BES-20061231-HEN11.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id BES-20061231-HEN11

\ref BES-20061231-HEN11.001 \recid 305447103840220609 \start 00:00:01 \sp HANHEN \ph xxx siŋga sini \tx xxx singgah sini. \mb xxx singgah s- i- ni \ge xxx stop.by S- I- this \fti xxx mampir ke sini.

\ref BES-20061231-HEN11.002 \recid 528931135801220609 \start 00:00:17 \sp HANHEN \ph neʔ abaŋ ni mutʊr kaba aʊ \tx nek abang ni motor kaba au? \mb nek abang ni motor kaba au \ge REL red this motorcycle 2SG yes \fti yang merah ini motor kamu?

\ref BES-20061231-HEN11.003 \recid 152703135917220609 \start 00:00:19 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.004 \recid 296378135938220609 \start 00:00:20 \sp HANHEN \ph səragi ŋa əndɪʔ didi neʔ kaba ni \tx seragi ngai ndek Didi nek kaba ni. \mb seragi ngai ndek Didi nek kaba ni \ge same with REL Didi REL 2SG this \fti sama dengan yang punya Didi yang kamu ini. \nt motor.

\ref BES-20061231-HEN11.005 \recid 341516140115220609 \start 00:00:25 \sp HANHEN \ph anu e tuwapə tituʔ honda e \tx anu e, tuape titu, Honda e? \mb anu e tu- ape ti- tu Honda e \ge whatchamacallit EXCL TU- what TI- that Honda EXCL \fti anu, apa namanya Honda ya?

\ref BES-20061231-HEN11.006 \recid 435710090807230609 \start 00:00:27 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.007 \recid 300268090828230609 \start 00:00:33 \sp EXPHEN \ph xx didi la bəmotor pulə \tx xx Didi la bemotor pule? \mb xx Didi la be- motor pule \ge xx Didi PFCT BE- motorcycle also \fti xx Didi sudah punya motor juga?

\ref BES-20061231-HEN11.008 \recid 914734091018230609 \start 00:00:34 \sp HANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061231-HEN11.009 \recid 751543091043230609 \start 00:00:37 \sp HANHEN \ph ini tadi diənjʊʔə ŋaɣiʔ mamaŋan diyə tu \tx ini tadi dienjoke ngaghi mamangan die tu. \mb i- ni tadi di- enjok -e ngaghi mamang -an die tu \ge I- this earlier DI- give -3 with uncle -AN 3 that \fti waktu itu diberi oleh pamannya.

\ref BES-20061231-HEN11.010 \recid 297371091322230609 \start 00:00:42 \sp HANHEN \ph xx anu dindaʔ agi \tx xx anu, dindak agi. \mb xx anu di- ndak agi \ge xx whatchamacallit DI- NEG more \fti xx anu, tidak mau lagi.

\ref BES-20061231-HEN11.011 \recid 832400093902230609 \start 00:00:45 \sp HANHEN \ph mamaŋə pusɪŋ kaba tu didə bənaɣ katəɲə naʔ məli mutʊr macammacam tu katəɲə \tx mamange puseng, "kaba tu dide benagh" katenye "nak meli motor macam-macam tu" katenye. \mb mamang -e puseng kaba tu dide benagh kate -nye nak m- beli motor macam ~ macam tu kate -nye \ge uncle -3 dizzy 2SG that NEG right say -NYE want N- buy motorcycle sort ~ sort that say -3 \fti pamannya pusing, "tidak usalah membeli motor segala macamnya itu" kata pamannya.

\ref BES-20061231-HEN11.012 \recid 274107094350230609 \start 00:00:50 \sp HANHEN \ph anu maʔla kuliyah bae \tx anu, "maklah kuliah bae". \mb anu mak -lah kuliah bae \ge whatchamacallit pleasant -LAH university.class just \fti "lebih baik kuliah saja".

\ref BES-20061231-HEN11.013 \recid 434143094544230609 \start 00:00:52 \sp HANHEN \ph gunəkala kuday mutʊr ni katəɲə əndeʔ mutʊr buɣʊʔ əmpʊʔ buɣʊʔ əmpay ənam taʊn aku xxx \tx gunekahlah kudai motor ni, katenye ndek motor bughok, empok bughok empai enam taon aku xxx. \mb gune -kah -lah kudai motor ni kate -nye ndek motor bughok empok bughok empai enam taon aku xxx \ge use -KAH -LAH before motorcycle this say -3 REL motorcycle bad although bad just.now six year 1SG xxx \fti "gunakanlah dulu motor jelek ini, walaupun jelek, enam tahun saya xxx".

\ref BES-20061231-HEN11.014 \recid 268083143602230609 \start 00:01:00 \sp HANHEN \ph ənta diyə tu maŋkə anu xxx ŋa ceweʔ diyə tu kan \tx entah die tu, mangke anu, xxx ngai cewek die tu kan... \mb entah die tu mangke anu xxx ngai cewek die tu kan \ge don't.know 3 that then whatchamacallit xxx with female 3 that KAN \fti entah dia itu, kemudian xxx dengan pacarnya...

\ref BES-20061231-HEN11.015 \recid 877637143803230609 \start 00:01:05 \sp HANHEN \ph əntah lʊʔ itu niyan \tx entah, lok itu nian? \mb entah lok i- tu nian \ge don't.know like I- that right \fti tidak tahu, kenapa sepeti itu?

\ref BES-20061231-HEN11.016 \recid 971771143906230609 \start 00:01:08 \sp HANHEN \ph ahɪrɲə ŋambɪʔ neʔ baru ŋutaŋ pulə \tx akhernye ngambek nek baru, ngutang pule. \mb akher -nye ng- ambek nek baru ng- utang pule \ge end -3 N- take REL new N- debt also \fti akhirnya mengambil yang baru, itupun berhutang. \nt motor.

\ref BES-20061231-HEN11.017 \recid 884263144026230609 \start 00:01:10 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.018 \recid 723530144100230609 \start 00:01:10 \sp HANHEN \ph ay ji ku didi baŋə kaba ni \tx ai ji ku Didi, bange kaba ni! \mb ai ji ku Didi bange kaba ni \ge EXCL say 1 Didi stupid 2SG this \fti "aduh, bodoh kamu ini"! \nt Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.019 \recid 185660144233230609 \start 00:01:15 \sp HANHEN \ph diyadə əmbaʔ ini aɣi kan ŋiɣɪm didə diyə ŋa aku kan \tx dide, mbak ini aghi kan, ngighem dide die ngai aku kan. \mb dide mbak i- ni aghi kan ng- kighem dide die ngai aku kan \ge NEG now I- this day KAN N- send NEG 3 with 1SG KAN \fti sekarang ini mengirim uang tidak lagi dengan saya.

\ref BES-20061231-HEN11.020 \recid 691681144454230609 \start 00:01:21 \sp HANHEN \ph biyasə ləbaran niʔ bayaran duwɪt kapoᵊʔ limə ratʊs əmpat ratʊs tu masɪ adə kan di kiɣɪmanə maʔ ini dɪʔ tau agi \tx biase Lebaran ni, bayaran duet kapo, lime ratos empat ratos tu maseh ade kan di kighemane mak ini dek tau agi. \mb biase Lebaran ni bayar -an duet kapo lime ratos empat ratos tu maseh ade kan di kighem -an -e mak i- ni dek tau agi \ge usual Lebaran this pay -AN money just five hundred four hundred that still exist KAN LOC send -AN -3 like I- this DEK know more \fti biasanya lebaran ini ada kirimannya lima atau empat ratus ribu, sekarang tidak bisa lagi.

\ref BES-20061231-HEN11.021 \recid 385151091915240609 \start 00:01:31 \sp HANHEN \ph mutʊr tadi kəridɪt tadi \tx motor tadi, kredit tadi. \mb motor tadi kredit tadi \ge motorcycle earlier credit earlier \fti harus membayar kredit motor.

\ref BES-20061231-HEN11.022 \recid 139849093156240609 \start 00:01:33 \sp HANHEN \ph nəman kan \tx neman kan. \mb neman kan \ge a.lot KAN \fti banyak.

\ref BES-20061231-HEN11.023 \recid 253232093235240609 \start 00:01:39 \sp HANHEN \ph lapan bəlas diyə ŋambɪʔə \tx lapan belas die ngambeke. \mb lapan belas die ng- ambek -e \ge eight teen 3 N- take -3 \fti delapan belas dia mengambilnya.

\ref BES-20061231-HEN11.024 \recid 579961093329240609 \start 00:01:41 \sp HANHEN \ph ənta amu kaba əndɪʔ ini \tx entah amu kaba ndek ini? \mb entah amu kaba ndek i- ni \ge don't.know TOP 2SG REL I- this \fti yang kamu berapa? \nt harga motor.

\ref BES-20061231-HEN11.025 \recid 114464093433240609 \start 00:01:43 \sp HANHEN \ph kəridɪt \tx kredit. \mb kredit \ge credit \fti kredit.

\ref BES-20061231-HEN11.026 \recid 212265093508240609 \start 00:01:45 \sp EXPHEN \ph ini bukan pulə motor neʔ əŋkoʔ ini \tx ini bukan pule motor nek engkok ini. \mb i- ni bukan pule motor nek engkok i- ni \ge I- this NEG also motorcycle REL 1SG I- this \fti ini bukan motor saya.

\ref BES-20061231-HEN11.027 \recid 556477093912240609 \start 00:01:48 \sp EXPHEN \ph motor ayuʔan \tx motor ayukan. \mb motor ayuk -an \ge motorcycle older.sister -AN \fti motor kakak.

\ref BES-20061231-HEN11.028 \recid 532299093954240609 \start 00:01:52 \sp HANHEN \ph hʊndaʔ tuwapə pulə titu hʊndaʔ ay tuwapə pulə naməɲə titu \tx Honda, tuape pule titu, Honda, ai tuape pule namenye titu?... \mb Honda tu- ape pule ti- tu Honda ai tu- ape pule name -nye ti- tu \ge Honda TU- what also TI- that Honda EXCL TU- what also name -3 TI- that \fti Honda, apa namanya itu?...

\ref BES-20061231-HEN11.029 \recid 960756094319240609 \start 00:01:58 \sp HANHEN \ph hʊndaːʔ səprɪt tuwapə səprɪt tuwapə itu \tx Honda Suprafit, tuape, Suprafit tuape itu? \mb Honda Suprafit tu- ape Suprafit tu- ape i- tu \ge Honda Suprafit TU- what Suprafit TU- what I- that \fti Honda seprit, apa itu namanya?

\ref BES-20061231-HEN11.030 \recid 255255101235240609 \start 00:02:01 \sp EXPHEN \ph suprapɪt \tx Suprafit. \mb Suprafit \ge Suprafit \fti Suprafit.

\ref BES-20061231-HEN11.031 \recid 383142101314240609 \start 00:02:02 \sp HANHEN \ph suprapɪt aʊ itu \tx Suprafit, au itu. \mb Suprafit au i- tu \ge Suprafit yes I- that \fti ya itu, Suprafit.

\ref BES-20061231-HEN11.032 \recid 579690101400240609 \start 00:02:08 \sp EXPHEN \ph kəmaɣi balɪʔ bəmotor diyə \tx kemaghi balek bemotor die? \mb kemaghi balek be- motor die \ge yesterday turn.around BE- motorcycle 3 \fti dia pulang kemarin pakai motor? \nt Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.033 \recid 973095101534240609 \start 00:02:10 \sp HANHEN \ph ha didə \tx ha, dide. \mb ha dide \ge EXCL NEG \fti tidak.

\ref BES-20061231-HEN11.034 \recid 624474101603240609 \start 00:02:12 \sp HANHEN \ph mat anu diyə balɪʔ ini tadi \tx ma(tak), anu die balek ini tadi... \mb m- batak anu die balek i- ni tadi \ge N- bring whatchamacallit 3 turn.around I- this earlier \fti dia pulang tadi...

\ref BES-20061231-HEN11.035 \recid 358634101808240609 \start 00:02:16 \sp HANHEN \ph ŋambɪʔ mubɪl ini anu \tx ngambek mubel, ini anu... \mb ng- ambek mubel i- ni anu \ge N- take car I- this whatchamacallit \fti mengambil mobil, ini anu...

\ref BES-20061231-HEN11.036 \recid 867633101902240609 \start 00:02:18 \sp HANHEN \ph hɪŋki \tx Hengki. \mb Hengki \ge Hengki \fti Hengki.

\ref BES-20061231-HEN11.037 \recid 226463101933240609 \start 00:02:20 \sp SOVHEN \ph sapə \tx siape? \mb siape \ge who \fti siapa?

\ref BES-20061231-HEN11.038 \recid 681104102130240609 \start 00:02:23 \sp HANHEN \ph jadi anu mataʔ mubɪl kancəɲə tu \tx jadi anu, matak mubel kancenye tu. \mb jadi anu m- batak mubel kance -nye tu \ge become whatchamacallit N- bring car friend -3 that \fti jadi anu, membawa mobil temannya.

\ref BES-20061231-HEN11.039 \recid 834209102235240609 \start 00:02:29 \sp HANHEN \ph itula kancəɲə təmalam səmalam xxx ŋantat didi bae \tx itulah kancenye, temalam semalam xxx ngantat Didi bae. \mb i- tu -lah kance -nye te- malam se- malam xxx ng- antat Didi bae \ge I- that -LAH friend -3 TE- night SE- night xxx N- deliver Didi just \fti temannya hanya satu malam di sini, xxx mengantat Didi saja.

\ref BES-20061231-HEN11.040 \recid 345480083533250609 \start 00:02:36 \sp HANHEN \ph diyə tu naʔ kə anu mikɪrka didi amu itu misaka adə jəmə kə anu diyə ni kə jawə kan \tx die tu nak ke anu, mikerkah Didi, amu itu misalkah ade jeme ke anu die ni, ke Jawa kan. \mb die tu nak ke anu m- piker -kah Didi amu i- tu misal -kah ade jeme ke anu die ni ke Jawa kan \ge 3 that want to whatchamacallit N- think -KAH Didi TOP I- that example -KAH exist person to whatchamacallit 3 this to Java KAN \fti dia itu mikirkan Didi, kalau ada orang dia mau ke Jawa. \nt teman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.041 \recid 301108084458250609 \start 00:02:42 \sp HANHEN \ph la məndadaʔ \tx la mendadak. \mb la men- dadak \ge PFCT MEN- sudden \fti sudah mendadak.

\ref BES-20061231-HEN11.042 \recid 640974084637250609 \start 00:02:45 \sp HANHEN \ph didi ni səbəlʊm ləbaran kəndaʔɲə gacatla pacaʔ təmalam duwə malam di sini \tx Didi ni sebelom Lebaran kendaknye gacanglah, pacak temalam due malam di sini. \mb Didi ni se- belom Lebaran kendak -nye gacang -lah pacak te- malam due malam di s- i- ni \ge Didi this SE- not.yet Lebaran earlier -3 quick -LAH can TE- night two night LOC S- I- this \fti harusnya Didi ini sebelum lebaran cepatlah, bisa temalam dua malam di sini.

\ref BES-20061231-HEN11.043 \recid 474172085200250609 \start 00:02:51 \sp HANHEN \ph didi lʊm əndaʔ \tx Didi (be)lom ndak. \mb Didi belom ndak \ge Didi not.yet NEG \fti Didi tidak mau.

\ref BES-20061231-HEN11.044 \recid 523891085454250609 \start 00:02:52 \sp HANHEN \ph xxx antaʔka ləbaran didi didə pulə tau udɪm ləbaran maŋkə pacaʔ \tx xxx antakkah Lebaran Didi dide pule tau, udem Lebaran mangke pacak. \mb xxx antak -kah Lebaran Didi dide pule tau udem Lebaran mangke pacak \ge xxx when -KAH Lebaran Didi NEG also know finished Lebaran then can \fti xxx ketika mau lebaran Didi tidak bisa, setelah lebaran bisanya.

\ref BES-20061231-HEN11.045 \recid 951941090204250609 \start 00:02:57 \sp HANHEN \ph pas ləbaran saɣi ni \tx pas Lebaran saghi ni... \mb pas Lebaran s- aghi ni \ge precise Lebaran SE- day this \fti ketika lebaran hari ini...

\ref BES-20061231-HEN11.046 \recid 596727090248250609 \start 00:02:58 \sp HANHEN \ph udɪm ləbaran tula na \tx udem Lebaran tulah na. \mb udem Lebaran tulah na \ge finished Lebaran calamity.brough.on.by.a.course EXCL \fti setelah lebaran itulah.

\ref BES-20061231-HEN11.047 \recid 202822090435250609 \start 00:03:01 \sp EXPHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061231-HEN11.048 \recid 243135090457250609 \start 00:03:01 \sp HANHEN \ph məndadaʔ deʔ tau kan \tx mendadak dek tau kan. \mb men- dadak dek tau kan \ge MEN- sudden DEK know KAN \fti mendadak, tidak bisa jadinya. \nt lama bermalam di rumah Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.049 \recid 983903090636250609 \start 00:03:04 \sp HANHEN \ph kəndaʔə xx awalawalə titu \tx kendake xx awal-awale titu. \mb ke- ndak -e xx awal ~ awal -e ti- tu \ge KE- want -3 xx beginning ~ beginning -3 TI- that \fti maunya xx awal-awalnya itu.

\ref BES-20061231-HEN11.050 \recid 487811090813250609 \start 00:03:10 \sp HANHEN \ph amu ɣa itu əmpʊʔ təlat diyə bəgawɪ banjaran didə masʊʔ dalam əmpat aɣi limə aɣi didə soal \tx amu (u)gha itu empok telat die begawe banjaran dide masok dalam empat aghi lime aghi dide soal. \mb amu ugha i- tu empok telat die be- gawe banjaran dide masok dalam empat aghi lime aghi dide soal \ge TOP person I- that although late 3 BE- job TOP NEG go.in inside four day five day NEG matter \fti kalau orang itu walaupun telat empat atau lima hari tidak jadi masalah.

\ref BES-20061231-HEN11.051 \recid 261984094935250609 \start 00:03:17 \sp HANHEN \ph nanti \tx nanti... \mb nanti \ge when \fti ketika...

