 \end 0:18:18.815 \sp YMNLID \tx ɲu uɣaŋ daerah. \mb ɲu uɣaŋ daerah \ge 3 person region \fti orang di daerah.

\ref TPN-20140926-LID.0810 \recid 150202143907445340545801 \start 0:18:18.82 \end 0:18:20.64 \sp YMNLID \tx ɲu baʔ neh leh uɣaŋ namua neh uɣaŋ. \mb ɲu baʔ neh d͡ʒəleh uɣaŋ namua neh uɣaŋ \ge 3 father this clear person what this person \fti bapak.

\ref TPN-20140926-LID.0811 \recid 150202143907158486886043 \start 0:18:21.175 \end 0:18:22.64 \sp YMNLID \tx namua neh uɣaŋ lagan. \mb namua neh uɣaŋ lagan \ge what this person Lagan \fti orang Lagan.

\ref TPN-20140926-LID.0812 \recid 150202143907437682225508 \start 0:18:22.645 \end 0:18:23.865 \sp YMNLID \tx lah bawahᵃ neh lagan. \mb bəlah bawah -ᵃ neh lagan \ge side under -A this Lagan \fti di bawahnya daerah Lagan.

\ref TPN-20140926-LID.0813 \recid 150202143907818407568986 \start 0:18:23.873 \end 0:18:25.533 \sp YMNLID \tx deteahᵃ neh ah gunuaŋ liŋgo neh ah. \mb deteah -ᵃ neh ah gunuaŋ liŋgo neh ah \ge LOC.up.A -A NEH AH mountain Linggo this AH \fti di atas nya gunung Linggo.

\ref TPN-20140926-LID.0814 \recid 150202143907601699362089 \start 0:18:25.961 \end 0:18:26.456 \sp YMNLID \tx tuŋ daʔ. \mb tuŋ daʔ \ge that NEG \fti tidak.

\ref TPN-20140926-LID.0815 \recid 150202143907608608883385 \start 0:18:26.936 \end 0:18:28.186 \sp YMNLID \tx gele bo nakiŋ tuŋ dəkeʔ ka. \mb gele bo n- dakiŋ tuŋ dəkeʔ ka \ge continue 1 N- climb that near KA \fti saya mendaki.

\ref TPN-20140926-LID.0816 \recid 150202143907519706686306 \start 0:18:28.364 \end 0:18:29.839 \sp YMNLID \tx tuŋ dikit du sta baɣuᵃ. \mb tuŋ dikit adu sabəta baɣu -ᵃ \ge that a.little exist moment new.A -A \fti baru sebentar.

\ref TPN-20140926-LID.0817 \recid 150202143907418105757142 \start 0:18:30.199 \end 0:18:30.959 \sp YMNLID \tx bo manakiŋ neh. \mb bo ma- n- dakiŋ neh \ge 1 MA- N- climb NEH \fti saya mendaki.

\ref TPN-20140926-LID.0818 \recid 150202143907356062602670 \start 0:18:31.66 \end 0:18:32.985 \sp YMNLID \tx kəlam d͡ʒoa paliyeʔ bo neh giŋ. \mb kəlam d͡ʒoa pa- liyeʔ bo neh giŋ \ge dark also PA- see 1 this again \fti penglihatan saya sudah gelap.

\ref TPN-20140926-LID.0819 \recid 150202143907636442020488 \start 0:18:33 \end 0:18:33.905 \sp YMNLID \tx e weʔ aŋiʔ tepua. \mb e weʔ aŋiʔ tepua \ge EXCL by hot possible \fti mungkin karena panas.

\ref TPN-20140926-LID.0820 \recid 150202143907190197776118 \start 0:18:33.91 \end 0:18:34.795 \sp YMNLID \tx kəlam d͡ʒoa paliyeʔ bo neh. \mb kəlam d͡ʒoa pa- liyeʔ bo neh \ge dark also PA- see 1 NEH \fti gelap penglihatan saya.

\ref TPN-20140926-LID.0821 \recid 150202143907662723301024 \start 0:18:34.96 \end 0:18:35.885 \sp YMNLID \tx a t͡ʃaɣiŋ paduduʔ bo ka giŋ. \mb a t͡ʃaɣiŋ pa- duduʔ bo ka giŋ \ge FILL look.for PA- sit 1 this again \fti saya mencari tempat duduk.

\ref TPN-20140926-LID.0822 \recid 150202143907817315818554 \start 0:18:36.08 \end 0:18:36.93 \sp YMNLID \tx "salahᵃ?" t͡ʃeʔ uɣaŋ la ka. \mb salah -ᵃ t͡ʃeʔ uɣaŋ la ka \ge why -A say person furthermore KA \fti "kenapa?" kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.0823 \recid 150202143907961542238200 \start 0:18:37.195 \end 0:18:38.54 \sp YMNLID \tx "aduᵃ daʔ, palu bo ka pəniaŋ ah". \mb adu -ᵃ daʔ palu bo ka pəniaŋ ah \ge exist -A NEG head 1 this dizzy AH \fti "kepala saya pusing".

\ref TPN-20140926-LID.0824 \recid 150202143907407987226312 \start 0:18:38.55 \end 0:18:39.39 \sp YMNLID \tx "namua salahᵃ ka?" t͡ʃeʔ bo. \mb namua salah -ᵃ ka t͡ʃeʔ bo \ge what why -A this say 1 \fti "kenapa ini?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0825 \recid 150202143907182364682666 \start 0:18:39.398 \end 0:18:40.943 \sp YMNLID \tx "təloʔ daʔ giŋ, bo naʔ baliʔ ah" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb təloʔ daʔ giŋ bo naʔ baliʔ ah t͡ʃeʔ bo la ka \ge able NEG again 1 want return AH say 1 furthermore KA \fti "saya tidak kuat, saya mau pulang" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0826 \recid 150202143907840263876038 \start 0:18:41.1 \end 0:18:42.28 \sp YMNLID \tx "bukaʔ d͡ʒeket bukaʔ d͡ʒeket neh" t͡ʃeʔᵃ. \mb bukaʔ d͡ʒeket bukaʔ d͡ʒeket neh t͡ʃeʔ -ᵃ \ge open jacket open jacket NEH say -A \fti "buka jaket" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0827 \recid 150202143907552888689236 \start 0:18:42.323 \end 0:18:42.908 \sp YMNLID \tx gele bukaʔ d͡ʒeket. \mb gele bukaʔ d͡ʒeket \ge continue open jacket \fti saya langsung buka jaket.

\ref TPN-20140926-LID.0828 \recid 150202143907783816965435 \start 0:18:42.918 \end 0:18:43.383 \sp YMNLID \tx tuŋ baɣuᵃ. \mb tuŋ baɣu -ᵃ \ge that new.A -A \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0829 \recid 150202143907932596514931 \start 0:18:43.54 \end 0:18:44.095 \sp YMNLID \tx tadiŋ yu gua. \mb tadiŋ yu gua \ge earlier yes also \fti tadi juga.

\ref TPN-20140926-LID.0830 \recid 150202143907660350443748 \start 0:18:44.1 \end 0:18:45.01 \sp YMNLID \tx paso mukaʔ d͡ʒilbap. \mb paso m- bukaʔ d͡ʒilbap \ge force N- open headdress \fti saya terpaksa membuka jilbab.

\ref TPN-20140926-LID.0831 \recid 150202143907199652846204 \start 0:18:45.175 \end 0:18:47.14 \sp YMNLID \tx gaʔ tiŋ bo weʔ aŋiʔ neh muh gua pəniaŋ tiŋ bo. \mb gaʔ tiŋ bo weʔ aŋiʔ neh muh gua pəniaŋ tiŋ bo \ge fairly liver 1 by hot this want also dizzy liver 1 \fti saya pusing mungkin karena panas.

\ref TPN-20140926-LID.0832 \recid 150202143907374063714546 \start 0:18:46.715 \end 0:18:47.96 \sp EXPLID \tx yu, weʔ aŋiʔ muh gua pəniaŋ. \mb yu weʔ aŋiʔ muh gua pəniaŋ \ge yes by hot want also dizzy \fti iya, karena panas kita bisa pusing.

\ref TPN-20140926-LID.0833 \recid 150202143907975563604430 \start 0:18:48.39 \end 0:18:49.21 \sp YMNLID \tx pəniaŋ gua bo weʔᵃ. \mb pəniaŋ gua bo weʔ -ᵃ \ge dizzy also 1 by -A \fti saya juga pusing.

\ref TPN-20140926-LID.0834 \recid 150202143907737596281384 \start 0:18:49.213 \end 0:18:50.828 \sp YMNLID \tx tuŋ yu aduᵃ daʔ namua bo kiyun. \mb tuŋ yu adu -ᵃ daʔ namua bo kiyun \ge that yes exist -A NEG what 1 there \fti saya tidak ada ke situ.

\ref TPN-20140926-LID.0835 \recid 150202143907800838927691 \start 0:18:49.888 \end 0:18:51.283 \sp EXPLID \tx a ambo la giŋ t͡ʃiŋ. \mb a ambo la giŋ at͡ʃiŋ \ge EXCL 1 furthermore again older.sister \fti saya.

\ref TPN-20140926-LID.0836 \recid 150202143907965620796428 \start 0:18:51.663 \end 0:18:52.518 \sp YMNLID \tx pakay mutah daʔ. \mb pakay mutah daʔ \ge use vomit NEG \fti tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0837 \recid 150202143907626828525727 \start 0:18:51.67 \end 0:18:52.93 \sp TINLID \tx baliʔ malamᵃ mutah teda gay. \mb baliʔ malam -ᵃ mutah teda gay \ge return night -A vomit NEG GAY \fti mungkin tidak muntah kalau kamu pulang malam.

\ref TPN-20140926-LID.0838 \recid 150202143907771142019936 \start 0:18:53.025 \end 0:18:53.58 \sp TINLID \tx paiŋ malamᵃ. \mb paiŋ malam -ᵃ \ge go night -A \fti pergi malam.

\ref TPN-20140926-LID.0839 \recid 150202143907535240050637 \start 0:18:53.575 \end 0:18:55.975 \sp YMNLID \tx kalaw a bo malamᵃ ka paɣah sənãᵃ neh. \mb kalaw a bo malam -ᵃ ka paɣah sənã -ᵃ neh \ge TOP EXCL 1 night -A this very enjoy.A -A NEH \fti kalau saya pergi malam, saya sangat senang.

\ref TPN-20140926-LID.0840 \recid 150202143907701889139180 \start 0:18:56.16 \end 0:18:58.22 \sp YMNLID \tx malamᵃ, hud͡ʒan naiʔ oto paɣah muhᵃ bo neh. \mb malam -ᵃ hud͡ʒan naiʔ oto paɣah muh -ᵃ bo neh \ge night -A rain go.up car very want -A 1 NEH \fti saya suka naik mobil malamnya.

\ref TPN-20140926-LID.0841 \recid 150202143907574720475868 \start 0:18:58.225 \end 0:18:59.515 \sp YMNLID \tx na lah ambo basah-basah me ka ah. \mb na lah ambo basah ~ basah me ka ah \ge let LAH 1 met ~ met like this AH \fti biar lah saya basah-basah seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0842 \recid 150202143907125447774445 \start 0:18:59.53 \end 0:19:00.94 \sp YMNLID \tx ambo daʔ ka mabuʔ daʔ. \mb ambo daʔ ka mabuʔ daʔ \ge 1 NEG want vomit DAK \fti saya tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0843 \recid 150202143907296464872639 \start 0:19:00.953 \end 0:19:01.668 \sp YMNLID \tx me tuŋ ah. \mb me tuŋ ah \ge like that AH \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0844 \recid 150202143907890145206683 \start 0:19:01.9 \end 0:19:02.575 \sp YMNLID \tx na lah bo basah. \mb na lah bo basah \ge let LAH 1 met \fti biar saya basah.

\ref TPN-20140926-LID.0845 \recid 150202143907969546810303 \start 0:19:02.58 \end 0:19:03.35 \sp YMNLID \tx sipiᵃ basah. \mb sipi -ᵃ basah \ge edge.A -A met \fti kalau duduk di tepi kita basah.

\ref TPN-20140926-LID.0846 \recid 150202143907824820934840 \start 0:19:03.363 \end 0:19:04.338 \sp YMNLID \tx ambo muh sipiᵃ. \mb ambo muh sipi -ᵃ \ge 1 want edge.A -A \fti saya mau di tepi.

\ref TPN-20140926-LID.0847 \recid 150202143907907468715867 \start 0:19:04.338 \end 0:19:04.573 \sp YMNLID \tx tuŋ ah. \mb tuŋ ah \ge that AH \fti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0848 \recid 150202143907684097525011 \start 0:19:04.578 \end 0:19:04.933 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0849 \recid 150202143907261987878661 \start 0:19:05.178 \end 0:19:05.878 \sp YMNLID \tx mabuʔ daʔ bo neh. \mb mabuʔ daʔ bo neh \ge vomit NEG 1 NEH \fti saya tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0850 \recid 150202143907377471169409 \start 0:19:05.881 \end 0:19:06.496 \sp YMNLID \tx malamᵃ. \mb malam -ᵃ \ge night -A \fti malamnya.

\ref TPN-20140926-LID.0851 \recid 150202143907611698989755 \start 0:19:06.506 \end 0:19:07.176 \sp YMNLID \tx ud͡ʒan-ud͡ʒan. \mb ud͡ʒan ~ ud͡ʒan \ge rain ~ rain \fti hujan-hujan.

\ref TPN-20140926-LID.0852 \recid 150202143907659317913557 \start 0:19:07.669 \end 0:19:08.394 \sp YMNLID \tx duᵃ daʔ mabuʔ neh. \mb adu -ᵃ daʔ mabuʔ neh \ge exist -A NEG vomit NEH \fti tidak kan muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0853 \recid 150202143907640669046108 \start 0:19:08.434 \end 0:19:09.084 \sp EXPLID \tx a udah tuŋ? \mb a udah tuŋ \ge EXCL PFCT that \fti terus?

\ref TPN-20140926-LID.0854 \recid 150202143907507257612980 \start 0:19:08.722 \end 0:19:09.772 \sp TINLID \tx barakeʔ malamᵃ neh. \mb barakeʔ malam -ᵃ neh \ge go night -A NEH \fti berangkat malam.

\ref TPN-20140926-LID.0855 \recid 150202143907792835257900 \start 0:19:08.722 \end 0:19:09.772 \sp YMNLID \tx d͡ʒam seŋah tigu diŋ gua. \mb d͡ʒam se- təŋah tigu d͡ʒadiŋ gua \ge hour SE- middle three become also \fti jam setengah tiga juga tidak apa-apa.

\ref TPN-20140926-LID.0856 \recid 150202143907408086322201 \start 0:19:10.125 \end 0:19:11.355 \sp YMNLID \tx mənda daʔ baliʔ malamᵃ. \mb mənda daʔ baliʔ malam -ᵃ \ge want NEG return night -A \fti saya tidak mau pulang malam.

\ref TPN-20140926-LID.0857 \recid 150202143907242808886430 \start 0:19:11.558 \end 0:19:12.443 \sp YMNLID \tx adu kawan pida. \mb adu kawan pida \ge exist friend NEG \fti tidak ada teman.

\ref TPN-20140926-LID.0858 \recid 150202143908756125777959 \start 0:19:12.978 \end 0:19:13.858 \sp YMNLID \tx bo baniŋ tuŋ daʔ. \mb bo baniŋ tuŋ daʔ \ge 1 brave that NEG \fti saya tidak berani.

\ref TPN-20140926-LID.0859 \recid 150202143908515624318923 \start 0:19:13.976 \end 0:19:14.441 \sp YMNLID \tx barakeʔ malamᵃ. \mb barakeʔ malam -ᵃ \ge go night -A \fti berangkat malam.

\ref TPN-20140926-LID.0860 \recid 150202143908964160867546 \start 0:19:14.636 \end 0:19:15.741 \sp YMNLID \tx t͡ʃubuᵃ daʔ ka padaŋ ah. \mb t͡ʃubu -ᵃ daʔ ka padaŋ ah \ge try -A NEG to Padang AH \fti saya tidak pernah pergi ke Padang.

\ref TPN-20140926-LID.0861 \recid 150202143908267856810567 \start 0:19:16.061 \end 0:19:16.851 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0862 \recid 150202143908415932283131 \start 0:19:16.061 \end 0:19:16.851 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0863 \recid 150202143908805959089518 \start 0:19:16.061 \end 0:19:16.851 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0864 \recid 150202143908191043881885 \start 0:19:17.43 \end 0:19:18.73 \sp YMNLID \tx tah manu-manu labuahᵃ. \mb tah manu ~ manu labuah -ᵃ \ge don't.know which ~ which place.A -A \fti entah di mana tempatnya.

\ref TPN-20140926-LID.0865 \recid 150202143908939492923579 \start 0:19:18.813 \end 0:19:19.478 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0866 \recid 150202143908645871934387 \start 0:19:19.61 \end 0:19:20.545 \sp YMNLID \tx mənda daʔ e. \mb mənda daʔ e \ge want NEG EXCL \fti saya tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.0867 \recid 150202143908765422575920 \start 0:19:20.555 \end 0:19:21.865 \sp YMNLID \tx baniŋ paiŋ pasa ah. \mb baniŋ paiŋ pasa ah \ge brave go market AH \fti berani pergi ke pasar.

\ref TPN-20140926-LID.0868 \recid 150202143908189131120266 \start 0:19:20.565 \end 0:19:22.76 \sp EXPLID \tx ambo la giŋ ban, lah tuɣun daɣiŋ pesawat daʔ. \mb ambo la giŋ ban lah tuɣun daɣiŋ pesawat daʔ \ge 1 furthermore again 2 PAST down from air.plane DAK \fti saya sudah turun dari pesawat.

\ref TPN-20140926-LID.0869 \recid 150202143908303652540268 \start 0:19:23.235 \end 0:19:24.045 \sp EXPLID \tx tuɣun daɣiŋ pesawat kan. \mb tuɣun daɣiŋ pesawat kan \ge down from air.plane KAN \fti saya turun dari pesawat.

\ref TPN-20140926-LID.0870 \recid 150202143908673498560673 \start 0:19:24.263 \end 0:19:25.238 \sp EXPLID \tx "a lah lid?" t͡ʃeʔ uɣaŋ neh. \mb a lah lid t͡ʃeʔ uɣaŋ neh \ge EXCL PAST Lid say person NEH \fti "sudah Lid?" kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.0871 \recid 150202143908181516801193 \start 0:19:25.283 \end 0:19:25.988 \sp EXPLID \tx "lah" t͡ʃeʔ bo. \mb lah t͡ʃeʔ bo \ge PAST say 1 \fti "sudah" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0872 \recid 150202143908544794491119 \start 0:19:25.998 \end 0:19:27.148 \sp EXPLID \tx gele bo bad͡ʒalan ka. \mb gele bo ba- d͡ʒalan ka \ge continue 1 BA- street this \fti saya berjalan.

\ref TPN-20140926-LID.0873 \recid 150202143908686997109883 \start 0:19:27.361 \end 0:19:28.156 \sp EXPLID \tx udah tuŋ. \mb udah tuŋ \ge PFCT that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.0874 \recid 150202143908820637037883 \start 0:19:28.451 \end 0:19:29.821 \sp EXPLID \tx naiʔ lah oto ban. \mb naiʔ lah oto ban \ge go.up just car 2 \fti saya naik mobil.

\ref TPN-20140926-LID.0875 \recid 150202143908786609870054 \start 0:19:29.84 \end 0:19:32.75 \sp EXPLID \tx oto ka ka apo e ka stasiun kareta e. \mb oto ka ka apo e ka stasiun kareta.apiŋ e \ge car to to what EXCL to station train EXCL \fti naik mobil menuju stasiun kereta api.

\ref TPN-20140926-LID.0876 \recid 150202143908303433420974 \start 0:19:32.79 \end 0:19:33.488 \sp EXPLID \tx kareta.apiŋ. \mb kareta.apiŋ \ge train \fti kereta api.

\ref TPN-20140926-LID.0877 \recid 150202143908969955970811 \start 0:19:33.483 \end 0:19:33.868 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0878 \recid 150202143908480244582658 \start 0:19:34.008 \end 0:19:34.543 \sp EXPLID \tx paiŋ giŋ ka. \mb paiŋ giŋ ka \ge go again KA \fti pergi.

\ref TPN-20140926-LID.0879 \recid 150202143908640330581087 \start 0:19:34.948 \end 0:19:35.413 \sp EXPLID \tx tibu kiyun. \mb tibu kiyun \ge arrive there \fti sampai situ.

