TPN-20130924-LID.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id TPN-20130924-LID

\ref TPN-20130924-LID.001 \recid 150627073052409567285887 \start 0:00:05.095 \end 0:00:06.407 \sp SARLID \tx puɲia t͡ʃaritoᵃ adeʔ ka maŋah? \mb puɲia t͡ʃarito -ᵃ adeʔ ka maŋah \ge how story -A Adek this middle.aunt \fti gimana ceritanya Adeq ini tante?

\ref TPN-20130924-LID.002 \recid 150627073052735345054743 \start 0:00:06.44 \end 0:00:07.465 \sp SARLID \tx d͡ʒadiŋ ɲu sakola? \mb d͡ʒadiŋ ɲu sakola \ge become 3 school \fti jadi dia sekolah?

\ref TPN-20130924-LID.003 \recid 150627073052462386487423 \start 0:00:07.848 \end 0:00:10.35 \sp YASLID \tx a ituŋ lah naʔ bo, naʔ bo t͡ʃarito. \mb a ituŋ lah naʔ bo naʔ bo t͡ʃarito \ge EXCL that LAH want 1 want 1 story \fti itu lah mau aku cerita.

\ref TPN-20130924-LID.004 \recid 150627073052254478788515 \start 0:00:10.391 \end 0:00:10.683 \sp SARLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130924-LID.005 \recid 150627073052584375023934 \start 0:00:11.26 \end 0:00:13.833 \sp YASLID \tx adeʔ ka naʔ kuliyah diŋ bokoluŋ. \mb adeʔ ka naʔ kuliyah diŋ bokoluŋ \ge Adek this want university.class LOC Bengkulu \fti Adek ini mau kuliyah di Bengkulu.

\ref TPN-20130924-LID.006 \recid 150627073052369102213345 \start 0:00:13.938 \end 0:00:14.376 \sp SARLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130924-LID.007 \recid 150627073052905809381510 \start 0:00:14.788 \end 0:00:17.25 \sp YASLID \tx naʔ nopaŋ umah anaʔ kakaʔ. \mb naʔ n- topaŋ umah anaʔ kakaʔ \ge want N- get.help house child older.sibling \fti mau numpang anaq kakak.

\ref TPN-20130924-LID.008 \recid 150627073052398558382363 \start 0:00:17.461 \end 0:00:17.878 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.009 \recid 150627073052267697901418 \start 0:00:18.713 \end 0:00:19.482 \sp YASLID \tx d͡ʒadiŋ. \mb d͡ʒadiŋ \ge become \fti jadi.

\ref TPN-20130924-LID.010 \recid 150627073052970330009468 \start 0:00:20.195 \end 0:00:21.547 \sp YASLID \tx anaʔ kakaʔ ka. \mb anaʔ kakaʔ ka \ge child older.sibling this \fti anak kakak ini.

\ref TPN-20130924-LID.011 \recid 150627073052342579381866 \start 0:00:22.145 \end 0:00:23.753 \sp YASLID \tx imbaw diŋ waʔ moɲon. \mb imbaw diŋ waʔ moɲon \ge call LOC 1PL Monyon \fti kita panggil Monyon.

\ref TPN-20130924-LID.012 \recid 150627073052674861474893 \start 0:00:23.916 \end 0:00:24.328 \sp SARLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130924-LID.013 \recid 150627073052661201721987 \start 0:00:25.698 \end 0:00:26.999 \sp YASLID \tx d͡ʒadiŋ ɲu daʔ duᵃ. \mb d͡ʒadiŋ ɲu daʔ du -ᵃ \ge become 3 NEG exist -A \fti jadi dia tidak ada.

\ref TPN-20130924-LID.014 \recid 150627073052821956931146 \start 0:00:27.2 \end 0:00:30.15 \sp YASLID \tx baliʔ mah induʔᵃ, lah tigu aɣiŋ tigu malam. \mb baliʔ umah induʔ -ᵃ lah tigu aɣiŋ tigu malam \ge return house mother -A PAST three day three night \fti pulang ke rumah ibunya sudah tiga hari tiga malam.

\ref TPN-20130924-LID.015 \recid 150627073052475782680604 \start 0:00:30.629 \end 0:00:32.276 \sp YASLID \tx idaʔ duᵃ paiŋ mah ambo daʔ. \mb idaʔ du -ᵃ paiŋ umah ambo daʔ \ge NEG exist -A go house 1 DAK \fti tidak ada pergi rumah aku.

\ref TPN-20130924-LID.016 \recid 150627073052900460890772 \start 0:00:32.496 \end 0:00:35.524 \sp YASLID \tx baartiŋ daʔ dapeʔ adiʔᵃ ka nopaŋ mah iɲu daʔ. \mb ba- artiŋ daʔ dapeʔ adiʔ -ᵃ ka n- topaŋ umah iɲu daʔ \ge BA- meaning NEG get younger.sibling -A this N- get.help house 3 DAK \fti berarti adik nya ini tidak dapat numpang rumah dia.

\ref TPN-20130924-LID.017 \recid 150627073052608359052799 \start 0:00:36.916 \end 0:00:37.518 \sp SARLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge EXCL that \fti a itu.

\ref TPN-20130924-LID.018 \recid 150627073052928880088449 \start 0:00:37.877 \end 0:00:39.059 \sp YASLID \tx a tuŋ t͡ʃaritoᵃ. \mb a tuŋ t͡ʃarito -ᵃ \ge FILL that story -A \fti itu ceritanya.

\ref TPN-20130924-LID.019 \recid 150627073052570946445594 \start 0:00:39.22 \end 0:00:40.187 \sp YASLID \tx maksudɲu. \mb maksud- ɲu \ge intention- NYA \fti maksudnya.

\ref TPN-20130924-LID.020 \recid 150627073052114679995225 \start 0:00:40.612 \end 0:00:42.154 \sp YASLID \tx diŋ taɲu dəkeʔ adeʔ. \mb diŋ taɲu dəkeʔ adeʔ \ge LOC ask near Adek \fti di tanya sama adek.

\ref TPN-20130924-LID.021 \recid 150627073052790185796142 \start 0:00:43.275 \end 0:00:44.447 \sp YASLID \tx "d͡ʒadiŋ ban kuliyah deʔ?". \mb d͡ʒadiŋ ban kuliyah deʔ \ge become 2 university.class TRU.Adek \fti "jadi kamu kuliyah dek?".

\ref TPN-20130924-LID.022 \recid 150627073052238530755927 \start 0:00:44.466 \end 0:00:45.615 \sp YASLID \tx a ɲu ŋet͡ʃeʔᵃ daʔ d͡ʒadiŋ. \mb a ɲu ŋ- ket͡ʃeʔ -ᵃ daʔ d͡ʒadiŋ \ge FILL 3 N- talk -A NEG become \fti dia bilangnya tidak jadi.

\ref TPN-20130924-LID.023 \recid 150627073052721169588062 \start 0:00:46.834 \end 0:00:48.856 \sp YASLID \tx tibu adiʔ iɲu pula batandaŋ. \mb tibu adiʔ iɲu pula ba- tandaŋ \ge come younger.sibling 3 furthermore BA- visit \fti datang adek dia bertandang.

\ref TPN-20130924-LID.024 \recid 150627073052106559687061 \start 0:00:48.865 \end 0:00:50.141 \sp YASLID \tx nan babiniŋ tuŋ. \mb nan ba- biniŋ tuŋ \ge REL BA- wife that \fti yang beristri itu.

\ref TPN-20130924-LID.025 \recid 150627073052576236434420 \start 0:00:51.297 \end 0:00:51.977 \sp YASLID \tx mah bo. \mb umah bo \ge house 1 \fti rumah aku.

\ref TPN-20130924-LID.026 \recid 150627073052816204879432 \start 0:00:52.828 \end 0:00:54.005 \sp YASLID \tx "poman t͡ʃaroᵃ maŋah?". \mb poman t͡ʃaro -ᵃ maŋah \ge how manner -A middle.aunt \fti "gimana caranya tante?".

\ref TPN-20130924-LID.027 \recid 150627073052564244248577 \start 0:00:54.192 \end 0:00:55.734 \sp YASLID \tx "d͡ʒadiŋ adeʔ kuliyah maŋah?". \mb d͡ʒadiŋ adeʔ kuliyah maŋah \ge become Adek university.class middle.aunt \fti jadi Adek kuliah tante?".

\ref TPN-20130924-LID.028 \recid 150627073052474291123868 \start 0:00:55.955 \end 0:00:56.375 \sp YASLID \tx ket͡ʃeʔ. \mb ket͡ʃeʔ \ge talk \fti kata.

\ref TPN-20130924-LID.029 \recid 150627073052678511902689 \start 0:00:57.179 \end 0:00:58.107 \sp YASLID \tx ket͡ʃeʔ ambo. \mb ket͡ʃeʔ ambo \ge talk 1 \fti kata aku.

\ref TPN-20130924-LID.030 \recid 150627073052804620692785 \start 0:00:59.745 \end 0:01:02.214 \sp YASLID \tx "po(man) ituŋ lah, adeʔ ka ɲu t͡ʃinan naʔ kuliyah". \mb poman ituŋ lah adeʔ ka ɲu t͡ʃinan naʔ kuliyah \ge how that LAH Adek this 3 want want university.class \fti "itu lah, Adek ini mau kuliah".

\ref TPN-20130924-LID.031 \recid 150627073052729355076839 \start 0:01:02.419 \end 0:01:04.751 \sp YASLID \tx "ambo lah gaeʔ, waʔ sakit". \mb ambo lah gaeʔ waʔ sakit \ge 1 PAST old 1PL hurt \fti "aku sudah tua, kita sakit".

\ref TPN-20130924-LID.032 \recid 150627073052244265463389 \start 0:01:04.783 \end 0:01:05.292 \sp SARLID \tx paʔᵃ daʔ aduᵃ. \mb bapaʔ -ᵃ daʔ adu -ᵃ \ge TRU.father -A NEG exist -A \fti bapaknya tidak ada.

\ref TPN-20130924-LID.033 \recid 150627073052410508715686 \start 0:01:05.358 \end 0:01:06.828 \sp YASLID \tx "paʔᵃ daʔ aduᵃ". \mb tapaʔ -ᵃ daʔ adu -ᵃ \ge seen -A NEG exist -A \fti "bapaknya tidak ada".

\ref TPN-20130924-LID.034 \recid 150627073052785080181108 \start 0:01:07.654 \end 0:01:09.56 \sp YASLID \tx "a kiniŋ naʔ nopaŋ keʔ kaban". \mb a kiniŋ naʔ n- topaŋ dəkeʔ kaban \ge FILL now want N- get.help near 2 \fti "sekarang mau numpang sama kamu".

\ref TPN-20130924-LID.035 \recid 150627073052404223799984 \start 0:01:10.855 \end 0:01:13.48 \sp YASLID \tx nan d͡ʒawap anaʔ soɣaŋ gia ka tadiŋ ka. \mb nan d͡ʒawap anaʔ sa- uɣaŋ giŋ ka tadiŋ ka \ge REL answer child SA- person again this earlier this \fti jawab anak seorang lagi ini tadi.

\ref TPN-20130924-LID.036 \recid 150627073052968664117529 \start 0:01:13.496 \end 0:01:14.844 \sp YASLID \tx nan nan raples ka. \mb nan nan raples ka \ge REL REL Raples this \fti yang Raples ini.

\ref TPN-20130924-LID.037 \recid 150627073052275897870352 \start 0:01:15.728 \end 0:01:16.7 \sp YASLID \tx ket͡ʃeʔ iɲu. \mb ket͡ʃeʔ iɲu \ge talk 3 \fti kata dia.

\ref TPN-20130924-LID.038 \recid 150627073052756420487770 \start 0:01:19.192 \end 0:01:21.093 \sp YASLID \tx "nopaŋ mah bo poman maŋah". \mb n- topaŋ umah bo poman maŋah \ge N- get.help house 1 how middle.aunt \fti "numpang rumah aku gimana tante".

\ref TPN-20130924-LID.039 \recid 150627073052942705333651 \start 0:01:21.225 \end 0:01:23.33 \sp YASLID \tx "umah, biliʔᵃ daʔ aduᵃ". \mb umah biliʔ -ᵃ daʔ adu -ᵃ \ge house room -A NEG exist -A \fti "rumah, kamarnya tidak ada".

\ref TPN-20130924-LID.040 \recid 150627073052188028866471 \start 0:01:24.512 \end 0:01:27.965 \sp YASLID \tx "anaʔ eteʔ biŋ ambo tuŋ nuŋguᵃ biliʔ tuŋ". \mb anaʔ eteʔ biŋ ambo tuŋ n- tuŋgu -ᵃ biliʔ tuŋ \ge child aunt x 1 that N- wait -A room that \fti "anak tante itu menunggu dia pulang dulu".

\ref TPN-20130924-LID.041 \recid 150627073052203183261910 \start 0:01:29.07 \end 0:01:29.833 \sp YASLID \tx a tuŋ ket͡ʃeʔᵃ. \mb a tuŋ ket͡ʃeʔ -ᵃ \ge FILL that talk -A \fti itu katanya.

\ref TPN-20130924-LID.042 \recid 150627073052199211958516 \start 0:01:29.906 \end 0:01:32.154 \sp YASLID \tx baartiŋ daʔ dapeʔ diŋ topaŋ daʔ tia neh. \mb ba- artiŋ daʔ dapeʔ diŋ topaŋ daʔ tia neh \ge BA- meaning NEG get LOC get.help NEG meaning NEH \fti bearti tidak dapat di tumpang.

\ref TPN-20130924-LID.043 \recid 150627073052455138658266 \start 0:01:32.253 \end 0:01:33.479 \sp YASLID \tx "poman nopaŋ bo". \mb poman n- topaŋ bo \ge how N- get.help 1 \fti "gimana numpang dia".

\ref TPN-20130924-LID.044 \recid 150627073052469275718228 \start 0:01:34.193 \end 0:01:37.972 \sp YASLID \tx "səbap tuŋ ambo sedaŋ peset, kiniŋ ŋambiʔ de duwu". \mb səbap tuŋ ambo sedaŋ peset kiniŋ ŋ- ambiʔ de duwu \ge cause that 1 medium poor now N- take D two \fti "sebab itu, aku sedang miskin, sekarang ngambil dua-dua.

\ref TPN-20130924-LID.045 \recid 150627073052322369429794 \start 0:01:38.546 \end 0:01:39.485 \sp SARLID \tx es duwu neh. \mb es duwu neh \ge strata two NEH \fti satrata dua.

\ref TPN-20130924-LID.046 \recid 150627073052828177907177 \start 0:01:39.101 \end 0:01:39.979 \sp YASLID \tx es duwu. \mb es duwu \ge strata two \fti satrata dua.

\ref TPN-20130924-LID.047 \recid 150627073052644105606711 \start 0:01:39.979 \end 0:01:40.432 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.048 \recid 150627073052165992651088 \start 0:01:41.408 \end 0:01:43.48 \sp YASLID \tx "a poɲa abih kepeaŋ?" \mb a poɲa abih kepeaŋ \ge FILL how.much finished money \fti "berapa habis uang".

\ref TPN-20130924-LID.049 \recid 150627073052704190320707 \start 0:01:43.861 \end 0:01:45.32 \sp YASLID \tx tigu puluh d͡ʒuta. \mb tigu puluh d͡ʒuta \ge three ten million \fti tiga puluh juta.

\ref TPN-20130924-LID.050 \recid 150627073052252453260542 \start 0:01:47.756 \end 0:01:50.353 \sp YASLID \tx "d͡ʒadiŋ daʔ dapeʔ mənoaŋ mah kaban daʔ tia neh?" \mb d͡ʒadiŋ daʔ dapeʔ mənoaŋ umah kaban daʔ tia neh \ge become NEG get stay house 2 NEG meaning NEH \fti jadi, bearti tidak dapat numpang kamu?".

\ref TPN-20130924-LID.051 \recid 150627073052897385657670 \start 0:01:50.402 \end 0:01:50.944 \sp YASLID \tx "tuŋ daʔ". \mb tuŋ daʔ \ge that NEG \fti "itu tidak".

\ref TPN-20130924-LID.052 \recid 150627073052414726827572 \start 0:01:51.243 \end 0:01:51.817 \sp SARLID \tx kato ɲu? \mb kato ɲu \ge word 3 \fti kata dia?

\ref TPN-20130924-LID.053 \recid 150627073052793157904175 \start 0:01:51.815 \end 0:01:52.66 \sp YASLID \tx a kato ɲu. \mb a kato ɲu \ge FILL word 3 \fti kata dia.

\ref TPN-20130924-LID.054 \recid 150627073052419494226108 \start 0:01:52.684 \end 0:01:54.784 \sp SARLID \tx tuŋ lah ɲatu daʔ dapeʔ me tuŋ neh maŋah. \mb tuŋ lah ɲatu daʔ dapeʔ me tuŋ neh maŋah \ge that PAST real NEG get like that this middle.aunt \fti itu sudah nyata tidak dapat itu.

\ref TPN-20130924-LID.055 \recid 150627073052545969864027 \start 0:01:54.604 \end 0:01:55.295 \sp YASLID \tx a tuŋ lah. \mb a tuŋ lah \ge FILL that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.056 \recid 150627073052671068024588 \start 0:01:56.093 \end 0:01:57.259 \sp YASLID \tx d͡ʒadiŋ ambo səbut. \mb d͡ʒadiŋ ambo səbut \ge become 1 talk \fti jadi, aku bilang.

\ref TPN-20130924-LID.057 \recid 150627073052610090695740 \start 0:01:57.319 \end 0:01:59.38 \sp YASLID \tx "kalaw daʔ dapeʔ nopaŋ mah kaban". \mb kalaw daʔ dapeʔ n- topaŋ umah kaban \ge TOP NEG get N- get.help house 2 \fti "kalau tidak dapat numpang rumah kamu".

\ref TPN-20130924-LID.058 \recid 150627073052342278471961 \start 0:02:00.463 \end 0:02:02.059 \sp YASLID \tx "tuŋ paso mah moɲon". \mb tuŋ paso umah moɲon \ge that force house Monyon \fti "itu paksa rumah Monyon".

\ref TPN-20130924-LID.059 \recid 150627073052848400246025 \start 0:02:02.253 \end 0:02:02.7 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.060 \recid 150627073052918291734763 \start 0:02:04.364 \end 0:02:06.104 \sp YASLID \tx a d͡ʒadiŋ koʔ d͡ʒuwap iɲu. \mb a d͡ʒadiŋ koʔ d͡ʒuwap iɲu \ge FILL become TOP answer 3 \fti jadi kalau jawab dia.

\ref TPN-20130924-LID.061 \recid 150627073052748673201118 \start 0:02:06.596 \end 0:02:08.745 \sp YASLID \tx "kalaw mənoaŋ umah moɲon maŋah". \mb kalaw mənoaŋ umah moɲon maŋah \ge TOP stay house Monyon middle.aunt \fti "kalau tinggal rumah Monyon tante".

\ref TPN-20130924-LID.062 \recid 150627073052711519333207 \start 0:02:09.236 \end 0:02:11.203 \sp YASLID \tx "koʔ moɲon yu lah anaʔ kamuŋ". \mb koʔ moɲon yu lah anaʔ kamuŋ \ge TOP Monyon yes LAH child 2 \fti "kalau Monyon iya anak kamu".

\ref TPN-20130924-LID.063 \recid 150627073052594596825679 \start 0:02:11.773 \end 0:02:13.436 \sp YASLID \tx "lakiᵃ uɣaŋ lain". \mb laki -ᵃ uɣaŋ lain \ge husband.A -A person other \fti suaminya orang lain.

\ref TPN-20130924-LID.064 \recid 150627073052610321488091 \start 0:02:13.485 \end 0:02:14.143 \sp SARLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130924-LID.065 \recid 150627073052185027539124 \start 0:02:15.513 \end 0:02:17.972 \sp YASLID \tx "a kalaw mat͡ʃam tuŋ ket͡ʃeʔ kaban". \mb a kalaw mat͡ʃam tuŋ ket͡ʃeʔ kaban \ge FILL TOP sort that talk 2 \fti "kalau macam itu kata kamu".

\ref TPN-20130924-LID.066 \recid 150627073052432108095194 \start 0:02:19.452 \end 0:02:23.181 \sp YASLID \tx "a ambo ka ɲu nopaŋ mah kamuŋ ka nopaŋ umah lah". \mb a ambo ka ɲu n- topaŋ umah kamuŋ ka n- topaŋ umah lah \ge EXCL 1 this 3 N- get.help house 2 this N- get.help house just \fti "aku ini numpang rumah kamu ini numpang rumah saja".

\ref TPN-20130924-LID.067 \recid 150627073052508072855323 \start 0:02:24.148 \end 0:02:28.623 \sp YASLID \tx "biyaya adeʔ sabulan, sabulan kiniŋ lah adu kepeaŋᵃ". \mb biyaya adeʔ sa- bulan sa- bulan kiniŋ lah adu kepeaŋ -ᵃ \ge cost Adek SA- month SA- month now PAST exist money -A \fti "biyaya Adek sebulan sekarang sudah ada uangnya".

\ref TPN-20130924-LID.068 \recid 150627073052160271555418 \start 0:02:28.812 \end 0:02:29.745 \sp YASLID \tx "tuʔ mester". \mb tuʔ samester \ge for semester \fti "untuk semester".