\ref BES-20061231-HEN11.052 \recid 975948095040250609 \start 00:03:18 \sp HANHEN \ph mamaŋanə tula ŋəcaʔkaɲə kan \tx mamangane tulah ngecakkahnye kan. \mb mamang -an -e tulah ng- kecak -kah -nye kan \ge uncle -AN -3 calamity.brough.on.by.a.course N- hold -KAH -3 KAN \fti pamannya yang menghandelnya.

\ref BES-20061231-HEN11.053 \recid 885360095228250609 \start 00:03:21 \sp HANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20061231-HEN11.054 \recid 385101095906260609 \start 00:03:22 \sp HANHEN \ph aɲə mamaŋanə didə lamə tigə bulan agi putʊs \tx anye mamangane dide lame tige bulan agi putos. \mb anye mamang -an -e dide lame tige bulan agi putos \ge but uncle -AN -3 NEG long.time three month more broken.off \fti tapi dengan pamannya tidak akan lama, tiga bulan lagi putus.

\ref BES-20061231-HEN11.055 \recid 211161100108260609 \start 00:03:26 \sp EXPHEN \ph abɪs kontəraʔ \tx abes kontrak? \mb abes kontrak \ge finished lease \fti habis kontrak?

\ref BES-20061231-HEN11.056 \recid 892918100141260609 \start 00:03:27 \sp HANHEN \ph abɪs kontəraʔ diyə \tx abes kontrak die. \mb abes kontrak die \ge finished lease 3 \fti habis kontrak dia.

\ref BES-20061231-HEN11.057 \recid 390465100237260609 \start 00:03:29 \sp HANHEN \ph diyə ni paŋkə pəgi aji pulə maʔ ini aɣi \tx die ni pangke pegi (h)aji pule mak ini aghi. \mb die ni pangke pegi haji pule mak i- ni aghi \ge 3 this medium go haj also now I- this day \fti sekarang ini sedang menunaikan ibadah haji.

\ref BES-20061231-HEN11.058 \recid 695687142338260609 \start 00:03:31 \sp HANHEN \ph naʔ kə pəgi aji diyə \tx nak ke pegi (h)aji die. \mb nak ke pegi haji die \ge FUT to go haj 3 \fti akan pergi haji dia. \nt paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.059 \recid 235668142451260609 \start 00:03:32 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.060 \recid 587887142516260609 \start 00:03:33 \sp HANHEN \ph nanda \tx Nanda. \mb Nanda \ge Nanda \fti Nanda.

\ref BES-20061231-HEN11.061 \recid 137491142542260609 \start 00:03:36 \sp HANHEN \ph duwə duwə ikʊʔ bəraŋkat galə \tx due, due ikok berangkat gale. \mb due due ikok ber- angkat gale \ge two two CLF BER- lift all \fti dua-duanya berangkat semua. \nt suami istri.

\ref BES-20061231-HEN11.062 \recid 212741142657260609 \start 00:03:39 \sp EXPHEN \ph maʔ manə didi bəlʊm ka rəncanə bətunaʔan \tx mak mane Didi belom ka rencane betunakan? \mb mak mane Didi belom ka rencane be- tunak -an \ge like which Didi not.yet FUT plan BE- married -AN \fti bagaimana Didi belum ada rencananya untuk menikah?

\ref BES-20061231-HEN11.063 \recid 440548143014260609 \start 00:03:41 \sp HANHEN \ph a memaŋ ini tadi \tx a memang ini tadi... \mb a memang i- ni tadi \ge EXCL indeed I- this earlier \fti memang tadi...

\ref BES-20061231-HEN11.064 \recid 606873143057260609 \start 00:03:42 \sp HANHEN \ph məlapor tadi memaŋ diyə naʔ bətunaʔan diyə \tx melapor tadi memang die nak betunakan die. \mb me- lapor tadi memang die nak be- tunak -an die \ge ME- report earlier indeed 3 want BE- married -AN 3 \fti kalau dia melapor memang ingin menikah.

\ref BES-20061231-HEN11.065 \recid 630194143320260609 \start 00:03:44 \sp HANHEN \ph aku didə sətuju \tx aku dide setuju. \mb aku dide se- tuju \ge 1SG NEG SE- direction \fti saya tidak setuju.

\ref BES-20061231-HEN11.066 \recid 187337143358260609 \start 00:03:45 \sp EXPHEN \ph ŋapə \tx ngape? \mb ng- ape \ge N- what \fti kenapa?

\ref BES-20061231-HEN11.067 \recid 980387143422260609 \start 00:03:45 \sp HANHEN \ph karnə dɪʔ sətuju diyə ni ŋambɪʔ jəməʔ \tx karane dek setuju die ni ngambek jeme... \mb karane dek se- tuju die ni ng- ambek jeme \ge because DEK SE- direction 3 this N- take person \fti karena tidak setuju dia ini mengambil orang...

\ref BES-20061231-HEN11.068 \recid 793623143621260609 \start 00:03:49 \sp HANHEN \ph lampʊŋ kan bapaŋə jəmə daera jəmə manaʔ ni əndʊŋə tu jəmə lampʊŋ \tx Lampung kan, bapange jeme daerah jeme Manna ni, endonge tu jeme Lampung. \mb Lampung kan bapang -e jeme daerah jeme Manna ni endong -e tu jeme Lampung \ge Lampung KAN father -3 person region person Manna this mother -3 that person Lampung \fti Lampung, ayahnya orang Manna, ibunya orang Lampung.

\ref BES-20061231-HEN11.069 \recid 138327143936260609 \start 00:03:55 \sp HANHEN \ph anaʔə tu masɪ kuliyahan \tx anake tu maseh kuliahan. \mb anak -e tu maseh kuliah -an \ge child -3 that still university.class -AN \fti anaknya masih kuliah.

\ref BES-20061231-HEN11.070 \recid 765387144029260609 \start 00:03:57 \sp HANHEN \ph xx kə manə kəduwɪtan li kaba gi ŋuŋkʊsi duwɪt kuliyahə ji ku \tx xx ke mane keduetan li kaba gi ngungkosi duet kuliahe ji ku? \mb xx ke mane ke- duet -an li kaba gi ng- ungkos -i duet kuliah -e ji ku \ge xx to which KE- money -AN by 2SG more N- cost -I money university.class -3 say 1 \fti xx sanggup kata saya kamu membiayai uang kuliahnya?

\ref BES-20061231-HEN11.071 \recid 787047144533260609 \start 00:04:00 \sp HANHEN \ph a itu lʊm ku ajʊŋ \tx a itu (be)lom ku ajong. \mb a i- tu belom ku ajong \ge EXCL I- that not.yet 1 order \fti itu mangkanya tidak saya suruh.

\ref BES-20061231-HEN11.072 \recid 325427144748260609 \start 00:04:03 \sp HANHEN \ph cuma kalu diyə misalə laʔ tamat ibaratə kan \tx cuma kalu die misale la tamat ibarate kan... \mb cuma kalu die misal -e la tamat ibarat -e kan \ge but TOP 3 example -E PFCT finish like -3 KAN \fti tapi kalau dia sudah tamat...

\ref BES-20061231-HEN11.073 \recid 770814144950260609 \start 00:04:08 \sp HANHEN \ph apə diyə tu la bəgawɪ kan \tx ape die tu la begawe kan. \mb ape die tu la be- gawe kan \ge what 3 that PFCT BE- job KAN \fti atau dia sudah bekerja.

\ref BES-20061231-HEN11.074 \recid 193070145038260609 \start 00:04:10 \sp HANHEN \ph apə boleh buwatla \tx ape boleh buatlah. \mb ape boleh buat -lah \ge what may make -LAH \fti apa boleh buatlah.

\ref BES-20061231-HEN11.075 \recid 132047145136260609 \start 00:04:11 \sp HANHEN \ph resiko tu didə baɲaʔ agi \tx resiko tu dide banyak agi. \mb resiko tu dide banyak agi \ge risk that NEG a.lot more \fti tidak terlalu banyak resiko.

\ref BES-20061231-HEN11.076 \recid 515425145249260609 \start 00:04:14 \sp HANHEN \ph kalu kuliya misalə əmpay masʊʔ \tx kalu kuliah misale empai masok... \mb kalu kuliah misal -e empai masok \ge TOP university.class example -3 just.now go.in \fti kalau misalnya baru masuk kuliah...

\ref BES-20061231-HEN11.077 \recid 863223145412260609 \start 00:04:15 \sp HANHEN \ph bəɣapə \tx beghape? \mb beghape \ge how.much \fti berapa? \nt biaya.

\ref BES-20061231-HEN11.078 \recid 809973145453260609 \start 00:04:17 \sp HANHEN \ph a kalu ka dɪʔ cukʊp li gaji tadi \tx a kalu ka dek cukop li gaji tadi. \mb a kalu ka dek cukop li gaji tadi \ge EXCL TOP FUT DEK enough by salary earlier \fti mungkin tidak akan cukup oleh gaji.

\ref BES-20061231-HEN11.079 \recid 431455145632260609 \start 00:04:20 \sp HANHEN \ph aʊ sədaŋkan bapaŋə tadi kan kəpalasəkʊla diyə tu di situ bada \tx au, sedangkan bapange tadi kan Kepala.Sekolah die tu di situ bada. \mb au sedang -kan bapang -e tadi kan Kepala.Sekolah die tu di s- i- tu bada \ge yes medium -KAN father -3 earlier KAN principal 3 that LOC S- I- that place \fti sedangkan ayahnya kepala sekolah di sana.

\ref BES-20061231-HEN11.080 \recid 384024101455060709 \start 00:04:24 \sp HANHEN \ph a itu \tx a itu. \mb a i- tu \ge EXCL I- that \fti a itu.

\ref BES-20061231-HEN11.081 \recid 998407101555060709 \start 00:04:32 \sp HANHEN \ph memaŋ naʔ bətunaʔan aɲə aku didə sətuju \tx memang nak betunakan, anye aku dide setuju. \mb memang nak be- tunakan anye aku dide se- tuju \ge indeed want BE- married but 1SG NEG SE- direction \fti memang mau menikah, tapi saya tidak setuju.

\ref BES-20061231-HEN11.082 \recid 346065101725060709 \start 00:04:35 \sp HANHEN \ph amu naʔ tunaʔan kaba tu ji ku \tx amu nak tunakan kaba tu ji ku... \mb amu nak tunakan kaba tu ji ku \ge TOP want married 2SG that say 1 \fti kalau ingin menikah kamu itu...

\ref BES-20061231-HEN11.083 \recid 361188150606070709 \start 00:04:37 \sp HANHEN \ph tamba ji ku di sini bukanə kəcɪʔ xx əntaʔ kaba bəlʊm mataʔ duwɪt bəsaʔ ji ku bəlʊm xx igə maluwan ji ku aku \tx tambah ji ku di sini, bukane kecek xx entak kaba belom matak duet besak ji ku, belom xxx ige, maluan ji ku aku. \mb tambah ji ku di s- i- ni bukan -e kecek xx entak kaba belom m- batak duet besak ji ku belom xxx ige malu -an ji ku aku \ge add say 1 LOC S- I- this NEG -3 small xx hit 2SG not.yet N- bring money big say 1 not.yet xxx IGE embarrassed -AN say 1 1SG \fti apalagi di sini besar untuk biaya pesta, kalau kamu tidak membawa banyak duit, malu saya.

\ref BES-20061231-HEN11.084 \recid 597449151142070709 \start 00:04:45 \sp HANHEN \ph nomor duwə kaba tu bəlʊm səsuway ji ku xx naʔ bətunaʔan \tx nomor due kaba tu belom sesuai ji ku xx nak betunakan. \mb nomor due kaba tu belom sesuai ji ku xx nak be- tunakan \ge number two 2SG that not.yet suitable say 1 xx FUT BE- married \fti nomor dua kamu itu belum sesuai untuk menikah.

\ref BES-20061231-HEN11.085 \recid 360674102437090709 \start 00:04:48 \sp HANHEN \ph kan kaba tu kan kawɪn ŋa diyə \tx "kan kaba tu kan kawen ngai die". \mb kan kaba tu kan kawen ngai die \ge KAN 2SG that KAN married with 3 \fti "kamu itu kan menikah dengan dia".

\ref BES-20061231-HEN11.086 \recid 955416103240090709 \start 00:04:50 \sp HANHEN \ph kan bəlʊm kaba ŋabɪsi duwɪt diyə kuliya tu \tx "kan belom kaba ngabesi duet die kuliah tu"? \mb kan belom kaba ng- abes -i duet die kuliah tu \ge KAN not.yet 2SG N- finished -I money 3 university.class that \fti "kan kamu belum menghabisi duit dia kuliah"?

\ref BES-20061231-HEN11.087 \recid 497586110206090709 \start 00:04:53 \sp HANHEN \ph la abɪs kəwajɪban ji ku əndʊŋ bapaŋə \tx la abes kewajeban ji ku endong bapange. \mb la abes ke- wajeb -an ji ku endong bapang -e \ge PFCT finished KE- obligatory -AN say 1 mother father -3 \fti "sudah habis kewajiban ibu bapaknya".

\ref BES-20061231-HEN11.088 \recid 751673110408090709 \start 00:04:55 \sp HANHEN \ph kaba taŋgʊŋ jawap ji ku titu \tx "kaba tanggong jawab ji ku titu". \mb kaba tanggong jawab ji ku ti- tu \ge 2SG almost.done answer say 1 TI- that \fti "kamu yang bertanggung jawab".

\ref BES-20061231-HEN11.089 \recid 684929110635090709 \start 00:04:58 \sp HANHEN \ph naʔ xxx aku ji ku didə pacaʔ xxx ka maʔ manə səkula pulə \tx "nak xxx aku, ji ku dide pacak xxx ka mak mane, sekolah pule". \mb nak xxx aku ji ku dide pacak xxx ka mak mane sekolah pule \ge want xxx 1SG say 1 NEG can xxx to now which school also \fti "ingin xxx saya, tidak bisa, xxx sekolah juga".

\ref BES-20061231-HEN11.090 \recid 317410143609090709 \start 00:05:03 \sp HANHEN \ph xxx kuday sanə \tx xxx kudai sane. \mb xxx kudai sane \ge xxx before there \fti xxx dulu di sana.

\ref BES-20061231-HEN11.091 \recid 124441143653090709 \start 00:05:07 \sp HANHEN \ph ɲəla diyə rusʊ nilpon nindaʔ ɣapat səkitar səŋa bulan diyə kan \tx nyelah die rusoh nelpon dindak, ghapat sekitar setengah bulan die kan. \mb nyelah die rusoh nelpon di- ndak ghapat se- kitar se- tengah bulan die kan \ge right 3 emotion call DI- NEG often SE- around SE- middle month 3 KAN \fti emosi dia dengan saya, sekitar setengah bulan.

\ref BES-20061231-HEN11.092 \recid 482897152339090709 \start 00:05:11 \sp HANHEN \ph nelpon didə ditelponi məndam bae diyə kan \tx nelpon dide, ditelponi mendam bae die kan. \mb nelpon dide di- telpon -i mendam bae die kan \ge call NEG DI- telephone -I reside just 3 KAN \fti tidak menelpon, ditelponi diam saja.

\ref BES-20061231-HEN11.093 \recid 461248152546090709 \start 00:05:14 \sp HANHEN \ph pusɪŋ xxx aku diyə kan \tx puseng xxx aku die kan. \mb puseng xxx aku die kan \ge dizzy xxx 1SG 3 KAN \fti pusing xxx dia itu.

\ref BES-20061231-HEN11.094 \recid 203223152744090709 \start 00:05:16 \sp HANHEN \ph naʔ bərəndaʔla diyə \tx nak berendaklah die. \mb nak ber- endak- lah die \ge NAK TER- hand.over- LAH 3 \fti terserahlah.

\ref BES-20061231-HEN11.095 \recid 680394155337090709 \start 00:05:31 \sp SOVHEN \ph xxx ŋinaʔə sapə ini xxx hɪŋki e \tx xxx nginake siape ini xxx Hengki e? \mb xxx nginak -e siape i- ni xxx Hengki e \ge xxx see -3 who I- this xxx Hengki EXCL \fti xxx melihatnya, siapa ini, xxx Hengki ya?

\ref BES-20061231-HEN11.096 \recid 395899094140100709 \start 00:05:35 \sp HANHEN \ph aʊ tiŋki \tx au Hengki. \mb au Hengki \ge yes Hengki \fti ya, Hengki.

\ref BES-20061231-HEN11.097 \recid 793847094238100709 \start 00:05:36 \sp HANHEN \ph ŋapə dɪʔ kəruwan diyə dip pasar \tx ngape dek keruan, die di pasar. \mb ng- ape dek keruan die di pasar \ge N- what DEK know 3 LOC market \fti kenapa tidak tahu, dia tinggal di pasar.

\ref BES-20061231-HEN11.098 \recid 301581094419100709 \start 00:05:37 \sp SOVHEN \ph tiŋgal di pagaralam \tx tinggal di Pagaralam? \mb tinggal di Pagaralam \ge stay LOC Pagaralam \fti tinggal di Pagaralam?

\ref BES-20061231-HEN11.099 \recid 490052094518100709 \start 00:05:38 \sp HANHEN \ph aʊ di pasar diyə \tx au di pasar die. \mb au di pasar die \ge yes LOC market 3 \fti ya, di pasar dia.

\ref BES-20061231-HEN11.100 \recid 116988094558100709 \start 00:05:39 \sp HANHEN \ph paraʔ ɣuma ramay tu \tx parak huma Ramai tu. \mb parak huma Ramai tu \ge near house Ramai that \fti dekat rumah Ramai.

\ref BES-20061231-HEN11.101 \recid 330812094715100709 \start 00:05:40 \sp SOVHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.102 \recid 367554095547100709 \start 00:05:45 \sp EXPHEN \ph səməgi bərarti kasʊs ku ŋa didi \tx semegi berarti kasus ku ngai Didi. \mb semegi ber- arti kasus ku ngai Didi \ge same BER- meaning case 1 with Didi \fti berarti sama kasus saya dengan Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.103 \recid 485101095703100709 \start 00:05:47 \sp HANHEN \ph samə \tx same? \mb same \ge same \fti sama?

\ref BES-20061231-HEN11.104 \recid 606440095725100709 \start 00:05:47 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.105 \recid 562478095745100709 \start 00:05:47 \sp HANHEN \ph na itula kaba \tx na itulah kaba. \mb na i- tu -lah kaba \ge EXCL I- that -LAH 2SG \fti na itulah.