\ref TPN-20140926-LID.0880 \recid 150202143908575451108347 \start 0:19:36.703 \end 0:19:37.863 \sp YMNLID \tx e bo t͡ʃinan naiʔ kareta.apiŋ. \mb e bo t͡ʃinan naiʔ kareta.apiŋ \ge EXCL 1 want go.up train \fti saya mau naik kereta api.

\ref TPN-20140926-LID.0881 \recid 150202143908823752694809 \start 0:19:36.703 \end 0:19:37.863 \sp EXPLID \tx naiʔ oto neh ban ah. \mb naiʔ oto neh ban ah \ge go.up car this 2 AH \fti waktu saya naik mobil.

\ref TPN-20140926-LID.0882 \recid 150202143908514264586055 \start 0:19:38.126 \end 0:19:38.871 \sp EXPLID \tx mode ka bo ah. \mb mode ka bo ah \ge from this 1 AH \fti saya seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.0883 \recid 150202143908421816134405 \start 0:19:39.206 \end 0:19:40.901 \sp EXPLID \tx "ondeh pəniaŋ palu bo giŋ" t͡ʃeʔ bo la. \mb ondeh pəniaŋ palu bo giŋ t͡ʃeʔ bo la \ge EXCL dizzy head 1 again say 1 furthermore \fti "kepala saya pusing" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0884 \recid 150202143908446933357184 \start 0:19:39.211 \end 0:19:41.141 \sp TINLID \tx waʔ naiʔ kareta.apiŋ paiŋ pariaman lah! \mb waʔ naiʔ kareta.apiŋ paiŋ pariaman lah \ge 1PL go.up train go Pariaman LAH \fti kita naik kereta api ke Pariaman yok!

\ref TPN-20140926-LID.0885 \recid 150202143908557618942530 \start 0:19:41.639 \end 0:19:42.649 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0886 \recid 150202143908714861414254 \start 0:19:42.96 \end 0:19:44.34 \sp TINLID \tx kəlaʔ mutah xx. \mb kəlaʔ mutah xx \ge later vomit xx \fti nanti kamu muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0887 \recid 150202143908942977750114 \start 0:19:43.868 \end 0:19:46.271 \sp EXPLID \tx kalaw mutah naiʔ kareta.apiŋ neh aduᵃ mənoaŋ daʔ. \mb kalaw mutah naiʔ kareta.apiŋ neh adu -ᵃ mənoaŋ daʔ \ge TOP vomit go.up train NEH exist -A stop NEG \fti kalau kamu muntah naik kereta api, tidak ada tempat berhentinya.

\ref TPN-20140926-LID.0888 \recid 150202143908671294031710 \start 0:19:44.348 \end 0:19:45.488 \sp YMNLID \tx e daʔ mabuʔ neh? \mb e daʔ mabuʔ neh \ge EXCL NEG vomit NEH \fti tidak muntah?

\ref TPN-20140926-LID.0889 \recid 150202143908828367258980 \start 0:19:46.271 \end 0:19:47.281 \sp EXPLID \tx manu labuh ban mutah? \mb manu labuh ban mutah \ge which place 2 vomit \fti di mana tempat kamu muntah?

\ref TPN-20140926-LID.0890 \recid 150202143908973585082589 \start 0:19:47.299 \end 0:19:49.309 \sp YMNLID \tx e daʔ pakay daʔ daʔ asu mabuʔ gua poh? \mb e daʔ pakay daʔ daʔ asu mabuʔ gua poh \ge EXCL NEG use NEG NEG feel vomit also POH \fti terasa juga mau muntah?

\ref TPN-20140926-LID.0891 \recid 150202143908305700395116 \start 0:19:49.502 \end 0:19:50.072 \sp YMNLID \tx mabuʔ gua poh? \mb mabuʔ gua poh \ge vomit also POH \fti muntah?

\ref TPN-20140926-LID.0892 \recid 150202143908902475890236 \start 0:19:50.08 \end 0:19:50.815 \sp EXPLID \tx muh gua mabuʔ. \mb muh gua mabuʔ \ge want also vomit \fti bisa juga mabuk.

\ref TPN-20140926-LID.0893 \recid 150202143908951239855772 \start 0:19:50.93 \end 0:19:52.115 \sp YMNLID \tx e maʔ oy. \mb e maʔ oy \ge EXCL TRU.mother EXCL \fti ibu.

\ref TPN-20140926-LID.0894 \recid 150202143908714381425827 \start 0:19:51.885 \end 0:19:53.14 \sp TINLID \tx asu beso-beso d͡ʒoa. \mb asu beso ~ beso d͡ʒoa \ge feel usual ~ usual also \fti bisa saja rasanya.

\ref TPN-20140926-LID.0895 \recid 150202143908896294202282 \start 0:19:53.395 \end 0:19:54.425 \sp TINLID \tx umah umah d͡ʒalan. \mb umah umah d͡ʒalan \ge house house street \fti seperti rumah berjalan.

\ref TPN-20140926-LID.0896 \recid 150202143908722845295629 \start 0:19:54.628 \end 0:19:54.998 \sp YMNLID \tx yu poh? \mb yu poh \ge yes POH \fti iya?

\ref TPN-20140926-LID.0897 \recid 150202143908434678327431 \start 0:19:55.136 \end 0:19:56.066 \sp YMNLID \tx ka asu umah bad͡ʒalan gua. \mb ka asu umah ba- d͡ʒalan gua \ge this feel house BA- street also \fti ini juga serasa rumah berjalan.

\ref TPN-20140926-LID.0898 \recid 150202143908169890250312 \start 0:19:56.074 \end 0:19:57.979 \sp YMNLID \tx apu, asu naiʔ namua kiroᵃ... \mb apu asu naiʔ namua kiro -ᵃ \ge what feel go.up what reckon -A \fti ternyata serasa naik...

\ref TPN-20140926-LID.0899 \recid 150202143908159004484070 \start 0:19:57.98 \end 0:20:00.14 \sp YMNLID \tx ambo baɣɣɣum bagagayut neh nda daʔ bo neh. \mb ambo ba- ɣ- ɣ- ɣum ba- ga- gayut neh nda daʔ bo neh \ge 1 BA- fragrant- fragrant- fragrant BA- PART.hang- hang this want NEG 1 NEH \fti saya tidak suka dengan pengharum yang bergantung.

\ref TPN-20140926-LID.0900 \recid 150202143908377457628864 \start 0:20:00.85 \end 0:20:01.61 \sp YMNLID \tx paham daʔ bo neh. \mb paham daʔ bo neh \ge understand NEG 1 NEH \fti saya tidak suka.

\ref TPN-20140926-LID.0901 \recid 150202143908667916569811 \start 0:20:01.028 \end 0:20:02.503 \sp EXPLID \tx ka kawan ban ah, nda bagagayut. \mb ka kawan ban ah nda ba- ga- gayut \ge this friend 2 AH want BA- PART.hang- hang \fti ini teman kamu, sama-sama tidak suka pengharum yang bergantung.

\ref TPN-20140926-LID.0902 \recid 150202143908451794306141 \start 0:20:04.075 \end 0:20:04.775 \sp YMNLID \tx ka aduᵃ daʔ gua ka? \mb ka adu -ᵃ daʔ gua ka \ge this exist -A NEG also KA \fti ini juga tidak ada?

\ref TPN-20140926-LID.0903 \recid 150202143908396872462285 \start 0:20:04.793 \end 0:20:05.653 \sp TINLID \tx daʔ, bo məd͡ʒam kalia neh. \mb daʔ bo m- pəd͡ʒam kalia neh \ge NEG 1 N- shut.eyes direct NEH \fti tidak, saya langsung meram.

\ref TPN-20140926-LID.0904 \recid 150202143908529850705665 \start 0:20:05.741 \end 0:20:06.951 \sp TINLID \tx daʔ, asu masuʔ masuʔ oto neh. \mb daʔ asu masuʔ masuʔ oto neh \ge NEG feel go.in go.in car NEH \fti serasa di dalam mobil.

\ref TPN-20140926-LID.0905 \recid 150202143908638888102070 \start 0:20:07.25 \end 0:20:07.935 \sp TINLID \tx "baŋ buwaŋ". \mb abaŋ buwaŋ \ge older.brother throw \fti "buang kak".

\ref TPN-20140926-LID.0906 \recid 150202143908967615215386 \start 0:20:07.935 \end 0:20:09.41 \sp TINLID \tx adu kamiŋ paiŋ keʔ bukit.tiŋgiŋ saɣiŋ daʔ. \mb adu kamiŋ paiŋ keʔ bukit.tiŋgiŋ saɣiŋ daʔ \ge exist about go to Bukit.Tinggi before DAK \fti kami pergi ke Bukit Tinggi kemarin.

\ref TPN-20140926-LID.0907 \recid 150202143908153642036206 \start 0:20:09.42 \end 0:20:10.09 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0908 \recid 150202143908821965491165 \start 0:20:10.733 \end 0:20:11.933 \sp TINLID \tx "baŋ" t͡ʃeʔ kamiŋ lagalua ka. \mb abaŋ t͡ʃeʔ kamiŋ lagalua ka \ge older.brother say about all KA \fti "kak" kami bilang.

\ref TPN-20140926-LID.0909 \recid 150202143908696765434322 \start 0:20:12.096 \end 0:20:13.001 \sp TINLID \tx "buwaŋ tuŋ baŋ ah". \mb buwaŋ tuŋ abaŋ ah \ge throw that older.brother AH \fti "buang itu kak".

\ref TPN-20140926-LID.0910 \recid 150202143908986727864853 \start 0:20:13.031 \end 0:20:13.741 \sp TINLID \tx suɣuh məndah tuŋ buwaŋ. \mb suɣuh məndah tuŋ buwaŋ \ge order male that throw \fti suruh laki-laki itu membuang.

\ref TPN-20140926-LID.0911 \recid 150202143908565883365785 \start 0:20:13.754 \end 0:20:14.474 \sp TINLID \tx "bəliŋ ka diʔ". \mb bəliŋ ka diʔ \ge buy this younger.sibling \fti "ini baru dibeli dek".

\ref TPN-20140926-LID.0912 \recid 150202143908184759985003 \start 0:20:14.537 \end 0:20:16.237 \sp TINLID \tx "buwaŋ, kamiŋ nda naiʔᵃ daʔ" t͡ʃeʔ kamiŋ ka. \mb buwaŋ kamiŋ nda naiʔ -ᵃ daʔ t͡ʃeʔ kamiŋ ka \ge throw about want go.up -A NEG say about KA \fti "buang, kami tidak mau naik" kata kami.

\ref TPN-20140926-LID.0913 \recid 150202143908316690634237 \start 0:20:16.355 \end 0:20:17.375 \sp TINLID \tx oroaŋ kalia ka. \mb oroaŋ kalia ka \ge stop direct KA \fti langsung berhenti.

\ref TPN-20140926-LID.0914 \recid 150202143908423513164277 \start 0:20:16.358 \end 0:20:18.458 \sp YMNLID \tx e tuŋ kard͡ʒo bo paiŋ balay.lasa me tuŋ neh. \mb e tuŋ kard͡ʒo bo paiŋ balay.lasa me tuŋ neh \ge EXCL that work 1 go Balai.Selasa like that NEH \fti seperti itu saya pergi ke Balai Selasa.

\ref TPN-20140926-LID.0915 \recid 150202143908225776419555 \start 0:20:18.466 \end 0:20:19.646 \sp YMNLID \tx asa bagagayut neh ah. \mb asa ba- ga- gayut neh ah \ge as.long.as BA- PART.hang- hang this AH \fti asal ada yang bergantung.

\ref TPN-20140926-LID.0916 \recid 150202143908611424280842 \start 0:20:19.674 \end 0:20:20.444 \sp YMNLID \tx duduʔ mukuᵃ. \mb duduʔ muku -ᵃ \ge sit front -A \fti duduk di depannya.

\ref TPN-20140926-LID.0917 \recid 150202143908282856356212 \start 0:20:20.497 \end 0:20:21.472 \sp YMNLID \tx "paɣah la ɣum sayan bo". \mb paɣah la ɣum sayan bo \ge very furthermore fragrant feel 1 \fti "rasanya sangat harum".

\ref TPN-20140926-LID.0918 \recid 150202143908709460135967 \start 0:20:21.477 \end 0:20:22.222 \sp YMNLID \tx a gele me tuŋ. \mb a gele me tuŋ \ge EXCL continue like that \fti langsung seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0919 \recid 150202143908823889600205 \start 0:20:22.227 \end 0:20:23.682 \sp YMNLID \tx ah bo isiŋ lam tuŋ ah. \mb ah bo isiŋ lam tuŋ ah \ge AH 1 contents inside that AH \fti saya masukkan ke dalam itu.

\ref TPN-20140926-LID.0920 \recid 150202143908476760319387 \start 0:20:23.692 \end 0:20:24.697 \sp YMNLID \tx "yas ka mulay neh" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb yas ka mulay neh t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge Yas this begin NEH say -A KA \fti "mulai Yas" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0921 \recid 150202143908269218734884 \start 0:20:24.707 \end 0:20:25.682 \sp YMNLID \tx "ɲuɣuh muwaŋᵃ tuŋ" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb ɲ- suɣuh m- buwaŋ -ᵃ tuŋ t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge N- order N- throw -A that say -A KA \fti "suuh membuang itu" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0922 \recid 150202143908813654269649 \start 0:20:25.957 \end 0:20:27.702 \sp YMNLID \tx ndaʔ, paham daʔ bo baɣɣɣum neh. \mb ndaʔ paham daʔ bo ba- ɣ- ɣ- ɣum neh \ge NEG understand NEG 1 BA- fragrant- fragrant- fragrant NEH \fti saya tidak suka dengan pengharum.

\ref TPN-20140926-LID.0923 \recid 150202143908852134028495 \start 0:20:28.047 \end 0:20:29.335 \sp YMNLID \tx na lah beso-beso neh d͡ʒo. \mb na lah beso ~ beso neh d͡ʒo \ge let LAH usual ~ usual this just \fti biasa-biasa saja lah.

\ref TPN-20140926-LID.0924 \recid 150202143908453052281867 \start 0:20:29.34 \end 0:20:29.73 \sp YMNLID \tx me tuŋ ah. \mb me tuŋ ah \ge like that AH \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0925 \recid 150202143908583822198025 \start 0:20:29.743 \end 0:20:30.603 \sp YMNLID \tx baun ka muh bo ka. \mb baun ka muh bo ka \ge smell this want 1 KA \fti saya suka dengan harum ini.

\ref TPN-20140926-LID.0926 \recid 150202143908706521338456 \start 0:20:31.026 \end 0:20:31.736 \sp YMNLID \tx baun asap. \mb baun asap \ge smell smoke \fti bau asap.

\ref TPN-20140926-LID.0927 \recid 150202143909101336920680 \start 0:20:32.049 \end 0:20:33.075 \sp YMNLID \tx okoʔ nda daʔ gua. \mb okoʔ nda daʔ gua \ge cigarette want NEG also \fti rokok juga tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.0928 \recid 150202143909887048451787 \start 0:20:33.075 \end 0:20:34.745 \sp YMNLID \tx a baun asap-asap namua ka muh. \mb a baun asap ~ asap namua ka muh \ge EXCL smell smoke ~ smoke what this want \fti kalau asap-asap ini saya mau.

\ref TPN-20140926-LID.0929 \recid 150202143909941708239632 \start 0:20:34.753 \end 0:20:36.078 \sp YMNLID \tx asap-asap maŋgaŋ ka muh bo neh. \mb asap ~ asap m- paŋgaŋ ka muh bo neh \ge smoke ~ smoke N- roast this want 1 NEH \fti saya suka dengan asap orang membakar sampah.

\ref TPN-20140926-LID.0930 \recid 150202143909221466645272 \start 0:20:36.263 \end 0:20:37.288 \sp YMNLID \tx baun asap okoʔ mənda daʔ gua. \mb baun asap okoʔ mənda daʔ gua \ge smell smoke cigarette want NEG also \fti saya tidak suka dengan asap rokok.

\ref TPN-20140926-LID.0931 \recid 150202143909335920976102 \start 0:20:38.82 \end 0:20:41.52 \sp YMNLID \tx asap namua waʔ maŋgaŋ maŋgaŋ saɣap maŋgaŋ namua muh bo me tuŋ neh. \mb asap namua waʔ m- paŋgaŋ m- paŋgaŋ saɣap m- paŋgaŋ namua muh bo me tuŋ neh \ge smoke what 1PL N- roast N- roast garbage N- roast what want 1 like that NEH \fti saya suka dengan asap membakar sampah.

\ref TPN-20140926-LID.0932 \recid 150202143909799509854986 \start 0:20:40.638 \end 0:20:41.883 \sp EXPLID \tx namua ne ban paŋgaŋ? \mb namua ne ban paŋgaŋ \ge what REL 2 roast \fti apa yang kamu bakar?

\ref TPN-20140926-LID.0933 \recid 150202143909151423838455 \start 0:20:41.99 \end 0:20:43.36 \sp YMNLID \tx e pokoʔɲu maso me tuŋ lah e. \mb e pokoʔ- ɲu maso me tuŋ lah e \ge EXCL main- NYA time like that LAH EXCL \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0934 \recid 150202143909719334644451 \start 0:20:43.365 \end 0:20:44.095 \sp YMNLID \tx adu asap okoʔ neh. \mb adu asap okoʔ neh \ge exist smoke cigarette NEH \fti asap rokok.

\ref TPN-20140926-LID.0935 \recid 150202143909142754406249 \start 0:20:44.1 \end 0:20:45.745 \sp YMNLID \tx kan baɲaʔ nənəpuh ŋah d͡ʒalan ka. \mb kan baɲaʔ nə- nəpuh təŋah d͡ʒalan ka \ge KAN a.lot PART.go.by- go.by middle walk KA \fti banyak yang lewat di jalan.

\ref TPN-20140926-LID.0936 \recid 150202143909720153957045 \start 0:20:45.755 \end 0:20:47.635 \sp YMNLID \tx maŋgaŋ maŋgaŋ saɣap təŋah d͡ʒalan ka. \mb m- paŋgaŋ m- paŋgaŋ saɣap təŋah d͡ʒalan ka \ge N- roast N- roast garbage middle walk KA \fti membakar sampah di jalan.

\ref TPN-20140926-LID.0937 \recid 150202143909392160295461 \start 0:20:48.98 \end 0:20:50.585 \sp YMNLID \tx ɣum neh bəŋa pəɣut bo sayan bo. \mb ɣum neh bəŋa pəɣut bo sayan bo \ge fragrant this queasy stomach 1 feel 1 \fti kalau pakai harum, saya mual.

\ref TPN-20140926-LID.0938 \recid 150202143909684817924862 \start 0:20:51.725 \end 0:20:54.005 \sp TINLID \tx məndah neh "e baɣuŋ bəliŋ ka diʔ" t͡ʃeʔᵃ. \mb məndah neh e baɣuŋ bəliŋ ka diʔ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge male NEH EXCL new buy this younger.sibling say -A \fti "ini baru dibeli dek" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0939 \recid 150202143909412899107904 \start 0:20:51.733 \end 0:20:52.653 \sp YMNLID \tx maha e. \mb maha e \ge expensive EXCL \fti mahal.

\ref TPN-20140926-LID.0940 \recid 150202143909975010134371 \start 0:20:53.525 \end 0:20:54 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.0941 \recid 150202143909761239332751 \start 0:20:54.06 \end 0:20:55.045 \sp TINLID \tx "buwaŋ baŋ" t͡ʃeʔ kamiŋ. \mb buwaŋ abaŋ t͡ʃeʔ kamiŋ \ge throw older.brother say about \fti "buaang kak" kata kami.

\ref TPN-20140926-LID.0942 \recid 150202143909655416596959 \start 0:20:55.05 \end 0:20:56.605 \sp TINLID \tx "kamiŋ nda naiʔ oto abaŋ daʔ laʔ" t͡ʃeʔ kamiŋ ka. \mb kamiŋ nda naiʔ oto abaŋ daʔ laʔ t͡ʃeʔ kamiŋ ka \ge about want go.up car older.brother NEG later say about KA \fti "nanti kami tidak mau naik mobil kakak" kata kami.

\ref TPN-20140926-LID.0943 \recid 150202143909615225139073 \start 0:20:56.835 \end 0:20:58.43 \sp TINLID \tx "a ka nam nam ka daʔ ndaʔ naiʔ ah". \mb a ka nam nam ka daʔ ndaʔ naiʔ ah \ge EXCL this six six this NEG want go.up AH \fti "kami berenam tidak mau naik mobil kakak".

\ref TPN-20140926-LID.0944 \recid 150202143909101463048206 \start 0:20:58.435 \end 0:20:59.975 \sp TINLID \tx ɲu a lah diŋbagiᵃ weʔ ibuʔ neh. \mb ɲu a lah diŋ- bagi -ᵃ weʔ ibuʔ neh \ge 3 FILL PAST DING- divide.A -A by mother NEH \fti sudah dibagi oleh ibuk.

