JCBP-20070118.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id JCBP-20070118

\ref JCBP-20070118.0001 \recid 421344124120140907 \start 0:00:07 \sp EXPSSO \ph rɔŋ ewu limaŋ atus \tx ròng éwu limang atus... \mb rò -ng éwu lima -ng atus \ge two -LIG thousand five -LIG hundred \fti two thousand and five hundred...

\ref JCBP-20070118.0002 \recid 937678124435140907 \start 0:00:08 \sp EXPSSO \ph rɔŋ ewu nəm atus \tx ròng éwu nem atus! \mb rò -ng éwu nem atus \ge two -LIG thousand six hundred \fti two thousand and six hundred!

\ref JCBP-20070118.0003 \recid 285161124604140907 \start 0:00:11 \sp EXPSSO \ph sih kaya kiye paŋanan riŋan \tx sih kaya kiyé panganan ringan. \mb sih kaya kiyé pangan -an ringan \ge EXCL like this food -AN light \fti althoug like that, it’s a snack.

\ref JCBP-20070118.0004 \recid 809279124842140907 \start 0:00:16 \sp NRMNJCB \ph kiye wis mulaih kuwe \tx kiyé wis mulaih kuwé? \mb kiyé wis mulaih kuwé \ge this PFCT beginning that \fti ini sudah mulai? \nt talk about recording.

\ref JCBP-20070118.0005 \recid 475346125504140907 \start 0:00:18 \sp EXPSSO \ph wis \tx wis. \mb wis \ge PFCT \fti sudah.

\ref JCBP-20070118.0006 \recid 452899125549140907 \start 0:00:19 \sp EXPSSO \ph ŋgo sarapan jənəŋe sarapan \tx nggó sarapan jenengé sarapan. \mb nggó sarapan jeneng -é sarapan \ge for breakfast name -E breakfast \fti untuk sarapan, namanya (juga) sarapan.

\ref JCBP-20070118.0007 \recid 293575125853140907 \start 0:00:21 \sp AFNBMS \ph sarapan apa \tx sarapan apa? \mb sarapan apa \ge breakfast what \fti sarapan apa?

\ref JCBP-20070118.0008 \recid 930357125953140907 \start 0:00:24 \sp NRMNJCB \ph sarapan gɔɖɔŋ gəɖaŋ apa \tx sarapan gòdhòng gedhang apa? \mb sarapan gòdhòng gedhang apa \ge breakfast leaf banana what \fti sarapan daun pisang ya? \nt laughing. "sarapan in Banyumas = covering

\ref JCBP-20070118.0009 \recid 538214130502140907 \start 0:00:28 \sp EXPSSO \ph primɛn nur \tx primèn nur? \mb primèn nur \ge how TRU.sinur \fti bagaimana nur?

\ref JCBP-20070118.0010 \recid 487082131139140907 \start 0:00:30 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0011 \recid 599353132050140907 \start 0:00:30 \sp NRMNJCB \ph carane ko məmbuka xx kaya kuwe \tx carané kó membuka xx kaya kuwé? \mb cara -né kó me- m- buka xx kaya kuwé \ge manner -E 2sg.INT ME- N- open xx like that \fti ceritanya kamu membuka xx ya?

\ref JCBP-20070118.0012 \recid 239356133712140907 \start 0:00:37 \sp NRMNJCB \ph səbənəre li ɲɔŋ agi ɔra \tx sebeneré li nyòng agi òra... \mb se- bener -é li nyòng agi òra \ge SE- true -E EXCL 1sg PROG NEG \fti sebenarnya aku sedang ngga...

\ref JCBP-20070118.0013 \recid 469238135956140907 \start 0:00:42 \sp NRMNJCB \ph ɔra gələm ŋomɔŋ \tx òra gelem ngómòng. \mb òra gelem ng- ómòng \ge NEG want N- talk \fti wan’t to talk.

\ref JCBP-20070118.0014 \recid 401116141115140907 \start 0:00:43 \sp EXPSSO \ph kənaŋ ŋapa \tx kenang ngapa? \mb kenang ng- apa \ge undergo.LIG N- what \fti why?

\ref JCBP-20070118.0015 \recid 262309141903140907 \start 0:00:45 \sp NRMNJCB \ph agi ləməs baŋət kɔ \tx agi lemes banget kò. \mb agi lemes banget kò \ge PROG weak very KO \fti sedang lemas sekali.

\ref JCBP-20070118.0016 \recid 143963142349140907 \start 0:00:49 \sp EXPSSO \ph mulane kiye maŋan mənɖoan \tx mulané kiyé mangan mendhóan. \mb mula -né kiyé m- pangan mendhóan \ge therefore -E this N- food mendoan \fti makanya makan mendoan ini.

\ref JCBP-20070118.0017 \recid 999882142845140907 \start 0:00:52 \sp EXPSSO \ph maŋan kacaŋ \tx mangan kacang. \mb m- pangan kacang \ge N- food bean \fti makan kacang.

\ref JCBP-20070118.0018 \recid 842531144235140907 \start 0:00:54 \sp EXPSSO \ph ŋko li ɔra ləməs maniŋ \tx ngkó li òra lemes maning. \mb ngkó li òra lemes maning \ge later EXCL NEG weak again \fti nanti kan ngga lemas lagi.

\ref JCBP-20070118.0019 \recid 447039144407140907 \start 0:00:55 \sp NRMNJCB \ph ə wɔŋ anu kaya kiye kɔ kacaŋ \tx e wòng anu kaya kiyé kò kacang. \mb e wòng anu kaya kiyé kò kacang \ge FILL WONG whatchamacallit like this KO bean \fti seperti ini dibilang kacang.

\ref JCBP-20070118.0020 \recid 792775144923140907 \start 0:01:00 \sp EXPSSO \ph kəprimɛn nurman klapane nurman \tx keprimèn Nurman klapané Nurman? \mb keprimèn Nurman klapa -né Nurman \ge how Nurman coconut -E Nurman \fti Nurman bagaimana dengan kelapanya? \nt talk about sale of coconut.

\ref JCBP-20070118.0021 \recid 289934145629140907 \start 0:01:02 \sp NRMNJCB \ph butuh ɖana kuwe səkitar lima juta \tx butuh dhana kuwé sekitar lima juta. \mb butuh dhana kuwé se- kitar lima juta \ge need fund that SE- around five million \fti need foun about five million.

\ref JCBP-20070118.0022 \recid 927268145831140907 \start 0:01:05 \sp NRMNJCB \ph limaŋ juta \tx limang juta. \mb lima -ng juta \ge five -LIG million \fti five million.

\ref JCBP-20070118.0023 \recid 823780150231140907 \start 0:01:06 \sp EXPSSO \ph masa \tx masa? \mb masa \ge EXCL.of.disbelief \fti oh really?

\ref JCBP-20070118.0024 \recid 286358150406140907 \start 0:01:07 \sp NRMNJCB \ph untuʔ məmbawa \tx untuk membawa.... \mb untuk me- m- bawa \ge for ME- N- bring \fti for bringing...

\ref JCBP-20070118.0025 \recid 223707150808140907 \start 0:01:10 \sp NRMNJCB \ph ŋgo ŋgawa \tx nggó nggawa. \mb nggó ng- gawa \ge for N- bring \fti for bringing.

\ref JCBP-20070118.0026 \recid 253202150933140907 \start 0:01:11 \sp NRMNJCB \ph ŋgo ŋgawa \tx nggó nggawa. \mb nggó ng- gawa \ge for N- bring \fti for bringing.

\ref JCBP-20070118.0027 \recid 977348151219140907 \start 0:01:12 \sp NRMNJCB \ph aja ŋaŋgo basa enɖonesa domaih \tx aja nganggó basa éndhónésa dómaih. \mb aja ng- anggó basa éndhónésa dómaih \ge don't N- use language Indonesia angered \fti don’t use Indonesian, angered.

\ref JCBP-20070118.0028 \recid 105095151642140907 \start 0:01:14 \sp NRMNJCB \ph ŋko royaltine munɖaʔ \tx ngkó róyaltiné mundhak. \mb ngkó róyalti -né mundhak \ge later royalty -E increase \fti nanti royaltinya naik.

\ref JCBP-20070118.0029 \recid 236232154107140907 \start 0:01:18 \sp EXPSSO \ph jerene nɛʔ mariŋ jakarta kur limaŋ ŋatus \tx jéréné nèk maring Jakarta kur limang ngatus? \mb jéré -né nèk maring Jakarta kur lima -ng ng- atus \ge it.is.said -E if go.to Jakarta only five -LIG N- hundred \fti katanya kalau ke Jakarta hanya lima ratus?

\ref JCBP-20070118.0030 \recid 161546154603140907 \start 0:01:20 \sp NRMNJCB \ph ra \tx ra. \mb ra \ge NEG \fti no.

\ref JCBP-20070118.0031 \recid 407205154644140907 \start 0:01:21 \sp NRMNJCB \ph səkitar lapan ratusan səjuta \tx sekitar lapan ratusan sejuta. \mb se- kitar lapan ratus -an se- juta \ge SE- around eight hundred -AN SE- million \fti about eight hundred until a million.

\ref JCBP-20070118.0032 \recid 914227154831140907 \start 0:01:24 \sp NRMNJCB \ph səjutaʰan lah \tx sejutaan lah. \mb se- juta -an lah \ge SE- million -AN LAH \fti kurang lebih satu jutaan.

\ref JCBP-20070118.0033 \recid 331184155003140907 \start 0:01:26 \sp NRMNJCB \ph səjuta ŋgo \tx sejuta nggó... \mb se- juta nggó \ge SE- million for \fti one million for...

\ref JCBP-20070118.0034 \recid 319479155233140907 \start 0:01:27 \sp NRMNJCB \ph blanja klapane nɛʔ pataŋ ŋatus piŋ səpuluh ewu \tx blanja klapané nèk patang ngatus ping sepuluh éwu... \mb blanja klapa -né nèk pat -ng ng- atus ping se- puluh éwu \ge go.shop coconut -E if four -LIG N- hundred times SE- ten thousand \fti beli kelapanya kalau empat ratus dikali sepuluh ribu...

\ref JCBP-20070118.0035 \recid 267754111840180907 \start 0:01:29 \sp NRMNJCB \ph pataŋ juta həhəhə \tx patang juta hehehe. \mb pat -ng juta hehehe \ge four -LIG million laughing \fti four million.

\ref JCBP-20070118.0036 \recid 754583114810180907 \start 0:01:31 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya? \mb iya \ge AFF \fti really?

\ref JCBP-20070118.0037 \recid 104601114837180907 \start 0:01:33 \sp NRMNJCB \ph masa ŋgawa \tx masa nggawa... \mb masa ng- gawa \ge time N- bring \fti masa bawa...

\ref JCBP-20070118.0038 \recid 944040114953180907 \start 0:01:34 \sp NRMNJCB \ph sukaŋ ŋkene mariŋ ŋanah ŋgawa sewu ya \tx sukang ngkéné maring nganah nggawa séwu ya... \mb sukang ng- kéné maring ng- kanah ng- gawa séwu ya \ge from N- here go.to N- there N- bring thousand yes \fti dari sini kesana membawa seribu ya... \nt bring cocconut to sale.

\ref JCBP-20070118.0039 \recid 996866115239180907 \start 0:01:37 \sp NRMNJCB \ph baŋkrut \tx bangkrut. \mb bangkrut \ge bankrupt \fti bankrupt.

\ref JCBP-20070118.0040 \recid 558475115321180907 \start 0:01:38 \sp NRMNJCB \ph sewu paɖane didɔl limaŋ ewu \tx séwu padhané didòl limang éwu... \mb séwu padha -né di- dòl lima -ng éwu \ge thousand PL -E DI- sell five -LIG thousand \fti seribu (buah) kalau misalnya dijual lima ribu...

\ref JCBP-20070118.0041 \recid 809911115452180907 \start 0:01:40 \sp NRMNJCB \ph olih limaŋ juta \tx ólih limang juta. \mb ólih lima -ng juta \ge get five -LIG million \fti get five thousand.

\ref JCBP-20070118.0042 \recid 300908115558180907 \start 0:01:43 \sp NRMNJCB \ph ah ŋga baʈi. \tx ah ngga bathi. \mb ah ngga bathi \ge EXCL NEG profit \fti no profit.

\ref JCBP-20070118.0043 \recid 869964115707180907 \start 0:01:45 \sp EXPSSO \ph ya baʈi nɛʔ sewu \tx ya bathi nèk séwu. \mb ya bathi nèk séwu \ge yes profit if thousand \fti kalau seribu (buah) ya untung.

\ref JCBP-20070118.0044 \recid 699835120023180907 \start 0:01:46 \sp EXPSSO \ph sewu didɔl limaŋ ewuan \tx séwu didòl limang éwuan... \mb séwu di- dòl lima -ng éwu -an \ge thousand DI- sell five -LIG thousand -AN \fti seribu (buah) dijual lima ribuan...

\ref JCBP-20070118.0045 \recid 648170120135180907 \start 0:01:48 \sp EXPSSO \ph limaŋ juta \tx limang juta. \mb lima -ng juta \ge five -LIG million \fti five million.

\ref JCBP-20070118.0046 \recid 811463120231180907 \start 0:01:50 \sp EXPSSO \ph ya baʈi lah \tx ya bathi lah. \mb ya bathi lah \ge yes profit LAH \fti profit.

\ref JCBP-20070118.0047 \recid 288223120331180907 \start 0:01:51 \sp EXPSSO \ph paɖane səpuluh ewu \tx padhané sepuluh éwu? \mb padha -né se- puluh éwu \ge PL -E SE- ten thousand \fti kalau misalnya sepuluh ribu (buah)?

\ref JCBP-20070118.0048 \recid 972978120435180907 \start 0:01:55 \sp EXPSSO \ph kuwe sɛkət juta \tx kuwé sèked juta. \mb kuwé sèked juta \ge that fifty million \fti five million you know.

\ref JCBP-20070118.0049 \recid 464929120619180907 \start 0:01:57 \sp NRMNJCB \ph lha ya sɛkət juta \tx lha ya sèked juta... \mb lha ya sèked juta \ge EXCL yes fifty million \fti iya lima puluh juta...

\ref JCBP-20070118.0050 \recid 882390120728180907 \start 0:01:58 \sp NRMNJCB \ph haɲa moɖal lima juta kuwe ŋgawane sɛkət juta \tx hanya módhal lima juta kuwé nggawané sèked juta. \mb hanya módhal lima juta kuwé ng- gawa -né sèked juta \ge only capital five million that N- bring -E fifty million \fti hanya modal lima juta, membawa lima puluh juta.

\ref JCBP-20070118.0051 \recid 747196121244180907 \start 0:02:01 \sp NRMNJCB \ph məŋko ya moɖal səpuluh juta ŋgawa sɛkət juta \tx mengkó ya módhal sepuluh juta nggawa sèked juta. \mb mengkó ya módhal se- puluh juta ng- gawa sèked juta \ge in.the.future yes capital SE- ten million N- bring fifty million \fti nanti modal sepuluh juta bawa lima puluh juta.

\ref JCBP-20070118.0052 \recid 144788121545180907 \start 0:02:04 \sp NRMNJCB \ph lah səpuluh jutane niku \tx lah sepuluh jutané niku... \mb lah se- puluh jutò -ané niku \ge LAH SE- ten million -E that \fti nah lima puluh jutanya itu...

\ref JCBP-20070118.0053 \recid 458673121739180907 \start 0:02:05 \sp NRMNJCB \ph ŋgolɛt klapane niku \tx nggólèt klapané niku... \mb ng- gólèt klapa -né niku \ge N- search coconut -E that \fti mencari kelapanya itu...

\ref JCBP-20070118.0054 \recid 124327121850180907 \start 0:02:07 \sp NRMNJCB \ph nəŋ nəŋ limbasari ŋgolɛt klapa kuwe aŋɛl \tx neng neng Limbasari nggólèt klapa kuwé angèl. \mb neng neng Limbasari ng- gólèt klapa kuwé angèl \ge LOC LOC Limbasari N- search coconut that difficult \fti di Limbasari itu susah mencari kelapa.

\ref JCBP-20070118.0055 \recid 372883123221180907 \start 0:02:11 \sp NRMNJCB \ph kudune mariŋ ɖaerah wetan \tx kuduné maring dhaérah wétan... \mb kudu -né maring dhaérah wétan \ge should -E go.to region east \fti seharusnya ke daerah timur...

\ref JCBP-20070118.0056 \recid 961357123424180907 \start 0:02:12 \sp NRMNJCB \ph ɖaerah centra klapa \tx dhaérah céntra klapa. \mb dhaérah céntra klapa \ge region centre coconut \fti region centre of coconut.

\ref JCBP-20070118.0057 \recid 457749123623180907 \start 0:02:14 \sp NRMNJCB \ph kaya karaŋmoncol \tx kaya Karangmóncól. \mb kaya Karangmóncól \ge like Karangmoncol \fti like Karangmoncol.

\ref JCBP-20070118.0058 \recid 803673123734180907 \start 0:02:16 \sp EXPSSO \ph wetan naŋ ndi \tx wétan nang ndi? \mb wétan nang ndi \ge east LOC where \fti timur didaerah mana?

\ref JCBP-20070118.0059 \recid 759847123852180907 \start 0:02:18 \sp NRMNJCB \ph karaŋmoncol rəmbaŋ kae centra klapa \tx Karangmóncól Rembang kaé céntra klapa. \mb Karangmóncól Rembang kaé céntra klapa \ge Karangmoncol Rembang that centre coconut \fti Karang Moncol and Rembang is the centre of coconut.

\ref JCBP-20070118.0060 \recid 367991124346180907 \start 0:02:21 \sp NRMNJCB \ph lha untuʔ məncari hal yaŋ səpərti itu pərlu \tx lha untuk mencari hal yang seperti itu perlu... \mb lha untuk men- cari hal yang seperti itu perlu \ge EXCL for MEN- look.for something REL like that necessary \fti untuk mencari hal seperti itu perlu...

\ref JCBP-20070118.0061 \recid 632178124732180907 \start 0:02:24 \sp NRMNJCB \ph koorɖinasi xx xx yaŋ mataŋ jaŋan \tx kóórdhinasi xx xx yang matang jangan... \mb kóórdhinasi xx xx yang m- patang jangan \ge coordination xx xx REL N- four.LIG don't \fti koordinasi xx xx yang matang, jangan...

\ref JCBP-20070118.0062 \recid 241515125031180907 \start 0:02:27 \sp EXPSSO \ph tapi nɛʔ \tx tapi nèk... \mb tapi nèk \ge but if \fti but, if...

\ref JCBP-20070118.0063 \recid 761378125205180907 \start 0:02:29 \sp EXPSSO \ph ŋgawa baraŋ-baraŋ mbɔk ana surat jalan mbaraŋan apa səgala macəm nur \tx nggawa barang-barang mbòg ana surat jalan mbarangan apa segala macem Nur. \mb ng- gawa barang ~ barang mbòg ana surat jalan m- barang -an apa segala macem Nur \ge N- bring thing ~ thing EMPH there.is letter walk N- thing -AN what all variety Nur \fti bawa barang kan ada surat jalan dan segala macam Nur.

\ref JCBP-20070118.0064 \recid 907549125820180907 \start 0:02:32 \sp NRMNJCB \ph ya tərgantuŋ \tx ya tergantung... \mb ya tergantung \ge yes suspended \fti ya tergantung...

\ref JCBP-20070118.0065 \recid 598268130411180907 \start 0:02:33 \sp NRMNJCB \ph ya ŋga ŋga məsti səpərti itu \tx ya ngga ngga mesthi seperti itu... \mb ya ngga ngga mesthi seperti itu \ge yes NEG NEG must like that \fti ngga pasti seperti itu...

\ref JCBP-20070118.0066 \recid 915283130644180907 \start 0:02:35 \sp NRMNJCB \ph paliŋ ya mariŋ jəmbatan timbaŋ ʈɔk nəŋ cirəbɔn \tx paling ya maring jembatan timbang thòg neng Cirebòn. \mb paling ya maring jembatan timbang thòg neng Cirebòn \ge most yes go.to bridge instead.of just LOC Cirebon \fti paling ke jembatan timbang saja di Cirebon. \nt jembatan timbang: truck weighing station.

\ref JCBP-20070118.0067 \recid 981501131821180907 \start 0:02:38 \sp NRMNJCB \ph tərgantuŋ supire nɛʔ supire wis biasa mariŋ ŋulɔn ya ɔra papa \tx tergantung supiré nèk supiré wis biasa maring ngulòn ya òra papa. \mb ter- gantung supir -é nèk supir -é wis biasa maring ng- kulòn ya òra papa \ge TER- hang driver -E if driver -E PFCT usual go.to N- west yes NEG anything \fti tergantung supirnya, kalau supirnya sudah biasa ke barat ya ngga apa-apa. \nt ngulon (Jakarta)

\ref JCBP-20070118.0068 \recid 617131132317180907 \start 0:02:42 \sp NRMNJCB \ph paliŋ caʈutan-caʈutan \tx paling cathutan-cathutan. \mb paling cathut -an ~ cathut -an \ge most pliers -AN ~ pliers -AN \fti paling uang "keamanan".

\ref JCBP-20070118.0069 \recid 244244133019180907 \start 0:02:44 \sp EXPSSO \ph iya məsti niŋ niŋ \tx iya mesti ning ning... \mb iya mesti ning ning \ge AFF must LOC LOC \fti pasti, di...

\ref JCBP-20070118.0070 \recid 725205133240180907 \start 0:02:46 \sp EXPSSO \ph niŋ paŋkalane uruŋ \tx ning pangkalané urung. \mb ning pangkal -ané urung \ge LOC obstruct -E not.yet \fti belum di pangkalannya.

\ref JCBP-20070118.0071 \recid 433956134118180907 \start 0:02:48 \sp EXPSSO \ph kiye apa \tx kiyé apa... \mb kiyé apa \ge this what \fti ini, apa...

\ref JCBP-20070118.0072 \recid 519057134307180907 \start 0:02:51 \sp NRMNJCB \ph ya kuwe urusane sopir kɔ \tx ya kuwé urusané sópir kò. \mb ya kuwé urus -an -é sópir kò \ge yes that manage -AN -E driver KO \fti that is driver business.

\ref JCBP-20070118.0073 \recid 707736134646180907 \start 0:02:52 \sp EXPSSO \ph palakan-palakan \tx palakan-palakan. \mb palak -an ~ palak -an \ge angry -AN ~ angry -AN \fti dimintai uang secara paksa.

\ref JCBP-20070118.0074 \recid 245206135233180907 \start 0:02:53 \sp NRMNJCB \ph urusane sopir \tx urusané sópir. \mb urus -an -é sópir \ge manage -AN -E driver \fti driver business.

\ref JCBP-20070118.0075 \recid 683822135848180907 \start 0:02:58 \sp NRMNJCB \ph wiŋi tək etuŋ-etuŋ ya əntɔŋ \tx wingi teg étung-étung ya entòng... \mb wingi teg étung ~ étung ya entòng \ge yesterday 1sg count ~ count yes all.gone \fti kemarin aku hitung-hitung habis...

\ref JCBP-20070118.0076 \recid 623485140123180907 \start 0:03:00 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ wis wani ŋgawa səpuluh ewu əntɔŋ \tx nèk wis wani nggawa sepuluh éwu entòng... \mb nèk wis wani ng- gawa se- puluh éwu entòng \ge if PFCT brave N- bring SE- ten thousand all.gone \fti kalau sudah berani bawa sepuluh ribu (buah) habis...

\ref JCBP-20070118.0077 \recid 829142140310180907 \start 0:03:03 \sp NRMNJCB \ph səpuluh juta \tx sepuluh juta. \mb se- puluh juta \ge SE- ten million \fti ten million.

\ref JCBP-20070118.0078 \recid 407081140455180907 \start 0:03:05 \sp NRMNJCB \ph səpuluh juta bərsih \tx sepuluh juta bersih. \mb se- puluh juta bersih \ge SE- ten million clean \fti total keseluruhan sepuluh juta.

\ref JCBP-20070118.0079 \recid 622168140650180907 \start 0:03:07 \sp NRMNJCB \ph tapi kəuntuŋane lima puluh juta \tx tapi keuntungané lima puluh juta. \mb tapi ke- untung -an -é lima puluh juta \ge but KE.AN- luck -CIRC -E five ten million \fti tapi keuntungannya lima puluh juta.

\ref JCBP-20070118.0080 \recid 296573141026180907 \start 0:03:08 \sp NRMNJCB \ph kəuntuŋane maʔsude \tx keuntungané maksudé... \mb ke- untung -ané maksud -é \ge KE- luck -E intention -E \fti keuntungannya maksudnya...

\ref JCBP-20070118.0081 \recid 916408141413180907 \start 0:03:10 \sp NRMNJCB \ph məndapatkan kəuntuŋan məndapatkan hasil jual \tx mendapatkan keuntungan mendapatkan hasil jual... \mb men- dapat -kan ke- untung -an men- dapat -kan hasil jual \ge MEN- get -KAN KE.AN- luck -CIRC MEN- get -KAN result sell \fti mendapatkan hasil jual...

\ref JCBP-20070118.0082 \recid 984674141717180907 \start 0:03:13 \sp NRMNJCB \ph lima puluh juta \tx lima puluh juta. \mb lima puluh juta \ge five ten million \fti fifty million.

\ref JCBP-20070118.0083 \recid 843975141822180907 \start 0:03:15 \sp EXPSSO \ph nɛʔ wəɖus ŋkene piranan si nur wəɖus nur \tx nèk wedhus ngkéné piranan si Nur wedhus Nur... \mb nèk wedhus ng- kéné pira -nan si Nur wedhus Nur \ge if goat N- here how.many -AN PERS Nur goat Nur \fti kalau kambing berapa harganya disini Nur...

\ref JCBP-20070118.0084 \recid 406519142541180907 \start 0:03:17 \sp EXPSSO \ph wəɖus wadɔn \tx wedhus wadòn? \mb wedhus wadòn \ge goat female \fti female goat?

\ref JCBP-20070118.0085 \recid 182137142631180907 \start 0:03:19 \sp NRMNJCB \ph wəɖus kuwe limaŋ ŋatus \tx wedhus kuwé limang ngatus. \mb wedhus kuwé lima -ng ng- atus \ge goat that five -LIG N- hundred \fti kambing itu lima ratus.

\ref JCBP-20070118.0086 \recid 892118142743180907 \start 0:03:20 \sp NRMNJCB \ph pataŋ ŋatus limaŋ ŋatus lah \tx patang ngatus limang ngatus lah. \mb pat -ng ng- atus lima -ng ng- atus lah \ge four -LIG N- hundred five -LIG N- hundred LAH \fti four hundred until five hundred (thousand).

\ref JCBP-20070118.0087 \recid 448748143104180907 \start 0:03:23 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ arəp niat tuku wəɖus ŋko titipna wɔŋ la ya \tx nyòng arep niat tuku wedhus ngkó titipna wòng la ya! \mb nyòng arep niat tuku wedhus ngkó titip -na wòng la ya \ge 1sg want intention buy goat later entrust -NA as.because EXCL yes \fti aku mau berencana beli kambing nanti dititipkan orang lain bagaimana ya!

\ref JCBP-20070118.0088 \recid 730196143511180907 \start 0:03:27 \sp NRMNJCB \ph emaŋ bisa nəŋ karaŋjoho \tx émang bisa neng Karangjóhó? \mb émang bisa neng Karangjóhó \ge indeed can LOC Karangjoho \fti memangnya di Karang joho bisa?

\ref JCBP-20070118.0089 \recid 619082143639180907 \start 0:03:29 \sp EXPSSO \ph bisa \tx bisa. \mb bisa \ge can \fti yes.

\ref JCBP-20070118.0090 \recid 623964144912180907 \start 0:03:31 \sp NRMNJCB \ph ʔana siŋ gələm \tx ana sing gelem? \mb ana sing gelem \ge there.is REL want \fti there is people want?

\ref JCBP-20070118.0091 \recid 779931145017180907 \start 0:03:33 \sp EXPSSO \ph diiŋu kaya kuwe lho \tx diingu kaya kuwé lhó. \mb di- ingu kaya kuwé lhó \ge DI- tend like that EXCL \fti dipelihara begitu loh.

\ref JCBP-20070118.0092 \recid 414991145414180907 \start 0:03:34 \sp NRMNJCB \ph ya sapa si \tx ya sapa si? \mb ya sapa si \ge yes who PERS \fti ya, who is him?

\ref JCBP-20070118.0093 \recid 375856145509180907 \start 0:03:35 \sp EXPSSO \ph maro \tx maró. \mb m- paró \ge N- halve \fti halve.

\ref JCBP-20070118.0094 \recid 529299145614180907 \start 0:03:36 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ ŋgɔne ɲɔŋ laŋka we \tx wòng nggòné nyòng langka wé... \mb wòng nggòn -é nyòng langka wé \ge person place -E 1sg not.exist TRU.kuwe \fti orang ditempatku ngga ada itu...

\ref JCBP-20070118.0095 \recid 947799145844180907 \start 0:03:37 \sp NRMNJCB \ph jaraŋ \tx jarang. \mb jarang \ge rare \fti rare.

\ref JCBP-20070118.0096 \recid 281879145949180907 \start 0:03:40 \sp NRMNJCB \ph ɲɔŋ si peŋen kaya kuwe ŋgo \tx nyòng si péngén kaya kuwé nggó... \mb nyòng si péngén kaya kuwé nggó \ge 1sg PERS want like that for \fti aku ingin seperti itu, untuk...

\ref JCBP-20070118.0097 \recid 555151150115180907 \start 0:03:41 \sp NRMNJCB \ph ŋgo korban lɔh \tx nggó kórban lòh. \mb nggó kórban lòh \ge for sacrifice EXCL \fti for sacrifice. \nt for remember the sacrifice of Ismail by Ibrahim.

\ref JCBP-20070118.0098 \recid 733370150536180907 \start 0:03:43 \sp NRMNJCB \ph cuma kan \tx cuma kan... \mb cuma kan \ge only KAN \fti just only...

\ref JCBP-20070118.0099 \recid 876551150637180907 \start 0:03:44 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔnku wwis laŋka jaman moɖɛl-moɖɛl kaya kuwe \tx nggònku wis langka jaman módhèl-módhèl kaya kuwé. \mb nggòn -ku wis langka jaman módhèl ~ módhèl kaya kuwé \ge place -1sg PFCT not.exist period model ~ model like that \fti ditempatku sudah tidak ada adat seperti itu.

\ref JCBP-20070118.0100 \recid 719911150938180907 \start 0:03:48 \sp EXPSSO \ph laŋka korban xx \tx langka kórban xx... \mb langka kórban xx \ge not.exist sacrifice xx \fti there is sacrifice xx...

\ref JCBP-20070118.0101 \recid 571610151038180907 \start 0:03:50 \sp EXPSSO \ph ŋko aŋgər wis manaʔ \tx ngkó angger wis manak... \mb ngkó angger wis manak \ge later if PFCT which \fti nanti kalau sudah beranak...

\ref JCBP-20070118.0102 \recid 162850151203180907 \start 0:03:51 \sp EXPSSO \ph wəɖuse manaʔ dibagi loro. \tx wedhusé manak dibagi lóró. \mb wedhus -é manak di- bagi lóró \ge goat -E give.birth.to DI- divide two \fti kalau beranak dibagi dua.

\ref JCBP-20070118.0103 \recid 730301152147180907 \start 0:03:53 \sp NRMNJCB \ph lha iya ɲɔŋ ŋərti cuman kan \tx lha iya nyòng ngerti cuman kan... \mb lha iya nyòng ngerti cuman kan \ge EXCL AFF 1sg know but KAN \fti yes I know, but...

\ref JCBP-20070118.0104 \recid 582846152423180907 \start 0:03:56 \sp NRMNJCB \ph dibagi loro kuwe \tx dibagi lóró kuwé... \mb di- bagi lóró kuwé \ge DI- divide two that \fti dibagi dua itu...

\ref JCBP-20070118.0105 \recid 916668152520180907 \start 0:03:57 \sp NRMNJCB \ph tujuane ɲɔŋ kuwe ŋgo korban \tx tujuané nyòng kuwé nggó kórban. \mb tuju -ané nyòng kuwé nggó kórban \ge goal -E 1sg that for sacrifice \fti tujuanku itu untuk berkorban.

\ref JCBP-20070118.0106 \recid 855430152739180907 \start 0:04:01 \sp NRMNJCB \ph kan \tx kan... \mb kan \ge KAN \fti kan...

\ref JCBP-20070118.0107 \recid 334292152832180907 \start 0:04:02 \sp NRMNJCB \ph korban siji gari siji ŋgo \tx kórban siji gari siji nggó... \mb kórban siji gari siji nggó \ge sacrifice one only one for \fti (untuk) korban satu, tinggal satu untuk...

\ref JCBP-20070118.0108 \recid 359460153055180907 \start 0:04:04 \sp NRMNJCB \ph diiŋu maniŋ kaya kuwe \tx diingu maning kaya kuwé. \mb di- ingu maning kaya kuwé \ge DI- tend again like that \fti to keep again, like that.

\ref JCBP-20070118.0109 \recid 365657153217180907 \start 0:04:06 \sp NRMNJCB \ph ʔaŋgəranu utəʔe diŋgo li \tx anggeranu uteké dinggò li.. \mb anggeranu utek -é di- nggò li \ge some.time brain -E DI- use EXCL \fti otaknya dipakai dong.

\ref JCBP-20070118.0110 \recid 107190153929180907 \start 0:04:15 \sp NRMNJCB \ph ifa sms kapan \tx Ifa sms kapan? \mb Ifa sms kapan \ge Ifa sms when \fti when ifa sms?

\ref JCBP-20070118.0111 \recid 356429154259180907 \start 0:04:17 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0112 \recid 715903154325180907 \start 0:04:17 \sp NRMNJCB \ph ifa sms apa ɔra \tx Ifa sms apa òra? \mb Ifa sms apa òra \ge Ifa sms what NEG \fti Ifa sms or not?

\ref JCBP-20070118.0113 \recid 706847154416180907 \start 0:04:18 \sp EXPSSO \ph ɔra \tx òra. \mb òra \ge NEG \fti no.

\ref JCBP-20070118.0114 \recid 595038154453180907 \start 0:04:19 \sp NRMNJCB \ph denɛŋ ko ŋərti \tx dénèng kó ngerti... \mb dénèng kó ngerti \ge why 2sg.INT know \fti kok kamu tau...

\ref JCBP-20070118.0115 \recid 628470154615180907 \start 0:04:21 \sp NRMNJCB \ph nəŋ purwokərto \tx neng purwókertó? \mb neng purwókertó \ge LOC purwokerto \fti in Purwokerto?

\ref JCBP-20070118.0116 \recid 917747154720180907 \start 0:04:23 \sp EXPSSO \ph kan anɖiŋwiŋi ko ŋomɔŋ \tx kan andhingwingi kó ngómòng. \mb kan andhingwingi kó ng- ómòng \ge KAN day.before.yesterday 2sg.INT N- talk \fti you have talked...

\ref JCBP-20070118.0117 \recid 995907154947180907 \start 0:04:25 \sp EXPSSO \ph anɖiŋwiŋi kan sms mbaləs \tx andhingwingi kan sms mbales. \mb andhingwingi kan sms m- bales \ge day.before.yesterday KAN sms N- return \fti kemarin kan aku sms, dia balas.

\ref JCBP-20070118.0118 \recid 640605155106180907 \start 0:04:32 \sp NRMNJCB \ph ko sms xx xx ɲɔŋ ɔra kəpɛnak goblɔk \tx kó sms xx xx nyòng òra kepènag góblòg. \mb kó sms xx xx nyòng òra ke- pènag góblòg \ge 2sg.INT sms xx xx 1sg NEG KE- pleasant stupid \fti kamu sms xx xx aku ngga enak, bodoh.

\ref JCBP-20070118.0119 \recid 571877155347180907 \start 0:04:34 \sp NRMNJCB \ph ko sms xx apa ɔra \tx kó sms xx apa òra? \mb kó sms xx apa òra \ge 2sg.INT sms xx what NEG \fti kamu sms xx atau tidak?

\ref JCBP-20070118.0120 \recid 149933155450180907 \start 0:04:36 \sp EXPSSO \ph ra \tx ra. \mb ra \ge NEG \fti No.

\ref JCBP-20070118.0121 \recid 532532155517180907 \start 0:04:41 \sp EXPSSO \ph ɔra doyan apa nur \tx òra dóyan apa Nur? \mb òra dóyan apa Nur \ge NEG have.a.taste.for what Nur \fti Nurman, kamu ngga suka ya? \nt ask bout food.

\ref JCBP-20070118.0122 \recid 375494160951180907 \start 0:04:43 \sp NRMNJCB \ph ʔapane \tx apané? \mb apan -é \ge want -E \fti apanya?

\ref JCBP-20070118.0123 \recid 746423161511180907 \start 0:04:43 \sp EXPSSO \ph kuwe \tx kuwé. \mb kuwé \ge that \fti that.

\ref JCBP-20070118.0124 \recid 656335161557180907 \start 0:04:43 \sp NRMNJCB \ph aku lagi madan \tx aku lagi madan... \mb aku lagi madan \ge 1sg PROG rather \fti I’m rather...

\ref JCBP-20070118.0125 \recid 341839161836180907 \start 0:04:47 \sp EXPSSO \ph ŋərtia miki tuku sənɖiŋ \tx ngertia miki tuku sendhing. \mb ngerti -a miki tuku sendhing \ge know -A just.now buy little \fti tahu begitu tadi beli sedikit.

\ref JCBP-20070118.0126 \recid 292821162022180907 \start 0:04:49 \sp EXPSSO \ph ra doyan \tx ra dóyan. \mb ra dóyan \ge NEG have.a.taste.for \fti did’n like.

\ref JCBP-20070118.0127 \recid 859141162144180907 \start 0:04:50 \sp EXPSSO \ph apa aŋgəranu reka-reka apa ya \tx apa anggeranu réka-réka apa ya? \mb apa anggeranu réka.réka apa ya \ge what some.time have.a.cunning.idea what yes \fti atau kadang pura-pura mungkin ya?

\ref JCBP-20070118.0128 \recid 600392162414180907 \start 0:04:52 \sp NRMNJCB \ph ɔra si \tx òra si. \mb òra si \ge NEG PERS \fti ngga si.

\ref JCBP-20070118.0129 \recid 612827162444180907 \start 0:04:55 \sp EXPSSO \ph ya aŋgər jawa aŋgəranu reka-reka ŋko aŋgər wis bali li xx \tx ya angger jawa anggeranu réka-réka ngkó angger wis bali li xx.... \mb ya angger jawa anggeranu réka.réka ngkó angger wis bali li xx \ge yes if java some.time have.a.cunning.idea later if PFCT return EXCL xx \fti ya kalau orang jawa terkadang pura-pura, nanti kalau sudah pulang xx...

\ref JCBP-20070118.0130 \recid 801788162820180907 \start 0:04:58 \sp EXPSSO \ph paŋana li ya kaya kuwe \tx pangana li ya kaya kuwé. \mb pangan -a li ya kaya kuwé \ge food -A also yes like that \fti tadi makan saja ya, begitu.

\ref JCBP-20070118.0131 \recid 572145163000180907 \start 0:05:04 \sp NRMNJCB \ph kiye siŋ tukuni sabili sapa gi \tx kiyé sing tukuni Sabili sapa gi? \mb kiyé sing tuku -ni Sabili sapa gi \ge this REL buy -I Sabili who TRU.Sugi \fti Sugi, yang membeli Sabili siapa ini? \nt Sabili: name of magazine

\ref JCBP-20070118.0132 \recid 159767163200180907 \start 0:05:07 \sp EXPSSO \ph əmbuh \tx embuh. \mb embuh \ge don't.know \fti i don’t know.

\ref JCBP-20070118.0133 \recid 215113163306180907 \start 0:05:09 \sp NRMNJCB \ph tumben gaul təmən \tx tumbén gaul temen. \mb tumbén gaul temen \ge for.the.first.time socialize very \fti tumben, gaul sekali.

\ref JCBP-20070118.0134 \recid 712813163417180907 \start 0:05:11 \sp EXPSSO \ph ramane mbɔk \tx ramané mbòg. \mb rama -né mbòg \ge father -E EMPH \fti my father perhap.

\ref JCBP-20070118.0135 \recid 972112163500180907 \start 0:05:13 \sp EXPSSO \ph ramane ŋgawa sukaŋ njakarta paliŋ \tx ramané nggawa sukang njakarta paling. \mb rama -né ng- gawa sukang n- jakarta paling \ge father -E N- bring from N- Jakarta most \fti paling bapak bawa dari Jakarta.

\ref JCBP-20070118.0136 \recid 311599165345180907 \start 0:05:19 \sp NRMNJCB \ph səkaŋ njakarta kaya kuwe \tx sekang njakarta kaya kuwé? \mb se- kang n- jakarta kaya kuwé \ge SE- from N- Jakarta like that \fti from Jakarta?

\ref JCBP-20070118.0137 \recid 563739165514180907 \start 0:05:29 \sp EXPSSO \ph nɛʔ misale wəɖus ya \tx nèk misalé wedhus ya... \mb nèk misal -é wedhus ya \ge if example -E goat yes \fti kalau misalnya kambing...

\ref JCBP-20070118.0138 \recid 184881165633180907 \start 0:05:30 \sp EXPSSO \ph wəɖus dibagi \tx wedhus dibagi... \mb wedhus di- bagi \ge goat DI- divide \fti kambing dibagi...

\ref JCBP-20070118.0139 \recid 212358165814180907 \start 0:05:32 \sp EXPSSO \ph wəɖus sətaun jere kan piŋ pinɖo nur \tx wedhus setaun jéré kan ping pindhó Nur. \mb wedhus se- taun jéré kan ping pindhó Nur \ge goat SE- year it.is.said KAN times twice Nur \fti kambingkan katanya satu tahun dua kali Nur.

\ref JCBP-20070118.0140 \recid 308247170014180907 \start 0:05:34 \sp NRMNJCB \ph apane \tx apané? \mb apan -é \ge want -E \fti apanya?

\ref JCBP-20070118.0141 \recid 921473170049180907 \start 0:05:35 \sp NRMNJCB \ph manaʔke \tx manaké? \mb m- anak -é \ge N- child -E \fti beranaknya?

\ref JCBP-20070118.0142 \recid 628212170306180907 \start 0:05:35 \sp EXPSSO \ph manaʔ \tx manak. \mb manak \ge give.birth.to \fti beranak.

\ref JCBP-20070118.0143 \recid 180837170338180907 \start 0:05:36 \sp EXPSSO \ph ya apa \tx ya apa? \mb ya apa \ge yes what \fti benar ngga?

\ref JCBP-20070118.0144 \recid 640756170421180907 \start 0:05:37 \sp NRMNJCB \ph ya ɔra ŋərti wɔŋ \tx ya òra ngerti wòng... \mb ya òra ngerti wòng \ge yes NEG know as.because \fti ngga tahu, karena...

\ref JCBP-20070118.0145 \recid 402880170545180907 \start 0:05:38 \sp NRMNJCB \ph aku kuwe udu \tx aku kuwé udu... \mb aku kuwé udu \ge 1sg that NEGN \fti I’m not...

\ref JCBP-20070118.0146 \recid 220853170622180907 \start 0:05:39 \sp EXPSSO \ph jere woluŋ woluŋ wulan \tx jéré wólung wólung wulan! \mb jéré wólu -ng wólu -ng wulan \ge it.is.said eight -LIG eight -LIG month \fti katanya delapan bulan.

\ref JCBP-20070118.0147 \recid 886779170723180907 \start 0:05:40 \sp EXPSSO \ph ya muŋkin \tx ya mungkin. \mb ya mungkin \ge yes possible \fti may be.

\ref JCBP-20070118.0148 \recid 713852170803180907 \start 0:05:42 \sp EXPSSO \ph nɛʔ wəɖus biasa kan manaʔ \tx nèk wedhus biasa kan manak... \mb nèk wedhus biasa kan manak \ge if goat usual KAN which \fti kalau kambing biasa kan beranak...

\ref JCBP-20070118.0149 \recid 434229170914180907 \start 0:05:44 \sp EXPSSO \ph kaɖaŋ loro kaɖaŋ təlu kan \tx kadhang lóró kadhang telu kan. \mb kadhang lóró kadhang telu kan \ge sometimes two sometimes three KAN \fti sometimes two and sometimes three.

\ref JCBP-20070118.0150 \recid 586412120446190907 \start 0:05:46 \sp EXPSSO \ph ya wəɖuse loro baɛn lah \tx ya wedhusé lóró baèn lah. \mb ya wedhus -é lóró baèn lah \ge yes goat -E two just LAH \fti kambingnya dua saja.

\ref JCBP-20070118.0151 \recid 536861122629190907 \start 0:05:47 \sp EXPSSO \ph kan wəɖuse ɖewɛk \tx kan wedhusé dhéwèg... \mb kan wedhus -é dhéwèg \ge KAN goat -E self \fti kan kambing kita...

\ref JCBP-20070118.0152 \recid 235094122832190907 \start 0:05:48 \sp EXPSSO \ph dadi wəɖus duwe wəɖus loro mbɔk \tx dadi wedhus duwé wedhus lóró mbòg. \mb dadi wedhus duwé wedhus lóró mbòg \ge become goat have goat two EMPH \fti jadi punya dua (ekor) kambing kan.

\ref JCBP-20070118.0153 \recid 837283123059190907 \start 0:05:51 \sp EXPSSO \ph wəɖus loro səbarna maniŋ \tx wedhus lóró sebarna maning... \mb wedhus lóró se- bar -na maning \ge goat two SE- after -NA again \fti kambing dua, disebarkan lagi... \nt dikembangbiakan.

\ref JCBP-20070118.0154 \recid 443077123319190907 \start 0:05:53 \sp EXPSSO \ph səbarna maniŋ \tx sebarna maning. \mb se- bar -na maning \ge SE- after -NA again \fti disebarkan lagi.

\ref JCBP-20070118.0155 \recid 806084123421190907 \start 0:05:56 \sp NRMNJCB \ph siŋ ŋiŋu sapa \tx sing ngingu sapa? \mb sing ng- ingu sapa \ge REL N- keep.(domestic.animal) who \fti siapa yang memelihara?

\ref JCBP-20070118.0156 \recid 774944124326190907 \start 0:05:58 \sp EXPSSO \ph uwɔŋ \tx uwòng. \mb uwòng \ge person \fti people.

\ref JCBP-20070118.0157 \recid 313074124445190907 \start 0:05:59 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ sapa \tx wòng sapa? \mb wòng sapa \ge person who \fti siapa orangnya?

\ref JCBP-20070118.0158 \recid 141252124522190907 \start 0:06:00 \sp EXPSSO \ph wɔŋ ŋkene \tx wòng ngkéné. \mb wòng ng- kéné \ge person N- here \fti orang (daerah) sini.

\ref JCBP-20070118.0159 \recid 426209124621190907 \start 0:06:05 \sp NRMNJCB \ph abɔt si \tx abòt si. \mb abòt si \ge heavy PERS \fti berat.

\ref JCBP-20070118.0160 \recid 808621125109190907 \start 0:06:14 \sp NRMNJCB \ph aku kuwe aŋgər ana meɖia yaŋ mərəkam \tx aku kuwé angger ana médhia yang merekam... \mb aku kuwé angger ana médhia yang me- rekam \ge 1sg that if there.is media REL MEN- record \fti aku itu kalau ada media yang merekam...

\ref JCBP-20070118.0161 \recid 211284125631190907 \start 0:06:22 \sp NRMNJCB \ph kaya ɲa grogi baŋat. \tx kayanya grógi bangat. \mb kaya -nya grógi bangat \ge like -NYA nervous very \fti sepertinya gugup sekali.

\ref JCBP-20070118.0162 \recid 257718125945190907 \start 0:06:25 \sp NRMNJCB \ph walopun si... \tx walópun si... \mb walópun si \ge although PERS \fti although...

\ref JCBP-20070118.0163 \recid 378960130201190907 \start 0:06:27 \sp EXPSSO \ph polah \tx pólah. \mb pólah \ge action \fti action (dibuat-buat).

\ref JCBP-20070118.0164 \recid 487764130250190907 \start 0:06:36 \sp NRMNJCB \ph kiye ŋgo ɲɔŋ kiye \tx kiyé nggó nyòng kiyé? \mb kiyé nggó nyòng kiyé \ge this for 1sg this \fti this is for me?

\ref JCBP-20070118.0165 \recid 362527130532190907 \start 0:06:40 \sp EXPSSO \ph dolan mariŋ ŋalas apa nur \tx dólan maring ngalas apa Nur? \mb dólan maring ng- alas apa Nur \ge play go.to N- forest what Nur \fti main ke hutan ayo Nur?

\ref JCBP-20070118.0166 \recid 609274130817190907 \start 0:06:41 \sp NRMNJCB \ph mariŋ ndi \tx maring ndi? \mb maring ndi \ge go.to where \fti where?

\ref JCBP-20070118.0167 \recid 481743130911190907 \start 0:06:42 \sp EXPSSO \ph ŋalas. \tx ngalas. \mb ng- alas \ge N- forest \fti to forest.

\ref JCBP-20070118.0168 \recid 874106130946190907 \start 0:06:42 \sp NRMNJCB \ph ŋalas ndi \tx ngalas ndi? \mb ng- alas ndi \ge N- forest where \fti hutan mana?

\ref JCBP-20070118.0169 \recid 129482131015190907 \start 0:06:43 \sp EXPSSO \ph mbuh \tx mbuh. \mb mbuh \ge don't.know \fti I don’t know.

\ref JCBP-20070118.0170 \recid 620645131043190907 \start 0:06:49 \sp EXPSSO \ph ŋgɔne ko \tx nggòné kó... \mb nggòn -é kó \ge place -E 2sg.INT \fti your place...

\ref JCBP-20070118.0171 \recid 795331131202190907 \start 0:06:49 \sp EXPSSO \ph salaʔke woe-woe ɔra nur \tx salaké wóé-wóé òra Nur? \mb salak -é wóé ~ wóé òra Nur \ge the.zalacca.palm.and.its.fruit -E to.bear.fruit ~ to.bear.fruit NEG Nur \fti salaknya berbuah ngga Nur?

\ref JCBP-20070118.0172 \recid 957109132149190907 \start 0:06:51 \sp NRMNJCB \ph əntɔŋ \tx entòng. \mb entòng \ge all.gone \fti all gone.

\ref JCBP-20070118.0173 \recid 150448132236190907 \start 0:06:53 \sp NRMNJCB \ph kəntɔŋan \tx kentòngan. \mb k- entòng -an \ge KE.AN- used.up -CIRC \fti kehabisan.

\ref JCBP-20070118.0174 \recid 185229132409190907 \start 0:06:55 \sp EXPSSO \ph didɔl \tx didòl? \mb di- dòl \ge DI- sell \fti to sale?

\ref JCBP-20070118.0175 \recid 652154132500190907 \start 0:06:56 \sp EXPSSO \ph xx mariŋ ndi \tx xx maring ndi? \mb xx maring ndi \ge xx go.to where \fti xx kemana?

\ref JCBP-20070118.0176 \recid 267549132617190907 \start 0:06:59 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ paɖa pəsən si \tx wòng padha pesen si. \mb wòng padha pesen si \ge person PL order PERS \fti orang-orang pesan.

\ref JCBP-20070118.0177 \recid 915812132728190907 \start 0:07:02 \sp NRMNJCB \ph dadi kuwe wɔŋ paɖa pəsən ya \tx dadi kuwé wòng padha pesen ya. \mb dadi kuwé wòng padha pesen ya \ge become that person PL order yes \fti jadi, orang-orang memesan.

\ref JCBP-20070118.0178 \recid 876094132912190907 \start 0:07:04 \sp NRMNJCB \ph səlain paɖa məməsan \tx selain padha pesen... \mb selain padha pesen \ge beside PL order \fti beside order...

\ref JCBP-20070118.0179 \recid 237440133031190907 \start 0:07:05 \sp NRMNJCB \ph ŋgo paɖa k \tx nggó padha kòndhangan. \mb nggó padha kòndhangan \ge for PL attend.a.party.or.ceremony \fti for attend a party or ceremony.

\ref JCBP-20070118.0180 \recid 663547133818190907 \start 0:07:07 \sp EXPSSO \ph masa kɔnɖaŋan ŋaŋgo salaʔ \tx masa kòndhangan nganggó salak. \mb masa kòndhangan ng- anggó salak \ge EXCL.of.disbelief attend.a.party.or.ceremony N- use Salak \fti masa kondangan menggunakan salak.

\ref JCBP-20070118.0181 \recid 951229133941190907 \start 0:07:10 \sp EXPSSO \ph ana-ana baɛn \tx ana-ana baèn. \mb ana ~ ana baèn \ge there.is ~ there.is just \fti ada-ada saja.

\ref JCBP-20070118.0182 \recid 331433134452190907 \start 0:07:33 \sp NRMNJCB \ph ŋomɔŋ eman-eman kuwe \tx ngómòng éman-éman kuwé. \mb ng- ómòng éman ~ éman kuwé \ge N- talk unfortunate ~ unfortunate that \fti ngomong, sayang itu.

\ref JCBP-20070118.0183 \recid 910414134826190907 \start 0:07:36 \sp EXPSSO \ph kowe kɔ \tx kówé kò. \mb kówé kò \ge 2.sg.FAM KO \fti you.

\ref JCBP-20070118.0184 \recid 157732135031190907 \start 0:07:39 \sp NRMNJCB \ph jere ɲɔŋ arane udu \tx jéré nyòng arané udu... \mb jéré nyòng aran -é udu \ge it.is.said 1sg name -E NEGN \fti katanya namaku bukan...

\ref JCBP-20070118.0185 \recid 210939135234190907 \start 0:07:41 \sp NRMNJCB \ph aran asline \tx aran asliné. \mb aran asli- né \ge name original- NE \fti original name.

\ref JCBP-20070118.0186 \recid 759881135358190907 \start 0:07:44 \sp EXPSSO \ph mulane si ko siŋ akɛh ŋomɔŋ \tx mulané si kó sing akèh ngómòng. \mb mula -né si kó sing akèh ng- ómòng \ge therefore -E PERS 2sg.INT REL a.lot N- talk \fti makanya kamu yang banyak bicara.

\ref JCBP-20070118.0187 \recid 933200141225190907 \start 0:08:02 \sp NRMNJCB \ph wara-wiri si ŋapa ɔra ŋgolɛti kaya kiye \tx wara-wiri si ngapa òra nggólèti kaya kiyé? \mb wara.wiri si ng- apa òra ng- gólèt -i kaya kiyé \ge often PERS N- what NEG N- search -I like this \fti bolak balik apa yang dilakukan, ngga mencari seperti ini?

\ref JCBP-20070118.0188 \recid 620239141600190907 \start 0:08:04 \sp EXPSSO \ph turu \tx turu... \mb turu \ge sleep \fti i’m sleep...

\ref JCBP-20070118.0189 \recid 275597141728190907 \start 0:08:05 \sp EXPSSO \ph lara buɖəg \tx lara budhegh. \mb lara budhegh \ge sick deaf \fti sakit, tuli.

\ref JCBP-20070118.0190 \recid 277661141821190907 \start 0:08:06 \sp NRMNJCB \ph lara apa səɖela mari \tx lara apa sedhéla mari. \mb lara apa se- dhéla mari \ge sick what SE- a.moment recover \fti sakit apa, kok sebentar sudah sembuh?

\ref JCBP-20070118.0191 \recid 764838142106190907 \start 0:08:12 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ kan gətul ŋumah kan \tx nyòng kan getul ngumah kan. \mb nyòng kan getul ngumah kan \ge 1sg KAN through.to.the.other.side house KAN \fti aku kan sampai dirumah.

\ref JCBP-20070118.0192 \recid 546058142553190907 \start 0:08:14 \sp EXPSSO \ph gətul ŋumah \tx getul ngumah... \mb getul ngumah \ge through.to.the.other.side home \fti sampai dirumah...

\ref JCBP-20070118.0193 \recid 916308142647190907 \start 0:08:15 \sp EXPSSO \ph səɖela ya \tx sedhéla ya. \mb se- dhéla ya \ge SE- a.moment yes \fti sebentar.

\ref JCBP-20070118.0194 \recid 208830142833190907 \start 0:08:16 \sp EXPSSO \ph turu kan \tx turu kan. \mb turu kan \ge sleep KAN \fti sleep.

\ref JCBP-20070118.0195 \recid 420476142938190907 \start 0:08:17 \sp EXPSSO \ph kasri təka \tx Kasri teka. \mb Kasri teka \ge Kasri come \fti Kasri come.

\ref JCBP-20070118.0196 \recid 750088143034190907 \start 0:08:19 \sp EXPSSO \ph bal-balan \tx bal-balan. \mb bal ~ bal -an \ge ball ~ ball -AN \fti main bola.

\ref JCBP-20070118.0197 \recid 146689143109190907 \start 0:08:20 \sp EXPSSO \ph arəp bal-balan apa sri \tx arep bal-balan apa sri? \mb arep bal ~ bal -an apa sri \ge want ball ~ ball -AN what sri \fti mau main bola ya sri?

\ref JCBP-20070118.0198 \recid 909105143232190907 \start 0:08:21 \sp EXPSSO \ph manjuh kaya kuwe kan \tx manjuh kaya kuwé kan... \mb manjuh kaya kuwé kan \ge let's like that KAN \fti ayo, begitu kan.

\ref JCBP-20070118.0199 \recid 656098143356190907 \start 0:08:22 \sp EXPSSO \ph laŋsuŋ maŋkat \tx langsung mangkat. \mb langsung mangkat \ge direct depart \fti langsung berangkat.

\ref JCBP-20070118.0200 \recid 860615143511190907 \start 0:08:24 \sp EXPSSO \ph bal-balan tənɖaŋan uh \tx bal-balan tendhangan uh... \mb bal ~ bal -an tendhang -an uh \ge ball ~ ball -AN kick -AN EXCL \fti main bola, hanya dribling uh...

\ref JCBP-20070118.0201 \recid 174989143834190907 \start 0:08:26 \sp EXPSSO \ph ləməs baŋat ɖaɖane səsəʔ baŋat \tx lemes bangat dhadhané sesek bangat. \mb lemes bangat dhadha -né sesek bangat \ge weak very chest -E too.little.space very \fti lemas, dadanya sesak sekali.

\ref JCBP-20070118.0202 \recid 443175144413190907 \start 0:08:29 \sp EXPSSO \ph pas arəp bali apa ya \tx pas arep bali apa ya... \mb pas arep bali apa ya \ge fit want go.home what yes \fti waktu mau pulang sepertinya...

\ref JCBP-20070118.0203 \recid 659509144654190907 \start 0:08:30 \sp EXPSSO \ph wis ɛŋgal \tx wis ènggal... \mb wis ènggal \ge PFCT almost \fti almost...

\ref JCBP-20070118.0204 \recid 582143144745190907 \start 0:08:31 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ wis ɛŋgal bali \tx nyòng wis ènggal bali. \mb nyòng wis ènggal bali \ge 1sg PFCT almost go.home \fti aku sudah hampir pulang.

\ref JCBP-20070118.0205 \recid 786938144950190907 \start 0:08:32 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ kan nono kasri \tx nyòng kan Nónó Kasri. \mb nyòng kan Nónó Kasri \ge 1sg KAN Nono Kasri \fti I’m with Nono and Kasri.

\ref JCBP-20070118.0206 \recid 281667145139190907 \start 0:08:33 \sp EXPSSO \ph wis ɛŋgal bali cah səbitan təʔka \tx wis ènggal bali cah sebitan teka. \mb wis ènggal bali cah sebit -an teka \ge PFCT almost go.home TRU.child sebit -AN come \fti almost go home, there is Sebit people come.

\ref JCBP-20070118.0207 \recid 590916145420190907 \start 0:08:37 \sp NRMNJCB \ph nono sapa \tx Nónó sapa? \mb Nónó sapa \ge Nono who \fti Nono siapa?

\ref JCBP-20070118.0208 \recid 648890145628190907 \start 0:08:38 \sp EXPSSO \ph nono gəʈuʔ \tx Nónó gethuk. \mb Nónó gethuk \ge Nono Getuk \fti Nono Getuk.

\ref JCBP-20070118.0209 \recid 312152145840190907 \start 0:08:39 \sp NRMNJCB \ph denɛŋ nəŋ ŋkene \tx dénèng neng ngkéné? \mb dénèng neng ng- kéné \ge why LOC N- here \fti kok disini?

\ref JCBP-20070118.0210 \recid 858057145938190907 \start 0:08:40 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0211 \recid 379335150016190907 \start 0:08:41 \sp NRMNJCB \ph denɛŋ nəŋ ŋumah \tx dénèng neng ngumah? \mb dénèng neng ngumah \ge why LOC house \fti kok dirumah?