\ref TPN-20130924-LID.069 \recid 150627073052247560413414 \start 0:02:30.425 \end 0:02:32.867 \sp YASLID \tx "kuraŋ seŋah duwu atuih daɣiŋ peʔ d͡ʒuta". \mb kuraŋ se- təŋah duwu atuih daɣiŋ peʔ d͡ʒuta \ge less SE- middle two hundred from four million \fti "kurang setengah dua ratus dari empat juta". \nt kurang 150 ribu dari empat juta. setengah dua ratus artinya 150.

\ref TPN-20130924-LID.070 \recid 150627073052664052308769 \start 0:02:32.878 \end 0:02:35.11 \sp YASLID \tx "ambo ŋasi kepeaŋᵃ tud͡ʒuh d͡ʒuta". \mb ambo ŋ- asi kepeaŋ -ᵃ tud͡ʒuh d͡ʒuta \ge 1 N- put.away money -A seven million \fti "aku simpan uangnya tujuh juta".

\ref TPN-20130924-LID.071 \recid 150627073052364587310002 \start 0:02:35.185 \end 0:02:35.677 \sp SARLID \tx a ah. \mb a ah \ge EXCL AH \fti a ah.

\ref TPN-20130924-LID.072 \recid 150627073052885059625235 \start 0:02:36.646 \end 0:02:38.287 \sp YASLID \tx "a d͡ʒawiŋ nan bo d͡ʒua". \mb a d͡ʒawiŋ nan bo d͡ʒua \ge FILL cattle REL 1 sell \fti "a jawi yang aku jual".

\ref TPN-20130924-LID.073 \recid 150627073052314928044471 \start 0:02:38.502 \end 0:02:39.331 \sp YASLID \tx d͡ʒaŋan padiŋ. \mb d͡ʒaŋan padiŋ \ge with rice.plant \fti dengan padi.

\ref TPN-20130924-LID.074 \recid 150627073052339480130839 \start 0:02:40.794 \end 0:02:41.192 \sp SARLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.075 \recid 150627073052900666808988 \start 0:02:41.568 \end 0:02:42.568 \sp YASLID \tx a d͡ʒadiŋ. \mb a d͡ʒadiŋ \ge FILL become \fti jadi.

\ref TPN-20130924-LID.076 \recid 150627073052411589567130 \start 0:02:43.275 \end 0:02:45.065 \sp YASLID \tx iɲu, ket͡ʃeʔ iyu tuŋ lah neh. \mb iɲu ket͡ʃeʔ iyu tuŋ lah neh \ge 3 talk yes that just NEH \fti dia, kata dia itu saja.

\ref TPN-20130924-LID.077 \recid 150627073052301595684513 \start 0:02:46.038 \end 0:02:50.198 \sp YASLID \tx "kalaw mah moɲon bi, moɲon yu anaʔ kamuŋ, lakiᵃ uɣaŋ lain". \mb kalaw umah moɲon bi moɲon yu anaʔ kamuŋ laki -ᵃ uɣaŋ lain \ge TOP house Monyon x Monyon yes child 2 husband.A -A person other \fti "kalaw rumah Monyon, Monyon iya anak kamu, suami nya orang lain".

\ref TPN-20130924-LID.078 \recid 150627073052170267955632 \start 0:02:52.132 \end 0:02:53.314 \sp YASLID \tx a baartiŋ. \mb a ba- artiŋ \ge FILL BA- meaning \fti berarti.

\ref TPN-20130924-LID.079 \recid 150627073053124180826311 \start 0:02:53.817 \end 0:02:55.287 \sp YASLID \tx daʔ dapeʔ diŋ topaŋ. \mb daʔ dapeʔ diŋ topaŋ \ge NEG get LOC get.help \fti tidak dapat di tumpang.

\ref TPN-20130924-LID.080 \recid 150627073053221347415633 \start 0:02:55.917 \end 0:02:57.817 \sp SARLID \tx d͡ʒadiŋ ɲu baliʔ bokoluŋ kiniŋ ka ah. \mb d͡ʒadiŋ ɲu baliʔ bokoluŋ kiniŋ ka ah \ge become 3 return Bengkulu now this AH \fti jadi, dia pulang Bengkulu sekarang ini.

\ref TPN-20130924-LID.081 \recid 150627073053226780367037 \start 0:02:57.833 \end 0:03:00.38 \sp SARLID \tx saoto daʔ ɲu samu ŋan moɲon nan iref ka? \mb sa- oto daʔ ɲu samu ŋan moɲon nan iref ka \ge SA- car NEG 3 with with Monyon REL Iref this \fti semobil atau tidak dia sama dengan Monyon dengan Iref ini?

\ref TPN-20130924-LID.082 \recid 150627073053555427818325 \start 0:03:01.115 \end 0:03:02.049 \sp SARLID \tx saoto. \mb sa- oto \ge SA- car \fti semobil.

\ref TPN-20130924-LID.083 \recid 150627073053349418141878 \start 0:03:01.126 \end 0:03:01.728 \sp YASLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.084 \recid 150627073053529320272849 \start 0:03:02.248 \end 0:03:03.59 \sp SARLID \tx maso ɲu daʔ ŋet͡ʃeʔᵃ. \mb maso ɲu daʔ ŋ- ket͡ʃeʔ -ᵃ \ge incredible 3 NEG N- talk -A \fti masa dia tidak mengatakannya.

\ref TPN-20130924-LID.085 \recid 150627073053973673489875 \start 0:03:04.043 \end 0:03:06.684 \sp SARLID \tx keʔ moɲon neh, basu ket͡ʃeʔ kamuŋ tuŋ keʔ iyu tuŋ. \mb dəkeʔ moɲon neh basu ket͡ʃeʔ kamuŋ tuŋ dəkeʔ iyu tuŋ \ge near Monyon NEH language talk 2 that near yes that \fti sama Monyon, bahwa kata kamu itu sama dia itu.

\ref TPN-20130924-LID.086 \recid 150627073053815062523679 \start 0:03:07.043 \end 0:03:07.734 \sp YASLID \tx a tuŋ lah. \mb a tuŋ lah \ge EXCL that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.087 \recid 150627073053926647135195 \start 0:03:08.237 \end 0:03:10.137 \sp SARLID \tx a ba baartiŋ lah diŋ səbut keʔ moɲon. \mb a ba ba- artiŋ lah diŋ səbut dəkeʔ moɲon \ge EXCL x BA- meaning PAST LOC talk near Monyon \fti bearti sudah di bilang sama Monyon.

\ref TPN-20130924-LID.088 \recid 150627073053674425553483 \start 0:03:10.165 \end 0:03:12.596 \sp SARLID \tx a ŋapua ɲu daʔ siŋgah mah kamuŋ ɲalaŋ baliʔ bokoluŋ. \mb a ŋ- apu- a ɲu daʔ siŋgah umah kamuŋ ɲ- d͡ʒalaŋ baliʔ bokoluŋ \ge FILL N- what- A 3 NEG stop house 2 N- toward return Bengkulu \fti mengapa dia tidak berhenti rumah kamu menjelang pulang bengkulu.

\ref TPN-20130924-LID.089 \recid 150627073053845376893551 \start 0:03:14.06 \end 0:03:15.375 \sp SARLID \tx tuŋ lah napaʔ weʔ awaʔ neh. \mb tuŋ lah n- tapaʔ weʔ awaʔ neh \ge that PAST N- seen by 1PL NEH \fti itu sudah nampak oleh kita.

\ref TPN-20130924-LID.090 \recid 150627073053879123579849 \start 0:03:15.385 \end 0:03:17.413 \sp SARLID \tx a tuŋ mode tuŋ t͡ʃaroᵃ ɲu ah. \mb a tuŋ mode tuŋ t͡ʃaro -ᵃ ɲu ah \ge FILL that from that manner -A 3 AH \fti model itu caranya dia.

\ref TPN-20130924-LID.091 \recid 150627073053665712821622 \start 0:03:18.592 \end 0:03:19.743 \sp YASLID \tx a ituŋ lah oman t͡ʃaroᵃ. \mb a ituŋ lah oman t͡ʃaro -ᵃ \ge FILL that LAH form manner -A \fti itu lah bentuk caranya.

\ref TPN-20130924-LID.092 \recid 150627073053183229297771 \start 0:03:19.792 \end 0:03:20.564 \sp YASLID \tx tuŋ poman ŋatoᵃ. \mb tuŋ poman ŋ- kato -ᵃ \ge that how N- word -A \fti itu gimana mengatakannya.

\ref TPN-20130924-LID.093 \recid 150627073053945460366317 \start 0:03:21.133 \end 0:03:21.588 \sp YASLID \tx koʔ waʔ. \mb koʔ waʔ \ge TOP 1PL \fti kalau kita.

\ref TPN-20130924-LID.094 \recid 150627073053374396245181 \start 0:03:21.144 \end 0:03:22.717 \sp SARLID \tx namua ket͡ʃeʔ uda ŋan yan? \mb namua ket͡ʃeʔ uda ŋan yan \ge what talk older.brother with Yan \fti apa kata kaka dengan Yan?

\ref TPN-20130924-LID.095 \recid 150627073053530289006279 \start 0:03:24.385 \end 0:03:26.344 \sp YASLID \tx ket͡ʃeʔ a iyan. \mb ket͡ʃeʔ a iyan \ge talk FILL Iyan \fti kata Iyan.

\ref TPN-20130924-LID.096 \recid 150627073053202611386030 \start 0:03:26.42 \end 0:03:28.64 \sp YASLID \tx "apu biluᵃ moɲon peh mah kamuŋ maʔ?" \mb apu bilu -ᵃ moɲon peh umah kamuŋ maʔ \ge what when -A Monyon arrive house 2 TRU.mother \fti "kapan Monyon pergi rumah kamu ibu".

\ref TPN-20130924-LID.097 \recid 150627073053613110977084 \start 0:03:29.413 \end 0:03:31.061 \sp YASLID \tx "toloaŋ suɣuh adeʔ ɲəput ambo". \mb toloaŋ suɣuh adeʔ ɲ- d͡ʒəput ambo \ge help order Adek N- pick.up 1 \fti "tolong suruh adek menjemput aku".

\ref TPN-20130924-LID.098 \recid 150627073053695514999795 \start 0:03:31.068 \end 0:03:33.909 \sp YASLID \tx "bo naʔ məɣiŋ kato-kato dəkeʔ moɲon". \mb bo naʔ m- bəɣiŋ kato ~ kato dəkeʔ moɲon \ge 1 want N- compassion word ~ word near Monyon \fti "aku mau mengasih kata-kata sama Monyon".

\ref TPN-20130924-LID.099 \recid 150627073053308234854228 \start 0:03:34.009 \end 0:03:34.878 \sp YASLID \tx "peŋarahan". \mb pe- ŋ- arah -an \ge PE- N- direction -AN \fti "pengarahan".

\ref TPN-20130924-LID.100 \recid 150627073053445645724609 \start 0:03:35.882 \end 0:03:39.462 \sp YASLID \tx nan kato bud͡ʒaŋ d͡ʒaŋan sul baulaŋ d͡ʒoa mah ambo. \mb nan kato bud͡ʒaŋ d͡ʒaŋan sul ba- ulaŋ d͡ʒoa umah ambo \ge REL word Bujang with Sul BA- repeat also house 1 \fti yang bujang dengan Sul berulang saja rumah aku.

\ref TPN-20130924-LID.101 \recid 150627073053308661242481 \start 0:03:40.386 \end 0:03:42.248 \sp YASLID \tx natiŋ adiʔᵃ ka diŋ tibu. \mb natiŋ adiʔ -ᵃ ka tadiŋ tibu \ge wait younger.sibling -A this earlier come \fti nunggu adiknya ini tadi datang.

\ref TPN-20130924-LID.102 \recid 150627073053434622133476 \start 0:03:42.62 \end 0:03:44.344 \sp YASLID \tx a kiroᵃ ɲu adiʔᵃ ka daʔ tibu daʔ. \mb a kiro -ᵃ ɲu adiʔ -ᵃ ka daʔ tibu daʔ \ge FILL reckon -A 3 younger.sibling -A this NEG come DAK \fti ternyata adiknya ini tidak datang.

\ref TPN-20130924-LID.103 \recid 150627073053908484334311 \start 0:03:44.413 \end 0:03:46.33 \sp YASLID \tx lasuaŋ d͡ʒoa baliʔ ka bokoluŋ. \mb lasuaŋ d͡ʒoa baliʔ ka bokoluŋ \ge direct also return to Bengkulu \fti langsung saja pulang ke bengkulu.

\ref TPN-20130924-LID.104 \recid 150627073053863881551194 \start 0:03:47.716 \end 0:03:48.999 \sp SARLID \tx uɣaŋ lah kayu maŋah. \mb uɣaŋ lah kayu maŋah \ge person PAST rich middle.aunt \fti orang sudah kaya tante.

\ref TPN-20130924-LID.105 \recid 150627073053216831330861 \start 0:03:49.043 \end 0:03:49.753 \sp SARLID \tx awaʔ peset. \mb awaʔ peset \ge 1PL poor \fti kita miskin.

\ref TPN-20130924-LID.106 \recid 150627073053962819012439 \start 0:03:50.399 \end 0:03:52.606 \sp SARLID \tx pastiŋ awaʔ nan nopaŋ ɲu pua sayan ɲu. \mb pastiŋ awaʔ nan n- topaŋ ɲu pua sayan ɲu \ge sure 1PL REL N- get.help 3 possible feel 3 \fti pasti kita yang numpang dia mungkin rasandia.

\ref TPN-20130924-LID.107 \recid 150627073053212390679865 \start 0:03:52.93 \end 0:03:54.068 \sp SARLID \tx iɲu babiduʔ gədaŋ. \mb iɲu ba- biduʔ gədaŋ \ge 3 BA- river.craft big \fti dia berbiduk besar. \nt berbiduk besar disini adalah orang kaya harta.

\ref TPN-20130924-LID.108 \recid 150627073053968730555008 \start 0:03:54.123 \end 0:03:54.847 \sp SARLID \tx awaʔ biduʔ kət͡ʃiʔ. \mb awaʔ biduʔ kət͡ʃiʔ \ge 1PL river.craft small \fti kita biduk kecil. \nt biduk kecil maksudnya adalah orang miskin.

\ref TPN-20130924-LID.109 \recid 150627073053288755135237 \start 0:03:54.888 \end 0:03:55.799 \sp SARLID \tx pastiŋ awaʔ nan ləmih. \mb pastiŋ awaʔ nan ləmih \ge sure 1PL REL weak \fti pasti kita lemes.

\ref TPN-20130924-LID.110 \recid 150627073053476937027088 \start 0:03:56.44 \end 0:03:58.702 \sp SARLID \tx tuŋ, ituŋ ɲu ŋilaʔ awaʔ mode tuŋ. \mb tuŋ ituŋ ɲu ŋ- ilaʔ awaʔ mode tuŋ \ge that that 3 N- evade 1PL from that \fti itu dia mengelak kita seperti itu.

\ref TPN-20130924-LID.111 \recid 150627073053306253656046 \start 0:03:58.498 \end 0:03:59.361 \sp YASLID \tx a tuŋ lah. \mb a tuŋ lah \ge FILL that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.112 \recid 150627073053814269923790 \start 0:03:59.964 \end 0:04:01.937 \sp YASLID \tx sapay kiniŋ, kəba daʔ baritu daʔ. \mb sapay kiniŋ kəba daʔ baritu daʔ \ge arrive now story NEG news NEG \fti sampai sekarang, kabar tidak, berita tidak.

\ref TPN-20130924-LID.113 \recid 150627073053629819488850 \start 0:04:02.047 \end 0:04:04.799 \sp SARLID \tx d͡ʒakua adu gua masuʔ telpon yakua, keʔ kamuŋ gaʔ dikit. \mb d͡ʒakua adu gua masuʔ telpon yakua dəkeʔ kamuŋ agaʔ dikit \ge should exist also go.in call should near 2 fairly a.little \fti seharusnya ada juga masuk telpon sama kamu agak sedikit.

\ref TPN-20130924-LID.114 \recid 150627073053983367469347 \start 0:04:03.964 \end 0:04:04.806 \sp YASLID \tx a tuŋ lah. \mb a tuŋ lah \ge FILL that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.115 \recid 150627073053950760342598 \start 0:04:05.275 \end 0:04:05.813 \sp SARLID \tx poman t͡ʃaritoᵃ. \mb poman t͡ʃarito -ᵃ \ge how story -A \fti gimana ceritanya.

\ref TPN-20130924-LID.116 \recid 150627073053970618094642 \start 0:04:05.282 \end 0:04:06.309 \sp YASLID \tx koʔ ŋambiʔ ɲu. \mb koʔ ŋ- ambiʔ ɲu \ge TOP N- take 3 \fti kalau ngambil dia.

\ref TPN-20130924-LID.117 \recid 150627073053372393046179 \start 0:04:06.992 \end 0:04:09.743 \sp YASLID \tx paiŋ ŋibur induʔᵃ ka yakua, ambo ka yakua. \mb paiŋ ŋ- ibur induʔ -ᵃ ka yakua ambo ka yakua \ge go N- entertain mother -A this should 1 this should \fti seharusnya pergi menghibur ibunya ini.

\ref TPN-20130924-LID.118 \recid 150627073053498895752196 \start 0:04:10.337 \end 0:04:11.82 \sp YASLID \tx patut ɲu ŋape d͡ʒaʔ sanu. \mb patut ɲu ŋ- ape d͡ʒaʔ sanu \ge suitable 3 N- telephone.celular from that \fti harus dia nelpon dari situ.

\ref TPN-20130924-LID.119 \recid 150627073053795368185219 \start 0:04:12.337 \end 0:04:13.33 \sp YASLID \tx "kiniŋ poman maŋah". \mb kiniŋ poman maŋah \ge now how middle.aunt \fti "sekarang gimana tante".

\ref TPN-20130924-LID.120 \recid 150627073053270647546788 \start 0:04:14.496 \end 0:04:18.31 \sp YASLID \tx "ambo saɣiŋ tuŋ daʔ aduᵃ kasapatan naʔ ɲə(but) siŋgah mah maŋah daʔ". \mb ambo saɣiŋ tuŋ daʔ adu -ᵃ ka- sapat -an naʔ ɲ- səbut siŋgah umah maŋah daʔ \ge 1 before that NEG exist -A KA- opportunity -AN want N- talk stop house middle.aunt DAK \fti "aku kemaren itu tidak ada kesempatan mau mampir ke rumah tante".

\ref TPN-20130924-LID.121 \recid 150627073053473041017492 \start 0:04:18.84 \end 0:04:20.219 \sp YASLID \tx "ambo dalam kasusahan". \mb ambo dalam ka- susah -an \ge 1 inside KA- difficult -AN \fti "aku dalam kesusahan".

\ref TPN-20130924-LID.122 \recid 150627073053284552167774 \start 0:04:21.309 \end 0:04:22.84 \sp YASLID \tx a ka daʔ aduᵃ daʔ, sapay kiniŋ. \mb a ka daʔ adu -ᵃ daʔ sapay kiniŋ \ge FILL this NEG exist -A NEG arrive now \fti tidak ada sampai sekarang.

\ref TPN-20130924-LID.123 \recid 150627073053109036681102 \start 0:04:23.64 \end 0:04:25.612 \sp YASLID \tx d͡ʒadiŋ, adeʔ oroaŋ kuliyah. \mb d͡ʒadiŋ adeʔ oroaŋ kuliyah \ge become Adek stop university.class \fti jadi adek tidak jadi kuliah.

\ref TPN-20130924-LID.124 \recid 150627073053256324788695 \start 0:04:25.779 \end 0:04:28.42 \sp SARLID \tx na lah, tauŋ gua diŋ t͡ʃari(to) diŋ apuᵃ weʔ adeʔ tibuᵃ neh. \mb na lah tauŋ gua diŋ t͡ʃarito diŋ apu -ᵃ weʔ adeʔ tibu -ᵃ neh \ge let LAH know also LOC story LOC what -A by Adek come -A NEH \fti biar lah, tau juga cerita nya oleh Adek.

\ref TPN-20130924-LID.125 \recid 150627073053641817711758 \start 0:04:28.572 \end 0:04:29.958 \sp YASLID \tx lah bo taɲu keʔ adeʔ. \mb lah bo taɲu dəkeʔ adeʔ \ge PAST 1 ask near Adek \fti sudah aku tanya sama Adek.

\ref TPN-20130924-LID.126 \recid 150627073053345957587659 \start 0:04:29.965 \end 0:04:31.675 \sp YASLID \tx "poman deʔ, daʔ kuliyah ban?". \mb poman deʔ daʔ kuliyah ban \ge how TRU.Adek NEG university.class 2 \fti "gimana Dek, tidak kuliah kamu?".

\ref TPN-20130924-LID.127 \recid 150627073053532974837952 \start 0:04:32.337 \end 0:04:33.537 \sp YASLID \tx "bo daʔ kuliyah daʔ giŋ maʔ". \mb bo daʔ kuliyah daʔ giŋ maʔ \ge 1 NEG university.class NEG again TRU.mother \fti "aku tidak kuliah lagi ibu".

\ref TPN-20130924-LID.128 \recid 150627073053277529827737 \start 0:04:33.654 \end 0:04:34.233 \sp YASLID \tx tuŋ ket͡ʃeʔᵃ. \mb tuŋ ket͡ʃeʔ -ᵃ \ge that talk -A \fti itu kata nya.