\ref TPN-20140926-LID.0945 \recid 150202143909372999681811 \start 0:21:00 \end 0:21:01.095 \sp TINLID \tx kamiŋ keʔ oto tuŋ. \mb kamiŋ keʔ oto tuŋ \ge about LOC car that \fti kami di mobil itu.

\ref TPN-20140926-LID.0946 \recid 150202143909356278240121 \start 0:21:00.64 \end 0:21:02.22 \sp YMNLID \tx "səpit kət͡ʃaŋ nda daʔ gua tuŋ". \mb səpit kət͡ʃaŋ nda daʔ gua tuŋ \ge narrow forceful want NEG also that \fti "sempit dan ngebut saya juga tidak mau".

\ref TPN-20140926-LID.0947 \recid 150202143909314438387937 \start 0:21:02.4 \end 0:21:04.15 \sp YMNLID \tx "e gugu d͡ʒatuaŋ bo" t͡ʃeʔ bo. \mb e gugu d͡ʒatuaŋ bo t͡ʃeʔ bo \ge EXCL fall heart 1 say 1 \fti "jantung saya jatuh" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0948 \recid 150202143909302603681711 \start 0:21:04.165 \end 0:21:04.73 \sp YMNLID \tx gugo d͡ʒatuaŋ bo. \mb gugo d͡ʒatuaŋ bo \ge fall heart 1 \fti jatuh jantung saya.

\ref TPN-20140926-LID.0949 \recid 150202143909887771854874 \start 0:21:04.735 \end 0:21:05.865 \sp YMNLID \tx "ledia neh" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la. \mb ledia neh t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la \ge PFCT NEH say 1 N- say.A -A LA \fti "cukup" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0950 \recid 150202143909532517365831 \start 0:21:05.378 \end 0:21:06.803 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.0951 \recid 150202143909539591821608 \start 0:21:05.973 \end 0:21:06.838 \sp YMNLID \tx kət͡ʃiʔ tuŋ. \mb kət͡ʃiʔ tuŋ \ge small that \fti kecil.

\ref TPN-20140926-LID.0952 \recid 150202143909785353597113 \start 0:21:07.058 \end 0:21:07.983 \sp YMNLID \tx tuŋ tiyoriŋ tuka. \mb tuŋ tiyoriŋ tuka \ge that theory exchange \fti tukar teori.

\ref TPN-20140926-LID.0953 \recid 150202143909933788713672 \start 0:21:08.105 \end 0:21:10.875 \sp YMNLID \tx "təkan parasaan bo naiʔ oto ŋan kaban ka yas" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb təkan pa- rasa -an bo naiʔ oto ŋan kaban ka yas t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge signature PA- feel -AN 1 go.up car with 2 this Yas say 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "tertekan perasaan saya naik motor sama kamu Yas" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0954 \recid 150202143909376710473978 \start 0:21:11.095 \end 0:21:11.865 \sp YMNLID \tx tadiŋ me tuŋ gua. \mb tadiŋ me tuŋ gua \ge earlier like that also \fti tadi juga seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.0955 \recid 150202143909158598533831 \start 0:21:11.898 \end 0:21:12.538 \sp YMNLID \tx a məndah neh. \mb a məndah neh \ge EXCL male this \fti laki-laki ini.

\ref TPN-20140926-LID.0956 \recid 150202143909104427109193 \start 0:21:13.045 \end 0:21:15.19 \sp YMNLID \tx "lah neh eboh d͡ʒoa pesan-pesan" t͡ʃeʔ ɲəbuatᵃ məndah ka. \mb lah neh eboh d͡ʒoa pesan ~ pesan t͡ʃeʔ ɲ- səbuat -ᵃ məndah ka \ge PAST NEH noisy also faint ~ faint say N- say.A -A male KA \fti "tidak usah muntah lagi" kata laki-laki ini.

\ref TPN-20140926-LID.0957 \recid 150202143909258062400808 \start 0:21:15.22 \end 0:21:16.08 \sp YMNLID \tx "t͡ʃaʔ bamusiʔ" t͡ʃeʔᵃ. \mb t͡ʃaʔ ba- musiʔ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge nice BA- music say -A \fti "lebih baik kita dengar musik" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0958 \recid 150202143909396481299819 \start 0:21:16.485 \end 0:21:18.935 \sp YMNLID \tx "e lah ka baŋ, palu bo pəniaŋ palu bo paɣahᵃ" t͡ʃeʔ bo ka. \mb e lah ka abaŋ palu bo pəniaŋ palu bo paɣah -ᵃ t͡ʃeʔ bo ka \ge EXCL PAST this older.brother head 1 dizzy head 1 very -A say 1 KA \fti "sudah kak, kepala saya pusing" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0959 \recid 150202143909159783695964 \start 0:21:18.945 \end 0:21:20.343 \sp YMNLID \tx "matiŋ lah weʔ" ket͡ʃeʔ uɣaŋ neh. \mb matiŋ lah weʔ ket͡ʃeʔ uɣaŋ neh \ge dead just WEQ talk person NEH \fti "matikan saja" kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.0960 \recid 150202143909998882449650 \start 0:21:20.343 \end 0:21:20.883 \sp YMNLID \tx gele matiᵃ. \mb gele mati -ᵃ \ge continue dead.A -A \fti dimatikan langsung.

\ref TPN-20140926-LID.0961 \recid 150202143909830585197731 \start 0:21:20.891 \end 0:21:21.761 \sp YMNLID \tx du bamusiʔ daʔ giŋ. \mb du ba- musiʔ daʔ giŋ \ge exist BA- music NEG again \fti tidak ada lagi pakai musik.

\ref TPN-20140926-LID.0962 \recid 150202143909823363422881 \start 0:21:21.764 \end 0:21:22.864 \sp YMNLID \tx sapay namua ka diŋ. \mb sapay namua ka tadiŋ \ge arrive what this earlier \fti pakai ini.

\ref TPN-20140926-LID.0963 \recid 150202143909473424358805 \start 0:21:23.19 \end 0:21:24.88 \sp YMNLID \tx lah pesan diŋ du bamusiʔ daʔ giŋ. \mb lah pesan tadiŋ adu ba- musiʔ daʔ giŋ \ge PAST faint earlier exist BA- music NEG again \fti setelah pingsan, tidak ada lagi musik.

\ref TPN-20140926-LID.0964 \recid 150202143909957437440006 \start 0:21:23.19 \end 0:21:24.88 \sp EXPLID \tx tuŋ mukin lah tuɣun ban neh daʔ. \mb tuŋ mukin lah tuɣun ban neh daʔ \ge that possible PAST down 2 this DAK \fti mungkin kamu sudah turun.

\ref TPN-20140926-LID.0965 \recid 150202143909727951288269 \start 0:21:24.9 \end 0:21:26.615 \sp EXPLID \tx səbuatᵃ uɣaŋ laʔ "alhamdulillah" t͡ʃeʔ uɣaŋ neh. \mb səbuat -ᵃ uɣaŋ laʔ alhamdulillah t͡ʃeʔ uɣaŋ neh \ge say.A -A person later praise.be.to.god say person this \fti "alhamdulillah" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0966 \recid 150202143909919775685341 \start 0:21:26.625 \end 0:21:28.16 \sp EXPLID \tx "bisa bamusiʔ-musiʔ" t͡ʃeʔᵃ. \mb bisa ba- musiʔ ~ musiʔ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge can BA- music ~ music say -A \fti "bisa pakai musik" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0967 \recid 150202143909231819371925 \start 0:21:26.89 \end 0:21:27.65 \sp YMNLID \tx yu tepua. \mb yu tepua \ge yes possible \fti mungkin iya.

\ref TPN-20140926-LID.0968 \recid 150202143909615363751025 \start 0:21:28.59 \end 0:21:31.075 \sp EXPLID \tx daʔ nənəŋa, musiaʔᵃ mutah la musiʔᵃ. \mb daʔ n- ə- n- dəŋa musiaʔ -ᵃ mutah la musiʔ -ᵃ \ge NEG N- PART.hear- N- hear music.A -A vomit furthermore music -A \fti tidak ada terdengar musik, cuman muntah itu pengganti musik.

\ref TPN-20140926-LID.0969 \recid 150202143909179890622291 \start 0:21:31.465 \end 0:21:32.365 \sp YMNLID \tx iyu, səbuatᵃ ka. \mb iyu səbuat -ᵃ ka \ge yes say.A -A KA \fti iya, katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0970 \recid 150202143909512144814058 \start 0:21:32.42 \end 0:21:34.375 \sp YMNLID \tx "se ŋan lah ka baŋ, kət͡ʃaŋ niyan ka baŋ". \mb se d͡ʒaŋan lah ka abaŋ kət͡ʃaŋ niyan ka abaŋ \ge x don’t LAH this older.brother forceful NIYAN this older.brother \fti "jangan ngebit kak".

\ref TPN-20140926-LID.0971 \recid 150202143909552732162223 \start 0:21:34.39 \end 0:21:35.155 \sp YMNLID \tx "ka musiʔ ka ah". \mb ka musiʔ ka ah \ge this music this AH \fti "musik ini".

\ref TPN-20140926-LID.0972 \recid 150202143909759123943233 \start 0:21:35.165 \end 0:21:36.975 \sp YMNLID \tx "yu, matiŋ lah weʔ" ket͡ʃeʔ abaŋ neh ka. \mb yu matiŋ lah weʔ ket͡ʃeʔ abaŋ neh ka \ge yes dead just WEQ talk older.brother this KA \fti "dimatikan saja" kata kakak.

\ref TPN-20140926-LID.0973 \recid 150202143909733359741046 \start 0:21:37.975 \end 0:21:39.395 \sp YMNLID \tx uɣaŋ neh lah ibu d͡ʒoa niŋuʔ ambo e. \mb uɣaŋ neh lah ibu d͡ʒoa n- tiŋuʔ ambo e \ge person this PAST piety also N- see 1 EXCL \fti orang itu sudah kasihan juga melihat saya.

\ref TPN-20140926-LID.0974 \recid 150202143909325894064502 \start 0:21:39.5 \end 0:21:41.47 \sp YMNLID \tx ka ŋagih presker napaʔ bo, ka ŋagih aiy. \mb ka ŋ- agih presker n- tapaʔ bo ka ŋ- agih aiy \ge this N- give freshcare N- seen 1 this N- give water \fti ada yang kasih fresh care ada yang kasih air.

\ref TPN-20140926-LID.0975 \recid 150202143909854389483806 \start 0:21:41.945 \end 0:21:43.485 \sp YMNLID \tx "bo adu mawoʔ aiy daʔ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ ka. \mb bo adu m- bawoʔ aiy daʔ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ ka \ge 1 exist N- bring water DAK say 1 N- say.A -A KA \fti "saya tidak ada bawa air" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.0976 \recid 150202143909283919117832 \start 0:21:43.603 \end 0:21:44.851 \sp EXPLID \tx alah, pu ban daʔ mawoʔ aiy? \mb alah pu ban daʔ m- bawoʔ aiy \ge x how.much 2 NEG N- bring water \fti kenapa kamu tidak membawa air?

\ref TPN-20140926-LID.0977 \recid 150202143909737046046321 \start 0:21:44.851 \end 0:21:45.591 \sp EXPLID \tx lah d͡ʒəleh ɲu pamabuʔ. \mb lah d͡ʒəleh ɲu pa- mabuʔ \ge PAST clear 3 PA- vomit \fti sudah jelas dia pemabuk.

\ref TPN-20140926-LID.0978 \recid 150202143909960081078856 \start 0:21:45.599 \end 0:21:46.329 \sp EXPLID \tx daʔ la mawoʔ aiy. \mb daʔ la m- bawoʔ aiy \ge NEG furthermore N- bring water \fti tidak membawa air.

\ref TPN-20140926-LID.0979 \recid 150202143909169053731765 \start 0:21:46.78 \end 0:21:48.25 \sp YMNLID \tx mənda daʔ minum mabuʔ neh yaŋ. \mb mənda daʔ minum mabuʔ neh yaŋ \ge want NEG drink vomit this REL \fti kalau saya minum, saya muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0980 \recid 150202143909245673307124 \start 0:21:48.265 \end 0:21:49.705 \sp YMNLID \tx bo mabuʔ paham daʔ ambo minum neh. \mb bo mabuʔ paham daʔ ambo minum neh \ge 1 vomit understand NEG 1 drink NEH \fti saya tidak suka minum ketika saya muntah.

\ref TPN-20140926-LID.0981 \recid 150202143909457687552691 \start 0:21:49.078 \end 0:21:49.973 \sp TINLID \tx bo nda minum daʔ gua. \mb bo nda minum daʔ gua \ge 1 want drink NEG also \fti saya juga tidak mau minum.

\ref TPN-20140926-LID.0982 \recid 150202143909602236431277 \start 0:21:49.753 \end 0:21:51.048 \sp EXPLID \tx lah udah tuŋ kumu-kumu. \mb lah udah tuŋ kumu ~ kumu \ge PAST PFCT that rinse.mouth ~ rinse.mouth \fti setelah itu saya kumur-kumur.

\ref TPN-20140926-LID.0983 \recid 150202143909185220228182 \start 0:21:51.16 \end 0:21:52.37 \sp TINLID \tx kumu-kumu mənda daʔ gua. \mb kumu ~ kumu mənda daʔ gua \ge rinse.mouth ~ rinse.mouth want NEG also \fti saya tidak mau berkumur-kumur.

\ref TPN-20140926-LID.0984 \recid 150202143909725148138449 \start 0:21:51.343 \end 0:21:53.058 \sp YMNLID \tx e kumu-kumu niyan mənda daʔ. \mb e kumu ~ kumu niyan mənda daʔ \ge EXCL rinse.mouth ~ rinse.mouth NIYAN want NEG \fti saya tidak mau berkumur-kumur.

\ref TPN-20140926-LID.0985 \recid 150202143909500610969122 \start 0:21:52.718 \end 0:21:54.013 \sp TINLID \tx bo bo noʔ d͡ʒoa neh. \mb bo bo noʔ d͡ʒoa neh \ge 1 1 silent also NEH \fti saya diam saja.

\ref TPN-20140926-LID.0986 \recid 150202143909497021529729 \start 0:21:53.073 \end 0:21:54.088 \sp YMNLID \tx pu lagiŋ minom. \mb apu lagiŋ minom \ge what again drink \fti pa lagi minum.

\ref TPN-20140926-LID.0987 \recid 150202143909615819782297 \start 0:21:54.028 \end 0:21:55.428 \sp TINLID \tx bo biya lah ɲu beso-beso d͡ʒoa. \mb bo biya lah ɲu beso ~ beso d͡ʒoa \ge 1 let LAH 3 usual ~ usual also \fti saya biasa-biasa saja.

\ref TPN-20140926-LID.0988 \recid 150202143909900654777185 \start 0:21:55.456 \end 0:21:57.011 \sp YMNLID \tx yu, na lah ɲu dalam neh de tuŋ d͡ʒoa. \mb yu na lah ɲu lam neh mode tuŋ d͡ʒoa \ge yes let just 3 inside this from that also \fti iya, biar seperti itu saja.

\ref TPN-20140926-LID.0989 \recid 150202143909323524032346 \start 0:21:57.021 \end 0:21:57.841 \sp YMNLID \tx leh ɲu abih e. \mb d͡ʒəleh ɲu abih e \ge clear 3 finished EXCL \fti biar dia habis.

\ref TPN-20140926-LID.0990 \recid 150202143909448996273474 \start 0:21:57.884 \end 0:21:58.614 \sp YMNLID \tx tuŋ parasaan ambo neh. \mb tuŋ pa- rasa -an ambo neh \ge that PA- feel -AN 1 NEH \fti seperti itu perasaan saya.

\ref TPN-20140926-LID.0991 \recid 150202143909380387510545 \start 0:21:58.617 \end 0:21:59.257 \sp YMNLID \tx ndaʔ daʔ bo neh. \mb ndaʔ daʔ bo neh \ge want NEG 1 NEH \fti saya tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.0992 \recid 150202143909311570844566 \start 0:21:59.285 \end 0:22:00.535 \sp TINLID \tx kiniŋ kiniŋ mitaʔ maʔaf ka ambo. \mb kiniŋ kiniŋ mitaʔ maʔaf ka ambo \ge now now ask.for pardon to 1 \fti sekarang kamu minta ma'af sama saya.

\ref TPN-20140926-LID.0993 \recid 150202143909114531160704 \start 0:22:00.327 \end 0:22:04.002 \sp EXPLID \tx a lah abih ma, lah abih makoɲu itam mutah neh giŋ. \mb a lah abih ma lah abih mako- ɲu itam mutah neh giŋ \ge EXCL PAST finished x PAST finished then- NYA black vomit this again \fti dia sudah habis, makanya tinggal hitam.

\ref TPN-20140926-LID.0994 \recid 150202143909293468567728 \start 0:22:00.552 \end 0:22:01.287 \sp YMNLID \tx asu bo adu. \mb asu bo adu \ge feel 1 exist \fti saya rasa ada.

\ref TPN-20140926-LID.0995 \recid 150202143909473555009625 \start 0:22:04.345 \end 0:22:05.26 \sp YMNLID \tx ndaʔ daʔ ambo minum neh. \mb ndaʔ daʔ ambo minum neh \ge want NEG 1 drink NEH \fti saya tidak mau minum.

\ref TPN-20140926-LID.0996 \recid 150202143909739523053354 \start 0:22:05.27 \end 0:22:06.645 \sp YMNLID \tx suɣuahᵃ ɣaŋ neh "minum ka ah" t͡ʃeʔᵃ. \mb suɣuah -ᵃ ɣaŋ neh minum ka ah t͡ʃeʔ -ᵃ \ge order.A -A person NEH drink this AH say -A \fti disuruhnya "minum" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.0997 \recid 150202143910627901908475 \start 0:22:06.77 \end 0:22:07.505 \sp YMNLID \tx nda daʔ bo neh. \mb nda daʔ bo neh \ge want NEG 1 NEH \fti saya tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.0998 \recid 150202143910374410568596 \start 0:22:07.515 \end 0:22:08.895 \sp YMNLID \tx mukin ambo daʔ tauᵃ tepua e. \mb mukin ambo daʔ tau -ᵃ tepua e \ge possible 1 NEG know.A -A possible EXCL \fti mungkin saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.0999 \recid 150202143910305197451170 \start 0:22:08.938 \end 0:22:10.403 \sp YMNLID \tx saɣiŋ d͡ʒaŋan paiŋ balay.lasa neh daʔ. \mb saɣiŋ d͡ʒaŋan paiŋ balay.lasa neh daʔ \ge before with go Balai.Selasa this DAK \fti saya kemarin pergi Balai Selasa.

\ref TPN-20140926-LID.1000 \recid 150202143910904296379675 \start 0:22:10.72 \end 0:22:11.475 \sp YMNLID \tx poman t͡ʃeʔ yaŋ neh? \mb poman t͡ʃeʔ ayaŋ neh \ge how say older.sister NEH \fti gimana?

\ref TPN-20140926-LID.1001 \recid 150202143910509329539397 \start 0:22:11.525 \end 0:22:13.465 \sp YMNLID \tx ba barakeʔ d͡ʒam lapan. \mb ba barakeʔ d͡ʒam lapan \ge x go hour eight \fti pergi jam delapan.

\ref TPN-20140926-LID.1002 \recid 150202143910761850224713 \start 0:22:13.815 \end 0:22:16.38 \sp YMNLID \tx daɣiŋ d͡ʒam lapan tuŋ sapay balay.lasa a. \mb daɣiŋ d͡ʒam lapan tuŋ sapay balay.lasa a \ge from hour eight that arrive Balai.Selasa EXCL \fti dari jam delapan sampai Balai Selasa.

\ref TPN-20140926-LID.1003 \recid 150202143910330716123943 \start 0:22:16.385 \end 0:22:18.14 \sp YMNLID \tx bo daʔ minum idaʔ makan makan. \mb bo daʔ minum idaʔ makan makan \ge 1 NEG drink NEG eat eat \fti saya tidak makan dan minum.

\ref TPN-20140926-LID.1004 \recid 150202143910966208521229 \start 0:22:18.16 \end 0:22:18.875 \sp YMNLID \tx daʔ gedɑ-geda daʔ. \mb daʔ geda ~ geda daʔ \ge NEG what ~ what DAK \fti tidak ada apa-apa.