\ref JCBP-20070118.0212 \recid 493447150316190907 \start 0:08:42 \sp EXPSSO \ph ŋumah \tx ngumah. \mb ngumah \ge house \fti at home.

\ref JCBP-20070118.0213 \recid 476975150413190907 \start 0:08:44 \sp EXPSSO \ph niŋ ŋkene \tx ning ngkéné. \mb ning ng- kéné \ge LOC N- here \fti in here.

\ref JCBP-20070118.0214 \recid 826111150645190907 \start 0:08:47 \sp EXPSSO \ph aʔhire bal-balan xx \tx akhiré bal-balan xx. \mb akhir -é bal ~ bal -an xx \ge end -E ball ~ ball -AN xx \fti akhirnya main bola xx.

\ref JCBP-20070118.0215 \recid 762948150804190907 \start 0:08:49 \sp EXPSSO \ph cah limbasarian paɖa təka \tx cah Limbasarian padha teka. \mb cah Limbasari -an padha teka \ge TRU.child Limbasari -AN PL come \fti anak-anak Limbasari pada datang.

\ref JCBP-20070118.0216 \recid 292265150919190907 \start 0:08:53 \sp EXPSSO \ph kəsəl xx \tx kesel xx. \mb kesel xx \ge tired xx \fti so tired.

\ref JCBP-20070118.0217 \recid 510925151016190907 \start 0:08:56 \sp EXPSSO \ph oleɛh \tx óléèh... \mb ólé- èh \ge get- EH \fti dapat...

\ref JCBP-20070118.0218 \recid 831499151155190907 \start 0:08:59 \sp EXPSSO \ph bale ɔra \tx balé òra... \mb bal -é òra \ge ball -E NEG \fti bolanya ngga...

\ref JCBP-20070118.0219 \recid 429005151511190907 \start 0:09:00 \sp EXPSSO \ph ɔra olih akɛh \tx òra ólih akèh. \mb òra ólih akèh \ge NEG get a.lot \fti didi’n got alot

\ref JCBP-20070118.0220 \recid 101333152743190907 \start 0:09:03 \sp EXPSSO \ph jaraŋ dipasiŋ \tx jarang dipasing. \mb jarang di- pasing \ge rare DI- pass \fti jarang diberi umpan.

\ref JCBP-20070118.0221 \recid 906097153241190907 \start 0:09:07 \sp EXPSSO \ph ŋlawan səbit \tx nglawan sebit. \mb ng- lawan sebit \ge N- opponent sebit \fti melawan Sebit.

\ref JCBP-20070118.0222 \recid 496906153354190907 \start 0:09:09 \sp NRMNJCB \ph aŋɛl \tx angèl. \mb angèl \ge difficult \fti must difficult.

\ref JCBP-20070118.0223 \recid 116822153514190907 \start 0:09:11 \sp NRMNJCB \ph wiŋi indonesia kalah goblɔk \tx wingi Indónésia kalah góblòg. \mb wingi Indónésia kalah góblòg \ge yesterday Indonesia defeated stupid \fti bodoh, kemarin Indonesia kalah. \nt talk bout football

\ref JCBP-20070118.0224 \recid 237113153704190907 \start 0:09:13 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF \fti yes.

\ref JCBP-20070118.0225 \recid 565005153739190907 \start 0:09:14 \sp EXPSSO \ph ɔra kalah lah \tx òra kalah lah. \mb òra kalah lah \ge NEG defeated LAH \fti not lose.

\ref JCBP-20070118.0226 \recid 760411153814190907 \start 0:09:15 \sp NRMNJCB \ph ya kalah \tx ya kalah. \mb ya kalah \ge yes defeated \fti lose of course.

\ref JCBP-20070118.0227 \recid 847079153920190907 \start 0:09:16 \sp EXPSSO \ph kalaɛh nəŋ \tx kalaèh neng... \mb kala -èh neng \ge lose -E LOC \fti kalahnya di...

\ref JCBP-20070118.0228 \recid 375965154259190907 \start 0:09:17 \sp EXPSSO \ph kalah gol ʈɔk mbɔk \tx kalah gól thòg mbòg? \mb kalah gól thòg mbòg \ge defeated goal just EMPH \fti kalah selisih gol saja kan?

\ref JCBP-20070118.0229 \recid 557535154432190907 \start 0:09:18 \sp NRMNJCB \ph ya paɖa bae kalah \tx ya padha baé kalah. \mb ya padha baé kalah \ge yes PL just defeated \fti sama saja kalah.

\ref JCBP-20070118.0230 \recid 309341154540190907 \start 0:09:19 \sp EXPSSO \ph ya ɔra \tx ya òra... \mb ya òra \ge yes NEG \fti no...

\ref JCBP-20070118.0231 \recid 407341154623190907 \start 0:09:20 \sp EXPSSO \ph ɖɔŋ aŋgər loro-loro \tx dhòng angger lóró-lóró? \mb dhòng angger lóró ~ lóró \ge while if two ~ two \fti kalau 2-2? \nt talk about goal

\ref JCBP-20070118.0232 \recid 496643154856190907 \start 0:09:22 \sp NRMNJCB \ph xx pəluaŋ akɛh baŋət \tx xx peluang akèh banget. \mb xx peluang akèh banget \ge xx opportunity a.lot very \fti xx the opportunity is very alot.

\ref JCBP-20070118.0233 \recid 193647155149190907 \start 0:09:23 \sp EXPSSO \ph hmm \tx hmm. \mb hmm \ge AFF \fti yes.

\ref JCBP-20070118.0234 \recid 832998155224190907 \start 0:09:25 \sp EXPSSO \ph kan mərgane \tx kan mergané... \mb kan merga -né \ge KAN because -E \fti penyebabnya...

\ref JCBP-20070118.0235 \recid 418737155334190907 \start 0:09:26 \sp EXPSSO \ph siŋapur kan anu wis ŋalahna laɔs səwəlas ya \tx Singapur kan anu wis ngalahna Laòs sewelas ya? \mb Singapur kan anu wis ng- kalah -na Laòs sewelas ya \ge singapore KAN whatchamacallit PFCT N- lose -NA Laos eleven yes \fti Singapur sudah mengalahkan Laos, sebelas ya golnya?

\ref JCBP-20070118.0236 \recid 330038155542190907 \start 0:09:29 \sp EXPSSO \ph səwəlas kɔsɔŋ masa goblɔk baŋət laɔs \tx sewelas kòsòng masa góblòg banget Laòs. \mb sewelas kòsòng masa góblòg banget Laòs \ge eleven empty EXCL.of.disbelief stupid very Laos \fti masa sebelas kosong, bodoh sekali Laos.

\ref JCBP-20070118.0237 \recid 863604164547190907 \start 0:09:37 \sp EXPSSO \ph xx indonesia ɲəraŋ tərus paɖahal ya \tx xx Indónésia nyerang terus padhahal ya! \mb xx Indónésia ny- serang terus padhahal ya \ge xx Indonesia N- attack continue however yes \fti padahal xx Indonesia menyerang terus ya!

\ref JCBP-20070118.0238 \recid 923446164839190907 \start 0:09:40 \sp EXPSSO \ph hmm \tx hmm. \mb hmm \ge AFF \fti yes.

\ref JCBP-20070118.0239 \recid 476397164918190907 \start 0:09:54 \sp EXPSSO \ph siŋ apik gol pərtama indonesia la \tx sing apig gól pertama Indónésia la. \mb sing apig gól pertama Indónésia la \ge REL good goal first Indonesia EXCL \fti Indonesia bagus gol yang pertama.

\ref JCBP-20070118.0240 \recid 121475165100190907 \start 0:09:56 \sp NRMNJCB \ph apa ya \tx apa ya? \mb apa ya \ge what yes \fti memang iya?

\ref JCBP-20070118.0241 \recid 144800165143190907 \start 0:09:58 \sp NRMNJCB \ph apa apik kuwe \tx apa apig kuwé? \mb apa apig kuwé \ge what good that \fti memang itu bagus?

\ref JCBP-20070118.0242 \recid 662025165232190907 \start 0:10:00 \sp NRMNJCB \ph siŋ apik ya \tx sing apig ya... \mb sing apig ya \ge REL good yes \fti yang bagus ya...

\ref JCBP-20070118.0243 \recid 570676165321190907 \start 0:10:02 \sp EXPSSO \ph sapa siŋ ŋəgɔlna pərtama sapa \tx sapa sing ngególna pertama sapa? \mb sapa sing nge- gól -na pertama sapa \ge who REL N- goal -NA first who \fti siapa yang mencetak gol yag pertama?

\ref JCBP-20070118.0244 \recid 665969165448190907 \start 0:10:05 \sp NRMNJCB \ph ya gole kae \tx ya gólé kaé... \mb ya gól -é kaé \ge yes goal -E 3sg \fti golnya itu...

\ref JCBP-20070118.0245 \recid 267736165642190907 \start 0:10:06 \sp EXPSSO \ph ilham \tx Ilham. \mb Ilham \ge Ilham \fti Ilham. \nt Indonesia player soccer

\ref JCBP-20070118.0246 \recid 448879165735190907 \start 0:10:07 \sp NRMNJCB \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF \fti yes.

\ref JCBP-20070118.0247 \recid 220212165802190907 \start 0:10:08 \sp EXPSSO \ph ya kan \tx ya kan? \mb ya kan \ge yes KAN \fti benarkan?

\ref JCBP-20070118.0248 \recid 920110165843190907 \start 0:10:09 \sp NRMNJCB \tx Ilham Wijaya Kusuma.

\ref JCBP-20070118.0249 \recid 209929165946190907 \start 0:10:12 \sp EXPSSO \tx Jaya Kusuma.

\ref JCBP-20070118.0250 \recid 890691170017190907 \start 0:10:14 \sp NRMNJCB \ph kaya kuwe ya kəna \tx kaya kuwé ya kena. \mb kaya kuwé ya kena \ge like that yes can \fti seperti itu juga boleh.

\ref JCBP-20070118.0251 \recid 767030170121190907 \start 0:10:21 \sp EXPSSO \ph tərus siŋ pinɖone ya apik kae pinɖone \tx terus sing pindhóné ya apig kaé pindhóné. \mb terus sing pindhó -né ya apig kaé pindhó -né \ge continue REL twice -E yes good that twice -E \fti terus yang kedua juga bagus itu.

\ref JCBP-20070118.0252 \recid 537665101151250907 \start 0:10:23 \sp EXPSSO \ph pasiŋ ɖaɖa xx \tx pasing dhadha xx. \mb pasing dhadha xx \ge pass chest xx \fti umpan dada xx.

\ref JCBP-20070118.0253 \recid 244663103818250907 \start 0:10:25 \sp EXPSSO \ph tənɖaŋ xx \tx tendhang xx. \mb tendhang xx \ge kick xx \fti kick.

\ref JCBP-20070118.0254 \recid 558280104020250907 \start 0:10:26 \sp NRMNJCB \ph alamsah siŋ nənɖaŋ \tx Alamsah sing nendhang. \mb Alamsah sing n- tendhang \ge Alamsah REL N- kick \fti yang menendang Alamsah.

\ref JCBP-20070118.0255 \recid 228279104528250907 \start 0:10:27 \sp EXPSSO \ph apa alamsah \tx apa Alamsah? \mb apa Alamsah \ge what Alamsah \fti memangnya Alamsah?

\ref JCBP-20070118.0256 \recid 601265104626250907 \start 0:10:29 \sp EXPSSO \ph alamsah mah siŋapur \tx Alamsah mah Singapur. \mb Alamsah mah Singapur \ge Alamsah MAH singapore \fti kalau Alamsah dari Singapura.

\ref JCBP-20070118.0257 \recid 882583105046250907 \start 0:10:30 \sp NRMNJCB \ph e ya maʔsude \tx é ya maksudé. \mb é ya maksud -é \ge EXCL yes intention -E \fti o.. iya. maksudnya begitu.

\ref JCBP-20070118.0258 \recid 389729105242250907 \start 0:10:32 \sp NRMNJCB \ph gol pərtamane \tx gól pertamané. \mb gól pertama -né \ge goal first -E \fti gol yang pertama.

\ref JCBP-20070118.0259 \recid 594794105419250907 \start 0:10:34 \sp EXPSSO \ph si anu vinalti \tx si anu vinalti. \mb si anu vinalti \ge PERS whatchamacallit penalty \fti that’s penalty.

\ref JCBP-20070118.0260 \recid 117425105853250907 \start 0:10:36 \sp EXPSSO \ph goblɔg baŋat hendro \tx góblòg bangat Héndró. \mb góblòg bangat Héndró \ge stupid very Hendro \fti Hendro is very stupid.

\ref JCBP-20070118.0261 \recid 464239110429250907 \start 0:10:37 \sp EXPSSO \ph ʔanu gari kae ditubruk ŋaŋgo taŋan malah \tx anu gari kaé ditubruk nganggó tangan malah... \mb anu gari kaé di- tubruk ng- anggó tangan malah \ge whatchamacallit only 3sg DI- collide N- use hand even \fti itu tinggal ditangkap menggunakan tangan malah...

\ref JCBP-20070118.0262 \recid 974417112227250907 \start 0:10:39 \sp EXPSSO \ph disliɖiŋ \tx dislidhing. \mb dislidhing \ge xx

\ref JCBP-20070118.0263 \recid 357199114449250907 \start 0:10:46 \sp EXPSSO \ph wasite ya ɔra maɛn lah \tx wasité ya òra maèn lah. \mb wasit -é ya òra maèn lah \ge referee -E yes NEG play LAH \fti refree is not good.

\ref JCBP-20070118.0264 \recid 151535122712250907 \start 0:10:50 \sp EXPSSO \ph xx pəcah mbɔk anune \tx xx pecah mbòg anuné... \mb xx pecah mbòg anu -né \ge xx broken EMPH whatchamacallit -E \fti xx rusak kan itunya...

\ref JCBP-20070118.0265 \recid 461995122903250907 \start 0:10:51 \sp EXPSSO \ph siji \tx siji. \mb siji \ge one \fti one.

\ref JCBP-20070118.0266 \recid 170664123136250907 \start 0:10:55 \sp NRMNJCB \ph eli \tx Eli... \mb Eli \ge Eli \fti Eli...

\ref JCBP-20070118.0267 \recid 666607125304250907 \start 0:10:55 \sp NRMNJCB \ph eli dan aboy \tx Eli dan Abóy. \mb Eli dan Abóy \ge Eli and Aboy \fti Eli dan Aboy.

\ref JCBP-20070118.0268 \recid 179351125408250907 \start 0:10:58 \sp EXPSSO \ph apa eli arane \tx apa Eli arané? \mb apa Eli aran -é \ge what Eli name -E \fti memang namanya Eli?

\ref JCBP-20070118.0269 \recid 863385125505250907 \start 0:10:59 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti yes.

\ref JCBP-20070118.0270 \recid 833671125548250907 \start 0:11:00 \sp NRMNJCB \ph eli ebo \tx Eli Ebó. \mb Eli Ebó \ge Eli Eboy \fti Eli Aboy.

\ref JCBP-20070118.0271 \recid 933718125903250907 \start 0:11:01 \sp EXPSSO \ph apa eli ebo \tx apa Eli Ebó? \mb apa Eli Ebó \ge what Eli Eboy \fti memang Eli Eboy?

\ref JCBP-20070118.0272 \recid 318784130025250907 \start 0:11:03 \sp NRMNJCB \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF \fti yes.

\ref JCBP-20070118.0273 \recid 713773130050250907 \start 0:11:04 \sp EXPSSO \ph erɔl kɔ \tx Eròl kò. \mb Eròl kò \ge Erol KO \fti Erol.

\ref JCBP-20070118.0274 \recid 910324130159250907 \start 0:11:05 \sp NRMNJCB \ph iya maʔsude ɛrɔl iba \tx iya maksudé èròl Iba. \mb iya maksud -é èròl Iba \ge AFF intention -E Erol Iba \fti iya, maksudnya Erol Iba.

\ref JCBP-20070118.0275 \recid 442653130344250907 \start 0:11:15 \sp NRMNJCB \ph kae kənaŋ ŋapa si nur si erɔl \tx kaé kenang ngapa si Nur si Eròl? \mb kaé kenang ng- apa si Nur si Eròl \ge 3sg undergo.LIG N- what PERS Nur PERS Erol \fti Erol itu kenapa si Nur?

\ref JCBP-20070118.0276 \recid 884068130615250907 \start 0:11:17 \sp EXPSSO \ph diapaʔna \tx diapakna? \mb di- apak -na \ge DI- what -NA \fti diapakan?

\ref JCBP-20070118.0277 \recid 145737130735250907 \start 0:11:18 \sp EXPSSO \ph sikut \tx sikut? \mb sikut \ge elbow \fti elbow? \nt to nudge with the elbow?

\ref JCBP-20070118.0278 \recid 205302131314250907 \start 0:11:31 \sp NRMNJCB \ph mariŋ ŋgɔne bowo juh \tx maring nggòné Bówó juh! \mb maring nggòn -é Bówó juh \ge go.to place -E Bowo JUH \fti ketempatnya Bowo yuk!

\ref JCBP-20070118.0279 \recid 528711131555250907 \start 0:11:32 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0280 \recid 954968131617250907 \start 0:11:32 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔne bowo \tx nggòné Bówó. \mb nggòn -é Bówó \ge place -E Bowo \fti ketempatnya Bowo.

\ref JCBP-20070118.0281 \recid 179769131728250907 \start 0:11:33 \sp EXPSSO \ph ŋapa \tx ngapa? \mb ng- apa \ge N- what \fti what can do it?

\ref JCBP-20070118.0282 \recid 688212131829250907 \start 0:11:34 \sp NRMNJCB \ph ɔra papa \tx òra papa. \mb òra papa \ge NEG anything \fti not anything.

\ref JCBP-20070118.0283 \recid 600319132039250907 \start 0:11:37 \sp EXPSSO \ph uruŋ ŋumbaih kɔ \tx urung ngumbaih kò. \mb urung ng- umba<i>h kò \ge not.yet N- wash<I> KO \fti not yet wash.

\ref JCBP-20070118.0284 \recid 283478132149250907 \start 0:11:38 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0285 \recid 422256132222250907 \start 0:11:38 \sp EXPSSO \ph uruŋ ŋumbaih \tx urung ngumbaih. \mb urung ng- umba<i>h \ge not.yet N- wash<I> \fti not yet wash.

\ref JCBP-20070118.0286 \recid 974905132255250907 \start 0:11:39 \sp NRMNJCB \ph sapa \tx sapa? \mb sapa \ge who \fti who?

\ref JCBP-20070118.0287 \recid 460210132317250907 \start 0:11:40 \sp EXPSSO \ph aku \tx aku. \mb aku \ge 1sg \fti me.

\ref JCBP-20070118.0288 \recid 756271132344250907 \start 0:11:41 \sp EXPSSO \ph ŋumbaih baju siji \tx ngumbaih baju siji. \mb ng- umba<i>h baju siji \ge N- wash<I> garment one \fti mencuci baju satu.

\ref JCBP-20070118.0289 \recid 563639132442250907 \start 0:11:43 \sp EXPSSO \ph klambi siji \tx klambi siji. \mb klambi siji \ge shirt one \fti one of shirt.

\ref JCBP-20070118.0290 \recid 302591132552250907 \start 0:11:45 \sp EXPSSO \ph wiŋi ditakɔʔna niŋ si \tx wingi ditakòkna ning si... \mb wingi di- takòk -na ning si \ge yesterday DI- ask -NA TRU.by PERS \fti kemarin ditanyakan oleh...

\ref JCBP-20070118.0291 \recid 367490133116250907 \start 0:11:47 \sp EXPSSO \ph ratno kowe \tx Ratnó kówé. \mb Ratnó kówé \ge Ratno 2.sg.FAM \fti Ratno kamu.

\ref JCBP-20070118.0292 \recid 310833133219250907 \start 0:11:48 \sp NRMNJCB \ph ʔana apa si \tx ana apa si? \mb ana apa si \ge there.is what PERS \fti ada apa?

\ref JCBP-20070118.0293 \recid 287642133540250907 \start 0:11:49 \sp NRMNJCB \ph nagih utaŋ \tx nagih utang? \mb n- tagih utang \ge N- dun debt \fti menagih hutang?

\ref JCBP-20070118.0294 \recid 211380133651250907 \start 0:11:49 \sp EXPSSO \ph hmm \tx hmm? \mb hmm \ge AFF \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0295 \recid 975296133712250907 \start 0:11:50 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0296 \recid 729934135052250907 \start 0:11:51 \sp NRMNJCB \ph nagih utaŋ apa \tx nagih utang apa? \mb n- tagih utang apa \ge N- dun debt what \fti menagih hutang ya?

\ref JCBP-20070118.0297 \recid 713692135136250907 \start 0:11:52 \sp EXPSSO \ph apa ko duwe utaŋ \tx apa kó duwé utang? \mb apa kó duwé utang \ge what 2sg.INT have debt \fti do you have dept?

\ref JCBP-20070118.0298 \recid 439474135622250907 \start 0:11:53 \sp NRMNJCB \ph ya \tx ya. \mb ya \ge yes \fti yes.

\ref JCBP-20070118.0299 \recid 546757135728250907 \start 0:11:54 \sp EXPSSO \ph ya \tx ya? \mb ya \ge yes \fti really?

\ref JCBP-20070118.0300 \recid 967042140130250907 \start 0:11:54 \sp NRMNJCB \ph ra \tx ra. \mb ra \ge NEG \fti no.

\ref JCBP-20070118.0301 \recid 605929142711250907 \start 0:11:56 \sp NRMNJCB \ph jere aŋgər \tx jéré angger... \mb jéré angger \ge it.is.said if \fti katanya kalau...

\ref JCBP-20070118.0302 \recid 961531142826250907 \start 0:11:57 \sp NRMNJCB \ph bocah ŋgolɛti ɲɔŋ kuwe nagih utaŋ \tx bócah nggólèti nyòng kuwé nagih utang. \mb bócah ng- gólèt -i nyòng kuwé n- tagih utang \ge child N- search -I 1sg that N- dun debt \fti orang mencariku itu menagih hutang.

\ref JCBP-20070118.0303 \recid 675552143303250907 \start 0:11:59 \sp NRMNJCB \ph ɔra ɖiŋ \tx òra dhing. \mb òra dhing \ge NEG REL \fti ngga si.

\ref JCBP-20070118.0304 \recid 214082143348250907 \start 0:12:02 \sp NRMNJCB \ph ratno wis maŋkat maniŋ \tx Ratnó wis mangkat maning? \mb Ratnó wis mangkat maning \ge Ratno PFCT depart again \fti Ratno sudah berangkat lagi?

\ref JCBP-20070118.0305 \recid 493691143757250907 \start 0:12:04 \sp EXPSSO \ph ŋumah \tx ngumah. \mb ngumah \ge house \fti in the house.

\ref JCBP-20070118.0306 \recid 988358144501250907 \start 0:12:04 \sp NRMNJCB \ph ɔra kərja apa \tx òra kerja apa? \mb òra kerja apa \ge NEG do what \fti ngga bekerja ya?

\ref JCBP-20070118.0307 \recid 662052144800250907 \start 0:12:05 \sp EXPSSO \ph ra \tx ra. \mb ra \ge NEG \fti no.

\ref JCBP-20070118.0308 \recid 126589144903250907 \start 0:12:06 \sp NRMNJCB \ph jere ŋarah bojo \tx jéré ngarah bójó... \mb jéré ng- arah bójó \ge it.is.said N- direction spouse \fti katanya mau mengambil istri (mau menikah)...

\ref JCBP-20070118.0309 \recid 589357150210250907 \start 0:12:07 \sp NRMNJCB \ph ɔra kərja \tx òra kerja... \mb òra kerja \ge NEG do \fti unemployed...

\ref JCBP-20070118.0310 \recid 546812150629250907 \start 0:12:08 \sp NRMNJCB \ph kəprimɛn \tx keprimèn. \mb keprimèn \ge how \fti bagaimana.

\ref JCBP-20070118.0311 \recid 978473150704250907 \start 0:12:08 \sp EXPSSO \ph ɔra sida jerene \tx òra sida jéréné. \mb òra sida jéré -né \ge NEG become it.is.said -E \fti katanya ngga jadi.

\ref JCBP-20070118.0312 \recid 123200151138250907 \start 0:12:09 \sp NRMNJCB \ph ʔana apa si \tx ana apa si? \mb ana apa si \ge there.is what PERS \fti ada apa si?

\ref JCBP-20070118.0313 \recid 337175151353250907 \start 0:12:10 \sp EXPSSO \ph putus \tx putus. \mb putus \ge broken.off \fti broken off.

\ref JCBP-20070118.0314 \recid 218775151552250907 \start 0:12:13 \sp EXPSSO \ph jere biyuŋe ɲɔŋ tah \tx jéré biyungé nyòng tah... \mb jéré biyung -é nyòng tah \ge it.is.said mother -E 1sg TAH \fti kata ibuku...

\ref JCBP-20070118.0315 \recid 168589151655250907 \start 0:12:16 \sp EXPSSO \ph jerene \tx jéréné... \mb jéré -né \ge it.is.said -E \fti katanya...

\ref JCBP-20070118.0316 \recid 892278152409250907 \start 0:12:18 \sp EXPSSO \ph ɔra olih wɔŋ tuane kadɔhən kaya kuwe \tx òra ólih wòng tuané kadòhen kaya kuwé. \mb òra ólih wòng tuò -ané k- adòh -en kaya kuwé \ge NEG get person old -E KE- far -EN like that \fti ngga boleh sama orang tuanya, terlalu jauh begitu. \nt talk about Ratno wife.

\ref JCBP-20070118.0317 \recid 435003152730250907 \start 0:12:20 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ tua ŋkana \tx wòng tua ngkana? \mb wòng tua ng- kana \ge person old N- there \fti orang tua yang disana? \nt orang tua calon istri.

\ref JCBP-20070118.0318 \recid 103066153126250907 \start 0:12:21 \sp EXPSSO \ph wɔŋ tua ŋkene \tx wòng tua ngkéné. \mb wòng tua ng- kéné \ge person old N- here \fti orang tua sini. \nt Ratno parent.

\ref JCBP-20070118.0319 \recid 340545153426250907 \start 0:12:23 \sp EXPSSO \ph jere bojone kadɔhən \tx jéré bójóné kadòhen. \mb jéré bójó -né k- adòh -en \ge it.is.said spouse -E KE- far -EN \fti katanya istrinya terlalu jauh.

\ref JCBP-20070118.0320 \recid 438437121630260907 \start 0:12:25 \sp EXPSSO \ph lah \tx lah... \mb lah \ge LAH \fti nah... \nt shock.

\ref JCBP-20070118.0321 \recid 218866123322260907 \start 0:12:26 \sp EXPSSO \ph diarani joɖo nəŋ ndi-ndia ya \tx diarani jódhó neng ndi-ndia ya? \mb di- aran -i jódhó neng ndi ~ ndi -a ya \ge DI- name -I marriage.partner LOC where ~ where -A yes \fti namanya jodoh dimanapun ya?

\ref JCBP-20070118.0322 \recid 797417123829260907 \start 0:12:29 \sp EXPSSO \ph kadɔhən ya ɔra papa ana apa si \tx kadòhen ya òra papa ana (a)pa si. \mb k- adòh -en ya òra papa ana apa si \ge KE- far -EN yes NEG anything there.is what PERS \fti kejauhan ya ngga masalah, memang kenapa.

\ref JCBP-20070118.0323 \recid 904735124639260907 \start 0:12:32 \sp EXPSSO \ph gari neʔ \tx gari nèk... \mb gari nèk \ge only if \fti only if...

\ref JCBP-20070118.0324 \recid 996577124955260907 \start 0:12:33 \sp EXPSSO \ph peŋin perək ya digawa nəŋ ŋkene ya \tx péngin péreg ya digawa neng ngkéné ya... \mb péngin péreg ya di- gawa neng ng- kéné ya \ge want near yes DI- bring LOC N- here yes \fti kalau mau dekat ya dibawa kesini ya...

\ref JCBP-20070118.0325 \recid 187516125423260907 \start 0:12:35 \sp EXPSSO \ph maŋgɔn nəŋ ŋkene \tx manggòn neng ngkéné. \mb m- panggòn neng ng- kéné \ge N- place LOC N- here \fti live in here.

\ref JCBP-20070118.0326 \recid 397557130019260907 \start 0:12:38 \sp NRMNJCB \ph xx ɔra usah pəŋantenan ɖisit \tx xx òra usah pengantènan dhisid... \mb xx òra usah pe- nganti -an -èn dhisid \ge xx NEG must PE.AN- until -CIRC -AN formerly \fti ngga usah menikah dulu...

\ref JCBP-20070118.0327 \recid 747251130910260907 \start 0:12:40 \sp NRMNJCB \ph nəŋ ŋumah diəmpani apa \tx neng ngumah diempani apa. \mb neng ngumah di- empan -i apa \ge LOC house DI- food -I what \fti dikasih makan apa dirumah .

\ref JCBP-20070118.0328 \recid 164023131140260907 \start 0:12:43 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF \fti yes.

\ref JCBP-20070118.0329 \recid 645426131223260907 \start 0:12:45 \sp NRMNJCB \ph lagi ɲɔŋ si nəŋ wɔŋ tuane ŋanah pəŋantɛnan ɔra papa \tx lagi nyòng si neng wòng tuané nganah pengantènan òra papa... \mb lagi nyòng si neng wòng tuò -ané ng- kanah pe- nganti -an -èn òra papa \ge PROG 1sg PERS LOC person old -E N- there PE.AN- until -CIRC -AN NEG anything \fti waktu aku, oleh orang tua silahkan sana menikah ya ngga apa-apa...

\ref JCBP-20070118.0330 \recid 589597131651260907 \start 0:12:47 \sp NRMNJCB \ph tapi kan ɲɔŋ mikir diəmpani apa \tx tapi kan nyòng mikir diempani apa. \mb tapi kan nyòng m- pikir di- empan -i apa \ge but KAN 1sg N- think DI- food -I what \fti tetapi saya berpikir, (istrinya) dikasih makan apa.

\ref JCBP-20070118.0331 \recid 982017132623260907 \start 0:12:56 \sp EXPSSO \ph jerene ratno \tx jéréné Ratnó... \mb jéré -né Ratnó \ge it.is.said -E Ratno \fti Ratno said...

\ref JCBP-20070118.0332 \recid 291354132854260907 \start 0:12:58 \sp EXPSSO \ph ratno takɔni kasri \tx Ratnó takòni Kasri. \mb Ratnó tak -òni Kasri \ge Ratno 1sg -I Kasri \fti Ratno ditanya Kasri.

\ref JCBP-20070118.0333 \recid 502436133247260907 \start 0:12:59 \sp EXPSSO \ph denɛŋ ko jere arəp pəŋantɛnan xx \tx dénèng kó jéré arep pengantènan xx. \mb dénèng kó jéré arep pe- nganti -an -èn xx \ge why 2sg.INT it.is.said want PE.AN- until -CIRC -AN xx \fti kamu katanya mau menikah xx.

\ref JCBP-20070118.0334 \recid 363209133521260907 \start 0:13:01 \sp EXPSSO \ph ra wis putus kaya kuwe jerene \tx ra wis putus kaya kuwé jéréné. \mb ra wis putus kaya kuwé jéré -né \ge NEG PFCT broken.off like that it.is.said -E \fti ngga jadi, sudah putus. katanya begitu.

\ref JCBP-20070118.0335 \recid 364757134353260907 \start 0:13:03 \sp EXPSSO \ph si putus ana apa \tx si putus ana (a)pa. \mb si putus ana apa \ge PERS broken.off there.is what \fti kenapa kok putus.

\ref JCBP-20070118.0336 \recid 276323134542260907 \start 0:13:04 \sp EXPSSO \ph ya ra papa \tx ya ra papa. \mb ya ra papa \ge yes NEG anything \fti no anything.

\ref JCBP-20070118.0337 \recid 777701134657260907 \start 0:13:06 \sp EXPSSO \ph jerene trus \tx jéréné trus... \mb jéré -né trus \ge it.is.said -E continue \fti lalu katanya...

\ref JCBP-20070118.0338 \recid 741124135125260907 \start 0:13:07 \sp EXPSSO \ph wɔŋ kuciŋ diəmpani \tx wòng kucing diempani... \mb wòng kucing di- empan -i \ge WONG cat DI- food -I \fti kucing dikasih makan...

\ref JCBP-20070118.0339 \recid 684177135453260907 \start 0:13:08 \sp EXPSSO \ph e diwehi diwei pinɖaŋ ya merək kaya kuwe jerene \tx é diwéhi diwéi pindhang ya méreg kaya kuwé jéréné. \mb é di- wéhi di- wéi pindhang ya m- péreg kaya kuwé jéré -né \ge EXCL DI- give DI- give process.for.preparing.eggs.or.fish.using.salt.and.certain.spices yes N- near like that it.is.said -E \fti katanya diberi ikan pindang ya mendekat, begitu.

\ref JCBP-20070118.0340 \recid 278926140350260907 \start 0:13:12 \sp NRMNJCB \ph maʔsude kəprimɛn \tx maksudé keprimèn? \mb maksud -é keprimèn \ge intention -E how \fti maksudnya bagaimana ?

\ref JCBP-20070118.0341 \recid 417110141357260907 \start 0:13:12 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0342 \recid 876781141457260907 \start 0:13:13 \sp NRMNJCB \ph maʔsude kəpriwe \tx maksudé kepriwé? \mb maksud -é kepriwé \ge intention -E how \fti maksudnya bagaimana?

\ref JCBP-20070118.0343 \recid 976129141619260907 \start 0:13:15 \sp EXPSSO \ph ratno dadi kuciŋe jerene nah siŋ wadɔŋ \tx Ratnó dadi kucingé jéréné nah sing wadòn... \mb Ratnó dadi kucing -é jéré -né nah sing wadòn \ge Ratno become cat -E it.is.said -E NAH REL female \fti katanya Ratno jadi kucingnya, yang perempuan...

\ref JCBP-20070118.0344 \recid 328429141912260907 \start 0:13:17 \sp EXPSSO \ph dadi pinɖaŋe \tx dadi pindhangé... \mb dadi pindhang -é \ge become process.for.preparing.eggs.or.fish.using.salt.and.certain.spices -E \fti jadi ikan pindangnya...

\ref JCBP-20070118.0345 \recid 823928142026260907 \start 0:13:18 \sp EXPSSO \ph ya merək dipaŋan mbɔk. \tx ya méreg dipangan mbòg. \mb ya m- péreg di- pangan mbòg \ge yes N- near DI- food EMPH \fti mendekat ya dimakan kan.

\ref JCBP-20070118.0346 \recid 973682142338260907 \start 0:13:21 \sp NRMNJCB \ph maʔsude pinɖaŋ kəpriwe \tx maksudé pindhang kepriwé? \mb maksud -é pindhang kepriwé \ge intention -E process.for.preparing.eggs.or.fish.using.salt.and.certain.spices how \fti maksudnya dengan pindang bagaimana ?

\ref JCBP-20070118.0347 \recid 595385142528260907 \start 0:13:25 \sp EXPSSO \ph lah kuwe dipacari ʈɔk dipaŋan wis tiŋgal luŋa \tx lah kuwé dipacari thòg dipangan wis tinggal lunga. \mb lah kuwé di- pacar -i thòg di- pangan wis tinggal lunga \ge LAH that DI- boy.or.girl.friend -I just DI- food PFCT pass.away go \fti nah itu, diajak pacaran setelah "dimakan" ditinggal pergi.

\ref JCBP-20070118.0348 \recid 149707142833260907 \start 0:13:28 \sp NRMNJCB \ph nəŋ ratno kaya kuwe \tx neng Ratnó kaya kuwé. \mb neng Ratnó kaya kuwé \ge by Ratno like that \fti oleh Ratno, begitu maksudnya?

\ref JCBP-20070118.0349 \recid 335185145129260907 \start 0:13:30 \sp NRMNJCB \ph maʔsude dipaŋan kəpriwe \tx maksudé dipangan kepriwé? \mb maksud -é di- pangan kepriwé \ge intention -E DI- food how \fti dimakan bagaimana maksudnya?

\ref JCBP-20070118.0350 \recid 972224150620260907 \start 0:13:32 \sp EXPSSO \ph dilakɛni ləh \tx dilakèni leh. \mb di- laki -èn -i leh \ge DI- male -AN -I LEH \fti disetubuhi.

\ref JCBP-20070118.0351 \recid 399700151802260907 \start 0:13:34 \sp NRMNJCB \ph apa ratno kaya kuwe \tx apa Ratnó kaya kuwé? \mb apa Ratnó kaya kuwé \ge what Ratno like that \fti Ratno memang seperti itu?

\ref JCBP-20070118.0352 \recid 770976152034260907 \start 0:13:36 \sp EXPSSO \ph wis ya wis səriŋ \tx wis ya wis sering. \mb wis ya wis sering \ge PFCT yes PFCT often \fti sudah, sudah sering.

\ref JCBP-20070118.0353 \recid 211014152130260907 \start 0:13:38 \sp EXPSSO \ph nəŋ kɔsan \tx neng kòsan. \mb neng kòs -an \ge LOC boarding.house -AN \fti di kos-kosan.

\ref JCBP-20070118.0354 \recid 214574152624260907 \start 0:13:40 \sp EXPSSO \ph la kae kan \tx la kaé kan... \mb la kaé kan \ge EXCL 3sg KAN \fti itu kan...

\ref JCBP-20070118.0355 \recid 658398152758260907 \start 0:13:41 \sp EXPSSO \ph siŋ wadɔn kae luwih tua sukaŋ ratno \tx sing wadòn kaé luwih tua sukang Ratnó. \mb sing wadòn kaé luwih tua sukang Ratnó \ge REL female 3sg more old from Ratno \fti yang perempuan lebih tua dari Ratno.

\ref JCBP-20070118.0356 \recid 818632153110260907 \start 0:13:45 \sp NRMNJCB \ph lə \tx le. \mb le \ge EMPH \fti ih. \nt surprised.

\ref JCBP-20070118.0357 \recid 176012153255260907 \start 0:13:53 \sp EXPSSO \ph papa kɔ \tx papa kò. \mb papa kò \ge anything KO \fti ya ngga apa-apa lah.

\ref JCBP-20070118.0358 \recid 543371153355260907 \start 0:13:55 \sp EXPSSO \ph ya ɔra papa \tx ya òra papa. \mb ya òra papa \ge yes NEG anything \fti no problem.

\ref JCBP-20070118.0359 \recid 747649153513260907 \start 0:13:57 \sp NRMNJCB \ph itu namaɲa dekadensi sɔsial \tx itu namanya dékadénsi sòsial. \mb itu nama -nya dékadénsi sòsial \ge that name -NYA decadence social \fti itu namanya dekadensi sosial.

\ref JCBP-20070118.0360 \recid 555456153811260907 \start 0:14:00 \sp EXPSSO \ph apa \tx apa? \mb apa \ge what \fti what you mean?

\ref JCBP-20070118.0361 \recid 460144153911260907 \start 0:14:01 \sp NRMNJCB \ph dekadensi moral \tx dékadénsi móral. \mb dékadénsi móral \ge decadence morality \fti dekadensi morality.

\ref JCBP-20070118.0362 \recid 559358154933260907 \start 0:14:02 \sp EXPSSO \ph kɔk dekadensi \tx kòk dékadénsi? \mb kòk dékadénsi \ge EXCL decadence \fti kok dekadensi?

\ref JCBP-20070118.0363 \recid 340251155036260907 \start 0:14:03 \sp NRMNJCB \ph dekadensi itu pənurunan \tx dékadénsi itu penurunan. \mb dékadénsi itu pen- turun -an \ge decadence that PEN- go.down -AN \fti dekadensi itu penurunan.

\ref JCBP-20070118.0364 \recid 607493155224260907 \start 0:14:05 \sp EXPSSO \ph ɖegraɖasi \tx dhégradhasi. \mb dhégradhasi \ge dekadration \fti dekadration.

\ref JCBP-20070118.0365 \recid 253735155430260907 \start 0:14:06 \sp NRMNJCB \ph dekadensi kɔ \tx dékadénsi kò. \mb dékadénsi kò \ge decadence from \fti dekadensi.

\ref JCBP-20070118.0366 \recid 932629155520260907 \start 0:14:08 \sp NRMNJCB \ph ɲɔŋ tau \tx nyòng tau... \mb nyòng tau \ge 1sg ever \fti I’m ever...

\ref JCBP-20070118.0367 \recid 922026155615260907 \start 0:14:09 \sp NRMNJCB \ph awɛh \tx awèh... \mb awèh \ge give \fti give...

\ref JCBP-20070118.0368 \recid 921445155722260907 \start 0:14:10 \sp NRMNJCB \ph ʔapa proposal kaya kiye \tx apa própósal kaya kiyé. \mb apa própósal kaya kiyé \ge what proposal like this \fti proposal like this.

\ref JCBP-20070118.0369 \recid 144153155829260907 \start 0:14:12 \sp NRMNJCB \ph ŋgo kaya səmacam \tx nggó kaya semacam... \mb nggó kaya se- macam \ge for like SE- variety \fti untuk semacam...

\ref JCBP-20070118.0370 \recid 594948155944260907 \start 0:14:14 \sp NRMNJCB \ph presəntasi \tx présentasi. \mb présentasi \ge presentation \fti presentation.

\ref JCBP-20070118.0371 \recid 902699160624260907 \start 0:14:15 \sp NRMNJCB \ph paliŋ bagus nilene \tx paling bagus niléné. \mb paling bagus nilé -né \ge most good grade -E \fti nilanya paling bagus.

\ref JCBP-20070118.0372 \recid 983950161213260907 \start 0:14:19 \sp EXPSSO \ph tapi siŋ ŋərjani udu ko mbɔk \tx tapi sing ngerjani udu kó mbòg? \mb tapi sing ng- kerja -ni udu kó mbòg \ge but REL N- work -I NEGN 2sg.INT EMPH \fti tapi bukan kamu kan yang mengerjakan?

\ref JCBP-20070118.0373 \recid 373772161345260907 \start 0:14:20 \sp NRMNJCB \ph əɲɔŋ \tx enyòng. \mb enyòng \ge 1SG \fti me.

\ref JCBP-20070118.0374 \recid 604897161442260907 \start 0:14:21 \sp NRMNJCB \ph ʔanu nurun nəŋ sabili \tx anu nurun neng Sabili. \mb anu n- turun neng Sabili \ge whatchamacallit N- go.down LOC Sabili \fti mencontek di Sabili. \nt Sabili is name of magazine.

\ref JCBP-20070118.0375 \recid 713748162949260907 \start 0:14:23 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya? \mb iya \ge AFF \fti really?

\ref JCBP-20070118.0376 \recid 487264163024260907 \start 0:14:24 \sp NRMNJCB \ph gawe presəntasi nurun nəŋ sabili \tx gawé présentasi nurun neng Sabili. \mb gawé présentasi n- urun neng Sabili \ge make presentation N- contribute LOC Sabili \fti membuat presentasi mencontek dari majalah Sabili. \nt Sabili is moslem magazine.

\ref JCBP-20070118.0377 \recid 962284163223260907 \start 0:14:27 \sp NRMNJCB \ph xx rampuŋ \tx xx rampung. \mb xx rampung \ge xx finish \fti xx finish.

\ref JCBP-20070118.0378 \recid 733892163311260907 \start 0:14:29 \sp NRMNJCB \ph maju \tx maju... \mb maju \ge move.forward \fti go forward...

\ref JCBP-20070118.0379 \recid 645935163416260907 \start 0:14:30 \sp NRMNJCB \ph olih apik \tx ólih apig. \mb ólih apig \ge get good \fti got good grade.

\ref JCBP-20070118.0380 \recid 424944144904280907 \start 0:14:32 \sp NRMNJCB \ph tapi kan ŋaraŋ ɖewɛk \tx tapi kan ngarang dhéwèg. \mb tapi kan ng- arang dhéwèg \ge but KAN N- rare self \fti tapi kan mengarang sendiri.

\ref JCBP-20070118.0381 \recid 252926145141280907 \start 0:14:33 \sp EXPSSO \ph denɛŋ ko duwe majalah sabili gaul təmən \tx dénèng kó duwé majalah Sabili gaul temen? \mb dénèng kó duwé majalah Sabili gaul temen \ge why 2sg.INT have magazine Sabili socialize very \fti kok kamu punya majalah Sabili, gaul sekali?

\ref JCBP-20070118.0382 \recid 845932145330280907 \start 0:14:35 \sp NRMNJCB \ph apa \tx apa? \mb apa \ge what \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0383 \recid 896128145406280907 \start 0:14:36 \sp NRMNJCB \ph kiye apa \tx kiyé apa? \mb kiyé apa \ge this what \fti this?

\ref JCBP-20070118.0384 \recid 345793145444280907 \start 0:14:37 \sp EXPSSO \ph ko \tx kó. \mb kó \ge 2sg.INT \fti you.

\ref JCBP-20070118.0385 \recid 151922145522280907 \start 0:14:38 \sp NRMNJCB \ph əɲɔŋ \tx enyòng? \mb enyòng \ge 1SG \fti me?

\ref JCBP-20070118.0386 \recid 666185145601280907 \start 0:14:39 \sp NRMNJCB \ph ɲɔŋ kuwe kolegane akɛh nəŋ ndi ɔra si \tx nyòng kuwé kólégané akèh neng ndi òra si. \mb nyòng kuwé kólégané akèh neng ndi òra si \ge 1sg that xx a.lot LOC where NEG PERS \fti aku itu temannya banyak dimana-mana.

\ref JCBP-20070118.0387 \recid 283263145953280907 \start 0:14:42 \sp NRMNJCB \ph jaŋankan majalah-majalah kaya kiye \tx jangankan majalah-majalah kaya kiyé... \mb jangan -kan majalah ~ majalah kaya kiyé \ge NEG -KAN magazine ~ magazine like this \fti jangankan majalah seperti ini...

\ref JCBP-20070118.0388 \recid 405715151238280907 \start 0:14:44 \sp NRMNJCB \ph majalah-majalah siŋ sur kaya kuwe ʈɔk be \tx majalah-majalah sing sur kaya kuwé thòg bé... \mb majalah ~ majalah sing sur kaya kuwé thòg bé \ge magazine ~ magazine REL exciting like that just just \fti majalah yang panas seperti itu juga...

\ref JCBP-20070118.0389 \recid 170773151954280907 \start 0:14:47 \sp EXPSSO \ph sisur \tx Sisur? \mb Sisur \ge Sisur \fti Sisur? \nt laughing.

\ref JCBP-20070118.0390 \recid 683199152120280907 \start 0:14:47 \sp NRMNJCB \ph sur ya \tx sur ya. \mb sur ya \ge exciting yes \fti panas ya.

\ref JCBP-20070118.0391 \recid 952124152153280907 \start 0:14:48 \sp EXPSSO \ph sisur bojone sapa \tx Sisur bójóné sapa? \mb Sisur bójó -né sapa \ge Sisur spouse -E who \fti Sisur istrinya siapa?

\ref JCBP-20070118.0392 \recid 974809152304280907 \start 0:14:50 \sp NRMNJCB \ph bojone xx ŋkono nɖuwur \tx bójóné xx ngkónó ndhuwur. \mb bójó -né xx ng- kónó n- dhuwur \ge spouse -E xx N- there N- high \fti istrinya xx atas situ. \nt show place.

\ref JCBP-20070118.0393 \recid 641362152426280907 \start 0:14:58 \sp EXPSSO \ph jere nəŋ səbit ana bocah pəŋantɛnan nur \tx jéré neng sebit ana bócah pengantènan Nur? \mb jéré neng sebit ana bócah pe- nganti -an -èn Nur \ge it.is.said LOC sebit there.is child PE.AN- until -CIRC -AN Nur \fti katanya di Sebit ada orang menikah Nur?

\ref JCBP-20070118.0394 \recid 696175153101280907 \start 0:15:00 \sp NRMNJCB \ph jerene \tx jéréné. \mb jéré -né \ge it.is.said -E \fti katanya begitu.

\ref JCBP-20070118.0395 \recid 329649154722280907 \start 0:15:01 \sp EXPSSO \ph hmm \tx hmm? \mb hmm \ge AFF \fti sorry?

\ref JCBP-20070118.0396 \recid 624323154801280907 \start 0:15:01 \sp NRMNJCB \ph jerene \tx jéréné. \mb jéré -né \ge it.is.said -E \fti katanya.

\ref JCBP-20070118.0397 \recid 521713155022280907 \start 0:15:02 \sp NRMNJCB \ph kuwe diluar kɔntʔ kuwe ya \tx kuwé diluar kòntèk kuwé ya? \mb kuwé di- luar kòntèk kuwé ya \ge that DI- out context that yes \fti itu diluar konteks ya?

\ref JCBP-20070118.0398 \recid 354145155835280907 \start 0:15:05 \sp NRMNJCB \ph xx urusane ya beda \tx xx urusané ya béda. \mb xx urus -ané ya béda \ge xx manage -E yes different \fti xx urusannya beda.

\ref JCBP-20070118.0399 \recid 134592155944280907 \start 0:15:07 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ bocah \tx wòng bócah... \mb wòng bócah \ge WONG child \fti anak...

\ref JCBP-20070118.0400 \recid 103247160042280907 \start 0:15:08 \sp NRMNJCB \ph pat bəlas taun \tx pat belas taun. \mb pat belas taun \ge four teen year \fti fourteen year.

\ref JCBP-20070118.0401 \recid 674372160224280907 \start 0:15:08 \sp EXPSSO \ph bocah cilik masa \tx bócah cilig masa... \mb bócah cilig masa \ge child little EXCL.of.disbelief \fti masa anak kecil...

\ref JCBP-20070118.0402 \recid 190935160315280907 \start 0:15:09 \sp NRMNJCB \ph pəŋantɛnan \tx pengantènan. \mb pe- nganti -an -èn \ge PE.AN- until -CIRC -AN \fti married.

\ref JCBP-20070118.0403 \recid 249774160353280907 \start 0:15:11 \sp EXPSSO \ph wɔŋ ɲɔŋ be ŋərti cilike ya \tx wòng nyòng bé ngerti ciligé ya! \mb wòng nyòng bé ngerti cilig -é ya \ge WONG 1sg just know little -E yes \fti aku saja tahu kecilnya ya!

\ref JCBP-20070118.0404 \recid 956109162133280907 \start 0:15:12 \sp NRMNJCB \ph aɖine kae sapa \tx adhiné kaé sapa... \mb adhi -né kaé sapa \ge younger.sibling -E 3sg who \fti adiknya siapa itu...

\ref JCBP-20070118.0405 \recid 453548162219280907 \start 0:15:14 \sp NRMNJCB \ph ɖewɛk batire \tx dhéwèg batiré... \mb dhéwèg batir -é \ge self friend -E \fti teman kita...

\ref JCBP-20070118.0406 \recid 391927162332280907 \start 0:15:15 \sp NRMNJCB \ph sirɔh \tx Siròh. \mb Siròh \ge Siroh \fti Siroh.

\ref JCBP-20070118.0407 \recid 623336172945280907 \start 0:15:16 \sp NRMNJCB \ph sirɔh ŋərti \tx Siròh ngerti? \mb Siròh ngerti \ge Siroh know \fti are know Siroh?

\ref JCBP-20070118.0408 \recid 119101173106280907 \start 0:15:17 \sp NRMNJCB \ph sd loro apa ya \tx SD lóró apa ya? \mb SD lóró apa ya \ge elementary.school two what yes \fti SD 2 ya?

\ref JCBP-20070118.0409 \recid 746972173151280907 \start 0:15:18 \sp EXPSSO \ph ya udu aɖine sirɔh gobleg \tx ya udu adhiné Siròh góblég... \mb ya udu adhi -né Siròh góblég \ge yes NEGN younger.sibling -E Siroh stupid \fti bukan adiknya Siroh...

\ref JCBP-20070118.0410 \recid 881215173313280907 \start 0:15:19 \sp EXPSSO \ph ponakan \tx pónakan. \mb pónakan \ge cousin \fti cousin.

\ref JCBP-20070118.0411 \recid 806728174238280907 \start 0:15:19 \sp NRMNJCB \ph o ya iya \tx ó ya iya. \mb ó ya iya \ge EXCL yes AFF \fti o ya.

\ref JCBP-20070118.0412 \recid 792370174349280907 \start 0:15:21 \sp NRMNJCB \ph səpupu \tx sepupu. \mb se- pupu \ge SE- calf \fti sepupu.

\ref JCBP-20070118.0413 \recid 692168174456280907 \start 0:15:21 \sp EXPSSO \ph wɔŋ ŋkene \tx wòng ngkéné. \mb wòng ng- kéné \ge person N- here \fti orang sini.

\ref JCBP-20070118.0414 \recid 487546174539280907 \start 0:15:22 \sp NRMNJCB \ph sepupu \tx sepupu. \mb se- pupu \ge SE- calf \fti sepupu.

\ref JCBP-20070118.0415 \recid 297871174827280907 \start 0:15:24 \sp EXPSSO \ph ʔanune \tx anuné... \mb anu -né \ge whatchamacallit -E \fti itunya...

\ref JCBP-20070118.0416 \recid 223973175645280907 \start 0:15:25 \sp EXPSSO \ph muʔlis \tx Muklis. \mb Muklis \ge Muklis \fti Muklis.

\ref JCBP-20070118.0417 \recid 218773175739280907 \start 0:15:26 \sp EXPSSO \ph ponakane muʔlis \tx pónakané Muklis. \mb pónakan -é Muklis \ge cousin -E Muklis \fti Muklis cousin.

\ref JCBP-20070118.0418 \recid 134815180039280907 \start 0:15:27 \sp NRMNJCB \ph apa ya \tx apa ya? \mb apa ya \ge what yes \fti really?

\ref JCBP-20070118.0419 \recid 240954180258280907 \start 0:15:28 \sp NRMNJCB \ph lha iya \tx lha iya. \mb lha iya \ge EXCL AFF \fti iya itu.

\ref JCBP-20070118.0420 \recid 933149100446021007 \start 0:15:30 \sp EXPSSO \ph ganu be isih cilik kɔ ya \tx ganu bé isih cilig kò ya? \mb ganu bé isih cilig kò ya \ge formerly just still little KO yes

\ref JCBP-20070118.0421 \recid 652754100646021007 \start 0:15:32 \sp NRMNJCB \ph sapa \tx sapa? \mb sapa \ge who

\ref JCBP-20070118.0422 \recid 456160100757021007 \start 0:15:32 \sp EXPSSO \ph wɔŋ ganu mariŋ ŋenɛh be dituntun niŋ ramane \tx wòng ganu maring ngénèh bé dituntun ning ramané. \mb wòng ganu maring ngénèh bé di- tuntun ning rama -né \ge WONG formerly go.to from.to.here just DI- guide TRU.by father -E

\ref JCBP-20070118.0423 \recid 201462101306021007 \start 0:15:35 \sp EXPSSO \ph umbələn kaya kiye \tx umbelen kaya kiyé... \mb umbel -en kaya kiyé \ge mucus -EN like this \nt show the nose.

\ref JCBP-20070118.0424 \recid 373207102507021007 \start 0:15:36 \sp EXPSSO \ph lambene kaya kiye mbɔk kaya kiye \tx lambéné kaya kiyé mbòg kaya kiyé? \mb lambé -né kaya kiyé mbòg kaya kiyé \ge lip -E like this EMPH like this

\ref JCBP-20070118.0425 \recid 108720102706021007 \start 0:15:37 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ siŋ lanaŋ be rambute \tx wòng sing lanang bé rambuté... \mb wòng sing lanang bé rambut -é \ge WONG REL male just hair -E

\ref JCBP-20070118.0426 \recid 870355103453021007 \start 0:15:39 \sp EXPSSO \ph siŋ lanaŋ bocah ndi \tx sing lanang bócah ndi? \mb sing lanang bócah ndi \ge REL male child where

\ref JCBP-20070118.0427 \recid 982583103712021007 \start 0:15:41 \sp NRMNJCB \ph bocah nduwur \tx bócah nduwur. \mb bócah n- duwur \ge child N- high \nt the home of husband at mountain.

\ref JCBP-20070118.0428 \recid 797624103940021007 \start 0:15:41 \sp EXPSSO \ph pətəʔ ya \tx Petek ya? \mb Petek ya \ge Petek yes

\ref JCBP-20070118.0429 \recid 790114104456021007 \start 0:15:42 \sp EXPSSO \ph ah məsʈi \tx ah mesthi... \mb ah mesthi \ge EXCL must

\ref JCBP-20070118.0430 \recid 572073104558021007 \start 0:15:43 \sp EXPSSO \ph cah səbitan kolɔm kuwe lah \tx cah sebitan kólòm kuwé lah... \mb cah sebit -an kólòm kuwé lah \ge TRU.child sebit -AN part that LAH

\ref JCBP-20070118.0431 \recid 750491105122021007 \start 0:15:44 \sp EXPSSO \ph məsʈi hubuŋane karo pətək lho \tx mesthi hubungané karó Petek lhó. \mb mesthi hubung -an -é karó Petek lhó \ge must connect -AN -E and.with Petek EMPH

\ref JCBP-20070118.0432 \recid 630007105434021007 \start 0:15:44 \sp NRMNJCB \ph kəmojiŋ \tx Kemójing. \mb Kemójing \ge Kemojing

\ref JCBP-20070118.0433 \recid 643226105525021007 \start 0:15:45 \sp NRMNJCB \ph kəmojiŋ. \tx Kemójing \mb Kemójing \ge Kemojing

\ref JCBP-20070118.0434 \recid 510144105619021007 \start 0:15:47 \sp EXPSSO \ph ya maʔsude ɖaerah ŋkana mbɔk aerah lɔr \tx ya maksudé dhaérah ngkana mbòg dhaérah lòr? \mb ya maksud -é dhaérah ng- kana mbòg dhaérah lòr \ge yes intention -E region N- there EMPH region north

\ref JCBP-20070118.0435 \recid 300722105913021007 \start 0:15:49 \sp NRMNJCB \ph pətəʔ ya ɔra məsʈi \tx Petek ya òra mesthi. \mb Petek ya òra mesthi \ge Petek yes NEG must

\ref JCBP-20070118.0436 \recid 444878110822021007 \start 0:15:50 \sp NRMNJCB \ph ya rt təlu aŋgər ŋgɔne ɲɔŋ tah \tx ya RT telu angger nggòné nyòng tah... \mb ya RT telu angger nggòn -é nyòng tah \ge yes neighborhood.association three if place -E 1sg TAH

\ref JCBP-20070118.0437 \recid 484800111046021007 \start 0:15:52 \sp NRMNJCB \ph rt siji loro təlu \tx RT siji lóró telu. \mb RT siji lóró telu \ge neighborhood.association one two three

\ref JCBP-20070118.0438 \recid 956246111159021007 \start 0:15:54 \sp NRMNJCB \ph rt siji loro papat tah \tx RT siji lóró papat tah... \mb RT siji lóró papat tah \ge neighborhood.association one two four TAH

\ref JCBP-20070118.0439 \recid 950621111453021007 \start 0:15:56 \sp EXPSSO \ph ɔra ɖaerah kuwe kuwe kɔ \tx òra dhaérah kuwé kuwé kò. \mb òra dhaérah kuwé kuwé kò \ge NEG region that that KO

\ref JCBP-20070118.0440 \recid 911512112036021007 \start 0:15:57 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm? \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.0441 \recid 610063112128021007 \start 0:15:58 \sp EXPSSO \ph ɖaerah ŋkono kuwe kɔ \tx dhaérah ngkónó kuwé kò. \mb dhaérah ng- kónó kuwé kò \ge region N- there that KO

\ref JCBP-20070118.0442 \recid 250881112309021007 \start 0:15:59 \sp NRMNJCB \ph ɖaerah tərtiŋgal si \tx dhaérah tertinggal si. \mb dhaérah ter- tinggal si \ge region TER- live PERS

\ref JCBP-20070118.0443 \recid 675329113211021007 \start 0:16:01 \sp NRMNJCB \ph ɔra gaul \tx òra gaul. \mb òra gaul \ge NEG socialize

\ref JCBP-20070118.0444 \recid 965823113511021007 \start 0:16:03 \sp EXPSSO \ph hubuŋane karo wɔŋ ŋkana wɔŋ lɔran \tx hubungané karó wóng ngkana wòng lòran. \mb hubung -ané karó wóng ng- kana wòng lòr -an \ge connect -E and.with person N- there person north -AN \nt Petek.