\ref TPN-20130924-LID.129 \recid 150627073053598392583941 \start 0:04:34.243 \end 0:04:36.988 \sp YASLID \tx "toloaŋ bəliŋ posiʔ ambo pesbuʔ maʔ" t͡ʃeʔᵃ. \mb toloaŋ bəliŋ posiʔ ambo pesbuʔ maʔ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge help buy play 1 facebook TRU.mother say -A \fti "tolong beli mainan aku, facebook mak" katanya.

\ref TPN-20130924-LID.130 \recid 150627073053288395362579 \start 0:04:37.868 \end 0:04:40.206 \sp YASLID \tx a paso bo məliᵃ, padu anaʔ bo ka məner. \mb a paso bo m- bəli -ᵃ padu anaʔ bo ka məner \ge FILL force 1 N- buy.A -A LOC child 1 this crazy \fti terpaksa aku membelinya, dari pada anak aku ini gila.

\ref TPN-20130924-LID.131 \recid 150627073053303361112391 \start 0:04:40.586 \end 0:04:42.206 \sp SARLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20130924-LID.132 \recid 150627073053616861207363 \start 0:04:40.586 \end 0:04:42.206 \sp YASLID \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref TPN-20130924-LID.133 \recid 150627073053494712444487 \start 0:04:42.261 \end 0:04:43.916 \sp SARLID \tx iyu eh xx. \mb iyu eh xx \ge yes EH xx \fti iya xx.

\ref TPN-20130924-LID.134 \recid 150627073053107917432161 \start 0:04:44.626 \end 0:04:45.275 \sp SARLID \tx diŋbəliŋ. \mb diŋ- bəliŋ \ge DING- buy \fti ding beli.

\ref TPN-20130924-LID.135 \recid 150627073053141870187967 \start 0:04:45.54 \end 0:04:46.043 \sp YASLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.136 \recid 150627073053712026208685 \start 0:04:46.509 \end 0:04:47.385 \sp YASLID \tx a diŋbəliŋ. \mb a diŋ- bəliŋ \ge FILL DING- buy \fti di beli.

\ref TPN-20130924-LID.137 \recid 150627073053130393619090 \start 0:04:48.172 \end 0:04:50.855 \sp YASLID \tx a kiniŋ tuŋ lah, lagu main neh d͡ʒoa, pesbuʔ neh d͡ʒoa. \mb a kiniŋ tuŋ lah lagu main neh d͡ʒoa pesbuʔ neh d͡ʒoa \ge FILL now that LAH commotion play this also facebook this also \fti sekarang itu lah,heboh main ini saja, fesbuk ini saja.

\ref TPN-20130924-LID.138 \recid 150627073053388846841547 \start 0:04:51.681 \end 0:04:52.971 \sp YASLID \tx t͡ʃuma atiŋ tuŋ lah. \mb t͡ʃuma atiŋ tuŋ lah \ge only liver that LAH \fti cuma ati tu lah. \nt karena hatinya sudah sedih.

\ref TPN-20130924-LID.139 \recid 150627073053688482511787 \start 0:04:53.468 \end 0:04:54.034 \sp YASLID \tx ibu. \mb ibu \ge piety \fti hiba.

\ref TPN-20130924-LID.140 \recid 150627073053782176385586 \start 0:04:54.103 \end 0:04:56.22 \sp YASLID \tx ibu gua asuᵃ atiŋ weʔᵃ. \mb ibu gua asu -ᵃ atiŋ weʔ -ᵃ \ge piety also feel -A liver by -A \fti hiba juga rasanya hati olehnya.

\ref TPN-20130924-LID.141 \recid 150627073053457634042622 \start 0:04:55.178 \end 0:04:56.833 \sp SARLID \tx daʔ gua gua, ibu nian. \mb daʔ gua gua ibu nian \ge NEG also also piety very \fti tidak juga juga, hiba sangat.

\ref TPN-20130924-LID.142 \recid 150627073053113135035289 \start 0:04:57.379 \end 0:04:58.02 \sp SARLID \tx t͡ʃaro ɲu. \mb t͡ʃaro ɲu \ge manner 3 \fti cara dia.

\ref TPN-20130924-LID.143 \recid 150627073053305592482303 \start 0:04:57.385 \end 0:04:59.075 \sp YASLID \tx ibu atiŋ weʔ anaʔ kakaʔ ka. \mb ibu atiŋ weʔ anaʔ kakaʔ ka \ge piety liver by child older.sibling this \fti hiba hati oleh anak kakak ini.

\ref TPN-20130924-LID.144 \recid 150627073053824877115803 \start 0:04:59.688 \end 0:05:01.985 \sp YASLID \tx a bo lah saŋgup, waʔ gagaeʔ ka ah. \mb a bo lah saŋgup waʔ ga- gaeʔ ka ah \ge FILL 1 PAST able 1PL PART.old- old this AH \fti aku sudah sanggup, kita tua-tua ini.

\ref TPN-20130924-LID.145 \recid 150627073053844654230167 \start 0:05:02.026 \end 0:05:05.164 \sp YASLID \tx paso naʔ baladaŋ ŋəna anaʔ bosuŋ ka naʔ kuliyah. \mb paso naʔ ba- ladaŋ ŋ- kəna anaʔ bosuŋ ka naʔ kuliyah \ge force want BA- dry.field N- remember child Bosung this want university.class \fti paksa mau berladang, mengingat anak bungsu ini mau kuliah.

\ref TPN-20130924-LID.146 \recid 150627073053979558714524 \start 0:05:06.916 \end 0:05:08.061 \sp YASLID \tx naʔ baladaŋ a. \mb naʔ ba- ladaŋ a \ge want BA- dry.field FILL \fti mau berlajar.

\ref TPN-20130924-LID.147 \recid 150627073053689076675986 \start 0:05:08.689 \end 0:05:11.916 \sp YASLID \tx gaʔ namua nan diŋtanam lah, ŋambiʔ biyaya adiʔᵃ, adiʔᵃ ka diŋ. \mb gaʔ namua nan diŋ- tanam lah ŋ- ambiʔ biyaya adiʔ -ᵃ adiʔ -ᵃ ka tadiŋ \ge fairly what REL DING- plant LAH N- take cost younger.sibling -A younger.sibling -A this earlier \fti apa yang di tanam lah, ngambil biyaya adiknya ini tadi.

\ref TPN-20130924-LID.148 \recid 150627073053337973665632 \start 0:05:12.578 \end 0:05:13.668 \sp YASLID \tx koʔ kakaʔ tuŋ la. \mb koʔ kakaʔ tuŋ la \ge TOP older.sibling that furthermore \fti kalau kakak itu pula.

\ref TPN-20130924-LID.149 \recid 150627073053264346677809 \start 0:05:14.057 \end 0:05:15.995 \sp YASLID \tx lah rapeʔ pula ɲu giŋ. \mb lah rapeʔ pula ɲu giŋ \ge PAST meet furthermore 3 again \fti sudah rapat pula dia lagi.

\ref TPN-20130924-LID.150 \recid 150627073053267353699821 \start 0:05:16.606 \end 0:05:17.226 \sp YASLID \tx basu naʔ. \mb basu naʔ \ge COMP want \fti bahwa mau.

\ref TPN-20130924-LID.151 \recid 150627073053462158177792 \start 0:05:17.864 \end 0:05:18.512 \sp SARLID \tx ŋuliyah adiʔᵃ. \mb ŋ- kuliyah adiʔ -ᵃ \ge N- university.class younger.sibling -A \fti menguliyah adiknya.

\ref TPN-20130924-LID.152 \recid 150627073053469528332864 \start 0:05:18.564 \end 0:05:19.881 \sp YASLID \tx ŋuliyah adiʔᵃ ka ah. \mb ŋ- kuliyah adiʔ -ᵃ ka ah \ge N- university.class younger.sibling -A this AH \fti menguliyah adiknya ini.

\ref TPN-20130924-LID.153 \recid 150627073053602948371273 \start 0:05:20.737 \end 0:05:22.592 \sp YASLID \tx ka dikit-dikit soɣaŋ perbulan. \mb ka dikit ~ dikit sa- uɣaŋ per- bulan \ge this a.little ~ a.little SA- person PER- month \fti dikit-dikit sorang perbulan.

\ref TPN-20130924-LID.154 \recid 150627073053545521075557 \start 0:05:22.696 \end 0:05:24.613 \sp YASLID \tx mat͡ʃaɣiŋ kepeaŋ limu atuih sabulan. \mb ma- t͡ʃaɣiŋ kepeaŋ limu atuih sa- bulan \ge MA- look.for money five hundred SA- month \fti mencari uang lima ratus perbulan.

\ref TPN-20130924-LID.155 \recid 150627073053522303504682 \start 0:05:24.699 \end 0:05:26.119 \sp YASLID \tx utuʔ biyaya adiʔᵃ ka ah. \mb utuʔ biyaya adiʔ -ᵃ ka ah \ge for cost younger.sibling -A this AH \fti untuk biyaya adiknya ini.

\ref TPN-20130924-LID.156 \recid 150627073053817287809168 \start 0:05:26.827 \end 0:05:28.13 \sp YASLID \tx nan uaŋ samester. \mb nan uaŋ samester \ge REL money semester \fti yang uang semester.

\ref TPN-20130924-LID.157 \recid 150627073053140683284494 \start 0:05:28.481 \end 0:05:29.15 \sp SARLID \tx maʔ naŋguaŋ d͡ʒawapᵃ. \mb maʔ naŋguaŋ d͡ʒawap -ᵃ \ge TRU.mother suffer answer -A \fti ibu nanggung jawabnya.

\ref TPN-20130924-LID.158 \recid 150627073053913175605050 \start 0:05:29.172 \end 0:05:30.654 \sp YASLID \tx a nan maʔ taŋguaŋ d͡ʒawap. \mb a nan maʔ taŋguaŋ d͡ʒawap \ge FILL REL TRU.mother responsible answer \fti yang ibu tanggung jawab.

\ref TPN-20130924-LID.159 \recid 150627073053445461127440 \start 0:05:30.668 \end 0:05:31.823 \sp YASLID \tx bad͡ʒua padaŋ parah. \mb ba- d͡ʒua padaŋ parah \ge BA- sell dry.field rubber.tree \fti jual ladang parah.

\ref TPN-20130924-LID.160 \recid 150627073053945662674865 \start 0:05:31.823 \end 0:05:32.947 \sp YASLID \tx adu sabidaŋ giŋ. \mb adu sa- bidaŋ giŋ \ge exist SA- area again \fti ada sebidang lagi.

\ref TPN-20130924-LID.161 \recid 150627073053593873225198 \start 0:05:32.986 \end 0:05:34.02 \sp YASLID \tx utuʔ samester. \mb utuʔ samester \ge for semester \fti untuk semester.

\ref TPN-20130924-LID.162 \recid 150627073053948716366476 \start 0:05:34.093 \end 0:05:36.251 \sp YASLID \tx peʔ taun, duwu puluh peʔ d͡ʒuta. \mb peʔ taun duwu puluh peʔ d͡ʒuta \ge four year two ten four million \fti empat tahun, dua puluh empat juta.

\ref TPN-20130924-LID.163 \recid 150627073053380921358149 \start 0:05:37.31 \end 0:05:38.317 \sp YASLID \tx a lah siap neh. \mb a lah siap neh \ge FILL PAST ready NEH \fti sudah siap.

\ref TPN-20130924-LID.164 \recid 150627073053376513847522 \start 0:05:39.516 \end 0:05:40.461 \sp YASLID \tx a kiniŋ pu giŋ. \mb a kiniŋ apu giŋ \ge FILL now what again \fti sekarang apa lagi.

\ref TPN-20130924-LID.165 \recid 150627073053511896337987 \start 0:05:40.737 \end 0:05:42.503 \sp YASLID \tx anaʔ bo lah patah atiŋ d͡ʒoa giŋ. \mb anaʔ bo lah patah atiŋ d͡ʒoa giŋ \ge child 1 PAST prohibit liver also again \fti anak aku sudah patah hati saja lagi.

\ref TPN-20130924-LID.166 \recid 150627073053866081525850 \start 0:05:42.637 \end 0:05:43.134 \sp YASLID \tx poman? \mb poman \ge how \fti gimana?

\ref TPN-20130924-LID.167 \recid 150627073053180293461168 \start 0:05:44.006 \end 0:05:45.35 \sp SARLID \tx ŋan waʔ waʔᵃ patah atiŋ. \mb ŋan waʔ waʔ -ᵃ patah atiŋ \ge REL 1PL 1PL -A broke liver \fti dengan kita nya patah hati.

\ref TPN-20130924-LID.168 \recid 150627073053158929376769 \start 0:05:45.716 \end 0:05:47.009 \sp YASLID \tx ka baɲaʔ uɣaŋ ɲuɣuh ɲu. \mb ka baɲaʔ uɣaŋ ɲ- suɣuh ɲu \ge this a.lot person N- order 3 \fti ini banyak orang menyuruh kamu.

\ref TPN-20130924-LID.169 \recid 150627073053407629475788 \start 0:05:47.041 \end 0:05:48.544 \sp YASLID \tx ɲu kuliyah et͡ʃiŋ bulih. \mb ɲu kuliyah et͡ʃiŋ bulih \ge 3 university.class Kerinci may \fti boleh dia kuliyah kerinci.

\ref TPN-20130924-LID.170 \recid 150627073053600907274754 \start 0:05:48.572 \end 0:05:49.323 \sp YASLID \tx padaŋ bulih. \mb padaŋ bulih \ge Padang may \fti boleh Padang.

\ref TPN-20130924-LID.171 \recid 150627073053348060214891 \start 0:05:49.357 \end 0:05:50.488 \sp YASLID \tx ɲu adeʔ daʔ muh. \mb ɲu adeʔ daʔ muh \ge 3 Adek NEG want \fti Adek tidak mau.

\ref TPN-20130924-LID.172 \recid 150627073053251748465280 \start 0:05:51.013 \end 0:05:51.999 \sp SARLID \tx ɲu daʔ muh, bia lah. \mb ɲu daʔ muh bia lah \ge 3 NEG want let just \fti dia tidak mau, biar saja.

\ref TPN-20130924-LID.173 \recid 150627073053474968603765 \start 0:05:51.475 \end 0:05:53.075 \sp YASLID \tx ɲu naʔ bakoluŋ d͡ʒo. \mb ɲu naʔ bakoluŋ d͡ʒo \ge 3 want Bengkulu teach \fti dia mau Bengkulu saja.

\ref TPN-20130924-LID.174 \recid 150627073053519586634821 \start 0:05:53.882 \end 0:05:55.655 \sp YASLID \tx a kiniŋ bakoluŋ ɲu daʔ la ndaʔ giŋ. \mb a kiniŋ bakoluŋ ɲu daʔ la ndaʔ giŋ \ge FILL now Bengkulu 3 NEG furthermore want again \fti sekarang Bengkulu, dia tidak pula mau lagi.

\ref TPN-20130924-LID.175 \recid 150627073053414278206321 \start 0:05:55.668 \end 0:05:57.475 \sp YASLID \tx paiŋ d͡ʒoa tuŋ daʔ ləmaʔ parasaan daʔ. \mb paiŋ d͡ʒoa tuŋ daʔ ləmaʔ par- asa -an daʔ \ge go also that NEG delicious PAR- as.long.as -AN DAK \fti pergi saja itu tidak enak perasaan.

\ref TPN-20130924-LID.176 \recid 150627073054945891903153 \start 0:05:57.475 \end 0:05:57.916 \sp SARLID \tx daʔ. \mb daʔ \ge NEG \fti tidak.

\ref TPN-20130924-LID.177 \recid 150627073054518991879280 \start 0:05:57.953 \end 0:05:59.898 \sp SARLID \tx paiŋ nian mah uɣaŋ tuŋ daʔ ləmaʔ daʔ giŋ asuᵃ neh maŋah. \mb paiŋ nian umah uɣaŋ tuŋ daʔ ləmaʔ daʔ giŋ asu -ᵃ neh maŋah \ge go NIAN house person that NEG delicious NEG again feel -A NEH middle.aunt \fti pergi rumah orang itu tidak enak lagi rasanya tante.

\ref TPN-20130924-LID.178 \recid 150627073054492355952458 \start 0:05:59.28 \end 0:06:00.887 \sp YASLID \tx paiŋ nian sanu daʔ ləmaʔ daʔ. \mb paiŋ nian sanu daʔ ləmaʔ daʔ \ge go NIAN that NEG delicious DAK \fti pergi situ tidak enak lagi.

\ref TPN-20130924-LID.179 \recid 150627073054377602837793 \start 0:06:02.268 \end 0:06:02.917 \sp SARLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge FILL that \fti itu.

\ref TPN-20130924-LID.180 \recid 150627073054902799392723 \start 0:06:04.689 \end 0:06:06.737 \sp SARLID \tx ka lah tauŋ weʔ awaʔ isiŋ dalam baraŋ ka giŋ. \mb ka lah tauŋ weʔ awaʔ isiŋ dalam baraŋ ka giŋ \ge this PAST know by 1PL contents inside thing this again \fti ini sudah tau kita isi dalam barang ini lagi. \nt isi barang maksudnya isi hati.

\ref TPN-20130924-LID.181 \recid 150627073054984578568859 \start 0:06:06.957 \end 0:06:07.564 \sp YASLID \tx a yu. \mb a yu \ge FILL yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.182 \recid 150627073054998866271319 \start 0:06:08.723 \end 0:06:10.33 \sp YASLID \tx kan baɲaʔ uɣaŋ naɲuᵃ ka ambo neh. \mb kan baɲaʔ uɣaŋ n- taɲu -ᵃ ka ambo neh \ge KAN a.lot person N- ask -A this 1 NEH \fti kan banyak orang menanyanya sama aku.

\ref TPN-20130924-LID.183 \recid 150627073054360916204889 \start 0:06:10.351 \end 0:06:11.558 \sp YASLID \tx "poman adeʔ daʔ kuliyah?" \mb poman adeʔ daʔ kuliyah \ge how Adek NEG university.class \fti "gimana Adek, tidak kuliyah?".

\ref TPN-20130924-LID.184 \recid 150627073054834911634399 \start 0:06:11.772 \end 0:06:14.875 \sp YASLID \tx a yu bo səbut me tuŋ, məŋih tepua uniaŋ ka bo. \mb a yu bo səbut me tuŋ məŋih tepua uniaŋ ka bo \ge FILL yes 1 talk like that angry possible older.sister to 1 \fti ya aku bilang, mungkin marah kakak ke aku.

\ref TPN-20130924-LID.185 \recid 150627073054210591549193 \start 0:06:16.413 \end 0:06:17.641 \sp SARLID \tx məŋih-məŋih liɲua, ɲu yu. \mb məŋih ~ məŋih liɲua ɲu yu \ge angry ~ angry right 3 yes \fti marah-marah betul, dia iya.

\ref TPN-20130924-LID.186 \recid 150627073054832353688356 \start 0:06:17.668 \end 0:06:18.668 \sp SARLID \tx naʔ tuŋ memaŋ iyu. \mb anaʔ tuŋ memaŋ iyu \ge child that indeed yes \fti anak itu memang iya.

\ref TPN-20130924-LID.187 \recid 150627073054787174896662 \start 0:06:18.751 \end 0:06:20.475 \sp SARLID \tx maso la ef tuŋ daʔ ɲəbut ka iɲu. \mb maso la ef tuŋ daʔ ɲ- səbut ka iɲu \ge incredible PAST Ef that NEG N- talk this 3 \fti masa pula Ef itu tidak bilang ke dia.

\ref TPN-20130924-LID.188 \recid 150627073054866152163920 \start 0:06:20.492 \end 0:06:21.644 \sp SARLID \tx me tuŋ ket͡ʃeʔ maŋah ɲon. \mb me tuŋ ket͡ʃeʔ maŋah ɲon \ge like that talk middle.aunt TRU.Monyon \fti itu kata tante Monyon.

\ref TPN-20130924-LID.189 \recid 150627073054122416498977 \start 0:06:21.799 \end 0:06:23.165 \sp SARLID \tx dataŋ ɲu keʔ kamuŋ yakua neh. \mb dataŋ ɲu dəkeʔ kamuŋ yakua neh \ge come 3 near 2 should NEH \fti seharusnya datadia dia sama kamu.

\ref TPN-20130924-LID.190 \recid 150627073054674562280345 \start 0:06:22.858 \end 0:06:24.465 \sp YASLID \tx ef daʔ aduᵃ siŋgah mah bo daʔ. \mb ef daʔ adu -ᵃ siŋgah umah bo daʔ \ge Ef NEG exist -A stop house 1 NEG \fti Ef tidak ada mampir rumah aku.

\ref TPN-20130924-LID.191 \recid 150627073054843311310139 \start 0:06:24.506 \end 0:06:25.671 \sp YASLID \tx moɲon daʔ ləpehᵃ. \mb moɲon daʔ ləpeh -ᵃ \ge Monyon NEG come.off -A \fti Monyon tidak lepas.

\ref TPN-20130924-LID.192 \recid 150627073054584227410656 \start 0:06:26.841 \end 0:06:28.427 \sp YASLID \tx nan babiniᵃ tuŋ lah nan siŋgah. \mb nan ba- bini -ᵃ tuŋ lah nan siŋgah \ge REL BA- wife.A -A that just REL stop \fti yang berbistri saja yang mampir.

\ref TPN-20130924-LID.193 \recid 150627073054894818890932 \start 0:06:30.234 \end 0:06:31.765 \sp YASLID \tx lah bo t͡ʃarito ka biniᵃ neh. \mb lah bo t͡ʃarito ka bini -ᵃ neh \ge just 1 story to wife.A -A NEH \fti sudah aku cerita ke istrinya.

