Endang14B.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id Endang14B

\ref Endang14B.0001 \recid 895349115759140909 \start 00:00:08 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0002 \recid 751487130912140909 \start 00:00:11 \sp EJCS \tx óalah. \mb óalah \ge oh \fti alah.

\ref Endang14B.0003 \recid 260196131049140909 \start 00:00:12 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0004 \recid 621575131123140909 \start 00:00:13 \sp MbhJCS \tx ning ngkó yó bali xx menèh ngkó. \mb ning ngkó yó bali xx menèh ngkó \ge but later EXCL go.home xx again later \fti tapi nanti pulang juga, xx lagi.

\ref Endang14B.0005 \recid 234756131252140909 \start 00:00:15 \sp MbhJCS \tx ngkó lèk masuk ki xx ping pat ping limó. \mb ngkó lèk masuk ki xx ping pat ping limó \ge later if go.in this xx times four times five \fti nanti kalau masuk, xx empat sampai lima kali.

\ref Endang14B.0006 \recid 561310131443140909 \start 00:00:17 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0007 \recid 759063131501140909 \start 00:00:18 \sp MbhJCS \tx sedinò. \mb se- dinò \ge SE- day \fti sehari.

\ref Endang14B.0008 \recid 693471131549140909 \start 00:00:20 \sp MbhJCS \tx nèk mòrò kuwi. \mb nèk mòrò kuwi \ge if come that \fti kalau dia datang itu.

\ref Endang14B.0009 \recid 783354131717140909 \start 00:00:33 \sp MbhJCS1 \tx ya wareg. \mb ya wareg \ge yes sated \fti ya pasti kenyang.

\ref Endang14B.0010 \recid 346838131801140909 \start 00:00:34 \sp EJCS \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang14B.0011 \recid 615940131849140909 \start 00:00:39 \sp MbhJCS \tx ha. \mb ha \ge EXCL \fti ha. \nt menghela nafas.

\ref Endang14B.0012 \recid 925174131956140909 \start 00:00:43 \sp EJCS \tx kuwi dhék kapan tò xx? \mb kuwi dhék kapan tò xx \ge that when when INTR xx \fti itu sejak kapan si xx?

\ref Endang14B.0013 \recid 730067132051140909 \start 00:00:48 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0014 \recid 255874132132140909 \start 00:00:54 \sp EJCS \tx ning kòk ènèng wòng weruh ngónó? \mb ning kòk ènèng wòng weruh ngónó \ge but EMPH exist person see like.that \fti tapi kok ada orang yang melihat?

\ref Endang14B.0015 \recid 892475132226140909 \start 00:00:57 \sp MbhJCS \tx mangkaté? \mb mangkat -é \ge depart -E \fti berangkatnya?

\ref Endang14B.0016 \recid 144437132311140909 \start 00:00:58 \sp EJCS \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0017 \recid 864392132328140909 \start 00:00:59 \sp MbhJCS \tx yó nèk... \mb yó nèk \ge EXCL if \fti kalau...

\ref Endang14B.0018 \recid 664712132420140909 \start 00:01:01 \sp MbhJCS \tx metuné kò ndésò òra ngerti nèk wòng lóró. \mb metu -né kò ndésò òra ngerti nèk wòng lóró \ge go.out -E from village NEG know if person two \fti keluarnya dari desa, tidak tahun kalau perginya berdua.

\ref Endang14B.0019 \recid 732094132551140909 \start 00:01:05 \sp MbhJCS \tx mung nyatané saiki lungané yó... \mb mung nyata -né saiki lunga -né yó \ge only real -E now go -E EXCL \fti hanya saja, kenyataannya sekarang perginya juga...

\ref Endang14B.0020 \recid 120583132651140909 \start 00:01:08 \sp MbhJCS \tx antarané wóng kónó lé dicurigaké kuwi kabèh ra ènèng. \mb antara -né wóng kónó lé di- curiga -ké kuwi kabèh ra ènèng \ge between -E person there LE DI- suspicous -AKE that all NEG exist \fti diantara orang disitu yang dicurigai itu, tidak ada semua.

\ref Endang14B.0021 \recid 442023134008140909 \start 00:01:11 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti òh begitu.

\ref Endang14B.0022 \recid 196507134030140909 \start 00:01:13 \sp MbhJCS \tx ning dhék ingi wis ènèng xx xx. \mb ning dhék ingi wis ènèng xx xx \ge but when yesterday PFCT exist xx xx \fti tapi kemarin sudah ada, xx xx.

\ref Endang14B.0023 \recid 310402134152140909 \start 00:01:17 \sp EJCS \tx aku ki òra ngerti kòk lagi simbah xx. \mb aku ki òra ngerti kòk lagi simbah xx \ge 1sg this NEG know EMPH PROG grand.parents xx \fti aku itu tidak tahu, ketika mbah xx.

\ref Endang14B.0024 \recid 240684134426140909 \start 00:01:20 \sp MbhJCS \tx e-eh. \mb e.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0025 \recid 286614134457140909 \start 00:01:20 \sp EJCS \tx aku lak mampir nggòné simbah. \mb aku lak mampir nggòn -é simbah \ge 1sg EMPH stop.by place -E grand.parents \fti aku kan mampir ke rumah mbah.

\ref Endang14B.0026 \recid 933040134534140909 \start 00:01:23 \sp MbhJCS \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.0027 \recid 634957135020140909 \start 00:01:25 \sp MbhJCS \tx yó mbuh tenan lan òrané yó òra ngerti. \mb yó mbuh tenan lan òra -né yó òra ngerti \ge AFF don't.know true and NEG -E AFF NEG know \fti benar atau tidaknya, ya tidak tahu.

\ref Endang14B.0028 \recid 139721135138140909 \start 00:01:29 \sp MbhJCS \tx jaréné wis... \mb jaré -né wis \ge say -E PFCT \fti katanya sudah...

\ref Endang14B.0029 \recid 802378135147140909 \start 00:01:30 \sp MbhJCS \tx ngaku ditakòni xx. \mb ng- aku di- tak -òni xx \ge N- 1sg DI- 1sg -I xx \fti mengaku, waktu ditanya oleh xx.

\ref Endang14B.0030 \recid 594024135506140909 \start 00:01:32 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0031 \recid 677531135613140909 \start 00:01:34 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0032 \recid 186765135731140909 \start 00:01:44 \sp EJCS \tx nèk aku pènak waé kòk. \mb nèk aku pènak waé kòk \ge if 1sg pleasant just EMPH \fti kalau aku, enak-enak saja.

\ref Endang14B.0033 \recid 371695140320140909 \start 00:01:46 \sp EJCS \tx ning wis temurun. \mb ning wis temurun \ge but PFCT go.down \fti tapi sudah turun.

\ref Endang14B.0034 \recid 784065140620140909 \start 00:01:47 \sp MbhJCS \tx ha iyó. \mb ha iyó \ge AFF AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0035 \recid 598171140737140909 \start 00:01:47 \sp EJCS \tx yó pancèn sadurungé kuwi xx ra nggenah. \mb yó pancèn sa- durung -é kuwi xx ra ng- genah \ge EXCL really SA- not.yet -E that xx NEG N- normal \fti memang sebelum itu, xx tidak normal.

\ref Endang14B.0036 \recid 171241140902140909 \start 00:01:53 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0037 \recid 461804141502140909 \start 00:01:54 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0038 \recid 562927141521140909 \start 00:01:56 \sp EJCS \tx wòng sing weruh ndalan aé keplèsèt... \mb wòng sing weruh ndalan aé keplèsèt \ge as.because REL see street just slip \fti orang yang melihat saja, bisa tergelincir...

\ref Endang14B.0039 \recid 933606141606140909 \start 00:01:57 \sp EJCS \tx òjò menèh xx xx. \mb òjò menèh xx xx \ge NEG.IMP again xx xx \fti apalagi xx xx.

\ref Endang14B.0040 \recid 241862142254140909 \start 00:02:00 \sp EJCS \tx cah-cah karepé ki... \mb cah ~ cah karep -é ki \ge TRU.child ~ TRU.child wish -E this \fti nak-nak, maunya itu...

\ref Endang14B.0041 \recid 281960142528140909 \start 00:02:03 \sp EJCS \tx ning kuwi wis... \mb ning kuwi wis \ge but that PFCT \fti tapi dia sudah...

\ref Endang14B.0042 \recid 115275142650140909 \start 00:02:04 \sp MbhJCS \tx yó wis anu wis nduwé kulówargó? \mb yó wis anu wis nduwé kulówargó \ge EXCL PFCT whatchamacallit PFCT have family \fti sudah itu, sudah punya keluarga?

\ref Endang14B.0043 \recid 330420143048140909 \start 00:02:06 \sp EJCS \tx sòpò? \mb sòpò \ge who \fti siapa?

\ref Endang14B.0044 \recid 985361143145140909 \start 00:02:06 \sp MbhJCS \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang14B.0045 \recid 687983143255140909 \start 00:02:09 \sp EJCS \tx thik xx? \mb thik xx \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval xx \fti siapa xx?

\ref Endang14B.0046 \recid 351328143412140909 \start 00:02:10 \sp MbhJCS \tx yó (ga)thuké Ari kuwi. \mb yó gathuk -é Ari kuwi \ge AFF match -E Ari that \fti ya temannya Ari itu.

\ref Endang14B.0047 \recid 488652143625140909 \start 00:02:13 \sp EJCS \tx Ari ki lagi xx... \mb Ari ki lagi xx \ge Ari this PROG xx \fti Ari itu sedang xx...

\ref Endang14B.0048 \recid 887132143717140909 \start 00:02:15 \sp EJCS \tx sangang xx ditinggal. \mb sanga -ng xx di- tinggal \ge nine -LIG xx DI- pass.away \fti sembilan xx ditinggal.

\ref Endang14B.0049 \recid 349056143831140909 \start 00:02:18 \sp MbhJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0050 \recid 104939143902140909 \start 00:02:19 \sp EJCS \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.0051 \recid 310145144454140909 \start 00:02:22 \sp EJCS \tx karó pak Harjó xx. \mb karó pak Harjó xx \ge and.with Mr. Harjo xx \fti sama pak Harjo xx.

\ref Endang14B.0052 \recid 424883144616140909 \start 00:02:25 \sp EJCS \tx ning pak Harjóné wis nduwé bójó. \mb ning pak Harjó -né wis nduwé bójó \ge but Mr. Harjo -E PFCT have spouse \fti tapi Pak Harjonya sudah mempunyai istri.

\ref Endang14B.0053 \recid 128338144831140909 \start 00:02:27 \sp EJCS \tx bójó lé dixxké. \mb bójó lé di- xx -ké \ge spouse LE DI- xx -AKE \fti istrinya dixxkan.

\ref Endang14B.0054 \recid 289551145736140909 \start 00:02:28 \sp MbhJCS \tx e-eh. \mb e.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0055 \recid 800933145753140909 \start 00:02:30 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0056 \recid 609637145842140909 \start 00:02:38 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0057 \recid 282313145912140909 \start 00:02:41 \sp MbhJCS1 \tx Bimas? \mb Bimas \ge Bimas \fti Bimas?

\ref Endang14B.0058 \recid 646202150210140909 \start 00:02:42 \sp MbhJCS1 \tx mesthi ra medhun. \mb mesthi ra medhun \ge must NEG down \fti pasti tidak turun.

\ref Endang14B.0059 \recid 142035150243140909 \start 00:02:43 \sp MbhJCS1 \tx suwé. \mb suwé \ge long.time \fti lama.

\ref Endang14B.0060 \recid 999192150315140909 \start 00:02:44 \sp EJCS \tx xx òpò tò? \mb xx òpò tò \ge xx what INTR \fti kenapa?

\ref Endang14B.0061 \recid 949731153909140909 \start 00:02:46 \sp MbhJCS \tx sóalé yó òra apik. \mb sóal -é yó òra apik \ge problem -E EXCL NEG good \fti soalnya tidak bagus.

\ref Endang14B.0062 \recid 356197153947140909 \start 00:02:48 \sp MbhJCS \tx nyatané penyauran òra didhunò. \mb nyata -né pe- ny- saur -an òra di- dhun -ò \ge real -E PE.AN- N- repay.a.debt -CIRC NEG DI- TRU.descend -A \fti kenyataannya, pembayarannya tidak diturunkan.

\ref Endang14B.0063 \recid 416000154100140909 \start 00:02:51 \sp EJCS \tx mesaké lhó wòng tani iki. \mb mesak -é lhó wòng tani iki \ge pity -E EMPH person farm this \fti kasihan lho, para petani itu.

\ref Endang14B.0064 \recid 232402154316140909 \start 00:02:54 \sp EJCS \tx òra didhunò tò? \mb òra di- dhun -ò tò \ge NEG DI- TRU.descend -A INTR \fti tidak diturunkan ya?

\ref Endang14B.0065 \recid 596173154407140909 \start 00:02:56 \sp MbhJCS \tx lha iyó. \mb lha iyó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0066 \recid 791782154424140909 \start 00:02:57 \sp MbhJCS \tx sóalé pancèn ra dijatah. \mb sóal -é pancèn ra di- jatah \ge problem -E really NEG DI- allotment \fti soalnya memang tidak dijatah.

\ref Endang14B.0067 \recid 705043154459140909 \start 00:02:59 \sp EJCS \tx tarakku dikórupsi pak carik mbiyèn kaé. \mb tarak -ku di- kórupsi pak carik mbiyèn kaé \ge guess -1sg DI- corruption Mr. clerk past that \fti aku pikir dikorupsi pak carik, dulu itu.

\ref Endang14B.0068 \recid 876483154600140909 \start 00:03:03 \sp MbhJCS \tx sing kórupsi ki masarakaté kòk. \mb sing kórupsi ki masarakat -é kòk \ge REL corruption this society -E EMPH \fti yang korupsi masyarakatnya kok.

\ref Endang14B.0069 \recid 467212154651140909 \start 00:03:06 \sp EJCS \tx masarakat mah kórupsi kendhil. \mb masarakat mah kórupsi kendhil \ge society MAH corruption earthenware \fti kalau warga korupsi kendi.

\ref Endang14B.0070 \recid 546867154748140909 \start 00:03:07 \sp MbhJCS \tx lha nyatané ra gelem nyaur kòk. \mb lha nyata -né ra gelem ny- saur kòk \ge EXCL real -E NEG want N- repay.a.debt EMPH \fti lho memang kenyataannya, tidak mau membayar kok.

\ref Endang14B.0071 \recid 113015154835140909 \start 00:03:09 \sp EJCS \tx lha òra panèn kòk. \mb lha òra panèn kòk \ge EXCL NEG harvest EMPH \fti lho (tidak membayar) karena (padinya) tidak panen.

\ref Endang14B.0072 \recid 158406154945140909 \start 00:03:10 \sp MbhJCS \tx lha iyó. \mb lha iyó \ge EXCL AFF \fti iya, memang si.

\ref Endang14B.0073 \recid 739774155118140909 \start 00:03:12 \sp MbhJCS \tx ha ning... \mb ha ning \ge EXCL but \fti tapi...

\ref Endang14B.0074 \recid 509973155702140909 \start 00:03:12 \sp EJCS \tx pirang persèn tò bungané? \mb pira -ng persèn tò bunga -né \ge how.much -LIG percent INTR flower -E \fti berapa persen si bunganya?

\ref Endang14B.0075 \recid 131472155730140909 \start 00:03:15 \sp MbhJCS \tx òra ngerti aku òra tau anu kòk. \mb òra ngerti aku òra tau anu kòk \ge NEG know 1sg NEG know whatchamacallit EMPH \fti tidak tau aku, tidak pernah itu kok.

\ref Endang14B.0076 \recid 755446155820140909 \start 00:03:17 \sp MbhJCS \tx òra tau njikuk ngónó lhó. \mb òra tau n- jikuk ngónó lhó \ge NEG ever N- take like.that EMPH \fti tidak pernah ambil, begitu.

\ref Endang14B.0077 \recid 199694155934140909 \start 00:03:19 \sp MbhJCS \tx sóalé ki wegah yó... \mb sóal -é ki wegah yó \ge problem -E this unwilling EXCL \fti soalnya itu tidak mau...

\ref Endang14B.0078 \recid 763701160024140909 \start 00:03:21 \sp MbhJCS \tx nemtòké penghasilan ki òra... \mb n- temtò -ké peng- hasil -an ki òra \ge N- certain -KE PEN- result -AN this NEG \fti menentukan penghasilan itu tidak...

\ref Endang14B.0079 \recid 348859160112140909 \start 00:03:24 \sp MbhJCS \tx isò nèk dinggó... \mb isò nèk di- nggó \ge can if DI- for \fti bisa, kalau dipakai...

\ref Endang14B.0080 \recid 383544160518140909 \start 00:03:26 \sp EJCS \tx nèk sawahan ngónó yó? \mb nèk sawah -an ngónó yó \ge if paddy.field -AN like.that AFF \fti kalau persawahan begitu ya?

\ref Endang14B.0081 \recid 132771160602140909 \start 00:03:27 \sp MbhJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti iya.

\ref Endang14B.0082 \recid 984662160621140909 \start 00:03:29 \sp EJCS \tx nèk kéné ra mlaku nggé Bimas. \mb nèk kéné ra mlaku nggé Bimas \ge if here NEG walk use Bimas \fti kalau disini tidak dapat berjalan, kalau menggunakan Bimas.

\ref Endang14B.0083 \recid 646236160714140909 \start 00:03:34 \sp MbhJCS \tx lha sing òra nduwé utang... \mb lha sing òra nduwé utang \ge EXCL REL NEG have debt \fti nah, yang tidak punya hutang...

\ref Endang14B.0084 \recid 712225160948140909 \start 00:03:37 \sp MbhJCS \tx didakwó nduwé utang. \mb di- dakwó nduwé utang \ge DI- indictment have debt \fti dituduh mempunyai hutang.

\ref Endang14B.0085 \recid 984747161226140909 \start 00:03:38 \sp MbhJCS \tx dhék mbèn ki rak ngónó. \mb dhék mbèn ki rak ngónó \ge when the.day.after.tomorrow this EMPH like.that \fti dulu kan begitu.

\ref Endang14B.0086 \recid 275480161259140909 \start 00:03:42 \sp EJCS \tx ya apik nò. \mb ya apik nò \ge yes good EXCL \fti ya, bagus dong.

\ref Endang14B.0087 \recid 336810094012150909 \start 00:03:43 \sp MbhJCS \tx lha iyó. \mb lha iyó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0088 \recid 370393094046150909 \start 00:03:44 \sp MbhJCS \tx mergané ra teliti. \mb merga -né ra teliti \ge because -E NEG careful \fti karena tidak teliti.

\ref Endang14B.0089 \recid 505838094127150909 \start 00:03:46 \sp EJCS \tx he. \mb he \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0090 \recid 835690094155150909 \start 00:03:47 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0091 \recid 671068094214150909 \start 00:03:49 \sp MbhJCS \tx dadi nganti dhék mbèn ki rak mah udur... \mb dadi nganti dhék mbèn ki rak mah udur \ge become until when the.day.after.tomorrow this EMPH MAH argument \fti jadi sampai, dulu itu sampai cekcok...

\ref Endang14B.0092 \recid 467059100640150909 \start 00:03:51 \sp MbhJCS \tx mergó utang Bimas ning... \mb mergó utang Bimas ning \ge because debt Bimas but \fti karena berhutang pada Bimas, tapi...

\ref Endang14B.0093 \recid 675996100714150909 \start 00:03:53 \sp MbhJCS \tx wòng sing òra utang dipanggil nyang kelurahan. \mb wòng sing òra utang di- panggil nyang ke- lurah -an \ge person REL NEG debt DI- call to KE.AN- village.head -CIRC \fti orang yang tidak pinjam, dipanggil ke kelurahan.

\ref Endang14B.0094 \recid 488602102708150909 \start 00:03:56 \sp EJCS \tx mulò... \mb mulò \ge that's.why \fti makanya...

\ref Endang14B.0095 \recid 950646102753150909 \start 00:03:57 \sp EJCS \tx diarani Pèkai. \mb di- aran -i Pèkai \ge DI- name -I Indonesian.Communist.Party \fti disebut sebagai anggota PKI.

\ref Endang14B.0096 \recid 437645102835150909 \start 00:03:59 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0097 \recid 405860102903150909 \start 00:03:59 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0098 \recid 800585102918150909 \start 00:04:01 \sp EJCS \tx saiki òpò-òpò sithik Pèkai. \mb saiki òpò ~ òpò sithik Pèkai \ge now what ~ what few Indonesian.Communist.Party \fti sekarang, sedikit-sedikit dibilang anggota PKI.

\ref Endang14B.0099 \recid 149442103024150909 \start 00:04:05 \sp EJCS \tx ati-ati kòk. \mb ati.ati kòk \ge carefully EMPH \fti sekarang harus, berhati-hati kok.

\ref Endang14B.0100 \recid 382920103111150909 \start 00:04:07 \sp EJCS \tx òpò menèh angger pemilu iki òmòngan kudu xx. \mb òpò menèh angger pemilu iki òmòng -an kudu xx \ge what again if general.election this speak -AN should xx \fti apalagi kalau pemilu ini, bicaranya harus xx.

\ref Endang14B.0101 \recid 442152103236150909 \start 00:04:08 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0102 \recid 568449110007150909 \start 00:04:17 \sp MbhJCS \tx xx jarang ngarit saiki. \mb xx jarang ng- arit saiki \ge xx rare N- sickle now \fti xx sekarang jarang memotong rumput.

\ref Endang14B.0103 \recid 138063110111150909 \start 00:04:20 \sp MbhJCS \tx sing neng kéné kiyé... \mb sing neng kéné kiyé \ge REL LOC here this \fti yang disini itu...

\ref Endang14B.0104 \recid 831717110154150909 \start 00:04:24 \sp MbhJCS \tx yó nèk wòng sing òra seneng karó aku ngónó... \mb yó nèk wòng sing òra seneng karó aku ngónó \ge AFF if person REL NEG enjoy and.with 1sg like.that \fti ya kalau orang yang tidak suka denagan aku, begitu...

\ref Endang14B.0105 \recid 490760110321150909 \start 00:04:27 \sp MbhJCS \tx yó nèk sing... \mb yó nèk sing \ge AFF if REL \fti ya kalau yang...

\ref Endang14B.0106 \recid 312422110404150909 \start 00:04:28 \sp MbhJCS \tx òra seneng mesthiné ngguguné xx. \mb òra seneng mesthi -né ng- gugu -né xx \ge NEG enjoy must -E N- believe -E xx \fti tidak suka, pasti percayanya ke xx.

\ref Endang14B.0107 \recid 890614110520150909 \start 00:04:31 \sp EJCS \tx kòk òra seneng piyé tò? \mb kòk òra seneng piyé tò \ge EMPH NEG enjoy how INTR \fti tidak senang, maksudnya bagaimana?

\ref Endang14B.0108 \recid 368730111204150909 \start 00:04:34 \sp MbhJCS \tx xx masalah mung ènèng nggòn òrganisasi. \mb xx masalah mung ènèng nggòn òrganisasi \ge xx problem only exist place organization \fti xx hanya masalah yang ada di organisasi.

\ref Endang14B.0109 \recid 455259111409150909 \start 00:04:37 \sp MbhJCS \tx pak Rahmadyó kuwi. \mb pak Rahmadyó kuwi \ge Mr. Rahmadyo that \fti Pak Rahmadyo itu.

\ref Endang14B.0110 \recid 347457111457150909 \start 00:04:38 \sp MbhJCS \tx dadi nggó saingan. \mb dadi nggó saing -an \ge become for compete -AN \fti sekarang jadi buat saingan.

\ref Endang14B.0111 \recid 217772111542150909 \start 00:04:42 \sp EJCS \tx thik perkòrò òpò sing saingan? \mb thik perkòrò òpò sing saing -an \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval case what REL compete -AN \fti maslah apa yang jadi saingan?

\ref Endang14B.0112 \recid 410951112023150909 \start 00:04:44 \sp MbhJCS \tx yó mesthiné kurang cócòk karó karepé. \mb yó mesthi -né kurang cócòk karó karep -é \ge AFF must -E less fit and.with wish -E \fti ya yang pasti kurang sesuai, dengan kemauan dia.

\ref Endang14B.0113 \recid 873663112119150909 \start 00:04:49 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0114 \recid 779960112144150909 \start 00:04:50 \sp EJCS \tx dhuwit òpò suguhan òpò... \mb dhuwit òpò suguh -an òpò \ge money what food.and.drink.offered.to.a.guest -AN what \fti karena uang, suguhan, atau karena...

\ref Endang14B.0115 \recid 908538112217150909 \start 00:04:52 \sp MbhJCS \tx òra. \mb òra \ge NEG \fti bukan.

\ref Endang14B.0116 \recid 125006112252150909 \start 00:04:53 \sp MbhJCS \tx pak Rahmadyó Manggung karò kéné kaé. \mb pak Rahmadyó Manggung karò kéné kaé \ge Mr. Rahmadyo Manggung with here that \fti Pak Rahmadyo Manggung, dengan orang sini itu.

\ref Endang14B.0117 \recid 987687112551150909 \start 00:04:56 \sp EJCS \tx kówé mèlu ròng nggòn kónó? \mb kówé mèlu rò -ng nggòn kónó \ge 2.sg.FAM follow two -LIG place there \fti kamu ikut dua tempat, disini dan disana?

\ref Endang14B.0118 \recid 188284112641150909 \start 00:04:57 \sp MbhJCS \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0119 \recid 702681112705150909 \start 00:05:01 \sp MbhJCS \tx aku rak dhék nggòné Triyónó ki òra òlih nyang. \mb aku rak dhék nggòn -é Triyónó ki òra òlih nyang \ge 1sg EMPH when place -E Triyono this NEG get presence \fti aku kan waktu kerumahnya Triyono, tiadk boleh.

\ref Endang14B.0120 \recid 781255112847150909 \start 00:05:06 \sp EJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh.

\ref Endang14B.0121 \recid 165663112907150909 \start 00:05:06 \sp MbhJCS \tx mergané... \mb merga -né \ge because -E \fti karena...

\ref Endang14B.0122 \recid 311214112926150909 \start 00:05:09 \sp MbhJCS \tx nggòné Triyónó ki dianu... \mb nggòn -é Triyónó ki di- anu \ge place -E Triyono this DI- whatchamacallit \fti di rumahnya Triyono diitu...

\ref Endang14B.0123 \recid 377786113755150909 \start 00:05:11 \sp MbhJCS \tx kuwé òra mergó keperluan. \mb kuwé òra mergó ke- perlu -an \ge that NEG because KE.AN- need -CIRC \fti itu bukan karena kebutuhan.

\ref Endang14B.0124 \recid 568483113916150909 \start 00:05:14 \sp MbhJCS \tx gandhèng Triyónó ki yó anggòta kidul anggòta Manggung... \mb gandhèng Triyónó ki yó anggòta kidul anggòta Manggung \ge adjoin Triyono this EXCL member south member Manggung \fti tapi berhubung karena Triyono itu anggota dari selatan, anggota Manggung....

\ref Endang14B.0125 \recid 709210114223150909 \start 00:05:18 \sp MbhJCS \tx cah-cah Témpèl ki anggòta Manggung kabèh. \mb cah ~ cah Témpèl ki anggòta Manggung kabèh \ge TRU.child ~ TRU.child Tempel this member Manggung all \fti anak-anak Tempel itu, anggota Manggung semua.

\ref Endang14B.0126 \recid 717498114310150909 \start 00:05:21 \sp MbhJCS \tx malem Rebó ki latihan ènèng Parem. \mb malem Rebó ki latih -an ènèng Parem \ge night Wednesday this train -AN exist Parem \fti malam rabu itu, latihan di Parem.

\ref Endang14B.0127 \recid 502600114822150909 \start 00:05:25 \sp MbhJCS \tx klumpukan. \mb klumpuk -an \ge assemble -AN \fti musyawarah.

\ref Endang14B.0128 \recid 406559114858150909 \start 00:05:28 \sp MbhJCS \tx malem minggu ngènèngké.... \mb malem minggu ng- ènèng -ké \ge night week N- exist -AKE \fti malam minggu mengadakan...

\ref Endang14B.0129 \recid 858405115016150909 \start 00:05:32 \sp MbhJCS \tx anu... \mb anu \ge whatchamacallit \fti itu...

\ref Endang14B.0130 \recid 840854120155150909 \start 00:05:34 \sp MbhJCS \tx karó keperluané bareng... \mb karó ke- perlu -ané bareng \ge and.with KE- need -E together \fti berhubung kepentingannya berbarengan...

\ref Endang14B.0131 \recid 149034122600150909 \start 00:05:35 \sp MbhJCS \tx mbareng keperluané bareng... \mb m- bareng ke- perlu -ané bareng \ge N- together KE- need -E together \fti berhubung kepentingannya, berbarengan...

\ref Endang14B.0132 \recid 729445122659150909 \start 00:05:38 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0133 \recid 603299122727150909 \start 00:05:41 \sp EJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh.

\ref Endang14B.0134 \recid 868295122751150909 \start 00:05:44 \sp MbhJCS \tx lé nyang Triyónó... \mb lé nyang Triyónó \ge LE presence Triyono \fti yang datang Triyono...

\ref Endang14B.0135 \recid 558173122856150909 \start 00:05:46 \sp MbhJCS \tx terus Yadi... \mb terus Yadi \ge continue Yadi \fti lalu Yadi...

\ref Endang14B.0136 \recid 236312122926150909 \start 00:05:48 \sp MbhJCS \tx Ginó. \mb Ginó \ge voc \fti dan Gino.

\ref Endang14B.0137 \recid 598988123007150909 \start 00:05:50 \sp MbhJCS \tx ènèng apa-apané manut. \mb ènèng apa ~ apa -né manut \ge exist what ~ what -E faithful \fti ada apa-apanya, menurut.

\ref Endang14B.0138 \recid 407745123046150909 \start 00:05:52 \sp EJCS \tx kówé ketua ngónó òpò piyé? \mb kówé ketua ngónó òpò piyé \ge 2.sg.FAM chairman like.that what how \fti kamu itu ketua, atau bagaimana?

\ref Endang14B.0139 \recid 978813123131150909 \start 00:05:54 \sp MbhJCS \tx òra liyan. \mb òra liyan \ge NEG other \fti bukan, ada yang lain.

\ref Endang14B.0140 \recid 431173123212150909 \start 00:05:57 \sp EJCS \tx lèk kéné ketuané sòpò? \mb lèk kéné ketua -né sòpò \ge if here chairman -E who \fti kalau disini, siapa ketuanya?

\ref Endang14B.0141 \recid 539743130502150909 \start 00:05:58 \sp MbhJCS \tx Darmódòd. \mb Darmódòd \ge Darmodod \fti Darmodod.

\ref Endang14B.0142 \recid 974869130605150909 \start 00:05:59 \sp MbhJCS \tx aku wegah. \mb aku wegah \ge 1sg unwilling \fti aku tidak mau.

\ref Endang14B.0143 \recid 742974130625150909 \start 00:06:00 \sp EJCS \tx halah ketua kòk xx xx. \mb halah ketua kòk xx xx \ge EXCL chairman EMPH xx xx \fti halah, ketua kok xx xx.

\ref Endang14B.0144 \recid 283918130702150909 \start 00:06:03 \sp MbhJCS \tx lha yó sóalé aku wegah karó kuwi... \mb lha yó sóal -é aku wegah karó kuwi \ge EXCL AFF problem -E 1sg unwilling and.with that \fti iya, kenapa aku tidak mau dengan dia soalnya...

\ref Endang14B.0145 \recid 618738130917150909 \start 00:06:06 \sp MbhJCS \tx dhék ingi ngatur bócah-bócah ki xx. \mb dhék ingi ng- atur bócah ~ bócah ki xx \ge when yesterday N- arrange child ~ child this xx \fti kemarin, mengatur anak-anak itu xx.

\ref Endang14B.0146 \recid 255422131034150909 \start 00:06:10 \sp MbhJCS \tx nah saiki... \mb nah saiki \ge NAH now \fti nah kalau sekarang,...

\ref Endang14B.0147 \recid 493267131107150909 \start 00:06:11 \sp MbhJCS \tx sing dhò wegah mergó ketuané. \mb sing dhò wegah mergó ketua -né \ge REL PL unwilling because chairman -E \fti anak-anak yang tidak mau, karena ketuanya.

\ref Endang14B.0148 \recid 153749131152150909 \start 00:06:13 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0149 \recid 762235131221150909 \start 00:06:14 \sp EJCS \tx ó alah. \mb ó alah \ge EXCL OATH \fti o alah.

\ref Endang14B.0150 \recid 898732131244150909 \start 00:06:16 \sp EJCS \tx aku nggumun Suju ki òra wani... \mb aku ng- gumun Suju ki òra wani \ge 1sg N- surprise Suju this NEG brave \fti aku heran, Suju itu tidak berani...

\ref Endang14B.0151 \recid 917024131358150909 \start 00:06:18 \sp EJCS \tx berkutik tenan ngónó. \mb ber- kutik tenan ngónó \ge BER- flick true like.that \fti berkutik sama sekali seperti itu.

\ref Endang14B.0152 \recid 546533131621150909 \start 00:06:19 \sp MbhJCS \tx yó ra wani. \mb yó ra wani \ge AFF NEG brave \fti ya tiadk berani lah.

\ref Endang14B.0153 \recid 800498131700150909 \start 00:06:20 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0154 \recid 495932131720150909 \start 00:06:22 \sp EJCS \tx lah saiki jané wis kòyò... \mb lah saiki jané wis kòyò \ge LAH now actually PFCT like \fti sebenarnya sekarang sudah seperti...

\ref Endang14B.0155 \recid 850674131818150909 \start 00:06:24 \sp EJCS \tx òròng-òròng kepidak kaé. \mb òròng.òròng kepidak kaé \ge mole.cricket to.(take.a).step 3sg \fti orong-orong terinjak dia. \nt ‘kòyò òròng-òròng kepidak’: suddenly stop talking (idiom)

\ref Endang14B.0156 \recid 499517132706150909 \start 00:06:26 \sp MbhJCS \tx lha piyé òra nduwé... \mb lha piyé òra nduwé \ge EXCL how NEG have \fti ya bagaimana lagi, karena tidak punya...

\ref Endang14B.0157 \recid 795273132809150909 \start 00:06:27 \sp EJCS \tx bócah ki dikòngkòn... \mb bócah ki di- kòngkòn \ge child this DI- order.to.do.s.t. \fti orangnya itu disuruh...

