TPN-20130923-LID.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id TPN-20130923-LID

\ref TPN-20130923-LID.001 \recid 150202143359537516136746 \start 0:00:04.855 \end 0:00:06.44 \sp LIZLID \tx gaya giŋ, naʔ ka manu niŋ? \mb gaya giŋ naʔ ka manu niŋ \ge nice again want to which TRU.older.sister \fti sudah cantik, mau ke mana kak?

\ref TPN-20130923-LID.002 \recid 150202143359808839362067 \start 0:00:06.98 \end 0:00:08.32 \sp SARLID \tx daʔ aduᵃ daʔ, xx. \mb daʔ adu -ᵃ daʔ xx \ge NEG exist -A NEG xx \fti tidak ada, xx.

\ref TPN-20130923-LID.003 \recid 150202143359973565764398 \start 0:00:08.43 \end 0:00:10.615 \sp LIZLID \tx bətuʔ uɣaŋ naʔ paiŋ padaŋ beh bo. \mb bətuʔ uɣaŋ naʔ paiŋ padaŋ beh bo \ge from person want go Padang see 1 \fti seperti orang mau pergi ke Padang.

\ref TPN-20130923-LID.004 \recid 150202143359392673797253 \start 0:00:08.615 \end 0:00:09.365 \sp SARLID \tx duduʔ-duduʔ dumah. \mb duduʔ ~ duduʔ dumah \ge sit ~ sit LOC.house \fti duduk-duduk dirumah.

\ref TPN-20130923-LID.005 \recid 150202143359569796317722 \start 0:00:10.995 \end 0:00:12.06 \sp LIZLID \tx ɲu pu daʔ aduᵃ bakepeaŋ. \mb ɲu apu daʔ adu -ᵃ ba- kepeaŋ \ge 3 what NEG exist -A BA- money \fti dia tidak punya uang.

\ref TPN-20130923-LID.006 \recid 150202143359447091518248 \start 0:00:12.07 \end 0:00:14.74 \sp LIZLID \tx məliŋ bad͡ʒuŋ e, toʔ sta məliŋ bad͡ʒuŋ. \mb m- bəliŋ bad͡ʒuŋ e toʔ sabəta m- bəliŋ bad͡ʒuŋ \ge N- buy garment EXCL every moment N- buy garment \fti membeli baju sering.

\ref TPN-20130923-LID.007 \recid 150202143359893837283737 \start 0:00:14.77 \end 0:00:15.755 \sp LIZLID \tx alah alah. \mb alah alah \ge x x \fti alah alah.

\ref TPN-20130923-LID.008 \recid 150202143359220271244225 \start 0:00:15.785 \end 0:00:17.975 \sp SARLID \tx kaban daʔ tauᵃ, bad͡ʒuŋ bo ka ah. \mb kaban daʔ tau -ᵃ bad͡ʒuŋ bo ka ah \ge 2 NEG know.A -A garment 1 this AH \fti kamu tidak tau, baju aku ini.

\ref TPN-20130923-LID.009 \recid 150202143359627101521798 \start 0:00:19.325 \end 0:00:22.33 \sp SARLID \tx e hey eh, diŋagih tehaʔer weʔ uɣaŋ. \mb e hey eh diŋ- agih tehaʔer weʔ uɣaŋ \ge EXCL EXCL EH DING- give anual.bonus by person \fti THR dari oleh orang.

\ref TPN-20130923-LID.010 \recid 150202143359237193294614 \start 0:00:22.698 \end 0:00:23.808 \sp SARLID \tx ləkeʔ bad͡ʒuŋ baɣuŋ. \mb ləkeʔ bad͡ʒuŋ baɣuŋ \ge sticky garment new \fti pakai baju baru.

\ref TPN-20130923-LID.011 \recid 150202143359615075931976 \start 0:00:23.045 \end 0:00:25.135 \sp LIZLID \tx gaya tehaʔer. \mb gaya tehaʔer \ge nice anual.bonus \fti gaya THR.

\ref TPN-20130923-LID.012 \recid 150202143359325397249823 \start 0:00:25.725 \end 0:00:26.32 \sp LIZLID \tx ka. \mb ka \ge this \fti ini.

\ref TPN-20130923-LID.013 \recid 150202143359519242738326 \start 0:00:26.75 \end 0:00:29.75 \sp LIZLID \tx manu sawit diŋpanen, manu padiŋ a diŋpanen. \mb manu sawit diŋ- panen manu padiŋ a diŋ- panen \ge which oil.palm DING- harvest which rice.plant EXCL DING- harvest \fti padi mau dipanen, sawit juga mau dipanen.

\ref TPN-20130923-LID.014 \recid 150202143359972938228071 \start 0:00:30.495 \end 0:00:33.185 \sp LIZLID \tx a ika d͡ʒaguaŋ baɣuŋ naʔ panen la. \mb a ika d͡ʒaguaŋ baɣuŋ naʔ panen la \ge EXCL this corn new want harvest LA \fti ini jagung juga mau panen.

\ref TPN-20130923-LID.015 \recid 150202143359498787573677 \start 0:00:33.88 \end 0:00:34.43 \sp LIZLID \tx tuŋ bo. \mb tuŋ bo \ge that 1 \fti itu aku.

\ref TPN-20130923-LID.016 \recid 150202143359474942215019 \start 0:00:34.72 \end 0:00:35.04 \sp SARLID \tx eh. \mb eh \ge EH \fti eh.

\ref TPN-20130923-LID.017 \recid 150202143359969698087730 \start 0:00:35.463 \end 0:00:36.458 \sp LIZLID \tx lah ka iyuᵃ. \mb lah ka iyu -ᵃ \ge LAH this yes -A \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.018 \recid 150202143359192054658103 \start 0:00:38.45 \end 0:00:40.28 \sp SARLID \tx kaban a lah kayu gua. \mb kaban a lah kayu gua \ge 2 EXCL PAST rich also \fti kamu juga sudah kaya.

\ref TPN-20130923-LID.019 \recid 150202143359833310033333 \start 0:00:40.34 \end 0:00:43.1 \sp SARLID \tx a agaʔ lah panen ladu ban satuih kilo. \mb a agaʔ lah panen ladu ban s- atuih kilo \ge EXCL fairly LAH harvest chili.pepper 2 S- hundred kilo \fti panen cabe kamu seratus kilo.

\ref TPN-20130923-LID.020 \recid 150202143359312563151679 \start 0:00:43.245 \end 0:00:45.71 \sp SARLID \tx a sakaliŋ duwu aɣiŋ. \mb a sa- kaliŋ duwu aɣiŋ \ge EXCL SA- time two day \fti sekali dua hari.

\ref TPN-20130923-LID.021 \recid 150202143359419461418920 \start 0:00:45.715 \end 0:00:46.82 \sp SARLID \tx eh, sakaliŋ duwu miŋguŋ. \mb eh sa- kaliŋ duwu miŋguŋ \ge EH SA- time two week \fti sekali dua minggu.

\ref TPN-20130923-LID.022 \recid 150202143359379523964132 \start 0:00:47.49 \end 0:00:50.44 \sp LIZLID \tx gədaŋ aiy baɲaʔ tuŋ eh. \mb gədaŋ aiy baɲaʔ tuŋ eh \ge big water a.lot that EH \fti besar air banyak itu.

\ref TPN-20130923-LID.023 \recid 150202143359466723623591 \start 0:00:50.64 \end 0:00:54.52 \sp LIZLID \tx utaŋ, utaŋ poɲa ket͡ʃeʔ kamuŋ eh. \mb utaŋ utaŋ poɲa ket͡ʃeʔ kamuŋ eh \ge debt debt how.much talk 2 EH \fti hutang banyak.

\ref TPN-20130923-LID.024 \recid 150202143359397998343826 \start 0:00:55.265 \end 0:00:56.735 \sp LIZLID \tx ka, t͡ʃeʔ uɣaŋ ka. \mb ka t͡ʃeʔ uɣaŋ ka \ge this say person this \fti ini, kata orang ini.

\ref TPN-20130923-LID.025 \recid 150202143359120357141643 \start 0:00:57.995 \end 0:00:59.785 \sp LIZLID \tx manu ne ne bɣaʔ tuŋ lah ne awaʔ. \mb manu ne ne bəɣaʔ tuŋ lah ne awaʔ \ge which REL REL rest that just REL 1PL \fti mana yang sisa saja punya kita.

\ref TPN-20130923-LID.026 \recid 150202143359130224193586 \start 0:00:59.82 \end 0:01:00.925 \sp LIZLID \tx tuŋ lah utuaŋᵃ. \mb tuŋ lah utuaŋ -ᵃ \ge that just lucky -A \fti itu saja untungnya.

\ref TPN-20130923-LID.027 \recid 150202143359621932036242 \start 0:01:00.495 \end 0:01:01.465 \sp SARLID \tx oh, me tuŋ. \mb oh me tuŋ \ge OH like that \fti oh, itu.

\ref TPN-20130923-LID.028 \recid 150202143359618852015816 \start 0:01:01.47 \end 0:01:03.09 \sp LIZLID \tx e kamuŋ paiŋ, e malam ka paiŋ manu neh? \mb e kamuŋ paiŋ e malam ka paiŋ manu neh \ge EXCL 2 go EXCL night this go which NEH \fti tadi malam kamu pergi ke mana?

\ref TPN-20130923-LID.029 \recid 150202143359169366637850 \start 0:01:03.833 \end 0:01:04.158 \sp SARLID \tx malam ka? \mb malam ka \ge night this \fti tadi malam ?

\ref TPN-20130923-LID.030 \recid 150202143359371025445637 \start 0:01:04.27 \end 0:01:04.615 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.031 \recid 150202143359316956906765 \start 0:01:05.055 \end 0:01:06.71 \sp SARLID \tx e, paiŋ pasa. \mb e paiŋ pasa \ge EXCL go market \fti pergi kepasar.

\ref TPN-20130923-LID.032 \recid 150202143400732637747795 \start 0:01:07.865 \end 0:01:08.505 \sp LIZLID \tx ŋapuᵃ? \mb ŋ- apu -ᵃ \ge N- what -A \fti ngapain?

\ref TPN-20130923-LID.033 \recid 150202143400597966364584 \start 0:01:09.49 \end 0:01:10.715 \sp SARLID \tx məliŋ gado.gado. \mb m- bəliŋ gado.gado \ge N- buy k.o.food \fti membeli gado-gado.

\ref TPN-20130923-LID.034 \recid 150202143400532955161015 \start 0:01:11.18 \end 0:01:11.965 \sp SARLID \tx waʔ bakepeaŋ. \mb waʔ ba- kepeaŋ \ge 1PL BA- money \fti punya uang.

\ref TPN-20130923-LID.035 \recid 150202143400804955379245 \start 0:01:12.46 \end 0:01:14.145 \sp LIZLID \tx bo taɲu keʔ ilid, kamuŋ paiŋ mah... \mb bo taɲu dəkeʔ ilid kamuŋ paiŋ umah \ge 1 ask near Ilid 2 go house \fti aku tanya sama Ilid, kamu pergi rumah...

\ref TPN-20130923-LID.036 \recid 150202143400581813930905 \start 0:01:14.395 \end 0:01:16.46 \sp LIZLID \tx paiŋ mah niŋ niar t͡ʃeʔᵃ weʔᵃ. \mb paiŋ umah niŋ niar t͡ʃeʔ -ᵃ weʔ -ᵃ \ge go house TRU.older.sister Niar say -A by -A \fti pergi rumah kak Niar katanya.

\ref TPN-20130923-LID.037 \recid 150202143400690030375634 \start 0:01:16.475 \end 0:01:18.72 \sp LIZLID \tx naɲu masalah yona ka, poman etoãᵃ niŋ? \mb n- taɲu masalah yona ka poman etoã -ᵃ niŋ \ge N- ask problem Yona this how count.A -A TRU.older.sister \fti tanya masalah Yona, gimana kak?

\ref TPN-20130923-LID.038 \recid 150202143400504250284190 \start 0:01:18.36 \end 0:01:20.09 \sp SARLID \tx oh, naɲu masalah yona neh. \mb oh n- taɲu masalah yona neh \ge OH N- ask problem Yona NEH \fti oh, nanya masalah Yona.

\ref TPN-20130923-LID.039 \recid 150202143400117483502952 \start 0:01:20.1 \end 0:01:20.5 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.040 \recid 150202143400863454617698 \start 0:01:20.51 \end 0:01:21.915 \sp SARLID \tx malam adu, bo paiŋ mah niar gua. \mb malam adu bo paiŋ umah niar gua \ge night exist 1 go house Niar also \fti tadi malam aku pergi rumah Niar.

\ref TPN-20130923-LID.041 \recid 150202143400192965857311 \start 0:01:21.925 \end 0:01:23.23 \sp SARLID \tx daɣiŋ d͡ʒam bapu bo paiŋ mah niar? \mb daɣiŋ d͡ʒam ba- apu bo paiŋ umah niar \ge from hour BA- what 1 go house Niar \fti dari jam berapa aku pergi rumah Niar?

\ref TPN-20130923-LID.042 \recid 150202143400241017018258 \start 0:01:24.01 \end 0:01:25.415 \sp SARLID \tx d͡ʒam... \mb d͡ʒam \ge hour \fti jam...

\ref TPN-20130923-LID.043 \recid 150202143400681046159378 \start 0:01:25.895 \end 0:01:27.2 \sp SARLID \tx tud͡ʒuh bo paiŋ mah niar. \mb tud͡ʒuh bo paiŋ umah niar \ge seven 1 go house Niar \fti jam tujuh aku pergi rumah niar.

\ref TPN-20130923-LID.044 \recid 150202143400675953881209 \start 0:01:27.445 \end 0:01:27.71 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.045 \recid 150202143400437737700296 \start 0:01:28.535 \end 0:01:30.3 \sp SARLID \tx a naɲu masalah yona ka. \mb a n- taɲu masalah yona ka \ge EXCL N- ask problem Yona KA \fti tanya masalah Yona.

\ref TPN-20130923-LID.046 \recid 150202143400487478828522 \start 0:01:31.075 \end 0:01:31.345 \sp LIZLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti itu.

\ref TPN-20130923-LID.047 \recid 150202143400261071933200 \start 0:01:31.54 \end 0:01:33.895 \sp SARLID \tx a tuŋ lah ɲuᵃ, yona ka t͡ʃaritoᵃ. \mb a tuŋ lah ɲu -ᵃ yona ka t͡ʃarito -ᵃ \ge EXCL that LAH 3 -A Yona this story -A \fti itu lah, Yona ini ceritanya.

\ref TPN-20130923-LID.048 \recid 150202143400734173725265 \start 0:01:34.98 \end 0:01:36.1 \sp SARLID \tx a paiŋ namua. \mb a paiŋ namua \ge EXCL go what \fti pergi apa.

\ref TPN-20130923-LID.049 \recid 150202143400605963315022 \start 0:01:36.58 \end 0:01:38.175 \sp SARLID \tx paiŋ ka pasa.raya buɲiᵃ. \mb paiŋ ka pasa.raya buɲi -ᵃ \ge go to Pasar.Raya sound.A -A \fti saya dengar, dia pergi ke Pasar Raya.

\ref TPN-20130923-LID.050 \recid 150202143400432239576242 \start 0:01:38.23 \end 0:01:39.245 \sp SARLID \tx sasoɣaŋ. \mb sa- s- uɣaŋ \ge SA- S- person \fti sendiri.

\ref TPN-20130923-LID.051 \recid 150202143400362535490095 \start 0:01:39.26 \end 0:01:41.46 \sp SARLID \tx tauŋ-tauŋ daʔ aduaᵃ baliʔ-baliʔ daʔ giŋ. \mb tauŋ ~ tauŋ daʔ adu -ᵃ baliʔ ~ baliʔ daʔ giŋ \ge know ~ know NEG exist -A return ~ return DAK again \fti tau-tau, dia tidak pulang-pulang.

\ref TPN-20130923-LID.052 \recid 150202143400850655791861 \start 0:01:42.03 \end 0:01:44.475 \sp SARLID \tx "lah, pu lamuᵃ teʔ?" t͡ʃeʔ bo kan. \mb lah apu lamu -ᵃ eteʔ t͡ʃeʔ bo kan \ge PAST what long.time -A aunt say 1 KAN \fti "sudah berapa lama tante?" kata aku.

\ref TPN-20130923-LID.053 \recid 150202143400238460877677 \start 0:01:44.765 \end 0:01:46.25 \sp SARLID \tx lah sabəleh aɣiŋ. \mb lah sa- bəleh aɣiŋ \ge PAST SA- teen day \fti sudah sebelas hari.

\ref TPN-20130923-LID.054 \recid 150202143400727980356290 \start 0:01:46.525 \end 0:01:47.175 \sp SARLID \tx ŋan aɣiŋ pətaŋ. \mb ŋan aɣiŋ pətaŋ \ge REL day yesterday \fti dengan hari kemaren.

\ref TPN-20130923-LID.055 \recid 150202143400167121620522 \start 0:01:46.96 \end 0:01:47.915 \sp LIZLID \tx sabəleh aɣiŋ niŋ? \mb sa- bəleh aɣiŋ niŋ \ge SA- teen day TRU.older.sister \fti sebelas hari kak?

\ref TPN-20130923-LID.056 \recid 150202143400796063417148 \start 0:01:47.955 \end 0:01:48.36 \sp SARLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.057 \recid 150202143400847347879222 \start 0:01:48.86 \end 0:01:49.945 \sp SARLID \tx adu tətəmuᵃ daʔ. \mb adu tə- təmu -ᵃ daʔ \ge exist PART.meet- meet.A -A NEG \fti tidak ada bertemu.

\ref TPN-20130923-LID.058 \recid 150202143400947085673919 \start 0:01:51.22 \end 0:01:53.17 \sp SARLID \tx a d͡ʒadiŋ a namua neh ah. \mb a d͡ʒadiŋ a namua neh ah \ge EXCL become EXCL what this AH \fti jadi.

\ref TPN-20130923-LID.059 \recid 150202143400855963956843 \start 0:01:53.175 \end 0:01:54.52 \sp SARLID \tx a na nan. \mb a na nan \ge FILL REL REL \fti yang.

\ref TPN-20130923-LID.060 \recid 150202143400465866666612 \start 0:01:54.79 \end 0:01:57.4 \sp SARLID \tx nan induʔᵃ ka tuŋ daʔ aduᵃ makan-makan kiniŋ tuŋ daʔ. \mb nan induʔ -ᵃ ka tuŋ daʔ adu -ᵃ makan ~ makan kiniŋ tuŋ daʔ \ge REL mother -A this that NEG exist -A eat ~ eat now that DAK \fti ibu nya sekarang tidak ada maka-maka.

\ref TPN-20130923-LID.061 \recid 150202143400991006526349 \start 0:01:57.463 \end 0:01:58.413 \sp LIZLID \tx tuŋ d͡ʒəleh d͡ʒoa lah yu. \mb tuŋ d͡ʒəleh d͡ʒoa lah yu \ge that clear also LAH yes \fti itu sudah jelas

\ref TPN-20130923-LID.062 \recid 150202143401663131818640 \start 0:01:57.465 \end 0:01:57.875 \sp SARLID \tx nan. \mb nan \ge REL \fti yang.

\ref TPN-20130923-LID.063 \recid 150202143401662257309536 \start 0:01:59.02 \end 0:02:01.18 \sp SARLID \tx maʔᵃ ka daʔ pakay makan maʔᵃ yona ka daʔ. \mb maʔ -ᵃ ka daʔ pakay makan maʔ -ᵃ yona ka daʔ \ge TRU.mother -A this NEG use eat TRU.mother -A Yona this DAK \fti ibu Yona ini tidak ada makan.

\ref TPN-20130923-LID.064 \recid 150202143401624223218997 \start 0:02:01.19 \end 0:02:02.6 \sp SARLID \tx eteʔ niar me tuŋ pula. \mb eteʔ niar me tuŋ pula \ge aunt Niar like that furthermore \fti tante Niar itu pula.

\ref TPN-20130923-LID.065 \recid 150202143401491574236470 \start 0:02:02.83 \end 0:02:06.9 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔ teʔ niar, "papat͡ʃa mutah bo ban miŋ, dəmam bo weʔᵃ kənay" t͡ʃeʔᵃ weʔᵃ. \mb ket͡ʃeʔ eteʔ niar pa- pat͡ʃa mutah bo ban miŋ dəmam bo weʔ -ᵃ kənay t͡ʃeʔ -ᵃ weʔ -ᵃ \ge talk aunt Niar PART.go.out- go.out vomit 1 2 TRU.Sarmi fever 1 by -A undergo say -A by -A \fti kata ante Niar, " keluar-keluar muntah aku Sarmi, aku demam".

\ref TPN-20130923-LID.066 \recid 150202143401380161267053 \start 0:02:06.91 \end 0:02:08.085 \sp SARLID \tx "paŋay anaʔ bo ka" t͡ʃeʔᵃ. \mb paŋay anaʔ bo ka t͡ʃeʔ -ᵃ \ge character child 1 this say -A \fti "perangai anak aku ini" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.067 \recid 150202143401903613043342 \start 0:02:08.87 \end 0:02:11.6 \sp SARLID \tx a d͡ʒadiŋ yona ka daʔ aduᵃ dapeʔ baritoᵃ dikit ida daʔ ka. \mb a d͡ʒadiŋ yona ka daʔ adu -ᵃ dapeʔ barito -ᵃ dikit ida daʔ ka \ge EXCL become Yona this NEG exist -A get news -A a.little IDA NEG this \fti jadi Yona ini tidak ada dapat beritanya sedikit pun.

\ref TPN-20130923-LID.068 \recid 150202143401195586823532 \start 0:02:12.545 \end 0:02:13.845 \sp SARLID \tx lah sabəleh aɣiŋ. \mb lah sa- bəleh aɣiŋ \ge PAST SA- teen day \fti sudah sebelas hari.

\ref TPN-20130923-LID.069 \recid 150202143401826162353250 \start 0:02:15.025 \end 0:02:15.96 \sp SARLID \tx baɣuŋ. \mb baɣuŋ \ge new \fti baru.

\ref TPN-20130923-LID.070 \recid 150202143401292988692875 \start 0:02:16.775 \end 0:02:18.575 \sp SARLID \tx aɣiŋ ka sapuluhᵃ dapeʔ berita. \mb aɣiŋ ka sa- puluh -ᵃ dapeʔ berita \ge day this SA- ten -A get news \fti hari kesepulahnya dapat berita.

\ref TPN-20130923-LID.071 \recid 150202143401469017144059 \start 0:02:19.02 \end 0:02:20.57 \sp SARLID \tx iɲu ka esʔemʔes. \mb iɲu ka esʔemʔes \ge 3 want SMS \fti dia mau SMS.

\ref TPN-20130923-LID.072 \recid 150202143401480584982223 \start 0:02:21.44 \end 0:02:22.92 \sp SARLID \tx dəkeʔ eteʔ niar. \mb dəkeʔ eteʔ niar \ge near aunt Niar \fti dekat tante Niar.

\ref TPN-20130923-LID.073 \recid 150202143401353533313935 \start 0:02:23.2 \end 0:02:24.52 \sp LIZLID \tx oh, daʔ pula nelpon daʔ pula ka? \mb oh daʔ pula nelpon daʔ pula ka \ge OH NEG furthermore call NEG furthermore this \fti oh, tidak nelpon?

\ref TPN-20130923-LID.074 \recid 150202143401754919308190 \start 0:02:24.595 \end 0:02:25.585 \sp SARLID \tx aduᵃ nelpon daʔ. \mb adu -ᵃ nelpon daʔ \ge exist -A call NEG \fti tidak ada nelpon.

\ref TPN-20130923-LID.075 \recid 150202143401445885802013 \start 0:02:25.65 \end 0:02:26.59 \sp SARLID \tx esʔemʔes ko ah. \mb esʔemʔes ko ah \ge SMS this AH \fti SMS.

\ref TPN-20130923-LID.076 \recid 150202143401782054546241 \start 0:02:27.235 \end 0:02:29.585 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔᵃ weʔ esʔemʔes ka, ka buɲiŋ ka esʔemʔes ah. \mb ket͡ʃeʔ -ᵃ weʔ esʔemʔes ka ka buɲiŋ ka esʔemʔes ah \ge talk -A by SMS this this sound this SMS AH \fti katanya dalam SMS ini.

\ref TPN-20130923-LID.077 \recid 150202143401270207485556 \start 0:02:29.605 \end 0:02:29.9 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.078 \recid 150202143401695078492489 \start 0:02:30.745 \end 0:02:34.245 \sp SARLID \tx "teʔ, toloaŋ səbut keʔ a maʔ, keʔ ibuŋ bo teʔ"... \mb eteʔ toloaŋ səbut dəkeʔ a maʔ dəkeʔ ibuŋ bo eteʔ \ge aunt help talk near EXCL TRU.mother near mother 1 aunt \fti "tante, tolong bilang sama ibu aku te"...

\ref TPN-20130923-LID.079 \recid 150202143401320948995603 \start 0:02:34.355 \end 0:02:36.29 \sp SARLID \tx "toloaŋ suɣuh ibuŋ bo makan". \mb toloaŋ suɣuh ibuŋ bo makan \ge help order mother 1 eat \fti "tolong suruh ibu aku maka".

\ref TPN-20130923-LID.080 \recid 150202143401104975221958 \start 0:02:36.44 \end 0:02:36.815 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.081 \recid 150202143401681144354631 \start 0:02:37.045 \end 0:02:38.345 \sp SARLID \tx "toloaŋ suɣuh". \mb toloaŋ suɣuh \ge help order \fti "tolong suruh".

\ref TPN-20130923-LID.082 \recid 150202143401938776470347 \start 0:02:38.565 \end 0:02:40.835 \sp SARLID \tx "toloaŋ ket͡ʃeʔ keʔ ibuŋ bo, d͡ʒaŋan naŋih d͡ʒoa". \mb toloaŋ ket͡ʃeʔ keʔ ibuŋ bo d͡ʒaŋan n- taŋih d͡ʒoa \ge help talk LOC mother 1 don’t N- cry also \fti "tolong bilang sama ibu aku, jangan menangis terus".

\ref TPN-20130923-LID.083 \recid 150202143401965602516754 \start 0:02:40.87 \end 0:02:42.18 \sp LIZLID \tx ɲu manu tauᵃ ibuᵃ naŋih d͡ʒoa weʔᵃ? \mb ɲu manu tau -ᵃ ibu -ᵃ n- taŋih d͡ʒoa weʔ -ᵃ \ge 3 which know.A -A piety -A N- cry also by -A \fti mana dia tau ibunya menangis terus?

\ref TPN-20130923-LID.084 \recid 150202143401262292726803 \start 0:02:42.545 \end 0:02:45.275 \sp SARLID \tx a tuŋ parasat ɲu tasu keʔ iɲu. \mb a tuŋ parasat ɲu ta- asu dəkeʔ iɲu \ge EXCL that presentiment 3 TA- feel near 3 \fti irasat dia terasa.

