Endang7A.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id Endang7A

\ref Endang7A.001 \recid 977764161138141208 \start 0:00:07 \sp S4 \tx bén payu didòl. \mb bén payu di- dòl \ge let sell.well DI- sell \fti biar dijualnya laku.

\ref Endang7A.002 \recid 443318101742130309 \start 0:00:08 \sp S4 \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.003 \recid 811509161138141208 \start 0:00:11 \sp Sit \tx ngantèné gèk nyang pòndhòkan ing ngétan kaé. \mb ng- antè -né gèk nyang pòndhòk -an ing ng- étan kaé \ge N- wait -E then to hut -AN LOC N- east that \fti pengantinnya ke rumah yang disebelah timur itu.

\ref Endang7A.004 \recid 147079161138141208 \start 0:00:13 \sp S4 \tx ki mau kaé? \mb ki mau kaé \ge this earlier that \fti itu tadi?

\ref Endang7A.005 \recid 274224161138141208 \start 0:00:15 \sp Sit \tx pas aku nèng ndhuwur nggòn wit Metir ki mau. \mb pas aku nèng n- dhuwur nggòn wit Metir ki mau \ge fit 1sg LOC N- high place tree Metir this earlier \fti tadi, waktu aku berada di atas pohon Metir.

\ref Endang7A.006 \recid 963107104023130309 \start 0:00:18 \sp Sit \tx dinèi xx nggòné mas Supardi.Jóyó sòpò ki mau. \mb di- nèi xx nggòn -é mas Supardi.Jóyó sòpò ki mau \ge DI- give xx place -E older.brother Supardi.Joyo who this earlier \fti diberi xx oleh Mas Supardi Jaya, siapa itu tadi .

\ref Endang7A.007 \recid 159472110845130309 \start 0:00:22 \sp S4 \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang7A.008 \recid 590377161138141208 \start 0:00:26 \sp S4 \tx gagé òmòngò bén diuniké kòk karó Wiryó. \mb gagé òmòng -ò bén di- uni -ké kòk karó Wiryó \ge hurry.up speak -A let DI- sound -AKE EMPH and.with Wiryo \fti cepat dikasih tau agar disampaikan oleh Wiryo.

\ref Endang7A.009 \recid 587157161138141208 \start 0:00:28 \sp P8 \tx lé òmòng kuwi anu men èlèk. \mb lé òmòng kuwi anu men èlèk \ge LE speak that whatchamacallit very bad \fti bicaranya itu sekali, jelek.

\ref Endang7A.010 \recid 647126111324130309 \start 0:00:31 \sp P8 \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.011 \recid 457687161138141208 \start 0:00:32 \sp S4 \tx òmòng kòk èlèk. \mb òmòng kòk èlèk \ge speak EMPH bad \fti bicara kok jelek.

\ref Endang7A.012 \recid 655932161138141208 \start 0:00:32 \sp Sit \tx xx ingi yó (è)nèng klumpukan nò yu? \mb xx ingi yó ènèng klumpuk -an nò yu \ge xx yesterday EXCL exist assemble -AN EXCL older.sister \fti xx kemarin juga ada musyawarah ya Yu?

\ref Endang7A.013 \recid 775227161138141208 \start 0:00:34 \sp P8 \tx kapan? \mb kapan \ge when \fti kapan?

\ref Endang7A.014 \recid 565571161138141208 \start 0:00:34 \sp Sit \tx dhék ingi? \mb dhék ingi \ge when yesterday \fti kemarin?

\ref Endang7A.015 \recid 371338161138141208 \start 0:00:35 \sp P8 \tx dhék ingi òpò? \mb dhék ingi òpò \ge when yesterday what \fti kemarin ada apa?

\ref Endang7A.016 \recid 186588161138141208 \start 0:00:36 \sp S4 \tx Kabé lhó. \mb Kabé lhó \ge KB EXCL \fti KB lho. \nt KB: keluarga berencana (family planning).

\ref Endang7A.017 \recid 994435161138141208 \start 0:00:36 \sp Sit \tx nyang nggòné pak Sartónó kuwi. \mb nyang nggòn -é pak Sartónó kuwi \ge to place -E Mr. Sartono that \fti ke tempatnya Pak Sartono itu.

\ref Endang7A.018 \recid 194234161138141208 \start 0:00:37 \sp P8 \tx Pakné. \mb Pak -né \ge TRU.father -E \fti bapak.

\ref Endang7A.019 \recid 806254161138141208 \start 0:00:39 \sp S4 \tx Kabé òpò anu? \mb Kabé òpò anu \ge KB what whatchamacallit \fti KB atau itu?

\ref Endang7A.020 \recid 931685161138141208 \start 0:00:40 \sp Sit \tx òpò kówé ra katut? \mb òpò kówé ra katut \ge what 2.sg.FAM NEG get.included \fti memangnya kamu tidak ikut?

\ref Endang7A.021 \recid 352505161138141208 \start 0:00:41 \sp P8 \tx ra. \mb ra \ge NEG \fti tidak.

\ref Endang7A.022 \recid 360730113105130309 \start 0:00:42 \sp P8 \tx ra katut kòk aku. \mb ra katut kòk aku \ge NEG get.included EMPH 1sg \fti aku tidak ikut kok.

\ref Endang7A.023 \recid 466811161138141208 \start 0:00:43 \sp Sit \tx adaté urusan Kabé rak... \mb adat -é urus -an Kabé rak \ge custom -E manage -AN KB EMPH \fti biasanya masalah KB...

\ref Endang7A.024 \recid 112383161138141208 \start 0:00:45 \sp P8 \tx iya urusan Kabé adaté aku. \mb iya urus -an Kabé adat -é aku \ge AFF manage -AN KB custom -E 1sg \fti iya aku kalau ikut rapat, biasanya masalah KB.

\ref Endang7A.025 \recid 101475113801130309 \start 0:00:47 \sp P8 \tx aku rak gur anu... \mb aku rak gur anu \ge 1sg EMPH only whatchamacallit \fti aku kan hanya itu...

\ref Endang7A.026 \recid 590647114725130309 \start 0:00:49 \sp P8 \tx nak sòk nyang Pósyandhu kuwi. \mb nak sòk nyang Pósyandhu kuwi \ge if sometimes to Posyandu that \fti aku kan terkadang ke Posyandu itu.

\ref Endang7A.027 \recid 335232161138141208 \start 0:00:50 \sp Sit \tx aku aku anu dipréntaih pak. \mb aku aku anu di- perintah -i pak \ge 1sg 1sg whatchamacallit DI- command -I Mr. \fti aku di suruh pak.

\ref Endang7A.028 \recid 520270130025130309 \start 0:00:53 \sp Sit \tx kulò mbóten ajeng Kabé men lik aku ngónó. \mb kulò m- bóten ajeng Kabé men lik aku ngónó \ge 1SG N- NEG will KB very uncle 1SG like.that \fti aku benar-benar tidak mau KB lik, aku bilang begitu.

\ref Endang7A.029 \recid 854889161138141208 \start 0:00:55 \sp P8 \tx Pakné lé nyang anu..... \mb Pak -né lé nyang anu \ge TRU.father -E LE to whatchamacallit \fti bapak sedang pergi ke itu...

\ref Endang7A.030 \recid 238897161138141208 \start 0:00:56 \sp S4 \tx òpò kuwi... \mb òpò kuwi \ge what that \fti apa itu...

\ref Endang7A.031 \recid 400300131849130309 \start 0:00:57 \sp S4 \tx mèlu Tabanas barang kuwi Kabé kónó? \mb mèlu Tabanas barang kuwi Kabé kónó \ge follow Tabanas thing that KB there \fti ikut Tabanas juga, KB disitu itu?

\ref Endang7A.032 \recid 847814161138141208 \start 0:01:00 \sp P8 \tx dukó nggih mas. \mb dukó nggih mas \ge don't.know AFF older.brother \fti tidak tahu mas.

\ref Endang7A.033 \recid 952437133355130309 \start 0:01:01 \sp P8 \tx aku lèhku nyang gur nèng Pósyandhu kaé pas nyang. \mb aku lèh -ku nyang gur nèng Pósyandhu kaé pas nyang \ge 1sg act.of.doing -1sg presence only LOC Posyandu that fit presence \fti aku waktu datang hanya di Posyandu itu.

\ref Endang7A.034 \recid 836893133857130309 \start 0:01:07 \sp P8 \tx aku dhék ingi ra tuk préntah tambah Pakné yó wis nyang. \mb aku dhék ingi ra tuk préntah tambah Pak -né yó wis nyang \ge 1sg when yesterday NEG TRU.get command add TRU.father -E EXCL PFCT presence \fti aku dari kemarin tidak dapat perintah, apalagi bapak juga sudah datang.

\ref Endang7A.035 \recid 180988134226130309 \start 0:01:11 \sp P8 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.036 \recid 129481161138141208 \start 0:01:20 \sp Sit \tx aku ra jagóng. \mb aku ra jagóng \ge 1sg NEG sit \fti aku tidak kondangan.

\ref Endang7A.037 \recid 603000161138141208 \start 0:01:22 \sp P8 \tx gur njagóngké sewengi mau mbengi kòk. \mb gur n- jagóng -ké se- wengi mau m- bengi kòk \ge only N- corn -AKE SE- night earlier N- night EMPH \fti hanya kondangan satu malam tadi malam.

\ref Endang7A.038 \recid 343389161138141208 \start 0:01:22 \sp Sit \tx xx xx abòté kòyò watu item. \mb xx xx abòt -é kòyò watu item \ge xx xx heavy -E like rock black \fti xx xx beratnya seperti batu hitam.

\ref Endang7A.039 \recid 244911161138141208 \start 0:01:25 \sp P8 \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.040 \recid 223725161138141208 \start 0:01:26 \sp S4 \tx sòpò? \mb sòpò \ge who \fti siapa?

\ref Endang7A.041 \recid 561492161138141208 \start 0:01:27 \sp Sit \tx Sihnó anaké wa Martó.Sukar. \mb Sihnó anak -é wa Martó.Sukar \ge Sihno child -E uncle Marto.Sukar \fti Sihno anaknya pak-dhe Marto Sukar.

\ref Endang7A.042 \recid 476929142441130309 \start 0:01:28 \sp P8 \tx Sihnó. \mb Sihnó \ge Sihno \fti Sihno.

\ref Endang7A.043 \recid 208669161138141208 \start 0:01:30 \sp S4 \tx anaké Martó? \mb anak -é Martó \ge child -E Marto \fti anaknya Marto?

\ref Endang7A.044 \recid 405462161138141208 \start 0:01:31 \sp Sit \tx Martó.Sukar. \mb Martó.Sukar \ge Marto.Sukar \fti Marto Sukar.

\ref Endang7A.045 \recid 415308161138141208 \start 0:01:32 \sp P8 \tx Martó.Sukar. \mb Martó.Sukar \ge Marto.Sukar \fti Marto Sukar.

\ref Endang7A.046 \recid 302348161138141208 \start 0:01:33 \sp S4 \tx ó aku rung tau tèkòn kaé. \mb ó aku rung tau tèkòn kaé \ge EXCL 1sg not.yet ever ask 3sg \fti oh, aku belum pernah menegor dia.

\ref Endang7A.047 \recid 772305161138141208 \start 0:01:35 \sp Sit \tx lagèk nganténé Sihnó kaé rak... \mb lagèk ng- kanté -né Sihnó kaé rak \ge PROG N- wait -E Sihno that EMPH \fti waktu pernikahannya Sihno itu kan...

\ref Endang7A.048 \recid 967662143145130309 \start 0:01:37 \sp Sit \tx pak Martó.Sukar yó ngantèn anyar tò? \mb pak Martó.Sukar yó ngantèn anyar tò \ge Mr. Marto.Sukar EXCL bridegrom new INTR \fti Pak Marto Sukar juga jadi pengantin baru kan? \nt married again.

\ref Endang7A.049 \recid 958113161138141208 \start 0:01:39 \sp P8 \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.050 \recid 827018161138141208 \start 0:01:39 \sp Sit \tx lha wòng pethuk mbòkné ra aròh-aròh ra genah kòk. \mb lha wòng pethuk mbòk -né ra aròh.aròh ra genah kòk \ge EXCL WONG meet mother -E NEG speak.to.in.greeting NEG proper EMPH \fti ketemu dengan ibunya saja tidak menegor atau apapun kok.

\ref Endang7A.051 \recid 720060161138141208 \start 0:01:41 \sp P8 \tx lha piyé? \mb lha piyé \ge EXCL how \fti lho, bagaimana bisa begitu?

\ref Endang7A.052 \recid 367592161138141208 \start 0:01:43 \sp Sit \tx xx aku ngónó. \mb xx aku ngónó \ge xx 1sg like.that \fti xx, aku bilang begitu.

\ref Endang7A.053 \recid 227976144314130309 \start 0:01:44 \sp Sit \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.054 \recid 228476161138141208 \start 0:01:50 \sp S4 \tx tentrem ki anaké Wartó? \mb tentrem ki anak -é Wartó \ge peaceful this child -E Warto \fti kalau yang bahagia itu anaknya Warto.

\ref Endang7A.055 \recid 301853161138141208 \start 0:01:52 \sp P8 \tx nggih. \mb nggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.056 \recid 909414144835130309 \start 0:01:53 \sp Sit \tx sing bésanan lih wa Martó. \mb sing bésan -an lih wa Martó \ge REL parent's.in.law.of.one's.child -AN TRU.and.with uncle Marto \fti yang berbesanan dengan Pak-dhe Marto.

\ref Endang7A.057 \recid 447695144908130309 \start 0:01:54 \sp P8 \tx bésanan lih mas Martó.Sukar. \mb bésan -an lih mas Martó.Sukar \ge parent's.in.law.of.one's.child -AN TRU.and.with older.brother Marto.Sukar \fti berbesanan dengan Mas Marto Sukar.

\ref Endang7A.058 \recid 553594161138141208 \start 0:01:57 \sp Sit \tx ning còbò òmah dhéwé-dhéwé aku mah jagóng mbòkné takkòn mòrò. \mb ning còbò òmah dhéwé ~ dhéwé aku mah jagóng mbòk -né tak- kòn mòrò \ge but try house alone ~ alone 1sg MAH sit mother -E 1sg- ask come \fti tapi coba kalau rumahnya sendiri-sendiri, aku pasti datang dan istriku aku suruh datang.

\ref Endang7A.059 \recid 131459145953130309 \start 0:02:02 \sp Sit \tx aku yó pekéwuh karó mas Wartó. \mb aku yó pekéwuh karó mas Wartó \ge 1sg EXCL uncomfortable and.with older.brother Warto \fti aku juga tidak enak dengan Mas Warto.

\ref Endang7A.060 \recid 547529150625130309 \start 0:02:04 \sp P8 \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.061 \recid 440506150647130309 \start 0:02:05 \sp Sit \tx ning gandheng (i)jèh dadi siji òra diòmahké dhéwé. \mb ning gandheng ijèh dadi siji òra di- òmah -ké dhéwé \ge but connected still become one NEG DI- house -AKE alone \fti tapi berhubung masih jadi satu, tidak dirumahkan sendiri. \nt so ‘St’ not coming when Marto Sukar married.

\ref Endang7A.062 \recid 801591151240130309 \start 0:02:07 \sp Sit \tx dadi siji karó wa Martó Sukar ki. \mb dadi siji karó wa Martó Sukar ki \ge become one and.with uncle Marto Sukar this \fti jadi satu (rumah) dengan Pak-dhe Marto.

\ref Endang7A.063 \recid 677640161138141208 \start 0:02:11 \sp S4 \tx nèk bakal yó nggentèni kónó ndadak dipisah. \mb nèk bakal yó ng- genté -èn -i kónó n- dadak di- pisah \ge if future AYO N- change -AN -I there N- suddenly DI- seperate \fti kedepannya akan menggantikan (menempati rumah) disana, kok pakai dipisah (rumahnya).

\ref Endang7A.064 \recid 209655161138141208 \start 0:02:14 \sp Sit \tx nggih ning nèk jenengé nèk anu... \mb nggih ning nèk jeneng -é nèk anu \ge AFF but if name -E if whatchamacallit \fti iya, tapi namanya kalau itu...

\ref Endang7A.065 \recid 857724152306130309 \start 0:02:15 \sp Sit \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.066 \recid 779772161138141208 \start 0:02:30 \sp P8 \tx ya kuwi ra mulah-mulih tò? \mb ya kuwi ra mulah- mulih tò \ge yes that NEG MUT.go.home- go.home INTR \fti itu tidak pulang-pulang kan?

\ref Endang7A.067 \recid 455532161138141208 \start 0:02:34 \sp S4 \tx òra pisah tidur. \mb òra pisah tidur \ge NEG separate sleep \fti tidak pisah ranjang.

\ref Endang7A.068 \recid 435758161138141208 \start 0:02:37 \sp Sit \tx Nantó ki gembrayah yó ra pisah turu. \mb Nantó ki gembrayah yó ra pisah turu \ge Nantó this alot EXCL NEG separate sleep \fti Nanto anaknya banyak juga tidak pisah ranjang.

\ref Endang7A.069 \recid 198217161138141208 \start 0:02:40 \sp S4 \tx yó apik waé malah. \mb yó apik waé malah \ge AFF good just even \fti ya malah bagus.

\ref Endang7A.070 \recid 247231161139141208 \start 0:02:41 \sp Sit \tx pancén lik Sóntani ‘aku òra arep ngómahké dhéwé anak tetep dadèké siji karó aku terus’ \mb pancén lik Sóntani aku òra arep ngómah -ké dhéwé anak tetep dadè -ké siji karó aku terus \ge really uncle Sontani 1sg NEG want house -AKE alone child still become -AKE one and.with 1sg continue \fti memang Lik Sontani juga bilang ‘aku tidak akan membuatkan rumah sendiri untuk anaku, tetap harus satu rumah denganku.’

\ref Endang7A.071 \recid 525575161139141208 \start 0:02:47 \sp P8 \tx kuwi yó nèng kidul. \mb kuwi yó nèng kidul \ge that EXCL LOC south \fti itu kalai di rumah yang diselatan.

\ref Endang7A.072 \recid 321151091502160309 \start 0:02:48 \sp P8 \tx anu yó nèng lòr yó jenengé dadi sitòk. \mb anu yó nèng lòr yó jeneng -é dadi sitòk \ge whatchamacallit EXCL LOC north EXCL name -E become one \fti kalau diutara ya tetap jadi satu

\ref Endang7A.073 \recid 459547161139141208 \start 0:02:55 \sp Sit \tx mulò jaman klumpukan dhò bredhóndhi lik Jawirjó xx bédané òpò aku karó pak Sóntani Praptó karó Nantó. \mb mulò jaman klumpuk -an dhò bredhóndhi lik Jawirjó xx béda -né òpò aku karó pak Sóntani Praptó karó Nantó \ge beginning period assemble -AN PL debate uncle Jawirjo xx different -E what 1sg and.with Mr. Sontani Prapto and.with Nantó \fti makanya pada saat rapat pada berdebat, Lik Jawirjo membedakan apa bedanya aku dengan Pak Sontani dan Prapto dengan Nanto.

\ref Endang7A.074 \recid 902740092257160309 \start 0:03:05 \sp Sit \tx ‘bédané yó ènèng’ kaé ning nyauri lak mah kulò nikò. \mb béda -né yó ènèng kaé ning ny- saur -i lak mah kulò nikò \ge different -E EXCL exist that REL N- answer -I EMPH MAH 1SG that \fti ‘bedanya ada’ itu yang menjawab juga aku itu.

\ref Endang7A.075 \recid 766270092856160309 \start 0:03:10 \sp Sit \tx ‘bédané aku ki genah diundang lèk-lèkan. \mb béda -né aku ki genah di- undang lèk.lèkan \ge different -E 1sg this clear DI- invite remain.awake.during.the.night.for.ritual.purposes \fti ‘bedanya, aku jelas diundang untuk bergadang.’

\ref Endang7A.076 \recid 314372094818160309 \start 0:03:13 \sp Sit \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.077 \recid 415242161139141208 \start 0:03:22 \sp P8 \tx lha iya. \mb lha iya \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang7A.078 \recid 986387161139141208 \start 0:03:26 \sp E3 \tx lik kówé ki nèk nyang ngendi... \mb lik kówé ki nèk nyang ngendi \ge uncle 2.sg.FAM this if to where \fti Lik. kamu itu kalau kemana itu...

\ref Endang7A.079 \recid 695415100202160309 \start 0:03:29 \sp E3 \tx nDrajitan puskesmas ki dingéi òpò tò jané? \mb n- Drajitan puskesmas ki di- ngéi òpò tò jané \ge N- Drajitan people.health.centers this DI- give what EXCL actually \fti ke Puskesmas Drajitan itu sebenarnya diberi apa?

\ref Endang7A.080 \recid 838555161139141208 \start 0:03:34 \sp S4 \tx penyuluhan. \mb penyuluhan \ge elucidation \fti penyuluhan.

\ref Endang7A.081 \recid 221903161139141208 \start 0:03:34 \sp P8 \tx ngéi òpò ngéi penyuluhan nò. \mb ngéi òpò ngéi penyuluhan nò \ge give what give elucidation EXCL \fti diberi apa, ya diberi penyuluhan.

\ref Endang7A.082 \recid 542303161139141208 \start 0:03:36 \sp E3 \tx kò? \mb kò \ge from \fti dari?

\ref Endang7A.083 \recid 799507161139141208 \start 0:03:37 \sp P8 \tx kò pak dókter karó bu bidan. \mb kò pak dókter karó bu bidan \ge from Mr. doctor and.with mother midwife \fti dari Pak Dokter dan Bu Bidan.

\ref Endang7A.084 \recid 942900161139141208 \start 0:03:39 \sp S4 \tx ó ya dókter barang tò kuwi? \mb ó ya dókter barang tò kuwi \ge EXCL yes doctor thing EXCL that \fti oh, ada pak dokter juga itu?

\ref Endang7A.085 \recid 750762161139141208 \start 0:03:40 \sp P8 \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.086 \recid 685534161139141208 \start 0:03:41 \sp E3 \tx dadi cara-carané nulung. \mb dadi cara ~ cara -né n- tulung \ge become manner ~ manner -E N- help \fti jadi diajari cara menolong

\ref Endang7A.087 \recid 582875161139141208 \start 0:03:42 \sp P8 \tx cara-carané nulung ngónó ki yó wis praktèk. \mb cara ~ cara -né n- tulung ngónó ki yó wis praktèk \ge manner ~ manner -E N- help like.that this EXCL PFCT practice \fti caranya menolong, begitu itu sudah praktek.

\ref Endang7A.088 \recid 153833101934160309 \start 0:03:46 \sp P8 \tx yó praktèk karó bónèka lé nggó prakték. \mb yó praktèk karó bónèka lé nggó prakték \ge EXCL practice and.with doll LE for practice.of.profession \fti praktek dengan menggunakan boneka.