\ref Endang14B.0158 \recid 873113132901150909 \start 00:06:28 \sp EJCS \tx anu karó masarakat òpò-òpò. \mb anu karó masarakat òpò ~ òpò \ge whatchamacallit and.with society what ~ what \fti apapun dengan masyarakat.

\ref Endang14B.0159 \recid 541112133000150909 \start 00:06:31 \sp MbhJCS \tx karó kòncò òra nduwé. \mb karó kòncò òra nduwé \ge and.with friend NEG have \fti dengan teman juga, tidak punya.

\ref Endang14B.0160 \recid 588158133310150909 \start 00:06:32 \sp EJCS \tx ha nèk ómòngan ngèyèl kòk. \mb ha nèk ómòng -an ng- èyèl kòk \ge AFF if talk -AN N- stubborn EMPH \fti iya, kalau bicara tidak mau kalah.

\ref Endang14B.0161 \recid 196638133447150909 \start 00:06:34 \sp MbhJCS \tx ha iyó. \mb ha iyó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0162 \recid 701770133518150909 \start 00:06:35 \sp MbhJCS \tx tur kòyò-kòyòò. \mb tur kòyò ~ kòyò -ò \ge also earnings ~ earnings -A \fti disamping itu, sudah seperti ‘siapa saja’.

\ref Endang14B.0163 \recid 771442134012150909 \start 00:06:37 \sp MbhJCS \tx mòngkò dhèwèké rak... \mb mòngkò dhèwèké rak \ge while 3SG EMPH \fti padahal dia kan...

\ref Endang14B.0164 \recid 841178134236150909 \start 00:06:39 \sp MbhJCS \tx ènèng nggòn salah barang ki ra gelem... \mb ènèng nggòn salah barang ki ra gelem \ge exist place wrong thing this NEG want \fti kalau ada salah segala macam itu, tidak mau...

\ref Endang14B.0165 \recid 198545134354150909 \start 00:06:42 \sp MbhJCS \tx òra kenò disalahké. \mb òra kenò di- salah -ké \ge NEG permitted DI- wrong -AKE \fti tidak bisa disalahkan.

\ref Endang14B.0166 \recid 349175140544150909 \start 00:06:44 \sp EJCS \tx yó cah pekòk kuwi. \mb yó cah pekòk kuwi \ge EXCL TRU.child duffer that \fti yang disebut anak bodoh ya dia itu.

\ref Endang14B.0167 \recid 295870142717150909 \start 00:06:45 \sp AUX \tx 0. \nt sound of horn

\ref Endang14B.0168 \recid 805534143851150909 \start 00:06:48 \sp MbhJCS \tx 0. \nt cough.

\ref Endang14B.0169 \recid 524904143926150909 \start 00:06:52 \sp MbhJCS \tx lha aku nèng nggòné Triyónó òra mangkat. \mb lha aku nèng nggòn -é Triyónó òra mangkat \ge EXCL 1sg LOC place -E Triyono NEG depart \fti aku waktu (musyawarah) dirumahnya Triyono, tidak datang...

\ref Endang14B.0170 \recid 880502144209150909 \start 00:06:54 \sp MbhJCS \tx mergòné... \mb mergò -né \ge because -E \fti karena...

\ref Endang14B.0171 \recid 521712144305150909 \start 00:06:55 \sp MbhJCS \tx wòng kónó yó wis dhò ngerti klumpukan. \mb wòng kónó yó wis dhò ngerti klumpuk -an \ge person there EXCL PFCT PL know assemble -AN \fti orang disana juga sudah tahu, ada musyawarah.

\ref Endang14B.0172 \recid 324738144415150909 \start 00:06:58 \sp AUX \tx 0. \nt sound of motorcycle.

\ref Endang14B.0173 \recid 881353144450150909 \start 00:06:59 \sp MbhJCS \tx yó mélu klumpukan. \mb yó mélu klumpuk -an \ge AFF follow assemble -AN \fti ya, kemudian ikut musyawarah.

\ref Endang14B.0174 \recid 416248144547150909 \start 00:07:02 \sp MbhJCS \tx xx xx didòl nèk... \mb xx xx di- dòl nèk \ge xx xx DI- sell if \fti xx xx dijual kalau...

\ref Endang14B.0175 \recid 796501144700150909 \start 00:07:05 \sp MbhJCS \tx nggó ngènèngké kuwi. \mb nggó ng- ènèng -ké kuwi \ge for N- exist -AKE that \fti untuk mengadakan itu tadi.

\ref Endang14B.0176 \recid 818039144744150909 \start 00:07:07 \sp MbhJCS1 \tx xx malem Kemis klumpukan. \mb xx malem Kemis klumpuk -an \ge xx night Thursday assemble -AN \fti xx malam kamis musyawarah.

\ref Endang14B.0177 \recid 110631144907150909 \start 00:07:09 \sp MbhJCS1 \tx giliran nggòné Praptó kuwi xx xx. \mb gilir -an nggòn -é Praptó kuwi xx xx \ge turn -AN place -E Prapto that xx xx \fti giliran ditempatnya Prapto itu xx xx,

\ref Endang14B.0178 \recid 585964145025150909 \start 00:07:13 \sp MbhJCS1 \tx dijak pak Rahmadyó neng nggòné Triyónó. \mb di- jak pak Rahmadyó neng nggòn -é Triyónó \ge DI- ask.for Mr. Rahmadyo LOC place -E Triyono \fti diajak Pak Rahmadyo ke rumahnya Triyono.

\ref Endang14B.0179 \recid 219374145138150909 \start 00:07:15 \sp MbhJCS1 \tx kemòngkò nèk dines giliran xx malem Kemis. \mb kemòngkò nèk dines gilir -an xx malem Kemis \ge whereas if work turn -AN xx night Thursday \fti padahal giliran kerjanya, xx malam Kamis.

\ref Endang14B.0180 \recid 335682145327150909 \start 00:07:18 \sp MbhJCS1 \tx lha kónó malem Minggu... \mb lha kónó malem Minggu \ge EXCL there night Sunday \fti nah disana malam Minggu...

\ref Endang14B.0181 \recid 314779145410150909 \start 00:07:20 \sp MbhJCS1 \tx jaréné karó xx Triyónó. \mb jaré -né karó xx Triyónó \ge say -E and.with xx Triyono \fti katanya dengan xx Triyono.

\ref Endang14B.0182 \recid 910044145627150909 \start 00:07:21 \sp EJCS \tx ning nèk aku mah seneng lhó. \mb ning nèk aku mah seneng lhó \ge but if 1sg MAH enjoy EMPH \fti tapi kalau aku malah senang.

\ref Endang14B.0183 \recid 239955150033150909 \start 00:07:22 \sp MbhJCS1 \tx kemòngkò tak... \mb kemòngkò tak \ge whereas 1sg \fti padahal aku...

\ref Endang14B.0184 \recid 628927150058150909 \start 00:07:23 \sp MbhJCS1 \tx kemòngkò taktakòni òra nduwé perlu òpò. \mb kemòngkò tak- tak -òni òra nduwé perlu òpò \ge whereas 1sg- 1sg -I NEG have necessary what \fti padahal aku tanya, dia tidak punya kepentingan apapun.

\ref Endang14B.0185 \recid 502023150229150909 \start 00:07:25 \sp MbhJCS1 \tx sing duwé karep Margónó. \mb sing duwé karep Margónó \ge REL have wish Margono \fti yang punya keinginan, Margono.

\ref Endang14B.0186 \recid 610277150329150909 \start 00:07:26 \sp MbhJCS1 \tx a yó wis... \mb a yó wis \ge EXCL AFF PFCT \fti ya sudah...

\ref Endang14B.0187 \recid 243692150426150909 \start 00:07:29 \sp EJCS \tx xxx xx Margónó? \mb xxx xx Margónó \ge xxx xx Margono \fti xx xx Margono?

\ref Endang14B.0188 \recid 443735150532150909 \start 00:07:31 \sp MbhJCS1 \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0189 \recid 171936150947150909 \start 00:07:32 \sp EJCS \tx padahal sedulur yó kuwi? \mb padahal se- dulur yó kuwi \ge in.fact SE- relative AFF that \fti padahal itu saudara ya?

\ref Endang14B.0190 \recid 439665151236150909 \start 00:07:34 \sp MbhJCS \tx lha iyó. \mb lha iyó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0191 \recid 159066151259150909 \start 00:07:35 \sp EJCS \tx alah. \mb alah \ge OATH \fti alah.

\ref Endang14B.0192 \recid 131266151344150909 \start 00:07:35 \sp MbhJCS \tx wah kuwi ki jamané xx... \mb wah kuwi ki jaman -é xx \ge EXCL that this period -E xx \fti wah itu, jamannya xx...

\ref Endang14B.0193 \recid 892486151452150909 \start 00:07:37 \sp MbhJCS \tx Lik Surótó kuwi lèk mòni... \mb Lik Surótó kuwi lèk mòni \ge uncle Suroto that if sound \fti Lik Suroto itu, kalau bicara...

\ref Endang14B.0194 \recid 340499151601150909 \start 00:07:39 \sp MbhJCS \tx umpòmò tak tandingònò... \mb umpòmò tak tanding -ònò \ge for.example 1sg match -ANA \fti misalnya aku lawan...

\ref Endang14B.0195 \recid 283293151707150909 \start 00:07:40 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0196 \recid 911441151834150909 \start 00:07:42 \sp MbhJCS \tx taktekek. \mb tak- tekek \ge 1sg- strangle \fti aku cekik.

\ref Endang14B.0197 \recid 305874152702150909 \start 00:07:43 \sp EJCS \tx lha piyé anu Lik... \mb lha piyé anu Lik \ge EXCL how whatchamacallit uncle \fti nah bagaimana, itu Lik....

\ref Endang14B.0198 \recid 639030152744150909 \start 00:07:45 \sp EJCS \tx òpò-òpò ki kudu dikritik. \mb òpò ~ òpò ki kudu di- kritik \ge what ~ what this should DI- criticism \fti segala sesuatu itu harus dikritik.

\ref Endang14B.0199 \recid 198080152852150909 \start 00:07:47 \sp EJCS \tx òjò kówé ki terus anu... \mb òjò kówé ki terus anu \ge NEG.IMP 2.sg.FAM this continue whatchamacallit \fti jangan lalu tiba-tiba kamu itu...

\ref Endang14B.0200 \recid 342536095004160909 \start 00:07:49 \sp EJCS \tx dadi masalah ki... \mb dadi masalah ki \ge become problem this \fti jadi, masalah itu...

\ref Endang14B.0201 \recid 316592095126160909 \start 00:07:50 \sp EJCS \tx kalò tidak... \mb kalò tidak \ge TOP NEG \fti kalau tidak...

\ref Endang14B.0202 \recid 782252095227160909 \start 00:07:51 \sp EJCS \tx sesuatu tidak ada kritik... \mb se- suatu tidak ada kritik \ge SE- one NEG exist criticism \fti kalau sesuatu tidak ada kritik...

\ref Endang14B.0203 \recid 729992095248160909 \start 00:07:53 \sp EJCS \tx itu tidak ada kemajuan kòk. \mb itu tidak ada ke- maju -an kòk \ge that NEG exist KE.AN- move.forward -CIRC EMPH \fti biasanya itu, tidak ada kemajuannya kok.

\ref Endang14B.0204 \recid 796856095433160909 \start 00:07:56 \sp EJCS \tx nèk aku ki òmòng òra còcòk yó wis langsung takkritik. \mb nèk aku ki òmòng òra còcòk yó wis langsung tak- kritik \ge if 1sg this speak NEG suit EXCL PFCT direct 1sg- criticism \fti kalau saya itu kalau ada orang yang bicara lalu tidak cocok, ya sudah langsung saya kritik.

\ref Endang14B.0205 \recid 479496100101160909 \start 00:08:01 \sp EJCS \tx ning sing wòng kuwi kirò-kirò ki... \mb ning sing wòng kuwi kirò.kirò ki \ge but REL person that approximately this \fti tapi ke orang yang sekiranya itu...

\ref Endang14B.0206 \recid 898542100807160909 \start 00:08:04 \sp EJCS \tx mau mengerti pendapat saya. \mb mau me- ngerti pendapat saya \ge want MEN- know opinion 1SG \fti mau mengerti pendapat saya.

\ref Endang14B.0207 \recid 413915100936160909 \start 00:08:07 \sp EJCS \tx ha nèk sing takkritik kòyò xx... \mb ha nèk sing tak- kritik kòyò xx \ge EXCL if REL 1sg- criticism like xx \fti nah kalau yang saya kritik seperti xx...

\ref Endang14B.0208 \recid 291827101050160909 \start 00:08:09 \sp EJCS \tx òra ngerti òpò-òpò yó tiwas. \mb òra ngerti òpò ~ òpò yó tiwas \ge NEG know what ~ what AFF do.sth.in.vain \fti dia tidak tahu apa-apa, ya sia-sia.

\ref Endang14B.0209 \recid 352437101150160909 \start 00:08:11 \sp EJCS \tx yó wis takkandhani xx òra ngerti òpò-òpò yó wis. \mb yó wis tak- kandha -ni xx òra ngerti òpò ~ òpò yó wis \ge AFF PFCT 1sg- say -I xx NEG know what ~ what AFF PFCT \fti sudah aku beri tahu xx, tidak tahu apa-apa ya sudah.

\ref Endang14B.0210 \recid 214330101516160909 \start 00:08:14 \sp MbhJCS1 \tx 0. \nt laugh

\ref Endang14B.0211 \recid 157545103151160909 \start 00:08:15 \sp EJCS \tx wòng wòng... \mb wòng wòng \ge as.because person \fti karena orang...

\ref Endang14B.0212 \recid 666785103234160909 \start 00:08:15 \sp EJCS \tx tur wòng ngèyèl pisan. \mb tur wòng ng- èyèl pisan \ge also person N- stubborn also \fti disamping itu, orangnya kan tidak mau kalah juga.

\ref Endang14B.0213 \recid 479333103322160909 \start 00:08:17 \sp MbhJCS \tx yó kaé aku terus ndang meng nggòné Triyónó langsung. \mb yó kaé aku terus ndang meng nggòn -é Triyónó langsung \ge EXCL that 1sg continue quickly go.to place -E Triyono direct \fti nah waktu itu, aku langsung ke rumahnya Triyono.

\ref Endang14B.0214 \recid 860030104628160909 \start 00:08:20 \sp MbhJCS \tx mergané aku xx neng ngkónó òra... \mb merga -né aku xx neng ng- kónó òra \ge because -E 1sg xx LOC N- there NEG \fti sebab, aku xx disana tidak...

\ref Endang14B.0215 \recid 250081104818160909 \start 00:08:22 \sp MbhJCS \tx òra ènèng paédaèh. \mb òra ènèng faedah -é \ge NEG exist use -E \fti tidak ada manfaatnya.

\ref Endang14B.0216 \recid 718067105010160909 \start 00:08:23 \sp MbhJCS \tx kancané gur thithik. \mb kanca -né gur thithik \ge friend -E only a.little \fti temannya hanya sedikit.

\ref Endang14B.0217 \recid 164481105311160909 \start 00:08:25 \sp MbhJCS \tx anggòtané ra kòmplit. \mb anggòta -né ra kòmplit \ge member -E NEG complete \fti anggotanya tidak lengkap.

\ref Endang14B.0218 \recid 235992105357160909 \start 00:08:27 \sp MbhJCS \tx jataèh ketuané òra ènèng sisan... \mb jatah -è ketua -né òra ènèng sisan \ge allotment -E chairman -E NEG exist altogether \fti jatah jadi ketua tidak ada...

\ref Endang14B.0219 \recid 620887105503160909 \start 00:08:29 \sp MbhJCS \tx wah mulih sisan. \mb wah mulih sisan \ge EXCL go.home altogether \fti wah, pulang saja sekalian.

\ref Endang14B.0220 \recid 365102105657160909 \start 00:08:30 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0221 \recid 680323111241160909 \start 00:08:32 \sp MbhJCS \tx ha iyó ki ngkó rak òra ènèng wòng. \mb ha iyó ki ngkó rak òra ènèng wòng \ge EXCL AFF this later EXCL NEG exist person \fti iya, ini nanti kan tidak ada orang.

\ref Endang14B.0222 \recid 309468112658160909 \start 00:08:35 \sp MbhJCS \tx acóró klumpukan kòk rak gur wòng padu. \mb acóró klumpuk -an kòk rak gur wòng padu \ge agenda assemble -AN EXCL EXCL only person quarrel \fti acara musyawarah kok, isinya hanya orang adu mulut.

\ref Endang14B.0223 \recid 747839112933160909 \start 00:08:39 \sp MbhJCS \tx dadi òra ènèng sing... \mb dadi òra ènèng sing \ge become NEG exist REL \fti jadi tidak ada orang yang...

\ref Endang14B.0224 \recid 158086113003160909 \start 00:08:40 \sp MbhJCS \tx isò mbiji siji lan sijiné. \mb isò m- biji siji lan siji -né \ge can N- grade one and one -E \fti bisa menilai antara yang satu dengan yang lain.

\ref Endang14B.0225 \recid 764738113121160909 \start 00:08:42 \sp MbhJCS \tx sing bener sing ndi sing luput sing ndi. \mb sing bener sing ndi sing luput sing ndi \ge REL true REL where REL wrong REL where \fti yang benar yang mana, dan yang salah yang mana.

\ref Endang14B.0226 \recid 664374114458160909 \start 00:08:45 \sp EJCS \tx yó angèlé ngónó kuwi. \mb yó angèl -é ngónó kuwi \ge AFF difficult -E like.that that \fti ya susahnya seperti itu.

\ref Endang14B.0227 \recid 452465114536160909 \start 00:08:46 \sp EJCS \tx sóalé kabèh ki bódhó. \mb sóal -é kabèh ki bódhó \ge problem -E all this stupid \fti soalnya, semuanya itu bodoh.

\ref Endang14B.0228 \recid 195268114600160909 \start 00:08:47 \sp MbhJCS \tx lha iyó. \mb lha iyó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0229 \recid 186164114637160909 \start 00:08:47 \sp MbhJCS \tx ngkó nèk.. \mb ngkó nèk \ge later if \fti nanti kalau...

\ref Endang14B.0230 \recid 169440114700160909 \start 00:08:49 \sp MbhJCS \tx xx wòng ramé... \mb xx wòng ramé \ge xx person crowded \fti xx orang banyak...

\ref Endang14B.0231 \recid 788589115238160909 \start 00:08:52 \sp MbhJCS \tx òra ènèng sing nganu rak... \mb òra ènèng sing nganu rak \ge NEG exist REL whachamacallit EMPH \fti tidak ada yang, itu kan...

\ref Endang14B.0232 \recid 139537115345160909 \start 00:08:52 \sp EJCS \tx umpamané rapat-rapat ngónó kuwi ènèngé lak mung ‘setuju’. \mb umpama -né rapat ~ rapat ngónó kuwi ènèng -é lak mung setuju \ge example -E meeting ~ meeting like.that that exist -E EMPH only agree \fti misalnya ada musyawarah seperti itu, adanya hanya kata ‘setuju’.

\ref Endang14B.0233 \recid 411040115532160909 \start 00:08:54 \sp MbhJCS \tx ha yó. \mb ha yó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0234 \recid 556778115555160909 \start 00:08:55 \sp MbhJCS \tx nggih ngónó. \mb nggih ngónó \ge AFF like.that \fti iya, memang begitu.

\ref Endang14B.0235 \recid 180197115617160909 \start 00:08:55 \sp EJCS \tx dadi òra ènèng perkembangané. \mb dadi òra ènèng per- kembang -ané \ge become NEG exist PER- unfold -E \fti jadi tidak ada perkembangannya.

\ref Endang14B.0236 \recid 679426115748160909 \start 00:08:58 \sp EJCS \tx tur masyarakat kéné ki yó anu... \mb tur masyarakat kéné ki yó anu \ge also society here this EXCL whatchamacallit \fti disamping itu, masyarakat wilayah sini itu...

\ref Endang14B.0237 \recid 534036120400160909 \start 00:09:01 \sp EJCS \tx apik ning apiken. \mb apik ning apik -en \ge good but good -EN \fti bagus, tapi kebagusan.

\ref Endang14B.0238 \recid 451266120529160909 \start 00:09:03 \sp MbhJCS \tx kapiken. \mb k- apik -en \ge KE- good -EN \fti terlalau bagus.

\ref Endang14B.0239 \recid 735803120605160909 \start 00:09:04 \sp EJCS \tx paling setuju tumindak ngónó. \mb paling setuju t<um>indak ngónó \ge most agree <UM>go like.that \fti paling setuju tindakan seperti itu.

\ref Endang14B.0240 \recid 360952120814160909 \start 00:09:05 \sp MbhJCS \tx iya xx xx. \mb iya xx xx \ge AFF xx xx \fti iya xx xx.

\ref Endang14B.0241 \recid 238604120835160909 \start 00:09:05 \sp EJCS \tx òra dikapak-kapakké ya ra? \mb òra di- kapak ~ kapak -ké ya ra \ge NEG DI- what ~ what -KE yes NEG \fti tidak diapa-apakan, betul tidak?

\ref Endang14B.0242 \recid 429021121321160909 \start 00:09:07 \sp MbhJCS \tx wòng nyatané genah aku dadi ramé kòk. \mb wòng nyata -né genah aku dadi ramé kòk \ge WONG real -E clear 1sg become crowded EMPH \fti kenyataannya pada saat saya jadi, ribut kok.

\ref Endang14B.0243 \recid 371319122315160909 \start 00:09:10 \sp MbhJCS \tx òjò menèh nèk Darmó dadi. \mb òjò menèh nèk Darmó dadi \ge NEG.IMP again if Darmo become \fti apalagi kalau Daqrmo jadi.

\ref Endang14B.0244 \recid 765175122442160909 \start 00:09:11 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0245 \recid 813706122523160909 \start 00:09:13 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0246 \recid 170423122600160909 \start 00:09:15 \sp EJCS \tx lha iyó. \mb lha iyó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0247 \recid 208502122655160909 \start 00:09:15 \sp MbhJCS \tx mergané aku ki jané òra... \mb merga -né aku ki jané òra \ge because -E 1sg this actually NEG \fti sebab, aku itu sebenarnya tidak...

\ref Endang14B.0248 \recid 300056122731160909 \start 00:09:17 \sp MbhJCS \tx xx nyang rónó parané. \mb xx nyang rónó para -né \ge xx presence go.there approach -E \fti xx datang mendekat kesana.

\ref Endang14B.0249 \recid 958536122759160909 \start 00:09:18 \sp MbhJCS \tx ning kónó Tómó xx. \mb ning kónó Tómó xx \ge but there Tomo xx \fti tapi disananya, Tomo xx.

\ref Endang14B.0250 \recid 743217122937160909 \start 00:09:20 \sp EJCS \tx lhó wòng ki nèk wis... \mb lhó wòng ki nèk wis \ge EXCL person this if PFCT \fti lho, orang itu kalau sudah...

\ref Endang14B.0251 \recid 764077123015160909 \start 00:09:21 \sp EJCS \tx ngrumangsani mesthi di... \mb ng- rumangsa -ni mesthi di \ge N- aware -I must DI \fti tahu, pasti di...

\ref Endang14B.0252 \recid 358367124527160909 \start 00:09:23 \sp EJCS \tx ènèng tembung òpò-òpò ngónó ki yó rumòngsò. \mb ènèng tembung òpò ~ òpò ngónó ki yó rumòngsò \ge exist word what ~ what like.that this AFF aware \fti ada hal apapun itu, pasti juga tahu.

\ref Endang14B.0253 \recid 880508124627160909 \start 00:09:25 \sp MbhJCS \tx lha iyó. \mb lha iyó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0254 \recid 613928124859160909 \start 00:09:27 \sp MbhJCS \tx kónó karó Tómó. \mb kónó karó Tómó \ge there and.with Tomo \fti dia dengan Tomo.

\ref Endang14B.0255 \recid 408188124944160909 \start 00:09:28 \sp MbhJCS \tx mah sidané aku ki di... \mb mah sida -né aku ki di \ge MAH become -E 1sg this DI \fti malah ahkirnya aku di...

\ref Endang14B.0256 \recid 327744125032160909 \start 00:09:30 \sp MbhJCS \tx jan dianu wòng lóró. \mb jan di- anu wòng lóró \ge real DI- whatchamacallit person two \fti benar-benar, dikeroyok dua orang.

\ref Endang14B.0257 \recid 999022125144160909 \start 00:09:32 \sp MbhJCS \tx engkó... \mb engkó \ge later \fti nanti...

\ref Endang14B.0258 \recid 786306125220160909 \start 00:09:33 \sp MbhJCS \tx kò mburi yò dhò anu... \mb kò mburi yò dhò anu \ge from back EMPH PL whatchamacallit \fti dari belakang, semuanya juga itu...

\ref Endang14B.0259 \recid 470340125257160909 \start 00:09:35 \sp MbhJCS \tx umpòmò aku ijèh gelem muni ngónó ki... \mb umpòmò aku ijèh gelem muni ngónó ki \ge for.example 1sg still want sound like.that this \fti misalnya aku masih mau bicara, itu...

\ref Endang14B.0260 \recid 927934125338160909 \start 00:09:37 \sp MbhJCS \tx padahal kò mburi ki jéré yó ndhóròng. \mb padahal kò mburi ki jéré yó n- dhóròng \ge in.fact from back this it.is.said EXCL N- push \fti padahal dari belakang itu, katanya juga masih ada yang mendukung.

\ref Endang14B.0261 \recid 313151132839160909 \start 00:09:39 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0262 \recid 533065132932160909 \start 00:09:40 \sp MbhJCS \tx òjò maning wóng.tua. \mb òjò maning wóng.tua \ge NEG.IMP again parents \fti apa lagi orang tua.

\ref Endang14B.0263 \recid 335136133019160909 \start 00:09:42 \sp EJCS \tx menthèng-kèlèk. \mb menthèng.kèlèk \ge with.hands.on.hips.in.a.defiant.attitude \fti sambil bertolak-pinggang.

\ref Endang14B.0264 \recid 143058133624160909 \start 00:09:44 \sp MbhJCS \tx jaréné... \mb jaré -né \ge say -E \fti katanya...

\ref Endang14B.0265 \recid 189274133715160909 \start 00:09:46 \sp MbhJCS \tx còrò hukum òpòné... \mb còrò hukum òpò -né \ge manner law what -E \fti menurut hukum, eh apanya itu...

\ref Endang14B.0266 \recid 238435133801160909 \start 00:09:48 \sp MbhJCS \tx peraturané suwé òra mlaku. \mb per- atur -an -é suwé òra mlaku \ge PER.AN- arrange -CIRC -E long.time NEG walk \fti peraturannya, sudah lama tidak berlaku.

\ref Endang14B.0267 \recid 285192133924160909 \start 00:09:51 \sp MbhJCS \tx nèk ònò kéné arep nggaé... \mb nèk ònò kéné arep ng- gaé \ge if exist here want N- make \fti kalau ada, disini akan membuat...

\ref Endang14B.0268 \recid 429776134050160909 \start 00:09:54 \sp MbhJCS \tx hakim anu ngadeg hakim sendiri ngónó lhó. \mb hakim anu ng- adeg hakim sendiri ngónó lhó \ge judge whatchamacallit N- stand judge alone like.that EMPH \fti membuat hakim sendiri, begitu.

\ref Endang14B.0269 \recid 461715134201160909 \start 00:09:56 \sp MbhJCS \tx memutuskan segala... \mb mem- utus -kan segala \ge MEN- delegate -KAN all \fti memutuskan segala...

\ref Endang14B.0270 \recid 862654134233160909 \start 00:09:58 \sp MbhJCS \tx ha yó òrak... \mb ha yó òrak \ge EXCL AFF NEG \fti nah, ya tidak...

\ref Endang14B.0271 \recid 249924134425160909 \start 00:10:00 \sp MbhJCS \tx kéné ki mengadakan... \mb kéné ki meng- ada -kan \ge here this MEN- exist -KAN \fti disini itu, mengadakan...

\ref Endang14B.0272 \recid 781865134555160909 \start 00:10:02 \sp MbhJCS \tx xx ngajòkaké... \mb xx ng- aju -òkaké \ge xx N- submit -AKE \fti xx mengajukan...

\ref Endang14B.0273 \recid 528381134724160909 \start 00:10:05 \sp MbhJCS \tx barang sing urung klakòn... \mb barang sing urung k- lakòn \ge thing REL not.yet KE- act \fti sesuatu yang belum dilakukan...

\ref Endang14B.0274 \recid 812805134906160909 \start 00:10:06 \sp MbhJCS \tx terumpòmò kòncò ki bisa... \mb ter- umpòmò kòncò ki bisa \ge TER- for.example friend this can \fti sebagai contoh, teman itu bisa...

\ref Endang14B.0275 \recid 336781135037160909 \start 00:10:08 \sp MbhJCS \tx tumindak sing kirò-kirò bener becik ki... \mb t<um>indak sing kirò.kirò bener becik ki \ge <UM>go REL approximately true good this \fti bertindak yang sekiranya benar itu,...

\ref Endang14B.0276 \recid 786474135103160909 \start 00:10:10 \sp MbhJCS \tx yó mlaku òrak ngónó. \mb yó mlaku òrak ngónó \ge EXCL walk NEG like.that \fti bisa berjalan atau tidak, begitu.

\ref Endang14B.0277 \recid 587629135617160909 \start 00:10:12 \sp EJCS \tx lah kuwi setuju. \mb lah kuwi setuju \ge LAH that agree \fti nah itu, setuju.

\ref Endang14B.0278 \recid 298530135950160909 \start 00:10:13 \sp MbhJCS \tx dadi kónó rak... \mb dadi kónó rak \ge become there EMPH \fti jadi, dia kan...

\ref Endang14B.0279 \recid 507842140534160909 \start 00:10:14 \sp MbhJCS \tx nyerangi masalah xx. \mb ny- serang -i masalah xx \ge N- attack -I problem xx \fti menyerang masalah xx.

\ref Endang14B.0280 \recid 309789140615160909 \start 00:10:15 \sp EJCS \tx Sijuh ki òra wani metu lhó kuwi. \mb Sijuh ki òra wani metu lhó kuwi \ge Sijuh this NEG brave go.out EMPH that \fti Sijuh itu, tidak berani keluar lho.

\ref Endang14B.0281 \recid 735379141001160909 \start 00:10:17 \sp MbhJCS \tx ngendi-ndi ning Singósari òra nduwé kòncò. \mb nge- ndi ~ ndi ning Singósari òra nduwé kòncò \ge N- where ~ where LOC Singosari NEG have friend \fti dimana-mana di Singosari itu, tidak punya teman.

\ref Endang14B.0282 \recid 435301141322160909 \start 00:10:19 \sp EJCS \tx nèng Kertósuró ki mbiyèn yó... \mb nèng Kertósuró ki mbiyèn yó \ge LOC Kertosuro this past EXCL \fti di Kertosuro, dulu juga...

\ref Endang14B.0283 \recid 623246143158160909 \start 00:10:21 \sp EJCS \tx ah neng ndi-ndi ngónó kuwi kòk. \mb ah neng ndi ~ ndi ngónó kuwi kòk \ge EXCL LOC where ~ where like.that that EMPH \fti ah, dimana-mana sifatnya seperti itu kok.

\ref Endang14B.0284 \recid 418138143301160909 \start 00:10:21 \sp MbhJCS \tx iyó yó persóalan-persóalan Kertósuró kuwi. \mb iyó yó per- sóal -an ~ per- sóal -an Kertósuró kuwi \ge AFF AFF PER- problem -AN ~ PER- problem -AN Kertosuro that \fti iya, ya karena masalah-masalah Kertosuro itu.

\ref Endang14B.0285 \recid 161657143401160909 \start 00:10:25 \sp EJCS \tx é alah... \mb é alah \ge EXCL OATH \fti e alah...

\ref Endang14B.0286 \recid 476830143502160909 \start 00:10:26 \sp EJCS \tx urip ki xx duwé dalan padhang cah aku ngónó. \mb urip ki xx duwé dalan padhang cah aku ngónó \ge alive this xx have street bright TRU.child 1sg like.that \fti hidup itu xx punya jalan yang terang Nak, aku bilang begitu.

\ref Endang14B.0287 \recid 200208143639160909 \start 00:10:29 \sp MbhJCS \tx lha dhè’é jéré arep sekólah menèh. \mb lha dhè'é jéré arep sekólah menèh \ge EXCL 3.sg it.is.said want school again \fti lho, dia katanya akan sekolah lagi.

\ref Endang14B.0288 \recid 399832144422160909 \start 00:10:30 \sp MbhJCS \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang14B.0289 \recid 286329144514160909 \start 00:10:32 \sp EJCS \tx ha embuh. \mb ha embuh \ge EXCL don't.know \fti tidak tahu.

\ref Endang14B.0290 \recid 639323144836160909 \start 00:10:35 \sp EJCS \tx aku òra tau ngurus kòk. \mb aku òra tau ng- urus kòk \ge 1sg NEG ever N- manage EMPH \fti aku tidak pernah memperhatikan dia kok.

\ref Endang14B.0291 \recid 621648145051160909 \start 00:10:37 \sp MbhJCS \tx ya òmòng xx... \mb ya òmòng xx \ge yes speak xx \fti iya, dia bilang xx...

\ref Endang14B.0292 \recid 557231145647160909 \start 00:10:40 \sp MbhJCS \tx xx dhit telung ngatus \mb xx dhit telu -ng ng- atus \ge xx money three -LIG N- hundred \fti xx uang tiga ratus.

\ref Endang14B.0293 \recid 598049145855160909 \start 00:10:42 \sp EJCS \tx anu gethingku ngónó kuwi lhó Lik. \mb anu gething -ku ngónó kuwi lhó Lik \ge whatchamacallit have.an.aversion -1sg like.that that EMPH uncle \fti aku tidak sukanya seperti itu, Lik.

\ref Endang14B.0294 \recid 832587145931160909 \start 00:10:44 \sp EJCS \tx uwòng ki urung sidò òpò-òpò wis di... \mb uwòng ki urung sidò òpò ~ òpò wis di \ge person this not.yet succed.in.doing.s.t what ~ what PFCT DI \fti orang itu, rencana belum apa-apa sudah di...