\ref TPN-20130923-LID.085 \recid 150202143401450651386286 \start 0:02:45.043 \end 0:02:45.508 \sp LIZLID \tx oh. \mb oh \ge OH \fti oh.

\ref TPN-20130923-LID.086 \recid 150202143401567144861909 \start 0:02:46.275 \end 0:02:47.785 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔᵃ weʔᵃ, t͡ʃeʔ la ka. \mb ket͡ʃeʔ -ᵃ weʔ -ᵃ t͡ʃeʔ la ka \ge talk -A by -A say LA this \fti dia bilang.

\ref TPN-20130923-LID.087 \recid 150202143401324247130332 \start 0:02:47.8 \end 0:02:50.06 \sp SARLID \tx "ket͡ʃeʔ keʔ ibuŋ bo neh, ambo kiniŋ"... \mb ket͡ʃeʔ dəkeʔ ibuŋ bo neh ambo kiniŋ \ge talk near mother 1 NEH 1 now \fti "bilang sama ibu aku, aku sekarang"...

\ref TPN-20130923-LID.088 \recid 150202143401578854053746 \start 0:02:50.345 \end 0:02:54.405 \sp SARLID \tx "diŋ pontianaʔ, kalimantan" ket͡ʃeʔ ɲu pula ka. \mb diŋ pontianaʔ kalimantan ket͡ʃeʔ ɲu pula ka \ge LOC Pontianak Kalimantan talk 3 furthermore this \fti "di Pontianak, Kalimantan" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.089 \recid 150202143401435971908224 \start 0:02:51.538 \end 0:02:53.258 \sp LIZLID \tx ondeh niŋ. \mb ondeh niŋ \ge EXCL TRU.older.sister \fti ondeh kak.

\ref TPN-20130923-LID.090 \recid 150202143401549540788633 \start 0:02:55.04 \end 0:02:55.999 \sp SARLID \tx a esʔemʔes tuŋ. \mb a esʔemʔes tuŋ \ge FILL SMS that \fti SMS itu.

\ref TPN-20130923-LID.091 \recid 150202143401476879295054 \start 0:02:56.359 \end 0:02:57.205 \sp SARLID \tx "a ambo" t͡ʃeʔ ɲu. \mb a ambo t͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL 1 say 3 \fti "aku" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.092 \recid 150202143401597874609147 \start 0:02:57.212 \end 0:02:59.405 \sp SARLID \tx "a ambo aman-aman d͡ʒoa maɣiŋ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb a ambo aman ~ aman d͡ʒoa maɣiŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge FILL 1 secure ~ secure also here talk 3 \fti "aku aman-aman saja di sini" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.093 \recid 150202143401576767187006 \start 0:02:59.509 \end 0:03:01.246 \sp SARLID \tx "d͡ʒaŋan susah ambo" t͡ʃeʔ ɲu. \mb d͡ʒaŋan susah ambo t͡ʃeʔ ɲu \ge don’t difficult 1 say 3 \fti "jangan susah mikir aku" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.094 \recid 150202143402449885816359 \start 0:03:01.61 \end 0:03:03.463 \sp SARLID \tx "masaʔ, ambo kiniŋ mat͡ʃaɣiŋ kard͡ʒo". \mb masaʔ ambo kiniŋ ma- t͡ʃaɣiŋ kard͡ʒo \ge cook 1 now MA- look.for work \fti "aku sekarang mencari kerja".

\ref TPN-20130923-LID.095 \recid 150202143402774179930937 \start 0:03:03.476 \end 0:03:07.383 \sp SARLID \tx "lah peʔ aɣiŋ tibu diŋ pontianaʔ ka ambo mat͡ʃaɣiŋ kard͡ʒo" t͡ʃeʔᵃ. \mb lah peʔ aɣiŋ tibu diŋ pontianaʔ ka ambo ma- t͡ʃaɣiŋ kard͡ʒo t͡ʃeʔ -ᵃ \ge PAST four day come LOC Pontianak this 1 MA- look.for work say -A \fti "sudah empat hari sampai di Pontianak, aku mencari kerja" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.096 \recid 150202143402335832575103 \start 0:03:07.392 \end 0:03:10.949 \sp SARLID \tx "lum aduᵃ dapeʔ paluaŋan kard͡ʒo weʔ ambo lum" ket͡ʃeʔ ɲu pula ka. \mb lum adu -ᵃ dapeʔ paluaŋ -an kard͡ʒo weʔ ambo lum ket͡ʃeʔ ɲu pula ka \ge not.yet exist -A get terough -AN work by 1 not.yet talk 3 furthermore this \fti "saya belum ada dapat peluang kerja" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.097 \recid 150202143402668567852908 \start 0:03:10.346 \end 0:03:12.668 \sp LIZLID \tx namua la kard͡ʒo nan diŋt͡ʃaɣiŋ. \mb namua la kard͡ʒo nan diŋ- t͡ʃaɣiŋ \ge what PAST work REL DING- look.for \fti kerja apa pula yang dicari.

\ref TPN-20130923-LID.098 \recid 150202143402664642569934 \start 0:03:12.723 \end 0:03:15.02 \sp SARLID \tx tauŋ daʔ, "ambo susah maɣiŋ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb tauŋ daʔ ambo susah maɣiŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge know NEG 1 difficult here talk 3 \fti tidak tau, "aku susah sini" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.099 \recid 150202143402687568164336 \start 0:03:15.443 \end 0:03:17.229 \sp SARLID \tx "kəlaʔ am(bo) ibuŋ ambo susah". \mb kəlaʔ ambo ibuŋ ambo susah \ge later 1 mother 1 difficult \fti "nanti ibu aku susah".

\ref TPN-20130923-LID.100 \recid 150202143402413717686663 \start 0:03:18.568 \end 0:03:21.25 \sp SARLID \tx "tuŋ ambo susah pula" ket͡ʃeʔ ɲu pula ka. \mb tuŋ ambo susah pula ket͡ʃeʔ ɲu pula ka \ge that 1 difficult furthermore talk 3 furthermore this \fti "aku susah aku juga susah" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.101 \recid 150202143402876485796178 \start 0:03:21.878 \end 0:03:24.305 \sp SARLID \tx "ambo nian pakay makan maɣiŋ daʔ" ket͡ʃeʔ ɲu la ka. \mb ambo nian pakay makan maɣiŋ daʔ ket͡ʃeʔ ɲu la ka \ge 1 NIAN use eat here NEG talk 3 PAST this \fti "aku tidak makan di sini" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.102 \recid 150202143402876635698135 \start 0:03:24.361 \end 0:03:27.654 \sp SARLID \tx "ambo kiniŋ tiŋga a mah uɣaŋ bataʔ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb ambo kiniŋ tiŋga a umah uɣaŋ bataʔ t͡ʃeʔ ɲu \ge 1 now stay EXCL house person Batak say 3 \fti "aku sekarang tinggal di rumah orang Batak" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.103 \recid 150202143402283689239946 \start 0:03:27.706 \end 0:03:30.409 \sp LIZLID \tx muh, ŋan sakireᵃ tepua daʔ aduᵃ sakireᵃ daʔ mawoʔᵃ niŋ? \mb muh ŋan sakire -ᵃ tepua daʔ adu -ᵃ sakire -ᵃ daʔ m- bawoʔ -ᵃ niŋ \ge want REL boy.or.girlfriend -A possible NEG exist -A boy.or.girlfriend -A NEG N- bring -A TRU.older.sister \fti mungkin pacar nya membawanya kak?

\ref TPN-20130923-LID.104 \recid 150202143402415426636021 \start 0:03:30.422 \end 0:03:31.719 \sp SARLID \tx daʔ aduᵃ sakireᵃ t͡ʃaritoᵃ daʔ ka. \mb daʔ adu -ᵃ sakire -ᵃ t͡ʃarito -ᵃ daʔ ka \ge NEG exist -A boy.or.girlfriend -A story -A NEG this \fti tidak ada pacar nya cerito.

\ref TPN-20130923-LID.105 \recid 150202143402555066177341 \start 0:03:33.163 \end 0:03:33.853 \sp SARLID \tx eh. \mb eh \ge EH \fti eh.

\ref TPN-20130923-LID.106 \recid 150202143402926091919186 \start 0:03:34.831 \end 0:03:37.032 \sp LIZLID \tx manu la ɲu ŋambiʔ biyaya? \mb manu la ɲu ŋ- ambiʔ biyaya \ge which PAST 3 N- take cost \fti mana dia ngambil ongkos?

\ref TPN-20130923-LID.107 \recid 150202143402862397999595 \start 0:03:36.321 \end 0:03:37.585 \sp SARLID \tx ŋan uɣaŋ bataʔ. \mb ŋan uɣaŋ bataʔ \ge REL person Batak \fti dengan orang Batak.

\ref TPN-20130923-LID.108 \recid 150202143402304285266669 \start 0:03:37.899 \end 0:03:39.765 \sp LIZLID \tx biʔ biyaya tuŋ manu? \mb biʔ biyaya tuŋ manu \ge take cost that which \fti ambil ongkos di mana?

\ref TPN-20130923-LID.109 \recid 150202143402599105280823 \start 0:03:40.878 \end 0:03:43.024 \sp LIZLID \tx biyaya tuŋ namua tuŋ manu ah. \mb biyaya tuŋ namua tuŋ manu ah \ge cost that what that which AH \fti ongkos.

\ref TPN-20130923-LID.110 \recid 150202143402226203937688 \start 0:03:43.811 \end 0:03:44.844 \sp SARLID \tx mah uɣaŋ bataʔ. \mb umah uɣaŋ bataʔ \ge house person Batak \fti rumah orang Batak.

\ref TPN-20130923-LID.111 \recid 150202143402195787560474 \start 0:03:44.635 \end 0:03:45.275 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.112 \recid 150202143402435198102658 \start 0:03:45.078 \end 0:03:46.605 \sp SARLID \tx dah tuŋ ket͡ʃeʔᵃ weʔᵃ t͡ʃeʔᵃ la. \mb sudah tuŋ ket͡ʃeʔ -ᵃ weʔ -ᵃ t͡ʃeʔ -ᵃ la \ge PFCT that talk -A by -A say -A PAST \fti terus.

\ref TPN-20130923-LID.113 \recid 150202143402228570939786 \start 0:03:47.108 \end 0:03:49.778 \sp SARLID \tx "nan ba nan paʔ tuŋ baiʔ ŋan ambo". \mb nan ba nan bapaʔ tuŋ baiʔ ŋan ambo \ge REL x REL TRU.father that good with 1 \fti "bapak yang punya rumah, baik dengan aku".

\ref TPN-20130923-LID.114 \recid 150202143402771623116032 \start 0:03:50.124 \end 0:03:52.593 \sp SARLID \tx nan a ituŋ t͡ʃeʔ ɲu la ka. \mb nan a ituŋ t͡ʃeʔ ɲu la ka \ge REL EXCL that say 3 PAST this \fti itu kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.115 \recid 150202143402392065302095 \start 0:03:53.472 \end 0:03:56.627 \sp SARLID \tx a maʔ induʔ neh, induʔᵃ bi apu li. \mb a maʔ induʔ neh induʔ -ᵃ bi apu li \ge EXCL TRU.mother mother this mother -A x what x \fti ibu nya.

\ref TPN-20130923-LID.116 \recid 150202143402889749147509 \start 0:03:57.195 \end 0:03:58.63 \sp LIZLID \tx məndah təpeʔ ɲu nəpeʔ neh? \mb məndah təpeʔ ɲu nəpeʔ neh \ge male place 3 stay NEH \fti laki-laki tempat dia tinggal?

\ref TPN-20130923-LID.117 \recid 150202143402303247134433 \start 0:03:58.304 \end 0:03:59.865 \sp SARLID \tx təpeʔ ɲu nəpeʔ neh baiʔ ŋan iɲu. \mb təpeʔ ɲu nəpeʔ neh baiʔ ŋan iɲu \ge place 3 stay this good REL 3 \fti tempat dia tinggal baik dengan dia.

\ref TPN-20130923-LID.118 \recid 150202143402153632164001 \start 0:03:59.936 \end 0:04:00.354 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.119 \recid 150202143402392365020932 \start 0:04:00.711 \end 0:04:02.221 \sp SARLID \tx "a daʔ aduᵃ masalah bo daʔ" t͡ʃeʔᵃ. \mb a daʔ adu -ᵃ masalah bo daʔ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge EXCL NEG exist -A problem 1 DAK say -A \fti "saya tidak ada masalah" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.120 \recid 150202143402807373775820 \start 0:04:02.229 \end 0:04:04.404 \sp SARLID \tx "kiniŋ bo dalam t͡ʃaɣiŋ kard͡ʒo" ket͡ʃeʔ ɲu pula. \mb kiniŋ bo dalam t͡ʃaɣiŋ kard͡ʒo ket͡ʃeʔ ɲu pula \ge now 1 inside look.for work talk 3 furthermore \fti "kini aku cari kerja" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.121 \recid 150202143403963005413812 \start 0:04:04.97 \end 0:04:06.296 \sp SARLID \tx "ambo iŋin"... \mb ambo iŋin \ge 1 want \fti "aku ingin"...

\ref TPN-20130923-LID.122 \recid 150202143403373370713879 \start 0:04:06.518 \end 0:04:09.723 \sp SARLID \tx "ɲənaŋ kan uɣaŋ tuwu ambo, ibuŋ bo" katoᵃ la ka. \mb ɲ- sənaŋ kan uɣaŋ tuwu ambo ibuŋ bo kato -ᵃ la ka \ge N- enjoy KAN person old 1 mother 1 word -A furthermore this \fti "menyenangkan orang tua aku"katanya.

\ref TPN-20130923-LID.123 \recid 150202143403338763191457 \start 0:04:10.351 \end 0:04:11.472 \sp SARLID \tx kato ɲu. \mb kato ɲu \ge word 3 \fti kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.124 \recid 150202143403442183192260 \start 0:04:12.221 \end 0:04:15.058 \sp LIZLID \tx ɲusah, ɲusah atiŋ ibuᵃ neh. \mb ɲ- susah ɲ- susah atiŋ ibu -ᵃ neh \ge N- difficult N- difficult liver piety -A NEH \fti menyusahkan hati ibunya.

\ref TPN-20130923-LID.125 \recid 150202143403226496671466 \start 0:04:15.665 \end 0:04:17.263 \sp LIZLID \tx ɲusah tibuᵃ neh neh niŋ. \mb ɲ- susah tibu -ᵃ neh neh niŋ \ge N- difficult come -A this NEH TRU.older.sister \fti menyusahkan

\ref TPN-20130923-LID.126 \recid 150202143403956177106452 \start 0:04:17.56 \end 0:04:20.493 \sp LIZLID \tx awaʔ d͡ʒəleh ɲu sədaŋ kuliyah, sakola mode tuŋ. \mb awaʔ d͡ʒəleh ɲu sədaŋ kuliyah sakola mode tuŋ \ge 1PL clear 3 medium university.class school from that \fti dia sedang kuliah.

\ref TPN-20130923-LID.127 \recid 150202143403627012320327 \start 0:04:21.296 \end 0:04:23.635 \sp SARLID \tx dah tuŋ ket͡ʃeʔ ɲu, sapay ɲu ɲəbut me tuŋ kan. \mb sudah tuŋ ket͡ʃeʔ ɲu sapay ɲu ɲ- səbut me tuŋ kan \ge PFCT that talk 3 arrive 3 N- talk like that KAN \fti dia bilang seperti itu.

\ref TPN-20130923-LID.128 \recid 150202143403233192268572 \start 0:04:21.299 \end 0:04:22.132 \sp LIZLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge EXCL that \fti itu.

\ref TPN-20130923-LID.129 \recid 150202143403919063479638 \start 0:04:23.81 \end 0:04:25.88 \sp SARLID \tx "ambo iŋin mambahagia ibuŋ bo"... \mb ambo iŋin mam- bahagia ibuŋ bo \ge 1 want MAM- happy mother 1 \fti "aku ingin membahagia ibu aku"...

\ref TPN-20130923-LID.130 \recid 150202143403749494034609 \start 0:04:25.89 \end 0:04:28.49 \sp SARLID \tx "ambo daʔ nda niŋuʔ ibuŋ bo masuʔ gad͡ʒiŋ a". \mb ambo daʔ nda n- tiŋuʔ ibuŋ bo masuʔ gad͡ʒiŋ a \ge 1 NEG want N- look mother 1 go.in worker FILL \fti "aku tidak mau melihat ibu aku jadi masuk gaji". \nt masuk jadi disini maksudnya buruh.

\ref TPN-20130923-LID.131 \recid 150202143403425393853382 \start 0:04:28.89 \end 0:04:30.565 \sp SARLID \tx "tiyoʔ aɣiᵃ daʔ" ket͡ʃeʔᵃ la ka. \mb tiyoʔ aɣi -ᵃ daʔ ket͡ʃeʔ -ᵃ la ka \ge every day.A -A NEG talk -A PAST this \fti "tiap hari" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.132 \recid 150202143403207834063144 \start 0:04:30.65 \end 0:04:32.56 \sp SARLID \tx "tiyoʔ aɣiᵃ ibuŋ bo masuʔ gad͡ʒiŋ" t͡ʃeʔᵃ. \mb tiyoʔ aɣi -ᵃ ibuŋ bo masuʔ gad͡ʒiŋ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge every day.A -A mother 1 go.in worker say -A \fti "tiap hari ibu ku masuk gaji" katanya. \nt masuk gaji maksudnya adalah jadi buruh.

\ref TPN-20130923-LID.133 \recid 150202143403947001792023 \start 0:04:32.615 \end 0:04:33.73 \sp SARLID \tx "bəɣaʔ" t͡ʃeʔᵃ la ka. \mb bəɣaʔ t͡ʃeʔ -ᵃ la ka \ge worker say -A PAST this \fti "buruh" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.134 \recid 150202143403983492735632 \start 0:04:34.21 \end 0:04:36.47 \sp SARLID \tx "ambo koʔ dapeʔ kard͡ʒo bo bo" t͡ʃeʔᵃ. \mb ambo koʔ dapeʔ kard͡ʒo bo bo t͡ʃeʔ -ᵃ \ge 1 TOP get work 1 1 say -A \fti "kalau aku dapat kerja" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.135 \recid 150202143403259507040260 \start 0:04:36.49 \end 0:04:37.97 \sp SARLID \tx "ambo bakiɣim keʔ ibuŋ bo" t͡ʃeʔᵃ. \mb ambo ba- kiɣim dəkeʔ ibuŋ bo t͡ʃeʔ -ᵃ \ge 1 BA- send near mother 1 say -A \fti "saya mau ngirim uang sama ibu" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.136 \recid 150202143403939277050596 \start 0:04:38.005 \end 0:04:38.89 \sp SARLID \tx "tiyoʔ bulanᵃ" t͡ʃeʔᵃ. \mb tiyoʔ bulan -ᵃ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge every month -A say -A \fti "setiap bulannya" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.137 \recid 150202143403986379238449 \start 0:04:38.9 \end 0:04:41.145 \sp SARLID \tx "koʔ nemo gad͡ʒiŋ bo" tuŋ kato iɲu. \mb koʔ n- temo gad͡ʒiŋ bo tuŋ kato iɲu \ge TOP N- receive worker 1 that word 3 \fti "kalau aku terima gaji" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.138 \recid 150202143403554487895173 \start 0:04:41.14 \end 0:04:41.5 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.139 \recid 150202143403923703900304 \start 0:04:41.88 \end 0:04:45.92 \sp SARLID \tx setelah tuŋ a esʔemʔes ko, diŋtelpon weʔ eteʔ baliʔ. \mb setelah tuŋ a esʔemʔes ko diŋ- telpon weʔ eteʔ baliʔ \ge after that FILL SMS this DING- call by aunt return \fti terus, ditelpon oleh tante kembali.

\ref TPN-20130923-LID.140 \recid 150202143403960073785762 \start 0:04:45.93 \end 0:04:46.585 \sp SARLID \tx weʔ eteʔ yar. \mb weʔ eteʔ yar \ge by aunt TRU.Niar \fti oleh tante Niar.

\ref TPN-20130923-LID.141 \recid 150202143403455763884540 \start 0:04:46.61 \end 0:04:46.96 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.142 \recid 150202143403267929060058 \start 0:04:47.715 \end 0:04:50.025 \sp SARLID \tx idaʔ masuʔ-masuʔᵃ daʔ giŋ keʔ nomor haʔpe ɲu neh. \mb idaʔ masuʔ ~ masuʔ -ᵃ daʔ giŋ dəkeʔ nomor haʔpe ɲu neh \ge NEG go.in ~ go.in -A NEG again near number telephone.celular 3 NEH \fti tidak mau masuk nelpon dia.

\ref TPN-20130923-LID.143 \recid 150202143403357631508866 \start 0:04:50.4 \end 0:04:53.075 \sp LIZLID \tx mukin lah sudah ɲu esʔemʔes kartuŋ ka diŋbukaʔᵃ ka niŋ. \mb mukin lah sudah ɲu esʔemʔes kartuŋ ka diŋ- bukaʔ -ᵃ ka niŋ \ge possible LAH PFCT 3 SMS card this DING- open -A this TRU.older.sister \fti mungkin sudah dia SMS, kartu dibukak nya kak.

\ref TPN-20130923-LID.144 \recid 150202143403242252487316 \start 0:04:52.115 \end 0:04:53.63 \sp SARLID \tx sam(pay) sampay kiniŋ. \mb sampay sampay kiniŋ \ge arrive arrive now \fti sampai sekarang.

\ref TPN-20130923-LID.145 \recid 150202143403724714735382 \start 0:04:54.28 \end 0:04:55.64 \sp SARLID \tx t͡ʃenu pagiᵃ neh ah. \mb t͡ʃenu pagi -ᵃ neh ah \ge like morning -A this AH \fti besok.

\ref TPN-20130923-LID.146 \recid 150202143403117397663881 \start 0:04:55.995 \end 0:04:56.445 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.147 \recid 150202143403128990556811 \start 0:04:56.015 \end 0:04:58.37 \sp SARLID \tx tuŋ diŋket͡ʃeʔᵃ weʔ teʔ yar keʔ teʔ rat pula. \mb tuŋ diŋ- ket͡ʃeʔ -ᵃ weʔ eteʔ yar dəkeʔ eteʔ rat pula \ge that DING- talk -A by aunt TRU.Niar near aunt Rat furthermore \fti tante Niar bilang sama tante Rat.

\ref TPN-20130923-LID.148 \recid 150202143403607529670604 \start 0:04:57.93 \end 0:04:58.795 \sp LIZLID \tx iyu, a ah. \mb iyu a ah \ge yes EXCL AH \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.149 \recid 150202143403410341098578 \start 0:04:59.35 \end 0:05:01.905 \sp SARLID \tx a ahirɲo diŋlat͡ʃaʔ weʔ uɣaŋ ko deŋan... \mb a ahir -ɲo diŋ- lat͡ʃaʔ weʔ uɣaŋ ko deŋan \ge EXCL end -NYO DING- track by person this with \fti akhirnya dilacak oleh orang dengan...

\ref TPN-20130923-LID.150 \recid 150202143403730904922587 \start 0:05:02.91 \end 0:05:04.35 \sp SARLID \tx a ternet. \mb a ternet \ge EXCL internet \fti internet.

\ref TPN-20130923-LID.151 \recid 150202143403830943035007 \start 0:05:04.345 \end 0:05:04.8 \sp LIZLID \tx internet. \mb internet \ge internet \fti internet.

\ref TPN-20130923-LID.152 \recid 150202143403622533569391 \start 0:05:04.81 \end 0:05:05.285 \sp SARLID \tx a yu. \mb a yu \ge FILL yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.153 \recid 150202143403571741526107 \start 0:05:06.275 \end 0:05:07.615 \sp SARLID \tx deʔ e sepua. \mb deʔ e sepua \ge by EXCL who \fti oleh.

\ref TPN-20130923-LID.154 \recid 150202143404835178599272 \start 0:05:08.185 \end 0:05:09.03 \sp SARLID \tx "deʔ uɣaŋ ko ah" toᵃ. \mb deʔ uɣaŋ ko ah kato -ᵃ \ge by person this AH word -A \fti "oleh orang ini" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.155 \recid 150202143404910608182427 \start 0:05:09.16 \end 0:05:09.47 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.156 \recid 150202143404342115017724 \start 0:05:09.555 \end 0:05:11.445 \sp SARLID \tx ahirɲu batəmuŋ. \mb ahir- ɲu ba- təmuŋ \ge end- NYA BA- meet \fti akhirnya bertemu.

\ref TPN-20130923-LID.157 \recid 150202143404779340302850 \start 0:05:12.085 \end 0:05:13.85 \sp SARLID \tx yu diŋ kalimatan. \mb yu diŋ kalimatan \ge yes LOC Kalimantan \fti iya, di Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.158 \recid 150202143404954551163501 \start 0:05:14.925 \end 0:05:16.07 \sp SARLID \tx a pontianaʔ tuŋ. \mb a pontianaʔ tuŋ \ge EXCL Pontianak that \fti Pontianak itu.

\ref TPN-20130923-LID.159 \recid 150202143404742098678508 \start 0:05:16.245 \end 0:05:16.6 \sp SARLID \tx dah t͡ʃoʔ. \mb sudah t͡ʃoʔ \ge PFCT often \fti sudah sering.

\ref TPN-20130923-LID.160 \recid 150202143404768219907441 \start 0:05:16.7 \end 0:05:19.465 \sp SARLID \tx adu peta, diŋbuweʔ peta, səket weʔ uɣaŋ tuŋ. \mb adu peta diŋ- buweʔ peta səket weʔ uɣaŋ tuŋ \ge exist map DING- make map map by person that \fti ada peta, dibuat peta oleh orang itu.

\ref TPN-20130923-LID.161 \recid 150202143404631043336400 \start 0:05:19.8 \end 0:05:20.165 \sp SARLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.162 \recid 150202143404817482920595 \start 0:05:20.31 \end 0:05:21.8 \sp SARLID \tx lah səket babuweʔ tuŋ. \mb lah səket ba- buweʔ tuŋ \ge PAST map BA- make that \fti terus, peta sudah selesai.

\ref TPN-20130923-LID.163 \recid 150202143404972725339046 \start 0:05:21.81 \end 0:05:23.325 \sp SARLID \tx tuŋ diŋt͡ʃaɣiŋ, diŋlat͡ʃaʔ la uɣaŋ. \mb tuŋ diŋ- t͡ʃaɣiŋ diŋ- lat͡ʃaʔ la uɣaŋ \ge that DING- look.for DING- track furthermore person \fti dicari, dilacak.

\ref TPN-20130923-LID.164 \recid 150202143404707132345251 \start 0:05:23.79 \end 0:05:25.48 \sp SARLID \tx daɣiŋ maɣiŋ tuŋ telpon la suih. \mb daɣiŋ maɣiŋ tuŋ telpon la suih \ge from here that call PAST Suih \fti dari sini di telpon Suih.