\ref JCBP-20070118.0445 \recid 808583114435021007 \start 0:16:04 \sp NRMNJCB \ph isine ya nɛʔ ɔra psk ya kaya kuwe \tx isiné ya nèk òra PSK ya kaya kuwé. \mb isi -né ya nèk òra PSK ya kaya kuwé \ge content -E yes if NEG PSK yes like that

\ref JCBP-20070118.0446 \recid 473776115053021007 \start 0:16:20 \sp NRMNJCB \ph aku gaweʔna kopi lah xx \tx aku gawékna kópi lah xx. \mb aku gawék -na kópi lah xx \ge 1sg make -NA coffee LAH xx

\ref JCBP-20070118.0447 \recid 176186115335021007 \start 0:16:22 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0448 \recid 765153115415021007 \start 0:16:23 \sp NRMNJCB \ph kopi \tx kópi. \mb kópi \ge coffee

\ref JCBP-20070118.0449 \recid 445023115546021007 \start 0:16:24 \sp EXPSSO \ph ŋko \tx ngkó. \mb ngkó \ge later

\ref JCBP-20070118.0450 \recid 214607115617021007 \start 0:16:26 \sp NRMNJCB \ph kuwe royalti yaŋ kədua \tx kuwé róyalti yang kedua... \mb kuwé róyalti yang ke- dua \ge that royalty REL KE- two

\ref JCBP-20070118.0451 \recid 304105115809021007 \start 0:16:27 \sp NRMNJCB \ph ŋko ana maniŋ royalti kətiga \tx ngkó ana maning róyalti ketiga. \mb ngkó ana maning róyalti ke- tiga \ge later there.is again royalty KE- three

\ref JCBP-20070118.0452 \recid 601371123656021007 \start 0:16:32 \sp EXPSSO \ph ʔaja diserɔʔna ŋko dadi kruŋu \tx aja diseròkna ngkó dadi krungu. \mb aja di- seru -òkna ngkó dadi krungu \ge don't DI- loud -NA later become hear

\ref JCBP-20070118.0453 \recid 866070123923021007 \start 0:16:34 \sp NRMNJCB \ph apane \tx apané? \mb apan -é \ge want -E

\ref JCBP-20070118.0454 \recid 957659124011021007 \start 0:16:36 \sp NRMNJCB \ph voluməne apa \tx vólumené apa? \mb vólume -né apa \ge volume -E what

\ref JCBP-20070118.0455 \recid 395705124242021007 \start 0:16:38 \sp NRMNJCB \ph voluməne aja sərɔʔna \tx vólumené aja seròkna? \mb vólume -né aja seru -òkna \ge volume -E just loud -NA

\ref JCBP-20070118.0456 \recid 235057124417021007 \start 0:16:40 \sp NRMNJCB \ph memaŋ kənaŋ ŋapa si \tx mémang kenang ngapa si? \mb mémang kenang ng- apa si \ge indeed undergo.LIG N- what PERS

\ref JCBP-20070118.0457 \recid 221281124530021007 \start 0:16:45 \sp EXPSSO \ph məŋko ya dadi \tx mengkó ya dadi... \mb mengkó ya dadi \ge in.the.future yes become

\ref JCBP-20070118.0458 \recid 887924124750021007 \start 0:16:47 \sp EXPSSO \ph kɔsɔŋ suwe baŋat gawe kopi \tx kòsòng suwé bangat gawé kópi. \mb kòsòng suwé bangat gawé kópi \ge empty long.time very make coffee

\ref JCBP-20070118.0459 \recid 169022124959021007 \start 0:16:49 \sp NRMNJCB \ph ya ɲɔŋ ŋomɔŋ ɖewɛk wis \tx ya nyòng ngómòng dhéwèg wis. \mb ya nyòng ng- ómòng dhéwèg wis \ge yes 1sg N- talk self PFCT

\ref JCBP-20070118.0460 \recid 965171130925021007 \start 0:16:51 \sp EXPSSO \ph ŋomɔŋ ɖewɛk yta ɔra \tx ngómòng dhéwèg ya òra... \mb ng- ómòng dhéwèg ya òra \ge N- talk self yes NEG

\ref JCBP-20070118.0461 \recid 649691131145021007 \start 0:16:55 \sp NRMNJCB \ph ya suara kədua \tx ya suara kedua. \mb ya suara ke- dua \ge yes sound KE- two

\ref JCBP-20070118.0462 \recid 270239131250021007 \start 0:16:56 \sp NRMNJCB \ph suara kədua suara pərtama \tx suara kedua suara pertama. \mb suara ke- dua suara pertama \ge sound KE- two sound first

\ref JCBP-20070118.0463 \recid 210329131636021007 \start 0:16:58 \sp EXPSSO \ph ʔaja \tx aja. \mb aja \ge NEG.IMP

\ref JCBP-20070118.0464 \recid 417167131715021007 \start 0:16:59 \sp NRMNJCB \ph suara kədua suara pərtama aja kəpriwe \tx suara kedua suara pertama aja kepriwé? \mb suara ke- dua suara pertama aja kepriwé \ge sound KE- two sound first don't how

\ref JCBP-20070118.0465 \recid 942195132359021007 \start 0:17:01 \sp EXPSSO \ph kətəŋər \tx ketenger. \mb ke- tenger \ge KE- mark

\ref JCBP-20070118.0466 \recid 588448133244021007 \start 0:17:04 \sp NRMNJCB \ph ya kəpriwe maniŋ \tx ya kepriwé maning. \mb ya kepriwé maning \ge yes how again

\ref JCBP-20070118.0467 \recid 567343133500021007 \start 0:17:06 \sp NRMNJCB \ph ɔra ɔra kətəŋər ɔra \tx òra òra ketenger òra. \mb òra òra ke- tenger òra \ge NEG NEG KE- mark NEG

\ref JCBP-20070118.0468 \recid 452301140357021007 \start 0:17:07 \sp EXPSSO \ph ʔaja nur \tx aja Nur. \mb aja Nur \ge don't Nur

\ref JCBP-20070118.0469 \recid 143487140512021007 \start 0:17:08 \sp NRMNJCB \ph lah \tx lah... \mb lah \ge LAH

\ref JCBP-20070118.0470 \recid 186856140546021007 \start 0:17:09 \sp NRMNJCB \ph kaya karo sapa \tx kaya karó sapa. \mb kaya karó sapa \ge like and.with who

\ref JCBP-20070118.0471 \recid 991295140817021007 \start 0:17:11 \sp NRMNJCB \ph kaya karo sapa \tx kaya karó sapa. \mb kaya karó sapa \ge like and.with who

\ref JCBP-20070118.0472 \recid 513470140957021007 \start 0:17:13 \sp EXPSSO \ph pran poran baɛn ɔra papa wis jɔrna \tx póran póran baèn òra papa wis jòrna. \mb póran póran baèn òra papa wis jòr -na \ge let.it.be let.it.be just NEG anything PFCT let -NA

\ref JCBP-20070118.0473 \recid 401071141326021007 \start 0:17:15 \sp NRMNJCB \ph poran baɛn \tx póran baèn. \mb póran baèn \ge let.it.be just

\ref JCBP-20070118.0474 \recid 407186141404021007 \start 0:17:16 \sp NRMNJCB \ph ya dipateni baɛn \tx ya dipaténi baèn. \mb ya di- paté -ni baèn \ge yes DI- death -I just

\ref JCBP-20070118.0475 \recid 586243141515021007 \start 0:17:19 \sp EXPSSO \ph nɛʔ dipateni dadi akɛh trɛke \tx nèk dipaténi dadi akèh trèké... \mb nèk di- paté -ni dadi akèh trèk -é \ge if DI- death -I become a.lot track -E

\ref JCBP-20070118.0476 \recid 398173141734021007 \start 0:17:20 \sp EXPSSO \ph maʔsude \tx maksudé... \mb maksud -é \ge intention -E

\ref JCBP-20070118.0477 \recid 313878141810021007 \start 0:17:21 \sp EXPSSO \ph dadi gənti maniŋ gənti maniŋ kaya kuwe lho \tx dadi genti maning genti maning kaya kuwé lhó. \mb dadi genti maning genti maning kaya kuwé lhó \ge become change again change again like that EMPH

\ref JCBP-20070118.0478 \recid 166521141936021007 \start 0:17:23 \sp NRMNJCB \ph lha ya ɛman-ɛman kuwene \tx lha ya èman-èman kuwéné... \mb lha ya èman ~ èman kuwé -né \ge EXCL yes regrettable ~ regrettable that -E

\ref JCBP-20070118.0479 \recid 325162142144021007 \start 0:17:24 \sp NRMNJCB \ph kɔsɔŋ \tx kòsòng. \mb kòsòng \ge empty

\ref JCBP-20070118.0480 \recid 813660142917021007 \start 0:17:25 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0481 \recid 304494142951021007 \start 0:17:26 \sp NRMNJCB \ph ɛman-ɛman kɔsɔŋ \tx èman-èman kòsòng. \mb èman ~ èman kòsòng \ge regrettable ~ regrettable empty

\ref JCBP-20070118.0482 \recid 849711143102021007 \start 0:17:29 \sp NRMNJCB \ph ya wis gawa təmurun juh \tx ya wis gawa temurun juh. \mb ya wis gawa temurun juh \ge EXCL PFCT bring go.down JUH

\ref JCBP-20070118.0483 \recid 509639143403021007 \start 0:17:32 \sp EXPSSO \ph gawa təmurun wɔŋ niŋ dapur \tx gawa temurun wòng ning dapur. \mb gawa temurun wòng ning dapur \ge bring go.down WONG LOC kitchen

\ref JCBP-20070118.0484 \recid 817511143656021007 \start 0:17:35 \sp NRMNJCB \ph pateni bae ya kəna manjuh. \tx paténi baé ya kena manjuh. \mb paté -ni baé ya kena manjuh \ge death -I just yes undergo let's

\ref JCBP-20070118.0485 \recid 224251151344021007 \start 0:17:37 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0486 \recid 401411151449021007 \start 0:17:38 \sp NRMNJCB \ph laraŋ mbɔk kasɛte \tx larang mbòg kasèté? \mb larang mbòg kasèt -é \ge expensive EMPH cassette -E \nt talk about mini disc

\ref JCBP-20070118.0487 \recid 732296151613021007 \start 0:17:39 \sp EXPSSO \ph kasɛte si laraŋ \tx kasèté si larang. \mb kasèt -é si larang \ge cassette -E PERS expensive

\ref JCBP-20070118.0488 \recid 817105152009021007 \start 0:17:42 \sp NRMNJCB \ph ʔanu bajakan be akɛh jane \tx anu bajagan bé akèh jané. \mb anu bajag -an bé akèh jané \ge whatchamacallit pirate -AN just a.lot actually

\ref JCBP-20070118.0489 \recid 603241152254021007 \start 0:17:44 \sp EXPSSO \ph ndi kasɛt kaya kuwe masa bajaʔkan \tx ndi kasèt kaya kuwé masa bajagan. \mb ndi kasèt kaya kuwé masa bajag -an \ge where cassette like that incredible pirate -AN

\ref JCBP-20070118.0490 \recid 794457152638021007 \start 0:17:48 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0491 \recid 658579152850021007 \start 0:17:48 \sp NRMNJCB \tx xx

\ref JCBP-20070118.0492 \recid 263829152903021007 \start 0:17:50 \sp EXPSSO \ph kasɛte ɔra bajakan lah \tx kasèté òra bajagan lah \mb kasèt -é òra bajag -an lah \ge cassette -E NEG pirate -AN LAH

\ref JCBP-20070118.0493 \recid 479613153045021007 \start 0:17:52 \sp EXPSSO \ph siɖi ɔ \tx sidhi ò. \mb sidhi ò \ge cd EMPH

\ref JCBP-20070118.0494 \recid 167287153201021007 \start 0:17:55 \sp NRMNJCB \ph irma yaŋ kədua \tx Irma yang kedua. \mb Irma yang ke- dua \ge Irma REL KE- two \nt singing

\ref JCBP-20070118.0495 \recid 599675153333021007 \start 0:17:57 \sp NRMNJCB \ph səm ɲɔŋ ɔra tɛyɛŋ pacaran \tx sem nyòng òra tèyèng pacaran. \mb sem nyòng òra tèyèng pacar -an \ge TRU.expressing.a.sour.reaction 1sg NEG can boy.or.girl.friend -AN \nt bout girlfriend

\ref JCBP-20070118.0496 \recid 250760154236021007 \start 0:18:01 \sp NRMNJCB \ph gara-gara \tx gara-gara... \mb gara.gara \ge because

\ref JCBP-20070118.0497 \recid 431477154420021007 \start 0:18:03 \sp EXPSSO \ph si ifa ŋəkɔs ɔra si nur \tx si Ifa ngekòs òra si Nur? \mb si Ifa nge- kòs òra si Nur \ge PERS Ifa N- boarding.house NEG PERS Nur

\ref JCBP-20070118.0498 \recid 251373154642021007 \start 0:18:04 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.0499 \recid 832055154740021007 \start 0:18:06 \sp EXPSSO \ph ŋəkɔs nəŋ ndi \tx ngekòs neng ndi? \mb nge- kòs neng ndi \ge N- boarding.house LOC where

\ref JCBP-20070118.0500 \recid 767014154914021007 \start 0:18:07 \sp NRMNJCB \ph kɔs nəŋ kana \tx kòs neng kana. \mb kòs neng kana \ge boarding.house LOC there

\ref JCBP-20070118.0501 \recid 231796155000021007 \start 0:18:08 \sp NRMNJCB \ph nəŋ mburi kampuse \tx neng mburi kampusé. \mb neng mburi kampus -é \ge LOC back campus -E

\ref JCBP-20070118.0502 \recid 305019155141021007 \start 0:18:12 \sp EXPSSO \ph ya sənəŋ ko ya \tx ya seneng kó ya? \mb ya seneng kó ya \ge yes enjoy 2sg.INT yes

\ref JCBP-20070118.0503 \recid 671725155238021007 \start 0:18:13 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0504 \recid 701115155259021007 \start 0:18:13 \sp EXPSSO \ph sənəŋ ya \tx seneng ya? \mb seneng ya \ge enjoy yes

\ref JCBP-20070118.0505 \recid 509377142029051007 \start 0:18:15 \sp NRMNJCB \ph tiap maləm \tx tiap malem. \mb tiap malem \ge every night

\ref JCBP-20070118.0506 \recid 917221142400051007 \start 0:18:16 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya? \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0507 \recid 249783142426051007 \start 0:18:18 \sp NRMNJCB \ph ra ɖiŋ \tx ra dhing. \mb ra dhing \ge NEG REL

\ref JCBP-20070118.0508 \recid 220666142740051007 \start 0:18:18 \sp NRMNJCB \ph ya paliŋ ɖɔŋ agi \tx ya paling dhòng agi... \mb ya paling dhòng agi \ge yes only while PROG

\ref JCBP-20070118.0509 \recid 440774143408051007 \start 0:18:20 \sp NRMNJCB \ph bosən tah kaya kiye \tx bósen tah kaya kiyé. \mb bósen tah kaya kiyé \ge bored TAH like this

\ref JCBP-20070118.0510 \recid 798310143518051007 \start 0:18:21 \sp NRMNJCB \ph jɔrna ŋanah \tx jòrna nganah. \mb jòr -na ng- kanah \ge let -NA N- there

\ref JCBP-20070118.0511 \recid 609279143712051007 \start 0:18:22 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0512 \recid 576481143736051007 \start 0:18:23 \sp NRMNJCB \ph aŋgər agi bosən kaya kiye \tx angger agi bósen kaya kiyé. \mb angger agi bósen kaya kiyé \ge if PROG bored like this

\ref JCBP-20070118.0513 \recid 139033143819051007 \start 0:18:25 \sp EXPSSO \ph kaya kiye kəprimɛn \tx kaya kiyé keprimèn? \mb kaya kiyé keprimèn \ge like this how

\ref JCBP-20070118.0514 \recid 931907150013051007 \start 0:18:26 \sp NRMNJCB \ph ya kaya kiye \tx ya kaya kiyé. \mb ya kaya kiyé \ge yes like this \nt laughing.

\ref JCBP-20070118.0515 \recid 480492150808051007 \start 0:18:27 \sp NRMNJCB \ph njalɔʔ dijujugna \tx njalòk dijujugna... \mb n- jalòk di- jujug -na \ge N- ask.for DI- take -NA

\ref JCBP-20070118.0516 \recid 542741151842051007 \start 0:18:28 \sp NRMNJCB \ph ŋanah ɖewɛk \tx nganah dhéwèg. \mb ng- kanah dhéwèg \ge N- there self

\ref JCBP-20070118.0517 \recid 958059151929051007 \start 0:18:29 \sp EXPSSO \ph həhəhə \tx hehehe. \mb hehehe \ge laughing

\ref JCBP-20070118.0518 \recid 825526152606051007 \start 0:18:32 \sp NRMNJCB \ph jujugna kɔ ŋgal dina bae kaya tukaŋ ojeg \tx jujugna kò nggal dina baé kaya tukang ójégh. \mb jujug -na kò nggal dina baé kaya tukang ójégh \ge take -NA KO every day just like AGT bycyle.used.for.people.transport

\ref JCBP-20070118.0519 \recid 842626160115051007 \start 0:18:36 \sp EXPSSO \ph paɖahal dijujugna kaya kuwe \tx padhahal dijujugna kaya kuwé? \mb padhahal di- jujug -na kaya kuwé \ge however DI- take -NA like that

\ref JCBP-20070118.0520 \recid 235147160418051007 \start 0:18:36 \sp NRMNJCB \ph hmm \tx hmm? \mb hmm \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0521 \recid 825054161050051007 \start 0:18:37 \sp EXPSSO \ph kɔn dijujugna \tx kòn dijujugna? \mb kòn di- jujug -na \ge order.to.do.s.t. DI- take -NA

\ref JCBP-20070118.0522 \recid 108461161238051007 \start 0:18:38 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.0523 \recid 111279161410051007 \start 0:18:39 \sp NRMNJCB \ph kae si wiŋi smse \tx kaé si wingi smsé. \mb kaé si wingi sms -é \ge that PERS yesterday sms -E

\ref JCBP-20070118.0524 \recid 672954161751051007 \start 0:18:41 \sp EXPSSO \ph ɔra məɖəŋ goblek \tx òra medheng góblég... \mb òra medheng góblég \ge NEG big.enough stupid

\ref JCBP-20070118.0525 \recid 658945162337051007 \start 0:18:42 \sp EXPSSO \ph wɔŋ udu təmpate \tx wòng udu tempaté. \mb wòng udu tempat -é \ge as.because NEGN place -E

\ref JCBP-20070118.0526 \recid 104322163726051007 \start 0:18:47 \sp NRMNJCB \ph tapi mbɔk sapa ŋərti xx. \tx tapi mbòg sapa ngerti xx. \mb tapi mbòg sapa ngerti xx \ge but EMPH who know xx

\ref JCBP-20070118.0527 \recid 752273163819051007 \start 0:18:48 \sp EXPSSO \ph wɔŋ masa pacare ɔra dijujugna \tx wòng masa pacaré òra dijujugna. \mb wòng masa pacar -é òra di- jujug -na \ge WONG EXCL.of.disbelief boy.or.girl.friend -E NEG DI- take -NA

\ref JCBP-20070118.0528 \recid 873709164516051007 \start 0:18:50 \sp NRMNJCB \ph lha ya wɔŋ jujugna kɔ ŋgane ŋgal dina bae \tx lha ya wòng jujugna kò nggané nggal dina baé. \mb lha ya wòng jujug -na kò ngga -né nggal dina baé \ge EXCL yes as.because take -NA KO NEG -E every day PRON

\ref JCBP-20070118.0529 \recid 644276164826051007 \start 0:18:53 \sp EXPSSO \ph denɛŋ ɲɔŋ \tx dénèng nyòng. \mb dénèng nyòng \ge why 1sg

\ref JCBP-20070118.0530 \recid 157391164931051007 \start 0:18:56 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ ya kɔn njujugna ŋgal dina \tx nyòng ya kòn njujugna nggal dina... \mb nyòng ya kòn n- jujug -na nggal dina \ge 1sg yes order.to.do.s.t. N- take -NA every day

\ref JCBP-20070118.0531 \recid 785166165154051007 \start 0:18:57 \sp EXPSSO \ph mbatiri bali ŋgal dina bali mariŋ ŋumaɛh \tx mbatiri bali nggal dina bali maring ngumaèh. \mb m- batir -i bali nggal dina bali maring ng- uma -èh \ge N- friend -I return every day return go.to N- house -E

\ref JCBP-20070118.0532 \recid 200922165434051007 \start 0:19:00 \sp NRMNJCB \ph kan ko \tx kan kó. \mb kan kó \ge KAN 2sg.INT

\ref JCBP-20070118.0533 \recid 703922170048051007 \start 0:19:01 \sp NRMNJCB \ph ʔanu goblɔk \tx anu góblòg. \mb anu góblòg \ge whatchamacallit stupid

\ref JCBP-20070118.0534 \recid 937858170130051007 \start 0:19:03 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0535 \recid 611430170308051007 \start 0:19:03 \sp NRMNJCB \ph ya ko \tx ya kó. \mb ya kó \ge yes 2sg.INT

\ref JCBP-20070118.0536 \recid 715047170344051007 \start 0:19:04 \sp EXPSSO \ph aŋgər ɲɔŋ kan lain \tx angger nyòng kan lain. \mb angger nyòng kan lain \ge TOP 1sg KAN other

\ref JCBP-20070118.0537 \recid 718911170703051007 \start 0:19:07 \sp NRMNJCB \ph lah mariŋ kɔsane ɲɔŋ be \tx lah maring kòsané nyòng bé... \mb lah maring kòs -ané nyòng bé \ge LAH go.to boarding.house -E 1sg just

\ref JCBP-20070118.0538 \recid 851310170849051007 \start 0:19:10 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ kɔs-kɔsan ŋgane kaya lintas kabupatɛn \tx wòng kòs-kòsan nggané kaya lintas kabupatèn. \mb wòng kòs ~ kòs -an ngga -né kaya lintas kabupatèn \ge WONG boarding.house ~ boarding.house -AN NEG -E like cross regency \nt very far.

\ref JCBP-20070118.0539 \recid 397869171555051007 \start 0:19:12 \sp NRMNJCB \ph sukaŋ ŋkene mariŋ purbaliŋga purbaliŋga mariŋ \tx sukang ngkéné maring Purbalingga Purbalingga maring... \mb sukang ng- kéné maring Purbalingga Purbalingga maring \ge from N- here go.to Purbalingga Purbalingga go.to

\ref JCBP-20070118.0540 \recid 592690171746051007 \start 0:19:14 \sp NRMNJCB \ph banjar \tx Banjar. \mb Banjar \ge Banjar \nt Banjarnegara.

\ref JCBP-20070118.0541 \recid 762234171959051007 \start 0:19:16 \sp NRMNJCB \ph ya adɔh baŋət \tx ya adòh banged. \mb ya adòh banged \ge yes far very

\ref JCBP-20070118.0542 \recid 880341172057051007 \start 0:19:17 \sp NRMNJCB \ph xx xx lintas kabupatɛn \tx xx xx lintas kabupatèn adòh. \mb xx xx lintas kabupatèn adòh \ge xx xx cross regency far

\ref JCBP-20070118.0543 \recid 516376172251051007 \start 0:19:18 \sp NRMNJCB \ph adɔh mariŋ plosɔʔ \tx adòh maring plósòk. \mb adòh maring plósòk \ge far go.to outlying.place

\ref JCBP-20070118.0544 \recid 649586174154051007 \start 0:19:21 \sp EXPSSO \ph masa \tx masa? \mb masa \ge EXCL.of.disbelief

\ref JCBP-20070118.0545 \recid 318554174325051007 \start 0:19:22 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.0546 \recid 446201174404051007 \start 0:19:22 \sp EXPSSO \ph lho kampuse si nəŋ ndi \tx lhó kampusé si neng ndi? \mb lhó kampus -é si neng ndi \ge EMPH campus -E PERS LOC where

\ref JCBP-20070118.0547 \recid 218483174528051007 \start 0:19:24 \sp NRMNJCB \ph nəŋ mburi \tx neng mburi. \mb neng mburi \ge LOC back

\ref JCBP-20070118.0548 \recid 649373174607051007 \start 0:19:25 \sp NRMNJCB \ph ya karo ŋgɔne ɲɔŋ ya \tx ya karó nggòné nyòng ya... \mb ya karó nggòn -é nyòng ya \ge yes and.with place -E 1sg yes

\ref JCBP-20070118.0549 \recid 331075174733051007 \start 0:19:26 \sp NRMNJCB \ph esih mənɖiŋ ŋgɔnku lah \tx ésih mendhing nggònku lah. \mb ésih mendhing nggòn -ku lah \ge still better place -1sg LAH

\ref JCBP-20070118.0550 \recid 294490175106051007 \start 0:19:27 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ ŋgɔne kae mplosɔʔ baŋət \tx wòng nggòné kaé mplósòk banged. \mb wòng nggòn -é kaé m- plósòk banged \ge WONG place -E 3sg N- outlying.place very

\ref JCBP-20070118.0551 \recid 106276175329051007 \start 0:19:28 \sp EXPSSO \ph naŋ mburi ŋəndi ŋgɔn ndi səbəlah ndi \tx nang mburi ngendi nggòn ndi sebelah ndi? \mb nang mburi ngendi nggòn ndi se- belah ndi \ge LOC back where place where SE- side where

\ref JCBP-20070118.0552 \recid 296627175648051007 \start 0:19:31 \sp NRMNJCB \ph ŋgene kampuse \tx nggéné kampusé... \mb nggén -é kampus -é \ge place -E campus -E

\ref JCBP-20070118.0553 \recid 920104180052051007 \start 0:19:32 \sp NRMNJCB \ph nono ŋərti ɔra kampuse nono \tx Nónó ngerti òra kampusé Nónó... \mb Nónó ngerti òra kampus -é Nónó \ge Nono know NEG campus -E Nono

\ref JCBP-20070118.0554 \recid 116304180358051007 \start 0:19:33 \sp NRMNJCB \ph kampus mburi kae \tx kampus mburi kaé... \mb kampus mburi kaé \ge campus back that

\ref JCBP-20070118.0555 \recid 530439180448051007 \start 0:19:34 \sp NRMNJCB \ph basa iŋgris pərtanian \tx basa inggris pertanian. \mb basa inggris per- tani -an \ge language england PER.AN- farm -CIRC

\ref JCBP-20070118.0556 \recid 311682180722051007 \start 0:19:38 \sp EXPSSO \ph ya perək sukaŋ ŋgɔne ko lah \tx ya péreg sukang nggòné kó lah. \mb ya péreg sukang nggòn -é kó lah \ge yes near from place -E 2sg.INT LAH

\ref JCBP-20070118.0557 \recid 156060180912051007 \start 0:19:39 \sp NRMNJCB \ph ya perək si cuman kan \tx ya péreg si cuman kan... \mb ya péreg si cuman kan \ge yes near PERS only KAN

\ref JCBP-20070118.0558 \recid 915237181050051007 \start 0:19:41 \sp NRMNJCB \ph təmpate kuwe ɔra stratəgis \tx tempaté kuwé òra strategis. \mb tempat -é kuwé òra strategis \ge place -E that NEG strategic

\ref JCBP-20070118.0559 \recid 205903181424051007 \start 0:19:42 \sp NRMNJCB \ph kotɔr \tx kótòr. \mb kótòr \ge dirty

\ref JCBP-20070118.0560 \recid 717096181703051007 \start 0:19:46 \sp EXPSSO \ph ya golɛtna ko \tx ya gólètna kó. \mb ya gólèt -na kó \ge yes search -NA 2sg.INT

\ref JCBP-20070118.0561 \recid 952330181806051007 \start 0:19:48 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ mbiyɛn wis pərnah si \tx wòng mbiyèn wis pernah si... \mb wòng mbiyèn wis pernah si \ge WONG past PFCT ever PERS

\ref JCBP-20070118.0562 \recid 830211181946051007 \start 0:19:49 \sp NRMNJCB \ph tək golɛtna apa \tx teg gólètna apa? \mb teg gólèt -na apa \ge 1sg search -NA what

\ref JCBP-20070118.0563 \recid 374515182105051007 \start 0:19:50 \sp NRMNJCB \ph ya mbuh ŋko tərsərah bapaʔ \tx ya mbuh ngkó terserah bapak. \mb ya mbuh ngkó ter- serah bapak \ge yes don't.know later TER- hand.over father

\ref JCBP-20070118.0564 \recid 488525182231051007 \start 0:19:54 \sp NRMNJCB \ph ya ŋgolɛtna ya bukan masalah kɔs-kɔsan \tx ya nggólètna ya bukan masalah kòs-kòsan. \mb ya ng- gólèt -na ya bukan masalah kòs ~ kòs -an \ge yes N- search -NA yes NEG problem boarding.house ~ boarding.house -AN

\ref JCBP-20070118.0565 \recid 345311081300091007 \start 0:19:59 \sp NRMNJCB \ph tapi ya siŋ bərsih \tx tapi ya sing bersih. \mb tapi ya sing bersih \ge but yes REL clean

\ref JCBP-20070118.0566 \recid 159892082018091007 \start 0:20:01 \sp NRMNJCB \ph isine təmbəlɛk ʈɔk \tx isiné tembelèg thòg. \mb isi -né tembelèg thòg \ge content -E chicken.droppings only

\ref JCBP-20070118.0567 \recid 519900082236091007 \start 0:20:03 \sp EXPSSO \ph masa \tx masa? \mb masa \ge EXCL.of.disbelief

\ref JCBP-20070118.0568 \recid 467329082325091007 \start 0:20:04 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.0569 \recid 716118082448091007 \start 0:20:06 \sp EXPSSO \ph lɔmbo rika lah \tx lòmbó rika lah. \mb lòmbó rika lah \ge lia 2sg.FORM LAH

\ref JCBP-20070118.0570 \recid 722423083417091007 \start 0:20:07 \sp NRMNJCB \ph ɔra pərcaya \tx òra percaya. \mb òra percaya \ge NEG believe

\ref JCBP-20070118.0571 \recid 480563083520091007 \start 0:20:23 \sp EXPSSO \ph denɛŋ kiyene boɖɔl nur \tx dénèng kiyéné bódhòl Nur? \mb dénèng kiyé -né bódhòl Nur \ge why this -E out.of.order Nur \nt talk about headset.

\ref JCBP-20070118.0572 \recid 839344084636091007 \start 0:20:26 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0573 \recid 870332084710091007 \start 0:20:27 \sp EXPSSO \ph kiyene boɖɔl jan \tx kiyéné bódhòl jan. \mb kiyé -né bódhòl jan \ge this -E out.of.order real

\ref JCBP-20070118.0574 \recid 594537084933091007 \start 0:20:29 \sp NRMNJCB \ph ɔra moni \tx òra móni? \mb òra m- óni \ge NEG N- sound

\ref JCBP-20070118.0575 \recid 304167085030091007 \start 0:20:31 \sp EXPSSO \ph ɔra dadi \tx òra dadi. \mb òra dadi \ge NEG become

\ref JCBP-20070118.0576 \recid 742590085349091007 \start 0:20:34 \sp EXPSSO \ph ko duwe ɔra \tx kó duwé òra? \mb kó duwé òra \ge 2sg.INT have NEG

\ref JCBP-20070118.0577 \recid 127098090813091007 \start 0:20:35 \sp NRMNJCB \ph apane \tx apané? \mb apan -é \ge want -E

\ref JCBP-20070118.0578 \recid 138603091715091007 \start 0:20:36 \sp EXPSSO \ph kiye \tx kiyé. \mb kiyé \ge this

\ref JCBP-20070118.0579 \recid 917526092223091007 \start 0:20:36 \sp NRMNJCB \ph hed pɔn \tx héd pòn? \mb héd pòn \ge head phone

\ref JCBP-20070118.0580 \recid 881769092506091007 \start 0:20:40 \sp NRMNJCB \ph tuku li ŋapa \tx tuku li ngapa. \mb tuku li ng- apa \ge buy EXCL N- what \nt imperative

\ref JCBP-20070118.0581 \recid 207639092624091007 \start 0:20:41 \sp EXPSSO \ph wiŋi arəp ŋgawa ɔra sida \tx wingi arep nggawa òra sida... \mb wingi arep ng- gawa òra sida \ge yesterday want N- bring NEG become

\ref JCBP-20070118.0582 \recid 194257093115091007 \start 0:20:43 \sp EXPSSO \ph jarku masih dadi malah \tx jarku masih dadi malah... \mb jar -ku masih dadi malah \ge told -1sg still become even

\ref JCBP-20070118.0583 \recid 295181093222091007 \start 0:20:46 \sp EXPSSO \ph boɖɔl sisan \tx bódhòl sisan. \mb bódhòl sisan \ge out.of.order altogether

\ref JCBP-20070118.0584 \recid 923144093336091007 \start 0:20:48 \sp NRMNJCB \ph boɔl sisan apa si mas \tx bódhòl sisan apa si mas. \mb bódhòl sisan apa si mas \ge out.of.order altogether what PERS older.brother

\ref JCBP-20070118.0585 \recid 805628093454091007 \start 0:21:05 \sp EXPSSO \ph bocah cilik xx paɖa pəŋantɛnan ya \tx bócah cilig xx padha pengantènan ya? \mb bócah cilig xx padha pe- nganti -an -èn ya \ge child little xx PL PE.AN- until -CIRC -AN yes \nt surprised

\ref JCBP-20070118.0586 \recid 309927094044091007 \start 0:21:07 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ peŋin \tx wòng péngin. \mb wòng péngin \ge as.because want \nt want to married.

\ref JCBP-20070118.0587 \recid 360586094158091007 \start 0:21:09 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0588 \recid 380621094222091007 \start 0:21:10 \sp NRMNJCB \ph itu kan mənjauhkan dari \tx itu kan menjauhkan dari... \mb itu kan men- jauh -kan dari \ge that KAN MEN- far -KAN from

\ref JCBP-20070118.0589 \recid 508865094407091007 \start 0:21:12 \sp EXPSSO \ph maʔsiat \tx maksiat. \mb maksiat \ge in.violation.of.God's.law

\ref JCBP-20070118.0590 \recid 413682094537091007 \start 0:21:13 \sp NRMNJCB \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0591 \recid 875124094806091007 \start 0:21:14 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ pəŋantɛnan apa nur ya \tx nyòng pengantènan apa Nur ya? \mb nyòng pe- nganti -an -èn apa Nur ya \ge 2sg.INT PE.AN- until -CIRC -AN what Nur yes

\ref JCBP-20070118.0592 \recid 132129095019091007 \start 0:21:16 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0593 \recid 108640095050091007 \start 0:21:17 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ pəŋantɛnan apa ya \tx nyòng pengantènan apa ya? \mb nyòng pe- nganti -an -èn apa ya \ge 1sg PE.AN- until -CIRC -AN what yes

\ref JCBP-20070118.0594 \recid 428349095504091007 \start 0:21:19 \sp NRMNJCB \ph kan \tx kan... \mb kan \ge KAN

\ref JCBP-20070118.0595 \recid 769206095533091007 \start 0:21:20 \sp EXPSSO \ph wis bərbuat dɔsa maʔsiate akɛh jən \tx wis berbuat dòsa maksiaté akèh jen. \mb wis ber- buat dòsa maksiat -é akèh jen \ge PFCT BER- make sin in.violation.of.God's.law. -E a.lot really

\ref JCBP-20070118.0596 \recid 164015095831091007 \start 0:21:22 \sp NRMNJCB \ph jika səanɖaiɲa \tx jika seandhainya... \mb ji -ka se- andha -i -nya \ge one -KA SE- ladder -I -NYA

\ref JCBP-20070118.0597 \recid 505368100009091007 \start 0:21:23 \sp NRMNJCB \ph alah aja ŋaŋgo basa indonesia ya \tx alah aja nganggó basa Indónésia ya? \mb alah aja ng- anggó basa Indónésia ya \ge OATH don't N- use language Indonesia yes

\ref JCBP-20070118.0598 \recid 141956100155091007 \start 0:21:25 \sp NRMNJCB \ph dadi \tx dadi... \mb dadi \ge become

\ref JCBP-20070118.0599 \recid 571414100247091007 \start 0:21:26 \sp NRMNJCB \ph nəŋ qurʔan kuwe wis də \tx neng qur’an kuwé wis de... \mb neng qur'an kuwé wis de \ge LOC Qur'an that PFCT DE

\ref JCBP-20070118.0600 \recid 472053101001091007 \start 0:21:27 \sp NRMNJCB \ph omɔŋna \tx ómòngna. \mb ómòng -na \ge talk -NA

\ref JCBP-20070118.0601 \recid 913062101056091007 \start 0:21:29 \sp NRMNJCB \ph kuwe wis dətulisna \tx kuwé wis de tulisna. \mb kuwé wis de tulis -na \ge that PFCT DE write -NA

\ref JCBP-20070118.0602 \recid 557194101318091007 \start 0:21:31 \sp NRMNJCB \ph yɛn barang sapa \tx yèn barang sapa... \mb yèn barang sapa \ge TOP thing who

\ref JCBP-20070118.0603 \recid 873122101512091007 \start 0:21:34 \sp NRMNJCB \ph alah baraŋ siapa \tx alah barang siapa. \mb alah barang siapa \ge OATH thing who \nt laughing.

\ref JCBP-20070118.0604 \recid 684896101654091007 \start 0:21:37 \sp NRMNJCB \ph siŋ wis ɖewasa \tx sing wis dhéwasa... \mb sing wis dhéwasa \ge REL PFCT adult

\ref JCBP-20070118.0605 \recid 660941101751091007 \start 0:21:39 \sp NRMNJCB \ph siŋ wis ŋərti baraŋ kaya kuwe \tx sing wis ngerti barang kaya kuwé... \mb sing wis ngerti barang kaya kuwé \ge REL PFCT know thing like that

\ref JCBP-20070118.0606 \recid 350935101901091007 \start 0:21:44 \sp NRMNJCB \ph ləwih baiʔ kuwe kawin muɖa \tx lewih baik kuwé kawin mudha. \mb lewih baik kuwé kawin mudha \ge more good that married young

\ref JCBP-20070118.0607 \recid 184399102056091007 \start 0:21:47 \sp NRMNJCB \ph untuʔ mənjauhkan \tx untuk menjauhkan. \mb untuk men- jauh -kan \ge for MEN- far -KAN

\ref JCBP-20070118.0608 \recid 211298102533091007 \start 0:21:51 \sp NRMNJCB \ph ŋadɔhna \tx ngadòhna. \mb ng- adòh -na \ge N- far -NA

\ref JCBP-20070118.0609 \recid 493662102631091007 \start 0:21:52 \sp NRMNJCB \ph ŋadɔhna sukaŋ \tx ngadòhna sukang... \mb ng- adòh -na sukang \ge N- far -NA from

\ref JCBP-20070118.0610 \recid 488120102744091007 \start 0:21:55 \sp NRMNJCB \ph fitnah \tx fitnah. \mb fitnah \ge slander

\ref JCBP-20070118.0611 \recid 948093103021091007 \start 0:21:58 \sp EXPSSO \ph xx pəŋantɛnan uruŋ siap kəprimɛn \tx xx pengantènan urung siap keprimèn? \mb xx pe- nganti -an -èn urung siap keprimèn \ge xx PE.AN- until -CIRC -AN not.yet ready how

\ref JCBP-20070118.0612 \recid 725649103619091007 \start 0:22:01 \sp NRMNJCB \ph la \tx la... \mb la \ge EXCL

\ref JCBP-20070118.0613 \recid 703010103658091007 \start 0:22:03 \sp NRMNJCB \ph uruŋ siap ya aja wani-wani merəki bocah wadɔn \tx urung siap ya aja wani-wani méregi bócah wadòn. \mb urung siap ya aja wani ~ wani m- péreg -i bócah wadòn \ge not.yet ready yes don't brave ~ brave N- near -I child female

\ref JCBP-20070118.0614 \recid 910021104233091007 \start 0:22:07 \sp NRMNJCB \ph omɔŋane biyuŋe ɲɔŋ baŋət \tx ómòngané biyungé nyòng banged. \mb ómòng -ané biyung -é nyòng banged \ge talk -E mother -E 1sg very

\ref JCBP-20070118.0615 \recid 742265104553091007 \start 0:22:09 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya? \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0616 \recid 967760110246091007 \start 0:22:10 \sp NRMNJCB \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0617 \recid 973180110333091007 \start 0:22:11 \sp NRMNJCB \ph ko kuwe aja wani-wani merəgi bocah wadɔn \tx kó kuwé aja wani-wani méregi bócah wadòn. \mb kó kuwé aja wani ~ wani m- péreg -i bócah wadòn \ge 2sg.INT that don't brave ~ brave N- near -I child female

\ref JCBP-20070118.0618 \recid 262474110526091007 \start 0:22:14 \sp NRMNJCB \ph xx kərja \tx xx kerja. \mb xx kerja \ge xx do

\ref JCBP-20070118.0619 \recid 209290110629091007 \start 0:22:20 \sp EXPSSO \ph səuruŋe kərja kaya kuwe \tx seurungé kerja kaya kuwé? \mb se- urung -é kerja kaya kuwé \ge SE- not.yet -E do like that

\ref JCBP-20070118.0620 \recid 951641110827091007 \start 0:22:27 \sp EXPSSO \ph kɔn macul bae kan maŋan \tx kòn macul baé kan mangan. \mb kòn macul baé kan m- pangan \ge order.to.do.s.t. hoe just KAN N- food

\ref JCBP-20070118.0621 \recid 946807111014091007 \start 0:22:35 \sp NRMNJCB \ph aku ŋesuʔ \tx aku ngésuk... \mb aku ng- ésuk \ge 1sg N- morning

\ref JCBP-20070118.0622 \recid 707941111139091007 \start 0:22:36 \sp NRMNJCB \ph kiye mbeke rəncana ya \tx kiyé mbéké rencana ya. \mb kiyé mbéké rencana ya \ge this just.now plan yes

\ref JCBP-20070118.0623 \recid 991499111319091007 \start 0:22:38 \sp NRMNJCB \ph kɔn səkolah maniŋ \tx kòn sekólah maning. \mb kòn sekólah maning \ge order.to.do.s.t. school again

\ref JCBP-20070118.0624 \recid 346451111455091007 \start 0:22:39 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ ɔra nəŋ səmaraŋ nəŋ njakarta \tx nèk òra neng Semarang neng nJakarta. \mb nèk òra neng Semarang neng n- Jakarta \ge if NEG LOC Semarang LOC N- Jakarta

\ref JCBP-20070118.0625 \recid 417921111730091007 \start 0:22:42 \sp NRMNJCB \ph cara ko milih nəŋ səmaraŋ apa nəŋ njakarta \tx cara kó milih neng Semarang apa nJakarta? \mb cara kó m- pilih neng Semarang apa n- Jakarta \ge manner 2sg.INT N- choose LOC Semarang what N- Jakarta

\ref JCBP-20070118.0626 \recid 116969112011091007 \start 0:22:45 \sp EXPSSO \ph njakarta bae nur \tx njakarta baé Nur. \mb n- jakarta baé Nur \ge N- Jakarta just Nur

\ref JCBP-20070118.0627 \recid 910195113045091007 \start 0:22:46 \sp EXPSSO \ph bənəran \tx beneran. \mb bener -an \ge true -AN

\ref JCBP-20070118.0628 \recid 964216113244091007 \start 0:22:49 \sp NRMNJCB \ph tapi jakarta kuwe \tx tapi Jakarta kuwé... \mb tapi Jakarta kuwé \ge but Jakarta that

\ref JCBP-20070118.0629 \recid 806350114450091007 \start 0:22:51 \sp NRMNJCB \ph lɔkasine siŋ uruŋ ŋərti \tx lòkasiné sing urung ngerti. \mb lòkasi -né sing urung ngerti \ge location -E REL not.yet know

\ref JCBP-20070118.0630 \recid 753406114731091007 \start 0:22:53 \sp EXPSSO \ph ah \tx ah? \mb ah \ge EXCL

\ref JCBP-20070118.0631 \recid 113277114757091007 \start 0:22:54 \sp NRMNJCB \ph lɔkasi \tx lòkasi... \mb lòkasi \ge location

\ref JCBP-20070118.0632 \recid 959076114857091007 \start 0:22:54 \sp NRMNJCB \ph kaya aku si kəpɛŋine nəŋ səmaraŋ ya \tx kaya aku si kepénginé neng Semarang ya... \mb kaya aku si ke- péngin -é neng Semarang ya \ge like 1sg PERS KE- want -E LOC Semarang yes \nt School in semarang.

\ref JCBP-20070118.0633 \recid 806979115210091007 \start 0:22:56 \sp NRMNJCB \ph ʔaku urip nəŋ səmaraŋ ya uruŋ tau \tx aku urip neng Semarang ya urung tau. \mb aku urip neng Semarang ya urung tau \ge 1sg alive LOC Semarang yes not.yet ever

\ref JCBP-20070118.0634 \recid 513137115418091007 \start 0:22:58 \sp NRMNJCB \ph nəŋ njakarta wis pərnah \tx neng njakarta wis pernah. \mb neng n- jakarta wis pernah \ge LOC N- Jakarta PFCT ever

\ref JCBP-20070118.0635 \recid 213391115545091007 \start 0:23:00 \sp NRMNJCB \ph nəŋ bogɔr ya wis pərnah \tx neng Bógòr ya wis pernah. \mb neng Bógòr ya wis pernah \ge LOC Bogor yes PFCT ever

\ref JCBP-20070118.0636 \recid 566729115709091007 \start 0:23:03 \sp NRMNJCB \ph nəŋ səmaraŋ uruŋ pərnah \tx neng Semarang urung pernah. \mb neng Semarang urung pernah \ge LOC Semarang not.yet ever

\ref JCBP-20070118.0637 \recid 935071115941091007 \start 0:23:06 \sp EXPSSO \ph boɖɔl nur \tx bódhòl Nur. \mb bódhòl Nur \ge out.of.order Nur \nt talk about recorder.

\ref JCBP-20070118.0638 \recid 568046120200091007 \start 0:23:06 \sp NRMNJCB \ph deke sapa si \tx déké sapa si? \mb déké sapa si \ge have who PERS

\ref JCBP-20070118.0639 \recid 561231121616091007 \start 0:23:11 \sp EXPSSO \ph maʔsude niŋ \tx maksudé ning... \mb maksud -é ning \ge intention -E LOC

\ref JCBP-20070118.0640 \recid 329270121732091007 \start 0:23:15 \sp EXPSSO \ph nɛʔ nəŋ njakarta kuwe anune \tx nèk neng njakarta kuwé anuné... \mb nèk neng n- jakarta kuwé anu -né \ge if LOC N- Jakarta that whatchamacallit -E

\ref JCBP-20070118.0641 \recid 557966121844091007 \start 0:23:17 \sp EXPSSO \ph gampaŋ \tx gampang. \mb gampang \ge easy

\ref JCBP-20070118.0642 \recid 347410122118091007 \start 0:23:19 \sp EXPSSO \ph ŋgo ŋapa-ŋapa gampaŋ lo \tx nggó ngapa-ngapa gampang ló. \mb nggó ng- apa ~ ng- apa gampang ló \ge for N- what ~ N- what easy EXCL \nt search of work.

\ref JCBP-20070118.0643 \recid 331487122328091007 \start 0:23:22 \sp NRMNJCB \ph ŋgo ŋapa kəpriwe \tx nggó ngapa kepriwé? \mb nggó ng- apa kepriwé \ge for N- what how

\ref JCBP-20070118.0644 \recid 922373123821091007 \start 0:23:23 \sp EXPSSO \ph ŋgolɛt kərjaan gampaŋ \tx nggólèt kerjaan gampang. \mb ng- gólèt kerja -an gampang \ge N- search do -AN easy

\ref JCBP-20070118.0645 \recid 453803123929091007 \start 0:23:25 \sp NRMNJCB \ph aku kuwe səkolah nəŋ kono kuwe \tx aku kuwé sekólah neng kónó kuwé... \mb aku kuwé sekólah neng kónó kuwé \ge 1sg that school LOC there that

\ref JCBP-20070118.0646 \recid 189942124151091007 \start 0:23:27 \sp NRMNJCB \ph ŋgo profɛsi \tx nggó prófèsi. \mb nggó prófèsi \ge for profession

\ref JCBP-20070118.0647 \recid 661988124444091007 \start 0:23:28 \sp NRMNJCB \ph pəndidikan profɛsi \tx pendidikan prófèsi. \mb pen- didik -an prófèsi \ge PEN.AN- educate -CIRC profession

\ref JCBP-20070118.0648 \recid 849496124505091007 \start 0:23:29 \sp NRMNJCB \ph dadi sukaŋ ŋkono laŋsuŋ kərja \tx dadi sukang ngkónó langsung kerja. \mb dadi sukang ng- kónó langsung kerja \ge become from N- there direct do

\ref JCBP-20070118.0649 \recid 498571125033091007 \start 0:23:32 \sp EXPSSO \ph nəŋ səmaraŋ \tx neng Semarang? \mb neng Semarang \ge LOC Semarang

\ref JCBP-20070118.0650 \recid 197753125139091007 \start 0:23:33 \sp NRMNJCB \ph səmaraŋ karo jakarta \tx Semarang karó Jakarta. \mb Semarang karó Jakarta \ge Semarang and.with Jakarta

\ref JCBP-20070118.0651 \recid 542043125257091007 \start 0:23:35 \sp NRMNJCB \ph kantɔre ɛh kantɔre \tx kantòré èh kantòré... \mb kantòr -é èh kantòr -é \ge office -E EXCL office -E

\ref JCBP-20070118.0652 \recid 931301125630091007 \start 0:23:36 \sp NRMNJCB \ph səkolahane nəŋ kono \tx sekólahané neng kónó. \mb sekólah -ané neng kónó \ge school -E LOC there

\ref JCBP-20070118.0653 \recid 207596130122091007 \start 0:23:39 \sp EXPSSO \ph mulane njakarta baɛn \tx mulané njakarta baèn. \mb mula -né n- jakarta baèn \ge therefore -E N- Jakarta just

\ref JCBP-20070118.0654 \recid 374036130458091007 \start 0:23:42 \sp NRMNJCB \ph tapi kaya ɲɔŋ si kəpɛŋine nəŋ səmaraŋ kɔ \tx tapi kaya nyòng si kepénginé neng Semarang kò. \mb tapi kaya nyòng si ke- péngin -é neng Semarang kò \ge but like 1sg PERS KE- want -E LOC Semarang KO

\ref JCBP-20070118.0655 \recid 530227131640091007 \start 0:23:44 \sp NRMNJCB \ph uruŋ pərnah niŋ səmaraŋ trus perək limaŋ jam paliŋ ɔra \tx urung pernah ning Semarang trus péreg limang jam paling òra. \mb urung pernah ning Semarang trus péreg lima -ng jam paling òra \ge not.yet ever LOC Semarang continue near five -LIG clock most NEG

\ref JCBP-20070118.0656 \recid 387500140836241007 \start 0:23:50 \sp NRMNJCB \ph aŋgər nəŋ njakarta kan \tx angger neng njakarta kan... \mb angger neng n- jakarta kan \ge TOP LOC N- Jakarta KAN

\ref JCBP-20070118.0657 \recid 919545144503241007 \start 0:23:52 \sp NRMNJCB \ph ya wis pərnah \tx ya wis pernah. \mb ya wis pernah \ge yes PFCT ever

\ref JCBP-20070118.0658 \recid 622479144602241007 \start 0:23:53 \sp EXPSSO \ph wɔŋ niŋ jawa baɛn \tx wòng ning jawa baèn. \mb wòng ning jawa baèn \ge person LOC java only

\ref JCBP-20070118.0659 \recid 125087144937241007 \start 0:23:55 \sp NRMNJCB \ph lah aku kuwe səkolah nəŋ ŋkono kuwe \tx lah aku kuwé sekólah neng ngkónó kuwé... \mb lah aku kuwé sekólah neng ng- kónó kuwé \ge LAH 1sg that school LOC N- there that

\ref JCBP-20070118.0660 \recid 537845145410241007 \start 0:23:57 \sp NRMNJCB \ph ditugasine kuwe \tx ditugasiné kuwé... \mb di- tugas -i -né kuwé \ge DI- duty -I -E that

\ref JCBP-20070118.0661 \recid 571960145723241007 \start 0:23:58 \sp NRMNJCB \ph səluruh indonesia \tx seluruh Indónésia.... \mb seluruh Indónésia \ge all Indonesia

\ref JCBP-20070118.0662 \recid 648113145911241007 \start 0:23:59 \sp NRMNJCB \ph bukan haɲa dijawa \tx bukan hanya diJawa. \mb bukan hanya di- Jawa \ge NEG only DI- Java

\ref JCBP-20070118.0663 \recid 758383150008241007 \start 0:24:04 \sp EXPSSO \ph tapi kan bəlum \tx tapi kan belum... \mb tapi kan belum \ge but KAN not.yet

\ref JCBP-20070118.0664 \recid 966304150134241007 \start 0:24:05 \sp EXPSSO \ph bəlum məsti \tx belum mesti... \mb belum mesti \ge not.yet must

\ref JCBP-20070118.0665 \recid 792491150440241007 \start 0:24:08 \sp EXPSSO \ph kərja \tx kerja. \mb kerja \ge do

\ref JCBP-20070118.0666 \recid 923298150523241007 \start 0:24:09 \sp NRMNJCB \ph əŋga \tx engga... \mb engga \ge NEG

\ref JCBP-20070118.0667 \recid 700476150602241007 \start 0:24:10 \sp NRMNJCB \ph laŋsuŋ positip kərja \tx langsung pósitip kerja. \mb langsung pósitip kerja \ge direct positive do \nt get job after graduate.

\ref JCBP-20070118.0668 \recid 613508151040241007 \start 0:24:13 \sp NRMNJCB \ph kəbaɲakan ŋkono kan \tx kebanyakan ngkónó kan... \mb ke- banyak -an ng- kónó kan \ge KE.AN- a.lot -CIRC N- there KAN \nt all of student.

\ref JCBP-20070118.0669 \recid 540810151713241007 \start 0:24:15 \sp NRMNJCB \ph bocah siŋ səkolah niŋ ŋkono kan sma laŋsuŋ \tx bócah sing sekólah ning ngkónó kan SMA langsung... \mb bócah sing sekólah ning ng- kónó kan SMA langsung \ge child REL school LOC N- there KAN senior.high.school direct

\ref JCBP-20070118.0670 \recid 903295152144241007 \start 0:24:17 \sp NRMNJCB \ph pəndidikan prɔfɛsi nəŋ ŋkono \tx pendidikan pròfèsi neng ngkónó. \mb pen- didik -an pròfèsi neng ng- kónó \ge PEN.AN- educate -CIRC profession LOC N- there

\ref JCBP-20070118.0671 \recid 198687152556241007 \start 0:24:18 \sp NRMNJCB \ph aŋgər ɲɔŋ kan \tx angger nyòng kan... \mb angger nyòng kan \ge TOP 1sg KAN

\ref JCBP-20070118.0672 \recid 947931152657241007 \start 0:24:19 \sp NRMNJCB \ph lumayan lah amd \tx lumayan lah AMD. \mb lumayan lah AMD \ge not.bad LAH AMD

\ref JCBP-20070118.0673 \recid 707015153007241007 \start 0:24:20 \sp NRMNJCB \ph amd nəŋ kono kan \tx AMD neng kónó kan... \mb AMD neng kónó kan \ge AMD LOC there KAN

\ref JCBP-20070118.0674 \recid 718849153114241007 \start 0:24:21 \sp NRMNJCB \ph ya jabatan struktur \tx ya jabatan struktur. \mb ya jabat -an struktur \ge yes hold -AN structure \nt Staf administrasi.

\ref JCBP-20070118.0675 \recid 722658153847241007 \start 0:24:21 \sp EXPSSO \ph amd si apa \tx AMD si apa? \mb AMD si apa \ge AMD PERS what

\ref JCBP-20070118.0676 \recid 833914154000241007 \start 0:24:22 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0677 \recid 511652154050241007 \start 0:24:23 \sp EXPSSO \ph amd \tx AMD? \mb AMD \ge AMD

\ref JCBP-20070118.0678 \recid 449065154124241007 \start 0:24:23 \sp NRMNJCB \ph ahli madya \tx ahli madya. \mb ahli madya \ge expert medium \nt AMD singkatan dari Ahli Madya.

\ref JCBP-20070118.0679 \recid 644706154247241007 \start 0:24:25 \sp EXPSSO \ph ahli madya \tx ahli madya? \mb ahli madya \ge expert medium

\ref JCBP-20070118.0680 \recid 190889154351241007 \start 0:24:26 \sp NRMNJCB \ph d tiga ah \tx D tiga ah! \mb D tiga ah \ge D three EXCL

\ref JCBP-20070118.0681 \recid 378090154506241007 \start 0:24:33 \sp NRMNJCB \ph suwe təmən bocah \tx suwé temen bócah! \mb suwé temen bócah \ge long.time very child \nt disappointed expression.

\ref JCBP-20070118.0682 \recid 277584154814241007 \start 0:24:36 \sp EXPSSO \ph ŋko ɖisit. \tx ngkó dhisid. \mb ngkó dhisid \ge later formerly

\ref JCBP-20070118.0683 \recid 366537155927241007 \start 0:24:36 \sp NRMNJCB \ph apane siŋ suwe təmən \tx apané sing suwé temen... \mb apan -é sing suwé temen \ge want -E REL long.time very

\ref JCBP-20070118.0684 \recid 505459160448241007 \start 0:24:37 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ kiye lagune suwe baŋat kɔ \tx wòng kiyé laguné suwé bangad kò. \mb wòng kiyé lagu -né suwé bangad kò \ge WONG this song -E long.time very KO

\ref JCBP-20070118.0685 \recid 760620160646241007 \start 0:24:38 \sp EXPSSO \ph kopine mbɔk \tx kópiné mbòg? \mb kópi -né mbòg \ge coffee -E EMPH

\ref JCBP-20070118.0686 \recid 755745161432241007 \start 0:24:39 \sp NRMNJCB \ph həhəhə \tx hehehe. \mb hehehe \ge laughing \nt agreement.

\ref JCBP-20070118.0687 \recid 728996161533241007 \start 0:24:40 \sp EXPSSO \ph məŋko \tx mengkó. \mb mengkó \ge in.the.future

\ref JCBP-20070118.0688 \recid 248587161639241007 \start 0:24:40 \sp EXPSSO \ph təluŋ puluh mənit nur \tx telung puluh menit Nur. \mb telu -ng puluh menit Nur \ge three -LIG ten minute Nur

\ref JCBP-20070118.0689 \recid 809394162547241007 \start 0:24:41 \sp XXX \ph lə təluŋ puluh mənit maniŋ \tx le telung puluh menit maning. \mb le telu -ng puluh menit maning \ge EMPH three -LIG ten minute again

\ref JCBP-20070118.0690 \recid 598954162849241007 \start 0:24:43 \sp EXPSSO \ph gari nəm mənit maniŋ \tx gari nem menit. \mb gari nem menit \ge left six minute

\ref JCBP-20070118.0691 \recid 733927174651241007 \start 0:24:47 \sp NRMNJCB \ph ya ɔra pas-pas kiye cuman kan \tx ya òra pas-pas kiyé cuman kan... \mb ya òra pas ~ pas kiyé cuman kan \ge yes NEG fit ~ fit this but KAN

\ref JCBP-20070118.0692 \recid 325494174955241007 \start 0:24:49 \sp NRMNJCB \ph lə \tx le. \mb le \ge EMPH \nt ekspresi untuk rasa jijik.

\ref JCBP-20070118.0693 \recid 982357175026241007 \start 0:24:51 \sp NRMNJCB \ph ɔra rila kiye \tx òra rila kiyé. \mb òra rila kiyé \ge NEG wholeheartedly.willing.or.in.agreement this \nt talk about snack

\ref JCBP-20070118.0694 \recid 600045175728241007 \start 0:24:58 \sp NRMNJCB \ph ari asu \tx Ari asu... \mb Ari asu \ge Ari dog \nt menunjukan rasa kesal.

\ref JCBP-20070118.0695 \recid 180173175832241007 \start 0:24:59 \sp NRMNJCB \ph ɲɔŋ aŋgər ndələŋna ari \tx nyòng angger ndelengna Ari... \mb nyòng angger n- deleng -na Ari \ge 1sg if N- see -NA Ari

\ref JCBP-20070118.0696 \recid 283872175937241007 \start 0:25:00 \sp NRMNJCB \ph ŋiri kɔ \tx ngiri kò. \mb ng- iri kò \ge N- jealous from

\ref JCBP-20070118.0697 \recid 743223180038241007 \start 0:25:02 \sp EXPSSO \ph ana apa si \tx ana apa si? \mb ana apa si \ge there.is what PERS

\ref JCBP-20070118.0698 \recid 875994180125241007 \start 0:25:03 \sp NRMNJCB \ph iri \tx iri. \mb iri \ge jealous

\ref JCBP-20070118.0699 \recid 361891180154241007 \start 0:25:04 \sp EXPSSO \ph ari nəŋ ndi siki \tx Ari neng ndi siki? \mb Ari neng ndi siki \ge Ari LOC where now \nt bertanya tentang tempat Ari kerja.