\ref Endang14B.0295 \recid 714752150154160909 \start 00:10:46 \sp EJCS \tx kabarké tekan ndi-ndi kuwi lhó. \mb kabar -ké tekan ndi ~ ndi kuwi lhó \ge news -AKE arrive where ~ where that EXCL \fti diberitakan sampai kemana-mana, itu lho.

\ref Endang14B.0296 \recid 259454150750160909 \start 00:10:48 \sp EJCS \tx saya paling ndhak senang. \mb saya paling ndhak senang \ge 1SG most NEG enjoy \fti saya paling tidak senang, kalau seperti itu.

\ref Endang14B.0297 \recid 762262151207160909 \start 00:10:50 \sp MbhJCS \tx iyó. \mb iyó \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0298 \recid 461471151227160909 \start 00:10:50 \sp EJCS \tx mbòk wòng ki meneng sik ngónó lhó. \mb mbòk wòng ki meneng sik ngónó lhó \ge EMPH WONG this silent REL like.that EMPH \fti alangkah baiknya kalau diam dulu, begitu lho.

\ref Endang14B.0299 \recid 354518151433160909 \start 00:10:52 \sp MbhJCS \tx lha nèk wis... \mb lha nèk wis \ge EXCL if PFCT \fti nah, kalau sudah...

\ref Endang14B.0300 \recid 989010151501160909 \start 00:10:53 \sp MbhJCS \tx ènèng kenyataan xx. \mb ènèng ke- nyata -an xx \ge exist KE.AN- real -CIRC xx \fti ada buktinya xx.

\ref Endang14B.0301 \recid 818873151648160909 \start 00:10:56 \sp MbhJCS \tx ha ning xx... \mb ha ning xx \ge AFF but xx \fti tapi xx...

\ref Endang14B.0302 \recid 625228151723160909 \start 00:10:56 \sp EJCS \tx kòyò aku umpamané... \mb kòyò aku umpama -né \ge like 1sg example -E \fti seperti aku misalnya...

\ref Endang14B.0303 \recid 422046151944160909 \start 00:10:57 \sp EJCS \tx wah aku arep tuku pit.mòntòr... \mb wah aku arep tuku pit.mòntòr \ge EXCL 1sg want buy motorcycle \fti wah aku mau beli sepeda motor...

\ref Endang14B.0304 \recid 135973152553160909 \start 00:10:59 \sp EJCS \tx xx gòmbal. \mb xx gòmbal \ge xx cloth \fti xx bohong.

\ref Endang14B.0305 \recid 811090152744160909 \start 00:11:01 \sp EJCS \tx nèk aku òra acóró ngónó kuwi. \mb nèk aku òra acóró ngónó kuwi \ge if 1sg NEG agenda like.that that \fti kalau aku tidak ada, acara seperti itu.

\ref Endang14B.0306 \recid 312757152928160909 \start 00:11:07 \sp EJCS \tx nèk aku ra biasa xx. \mb nèk aku ra biasa xx \ge if 1sg NEG usual xx \fti kalau aku tidak biasa xx.

\ref Endang14B.0307 \recid 225931153148160909 \start 00:11:10 \sp EJCS \tx ènèngé ngéné tindaknò ngéné. \mb ènèng -é ngéné tindak -nò ngéné \ge exist -E like.this go -NA like.this \fti adanya begini, lakukan seperti ini.

\ref Endang14B.0308 \recid 740241153303160909 \start 00:11:13 \sp MbhJCS \tx neng pikiran lak nétral. \mb neng pikir -an lak nétral \ge LOC think -AN EMPH neutral \fti dipikiran kan netral.

\ref Endang14B.0309 \recid 249344153420160909 \start 00:11:17 \sp MbhJCS \tx ya nèk jané ngónó yó... \mb ya nèk jané ngónó yó \ge yes if actually like.that AFF \fti sebenarnya itu ya...

\ref Endang14B.0310 \recid 346368092408170909 \start 00:11:18 \sp MbhJCS \tx harapan ènèng. \mb harap -an ènèng \ge hope -AN exist \fti ada harapan.

\ref Endang14B.0311 \recid 817493093957170909 \start 00:11:20 \sp MbhJCS \tx ning terus umpòmò dinggó... \mb ning terus umpòmò di- nggó \ge but continue for.example DI- for \fti tapi kalau nanti misalnya dipakai...

\ref Endang14B.0312 \recid 826618094040170909 \start 00:11:21 \sp MbhJCS \tx mikir kuwi yó xx. \mb m- pikir kuwi yó xx \ge N- think that EXCL xx \fti berpikir itu, juga xx.

\ref Endang14B.0313 \recid 285097102438170909 \start 00:11:24 \sp EJCS \tx mulò aku òmòngan karó wòng sing òra ngerti nang warung... \mb mulò aku òmòng -an karó wòng sing òra ngerti nang warung \ge that's.why 1sg speak -AN and.with person REL NEG know LOC small.shop \fti makanya kalau aku bicara diwarung, dengan orang yang tidak tahu...

\ref Endang14B.0314 \recid 639696102537170909 \start 00:11:28 \sp EJCS \tx aku kur meneng. \mb aku kur meneng \ge 1sg only silent \fti aku hanya diam saja.

\ref Endang14B.0315 \recid 581913102659170909 \start 00:11:32 \sp EJCS \tx òjò menèh ngómòng karó Dayat. \mb òjò menèh ng- ómòng karó Dayat \ge NEG.IMP again N- talk and.with Dayat \fti apalagi, bicara dengan Dayat.

\ref Endang14B.0316 \recid 531586103406170909 \start 00:11:34 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0317 \recid 686081104318170909 \start 00:11:37 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0318 \recid 775347104341170909 \start 00:11:39 \sp EJCS \tx Dayat ki duluré guru kòk. \mb Dayat ki dulur -é guru kòk \ge Dayat this relative -E teacher EMPH \fti saudaranya Dayat kan guru.

\ref Endang14B.0319 \recid 778078104455170909 \start 00:11:41 \sp MbhJCS \tx e-eh. \mb e.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0320 \recid 776947110611170909 \start 00:11:43 \sp EJCS \tx lha nyiléh gelangku ilang. \mb lha ny- siléh gelang -ku ilang \ge EXCL N- borrow bracelet -1sg disappear \fti pinjam gelangku, malah hilang.

\ref Endang14B.0321 \recid 663800110737170909 \start 00:11:45 \sp EJCS \tx aku arep ning Sóló... \mb aku arep ning Sóló \ge 1sg want to Solo \fti aku mau ke Solo...

\ref Endang14B.0322 \recid 707419110910170909 \start 00:11:48 \sp EJCS \tx critò karó simbòk. \mb critò karó simbòk \ge story and.with mother \fti bercerita dengan ibu.

\ref Endang14B.0323 \recid 305838111240170909 \start 00:11:50 \sp EJCS \tx dhè’é anu kèlangan gelang. \mb dhè'é anu ke- ilang -an gelang \ge 3.sg whatchamacallit KE.AN- disappear -CIRC bracelet \fti dia kehilangan gelang.

\ref Endang14B.0324 \recid 934847111333170909 \start 00:11:53 \sp EJCS \tx uniné tuku dhék xx xx. \mb uni -né tuku dhék xx xx \ge sound -E buy when xx xx \fti bilangnya, gelangnya beli waktu xx xx.

\ref Endang14B.0325 \recid 391295111424170909 \start 00:11:55 \sp EJCS \tx padahal lé nyiléh aku. \mb padahal lé ny- siléh aku \ge in.fact LE N- borrow 1sg \fti padahal pinjam ke aku.

\ref Endang14B.0326 \recid 812805111453170909 \start 00:11:57 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0327 \recid 333512111530170909 \start 00:11:58 \sp MbhJCS \tx sidané? \mb sida -né \ge become -E \fti akhirnya bagaimana?

\ref Endang14B.0328 \recid 756294112341170909 \start 00:11:59 \sp MbhJCS \tx wis ditukar? \mb wis di- tukar \ge PFCT DI- exchange \fti sudah diganti?

\ref Endang14B.0329 \recid 946846112413170909 \start 00:12:00 \sp EJCS \tx uwis. \mb uwis \ge PFCT \fti sudah.

\ref Endang14B.0330 \recid 466235112431170909 \start 00:12:03 \sp EJCS \tx óh cah wòng kòk xx xx. \mb óh cah wòng kòk xx xx \ge EXCL TRU.child person EXCL xx xx \fti oh Nak, orang kok xx xx.

\ref Endang14B.0331 \recid 324243112549170909 \start 00:12:09 \sp MbhJCS \tx jané aku kiyé ngerti tumindaké. \mb jané aku kiyé ngerti t<um>indak -ké \ge actually 1sg this know <UM>go -KE \fti sebenarnya aku itu sudah tahu kelakuannya...

\ref Endang14B.0332 \recid 672432114138170909 \start 00:12:13 \sp MbhJCS \tx dhék ingi-ingi. \mb dhék ingi ~ ingi \ge when yesterday ~ yesterday \fti dari kemarin-kemarin.

\ref Endang14B.0333 \recid 889547114159170909 \start 00:12:14 \sp MbhJCS \tx ning aku ki sóalé wòng... \mb ning aku ki sóal -é wòng \ge but 1sg this problem -E person \fti tapi masalahnya, aku ini orangnya...

\ref Endang14B.0334 \recid 441396114322170909 \start 00:12:16 \sp MbhJCS \tx iyó nèk iyó kiyé ngkó kiyé... \mb iyó nèk iyó kiyé ngkó kiyé \ge AFF if AFF this later this \fti iya kalau benar, nanti dia...

\ref Endang14B.0335 \recid 449067115244170909 \start 00:12:17 \sp EJCS \tx tur ngéné Lik... \mb tur ngéné Lik \ge also like.this uncle \fti disamping itu, begini Lik...

\ref Endang14B.0336 \recid 690384120509170909 \start 00:12:18 \sp MbhJCS \tx ditòmpò thik. \mb di- tòmpò thik \ge DI- accept emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval \fti diterima.

\ref Endang14B.0337 \recid 211189120626170909 \start 00:12:20 \sp MbhJCS \tx aku arep òmòng. \mb aku arep òmòng \ge 1sg want speak \fti aku mau bilang.

\ref Endang14B.0338 \recid 468553120658170909 \start 00:12:23 \sp MbhJCS \tx ngkó nèk penampané klèru... \mb ngkó nèk pen- tampa -né klèru \ge later if PEN- accept -E mistaken \fti nanti kalau persepsinya tidak sama...

\ref Endang14B.0339 \recid 589079120746170909 \start 00:12:25 \sp MbhJCS \tx dadi ra apik. \mb dadi ra apik \ge become NEG good \fti malah, jadi tidak baik.

\ref Endang14B.0340 \recid 362518120912170909 \start 00:12:26 \sp EJCS \tx ya mulò aku ki... \mb ya mulò aku ki \ge yes that's.why 1sg this \fti ya maka dari itu, aku itu...

\ref Endang14B.0341 \recid 460750121243170909 \start 00:12:27 \sp EJCS \tx arep ngandhani wòng ki sing kirò-kirò wòngé... \mb arep ng- andha -ni wòng ki sing kirò.kirò wòng -é \ge want N- ladder -I person this REL approximately person -E \fti mau menasehati orang itu, yang sekiranya orangnya...

\ref Endang14B.0342 \recid 836522121423170909 \start 00:12:30 \sp EJCS \tx kenèng ngerti nalar kòk. \mb kenèng ngerti nalar kòk \ge affected.by know mind EMPH \fti bisa mengerti dengan pikiran sehat.

\ref Endang14B.0343 \recid 249666121529170909 \start 00:12:32 \sp EJCS \tx nèk ra ngerti nalar ngòyò. \mb nèk ra ngerti nalar ngòyò \ge if NEG know mind exert \fti kalau tidak tahu dengan pikiran sehat, bisa emosi.

\ref Endang14B.0344 \recid 942468124030170909 \start 00:12:35 \sp EJCS \tx angór meneng aku. \mb angór meneng aku \ge preferable silent 1sg \fti aku lebih baik diam.

\ref Endang14B.0345 \recid 683673124234170909 \start 00:12:36 \sp MbhJCS \tx 0. \nt cough.

\ref Endang14B.0346 \recid 819269124253170909 \start 00:12:37 \sp EJCS \tx aku mah xx. \mb aku mah xx \ge 1sg MAH xx \fti aku malah xx.

\ref Endang14B.0347 \recid 972609124351170909 \start 00:12:39 \sp MbhJCS \tx wòng jané jaman sambatan pager. \mb wòng jané jaman sambat -an pager \ge WONG actually period ask.to.help -AN fence \fti karena sebenarnya dimulai waktu gotong royong membuat pagar.

\ref Endang14B.0348 \recid 563169124447170909 \start 00:12:43 \sp MbhJCS \tx aku karó pak Darsó sóalé wis ngerti. \mb aku karó pak Darsó sóal -é wis ngerti \ge 1sg and.with Mr. Darso problem -E PFCT know \fti aku dan Pak Darso sudah tahu.

\ref Endang14B.0349 \recid 505616124739170909 \start 00:12:45 \sp EJCS \tx pak Darsó ndi? \mb pak Darsó ndi \ge Mr. Darso where \fti Pak Darso yang mana?

\ref Endang14B.0350 \recid 711190124818170909 \start 00:12:45 \sp MbhJCS \tx wòng aku ki òlèhku ngerti kit jaman aku gólèk rapak... \mb wòng aku ki òlèh -ku ngerti kit jaman aku gólèk rapak \ge WONG 1sg this get -1sg know since period 1sg look.for sugarcane.leaves \fti aku mulai tahu ketika aku mencari rapak (daub tebu)...

\ref Endang14B.0351 \recid 695224125513170909 \start 00:12:48 \sp MbhJCS \tx ijó nyang... \mb ijó nyang \ge green to \fti hijau, ke...

\ref Endang14B.0352 \recid 543553125558170909 \start 00:12:49 \sp MbhJCS \tx kulòn Balòng kaé. \mb kulòn Balòng kaé \ge west Balong that \fti sebelah barat Balong itu.

\ref Endang14B.0353 \recid 214336125657170909 \start 00:12:50 \sp MbhJCS \tx rapak slembrètan kaé. \mb rapak slembrètan kaé \ge sugarcane.leaves xx that \fti rapak slembretan itu.

\ref Endang14B.0354 \recid 248670130013170909 \start 00:12:52 \sp EJCS \tx disilih kabèh ki xx. \mb di- silih kabèh ki xx \ge DI- borrow all this xx \fti dipinjam semua itu xx.

\ref Endang14B.0355 \recid 400714130106170909 \start 00:12:53 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0356 \recid 718780130132170909 \start 00:12:54 \sp MbhJCS \tx aku jané òlèhku ngerti wis ket suwé. \mb aku jané òlèh -ku ngerti wis ket suwé \ge 1sg actually get -1sg know PFCT since long.time \fti sebenarnya aku tahunya, sudah sejak lama.

\ref Endang14B.0357 \recid 461112130310170909 \start 00:12:56 \sp EJCS \tx iyó yó wòng kòk dhò ra ngerti dósò ki piyé. \mb iyó yó wòng kòk dhò ra ngerti dósò ki piyé \ge AFF AFF person EXCL PL NEG know sin this how \fti iya ya, orang kok banyak yang tidak tahu dosa itu bagaimana.

\ref Endang14B.0358 \recid 618856130444170909 \start 00:13:00 \sp MbhJCS \tx xx terus... \mb xx terus \ge xx continue \fti xx kemudian...

\ref Endang14B.0359 \recid 425561130508170909 \start 00:13:02 \sp MbhJCS \tx kiyé ngkó nèk nganti aku òmòng... \mb kiyé ngkó nèk nganti aku òmòng \ge this later if until 1sg speak \fti nanti ini kalau sampai, aku bilang...

\ref Endang14B.0360 \recid 719060132243170909 \start 00:13:04 \sp MbhJCS \tx trus sing duwé kewajiban ngkó gèk... \mb trus sing duwé ke- wajib -an ngkó gèk \ge continue REL have KE.AN- obligate -CIRC later then \fti lalu nanti yang punya kewajiban...

\ref Endang14B.0361 \recid 661549132352170909 \start 00:13:07 \sp MbhJCS \tx klèru tòmpò. \mb klèru tòmpò \ge mistaken accept \fti salah persepsi.

\ref Endang14B.0362 \recid 672729132405170909 \start 00:13:08 \sp MbhJCS \tx ndarani aku arep nggawék-nggawéké sedulur. \mb n- daran -i aku arep ng- gawék ~ ng- gawék -é se- dulur \ge N- accuse -I 1sg want N- make ~ N- make -E SE- relative \fti nanti dikira aku mau membicarakan saudara yang tidak-tidak.

\ref Endang14B.0363 \recid 474897132640170909 \start 00:13:12 \sp MbhJCS \tx e jèh sethithik kòk ndhuk. \mb e jèh se- thithik kòk ndhuk \ge FILL EMPH SE- a.little EXCL TRU.girl \fti e masih tinggal sedikit kok, Nak.

\ref Endang14B.0364 \recid 110063133531170909 \start 00:13:15 \sp EJCS \tx ngómbé ngómbòr nggih? \mb ng- ómbé ng- kómbòr nggih \ge N- drink N- bran.mixed.with.grass AFF \fti minum adonan dedak ya?

\ref Endang14B.0365 \recid 930113133635170909 \start 00:13:17 \sp MbhJCS \tx e òra tau ngómbòr saiki. \mb e òra tau ng- kómbòr saiki \ge FILL NEG ever N- mixture.of.bran.and.grass now \fti mmm, sekarang tidak pernah minum adonan dedak lagi.

\ref Endang14B.0366 \recid 926654133922170909 \start 00:13:18 \sp MbhJCS1 \tx ngómbòr jaran si entèké sepirò... \mb ng- kómbòr jaran si entè -ké se- pirò \ge N- bran.mixed.with.grass horse PERS finished -E SE- how.much \fti minumnya kuda, seberapa habisnya...

\ref Endang14B.0367 \recid 391540134058170909 \start 00:13:20 \sp MbhJCS1 \tx wòng arang-arang kómbòr. \mb wòng arang ~ arang kómbòr \ge as.because rare ~ rare bran.mixed.with.grass \fti karena sekarang jarang campuran dedak.

\ref Endang14B.0368 \recid 434593134215170909 \start 00:13:23 \sp EJCS \tx lhó... \mb lhó \ge EXCL \fti lho...

\ref Endang14B.0369 \recid 422635134245170909 \start 00:13:25 \sp EJCS \tx tik jaran sitòk pripun tò? \mb tik jaran sitòk pripun tò \ge IMIT horse one how INTR \fti jarannya sisa satu bagaimana itu?

\ref Endang14B.0370 \recid 146089134328170909 \start 00:13:26 \sp MbhJCS \tx gur kari sitòk kòk. \mb gur kari sitòk kòk \ge only left one EMPH \fti hanya tinggal satu kok.

\ref Endang14B.0371 \recid 727559134418170909 \start 00:13:29 \sp MbhJCS \tx entèk. \mb entèk \ge finished \fti habis.

\ref Endang14B.0372 \recid 409610141447170909 \start 00:13:31 \sp MbhJCS \tx entèk budal entèk mati. \mb entèk budal entèk mati \ge finished leave finished dead \fti habis karena pergi dan habis karena mati.

\ref Endang14B.0373 \recid 833663141659170909 \start 00:13:34 \sp EJCS \tx kéné ki òra anu tò Tri... \mb kéné ki òra anu tò Tri \ge here this NEG whatchamacallit INTR Tri \fti disini itu, tidak itu ya Tri?

\ref Endang14B.0374 \recid 803036141735170909 \start 00:13:36 \sp EJCS \tx òra ètuk Bimas? \mb òra ètuk Bimas \ge NEG get Bimas \fti tidak dapat Bimas?

\ref Endang14B.0375 \recid 840258141821170909 \start 00:13:38 \sp Tri \tx òra ki. \mb òra ki \ge NEG this \fti tidak itu.

\ref Endang14B.0376 \recid 608017142413170909 \start 00:13:39 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0377 \recid 942785141917170909 \start 00:13:40 \sp Tri \tx òra wéi Bimas kòk. \mb òra wéi Bimas kòk \ge NEG give Bimas EMPH \fti tidak dapat bantuan dari Bimas kok.

\ref Endang14B.0378 \recid 955152142513170909 \start 00:13:41 \sp EJCS \tx trus òpò tò Lik? \mb trus òpò tò Lik \ge continue what INTR uncle \fti lalu apa dong Lik?

\ref Endang14B.0379 \recid 569262142555170909 \start 00:13:42 \sp Tri \tx embòh wis suwé òra wéi Bimas kòk. \mb embòh wis suwé òra wéi Bimas kòk \ge don't.know PFCT long.time NEG give Bimas EMPH \fti tidak tahu, sudah lama kok tidak mendapat bantuan dari Bimas.

\ref Endang14B.0380 \recid 308848142650170909 \start 00:13:44 \sp Tri \tx aku mbiyèn gur nyadhòng pisan thòk xx. \mb aku mbiyèn gur nyadhòng pisan thòk xx \ge 1sg past only to.ask.for.s.t. very just xx \fti aku dulu hanya minta sekali saja xx.

\ref Endang14B.0381 \recid 225920143048170909 \start 00:13:47 \sp Tri \tx terus bubaré wis òra tau wéi kòk. \mb terus bubar -é wis òra tau wéi kòk \ge continue disperse -E PFCT NEG ever give EMPH \fti kemudian setelah bubar, tidak pernah diberi lagi.

\ref Endang14B.0382 \recid 541115143144170909 \start 00:13:49 \sp EJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh.

\ref Endang14B.0383 \recid 633400144142170909 \start 00:13:50 \sp Tri \tx xx diwéi kaé... \mb xx di- wéi kaé \ge xx DI- give that \fti xx diberi itu...

\ref Endang14B.0384 \recid 977129145212170909 \start 00:13:52 \sp Tri \tx utangò kaé nèk... \mb utang -ò kaé nèk \ge debt -A that if \fti meskipun pinjam itu...

\ref Endang14B.0385 \recid 929456145311170909 \start 00:13:55 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0386 \recid 690259145402170909 \start 00:13:57 \sp Tri \tx anu sing maraih xx xx mbòh. \mb anu sing maraih xx xx mbòh \ge whatchamacallit REL cause xx xx don't.know \fti nah yang menyebabkan xx xx, tidak tahu.

\ref Endang14B.0387 \recid 808747145538170909 \start 00:13:59 \sp Tri \tx dhaèrah kulòn kaé. \mb dhaèrah kulòn kaé \ge region west that \fti aerah barat, itu.

\ref Endang14B.0388 \recid 535913145619170909 \start 00:14:00 \sp MbhJCS \tx dhaèrah ndi? \mb dhaèrah ndi \ge region where \fti daerah mana?

\ref Endang14B.0389 \recid 499988145651170909 \start 00:14:01 \sp Tri \tx Gejurang terus. \mb Gejurang terus \ge Gejurang continue \fti daerah Gejurang, kesana lagi.

\ref Endang14B.0390 \recid 609139145721170909 \start 00:14:04 \sp EJCS \tx kòk bédò-bédò niku pripun Lik? \mb kòk bédò ~ bédò niku pripun Lik \ge EXCL different ~ different that how uncle \fti kok berbeda-beda, itu bagaimana Lik?

\ref Endang14B.0391 \recid 914267145814170909 \start 00:14:06 \sp MbhJCS \tx mmm kari pak lurah. \mb mmm kari pak lurah \ge FILL only Mr. village.head \fti mmm tergantung Pak Lurah.

\ref Endang14B.0392 \recid 104128145944170909 \start 00:14:11 \sp EJCS \tx kòk nèk lé ngendikò Lik... \mb kòk nèk lé ng- endikò Lik \ge EMPH if LE N- talk uncle \fti tapi kalau menurut pendapatnya Lik...

\ref Endang14B.0393 \recid 190962150055170909 \start 00:14:13 \sp EJCS \tx Martónó wau niku... \mb Martónó wau niku \ge Martono earlier that \fti Matono, tadi itu...

\ref Endang14B.0394 \recid 711933150851170909 \start 00:14:15 \sp EJCS \tx jaré anu... \mb jaré anu \ge say whatchamacallit \fti katanya itu...

\ref Endang14B.0395 \recid 586114150914170909 \start 00:14:18 \sp EJCS \tx sering mbelit ngòten. \mb sering mbelit ngòten \ge often sneak.away.from.work in.that.way \fti sering bolos, begitu.

\ref Endang14B.0396 \recid 932352151154170909 \start 00:14:19 \sp XXX \tx yó mbelit kuwi xx xx. \mb yó mbelit kuwi xx xx \ge AFF sneak.away.from.work that xx xx \fti ya, kalau bolos itu xx xx.

\ref Endang14B.0397 \recid 761921151308170909 \start 00:14:21 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0398 \recid 134410151329170909 \start 00:14:22 \sp Tri \tx nèk mbelit ki mbelit... \mb nèk mbelit ki mbelit \ge if sneak.away.from.work this sneak.away.from.work \fti kalau dibilang suka bolos bayar, ya suka bolos...

\ref Endang14B.0399 \recid 631284151415170909 \start 00:14:24 \sp Tri \tx ning anu sèjèn ning kéné. \mb ning anu sèjèn ning kéné \ge but whatchamacallit another LOC here \fti tapi beda kalau disini.

\ref Endang14B.0400 \recid 511536151531170909 \start 00:14:27 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0401 \recid 296817151552170909 \start 00:14:28 \sp Tri \tx dadi nèk... \mb dadi nèk \ge become if \fti jadi kalau...

\ref Endang14B.0402 \recid 514296151621170909 \start 00:14:29 \sp Tri \tx yó pilah-pilah ngónó ning nèk móni dhaérah... \mb yó pilah ~ pilah ngónó ning nèk m- óni dhaérah \ge AFF classify ~ classify like.that but if N- sound region \fti ya dipilih-pilih begitu, tapi kalau bicara daerah...

\ref Endang14B.0403 \recid 796854151749170909 \start 00:14:34 \sp Tri \tx iring kulòn xx xx. \mb iring kulòn xx xx \ge side west xx xx \fti sebelah barat xx xx.

\ref Endang14B.0404 \recid 441798151835170909 \start 00:14:39 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0405 \recid 907324153001170909 \start 00:14:42 \sp MbhJCS \tx xx ngedhunké òra tau ngedhunké saiki. \mb xx nge- dhun -ké òra tau nge- dhun -ké saiki \ge xx N- TRU.descend -AKE NEG know N- TRU.descend -AKE now \fti xx menurunkan, tidak pernah menurunkan sekarang.

\ref Endang14B.0406 \recid 414200153114170909 \start 00:14:46 \sp EJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh.

\ref Endang14B.0407 \recid 565871153149170909 \start 00:14:47 \sp EJCS \tx pinten persèn tò Lik? \mb pinten persèn tò Lik \ge how.much percent INTR uncle \fti berapa persen si Lik?

\ref Endang14B.0408 \recid 919207153300170909 \start 00:14:48 \sp Tri \tx hah? \mb hah \ge huh \fti apa?

\ref Endang14B.0409 \recid 331721153319170909 \start 00:14:49 \sp EJCS \tx pinten persèn? \mb pinten persèn \ge how.much percent \fti berapa persen?

\ref Endang14B.0410 \recid 353037153344170909 \start 00:14:51 \sp Tri \tx anu aku ki... \mb anu aku ki \ge whatchamacallit 1sg this \fti itu, aku itu...

\ref Endang14B.0411 \recid 411217153404170909 \start 00:14:51 \sp EJCS \tx anakané niku? \mb anak -ané niku \ge child -E that \fti berapa persen bunganya itu?

\ref Endang14B.0412 \recid 844405153450170909 \start 00:14:52 \sp Tri \tx aku mah kerep xx Marjó.Dalil kuwi kòk. \mb aku mah kerep xx Marjó.Dalil kuwi kòk \ge 1sg MAH often xx Marjo.Dalil that EMPH \fti aku malah sering xx Marjo Dalil itu kok.

\ref Endang14B.0413 \recid 431290153640170909 \start 00:14:56 \sp EJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh.

\ref Endang14B.0414 \recid 697273153654170909 \start 00:14:56 \sp Tri \tx nyang klurahan dul kónó kuwi kòk. \mb nyang k- lurah -an dul kónó kuwi kòk \ge to KE.AN- village.head -CIRC TRU.south there that EMPH \fti ke kelurahan, sebelah selatan itu.

\ref Endang14B.0415 \recid 328427083611280909 \start 00:14:59 \sp Tri \tx kuwi anggeré limang é... \mb kuwi angger -é lima -ng é \ge that TOP -E five -LIG EXCL \fti itu kalau lima, eh...

\ref Endang14B.0416 \recid 793421093547280909 \start 00:15:03 \sp Tri \tx limang éwu... \mb lima -ng éwu \ge five -LIG thousand \fti lima ribu...

\ref Endang14B.0417 \recid 352538100527280909 \start 00:15:05 \sp Tri \tx anakané kuwi pirò kaé... \mb anak -ané kuwi pirò kaé \ge child -E that how.much that \fti bunganya berpa itu...

\ref Endang14B.0418 \recid 121400102001280909 \start 00:15:07 \sp Tri \tx mulih xx... \mb mulih xx \ge go.home xx \fti kembalinya xx...

\ref Endang14B.0419 \recid 677357105144280909 \start 00:15:11 \sp Tri \tx nem é lima setengah apa. \mb nem é lima se- tengah apa \ge six EXCL five SE- half or \fti enam, eh lima setengah atau berapa itu.

\ref Endang14B.0420 \recid 861770105219280909 \start 00:15:13 \sp EJCS \tx pinten? \mb pinten \ge how.much \fti berapa?

\ref Endang14B.0421 \recid 691212105252280909 \start 00:15:14 \sp Tri \tx limó setengah apa... \mb limó se- tengah apa \ge five SE- half or \fti lima setengah atau...

\ref Endang14B.0422 \recid 624490105326280909 \start 00:15:18 \sp Tri \tx nem nem éwu kaé. \mb nem nem éwu kaé \ge six six thousand that \fti enam ribu itu.

\ref Endang14B.0423 \recid 624196105942280909 \start 00:15:21 \sp Tri \tx angger nembé setengah kintal lhó kuwi. \mb angger nembé se- tengah kintal lhó kuwi \ge if just SE- half quintal EMPH that \fti tiu kalau baru setengah kuwintal lho.

\ref Endang14B.0424 \recid 181553113201280909 \start 00:15:24 \sp EJCS \tx nggih kòyò Lék Arjóyó gi mbiyèn nikò kòk anu... \mb nggih kòyò Lék Arjóyó gi mbiyèn nikò kòk anu \ge AFF like TRU.Bulék.or.Paklék Arjoyo TRU.Sugi past that EMPH whatchamacallit \fti iya seperti Lik Arjoyo itu, dulu kok...

\ref Endang14B.0425 \recid 975134113535280909 \start 00:15:26 \sp Tri \tx saiki xx ngónó kuwi... \mb saiki xx ngónó kuwi \ge now xx like.that that \fti sekarang xx seperti itu...

\ref Endang14B.0426 \recid 705650125901280909 \start 00:15:28 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0427 \recid 285556125926280909 \start 00:15:31 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0428 \recid 256189125937280909 \start 00:15:33 \sp Tri \tx engkó yó nèk... \mb engkó yó nèk \ge later EXCL if \fti nanti kalau...

\ref Endang14B.0429 \recid 784741132020280909 \start 00:15:34 \sp Tri \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.0430 \recid 259542132048280909 \start 00:15:38 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.0431 \recid 437072132113280909 \start 00:15:39 \sp EJCS \tx wah yó òra bener kuwi. \mb wah yó òra bener kuwi \ge EXCL EXCL NEG true that \fti wah itu tidak benar.

\ref Endang14B.0432 \recid 686960132158280909 \start 00:15:40 \sp Tri \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0433 \recid 252598132225280909 \start 00:15:41 \sp Tri \tx gur kónó kuwi xx kòk. \mb gur kónó kuwi xx kòk \ge only there that xx EMPH \fti hanya disitu itu xx kok.

\ref Endang14B.0434 \recid 724385132328280909 \start 00:15:43 \sp EJCS \tx óh dadi xx ngòten? \mb óh dadi xx ngòten \ge EXCL become xx in.that.way \fti oh, jadi xx begitu?

\ref Endang14B.0435 \recid 163136132409280909 \start 00:15:45 \sp Tri \tx iya nò ngkó nèk wis pas xx... \mb iya nò ngkó nèk wis pas xx \ge AFF EXCL later if PFCT fit xx \fti iya dong, nanti kalau sudah pas xx...

\ref Endang14B.0436 \recid 135155140021280909 \start 00:15:46 \sp Tri \tx nem sasi òpò pirò seumur mbakó. \mb nem sasi òpò pirò se- umur mbakó \ge six month what how.much SE- age tobacco \fti enam sasi atau berapa, atau selama usia tembakau.

\ref Endang14B.0437 \recid 561274140228280909 \start 00:15:50 \sp Tri \tx kuwi yó kudu nyaur \mb kuwi yó kudu ny- saur \ge that EXCL should N- repay.a.debt \fti itu juga, harus bayar.

\ref Endang14B.0438 \recid 149971140309280909 \start 00:15:53 \sp EJCS \tx kamòngkò... \mb ka- mòngkò \ge KA- while \fti padahal...

\ref Endang14B.0439 \recid 273033140352280909 \start 00:15:53 \sp Tri \tx kamòngkò mbakó urung metu. \mb ka- mòngkò mbakó urung metu \ge KA- while tobacco not.yet go.out \fti padahal tembakaunya, belum panen.

\ref Endang14B.0440 \recid 370231140454280909 \start 00:15:54 \sp EJCS \tx tur angèl nggih mbakó niku? \mb tur angèl nggih mbakó niku \ge also difficult AFF tobacco that \fti disamping itu, tembakau itu susah ya merawatnya?

\ref Endang14B.0441 \recid 479266140700280909 \start 00:15:55 \sp Tri \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti iya.

\ref Endang14B.0442 \recid 632752141022280909 \start 00:15:57 \sp MbhJCS \tx nèk kéné gur medhun pisan mbiyèn kòk. \mb nèk kéné gur medhun pisan mbiyèn kòk \ge if here only down very past EMPH \fti kalau disini, hanya turun sekali saja dulu.