\ref Endang7A.089 \recid 498016161139141208 \start 0:03:49 \sp E3 \tx ó dudu wòng? \mb ó dudu wòng \ge EXCL NEGN person \fti oh bukan menggunakan orang?

\ref Endang7A.090 \recid 763476161139141208 \start 0:03:50 \sp P8 \tx dudu. \mb dudu \ge NEGN \fti bukan.

\ref Endang7A.091 \recid 383963102307160309 \start 0:03:51 \sp P8 \tx lé nggó praktèk ki yó bónèka. \mb lé nggó praktèk ki yó bónèka \ge LE for practice this AFF doll \fti yang untuk praktek ya boneka.

\ref Endang7A.092 \recid 882327103732160309 \start 0:03:53 \sp P8 \tx ngkó lé gaé usus karó òpò kuwi karó mbòk aruman ki yó ngkó... \mb ngkó lé gaé usus karó òpò kuwi karó mbòk aruman ki yó ngkó \ge later LE make intestine and.with what that and.with EMPH afterbirth this EXCL later \fti nanti buat usus dan apa itu, buat tali puser itu nanti...

\ref Endang7A.093 \recid 597567104052160309 \start 0:03:59 \sp P8 \tx gòmbal dianu kaé karó anu bólah ditalèni dicara usus kaé. \mb gòmbal di- anu kaé karó anu bólah di- talè -ni di- cara usus kaé \ge cloth DI- whatchamacallit that and.with whatchamacallit thread DI- string -I DI- manner intestine that \fti menggunakan kain bekas diitu diikat dengan benang kemudian dibuat seperti usus.

\ref Endang7A.094 \recid 155105161139141208 \start 0:04:05 \sp S4 \tx dianu pòtòng? \mb di- anu pòtòng \ge DI- whatchamacallit cut \fti di itu, di potong?

\ref Endang7A.095 \recid 156119161139141208 \start 0:04:07 \sp P8 \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.096 \recid 108890161139141208 \start 0:04:07 \sp E3 \tx dadi mbenak-mbenakké weteng? \mb dadi m- benak ~ m- benak -ké weteng \ge become N- repair ~ N- repair -AKE stomach \fti jadi lathan merawat perut. \nt pregnant.

\ref Endang7A.097 \recid 119715161139141208 \start 0:04:10 \sp P8 \tx he-eh iya nò. \mb he.eh iya nò \ge AFF AFF exist \fti iya, iya begitu.

\ref Endang7A.098 \recid 255574161139141208 \start 0:04:12 \sp S4 \tx carané nyiblóni. \mb cara -né ny- ciblón -i \ge manner -E N- bathe -I \fti dilatih caranya memandikan. \nt baby

\ref Endang7A.099 \recid 336245161139141208 \start 0:04:14 \sp P8 \tx carané nyiblóni carané arep... \mb cara -né ny- ciblón -i cara -né arep \ge manner -E N- bathe -I manner -E want \fti cara memandikan, caranya mau...

\ref Endang7A.100 \recid 833253121942160309 \start 0:04:17 \sp P8 \tx tulung arep nòmpò bayi kò njeró kuwi kudu dianu kudu disónggó tangan ngéné. \mb tulung arep n- tòmpò bayi kò n- jeró kuwi kudu di- anu kudu di- sónggó tangan ngéné \ge help want N- accept baby from N- inside that should DI- whatchamacallit should DI- hold.on.the.open.hand hand like.this \fti menolong, menerima bayi dari dalam (rahim) itu harus dialasi dengan tangan seperti ini. \nt give example.

\ref Endang7A.101 \recid 204250122812160309 \start 0:04:24 \sp P8 \tx carané arep tulung kudu wisòh resik nyikat. \mb cara -né arep tulung kudu wisòh resik ny- sikat \ge manner -E want help should to.wash.one's.hand's.or.feet clean N- brush \fti caranya mau menolong itu harus mencuci tangan sampai bersih, harus disikat.

\ref Endang7A.102 \recid 837073124500160309 \start 0:04:28 \sp P8 \tx ngkó nèk arep ngethòk puser gunting kudu didang sik. \mb ngkó nèk arep ng- kethòk puser gunting kudu di- dang sik \ge later if want N- cut navel scissors should DI- cook TRU.formely \fti nanti kalau mau memotong tali pusar, gunting harus dimasak terlebih dahulu.

\ref Endang7A.103 \recid 514498124513160309 \start 0:04:32 \sp P8 \tx bar didang ngkó celupké pirtus arep... \mb bar di- dang ngkó celup -ké pirtus arep \ge after DI- cook later to.soak -AKE methylated.spirits.for.lamps.or.medicinal.use want \fti setelah dimasak nanti dimasukan ke dalam sepiritus, mau...

\ref Endang7A.104 \recid 777484161139141208 \start 0:04:34 \sp E3 \tx thik didang piyé? \mb thik di- dang piyé \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval DI- cook how \fti maksudnya dimasak bagaimana?

\ref Endang7A.105 \recid 692625161139141208 \start 0:04:36 \sp P8 \tx didang ngèn òra ènèng anuné. \mb di- dang ngèn òra ènèng anu -né \ge DI- cook so.that NEG exist whatchamacallit -E \fti dimasak, biar tidak ada itunya.

\ref Endang7A.106 \recid 971792161139141208 \start 0:04:38 \sp S4 \tx diòbòng dibakar ta? \mb di- òbòng di- bakar ta \ge DI- burn DI- burn EXCL \fti dibakar kan?

\ref Endang7A.107 \recid 338704161139141208 \start 0:04:39 \sp P8 \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.108 \recid 706879161139141208 \start 0:04:40 \sp E3 \tx òra wilah? \mb òra wilah \ge NEG bamboo.lath \fti bukan bambu yang dipotong tipis?

\ref Endang7A.109 \recid 239491161139141208 \start 0:04:41 \sp P8 \tx òra nò. \mb òra nò \ge NEG EXCL \fti bukan dong

\ref Endang7A.110 \recid 581459134115160309 \start 0:04:42 \sp P8 \tx ngkó trus dianu óbat diblónyó ngóbat ngkó trus dinggó nggunting kuwi nò. \mb ngkó trus di- anu óbat di- blónyó ng- óbat ngkó trus di- nggó ng- gunting kuwi nò \ge later continue DI- whatchamacallit medicine DI- s.t.to.rub.with N- medicine later continue DI- for N- scissors that exist \fti setelah itu (gunting) diolesi obat, kemudian dipakai untuk menggunting itu (usus).

\ref Endang7A.111 \recid 997272134253160309 \start 0:04:49 \sp P8 \tx ngkó arepé nyandhak si bayi kuwi yó wisòh resik. \mb ngkó arep -é ny- candhak si bayi kuwi yó wisòh resik \ge later want -E N- reach PERS baby that EXCL to.wash.one's.hand's.or.feet clean \fti nanti kalau mau menggendong bayi itu, ya harus cuci tangan sampai bersih.

\ref Endang7A.112 \recid 191067135850160309 \start 0:04:54 \sp P8 \tx nyabun nyikat tangan disikat ki ning mawi banyu anget. \mb ny- sabun ny- sikat tangan di- sikat ki ning mawi banyu anget \ge N- soap N- brush hand DI- brush this but with water warm \fti menggunakan sabun, tangannya disikat, tapi dengan menggunakan air hangat.

\ref Endang7A.113 \recid 169490134347160309 \start 0:04:59 \sp E3 \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh.

\ref Endang7A.114 \recid 729956134437160309 \start 0:05:02 \sp P8 \tx òra anu òra... \mb òra anu òra \ge NEG whatchamacallit NEG \fti bukan itu, bukan...

\ref Endang7A.115 \recid 938855161139141208 \start 0:05:03 \sp E3 \tx kówé mbiyèn kòk isò ngónó ki lik ajar neng ngendi lik? \mb kówé mbiyèn kòk isò ngónó ki lik ajar neng ngendi lik \ge 2.sg.FAM past EMPH can like.that this uncle learn LOC where uncle \fti kamu dulu bisa begitu, belajar dimana Lik?

\ref Endang7A.116 \recid 259834161139141208 \start 0:05:06 \sp P8 \tx lé ajar yó neng puskesmas nò. \mb lé ajar yó neng puskesmas nò \ge LE learn EXCL LOC people.health.centers EXCL \fti belajarnya di Puskesmas. \nt Puskesma: Pusat Kesehatan Masyarakat.

\ref Endang7A.117 \recid 681157141518160309 \start 0:05:08 \sp P8 \tx wòng aku ki mauné ki... \mb wòng aku ki mau -né ki \ge as.because 1sg this earlier -E this \fti karena aku tadinya itu...

\ref Endang7A.118 \recid 834445161139141208 \start 0:05:09 \sp E3 \tx ó. \mb ó \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang7A.119 \recid 642564141649160309 \start 0:05:10 \sp E3 \tx ó pancèn dianu tò dianjurké kò puskesmas? \mb ó pancèn di- anu tò di- anjur -ké kò puskesmas \ge EXCL really DI- whatchamacallit INTR DI- suggest -AKE from people.health.centers \fti oh, itu memang dianjurkan dari Puskesmas?

\ref Endang7A.120 \recid 439350161139141208 \start 0:05:12 \sp S4 \tx ditunjuk. \mb di- tunjuk \ge DI- point.out \fti ditunjuk.

\ref Endang7A.121 \recid 274217161139141208 \start 0:05:14 \sp P8 \tx mauné aku sirku emòng kòk ndhuk. \mb mau -né aku sir -ku emòng kòk ndhuk \ge earlier -E 1sg boy.or.girl.friend -1sg don't.want EXCL TRU.girl \fti awalnya pacarku tidak mau, nak.

\ref Endang7A.122 \recid 189690143127160309 \start 0:05:16 \sp P8 \tx emòng trus tarèn pakné. \mb emòng trus tarèn pak -né \ge don't.want continue permission to -E \fti tidak mau, kemudian minta ijin kepada bapak.

\ref Endang7A.123 \recid 923161143346160309 \start 0:05:19 \sp P8 \tx ‘karepmu nèk kówé gelem nglakòni’. \mb karep -mu nèk kówé gelem ng- lakòn -i \ge wish -2sg if 2.sg.FAM want N- act -I \fti ‘terserah kamu, kalau kamu mau menjalani’. \nt father said.

\ref Endang7A.124 \recid 474522161139141208 \start 0:05:20 \sp S4 \tx wòng sóalé arang-arang sing tatag kòk aku aé wedi. \mb wòng sóal -é arang ~ arang sing tatag kòk aku aé wedi \ge as.because problem -E rare ~ rare REL confident EMPH 1sg just afraid \fti karena jarang yang tidak percaya diri, aku saja takut.

\ref Endang7A.125 \recid 106972161139141208 \start 0:05:22 \sp P8 \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.126 \recid 280981161139141208 \start 0:05:23 \sp E3 \tx kòk yó tatag men xx? \mb kòk yó tatag men xx \ge EMPH EXCL confident very xx \fti kok berani sekali?

\ref Endang7A.127 \recid 766299161139141208 \start 0:05:25 \sp P8 \tx xx piyé ra tatag wòng... \mb xx piyé ra tatag wòng \ge xx how NEG confident as.because \fti bagaimana tidak berani...

\ref Endang7A.128 \recid 191675145052160309 \start 0:05:27 \sp P8 \tx kòyò ngónó ki yó kudu sing tatag. \mb kòyò ngónó ki yó kudu sing tatag \ge like like.that this EXCL should REL confident \fti hal seperti itu, harus berani.

\ref Endang7A.129 \recid 815258161139141208 \start 0:05:30 \sp Sit \tx ha ning nèk còrò kówé ki yó lemèngsèr. \mb ha ning nèk còrò kówé ki yó l<um>èngsèr \ge AFF but if manner 2.sg.FAM this EXCL <UM>shift \fti tapi kalau kamu itu karena turunan. \nt of being a dhukun bayi.

\ref Endang7A.130 \recid 168945161139141208 \start 0:05:32 \sp P8 \tx lemèngsèr wòng temumbal ping pat. \mb l<um>èngsèr wòng t<um>umbal ping pat \ge <UM>shift WONG <UM>sacrifice times four \fti keturunan tapi korbannya empat. \nt korban meninggal.

\ref Endang7A.131 \recid 560475161139141208 \start 0:05:33 \sp Sit \tx lha mbòkné niku dukun bayi. \mb lha mbòk -né niku dukun bayi \ge EXCL mother -E that shaman baby \fti lho, ibunya itu dukun bayi.

\ref Endang7A.132 \recid 216411161139141208 \start 0:05:37 \sp P8 \tx simbòk simbah nggih. \mb simbòk simbah nggih \ge mother grand.parents AFF \fti Ibu, Nenek juga dukun bayi.

\ref Endang7A.133 \recid 984545150814160309 \start 0:05:40 \sp P8 \tx simbòk simbah nunten bapak gaéné tetulung tiyang kesel nòpò niku... \mb simbòk simbah nunten bapak gaé -né te- tulung tiyang kesel nòpò niku \ge mother grand.parents and.also father use -E TE- help person tired what that \fti ibu, nenek, dan juga bapak, pekerjaannya membantu orang yang capai atau apa itu...

\ref Endang7A.134 \recid 479507150921160309 \start 0:05:47 \sp P8 \tx bapak nggih gahané juki tulung wòng. \mb bapak nggih gah -ané juk -i tulung wòng \ge father AFF TRU.unwilling -E ask.for -I help as.because \fti bapak pekerjaannya juga dimintai tolong oleh orang.

\ref Endang7A.135 \recid 184293152106160309 \start 0:05:51 \sp P8 \tx nunten simbòk nggih dhukun bayi simbah dhukun bayi mbah buyut dhukun bayi... \mb nunten simbòk nggih dhukun bayi simbah dhukun bayi mbah buyut dhukun bayi \ge and.also mother AFF shaman baby grand.parents shaman baby grandparent great.grandparents shaman baby \fti ibu dukun bayi, nenek dukun bayi, mbah buyut juga dukun bayi...

\ref Endang7A.136 \recid 218626152613160309 \start 0:05:57 \sp P8 \tx temumbal ping sekawan kula niki. \mb t<um>umbal ping sekawan kula niki \ge <UM>sacrifice times four 1sg this \fti turun temurun sampai empat kali, aku ini.

\ref Endang7A.137 \recid 352984152822160309 \start 0:05:59 \sp P8 \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.138 \recid 933880161139141208 \start 0:06:00 \sp Sit \tx trus embèn Harmi gentèn. \mb trus embèn Harmi genté -èn \ge continue the.day.after.tomorrow Harmi change -AN \fti kemudian besok, gantian dengan Harmi.

\ref Endang7A.139 \recid 348357161139141208 \start 0:06:02 \sp P8 \tx Harmi gentèn suk mbèn nèk gelem lèngsèr. \mb Harmi genté -èn suk mbèn nèk gelem lèngsèr \ge Harmi change -AN TRU.morning the.day.after.tomorrow if want slide \fti gantian Harmi besok, kalau mau gantian.

\ref Endang7A.140 \recid 948300161139141208 \start 0:06:06 \sp E3 \tx Harmi sòpò tò? \mb Harmi sòpò tò \ge Harmi who INTR \fti Harmi siapa si?

\ref Endang7A.141 \recid 607246161139141208 \start 0:06:06 \sp S4 \tx sésuk sekólahé bidan aé. \mb sésuk sekólah -é bidan aé \ge tomorrow school -E midwife just \fti besok sekolahnya dikebidanan saja.

\ref Endang7A.142 \recid 606293161139141208 \start 0:06:07 \sp P8 \tx anakku. \mb anak -ku \ge child -1sg \fti anakku.

\ref Endang7A.143 \recid 788944161139141208 \start 0:06:08 \sp E3 \tx òpò kówé nduwé anak? \mb òpò kówé nduwé anak \ge what 2.sg.FAM have child \fti memangnya kamu punya anak?

\ref Endang7A.144 \recid 709107161139141208 \start 0:06:10 \sp P8 \tx é wòng nduwé putu kòk ra nduwé anak ki trus piyé? \mb é wòng nduwé putu kòk ra nduwé anak ki trus piyé \ge EXCL WONG have grandchild EMPH NEG have child this continue how \fti lho, punya cucu kok tidak punya anak itu bagaimana?

\ref Endang7A.145 \recid 777329161139141208 \start 0:06:13 \sp E3 \tx kówé rak majer tò kayané? \mb kówé rak majer tò kaya -né \ge 2.sg.FAM EMPH unable.to.reproduce INTR like -E \fti sepertinya kamu tidak bisa hamil kan? \nt majer: kata-kata kasar

\ref Endang7A.146 \recid 796327161139141208 \start 0:06:14 \sp P8 \tx óh majer. \mb óh majer \ge EXCL unable.to.reproduce \fti ah, majer.

\ref Endang7A.147 \recid 581106161139141208 \start 0:06:15 \sp S4 \tx majer? \mb majer \ge unable.to.reproduce \fti tidak punya anak?

\ref Endang7A.148 \recid 312977154456160309 \start 0:06:16 \sp P8 \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.149 \recid 758666154358160309 \start 0:06:18 \sp S4 \tx wòng putu gemreyap. \mb wòng putu gemreyap \ge WONG grandchild a.lot \fti cucunya saja banyak sekali

\ref Endang7A.150 \recid 469253161139141208 \start 0:06:20 \sp E3 \tx nèk ngertiku ki majer lhó. \mb nèk ngerti -ku ki majer lhó \ge if know -1sg this unable.to.reproduce EMPH \fti iya, aku tahunya kamu tidak punya anak.

\ref Endang7A.151 \recid 650470161139141208 \start 0:06:23 \sp P8 \tx putuné papat gedhi-gedhi kaé. \mb putu -né papat gedhi ~ gedhi kaé \ge grandchild -E four big ~ big that \fti itu cucunya empat besar-besar.

\ref Endang7A.152 \recid 774623161139141208 \start 0:06:26 \sp S4 \tx sing wèdòk sekólahké bidan. \mb sing wèdòk sekólah -ké bidan \ge REL female school -AKE midwife \fti yang perempuan disekolahkan ke kebidanan.

\ref Endang7A.153 \recid 309573161139141208 \start 0:06:26 \sp E3 \tx kò ngendi tò lik kayané ra nduwé anak. \mb kò ngendi tò lik kaya -né ra nduwé anak \ge from where INTR uncle like -E NEG have child \fti (anak) dari mana Lik, sepertinya tidak punya anak.

\ref Endang7A.154 \recid 705871161139141208 \start 0:06:29 \sp P8 \tx nduwé. \mb nduwé \ge have \fti punya.

\ref Endang7A.155 \recid 386206161139141208 \start 0:06:30 \sp S4 \tx wis òmah dhéwé kónó nggentèni kónó. \mb wis òmah dhéwé kónó ng- genté -èn -i kónó \ge PFCT house oneself there N- change -AN -I there \fti sudah punya rumah sendiri disana, menggantikan yang disana.

\ref Endang7A.156 \recid 783778161139141208 \start 0:06:33 \sp Y \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.157 \recid 276588161139141208 \start 0:06:34 \sp E3 \tx nèk sing ètuk Saléh kaé sòpò? \mb nèk sing ètuk Saléh kaé sòpò \ge if REL get Saleh that who \fti yang menikah dengan Saleh itu siapa?

\ref Endang7A.158 \recid 730791161139141208 \start 0:06:35 \sp P8 \tx a kaé Karti. \mb a kaé Karti \ge EXCL that Karti \fti kalau itu Karti.

\ref Endang7A.159 \recid 722125161139141208 \start 0:06:37 \sp E3 \tx kaé yó anakmu? \mb kaé yó anak -mu \ge 3sg EXCL child -2sg \fti dia juga anakmu?

\ref Endang7A.160 \recid 880668161139141208 \start 0:06:38 \sp P8 \tx udu. \mb udu \ge NEGN \fti bukan.

\ref Endang7A.161 \recid 768471094044170309 \start 0:06:40 \sp P8 \tx kaé anaké Tumiyem. \mb kaé anak -é Tumiyem \ge 3sg child -E Tumiyem \fti dia anaknya tumiyem.

\ref Endang7A.162 \recid 831947094526170309 \start 0:06:43 \sp E3 \tx ó. \mb ó \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang7A.163 \recid 407308094146170309 \start 0:06:43 \sp P8 \tx nèk anakku ki yó gur lé xx karó lé karó pak Rejó iki. \mb nèk anak -ku ki yó gur lé xx karó lé karó pak Rejó iki \ge if child -1sg this EXCL only LE xx and.with LE and.with to Rejo this \fti kalau anakku itu hanya xx dan Pak Rejo itu.

\ref Endang7A.164 \recid 607698161139141208 \start 0:06:47 \sp E3 \tx anak jalukan òpò anak tenan lik? \mb anak jaluk -an òpò anak tenan lik \ge child ask.for -AN what child true uncle \fti anak adobsi atau anak kandung Lik?

\ref Endang7A.165 \recid 996795161139141208 \start 0:06:48 \sp P8 \tx anak tenan. \mb anak tenan \ge child true \fti anak kandung.

\ref Endang7A.166 \recid 747618094655170309 \start 0:06:50 \sp P8 \tx karó pak Rejó ki wólung sasi ilang. \mb karó pak Rejó ki wólu -ng sasi ilang \ge and.with Mr. Rejo this eight -LIG month disappear \fti waktu menikah dengan Pak Rejo, anaknya baru berumur delapan bulan meninggal.

\ref Endang7A.167 \recid 942185095124170309 \start 0:06:53 \sp P8 \tx trus nèk karó pak Yósó ki kuduné lóró lé sitòk trék. \mb trus nèk karó pak Yósó ki kudu -né lóró lé sitòk trék \ge continue if and.with Mr. Yoso this should -E two LE one miscarriage \fti kemudian waktu menikah dengan Pak Yoso, seharusnya dua yang satu keguguran.

\ref Endang7A.168 \recid 256998161139141208 \start 0:06:57 \sp E3 \tx ngertiku ki majer lhó kówé ki. \mb ngerti -ku ki majer lhó kówé ki \ge know -1sg this unable.to.reproduce EXCL 2.sg.FAM this \fti setahuku kamu tidak punya anak lho

\ref Endang7A.169 \recid 375557100056170309 \start 0:06:58 \sp P8 \tx lé sitòk trék. \mb lé sitòk trék \ge LE one miscarriage \fti yang satu keguguran.

\ref Endang7A.170 \recid 875904161139141208 \start 0:06:59 \sp P8 \tx òra. \mb òra \ge NEG \fti tidak.