\ref JCBP-20070118.0700 \recid 712176180416241007 \start 0:25:06 \sp NRMNJCB \ph ɛsuʔ-ɛsuʔ aʈar-iʈir aʈar-iʈir ŋaŋgo klambi dinəs \tx èsuk-èsuk ya athar-ithir athar-ithir nganggó klambi dines... \mb èsuk ~ èsuk ya athar ~ ithir athar ~ ithir ng- anggó klambi dines \ge morning ~ morning yes MUT.turn ~ turn MUT.turn ~ turn N- use shirt work \nt athar-ithir; biasanya menggunakan kendaraan.

\ref JCBP-20070118.0701 \recid 156680180830241007 \start 0:25:08 \sp NRMNJCB \ph ŋgəlani bangət \tx nggelani banged. \mb ng- gela -ni banged \ge N- disappointed -I very

\ref JCBP-20070118.0702 \recid 532959181323241007 \start 0:25:09 \sp EXPSSO \ph caŋgih ya nur \tx canggih ya Nur? \mb canggih ya Nur \ge sophisticated yes Nur

\ref JCBP-20070118.0703 \recid 366004181638241007 \start 0:25:10 \sp NRMNJCB \ph dinəs pɛmkab \tx dines pèmkab. \mb dines pèmkab \ge work regency.gvt

\ref JCBP-20070118.0704 \recid 541739182228241007 \start 0:25:11 \sp NRMNJCB \ph pɛmkab purbalingga aɖuh jən \tx pèmkab purbalingga adhuh jen. \mb pèmkab purbalingga adhuh jen \ge regency.gvt purbalinga EXCL really \nt heran.

\ref JCBP-20070118.0705 \recid 319644182645241007 \start 0:25:13 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya? \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0706 \recid 776873182711241007 \start 0:25:14 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.0707 \recid 117004162102291007 \start 0:25:15 \sp EXPSSO \ph ŋaŋgo jilbab siki ya \tx nganggó jilbab siki ya? \mb ng- anggó jilbab siki ya \ge N- use veil.for.female.muslim now yes

\ref JCBP-20070118.0708 \recid 594761163241291007 \start 0:25:19 \sp EXPSSO \ph naŋ ndi nur \tx nang ndi Nur? \mb nang ndi Nur \ge LOC where Nur \nt talk about Ari office.

\ref JCBP-20070118.0709 \recid 471535163404291007 \start 0:25:21 \sp NRMNJCB \ph talagəniŋ e tlagayasa e \tx Talagening é Tlagayasa é... \mb Talagening é Tlagayasa é \ge Talagening EXCL Tlagayasa EXCL

\ref JCBP-20070118.0710 \recid 303516163631291007 \start 0:25:25 \sp NRMNJCB \ph lisdianto ŋəndi \tx Lisdiantó ngendi? \mb Lisdiantó ng- endi \ge Lisdianto N- which \nt kantor Ari didaerah tempat tinggal Lisdianto.

\ref JCBP-20070118.0711 \recid 603195165130291007 \start 0:25:26 \sp EXPSSO \ph tlahab \tx Tlahab. \mb Tlahab \ge Tlahab

\ref JCBP-20070118.0712 \recid 910496165243291007 \start 0:25:27 \sp NRMNJCB \ph mmm tlahab \tx mmm Tlahab. \mb mmm Tlahab \ge FILL Tlahab

\ref JCBP-20070118.0713 \recid 636725165315291007 \start 0:25:27 \sp NRMNJCB \ph kayane tlahab nɛʔ ɔra tlahab talagəniŋ \tx kayané Tlahab nèk òra Tlahab Talagening. \mb kaya -né Tlahab nèk òra Tlahab Talagening \ge like -E Tlahab if NEG Tlahab Talagening

\ref JCBP-20070118.0714 \recid 158749165613291007 \start 0:25:30 \sp NRMNJCB \ph xx xx lah ɖaerah ŋkana \tx xx xx lah dhaérah ngkana. \mb xx xx lah dhaérah ng- kana \ge xx xx LAH region N- there

\ref JCBP-20070118.0715 \recid 208683165735291007 \start 0:25:33 \sp EXPSSO \ph tapi ini \tx tapi kiyé... \mb tapi kiyé \ge but this \nt fatis.

\ref JCBP-20070118.0716 \recid 652605165848291007 \start 0:25:35 \sp EXPSSO \ph guru mbɔk \tx guru mbòg? \mb guru mbòg \ge teacher EMPH

\ref JCBP-20070118.0717 \recid 655043165939291007 \start 0:25:36 \sp NRMNJCB \ph udu \tx udu. \mb udu \ge NEGN

\ref JCBP-20070118.0718 \recid 233894170003291007 \start 0:25:37 \sp EXPSSO \ph apa \tx apa? \mb apa \ge what

\ref JCBP-20070118.0719 \recid 463767170042291007 \start 0:25:38 \sp NRMNJCB \ph kaya paʔ badrun həhəhə \tx kaya pak Badrun hehehe. \mb kaya pak Badrun hehehe \ge like Mr. Badrun laughing \nt Mr. Badrun is Gardener.

\ref JCBP-20070118.0720 \recid 241767170226291007 \start 0:25:40 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ səkolah guru ya guru xx baŋat lah xx lah \tx wòng sekólah guru ya guru xx bangat lah xx lah. \mb wòng sekólah guru ya guru xx bangat lah xx lah \ge as.because school teacher yes teacher xx very LAH xx LAH

\ref JCBP-20070118.0721 \recid 485892173047291007 \start 0:25:42 \sp EXPSSO \ph denɛŋ ŋaŋgɔne pɛmkab \tx dénèng nganggòné pèmkab? \mb dénèng nga- nggò -né pèmkab \ge why N- use -E regency.gvt

\ref JCBP-20070118.0722 \recid 409065173303291007 \start 0:25:44 \sp NRMNJCB \ph ya iya ŋaŋgo klambi kuwe wɔŋ kuwe klambi dinəs guru \tx ya iya nganggó klambi kuwé wòng kuwé klambi dines guru. \mb ya iya ng- anggó klambi kuwé wòng kuwé klambi dines guru \ge yes AFF N- use shirt that as.because that shirt work teacher

\ref JCBP-20070118.0723 \recid 661280173605291007 \start 0:25:47 \sp NRMNJCB \ph kan pɛmkab kae tulisane pɛmkab purbaliŋga \tx kan pèmkab kaé tulisané pèmkab Purbalingga. \mb kan pèmkab kaé tulis -ané pèmkab Purbalingga \ge KAN regency.gvt that write -E regency.gvt Purbalingga

\ref JCBP-20070118.0724 \recid 654168173926291007 \start 0:25:53 \sp EXPSSO \ph ko ganu ya arəp mɛlu \tx kó ganu ya arep mèlu. \mb kó ganu ya arep mèlu \ge 2sg.INT formerly yes want follow

\ref JCBP-20070118.0725 \recid 814528174040291007 \start 0:25:54 \sp NRMNJCB \ph ɔra kətrima \tx òra ketrima. \mb òra ke- trima \ge NEG KE- recieve \nt tidak diterima di pendidikan guru.

\ref JCBP-20070118.0726 \recid 497248174235291007 \start 0:25:56 \sp EXPSSO \ph ɔh ɔra kətrima kaya kuwe \tx òh òra ketrima kaya kuwé? \mb òh òra ke- trima kaya kuwé \ge EXCL NEG KE- recieve like that

\ref JCBP-20070118.0727 \recid 463662174547291007 \start 0:25:57 \sp NRMNJCB \ph həhəhə \tx hehehe. \mb hehehe \ge laughing

\ref JCBP-20070118.0728 \recid 282644174620291007 \start 0:26:02 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ wiŋi ya \tx wòng wingi ya... \mb wòng wingi ya \ge WONG yesterday yes

\ref JCBP-20070118.0729 \recid 808250180107291007 \start 0:26:04 \sp NRMNJCB \ph ari kan siŋ ŋgawa paʔ dahuri \tx Ari kan sing nggawa pak Dahuri. \mb Ari kan sing ng- gawa pak Dahuri \ge Ari KAN REL N- bring Mr. Dahuri \nt disalurkan menjadi guru.

\ref JCBP-20070118.0730 \recid 283082180255291007 \start 0:26:05 \sp EXPSSO \ph sapa \tx sapa? \mb sapa \ge who

\ref JCBP-20070118.0731 \recid 967373180327291007 \start 0:26:06 \sp NRMNJCB \ph paʔ dahuri \tx pak Dahuri. \mb pak Dahuri \ge Mr. Dahuri

\ref JCBP-20070118.0732 \recid 754812180415291007 \start 0:26:07 \sp EXPSSO \ph sapa \tx sapa? \mb sapa \ge who

\ref JCBP-20070118.0733 \recid 342865180437291007 \start 0:26:07 \sp NRMNJCB \ph ari \tx Ari. \mb Ari \ge Ari

\ref JCBP-20070118.0734 \recid 440020182250291007 \start 0:26:08 \sp EXPSSO \ph ari siŋ ŋgawa paʔ dahuri \tx Ari sing nggawa pak Dahuri? \mb Ari sing ng- gawa pak Dahuri \ge Ari REL N- bring Mr. Dahuri

\ref JCBP-20070118.0735 \recid 723775182356291007 \start 0:26:09 \sp NRMNJCB \ph ŋərti paʔ dahuri \tx ngerti pak Dahuri? \mb ngerti pak Dahuri \ge know Mr. Dahuri

\ref JCBP-20070118.0736 \recid 712589182508291007 \start 0:26:10 \sp EXPSSO \ph paʔ dahuri si nəŋ ndi \tx pak Dahuri si neng ndi? \mb pak Dahuri si neng ndi \ge Mr. Dahuri PERS LOC where \nt as about Dahuri office.

\ref JCBP-20070118.0737 \recid 801130182724291007 \start 0:26:12 \sp NRMNJCB \ph dadi paʔ dahuri kuwe duwe kənalan \tx dadi pak Dahuri kuwé duwé kenalan... \mb dadi pak Dahuri kuwé duwé kenal -an \ge become Mr. Dahuri that have know -AN

\ref JCBP-20070118.0738 \recid 319677191508291007 \start 0:26:15 \sp NRMNJCB \ph ɖosen \tx dhósén... \mb dhósén \ge university.level.instructor

\ref JCBP-20070118.0739 \recid 424665191631291007 \start 0:26:16 \sp NRMNJCB \ph nəŋ uny \tx neng UNY \mb neng UNY \ge LOC UNY

\ref JCBP-20070118.0740 \recid 954221192132291007 \start 0:26:18 \sp NRMNJCB \ph xx ari əntɔŋ səpuluh juta \tx xx Ari entòng sepuluh juta. \mb xx Ari entòng se- puluh juta \ge xx Ari all.gone SE- ten million

\ref JCBP-20070118.0741 \recid 214525192319291007 \start 0:26:21 \sp NRMNJCB \ph la wiŋi ya ifa kan \tx la wingi ya Ifa kan... \mb la wingi ya Ifa kan \ge EXCL yesterday yes Ifa KAN

\ref JCBP-20070118.0742 \recid 737810193123291007 \start 0:26:23 \sp NRMNJCB \ph mɛlu paʔ dahuri \tx mèlu pak Dahuri. \mb mèlu pak Dahuri \ge follow Mr. Dahuri

\ref JCBP-20070118.0743 \recid 799930193254291007 \start 0:26:25 \sp NRMNJCB \ph siŋ digawa paʔ dahuri kuwe ŋanti rɔŋ puluhan \tx sing sing digawa pak Dahuri kuwé nganti ròng puluhan. \mb sing sing di- gawa pak Dahuri kuwé nganti rò -ng puluh -an \ge REL REL DI- bring Mr. Dahuri that until two -LIG ten -AN

\ref JCBP-20070118.0744 \recid 838024193507291007 \start 0:26:30 \sp EXPSSO \ph wɔŋ \tx wòng? \mb wòng \ge person

\ref JCBP-20070118.0745 \recid 289824193538291007 \start 0:26:30 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.0746 \recid 882297193600291007 \start 0:26:31 \sp NRMNJCB \ph bocah \tx bócah. \mb bócah \ge child

\ref JCBP-20070118.0747 \recid 981832193625291007 \start 0:26:32 \sp NRMNJCB \ph bayaŋkan nɛʔ rɔŋ puluh kuwe \tx bayangkan nèk ròng puluh kuwé... \mb bayang -kan nèk rò -ng puluh kuwé \ge image -KAN if two -LIG ten that \nt total calon guru yang akan disalurkan.

\ref JCBP-20070118.0748 \recid 832311115905301007 \start 0:26:34 \sp NRMNJCB \ph kətrima kabɛh \tx ketrima kabèh. \mb ke- trima kabèh \ge KE- recieve all

\ref JCBP-20070118.0749 \recid 570369121609301007 \start 0:26:35 \sp NRMNJCB \ph ŋgawa ɖuwit səpuluh \tx nggawa dhuwit sepuluh. \mb ng- gawa dhuwit se- puluh \ge N- bring money SE- ten \nt ten million.

\ref JCBP-20070118.0750 \recid 905527121721301007 \start 0:26:37 \sp NRMNJCB \ph rɔŋ ŋatus juta \tx ròng ngatus juta. \mb rò -ng ng- atus juta \ge two -LIG N- hundred million

\ref JCBP-20070118.0751 \recid 809365122126301007 \start 0:26:40 \sp EXPSSO \ph tapi kan ɔra ŋgo paʔ dahuri ʈɔk kan \tx tapi kan òra nggó pak Dahuri thòg mbòg? \mb tapi kan òra nggó pak Dahuri thòg mbòg \ge but KAN NEG for Mr. Dahuri just EMPH

\ref JCBP-20070118.0752 \recid 114444123027301007 \start 0:26:41 \sp NRMNJCB \ph ya ya paliŋ bagi dua \tx ya ya paling bagi dua. \mb ya ya paling bagi dua \ge yes yes most divide two

\ref JCBP-20070118.0753 \recid 771461123145301007 \start 0:26:45 \sp EXPSSO \ph lho xx \tx lhó xx... \mb lhó xx \ge EMPH xx

\ref JCBP-20070118.0754 \recid 264570123256301007 \start 0:26:46 \sp EXPSSO \ph karo kuwe apa hubuŋane karo ɖosen uny \tx karó kuwé apa hubungané karó dhósén UNY? \mb karó kuwé apa hubung -an -é karó dhósén UNY \ge and.with that what connect -AN -E and.with lecturer UNY \nt Universitas Negeri Yogyakarta.

\ref JCBP-20070118.0755 \recid 345181123533301007 \start 0:26:51 \sp NRMNJCB \ph ko ɖosen ya \tx kó dhósén ya. \mb kó dhósén ya \ge 2sg.INT university.level.instructor yes \nt for example.

\ref JCBP-20070118.0756 \recid 665572123651301007 \start 0:26:52 \sp NRMNJCB \ph ɲɔŋ dahurine \tx nyòng Dahuriné. \mb nyòng Dahuri -né \ge 1sg Dahuri -E

\ref JCBP-20070118.0757 \recid 786241123800301007 \start 0:26:54 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0758 \recid 273998123832301007 \start 0:26:55 \sp NRMNJCB \ph paʔ ana bocah arəp mləbu apa ɔra \tx pak ana bócah arep mlebu apa òra! \mb pak ana bócah arep mlebu apa òra \ge Mr. exist child want enter what NEG \nt aply to become teacher.

\ref JCBP-20070118.0759 \recid 393651124017301007 \start 0:26:57 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ ana bocah arəp mləbu ya karo ɲɔŋ bae \tx nèk ana bócah arep mlebu ya karó nyòng baé. \mb nèk ana bócah arep mlebu ya karó nyòng baé \ge if there.is child want enter yes and.with 1sg just

\ref JCBP-20070118.0760 \recid 801680125222301007 \start 0:27:00 \sp NRMNJCB \ph ŋko masalah kuwe ya mburi kaya kuwe \tx ngkó masalah kuwé ya mburi kaya kuwé. \mb ngkó masalah kuwé ya mburi kaya kuwé \ge later problem that EXCL back like that

\ref JCBP-20070118.0761 \recid 554904125357301007 \start 0:27:02 \sp NRMNJCB \ph masalah ɖuwit maʔsude \tx masalah dhuwit maksudé... \mb masalah dhuwit maksud -é \ge problem money intention -E

\ref JCBP-20070118.0762 \recid 195664125519301007 \start 0:27:03 \sp NRMNJCB \ph masalah ɖuwit ya nəŋ mburi bae \tx masalah dhuwit ya neng mburi baé. \mb masalah dhuwit ya neng mburi baé \ge problem money EXCL LOC back just

\ref JCBP-20070118.0763 \recid 539568125801301007 \start 0:27:05 \sp EXPSSO \ph bərati ɔra ujian \tx berati òra ujian? \mb ber- arti òra ujian \ge BER- mean NEG examination

\ref JCBP-20070118.0764 \recid 728891130330301007 \start 0:27:06 \sp NRMNJCB \ph ujian \tx ujian. \mb ujian \ge examination

\ref JCBP-20070118.0765 \recid 296529130407301007 \start 0:27:07 \sp NRMNJCB \ph ujian itu haɲa səkədar fɔrmalitas ʈɔk \tx ujian itu hanya sekedar fòrmalitas thòg. \mb ujian itu hanya sekedar fòrmalitas thòg \ge examination that only just formality just

\ref JCBP-20070118.0766 \recid 170914130834301007 \start 0:27:09 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0767 \recid 357896130938301007 \start 0:27:12 \sp EXPSSO \ph ari mbayar səpuluh juta bərati \tx Ari mbayar sepuluh juta berati? \mb Ari m- bayar se- puluh juta ber- arti \ge Ari N- pay SE- ten million BER- mean

\ref JCBP-20070118.0768 \recid 163494132540301007 \start 0:27:14 \sp NRMNJCB \ph jerene jere. \tx jéréné jéré. \mb jéré -né jéré \ge it.is.said -E it.is.said

\ref JCBP-20070118.0769 \recid 755123132632301007 \start 0:27:15 \sp EXPSSO \ph jere sapa \tx jéré sapa? \mb jéré sapa \ge it.is.said who

\ref JCBP-20070118.0770 \recid 165151132709301007 \start 0:27:16 \sp NRMNJCB \ph jere pihaʔ yaŋ \tx jéré pihak yang... \mb jéré pihak yang \ge it.is.said side REL

\ref JCBP-20070118.0771 \recid 709992132810301007 \start 0:27:18 \sp NRMNJCB \ph bisa dipərcaya \tx bisa dipercaya. \mb bisa di- percaya \ge can DI- believe

\ref JCBP-20070118.0772 \recid 351467132911301007 \start 0:27:19 \sp EXPSSO \ph nɛʔ baŋsane erna kaya kae \tx nèk bangsané Erna kaya kaé? \mb nèk bangsa -né Erna kaya kaé \ge if about -E Erna like 3sg

\ref JCBP-20070118.0773 \recid 114683133106301007 \start 0:27:20 \sp NRMNJCB \ph erna \tx Erna... \mb Erna \ge Erna

\ref JCBP-20070118.0774 \recid 283381133149301007 \start 0:27:21 \sp NRMNJCB \ph aku si ɔra ŋərti \tx aku si òra ngerti... \mb aku si òra ngerti \ge 1sg PERS NEG know

\ref JCBP-20070118.0775 \recid 599915133300301007 \start 0:27:22 \sp NRMNJCB \ph aku mbene ditawari nəŋ ibune erna ya \tx aku mbéné ditawari neng ibuné Erna ya... \mb aku mbéné di- tawar -i neng ibu -né Erna ya \ge 1sg just.now DI- offer -I by mother -E Erna yes

\ref JCBP-20070118.0776 \recid 696341133604301007 \start 0:27:25 \sp NRMNJCB \ph mas fin \tx mas fin... \mb mas fin \ge older.brother TRU.Afin

\ref JCBP-20070118.0777 \recid 424003133655301007 \start 0:27:26 \sp NRMNJCB \ph ʔanu tərose baɖe ndaftar təŋ pgsd ŋgih \tx anu terósé badhé ndaftar teng PGSD nggih? \mb anu terós -é badhé n- daftar teng PGSD nggih \ge whatchamacallit continue -E want N- list LOC PGSD AFF \nt PGSD: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

\ref JCBP-20070118.0778 \recid 636584134411301007 \start 0:27:29 \sp NRMNJCB \ph njih bu \tx njih bu. \mb njih bu \ge AFF mother

\ref JCBP-20070118.0779 \recid 490569134451301007 \start 0:27:30 \sp NRMNJCB \ph lah niku kələrəsan \tx lah niku keleresan... \mb lah niku ke- leres -an \ge LAH that KE.AN- correct -CIRC

\ref JCBP-20070118.0780 \recid 702522134806301007 \start 0:27:31 \sp NRMNJCB \ph səɖerɛʔe erna niku \tx sedhérèké Erna niku... \mb sedhérèk -é Erna niku \ge family -E Erna that

\ref JCBP-20070118.0781 \recid 813723135349301007 \start 0:27:33 \sp NRMNJCB \ph tantəne wɔntən təŋ mriku \tx tantené wònten teng mriku. \mb tante -né wònten teng mriku \ge aunt -E exist LOC there

\ref JCBP-20070118.0782 \recid 457490135543301007 \start 0:27:35 \sp NRMNJCB \ph cobi dihubuŋi \tx cóbi dihubungi. \mb cóbi di- hubung -i \ge try DI- connect -I

\ref JCBP-20070118.0783 \recid 948801135937301007 \start 0:27:37 \sp NRMNJCB \ph erna cobi kuwe \tx Erna cóbi kuwé... \mb Erna cóbi kuwé \ge Erna try that

\ref JCBP-20070118.0784 \recid 925471140041301007 \start 0:27:38 \sp NRMNJCB \ph coba dihubuŋi tantəmu \tx cóba dihubungi tantemu. \mb cóba di- hubung -i tante -mu \ge try DI- connect -I aunt -2sg

\ref JCBP-20070118.0785 \recid 316051140218301007 \start 0:27:41 \sp NRMNJCB \ph njih bu \tx njih bu. \mb njih bu \ge AFF mother

\ref JCBP-20070118.0786 \recid 679101140252301007 \start 0:27:42 \sp NRMNJCB \ph tapi ɲɔŋ ɔra gələm \tx tapi nyòng òra gelem. \mb tapi nyòng òra gelem \ge but 1sg NEG want

\ref JCBP-20070118.0787 \recid 477552140350301007 \start 0:27:43 \sp NRMNJCB \ph ah mbotən bu lah \tx ah mbóten bu lah... \mb ah m- bóten bu lah \ge EXCL N- NEG mother LAH

\ref JCBP-20070118.0788 \recid 631367140534301007 \start 0:27:44 \sp NRMNJCB \ph kiyambaʔ mawɔn kaya kuwe \tx kiyambak mawòn kaya kuwé. \mb kiyambak mawòn kaya kuwé \ge alone just.only like that

\ref JCBP-20070118.0789 \recid 998890140647301007 \start 0:27:46 \sp NRMNJCB \ph ɖewɛkan maʔsude ɲɔŋ ŋajləŋ ɖewɛk \tx dhéwègan maksudé nyòng ngajleng dhéwèg. \mb dhéwèg -an maksud -é nyòng ngajleng dhéwèg \ge self -AN intention -E 1sg xx self

\ref JCBP-20070118.0790 \recid 366446142021301007 \start 0:27:49 \sp NRMNJCB \ph aʔhire ya \tx akhiré ya... \mb akhir -é ya \ge end -E yes

\ref JCBP-20070118.0791 \recid 776264142227301007 \start 0:27:50 \sp NRMNJCB \ph ɔra lulus \tx òra lulus. \mb òra lulus \ge NEG pass

\ref JCBP-20070118.0792 \recid 892194143002301007 \start 0:27:51 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ tiɔŋ be lulus ɲɔŋ ɔra lulus həhəhə \tx wòng Tiòng bé lulus nyòng òra lulus hehehe. \mb wòng Tiòng bé lulus nyòng òra lulus hehehe \ge WONG Tiong just pass 1sg NEG pass laughing \nt compare

\ref JCBP-20070118.0793 \recid 831841143206301007 \start 0:27:54 \sp NRMNJCB \ph asu \tx asu! \mb asu \ge dog \nt disappointed.

\ref JCBP-20070118.0794 \recid 779719143331301007 \start 0:27:55 \sp EXPSSO \ph ɖuwite ndɛan \tx dhuwité ndèan. \mb dhuwit -é ndèan \ge money -E maybe

\ref JCBP-20070118.0795 \recid 458069143617301007 \start 0:27:56 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0796 \recid 773977143642301007 \start 0:27:57 \sp NRMNJCB \ph tiɔŋ ɔra ŋaŋgo ɖuwit \tx Tiòng òra nganggó dhuwit. \mb Tiòng òra ng- anggó dhuwit \ge Tiong NEG N- use money

\ref JCBP-20070118.0797 \recid 251392144450301007 \start 0:28:01 \sp NRMNJCB \ph kae kan ujian ujian tulise ʈɔk siŋ lulus \tx kaé kan ujian ujian tulisé thòg sing lulus... \mb kaé kan ujian ujian tulis -é thòg sing lulus \ge 3sg KAN examination examination write -E just REL pass

\ref JCBP-20070118.0798 \recid 256898145229301007 \start 0:28:03 \sp NRMNJCB \ph tapi ujian wawancarane kan siŋ ɔra kəgawa \tx tapi ujian wawancarané kan sing òra kegawa. \mb tapi ujian wawancara -né kan sing òra ke- gawa \ge but examination interview -E KAN REL NEG KE- bring

\ref JCBP-20070118.0799 \recid 100757150033301007 \start 0:28:06 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ kae ŋomɔŋ \tx wòng kaé ngómòng. \mb wòng kaé ng- ómòng \ge as.because 3sg N- talk

\ref JCBP-20070118.0800 \recid 237420150219301007 \start 0:28:08 \sp EXPSSO \ph tapi siki mləbu mbɔk \tx tapi siki mlebu mbòg? \mb tapi siki mlebu mbòg \ge but now enter EMPH \nt masuk pendidikan guru.

\ref JCBP-20070118.0801 \recid 329125150345301007 \start 0:28:09 \sp NRMNJCB \ph ra \tx ra... \mb ra \ge NEG

\ref JCBP-20070118.0802 \recid 815234150801301007 \start 0:28:10 \sp NRMNJCB \ph ŋaŋgur \tx nganggur. \mb ng- anggur \ge N- idle

\ref JCBP-20070118.0803 \recid 664894151029301007 \start 0:28:11 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0804 \recid 198548151101301007 \start 0:28:11 \sp NRMNJCB \ph ŋaŋgur \tx nganggur. \mb ng- anggur \ge N- idle

\ref JCBP-20070118.0805 \recid 407124151422301007 \start 0:28:16 \sp EXPSSO \ph nɛʔ nova baŋsane \tx nèk Nóva bangsané? \mb nèk Nóva bangsa -né \ge if Nova about -E

\ref JCBP-20070118.0806 \recid 441115151518301007 \start 0:28:18 \sp NRMNJCB \ph kae nəŋ stan \tx kaé neng STAN. \mb kaé neng STAN \ge 3sg LOC STAN \nt sekolah tinggi administrasi negara.

\ref JCBP-20070118.0807 \recid 234021151708301007 \start 0:28:19 \sp NRMNJCB \ph tapi ɔra kətrima \tx tapi òra ketrima. \mb tapi òra ke- trima \ge but NEG KE- recieve

\ref JCBP-20070118.0808 \recid 808076151828301007 \start 0:28:20 \sp NRMNJCB \ph ŋaŋgur \tx nganggur. \mb ng- anggur \ge N- idle

\ref JCBP-20070118.0809 \recid 948958152325301007 \start 0:28:22 \sp NRMNJCB \ph jere kruŋu-kruŋu si nəŋ \tx jéré krungu-krungu si neng... \mb jéré krungu ~ krungu si neng \ge it.is.said hear ~ hear PERS LOC

\ref JCBP-20070118.0810 \recid 861215152625301007 \start 0:28:24 \sp NRMNJCB \ph kəlurahan bocari \tx kelurahan Bócari. \mb ke- lurah -an Bócari \ge KE.AN- village.head -CIRC Bocari

\ref JCBP-20070118.0811 \recid 357190161107301007 \start 0:28:32 \sp EXPSSO \ph apa pintər kae nəŋ stan \tx apa pinter kaé neng STAN? \mb apa pinter kaé neng STAN \ge what smart 3sg LOC STAN

\ref JCBP-20070118.0812 \recid 899376161228301007 \start 0:28:34 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0813 \recid 930625161308301007 \start 0:28:34 \sp EXPSSO \ph nəŋ stan \tx neng STAN? \mb neng STAN \ge LOC STAN

\ref JCBP-20070118.0814 \recid 543111161353301007 \start 0:28:36 \sp EXPSSO \ph səbənəre si apa ya \tx sebeneré si apa ya... \mb se- bener -é si apa ya \ge SE- true -E PERS what yes

\ref JCBP-20070118.0815 \recid 882472164124301007 \start 0:28:37 \sp EXPSSO \ph ko mləbu stan bae nur siki ana stan swasta ko ŋərti \tx kó mlebu STAN baé Nur siki ana STAN swasta kó ngerti? \mb kó mlebu STAN baé Nur siki ana STAN swasta kó ngerti \ge 2sg.INT enter STAN just Nur now there.is STAN private 2sg.INT know

\ref JCBP-20070118.0816 \recid 325275164443301007 \start 0:28:40 \sp NRMNJCB \ph apa ana \tx apa ana? \mb apa ana \ge what exist

\ref JCBP-20070118.0817 \recid 902676164559301007 \start 0:28:40 \sp EXPSSO \ph ana \tx ana. \mb ana \ge exist

\ref JCBP-20070118.0818 \recid 601652164657301007 \start 0:28:41 \sp EXPSSO \ph tapi bayarane luwih laraŋ \tx tapi bayarané luwih larang. \mb tapi bayar -an -é luwih larang \ge but pay -AN -E more expensive

\ref JCBP-20070118.0819 \recid 181666164836301007 \start 0:28:43 \sp EXPSSO \ph kuwe ɲɔŋ \tx kuwé nyòng... \mb kuwé nyòng \ge that 1sg

\ref JCBP-20070118.0820 \recid 173921171318301007 \start 0:28:44 \sp EXPSSO \ph kan niŋ aŋkɔt ya kruŋu \tx kan ning angkòt ya krungu. \mb kan ning angkòt ya krungu \ge KAN LOC organized.small.vehicle.transportation.systems.in.small.urban.centers yes hear

\ref JCBP-20070118.0821 \recid 501429171455301007 \start 0:28:46 \sp EXPSSO \ph jarene \tx jaréné... \mb jaré -né \ge say -E

\ref JCBP-20070118.0822 \recid 539634171550301007 \start 0:28:47 \sp EXPSSO \ph ana \tx ana... \mb ana \ge exist

\ref JCBP-20070118.0823 \recid 953430171628301007 \start 0:28:48 \sp EXPSSO \ph kuwe mləbu nəŋ stan swasta \tx kuwé mlebu neng STAN swasta... \mb kuwé mlebu neng STAN swasta \ge that enter LOC STAN private

\ref JCBP-20070118.0824 \recid 422002171741301007 \start 0:28:49 \sp EXPSSO \ph laraŋe pɔl \tx larangé pòl. \mb larang -é pòl \ge expensive -E to.the.limit

\ref JCBP-20070118.0825 \recid 301678172402301007 \start 0:28:50 \sp EXPSSO \ph mərgane \tx mergané... \mb merga -né \ge because -E

\ref JCBP-20070118.0826 \recid 314886172502301007 \start 0:28:52 \sp EXPSSO \ph siŋ sukaŋ swasta kuwe ŋgo mbayari \tx sing sukang swasta kuwé nggó mbayari... \mb sing sukang swasta kuwé nggó m- bayar -i \ge REL from private that for N- pay -I

\ref JCBP-20070118.0827 \recid 588048121208061107 \start 0:28:55 \sp EXPSSO \ph ŋgo biaya siŋ stan nəgri kan \tx nggó biaya sing STAN negri kan. \mb nggó biaya sing STAN negri kan \ge for cost REL STAN country KAN

\ref JCBP-20070118.0828 \recid 147792130049061107 \start 0:28:57 \sp EXPSSO \ph siŋ siki siki \tx sing siki siki... \mb sing siki siki \ge REL now now

\ref JCBP-20070118.0829 \recid 548618130129061107 \start 0:28:58 \sp EXPSSO \ph siŋ biaya sukang... \tx sing biaya sukang... \mb sing biaya sukang \ge REL cost from

\ref JCBP-20070118.0830 \recid 734924130211061107 \start 0:28:59 \sp EXPSSO \ph dəpartəmɛn kəuaŋan jarene wis laŋka \tx departemèn keuangan jaréné wis langka. \mb departemèn ke- uang -an jaré -né wis langka \ge ministry KE.AN- money -CIRC say -E PFCT not.exist

\ref JCBP-20070118.0831 \recid 890428131445061107 \start 0:29:02 \sp EXPSSO \ph maʔsude sənɖiŋ kaya kuwe lo \tx maksudé sendhing kaya kuwé ló. \mb maksud -é sendhing kaya kuwé ló \ge intention -E little like that EXCL

\ref JCBP-20070118.0832 \recid 849025132518061107 \start 0:29:04 \sp EXPSSO \ph aʔhire ɖuwit biaya ŋgo \tx akhiré dhuwit biaya nggó... \mb akhir -é dhuwit biaya nggó \ge end -E money cost for

\ref JCBP-20070118.0833 \recid 685607132701061107 \start 0:29:05 \sp EXPSSO \ph wɔŋ-wɔŋ siŋ niŋ nəgri kuwe \tx wòng-wòng sing ning negri kuwé... \mb wòng ~ wòng sing ning negri kuwé \ge person ~ person REL LOC country that

\ref JCBP-20070118.0834 \recid 909752134105061107 \start 0:29:06 \sp EXPSSO \ph stan nəgri \tx STAN negri... \mb STAN negri \ge STAN civil

\ref JCBP-20070118.0835 \recid 724760134419061107 \start 0:29:07 \sp EXPSSO \ph sukaŋ stan swasta \tx sukang STAN swasta. \mb sukang STAN swasta \ge from STAN private

\ref JCBP-20070118.0836 \recid 164994134515061107 \start 0:29:10 \sp EXPSSO \ph xx bayarane laraŋ baŋat \tx xx bayarané larang bangat. \mb xx bayar -ané larang bangat \ge xx pay -E expensive very

\ref JCBP-20070118.0837 \recid 767085134735061107 \start 0:29:13 \sp NRMNJCB \ph ra papa. \tx ra papa. \mb ra papa \ge NEG anything

\ref JCBP-20070118.0838 \recid 513790134823061107 \start 0:29:25 \sp EXPSSO \ph ekonomi usaha ɖewɛk \tx ékónómi usaha dhéwèg. \mb ékónómi usaha dhéwèg \ge economy.class effort self

\ref JCBP-20070118.0839 \recid 388857135147061107 \start 0:29:28 \sp NRMNJCB \ph usaha apa \tx usaha apa! \mb usaha apa \ge effort what

\ref JCBP-20070118.0840 \recid 327842135332061107 \start 0:29:29 \sp NRMNJCB \ph dagaŋ klapa ŋanti səpuluh juta be ɖuwite laŋka \tx dagang klapa nganti sepuluh juta bé dhuwité langka. \mb dagang k- lapa nganti se- puluh juta bé dhuwit -é langka \ge trade KE- hungry until SE- ten million just money -E not.exist

\ref JCBP-20070118.0841 \recid 846319135619061107 \start 0:29:31 \sp EXPSSO \ph ko jere sapa səpuluh juta nur \tx kó jéré sapa sepuluh juta Nur? \mb kó jéré sapa se- puluh juta Nur \ge 2sg.INT it.is.said who SE- ten million Nur

\ref JCBP-20070118.0842 \recid 199417140040061107 \start 0:29:34 \sp NRMNJCB \ph bayaŋna \tx bayangna... \mb bayang -na \ge image -NA

\ref JCBP-20070118.0843 \recid 605238140207061107 \start 0:29:35 \sp NRMNJCB \ph ɖuwit səpuluh ɛh klapa səpuluh ɛwu \tx dhuwit sepuluh èh klapa sepuluh èwu. \mb dhuwit se- puluh èh k- lapa se- puluh èwu \ge money SE- ten EH KE- hungry SE- ten thousand

\ref JCBP-20070118.0844 \recid 145297140407061107 \start 0:29:36 \sp NRMNJCB \ph səpuluh ɛwu piŋ pataŋ atus ya piŋ limaŋ atus lah \tx sepuluh èwu ping patang atus ya ping limang atus lah. \mb se- puluh èwu ping pat -ng atus ya ping lima -ng atus lah \ge SE- ten thousand times four -LIG hundred yes times five -LIG hundred LAH

\ref JCBP-20070118.0845 \recid 921111140639061107 \start 0:29:39 \sp NRMNJCB \ph limaŋ juta \tx limang juta. \mb lima -ng juta \ge five -LIG million

\ref JCBP-20070118.0846 \recid 828290140720061107 \start 0:29:40 \sp NRMNJCB \ph ya \tx yah? \mb yah \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0847 \recid 500070141731061107 \start 0:29:41 \sp NRMNJCB \ph oŋkɔs transport \tx óngkòs transpòrt... \mb óngkòs transpòrt \ge cost transportation

\ref JCBP-20070118.0848 \recid 192324142451061107 \start 0:29:43 \sp NRMNJCB \ph səjuta limaŋ atus misale \tx sejuta limang atus misalé. \mb se- juta lima -ng atus misal -é \ge SE- million five -LIG hundred example -E

\ref JCBP-20070118.0849 \recid 200563143717061107 \start 0:29:44 \sp NRMNJCB \ph nəm juta limaŋ atus \tx nem juta limang atus. \mb nem juta lima -ng atus \ge six million five -LIG hundred

\ref JCBP-20070118.0850 \recid 979580144052061107 \start 0:29:46 \sp NRMNJCB \ph oŋkɔs ŋəmɛt \tx óngkòs ngemèt... \mb óngkòs nge- m- pèt \ge cost N- N- take

\ref JCBP-20070118.0851 \recid 717512144957061107 \start 0:29:48 \sp NRMNJCB \ph oŋkɔs ŋəmɛt misale \tx óngkòs ngemèt misalé... \mb óngkòs nge- m- pèt misal -é \ge cost N- N- take example -E \nt take coconut.

\ref JCBP-20070118.0852 \recid 743594145102061107 \start 0:29:50 \sp NRMNJCB \ph limaŋ atus \tx limang atus. \mb lima -ng atus \ge five -LIG hundred

\ref JCBP-20070118.0853 \recid 797054145638061107 \start 0:29:51 \sp NRMNJCB \ph pituŋ juta \tx pitung juta. \mb pitu -ng juta \ge seven -LIG million \nt cost tottal.

\ref JCBP-20070118.0854 \recid 210850145732061107 \start 0:29:52 \sp NRMNJCB \ph oŋkɔs \tx óngkòs... \mb óngkòs \ge cost

\ref JCBP-20070118.0855 \recid 170907145819061107 \start 0:29:53 \sp NRMNJCB \ph ŋgolɛt klapa səpuluh ɛwu kuwe ɔra niŋ limbasari ʈɔk \tx nggólèt klapa sepuluh èwu kuwé òra ning Limbasari thòg. \mb ng- gólèt k- lapa se- puluh èwu kuwé òra ning Limbasari thòg \ge N- search KE- hungry SE- ten thousand that NEG LOC Limbasari just

\ref JCBP-20070118.0856 \recid 237469151047061107 \start 0:29:55 \sp NRMNJCB \ph nəŋ əndi ɖaerah əndi ɖaerah ədi \tx neng endi dhaérah endi dhaérah endi. \mb neng endi dhaérah endi dhaérah endi \ge LOC where region where region where

\ref JCBP-20070118.0857 \recid 252087151235061107 \start 0:29:58 \sp NRMNJCB \ph transpɔrt \tx transpòrt. \mb transpòrt \ge transportation

\ref JCBP-20070118.0858 \recid 229349151322061107 \start 0:29:59 \sp NRMNJCB \ph xx ya ətɔŋ \tx xx ya entòng... \mb xx ya entòng \ge xx yes all.gone \nt cost.

\ref JCBP-20070118.0859 \recid 577976151433061107 \start 0:30:02 \sp NRMNJCB \ph səkitar səmono \tx sekitar semónó... \mb se- kitar semónó \ge SE- around that.much

\ref JCBP-20070118.0860 \recid 960679151549061107 \start 0:30:03 \sp NRMNJCB \ph səpuluh juta luwih kuraŋe \tx sepuluh juta luwih kurangé. \mb se- puluh juta luwih kurang -é \ge SE- ten million more less -E

\ref JCBP-20070118.0861 \recid 760779151821061107 \start 0:30:05 \sp NRMNJCB \ph kuraŋ xx xx \tx kurang xx xx. \mb kurang xx xx \ge less xx xx

\ref JCBP-20070118.0862 \recid 725059152448061107 \start 0:30:08 \sp NRMNJCB \ph uruŋ nəŋ dalan ana apa ana apa \tx urung neng dalan ana apa ana apa. \mb urung neng dalan ana apa ana apa \ge not.yet LOC street exist what exist what

\ref JCBP-20070118.0863 \recid 688323152705061107 \start 0:30:10 \sp EXPSSO \ph kuwe li nɛʔ misale didɔle nəŋ \tx kuwé li nèk misalé didòlé neng... \mb kuwé li nèk misal -é di- dòl -é neng \ge that EXCL if example -E DI- sell -E LOC

\ref JCBP-20070118.0864 \recid 662330153935061107 \start 0:30:13 \sp EXPSSO \ph nəŋ kene-kene baɛn \tx neng kéné-kéné baèn. \mb neng kéné ~ kéné baèn \ge LOC here ~ here only

\ref JCBP-20070118.0865 \recid 296344160021061107 \start 0:30:14 \sp NRMNJCB \ph ɔh tidaʔ bisa \tx òh tidak bisa. \mb òh tidak bisa \ge EXCL NEG can

\ref JCBP-20070118.0866 \recid 662486160232061107 \start 0:30:17 \sp EXPSSO \ph maʔsude aja nəŋ kene maʔsude nəŋ \tx maksudé aja neng kéné maksudé neng... \mb maksud -é aja neng kéné maksud -é neng \ge intention -E don't LOC here intention -E LOC

\ref JCBP-20070118.0867 \recid 221043160417061107 \start 0:30:19 \sp EXPSSO \ph ŋəndi kaya kuwe \tx ngendi kaya kuwé. \mb ng- endi kaya kuwé \ge N- which like that

\ref JCBP-20070118.0868 \recid 477498160457061107 \start 0:30:19 \sp NRMNJCB \ph luar pulo jawa kaya kuwe \tx luar puló jawa kaya kuwé? \mb luar puló jawa kaya kuwé \ge out island java like that

\ref JCBP-20070118.0869 \recid 631086160559061107 \start 0:30:21 \sp EXPSSO \ph aja aja niŋ luar pulo jawa malah luwih laraŋ \tx aja aja ning luar puló jawa malah lewih larang. \mb aja aja ning luar puló jawa malah lewih larang \ge don't don't LOC out island java even more expensive

\ref JCBP-20070118.0870 \recid 783506162435061107 \start 0:30:23 \sp EXPSSO \ph gobleg təmən si \tx góblég temen si. \mb góblég temen si \ge stupid very PERS

\ref JCBP-20070118.0871 \recid 201705164455061107 \start 0:30:23 \sp NRMNJCB \ph xx apane \tx xx apané? \mb xx apan -é \ge xx want -E

\ref JCBP-20070118.0872 \recid 371884164600061107 \start 0:30:24 \sp EXPSSO \ph xx pəmalaŋ \tx xx Pemalang. \mb xx Pemalang \ge xx Pemalang

\ref JCBP-20070118.0873 \recid 371171164652061107 \start 0:30:25 \sp EXPSSO \ph ɔh tidaʔ bisa \tx òh tidak bisa. \mb òh tidak bisa \ge EXCL NEG can

\ref JCBP-20070118.0874 \recid 984407164726061107 \start 0:30:26 \sp NRMNJCB \ph ya bisa si cuman kan \tx ya bisa si cuman kan... \mb ya bisa si cuman kan \ge yes can PERS only KAN

\ref JCBP-20070118.0875 \recid 857540164935061107 \start 0:30:27 \sp EXPSSO \ph mariŋ səmaraŋ kaya kuwe \tx maring Semarang kaya kuwé. \mb maring Semarang kaya kuwé \ge go.to Semarang like that

\ref JCBP-20070118.0876 \recid 695617165029061107 \start 0:30:29 \sp EXPSSO \ph məŋ purbaliŋga \tx meng Purbalingga. \mb meng Purbalingga \ge to Purbalingga

\ref JCBP-20070118.0877 \recid 853610165124061107 \start 0:30:31 \sp EXPSSO \ph pokərto \tx Pókertó. \mb Pókertó \ge Purwokerto

\ref JCBP-20070118.0878 \recid 338594165319061107 \start 0:30:32 \sp NRMNJCB \ph aku kuwe dicritani nəŋ kuwe bocah ya \tx aku kuwé dicritani neng kuwé bócah ya... \mb aku kuwé di- critò -ani neng kuwé bócah ya \ge 1sg that DI- story -I LOC that child yes

\ref JCBP-20070118.0879 \recid 660971165553061107 \start 0:30:34 \sp NRMNJCB \ph nəŋ \tx neng... \mb neng \ge LOC

\ref JCBP-20070118.0880 \recid 852470165657061107 \start 0:30:35 \sp NRMNJCB \ph dɔle nɛʔ sətiap ləbaran kuwe jerene \tx dòlé nèk setiap lebaran kuwé jéréné... \mb dòl -é nèk se- tiap lebaran kuwé jéré -né \ge sell -E if SE- every celebrate.the.main.muslim.holiday that it.is.said -E \nt sale of coconut.

\ref JCBP-20070118.0881 \recid 981015165911061107 \start 0:30:37 \sp NRMNJCB \ph klapa kuwe bisa ŋanti limaŋ ɛwu \tx klapa kuwé bisa nganti limang èwu. \mb klapa kuwé bisa nganti lima -ng èwu \ge coconut that can until five -LIG thousand \nt price of one coconut.

\ref JCBP-20070118.0882 \recid 540478170055061107 \start 0:30:39 \sp NRMNJCB \ph paɖahal nəŋ kene kuwe təluŋ ŋatus \tx padhahal neng kéné kuwé telung ngatus. \mb padhahal neng kéné kuwé telu -ng ng- atus \ge however LOC here that three -LIG N- hundred

\ref JCBP-20070118.0883 \recid 732470170454061107 \start 0:30:41 \sp NRMNJCB \ph nəŋ banjar baŋsane \tx neng Banjar bangsané... \mb neng Banjar bangsa -né \ge LOC Banjar type -E

\ref JCBP-20070118.0884 \recid 151165170628061107 \start 0:30:42 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ ɔra nəŋ banjar wonosobo klampɔʔ bisa ŋanti limaŋ ewu \tx nèk òra neng Banjar Wónósóbó Klampòk bisa nganti limang éwu. \mb nèk òra neng Banjar Wónósóbó Klampòk bisa nganti lima -ng éwu \ge if NEG LOC Banjar Wonosobo Klampok can until five -LIG thousand

\ref JCBP-20070118.0885 \recid 543943172716061107 \start 0:30:45 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ ləbaran \tx nèk lebaran. \mb nèk lebaran \ge if celebrate.the.main.muslim.holiday

\ref JCBP-20070118.0886 \recid 471677172824061107 \start 0:30:50 \sp NRMNJCB \ph tapi nɛk \tx tapi nèk... \mb tapi nèk \ge but if

\ref JCBP-20070118.0887 \recid 887002172932061107 \start 0:30:51 \sp NRMNJCB \ph kaya kuwe \tx kaya kuwé. \mb kaya kuwé \ge like that

\ref JCBP-20070118.0888 \recid 857807173013061107 \start 0:30:52 \sp NRMNJCB \ph bocaɛh kuwe usahane sapi karo apa \tx bócaèh kuwé usahané sapi karó apa. \mb bócah -é kuwé usaha -né sapi karó apa \ge child -E that effort -E cow and.with what

\ref JCBP-20070118.0889 \recid 686708173328061107 \start 0:30:55 \sp EXPSSO \ph maʔsude \tx maksudé? \mb maksud -é \ge intention -E

\ref JCBP-20070118.0890 \recid 516342173532061107 \start 0:30:57 \sp NRMNJCB \ph kaya kuwe bisnisan kaya kuwe nɛʔ wis arəp musim ləbaran \tx kaya kuwé bisnisan kaya kuwé nèk wis arep musim lebaran. \mb kaya kuwé bisnis -an kaya kuwé nèk wis arep musim lebaran \ge like that business -AN like that if PFCT want season celebrate.the.main.muslim.holiday

\ref JCBP-20070118.0891 \recid 976726174034061107 \start 0:30:59 \sp NRMNJCB \ph ləbaran idul.fitri \tx lebaran Idul.Fitri. \mb lebaran Idul.Fitri \ge celebrate.the.main.muslim.holiday Idul.Fitri \nt name of Lebaran.

\ref JCBP-20070118.0892 \recid 465459174444061107 \start 0:31:02 \sp EXPSSO \ph adɔl-adɔl sapi \tx adòl-adòl sapi? \mb adòl ~ adòl sapi \ge sell ~ sell cow

\ref JCBP-20070118.0893 \recid 783477174702061107 \start 0:31:04 \sp NRMNJCB \ph hmm \tx hmm. \mb hmm \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0894 \recid 617561174756061107 \start 0:31:07 \sp NRMNJCB \ph kan wiŋi crita-crita si xx xx \tx kan wingi crita-crita si xx xx. \mb kan wingi crita ~ crita si xx xx \ge KAN yesterday story ~ story PERS xx xx

\ref JCBP-20070118.0895 \recid 265387175246061107 \start 0:31:11 \sp EXPSSO \ph lumayan ya \tx lumayan ya? \mb lumayan ya \ge not.bad yes

\ref JCBP-20070118.0896 \recid 572577175343061107 \start 0:31:16 \sp EXPSSO \ph nɛʔ anjar mesih nəŋ kono ɔra anjar \tx nèk Anjar mésih neng kónó òra Anjar? \mb nèk Anjar m- ésih neng kónó òra Anjar \ge if Anjar N- still LOC there NEG Anjar

\ref JCBP-20070118.0897 \recid 212057175600061107 \start 0:31:18 \sp NRMNJCB \ph anjar wis pəŋantenan \tx Anjar wis penganténan. \mb Anjar wis pe- ngantén -an \ge Anjar PFCT PE- bride -AN

\ref JCBP-20070118.0898 \recid 656573175727061107 \start 0:31:19 \sp EXPSSO \ph wis \tx wis? \mb wis \ge PFCT

\ref JCBP-20070118.0899 \recid 748975175819061107 \start 0:31:21 \sp EXPSSO \ph ayame mesih \tx ayamé mésih? \mb ayam -é m- ésih \ge chicken -E N- still

\ref JCBP-20070118.0900 \recid 345424175916061107 \start 0:31:22 \sp NRMNJCB \ph esih mbɔk jerene ɔra ŋərti \tx ésih mbòg jéréné òra ngerti. \mb ésih mbòg jéré -né òra ngerti \ge still EMPH it.is.said -E NEG know

\ref JCBP-20070118.0901 \recid 259890180254061107 \start 0:31:23 \sp EXPSSO \ph mariŋ ŋanah apa nur \tx maring nganah apa nur? \mb maring ng- kanah apa nur \ge go.to N- there what TRU.sinur

\ref JCBP-20070118.0902 \recid 877728180348061107 \start 0:31:24 \sp NRMNJCB \ph ana apa si \tx ana apa si? \mb ana apa si \ge exist what PERS

\ref JCBP-20070118.0903 \recid 689111180459061107 \start 0:31:24 \sp EXPSSO \ph njaluʔ ayam \tx njaluk ayam. \mb n- jaluk ayam \ge N- ask.for chicken

\ref JCBP-20070118.0904 \recid 412401180605061107 \start 0:31:25 \sp NRMNJCB \ph ŋgo ŋapa \tx nggó ngapa? \mb nggó ng- apa \ge for N- what

\ref JCBP-20070118.0905 \recid 932052181430061107 \start 0:31:26 \sp EXPSSO \ph bakar \tx bakar. \mb bakar \ge burn

\ref JCBP-20070118.0906 \recid 217581181511061107 \start 0:31:27 \sp NRMNJCB \ph lah \tx lah... \mb lah \ge LAH

\ref JCBP-20070118.0907 \recid 799664182041061107 \start 0:31:28 \sp NRMNJCB \ph isin \tx isin. \mb isin \ge shy

\ref JCBP-20070118.0908 \recid 875122182108061107 \start 0:31:29 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0909 \recid 999896182131061107 \start 0:31:29 \sp NRMNJCB \ph isin \tx isin. \mb isin \ge shy

\ref JCBP-20070118.0910 \recid 783171100458091107 \start 0:31:30 \sp EXPSSO \ph isin kəprimɛn \tx isin keprimèn? \mb isin keprimèn \ge shy how

\ref JCBP-20070118.0911 \recid 884406100656091107 \start 0:31:32 \sp NRMNJCB \ph ɔra kɔndaŋan kɔ \tx òra kòndangan kò. \mb òra kòndhangan kò \ge NEG attend.a.party.or.ceremony KO

\ref JCBP-20070118.0912 \recid 426668101530091107 \start 0:31:34 \sp EXPSSO \ph ko ɔra kɔndaŋan apa diundaŋ \tx kó òra kòndangan apa diundang? \mb kó òra kòndhangan apa di- undang \ge 2SG NEG attend.a.party.or.ceremony what DI- invite

\ref JCBP-20070118.0913 \recid 431658102926091107 \start 0:31:36 \sp NRMNJCB \ph ra \tx ra. \mb ra \ge NEG

\ref JCBP-20070118.0914 \recid 592856103338091107 \start 0:31:37 \sp EXPSSO \ph wɔŋ ɔra diundaŋ \tx wòng òra diundang. \mb wòng òra di- undang \ge WONG NEG DI- invite

\ref JCBP-20070118.0915 \recid 847283103438091107 \start 0:31:40 \sp NRMNJCB \ph aku wiŋi xx \tx aku wingi xx... \mb aku wingi xx \ge 1sg yesterday xx

\ref JCBP-20070118.0916 \recid 207326104048091107 \start 0:31:41 \sp NRMNJCB \ph də tawari kancaku \tx de tawari kancaku... \mb de tawar -i kanca -ku \ge DE offer -I friend -1sg

\ref JCBP-20070118.0917 \recid 346064105016091107 \start 0:31:43 \sp NRMNJCB \ph kae si jere si anjar arəp pəŋantɛnan \tx kaé si jéré si Anjar arep pengantènan... \mb kaé si jéré si Anjar arep pe- nganti -an -èn \ge 3sg PERS it.is.said PERS Anjar want PE.AN- until -CIRC -AN \nt Nurman friend said.

\ref JCBP-20070118.0918 \recid 208823105344091107 \start 0:31:44 \sp NRMNJCB \ph jajal ko ŋhubuŋi kae \tx jajal kó nghubungi kaé... \mb jajal kó ng- hubung -i kaé \ge try 2sg.INT N- connect -I 3sg

\ref JCBP-20070118.0919 \recid 290716105745091107 \start 0:31:47 \sp NRMNJCB \ph arəp də ɖokumeni apa ɔra \tx arep de dhókumèni apa òra. \mb arep de dhókumèn -i apa òra \ge want DE document -I what NEG

\ref JCBP-20070118.0920 \recid 579868111221091107 \start 0:31:49 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ misale arəp diɖokumɛni ya \tx nèk misalé arep didhókumèni ya... \mb nèk misal -é arep di- dhókumèn -i ya \ge if example -E want DI- document -I EXCL

\ref JCBP-20070118.0921 \recid 361568112216091107 \start 0:31:51 \sp NRMNJCB \ph tawar bae \tx tawar baé. \mb tawar baé \ge offer just

\ref JCBP-20070118.0922 \recid 681648112317091107 \start 0:31:52 \sp NRMNJCB \ph ko ŋgawa sukaŋ ŋkene pituŋ ŋatus sekət \tx kó nggawa sukang ngkéné pitung ngatus séket... \mb kó ng- gawa sukang ng- kéné pitu -ng ng- atus séket \ge 2sg.INT N- bring from N- here seven -LIG N- hundred fifty \nt price for wedding documentation.

\ref JCBP-20070118.0923 \recid 981855112805091107 \start 0:31:53 \sp NRMNJCB \ph ŋko ŋkana nawar pira \tx ngkó ngkana nawar pira. \mb ngkó ng- kana n- tawar pira \ge later N- there N- offer how.many \nt (Anjar) menawar harga untuk dokumentasi.

\ref JCBP-20070118.0924 \recid 261098113141091107 \start 0:31:56 \sp NRMNJCB \ph lumayan ko olih ɖuwit satus ya \tx lumayan kó ólih dhuwit satus ya... \mb lumayan kó ólih dhuwit satus ya \ge not.bad 2sg.INT get money one.hundred EXCL

\ref JCBP-20070118.0925 \recid 484660113343091107 \start 0:31:58 \sp NRMNJCB \ph tɛyɛŋ ɲəkəl \tx tèyèng nyekel \mb tèyèng ny- cekel \ge can N- hold

\ref JCBP-20070118.0926 \recid 401942113640091107 \start 0:31:59 \sp NRMNJCB \ph kasɛt cd loro \tx kasèt CD lóró. \mb kasèt CD lóró \ge cassette compact.disc two

\ref JCBP-20070118.0927 \recid 660959113923091107 \start 0:32:01 \sp EXPSSO \ph apa ko tɛyɛŋ \tx apa kó tèyèng? \mb apa kó tèyèng \ge what 2sg.INT can

\ref JCBP-20070118.0928 \recid 660866114011091107 \start 0:32:02 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0929 \recid 899193115311091107 \start 0:32:03 \sp EXPSSO \ph apa ko tɛyɛŋ ɲutiŋ \tx apa kó tèyèng nyuting. \mb apa kó tèyèng ny- suting \ge what 2sg.INT can N- shoot

\ref JCBP-20070118.0930 \recid 562101122358091107 \start 0:32:06 \sp NRMNJCB \ph dadi ko kuwe pihaʔ ə \tx dadi kó kuwé pihak e... \mb dadi kó kuwé pihak e \ge become 2sg.INT that side FILL

\ref JCBP-20070118.0931 \recid 551671124527091107 \start 0:32:08 \sp NRMNJCB \ph bms tv lah ya \tx BMS TV lah ya. \mb BMS TV lah ya \ge BMS television LAH yes \nt for example

\ref JCBP-20070118.0932 \recid 750212124624091107 \start 0:32:10 \sp NRMNJCB \ph katakan kuwe karna \tx katakan kuwé karna... \mb kata -kan kuwé karna \ge word -KAN that because

\ref JCBP-20070118.0933 \recid 428936124844091107 \start 0:32:11 \sp NRMNJCB \ph melu karo bms tv \tx mélu karó BMS TV. \mb mélu karó BMS TV \ge follow and.with BMS television

\ref JCBP-20070118.0934 \recid 734791125011091107 \start 0:32:13 \sp NRMNJCB \ph lah kuwe ŋomɔŋ mariŋ ɲɔŋ \tx lah kuwé ngómòng maring nyòng. \mb lah kuwé ng- ómòng maring nyòng \ge LAH that N- talk go.to 1sg

\ref JCBP-20070118.0935 \recid 456777125327091107 \start 0:32:15 \sp NRMNJCB \ph jajal ko \tx jajal kó... \mb jajal kó \ge try 2sg.INT \nt Nurman friend said.

\ref JCBP-20070118.0936 \recid 659059125419091107 \start 0:32:16 \sp NRMNJCB \ph ŋgolɛd pəlaŋgan ŋgolɛd kɔnsumɛn \tx nggólèd pelanggan nggólèd kònsumèn. \mb ng- gólèd pelanggan ng- gólèd kònsumèn \ge N- search customer N- search consumer

\ref JCBP-20070118.0937 \recid 222168130422091107 \start 0:32:18 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ olih ko lumayan \tx nèk ólih kó lumayan. \mb nèk ólih kó lumayan \ge if get 2sg.INT not.bad \nt if get consumer.

\ref JCBP-20070118.0938 \recid 495181130628091107 \start 0:32:20 \sp NRMNJCB \ph tɛyɛŋ ŋgo tuku rɔkɔʔ lah ŋgo ko kaya kuwe \tx tèyèng nggó tuku ròkòk lah nggó kó kaya kuwé. \mb tèyèng nggó tuku ròkòk lah nggó kó kaya kuwé \ge can for buy cigarette LAH for 2sg.INT like that

\ref JCBP-20070118.0939 \recid 828989130853091107 \start 0:32:22 \sp NRMNJCB \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF \nt Nurman said.