\ref Endang14B.0443 \recid 873227141922280909 \start 00:16:00 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0444 \recid 649879141948280909 \start 00:16:01 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0445 \recid 734078142012280909 \start 00:16:03 \sp Tri \tx ning nèk iring kulòn kónó nemen. \mb ning nèk iring kulòn kónó nemen \ge but if side west there very \fti tapi kalau sebelah barat itu, parah.

\ref Endang14B.0446 \recid 174184142118280909 \start 00:16:05 \sp Tri \tx sing maraih yó xx. \mb sing maraih yó xx \ge REL cause EXCL xx \fti yang menyebabkan xx.

\ref Endang14B.0447 \recid 415525142230280909 \start 00:16:07 \sp MbhJCS \tx ya dhaérah iring kulòn kaé maraih... \mb ya dhaérah iring kulòn kaé maraih \ge yes region side west that cause \fti ya sebelah barat itu, yang menyebabkan...

\ref Endang14B.0448 \recid 346761142335280909 \start 00:16:10 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0449 \recid 221965142347280909 \start 00:16:15 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0450 \recid 672357142422280909 \start 00:16:20 \sp MbhJCS \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.0451 \recid 521880143247280909 \start 00:16:20 \sp XXX \tx yu! \mb yu \ge older.sister \fti mba! \nt greeting.

\ref Endang14B.0452 \recid 452853143349280909 \start 00:16:21 \sp EJCS \tx mampir xx! \mb mampir xx \ge stop.by xx \fti mampir xx!

\ref Endang14B.0453 \recid 408171143456280909 \start 00:16:21 \sp XXX \tx thik nganggur men? \mb thik ng- anggur men \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval N- idle very \fti kelihatannya sedang santai sekali?

\ref Endang14B.0454 \recid 939781143858280909 \start 00:16:23 \sp EJCS \tx nópó tò ndhuk puòsò-puòsò. \mb nópó tò ndhuk puòsò ~ puòsò \ge what EXCL TRU.girl fast ~ fast \fti memangnya apa yang mau dilakukan nak, sedang puasa.

\ref Endang14B.0455 \recid 523953144104280909 \start 00:16:24 \sp MbhJCS \tx lumayan. \mb lumayan \ge not.bad \fti lumayan.

\ref Endang14B.0456 \recid 195203144203280909 \start 00:16:25 \sp MbhJCS \tx mung aé... \mb mung aé \ge only just \fti hanya saja...

\ref Endang14B.0457 \recid 889116144643280909 \start 00:16:28 \sp MbhJCS \tx nèk xx ki... \mb nèk xx ki \ge if xx this \fti kalau xx itu...

\ref Endang14B.0458 \recid 396755144836280909 \start 00:16:29 \sp MbhJCS \tx cukup limang kiló . \mb cukup lima -ng kiló \ge enough five -LIG kilogram \fti cukup lima kilo.

\ref Endang14B.0459 \recid 772640144918280909 \start 00:16:30 \sp Tri \tx cukup sepuluh kiló ki xx. \mb cukup se- puluh kiló ki xx \ge enough SE- ten kilogram this xx \fti cukup lima kilo itu xx.

\ref Endang14B.0460 \recid 282865145002280909 \start 00:16:33 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0461 \recid 922516152427280909 \start 00:16:35 \sp MbhJCS \tx ning yó... \mb ning yó \ge but AFF \fti tapi ya...

\ref Endang14B.0462 \recid 146961152538280909 \start 00:16:36 \sp MbhJCS \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.0463 \recid 985798152725280909 \start 00:16:38 \sp MbhJCS \tx pari... \mb pari \ge paddy \fti padi...

\ref Endang14B.0464 \recid 839695153149280909 \start 00:16:39 \sp MbhJCS \tx jagung kuwé. \mb jagung kuwé \ge corn that \fti jagung, itu.

\ref Endang14B.0465 \recid 483081153218280909 \start 00:16:40 \sp MbhJCS \tx pari jagung kuwé kuduné yó... \mb pari jagung kuwé kudu -né yó \ge paddy corn that should -E AFF \fti padi dan jagung itu, seharusnya ya...

\ref Endang14B.0466 \recid 857024153748280909 \start 00:16:43 \sp MbhJCS \tx aku ki yó... \mb aku ki yó \ge 1sg this EXCL \fti aku juga ada...

\ref Endang14B.0467 \recid 122395154147280909 \start 00:16:44 \sp MbhJCS \tx sekèntal punjul. \mb se- kèntal punjul \ge SE- quintal more \fti satu kwintal lebih.

\ref Endang14B.0468 \recid 305947154326280909 \start 00:16:46 \sp MbhJCS \tx sekèntal punjul ki xx. \mb se- kèntal punjul ki xx \ge SE- quintal more this xx \fti satu kwintal lebih itu xx.

\ref Endang14B.0469 \recid 966950154406280909 \start 00:16:47 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0470 \recid 845657154445280909 \start 00:16:49 \sp EJCS \tx sakniki mindhak nggih Lik mas? \mb sakniki mindhak nggih Lik mas \ge now increase AFF uncle older.brother \fti sekarang naik kan, Lik eh Mas?

\ref Endang14B.0471 \recid 782857154523280909 \start 00:16:50 \sp MbhJCS \tx mundhak ó. \mb mundhak ó \ge increase EXCL \fti naik kok.

\ref Endang14B.0472 \recid 994034154642280909 \start 00:16:53 \sp MbhJCS \tx ning nèk ènèng nggòn Bimas rak... \mb ning nèk ènèng nggòn Bimas rak \ge but if exist place Bimas EXCL \fti tapi kalau di Bimas...

\ref Endang14B.0473 \recid 333527083354290909 \start 00:16:55 \sp MbhJCS \tx ra mundhak tò? \mb ra mundhak tò \ge NEG increase INTR \fti tidak naik kan?

\ref Endang14B.0474 \recid 103445093731290909 \start 00:16:56 \sp EJCS \tx nópó enggih? \mb nópó enggih \ge what AFF \fti memang iya?

\ref Endang14B.0475 \recid 404966093918290909 \start 00:16:57 \sp MbhJCS \tx (ka)yaké kòk. \mb kaya -ké kòk \ge like -E EXCL \fti sepertinya begitu.

\ref Endang14B.0476 \recid 177826094022290909 \start 00:16:58 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0477 \recid 428489094605290909 \start 00:16:59 \sp EJCS \tx yó mundhak persènané bungané. \mb yó mundhak persèn -an -é bunga -né \ge EXCL increase percent -AN -E interest -E \fti naik persenannya, eh bunganya.

\ref Endang14B.0478 \recid 435576094736290909 \start 00:17:00 \sp Tri \tx satus telung puluh limò... \mb satus telu -ng puluh limò \ge one.hundred three -LIG ten five \fti seratus tiga puluh lima... \nt fertilizer.

\ref Endang14B.0479 \recid 745484094819290909 \start 00:17:01 \sp Tri \tx per kiló. \mb per kiló \ge per kilogram \fti setiap satu kilogram.

\ref Endang14B.0480 \recid 172740094850290909 \start 00:17:02 \sp MbhJCS \tx anu lembut? \mb anu lembut \ge whatchamacallit soft \fti itu yang kecil-kecil ya?

\ref Endang14B.0481 \recid 453734095540290909 \start 00:17:04 \sp Tri \tx enggih lèk... \mb enggih lèk \ge AFF if \fti iya, kalau...

\ref Endang14B.0482 \recid 827444095609290909 \start 00:17:05 \sp MbhJCS \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang14B.0483 \recid 665088095623290909 \start 00:17:06 \sp Tri \tx nèk Urèa satus telung puluh. \mb nèk Urèa satus telu -ng puluh \ge if Urea one.hundred three -LIG ten \fti kalau pupuk Urea, seratus tiga puluh.

\ref Endang14B.0484 \recid 757358095902290909 \start 00:17:08 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0485 \recid 842575101229290909 \start 00:17:12 \sp MbhJCS \tx siki... \mb siki \ge now \fti sekarang...

\ref Endang14B.0486 \recid 283376101306290909 \start 00:17:13 \sp MbhJCS \tx takkòn nukòkké ròng éwu ki... \mb tak- kòn n- tukòk -ké rò -ng éwu ki \ge 1sg- ask N- buy -AKE two -LIG thousand this \fti aku suruh beli dua ribu itu...

\ref Endang14B.0487 \recid 520342101353290909 \start 00:17:15 \sp MbhJCS \tx ètuké rak limó las kiló tò iki? \mb ètuk -é rak limó las kiló tò iki \ge get -E EMPH five teen kilogram INTR this \fti dapatnya lima belas kilogram kan?

\ref Endang14B.0488 \recid 712188101502290909 \start 00:17:18 \sp MbhJCS \tx iki gur cukup neng kéné iki... \mb iki gur cukup neng kéné iki \ge this only enough LOC here this \fti ini hanya cukup disini ini...

\ref Endang14B.0489 \recid 358011102440290909 \start 00:17:19 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0490 \recid 303098102609290909 \start 00:17:21 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0491 \recid 786235102642290909 \start 00:17:22 \sp EJCS \tx ning saé ngòten kòk Lik. \mb ning saé ngòten kòk Lik \ge but good in.that.way EMPH uncle \fti tapi bagus kok Lik.

\ref Endang14B.0492 \recid 178788102713290909 \start 00:17:24 \sp MbhJCS \tx embòh iki xx. \mb embòh iki xx \ge don't.know this xx \fti tidak tahu, ini xx.

\ref Endang14B.0493 \recid 396997104334290909 \start 00:17:24 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0494 \recid 336254104616290909 \start 00:17:27 \sp MbhJCS \tx kuwi lòr kónó urung. \mb kuwi lòr kónó urung \ge that north there not.yet \fti sebelah utara itu, belum.

\ref Endang14B.0495 \recid 938454104803290909 \start 00:17:29 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0496 \recid 722390111124290909 \start 00:17:30 \sp MbhJCS \tx dul ndésò thithik urung. \mb dul ndésò thithik urung \ge TRU.south village a.little not.yet \fti sebelah selatan, juga belum.

\ref Endang14B.0497 \recid 835378111233290909 \start 00:17:31 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0498 \recid 817022111248290909 \start 00:17:34 \sp MbhJCS \tx xx wis òra ènèng sing takpèti. \mb xx wis òra ènèng sing tak- pèt -i \ge xx PFCT NEG exist REL 1sg- take -I \fti xx sudah tidak ada yang aku petiki.

\ref Endang14B.0499 \recid 103589111348290909 \start 00:17:38 \sp EJCS \tx thik ijó men? \mb thik ijó men \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval green very \fti kok hijau sekali?

\ref Endang14B.0500 \recid 126348111415290909 \start 00:17:39 \sp MbhJCS \tx iya òra ngemès ki. \mb iya òra nge- mès ki \ge AFF NEG N- fertilizer this \fti iya, padahal tidak dipupuk ini.

\ref Endang14B.0501 \recid 138409125826290909 \start 00:17:40 \sp MbhJCS \tx dul iki yó òra ngemès. \mb dul iki yó òra nge- mès \ge TRU.south this EXCL NEG N- fertilizer \fti sebelah selatan ini, juga tidak diberi pupuk.

\ref Endang14B.0502 \recid 345671130251290909 \start 00:17:41 \sp MbhJCS \tx iki mauné rak mung tilas rabuk gék mbèn. \mb iki mau -né rak mung tilas rabuk gék mbèn \ge this earlier -E EMPH only trace fertiliser LOC the.day.after.tomorrow \fti ini tadinya hanya bekas pupuk, yang dulu.

\ref Endang14B.0503 \recid 799131130913290909 \start 00:17:43 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0504 \recid 922426130935290909 \start 00:17:49 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0505 \recid 429896131323290909 \start 00:17:53 \sp EJCS \tx ènten nópó tò masuk angin? \mb ènten nópó tò masuk angin \ge exist what INTR go.in wind \fti ada apa si, masuk angin?

\ref Endang14B.0506 \recid 674638131358290909 \start 00:17:54 \sp MbhJCS \tx òra puòsò kuwi kòk. \mb òra puòsò kuwi kòk \ge NEG fast that EMPH \fti bukan, itu karena puasa kok.

\ref Endang14B.0507 \recid 152921131638290909 \start 00:17:57 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0508 \recid 349779132051290909 \start 00:17:57 \sp MbhJCS \tx puòsò ki gur kòyò xx. \mb puòsò ki gur kòyò xx \ge fast this only like xx \fti kalau puasa itu, dia hanya seperti xx.

\ref Endang14B.0509 \recid 549171132200290909 \start 00:17:58 \sp EJCS \tx aku nèk sóré yó pethuk neng mesjid. \mb aku nèk sóré yó pethuk neng mesjid \ge 1sg if afternoon AYO meet LOC mosque \fti aku kalau sore juga, ketemu di Masjid.

\ref Endang14B.0510 \recid 129926132310290909 \start 00:18:01 \sp MbhJCS \tx ndhak sóré tò ndhuk? \mb ndhak sóré tò ndhuk \ge TRU.every afternoon INTR TRU.girl \fti setiap sore ya, Nak?

\ref Endang14B.0511 \recid 868131132437290909 \start 00:18:02 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0512 \recid 494459132504290909 \start 00:18:03 \sp EJCS \tx ning kulò mesthi mulih sik dhéwé. \mb ning kulò mesthi mulih sik dhéwé \ge but 1SG must go.home TRU.formely oneself \fti tapi aku pasti pulang leih dulu.

\ref Endang14B.0513 \recid 394491132754290909 \start 00:18:05 \sp EJCS \tx aku wegah kòk kòn ngentèni jaburan. \mb aku wegah kòk kòn ng- entèn -i jabur -an \ge 1sg unwilling EXCL ask N- wait -I serve -AN \fti aku tidak mau, disuruh menunggu jaburan.

\ref Endang14B.0514 \recid 568471102118011009 \start 00:18:08 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0515 \recid 407585102543011009 \start 00:18:09 \sp EJCS \tx pókòké nèk entèn Sóló niku jaburan nggó rebutan... \mb pókòk -é nèk entèn Sóló niku jabur -an nggó rebut -an \ge main.thing -E if wait Solo that serve -AN for take.away.by.force -AN \fti pokoknya kalau di Solo itu, jaburan buat rebutan...

\ref Endang14B.0516 \recid 992918103441011009 \start 00:18:11 \sp EJCS \tx nèng ngkéné ndadak didóngani barang. \mb nèng ng- kéné n- dadak di- dóngò -ani barang \ge LOC N- here N- suddenly DI- prayer -I also \fti tapi kalau disini, didoakan segala macam.

\ref Endang14B.0517 \recid 795887103624011009 \start 00:18:13 \sp MbhJCS \tx óh nèk nèng kéné ndadak didóngani? \mb óh nèk nèng kéné n- dadak di- dóngò -ani \ge EXCL if LOC here N- suddenly DI- prayer -I \fti oh, kalau disini harus didoakan dulu?

\ref Endang14B.0518 \recid 400564104152011009 \start 00:18:15 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0519 \recid 891750105047011009 \start 00:18:15 \sp MbhJCS \tx ning ènèng xx kaé òra tò. \mb ning ènèng xx kaé òra tò \ge but exist xx that NEG EXCL \fti tapi di xx tidak.

\ref Endang14B.0520 \recid 558773105151011009 \start 00:18:17 \sp EJCS \tx alah. \mb alah \ge OATH \fti halah.

\ref Endang14B.0521 \recid 409870105221011009 \start 00:18:18 \sp MbhJCS \tx òra ènèng wòng didóngani yó butuèh rampung. \mb òra ènèng wòng di- dóngò -ani yó butuh -é rampung \ge NEG exist person DI- prayer -I EXCL need -E finish \fti tidak ada orang yang mau didoakan, butuhnya selesai.

\ref Endang14B.0522 \recid 698009110715011009 \start 00:18:19 \sp EJCS \tx rampung... \mb rampung \ge finish \fti selesai...

\ref Endang14B.0523 \recid 563904111303011009 \start 00:18:20 \sp EJCS \tx langsung uyuk-uyukan. \mb langsung uyuk.uyukan \ge direct gather.around \fti langsung berkerumun.

\ref Endang14B.0524 \recid 252441111925011009 \start 00:18:21 \sp MbhJCS \tx ènèng pangan lé dhò dipangan mung ngónó. \mb ènèng pangan lé dhò di- pangan mung ngónó \ge exist food LE PL DI- food only like.that \fti ada makanan dimakan, hanya begitu saja.

\ref Endang14B.0525 \recid 791847112031011009 \start 00:18:23 \sp EJCS \tx tur nèk mriki niki mbóten digaji kòk. \mb tur nèk mriki niki m- bóten di- gaji kòk \ge also if here this N- NEG DI- salary EMPH \fti selain itu, kalau disini tidak dibayar.

\ref Endang14B.0526 \recid 886721113032011009 \start 00:18:25 \sp MbhJCS \tx ha iyó. \mb ha iyó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0527 \recid 635260113113011009 \start 00:18:25 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0528 \recid 725429125958011009 \start 00:18:28 \sp EJCS \tx nèk ènten Sóló niku... \mb nèk ènten Sóló niku \ge if exist Solo that \fti kalau di Solo itu...

\ref Endang14B.0529 \recid 606410130048011009 \start 00:18:30 \sp EJCS \tx mesthi Jeruk Nanas. \mb mesthi Jeruk Nanas \ge must orange pineapple \fti pasti ada, Jeruk, Nanas.

\ref Endang14B.0530 \recid 953237130202011009 \start 00:18:31 \sp MbhJCS \tx e anu nèng kana ki rak anu... \mb e anu nèng kana ki rak anu \ge FILL whatchamacallit LOC there this EMPH whatchamacallit \fti e, kalau disana itu kan...

\ref Endang14B.0531 \recid 896851130427011009 \start 00:18:33 \sp MbhJCS \tx buah-buahan. \mb buah ~ buah -an \ge fruit ~ fruit -AN \fti buah-buahan.

\ref Endang14B.0532 \recid 803070130515011009 \start 00:18:33 \sp EJCS \tx kéné ki xx... \mb kéné ki xx \ge here this xx \fti kalau disini xx...

\ref Endang14B.0533 \recid 518887130609011009 \start 00:18:34 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0534 \recid 552384130743011009 \start 00:18:35 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0535 \recid 127424130759011009 \start 00:18:35 \sp EJCS \tx ah. \mb ah \ge EXCL \fti ah.

\ref Endang14B.0536 \recid 227087130819011009 \start 00:18:36 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0537 \recid 355980132135011009 \start 00:18:36 \sp EJCS \tx tapé ah. \mb tapé ah \ge sweet.food.made.from.fermented.glutinous.rice.or.cassava EXCL \fti tapai, ah.

\ref Endang14B.0538 \recid 362163132347011009 \start 00:18:38 \sp EJCS \tx kòyò ngónó aé didóngani yó òra? \mb kòyò ngónó aé di- dóngò -ani yó òra \ge like like.that just DI- prayer -I AFF NEG \fti makanan seperti itu saja didoakan, benar tidak?

\ref Endang14B.0539 \recid 784938132527011009 \start 00:18:40 \sp Tri \tx nèng kulòn désò xx xx. \mb nèng kulòn désò xx xx \ge LOC west village xx xx \fti kalau didesa sebelah barat desa kita, xx xx.

\ref Endang14B.0540 \recid 882000132632011009 \start 00:18:42 \sp MbhJCS \tx kéné-kéné ning dóngani sòpò? \mb kéné ~ kéné ning dóngò -ani sòpò \ge here ~ here but prayer -I who \fti kalau disini itu, yang menjadi pemimpin doa siapa?

\ref Endang14B.0541 \recid 490432132751011009 \start 00:18:43 \sp EJCS \tx nun? \mb nun \ge sorry \fti apa?

\ref Endang14B.0542 \recid 213944132828011009 \start 00:18:44 \sp EJCS \tx Renó. \mb Renó \ge Reno \fti Reno.

\ref Endang14B.0543 \recid 865252134012011009 \start 00:18:45 \sp MbhJCS \tx Renó? \mb Renó \ge Reno \fti Reno siapa?

\ref Endang14B.0544 \recid 704779134039011009 \start 00:18:47 \sp EJCS \tx Renó tunggalé Muhdi kuwi. \mb Renó tunggal -é Muhdi kuwi \ge Reno same.sort -E Muhdi that \fti Reno saudaranya Muhdi.

\ref Endang14B.0545 \recid 935874134122011009 \start 00:18:47 \sp Tri \tx Karnó. \mb Karnó \ge Karno \fti Karno.

\ref Endang14B.0546 \recid 562675134217011009 \start 00:18:49 \sp MbhJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0547 \recid 289744134756011009 \start 00:18:51 \sp EJCS \tx Prabu.Karnó. \mb Prabu.Karnó \ge Prabu.Karno \fti Prabu Karno.

\ref Endang14B.0548 \recid 439473135026011009 \start 00:18:51 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0549 \recid 535910135212011009 \start 00:18:52 \sp MbhJCS \tx kówé yó ndhagel. \mb kówé yó n- dhagel \ge 2.sg.FAM EXCL N- joke \fti kamu malah bercanda.

\ref Endang14B.0550 \recid 455669135249011009 \start 00:18:54 \sp EJCS \tx enggih kòk. \mb enggih kòk \ge AFF EMPH \fti iya kok.

\ref Endang14B.0551 \recid 936952135455011009 \start 00:18:55 \sp MbhJCS \tx kuwi òra latian dhisik? \mb kuwi òra lat -i -an dhisik \ge that NEG late -I -AN formerly \fti dia itu tidak berlatih dulu?

\ref Endang14B.0552 \recid 672448140310011009 \start 00:18:56 \sp EJCS \tx ning sòk anu kòk... \mb ning sòk anu kòk \ge but sometimes whatchamacallit EXCL \fti tapi terkadang itu, ....

\ref Endang14B.0553 \recid 260161140358011009 \start 00:18:58 \sp EJCS \tx pak Munir. \mb pak Munir \ge Mr. Munir \fti Pak Munir.

\ref Endang14B.0554 \recid 936649140440011009 \start 00:18:59 \sp MbhJCS \tx iya. \mb iya \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0555 \recid 989853140450011009 \start 00:18:59 \sp EJCS \tx guru xx niku. \mb guru xx niku \ge teacher xx that \fti guru xx itu.

\ref Endang14B.0556 \recid 581861140532011009 \start 00:19:00 \sp Tri \tx nèk anu nèk kòtbah... \mb nèk anu nèk kòtbah \ge if whatchamacallit if sermon.delivered.in.a.mosque \fti kalau itu, kalau khotbah...

\ref Endang14B.0557 \recid 557234140700011009 \start 00:19:01 \sp Tri \tx dinò Jemuah. \mb dinò Jemuah \ge day Friday \fti hari Jum’at.

\ref Endang14B.0558 \recid 642235141511011009 \start 00:19:03 \sp MbhJCS \tx xx Jemuah. \mb xx Jemuah \ge xx Friday \fti xx Jum’at.

\ref Endang14B.0559 \recid 955478141947011009 \start 00:19:03 \sp EJCS \tx yó pak Pómó. \mb yó pak Pómó \ge AFF Mr. Pomo \fti Pak Pomo juga iya.

\ref Endang14B.0560 \recid 635720142429011009 \start 00:19:04 \sp EJCS \tx nggih gantòs-gantòs sing pundi sing xx. \mb nggih gantòs ~ gantòs sing pundi sing xx \ge AFF change ~ change REL where REL xx \fti ya bergantian, yang mana yang xx.

\ref Endang14B.0561 \recid 360504142603011009 \start 00:19:06 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0562 \recid 806254142835011009 \start 00:19:13 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0563 \recid 939348143710011009 \start 00:19:14 \sp Tri \tx xx xx Jemuah. \mb xx xx Jemuah \ge xx xx Friday \fti xx xx, hari Jum’at.

\ref Endang14B.0564 \recid 454307144809011009 \start 00:19:15 \sp MbhJCS \tx nèk Jemuah dhò tekò kónó kaé? \mb nèk Jemuah dhò tekò kónó kaé \ge if Friday PL arrive there that \fti kalau Jum’at, banyak yang datang kesana itu?

\ref Endang14B.0565 \recid 555543144955011009 \start 00:19:17 \sp Tri \tx nggih giliran kòk. \mb nggih gilir -an kòk \ge AFF turn -AN EXCL \fti ya, karena bergantian.

\ref Endang14B.0566 \recid 122592145434011009 \start 00:19:18 \sp EJCS \tx giliran. \mb gilir -an \ge turn -AN \fti bergantian.

\ref Endang14B.0567 \recid 920910145552011009 \start 00:19:19 \sp MbhJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0568 \recid 159725145603011009 \start 00:19:21 \sp MbhJCS \tx ngkó trus kò kéné yó tekò... \mb ngkó trus kò kéné yó tekò \ge later continue from here EXCL arrive \fti nanti dari sini juga, datang...

\ref Endang14B.0569 \recid 404985145832011009 \start 00:19:22 \sp MbhJCS \tx nekani kónó ngónó? \mb n- teko -an -i kónó ngónó \ge N- arrive -AN -I there like.that \fti mendatangi sana, begitu?

\ref Endang14B.0570 \recid 492145150122011009 \start 00:19:23 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0571 \recid 196522151749011009 \start 00:19:23 \sp Tri \tx mbóten. \mb m- bóten \ge N- NEG \fti tidak.

\ref Endang14B.0572 \recid 554284151814011009 \start 00:19:24 \sp EJCS \tx teng mriki dèrèng ènten xx kòk. \mb teng mriki dèrèng ènten xx kòk \ge LOC here not.yet exist xx EMPH \fti disini belum ada xx kok.

\ref Endang14B.0573 \recid 568623153520011009 \start 00:19:27 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0574 \recid 357422154425011009 \start 00:19:30 \sp MbhJCS \tx yó gur adhiné xx. \mb yó gur adhi -né xx \ge AFF only younger.sibling -E xx \fti ya paling hanya adiknya xx.

\ref Endang14B.0575 \recid 304992154507011009 \start 00:19:35 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0576 \recid 214503154538011009 \start 00:19:37 \sp EJCS \tx ning nèk pak... \mb ning nèk pak \ge but if Mr. \fti tapi kalau pak...

\ref Endang14B.0577 \recid 358302154615011009 \start 00:19:39 \sp EJCS \tx pak Hartó lak pun meling... \mb pak Hartó lak pun me- ling \ge Mr. voc EMPH TRU.PFCT MEN- word \fti PAk Harto kan sudah memperingatkan...

\ref Endang14B.0578 \recid 687891154729011009 \start 00:19:41 \sp EJCS \tx pókòké nèk mesjid òra ètuk nggó anu pòlitik. \mb pókòk -é nèk mesjid òra ètuk nggó anu pòlitik \ge main.thing -E if mosque NEG get use whatchamacallit politic \fti pokoknya kalau Masjid, tidak boleh digunakan untuk urusan politik.

\ref Endang14B.0579 \recid 604785154933011009 \start 00:19:44 \sp MbhJCS \tx ó yó òra. \mb ó yó òra \ge EXCL AFF NEG \fti oh, ya tentu tidak boleh.

\ref Endang14B.0580 \recid 640411155022011009 \start 00:19:45 \sp MbhJCS \tx mejid yó kudu... \mb mejid yó kudu \ge mosque AFF should \fti Masjid ya harus...

\ref Endang14B.0581 \recid 912910155136011009 \start 00:19:49 \sp EJCS \tx ning ènten kòk sòk-sòk ènten. \mb ning ènten kòk sòk ~ sòk ènten \ge but exist EMPH sometimes ~ sometimes exist \fti tapi ada kok, terkadang ada.

\ref Endang14B.0582 \recid 710032155955011009 \start 00:19:51 \sp MbhJCS \tx iya. \mb iya \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0583 \recid 129285160017011009 \start 00:19:51 \sp EJCS \tx anu gólèk xx. \mb anu gólèk xx \ge whatchamacallit look.for xx \fti mencari xx.

\ref Endang14B.0584 \recid 907900160105011009 \start 00:19:53 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0585 \recid 881909095214021009 \start 00:19:54 \sp EJCS \tx ning nèk digagas nggih Lik nggih... \mb ning nèk di- gagas nggih Lik nggih \ge but if DI- think.about AFF uncle AFF \fti tapi kalau dipikir ya Lik...

\ref Endang14B.0586 \recid 772106095302021009 \start 00:19:55 \sp MbhJCS \tx heh. \mb heh \ge huh \fti ya.

\ref Endang14B.0587 \recid 312045095648021009 \start 00:19:56 \sp EJCS \tx kaya penggedé-penggedé niku... \mb kaya peng- gedé ~ peng- gedé niku \ge like PEN- big ~ PEN- big that \fti seperti para pejabat itu...

\ref Endang14B.0588 \recid 850459095727021009 \start 00:19:59 \sp EJCS \tx anu nyòkòng xx. \mb anu ny- sòkòng xx \ge whatchamacallit N- support.financially xx \fti itu, mendukung xx.

\ref Endang14B.0589 \recid 482941095846021009 \start 00:20:01 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0590 \recid 299220095914021009 \start 00:20:05 \sp MbhJCS \tx iyó tò nèk ngónó jané? \mb iyó tò nèk ngónó jané \ge AFF EXCL if like.that actually \fti iya, sebenarnya begitu kan?

\ref Endang14B.0591 \recid 395880102029021009 \start 00:20:06 \sp EJCS \tx ‘0’. \nt laugh.

\ref Endang14B.0592 \recid 473040102730021009 \start 00:20:06 \sp Tri \tx nggih. \mb nggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0593 \recid 401876102743021009 \start 00:20:07 \sp MbhJCS \tx lha kuwé ngkó òra.wurung yó... \mb lha kuwé ngkó òra.wurung yó \ge EXCL that later inevitable EXCL \fti nah itu nanti harus, kalau tidak ya...

\ref Endang14B.0594 \recid 450092102824021009 \start 00:20:09 \sp MbhJCS \tx pòdhò karó lé arep... \mb pòdhò karó lé arep \ge same and.with LE want \fti sama saja, mau mencari...

\ref Endang14B.0595 \recid 818755102906021009 \start 00:20:11 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0596 \recid 435367103415021009 \start 00:20:11 \sp EJCS \tx wah nèk nyumbang mejid xx xx. \mb wah nèk ny- sumbang mejid xx xx \ge EXCL if N- contribute mosque xx xx \fti wah kalau meyumbang ke Masjid, xx xx.

\ref Endang14B.0597 \recid 821026103511021009 \start 00:20:13 \sp MbhJCS \tx lha iyó. \mb lha iyó \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0598 \recid 802760103549021009 \start 00:20:14 \sp EJCS \tx jané niku nggih pòlitik. \mb jané niku nggih pòlitik \ge actually that AFF politic \fti sebenarnya itu juga politik.

\ref Endang14B.0599 \recid 702264103620021009 \start 00:20:14 \sp Tri \tx iyó gólèk masa lèk ngónó. \mb iyó gólèk masa lèk ngónó \ge AFF look.for mass if like.that \fti iya, mencari masa kalau seperti itu.

\ref Endang14B.0600 \recid 963154105307021009 \start 00:20:17 \sp MbhJCS \tx iyò tò xx xx? \mb iyò tò xx xx \ge AFF INTR xx xx \fti iya kan, xx xx?

\ref Endang14B.0601 \recid 955743105344021009 \start 00:20:22 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0602 \recid 604228111350021009 \start 00:20:24 \sp EJCS \tx mergané òra sah nganggó pilihan sóalé. \mb merga -né òra sah ng- anggó pilih -an sóal -é \ge because -E NEG legal N- use choose -AN problem -E \fti masalahnya, karena tidak menggunakan pemilihan.

\ref Endang14B.0603 \recid 284102111438021009 \start 00:20:27 \sp MbhJCS \tx jané. \mb jané \ge actually \fti iya sebenarnya.

\ref Endang14B.0604 \recid 120792112909021009 \start 00:20:28 \sp EJCS \tx nèk gur bóla-bali ngónó é. \mb nèk gur bóla -bali ngónó é \ge if only turn.around -MUT.turn.arround like.that EXCL \fti kalau bolak-balik begitu.

\ref Endang14B.0605 \recid 354747113134021009 \start 00:20:30 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0606 \recid 338728113403021009 \start 00:20:32 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0607 \recid 207253113524021009 \start 00:20:35 \sp EJCS \tx lha iki jagóké manèh. \mb lha iki jagó -ké manèh \ge EXCL this master -AKE again \fti nah sekarang, dicalonkan lagi.

\ref Endang14B.0608 \recid 904965113614021009 \start 00:20:37 \sp MbhJCS \tx iyó dijagóké manèh. \mb iyó di- jagó -ké manèh \ge AFF DI- master -AKE again \fti iya, dicalonkan lagi.

\ref Endang14B.0609 \recid 364763131158021009 \start 00:20:38 \sp Tri \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang14B.0610 \recid 378767131428021009 \start 00:20:39 \sp EJCS \tx lhó nèk Pédhéi njagóké kuwi. \mb lhó nèk Pédhéi n- jagó -ké kuwi \ge EXCL if PDI N- master -AKE that \fti lho PDI mencalonkan dia.

\ref Endang14B.0611 \recid 854733131800021009 \start 00:20:43 \sp EJCS \tx pak Bas njagóké kuwi arep ngópó. \mb pak Bas n- jagó -ké kuwi arep ng- ópó \ge to Bas N- master -AKE that want N- what \fti Pak Bas juga, mencalonkan dia, mu apa lagi.

\ref Endang14B.0612 \recid 312549132011021009 \start 00:20:47 \sp Tri \tx xx Gólkar? \mb xx Gólkar \ge xx k.o.political.party \fti xx Golkar?

\ref Endang14B.0613 \recid 330944132122021009 \start 00:20:48 \sp EJCS \tx jelas nò xx xx. \mb jelas nò xx xx \ge clear exist xx xx \fti pasti dong, xx xx.

\ref Endang14B.0614 \recid 788956132158021009 \start 00:20:51 \sp MbhJCS \tx Gólkar yó tetep. \mb Gólkar yó tetep \ge Golkar EXCL still \fti Golkar ya sudah pasti, masih.

\ref Endang14B.0615 \recid 905275132931021009 \start 00:20:53 \sp MbhJCS1 \tx yó tetep njagóké? \mb yó tetep n- jagó -ké \ge AFF still N- master -AKE \fti ya masih mencalonkan?

\ref Endang14B.0616 \recid 171990133344021009 \start 00:20:54 \sp EJCS \tx ha nggih wòng niku... \mb ha nggih wòng niku \ge AFF AFF as.because that \fti ya iya, karena itu...