\ref Endang7A.171 \recid 901433100234170309 \start 0:07:01 \sp P8 \tx nduwé anak gedhi kaé kòk malahan. \mb nduwé anak gedhi kaé kòk malah -an \ge have child big that EMPH even -AN \fti malah punya anak yang sudah besar itu.

\ref Endang7A.172 \recid 413253100423170309 \start 0:07:04 \sp P8 \tx mah gedhé anakku lhó karó aku. \mb mah gedhé anak -ku lhó karó aku \ge MAH big child -1sg EXCL and.with 1sg \fti malah lebih besar anakku lho, dibandingkan aku

\ref Endang7A.173 \recid 850480100535170309 \start 0:07:07 \sp P8 \tx dhuwur anakku. \mb dhuwur anak -ku \ge high child -1sg \fti lebih tinggi anakku. \nt Harmi is ‘P’ child.

\ref Endang7A.174 \recid 640902161139141208 \start 0:07:07 \sp Sit \tx ya ya mung mulaté. \mb ya ya mung mulat -é \ge yes yes only look.at -E \fti itu hanya kelihatannya.

\ref Endang7A.175 \recid 161122161139141208 \start 0:07:10 \sp P8 \tx ning kandhané mung siji lóró. \mb ning kandha -né mung siji lóró \ge but say -E only one two \fti tapi bicaranya hanya satu dua kata saja.

\ref Endang7A.176 \recid 484956161139141208 \start 0:07:12 \sp Sit \tx mulaté ki nèk karó wòng isin kan? \mb mulat -é ki nèk karó wòng isin kan \ge look.at -E this if and.with person shy KAN \fti kelihatannya kalau dengan orang malau kan?

\ref Endang7A.177 \recid 847904103837170309 \start 0:07:14 \sp Sit \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.178 \recid 878346161139141208 \start 0:07:15 \sp P8 \tx nèk anu ki pancèn yó wis ngónó kaé pacaké. \mb nèk anu ki pancèn yó wis ngónó kaé paca -ké \ge if whatchamacallit this really EXCL PFCT like.that that dress.up -E \fti kalau itu memang sudah seperti itu sifatnya.

\ref Endang7A.179 \recid 748278104102170309 \start 0:07:18 \sp P8 \tx òra nduwé gunem òpò-òpò ming tlethak-tlethòk ngónó. \mb òra nduwé gunem òpò ~ òpò ming MORPHS.UNDEFINED ngónó \ge NEG have speech what ~ what only xx like.that \fti tidak punya pembicaraan apa-apa, hanya xx begitu.

\ref Endang7A.180 \recid 336628104231170309 \start 0:07:23 \sp P8 \tx siji lóró ning nèk kòndhò nèk diwaraih yó thithik.tengik òkèh.letèh. \mb siji lóró ning nèk kòndhò nèk di- warah -i yó thithik.tengik òkèh.letèh \ge one two but if tell if DI- say -I EXCL little a.lot \fti bicaranya hanya satu dua, tapi kalau diajari bicara ya sedikit banyak.

\ref Endang7A.181 \recid 281935161139141208 \start 0:07:32 \sp E3 \tx simbòk xx tenan iki. \mb simbòk xx tenan iki \ge mother xx true this \fti Ibu xx sekali ini.

\ref Endang7A.182 \recid 585029161139141208 \start 0:07:39 \sp P8 \tx nèk karó Pakné nèk nuju ki semengit ngónó. \mb nèk karó Pak -né nèk n- tuju ki s<em>engit ngónó \ge if and.with TRU.father -E if N- goal this <EM>unpleasant like.that \fti kalau sama bapak kalau sedang waktunya itu terkadang menyakitkan, begitu.

\ref Endang7A.183 \recid 921182130455170309 \start 0:07:44 \sp E3 \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.184 \recid 698362161139141208 \start 0:07:46 \sp S4 \tx ó sing neng kéné ki putu yó? \mb ó sing neng kéné ki putu yó \ge EXCL REL LOC here this grandchild AFF \fti oh yang disini ini, cucu ya?

\ref Endang7A.185 \recid 189501161139141208 \start 0:07:48 \sp P8 \tx putu mas niki putuné ning sik dhéwé. \mb putu mas niki putu -né ning sik dhéwé \ge grandchild older.brother this grandchild -E REL TRU.formely oneself \fti cucu ini mas, cucu yang pertama sendiri.

\ref Endang7A.186 \recid 447361161139141208 \start 0:07:50 \sp Sit \tx ning mélu yu Painem niku lak mbarep. \mb ning mélu yu Painem niku lak mbarep \ge but follow older.sister Painem that EMPH firstborn.child \fti yang ikut dengan Painem itu kan (anak) pertama.

\ref Endang7A.187 \recid 223352131159170309 \start 0:07:52 \sp P8 \tx mbajengé. \mb m- bajeng -é \ge N- firstborn -E \fti anak pertamanya.

\ref Endang7A.188 \recid 811772161139141208 \start 0:07:53 \sp Y \tx Surantó ki mbarep tò? \mb Surantó ki mbarep tò \ge Suranto this firstborn.child INTR \fti Suranto itu (anak) yang pertama?

\ref Endang7A.189 \recid 970134161139141208 \start 0:07:54 \sp P8 \tx mbarep kaé mas. \mb mbarep kaé mas \ge firstborn.child that older.brother \fti (anak) yang pertama itu mas.

\ref Endang7A.190 \recid 365810161139141208 \start 0:07:55 \sp S4 \tx putu mbarep. \mb putu mbarep \ge grandchild firstborn.child \fti cucu yang pertama.

\ref Endang7A.191 \recid 875884161139141208 \start 0:07:56 \sp P8 \tx putu mbarep. \mb putu mbarep \ge grandchild firstborn.child \fti cucu yang pertama.

\ref Endang7A.192 \recid 586245131952170309 \start 0:07:58 \sp P8 \tx niku lé tumut kulò rak kat umur telung taun. \mb niku lé tumut kulò rak kat umur telu -ng taun \ge that LE follow 1SG EXCL since age three -LIG year \fti dia itu ikut denganku sejak usia tiga tahun.

\ref Endang7A.193 \recid 431525132039170309 \start 0:08:01 \sp P8 \tx ning jan anjrak ènten lèr. \mb ning jan anjrak ènten lèr \ge but real settle exist north \fti tapi menetap di utara.

\ref Endang7A.194 \recid 162163132203170309 \start 0:08:06 \sp P8 \tx umur karó.tengah taun gék ngalòr ngidul. \mb umur karó.tengah taun gék nga- lòr ng- kidul \ge age 1.5 year LOC N- north N- south \fti usia satu setengah tahun, sudah mondar mandir ke utara-selatan.

\ref Endang7A.195 \recid 300183161139141208 \start 0:08:20 \sp Sit \tx ning kang Rejó angger awòr kancané yó ‘kuwi jané putumu òpò anakmu? \mb ning kang Rejó angger awòr kanca -né yó kuwi jané putu -mu òpò anak -mu \ge but older.brother Rejo if mix friend -E EXCL that actually grandchild -2sg what child -2sg \fti tapi Mas Rejo kalau berkumpul dengan temannya pasti di tanya ‘sebenarnya itu cucumu atau anakmu?’

\ref Endang7A.196 \recid 878601133309170309 \start 0:08:26 \sp Sit \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.197 \recid 962699133416170309 \start 0:08:30 \sp Sit \tx dadi nèk nggarap garapan ya... \mb dadi nèk ng- garap garap -an ya \ge become if N- work work -AN yes \fti jadi kalau mengerjakan pekerjaan ya...

\ref Endang7A.198 \recid 389822161139141208 \start 0:08:40 \sp P8 \tx ning yó ning jenengé Surantó ki nèk muni ra ròh pakné ngónó... \mb ning yó ning jeneng -é Surantó ki nèk muni ra ròh pak -né ngónó \ge but EXCL REL name -E Suranto this if sound NEG TRU.see to -E like.that \fti tapi yang namanya Suranto itu kalau bicara tidak melihat bapaknya, begitu...

\ref Endang7A.199 \recid 358376161139141208 \start 0:08:46 \sp E3 \tx nèk Surantó ki anaké òpò? \mb nèk Surantó ki anak -é òpò \ge if Suranto this child -E what \fti kalau Suranto itu anaknya siapa?

\ref Endang7A.200 \recid 136583161139141208 \start 0:08:46 \sp P8 \tx yó putuku kuwi tò. \mb yó putu -ku kuwi tò \ge EXCL grandchild -1sg that EXCL \fti itu cucuku.

\ref Endang7A.201 \recid 266807161139141208 \start 0:08:48 \sp E3 \tx óh putu tò kuwi? \mb óh putu tò kuwi \ge EXCL grandchild INTR that \fti oh, dia itu cucu?

\ref Endang7A.202 \recid 140644161139141208 \start 0:08:49 \sp P8 \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.203 \recid 501243134906170309 \start 0:08:51 \sp P8 \tx wòng dhék Pakné édan dhék mben iki kòyò cah ngengleng kòk ndhuk. \mb wòng dhék Pak -né édan dhék mben iki kòyò cah ngengleng kòk ndhuk \ge WONG when TRU.father -E mad when every this like TRU.child bewildered EMPH TRU.girl \fti semenjak bapaknya gila dulu, dia itu seperti orang bingung, nak.

\ref Endang7A.204 \recid 999066135041170309 \start 0:08:55 \sp P8 \tx aku dhéló-dhéló dixx dhék mbèn iki. \mb aku dhéló ~ dhéló di- xx dhék mbèn iki \ge 1sg a.moment ~ a.moment DI- xx when the.day.after.tomorrow this \fti waktu dulu itu, aku sebentar sebentar dix.

\ref Endang7A.205 \recid 120405161139141208 \start 0:08:58 \sp S4 \tx pak endi? \mb pak endi \ge Mr. which \fti bapak yang mana?

\ref Endang7A.206 \recid 149825161139141208 \start 0:08:59 \sp P8 \tx pak Rejó niki. \mb pak Rejó niki \ge Mr. Rejo this \fti bapak yang ini, Pak Rejo ini.

\ref Endang7A.207 \recid 514192161139141208 \start 0:09:00 \sp S4 \tx thik édan? \mb thik édan \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval mad \fti kok gila?

\ref Endang7A.208 \recid 843486161139141208 \start 0:09:02 \sp E3 \tx thik dixx piyé? \mb thik di- xx piyé \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval DI- xx how \fti dixx bagaimana maksudnya?

\ref Endang7A.209 \recid 283892161139141208 \start 0:09:03 \sp P8 \tx dibróngòt itil ngarepan kulò nikò nòpò tò dibróngòti terus. \mb di- bróngòt itil ngarep -an kulò nikò nòpò tò di- bróngòt -i terus \ge DI- touch.with.a.burning.object clitoris front -AN 1SG that why INTR DI- touch.with.a.burning.object. -I continue \fti Itil depanku dipanasi terus itu apa maksudnya, dipanasi terus.

\ref Endang7A.210 \recid 177935161139141208 \start 0:09:06 \sp S4 \tx itil ki kòyò ngòpò tò? \mb itil ki kòyò ngòpò tò \ge clitoris this like why INTR \fti Itil itu yang seperti apa si? \nt with laugh.

\ref Endang7A.211 \recid 630343141424170309 \start 0:09:07 \sp E3 \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.212 \recid 465734161139141208 \start 0:09:09 \sp P8 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.213 \recid 891629141524170309 \start 0:09:12 \sp P8 \tx dhélò-dhélò pras-prus mawòn kòk mas. \mb dhélò ~ dhélò MORPHS.UNDEFINED mawòn kòk mas \ge a.moment ~ a.moment xx just.only EXCL older.brother \fti sebentar-sebentar ditampar mas.

\ref Endang7A.214 \recid 339145142457170309 \start 0:09:15 \sp P8 \tx mbóten ndadak sarónó nèkòni ngòten mbóten. \mb m- bóten n- dadak sa- rónó n- tèkòn -i ngòten m- bóten \ge N- NEG N- suddenly SA- go.there N- ask -I in.that.way N- NEG \fti tidak pakai tanya dulu begitu, tidak.

\ref Endang7A.215 \recid 918027142721170309 \start 0:09:18 \sp P8 \tx waduli Miyem kalih kulò prek. \mb wadul -i Miyem kalih kulò prek \ge a.tattletale -I Miyem and.with 1SG xx \fti ada pengaduan dari Miyem, ke aku prek(memukul). \nt prek: bunyi pukulan.

\ref Endang7A.216 \recid 295515142951170309 \start 0:09:21 \sp P8 \tx waduli mbòk masé ngarepan kulò nikò pres... \mb wadul -i mbòk mas -é ngarep -an kulò nikò pres \ge a.tattletale -I EMPH older.brother -E front -AN 1SG that xx \fti ada pengaduan dari ibu dari suaminya Miyem, yang rumahnya didepan rumahku itu pres (menirukan bunyi pukulan)...

\ref Endang7A.217 \recid 225166143541170309 \start 0:09:24 \sp P8 \tx teng kulò. \mb teng kulò \ge go.to 1SG \fti memukul aku.

\ref Endang7A.218 \recid 910265161139141208 \start 0:09:24 \sp S4 \tx yó kòyò kenil ngónó. \mb yó kòyò kenil ngónó \ge EXCL like defeated like.that \fti sepertinya tidak bisa dikalahkan.

\ref Endang7A.219 \recid 348233161139141208 \start 0:09:26 \sp P8 \tx nikò kòk mbóten kenil. \mb nikò kòk m- bóten kenil \ge that EMPH N- NEG defeated \fti dia kok tidak kalah.

\ref Endang7A.220 \recid 475928150206170309 \start 0:09:28 \sp P8 \tx anggeré wòngé anggeré pelit diantrèni. \mb angger -é wòng -é angger -é pelit di- antrè -ni \ge as.long.as -E as.because -E TOP -E stingy DI- wait -NI \fti selama orangnya pelit, ditunggui. \nt with laugh.

\ref Endang7A.221 \recid 666399161139141208 \start 0:09:34 \sp Sit \tx genah men. \mb genah men \ge clear very \fti jelas sekali.

\ref Endang7A.222 \recid 282377161140141208 \start 0:09:35 \sp P8 \tx kalih pak Rejó niku anu... \mb kalih pak Rejó niku anu \ge two to Rejo that whatchamacallit \fti ke Pak Rejo itu...

\ref Endang7A.223 \recid 332291150817170309 \start 0:09:37 \sp P8 \tx saiki sakwéné pak Rejó ra nduwé dhit ki nisil driji ngèten. \mb saiki sakwéné pak Rejó ra nduwé dhit ki n- sisil driji ng- kèten \ge now since Mr. Rejo NEG have money this N- bite finger N- this \fti sekarang semenjak Pak Rejo tidak punya uang, malah menggrogoti jari seperti ini. \nt give example.

\ref Endang7A.224 \recid 921215150852170309 \start 0:09:41 \sp P8 \tx dhék pak Rejó isih mpyah-mpyah dhit nikò dhélò-dhélò mipik dhélò-dhélò mipik. \mb dhék pak Rejó isih mpyah.mpyah dhit nikò dhélò ~ dhélò m- pipik dhélò ~ dhélò m- pipik \ge when Mr. Rejo still on.easy.street money that a.moment ~ a.moment N- buy.up.a.large.quantity.at.once a.moment ~ a.moment N- buy.up.a.large.quantity.at.once \fti ketika Pak Rejo masih berlimpah uang, sebentar-sebentar belanja.

\ref Endang7A.225 \recid 827810161140141208 \start 0:09:45 \sp E3 \tx sòpò tò lik? \mb sòpò tò lik \ge who INTR uncle \fti siapa Lik?

\ref Endang7A.226 \recid 516972161140141208 \start 0:09:46 \sp P8 \tx mbòk masé Tukirah kòk sòpò tó. \mb mbòk mas -é Tukirah kòk sòpò tó \ge mother older.brother -E Tukirah EMPH who TO \fti Ibu dari suaminya Tukirah, kok siapa.

\ref Endang7A.227 \recid 775953153141170309 \start 0:09:49 \sp P8 \tx rak gayemané pak kakangmu tò likmu tò? \mb rak gayem -ané pak k- akang -mu tò lik -mu tò \ge EMPH to.chew.the.cud -E Mr. KE- big.brother -2sg EXCL uncle -2sg INTR \fti kan makanannya bapak eh mas mu eh pak-lik mu kan?

\ref Endang7A.228 \recid 166929153256170309 \start 0:09:54 \sp P8 \tx xxku ki ra genah. \mb xx -ku ki ra genah \ge xx -1sg this NEG clear \fti dikira aku tidak tahu.

\ref Endang7A.229 \recid 885433154944170309 \start 0:09:55 \sp P8 \tx ning jané lèh kulò ngertòs mpun dangu mas. \mb ning jané lèh kulò ngertòs mpun dangu mas \ge but actually act.of.doing 1SG understand TRU.finished long.time older.brother \fti sebenarnya aku tahu sudah lama.

\ref Endang7A.230 \recid 593082155016170309 \start 0:09:58 \sp P8 \tx lèh kulò ngertòs niku. \mb lèh kulò ngertòs niku \ge act.of.doing 1SG know that \fti setahuku itu.

\ref Endang7A.231 \recid 147870155239170309 \start 0:10:00 \sp P8 \tx ning jan sakdangu kulò xx mata niku kulò ròh lé xx ròh lé kencanan ngòten tò. \mb ning jan sak- dangu kulò xx mata niku kulò ròh lé xx ròh lé kencan -an ngòten tò \ge but real SA- long.time 1SG xx eye that 1SG TRU.see LE xx TRU.see LE date -AN in.that.way EXCL \fti tapi selama aku xx mata itu, aku lihat xx lihat pacarannya begitu.

\ref Endang7A.232 \recid 967239155327170309 \start 0:10:06 \sp P8 \tx nunten ati kulò niku sòyò suwé sòyò muntap sòyò muntap ngòten. \mb nunten ati kulò niku sòyò suwé sòyò m- untap sòyò m- untap ngòten \ge until liver 1SG that increasingly long.time increasingly N- to.kill increasingly N- to.kill in.that.way \fti sampai-sampai hati saya itu semakin lama semakin ingin membunuh, begitu.

\ref Endang7A.233 \recid 756962161140141208 \start 0:10:10 \sp S4 \tx panis kaé yó? \mb panis kaé yó \ge very.hot 3sg AFF \fti panas sekali dia ya?

\ref Endang7A.234 \recid 481424161140141208 \start 0:10:11 \sp P8 \tx enggih tò mas. \mb enggih tò mas \ge AFF EXCL older.brother \fti iya dong mas.

\ref Endang7A.235 \recid 901514161140141208 \start 0:10:13 \sp S4 \tx ‘sedumuk.bathuk.(senyari.bumi).’ \mb sedumuk.bathuk.senyari.bumi \ge sedumuk.bathuk.senyari.bumi \fti ‘sedumuk bathuk senyari bumi.’ \nt saying of married couples

\ref Endang7A.236 \recid 863134161140141208 \start 0:10:16 \sp P8 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.237 \recid 217181161140141208 \start 0:11:12 \sp S4 \tx yó kabèh bubar. \mb yó kabèh bubar \ge EXCL all disperse \fti nanti bubar semuanya.

\ref Endang7A.238 \recid 371590161140141208 \start 0:11:13 \sp P8 \tx lha nggih. \mb lha nggih \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang7A.239 \recid 744365093650180309 \start 0:11:14 \sp P8 \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.240 \recid 963623093617180309 \start 0:11:16 \sp P8 \tx aja ngèman siji lan sijiné ngòten. \mb aja ng- èman siji lan siji -né ngòten \ge just N- regrettable one and one -E in.that.way \fti jangan memanjakan satu sama lainnya, begitu

\ref Endang7A.241 \recid 826787161140141208 \start 0:11:18 \sp S4 \tx tòkké waé angger wis ra payu. \mb tòk -ké waé angger wis ra payu \ge leave -AKE just if PFCT NEG sell.well \fti keluarkan saja kalau sudah tidak laku.

\ref Endang7A.242 \recid 437139161140141208 \start 0:11:20 \sp P8 \tx alah mas còrò déné... \mb alah mas còrò déné \ge OATH older.brother manner as.for \fti alah mas, hal itu...

\ref Endang7A.243 \recid 299674094502180309 \start 0:11:22 \sp S4 \tx òra payu kòk lèrèn. \mb òra payu kòk lèrèn \ge NEG sell.well EMPH take.a.rest \fti tidak laku kok berhenti

\ref Endang7A.244 \recid 829285094601180309 \start 0:11:23 \sp P8 \tx enggih. \mb enggih \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.245 \recid 118094094645180309 \start 0:11:25 \sp P8 \tx nèk mpun kebak sundukané lak melòk dhéwé wé. \mb nèk mpun kebak sundukané lak melòk dhéwé wé \ge if TRU.finished full xx EMPH plain alone TRU.kuwe \fti kalau sudah penuh xx, juga terlihat dengan sendirinya itu.

\ref Endang7A.246 \recid 887823095727180309 \start 0:11:27 \sp S4 \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang7A.247 \recid 921489095118180309 \start 0:11:28 \sp P8 \tx yó ndhuk? \mb yó ndhuk \ge AFF TRU.girl \fti ya kan nak?

\ref Endang7A.248 \recid 917598161140141208 \start 0:11:28 \sp Sit \tx mlampah thik. \mb m- lampah thik \ge N- walk emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval \fti jalan-jalan.

\ref Endang7A.249 \recid 260269095907180309 \start 0:11:29 \sp S4 \tx òra nyang? \mb òra nyang \ge NEG presence \fti tidak datang?

\ref Endang7A.250 \recid 951580095952180309 \start 0:11:31 \sp Sit \tx e yó éman-éman nèk ra nyang. \mb e yó éman ~ éman nèk ra nyang \ge FILL EXCL unfortunate ~ unfortunate if NEG presence \fti e kalau tidak datang ya sayang sekali.

\ref Endang7A.251 \recid 290086161140141208 \start 0:11:32 \sp E3 \tx anu bójóné lik Miyem ngónó kuwi? \mb anu bójó -né lik Miyem ngónó kuwi \ge whatchamacallit spouse -E uncle Miyem like.that that \fti suaminya Lik Miyem seperti itu?

\ref Endang7A.252 \recid 792518161140141208 \start 0:11:33 \sp P8 \tx he-em. \mb he.em \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.253 \recid 824001100335180309 \start 0:11:34 \sp P8 \tx lha lé xx pengòng tò saiki. \mb lha lé xx pengòng tò saiki \ge EXCL LE xx dim EXCL now \fti sekarang xx kabur.

\ref Endang7A.254 \recid 402715100600180309 \start 0:11:36 \sp P8 \tx tunggak saiki. \mb tunggak saiki \ge not.move now \fti diam saja sekarang.