\ref BES-20061231-HEN11.106 \recid 584895095825100709 \start 00:05:50 \sp EXPHEN \ph aku naʔ bətunaʔanla pulə aku xx \tx aku nak betunakanlah pule aku xx. \mb aku nak be- tunakan -lah pule aku xx \ge 1SG want BE- married -LAH also 1SG xx \fti saya juga mau menikah xx.

\ref BES-20061231-HEN11.107 \recid 246136100405100709 \start 00:05:52 \sp HANHEN \ph jadi \tx jadi? \mb jadi \ge become \fti jadi?

\ref BES-20061231-HEN11.108 \recid 120902100902100709 \start 00:05:52 \sp EXPHEN \ph ɲəla bapaŋ ku bəlʊm ini \tx nyelah bapang ku belom ini... \mb nyelah bapang ku belom i- ni \ge right father 1 not.yet I- this \fti ayah saya belum ini...

\ref BES-20061231-HEN11.109 \recid 405811101113100709 \start 00:05:55 \sp EXPHEN \ph bəlʊm ŋajʊŋ \tx belom ngajong. \mb belom ng- ajong \ge not.yet N- order \fti belum menyuruh.

\ref BES-20061231-HEN11.110 \recid 882843101153100709 \start 00:05:56 \sp HANHEN \ph jadi kaʔ kaba tu ibaratəᵃʔ bətinə tu lʊm ŋəŋapə ibaratə xx bəgawɪ bəlʊm kan \tx jadi ka(ba) kaba tu ibarate, betine tu (be)lom ngengape ibarate xx begawe belom kan? \mb jadi kaba kaba tu ibarat -e be- tine tu belom ng- e- ng- ape ibarat -e xx be- gawe belom kan \ge become 2SG 2SG that like -3 BE- female that not.yet N- what- N- what like -3 xx BE- job not.yet KAN \fti jadi kamu itu ibaratnya, perempuan itu belum bekerja?

\ref BES-20061231-HEN11.111 \recid 257879101850100709 \start 00:06:02 \sp EXPHEN \ph bəlʊm \tx belom. \mb belom \ge not.yet \fti belum.

\ref BES-20061231-HEN11.112 \recid 383027102157100709 \start 00:06:02 \sp HANHEN \ph na itula titu ɲarə igə əndʊŋ bapaŋ diwɪʔ tadi titu əndɪʔ kaba kan sarə pulə kaba \tx na itulah titu nyare ige endong bapang diwek tadi titu, ndek kaba kan sare pule kaba. \mb na i- tu -lah ti- tu ny- sare ige endong bapang diwek tadi ti- tu ndek kaba kan sare pule kaba \ge EXCL I- that -LAH TI- that N- difficult IGE mother father self earlier TI- that REL 2SG KAN difficult also 2SG \fti na itulah, hanya menyusahkan orang tua saja itu, kamu susah juga.

\ref BES-20061231-HEN11.113 \recid 453793102536100709 \start 00:06:08 \sp HANHEN \ph na ibaratə kəː bəarti ibarat tadi diyə masɪ kuliya pulə \tx na, ibarate ke, berarti ibarat tadi die maseh kuliah pule... \mb na ibarat -e ke ber- arti ibarat tadi die maseh kuliah pule \ge EXCL like -3 FILL BER- meaning like earlier 3 still university.class also \fti na, ibaratnya dia masih kuliah juga...

\ref BES-20061231-HEN11.114 \recid 917264102950100709 \start 00:06:11 \sp HANHEN \ph kaba masɪ naʔ disuwapi ŋa bapaŋ wa \tx kaba maseh nak disuapi ngai bapang wa. \mb kaba maseh nak di- suap -i ngai bapang wa \ge 2SG still FUT DI- feed -I with father EXCL \fti kamu masih disuapi oleh ayah.

\ref BES-20061231-HEN11.115 \recid 977999103123100709 \start 00:06:14 \sp HANHEN \ph bətinə kaba la əndaʔ disuwapi pulə ŋa bapaŋ woy naŋgʊŋ bapaŋ tadi \tx betine kaba la ndak disuapi pule ngai bapang, woi nanggong bapang tadi. \mb be- tine kaba la ndak di- suap -i pule ngai bapang woi nanggong bapang tadi \ge BE- female 2SG PFCT must DI- feed -I also with father EXCL difficult father earlier \fti perempuan kamu harus disuapi juga oleh ayah, susah jadinya ayah tadi.

\ref BES-20061231-HEN11.116 \recid 251470103538100709 \start 00:06:18 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.117 \recid 671385103602100709 \start 00:06:19 \sp HANHEN \ph bəpikɪr diyə dindaʔ bapaŋ tadi \tx bepiker die, dindak bapang tadi. \mb be- piker die di- ndak bapang tadi \ge BE- think 3 DI- NEG father earlier \fti berpikir dia, tidak mau ayah tadi.

\ref BES-20061231-HEN11.118 \recid 387810103714100709 \start 00:06:21 \sp HANHEN \ph aku didə aku didə saŋgʊp aku \tx aku dide, aku dide sanggop aku. \mb aku dide aku dide sanggop aku \ge 1SG NEG 1SG NEG able 1SG \fti saya tidak sanggup.

\ref BES-20061231-HEN11.119 \recid 736035105853100709 \start 00:06:24 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.120 \recid 662412105920100709 \start 00:06:24 \sp EXPHEN \ph didə amu nɪʔ əŋkʊʔ ni aku niʔ la saŋgʊp xx ŋidʊpiɲə ini bətinə tu e \tx dide, amu nek engkok ni, aku ni la sanggop xx ngidopinye ini, betine tu e. \mb dide amu nek engkok ni aku ni la sanggop xx ng- idop -i -nye i- ni be- tine tu e \ge NEG TOP REL 1SG this 1SG this PFCT able xx N- live -I -3 I- this BE- female that EXCL \fti tidak, kalau yang saya ini, saya sudah sanggup untuk menghidupinya.

\ref BES-20061231-HEN11.121 \recid 775915110304100709 \start 00:06:30 \sp HANHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.122 \recid 417785110350100709 \start 00:06:31 \sp EXPHEN \ph aɲəʔ bapaŋ ni naʔ mintaʔ aku wisuda kuday \tx anye, bapang ni nak mintak aku wisuda kudai. \mb anye bapang ni nak mintak aku wisuda kudai \ge but father this want ask.for 1SG graduation before \fti tapi ayah ingin saya wisuda dulu.

\ref BES-20061231-HEN11.123 \recid 533518110545100709 \start 00:06:34 \sp HANHEN \ph memaŋ itu nandiyə \tx memang itu nandie. \mb memang i- tu nandie \ge indeed I- that NANDIE \fti memang begitu.

\ref BES-20061231-HEN11.124 \recid 745283110649100709 \start 00:06:36 \sp HANHEN \ph aʊ əmpʊʔə kələ ŋijəka titu kan \tx au empoke kele ngijekah titu kan. \mb au empok -e kele ng- ije -kah ti- tu kan \ge yes EMPOK -3 later N- think -KAH TI- that KAN \fti ya, nanti memikirkan itu.

\ref BES-20061231-HEN11.125 \recid 384113110813100709 \start 00:06:39 \sp HANHEN \ph aʊ tamatkala kuday ibarat titu kan \tx au, tamatkahlah kudai ibarat titu kan. \mb au tamat -kah -lah kudai ibarat ti- tu kan \ge yes finish -KAH -LAH before like TI- that KAN \fti ya, tamatkanlah dulu itu.

\ref BES-20061231-HEN11.126 \recid 700990110939100709 \start 00:06:41 \sp HANHEN \ph kalu misalə adə lukaʔ gawɪhan bəgawɪla kuday \tx kalu misale ade lokak gawean begawelah kudai. \mb kalu misal -e ade lokak gawe -an be- gawe -lah kudai \ge TOP example -3 exist manage job -AN BE- job -LAH before \fti kalau misalnya ada kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dulu.

\ref BES-20061231-HEN11.127 \recid 259704111215100709 \start 00:06:43 \sp HANHEN \ph lʊʔ itu basə bapaŋ tadi kan \tx lok itu base bapang tadi kan. \mb lok i- tu base bapang tadi kan \ge like I- that BASE father earlier KAN \fti seperti itu maunya ayah.

\ref BES-20061231-HEN11.128 \recid 449029111312100709 \start 00:06:45 \sp HANHEN \ph membar xxx memaŋ kəluwargə nandiyə diyə tu əmpʊʔ maʔ manə kina diyə tu \tx memang, xxx memang keluarge nandie die tu empok mak mane kina die tu. \mb memang xxx memang keluarge nandie die tu empok mak mane kina die tu \ge indeed xxx indeed family NANDIE 3 that EMPOK like which just 3 that \fti memang xxx memang keluarga dia itu walaupun bagaimanapun.

\ref BES-20061231-HEN11.129 \recid 943079111630100709 \start 00:06:49 \sp HANHEN \ph walawpʊn kamu dindaʔ masɪ dipaʔsəi jəmə tuwə \tx walaupun kamu dindak maseh dipaksei jeme tue. \mb walau -pun kamu di- ndak maseh di- pakse -i jeme tue \ge although -PUN 2 DI- NEG still DI- force -I person old \fti walaupun kalian tidak mau, masih dipaksa orang tua.

\ref BES-20061231-HEN11.130 \recid 157500111848100709 \start 00:06:51 \sp HANHEN \ph udə kəluwargəla kaba \tx ude keluargelah kaba. \mb ude keluarge -lah kaba \ge PFCT family -LAH 2SG \fti sudah, menikahlah kamu.

\ref BES-20061231-HEN11.131 \recid 812444111954100709 \start 00:06:53 \sp HANHEN \ph kaba la bəgawɪ tuwapə agi pikɪran \tx kaba la begawe, tuape agi pikeran? \mb kaba la be- gawe tu- ape agi piker -an \ge 2SG PFCT BE- job TU- what more think -AN \fti kamu sudah bekerja, apa lagi yang kamu pikirkan?

\ref BES-20061231-HEN11.132 \recid 562238112107100709 \start 00:06:55 \sp HANHEN \ph ha nɪʔ ŋaraʔkə naʔ ŋinjʊʔ makan ŋinjʊʔ minʊm la adə \tx ha, nek ngarake nak ngenjok makan ngenjok minom la ade. \mb ha nek ng- arak -e nak ng- enjok makan ng- enjok minom la ade \ge EXCL for N- guest -3 for N- give eat N- give drink PFCT exist \fti untuk meberinya makan dan minum sudah ada.

\ref BES-20061231-HEN11.133 \recid 143293112845100709 \start 00:06:58 \sp HANHEN \ph nɪʔ xx əncuci pakayan dəŋa la adə bətinə tadi katəɲə \tx nek xx ncuci pakaian, dengah la ade, betine tadi katenye. \mb nek xx n- cuci pakai -an dengah la ade be- tine tadi kate -nye \ge REL xx N- wash use -AN 2 PFCT exist BE- female earlier say -3 \fti yang mencuci pakaian kamu sudah ada, perempuan tadi.

\ref BES-20061231-HEN11.134 \recid 540575113345100709 \start 00:07:00 \sp SOVHEN \ph ini katə ibʊʔ sətəŋa səpulʊh ŋambɪʔ rapot \tx ini, kate ibuk "setengah sepuloh ngambek raport". \mb i- ni kate ibuk se- tengah sepuloh ng- ambek raport \ge I- this say mother SE- middle ten N- take school.report.paper \fti ini, kata ibu "setengah sepuluh mengambil raport".

\ref BES-20061231-HEN11.135 \recid 560996113646100709 \start 00:07:04 \sp HANHEN \ph aʊ maluwan ŋa kancəkancə \tx au maluan ngai kance-kance. \mb au malu -an ngai kance ~ kance \ge yes embarrassed -AN with friend ~ friend \fti malu dengan teman-teman.

\ref BES-20061231-HEN11.136 \recid 470077114123130709 \start 00:07:05 \sp HANHEN \ph kapo apə agi kancə la bəɣumataŋgə kan xx kicɪʔkaɲə kan \tx kapo, ape agi kance la beghumah.tangge kan xx kicekkahnye kan. \mb kapo ape agi kance la be- ghumah.tangge kan xx kicék -kah -nye kan \ge just what more friend PFCT BE- household KAN xx talk -KAH -3 KAN \fti apalagi teman-teman sudah berumah tangga semuanya, diejeknya nanti.

\ref BES-20061231-HEN11.137 \recid 995849114918130709 \start 00:07:08 \sp HANHEN \ph na kəndaʔə jəmə tuwə ni \tx na kendake jeme tue ni... \mb na ke- ndak -e jeme tue ni \ge EXCL KE- want -3 person old this \fti maunya orang tua ini...

\ref BES-20061231-HEN11.138 \recid 553264115016130709 \start 00:07:10 \sp HANHEN \ph kamu tu pacaʔ idʊp bətinə tu pacaʔ pulə idʊp kəndaʔə \tx kamu tu pacak idop, betine tu pacak pule idop kendake. \mb kamu tu pacak idop be- tine tu pacak pule idop ke- ndak -e \ge 2 that can live BE- female that can also live KE- want -3 \fti kamu bisa hidup, perempuan itu bisa hidup, itu maunya.

\ref BES-20061231-HEN11.139 \recid 530137115402130709 \start 00:07:15 \sp HANHEN \ph na lu? itu diyə tu \tx na lok itu die tu. \mb na lok i- tu die tu \ge EXCL like I- that 3 that \fti seperti itu dia itu.

\ref BES-20061231-HEN11.140 \recid 631587115601130709 \start 00:07:18 \sp HANHEN \ph bətinə dɪʔ tau idʊp misalə kaba lʊm bədiyə lʊkaʔ lʊkaʔ bəgawɪ jadi ka maʔ manə jadi paya jəmə tuwə tadi kan \tx betine dek tau idop misale, kaba (be)lom bedie lokak, lokak begawe, jadi ka mak mane, jadi payah jeme tue tadi kan. \mb be- tine dek tau idop misal -e kaba belom bedie lokak lokak be- gawe jadi ka mak mane jadi payah jeme tue tadi kan \ge BE- female DEK know live example -3 2SG not.yet exist job job BE- job become to like which become tired person old earlier KAN \fti perempuan tadi belum ada pekerjaan, kamu tidak ada pekerjaan juga, jadi bagaimana, sudah jadinya orang tua.

\ref BES-20061231-HEN11.141 \recid 204084120220130709 \start 00:07:25 \sp HANHEN \ph jəmə tuwə tadila əndɪʔ \tx jeme tue tadilah ndek... \mb jeme tue tadi -lah ndek \ge person old earlier -LAH REL \fti orang tua tadilah yang...

\ref BES-20061231-HEN11.142 \recid 751721120427130709 \start 00:07:27 \sp HANHEN \tx 0. \nt laughing.

\ref BES-20061231-HEN11.143 \recid 597001120655130709 \start 00:07:28 \sp HANHEN \ph əndɪʔ sasaranə \tx ndek sasarane. \mb ndek sasar -an -e \ge REL target -AN -3 \fti yang jadi sasarannya.

\ref BES-20061231-HEN11.144 \recid 309846123008130709 \start 00:07:29 \sp HANHEN \ph biŋʊŋ diyə mikɪrə manə mikɪrka əndɪʔ laɪn awa lʊʔ itu \tx bingong die mikere, mane mikerkah ndek laen awa lok itu. \mb bingong die m- piker -e mane m- piker -kah ndek laen awa lok i- tu \ge confused 3 N- think -3 which N- think -KAH REL other EXCL like I- that \fti bingung dia jadinya, belum memikirkan yang lain.

\ref BES-20061231-HEN11.145 \recid 788276123237130709 \start 00:07:33 \sp HANHEN \ph sarə diyə \tx sare die. \mb sare die \ge difficult 3 \fti susah dia. \nt orang tua.

\ref BES-20061231-HEN11.146 \recid 279235123419130709 \start 00:07:36 \sp HANHEN \ph mu jəmə tuwə tu ilʊʔ galə dɪʔ bədiyə nɪʔ karʊʔ \tx (a)mu jeme tue tu ilok gale, dek bedie nek karok. \mb amu jeme tue tu ilok gale dek bedie nek karok \ge TOP person old that good all DEK exist REL bad \fti kalau orang tua itu baik semua, tidak ada yang jelek.

\ref BES-20061231-HEN11.147 \recid 222569123637130709 \start 00:07:40 \sp HANHEN \ph sambɪl minʊmla \tx sambel minomlah! \mb sambel minom -lah \ge while drink -LAH \fti sambil diminum!

\ref BES-20061231-HEN11.148 \recid 927355123721130709 \start 00:07:41 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.149 \recid 476817123742130709 \start 00:07:54 \sp HANHEN \ph samə galə jəmə tuwə əmpʊʔ bapaŋ kaba tu ŋaɣi aku tu samə \tx same gale jeme tue, empok bapang kaba tu ngaghi aku tu same. \mb same gale jeme tue empok bapang kaba tu ngaghi aku tu same \ge same all person old although father 2SG that with 1SG that same \fti sama semua orang tua, walaupun ayah kamu itu sama dengan saya.

\ref BES-20061231-HEN11.150 \recid 886873123947130709 \start 00:07:59 \sp HANHEN \ph səbəbaɪʔə agi lagi əndɪʔ təmasʊʔ əndɪʔ anu niyan tu kan lʊʔ daera kamu sanə tu \tx sebebaeke agi lagi ndek temasok ndek anu nian tu kan, lok daerah kamu sane tu. \mb se- be ~ baek -e agi lagi ndek te- masok ndek anu nian tu kan lok daerah kamu sane tu \ge SE- PART.good ~ good -3 more again REL TE- go.in REL whatchamacallit right that KAN like region 2 there that \fti yang termasuk terbaik itu di daerah kamu itu.

\ref BES-20061231-HEN11.151 \recid 404838094040140709 \start 00:08:05 \sp HANHEN \ph daera bapaŋ kaba tu \tx daerah bapang kaba tu. \mb daerah bapang kaba tu \ge region father 2SG that \fti daerah ayah kamu itu.

\ref BES-20061231-HEN11.152 \recid 723155102313140709 \start 00:08:07 \sp HANHEN \ph ay palɪŋ diyə bukan lulʊʔ xxx bagiyan lʊʔ kiʔ lʊʔ jəmə pagaralam ni \tx ai, paleng, die, bukan lulok xxx bagian lok ki(te), lok jeme Pagaralam ni. \mb ai paleng die bukan lulok xxx bagi -an lok kite lok jeme Pagaralam ni \ge EXCL most 3 NEG like xxx divide -AN like 1PL like person Pagaralam this \fti paling, bukan seperti xxx, bukan seperti kita orang Pagaralam ini.