\ref TPN-20130923-LID.165 \recid 150202143404352905768388 \start 0:05:25.58 \end 0:05:27.295 \sp SARLID \tx suih ka tiŋga diŋ kalimatan. \mb suih ka tiŋga diŋ kalimatan \ge Suih this stay LOC Kalimantan \fti Suih tinggal di kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.166 \recid 150202143404267271933099 \start 0:05:27.31 \end 0:05:28.12 \sp LIZLID \tx ɲu kard͡ʒo kiyun. \mb ɲu kard͡ʒo kiyun \ge 3 work there \fti dia kerja di situ.

\ref TPN-20130923-LID.167 \recid 150202143404101713043078 \start 0:05:28.135 \end 0:05:28.365 \sp SARLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.168 \recid 150202143404373992757126 \start 0:05:29.005 \end 0:05:30.63 \sp SARLID \tx anaʔ a barun. \mb anaʔ a barun \ge child EXCL Barun \fti anak Barun.

\ref TPN-20130923-LID.169 \recid 150202143404452903711376 \start 0:05:31 \end 0:05:32.225 \sp SARLID \tx padaŋ.leban ko ah. \mb padaŋ.leban ko ah \ge Padang.Leban this AH \fti Padang Leban.

\ref TPN-20130923-LID.170 \recid 150202143404261426021251 \start 0:05:31.005 \end 0:05:33.235 \sp LIZLID \tx oh, lakiŋ maʔ it neh? \mb oh lakiŋ maʔ it neh \ge OH husband TRU.mother It NEH \fti oh, suami ibu It?

\ref TPN-20130923-LID.171 \recid 150202143404850940342805 \start 0:05:33.435 \end 0:05:34.795 \sp LIZLID \tx anaʔ lakiŋ maʔ it neh barun namua daʔ? \mb anaʔ lakiŋ maʔ it neh barun namua daʔ \ge child husband TRU.mother It NEH Barun what NEG \fti anak suami ibu It, Barun namanya?

\ref TPN-20130923-LID.172 \recid 150202143404602676954352 \start 0:05:34.795 \end 0:05:35.475 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.173 \recid 150202143404728414201083 \start 0:05:35.61 \end 0:05:36.465 \sp LIZLID \tx oh, anaʔ məndah neh? \mb oh anaʔ məndah neh \ge OH child male this \fti oh, anak laki-laki?

\ref TPN-20130923-LID.174 \recid 150202143404174084247043 \start 0:05:35.865 \end 0:05:38.01 \sp SARLID \tx a su(ih), iyu, apu kato suih. \mb a suih iyu apu kato suih \ge EXCL Suih yes what word Suih \fti Suih, iya,Suih bilang.

\ref TPN-20130923-LID.175 \recid 150202143404144259802764 \start 0:05:38.59 \end 0:05:40.13 \sp SARLID \tx "a yu lah niŋ niar" t͡ʃeʔ ɲu. \mb a yu lah niŋ niar t͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL yes LAH TRU.older.sister Niar say 3 \fti "iya kak Niar" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.176 \recid 150202143404268348976643 \start 0:05:40.14 \end 0:05:41.815 \sp SARLID \tx "ambo malat͡ʃaʔᵃ kiniŋ ka ah" t͡ʃeʔᵃ. \mb ambo ma- lat͡ʃaʔ -ᵃ kiniŋ ka ah t͡ʃeʔ -ᵃ \ge 1 MA- track -A now this AH say -A \fti "sekarang aku melacaknya" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.177 \recid 150202143404983424637698 \start 0:05:42.1 \end 0:05:43.75 \sp SARLID \tx diŋlat͡ʃaʔ lah weʔ weʔ suih. \mb diŋ- lat͡ʃaʔ lah weʔ weʔ suih \ge DING- track LAH by by Suih \fti dilacak oleh Suih.

\ref TPN-20130923-LID.178 \recid 150202143404758926005008 \start 0:05:44.29 \end 0:05:45.615 \sp SARLID \tx tauŋ tauŋɲu ket͡ʃeʔ suih. \mb tauŋ tauŋ- ɲu ket͡ʃeʔ suih \ge know know- NYA talk Suih \fti tau-tau kata Suih.

\ref TPN-20130923-LID.179 \recid 150202143404415713080437 \start 0:05:45.705 \end 0:05:46.735 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔᵃ me tuŋ weʔᵃ. \mb ket͡ʃeʔ -ᵃ me tuŋ weʔ -ᵃ \ge talk -A like that by -A \fti Suih bilang.

\ref TPN-20130923-LID.180 \recid 150202143404937748732929 \start 0:05:46.805 \end 0:05:50.135 \sp SARLID \tx "iyu adu ɲu bətuʔᵃ a niŋ niar" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb iyu adu ɲu bətuʔ -ᵃ a niŋ niar ket͡ʃeʔ ɲu \ge yes exist 3 from -A EXCL TRU.older.sister Niar talk 3 \fti "sepertinya dia masih ada kak" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.181 \recid 150202143404127364762639 \start 0:05:50.625 \end 0:05:51.365 \sp SARLID \tx "tapiŋ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb tapiŋ t͡ʃeʔ ɲu \ge but say 3 \fti "tapi" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.182 \recid 150202143404978277655457 \start 0:05:51.365 \end 0:05:53.615 \sp SARLID \tx "d͡ʒatan kawanᵃ niaŋ" ket͡ʃeʔ iɲu pula. \mb d͡ʒatan kawan -ᵃ niaŋ ket͡ʃeʔ iɲu pula \ge male friend -A older.sister talk 3 furthermore \fti "laki-laki temannya kak" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.183 \recid 150202143404139496140042 \start 0:05:54.025 \end 0:05:55.085 \sp LIZLID \tx suih ka peʔ man weʔᵃ neh? \mb suih ka dapeʔ man weʔ -ᵃ neh \ge Suih this get like by -A NEH \fti Suih ini tau bentuknya?

\ref TPN-20130923-LID.184 \recid 150202143404193347985762 \start 0:05:55.213 \end 0:05:55.958 \sp LIZLID \tx yona neh? \mb yona neh \ge Yona this \fti Yona?

\ref TPN-20130923-LID.185 \recid 150202143404688385699129 \start 0:05:56.34 \end 0:05:57.28 \sp SARLID \tx deŋan lat͡ʃaʔ ka tadiŋ. \mb deŋan lat͡ʃaʔ ka tadiŋ \ge with track this earlier \fti dengan alat lacak ini.

\ref TPN-20130923-LID.186 \recid 150202143404700551446107 \start 0:05:57.295 \end 0:05:59.02 \sp SARLID \tx iɲu diŋbukaʔ a namua a. \mb iɲu diŋ- bukaʔ a namua a \ge 3 DING- open EXCL what EXCL \fti iya, dibukaknya.

\ref TPN-20130923-LID.187 \recid 150202143405945449759856 \start 0:05:59.18 \end 0:05:59.79 \sp LIZLID \tx pesbuʔ? \mb pesbuʔ \ge facebook \fti facebook?

\ref TPN-20130923-LID.188 \recid 150202143405972054301480 \start 0:05:59.655 \end 0:06:01.08 \sp SARLID \tx pesbuʔ nan yona ka tadiŋ. \mb pesbuʔ nan yona ka tadiŋ \ge facebook REL Yona this earlier \fti facebook Yona.

\ref TPN-20130923-LID.189 \recid 150202143405810354990790 \start 0:06:01.075 \end 0:06:01.535 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.190 \recid 150202143405105580930970 \start 0:06:02.405 \end 0:06:03.335 \sp SARLID \tx tuŋ kalua gambar. \mb tuŋ ka- lua gambar \ge that to- out picture \fti keluar gambar.

\ref TPN-20130923-LID.191 \recid 150202143405961218950710 \start 0:06:03.36 \end 0:06:03.925 \sp SARLID \tx tuŋ diŋteŋoʔᵃ. \mb tuŋ diŋ- teŋoʔ -ᵃ \ge that DING- see -A \fti dilihatnya.

\ref TPN-20130923-LID.192 \recid 150202143405665303423906 \start 0:06:04.37 \end 0:06:04.79 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.193 \recid 150202143405806635232501 \start 0:06:05.325 \end 0:06:06.055 \sp SARLID \tx ahirɲu. \mb ahir- ɲu \ge end- NYA \fti akhirnya.

\ref TPN-20130923-LID.194 \recid 150202143405521571613242 \start 0:06:06.765 \end 0:06:08.38 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔᵃ weʔ weʔ suih neh. \mb ket͡ʃeʔ -ᵃ weʔ weʔ suih neh \ge talk -A by by Suih NEH \fti oleh Suih bilang.

\ref TPN-20130923-LID.195 \recid 150202143405225029379501 \start 0:06:08.435 \end 0:06:09.41 \sp SARLID \tx "ndeh niaŋ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb ondeh niaŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL older.sister talk 3 \fti "ondeh kak" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.196 \recid 150202143405290099018346 \start 0:06:09.43 \end 0:06:10.49 \sp SARLID \tx "tanayo anaʔ kaban". \mb ta- nayo anaʔ kaban \ge TA- tyranny child 2 \fti "anak kamu teraniyaya".

\ref TPN-20130923-LID.197 \recid 150202143405993268141102 \start 0:06:10.51 \end 0:06:13.19 \sp SARLID \tx "bo teŋuʔ, ambutᵃ karitiaŋ". \mb bo teŋuʔ ambut -ᵃ karitiaŋ \ge 1 see hair -A curly \fti "aku liat, rambutnya keritng".

\ref TPN-20130923-LID.198 \recid 150202143405766534933260 \start 0:06:13.235 \end 0:06:13.59 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.199 \recid 150202143405596546988188 \start 0:06:14.415 \end 0:06:16.52 \sp SARLID \tx a nan məndah ka. \mb a nan məndah ka \ge EXCL REL male this \fti yang laki-laki ini.

\ref TPN-20130923-LID.200 \recid 150202143405102218222059 \start 0:06:15.405 \end 0:06:15.97 \sp LIZLID \tx məndah ka? \mb məndah ka \ge male this \fti laki-laki ini?

\ref TPN-20130923-LID.201 \recid 150202143405802267794077 \start 0:06:17.45 \end 0:06:19.275 \sp SARLID \tx "a bad͡ʒuŋ itam" t͡ʃeʔ ɲu. \mb a bad͡ʒuŋ itam t͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL garment black say 3 \fti "baju hitam" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.202 \recid 150202143405749424774524 \start 0:06:19.445 \end 0:06:21.325 \sp SARLID \tx "iɲu gaʔ kət͡ʃiʔ-kət͡ʃiʔ badanᵃ" katoᵃ. \mb iɲu agaʔ kət͡ʃiʔ ~ kət͡ʃiʔ badan -ᵃ kato -ᵃ \ge 3 fairly small ~ small body -A word -A \fti "dia agak kecil-kecil badannya" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.203 \recid 150202143405714462033332 \start 0:06:20.985 \end 0:06:21.33 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.204 \recid 150202143405244481888739 \start 0:06:22.185 \end 0:06:23.43 \sp SARLID \tx tuŋ t͡ʃəmih eteʔ yar ka t͡ʃeʔᵃ. \mb tuŋ t͡ʃəmih eteʔ yar ka t͡ʃeʔ -ᵃ \ge that worried aunt TRU.Niar this say -A \fti tante Niar cemas.

\ref TPN-20130923-LID.205 \recid 150202143405203561842301 \start 0:06:23.95 \end 0:06:27.115 \sp SARLID \tx lasuaŋ mutah, lasuaŋ dəmam eteʔ yar ka tadiŋ dəŋa berita. \mb lasuaŋ mutah lasuaŋ dəmam eteʔ yar ka tadiŋ dəŋa berita \ge direct vomit direct fever aunt TRU.Niar this earlier hear news \fti mendengar berita ini tante Niar langsung muntah, langsung demam.

\ref TPN-20130923-LID.206 \recid 150202143405574089300119 \start 0:06:26.365 \end 0:06:28.18 \sp LIZLID \tx ituŋ naiʔ tensiᵃ neh niŋ. \mb ituŋ naiʔ tensi -ᵃ neh niŋ \ge that go.up tension -A NEH TRU.older.sister \fti tensinya naik.

\ref TPN-20130923-LID.207 \recid 150202143405784953103912 \start 0:06:27.8 \end 0:06:28.91 \sp SARLID \tx dəŋa berita ka tadiŋ. \mb dəŋa berita ka tadiŋ \ge hear news this earlier \fti mendengar berita ini.

\ref TPN-20130923-LID.208 \recid 150202143405838254453892 \start 0:06:28.77 \end 0:06:29.61 \sp LIZLID \tx susah nian atiᵃ. \mb susah nian ati -ᵃ \ge difficult very liver.A -A \fti hatinya susah..

\ref TPN-20130923-LID.209 \recid 150202143405665999473491 \start 0:06:28.92 \end 0:06:32.115 \sp SARLID \tx daʔ tido, daɣiŋ d͡ʒam d͡ʒam satuŋ ka ah, daʔ aduᵃ pakay-pakay tido daʔ neh. \mb daʔ tido daɣiŋ d͡ʒam d͡ʒam satuŋ ka ah daʔ adu -ᵃ pakay ~ pakay tido daʔ neh \ge NEG sleep from hour hour one this AH NEG exist -A use ~ use sleep NEG NEH \fti tidak ada tidur-tidur dari jam satu.

\ref TPN-20130923-LID.210 \recid 150202143405537294648726 \start 0:06:32.45 \end 0:06:32.745 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.211 \recid 150202143405230552938440 \start 0:06:33.285 \end 0:06:33.92 \sp SARLID \tx teʔ yar ka. \mb eteʔ yar ka \ge aunt TRU.Niar this \fti tante Niar ini.

\ref TPN-20130923-LID.212 \recid 150202143405792597976698 \start 0:06:34.335 \end 0:06:35.945 \sp SARLID \tx ŋaniaŋ telpon daɣiŋ suih ka tadiŋ. \mb ŋ- aniaŋ telpon daɣiŋ suih ka tadiŋ \ge N- hear call from Suih this earlier \fti setelah mendengar telpon dari Suih.

\ref TPN-20130923-LID.213 \recid 150202143405141152731422 \start 0:06:36.41 \end 0:06:39.24 \sp SARLID \tx tuŋ ket͡ʃeʔ ɲu "kiniŋ ambo daʔ bisa ɲaɣiᵃ daʔ yar". \mb tuŋ ket͡ʃeʔ ɲu kiniŋ ambo daʔ bisa ɲ- t͡ʃaɣi -ᵃ daʔ yar \ge that talk 3 now 1 NEG can N- look.for.A -A NEG TRU.Niar \fti kata dia " sekarang aku tidak bisa mencarinya Yar".

\ref TPN-20130923-LID.214 \recid 150202143405545164663204 \start 0:06:39.78 \end 0:06:43.35 \sp SARLID \tx "ambo kiniŋ dalam keadaan sibuʔ" ket͡ʃeʔ suih. \mb ambo kiniŋ dalam ke- ada -an sibuʔ ket͡ʃeʔ suih \ge 1 now inside KE- axist -AN busy talk Suih \fti "aku sekarang dalam keadaan sibuk" kata Suih.

\ref TPN-20130923-LID.215 \recid 150202143405772553840884 \start 0:06:43.005 \end 0:06:44.01 \sp LIZLID \tx sibuʔ namua? \mb sibuʔ namua \ge busy what \fti sibuk apa?

\ref TPN-20130923-LID.216 \recid 150202143405221103305276 \start 0:06:44.195 \end 0:06:48.05 \sp SARLID \tx sibuʔ ɲu, iɲu manasiʔ, iɲu naʔ naiʔ d͡ʒiŋ suih ka ah. \mb sibuʔ ɲu iɲu manasiʔ iɲu naʔ naiʔ d͡ʒiŋ suih ka ah \ge busy 3 3 manual 3 want go.up haji Suih this AH \fti dia sibuk manasik, Suih ini mau naik haji.

\ref TPN-20130923-LID.217 \recid 150202143406169793327851 \start 0:06:48.215 \end 0:06:48.535 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.218 \recid 150202143406595576274534 \start 0:06:49.07 \end 0:06:51.07 \sp SARLID \tx "a kiniŋ bo dalam keadaan manasiʔ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb a kiniŋ bo dalam ke- ada -an manasiʔ ket͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL now 1 inside KE- axist -AN manual talk 3 \fti "sekarang aku dalam keadaan manasik" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.219 \recid 150202143406601827382668 \start 0:06:51.205 \end 0:06:52.15 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔ suih ka. \mb ket͡ʃeʔ suih ka \ge talk Suih this \fti kata Suih.

\ref TPN-20130923-LID.220 \recid 150202143406264758218778 \start 0:06:52.62 \end 0:06:53.36 \sp SARLID \tx "d͡ʒadiŋ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb d͡ʒadiŋ t͡ʃeʔ ɲu \ge become say 3 \fti "jadi" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.221 \recid 150202143406233385867904 \start 0:06:53.375 \end 0:06:54.79 \sp SARLID \tx "pagiŋ tuŋguŋ luŋ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb pagiŋ tuŋguŋ luŋ t͡ʃeʔ ɲu \ge tomorrow wait before say 3 \fti "tunggu dulu besok" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.222 \recid 150202143406497936039370 \start 0:06:54.8 \end 0:06:56.425 \sp SARLID \tx "ambo ŋet͡ʃeʔ ka lakiŋ piʔt͡ʃit". \mb ambo ŋ- ket͡ʃeʔ ka lakiŋ piʔt͡ʃit \ge 1 N- talk to husband Picit \fti "aku bicara sama suami Pikcit".

\ref TPN-20130923-LID.223 \recid 150202143406522453012270 \start 0:06:56.455 \end 0:06:57.54 \sp SARLID \tx adiʔ suih. \mb adiʔ suih \ge younger.sibling Suih \fti adik suih.

\ref TPN-20130923-LID.224 \recid 150202143406324297925503 \start 0:06:57.55 \end 0:06:57.94 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.225 \recid 150202143406469001473672 \start 0:06:58.92 \end 0:06:59.38 \sp SARLID \tx a. \mb a \ge EXCL \fti a.

\ref TPN-20130923-LID.226 \recid 150202143406801481886719 \start 0:07:00.07 \end 0:07:02.97 \sp SARLID \tx nan namuᵃ lakiŋ piʔt͡ʃit ka salamat namuᵃ. \mb nan namu -ᵃ lakiŋ piʔt͡ʃit ka salamat namu -ᵃ \ge REL name -A husband Picit this Salamat name -A \fti Selamat namanya.

\ref TPN-20130923-LID.227 \recid 150202143406478172841900 \start 0:07:03.245 \end 0:07:04.485 \sp LIZLID \tx kalimatan gua yam. \mb kalimatan gua diyam \ge Kalimantan also stay \fti juga tinggal di Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.228 \recid 150202143406676470291939 \start 0:07:03.97 \end 0:07:05.525 \sp SARLID \tx kalimatan diyam. \mb kalimatan diyam \ge Kalimantan stay \fti tinggal di Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.229 \recid 150202143406629873468307 \start 0:07:06.335 \end 0:07:07.435 \sp SARLID \tx d͡ʒadiŋ diŋket͡ʃeʔᵃ. \mb d͡ʒadiŋ diŋ- ket͡ʃeʔ -ᵃ \ge become DING- talk -A \fti dia bilang.

\ref TPN-20130923-LID.230 \recid 150202143406909691471279 \start 0:07:07.785 \end 0:07:09.16 \sp SARLID \tx yu a lah mode tuŋ. \mb yu a lah mode tuŋ \ge yes EXCL LAH from that \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.231 \recid 150202143406656254012369 \start 0:07:09.94 \end 0:07:11.935 \sp SARLID \tx lakiŋ suih, lakiŋ piʔt͡ʃit ka lum baliʔ lum. \mb lakiŋ suih lakiŋ piʔt͡ʃit ka lum baliʔ lum \ge husband Suih husband Picit this not.yet return not.yet \fti suami Pikcit ini belum pulang.

\ref TPN-20130923-LID.232 \recid 150202143406394006253732 \start 0:07:13.175 \end 0:07:13.87 \sp LIZLID \tx ɲu manu paiᵃ? \mb ɲu manu pai -ᵃ \ge 3 which go.A -A \fti dia pergi ke mana?

\ref TPN-20130923-LID.233 \recid 150202143406848593878884 \start 0:07:13.18 \end 0:07:14.875 \sp SARLID \tx malam pə(taŋ), malam pətaŋ. \mb malam pətaŋ malam pətaŋ \ge night yesterday night yesterday \fti malam kemaren.

\ref TPN-20130923-LID.234 \recid 150202143406607368856248 \start 0:07:15.2 \end 0:07:18.555 \sp SARLID \tx iɲu mawoʔ oto la buɲiᵃ, lua daerah la daɣiŋ kalimatan tuŋ. \mb iɲu m- bawoʔ oto la buɲi -ᵃ lua daerah la daɣiŋ kalimatan tuŋ \ge 3 N- bring car PAST sound.A -A out region PAST from Kalimantan that \fti saya dengar, dia membawa mobil, luar daerah Kalimantan itu.

\ref TPN-20130923-LID.235 \recid 150202143406939129582745 \start 0:07:17.855 \end 0:07:19.31 \sp LIZLID \tx oy. \mb oy \ge EXCL \fti oy.

\ref TPN-20130923-LID.236 \recid 150202143406134204954281 \start 0:07:19.565 \end 0:07:21.23 \sp SARLID \tx lua, ambo pətaŋ paiŋ mah iɲu. \mb lua ambo pətaŋ paiŋ umah iɲu \ge out 1 yesterday go house 3 \fti kemaren aku pergi rumah dia.

\ref TPN-20130923-LID.237 \recid 150202143406227985328482 \start 0:07:21.265 \end 0:07:21.59 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.238 \recid 150202143406770632618571 \start 0:07:21.615 \end 0:07:23.93 \sp SARLID \tx lasuaŋ nelpon nan namu salamat ka tadiŋ. \mb lasuaŋ nelpon nan namu salamat ka tadiŋ \ge direct call REL name Salamat this earlier \fti tadi langsung nelpon Salamat.

\ref TPN-20130923-LID.239 \recid 150202143406214619667222 \start 0:07:23.945 \end 0:07:24.27 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.240 \recid 150202143406866182101144 \start 0:07:24.585 \end 0:07:26.07 \sp SARLID \tx apu ket͡ʃeʔ salamat tuŋ. \mb apu ket͡ʃeʔ salamat tuŋ \ge what talk Salamat that \fti Salamat bilang.

\ref TPN-20130923-LID.241 \recid 150202143406364503183355 \start 0:07:26.6 \end 0:07:29.17 \sp SARLID \tx "niŋ, kiniŋ ambo main esʔemʔes d͡ʒoa antaro ŋan uniŋ". \mb niŋ kiniŋ ambo main esʔemʔes d͡ʒoa antaro ŋan uniŋ \ge TRU.older.sister now 1 play SMS also among REL older.sister \fti "kak, sekarang aku SMS saja sama kakak".

\ref TPN-20130923-LID.242 \recid 150202143406542396968835 \start 0:07:29.175 \end 0:07:30.815 \sp SARLID \tx "ambo daʔ bisa nelpon daʔ niŋ". \mb ambo daʔ bisa nelpon daʔ niŋ \ge 1 NEG can call NEG TRU.older.sister \fti "aku tidak bisa nelfon kakak".

\ref TPN-20130923-LID.243 \recid 150202143406916921306586 \start 0:07:30.83 \end 0:07:33.26 \sp SARLID \tx "masalahɲu ambo kiniŋ sədaŋ diŋateh oto". \mb masalah- ɲu ambo kiniŋ sədaŋ diŋ- ateh oto \ge problem- NYA 1 now medium DING- up car \fti "masalahnya aku sekarang sedang di atas mobil".

\ref TPN-20130923-LID.244 \recid 150202143407615447551616 \start 0:07:32.975 \end 0:07:33.765 \sp LIZLID \tx yu, yu. \mb yu yu \ge yes yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.245 \recid 150202143407539487047399 \start 0:07:34.135 \end 0:07:37.015 \sp SARLID \tx "ambo a baɲaʔ muatan kiniŋ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb ambo a baɲaʔ muat -an kiniŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge 1 EXCL a.lot contain -AN now talk 3 \fti "aku sekarang banyak muatan" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.246 \recid 150202143407943400679155 \start 0:07:36.43 \end 0:07:37.015 \sp LIZLID \tx yu, yu. \mb yu yu \ge yes yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.247 \recid 150202143407722905049379 \start 0:07:37.52 \end 0:07:40.49 \sp SARLID \tx "a tibu dumah kəlaʔ ambo nelpon laʔ niŋ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb a tibu dumah kəlaʔ ambo nelpon laʔ niŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL come LOC.house later 1 call later TRU.older.sister talk 3 \fti "sampai dirumah nanti aku nelfon kakak" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.248 \recid 150202143407715112080098 \start 0:07:40.475 \end 0:07:40.855 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.249 \recid 150202143407695472262147 \start 0:07:41.315 \end 0:07:43.43 \sp SARLID \tx a yu, lah tibu dumah salamat ka nelpon. \mb a yu lah tibu dumah salamat ka nelpon \ge EXCL yes PAST come LOC.house Salamat this call \fti iya, sudah sampai dirumah, Salamat nelfon.

\ref TPN-20130923-LID.250 \recid 150202143407543645690101 \start 0:07:43.51 \end 0:07:46.65 \sp SARLID \tx apu ket͡ʃeʔ ɲu, ket͡ʃeʔ salamat "na lah niŋ, pagiŋ ambo mat͡ʃəliʔᵃ". \mb apu ket͡ʃeʔ ɲu ket͡ʃeʔ salamat na lah niŋ pagiŋ ambo ma- t͡ʃəliʔ -ᵃ \ge what talk 3 talk Salamat let just TRU.older.sister tomorrow 1 MA- see -A \fti apa kata Salamat " biar lah kak, besok aku melihatnya".

\ref TPN-20130923-LID.251 \recid 150202143407309656206238 \start 0:07:46.795 \end 0:07:47.15 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.252 \recid 150202143407661005551507 \start 0:07:47.27 \end 0:07:48.83 \sp SARLID \tx "aɣiŋ nayan pagiŋ ambo mat͡ʃəliʔᵃ" t͡ʃeʔᵃ. \mb aɣiŋ nayan pagiŋ ambo ma- t͡ʃəliʔ -ᵃ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge day Monday tomorrow 1 MA- see -A say -A \fti "hari senin besok aku melihatnya" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.253 \recid 150202143407921003880583 \start 0:07:48.995 \end 0:07:49.825 \sp LIZLID \tx mat͡ʃəliʔ ka manuᵃ? \mb ma- t͡ʃəliʔ ka manu -ᵃ \ge MA- see to which -A \fti melihat ke mana?