\ref TPN-20140926-LID.1005 \recid 150202143910781643252120 \start 0:22:18.92 \end 0:22:19.59 \sp YMNLID \tx me tuŋ bo neh. \mb me tuŋ bo neh \ge like that 1 NEH \fti saya seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1006 \recid 150202143910960417971014 \start 0:22:19.678 \end 0:22:21.708 \sp YMNLID \tx walaw pun daɣiŋ siãᵃ daɣiŋ tido tuŋ niyan ambo daʔ minom. \mb walaw pun daɣiŋ siã -ᵃ daɣiŋ tido tuŋ niyan ambo daʔ minom \ge although PUN from morning.A -A from sleep that NIYAN 1 NEG drink \fti walau pun dari bangun tidur saya tidak minum.

\ref TPN-20140926-LID.1007 \recid 150202143910280185200413 \start 0:22:21.711 \end 0:22:22.516 \sp YMNLID \tx me tuŋ bo saɣiŋ neh. \mb me tuŋ bo saɣiŋ neh \ge like that 1 before NEH \fti saya seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1008 \recid 150202143910147716872207 \start 0:22:22.866 \end 0:22:23.741 \sp YMNLID \tx kiniŋ ka adu gaʔ mendiŋ ka. \mb kiniŋ ka adu agaʔ mendiŋ ka \ge now this exist fairly preferable KA \fti sekarang sudah mendingan.

\ref TPN-20140926-LID.1009 \recid 150202143910327567575173 \start 0:22:23.746 \end 0:22:24.621 \sp YMNLID \tx adu bo makan gay. \mb adu bo makan gay \ge exist 1 eat GAY \fti saya ada makan.

\ref TPN-20140926-LID.1010 \recid 150202143910179844436328 \start 0:22:25.24 \end 0:22:25.93 \sp YMNLID \tx saɣiŋ tuŋ me tuŋ neh. \mb saɣiŋ tuŋ me tuŋ neh \ge before that like that NEH \fti kemarin seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1011 \recid 150202143910590495434728 \start 0:22:26.09 \end 0:22:27.125 \sp YMNLID \tx bo ŋuɲah ŋuɲah deteh oto daʔ. \mb bo ŋ- kuɲah ŋ- kuɲah deteh oto daʔ \ge 1 N- chew N- chew LOC.up car DAK \fti saya ngemil di atas mobil.

\ref TPN-20140926-LID.1012 \recid 150202143910168568478664 \start 0:22:27.13 \end 0:22:27.94 \sp YMNLID \tx goreŋan neh ah. \mb goreŋ -an neh ah \ge fry -AN this AH \fti gorengan.

\ref TPN-20140926-LID.1013 \recid 150202143910245234103780 \start 0:22:27.953 \end 0:22:28.438 \sp YMNLID \tx nda daʔ neh. \mb nda daʔ neh \ge want NEG NEH \fti tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.1014 \recid 150202143910563509680376 \start 0:22:27.953 \end 0:22:30.753 \sp EXPLID \tx a ah t͡ʃalon lakiŋ namua niyan ka, supir oto niyan ka. \mb a ah t͡ʃalon lakiŋ namua niyan ka supir oto niyan ka \ge EXCL AH candidate husband what NIYAN KA driver car NIYAN KA \fti calon suami supir.

\ref TPN-20140926-LID.1015 \recid 150202143910944555198307 \start 0:22:30.176 \end 0:22:30.761 \sp YMNLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.1016 \recid 150202143910744159229844 \start 0:22:31.59 \end 0:22:32.19 \sp YMNLID \tx tuŋ ket͡ʃeaʔᵃ. \mb tuŋ ket͡ʃeaʔ -ᵃ \ge that talk.A -A \fti itu dia bilang.

\ref TPN-20140926-LID.1017 \recid 150202143910340839538071 \start 0:22:31.595 \end 0:22:33 \sp EXPLID \tx biniŋ biniŋ pandi. \mb biniŋ biniŋ pandi \ge wife wife stupid \fti istri bodoh.

\ref TPN-20140926-LID.1018 \recid 150202143910825798759282 \start 0:22:33 \end 0:22:34.655 \sp YMNLID \tx tuŋ səbuatᵃ weʔ suʔ tuŋ t͡ʃaramah diŋ ka. \mb tuŋ səbuat -ᵃ weʔ suʔ tuŋ t͡ʃaramah tadiŋ ka \ge that say.A -A by tomorrow that lecture earlier KA \fti dia ceramah.

\ref TPN-20140926-LID.1019 \recid 150202143910453993516368 \start 0:22:35.11 \end 0:22:36.66 \sp YMNLID \tx "t͡ʃubu paiŋ sopaʔ ŋan ambo suʔ ah" t͡ʃeʔᵃ. \mb t͡ʃubu paiŋ sopaʔ ŋan ambo suʔ ah t͡ʃeʔ -ᵃ \ge try go same with 1 tomorrow AH say -A \fti "coba kamu pergi dengan saya" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1020 \recid 150202143910244617350771 \start 0:22:36.673 \end 0:22:37.133 \sp YMNLID \tx "baka daʔ neh". \mb baka daʔ neh \ge FUT NEG NEH \fti "tidak bakalan".

\ref TPN-20140926-LID.1021 \recid 150202143910763452534469 \start 0:22:37.305 \end 0:22:38.755 \sp YMNLID \tx "yu, mutah daʔ bo ka ah" bo ka. \mb yu mutah daʔ bo ka ah bo ka \ge yes vomit NEG 1 this AH 1 KA \fti "iya, saya tidak muntah" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1022 \recid 150202143910403381606889 \start 0:22:38.873 \end 0:22:40.398 \sp YMNLID \tx "muh lakapəɣut bo ka muh kalua ka". \mb muh lakapəɣut bo ka muh kalua ka \ge want intestine 1 this want go.out KA \fti "semua isi perut saya bisa keluar".

\ref TPN-20140926-LID.1023 \recid 150202143910435794110875 \start 0:22:40.403 \end 0:22:41.848 \sp YMNLID \tx "me ka mawoʔ oto ka" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb me ka m- bawoʔ oto ka t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge like this N- bring car KA say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "seperti ini membawa mobil" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1024 \recid 150202143910997225784509 \start 0:22:41.893 \end 0:22:42.603 \sp YMNLID \tx "saɣiŋ neh" bo ka. \mb saɣiŋ neh bo ka \ge before NEH 1 KA \fti "kemarin" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1025 \recid 150202143910200107543077 \start 0:22:42.611 \end 0:22:43.556 \sp YMNLID \tx "me tuŋ gua neh" bo ka. \mb me tuŋ gua neh bo ka \ge like that also NEH 1 KA \fti "seperti itu juga" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1026 \recid 150202143910608807826600 \start 0:22:43.885 \end 0:22:46.705 \sp YMNLID \tx "lah pu kaliŋ tərip bo giŋ,bo bo mutah təruih" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb lah pu kaliŋ tərip bo giŋ bo bo mutah təruih t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge PAST how.much time journey 1 again 1 1 vomit continue say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "sudah berapa kali saya muntah" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1027 \recid 150202143910351212470140 \start 0:22:46.713 \end 0:22:48.133 \sp YMNLID \tx "daʔ, oto gədaŋ". \mb daʔ oto gədaŋ \ge NEG car big \fti "mobil besar".

\ref TPN-20140926-LID.1028 \recid 150202143910441287979855 \start 0:22:48.47 \end 0:22:51.495 \sp YMNLID \tx "yu oto gədaŋ neh tambah gua tambah gua baunᵃ neh" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb yu oto gədaŋ neh tambah gua tambah gua baun -ᵃ neh t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge yes car big this add also add also smell -A NEH say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "mobil besar juga bau" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1029 \recid 150202143910856171242985 \start 0:22:51.495 \end 0:22:52.335 \sp YMNLID \tx "t͡ʃubu lah suʔ". \mb t͡ʃubu lah suʔ \ge try just tomorrow \fti "coba saja besok".

\ref TPN-20140926-LID.1030 \recid 150202143910531412958725 \start 0:22:52.343 \end 0:22:53.933 \sp YMNLID \tx "mənda daʔ" bo ka ɲəbuatᵃ la ka. \mb mənda daʔ bo ka ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge want NEG 1 this N- say.A -A furthermore KA \fti "tidak mau" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1031 \recid 150202143910163616564683 \start 0:22:54.121 \end 0:22:55.336 \sp YMNLID \tx muh niyan ɲu ɲəbuatᵃ neh. \mb muh niyan ɲu ɲ- səbuat -ᵃ neh \ge want NIYAN 3 N- say.A -A NEH \fti mau.

\ref TPN-20140926-LID.1032 \recid 150202143910993146996618 \start 0:22:55.695 \end 0:22:57.16 \sp YMNLID \tx "t͡ʃubu me tuŋ luŋ" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ. \mb t͡ʃubu me tuŋ luŋ t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ \ge try like that before say 3 N- say.A -A \fti "coba dulu" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1033 \recid 150202143910877029585977 \start 0:22:56.845 \end 0:22:57.365 \sp EXPLID \tx isuʔ. \mb isuʔ \ge tomorrow \fti besok.

\ref TPN-20140926-LID.1034 \recid 150202143910862841743416 \start 0:22:57.373 \end 0:22:58.473 \sp YMNLID \tx "mabuʔ bo suʔ awayh lah". \mb mabuʔ bo suʔ awayh lah \ge vomit 1 tomorrow EXCL LAH \fti "kalau saya muntah, awas kamu".

\ref TPN-20140926-LID.1035 \recid 150202143910856058135488 \start 0:22:58.806 \end 0:23:00.176 \sp YMNLID \tx "bisa kaban diŋ bawoʔ neh". \mb bisa kaban diŋ bawoʔ neh \ge can 2 LOC bring NEH \fti "kamu bisa di bawa nya".

\ref TPN-20140926-LID.1036 \recid 150202143910682615744927 \start 0:23:00.64 \end 0:23:00.99 \sp EXPLID \tx oy. \mb oy \ge EXCL \fti oy.

\ref TPN-20140926-LID.1037 \recid 150202143910524169249692 \start 0:23:01.64 \end 0:23:03.685 \sp EXPLID \tx nuɣut ɲu paiŋ d͡ʒakarta me tuŋ ah. \mb n- tuɣut ɲu paiŋ d͡ʒakarta me tuŋ ah \ge N- follow 3 go Jakarta like that AH \fti ikut dia ke jakarta.

\ref TPN-20140926-LID.1038 \recid 150202143910491610319725 \start 0:23:03.93 \end 0:23:05.59 \sp EXPLID \tx gele paiŋ ka ŋan oto gədaŋ. \mb gele paiŋ ka ŋan oto gədaŋ \ge continue go KA with car big \fti kamu pergi dengan mobil besar.

\ref TPN-20140926-LID.1039 \recid 150202143910113944431254 \start 0:23:06.305 \end 0:23:07.235 \sp YMNLID \tx tauᵃ daʔ. \mb tau -ᵃ daʔ \ge know.A -A NEG \fti tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.1040 \recid 150202143910526864148070 \start 0:23:07.583 \end 0:23:08.453 \sp YMNLID \tx to waʔ ndaʔᵃ neh. \mb oto waʔ ndaʔ -ᵃ neh \ge car 1PL want -A NEH \fti emang nya mobil kita.

\ref TPN-20140926-LID.1041 \recid 150202143910757206456315 \start 0:23:08.875 \end 0:23:10.18 \sp YMNLID \tx gaʔ tiŋ bo mabuʔ gua naiʔ oto gədaŋ neh. \mb gaʔ tiŋ bo mabuʔ gua naiʔ oto gədaŋ neh \ge feel liver 1 vomit also go.up car big NEH \fti mungkin saya muntah naik mobil besar.

\ref TPN-20140926-LID.1042 \recid 150202143910331600290676 \start 0:23:10.245 \end 0:23:11.9 \sp YMNLID \tx ləmaʔ ləmaʔ lah oto kət͡ʃiʔ giŋ. \mb ləmaʔ ləmaʔ lah oto kət͡ʃiʔ giŋ \ge delicious delicious LAH car small again \fti enak pakai mobil besar.

\ref TPN-20140926-LID.1043 \recid 150202143910757956567499 \start 0:23:11.418 \end 0:23:13.838 \sp EXPLID \tx e kalaw oto gədaŋ laʔ manu labuh siŋgah? \mb e kalaw oto gədaŋ laʔ manu labuh siŋgah \ge EXCL TOP car big later which place stop \fti kalau mobil besar di mana berhenti?

\ref TPN-20140926-LID.1044 \recid 150202143910551489738700 \start 0:23:11.91 \end 0:23:12.66 \sp YMNLID \tx tuŋ ah, daʔ tin. \mb tuŋ ah daʔ tin \ge that AH NEG TRU.Itin \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1045 \recid 150202143910663652236759 \start 0:23:13.846 \end 0:23:14.441 \sp EXPLID \tx t͡ʃubu. \mb t͡ʃubu \ge try \fti coba.

\ref TPN-20140926-LID.1046 \recid 150202143910883795445644 \start 0:23:14.705 \end 0:23:15.375 \sp YMNLID \tx ɲudahᵃ bo. \mb ɲ- sudah -ᵃ bo \ge N- PFCT -A 1 \fti saya akhirnya.

\ref TPN-20140926-LID.1047 \recid 150202143910497195768123 \start 0:23:15.388 \end 0:23:16.118 \sp YMNLID \tx "uwuaʔ" t͡ʃeʔ bo. \mb uwuaʔ t͡ʃeʔ bo \ge IMIT say 1 \fti "uwak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1048 \recid 150202143910658269475772 \start 0:23:16.121 \end 0:23:17.501 \sp YMNLID \tx abih oto neh lagalua. \mb abih oto neh lagalua \ge finished car this all \fti mobil nya kotor semua.

\ref TPN-20140926-LID.1049 \recid 150202143910743595953797 \start 0:23:17.509 \end 0:23:17.904 \sp YMNLID \tx tuŋ ah. \mb tuŋ ah \ge that AH \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1050 \recid 150202143910998173548093 \start 0:23:17.904 \end 0:23:19.414 \sp YMNLID \tx udah uɣaŋ naiʔ oto neh kəd͡ʒa weʔ uɣaŋ. \mb udah uɣaŋ naiʔ oto neh kəd͡ʒa weʔ uɣaŋ \ge PFCT person go.up car this chase by person \fti setelah kamu naik mobil, langsung kamu dikejar sama orang.

\ref TPN-20140926-LID.1051 \recid 150202143910513173138210 \start 0:23:19.905 \end 0:23:20.85 \sp YMNLID \tx "namua la ka?" t͡ʃeʔᵃ. \mb namua la ka t͡ʃeʔ -ᵃ \ge what furthermore KA say -A \fti "apa?" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1052 \recid 150202143910317104219551 \start 0:23:20.86 \end 0:23:21.685 \sp YMNLID \tx "abih la ambo weʔᵃ" t͡ʃeʔᵃ. \mb abih la ambo weʔ -ᵃ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge finished furthermore 1 by -A say -A \fti "saya sudah habis" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1053 \recid 150202143910478282927302 \start 0:23:22 \end 0:23:23.595 \sp YMNLID \tx bo ndaʔ daʔ me ka me ka d͡ʒoa mutah. \mb bo ndaʔ daʔ me ka me ka d͡ʒoa mutah \ge 1 want NEG like this like this also vomit \fti saya muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1054 \recid 150202143910414154785312 \start 0:23:23.75 \end 0:23:24.645 \sp YMNLID \tx baun sayan bo. \mb baun sayan bo \ge smell feel 1 \fti bau.

\ref TPN-20140926-LID.1055 \recid 150202143910503649603062 \start 0:23:24.93 \end 0:23:25.87 \sp YMNLID \tx tambah mutahᵃ bo e. \mb tambah mutah -ᵃ bo e \ge add vomit -A 1 EXCL \fti saya muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1056 \recid 150202143910895696750701 \start 0:23:25.883 \end 0:23:26.733 \sp YMNLID \tx bo mikiᵃ lam neh a. \mb bo m- piki -ᵃ lam neh a \ge 1 N- think -A inside NEH EXCL \fti saya memikirkan di dalam nya.

\ref TPN-20140926-LID.1057 \recid 150202143910129946668352 \start 0:23:25.883 \end 0:23:26.733 \sp EXPLID \tx tuŋ poman muweaʔᵃ? \mb tuŋ poman m- buweaʔ -ᵃ \ge that how N- make.A -A \fti gimana lagi?

\ref TPN-20140926-LID.1058 \recid 150202143910724953115870 \start 0:23:27.665 \end 0:23:29.345 \sp YMNLID \tx tadiŋ yu tapaso bo diŋ, bo t͡ʃoʔ mutah. \mb tadiŋ yu ta- paso bo tadiŋ bo t͡ʃoʔ mutah \ge earlier yes TA- force 1 earlier 1 often vomit \fti tadi saya terpaksa, karena saya sering muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1059 \recid 150202143910188377032708 \start 0:23:29.35 \end 0:23:30.025 \sp YMNLID \tx nəlahᵃ ka duᵃ daʔ. \mb nəlah -ᵃ ka adu -ᵃ daʔ \ge usual.A -A this exist -A NEG \fti biasanya tidak ada.

\ref TPN-20140926-LID.1060 \recid 150202143910695034064212 \start 0:23:30.445 \end 0:23:32.165 \sp YMNLID \tx abaŋ neh ɲəbuatᵃ daʔ "ŋan mutah kiyun diʔ" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb abaŋ neh ɲ- səbuat -ᵃ daʔ d͡ʒaŋan mutah kiyun diʔ t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge older.brother this N- say.A -A DAK don’t vomit there younger.sibling say -A KA \fti "jangan muntad di situ dek" kata supir mobil ini.

\ref TPN-20140926-LID.1061 \recid 150202143910252322623133 \start 0:23:32.203 \end 0:23:33.063 \sp YMNLID \tx "kubaŋ laʔ" t͡ʃeʔᵃ ka. \mb kubaŋ laʔ t͡ʃeʔ -ᵃ ka \ge dirty later say -A KA \fti "nanti kotor" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1062 \recid 150202143910320457230182 \start 0:23:33.076 \end 0:23:33.811 \sp YMNLID \tx "daʔ" t͡ʃeʔ bo ka. \mb daʔ t͡ʃeʔ bo ka \ge NEG say 1 KA \fti "tidak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1063 \recid 150202143910580019564087 \start 0:23:34.1 \end 0:23:35.795 \sp YMNLID \tx ɲu daʔ mukin supir ka awaʔ təruih d͡ʒoa. \mb ɲu daʔ mukin supir ka awaʔ təruih d͡ʒoa \ge 3 NEG possible driver this 2 continue also \fti tidak mungkin supir terus saja.

\ref TPN-20140926-LID.1064 \recid 150202143910812772026145 \start 0:23:35.8 \end 0:23:36.205 \sp YMNLID \tx tuŋ ah. \mb tuŋ ah \ge that AH \fti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1065 \recid 150202143910826959587493 \start 0:23:36.345 \end 0:23:37.64 \sp YMNLID \tx baɣaŋ buweʔ me ka ah. \mb baɣaŋ buweʔ me ka ah \ge random make like this AH \fti sembarang saja dia bikin.

\ref TPN-20140926-LID.1066 \recid 150202143910283178194053 \start 0:23:37.655 \end 0:23:38.72 \sp YMNLID \tx ɲap ɲu kalakaŋ me tuŋ ah. \mb ɲap ɲu ka- lakaŋ me tuŋ ah \ge go 3 to- back like that AH \fti dia pergi ke belakang.

\ref TPN-20140926-LID.1067 \recid 150202143910272969726240 \start 0:23:39.19 \end 0:23:40.2 \sp YMNLID \tx tadiŋ yu amut mutah diŋ. \mb tadiŋ yu amut mutah tadiŋ \ge earlier yes very vomit earlier \fti dia muntah parah.

\ref TPN-20140926-LID.1068 \recid 150202143911507581495167 \start 0:23:40.2 \end 0:23:40.89 \sp YMNLID \tx paso baasoy bo. \mb paso ba- asoy bo \ge force BA- plastic 1 \fti saya terpaksa pake asoi.

\ref TPN-20140926-LID.1069 \recid 150202143911968244493472 \start 0:23:40.903 \end 0:23:41.641 \sp YMNLID \tx məd͡ʒam bo. \mb m- pəd͡ʒam bo \ge N- shut.eyes 1 \fti saya memejamkan mata.

\ref TPN-20140926-LID.1070 \recid 150202143911124529488338 \start 0:23:41.641 \end 0:23:42.541 \sp YMNLID \tx du daʔ bo niŋuaʔᵃ. \mb adu daʔ bo n- tiŋuaʔ -ᵃ \ge exist NEG 1 N- see.A -A \fti saya tidak ada melihatnya.