\ref BES-20061231-HEN11.153 \recid 178420102626140709 \start 00:08:12 \sp HANHEN \ph sulɪt diyə tu \tx sulet die tu. \mb sulet die tu \ge difficult 3 that \fti susah dia itu.

\ref BES-20061231-HEN11.154 \recid 514367102942140709 \start 00:08:13 \sp HANHEN \ph xxx kalu bapaŋ kaba tu kalu anaʔ ŋgʊʔ bəgawɪ tujuwan diyə tu aŋka bəɣumataŋgə \tx xxx kalu bapang kaba tu, kalu anak nggok begawe tujuan die tu angka behuma.tangge. \mb xxx kalu bapang kaba tu kalu anak nggok be- gawe tuju -an die tu angka be- ghumah.tangge \ge xxx TOP father 2SG that TOP child TOP BE- job direct -AN 3 that cause BE- household \fti xxx kalau ayah kamu itu bekerja dulu baru berumah tangga.

\ref BES-20061231-HEN11.155 \recid 190450113626140709 \start 00:08:19 \sp HANHEN \ph a itu \tx a itu. \mb a i- tu \ge EXCL I- that \fti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.156 \recid 204099113704140709 \start 00:08:20 \sp HANHEN \ph ku kinaʔi lʊʔ itula galə daera kamu di sanə tu \tx ku kinaki lok itulah gale daerah kamu di sane tu. \mb ku kinak -i lok i- tu -lah gale daerah kamu di sane tu \ge 1 see -I like I- that -LAH all region 2 LOC there that \fti saya lihat seperti itu semua di daerah kamu itu.

\ref BES-20061231-HEN11.157 \recid 997209113838140709 \start 00:08:23 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.158 \recid 916494113858140709 \start 00:08:23 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.159 \recid 630866113916140709 \start 00:08:26 \sp HANHEN \ph amu mundarmandɪr didə niyan naŋgʊŋ əndʊŋ bapaŋ \tx amu mondar-mandir dide nian, nanggong endong bapang. \mb amu mondar- mandir dide nian nanggong endong bapang \ge TOP move.back- MUT.move.back NEG right difficult mother father \fti kalau mondar-mandir orang tua yang susah.

\ref BES-20061231-HEN11.160 \recid 675234114348140709 \start 00:08:48 \sp EXPHEN \ph jadi ɲəgʊt didi \tx jadi nyegut Didi? \mb jadi nyegut Didi \ge become pout Didi \fti jadi ngambek Didi?

\ref BES-20061231-HEN11.161 \recid 282618114749140709 \start 00:08:50 \sp HANHEN \ph ɲəgʊt tarʊʔla \tx nyegut taroklah. \mb nyegut tarok -lah \ge pout consider -LAH \fti ngambek.

\ref BES-20061231-HEN11.162 \recid 371575144404140709 \start 00:08:50 \sp HANHEN \ph əmpay duʔ tigə aɣi ni diyə diyadə nəʔ nəʔ diyadə nəlpʊn \tx empai du(e) tige aghi ni die dide nel(pon), nel(pon) dide nelpon. \mb empai due tige aghi ni die dide nelpon nelpon dide nelpon \ge just.now two three day this 3 NEG call call NEG call \fti sudah tiga hari ini dia tidak nelpon.

\ref BES-20061231-HEN11.163 \recid 566423145630140709 \start 00:08:57 \sp EXPHEN \ph kəbilə diyə ŋumʊŋka titu \tx kebile die ngumongkah titu? \mb kebile die ng- umong -kah ti- tu \ge when 3 N- talk -KAH TI- that \fti kapan dia membicarakan itu?

\ref BES-20061231-HEN11.164 \recid 290619145906140709 \start 00:08:58 \sp HANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061231-HEN11.165 \recid 741376145932140709 \start 00:09:00 \sp EXPHEN \ph diyə ŋumʊŋka titu kəbilə \tx die ngumongkah titu kebile? \mb die ng- umong -kah ti- tu kebile \ge 3 N- talk -KAH TI- that when \fti kapan dia membicarakan itu?

\ref BES-20061231-HEN11.166 \recid 428470150028140709 \start 00:09:01 \sp HANHEN \ph ŋumʊŋ kaba \tx ngumong kaba? \mb ng- umong kaba \ge N- talk 2SG \fti membicarakan kamu?

\ref BES-20061231-HEN11.167 \recid 102739150124140709 \start 00:09:02 \sp EXPHEN \ph bukan ŋumʊŋkaʔ masala naʔ bətunaʔan tu \tx bukan, ngumongkah masalah nak betunakan tu. \mb bukan ng- umong -kah masalah nak be- tunakan tu \ge NEG N- talk -KAH problem want BE- married that \fti bukan, membicarakan masalah pernikahannya itu. \nt pernikahan Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.168 \recid 245892150522140709 \start 00:09:05 \sp HANHEN \ph naʔ bətunaʔan \tx nak betunakan. \mb nak be- tunakan \ge want BE- married \fti ingin menikah.

\ref BES-20061231-HEN11.169 \recid 516279151236140709 \start 00:09:08 \sp HANHEN \ph diyə balɪʔ nila \tx die balek nilah. \mb die balek ni -lah \ge 3 turn.around this -LAH \fti ketika dia pulang kemarin.

\ref BES-20061231-HEN11.170 \recid 818518151328140709 \start 00:09:09 \sp EXPHEN \ph əm balɪʔ kəmaɣi \tx em, balek kemaghi? \mb em balek kemaghi \ge EXCL turn.around yesterday \fti em, dia pulang kemarin?

\ref BES-20061231-HEN11.171 \recid 345720111042150709 \start 00:09:10 \sp HANHEN \ph aʊ kan xx dibataʔə basəʔ adɪŋ diyə ni kan \tx au, kan xx dibatake base adeng die ni kan. \mb au kan xx di- batak -e base adeng die ni kan \ge yes KAN xx DI- bring -3 BASE younger.sibling 3 this KAN \fti ya, dibawanya adiknya dia ini. \nt adik calon istri Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.172 \recid 726164113022150709 \start 00:09:14 \sp HANHEN \ph adɪŋ bətinəɲə tadi kan \tx adeng betinenye tadi kan. \mb adeng be- tine -nye tadi kan \ge younger.sibling BE- female -3 earlier KAN \fti adik dari calon istrinya tadi.

\ref BES-20061231-HEN11.173 \recid 362498113351150709 \start 00:09:16 \sp HANHEN \ph na itula xxx la bərlaɪnan bənaɣ diyə ni kan \tx na itulah, xxx la berlaenan benagh die ni kan. \mb na i- tu -lah xxx la ber- laen -an benagh die ni kan \ge EXCL I- that -LAH xxx PFCT BER- other -AN right 3 this KAN \fti na itulah, xxx sudah berlainan betul dia ini.

\ref BES-20061231-HEN11.174 \recid 108866113645150709 \start 00:09:20 \sp HANHEN \ph didə carə anu niyan apɪʔ niyan lʊʔ itu diyə ni kan \tx dide care anu nian, apek nian lok itu die ni kan. \mb dide care anu nian apek nian lok i- tu die ni kan \ge NEG manner whatchamacallit right intimate right like I- that 3 this KAN \fti caranya kurang enak, kurang akrab orangnya. \nt adik calon istri Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.175 \recid 626568114219150709 \start 00:09:23 \sp HANHEN \ph gi ŋurʊsi adɪŋə tula \tx gi ngurosi adenge tulah. \mb gi ng- uros -i adeng -e tulah \ge only N- arrange -I younger.sibling -3 calamity.brough.on.by.a.course \fti hanya mengurusi adik calon istrinya saja.

\ref BES-20061231-HEN11.176 \recid 452093114432150709 \start 00:09:25 \sp HANHEN \ph adɪŋə bada buntɪŋə tu \tx adenge bada buntenge tu. \mb adeng -e bada bunteng -e tu \ge younger.sibling -3 place wife -3 that \fti adik di tempat calon istrinya itu.

\ref BES-20061231-HEN11.177 \recid 236292114600150709 \start 00:09:27 \sp HANHEN \ph kan bataʔiɲə kə sini \tx kan batakinye ke sini. \mb kan batak -i -nye ke s- i- ni \ge KAN bring -I -3 to S- I- this \fti di bawanya ke sini. \nt adik calon istri Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.178 \recid 276082115015150709 \start 00:09:29 \sp EXPHEN \ph calonə tu \tx calone tu? \mb calon -e tu \ge candidate -3 that \fti calonnya itu? \nt calon istri.

\ref BES-20061231-HEN11.179 \recid 329605115152150709 \start 00:09:30 \sp HANHEN \ph ʔaʔ buka adiŋə \tx a(u), bukan adenge. \mb au bukan adeng -e \ge yes NEG younger.sibling -3 \fti bukan, adiknya.

\ref BES-20061231-HEN11.180 \recid 785506115506150709 \start 00:09:33 \sp EXPHEN \ph nɪʔ lanaŋ \tx nek lanang? \mb nek lanang \ge REL male \fti yang laki-laki?

\ref BES-20061231-HEN11.181 \recid 522975115539150709 \start 00:09:34 \sp HANHEN \ph aʊ nɪʔ lanaŋ \tx au nek lanang. \mb au nek lanang \ge yes REL male \fti ya, yang laki-laki. \nt adik calon istri Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.182 \recid 856124115632150709 \start 00:09:39 \sp EXPHEN \ph maŋkə lʊʔ manə cəritəɲə \tx mangke lok mane ceritenye? \mb mangke lok mane cerite -nye \ge then like which story -3 \fti lalu bagaimana ceritanya?

\ref BES-20061231-HEN11.183 \recid 303488115730150709 \start 00:09:39 \sp HANHEN \ph əm \tx em! \mb em \ge EXCL \fti em!

\ref BES-20061231-HEN11.184 \recid 143268115755150709 \start 00:09:42 \sp HANHEN \ph cəritəɲə \tx ceritenye! \mb cerite -nye \ge story -3 \fti ceritanya!

\ref BES-20061231-HEN11.185 \recid 108224115830150709 \start 00:09:44 \sp HANHEN \ph cəritəɲə diyə ni laŋsʊŋ kə anu kan kəʔ masɪ kə anu ni kəʔ tanjʊŋ pulə kan \tx ceritenye, die ni langsong ke anu kan, ke maseh ke anu ni, ke, Tanjung.(Sakti) pule kan. \mb cerite -nye die ni langsong ke anu kan ke maseh ke anu ni ke Tanjung.Sakti pule kan \ge story -3 3 this direct to whatchamacallit KAN FILL still to whatchamacallit this FILL Tanjung.Sakti also KAN \fti ceritanya dia ini langsung ke anu, ke Tanjung Sakti.

\ref BES-20061231-HEN11.186 \recid 632119120349150709 \start 00:09:51 \sp HANHEN \ph kə tanjʊŋ \tx ke Tanjung.(Sakti). \mb ke Tanjung.Sakti \ge to Tanjung.Sakti \fti ke Tanjung Sakti.

\ref BES-20061231-HEN11.187 \recid 141637120456150709 \start 00:09:52 \sp HANHEN \ph kan jəmə tanjʊŋ basə bapaŋə tu kan ŋaɣi ninɪŋ jəmə tanjʊŋ \tx kan jeme Tanjung.(Sakti) base bapange tu kan, ngaghi nineng jeme Tanjung.(Sakti). \mb kan jeme Tanjung.Sakti base bapang -e tu kan ngaghi nineng jeme Tanjung.Sakti \ge KAN person Tanjung.Sakti BASE father -3 that KAN with grandparent person Tanjung.Sakti \fti ayah dan neneknya orang Tanjung Sakti.

\ref BES-20061231-HEN11.188 \recid 596102120702150709 \start 00:09:57 \sp HANHEN \ph tidʊʔ sini səmalam balɪʔ kə tanjʊŋ tu duwə malam diyə ni \tx tidok sini semalam, balek ke Tanjung.(Sakti) tu due malam die ni. \mb tidok s- i- ni se- malam balek ke Tanjung.Sakti tu due malam die ni \ge sleep S- I- this SE- night turn.around to Tanjung.Sakti that two night 3 this \fti nginap di sini satu malam, di Tanjung Sakti dua malam.

\ref BES-20061231-HEN11.189 \recid 509478124819150709 \start 00:10:00 \sp HANHEN \ph jadi dəpatka lagi ŋa didi \tx jadi depatkah agi ngai Didi. \mb jadi depat -kah agi ngai Didi \ge become pick.up -KAH more with Didi \fti jadi dijemputnya lagi oleh Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.190 \recid 812309125028150709 \start 00:10:02 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.191 \recid 998396125046150709 \start 00:10:03 \sp HANHEN \ph cuma kalu cəritəcəritə cəritəɲə kalu diyə soal diyə bərumataŋgə tu aku tu masɪ bərat \tx cuma kalu cerite-cerite ceritenye, kalu die soal die beghumah.tangge tu, aku tu maseh berat. \mb cuma kalu cerite ~ cerite cerite -nye kalu die soal die be- ghumah.tangge tu aku tu maseh berat \ge but TOP story ~ story story -3 TOP 3 matter 3 BE- household that 1SG that still heavy \fti tapi kalau menurut ceritanya, kalau dia ingin berumah tangga, saya masih berat.

\ref BES-20061231-HEN11.192 \recid 159463125828150709 \start 00:10:09 \sp HANHEN \ph lʊm ku ajʊŋ \tx (be)lom ku ajong. \mb belom ku ajong \ge not.yet 1 order \fti belum saya suruh.

\ref BES-20061231-HEN11.193 \recid 505167125914150709 \start 00:10:14 \sp HANHEN \ph pəcaʔə diyə tu təgaŋ kan \tx pecake die tu tegang kan. \mb pe- cak -e die tu tegang kan \ge PE- like -3 3 that tense KAN \fti sepertinya dia itu tegang.

\ref BES-20061231-HEN11.194 \recid 349406130010150709 \start 00:10:16 \sp HANHEN \ph na kalu kaba təgaŋ ji ku lʊʔ ini diyə kan \tx na kalu kaba tegang ji ku lok ini die kan... \mb na kalu kaba tegang ji ku lok i- ni die kan \ge EXCL TOP 2SG tense say 1 like I- this 3 KAN \fti na kalau kamu tegang, seperti ini kan...

\ref BES-20061231-HEN11.195 \recid 578777130152150709 \start 00:10:19 \sp HANHEN \ph kari tərsərah kaba tula \tx kari terserah kaba tulah. \mb kari ter- serah kaba tulah \ge LOC TER- hand.over 2SG calamity.brough.on.by.a.course \fti terserah kamu sajalah.

\ref BES-20061231-HEN11.196 \recid 919364130249150709 \start 00:10:23 \sp HANHEN \ph cuma sutɪʔ xx kalu ka pacaʔ nikahla situ bae udɪm \tx cuma sutek, xx kalu ka pacak nikahlah situ bae udem. \mb cuma sutek xx kalu ka pacak nikah -lah s- i- tu bae udem \ge but one xx TOP KA can married -LAH S- I- that just finished \fti tapi satu, kalau bisa nikahlah di sana saja.

\ref BES-20061231-HEN11.197 \recid 400281112729160709 \start 00:10:26 \sp HANHEN \ph kawɪn laŋsʊŋ situla \tx kawen langsong situlah. \mb kawen langsong s- i- tu -lah \ge married direct S- I- that -LAH \fti menikah, langsung di sanalah.

\ref BES-20061231-HEN11.198 \recid 628701112831160709 \start 00:10:29 \sp HANHEN \ph a itu \tx a itu. \mb a i- tu \ge EXCL I- that \fti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.199 \recid 289441112859160709 \start 00:10:31 \sp HANHEN \ph ŋapə ni ŋaɣi mamaŋanə ni tadi nelponi akuː \tx ngape ni ngaghi mamangane ni tadi, nelponi aku. \mb ng- ape ni ngaghi mamang -an -e ni tadi nelpon -i aku \ge N- what this with uncle -AN -3 this earlier call -I 1SG \fti entah kenapa pamannya menelpon saya.

\ref BES-20061231-HEN11.200 \recid 742395113123160709 \start 00:10:34 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.201 \recid 460087113145160709 \start 00:10:35 \sp HANHEN \ph ʔa di pəlɪmbaŋ tadi \tx a di Palembang tadi. \mb a di Palembang tadi \ge EXCL LOC Palembang earlier \fti di Palembang.

\ref BES-20061231-HEN11.202 \recid 504164113654160709 \start 00:10:36 \sp HANHEN \ph diyə lʊm bəraŋkat kə anu diyə kəʔ pəgi aji \tx die (be)lom berangkat ke anu, die ke, pegi haji. \mb die belom ber- angkat ke anu die ke pegi haji \ge 3 not.yet BER- lift to whatchamacallit 3 FILL go haj \fti sebelum dia berangkat haji. \nt paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.203 \recid 603129113905160709 \start 00:10:40 \sp HANHEN \ph a ɲəla ŋicɪʔka didi ni \tx a nyelah ngicekkah Didi ni. \mb a nyelah ng- kicek -kah Didi ni \ge EXCL right N- talk -KAH Didi this \fti membicarakan Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.204 \recid 713569114010160709 \start 00:10:43 \sp HANHEN \ph xxx mantaw aku ni \tx xxx mantau aku ni. \mb xxx m- pantau aku ni \ge xxx N- call 1SG this \fti xxx memanggil saya.

\ref BES-20061231-HEN11.205 \recid 176569114050160709 \start 00:10:45 \sp HANHEN \ph paʔ katəɲə ji ku ŋapə \tx "pak" katenye, ji ku ngape? \mb pak kate -nye ji ku ng- ape \ge Sir say -3 say 1 N- what \fti "pak" katanya, kenapa kata saya?

\ref BES-20061231-HEN11.206 \recid 903561114220160709 \start 00:10:47 \sp HANHEN \ph didi tu katəɲə jaŋan kuday diyajʊŋ bərumataŋgə katəɲə \tx "Didi tu" katenye "jangan kudai diajong behuma.tangge" katenye. \mb Didi tu kate -nye jangan kudai di- ajong be- ghumah.tangge kate -nye \ge Didi that say -3 don't before DI- order BE- household say -3 \fti "Didi itu jangan diizinkan dulu berumah tangga".