\ref TPN-20130923-LID.254 \recid 150202143407832706767645 \start 0:07:50.198 \end 0:07:51.123 \sp LIZLID \tx ka alamat neh. \mb ka alamat neh \ge to address this \fti ke alamat ini.

\ref TPN-20130923-LID.255 \recid 150202143407273999010119 \start 0:07:50.21 \end 0:07:51.72 \sp SARLID \tx mat͡ʃəliʔᵃ ka internet neh baliʔ. \mb ma- t͡ʃəliʔ -ᵃ ka internet neh baliʔ \ge MA- see -A to internet this return \fti melihat ke internet ini kembali.

\ref TPN-20130923-LID.256 \recid 150202143407526411190023 \start 0:07:51.725 \end 0:07:52.13 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.257 \recid 150202143407723589796805 \start 0:07:52.34 \end 0:07:54.635 \sp SARLID \tx "e sapay kalaw iyu tuŋ alamat ɲu" t͡ʃeʔ ɲu. \mb e sapay kalaw iyu tuŋ alamat ɲu t͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL arrive TOP yes that address 3 say 3 \fti "kalau memang itu alamat dia" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.258 \recid 150202143407508245488162 \start 0:07:54.655 \end 0:07:56.255 \sp SARLID \tx "yu sipaŋ d͡ʒalan ituŋ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb yu sipaŋ d͡ʒalan ituŋ t͡ʃeʔ ɲu \ge yes branch street that say 3 \fti "iya di simpang jalan" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.259 \recid 150202143407671346406032 \start 0:07:56.275 \end 0:07:57.11 \sp SARLID \tx "ambo mat͡ʃaɣiᵃ" t͡ʃeʔᵃ. \mb ambo ma- t͡ʃaɣi -ᵃ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge 1 MA- look.for.A -A say -A \fti "aku mencarinya" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.260 \recid 150202143407694590327096 \start 0:07:57.12 \end 0:07:59.85 \sp SARLID \tx "ambo lasuaŋ ka rumah erte, erwe kiun". \mb ambo lasuaŋ ka rumah erte erwe kiun \ge 1 direct to house division.administrative administrative.unit that \fti aku langsung ke rumah RT, RW situ".

\ref TPN-20130923-LID.261 \recid 150202143407148253090633 \start 0:07:59.353 \end 0:07:59.858 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.262 \recid 150202143407720905902189 \start 0:08:00.35 \end 0:08:01.3 \sp SARLID \tx "bo bataɲu" t͡ʃeʔᵃ. \mb bo ba- taɲu t͡ʃeʔ -ᵃ \ge 1 BA- ask say -A \fti "aku bertanya" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.263 \recid 150202143407900934967025 \start 0:08:01.325 \end 0:08:03.505 \sp SARLID \tx "adu daʔ uɣaŋ baɣuŋ masuʔ maɣiŋ?". \mb adu daʔ uɣaŋ baɣuŋ masuʔ maɣiŋ \ge exist NEG person new go.in here \fti "ada orang baru masuk sini?".

\ref TPN-20130923-LID.264 \recid 150202143407858120033376 \start 0:08:02.823 \end 0:08:03.498 \sp LIZLID \tx yu, yu, yu. \mb yu yu yu \ge yes yes yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.265 \recid 150202143407755407742223 \start 0:08:03.755 \end 0:08:05.515 \sp LIZLID \tx koʔ tuŋ ɲu malapor kalaw diŋkota ka daʔ niŋ? \mb koʔ tuŋ ɲu ma- lapor kalaw diŋ- kota ka daʔ niŋ \ge TOP that 3 MA- report TOP DING- city this NEG TRU.older.sister \fti kalau dikota pasti dia melapor kan kak?

\ref TPN-20130923-LID.266 \recid 150202143407927025468739 \start 0:08:05.92 \end 0:08:08.04 \sp SARLID \tx setelah tuŋ diŋtelpon lah deʔ teʔ yar ko ah. \mb setelah tuŋ diŋ- telpon lah deʔ eteʔ yar ko ah \ge after that DING- call LAH by aunt TRU.Niar this AH \fti terus tante Niar nelpon.

\ref TPN-20130923-LID.267 \recid 150202143407458522575068 \start 0:08:08.045 \end 0:08:10.83 \sp SARLID \tx "masalahɲu salamat" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb masalah- ɲu salamat ket͡ʃeʔ ɲu \ge problem- NYA Salamat talk 3 \fti "masalahnya Salamat" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.268 \recid 150202143407704799177543 \start 0:08:11.05 \end 0:08:13 \sp SARLID \tx "pat͡ʃarɲu yona ko ah". \mb pat͡ʃar- ɲu yona ko ah \ge boy.or.girlfriend- NYA Yona this AH \fti "pacarnya Yona".

\ref TPN-20130923-LID.269 \recid 150202143407806939686694 \start 0:08:13.45 \end 0:08:14.615 \sp SARLID \tx "uɣaŋ d͡ʒawa". \mb uɣaŋ d͡ʒawa \ge person Jawa \fti "orang Jawa".

\ref TPN-20130923-LID.270 \recid 150202143407681398375331 \start 0:08:14.62 \end 0:08:15.21 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.271 \recid 150202143407804815967659 \start 0:08:16.17 \end 0:08:19.37 \sp SARLID \tx "d͡ʒadiŋ namu uɣaŋ d͡ʒawa tuŋ ah yudiŋ namuᵃ" t͡ʃeʔ məndah tuŋ. \mb d͡ʒadiŋ namu uɣaŋ d͡ʒawa tuŋ ah yudiŋ namu -ᵃ t͡ʃeʔ məndah tuŋ \ge become name person Jawa that AH Yudi name -A say male that \fti "jadi, orang jawa ini namanya Yudi" kata laki-laki itu.

\ref TPN-20130923-LID.272 \recid 150202143407843787377932 \start 0:08:18.82 \end 0:08:19.925 \sp LIZLID \tx ah, dapeʔ namuᵃ niŋ? \mb ah dapeʔ namu -ᵃ niŋ \ge AH get name -A TRU.older.sister \fti dapat namanya kak?

\ref TPN-20130923-LID.273 \recid 150202143407209672891348 \start 0:08:19.97 \end 0:08:20.305 \sp SARLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.274 \recid 150202143407436124735883 \start 0:08:20.695 \end 0:08:23.145 \sp SARLID \tx "lah ambo telpon nan namu yudiŋ ko ah" t͡ʃeʔᵃ. \mb lah ambo telpon nan namu yudiŋ ko ah t͡ʃeʔ -ᵃ \ge PAST 1 call REL name Yudi this AH say -A \fti "sudah aku telpon yang nama Yudi ini" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.275 \recid 150202143408361749857663 \start 0:08:23.155 \end 0:08:24.655 \sp SARLID \tx dapeʔ diŋ pesbuʔ ɲu gua. \mb dapeʔ diŋ pesbuʔ ɲu gua \ge get LOC facebook 3 also \fti dapat di facebook dia.

\ref TPN-20130923-LID.276 \recid 150202143408905604837927 \start 0:08:24.81 \end 0:08:25.13 \sp LIZLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.277 \recid 150202143408333566346112 \start 0:08:25.52 \end 0:08:27.585 \sp SARLID \tx a namua neh, apu ket͡ʃeʔ ɲu. \mb a namua neh apu ket͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL what NEH what talk 3 \fti dia bilang.

\ref TPN-20130923-LID.278 \recid 150202143408491751976403 \start 0:08:27.78 \end 0:08:28.895 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔ teʔ yar tuŋ. \mb ket͡ʃeʔ eteʔ yar tuŋ \ge talk aunt TRU.Niar that \fti tante Niar bilang.

\ref TPN-20130923-LID.279 \recid 150202143408747407937328 \start 0:08:29.815 \end 0:08:31.7 \sp SARLID \tx "a a yudiŋ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb a a yudiŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge FILL FILL Yudi talk 3 \fti "Yudi" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.280 \recid 150202143408147269946616 \start 0:08:31.705 \end 0:08:34.815 \sp SARLID \tx "adu daʔ yona a samu kaban?" ket͡ʃeʔ ɲu daʔ. \mb adu daʔ yona a samu kaban ket͡ʃeʔ ɲu daʔ \ge exist NEG Yona FILL with 2 talk 3 DAK \fti "ada sama kamu?" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.281 \recid 150202143408791968204080 \start 0:08:34.65 \end 0:08:35.16 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.282 \recid 150202143408233902042684 \start 0:08:36.03 \end 0:08:38.5 \sp SARLID \tx a ket͡ʃeʔᵃ budaʔ tuŋ "daʔ aduᵃ daʔ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb a ket͡ʃeʔ -ᵃ budaʔ tuŋ daʔ adu -ᵃ daʔ ket͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL talk -A child that NEG exist -A NEG talk 3 \fti "tidak ada" kata anak itu.

\ref TPN-20130923-LID.283 \recid 150202143408849352608759 \start 0:08:39.35 \end 0:08:40.475 \sp SARLID \tx a namua neh. \mb a namua neh \ge EXCL what NEH \fti apa.

\ref TPN-20130923-LID.284 \recid 150202143408111381530668 \start 0:08:40.5 \end 0:08:45.92 \sp SARLID \tx "a kamiŋ susah a daɣiŋ keluwarga yona sədaŋ susah kiniŋ mat͡ʃaɣiŋ yona" kato ɲu. \mb a kamiŋ susah a daɣiŋ keluwarga yona sədaŋ susah kiniŋ ma- t͡ʃaɣiŋ yona kato ɲu \ge FILL 1PL difficult FILL from family Yona medium difficult now MA- look.for Yona word 3 \fti "keluarga Yona sekarang sedang susah mencari Yona" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.285 \recid 150202143408243123298743 \start 0:08:45.245 \end 0:08:45.925 \sp LIZLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.286 \recid 150202143408374078999366 \start 0:08:46.43 \end 0:08:48.76 \sp SARLID \tx "lah abih abisan kamiŋ kiniŋ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb lah abih abis -an kamiŋ kiniŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge PAST finished finished -AN 1PL now talk 3 \fti "sudah habis-habisan kami sekarang" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.287 \recid 150202143408578797716879 \start 0:08:48.976 \end 0:08:55.329 \sp SARLID \tx "lah lah kehilaŋan aka kamiŋ kiniŋ mat͡ʃaɣiŋ yona, aduᵃ təmuŋ-təmuŋ ŋan yona ka daʔ" ket͡ʃeʔᵃ pula. \mb lah lah ke- hilaŋ -an aka kamiŋ kiniŋ ma- t͡ʃaɣiŋ yona adu -ᵃ təmuŋ ~ təmuŋ ŋan yona ka daʔ ket͡ʃeʔ -ᵃ pula \ge PAST PAST KE- disappear -AN root 1PL now MA- look.for Yona exist -A meet ~ meet REL Yona this NEG talk -A furthermore \fti "sekarang kami sudah kehilangan akal mencari Yona, tidak ada bertemu sama Yona" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.288 \recid 150202143408727000327407 \start 0:08:49.02 \end 0:08:49.657 \sp LIZLID \tx a d͡ʒadiŋ. \mb a d͡ʒadiŋ \ge FILL become \fti jadi.

\ref TPN-20130923-LID.289 \recid 150202143408193944382481 \start 0:08:55.97 \end 0:08:57.727 \sp SARLID \tx dah tuŋ telpon keʔ budaʔ tuŋ. \mb sudah tuŋ telpon dəkeʔ budaʔ tuŋ \ge PFCT that call near child that \fti terus, anak itu nelpon.

\ref TPN-20130923-LID.290 \recid 150202143408159349987795 \start 0:08:58.058 \end 0:08:59.411 \sp SARLID \tx "teʔ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb eteʔ ket͡ʃeʔ ɲu \ge aunt talk 3 \fti "tante" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.291 \recid 150202143408194907181104 \start 0:08:59.962 \end 0:09:04.094 \sp SARLID \tx "ambo daʔ bahubuŋan deŋan yona lah salamu limu bəleh aɣiŋ" ket͡ʃeʔ ɲu la. \mb ambo daʔ ba- hubuŋ -an deŋan yona lah sa- lamu limu bəleh aɣiŋ ket͡ʃeʔ ɲu la \ge 1 NEG BA- connect -AN with Yona PAST SA- long.time five teen day talk 3 PAST \fti "aku tidak berhubungan dengan Yona sudah selama lima belas hari" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.292 \recid 150202143408125304844137 \start 0:09:04.161 \end 0:09:04.566 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.293 \recid 150202143408351016533095 \start 0:09:05.205 \end 0:09:06.397 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔ pat͡ʃar tuŋ. \mb ket͡ʃeʔ pat͡ʃar tuŋ \ge talk boy.or.girlfriend that \fti kata pacar nya.

\ref TPN-20130923-LID.294 \recid 150202143408216048963181 \start 0:09:05.974 \end 0:09:06.401 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.295 \recid 150202143408791467729023 \start 0:09:08.212 \end 0:09:10.646 \sp SARLID \tx "a ləbih kuraŋ lah limu bəleh aɣiŋ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb a ləbih kuraŋ lah limu bəleh aɣiŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge EXCL more less PAST five teen day talk 3 \fti "lebih kurang sudah lima belas hari" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.296 \recid 150202143408730408437316 \start 0:09:11.19 \end 0:09:12.683 \sp SARLID \tx a ket͡ʃeʔ, ket͡ʃeʔᵃ weʔ eteʔ. \mb a ket͡ʃeʔ ket͡ʃeʔ -ᵃ weʔ eteʔ \ge EXCL talk talk -A by aunt \fti tante bilang.

\ref TPN-20130923-LID.297 \recid 150202143408474750348226 \start 0:09:12.786 \end 0:09:15.911 \sp SARLID \tx "daɣiŋ taŋgal bapu kaban daʔ berhubuŋan deŋan yona?" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb daɣiŋ taŋgal ba- apu kaban daʔ ber- hubuŋ -an deŋan yona ket͡ʃeʔ ɲu \ge from date BA- what 2 NEG BER- connect -AN with Yona talk 3 \fti "dari tanggal berapa kamu tidak berhubungan dengan Yona?" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.298 \recid 150202143408733841538707 \start 0:09:15.925 \end 0:09:16.506 \sp LIZLID \tx yu, yu, yu. \mb yu yu yu \ge yes yes yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.299 \recid 150202143408322174646937 \start 0:09:15.925 \end 0:09:17.726 \sp SARLID \tx "daʔ adu telpon-telpon?" t͡ʃeʔ ɲu. \mb daʔ adu telpon ~ telpon t͡ʃeʔ ɲu \ge NEG exist call ~ call say 3 \fti "tidak ada nelpon?" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.300 \recid 150202143408241107258666 \start 0:09:18.492 \end 0:09:20.183 \sp SARLID \tx "a kiro-kiro". \mb a kiro ~ kiro \ge FILL reckon ~ reckon \fti "kira-kira".

\ref TPN-20130923-LID.301 \recid 150202143408107469563605 \start 0:09:20.903 \end 0:09:23.735 \sp SARLID \tx "limu bəleh aɣiŋ, taŋgal dua puluhan lah teʔ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb limu bəleh aɣiŋ taŋgal dua puluh -an lah eteʔ ket͡ʃeʔ ɲu \ge five teen day date exist ten -AN LAH aunt talk 3 \fti "lima belas hari, tanggal dua puluhan" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.302 \recid 150202143408770082463137 \start 0:09:23.757 \end 0:09:24.117 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.303 \recid 150202143408320080334972 \start 0:09:24.389 \end 0:09:25.897 \sp SARLID \tx "kalaw taŋgal duwu puluh" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb kalaw taŋgal duwu puluh ket͡ʃeʔ ɲu \ge TOP date two ten talk 3 \fti "kalau tanggal dua puluh" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.304 \recid 150202143408351593262096 \start 0:09:25.903 \end 0:09:27.741 \sp SARLID \tx "kiro-kiro taŋgal duwu puluh duwu daʔ?" t͡ʃeʔ ɲu. \mb kiro ~ kiro taŋgal duwu puluh duwu daʔ t͡ʃeʔ ɲu \ge reckon ~ reckon date two ten two DAK say 3 \fti "kira-kira tanggal dua puluh dua?" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.305 \recid 150202143408573715580813 \start 0:09:27.859 \end 0:09:28.897 \sp SARLID \tx "iyu teʔ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb iyu eteʔ ket͡ʃeʔ ɲu \ge yes aunt talk 3 \fti "iya te" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.306 \recid 150202143408605520912724 \start 0:09:28.98 \end 0:09:31.19 \sp SARLID \tx sədaŋkan yona ka barakeʔ taŋgal duwu puluh duwu. \mb sədaŋ- kan yona ka ba- rakeʔ taŋgal duwu puluh duwu \ge medium- KAN Yona this BA- go date two ten two \fti sedangkan Yona berangkat tanggal dua puluh dua.

\ref TPN-20130923-LID.307 \recid 150202143408809686381462 \start 0:09:32.015 \end 0:09:33.68 \sp SARLID \tx d͡ʒadiŋ eteʔ ka maraso t͡ʃuriga. \mb d͡ʒadiŋ eteʔ ka ma- raso t͡ʃuriga \ge become aunt this MA- feel suspicious \fti jadi, tante ini merasa curiga.

\ref TPN-20130923-LID.308 \recid 150202143409650230653536 \start 0:09:33.69 \end 0:09:35.55 \sp SARLID \tx mukin pat͡ʃar ɲu yaŋ malaɣiᵃ. \mb mukin pat͡ʃar ɲu yaŋ ma- laɣi -ᵃ \ge possible boy.or.girlfriend 3 REL MA- run.A -A \fti mungkin pacar dia yang membawa lari.

\ref TPN-20130923-LID.309 \recid 150202143409541415285365 \start 0:09:33.893 \end 0:09:34.368 \sp LIZLID \tx yu, yu. \mb yu yu \ge yes yes \fti iya, iya.

\ref TPN-20130923-LID.310 \recid 150202143409153024732507 \start 0:09:35.59 \end 0:09:38.7 \sp LIZLID \tx koʔ daʔ tuŋ manu ɲu mat͡ʃaɣiŋ biyaya barakeʔ la gay niŋ. \mb koʔ daʔ tuŋ manu ɲu ma- t͡ʃaɣiŋ biyaya ba- rakeʔ la gay niŋ \ge TOP NEG that which 3 MA- look.for cost BA- go PAST GAY TRU.older.sister \fti kalau tidak seperti itu, dari mana dia dapat biyaya berangkat kak.

\ref TPN-20130923-LID.311 \recid 150202143409820784984761 \start 0:09:36.108 \end 0:09:38.033 \sp SARLID \tx a iyu. \mb a iyu \ge EXCL yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.312 \recid 150202143409109232141217 \start 0:09:38.71 \end 0:09:40.875 \sp SARLID \tx ituŋ lah, sapay eteʔ ka naɲuᵃ. \mb ituŋ lah sapay eteʔ ka n- taɲu -ᵃ \ge that LAH arrive aunt this N- ask -A \fti sampai tante bertanya.

\ref TPN-20130923-LID.313 \recid 150202143409977946279010 \start 0:09:41.185 \end 0:09:42.47 \sp SARLID \tx a ket͡ʃeʔ ɲu pula kin(iŋ). \mb a ket͡ʃeʔ ɲu pula kiniŋ \ge FILL talk 3 furthermore now \fti katanya.

\ref TPN-20130923-LID.314 \recid 150202143409977083411951 \start 0:09:42.835 \end 0:09:44.79 \sp SARLID \tx "kiniŋ" ket͡ʃeʔ budaʔ yudiŋ ko tadiŋ. \mb kiniŋ ket͡ʃeʔ budaʔ yudiŋ ko tadiŋ \ge now talk child Yudi this earlier \fti "kini" kata Yudi ini.

\ref TPN-20130923-LID.315 \recid 150202143409214814403559 \start 0:09:44.855 \end 0:09:46.315 \sp SARLID \tx "ambo teʔ, sədaŋ deteh oto". \mb ambo eteʔ sədaŋ deteh oto \ge 1 aunt medium LOC.up car \fti "aku sedang di atas mobil".

\ref TPN-20130923-LID.316 \recid 150202143409104724328545 \start 0:09:46.71 \end 0:09:50.48 \sp SARLID \tx "naʔ barakeʔ ka kal(imatan) ka papua" ket͡ʃeʔ ɲu pula. \mb naʔ ba- rakeʔ ka kalimatan ka papua ket͡ʃeʔ ɲu pula \ge want BA- go to Kalimantan to Papua talk 3 furthermore \fti "mau berangkat ke Papua" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.317 \recid 150202143409441738412435 \start 0:09:50.08 \end 0:09:50.85 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.318 \recid 150202143409490995495812 \start 0:09:50.615 \end 0:09:52.22 \sp SARLID \tx papua kan arah ka kiyun gua neh. \mb papua kan arah ka kiyun gua neh \ge Papua KAN direction to there also NEH \fti Papua arah ke situ juga.

\ref TPN-20130923-LID.319 \recid 150202143409305197593662 \start 0:09:52.905 \end 0:09:54.255 \sp SARLID \tx "papua" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb papua ket͡ʃeʔ ɲu \ge Papua talk 3 \fti "papua" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.320 \recid 150202143409342153690568 \start 0:09:54.265 \end 0:09:55.94 \sp LIZLID \tx ɲu budaʔ ka d͡ʒawa asliᵃ manu? \mb ɲu budaʔ ka d͡ʒawa asli -ᵃ manu \ge 3 child this Jawa original -A which \fti Jawa mana asli anak ini?

\ref TPN-20130923-LID.321 \recid 150202143409133720323536 \start 0:09:55.975 \end 0:09:56.64 \sp LIZLID \tx d͡ʒawa manu? \mb d͡ʒawa manu \ge Jawa which \fti Jawa mana?

\ref TPN-20130923-LID.322 \recid 150202143409152752905711 \start 0:09:56.42 \end 0:09:58.79 \sp SARLID \tx daʔ tauᵃ daʔ gua, koʔ kənal deŋan ternet. \mb daʔ tau -ᵃ daʔ gua koʔ kənal deŋan ternet \ge NEG know.A -A NEG also TOP recognize with internet \fti tidak tau juga, mungkin kenal dari internet.

\ref TPN-20130923-LID.323 \recid 150202143409278711830731 \start 0:09:58.98 \end 0:10:00.52 \sp LIZLID \tx e ilah. \mb e ilah \ge EXCL EXCL \fti e ilah.

\ref TPN-20130923-LID.324 \recid 150202143409974503455030 \start 0:10:00.84 \end 0:10:01.525 \sp SARLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge FILL that \fti itu.

\ref TPN-20130923-LID.325 \recid 150202143409130657279398 \start 0:10:01.98 \end 0:10:02.525 \sp SARLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge FILL that \fti itu.

\ref TPN-20130923-LID.326 \recid 150202143409436621083272 \start 0:10:02.54 \end 0:10:06.48 \sp SARLID \tx kiniŋ tuŋ eteʔ ko maraso perasaan ɲo memaŋ memaŋ t͡ʃuriga. \mb kiniŋ tuŋ eteʔ ko ma- raso pe- rasa -an ɲo memaŋ memaŋ t͡ʃuriga \ge now that aunt this MA- feel PE- feel -AN 3 indeed indeed suspicious \fti sekarang perasaan tante merasa curiga.

\ref TPN-20130923-LID.327 \recid 150202143409601361130503 \start 0:10:04.9 \end 0:10:05.715 \sp LIZLID \tx agaʔ t͡ʃuriga. \mb agaʔ t͡ʃuriga \ge fairly suspicious \fti agak curiga.

\ref TPN-20130923-LID.328 \recid 150202143409140747876698 \start 0:10:06.5 \end 0:10:08.465 \sp SARLID \tx memaŋ pat͡ʃar tuŋ nan malaɣiᵃ. \mb memaŋ pat͡ʃar tuŋ nan ma- laɣi -ᵃ \ge indeed boy.or.girlfriend that REL MA- run.A -A \fti memang pacarnya itu yang membabawanya lari.

\ref TPN-20130923-LID.329 \recid 150202143409802778214681 \start 0:10:09.38 \end 0:10:10.27 \sp SARLID \tx a budaʔ ko daʔ ŋakuŋ. \mb a budaʔ ko daʔ ŋakuŋ \ge FILL child this NEG honest \fti anak ini tidak jujur.

\ref TPN-20130923-LID.330 \recid 150202143409796867168321 \start 0:10:10.295 \end 0:10:11.325 \sp SARLID \tx kalaw dəŋa keteraŋan. \mb kalaw dəŋa ke- teraŋ -an \ge TOP hear KE- bright -AN \fti kalau aku dengar keterangan.

\ref TPN-20130923-LID.331 \recid 150202143409424185383272 \start 0:10:11.36 \end 0:10:12.16 \sp SARLID \tx nan d͡ʒatanᵃ. \mb nan d͡ʒatan -ᵃ \ge REL male -A \fti yang laki-lakinya.

\ref TPN-20130923-LID.332 \recid 150202143409573523916443 \start 0:10:12.188 \end 0:10:12.903 \sp SARLID \tx tuŋ ket͡ʃeʔ ɲu. \mb tuŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge that talk 3 \fti katanya.

\ref TPN-20130923-LID.333 \recid 150202143409914056275271 \start 0:10:13.28 \end 0:10:15.265 \sp SARLID \tx "kiniŋ ambo sərah d͡ʒoa dəkeʔ yudiŋ". \mb kiniŋ ambo sərah d͡ʒoa dəkeʔ yudiŋ \ge now 1 hand.over also near Yudi \fti "sekarang aku serah saja sama Yudi".

\ref TPN-20130923-LID.334 \recid 150202143409226977054262 \start 0:10:15.28 \end 0:10:16.155 \sp SARLID \tx kalaw yu memaŋ. \mb kalaw yu memaŋ \ge TOP yes indeed \fti kalau memang.

\ref TPN-20130923-LID.335 \recid 150202143409112880683084 \start 0:10:16.54 \end 0:10:19.085 \sp SARLID \tx "a nan bəna lah yudiŋ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb a nan bəna lah yudiŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge FILL REL true just Yudi talk 3 \fti "Yudi benar" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.336 \recid 150202143409571519617735 \start 0:10:19.1 \end 0:10:21.635 \sp SARLID \tx "yaŋ yaŋ bətul lah yudiŋ" ket͡ʃeʔ ɲu la ka. \mb yaŋ yaŋ bətul lah yudiŋ ket͡ʃeʔ ɲu la ka \ge REL REL right just Yudi talk 3 PAST this \fti "Yudi yang betul" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.337 \recid 150202143409382234401721 \start 0:10:22.33 \end 0:10:25.21 \sp SARLID \tx "a poman yona ka, samu kaban nian ɲu?". \mb a poman yona ka samu kaban nian ɲu \ge FILL how Yona this with 2 NIAN 3 \fti "Yona sama kamu?".