\ref JCBP-20070118.0940 \recid 538048131321091107 \start 0:32:23 \sp NRMNJCB \ph niate wiŋi arəp məhubuŋi kae \tx niaté wingi arep mehubungi kaé... \mb niaté wingi arep me- hubung -i kaé \ge plan yesterday want MEN- connect -I 3sg

\ref JCBP-20070118.0941 \recid 395982131518091107 \start 0:32:25 \sp NRMNJCB \ph nikahane \tx nikahané... \mb nikah -ané \ge marry -E

\ref JCBP-20070118.0942 \recid 380504131705091107 \start 0:32:26 \sp NRMNJCB \ph nikahane \tx nikahané... \mb nikah -ané \ge marry -E

\ref JCBP-20070118.0943 \recid 351194131932091107 \start 0:32:28 \sp NRMNJCB \ph dina ŋesuʔ ya wis ɔra bisa ŋhubuŋi \tx dina ngésuk ya wis òra bisa nghubungi. \mb dina ng- ésuk ya wis òra bisa ng- hubung -i \ge day N- morning yes PFCT NEG can N- connect -I

\ref JCBP-20070118.0944 \recid 927585133121091107 \start 0:32:36 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ nəŋ ŋkene kan wiŋi \tx nèk neng ngkéné kan wingi... \mb nèk neng ng- kéné kan wingi \ge if LOC N- here KAN yesterday

\ref JCBP-20070118.0945 \recid 746601133433091107 \start 0:32:37 \sp NRMNJCB \ph səkitar limaŋ ŋatus \tx sekitar limang ngatus. \mb se- kitar lima -ng ng- atus \ge SE- around five -LIG N- hundred

\ref JCBP-20070118.0946 \recid 951294133612091107 \start 0:32:39 \sp NRMNJCB \ph limaŋ ŋatus dəŋan hasil yaŋ saŋat jəlɛʔ \tx limang ngatus dengan hasil yang sangat jelèk. \mb lima -ng ng- atus dengan hasil yang sangat jelèk \ge five -LIG N- hundred with result REL very bad

\ref JCBP-20070118.0947 \recid 530685133908091107 \start 0:32:41 \sp NRMNJCB \ph ŋgene paʔ momɔt \tx nggéné pak Mómòt. \mb nggén -é pak Mómòt \ge place -E Mr. voc \nt for example.

\ref JCBP-20070118.0948 \recid 837294134042091107 \start 0:32:43 \sp EXPSSO \ph maŋ ŋatus \tx mang ngatus? \mb lima -ng ng- atus \ge five -LIG N- hundred

\ref JCBP-20070118.0949 \recid 627700134142091107 \start 0:32:44 \sp NRMNJCB \ph hmm \tx hmm. \mb hmm \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0950 \recid 569353134211091107 \start 0:32:45 \sp EXPSSO \ph dekɛne sapa \tx dékèné sapa? \mb déké -èn -é sapa \ge have -AN -E who \nt talk about camera recorder.

\ref JCBP-20070118.0951 \recid 928934134416091107 \start 0:32:46 \sp NRMNJCB \ph ŋgene paʔ momɔt \tx nggéné pak Mómòt. \mb nggén -é pak Mómòt \ge place -E Mr. voc

\ref JCBP-20070118.0952 \recid 923820134609091107 \start 0:32:47 \sp EXPSSO \ph ɔra kuwe ɖokumɛne \tx òra kuwé dhókumèné? \mb òra kuwé dhókumèn -é \ge NEG that document -E

\ref JCBP-20070118.0953 \recid 467105134907091107 \start 0:32:48 \sp NRMNJCB \ph ŋgene siro \tx nggéné Siró. \mb nggén -é Siró \ge place -E Siro

\ref JCBP-20070118.0954 \recid 551518135255091107 \start 0:32:49 \sp NRMNJCB \ph siro ko ŋərti \tx Siró kó ngerti? \mb Siró kó ngerti \ge Siro 2sg.INT know

\ref JCBP-20070118.0955 \recid 886413135346091107 \start 0:32:50 \sp EXPSSO \ph siro \tx Siró? \mb Siró \ge Siro

\ref JCBP-20070118.0956 \recid 862068135617091107 \start 0:32:51 \sp NRMNJCB \ph yati \tx Yati. \mb Yati \ge Yati

\ref JCBP-20070118.0957 \recid 292002135641091107 \start 0:32:53 \sp EXPSSO \ph ɔh \tx òh. \mb òh \ge EXCL

\ref JCBP-20070118.0958 \recid 590905135735091107 \start 0:32:54 \sp EXPSSO \ph lha kuwe dekɛne sapa kuwe \tx lha kuwé dékèné sapa kuwé? \mb lha kuwé déké -èn -é sapa kuwé \ge EXCL that have -AN -E who that

\ref JCBP-20070118.0959 \recid 463422135835091107 \start 0:32:55 \sp NRMNJCB \ph ŋgene paʔ momɔt \tx nggéné pak mómòt. \mb nggén -é pak mómòt \ge place -E Mr. momot

\ref JCBP-20070118.0960 \recid 742802140350091107 \start 0:32:57 \sp EXPSSO \ph siro dekɛne sapa \tx Siró dékèné sapa? \mb Siró déké -èn -é sapa \ge Siro have -AN -E who \nt the mean is camera recorder.

\ref JCBP-20070118.0961 \recid 998692140627091107 \start 0:32:58 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.0962 \recid 634373140653091107 \start 0:32:58 \sp EXPSSO \ph siro dekɛne sapa \tx Siró dékèné sapa? \mb Siró déké -èn -é sapa \ge Siro have -AN -E who

\ref JCBP-20070118.0963 \recid 228732140801091107 \start 0:32:59 \sp NRMNJCB \ph apane \tx apané... \mb apan -é \ge want -E

\ref JCBP-20070118.0964 \recid 104073140842091107 \start 0:33:00 \sp NRMNJCB \ph pəŋantɛnan \tx pengantènan. \mb pe- nganti -an -èn \ge PE.AN- until -CIRC -AN

\ref JCBP-20070118.0965 \recid 167501140945091107 \start 0:33:02 \sp NRMNJCB \ph pəŋantɛnan \tx pengantènan... \mb pe- nganti -an -èn \ge PE.AN- until -CIRC -AN

\ref JCBP-20070118.0966 \recid 594775141022091107 \start 0:33:03 \sp EXPSSO \ph pəŋantɛnane siro \tx pengantènané Siró? \mb pe- ngantèn -an -é Siró \ge PE- bridegroom -AN -E Siro

\ref JCBP-20070118.0967 \recid 693969141245091107 \start 0:33:04 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.0968 \recid 152147141310091107 \start 0:33:05 \sp EXPSSO \ph la kuwe dekɛne paʔ momɔt \tx la kuwé dékèné pak Mómòt? \mb la kuwé déké -èn -é pak Mómòt \ge EXCL that have -AN -E Mr. voc

\ref JCBP-20070118.0969 \recid 837617141451091107 \start 0:33:06 \sp NRMNJCB \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0970 \recid 651761141513091107 \start 0:33:06 \sp EXPSSO \ph henɖikɛme \tx héndhikèmé? \mb héndhikèm -é \ge handycam -E

\ref JCBP-20070118.0971 \recid 867656141950091107 \start 0:33:07 \sp NRMNJCB \ph eya \tx éya. \mb éya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.0972 \recid 619679142238091107 \start 0:33:08 \sp NRMNJCB \ph ya kualitase ala lah \tx ya kualitasé ala lah. \mb ya kualitas -é ala lah \ge yes quality -E ugly LAH

\ref JCBP-20070118.0973 \recid 768425142402091107 \start 0:33:10 \sp EXPSSO \ph mɛrəke apa \tx mèreké apa? \mb mèrek -é apa \ge brand -E what

\ref JCBP-20070118.0974 \recid 534610142636091107 \start 0:33:11 \sp EXPSSO \ph soni \tx sóni? \mb sóni \ge Sony

\ref JCBP-20070118.0975 \recid 206124144643091107 \start 0:33:13 \sp NRMNJCB \ph kualitas ŋɛɖit maʔsude lho \tx kualitas ngèdhit maksudé lhó. \mb kualitas ng- èdhit maksud -é lhó \ge quality N- edit intention -E EMPH \nt picture editing

\ref JCBP-20070118.0976 \recid 834158145019091107 \start 0:33:15 \sp NRMNJCB \ph kualitas ŋɛɖit kualitas siŋ \tx kualitas ngèdhit kualitas sing... \mb kualitas ng- èdhit kualitas sing \ge quality N- edit quality REL

\ref JCBP-20070118.0977 \recid 114662145153091107 \start 0:33:17 \sp NRMNJCB \ph ɲɔrɔt siŋ ɲɔrɔt waryo \tx nyòròt sing nyòròt waryó... \mb ny- sòròt sing ny- sòròt waryó \ge N- ray REL N- ray waryo

\ref JCBP-20070118.0978 \recid 820588084127131107 \start 0:33:18 \sp NRMNJCB \ph kan ɔra ŋərti xx \tx kan òra ngerti xx. \mb kan òra ngerti xx \ge KAN NEG know xx

\ref JCBP-20070118.0979 \recid 640468093543131107 \start 0:33:21 \sp NRMNJCB \ph trus \tx trus... \mb trus \ge continue

\ref JCBP-20070118.0980 \recid 957729093742131107 \start 0:33:22 \sp NRMNJCB \ph kaya ŋgene bagus kae gəmiyɛn \tx kaya nggéné Bagus kaé gemiyèn... \mb kaya ng- géné Bagus kaé gemiyèn \ge like N- why Bagus 3sg formerly

\ref JCBP-20070118.0981 \recid 667507093945131107 \start 0:33:24 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔnku kan wiŋi \tx nggònku kan wingi... \mb nggòn -ku kan wingi \ge place -1sg KAN yesterday

\ref JCBP-20070118.0982 \recid 917233094128131107 \start 0:33:25 \sp NRMNJCB \ph bukane ŋgɔnku ya \tx bukané nggònku ya. \mb buk -ané nggòn -ku ya \ge NEG -E place -1sg yes

\ref JCBP-20070118.0983 \recid 452586094353131107 \start 0:33:26 \sp NRMNJCB \ph siŋ \tx sing... \mb sing \ge REL

\ref JCBP-20070118.0984 \recid 433062094427131107 \start 0:33:27 \sp NRMNJCB \ph bocah siŋ ŋomɔŋ karo aku kuwe \tx bócah sing ngómòng karó aku kuwé... \mb bócah sing ng- ómòng karó aku kuwé \ge child REL N- talk and.with 1sg that

\ref JCBP-20070118.0985 \recid 790366094657131107 \start 0:33:29 \sp NRMNJCB \ph pusate lho \tx pusaté lhó. \mb pusat -é lhó \ge central -E EXCL \nt central of documentation.

\ref JCBP-20070118.0986 \recid 307449094831131107 \start 0:33:30 \sp NRMNJCB \ph pusat nəŋ baɲumas \tx pusat neng Banyumas. \mb pusat neng Banyumas \ge central LOC Banyumas

\ref JCBP-20070118.0987 \recid 100150094957131107 \start 0:33:31 \sp NRMNJCB \ph pusat baɲumas ŋɛɖit \tx pusat Banyumas ngèdhit... \mb pusat Banyumas ng- èdhit \ge central Banyumas N- edit

\ref JCBP-20070118.0988 \recid 822085095231131107 \start 0:33:32 \sp EXPSSO \ph siŋ ŋanu waryo waryo ŋərti \tx sing nganu waryó waryó ngerti... \mb sing ng- anu waryó waryó ngerti \ge REL N- whatchamacallit waryo waryo know

\ref JCBP-20070118.0989 \recid 596763095443131107 \start 0:33:33 \sp EXPSSO \ph ʔanu kaya kuwe ɔra \tx anu kaya kuwé òra. \mb anu kaya kuwé òra \ge whatchamacallit like that NEG \nt know about handycam.

\ref JCBP-20070118.0990 \recid 817542095620131107 \start 0:33:34 \sp NRMNJCB \ph ya maʔsude ya \tx ya maksudé ya... \mb ya maksud -é ya \ge yes intention -E yes

\ref JCBP-20070118.0991 \recid 752397095833131107 \start 0:33:35 \sp NRMNJCB \ph kuwe si dəŋan hasil \tx kuwé si dengan hasil... \mb kuwé si dengan hasil \ge that PERS with result

\ref JCBP-20070118.0992 \recid 252815100345131107 \start 0:33:36 \sp NRMNJCB \ph dəŋan ɖuwit limaŋ ŋatus ewu \tx dengan dhuwit limang ngatus éwu. \mb dengan dhuwit lima -ng ng- atus éwu \ge with money five -LIG N- hundred thousand

\ref JCBP-20070118.0993 \recid 770693100513131107 \start 0:33:40 \sp NRMNJCB \ph dəŋan hasil yaŋ tidaʔ bagus \tx dengan hasil yang tidak bagus. \mb dengan hasil yang tidak bagus \ge with result REL NEG good

\ref JCBP-20070118.0994 \recid 858092100611131107 \start 0:33:41 \sp NRMNJCB \ph aŋgər mariŋ \tx angger maring \mb angger maring \ge TOP go.to

\ref JCBP-20070118.0995 \recid 981446101044131107 \start 0:33:42 \sp NRMNJCB \ph aku kan otomatis \tx aku kan ótómatis... \mb aku kan ótómatis \ge 1sg KAN automatic

\ref JCBP-20070118.0996 \recid 595332101304131107 \start 0:33:43 \sp NRMNJCB \ph ya muŋkin səkitar nəm ratus lah \tx ya mungkin sekitar nem ratus lah. \mb ya mungkin se- kitar nem ratus lah \ge yes possible SE- around six hundred LAH

\ref JCBP-20070118.0997 \recid 165712104142131107 \start 0:33:45 \sp NRMNJCB \ph minimal nəm ratus \tx minimal nem ratus. \mb minimal nem ratus \ge minimum six hundred

\ref JCBP-20070118.0998 \recid 223631104229131107 \start 0:33:48 \sp NRMNJCB \ph nəm ratus ribu dəŋan hasil yaŋ bagus \tx nem ratus ribu dengan hasil yang bagus. \mb nem ratus ribu dengan hasil yang bagus \ge six hundred thousand with result REL good

\ref JCBP-20070118.0999 \recid 771038104625131107 \start 0:33:56 \sp EXPSSO \ph kopine mas nur \tx kópiné mas Nur. \mb kópi -né mas Nur \ge coffee -E older.brother Nur

\ref JCBP-20070118.1000 \recid 354514104813131107 \start 0:33:59 \sp NRMNJCB \ph kulo \tx kuló... \mb kuló \ge 1SG

\ref JCBP-20070118.1001 \recid 932019104846131107 \start 0:34:01 \sp NRMNJCB \ph dadɔs mbotən səkɛca niki \tx dadòs mbóten sekèca niki. \mb dadòs m- bóten se- k- èca niki \ge so N- NEG SE- KE- pleasant this

\ref JCBP-20070118.1002 \recid 573854105334131107 \start 0:34:04 \sp EXPSSO \ph səkɛca \tx sekèca. \mb se- k- èca \ge SE- KE- pleasant

\ref JCBP-20070118.1003 \recid 982832105424131107 \start 0:34:10 \sp EXPSSO \ph ŋopi \tx ngópi... \mb ng- kópi \ge N- coffee

\ref JCBP-20070118.1004 \recid 477650105517131107 \start 0:34:13 \sp EXPSSO \ph lawuɛh jajan \tx lawuèh jajan. \mb lawu -èh jajan \ge side.dish -E snack

\ref JCBP-20070118.1005 \recid 478227105745131107 \start 0:34:17 \sp EXPSSO \ph enake pɔr \tx énaké pòr. \mb énak -é pòr \ge pleasant -E to.the.limit

\ref JCBP-20070118.1006 \recid 272192110012131107 \start 0:34:24 \sp EXPSSO \ph mbocari juh nur \tx mbócari juh Nur. \mb m- bócari juh Nur \ge N- bocari JUH Nur

\ref JCBP-20070118.1007 \recid 638566110506131107 \start 0:34:25 \sp NRMNJCB \ph ʔana apa si \tx ana apa si? \mb ana apa si \ge there.is what PERS

\ref JCBP-20070118.1008 \recid 500949110545131107 \start 0:34:28 \sp EXPSSO \ph ŋgɔne mandra \tx nggòné Mandra. \mb nggòn -é Mandra \ge place -E Mandra \nt Mandra is noodles seller.

\ref JCBP-20070118.1009 \recid 571743110817131107 \start 0:34:30 \sp NRMNJCB \ph aja borɔs lah \tx aja bóròs lah. \mb aja bóròs lah \ge don't wasteful LAH

\ref JCBP-20070118.1010 \recid 609145111100131107 \start 0:34:34 \sp EXPSSO \ph pira si rɔŋ juta sətəŋah mbɔk \tx pira si ròng juta setengah mbòg? \mb pira si rò -ng juta se- tengah mbòg \ge how.many PERS two -LIG million SE- middle EMPH \nt laughing (2500). talk about the price of noodle.

\ref JCBP-20070118.1011 \recid 119564111307131107 \start 0:34:36 \sp NRMNJCB \ph təluŋ ewu. \tx telung éwu. \mb telu -ng éwu \ge three -LIG thousand

\ref JCBP-20070118.1012 \recid 426683111353131107 \start 0:34:38 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1013 \recid 680527111420131107 \start 0:34:39 \sp NRMNJCB \ph kaya saya tu udah mərasakan \tx kaya saya tu udah merasakan. \mb kaya saya tu udah me- rasa -kan \ge like 1SG that PFCT ME- taste -KAN

\ref JCBP-20070118.1014 \recid 136674111603131107 \start 0:34:41 \sp NRMNJCB \ph wis wis ŋrasakan \tx wis wis ngrasakna... \mb wis wis ng- rasak -na \ge PFCT PFCT N- taste -NA

\ref JCBP-20070118.1015 \recid 889802111704131107 \start 0:34:45 \sp NRMNJCB \ph dadi wɔŋ borɔs kuwe kəpriwe \tx dadi wòng bóròs kuwé kepriwé. \mb dadi wòng bóròs kuwé kepriwé \ge become person wasteful that how

\ref JCBP-20070118.1016 \recid 231141111858131107 \start 0:34:50 \sp EXPSSO \ph peŋin si ɲataane si lah. \tx péngin si nyatané si lah. \mb péngin si nyata -né si lah \ge want PERS real -E PERS LAH

\ref JCBP-20070118.1017 \recid 104893112121131107 \start 0:34:51 \sp EXPSSO \ph kəsənəŋan kaya kuwe lho \tx kesenengan kaya kuwé lhó. \mb ke- seneng -an kaya kuwé lhó \ge KE.AN- enjoy -CIRC like that EXCL

\ref JCBP-20070118.1018 \recid 448196122558131107 \start 0:34:52 \sp EXPSSO \ph jane wiŋi ɲɔŋ \tx jané wingi nyòng... \mb jané wingi nyòng \ge actually yesterday 1sg

\ref JCBP-20070118.1019 \recid 453058122752131107 \start 0:34:53 \sp EXPSSO \ph jane ya arəp mariŋ ŋonɔh nur \tx jané ya arep maring ngónòh Nur. \mb jané ya arep maring ngónòh Nur \ge actually yes want go.to there Nur

\ref JCBP-20070118.1020 \recid 263227124111131107 \start 0:34:55 \sp EXPSSO \ph tapi wɔŋ ana bocah \tx tapi wòng ana bócah... \mb tapi wòng ana bócah \ge but as.because there.is child

\ref JCBP-20070118.1021 \recid 272118124245131107 \start 0:34:56 \sp EXPSSO \ph kidulan lah bəbəh baŋat \tx kidulan lah bebeh bangat. \mb kidul -an lah bebeh bangat \ge south -AN LAH listless very

\ref JCBP-20070118.1022 \recid 294108124601131107 \start 0:34:57 \sp NRMNJCB \ph naŋ ndi \tx nang ndi? \mb nang ndi \ge LOC where

\ref JCBP-20070118.1023 \recid 887717124634131107 \start 0:34:58 \sp EXPSSO \ph kae si baŋsane novi \tx kaé si bangsané Nóvi. \mb kaé si bangsa -né Nóvi \ge 3sg PERS about -E Novi

\ref JCBP-20070118.1024 \recid 278430125006131107 \start 0:34:59 \sp NRMNJCB \ph ŋapa si \tx ngapa si? \mb ng- apa si \ge N- what PERS

\ref JCBP-20070118.1025 \recid 185509125054131107 \start 0:35:01 \sp EXPSSO \ph maləs \tx males. \mb males \ge lazy

\ref JCBP-20070118.1026 \recid 853570125234131107 \start 0:35:01 \sp NRMNJCB \ph wədi \tx wedi? \mb wedi \ge afraid

\ref JCBP-20070118.1027 \recid 576800125321131107 \start 0:35:03 \sp EXPSSO \ph ɔra maʔsude aŋgəranu sɔʔ kənal kɔ \tx òra maksudé anggeranu sòk kenal kò. \mb òra maksud -é anggeranu sòk kenal kò \ge NEG intention -E some.time presumptuous recognize KO

\ref JCBP-20070118.1028 \recid 991374125641131107 \start 0:35:05 \sp EXPSSO \ph ŋko aŋgər wis kənal ŋko aŋgəranu \tx ngkó angger wis kenal ngkó anggeranu... \mb ngkó angger wis kenal ngkó anggeranu \ge later if PFCT recognize later some.time

\ref JCBP-20070118.1029 \recid 944227125933131107 \start 0:35:07 \sp EXPSSO \ph nukɔna xx xx \tx nukòkna xx xx. \mb n- tukòk -na xx xx \ge N- buy -NA xx xx

\ref JCBP-20070118.1030 \recid 555185130620131107 \start 0:35:08 \sp EXPSSO \ph dadi kaya \tx dadi kaya... \mb dadi kaya \ge become like

\ref JCBP-20070118.1031 \recid 409266130718131107 \start 0:35:10 \sp EXPSSO \ph pas kiye yitno ŋərti ɔra yitno \tx pas kiyé Yitnó ngerti òra Yitnó? \mb pas kiyé Yitnó ngerti òra Yitnó \ge fit this Yitno know NEG Yitno

\ref JCBP-20070118.1032 \recid 453154130930131107 \start 0:35:11 \sp NRMNJCB \ph ʔana apa si \tx ana apa si? \mb ana apa si \ge there.is what PERS

\ref JCBP-20070118.1033 \recid 744147131352131107 \start 0:35:12 \sp EXPSSO \ph yitno apa sapa ya \tx Yitnó apa sapa ya! \mb Yitnó apa sapa ya \ge Yitno what who yes

\ref JCBP-20070118.1034 \recid 195775131442131107 \start 0:35:13 \sp EXPSSO \ph tukaŋ ɔjɛʔ \tx tukang òjèk. \mb tukang òjèk \ge AGT taxi.motorcycle

\ref JCBP-20070118.1035 \recid 595309131620131107 \start 0:35:15 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ karo kasri kan \tx nyòng karó Kasri kan. \mb nyòng karó Kasri kan \ge 1sg and.with Kasri KAN

\ref JCBP-20070118.1036 \recid 679989132152131107 \start 0:35:17 \sp EXPSSO \ph ŋəmi kaya kuwe lho \tx ngemi kaya kuwé lhó. \mb ng- emi kaya kuwé lhó \ge N- noodle like that EXCL

\ref JCBP-20070118.1037 \recid 996895132255131107 \start 0:35:18 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ carane arəp mbayar kasri \tx nyòng carané arep mbayar Kasri. \mb nyòng cara -né arep m- bayar Kasri \ge 1sg manner -E want N- pay Kasri

\ref JCBP-20070118.1038 \recid 228627132622131107 \start 0:35:21 \sp EXPSSO \ph ŋəmi \tx ngemi. \mb ng- emi \ge N- noodle

\ref JCBP-20070118.1039 \recid 152001132657131107 \start 0:35:22 \sp EXPSSO \ph lah kuwe si yitno lagi maŋan \tx lah kuwé si Yitnó lagi mangan. \mb lah kuwé si Yitnó lagi m- pangan \ge LAH that PERS Yitno PROG N- food

\ref JCBP-20070118.1040 \recid 192252132821131107 \start 0:35:23 \sp EXPSSO \ph sri \tx sri. \mb sri \ge sri \nt say hello to Kasri from Yitno.

\ref JCBP-20070118.1041 \recid 793626132905131107 \start 0:35:25 \sp EXPSSO \ph e ya reka-rekane trus \tx é ya réka-rékané trus... \mb é ya réka.réka -né trus \ge EXCL yes have.a.cunning.idea -E continue \nt Kasri said.

\ref JCBP-20070118.1042 \recid 749266150210161107 \start 0:35:27 \sp EXPSSO \ph maŋan kaya kiye \tx mangan kaya kiyé... \mb m- pangan kaya kiyé \ge N- food like this \nt say something.

\ref JCBP-20070118.1043 \recid 741403150323161107 \start 0:35:28 \sp EXPSSO \ph səkaŋ ndi ko nəŋ ŋumah bae apa \tx sekang ndi kó neng ngumah baé apa? \mb se- kang ndi kó neng ngumah baé apa \ge SE- from where 2sg.INT LOC house just what \nt Kasri friend said.

\ref JCBP-20070118.1044 \recid 872245150523161107 \start 0:35:30 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF \nt Kasri said.

\ref JCBP-20070118.1045 \recid 350479150553161107 \start 0:35:31 \sp EXPSSO \ph trus \tx trus... \mb trus \ge continue

\ref JCBP-20070118.1046 \recid 607794150624161107 \start 0:35:32 \sp EXPSSO \ph yitno rampuŋ maŋan \tx Yitnó rampung mangan. \mb Yitnó rampung m- pangan \ge Yitno finish N- food

\ref JCBP-20070118.1047 \recid 817114152744161107 \start 0:35:34 \sp EXPSSO \ph sri \tx sri... \mb sri \ge TRU.Kasri

\ref JCBP-20070118.1048 \recid 759351152826161107 \start 0:35:35 \sp EXPSSO \ph mbayarna sisan ya kaya kuwe laŋsuŋ \tx mbayarna sisan ya kaya kuwé langsung. \mb m- bayar -na sisan ya kaya kuwé langsung \ge N- pay -NA altogether yes like that direct

\ref JCBP-20070118.1049 \recid 139256153034161107 \start 0:35:36 \sp EXPSSO \ph ih \tx ih. \mb ih \ge EXCL \nt shocked

\ref JCBP-20070118.1050 \recid 191260153206161107 \start 0:35:39 \sp EXPSSO \ph kɔn mbayarna masa \tx kòn mbayarna masa. \mb kòn m- bayar -na masa \ge ask N- pay -NA EXCL.of.disbelief

\ref JCBP-20070118.1051 \recid 320415153334161107 \start 0:35:41 \sp EXPSSO \ph kur moɖal \tx kur módhal... \mb kur módhal \ge only capital

\ref JCBP-20070118.1052 \recid 227868153428161107 \start 0:35:41 \sp EXPSSO \ph moɖale kaya kuwe ʈɔk \tx módhalé kaya kuwé thòg. \mb módhalé kaya kuwé thòg \ge financial.capital like that just

\ref JCBP-20070118.1053 \recid 880488154838161107 \start 0:35:42 \sp EXPSSO \ph ŋko reka-reka basa-basi \tx ngkó réka-réka basa-basi... \mb ngkó réka.réka basa.basi \ge later have.a.cunning.idea reason

\ref JCBP-20070118.1054 \recid 284521155024161107 \start 0:35:44 \sp EXPSSO \ph ŋomɔŋ kanɖah xx takɔn \tx ngómòng kandhah xx takòn. \mb ng- ómòng kandhah xx takòn \ge N- talk say xx ask

\ref JCBP-20070118.1055 \recid 861607155629161107 \start 0:35:47 \sp EXPSSO \ph xx kənal baŋat ya ɔra \tx xx kenal bangad ya òra. \mb xx kenal bangad ya òra \ge xx recognize very yes NEG

\ref JCBP-20070118.1056 \recid 961132160307161107 \start 0:35:50 \sp EXPSSO \ph mbayarna \tx mbayarna. \mb m- bayar -na \ge N- pay -NA

\ref JCBP-20070118.1057 \recid 274068160501161107 \start 0:35:53 \sp EXPSSO \ph aʔhire mbɔk kəndandapan mbɔk \tx akhiré mbòg kendandapan mbòg. \mb akhir -é mbòg kendandapan mbòg \ge end -E EMPH xx EMPH

\ref JCBP-20070118.1058 \recid 665382160906161107 \start 0:35:55 \sp EXPSSO \ph wis sri ko mbayarna kae ŋko \tx wis sri kó mbayarna kaé ngkó... \mb wis sri kó m- bayar -na kaé ngkó \ge PFCT TRU.Kasri 2sg.INT N- pay -NA 3sg later

\ref JCBP-20070118.1059 \recid 300016162642161107 \start 0:35:56 \sp EXPSSO \ph duweke ko tək bayarna ɲɔŋ \tx duwéké kó teg bayarna nyòng. \mb duwé -ké kó teg bayar -na nyòng \ge have -E 2sg.INT prepositive pay -NA 1sg \nt pay noodle.

\ref JCBP-20070118.1060 \recid 285762163130161107 \start 0:35:58 \sp EXPSSO \ph ko mbayar kae \tx kó mbayar kaé. \mb kó m- bayar kaé \ge 2sg.INT N- pay 3sg \nt pay a noodle

\ref JCBP-20070118.1061 \recid 112950163254161107 \start 0:36:02 \sp NRMNJCB \ph cara ɲɔŋ ya kalɛn ya \tx cara nyòng ya kalèn ya. \mb cara nyòng ya kalèn ya \ge manner 1sg yes small.cannal yes \nt angry.

\ref JCBP-20070118.1062 \recid 866007163525161107 \start 0:36:11 \sp NRMNJCB \ph ŋopi ɖisid kaŋ \tx ngópi dhisid kang. \mb ng- kópi dhisid kang \ge N- coffee formerly from \nt offer a coffee.

\ref JCBP-20070118.1063 \recid 800536163722161107 \start 0:36:15 \sp EXPSSO \ph panas lah mbene cur \tx panas lah mbéné cur. \mb panas lah mbéné cur \ge hot LAH just.now pour

\ref JCBP-20070118.1064 \recid 223586164332161107 \start 0:36:25 \sp NRMNJCB \ph wis ko ŋomɔŋ ɖewɛk ŋonɔh ɲɔŋ tək njagɔŋ \tx wis kó ngómòng dhéwèg ngónòh nyòng teg njagòng. \mb wis kó ng- ómòng dhéwèg ngónòh nyòng teg njagòng \ge PFCT 2sg.INT N- talk self there 1sg prepositive sit

\ref JCBP-20070118.1065 \recid 912977164618161107 \start 0:36:28 \sp EXPSSO \ph juh nur apa \tx juh Nur apa? \mb juh Nur apa \ge JUH Nur what

\ref JCBP-20070118.1066 \recid 930661165302161107 \start 0:36:29 \sp NRMNJCB \ph mariŋ ndi apa \tx maring ndi apa? \mb maring ndi apa \ge go.to where what

\ref JCBP-20070118.1067 \recid 251633165341161107 \start 0:36:30 \sp EXPSSO \ph mariŋ bocari nur lah \tx maring Bócari Nur lah. \mb maring Bócari Nur lah \ge go.to Bocari Nur LAH

\ref JCBP-20070118.1068 \recid 713806165446161107 \start 0:36:31 \sp NRMNJCB \ph məŋko lah \tx mengkó lah. \mb mengkó lah \ge in.the.future LAH

\ref JCBP-20070118.1069 \recid 554770165806161107 \start 0:36:34 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ mbe uruŋ adus kiye kɔ \tx nyòng mbé urung adus kiyé kò. \mb nyòng m- bé urung adus kiyé kò \ge 1sg N- PRON not.yet take.a.bath this KO

\ref JCBP-20070118.1070 \recid 634654170051161107 \start 0:36:35 \sp EXPSSO \ph uruŋ ŋumbaih mbaraŋan jən \tx urung ngumbaih mbarangan jen. \mb urung ng- umba<i>h m- barang -an jen \ge not.yet N- wash<I> N- thing -AN really

\ref JCBP-20070118.1071 \recid 446109170155161107 \start 0:36:37 \sp NRMNJCB \ph kayawene kuwe rame baŋat \tx ka(ya)wéné kuwé ramé bangad. \mb k- ayawéné kuwé ramé bangad \ge KE- at.this.moment that crowded very

\ref JCBP-20070118.1072 \recid 471489173219161107 \start 0:36:38 \sp NRMNJCB \ph tukaŋ ɔjɛʔ nəŋ kono \tx tukang òjèk neng kónó. \mb tukang òjèk neng kónó \ge AGT taxi.motorcycle LOC there

\ref JCBP-20070118.1073 \recid 424556173400161107 \start 0:36:39 \sp NRMNJCB \ph mandra siki dadi ɔra payu kayane niŋ kono \tx Mandra siki dadi òra payu kayané ning kónó. \mb Mandra siki dadi òra payu kaya -né ning kónó \ge Mandra now become NEG sell.well like -E LOC there \nt tukang mie ayam.

\ref JCBP-20070118.1074 \recid 933987174427161107 \start 0:36:42 \sp EXPSSO \ph masa \tx masa? \mb masa \ge EXCL.of.disbelief

\ref JCBP-20070118.1075 \recid 337218174522161107 \start 0:36:44 \sp NRMNJCB \ph xx aŋgər arəp məŋ ŋkono ah wədi ana preman \tx xx angger arep meng ngkónó ah wedi ana préman. \mb xx angger arep meng ng- kónó ah wedi ana préman \ge xx if want to N- there EXCL afraid exist gangster

\ref JCBP-20070118.1076 \recid 350134180113161107 \start 0:36:46 \sp EXPSSO \ph iya ya \tx iya ya. \mb iya ya \ge AFF yes

\ref JCBP-20070118.1077 \recid 210042180201161107 \start 0:36:48 \sp EXPSSO \ph apa paɖa maŋkal nəŋ ŋkono siki \tx apa padha mangkal neng ngkónó siki? \mb apa padha m- pangkal neng ng- kónó siki \ge what PL N- obstruct LOC N- there now \nt talk about tukang ojek.

\ref JCBP-20070118.1078 \recid 991963181418161107 \start 0:36:50 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1079 \recid 952364181452161107 \start 0:37:27 \sp EXPSSO \ph jam səpuluh \tx jam sepuluh. \mb jam se- puluh \ge clock SE- ten

\ref JCBP-20070118.1080 \recid 505747181608161107 \start 0:37:29 \sp EXPSSO \ph uruŋ ŋumbaih \tx urung ngumbaih. \mb urung ng- umba<i>h \ge not.yet N- wash<I>

\ref JCBP-20070118.1081 \recid 213534183151161107 \start 0:37:32 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ ɲɔŋ ŋumbaih jam loro be \tx wòng nyòng ngumbaih jam lóró bé... \mb wòng nyòng ng- umba<i>h jam lóró bé \ge WONG 1sg N- wash<I> clock two just

\ref JCBP-20070118.1082 \recid 268269183327161107 \start 0:37:34 \sp NRMNJCB \ph sore gariŋ \tx sóré garing. \mb sóré garing \ge afternoon dry

\ref JCBP-20070118.1083 \recid 407901183412161107 \start 0:37:38 \sp EXPSSO \ph sore gariŋ \tx sóré garing? \mb sóré garing \ge afternoon dry

\ref JCBP-20070118.1084 \recid 899053183454161107 \start 0:37:41 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ si nəŋ kana ya \tx nyòng si neng kana ya. \mb nyòng si neng kana ya \ge 1sg PERS LOC there yes

\ref JCBP-20070118.1085 \recid 909107184016161107 \start 0:37:43 \sp EXPSSO \ph panas baŋat sumpah nurman nəŋ ŋkana nurman \tx panas bangad sumpah Nurman neng ngkana Nurman. \mb panas bangad sumpah Nurman neng ng- kana Nurman \ge hot very oath Nurman LOC N- there Nurman

\ref JCBP-20070118.1086 \recid 681434184206161107 \start 0:37:45 \sp EXPSSO \ph udan pas lagi awal-awal ʈɔk \tx udan pas lagi awal-awal thòg. \mb udan pas lagi awal ~ awal thòg \ge rain fit PROG beginning ~ beginning just \nt new year.

\ref JCBP-20070118.1087 \recid 987896184428161107 \start 0:37:49 \sp NRMNJCB \ph kuwe karna dekadɛnsi sɔsial \tx kuwé karna dékadènsi sòsial. \mb kuwé karna dékadènsi sòsial \ge that because xx social

\ref JCBP-20070118.1088 \recid 996097184639161107 \start 0:38:19 \sp EXPSSO \ph nah ari bərati wis ɔra anu maniŋ apa \tx nah Ari berati wis òra anu maning apa? \mb nah Ari ber- arti wis òra anu maning apa \ge NAH Ari BER- mean PFCT NEG whatchamacallit again what

\ref JCBP-20070118.1089 \recid 231247184826161107 \start 0:38:22 \sp NRMNJCB \ph ɔra jlɔntaʔ-jlantɛʔ \tx òra jlòntak-jlantèk. \mb òra MORPHS.UNDEFINED \ge NEG xx

\ref JCBP-20070118.1090 \recid 492110112305201107 \start 0:38:23 \sp EXPSSO \ph wis ɔra kuliah maniŋ \tx wis òra kuliah maning? \mb wis òra kuliah maning \ge PFCT NEG lecture again

\ref JCBP-20070118.1091 \recid 501030112555201107 \start 0:38:25 \sp NRMNJCB \ph ɔra \tx òra. \mb òra \ge NEG

\ref JCBP-20070118.1092 \recid 133368112618201107 \start 0:38:25 \sp EXPSSO \ph wis ŋajar kaya kuwe \tx wis ngajar kaya kuwé? \mb wis ng- ajar kaya kuwé \ge PFCT N- teach like that

\ref JCBP-20070118.1093 \recid 221989112840201107 \start 0:38:26 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1094 \recid 177914112912201107 \start 0:38:27 \sp EXPSSO \ph ŋabdi ya \tx ngabdi ya? \mb ng- abdi ya \ge N- servant yes \nt just as server teacher, not yet be a teacher (bukan PNS)

\ref JCBP-20070118.1095 \recid 117986113244201107 \start 0:38:30 \sp EXPSSO \ph honorɛr \tx hónórèr? \mb hónórèr \ge honorarium

\ref JCBP-20070118.1096 \recid 891725113321201107 \start 0:38:31 \sp NRMNJCB \ph hmm \tx hmm. \mb hmm \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1097 \recid 136952113343201107 \start 0:38:34 \sp NRMNJCB \ph aku ɔra ŋərti honorɛr ŋabdi kuwe \tx aku òra ngerti hónórèr ngabdi kuwé... \mb aku òra ngerti hónórèr ng- abdi kuwé \ge 1sg NEG know honorarium N- servant that \nt explain about honorer and servant different.

\ref JCBP-20070118.1098 \recid 165088113551201107 \start 0:38:37 \sp NRMNJCB \ph ɔra ŋərti kaya ŋapa pərbedaane \tx òra ngerti kaya ngapa perbédaané. \mb òra ngerti kaya ng- apa per- béda -ané \ge NEG know like N- what PER- different -E

\ref JCBP-20070118.1099 \recid 535717113723201107 \start 0:38:42 \sp NRMNJCB \ph masa mbeke xx \tx masa mbéké xx... \mb masa mbéké xx \ge EXCL.of.disbelief just.now xx

\ref JCBP-20070118.1100 \recid 814283115158201107 \start 0:38:43 \sp NRMNJCB \ph laŋsuŋ honorɛr ya wis ɔra muŋkin \tx langsung hónórèr ya wis òra mungkin. \mb langsung hónórèr ya wis òra mungkin \ge direct honorarium yes PFCT NEG possible

\ref JCBP-20070118.1101 \recid 883539115639201107 \start 0:38:45 \sp NRMNJCB \ph honorɛr kan ana pən \tx hónórèr kan ana pendaftaran... \mb hónórèr kan ana pen- daftar -an \ge honorarium KAN there.is PEN.AN- list -CIRC

\ref JCBP-20070118.1102 \recid 260998120156201107 \start 0:38:47 \sp NRMNJCB \ph guru honorɛr \tx guru hónórèr. \mb guru hónórèr \ge teacher honorarium

\ref JCBP-20070118.1103 \recid 604223120947201107 \start 0:38:49 \sp EXPSSO \ph bərati kuwe apa \tx berati kuwé apa? \mb ber- arti kuwé apa \ge BER- mean that what

\ref JCBP-20070118.1104 \recid 192069121107201107 \start 0:38:50 \sp NRMNJCB \ph ya haɲa \tx ya hanya... \mb ya hanya \ge yes only

\ref JCBP-20070118.1105 \recid 415325121158201107 \start 0:38:51 \sp NRMNJCB \ph muŋkin \tx mungkin... \mb mungkin \ge possible

\ref JCBP-20070118.1106 \recid 589520121250201107 \start 0:38:53 \sp NRMNJCB \ph haɲa isəŋ-isəŋ ɖisit mbɔk kaya kuwe \tx hanya iseng-iseng dhisid mbòg kaya kuwé. \mb hanya iseng ~ iseng dhisid mbòg kaya kuwé \ge only without.purpose ~ without.purpose formerly EMPH like that

\ref JCBP-20070118.1107 \recid 588366121503201107 \start 0:38:55 \sp NRMNJCB \ph kan ana pəndaftaran guru honorɛr \tx kan ana pendaftaran guru hónórèr... \mb kan ana pen- daftar -an guru hónórèr \ge KAN there.is PEN.AN- list -CIRC teacher honorarium

\ref JCBP-20070118.1108 \recid 984200122146201107 \start 0:38:59 \sp NRMNJCB \ph gttt \tx GTTT... \mb GTTT \ge GTTT

\ref JCBP-20070118.1109 \recid 976309122245201107 \start 0:39:02 \sp EXPSSO \ph gttt apaan \tx GTTT apaan? \mb GTTT apa -an \ge GTTT what -AN

\ref JCBP-20070118.1110 \recid 648302122340201107 \start 0:39:03 \sp NRMNJCB \ph əmbuh \tx embuh. \mb embuh \ge don't.know

\ref JCBP-20070118.1111 \recid 337016124925201107 \start 0:39:03 \sp NRMNJCB \ph ya honorɛr paa bae si \tx ya hónórèr padha baé si. \mb ya hónórèr padha baé si \ge yes honorarium PL just PERS

\ref JCBP-20070118.1112 \recid 236578125051201107 \start 0:39:05 \sp EXPSSO \ph nah jerene limbasari ana \tx nah jéréné Limbasari ana! \mb nah jéré -né Limbasari ana \ge NAH it.is.said -E Limbasari exist \nt there is new teacher.

\ref JCBP-20070118.1113 \recid 584909125233201107 \start 0:39:08 \sp EXPSSO \ph sapa \tx sapa? \mb sapa \ge who

\ref JCBP-20070118.1114 \recid 476614125355201107 \start 0:39:09 \sp NRMNJCB \ph iin \tx Iin. \mb Iin \ge Iin

\ref JCBP-20070118.1115 \recid 164071125440201107 \start 0:39:10 \sp EXPSSO \ph iin \tx Iin? \mb Iin \ge Iin

\ref JCBP-20070118.1116 \recid 551384125538201107 \start 0:39:11 \sp EXPSSO \ph iin sapa \tx Iin sapa? \mb Iin sapa \ge Iin who

\ref JCBP-20070118.1117 \recid 424713125606201107 \start 0:39:12 \sp NRMNJCB \ph iin cah kadut \tx Iin cah Kadut. \mb Iin cah Kadut \ge Iin TRU.child Kadut

\ref JCBP-20070118.1118 \recid 866976130407201107 \start 0:39:14 \sp EXPSSO \ph o siŋ bocah smea ya \tx ó sing bócah SMEA ya? \mb ó sing bócah SMEA ya \ge EXCL REL child SMEA yes

\ref JCBP-20070118.1119 \recid 890209130516201107 \start 0:39:15 \sp NRMNJCB \ph du \tx du. \mb du \ge IMIT

\ref JCBP-20070118.1120 \recid 765991130851201107 \start 0:39:16 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ barəŋ mbəkayu kakaŋe ɲɔŋ \tx wòng bareng mbekayu kakangé nyòng. \mb wòng bareng mbekayu kakang -é nyòng \ge WONG together older.sister older.brother -E 1sg

\ref JCBP-20070118.1121 \recid 136425131229201107 \start 0:39:18 \sp NRMNJCB \ph barəŋ smp \tx bareng SMP. \mb bareng SMP \ge together junior.high.school

\ref JCBP-20070118.1122 \recid 309925131326201107 \start 0:39:20 \sp EXPSSO \ph karo sapa maniŋ \tx karó sapa maning? \mb karó sapa maning \ge and.with who again

\ref JCBP-20070118.1123 \recid 329093131511201107 \start 0:39:22 \sp NRMNJCB \ph əmbuh sijine mbuh sapa \tx embuh sijiné mbuh sapa? \mb embuh siji -né mbuh sapa \ge don't.know one -E don't.know who

\ref JCBP-20070118.1124 \recid 285715132052201107 \start 0:39:23 \sp EXPSSO \ph jere cah ɖawuan \tx jéré cah Dhawuan? \mb jéré cah Dhawuan \ge it.is.said TRU.child Dawuan

\ref JCBP-20070118.1125 \recid 228610132853201107 \start 0:39:25 \sp NRMNJCB \ph kayane \tx kayané. \mb kaya -né \ge like -E

\ref JCBP-20070118.1126 \recid 751416133206201107 \start 0:39:34 \sp NRMNJCB \ph sby arəp də ɖuna ya \tx SBY arep de dhuna ya! \mb SBY arep de dhun -a ya \ge SBY want DE TRU.descend -A yes \nt SBY: Susilo Bambang Yudoyono (Presiden RI)

\ref JCBP-20070118.1127 \recid 873037133630201107 \start 0:39:37 \sp EXPSSO \ph iya paa makar \tx iya padha makar. \mb iya padha makar \ge AFF PL attack.against.the.goverment

\ref JCBP-20070118.1128 \recid 162260134136201107 \start 0:39:40 \sp EXPSSO \ph jerene siŋ mimpin sutrisno \tx jéréné sing mimpin Sutrisnó. \mb jéré -né sing m- pimpin Sutrisnó \ge it.is.said -E REL N- lead Sutrisno

\ref JCBP-20070118.1129 \recid 705809134643201107 \start 0:39:44 \sp NRMNJCB \ph siŋ mimpin si kabɛh \tx sing mimpin si kabèh. \mb sing m- pimpin si kabèh \ge REL N- lead PERS all

\ref JCBP-20070118.1130 \recid 244615135255201107 \start 0:39:45 \sp NRMNJCB \ph səbənəre panɖaŋane kuwe sama visine sama cuman kan \tx sebeneré pandhangané kuwé sama visiné sama cuman kan... \mb se- bener -é pandhang -ané kuwé sama visi -né sama cuman kan \ge SE- true -E view -E that same point.of.view -E same only KAN

\ref JCBP-20070118.1131 \recid 648399141311201107 \start 0:39:47 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1132 \recid 153271142629201107 \start 0:39:49 \sp NRMNJCB \ph beda kuwe \tx béda kuwé... \mb béda kuwé \ge different that

\ref JCBP-20070118.1133 \recid 831358142716201107 \start 0:39:50 \sp NRMNJCB \ph aliran \tx aliran. \mb alir -an \ge flow -AN

\ref JCBP-20070118.1134 \recid 762416142830201107 \start 0:39:52 \sp EXPSSO \ph tapi \tx tapi... \mb tapi \ge but

\ref JCBP-20070118.1135 \recid 349958143519201107 \start 0:39:53 \sp EXPSSO \ph ɲatane kiye kɔ ya \tx nyatané kiyé kò ya... \mb nyata -né kiyé kò ya \ge real -E this KO yes

\ref JCBP-20070118.1136 \recid 857337143634201107 \start 0:39:54 \sp EXPSSO \ph sby kaya laŋka \tx SBY kaya langka... \mb SBY kaya langka \ge SBY like not.exist

\ref JCBP-20070118.1137 \recid 888789143756201107 \start 0:39:55 \sp EXPSSO \ph kəgiatan apa-apa ya \tx kegiatan apa-apa ya? \mb ke- giat -an apa ~ apa ya \ge KE.AN- active -CIRC what ~ what yes

\ref JCBP-20070118.1138 \recid 296586143952201107 \start 0:39:56 \sp NRMNJCB \ph dagaŋ \tx dagang. \mb dagang \ge trade

\ref JCBP-20070118.1139 \recid 235116144046201107 \start 0:39:57 \sp EXPSSO \ph apa siŋ di pərjuaŋna sby apa coba \tx apa sing di perjuangna SBY apa cóba? \mb apa sing di per- juang -na SBY apa cóba \ge what REL DI PER- struggle -NA SBY what try

\ref JCBP-20070118.1140 \recid 308165144214201107 \start 0:40:00 \sp EXPSSO \ph laŋka mbɔk \tx langka mbòg. \mb langka mbòg \ge not.exist EMPH

\ref JCBP-20070118.1141 \recid 434704144724201107 \start 0:40:03 \sp EXPSSO \ph wɔŋ ws.rendra ben mɛlu \tx wòng WS.Réndra bén mèlu. \mb wòng WS.Réndra bén mèlu \ge WONG WS.Rendra also follow

\ref JCBP-20070118.1142 \recid 484456144943201107 \start 0:40:05 \sp EXPSSO \ph mɛlu demo anɖiŋwiŋi \tx mèlu démó andhingwingi. \mb mèlu démó andhingwingi \ge follow demonstration day.before.yesterday

\ref JCBP-20070118.1143 \recid 562586145117201107 \start 0:40:06 \sp EXPSSO \ph ih ws.rendra \tx ih WS.Réndra. \mb ih WS.Réndra \ge EXCL WS.Rendra

\ref JCBP-20070118.1144 \recid 606580145946201107 \start 0:40:08 \sp EXPSSO \ph pokɔkɛn nɛʔ səniman-səniman wis paɖa muɖun kae \tx pókògèn nèk seniman-seniman wis padha mudhun kaé... \mb pókòg -èn nèk seniman ~ seniman wis padha mudhun kaé \ge main.thing -AN if artist ~ artist PFCT PL descend that \nt do demonstration

\ref JCBP-20070118.1145 \recid 210549150247201107 \start 0:40:10 \sp EXPSSO \ph məsti dadi nur \tx mesti dadi Nur. \mb mesti dadi Nur \ge must become Nur

\ref JCBP-20070118.1146 \recid 504709150340201107 \start 0:40:12 \sp EXPSSO \ph ŋko li kaya \tx ngkó li kaya... \mb ngkó li kaya \ge later also like

\ref JCBP-20070118.1147 \recid 757143150447201107 \start 0:40:13 \sp EXPSSO \ph calɔn kaya gəmiyɛn maniŋ \tx calòn kaya gemiyèn maning. \mb calòn kaya gemiyèn maning \ge candidate like formerly again

\ref JCBP-20070118.1148 \recid 816941152437201107 \start 0:40:18 \sp EXPSSO \ph ws.rendra wis muɖun nur \tx WS.Réndra wis mudhun Nur. \mb WS.Réndra wis mudhun Nur \ge WS.Rendra PFCT descend Nur

\ref JCBP-20070118.1149 \recid 545486152543201107 \start 0:40:21 \sp EXPSSO \ph kiye taŋgal pira si kiye \tx kiyé tanggal pira si kiyé? \mb kiyé tanggal pira si kiyé \ge this date how.many PERS this

\ref JCBP-20070118.1150 \recid 305509153223201107 \start 0:40:23 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1151 \recid 802453153339201107 \start 0:40:24 \sp EXPSSO \ph taŋgal pira kiye \tx tanggal pira kiyé? \mb tanggal pira kiyé \ge date how.many this

\ref JCBP-20070118.1152 \recid 946927153802201107 \start 0:40:26 \sp NRMNJCB \ph limo las nəm bəlas \tx limó las nem belas... \mb limó las nem belas \ge five teen six teen

\ref JCBP-20070118.1153 \recid 933190153903201107 \start 0:40:26 \sp NRMNJCB \ph nəm bəlas apa ya \tx nem belas apa ya? \mb nem belas apa ya \ge six teen what yes

\ref JCBP-20070118.1154 \recid 453782153959201107 \start 0:40:27 \sp EXPSSO \ph pitu las ya \tx pitu las ya? \mb pitu las ya \ge seven teen yes

\ref JCBP-20070118.1155 \recid 724688154853201107 \start 0:40:32 \sp NRMNJCB \ph kayane ɖewɛk \tx kayané dhéwèg... \mb kaya -né dhéwèg \ge like -E self

\ref JCBP-20070118.1156 \recid 759184162339201107 \start 0:40:33 \sp NRMNJCB \ph səbage mahasiswa ya \tx sebagé mahasiswa ya... \mb sebagé mahasiswa ya \ge as student yes

\ref JCBP-20070118.1157 \recid 926912162427201107 \start 0:40:34 \sp NRMNJCB \ph walopun \tx walópun... \mb walópun \ge although

\ref JCBP-20070118.1158 \recid 226239162510201107 \start 0:40:36 \sp NRMNJCB \ph gəmiyɛne kuwe miliɛh spmb walopun \tx gemiyèné kuwé milièh SPMB walópun... \mb gemiyèn -é kuwé m- ili- èh SPMB walópun \ge formerly -E that N- flow- EH SPMB although \nt SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru)

\ref JCBP-20070118.1159 \recid 517166163006201107 \start 0:40:39 \sp NRMNJCB \ph apa yaŋ səlainɲa \tx apa yang selainnya. \mb apa yang selain -nya \ge what REL beside -NYA

\ref JCBP-20070118.1160 \recid 426297163228201107 \start 0:40:41 \sp NRMNJCB \ph kayane nɛʔ ana wɔŋ pro \tx kayané nèk ana wòng pró... \mb kaya -né nèk ana wòng pró \ge like -E if there.is person pro

\ref JCBP-20070118.1161 \recid 266968140239231107 \start 0:40:43 \sp NRMNJCB \ph pro m pro s \tx pró m pró s... \mb pró m pró s \ge pro xx pro xx

\ref JCBP-20070118.1162 \recid 142050141214231107 \start 0:40:45 \sp NRMNJCB \ph pro apa kaya kuwe kayane ɖewɛk nəŋ \tx pró apa kaya kuwé kayané dhéwèg neng... \mb pró apa kaya kuwé kaya -né dhéwèg neng \ge pro what like that like -E self LOC

\ref JCBP-20070118.1163 \recid 337278143158231107 \start 0:40:47 \sp NRMNJCB \ph pikirane ɖewɛk səbage mahasiswa kayane \tx pikirané dhéwèg sebagé mahasiswa kayané... \mb pikir -ané dhéwèg sebagé mahasiswa kaya -né \ge think -E self as student like -E

\ref JCBP-20070118.1164 \recid 147631143926231107 \start 0:40:50 \sp NRMNJCB \ph lah kita tu haɲa səbage səoraŋ \tx lah kita tu hanya sebagé seòrang... \mb lah kita tu hanya sebagé se- òrang \ge LAH 1PL that only as SE- person

\ref JCBP-20070118.1165 \recid 550143145146231107 \start 0:40:52 \sp NRMNJCB \ph pəŋgəraʔ \tx penggerak. \mb pe- ng- gerak \ge PE- N- move

\ref JCBP-20070118.1166 \recid 265799145950231107 \start 0:40:54 \sp NRMNJCB \ph bukane malahan justru \tx bukané malahan justru... \mb buk -ané malah -an justru \ge NEG -E even -AN exactly

\ref JCBP-20070118.1167 \recid 291255150122231107 \start 0:40:55 \sp NRMNJCB \ph nɖukuŋ salah satu dari səkian a b c \tx ndhukung salah satu dari sekian A B C kaya kuwé lhó. \mb n- dhukung salah satu dari sekian A B C kaya kuwé lhó \ge N- support wrong one from as.much A B C like that EXCL \nt talk about candidat head of village.

\ref JCBP-20070118.1168 \recid 631684150816231107 \start 0:40:59 \sp NRMNJCB \ph ŋkene kan ana nɛʔ misale ŋobrɔl kətəmu karo wɔŋ siŋ \tx ngkéné kan ana nèk misalé ngóbròl ketemu karó wòng sing... \mb ng- kéné kan ana nèk misal -é ng- óbròl ke- temu karó wòng sing \ge N- here KAN exist if example -E N- discuss KE- meet and.with person REL

\ref JCBP-20070118.1169 \recid 931347151208231107 \start 0:41:02 \sp NRMNJCB \ph nɖukuŋ a b c kaya kuwe \tx ndhukung A B C kaya kuwé. \mb n- dhukung A B C kaya kuwé \ge N- support A B C like that

\ref JCBP-20070118.1170 \recid 980708151830231107 \start 0:41:05 \sp NRMNJCB \ph lah kita mbuh lah \tx lah kita mbuh lah. \mb lah kita mbuh lah \ge LAH 1PL don't.know LAH

\ref JCBP-20070118.1171 \recid 784515151948231107 \start 0:41:08 \sp NRMNJCB \ph karna kita tu haɲa səbage pəŋgəraʔ \tx karna kita tu hanya sebagé penggerak. \mb karna kita tu hanya sebagé pe- ng- gerak \ge because 1PL that only as PE- N- move

\ref JCBP-20070118.1172 \recid 966330153351231107 \start 0:41:11 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ pimpinane ala ya diɖuna nɛʔ pimpinane apik ya dilanjutna \tx nèk pimpinané ala ya didhuna nèk pimpinané apig ya dilanjutna. \mb nèk pimpin -an -é ala ya di- dhun -a nèk pimpin -an -é apig ya di- lanjut -na \ge if lead -AN -E ugly yes DI- TRU.descend -A if lead -AN -E good yes DI- continue -NA

\ref JCBP-20070118.1173 \recid 325217154303231107 \start 0:41:20 \sp EXPSSO \ph kaya kuwe \tx kaya kuwé? \mb kaya kuwé \ge like that

\ref JCBP-20070118.1174 \recid 826528155301231107 \start 0:41:21 \sp NRMNJCB \ph hmm \tx hmm. \mb hmm \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1175 \recid 572103161509231107 \start 0:41:27 \sp EXPSSO \ph tapi diɖuna bae lah kayane \tx tapi didhuna baé lah kayané. \mb tapi di- dhun -a baé lah kaya -né \ge but DI- TRU.descend -A just LAH like -E

\ref JCBP-20070118.1176 \recid 354492161837231107 \start 0:41:29 \sp NRMNJCB \ph ya ya si \tx ya ya si. \mb ya ya si \ge yes yes PERS

\ref JCBP-20070118.1177 \recid 561026162024231107 \start 0:41:30 \sp NRMNJCB \ph aku ya \tx aku ya... \mb aku ya \ge 1sg yes

\ref JCBP-20070118.1178 \recid 488083162716231107 \start 0:41:31 \sp NRMNJCB \ph səbənəre si lumayan cuman kan \tx sebeneré si lumayan cuman kan... \mb se- bener -é si lumayan cuman kan \ge SE- true -E PERS not.bad only KAN

\ref JCBP-20070118.1179 \recid 323744163709231107 \start 0:41:34 \sp NRMNJCB \ph disampiŋ lumayane kuwe akɛh baŋət kəkuraŋane \tx disamping lumayané kuwé akèh banget kekurangané. \mb di- samping lumayan -é kuwé akèh banget ke- kurang -ané \ge DI- side reasonable -E that a.lot very KE- less -E

\ref JCBP-20070118.1180 \recid 385446165358231107 \start 0:41:37 \sp EXPSSO \ph mbɔk kayane laŋka niŋ \tx mbòg kayané langka ning... \mb mbòg kaya -né langka ning \ge EMPH like -E not.exist LOC

\ref JCBP-20070118.1181 \recid 612872165848231107 \start 0:41:40 \sp EXPSSO \ph niŋ pəndidikan ya laŋka kaene asli \tx ning pendidikan ya langka kaèné asli. \mb ning pen- didik -an ya langka kaè -né asli \ge LOC PEN.AN- educate -CIRC yes not.exist that -E original

\ref JCBP-20070118.1182 \recid 649882170856231107 \start 0:41:42 \sp EXPSSO \ph kae nəŋ pəndidikan malah kalah ya \tx kaé neng pendidikan malah kalah ya? \mb kaé neng pen- didik -an malah kalah ya \ge 3sg LOC PEN.AN- educate -CIRC even defeated yes

\ref JCBP-20070118.1183 \recid 782624171258231107 \start 0:41:44 \sp EXPSSO \ph siŋ dixxna apa coba \tx sing dixxna apa cóba? \mb sing di- xx -na apa cóba \ge REL DI- xx -NA what try

\ref JCBP-20070118.1184 \recid 886727145915281107 \start 0:41:46 \sp EXPSSO \ph laŋka \tx langka. \mb langka \ge not.exist

\ref JCBP-20070118.1185 \recid 746769150133281107 \start 0:41:48 \sp EXPSSO \ph malah laŋka brita sama səkali lho \tx malah langka brita sama sekali lhó. \mb malah langka brita sama se- kali lhó \ge even not.exist news same SE- time EMPH

\ref JCBP-20070118.1186 \recid 162681150522281107 \start 0:41:55 \sp NRMNJCB \ph walopun məŋko diganti liya ya \tx walópun mengkó diganti liya ya... \mb walópun mengkó di- ganti liya ya \ge although later.on DI- change other EXCL

\ref JCBP-20070118.1187 \recid 595480150924281107 \start 0:41:58 \sp EXPSSO \ph diganti ya paɖa baɛn \tx diganti ya padha baèn... \mb di- ganti ya padha baèn \ge DI- change yes same just

\ref JCBP-20070118.1188 \recid 854452151812281107 \start 0:41:58 \sp NRMNJCB \ph tətəp \tx tetep. \mb tetep \ge constant

\ref JCBP-20070118.1189 \recid 990494151916281107 \start 0:41:59 \sp EXPSSO \ph tətəp \tx tetep. \mb tetep \ge constant

\ref JCBP-20070118.1190 \recid 556546152929281107 \start 0:42:02 \sp NRMNJCB \ph tətəp bae nəgarane ancur \tx tetep baé negarané ancur. \mb tetep baé negara -né ancur \ge constant just country -E broken

\ref JCBP-20070118.1191 \recid 782160153047281107 \start 0:42:05 \sp EXPSSO \ph tərus kəprimɛn \tx terus keprimèn... \mb terus keprimèn \ge continue how

\ref JCBP-20070118.1192 \recid 976743153142281107 \start 0:42:06 \sp EXPSSO \ph jɔrna \tx jòrna? \mb jòr -na \ge let -NA

\ref JCBP-20070118.1193 \recid 747039153232281107 \start 0:42:07 \sp NRMNJCB \ph ya mbuh \tx ya mbuh. \mb ya mbuh \ge yes don't.know

\ref JCBP-20070118.1194 \recid 202634154331281107 \start 0:42:09 \sp EXPSSO \ph wɔŋ anɖiŋwiŋi nur ya \tx wòng andhingwingi Nur ya... \mb wòng andhingwingi Nur ya \ge WONG day.before.yesterday Nur EXCL

\ref JCBP-20070118.1195 \recid 688085160241281107 \start 0:42:11 \sp EXPSSO \ph pancɛn dadi presiden ppancɛn egois ya \tx pancèn dadi présidén pancèn égóis kò ya? \mb pancèn dadi présidén pancèn égóis kò ya \ge really become president really egoist KO yes

\ref JCBP-20070118.1196 \recid 263294161119281107 \start 0:42:15 \sp EXPSSO \ph pas ɲɔŋ bali kərja kan nəŋ sudirman \tx pas nyòng bali kerjakan neng sudirman... \mb pas nyòng bali kerja -kan neng sudirman \ge fit 1sg return do -KAN LOC Sudirman \nt sudirman: name of street in Jakarta.