\ref BES-20061231-HEN11.207 \recid 169358114455160709 \start 00:10:50 \sp HANHEN \ph aʊ ka maʔ manə idʊp katəɲə \tx au, "ka mak mane idop" katenye? \mb au ka mak mane idop kate -nye \ge yes should like which live say -3 \fti "bagaimana akan hidup" katanya?

\ref BES-20061231-HEN11.208 \recid 315421114643160709 \start 00:10:53 \sp HANHEN \ph naŋgʊŋ igə katəɲə jadi bəbanan katəɲə \tx "nanggong ige" katenye "jadi bebanan" katenye. \mb nanggong ige kate -nye jadi beban -an kate -nye \ge difficult IGE say -3 become load -AN say -3 \fti "susah jadi beban" katanya.

\ref BES-20061231-HEN11.209 \recid 895302114930160709 \start 00:10:55 \sp HANHEN \ph aʊ amu gaji tu lʊm səbərapə katəɲə diyə tu masɪ kəcɪʔ katəɲə \tx au, "amu gaji tu (be)lom seberape" katenye "die tu", "maseh kecek" katenye. \mb au amu gaji tu belom se- ber- ape kate -nye die tu maseh kecek kate -nye \ge yes TOP salary that not.yet SE- BER- what say -3 3 that still small say -3 \fti "kalau gaji belum seberapa dia itu, masih kecil".

\ref BES-20061231-HEN11.210 \recid 859278115520160709 \start 00:10:59 \sp HANHEN \ph lagi dipikɪrpikɪr kuday masa dəpan katəɲə \tx "lagi dipiker-piker kudai masa depan" katenye. \mb lagi di- piker ~ piker kudai masa depan kate -nye \ge again DI- think ~ think before time front say -3 \fti "dipikir-pikir dulu masa depan".

\ref BES-20061231-HEN11.211 \recid 210667115721160709 \start 00:11:02 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.212 \recid 684047115749160709 \start 00:11:03 \sp HANHEN \ph ji kuʔ la udɪm ku umʊŋka ji ku ŋa didi \tx ji ku, "la udem ku umongkah" ji ku "ngai Didi". \mb ji ku la udem ku umong -kah ji ku ngai Didi \ge say 1 PFCT finished 1 talk -KAH say 1 with Didi \fti "sudah saya bicarakan dengan Didi" kata saya.

\ref BES-20061231-HEN11.213 \recid 792452120008160709 \start 00:11:08 \sp HANHEN \ph a ənta ji ku masɪ diyəʔ \tx a entah ji ku, maseh die... \mb a entah ji ku maseh die \ge EXCL don't.know say 1 still 3 \fti tidak tahu saya, dia masih...

\ref BES-20061231-HEN11.214 \recid 263238141054160709 \start 00:11:10 \sp HANHEN \ph masɪ naʔ lulʊʔ naʔ ənjadi tula ji ku kan \tx maseh nak lulok nak njadi tulah ji ku kan. \mb maseh nak lulok nak n- jadi tulah ji ku kan \ge still FUT like FUT N- become calamity.brough.on.by.a.course say 1 KAN \fti sepertinya masih ngotot.

\ref BES-20061231-HEN11.215 \recid 453346141327160709 \start 00:11:13 \sp HANHEN \ph umʊŋka ŋa didi katəɲə pərumahan tu tuŋgu katəɲə jaŋan di ɣuma jəmə sajə katəɲə \tx "umongkah ngai Didi" katenye, "perumahan tu tunggu" katenye, "jangan di huma jeme saje" katenye. \mb umong -kah ngai Didi kate -nye pe- rumah -an tu tunggu kate -nye jangan di huma jeme saje kate -nye \ge talk -KAH with Didi say -3 PE- house -AN that wait say -3 don't LOC house person just say -3 \fti "katakan kepada Didi, perumahan itu ditunggu, jangan tinggal di rumah orang terus" katanya.

\ref BES-20061231-HEN11.216 \recid 596284141817160709 \start 00:11:17 \sp HANHEN \ph didə tu ku ləpaska katəɲə titu katəɲə \tx "dide tu ku lepaskah" katenye titu katenye. \mb dide tu ku lepas -kah kate -nye ti- tu kate -nye \ge NEG that 1 come.off -KAH say -3 TI- that say -3 \fti "kalau tidak akan saya lepaskan itu". \nt perumahan.

\ref BES-20061231-HEN11.217 \recid 860118142021160709 \start 00:11:19 \sp HANHEN \ph ʔa itu na \tx a itu na! \mb a i- tu na \ge EXCL I- that EXCL \fti itu!

\ref BES-20061231-HEN11.218 \recid 423518094115170709 \start 00:11:20 \sp HANHEN \ph na ini didi ənjam \tx na ini Didi enjam. \mb na i- ni Didi enjam \ge EXCL I- this Didi borrow \fti ini Didi, pinjam.

\ref BES-20061231-HEN11.219 \recid 577547094218170709 \start 00:11:22 \sp HANHEN \ph ŋumʊŋla ji ku kaba \tx ngumonglah ji ku kaba! \mb ng- umong -lah ji ku kaba \ge N- talk -LAH say 1 2SG \fti bicaralah kamu!

\ref BES-20061231-HEN11.220 \recid 957202094330170709 \start 00:11:22 \sp HANHEN \ph ku ənjʊʔka hapɪ ŋa diyə tu kan \tx ku enjokkah HP ngai die tu kan! \mb ku enjok -kah HP ngai die tu kan \ge 1 give -KAH cellular.phone with 3 that KAN \fti saya kasihkan HP dengan dia! \nt Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.221 \recid 820502094522170709 \start 00:11:26 \sp HANHEN \ph aʊ aʊ aʊ maŋ maŋ maŋhe \tx au au au mang mang mange. \mb au au au mang mang m- bang -e \ge yes yes yes TRU.uncle TRU.uncle N- TRU.brother -3 \fti ya paman.

\ref BES-20061231-HEN11.222 \recid 999291094808170709 \start 00:11:28 \sp HANHEN \ph aʊ ka dituŋgu niyan \tx au ka ditunggu nian. \mb au ka di- tunggu nian \ge yes FUT DI- wait right \fti ya, akan ditunggu.

\ref BES-20061231-HEN11.223 \recid 815884094901170709 \start 00:11:29 \sp HANHEN \ph na itula \tx na itulah. \mb na i- tu -lah \ge EXCL I- that -LAH \fti itulah.

\ref BES-20061231-HEN11.224 \recid 783299094927170709 \start 00:11:30 \sp HANHEN \ph aʊ maʔ manə ji ku titu \tx au mak mane ji ku titu? \mb au mak mane ji ku ti- tu \ge yes like which say 1 TI- that \fti bagaimana itu?

\ref BES-20061231-HEN11.225 \recid 330800095025170709 \start 00:11:31 \sp HANHEN \ph didə didə di ɣuma pərumahan agi \tx dide, dide di huma di perumahan agi. \mb dide dide di huma di pe- rumah -an agi \ge NEG NEG LOC house LOC PE- house -AN more \fti tidak di perumahan lagi. \nt Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.226 \recid 175527095149170709 \start 00:11:34 \sp HANHEN \ph la di ɣumahə tula \tx la di humae tulah. \mb la di huma -e tulah \ge PFCT LOC house -3 calamity.brough.on.by.a.course \fti sudah di rumahnya terus. \nt rumah calon istri Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.227 \recid 500239095304170709 \start 00:11:36 \sp EXPHEN \ph di ɣuma bətinə tu \tx di huma betine tu? \mb di huma be- tine tu \ge LOC house BE- female that \fti di rumah perempuan itu?

\ref BES-20061231-HEN11.228 \recid 325376095349170709 \start 00:11:37 \sp HANHEN \ph au di ɣuma bətinə tu \tx au di huma betine tu. \mb au di huma be- tine tu \ge yes LOC house BE- female that \fti ya, di rumah perempuan itu.

\ref BES-20061231-HEN11.229 \recid 814571095446170709 \start 00:11:38 \sp HANHEN \ph itu \tx itu. \mb i- tu \ge I- that \fti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.230 \recid 314512095515170709 \start 00:11:39 \sp HANHEN \ph tidʊʔ maʔkan situla \tx tidok makan situlah. \mb tidok makan s- i- tu -lah \ge sleep eat S- I- that -LAH \fti tidur makan di situlah.

\ref BES-20061231-HEN11.231 \recid 907331095604170709 \start 00:11:42 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.232 \recid 543607095627170709 \start 00:11:47 \sp EXPHEN \ph jadi jəmə bətinəʔ kəluwargə bətinə tu lʊʔ manə jadiɲə \tx jadi jeme betine, keluarge betine tu lok mane jadinye? \mb jadi jeme be- tine keluarge be- tine tu lok mane jadi -nye \ge become person BE- female family BE- female that like which become -3 \fti jadi bagaimana dengan keluarga perempuan itu?

\ref BES-20061231-HEN11.233 \recid 216891095839170709 \start 00:11:50 \sp HANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20061231-HEN11.234 \recid 902088095938170709 \start 00:11:52 \sp HANHEN \ph basə titu tini ka cəritəɲə kan \tx base titu tini kaba ceritenye kan... \mb base ti- tu ti- ni kaba cerite -nye kan \ge BASE TI- that TI- this 2SG story -3 KAN \fti begini ceritanya...

\ref BES-20061231-HEN11.235 \recid 619922100104170709 \start 00:11:55 \sp HANHEN \ph basə əndɪʔ lanaŋ tu basə diyə tu diᵊʔ basə diyə tu diᵊʔ buwatə anaʔaŋkat \tx base ndek lanang tu, base die tu di, base die tu di, buate anak.angkat. \mb base ndek lanang tu base die tu di base die tu di buat -e anak.angkat \ge BASE REL male that BASE 3 that FILL BASE 3 that FILL make -3 adopted.child \fti ayah perempuan itu menjadikan Didi sebagai anak angkat.

\ref BES-20061231-HEN11.236 \recid 352754101323170709 \start 00:12:00 \sp HANHEN \ph diʔambɪʔə dibuwatə xx jadikaɲə anaʔ aŋkat \tx diambeke, dibuate xx, jadikahnye anak angkat. \mb di- ambek -e di- buat -e xx jadi -kah -nye anak angkat \ge DI- take -3 DI- make -3 xx become -KAH -3 child lift \fti diambilnya, dijadikannya anak angkat.

\ref BES-20061231-HEN11.237 \recid 157572101648170709 \start 00:12:03 \sp HANHEN \ph basə didi tu ŋaɣi əndɪʔ bapaŋə tadi kan \tx base Didi tu ngaghi ndek, bapange tadi kan. \mb base Didi tu ngaghi ndek bapang -e tadi kan \ge BASE Didi that with REL father -3 earlier KAN \fti Didi itu dianggap sebagai anak angkat oleh ayah perempuan tadi.

\ref BES-20061231-HEN11.238 \recid 217726101925170709 \start 00:12:06 \sp HANHEN \ph na tautauɲə əndʊŋə ŋaɣi anaʔə əndɪʔ gadɪs tu injɪʔla ŋa didiː \tx na, tau-taunye endonge ngaghi anake ndek gades tu, injeklah ngai Didi. \mb na tau ~ tau -nye endong -e ngaghi anak -e ndek gades tu injek -lah ngai Didi \ge EXCL know ~ know -3 mother -3 with child -3 REL girl that enjoy -LAH with Didi \fti rupanya ibu dan anak gadisnya suka dengan Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.239 \recid 523610102340170709 \start 00:12:13 \sp HANHEN \ph ŋajʊŋ ŋajʊŋ kawɪn \tx ngajong xx ngajong kawen. \mb ng- ajong xx ng- ajong kawen \ge N- order xx N- order married \fti disarankan untuk menikah. \nt Didi dan anak gadis ayah angkat Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.240 \recid 727485102605170709 \start 00:12:14 \sp EXPHEN \ph ə əm ə əm \tx e em e em. \mb e em e em \ge EXCL EXCL EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061231-HEN11.241 \recid 953381102636170709 \start 00:12:15 \sp HANHEN \ph na itu diyə tu \tx na itu die tu. \mb na i- tu die tu \ge EXCL I- that 3 that \fti seperti itulah.

\ref BES-20061231-HEN11.242 \recid 500752102744170709 \start 00:12:17 \sp HANHEN \ph paya jadi lʊʔ itu \tx payah jadi lok itu. \mb payah jadi lok i- tu \ge tired become like I- that \fti susah jadinya kalau seperti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.243 \recid 854878102855170709 \start 00:12:21 \sp HANHEN \ph ha \tx ha. \mb ha \ge EXCL \fti ha.

\ref BES-20061231-HEN11.244 \recid 952688102921170709 \start 00:12:25 \sp EXPHEN \ph adə poto calon didi tu \tx ade foto calon Didi tu? \mb ade foto calon Didi tu \ge exist photo candidate Didi that \fti ada foto calon Didi itu?

\ref BES-20061231-HEN11.245 \recid 548144103010170709 \start 00:12:27 \sp HANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061231-HEN11.246 \recid 865413103034170709 \start 00:12:28 \sp EXPHEN \ph adə potoə \tx ade fotoe? \mb ade foto -e \ge exist photo -3 \fti ada fotonya?

\ref BES-20061231-HEN11.247 \recid 715601103110170709 \start 00:12:28 \sp HANHEN \ph didə ancaʔkaɲə \tx dide ancakkahnye. \mb dide ancak -kah -nye \ge NEG see -KAH -3 \fti tidak diperlihatkannya.

\ref BES-20061231-HEN11.248 \recid 132169103202170709 \start 00:12:29 \sp EXPHEN \ph didə ancaʔkaɲə \tx dide ancakkahnye. \mb dide ancak -kah -nye \ge NEG see -KAH -3 \fti tidak diperlihatkannya.

\ref BES-20061231-HEN11.249 \recid 780365103250170709 \start 00:12:30 \sp HANHEN \ph didə ancaʔkaɲə \tx dide ancakkahnye. \mb dide ancak -kah -nye \ge NEG see -KAH -3 \fti tidak diperlihatkannya.

\ref BES-20061231-HEN11.250 \recid 519398103335170709 \start 00:12:33 \sp HANHEN \ph aʊ didə diʔancaʔkaɲə \tx au, dide diancakkahnye. \mb au dide di- ancak -kah -nye \ge yes NEG DI- see -KAH -3 \fti tidak diperlihatkannya.

\ref BES-20061231-HEN11.251 \recid 140603103501170709 \start 00:12:34 \sp HANHEN \ph dɪndaʔ ɣa itu əmbataʔəmbataʔ gambargambar tu dɪndaʔ diyə \tx dindak (u)gha itu mbatak-mbatak gambar-gambar tu dindak die. \mb di- ndak ugha i- tu m- batak ~ m- batak gambar ~ gambar tu di- ndak die \ge DI- NEG person I- that N- bring ~ N- bring picture ~ picture that DI- NEG 3 \fti tidak mau dia membawa gambar-gambar itu.

\ref BES-20061231-HEN11.252 \recid 316862140906170709 \start 00:12:37 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.253 \recid 818204140928170709 \start 00:12:37 \sp HANHEN \ph əmpʊʔ gambar diyə əmpʊʔ gambar kancəkancəɲə didə niyan \tx empok gambar die, empok gambar kance-kancenye dide nian. \mb empok gambar die empok gambar kance ~ kance -nye dide nian \ge although picture 3 although picture friend ~ friend -3 NEG right \fti walaupun foto dia, walaupun foto teman-temannya, tidak mau dia membawanya.

\ref BES-20061231-HEN11.254 \recid 180480141157170709 \start 00:12:41 \sp HANHEN \ph na itu \tx na itu. \mb na i- tu \ge EXCL I- that \fti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.255 \recid 939751095344210709 \start 00:12:41 \sp HANHEN \ph didə niyan diʔancaʔancaʔkaɲə \tx dide nian diancak-ancakkahnye. \mb dide nian di- ancak ~ ancak -kah -nye \ge NEG right DI- see ~ see -KAH -3 \fti tidak diperlihatkannya.

\ref BES-20061231-HEN11.256 \recid 921615095820210709 \start 00:12:44 \sp HANHEN \ph xxx kələpehə kalu ditiŋgal ɣapat kalu gambar kəcɪʔ kapo ku anuka galə didə niyan bədiyə \tx xxx kelepee kalu ditinggal ghapat kalu gambar kecek kapo, ku anukah gale, dide nian bedie. \mb xxx kelepe -e kalu di- tinggal ghapat kalu gambar kecek kapo ku anu -kah gale dide nian bedie \ge xxx purse -3 TOP DI- stay often TOP picture small just 1 whatchamacallit -KAH all NEG right exist \fti xxx kalau dompetnya ditinggal sering saya lihat, kalau-kalau ada fotonya waktu kecil, tapi ternyata tidak ada.

\ref BES-20061231-HEN11.257 \recid 302810100625210709 \start 00:12:50 \sp HANHEN \ph alamat jəmə baɲaʔ \tx alamat jeme banyak. \mb alamat jeme banyak \ge address person a.lot \fti alamat orang yang banyak. \nt di dalam dompet Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.258 \recid 434830100741210709 \start 00:12:51 \sp HANHEN \ph sə maʔ ini xxx aku kan ay tuwapə ji ku alamat manusiyə ji ku \tx se mak ini xxx aku kan, ai tuape ji ku alamat manusie ji ku. \mb se mak i- ni xxx aku kan ai tu- ape ji ku alamat manusie ji ku \ge SE like I- this xxx 1SG KAN EXCL TU- what say 1 address human say 1 \fti segini xxx, ah untuk apa kalau alamat manusia.

\ref BES-20061231-HEN11.259 \recid 800442101110210709 \start 00:12:54 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.260 \recid 447677101139210709 \start 00:12:55 \sp HANHEN \ph ka didə ji ku \tx kalu dide ji ku. \mb kalu dide ji ku \ge TOP NEG say 1 \fti buat apa. \nt alamat orang.

\ref BES-20061231-HEN11.261 \recid 721802101317210709 \start 00:13:02 \sp HANHEN \ph makani oy \tx makani oi! \mb makan -i oi \ge eat -I EXCL \fti dimakan!