\ref TPN-20130923-LID.338 \recid 150202143409461373756546 \start 0:10:25.255 \end 0:10:26.08 \sp SARLID \tx "tərus təraŋ lah". \mb tərus təraŋ lah \ge continue clear just \fti "terus terang saja".

\ref TPN-20130923-LID.339 \recid 150202143409692007138951 \start 0:10:26.105 \end 0:10:30.48 \sp SARLID \tx "kamiŋ sebagay keluwarga daɣiŋ tapan daʔ məŋih-məŋih daʔ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb kamiŋ se- bagay keluwarga daɣiŋ tapan daʔ məŋih ~ məŋih daʔ t͡ʃeʔ ɲu \ge 1PL SE- what family from Tapan NEG angry ~ angry DAK say 3 \fti "kami keluarga dari Tapan tidak marah" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.340 \recid 150202143410450389558681 \start 0:10:29.875 \end 0:10:30.47 \sp LIZLID \tx yu, yu. \mb yu yu \ge yes yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.341 \recid 150202143410299820009339 \start 0:10:30.505 \end 0:10:31.705 \sp SARLID \tx "kamiŋ sənaŋ" t͡ʃeʔᵃ. \mb kamiŋ sənaŋ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge 1PL enjoy say -A \fti "kami senang" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.342 \recid 150202143410775466516613 \start 0:10:31.725 \end 0:10:33.175 \sp SARLID \tx "toloaŋ səlamat yona" t͡ʃeʔᵃ. \mb toloaŋ səlamat yona t͡ʃeʔ -ᵃ \ge help safe Yona say -A \fti "tolong selamat Yona" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.343 \recid 150202143410438956276885 \start 0:10:33.51 \end 0:10:36.215 \sp SARLID \tx diŋsəbut weʔ budaʔ neh "yona daʔ aduᵃ samu ambo daʔ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb diŋ- səbut weʔ budaʔ neh yona daʔ adu -ᵃ samu ambo daʔ t͡ʃeʔ ɲu \ge DING- talk by child this Yona NEG exist -A with 1 DAK say 3 \fti anak ini bilang "Yona tidak ada sama aku" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.344 \recid 150202143410537628731270 \start 0:10:36.515 \end 0:10:39.88 \sp SARLID \tx "kiniŋ teʔ, yu awaʔ samu awaʔ t͡ʃaɣiŋ teʔ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb kiniŋ eteʔ yu awaʔ samu awaʔ t͡ʃaɣiŋ eteʔ t͡ʃeʔ ɲu \ge now aunt yes 1PL with 1PL look.for aunt say 3 \fti "sekarang kita sama mencari" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.345 \recid 150202143410543477390286 \start 0:10:40.18 \end 0:10:42.96 \sp SARLID \tx "yu yudiŋ sasamu waʔ usao t͡ʃaɣiŋ yona" t͡ʃeʔ ɲu. \mb yu yudiŋ sa- samu waʔ usao t͡ʃaɣiŋ yona t͡ʃeʔ ɲu \ge yes Yudi PART.with- with 1PL effort look.for Yona say 3 \fti "iya Yudi, kita sama-sama mencari Yona" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.346 \recid 150202143410578948734048 \start 0:10:43.465 \end 0:10:45.86 \sp SARLID \tx "kiniŋ ambo usao" t͡ʃeʔ ɲu. \mb kiniŋ ambo usao t͡ʃeʔ ɲu \ge now 1 effort say 3 \fti "sekarang aku usaha" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.347 \recid 150202143410157614441821 \start 0:10:45.875 \end 0:10:46.64 \sp SARLID \tx bia lah ambo. \mb bia lah ambo \ge let just 1 \fti biar saja.

\ref TPN-20130923-LID.348 \recid 150202143410767485207225 \start 0:10:47.09 \end 0:10:48.045 \sp SARLID \tx ma ma namua? \mb ma ma namua \ge x x what \fti apa?

\ref TPN-20130923-LID.349 \recid 150202143410300038995779 \start 0:10:48.08 \end 0:10:49.79 \sp SARLID \tx "t͡ʃəliʔᵃ ka tabip" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb t͡ʃəliʔ -ᵃ ka tabip ket͡ʃeʔ ɲu \ge see -A to witch.doctor talk 3 \fti "liatnya ke tabib" kata dia.

\ref TPN-20130923-LID.350 \recid 150202143410341977849555 \start 0:10:49.8 \end 0:10:50.415 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.351 \recid 150202143410866278035798 \start 0:10:50.645 \end 0:10:51.875 \sp SARLID \tx tuŋ awaʔ lah t͡ʃuriga asuᵃ. \mb tuŋ awaʔ lah t͡ʃuriga asu -ᵃ \ge that 1PL just suspicious feel -A \fti rasanya kita sudah curiga.

\ref TPN-20130923-LID.352 \recid 150202143410383783683366 \start 0:10:51.718 \end 0:10:52.228 \sp LIZLID \tx a iyu. \mb a iyu \ge FILL yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.353 \recid 150202143410322990228747 \start 0:10:52.82 \end 0:10:53.275 \sp SARLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge EXCL that \fti itu.

\ref TPN-20130923-LID.354 \recid 150202143410998701189736 \start 0:10:53.83 \end 0:10:55.16 \sp LIZLID \tx a daʔ aduᵃ daʔ neh niŋ. \mb a daʔ adu -ᵃ daʔ neh niŋ \ge EXCL NEG exist -A NEG NEH TRU.older.sister \fti tidak ada kak.

\ref TPN-20130923-LID.355 \recid 150202143410734519607014 \start 0:10:54.235 \end 0:10:57.5 \sp SARLID \tx apu nan diŋket͡ʃeʔᵃ weʔ salamat diŋ niŋ kalimatan neh tadiŋ. \mb apu nan diŋ- ket͡ʃeʔ -ᵃ weʔ salamat tadiŋ niŋ kalimatan neh tadiŋ \ge what REL DING- talk -A by Salamat earlier TRU.older.sister Kalimantan NEH earlier \fti yang dikatanya oleh Selamat di Kalimantan tadi.

\ref TPN-20130923-LID.356 \recid 150202143410102400620235 \start 0:10:58.45 \end 0:11:00.375 \sp SARLID \tx "a ituŋ lah batele-tela tuŋ niŋ" t͡ʃeʔᵃ. \mb a ituŋ lah ba- tele ~ tele tuŋ niŋ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge EXCL that PAST BA- crazy ~ crazy that TRU.older.sister say -A \fti "itu sudah bertele-tele" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.357 \recid 150202143410291078817145 \start 0:11:00.47 \end 0:11:00.75 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.358 \recid 150202143410153362650610 \start 0:11:00.798 \end 0:11:01.753 \sp SARLID \tx "niŋ niar" t͡ʃeʔ ɲu. \mb niŋ niar t͡ʃeʔ ɲu \ge TRU.older.sister Niar say 3 \fti "kak Niar" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.359 \recid 150202143410814035955955 \start 0:11:02.36 \end 0:11:04.16 \sp SARLID \tx "t͡ʃarito tuŋ lah batele tuŋ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb t͡ʃarito tuŋ lah ba- tele tuŋ t͡ʃeʔ ɲu \ge story that PAST BA- crazy that say 3 \fti "ceritanya sudah bertele" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.360 \recid 150202143410654145436081 \start 0:11:04.37 \end 0:11:04.765 \sp LIZLID \tx batele? \mb ba- tele \ge BA- crazy \fti bertele?

\ref TPN-20130923-LID.361 \recid 150202143410299833608139 \start 0:11:04.935 \end 0:11:06.93 \sp LIZLID \tx ŋaniaŋ ket͡ʃeʔ t͡ʃeweʔ a t͡ʃowoʔᵃ ka diŋ? \mb ŋ- aniaŋ ket͡ʃeʔ t͡ʃeweʔ a t͡ʃowoʔ -ᵃ ka tadiŋ \ge N- hear talk female FILL male -A this earlier \fti mendengar kata cowoknya ini?

\ref TPN-20130923-LID.362 \recid 150202143410569564652814 \start 0:11:05.92 \end 0:11:07.315 \sp SARLID \tx iyu. a ah. \mb iyu a ah \ge yes EXCL AH \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.363 \recid 150202143410310821634437 \start 0:11:07.365 \end 0:11:09.31 \sp SARLID \tx tuŋ daʔ aduᵃ bətul etoãᵃ buɲiŋ tuŋ daʔ giŋ neh. \mb tuŋ daʔ adu -ᵃ bətul etoã -ᵃ buɲiŋ tuŋ daʔ giŋ neh \ge that NEG exist -A right count.A -A sound that NEG again NEH \fti itu sudah tidak benar.

\ref TPN-20130923-LID.364 \recid 150202143410486157863633 \start 0:11:10.12 \end 0:11:11.87 \sp SARLID \tx "kiniŋ tuŋ mukin yu ɲu malaɣiᵃ" t͡ʃeʔᵃ. \mb kiniŋ tuŋ mukin yu ɲu ma- laɣi -ᵃ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge now that possible yes 3 MA- run.A -A say -A \fti "mungkin memang dia yang membawanya lari" katanya

\ref TPN-20130923-LID.365 \recid 150202143410487143537308 \start 0:11:11.885 \end 0:11:14.35 \sp SARLID \tx "kalaw ɲu, seandayɲu dapeʔ teʔ, poman t͡ʃaroᵃ?". \mb kalaw ɲu se- anday- ɲu dapeʔ eteʔ poman t͡ʃaro -ᵃ \ge TOP 3 SE- if- NYA get aunt how manner -A \fti "kalau seandainya dia dapat, gimana?".

\ref TPN-20130923-LID.366 \recid 150202143410699442692565 \start 0:11:14.823 \end 0:11:15.134 \sp LIZLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti ya.

\ref TPN-20130923-LID.367 \recid 150202143410700360231007 \start 0:11:15.798 \end 0:11:18.903 \sp SARLID \tx "a kamiŋ daɣiŋ pihaʔ keluwarga daɣiŋ tapan lah ɲərah". \mb a kamiŋ daɣiŋ pihaʔ keluwarga daɣiŋ tapan lah ɲ- sərah \ge FILL 1PL from side family from Tapan PAST N- hand.over \fti "kami pihak keluarga dari Tapan sudah nyerah".

\ref TPN-20130923-LID.368 \recid 150202143411138543121004 \start 0:11:19.371 \end 0:11:20.009 \sp LIZLID \tx keʔ salamat. \mb dəkeʔ salamat \ge near Salamat \fti sama Selamat.

\ref TPN-20130923-LID.369 \recid 150202143411518470948189 \start 0:11:20.015 \end 0:11:21.06 \sp SARLID \tx keʔ bukan salamat, keʔ... \mb dəkeʔ bukan salamat dəkeʔ \ge near NEG Salamat near \fti bukan sama Selamat, sama...

\ref TPN-20130923-LID.370 \recid 150202143411740896330121 \start 0:11:21.43 \end 0:11:23.985 \sp SARLID \tx deʔ keluwarga awaʔ diŋ diŋ kalimatan. \mb deʔ keluwarga awaʔ diŋ diŋ kalimatan \ge by family 1PL LOC LOC Kalimantan \fti keluarga kita di Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.371 \recid 150202143411869704258161 \start 0:11:23.22 \end 0:11:24.495 \sp LIZLID \tx diŋ kalimatan yu. \mb diŋ kalimatan yu \ge LOC Kalimantan yes \fti di Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.372 \recid 150202143411216687457170 \start 0:11:24.11 \end 0:11:25.445 \sp SARLID \tx kalaw batəmuŋ ɲu. \mb kalaw ba- təmuŋ ɲu \ge TOP BA- meet 3 \fti kalau dia bertemu.

\ref TPN-20130923-LID.373 \recid 150202143411856945711978 \start 0:11:26.12 \end 0:11:27.35 \sp SARLID \tx "kalaw ɲu muh diŋbawoʔ baliʔ". \mb kalaw ɲu muh diŋ- bawoʔ baliʔ \ge TOP 3 want DING- bring return \fti "kalau dia mua dibawa pulang".

\ref TPN-20130923-LID.374 \recid 150202143411946445818291 \start 0:11:27.36 \end 0:11:28.06 \sp SARLID \tx "diŋbawoʔ baliʔ". \mb diŋ- bawoʔ baliʔ \ge DING- bring return \fti "dibawa pulang".

\ref TPN-20130923-LID.375 \recid 150202143411154596892557 \start 0:11:28.07 \end 0:11:29.8 \sp SARLID \tx "kalaw memaŋ iŋin t͡ʃaɣiŋ kard͡ʒo". \mb kalaw memaŋ iŋin t͡ʃaɣiŋ kard͡ʒo \ge TOP indeed want look.for work \fti "kalau memang ingin cari kerja".

\ref TPN-20130923-LID.376 \recid 150202143411239339129719 \start 0:11:30.285 \end 0:11:30.88 \sp SARLID \tx "silahkan t͡ʃaɣiŋ". \mb silahkan t͡ʃaɣiŋ \ge please look.for \fti "silahkan cari".

\ref TPN-20130923-LID.377 \recid 150202143411327233270089 \start 0:11:31.44 \end 0:11:32.145 \sp SARLID \tx "ambo yaŋ ɲaɣiᵃ". \mb ambo yaŋ ɲ- t͡ʃaɣi -ᵃ \ge 1 REL N- look.for.A -A \fti "aku yang mencarinya".

\ref TPN-20130923-LID.378 \recid 150202143411860873432410 \start 0:11:32.178 \end 0:11:34.908 \sp SARLID \tx "kamiŋ yaŋ daɣiŋ tapan ko yaŋ ɲaɣiŋ kard͡ʒo yona maɣiŋ". \mb kamiŋ yaŋ daɣiŋ tapan ko yaŋ ɲ- t͡ʃaɣiŋ kard͡ʒo yona maɣiŋ \ge 1PL REL from Tapan this REL N- look.for work Yona here \fti "kami yang dari Tapan ini yang mencari kerja Yona di sini".

\ref TPN-20130923-LID.379 \recid 150202143411661524124768 \start 0:11:35.085 \end 0:11:36.375 \sp SARLID \tx "kamiŋ nan ɲalamat yona" t͡ʃeʔᵃ. \mb kamiŋ nan ɲ- salamat yona t͡ʃeʔ -ᵃ \ge 1PL REL N- safe Yona say -A \fti "kami yang menyelamat Yona" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.380 \recid 150202143411772980905975 \start 0:11:36.72 \end 0:11:37.67 \sp SARLID \tx "seandayɲu naʔ baliʔ". \mb se- anday- ɲu naʔ baliʔ \ge SE- if- NYA want return \fti "seandainya mau pulang".

\ref TPN-20130923-LID.381 \recid 150202143411829984439070 \start 0:11:38.07 \end 0:11:39.775 \sp SARLID \tx "taŋgal limu bəleh pagiŋ ambo baliʔ". \mb taŋgal limu bəleh pagiŋ ambo baliʔ \ge date five teen tomorrow 1 return \fti "tanggal lima belas besok aku pulang".

\ref TPN-20130923-LID.382 \recid 150202143411307822574814 \start 0:11:39.79 \end 0:11:41.02 \sp SARLID \tx "iɲu bo bawoʔ" ket͡ʃeʔ ɲu. \mb iɲu bo bawoʔ ket͡ʃeʔ ɲu \ge 3 1 bring talk 3 \fti "dia aku bawa" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.383 \recid 150202143411962831122613 \start 0:11:41.025 \end 0:11:41.585 \sp LIZLID \tx yu, yu. \mb yu yu \ge yes yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.384 \recid 150202143411570807676482 \start 0:11:41.8 \end 0:11:42.86 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔ salamat ka. \mb ket͡ʃeʔ salamat ka \ge talk Salamat this \fti kata Selamat.

\ref TPN-20130923-LID.385 \recid 150202143411988376965745 \start 0:11:42.868 \end 0:11:43.223 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.386 \recid 150202143411283957175863 \start 0:11:43.36 \end 0:11:44.085 \sp SARLID \tx "seandayɲu". \mb se- anday- ɲu \ge SE- if- NYA \fti "seandainya".

\ref TPN-20130923-LID.387 \recid 150202143411909052517124 \start 0:11:44.09 \end 0:11:47.31 \sp SARLID \tx "bakawan ɲu ŋan mənd(ah)) d͡ʒaŋan uɣaŋ d͡ʒatan tadiŋ, t͡ʃeweʔ, pat͡ʃar tadiŋ". \mb ba- kawan ɲu ŋan məndah d͡ʒaŋan uɣaŋ d͡ʒatan tadiŋ t͡ʃeweʔ pat͡ʃar tadiŋ \ge BA- friend 3 REL male with person male earlier female boy.or.girlfriend earlier \fti "berteman dia dengan pacarnya".

\ref TPN-20130923-LID.388 \recid 150202143411938621700600 \start 0:11:47.975 \end 0:11:48.765 \sp SARLID \tx "a poman?". \mb a poman \ge EXCL how \fti "gimana?".

\ref TPN-20130923-LID.389 \recid 150202143411934157185488 \start 0:11:48.815 \end 0:11:50.9 \sp SARLID \tx "tuŋ kamiŋ nikah" t͡ʃeʔᵃ. \mb tuŋ kamiŋ nikah t͡ʃeʔ -ᵃ \ge that 1PL married say -A \fti "kami nikah" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.390 \recid 150202143411180055676214 \start 0:11:50.89 \end 0:11:51.51 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.391 \recid 150202143411955660264891 \start 0:11:50.918 \end 0:11:52.148 \sp SARLID \tx "kalaw daʔ ndaʔ nikah, kamiŋ". \mb kalaw daʔ ndaʔ nikah kamiŋ \ge TOP NEG want married 1PL \fti "kalau dian tidak mau nikah".

\ref TPN-20130923-LID.392 \recid 150202143411760699669783 \start 0:11:52.9 \end 0:11:54.03 \sp LIZLID \tx kaduŋ keʔ polisiŋ. \mb kaduŋ dəkeʔ polisiŋ \ge report near police \fti lapor sama polisi.

\ref TPN-20130923-LID.393 \recid 150202143411435661135753 \start 0:11:52.9 \end 0:11:54.165 \sp SARLID \tx "a kasus ɲu". \mb a kasus ɲu \ge FILL case 3 \fti "kasus dia".

\ref TPN-20130923-LID.394 \recid 150202143411725176462996 \start 0:11:54.16 \end 0:11:54.74 \sp LIZLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.395 \recid 150202143411738978676823 \start 0:11:54.175 \end 0:11:55.88 \sp SARLID \tx "iyu masuʔ, apu" t͡ʃeʔ ɲu. \mb iyu masuʔ apu t͡ʃeʔ ɲu \ge yes go.in what say 3 \fti "iya" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.396 \recid 150202143411735210264520 \start 0:11:55.96 \end 0:11:57.26 \sp SARLID \tx "kamiŋ kasus ɲu" t͡ʃeʔ ɲu. \mb kamiŋ kasus ɲu t͡ʃeʔ ɲu \ge 1PL case 3 say 3 \fti "kasus dia" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.397 \recid 150202143411703406922471 \start 0:11:57.79 \end 0:11:58.76 \sp SARLID \tx "a yu lah" toᵃ la. \mb a yu lah kato -ᵃ la \ge FILL yes LAH word -A LA \fti "iya" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.398 \recid 150202143411437625877325 \start 0:12:00.035 \end 0:12:02.465 \sp SARLID \tx "a manu d͡ʒalan yaŋ terbaiʔ lah" ket͡ʃeʔ teʔ niar la. \mb a manu d͡ʒalan yaŋ ter- baiʔ lah ket͡ʃeʔ eteʔ niar la \ge FILL which street REL TER- good just talk aunt Niar PAST \fti "mana jalan terbaik saja" kata tante niar.

\ref TPN-20130923-LID.399 \recid 150202143411120947931287 \start 0:12:02.81 \end 0:12:03.435 \sp SARLID \tx d͡ʒadiŋ. \mb d͡ʒadiŋ \ge become \fti jadi.

\ref TPN-20130923-LID.400 \recid 150202143411254865733627 \start 0:12:04.135 \end 0:12:05.95 \sp SARLID \tx sapay kiniŋ lum təmuŋ lum. \mb sapay kiniŋ lum təmuŋ lum \ge arrive now not.yet meet not.yet \fti sampai sekarang belum bertemu.

\ref TPN-20130923-LID.401 \recid 150202143411496995160262 \start 0:12:06.42 \end 0:12:09.6 \sp LIZLID \tx d͡ʒadiŋ keluwarga tapan ka daʔ aduᵃ naʔ barakeʔ ka kiyun daʔ ka kiyun daʔ noloaŋ? \mb d͡ʒadiŋ keluwarga tapan ka daʔ adu -ᵃ naʔ ba- rakeʔ ka kiyun daʔ ka kiyun daʔ n- toloaŋ \ge become family Tapan this NEG exist -A want BA- go to there NEG to there NEG N- help \fti jadi keluarga di Tapan, tidak ada yang mau berangkan menolong ke situ?

\ref TPN-20130923-LID.402 \recid 150202143411441299588372 \start 0:12:08.79 \end 0:12:10.15 \sp SARLID \tx lum aduᵃ pastiŋ, poman. \mb lum adu -ᵃ pastiŋ poman \ge not.yet exist -A sure how \fti belum ada kepastian.

\ref TPN-20130923-LID.403 \recid 150202143411735714304399 \start 0:12:09.775 \end 0:12:10.885 \sp LIZLID \tx noloaŋ mat͡ʃaɣiᵃ neh niŋ? \mb n- toloaŋ ma- t͡ʃaɣi -ᵃ neh niŋ \ge N- help MA- look.for.A -A NEH TRU.older.sister \fti menolong mecarinya kak?

\ref TPN-20130923-LID.404 \recid 150202143412823426232672 \start 0:12:10.79 \end 0:12:12.485 \sp SARLID \tx lum aduᵃ kepastian poman naʔ mat͡ʃaɣiᵃ. \mb lum adu -ᵃ ke- pasti -an poman naʔ ma- t͡ʃaɣi -ᵃ \ge not.yet exist -A KE- sure -AN how want MA- look.for.A -A \fti belum ada kepastian, gimana mau mencarinya.

\ref TPN-20130923-LID.405 \recid 150202143412307362675713 \start 0:12:12.555 \end 0:12:15.04 \sp SARLID \tx daʔ dikiʔ biyaya kalaw naʔ barakeʔ daʔ neh niŋ. \mb daʔ dikiʔ biyaya kalaw naʔ ba- rakeʔ daʔ neh niŋ \ge NEG a.little cost TOP want BA- go NEG NEH TRU.older.sister \fti tidak sedikit biyayanya kalau mau berangkat.

\ref TPN-20130923-LID.406 \recid 150202143412287683606566 \start 0:12:16.31 \end 0:12:17.41 \sp LIZLID \tx oh. \mb oh \ge OH \fti oh.

\ref TPN-20130923-LID.407 \recid 150202143412913737054261 \start 0:12:16.738 \end 0:12:18.403 \sp SARLID \tx lum aduᵃ kepastian lum. \mb lum adu -ᵃ ke- pasti -an lum \ge not.yet exist -A KE- sure -AN not.yet \fti belum ada kepastian.

\ref TPN-20130923-LID.408 \recid 150202143412540448021282 \start 0:12:19.26 \end 0:12:20.78 \sp SARLID \tx kapastian nian lum aduᵃ. \mb ka- pasti -an nian lum adu -ᵃ \ge KA- sure -AN NIAN not.yet exist -A \fti belum ada kepastian.

\ref TPN-20130923-LID.409 \recid 150202143412530489463265 \start 0:12:21.365 \end 0:12:22.45 \sp SARLID \tx poman t͡ʃaroᵃ naʔ mat͡ʃaɣiᵃ. \mb poman t͡ʃaro -ᵃ naʔ ma- t͡ʃaɣi -ᵃ \ge how manner -A want MA- look.for.A -A \fti gimana cara mencarinya?

\ref TPN-20130923-LID.410 \recid 150202143412681620994488 \start 0:12:22.865 \end 0:12:24.88 \sp LIZLID \tx ibuᵃ tuŋ ibu waʔ niŋuʔᵃ niŋ. \mb ibu -ᵃ tuŋ ibu waʔ n- tiŋuʔ -ᵃ niŋ \ge mother -A that piety 1PL N- see -A TRU.older.sister \fti hiba kita melihat ibu nya.

\ref TPN-20130923-LID.411 \recid 150202143412873241148469 \start 0:12:25.51 \end 0:12:27.435 \sp LIZLID \tx kard͡ʒo masuʔ gad͡ʒiŋ. \mb kard͡ʒo masuʔ gad͡ʒiŋ \ge work go.in worker \fti kerja masuk gaji. \nt masuk gaji maksudnya jadi buruh.

\ref TPN-20130923-LID.412 \recid 150202143412219243404967 \start 0:12:26.555 \end 0:12:28 \sp SARLID \tx naŋih kumiʔᵃ. \mb n- taŋih kumiʔ -ᵃ \ge N- cry work -A \fti kerjanya menangis.

\ref TPN-20130923-LID.413 \recid 150202143412693236749897 \start 0:12:27.695 \end 0:12:29.215 \sp LIZLID \tx anaʔ soɣaŋ tuŋ la. \mb anaʔ s- uɣaŋ tuŋ la \ge child S- person that PAST \fti anak satu-satunya..

\ref TPN-20130923-LID.414 \recid 150202143412854423824464 \start 0:12:29.26 \end 0:12:30.53 \sp LIZLID \tx ka anaʔ daʔ la piki. \mb ka anaʔ daʔ la piki \ge this child NEG PAST think \fti anak nya tidak pula mikir.

\ref TPN-20130923-LID.415 \recid 150202143412902384978438 \start 0:12:30.31 \end 0:12:30.99 \sp SARLID \tx sapay. \mb sapay \ge arrive \fti sampai.

\ref TPN-20130923-LID.416 \recid 150202143412341845800634 \start 0:12:30.57 \end 0:12:32.675 \sp LIZLID \tx kalaw membahagiakan induʔ, daʔ me tuŋ t͡ʃaroᵃ daʔ. \mb kalaw mem- bahagia- kan induʔ daʔ me tuŋ t͡ʃaro -ᵃ daʔ \ge TOP MEM- happy- KAN mother NEG like that manner -A DAK \fti kalau membahagiakan ibu, bukan seperti itu caranya.

\ref TPN-20130923-LID.417 \recid 150202143412942991839674 \start 0:12:32.698 \end 0:12:33.423 \sp LIZLID \tx lah ɲu piki. \mb lah ɲu piki \ge PAST 3 think \fti sudah dia fikir.

\ref TPN-20130923-LID.418 \recid 150202143412863696235696 \start 0:12:32.74 \end 0:12:34.54 \sp SARLID \tx sapay ambo naɲuᵃ keʔ teʔ niar ka. \mb sapay ambo n- taɲu -ᵃ dəkeʔ eteʔ niar ka \ge arrive 1 N- ask -A near aunt Niar to \fti saya bertanya sama tante niar.