\ref JCBP-20070118.1197 \recid 485351161933281107 \start 0:42:18 \sp EXPSSO \ph distɔp kabɛh dalan siŋ \tx distòp kabèh dalan sing... \mb di- stòp kabèh dalan sing \ge DI- stop all street REL

\ref JCBP-20070118.1198 \recid 313247162211281107 \start 0:42:20 \sp EXPSSO \ph dalan cəpat kae \tx dalan cepat kaé. \mb dalan cepat kaé \ge street fast that

\ref JCBP-20070118.1199 \recid 346594162300281107 \start 0:42:21 \sp EXPSSO \ph siŋ mləbu mobil jalan cəpat distɔp niŋ jalan lambat kan \tx sing mlebu móbil jalan cepat distòp ning jalan lambat kan. \mb sing mlebu móbil jalan cepat di- stòp ning jalan lambat kan \ge REL enter car street fast DI- stop LOC street slow KAN

\ref JCBP-20070118.1200 \recid 115305163333281107 \start 0:42:23 \sp EXPSSO \ph paɖa miŋgir kabɛh \tx padha minggir kabèh. \mb padha m- pinggir kabèh \ge PL N- edge all

\ref JCBP-20070118.1201 \recid 843232163633281107 \start 0:42:25 \sp EXPSSO \ph paɖa miŋgir ŋanti macət \tx padha minggir nganti macet xx. \mb padha m- pinggir nganti macet xx \ge PL N- edge until stoppage xx

\ref JCBP-20070118.1202 \recid 514777164638281107 \start 0:42:27 \sp EXPSSO \ph dawa baŋat ŋanti təkan \tx dawa bangat nganti tekan... \mb dawa bangat nganti tekan \ge long very until reach

\ref JCBP-20070118.1203 \recid 768872165738281107 \start 0:42:28 \sp EXPSSO \ph tosari ndɛan \tx Tósari ndèan. \mb Tósari ndèan \ge Tosari maybe \nt Tosari: name of street in Jakarta.

\ref JCBP-20070118.1204 \recid 859112165847281107 \start 0:42:30 \sp EXPSSO \ph tin tin tin rame baŋət kan \tx tin tin tin ramé banget kan. \mb tin tin tin ramé banget kan \ge IMIT IMIT IMIT crowded very KAN \nt tin: sound of horn.

\ref JCBP-20070118.1205 \recid 116010170654281107 \start 0:42:32 \sp EXPSSO \ph distɔp niŋ kuwe polisi \tx distòp ning kuwé pólisi. \mb di- stòp ning kuwé pólisi \ge DI- stop LOC that police

\ref JCBP-20070118.1206 \recid 981273171522281107 \start 0:42:34 \sp EXPSSO \ph liwat sby xx \tx liwat SBY xx... \mb liwat SBY xx \ge pass.by SBY xx \nt Preident RI

\ref JCBP-20070118.1207 \recid 381671171832281107 \start 0:42:36 \sp EXPSSO \ph pasukane akɛh baŋət kan \tx pasukané akèh banget kan. \mb pasukan -é akèh banget kan \ge troop -E a.lot very KAN

\ref JCBP-20070118.1208 \recid 165101173155281107 \start 0:42:37 \sp EXPSSO \ph laŋsuŋ diguyɔni xx \tx langsung diguyòni xx. \mb langsung di- guyu -òni xx \ge direct DI- laugh -I xx

\ref JCBP-20070118.1209 \recid 756122173341281107 \start 0:42:39 \sp EXPSSO \ph disuraki kaya kuwe lho \tx disuraki kaya kuwé lhó. \mb di- surak -i kaya kuwé lhó \ge DI- cheer -I like that EMPH

\ref JCBP-20070118.1210 \recid 768319173636281107 \start 0:42:40 \sp EXPSSO \ph disuraki malahan xx gawe macət kaya kuwe \tx disuraki malahan xx gawé macet kaya kuwé. \mb di- surak -i malah -an xx gawé macet kaya kuwé \ge DI- cheer -I even -AN xx make stoppage like that

\ref JCBP-20070118.1211 \recid 565062174251281107 \start 0:42:45 \sp EXPSSO \ph presiden malah gawe macət ya \tx présidén malah gawé macet ya? \mb présidén malah gawé macet ya \ge president even make stoppage yes

\ref JCBP-20070118.1212 \recid 820148174843281107 \start 0:42:47 \sp EXPSSO \ph mbɔk ya kəprimɛn kaya kuwe \tx mbòg ya keprimèn kaya kuwé... \mb mbòg ya keprimèn kaya kuwé \ge EMPH yes how like that

\ref JCBP-20070118.1213 \recid 441886175134281107 \start 0:42:49 \sp EXPSSO \ph apa lewat uɖara apa kəprimɛn apa \tx apa léwat udhara apa keprimèn apa... \mb apa léwat udhara apa keprimèn apa \ge what go.by wind what how what

\ref JCBP-20070118.1214 \recid 598778175824281107 \start 0:42:50 \sp EXPSSO \ph wis manjuh dijɔrna baɛn \tx wis manjuh dijòrna baèn... \mb wis manjuh di- jòr -na baèn \ge PFCT let's DI- let -NA just

\ref JCBP-20070118.1215 \recid 481103180418281107 \start 0:42:52 \sp EXPSSO \ph macət ya ɔra papa ɲatane kaya kiye kaya kuwe ya \tx macet ya òra papa nyatané kaya kiyé kaya kuwé ya. \mb macet ya òra papa nyata -né kaya kiyé kaya kuwé ya \ge stoppage EXCL NEG anything real -E like this like that yes

\ref JCBP-20070118.1216 \recid 909790180717281107 \start 0:42:55 \sp EXPSSO \ph bərjiwa bəsar kaya kuwe lho \tx berjiwa besar kaya kuwé lhó. \mb ber- jiwa besar kaya kuwé lhó \ge BER- soul big like that EMPH

\ref JCBP-20070118.1217 \recid 465818182721281107 \start 0:42:56 \sp EXPSSO \ph ɔra kəpeŋin \tx òra kepéngin... \mb òra ke- péngin \ge NEG KE- want

\ref JCBP-20070118.1218 \recid 512067183627281107 \start 0:43:09 \sp NRMNJCB \ph aŋgər \tx angger... \mb angger \ge if

\ref JCBP-20070118.1219 \recid 223466183722281107 \start 0:43:10 \sp NRMNJCB \ph aŋgər məɖun ya luwih rame maniŋ ndɛan \tx angger medhun ya luwih ramé maning ndèan. \mb angger medhun ya luwih ramé maning ndèan \ge if down EXCL more crowded again maybe \nt talk about president.

\ref JCBP-20070118.1220 \recid 700231184037281107 \start 0:43:14 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1221 \recid 999996184105281107 \start 0:43:15 \sp EXPSSO \ph kan \tx kan... \mb kan \ge KAN

\ref JCBP-20070118.1222 \recid 952897184142281107 \start 0:43:15 \sp NRMNJCB \ph maniŋ ko siŋ niŋ jakarta \tx maning kó sing ning Jakarta. \mb maning kó sing ning Jakarta \ge again 2sg.INT REL LOC Jakarta

\ref JCBP-20070118.1223 \recid 501062074327291107 \start 0:43:17 \sp EXPSSO \ph kətua sapa ya arane \tx ketua sapa ya arané ya... \mb ketua sapa ya aran -é ya \ge chairman who yes name -E yes

\ref JCBP-20070118.1224 \recid 446494081855291107 \start 0:43:19 \sp EXPSSO \ph wiŋi kan ana nur mləbu niŋ kiye \tx wingi kan ana Nur mlebu ning kiyé... \mb wingi kan ana Nur mlebu ning kiyé \ge yesterday KAN exist Nur enter LOC this

\ref JCBP-20070118.1225 \recid 646186082133291107 \start 0:43:22 \sp EXPSSO \ph mbrita \tx mbrita. \mb m- brita \ge N- news

\ref JCBP-20070118.1226 \recid 763307082222291107 \start 0:43:23 \sp EXPSSO \ph sapa kətua apa kaya kuwe lah \tx sapa ketua apa kaya kuwé lah. \mb sapa ketua apa kaya kuwé lah \ge who chairman what like that LAH

\ref JCBP-20070118.1227 \recid 925559082347291107 \start 0:43:25 \sp EXPSSO \ph nakɔni mariŋ sutrisno \tx nakòni maring Sutrisnó. \mb n- takòn -i maring Sutrisnó \ge N- ask -I go.to Sutrisno

\ref JCBP-20070118.1228 \recid 897347082530291107 \start 0:43:27 \sp EXPSSO \ph apa ko bənər-bənər siŋ mimpin \tx apa kó bener-bener sing mimpin... \mb apa kó bener ~ bener sing m- pimpin \ge what 2sg.INT true ~ true REL N- lead

\ref JCBP-20070118.1229 \recid 136264083230291107 \start 0:43:29 \sp NRMNJCB \ph wiranto apa \tx Wirantó apa? \mb Wirantó apa \ge Wiranto what

\ref JCBP-20070118.1230 \recid 296884083332291107 \start 0:43:30 \sp NRMNJCB \ph apa \tx apa... \mb apa \ge what

\ref JCBP-20070118.1231 \recid 741836083404291107 \start 0:43:31 \sp EXPSSO \ph du udu wiranti anu tua kɔ \tx du udu Wirantó anu tua kò. \mb du udu Wirantó anu tua kò \ge TRU.NEGN NEGN Wiranto whatchamacallit old KO

\ref JCBP-20070118.1232 \recid 953915083619291107 \start 0:43:32 \sp NRMNJCB \ph bin bin bin \tx Bin Bin Bin? \mb Bin Bin Bin \ge Bin Bin Bin \nt mention a name.

\ref JCBP-20070118.1233 \recid 471642083810291107 \start 0:43:33 \sp EXPSSO \ph bin apa ya \tx Bin apa ya? \mb Bin apa ya \ge Bin what yes

\ref JCBP-20070118.1234 \recid 310776083842291107 \start 0:43:34 \sp NRMNJCB \ph herman sirəgar e iya sirəgar sirəgar \tx Hérman Siregar é iya Siregar Siregar. \mb Hérman Siregar é iya Siregar Siregar \ge Herman Siregar EXCL AFF Siregar Siregar

\ref JCBP-20070118.1235 \recid 217157084049291107 \start 0:43:36 \sp EXPSSO \ph ditakɔni sutrisno ditakɔni \tx ditakòni Sutrisnó ditakòni. \mb di- takòn -i Sutrisnó di- takòn -i \ge DI- ask -I Sutrisno DI- ask -I \nt Sutrisno; mantan wakil presiden.

\ref JCBP-20070118.1236 \recid 862574084335291107 \start 0:43:38 \sp EXPSSO \ph apa ko bənər-bənər kiye siŋ mimpin kiye \tx "apa kó bener-bener kiyé sing mimpin kiyé." \mb apa kó bener ~ bener kiyé sing m- pimpin kiyé \ge what 2sg.INT true ~ true this REL N- lead this \nt the mean is a attack against the gvt.

\ref JCBP-20070118.1237 \recid 704134084901291107 \start 0:43:39 \sp EXPSSO \ph ko arəp makar apa \tx "kó arep makar apa?" \mb kó arep makar apa \ge 2sg.INT want attack.against.the.goverment what

\ref JCBP-20070118.1238 \recid 896275084958291107 \start 0:43:42 \sp EXPSSO \ph nɛʔ arəp makar kuwe \tx nèk arep makar kuwé... \mb nèk arep makar kuwé \ge if want attack.against.the.goverment that

\ref JCBP-20070118.1239 \recid 110719085134291107 \start 0:43:43 \sp EXPSSO \ph dianu niŋ kiye ɖisit \tx dianu ning kiyé dhisid... \mb di- anu ning kiyé dhisid \ge DI- whatchamacallit TRU.by this formerly

\ref JCBP-20070118.1240 \recid 262451085335291107 \start 0:43:44 \sp EXPSSO \ph arəp dianu niŋ kuwe wɔŋ \tx arep dianu ning kuwé wòng. \mb arep di- anu ning kuwé wòng \ge want DI- whatchamacallit but that as.because

\ref JCBP-20070118.1241 \recid 720257085701291107 \start 0:43:46 \sp NRMNJCB \ph niŋ intələjɛn \tx ning intelejèn? \mb ning intelejèn \ge TRU.by Intellegence

\ref JCBP-20070118.1242 \recid 984421090000291107 \start 0:43:46 \sp EXPSSO \ph lɔh laŋsuŋ kuwe wɔŋ laŋsuŋ \tx lòh langsung kuwé wòng langsung... \mb lòh langsung kuwé wòng langsung \ge EXCL direct that person direct

\ref JCBP-20070118.1243 \recid 193013090134291107 \start 0:43:50 \sp EXPSSO \ph sutrisno ŋomɔŋ jerene \tx Sutrisnó ngómòng jéréné... \mb Sutrisnó ng- ómòng jéré -né \ge Sutrisno N- talk it.is.said -E

\ref JCBP-20070118.1244 \recid 973049090255291107 \start 0:43:51 \sp EXPSSO \ph lɔh \tx "lòh..." \mb lòh \ge EXCL

\ref JCBP-20070118.1245 \recid 750939090352291107 \start 0:43:52 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ ɔra kaya kuwe ɔra \tx "nyòng òra kaya kuwé òra..." \mb nyòng òra kaya kuwé òra \ge 1sg NEG like that NEG

\ref JCBP-20070118.1246 \recid 945112090938291107 \start 0:43:53 \sp EXPSSO \ph pasti ɲɔŋ dimanfaatna niŋ wɔŋ kaya kuwe lho \tx "pasti nyòng dimanfaatna ning wòng" kaya kuwé lhó. \mb pasti nyòng di- manfaat -na ning wòng kaya kuwé lhó \ge sure 1sg DI- use -NA TRU.by person like that EMPH

\ref JCBP-20070118.1247 \recid 128843091208291107 \start 0:43:56 \sp EXPSSO \ph tapi pas lagi kuwe \tx tapi pas lagi kuwé... \mb tapi pas lagi kuwé \ge but exact PROG that

\ref JCBP-20070118.1248 \recid 677509091503291107 \start 0:43:57 \sp EXPSSO \ph dibrita sutiŋe dibrita \tx dibrita sutingé dibrita... \mb di- brita suting -é di- brita \ge DI- news shoot -E DI- news

\ref JCBP-20070118.1249 \recid 712383091601291107 \start 0:43:58 \sp EXPSSO \ph dibritaʔna sutiŋe \tx dibritakna sutingé. \mb di- brita -kna suting -é \ge DI- news -NA shoot -E \nt shoot about "makar".

\ref JCBP-20070118.1250 \recid 943214091729291107 \start 0:44:00 \sp EXPSSO \ph ʔana ws.rendra mbaraŋan \tx ana WS.Réndra mbarangan. \mb ana WS.Réndra m- barang -an \ge there.is WS.Rendra N- thing -AN

\ref JCBP-20070118.1251 \recid 623433091910291107 \start 0:44:02 \sp EXPSSO \ph xx kiye səniman-səniman wis paɖa turun kabɛh \tx xx kiyé seniman-seniman wis padha turun kabèh. \mb xx kiyé seniman ~ seniman wis padha turun kabèh \ge xx this artist ~ artist PFCT PL go.down all \nt follow the makar.

\ref JCBP-20070118.1252 \recid 856325092216291107 \start 0:44:16 \sp EXPSSO \ph rame maniŋ ya nur ya \tx ramé maning ya Nur ya? \mb ramé maning ya Nur ya \ge crowded again yes Nur yes

\ref JCBP-20070118.1253 \recid 970948092443291107 \start 0:44:17 \sp EXPSSO \ph bahaya maniŋ nur \tx bahaya maning Nur. \mb bahaya maning Nur \ge dangerous again Nur

\ref JCBP-20070118.1254 \recid 552063092555291107 \start 0:44:18 \sp NRMNJCB \ph bisa \tx bisa... \mb bisa \ge can

\ref JCBP-20070118.1255 \recid 141371092622291107 \start 0:44:19 \sp NRMNJCB \ph iya bisa kaya mei səmbilan lapan \tx iya bisa kaya méi sembilan lapan. \mb iya bisa kaya méi sembilan lapan \ge yes can like May nine eight \nt happen disturbance.

\ref JCBP-20070118.1256 \recid 628897092935291107 \start 0:44:24 \sp NRMNJCB \ph tapi ŋgene ɲɔŋ \tx tapi nggéné nyòng... \mb tapi nggén -é nyòng \ge but place -E 1sg

\ref JCBP-20070118.1257 \recid 886921093100291107 \start 0:44:26 \sp NRMNJCB \ph nəŋ kampuse ɲɔŋ ya antəŋ-antəŋ bae laŋka ɖemo \tx neng kampusé nyòng ya anteng-anteng baé langka dhémó. \mb neng kampus -é nyòng ya anteng ~ anteng baé langka dhémó \ge LOC campus -E 1sg yes calm ~ calm just not.exist demonstration

\ref JCBP-20070118.1258 \recid 406059093313291107 \start 0:44:30 \sp EXPSSO \ph adɔh si ya \tx adòh si ya! \mb adòh si ya \ge far PERS yes \nt Nurman campus very a long from Jakarta.

\ref JCBP-20070118.1259 \recid 548246093501291107 \start 0:44:31 \sp EXPSSO \ph wɔŋ ganu ya ui siŋ \tx wòng ganu ya UI sing... \mb wòng ganu ya UI sing \ge WONG formerly yes university.of.indonesia REL

\ref JCBP-20070118.1260 \recid 780787093712291107 \start 0:44:32 \sp EXPSSO \ph njalana səmbilan lapan \tx njalana sembilan lapan. \mb n- jalan -a sembilan lapan \ge N- walk -A nine eight \nt University of Indonesia as motor, when demonstration 1998 happened.

\ref JCBP-20070118.1261 \recid 410162093948291107 \start 0:44:35 \sp NRMNJCB \ph ya səjakarta lah boleh dikatakan \tx ya sejakarta lah bóléh dikatakan. \mb ya se- jakarta lah bóléh di- kata -kan \ge yes SE- Jakarta LAH may DI- word -KAN

\ref JCBP-20070118.1262 \recid 199962094502291107 \start 0:44:38 \sp NRMNJCB \ph aŋgər ŋgene ɲɔŋ paliŋ pərwakilan \tx angger nggéné nyòng paling perwakilan. \mb angger ng- géné nyòng paling per- wakil -an \ge if N- why 1sg most PER.AN- agent -CIRC

\ref JCBP-20070118.1263 \recid 765900094941291107 \start 0:44:39 \sp EXPSSO \ph tapi nɛʔ siki ben laŋka kiye nur \tx tapi nèk siki bén langka kiyé Nur... \mb tapi nèk siki bén langka kiyé Nur \ge but if now also not.exist this Nur

\ref JCBP-20070118.1264 \recid 403174095212291107 \start 0:44:41 \sp EXPSSO \ph laŋka kəgiatane ui nur \tx langka kegiatané UI Nur. \mb langka ke- giat -ané UI Nur \ge not.exist KE- active -E university.of.indonesia Nur

\ref JCBP-20070118.1265 \recid 652310095407291107 \start 0:44:42 \sp NRMNJCB \ph apa ya \tx apa ya? \mb apa ya \ge what yes

\ref JCBP-20070118.1266 \recid 199391095449291107 \start 0:44:43 \sp EXPSSO \ph beme bem kaya kacrut \tx BEMé BEM kaya kacrut. \mb BEM -é BEM kaya kacrut \ge committee.student.of.campus -E committee.student.of.campus like xx

\ref JCBP-20070118.1267 \recid 172210100200291107 \start 0:44:46 \sp EXPSSO \ph beme kan səkaŋ səkiye kətua beme səkaŋ ŋgɔne aku \tx BEMé kan sekang sekiyé ketua BEMé sekang nggòné aku. \mb BEM -é kan se- kang sekiyé ketua BEM -é se- kang nggòn -é aku \ge committee.student.of.campus -E KAN SE- from now chairman committee.student.of.campus -E SE- from place -E 1sg

\ref JCBP-20070118.1268 \recid 551555100435291107 \start 0:44:48 \sp EXPSSO \ph səkaŋ fib lho \tx sekang FIB lhó. \mb se- kang FIB lhó \ge SE- from Faculty.of.humanity EXCL

\ref JCBP-20070118.1269 \recid 607558100656291107 \start 0:44:52 \sp EXPSSO \ph wɔŋ lagi pas lagi dadi sənat be diwaɖeih ʈɔk isine \tx wòng lagi pas lagi dadi senat bé diwadhèih thòg isiné. \mb wòng lagi pas lagi dadi se- n- sat bé di- wadhè -ih thòg isi -né \ge as.because PROG exact PROG become SE- N- dried just DI- in.bed.taste -I just content -E

\ref JCBP-20070118.1270 \recid 437547101534291107 \start 0:44:55 \sp EXPSSO \ph laŋka kəgiatan apa-apa \tx langka kegiatan apa-apa. \mb langka ke- giat -an apa ~ apa \ge not.exist KE.AN- active -CIRC what ~ what

\ref JCBP-20070118.1271 \recid 561761101640291107 \start 0:44:57 \sp EXPSSO \ph tapi mbɔk pancɛn ui siki wis ɔra kaya ganu jerene kɔ \tx tapi mbòg pancèn UI siki wis òra kaya ganu jéréné kò. \mb tapi mbòg pancèn UI siki wis òra kaya ganu jéré -né kò \ge but EMPH really university.of.indonesia now PFCT NEG like formerly it.is.said -E KO

\ref JCBP-20070118.1272 \recid 233816101918291107 \start 0:45:00 \sp EXPSSO \ph ganu kan wani-wani wɔŋe \tx ganu kan wani-wani wòngé. \mb ganu kan wani ~ wani wòng -é \ge formerly KAN brave ~ brave person -E

\ref JCBP-20070118.1273 \recid 954879102028291107 \start 0:45:01 \sp EXPSSO \ph siki wis ɔra \tx siki wis òra. \mb siki wis òra \ge now PFCT NEG

\ref JCBP-20070118.1274 \recid 470001102114291107 \start 0:45:03 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ wani dicəkəl ɖisit nɛʔ ɔra ya də \tx nèk wani dicekel dhisid nèk òra ya de... \mb nèk wani di- cekel dhisid nèk òra ya de \ge if brave DI- hold formerly if NEG yes DE

\ref JCBP-20070118.1275 \recid 622885102255291107 \start 0:45:06 \sp EXPSSO \ph taune wis beda apa ya \tx tauné wis béda apa ya? \mb tau -né wis béda apa ya \ge know -E PFCT different what yes

\ref JCBP-20070118.1276 \recid 639946102357291107 \start 0:45:08 \sp NRMNJCB \ph dicəkəl ɖisit mbɔk \tx dicekel dhisid mbòg? \mb di- cekel dhisid mbòg \ge DI- hold formerly EMPH

\ref JCBP-20070118.1277 \recid 295559102457291107 \start 0:45:09 \sp EXPSSO \ph ɔra \tx òra. \mb òra \ge NEG

\ref JCBP-20070118.1278 \recid 966574102524291107 \start 0:45:10 \sp NRMNJCB \ph nəŋ pəmərentah \tx neng pemeréntah. \mb neng pemeréntah \ge by goverment

\ref JCBP-20070118.1279 \recid 839981102828291107 \start 0:45:13 \sp EXPSSO \ph siki malah wis ɔra pəmərintah \tx siki malah wis òra pemerintah. \mb siki malah wis òra pemerintah \ge now even PFCT NEG goverment

\ref JCBP-20070118.1280 \recid 786793103038291107 \start 0:45:37 \sp NRMNJCB \ph ya kaya pəndidikan ŋɛsuʔ rɔŋ ewu səpuluh pəndidikan mbɔk \tx ya kaya pendidikan ngèsuk ròng éwu sepuluh pendidikan mbòg... \mb ya kaya pen- didik -an ng- èsuk rò -ng éwu se- puluh pen- didik -an mbòg \ge yes like PEN.AN- educate -CIRC N- morning two -LIG thousand SE- ten PEN.AN- educate -CIRC EMPH \nt talk about education

\ref JCBP-20070118.1281 \recid 557242105307291107 \start 0:45:40 \sp NRMNJCB \ph kaya ui ugm kabɛh \tx kaya UI UGM kabèh. \mb kaya UI UGM kabèh \ge like university.of.indonesia University.of.Gajah.Mada all

\ref JCBP-20070118.1282 \recid 788441105441291107 \start 0:45:42 \sp NRMNJCB \ph səindonesia \tx seIndónésia. \mb se- Indónésia \ge SE- Indonesia

\ref JCBP-20070118.1283 \recid 352360105552291107 \start 0:45:43 \sp EXPSSO \ph kəprimɛn maʔsude \tx keprimèn maksudé? \mb keprimèn maksud -é \ge how intention -E

\ref JCBP-20070118.1284 \recid 725425105701291107 \start 0:45:44 \sp NRMNJCB \ph p6rguruan tinggine \tx perguruan tingginé. \mb per- guru -an tinggi -né \ge PER.AN- teacher -CIRC high -E

\ref JCBP-20070118.1285 \recid 541213105800291107 \start 0:45:46 \sp NRMNJCB \ph mbayar kaya ko arəp mləbu mariŋ ui mbɔk mbayar ɖisit \tx mbayar kaya kó arep mlebu maring UI mbòg mbayar dhisid. \mb m- bayar kaya kó arep mlebu maring UI mbòg m- bayar dhisid \ge N- pay like 2sg.INT want enter go.to university.of.indonesia EMPH N- pay formerly

\ref JCBP-20070118.1286 \recid 490847110024291107 \start 0:45:50 \sp NRMNJCB \ph uaŋ paŋkal \tx uang pangkal. \mb uang pangkal \ge money base

\ref JCBP-20070118.1287 \recid 881596110207291107 \start 0:45:50 \sp EXPSSO \ph uaŋ paŋkal ya \tx uang pangkal ya. \mb uang pangkal ya \ge money base yes

\ref JCBP-20070118.1288 \recid 908896110252291107 \start 0:45:53 \sp EXPSSO \ph bərati wis suwe ndɛan nur kaya \tx berati wis suwé ndèan Nur kaya... \mb ber- arti wis suwé ndèan Nur kaya \ge BER- mean PFCT long.time maybe Nur like

\ref JCBP-20070118.1289 \recid 730978110418291107 \start 0:45:55 \sp EXPSSO \ph maʔsude pəmərentah wis ɔra anu maniŋ \tx maksudé pemeréntah wis òra anu maning. \mb maksud -é pemeréntah wis òra anu maning \ge intention -E goverment PFCT NEG whatchamacallit again

\ref JCBP-20070118.1290 \recid 205508104502041207 \start 0:45:57 \sp EXPSSO \ph ɔra subsiɖi maniŋ ɔra awɛh subsiɖi \tx òra subsidhi maning òra awèh subsidhi. \mb òra subsidhi maning òra awèh subsidhi \ge NEG subsidy again NEG give subsidy

\ref JCBP-20070118.1291 \recid 382478104959041207 \start 0:46:01 \sp EXPSSO \ph biayane ditaŋguŋ niŋ \tx biayané ditanggung ning... \mb biaya -né di- tanggung ning \ge cost -E DI- guarantee TRU.by

\ref JCBP-20070118.1292 \recid 223032105156041207 \start 0:46:03 \sp EXPSSO \ph kampus kabɛh kaya kuwe niŋ univərsitas \tx kampus kabèh kaya kuwé ning universitas. \mb kampus kabèh kaya kuwé ning universitas \ge campus all like that TRU.by university

\ref JCBP-20070118.1293 \recid 601727110259041207 \start 0:46:04 \sp NRMNJCB \ph kuwe kan ulaɛh sby karo ulaɛh bus \tx kuwé kan ulaèh SBY karó ulaèh Bus. \mb kuwé kan ula -èh SBY karó ula -èh Bus \ge that KAN manner -EH SBY and.with manner -EH Goerge.W.Bush

\ref JCBP-20070118.1294 \recid 541050111229041207 \start 0:46:11 \sp NRMNJCB \ph sukane wɔŋ miskin ɔra tɛyɛŋ səkolah \tx sukané wòng miskin òra tèyèng sekólah. \mb sukané wòng miskin òra tèyèng sekólah \ge so.that person poor NEG can school

\ref JCBP-20070118.1295 \recid 442869111811041207 \start 0:46:19 \sp EXPSSO \ph tapi nɛʔ pintər malah mesih tɛyɛŋ bae nur \tx tapi nèk pinter malah mésih tèyèng baé Nur. \mb tapi nèk pinter malah m- ésih tèyèng baé Nur \ge but if smart even N- still can just Nur \nt can to study at university.

\ref JCBP-20070118.1296 \recid 909653112424041207 \start 0:46:22 \sp NRMNJCB \ph ya \tx ya... \mb ya \ge yes

\ref JCBP-20070118.1297 \recid 854938113651041207 \start 0:46:23 \sp EXPSSO \ph beasiswa-beasiswa \tx béasiswa-béasiswa. \mb béasiswa ~ béasiswa \ge scholarship ~ scholarship

\ref JCBP-20070118.1298 \recid 159823113817041207 \start 0:46:24 \sp NRMNJCB \ph kəmuŋkinan bəsar kuwe ɔra bisa si \tx kemungkinan besar kuwé òra bisa si. \mb ke- mungkin -an besar kuwé òra bisa si \ge KE.AN- maybe -CIRC big that NEG can PERS \nt can’t study at university.

\ref JCBP-20070118.1299 \recid 248950114047041207 \start 0:46:27 \sp NRMNJCB \ph ya mindər ɖisit lah mbayari bocah səmono \tx ya minder dhisid lah mbayari bócah semónó. \mb ya minder dhisid lah m- bayar -i bócah semónó \ge yes feel.inferior formerly LAH N- pay -I child that.much

\ref JCBP-20070118.1300 \recid 609618114103041207 \start 0:46:32 \sp NRMNJCB \ph beasiswa kan nɛʔ prɛstasine tərus ajəg tərus stabil \tx béasiswa kan nèk prèstasiné terus ajeg terus stabil. \mb béasiswa kan nèk prèstasi -né terus ajeg terus stabil \ge scholarship KAN if achievement -E continue constant continue stable

\ref JCBP-20070118.1301 \recid 870233114946041207 \start 0:46:36 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ prɛstasine ɔra stabil ya \tx nèk prèstasiné òra stabil ya... \mb nèk prèstasi -né òra stabil ya \ge if achievement -E NEG stable yes

\ref JCBP-20070118.1302 \recid 724285115136041207 \start 0:46:37 \sp NRMNJCB \ph məɖun ya \tx medhun ya... \mb medhun ya \ge down yes

\ref JCBP-20070118.1303 \recid 277571115226041207 \start 0:46:38 \sp NRMNJCB \ph məɖun səkaŋ kuliah \tx medhun sekang kuliah. \mb medhun se- kang kuliah \ge down SE- from lecture

\ref JCBP-20070118.1304 \recid 141723115507041207 \start 0:46:46 \sp EXPSSO \ph tapi niŋ ŋgɔne ko mesih murah ya \tx tapi ning nggòné kó mésih murah ya? \mb tapi ning nggòn -é kó m- ésih murah ya \ge but LOC place -E 2sg.INT N- still cheap yes \nt University of Jendral Sudirman campus.

\ref JCBP-20070118.1305 \recid 243033120117041207 \start 0:46:49 \sp EXPSSO \ph masa s siji pataŋ ŋatus \tx masa S siji patang ngatus. \mb masa S siji pat -ng ng- atus \ge time S one four -LIG N- hundred \nt cost for S1/ one term.

\ref JCBP-20070118.1306 \recid 171059120458041207 \start 0:46:50 \sp NRMNJCB \ph apa \tx apa? \mb apa \ge what

\ref JCBP-20070118.1307 \recid 993110120559041207 \start 0:46:51 \sp EXPSSO \ph s siji pataŋ ŋatus nur \tx S siji patang ngatus Nur? \mb S siji pat -ng ng- atus Nur \ge S one four -LIG N- hundred Nur

\ref JCBP-20070118.1308 \recid 430271121203041207 \start 0:46:52 \sp NRMNJCB \ph ŋgene ɲɔŋ \tx nggéné nyòng? \mb nggén -é nyòng \ge place -E 1sg

\ref JCBP-20070118.1309 \recid 680271121316041207 \start 0:46:53 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1310 \recid 338680121340041207 \start 0:46:54 \sp NRMNJCB \ph lha kuwe ŋesuʔ \tx lha kuwé ngésuk... \mb lha kuwé ng- ésuk \ge EXCL that N- morning

\ref JCBP-20070118.1311 \recid 306303121753041207 \start 0:46:56 \sp NRMNJCB \ph rɔŋ ŋewu səpuluh \tx ròng ngéwu sepuluh... \mb rò -ng ng- éwu se- puluh \ge two -LIG N- thousand SE- ten

\ref JCBP-20070118.1312 \recid 640880121936041207 \start 0:46:57 \sp NRMNJCB \ph rɔŋ ŋewu səpuluh mulaih maniŋ \tx ròng ngéwu sepuluh mulaih maning. \mb rò -ng ng- éwu se- puluh mulaih maning \ge two -LIG N- thousand SE- ten beginning again

\ref JCBP-20070118.1313 \recid 691649122052041207 \start 0:47:01 \sp NRMNJCB \ph ŋko anake ɖewɛk \tx ngkó anagé dhéwèg... \mb ngkó anag -é dhéwèg \ge later child -E self

\ref JCBP-20070118.1314 \recid 770131122207041207 \start 0:47:02 \sp NRMNJCB \ph kəpriwɛn ɔra tɛyɛŋ səkolah \tx kepriwèn òra tèyèng sekólah. \mb kepriwé -èn òra tèyèng sekólah \ge how -AN NEG can school

\ref JCBP-20070118.1315 \recid 408933123312041207 \start 0:47:33 \sp NRMNJCB \ph masa sby wɔŋ \tx masa SBY wòng... \mb masa SBY wòng \ge EXCL.of.disbelief SBY person

\ref JCBP-20070118.1316 \recid 251317123440041207 \start 0:47:35 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ sukaŋ təntara \tx wòng sukang tentara... \mb wòng sukang tentara \ge person from military

\ref JCBP-20070118.1317 \recid 789625123605041207 \start 0:47:37 \sp NRMNJCB \ph arəp diɖuna niŋ təntara ya \tx arep didhuna ning tentara ya? \mb arep di- dhun -a ning tentara ya \ge want DI- TRU.descend -A TRU.by military yes \nt will be descend as president.

\ref JCBP-20070118.1318 \recid 441719123800041207 \start 0:47:39 \sp EXPSSO \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1319 \recid 479031124133041207 \start 0:47:39 \sp NRMNJCB \ph bərarti kan ɔra məmpuɲai wibawa baŋat \tx berarti kan òra mempunyai wibawa bangad. \mb ber- arti kan òra mem- punya -i wibawa bangad \ge BER- mean KAN NEG MEN- have -I authority very

\ref JCBP-20070118.1320 \recid 294488125448041207 \start 0:47:44 \sp NRMNJCB \ph sukaŋ təntara diɖuna niŋ təntara \tx sukang tentara didhuna ning tentara. \mb sukang tentara di- dhun -a ning tentara \ge from military DI- TRU.descend -A TRU.by military

\ref JCBP-20070118.1321 \recid 979467130849041207 \start 0:47:47 \sp EXPSSO \ph jane \tx jané... \mb jané \ge actually

\ref JCBP-20070118.1322 \recid 627087131127041207 \start 0:47:48 \sp EXPSSO \ph wədine mbɔk kaya niŋ tivi-tivi nur kɔ \tx wediné mbòg kaya ning tivi-tivi Nur kò. \mb wedi -né mbòg kaya ning tivi ~ tivi Nur kò \ge afraid -E EMPH like LOC television ~ television Nur KO

\ref JCBP-20070118.1323 \recid 169634131729041207 \start 0:47:50 \sp EXPSSO \ph naŋ filəm-filəm kae \tx nang filem-filem kaé. \mb nang filem ~ filem kaé \ge LOC film ~ film that

\ref JCBP-20070118.1324 \recid 456142132854041207 \start 0:47:53 \sp EXPSSO \ph bəkas-bəkas təntara kaya kuwe \tx bekas-bekas tentara kaya kuwé. \mb bekas ~ bekas tentara kaya kuwé \ge former ~ former military like that

\ref JCBP-20070118.1325 \recid 789544133018041207 \start 0:47:55 \sp EXPSSO \ph bəkas-bəkas təntara \tx bekas-bekas tentara. \mb bekas ~ bekas tentara \ge former ~ former military

\ref JCBP-20070118.1326 \recid 888885133101041207 \start 0:47:56 \sp NRMNJCB \ph kaya niŋ iraʔ kaya kae \tx kaya ning Irak kaya kaé? \mb kaya ning Irak kaya kaé \ge like LOC Irak like that

\ref JCBP-20070118.1327 \recid 109432133300041207 \start 0:47:58 \sp NRMNJCB \ph e palestina \tx é Paléstina. \mb é Paléstina \ge EXCL Palestina

\ref JCBP-20070118.1328 \recid 232036134415041207 \start 0:47:58 \sp EXPSSO \ph iraʔ \tx Irak. \mb Irak \ge Irak

\ref JCBP-20070118.1329 \recid 743994134445041207 \start 0:48:00 \sp EXPSSO \ph nəŋ filəm-filəm \tx neng filem-filem... \mb neng filem ~ filem \ge LOC film ~ film

\ref JCBP-20070118.1330 \recid 320051134635041207 \start 0:48:01 \sp EXPSSO \ph amerika kan kaya kuwe filəm-filəme holiwud \tx Amérika kan kaya kuwé filem-filemé Hóliwud. \mb Amérika kan kaya kuwé filem ~ filem -é Hóliwud \ge America KAN like that film ~ film -E Holywood

\ref JCBP-20070118.1331 \recid 404314134923041207 \start 0:48:03 \sp EXPSSO \ph paɖa ɔra trima nəŋ tni kaya kuwe kan nəŋ nəgara \tx padha òra trima neng TNI kaya kuwé kan neng negara. \mb padha òra trima neng TNI kaya kuwé kan neng negara \ge PL NEG receive by TNI like that KAN by country

\ref JCBP-20070118.1332 \recid 921370135723041207 \start 0:48:07 \sp EXPSSO \ph misah makar kaya kuwe lho \tx misah makar kaya kuwé lhó. \mb m- pisah makar kaya kuwé lhó \ge N- seperate attack.against.the.goverment like that EXCL

\ref JCBP-20070118.1333 \recid 685818135942041207 \start 0:48:11 \sp EXPSSO \ph kaya kiye \tx kaya kiyé... \mb kaya kiyé \ge like this

\ref JCBP-20070118.1334 \recid 865217140033041207 \start 0:48:11 \sp EXPSSO \ph kan timor-timur anɖiŋwiŋi iya mbɔk \tx kan Timór-Timur andhingwingi iya mbòg. \mb kan Timór.Timur andhingwingi iya mbòg \ge KAN Timor.Timur day.before.yesterday AFF EMPH

\ref JCBP-20070118.1335 \recid 121150140212041207 \start 0:48:13 \sp EXPSSO \ph ŋərti ɔra \tx ngerti òra... \mb ngerti òra \ge know NEG

\ref JCBP-20070118.1336 \recid 973629140308041207 \start 0:48:14 \sp NRMNJCB \ph eya \tx éya. \mb éya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1337 \recid 611467140412041207 \start 0:48:14 \sp EXPSSO \ph siŋ timor-timur kan \tx sing Timór-Timur kan... \mb sing Timór.Timur kan \ge REL Timor.Timur KAN

\ref JCBP-20070118.1338 \recid 440376140613041207 \start 0:48:15 \sp EXPSSO \ph paɖa dipəcati kan \tx padha dipecati kan. \mb padha di- pecat -i kan \ge PL DI- fired -I KAN

\ref JCBP-20070118.1339 \recid 414491140820041207 \start 0:48:18 \sp EXPSSO \ph aʔhir \tx akhiré... \mb akhir -é \ge end -E

\ref JCBP-20070118.1340 \recid 967675140905041207 \start 0:48:19 \sp EXPSSO \ph makar \tx makar. \mb makar \ge attack.against.the.goverment

\ref JCBP-20070118.1341 \recid 435139140944041207 \start 0:48:39 \sp NRMNJCB \ph dadi presidɛn wiranto \tx dadi présidén wirantó. \mb dadi présidén wirantó \ge become president Wiranto

\ref JCBP-20070118.1342 \recid 601513141337041207 \start 0:48:44 \sp EXPSSO \ph wiranto paa baɛn \tx Wirantó padha baèn. \mb Wirantó padha baèn \ge Wiranto PL just

\ref JCBP-20070118.1343 \recid 545013141505041207 \start 0:48:47 \sp EXPSSO \ph wiranto ganu \tx Wirantó ganu... \mb Wirantó ganu \ge Wiranto formerly

\ref JCBP-20070118.1344 \recid 454586141600041207 \start 0:48:48 \sp EXPSSO \ph ɲalɔna mbɔk nur ya \tx nyalòna mbòg Nur ya? \mb ny- calòn -a mbòg Nur ya \ge N- candidate -A EMPH Nur yes \nt as president.

\ref JCBP-20070118.1345 \recid 743027141713041207 \start 0:48:49 \sp NRMNJCB \ph ɲalɔn \tx nyalòn. \mb ny- alòn \ge N- slow

\ref JCBP-20070118.1346 \recid 268273141816041207 \start 0:48:54 \sp EXPSSO \ph tapi aja siŋ səkaŋ tni səkaŋ apa kaya kuwe lho \tx tapi aja sing sekang TNI sekang apa kaya kuwé lhó. \mb tapi aja sing se- kang TNI se- kang apa kaya kuwé lhó \ge but don't REL SE- from TNI SE- from what like that EXCL

\ref JCBP-20070118.1347 \recid 467878142018041207 \start 0:48:58 \sp EXPSSO \ph səkaŋ guru ŋkene kəprimɛn ya \tx sekang guru ngkéné keprimèn ya? \mb se- kang guru ng- kéné keprimèn ya \ge SE- from teacher N- here how yes

\ref JCBP-20070118.1348 \recid 938893142301041207 \start 0:48:59 \sp NRMNJCB \ph ɔra bisa \tx òra bisa. \mb òra bisa \ge NEG can

\ref JCBP-20070118.1349 \recid 890493142341041207 \start 0:49:00 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1350 \recid 146721142958041207 \start 0:49:01 \sp NRMNJCB \ph ɔra bisa \tx òra bisa. \mb òra bisa \ge NEG can

\ref JCBP-20070118.1351 \recid 549621143033041207 \start 0:49:02 \sp EXPSSO \ph ɛmaŋ səɔraŋ presiden sarate apa \tx èmang seòrang présidén saraté apa? \mb èmang se- òrang présidén sarat -é apa \ge indeed SE- person president requirement -E what

\ref JCBP-20070118.1352 \recid 489822143532041207 \start 0:49:03 \sp EXPSSO \ph mbɔk laŋka sarat-sarate \tx mbòg langka sarat-saraté? \mb mbòg langka sarat ~ sarat -é \ge EMPH not.exist requirement ~ requirement -E

\ref JCBP-20070118.1353 \recid 757663144158041207 \start 0:49:04 \sp NRMNJCB \ph iya si cuman kan nɛʔ ndələŋ \tx iya si cuman kan nèk ndeleng... \mb iya si cuman kan nèk n- deleng \ge AFF PERS but KAN if N- see

\ref JCBP-20070118.1354 \recid 566644144346041207 \start 0:49:06 \sp NRMNJCB \ph kreɖibilitase tidaʔ bagus \tx krédhibilitasé tidak bagus. \mb krédhibilitas -é tidak bagus \ge credibilitty -E NEG good

\ref JCBP-20070118.1355 \recid 406723161018041207 \start 0:49:10 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ masalah nəŋ pərtahanan kəamanan ya ɔra bisa \tx nèk masalah neng pertahanan keamanan ya òra bisa... \mb nèk masalah neng per- tahan -an ke- aman -an ya òra bisa \ge if problem LOC PER.AN- withstand -CIRC KE.AN- safe -CIRC EXCL NEG can

\ref JCBP-20070118.1356 \recid 903482161644041207 \start 0:49:13 \sp NRMNJCB \ph tahu \tx tahu. \mb tahu \ge know

\ref JCBP-20070118.1357 \recid 638585161730041207 \start 0:49:15 \sp NRMNJCB \ph aku ganu diwulaŋ kəwarga nəgaraan ya \tx aku ganu diwulang kewarga negaraan ya. \mb aku ganu di- wulang ke- warga negara -an ya \ge 1sg formerly DI- teach KE- member.of.the.same.group country -AN EXCL

\ref JCBP-20070118.1358 \recid 824538161946041207 \start 0:49:19 \sp NRMNJCB \ph dicritani ɖosene \tx dicritani dhóséné. \mb di- critò -ani dhósén -é \ge DI- story -I university.level.instructor -E

\ref JCBP-20070118.1359 \recid 827824135400051207 \start 0:49:20 \sp NRMNJCB \ph kuwe bənər-bənər ɖosen pintər si \tx kuwé bener-bener dhósén pinter si. \mb kuwé bener ~ bener dhósén pinter si \ge that true ~ true university.level.instructor smart PERS

\ref JCBP-20070118.1360 \recid 757853140003051207 \start 0:49:22 \sp NRMNJCB \ph indonesia kuwe bənər-bənər rawan kaya kuwe \tx Indónésia kuwé bener-bener rawan kaya kuwé. \mb Indónésia kuwé bener ~ bener rawan kaya kuwé \ge Indonesia that true ~ true crucial like that \nt lector said.

\ref JCBP-20070118.1361 \recid 153314140152051207 \start 0:49:24 \sp NRMNJCB \ph dəŋan \tx dengan... \mb dengan \ge with

\ref JCBP-20070118.1362 \recid 653151140224051207 \start 0:49:25 \sp NRMNJCB \ph ə \tx e... \mb e \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1363 \recid 827004140602051207 \start 0:49:27 \sp NRMNJCB \ph satu polisi mənjaga səratus ɔraŋ sipil kaya kuwe lho \tx satu pólisi menjaga seratus òrang sipil kaya kuwé lhó. \mb satu pólisi men- jaga seratus òrang sipil kaya kuwé lhó \ge one police MEN- guard.over one.hundred person civil like that EMPH \nt lector said.

\ref JCBP-20070118.1364 \recid 479721142001051207 \start 0:49:31 \sp NRMNJCB \ph mbɔk bənər-bənər rawan \tx mbòg bener-bener rawan. \mb mbòg bener ~ bener rawan \ge EMPH true ~ true crucial

\ref JCBP-20070118.1365 \recid 186810142126051207 \start 0:49:32 \sp NRMNJCB \ph tərus dəŋan \tx terus dengan... \mb terus dengan \ge continue with

\ref JCBP-20070118.1366 \recid 220197142640051207 \start 0:49:33 \sp NRMNJCB \ph bəribu-ribu pulo haɲa dəŋan məŋandalkan \tx beribu-ribu puló hanya dengan mengandalkan... \mb be- ribu ~ ribu puló hanya dengan me- ng- andal -kan \ge BER- thousand ~ thousand island only with ME- N- rely.on -KAN \nt talk about nation security.

\ref JCBP-20070118.1367 \recid 660816143418051207 \start 0:49:36 \sp NRMNJCB \ph pəsawat jənis kaya kiye \tx pesawat jenis kaya kiyé. \mb pesawat jenis kaya kiyé \ge airplane sort like this

\ref JCBP-20070118.1368 \recid 957777143548051207 \start 0:49:38 \sp NRMNJCB \ph wis ɔra nduwe kapal səlam ɔra nduwe \tx wis òra nduwé kapal selam òra nduwé... \mb wis òra n- duwé kapal selam òra n- duwé \ge PFCT NEG N- have ship dive NEG N- have

\ref JCBP-20070118.1369 \recid 581883144353051207 \start 0:49:41 \sp NRMNJCB \ph kapal \tx kapal... \mb kapal \ge ship

\ref JCBP-20070118.1370 \recid 921239144618051207 \start 0:49:42 \sp NRMNJCB \ph pəraŋ \tx perang. \mb perang \ge war

\ref JCBP-20070118.1371 \recid 291069144734051207 \start 0:49:43 \sp NRMNJCB \ph kapal laut pəraŋ \tx kapal laut perang. \mb kapal laut perang \ge ship sea war

\ref JCBP-20070118.1372 \recid 210135144848051207 \start 0:49:44 \sp NRMNJCB \ph ʔanu kapal laut pəraŋ anu kapal-kapal ciliʔ-ciliʔ \tx anu kapal laut perang anu kapal-kapal cilik-cilik \mb anu kapal laut perang anu kapal ~ kapal cilik ~ cilik \ge whatchamacallit ship sea war whatchamacallit ship ~ ship small ~ small

\ref JCBP-20070118.1373 \recid 745085145319051207 \start 0:49:48 \sp EXPSSO \ph iya ya. \tx iya ya. \mb iya ya \ge AFF yes

\ref JCBP-20070118.1374 \recid 671269145428051207 \start 0:49:50 \sp NRMNJCB \ph jən bənər-bənər \tx jen bener-bener... \mb jen bener ~ bener \ge really true ~ true

\ref JCBP-20070118.1375 \recid 241803145724051207 \start 0:49:52 \sp NRMNJCB \ph mplajari kuwe \tx mplajari kuwé... \mb mpl- ajar -i kuwé \ge MPL- teach -I that

\ref JCBP-20070118.1376 \recid 193858150041051207 \start 0:49:54 \sp NRMNJCB \ph mplajari kəwarga nəgaraan karo ɖosen siŋ bənər-bənər \tx mplajari kewarga negaraan karó dhósén sing bener-bener... \mb mpl- ajar -i ke- warga negara -an karó dhósén sing bener ~ bener \ge MPL- teach -I KE- member.of.the.same.group country -AN and.with university.level.instructor REL true ~ true \nt kewarganegaraan: nama mata kuliah.

\ref JCBP-20070118.1377 \recid 788061150420051207 \start 0:49:57 \sp NRMNJCB \ph ŋgugah \tx nggugah... \mb ng- gugah \ge N- wake.up

\ref JCBP-20070118.1378 \recid 267238150534051207 \start 0:49:59 \sp NRMNJCB \ph nasionalisme baŋat jən bənər-bənər wədi \tx nasiónalisme bangad jen bener-bener wedi. \mb nasiónalisme bangad jen bener ~ bener wedi \ge nationalism very really true ~ true afraid

\ref JCBP-20070118.1379 \recid 176121151158051207 \start 0:50:06 \sp EXPSSO \ph wɔŋ \tx wòng... \mb wòng \ge WONG \nt jakarta dialect.

\ref JCBP-20070118.1380 \recid 579235151336051207 \start 0:50:07 \sp EXPSSO \ph ŋgolɛt \tx nggólèd... \mb ng- gólèd \ge N- search

\ref JCBP-20070118.1381 \recid 519073151430051207 \start 0:50:08 \sp EXPSSO \ph siŋ pəsawat wiŋi kae siŋ \tx sing pesawat wingi kaé sing... \mb sing pesawat wingi kaé sing \ge REL airplane yesterday that REL

\ref JCBP-20070118.1382 \recid 969425152326051207 \start 0:50:10 \sp EXPSSO \ph motor mabur adam aer ben \tx mótòr mabur Adam Aér bén... \mb mótòr mabur Adam Aér bén \ge motorcycle fly Adam Air also

\ref JCBP-20070118.1383 \recid 147920152604051207 \start 0:50:13 \sp EXPSSO \ph mbɔk njaluʔ bantuan amerika \tx mbòg njaluk bantuan Amérika. \mb mbòg n- jaluk bantu -an Amérika \ge EMPH N- ask.for help -AN America

\ref JCBP-20070118.1384 \recid 907859153030051207 \start 0:50:16 \sp NRMNJCB \ph səbənəre kae \tx sebeneré kaé... \mb se- bener -é kaé \ge SE- true -E that

\ref JCBP-20070118.1385 \recid 416216153149051207 \start 0:50:17 \sp NRMNJCB \ph njalɔʔ bantuan kae wədi indonesia \tx njalòk bantuan kaé wedi Indónésia. \mb n- jalòk bantu -an kaé wedi Indónésia \ge N- ask.for help -AN that afraid Indonesia

\ref JCBP-20070118.1386 \recid 260706154111051207 \start 0:50:20 \sp EXPSSO \ph ʔana pa \tx ana pa? \mb ana pa \ge there.is what

\ref JCBP-20070118.1387 \recid 201603154157051207 \start 0:50:21 \sp NRMNJCB \ph ya wədine mbɔk məŋko \tx ya wediné mbòg mengkó... \mb ya wedi -né mbòg mengkó \ge yes afraid -E EMPH later.on

\ref JCBP-20070118.1388 \recid 443592154406051207 \start 0:50:22 \sp EXPSSO \ph njalɔʔ baləsan \tx njalòk balesan. \mb n- jalòk bales -an \ge N- ask.for return -AN

\ref JCBP-20070118.1389 \recid 460338154513051207 \start 0:50:23 \sp NRMNJCB \ph udu \tx udu. \mb udu \ge NEGN

\ref JCBP-20070118.1390 \recid 214471154804051207 \start 0:50:24 \sp NRMNJCB \ph stratəgi-stratəgine indonesia kuwe \tx strategi-strateginé Indónésia kuwé... \mb strategi ~ strategi -né Indónésia kuwé \ge strategy ~ strategy -E Indonesia that

\ref JCBP-20070118.1391 \recid 724097155652051207 \start 0:50:26 \sp NRMNJCB \ph kəcɔlɔŋan kabɛh kələmahane-kələmahane \tx kecòlòngan kabèh kelemahané-kelemahané. \mb ke- còlòng -an kabèh ke- lemah -ané ~ ke- lemah -ané \ge KE.AN- steal -CIRC all KE- soil -E ~ KE- soil -E

\ref JCBP-20070118.1392 \recid 726240160420051207 \start 0:50:28 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1393 \recid 727868160456051207 \start 0:50:29 \sp EXPSSO \ph lətaʔ stratəgis lətaʔ stratəgise \tx letak strategis letak strategisé. \mb letak strategis letak strategis -é \ge location strategic location strategic -E

\ref JCBP-20070118.1394 \recid 204222161015051207 \start 0:50:32 \sp EXPSSO \ph aʔhire amerika məŋko kan \tx akhiré Amérika mengkó kan... \mb akhir -é Amérika mengkó kan \ge end -E America in.the.future KAN

\ref JCBP-20070118.1395 \recid 372864161224051207 \start 0:50:34 \sp EXPSSO \ph bisa mplajari nəgara ŋkene kabɛh \tx bisa mplajari negara ngkéné kabèh. \mb bisa mpl- ajar -i negara ng- kéné kabèh \ge can MPL- teach -I country N- here all

\ref JCBP-20070118.1396 \recid 634747161520051207 \start 0:50:37 \sp EXPSSO \ph ɔh indonesia kaya kiye kaya kiye kaya kiyekaya kuwe \tx òh Indónésia kaya kiyé kaya kiyé kaya kiyé kaya kuwé. \mb òh Indónésia kaya kiyé kaya kiyé kaya kiyé kaya kuwé \ge EXCL Indonesia like this like this like this like that

\ref JCBP-20070118.1397 \recid 209621161909051207 \start 0:50:39 \sp EXPSSO \ph ɖaerah siŋ gampaŋ kaya kiye niŋ ŋkene \tx dhaérah sing gampang kaya kiyé ning ngkéné. \mb dhaérah sing gampang kaya kiyé ning ng- kéné \ge region REL easy like this LOC N- here

\ref JCBP-20070118.1398 \recid 206808162413051207 \start 0:50:44 \sp EXPSSO \ph ya mbɔk \tx ya mbòg? \mb ya mbòg \ge yes EMPH

\ref JCBP-20070118.1399 \recid 626677162515051207 \start 0:50:46 \sp NRMNJCB \ph iya apa mbɔk \tx iya apa mbòg. \mb iya apa mbòg \ge AFF what EMPH \nt joke.

\ref JCBP-20070118.1400 \recid 472362162816051207 \start 0:50:56 \sp NRMNJCB \ph kasri ŋaŋgur kasri \tx Kasri nganggur Kasri? \mb Kasri ng- anggur Kasri \ge Kasri N- idle Kasri

\ref JCBP-20070118.1401 \recid 705519163010051207 \start 0:50:59 \sp NRMNJCB \ph dadi tukaŋ ŋɔjɛʔ mbɔk \tx dadi tukang ngòjèk mbòg? \mb dadi tukang ng- òjèk mbòg \ge become AGT N- taxi.motorcycle EMPH

\ref JCBP-20070118.1402 \recid 770887163459051207 \start 0:51:01 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1403 \recid 511128163526051207 \start 0:51:02 \sp NRMNJCB \ph tukaŋ ɔjɛʔ payu apa ɔra \tx tukang òjèk payu apa òra? \mb tukang òjèk payu apa òra \ge AGT taxi.motorcycle sell.well what NEG

\ref JCBP-20070118.1404 \recid 642011165645051207 \start 0:51:04 \sp EXPSSO \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1405 \recid 800866165858051207 \start 0:51:04 \sp NRMNJCB \ph tukaŋ ɔjɛʔ payu \tx tukang òjèk payu? \mb tukang òjèk payu \ge AGT taxi.motorcycle sell.well \nt banyak penumpang atau tidak.