\ref Endang14B.0617 \recid 443728133519021009 \start 00:20:55 \sp MbhJCS \tx lha pegawé òkèh ning kuwi kòk yó. \mb lha pe- gawé òkèh ning kuwi kòk yó \ge EXCL PE- do a.lot REL that EMPH EXCL \fti lho, pegawai negeri, banyak yang memilih itu kok.

\ref Endang14B.0618 \recid 946662134133021009 \start 00:20:59 \sp MbhJCS \tx dhék ingi òkèh nyang kuwi ngkó nèk... \mb dhék ingi òkèh nyang kuwi ngkó nèk \ge when yesterday a.lot to that later if \fti kemarin banyak yang memilih dia, nanti kalau...

\ref Endang14B.0619 \recid 980058134740021009 \start 00:21:01 \sp MbhJCS \tx kówé òra nganti òra nduwé karep ngónó yó... \mb kówé òra nganti òra nduwé karep ngónó yó \ge 2.sg.FAM NEG until NEG have wish like.that AFF \fti kamu sampai tidak punya keinginan seperti itu ya...

\ref Endang14B.0620 \recid 662476135301021009 \start 00:21:02 \sp MbhJCS \tx kuduné xx kabèh. \mb kudu -né xx kabèh \ge should -E xx all \fti seharusnya xx semua.

\ref Endang14B.0621 \recid 947928135411021009 \start 00:21:04 \sp MbhJCS \tx dadiné xx xx xx ngónó. \mb dadi -né xx xx xx ngónó \ge become -E xx xx xx like.that \fti jadi xx xx xx, begitu.

\ref Endang14B.0622 \recid 653701140339021009 \start 00:21:05 \sp Tri \tx berarti yó nèk... \mb ber- arti yó nèk \ge BER- meaning EXCL if \fti berarti kalau...

\ref Endang14B.0623 \recid 170283141101021009 \start 00:21:06 \sp Tri \tx nèk sòpò-sòpò mlebuné tetep kuwi. \mb nèk sòpò ~ sòpò mlebu -né tetep kuwi \ge if who ~ who enter -E still that \fti siapapun masuknya(milihnya) masih ke dia.

\ref Endang14B.0624 \recid 563643141125021009 \start 00:21:09 \sp Tri \tx ning kan anu... \mb ning kan anu \ge but KAN whatchamacallit \fti tapi kan itu...

\ref Endang14B.0625 \recid 363351141211021009 \start 00:21:10 \sp Tri \tx aturané rak bèdò ngónó. \mb atur -an -é rak bèdò ngónó \ge arrange -AN -E EMPH different like.that \fti aturannya kan beda, begitu.

\ref Endang14B.0626 \recid 947953141357021009 \start 00:21:11 \sp EJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh.

\ref Endang14B.0627 \recid 177192141656021009 \start 00:21:14 \sp EJCS \tx yah wis wòng cilik xx. \mb yah wis wòng cilik xx \ge EXCL PFCT as.because small xx \fti yah, namanya rakyat kecil xx.

\ref Endang14B.0628 \recid 572076141811021009 \start 00:21:16 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0629 \recid 796550141908021009 \start 00:21:18 \sp Tri \tx kurang setaun iki. \mb kurang se- taun iki \ge less SE- year this \fti kurang satu tahun, ini.

\ref Endang14B.0630 \recid 743044141956021009 \start 00:21:20 \sp MbhJCS \tx xx òra? \mb xx òra \ge xx NEG \fti iya.

\ref Endang14B.0631 \recid 556107142312021009 \start 00:21:21 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0632 \recid 612035143437021009 \start 00:21:23 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0633 \recid 989190144429021009 \start 00:21:31 \sp MbhJCS \tx pòdhò nyambut gawé. \mb pòdhò ny- sambut gawé \ge same N- take make \fti semuanya bekerja.

\ref Endang14B.0634 \recid 241586152723021009 \start 00:21:32 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0635 \recid 147072153129021009 \start 00:21:32 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0636 \recid 142992153750021009 \start 00:21:41 \sp EJCS \tx xxx. \nt laugh.

\ref Endang14B.0637 \recid 877899154235021009 \start 00:21:43 \sp MbhJCS \tx aku ndhuk? \mb aku ndhuk \ge 1sg TRU.girl \fti aku, Nak?

\ref Endang14B.0638 \recid 872674154306021009 \start 00:21:44 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0639 \recid 358140154329021009 \start 00:21:44 \sp MbhJCS \tx gur kari... \mb gur kari \ge only only \fti hanya tinggal...

\ref Endang14B.0640 \recid 668172154405021009 \start 00:21:47 \sp MbhJCS \tx iki lhó cilik-cilik ki lhó. \mb iki lhó cilik ~ cilik ki lhó \ge this EMPH small ~ small this EMPH \fti ini lho, yang kecil-kecil ini..

\ref Endang14B.0641 \recid 389487154535021009 \start 00:21:48 \sp EJCS \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang14B.0642 \recid 126151154757021009 \start 00:21:50 \sp MbhJCS \tx òra ènèng entèk. \mb òra ènèng entèk \ge NEG exist finished \fti tidak ada, habis.

\ref Endang14B.0643 \recid 435652154828021009 \start 00:21:54 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0644 \recid 212385154907021009 \start 00:21:55 \sp XXX \tx kuwé kumbah! \mb kuwé kumbah \ge that wash \fti itu dicuci!

\ref Endang14B.0645 \recid 757425154947021009 \start 00:21:57 \sp MbhJCS \tx kari pedhèt papat kaé. \mb kari pedhèt papat kaé \ge only calf four 3sg \fti hanya tinggal anak sapi, empat itu.

\ref Endang14B.0646 \recid 169749155036021009 \start 00:21:59 \sp MbhJCS \tx cilik-cilik. \mb cilik ~ cilik \ge small ~ small \fti kecil-kecil.

\ref Endang14B.0647 \recid 584469155105021009 \start 00:22:02 \sp EJCS \tx ijòli mòntòré kaé. \mb ijòl -i mòntòr -é kaé \ge exchange -I car -E that \fti ditukar dengan mobil itu.

\ref Endang14B.0648 \recid 287859160140021009 \start 00:22:04 \sp MbhJCS \tx wah dhuwité òra tekan. \mb wah dhuwit -é òra tekan \ge EXCL money -E NEG reach \fti uangnya tidak cukup.

\ref Endang14B.0649 \recid 250813160305021009 \start 00:22:06 \sp EJCS \tx tekan. \mb tekan \ge reach \fti cukup.

\ref Endang14B.0650 \recid 402274093523051009 \start 00:22:08 \sp EJCS \tx tuku sing wòng-wòng diutangi. \mb tuku sing wòng ~ wòng di- utang -i \ge buy REL person ~ person DI- debt -I \fti beli ke tempat yang, orang-orang boleh mencicil.

\ref Endang14B.0651 \recid 831375095310051009 \start 00:22:11 \sp EJCS \tx Triyónó kòn nyupir. \mb Triyónó kòn ny- supir \ge Triyono ask N- driver \fti Triyono disuruh menyupiri.

\ref Endang14B.0652 \recid 142116095358051009 \start 00:22:20 \sp MbhJCS \tx ah mòntòré wis ókèh xx xx. \mb ah mòntòr -é wis ókèh xx xx \ge EXCL car -E PFCT a.lot xx xx \fti ah mobilnya sudah banyak, xx xx.

\ref Endang14B.0653 \recid 560584100247051009 \start 00:22:23 \sp EJCS \tx hóró sing jurusan mriki niki jarang xx. \mb hóró sing jurusan mriki niki jarang xx \ge EXCL REL major here this rare xx \fti yang jurusan kesini itu, jarang xx.

\ref Endang14B.0654 \recid 255903100348051009 \start 00:22:26 \sp MbhJCS \tx uwis kòk. \mb uwis kòk \ge PFCT EMPH \fti sudah kok.

\ref Endang14B.0655 \recid 473069102727051009 \start 00:22:27 \sp MbhJCS \tx Surèn kuwé lòr Surèn kuwé wis òkèh... \mb Surèn kuwé lòr Surèn kuwé wis òkèh \ge Suren that north Suren that PFCT a.lot \fti sebelah utara Suren itu, sudah banyak kok...

\ref Endang14B.0656 \recid 885393102830051009 \start 00:22:29 \sp MbhJCS \tx Singósarèné. \mb Singósari -né \ge Singosari -NE \fti yang jurusan ke Singosarinya.

\ref Endang14B.0657 \recid 820412103150051009 \start 00:22:30 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0658 \recid 393363103939051009 \start 00:22:31 \sp MbhJCS \tx xx ènèng kòl gundhul ènèng trek ènèng. \mb xx ènèng kòl gundhul ènèng trek ènèng \ge xx exist car bald exist truck exist \fti xx ada, mobil gundul ada, truk juga ada.

\ref Endang14B.0659 \recid 469842104041051009 \start 00:22:35 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0660 \recid 647337104109051009 \start 00:22:36 \sp MbhJCS \tx kò biòsò ènèng. \mb kò biòsò ènèng \ge from usualy exist \fti dari tempat biasa, juga ada.

\ref Endang14B.0661 \recid 310771104211051009 \start 00:22:38 \sp EJCS \tx nèk Paing nòpò nèk...? \mb nèk Paing nòpò nèk \ge if Pahing what that \fti itu adanya kalau Pahing atau...?

\ref Endang14B.0662 \recid 142176104659051009 \start 00:22:39 \sp MbhJCS \tx ning hurung ki rak mung kari... \mb ning hurung ki rak mung kari \ge REL not.yet this EMPH only only \fti yang belum kan, hanya tinggal...

\ref Endang14B.0663 \recid 664795110804051009 \start 00:22:40 \sp MbhJCS \tx xx ngkéné iki. \mb xx ng- kéné iki \ge xx N- here this \fti xx disini ini.

\ref Endang14B.0664 \recid 327345110846051009 \start 00:22:41 \sp EJCS \tx mmh. \mb mmh \ge EXCL \fti iya.

\ref Endang14B.0665 \recid 598686110914051009 \start 00:22:43 \sp MbhJCS \tx xx xx kuwi. \mb xx xx kuwi \ge xx xx that \fti xx xx itu.

\ref Endang14B.0666 \recid 734200111531051009 \start 00:22:44 \sp MbhJCS \tx klurahan Manggung kuwi wis ènèng. \mb k- lurah -an Manggung kuwi wis ènèng \ge KE.AN- village.head -CIRC Manggung that PFCT exist \fti kelurahan Manggung itu, sudah ada.

\ref Endang14B.0667 \recid 423966111613051009 \start 00:22:46 \sp MbhJCS \tx mBlanten wis ènèng trek. \mb mBlanten wis ènèng trek \ge Blanten PFCT exist truck \fti di Blanten sudah ada truk.

\ref Endang14B.0668 \recid 909311112022051009 \start 00:22:48 \sp MbhJCS \tx ènèng kòl gundhul. \mb ènèng kòl gundhul \ge exist car bald \fti ada mobil gundul (terbuka).

\ref Endang14B.0669 \recid 521002112255051009 \start 00:22:51 \sp MbhJCS \tx treké mah lóró mBlanten kuwi. \mb trek -é mah lóró mBlanten kuwi \ge truck -E MAH two Blanten that \fti di Blanten itu, truknya malah ada dua.

\ref Endang14B.0670 \recid 993796112347051009 \start 00:22:55 \sp EJCS \tx kówé bòdò wis tukòké klambi rung? \mb kówé bòdò wis tukòk -é klambi rung \ge 2.sg.FAM celebrate.the.main.muslim.holiday PFCT buy -E shirt not.yet \fti kamu lebaran, sudah dibelikan baju atau belum? \nt talk to Mbh’s son

\ref Endang14B.0671 \recid 776560112635051009 \start 00:22:58 \sp EJCS \tx mmh? \mb mmh \ge EXCL \fti sudah atau belum?

\ref Endang14B.0672 \recid 247760112448051009 \start 00:22:58 \sp MbhJCS \tx ‘dèrèng budhé’. \mb dèrèng budhé \ge not.yet aunt \fti ‘belum bu-dhe’.

\ref Endang14B.0673 \recid 465344112753051009 \start 00:23:03 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0674 \recid 659404112826051009 \start 00:23:15 \sp EJCS \tx anaké Kuti kaé pas mari kaé. \mb anak -é Kuti kaé pas mari kaé \ge child -E Kuti that fit recover that \fti anaknya Kuti, baru sembuh itu.

\ref Endang14B.0675 \recid 623189124517051009 \start 00:23:17 \sp MbhJCS \tx anu lé gudhigen? \mb anu lé gudhig -en \ge whatchamacallit LE scabies -EN \fti sembuh dari gatal-gatal?

\ref Endang14B.0676 \recid 350513124802051009 \start 00:23:19 \sp EJCS \tx nggih. \mb nggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0677 \recid 276759124844051009 \start 00:23:20 \sp MbhJCS \tx eh kaya... \mb eh kaya \ge AFF like \fti yah, seperti...

\ref Endang14B.0678 \recid 903852130132051009 \start 00:23:21 \sp Tri \tx tes mari kumat menèh. \mb tes mari kumat menèh \ge after recover reccurent again \fti sehabis sembuh, kambuh lagi.

\ref Endang14B.0679 \recid 557307130207051009 \start 00:23:22 \sp MbhJCS \tx mari kumat nèh. \mb mari kumat nèh \ge recover reccurent again \fti nanti sembuh, kambuh lagi.

\ref Endang14B.0680 \recid 970006130350051009 \start 00:23:24 \sp MbhJCS \tx gólèkné tekèk nèh. \mb gólèk -né tekèk nèh \ge look.for -E gecho again \fti dicarikan tokek lagi.

\ref Endang14B.0681 \recid 916992130518051009 \start 00:23:26 \sp EJCS \tx dipakani tekèk ngòten? \mb di- pakan -i tekèk ngòten \ge DI- food -I gecho in.that.way \fti diberi makan tokek, begitu maksudnya?

\ref Endang14B.0682 \recid 902926131800051009 \start 00:23:28 \sp MbhJCS \tx iyó dipakani tekèk yó dóyan jan xx ki. \mb iyó di- pakan -i tekèk yó dóyan jan xx ki \ge AFF DI- food -I gecho EXCL have.a.taste.for real xx this \fti iya diberi makan tokek saja mau, jan xx dia itu.

\ref Endang14B.0683 \recid 296195132002051009 \start 00:23:30 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0684 \recid 859221132403051009 \start 00:23:31 \sp EJCS \tx cah cilék pakani tekèk. \mb cah cilék pakan -i tekèk \ge TRU.child small food -I gecho \fti anak kecil, diberi makan tokek.

\ref Endang14B.0685 \recid 146352132530051009 \start 00:23:33 \sp MbhJCS \tx é di... \mb é di \ge EXCL DI \fti eh di...

\ref Endang14B.0686 \recid 639634132913051009 \start 00:23:34 \sp MbhJCS \tx géki iwak tekèk kuwi rak anu... \mb gék -i iwak tekèk kuwi rak anu \ge LOC -I fish gecho that EXCL whatchamacallit \fti diberi daging tokek itu, langsung itu...

\ref Endang14B.0687 \recid 440526133022051009 \start 00:23:37 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0688 \recid 229343133110051009 \start 00:23:38 \sp MbhJCS \tx dhék mauné disuntiké dióbatké òra... \mb dhék mau -né di- suntik -é di- óbat -ké òra \ge when earlier -E DI- injection -E DI- medicine -AKE NEG \fti tadinya disuntik, diobati tidak...

\ref Endang14B.0689 \recid 484062133239051009 \start 00:23:41 \sp MbhJCS \tx sudò kòk. \mb sudò kòk \ge decrease EMPH \fti berkurang kok.

\ref Endang14B.0690 \recid 246684133348051009 \start 00:23:45 \sp Tri \tx gemiyèn awaké xx. \mb gemiyèn awak -é xx \ge formerly body -E xx \fti dulu badannya xx.

\ref Endang14B.0691 \recid 323594133529051009 \start 00:23:47 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0692 \recid 561071133714051009 \start 00:23:49 \sp EJCS \tx nganti matané ra kètòk. \mb nganti mata -né ra kètòk \ge until eye -E NEG seem \fti sampai matanya tidak terlihat.

\ref Endang14B.0693 \recid 903516135221051009 \start 00:23:50 \sp MbhJCS \tx heh. \mb heh \ge huh \fti iya. \nt with laugh.

\ref Endang14B.0694 \recid 312847135245051009 \start 00:23:51 \sp Tri \tx Sarti yó gudhigen xx. \mb Sarti yó gudhig -en xx \ge Sarti EXCL scabies -EN xx \fti Sarti juga gatal-gatal xx.

\ref Endang14B.0695 \recid 836051135806051009 \start 00:23:54 \sp EJCS \tx lha kuwi pipiné kebak òpò kuwi? \mb lha kuwi pipi -né kebak òpò kuwi \ge EXCL that cheek -E full what that \fti itu pipinya, penuh dengan apa itu?

\ref Endang14B.0696 \recid 424769140228051009 \start 00:23:57 \sp EJCS \tx póhung òpò bubur? \mb póhung òpò bubur \ge cassava what porridge \fti singkong atau bubur? \nt talk with Mbh’s son.

\ref Endang14B.0697 \recid 911956140531051009 \start 00:23:58 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0698 \recid 870517140749051009 \start 00:23:59 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0699 \recid 994969140832051009 \start 00:24:01 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0700 \recid 175169140852051009 \start 00:24:02 \sp EJCS \tx tinggal nyang ndi Ti? \mb tinggal nyang ndi Ti \ge pass.away to where TRU.Ati \fti ditinggal pergi kemana Ti?

\ref Endang14B.0701 \recid 777748141016051009 \start 00:24:04 \sp MbhJCS \tx ‘teng peken budhé’. \mb teng peken budhé \ge go.to market aunt \fti ‘kepasar bu-dhe’.

\ref Endang14B.0702 \recid 640024141500051009 \start 00:24:06 \sp EJCS \tx Ti! \mb Ti \ge TRU.Ati \fti Ti!

\ref Endang14B.0703 \recid 698515141631051009 \start 00:24:07 \sp Tri \tx kòk meneng aé Ti? \mb kòk meneng aé Ti \ge EXCL silent just TRU.Ati \fti Ti, kok kamu diam saja?

\ref Endang14B.0704 \recid 959004141734051009 \start 00:24:09 \sp EJCS \tx mbòkmu nyang ndi? \mb mbòk -mu nyang ndi \ge mother -2sg to where \fti ibumu kemana?

\ref Endang14B.0705 \recid 505276141814051009 \start 00:24:11 \sp Tri \tx xx teng peken. \mb xx teng peken \ge xx LOC market \fti xx ke pasar. \nt ask to ‘Ti’.

\ref Endang14B.0706 \recid 390842143353051009 \start 00:24:18 \sp MbhJCS \tx mbakyu nyang xx xx? \mb mbakyu nyang xx xx \ge older.sister presence xx xx \fti mbak kamu, datang xx xx?

\ref Endang14B.0707 \recid 391952143714051009 \start 00:24:20 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0708 \recid 148763143745051009 \start 00:24:21 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0709 \recid 676496143849051009 \start 00:24:26 \sp EJCS \tx niki mòngsò pinten tò Lik kòk tésih... \mb niki mòngsò pinten tò Lik kòk tésih \ge this season how.much INTR uncle EMPH still \fti ini bulan keberapa si Lik, kok masih...

\ref Endang14B.0710 \recid 792197144001051009 \start 00:24:28 \sp MbhJCS \tx rólas. \mb rólas \ge twelve \fti dua belas.

\ref Endang14B.0711 \recid 476817144759051009 \start 00:24:29 \sp EJCS \tx kòk Garengpòng ijèh ra ènèng. \mb kòk Garengpòng ijèh ra ènèng \ge EXCL Garengpong still NEG exist \fti kok Garengpong masih belum ada?

\ref Endang14B.0712 \recid 874772144848051009 \start 00:24:31 \sp MbhJCS \tx yó ijèh. \mb yó ijèh \ge AYO still \fti ya, masih.

\ref Endang14B.0713 \recid 519613145027051009 \start 00:24:33 \sp EJCS \tx nèk ngertiku ki mòngsò kesòngò ki. \mb nèk ngerti -ku ki mòngsò ke- sòngò ki \ge if know -1sg this season KE- nine this \fti setahuku masa kesembilan itu.

\ref Endang14B.0714 \recid 152826150344051009 \start 00:24:34 \sp MbhJCS \tx mòngsò kesòngò ki gèk metu. \mb mòngsò ke- sòngò ki gèk metu \ge season KE- nine this still go.out \fti bulan kesembilan itu, baru akan keluar.

\ref Endang14B.0715 \recid 551598150554051009 \start 00:24:36 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0716 \recid 427758150617051009 \start 00:24:37 \sp MbhJCS \tx ning mpun muni kòk. \mb ning mpun muni kòk \ge but TRU.finished sound EMPH \fti tapi, sudah keluar kok.

\ref Endang14B.0717 \recid 747348150746051009 \start 00:24:38 \sp MbhJCS \tx lha iyó ning kaé gèk metu. \mb lha iyó ning kaé gèk metu \ge EXCL AFF but that then go.out \fti iya, tapi itu baru mau keluar.

\ref Endang14B.0718 \recid 901401150842051009 \start 00:24:40 \sp MbhJCS \tx saiki rak jenengé nganti mòngsò ròlas ki. \mb saiki rak jeneng -é nganti mòngsò ròlas ki \ge now EMPH name -E until season twelve this \fti sekarang berarti kan,sampai bulan ke dua belas itu.

\ref Endang14B.0719 \recid 773850150947051009 \start 00:24:42 \sp MbhJCS \tx angger wis terang banter rak... \mb angger wis terang banter rak \ge if PFCT dry.season fast EMPH \fti kalau sudah musim kering kan...

\ref Endang14B.0720 \recid 821430151031051009 \start 00:24:44 \sp MbhJCS \tx anu ra ènèng. \mb anu ra ènèng \ge whatchamacallit NEG exist \fti itu, tidak ada.

\ref Endang14B.0721 \recid 397933151442051009 \start 00:24:46 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh, begitu.

\ref Endang14B.0722 \recid 776671151550051009 \start 00:24:47 \sp MbhJCS \tx mòngsò rólas iki. \mb mòngsò rólas iki \ge season twelve this \fti bulan ke dua belas ini.

\ref Endang14B.0723 \recid 532581152315051009 \start 00:24:49 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0724 \recid 313205152536051009 \start 00:24:51 \sp EJCS \tx jaman kulò cilik niku nggih gólèk Garèngpòng. \mb jaman kulò cilik niku nggih gólèk Garèngpòng \ge period 1SG small that AFF look.for Garengpong \fti pada waktu aku masih kecil juga, mencari Garengpong.

\ref Endang14B.0725 \recid 556653152654051009 \start 00:24:54 \sp EJCS \tx wah ètuk sakwajan kaé. \mb wah ètuk sak- wajan kaé \ge EXCL get SA- frying.pan that \fti wah, bisa dapat satu penggorengan itu.

\ref Endang14B.0726 \recid 783207152741051009 \start 00:24:57 \sp EJCS \tx saiki òra tau ètuk. \mb saiki òra tau ètuk \ge now NEG ever get \fti sekarang, tidak pernah dapat.

\ref Endang14B.0727 \recid 576009152816051009 \start 00:24:59 \sp MbhJCS \tx saiki ròdò xx xx. \mb saiki ròdò xx xx \ge now fairly xx xx \fti sekarang agak xx xx.

\ref Endang14B.0728 \recid 299612152848051009 \start 00:25:01 \sp EJCS \tx mbiyèn niku nggólèk Breng nggih òkèh. \mb mbiyèn niku ng- gólèk Breng nggih òkèh \ge past that N- look.for Breng AFF a.lot \fti dulu itu, cari Breng juga banyak.

\ref Endang14B.0729 \recid 693568153031051009 \start 00:25:03 \sp MbhJCS \tx Breng Mumul. \mb Breng Mumul \ge Breng Mumul \fti Breng, Mumul.

\ref Endang14B.0730 \recid 614978153209051009 \start 00:25:12 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0731 \recid 955526153443051009 \start 00:25:16 \sp EJCS \tx òpò? \mb òpò \ge what \fti apa?

\ref Endang14B.0732 \recid 551180153512051009 \start 00:25:17 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0733 \recid 595648153625051009 \start 00:25:19 \sp EJCS \tx kuwi yó sejenis wereng kòk. \mb kuwi yó se- jenis wereng kòk \ge that EXCL SE- kind small.black.insect.pest.that.attacks.rice.crops EMPH \fti itu juga sejenis hama kok.

\ref Endang14B.0734 \recid 971634154000051009 \start 00:25:21 \sp EJCS \tx òjò dipakani... \mb òjò di- pakan -i \ge NEG.IMP DI- food -I \fti jangan diberi makan...

\ref Endang14B.0735 \recid 385330154100051009 \start 00:25:23 \sp EJCS \tx sapimu òjò kòk pakani sik lhó Tri. \mb sapi -mu òjò kòk pakan -i sik lhó Tri \ge cow -2sg NEG.IMP 2.sg.INT food -I REL EMPH Tri \fti Tri, sapimu jangan kamu beri makan dulu lho.

\ref Endang14B.0736 \recid 450565154636051009 \start 00:25:26 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0737 \recid 667107154706051009 \start 00:25:26 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0738 \recid 484629154730051009 \start 00:25:28 \sp EJCS \tx thik jaré bar gerhana miki kuwé. \mb thik jaré bar gerhana miki kuwé \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval say after eclipse just.now that \fti katanya tadi baru gerhana itu.

\ref Endang14B.0739 \recid 783333154914051009 \start 00:25:30 \sp Tri \tx òra kòk. \mb òra kòk \ge NEG EMPH \fti tidak kok.

\ref Endang14B.0740 \recid 901504154941051009 \start 00:25:32 \sp XXX \tx yó lé tekané. \mb yó lé teka -né \ge AFF LE come -E \fti datangnya iya.

\ref Endang14B.0741 \recid 703115155049051009 \start 00:25:34 \sp Tri \tx ning wis disempròt. \mb ning wis di- sempròt \ge but PFCT DI- spray \fti tapi sudah disemprot.

\ref Endang14B.0742 \recid 869256155211051009 \start 00:25:35 \sp MbhJCS \tx tekané mbarengi gerhana kaé. \mb teka -né m- bareng -i gerhana kaé \ge come -E N- together -I eclipse that \fti datangnya bersamaan dengan gerhana itu.

\ref Endang14B.0743 \recid 514051155301051009 \start 00:25:37 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0744 \recid 274461155319051009 \start 00:25:38 \sp MbhJCS \tx wòng anu bengi gerhana èsuk terus... \mb wòng anu bengi gerhana èsuk terus \ge WONG whatchamacallit night eclipse morning continue \fti itunya malam, gerhananya pagi lalu...

\ref Endang14B.0745 \recid 971649155400051009 \start 00:25:41 \sp MbhJCS \tx dhòng metir kaé rak dhò xx tò kaé? \mb dhòng metir kaé rak dhò xx tò kaé \ge while metir that EMPH PL xx INTR that \fti pada saat metir, itu kan semuanya xx kan itu?

\ref Endang14B.0746 \recid 633677155537051009 \start 00:25:43 \sp MbhJCS \tx kuwi dhòng metir yó wis kòyò ngónó kuwi kòk. \mb kuwi dhòng metir yó wis kòyò ngónó kuwi kòk \ge that while metir EXCL PFCT like like.that that EMPH \fti itu pada saat metir juga, sudah seperti itu kok.

\ref Endang14B.0747 \recid 233967155718051009 \start 00:25:47 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0748 \recid 786312155752051009 \start 00:25:50 \sp XXX \tx dadi anu pindhó? \mb dadi anu pindhó \ge become whatchamacallit twice \fti jadi dua kali?

\ref Endang14B.0749 \recid 562346155841051009 \start 00:25:50 \sp EJCS \tx wah kuwé... \mb wah kuwé \ge EXCL that \fti wah itu...

\ref Endang14B.0750 \recid 159865155904051009 \start 00:25:51 \sp EJCS \tx anggeré dióyòg-óyòg ngòten... \mb angger -é di- óyòg ~ óyòg ngòten \ge if -E DI- chase ~ chase in.that.way \fti kalau di goyang-goyang begitu...

\ref Endang14B.0751 \recid 355306091120061009 \start 00:25:52 \sp EJCS \tx wah kòyò... \mb wah kòyò \ge EXCL like \fti wah, seperti...

\ref Endang14B.0752 \recid 115840101605061009 \start 00:25:53 \sp MbhJCS \tx kòyò Mrutu kaé. \mb kòyò Mrutu kaé \ge like Mrutu that \fti seperti Mrutu itu.

\ref Endang14B.0753 \recid 825660101748061009 \start 00:25:54 \sp EJCS \tx anu... \mb anu \ge whatchamacallit \fti itu...

\ref Endang14B.0754 \recid 383681101810061009 \start 00:25:55 \sp MbhJCS \tx nyòkòti ki. \mb ny- còkòt -i ki \ge N- bite -I this \fti menggigit itu.

\ref Endang14B.0755 \recid 646707101836061009 \start 00:25:56 \sp EJCS \tx nópó nggih? \mb nópó nggih \ge what AFF \fti memang iya?

\ref Endang14B.0756 \recid 515568103359061009 \start 00:25:56 \sp MbhJCS \tx lhó anggeré xx iki nyòkòt kòk piyé tò. \mb lhó angger -é xx iki ny- còkòt kòk piyé tò \ge EXCL if -E xx this N- bite EMPH how EXCL \fti lho kalau xx itu menggigit kok, bagaimana si.

\ref Endang14B.0757 \recid 560191103732061009 \start 00:25:59 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0758 \recid 851579104703061009 \start 00:26:00 \sp MbhJCS \tx anu xx terus... \mb anu xx terus \ge whatchamacallit xx continue \fti itu, xx lalu...

\ref Endang14B.0759 \recid 413394105019061009 \start 00:26:02 \sp MbhJCS \tx kuwi ning ireng-ireng kuwi dicandhak ngónó kuwi pliket. \mb kuwi ning ireng ~ ireng kuwi di- candhak ngónó kuwi pliket \ge that REL black ~ black that DI- reach like.that that sticky \fti yang bentuknya hitam itu, kalau dipegang lengket.

\ref Endang14B.0760 \recid 529551110202061009 \start 00:26:05 \sp MbhJCS \tx mah ngungkuli òli kòk... \mb mah ng- ungkul -i òli kòk \ge MAH N- exceed -I oli EMPH \fti lengketnya malah, melebihi oli kok...

\ref Endang14B.0761 \recid 675743110307061009 \start 00:26:06 \sp MbhJCS \tx pliketé. \mb pliket -é \ge sticky -E \fti lengketnya.

\ref Endang14B.0762 \recid 736406111229061009 \start 00:26:07 \sp EJCS \tx anu kòk Lik niku sóalé... \mb anu kòk Lik niku sóal -é \ge whatchamacallit EMPH uncle that problem -E \fti itu Lik, soalnya itu...

\ref Endang14B.0763 \recid 599975111302061009 \start 00:26:09 \sp EJCS \tx sing dipangan lak xx niku... \mb sing di- pangan lak xx niku \ge REL DI- food EMPH xx that \fti yang dimakan kan, xx itu...

\ref Endang14B.0764 \recid 798608111352061009 \start 00:26:11 \sp MbhJCS \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0765 \recid 221459111454061009 \start 00:26:14 \sp EJCS \tx turéné nggó pakan sapi òra apik Lik. \mb tur -é -né nggó pakan sapi òra apik Lik \ge also -E -E for food cow NEG good uncle \fti disamping itu, dpikai untuk makanan sapi tidak bagus Lik .

\ref Endang14B.0766 \recid 269840112403061009 \start 00:26:16 \sp MbhJCS \tx ra apik. \mb ra apik \ge NEG good \fti iya, tidak bagus.

\ref Endang14B.0767 \recid 710683112433061009 \start 00:26:17 \sp MbhJCS \tx sapiné Nartó kaé arep mati. \mb sapi -né Nartó kaé arep mati \ge cow -E Narto that want dead \fti sapinya Narto itu juga, akan mati.

\ref Endang14B.0768 \recid 266694112527061009 \start 00:26:19 \sp MbhJCS \tx ókèh kòk. \mb ókèh kòk \ge a.lot EMPH \fti banyak kok.

\ref Endang14B.0769 \recid 940209112551061009 \start 00:26:20 \sp MbhJCS \tx dhaérah kulòn kaé akèh ning... \mb dhaérah kulòn kaé akèh ning \ge region west that a.lot REL \fti daerah sebelah barat itu, banyak yang...

\ref Endang14B.0770 \recid 522767112618061009 \start 00:26:21 \sp MbhJCS \tx sapi pakani gòdhòng xx mati. \mb sapi pakan -i gòdhòng xx mati \ge cow food -I leaf xx dead \fti sapi diberi makan daun xx, mati.

\ref Endang14B.0771 \recid 965265112742061009 \start 00:26:23 \sp EJCS \tx xx ènèng anu nggih... \mb xx ènèng anu nggih \ge xx exist whatchamacallit AFF \fti xx ada diitu ya...

\ref Endang14B.0772 \recid 425233112955061009 \start 00:26:24 \sp MbhJCS \tx hmm. \mb hmm \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0773 \recid 605445113007061009 \start 00:26:25 \sp EJCS \tx kebòn. \mb kebòn \ge plantation \fti ada di kebun.

\ref Endang14B.0774 \recid 928950113042061009 \start 00:26:27 \sp EJCS \tx òra nèng tegal. \mb òra nèng tegal \ge NEG LOC dry.agricultural.land \fti tidak di ladang.

\ref Endang14B.0775 \recid 292525113111061009 \start 00:26:28 \sp Tri \tx wòng nang ndi xx xx... \mb wòng nang ndi xx xx \ge WONG LOC where xx xx \fti dimana itu ya xx xx...

\ref Endang14B.0776 \recid 380293113751061009 \start 00:26:31 \sp Tri \tx disempròt xx xx. \mb di- sempròt xx xx \ge DI- spray xx xx \fti disemprot xx x.

\ref Endang14B.0777 \recid 400167113833061009 \start 00:26:32 \sp EJCS \tx Wónógiri. \mb Wónógiri \ge Wonogiri \fti di Wonogiri.