\ref Endang7A.255 \recid 477753161140141208 \start 0:11:38 \sp Sit \tx pengòng òpò sengòng? \mb pengòng òpò sengòng \ge dim what sengong \fti pengong atau sengong?

\ref Endang7A.256 \recid 418374161140141208 \start 0:11:40 \sp P8 \tx pengòng. \mb pengòng \ge dim \fti kabur.

\ref Endang7A.257 \recid 147637101750180309 \start 0:11:42 \sp P8 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.258 \recid 523312161140141208 \start 0:12:31 \sp E3 \tx simbòk thik kadingarèn men tò. \mb simbòk thik kadingarèn men tò \ge mother emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval out.of.the.ordinary very EXCL \fti ibu tumben sekali.

\ref Endang7A.259 \recid 223885161140141208 \start 0:12:32 \sp P8 \tx iyó thik kadingarèn men tò iki. \mb iyó thik kadingarèn men tò iki \ge AFF emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval out.of.the.ordinary very EXCL this \fti iya, tumben sekali ini.

\ref Endang7A.260 \recid 551747161140141208 \start 0:12:34 \sp E3 \tx kó sik lik dólan kéné. \mb kó sik lik dólan kéné \ge later TRU.formely uncle play here \fti nanti dulu Lik, sedang bermain.

\ref Endang7A.261 \recid 644930102259180309 \start 0:12:36 \sp P8 \tx he-eh xx. \mb he.eh xx \ge AFF xx \fti iya xx.

\ref Endang7A.262 \recid 359412102320180309 \start 0:12:39 \sp E3 \tx dókteré sòpò tò lik? \mb dókter -é sòpò tò lik \ge doctor -E who INTR uncle \fti dokternya siapa Lik?

\ref Endang7A.263 \recid 223656161140141208 \start 0:12:41 \sp P8 \tx dókteré bu Sri. \mb dókter -é bu Sri \ge doctor -E mother Sri \fti dokternya Bu Sri.

\ref Endang7A.264 \recid 292366161140141208 \start 0:12:42 \sp E3 \tx thik bu Sri? \mb thik bu Sri \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval mother Sri \fti kok Bu Sri?

\ref Endang7A.265 \recid 412416161140141208 \start 0:12:43 \sp P8 \tx iya nò. \mb iya nò \ge AFF EXCL \fti iya.

\ref Endang7A.266 \recid 453993102630180309 \start 0:12:44 \sp P8 \tx óh pak dókter? \mb óh pak dókter \ge EXCL Mr. doctor \fti oh pak dokternya?

\ref Endang7A.267 \recid 681027102710180309 \start 0:12:45 \sp E3 \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.268 \recid 435190102727180309 \start 0:12:46 \sp P8 \tx kò Klatèn pak Hérman. \mb kò Klatèn pak Hérman \ge from Klaten Mr. Herman \fti dokternya dari Klaten, namanya Pak Herman.

\ref Endang7A.269 \recid 291177161140141208 \start 0:12:49 \sp E3 \tx ning gapyak kuwi wòngé? \mb ning gapyak kuwi wòng -é \ge but friendly.and.outgoing that person -E \fti tapi orangnya ramah itu?

\ref Endang7A.270 \recid 228516161140141208 \start 0:12:50 \sp P8 \tx gapyak. \mb gapyak \ge friendly.and.outgoing \fti ramah.

\ref Endang7A.271 \recid 987397161140141208 \start 0:12:52 \sp E3 \tx kòyòné thik... \mb kòyò -né thik \ge earnings -E emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval \fti sepertinya...

\ref Endang7A.272 \recid 561102103931180309 \start 0:12:53 \sp E3 \tx sing rupané kòyò Yitnó ki mèh-mèh pò yó? \mb sing rupò -ané kòyò Yitnó ki mèh ~ mèh pò yó \ge REL appearance -E like Yitno this almost ~ almost what AFF \fti yang mukanya hampir seperti Yitno ya?

\ref Endang7A.273 \recid 714070161140141208 \start 0:12:54 \sp P8 \tx he-em. \mb he.em \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.274 \recid 855975104519180309 \start 0:12:56 \sp P8 \tx yó kòyò ngónó kuwi. \mb yó kòyò ngónó kuwi \ge EXCL like like.that that \fti ya seperti dia itu.

\ref Endang7A.275 \recid 500575104550180309 \start 0:12:58 \sp P8 \tx trus bidané bu Sri. \mb trus bidan -é bu Sri \ge continue midwife -E mother Sri \fti kemudian bidannya Bu Sri.

\ref Endang7A.276 \recid 496914161140141208 \start 0:12:59 \sp E3 \tx lha nèk sakmusuk ki pirò? \mb lha nèk sak- m- usuk ki pirò \ge EXCL if SA- N- rafter this how.much \fti kalau satumusuk itu berapa?

\ref Endang7A.277 \recid 246906161140141208 \start 0:13:01 \sp P8 \tx sak anu dhukun? \mb sak anu dhukun \ge one whatchamacallit shaman \fti satu itu, dukun bayi?

\ref Endang7A.278 \recid 452997161140141208 \start 0:13:03 \sp E3 \tx yó kòyò kówé kuwi? \mb yó kòyò kówé kuwi \ge AFF like 2.sg.FAM that \fti ya seperti kamu itu?

\ref Endang7A.279 \recid 587776111433180309 \start 0:13:04 \sp P8 \tx dukun? \mb dukun \ge shaman \fti dukun bayi?

\ref Endang7A.280 \recid 972598111541180309 \start 0:13:05 \sp E3 \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti iya.

\ref Endang7A.281 \recid 132187161140141208 \start 0:13:05 \sp P8 \tx mmm òkèh nò ndhuk sewidakan kuwi. \mb mmm òkèh nò ndhuk sewidak -an kuwi \ge FILL a.lot EXCL TRU.girl sixty -AN that \fti banyak nak, sekitar enam puluhan.

\ref Endang7A.282 \recid 175984161140141208 \start 0:13:07 \sp E3 \tx sewidak? \mb sewidak \ge sixty \fti enam puluh?

\ref Endang7A.283 \recid 977885161140141208 \start 0:13:08 \sp P8 \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.284 \recid 161999111912180309 \start 0:13:09 \sp E3 \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang7A.285 \recid 380814111733180309 \start 0:13:09 \sp P8 \tx sewidak òkèh kòk ndhuk. \mb sewidak òkèh kòk ndhuk \ge sixty a.lot EXCL TRU.girl \fti enam puluh, banyak nak.

\ref Endang7A.286 \recid 831622111946180309 \start 0:13:12 \sp P8 \tx nèk pas dinò Selòsò Wagé ngónó ki wis ra karu-karuan. \mb nèk pas dinò Selòsò Wagé ngónó ki wis ra karu.karuan \ge if fit day Tuesday Wage like.that this PFCT NEG unimaginable \fti kalau sudah hari Selasa Wage (jadwal penyuluhan) itu, orangnya banyak sekali.

\ref Endang7A.287 \recid 701285112049180309 \start 0:13:16 \sp P8 \tx ning dhukun saiki ki dhukuné wòng édan. \mb ning dhukun saiki ki dhukun -é wòng édan \ge but shaman now this shaman -E person mad \fti tapi kalau dukun bayi sekarang itu, dukunnya orang gila

\ref Endang7A.288 \recid 140393161140141208 \start 0:13:21 \sp E3 \tx thik dukuné wòng édan piyé tò? \mb thik dukun -é wòng édan piyé tò \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval shaman -E person mad how INTR \fti dukunnya orang edan, maksudnya bagaimana si?

\ref Endang7A.289 \recid 395510161140141208 \start 0:13:23 \sp P8 \tx lha dukun ki saiki ndadak jógèdan ndadak nyanyian. \mb lha dukun ki saiki n- dadak jógèd -an n- dadak nyanyi -an \ge EXCL shaman this now N- suddenly to.dance -AN N- suddenly sing -AN \fti dukun jaman sekarang, ya joged ya nyanyi.

\ref Endang7A.290 \recid 555573161140141208 \start 0:13:28 \sp E3 \tx kòk jógèdan nyanyian piyé tò? \mb kòk jógèd -an nyanyi -an piyé tò \ge EMPH to.dance -AN sing -AN how EXCL \fti kok joged, nyanyi, bagaimana maksudnya?

\ref Endang7A.291 \recid 628762161140141208 \start 0:13:29 \sp P8 \tx yó kòn jógèdan nggó sugóh nèk... \mb yó kòn jógèd -an nggó sugóh nèk \ge EXCL ask to.dance -AN for serve if \fti disuruh joged untuk sajian kalau...

\ref Endang7A.292 \recid 713645122203180309 \start 0:13:33 \sp P8 \tx ènèng tamu kò adòh-adòh kuwi nggó sugóh. \mb ènèng tamu kò adòh ~ adòh kuwi nggó sugóh \ge exist guest from far ~ far that for serve \fti kalau ada tamu dari jauh, itu untuk suguhan.

\ref Endang7A.293 \recid 543398123305180309 \start 0:13:37 \sp P8 \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya begitu.

\ref Endang7A.294 \recid 414205161140141208 \start 0:13:40 \sp E3 \tx kòk jógèdan piyé? \mb kòk jógèd -an piyé \ge EMPH to.dance -AN how \fti maksudnya joged bagaimana?

\ref Endang7A.295 \recid 304407123435180309 \start 0:13:41 \sp E3 \tx wòng tuwò-tuwò kòk jógèdan. \mb wòng tuwò ~ tuwò kòk jógèd -an \ge person old ~ old EMPH to.dance -AN \fti orang sudah tua-tua kok joged.

\ref Endang7A.296 \recid 658377161140141208 \start 0:13:42 \sp P8 \tx iya. \mb iya \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.297 \recid 456402161140141208 \start 0:13:43 \sp E3 \tx ning yó dhò gelem? \mb ning yó dhò gelem \ge but EXCL PL want \fti tapi mereka mau?

\ref Endang7A.298 \recid 659948161140141208 \start 0:13:45 \sp P8 \tx ya piyé ra gelem. \mb ya piyé ra gelem \ge yes how NEG want \fti ya, bagaimana tidak mau.

\ref Endang7A.299 \recid 284925123747180309 \start 0:13:46 \sp P8 \tx jógèdan wis kòyò wòng òpò wòng édan. \mb jógèd -an wis kòyò wòng òpò wòng édan \ge to.dance -AN PFCT like person what person mad \fti joged sudah seperti orang apa itu, seperti orang gila.

\ref Endang7A.300 \recid 760001161140141208 \start 0:13:51 \sp E3 \tx piyé kòyò Tayuban kaé pò piyé? \mb piyé kòyò Tayuban kaé pò piyé \ge how like Tayuban that what how \fti bagaimana, seperti Tayuban itu atau bagaimana? \nt Javanese social dance in which professional females dance and from time to time ask spectators to dance with them

\ref Endang7A.301 \recid 260134161140141208 \start 0:13:54 \sp P8 \tx njógèd nggòn ‘lenggang-lenggang kangkung’. \mb n- jógèd nggòn Lenggang- lenggang Kangkung \ge N- to.dance place Swaying- Swaying Water.Spinach \fti joged pada saat ‘lenggang-lenggang kangkung.’ \nt tittle of song.

\ref Endang7A.302 \recid 790313131012180309 \start 0:13:57 \sp P8 \tx trus njógèd nggòn xx xx xx. \mb trus n- jógèd nggòn xx xx xx \ge continue N- to.dance place xx xx xx \fti kemudian joged pada saat xx xx xx.

\ref Endang7A.303 \recid 476300161140141208 \start 0:14:06 \sp E3 \tx piyé tò lik aku kòk rung mudheng. \mb piyé tò lik aku kòk rung mudheng \ge how INTR uncle 1sg EMPH not.yet understand \fti bagaimana Lik, kok aku belum paham.

\ref Endang7A.304 \recid 304343131239180309 \start 0:14:11 \sp E3 \tx jógèdan ki ngawur òpò nganggó... \mb jógèd -an ki ngawur òpò ng- anggó \ge to.dance -AN this without.basis what N- use \fti jogednya itu asal joged, atau menggunaka...

\ref Endang7A.305 \recid 284540161140141208 \start 0:14:13 \sp P8 \tx ah ya nganggó gamelan tò. \mb ah ya ng- anggó gamelan tò \ge EXCL EXCL N- use Javanese.musical.instrument EXCL \fti ah, pasti menggunakan gamelan lah.

\ref Endang7A.306 \recid 274568161140141208 \start 0:14:15 \sp E3 \tx jenengé ki urut. \mb jeneng -é ki urut \ge name -E this in.a.series \fti maksudnya itu, berurutan.

\ref Endang7A.307 \recid 112777131705180309 \start 0:14:17 \sp E3 \tx òra perkòrò lé gamelan. \mb òra perkòrò lé gamelan \ge NEG case LE Javanese.musical.instrument \fti bukan masalah menggunakan gamelan.

\ref Endang7A.308 \recid 659383131814180309 \start 0:14:18 \sp E3 \tx jenengé iki urut iki anu ngónó lhó. \mb jeneng -é iki urut iki anu ngónó lhó \ge name -E this in.a.series this whatchamacallit like.that EMPH \fti maksudnya urut ini, urut itu begitu lho.

\ref Endang7A.309 \recid 973013161140141208 \start 0:14:22 \sp P8 \tx urut. \mb urut \ge in.a.series \fti berurutan.

\ref Endang7A.310 \recid 160224161140141208 \start 0:14:24 \sp B7 \tx còrò déné nèk Gambir.Anòm kaé lak ènèng urutané. \mb còrò déné nèk Gambir.Anòm kaé lak ènèng urut -ané \ge manner as.for if Gambir.Anom that EMPH exist in.a.series -E \fti kalau misalnya Gambir Anom itu kan ada urutannya. \nt name of dance

\ref Endang7A.311 \recid 688554161140141208 \start 0:14:28 \sp P8 \tx he-eh nò kòk. \mb he.eh nò kòk \ge AFF EXCL EMPH \fti iya kok.

\ref Endang7A.312 \recid 265551132722180309 \start 0:14:30 \sp P8 \tx ya urut. \mb ya urut \ge yes in.a.series \fti ya urut.

\ref Endang7A.313 \recid 952576161140141208 \start 0:14:32 \sp E3 \tx ya mah seneng kòk ndadak... \mb ya mah seneng kòk n- dadak \ge yes MAH enjoy EMPH N- suddenly \fti ya malah senang, kok pakai...

\ref Endang7A.314 \recid 466312161140141208 \start 0:14:36 \sp P8 \tx ning dhòngé nèk anu ènèng dhayòh ki mbah dukun ya rèpòt. \mb ning dhòngé nèk anu ènèng dhayòh ki mbah dukun ya rèpòt \ge but should if whatchamacallit exist guest this grandparent shaman EXCL busy \fti tapi seharusnya kalau ada tamu, mbah dukun yang repot.

\ref Endang7A.315 \recid 620823133134180309 \start 0:14:41 \sp P8 \tx rèpòté ki ra tuk gawéan ngòmah. \mb rèpòt -é ki ra tuk gawé -an ng- òmah \ge busy -E this NEG TRU.get do -AN N- house \fti repotnya tidak dapat pekerjaan di rumah. \nt cos standby at puskesmas.

\ref Endang7A.316 \recid 182593135908180309 \start 0:14:45 \sp P8 \tx rak ra tuk gawéan ngòmah. \mb rak ra tuk gawé -an ng- òmah \ge EMPH NEG TRU.get do -AN N- house \fti kan tidak pernah dapat pekerjaan di rumah.

\ref Endang7A.317 \recid 805965141623180309 \start 0:14:48 \sp E3 \tx thik ra ètuk? \mb thik ra ètuk \ge emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval NEG get \fti kok tidak dapat?

\ref Endang7A.318 \recid 452234141456180309 \start 0:14:51 \sp P8 \tx lha melulu ènèng kónó waé. \mb lha melulu ènèng kónó waé \ge EXCL only exist there just \fti lho, kan hanya disana terus.

\ref Endang7A.319 \recid 579653141821180309 \start 0:14:54 \sp P8 \tx ngkó èsuk-èsuk gaé panganan. \mb ngkó èsuk ~ èsuk gaé pangan -an \ge later morning ~ morning make food -AN \fti nanti pagi-pagi membuat makanan.

\ref Endang7A.320 \recid 719945161140141208 \start 0:15:02 \sp E3 \tx arep gólèk rapalé wòng ndandani ngantèn ki angèl òra.? \mb arep gólèk rapal -é wòng n- dandan -i ng- anti -èn ki angèl òra \ge want look.for text(of.prayer.magical.formula) -E person N- get.dressed -I N- until -AN this difficult NEG \fti mau cari doa merias pengantin itu, susah atau tidak?

\ref Endang7A.321 \recid 229333161140141208 \start 0:15:09 \sp P8 \tx ndandani ngantèn òpò? \mb n- dandan -i ng- anti -èn òpò \ge N- get.dressed -I N- until -AN what \fti merias pengantin apa?

\ref Endang7A.322 \recid 308709161140141208 \start 0:15:11 \sp E3 \tx maèsi ngantèn kuwi. \mb m- paès -i nganti -èn kuwi \ge N- bridal.make.up -I until -AN that \fti merias pengantin.

\ref Endang7A.323 \recid 337983143641180309 \start 0:15:13 \sp E3 \tx aku isò ning rapalé ra isò. \mb aku isò ning rapal -é ra isò \ge 1sg can but text(of.prayer.magical.formula) -E NEG can \fti aku bisa, tapi bacaan doanya tidak bisa.

\ref Endang7A.324 \recid 576771161140141208 \start 0:15:17 \sp P8 \tx rapalé ra isò aku yó ra isò. \mb rapal -é ra isò aku yó ra isò \ge text(of.prayer.magical.formula) -E NEG can 1sg EXCL NEG can \fti doanya tidak bisa, aku juga tidak bisa.

\ref Endang7A.325 \recid 508548161140141208 \start 0:15:21 \sp E3 \tx òra ngerti? \mb òra ngerti \ge NEG know \fti tidak tahu?

\ref Endang7A.326 \recid 475541161140141208 \start 0:15:22 \sp P8 \tx ra. \mb ra \ge NEG \fti tidak

\ref Endang7A.327 \recid 293506145608180309 \start 0:15:23 \sp P8 \tx nèk xx simbòk... \mb nèk xx simbòk \ge if xx mother \fti kalau xx ibu...

\ref Endang7A.328 \recid 660056145920180309 \start 0:15:25 \sp P8 \tx simbòk ki òpò waé pinter. \mb simbòk ki òpò waé pinter \ge mother this what just smart \fti ibu itu apa saja pintar.

\ref Endang7A.329 \recid 771832150325180309 \start 0:15:29 \sp P8 \tx rapalé wòng ndandani ngantèn kuwi. \mb rapal -é wòng n- dandan -i nganti -èn kuwi \ge text(of.prayer.magical.formula) -E person N- get.dressed -I until -AN that \fti pintar doa merias pengantin itu.

\ref Endang7A.330 \recid 124967161140141208 \start 0:15:33 \sp E3 \tx kuwi nganggó nglakòni òra tò? \mb kuwi ng- anggó ng- laku -òni òra tò \ge that N- use N- walk -I NEG INTR \fti itu menggunakan praktek atau tidak si?

\ref Endang7A.331 \recid 327733161140141208 \start 0:15:35 \sp P8 \tx he-eh nò. \mb he.eh nò \ge AFF EXCL \fti iya.

\ref Endang7A.332 \recid 205317151124180309 \start 0:15:36 \sp P8 \tx ya nganggó nglakòni. \mb ya ng- anggó ng- lakòn -i \ge yes N- use N- act -I \fti ya praktek.

\ref Endang7A.333 \recid 777446151355180309 \start 0:15:39 \sp P8 \tx ra nganggó nglakòni lha piyé. \mb ra ng- anggó ng- lak -òni lha piyé \ge NEG N- use N- EMPH -I EXCL how \fti tidak praktek nanti bagaimana.

\ref Endang7A.334 \recid 949490151455180309 \start 0:15:41 \sp P8 \tx nganggó nglakòni lha ngkó lèhmu arep kethòk athi-athi kuwi. \mb ng- anggó ng- lak -òni lha ngkó lèh -mu arep kethòk athi.athi kuwi \ge N- use N- EMPH -I EXCL later act.of.doing -2sg want cut eyebrow that \fti praktek, nanti kamu praktek pada saat mau mencukur alis.

\ref Endang7A.335 \recid 816913161140141208 \start 0:15:46 \sp E3 \tx ó iyó. \mb ó iyó \ge EXCL AFF \fti o iya.

\ref Endang7A.336 \recid 801437152358180309 \start 0:15:47 \sp E3 \tx lha mulò kuwi sing takkarepké. \mb lha mulò kuwi sing tak- karep -ké \ge EXCL that's.why that REL 1sg- wish -AKE \fti nah itu dia yang aku inginkan.

\ref Endang7A.337 \recid 986129161140141208 \start 0:15:48 \sp P8 \tx arep kethòk athi-athi ki rak ngkó ndadak nglakòni. \mb arep kethòk athi.athi ki rak ngkó n- dadak ng- lakòn -i \ge want cut eyebrow this EXCL later N- suddenly N- act -I \fti mau mencukur alis nanti kan harus praktek.

\ref Endang7A.338 \recid 969110152636180309 \start 0:15:53 \sp P8 \tx anu ndadak òpò jenengé... \mb anu n- dadak òpò jeneng -é \ge whatchamacallit N- suddenly what name -E \fti harus itu, apa namanya...

\ref Endang7A.339 \recid 992340161140141208 \start 0:15:55 \sp E3 \tx pòsò. \mb pòsò \ge fast \fti puasa.

\ref Endang7A.340 \recid 981474161140141208 \start 0:15:56 \sp P8 \tx pòsò Senèn Kemis. \mb pòsò Senèn Kemis \ge fast Monday Thursday \fti puasa hari senin dan kamis.

\ref Endang7A.341 \recid 165410161140141208 \start 0:16:11 \sp E3 \tx nèk anu kuwi... \mb nèk anu kuwi \ge if whatchamacallit that \fti kalau apa itu...

\ref Endang7A.342 \recid 248829153434180309 \start 0:16:14 \sp E3 \tx òpò jenengé... \mb òpò jeneng -é \ge what name -E \fti apa itu namanya...

\ref Endang7A.343 \recid 378650154125180309 \start 0:16:18 \sp E3 \tx nèk kòyò kówé ki anu nyapèh bócah ngónó ki yó pòsò sik? \mb nèk kòyò kówé ki anu ny- sapèh bócah ngónó ki yó pòsò sik \ge if like 2.sg.FAM this whatchamacallit N- to.wean child like.that this EXCL fast TRU.formely \fti kalau kamu itu, kalau mengurus bayi juga harus puasa dulu?