\ref TPN-20130923-LID.419 \recid 150202143412712307654972 \start 0:12:34.64 \end 0:12:36.01 \sp SARLID \tx ɲakola kan teʔ niar. \mb ɲ- sakola kan eteʔ niar \ge N- school KAN aunt Niar \fti biyaya sekolah yang bayar tante Niar.

\ref TPN-20130923-LID.420 \recid 150202143412738137133744 \start 0:12:36.12 \end 0:12:36.62 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.421 \recid 150202143412199726555822 \start 0:12:37.175 \end 0:12:39.285 \sp SARLID \tx bo ket͡ʃeʔ "seandayɲu baliʔ teʔ, poman teʔ?" bo. \mb bo ket͡ʃeʔ se- anday- ɲu baliʔ eteʔ poman eteʔ bo \ge 1 talk SE- if- NYA return aunt how aunt 1 \fti aku bilang "seandainya dia pulang gimana te?".

\ref TPN-20130923-LID.422 \recid 150202143412471810387726 \start 0:12:39.34 \end 0:12:41.165 \sp SARLID \tx "kalaw ɲu, apu kah sakola ɲu giŋ neh?". \mb kalaw ɲu apu kah sakola ɲu giŋ neh \ge TOP 3 what KAH school 3 again NEH \fti "apa kah dia sekolah lagi?".

\ref TPN-20130923-LID.423 \recid 150202143412522299113403 \start 0:12:41.615 \end 0:12:44.705 \sp SARLID \tx "seandayɲu baliʔ, kalaw ɲu muh sakola miŋ" t͡ʃeʔᵃ. \mb se- anday- ɲu baliʔ kalaw ɲu muh sakola miŋ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge SE- if- NYA return TOP 3 want school TRU.Sarmi say -A \fti "seandainya pulang, kalau dia mau sekolah Mi" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.424 \recid 150202143412293216962273 \start 0:12:44.71 \end 0:12:45.58 \sp SARLID \tx "ambo sakola" t͡ʃeʔᵃ. \mb ambo sakola t͡ʃeʔ -ᵃ \ge 1 school say -A \fti "aku sekolah" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.425 \recid 150202143412258142631128 \start 0:12:45.7 \end 0:12:45.995 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.426 \recid 150202143412387239657295 \start 0:12:46.38 \end 0:12:47.17 \sp SARLID \tx "pu səbab tuŋ". \mb apu səbab tuŋ \ge what cause that \fti "sebab".

\ref TPN-20130923-LID.427 \recid 150202143412296629453822 \start 0:12:47.215 \end 0:12:48.28 \sp SARLID \tx "maraso rugiŋ lah ambo". \mb ma- raso rugiŋ lah ambo \ge MA- feel lost.out LAH 1 \fti "saya merasa rugi".

\ref TPN-20130923-LID.428 \recid 150202143412805513106472 \start 0:12:48.285 \end 0:12:50.58 \sp SARLID \tx "ambo ɲakola ɲu, lah semester limu" t͡ʃeʔᵃ. \mb ambo ɲ- sakola ɲu lah semester limu t͡ʃeʔ -ᵃ \ge 1 N- school 3 PAST semester five say -A \fti "aku menyekolah dia, sudah semester lima" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.429 \recid 150202143412109952411567 \start 0:12:50.63 \end 0:12:51.305 \sp LIZLID \tx semester limu. \mb semester limu \ge semester five \fti semester lima.

\ref TPN-20130923-LID.430 \recid 150202143412910819180076 \start 0:12:51.31 \end 0:12:52.265 \sp LIZLID \tx apu d͡ʒurusanᵃ neh niŋ? \mb apu d͡ʒurusan -ᵃ neh niŋ \ge what direct -A NEH TRU.older.sister \fti apa jurusannya kak?

\ref TPN-20130923-LID.431 \recid 150202143412148783123632 \start 0:12:51.575 \end 0:12:52.915 \sp SARLID \tx kuliyah, kuliyah ɲu. \mb kuliyah kuliyah ɲu \ge university.class university.class 3 \fti dia kuliah.

\ref TPN-20130923-LID.432 \recid 150202143412700321273598 \start 0:12:54.17 \end 0:12:55.94 \sp SARLID \tx tah apu d͡ʒurusanᵃ be a. \mb tah apu d͡ʒurusan -ᵃ be a \ge don't.know what direct -A x FILL \fti entah apa jurusannya.

\ref TPN-20130923-LID.433 \recid 150202143412702919819903 \start 0:12:58.325 \end 0:12:59.87 \sp SARLID \tx iaien sakola tuŋ. \mb iyaʔiʔen sakola tuŋ \ge Institue.for.Islam.Studies school that \fti IAIN sekolahnya itu.

\ref TPN-20130923-LID.434 \recid 150202143412704231272590 \start 0:12:59.88 \end 0:13:02.37 \sp LIZLID \tx oh bagian gu(ruŋ) agama ka gua neh daʔ niŋ? \mb oh bagi -an guruŋ agama ka gua neh daʔ niŋ \ge OH divide -AN teacher religion this also NEH NEG TRU.older.sister \fti oh, bagian guru agama ini juga kak?

\ref TPN-20130923-LID.435 \recid 150202143412291761958179 \start 0:13:01.85 \end 0:13:02.36 \sp SARLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.436 \recid 150202143413148681737389 \start 0:13:02.383 \end 0:13:02.833 \sp LIZLID \tx guruŋ neh. \mb guruŋ neh \ge teacher NEH \fti guru.

\ref TPN-20130923-LID.437 \recid 150202143413365777481998 \start 0:13:03.03 \end 0:13:04.475 \sp SARLID \tx "yu, ambo kuliyah baliʔ" t͡ʃeʔ ɲu. \mb yu ambo kuliyah baliʔ t͡ʃeʔ ɲu \ge yes 1 university.class return say 3 \fti "iya, aku kuliah kembali" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.438 \recid 150202143413767599974758 \start 0:13:04.65 \end 0:13:06.35 \sp SARLID \tx "ambo daʔ məŋih keʔ iɲu daʔ" t͡ʃeʔ teʔ niar. \mb ambo daʔ məŋih dəkeʔ iɲu daʔ t͡ʃeʔ eteʔ niar \ge 1 NEG angry near 3 NEG say aunt Niar \fti "aku tidak marah sama dia" kata tante Niar.

\ref TPN-20130923-LID.439 \recid 150202143413773356514143 \start 0:13:06.4 \end 0:13:07.915 \sp SARLID \tx "asal ɲu baliʔ" ket͡ʃeʔ teʔ niar. \mb asal ɲu baliʔ ket͡ʃeʔ eteʔ niar \ge as.long.as 3 return talk aunt Niar \fti "asal dia pulang" kata tante Niar.

\ref TPN-20130923-LID.440 \recid 150202143413399106399994 \start 0:13:09.1 \end 0:13:11.6 \sp LIZLID \tx e tah lah, daʔ sapay pikiᵃ me tuŋ su. \mb e tah lah daʔ sapay piki -ᵃ me tuŋ su \ge EXCL don't.know LAH NEG arrive think -A like that x \fti mungkin dia tidak sampai berfikir.

\ref TPN-20130923-LID.441 \recid 150202143413707030784244 \start 0:13:12.695 \end 0:13:15.985 \sp LIZLID \tx daʔ tauŋ susah induʔ bapaʔ sasoɣaŋ daʔ me tuŋ weʔᵃ neh niŋ. \mb daʔ tauŋ susah induʔ bapaʔ sa- s- uɣaŋ daʔ me tuŋ weʔ -ᵃ neh niŋ \ge NEG know difficult mother TRU.father SA- S- person NEG like that by -A NEH TRU.older.sister \fti dia tidak tau gimana susah ibu bapak.

\ref TPN-20130923-LID.442 \recid 150202143413563709977687 \start 0:13:16.01 \end 0:13:18.65 \sp SARLID \tx ituŋ lah, tuŋ anaʔ kiniŋ daʔ bulih main ternet ternet. \mb ituŋ lah tuŋ anaʔ kiniŋ daʔ bulih main ternet ternet \ge that LAH that child now NEG may play internet internet \fti karena itu anak sekarang tidak boleh main internet.

\ref TPN-20130923-LID.443 \recid 150202143413716953626553 \start 0:13:18.745 \end 0:13:19.925 \sp SARLID \tx ah, kənal la kəlaʔ. \mb ah kənal la kəlaʔ \ge AH recognize PAST later \fti nanti sudah kenalan.

\ref TPN-20130923-LID.444 \recid 150202143413578898768685 \start 0:13:21.2 \end 0:13:21.55 \sp SARLID \tx ləmaʔ. \mb ləmaʔ \ge delicious \fti enak.

\ref TPN-20130923-LID.445 \recid 150202143413286172946635 \start 0:13:21.21 \end 0:13:22.94 \sp LIZLID \tx paŋaruhᵃ memaŋ baɲaʔ kiniŋ ka. \mb paŋaruh -ᵃ memaŋ baɲaʔ kiniŋ ka \ge influence -A indeed a.lot now this \fti pengaruhnya memang banyak sekarang ini.

\ref TPN-20130923-LID.446 \recid 150202143413210514304088 \start 0:13:22.955 \end 0:13:25.655 \sp LIZLID \tx baɲaʔ saŋat paŋaruhᵃ kiniŋ ka niŋ. \mb baɲaʔ saŋat paŋaruh -ᵃ kiniŋ ka niŋ \ge a.lot very influence -A now this TRU.older.sister \fti banyak pengaruh sekarang ini kak.

\ref TPN-20130923-LID.447 \recid 150202143413409034680900 \start 0:13:25.85 \end 0:13:26.47 \sp SARLID \tx tuŋ lah. \mb tuŋ lah \ge that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130923-LID.448 \recid 150202143413517715952451 \start 0:13:26.55 \end 0:13:27.815 \sp LIZLID \tx daʔ bisa giŋ ɲəbut daʔ. \mb daʔ bisa giŋ ɲ- səbut daʔ \ge NEG can again N- talk DAK \fti tidak bisa lagi bilang.

\ref TPN-20130923-LID.449 \recid 150202143413523602845100 \start 0:13:27.84 \end 0:13:28.79 \sp LIZLID \tx baɲaʔ. \mb baɲaʔ \ge a.lot \fti banyak.

\ref TPN-20130923-LID.450 \recid 150202143413882005361559 \start 0:13:29.755 \end 0:13:31.3 \sp LIZLID \tx kəlaʔ waʔ takut kəlaʔ daʔ niŋ. \mb kəlaʔ waʔ takut kəlaʔ daʔ niŋ \ge later 1PL fear later NEG TRU.older.sister \fti aku takut kak.

\ref TPN-20130923-LID.451 \recid 150202143413118724537594 \start 0:13:31.315 \end 0:13:33.25 \sp LIZLID \tx weʔ sasamu kalua dalam tipiŋ neh niŋ. \mb weʔ sa- samu ka- lua dalam tipiŋ neh niŋ \ge by PART.with- with KA- out inside television NEH TRU.older.sister \fti o dalam televusi.

\ref TPN-20130923-LID.452 \recid 150202143413784064325037 \start 0:13:31.955 \end 0:13:32.595 \sp SARLID \tx samu. \mb samu \ge with \fti sama.

\ref TPN-20130923-LID.453 \recid 150202143413644444699119 \start 0:13:33.26 \end 0:13:34.75 \sp LIZLID \tx pet͡ʃut͡ʃian otaʔ neh niŋ e. \mb pe- t͡ʃut͡ʃi -an otaʔ neh niŋ e \ge PE- wash -AN brain NEH TRU.older.sister EXCL \fti pencucian ota.

\ref TPN-20130923-LID.454 \recid 150202143413840919323683 \start 0:13:34.94 \end 0:13:35.38 \sp SARLID \tx yu yu. \mb yu yu \ge yes yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.455 \recid 150202143413133771549956 \start 0:13:35.395 \end 0:13:37.82 \sp LIZLID \tx kan baɲaʔ neh, waʔ lah d͡ʒadiŋ waʔ lah lupu iŋatan d͡ʒoa weʔᵃ. \mb kan baɲaʔ neh waʔ lah d͡ʒadiŋ waʔ lah lupu iŋat -an d͡ʒoa weʔ -ᵃ \ge KAN a.lot NEH 1PL PAST become 1PL PAST forget remember -AN also by -A \fti kan banyak, kita sudah lupa ingatan saja olehnya.

\ref TPN-20130923-LID.456 \recid 150202143413380382926482 \start 0:13:38.245 \end 0:13:40.25 \sp LIZLID \tx lah bətuʔ amnesia d͡ʒoa bətuʔᵃ uɣaŋ neh weʔᵃ giŋ. \mb lah bətuʔ amnesia d͡ʒoa bətuʔ -ᵃ uɣaŋ neh weʔ -ᵃ giŋ \ge PAST from amnesia also from -A person NEH by -A again \fti sudah seperti orang amnesia saja.

\ref TPN-20130923-LID.457 \recid 150202143413346617520879 \start 0:13:40.46 \end 0:13:41.27 \sp LIZLID \tx kan baɲaʔ me tuŋ neh. \mb kan baɲaʔ me tuŋ neh \ge KAN a.lot like that NEH \fti sudah banyak.

\ref TPN-20130923-LID.458 \recid 150202143413917748250904 \start 0:13:41.28 \end 0:13:41.72 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.459 \recid 150202143413860647944965 \start 0:13:41.745 \end 0:13:43.755 \sp LIZLID \tx ket͡ʃeʔ lah təmuŋ ŋan uɣaŋ awaʔ laʔ, ɲu kənal daʔ giŋ. \mb ket͡ʃeʔ lah təmuŋ ŋan uɣaŋ awaʔ laʔ ɲu kənal daʔ giŋ \ge talk PAST meet REL person 1PL later 3 recognize NEG again \fti misalnya sudah bertemu dengan orang kita, dia tidak kenal lagi.

\ref TPN-20130923-LID.460 \recid 150202143413490397453726 \start 0:13:44.61 \end 0:13:45.93 \sp LIZLID \tx ɲu utaʔ tuŋ lah diŋbutuᵃ. \mb ɲu utaʔ tuŋ lah diŋ- butu -ᵃ \ge 3 brain that PAST DING- blocked -A \fti otak sudah di buntunya.

\ref TPN-20130923-LID.461 \recid 150202143413302949713077 \start 0:13:46.335 \end 0:13:47.065 \sp LIZLID \tx kan baɲaʔ tuŋ. \mb kan baɲaʔ tuŋ \ge KAN a.lot that \fti sudah banyak.

\ref TPN-20130923-LID.462 \recid 150202143413764899989822 \start 0:13:47.46 \end 0:13:50.695 \sp SARLID \tx adu kawan a kakaʔ kawan ilid ka padaŋ ka. \mb adu kawan a kakaʔ kawan ilid ka padaŋ ka \ge exist friend FILL older.sibling friend Ilid this Padang this \fti kakak teman Ilid yang padang.

\ref TPN-20130923-LID.463 \recid 150202143413948786756861 \start 0:13:50.7 \end 0:13:51.005 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.464 \recid 150202143413908101207575 \start 0:13:51.87 \end 0:13:52.465 \sp SARLID \tx mode tuŋ. \mb mode tuŋ \ge from that \fti seperti itu.

\ref TPN-20130923-LID.465 \recid 150202143413936661909799 \start 0:13:52.505 \end 0:13:53.995 \sp LIZLID \tx ilaŋ, daɣiŋ sakaraŋ kiniŋ daʔ dapeʔ? \mb hilaŋ daɣiŋ sakaraŋ kiniŋ daʔ dapeʔ \ge disappear from now now NEG get \fti hilang, sampai sekarang tidak dapat?

\ref TPN-20130923-LID.466 \recid 150202143413389216897543 \start 0:13:53.755 \end 0:13:54.64 \sp SARLID \tx dapeʔ ahirᵃ. \mb dapeʔ ahir -ᵃ \ge get end -A \fti akhirnya dapat.

\ref TPN-20130923-LID.467 \recid 150202143413410800551762 \start 0:13:54.65 \end 0:13:55.875 \sp LIZLID \tx ɲu d͡ʒatuh bodoh. \mb ɲu d͡ʒatuh bodoh \ge 3 fall stupid \fti dia jatuh bodoh.

\ref TPN-20130923-LID.468 \recid 150202143413191188002005 \start 0:13:56.545 \end 0:13:56.985 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.469 \recid 150202143413535336397680 \start 0:13:57.67 \end 0:14:00.05 \sp LIZLID \tx daʔ tauŋ, geda-geda nan tauŋ daʔ giŋ niŋ. \mb daʔ tauŋ geda ~ geda nan tauŋ daʔ giŋ niŋ \ge NEG know NEG ~ NEG REL know NEG again TRU.older.sister \fti tidak ada yang tau.

\ref TPN-20130923-LID.470 \recid 150202143413977627970370 \start 0:14:01.055 \end 0:14:02.18 \sp SARLID \tx kakaʔ rut͡ʃiŋ. \mb kakaʔ rut͡ʃiŋ \ge older.sibling Ruci \fti kakak Ruci.

\ref TPN-20130923-LID.471 \recid 150202143414816057464805 \start 0:14:02.23 \end 0:14:02.9 \sp SARLID \tx kawan ilid. \mb kawan ilid \ge friend Ilid \fti teman Ilid.

\ref TPN-20130923-LID.472 \recid 150202143414764122968957 \start 0:14:03.05 \end 0:14:04.12 \sp SARLID \tx adu ilid ɲaritoᵃ. \mb adu ilid ɲ- t͡ʃarito -ᵃ \ge exist Ilid N- story -A \fti Ilid cerita.

\ref TPN-20130923-LID.473 \recid 150202143414393249103845 \start 0:14:04.33 \end 0:14:04.59 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.474 \recid 150202143414402210008771 \start 0:14:05.055 \end 0:14:05.615 \sp SARLID \tx sapay. \mb sapay \ge arrive \fti sampai.

\ref TPN-20130923-LID.475 \recid 150202143414347130543645 \start 0:14:05.755 \end 0:14:07.99 \sp SARLID \tx tuŋ kiroᵃ ɲu tiŋga pəkan.baruŋ diŋt͡ʃuliʔᵃ weʔ uɣaŋ. \mb tuŋ kiro -ᵃ ɲu tiŋga pkan.baruŋ diŋ- t͡ʃuliʔ -ᵃ weʔ uɣaŋ \ge that reckon -A 3 stay Pekan.Baru DING- steal -A by person \fti ternyata dia tinggal di Pekan Baru, diculik oleh orang.

\ref TPN-20130923-LID.476 \recid 150202143414994233326473 \start 0:14:08.47 \end 0:14:08.74 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.477 \recid 150202143414360517677664 \start 0:14:08.74 \end 0:14:10.69 \sp SARLID \tx ahirɲu daʔ kənal deŋan keluwarga daʔ. \mb ahir- ɲu daʔ kənal deŋan keluwarga daʔ \ge end- NYA NEG recognize with family NEG \fti akhirnya tidak kenal dengan keluarga.

\ref TPN-20130923-LID.478 \recid 150202143414272655012178 \start 0:14:10.283 \end 0:14:11.353 \sp LIZLID \tx tuŋ iyu. \mb tuŋ iyu \ge that yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.479 \recid 150202143414306229455396 \start 0:14:10.911 \end 0:14:12.201 \sp SARLID \tx dapeʔ d͡ʒadiᵃ. \mb dapeʔ d͡ʒadi -ᵃ \ge get become.A -A \fti akhirnya dapat.

\ref TPN-20130923-LID.480 \recid 150202143414809857912919 \start 0:14:12.215 \end 0:14:13.69 \sp SARLID \tx seiŋgu ɲu takut keʔ induʔᵃ. \mb se- iŋgu ɲu takut dəkeʔ induʔ -ᵃ \ge SE- until 3 fear near mother -A \fti sampai-sampai dia takut sama keluarga.

\ref TPN-20130923-LID.481 \recid 150202143414508902909745 \start 0:14:13.715 \end 0:14:15.245 \sp SARLID \tx kalua umah ɲu daʔ ndaʔ budaʔ neh daʔ. \mb ka- lua umah ɲu daʔ ndaʔ budaʔ neh daʔ \ge KA- out house 3 NEG want child this DAK \fti anak itu tidak mau keluar rumah.

\ref TPN-20130923-LID.482 \recid 150202143414552576022874 \start 0:14:14.693 \end 0:14:15.238 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.483 \recid 150202143414996818109274 \start 0:14:16.2 \end 0:14:17.285 \sp LIZLID \tx peɲut͡ʃian otaʔ. \mb pe- ɲ- t͡ʃut͡ʃi -an otaʔ \ge PE- N- wash -AN brain \fti penyucian otak.

\ref TPN-20130923-LID.484 \recid 150202143414819333413056 \start 0:14:16.51 \end 0:14:18.31 \sp SARLID \tx a iyu, taɲu keʔ ilid ban. \mb a iyu taɲu dəkeʔ ilid ban \ge FILL yes ask near Ilid 2 \fti iya, kamu tanya sama Ilid.

\ref TPN-20130923-LID.485 \recid 150202143414367065493855 \start 0:14:18.81 \end 0:14:20.01 \sp LIZLID \tx ɲu utuʔ namua? \mb ɲu utuʔ namua \ge 3 for what \fti untuk apa?

\ref TPN-20130923-LID.486 \recid 150202143414607150571373 \start 0:14:20.135 \end 0:14:22.355 \sp LIZLID \tx ilmuŋ itam pu ad͡ʒaran sesat uɣaŋ neh? \mb ilmuŋ itam apu ad͡ʒar -an sesat uɣaŋ neh \ge knowledge black what teach -AN lost person this \fti orang ini, ilmu hitam atau ajaran sesat?

\ref TPN-20130923-LID.487 \recid 150202143414345240594213 \start 0:14:22.42 \end 0:14:23.295 \sp SARLID \tx bo d͡ʒəleahᵃ daʔ gua. \mb bo d͡ʒəleah -ᵃ daʔ gua \ge 1 clear.A -A NEG also \fti aku juga juga jelas.

\ref TPN-20130923-LID.488 \recid 150202143414697489885146 \start 0:14:23.38 \end 0:14:24.395 \sp LIZLID \tx mukin ad͡ʒaran sesat. \mb mukin ad͡ʒar -an sesat \ge possible teach -AN lost \fti mungkin ajaran sesat.

\ref TPN-20130923-LID.489 \recid 150202143414698551198373 \start 0:14:23.39 \end 0:14:24.915 \sp SARLID \tx tapiŋ daʔ diŋ nayoᵃ daʔ weʔᵃ. \mb tapiŋ daʔ diŋ nayo -ᵃ daʔ weʔ -ᵃ \ge but NEG LOC tyranny -A NEG by -A \fti tapi tidak tanya.

\ref TPN-20130923-LID.490 \recid 150202143414712379125784 \start 0:14:25.395 \end 0:14:26.875 \sp LIZLID \tx tuŋ ad͡ʒaran sesat neh niŋ. \mb tuŋ ad͡ʒar -an sesat neh niŋ \ge that teach -AN lost NEH TRU.older.sister \fti itu ajaran sesat kak.

\ref TPN-20130923-LID.491 \recid 150202143414456650518904 \start 0:14:26.065 \end 0:14:27.82 \sp SARLID \tx daʔ kənal deŋan keluwarga daʔ giŋ yu. \mb daʔ kənal deŋan keluwarga daʔ giŋ yu \ge NEG recognize with family NEG again yes \fti dia tidak kenal dengan keluarga lagi.

\ref TPN-20130923-LID.492 \recid 150202143414362288140551 \start 0:14:27.92 \end 0:14:29.025 \sp LIZLID \tx tuŋ lah ləbih daɣiŋ tanayo. \mb tuŋ lah ləbih daɣiŋ ta- nayo \ge that PAST more from TA- tyranny \fti itu sudah lebih dari teraniyaya.

\ref TPN-20130923-LID.493 \recid 150202143414444526342395 \start 0:14:29.038 \end 0:14:30.863 \sp LIZLID \tx sagalua diŋ tanayo mode tuŋ namuᵃ neh niŋ. \mb sa- galua diŋ ta- nayo mode tuŋ namu -ᵃ neh niŋ \ge SA- all LOC TA- tyranny from that name -A NEH TRU.older.sister \fti itu sudah teraniyaya namanya.

\ref TPN-20130923-LID.494 \recid 150202143414431323041952 \start 0:14:31.165 \end 0:14:32.965 \sp LIZLID \tx e bətuʔ pandi amnesia d͡ʒoa weʔᵃ. \mb e bətuʔ pandi amnesia d͡ʒoa weʔ -ᵃ \ge EXCL from stupid amnesia also by -A \fti amnesia jadinya..

\ref TPN-20130923-LID.495 \recid 150202143414785094322216 \start 0:14:33.405 \end 0:14:34.71 \sp LIZLID \tx adu ubeʔᵃ daʔ giŋ neh niŋ. \mb adu ubeʔ -ᵃ daʔ giŋ neh niŋ \ge exist medicine -A NEG again this TRU.older.sister \fti tidak ada obatnya lagi.

\ref TPN-20130923-LID.496 \recid 150202143414835232333139 \start 0:14:35.62 \end 0:14:35.93 \sp SARLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.497 \recid 150202143414673218432021 \start 0:14:37.025 \end 0:14:39.785 \sp SARLID \tx tah poman d͡ʒadiᵃ yona, tah poman d͡ʒadiᵃ, tuŋ lah bo səbut neh. \mb tah poman d͡ʒadi -ᵃ yona tah poman d͡ʒadi -ᵃ tuŋ lah bo səbut neh \ge don't.know how become.A -A Yona don't.know how become.A -A that LAH 1 talk NEH \fti entah gimana jadinya Yona.

\ref TPN-20130923-LID.498 \recid 150202143414117403193004 \start 0:14:39.908 \end 0:14:40.398 \sp SARLID \tx ambo. \mb ambo \ge 1 \fti aku.

\ref TPN-20130923-LID.499 \recid 150202143415416539030242 \start 0:14:39.91 \end 0:14:40.685 \sp LIZLID \tx induʔᵃ neh. \mb induʔ -ᵃ neh \ge mother -A NEH \fti ibunya.

\ref TPN-20130923-LID.500 \recid 150202143415943387105082 \start 0:14:40.98 \end 0:14:43.46 \sp LIZLID \tx ey, kəlaʔ induʔᵃ neh tido dumah sasoɣaŋ niŋ. \mb ey kəlaʔ induʔ -ᵃ neh tido dumah sa- s- uɣaŋ niŋ \ge EXCL later mother -A this sleep LOC.house SA- S- person TRU.older.sister \fti nanti ibu nya tidur dirumah sendirian.