\ref Endang14B.0778 \recid 513123114007061009 \start 00:26:34 \sp Tri \tx udu kulòn xx. \mb udu kulòn xx \ge NEGN west xx \fti bukan, sebelah barat xx.

\ref Endang14B.0779 \recid 866183114049061009 \start 00:26:36 \sp EJCS \tx Tegal Pekalòngan? \mb Tegal Pekalòngan \ge Tegal Pekalongan \fti Tegal, Pekalongan?

\ref Endang14B.0780 \recid 161538114127061009 \start 00:26:38 \sp Tri \tx neng nggòn tivi dhék ingi xx xx. \mb neng nggòn tivi dhék ingi xx xx \ge LOC place television when yesterday xx xx \fti di TV kemarin, xx xx.

\ref Endang14B.0781 \recid 283123114206061009 \start 00:26:40 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0782 \recid 761518114333061009 \start 00:26:41 \sp Tri \tx nyempròt xx ternak. \mb ny- sempròt xx ternak \ge N- spray xx livestock \fti menyemprot xx hewan peliharaan.

\ref Endang14B.0783 \recid 562163114511061009 \start 00:26:44 \sp EJCS \tx ning isò? \mb ning isò \ge but can \fti tapi, bisa?

\ref Endang14B.0784 \recid 696827114545061009 \start 00:26:44 \sp Tri \tx pak Hartó barang xx. \mb pak Hartó barang xx \ge Mr. voc also xx \fti Pak Soeharto juga xx.

\ref Endang14B.0785 \recid 487900114612061009 \start 00:26:46 \sp EJCS \tx ngendi-ndi kòk. \mb nge- ndi ~ ndi kòk \ge N- where ~ where EMPH \fti dimana-mana kok.

\ref Endang14B.0786 \recid 854916114704061009 \start 00:26:49 \sp Tri \tx óbaté òpò kaé lali. \mb óbat -é òpò kaé lali \ge medicine -E what that forget \fti obatnya apa itu, aku lupa.

\ref Endang14B.0787 \recid 703494114848061009 \start 00:26:51 \sp EJCS \tx jenengé anu... \mb jeneng -é anu \ge name -E whatchamacallit \fti namanya itu...

\ref Endang14B.0788 \recid 938685114924061009 \start 00:26:53 \sp EJCS \tx Oksida Oksida kuwi? \mb Oksida Oksida kuwi \ge Oksida Oksida that \fti Okida, Okida itu ya?

\ref Endang14B.0789 \recid 103783115021061009 \start 00:26:55 \sp Tri \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0790 \recid 696647131349061009 \start 00:26:56 \sp MbhJCS \tx ya tunggalé ning nggó anu... \mb ya tunggal -é ning nggó anu \ge yes same.sort -E REL for whatchamacallit \fti ya, itu sama saja dengan yang untuk itu...

\ref Endang14B.0791 \recid 158180131533061009 \start 00:26:59 \sp MbhJCS \tx ngóbati... \mb ng- óbat -i \ge N- medicine -I \fti mengobati...

\ref Endang14B.0792 \recid 540984131540061009 \start 00:27:00 \sp MbhJCS \tx cengkèh-cengkèh barang kuwi. \mb cengkèh ~ cengkèh barang kuwi \ge clove ~ clove also that \fti cengkih segala macam, itu.

\ref Endang14B.0793 \recid 237982131717061009 \start 00:27:01 \sp EJCS \tx nèk jenengé kuwi Puther-Puther òpò ngónó. \mb nèk jeneng -é kuwi Puther ~ Puther òpò ngónó \ge if name -E that Puther ~ Puther what like.that \fti kalau namanya itu, Puther atau apa begitu.

\ref Endang14B.0794 \recid 775565133014061009 \start 00:27:04 \sp Tri \tx nèk bòsòné xx kuwé ngertiné. \mb nèk bòsò -né xx kuwé ngerti -né \ge if language -E xx that know -E \fti kalau bahasa xx, tahunya itu.

\ref Endang14B.0795 \recid 849137133151061009 \start 00:27:06 \sp Tri \tx nèk bòsò Indónésiané kuwé Kutu.Lómpat ngónó. \mb nèk bòsò Indónésia -né kuwé Kutu.Lómpat ngónó \ge if language Indonesia -E that Kutu.Lompat like.that \fti kalau bahasa Indonesianya itu, Kutu Lompat begitu.

\ref Endang14B.0796 \recid 773313133354061009 \start 00:27:09 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0797 \recid 787484133417061009 \start 00:27:11 \sp EJCS \tx yó mémper. \mb yó mémper \ge AFF suitable \fti ya pantes/ cocok.

\ref Endang14B.0798 \recid 468384133447061009 \start 00:27:13 \sp EJCS \tx wòng énjòh mabur kòk. \mb wòng énjòh mabur kòk \ge as.because can fly EMPH \fti karena bisa terbang.

\ref Endang14B.0799 \recid 451244133547061009 \start 00:27:17 \sp Tri \tx óbaté òpò. \mb óbat -é òpò \ge medicine -E what \fti obatnya apa itu.

\ref Endang14B.0800 \recid 365768133618061009 \start 00:27:21 \sp EJCS \tx yó... \mb yó \ge AFF \fti ya...

\ref Endang14B.0801 \recid 175406142307061009 \start 00:27:22 \sp EJCS \tx pókòké nganggó Oksida-Oksida kuwi. \mb pókòk -é ng- anggó Oksida ~ Oksida kuwi \ge main.thing -E N- use Oksida ~ Oksida that \fti pokoknya menggunakan Oksida itu.

\ref Endang14B.0802 \recid 265607142519061009 \start 00:27:23 \sp MbhJCS \tx òh berati saiki jenengé wernò-wernò ya? \mb òh ber- arti saiki jeneng -é wernò ~ wernò ya \ge EXCL BER- mean now name -E color ~ color yes \fti oh, berarti sekarang namanya itu bermacam-macam ya?

\ref Endang14B.0803 \recid 675593143129061009 \start 00:27:26 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0804 \recid 916673143339061009 \start 00:27:27 \sp EJCS \tx Déasénón. \mb Déasénón \ge Deasenon \fti Deasenon.

\ref Endang14B.0805 \recid 943469143421061009 \start 00:27:29 \sp MbhJCS \tx kuwi ènèng nggó ngóbati gòdhòng-gòdhòng... \mb kuwi ènèng nggó ng- óbat -i gòdhòng ~ gòdhòng \ge that exist for N- medicine -I leaf ~ leaf \fti obat itu, ada yang untuk mengobati daun-daunan...

\ref Endang14B.0806 \recid 416025144200061009 \start 00:27:32 \sp MbhJCS \tx karó wit-witan kuwi tò? \mb karó wit ~ wit -an kuwi tò \ge and.with tree ~ tree -AN that INTR \fti dan pohon-pohonan, itu?

\ref Endang14B.0807 \recid 639290144429061009 \start 00:27:34 \sp MbhJCS \tx Sitrèn-Sitrèn kuwi tò? \mb Sitrèn ~ Sitrèn kuwi tò \ge Sitren ~ Sitren that INTR \fti tanaman Jagung muda itu kan?

\ref Endang14B.0808 \recid 966855144952061009 \start 00:27:35 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0809 \recid 159121145004061009 \start 00:27:36 \sp MbhJCS \tx bangsané yó tunggalé ning nggó ngóbati... \mb bangsa -né yó tunggal -é ning nggó ng- óbat -i \ge type -E EXCL same.sort -E REL for N- medicine -I \fti sejenis yang digunakan untuk mengobati...

\ref Endang14B.0810 \recid 150212145117061009 \start 00:27:38 \sp MbhJCS \tx gòdhòng cengkèh... \mb gòdhòng cengkèh \ge leaf clove \fti daun cengkih...

\ref Endang14B.0811 \recid 725496145129061009 \start 00:27:39 \sp EJCS \tx jeruk. \mb jeruk \ge orange \fti jeruk.

\ref Endang14B.0812 \recid 823933145157061009 \start 00:27:40 \sp MbhJCS \tx jeruk. \mb jeruk \ge orange \fti iya, tanaman jeruk.

\ref Endang14B.0813 \recid 168238145301061009 \start 00:27:41 \sp MbhJCS \tx rak yó maténi hòmò ning nèmplòk kuwi. \mb rak yó m- paté -ni hòmò ning n- tèmplòk kuwi \ge EMPH EXCL N- death -I plant.disease REL N- to.adhere that \fti kan juga bisa membrantas, hama yang menempel itu.

\ref Endang14B.0814 \recid 382326145540061009 \start 00:27:44 \sp EJCS \tx cengkièh pripun Lik? \mb cengkeh -é pripun Lik \ge clove -E how uncle \fti cengkihnya bagaiman Lik?

\ref Endang14B.0815 \recid 370967150113061009 \start 00:27:46 \sp MbhJCS \tx ngklètèk. \mb ng- klètèk \ge N- peel \fti mengelupas.

\ref Endang14B.0816 \recid 262619150850061009 \start 00:27:47 \sp MbhJCS \tx ning maraih òra tau takmès òra tau takrabuk. \mb ning maraih òra tau tak- mès òra tau tak- rabuk \ge REL cause NEG ever 1sg- fertilizer NEG ever 1sg- fertiliser \fti sebabnya tidak pernah aku pupuk, baik pakai pupuk buatan maupun kandang.

\ref Endang14B.0817 \recid 852880150955061009 \start 00:27:49 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0818 \recid 677005151106061009 \start 00:27:50 \sp MbhJCS \tx awit mbiyèn kaé nglatar kaé. \mb awit mbiyèn kaé ng- latar kaé \ge since past that N- yard that \fti dari dulu, itu pohon yang dihalaman itu.

\ref Endang14B.0819 \recid 345212151228061009 \start 00:27:52 \sp EJCS \tx lha ntegal? \mb lha n- tegal \ge EXCL N- dry.agricultural.land \fti lho, kalau yang di ladang?

\ref Endang14B.0820 \recid 282977151302061009 \start 00:27:53 \sp MbhJCS \tx ntegal xx òra urip. \mb n- tegal xx òra urip \ge N- dry.agricultural.land xx NEG alive \fti yang di ladang xx, tidak hidup.

\ref Endang14B.0821 \recid 102031151534061009 \start 00:27:55 \sp EJCS \tx jeruké? \mb jeruk -é \ge orange -E \fti jeruknya?

\ref Endang14B.0822 \recid 944090151802061009 \start 00:27:56 \sp MbhJCS \tx jeruké yó òra urip kaé. \mb jeruk -é yó òra urip kaé \ge orange -E EXCL NEG alive that \fti jeruknya juga tidak hidup itu.

\ref Endang14B.0823 \recid 937332151935061009 \start 00:27:59 \sp MbhJCS \tx dhék mbèn iki yó wah xx xx. \mb dhék mbèn iki yó wah xx xx \ge when the.day.after.tomorrow this EXCL EXCL xx xx \fti dulu itu juga, wah xx xx.

\ref Endang14B.0824 \recid 756852152154061009 \start 00:28:01 \sp MbhJCS \tx pirang-pirang... \mb pirang.pirang \ge a.lot \fti banayk sekali9...

\ref Endang14B.0825 \recid 434296152220061009 \start 00:28:02 \sp MbhJCS \tx nduduti cengkèh karó jeruk. \mb n- dudut -i cengkèh karó jeruk \ge N- lift.out -I clove and.with orange \fti mencabuti pohon cengkih dan jeruk.

\ref Endang14B.0826 \recid 834059152439061009 \start 00:28:04 \sp MbhJCS \tx xx ning urip. \mb xx ning urip \ge xx REL alive \fti xx yang hidup.

\ref Endang14B.0827 \recid 257546152541061009 \start 00:28:08 \sp MbhJCS \tx pancèn lemaèh xx. \mb pancèn lemah -è xx \ge really soil -E xx \fti memang tanahnya xx.

\ref Endang14B.0828 \recid 186000152645061009 \start 00:28:09 \sp MbhJCS \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.0829 \recid 117757152845061009 \start 00:28:11 \sp MbhJCS \tx xx kuwi yó urip kuwi xx. \mb xx kuwi yó urip kuwi xx \ge xx that EXCL alive that xx \fti xx itu juga hidup xx.

\ref Endang14B.0830 \recid 646657152929061009 \start 00:28:12 \sp MbhJCS \tx cengkèh ki. \mb cengkèh ki \ge clove this \fti pohon cengkih itu.

\ref Endang14B.0831 \recid 582019153104061009 \start 00:28:13 \sp MbhJCS \tx ceblòké dul kónó. \mb ceblòk -é dul kónó \ge fall -E TRU.south there \fti ditancapkan disebelah selatan itu.

\ref Endang14B.0832 \recid 514911154423061009 \start 00:28:15 \sp MbhJCS \tx yó limang wit pò pirò kaé mauné. \mb yó lima -ng wit pò pirò kaé mau -né \ge AFF five -LIG tree what how.much that earlier -E \fti ya tadinya lima pohon atau berapa itu.

\ref Endang14B.0833 \recid 331179154512061009 \start 00:28:21 \sp EJCS \tx ó niki dimès pisan tò Lik? \mb ó niki di- mès pisan tò Lik \ge EXCL this DI- fertilizer once INTR uncle \fti oh ini dipupuk hanya satu kali ya Lik?

\ref Endang14B.0834 \recid 235229154759061009 \start 00:28:23 \sp MbhJCS \tx lha urung dirabuk lhó kuwi. \mb lha urung di- rabuk lhó kuwi \ge EXCL not.yet DI- fertiliser EMPH that \fti lho, itu belum dipupuk.

\ref Endang14B.0835 \recid 401654154907061009 \start 00:28:28 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0836 \recid 305708155021061009 \start 00:28:28 \sp EJCS \tx biasané sugih men tò Lik. \mb biasa -né sugih men tò Lik \ge usual -E rich very EXCL uncle \fti biasanya kaya sekali Lik.

\ref Endang14B.0837 \recid 544852155102061009 \start 00:28:30 \sp EJCS \tx nèk pèk dami nggó trek. \mb nèk pèk dami nggó trek \ge if take dried.rice.straw use truck \fti kalau mengambil pohon padi, menggunakan truk.

\ref Endang14B.0838 \recid 445419155152061009 \start 00:28:32 \sp MbhJCS \tx mmm mbiyèn... \mb mmm mbiyèn \ge FILL past \fti mm dulu...

\ref Endang14B.0839 \recid 566975155219061009 \start 00:28:33 \sp MbhJCS \tx nemen. \mb nemen \ge very \fti kaya sekali.

\ref Endang14B.0840 \recid 561107155235061009 \start 00:28:34 \sp MbhJCS \tx nèk iki xx saktrek iki wis... \mb nèk iki xx sak- trek iki wis \ge if this xx SA- truck this PFCT \fti kalau sekarang, xx satu truk itu sudah...

\ref Endang14B.0841 \recid 942726155313061009 \start 00:28:36 \sp MbhJCS \tx anu... \mb anu \ge whatchamacallit \fti itu...

\ref Endang14B.0842 \recid 518034155342061009 \start 00:28:39 \sp MbhJCS \tx nggó xx aé. \mb nggó xx aé \ge for xx just \fti untuk xx saja.

\ref Endang14B.0843 \recid 619410155902061009 \start 00:28:40 \sp EJCS \tx nggólèk ning ròng ènten anu mrikò Lik... \mb ng- gólèk ning ròng ènten anu mrikò Lik \ge N- look.for LOC hole exist whatchamacallit there uncle \fti cari dilubang, di itu Lik...

\ref Endang14B.0844 \recid 734121160031061009 \start 00:28:42 \sp EJCS \tx Mbangak Mbanyudonó ngòten gelem. \mb Mbangak Mbanyudonó ngòten gelem \ge Mbangak Mbanyudono in.that.way want \fti Mbangak, Mbanyudono begitu.

\ref Endang14B.0845 \recid 885980160102061009 \start 00:28:44 \sp MbhJCS \tx wah kadòhan. \mb wah ke- adòh -an \ge EXCL KE.AN- far -CIRC \fti wah, kejauhan.

\ref Endang14B.0846 \recid 793204160303061009 \start 00:28:45 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0847 \recid 292967160346061009 \start 00:28:46 \sp MbhJCS \tx treké. \mb trek -é \ge truck -E \fti truknya.

\ref Endang14B.0848 \recid 609353160425061009 \start 00:28:46 \sp EJCS \tx lhó mbóten. \mb lhó m- bóten \ge EXCL N- NEG \fti lho, bukan begitu maksudnya.

\ref Endang14B.0849 \recid 906725160502061009 \start 00:28:47 \sp EJCS \tx treké niku kèn anu... \mb trek -é niku kèn anu \ge truck -E that to.order whatchamacallit \fti truknya itu disuruh itu...

\ref Endang14B.0850 \recid 253334160557061009 \start 00:28:48 \sp EJCS \tx gampang kendaraan ngòten lhó. \mb gampang kendara -an ngòten lhó \ge easy ride -AN in.that.way EMPH \fti kendaraannya mudah, begitu lho.

\ref Endang14B.0851 \recid 494835160712061009 \start 00:28:51 \sp MbhJCS \tx kaé nèk ra jalan ngkulòn ngkéné yó arang-arang xx xx. \mb kaé nèk ra jalan ng- kulòn ng- kéné yó arang ~ arang xx xx \ge 3sg if NEG walk N- west N- here EXCL rare ~ rare xx xx \fti dia kalau tidak jalan di sini juga, jarang xx xx.

\ref Endang14B.0852 \recid 355870094946071009 \start 00:28:53 \sp Tri \tx larang. \mb larang \ge expensive \fti mahal.

\ref Endang14B.0853 \recid 317522095110071009 \start 00:28:53 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0854 \recid 207040095120071009 \start 00:28:54 \sp MbhJCS \tx larang. \mb larang \ge expensive \fti mahal.

\ref Endang14B.0855 \recid 932222095141071009 \start 00:28:56 \sp MbhJCS \tx dadi ning jalan kulòn ngkéné kiyé... \mb dadi ning jalan kulòn ng- kéné kiyé \ge become LOC street west N- here this \fti jadi, dijalan sebelah barat ini...

\ref Endang14B.0856 \recid 372399101020071009 \start 00:28:57 \sp MbhJCS \tx yó ènèng ning sepuluh éwu ènèng ning wólung ngéwu kòk. \mb yó ènèng ning se- puluh éwu ènèng ning wólu -ng ng- éwu kòk \ge AFF exist REL SE- ten thousand exist REL eight -LIG N- thousand EXCL \fti ada yang sepuluh ribu,ada juga yang delapan ribu. \nt tarif angkutan.

\ref Endang14B.0857 \recid 920261101211071009 \start 00:29:00 \sp EJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh.

\ref Endang14B.0858 \recid 948454101235071009 \start 00:29:01 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0859 \recid 495734101253071009 \start 00:29:03 \sp EJCS \tx ó sing nèk urung kulinò... \mb ó sing nèk urung kulinò \ge EXCL REL if not.yet accustomed.to \fti oh, kalau yang belum terbiasa...

\ref Endang14B.0860 \recid 209114101339071009 \start 00:29:05 \sp EJCS \tx malah larang? \mb malah larang \ge even expensive \fti malah mahal?

\ref Endang14B.0861 \recid 688723101622071009 \start 00:29:05 \sp Tri \tx larang. \mb larang \ge expensive \fti iya, mahal.

\ref Endang14B.0862 \recid 186820101646071009 \start 00:29:05 \sp MbhJCS \tx ra gelem nèk rung kulinò dalan kéné. \mb ra gelem nèk rung kulinò dalan kéné \ge NEG want if not.yet accustomed.to street here \fti tidak mau, akalu belum terbiasa dengan jalan disini.

\ref Endang14B.0863 \recid 387218101740071009 \start 00:29:09 \sp EJCS \tx weh nèk nggawani nganti mayeg-mayeg. \mb weh nèk ng- gawa -ni nganti mayeg ~ mayeg \ge EXCL if N- bring -I until wobbly ~ wobbly \fti wah, kalau bawa sampai mobilnya goyang-goyang. \nt take passanger.

\ref Endang14B.0864 \recid 880497102444071009 \start 00:29:12 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0865 \recid 435377102522071009 \start 00:29:16 \sp MbhJCS \tx saiki òra. \mb saiki òra \ge now NEG \fti sekarang tidak.

\ref Endang14B.0866 \recid 991935102547071009 \start 00:29:17 \sp MbhJCS \tx xx sapiné. \mb xx sapi -né \ge xx cow -E \fti xx sapinya.

\ref Endang14B.0867 \recid 472362103812071009 \start 00:29:21 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0868 \recid 709048103924071009 \start 00:29:25 \sp MbhJCS \tx separó xx dalan kuwé. \mb se- paró xx dalan kuwé \ge SE- halve xx street that \fti yang setengah xx jalan itu.

\ref Endang14B.0869 \recid 681275103959071009 \start 00:29:27 \sp MbhJCS \tx sapi telu kuwi tambah... \mb sapi telu kuwi tambah \ge cow three that add \fti sapi tiga ditambah...

\ref Endang14B.0870 \recid 113568104040071009 \start 00:29:28 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0871 \recid 447356104101071009 \start 00:29:44 \sp Tri \tx ésih cilik. \mb ésih cilik \ge still small \fti masih kecil.

\ref Endang14B.0872 \recid 725613104600071009 \start 00:29:45 \sp MbhJCS \tx sidané neng Kartósuró pò neng Sóló kuwi? \mb sida -né neng Kartósuró pò neng Sóló kuwi \ge become -E LOC Kartosuro what LOC Solo that \fti jadinya di Kartosuro atau di Solo itu?

\ref Endang14B.0873 \recid 996932104705071009 \start 00:29:47 \sp EJCS \tx Sóló. \mb Sóló \ge Solo \fti Solo.

\ref Endang14B.0874 \recid 757938104729071009 \start 00:29:48 \sp MbhJCS \tx nyambut gawé. \mb ny- sambut gawé \ge N- take do \fti bekerja.

\ref Endang14B.0875 \recid 688312104817071009 \start 00:29:50 \sp EJCS \tx ènten Sóló. \mb ènten Sóló \ge exist Solo \fti di Solo.

\ref Endang14B.0876 \recid 472220104856071009 \start 00:29:52 \sp MbhJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0877 \recid 111932104910071009 \start 00:29:53 \sp MbhJCS \tx karó... \mb karó \ge and.with \fti dengan...

\ref Endang14B.0878 \recid 853604105707071009 \start 00:29:54 \sp EJCS \tx ènten mBóyólali. \mb ènten m- Bóyólali \ge exist N- Boyolali \fti di Boyolali.

\ref Endang14B.0879 \recid 250688111052071009 \start 00:29:55 \sp MbhJCS \tx ènèng mBóyólali? \mb ènèng m- Bóyólali \ge exist N- Boyolali \fti di Boyolali?

\ref Endang14B.0880 \recid 128535111138071009 \start 00:29:58 \sp EJCS \tx jané kaé neng Jakarta ning xx wegah. \mb jané kaé neng Jakarta ning xx wegah \ge actually 3sg LOC Jakarta but xx unwilling \fti sebenarnya dia dijakarta, tapi xx tidak mau.

\ref Endang14B.0881 \recid 893491111337071009 \start 00:30:02 \sp Tri \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang14B.0882 \recid 122734111407071009 \start 00:30:04 \sp EJCS \tx Jakarta ki nèk ra pinter tiwas... \mb Jakarta ki nèk ra pinter tiwas \ge Jakarta this if NEG smart do.sth.in.vain \fti di Jakarta kalau tidak pintar itu, malah...

\ref Endang14B.0883 \recid 598867111439071009 \start 00:30:06 \sp EJCS \tx ngenes. \mb ngenes \ge deeply.grieved \fti menyedihkan.

\ref Endang14B.0884 \recid 182890111941071009 \start 00:30:09 \sp Tri \tx òpò-òpò larang kuwé Lék. \mb òpò ~ òpò larang kuwé Lék \ge what ~ what expensive that TRU.Bulék.or.Paklék \fti segala macamnya mahal Lik.

\ref Endang14B.0885 \recid 946035112045071009 \start 00:30:10 \sp EJCS \tx lha mulò. \mb lha mulò \ge EXCL that's.why \fti nah, maka dari itu.

\ref Endang14B.0886 \recid 335444112114071009 \start 00:30:12 \sp EJCS \tx ha thik jajan séwu òra xx. \mb ha thik jajan séwu òra xx \ge EXCL emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval snack thousand NEG xx \fti jajan seribu saja, tidak xx.

\ref Endang14B.0887 \recid 814446112355071009 \start 00:30:16 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0888 \recid 916394112433071009 \start 00:30:17 \sp EJCS \tx ha ning Sóló ki jajan mang ngatus... \mb ha ning Sóló ki jajan lima -ng ng- atus \ge EXCL LOC Solo this snack five -LIG N- hundred \fti di Solo itu, jajan lima ratus...

\ref Endang14B.0889 \recid 762473112532071009 \start 00:30:17 \sp MbhJCS \tx xx xx sanguné yó xx. \mb xx xx sangu -né yó xx \ge xx xx supplies -E EXCL xx \fti xx xx uang sakunya xx.

\ref Endang14B.0890 \recid 402017112558071009 \start 00:30:19 \sp EJCS \tx wis kumplit kòk. \mb wis kumplit kòk \ge PFCT complete EMPH \fti sudah komplit (banyak) kok.

\ref Endang14B.0891 \recid 113575112716071009 \start 00:30:22 \sp MbhJCS \tx yó wis kòmbèr. \mb yó wis kòmbèr \ge AFF PFCT spacious \fti ya sudah lebih.

\ref Endang14B.0892 \recid 562781112758071009 \start 00:30:23 \sp MbhJCS \tx nèk limang ngatus ning Sóló kuwi wis kòmbèr. \mb nèk lima -ng ng- atus ning Sóló kuwi wis kòmbèr \ge if five -LIG N- hundred LOC Solo that PFCT spacious \fti kalau lima ratus di Solo itu ya sudah berlebih.

\ref Endang14B.0893 \recid 284374113218071009 \start 00:30:24 \sp EJCS \tx lha nggih. \mb lha nggih \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0894 \recid 190906113240071009 \start 00:30:25 \sp EJCS \tx ning nJakarta nikò nòpò-nòpò larang. \mb ning n- Jakarta nikò nòpò ~ nòpò larang \ge LOC N- Jakarta that what ~ what expensive \fti dijakarta itu, apa-apa mahal.

\ref Endang14B.0895 \recid 667679121323071009 \start 00:30:28 \sp EJCS \tx jané rencana niki... \mb jané rencana niki \ge actually plan this \fti sebenarnya, rencananya sekarang...

\ref Endang14B.0896 \recid 199360123322071009 \start 00:30:30 \sp EJCS \tx dinten niki kulò mangkat. \mb dinten niki kulò mangkat \ge day this 1SG depart \fti hari ini saya berangkat.

\ref Endang14B.0897 \recid 547987123410071009 \start 00:30:31 \sp EJCS \tx takpikir-pikir... \mb tak- pikir ~ pikir \ge 1sg- think ~ think \fti aku pikir-pikir...

\ref Endang14B.0898 \recid 940045123445071009 \start 00:30:34 \sp EJCS \tx piyé nèk aku neng ngkónó. \mb piyé nèk aku neng ng- kónó \ge how if 1sg LOC N- there \fti kalau nanti aku disana, bagaimana.

\ref Endang14B.0899 \recid 454109123608071009 \start 00:30:36 \sp Tri \tx wó gedhang xx bé ròng ngatus. \mb wó gedhang xx bé rò -ng ng- atus \ge EXCL banana xx just two -LIG N- hundred \fti pisang xx saja, dua ratus.

\ref Endang14B.0900 \recid 817870123725071009 \start 00:30:39 \sp EJCS \tx òpò? \mb òpò \ge what \fti apa?

\ref Endang14B.0901 \recid 859771123818071009 \start 00:30:40 \sp Tri \tx gedhang kuwi. \mb gedhang kuwi \ge banana that \fti pisang.

\ref Endang14B.0902 \recid 397181123955071009 \start 00:30:43 \sp EJCS \tx gedhang górèng kuwi? \mb gedhang górèng kuwi \ge banana fry that \fti pisang goreng?

\ref Endang14B.0903 \recid 731213124138071009 \start 00:30:44 \sp Tri \tx gedhang gódhòg kuwi. \mb gedhang gódhòg kuwi \ge banana boiled that \fti pisang rebus.

\ref Endang14B.0904 \recid 625081124352071009 \start 00:30:46 \sp Tri \tx Gedhang.Ambòn kuwi. \mb Gedhang.Ambòn kuwi \ge Ambon.Banana that \fti pisang ambon.

\ref Endang14B.0905 \recid 662747124521071009 \start 00:30:47 \sp EJCS \tx nèk nèng kéné séket kuwi. \mb nèk nèng kéné séket kuwi \ge if LOC here fifty that \fti kalau pisang itu, disini lima puluh rupiah.

\ref Endang14B.0906 \recid 114268124605071009 \start 00:30:48 \sp Tri \tx xx xx ròng ngatus. \mb xx xx rò -ng ng- atus \ge xx xx two -LIG N- hundred \fti xx xx dua ratus.

\ref Endang14B.0907 \recid 512805124650071009 \start 00:30:50 \sp EJCS \tx halah. \mb halah \ge EXCL \fti masa alloh.

\ref Endang14B.0908 \recid 926907124708071009 \start 00:30:50 \sp Tri \tx sakgandhèng gur lóró thòk. \mb sak- gandhèng gur lóró thòk \ge SA- adjoin only two just \fti satu ikat, isinya hanya dua.

\ref Endang14B.0909 \recid 151555124758071009 \start 00:30:53 \sp EJCS \tx nèng kéné papat kòk sakgandhèng. \mb nèng kéné papat kòk sak- gandhèng \ge LOC here four EMPH SA- adjoin \fti disini satu ikat, empat kok.

\ref Endang14B.0910 \recid 791515130707071009 \start 00:30:55 \sp Tri \tx lóró. \mb lóró \ge two \fti disana hanya dua.

\ref Endang14B.0911 \recid 711388130756071009 \start 00:30:57 \sp EJCS \tx ning Bóyólali kuwi. \mb ning Bóyólali kuwi \ge but Boyolali that \fti di Boyolali itu.

\ref Endang14B.0912 \recid 421972131732071009 \start 00:31:00 \sp MbhJCS \tx jajan sing murah yó ning ngkéné yó ndhuk? \mb jajan sing murah yó ning ng- kéné yó ndhuk \ge snack REL cheap EXCL LOC N- here AFF TRU.girl \fti Nak, jajan yang murah ya disini ya?

\ref Endang14B.0913 \recid 692775132238071009 \start 00:31:01 \sp EJCS \tx dalem? \mb dalem \ge 1sg \fti sorry?

\ref Endang14B.0914 \recid 788596132301071009 \start 00:31:02 \sp MbhJCS \tx murah ki ning kéné-kéné ki ngétan. \mb murah ki ning kéné ~ kéné ki ng- étan \ge cheap this LOC here ~ here this N- east \fti yang murah itu disini, terus ke arah timur.

\ref Endang14B.0915 \recid 247461132534071009 \start 00:31:04 \sp EJCS \tx enggih sing wòng tani yó èsih xx. \mb enggih sing wòng tani yó èsih xx \ge AFF REL person farm EXCL still xx \fti iya, petaninya juga masih xx.

\ref Endang14B.0916 \recid 790830132639071009 \start 00:31:08 \sp MbhJCS \tx wòng tani ki jan... \mb wòng tani ki jan \ge person farm this real \fti petani itu benar-benar... \nt surprise.

\ref Endang14B.0917 \recid 903049134210071009 \start 00:31:12 \sp EJCS \tx mulò kòyò Lik Mungkirah ki ning jakarta yó... \mb mulò kòyò Lik Mungkirah ki ning jakarta yó \ge that's.why like uncle Mungkirah this LOC Jakarta EXCL \fti makanya, seperti Lik Mungkirah itu di Jakarta...

\ref Endang14B.0918 \recid 573786134557071009 \start 00:31:15 \sp EJCS \tx pinter tenan ki. \mb pinter tenan ki \ge smart true this \fti pintar sekali itu.

\ref Endang14B.0919 \recid 733077134727071009 \start 00:31:17 \sp EJCS \tx lha wòng bakul sayur... \mb lha wòng bakul sayur \ge EXCL as.because market.seller vegetable \fti lha, karena tukang sayur...

\ref Endang14B.0920 \recid 437423134831071009 \start 00:31:19 \sp EJCS \tx wòng tani tukuné murah... \mb wòng tani tuku -né murah \ge person farm buy -E cheap \fti beli ke petani, murah...

\ref Endang14B.0921 \recid 287114134920071009 \start 00:31:20 \sp EJCS \tx didòl nyang kuthò gedhé. \mb di- dòl nyang kuthò gedhé \ge DI- sell to city big \fti dijual ke kota, jadi mahal.

\ref Endang14B.0922 \recid 344476135008071009 \start 00:31:25 \sp Tri \tx xx yó tau kulak kò kéné xx xx. \mb xx yó tau kulak kò kéné xx xx \ge xx EXCL ever buy.s.t.for.resale from here xx xx \fti xx pernah belanja disini, xx xx.

\ref Endang14B.0923 \recid 522529135652071009 \start 00:31:27 \sp EJCS \tx yó nggòwò sethithik. \mb yó ng- gòwò se- thithik \ge AFF N- bring SE- a.little \fti ya bawa, sedikit.

\ref Endang14B.0924 \recid 566700135733071009 \start 00:31:29 \sp Tri \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0925 \recid 445969135904071009 \start 00:31:29 \sp EJCS \tx peté òpò lòmbòk. \mb peté òpò lòmbòk \ge beans.with.pungent.odor what chilli \fti petai atau cabai.

\ref Endang14B.0926 \recid 819206135943071009 \start 00:31:31 \sp EJCS \tx bis yó gelem kòk xx xx. \mb bis yó gelem kòk xx xx \ge bus EXCL want EMPH xx xx \fti bus juga mau kok, xx xx.

\ref Endang14B.0927 \recid 811105140636071009 \start 00:31:32 \sp MbhJCS \tx nèk peté lòmbòk ki xx òkèh sing òra anu. \mb nèk peté lòmbòk ki xx òkèh sing òra anu \ge if beans.with.pungent.odor chilli this xx a.lot REL NEG whatchamacallit \fti kalau petai dan lombok itu, xx banyak yang tidak itu.