\ref TPN-20140926-LID.1071 \recid 150202143911990782037609 \start 0:23:43.415 \end 0:23:44.37 \sp YMNLID \tx kəlaʔ ɲu lain la sayan bo. \mb kəlaʔ ɲu lain la sayan bo \ge later 3 other furthermore feel 1 \fti perasaan saya agak lain.

\ref TPN-20140926-LID.1072 \recid 150202143911913876211875 \start 0:23:44.49 \end 0:23:45.235 \sp YMNLID \tx tababayaŋ dalam neh. \mb ta- ba- bayaŋ dalam neh \ge TA- PART.sahadow- shadow inside this \fti terbayang-bayang di dalam ini.

\ref TPN-20140926-LID.1073 \recid 150202143911594828052212 \start 0:23:45.24 \end 0:23:46.07 \sp YMNLID \tx iy mutah la liʔ. \mb iy mutah la liʔ \ge EXCL vomit furthermore again \fti muntah lagi.

\ref TPN-20140926-LID.1074 \recid 150202143911182046332117 \start 0:23:46.128 \end 0:23:46.733 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.1075 \recid 150202143911949512606206 \start 0:23:47.46 \end 0:23:48.095 \sp YMNLID \tx mənda daʔ. \mb mənda daʔ \ge want NEG \fti saya tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.1076 \recid 150202143911706520782736 \start 0:23:48.48 \end 0:23:49.19 \sp YMNLID \tx tadiŋ yu amut. \mb tadiŋ yu amut \ge earlier yes very \fti tadi parah.

\ref TPN-20140926-LID.1077 \recid 150202143911581086023803 \start 0:23:50.25 \end 0:23:51.77 \sp YMNLID \tx saɣiŋ neh adu waktuŋ uɣaŋ namua saɣiŋ neh. \mb saɣiŋ neh adu waktuŋ uɣaŋ namua saɣiŋ neh \ge before this exist time person what before NEH \fti kemarin.

\ref TPN-20140926-LID.1078 \recid 150202143911157424207823 \start 0:23:51.783 \end 0:23:52.358 \sp YMNLID \tx uɣaŋ manu asuᵃ? \mb uɣaŋ manu asu -ᵃ \ge person which feel -A \fti asalnya di mana?

\ref TPN-20140926-LID.1079 \recid 150202143911110764105431 \start 0:23:52.363 \end 0:23:53.378 \sp YMNLID \tx uɣaŋ bede tepua. \mb uɣaŋ bede tepua \ge person BD possible \fti mungkin dia orang BD.

\ref TPN-20140926-LID.1080 \recid 150202143911279516246588 \start 0:23:53.673 \end 0:23:54.573 \sp YMNLID \tx abih. \mb abih \ge finished \fti habis.

\ref TPN-20140926-LID.1081 \recid 150202143911994657498131 \start 0:23:54.71 \end 0:23:56.145 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.1082 \recid 150202143911454533791215 \start 0:23:56.22 \end 0:23:56.965 \sp YMNLID \tx tapiŋ malam. \mb tapiŋ malam \ge but night \fti malam.

\ref TPN-20140926-LID.1083 \recid 150202143911614460315135 \start 0:23:57.435 \end 0:23:58.125 \sp YMNLID \tx tauᵃ daʔ weʔᵃ. \mb tau -ᵃ daʔ weʔ -ᵃ \ge know.A -A NEG by -A \fti dia tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.1084 \recid 150202143911980742236738 \start 0:23:58.203 \end 0:23:58.803 \sp YMNLID \tx ɲu təgaʔ. \mb ɲu təgaʔ \ge 3 stand \fti dia berdiri.

\ref TPN-20140926-LID.1085 \recid 150202143911616100632631 \start 0:23:58.955 \end 0:24:01.335 \sp YMNLID \tx "a d͡ʒaŋan mutah sinan daʔ diaʔ" t͡ʃeʔ ɲu ɲəbuatᵃ la ka. \mb a d͡ʒaŋan mutah sinan daʔ diaʔ t͡ʃeʔ ɲu ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge EXCL don’t vomit there NEG TRU.younger.sister say 3 N- say.A -A furthermore KA \fti "jangan muntah di situ dek" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1086 \recid 150202143911256440531881 \start 0:24:01.835 \end 0:24:04.465 \sp YMNLID \tx oh uɣaŋ pasisi ka ŋata uɣaŋ namua bede. \mb oh uɣaŋ pasisi ka ŋ- ata uɣaŋ namua bede \ge OH person Pasisie this N- among person what BD \fti orang Pesisie ngantar orang ke daerah BD.

\ref TPN-20140926-LID.1087 \recid 150202143911865961155434 \start 0:24:07.69 \end 0:24:09.945 \sp YMNLID \tx "a beko payah a apaʔ apo" t͡ʃeʔᵃ. \mb a beko payah a apaʔ apo t͡ʃeʔ -ᵃ \ge EXCL later difficult EXCL father what say -A \fti "nanti bapak susah mencucinya" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1088 \recid 150202143911722256771614 \start 0:24:10.15 \end 0:24:11.18 \sp EXPLID \tx xx kubaŋ. \mb xx kubaŋ \ge xx dirty \fti kotor.

\ref TPN-20140926-LID.1089 \recid 150202143911673961649927 \start 0:24:11.348 \end 0:24:12.438 \sp YMNLID \tx kubaŋ xx. \mb kubaŋ xx \ge dirty xx \fti kotor.

\ref TPN-20140926-LID.1090 \recid 150202143911697679373574 \start 0:24:12.601 \end 0:24:14.106 \sp YMNLID \tx "a apo basuahᵃ neh" səbut. \mb a apo basuah -ᵃ neh səbut \ge EXCL what wash.A -A NEH talk \fti "mencucinya" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1091 \recid 150202143911770566096016 \start 0:24:14.121 \end 0:24:14.791 \sp YMNLID \tx noʔᵃ d͡ʒoa bo. \mb noʔ -ᵃ d͡ʒoa bo \ge silent -A also 1 \fti saya diam saja.

\ref TPN-20140926-LID.1092 \recid 150202143911289647268131 \start 0:24:15.465 \end 0:24:16.77 \sp YMNLID \tx napaʔᵃ daʔ təŋah malam pit͡ʃit neh tuŋ. \mb n- tapaʔ -ᵃ daʔ təŋah malam pit͡ʃit neh tuŋ \ge N- seen -A NEG middle night late this that \fti tidak kelihatan, karena sudah larut malam.

\ref TPN-20140926-LID.1093 \recid 150202143911957360979448 \start 0:24:16.94 \end 0:24:18.08 \sp YMNLID \tx mumutah bo keʔ dindiaŋ. \mb mu- mutah bo keʔ dindiaŋ \ge PART.vomit- vomit 1 LOC wall \fti saya muntah di dinding mobil.

\ref TPN-20140926-LID.1094 \recid 150202143911290548888919 \start 0:24:18.115 \end 0:24:18.715 \sp YMNLID \tx tiŋ liɲua. \mb matiŋ liɲua \ge dead right \fti biar saja.

\ref TPN-20140926-LID.1095 \recid 150202143911748063911776 \start 0:24:18.718 \end 0:24:19.323 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.1096 \recid 150202143911778190159470 \start 0:24:19.323 \end 0:24:22.063 \sp TINLID \tx xx tuŋ dəŋa gua weʔ. \mb xx tuŋ dəŋa gua weʔ \ge xx that hear also WEQ \fti terdengar oleh nya.

\ref TPN-20140926-LID.1097 \recid 150202143911923145327343 \start 0:24:22.13 \end 0:24:23.57 \sp YMNLID \tx dəŋa daʔ. \mb dəŋa daʔ \ge hear NEG \fti tedak terdengar.

\ref TPN-20140926-LID.1098 \recid 150202143911543097708094 \start 0:24:23.58 \end 0:24:24.54 \sp YMNLID \tx dəŋa ndaʔᵃ neh. \mb dəŋa ndaʔ -ᵃ neh \ge hear want -A this \fti dia tidak terdengar.

\ref TPN-20140926-LID.1099 \recid 150202143911327151516359 \start 0:24:24.553 \end 0:24:25.518 \sp EXPLID \tx ban ŋuŋuŋay yeh. \mb ban ŋu- ŋuŋay yeh \ge 2 PART.relaxed- relaxed EXCL \fti kamu pelan-pelan.

\ref TPN-20140926-LID.1100 \recid 150202143911387119740340 \start 0:24:24.928 \end 0:24:26.468 \sp YMNLID \tx ɲu aduᵃ daʔ bo. \mb ɲu adu -ᵃ daʔ bo \ge 3 exist -A NEG 1 \fti saya tidak ada.

\ref TPN-20140926-LID.1101 \recid 150202143911722573952050 \start 0:24:26.496 \end 0:24:27.731 \sp YMNLID \tx "uwuaʔ" du me tuŋ daʔ. \mb uwuaʔ adu me tuŋ daʔ \ge IMIT exist like that NEG \fti tidak ada saya bersuara saat muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1102 \recid 150202143911124717817967 \start 0:24:27.761 \end 0:24:28.871 \sp YMNLID \tx tadiŋ lah bo me tuŋ diŋ. \mb tadiŋ lah bo me tuŋ tadiŋ \ge earlier just 1 like that earlier \fti tadi saja saya seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1103 \recid 150202143911599976895236 \start 0:24:28.904 \end 0:24:29.794 \sp YMNLID \tx ɲu daʔ duᵃ isiᵃ giŋ e. \mb ɲu daʔ adu -ᵃ isi -ᵃ giŋ e \ge 3 NEG exist -A contents.A -A again EXCL \fti tidak ada lagi isinya.

\ref TPN-20140926-LID.1104 \recid 150202143911960759149257 \start 0:24:30.96 \end 0:24:31.465 \sp YMNLID \tx dikit me tuŋ ah. \mb dikit me tuŋ ah \ge a.little like that AH \fti cuma sedikit.

\ref TPN-20140926-LID.1105 \recid 150202143911678153028571 \start 0:24:31.485 \end 0:24:32.39 \sp YMNLID \tx bisa nahan me tuŋ neh. \mb bisa n- tahan me tuŋ neh \ge can N- wishtand like that NEH \fti saya bisa tahan.

\ref TPN-20140926-LID.1106 \recid 150202143911650822843377 \start 0:24:32.39 \end 0:24:33.955 \sp YMNLID \tx kəlaʔ bo kalua me tuŋ ah. \mb kəlaʔ bo kalua me tuŋ ah \ge later 1 go.out like that AH \fti nanti saya keluar.

\ref TPN-20140926-LID.1107 \recid 150202143911255572980595 \start 0:24:34.116 \end 0:24:36.871 \sp YMNLID \tx tadiŋ yu t͡ʃakət͡ʃaŋ "uwuaʔ" me tuŋ niyan ah yu. \mb tadiŋ yu t͡ʃa- kət͡ʃaŋ uwuaʔ me tuŋ niyan ah yu \ge earlier yes PART.forceful- forceful IMIT like that NIYAN AH yes \fti tadi saya muntah keras-keras suaranya.

\ref TPN-20140926-LID.1108 \recid 150202143911349333721026 \start 0:24:37.48 \end 0:24:38.66 \sp YMNLID \tx paso buweʔ kət͡ʃaŋ. \mb paso buweʔ kət͡ʃaŋ \ge force make forceful \fti dia terpaksa ngebut.

\ref TPN-20140926-LID.1109 \recid 150202143911764630402251 \start 0:24:38.668 \end 0:24:39.713 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.1110 \recid 150202143911467749557643 \start 0:24:40.38 \end 0:24:41.69 \sp YMNLID \tx ban ka daʔ mutah kət͡ʃaŋ neh yaŋ? \mb ban ka daʔ mutah kət͡ʃaŋ neh ayaŋ \ge 2 this NEG vomit forceful this older.sister \fti kalau mobilnya ngebut kamu tidak muntah kak?

\ref TPN-20140926-LID.1111 \recid 150202143911182784216198 \start 0:24:41.95 \end 0:24:42.73 \sp YMNLID \tx ban mutah tauŋ daʔ daʔ? \mb ban mutah tauŋ daʔ daʔ \ge 2 vomit know NEG NEG \fti kamu muntah?

\ref TPN-20140926-LID.1112 \recid 150202143911292136809043 \start 0:24:42.753 \end 0:24:44.258 \sp EXPLID \tx bo adu soɣu daʔ. \mb bo adu soɣu daʔ \ge 1 exist sound NEG \fti saya tidak bersuara.

\ref TPN-20140926-LID.1113 \recid 150202143911622312460652 \start 0:24:43.033 \end 0:24:44.258 \sp YMNLID \tx noʔ d͡ʒoa dalam xx. \mb noʔ d͡ʒoa dalam xx \ge silent also inside xx \fti diam saja.

\ref TPN-20140926-LID.1114 \recid 150202143911426695378543 \start 0:24:44.48 \end 0:24:45.495 \sp EXPLID \tx ambo pesawat neh daʔ. \mb ambo pesawat neh daʔ \ge 1 air.plane this DAK \fti saya naik pesawat.

\ref TPN-20140926-LID.1115 \recid 150202143911344713548943 \start 0:24:45.6 \end 0:24:47.64 \sp EXPLID \tx uɣaŋ neh, tapiŋ kawan bo lahᵃ saliɣit ka e. \mb uɣaŋ neh tapiŋ kawan bo lah -ᵃ sa- liɣit ka e \ge person this but friend 1 just -A SA- row this EXCL \fti satu deretan dengan teman saya.

\ref TPN-20140926-LID.1116 \recid 150202143911698208995861 \start 0:24:47.673 \end 0:24:48.338 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.1117 \recid 150202143911259023006725 \start 0:24:47.673 \end 0:24:48.338 \sp EXPLID \tx me ka ka. \mb me ka ka \ge like this KA \fti seperti ini.

\ref TPN-20140926-LID.1118 \recid 150202143911677459609228 \start 0:24:49.985 \end 0:24:50.835 \sp EXPLID \tx me me tuŋ bo. \mb me me tuŋ bo \ge like like that 1 \fti saya seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1119 \recid 150202143911998200373955 \start 0:24:50.553 \end 0:24:51.858 \sp YMNLID \tx oh, me tuŋ. \mb oh me tuŋ \ge OH like that \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1120 \recid 150202143911513485542637 \start 0:24:50.838 \end 0:24:51.603 \sp EXPLID \tx me tuŋ bo t͡ʃeʔ ban e. \mb me tuŋ bo t͡ʃeʔ ban e \ge like that 1 say 2 EXCL \fti saya seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1121 \recid 150202143911809472010935 \start 0:24:51.618 \end 0:24:52.088 \sp EXPLID \tx udah tuŋ. \mb udah tuŋ \ge PFCT that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.1122 \recid 150202143911650011025042 \start 0:24:52.406 \end 0:24:53.636 \sp EXPLID \tx tibu la keʔ namua neh ban... \mb tibu la keʔ namua neh ban \ge arrive furthermore LOC what this 2 \fti sampai di...

\ref TPN-20140926-LID.1123 \recid 150202143911382742404145 \start 0:24:53.878 \end 0:24:54.623 \sp YMNLID \tx babisiʔ yeh. \mb ba- bisiʔ yeh \ge BA- whisper EXCL \fti berbisik.

\ref TPN-20140926-LID.1124 \recid 150202143911629089661873 \start 0:24:53.88 \end 0:24:55.28 \sp EXPLID \tx a dəkeʔ oto la giŋ kan. \mb a dəkeʔ oto la giŋ kan \ge EXCL near car furthermore again KAN \fti di atas mobil.

\ref TPN-20140926-LID.1125 \recid 150202143911801590403028 \start 0:24:55.338 \end 0:24:56.013 \sp EXPLID \tx kan ado neh. \mb kan ado neh \ge KAN exist this \fti ada.

\ref TPN-20140926-LID.1126 \recid 150202143911308312857476 \start 0:24:56.018 \end 0:24:58.513 \sp EXPLID \tx daɣiŋ daɣiŋ bandara neh a ka namua. \mb daɣiŋ daɣiŋ bandara neh a ka namua \ge from from airport this FILL this what \fti dari bandara.

\ref TPN-20140926-LID.1127 \recid 150202143911772651708823 \start 0:24:58.845 \end 0:24:59.813 \sp EXPLID \tx ka stasiyun neh daʔ. \mb ka stasiyun neh daʔ \ge to station this DAK \fti dari stasiun.

\ref TPN-20140926-LID.1128 \recid 150202143911968186772753 \start 0:24:59.503 \end 0:25:00.173 \sp YMNLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.1129 \recid 150202143911774197842226 \start 0:24:59.813 \end 0:25:00.548 \sp EXPLID \tx pakay oto ka. \mb pakay oto ka \ge use car KA \fti pakai mobil.

\ref TPN-20140926-LID.1130 \recid 150202143911583445553853 \start 0:25:00.895 \end 0:25:02.955 \sp EXPLID \tx tuŋ kiroᵃ lah lain la paduduʔ bo. \mb tuŋ kiro -ᵃ lah lain la pa- duduʔ bo \ge that reckon -A PAST other furthermore PA- sit 1 \fti saya lain tempat duduk.

\ref TPN-20140926-LID.1131 \recid 150202143911589922015740 \start 0:25:02.836 \end 0:25:03.566 \sp YMNLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti tung.

\ref TPN-20140926-LID.1132 \recid 150202143911332360447570 \start 0:25:02.963 \end 0:25:03.863 \sp EXPLID \tx lah mukuᵃ la ka. \mb bəlah muku -ᵃ la ka \ge side front -A furthermore KA \fti di depan.

\ref TPN-20140926-LID.1133 \recid 150202143911997253135916 \start 0:25:03.909 \end 0:25:04.709 \sp EXPLID \tx ŋan uɣaŋ lain la. \mb ŋan uɣaŋ lain la \ge with person other LA \fti dengan orang lain.

\ref TPN-20140926-LID.1134 \recid 150202143911879482104442 \start 0:25:05.645 \end 0:25:07.06 \sp EXPLID \tx karteh asoy ka daʔ kəna mawoaʔᵃ. \mb karteh asoy ka daʔ kəna m- bawoaʔ -ᵃ \ge paper plastic this NEG remember N- bring.A -A \fti saya lupa membawa plastik.

\ref TPN-20140926-LID.1135 \recid 150202143911415093569364 \start 0:25:07.145 \end 0:25:08.385 \sp EXPLID \tx asoy ka niyan daʔ kəna mawoʔᵃ daʔ. \mb asoy ka niyan daʔ kəna m- bawoʔ -ᵃ daʔ \ge plastic this NIYAN NEG remember N- bring -A DAK \fti saya lupa membawa plastik.

\ref TPN-20140926-LID.1136 \recid 150202143911423861092887 \start 0:25:08.473 \end 0:25:09.093 \sp EXPLID \tx udah tuŋ xx. \mb udah tuŋ xx \ge PFCT that xx \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.1137 \recid 150202143911131300248904 \start 0:25:09.186 \end 0:25:09.841 \sp EXPLID \tx lah lamu laʔ. \mb lah lamu laʔ \ge PAST long.time later \fti sudah lama.

\ref TPN-20140926-LID.1138 \recid 150202143911561170685989 \start 0:25:10.131 \end 0:25:10.595 \sp EXPLID \tx pəniaŋ ka. \mb pəniaŋ ka \ge dizzy KA \fti saya pusing.

\ref TPN-20140926-LID.1139 \recid 150202143912639880353863 \start 0:25:10.596 \end 0:25:12.076 \sp EXPLID \tx "ondeh, pəniaŋ giŋ" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb ondeh pəniaŋ giŋ t͡ʃeʔ bo la ka \ge EXCL dizzy again say 1 furthermore KA \fti "saya pusing" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1140 \recid 150202143912204084272077 \start 0:25:12.179 \end 0:25:13.819 \sp EXPLID \tx "paɣah pəniaŋ suᵃ ram" t͡ʃeʔ bo la. \mb paɣah pəniaŋ asu -ᵃ ram t͡ʃeʔ bo la \ge very dizzy feel -A RAM say 1 LA \fti "sangat pusing rasanya" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1141 \recid 150202143912835590770141 \start 0:25:13.882 \end 0:25:15.562 \sp EXPLID \tx "tuŋ təgaʔ bo ka t͡ʃaɣiŋ asoy ban". \mb tuŋ təgaʔ bo ka t͡ʃaɣiŋ asoy ban \ge that stand 1 this look.for plastic 2 \fti "saya berdiri mencari plastik".

\ref TPN-20140926-LID.1142 \recid 150202143912568473602272 \start 0:25:15.815 \end 0:25:16.43 \sp EXPLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.1143 \recid 150202143912711136561026 \start 0:25:17.09 \end 0:25:18.195 \sp EXPLID \tx "adu asoy?" t͡ʃeʔ bo daʔ. \mb adu asoy t͡ʃeʔ bo daʔ \ge exist plastic say 1 DAK \fti "ada plastik?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1144 \recid 150202143912250994252832 \start 0:25:18.35 \end 0:25:19.025 \sp EXPLID \tx səbuatᵃ weʔᵃ. \mb səbuat -ᵃ weʔ -ᵃ \ge say.A -A by -A \fti dia bilang.