\ref TPN-20130923-LID.501 \recid 150202143415210938250692 \start 0:14:43.85 \end 0:14:46.725 \sp LIZLID \tx e lah meŋhayal d͡ʒoa induʔᵃ, lah lain la terd͡ʒadiŋ ɲudah niŋ. \mb e lah meŋ- hayal d͡ʒoa induʔ -ᵃ lah lain la ter- d͡ʒadiŋ ɲ- sudah niŋ \ge EXCL PAST MENG- imagination also mother -A PAST other PAST TER- become N- PFCT TRU.older.sister \fti nanti ibunya menghayal, lain pula yang terjadi.

\ref TPN-20130923-LID.502 \recid 150202143415715635795657 \start 0:14:47.56 \end 0:14:49.43 \sp SARLID \tx yu, tuŋ lah, maʔ.gaeʔ mənoaŋ kiyun. \mb yu tuŋ lah maʔ.gaeʔ mənoaŋ kiyun \ge yes that LAH grandmother stay there \fti iya, nenek tinggal di situ.

\ref TPN-20130923-LID.503 \recid 150202143415439033078588 \start 0:14:49.795 \end 0:14:50.525 \sp LIZLID \tx maʔ.gaeʔ mudiʔ? \mb maʔ.gaeʔ mudiʔ \ge grandmother Mudiq \fti nenek Mudik?

\ref TPN-20130923-LID.504 \recid 150202143415827712722866 \start 0:14:52.83 \end 0:14:54.325 \sp LIZLID \tx diŋ liɲua diŋkawan neh niŋ. \mb d͡ʒadiŋ liɲua diŋ- kawan neh niŋ \ge become right DING- friend NEH TRU.older.sister \fti harus ditemani.

\ref TPN-20130923-LID.505 \recid 150202143415292918633576 \start 0:14:54.765 \end 0:14:55.62 \sp LIZLID \tx koʔ daʔ aduᵃ. \mb koʔ daʔ adu -ᵃ \ge TOP NEG exist -A \fti kalau tidak ada.

\ref TPN-20130923-LID.506 \recid 150202143415233214397216 \start 0:14:54.765 \end 0:14:57.525 \sp SARLID \tx seandayɲu adu diŋ kalimatan. \mb se- anday- ɲu adu diŋ kalimatan \ge SE- if- NYA exist LOC Kalimantan \fti seandainya ada di Kalimanta.

\ref TPN-20130923-LID.507 \recid 150202143415445686304755 \start 0:14:57.79 \end 0:14:59.07 \sp SARLID \tx daʔ ndaʔ ɲu baliʔ. \mb daʔ ndaʔ ɲu baliʔ \ge NEG want 3 return \fti dia tidak mau pulang.

\ref TPN-20130923-LID.508 \recid 150202143415985332028613 \start 0:14:59.78 \end 0:15:01.415 \sp SARLID \tx tuŋ keluwarga ka berusaha. \mb tuŋ keluwarga ka ber- usaha \ge that family this BER- work \fti keluarganya berusaha.

\ref TPN-20130923-LID.509 \recid 150202143415416957208420 \start 0:15:01.63 \end 0:15:01.99 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.510 \recid 150202143415402343488065 \start 0:15:02.015 \end 0:15:03.825 \sp SARLID \tx tuŋ lah ŋaduŋ gua ka ndoaŋ dərom. \mb tuŋ lah ŋ- kaduŋ gua ka ndoaŋ dərom \ge that PAST N- report also to grandfather Drom \fti itu sudah mengadu juga ke kakek Drom.

\ref TPN-20130923-LID.511 \recid 150202143415147047713864 \start 0:15:03.99 \end 0:15:04.46 \sp LIZLID \tx iyu yu. \mb iyu yu \ge yes yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.512 \recid 150202143415543670032824 \start 0:15:04.92 \end 0:15:05.765 \sp SARLID \tx keʔ mamaʔ ɲu. \mb dəkeʔ mamaʔ ɲu \ge near maternal.uncle 3 \fti sama om dia.

\ref TPN-20130923-LID.513 \recid 150202143415734193386695 \start 0:15:05.785 \end 0:15:06.66 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔɲu. \mb ket͡ʃeʔ- ɲu \ge talk- NYA \fti katanya.

\ref TPN-20130923-LID.514 \recid 150202143415986848669870 \start 0:15:07.955 \end 0:15:11.025 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔ ɲu, arus ɲiap kepeaŋ sapuluh d͡ʒuta. \mb ket͡ʃeʔ ɲu arus ɲ- siap kepeaŋ sa- puluh d͡ʒuta \ge talk 3 should N- ready money SA- ten million \fti kata dia, harus menyiap uang sepuluh juta.

\ref TPN-20130923-LID.515 \recid 150202143415105895877210 \start 0:15:11.05 \end 0:15:12.165 \sp LIZLID \tx duwu kaliŋ naiʔ pasawat neh. \mb duwu kaliŋ naiʔ pasawat neh \ge two time go.up air.plane NEH \fti dua kali naik pesawat.

\ref TPN-20130923-LID.516 \recid 150202143415690189618802 \start 0:15:12.24 \end 0:15:13.7 \sp SARLID \tx paiŋ ka kalimatan. \mb paiŋ ka kalimatan \ge go to Kalimantan \fti pergi ke Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.517 \recid 150202143415734715952257 \start 0:15:13.735 \end 0:15:15.195 \sp LIZLID \tx duwu kaliŋ naiʔ pasawat neh, salah muŋ. \mb duwu kaliŋ naiʔ pasawat neh salah kamuŋ \ge two time go.up air.plane NEH why 2 \fti dua kali naik pesawat.

\ref TPN-20130923-LID.518 \recid 150202143415608140863058 \start 0:15:14.663 \end 0:15:15.613 \sp SARLID \tx ituŋ bo ket͡ʃeʔ. \mb ituŋ bo ket͡ʃeʔ \ge that 1 talk \fti aku bilang.

\ref TPN-20130923-LID.519 \recid 150202143415471194690838 \start 0:15:15.63 \end 0:15:19.005 \sp SARLID \tx kalaw bo tiŋuʔ t͡ʃaroᵃ kiniŋ, mukin mukin nian daʔ za. \mb kalaw bo tiŋuʔ t͡ʃaro -ᵃ kiniŋ mukin mukin nian daʔ za \ge TOP 1 see manner -A now possible possible NIAN NEG TRU.Liza \fti kalau aku lihat caranya sekarang, mungkin tidak Za.

\ref TPN-20130923-LID.520 \recid 150202143415355823027342 \start 0:15:19.015 \end 0:15:19.27 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.521 \recid 150202143415811009217192 \start 0:15:19.755 \end 0:15:21.39 \sp SARLID \tx iɲu ka ah, naiʔ pasawat. \mb iɲu ka ah naiʔ pasawat \ge 3 this AH go.up air.plane \fti dia naik pesawat.

\ref TPN-20130923-LID.522 \recid 150202143415364111138274 \start 0:15:21.715 \end 0:15:23.07 \sp SARLID \tx ka d͡ʒakarta. \mb ka d͡ʒakarta \ge to Jakarta \fti ke Jakarta.

\ref TPN-20130923-LID.523 \recid 150202143415799756948043 \start 0:15:23.62 \end 0:15:26.21 \sp SARLID \tx daɣiŋ d͡ʒakarta pat͡ʃar tuŋ nuŋguŋ. \mb daɣiŋ d͡ʒakarta pat͡ʃar tuŋ n- tuŋguŋ \ge from Jakarta boy.or.girlfriend that N- wait \fti dari Jakarta pacarnya menunggu.

\ref TPN-20130923-LID.524 \recid 150202143415708648007502 \start 0:15:26.25 \end 0:15:27.88 \sp SARLID \tx daɣiŋ d͡ʒakarta ka kalimatan. \mb daɣiŋ d͡ʒakarta ka kalimatan \ge from Jakarta to Kalimantan \fti dari jakarta ke Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.525 \recid 150202143415660068756900 \start 0:15:29.115 \end 0:15:30.09 \sp SARLID \tx me tuŋ mukin. \mb me tuŋ mukin \ge like that possible \fti mungkin itu.

\ref TPN-20130923-LID.526 \recid 150202143415263180954987 \start 0:15:30.28 \end 0:15:31.34 \sp LIZLID \tx bisa d͡ʒadiŋ neh niŋ. \mb bisa d͡ʒadiŋ neh niŋ \ge can become NEH TRU.older.sister \fti bisa jadi kak.

\ref TPN-20130923-LID.527 \recid 150202143415550448461574 \start 0:15:31.95 \end 0:15:32.18 \sp SARLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.528 \recid 150202143415542590598761 \start 0:15:33.635 \end 0:15:35.125 \sp LIZLID \tx bisa d͡ʒadiŋ kalaw me tuŋ neh niŋ. \mb bisa d͡ʒadiŋ kalaw me tuŋ neh niŋ \ge can become TOP like that NEH TRU.older.sister \fti bisa jadi kalau seperti itu.

\ref TPN-20130923-LID.529 \recid 150202143415638869590218 \start 0:15:36.14 \end 0:15:38.385 \sp SARLID \tx sapay a salamat neh ŋet͡ʃeʔᵃ ah. \mb sapay a salamat neh ŋ- ket͡ʃeʔ -ᵃ ah \ge arrive FILL Salamat this N- talk -A AH \fti Salamat bilang.

\ref TPN-20130923-LID.530 \recid 150202143415835068409935 \start 0:15:38.68 \end 0:15:38.91 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.531 \recid 150202143415157052707206 \start 0:15:38.985 \end 0:15:41.38 \sp SARLID \tx "kalaw yu yona barakeʔ soɣaŋ-soɣaŋ teʔ. \mb kalaw yu yona ba- rakeʔ s- uɣaŋ- s- uɣaŋ eteʔ \ge TOP yes Yona BA- go S- person- S- person aunt \fti kalau memang Yona berangkat sendiri.

\ref TPN-20130923-LID.532 \recid 150202143415513480703345 \start 0:15:42.195 \end 0:15:45.16 \sp SARLID \tx "daʔ bo yakin saratus parsen yona sapay ka ka ka". \mb daʔ bo yakin sa- ratus parsen yona sapay ka ka ka \ge NEG 1 convinced SA- hundred percent Yona arrive this this this \fti "aku tidak yakin seratus persen Yona sampai".

\ref TPN-20130923-LID.533 \recid 150202143415867564427851 \start 0:15:45.373 \end 0:15:46.628 \sp LIZLID \tx ka kalimatan daʔ. \mb ka kalimatan daʔ \ge to Kalimantan NEG \fti ke Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.534 \recid 150202143415940887612336 \start 0:15:45.38 \end 0:15:45.74 \sp SARLID \tx ka. \mb ka \ge this \fti ini.

\ref TPN-20130923-LID.535 \recid 150202143416980681591154 \start 0:15:46.615 \end 0:15:47.525 \sp SARLID \tx kalimatan ka daʔ. \mb kalimatan ka daʔ \ge Kalimantan this NEG \fti Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.536 \recid 150202143416512431096704 \start 0:15:47.765 \end 0:15:49.15 \sp LIZLID \tx manu nan diŋtəpeʔ duluŋ. \mb manu nan diŋ- təpeʔ duluŋ \ge which REL DING- place before \fti kemana tempat yang dia tempati..

\ref TPN-20130923-LID.537 \recid 150202143416206329190917 \start 0:15:49.165 \end 0:15:51.54 \sp LIZLID \tx sat͡ʃədiʔ-t͡ʃədiʔ uɣaŋ, aŋgaw gua duluŋ. \mb sa- t͡ʃədiʔ ~ t͡ʃədiʔ uɣaŋ aŋgaw gua duluŋ \ge SA- educated ~ educated person hesitant also before \fti secerdas-cerdas orang, pasri ragu.

\ref TPN-20130923-LID.538 \recid 150202143416463651038333 \start 0:15:52.055 \end 0:15:54.985 \sp LIZLID \tx ket͡ʃuawliŋ kepeaŋ bad͡ʒuta diŋsakuŋ, bisa gua hotel diŋt͡ʃaɣiŋ. \mb ket͡ʃualiŋ kepeaŋ ba- d͡ʒuta diŋ- sakuŋ bisa gua hotel diŋ- t͡ʃaɣiŋ \ge except money BA- million DING- pocket can also hotel DING- look.for \fti kecuali ada uang berjuta di saku, bisa juga hotel di cari.

\ref TPN-20130923-LID.539 \recid 150202143416746424959692 \start 0:15:55.335 \end 0:15:57.47 \sp SARLID \tx "idaʔ kamukin daʔ, kepeaŋ sadu tuŋ daʔ t͡ʃukup". \mb idaʔ ka- mukin daʔ kepeaŋ sadu tuŋ daʔ t͡ʃukup \ge NEG KA- possible NEG money enough that NEG enough \fti "tidak mungkin, uang sebanyak itu tidak cukup".

\ref TPN-20130923-LID.540 \recid 150202143416958900355779 \start 0:15:57.48 \end 0:15:59.835 \sp SARLID \tx "daʔ kamukin daʔ teʔ kalaw daʔ aduᵃ uɣaŋ nan mawoʔᵃ" t͡ʃeʔᵃ. \mb daʔ ka- mukin daʔ eteʔ kalaw daʔ adu -ᵃ uɣaŋ nan m- bawoʔ -ᵃ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge NEG KA- possible NEG aunt TOP NEG exist -A person REL N- bring -A say -A \fti "tidak mungkin tante, kalau tidak ada orang yang membawanya" katanya.

\ref TPN-20130923-LID.541 \recid 150202143416999916236706 \start 0:15:59.84 \end 0:16:00.28 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.542 \recid 150202143416357649333821 \start 0:16:02.495 \end 0:16:04.495 \sp SARLID \tx d͡ʒaŋan-d͡ʒaŋan ɲu kalimatan teda tiŋgaᵃ. \mb d͡ʒaŋan ~ d͡ʒaŋan ɲu kalimatan teda tiŋga -ᵃ \ge with ~ with 3 Kalimantan NEG stay -A \fti jangan-jangan dia tidak di Kalimantan tinggalnya..

\ref TPN-20130923-LID.543 \recid 150202143416883874304265 \start 0:16:05.6 \end 0:16:06.19 \sp SARLID \tx ka pula ka. \mb ka pula ka \ge this furthermore to \fti seperti ini.

\ref TPN-20130923-LID.544 \recid 150202143416763593509699 \start 0:16:07.845 \end 0:16:10.11 \sp SARLID \tx waʔ leh ɲu pernah lum paiŋ kiyun. \mb waʔ d͡ʒəleh ɲu pernah lum paiŋ kiyun \ge 1PL clear 3 ever not.yet go there \fti dia belum pernah ke situ.

\ref TPN-20130923-LID.545 \recid 150202143416474243353306 \start 0:16:10.75 \end 0:16:12.395 \sp SARLID \tx səbut kalimatan weʔ pat͡ʃarᵃ neh laʔ. \mb səbut kalimatan weʔ pat͡ʃar -ᵃ neh laʔ \ge talk Kalimantan by boy.or.girlfriend -A NEH later \fti pacarnya bilang Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.546 \recid 150202143416937530337412 \start 0:16:12.41 \end 0:16:13.445 \sp LIZLID \tx kalimatan kalia. \mb kalimatan kalia \ge Kalimantan direct \fti sudah percaya kalau itu Kalimantan.

\ref TPN-20130923-LID.547 \recid 150202143416406485460837 \start 0:16:13.45 \end 0:16:14.265 \sp SARLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge EXCL that \fti terus.

\ref TPN-20130923-LID.548 \recid 150202143416510481468541 \start 0:16:15.555 \end 0:16:17.38 \sp LIZLID \tx a poman t͡ʃaroᵃ naʔ t͡ʃaɣiᵃ mode tuŋ neh niŋ? \mb a poman t͡ʃaro -ᵃ naʔ t͡ʃaɣi -ᵃ mode tuŋ neh niŋ \ge FILL how manner -A want look.for.A -A from that NEH TRU.older.sister \fti kalau seperti itu gimana cara mau carinya kak?

\ref TPN-20130923-LID.549 \recid 150202143416536845549288 \start 0:16:18.285 \end 0:16:19.68 \sp LIZLID \tx aduᵃ lum telpon salamat giŋ? \mb adu -ᵃ lum telpon salamat giŋ \ge exist -A not.yet call Salamat again \fti Selamat belum nelpon?

\ref TPN-20130923-LID.550 \recid 150202143416429338288167 \start 0:16:19.835 \end 0:16:20.555 \sp SARLID \tx aduᵃ lum. \mb adu -ᵃ lum \ge exist -A not.yet \fti belum ada.

\ref TPN-20130923-LID.551 \recid 150202143416425111976684 \start 0:16:20.58 \end 0:16:21.425 \sp SARLID \tx piŋ malam ka nelpon. \mb piŋ malam ka nelpon \ge edge night this call \fti tadi malam dia nelpon.

\ref TPN-20130923-LID.552 \recid 150202143416975909409065 \start 0:16:21.43 \end 0:16:23.13 \sp SARLID \tx tuŋ lah ɲuᵃ, kiniŋ usaha ɲu t͡ʃaɣiᵃ gua. \mb tuŋ lah ɲu -ᵃ kiniŋ usaha ɲu t͡ʃaɣi -ᵃ gua \ge that LAH 3 -A now work 3 look.for.A -A also \fti itu lah, sekarang dia usaha mencarinya.

\ref TPN-20130923-LID.553 \recid 150202143416756090448237 \start 0:16:23.43 \end 0:16:23.82 \sp LIZLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.554 \recid 150202143416693481133505 \start 0:16:24.665 \end 0:16:25.63 \sp SARLID \tx a kalaw. \mb a kalaw \ge EXCL TOP \fti kalau.

\ref TPN-20130923-LID.555 \recid 150202143416434430565917 \start 0:16:25.705 \end 0:16:28.205 \sp SARLID \tx tuŋ lah, kalaw tauŋ ɲu kepastian ɲu kiyun. \mb tuŋ lah kalaw tauŋ ɲu ke- pasti -an ɲu kiyun \ge that LAH TOP know 3 KE- sure -AN 3 there \fti kalau memang ada kepastian dia situ.

\ref TPN-20130923-LID.556 \recid 150202143416640121349924 \start 0:16:28.233 \end 0:16:28.573 \sp SARLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti itu.

\ref TPN-20130923-LID.557 \recid 150202143416311397167760 \start 0:16:28.99 \end 0:16:31.845 \sp SARLID \tx tapiŋ kalaw pastiŋ ɲu idup tuŋ lah pastiŋ, esʔemʔes lah adu masuʔ. \mb tapiŋ kalaw pastiŋ ɲu idup tuŋ lah pastiŋ esʔemʔes lah adu masuʔ \ge but TOP sure 3 live that PAST sure SMS PAST exist go.in \fti kalau dia masih hidup pasti sudah ada SMS sari dia.

\ref TPN-20130923-LID.558 \recid 150202143416563886058842 \start 0:16:32.02 \end 0:16:32.45 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.559 \recid 150202143416764032029499 \start 0:16:34.625 \end 0:16:37.445 \sp LIZLID \tx tuŋ telpon diŋlat͡ʃaʔ daʔ aduᵃ giŋ, diŋtelpon yeh. \mb tuŋ telpon diŋ- lat͡ʃaʔ daʔ adu -ᵃ giŋ diŋ- telpon yeh \ge that call DING- track NEG exist -A again DING- call YEH \fti dilacak tidak ada lagi.

\ref TPN-20130923-LID.560 \recid 150202143416909586860098 \start 0:16:38.03 \end 0:16:39.45 \sp SARLID \tx iɲu daʔ mukaʔ ternet daʔ giŋ. \mb iɲu daʔ m- bukaʔ ternet daʔ giŋ \ge 3 NEG N- open internet NEG again \fti dia tidak membukak internet lagi.

\ref TPN-20130923-LID.561 \recid 150202143416627167544373 \start 0:16:39.465 \end 0:16:40.45 \sp SARLID \tx poman t͡ʃaroᵃ malat͡ʃaʔᵃ? \mb poman t͡ʃaro -ᵃ ma- lat͡ʃaʔ -ᵃ \ge how manner -A MA- track -A \fti gimana cara melacaknya?

\ref TPN-20130923-LID.562 \recid 150202143416139527974929 \start 0:16:41.065 \end 0:16:42.79 \sp SARLID \tx t͡ʃiyeʔ giŋ diŋtelpon daʔ sapay. \mb t͡ʃiyeʔ giŋ diŋ- telpon daʔ sapay \ge one again DING- call NEG arrive \fti tidak masuk di telpon.

\ref TPN-20130923-LID.563 \recid 150202143416419983011763 \start 0:16:42.8 \end 0:16:47.075 \sp SARLID \tx malam tadiŋ nelpon, d͡ʒam satuŋ malam nelpon iɲu, daʔ aktif-aktif telpon daʔ. \mb malam tadiŋ nelpon d͡ʒam satuŋ malam nelpon iɲu daʔ aktif ~ aktif telpon daʔ \ge night earlier call hour one night call 3 NEG active ~ active call DAK \fti jam satu tadi malam nelpon dia tidak aktif-aktif.

\ref TPN-20130923-LID.564 \recid 150202143416227795776352 \start 0:16:47.23 \end 0:16:48.3 \sp LIZLID \tx plat la ɲu ŋidupᵃ. \mb plat la ɲu ŋ- idup -ᵃ \ge NEG PAST 3 N- live -A \fti tidak mukin dia hidupkan telponnya.

\ref TPN-20130923-LID.565 \recid 150202143416218203934561 \start 0:16:49.62 \end 0:16:51.25 \sp SARLID \tx amut paŋay budaʔ neh aram. \mb amut paŋay budaʔ neh aram \ge very character child this ARAM \fti keterlaluan perangai anak ini.

\ref TPN-20130923-LID.566 \recid 150202143416711262244311 \start 0:16:52.065 \end 0:16:53.885 \sp LIZLID \tx tuŋ babayo uɣaŋ tetenaŋ salaut niŋ. \mb tuŋ ba- bayo uɣaŋ te- tenaŋ salaut niŋ \ge that BA- danger person PART.calm- calm Silaut TRU.older.sister \fti berbahaya orang tenang-tenang silaut kak. \nt tenang-tenang Silaut maksudnya adalah di lihat dari luar tenang, tapi kalau di dalam menjadi-jadi.

\ref TPN-20130923-LID.567 \recid 150202143417959348652231 \start 0:16:54.13 \end 0:16:54.65 \sp SARLID \tx amut. \mb amut \ge very \fti sangat.

\ref TPN-20130923-LID.568 \recid 150202143417548923621978 \start 0:16:54.673 \end 0:16:55.718 \sp SARLID \tx noʔ d͡ʒoa. \mb noʔ d͡ʒoa \ge silent also \fti diam saja.

\ref TPN-20130923-LID.569 \recid 150202143417793653237772 \start 0:16:56.125 \end 0:16:56.92 \sp LIZLID \tx a tuŋ bo. \mb a tuŋ bo \ge FILL that 1 \fti aku.

\ref TPN-20130923-LID.570 \recid 150202143417813507356261 \start 0:16:57.99 \end 0:16:58.795 \sp LIZLID \tx noʔᵃ saŋat. \mb noʔ -ᵃ saŋat \ge silent -A very \fti terlalu diam.

\ref TPN-20130923-LID.571 \recid 150202143417471427493588 \start 0:17:02.18 \end 0:17:04.61 \sp LIZLID \tx daʔ sayaŋ keʔ induʔ namuᵃ me tuŋ daʔ neh niŋ. \mb daʔ sayaŋ dəkeʔ induʔ namu -ᵃ me tuŋ daʔ neh niŋ \ge NEG compassion near mother name -A like that NEG NEH TRU.older.sister \fti itu namanya tidak sayang sama ibu.

\ref TPN-20130923-LID.572 \recid 150202143417450107738142 \start 0:17:05.17 \end 0:17:07.01 \sp LIZLID \tx daʔ pikiᵃ baliʔ balakaŋ daʔ weʔᵃ. \mb daʔ piki -ᵃ baliʔ ba- lakaŋ daʔ weʔ -ᵃ \ge NEG think -A return BA- back NEG by -A \fti tidak pikir baik buruk olehnya.

\ref TPN-20130923-LID.573 \recid 150202143417537499304627 \start 0:17:07.885 \end 0:17:09.33 \sp LIZLID \tx anaʔ pandi waʔ ɲuɣuh t͡ʃədiʔ. \mb anaʔ pandi waʔ ɲ- suɣuh t͡ʃədiʔ \ge child stupid 1PL N- order educated \fti anak bodoh kita menyuruh dia cerdas.

\ref TPN-20130923-LID.574 \recid 150202143417704324809600 \start 0:17:09.34 \end 0:17:10.865 \sp LIZLID \tx lah t͡ʃədiʔ ka bətuʔᵃ ɲu muweʔ awaʔ. \mb lah t͡ʃədiʔ ka bətuʔ -ᵃ ɲu m- buweʔ awaʔ \ge PAST educated this from -A 3 N- make 1PL \fti sudah cerdas, seperti ini dia membalas kita.

\ref TPN-20130923-LID.575 \recid 150202143417211777149699 \start 0:17:12.085 \end 0:17:13.125 \sp LIZLID \tx a tuŋ bo. \mb a tuŋ bo \ge FILL that 1 \fti aku.

\ref TPN-20130923-LID.576 \recid 150202143417509630843670 \start 0:17:13.83 \end 0:17:14.495 \sp LIZLID \tx induʔ tuŋ ah. \mb induʔ tuŋ ah \ge mother that AH \fti ibu.

\ref TPN-20130923-LID.577 \recid 150202143417347530582966 \start 0:17:15.26 \end 0:17:16.05 \sp LIZLID \tx e maʔ oy. \mb e maʔ oy \ge EXCL TRU.mother EXCL \fti ibu.

\ref TPN-20130923-LID.578 \recid 150202143417231070858333 \start 0:17:17.605 \end 0:17:19.335 \sp LIZLID \tx ɲu masuʔ gad͡ʒiŋ kard͡ʒo induʔᵃ neh daʔ niŋ? \mb ɲu masuʔ gad͡ʒiŋ kard͡ʒo induʔ -ᵃ neh daʔ niŋ \ge 3 go.in worker work mother -A NEH NEG TRU.older.sister \fti ibunya buruh kan kak?

\ref TPN-20130923-LID.579 \recid 150202143417164106657495 \start 0:17:18.985 \end 0:17:20.745 \sp SARLID \tx tuŋ sapay ket͡ʃeʔ teʔ yar ɲəbut keʔ ambo ah. \mb tuŋ sapay ket͡ʃeʔ eteʔ yar ɲ- səbut dəkeʔ ambo ah \ge that arrive talk aunt TRU.Niar N- talk near 1 AH \fti tante Niar bilang sama aku.