\ref BES-20061231-HEN11.262 \recid 849711101501210709 \start 00:13:03 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.263 \recid 511449101519210709 \start 00:13:06 \sp HANHEN \ph ka makan nanaʔ kuday kitə \tx ka makan nanak kudai kite. \mb ka makan nanak kudai kite \ge FUT eat cook before 1PL \fti kalau mau makan kita masak dulu.

\ref BES-20061231-HEN11.264 \recid 642201101637210709 \start 00:13:07 \sp HANHEN \ph jəraŋ \tx jerang. \mb jerang \ge moment \fti sebentar.

\ref BES-20061231-HEN11.265 \recid 395762101711210709 \start 00:13:07 \sp EXPHEN \ph gila didə \tx gila dide. \mb gila dide \ge GILA NEG \fti tidak usa.

\ref BES-20061231-HEN11.266 \recid 287187101746210709 \start 00:13:08 \sp HANHEN \ph adaʔ ŋapə ha \tx adak ngape ha? \mb adak ng- ape ha \ge EXCL N- what EXCL \fti kenapa?

\ref BES-20061231-HEN11.267 \recid 661358101825210709 \start 00:13:10 \sp HANHEN \ph way \tx wai! \mb wai \ge EXCL \fti wai!

\ref BES-20061231-HEN11.268 \recid 162365101850210709 \start 00:13:11 \sp EXPHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20061231-HEN11.269 \recid 684661101913210709 \start 00:13:11 \sp HANHEN \ph tuŋgu bae \tx tunggu bae. \mb tunggu bae \ge wait just \fti tunggu saja.

\ref BES-20061231-HEN11.270 \recid 315866101948210709 \start 00:13:11 \sp EXPHEN \ph ka lajula aku sənampʊr bae \tx ka lajulah aku, senampor bae. \mb ka laju -lah aku senampor bae \ge FUT continue -LAH 1SG moment just \fti sebentar lagi saya mau pergi.

\ref BES-20061231-HEN11.271 \recid 279839102147210709 \start 00:13:18 \sp HANHEN \ph ləbaran ni kələ anu dataŋ kə sini kaba \tx Lebaran ni kele anu, datang ke sini kaba! \mb Lebaran ni kele anu datang ke s- i- ni kaba \ge Lebaran this later whatchamacallit come to S- I- this 2SG \fti lebaran nanti kamu datang ke sini!

\ref BES-20061231-HEN11.272 \recid 458295102344210709 \start 00:13:21 \sp HANHEN \ph maŋkəʔ \tx mangke... \mb mangke \ge so.that \fti supaya...

\ref BES-20061231-HEN11.273 \recid 983643102428210709 \start 00:13:23 \sp HANHEN \ph pacaʔ anu bəɣəɣusɪʔ lamə jugə \tx pacak anu, begheghusek lame juge. \mb pacak anu be- ghe ~ ghusek lame juge \ge can whatchamacallit BE- PART.visit ~ visit long.time also \fti bisa berkunjung lama.

\ref BES-20061231-HEN11.274 \recid 608293102620210709 \start 00:13:25 \sp EXPHEN \ph balɪʔ didi \tx balek Didi? \mb balek Didi \ge turn.around Didi \fti pulang Didi?

\ref BES-20061231-HEN11.275 \recid 201960102655210709 \start 00:13:26 \sp HANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20061231-HEN11.276 \recid 147289102734210709 \start 00:13:26 \sp EXPHEN \ph ləbaran ni \tx Lebaran ni? \mb Lebaran ni \ge Lebaran this \fti Lebaran ini?

\ref BES-20061231-HEN11.277 \recid 197154103303210709 \start 00:13:27 \sp HANHEN \ph ləbaran \tx Lebaran? \mb Lebaran \ge Lebaran \fti Lebaran?

\ref BES-20061231-HEN11.278 \recid 371027103331210709 \start 00:13:28 \sp HANHEN \ph kaluᵊʔ didə xxx \tx kalu dide xxx. \mb kalu dide xxx \ge TOP NEG xxx \fti mungkin tidak xxx.

\ref BES-20061231-HEN11.279 \recid 368908110637210709 \start 00:13:32 \sp HANHEN \ph diyə ni kalu diyə balɪʔ biyasə la nəʔ nəlpʊn diyə ni \tx die ni kalu die balek biase la ne(lpon), nelpon die ni. \mb die ni kalu die balek biase la nelpon nelpon die ni \ge 3 this TOP 3 turn.around usual PFCT call call 3 this \fti kalau dia pulang biasanya menelpon.

\ref BES-20061231-HEN11.280 \recid 747605110920210709 \start 00:13:39 \sp HANHEN \ph nɪʔ kaba numʊr hapəhə adə diʔanuka nandiyə kaba \tx nek kaba nomor HPe ade dianukah nandie kaba. \mb nek kaba nomor HP -e ade di- anu -kah nandie kaba \ge REL 2SG number cellular.phone -3 exist DI- whatchamacallit -KAH NANDIE 2SG \fti kamu kan ada nomor HPnya, hubungilah oleh kamu.

\ref BES-20061231-HEN11.281 \recid 465629111218210709 \start 00:13:45 \sp EXPHEN \ph ay xx ŋənti sajə numʊr ɣa itu \tx ai xx nganti saje nomor (u)gha itu. \mb ai xx n- ganti saje nomor ugha i- tu \ge EXCL xx N- change just number person I- that \fti berubah terus nomor orang itu. \nt Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.282 \recid 936231111412210709 \start 00:13:47 \sp HANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061231-HEN11.283 \recid 491039141409210709 \start 00:13:48 \sp EXPHEN \ph ŋənti sajə \tx nganti saje. \mb n- ganti saje \ge N- change continue \fti berubah terus.

\ref BES-20061231-HEN11.284 \recid 506661141448210709 \start 00:13:49 \sp HANHEN \ph a itula əmpʊʔ ŋa aku ni \tx a itulah empok ngai aku ni. \mb a i- tu -lah empok ngai aku ni \ge EXCL I- that -LAH although with 1SG this \fti begitu juga walaupun dengan saya.

\ref BES-20061231-HEN11.285 \recid 266560141554210709 \start 00:13:49 \sp HANHEN \ph la adəʔ \tx la ade... \mb la ade \ge PFCT exist \fti sudah ada...

\ref BES-20061231-HEN11.286 \recid 478651145643210709 \start 00:13:51 \sp HANHEN \ph sətəŋa bulan tu aku la baɲaʔ abɪs duwɪt itu kan \tx setengah bulan tu aku la banyak abes duet itu kan. \mb se- tengah bulan tu aku la banyak abes duet i- tu kan \ge SE- middle month that 1SG PFCT a.lot finished money I- that KAN \fti setengah bulan sudah banyak habis duit.

\ref BES-20061231-HEN11.287 \recid 195356150444210709 \start 00:13:54 \sp HANHEN \ph səaɣi tu tigə kali əmpat kali masɪ \tx seaghi tu tige kali empat kali maseh. \mb se- aghi tu tige kali empat kali maseh \ge SE- day that three time four time still \fti dalam sehari itu tiga kali sampai empat kali. \nt menelpon Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.288 \recid 764368150729210709 \start 00:13:57 \sp HANHEN \ph ayo kalu malam kələ ku lantaʔka agi masɪ didə ŋinaʔə \tx ayo kalu malam kele, ku lantakkah agi, maseh dide nginake. \mb ayo kalu malam kele ku lantak -kah agi maseh dide nginak -e \ge AYO TOP night later 1 do -KAH more still NEG see -3 \fti mungkin malam nanti, saya coba lagi, masih tidak bisa. \nt menelpon Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.289 \recid 756021150927210709 \start 00:14:01 \sp HANHEN \ph pagi ku lantaʔka agi masɪ dɪʔ ŋinaʔə \tx pagi ku lantakkah agi, maseh dek nginake. \mb pagi ku lantak -kah agi maseh dek nginak -e \ge tomorrow 1 do -KAH more still DEK see -3 \fti besoknya saya lakukan lagi, masih tidak bisa.

\ref BES-20061231-HEN11.290 \recid 868258151058210709 \start 00:14:03 \sp HANHEN \ph paya ku rupʊːʔ \tx payah, ku rupok... \mb payah ku rupok \ge tired 1 think \fti susah, saya pikir...

\ref BES-20061231-HEN11.291 \recid 837338151145210709 \start 00:14:07 \sp HANHEN \ph ənjadi laŋsʊŋ kuʔ əntaʔka kə pʌlɪmbaŋ \tx njadi langsong ku entakkah ke Palembang. \mb n- jadi langsong ku entak -kah ke Palembang \ge N- become direct 1 arrive -KAH to Palembang \fti jadi langsung saya hubungi orang di Palembang.

\ref BES-20061231-HEN11.292 \recid 360575093918220709 \start 00:14:10 \sp HANHEN \ph əŋkasə ŋalɪ numʊr \tx engkase ngaleh nomor. \mb engkas -e ng- aleh nomor \ge shape -3 N- move number \fti rupanya tukar nomor.

\ref BES-20061231-HEN11.293 \recid 198041094041220709 \start 00:14:11 \sp EXPHEN \ph itulah \tx itulah. \mb i- tu -lah \ge I- that -LAH \fti itulah.

\ref BES-20061231-HEN11.294 \recid 876959094122220709 \start 00:14:12 \sp HANHEN \ph naː itukan aku laʔ bapə abɪs abɪs duwɪt kan \tx na, itukan, aku la berape abes, abes duet kan. \mb na i- tu -kan aku la ber- ape abes abes duet kan \ge EXCL I- that -KAN 1SG PFCT BER- what finished finished money KAN \fti saya sudah banyak menghabiskan duit.

\ref BES-20061231-HEN11.295 \recid 372682094414220709 \start 00:14:15 \sp HANHEN \ph oy ji ku didə niyan gawɪ ni \tx oi ji ku dide nian gawe ni! \mb oi ji ku dide nian gawe ni \ge EXCL say 1 NEG right job this \fti meleset dengan kerja ini!

\ref BES-20061231-HEN11.296 \recid 272062094843220709 \start 00:14:26 \sp HANHEN \ph ənta diyə ŋaɣiʔ kancəɲə diʔ pʌlɪmbaŋ tu apə gaɣiɲə apə didəla \tx entah die ngaghi kancenye di Palembang tu ape gaghinye ape didelah? \mb entah die ngaghi kance -nye di Palembang tu ape gaghi -nye ape dide -lah \ge don't.know 3 with friend -3 LOC Palembang that what visit -3 what NEG -LAH \fti entah temannya yang ada di Palembang apa ditemuinya atau tidak?

\ref BES-20061231-HEN11.297 \recid 258524095515220709 \start 00:14:31 \sp HANHEN \ph cuma katəɲə tadi di anu tu basə dɪ bada diyəʔ anu tadi diʔ pəlaju katəɲə \tx cuma katenye tadi di anu tu, base di, bada die anu tadi, di Plaju katenye. \mb cuma kate -nye tadi di anu tu base di bada die anu tadi di Plaju kate -nye \ge but say -3 earlier LOC whatchamacallit that BASE LOC place 3 whatchamacallit earlier LOC Plaju say -3 \fti tapi katanya di Plaju tempat temannya itu.

\ref BES-20061231-HEN11.298 \recid 431678101640220709 \start 00:14:35 \sp HANHEN \ph ŋuniyan \tx ngunian? \mb ngu- nian \ge NGU- right \fti betul?

\ref BES-20061231-HEN11.299 \recid 929201101732220709 \start 00:14:35 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.300 \recid 902112101753220709 \start 00:14:36 \sp HANHEN \ph didi tu ay anu siyapə itu \tx Didi tu, ai anu siape itu? \mb Didi tu ai anu siape i- tu \ge Didi that EXCL whatchamacallit who I- that \fti Didi itu, eh, siapa itu?

\ref BES-20061231-HEN11.301 \recid 126093101955220709 \start 00:14:38 \sp HANHEN \tx ck! \mb ck \ge tsk \fti ck!

\ref BES-20061231-HEN11.302 \recid 348268102246220709 \start 00:14:38 \sp EXPHEN \ph heri \tx Heri. \mb Heri \ge Heri \fti Heri.

\ref BES-20061231-HEN11.303 \recid 360341102311220709 \start 00:14:39 \sp HANHEN \ph heri tu di pəlaju niyan diyə e \tx Heri tu di Plaju nian die e? \mb Heri tu di Plaju nian die e \ge Heri that LOC Plaju right 3 EXCL \fti betul di Plaju Heri itu?

\ref BES-20061231-HEN11.304 \recid 758811102659220709 \start 00:14:40 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.305 \recid 964590102718220709 \start 00:14:40 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.306 \recid 783753102746220709 \start 00:14:43 \sp HANHEN \ph tuwapə didi tu di pʌlɪmbaŋ tu ampɪr səːstaʊnla diyə di pʌlɪmbaŋ \tx tuape Didi tu di Palembang tu, amper setaonlah die di Palembang. \mb tu- ape Didi tu di Palembang tu amper se- taon -lah die di Palembang \ge TU- what Didi that LOC Palembang that near SE- year -LAH 3 LOC Palembang \fti Didi itu hampir satu tahun di Palembang.

\ref BES-20061231-HEN11.307 \recid 756056103106220709 \start 00:14:49 \sp HANHEN \ph basə itu di pʌlɪmbaŋ tadi titu masɪ adɪŋ ji ku titu \tx base itu di Palembang tadi titu, maseh adeng ji ku titu. \mb base i- tu di Palembang tadi ti- tu maseh adeng ji ku ti- tu \ge BASE I- that LOC Palembang earlier TI- that still younger.sibling say 1 TI- that \fti yang di Palembang itu masih adik saya. \nt paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.308 \recid 550282103320220709 \start 00:14:53 \sp HANHEN \ph lokaʔə didə bədiyə ɲəla ŋaɣi xx ŋaɣi ŋambɪʔŋambɪʔ kəlaway aku tu kan \tx lokake dide bedie nyelah ngaghi, xx ngaghi ngambek-ngambek kelawai aku tu kan. \mb lokak -e dide bedie nyelah ngaghi xx ngaghi ng- ambek ~ ng- ambek kelawai aku tu kan \ge manage -3 NEG exist right with xx with N- take ~ N- take older.sister 1SG that KAN \fti tidak ada kesempatan, ialah mengambil adik perempuan saya.

\ref BES-20061231-HEN11.309 \recid 808029103729220709 \start 00:14:57 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.310 \recid 170725103755220709 \start 00:14:57 \sp HANHEN \ph xxx tu \tx xxx tu. \mb xxx tu \ge xxx that \fti xxx tu.

\ref BES-20061231-HEN11.311 \recid 785560103830220709 \start 00:14:59 \sp HANHEN \ph katəə di kaba cubəcubəi kuday bae kə anu katəɲə kaba kə lampʊŋ \tx katee "Di kaba cube-cubei kudai" bae ke anu katenye "kaba, ke Lampung". \mb kate -e Di kaba cube ~ cube -i kudai bae ke anu kate -nye kaba ke Lampung \ge say -3 Didi 2SG try ~ try -I before just to whatchamacallit say -3 2SG to Lampung \fti katanya "kamu coba-coba dulu ke Lampung".

\ref BES-20061231-HEN11.312 \recid 528524104555220709 \start 00:15:05 \sp HANHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.313 \recid 522748120055220709 \start 00:15:06 \sp HANHEN \ph pas kə lampʊŋ didə diyə tuʔ diʔanuka jəməʔ diyajʊŋ nərnaʔ ayam kuday diyə tu e \tx pas ke Lampung, dide die tu dianukah jeme diajong nernak ayam kudai die tu e. \mb pas ke Lampung dide die tu di- anu -kah jeme di- ajong n- ternak ayam kudai die tu e \ge precise to Lampung NEG 3 that DI- whatchamacallit -KAH person DI- order N- livestock chicken before 3 that EXCL \fti ketika di Lampung dia di suruh beternak ayam dulu. \nt Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.314 \recid 992078150857220709 \start 00:15:12 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.315 \recid 176445150956220709 \start 00:15:13 \sp HANHEN \ph xxx nərnaʔ ayam \tx xxx nernak ayam. \mb xxx n- ternak ayam \ge xxx N- livestock chicken \fti xxx beternak ayam.

\ref BES-20061231-HEN11.316 \recid 618504151206220709 \start 00:15:16 \sp HANHEN \ph ay aku didə saŋgʊp katəɲə maŋ ŋanuka ayam ni katəɲə aku didə dɪʔ lasɪm bənaɣ makan lagi dindaʔ katəɲə tini ayam ni katəɲə \tx "ai aku dide sanggop" katenye "mang", "nganukah ayam ni" katenye, "aku dide, dek lasem benagh, makan lagi dindak" katenye "tini ayam ni" katenye. \mb ai aku dide sanggop kate -nye mang ng- anu -kah ayam ni kate -nye aku dide dek lasem benagh makan lagi di- ndak kate -nye ti- ni ayam ni kate -nye \ge EXCL 1SG NEG able say -3 TRU.uncle N- whatchamacallit -KAH chicken this say -3 1SG NEG DEK usual right eat medium DI- NEG say -3 TI- this chicken this say -3 \fti "tidak sanggup saya paman, memelihara ayam ini, saya tidak biasa, ini saja sudah tidak mau makan ayamnya".

\ref BES-20061231-HEN11.317 \recid 405704104131230709 \start 00:15:24 \sp HANHEN \ph tuwapə nɪʔ gawɪ kaba katəɲə \tx "tuape nek gawe kaba" katenye? \mb tu- ape nek gawe kaba kate -nye \ge TU- what for job 2SG say -3 \fti "apa untuk pekerjaan kamu"?

\ref BES-20061231-HEN11.318 \recid 884388104331230709 \start 00:15:28 \sp HANHEN \ph tuwapə maŋ cakaɣka aku gawɪ katəɲə \tx "tuape mang cakaghkah aku gawe" katenye. \mb tu- ape mang cakagh -kah aku gawe kate -nye \ge TU- what TRU.uncle look.for -KAH 1SG job say -3 \fti "tolong carikan saya pekerjaan paman".