\ref TPN-20140926-LID.1145 \recid 150202143912952528707495 \start 0:25:19.025 \end 0:25:20.12 \sp EXPLID \tx "daʔ" t͡ʃeʔ uɣaŋ neh ka. \mb daʔ t͡ʃeʔ uɣaŋ neh ka \ge NEG say person this KA \fti "tidak" kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.1146 \recid 150202143912864422939158 \start 0:25:20.155 \end 0:25:21.395 \sp EXPLID \tx gele la mat͡ʃaɣiŋ asoy ban. \mb gele la ma- t͡ʃaɣiŋ asoy ban \ge continue furthermore MA- look.for plastic 2 \fti saya langsung mencari plastik.

\ref TPN-20140926-LID.1147 \recid 150202143912422372668888 \start 0:25:21.093 \end 0:25:22.193 \sp YMNLID \tx ŋapuᵃ la t͡ʃaɣiŋ asoy neh? \mb ŋ- apu -ᵃ la t͡ʃaɣiŋ asoy neh \ge N- what -A furthermore look.for plastic NEH \fti ngapain kamu mencari plastik?

\ref TPN-20140926-LID.1148 \recid 150202143912779513497277 \start 0:25:22.201 \end 0:25:22.951 \sp YMNLID \tx bo nda daʔ neh. \mb bo nda daʔ neh \ge 1 want NEG NEH \fti saya tidak mau.

\ref TPN-20140926-LID.1149 \recid 150202143912268414482474 \start 0:25:22.294 \end 0:25:24.574 \sp EXPLID \tx bad͡ʒuŋ uɣaŋ d͡ʒoa bo tuŋgit weʔ xx. \mb bad͡ʒuŋ uɣaŋ d͡ʒoa bo tuŋgit weʔ xx \ge garment person also 1 pour WEQ xx \fti saya keluarkan baju orang.

\ref TPN-20140926-LID.1150 \recid 150202143912343565737409 \start 0:25:23.537 \end 0:25:24.562 \sp YMNLID \tx iyu xx. \mb iyu xx \ge yes xx \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.1151 \recid 150202143912825146727263 \start 0:25:25.06 \end 0:25:26.465 \sp YMNLID \tx adu asoy bad͡ʒuŋ uɣaŋ yeh. \mb adu asoy bad͡ʒuŋ uɣaŋ yeh \ge exist plastic garment person EXCL \fti palstik baju orang.

\ref TPN-20140926-LID.1152 \recid 150202143912304185458738 \start 0:25:26.025 \end 0:25:26.84 \sp EXPLID \tx tuŋ bad͡ʒuŋ uɣaŋ neh. \mb tuŋ bad͡ʒuŋ uɣaŋ neh \ge that garment person NEH \fti baju orang.

\ref TPN-20140926-LID.1153 \recid 150202143912340252676186 \start 0:25:26.84 \end 0:25:27.625 \sp EXPLID \tx "eh bad͡ʒuŋ uɣaŋ" t͡ʃeʔ bo. \mb eh bad͡ʒuŋ uɣaŋ t͡ʃeʔ bo \ge EH garment person say 1 \fti "eh, baju orang" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1154 \recid 150202143912349088303930 \start 0:25:27.63 \end 0:25:28.39 \sp EXPLID \tx bo taʔ weʔ liʔ ban. \mb bo lətaʔ weʔ liʔ ban \ge 1 place WEQ again 2 \fti saya tarok lagi.

\ref TPN-20140926-LID.1155 \recid 150202143912428024076157 \start 0:25:28.483 \end 0:25:29.793 \sp EXPLID \tx bo naʔ nuŋgiatᵃ t͡ʃana neh, bo taʔ weʔ. \mb bo naʔ n- tuŋgiat -ᵃ rat͡ʃana neh bo lətaʔ weʔ \ge 1 want N- pour.A -A plan NEH 1 place WEQ \fti rencananya saya mau mengeluarkan baju itu, tapi saya tarok lagi.

\ref TPN-20140926-LID.1156 \recid 150202143912569608232425 \start 0:25:30.095 \end 0:25:31.05 \sp EXPLID \tx tuŋ ado uɣaŋ sabəlah ambo neh daʔ. \mb tuŋ ado uɣaŋ sabəlah ambo neh daʔ \ge that exist person neighbor 1 this DAK \fti ada orang di sebelah saya.

\ref TPN-20140926-LID.1157 \recid 150202143912303235933696 \start 0:25:31.05 \end 0:25:32.67 \sp YMNLID \tx t͡ʃapaʔ d͡ʒoa bawahᵃ neh luŋ, kiyun ɲapaʔᵃ. \mb t͡ʃapaʔ d͡ʒoa bawah -ᵃ neh luŋ kiyun ɲ- t͡ʃapaʔ -ᵃ \ge throw.away also under -A this before there N- throw.away -A \fti buang saja di bawah itu.

\ref TPN-20140926-LID.1158 \recid 150202143912718401304445 \start 0:25:31.065 \end 0:25:31.7 \sp EXPLID \tx duduʔ bo ka. \mb duduʔ bo ka \ge sit 1 KA \fti saya duduk.

\ref TPN-20140926-LID.1159 \recid 150202143912285395650844 \start 0:25:31.955 \end 0:25:32.72 \sp EXPLID \tx duduʔ bo kiyun daʔ. \mb duduʔ bo kiyun daʔ \ge sit 1 there DAK \fti saya duduk di situ.

\ref TPN-20140926-LID.1160 \recid 150202143912812633152677 \start 0:25:33.355 \end 0:25:34.04 \sp EXPLID \tx a poman ka? \mb a poman ka \ge FILL how KA \fti gimana?

\ref TPN-20140926-LID.1161 \recid 150202143912937910794931 \start 0:25:34.045 \end 0:25:34.87 \sp EXPLID \tx lah d͡ʒəleh uɣaŋ duduʔ. \mb lah d͡ʒəleh uɣaŋ duduʔ \ge PAST clear person sit \fti orang duduk.

\ref TPN-20140926-LID.1162 \recid 150202143912431910486798 \start 0:25:34.87 \end 0:25:36.035 \sp EXPLID \tx gele la bo təgaʔ mukuᵃ. \mb gele la bo təgaʔ muku -ᵃ \ge continue furthermore 1 stand face -A \fti saya berdiri di depan nya.

\ref TPN-20140926-LID.1163 \recid 150202143912231904882006 \start 0:25:36.048 \end 0:25:37.638 \sp YMNLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.1164 \recid 150202143912389166327006 \start 0:25:36.52 \end 0:25:37.63 \sp EXPLID \tx peʔ məŋiahᵃ weʔ uɣaŋ ɲudahᵃ. \mb dapeʔ məŋiah -ᵃ weʔ uɣaŋ ɲ- sudah -ᵃ \ge get angry.A -A by person N- PFCT -A \fti takut dimarahin orang.

\ref TPN-20140926-LID.1165 \recid 150202143912763342478824 \start 0:25:38.27 \end 0:25:39.355 \sp EXPLID \tx "pu budaʔ ka ka?" t͡ʃeʔ uɣaŋ laʔ. \mb pu budaʔ ka ka t͡ʃeʔ uɣaŋ laʔ \ge how.much child this KA say person later \fti "kenapa anak ini?" kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.1166 \recid 150202143912700328440544 \start 0:25:39.495 \end 0:25:40.26 \sp EXPLID \tx a udah tuŋ. \mb a udah tuŋ \ge EXCL PFCT that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.1167 \recid 150202143912960470658819 \start 0:25:40.41 \end 0:25:41.635 \sp EXPLID \tx tibu budaʔ sabəlahᵃ neh kan. \mb tibu budaʔ sa- bəlah -ᵃ neh kan \ge arrive child SA- side -A this KAN \fti datang orang yang duduk di sebelah saya.

\ref TPN-20140926-LID.1168 \recid 150202143912561540571832 \start 0:25:41.89 \end 0:25:43.9 \sp EXPLID \tx "a mau muntah kaʔ?" t͡ʃeʔᵃ. \mb a mau muntah kakaʔ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge FILL want vomit older.sibling say -A \fti "mau muntah kak?" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1169 \recid 150202143912613908223900 \start 0:25:44.438 \end 0:25:45.583 \sp EXPLID \tx a ŋaŋguʔ bo ka. \mb a ŋ- aŋguʔ bo ka \ge EXCL N- nod 1 KA \fti saya mengangguk.

\ref TPN-20140926-LID.1170 \recid 150202143912498420157562 \start 0:25:45.706 \end 0:25:46.516 \sp YMNLID \tx tuŋ? \mb tuŋ \ge that \fti terus?

\ref TPN-20140926-LID.1171 \recid 150202143912551348960026 \start 0:25:45.728 \end 0:25:47.078 \sp EXPLID \tx tuŋ agiahᵃ karteh asoy weʔᵃ. \mb tuŋ agiah -ᵃ karteh asoy weʔ -ᵃ \ge that give.A -A paper plastic by -A \fti dikasih nya palstik.

\ref TPN-20140926-LID.1172 \recid 150202143912186701041413 \start 0:25:47.42 \end 0:25:49.035 \sp EXPLID \tx tuŋ adu asoy makanan ɲu weʔᵃ. \mb tuŋ adu asoy makan -an ɲu weʔ -ᵃ \ge that exist plastic eat -AN 3 WEQ -A \fti ada kanting makanann dia.

\ref TPN-20140926-LID.1173 \recid 150202143912235107792867 \start 0:25:49.08 \end 0:25:50.02 \sp EXPLID \tx asoy rotiᵃ daʔ. \mb asoy roti -ᵃ daʔ \ge plastic bread -A DAK \fti plastik roto.

\ref TPN-20140926-LID.1174 \recid 150202143912782390526029 \start 0:25:50.038 \end 0:25:51.063 \sp EXPLID \tx kalua rotiᵃ neh weʔᵃ. \mb kalua roti -ᵃ neh weʔ -ᵃ \ge go.out bread -A this by -A \fti dikeluarkan roti nya.

\ref TPN-20140926-LID.1175 \recid 150202143912111248069396 \start 0:25:51.068 \end 0:25:51.763 \sp EXPLID \tx "ka kaʔ ah" t͡ʃeʔᵃ. \mb ka kakaʔ ah t͡ʃeʔ -ᵃ \ge this older.sibling AH say -A \fti "ini kak" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1176 \recid 150202143912809233876875 \start 0:25:52.603 \end 0:25:53.433 \sp EXPLID \tx itam kiyun. \mb itam kiyun \ge black there \fti hitam.

\ref TPN-20140926-LID.1177 \recid 150202143912168902172287 \start 0:25:54.051 \end 0:25:54.796 \sp EXPLID \tx bo mutah lum neh. \mb bo mutah lum neh \ge 1 vomit not.yet NEH \fti saya belum muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1178 \recid 150202143912667853120061 \start 0:25:54.886 \end 0:25:55.871 \sp YMNLID \tx adu gua mutah yeh? \mb adu gua mutah yeh \ge exist also vomit EXCL \fti ada juga kamu muntah?

\ref TPN-20140926-LID.1179 \recid 150202143912391880026831 \start 0:25:54.891 \end 0:25:56.266 \sp EXPLID \tx pas pas tuɣun e. \mb pas pas tuɣun e \ge ready ready down EXCL \fti siap turun.

\ref TPN-20140926-LID.1180 \recid 150202143912983480001007 \start 0:25:56.271 \end 0:25:57.416 \sp EXPLID \tx pas tuɣun daɣiŋ oto neh kan. \mb pas tuɣun daɣiŋ oto neh kan \ge ready down from car this KAN \fti setelah turun dari mobil.

\ref TPN-20140926-LID.1181 \recid 150202143912310793539555 \start 0:25:57.666 \end 0:25:58.796 \sp EXPLID \tx "alah sapay" t͡ʃeʔ uɣaŋ neh daʔ. \mb alah sapay t͡ʃeʔ uɣaŋ neh daʔ \ge PFCT arrive say person this DAK \fti "sudah sampai" kata orang.

\ref TPN-20140926-LID.1182 \recid 150202143912625459108827 \start 0:25:58.959 \end 0:25:59.699 \sp EXPLID \tx tuŋ səbuatᵃ weʔ uɣaŋ neh. \mb tuŋ səbuat -ᵃ weʔ uɣaŋ neh \ge that say.A -A by person NEH \fti orang bilang.

\ref TPN-20140926-LID.1183 \recid 150202143912690976205094 \start 0:25:59.742 \end 0:26:00.217 \sp EXPLID \tx "lid". \mb lid \ge Lid \fti "Lid".

\ref TPN-20140926-LID.1184 \recid 150202143912166643111500 \start 0:26:00.387 \end 0:26:01.607 \sp EXPLID \tx "ne manuᵃ tayh lid ka?" t͡ʃeʔᵃ. \mb ne manu -ᵃ tayh lid ka t͡ʃeʔ -ᵃ \ge REL which -A bag Lid KA say -A \fti "tas kamu yang mana?" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1185 \recid 150202143912539084275578 \start 0:26:01.61 \end 0:26:01.995 \sp EXPLID \tx oh. \mb oh \ge OH \fti oh.

\ref TPN-20140926-LID.1186 \recid 150202143912103572726296 \start 0:26:02.38 \end 0:26:03.1 \sp EXPLID \tx bo tuɣun luŋ laʔ. \mb bo tuɣun luŋ laʔ \ge 1 down before later \fti saya turun duluan.

\ref TPN-20140926-LID.1187 \recid 150202143912443679153686 \start 0:26:03.293 \end 0:26:03.703 \sp EXPLID \tx bo səbut ka. \mb bo səbut ka \ge 1 talk KA \fti saya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.1188 \recid 150202143912892290445416 \start 0:26:05.34 \end 0:26:06.435 \sp EXPLID \tx "t͡ʃapaʔ lah tayh neh giŋ" t͡ʃeʔ bo. \mb t͡ʃapaʔ lah tayh neh giŋ t͡ʃeʔ bo \ge throw.away just bag this again say 1 \fti "buang saja tasnya" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1189 \recid 150202143912767705374675 \start 0:26:06.44 \end 0:26:07.405 \sp EXPLID \tx "naʔ mutah ah" t͡ʃeʔ bo. \mb naʔ mutah ah t͡ʃeʔ bo \ge want vomit AH say 1 \fti "saya mau muntah" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1190 \recid 150202143912817096760868 \start 0:26:07.41 \end 0:26:08.175 \sp EXPLID \tx mutah d͡ʒoa bo giŋ. \mb mutah d͡ʒoa bo giŋ \ge vomit also 1 again \fti saya langsung muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1191 \recid 150202143912469684292422 \start 0:26:08.19 \end 0:26:09.08 \sp YMNLID \tx taʔ lah kiyun yeh. \mb lətaʔ lah kiyun yeh \ge place just there EXCL \fti tarok saja di situ.

\ref TPN-20140926-LID.1192 \recid 150202143912119858479173 \start 0:26:09.33 \end 0:26:10.885 \sp YMNLID \tx pokoʔɲu ah aduᵃ daʔ bo niŋuʔ d͡ʒalan neh. \mb pokoʔ- ɲu ah adu -ᵃ daʔ bo n- tiŋuʔ d͡ʒalan neh \ge main- NYA AH exist -A NEG 1 N- see walk NEH \fti pokoknya saya tidak ada melihat jalan.

\ref TPN-20140926-LID.1193 \recid 150202143912249928691237 \start 0:26:10.885 \end 0:26:11.895 \sp YMNLID \tx bo baonda lah ləmaʔ d͡ʒalan. \mb bo ba- onda lah ləmaʔ d͡ʒalan \ge 1 BA- motorcycle just delicious walk \fti saya jalan-jalan cuma dengan motor yang enak.

\ref TPN-20140926-LID.1194 \recid 150202143912612017426639 \start 0:26:12.05 \end 0:26:13.435 \sp YMNLID \tx "e kalaw mode ka ka yu ləmaʔ" bo. \mb e kalaw mode ka ka yu ləmaʔ bo \ge EXCL TOP from this this yes delicious 1 \fti "kalau saya ini yang enak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1195 \recid 150202143912380571821052 \start 0:26:13.44 \end 0:26:14.24 \sp YMNLID \tx "du niniŋuʔ d͡ʒalan?". \mb du n- i- n- tiŋuʔ d͡ʒalan \ge exist N- PART.see- N- see walk \fti "tidak ada melihat jalan?".

\ref TPN-20140926-LID.1196 \recid 150202143912748715009632 \start 0:26:14.24 \end 0:26:15.905 \sp YMNLID \tx sapand͡ʒaŋ tuŋ du niŋuʔ d͡ʒalan daʔ. \mb sa- pand͡ʒaŋ tuŋ du n- tiŋuʔ d͡ʒalan daʔ \ge SA- long that exist N- see walk NEG \fti sepanjang itu, saya tidak melihat jalan.

\ref TPN-20140926-LID.1197 \recid 150202143912725229652039 \start 0:26:15.92 \end 0:26:17.125 \sp YMNLID \tx a daʔ du niŋuʔ d͡ʒalan daʔ niyan. \mb a daʔ adu n- tiŋuʔ d͡ʒalan daʔ niyan \ge EXCL NEG exist N- see walk NEG NIYAN \fti saya tidak ada melihat jalan.

\ref TPN-20140926-LID.1198 \recid 150202143912940136913581 \start 0:26:17.67 \end 0:26:19.7 \sp YMNLID \tx siap mutah laʔ nukuʔ, siap mutah laʔ nukuʔ. \mb siap mutah laʔ nukuʔ siap mutah laʔ nukuʔ \ge ready vomit later face.downward ready vomit later face.downward \fti selesai saya muntah saya tiarap.

\ref TPN-20140926-LID.1199 \recid 150202143912893709896410 \start 0:26:19.705 \end 0:26:20.625 \sp YMNLID \tx pəd͡ʒam me tuŋ ah. \mb pəd͡ʒam me tuŋ ah \ge shut.eyes like that AH \fti saya memejam mata.

\ref TPN-20140926-LID.1200 \recid 150202143912144577816361 \start 0:26:21.215 \end 0:26:22.285 \sp YMNLID \tx peman, daʔ petaŋ d͡ʒalan daʔ. \mb peman daʔ petaŋ d͡ʒalan daʔ \ge know NEG no.know walk DAK \fti saya tidak tau jalan.

\ref TPN-20140926-LID.1201 \recid 150202143912625573209579 \start 0:26:22.295 \end 0:26:23.013 \sp YMNLID \tx t͡ʃəŋaŋ ɣaŋ daʔ. \mb t͡ʃəŋaŋ ɣaŋ daʔ \ge suprised person DAK \fti orang heran.

\ref TPN-20140926-LID.1202 \recid 150202143912894549545598 \start 0:26:23.013 \end 0:26:23.773 \sp YMNLID \tx ambo paiŋ padaŋ saɣiŋ. \mb ambo paiŋ padaŋ saɣiŋ \ge 1 go Padang before \fti saya pergi ke Padang kemarin.

\ref TPN-20140926-LID.1203 \recid 150202143912863666124547 \start 0:26:23.776 \end 0:26:25.491 \sp YMNLID \tx adu paiŋ padaŋ saɣiŋ neh lamu daʔ ambo. \mb adu paiŋ padaŋ saɣiŋ neh lamu daʔ ambo \ge exist go Padang before NEH long.time NEG 1 \fti saya sebentar ke Padang.

\ref TPN-20140926-LID.1204 \recid 150202143912540874624112 \start 0:26:25.491 \end 0:26:26.291 \sp YMNLID \tx partamoᵃ. \mb partamo -ᵃ \ge first -A \fti pertamanya.

\ref TPN-20140926-LID.1205 \recid 150202143912861995873599 \start 0:26:26.465 \end 0:26:27.66 \sp YMNLID \tx tapiŋ naiʔ oto bus. \mb tapiŋ naiʔ oto bus \ge but go.up car bus \fti saya naik bus.

\ref TPN-20140926-LID.1206 \recid 150202143912577706088823 \start 0:26:27.68 \end 0:26:28.18 \sp YMNLID \tx me tuŋ ah. \mb me tuŋ ah \ge like that AH \fti seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1207 \recid 150202143912762434838990 \start 0:26:28.188 \end 0:26:28.923 \sp YMNLID \tx mabuʔ daʔ. \mb mabuʔ daʔ \ge vomit NEG \fti saya tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1208 \recid 150202143912739246276206 \start 0:26:29.27 \end 0:26:30.415 \sp YMNLID \tx partamoᵃ saɣiŋ neh. \mb partamo -ᵃ saɣiŋ neh \ge first -A before NEH \fti kemarin pertama.