\ref TPN-20130923-LID.580 \recid 150202143417606660721636 \start 0:17:21.62 \end 0:17:24.505 \sp SARLID \tx ɲu kan, satiyoʔ ŋadap palad͡ʒaran tuŋ paluᵃ sakit. \mb ɲu kan sa- tiyoʔ ŋ- adap pa- l- ad͡ʒar -an tuŋ palu -ᵃ sakit \ge 3 KAN SA- every N- turn PA- L- teach -AN that head -A hurt \fti tiap hari belajar kepalanya sakit.

\ref TPN-20130923-LID.581 \recid 150202143417690585952903 \start 0:17:25.43 \end 0:17:26.365 \sp LIZLID \tx sətres ɲu. \mb sətres ɲu \ge stress 3 \fti dia setres.

\ref TPN-20130923-LID.582 \recid 150202143417371733454940 \start 0:17:25.73 \end 0:17:26.375 \sp SARLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130923-LID.583 \recid 150202143417451731477910 \start 0:17:26.6 \end 0:17:28.82 \sp SARLID \tx "kalaw seandayɲu kaban lum təloʔ yona". \mb kalaw se- anday- ɲu kaban lum təloʔ yona \ge TOP SE- if- NYA 2 not.yet able Yona \fti "Yona, kalau seandainya kamu belum kuat".

\ref TPN-20130923-LID.584 \recid 150202143417218935516709 \start 0:17:30.045 \end 0:17:32.25 \sp SARLID \tx "istirahat lah utuʔ kuliyah duluŋ". \mb istirahat lah utuʔ kuliyah duluŋ \ge rest LAH for university.class before \fti "istirahat dulu".

\ref TPN-20130923-LID.585 \recid 150202143417912167648923 \start 0:17:32.45 \end 0:17:32.855 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130923-LID.586 \recid 150202143417705634642484 \start 0:17:34 \end 0:17:36.525 \sp SARLID \tx a iɲu ŋet͡ʃeʔ təloʔ gua. \mb a iɲu ŋ- ket͡ʃeʔ təloʔ gua \ge FILL 3 N- talk able also \fti dia masih bilang kuat.

\ref TPN-20130923-LID.587 \recid 150202143417755814867605 \start 0:17:37.045 \end 0:17:38.235 \sp SARLID \tx makoɲu namua. \mb mako- ɲu namua \ge then- NYA what \fti makanya.

\ref TPN-20130923-LID.588 \recid 150202143417534952812455 \start 0:17:38.785 \end 0:17:39.64 \sp SARLID \tx kuliyah gua ɲu. \mb kuliyah gua ɲu \ge university.class also 3 \fti dia masih kuliah.

\ref TPN-20130923-LID.589 \recid 150202143417219600949715 \start 0:17:40.18 \end 0:17:41.365 \sp SARLID \tx diŋagihᵃ kepeaŋ weʔ teʔ yar. \mb diŋ- agih -ᵃ kepeaŋ weʔ eteʔ yar \ge DING- give -A money by aunt TRU.Niar \fti dikasih uang oleh tante Niar.

\ref TPN-20130923-LID.590 \recid 150202143417689065856625 \start 0:17:41.69 \end 0:17:44.45 \sp SARLID \tx pətaŋ ka maiy semester, tauŋ-tauŋ ɲu ilaŋ me tuŋ ah. \mb pətaŋ ka m- baiy semester tauŋ ~ tauŋ ɲu hilaŋ me tuŋ ah \ge yesterday this N- pay semester know ~ know 3 disappear like that AH \fti kemaren dia membayar semester, tau-tau dia hilang.

\ref TPN-20130923-LID.591 \recid 150202143418990105183002 \start 0:17:47.49 \end 0:17:49.305 \sp LIZLID \tx namua kəndaʔ waʔ daʔ talatar. \mb namua kəndaʔ waʔ daʔ ta- latar \ge what want 1PL NEG TA- neglect \fti apa keinginan kita tidak terlantar.

\ref TPN-20130923-LID.592 \recid 150202143418844011942948 \start 0:17:50.635 \end 0:17:54.29 \sp LIZLID \tx paɣah sənaŋ ɲu yakuaᵃ neh, niŋ niar masuʔ, niŋ rat masuʔ, ka daɣiŋ induʔ. \mb paɣah sənaŋ ɲu yakua -ᵃ neh niŋ niar masuʔ niŋ rat masuʔ ka daɣiŋ induʔ \ge very enjoy 3 should -A NEH TRU.older.sister Niar go.in TRU.older.sister Rat go.in this from mother \fti seharusnya dia sangat senang, kak Niar , kak Rat masuk dan ibunya ngasih uang.

\ref TPN-20130923-LID.593 \recid 150202143418220014271838 \start 0:17:54.725 \end 0:17:55.165 \sp SARLID \tx a tuŋ lah. \mb a tuŋ lah \ge EXCL that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130923-LID.594 \recid 150202143418728228028117 \start 0:17:55.93 \end 0:17:57.06 \sp LIZLID \tx a tuŋ bo. \mb a tuŋ bo \ge EXCL that 1 \fti aku.

\ref TPN-20130923-LID.595 \recid 150202143418432339214859 \start 0:17:57.43 \end 0:18:00.6 \sp LIZLID \tx awaʔ babapaʔ d͡ʒoa kiniŋ ka niŋ, payah waʔ sakola niŋ. \mb awaʔ ba- bapaʔ d͡ʒoa kiniŋ ka niŋ payah waʔ sakola niŋ \ge 1PL BA- TRU.father also now this TRU.older.sister difficult 1PL school TRU.older.sister \fti kita yang punya ayah saja sekarang, susah kita untuk sekolah.

\ref TPN-20130923-LID.596 \recid 150202143418108253719145 \start 0:18:01.4 \end 0:18:03.48 \sp LIZLID \tx pu mode ka, searusɲu basukur. \mb apu mode ka se- arus- ɲu ba- sukur \ge what from this SE- should- NYA BA- thank.God \fti seharusnya bersukur.

\ref TPN-20130923-LID.597 \recid 150202143418785521771618 \start 0:18:03.545 \end 0:18:05.27 \sp LIZLID \tx kalaw iyu sayaŋ ka induʔ, iŋin membahagiakan induʔ. \mb kalaw iyu sayaŋ ka induʔ iŋin mem- bahagia- kan induʔ \ge TOP yes compassion to mother want MEM- happy- KAN mother \fti kalau iya sayang sama ibu, ingin membahagiakan ibu.

\ref TPN-20130923-LID.598 \recid 150202143418484738150704 \start 0:18:05.48 \end 0:18:06.585 \sp LIZLID \tx serius lah awaʔ kuliyah. \mb serius lah awaʔ kuliyah \ge serious just 1PL university.class \fti serius kuliah.

\ref TPN-20130923-LID.599 \recid 150202143418934813488506 \start 0:18:07.03 \end 0:18:07.88 \sp LIZLID \tx serius awaʔ sakola. \mb serius awaʔ sakola \ge serious 1PL school \fti serius sekolah.

\ref TPN-20130923-LID.600 \recid 150202143418242722597252 \start 0:18:08.495 \end 0:18:10.835 \sp LIZLID \tx waʔ ka naʔ d͡ʒadiŋ kabupaten, ɲu tuŋ daʔ sapay. \mb waʔ ka naʔ d͡ʒadiŋ kabupaten ɲu tuŋ daʔ sapay \ge 1PL this want become regency 3 that NEG arrive \fti kita mau jadi kabupaten.

\ref TPN-20130923-LID.601 \recid 150202143418387617793026 \start 0:18:10.945 \end 0:18:13.795 \sp LIZLID \tx sabəna neh niŋ ah, paŋəna ku(liyah) sakola daʔ aduᵃ neh niŋ. \mb sa- bəna neh niŋ ah paŋəna kuliyah sakola daʔ adu -ᵃ neh niŋ \ge SA- true NEH TRU.older.sister AH think university.class school NEG exist -A NEH TRU.older.sister \fti sebenar pikiran untuk kuliah tidak ada.

\ref TPN-20130923-LID.602 \recid 150202143418295959093095 \start 0:18:14.065 \end 0:18:15.58 \sp LIZLID \tx namun waʔ səbut pəray laʔ niŋ ah. \mb namun waʔ səbut pəray laʔ niŋ ah \ge however 1PL talk stop later TRU.older.sister AH \fti kalau kita bilang berhenti.

\ref TPN-20130923-LID.603 \recid 150202143418990803386316 \start 0:18:15.77 \end 0:18:17.76 \sp LIZLID \tx ka miki kepeaŋ induʔ kət͡ʃiʔ ka lah abih. \mb ka m- piki kepeaŋ induʔ kət͡ʃiʔ ka lah abih \ge this N- think money mother small this LAH finished \fti ini mikir uang ibu kecil sudah habis. \nt induk kcik maksudnya adalah saudara perempuan ibu yang kecil.

\ref TPN-20130923-LID.604 \recid 150202143418999517001210 \start 0:18:18.45 \end 0:18:19.325 \sp LIZLID \tx tuŋ la giŋ neh niŋ. \mb tuŋ la giŋ neh niŋ \ge that PAST again NEH TRU.older.sister \fti seperti itu.

\ref TPN-20130923-LID.605 \recid 150202143418111418889649 \start 0:18:19.4 \end 0:18:20.025 \sp SARLID \tx yu tepua. \mb yu tepua \ge yes possible \fti mungkin iya.

\ref TPN-20130923-LID.606 \recid 150202143418478877393249 \start 0:18:20.485 \end 0:18:22.76 \sp LIZLID \tx a d͡ʒiwa ka daʔ aduᵃ sabənaᵃ ka niŋ. \mb a d͡ʒiwa ka daʔ adu -ᵃ sa- bəna -ᵃ ka niŋ \ge EXCL soul this NEG exist -A SA- true -A this TRU.older.sister \fti sebenarnya keinginannya tidak ada.

\ref TPN-20130923-LID.607 \recid 150202143418987263272748 \start 0:18:23.355 \end 0:18:24.245 \sp LIZLID \tx tuŋ sabənaᵃ. \mb tuŋ sa- bəna -ᵃ \ge that SA- true -A \fti sebenarnya.

\ref TPN-20130923-LID.608 \recid 150202143418102836611215 \start 0:18:25.955 \end 0:18:26.97 \sp LIZLID \tx ibu-ibu niŋuʔ induʔᵃ. \mb ibu ~ ibu n- tiŋuʔ induʔ -ᵃ \ge piety ~ piety N- see mother -A \fti hiba melihat ibunya.

\ref TPN-20130923-LID.609 \recid 150202143418701515377964 \start 0:18:27.02 \end 0:18:28.415 \sp LIZLID \tx pu ibu-ibu la niŋuʔ induʔ mode tuŋ? \mb apu ibu ~ ibu la n- tiŋuʔ induʔ mode tuŋ \ge what piety ~ piety LA N- see mother from that \fti kenapa kita harus hiba melihat ibunya seperti itu?

\ref TPN-20130923-LID.610 \recid 150202143418193347257794 \start 0:18:28.42 \end 0:18:29.59 \sp LIZLID \tx bahagia lah weʔ yakuaᵃ. \mb bahagia lah weʔ yakua -ᵃ \ge happy LAH WEQ should -A \fti seharusnya dibahagiakan.

\ref TPN-20130923-LID.611 \recid 150202143418384029913926 \start 0:18:30.645 \end 0:18:31.66 \sp LIZLID \tx sənaŋ hatiŋ induʔ tuŋ. \mb sənaŋ hatiŋ induʔ tuŋ \ge enjoy liver mother that \fti disenangkan hati ibu.

\ref TPN-20130923-LID.612 \recid 150202143418979396416990 \start 0:18:31.835 \end 0:18:34.095 \sp SARLID \tx masuʔ gad͡ʒiŋ awaʔ sakola, kuliyah weʔ uɣaŋ. \mb masuʔ gad͡ʒiŋ awaʔ sakola kuliyah weʔ uɣaŋ \ge go.in worker 1PL school university.class by person \fti orang jadi buruh untuk menyekolahkan kita.

\ref TPN-20130923-LID.613 \recid 150202143418943329565412 \start 0:18:33.643 \end 0:18:34.088 \sp LIZLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.614 \recid 150202143418359407000895 \start 0:18:34.71 \end 0:18:37.615 \sp LIZLID \tx daʔ aduᵃ daʔ neh niŋ, paŋəna naʔ sakola tuŋ nian daʔ aduᵃ. \mb daʔ adu -ᵃ daʔ neh niŋ paŋəna naʔ sakola tuŋ nian daʔ adu -ᵃ \ge NEG exist -A NEG NEH TRU.older.sister think want school that NIAN NEG exist -A \fti fikiran untuk sekolah itu tidak ada.

\ref TPN-20130923-LID.615 \recid 150202143418127488198736 \start 0:18:38.73 \end 0:18:41.285 \sp LIZLID \tx ɲu tuŋ pula, ɲəbut tərus təɣaŋ daʔ pula ka, ɲu daʔ baniŋ. \mb ɲu tuŋ pula ɲ- səbut tərus təɣaŋ daʔ pula ka ɲu daʔ baniŋ \ge 3 that furthermore N- talk continue bright NEG furthermore this 3 NEG brave \fti itu lah, dia tidak pula berani bilangterus terang.

\ref TPN-20130923-LID.616 \recid 150202143418804740686015 \start 0:18:41.735 \end 0:18:43.27 \sp LIZLID \tx kepeaŋ induʔ kət͡ʃiʔ ka lah baɲaʔ la abih. \mb kepeaŋ induʔ kət͡ʃiʔ ka lah baɲaʔ la abih \ge money mother small this PAST a.lot PAST finished \fti uang ibu kecil sudah banyak habis.

\ref TPN-20130923-LID.617 \recid 150202143418700479205417 \start 0:18:44.16 \end 0:18:44.525 \sp LIZLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti itu.

\ref TPN-20130923-LID.618 \recid 150202143418321243104850 \start 0:18:46.24 \end 0:18:47.685 \sp LIZLID \tx poman etoãᵃ giŋ bo. \mb poman etoã -ᵃ giŋ bo \ge how count.A -A again 1 \fti gimana lagi.

\ref TPN-20130923-LID.619 \recid 150202143419784241658448 \start 0:18:49.51 \end 0:18:52.375 \sp SARLID \tx ituŋ kiniŋ neh uɣaŋ neh susah mikiᵃ, poman t͡ʃaroᵃ. \mb ituŋ kiniŋ neh uɣaŋ neh susah m- piki -ᵃ poman t͡ʃaro -ᵃ \ge that now this person this difficult N- think -A how manner -A \fti sekarang orang susah memikirkan gimana caranya.

\ref TPN-20130923-LID.620 \recid 150202143419965984527858 \start 0:18:53.46 \end 0:18:55.5 \sp LIZLID \tx kiniŋ yu libur sa(kola) kuliyah neh daʔ. \mb kiniŋ yu libur sakola kuliyah neh daʔ \ge now yes holiday school university.class NEH NEG \fti sekarang dia libur kuliah.

\ref TPN-20130923-LID.621 \recid 150202143419714641885924 \start 0:18:56.735 \end 0:18:58.375 \sp LIZLID \tx mulay lum ɲu kuliyah neh daʔ, libur ɲu daʔ? \mb mulay lum ɲu kuliyah neh daʔ libur ɲu daʔ \ge begin not.yet 3 university.class NEH NEG holiday 3 DAK \fti dia belum mulai kuliah, libur dia?

\ref TPN-20130923-LID.622 \recid 150202143419542303538694 \start 0:18:56.743 \end 0:18:57.033 \sp SARLID \tx kiniŋ? \mb kiniŋ \ge now \fti sekarang?

\ref TPN-20130923-LID.623 \recid 150202143419859692915528 \start 0:18:59.84 \end 0:19:00.45 \sp SARLID \tx lah libur. \mb lah libur \ge PAST holiday \fti sudah libur.

\ref TPN-20130923-LID.624 \recid 150202143419207879936881 \start 0:19:01.215 \end 0:19:01.81 \sp LIZLID \tx lah libur. \mb lah libur \ge PAST holiday \fti sudah libur.

\ref TPN-20130923-LID.625 \recid 150202143419348577372450 \start 0:19:03.105 \end 0:19:05.5 \sp LIZLID \tx ituŋ lambeʔ ləkeh suʔ neh kawan lah baɲaʔ la tauᵃ. \mb ituŋ lambeʔ ləkeh suʔ neh kawan lah baɲaʔ la tau -ᵃ \ge that long.time quick tomorrow this friend PAST a.lot PAST know.A -A \fti di dalam kelas, teman sudah banayak yang tau.

\ref TPN-20130923-LID.626 \recid 150202143419874983459477 \start 0:19:07.315 \end 0:19:09.155 \sp LIZLID \tx tah anaʔ kiniŋ ka baɲaʔ nian paŋay sayan bo. \mb tah anaʔ kiniŋ ka baɲaʔ nian paŋay sayan bo \ge don't.know child now this a.lot NIAN character feel 1 \fti saya rasa, anak sekarang ini banyak perangai.

\ref TPN-20130923-LID.627 \recid 150202143419808422961271 \start 0:19:10.695 \end 0:19:12.305 \sp LIZLID \tx koʔ yona mudiʔ ka ka la buɲiᵃ daʔ niŋ. \mb koʔ yona mudiʔ ka ka la buɲi -ᵃ daʔ niŋ \ge TOP Yona Mudiq this this PAST sound.A -A NEG TRU.older.sister \fti kalau Yona Mudik.

\ref TPN-20130923-LID.628 \recid 150202143419208208458032 \start 0:19:12.98 \end 0:19:14.005 \sp LIZLID \tx iy tah lah. \mb iy tah lah \ge EXCL don't.know LAH \fti entah lah.

\ref TPN-20130923-LID.629 \recid 150202143419615989198162 \start 0:19:15.44 \end 0:19:16.92 \sp LIZLID \tx yona d͡ʒoa nan panen kiniŋ ka. \mb yona d͡ʒoa nan panen kiniŋ ka \ge Yona also REL harvest now this \fti Yona saja yang panen sekarang.

\ref TPN-20130923-LID.630 \recid 150202143419363442082609 \start 0:19:17.32 \end 0:19:19.83 \sp LIZLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20130923-LID.631 \recid 150202143419764267224026 \start 0:19:17.32 \end 0:19:19.83 \sp SARLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20130923-LID.632 \recid 150202143419194923842651 \start 0:19:20.7 \end 0:19:22.015 \sp LIZLID \tx koʔ mudiʔ ka bətuʔᵃ. \mb koʔ mudiʔ ka bətuʔ -ᵃ \ge TOP Mudiq this from -A \fti kalau di Mudik.

\ref TPN-20130923-LID.633 \recid 150202143419220747648132 \start 0:19:22.415 \end 0:19:23.435 \sp LIZLID \tx samu-samu daʔ niŋ. \mb samu ~ samu daʔ niŋ \ge with ~ with NEG TRU.older.sister \fti sama-sama.

\ref TPN-20130923-LID.634 \recid 150202143419260306812124 \start 0:19:23.6 \end 0:19:26.11 \sp LIZLID \tx samu diŋtəpuh aiy daʔ badoyaʔ potoŋan sasoɣaŋ. \mb samu diŋ- təpuh aiy daʔ ba- doyaʔ potoŋan sa- s- uɣaŋ \ge with DING- go.by water NEG BA- ripples form SA- S- person \fti sama saja, seperti melewati air yang tidak beriyak.

\ref TPN-20130923-LID.635 \recid 150202143419668985460697 \start 0:19:27.31 \end 0:19:28.345 \sp LIZLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge EXCL that \fti terus.

\ref TPN-20130923-LID.636 \recid 150202143419761890910471 \start 0:19:28.855 \end 0:19:30.38 \sp LIZLID \tx yona mudiʔ ka karepeaŋ. \mb yona mudiʔ ka karepeaŋ \ge Yona Mudiq this emaciated \fti Yona Mudik kerempeng.

\ref TPN-20130923-LID.637 \recid 150202143419307552571920 \start 0:19:30.6 \end 0:19:32.54 \sp SARLID \tx koʔ anaʔ bo lewat kand͡ʒiᵃ, ləbih budaʔ ilid neh ah. \mb koʔ anaʔ bo lewat kand͡ʒiŋ -ᵃ ləbih budaʔ ilid neh ah \ge TOP child 1 very firtatious -A more child Ilid NEH AH \fti kalau anak aku sangat genitnya, lebih-lebih Ilid.

\ref TPN-20130923-LID.638 \recid 150202143419828630234067 \start 0:19:33.005 \end 0:19:34.01 \sp SARLID \tx kand͡ʒiŋ gata.gaɣuʔ. \mb kand͡ʒiŋ gata.gaɣuʔ \ge firtatious firtatious \fti genit.

\ref TPN-20130923-LID.639 \recid 150202143419616477007325 \start 0:19:34.055 \end 0:19:35.66 \sp LIZLID \tx kalaw iɲu kand͡ʒiŋ. \mb kalaw iɲu kand͡ʒiŋ \ge TOP 3 firtatious \fti kalau dia genit.

\ref TPN-20130923-LID.640 \recid 150202143419450170277617 \start 0:19:35.81 \end 0:19:36.905 \sp LIZLID \tx daʔ gay daʔ neh niŋ. \mb daʔ gay daʔ neh niŋ \ge NEG also NEG NEH TRU.older.sister \fti tidak kak.

\ref TPN-20130923-LID.641 \recid 150202143419370043760491 \start 0:19:36.985 \end 0:19:39.225 \sp SARLID \tx pəniaŋ, pəniaŋ la palu bo mikiᵃ. \mb pəniaŋ pəniaŋ la palu bo m- piki -ᵃ \ge dizzy dizzy furthermore head 1 N- think -A \fti pusing kepala aku memikirkan.

\ref TPN-20130923-LID.642 \recid 150202143419128469966445 \start 0:19:36.995 \end 0:19:38.495 \sp LIZLID \tx bisa ɲu ɲagu diɣiŋ neh. \mb bisa ɲu ɲ- d͡ʒagu diɣiŋ neh \ge can 3 N- rise self NEH \fti dia bisa menjaga diri.

\ref TPN-20130923-LID.643 \recid 150202143419297670945105 \start 0:19:38.505 \end 0:19:40.875 \sp LIZLID \tx nan diŋkand͡ʒiŋ uɣaŋ tənaŋ-tənaŋ salaut ka nan payah. \mb nan diŋ- kand͡ʒiŋ uɣaŋ tənaŋ ~ tənaŋ salaut ka nan payah \ge REL DING- firtatious person calm ~ calm Silaut this REL difficult \fti yang susah melihat orang tenang-tenang silaut. \nt tewnang-tenang silaut disini maksudnya di luar kelihatan tenang, tapi di dalam tidak.

\ref TPN-20130923-LID.644 \recid 150202143419518682001158 \start 0:19:41.28 \end 0:19:42.745 \sp LIZLID \tx nan nan namua ka, susah diŋ namua. \mb nan nan namua ka susah diŋ namua \ge REL REL what this difficult LOC what \fti yang ini susah.

\ref TPN-20130923-LID.645 \recid 150202143420465405598235 \start 0:19:43.19 \end 0:19:45.12 \sp LIZLID \tx kalaw uɣaŋ kand͡ʒiŋ adu ŋaniaŋ lum. \mb kalaw uɣaŋ kand͡ʒiŋ adu ŋ- aniaŋ lum \ge TOP person firtatious exist N- hear not.yet \fti kalau orang genit, belum terdengar.

\ref TPN-20130923-LID.646 \recid 150202143420597710397606 \start 0:19:46.155 \end 0:19:46.775 \sp LIZLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti iya.

\ref TPN-20130923-LID.647 \recid 150202143420228301843395 \start 0:19:48.115 \end 0:19:50.635 \sp LIZLID \tx nan t͡ʃoʔ ləbo ka uɣaŋ nan tənaŋ-tənaŋ slaaut. \mb nan at͡ʃoʔ ləbo ka uɣaŋ nan tənaŋ ~ tənaŋ salaut \ge REL often undergo this person REL calm ~ calm Silaut \fti yang sering kena, orang yang tenang-tenang silaut.

\ref TPN-20130923-LID.648 \recid 150202143420723895226651 \start 0:19:51.66 \end 0:19:53.54 \sp LIZLID \tx uɣaŋ nan namua ka aduᵃ daʔ, uɣaŋ kand͡ʒiŋ ka. \mb uɣaŋ nan namua ka adu -ᵃ daʔ uɣaŋ kand͡ʒiŋ ka \ge person REL what this exist -A NEG person firtatious to \fti orang yang genit ini belum ada.

\ref TPN-20130923-LID.649 \recid 150202143420489311124709 \start 0:19:53.55 \end 0:19:56.53 \sp LIZLID \tx ɲu kand͡ʒiŋ ka yu ɲu kand͡ʒiŋ neh niŋ, ɲu ŋata-ŋata namua hal neh niŋ. \mb ɲu kand͡ʒiŋ ka yu ɲu kand͡ʒiŋ neh niŋ ɲu ŋ- ata ~ ŋ- ata namua hal neh niŋ \ge 3 firtatious this yes 3 firtatious NEH TRU.older.sister 3 N- among ~ N- among what intention NEH TRU.older.sister \fti dia genit.

\ref TPN-20130923-LID.650 \recid 150202143420840273510198 \start 0:19:56.84 \end 0:19:58.195 \sp LIZLID \tx tapiŋ ɲu panday d͡ʒagu diɣiŋ. \mb tapiŋ ɲu panday d͡ʒagu diɣiŋ \ge but 3 skillful rise self \fti tapi dia bisa jaga diri.

\ref TPN-20130923-LID.651 \recid 150202143420778843678859 \start 0:19:59.345 \end 0:19:59.725 \sp LIZLID \tx tuŋ lah. \mb tuŋ lah \ge that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130923-LID.652 \recid 150202143420363760852254 \start 0:20:00.77 \end 0:20:02.04 \sp LIZLID \tx a tuŋ bətuʔᵃ lagalua. \mb a tuŋ bətuʔ -ᵃ lagalua \ge EXCL that from -A all \fti seperti itu semua bentuknya.

\ref TPN-20130923-LID.653 \recid 150202143420117152807535 \start 0:20:03.73 \end 0:20:05.375 \sp LIZLID \tx lisut nan yona ka. \mb lisut nan yona ka \ge skiny REL Yona this \fti Yona ini lisut.

\ref TPN-20130923-LID.654 \recid 150202143420650394005094 \start 0:20:06.94 \end 0:20:10.47 \sp LIZLID \tx a kalaw yona mudiʔ neh, induʔ, induʔ bapaʔ pagaway bo. \mb a kalaw yona mudiʔ neh induʔ induʔ bapaʔ pagaway bo \ge EXCL TOP Yona Mudiq NEH mother mother TRU.father employee 1 \fti kalau Yona Mudik ini, ibu bapak nya pegawai.

Citation

[author(s)] (2013). File "TPN-20130923-LID.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "TPN-20130923-LID". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/54626494-03E1-11E7-87A7-3DE2CB1EE449. (Accessed 2024-03-04)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.