\ref BES-20061231-HEN11.319 \recid 123929105102230709 \start 00:15:31 \sp HANHEN \ph ay maʔ manə katəɲə bəgawɪ kapʊʔ səkʊla lagi lʊm tamat katəɲə \tx "ai mak mane" katenye "begawe kapo sekolah lagi (be)lom tamat" katenye. \mb ai mak mane kate -nye be- gawe kapo sekolah lagi belom tamat kate -nye \ge EXCL like which say -3 BE- job KAPO school medium not.yet finish say -3 \fti "bagaimana mau bekerja, sekolah saja belum tamat" katanya. \nt kata paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.320 \recid 886937105858230709 \start 00:15:36 \sp HANHEN \ph xxx lʊʔ itukaɲə ŋa diyə \tx xxx lok itukahnye ngai die. \mb xxx lok i- tu -kah -nye ngai die \ge xxx like I- that -KAH -NYE with 3 \fti xxx dikatakannya seperti itu dengan dia. \nt paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.321 \recid 667783110035230709 \start 00:15:37 \sp HANHEN \ph udə katəɲə kaba ənjʊʔla burʊŋ baɪ katəɲə \tx "ude" katenye "kaba", "enjoklah burong bae" katenye. \mb ude kate -nye kaba enjok -lah burong bae kate -nye \ge PFCT say -3 2SG give -LAH bird just say -3 \fti "sudah kalau begitu uruslah burung saja".

\ref BES-20061231-HEN11.322 \recid 142881110311230709 \start 00:15:40 \sp HANHEN \ph ɲadi ɲaʔ baʔbəligaʔ bəməmiŋgu təɲagu didi di ɣumaə sajə \tx njadi nya(gu), bakbeligak bememinggu tenyagu Didi di humae saje. \mb n- jadi nyagu bakbeligak be- me ~ minggu te- nyagu Didi di huma -e saje \ge N- become bored slowly BE- PART.week ~ week TE- bored Didi LOC house -3 continue \fti jadi, setelah beberapa minggu bosan Didi di rumahnya terus. \nt rumah paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.323 \recid 679041133638230709 \start 00:15:45 \sp HANHEN \ph aʊ ɲadi dibataʔə kə rajabasa didi tu \tx au, njadi dibatake ke Raja.Basa Didi tu. \mb au n- jadi di- batak -e ke Raja.Basa Didi tu \ge yes N- become DI- bring -3 to Raja.Basa Didi that \fti jadi Didi di bawanya ke Raja Basa.

\ref BES-20061231-HEN11.324 \recid 354302135356230709 \start 00:15:50 \sp HANHEN \ph na titu \tx na titu. \mb na ti- tu \ge EXCL TI- that \fti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.325 \recid 967947135428230709 \start 00:15:51 \sp HANHEN \ph ay alaŋka alap ɣuma jəmə ni katəɲə di katəɲə \tx "ai alangkah alap huma jeme ni katenye Di katenye! \mb ai alangkah alap huma jeme ni kate -nye Di kate -nye \ge EXCL how nice house person this say -3 Didi say -3 \fti "alangkah bagus rumah orang ini Di"! \nt kata paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.326 \recid 512206135950230709 \start 00:15:55 \sp HANHEN \ph udə katəɲə pinda bae pinda kə ɣuma ini bae katəɲə \tx "ude" katenye "pindah bae pindah ke huma ini bae" katenye. \mb ude kate -nye pindah bae pindah ke huma i- ni bae kate -nye \ge PFCT say -3 move just move to house I- this just say -3 \fti "sudah", pindah ke rumah ini saja". \nt kata paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.327 \recid 759463140605230709 \start 00:15:58 \sp HANHEN \ph tuwapə la sərasan itu dibəliɲə ŋa diyə ŋa diyə tu wan \tx tuape la serasan itu dibelinye ngai die, ngai die tu kan. \mb tu- ape la se- rasan i- tu di- beli -nye ngai die ngai die tu kan \ge TU- what PFCT SE- agreement I- that DI- buy -3 with 3 with 3 that KAN \fti itu sudah direncanakannya.

\ref BES-20061231-HEN11.328 \recid 209853140915230709 \start 00:16:00 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.329 \recid 514233140949230709 \start 00:16:01 \sp HANHEN \ph atə didi di situ tu aɲə mɪwah niyan diyə tu bəduwɪt sajə niyan \tx (s)ate Didi di situ tu anye mewah nian die tu, beduet saje nian. \mb sate Didi di s- i- tu tu anye mewah nian die tu be- duet saje nian \ge PFCT Didi LOC S- I- that that but luxurious right 3 that BE- money continue right \fti setelah Didi tinggal di situ, murah reskinya. \nt paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.330 \recid 635244141302230709 \start 00:16:05 \sp HANHEN \ph ɣulɪ ɣuma ɣulɪ apə macammacam niyan diyə \tx ghule huma, ghule ape macam-macam nian die. \mb ghule huma ghule ape macam ~ macam nian die \ge get house get what sort ~ sort right 3 \fti dapat rumah, dapat bermacam-macam.

\ref BES-20061231-HEN11.331 \recid 459064141457230709 \start 00:16:08 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.332 \recid 396714141708230709 \start 00:16:09 \sp HANHEN \ph ɲadi sampay situ məli ɣuma diyə ni \tx njadi sampai situ meli huma die ni. \mb n- jadi sampai s- i- tu m- beli huma die ni \ge N- become arrive S- I- that N- buy house 3 this \fti jadi sampai di situ dia ini membeli rumah.

\ref BES-20061231-HEN11.333 \recid 979459141848230709 \start 00:16:11 \sp HANHEN \ph məli ɣuma \tx meli huma... \mb m- beli huma \ge N- buy house \fti membeli rumah...

\ref BES-20061231-HEN11.334 \recid 494123142415230709 \start 00:16:13 \sp HANHEN \ph laŋsʊŋ anu didi tadi udə katəɲə maŋ kalu itu didə ləkʊʔ di kʊntərakan sajə kitə ni katəɲə \tx langsong anu Didi tadi, "ude" katenye "mang", "kalu itu dide lekok di kontrakan saje kite ni" katenye. \mb langsong anu Didi tadi ude kate -nye mang kalu i- tu dide lekok di kontrak -an saje kite ni kate -nye \ge direct whatchamacallit Didi earlier PFCT say -3 TRU.uncle TOP I- that NEG steady LOC lease -AN continue 1PL this say -3 \fti "kalau begitu langsung saja mang, tidak baik lama-lama di kontrakan terus kita ini". \nt kata Didi ke pamannya.

\ref BES-20061231-HEN11.335 \recid 134690143140230709 \start 00:16:18 \sp HANHEN \ph balɪʔ kə ɣuma kitə katəɲə \tx "balek ke huma kite" katenye. \mb balek ke huma kite kate -nye \ge turn.around to house 1PL say -3 \fti "balik ke rumah kita" katanya. \nt kata Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.336 \recid 850641143400230709 \start 00:16:19 \sp HANHEN \ph aʊ katəɲə \tx "au" katenye. \mb au kate -nye \ge yes say -3 \fti "ya" katanya.

\ref BES-20061231-HEN11.337 \recid 844858143518230709 \start 00:16:21 \sp HANHEN \ph lusə pinda daŋ itu \tx luse pindah dang itu. \mb luse pindah dang i- tu \ge the.day.after.tomorrow move when I- that \fti lusanya pindah ketika itu.

\ref BES-20061231-HEN11.338 \recid 846458143700230709 \start 00:16:22 \sp HANHEN \ph ɲəla pinda dɪʔ rajabasa tu \tx nyelah pindah di Raja.Basa tu. \mb nyelah pindah di Raja.Basa tu \ge right move LOC Raja.Basa that \fti terus pindah ke Raja Basa itu. \nt Didi dan pamannya.

\ref BES-20061231-HEN11.339 \recid 746127143851230709 \start 00:16:26 \sp HANHEN \ph masɪ maʔ ini ɣumahə \tx maseh mak ini humae. \mb maseh mak i- ni huma -e \ge still now I- this house -3 \fti sampai sekarang masih ada rumahnya. \nt rumah paman Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.340 \recid 176938144034230709 \start 00:16:34 \sp HANHEN \ph aɲə itula jəməʔ bəsaʔ ni baɲaʔ igə cubəan nila payah \tx anye itulah jeme besak ni banyak ige cubean nilah payah. \mb anye i- tu -lah jeme besak ni banyak ige cube -an ni -lah payah \ge but I- that -LAH person big this a.lot IGE try -AN this -LAH tired \fti tapi orang besar itu terlalu banyak cobaannya.

\ref BES-20061231-HEN11.341 \recid 807659144512230709 \start 00:16:38 \sp HANHEN \ph sətaʊn didi tu na \tx setaon Didi tu na! \mb se- taon Didi tu na \ge SE- year Didi that EXCL \fti setahun Didi itu!

\ref BES-20061231-HEN11.342 \recid 249623144612230709 \start 00:16:41 \sp EXPHEN \ph həm \tx hem. \mb hem \ge EXCL \fti hem.

\ref BES-20061231-HEN11.343 \recid 226297144636230709 \start 00:16:42 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.344 \recid 589525144656230709 \start 00:16:43 \sp HANHEN \ph dikuliyakaɲə bae diːajʊŋə kursʊskursʊs kuday \tx dikuliahkahnye bae, diajonge kursus-kursus kudai. \mb di- kuliah -kah -nye bae di- ajong -e kursus ~ kursus kudai \ge DI- university.class -KAH -3 just DI- order -3 course ~ course before \fti di kuliahkannya, disuruhnya mengikuti kursus-kursus dahulu. \nt Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.345 \recid 665248145009230709 \start 00:16:48 \sp HANHEN \ph udɪm kursʊs tadi pəcaʔə anu tadi dilabʊhkaɲə kə lɪstərɪʔ \tx udem kursus tadi pecake anu tadi, dilabuhkahnya ke listrik. \mb udem kursus tadi pe- cak -e anu tadi di- labuh -kah -nya ke listrik \ge finished course earlier PE- like -3 whatchamacallit earlier DI- anchor -KAH -NYA to electricity \fti setelah kursus, dilabuhkannya ke listrik.

\ref BES-20061231-HEN11.346 \recid 745662145339230709 \start 00:16:51 \sp HANHEN \ph əmpay ɲujʊʔ dikɪt ay lʊm ka ləkʊʔ di ŋulaŋ agi \tx empai njujok diket, ai (be)lom ka lekok Di ngulang agi. \mb empai n- jujok diket ai belom ka lekok Di ng- ulang agi \ge just.now N- pierce a.little EXCL not.yet FUT steady Didi N- repeat more \fti baru mencoba sedikit, "belum cocok ini Di", diulang lagi.

\ref BES-20061231-HEN11.347 \recid 465192150217230709 \start 00:16:55 \sp HANHEN \ph əmpat kali \tx empat kali. \mb empat kali \ge four time \fti empat kali. \nt mencoba kursus.

\ref BES-20061231-HEN11.348 \recid 797873150310230709 \start 00:16:57 \sp HANHEN \ph əmpat kali kursʊs \tx empat kali kursus. \mb empat kali kursus \ge four time course \fti empat kali kursus.

\ref BES-20061231-HEN11.349 \recid 475972150355230709 \start 00:16:59 \sp HANHEN \ph maŋkə diyə tu timbʊl adə niyan bakat \tx mangke die tu timbol ade nian bakat. \mb mangke die tu timbol ade nian bakat \ge then 3 that rise exist right talent \fti kemudian akhirnya timbul bakatnya.

\ref BES-20061231-HEN11.350 \recid 182145150611230709 \start 00:17:01 \sp HANHEN \ph tuwapə bukanə xx təmpatə anu kan \tx tuape bukane xx tempate anu kan. \mb tu- ape bukan -e xx tempat -e anu kan \ge TU- what NEG -3 xx place -3 whatchamacallit KAN \fti bukan bidangnya.

\ref BES-20061231-HEN11.351 \recid 127697150836230709 \start 00:17:04 \sp HANHEN \ph itu kan \tx itu kan. \mb i- tu kan \ge I- that KAN \fti itu kan.

\ref BES-20061231-HEN11.352 \recid 304160150907230709 \start 00:17:06 \sp HANHEN \ph cukaː amu dulu səlalu ka pacaʔ niyan kaba səkula istɪʔem bae pikɪran aku \tx cuka amu dulu selalu ka pacak nian kaba sekolah STM bae pikeran aku. \mb cuka amu dulu selalu ka pacak nian kaba sekolah STM bae piker -an aku \ge try TOP moment always to can right 2SG school technical.high.school just think -AN 1SG \fti pikir saya, coba kalau dulu kamu sekolah STM saja.

\ref BES-20061231-HEN11.353 \recid 632313151249230709 \start 00:17:23 \sp HANHEN \ph kaba bagiyan apə kaba \tx kaba bagian ape kaba? \mb kaba bagi -an ape kaba \ge 2SG divide -AN what 2SG \fti kamu bagian apa?

\ref BES-20061231-HEN11.354 \recid 707047151905230709 \start 00:17:25 \sp EXPHEN \ph aku bagiyan bahasa \tx aku bagian bahasa. \mb aku bagi -an bahasa \ge 1SG divide -AN language \fti bagian bahasa.

\ref BES-20061231-HEN11.355 \recid 357371152000230709 \start 00:17:27 \sp HANHEN \ph kaba e \tx kaba e. \mb kaba e \ge 2SG EXCL \fti kamu.

\ref BES-20061231-HEN11.356 \recid 353708152029230709 \start 00:17:28 \sp EXPHEN \ph bahasa iŋrɪs \tx bahasa Inggris. \mb bahasa Inggris \ge language English \fti bahasa Inggris.

\ref BES-20061231-HEN11.357 \recid 878287152113230709 \start 00:17:29 \sp HANHEN \ph oh \tx oh. \mb oh \ge EXCL \fti oh.

\ref BES-20061231-HEN11.358 \recid 422334095302240709 \start 00:17:31 \sp HANHEN \ph pʊkʊʔə la ləmaʔ kaba tamat ni kələ laʔ atə caʔ atə lokaʔ lokaʔ niyan əmpʊʔə \tx pokoke la lemak kaba, tamat ni kele la, (s)ate cak, (s)ate lokak, lokak nian empoke. \mb pokok -e la lemak kaba tamat ni kele la sate cak sate lokak lokak nian empok -e \ge main -3 PFCT pleasant 2SG finish this later PFCT PFCT like PFCT job job right EMPOK -3 \fti kalau kamu sudah enak, setelah tamat betul-betul bekerja.

\ref BES-20061231-HEN11.359 \recid 489034095656240709 \start 00:17:37 \sp HANHEN \ph didə bətabə lʊʔ ini agi \tx dide betabe lok ini agi. \mb dide be- tabe lok i- ni agi \ge NEG BE- TABE like I- this more \fti tidak seperti ini lagi.

\ref BES-20061231-HEN11.360 \recid 109678144020240709 \start 00:17:39 \sp HANHEN \ph amu gaji tu la ibaratə laʔ pacaʔ bəsaʔ juʔ bəsaʔ jugə \tx amu gaji tu la ibarate la, pacak besak ju(ge), besak juge. \mb amu gaji tu la ibarat -e la pacak besak juge besak juge \ge TOP salary that PFCT like -3 PFCT can big also big also \fti kalau gaji sudah besar.

\ref BES-20061231-HEN11.361 \recid 772602144225240709 \start 00:17:43 \sp HANHEN \ph ay lʊm tau waʔ \tx ai (be)lom tau wak. \mb ai belom tau wak \ge EXCL not.yet know TRU.parent's.older.sibling \fti belum tahu wak.

\ref BES-20061231-HEN11.362 \recid 417467091632270709 \start 00:17:44 \sp HANHEN \ph mantap \tx mantap. \mb mantap \ge steady \fti mantap.

\ref BES-20061231-HEN11.363 \recid 585683091657270709 \start 00:17:45 \sp HANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20061231-HEN11.364 \recid 898728091725270709 \start 00:17:45 \sp HANHEN \ph a didə kə kə gaji səratʊs duwə agi əmpʊʔə \tx a dide ka, ka gaji seratus due agi empoke. \mb a dide ka ka gaji se- ratus due agi empok -e \ge EXCL NEG FUT FUT salary SE- hundred two more although -3 \fti tidak akan gaji seratus atau dua ratus ribu lagi.

\ref BES-20061231-HEN11.365 \recid 838085092100270709 \start 00:17:48 \sp EXPHEN \tx 0. \nt laughing.

\ref BES-20061231-HEN11.366 \recid 416941095029270709 \start 00:17:49 \sp HANHEN \ph ibaratə lʊʔ itu \tx ibarate lok itu. \mb ibarat -e lok i- tu \ge like -3 like I- that \fti seperti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.367 \recid 738537095112270709 \start 00:17:53 \sp EXPHEN \ph təgantʊŋ ŋa usaha kitə galə \tx tegantong ngai usaha kite gale. \mb tegantong ngai usaha kite gale \ge depend with effort 1PL all \fti tergantung dengan usaha kita semua.

\ref BES-20061231-HEN11.368 \recid 413107095223270709 \start 00:17:56 \sp HANHEN \ph titu \tx titu? \mb ti- tu \ge TI- that \fti itu?

\ref BES-20061231-HEN11.369 \recid 200488095257270709 \start 00:17:59 \sp EXPHEN \ph pʊʔ didi kuliya \tx (em)pok Didi kuliah... \mb empok Didi kuliah \ge although Didi university.class \fti walaupun Didi kuliah...

\ref BES-20061231-HEN11.370 \recid 611476095404270709 \start 00:18:00 \sp EXPHEN \ph kancə baɪ masɪ baɲaʔ neʔ ŋaŋgʊr \tx kance bae maseh banyak nek nganggor. \mb kance bae maseh banyak nek nganggor \ge friend just still a.lot REL unemployed \fti teman-teman saja masih banyak yang menganggur.

\ref BES-20061231-HEN11.371 \recid 589161095536270709 \start 00:18:02 \sp HANHEN \ph aʊ memaŋ baɲaʔ aŋgʊr \tx au memang banyak nganggor. \mb au memang banyak nganggor \ge yes indeed a.lot unemployed \fti ya, memang banyak yang masih nganggur.

\ref BES-20061231-HEN11.372 \recid 839920095713270709 \start 00:18:04 \sp EXPHEN \ph muŋkɪn təgantʊŋ ŋa usaha kitə di sanə \tx mungken tegantong ngai usaha kite di sane. \mb mungken tegantong ngai usaha kite di sane \ge possible depend with effort 1PL LOC there \fti mungkin tergantung dengan usaha kita di sana.