\ref JCBP-20070118.1406 \recid 368235165952051207 \start 0:51:05 \sp EXPSSO \ph ŋɔjɛʔ biyuŋe ɲɔŋ aŋgəranu \tx ngòjèk biyungé nyòng anggeranu. \mb ng- òjèk biyung -é nyòng anggeranu \ge N- taxi.motorcycle mother -E 1sg some.time

\ref JCBP-20070118.1407 \recid 245521170201051207 \start 0:51:07 \sp EXPSSO \ph nukɔʔna iwaʔ \tx nukòkna iwak. \mb n- tukòk -na iwak \ge N- buy -NA fish \nt in Java, meat of chicken is call fish, "chicken fish".

\ref JCBP-20070118.1408 \recid 588211170615051207 \start 0:51:10 \sp NRMNJCB \ph ŋgene bui si kae biasane ŋgene buɖi \tx nggéné Budhi si kaé biasané nggéné Budhi. \mb nggén -é Budhi si kaé biasa -né nggén -é Budhi \ge place -E Budi PERS 3sg usual -E place -E Budi \nt Budi biasanya menjadi tukang ojek.

\ref JCBP-20070118.1409 \recid 177471180236051207 \start 0:51:12 \sp EXPSSO \ph ŋgɔne bui \tx nggòné Budhi? \mb nggòn -é Budhi \ge place -E Budi

\ref JCBP-20070118.1410 \recid 758905180614051207 \start 0:51:13 \sp NRMNJCB \ph mbəkayune buɖi \tx mbekayuné Budhi. \mb mbekayu -né Budhi \ge older.sister -E Budi

\ref JCBP-20070118.1411 \recid 732518181257051207 \start 0:51:14 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1412 \recid 945845181332051207 \start 0:51:14 \sp EXPSSO \ph nah buɖi si niŋ ndi \tx nah Budhi si ning ndi? \mb nah Budhi si ning ndi \ge NAH Budi PERS LOC where

\ref JCBP-20070118.1413 \recid 746260181501051207 \start 0:51:15 \sp NRMNJCB \ph əmbuh \tx embuh. \mb embuh \ge don't.know

\ref JCBP-20070118.1414 \recid 604926181544051207 \start 0:51:17 \sp EXPSSO \ph ɔra tau wəruh apa \tx òra tau weruh apa? \mb òra tau weruh apa \ge NEG ever see what

\ref JCBP-20070118.1415 \recid 316883181634051207 \start 0:51:17 \sp NRMNJCB \ph ŋɔɖe mbɔk \tx ngòdhé mbòg. \mb ngòdhé mbòg \ge look.for.money EMPH

\ref JCBP-20070118.1416 \recid 257051182122051207 \start 0:51:18 \sp NRMNJCB \ph ŋɔɖe \tx ngòdhé. \mb ngòdhé \ge look.for.money

\ref JCBP-20070118.1417 \recid 861632182158051207 \start 0:51:19 \sp EXPSSO \ph motɔre diŋgɔni sapa \tx mótòré dinggòni sapa? \mb mótòr -é di- nggò -ni sapa \ge motorcycle -E DI- use -I who

\ref JCBP-20070118.1418 \recid 174924182334051207 \start 0:51:20 \sp NRMNJCB \ph ɔra ŋərti lho \tx òra ngerti lhó. \mb òra ngerti lhó \ge NEG know EMPH

\ref JCBP-20070118.1419 \recid 253327182429051207 \start 0:51:21 \sp NRMNJCB \ph gawa ndɛan \tx gawa ndèan. \mb gawa ndèan \ge bring maybe

\ref JCBP-20070118.1420 \recid 833668113234111207 \start 0:51:22 \sp EXPSSO \ph masa \tx masa? \mb masa \ge EXCL.of.disbelief

\ref JCBP-20070118.1421 \recid 880207114806111207 \start 0:51:27 \sp EXPSSO \ph laŋka siŋ paɖa didɔli apa motɔr ŋkene ya \tx langka sing padha didòli apa mótòr ngkéné ya? \mb langka sing padha di- dòl -i apa mótòr ng- kéné ya \ge not.exist REL PL DI- sell -I what motorcycle N- here yes \nt talk about motorcycle.

\ref JCBP-20070118.1422 \recid 955464115130111207 \start 0:51:29 \sp NRMNJCB \ph laŋka \tx langka. \mb langka \ge not.exist

\ref JCBP-20070118.1423 \recid 413504115256111207 \start 0:51:40 \sp EXPSSO \ph didɔla wɔŋ anu motɔr masih kridit ya \tx didòla wòng anu mótòr masih kridit ya? \mb di- dòl -a wòng anu mótòr masih kridit ya \ge DI- sell -A WONG whatchamacallit motorcycle still credit yes

\ref JCBP-20070118.1424 \recid 581778115739111207 \start 0:52:00 \sp NRMNJCB \ph jane nɛʔ \tx jané nèk... \mb jané nèk \ge actually if

\ref JCBP-20070118.1425 \recid 953220115902111207 \start 0:52:01 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ ŋomɔŋ masalah \tx nèk ngómòng masalah... \mb nèk ng- ómòng masalah \ge if N- talk problem

\ref JCBP-20070118.1426 \recid 494423120009111207 \start 0:52:03 \sp NRMNJCB \ph mbiyɛn habibi aja jadi presiden \tx mbiyèn Habibi aja jadi présidén. \mb mbiyèn Habibi aja jadi présidén \ge past Habibie don't become president

\ref JCBP-20070118.1427 \recid 687582120321111207 \start 0:52:06 \sp NRMNJCB \ph laŋsuŋ bae \tx langsung baé. \mb langsung baé \ge direct just

\ref JCBP-20070118.1428 \recid 803573120421111207 \start 0:52:07 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ orɖə baru kuwe ɔra usah \tx wòng órdhe baru kuwé òra usah... \mb wòng órdhe baru kuwé òra usah \ge person sociopolitical.system new that NEG must

\ref JCBP-20070118.1429 \recid 875395121022111207 \start 0:52:08 \sp NRMNJCB \ph ikut campur \tx ikut campur... \mb ikut campur \ge follow mix

\ref JCBP-20070118.1430 \recid 179232121308111207 \start 0:52:09 \sp NRMNJCB \ph kaya kuwe ndɛan indonesia ɔra kaya kiye \tx kaya kuwé ndèan Indónésia òra kaya kiyé. \mb kaya kuwé ndèan Indónésia òra kaya kiyé \ge like that maybe Indonesia NEG like this

\ref JCBP-20070118.1431 \recid 661014121456111207 \start 0:52:18 \sp EXPSSO \ph sby mbɔk \tx SBY mbòg... \mb SBY mbòg \ge SBY EMPH

\ref JCBP-20070118.1432 \recid 682651123051111207 \start 0:52:19 \sp EXPSSO \ph eh sby sapa \tx éh SBY sapa? \mb éh SBY sapa \ge EXCL SBY who

\ref JCBP-20070118.1433 \recid 740958123202111207 \start 0:52:21 \sp EXPSSO \ph habibi mbɔk wis dudu \tx Habibi mbòg wis dudu... \mb Habibi mbòg wis dudu \ge Habibie EMPH PFCT NEGN

\ref JCBP-20070118.1434 \recid 603586123440111207 \start 0:52:22 \sp EXPSSO \ph wɔŋ indonesia maniŋ \tx wòng Indónésia maning. \mb wòng Indónésia maning \ge person Indonesia again

\ref JCBP-20070118.1435 \recid 289019124041111207 \start 0:52:24 \sp NRMNJCB \ph ɔra mbiyɛn lho \tx òra mbiyèn lhó. \mb òra mbiyèn lhó \ge NEG past EMPH

\ref JCBP-20070118.1436 \recid 855774124156111207 \start 0:52:25 \sp NRMNJCB \ph kan wakil bolɛh mənjadi presiden \tx kan wakil bóléh menjadi présidén. \mb kan wakil bóléh men- jadi présidén \ge KAN agent may MEN- become president

\ref JCBP-20070118.1437 \recid 710525124455111207 \start 0:52:28 \sp NRMNJCB \ph presiden itu məmbərikan mandat kəpada wakilɲa \tx présidén itu memberikan mandhat kepadha wakilnya. \mb présidén itu me- m- beri -kan mandhat ke- padha wakil -nya \ge president that ME- N- give -AN mandate KE- PL agent -NYA

\ref JCBP-20070118.1438 \recid 321463125124111207 \start 0:52:31 \sp NRMNJCB \ph wakile be paɖa bae orɖə baru \tx wakilé bé padha baé órdhe baru. \mb wakil -é bé padha baé órdhe baru \ge agent -E just same just sociopolitical.system new

\ref JCBP-20070118.1439 \recid 735810125434111207 \start 0:52:37 \sp EXPSSO \ph habibi si ŋgəntɛni sapa \tx Habibi si nggentèni sapa? \mb Habibi si ng- genté -èn -i sapa \ge Habibie PERS N- change -AN -I who

\ref JCBP-20070118.1440 \recid 482161125613111207 \start 0:52:38 \sp NRMNJCB \ph suharto si gəmiyɛn \tx Suhartó si gemiyèn. \mb Suhartó si gemiyèn \ge Suharto PERS formerly

\ref JCBP-20070118.1441 \recid 690636125759111207 \start 0:52:42 \sp NRMNJCB \ph ŋganti paʔ harto \tx ngganti pak hartó. \mb ng- ganti pak hartó \ge N- change Mr. TRU.Suharto

\ref JCBP-20070118.1442 \recid 839766130031111207 \start 0:52:43 \sp NRMNJCB \ph paʔ suharto dadi presiden \tx pak Suhartó dadi présidén.... \mb pak Suhartó dadi présidén \ge Mr. Suharto become president

\ref JCBP-20070118.1443 \recid 777641130136111207 \start 0:52:45 \sp NRMNJCB \ph habibi waprɛs \tx Habibi waprès. \mb Habibi waprès \ge Habibie vice.president

\ref JCBP-20070118.1444 \recid 637934130453111207 \start 0:53:04 \sp EXPSSO \ph sida ɔra \tx sida òra? \mb sida òra \ge become NEG \nt confirm

\ref JCBP-20070118.1445 \recid 678416131323111207 \start 0:53:05 \sp NRMNJCB \ph mariŋ ndi \tx maring ndi? \mb maring ndi \ge go.to where

\ref JCBP-20070118.1446 \recid 659803131412111207 \start 0:53:08 \sp EXPSSO \ph mandra \tx Mandra. \mb Mandra \ge Mandra \nt noodle seller.

\ref JCBP-20070118.1447 \recid 122145131548111207 \start 0:53:09 \sp NRMNJCB \ph lah \tx lah. \mb lah \ge LAH \nt wan’t expression.

\ref JCBP-20070118.1448 \recid 599352131803111207 \start 0:53:12 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ laŋka motɔr si \tx wòng langka mótòr si. \mb wòng langka mótòr si \ge as.because not.exist motorcycle PERS

\ref JCBP-20070118.1449 \recid 234355132014111207 \start 0:53:14 \sp EXPSSO \ph motɔr kuwe lah \tx mótòr kuwé lah. \mb mótòr kuwé lah \ge motorcycle that LAH \nt show to motorcycle.

\ref JCBP-20070118.1450 \recid 116592132151111207 \start 0:53:21 \sp NRMNJCB \ph laŋka motɔre ɔra nana clanane ya wis \tx langka mótòré òra nana clanané ya wis. \mb langka mótòr -é òra nana clana -né ya wis \ge not.exist motorcycle -E NEG there.isn't pants -E yes PFCT

\ref JCBP-20070118.1451 \recid 869314132519111207 \start 0:53:24 \sp NRMNJCB \ph ŋəntɛni gariŋ ŋko sore jam təluan ləh \tx ngentèni garing ngkó sóré jam teluan leh. \mb ng- entèn -i garing ngkó sóré jam telu -an leh \ge N- wait -I dry later afternoon clock three -AN LEH

\ref JCBP-20070118.1452 \recid 584875132809111207 \start 0:53:27 \sp EXPSSO \ph sore \tx sóré. \mb sóré \ge afternoon \nt think.

\ref JCBP-20070118.1453 \recid 805698132936111207 \start 0:53:28 \sp NRMNJCB \ph jam təlu pas sore \tx jam telu pas sóré. \mb jam telu pas sóré \ge clock three fit afternoon

\ref JCBP-20070118.1454 \recid 584962133133111207 \start 0:53:31 \sp NRMNJCB \ph kiye disərɔʔna isit apa kəpriwe \tx kiyé diseròkna dhisid apa kepriwé! \mb kiyé di- seru -òkna dhisid apa kepriwé \ge this DI- loud -NA formerly what how \nt volume of tape.

\ref JCBP-20070118.1455 \recid 481022133546111207 \start 0:53:34 \sp NRMNJCB \ph olih apa ɔra \tx ólih apa òra? \mb ólih apa òra \ge get what NEG

\ref JCBP-20070118.1456 \recid 452485133633111207 \start 0:53:35 \sp EXPSSO \ph aja lah \tx aja lah! \mb aja lah \ge just LAH

\ref JCBP-20070118.1457 \recid 522372133852111207 \start 0:53:37 \sp NRMNJCB \ph lə niji kɔ \tx leh Niji kò. \mb leh Niji kò \ge LEH Nidji from \nt want to hear of Nidji.

\ref JCBP-20070118.1458 \recid 621173134146111207 \start 0:53:39 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1459 \recid 669441134211111207 \start 0:53:39 \sp NRMNJCB \ph niji \tx Niji \mb Niji \ge Nidji \nt goup band from Bandung.

\ref JCBP-20070118.1460 \recid 116719134317111207 \start 0:53:44 \sp EXPSSO \ph niji wis paɖa bosən niji \tx Niji wis padha bósen Niji. \mb Niji wis padha bósen Niji \ge Nidji PFCT PL bored Nidji

\ref JCBP-20070118.1461 \recid 299501135443111207 \start 0:53:49 \sp NRMNJCB \ph siŋ lagu-lagu disko kae \tx sing lagu-lagu diskó kaé... \mb sing lagu ~ lagu diskó kaé \ge REL song ~ song disco that

\ref JCBP-20070118.1462 \recid 632128135917111207 \start 0:53:50 \sp NRMNJCB \ph sapa siŋ \tx sapa sing... \mb sapa sing \ge who REL

\ref JCBP-20070118.1463 \recid 291217140001111207 \start 0:53:51 \sp NRMNJCB \ph taun tujuh puluhan pakeane sapa ya \tx taun tujuh puluhan pakéané sapa ya? \mb taun tujuh puluh -an paké -an -é sapa ya \ge year seven ten -AN use -AN -E who yes

\ref JCBP-20070118.1464 \recid 898924140554111207 \start 0:53:54 \sp NRMNJCB \ph taun disko \tx taun diskó. \mb taun diskó \ge year disco

\ref JCBP-20070118.1465 \recid 540638140829111207 \start 0:53:55 \sp NRMNJCB \ph siŋ disko lho \tx sing diskó lhó. \mb sing diskó lhó \ge REL disco EMPH

\ref JCBP-20070118.1466 \recid 717090141052111207 \start 0:53:57 \sp EXPSSO \ph disko apa \tx diskó apa? \mb diskó apa \ge disco what

\ref JCBP-20070118.1467 \recid 858944141142111207 \start 0:53:59 \sp EXPSSO \ph amripalu \tx Amripalu? \mb Amripalu \ge Amri.Palu

\ref JCBP-20070118.1468 \recid 895015141432111207 \start 0:54:00 \sp NRMNJCB \ph udu \tx udu. \mb udu \ge NEGN

\ref JCBP-20070118.1469 \recid 540689141532111207 \start 0:54:01 \sp NRMNJCB \ph xx lagu daŋdut \tx xx lagu dangdut. \mb xx lagu dangdut \ge xx song k.o.music

\ref JCBP-20070118.1470 \recid 683420141715111207 \start 0:54:08 \sp EXPSSO \ph sapa kɔ \tx sapa kò? \mb sapa kò \ge who KO

\ref JCBP-20070118.1471 \recid 163404141807111207 \start 0:54:09 \sp NRMNJCB \ph siŋ wiŋi \tx sing wingi... \mb sing wingi \ge REL yesterday

\ref JCBP-20070118.1472 \recid 143869141853111207 \start 0:54:10 \sp NRMNJCB \ph melu pənaŋgulaŋan aed \tx mélu penanggulangan aéd... \mb mélu pe- n- tanggulang -an aéd \ge follow PE- N- tackling -AN AIDS

\ref JCBP-20070118.1473 \recid 320798143047111207 \start 0:54:11 \sp NRMNJCB \ph nəŋ global tivi mtv \tx neng Glóbal tivi MTV. \mb neng Glóbal tivi MTV \ge LOC Global television MTV

\ref JCBP-20070118.1474 \recid 360169143212111207 \start 0:54:16 \sp NRMNJCB \ph siŋ dansa juɖule dansa \tx sing dansa judulé dansa. \mb sing dansa judul -é dansa \ge REL western.style.dancing title -E western.style.dancing

\ref JCBP-20070118.1475 \recid 565887143536111207 \start 0:54:20 \sp EXPSSO \ph siapa \tx siapa? \mb siapa \ge who

\ref JCBP-20070118.1476 \recid 286503143616111207 \start 0:54:27 \sp EXPSSO \ph sapa kaŋ \tx sapa kang? \mb sapa kang \ge who older.brother

\ref JCBP-20070118.1477 \recid 868107143705111207 \start 0:54:28 \sp NRMNJCB \ph ɔra ŋərti sapa arane \tx òra ngerti sapa arané. \mb òra ngerti sapa aran -é \ge NEG know who name -E

\ref JCBP-20070118.1478 \recid 992727143823111207 \start 0:54:37 \sp EXPSSO \ph iya apa ya nur ya \tx iya apa ya Nur ya? \mb iya apa ya Nur ya \ge AFF what yes Nur yes \nt talk about goat

\ref JCBP-20070118.1479 \recid 280903143934111207 \start 0:54:38 \sp NRMNJCB \ph ʔana apa \tx ana apa? \mb ana apa \ge there.is what

\ref JCBP-20070118.1480 \recid 350418144007111207 \start 0:54:39 \sp EXPSSO \ph tuku wəɖus apa ya \tx tuku wedhus apa ya? \mb tuku wedhus apa ya \ge buy goat what yes

\ref JCBP-20070118.1481 \recid 488172150134111207 \start 0:54:42 \sp EXPSSO \ph adɔl hp \tx adòl HP... \mb adòl HP \ge sell mobile.phone

\ref JCBP-20070118.1482 \recid 921460150252111207 \start 0:54:44 \sp EXPSSO \ph pituŋ ŋatus \tx pitung ngatus. \mb pitu -ng ng- atus \ge seven -LIG N- hundred

\ref JCBP-20070118.1483 \recid 395734150409111207 \start 0:54:45 \sp EXPSSO \ph olih loro ndɛan ya \tx ólih lóró ndèan ya? \mb ólih lóró ndèan ya \ge get two maybe yes

\ref JCBP-20070118.1484 \recid 716609150604111207 \start 0:54:47 \sp NRMNJCB \ph weɖuse \tx wedhusé? \mb wedhus -é \ge goat -E

\ref JCBP-20070118.1485 \recid 862463150658111207 \start 0:54:48 \sp NRMNJCB \ph olih loro apa xx \tx ólih lóró apa xx. \mb ólih lóró apa xx \ge get two what xx

\ref JCBP-20070118.1486 \recid 630036150824111207 \start 0:54:50 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1487 \recid 236449150859111207 \start 0:54:51 \sp NRMNJCB \ph ɲɔŋ kɔn ŋiŋu ya gələm həhəhə \tx nyòng kòn ngingu ya gelem hehehe. \mb nyòng kòn ng- ingu ya gelem hehehe \ge 1sg ask N- tend yes want laughing \nt tend of goat.

\ref JCBP-20070118.1488 \recid 213629151223111207 \start 0:54:53 \sp NRMNJCB \ph xx xx xx \tx xx xx xx. \mb xx xx xx \ge xx xx xx

\ref JCBP-20070118.1489 \recid 977050151337111207 \start 0:54:55 \sp NRMNJCB \ph kae nəŋ mburi kampus kae ana \tx kaé neng mburi kampus kaé ana... \mb kaé neng mburi kampus kaé ana \ge that LOC back campus that there.is

\ref JCBP-20070118.1490 \recid 497247151515111207 \start 0:54:58 \sp EXPSSO \ph alaŋ alaŋ \tx alang alang. \mb alang alang \ge prevent prevent \nt kind of gross

\ref JCBP-20070118.1491 \recid 449039151654111207 \start 0:54:58 \sp NRMNJCB \ph sukət akɛh baŋat \tx suket akèh bangad. \mb suket akèh bangad \ge grass a.lot very

\ref JCBP-20070118.1492 \recid 217441151828111207 \start 0:55:01 \sp EXPSSO \ph digawa ŋkampuse ko ben ya warəg weɖuse \tx digawa ngkampusé kó bén ya wareg wedhusé. \mb di- gawa ng- kampus -é kó bén ya wareg wedhus -é \ge DI- bring N- campus -E 2sg.INT also yes sated goat -E

\ref JCBP-20070118.1493 \recid 235267152146111207 \start 0:55:02 \sp NRMNJCB \ph ya warəg həhəhə \tx ya wareg hehehe. \mb ya wareg hehehe \ge yes sated laughing

\ref JCBP-20070118.1494 \recid 141175152322111207 \start 0:55:04 \sp NRMNJCB \ph satpame laŋsuŋ ʈir ʈir ʈir \tx satpamé langsung thir thir thir... \mb satpam -é langsung thir thir thir \ge security -E direct IMIT IMIT IMIT \nt thir: sound of whistle.

\ref JCBP-20070118.1495 \recid 945066152742111207 \start 0:55:05 \sp NRMNJCB \ph mas mas mas aja mləbu mas. \tx mas mas mas aja mlebu mas. \mb mas mas mas aja mlebu mas \ge older.brother older.brother older.brother don't enter older.brother

\ref JCBP-20070118.1496 \recid 251469152907111207 \start 0:55:08 \sp NRMNJCB \ph ko mbe ɔra awɛh mləbu apa maniŋ wəɖuse olih mləbu \tx kó mbé òra awèh mlebu apa maning wedhusé ólih mlebu.. \mb kó m- bé òra awèh mlebu apa maning wedhus -é ólih mlebu \ge 2sg.INT N- just NEG give enter what again goat -E get enter

\ref JCBP-20070118.1497 \recid 644703153356111207 \start 0:55:12 \sp EXPSSO \ph ʔana satpame ya ɔra. \tx ana satpamé ya òra. \mb ana satpam -é ya òra \ge there.is security -E yes NEG

\ref JCBP-20070118.1498 \recid 149183153626111207 \start 0:55:14 \sp EXPSSO \ph madan ŋenɛh nur lah \tx madan ngénèh Nur lah. \mb madan ngénèh Nur lah \ge rather from.to.here Nur LAH

\ref JCBP-20070118.1499 \recid 526371153929111207 \start 0:55:16 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1500 \recid 332383154020111207 \start 0:55:16 \sp EXPSSO \ph madan ŋenɛh \tx madan ngénèh. \mb madan ngénèh \ge rather from.to.here

\ref JCBP-20070118.1501 \recid 665849154103111207 \start 0:55:17 \sp NRMNJCB \ph ʔana apa si \tx ana apa si? \mb ana apa si \ge exist what PERS

\ref JCBP-20070118.1502 \recid 942127154137111207 \start 0:55:17 \sp EXPSSO \ph ɔra kruŋu kɔ \tx òra krungu kò. \mb òra krungu kò \ge NEG hear KO

\ref JCBP-20070118.1503 \recid 349012154411111207 \start 0:55:19 \sp NRMNJCB \ph jere \tx jéré... \mb jéré \ge it.is.said

\ref JCBP-20070118.1504 \recid 259690154600111207 \start 0:55:20 \sp NRMNJCB \ph dəŋan \tx dengan... \mb dengan \ge with

\ref JCBP-20070118.1505 \recid 226806154658111207 \start 0:55:22 \sp NRMNJCB \ph tənaga ultrasoniʔ səratus dəlapan puluh xx \tx tenaga ultrasónik seratus dhelapan puluh xx. \mb tenaga ultrasónik seratus dhelapan puluh xx \ge power Ultrasonic one.hundred eight ten xx

\ref JCBP-20070118.1506 \recid 145970155226111207 \start 0:55:24 \sp EXPSSO \ph kan madan ɔra jəlas kaya kuwe lho \tx kan madan òra jelas kaya kuwé lhó. \mb kan madan òra jelas kaya kuwé lhó \ge KAN rather NEG clear like that EMPH \nt the sound is not clear.

\ref JCBP-20070118.1507 \recid 524421155447111207 \start 0:55:28 \sp NRMNJCB \ph ya voluməne duwurna \tx ya vólumené duwurna. \mb ya vólume -né duwur -na \ge yes volume -E high -NA

\ref JCBP-20070118.1508 \recid 854733155741111207 \start 0:55:39 \sp EXPSSO \ph pituŋ ŋatus olih loro ɔra ya \tx pitung ngatus ólih lóró òra ya? \mb pitu -ng ng- atus ólih lóró òra ya \ge seven -LIG N- hundred get two NEG yes \nt for buy goat.

\ref JCBP-20070118.1509 \recid 316022160006111207 \start 0:55:41 \sp NRMNJCB \ph olih loro \tx ólih lóró. \mb ólih lóró \ge get two

\ref JCBP-20070118.1510 \recid 194261160128111207 \start 0:55:43 \sp NRMNJCB \ph ya ya paliŋ ya isih bayi \tx ya ya paling ya isih bayi... \mb ya ya paling ya isih bayi \ge yes yes most yes still baby \nt litle goat.

\ref JCBP-20070118.1511 \recid 351038160352111207 \start 0:55:45 \sp NRMNJCB \ph ɖara paliŋ ɖara \tx dhara paling dhara. \mb dhara paling dhara \ge having.reached.the.reproductive.age most having.reached.the.reproductive.age

\ref JCBP-20070118.1512 \recid 108339160921111207 \start 0:55:47 \sp NRMNJCB \ph ya kakaŋe ɖara lah \tx ya kakangé dhara lah. \mb ya kakang -é dhara lah \ge yes older.brother -E having.reached.the.reproductive.age LAH

\ref JCBP-20070118.1513 \recid 760812161114111207 \start 0:56:17 \sp NRMNJCB \ph bərarti kiye sapa \tx berarti kiyé sapa... \mb ber- arti kiyé sapa \ge BER- meaning this who

\ref JCBP-20070118.1514 \recid 395919161321111207 \start 0:56:18 \sp NRMNJCB \ph kiye bocah bərarti təluŋ taun sətəŋah \tx kiyé bócah berarti telung taun setengah? \mb kiyé bócah ber- arti telu -ng taun se- tengah \ge this child BER- meaning three -LIG year SE- middle \nt show the girl picture.

\ref JCBP-20070118.1515 \recid 220359161524111207 \start 0:56:21 \sp NRMNJCB \ph pintər təmən ya \tx pinter temen ya! \mb pinter temen ya \ge smart very yes

\ref JCBP-20070118.1516 \recid 692333161622111207 \start 0:56:22 \sp EXPSSO \ph kumlod \tx kumlód. \mb kumlód \ge cum.laude

\ref JCBP-20070118.1517 \recid 566291162625111207 \start 0:56:24 \sp EXPSSO \ph wiŋi sms kumlod kiye \tx wingi sms kumlód kiyé. \mb wingi sms kumlód kiyé \ge yesterday sms cum.laude this \nt showed sms to Nurman.

\ref JCBP-20070118.1518 \recid 771166162811111207 \start 0:56:27 \sp EXPSSO \ph kumlod biasane nampa ɖuwit təluŋ \tx kumlód biasané nampa dhuwit telung... \mb kumlód biasa -né n- tampa dhuwit telu -ng \ge cum.laude usual -E N- receive money three -LIG \nt get money for price from University.

\ref JCBP-20070118.1519 \recid 713573163546111207 \start 0:56:29 \sp EXPSSO \ph təluŋ juta sekət \tx telung juta séket. \mb telu -ng juta séket \ge three -LIG million fifty

\ref JCBP-20070118.1520 \recid 235328163702111207 \start 0:56:30 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔne ɲɔŋ satus sekət \tx nggòné nyòng satus séket. \mb nggòn -é nyòng satus séket \ge place -E 1sg one.hundred fifty

\ref JCBP-20070118.1521 \recid 262967163848111207 \start 0:56:31 \sp EXPSSO \ph təluŋ juta limaŋ ŋatus \tx telung juta limang ngatus. \mb telu -ng juta lima -ng ng- atus \ge three -LIG million five -LIG N- hundred

\ref JCBP-20070118.1522 \recid 402996164010111207 \start 0:56:32 \sp NRMNJCB \ph təluŋ juta \tx telung juta? \mb telu -ng juta \ge three -LIG million

\ref JCBP-20070118.1523 \recid 368882164059111207 \start 0:56:32 \sp NRMNJCB \ph lah kənʈir \tx lah kenthir... \mb lah kenthir \ge LAH crazy

\ref JCBP-20070118.1524 \recid 305167172535111207 \start 0:56:33 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔne ɲɔŋ paliŋ təluŋ ŋatus \tx nggòné nyòng paling telung ngatus... \mb nggòn -é nyòng paling telu -ng ng- atus \ge place -E 1sg most three -LIG N- hundred

\ref JCBP-20070118.1525 \recid 755675131246181207 \start 0:56:34 \sp NRMNJCB \ph rɔŋ ŋatus \tx ròng ngatus... \mb rò -ng ng- atus \ge two -LIG N- hundred

\ref JCBP-20070118.1526 \recid 444353132134181207 \start 0:56:35 \sp NRMNJCB \ph rɔŋ ŋatusan ndɛan lah \tx ròng ngatusan ndèan lah. \mb rò -ng ng- atus -an ndèan lah \ge two -LIG N- hundred -AN maybe LAH

\ref JCBP-20070118.1527 \recid 652361132435181207 \start 0:56:36 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya? \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1528 \recid 156437132532181207 \start 0:56:37 \sp EXPSSO \ph sənɖiŋ təmən \tx sendhing temen. \mb sendhing temen \ge little very

\ref JCBP-20070118.1529 \recid 946545132705181207 \start 0:56:39 \sp NRMNJCB \ph kumlod olih səmono \tx kumlód ólih semónó. \mb kumlód ólih semónó \ge cum.laude get that.much

\ref JCBP-20070118.1530 \recid 801375132913181207 \start 0:56:41 \sp NRMNJCB \ph rɔŋ ŋatus ndɛan \tx ròng ngatus ndèan. \mb rò -ng ng- atus ndèan \ge two -LIG N- hundred maybe

\ref JCBP-20070118.1531 \recid 836879133021181207 \start 0:56:42 \sp NRMNJCB \ph rɔŋ ŋatus sekət \tx ròng ngatus séket. \mb rò -ng ng- atus séket \ge two -LIG N- hundred fifty \nt thousand.

\ref JCBP-20070118.1532 \recid 845797133153181207 \start 0:56:43 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ \tx nèk... \mb nèk \ge if

\ref JCBP-20070118.1533 \recid 434858133336181207 \start 0:56:46 \sp NRMNJCB \ph dadi kətua \tx dadi ketua... \mb dadi ketua \ge become chairman

\ref JCBP-20070118.1534 \recid 372126133436181207 \start 0:56:48 \sp NRMNJCB \ph himpunan mahasiswa olih satus sekət \tx himpunan mahasiswa ólih satus séket. \mb himpun -an mahasiswa ólih satus séket \ge assemble -AN student get one.hundred fifty

\ref JCBP-20070118.1535 \recid 832861134147181207 \start 0:56:51 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1536 \recid 821163134231181207 \start 0:56:51 \sp NRMNJCB \ph kətua himpunan mahasiswa \tx ketua himpunan mahasiswa. \mb ketua himpun -an mahasiswa \ge chairman assemble -AN student

\ref JCBP-20070118.1537 \recid 405187134533181207 \start 0:56:53 \sp NRMNJCB \ph kaya kətua \tx kaya ketua... \mb kaya ketua \ge like chairman

\ref JCBP-20070118.1538 \recid 293697134808181207 \start 0:56:54 \sp EXPSSO \ph nampa gaji \tx nampa gaji? \mb n- tampa gaji \ge N- receive salary

\ref JCBP-20070118.1539 \recid 283923134958181207 \start 0:56:56 \sp NRMNJCB \ph əŋga \tx engga. \mb engga \ge NEG

\ref JCBP-20070118.1540 \recid 704214135027181207 \start 0:56:56 \sp NRMNJCB \ph nɛʔ misale \tx nèk misalé... \mb nèk misal -é \ge if example -E

\ref JCBP-20070118.1541 \recid 445375135149181207 \start 0:56:57 \sp NRMNJCB \ph wisuɖa kaya kuwe \tx wisudha kaya kuwé. \mb wisudha kaya kuwé \ge graduation like that

\ref JCBP-20070118.1542 \recid 736793135448181207 \start 0:56:58 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1543 \recid 801164135532181207 \start 0:56:59 \sp NRMNJCB \ph dəŋan prɛstasi ya lumayan lah \tx dengan prèstasi ya lumayan lah... \mb dengan prèstasi ya lumayan lah \ge with achievement yes not.bad LAH

\ref JCBP-20070118.1544 \recid 879618135849181207 \start 0:57:00 \sp NRMNJCB \ph olih uwit juga \tx ólih dhuwit juga. \mb ólih dhuwit juga \ge get money also

\ref JCBP-20070118.1545 \recid 961486140048181207 \start 0:57:02 \sp NRMNJCB \ph walopun ɔra cumlod \tx walópun òra kumlód. \mb walópun òra kumlód \ge although NEG cum.laude

\ref JCBP-20070118.1546 \recid 814800140338181207 \start 0:57:04 \sp EXPSSO \ph kətua \tx ketua... \mb ketua \ge chairman

\ref JCBP-20070118.1547 \recid 567538140420181207 \start 0:57:05 \sp EXPSSO \ph sənat ɛh \tx senat èh... \mb senat èh \ge faculty.senate EXCL

\ref JCBP-20070118.1548 \recid 136195140637181207 \start 0:57:06 \sp EXPSSO \ph kətua sənat apa \tx ketua senat apa? \mb ketua senat apa \ge chairman faculty.senate what

\ref JCBP-20070118.1549 \recid 944395140731181207 \start 0:57:07 \sp NRMNJCB \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1550 \recid 668613141029181207 \start 0:57:11 \sp EXPSSO \ph nɛʔ ŋgɔne ko wisuda niŋ ndi nur \tx nèk nggòné kó wisuda ning ndi Nur? \mb nèk nggòn -é kó wisuda ning ndi Nur \ge if place -E 2sg.INT graduation LOC where Nur \nt place for graduation ceremony.

\ref JCBP-20070118.1551 \recid 605424141353181207 \start 0:57:14 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔnku kae si niŋ ŋarəp kae \tx nggònku kaé si ning ngarep kaé. \mb nggòn -ku kaé si ning ngarep kaé \ge place -1sg that PERS LOC front that

\ref JCBP-20070118.1552 \recid 583301141529181207 \start 0:57:16 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔnku esih niŋ gəduŋ \tx nggònku ésih ning gedung. \mb nggòn -ku ésih ning gedung \ge place -1sg still LOC bulding \nt in Nurman campus if there are graduation ceremony be hold in building.

\ref JCBP-20070118.1553 \recid 452419142327181207 \start 0:57:17 \sp NRMNJCB \ph gəduŋ ciliʔ \tx gedung cilik. \mb gedung cilik \ge bulding small

\ref JCBP-20070118.1554 \recid 322360142414181207 \start 0:57:19 \sp NRMNJCB \ph kae kan ŋgɔn ŋarəp \tx kaé kan nggòn ngarep... \mb kaé kan nggòn ngarep \ge that KAN place front \nt talk about place for graduation ceremony.

\ref JCBP-20070118.1555 \recid 508820142754181207 \start 0:57:21 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔn ɖewɛk mbəŋi \tx nggòn dhéwèg mbengi... \mb nggòn dhéwèg m- bengi \ge place self N- night

\ref JCBP-20070118.1556 \recid 554636142943181207 \start 0:57:22 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔn tuku apa \tx nggòn tuku apa... \mb nggòn tuku apa \ge place buy what

\ref JCBP-20070118.1557 \recid 177511143051181207 \start 0:57:24 \sp NRMNJCB \ph nasi gorɛŋ kan lurus tərus kae \tx nasi górèng kan lurus terus kaé. \mb nasi górèng kan lurus terus kaé \ge cooked.rice fry KAN straight continue that

\ref JCBP-20070118.1558 \recid 545472143225181207 \start 0:57:25 \sp NRMNJCB \ph mboʔkan ana auditorium \tx mbògan ana auditórium. \mb mbòg -an ana auditórium \ge EMPH -AN exist hall

\ref JCBP-20070118.1559 \recid 958675144855181207 \start 0:57:27 \sp NRMNJCB \ph agi dibaŋun siki \tx agi dibangun siki. \mb agi di- bangun siki \ge PROG DI- build now

\ref JCBP-20070118.1560 \recid 371614145041181207 \start 0:57:29 \sp NRMNJCB \ph ya paliŋ rɔŋ ŋewu pira \tx ya paling ròng ngéwu pira... \mb ya paling rò -ng ng- éwu pira \ge yes most two -LIG N- thousand how.many

\ref JCBP-20070118.1561 \recid 337353145307181207 \start 0:57:30 \sp NRMNJCB \ph rɔŋ ŋewu limo las mbeke rampuŋ \tx ròng ngéwu limó las mbéké rampung. \mb rò -ng ng- éwu limó las mbéké rampung \ge two -LIG N- thousand five teen just.now finish

\ref JCBP-20070118.1562 \recid 504275150134181207 \start 0:57:34 \sp NRMNJCB \ph ŋgene ɲɔŋ wiŋi kəsurupan \tx nggéné nyòng wingi kesurupan. \mb nggén -é nyòng wingi kesurupan \ge place -E 1sg yesterday to.be.possessed(by.a.spirit.) \nt there are people to be possessed.

\ref JCBP-20070118.1563 \recid 667711150724181207 \start 0:57:36 \sp EXPSSO \ph mmm \tx mmm? \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1564 \recid 736599150749181207 \start 0:57:37 \sp NRMNJCB \ph kəsurupan \tx kesurupan. \mb kesurupan \ge to.be.possessed(by.a.spirit.)

\ref JCBP-20070118.1565 \recid 233147150822181207 \start 0:57:37 \sp EXPSSO \ph sapa \tx sapa? \mb sapa \ge who

\ref JCBP-20070118.1566 \recid 516266152016181207 \start 0:57:38 \sp NRMNJCB \ph ŋgene aku \tx nggéné aku... \mb nggén -é aku \ge place -E 1sg

\ref JCBP-20070118.1567 \recid 600684152124181207 \start 0:57:39 \sp NRMNJCB \ph mahasiswane \tx mahasiswané. \mb mahasiswa -né \ge student -E

\ref JCBP-20070118.1568 \recid 118329152211181207 \start 0:57:42 \sp NRMNJCB \ph kan kaya kiye \tx kan kaya kiyé... \mb kan kaya kiyé \ge KAN like this

\ref JCBP-20070118.1569 \recid 369325152258181207 \start 0:57:43 \sp NRMNJCB \ph critane mbəŋi-mbəŋi nəŋ \tx critané mbengi-mbengi neng... \mb critò -ané m- bengi ~ m- bengi neng \ge story -E N- night ~ N- night LOC

\ref JCBP-20070118.1570 \recid 565452152445181207 \start 0:57:45 \sp NRMNJCB \ph ukm \tx UKM. \mb UKM \ge students.organisation

\ref JCBP-20070118.1571 \recid 163931152958181207 \start 0:57:48 \sp NRMNJCB \ph lah trus \tx lah trus... \mb lah trus \ge LAH continue

\ref JCBP-20070118.1572 \recid 891001153038181207 \start 0:57:49 \sp NRMNJCB \ph kuwe agi \tx kuwé agi... \mb kuwé agi \ge that PROG

\ref JCBP-20070118.1573 \recid 569651153202181207 \start 0:57:51 \sp NRMNJCB \ph salah satu ukm kuwe agi pesta \tx salah satu UKM kuwé agi pésta. \mb salah satu UKM kuwé agi pésta \ge wrong one students.organisation that PROG party

\ref JCBP-20070118.1574 \recid 537677153326181207 \start 0:57:53 \sp NRMNJCB \ph ŋanaʔna pesta \tx nganakna pésta. \mb ng- ana -kna pésta \ge N- there.is -NA party

\ref JCBP-20070118.1575 \recid 445782153456181207 \start 0:57:54 \sp NRMNJCB \ph mbakar-mbakar iwak. \tx mbakar-mbakar iwak. \mb m- bakar ~ m- bakar iwak \ge N- burn ~ N- burn fish

\ref JCBP-20070118.1576 \recid 376899153750181207 \start 0:57:57 \sp NRMNJCB \ph ayam \tx ayam. \mb ayam \ge chicken

\ref JCBP-20070118.1577 \recid 947167153838181207 \start 0:57:58 \sp NRMNJCB \ph lha wis kaya kuwe \tx lha wis kaya kuwé... \mb lha wis kaya kuwé \ge EXCL PFCT like that

\ref JCBP-20070118.1578 \recid 454761153944181207 \start 0:58:00 \sp NRMNJCB \ph ʔana mahasiswi \tx ana mahasiswi. \mb ana mahasiswi \ge there.is female.university.student

\ref JCBP-20070118.1579 \recid 975219154207181207 \start 0:58:02 \sp NRMNJCB \ph mahasiswi kuwe melu \tx mahasiswi kuwé mèlu. \mb mahasiswi kuwé mèlu \ge female.university.student that follow

\ref JCBP-20070118.1580 \recid 337212154330181207 \start 0:58:03 \sp NRMNJCB \ph dadi \tx dadi... \mb dadi \ge become

\ref JCBP-20070118.1581 \recid 833228155410181207 \start 0:58:04 \sp NRMNJCB \ph ukm ya memaŋ \tx UKM ya mémang... \mb UKM ya mémang \ge students.organisation yes indeed

\ref JCBP-20070118.1582 \recid 679259155529181207 \start 0:58:06 \sp NRMNJCB \ph sətiap wəŋine kuwe rame dəŋan mahasiswa mahasiswi \tx setiap wenginé kuwé ramé dengan mahasiswa mahasiswi. \mb se- tiap wengi -né kuwé ramé dengan mahasiswa mahasiswi \ge SE- every night -E that crowded with student female.university.student

\ref JCBP-20070118.1583 \recid 419487155741181207 \start 0:58:10 \sp NRMNJCB \ph ŋanti ɛsuʔ lah \tx nganti èsuk lah. \mb nganti èsuk lah \ge until morning LAH

\ref JCBP-20070118.1584 \recid 332050161630181207 \start 0:58:12 \sp NRMNJCB \ph lha pas kəbənəran dina kuwe \tx lha pas kebeneran dina kuwé... \mb lha pas ke- bener -an dina kuwé \ge EXCL fit KE.AN- true -CIRC day that

\ref JCBP-20070118.1585 \recid 478535161958181207 \start 0:58:13 \sp NRMNJCB \ph maləm jumat apa maləm kəmis ya \tx malem jumat apa malem kemis ya! \mb malem jumat apa malem kemis ya \ge night friday what night thursday yes \nt think

\ref JCBP-20070118.1586 \recid 957639162446181207 \start 0:58:16 \sp NRMNJCB \ph kuwe jam səpuluh wəŋi \tx kuwé jam sepuluh wengi. \mb kuwé jam se- puluh wengi \ge that clock SE- ten night

\ref JCBP-20070118.1587 \recid 960170162742181207 \start 0:58:18 \sp NRMNJCB \ph jam səmbilan udah mule tərasa \tx jam sembilan udah mulé terasa. \mb jam sembilan udah mulé te- rasa \ge clock nine PFCT start TE- feel

\ref JCBP-20070118.1588 \recid 294389163544181207 \start 0:58:19 \sp NRMNJCB \ph jam səpuluh \tx jam sepuluh... \mb jam se- puluh \ge clock SE- ten

\ref JCBP-20070118.1589 \recid 207666163633181207 \start 0:58:21 \sp NRMNJCB \ph bocah wadɔn kuwe \tx bócah wadòn kuwé... \mb bócah wadòn kuwé \ge child female that

\ref JCBP-20070118.1590 \recid 656009163738181207 \start 0:58:23 \sp NRMNJCB \ph jerene kuwe \tx jéréné kuwé... \mb jéré -né kuwé \ge it.is.said -E that

\ref JCBP-20070118.1591 \recid 258913163826181207 \start 0:58:24 \sp NRMNJCB \ph memaŋ səjaʔ \tx mémang sejak... \mb mémang sejak \ge indeed since

\ref JCBP-20070118.1592 \recid 659351164412181207 \start 0:58:28 \sp NRMNJCB \ph səjak awal kuwe \tx sejak awal kuwé... \mb sejak awal kuwé \ge since beginning that

\ref JCBP-20070118.1593 \recid 634087164511181207 \start 0:58:30 \sp NRMNJCB \ph apa səjaʔ awal basa daɛraɛh apa kuwe \tx apa sejak awal basa daèraèh apa kuwé. \mb apa sejak awal basa daèra -èh apa kuwé \ge what since beginning language region -E what that

\ref JCBP-20070118.1594 \recid 810550164841181207 \start 0:58:33 \sp NRMNJCB \ph səmbaraŋ awan kuwe wis \tx sembarang awan kuwé wis... \mb sembarang awan kuwé wis \ge since daytime that PFCT

\ref JCBP-20070118.1595 \recid 243100165015181207 \start 0:58:34 \sp NRMNJCB \ph mulaih krasa kaya kuwe lho \tx mulaih krasa kaya kuwé lhó. \mb mulaih k- rasa kaya kuwé lhó \ge beginning KE- taste like that EXCL \nt feel be possessed.

\ref JCBP-20070118.1596 \recid 389455165209181207 \start 0:58:35 \sp EXPSSO \ph krasa \tx krasa? \mb k- rasa \ge KE- taste

\ref JCBP-20070118.1597 \recid 487728165511181207 \start 0:58:36 \sp NRMNJCB \ph krasa kərasukan \tx krasa kerasukan. \mb k- rasa kerasukan \ge KE- taste to.be.possessed(by.a.spirit.)

\ref JCBP-20070118.1598 \recid 661978165828181207 \start 0:58:38 \sp NRMNJCB \ph mulae \tx mulaé... \mb mulaé \ge start

\ref JCBP-20070118.1599 \recid 688638170053181207 \start 0:58:39 \sp NRMNJCB \ph pikirane mulae pikiran kosɔŋ \tx pikirané mulaé pikiran kòsòng. \mb pikir -ané mulaé pikir -an kòsòng \ge think -E start think -AN empty

\ref JCBP-20070118.1600 \recid 562950170243181207 \start 0:58:42 \sp NRMNJCB \ph ya wis mənəŋ bae \tx ya wis meneng baé. \mb ya wis meneng baé \ge yes PFCT silent just \nt disappointed

\ref JCBP-20070118.1601 \recid 414884170921181207 \start 0:58:45 \sp EXPSSO \ph trus \tx trus? \mb trus \ge continue

\ref JCBP-20070118.1602 \recid 368287171040181207 \start 0:58:49 \sp EXPSSO \ph apa ŋgɔnmu ŋanti kiye \tx apa nggònmu nganti kiyé... \mb apa nggòn -mu nganti kiyé \ge what place -2sg until this

\ref JCBP-20070118.1603 \recid 206442171218181207 \start 0:58:50 \sp EXPSSO \ph ŋanti wəŋi olih ŋanti wəŋi \tx nganti wengi ólih nganti wengi? \mb nganti wengi ólih nganti wengi \ge until night accept until night \nt to stay at campus.

\ref JCBP-20070118.1604 \recid 773751171538181207 \start 0:58:51 \sp NRMNJCB \ph ya olih \tx ya ólih. \mb ya ólih \ge yes accept

\ref JCBP-20070118.1605 \recid 951925171703181207 \start 0:58:53 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1606 \recid 320042171736181207 \start 0:58:53 \sp NRMNJCB \ph bolɛh \tx bóléh. \mb bóléh \ge may

\ref JCBP-20070118.1607 \recid 260552171815181207 \start 0:58:55 \sp EXPSSO \ph lha bərati dolan ŋanah nur wəŋi-wəŋi nur lah \tx lha berati dólan nganah Nur wengi-wengi Nur lah. \mb lha ber- arti dólan ng- kanah Nur wengi ~ wengi Nur lah \ge EXCL BER- mean play N- there Nur night ~ night Nur LAH \nt go to Nurman campus.

\ref JCBP-20070118.1608 \recid 303740172053181207 \start 0:58:58 \sp EXPSSO \ph məŋko mbəŋi apa nur lah \tx mengkó mbengi apa Nur lah? \mb mengkó m- bengi apa Nur lah \ge in.the.future N- night what Nur LAH

\ref JCBP-20070118.1609 \recid 771655172305181207 \start 0:59:00 \sp NRMNJCB \ph motɔre ɲɔŋ ɔra dadi kɔ \tx mótòré nyòng òra dadi kò. \mb mótòr -é nyòng òra dadi kò \ge motorcycle -E 1sg NEG become KO

\ref JCBP-20070118.1610 \recid 820944172456181207 \start 0:59:02 \sp NRMNJCB \ph dandani ɖisit xx \tx dandani dhisid xx. \mb dandan -i dhisid xx \ge repair -I formerly xx

\ref JCBP-20070118.1611 \recid 319766172634181207 \start 0:59:04 \sp EXPSSO \ph motɔre kənaŋ ŋapa nur \tx mótòré kenang ngapa Nur? \mb mótòr -é kenang ng- apa Nur \ge motorcycle -E undergo.LIG N- what Nur

\ref JCBP-20070118.1612 \recid 112337172845181207 \start 0:59:05 \sp NRMNJCB \ph rantene si xx xx \tx ranténé si xx xx. \mb ranté -né si xx xx \ge chain -E PERS xx xx

\ref JCBP-20070118.1613 \recid 448912173654181207 \start 0:59:08 \sp EXPSSO \ph yah kadəre rante ʈɔk \tx yah kaderé ranté thòg. \mb yah kaderé ranté thòg \ge AFF only chain just

\ref JCBP-20070118.1614 \recid 774391173834181207 \start 0:59:10 \sp NRMNJCB \ph satus rɔŋ puluh kɔ \tx satus ròng puluh kò... \mb satus rò -ng puluh kò \ge one.hundred two -LIG ten KO

\ref JCBP-20070118.1615 \recid 918812180137181207 \start 0:59:11 \sp NRMNJCB \ph aku ɔra nduwe ɖuwit \tx aku òra nduwé dhuwit. \mb aku òra n- duwé dhuwit \ge 1sg NEG N- have money

\ref JCBP-20070118.1616 \recid 893869180324181207 \start 0:59:20 \sp EXPSSO \ph muŋ rante kaya kuwe jalaran rante \tx mung ranté kaya kuwé jalaran ranté? \mb mung ranté kaya kuwé jalaran ranté \ge only chain like that because chain

\ref JCBP-20070118.1617 \recid 185478180727181207 \start 0:59:24 \sp EXPSSO \ph wis kaya kuwe \tx wis kaya kuwé... \mb wis kaya kuwé \ge PFCT like that

\ref JCBP-20070118.1618 \recid 342175180842181207 \start 0:59:25 \sp NRMNJCB \ph kuwe kan mahasiswa \tx kuwé kan mahasiswa... \mb kuwé kan mahasiswa \ge that KAN student

\ref JCBP-20070118.1619 \recid 542571180959181207 \start 0:59:26 \sp NRMNJCB \ph mahasiswi kuwe kan \tx mahasiswi kuwé kan... \mb mahasiswi kuwé kan \ge female.university.student that KAN

\ref JCBP-20070118.1620 \recid 799487181054181207 \start 0:59:29 \sp NRMNJCB \ph mualaf lah \tx mualaf lah. \mb mualaf lah \ge recent.convert.to.Islam LAH

\ref JCBP-20070118.1621 \recid 606253181532181207 \start 0:59:30 \sp NRMNJCB \ph mbeke piraŋ ndina mləu islam \tx mbéké pirang ndina mlebu Islam. \mb mbéké pira -ng n- dina mlebu Islam \ge just.now how.much -LIG N- day enter Islam

\ref JCBP-20070118.1622 \recid 105421181708181207 \start 0:59:32 \sp NRMNJCB \ph piraŋ miŋgu mləbu islam \tx pirang minggu mlebu Islam. \mb pira -ng minggu mlebu Islam \ge how.much -LIG week enter Islam

\ref JCBP-20070118.1623 \recid 324842181829181207 \start 0:59:33 \sp NRMNJCB \ph nah \tx nah... \mb nah \ge NAH

\ref JCBP-20070118.1624 \recid 830910181932181207 \start 0:59:36 \sp NRMNJCB \ph pas jam \tx pas jam... \mb pas jam \ge exact clock

\ref JCBP-20070118.1625 \recid 428405182300181207 \start 0:59:37 \sp NRMNJCB \ph səwəlas mbəŋi kuwe \tx sewelas mbengi kuwé... \mb sewelas m- bengi kuwé \ge eleven N- night that

\ref JCBP-20070118.1626 \recid 821659182356181207 \start 0:59:38 \sp NRMNJCB \ph jam səpuluh kuwe krasa \tx jam sepuluh kuwé krasa... \mb jam se- puluh kuwé k- rasa \ge clock SE- ten that KE- taste

\ref JCBP-20070118.1627 \recid 649756182519181207 \start 0:59:39 \sp NRMNJCB \ph kələbɔn \tx kelebòn. \mb ke- lebòn \ge KE- enter

\ref JCBP-20070118.1628 \recid 461869182647181207 \start 0:59:42 \sp NRMNJCB \ph paɖa kərasukan \tx padha kerasukan. \mb padha kerasukan \ge PL to.be.possessed(by.a.spirit.)

\ref JCBP-20070118.1629 \recid 745711182755181207 \start 0:59:44 \sp NRMNJCB \ph də tambani ɔra dadi-dadi \tx de tambani òra dadi-dadi. \mb de tamba -ni òra dadi ~ dadi \ge DE medicine -I NEG become ~ become

\ref JCBP-20070118.1630 \recid 616951153612191207 \start 0:59:46 \sp NRMNJCB \ph maʔsude də ruʔyah \tx maksudé de rukyah. \mb maksud -é de rukyah \ge intention -E DE rukyah \nt rukyah: mengusir setan cara Islam

\ref JCBP-20070118.1631 \recid 819440154018191207 \start 0:59:47 \sp NRMNJCB \ph ruʔyah ya \tx rukyah ya? \mb rukyah ya \ge rukyah yes

\ref JCBP-20070118.1632 \recid 243311154050191207 \start 0:59:48 \sp EXPSSO \ph ya \tx ya. \mb ya \ge yes

\ref JCBP-20070118.1633 \recid 339708154155191207 \start 0:59:51 \sp NRMNJCB \ph aŋɛl baŋət jere \tx angèl banged jéré. \mb angèl banged jéré \ge difficult very it.is.said \nt the mean is rukyah.

\ref JCBP-20070118.1634 \recid 479950155434191207 \start 0:59:53 \sp NRMNJCB \ph siŋ siŋ ruʔyah kan baŋsane slamət \tx sing sing rukyah kan bangsané Slamet. \mb sing sing rukyah kan bangsa -né Slamet \ge REL REL rukyah KAN type -E Slamet

\ref JCBP-20070118.1635 \recid 437470155838191207 \start 0:59:55 \sp EXPSSO \ph slamət sapa \tx Slamet sapa? \mb Slamet sapa \ge Slamet who

\ref JCBP-20070118.1636 \recid 172033160053191207 \start 0:59:56 \sp NRMNJCB \ph kəbumɛn \tx Kebumèn. \mb Kebumèn \ge Kebumen

\ref JCBP-20070118.1637 \recid 266556160149191207 \start 0:59:56 \sp EXPSSO \ph ɔh \tx òh. \mb òh \ge EXCL

\ref JCBP-20070118.1638 \recid 413700160300191207 \start 0:59:57 \sp EXPSSO \ph apa kae teyɛŋ kae \tx apa kaé téyèng kaé? \mb apa kaé téyèng kaé \ge what 3sg able 3sg

\ref JCBP-20070118.1639 \recid 276406160517191207 \start 0:59:57 \sp NRMNJCB \ph kae anu bocah \tx kaé anu bócah... \mb kaé anu bócah \ge 3sg whatchamacallit child

\ref JCBP-20070118.1640 \recid 371360160928191207 \start 0:59:58 \sp NRMNJCB \ph bocah kərɔhanian \tx bócah keròhanian. \mb bócah ke- ròhani -an \ge child KE.AN- spiritual -CIRC

\ref JCBP-20070118.1641 \recid 564442161752191207 \start 1:00:00 \sp NRMNJCB \ph kaya kaya nɛʔ nəŋ sma ya \tx kaya kaya nèk neng SMA ya... \mb kaya kaya nèk neng SMA ya \ge like like if LOC senior.high.school EXCL

\ref JCBP-20070118.1642 \recid 286232162010191207 \start 1:00:03 \sp NRMNJCB \ph apa ya \tx apa ya! \mb apa ya \ge what yes

\ref JCBP-20070118.1643 \recid 816947162151191207 \start 1:00:04 \sp NRMNJCB \ph rohis lah. \tx róhis lah. \mb róhis lah \ge rohis LAH

\ref JCBP-20070118.1644 \recid 651163162630191207 \start 1:00:07 \sp EXPSSO \ph bərarti ya wiŋi salah ŋomɔŋ ya ŋajɛki slamət xx \tx berarti ya wingi salah ngómòng ya ngajèki Slamet xx? \mb ber- arti ya wingi salah ng- ómòng ya nga- jèk -i Slamet xx \ge BER- meaning yes yesterday wrong N- talk yes N- join.one -I Slamet xx

\ref JCBP-20070118.1645 \recid 720801163044191207 \start 1:00:10 \sp EXPSSO \ph tapi ɲɔŋ be wis teyɛŋ maca \tx tapi nyòng bé wis téyèng maca. \mb tapi nyòng bé wis téyèng m- waca \ge but 1sg just PFCT able N- read

\ref JCBP-20070118.1646 \recid 214438163401191207 \start 1:00:13 \sp EXPSSO \ph ah məsti kuwe rohis kayane \tx ah mesti kuwé róhis kayané. \mb ah mesti kuwé róhis kaya -né \ge EXCL must that rohis like -E

\ref JCBP-20070118.1647 \recid 162065163717191207 \start 1:00:15 \sp EXPSSO \ph anak-anak rohis kəlihatan tampaŋe \tx anag-anag róhis kelihatan tampangé. \mb anag ~ anag róhis ke- lihat -an tampang -é \ge child ~ child rohis KE.AN- see -CIRC appearance.of.a.person -E

\ref JCBP-20070118.1648 \recid 129368164338191207 \start 1:00:20 \sp NRMNJCB \ph trus kuwe \tx trus kuwé... \mb trus kuwé \ge continue that

\ref JCBP-20070118.1649 \recid 493987164521191207 \start 1:00:21 \sp NRMNJCB \ph də tambani kuwe dadi \tx de tambani kuwé dadi. \mb de tamba -ni kuwé dadi \ge DE medicine -I that become

\ref JCBP-20070118.1650 \recid 554028164748191207 \start 1:00:23 \sp NRMNJCB \ph mikine ɔra dadi ɔra \tx mikiné òra dadi òra. \mb miki -né òra dadi òra \ge just.now -E NEG become NEG

\ref JCBP-20070118.1651 \recid 765796164923191207 \start 1:00:25 \sp NRMNJCB \ph njukut baɲu wudu \tx njukut banyu wudu... \mb n- jukut banyu wudu \ge N- take water wash.the.face.hands.and.feet.ritually.before.praying

\ref JCBP-20070118.1652 \recid 462491165349191207 \start 1:00:27 \sp NRMNJCB \ph tempɛlna mariŋ baʈuke \tx tèmpèlna maring bathugé. \mb tèmpèl -na maring bathug -é \ge adhere -NA go.to forehead -E

\ref JCBP-20070118.1653 \recid 404005165728191207 \start 1:00:29 \sp NRMNJCB \ph kəpanasən jerene \tx kepanasen jéréné. \mb ke- panas -en jéré -né \ge KE- hot -EN it.is.said -E

\ref JCBP-20070118.1654 \recid 230668165907191207 \start 1:00:30 \sp NRMNJCB \ph kan konsultasi \tx kan kónsultasi... \mb kan kónsultasi \ge KAN consult

\ref JCBP-20070118.1655 \recid 249744170001191207 \start 1:00:31 \sp NRMNJCB \ph ɛh kuwe apa setane ŋomɔŋ \tx èh kuwé apa sétané ngómòng. \mb èh kuwé apa sétan -é ng- ómòng \ge EXCL that what evil.spirit -E N- talk

\ref JCBP-20070118.1656 \recid 458365170212191207 \start 1:00:33 \sp EXPSSO \ph ŋomɔŋ kəprimɛn \tx ngómòng keprimèn? \mb ng- ómòng keprimèn \ge N- talk how

\ref JCBP-20070118.1657 \recid 347529170332191207 \start 1:00:35 \sp EXPSSO \ph panas \tx panas. \mb panas \ge hot

\ref JCBP-20070118.1658 \recid 526843170438191207 \start 1:00:37 \sp NRMNJCB \ph ya ŋga si \tx ya ngga si. \mb ya ngga si \ge yes NEG PERS

\ref JCBP-20070118.1659 \recid 162921170540191207 \start 1:00:39 \sp NRMNJCB \ph aku kuwe ɔra \tx aku kuwé òra... \mb aku kuwé òra \ge 1sg that NEG \nt Devil said.