\ref TPN-20130924-LID.194 \recid 150627073054852346321147 \start 0:06:33.006 \end 0:06:34.571 \sp YASLID \tx "poman t͡ʃaroᵃ adap kuliyah piʔ?" \mb poman t͡ʃaro -ᵃ adap kuliyah piʔ \ge how manner -A turn university.class EPIT \fti "gimana caranya adap kuliah pik?".

\ref TPN-20130924-LID.195 \recid 150627073054694878007005 \start 0:06:34.605 \end 0:06:36.674 \sp YASLID \tx "a ambo lum aduᵃ t͡ʃubuᵃ anaʔ bo kuliyah". \mb a ambo lum adu -ᵃ t͡ʃubu -ᵃ anaʔ bo kuliyah \ge FILL 1 not.yet exist -A try -A child 1 university.class \fti "aku belum ada coba anak aku kuliah".

\ref TPN-20130924-LID.196 \recid 150627073054561456730588 \start 0:06:37.723 \end 0:06:40.11 \sp YASLID \tx "apu ka gədaŋ biyaya, apu ka dikit?" \mb apu ka gədaŋ biyaya apu ka dikit \ge what this big cost what this a.little \fti "apa besar biyaya, apa sedikit?'.

\ref TPN-20130924-LID.197 \recid 150627073054126031537959 \start 0:06:40.11 \end 0:06:41.661 \sp YASLID \tx nan kato biniᵃ ka diŋ. \mb nan kato bini -ᵃ ka tadiŋ \ge REL word wife.A -A this earlier \fti yang kata istrinya ini tadi.

\ref TPN-20130924-LID.198 \recid 150627073054440154542028 \start 0:06:42.627 \end 0:06:45.42 \sp YASLID \tx "koʔ kato daʔ gədaŋ, daʔ gədaŋ daʔ maʔ". \mb koʔ kato daʔ gədaŋ daʔ gədaŋ daʔ maʔ \ge TOP word NEG big NEG big NEG TRU.mother \fti "kalau dikatakan besar, tidak juga besar ibu".

\ref TPN-20130924-LID.199 \recid 150627073054549616203130 \start 0:06:45.489 \end 0:06:47.916 \sp YASLID \tx "koʔ kato daʔ gədaŋ, gədaŋ goa". \mb koʔ kato daʔ gədaŋ gədaŋ goa \ge TOP word NEG big big also \fti "kalau bilang tidak besar, besar juga".

\ref TPN-20130924-LID.200 \recid 150627073054744906168895 \start 0:06:48.509 \end 0:06:49.834 \sp SARLID \tx a kato biniᵃ ka? \mb a kato bini -ᵃ ka \ge FILL word wife.A -A this \fti kata istrinya ini?

\ref TPN-20130924-LID.201 \recid 150627073054529804552811 \start 0:06:49.85 \end 0:06:50.312 \sp YASLID \tx a yu. \mb a yu \ge FILL yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.202 \recid 150627073054184976931707 \start 0:06:51.682 \end 0:06:53.888 \sp YASLID \tx "a tuŋ lah ɲu, maʔ lum mat͡ʃubuᵃ" toᵃ. \mb a tuŋ lah ɲu maʔ lum ma- t͡ʃubu -ᵃ kato -ᵃ \ge FILL that LAH 3 TRU.mother not.yet MA- try -A word -A \fti "itu lah dia, ibu lelum mencobanya" katanya.

\ref TPN-20130924-LID.203 \recid 150627073054441854273806 \start 0:06:56.819 \end 0:06:59.068 \sp YASLID \tx a tuŋ lah iŋgan sadu tuŋ lah iŋgan. \mb a tuŋ lah iŋgan sadu tuŋ lah iŋgan \ge FILL that just arrive enough that just arrive \fti sudah itu batas.

\ref TPN-20130924-LID.204 \recid 150627073054156018955772 \start 0:06:59.47 \end 0:07:02.205 \sp SARLID \tx baartiŋ daʔ dapeʔ topaŋ me tuŋ daʔ tia tuŋ. \mb ba- artiŋ daʔ dapeʔ topaŋ me tuŋ daʔ tia tuŋ \ge BA- meaning NEG get get.help like that NEG meaning that \fti bearti tidak dapat di tumpang, seperti itu.

\ref TPN-20130924-LID.205 \recid 150627073054579833742742 \start 0:07:01.795 \end 0:07:04.495 \sp YASLID \tx tuŋ apu kard͡ʒo adeʔ kiniŋ ka nakiʔ? \mb tuŋ apu kard͡ʒo adeʔ kiniŋ ka nakiʔ \ge that what work Adek now this notch \fti itu apa kerja adek sekarang ini, nakik. \nt nakik disini maksudnya memanen karet.

\ref TPN-20130924-LID.206 \recid 150627073054454607719601 \start 0:07:05.17 \end 0:07:06.03 \sp YASLID \tx tadiŋ lah baliʔ d͡ʒaʔ nakiʔ. \mb tadiŋ lah baliʔ d͡ʒaʔ nakiʔ \ge earlier PAST return from notch \fti tadi sudah pulang dari nakik.

\ref TPN-20130924-LID.207 \recid 150627073054844430380965 \start 0:07:09.61 \end 0:07:13.015 \sp SARLID \tx d͡ʒadiŋ a basawah ile kiniŋ ka sepua rat͡ʃana ka? \mb d͡ʒadiŋ a ba- sawah ile kiniŋ ka sepua rat͡ʃana ka \ge become FILL BA- rice.field downstream now this who plan this \fti jadi, bersawah hilir sekarang ini siapa rencana?

\ref TPN-20130924-LID.208 \recid 150627073054878877554227 \start 0:07:14.44 \end 0:07:15.025 \sp YASLID \tx tuŋ lah. \mb tuŋ lah \ge that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.209 \recid 150627073054581202362523 \start 0:07:15.53 \end 0:07:15.915 \sp SARLID \tx ah? \mb ah \ge AH \fti ah?

\ref TPN-20130924-LID.210 \recid 150627073054651342924124 \start 0:07:16.1 \end 0:07:17.57 \sp YASLID \tx guih ka naʔ basawah. \mb guih ka naʔ ba- sawah \ge Gus this want BA- rice.field \fti Gus ini mau bersawah.

\ref TPN-20130924-LID.211 \recid 150627073054674275786056 \start 0:07:17.64 \end 0:07:18.53 \sp SARLID \tx a tuŋ puɲia? \mb a tuŋ puɲia \ge FILL that how \fti itu gimana?

\ref TPN-20130924-LID.212 \recid 150627073054326699320226 \start 0:07:19.89 \end 0:07:23.115 \sp YASLID \tx guih ka naʔ basawah, naʔ apu, anaʔᵃ ka naʔ basunat. \mb guih ka naʔ ba- sawah naʔ apu anaʔ -ᵃ ka naʔ ba- sunat \ge Gus this want BA- rice.field want what child -A this want BA- circumcised \fti Guih ini mau bersawah, anaknya ini mau bersunat.

\ref TPN-20130924-LID.213 \recid 150627073054443647607555 \start 0:07:24.07 \end 0:07:24.72 \sp SARLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130924-LID.214 \recid 150627073054553650597528 \start 0:07:24.775 \end 0:07:25.435 \sp YASLID \tx a tuŋ lah. \mb a tuŋ lah \ge FILL that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.215 \recid 150627073054607926557491 \start 0:07:25.435 \end 0:07:27.09 \sp SARLID \tx a (ba)pu lambeʔᵃ giŋ anaʔ guih ka basunat? \mb a ba- apu lambeʔ -ᵃ giŋ anaʔ guih ka ba- sunat \ge FILL BA- what slow -A again child Gus this BA- circumcised \fti berapa lamanya lagi anak Guih ini bersunat?

\ref TPN-20130924-LID.216 \recid 150627073054755022699385 \start 0:07:27.38 \end 0:07:28.5 \sp SARLID \tx tuŋ lah. \mb tuŋ lah \ge that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.217 \recid 150627073054808497442024 \start 0:07:27.38 \end 0:07:28.5 \sp YASLID \tx sataun giŋ. \mb sa- taun giŋ \ge SA- year again \fti setaun lagi.

\ref TPN-20130924-LID.218 \recid 150627073054647617559180 \start 0:07:29.73 \end 0:07:30.53 \sp SARLID \tx sataun giŋ? \mb sa- taun giŋ \ge SA- year again \fti setahun lagi?

\ref TPN-20130924-LID.219 \recid 150627073054945249565224 \start 0:07:30.133 \end 0:07:32.743 \sp YASLID \tx rat͡ʃana bo duwu ŋan iɲu naʔ basawah. \mb rat͡ʃana bo duwu ŋan iɲu naʔ ba- sawah \ge plan 1 two with 3 want BA- rice.field \fti rencana aku berbua dengan dia mau bersawah.

\ref TPN-20130924-LID.220 \recid 150627073054408538711117 \start 0:07:32.736 \end 0:07:33.161 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.221 \recid 150627073054659705292432 \start 0:07:33.39 \end 0:07:34.45 \sp YASLID \tx iɲu ket͡ʃeʔ ɲu. \mb iɲu ket͡ʃeʔ ɲu \ge 3 talk 3 \fti kata dia.

\ref TPN-20130924-LID.222 \recid 150627073054999626600042 \start 0:07:34.545 \end 0:07:37.495 \sp YASLID \tx "kalaw maʔ naʔ basawah, basawah lah maʔ lagalua" tuŋ ket͡ʃeʔ ɲu. \mb kalaw maʔ naʔ ba- sawah ba- sawah lah maʔ lagalua tuŋ ket͡ʃeʔ ɲu \ge TOP TRU.mother want BA- rice.field BA- rice.field just TRU.mother all that talk 3 \fti "kalau ibu mau bersawah, bersawah saja ibu semuanya" itu kata dia.

\ref TPN-20130924-LID.223 \recid 150627073054709202333352 \start 0:07:37.505 \end 0:07:39.31 \sp YASLID \tx baartiŋ daʔ bulihᵃ bo basawah daʔ. \mb ba- artiŋ daʔ bulih -ᵃ bo ba- sawah daʔ \ge BA- meaning NEG may -A 1 BA- rice.field DAK \fti berarti tidak boleh bersawah.

\ref TPN-20130924-LID.224 \recid 150627073054317834287089 \start 0:07:39.43 \end 0:07:41.315 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔ keʔ iɲu, "poman bo naʔ makan?". \mb ket͡ʃeʔ dəkeʔ iɲu poman bo naʔ makan \ge talk near 3 how 1 want eat \fti bilang sama dia, "gimana aku mau makan?".

\ref TPN-20130924-LID.225 \recid 150627073054125490912329 \start 0:07:39.43 \end 0:07:41.315 \sp YASLID \tx "kalaw bo daʔ basawah". \mb kalaw bo daʔ ba- sawah \ge TOP 1 NEG BA- rice.field \fti "kalau aku tidak bersawah".

\ref TPN-20130924-LID.226 \recid 150627073054964608430582 \start 0:07:41.855 \end 0:07:42.97 \sp YASLID \tx anaʔᵃ basunat suʔ. \mb anaʔ -ᵃ ba- sunat suʔ \ge child -A BA- circumcised tomorrow \fti anaknya bersunat besok.

\ref TPN-20130924-LID.227 \recid 150627073054518497874633 \start 0:07:43.037 \end 0:07:43.992 \sp YASLID \tx namua naʔ bo soɲoh? \mb namua naʔ bo soɲoh \ge what want 1 give \fti apa mau aku kasih?

\ref TPN-20130924-LID.228 \recid 150627073054916639605070 \start 0:07:45.53 \end 0:07:47.515 \sp SARLID \tx sosoɲoh kaniyan lah, kiniŋ kamuŋ tuŋ naʔ makan. \mb so- soɲoh kaniyan lah kiniŋ kamuŋ tuŋ naʔ makan \ge PART.give- give back LAH now 2 that want eat \fti kasih-kasih belakang lah, sekarang kamu itu mau makan.

\ref TPN-20130924-LID.229 \recid 150627073054531712712347 \start 0:07:47.537 \end 0:07:48.767 \sp SARLID \tx naʔ nda padiŋ. \mb naʔ nda padiŋ \ge want want rice.plant \fti mau padi.

\ref TPN-20130924-LID.230 \recid 150627073054613547509954 \start 0:07:48.94 \end 0:07:51.045 \sp SARLID \tx naʔ basawah kamuŋ laʔ, tuŋ adu nan diŋmakan. \mb naʔ ba- sawah kamuŋ laʔ tuŋ adu nan diŋ- makan \ge want BA- rice.field 2 later that exist REL DING- eat \fti mau bersawah, kamu nanti ada yang di makan.

\ref TPN-20130924-LID.231 \recid 150627073054158371739648 \start 0:07:51.3 \end 0:07:54.825 \sp SARLID \tx koʔ tagere land͡ʒu daʔ aduᵃ laʔ, bulih la ɲua bəɣeh ka gaʔ sa dikit-dikit. \mb koʔ tagere land͡ʒu daʔ adu -ᵃ laʔ bulih la ɲ- d͡ʒua bəɣeh ka agaʔ sa dikit ~ dikit \ge TOP less shopping NEG exist -A later may PAST N- sell uncooked.rice this fairly x a.little ~ a.little \fti kalau kurang belanja, tidak ada, boleh pula menjual beras ini agak dikit-dikit.

\ref TPN-20130924-LID.232 \recid 150627073054917169168264 \start 0:07:55.625 \end 0:07:57.655 \sp SARLID \tx hem, utuʔ land͡ʒu bəliŋ ladu, gaɣam. \mb hem utuʔ land͡ʒu bəliŋ ladu gaɣam \ge EXCL for shopping buy chili.pepper salt \fti untuk belanja membeli cabe garam.

\ref TPN-20130924-LID.233 \recid 150627073054372373256087 \start 0:07:57.835 \end 0:07:59.59 \sp SARLID \tx ayu anaʔ baagih ɲu ka modeᵃ. \mb ayu anaʔ ba- agih ɲu ka mode -ᵃ \ge hang child BA- give 3 this from -A \fti bergantung anak ngasih, dia ini bentuknya.

\ref TPN-20130924-LID.234 \recid 150627073054969388112797 \start 0:07:59.605 \end 0:08:01.27 \sp SARLID \tx manu nan sŋah tuŋ naʔ ŋuliyah anaʔ. \mb manu nan sa- təŋah tuŋ naʔ ŋ- kuliyah anaʔ \ge which REL SA- middle that want N- university.class child \fti mana yang setengah itu mau menguliah anaknya.

\ref TPN-20130924-LID.235 \recid 150627073054537959063751 \start 0:08:01.335 \end 0:08:02.475 \sp SARLID \tx na sakola anaʔ. \mb na sakola anaʔ \ge REL school child \fti yang sekolah anak.

\ref TPN-20130924-LID.236 \recid 150627073054487531120702 \start 0:08:03.46 \end 0:08:04.895 \sp SARLID \tx ka yan lamu daʔ giŋ ŋuliyah anaʔ. \mb ka yan lamu daʔ giŋ ŋ- kuliyah anaʔ \ge this Yan long.time NEG again N- university.class child \fti ini Yan tidak lama lagi menguliyah anak.

\ref TPN-20130924-LID.237 \recid 150627073054480423693032 \start 0:08:04.935 \end 0:08:06.365 \sp SARLID \tx koʔ sul lah ŋuliyah anaʔᵃ. \mb koʔ sul lah ŋ- kuliyah anaʔ -ᵃ \ge TOP Sul PAST N- university.class child -A \fti kalau Sul sudah nguliyah anaknya.

\ref TPN-20130924-LID.238 \recid 150627073054252157816057 \start 0:08:06.48 \end 0:08:08.405 \sp YASLID \tx bud͡ʒaŋ sataun giŋ ŋuliyah anaʔᵃ. \mb bud͡ʒaŋ sa- taun giŋ ŋ- kuliyah anaʔ -ᵃ \ge Bujang SA- year again N- university.class child -A \fti Bujang setahun lagi nguliyah anaknya.

\ref TPN-20130924-LID.239 \recid 150627073054355773162143 \start 0:08:07.807 \end 0:08:09.457 \sp SARLID \tx koʔ bud͡ʒaŋ daʔ lamu giŋ. \mb koʔ bud͡ʒaŋ daʔ lamu giŋ \ge TOP Bujang NEG long.time again \fti kalau Bujang tidak lama lagi.

\ref TPN-20130924-LID.240 \recid 150627073054263466411595 \start 0:08:10.55 \end 0:08:12 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔ me tuŋ keʔ ɲu. \mb ket͡ʃeʔ me tuŋ dəkeʔ ɲu \ge talk like that near 3 \fti bilang itu sama dia.

\ref TPN-20130924-LID.241 \recid 150627073054792127012646 \start 0:08:12.49 \end 0:08:14.52 \sp SARLID \tx "agih lah a nupaŋ dikit" neh. \mb agih lah a n- tupaŋ dikit neh \ge give LAH FILL N- get.help a.little NEH \fti "kasih lah numpang sedikit".

\ref TPN-20130924-LID.242 \recid 150627073054487910167546 \start 0:08:15.075 \end 0:08:17.315 \sp YASLID \tx kiniŋ ka aduᵃ lum su, naɲuᵃ. \mb kiniŋ ka adu -ᵃ lum su n- taɲu -ᵃ \ge now this exist -A not.yet x N- ask -A \fti sekarang ini belum ada nanyanya.

\ref TPN-20130924-LID.243 \recid 150627073054847586999832 \start 0:08:18.39 \end 0:08:19.125 \sp YASLID \tx saɣiŋ neh lah. \mb saɣiŋ neh lah \ge before this just \fti kemaren ini saja.

\ref TPN-20130924-LID.244 \recid 150627073054997174197667 \start 0:08:19.63 \end 0:08:20.53 \sp YASLID \tx tuŋ səbutᵃ weʔ siuyh. \mb tuŋ səbut -ᵃ weʔ siuyh \ge that talk -A by Sius \fti itu bilangnya oleh siuih.

\ref TPN-20130924-LID.245 \recid 150627073054824214947129 \start 0:08:23.505 \end 0:08:25.44 \sp SARLID \tx suʔ sawah ka lah lah tiŋga pula. \mb suʔ sawah ka lah lah tiŋga pula \ge tomorrow rice.field this PAST PAST stay furthermore \fti besok sawah ini sudah tinggal pula.

\ref TPN-20130924-LID.246 \recid 150627073054807660635559 \start 0:08:26.62 \end 0:08:27.42 \sp YASLID \tx kiniŋ neh. \mb kiniŋ neh \ge now this \fti sekarang ini.

\ref TPN-20130924-LID.247 \recid 150627073054288473932444 \start 0:08:27.565 \end 0:08:29.34 \sp YASLID \tx diyan daʔ babəna diŋ sawah tuŋ daʔ. \mb diyan daʔ ba- bəna diŋ sawah tuŋ daʔ \ge durian NEG BA- true LOC rice.field that NEG \fti durian tidak berperbaiki di sawah itu.

\ref TPN-20130924-LID.248 \recid 150627073054946240698871 \start 0:08:30.445 \end 0:08:31.69 \sp YASLID \tx bo lah maleh d͡ʒoa giŋ. \mb bo lah maleh d͡ʒoa giŋ \ge 1 PAST lazy also again \fti aku sudah malas juga lagi.

\ref TPN-20130924-LID.249 \recid 150627073054133588465722 \start 0:08:33.065 \end 0:08:35.665 \sp YASLID \tx a nopaŋ nuga (ka)t͡ʃaŋ padiŋ la lubuʔ.kubuŋ ka rat͡ʃana. \mb a n- topaŋ n- tuga kat͡ʃaŋ padiŋ la lubuʔ.kubuŋ ka rat͡ʃana \ge FILL N- get.help N- plant forceful rice.plant PAST Lubuk.Kubung this plan \fti numpang menanam kacang padi.

\ref TPN-20130924-LID.250 \recid 150627073054269720548949 \start 0:08:36.2 \end 0:08:37.58 \sp SARLID \tx lah, biluᵃ bo kat͡ʃaŋ goreaŋ suʔ? \mb lah bilu -ᵃ bo kat͡ʃaŋ goreaŋ suʔ \ge PAST when -A 1 forceful fry tomorrow \fti sudah, kapan aku kacang goreng besok.

\ref TPN-20130924-LID.251 \recid 150627073054934152673929 \start 0:08:37.6 \end 0:08:40.855 \sp SARLID \tx koʔ yu muh nopaŋ kat͡ʃaŋ goreaŋ suʔ, bo agih la nopaŋ satəloʔ kamuŋ. \mb koʔ yu muh n- topaŋ kat͡ʃaŋ goreaŋ suʔ bo agih la n- topaŋ sa- təloʔ kamuŋ \ge TOP yes want N- get.help forceful fry tomorrow 1 give furthermore N- get.help SA- able 2 \fti kalau iya mau numpang kacang goreng besok, aku kasih pula numpang sekuat kamu.

\ref TPN-20130924-LID.252 \recid 150627073054827814786787 \start 0:08:39.56 \end 0:08:42.245 \sp YASLID \tx e koʔ natiŋ d͡ʒoa oman kiniŋ ka, poman waʔ naʔ baland͡ʒu gua. \mb e koʔ natiŋ d͡ʒoa oman kiniŋ ka poman waʔ naʔ ba- land͡ʒu gua \ge EXCL TOP wait also form now this how 1PL want BA- shopping also \fti kalau nanti saja seperti sekarang ini, gimana kita mau belanja juga.