\ref Endang14B.0928 \recid 556196140816071009 \start 00:31:35 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0929 \recid 295678140835071009 \start 00:31:36 \sp MbhJCS \tx ya ning maraih Mungkirah mauné nèng kéné yó wis... \mb ya ning maraih Mungkirah mau -né nèng kéné yó wis \ge yes but cause Mungkirah earlier -E LOC here EXCL PFCT \fti ya sebabnya tadinya disini, Mungkirah juga sudah...

\ref Endang14B.0930 \recid 268228141049071009 \start 00:31:39 \sp MbhJCS \tx candhakané kuwi. \mb candhak -an -é kuwi \ge reach -AN -E that \fti kerjaannya sudah seperti itu.

\ref Endang14B.0931 \recid 615833141358071009 \start 00:31:40 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0932 \recid 914985141613071009 \start 00:31:41 \sp MbhJCS \tx jaman dhisik mbah Harsó kuwi jéré arep... \mb jaman dhisik mbah Harsó kuwi jéré arep \ge period formerly grandparent Harso that it.is.said want \fti dulu Mbah Harso itu, katanya akan...

\ref Endang14B.0933 \recid 468358141737071009 \start 00:31:43 \sp MbhJCS \tx mangkat. \mb mangkat \ge depart \fti berangkat. \nt to Jakarta.

\ref Endang14B.0934 \recid 905164141800071009 \start 00:31:45 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0935 \recid 106457141832071009 \start 00:31:48 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0936 \recid 638857145118071009 \start 00:31:49 \sp MbhJCS \tx ning mangkaté mung nggòné... \mb ning mangkat -é mung nggòn -é \ge but depart -E only place -E \fti tapi berangkatnya hanya ditempatnya...

\ref Endang14B.0937 \recid 884038145314071009 \start 00:31:50 \sp MbhJCS \tx ah aku òra ètuk nèk dinggó dólanan diguangi. \mb ah aku òra ètuk nèk di- nggó dólan -an di- guang -i \ge EXCL 1sg NEG get if DI- for play -AN DI- throw.away -I \fti ah, aku tidak mengijinkan kalau untuk mainana atau dibuangi. \nt talk with self son.

\ref Endang14B.0938 \recid 541363150209071009 \start 00:31:53 \sp MbhJCS \tx cengkèh kòk nggó... \mb cengkèh kòk nggó \ge clove EMPH for \fti cengkih kok untuk...

\ref Endang14B.0939 \recid 299930151137071009 \start 00:31:55 \sp MbhJCS \tx òpò kuwi... \mb òpò kuwi \ge what that \fti apa itu...

\ref Endang14B.0940 \recid 641479151203071009 \start 00:31:56 \sp MbhJCS \tx anggeré niat mangkat karó aku ngónó aé... \mb angger -é niat mangkat karó aku ngónó aé \ge if -E intention depart and.with 1sg like.that just \fti kalau niat berangkat denganku itu...

\ref Endang14B.0941 \recid 863757151332071009 \start 00:31:59 \sp MbhJCS \tx sidò adòl sidò kulak kuwi. \mb sidò adòl sidò kulak kuwi \ge succed.in.doing.s.t sell succed.in.doing.s.t buy.s.t.for.resale that \fti jadi berjualan, jadi belanja itu.

\ref Endang14B.0942 \recid 782046151416071009 \start 00:32:01 \sp EJCS \tx mbòk nggih Lik! \mb mbòk nggih Lik \ge EMPH AFF uncle \fti iya, suruh ikut saja Lik!

\ref Endang14B.0943 \recid 875865151828071009 \start 00:32:02 \sp MbhJCS \tx wah wegah. \mb wah wegah \ge EXCL unwilling \fti wah, tidak mau.

\ref Endang14B.0944 \recid 891209151854071009 \start 00:32:06 \sp MbhJCS \tx awakku ki jan... \mb awak -ku ki jan \ge body -1sg this real \fti badanku ini, benar-benar... \nt illness.

\ref Endang14B.0945 \recid 475253151959071009 \start 00:32:07 \sp MbhJCS \tx mulih nggólèt. \mb mulih ng- gólèt \ge go.home N- search \fti habis pulang mencari.

\ref Endang14B.0946 \recid 693663152125071009 \start 00:32:09 \sp MbhJCS \tx ròng ndinò. \mb rò -ng ndinò \ge two -LIG day \fti dua hari.

\ref Endang14B.0947 \recid 417350152221071009 \start 00:32:11 \sp MbhJCS \tx xx ròng ndinò òra mulih kabèh. \mb xx rò -ng ndinò òra mulih kabèh \ge xx two -LIG day NEG go.home all \fti xx dua hari, tidak pulang semua.

\ref Endang14B.0948 \recid 415425152343071009 \start 00:32:14 \sp MbhJCS \tx kudu nèng ngkónó. \mb kudu nèng ng- kónó \ge should LOC N- there \fti harus disana.

\ref Endang14B.0949 \recid 460407152454071009 \start 00:32:14 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0950 \recid 469523152514071009 \start 00:32:17 \sp EJCS \tx ó nggih. \mb ó nggih \ge EXCL AFF \fti oh iya.

\ref Endang14B.0951 \recid 689099152544071009 \start 00:32:21 \sp EJCS \tx mrikò niku paling... \mb mrikò niku paling \ge there that most \fti disana itu yang paling...

\ref Endang14B.0952 \recid 211035152618071009 \start 00:32:22 \sp EJCS \tx sing ajeg payu niku nggih niku... \mb sing ajeg payu niku nggih niku \ge REL constant sell.well that AFF that \fti yang masih tetap laku ya itu...

\ref Endang14B.0953 \recid 569993152654071009 \start 00:32:24 \sp EJCS \tx bungkus sayur. \mb bungkus sayur \ge wrap vegetable \fti bungkus sayur.

\ref Endang14B.0954 \recid 897125152950071009 \start 00:32:25 \sp MbhJCS \tx hmm. \mb hmm \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0955 \recid 898690153021071009 \start 00:32:26 \sp MbhJCS \tx ning nèk... \mb ning nèk \ge but if \fti tapi kalau...

\ref Endang14B.0956 \recid 200318153122071009 \start 00:32:27 \sp EJCS \tx mben dinò wòng butuh kòk. \mb mben dinò wòng butuh kòk \ge every day person need EMPH \fti orang butuh setiap hari kok.

\ref Endang14B.0957 \recid 455200153204071009 \start 00:32:28 \sp MbhJCS \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0958 \recid 263074153556071009 \start 00:32:29 \sp MbhJCS \tx nèk... \mb nèk \ge if \fti kalau...

\ref Endang14B.0959 \recid 397316153616071009 \start 00:32:30 \sp MbhJCS \tx bab perkòròning bangsané... \mb bab perkòrò -ning bangsa -né \ge about matter -NING type -E \fti masalah seperti...

\ref Endang14B.0960 \recid 311418154036071009 \start 00:32:32 \sp MbhJCS \tx grabag-grabagan karó sayur-sayur ngónó kuwé... \mb grabag ~ grabag -an karó sayur ~ sayur ngónó kuwé \ge like.farm.implement ~ like.farm.implement -AN and.with vegetable ~ vegetable like.that that \fti alat pertanian dan sayur-sayuran itu...

\ref Endang14B.0961 \recid 214966155114071009 \start 00:32:35 \sp MbhJCS \tx aku kuwé urung lali. \mb aku kuwé urung lali \ge 1sg that not.yet forget \fti aku belum lupa.

\ref Endang14B.0962 \recid 942203155152071009 \start 00:32:36 \sp EJCS \tx nópó nggih? \mb nópó nggih \ge what AFF \fti memangnya iya?

\ref Endang14B.0963 \recid 725688155553071009 \start 00:32:37 \sp MbhJCS \tx dadi tuku yó kudu énjòh adòl... \mb dadi tuku yó kudu énjòh adòl \ge become buy EXCL should can sell \fti jadi beli harus bisa, jual...

\ref Endang14B.0964 \recid 461381160257071009 \start 00:32:40 \sp MbhJCS \tx nèk énjòh lé tuku kudu énjòh adòl. \mb nèk énjòh lé tuku kudu énjòh adòl \ge if can LE buy should can sell \fti kalau bisa beli, harus bisa jual.

\ref Endang14B.0965 \recid 356546084731081009 \start 00:32:42 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.0966 \recid 882386093813081009 \start 00:32:43 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.0967 \recid 691339093833081009 \start 00:32:44 \sp MbhJCS \tx jaman ndhisik... \mb jaman ndhisik \ge period earlier \fti jaman dulu...

\ref Endang14B.0968 \recid 959593102305081009 \start 00:32:47 \sp MbhJCS \tx mbiyèn kaé... \mb mbiyèn kaé \ge past that \fti dulu itu...

\ref Endang14B.0969 \recid 503488102354081009 \start 00:32:48 \sp MbhJCS \tx Sólótigó ngKòpèng... \mb Sólótigó ng- Kòpèng \ge Solotigo N- Kopeng \fti Solotigo, Kopeng...

\ref Endang14B.0970 \recid 938335102608081009 \start 00:32:51 \sp MbhJCS \tx Ngampèl. \mb Ngampèl \ge Ngampel \fti Ngampel.

\ref Endang14B.0971 \recid 513110102702081009 \start 00:32:52 \sp MbhJCS \tx beras... \mb beras \ge uncooked.rice \fti beras...

\ref Endang14B.0972 \recid 649645102858081009 \start 00:32:54 \sp MbhJCS \tx njukut anu... \mb n- jukut anu \ge N- take whatchamacallit \fti ambil itu...

\ref Endang14B.0973 \recid 400323102957081009 \start 00:32:55 \sp MbhJCS \tx mbòk ngkó telat nyang Ngampèl. \mb mbòk ngkó telat nyang Ngampèl \ge EMPH later late to Ngampel \fti takutnya terlambat, (ambil) ke Ngampel.

\ref Endang14B.0974 \recid 446189103048081009 \start 00:32:58 \sp MbhJCS \tx nyang Sólótigó ndhisik.. \mb nyang Sólótigó ndhisik \ge to Solotigo earlier \fti ke Solotigo, itu dulu.

\ref Endang14B.0975 \recid 921398103126081009 \start 00:32:59 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0976 \recid 264792103204081009 \start 00:33:00 \sp MbhJCS \tx xx rak kudu tetep... \mb xx rak kudu tetep \ge xx EMPH should constant \fti xx kan harus tetap...

\ref Endang14B.0977 \recid 477852103338081009 \start 00:33:01 \sp MbhJCS \tx dòdòl aé kaé. \mb dòdòl aé kaé \ge sell just 3sg \fti jualan terus, dia itu.

\ref Endang14B.0978 \recid 266868103436081009 \start 00:33:03 \sp MbhJCS \tx ning saiki wegah saiki dhò pinteré ndhuk. \mb ning saiki wegah saiki dhò pinter -é ndhuk \ge but now unwilling now same smart -E TRU.girl \fti tapi sekarang tidak mau, sudah sama-sama pintarnya sekarang.

\ref Endang14B.0979 \recid 261704103532081009 \start 00:33:05 \sp EJCS \tx weh saiki saingané kòk. \mb weh saiki saing -an -é kòk \ge EXCL now compete -AN -E EMPH \fti wah, sekarang jadi saingannya kok.

\ref Endang14B.0980 \recid 766396103745081009 \start 00:33:09 \sp EJCS \tx lha Lik Marjó dhék mbèn nikò teng... \mb lha Lik Marjó dhék mbèn nikò teng \ge EXCL uncle Marjo when the.day.after.tomorrow that go.to \fti Lik Marjo dulu ke...

\ref Endang14B.0981 \recid 642579104357081009 \start 00:33:11 \sp EJCS \tx Jakarta nikò ènten nópó? \mb Jakarta nikò ènten nópó \ge Jakarta that exist what \fti Jakarta itu, ada urusan apa?

\ref Endang14B.0982 \recid 445003104457081009 \start 00:33:12 \sp MbhJCS \tx kaé nyang Jakarta yó bakul. \mb kaé nyang Jakarta yó bakul \ge 3sg to Jakarta EXCL market.seller \fti dia ke Jakarta ya jadi pedagang.

\ref Endang14B.0983 \recid 788347104705081009 \start 00:33:14 \sp MbhJCS \tx mauné glidhig kaé. \mb mau -né glidhig kaé \ge earlier -E work.as.a.day.labourer 3sg \fti tadinya dia buruh.

\ref Endang14B.0984 \recid 575176105812081009 \start 00:33:15 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.0985 \recid 706744105834081009 \start 00:33:17 \sp MbhJCS \tx glidhig sik. \mb glidhig sik \ge work.as.a.day.labourer TRU.formely \fti jadi buruh dulu.

\ref Endang14B.0986 \recid 672155105907081009 \start 00:33:18 \sp MbhJCS \tx èntuk sesasi pò pirò. \mb èntuk se- sasi pò pirò \ge get SE- month what how.much \fti dapat satu bulan, atau berapa itu.

\ref Endang14B.0987 \recid 736556105944081009 \start 00:33:20 \sp MbhJCS \tx wegah. \mb wegah \ge unwilling \fti terus, tidak mau lagi.

\ref Endang14B.0988 \recid 422209110005081009 \start 00:33:22 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.0989 \recid 181437110041081009 \start 00:33:27 \sp MbhJCS \tx nggó mangan rak ra cukup. \mb nggó mangan rak ra cukup \ge for eat EMPH NEG enough \fti buat makan kan tidak cukup.

\ref Endang14B.0990 \recid 819942110124081009 \start 00:33:28 \sp MbhJCS \tx karna sedinò ki... \mb karna se- dinò ki \ge because SE- day this \fti karena satu hari itu...

\ref Endang14B.0991 \recid 590725110202081009 \start 00:33:29 \sp MbhJCS \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.0992 \recid 132800110319081009 \start 00:33:31 \sp MbhJCS \tx xx xx kuwé diapus aé limang ngatus. \mb xx xx kuwé di- apus aé lima -ng ng- atus \ge xx xx that DI- delete just five -LIG N- hundred \fti xx xx itu dikurangi saja lima ratus.

\ref Endang14B.0993 \recid 575717110402081009 \start 00:33:33 \sp MbhJCS \tx entèk. \mb entèk \ge finished \fti habis.

\ref Endang14B.0994 \recid 787447110440081009 \start 00:33:34 \sp MbhJCS \tx kaé mau mulih... \mb kaé mau mulih \ge 3sg earlier go.home \fti dia tadi pulang...

\ref Endang14B.0995 \recid 734758110529081009 \start 00:33:35 \sp MbhJCS \tx critané... \mb critò -ané \ge story -E \fti dia bercerita...

\ref Endang14B.0996 \recid 799300110622081009 \start 00:33:36 \sp MbhJCS \tx sanguné mulih kaé... \mb sangu -né mulih kaé \ge supplies -E go.home that \fti uang yang dipakai untuk pulang itu...

\ref Endang14B.0997 \recid 156641110714081009 \start 00:33:37 \sp MbhJCS \tx utang telung puluh kòk. \mb utang telu -ng puluh kòk \ge debt three -LIG ten EMPH \fti pinjam tiga puluh kok.

\ref Endang14B.0998 \recid 777265110753081009 \start 00:33:39 \sp EJCS \tx eh? \mb eh \ge AFF \fti iya?

\ref Endang14B.0999 \recid 616959110842081009 \start 00:33:40 \sp Tri \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1000 \recid 952284110902081009 \start 00:33:40 \sp MbhJCS \tx terus salin. \mb terus salin \ge continue change \fti lalu berganti.

\ref Endang14B.1001 \recid 965726110955081009 \start 00:33:41 \sp MbhJCS \tx nyang Sólótigó bakul buah-buahan. \mb nyang Sólótigó bakul buah ~ buah -an \ge to Solotigo market.seller fruit ~ fruit -AN \fti ke Solotigo, jadi penjual buah-buahan.

\ref Endang14B.1002 \recid 984446111318081009 \start 00:33:44 \sp MbhJCS \tx mèlu Suradi xx. \mb mèlu Suradi xx \ge follow Suradi xx \fti ikut Suradi xx.

\ref Endang14B.1003 \recid 607289111506081009 \start 00:33:45 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1004 \recid 428558112110081009 \start 00:33:47 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1005 \recid 685261112227081009 \start 00:33:48 \sp MbhJCS \tx prèi. \mb prèi \ge free \fti bebas.

\ref Endang14B.1006 \recid 501871112320081009 \start 00:33:49 \sp EJCS \tx wòng bakul ning... \mb wòng bakul ning \ge as.because market.seller LOC \fti karena bakul di...

\ref Endang14B.1007 \recid 763404112413081009 \start 00:33:49 \sp MbhJCS \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.1008 \recid 753598112455081009 \start 00:33:50 \sp MbhJCS \tx wòng nyambut gawé kòk xx aku ngónó. \mb wòng ny- sambut gawé kòk xx aku ngónó \ge as.because N- take make EMPH xx 1sg like.that \fti bekerja kok xx, aku bilang begitu.

\ref Endang14B.1009 \recid 648576112617081009 \start 00:33:52 \sp MbhJCS \tx xxmu ki tani aku ngónó. \mb xx -mu ki tani aku ngónó \ge xx -2sg this farm 1sg like.that \fti xx kamu itu bertani, aku bilang begitu.

\ref Endang14B.1010 \recid 459732112956081009 \start 00:33:54 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1011 \recid 822732130923081009 \start 00:33:55 \sp MbhJCS \tx lha xx yó énak mung xx... \mb lha xx yó énak mung xx \ge EXCL xx EXCL pleasant only xx \fti xx juga enak, hanya xx...

\ref Endang14B.1012 \recid 678167131021081009 \start 00:33:58 \sp MbhJCS \tx mangkat bebarengan karó aku kuwé... \mb mangkat be- bareng -an karó aku kuwé \ge depart BER- together -AN and.with 1sg that \fti berangkat bersama denganku itu...

\ref Endang14B.1013 \recid 978593131058081009 \start 00:34:00 \sp MbhJCS \tx kira-kira thempleng-thempleng kayaké... \mb kira ~ kira thempleng.thempleng kaya -ké \ge reckon ~ reckon xx like -E \fti kira-kira xx, sepertinya...

\ref Endang14B.1014 \recid 345519131546081009 \start 00:34:01 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1015 \recid 951709131618081009 \start 00:34:03 \sp EJCS \tx tiang bakul niku rak kedah anu tò Lik? \mb tiang bakul niku rak kedah anu tò Lik \ge person market.seller that EMPH should whatchamacallit EXCL uncle \fti orang berjualan itu, harus itu kan Lik?

\ref Endang14B.1016 \recid 298380132824081009 \start 00:34:06 \sp EJCS \tx pinter ngómòng. \mb pinter ng- ómòng \ge smart N- talk \fti pintar berbicara.

\ref Endang14B.1017 \recid 691243133027081009 \start 00:34:07 \sp MbhJCS \tx iya sepisan pinter ngómòng... \mb iya se- pisan pinter ng- ómòng \ge AFF SE- very smart N- talk \fti iya, yang pertama harus bisa bicara...

\ref Endang14B.1018 \recid 234168133118081009 \start 00:34:09 \sp MbhJCS \tx kaping pindhóné kudu mulat lé arep tuku dagang. \mb kaping pindhó -né kudu mulat lé arep tuku dagang \ge time twice -E should look.at LE want buy trade \fti yang kedua, harus bisa melihat kalau mau membeli barang dagangan.

\ref Endang14B.1019 \recid 572727133155081009 \start 00:34:11 \sp MbhJCS \tx ning kirò-kirò ning payu ning ndi ènèng kónó ning... \mb ning kirò.kirò ning payu ning ndi ènèng kónó ning \ge REL approximately REL sell.well REL where exist there REL \fti yang kira-kira laku disitu yang mana, yang...

\ref Endang14B.1020 \recid 942510133755081009 \start 00:34:14 \sp MbhJCS \tx ki ngkó iki òra payu. \mb ki ngkó iki òra payu \ge this later this NEG sell.well \fti nanti ini tidak laku.

\ref Endang14B.1021 \recid 493541134013081009 \start 00:34:16 \sp MbhJCS \tx payuné sajaké sulit. \mb payu -né sajak -é sulit \ge sell.well -E to.seem -E difficult \fti kelihatannya sulit lakunya.

\ref Endang14B.1022 \recid 259730134026081009 \start 00:34:17 \sp MbhJCS \tx lhó ki gólèk iki. \mb lhó ki gólèk iki \ge EMPH this look.for this \fti nah ini, harus mencari yang ini.

\ref Endang14B.1023 \recid 886543134151081009 \start 00:34:17 \sp EJCS \tx kudu pinter ngemes-mes wòng. \mb kudu pinter nge- mes ~ mes wòng \ge should smart N- seduce ~ seduce person \fti harus bisa merayu orang.

\ref Endang14B.1024 \recid 347435134647081009 \start 00:34:19 \sp MbhJCS \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.1025 \recid 759584134811081009 \start 00:34:21 \sp EJCS \tx grapyak. \mb grapyak \ge friendly.and.out.going \fti ramah.

\ref Endang14B.1026 \recid 447309135318081009 \start 00:34:24 \sp MbhJCS \tx ha ning kónó ya mung wah... \mb ha ning kónó ya mung wah \ge EXCL but there EXCL only EXCL \fti tapi dia hanya, wah...

\ref Endang14B.1027 \recid 836003135356081009 \start 00:34:26 \sp MbhJCS \tx xx aé. \mb xx aé \ge xx just \fti xx saja.

\ref Endang14B.1028 \recid 531103135502081009 \start 00:34:27 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1029 \recid 656937135520081009 \start 00:34:29 \sp MbhJCS \tx kuduò nglincah rembug kòk. \mb kudu -ò ng- lincah rembug kòk \ge should -A N- energetic counsel EMPH \fti harus lincah bernegosiasi.

\ref Endang14B.1030 \recid 563717135850081009 \start 00:34:32 \sp XXX \tx 0. \nt sound of tape

\ref Endang14B.1031 \recid 706146140046081009 \start 00:34:34 \sp EJCS \tx nèk rembugé ra lincah xx. \mb nèk rembug -é ra lincah xx \ge if counsel -E NEG energetic xx \fti kalau negosiasinya tidak bagus, xx.

\ref Endang14B.1032 \recid 522560140133081009 \start 00:34:39 \sp EJCS \tx ndilalah niku Lik... \mb ndilalah niku Lik \ge by.chance that uncle \fti kebetulan itu Lik...

\ref Endang14B.1033 \recid 179935145711081009 \start 00:34:40 \sp EJCS \tx kulò niku angger pethuk wòng bakul mesthi kòk... \mb kulò niku angger pethuk wòng bakul mesthi kòk \ge 1SG that if meet person market.seller must EMPH \fti aku itu kalau bertemu dengan pedagang pasti...

\ref Endang14B.1034 \recid 778425145849081009 \start 00:34:42 \sp EJCS \tx pinter òmòngané. \mb pinter òmòng -ané \ge smart speak -E \fti pintar bicaranya.

\ref Endang14B.1035 \recid 302783145934081009 \start 00:34:43 \sp MbhJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh.

\ref Endang14B.1036 \recid 885996150030081009 \start 00:34:43 \sp MbhJCS \tx wòng jamané neng ngkéné waé... \mb wòng jaman -é neng ng- kéné waé \ge as.because period -E LOC N- here just \fti waktu disini saja...

\ref Endang14B.1037 \recid 152984150132081009 \start 00:34:45 \sp MbhJCS \tx jaman ndhisik xx xx. \mb jaman ndhisik xx xx \ge period earlier xx xx \fti dulu xx xx.

\ref Endang14B.1038 \recid 513615150224081009 \start 00:34:47 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1039 \recid 141252150247081009 \start 00:34:52 \sp MbhJCS \tx xx xx urung entèk... \mb xx xx urung entèk \ge xx xx not.yet finished \fti xx xx belum habis...

\ref Endang14B.1040 \recid 434690151345081009 \start 00:34:53 \sp MbhJCS \tx aku kuwi taksèlèhké neng dalan... \mb aku kuwi tak- sèlèh -ké neng dalan \ge 1sg that 1sg- put -AKE LOC street \fti aku letakan dijalan...

\ref Endang14B.1041 \recid 242969151511081009 \start 00:34:54 \sp MbhJCS \tx dhò jikuki uwòng kòk piyé. \mb dhò jikuk -i uwòng kòk piyé \ge same take -I person EMPH how \fti semua orang mengambili.

\ref Endang14B.1042 \recid 885210151646081009 \start 00:34:56 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1043 \recid 451001151722081009 \start 00:34:56 \sp MbhJCS \tx 0. \nt lauh.

\ref Endang14B.1044 \recid 785538152041081009 \start 00:34:58 \sp MbhJCS \tx dhék urung bakul ndésò-ndésò kuwi urung xx xx. \mb dhék urung bakul ndésò ~ ndésò kuwi urung xx xx \ge when not.yet market.seller village ~ village that not.yet xx xx \fti semenjak pedagang desa itu belum xx xx.

\ref Endang14B.1045 \recid 151939152205081009 \start 00:35:01 \sp EJCS \tx lha nèk dagangané saé... \mb lha nèk dagang -ané saé \ge EXCL if trade -E good \fti nah kalau barang dagangannya baik...

\ref Endang14B.1046 \recid 940073152313081009 \start 00:35:02 \sp EJCS \tx terus nduwé langganan kuwi yó xx tò Lik? \mb terus nduwé langganan kuwi yó xx tò Lik \ge continue have customer that EXCL xx EXCL uncle \fti lalu punya pelanggan tetap, itu ya xx kan Lik?

\ref Endang14B.1047 \recid 927081152546081009 \start 00:35:04 \sp MbhJCS \tx hmm. \mb hmm \ge AFF \fti ya.

\ref Endang14B.1048 \recid 367329152617081009 \start 00:35:08 \sp MbhJCS \tx iki aku wis setaun iki kòk ndhuk òra xx. \mb iki aku wis se- taun iki kòk ndhuk òra xx \ge this 1sg PFCT SE- year this EMPH TRU.girl NEG xx \fti aku sudah satu tahun kok Nak, tidak xx.

\ref Endang14B.1049 \recid 307329152752081009 \start 00:35:11 \sp EJCS \tx enggih? \mb enggih \ge AFF \fti iya?

\ref Endang14B.1050 \recid 792333152816081009 \start 00:35:24 \sp MbhJCS \tx nèng tegal wah... \mb nèng tegal wah \ge LOC dry.agricultural.land EXCL \fti di ladang, wah...

\ref Endang14B.1051 \recid 960225153053081009 \start 00:35:25 \sp MbhJCS \tx hasilé setaun òra mesthi lé apik. \mb hasil -é se- taun òra mesthi lé apik \ge result -E SE- year NEG must LE good \fti hasilnya dalam satu tahun, tidak pasti bagus.

\ref Endang14B.1052 \recid 329381153149081009 \start 00:35:29 \sp MbhJCS \tx mbakó ki wis... \mb mbakó ki wis \ge tobacco this PFCT \fti tembakau itu...

\ref Endang14B.1053 \recid 619448153235081009 \start 00:35:31 \sp MbhJCS \tx takétung-étung wis patang taun iki òra tau... \mb tak- étung ~ étung wis pat -ng taun iki òra tau \ge 1sg- count ~ count PFCT four -LIG year this NEG know \fti aku hitung-hitung, sudah empat tahun ini tidak pernah...

\ref Endang14B.1054 \recid 481475153535081009 \start 00:35:35 \sp MbhJCS \tx bener. \mb bener \ge true \fti bagus hasilnya.

\ref Endang14B.1055 \recid 868358153632081009 \start 00:35:36 \sp EJCS \tx enggih? \mb enggih \ge AFF \fti iya?

\ref Endang14B.1056 \recid 709626153702081009 \start 00:35:37 \sp MbhJCS \tx dadi urung rajang kuwi pòl-pòlé yó... \mb dadi urung rajang kuwi pòl ~ pòl -é yó \ge become not.yet to.slice that last ~ last -E AFF \fti jadi sebelum dirajang itu, paling banyak... \nt tobacco

\ref Endang14B.1057 \recid 509304153809081009 \start 00:35:39 \sp MbhJCS \tx sepuluh ranjang wis. \mb se- puluh ranjang wis \ge SE- ten bed PFCT \fti sepuluh keranjang.

\ref Endang14B.1058 \recid 585012154005081009 \start 00:35:40 \sp MbhJCS \tx nèk ndhisik wah... \mb nèk ndhisik wah \ge if earlier EXCL \fti kalau dulu, wah...

\ref Endang14B.1059 \recid 406343154049081009 \start 00:35:42 \sp MbhJCS \tx xx nganti xx kuwi jan. \mb xx nganti xx kuwi jan \ge xx until xx that real \fti xx sampai xx, itu.

\ref Endang14B.1060 \recid 825241154141081009 \start 00:35:45 \sp EJCS \tx mpun naté anu tò Lik... \mb mpun naté anu tò Lik \ge TRU.finished ever whatchamacallit INTR uncle \fti sudah pernah itu ya Lik...

\ref Endang14B.1061 \recid 550458154210081009 \start 00:35:47 \sp EJCS \tx nebas? \mb n- tebas \ge N- buy.up.in.the.field.before.it.is.ripe \fti dijual borongan?

\ref Endang14B.1062 \recid 166320154256081009 \start 00:35:48 \sp EJCS \tx dirajang piyambak? \mb di- rajang piyambak \ge DI- to.slice one.self \fti atau dijual sendiri?

\ref Endang14B.1063 \recid 552419154435081009 \start 00:35:49 \sp MbhJCS \tx ndhisik xx. \mb ndhisik xx \ge earlier xx \fti dulu xx.

\ref Endang14B.1064 \recid 716857154523081009 \start 00:35:51 \sp MbhJCS \tx òra kétang saknggòn pòrò nggòn ngónó. \mb òra kétang sak- nggòn pòrò nggòn ngónó \ge NEG at.least SA- place PL place like.that \fti meskipun satu tempat dan beberapa tempat.

\ref Endang14B.1065 \recid 537755154614081009 \start 00:35:52 \sp MbhJCS \tx nggó tambah dhéwé-dhéwé ngónó. \mb nggó tambah dhéwé ~ dhéwé ngónó \ge for add oneself ~ oneself like.that \fti untuk tambahan sendiri-sendiri, begitu.

\ref Endang14B.1066 \recid 864094154752081009 \start 00:35:54 \sp MbhJCS \tx saiki wegah. \mb saiki wegah \ge now unwilling \fti sekarang tidak mau.

\ref Endang14B.1067 \recid 146469154909081009 \start 00:35:56 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1068 \recid 810103154946081009 \start 00:35:57 \sp EJCS \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang14B.1069 \recid 830367155111081009 \start 00:35:59 \sp MbhJCS \tx masé kuwi suwé òra tau bali. \mb mas -é kuwi suwé òra tau bali \ge older.brother -E that long.time NEG know return \fti masnya itu, lama tidak pernah pulang.

\ref Endang14B.1070 \recid 299249155538081009 \start 00:36:03 \sp MbhJCS \tx adhaté yó... \mb adhat -é yó \ge custome -E AFF \fti biasanya ya...

\ref Endang14B.1071 \recid 329695083648091009 \start 00:36:06 \sp MbhJCS \tx diragad. \mb di- ragad \ge DI- cost \fti dibiayai.

\ref Endang14B.1072 \recid 502543083852091009 \start 00:36:07 \sp EJCS \tx yèn ra kòndhang. \mb yèn ra kòndhang \ge TOP NEG famous \fti kalau tidak, bisa terkenal.

\ref Endang14B.1073 \recid 360600085040091009 \start 00:36:08 \sp MbhJCS \tx xx mbakó yó... \mb xx mbakó yó \ge xx tobacco AFF \fti xx tembakau ya...

\ref Endang14B.1074 \recid 622721085115091009 \start 00:36:10 \sp MbhJCS \tx nebas mbakó. \mb n- tebas mbakó \ge N- buy.up.in.the.field.before.it.is.ripe tobacco \fti memborong tembakau.

\ref Endang14B.1075 \recid 585650085149091009 \start 00:36:12 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1076 \recid 333159085214091009 \start 00:36:14 \sp MbhJCS \tx yó mésih xx xx kuwé sepréné kuwé. \mb yó m- ésih xx xx kuwé sepréné kuwé \ge AFF N- still xx xx that until.now that \fti ya masih xx xx sampai sekarang itu.

\ref Endang14B.1077 \recid 212441085337091009 \start 00:36:17 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.1078 \recid 800574092051091009 \start 00:36:18 \sp MbhJCS \tx baré ngantèné... \mb bar -é ng- antè -né \ge after -E N- wait -E \fti setelah pernikahannya...

\ref Endang14B.1079 \recid 870214092205091009 \start 00:36:20 \sp MbhJCS \tx mas Wijó kuwé... \mb mas Wijó kuwé \ge older.brother Wijo that \fti Mas Wijo itu...

\ref Endang14B.1080 \recid 401802092244091009 \start 00:36:23 \sp MbhJCS \tx terus òra xx xx. \mb terus òra xx xx \ge continue NEG xx xx \fti kemudian tidak xx xx.

\ref Endang14B.1081 \recid 102472093431091009 \start 00:36:25 \sp MbhJCS \tx lé ning maraih... \mb lé ning maraih \ge LE REL cause \fti yang menyebabkan...

\ref Endang14B.1082 \recid 251103094550091009 \start 00:36:27 \sp MbhJCS \tx xx xx ndadi sekólaèh kuwi. \mb xx xx n- dadi sekóla -èh kuwi \ge xx xx N- become school -E that \fti xx xx jadi sekolah itu.

\ref Endang14B.1083 \recid 801942094937091009 \start 00:36:33 \sp MbhJCS1 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1084 \recid 456871095423091009 \start 00:36:47 \sp Ti \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx. \nt little son voice.

\ref Endang14B.1085 \recid 445526100136091009 \start 00:36:50 \sp MbhJCS \tx òpò? \mb òpò \ge what \fti apa?

\ref Endang14B.1086 \recid 570973100457091009 \start 00:36:50 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1087 \recid 263273100516091009 \start 00:36:50 \sp Ti \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1088 \recid 134067100531091009 \start 00:36:57 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1089 \recid 265933100619091009 \start 00:37:01 \sp EJCS \tx ning malah séhat ló Lik. \mb ning malah séhat ló Lik \ge but even healthy EMPH uncle \fti tapi malah jadi sehat lho Lik.