\ref TPN-20140926-LID.1209 \recid 150202143913851172198400 \start 0:26:30.42 \end 0:26:32.085 \sp YMNLID \tx tapiŋ keʔ kiyun lahᵃ. \mb tapiŋ keʔ kiyun lah -ᵃ \ge but LOC there just -A \fti tapi, di situ saja.

\ref TPN-20140926-LID.1210 \recid 150202143913206412758491 \start 0:26:32.55 \end 0:26:33.78 \sp YMNLID \tx bo a malamᵃ barakeʔ. \mb bo a malam -ᵃ barakeʔ \ge 1 EXCL night -A go \fti saya berangkat malamnya.

\ref TPN-20140926-LID.1211 \recid 150202143913799061975115 \start 0:26:33.793 \end 0:26:34.993 \sp YMNLID \tx sepua la mabuʔ barakeʔ malamᵃ? \mb sepua la mabuʔ barakeʔ malam -ᵃ \ge who furthermore vomit go night -A \fti siapa pula yang muntah berangkat malam?

\ref TPN-20140926-LID.1212 \recid 150202143913733922434550 \start 0:26:35.176 \end 0:26:35.846 \sp YMNLID \tx mabuʔ daʔ ka. \mb mabuʔ daʔ ka \ge vomit NEG KA \fti saya tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1213 \recid 150202143913230235028359 \start 0:26:35.909 \end 0:26:36.309 \sp YMNLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.1214 \recid 150202143913182369039999 \start 0:26:36.327 \end 0:26:37.167 \sp YMNLID \tx "parasaan bo" t͡ʃeʔ bo la ka. \mb pa- rasa -an bo t͡ʃeʔ bo la ka \ge PA- feel -AN 1 say 1 furthermore KA \fti "perasaan saya" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1215 \recid 150202143913586608215234 \start 0:26:37.17 \end 0:26:38.47 \sp YMNLID \tx "daɣiŋ partamoᵃ saɣiŋ neh" t͡ʃeʔ bo la. \mb daɣiŋ partamo -ᵃ saɣiŋ neh t͡ʃeʔ bo la \ge from first -A before NEH say 1 furthermore \fti "dari pertama" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1216 \recid 150202143913307025382481 \start 0:26:38.945 \end 0:26:40.12 \sp YMNLID \tx ambo d͡ʒalan bəlah kananᵃ. \mb ambo d͡ʒalan bəlah kanan -ᵃ \ge 1 walk side right -A \fti saya jalan sebelah kanan.

\ref TPN-20140926-LID.1217 \recid 150202143913957953016319 \start 0:26:40.13 \end 0:26:41.75 \sp YMNLID \tx a bawahᵃ ka baɲaʔ xx. \mb a bawah -ᵃ ka baɲaʔ xx \ge EXCL under -A this a.lot xx \fti banyak di bawah nya.

\ref TPN-20140926-LID.1218 \recid 150202143913663600078271 \start 0:26:41.925 \end 0:26:42.85 \sp YMNLID \tx "kiniŋ ka pu daʔ aduᵃ?". \mb kiniŋ ka pu daʔ adu -ᵃ \ge now this how.much NEG exist -A \fti "sekarang, kenapa tidak ada?".

\ref TPN-20140926-LID.1219 \recid 150202143913525020211096 \start 0:26:42.855 \end 0:26:44.105 \sp YMNLID \tx "bəlah sika la giŋ ah" t͡ʃeʔ bo ka. \mb bəlah sika la giŋ ah t͡ʃeʔ bo ka \ge side this furthermore again AH say 1 KA \fti "sekarang sebelah sini" katanya.

\ref TPN-20140926-LID.1220 \recid 150202143913509198075532 \start 0:26:44.11 \end 0:26:45.82 \sp YMNLID \tx "ka manu d͡ʒalanᵃ me tuŋ daʔ neh?" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb ka manu d͡ʒalan -ᵃ me tuŋ daʔ neh t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge this which walk -A like that NEG NEH say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "ke mana jalannya?" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1221 \recid 150202143913902562233059 \start 0:26:46.045 \end 0:26:47.72 \sp YMNLID \tx tah lewat tepua d͡ʒalan mode tuŋ e. \mb tah lewat tepua d͡ʒalan mode tuŋ e \ge don't.know go.by possible walk from that EXCL \fti mungkin sudah lewat jalan seperti itu.

\ref TPN-20140926-LID.1222 \recid 150202143913564600332360 \start 0:26:47.84 \end 0:26:49.035 \sp YMNLID \tx tah ka ambo daʔ kəna giŋ. \mb tah ka ambo daʔ kəna giŋ \ge don't.know this 1 NEG remember again \fti mungkin ini, saya tidak ingat lagi.

\ref TPN-20140926-LID.1223 \recid 150202143913806767839658 \start 0:26:49.165 \end 0:26:51.885 \sp TINLID \tx ambo saɣiŋ neh adu la keʔ keʔ waktuŋ kət͡ʃiʔ saɣiŋ neh ah. \mb ambo saɣiŋ neh adu la keʔ keʔ waktuŋ kət͡ʃiʔ saɣiŋ neh ah \ge 1 before this exist furthermore LOC LOC time small before this AH \fti waktu saya kecil.

\ref TPN-20140926-LID.1224 \recid 150202143913246139087807 \start 0:26:49.653 \end 0:26:50.783 \sp YMNLID \tx teluʔ.bayu. \mb teluʔ.bayu \ge Teluk.Bayur \fti Teluk Bayur.

\ref TPN-20140926-LID.1225 \recid 150202143913161308029713 \start 0:26:52.29 \end 0:26:53.165 \sp TINLID \tx paiŋ keʔ namua. \mb paiŋ keʔ namua \ge go to what \fti pergi.

\ref TPN-20140926-LID.1226 \recid 150202143913667363345342 \start 0:26:53.34 \end 0:26:55.065 \sp TINLID \tx pakay naiʔ oto tarapel niyan ayah ka ka. \mb pakay naiʔ oto tarapel niyan ayah ka ka \ge use go.up car travel NIYAN father this KA \fti ayah naik mobil travel.

\ref TPN-20140926-LID.1227 \recid 150202143913463321119499 \start 0:26:55.085 \end 0:26:56.31 \sp TINLID \tx ŋubeʔ t͡ʃiʔ buyuaŋ e. \mb ŋ- ubeʔ pat͡ʃiʔ buyuaŋ e \ge N- medicine hold Buyuang EXCL \fti paman Buyung pergi berobat.

\ref TPN-20140926-LID.1228 \recid 150202143913436584792984 \start 0:26:56.36 \end 0:26:57.53 \sp TINLID \tx e paʔ.gaeʔ paʔ.gaeʔ gay. \mb e paʔ.gaeʔ paʔ.gaeʔ gay \ge EXCL grandfather grandfather also \fti kakek juga pergi.

\ref TPN-20140926-LID.1229 \recid 150202143913265430982596 \start 0:26:57.568 \end 0:26:58.623 \sp TINLID \tx naiʔ keʔ hotel anda neh ah. \mb naiʔ keʔ hotel anda neh ah \ge go.up to hotel Anda this AH \fti nginap di hotel Anda.

\ref TPN-20140926-LID.1230 \recid 150202143913629325735242 \start 0:26:58.798 \end 0:26:59.763 \sp TINLID \tx oh, ŋaŋagaʔ daʔ niyan. \mb oh ŋa- ŋagaʔ daʔ niyan \ge OH PART.very- very NEG NIYAN \fti sangat.

\ref TPN-20140926-LID.1231 \recid 150202143913841807918575 \start 0:27:00.26 \end 0:27:02.4 \sp TINLID \tx mulay napuɣu bo mutah sapay padaŋ. \mb mulay napuɣu bo mutah sapay padaŋ \ge begin Indrapura 1 vomit arrive Padang \fti saya muntah dari Indrapura sampai ke Padang.

\ref TPN-20140926-LID.1232 \recid 150202143913215231430902 \start 0:27:02.755 \end 0:27:03.235 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.1233 \recid 150202143913911412367782 \start 0:27:03.263 \end 0:27:04.883 \sp TINLID \tx "ambo naʔ naiʔ bus baliʔᵃ" t͡ʃeʔ bo. \mb ambo naʔ naiʔ bus baliʔ -ᵃ t͡ʃeʔ bo \ge 1 want go.up bus return -A say 1 \fti "pulangnya saya mau naik bus" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1234 \recid 150202143913940841279271 \start 0:27:04.886 \end 0:27:05.881 \sp TINLID \tx "bo nda daʔ giŋ" t͡ʃeʔ bo. \mb bo nda daʔ giŋ t͡ʃeʔ bo \ge 1 want NEG again say 1 \fti "ssya tidak mau lagi" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1235 \recid 150202143913218213922437 \start 0:27:05.756 \end 0:27:07.411 \sp YMNLID \tx yu naiʔ bus aduᵃ daʔ bo mutah sayan bo. \mb yu naiʔ bus adu -ᵃ daʔ bo mutah sayan bo \ge yes go.up bus exist -A NEG 1 vomit feel 1 \fti saya naik bus tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1236 \recid 150202143913355153802362 \start 0:27:06.291 \end 0:27:07.286 \sp TINLID \tx duluŋ adu pakay bus. \mb duluŋ adu pakay bus \ge before exist use bus \fti dahulu ada bus.

\ref TPN-20140926-LID.1237 \recid 150202143913932339046335 \start 0:27:07.316 \end 0:27:08.021 \sp TINLID \tx mutah daʔ bo. \mb mutah daʔ bo \ge vomit NEG 1 \fti saya tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1238 \recid 150202143913869004897306 \start 0:27:08.146 \end 0:27:09.586 \sp YMNLID \tx yu, kamiŋ paiŋ saɣiŋ neh naiʔ bus. \mb yu kamiŋ paiŋ saɣiŋ neh naiʔ bus \ge yes about go before this go.up bus \fti iya, saya kemarin pergi naik bus.

\ref TPN-20140926-LID.1239 \recid 150202143913755072642536 \start 0:27:09.59 \end 0:27:11.865 \sp YMNLID \tx paiŋ a seminar padaŋ saɣiŋ tuŋ. \mb paiŋ a seminar padaŋ saɣiŋ tuŋ \ge go EXCL seminar Padang before that \fti saya pergi seminar ke Padang.

\ref TPN-20140926-LID.1240 \recid 150202143913793239916906 \start 0:27:12.355 \end 0:27:13.505 \sp YMNLID \tx paiŋ dəkeʔ namua e. \mb paiŋ dəkeʔ namua e \ge go near what EXCL \fti pergi.

\ref TPN-20140926-LID.1241 \recid 150202143913269410968385 \start 0:27:14.13 \end 0:27:17.39 \sp YMNLID \tx keʔ a namua, keʔ uɣaŋ pelatihan umroh neh a had͡ʒi neh a. \mb keʔ a namua keʔ uɣaŋ pe- latih -an umroh neh a had͡ʒi neh a \ge LOC FILL what LOC person PE- exercise -AN perform.a.pilgrimate.to.Mecca NEH FILL haj NEH EXCL \fti di tempat pelatihan orang naik haji.

\ref TPN-20140926-LID.1242 \recid 150202143913444863344356 \start 0:27:18.15 \end 0:27:19.255 \sp YMNLID \tx uɣaŋ naiʔ had͡ʒi neh ah. \mb uɣaŋ naiʔ had͡ʒi neh ah \ge person go.up haj this AH \fti orang naik haji.

\ref TPN-20140926-LID.1243 \recid 150202143913929717030701 \start 0:27:19.405 \end 0:27:20.295 \sp TINLID \tx tabiaŋ neh? \mb tabiaŋ neh \ge Tabing NEH \fti di Tabing?

\ref TPN-20140926-LID.1244 \recid 150202143913771348281390 \start 0:27:20.303 \end 0:27:21.233 \sp YMNLID \tx iyu kiyun. \mb iyu kiyun \ge yes there \fti iya.

\ref TPN-20140926-LID.1245 \recid 150202143913102016685483 \start 0:27:22.625 \end 0:27:23.355 \sp TINLID \tx asrama. \mb asrama \ge dormitory \fti asrama.

\ref TPN-20140926-LID.1246 \recid 150202143913549162366659 \start 0:27:23.424 \end 0:27:24.199 \sp EXPLID \tx mabuʔ neh? \mb mabuʔ neh \ge vomit NEH \fti kamu muntah?

\ref TPN-20140926-LID.1247 \recid 150202143913697831528167 \start 0:27:23.433 \end 0:27:24.62 \sp YMNLID \tx asrama had͡ʒi. \mb asrama had͡ʒi \ge dormitory haj \fti asrama haji.

\ref TPN-20140926-LID.1248 \recid 150202143913502175811770 \start 0:27:24.674 \end 0:27:25.304 \sp YMNLID \tx mabuʔ daʔ bo. \mb mabuʔ daʔ bo \ge vomit NEG 1 \fti saya tidak muntah.

\ref TPN-20140926-LID.1249 \recid 150202143913634618688746 \start 0:27:25.937 \end 0:27:26.677 \sp EXPLID \tx manu mənoaŋ? \mb manu mənoaŋ \ge which stay \fti di mana kamu tinggal?

\ref TPN-20140926-LID.1250 \recid 150202143913601578340818 \start 0:27:26.74 \end 0:27:27.225 \sp EXPLID \tx tido? \mb tido \ge sleep \fti tidur?

\ref TPN-20140926-LID.1251 \recid 150202143913228947373991 \start 0:27:27.455 \end 0:27:30.445 \sp YMNLID \tx tido a dəkeʔ namua, adu la asrama e dalam asrama. \mb tido a dəkeʔ namua adu la asrama e dalam asrama \ge sleep EXCL near what exist furthermore dormitory EXCL inside dormitory \fti ada asrama di dalamnya.

\ref TPN-20140926-LID.1252 \recid 150202143913667912368801 \start 0:27:30.925 \end 0:27:32.355 \sp YMNLID \tx adu la təpeʔᵃ. \mb adu la təpeʔ -ᵃ \ge exist furthermore place -A \fti ada tempatnya.

\ref TPN-20140926-LID.1253 \recid 150202143913813476207013 \start 0:27:32.683 \end 0:27:33.728 \sp YMNLID \tx peŋinapan agiahᵃ weʔᵃ. \mb pen- inap -an agiah -ᵃ weʔ -ᵃ \ge PEN.AN- spend.the.night -CIRC give.A -A by -A \fti dikasih nya penginapan.

\ref TPN-20140926-LID.1254 \recid 150202143913360908876172 \start 0:27:34.63 \end 0:27:35.295 \sp YMNLID \tx dəkeʔ. \mb dəkeʔ \ge near \fti dekat.

\ref TPN-20140926-LID.1255 \recid 150202143913306043473118 \start 0:27:35.555 \end 0:27:36.18 \sp YMNLID \tx d͡ʒalan. \mb d͡ʒalan \ge walk \fti jalan.

\ref TPN-20140926-LID.1256 \recid 150202143913604096074681 \start 0:27:36.19 \end 0:27:36.9 \sp YMNLID \tx tauᵃ daʔ bo. \mb tau -ᵃ daʔ bo \ge know.A -A NEG 1 \fti saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.1257 \recid 150202143913235613773157 \start 0:27:37.683 \end 0:27:38.843 \sp YMNLID \tx gədaŋ-gədaŋ dalam neh paʔ bo. \mb gədaŋ ~ gədaŋ dalam neh tapaʔ bo \ge big ~ big inside this seen 1 \fti saya lihat kamar di dalam nya besar-besar.

\ref TPN-20140926-LID.1258 \recid 150202143913126122302236 \start 0:27:39.096 \end 0:27:39.976 \sp TINLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20140926-LID.1259 \recid 150202143913530154617130 \start 0:27:40.354 \end 0:27:41.994 \sp YMNLID \tx d͡ʒalan gədaŋ suʔ dalam neh xx. \mb d͡ʒalan gədaŋ suʔ dalam neh xx \ge walk big go.in inside NEH xx \fti jalannya besar.

\ref TPN-20140926-LID.1260 \recid 150202143913690733671793 \start 0:27:42.292 \end 0:27:43.232 \sp YMNLID \tx d͡ʒəleahᵃ bo daʔ. \mb d͡ʒəleah -ᵃ bo daʔ \ge clear.A -A 1 NEG \fti saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.1261 \recid 150202143913252928483858 \start 0:27:44.48 \end 0:27:47.218 \sp YMNLID \tx t͡ʃoʔ bo paiŋ sika baɣuŋ tauŋ bat͡ʃu-bat͡ʃu me tuŋ ah. \mb t͡ʃoʔ bo paiŋ sika baɣuŋ tauŋ bat͡ʃu ~ bat͡ʃu me tuŋ ah \ge often 1 go this new know read ~ read like that AH \fti saya sudah sering ke sini, baru tau ada bacaan.

\ref TPN-20140926-LID.1262 \recid 150202143913390918443165 \start 0:27:47.218 \end 0:27:48.383 \sp YMNLID \tx tauŋ ambo d͡ʒadiᵃ. \mb tauŋ ambo d͡ʒadi -ᵃ \ge know 1 become.A -A \fti saya sudah tau.

\ref TPN-20140926-LID.1263 \recid 150202143913611580420191 \start 0:27:49.243 \end 0:27:50.223 \sp YMNLID \tx kəsay daʔ niŋuaʔᵃ. \mb kəsay daʔ n- tiŋuaʔ -ᵃ \ge opportunity NEG N- see.A -A \fti saya tidak sempat melihatnya.

\ref TPN-20140926-LID.1264 \recid 150202143913731819401215 \start 0:27:51.365 \end 0:27:52.435 \sp YMNLID \tx keʔ, tauŋ keʔ ipes? \mb keʔ tauŋ keʔ ipes \ge LOC know same Ipes \fti kamu tau dengan Ipes?

\ref TPN-20140926-LID.1265 \recid 150202143913461630711331 \start 0:27:53.705 \end 0:27:56.375 \sp YMNLID \tx a keʔ band͡ʒa band͡ʒa kos ipes neh namua gaŋᵃ masuʔ dalam neh neh? \mb a keʔ band͡ʒa band͡ʒa kos ipes neh namua gaŋ -ᵃ masuʔ dalam neh neh \ge EXCL LOC around around board Ipes this what alley -A go.in inside this NEH \fti di dekat kos Ipes, apa nama gang yang masuk ke dalam?

\ref TPN-20140926-LID.1266 \recid 150202143913439452628884 \start 0:27:57.34 \end 0:27:59.63 \sp YMNLID \tx a waktuŋ tuŋ kan ipes sakire ŋan iga neh. \mb a waktuŋ tuŋ kan ipes sakire ŋan iga neh \ge FILL time that KAN Ipes boy.or.girlfriend with Iga NEH \fti waktu itu Ipes pacaran dengan Iga.

\ref TPN-20140926-LID.1267 \recid 150202143913469500726647 \start 0:27:59.88 \end 0:28:00.915 \sp EXPLID \tx iyu baŋ ipes. \mb iyu abaŋ ipes \ge yes older.brother Ipes \fti iya, kak Ipes.

\ref TPN-20140926-LID.1268 \recid 150202143913568657705746 \start 0:28:00.96 \end 0:28:02.86 \sp YMNLID \tx iyu, kiniŋ ka ɲaŋire ŋan iga daʔ giŋ. \mb iyu kiniŋ ka ɲ- saŋire ŋan iga daʔ giŋ \ge yes now this N- boy.or.girlfriend with Iga NEG again \fti sekarang dia tidak pacaran lagi sama Iga.

\ref TPN-20140926-LID.1269 \recid 150202143913423083366267 \start 0:28:03.695 \end 0:28:04.59 \sp EXPLID \tx iga sepua sakireᵃ kiniŋ ka? \mb iga sepua sakire -ᵃ kiniŋ ka \ge Iga who boy.or.girlfriend -A now this \fti siapa pacar Iga sekarang?

\ref TPN-20140926-LID.1270 \recid 150202143913401851343782 \start 0:28:05.07 \end 0:28:06.895 \sp YMNLID \tx ŋan namua, kadun. \mb ŋan namua kadun \ge with what Kadun \fti dengan Kadun.

\ref TPN-20140926-LID.1271 \recid 150202143913924528152774 \start 0:28:07.605 \end 0:28:09.075 \sp EXPLID \tx ay bayo namuᵃ giŋ, kadun. \mb ay bayo namu -ᵃ giŋ kadun \ge EXCL danger name -A again Kadun \fti berbahaya namanya.