\ref Endang7A.344 \recid 680135154314180309 \start 0:16:22 \sp E3 \tx òpò pancèn... \mb òpò pancèn \ge what really \fti atau memang...

\ref Endang7A.345 \recid 559342161140141208 \start 0:16:23 \sp P8 \tx lha wis digawani anu bapak kuwi kòk piranti. \mb lha wis di- gawa -ni anu bapak kuwi kòk piranti \ge EXCL PFCT DI- bring -I whatchamacallit father that EXCL instrument \fti tidak, sudah diberi alat-alat oleh bapak.

\ref Endang7A.346 \recid 749678154909180309 \start 0:16:32 \sp P8 \tx ra sah pòsò. \mb ra sah pòsò \ge NEG must fast \fti tidak harus puasa.

\ref Endang7A.347 \recid 972778161140141208 \start 0:16:33 \sp E3 \tx jarku yó pòsò. \mb jar -ku yó pòsò \ge told -1sg EXCL fast \fti aku pikir puasa.

\ref Endang7A.348 \recid 711507161140141208 \start 0:16:34 \sp P8 \tx rak. \mb rak \ge EXCL \fti tidak.

\ref Endang7A.349 \recid 454791155341180309 \start 0:16:36 \sp P8 \tx ra sah pòsò. \mb ra sah pòsò \ge NEG must fast \fti tidak harus puasa.

\ref Endang7A.350 \recid 585482155419180309 \start 0:16:38 \sp P8 \tx gawani pirantiné lé arep nggó nyapèh bócah kuwi isané mayar. \mb gawa -ni piranti -né lé arep nggó ny- sapèh bócah kuwi isa -né mayar \ge bring -I instrument -E LE want for N- to.wean child that can -E easier \fti dibawain alat yang digunakan untuk merawat bayi itu, supaya mudah.

\ref Endang7A.351 \recid 211616155747180309 \start 0:16:45 \sp P8 \tx isané bòcah dembrundung apik. \mb isa -né bòcah dembrundung apik \ge can -E child xx good \fti supaya tumbuh dengan baik.

\ref Endang7A.352 \recid 612925161140141208 \start 0:16:52 \sp E3 \tx wis mulih kaé lik. \mb wis mulih kaé lik \ge PFCT go.home that uncle \fti sudah pulang itu lik.

\ref Endang7A.353 \recid 643316161140141208 \start 0:16:53 \sp P8 \tx he-eh ndhuk. \mb he.eh ndhuk \ge AFF TRU.girl \fti iya nak.

\ref Endang7A.354 \recid 228752161140141208 \start 0:16:58 \sp E3 \tx nèk kówé ki Jókólaramu ki lik Walidi mbiyèn kaé? \mb nèk kówé ki Jókólaramu ki lik Walidi mbiyèn kaé \ge if 2.sg.FAM this xx this uncle Walidi past that \fti kalau Jokolara kamu itu dulu Lik Walidi itu ya?

\ref Endang7A.355 \recid 437981161140141208 \start 0:17:01 \sp P8 \tx du. \mb du \ge TRU.NEGN \fti bukan.

\ref Endang7A.356 \recid 661462161140141208 \start 0:17:02 \sp E3 \tx sòpò? \mb sòpò \ge who \fti siapa?

\ref Endang7A.357 \recid 118044161140141208 \start 0:17:03 \sp P8 \tx pak Yósó.Tukimin ning ènèng Jakarta. \mb pak Yósó.Tukimin ning ènèng Jakarta \ge Mr. Yoso.Tukimin but exist Jakarta \fti Pak Yoso Tukimin tapi ada di Jakarta.

\ref Endang7A.358 \recid 972522161140141208 \start 0:17:06 \sp E3 \tx yó sing trus nduwé putu kuwi? \mb yó sing trus nduwé putu kuwi \ge EXCL REL continue have grandchild that \fti yang kemudian punya cucu itu?

\ref Endang7A.359 \recid 899946161140141208 \start 0:17:08 \sp P8 \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.360 \recid 209842091432190309 \start 0:17:09 \sp E3 \tx ó nèk karó lik Walidi ra nduwé anak? \mb ó nèk karó lik Walidi ra nduwé anak \ge EXCL if and.with uncle Walidi NEG have child \fti oh, kalau menikah dengan Lik Walidi tidak mempunyai anak?

\ref Endang7A.361 \recid 621822161140141208 \start 0:17:11 \sp P8 \tx ra nduwé anak. \mb ra nduwé anak \ge NEG have child \fti tidak punya anak.

\ref Endang7A.362 \recid 786789161140141208 \start 0:17:16 \sp Y \tx gólèk còlòngan dami nang ndi? \mb gólèk còlòng -an dami nang ndi \ge look.for steal -AN dried.rice.straw LOC where \fti cari batang padi dimana? \nt ask with other people.

\ref Endang7A.363 \recid 491369161140141208 \start 0:17:18 \sp C7 \tx dul Surén xx. \mb dul Surén xx \ge TRU.south Suren xx \fti sebelah selatan Suren xx.

\ref Endang7A.364 \recid 661186161140141208 \start 0:17:20 \sp P8 \tx aku ra isa ngidhunké lhó. \mb aku ra isa ng- idhun -ké lhó \ge 1sg NEG can N- descent -AKE EMPH \fti aku tidak bisa menurunkan lho.

\ref Endang7A.365 \recid 329230091942190309 \start 0:17:24 \sp P8 \tx wis tuku gedhang barang tò mbakyu? \mb wis tuku gedhang barang tò mbakyu \ge PFCT buy banana also INTR older.sister \fti sudah beli pisang juga ya mba?

\ref Endang7A.366 \recid 873483161140141208 \start 0:17:31 \sp E3 \tx lé ngentèni wis suwé lhó mba. \mb lé ng- entèn -i wis suwé lhó mba \ge LE N- wait -I PFCT long.time EMPH older.sister \fti menunggunya sudah lama lho mba.

\ref Endang7A.367 \recid 458995161140141208 \start 0:17:35 \sp Y \tx adhuh (bi)yung! \mb adhuh biyung \ge EXCL mother \fti aduh, ibu!

\ref Endang7A.368 \recid 145930161140141208 \start 0:17:39 \sp K \tx é alah mbòk yó didhunké. \mb é alah mbòk yó di- dhun -ké \ge EXCL OATH EMPH EXCL DI- TRU.descend -AKE \fti e alah, diturunkan dulu.

\ref Endang7A.369 \recid 779239094319190309 \start 0:17:46 \sp K \tx sik sik aku xx xx. \mb sik sik aku xx xx \ge TRU.formely TRU.formely 1sg xx xx \fti sebentar sebentar, aku xx xx.

\ref Endang7A.370 \recid 482655095306190309 \start 0:18:07 \sp K \tx ngentèni suruh? \mb ng- entèn -i suruh \ge N- wait -I betel.leaves \fti menunggu daun sirih?

\ref Endang7A.371 \recid 755167161140141208 \start 0:18:09 \sp P8 \tx enggih wau mbóten angsal lé selak nyang Plandhakan ki xx mbakyu. \mb enggih wau m- bóten angsal lé selak nyang Plandhakan ki xx mbakyu \ge AFF earlier N- NEG accept LE about.to to Plandakan this xx older.sister \fti iya tadi tidak dapat, terburu ke Plandakan xx mba.

\ref Endang7A.372 \recid 895570095545190309 \start 0:18:14 \sp P8 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.373 \recid 916470161140141208 \start 0:18:16 \sp K \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.374 \recid 240347161140141208 \start 0:18:23 \sp E3 \tx dhengerò ki òpò tò lik? \mb dhenger -ò ki òpò tò lik \ge know -A this what INTR uncle \fti dengero itu apa si Lik maksudnya?

\ref Endang7A.375 \recid 928989161140141208 \start 0:18:24 \sp P8 \tx heh? \mb heh \ge huh \fti apa?

\ref Endang7A.376 \recid 861118100407190309 \start 0:18:25 \sp P8 \tx kówé mau kòk ómòng ‘dhengerò takgawaké mbakyu’. \mb kówé mau kòk ómòng dhenger -ò tak- gawa -ké mbakyu \ge 2.sg.FAM earlier EMPH talk know -A 1sg- bring -AKE older.sister \fti tadi kamu bilang ‘dhengerò takgawaké mbakyu’.

\ref Endang7A.377 \recid 939371161140141208 \start 0:18:29 \sp P8 \tx ngertiò dhengerò ki. \mb ngerti -ò dhenger -ò ki \ge know -A know -A this \fti ‘dhengerò’ itu sama dengan ‘ngertiò’. \nt (tahu)

\ref Endang7A.378 \recid 839021161140141208 \start 0:18:35 \sp E3 \tx aku nèk ènèng wòng òmòng sing nylenèh ngónó ki.... \mb aku nèk ènèng wòng òmòng sing nylenèh ngónó ki \ge 1sg if exist person speak REL peculiar like.that this \fti aku kalau ada orang bicara yang aneh itu...

\ref Endang7A.379 \recid 853364161140141208 \start 0:18:37 \sp P8 \tx ra ngerti ya? \mb ra ngerti ya \ge NEG know yes \fti tidak tahu ya?

\ref Endang7A.380 \recid 708931161140141208 \start 0:18:42 \sp K \tx njupukò! \mb n- jupuk -ò \ge N- take -A \fti ambilah!

\ref Endang7A.381 \recid 406317161141141208 \start 0:18:46 \sp Y \tx jagungé gayeng mbóten lik? \mb jagung -é gayeng m- bóten lik \ge corn -E pleasant N- NEG uncle \fti jagungnya enak atau tidak Lik?

\ref Endang7A.382 \recid 384269161141141208 \start 0:18:47 \sp M3 \tx ampuh. \mb ampuh \ge powerful \fti enak sekali.

\ref Endang7A.383 \recid 619554161141141208 \start 0:18:47 \sp Mrt \tx èh pating kremi kaé. \mb èh pating kremi kaé \ge EXCL PART worms that \fti eh, dijangkiti ulat itu.

\ref Endang7A.384 \recid 462243161141141208 \start 0:18:50 \sp M3 \tx jagung wulung aé arep takgòki kacang waé thik malah. \mb jagung wulung aé arep tak- gòk -i kacang waé thik malah \ge corn name.of.an.eagle just want 1sg- give -I bean just emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval even \fti jagung wulungnya saja, malah akan aku ganti saja dengan kacang.

\ref Endang7A.385 \recid 740060161141141208 \start 0:18:57 \sp Bi \tx (é)tan kónó ra waras pak? \mb étan kónó ra waras pak \ge east there NEG healthy Mr. \fti sebelah timur itu, tidak bagus ya pak tumbuhnya?

\ref Endang7A.386 \recid 813249161141141208 \start 0:18:58 \sp M3 \tx òra tèk waras. \mb òra tèk waras \ge NEG have healthy \fti tidak begitu bagus.

\ref Endang7A.387 \recid 591881161141141208 \start 0:19:06 \sp Y \tx nggònaku ijèh dhò thukul. \mb nggòn -a -ku ijèh dhò thukul \ge place -A -1sg still PL sprout \fti punyaku masih tumbuh.

\ref Endang7A.388 \recid 527397104251190309 \start 0:19:11 \sp Y \tx ó lha abuh kòyò ngónó. \mb ó lha abuh kòyò ngónó \ge EXCL EXCL swell like like.that \fti oh pantes, bengkak seperti itu.

\ref Endang7A.389 \recid 658716161141141208 \start 0:19:13 \sp M3 \tx òra abòh. \mb òra abòh \ge NEG swell \fti tidak bengkak.

\ref Endang7A.390 \recid 753429161141141208 \start 0:19:14 \sp Mrt \tx nyènyèk. \mb nyènyèk \ge fester \fti bernanah.

\ref Endang7A.391 \recid 493765161141141208 \start 0:19:15 \sp M3 \tx nyènyèk. \mb nyènyèk \ge fester \fti iya, bernanah.

\ref Endang7A.392 \recid 426492161141141208 \start 0:19:17 \sp Bi \tx mbledhòs gudhig mbledhòs yó kuwi. \mb m- bledhòs gudhig m- bledhòs yó kuwi \ge N- to.explode scabies N- to.explode AFF that \fti gudik pecah ya seperti itu.

\ref Endang7A.393 \recid 470530105407190309 \start 0:19:18 \sp Y \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.394 \recid 166444161141141208 \start 0:19:24 \sp M3 \tx tukòkké óbat yó óbat sing larang ròng éwu setengah semónó kuwi. \mb tukòk -ké óbat yó óbat sing larang rò -ng éwu se- tengah semónó kuwi \ge buy -AKE medicine EXCL medicine REL expensive two -LIG thousand SE- half that.much that \fti dibelikan obat juga harus obat yang mahal, sejumlah itu harganya dua ribu lima ratus.

\ref Endang7A.395 \recid 839680161141141208 \start 0:19:26 \sp Y \tx ha nggih. \mb ha nggih \ge AFF AFF \fti iya pasti.

\ref Endang7A.396 \recid 507032105718190309 \start 0:19:29 \sp Y \tx teng pundi teng... \mb teng pundi teng \ge LOC where LOC \fti dimana, di...

\ref Endang7A.397 \recid 231958161141141208 \start 0:19:30 \sp M3 \tx Ngangkruk. \mb Ngangkruk \ge Ngangkruk \fti Ngangkruk

\ref Endang7A.398 \recid 196769105919190309 \start 0:19:30 \sp Y \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang7A.399 \recid 330324161141141208 \start 0:19:31 \sp Mrt \tx nggòné pak Pawiró. \mb nggòn -é pak Pawiró \ge place -E Mr. Pawiro \fti ditempatnya Pak Pawiro.

\ref Endang7A.400 \recid 265543161141141208 \start 0:19:34 \sp Y \tx suntikké anu teng dókter cóbi. \mb suntik -ké anu teng dókter cóbi \ge injection -AKE whatchamacallit LOC doctor try \fti coba disuntikkan ke itu, ke dokter.

\ref Endang7A.401 \recid 490894161141141208 \start 0:19:37 \sp Mrt \tx le suntik wis ping telu iki. \mb le suntik wis ping telu iki \ge EMPH inject PFCT times three this \fti suntiknya sudah tiga kali ini.

\ref Endang7A.402 \recid 771156161141141208 \start 0:19:39 \sp M3 \tx pakdhé Mul ki disuntik pak Kusnadi dhéwé karó.tengah éwu... \mb pakdhé Mul ki di- suntik pak Kusnadi dhéwé karó.tengah éwu \ge parent's.older.brother Mul this DI- injection Mr. Kusnadi alone 1.5 thousand \fti Pak-dhe Mul disintik Pak Kusnadi, sudah habis seribu lima ratus...

\ref Endang7A.403 \recid 208438120823190309 \start 0:19:43 \sp M3 \tx kumat nèh. \mb kumat nèh \ge reccurent again \fti kambuh lagi.

\ref Endang7A.404 \recid 132269120846190309 \start 0:19:48 \sp M3 \tx mulih réné préntah òpò tò kaé kòn sambatan kaé. \mb mulih réné préntah òpò tò kaé kòn sambat -an kaé \ge go.home here command what EXCL 3sg ask ask.to.help -AN that \fti pulang ke rumah menyuruh apa itu, disuruh minta bantuan.

\ref Endang7A.405 \recid 653026121545190309 \start 0:19:52 \sp M3 \tx anaké kòndhò nèk wis mari wis mari. \mb anak -é kòndhò nèk wis mari wis mari \ge child -E tell if PFCT recover PFCT recover \fti anaknya bilang, kalau (bapak) dah sembuh.

\ref Endang7A.406 \recid 533325121900190309 \start 0:19:55 \sp M3 \tx bar suntik mulih mari malah gatel. \mb bar suntik mulih mari malah gatel \ge after inject go.home recover even itch \fti setelah suntik pulang ke rumah, bukannya sembuh malah gatal.

\ref Endang7A.407 \recid 546038161141141208 \start 0:19:57 \sp Mrt \tx xx xx suntikké tukòkké Pinisilin putéh. \mb xx xx suntik -ké tukòk -ké Pinisilin putéh \ge xx xx injection -AKE buy -AKE Pinisilin white \fti xx xx disuntikkan, dibelikan Pinisilin putih.

\ref Endang7A.408 \recid 216788122404190309 \start 0:20:00 \sp Mrt \tx ngkó trus mari... \mb ngkó trus mari \ge later continue recover \fti nanti sembuh...

\ref Endang7A.409 \recid 973436123157190309 \start 0:20:02 \sp Mrt \tx kumat nèh. \mb kumat nèh \ge reccurent again \fti terus kambuh lagi.

\ref Endang7A.410 \recid 571665161141141208 \start 0:20:02 \sp M3 \tx Pinisilin cilik kaé gur kanggó sakgrójògan. \mb Pinisilin cilik kaé gur kanggó sak- grójòg -an \ge Pinisilin small that only for SA- waterfall -AN \fti Pinisilin kecil itu, hanya untuk satu kali pakai.

\ref Endang7A.411 \recid 197638161141141208 \start 0:20:04 \sp Mrt \tx dhék mbèn ki wis ènèng nèk sesasi. \mb dhék mbèn ki wis ènèng nèk se- sasi \ge when the.day.after.tomorrow this PFCT exist if SE- month \fti dulu itu, kalau satu bulan sudah ada.

\ref Endang7A.412 \recid 971504123806190309 \start 0:20:06 \sp Mrt \tx ngéné ki nèk limang ndinò ènèng. \mb ngéné ki nèk lima -ng ndinò ènèng \ge like.this this if five -LIG day exist \fti seperti ini kalau lima hari ada.

\ref Endang7A.413 \recid 900532124038190309 \start 0:20:08 \sp Mrt \tx wis mari gègrèk tò bali lekas nèh. \mb wis mari gègrèk tò bali lekas nèh \ge PFCT recover fall EXCL return still again \fti sudah sembuh, turun kembali kambuh lagi.

\ref Endang7A.414 \recid 572088124127190309 \start 0:20:12 \sp Mrt \tx dikapakké aku ngantèk jelèh. \mb di- k- apak -ké aku ngantèk jelèh \ge DI- KE- what -AKE 1sg until bored \fti diapakan biar sembuh, aku sampai bosan.

\ref Endang7A.415 \recid 994331124559190309 \start 0:20:15 \sp Mrt \tx ngantèk mesakaké lé gur ngéné. \mb ngantèk mesak -a -ké lé gur ngéné \ge until pity -A -AKE LE only like.this \fti sampai merasa kasihan, kalau seperti ini.

\ref Endang7A.416 \recid 247642124723190309 \start 0:20:17 \sp Mrt \tx gèk ònò wòng mangan nèk ra didulang ra énjòh mangan. \mb gèk ònò wòng mangan nèk ra di- dulang ra énjòh mangan \ge then exist person eat if NEG DI- feed NEG can eat \fti kemudian kalau ada orang makan, kalau tidak disuapi tidak bisa makan.

\ref Endang7A.417 \recid 233765124744190309 \start 0:20:19 \sp Mrt \tx dhék mbèn ki tinggal nyang Cókró... \mb dhék mbèn ki tinggal nyang Cókró \ge when the.day.after.tomorrow this leave to Cokro \fti dulu itu ditinggal pergi ke Cokro...

\ref Endang7A.418 \recid 105384124843190309 \start 0:20:22 \sp Mrt \tx kaé nèng ngómah dhéwé nganti Pakné mulih. \mb kaé nèng ngómah dhéwé nganti Pak -né mulih \ge 3sg LOC house alone until TRU.father -E go.home \fti dia ditinggal sendirian sampai bapaknya pulang.

\ref Endang7A.419 \recid 603324124940190309 \start 0:20:24 \sp Mrt \tx ‘kówé urung madhang nak?’ \mb kówé urung madhang nak \ge 2.sg.FAM not.yet eat if \fti ‘kamu belum pulang nak?’ \nt father ask to the child.

\ref Endang7A.420 \recid 381079125055190309 \start 0:20:25 \sp Mrt \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.421 \recid 408947161141141208 \start 0:20:34 \sp M3 \tx nèk Bari sambatan tò kaé? \mb nèk Bari sambat -an tò kaé \ge if Bari ask.to.help -AN INTR 3sg \fti kalau Bari suka minta tolong kan dia?

\ref Endang7A.422 \recid 487014161141141208 \start 0:20:35 \sp Mrt \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.423 \recid 116273130158190309 \start 0:20:36 \sp Mrt \tx Bari sambatan nggòné sòpò tò dhék mbèn kaé? \mb Bari sambat -an nggòn -é sòpò tò dhék mbèn kaé \ge Bari ask.to.help -AN place -E who INTR when the.day.after.tomorrow that \fti dulu Bari meminta tolong ditempatnya siapa itu?

\ref Endang7A.424 \recid 355345161141141208 \start 0:20:40 \sp Y \tx mas Jónó kuwi sambatané. \mb mas Jónó kuwi sambat -ané \ge older.brother Jono that ask.to.help -E \fti yang biasa dimintai tolong, Mas Jono itu.

\ref Endang7A.425 \recid 500481161141141208 \start 0:20:42 \sp Mrt \tx mbòh iya (ka)yaké. \mb mbòh iya kaya -ké \ge don't.know AFF like -E \fti tidak tahu, sepertinya iya.

\ref Endang7A.426 \recid 794674161141141208 \start 0:20:44 \sp Spd \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx. \nt singing.

\ref Endang7A.427 \recid 706056161141141208 \start 0:20:59 \sp Y \tx kaé anaké mas Tri Ndaru niku nòpò mbóten? \mb kaé anak -é mas Tri Ndaru niku nòpò m- bóten \ge that child -E older.brother Tri Ndaru that what N- NEG \fti Ndaru anaknya mas Tri itu, memangnya tidak begitu? \nt get scabies.

\ref Endang7A.428 \recid 901138130759190309 \start 0:21:02 \sp Y \tx wah pókòké anggeré anggeré muni arep mapan turu wis ngéné-ngéné tangané niku. \mb wah pókòk -é angger -é angger -é muni arep m- papan turu wis ngéné ~ ngéné tangan -é niku \ge EXCL main.thing -E if -E every -E sound want N- place sleep PFCT like.this ~ like.this hand -E that \fti pokoknya kalau sudah bilang mau tidur, tangannya itu seperti ini. \nt showing how he scratched.

\ref Endang7A.429 \recid 845301131142190309 \start 0:21:09 \sp Y \tx nyenengké tenan. \mb ny- seneng -ké tenan \ge N- enjoy -AKE true \fti menyenangkan sekali.

\ref Endang7A.430 \recid 190318131430190309 \start 0:21:11 \sp Y \tx wó jan awaké wòng dhasaré awaké putih yó... \mb wó jan awak -é wòng dhasar -é awak -é putih yó \ge EXCL real body -E as.because bottom -E body -E white AFF \fti wah badannya, karena memang pada dasarnya badannya putih ya...