\ref Endang14B.1090 \recid 752828100652091009 \start 00:37:02 \sp MbhJCS \tx ning tegal kaya kuwé òra. \mb ning tegal kaya kuwé òra \ge LOC dry.agricultural.land like that NEG \fti di ladang seperti itu, tidak.

\ref Endang14B.1091 \recid 295864101341091009 \start 00:37:04 \sp MbhJCS \tx ning nèk neng pasar ki kòk... \mb ning nèk neng pasar ki kòk \ge but if LOC market this EMPH \fti tapi kalau dipasar itu...

\ref Endang14B.1092 \recid 692334103055091009 \start 00:37:05 \sp MbhJCS \tx yahéné ki wis mau-mau. \mb yahéné ki wis mau ~ mau \ge at.this.moment this PFCT earlier ~ earlier \fti sekarang itu, sudah dari tadi.

\ref Endang14B.1093 \recid 575490103155091009 \start 00:37:06 \sp MbhJCS \tx anggeré thengòk-thengòk wah wis... \mb angger -é thengòk.thengòk wah wis \ge if -E xx EXCL PFCT \fti kalau xx, wah...

\ref Endang14B.1094 \recid 580683104021091009 \start 00:37:08 \sp EJCS \tx gulé. \mb gulé \ge curry \fti gilai.

\ref Endang14B.1095 \recid 552069104109091009 \start 00:37:09 \sp MbhJCS \tx diideri... \mb di- ider -i \ge DI- peddle -I \fti dijajakan...

\ref Endang14B.1096 \recid 232693104157091009 \start 00:37:10 \sp MbhJCS \tx nyang dhasaran kuwé lhó. \mb nyang dhasar -an kuwé lhó \ge to bottom -AN that EMPH \fti diemperan itu lho.

\ref Endang14B.1097 \recid 977577104233091009 \start 00:37:12 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1098 \recid 367624104253091009 \start 00:37:13 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1099 \recid 765123104431091009 \start 00:37:17 \sp MbhJCS \tx ning xx muni... \mb ning xx muni \ge but xx sound \fti tapi xx bilang...

\ref Endang14B.1100 \recid 842755104513091009 \start 00:37:18 \sp MbhJCS \tx mung wòng nyang pasar kónó-kónó ngónó kuwi... \mb mung wòng nyang pasar kónó ~ kónó ngónó kuwi \ge only person to market there ~ there like.that that \fti hanya saja, kalau orang kepasar sana itu...

\ref Endang14B.1101 \recid 606053104605091009 \start 00:37:20 \sp MbhJCS \tx rumangsaku karó nyang tegal kéné ki... \mb rumangsa -ku karó nyang tegal kéné ki \ge aware -1sg and.with to dry.agricultural.land here this \fti aku pikir bila dibandingkan ke ladang sini...

\ref Endang14B.1102 \recid 350266104637091009 \start 00:37:22 \sp MbhJCS \tx dadi alamé nyang pikiran ki... \mb dadi alam -é nyang pikir -an ki \ge become nature -E to think -AN this \fti kalau dipikir itu...

\ref Endang14B.1103 \recid 632910105109091009 \start 00:37:24 \sp EJCS \tx pripun? \mb pripun \ge how \fti bagaimana?

\ref Endang14B.1104 \recid 836011105153091009 \start 00:37:25 \sp MbhJCS \tx adòh men ngónó kuwi lhó. \mb adòh men ngónó kuwi lhó \ge far very like.that that EMPH \fti jauh sekali, begitu lho.

\ref Endang14B.1105 \recid 667230105310091009 \start 00:37:26 \sp MbhJCS \tx yó mòsòk bédò karó nèk... \mb yó mòsòk bédò karó nèk \ge EXCL incredible different and.with if \fti masa beda dengan kalau...

\ref Endang14B.1106 \recid 746301110451091009 \start 00:37:28 \sp MbhJCS \tx Sóbó kuwi. \mb Sóbó kuwi \ge Sobo that \fti di Sobo itu.

\ref Endang14B.1107 \recid 409328111332091009 \start 00:37:29 \sp EJCS \tx ó nggih. \mb ó nggih \ge EXCL AFF \fti oh iya.

\ref Endang14B.1108 \recid 591351111446091009 \start 00:37:30 \sp EJCS \tx wòng pikirané kuwé bunel kòk. \mb wòng pikir -ané kuwé bunel kòk \ge as.because think -E that bewildered EMPH \fti karena pikirannya itu tertekan kok.

\ref Endang14B.1109 \recid 756227111809091009 \start 00:37:32 \sp MbhJCS \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.1110 \recid 724646111923091009 \start 00:37:32 \sp EJCS \tx nèk wòng nèng tegal kuwi. \mb nèk wòng nèng tegal kuwi \ge if person LOC dry.agricultural.land that \fti kalau orang diladang itu.

\ref Endang14B.1111 \recid 944252112100091009 \start 00:37:34 \sp EJCS \tx mikiré lak gur sitòk thòk. \mb m- pikir -é lak gur sitòk thòk \ge N- think -E EMPH only one just \fti berpikirnya kan hanya satu saja.

\ref Endang14B.1112 \recid 968349112142091009 \start 00:37:36 \sp MbhJCS \tx e-eh. \mb e.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.1113 \recid 960101112354091009 \start 00:37:37 \sp EJCS \tx pikirané lak mbóten èncèr ngòten tò? \mb pikir -ané lak m- bóten èncèr ngòten tò \ge think -E EMPH N- NEG weak in.that.way EXCL \fti otaknya itu tidak bisa berpikir jernih, begitu kan?

\ref Endang14B.1114 \recid 940400112857091009 \start 00:37:40 \sp MbhJCS \tx iyó. \mb iyó \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.1115 \recid 118650124158091009 \start 00:37:44 \sp MbhJCS \tx kiyé adhaté ki aku ki yó... \mb kiyé adhat -é ki aku ki yó \ge this custome -E this 1sg this EXCL \fti biasanya aku itu...

\ref Endang14B.1116 \recid 357978124328091009 \start 00:37:46 \sp MbhJCS \tx nèk nujòni duwé dhuwit xx xx... \mb nèk n- tuju -òni duwé dhuwit xx xx \ge if N- goal -I have money xx xx \fti kalau kebetuluan punya uang xx xx...

\ref Endang14B.1117 \recid 647340125102091009 \start 00:37:50 \sp MbhJCS \tx yahéné ki wis bablas. \mb yahéné ki wis bablas \ge at.this.moment this PFCT gone \fti waktu seperti sekarang ini, sudah pergi.

\ref Endang14B.1118 \recid 369516125204091009 \start 00:37:51 \sp MbhJCS \tx jam lóró ngkó bablas... \mb jam lóró ngkó bablas \ge clock two later gone \fti jam dua nanti, pergi lagi...

\ref Endang14B.1119 \recid 164814130200091009 \start 00:37:53 \sp MbhJCS \tx tekan Sunggingan tekan Bóyólali. \mb tekan Sunggingan tekan Bóyólali \ge until Sunggingan until Boyolali \fti sampai ke Sunggingan, Boyolali.

\ref Endang14B.1120 \recid 438344130310091009 \start 00:37:54 \sp Ti \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1121 \recid 455235130543091009 \start 00:37:56 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1122 \recid 849570130601091009 \start 00:38:00 \sp MbhJCS \tx dólan nyang xx. \mb dólan nyang xx \ge play to xx \fti bermain ke xx.

\ref Endang14B.1123 \recid 841853130726091009 \start 00:38:02 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1124 \recid 740855130742091009 \start 00:38:05 \sp MbhJCS \tx terus nèk angòt yó... \mb terus nèk angòt yó \ge continue if according.to.one's.mood AFF \fti nanti kalau lagi ingin ya...

\ref Endang14B.1125 \recid 667877130959091009 \start 00:38:06 \sp MbhJCS \tx dinò Kliwón xx xx jam... \mb dinò Kliwón xx xx jam \ge day Kliwon xx xx clock \fti hari Kliwon xx xx, jam...

\ref Endang14B.1126 \recid 819824131546091009 \start 00:38:08 \sp Ti \tx kiyé disetèl. \mb kiyé di- setèl \ge this DI- to.switch.on \fti ini dinyalakan.

\ref Endang14B.1127 \recid 398673131612091009 \start 00:38:09 \sp MbhJCS \tx bar jam lóró sóré kaé kuwé... \mb bar jam lóró sóré kaé kuwé \ge after clock two afternoon that that \fti setelah jam dua sore itu...

\ref Endang14B.1128 \recid 614353131705091009 \start 00:38:11 \sp MbhJCS \tx xx nyang Ngampèl dólan. \mb xx nyang Ngampèl dólan \ge xx to Ngampel play \fti xx ke Ngampel, bermain.

\ref Endang14B.1129 \recid 348574131844091009 \start 00:38:13 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1130 \recid 102449131901091009 \start 00:38:15 \sp Ti \tx wa! \mb wa \ge uncle \fti pak-dhe!

\ref Endang14B.1131 \recid 763606132031091009 \start 00:38:16 \sp Tri \tx nun. \mb nun \ge sorry \fti ya, saya.

\ref Endang14B.1132 \recid 542437135544091009 \start 00:38:17 \sp Ti \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1133 \recid 352840135613091009 \start 00:38:18 \sp MbhJCS \tx ngkó nèk... \mb ngkó nèk \ge later if \fti nanti kalau...

\ref Endang14B.1134 \recid 697789135818091009 \start 00:38:22 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1135 \recid 459345135935091009 \start 00:38:23 \sp EJCS \tx alah... \mb alah \ge OATH \fti alah... \nt to little son

\ref Endang14B.1136 \recid 621726140008091009 \start 00:38:25 \sp EJCS \tx pinteré kiyé. \mb pinter -é kiyé \ge smart -E this \fti pintarnya ini.

\ref Endang14B.1137 \recid 975141140038091009 \start 00:38:26 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1138 \recid 819731140611091009 \start 00:38:35 \sp MbhJCS \tx tur pak Gitó ki wis òra tau préi neng ngumah. \mb tur pak Gitó ki wis òra tau préi neng ngumah \ge also Mr. Gito this PFCT NEG ever holiday LOC house \fti disamping itu, Pak Gito itu tidak pernah libur di rumah.

\ref Endang14B.1139 \recid 632971140822091009 \start 00:38:37 \sp EJCS \tx wah niku jané mpun nduwé langganan. \mb wah niku jané mpun nduwé langganan \ge EXCL that actually TRU.finished have customer \fti wah, itu sebenarnya sudah punya langganan.

\ref Endang14B.1140 \recid 961607141015091009 \start 00:38:39 \sp MbhJCS \tx kòyòné wis mapan. \mb kòyò -né wis m- papan \ge earnings -E PFCT N- place \fti sepertinya sudah mapan.

\ref Endang14B.1141 \recid 152524144348091009 \start 00:38:40 \sp MbhJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti iya.

\ref Endang14B.1142 \recid 887901144429091009 \start 00:38:41 \sp MbhJCS \tx ning nyang tegal yó wegah. \mb ning nyang tegal yó wegah \ge but to dry.agricultural.land AFF unwilling \fti tapi keladang ya, tidak mau.

\ref Endang14B.1143 \recid 673756144959091009 \start 00:38:43 \sp EJCS \tx sing wèdòk sakniki. \mb sing wèdòk sakniki \ge REL female now \fti sekarang istrinya (yang pergi keladang).

\ref Endang14B.1144 \recid 628104145502091009 \start 00:38:45 \sp EJCS \tx macul. \mb macul \ge hoe \fti mencangkul.

\ref Endang14B.1145 \recid 156257145602091009 \start 00:38:52 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1146 \recid 620515145715091009 \start 00:38:54 \sp MbhJCS \tx wòng lòrò. \mb wòng lòrò \ge person hurt \fti dua orang.

\ref Endang14B.1147 \recid 420664145751091009 \start 00:38:55 \sp MbhJCS \tx Sunggingan. \mb Sunggingan \ge Sunggingan \fti Sunggingan.

\ref Endang14B.1148 \recid 314837145840091009 \start 00:38:56 \sp EJCS \tx wah jan. \mb wah jan \ge EXCL real \fti wah, benar-benar.

\ref Endang14B.1149 \recid 982079145916091009 \start 00:38:57 \sp Ti \tx pak! \mb pak \ge to \fti pak!

\ref Endang14B.1150 \recid 433242150057091009 \start 00:38:58 \sp Tri \tx nun. \mb nun \ge sorry \fti ya.

\ref Endang14B.1151 \recid 209945150327091009 \start 00:39:00 \sp MbhJCS \tx xx mulih kónó kaé! \mb xx mulih kónó kaé \ge xx go.home there that \fti xx pulang sana!

\ref Endang14B.1152 \recid 248408150416091009 \start 00:39:02 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1153 \recid 501164150916091009 \start 00:39:06 \sp EJCS \tx kenthangé nikò dadòs Lik. \mb kenthang -é nikò dadòs Lik \ge potato -E that become uncle \fti kentangnya jadi itu Lik.

\ref Endang14B.1154 \recid 574634152302091009 \start 00:39:08 \sp MbhJCS \tx lah sidaé òra xx xx kòk ndhuk. \mb lah sida -é òra xx xx kòk ndhuk \ge LAH become -E NEG xx xx EMPH TRU.girl \fti ah, jadinya tidak xx xx kok Nak.

\ref Endang14B.1155 \recid 585069152623091009 \start 00:39:10 \sp MbhJCS \tx mulò takganti (le)mbayung kuwi rak uwis. \mb mulò tak- ganti lembayung kuwi rak uwis \ge that's.why 1sg- change peanut.leaves.eaten.as.vegetable that EMPH PFCT \fti makanya aku ganti dengan kacang, setelah itu sudah.

\ref Endang14B.1156 \recid 469771153129091009 \start 00:39:12 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1157 \recid 353270153318091009 \start 00:39:15 \sp MbhJCS \tx òra panèn kòk. \mb òra panèn kòk \ge NEG harvest EMPH \fti tidak panen kok.

\ref Endang14B.1158 \recid 716741153416091009 \start 00:39:18 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1159 \recid 389290153531091009 \start 00:39:25 \sp MbhJCS \tx dadi kónó (le)mbayung yó òra xx. \mb dadi kónó lembayung yó òra xx \ge become there peanut.leaves.eaten.as.vegetable EXCL NEG xx \fti jadi disana, Lembayung juga tidak xx.

\ref Endang14B.1160 \recid 405898153714091009 \start 00:39:26 \sp MbhJCS \tx ning maraih... \mb ning maraih \ge REL cause \fti yang menyebabkan...

\ref Endang14B.1161 \recid 536486154518091009 \start 00:39:27 \sp MbhJCS \tx ngéyub ning ngisòr kayu póhung. \mb ng- éyub ning ngisòr kayu póhung \ge N- shady LOC under wood cassava \fti ‘berlindung’ dibawah pohon singkong.

\ref Endang14B.1162 \recid 239420154926091009 \start 00:39:31 \sp MbhJCS \tx kaé ingi kaé mbòk xx... \mb kaé ingi kaé mbòk xx \ge that yesterday that EMPH xx \fti kemarin Ibu xx itu...

\ref Endang14B.1163 \recid 646513155255091009 \start 00:39:33 \sp MbhJCS \tx tuku póhung ki... \mb tuku póhung ki \ge buy cassava this \fti beli singkong itu...

\ref Endang14B.1164 \recid 869886155317091009 \start 00:39:35 \sp MbhJCS \tx jaré seténggók ki séwu. \mb jaré se- ténggók ki séwu \ge say SE- small.deep.basket.of.woven.bamboo this thousand \fti katanya, satu tenggok itu seribu.

\ref Endang14B.1165 \recid 349122084954121009 \start 00:39:36 \sp MbhJCS \tx óh seméné-méné ki. \mb óh se- méné ~ méné ki \ge EXCL SE- unit.of.this.scope ~ unit.of.this.scope this \fti oh, besarnya sebesar ini.

\ref Endang14B.1166 \recid 305641090118121009 \start 00:39:38 \sp MbhJCS \tx tak kòn ngedòlké xx. \mb tak kòn nge- dòl -ké xx \ge 1sg ask N- sell -AKE xx \fti aku suruh, menjualkan xx.

\ref Endang14B.1167 \recid 324131090301121009 \start 00:39:41 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1168 \recid 584078090452121009 \start 00:39:44 \sp EJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.1169 \recid 920486094233121009 \start 00:39:45 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1170 \recid 233651094301121009 \start 00:39:50 \sp EJCS \tx iki akèh men wòng... \mb iki akèh men wòng \ge this a.lot very person \fti ini banyak sekali orang...

\ref Endang14B.1171 \recid 886586094353121009 \start 00:39:51 \sp EJCS \tx òra ènèng póhung kòk òkèh men wòng... \mb òra ènèng póhung kòk òkèh men wòng \ge NEG exist cassava EMPH a.lot very person \fti tidak ada singkong kok, banyak sekali orang...

\ref Endang14B.1172 \recid 178575094446121009 \start 00:39:52 \sp EJCS \tx gawé tapé ki. \mb gawé tapé ki \ge make sweet.food.made.from.fermented.glutinous.rice.or.cassava this \fti membuat tape.

\ref Endang14B.1173 \recid 419753094532121009 \start 00:39:54 \sp MbhJCS \tx wèh kéné ning ra ènèng póhung. \mb wèh kéné ning ra ènèng póhung \ge EXCL here REL NEG exist cassava \fti wah, disini yang tidak ada singkong

\ref Endang14B.1174 \recid 296509094735121009 \start 00:39:56 \sp EJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1175 \recid 731328094800121009 \start 00:39:57 \sp MbhJCS \tx dhaérah kulòn. \mb dhaérah kulòn \ge region west \fti wilayah barat, (banyak singkong).

\ref Endang14B.1176 \recid 746421094833121009 \start 00:39:59 \sp MbhJCS \tx Singósari xx. \mb Singósari xx \ge Singosari xx \fti Singosari xx.

\ref Endang14B.1177 \recid 624124095004121009 \start 00:40:01 \sp EJCS \tx rumangsaku xx ki póhung. \mb rumangsa -ku xx ki póhung \ge aware -1sg xx this cassava \fti perasaanku xx itu singkong.

\ref Endang14B.1178 \recid 771763095649121009 \start 00:40:03 \sp EJCS \tx wòng mpraktèké ngónó ra ènèng. \mb wòng m- praktèk -é ngónó ra ènèng \ge person N- practice -E like.that NEG exist \fti orang yang mempraktekan itu tidak ada.

\ref Endang14B.1179 \recid 847996095858121009 \start 00:40:05 \sp Ti \tx mbah! \mb mbah \ge grandparent \fti mbah!

\ref Endang14B.1180 \recid 492793095921121009 \start 00:40:05 \sp Ti \tx xx jéré mau ndi? \mb xx jéré mau ndi \ge xx it.is.said earlier where \fti xx katanya, mana tadi?

\ref Endang14B.1181 \recid 290274100131121009 \start 00:40:08 \sp Tri \tx kaé òpò tò? \mb kaé òpò tò \ge that what INTR \fti itu apa?

\ref Endang14B.1182 \recid 342504100219121009 \start 00:40:09 \sp Ti \tx endi? \mb endi \ge which \fti mana?

\ref Endang14B.1183 \recid 680261100240121009 \start 00:40:10 \sp Tri \tx kaé. \mb kaé \ge that \fti itu.

\ref Endang14B.1184 \recid 168630100316121009 \start 00:40:11 \sp Ti \tx endi mbah? \mb endi mbah \ge which grandparent \fti mana mbah?

\ref Endang14B.1185 \recid 679549100335121009 \start 00:40:11 \sp MbhJCS \tx kaé kulòn. \mb kaé kulòn \ge that west \fti itu, sebelah barat.

\ref Endang14B.1186 \recid 799560101712121009 \start 00:40:16 \sp EJCS \tx arep nggó òpò Ti? \mb arep nggó òpò Ti \ge want for what TRU.Ati \fti Ti, itu untuk apa?

\ref Endang14B.1187 \recid 933313101759121009 \start 00:40:18 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1188 \recid 710150101815121009 \start 00:40:18 \sp EJCS \tx heh? \mb heh \ge huh \fti untuk apa?

\ref Endang14B.1189 \recid 307524101833121009 \start 00:40:22 \sp MbhJCS \tx mriki mas nglinting riyin. \mb mriki mas nglinting riyin \ge here older.brother to.roll past \fti sini mas, buat rokok dulu.

\ref Endang14B.1190 \recid 475304102118121009 \start 00:40:23 \sp XXX \tx yó. \mb yó \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.1191 \recid 652830102143121009 \start 00:40:24 \sp MbhJCS \tx èh meng mriki niki thithik. \mb èh meng mriki niki thithik \ge EXCL go.to here this a.little \fti kesini sedikit.

\ref Endang14B.1192 \recid 825271102218121009 \start 00:40:27 \sp MbhJCS \tx kulò rekam. \mb kulò rekam \ge 1SG record \fti mau saya rekam.

\ref Endang14B.1193 \recid 158727102254121009 \start 00:40:28 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1194 \recid 738049102309121009 \start 00:40:28 \sp XXX \tx mòh. \mb mòh \ge unwilling \fti tidak mau.

\ref Endang14B.1195 \recid 304419102354121009 \start 00:40:29 \sp MbhJCS \tx èh sakngendikané sampéyan. \mb èh sak- ngendikan -é sampéyan \ge EXCL SA- speak -E 2sgFORM \fti terserah kamu bilang apa.

\ref Endang14B.1196 \recid 478240102520121009 \start 00:40:32 \sp MbhJCS \tx niki mpun ènten mriki. \mb niki mpun ènten mriki \ge this TRU.finished exist here \fti sudah ada disini.

\ref Endang14B.1197 \recid 493731102559121009 \start 00:40:33 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1198 \recid 752428102614121009 \start 00:40:34 \sp MbhJCS \tx mbóten disetèl. \mb m- bóten di- setèl \ge N- NEG DI- to.switch.on \fti tidak dinyalakan.

\ref Endang14B.1199 \recid 769683102647121009 \start 00:40:35 \sp XXX \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1200 \recid 989297102757121009 \start 00:40:37 \sp MbhJCS \tx xx pripun niki thik é... \mb xx pripun niki thik é \ge xx how this emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval EH \fti xx bagaimana ini, e...

\ref Endang14B.1201 \recid 244781102906121009 \start 00:40:39 \sp EJCS \tx empun kòk. \mb empun kòk \ge already EMPH \fti sudah kok.

\ref Endang14B.1202 \recid 753459103051121009 \start 00:40:39 \sp MbhJCS \tx mengké nèk kinten-kinten... \mb mengké nèk kinten ~ kinten \ge later if guess ~ guess \fti nanti kalau sekiranya...

\ref Endang14B.1203 \recid 109226103122121009 \start 00:40:40 \sp EJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1204 \recid 368295103200121009 \start 00:40:42 \sp Tri \tx óh berati... \mb óh ber- arti \ge EXCL BER- mean \fti oh berarti...

\ref Endang14B.1205 \recid 344175103231121009 \start 00:40:42 \sp MbhJCS \tx sampéyan ajeng macul... \mb sampéyan ajeng macul \ge 2SG want hoe \fti kamu mau mencangkul...

\ref Endang14B.1206 \recid 854669103309121009 \start 00:40:44 \sp MbhJCS \tx mangké rak mpun anu ènten ngriki. \mb mangké rak mpun anu ènten ngriki \ge later EMPH TRU.finished whatchamacallit exist here \fti nanti kan, sudah ada disini.

\ref Endang14B.1207 \recid 147749103430121009 \start 00:40:47 \sp EJCS \tx empun kòk. \mb empun kòk \ge already EMPH \fti sudah kok.

\ref Endang14B.1208 \recid 720253103500121009 \start 00:40:48 \sp MbhJCS \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang14B.1209 \recid 918055103519121009 \start 00:40:50 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1210 \recid 778876103556121009 \start 00:40:54 \sp XXX \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1211 \recid 691038104843121009 \start 00:40:59 \sp MbhJCS \tx enggèh. \mb enggèh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.1212 \recid 389550104912121009 \start 00:41:02 \sp EJCS \tx anu xx. \mb anu xx \ge whatchamacallit xx \fti itu, xx.

\ref Endang14B.1213 \recid 285493105125121009 \start 00:41:04 \sp XXX \tx pripun? \mb pripun \ge how \fti bagaimana?

\ref Endang14B.1214 \recid 998734105154121009 \start 00:41:06 \sp EJCS \tx embuh. \mb embuh \ge don't.know \fti tidak tahu.

\ref Endang14B.1215 \recid 448573105216121009 \start 00:41:14 \sp MbhJCS \tx iki umpòmò... \mb iki umpòmò \ge this for.example \fti ini misalnya...

\ref Endang14B.1216 \recid 475357105309121009 \start 00:41:15 \sp MbhJCS \tx tangga-tanggané sedulur... \mb tangga ~ tangga -né se- dulur \ge neighbor ~ neighbor -E SE- relative \fti tetangganya saudara,...

\ref Endang14B.1217 \recid 645552105521121009 \start 00:41:17 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1218 \recid 914614105606121009 \start 00:41:19 \sp EJCS \tx nggó nópó mawòn. \mb nggó nópó mawòn \ge for what just.only \fti untuk apa saja.

\ref Endang14B.1219 \recid 535408105649121009 \start 00:41:22 \sp MbhJCS \tx anu... \mb anu \ge whatchamacallit \fti anu...

\ref Endang14B.1220 \recid 123997105711121009 \start 00:41:24 \sp MbhJCS \tx kuwi lak yó neng kasèt kuwi? \mb kuwi lak yó neng kasèt kuwi \ge that EMPH EXCL LOC cassette that \fti itu juga berada didalam kaset itu?

\ref Endang14B.1221 \recid 232121105825121009 \start 00:41:25 \sp EJCS \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.1222 \recid 376788105841121009 \start 00:41:26 \sp MbhJCS \tx mbóten xx wòngé. \mb m- bóten xx wòng -é \ge N- NEG xx person -E \fti orangnya tidak xx.

\ref Endang14B.1223 \recid 884924110105121009 \start 00:41:28 \sp MbhJCS \tx alah òra pòpò ndhuk. \mb alah òra pòpò ndhuk \ge OATH NEG anything TRU.girl \fti ah, tidak apa-apa Nak.

\ref Endang14B.1224 \recid 135222110150121009 \start 00:41:30 \sp EJCS \tx jéré nggòné Lik Kartó yó ntèk ki. \mb jéré nggòn -é Lik Kartó yó ntèk ki \ge it.is.said place -E uncle voc EXCL finished this \fti katanya, ditempatnya Lik Karto juga habis itu.

\ref Endang14B.1225 \recid 793512110308121009 \start 00:41:32 \sp MbhJCS \tx iyó. \mb iyó \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.1226 \recid 969166110335121009 \start 00:41:33 \sp MbhJCS \tx xx yó gur kari saiki thòk. \mb xx yó gur kari saiki thòk \ge xx EXCL only only now just \fti xx juga, tinggal yang sekarang saja.

\ref Endang14B.1227 \recid 292752110745121009 \start 00:41:35 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1228 \recid 601356110843121009 \start 00:41:37 \sp EJCS \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti mmm.

\ref Endang14B.1229 \recid 602395111007121009 \start 00:41:38 \sp MbhJCS \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1230 \recid 970654111033121009 \start 00:41:44 \sp EJCS \tx ra kuat. \mb ra kuat \ge NEG strong \fti tidak kuat.

\ref Endang14B.1231 \recid 999037111303121009 \start 00:41:45 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1232 \recid 136923111330121009 \start 00:41:47 \sp MbhJCS \tx yó dixx. \mb yó di- xx \ge EXCL DI- xx \fti ya dixx.

\ref Endang14B.1233 \recid 573392111401121009 \start 00:41:50 \sp EJCS \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang14B.1234 \recid 421562111600121009 \start 00:41:51 \sp MbhJCS \tx dèrèng dirabuk. \mb dèrèng di- rabuk \ge not.yet DI- fertiliser \fti belum diberi pupuk.

\ref Endang14B.1235 \recid 107675111654121009 \start 00:41:54 \sp MbhJCS \tx dul ndésò mbóten pedal mas. \mb dul ndésò m- bóten pedal mas \ge TRU.south village N- NEG product older.brother \fti sebelah selatan desa, alah tidak menghasilkan itu mas.

\ref Endang14B.1236 \recid 405541112140121009 \start 00:41:55 \sp MbhJCS \tx jagungé mpun garing dèrèng saged nyemèki nggih. \mb jagung -é mpun garing dèrèng saged ny- cemèk -i nggih \ge corn -E TRU.finished dry not.yet can N- take -I AFF \fti jagungnya sudah kering, belum bisa memanen.

\ref Endang14B.1237 \recid 846200112248121009 \start 00:41:58 \sp XXX \tx lha kuwi... \mb lha kuwi \ge EXCL that \fti nah itu...

\ref Endang14B.1238 \recid 905758112315121009 \start 00:41:59 \sp XXX \tx aku wis òra ilòk bèn. \mb aku wis òra ilòk bèn \ge 1sg PFCT NEG tease let \fti aku sudah tidak pernah menyentuhnya, biarkan saja.

\ref Endang14B.1239 \recid 195238112527121009 \start 00:42:00 \sp MbhJCS \tx enggèh. \mb enggèh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang14B.1240 \recid 567942112547121009 \start 00:42:01 \sp XXX \tx wedhi xx kabèh temenan. \mb wedhi xx kabèh temen -an \ge sand xx all serious -AN \fti kerikil xx semua.

\ref Endang14B.1241 \recid 621105112724121009 \start 00:42:03 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1242 \recid 433301112843121009 \start 00:42:04 \sp MbhJCS \tx wòng tésih jawah mawòn. \mb wòng tésih jawah mawòn \ge as.because still rain just.only \fti karena masih hujan terus.

\ref Endang14B.1243 \recid 312782113043121009 \start 00:42:06 \sp Ti \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1244 \recid 634968113105121009 \start 00:42:09 \sp MbhJCS \tx ya ngarit. \mb ya ng- arit \ge yes N- sickle \fti ya, potong rumput.

\ref Endang14B.1245 \recid 318047122627121009 \start 00:42:10 \sp XXX \tx aja tuntun xx xx ngkó. \mb aja tuntun xx xx ngkó \ge NEG.IMP guide xx xx later \fti jangan digandeng, nanti xx xx.

\ref Endang14B.1246 \recid 930342123707121009 \start 00:42:15 \sp EJCS \tx sòpò Lik? \mb sòpò Lik \ge who uncle \fti siapa Lik?

\ref Endang14B.1247 \recid 287972123737121009 \start 00:42:17 \sp MbhJCS \tx ning lòr maju. \mb ning lòr maju \ge REL north move.forward \fti yang di utara, maju.

\ref Endang14B.1248 \recid 358383123834121009 \start 00:42:18 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1249 \recid 248100124013121009 \start 00:42:19 \sp XXX \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1250 \recid 722442124039121009 \start 00:42:21 \sp MbhJCS \tx é alah. \mb é alah \ge EXCL OATH \fti e alah.

\ref Endang14B.1251 \recid 809759124131121009 \start 00:42:23 \sp MbhJCS \tx ki mau lali ra saur ya? \mb ki mau lali ra saur ya \ge this earlier forget NEG (to.eat).a.meal.before.daybreak.during.Fasting.Month yes \fti tadi lupa tidak sahur ya?

\ref Endang14B.1252 \recid 434404125549121009 \start 00:42:26 \sp XXX \tx saur xx xx pindhó. \mb saur xx xx pindhó \ge (to.eat).a.meal.before.daybreak.during.Fasting.Month xx xx twice \fti sahur xx xx dua kali.

\ref Endang14B.1253 \recid 843636125637121009 \start 00:42:27 \sp Tri \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1254 \recid 119847125753121009 \start 00:42:30 \sp XXX \tx wòng lóró? \mb wòng lóró \ge person two \fti dua orang?

\ref Endang14B.1255 \recid 672813125821121009 \start 00:42:30 \sp MbhJCS \tx wis entè tò yahéné? \mb wis entè tò yahéné \ge PFCT wait INTR at.this.moment \fti sekarang sudah habis kan?

\ref Endang14B.1256 \recid 991469125914121009 \start 00:42:32 \sp MbhJCS \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1257 \recid 736562125932121009 \start 00:42:33 \sp EJCS \tx Lik Iman xx ra ngenyèk ngónó kuwé jan. \mb Lik Iman xx ra ngenyèk ngónó kuwé jan \ge uncle Iman xx NEG deride like.that that real \fti Lik Iman xx, tidak menghina seperti itu.

\ref Endang14B.1258 \recid 517870130142121009 \start 00:42:34 \sp XXX \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1259 \recid 554667130211121009 \start 00:42:39 \sp XXX \tx é xx ilang kaé. \mb é xx ilang kaé \ge EXCL xx disappear 3sg \fti e xx sudah hilang itu.

\ref Endang14B.1260 \recid 708235130351121009 \start 00:42:40 \sp XXX \tx ki mau jam papat seliter. \mb ki mau jam papat se- liter \ge this earlier clock four SE- liter \fti itu tadi jam empat, satu liter.

\ref Endang14B.1261 \recid 525423130407121009 \start 00:42:41 \sp XXX \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang14B.1262 \recid 593465130459121009 \start 00:42:43 \sp MbhJCS \tx jam wòlu wis mateng. \mb jam wòlu wis mateng \ge clock eight PFCT cooked \fti jam delapan saja, sudah masak.

\ref Endang14B.1263 \recid 291956130623121009 \start 00:42:51 \sp MbhJCS \tx ngkó nèk keperang tanganmu lhó. \mb ngkó nèk ke- perang tangan -mu lhó \ge later if KE- war hand -2sg EMPH \fti nanti tanganmu terluka lho.

\ref Endang14B.1264 \recid 709086130748121009 \start 00:42:53 \sp MbhJCS \tx drijimu. \mb driji -mu \ge finger -2sg \fti jari kamu.

\ref Endang14B.1265 \recid 430306130844121009 \start 00:42:53 \sp Ti \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang14B.1266 \recid 371339130900121009 \start 00:42:55 \sp MbhJCS \tx lha iya. \mb lha iya \ge EXCL AFF \fti iya.

Citation

[author(s)] (1980). File "Endang14B.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "Endang14B". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-7577-9. (Accessed 2024-02-27)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.