\ref TPN-20140926-LID.1272 \recid 150202143913456952564138 \start 0:28:09.663 \end 0:28:10.318 \sp EXPLID \tx ɣaŋ manu? \mb ɣaŋ manu \ge person which \fti orang mana?

\ref TPN-20140926-LID.1273 \recid 150202143913439314569718 \start 0:28:09.858 \end 0:28:10.953 \sp YMNLID \tx namua? \mb namua \ge what \fti apa?

\ref TPN-20140926-LID.1274 \recid 150202143913262142255296 \start 0:28:11.53 \end 0:28:12.85 \sp YMNLID \tx sepua namuᵃ kadun neh neh? \mb sepua namu -ᵃ kadun neh neh \ge who name -A Kadun this NEH \fti siapa nama Kadun?

\ref TPN-20140926-LID.1275 \recid 150202143913548539935331 \start 0:28:13.598 \end 0:28:14.553 \sp YMNLID \tx diʔ dikiŋ. \mb diʔ dikiŋ \ge younger.sibling Diki \fti Diki.

\ref TPN-20140926-LID.1276 \recid 150202143913646382445096 \start 0:28:14.718 \end 0:28:15.483 \sp EXPLID \tx ɣaŋ manu? \mb ɣaŋ manu \ge person which \fti orang mana?

\ref TPN-20140926-LID.1277 \recid 150202143913996204002433 \start 0:28:15.623 \end 0:28:16.643 \sp YMNLID \tx uɣaŋ talaŋ.buŋo. \mb uɣaŋ talaŋ.buŋo \ge person Talang.Bungo \fti orang Talang Bungo.

\ref TPN-20140926-LID.1278 \recid 150202143913598498243279 \start 0:28:16.996 \end 0:28:18.016 \sp YMNLID \tx laman umah. \mb laman umah \ge front house \fti depan rumah.

\ref TPN-20140926-LID.1279 \recid 150202143914783237899140 \start 0:28:18.124 \end 0:28:18.854 \sp YMNLID \tx a laman. \mb a laman \ge FILL front \fti depan.

\ref TPN-20140926-LID.1280 \recid 150202143914573553497436 \start 0:28:20.087 \end 0:28:20.887 \sp YMNLID \tx talaŋ.buŋo. \mb talaŋ.buŋo \ge Talang.Bungo \fti Talang Bungo.

\ref TPN-20140926-LID.1281 \recid 150202143914633839683466 \start 0:28:20.995 \end 0:28:21.55 \sp YMNLID \tx daʔ tauᵃ? \mb daʔ tau -ᵃ \ge NEG know.A -A \fti tidak tau?

\ref TPN-20140926-LID.1282 \recid 150202143914573417044244 \start 0:28:21.945 \end 0:28:23.94 \sp YMNLID \tx laman dumah a sisal. \mb laman dumah a sisal \ge front LOC.house FILL Sisal \fti di depan rumah Sisal.

\ref TPN-20140926-LID.1283 \recid 150202143914215020916052 \start 0:28:24.695 \end 0:28:26.1 \sp YMNLID \tx badut niko tauŋ? \mb badut niko tauŋ \ge Badut Niko know \fti kamu kenal dengan Niko?

\ref TPN-20140926-LID.1284 \recid 150202143914310925170639 \start 0:28:26.225 \end 0:28:26.865 \sp YMNLID \tx niŋsih. \mb niŋsih \ge Ningsih \fti Ningsih.

\ref TPN-20140926-LID.1285 \recid 150202143914521612954465 \start 0:28:27.12 \end 0:28:28.455 \sp EXPLID \tx oh dekiŋ. \mb oh dekiŋ \ge OH Deki \fti Deki.

\ref TPN-20140926-LID.1286 \recid 150202143914834599075744 \start 0:28:27.265 \end 0:28:28.065 \sp YMNLID \tx səbut lagalua. \mb səbut lagalua \ge talk all \fti bilang semuanya.

\ref TPN-20140926-LID.1287 \recid 150202143914159477037750 \start 0:28:28.085 \end 0:28:29.01 \sp YMNLID \tx yu dekiŋ. \mb yu dekiŋ \ge yes Deki \fti iya Deki.

\ref TPN-20140926-LID.1288 \recid 150202143914326518898503 \start 0:28:29.325 \end 0:28:30.575 \sp YMNLID \tx dekiŋ liŋgar. \mb dekiŋ liŋgar \ge Deki Linggar \fti DEki Linggar.

\ref TPN-20140926-LID.1289 \recid 150202143914247013852977 \start 0:28:29.325 \end 0:28:30.575 \sp EXPLID \tx dekiŋ.memoriŋ. \mb dekiŋ.memoriŋ \ge Deki.Memori \fti Deki Memori.

\ref TPN-20140926-LID.1290 \recid 150202143914908384631154 \start 0:28:31.02 \end 0:28:32.295 \sp YMNLID \tx yu dekiŋ.memori. \mb yu dekiŋ.memori \ge yes Deki.Memori \fti iya, Deki Memori.

\ref TPN-20140926-LID.1291 \recid 150202143914767398736159 \start 0:28:32.95 \end 0:28:33.86 \sp EXPLID \tx ɲu t͡ʃoʔ bosiʔ maɣiŋ. \mb ɲu t͡ʃoʔ bosiʔ maɣiŋ \ge 3 often play here \fti dia sering ke sini.

\ref TPN-20140926-LID.1292 \recid 150202143914936612920927 \start 0:28:33.978 \end 0:28:35.128 \sp YMNLID \tx dekiŋ.memori. \mb dekiŋ.memori \ge Deki.Memori \fti Deki Memori.

\ref TPN-20140926-LID.1293 \recid 150202143914462584297405 \start 0:28:35.805 \end 0:28:36.39 \sp YMNLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti terus.

\ref TPN-20140926-LID.1294 \recid 150202143914275091860675 \start 0:28:35.805 \end 0:28:36.39 \sp EXPLID \tx ɲu t͡ʃoʔ təmuᵃ. \mb ɲu t͡ʃoʔ təmu -ᵃ \ge 3 often meet.A -A \fti saya sering bertemu dengan dia.

\ref TPN-20140926-LID.1295 \recid 150202143914503036223351 \start 0:28:36.4 \end 0:28:37.345 \sp EXPLID \tx toʔ oɣiᵃ bosiʔ maɣiŋ ah. \mb toʔ oɣi -ᵃ bosiʔ maɣiŋ ah \ge every day.A -A play here AH \fti dia tiap hari main ke sini.

\ref TPN-20140926-LID.1296 \recid 150202143914861679958411 \start 0:28:37.375 \end 0:28:38.435 \sp EXPLID \tx ɲu main maɣiŋ ah. \mb ɲu main maɣiŋ ah \ge 3 play here AH \fti dia main ke sini.

\ref TPN-20140926-LID.1297 \recid 150202143914470040870317 \start 0:28:38.483 \end 0:28:38.863 \sp YMNLID \tx yu poh? \mb yu poh \ge yes POH \fti iya?

\ref TPN-20140926-LID.1298 \recid 150202143914638506970647 \start 0:28:38.886 \end 0:28:39.871 \sp YMNLID \tx kiniŋ duᵃ daʔ giŋ ɲu. \mb kiniŋ adu -ᵃ daʔ giŋ ɲu \ge now exist -A NEG again 3 \fti sekarang tidak ada lagi.

\ref TPN-20140926-LID.1299 \recid 150202143914380925220530 \start 0:28:39.951 \end 0:28:40.506 \sp YMNLID \tx bo səbut weʔ. \mb bo səbut weʔ \ge 1 talk WEQ \fti saya bilang.

\ref TPN-20140926-LID.1300 \recid 150202143914877014330075 \start 0:28:40.511 \end 0:28:41.326 \sp YMNLID \tx "abaŋ" t͡ʃeʔ bo. \mb abaŋ t͡ʃeʔ bo \ge older.brother say 1 \fti "kakak" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1301 \recid 150202143914199560187198 \start 0:28:41.601 \end 0:28:43.316 \sp YMNLID \tx "kamiŋ ka naʔ paiŋ ka padaŋ ka" t͡ʃeʔ ambo la. \mb kamiŋ ka naʔ paiŋ ka padaŋ ka t͡ʃeʔ ambo la \ge about this want go to Padang KA say 1 LA \fti "sekarang mau pergi ke Padang" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1302 \recid 150202143914816924189216 \start 0:28:43.32 \end 0:28:44.565 \sp YMNLID \tx "t͡ʃoʔ ɲu keʔ kamiŋ" t͡ʃeʔ bo ɲəbuatᵃ la ka. \mb t͡ʃoʔ ɲu keʔ kamiŋ t͡ʃeʔ bo ɲ- səbuat -ᵃ la ka \ge often 3 same about say 1 N- say.A -A furthermore KA \fti "dia sering" kata saya.

\ref TPN-20140926-LID.1303 \recid 150202143914797041630511 \start 0:28:44.575 \end 0:28:46.45 \sp YMNLID \tx gaʔ tiŋ bo kakaʔᵃ naʔ bimbaŋ tiŋ bo, tuŋ ɲu baliʔ. \mb gaʔ tiŋ bo kakaʔ -ᵃ naʔ bimbaŋ tiŋ bo tuŋ ɲu baliʔ \ge fairly liver 1 older.sibling -A want party liver 1 that 3 return \fti mungkin arena kakak nya mau pesta, karena itu dia pulang.

\ref TPN-20140926-LID.1304 \recid 150202143914982257476541 \start 0:28:46.945 \end 0:28:48.635 \sp EXPLID \tx tuŋ ɲu ah, kiyun ah, t͡ʃoʔ ɲu mənoaŋ kiyun. \mb tuŋ ɲu ah kiyun ah t͡ʃoʔ ɲu mənoaŋ kiyun \ge that 3 AH there AH often 3 stay there \fti dia sering berhenti di sini.

\ref TPN-20140926-LID.1305 \recid 150202143914597343569062 \start 0:28:48.965 \end 0:28:49.815 \sp YMNLID \tx kiyun mah uɣaŋ? \mb kiyun mah uɣaŋ \ge there stomachache person \fti di rumah orang?

\ref TPN-20140926-LID.1306 \recid 150202143914138710285071 \start 0:28:49.848 \end 0:28:50.428 \sp EXPLID \tx lamanᵃ ka. \mb laman -ᵃ ka \ge front -A KA \fti depannya.

\ref TPN-20140926-LID.1307 \recid 150202143914155393634363 \start 0:28:50.441 \end 0:28:51.146 \sp EXPLID \tx t͡ʃoʔ main. \mb t͡ʃoʔ main \ge often play \fti sering main.

\ref TPN-20140926-LID.1308 \recid 150202143914871453138067 \start 0:28:51.151 \end 0:28:52.386 \sp YMNLID \tx yu, kiniŋ ka du napaʔᵃ daʔ giŋ. \mb yu kiniŋ ka adu n- tapaʔ -ᵃ daʔ giŋ \ge yes now this exist N- seen -A NEG again \fti sekarang saya tidak ada lihat.

\ref TPN-20140926-LID.1309 \recid 150202143914198812901135 \start 0:28:52.575 \end 0:28:53.825 \sp YMNLID \tx e aduᵃ namua daʔ giŋ. \mb e adu -ᵃ namua daʔ giŋ \ge EXCL exist -A what NEG again \fti tidak ada lagi.

\ref TPN-20140926-LID.1310 \recid 150202143914143314084364 \start 0:28:53.83 \end 0:28:55.38 \sp YMNLID \tx dumah napaʔ bo deriŋ ɲəbuatᵃ. \mb dumah n- tapaʔ bo deriŋ ɲ- səbuat -ᵃ \ge LOC.house N- seen 1 Deri N- say.A -A \fti Deri bilang.

\ref TPN-20140926-LID.1311 \recid 150202143914561499798483 \start 0:28:55.665 \end 0:28:57.32 \sp YMNLID \tx "dumah neh" baŋ ɲəbuatᵃ. \mb dumah neh abaŋ ɲ- səbuat -ᵃ \ge LOC.house NEH older.brother N- say.A -A \fti "di rumah" kakak bilang.

\ref TPN-20140926-LID.1312 \recid 150202143914833533328491 \start 0:28:56.905 \end 0:28:57.79 \sp EXPLID \tx pu ba baŋ la ban ŋet͡ʃeaʔᵃ? \mb pu ba abaŋ la ban ŋ- ket͡ʃeaʔ -ᵃ \ge how.much x older.brother furthermore 2 N- talk.A -A \fti kok kamu bilang dia kak?

\ref TPN-20140926-LID.1313 \recid 150202143914996114216743 \start 0:28:58.175 \end 0:28:59.565 \sp YMNLID \tx ɲu kiyun dəŋan namua... \mb ɲu kiyun dəŋan namua \ge 3 there with what \fti dia di situ dengan...

\ref TPN-20140926-LID.1314 \recid 150202143914806063592572 \start 0:28:59.593 \end 0:29:00.883 \sp YMNLID \tx ne lah lamanᵃ neh daʔ? \mb ne bəlah laman -ᵃ neh daʔ \ge REL side front -A this DAK \fti yang di depan?

\ref TPN-20140926-LID.1315 \recid 150202143914593077407078 \start 0:29:01.096 \end 0:29:02.296 \sp YMNLID \tx preŋki gay neh. \mb preŋki gay neh \ge Prengki also NEH \fti Prengki.

\ref TPN-20140926-LID.1316 \recid 150202143914362912212218 \start 0:29:02.884 \end 0:29:04.229 \sp YMNLID \tx ɲu saletiŋ ŋan awaʔ neh? \mb ɲu sa- letiŋ ŋan awaʔ neh \ge 3 SA- level with 1PL NEH \fti dia satu tingkatan dengan kita?

\ref TPN-20140926-LID.1317 \recid 150202143914943120180441 \start 0:29:04.234 \end 0:29:05.089 \sp EXPLID \tx iyu, salahᵃ ka. \mb iyu salah -ᵃ ka \ge yes why -A KA \fti iya, salahnya.

\ref TPN-20140926-LID.1318 \recid 150202143914243250405276 \start 0:29:05.09 \end 0:29:06.235 \sp EXPLID \tx ɲu salokal ŋan ambo luŋ tuŋ. \mb ɲu sa- lokal ŋan ambo luŋ tuŋ \ge 3 SA- class with 1 before that \fti dia satu lokal dengan saya.

\ref TPN-20140926-LID.1319 \recid 150202143914261855735862 \start 0:29:06.183 \end 0:29:06.913 \sp YMNLID \tx tuŋ lah ka. \mb tuŋ lah ka \ge that LAH this \fti itu lah.

\ref TPN-20140926-LID.1320 \recid 150202143914946859168074 \start 0:29:06.235 \end 0:29:07.085 \sp EXPLID \tx xx laʔ. \mb xx laʔ \ge xx later \fti nanti.

\ref TPN-20140926-LID.1321 \recid 150202143914936654728184 \start 0:29:06.921 \end 0:29:08.276 \sp YMNLID \tx iɲu neh sakire iga. \mb iɲu neh sakire iga \ge 3 this boy.or.girlfriend Iga \fti dia pacaran dengan Iga.

\ref TPN-20140926-LID.1322 \recid 150202143914681434339982 \start 0:29:08.276 \end 0:29:08.891 \sp YMNLID \tx ɲu ɲaŋire ŋan iga. \mb ɲu ɲ- saŋire ŋan iga \ge 3 N- boy.or.girlfriend with Iga \fti dia pacaran dengan Iga.

\ref TPN-20140926-LID.1323 \recid 150202143914356297994171 \start 0:29:08.891 \end 0:29:09.771 \sp YMNLID \tx gele d͡ʒoa ɲəbuatᵃ ba abaŋ. \mb gele d͡ʒoa ɲ- səbuat -ᵃ ba abaŋ \ge continue also N- say.A -A x older.brother \fti saya langsung bilang sama kakak.

\ref TPN-20140926-LID.1324 \recid 150202143914490508070122 \start 0:29:09.774 \end 0:29:11.184 \sp YMNLID \tx sabəna yu ba dekiŋ bo ɲəbuatᵃ neh. \mb sa- bəna yu ba dekiŋ bo ɲ- səbuat -ᵃ neh \ge SA- true yes x Deki 1 N- say.A -A NEH \fti sebenarnya saya bilang Deki saja.

\ref TPN-20140926-LID.1325 \recid 150202143914534619675809 \start 0:29:11.487 \end 0:29:12.355 \sp EXPLID \tx gele la ban ɲəbuatᵃ ba abaŋ. \mb gele la ban ɲ- səbuat -ᵃ ba abaŋ \ge continue furthermore 2 N- say.A -A x older.brother \fti kamu bilang kakak.

\ref TPN-20140926-LID.1326 \recid 150202143914659446588344 \start 0:29:11.668 \end 0:29:13.073 \sp YMNLID \tx yu gele la ɲəbuatᵃ ba abaŋ. \mb yu gele la ɲ- səbuat -ᵃ ba abaŋ \ge yes continue furthermore N- say.A -A x older.brother \fti iya, saya bilang kakak.

\ref TPN-20140926-LID.1327 \recid 150202143914187366611882 \start 0:29:12.355 \end 0:29:13.08 \sp EXPLID \tx muahᵃ d͡ʒoa ɲu. \mb muah -ᵃ d͡ʒoa ɲu \ge want -A also 3 \fti dia mau.

\ref TPN-20140926-LID.1328 \recid 150202143914336344403447 \start 0:29:13.12 \end 0:29:13.82 \sp EXPLID \tx ban pandi. \mb ban pandi \ge 2 stupid \fti kamu bodoh.

\ref TPN-20140926-LID.1329 \recid 150202143914613555024330 \start 0:29:14.295 \end 0:29:15.455 \sp EXPLID \tx dekiŋ ne namua neh ah. \mb dekiŋ ne namua neh ah \ge Deki REL what this AH \fti Deki.

\ref TPN-20140926-LID.1330 \recid 150202143914554100705310 \start 0:29:15.463 \end 0:29:16.943 \sp EXPLID \tx adu waʔ ŋet͡ʃeʔ ŋan pat͡ʃiʔ heŋki neh ah. \mb adu waʔ ŋ- ket͡ʃeʔ ŋan pat͡ʃiʔ heŋki neh ah \ge exist 1PL N- talk with hold Hengki this AH \fti dia ada pas kita ngomong sama om Hengki.

\ref TPN-20140926-LID.1331 \recid 150202143914692328254272 \start 0:29:16.936 \end 0:29:17.666 \sp TINLID \tx oh. \mb oh \ge OH \fti oh.

\ref TPN-20140926-LID.1332 \recid 150202143914279237405815 \start 0:29:16.961 \end 0:29:18.536 \sp EXPLID \tx budaʔ soɣaŋ gia neh tuŋ dekiŋ namuᵃ neh. \mb budaʔ s- oɣaŋ giŋ neh tuŋ dekiŋ namu -ᵃ neh \ge child S- person again this that Deki name -A NEH \fti yang satu lagi itu Deki namanya.

\ref TPN-20140926-LID.1333 \recid 150202143914989570026564 \start 0:29:18.545 \end 0:29:19.555 \sp YMNLID \tx tuŋ dekiŋ. \mb tuŋ dekiŋ \ge that Deki \fti itu Deki.

\ref TPN-20140926-LID.1334 \recid 150202143914151498802006 \start 0:29:19.563 \end 0:29:20.948 \sp YMNLID \tx kəlaʔ pəniaŋ la naɲu dekiŋ. \mb kəlaʔ pəniaŋ la n- taɲu dekiŋ \ge later dizzy furthermore N- ask Deki \fti nanti kamu pusing pula tanya orang yang namanya Deki.

\ref TPN-20140926-LID.1335 \recid 150202143914837009614286 \start 0:29:21.928 \end 0:29:22.658 \sp YMNLID \tx uɣaŋ daʔ tauŋ. \mb uɣaŋ daʔ tauŋ \ge person NEG know \fti orangnya tidak atu.

\ref TPN-20140926-LID.1336 \recid 150202143914741646857465 \start 0:29:23.101 \end 0:29:24.601 \sp TINLID \tx xx kiniŋ tauᵃ daʔ bo. \mb xx kiniŋ tau -ᵃ daʔ bo \ge xx now know.A -A NEG 1 \fti sekarang saya tidak tau.

\ref TPN-20140926-LID.1337 \recid 150202143914132781260786 \start 0:29:26.235 \end 0:29:28.35 \sp YMNLID \tx deki namuᵃ neh, deki.memori yu. \mb deki namu -ᵃ neh deki.memori yu \ge Deki name -A NEH DEki.Memori yes \fti namanya Deki Memori.

Citation

[author(s)]. (2014). File "TPN-20140926-LID.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "TPN-20140926-LID". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/54962BF8-03E1-11E7-87A7-3DE2CB1EE449. (Accessed 2023-12-05)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.