\ref Endang7A.431 \recid 677490131547190309 \start 0:21:14 \sp Y \tx jan kètuk-kètuk mbróntòk-mbróntòk abing-abing kaé. \mb jan kètuk ~ kètuk m- bróntòk ~ m- bróntòk abing ~ abing kaé \ge real very.seem ~ very.seem N- rash.or.acne ~ N- rash.or.acne bright.red ~ bright.red that \fti terlihat bintik-bintik, merah-merah sekali itu.

\ref Endang7A.432 \recid 810531161141141208 \start 0:21:18 \sp Mrt \tx xx xx xx nèk kuwi nggòn bókòng wis mari. \mb xx xx xx nèk kuwi nggòn bókòng wis mari \ge xx xx xx if that place buttock PFCT recover \fti xx xx xx, tapi kalau yang dipantat itu sudah sembuh.

\ref Endang7A.433 \recid 391253134702190309 \start 0:21:32 \sp XXX \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.434 \recid 997845134717190309 \start 0:21:33 \sp Mrt \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref Endang7A.435 \recid 813340161141141208 \start 0:21:35 \sp M3 \tx nggòn sikil? \mb nggòn sikil \ge place foot \fti dikaki?

\ref Endang7A.436 \recid 323675161141141208 \start 0:21:37 \sp Mrt \tx nggòn sikil wis mari rung? \mb nggòn sikil wis mari rung \ge place foot PFCT recover not.yet \fti yang dikaki sudah sembuh atau belum?

\ref Endang7A.437 \recid 110841161141141208 \start 0:21:43 \sp Spd \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.438 \recid 513860161141141208 \start 0:21:46 \sp Y \tx nèk adus banyu anget ngòten? \mb nèk adus banyu anget ngòten \ge if take.a.bath water warm in.that.way \fti kalau mandi menggunakan air hangat?

\ref Endang7A.439 \recid 660750161141141208 \start 0:21:48 \sp Mrt \tx he-eh banyu anget tur karó uyah. \mb he.eh banyu anget tur karó uyah \ge AFF water warm also and.with salt \fti iya, air hangat dan juga dengan dicampur garam.

\ref Endang7A.440 \recid 801413135131190309 \start 0:21:50 \sp Mrt \tx ngantèk pait kaé banyuné. \mb ngantèk pait kaé banyu -né \ge until bitter that water -E \fti sampai airnya pahit itu.

\ref Endang7A.441 \recid 569977144417190309 \start 0:21:54 \sp Mrt \tx wis jan òpò-òpò ditèmplòkké uyah. \mb wis jan òpò ~ òpò di- tèmplòk -ké uyah \ge PFCT real what ~ what DI- to.adhere -AKE salt \fti duh, apapun ditempelkan untuk obat, garam juga termasuk.

\ref Endang7A.442 \recid 618940145054190309 \start 0:21:58 \sp Mrt \tx pendhak sóré ki nèk adus gòki uyah sak caruk-caruk nganti pait banyuné. \mb pendhak sóré ki nèk adus gòk -i uyah sak caruk ~ caruk nganti pait banyu -né \ge every afternoon this if take.a.bath give -I salt as.big.as scoop.up.s.t.with.hand ~ scoop.up.s.t.with.hand until bitter water -E \fti setiap sore itu kalau mau mandi, airnya diberi garam satu genggaman tangan sampai airnya terasa pahit.

\ref Endang7A.443 \recid 749009161141141208 \start 0:22:00 \sp M3 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.444 \recid 918206161141141208 \start 0:22:03 \sp Y \tx saiki (gò)dhòng Legundhi wis ra ònò. \mb saiki gòdhòng Legundhi wis ra ònò \ge now leaf Legundi PFCT NEG exist \fti sekarang daun Legundi sudah tidak ada. \nt Legundi: name of plant.

\ref Endang7A.445 \recid 610760161141141208 \start 0:22:08 \sp M3 \tx Legundhi ya ra mari. \mb Legundhi ya ra mari \ge Legundi yes NEG recover \fti pakai daun Legundi ya tidak bisa sembuh. \nt for recovery.

\ref Endang7A.446 \recid 940625150811190309 \start 0:22:10 \sp M3 \tx xx xx tóbaté angger jelèh. \mb xx xx tóbat -é angger jelèh \ge xx xx repent -E if bored \fti xx xx sembuhnya kalau sudah bosan.

\ref Endang7A.447 \recid 259959161141141208 \start 0:22:16 \sp Spd \tx lhó ‘pus pus’. \mb lhó pus pus \ge EXCL puss puss \fti lho, ‘pus-pus’. \nt ‘pus-pus’call a cat.

\ref Endang7A.448 \recid 249397161141141208 \start 0:22:20 \sp Y \tx haló-haló! \mb haló ~ haló \ge hello ~ hello \fti halo-halo! \nt test microphone.

\ref Endang7A.449 \recid 921991161141141208 \start 0:22:29 \sp Mrt \tx nyemplak kabèh. \mb ny- semplak kabèh \ge N- to.slap(with.the.back.of.the.hand) all \fti rusak semua.

\ref Endang7A.450 \recid 322855161141141208 \start 0:22:31 \sp Y \tx Mujiyem iyó tò? \mb Mujiyem iyó tò \ge Mujiyem AFF INTR \fti Mijiyem juga ya?

\ref Endang7A.451 \recid 734272161141141208 \start 0:22:32 \sp Mrt \tx Mujiyem iya. \mb Mujiyem iya \ge Mujiyem AFF \fti Mujiyem juga iya.

\ref Endang7A.452 \recid 728606161141141208 \start 0:22:34 \sp M3 \tx kat dhék tibò òpò isih ènèng sing ngepit kaé? \mb kat dhék tibò òpò isih ènèng sing nge- pit kaé \ge since when fall what still exist REL N- bicycle that \nt sejak ada yang jatuh, memang masih ada yang naik sepeda itu?

\ref Endang7A.453 \recid 897739161141141208 \start 0:22:35 \sp Mrt \tx xx xx bócah xx tibò kaé. \mb xx xx bócah xx tibò kaé \ge xx xx child xx fall that \fti xx xx anak xx jatuh itu.

\ref Endang7A.454 \recid 421118161141141208 \start 0:22:36 \sp Y \tx tiba neng ndi? \mb tiba neng ndi \ge fall LOC where \fti jatuh dimana?

\ref Endang7A.455 \recid 743157161141141208 \start 0:22:37 \sp Mrt \tx ènèng nJlabòng. \mb ènèng n- Jlabòng \ge exist N- Jlabong \fti di Jlabong.

\ref Endang7A.456 \recid 653879161141141208 \start 0:22:39 \sp Y \tx karó sapa tiba? \mb karó sapa tiba \ge and.with who fall \fti jatuhnya dengan siapa?

\ref Endang7A.457 \recid 460517161141141208 \start 0:22:40 \sp Mj \tx karó Ngatemi karó kirik. \mb karó Ngatemi karó kirik \ge and.with Ngatemi and.with dog \fti denga Ngatemi, menabrak anjing.

\ref Endang7A.458 \recid 516819161141141208 \start 0:22:44 \sp M3 \tx sampar kirik aé tibò lé nunggang pit. \mb sampar kirik aé tibò lé n- tunggang pit \ge trample dog just fall LE N- ride bicycle \fti diterjang anjing saja, jatuh naik sepedanya.

\ref Endang7A.459 \recid 897770161141141208 \start 0:22:46 \sp Y \tx pòdhò Ratnó. \mb pòdhò Ratnó \ge same Ratno \fti sama dengan Ratno.

\ref Endang7A.460 \recid 311383153501190309 \start 0:22:48 \sp Y \tx siró arep nyingkiri sapi malahan... \mb siró arep ny- singkir -i sapi malah -an \ge 2sg want N- step.aside -I cow even -AN \fti dia mau menghindari sapi malah...

\ref Endang7A.461 \recid 937698161141141208 \start 0:22:49 \sp Mj \tx lha yó neng kónó kaé lèhku tibò. \mb lha yó neng kónó kaé lèh -ku tibò \ge EXCL AFF LOC there that act.of.doing -1sg fall \fti ya disitu itu, aku jatuh.

\ref Endang7A.462 \recid 608017161141141208 \start 0:22:58 \sp M3 \tx kuwi ènèng kirik mlayu ngidul trus bali mlayu ngalòr ra genah trus nyampar... \mb kuwi ènèng kirik mlayu ng- kidul trus bali mlayu nga- lòr ra genah trus ny- sampar \ge that exist dog run N- south continue return run N- north NEG clear continue N- trample \fti awalnya itu ada anjing lari ke selatan, kemudian balik lagi ke utara terus menerjang... \nt causes fall from bicycle.

\ref Endang7A.463 \recid 958731161141141208 \start 0:23:01 \sp Mrt \tx ra genah lé bali ngalòr? \mb ra genah lé bali nga- lòr \ge NEG clear LE return N- north \fti tidak kelihatan waktu balik ke utara lagi? \nt talk about the dog.

\ref Endang7A.464 \recid 519721155755190309 \start 0:23:02 \sp M3 \tx ròdha ngarep mak-kringkel wòng lóró ting gedebugan. \mb ròdha ngarep mak.kringkel wòng lóró ting gedebug -an \ge tire front to.curl.up(in.a.lying.position) as.because two lamp a.heavy.thudding.or.stamping -AN \fti menerjang roda depan, dua orang itu berjatuhan.

\ref Endang7A.465 \recid 164727155841190309 \start 0:23:06 \sp Mrt \tx wòng sikilé babak.bundhas kabèh nggòn bókòng kéné iki sakmburi sakmunggah. \mb wòng sikil -é babak.bundhas kabèh nggòn bókòng kéné iki sak- mburi sa- m- unggah \ge WONG foot -E black.and.blue all place buttock here this SA- back SA- N- go.up \fti kakinya lebam (hitam kebiru-biruan) semua, didekat pantat dari bawah sampai atas.

\ref Endang7A.466 \recid 408339161141141208 \start 0:23:12 \sp Mm2 \tx kónó ya òra ènèk thik. \mb kónó ya òra ènèk thik \ge there EXCL NEG exist emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval \fti disitu tidak ada.

\ref Endang7A.467 \recid 171602161141141208 \start 0:23:13 \sp Y \tx kówé òra sekólah kówé? \mb kówé òra sekólah kówé \ge 2.sg.FAM NEG school 2.sg.FAM \fti kamu tidak sekolah itu?

\ref Endang7A.468 \recid 220760161141141208 \start 0:23:15 \sp Mj \tx òra. \mb òra \ge NEG \fti ora.

\ref Endang7A.469 \recid 222296161141141208 \start 0:23:17 \sp Y \tx ó gèk suntik teng Drajigan kalih njenengan nikò. \mb ó gèk suntik teng Drajigan kalih njenengan nikò \ge EXCL then inject LOC Drajigan and.with 2sg that \fti disuntik di Drajigan sama kamu itu.

\ref Endang7A.470 \recid 841540161141141208 \start 0:23:18 \sp M3 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.471 \recid 885927161141141208 \start 0:23:19 \sp Mj \tx kaé nyuntikké gudhig. \mb kaé ny- suntik -ké gudhig \ge 3sg N- injection -AKE scabies \fti dia menyuntikan gudiknya.

\ref Endang7A.472 \recid 806405161141141208 \start 0:23:21 \sp Mrt \tx trus suntik nyang mBóyólali gék tibò ki. \mb trus suntik nyang m- Bóyólali gék tibò ki \ge continue inject to N- Boyolali LOC fall this \fti sudah langsung disuntikkan ke Boyolali pada saat baru jatuh.

\ref Endang7A.473 \recid 764576161141141208 \start 0:23:25 \sp Bi \tx gudhigé wis ngantèk ratani. \mb gudhig -é wis ngantèk rata -ni \ge scabies -E PFCT until flat -I \fti gudiknya sudah sampai rata.

\ref Endang7A.474 \recid 650339161141141208 \start 0:23:27 \sp Mrt \tx sepréné ki ròng sasi sakjané lé mlaku lé. \mb sepréné ki rò -ng sasi sakjané lé mlaku lé \ge until.now this two -LIG month actually LE walk LE \fti sampai sekarang sebenarnya sudah dua bulan jalannya. \nt go to doctor.

\ref Endang7A.475 \recid 373063161141141208 \start 0:23:29 \sp Y \tx saiki simbòk lé gudhigen simbòk yó gudhigen. \mb saiki simbòk lé gudhig -en simbòk yó gudhig -en \ge now mother LE scabies -EN mother EXCL scabies -EN \fti sekarang ibu yang terkena gudik, ibu juga terkena gudik.

\ref Endang7A.476 \recid 377153161141141208 \start 0:23:31 \sp Mrt \tx aku ki yó ki mas wòng sik-sikan aé kòk wòng sakòmah. \mb aku ki yó ki mas wòng sik ~ sik -an aé kòk wòng sak- òmah \ge 1sg this EXCL this older.brother WONG TRU.formely ~ TRU.formely -AN just EXCL person SA- house \fti aku juga terjangkit ini mas, orang satu rumah itu pertama kali terjangkit aku.

\ref Endang7A.477 \recid 806872100310200309 \start 0:23:33 \sp Mrt \tx ning mari gèk Bari dhéwé mari blas Bari ki. \mb ning mari gèk Bari dhéwé mari blas Bari ki \ge REL recover then Bari alone recover totally Bari this \fti yang sembuh lebih dulu itu Bari, dia sembuh total.

\ref Endang7A.478 \recid 726495161141141208 \start 0:23:36 \sp Y \tx angger simbòk madhang ngger aku nggórèng gerèh... \mb angger simbòk madhang ngger aku ng- górèng gerèh \ge if mother eat TRU.if 1sg N- fry small.flat.round.dried.salt.fish \fti kalau ibu makan, pada saat aku menggoreng ikan asin...

\ref Endang7A.479 \recid 527255101246200309 \start 0:23:38 \sp Y \tx ki lhó mbòk iki gerèhé jan ènak tenan nggó tòmbò gudhig. \mb ki lhó mbòk iki gerèh -é jan ènak tenan nggó tòmbò gudhig \ge this EMPH EMPH this small.flat.round.dried.salt.fish. -E real pleasant true for medicine scabies \fti ini lho bu, ikan asinnya enak sekali, digunakan sebagai obat.

\ref Endang7A.480 \recid 794897101842200309 \start 0:23:41 \sp Y \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.481 \recid 850589101856200309 \start 0:23:42 \sp Y \tx serik kaé. \mb serik kaé \ge irritated 3sg \fti kesal dia.

\ref Endang7A.482 \recid 520636161141141208 \start 0:23:42 \sp M3 \tx lha kuwi suk mbèn lèk kówé sing gudhigen. \mb lha kuwi suk mbèn lèk kówé sing gudhig -en \ge EXCL that TRU.morning the.day.after.tomorrow EMPH 2.sg.FAM REL scabies -EN \fti besok kamu yang terkena gudik.

\ref Endang7A.483 \recid 684228103353200309 \start 0:23:43 \sp Y \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.484 \recid 870498102340200309 \start 0:23:46 \sp M3 \tx wòng saòmah kudu ròtò kòk. \mb wòng sa- òmah kudu ròtò kòk \ge person SA- house should even EMPH \fti orang satu rumah harus merasakan semuanya

\ref Endang7A.485 \recid 246214103804200309 \start 0:23:48 \sp M3 \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.486 \recid 246788161141141208 \start 0:23:50 \sp Bi \tx jenengé ra gur kéné thòk nèng Yògya barang iya. \mb jeneng -é ra gur kéné thòk nèng Yògya barang iya \ge name -E NEG only here just LOC Yogyakarta also AFF \fti tidak hanya disini saja, di Yogyakarta juga terjangkit (gudik).

\ref Endang7A.487 \recid 521794104323200309 \start 0:23:52 \sp M3 \tx òkèh. \mb òkèh \ge a.lot \fti banyak.

\ref Endang7A.488 \recid 269891161141141208 \start 0:23:53 \sp Mrt \tx ngalèh-ngalèh. \mb nga- lèh ~ nga- lèh \ge N- act.of.doing ~ N- act.of.doing \fti berpindah-pindah.

\ref Endang7A.489 \recid 661432161141141208 \start 0:23:54 \sp Bi \tx iki penyakit mbòh penyakit..... \mb iki pe- ny- sakit mbòh pe- ny- sakit \ge this PE- N- hurt don't.know PE- N- hurt \fti ini penyakit, tidak tahu penyakit...

\ref Endang7A.490 \recid 505725161141141208 \start 0:23:56 \sp Mrt \tx gur gumunku kuwi wis mari kòk kumat nèh kuwi tò mas. \mb gur gumun -ku kuwi wis mari kòk kumat nèh kuwi tò mas \ge only surprise -1sg that PFCT recover EXCL reccurent again that EXCL older.brother \fti aku herannya, itu sudah sembuh kok bisa kambuh lagi mas.

\ref Endang7A.491 \recid 729988161141141208 \start 0:23:59 \sp Mj \tx anggeré wis nglitèk ngónó thukul nèh. \mb angger -é wis ng- klitèk ngónó thukul nèh \ge if -E PFCT N- get.peeled.off like.that sprout again \fti kalau sudah terkelupas, tumbuh lagi.

\ref Endang7A.492 \recid 722192161141141208 \start 0:24:00 \sp Mrt \tx angger nglitèk mari garing-garing kòk bali nèh kuwi tò. \mb angger ng- klitèk mari garing ~ garing kòk bali nèh kuwi tò \ge TOP N- get.peeled.off recover dry ~ dry EMPH return again that EXCL \fti kalau terkelupas sembuh, kering tapi kok kembali sakit lagi.

\ref Endang7A.493 \recid 208997161141141208 \start 0:24:01 \sp Y \tx kulò tangan niki nggih lhó. \mb kulò tangan niki nggih lhó \ge 1SG hand this AFF EMPH \fti tanganku sebenarnya terkena gudik juga lho.

\ref Endang7A.494 \recid 811726111743200309 \start 0:24:03 \sp Y \tx jané nggih mlenthing-mlenthing sòk-sòk kòk gatel niki xx. \mb jané nggih m- plenthing ~ m- plenthing sòk ~ sòk kòk gatel niki xx \ge actually AFF N- small.swelling ~ N- small.swelling sometimes ~ sometimes EXCL itch this xx \fti sebenarnya bentol-bentol, terkadang gatel itu.

\ref Endang7A.495 \recid 523768161141141208 \start 0:24:05 \sp Bi \tx lha ya sing maraih aku ki gék mbèn yó ngónó kuwi. \mb lha ya sing maraih aku ki gék mbèn yó ngónó kuwi \ge EXCL yes REL cause 1sg this LOC the.day.after.tomorrow EXCL like.that that \fti ya itu yang menyebabkan, dulu aku juga seperti itu.

\ref Endang7A.496 \recid 737905135836200309 \start 0:24:08 \sp Bi \tx ya nggòn ngéné gatel ning gur mlenthing. \mb ya nggòn ngéné gatel ning gur m- plenthing \ge EXCL place like.this itch but only N- small.swelling \fti disebelah sini ini gatal, tapi hanya bentol-bentol. \nt showing s.t

\ref Endang7A.497 \recid 587996135909200309 \start 0:24:10 \sp Bi \tx nak òra trus dadi ngéné iki lhó. \mb nak òra trus dadi ngéné iki lhó \ge if NEG continue become like.this this EMPH \fti kalau tidak, nanti jadi seperti ini.

\ref Endang7A.498 \recid 160000140207200309 \start 0:24:12 \sp Bi \tx nèk ra dadi kutil ngéné iki malah xx. \mb nèk ra dadi kutil ngéné iki malah xx \ge if NEG become wart like.this this even xx \fti kalau tidak jadi kutil seperti ini, malah xx.

\ref Endang7A.499 \recid 691657161141141208 \start 0:24:12 \sp Y \tx lah yó. \mb lah yó \ge LAH AFF \fti iya

\ref Endang7A.500 \recid 528082140445200309 \start 0:24:14 \sp Y \tx mlenthing putih trus dipijet ngónó. \mb m- plenthing putih trus di- pijet ngónó \ge N- small.swelling white continue DI- massage like.that \fti bentol berwarna putih, kemudian dipencet.

\ref Endang7A.501 \recid 289596140731200309 \start 0:24:15 \sp Mj \tx tak pithes. \mb tak pithes \ge 1sg to.pinch.or.squeeze.(louseetc).with.a.thumbnail \fti aku pecahkan.

\ref Endang7A.502 \recid 892382161141141208 \start 0:24:16 \sp Mj \tx ra betah nèk diingu plenthing. \mb ra betah nèk di- ingu plenthing \ge NEG comfortable if DI- tend small.swelling \fti tidak nyaman kalau didiamkan sampai bentol.

\ref Endang7A.503 \recid 381799161141141208 \start 0:24:17 \sp Bi \tx gatel-gatel panas ra karu-karuan kaé rasané. \mb gatel ~ gatel panas ra karu.karuan kaé rasa -né \ge itch ~ itch hot NEG unimaginable that taste -E \fti rasanya itu, gatal-gatal kemudian panas tidak karuan. \nt talk about swelling.

\ref Endang7A.504 \recid 666139143217200309 \start 0:24:20 \sp Mrt \tx he-eh. \mb he.eh \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.505 \recid 508691161141141208 \start 0:24:21 \sp Mj \tx ngkó lèk dadi ngkó tekan saktangan. \mb ngkó lèk dadi ngkó tekan sa- k- tangan \ge later if become later until SA- KE- hand \fti nanti kalau dah jadi, penuh sampai satu tangan.

\ref Endang7A.506 \recid 414749143307200309 \start 0:24:22 \sp Mj \tx ngkó lèk nyang ngawak-ngawak. \mb ngkó lèk nyang ng- awak ~ ng- awak \ge later if to N- body ~ N- body \fti kemudian sampai keseluruh badan.

\ref Endang7A.507 \recid 188146161141141208 \start 0:24:24 \sp Bi \tx nèk diRémasòn mari ki. \mb nèk di- Rémasòn mari ki \ge if DI- Remason recover this \fti kalau dioleskan Remason sembuh itu. \nt Remason: name of Balsam.

\ref Endang7A.508 \recid 179074161141141208 \start 0:24:27 \sp Mrt \tx garang nèk aku takgarang. \mb garang nèk aku tak- garang \ge roast if 1sg 1sg- roast \fti dipanggang, kalau aku untuk menyembuhkannya dipanggang. \nt to recover of ‘gudik’.

\ref Endang7A.509 \recid 103918143934200309 \start 0:24:29 \sp Bi \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.510 \recid 799993143916200309 \start 0:24:30 \sp Mrt \tx Pakné angger awan bengi ya nggarang. \mb Pak -né angger awan bengi ya ng- garang \ge TRU.father -E every daytime night EXCL N- roast \fti bapak setiap siang dan malam, selalu memanggang.