\ref TPN-20130924-LID.253 \recid 150627073054118185538472 \start 0:08:43.372 \end 0:08:44.277 \sp SARLID \tx biʔ lah. \mb biʔ lah \ge take LAH \fti ambil lah.

\ref TPN-20130924-LID.254 \recid 150627073054695895374751 \start 0:08:43.83 \end 0:08:45.005 \sp YASLID \tx naʔ minum, naʔ makan. \mb naʔ minum naʔ makan \ge want drink want eat \fti mau minum, mau makan.

\ref TPN-20130924-LID.255 \recid 150627073054278771169157 \start 0:08:48.97 \end 0:08:52.155 \sp SARLID \tx t͡ʃana koʔ ambo ka udah panen ka bo naʔ ladaŋ kat͡ʃaŋ goreaŋ. \mb rent͡ʃana koʔ ambo ka udah panen ka bo naʔ ladaŋ kat͡ʃaŋ goreaŋ \ge plan TOP 1 this PFCT harvest this 1 want dry.field forceful fry \fti rencana aku ini, sudah panen ini aku mau ladang kacang goreng.

\ref TPN-20130924-LID.256 \recid 150627073054837393929994 \start 0:08:53.465 \end 0:08:55.625 \sp YASLID \tx kadaŋ adu raskiŋ, kadaŋ daʔ. \mb kadaŋ adu raskiŋ kadaŋ daʔ \ge ocasional exist fortune ocasional NEG \fti kadang ada rizki, kadang tidak.

\ref TPN-20130924-LID.257 \recid 150627073054248121983744 \start 0:08:55.91 \end 0:08:58.095 \sp SARLID \tx tah, koʔ kat͡ʃaŋ goreaŋ kiniŋ ka buɲiᵃ daʔ aduᵃ nan eloʔᵃ. \mb tah koʔ kat͡ʃaŋ goreaŋ kiniŋ ka buɲi -ᵃ daʔ adu -ᵃ nan eloʔ -ᵃ \ge don't.know TOP forceful fry now to sound.A -A NEG exist -A REL nice -A \fti entah, kalau kacang goreng sekarang inidengarnya tidak ada yang bagus.

\ref TPN-20130924-LID.258 \recid 150627073054131447869725 \start 0:08:58.1 \end 0:08:59.505 \sp SARLID \tx kamuŋ manen ŋan kat͡ʃaŋ. \mb kamuŋ m- panen ŋan kat͡ʃaŋ \ge 2 N- harvest REL forceful \fti kamu memanen kacang.

\ref TPN-20130924-LID.259 \recid 150627073054510053093358 \start 0:08:59.605 \end 0:09:01.17 \sp SARLID \tx a iref ile ka poman? \mb a iref ile ka poman \ge FILL Iref downstream this how \fti Iref hilir ini gimana?

\ref TPN-20130924-LID.260 \recid 150627073054582749558332 \start 0:09:01.475 \end 0:09:02.635 \sp YASLID \tx saparo a apuᵃ. \mb sa- paro a apu -ᵃ \ge SA- middle FILL what -A \fti separoh apanya.

\ref TPN-20130924-LID.261 \recid 150627073054579671217221 \start 0:09:03.06 \end 0:09:03.605 \sp SARLID \tx busuʔ? \mb busuʔ \ge rotten \fti busuk?

\ref TPN-20130924-LID.262 \recid 150627073054880886175482 \start 0:09:06.29 \end 0:09:06.855 \sp SARLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130924-LID.263 \recid 150627073054427197526208 \start 0:09:09.565 \end 0:09:11.375 \sp SARLID \tx manu mat͡ʃaɣiŋ tapaãᵃ nan agaʔ eloʔᵃ suʔ neh. \mb manu ma- t͡ʃaɣiŋ tapã -ᵃ nan agaʔ eloʔ -ᵃ isuʔ neh \ge which MA- look.for seed.A -A REL fairly nice -A tomorrow NEH \fti mana mencari bibitnya yang agak bagus besok.

\ref TPN-20130924-LID.264 \recid 150627073054145225097937 \start 0:09:17.645 \end 0:09:17.95 \sp YASLID \tx kayh? \mb kayh \ge Kas \fti Kaih?

\ref TPN-20130924-LID.265 \recid 150627073054959501157187 \start 0:09:18.332 \end 0:09:18.792 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.266 \recid 150627073054994042517895 \start 0:09:19.355 \end 0:09:20.04 \sp SARLID \tx kayh salah? \mb kayh salah \ge Kas why \fti kenapa Kas?

\ref TPN-20130924-LID.267 \recid 150627073054300156675185 \start 0:09:20.44 \end 0:09:22.145 \sp YASLID \tx a ituŋ lah ambo ket͡ʃeʔ ka kayh. \mb a ituŋ lah ambo ket͡ʃeʔ ka kayh \ge EXCL that LAH 1 talk KA Kas \fti itu lah aku bilang sama Kas.

\ref TPN-20130924-LID.268 \recid 150627073054639821796630 \start 0:09:23.93 \end 0:09:25.75 \sp YASLID \tx kiniŋ anaʔ kaban kuliyah. \mb kiniŋ anaʔ kaban kuliyah \ge now child 2 university.class \fti sekarang anak aku kuliyah.

\ref TPN-20130924-LID.269 \recid 150627073054788898498424 \start 0:09:26.825 \end 0:09:27.675 \sp YASLID \tx umah adiʔ. \mb umah adiʔ \ge house younger.sibling \fti rumah adik.

\ref TPN-20130924-LID.270 \recid 150627073054939184082717 \start 0:09:28.65 \end 0:09:30.21 \sp YASLID \tx d͡ʒaŋan diŋləpeh d͡ʒoa. \mb d͡ʒaŋan diŋ- ləpeh d͡ʒoa \ge don’t DING- come.off also \fti jangan di lepas saja.

\ref TPN-20130924-LID.271 \recid 150627073054923139535448 \start 0:09:32.125 \end 0:09:34.3 \sp YASLID \tx "harus bagiat mat͡ʃaɣiŋ". \mb harus ba- giat ma- t͡ʃaɣiŋ \ge should BA- active MA- look.for \fti "harus bergiat mencari".

\ref TPN-20130924-LID.272 \recid 150627073055218490713834 \start 0:09:34.44 \end 0:09:36.29 \sp YASLID \tx "bla(nd͡ʒu) diŋkiɣim baland͡ʒuᵃ". \mb ba- land͡ʒu diŋ- kiɣim ba- land͡ʒu -ᵃ \ge BA- shopping DING- send BA- shopping -A \fti "belanja di kirim".

\ref TPN-20130924-LID.273 \recid 150627073055810561517113 \start 0:09:36.385 \end 0:09:36.73 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.274 \recid 150627073055233074715733 \start 0:09:37.945 \end 0:09:39.48 \sp YASLID \tx "d͡ʒaŋan sapay oman adeʔ". \mb d͡ʒaŋan sapay oman adeʔ \ge don’t arrive form Adek \fti "jangan sampai seperti adek".

\ref TPN-20130924-LID.275 \recid 150627073055656695950729 \start 0:09:40.425 \end 0:09:41.655 \sp YASLID \tx "adeʔ ka daʔ d͡ʒadiŋ daʔ kuliyah". \mb adeʔ ka daʔ d͡ʒadiŋ daʔ kuliyah \ge Adek this NEG become NEG university.class \fti "Adek i ni tidak jadi kuliyah".

\ref TPN-20130924-LID.276 \recid 150627073055580241353436 \start 0:09:42.83 \end 0:09:45.66 \sp SARLID \tx a d͡ʒadiŋ, anaʔ kayh ka d͡ʒadiŋ kuliyah təpeʔ moɲon ka? \mb a d͡ʒadiŋ anaʔ kayh ka d͡ʒadiŋ kuliyah təpeʔ moɲon ka \ge FILL become child Kas this become university.class place Monyon KA \fti jadi, anak Kas ini jadi kuliah tempat Monyon ini?

\ref TPN-20130924-LID.277 \recid 150627073055954832086757 \start 0:09:42.835 \end 0:09:43.645 \sp YASLID \tx anaʔ bo tuŋ lah. \mb anaʔ bo tuŋ lah \ge child 1 that LAH \fti anak aku itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.278 \recid 150627073055550006613321 \start 0:09:45.675 \end 0:09:46.33 \sp YASLID \tx d͡ʒadiŋ. \mb d͡ʒadiŋ \ge become \fti jadi.

\ref TPN-20130924-LID.279 \recid 150627073055831116099515 \start 0:09:46.42 \end 0:09:47.985 \sp YASLID \tx "d͡ʒaŋan nopaŋ d͡ʒao". \mb d͡ʒaŋan n- topaŋ d͡ʒao \ge don’t N- get.help just \fti "jangan numpang saja".

\ref TPN-20130924-LID.280 \recid 150627073055369853935530 \start 0:09:48.48 \end 0:09:49.915 \sp YASLID \tx "suʔ baɲaʔ mət͡ʃamᵃ". \mb isuʔ baɲaʔ mət͡ʃam -ᵃ \ge tomorrow a.lot sort -A \fti "besok banyak macamnya".

\ref TPN-20130924-LID.281 \recid 150627073055537261008377 \start 0:09:50.272 \end 0:09:50.597 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.282 \recid 150627073055254764605965 \start 0:09:50.84 \end 0:09:51.44 \sp YASLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge FILL that \fti a itu.

\ref TPN-20130924-LID.283 \recid 150627073055175405618874 \start 0:09:52.08 \end 0:09:52.82 \sp SARLID \tx namua ket͡ʃeʔᵃ? \mb namua ket͡ʃeʔ -ᵃ \ge what talk -A \fti apa katanya?

\ref TPN-20130924-LID.284 \recid 150627073055444908568076 \start 0:09:52.575 \end 0:09:55.675 \sp YASLID \tx a tuŋ lah, ɲu bagiat kiniŋ ka baladaŋ, ladaŋ d͡ʒaguaŋ. \mb a tuŋ lah ɲu ba- giat kiniŋ ka ba- ladaŋ ladaŋ d͡ʒaguaŋ \ge FILL that LAH 3 BA- active now this BA- dry.field dry.field corn \fti itu lah, dia bergiat sekarang ini berladang jagung.

\ref TPN-20130924-LID.285 \recid 150627073055197138251783 \start 0:09:55.83 \end 0:09:57.06 \sp SARLID \tx lakiᵃ adu bagiat bətuʔᵃ? \mb lakiŋ -ᵃ adu ba- giat bətuʔ -ᵃ \ge husband -A exist BA- active from -A \fti suaminya ada bergiat bentuknya?

\ref TPN-20130924-LID.286 \recid 150627073055950479121365 \start 0:09:56.885 \end 0:09:58.495 \sp YASLID \tx adu, lah bagiat kiniŋ ka oman. \mb adu lah ba- giat kiniŋ ka oman \ge exist PAST BA- active now this form \fti sudah, bentuknya sudah bergiat sekarang ini.

\ref TPN-20130924-LID.287 \recid 150627073055666772067872 \start 0:09:58.915 \end 0:09:59.915 \sp SARLID \tx ah. \mb ah \ge AH \fti ah.

\ref TPN-20130924-LID.288 \recid 150627073055801411212188 \start 0:09:59.395 \end 0:10:01.125 \sp YASLID \tx bo ket͡ʃeʔ ka lakiᵃ neh. \mb bo ket͡ʃeʔ ka laki -ᵃ neh \ge 1 talk this husband.A -A NEH \fti aku, kata ini, kata suaminya.

\ref TPN-20130924-LID.289 \recid 150627073055349309188453 \start 0:10:01.13 \end 0:10:04.77 \sp YASLID \tx "a yuaŋ d͡ʒaŋan diŋləpeh abih d͡ʒoa anaʔ mah iɲu". \mb a yuaŋ d͡ʒaŋan diŋ- ləpeh abih d͡ʒoa anaʔ umah iɲu \ge FILL EPIT don’t DING- come.off finished also child house 3 \fti "yuang, jangan dilepas habis saja anak rumah dia".

\ref TPN-20130924-LID.290 \recid 150627073055381026676343 \start 0:10:04.77 \end 0:10:05.38 \sp SARLID \tx iyu iyu. \mb iyu iyu \ge yes yes \fti iya iya.

\ref TPN-20130924-LID.291 \recid 150627073055569983319658 \start 0:10:05.22 \end 0:10:07.38 \sp YASLID \tx "isuʔ babuɲiŋ kaniyan aɣiᵃ". \mb isuʔ ba- buɲiŋ kaniyan aɣi -ᵃ \ge tomorrow BA- sound back day.A -A \fti "besok berbunyi belakang harinya".

\ref TPN-20130924-LID.292 \recid 150627073055788889817706 \start 0:10:08.045 \end 0:10:10.845 \sp YASLID \tx "a tuŋ, utuaŋ gua ɲu kiniŋ ka daʔ paiŋ mah bo neh" bo. \mb a tuŋ utuaŋ gua ɲu kiniŋ ka daʔ paiŋ umah bo neh bo \ge FILL that lucky also 3 now this NEG go house 1 NEH 1 \fti "untung juga dia sekarang ini tidak pergi rumah ank" kata aku.

\ref TPN-20130924-LID.293 \recid 150627073055107786596519 \start 0:10:10.855 \end 0:10:11.705 \sp YASLID \tx "oroaŋ anaʔ bo kuliyah". \mb oroaŋ anaʔ bo kuliyah \ge stop child 1 university.class \fti tidak jadi anak ku kuliah".

\ref TPN-20130924-LID.294 \recid 150627073055268512690299 \start 0:10:12.115 \end 0:10:13.715 \sp YASLID \tx "padu anaʔ bo patah təŋah suʔ" bo. \mb padu anaʔ bo patah təŋah isuʔ bo \ge LOC child 1 broke middle tomorrow 1 \fti "pada anak ku patah tengah besok" kata aku. \nt putus di tengah jala maksudnya putus sekolah.

\ref TPN-20130924-LID.295 \recid 150627073055428744218265 \start 0:10:14.745 \end 0:10:15.325 \sp SARLID \tx namua ket͡ʃeʔᵃ? \mb namua ket͡ʃeʔ -ᵃ \ge what talk -A \fti apa katanya?

\ref TPN-20130924-LID.296 \recid 150627073055278649593842 \start 0:10:16.03 \end 0:10:17.185 \sp YASLID \tx "iyu maŋah" t͡ʃeʔᵃ la. \mb iyu maŋah t͡ʃeʔ -ᵃ la \ge yes middle.aunt say -A furthermore \fti "iya tante" katanya pula.

\ref TPN-20130924-LID.297 \recid 150627073055189564055623 \start 0:10:17.34 \end 0:10:19.8 \sp YASLID \tx a tuŋ lah, ɲu nuga d͡ʒaguaŋ kiniŋ ka. \mb a tuŋ lah ɲu n- tuga d͡ʒaguaŋ kiniŋ ka \ge FILL that LAH 3 N- plant corn now this \fti itu lah, dia nanam jagung sekarang ini.

\ref TPN-20130924-LID.298 \recid 150627073055713768381391 \start 0:10:20.14 \end 0:10:22.67 \sp YASLID \tx baɣuŋ sabulan lah umuᵃ d͡ʒaguaŋ baɣuᵃ. \mb baɣuŋ sa- bulan lah umu -ᵃ d͡ʒaguaŋ baɣu -ᵃ \ge new SA- month PAST age -A corn new.A -A \fti jagungnya sudah berumur satu bulan.

\ref TPN-20130924-LID.299 \recid 150627073055598371661034 \start 0:10:22.685 \end 0:10:23.125 \sp SARLID \tx manu neh? \mb manu neh \ge which NEH \fti mana?

\ref TPN-20130924-LID.300 \recid 150627073055967023877565 \start 0:10:23.605 \end 0:10:24.365 \sp YASLID \tx lubuʔ.kubuŋ. \mb lubuʔ.kubuŋ \ge Lubuk.Kubung \fti Lubuk Kubung.

\ref TPN-20130924-LID.301 \recid 150627073055213603386189 \start 0:10:24.82 \end 0:10:26.555 \sp YASLID \tx a tuŋ, yu saparo. \mb a tuŋ yu sa- paro \ge FILL that yes SA- middle \fti itu, iya separoh.

\ref TPN-20130924-LID.302 \recid 150627073055909414214686 \start 0:10:24.83 \end 0:10:25.79 \sp SARLID \tx eloʔ d͡ʒaguãᵃ t͡ʃeʔᵃ? \mb eloʔ d͡ʒaguã -ᵃ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge nice corn.A -A say -A \fti bagus jagung katanya?

\ref TPN-20130924-LID.303 \recid 150627073055287207575235 \start 0:10:26.89 \end 0:10:28.99 \sp YASLID \tx saparo tuŋ kiniŋ tuŋ naʔ nuga kat͡ʃaŋ padiŋ. \mb sa- paro tuŋ kiniŋ tuŋ naʔ n- tuga kat͡ʃaŋ padiŋ \ge SA- middle that now that want N- plant forceful rice.plant \fti separoh sekarang itu mau nanam kacang padi.

\ref TPN-20130924-LID.304 \recid 150627073055160837361542 \start 0:10:29.015 \end 0:10:30.695 \sp YASLID \tx nuga d͡ʒoa giŋ, lah udah basaprot. \mb n- tuga d͡ʒoa giŋ lah udah ba- saprot \ge N- plant also again LAH PFCT BA- spray \fti menanam saja lagi, sudah berseprot.

\ref TPN-20130924-LID.305 \recid 150627073055387838148651 \start 0:10:31.48 \end 0:10:33.225 \sp YASLID \tx oput lah undup, lah bapaŋgaŋ. \mb oput lah undup lah ba- paŋgaŋ \ge grass PAST wither PAST BA- roast \fti rumput sudah layu, sudah di bakar.

\ref TPN-20130924-LID.306 \recid 150627073055907594833335 \start 0:10:33.875 \end 0:10:35.12 \sp YASLID \tx a tuŋ lah ɲu ŋad͡ʒaʔ bo. \mb a tuŋ lah ɲu ŋ- ad͡ʒaʔ bo \ge FILL that LAH 3 N- invite 1 \fti itu lah, dia ngajak aku.

\ref TPN-20130924-LID.307 \recid 150627073055316661020973 \start 0:10:35.615 \end 0:10:36.48 \sp YASLID \tx nuga kat͡ʃaŋ padiŋ. \mb n- tuga kat͡ʃaŋ padiŋ \ge N- plant forceful rice.plant \fti menanam kacang padi.

\ref TPN-20130924-LID.308 \recid 150627073055129350789636 \start 0:10:36.492 \end 0:10:39.332 \sp YASLID \tx ɲu lah ɲaprot tuŋ paso bo məliŋ tapaŋᵃ deʔ iɲu gay. \mb ɲu lah ɲ- saprot tuŋ paso bo m- bəliŋ tapaŋ -ᵃ deʔ iɲu gay \ge 3 PAST N- spray that force 1 N- buy seed -A for 3 also \fti dia sudah menyemprot, itu terpaksa aku membeli bibit nya untuk dia juga.

\ref TPN-20130924-LID.309 \recid 150627073055486925868922 \start 0:10:43.17 \end 0:10:44.43 \sp YASLID \tx utuaŋ-utuaŋ suʔ dapeʔ gua. \mb utuaŋ ~ utuaŋ suʔ dapeʔ gua \ge lucky ~ lucky tomorrow get also \fti untung-untungbesok dapat juga.

\ref TPN-20130924-LID.310 \recid 150627073055733433260814 \start 0:10:44.43 \end 0:10:47.14 \sp YASLID \tx "dapeʔ kepeaŋ satuih suʔ lih bisa ban ŋiɣim". \mb dapeʔ kepeaŋ sa- atuih suʔ bulih bisa ban ŋ- kiɣim \ge get money SA- hundred tomorrow may can 2 N- send \fti "dapat uang agak seratus besok, bisa kamu ngirim".

\ref TPN-20130924-LID.311 \recid 150627073055998112878621 \start 0:10:47.695 \end 0:10:49.295 \sp YASLID \tx "a utuʔ anaʔ kuliyah" bo la. \mb a utuʔ anaʔ kuliyah bo la \ge FILL for child university.class 1 furthermore \fti "untuk anak kuliah" kata aku pula.

\ref TPN-20130924-LID.312 \recid 150627073055484504463662 \start 0:10:50.305 \end 0:10:52.22 \sp YASLID \tx bia lah kamuŋ ka daʔ dapeʔ nəgaʔ umah. \mb bia lah kamuŋ ka daʔ dapeʔ n- təgaʔ umah \ge let LAH 2 this NEG get N- stand house \fti biar lah kamu ini tidak dapat mendiri rumah.

\ref TPN-20130924-LID.313 \recid 150627073055785451912227 \start 0:10:52.287 \end 0:10:53.537 \sp YASLID \tx asa adu sakola anaʔ. \mb asa adu sakola anaʔ \ge as.long.as exist school child \fti asal ada sekolah anak.

\ref TPN-20130924-LID.314 \recid 150627073055348672869987 \start 0:10:54.09 \end 0:10:56.02 \sp YASLID \tx "dapeʔ ɲu pagaway suʔ lah" bo la. \mb dapeʔ ɲu pagaway isuʔ lah bo la \ge get 3 employee tomorrow PAST 1 furthermore \fti "dapat dia pegawai besok sudah" kata aku pula.