\ref JCBP-20070118.1660 \recid 971160170721191207 \start 1:00:40 \sp NRMNJCB \ph aku kuwe ɔra məmpan ko maca surat-surat kaya kuwe \tx aku kuwé òra mempan kó maca surat-surat kaya kuwé. \mb aku kuwé òra mempan kó m- waca surat ~ surat kaya kuwé \ge 1sg that NEG effect 2sg.INT N- read letter ~ letter like that \nt ayat-ayat Al-Qur’an.

\ref JCBP-20070118.1661 \recid 514191171145191207 \start 1:00:43 \sp NRMNJCB \ph aʔhire kan siŋ siŋ siŋ \tx akhiré kan sing sing sing... \mb akhir -é kan sing sing sing \ge end -E KAN REL REL REL

\ref JCBP-20070118.1662 \recid 829032171311191207 \start 1:00:44 \sp NRMNJCB \ph apa siŋ nambani kuwe \tx apa sing nambani kuwé... \mb apa sing n- amba -ni kuwé \ge what REL N- wide -I that

\ref JCBP-20070118.1663 \recid 359904171659191207 \start 1:00:46 \sp NRMNJCB \ph siŋ rukyahna mentale don \tx sing rukyahna méntalé dón. \mb sing rukyah -na méntal -é dón \ge REL rukyah -NA mental -E down

\ref JCBP-20070118.1664 \recid 626026172053191207 \start 1:00:48 \sp NRMNJCB \ph wis suwe baŋət ɔra mari-mari \tx wis suwé banged òra mari-mari. \mb wis suwé banged òra mari ~ mari \ge PFCT long.time very NEG recover ~ recover

\ref JCBP-20070118.1665 \recid 330671172336191207 \start 1:00:54 \sp NRMNJCB \ph trus njukutna baɲu wudu tɛmpɛlna \tx trus njukutna banyu wudu tèmpèlna. \mb trus n- jukut -na banyu wudu tèmpèl -na \ge continue N- take -NA water wash.the.face.hands.and.feet.ritually.before.praying adhere -NA

\ref JCBP-20070118.1666 \recid 695731172613191207 \start 1:00:56 \sp NRMNJCB \ph maca ɖoa maniŋ \tx maca dhòa maning... \mb m- waca dhòa maning \ge N- read pray again

\ref JCBP-20070118.1667 \recid 974407172808191207 \start 1:00:58 \sp NRMNJCB \ph kabur \tx kabur. \mb kabur \ge run.off

\ref JCBP-20070118.1668 \recid 184402173044191207 \start 1:00:59 \sp NRMNJCB \ph takɔni \tx takòni... \mb takòn -i \ge ask -I

\ref JCBP-20070118.1669 \recid 255018173155191207 \start 1:01:00 \sp NRMNJCB \ph ɛmaŋ si nəŋ ekonomi jere akɛh baŋət \tx èmang si neng ékónómi jéré akèh banged. \mb èmang si neng ékónómi jéré akèh banged \ge indeed PERS LOC economy it.is.said a.lot very \nt there are much ghost in Faculty of Economy in University of Jenderal Sudirman.

\ref JCBP-20070118.1670 \recid 903207173642191207 \start 1:01:01 \sp NRMNJCB \ph sukaŋ \tx sukang... \mb sukang \ge from

\ref JCBP-20070118.1671 \recid 526131173801191207 \start 1:01:02 \sp NRMNJCB \ph kampus-kampus siŋ niŋ mburi \tx kampus-kampus sing ning mburi... \mb kampus ~ kampus sing ning mburi \ge campus ~ campus REL LOC back

\ref JCBP-20070118.1672 \recid 805325173955191207 \start 1:01:04 \sp NRMNJCB \ph nəŋ ndi bae kuwe paɖa mariŋ ŋonɔh kabɛh \tx neng ndi baé kuwé padha maring ngónòh kabèh. \mb neng ndi baé kuwé padha maring ngónòh kabèh \ge LOC where just that PL go.to there all

\ref JCBP-20070118.1673 \recid 623267174923191207 \start 1:01:17 \sp EXPSSO \ph ʔanu bəkas kuburan apa \tx anu bekas kuburan apa? \mb anu bekas kubur -an apa \ge whatchamacallit former bury -AN what

\ref JCBP-20070118.1674 \recid 774713175153191207 \start 1:01:19 \sp NRMNJCB \ph ɔra kan... \tx òra kan... \mb òra kan \ge NEG KAN

\ref JCBP-20070118.1675 \recid 915360175314191207 \start 1:01:20 \sp NRMNJCB \ph nəŋ kampus-kampus mburi kan agi dibaŋun \tx neng kampus-kampus mburi kan agi dibangun. \mb neng kampus ~ kampus mburi kan agi di- bangun \ge LOC campus ~ campus back KAN PROG DI- build

\ref JCBP-20070118.1676 \recid 484233175503191207 \start 1:01:22 \sp NRMNJCB \ph dadi kuwe ɔra olih \tx dadi kuwé òra ólih. \mb dadi kuwé òra ólih \ge become that NEG get

\ref JCBP-20070118.1677 \recid 421273175655191207 \start 1:01:23 \sp NRMNJCB \ph tanah kɔsɔŋ kuwe ɔra olih dibaŋun \tx tanah kòsòng kuwé òra ólih dibangun. \mb tanah kòsòng kuwé òra ólih di- bangun \ge soil empty that NEG get DI- build

\ref JCBP-20070118.1678 \recid 648105175839191207 \start 1:01:25 \sp NRMNJCB \ph ŋgo \tx nggó... \mb nggó \ge for

\ref JCBP-20070118.1679 \recid 620129180033191207 \start 1:01:27 \sp NRMNJCB \ph də gawe \tx de gawé... \mb de gawé \ge DE make

\ref JCBP-20070118.1680 \recid 224970180155191207 \start 1:01:29 \sp NRMNJCB \ph baŋunan \tx bangunan. \mb bangun -an \ge build -AN

\ref JCBP-20070118.1681 \recid 773354180258191207 \start 1:01:29 \sp EXPSSO \ph ŋgɔn ndi siŋ dibaŋun \tx nggòn ndi sing dibangun? \mb nggòn ndi sing di- bangun \ge place where REL DI- build

\ref JCBP-20070118.1682 \recid 576988180425191207 \start 1:01:31 \sp NRMNJCB \ph kampus-kampus mburi \tx kampus-kampus mburi. \mb kampus ~ kampus mburi \ge campus ~ campus back

\ref JCBP-20070118.1683 \recid 560673181259191207 \start 1:01:34 \sp NRMNJCB \ph kae səmacam siŋ ŋgo gawe auditorium kae kan mikine tanah kɔsɔŋ \tx kaé semacam sing nggó gawé auditórium kaé kan mikiné tanah kòsòng. \mb kaé se- macam sing nggó gawé auditórium kaé kan miki -né tanah kòsòng \ge that SE- variety REL for make hall that KAN just.now -E soil empty

\ref JCBP-20070118.1684 \recid 855689182119191207 \start 1:01:40 \sp NRMNJCB \ph tərus \tx terus... \mb terus \ge continue

\ref JCBP-20070118.1685 \recid 188256182225191207 \start 1:01:41 \sp NRMNJCB \ph piraŋ ndinane maniŋ ana \tx pirang ndinané maning ana. \mb pira -ng n- dina -né maning ana \ge how.much -LIG N- day -E again exist

\ref JCBP-20070118.1686 \recid 222299182358191207 \start 1:01:43 \sp NRMNJCB \ph awan-awan \tx awan-awan. \mb awan ~ awan \ge daytime ~ daytime

\ref JCBP-20070118.1687 \recid 891818182655191207 \start 1:01:44 \sp NRMNJCB \ph kəsurupan \tx kesurupan. \mb kesurupan \ge to.be.possessed(by.a.spirit.)

\ref JCBP-20070118.1688 \recid 810986182757191207 \start 1:01:46 \sp NRMNJCB \ph ya rame baŋət nəŋ kampus \tx ya ramé banged neng kampus. \mb ya ramé banged neng kampus \ge yes crowded very LOC campus

\ref JCBP-20070118.1689 \recid 366116182917191207 \start 1:01:47 \sp NRMNJCB \ph awan-awan maniŋ \tx awan-awan maning. \mb awan ~ awan maning \ge daytime ~ daytime again

\ref JCBP-20070118.1690 \recid 624754183158191207 \start 1:01:52 \sp NRMNJCB \ph untuŋe ana \tx untungé ana... \mb untung -é ana \ge luck -E exist

\ref JCBP-20070118.1691 \recid 553626183342191207 \start 1:01:53 \sp NRMNJCB \ph ɖosen siŋ \tx dhósén sing... \mb dhósén sing \ge university.level.instructor REL

\ref JCBP-20070118.1692 \recid 310668183547191207 \start 1:01:54 \sp NRMNJCB \ph ya anu agi ŋgo məmpəlajari ilmu kaya kuwe lah \tx ya anu agi nggó mempelajari ilmu kaya kuwé lah. \mb ya anu agi nggó mem- pel- ajar -i ilmu kaya kuwé lah \ge yes whatchamacallit PROG for MEN- PEL- learn -I knowledge like that LAH

\ref JCBP-20070118.1693 \recid 201177183958191207 \start 1:01:57 \sp NRMNJCB \ph tambani \tx tambani. \mb tamba -ni \ge medicine -I

\ref JCBP-20070118.1694 \recid 489209184128191207 \start 1:02:01 \sp EXPSSO \ph tapi denɛŋ kae ya \tx tapi dénèng kaé ya... \mb tapi dénèng kaé ya \ge but why that yes

\ref JCBP-20070118.1695 \recid 356607184322191207 \start 1:02:04 \sp NRMNJCB \ph masa olih ŋanti mbəŋi si \tx masa ólih nganti mbengi si? \mb masa ólih nganti m- bengi si \ge EXCL.of.disbelief get until N- night PERS

\ref JCBP-20070118.1696 \recid 100890184853191207 \start 1:02:08 \sp EXPSSO \ph ŋgɔne aku ɔra olih ŋanti mbəŋi si jan \tx nggòné aku òra ólih nganti mbengi si jan. \mb nggòn -é aku òra ólih nganti m- bengi si jan \ge place -E 1sg NEG accept until N- night PERS real

\ref JCBP-20070118.1697 \recid 663936185313191207 \start 1:02:14 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ turu nəŋ ŋkono paɖa turu nəŋ ŋkono \tx wòng turu neng ngkónó padha turu neng ngkónó. \mb wòng turu neng ng- kónó padha turu neng ng- kónó \ge WONG sleep LOC N- there PL sleep LOC N- there

\ref JCBP-20070118.1698 \recid 296090185621191207 \start 1:02:16 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1699 \recid 893301185711191207 \start 1:02:16 \sp NRMNJCB \ph paɖa turu ŋkono \tx padha turu ngkónó. \mb padha turu ng- kónó \ge PL sleep N- there

\ref JCBP-20070118.1700 \recid 508113141108211207 \start 1:02:18 \sp EXPSSO \ph masa \tx masa? \mb masa \ge EXCL.of.disbelief

\ref JCBP-20070118.1701 \recid 369500141211211207 \start 1:02:23 \sp EXPSSO \ph lanaŋ wadɔn kaya kuwe \tx lanang wadòn kaya kuwé? \mb lanang wadòn kaya kuwé \ge male female like that

\ref JCBP-20070118.1702 \recid 795130141625211207 \start 1:02:24 \sp NRMNJCB \ph mmm \tx mmm \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1703 \recid 269779141829211207 \start 1:02:25 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya? \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1704 \recid 580361142122211207 \start 1:02:39 \sp NRMNJCB \ph suwe təmən si kaŋ kaŋ \tx suwé temen si kang kang! \mb suwé temen si kang kang \ge long.time very PERS older.brother older.brother

\ref JCBP-20070118.1705 \recid 545729142456211207 \start 1:02:47 \sp NRMNJCB \ph piraŋ mənit si kiye dap \tx pirang menit si kiyé Dap? \mb pira -ng menit si kiyé Dap \ge how.much -LIG minute PERS this Daplun

\ref JCBP-20070118.1706 \recid 788556142906211207 \start 1:02:50 \sp NRMNJCB \ph kuraŋ rɔŋ mənit maniŋ apa \tx kurang ròng menit maning apa? \mb kurang rò -ng menit maning apa \ge less two -LIG minute again what

\ref JCBP-20070118.1707 \recid 479525143044211207 \start 1:02:54 \sp EXPSSO \ph mmh \tx mmh. \mb mmh \ge EXCL

\ref JCBP-20070118.1708 \recid 490378143226211207 \start 1:03:04 \sp NRMNJCB \ph ko niŋ kene digaji pira gi \tx kó ning kéné digaji pira gi? \mb kó ning kéné di- gaji pira gi \ge 2sg.INT LOC here DI- salary how.many TRU.Sugi \nt in Max Planck.

\ref JCBP-20070118.1709 \recid 195751143624211207 \start 1:03:07 \sp EXPSSO \ph səjuta \tx sejuta. \mb se- juta \ge SE- million

\ref JCBP-20070118.1710 \recid 199332143752211207 \start 1:03:08 \sp NRMNJCB \ph səjuta \tx sejuta? \mb se- juta \ge SE- million

\ref JCBP-20070118.1711 \recid 986136143855211207 \start 1:03:12 \sp NRMNJCB \ph akɛh təmən \tx akèh temen. \mb akèh temen \ge a.lot very

\ref JCBP-20070118.1712 \recid 218938143959211207 \start 1:03:13 \sp NRMNJCB \ph ʔanu kərja ŋapa si \tx anu kerja ngapa si? \mb anu kerja ng- apa si \ge whatchamacallit do N- what PERS

\ref JCBP-20070118.1713 \recid 197275144403211207 \start 1:03:15 \sp EXPSSO \ph transkrip ʈɔk \tx transkrip thòg. \mb transkrip thòg \ge transcript just

\ref JCBP-20070118.1714 \recid 610420144726211207 \start 1:03:17 \sp NRMNJCB \ph akɛh təmən gajiane \tx akèh temen gajiané? \mb akèh temen gaji -ané \ge a.lot very salary -E

\ref JCBP-20070118.1715 \recid 846280145038211207 \start 1:03:19 \sp EXPSSO \ph nɛʔ karo wɔŋ luar kaya kuwe kuwe \tx nèk karó wòng luar kaya kuwé kuwé. \mb nèk karó wòng luar kaya kuwé kuwé \ge if and.with person out like that that

\ref JCBP-20070118.1716 \recid 455781145318211207 \start 1:03:20 \sp EXPSSO \ph wəktune dihargai \tx wektuné dihargai. \mb wektu -né di- harga -i \ge time -E DI- price -I

\ref JCBP-20070118.1717 \recid 129618145446211207 \start 1:03:22 \sp EXPSSO \ph məŋhargai pəkərjaan \tx menghargai pekerjaan... \mb meng- harga -i pe- kerja -an \ge MEN- price -I PE.AN- do -CIRC

\ref JCBP-20070118.1718 \recid 192524145954211207 \start 1:03:25 \sp EXPSSO \ph səkəcil apapun \tx sekecil apapun. \mb se- kecil apa -pun \ge SE- small what -PUN

\ref JCBP-20070118.1719 \recid 855316150117211207 \start 1:03:29 \sp EXPSSO \ph paliŋ piraŋ \tx paling pirang... \mb paling pira -ng \ge most how.much -LIG

\ref JCBP-20070118.1720 \recid 223623150214211207 \start 1:03:30 \sp EXPSSO \ph səmiŋgu mləbu piŋ loro \tx seminggu mlebu ping lóró. \mb se- minggu mlebu ping lóró \ge SE- week enter times two \nt come to office.

\ref JCBP-20070118.1721 \recid 649858150523211207 \start 1:03:33 \sp EXPSSO \ph səwulan \tx sewulan... \mb se- wulan \ge SE- month

\ref JCBP-20070118.1722 \recid 376018150614211207 \start 1:03:34 \sp EXPSSO \ph ping wolu ʈɔk \tx ping wólu thòg. \mb ping wólu thòg \ge times eight just

\ref JCBP-20070118.1723 \recid 541453151423211207 \start 1:03:48 \sp EXPSSO \ph kiye sapa kiye \tx kiyé sapa kiyé? \mb kiyé sapa kiyé \ge this who this \nt hear music band

\ref JCBP-20070118.1724 \recid 918671151611211207 \start 1:03:50 \sp NRMNJCB \ph kaŋən \tx Kangen. \mb Kangen \ge Kangen \nt name is band of Indonesia (Kangen Band).

\ref JCBP-20070118.1725 \recid 328035151844211207 \start 1:03:51 \sp NRMNJCB \ph kaŋən \tx Kangen! \mb Kangen \ge Kangen

\ref JCBP-20070118.1726 \recid 501192151943211207 \start 1:03:52 \sp EXPSSO \ph kaŋən \tx Kangen? \mb Kangen \ge Kangen

\ref JCBP-20070118.1727 \recid 158207152038211207 \start 1:03:53 \sp EXPSSO \ph siŋ sukaŋ lampuŋ mbɔk kuwe \tx sing sukang Lampung mbòg kuwé? \mb sing sukang Lampung mbòg kuwé \ge REL from Lampung EMPH that

\ref JCBP-20070118.1728 \recid 102462152218211207 \start 1:03:55 \sp NRMNJCB \ph kaŋən goblɔk \tx Kangen góblòg. \mb Kangen góblòg \ge Kangen stupid \nt Mencela.

\ref JCBP-20070118.1729 \recid 984736152250211207 \start 1:03:56 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya? \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1730 \recid 990025152303211207 \start 1:03:56 \sp NRMNJCB \ph tahta li \tx Tahta li... \mb Tahta li \ge Tahta also \nt Tahta; name is band of Indonesia

\ref JCBP-20070118.1731 \recid 778976152542211207 \start 1:03:57 \sp NRMNJCB \ph banɖuŋ apa udu \tx Bandhung apa udu! \mb Bandhung apa udu \ge Bandung what NEGN

\ref JCBP-20070118.1732 \recid 573807152651211207 \start 1:03:59 \sp EXPSSO \ph tahta banɖuŋ \tx Tahta Bandhung! \mb Tahta Bandhung \ge Tahta Bandung

\ref JCBP-20070118.1733 \recid 184531152926211207 \start 1:04:01 \sp EXPSSO \ph kaŋən kuwe siŋ səkaŋ lampung \tx Kangen kuwé sing sukang Lampung. \mb Kangen kuwé sing sukang Lampung \ge Kangen that REL from Lampung

\ref JCBP-20070118.1734 \recid 625953153118211207 \start 1:04:02 \sp NRMNJCB \ph lha iya kiye \tx lha iya kiyé. \mb lha iya kiyé \ge EXCL AFF this

\ref JCBP-20070118.1735 \recid 901954153300211207 \start 1:04:04 \sp EXPSSO \ph iya \tx iya. \mb iya \ge AFF

\ref JCBP-20070118.1736 \recid 170760153916211207 \start 1:04:05 \sp EXPSSO \ph miki ɲɔŋ ŋomɔŋ apa \tx miki nyòng ngómòng apa? \mb miki nyòng ng- ómòng apa \ge just.now 1sg N- talk what

\ref JCBP-20070118.1737 \recid 481199154107211207 \start 1:04:07 \sp NRMNJCB \ph tahta \tx Tahta. \mb Tahta \ge Tahta

\ref JCBP-20070118.1738 \recid 735505154623211207 \start 1:04:09 \sp EXPSSO \ph kaŋən maʔsude \tx Kangen maksudé. \mb Kangen maksud -é \ge Kangen intention -E

\ref JCBP-20070118.1739 \recid 750322154841211207 \start 1:04:26 \sp XXX \ph kəpeŋin maŋan mi we ŋgɔne kae wɔŋ \tx kepéngin mangan mi wé nggòné kaé wòng. \mb ke- péngin m- pangan mi wé nggòn -é kaé wòng \ge KE- want N- food noodle TRU.kuwe place -E 3sg person

\ref JCBP-20070118.1740 \recid 489728155122211207 \start 1:04:28 \sp EXPSSO \ph ŋgene sapa \tx nggéné sapa? \mb nggén -é sapa \ge place -E who

\ref JCBP-20070118.1741 \recid 967223155319211207 \start 1:04:29 \sp NRMNJCB \ph səkolahan kɔ \tx sekólahan kò. \mb sekólah -an kò \ge school -AN KO

\ref JCBP-20070118.1742 \recid 949257155526211207 \start 1:04:30 \sp NRMNJCB \ph wis piraŋ təluŋ taun ɔra tau maŋan mi niŋ ŋkana \tx wis pirang telung taun òra tau mangan mi ning ngkana. \mb wis pira -ng telu -ng taun òra tau m- pangan mi ning ng- kana \ge PFCT how.much -LIG three -LIG year NEG ever N- food noodle LOC N- there

\ref JCBP-20070118.1743 \recid 493370155852211207 \start 1:04:32 \sp EXPSSO \ph mulane siki manjuh si \tx mulané siki manjuh si. \mb mula -né siki manjuh si \ge therefore -E now let's PERS

\ref JCBP-20070118.1744 \recid 987598160243211207 \start 1:04:34 \sp NRMNJCB \ph siki ya ɔra bukaʔ \tx siki ya òra bukak. \mb siki ya òra bukak \ge now yes NEG open

\ref JCBP-20070118.1745 \recid 478051160524211207 \start 1:04:35 \sp NRMNJCB \ph ʔanu maŋsane libur \tx anu mangsané libur. \mb anu mangsa -né libur \ge whatchamacallit season -E holiday

\ref JCBP-20070118.1746 \recid 134756161726211207 \start 1:04:37 \sp EXPSSO \ph jerene les \tx jéréné lés. \mb jéré -né lés \ge it.is.said -E private.lesson

\ref JCBP-20070118.1747 \recid 494986162345211207 \start 1:04:38 \sp NRMNJCB \ph əmbuh \tx embuh. \mb embuh \ge don't.know

\ref JCBP-20070118.1748 \recid 240186162532211207 \start 1:04:39 \sp NRMNJCB \ph mau paɖa ɔra maŋkat bocahan mbɔk \tx mau padha òra mangkat bócahan mbòg. \mb mau padha òra mangkat bócah -an mbòg \ge earlier PL NEG depart child -AN EMPH

\ref JCBP-20070118.1749 \recid 923484162753211207 \start 1:04:42 \sp EXPSSO \ph niŋ ŋkene si sapa siŋ sma siki \tx ning ngkéné si sapa sing SMA siki? \mb ning ng- kéné si sapa sing SMA siki \ge LOC N- here PERS who REL senior.high.school now

\ref JCBP-20070118.1750 \recid 223005163246211207 \start 1:04:44 \sp NRMNJCB \ph mbuh kuwe \tx mbuh kuwé. \mb mbuh kuwé \ge don't.know that

\ref JCBP-20070118.1751 \recid 155148163359211207 \start 1:04:45 \sp EXPSSO \ph laŋka bocah ya \tx langka bócah ya? \mb langka bócah ya \ge not.exist child yes

\ref JCBP-20070118.1752 \recid 876474163527211207 \start 1:04:46 \sp EXPSSO \ph ŋgene aku ben laŋka karaŋjoho \tx nggéné aku bén langka Karangjóhó. \mb nggén -é aku bén langka Karangjóhó \ge place -E 1sg let not.exist Karangjoho

\ref JCBP-20070118.1753 \recid 568618164554211207 \start 1:04:47 \sp NRMNJCB \ph masa laŋka \tx masa langka? \mb masa langka \ge EXCL.of.disbelief not.exist

\ref JCBP-20070118.1754 \recid 288140164732211207 \start 1:04:49 \sp NRMNJCB \ph ŋgɔnku be laŋka \tx nggònku bé langka. \mb nggòn -ku bé langka \ge place -1sg just not.exist

\ref JCBP-20070118.1755 \recid 479876165041211207 \start 1:04:50 \sp EXPSSO \ph paɖa goblɔk kabɛh \tx padha góblòg kabèh. \mb padha góblòg kabèh \ge PL stupid all

\ref JCBP-20070118.1756 \recid 993948165204211207 \start 1:04:53 \sp NRMNJCB \ph emaŋ aŋɛl mləbu mariŋ smane ŋgene ɖewɛk wis aŋɛl \tx émang angèl mlebu maring SMAné nggéné dhéwèg wis angèl. \mb émang angèl mlebu maring SMA -né nggén -é dhéwèg wis angèl \ge indeed difficult enter go.to senior.high.school -E place -E self PFCT difficult

\ref JCBP-20070118.1757 \recid 103874165821211207 \start 1:04:56 \sp EXPSSO \ph masa \tx masa? \mb masa \ge EXCL.of.disbelief

\ref JCBP-20070118.1758 \recid 419199165948211207 \start 1:04:57 \sp NRMNJCB \ph sumpah \tx sumpah. \mb sumpah \ge swear

\ref JCBP-20070118.1759 \recid 890484170047211207 \start 1:04:57 \sp EXPSSO \ph kur gari riris ʈɔk bərati ya \tx kur gari Riris thòg berati ya? \mb kur gari Riris thòg ber- arti ya \ge only only Riris just BER- mean yes

\ref JCBP-20070118.1760 \recid 882651170542211207 \start 1:04:59 \sp NRMNJCB \ph riris trus sapa ŋkono \tx Riris trus sapa ngkónó? \mb Riris trus sapa ng- kónó \ge Riris continue who N- there

\ref JCBP-20070118.1761 \recid 630891170801211207 \start 1:05:01 \sp NRMNJCB \ph nʈa ŋgɔnku ana si sapa \tx ntha nggònku ana si sapa... \mb ntha nggòn -ku ana si sapa \ge EXCL place -1sg exist PERS who

\ref JCBP-20070118.1762 \recid 206530171204211207 \start 1:05:03 \sp NRMNJCB \ph ŋgene bu warih \tx nggéné bu Warih. \mb nggén -é bu Warih \ge place -E mother Warih

\ref JCBP-20070118.1763 \recid 453893173430211207 \start 1:05:03 \sp EXPSSO \ph ifa \tx Ifa. \mb Ifa \ge Ifa

\ref JCBP-20070118.1764 \recid 794109174143211207 \start 1:05:04 \sp NRMNJCB \ph bu warih \tx bu Warih. \mb bu Warih \ge mother Warih

\ref JCBP-20070118.1765 \recid 212029174324211207 \start 1:05:06 \sp EXPSSO \ph bu warih sapa \tx bu Warih sapa? \mb bu Warih sapa \ge mother Warih who

\ref JCBP-20070118.1766 \recid 174261174446211207 \start 1:05:07 \sp NRMNJCB \ph warih anake sapa \tx Warih anagé sapa? \mb Warih anag -é sapa \ge Warih child -E who

\ref JCBP-20070118.1767 \recid 822320181540211207 \start 1:05:10 \sp EXPSSO \ph ŋgene aguŋ \tx nggéné Agung? \mb nggén -é Agung \ge place -E Agung \nt Agung mother

\ref JCBP-20070118.1768 \recid 958475181707211207 \start 1:05:11 \sp NRMNJCB \ph warih kɔ \tx Warih kò. \mb Warih kò \ge Warih KO

\ref JCBP-20070118.1769 \recid 611669183921211207 \start 1:05:12 \sp SSI/BMS \ph warih si sapa \tx Warih si sapa? \mb Warih si sapa \ge Warih PERS who

\ref JCBP-20070118.1770 \recid 244295184032211207 \start 1:05:13 \sp NRMNJCB \ph ŋgene bu tanti ŋarəpe \tx nggéné bu Tanti ngarepé. \mb nggén -é bu Tanti ngarep -é \ge place -E mother Tanti front -E

\ref JCBP-20070118.1771 \recid 678919184738211207 \start 1:05:15 \sp NRMNJCB \ph inɔŋ \tx Inòng. \mb Inòng \ge Inong

\ref JCBP-20070118.1772 \recid 112655184835211207 \start 1:05:17 \sp EXPSSO \ph ɔh iya \tx òh iya. \mb òh iya \ge EXCL AFF

\ref JCBP-20070118.1773 \recid 407692184919211207 \start 1:05:18 \sp NRMNJCB \ph aɖine yuli mas yuli kae \tx adhiné Yuli mas Yuli kaé. \mb adhi -né Yuli mas Yuli kaé \ge younger.sibling -E Yuli older.brother Yuli 3sg

\ref JCBP-20070118.1774 \recid 989697185442211207 \start 1:05:22 \sp NRMNJCB \ph rini \tx Rini. \mb Rini \ge Rini

\ref JCBP-20070118.1775 \recid 488989131620020108 \start 1:05:25 \sp NRMNJCB \ph paliŋ bocah səmono ʈɔk \tx paling bócah semónó thòg. \mb paling bócah semónó thòg \ge most child that.much just \nt anak yang sekolah di SMA

\ref JCBP-20070118.1776 \recid 256915131747020108 \start 1:05:26 \sp EXPSSO \ph lha linɖa si \tx lha Lindha si? \mb lha Lindha si \ge EXCL LInda PERS \nt question about school of Linda.

\ref JCBP-20070118.1777 \recid 373526132214020108 \start 1:05:27 \sp NRMNJCB \ph smea \tx SMEA. \mb SMEA \ge SMEA

\ref JCBP-20070118.1778 \recid 958180132757020108 \start 1:05:31 \sp NRMNJCB \ph aŋɛl mləbu smane ɖewɛk jere siki \tx angèl mlebu SMAné dhéwèg jéré siki. \mb angèl mlebu SMA -né dhéwèg jéré siki \ge difficult enter senior.high.school -E 1sg it.is.said now

\ref JCBP-20070118.1779 \recid 163617133045020108 \start 1:05:33 \sp NRMNJCB \ph xx kudu apik \tx xx kudu apig. \mb xx kudu apig \ge xx should good

\ref JCBP-20070118.1780 \recid 360699140440020108 \start 1:05:40 \sp EXPSSO \ph ah tapi ŋgɔne ɖewɛk ya paɖa masih paɖa gaptɛʔ si ya \tx ah tapi nggòné dhéwèg ya padha masih padha gaptèk si ya! \mb ah tapi nggòn -é dhéwèg ya padha masih padha gaptèk si ya \ge EXCL but place -E self yes PL still PL gaptek PERS yes \nt Gaptek: nothing knowledge about technology

\ref JCBP-20070118.1781 \recid 489000141217020108 \start 1:05:46 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ laŋka \tx wòng langka... \mb wòng langka \ge as.because not.exist

\ref JCBP-20070118.1782 \recid 443665141325020108 \start 1:05:47 \sp NRMNJCB \ph fasilitase laŋka si ya \tx fasilitasé langka si ya? \mb fasilitas -é langka si ya \ge facility -E not.exist PERS yes \nt In SMA nothing facility.

\ref JCBP-20070118.1783 \recid 788764141509020108 \start 1:05:49 \sp EXPSSO \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1784 \recid 385698141644020108 \start 1:05:50 \sp NRMNJCB \ph kɔmputər ɔra duwe \tx kòmputer òra duwé. \mb kòmputer òra duwé \ge computer NEG have

\ref JCBP-20070118.1785 \recid 335470141814020108 \start 1:05:51 \sp EXPSSO \ph kɔmputər ganu mbɔk \tx kòmputer ganu mbòg... \mb kòmputer ganu mbòg \ge computer formerly EMPH

\ref JCBP-20070118.1786 \recid 350947142007020108 \start 1:05:52 \sp EXPSSO \ph ŋgo siŋ nampa beasiswa ʈɔk \tx nggó sing nampa béasiswa thòg. \mb nggó sing n- tampa béasiswa thòg \ge for REL N- receive scholarship just

\ref JCBP-20070118.1787 \recid 373453142143020108 \start 1:05:54 \sp EXPSSO \ph nah batire ya \tx nah batiré ya... \mb nah batir -é ya \ge NAH friend -E yes

\ref JCBP-20070118.1788 \recid 638108142307020108 \start 1:05:55 \sp EXPSSO \ph njakarta kan paɖa \tx njakarta kan padha... \mb n- jakarta kan padha \ge N- Jakarta KAN PL

\ref JCBP-20070118.1789 \recid 895824142533020108 \start 1:05:56 \sp EXPSSO \ph pintər goblɔka tətəp bae bisa \tx pinter góblòga tetep baé bisa. \mb pinter góblòg -a tetep baé bisa \ge smart stupid -A still just can \nt can to operate of computer.

\ref JCBP-20070118.1790 \recid 640707142733020108 \start 1:05:59 \sp EXPSSO \ph intərnɛt ya teyɛŋ mbukaʔ \tx internèt ya téyèng mbukak. \mb internèt ya téyèng m- bukak \ge internet yes able N- open

\ref JCBP-20070118.1791 \recid 473481143035020108 \start 1:06:00 \sp EXPSSO \ph siki siŋ kuliah ben ɔra teyɛŋ mbukaʔ kɔmputər ɔra teyɛŋ mbukaʔ intərnɛt \tx siki sing kuliah bén òra téyèng mbukak kòmputer òra téyèng mbukak internèt. \mb siki sing kuliah bén òra téyèng m- bukak kòmputer òra téyèng m- bukak internèt \ge now REL lecture also NEG able N- open computer NEG able N- open internet

\ref JCBP-20070118.1792 \recid 603754143413020108 \start 1:06:03 \sp NRMNJCB \ph sapa \tx sapa? \mb sapa \ge who

\ref JCBP-20070118.1793 \recid 412760143522020108 \start 1:06:05 \sp EXPSSO \ph sapa ya \tx sapa ya! \mb sapa ya \ge who yes

\ref JCBP-20070118.1794 \recid 666122144204020108 \start 1:06:07 \sp EXPSSO \ph sapa hayo \tx sapa hayó? \mb sapa hayó \ge who EXCL

\ref JCBP-20070118.1795 \recid 126245144308020108 \start 1:06:08 \sp NRMNJCB \ph kuliaɛh naŋ ndi ɖisit \tx kuliaèh nang ndi dhisid? \mb kulia -èh nang ndi dhisid \ge attend.university -E LOC where formerly

\ref JCBP-20070118.1796 \recid 209356144511020108 \start 1:06:12 \sp NRMNJCB \ph kuliaɛh naŋ papua ya bənər ɔra teyɛŋ \tx kuliaèh nang Papua ya bener òra téyèng... \mb kulia -èh nang Papua ya bener òra téyèng \ge attend.university -E LOC Papua yes true NEG able

\ref JCBP-20070118.1797 \recid 249365144816020108 \start 1:06:14 \sp NRMNJCB \ph njikɔt xx \tx njikòd xx. \mb n- jikòd xx \ge N- take xx

\ref JCBP-20070118.1798 \recid 384357145015020108 \start 1:06:15 \sp EXPSSO \ph adɔh təmən unsud ben ya \tx adòh temen UNSUD bén ya. \mb adòh temen UNSUD bén ya \ge far very UNSUD also yes \nt can’t operate of computer and internet.

\ref JCBP-20070118.1799 \recid 308191145447020108 \start 1:06:18 \sp NRMNJCB \ph unsud kɔ ŋəɲɛʔ baŋət kɔ \tx UNSUD kò ngenyèk banget kò. \mb UNSUD kò ngenyèk banget kò \ge UNSUD KO deride very KO

\ref JCBP-20070118.1800 \recid 875543150244020108 \start 1:06:21 \sp EXPSSO \ph unsud jaraŋ warnɛt kan ya \tx UNSUD jarang warnèt kan ya? \mb UNSUD jarang warnèt kan ya \ge UNSUD rare internet.vendor KAN yes

\ref JCBP-20070118.1801 \recid 866063150442020108 \start 1:06:23 \sp NRMNJCB \ph lə warnɛt \tx le warnèt... \mb le warnèt \ge EMPH internet.vendor

\ref JCBP-20070118.1802 \recid 845811150626020108 \start 1:06:25 \sp NRMNJCB \ph warnɛt təkan esuʔ \tx warnèt tekan ésuk. \mb warnèt tekan ésuk \ge internet.vendor reach morning

\ref JCBP-20070118.1803 \recid 676021150712020108 \start 1:06:26 \sp NRMNJCB \ph ko aŋgəranu ŋəɲɛʔ baŋət \tx kó anggeranu ngenyèk banged. \mb kó anggeranu ngenyèk banged \ge 2sg.INT some.time deride very

\ref JCBP-20070118.1804 \recid 903837151131020108 \start 1:06:27 \sp EXPSSO \ph nəŋ ndi \tx neng ndi? \mb neng ndi \ge LOC where

\ref JCBP-20070118.1805 \recid 306381151258020108 \start 1:06:28 \sp NRMNJCB \ph nəŋ ndi kɔ \tx neng ndi kò. \mb neng ndi kò \ge LOC where KO

\ref JCBP-20070118.1806 \recid 158059151435020108 \start 1:06:29 \sp EXPSSO \ph juh mariŋ unsud juh lah ɲɔŋ \tx juh maring UNSUD juh lah nyòng... \mb juh maring UNSUD juh lah nyòng \ge JUH go.to UNSUD JUH LAH 1sg

\ref JCBP-20070118.1807 \recid 301394151624020108 \start 1:06:31 \sp EXPSSO \ph peŋin ndələŋ nile kɔ \tx péngin ndeleng nilé kò. \mb péngin n- deleng nilé kò \ge want N- see mark KO \nt grade of test.

\ref JCBP-20070118.1808 \recid 945856151925020108 \start 1:06:34 \sp NRMNJCB \ph ndələŋ nile kɔ mariŋ warnɛt \tx ndeleng nilé kò maring warnèt. \mb n- deleng nilé kò maring warnèt \ge N- see mark KO go.to internet.vendor

\ref JCBP-20070118.1809 \recid 926135152128020108 \start 1:06:36 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1810 \recid 677373152226020108 \start 1:06:37 \sp NRMNJCB \ph ndələŋ nile kɔ niŋ warnɛt \tx ndeleng nilé kò ning warnèt. \mb n- deleng nilé kò ning warnèt \ge N- see mark KO LOC internet.vendor

\ref JCBP-20070118.1811 \recid 220684152413020108 \start 1:06:39 \sp EXPSSO \ph kiye dina apa si nur kəmis apa jəmuah \tx kiyé dina apa si Nur kemis apa jemuah? \mb kiyé dina apa si Nur kemis apa jemuah \ge this day what PERS Nur thursday what friday

\ref JCBP-20070118.1812 \recid 750627152701020108 \start 1:06:40 \sp NRMNJCB \ph kəmis \tx kemis. \mb kemis \ge thursday

\ref JCBP-20070118.1813 \recid 210881152737020108 \start 1:06:41 \sp EXPSSO \ph kemis \tx kemis? \mb kemis \ge thursday

\ref JCBP-20070118.1814 \recid 679590152830020108 \start 1:06:43 \sp EXPSSO \ph kəmis nur ya \tx kemis Nur ya? \mb kemis Nur ya \ge thursday Nur yes

\ref JCBP-20070118.1815 \recid 593854152933020108 \start 1:06:44 \sp EXPSSO \ph kəmis ŋinəp \tx kemis nginep. \mb kemis ng- inep \ge thursday N- stay.overnight

\ref JCBP-20070118.1816 \recid 526729153106020108 \start 1:06:45 \sp NRMNJCB \ph mau ɔra melu nono \tx mau òra mélu Nónó... \mb mau òra mélu Nónó \ge earlier NEG follow Nono

\ref JCBP-20070118.1817 \recid 945053153255020108 \start 1:06:47 \sp NRMNJCB \ph ujian \tx ujian. \mb ujian \ge examination

\ref JCBP-20070118.1818 \recid 923892153343020108 \start 1:06:47 \sp EXPSSO \ph nono nəŋ ndi \tx Nónó neng ndi? \mb Nónó neng ndi \ge Nono LOC where

\ref JCBP-20070118.1819 \recid 775746153530020108 \start 1:06:48 \sp NRMNJCB \ph mariŋ kampus \tx maring kampus. \mb maring kampus \ge go.to campus

\ref JCBP-20070118.1820 \recid 282063153546020108 \start 1:06:50 \sp EXPSSO \ph ŋapa si \tx ngapa si? \mb ng- apa si \ge N- what PERS

\ref JCBP-20070118.1821 \recid 951969154007020108 \start 1:06:52 \sp NRMNJCB \ph lho jere ko mariŋ ŋanah \tx lhó jéré kó maring nganah? \mb lhó jéré kó maring ng- kanah \ge EMPH it.is.said 2sg.INT go.to N- there

\ref JCBP-20070118.1822 \recid 173377154235020108 \start 1:06:54 \sp EXPSSO \ph ɔra maʔsude məŋko ŋinəp ŋkana kaya kuwe lho nur \tx òra maksudé mengkó nginep ngkana kaya kuwé lhó Nur. \mb òra maksud -é mengkó ng- inep ng- kana kaya kuwé lhó Nur \ge NEG intention -E in.the.future N- stay.overnight N- there like that EMPH Nur

\ref JCBP-20070118.1823 \recid 348733154540020108 \start 1:06:56 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ ɲɔŋ agi ɔra duwe ɖuwit kɔ \tx wòng nyòng agi òra duwé dhuwit kò. \mb wòng nyòng agi òra duwé dhuwit kò \ge WONG 1sg PROG NEG have money KO

\ref JCBP-20070118.1824 \recid 974072154643020108 \start 1:06:58 \sp NRMNJCB \ph laŋka motɔre \tx langka mótòré. \mb langka mótòr -é \ge not.exist motorcycle -E

\ref JCBP-20070118.1825 \recid 852888154934020108 \start 1:07:00 \sp EXPSSO \ph ŋinəp ŋkana \tx nginep ngkana... \mb ng- inep ng- kana \ge N- stay.overnight N- there

\ref JCBP-20070118.1826 \recid 810871155025020108 \start 1:07:01 \sp EXPSSO \ph trus ŋesuʔ bali \tx trus ngésuk bali... \mb trus ng- ésuk bali \ge continue N- morning return

\ref JCBP-20070118.1827 \recid 233309155142020108 \start 1:07:03 \sp EXPSSO \ph mampir sokaraja \tx mampir Sókaraja. \mb mampir Sókaraja \ge stop.by Sokaraja

\ref JCBP-20070118.1828 \recid 534210155907020108 \start 1:07:08 \sp EXPSSO \ph tuku gəʈuʔ \tx tuku gethuk. \mb tuku gethuk \ge buy Getuk

\ref JCBP-20070118.1829 \recid 683212160750020108 \start 1:07:12 \sp NRMNJCB \ph wiŋi ya... \tx wingi ya... \mb wingi ya \ge yesterday yes

\ref JCBP-20070118.1830 \recid 261303160912020108 \start 1:07:13 \sp NRMNJCB \ph ləbaran tuku gəʈuʔ mariŋ sokaraja \tx lebaran tuku gethuk maring Sókaraja... \mb lebaran tuku gethuk maring Sókaraja \ge celebrate.the.main.muslim.holiday buy Getuk go.to Sokaraja

\ref JCBP-20070118.1831 \recid 324735161108020108 \start 1:07:14 \sp NRMNJCB \ph pənuɛh baŋət \tx penuèh banged. \mb penu -èh banged \ge full -E very

\ref JCBP-20070118.1832 \recid 831490161620020108 \start 1:07:15 \sp NRMNJCB \ph giline macət \tx giliné macet. \mb gili -né macet \ge street -E stoppage

\ref JCBP-20070118.1833 \recid 275846162021020108 \start 1:07:17 \sp EXPSSO \ph əntɔŋ ya \tx entòng ya? \mb entòng ya \ge all.gone yes

\ref JCBP-20070118.1834 \recid 859433162202020108 \start 1:07:18 \sp NRMNJCB \ph ɔra ɔra ɔra \tx òra òra òra... \mb òra òra òra \ge NEG NEG NEG

\ref JCBP-20070118.1835 \recid 112185162335020108 \start 1:07:19 \sp NRMNJCB \ph ɔra əntɔŋ si \tx òra entòng si. \mb òra entòng si \ge NEG all.gone PERS

\ref JCBP-20070118.1836 \recid 597284162415020108 \start 1:07:20 \sp NRMNJCB \ph macət \tx macet. \mb macet \ge stoppage

\ref JCBP-20070118.1837 \recid 575092162652020108 \start 1:07:21 \sp NRMNJCB \ph dadi \tx dadi... \mb dadi \ge become

\ref JCBP-20070118.1838 \recid 193420162738020108 \start 1:07:23 \sp EXPSSO \ph lha ko si tuku ŋgo sapa \tx lha kó si tuku nggó sapa? \mb lha kó si tuku nggó sapa \ge EXCL 2sg.INT PERS buy for who

\ref JCBP-20070118.1839 \recid 620684162911020108 \start 1:07:23 \sp NRMNJCB \ph pusat bəlanja \tx pusat belanja. \mb pusat belanja \ge central shop

\ref JCBP-20070118.1840 \recid 549448163006020108 \start 1:07:24 \sp NRMNJCB \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1841 \recid 288136164658020108 \start 1:07:24 \sp EXPSSO \ph ko tuku ŋgo sapa \tx kó tuku nggó sapa? \mb kó tuku nggó sapa \ge 2sg.INT buy for who

\ref JCBP-20070118.1842 \recid 409869164808020108 \start 1:07:25 \sp NRMNJCB \ph karo kakaŋe \tx karó kakangé... \mb karó kakang -é \ge and.with older.brother -E

\ref JCBP-20070118.1843 \recid 675279165132020108 \start 1:07:26 \sp NRMNJCB \ph surabaya \tx Surabaya. \mb Surabaya \ge Surabaya

\ref JCBP-20070118.1844 \recid 138706171813020108 \start 1:07:28 \sp EXPSSO \ph lha kuwe ɲɔŋ jere kan batire ɲɔŋ kan \tx lha kuwé nyòng jéré kan batiré nyòng kan... \mb lha kuwé nyòng jéré kan batir -é nyòng kan \ge EXCL that 1sg it.is.said KAN friend -E 1sg KAN

\ref JCBP-20070118.1845 \recid 847903172318020108 \start 1:07:31 \sp EXPSSO \ph cah wadɔn sokaraja \tx cah wadòn Sókaraja. \mb cah wadòn Sókaraja \ge TRU.child female Sokaraja

\ref JCBP-20070118.1846 \recid 734268172526020108 \start 1:07:32 \sp EXPSSO \ph umaɛh naŋ sokaraja kan \tx umaèh nang Sókaraja kan. \mb uma -èh nang Sókaraja kan \ge house -E LOC Sokaraja KAN

\ref JCBP-20070118.1847 \recid 670833172710020108 \start 1:07:34 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ kan titip \tx nyòng kan titip. \mb nyòng kan titip \ge 1sg KAN entrust

\ref JCBP-20070118.1848 \recid 112095172958020108 \start 1:07:36 \sp EXPSSO \ph ini ɖɔŋ nitip kae nitip gəʈuʔ kaya kuwe \tx ini dhòng nitip kaé nitip gethuk kaya kuwé. \mb ini dhòng n- titip kaé n- titip gethuk kaya kuwé \ge this DONG N- entrust that N- entrust Getuk like that \nt Singgih said with him friend for buying Gethuk.

\ref JCBP-20070118.1849 \recid 893750173415020108 \start 1:07:38 \sp EXPSSO \ph ŋko tək gənti ɖuwite nəŋ ŋkana kaya kuwe \tx ngkó teg genti dhuwité neng ngkana kaya kuwé. \mb ngkó teg genti dhuwit -é neng ng- kana kaya kuwé \ge later 1sg change money -E LOC N- there like that \nt the money will be change in Jakarta.

\ref JCBP-20070118.1850 \recid 879613173850020108 \start 1:07:41 \sp EXPSSO \ph kɔ jerene \tx kò jéréné... \mb kò jéré -né \ge KO it.is.said -E

\ref JCBP-20070118.1851 \recid 872685173950020108 \start 1:07:42 \sp EXPSSO \ph ah wis kəntɔŋan \tx ah wis kentòngan. \mb ah wis k- entòng -an \ge EXCL PFCT KE.AN- used.up -CIRC

\ref JCBP-20070118.1852 \recid 547595174141020108 \start 1:07:44 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ wiŋi tuku be wis əntɔŋ \tx nyòng wingi tuku bé wis entòng. \mb nyòng wingi tuku bé wis entòng \ge 1sg yesterday buy just PFCT all.gone

\ref JCBP-20070118.1853 \recid 642871174530020108 \start 1:07:46 \sp EXPSSO \ph siki aku wis niŋ \tx siki aku wis ning... \mb siki aku wis ning \ge now 1sg PFCT LOC

\ref JCBP-20070118.1854 \recid 854203174706020108 \start 1:07:47 \sp EXPSSO \ph dalan kaya kuwe jerene \tx dalan kaya kuwé jéréné. \mb dalan kaya kuwé jéré -né \ge street like that it.is.said -E

\ref JCBP-20070118.1855 \recid 407490174836020108 \start 1:07:49 \sp NRMNJCB \ph emaŋ si muŋkin iya \tx émang si mungkin iya. \mb émang si mungkin iya \ge indeed PERS possible AFF

\ref JCBP-20070118.1856 \recid 291998175019020108 \start 1:07:50 \sp NRMNJCB \ph wɔŋ mobile akɛh baŋat \tx wòng móbilé akèh bangad. \mb wòng móbil -é akèh bangad \ge as.because car -E a.lot very

\ref JCBP-20070118.1857 \recid 523095175146020108 \start 1:07:51 \sp EXPSSO \ph rame baŋat ya \tx ramé bangad ya? \mb ramé bangad ya \ge crowded very yes

\ref JCBP-20070118.1858 \recid 180564175257020108 \start 1:07:52 \sp NRMNJCB \ph mmh ramene pɔl kɔ \tx mmh raméné pòl kò. \mb mmh ramé -né pòl kò \ge EXCL crowded -E to.the.limit KO

\ref JCBP-20070118.1859 \recid 551609175443020108 \start 1:07:56 \sp NRMNJCB \ph dalan ŋkono ʈɔk \tx dalan ngkónó thòg... \mb dalan ng- kónó thòg \ge street N- there just

\ref JCBP-20070118.1860 \recid 616354175518020108 \start 1:07:57 \sp NRMNJCB \ph səpanjaŋ gəʈuʔ kuwe \tx sepanjang gethuk kuwé. \mb se- panjang gethuk kuwé \ge SE- long Getuk that

\ref JCBP-20070118.1861 \recid 679198175711020108 \start 1:07:58 \sp NRMNJCB \ph soto gəʈuʔ macət \tx sótó gethuk macet. \mb sótó gethuk macet \ge k.o.clear.soup Getuk stoppage \nt sale place of Soto and Getuk.

\ref JCBP-20070118.1862 \recid 586193111109040108 \start 1:08:01 \sp EXPSSO \ph mulane bisa bərtahan si ya \tx mulané bisa bertahan si ya? \mb mula -né bisa ber- tahan si ya \ge therefore -E can BER- withstand PERS yes \nt Soto and Gethuk in Sokaraja still exist.

\ref JCBP-20070118.1863 \recid 456243111334040108 \start 1:08:03 \sp EXPSSO \ph mesih \tx mésih... \mb m- ésih \ge N- still

\ref JCBP-20070118.1864 \recid 691627112606040108 \start 1:08:04 \sp EXPSSO \ph masih siki esih ya \tx masih siki ésih ya? \mb masih siki ésih ya \ge still now still yes

\ref JCBP-20070118.1865 \recid 392820112753040108 \start 1:08:23 \sp EXPSSO \ph ɲɔŋ ŋumbaih ɖisit apa nur \tx nyòng ngumbaih dhisid apa Nur? \mb nyòng ng- umba<i>h dhisid apa Nur \ge 1sg N- wash<I> formerly what Nur

\ref JCBP-20070118.1866 \recid 332705113732040108 \start 1:08:25 \sp NRMNJCB \ph arəp mariŋ ndi si \tx arep maring ndi si? \mb arep maring ndi si \ge want go.to where PERS

\ref JCBP-20070118.1867 \recid 692052113930040108 \start 1:08:26 \sp EXPSSO \ph ɔra ŋəndi-ndi \tx òra ngendi-ndi. \mb òra nge- ndi ~ ndi \ge NEG N- where ~ where

\ref JCBP-20070118.1868 \recid 329170114124040108 \start 1:08:27 \sp EXPSSO \ph siki tək pateni kiye lho \tx siki teg paténi kiyé lhó. \mb siki teg paté -ni kiyé lhó \ge now 1sg death -I this EMPH \nt the recorder.

\ref JCBP-20070118.1869 \recid 673373114549040108 \start 1:08:29 \sp NRMNJCB \ph gari kɔ \tx gari kò. \mb gari kò \ge only KO

\ref JCBP-20070118.1870 \recid 490971114637040108 \start 1:08:30 \sp EXPSSO \ph ya \tx ya? \mb ya \ge yes

\ref JCBP-20070118.1871 \recid 259427115205040108 \start 1:08:30 \sp NRMNJCB \ph gari kɔ \tx gari kò. \mb gari kò \ge only KO

\ref JCBP-20070118.1872 \recid 307808115343040108 \start 1:08:32 \sp NRMNJCB \ph ɲɔŋ arəp maca kiye ɖisit kɔ \tx nyòng arep maca kiyé dhisid kò. \mb nyòng arep m- waca kiyé dhisid kò \ge 1sg want N- read this formerly KO \nt read the book.

\ref JCBP-20070118.1873 \recid 743573115621040108 \start 1:08:34 \sp NRMNJCB \ph kiye wis dipateni ɖisit kiye \tx kiyé wis dipaténi dhisid kiyé. \mb kiyé wis di- paté -ni dhisid kiyé \ge this PFCT DI- death -I formerly this

\ref JCBP-20070118.1874 \recid 444713115727040108 \start 1:08:35 \sp NRMNJCB \ph wis tɔʔna \tx wis tòkna. \mb wis tòk -na \ge PFCT leave -NA

\ref JCBP-20070118.1875 \recid 405935120224040108 \start 1:08:40 \sp EXPSSO \ph lagi biŋuŋ mbuh maŋkat siki mbuh maŋkat ŋɛsuʔ \tx lagi bingung mbuh mangkat siki mbuh mangkat ngèsuk. \mb lagi bingung mbuh mangkat siki mbuh mangkat ng- èsuk \ge PROG confused don't.know depart now don't.know depart N- morning \nt go to Jakarta.

\ref JCBP-20070118.1876 \recid 270422120838040108 \start 1:08:44 \sp EXPSSO \ph maŋkat siki sukaŋ purwokərto tapi \tx mangkat siki sukang Purwókertó tapi. \mb mangkat siki sukang Purwókertó tapi \ge depart now from Purwokerto but

\ref JCBP-20070118.1877 \recid 600259124910040108 \start 1:08:47 \sp EXPSSO \ph ko arəp ɔra maŋkat maniŋ apa \tx kó arep òra mangkat maning apa? \mb kó arep òra mangkat maning apa \ge 2sg.INT want NEG depart again what

\ref JCBP-20070118.1878 \recid 177612125259040108 \start 1:08:48 \sp EXPSSO \ph ra \tx ra? \mb ra \ge NEG

\ref JCBP-20070118.1879 \recid 430572125356040108 \start 1:08:52 \sp EXPSSO \ph ŋapa si niŋ ŋumah \tx ngapa si ning ngumah? \mb ng- apa si ning ngumah \ge N- what PERS LOC house

\ref JCBP-20070118.1880 \recid 338763125454040108 \start 1:08:55 \sp TRMJCB \ph xx saŋune ɔra duwe \tx xx sanguné òra duwé. \mb xx sangu -né òra duwé \ge xx pocket.money -E NEG have \nt tidak memiliki uang untuk berangkat to Jakarta.

\ref JCBP-20070118.1881 \recid 806899130004040108 \start 1:08:58 \sp EXPSSO \ph ya ŋgolɛt ɖisit \tx ya nggólèd dhisit. \mb ya ng- gólèd dhisit \ge yes N- search formerly

\ref JCBP-20070118.1882 \recid 972447131418040108 \start 1:09:11 \sp EXPSSO \ph jere kodir nəŋ jakarta ŋəndi rɔm \tx jéré Kódir neng Jakarta ngendi ròm? \mb jéré Kódir neng Jakarta ngendi ròm \ge it.is.said Kodir LOC Jakarta where TRU.Tarom

\ref JCBP-20070118.1883 \recid 537823131555040108 \start 1:09:13 \sp TRMJCB \ph nəŋ cəŋkarɛŋ \tx neng Cengkarèng. \mb neng Cengkarèng \ge LOC Cengkareng

\ref JCBP-20070118.1884 \recid 201495132031040108 \start 1:09:14 \sp TRMJCB \ph cəŋkarɛŋ kambi \tx Cengkarèng kambi. \mb Cengkarèng kambi \ge Cengkareng with

\ref JCBP-20070118.1885 \recid 441143132214040108 \start 1:09:15 \sp EXPSSO \ph hah \tx hah? \mb hah \ge huh

\ref JCBP-20070118.1886 \recid 702654132337040108 \start 1:09:16 \sp TRMJCB \ph ŋgo sambi \tx nggó sambi. \mb nggó sambi \ge for side.job

\ref JCBP-20070118.1887 \recid 332985132429040108 \start 1:09:17 \sp EXPSSO \ph ko \tx kó? \mb kó \ge 2sg.INT

\ref JCBP-20070118.1888 \recid 888925132621040108 \start 1:09:21 \sp TRMJCB \ph cəŋkarɛŋ \tx Cengkarèng. \mb Cengkarèng \ge Cengkareng

\ref JCBP-20070118.1889 \recid 780734132719040108 \start 1:09:27 \sp EXPSSO \ph adɔh bərarti ya \tx adòh berarti ya? \mb adòh ber- arti ya \ge far BER- meaning yes

\ref JCBP-20070118.1890 \recid 420045132825040108 \start 1:09:40 \sp EXPSSO \ph ŋkene laŋka cewe apa rɔm ya \tx ngkéné langka céwé apa ròm ya? \mb ng- kéné langka céwé apa ròm ya \ge N- here not.exist female what TRU.Tarom yes

\ref JCBP-20070118.1891 \recid 712702133336040108 \start 1:09:44 \sp EXPSSO \ph bocah cilik-cilik kabɛh rɔm lah \tx bócah cilig-cilig kabèh ròm lah. \mb bócah cilig ~ cilig kabèh ròm lah \ge child little ~ little all TRU.Tarom LAH

\ref JCBP-20070118.1892 \recid 905791135015040108 \start 1:09:46 \sp TRMJCB \ph mmm \tx mmm. \mb mmm \ge FILL

\ref JCBP-20070118.1893 \recid 747719135129040108 \start 1:09:52 \sp TRMJCB \ph miki ana siŋ ŋəbel kɔ gi \tx miki ana sing ngebél kò gi. \mb miki ana sing nge- bél kò gi \ge just.now exist REL N- bell KO TRU.Sugi

\ref JCBP-20070118.1894 \recid 652905140910040108 \start 1:09:54 \sp TRMJCB \ph mbuh sapa kɔ \tx mbuh sapa kò. \mb mbuh sapa kò \ge don't.know who KO

\ref JCBP-20070118.1895 \recid 289699141521040108 \start 1:09:55 \sp EXPSSO \ph jam pira \tx jam pira? \mb jam pira \ge clock how.many

\ref JCBP-20070118.1896 \recid 590625141610040108 \start 1:09:56 \sp TRMJCB \ph jam təŋah wolu \tx jam tengah wólu. \mb jam tengah wólu \ge clock middle eight

\ref JCBP-20070118.1897 \recid 258343141904040108 \start 1:09:57 \sp TRMJCB \ph apa ko \tx apa kó? \mb apa kó \ge what 2sg.INT

\ref JCBP-20070118.1898 \recid 973867141945040108 \start 1:09:58 \sp EXPSSO \ph duwe pulsa ya ɔra kɔ \tx duwé pulsa ya òra kò. \mb duwé pulsa ya òra kò \ge have pulse yes NEG KO