\ref Endang7A.511 \recid 250036144025200309 \start 0:24:32 \sp Mrt \tx ning kónó wis ròdò mari. \mb ning kónó wis ròdò mari \ge but there PFCT fairly recover \fti tapi dia sudah agak sembuh.

\ref Endang7A.512 \recid 860140144628200309 \start 0:24:32 \sp Mm2 \tx mbòk! \mb mbòk \ge mother \fti Ibu!

\ref Endang7A.513 \recid 709105161141141208 \start 0:24:34 \sp Mm2 \tx mbòk kacuné gék nèng témbòk. \mb mbòk kacu -né gék nèng témbòk \ge mother handkerchief -E LOC LOC wall \fti ibu, sapu tangannya ditembok

\ref Endang7A.514 \recid 750211161141141208 \start 0:24:35 \sp Mrt \tx bén ngkó takilangané. \mb bén ngkó tak- ilang -ané \ge let later 1sg- disappear -E \fti biarkan, nanti aku ilangkan.

\ref Endang7A.515 \recid 417891161141141208 \start 0:24:39 \sp Bi \tx banyu angger bar nggó ngumbah ngónó mambuné wis òra karu-karuan. \mb banyu angger bar nggó ng- umbah ngónó m- ambu -né wis òra karu.karuan \ge water if after for N- wash like.that N- odor -E PFCT NEG unimaginable \fti air kalau sudah dipakai untuk mencuci (gudik) itu, baunya sudah bermacam-macam.

\ref Endang7A.516 \recid 508665161141141208 \start 0:24:40 \sp M3 \tx aku pas nggòn... \mb aku pas nggòn \ge 1sg fit place \fti aku waktu di dekat...

\ref Endang7A.517 \recid 367595093655230309 \start 0:24:42 \sp M3 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.518 \recid 286946093740230309 \start 0:24:48 \sp Bi \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.519 \recid 207514094138230309 \start 0:24:54 \sp M3 \tx ya suwé-suwé gèpèng xx xx énjòh mati òra anu... \mb ya suwé ~ suwé gèpèng xx xx énjòh mati òra anu \ge EXCL long.time ~ long.time flattened xx xx can dead NEG whatchamacallit \fti lama-lama rata xx xx bisa mati tidak itu...

\ref Endang7A.520 \recid 805396095430230309 \start 0:24:56 \sp M3 \tx òra kròsò lòrò. \mb òra k- ròsò lòrò \ge NEG KE- feel hurt \fti tidak terasa sakit.

\ref Endang7A.521 \recid 646546161141141208 \start 0:24:57 \sp Y \tx ra sah dióbati mah wis pèndèng dhéwé. \mb ra sah di- óbat -i mah wis pèndèng dhéwé \ge NEG must DI- medicine -I MAH PFCT flattened alone \fti tidak usah diobati sudah rata dengan sendirinya.

\ref Endang7A.522 \recid 511993161141141208 \start 0:24:59 \sp Mrt \tx mangan pilé bócah-bócah kuwi Pakné ki. \mb mangan pil -é bócah ~ bócah kuwi Pak -né ki \ge eat pill -E child ~ child that TRU.father -E this \fti bapak itu makan obat pilnya anak-anak.

\ref Endang7A.523 \recid 906910101051230309 \start 0:25:02 \sp Mrt \tx pilé suntik kuwé ra dipangan dientèkké Pakné. \mb pil -é suntik kuwé ra di- pangan di- entèk -ké Pak -né \ge pill -E inject that NEG DI- food DI- finished -AKE TRU.father -E \fti obat pil suntiknya itu tidak dimakan, dihabiskan oleh bapak.

\ref Endang7A.524 \recid 660408101116230309 \start 0:25:04 \sp Mrt \tx dadi énjòh sudò. \mb dadi énjòh sudò \ge become can decrease \fti jadi bisa berkurang.

\ref Endang7A.525 \recid 401958101505230309 \start 0:25:07 \sp Mrt \tx dadi Pakné ki òra suntik ning gur mangani pilé bócah-bócah kuwi. \mb dadi Pak -né ki òra suntik ning gur mangan -i pil -é bócah ~ bócah kuwi \ge become TRU.father -E this NEG inject but only eat -I pill -E child ~ child that \fti jadi bapak itu tidak suntik, tapi hanya memakan pilnya anak-anak itu.

\ref Endang7A.526 \recid 921154101616230309 \start 0:25:10 \sp Mrt \tx dadi pilé ning cah telu kuwi angger ra entèk dientèkké Pakné. \mb dadi pil -é ning cah telu kuwi angger ra entèk di- entèk -ké Pak -né \ge become pill -E REL TRU.child three that if NEG finished DI- finished -AKE TRU.father -E \fti jadi obat pil yang sisa dari ketiga anaknya itu, kalau tidak habis dihabiskan oleh bapak. \nt pil obat gudik.

\ref Endang7A.527 \recid 781042161141141208 \start 0:25:14 \sp M3 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.528 \recid 199978161141141208 \start 0:25:15 \sp Mrt \tx pil gatel xx tunggalé gatel rak yó mari. \mb pil gatel xx tunggal -é gatel rak yó mari \ge pill itch xx same.sort -E itch EXCL EXCL recover \fti itu pil obat gatal, penyakitnya bapak sama-sama penyakit gatal pasti sembuh.

\ref Endang7A.529 \recid 139627161141141208 \start 0:25:18 \sp M3 \tx sing ròdò mlenthing gur nggòn bókòng pas linggihan kuwi aku. \mb sing ròdò m- plenthing gur nggòn bókòng pas linggih -an kuwi aku \ge REL fairly N- small.swelling only place buttock fit sit -AN that 1sg \fti aku yang agak bentol hanya didekat pantat, dibagian yang untuk duduk itu.

\ref Endang7A.530 \recid 666171103331230309 \start 0:25:22 \sp M3 \tx liyané gur gatel ngónó aé awak. \mb liya -né gur gatel ngónó aé awak \ge other -E only itch like.that just body \fti selain itu, dibadan hanya gatal saja.

\ref Endang7A.531 \recid 124160161141141208 \start 0:25:24 \sp Mm2 \tx xx ya mbòk? \mb xx ya mbòk \ge xx yes mother \fti xx ya bu?

\ref Endang7A.532 \recid 272894161141141208 \start 0:25:26 \sp Mj \tx xx ra kenèng kòk xx xx xx. \mb xx ra kenèng kòk xx xx xx \ge xx NEG affected.by EMPH xx xx xx \fti xx tidak boleh xx xx xx.

\ref Endang7A.533 \recid 741889161141141208 \start 0:25:29 \sp Bi \tx kuwi thik saiki yó ngónó kuwi. \mb kuwi thik saiki yó ngónó kuwi \ge that emphatic.particle.expressing.surprise.and.disapproval now EXCL like.that that \fti sekarang itu juga seperti itu.

\ref Endang7A.534 \recid 953061161141141208 \start 0:25:32 \sp Mj \tx wòng angger bar diblesékké lèk metu nèh. \mb wòng angger bar di- blesék -ké lèk metu nèh \ge as.because if after DI- pressed.into -AKE EMPH go.out again \fti karena kalau setelah ditekan ke dalam, kelauar lagi airnya.

\ref Endang7A.535 \recid 527201161141141208 \start 0:25:35 \sp Bi \tx wòng... \mb wòng \ge WONG \fti .........

\ref Endang7A.536 \recid 788305161141141208 \start 0:25:37 \sp Spd \tx ònò kéné? \mb ònò kéné \ge exist here \fti disini?

\ref Endang7A.537 \recid 953735104827230309 \start 0:25:38 \sp Spd \tx ra énjòh aé. \mb ra énjòh aé \ge NEG can just \fti tidak bisa saja.

\ref Endang7A.538 \recid 763132161142141208 \start 0:25:38 \sp Bi \tx mbòk yó semèn digòki plastik kaé ditalèni malah bakòh kòk. \mb mbòk yó semèn di- gòk -i plastik kaé di- talé -èn -i malah bakòh kòk \ge EMPH EXCL cement DI- give -I plastic that DI- string -AN -I even solid EMPH \fti semen diberi plastik itu, kemudian diikat malah kuat kok.

\ref Endang7A.539 \recid 144388105010230309 \start 0:25:42 \sp Bi \tx Yónó kaé mencelat mumbul xx. \mb Yónó kaé men- celat mumbul xx \ge Yono that MEN- to.jump rise.in.the.air xx \fti Yono itu bisa terlempar ke atas.

\ref Endang7A.540 \recid 685625161142141208 \start 0:25:44 \sp M3 \tx nggòné njeró nggòné njeró òra njòbò. \mb nggòn -é n- jeró nggòn -é n- jeró òra njòbò \ge place -E N- inside place -E N- inside NEG outside \fti tempatnya di dalam, bukan di luar.

\ref Endang7A.541 \recid 324382161142141208 \start 0:25:46 \sp Mrt \tx kòn nukòkké Pinisilin ireng. \mb kòn n- tukòk -ké Pinisilin ireng \ge ask N- buy -AKE Pinisilin black \fti disuruh membelikan Pinisilin yang berwarna hitam.

\ref Endang7A.542 \recid 931246110242230309 \start 0:25:48 \sp Mrt \tx Pinisilin putéh ki mbòh ròng éwu aé wis entèk. \mb Pinisilin putéh ki mbòh rò -ng éwu aé wis entèk \ge Pinisilin white this don't.know two -LIG thousand just PFCT finished \fti Pinisilin putih meskipun harganya dua ribu saja, sudah habis.

\ref Endang7A.543 \recid 301689161142141208 \start 0:25:51 \sp M3 \tx nggòné njeró òjò njur... \mb nggòn -é n- jeró òjò njur \ge place -E N- inside NEG.IMP then.after.that \fti tempatnya di dalam, jangan kemudian...

\ref Endang7A.544 \recid 167321110910230309 \start 0:25:52 \sp M3 \tx ha ngónó. \mb ha ngónó \ge AFF like.that \fti nah, iya begitu.

\ref Endang7A.545 \recid 274246110938230309 \start 0:25:52 \sp Mrt \tx Pinisilin ireng... \mb Pinisilin ireng \ge Pinisilin black \fti Pinisilin warna hitam...

\ref Endang7A.546 \recid 505672161142141208 \start 0:25:53 \sp Mrt \tx ròng ngéwu pò pira. \mb rò -ng ng- éwu pò pira \ge two -LIG N- thousand what how.many \fti dua ribu atau berapa.

\ref Endang7A.547 \recid 752768161142141208 \start 0:25:56 \sp Mj \tx wis garing kòk. \mb wis garing kòk \ge PFCT dry EMPH \fti sudah kering kok. \nt talk about gudik.

\ref Endang7A.548 \recid 196055161142141208 \start 0:25:57 \sp Y \tx dhék mbèn kulò nggih gudhigen suntik nyang mBóyólali ping pindhó. \mb dhék mbèn kulò nggih gudhig -en suntik nyang m- Bóyólali ping pindhó \ge when the.day.after.tomorrow 1SG AFF scabies -EN inject to N- Boyolali times twice \fti dulu aku juga gudikan, suntik ke Boyolali dua kali.

\ref Endang7A.549 \recid 810898161142141208 \start 0:26:00 \sp Mj \tx aku ping telu. \mb aku ping telu \ge 1sg times three \fti aku tiga kali.

\ref Endang7A.550 \recid 677867161142141208 \start 0:26:01 \sp Mrt \tx kuwi ping telu iku lhó lé nyang mBóyólali. \mb kuwi ping telu iku lhó lé nyang m- Bóyólali \ge that times three that EXCL LE to N- Boyolali \fti dia itu sudah tiga kali ke Boyolalinya.

\ref Endang7A.551 \recid 645085124242230309 \start 0:26:02 \sp Y \tx óh. \mb óh \ge EXCL \fti oh.

\ref Endang7A.552 \recid 971168124116230309 \start 0:26:04 \sp Mrt \tx nyang Drajitan pisan nyang Manggung pindhó. \mb nyang Drajitan pisan nyang Manggung pindhó \ge to Drajitan once to Manggung twice \fti ke Drajitan satu kali, ke Manggung dua kali.

\ref Endang7A.553 \recid 422575161142141208 \start 0:26:06 \sp Y \tx nganti mangkel kulò ngómòng kalih dókter... \mb nganti mangkel kulò ng- ómòng kalih dókter \ge until annoyed 1SG N- talk two doctor \fti aku sampai kesal, kemudian bilang ke dokter...

\ref Endang7A.554 \recid 259078124428230309 \start 0:26:08 \sp Y \tx dók(ter) niki pripun tò wòng kòk òra mari-mari ngónó. \mb dókter niki pripun tò wòng kòk òra mari ~ mari ngónó \ge doctor this how INTR person EXCL NEG recover ~ recover like.that \fti dokter ini bagaimana si, orang sakit tidak sembuh-sembuh.

\ref Endang7A.555 \recid 732236124641230309 \start 0:26:11 \sp Y \tx sidané dinéi resép kòn tuku óbat nyang apótik. \mb sida -né di- néi resép kòn tuku óbat nyang apótik \ge become -E DI- TRU.give recipe ask buy medicine to apotek \fti akhirnya diberi resep obat, kemudian disuruh ke apotek.

\ref Endang7A.556 \recid 711887124830230309 \start 0:26:14 \sp Y \tx ndang anu malah mari kaé. \mb ndang anu malah mari kaé \ge quickly whatchamacallit even recover that \fti setelah itu malah cepat sembuh.

\ref Endang7A.557 \recid 702886125448230309 \start 0:26:15 \sp Y \tx óbat putih-putih kaé lhó. \mb óbat putih ~ putih kaé lhó \ge medicine white ~ white that EMPH \fti (diberi) obat yang putih itu.

\ref Endang7A.558 \recid 622435125633230309 \start 0:26:16 \sp Mrt \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.559 \recid 930086161142141208 \start 0:26:19 \sp M3 \tx pakdhé Mul ki saksuntikan karó.tengah éwu. \mb pakdhé Mul ki sak- suntik -an karó.tengah éwu \ge parent's.older.brother Mul this SA- injection -AN 1.5 thousand \fti Pak-dhe Mul, satu kali suntik harus bayar seribu lima ratus rupiah.

\ref Endang7A.560 \recid 481286161142141208 \start 0:26:22 \sp Mrt \tx mari yó kumat menèh. \mb mari yó kumat menèh \ge recover EXCL reccurent again \fti setelah sembuh juga kambuh lagi.

\ref Endang7A.561 \recid 389015161142141208 \start 0:26:23 \sp Spd \tx mari dikabar-kabarké kumat nèh. \mb mari di- kabar ~ kabar -ké kumat nèh \ge recover DI- news ~ news -AKE reccurent again \fti sudah sembuh disebar luaskan beritanya, kambuh lagi.

\ref Endang7A.562 \recid 281501130351230309 \start 0:26:25 \sp Mrt \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.563 \recid 282568161142141208 \start 0:26:28 \sp M3 \tx wis amòr jagòngan kambi aku ning nggòné Wignyó kónó... \mb wis amòr jagòng -an kambi aku ning nggòn -é Wignyó kónó \ge PFCT mingle sit.around.in.relaxed.atmosphere -AN with 1sg LOC place -E Wignyó there \fti sudah ikut berbaur denganku, di tempatnya Wignyo...

\ref Endang7A.564 \recid 493132130523230309 \start 0:26:31 \sp M3 \tx kòndhò nèk gatel menèh. \mb kòndhò nèk gatel menèh \ge tell if itch again \fti kemudian bilang, kalau dia merasa gatal lagi.

\ref Endang7A.565 \recid 432363161142141208 \start 0:26:35 \sp Y \tx judheg tenan kòk gudhig ki. \mb judheg tenan kòk gudhig ki \ge in.a.quandary true EXCL scabies this \fti menyebalkan sekali, kalau terkena gudik itu.

\ref Endang7A.566 \recid 740399161142141208 \start 0:26:38 \sp Mrt \tx nggònku tah dixx nganggó banyu anget karó uyah. \mb nggòn -ku tah di- xx ng- anggó banyu anget karó uyah \ge place -1sg EXCL DI- xx N- use water warm and.with salt \fti kalau aku dicuci dengan menggunakan air hangat dicampur garam.

\ref Endang7A.567 \recid 583617131525230309 \start 0:26:41 \sp Y \tx kòk ròtò tò yó merajaléla. \mb kòk ròtò tò yó me- rajaléla \ge EXCL even EXCL AFF MEN- violently \fti kok menyebar ya, merajalela.

\ref Endang7A.568 \recid 214207161142141208 \start 0:26:46 \sp Mj \tx ning xx nggòn òra nggòn tangan aé ra ngisin-isinké. \mb ning xx nggòn òra nggòn tangan aé ra ng- isin ~ isin -ké \ge but xx place NEG place hand just NEG N- shy ~ shy -AKE \fti tapi kalau tidak di tangan saja, tidak memalukan. \nt talk about ‘gudik’.

\ref Endang7A.569 \recid 361485132753230309 \start 0:26:48 \sp Y \tx 0. \nt laugh

\ref Endang7A.570 \recid 783975161142141208 \start 0:26:50 \sp Mrt \tx ésuk sóré ki nganget banyu xx. \mb ésuk sóré ki ng- anget banyu xx \ge morning afternoon this N- warm water xx \fti setiap pagi dan sore menghangatkan air xx.

\ref Endang7A.571 \recid 890199161142141208 \start 0:26:51 \sp Y \tx kuwi pak Margónó kuwi yó ròtò lhó awaké. \mb kuwi pak Margónó kuwi yó ròtò lhó awak -é \ge that to Margono that EXCL even EMPH body -E \fti Pak Margono itu, seluruh badannya juga terkena gudik.

\ref Endang7A.572 \recid 593836161142141208 \start 0:26:53 \sp Bi \tx Margónó dul kónó kuwi? \mb Margónó dul kónó kuwi \ge Margono TRU.south there that \fti Pak Margono yang rumahnya disebelah selatan itu?

\ref Endang7A.573 \recid 212853161142141208 \start 0:26:54 \sp Y \tx iya. \mb iya \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.574 \recid 183327133241230309 \start 0:26:55 \sp Y \tx ari nèk lungò mesthi nggó klambi lengen dawa. \mb ari nèk lungò mesthi nggó klambi lengen dawa \ge TOP if go should use shirt arm long \fti kalau pergi, pasti menggunakan baju lengan panjang.

\ref Endang7A.575 \recid 188324133524230309 \start 0:26:57 \sp Y \tx wòng aku ngerti ki karó mòmòng anaké yó isik.isik-isik.isik. \mb wòng aku ngerti ki karó mòmòng anak -é yó isik.isik ~ isik.isik \ge WONG 1sg know this and.with take.care.of child -E EXCL isik.isik ~ isik.isik \fti aku tahunya waktu dia sedang menjaga anaknya, dia garuk-garuk sampai bunyi isik-isik. \nt isik isik: sound of scratching

\ref Endang7A.576 \recid 282890134532230309 \start 0:27:00 \sp Mrt \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.577 \recid 469392133810230309 \start 0:27:01 \sp Y \tx takmat-matké jebulané yó tangan sikil ròtò kuwi jan. \mb tak- mat ~ mat -ké jebul -an -é yó tangan sikil ròtò kuwi jan \ge 1sg- focus.attention.on.enjoying.s.t. ~ focus.attention.on.enjoying.s.t. -AKE instead -AN -E EXCL hand foot even that real \fti aku perhatikan ternyata, tangan dan kaki rata dengan gudik itu.

\ref Endang7A.578 \recid 535213161142141208 \start 0:27:03 \sp Bi \tx mas Sarji kit dhék mbèn sakyahné ra mari. \mb mas Sarji kit dhék mbèn sa- k- yah -né ra mari \ge older.brother Sarji since when the.day.after.tomorrow SA- KE- TRU.time -E NEG recover \fti Mas Sarji itu dari dulu sampai sekarang belum sembuh. \nt Mas Sarji juga gudikan.

\ref Endang7A.579 \recid 448006161142141208 \start 0:27:05 \sp Mj \tx neng nggòn òpò? \mb neng nggòn òpò \ge LOC place what \fti disebelah mana?

\ref Endang7A.580 \recid 445168134959230309 \start 0:27:06 \sp Mj \tx kèt mbiyèn kaé pò rung mari kaé? \mb kèt mbiyèn kaé pò rung mari kaé \ge since past 3sg what not.yet recover 3sg \fti dia terkena gudik dari dulu, memangnya belum sembuh?

\ref Endang7A.581 \recid 858070161142141208 \start 0:27:08 \sp Bi \tx ngerti-ngerti yó gur kukur-kukur aé. \mb ngerti ~ ngerti yó gur kukur ~ kukur aé \ge know ~ know AFF only scratch ~ scratch just \fti tahu-tahunya karena dia garuk-garuk terus.

\ref Endang7A.582 \recid 605283161142141208 \start 0:27:10 \sp Spd \tx angger bar mulih kaé lèk salin klambi lèk kukur-kukur. \mb angger bar mulih kaé lèk salin klambi lèk kukur ~ kukur \ge if after go.home that if change shirt if scratch ~ scratch \fti kalau pulang ke rumah itu ganti baju, sambil garuk-garuk.

\ref Endang7A.583 \recid 861056140039230309 \start 0:27:13 \sp XXX \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.584 \recid 915698161142141208 \start 0:27:14 \sp M3 \tx kabèh lak dicòpòti. \mb kabèh lak di- còpòt -i \ge all EMPH DI- detach -I \fti semuanya kan dilepas.

\ref Endang7A.585 \recid 753747161142141208 \start 0:27:15 \sp Bi \tx nganggó kathòk.kòlòr. \mb ng- anggó kathòk.kòlòr \ge N- use shorts.with.a.drawstring \fti menggunakan celana kolor.

\ref Endang7A.586 \recid 447150161142141208 \start 0:27:17 \sp Spd \tx kathòk.kòlòr karó sipóròt kukur-kukur. \mb kathòk.kòlòr karó sipóròt kukur ~ kukur \ge shorts.with.a.drawstring and.with t.shirt scratch ~ scratch \fti menggunakan celana kolor dan baju dalam, sambil garuk-garuk.

\ref Endang7A.587 \recid 859646161142141208 \start 0:27:23 \sp Mrt \tx nèk kéné ki èsuk sóré banyu anget karó uyah wis. \mb nèk kéné ki èsuk sóré banyu anget karó uyah wis \ge if 1.pl this morning afternoon water warm and.with salt PFCT \fti kalau aku, pagi dan sore hanya mandi menggunakan air hangat dicampur garam saja.