\ref TPN-20130924-LID.315 \recid 150627073055336544800922 \start 0:10:58 \end 0:10:59.325 \sp YASLID \tx bo anaʔ bo duluŋ ɲu daʔ ndaʔ. \mb bo anaʔ bo duluŋ ɲu daʔ ndaʔ \ge 1 child 1 before 3 NEG want \fti anak aku dahulu dia tidak mau.

\ref TPN-20130924-LID.316 \recid 150627073055562825794610 \start 0:11:01.7 \end 0:11:03.52 \sp SARLID \tx nasipᵃ uda sul tuŋ nasip daʔ aduᵃ. \mb nasip -ᵃ uda sul tuŋ nasip daʔ adu -ᵃ \ge fate -A older.brother Sul that fate NEG exist -A \fti nasibnya, uda Sul nasibnya tidak ada.

\ref TPN-20130924-LID.317 \recid 150627073055725762939731 \start 0:11:03.525 \end 0:11:04.25 \sp SARLID \tx uda luŋ. \mb uda luŋ \ge older.brother before \fti kakak dahulu.

\ref TPN-20130924-LID.318 \recid 150627073055979766073170 \start 0:11:04.282 \end 0:11:05.472 \sp SARLID \tx poman kamuŋ naʔ ɲakola luŋ. \mb poman kamuŋ naʔ ɲ- sakola luŋ \ge how 2 want N- school before \fti gimana kamu mau menyengolah nya dahulu.

\ref TPN-20130924-LID.319 \recid 150627073055532560965977 \start 0:11:05.505 \end 0:11:06.28 \sp SARLID \tx kuliyah gua. \mb kuliyah gua \ge university.class also \fti kuliyah juga.

\ref TPN-20130924-LID.320 \recid 150627073055363319262163 \start 0:11:07.432 \end 0:11:08.352 \sp SARLID \tx kuliyah ɲu luŋ tuŋ. \mb kuliyah ɲu luŋ tuŋ \ge university.class 3 before that \fti kuliah dia dahulu itu.

\ref TPN-20130924-LID.321 \recid 150627073055610753040434 \start 0:11:07.932 \end 0:11:09.422 \sp YASLID \tx iyu, daʔ la bəreʔ miaʔ daʔ. \mb iyu daʔ la bəreʔ miaʔ daʔ \ge yes NEG furthermore heavy right DAK \fti iya, tidak pula berat betul.

\ref TPN-20130924-LID.322 \recid 150627073055701287547777 \start 0:11:11.685 \end 0:11:14.35 \sp SARLID \tx kamuŋ mat͡ʃaɣiŋ pida, paŋah lagalua mikiᵃ. \mb kamuŋ ma- t͡ʃaɣiŋ pida paŋah lagalua m- piki -ᵃ \ge 2 MA- look.for NEG middle.uncle all N- think -A \fti kami tidak mencari, om semua mikirnya.

\ref TPN-20130924-LID.323 \recid 150627073055333911627297 \start 0:11:15.12 \end 0:11:17.435 \sp SARLID \tx kamuŋ ŋənim d͡ʒoa ŋiɣim kepeaŋ. \mb kamuŋ ŋənim d͡ʒoa ŋ- kiɣim kepeaŋ \ge 2 silent also N- send money \fti kamu diam saja ngirim uang.

\ref TPN-20130924-LID.324 \recid 150627073055194072626856 \start 0:11:17.455 \end 0:11:18.475 \sp SARLID \tx batanaʔ nasiŋ lah. \mb ba- tanaʔ nasiŋ lah \ge BA- cook.rice rice just \fti memasak nasi saja.

\ref TPN-20130924-LID.325 \recid 150627073055713561757839 \start 0:11:18.495 \end 0:11:19.46 \sp SARLID \tx pu la idaʔ ka sənaŋ. \mb apu la idaʔ ka sənaŋ \ge what PAST NEG to enjoy \fti apa pula tidak ka senang.

\ref TPN-20130924-LID.326 \recid 150627073055995784876261 \start 0:11:21.465 \end 0:11:22.125 \sp SARLID \tx tuŋ daʔ bəreʔ. \mb tuŋ daʔ bəreʔ \ge that NEG heavy \fti itu tidak berat.

\ref TPN-20130924-LID.327 \recid 150627073055922907460666 \start 0:11:22.44 \end 0:11:23.39 \sp YASLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.328 \recid 150627073055225903715519 \start 0:11:22.79 \end 0:11:25.825 \sp SARLID \tx pu kiniŋ ka miki kepeaŋ, pu la daʔ bəreʔ ndaʔ tuŋ. \mb apu kiniŋ ka m- piki kepeaŋ apu la daʔ bəreʔ ndaʔ tuŋ \ge what now this N- think money what PAST NEG heavy want that \fti sekarang ini memikir uang, apa pula yang tidak berat.

\ref TPN-20130924-LID.329 \recid 150627073055896023412746 \start 0:11:25.825 \end 0:11:26.665 \sp YASLID \tx iyu, awaʔ lah gaeʔ. \mb iyu awaʔ lah gaeʔ \ge yes 1PL PAST old \fti iya, kita sudah tua.

\ref TPN-20130924-LID.330 \recid 150627073055341449982858 \start 0:11:27.495 \end 0:11:28.665 \sp YASLID \tx lah gaeʔ, anaʔ naʔ kuliyah. \mb lah gaeʔ anaʔ naʔ kuliyah \ge PAST old child want university.class \fti sudah tua, anak mau kuliah.

\ref TPN-20130924-LID.331 \recid 150627073055937885427939 \start 0:11:29.075 \end 0:11:29.505 \sp SARLID \tx kamiŋ. \mb kamiŋ \ge 1PL \fti kami.

\ref TPN-20130924-LID.332 \recid 150627073055345615769456 \start 0:11:29.075 \end 0:11:29.925 \sp YASLID \tx bo ŋatoᵃ. \mb bo ŋ- kato -ᵃ \ge 1 N- word -A \fti aku mengatakannya.

\ref TPN-20130924-LID.333 \recid 150627073055151600761990 \start 0:11:30.205 \end 0:11:31.98 \sp YASLID \tx kawan daʔ muh takut weʔ nopaŋ. \mb kawan daʔ muh takut weʔ n- topaŋ \ge friend NEG want fear by N- get.help \fti teman tidak mau, takut kita numpang.

\ref TPN-20130924-LID.334 \recid 150627073055129857097240 \start 0:11:32.365 \end 0:11:34.225 \sp SARLID \tx kiniŋ ka, kamiŋ ka ah. \mb kiniŋ ka kamiŋ ka ah \ge now this 1PL this AH \fti sekarang ini, kami ini.

\ref TPN-20130924-LID.335 \recid 150627073055344457809952 \start 0:11:35.59 \end 0:11:37.515 \sp SARLID \tx miki ɲilih ka muh gua sakit palu. \mb m- piki ɲ- silih ka muh gua sakit palu \ge N- think N- borrow this want also hurt head \fti memikir memunjam ini mau juga sakit kepala.

\ref TPN-20130924-LID.336 \recid 150627073055579762529674 \start 0:11:37.98 \end 0:11:39.68 \sp SARLID \tx ɲəlaŋ kiyun, ɲəlaŋ maɣiŋ t͡ʃaɣiŋ kepeaŋ. \mb ɲ- səlaŋ kiun ɲ- səlaŋ maɣiŋ t͡ʃaɣiŋ kepeaŋ \ge N- borrow that N- borrow here look.for money \fti minjam situ, minjam mencari uang.

\ref TPN-20130924-LID.337 \recid 150627073055721190205029 \start 0:11:40.515 \end 0:11:41.695 \sp SARLID \tx koʔ maso paŋah duluŋ daʔ. \mb koʔ maso paŋah duluŋ daʔ \ge TOP time middle.uncle before DAK \fti kalau masa om dahulu.

\ref TPN-20130924-LID.338 \recid 150627073055826659148651 \start 0:11:41.722 \end 0:11:43.692 \sp SARLID \tx paŋah a kapalu tukaŋ. \mb paŋah a palu tukaŋ \ge middle.uncle EXCL head for \fti om kepala tukang.

\ref TPN-20130924-LID.339 \recid 150627073055847965419291 \start 0:11:43.7 \end 0:11:45.97 \sp SARLID \tx dapeʔ kepeaŋ lah moroaŋ laʔ, lah sətor ka maŋah. \mb dapeʔ kepeaŋ lah m- boroaŋ laʔ lah sətor ka maŋah \ge get money PAST N- work later PAST deposit to middle.aunt \fti dapat uang sudah kerja nanti, setor ke tante.

\ref TPN-20130924-LID.340 \recid 150627073055455017961375 \start 0:11:47.355 \end 0:11:47.865 \sp SARLID \tx mewah. \mb mewah \ge luxurious \fti mewah.

\ref TPN-20130924-LID.341 \recid 150627073055855859610111 \start 0:11:47.875 \end 0:11:48.965 \sp SARLID \tx nan kamuŋ babaraŋ mih. \mb nan kamuŋ ba- baraŋ mih \ge REL 2 BA- thing gold \fti yang kamu berbarang mass.

\ref TPN-20130924-LID.342 \recid 150627073055552797304698 \start 0:11:48.97 \end 0:11:50.945 \sp SARLID \tx a piŋgua, namu kəndaʔ namu dapeʔ. \mb a piŋgua namu kəndaʔ namu dapeʔ \ge FILL very name want name get \fti apa maua apa dapat.

\ref TPN-20130924-LID.343 \recid 150627073055314455566648 \start 0:11:51.65 \end 0:11:52.85 \sp SARLID \tx anaʔ sakola. \mb anaʔ sakola \ge child school \fti anak sekolah.

\ref TPN-20130924-LID.344 \recid 150627073055725192790943 \start 0:11:59.025 \end 0:12:00.64 \sp YASLID \tx tuŋ lah a soka. \mb tuŋ lah a soka \ge that LAH FILL before \fti itu lah dahulu.

\ref TPN-20130924-LID.345 \recid 150627073055221471616579 \start 0:12:01.67 \end 0:12:02.405 \sp YASLID \tx diŋkuliyah anaʔ. \mb diŋ- kuliyah anaʔ \ge DING- university.class child \fti di kuliyah anak.

\ref TPN-20130924-LID.346 \recid 150627073055575082350708 \start 0:12:02.54 \end 0:12:04.725 \sp YASLID \tx sakola mimat. \mb sakola mimat \ge school thrifty \fti sekolah hemat.

\ref TPN-20130924-LID.347 \recid 150627073055499528269888 \start 0:12:05.775 \end 0:12:07.11 \sp YASLID \tx koʔ ambo daʔ aduᵃ daʔ giŋ. \mb koʔ ambo daʔ adu -ᵃ daʔ giŋ \ge TOP 1 NEG exist -A NEG again \fti kalau aku tidak ada lagi.

\ref TPN-20130924-LID.348 \recid 150627073055514205337315 \start 0:12:07.58 \end 0:12:09.99 \sp SARLID \tx ambo a tuŋ ket͡ʃeʔ a namua. \mb ambo a tuŋ ket͡ʃeʔ a namua \ge 1 FILL that talk FILL what \fti aku, itu kata apa.

\ref TPN-20130924-LID.349 \recid 150627073055316658262908 \start 0:12:10.08 \end 0:12:11.795 \sp SARLID \tx t͡ʃeʔ ayahᵃ ka ŋet͡ʃeʔ keʔ anaʔ uɣaŋ ka. \mb t͡ʃeʔ ayah -ᵃ ka ŋ- ket͡ʃeʔ dəkeʔ anaʔ uɣaŋ ka \ge say father -A this N- talk near child person this \fti kata ayah nya ini ini bilang sama anak orang ini.

\ref TPN-20130924-LID.350 \recid 150627073055112428956758 \start 0:12:12.575 \end 0:12:14.045 \sp SARLID \tx manatuŋ maŋah ŋatoᵃ. \mb manatuŋ maŋah ŋ- kato -ᵃ \ge son.or.daughter.in.law middle.aunt N- word -A \fti minantu tante mengatakannya.

\ref TPN-20130924-LID.351 \recid 150627073055719118782784 \start 0:12:14.86 \end 0:12:16.81 \sp SARLID \tx "ambo" kato ayahᵃ. \mb ambo kato ayah -ᵃ \ge 1 word father -A \fti ""aku" kata ayah nya.

\ref TPN-20130924-LID.352 \recid 150627073055692921546333 \start 0:12:17.305 \end 0:12:19.415 \sp SARLID \tx "kamuŋ ka ah, itin ilid". \mb kamuŋ ka ah i- tin i- lid \ge 2 this AH I- Tin I- Lid \fti "kamu ini, Itin, Ilid".

\ref TPN-20130924-LID.353 \recid 150627073055748029380430 \start 0:12:19.54 \end 0:12:21.305 \sp SARLID \tx "kamuŋ ka d͡ʒaŋan pernah buweʔ paŋay". \mb kamuŋ ka d͡ʒaŋan pernah buweʔ paŋay \ge 2 this don’t ever make character \fti "kamu ini jangan pernah buat perangai".

\ref TPN-20130924-LID.354 \recid 150627073055978754166233 \start 0:12:21.33 \end 0:12:23.1 \sp SARLID \tx "kalaw pu biluᵃ kamuŋ ka buweʔ paŋay". \mb kalaw apu bilu -ᵃ kamuŋ ka buweʔ paŋay \ge TOP what when -A 2 this make character \fti "kalau apa bila kamu ini buat perangai".

\ref TPN-20130924-LID.355 \recid 150627073055136726785637 \start 0:12:23.13 \end 0:12:25.28 \sp SARLID \tx "ituŋ lah abih ambo neh, aduᵃ daʔ, tuŋ lah abih harapan bo". \mb ituŋ lah abih ambo neh adu -ᵃ daʔ tuŋ lah abih harap -an bo \ge that PAST finished 1 NEH exist -A NEG that PAST finished hope -AN 1 \fti "itu sudah habis aku, tidak ada, itu sudah habis harapan aku".

\ref TPN-20130924-LID.356 \recid 150627073055498841191874 \start 0:12:25.46 \end 0:12:25.89 \sp YASLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.357 \recid 150627073055523257437347 \start 0:12:26.105 \end 0:12:28.36 \sp SARLID \tx "ambo bapadaŋ parah luweh daʔ aduᵃ". \mb ambo ba- padaŋ parah luweh daʔ adu -ᵃ \ge 1 BA- dry.field rubber.tree spacious NEG exist -A \fti "aku berladang parah luas tidak ada".

\ref TPN-20130924-LID.358 \recid 150627073055254164342675 \start 0:12:28.38 \end 0:12:29.7 \sp SARLID \tx "basawah daʔ aduᵃ bo daʔ". \mb ba- sawah daʔ adu -ᵃ bo daʔ \ge BA- rice.field NEG exist -A 1 DAK \fti "aku tidak ada bersawah".

\ref TPN-20130924-LID.359 \recid 150627073055128674201155 \start 0:12:29.72 \end 0:12:31.185 \sp SARLID \tx "sawah luweh bo daʔ adu basawah". \mb sawah luweh bo daʔ adu ba- sawah \ge rice.field spacious 1 NEG exist BA- rice.field \fti "bersawah luas aku tidak ada".

\ref TPN-20130924-LID.360 \recid 150627073055713519894005 \start 0:12:31.19 \end 0:12:32.035 \sp SARLID \tx "bo daʔ aduᵃ padaŋ parah". \mb bo daʔ adu -ᵃ padaŋ parah \ge 1 NEG exist -A dry.field rubber.tree \fti "aku tidak ada ladang parah".

\ref TPN-20130924-LID.361 \recid 150627073055516085685276 \start 0:12:32.615 \end 0:12:35.875 \sp SARLID \tx "ambo sakedar dapeʔ kepeaŋ untuʔ ɲakola kamuŋ ka lah". \mb ambo sakedar dapeʔ kepeaŋ untuʔ ɲ- sakola kamuŋ ka lah \ge 1 just.enough.to get money for N- school 2 this just \fti "aku sekedar dapat uang untuk menyekolah kamu saja".

\ref TPN-20130924-LID.362 \recid 150627073055262535072350 \start 0:12:36.61 \end 0:12:38.74 \sp SARLID \tx "harto bo keʔ kamuŋ ka lah". \mb harto bo dəkeʔ kamuŋ ka lah \ge wealth 1 near 2 this just \fti "harta aku sama kamu ini saja".

\ref TPN-20130924-LID.363 \recid 150627073055166009306767 \start 0:12:38.75 \end 0:12:42.085 \sp SARLID \tx "d͡ʒaŋan kamuŋ ka abaykan harto bo keʔ kamuŋ ka neh" katoᵃ. \mb d͡ʒaŋan kamuŋ ka abay -kan harto bo dəkeʔ kamuŋ ka neh kato -ᵃ \ge don’t 2 this ignore -KAN wealth 1 near 2 this NEH word -A \fti "jangan kamu ini abai kan harta aku sama kamu ini" katanya.

\ref TPN-20130924-LID.364 \recid 150627073055801673837331 \start 0:12:42.3 \end 0:12:42.84 \sp YASLID \tx tuŋ iyu. \mb tuŋ iyu \ge that yes \fti itu iya.

\ref TPN-20130924-LID.365 \recid 150627073055173087406996 \start 0:12:42.895 \end 0:12:45.205 \sp SARLID \tx "a ambo naʔ nopaŋ kamuŋ ka suʔ" t͡ʃeʔᵃ. \mb a ambo naʔ n- topaŋ kamuŋ ka suʔ t͡ʃeʔ -ᵃ \ge FILL 1 want N- get.help 2 this tomorrow say -A \fti "aku mau numpang kamu besok" katanya.

\ref TPN-20130924-LID.366 \recid 150627073056560371624072 \start 0:12:46.395 \end 0:12:46.925 \sp SARLID \tx ɲu ɲəbut. \mb ɲu ɲ- səbut \ge 3 N- talk \fti dia bilang.

\ref TPN-20130924-LID.367 \recid 150627073056370036085182 \start 0:12:47.25 \end 0:12:49.48 \sp SARLID \tx "pu biluᵃ kamuŋ ka buweʔ paŋay" t͡ʃeʔɲu. \mb apu bilu -ᵃ kamuŋ ka buweʔ paŋay t͡ʃeʔ- ɲu \ge what when -A 2 this make character say- NYA \fti "kapan kamu ini buat perangai" katanya.

\ref TPN-20130924-LID.368 \recid 150627073056881316087487 \start 0:12:49.65 \end 0:12:50.52 \sp SARLID \tx "yaŋ idaʔ-idaʔ". \mb yaŋ idaʔ ~ idaʔ \ge REL NEG ~ NEG \fti "yang tidak-tidak".

\ref TPN-20130924-LID.369 \recid 150627073056334839392499 \start 0:12:50.55 \end 0:12:51.16 \sp SARLID \tx "baartiŋ". \mb ba- artiŋ \ge BA- meaning \fti "berarti".

\ref TPN-20130924-LID.370 \recid 150627073056773656106832 \start 0:12:51.89 \end 0:12:53.7 \sp SARLID \tx "abih kekayaan bo, aduᵃ daʔ giŋ". \mb abih ke- kaya -an bo adu -ᵃ daʔ giŋ \ge finished KE- rich -AN 1 exist -A NEG again \fti "habis kekayaan aku, tidak ada lagi".

\ref TPN-20130924-LID.371 \recid 150627073056262835958786 \start 0:12:53.755 \end 0:12:55.175 \sp SARLID \tx "kayu bo keʔ kamuŋ ka diam". \mb kayu bo dəkeʔ kamuŋ ka diam \ge rich 1 near 2 this stay \fti kaya aku tinggal sama kamu".

\ref TPN-20130924-LID.372 \recid 150627073056949632781743 \start 0:12:56.135 \end 0:12:57.17 \sp SARLID \tx ket͡ʃeʔ ayahᵃ ɲəbut. \mb ket͡ʃeʔ ayah -ᵃ ɲ- səbut \ge talk father -A N- talk \fti kata ayah nya bilang.

\ref TPN-20130924-LID.373 \recid 150627073056186832384159 \start 0:12:58.025 \end 0:12:59.67 \sp SARLID \tx oh, koʔ ɲu duwu tuŋ ŋatoᵃ lewat. \mb oh koʔ ɲu duwu tuŋ ŋ- kato -ᵃ lewat \ge OH TOP 3 two that N- word -A very \fti oh, kalau dia dua itu sangat mengatakannya.

\ref TPN-20130924-LID.374 \recid 150627073056536836291476 \start 0:12:59.69 \end 0:13:00.58 \sp SARLID \tx "iyu" katoᵃ. \mb iyu kato -ᵃ \ge yes word -A \fti "iya" katanya.

\ref TPN-20130924-LID.375 \recid 150627073056576886291335 \start 0:13:00.595 \end 0:13:01.635 \sp SARLID \tx "keʔ kamiŋ kayu ayah". \mb dəkeʔ kamiŋ kayu ayah \ge near 1PL rich father \fti "saka kami kaya ayah".

\ref TPN-20130924-LID.376 \recid 150627073056692877390467 \start 0:13:01.645 \end 0:13:02.45 \sp SARLID \tx tuŋ "iyu". \mb tuŋ iyu \ge that yes \fti itu "iya".

\ref TPN-20130924-LID.377 \recid 150627073056314890394638 \start 0:13:10.105 \end 0:13:10.955 \sp SARLID \tx katoᵃ la ka. \mb kato -ᵃ la ka \ge word -A furthermore KA \fti katanya pula.

\ref TPN-20130924-LID.378 \recid 150627073056902970990817 \start 0:13:12.55 \end 0:13:14.41 \sp SARLID \tx a tuŋ namua neh ah. \mb a tuŋ namua neh ah \ge FILL that what this AH \fti itu apa ini.