\ref Endang7A.588 \recid 987765161142141208 \start 0:27:26 \sp Y \tx ngentèk-entèkké kayu kuwé. \mb ng- entèk ~ entèk -ké kayu kuwé \ge N- finished ~ finished -AKE wood that \fti menghabis-habiskan kayu bakar itu.

\ref Endang7A.589 \recid 598404161142141208 \start 0:27:28 \sp Mrt \tx geni ki wis ra tau mati nèk awan xx. \mb geni ki wis ra tau mati nèk awan xx \ge fire this PFCT NEG ever dead if daytime xx \fti api itu kalau siang tidak pernah mati xx.

\ref Endang7A.590 \recid 393377144441230309 \start 0:27:31 \sp Mrt \tx angger xx trus digarang nek digarang yó sudò mas. \mb angger xx trus di- garang nek di- garang yó sudò mas \ge if xx continue DI- roast sick DI- roast EXCL decrease older.brother \fti kalau xx kemudian dipanggang, kalau dipanggang jadi berkurang mas.

\ref Endang7A.591 \recid 491649161142141208 \start 0:27:34 \sp Spd \tx klas xx. \mb klas xx \ge class xx \fti kelas xx.

\ref Endang7A.592 \recid 852100161142141208 \start 0:27:37 \sp Bi \tx rabiès. \mb rabiès \ge rabies \fti rabies.

\ref Endang7A.593 \recid 172177161142141208 \start 0:27:38 \sp Mj \tx nèk xx sòklat-sòklat ki lé mari. \mb nèk xx sòklat ~ sòklat ki lé mari \ge if xx chocolate ~ chocolate this LE recover \fti kalau sudah berwana coklat, pasti sembuh.

\ref Endang7A.594 \recid 887775161142141208 \start 0:27:40 \sp M3 \tx hah? \mb hah \ge huh \fti apa?

\ref Endang7A.595 \recid 697960145405230309 \start 0:27:41 \sp Mj \tx sòklat-sòklat ki lèk mari. \mb sòklat ~ sòklat ki lèk mari \ge chocolate ~ chocolate this if recover \fti kalau sudah berwarna coklat, pasti sembuh.

\ref Endang7A.596 \recid 351451161142141208 \start 0:27:42 \sp Mrt \tx wòng Mujiem ki sikilé nganti nglakòni abòh nèk sepasar ènèng kòk mas. \mb wòng Mujiem ki sikil -é nganti ng- lak -òni abòh nèk se- pasar ènèng kòk mas \ge WONG Mujiem this foot -E until N- EMPH -I swell if SE- market exist EXCL older.brother \fti Mujiem pernah mengalami kakinya bengkak, sampai satu pasaran (lima hari) mas. \nt causes os gudik.

\ref Endang7A.597 \recid 752557161142141208 \start 0:27:45 \sp M3 \tx yó ènèng. \mb yó ènèng \ge AYO exist \fti ada.

\ref Endang7A.598 \recid 240858161142141208 \start 0:27:46 \sp Y \tx nggih. \mb nggih \ge AFF \fti ya.

\ref Endang7A.599 \recid 631863150913230309 \start 0:27:47 \sp Y \tx sikil mriki? \mb sikil mriki \ge foot here \fti kaki ini?

\ref Endang7A.600 \recid 513101161142141208 \start 0:27:47 \sp Mrt \tx iya. \mb iya \ge AFF \fti iya.

\ref Endang7A.601 \recid 510933161142141208 \start 0:27:48 \sp Bi \tx kéné ki mlenyèk telung nggòn ngkéné ki abòh. \mb kéné ki m- plenyèk telu -ng nggòn ng- kéné ki abòh \ge here this N- stepping.into.s.t.large.and.soft three -LIG place N- here this swell \fti disini ini lukanya sampau lunak tiga tempat, disini ini bengkak. \nt showing example.

\ref Endang7A.602 \recid 964027161142141208 \start 0:27:50 \sp Mrt \tx nggòn kónó ki mlenyèk telung nggòn nganti sikilé abòh gedhi kaé. \mb nggòn kónó ki m- plenyèk telu -ng nggòn nganti sikil -é abòh gedhi kaé \ge place there this N- stepping.into.s.t.large.and.soft three -LIG place until foot -E swell big that \fti disitu itu lukanya sampai lunak tiga tempat, sampai kakinya bengkak besar sekali.

\ref Endang7A.603 \recid 341339152237230309 \start 0:27:53 \sp Mrt \tx gòki sepatu aé ra kenèng kòk. \mb gòk -i sepatu aé ra kenèng kòk \ge give -I shoe just NEG affected.by EMPH \fti dipakaikan sepatu juga tidak bisa kok.

\ref Endang7A.604 \recid 844570152724230309 \start 0:27:54 \sp Bi \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.605 \recid 901031152647230309 \start 0:27:58 \sp Mrt \tx dadi nganti sikilé kuwé abòh gedhi kaé. \mb dadi nganti sikil -é kuwé abòh gedhi kaé \ge become until foot -E that swell big that \fti jadi kakinya itu sampai bengkak besar.

\ref Endang7A.606 \recid 518332152937230309 \start 0:28:01 \sp Mrt \tx mbuh wòng xx xx wedi. \mb mbuh wòng xx xx wedi \ge don't.know person xx xx afraid \fti tidak tahu orang xx xx takut.

\ref Endang7A.607 \recid 226933153226230309 \start 0:28:02 \sp Mrt \tx wedi lé abòh ngantèk gedhi kaé. \mb wedi lé abòh ngantèk gedhi kaé \ge afraid LE swell until big that \fti takut karena bengkaknya sampai besar seperti itu.

\ref Endang7A.608 \recid 324141161142141208 \start 0:28:05 \sp M3 \tx nèk wòng ngarani ndarani digubed nguler. \mb nèk wòng ng- aran -i n- daran -i di- gubed ng- uler \ge if person N- name -I N- accuse -I DI- encircle N- caterpillar \fti kalau orang bilang, dikira dibelit oleh ular.

\ref Endang7A.609 \recid 148026154252230309 \start 0:28:07 \sp Y \tx mmm. \mb mmm \ge FILL \fti oh, begitu.

\ref Endang7A.610 \recid 475649153505230309 \start 0:28:09 \sp M3 \tx jaré wòng digubed nguler ki jaré abòh ngónó. \mb jaré wòng di- gubed ng- uler ki jaré abòh ngónó \ge say person DI- encircle N- caterpillar this say swell like.that \fti katanya kalau orang dibelit ular itu jadi bengkak, begitu.

\ref Endang7A.611 \recid 744055161142141208 \start 0:28:12 \sp Mrt \tx anggeré mulih sekólah trus... \mb angger -é mulih sekólah trus \ge if -E go.home school continue \fti kalau pulang sekolah terus memanggil...

\ref Endang7A.612 \recid 877027154530230309 \start 0:28:14 \sp Mrt \tx ‘(bi)yung-(bi)yung’! \mb biyung ~ biyung \ge mother ~ mother \fti ‘Ibu-Ibu’!

\ref Endang7A.613 \recid 609455154734230309 \start 0:28:15 \sp Mrt \tx 0. \nt laugh.

\ref Endang7A.614 \recid 458106161142141208 \start 0:28:16 \sp Spd \tx gubed nguler. \mb gubed ng- uler \ge encircle N- caterpillar \fti dibelit ular

\ref Endang7A.615 \recid 510921161142141208 \start 0:28:23 \sp Mj \tx jané suwé dhéwé ki malah aku yó? \mb jané suwé dhéwé ki malah aku yó \ge actually long.time alone this even 1sg AFF \fti sebenarnya yang paling lama sendiri malah aku ya?

\ref Endang7A.616 \recid 762203161142141208 \start 0:28:27 \sp Mrt \tx kówé karó Marmi karó Padi. \mb kówé karó Marmi karó Padi \ge 2.sg.FAM and.with Marmi and.with voc \fti kamu, Marmi, dan Padi

\ref Endang7A.617 \recid 830559155048230309 \start 0:28:30 \sp Mrt \tx sing jan mlenyèk-mlenyèk ki wòng telu kuwi. \mb sing jan m- plenyèk ~ m- plenyèk ki wòng telu kuwi \ge REL real N- stepping.into.s.t.large.and.soft ~ N- stepping.into.s.t.large.and.soft this person three that \fti yang benar-benar lukanya sampai becek, ketiga orang itu.

\ref Endang7A.618 \recid 827088155136230309 \start 0:28:33 \sp Mrt \tx sing jan bangeté mlenyèk. \mb sing jan banget -é m- plenyèk \ge REL real very -E N- stepping.into.s.t.large.and.soft \fti yang lukanya sampai benar-benar lunak.

\ref Endang7A.619 \recid 367121161142141208 \start 0:28:36 \sp Mj \tx ning nèk nganggó banyu anget ki mesthi lèk mambu nèk banyu adhem òra. \mb ning nèk ng- anggó banyu anget ki mesthi lèk m- ambu nèk banyu adhem òra \ge but if N- use water warm this must if N- odor if water cold NEG \fti kalau dibasuh dengan air hangat pasti bau, tapi kalau dengan air dingin tidak.

\ref Endang7A.620 \recid 420689161142141208 \start 0:28:40 \sp Y \tx mambu piyé? \mb m- ambu piyé \ge N- odor how \fti maksudnya, bau bagaimana?

\ref Endang7A.621 \recid 726099161142141208 \start 0:28:42 \sp Mrt \tx amis. \mb amis \ge fishy.odor \fti bau amis.

\ref Endang7A.622 \recid 169233161142141208 \start 0:28:43 \sp Y \tx tangané ngónó? \mb tangan -é ngónó \ge hand -E like.that \fti yang bau amis tangannya, begitu?

\ref Endang7A.623 \recid 908394161142141208 \start 0:28:45 \sp M3 \tx nèk banyu adhem mah òra? \mb nèk banyu adhem mah òra \ge if water cold MAH NEG \fti kalau menggunakan air dingin, malah tidak bau?

\ref Endang7A.624 \recid 394672161142141208 \start 0:28:46 \sp Mj \tx òra nèk banyu adhem. \mb òra nèk banyu adhem \ge NEG if water cold \fti kalau menggunakan air dingin, tidak bau.

\ref Endang7A.625 \recid 861029161142141208 \start 0:28:47 \sp Y \tx malah amis nèk diwisuih banyu anget? \mb malah amis nèk di- wisuh -i banyu anget \ge even fishy.odor if DI- wash.one's.hands.or.feet -I water warm \fti malah jadi bau, kalau dicuci dengan air dingin?

\ref Endang7A.626 \recid 834174161142141208 \start 0:28:49 \sp Mj \tx nèk banyu anget karó uyah ki mah amis. \mb nèk banyu anget karó uyah ki mah amis \ge if water warm and.with salt this MAH fishy.odor \fti kalau dicuci dengan menggunakan air hangat dicampur garam, malah jadi amis.

\ref Endang7A.627 \recid 389240161142141208 \start 0:28:50 \sp Bi \tx xx apané? \mb xx apan -é \ge xx want -E \fti xx apanya?

\ref Endang7A.628 \recid 471870161142141208 \start 0:28:51 \sp Mj \tx embuh ya ra ngerti. \mb embuh ya ra ngerti \ge don't.know yes NEG know \fti tidak tahu, aku tidak tahu.

\ref Endang7A.629 \recid 541094161142141208 \start 0:28:52 \sp Mrt \tx ning anu énjòh matèni krumò nèk gòki uyah ki. \mb ning anu énjòh mati -èn -i krumò nèk gòk -i uyah ki \ge but whatchamacallit can dead -AN -I causing.itching.eruptions if give -I salt this \fti tapi itu, kalau dicampur dengan garam bisa membunuh kuman.

\ref Endang7A.630 \recid 275974161142141208 \start 0:28:54 \sp Mj \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.631 \recid 298960161142141208 \start 0:28:58 \sp M3 \tx amis. \mb amis \ge fishy.odor \fti amis.

\ref Endang7A.632 \recid 946044090841240309 \start 0:28:59 \sp Mj \tx amis. \mb amis \ge fishy.odor \fti amis.

\ref Endang7A.633 \recid 488159090849240309 \start 0:28:59 \sp M3 \tx anggeré banyu anget? \mb angger -é banyu anget \ge if -E water warm \fti kalau menggunakan air hangat?

\ref Endang7A.634 \recid 536634161142141208 \start 0:29:01 \sp Mj \tx nèk òra banyu anget ra amis ning perèh. \mb nèk òra banyu anget ra amis ning perèh \ge if NEG water warm NEG fishy.odor but painful \fti kalau dicuci bukan dengan air hangat tidak amis,tapi perih

\ref Endang7A.635 \recid 922194161142141208 \start 0:29:04 \sp Mrt \tx perèh nèk banyu anget adhem? \mb perèh nèk banyu anget adhem \ge painful if water warm cold \fti perih ya kalau menggunakan air hangat, eh air dingin?

\ref Endang7A.636 \recid 698152093017240309 \start 0:29:07 \sp Mrt \tx ning nèk banyu anget ki lak gelis mari. \mb ning nèk banyu anget ki lak gelis mari \ge but if water warm this EMPH quick recover \fti tapi kalau menggunakan air hangat itu kan, jadi cepat sembuh.

\ref Endang7A.637 \recid 267486093149240309 \start 0:29:09 \sp Mrt \tx uyahé kuwi sing maraih pait. \mb uyah -é kuwi sing maraih pait \ge salt -E that REL cause bitter \fti garamnya itu yang menyebabkan pahit.

\ref Endang7A.638 \recid 142122161142141208 \start 0:29:11 \sp Spd \tx xx turu ngkasur. \mb xx turu ng- kasur \ge xx sleep N- mattress \fti xx tidur dikasur.

\ref Endang7A.639 \recid 657457161142141208 \start 0:29:13 \sp Mm2 \tx nèk Larmi ra ètuk mangan jangan-janganan. \mb nèk Larmi ra ètuk mangan jangan ~ jangan -an \ge if Larmi NEG get eat vegetable.soup ~ vegetable.soup -AN \fti kalau Larmi tidak boleh makan sayur-sayuran.

\ref Endang7A.640 \recid 291183161142141208 \start 0:29:17 \sp Mj \tx jangan xx ra mangan òpò? \mb jangan xx ra mangan òpò \ge don't xx NEG eat what \fti sayur xx yang tidak boleh makan sayur apa?

\ref Endang7A.641 \recid 329066161142141208 \start 0:29:18 \sp Mrt \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref Endang7A.642 \recid 719131161142141208 \start 0:29:19 \sp Mm2 \tx endak kòk jaré jangan jepan ra ètuk. \mb endak kòk jaré jangan jepan ra ètuk \ge NEG EXCL say don't jepan NEG get \fti bukan, katanya sayur Jepan tidak boleh.

\ref Endang7A.643 \recid 953447161142141208 \start 0:29:21 \sp Mj \tx pancèn ra ètuk tò. \mb pancèn ra ètuk tò \ge really NEG get INTR \fti memang tidak boleh ya?

\ref Endang7A.644 \recid 704484161142141208 \start 0:29:22 \sp Mrt \tx nòpò tò? \mb nòpò tò \ge why EXCL \fti memangnya kenapa?

\ref Endang7A.645 \recid 756632100414240309 \start 0:29:22 \sp XXX \tx jepan jangan lóbak. \mb jepan jangan lóbak \ge jepan don't Chinese.radish \fti sayur jepan, sayur lobak.

\ref Endang7A.646 \recid 473988161142141208 \start 0:29:23 \sp Y \tx bibit tipes. \mb bibit tipes \ge seed typhus \fti menyebabkan penyakit tipes.

\ref Endang7A.647 \recid 131144161142141208 \start 0:29:24 \sp Mj \tx ya iya lóbak ya ra ètuk. \mb ya iya lóbak ya ra ètuk \ge yes AFF Chinese.radish yes NEG get \fti iya, lobak juga tidak boleh.

\ref Endang7A.648 \recid 637893161142141208 \start 0:29:25 \sp M3 \tx thókólan tahu. \mb thókólan tahu \ge bean.sprout tofu \fti tauge, tahu.

\ref Endang7A.649 \recid 890433161142141208 \start 0:29:27 \sp Mrt \tx mulaknò kluntrang-kluntrung aé. \mb mula -knò kluntrang.kluntrung aé \ge therefore -NA walk.back.and.forth.aimlessly just \fti makanya jalan kesana kemari terus.

\ref Endang7A.650 \recid 938459161142141208 \start 0:29:28 \sp Y \tx ha wòng kluntrang-kluntrung dhèwèké yó kòn nyilih gajròk nggòné anu... \mb ha wòng kluntrang.kluntrung dhèwèké yó kòn ny- silih gajròk nggòn -é anu \ge AFF WONG walk.back.and.forth.aimlessly 3SG EXCL ask N- borrow gajrok place -E whatchamacallit \fti meskipun kluntrang-kluntrung, dia disuruh pinjam gajrok ditempatnya anu... \nt tool for cleaning the stable of cow.

\ref Endang7A.651 \recid 335844103438240309 \start 0:29:31 \sp Y \tx trus dikòngkòn nyang tegal wah lé ra mesakké kuwi? \mb trus di- kòngkòn nyang tegal wah lé ra me- sak- ké kuwi \ge continue DI- order.to.do.s.t. to dry.agricultural.land EXCL LE NEG MEN- SA- this that \fti kemudian disuruh pergi ke ladang, apa itu tidak kasihan itu?

\ref Endang7A.652 \recid 807373161142141208 \start 0:29:33 \sp Mrt \tx cahyané yó kangónó yó? \mb cahya -né yó ka- ngónó yó \ge light -E EXCL KA- like.that AFF \fti wajahnya juga kelihatan seperti itu ya?

\ref Endang7A.653 \recid 838450161142141208 \start 0:29:34 \sp Y \tx lha nggih. \mb lha nggih \ge EXCL AFF \fti iya.

\ref Endang7A.654 \recid 342282104958240309 \start 0:29:35 \sp Y \tx xx cahyané aclum ki. \mb xx cahya -né aclum ki \ge xx light -E pale this \fti mukanya pucat.

\ref Endang7A.655 \recid 257413161142141208 \start 0:29:37 \sp M3 \tx kaé jané wis metu kaé xx xx. \mb kaé jané wis metu kaé xx xx \ge 3sg actually PFCT go.out that xx xx \fti dia sebenarnya sudah keluar itu xx xx.

\ref Endang7A.656 \recid 656046161142141208 \start 0:29:39 \sp Mrt \tx kaé yó thukul gudhig ngónó kuwi. \mb kaé yó thukul gudhig ngónó kuwi \ge 3sg EXCL sprout scabies like.that that \fti dia juga sudah mulai ada gudiknya seperti itu.

\ref Endang7A.657 \recid 879395161142141208 \start 0:29:40 \sp Y \tx wèh. \mb wèh \ge EXCL \fti wah.

\ref Endang7A.658 \recid 806733161142141208 \start 0:29:42 \sp Mm2 \tx inféksi. \mb inféksi \ge infection \fti infeksi.

\ref Endang7A.659 \recid 879635161142141208 \start 0:29:46 \sp Spd \tx tipes. \mb tipes \ge typhus \fti tipus.

\ref Endang7A.660 \recid 351660161142141208 \start 0:29:47 \sp M3 \tx tipes nèk ra tipes mah. \mb tipes nèk ra tipes mah \ge typhus if NEG typhus stomach \fti tipus, kalau bukan tipus sakit mah.

\ref Endang7A.661 \recid 662449161142141208 \start 0:29:52 \sp Mj \tx xx klemar-klemer waé tò. \mb xx klemar- klemer waé tò \ge xx MUT.very.weak- very.weak just EXCL \fti badannya sakit terus-terusan.

\ref Endang7A.662 \recid 539673111101240309 \start 0:29:54 \sp Mj \tx dhék liwat ngulòn kónó kaé. \mb dhék liwat ng- kulòn kónó kaé \ge when pass.by N- west there that \fti waktu lewat ke arah barat itu.

\ref Endang7A.663 \recid 492706161142141208 \start 0:29:55 \sp Mrt \tx lha iya cahyané ki lak òra anu tò xx. \mb lha iya cahya -né ki lak òra anu tò xx \ge EXCL AFF light -E this EMPH NEG whatchamacallit EXCL xx \fti iya, wajahnya itu tidak itu xx.

\ref Endang7A.664 \recid 631946161142141208 \start 0:29:57 \sp Spd \tx sésuk lèk kòn ngusungi banyu nggòn drigén ijó kaé lhó. \mb sésuk lèk kòn ng- usung -i banyu nggòn drigén ijó kaé lhó \ge tomorrow if ask N- carry.s.t -I water place container green that EMPH \fti besok disuruh membawa air yang ada di dirigen ijo itu.

\ref Endang7A.665 \recid 835596161142141208 \start 0:30:05 \sp Mj \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.666 \recid 886989161142141208 \start 0:30:08 \sp Mm2 \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref Endang7A.667 \recid 650433161142141208 \start 0:30:14 \sp Y \tx gur mènèk krambil aé gur karó kówé kalah. \mb gur m- pènèk krambil aé gur karó kówé kalah \ge only N- to.climb coconut just only and.with 2.sg.FAM defeated \fti hanya naik pohon kelapa saja, kamu bisa kalah.

\ref Endang7A.668 \recid 143090161142141208 \start 0:30:15 \sp Mj \tx wah lincah Rahayu malahan tenan. \mb wah lincah Rahayu malah -an tenan \ge EXCL energetic Rahayu even -AN true \fti wah malah lebih lincah rahayu, serius ini.

\ref Endang7A.669 \recid 717680161142141208 \start 0:30:17 \sp M3 \tx pènèkan kendel anu kuwi Haryatun kuwi pèk ramban. \mb pènèk -an kendel anu kuwi Haryatun kuwi pèk ramban \ge to.climb -AN brave whatchamacallit that Haryatun that take pick.edible.leaves.for.use.in.cooking.or.as.animal.fodder \fti kalau panjat pohon lebih berani Haryatun, waktu memetik ramban. \nt ramban: pick edible leaves for use in cooking or as animal fodder.

\ref Endang7A.670 \recid 870046161142141208 \start 0:30:22 \sp Mj \tx kuwi nèk ramban wòng kuwi krambil kòk. \mb kuwi nèk ramban wòng kuwi krambil kòk \ge that if pick.edible.leaves.for.use.in.cooking.or.as.animal.fodder WONG that coconut EMPH \fti itu kalau pohon ramban, ini memanjat pohon kelapa.

\ref Endang7A.671 \recid 285246161142141208 \start 0:30:25 \sp Mrt \tx krambila iya. \mb krambil -a iya \ge coconut -A AFF \fti pohon kelapa juga berani.

\ref Endang7A.672 \recid 703708131036240309 \start 0:30:28 \sp XXX \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

Citation

[author(s)]. (1980). File "Endang7A.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "Endang7A". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-756E-A. (Accessed 2023-12-07)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.