\ref TPN-20130924-LID.379 \recid 150627073056702039432990 \start 0:13:16.95 \end 0:13:19.075 \sp SARLID \tx awaʔ ka baɲaʔ pitenah uɣaŋ ka. \mb awaʔ ka baɲaʔ pitenah uɣaŋ ka \ge 1PL this a.lot slender person this \fti kita ini banyak fitnah orang.

\ref TPN-20130924-LID.380 \recid 150627073056176539165666 \start 0:13:19.815 \end 0:13:20.55 \sp YASLID \tx a ituŋ yu. \mb a ituŋ yu \ge FILL that yes \fti itu iya.

\ref TPN-20130924-LID.381 \recid 150627073056389273985009 \start 0:13:20.67 \end 0:13:22.85 \sp SARLID \tx ka uɣaŋ nan laɣiŋ nikah maŋah. \mb ka uɣaŋ nan laɣiŋ nikah maŋah \ge this person REL run married middle.aunt \fti ini orang yang lari nikah tante.

\ref TPN-20130924-LID.382 \recid 150627073056847530719124 \start 0:13:24.375 \end 0:13:27.39 \sp SARLID \tx ka paŋay anaʔ uɣaŋ kiniŋ ka ika buɲiᵃ uɣaŋ kuliyah. \mb ka paŋay anaʔ uɣaŋ kiniŋ ka ika buɲi -ᵃ uɣaŋ kuliyah \ge this character child person now this this sound.A -A person university.class \fti ini perangay anak orang sekarang ini, bunyinya orang kuliah.

\ref TPN-20130924-LID.383 \recid 150627073056900020646815 \start 0:13:27.405 \end 0:13:28.49 \sp SARLID \tx idaʔ ka t͡ʃəmih poh? \mb idaʔ ka t͡ʃəmih poh \ge NEG this worried POH \fti tidak cemas?

\ref TPN-20130924-LID.384 \recid 150627073056409424008568 \start 0:13:29.08 \end 0:13:32.04 \sp YASLID \tx a ituŋ koʔ anaʔ diŋad͡ʒa leloʔ. \mb a ituŋ koʔ anaʔ diŋ- ad͡ʒa l- eloʔ \ge FILL that TOP child DING- teach PART.nice- nice \fti itu kalau anak di ajar bagus-bagus.

\ref TPN-20130924-LID.385 \recid 150627073056602838758192 \start 0:13:32.405 \end 0:13:33.775 \sp SARLID \tx ituŋ, koʔ ŋad͡ʒa lewat. \mb ituŋ koʔ ŋ- ad͡ʒa lewat \ge that TOP N- teach very \fti itu, kalau ngajar sangat.

\ref TPN-20130924-LID.386 \recid 150627073056428562268102 \start 0:13:33.795 \end 0:13:34.765 \sp SARLID \tx aduᵃ daʔ giŋ ŋad͡ʒa. \mb adu -ᵃ daʔ giŋ ŋ- ad͡ʒa \ge exist -A NEG again N- teach \fti tidak ada lagi ngajar.

\ref TPN-20130924-LID.387 \recid 150627073056298764958651 \start 0:13:36.345 \end 0:13:37.19 \sp SARLID \tx puweh ŋad͡ʒa. \mb puweh ŋ- ad͡ʒa \ge satisfied N- teach \fti puas ngajar.

\ref TPN-20130924-LID.388 \recid 150627073056750874765821 \start 0:13:38.17 \end 0:13:39.605 \sp YASLID \tx d͡ʒaŋan tasapay idaʔ-idaʔ. \mb d͡ʒaŋan ta- sapay idaʔ ~ idaʔ \ge don’t TA- arrive NEG ~ NEG \fti jangan sampai tidak-tidak.

\ref TPN-20130924-LID.389 \recid 150627073056355264386487 \start 0:13:40.97 \end 0:13:42.15 \sp YASLID \tx a ləbih suʔ oman ilid. \mb a ləbih suʔ oman i- lid \ge FILL more tomorrow form I- Lid \fti lebih besok seperti Ilid.

\ref TPN-20130924-LID.390 \recid 150627073056503936289716 \start 0:13:42.395 \end 0:13:43.22 \sp YASLID \tx awaʔ lah ud͡ʒuaŋ. \mb awaʔ lah ud͡ʒuaŋ \ge 1PL PAST tip \fti kita sudah di ujung.

\ref TPN-20130924-LID.391 \recid 150627073056455320649919 \start 0:13:43.227 \end 0:13:44.142 \sp YASLID \tx dapeʔ la paŋay. \mb dapeʔ la paŋay \ge get furthermore character \fti dapat pula perangai.

\ref TPN-20130924-LID.392 \recid 150627073056990649078831 \start 0:13:44.15 \end 0:13:45.26 \sp YASLID \tx namua kad͡ʒadiŋ giŋ. \mb namua ka- d͡ʒadiŋ giŋ \ge what KA- become again \fti apa kajadi lagi.

\ref TPN-20130924-LID.393 \recid 150627073056772560905571 \start 0:13:46.1 \end 0:13:46.55 \sp SARLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge FILL that \fti itu.

\ref TPN-20130924-LID.394 \recid 150627073056303502290043 \start 0:13:46.86 \end 0:13:47.73 \sp YASLID \tx dalam ɲu kuliyah. \mb dalam ɲu kuliyah \ge inside 3 university.class \fti dalam dia kuliah.

\ref TPN-20130924-LID.395 \recid 150627073056511985650518 \start 0:13:47.745 \end 0:13:49.98 \sp YASLID \tx anaʔ takond͡ʒet-kond͡ʒet gua dukuaŋ dalam balakiŋ. \mb anaʔ ta- kond͡ʒet ~ kond͡ʒet gua dukuaŋ dalam ba- lakiŋ \ge child TA- full ~ full also carry inside BA- husband \fti anak terayun-ayun juga gendong anak dalam bersuami. \nt kalau bersuami sambil kuliah, anak dan suami harus diurus juga.

\ref TPN-20130924-LID.396 \recid 150627073056125772920204 \start 0:13:51.355 \end 0:13:53.265 \sp YASLID \tx palad͡ʒaran ka lum tətuŋ ile ŋan mudiʔ giŋ. \mb pa- l- ad͡ʒar -an ka lum tətuŋ ile ŋan mudiʔ giŋ \ge PA- L- teach -AN this not.yet certain downstream REL Mudiq again \fti pelajaran ini belum tau hilir dengan mudinya lagi.

\ref TPN-20130924-LID.397 \recid 150627073056262902252515 \start 0:13:53.41 \end 0:13:54.94 \sp SARLID \tx yu, yu liɲua ket͡ʃeʔ kamuŋ neh. \mb yu yu liɲua ket͡ʃeʔ kamuŋ neh \ge yes yes right talk 2 NEH \fti iya, iya betul kata kamu.

\ref TPN-20130924-LID.398 \recid 150627073056995765651528 \start 0:13:55.7 \end 0:13:58.32 \sp YASLID \tx bo susah bo niŋuʔ uɣaŋ kuliyah ka ŋagih anaʔᵃ balakiŋ la. \mb bo susah bo n- tiŋuʔ uɣaŋ kuliyah ka ŋ- agih anaʔ -ᵃ ba- lakiŋ la \ge 1 difficult 1 N- see person university.class this N- give child -A BA- husband furthermore \fti susah aku melihat orang kuliah ini ngasih anaknya bersuami pula.

\ref TPN-20130924-LID.399 \recid 150627073056529901619441 \start 0:14:00.205 \end 0:14:01.305 \sp SARLID \tx tuŋ lah t͡ʃaritoᵃ e. \mb tuŋ lah t͡ʃarito -ᵃ e \ge that LAH story -A EXCL \fti itu lah ceritanya.

\ref TPN-20130924-LID.400 \recid 150627073056579439851128 \start 0:14:02.555 \end 0:14:03.785 \sp SARLID \tx anaʔ darma lakaŋ ka. \mb anaʔ darma lakaŋ ka \ge child Darma back this \fti anak darma belakang ini.

\ref TPN-20130924-LID.401 \recid 150627073056122004697751 \start 0:14:03.89 \end 0:14:05.21 \sp SARLID \tx yu lah laɣiŋ lakiᵃ buɲiᵃ. \mb yu lah laɣiŋ laki -ᵃ buɲi -ᵃ \ge yes PAST run husband.A -A sound.A -A \fti iya, sudah lari suaminya bunyinya.

\ref TPN-20130924-LID.402 \recid 150627073056454756216331 \start 0:14:05.775 \end 0:14:06.59 \sp YASLID \tx ah, lah laɣiŋ? \mb ah lah laɣiŋ \ge AH PAST run \fti ah, sudah lari?

\ref TPN-20130924-LID.403 \recid 150627073056519172876420 \start 0:14:06.692 \end 0:14:07.057 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.404 \recid 150627073056276943444460 \start 0:14:07.735 \end 0:14:09.125 \sp SARLID \tx anaʔ kuliyah diŋ agih lakiŋ. \mb anaʔ kuliyah diŋ agih lakiŋ \ge child university.class LOC give husband \fti anak kuliah di kasih suami.

\ref TPN-20130924-LID.405 \recid 150627073056711261296318 \start 0:14:09.585 \end 0:14:10.71 \sp SARLID \tx a kiniŋ lakiᵃ laɣiŋ. \mb a kiniŋ laki -ᵃ laɣiŋ \ge FILL now husband.A -A run \fti sekarang suaminya lari.

\ref TPN-20130924-LID.406 \recid 150627073056173872344568 \start 0:14:11.49 \end 0:14:13.035 \sp SARLID \tx poman lah laɣiŋ lakiᵃ buɲiᵃ. \mb poman lah laɣiŋ laki -ᵃ buɲi -ᵃ \ge how PAST run husband.A -A sound.A -A \fti dengarnya sekarang suaminya sudah lari.

\ref TPN-20130924-LID.407 \recid 150627073056528242063382 \start 0:14:13.04 \end 0:14:14.4 \sp YASLID \tx aduᵃ napaʔ daʔ liɲua giŋ baonda. \mb adu -ᵃ n- tapaʔ daʔ liɲua giŋ ba- onda \ge exist -A N- seen NEG right again BA- motorcycle \fti tidak ada lagi nampak bermotor.

\ref TPN-20130924-LID.408 \recid 150627073056556867808754 \start 0:14:14.445 \end 0:14:15.19 \sp SARLID \tx ita ɲbut. \mb ita ɲ- səbut \ge Ita N- talk \fti Ita bilang.

\ref TPN-20130924-LID.409 \recid 150627073056715271940174 \start 0:14:16.58 \end 0:14:17.645 \sp SARLID \tx aduᵃ daʔ giŋ. \mb adu -ᵃ daʔ giŋ \ge exist -A NEG again \fti tidak ada lagi.

\ref TPN-20130924-LID.410 \recid 150627073056561464489297 \start 0:14:17.655 \end 0:14:19.395 \sp SARLID \tx darma ka d͡ʒadiŋ dosuʔ. \mb darma ka d͡ʒadiŋ dosuʔ \ge Darma this become place.the.blame.on \fti Darma ini jadi mengkambing hitamkan. \nt mengkambing hitamkan maksudnya adalah selalu menyalahkan menantunya.

\ref TPN-20130924-LID.411 \recid 150627073056977867332798 \start 0:14:20.615 \end 0:14:22.95 \sp SARLID \tx budaʔ ka makay onda darma eboh gua buɲiᵃ. \mb budaʔ ka m- pakay onda darma eboh gua buɲi -ᵃ \ge child this N- use motorcycle Darma noisy also sound.A -A \fti anak ini memakai motor Darma heboh juga bunyinya.

\ref TPN-20130924-LID.412 \recid 150627073056190971323521 \start 0:14:24.245 \end 0:14:25.78 \sp YASLID \tx ban niŋuʔᵃ bətuʔᵃ darma ka. \mb ban n- tiŋuʔ -ᵃ bətuʔ -ᵃ darma ka \ge 2 N- see -A from -A Darma this \fti kamu melihatnya bentuknya Darma ini.

\ref TPN-20130924-LID.413 \recid 150627073056712230997438 \start 0:14:25.79 \end 0:14:26.635 \sp YASLID \tx beh liɲua neh. \mb beh liɲua neh \ge see right NEH \fti lihat sangat.

\ref TPN-20130924-LID.414 \recid 150627073056871116970944 \start 0:14:26.805 \end 0:14:27.85 \sp YASLID \tx keʔ lakiᵃ d͡ʒadiŋ dosuʔ ɲu. \mb dəkeʔ laki -ᵃ d͡ʒadiŋ dosuʔ ɲu \ge near husband.A -A become place.the.blame.on 3 \fti dekat suami nya juga mengkambing hitamkan dia.

\ref TPN-20130924-LID.415 \recid 150627073056493953412025 \start 0:14:28.065 \end 0:14:28.41 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.416 \recid 150627073056117953333351 \start 0:14:28.407 \end 0:14:28.882 \sp YASLID \tx paŋaraŋ. \mb pa- ŋaraŋ \ge PA- angry \fti memarah.

\ref TPN-20130924-LID.417 \recid 150627073056900935759534 \start 0:14:29.125 \end 0:14:30.31 \sp YASLID \tx manu keʔ manatuŋ la giŋ. \mb manu keʔ manatuŋ la giŋ \ge which LOC son.or.daughter.in.law furthermore again \fti mana ke minantu pula lagi.

\ref TPN-20130924-LID.418 \recid 150627073056715442212670 \start 0:14:30.512 \end 0:14:30.932 \sp SARLID \tx laɣiŋ. \mb laɣiŋ \ge run \fti lari.

\ref TPN-20130924-LID.419 \recid 150627073056425944138317 \start 0:14:31.615 \end 0:14:32.235 \sp SARLID \tx aduᵃ daʔ giŋ. \mb adu -ᵃ daʔ giŋ \ge exist -A NEG again \fti tidak ada lagi.

\ref TPN-20130924-LID.420 \recid 150627073056795969998742 \start 0:14:32.25 \end 0:14:33.055 \sp SARLID \tx a poman anaʔ. \mb a poman anaʔ \ge FILL how child \fti gimana anak.

\ref TPN-20130924-LID.421 \recid 150627073056342674521077 \start 0:14:33.102 \end 0:14:34.417 \sp SARLID \tx anaʔ lah lah d͡ʒadiŋ mandu. \mb anaʔ lah lah d͡ʒadiŋ mandu \ge child PAST PAST become widow \fti anak sudah jadi janda.

\ref TPN-20130924-LID.422 \recid 150627073056536255394573 \start 0:14:35.33 \end 0:14:36.985 \sp SARLID \tx lah iyuᵃ kuliyah, namua gunuᵃ ŋagih balakiᵃ. \mb lah iyu -ᵃ kuliyah namua gunu -ᵃ ŋ- agih ba- laki -ᵃ \ge PAST yes -A university.class what use -A N- give BA- husband.A -A \fti sudah iya nya kuliah, apa gunanya ngasih suami nya.

\ref TPN-20130924-LID.423 \recid 150627073056122144321817 \start 0:14:37.122 \end 0:14:37.652 \sp YASLID \tx ituŋ lah. \mb ituŋ lah \ge that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.424 \recid 150627073056374624901404 \start 0:14:38.44 \end 0:14:39.395 \sp SARLID \tx bo koʔ anaʔ bo bo səbut. \mb bo koʔ anaʔ bo bo səbut \ge 1 TOP child 1 1 talk \fti aku kalau anak aku, aku bilang.

\ref TPN-20130924-LID.425 \recid 150627073056232343664159 \start 0:14:39.465 \end 0:14:40.345 \sp SARLID \tx keʔ ilid t͡ʃeʔ kamuŋ. \mb dəkeʔ i- lid t͡ʃeʔ kamuŋ \ge near I- Lid say 2 \fti sama Ilid kata kamu.

\ref TPN-20130924-LID.426 \recid 150627073056212847248418 \start 0:14:40.11 \end 0:14:41.475 \sp YASLID \tx məndah ka eloʔ nian buɲiᵃ. \mb məndah ka eloʔ nian buɲi -ᵃ \ge male this nice NIAN sound.A -A \fti laki-laki ini bagus betul bunyinya.

\ref TPN-20130924-LID.427 \recid 150627073056237956621125 \start 0:14:41.475 \end 0:14:41.985 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.428 \recid 150627073056881469059315 \start 0:14:41.72 \end 0:14:42.74 \sp YASLID \tx ŋagih leptop. \mb ŋ- agih leptop \ge N- give laptop \fti ngasih laptop.

\ref TPN-20130924-LID.429 \recid 150627073056682962929223 \start 0:14:42.89 \end 0:14:43.31 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.430 \recid 150627073056593988632689 \start 0:14:44.83 \end 0:14:48.35 \sp SARLID \tx "kalaw kaban naʔ balakiŋ yaŋ, səbut ban naʔ balakiŋ". \mb kalaw kaban naʔ ba- lakiŋ ayaŋ səbut ban naʔ ba- lakiŋ \ge TOP 2 want BA- husband older.sister talk 2 want BA- husband \fti "kalau kamu mau bersuami yang, bilang kamu mau bersuami".

\ref TPN-20130924-LID.431 \recid 150627073056626335267489 \start 0:14:49.26 \end 0:14:52.745 \sp SARLID \tx "kiniŋ ka ban muh nda meriʔ bo muh gua ŋagihᵃ" bo. \mb kiniŋ ka ban muh nda meriʔ bo muh gua ŋ- agih -ᵃ bo \ge now this 2 want want Merik 1 want also N- give -A 1 \fti "sekarang ini kamu mau Merik, aku mau juga ngasihnya" kata aku.

\ref TPN-20130924-LID.432 \recid 150627073056897217763540 \start 0:14:53.775 \end 0:14:54.51 \sp SARLID \tx bo ɲəbut. \mb bo ɲ- səbut \ge 1 N- talk \fti aku bilang.

\ref TPN-20130924-LID.433 \recid 150627073056570289111183 \start 0:14:54.96 \end 0:14:56.885 \sp SARLID \tx d͡ʒaŋan diŋ bekoʔ-bekoʔ ket͡ʃeʔ neh. \mb d͡ʒaŋan diŋ bekoʔ ~ bekoʔ ket͡ʃeʔ neh \ge don’t LOC bent ~ bent talk NEH \fti jangan di bekok-bekok kata.

\ref TPN-20130924-LID.434 \recid 150627073056228266148641 \start 0:14:56.912 \end 0:14:57.597 \sp SARLID \tx daʔ me tuŋ poh maŋah? \mb daʔ me tuŋ poh maŋah \ge NEG like that POH middle.aunt \fti tidak seperti itu tante?

\ref TPN-20130924-LID.435 \recid 150627073056476229175366 \start 0:14:57.66 \end 0:14:58.095 \sp YASLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.436 \recid 150627073056875752722051 \start 0:14:58.54 \end 0:15:01.585 \sp SARLID \tx meriʔ bo səbut "aban muh nda ilid kiniŋ meriʔ, ambo muh gua ŋagihᵃ". \mb meriʔ bo səbut aban muh nda i- lid kiniŋ meriʔ ambo muh gua ŋ- agih -ᵃ \ge Merik 1 talk 2 want want I- Lid now Merik 1 want also N- give -A \fti Merk aku bilang, "kamu mau Ilid sekarang Merik, aku mau juga ngasihnya".

\ref TPN-20130924-LID.437 \recid 150627073056489174398686 \start 0:15:02.05 \end 0:15:03.225 \sp SARLID \tx pu koʔ təloʔ ŋagih land͡ʒuᵃ. \mb apu koʔ təloʔ ŋ- agih land͡ʒu -ᵃ \ge what TOP able N- give shopping -A \fti kalau kuat ngasih belanjanya.

\ref TPN-20130924-LID.438 \recid 150627073056452446043118 \start 0:15:03.515 \end 0:15:03.87 \sp YASLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.439 \recid 150627073056651403617485 \start 0:15:04.09 \end 0:15:04.755 \sp SARLID \tx a daʔ tuŋ poh? \mb a daʔ tuŋ poh \ge FILL NEG that POH \fti a tidak itu?

\ref TPN-20130924-LID.440 \recid 150627073056715374233759 \start 0:15:04.925 \end 0:15:05.375 \sp YASLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.441 \recid 150627073056150056364480 \start 0:15:05.675 \end 0:15:06.185 \sp SARLID \tx bo yu. \mb bo yu \ge 1 yes \fti aku iya.

\ref TPN-20130924-LID.442 \recid 150627073056257744817621 \start 0:15:06.2 \end 0:15:06.685 \sp SARLID \tx mənda daʔ. \mb mənda daʔ \ge want NEG \fti tidak mau.

\ref TPN-20130924-LID.443 \recid 150627073056307113311579 \start 0:15:06.705 \end 0:15:08.165 \sp SARLID \tx gele la gəndiaŋ-gəndiaŋ mode a. \mb gele la gəndiaŋ ~ gəndiaŋ mode a \ge continue PAST big ~ big from EXCL \fti langsung pula besar-besar bentuk. \nt langsung besar maksudnya hamil.

\ref TPN-20130924-LID.444 \recid 150627073056816879585337 \start 0:15:08.385 \end 0:15:10.025 \sp SARLID \tx ŋanduaŋ mode uɣaŋ kiniŋ ka. \mb ŋanduaŋ mode uɣaŋ kiniŋ ka \ge pregnant from person now this \fti hamil seperti orang sekarang ini.

\ref TPN-20130924-LID.445 \recid 150627073056574539024428 \start 0:15:10.395 \end 0:15:11.78 \sp YASLID \tx waʔ waʔ sakola, waʔ ŋanduaŋ yeh. \mb waʔ waʔ sakola waʔ ŋanduaŋ yeh \ge 1PL 1PL school 1PL pregnant EXCL \fti kita sekolah, kita hamil.

\ref TPN-20130924-LID.446 \recid 150627073056681284458142 \start 0:15:11.452 \end 0:15:13.08 \sp SARLID \tx sakola, bo yu nda daʔ nian. \mb sakola bo yu nda daʔ nian \ge school 1 yes want NEG very \fti sekolah, aku sangat tidak mau.

\ref TPN-20130924-LID.447 \recid 150627073056456579124787 \start 0:15:13.08 \end 0:15:13.945 \sp SARLID \tx a bo nda daʔ nian. \mb a bo nda daʔ nian \ge FILL 1 want NEG very \fti aku sangat tidak mau.

\ref TPN-20130924-LID.448 \recid 150627073056740871450956 \start 0:15:14.445 \end 0:15:15.18 \sp SARLID \tx ambo maŋah ah. \mb ambo maŋah ah \ge 1 middle.aunt AH \fti aku ante.

\ref TPN-20130924-LID.449 \recid 150627073056839698544749 \start 0:15:15.19 \end 0:15:17.24 \sp SARLID \tx koʔ tad͡ʒadiŋ mode ituŋ ka anaʔ bo. \mb koʔ ta- d͡ʒadiŋ mode ituŋ ka anaʔ bo \ge TOP TA- become from that to child 1 \fti kalau terjadi seperti itu ke anak aku.

\ref TPN-20130924-LID.450 \recid 150627073056560100381494 \start 0:15:17.35 \end 0:15:19.225 \sp SARLID \tx bo terus teraŋ bo ɲəbut kiniŋ ka ah. \mb bo terus teraŋ bo ɲ- səbut kiniŋ ka ah \ge 1 continue bright 1 N- talk now this AH \fti aku terus terang bilang sekarang ini.

\ref TPN-20130924-LID.451 \recid 150627073056881524974991 \start 0:15:19.85 \end 0:15:21.575 \sp SARLID \tx "ambo nda ɲu daʔ giŋ" to bo. \mb ambo nda ɲu daʔ giŋ kato bo \ge 1 want 3 NEG again word 1 \fti "aku tidak mau dia laho" kata aku.

\ref TPN-20130924-LID.452 \recid 150627073056978330741402 \start 0:15:21.685 \end 0:15:22.815 \sp SARLID \tx bo payah daʔ bo. \mb bo payah daʔ bo \ge 1 difficult NEG 1 \fti tidak usah aku.

\ref TPN-20130924-LID.453 \recid 150627073056872395089640 \start 0:15:22.825 \end 0:15:24.3 \sp SARLID \tx daʔ, bo yu nian daʔ nda, bo bo səbut. \mb daʔ bo yu nian daʔ nda bo bo səbut \ge NEG 1 yes very NEG want 1 1 talk \fti tidak, aku sangat tidak mau, aku bilang.

\ref TPN-20130924-LID.454 \recid 150627073056221063738921 \start 0:15:24.305 \end 0:15:24.69 \sp SARLID \tx bo daʔ. \mb bo daʔ \ge 1 NEG \fti aku tidak.

\ref TPN-20130924-LID.455 \recid 150627073056227357904054 \start 0:15:25.095 \end 0:15:27.61 \sp SARLID \tx bo daʔ, poman ɲəbut, daʔ aduᵃ iklas bo daʔ. \mb bo daʔ poman ɲ- səbut daʔ adu -ᵃ iklas bo daʔ \ge 1 NEG how N- talk NEG exist -A permit 1 DAK \fti aku tidak, gimana bilang, tidak ada rela aku.

\ref TPN-20130924-LID.456 \recid 150627073056188864745478 \start 0:15:27.64 \end 0:15:30.05 \sp SARLID \tx bo nda manatuŋ bətuʔ ituŋ nian bo daʔ nda. \mb bo nda manatuŋ bətuʔ ituŋ nian bo daʔ nda \ge 1 want son.or.daughter.in.law from that very 1 NEG want \fti aku tidak mau minantu seperti itu sangat aku tidak mau.

\ref TPN-20130924-LID.457 \recid 150627073056387947465432 \start 0:15:31.31 \end 0:15:33.61 \sp YASLID \tx a tuŋ lah, oman anaʔ tuŋ lah bapiki. \mb a tuŋ lah oman anaʔ tuŋ lah ba- piki \ge FILL that LAH form child that LAH BA- think \fti itu lah, seperti anak itu lah berpikir.

\ref TPN-20130924-LID.458 \recid 150627073056614122484204 \start 0:15:33.87 \end 0:15:34.32 \sp SARLID \tx yu. \mb yu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.459 \recid 150627073057525910638272 \start 0:15:35.185 \end 0:15:35.56 \sp SARLID \tx puweh weʔ. \mb puweh weʔ \ge satisfied WEQ \fti puas.

\ref TPN-20130924-LID.460 \recid 150627073057322087644459 \start 0:15:35.72 \end 0:15:36.915 \sp SARLID \tx itin me tuŋ gua ambo ɲəbut. \mb i- tin me tuŋ gua ambo ɲ- səbut \ge I- Tin like that also 1 N- talk \fti Itin itu juga aku bilang.

\ref TPN-20130924-LID.461 \recid 150627073057643102105147 \start 0:15:37.635 \end 0:15:39.16 \sp YASLID \tx naʔ balakiŋ səbut naʔ balakiŋ. \mb naʔ ba- lakiŋ səbut anaʔ ba- lakiŋ \ge want BA- husband talk child BA- husband \fti mau bersuami bilang mau bersuami.

\ref TPN-20130924-LID.462 \recid 150627073057233083023456 \start 0:15:38.65 \end 0:15:41.19 \sp SARLID \tx səbut, ambo daʔ aduᵃ kapaɣah naʔ ɲakola ka daʔ ka maŋah. \mb səbut ambo daʔ adu -ᵃ ka- paɣah naʔ ɲ- sakola ka daʔ ka maŋah \ge talk 1 NEG exist -A KA- very want N- school this NEG this middle.aunt \fti bilang, aku tidak ada keparah mau menyekolah ini tidak tante.

\ref TPN-20130924-LID.463 \recid 150627073057833578317937 \start 0:15:41.225 \end 0:15:41.71 \sp SARLID \tx ambo muh. \mb ambo muh \ge 1 want \fti aku mau.

\ref TPN-20130924-LID.464 \recid 150627073057953670142077 \start 0:15:41.777 \end 0:15:42.882 \sp SARLID \tx sepua d͡ʒoa ɲəbut daʔ ndaʔ sakola. \mb sepua d͡ʒoa ɲ- səbut daʔ ndaʔ sakola \ge who also N- talk NEG want school \fti siapa saja bilang tidak mau sekolah.

\ref TPN-20130924-LID.465 \recid 150627073057407158372597 \start 0:15:42.909 \end 0:15:44.449 \sp SARLID \tx a ambo muh, paɣah tud͡ʒuᵃ leɣo bo. \mb a ambo muh paɣah tud͡ʒu -ᵃ leɣo bo \ge FILL 1 want very like.A -A appetite 1 \fti aku mau, sangat sukanya selera aku.

\ref TPN-20130924-LID.466 \recid 150627073057609940282487 \start 0:15:44.845 \end 0:15:46.49 \sp SARLID \tx bo tuŋ muweʔᵃ daʔ ndaʔ baanaʔ baɲaʔ neh. \mb bo tuŋ m- buweʔ -ᵃ daʔ ndaʔ ba- anaʔ baɲaʔ neh \ge 1 that N- make -A NEG want BA- child a.lot NEH \fti aku itu membuat nya tidak mau beranak banyak.

\ref TPN-20130924-LID.467 \recid 150627073057614498300244 \start 0:15:46.495 \end 0:15:48.605 \sp SARLID \tx bo takut ɲu naʔ sakola lagalua. \mb bo takut ɲu naʔ sakola lagalua \ge 1 fear 3 want school all \fti aku takut dia mau sekolah semua.

\ref TPN-20130924-LID.468 \recid 150627073057392403463693 \start 0:15:48.96 \end 0:15:49.8 \sp SARLID \tx pasakola daʔ aduᵃ. \mb pa- sakola daʔ adu -ᵃ \ge PA- school NEG exist -A \fti pesekolah tidak ada.

\ref TPN-20130924-LID.469 \recid 150627073057888024703784 \start 0:15:49.805 \end 0:15:50.95 \sp SARLID \tx piŋ koʔ ɲu naʔ makan katoᵃ. \mb piŋ koʔ ɲu naʔ makan kato -ᵃ \ge edge TOP 3 want eat word -A \fti tapi kalau dia mau maka katanya.

\ref TPN-20130924-LID.470 \recid 150627073057683227155310 \start 0:15:50.965 \end 0:15:51.92 \sp SARLID \tx təloʔ bo ŋagih makanᵃ. \mb təloʔ bo ŋ- agih makan -ᵃ \ge able 1 N- give eat -A \fti kuat aku ngasih makannya.

\ref TPN-20130924-LID.471 \recid 150627073057431074449792 \start 0:15:53.355 \end 0:15:54.535 \sp SARLID \tx ɲu naʔ sakola a suʔ a. \mb ɲu naʔ sakola a suʔ a \ge 3 want school FILL tomorrow FILL \fti dia mau sekolah besok.

\ref TPN-20130924-LID.472 \recid 150627073057727740429341 \start 0:15:54.575 \end 0:15:56.035 \sp SARLID \tx tuŋ tuŋ, a tuŋ bo takut. \mb tuŋ tuŋ a tuŋ bo takut \ge that that FILL that 1 fear \fti itu aku takut.

\ref TPN-20130924-LID.473 \recid 150627073057751402480387 \start 0:15:58.5 \end 0:16:00.195 \sp SARLID \tx saiŋgu daʔ ndaʔ sakola. \mb sa- iŋgu daʔ ndaʔ sakola \ge SA- until NEG want school \fti sehingga tidak mau sekolah.

\ref TPN-20130924-LID.474 \recid 150627073057367458927817 \start 0:16:01.545 \end 0:16:02.51 \sp SARLID \tx bo lah ŋartiŋ ɲu naʔ balakiŋ. \mb bo lah ŋ- artiŋ ɲu naʔ ba- lakiŋ \ge 1 PAST N- meaning 3 want BA- husband \fti aku sudah ngerti dia mau bersuami.

\ref TPN-20130924-LID.475 \recid 150627073057296544190170 \start 0:16:02.517 \end 0:16:03.217 \sp SARLID \tx bo agih lakiᵃ neh. \mb bo agih laki -ᵃ neh \ge 1 give husband.A -A NEH \fti aku kasih suaminya.

\ref TPN-20130924-LID.476 \recid 150627073057475732534192 \start 0:16:03.46 \end 0:16:03.79 \sp YASLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.477 \recid 150627073057881874419049 \start 0:16:03.475 \end 0:16:04.435 \sp SARLID \tx sepua uɣaŋ dəkeʔ. \mb sepua uɣaŋ dəkeʔ \ge who person near \fti siapa orang dekat.

\ref TPN-20130924-LID.478 \recid 150627073057563316445657 \start 0:16:04.445 \end 0:16:05.435 \sp SARLID \tx tuŋ kalia lawan bo buweʔ neh. \mb tuŋ kalia lawan bo buweʔ neh \ge that direct opponent 1 make NEH \fti itu lawan yang aku buat.

\ref TPN-20130924-LID.479 \recid 150627073057634737430977 \start 0:16:07 \end 0:16:07.345 \sp SARLID \tx tuŋ. \mb tuŋ \ge that \fti itu.

\ref TPN-20130924-LID.480 \recid 150627073057159610463399 \start 0:16:09.78 \end 0:16:10.835 \sp YASLID \tx oman anaʔ tuŋ pula. \mb oman anaʔ tuŋ pula \ge form child that furthermore \fti seperti anak itu pula.

\ref TPN-20130924-LID.481 \recid 150627073057646056670275 \start 0:16:10.85 \end 0:16:11.71 \sp YASLID \tx harus bapiki. \mb harus ba- piki \ge should BA- think \fti harus berpikir.

\ref TPN-20130924-LID.482 \recid 150627073057345173294236 \start 0:16:11.92 \end 0:16:13.27 \sp YASLID \tx kepeaŋ induʔ lah baɲaʔ abih. \mb kepeaŋ induʔ lah baɲaʔ abih \ge money mother PAST a.lot finished \fti uang ibu sudah banyak habis.

\ref TPN-20130924-LID.483 \recid 150627073057277991948462 \start 0:16:13.995 \end 0:16:15.33 \sp YASLID \tx tibu paŋabisan waʔ. \mb tibu pa- ŋ- abis -an waʔ \ge come PA- N- finished -AN 1PL \fti sampai pengabisan kita.

\ref TPN-20130924-LID.484 \recid 150627073057671637558563 \start 0:16:16.005 \end 0:16:17.85 \sp YASLID \tx heaʔ heaʔ heaʔ kato ɲu naŋih. \mb heaʔ heaʔ heaʔ kato ɲu n- taŋih \ge imit imit imit word 3 N- cry \fti heak heak heak kata dia nangis. \nt heak bunyi suara bayi yang menangis.

\ref TPN-20130924-LID.485 \recid 150627073057915532731589 \start 0:16:18.77 \end 0:16:19.51 \sp YASLID \tx daʔ maluŋ. \mb daʔ maluŋ \ge NEG embarrassed \fti tidak malu.

\ref TPN-20130924-LID.486 \recid 150627073057359278300543 \start 0:16:19.625 \end 0:16:20.66 \sp SARLID \tx amut maluᵃ. \mb amut malu -ᵃ \ge very embarrassed.A -A \fti sangat malunya.

\ref TPN-20130924-LID.487 \recid 150627073057383218014286 \start 0:16:20.99 \end 0:16:23.825 \sp SARLID \tx sa sa sakaumᵃ maluŋ weʔᵃ tuŋ. \mb sa sa sa- kaum -ᵃ maluŋ weʔ -ᵃ tuŋ \ge x x SA- clan -A embarrassed by -A that \fti sekaumnya malu oleh nya itu.

\ref TPN-20130924-LID.488 \recid 150627073057725091670825 \start 0:16:23.842 \end 0:16:24.217 \sp YASLID \tx tuŋ lah. \mb tuŋ lah \ge that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.489 \recid 150627073057616531236981 \start 0:16:25.51 \end 0:16:28.07 \sp YASLID \tx a d͡ʒaŋan sapay mat͡ʃam tuŋ ndaʔ ah. \mb a d͡ʒaŋan sapay mat͡ʃam tuŋ ndaʔ ah \ge FILL don’t arrive sort that want AH \fti jangan sampai seperti itu tidak mau.

\ref TPN-20130924-LID.490 \recid 150627073057816543067013 \start 0:16:29.155 \end 0:16:29.815 \sp SARLID \tx kəlaʔ tad͡ʒadiŋ. \mb kəlaʔ ta- d͡ʒadiŋ \ge later TA- become \fti nanti terjadi.

\ref TPN-20130924-LID.491 \recid 150627073057997586774219 \start 0:16:29.395 \end 0:16:30.865 \sp YASLID \tx sasamu badoʔa lah. \mb sa- samu ba- doʔa lah \ge PART.with- with BA- pray LAH \fti sama-saam berdoa lah.

\ref TPN-20130924-LID.492 \recid 150627073057664329248107 \start 0:16:31.785 \end 0:16:32.115 \sp SARLID \tx tuŋ lah. \mb tuŋ lah \ge that LAH \fti itu lah.

\ref TPN-20130924-LID.493 \recid 150627073057316407426493 \start 0:16:32.52 \end 0:16:34.495 \sp YASLID \tx lah tətuŋ basua dapeʔ kard͡ʒo suʔ. \mb lah tətuŋ basua dapeʔ kard͡ʒo isuʔ \ge PAST certain x get work tomorrow \fti sudah tentu dapat kerja besok.

\ref TPN-20130924-LID.494 \recid 150627073057143661131616 \start 0:16:34.517 \end 0:16:35.362 \sp YASLID \tx a tuŋ lah aman. \mb a tuŋ lah aman \ge FILL that PAST secure \fti itu sudah aman.

\ref TPN-20130924-LID.495 \recid 150627073057818067455244 \start 0:16:35.58 \end 0:16:35.97 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.496 \recid 150627073057748398218116 \start 0:16:36.175 \end 0:16:37.695 \sp YASLID \tx piki daʔ la pand͡ʒaŋ giŋ. \mb piki daʔ la pand͡ʒaŋ giŋ \ge think NEG furthermore long again \fti pikir tidak pula panjang lagi.

\ref TPN-20130924-LID.497 \recid 150627073057841483722067 \start 0:16:39.36 \end 0:16:40.58 \sp YASLID \tx awaʔ kard͡ʒo lah dapeʔ. \mb awaʔ kard͡ʒo lah dapeʔ \ge 1PL work PAST get \fti kita kerja sudah dapat.

\ref TPN-20130924-LID.498 \recid 150627073057487661880906 \start 0:16:40.585 \end 0:16:41.535 \sp SARLID \tx piki lah ah. \mb piki lah ah \ge think just AH \fti pikir saja.

\ref TPN-20130924-LID.499 \recid 150627073057635589253203 \start 0:16:41.2 \end 0:16:41.885 \sp YASLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge FILL that \fti itu.

\ref TPN-20130924-LID.500 \recid 150627073057246669076382 \start 0:16:42.005 \end 0:16:43.045 \sp SARLID \tx induʔ paʔ ka diŋsalah. \mb induʔ bapaʔ ka diŋ- salah \ge mother TRU.father FUT DING- why \fti ibu bapak ka di salah.

\ref TPN-20130924-LID.501 \recid 150627073057548218575678 \start 0:16:42.75 \end 0:16:44.635 \sp YASLID \tx dikiʔ d͡ʒuta pida kepeaŋ abih. \mb dikiʔ d͡ʒuta pida kepeaŋ abih \ge a.little million NEG money finished \fti tidak sedikit juta uang habis.

\ref TPN-20130924-LID.502 \recid 150627073057478900534007 \start 0:16:44.062 \end 0:16:44.352 \sp SARLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.503 \recid 150627073057850560759100 \start 0:16:44.835 \end 0:16:46.2 \sp SARLID \tx sakaliŋ panen ɲoɲoh gua ka awaʔ. \mb sa- kaliŋ panen ɲ- soɲoh gua ka awaʔ \ge SA- time harvest N- give also to 1PL \fti sekali panen lasih juga ke kita.

\ref TPN-20130924-LID.504 \recid 150627073057325051023997 \start 0:16:46.31 \end 0:16:47.975 \sp SARLID \tx sakaliŋ dapeʔ kepeaŋ ka ɲoɲoh gua ka awaʔ. \mb sa- kaliŋ dapeʔ kepeaŋ ka ɲ- soɲoh gua ka awaʔ \ge SA- time get money this N- give also to 1PL \fti sekali dapat uang ini ngasih juga ke kita.

\ref TPN-20130924-LID.505 \recid 150627073057167307057976 \start 0:16:47.31 \end 0:16:50.415 \sp YASLID \tx d͡ʒakua induʔ dapeʔ məliŋ ikan laʔ gele mipih samba kasaʔ. \mb d͡ʒakua induʔ dapeʔ m- bəliŋ ikan laʔ gele m- pipih samba kasaʔ \ge should mother get N- buy fish later continue N- thin side.dishes drien.fish \fti harus ibu dapat membeli ikan nanti lanfsung menggiling sambal ikan kering.

\ref TPN-20130924-LID.506 \recid 150627073057705502718872 \start 0:16:50.83 \end 0:16:51.11 \sp SARLID \tx a. \mb a \ge FILL \fti a.

\ref TPN-20130924-LID.507 \recid 150627073057144982404122 \start 0:16:52.95 \end 0:16:54.465 \sp SARLID \tx tuŋ hartoᵃ ka awaʔ lah diam. \mb tuŋ harto -ᵃ ka awaʔ lah diam \ge that wealth -A to 1PL LAH stay \fti itu hartanya ini kita sudah diam.

\ref TPN-20130924-LID.508 \recid 150627073057784003860083 \start 0:16:54.657 \end 0:16:55.127 \sp YASLID \tx iyu. \mb iyu \ge yes \fti iya.

\ref TPN-20130924-LID.509 \recid 150627073057985213282610 \start 0:16:59.94 \end 0:17:00.32 \sp SARLID \tx a tuŋ. \mb a tuŋ \ge FILL that \fti a itu.

\ref TPN-20130924-LID.510 \recid 150627073057673077461402 \start 0:17:04.42 \end 0:17:04.84 \sp SARLID \tx namua giŋ. \mb namua giŋ \ge what again \fti apa lagi.

\ref TPN-20130924-LID.511 \recid 150627073057968175211594 \start 0:17:07.27 \end 0:17:07.96 \sp SARLID \tx tauŋ daʔ giŋ bo. \mb tauŋ daʔ giŋ bo \ge know NEG again 1 \fti tidak tau lagi aku.

Citation

[author(s)] (2013). File "TPN-20130924-LID.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "TPN-20130924-LID". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/5403BD18-03E1-11E7-87A7-3DE2CB1EE449. (Accessed 2024-04-18)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.