\ref BES-20061231-HEN11.373 \recid 653774095847270709 \start 00:18:11 \sp HANHEN \ph cuma əmpʊʔ diyə bəsaʔ xxx ŋa didi ni kalu diyə maju kələ \tx cuma empok die besak xxx ngai Didi ni, kalu die maju kele... \mb cuma empok die besak xxx ngai Didi ni kalu die maju kele \ge but although 3 big xxx with Didi this TOP 3 move.forward later \fti tapi walaupun dia besar xxx dengan Didi ini, kalau dia maju nanti...

\ref BES-20061231-HEN11.374 \recid 495202100232270709 \start 00:18:17 \sp HANHEN \ph diyaŋkat jəmə tu ləbɪ katəɲə harapan aku itu maʔ itula bae katəɲə \tx "diangkat jeme tu lebeh" katenye, "harapan aku itu mak itulah bae" katenye. \mb di- angkat jeme tu lebeh kate -nye harap -an aku i- tu mak i- tu -lah bae kate -nye \ge DI- lift person that more say -3 hope -AN 1SG I- that like I- that -LAH just say -3 \fti "diangkat orang lebih, hanya itulah harapan saya".

\ref BES-20061231-HEN11.375 \recid 279634100655270709 \start 00:18:21 \sp HANHEN \ph basə pəlaŋgan basə listərɪʔ tu lʊm baɲaʔ jəmə tu \tx base pelanggan base listrik tu (be)lom banyak jeme tu. \mb base pe- langgan base listrik tu belom banyak jeme tu \ge BASE PE- customer BASE electricity that not.yet a.lot person that \fti orang berlangganan listrik itu belum banyak.

\ref BES-20061231-HEN11.376 \recid 612417101023270709 \start 00:18:26 \sp HANHEN \ph əmpay naʔ maju \tx empai nak maju. \mb empai nak maju \ge just.now want move.forward \fti baru mau maju.

\ref BES-20061231-HEN11.377 \recid 205672101114270709 \start 00:18:26 \sp EXPHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061231-HEN11.378 \recid 436500101142270709 \start 00:18:27 \sp HANHEN \ph na itu diyə tu \tx na itu die tu. \mb na i- tu die tu \ge EXCL I- that 3 that \fti seperti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.379 \recid 968454101223270709 \start 00:18:30 \sp EXPHEN \ph tukaŋ masaŋmasaŋ ni diyə bukan \tx tukang masang-masang ni die bukan? \mb tukang m- pasang ~ m- pasang ni die bukan \ge AGT N- install ~ N- install this 3 NEG \fti tukang memasangnya dia? \nt pasang listrik.

\ref BES-20061231-HEN11.380 \recid 934114101420270709 \start 00:18:32 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.381 \recid 681837101452270709 \start 00:18:34 \sp HANHEN \ph xxx ini tadi aʊ tukaŋ masaŋmasaŋ xx ini tadi kan \tx xxx ini tadi au tukang masang-masang, xx ini tadi kan. \mb xxx i- ni tadi au tukang m- pasang ~ m- pasang xx i- ni tadi kan \ge xxx I- this earlier yes AGT N- install ~ N- install xx I- this earlier KAN \fti xxx kemarin tukang pasangnya. \nt pasang listrik.

\ref BES-20061231-HEN11.382 \recid 559318134306270709 \start 00:18:38 \sp HANHEN \ph na basə anaʔ mamaŋan diyə tuʔ bəgawɪ di kantor peʔelenə tu \tx na, base anak mamangan die tu, begawe di kantor PLNe tu. \mb na base anak mamang -an die tu be- gawe di kantor PLN -e tu \ge EXCL BASE child uncle -AN 3 that BE- job LOC office State.Elictricity.Enterprise -3 that \fti anak pamannya itu bekerja di kantor PLN.

\ref BES-20061231-HEN11.383 \recid 548156151259270709 \start 00:18:43 \sp HANHEN \ph bagiyan ŋaʔ itu jəmə əmbayar tadi ŋambɪʔ duwɪt tadi \tx bagian ngai itu, jeme mbayar tadi ngambek duet tadi. \mb bagi -an ngai i- tu jeme m- bayar tadi ng- ambek duet tadi \ge divide -AN with I- that person N- pay earlier N- take money earlier \fti di bagian pembayaran.

\ref BES-20061231-HEN11.384 \recid 182593151636270709 \start 00:18:47 \sp HANHEN \ph na itu kan \tx na itu kan. \mb na i- tu kan \ge EXCL I- that KAN \fti itu kan.

\ref BES-20061231-HEN11.385 \recid 449761151705270709 \start 00:18:48 \sp HANHEN \ph aɲə səsuway ŋaɣi səkolahanə diyə tu laʔ namati nandiyə kuliyah \tx anye sesuai ngaghi sekolahane die tu la, namati nandie kuliah. \mb anye sesuai ngaghi sekolah -an -e die tu la n- tamat -i nandie kuliah \ge but suitable with school -AN -3 3 that PFCT N- finish -I NANDIE university.class \fti sesuai dengan jurusannya, dia sudah tamat kuliah.

\ref BES-20061231-HEN11.386 \recid 653178152224270709 \start 00:18:53 \sp HANHEN \ph la tamat niyan diyə tu \tx la tamat nian die tu. \mb la tamat nian die tu \ge PFCT finish right 3 that \fti benar-benar sudah tamat dia itu. \nt kuliah.

\ref BES-20061231-HEN11.387 \recid 383931152335270709 \start 00:18:58 \sp HANHEN \ph la kawɪn pulə bəlʊm lamə kawɪn aku kə pʌlɪmbaŋ ni tadi \tx la kawen pule, belom lame kawen aku ke Palembang ni tadi. \mb la kawen pule belom lame kawen aku ke Palembang ni tadi \ge PFCT married also not.yet long.time married 1SG to Palembang this earlier \fti sudah menikah, ketika saya ke Palembang kemarin dia menikah.

\ref BES-20061231-HEN11.388 \recid 400809090019280709 \start 00:19:01 \sp HANHEN \ph na əndə əndɪʔ bəti əndə lanaŋə bagiyan pəmburoŋ jalani \tx na, nde ndek beti(ne), ndek lanange bagian pemborong jalani. \mb na nde ndek be- tine ndek lanang -e bagi -an pe- m- borong jalan -i \ge EXCL REL REL BE- female REL male -3 divide -AN PE- N- wholesale street -I \fti suaminya bagian pemborong jalan.

\ref BES-20061231-HEN11.389 \recid 507501090724280709 \start 00:19:08 \sp EXPHEN \ph kontəraʔtor \tx kontraktor. \mb kontraktor \ge contractor \fti kontraktor.

\ref BES-20061231-HEN11.390 \recid 892799100213280709 \start 00:19:08 \sp HANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20061231-HEN11.391 \recid 201280100235280709 \start 00:19:09 \sp EXPHEN \ph kontəraʔtor \tx kontraktor. \mb kontraktor \ge contractor \fti kontraktor.

\ref BES-20061231-HEN11.392 \recid 421876100305280709 \start 00:19:10 \sp HANHEN \ph aʊ kabulator \tx au kontraktor. \mb au kontraktor \ge yes contractor \fti ya, kontraktor.

\ref BES-20061231-HEN11.393 \recid 883909100416280709 \start 00:19:22 \sp HANHEN \ph minʊm minʊmla \tx minom minomlah! \mb minom minom -lah \ge drink drink -LAH \fti minumlah!

\ref BES-20061231-HEN11.394 \recid 178641100514280709 \start 00:19:31 \sp EXPHEN \ph pipɪn tuwapə kabarə \tx Pipin tuape kabare? \mb Pipin tu- ape kabar -e \ge Pipin TU- what news -3 \fti bagaimana kabar Pipin?

\ref BES-20061231-HEN11.395 \recid 636938100654280709 \start 00:19:32 \sp HANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061231-HEN11.396 \recid 129076100743280709 \start 00:19:32 \sp EXPHEN \ph pipɪn \tx Pipin. \mb Pipin \ge Pipin \fti Pipin.

\ref BES-20061231-HEN11.397 \recid 995331100807280709 \start 00:19:34 \sp HANHEN \ph pipɪn manə \tx Pipin mane? \mb Pipin mane \ge Pipin which \fti Pipin yang mana?

\ref BES-20061231-HEN11.398 \recid 855748100842280709 \start 00:19:36 \sp EXPHEN \ph jəmə pucʊʔ ni \tx jeme pucok ni. \mb jeme pucok ni \ge person up this \fti orang di atas ini.

\ref BES-20061231-HEN11.399 \recid 276026100916280709 \start 00:19:40 \sp HANHEN \ph dipɪn xxx anu tuwapə \tx Pipin xxx anu tuape? \mb Pipin xxx anu tu- ape \ge Pipin xxx whatchamacallit TU- what \fti Pipin xxx yang mana?

\ref BES-20061231-HEN11.400 \recid 285463101032280709 \start 00:19:41 \sp EXPHEN \ph pipɪn kancə kami daŋ itu oy \tx Pipin kance kami dang itu oi. \mb Pipin kance kami dang i- tu oi \ge Pipin friend 1 when I- that EXCL \fti Pipin teman kami dahulu.

\ref BES-20061231-HEN11.401 \recid 492896101135280709 \start 00:19:43 \sp EXPHEN \ph neʔ esemʔa \tx nek SMA. \mb nek SMA \ge REL senior.high.school \fti ketika SMA dahulu.

\ref BES-20061231-HEN11.402 \recid 219327101230280709 \start 00:19:45 \sp HANHEN \ph lanaŋ bətinə \tx lanang betine? \mb lanang be- tine \ge male BE- female \fti laki-laki atau perempuan?

\ref BES-20061231-HEN11.403 \recid 438810101416280709 \start 00:19:46 \sp EXPHEN \ph lanaŋ \tx lanang. \mb lanang \ge male \fti laki-laki.

\ref BES-20061231-HEN11.404 \recid 195036101457280709 \start 00:19:50 \sp HANHEN \ph oy anuwan tu ay anaʔan itu didə ŋgʊʔ maʔ ini ŋaŋgʊr bae diyə tu \tx oi anuan tu, ai anakan itu, dide nggok mak ini nganggor bae die tu. \mb oi anu -an tu ai anak -an i- tu dide nggok mak i- ni nganggor bae die tu \ge EXCL whatchamacallit -AN that EXCL child -AN I- that NEG TOP like I- this unemployed just 3 that \fti oh itu, menganggur saja sampai sekarang ini.

\ref BES-20061231-HEN11.405 \recid 782865101808280709 \start 00:19:56 \sp EXPHEN \ph tuwapə gawɪanaɲə \tx tuape gaweannye? \mb tu- ape gawe -an -nye \ge TU- what job -AN -3 \fti apa kegiatannya?

\ref BES-20061231-HEN11.406 \recid 233902101901280709 \start 00:19:57 \sp HANHEN \ph kəbʊn \tx kebon. \mb kebon \ge garden \fti berkebun.

\ref BES-20061231-HEN11.407 \recid 608135101926280709 \start 00:19:58 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.408 \recid 240422101945280709 \start 00:19:58 \sp HANHEN \ph ʔa itu \tx a itu. \mb a i- tu \ge EXCL I- that \fti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.409 \recid 383908102013280709 \start 00:20:02 \sp HANHEN \ph aku untʊŋ bənaɣ didi ni diyajʊŋ laŋsʊŋ kisɪt \tx aku untong benagh Didi ni diajong langsong kiset. \mb aku untong benagh Didi ni di- ajong langsong kiset \ge 1SG lucky right Didi this DI- order direct go \fti beruntung saya Didi langsung pergi.

\ref BES-20061231-HEN11.410 \recid 852858102216280709 \start 00:20:05 \sp HANHEN \ph amu əntaʔ adə diyə diʔ di dusʊn pacaʔ milu jəmə bigalbigal nila pulə \tx amu entak ade die di, di duson pacak milu jeme bigal-bigal nilah pule. \mb amu entak ade die di di duson pacak milu jeme bigal ~ bigal ni -lah pule \ge TOP arrive exist 3 LOC LOC village can follow person naughty ~ naughty this -LAH also \fti kalau masih ada di desa mungkin saja bisa ikut orang yang ugal-ugalan.

\ref BES-20061231-HEN11.411 \recid 298849102520280709 \start 00:20:09 \sp HANHEN \tx 0. \nt laughing.

\ref BES-20061231-HEN11.412 \recid 462903102541280709 \start 00:20:11 \sp HANHEN \ph tuwapə \tx tuape. \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa.

\ref BES-20061231-HEN11.413 \recid 118338102601280709 \start 00:20:13 \sp HANHEN \ph untʊŋ diyə kisɪt ɣa itu \tx untong die kiset (u)gha itu. \mb untong die kiset ugha i- tu \ge lucky 3 go person I- that \fti beruntung dia pergi. \nt Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.414 \recid 507361102726280709 \start 00:20:28 \sp HANHEN \ph kalu sətaʊn kuliya tu abɪs duwɪt bəɣapə biaya sətaʊn \tx kalu setaon kuliah tu abes duet beghape biaya setaon? \mb kalu se- taon kuliah tu abes duet beghape biaya se- taon \ge TOP SE- year university.class that finished money how.much cost SE- year \fti kalau setahun kuliah biasanya habis duit berapa?

\ref BES-20061231-HEN11.415 \recid 336883120339280709 \start 00:20:32 \sp EXPHEN \ph maʔ manə \tx mak mane? \mb mak mane \ge like which \fti bagaimana?

\ref BES-20061231-HEN11.416 \recid 701679120402280709 \start 00:20:33 \sp HANHEN \ph sətaʊn bərapə kirə biayaɲə \tx setaon berape kire biayanye? \mb se- taon ber- ape kire biaya -nye \ge SE- year BER- what reckon cost -3 \fti setahun berapa biayanya?

\ref BES-20061231-HEN11.417 \recid 140973120511280709 \start 00:20:36 \sp EXPHEN \ph səjutah \tx sejuta. \mb se- juta \ge SE- million \fti satu juta.

\ref BES-20061231-HEN11.418 \recid 245248120542280709 \start 00:20:37 \sp HANHEN \ph səjuta \tx sejuta. \mb se- juta \ge SE- million \fti satu juta.

\ref BES-20061231-HEN11.419 \recid 486534120606280709 \start 00:20:39 \sp EXPHEN \ph səjuta limə ratʊsanla palɪŋ adə \tx sejuta lime ratosanlah paleng ade. \mb se- juta lime ratos -an -lah paleng ade \ge SE- million five hundred -AN -LAH most exist \fti kira-kira satu juta lima ratusan.

\ref BES-20061231-HEN11.420 \recid 385792132600280709 \start 00:20:40 \sp HANHEN \ph sətaʊn \tx setaon? \mb se- taon \ge SE- year \fti satu tahun?

\ref BES-20061231-HEN11.421 \recid 117570132626280709 \start 00:20:41 \sp HANHEN \ph untʊʔ anu bae bayaran bae kirəkirə e \tx untuk anu bae, bayaran bae kire-kire e? \mb untuk anu bae bayar -an bae kire ~ kire e \ge for whatchamacallit just pay -AN just reckon ~ reckon EXCL \fti untuk bayaran saja?

\ref BES-20061231-HEN11.422 \recid 201666132815280709 \start 00:20:43 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.423 \recid 613774132834280709 \start 00:20:44 \sp EXPHEN \ph bəlʊm masʊʔ \tx belom masok... \mb belom masok \ge not.yet go.in \fti belum termasuk...

\ref BES-20061231-HEN11.424 \recid 516411133005280709 \start 00:20:46 \sp EXPHEN \ph biaya idʊp \tx biaya idop. \mb biaya idop \ge cost live \fti biaya hidup.

\ref BES-20061231-HEN11.425 \recid 339591133039280709 \start 00:20:47 \sp HANHEN \ph ɲadi duwɪt tu naʔ duwɪt anu duwə səŋala itu e \tx njadi duet tu nak duet anu, due setengahlah itu e? \mb n- jadi duet tu nak duet anu due se- tengah -lah i- tu e \ge N- become money that NAK money whatchamacallit two SE- middle -LAH I- that EXCL \fti jadi sekitar dua setengah juta duitnya ya?

\ref BES-20061231-HEN11.426 \recid 318327133325280709 \start 00:20:50 \sp EXPHEN \ph didə kaluːᵊʔ bapaŋ tu ŋirɪmi waʔtu aku bəlʊm bəgawɪan ni tadi \tx dide kalu, bapang tu, ngirimi waktu aku belom begawean ni tadi... \mb dide kalu bapang tu ng- kirim -i waktu aku belom be- gawe -an ni tadi \ge NEG TOP father that N- send -I time 1SG not.yet BE- job -AN this earlier \fti kalau ayah saya dulu mengirimi saya duit sebelum bekerja...

\ref BES-20061231-HEN11.427 \recid 237944134027280709 \start 00:20:58 \sp EXPHEN \ph əmpat ratʊs səbulanə \tx empat ratos sebulane. \mb empat ratos se- bulan -e \ge four hundred SE- month -3 \fti empat ratus sebulan.

\ref BES-20061231-HEN11.428 \recid 138383134115280709 \start 00:21:00 \sp HANHEN \ph əmpat ratʊs \tx empat ratos? \mb empat ratos \ge four hundred \fti empat ratus?

\ref BES-20061231-HEN11.429 \recid 813269134154280709 \start 00:21:01 \sp EXPHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061231-HEN11.430 \recid 941567134222280709 \start 00:21:02 \sp EXPHEN \ph ənam bulan səkali sə ini \tx enam bulan sekali se ini... \mb enam bulan se- kali se i- ni \ge six month SE- time FILL I- this \fti enam bulan sekali...

\ref BES-20061231-HEN11.431 \recid 832859134317280709 \start 00:21:04 \sp EXPHEN \ph səjuta tigə ratʊs kadaŋan lapan ratʊs \tx sejuta tige ratos, kadangan lapan ratos. \mb se- juta tige ratos kadang -an lapan ratos \ge SE- million three hundred occasional -AN eight hundred \fti satu juta tiga ratus, kadangan delapan ratus.

\ref BES-20061231-HEN11.432 \recid 777027134452280709 \start 00:21:07 \sp EXPHEN \ph didə ɲampay duwə juta \tx dide nyampai due juta. \mb dide ny- sampai due juta \ge NEG N- arrive two million \fti tidak sampai dua juta.

\ref BES-20061231-HEN11.433 \recid 210985134542280709 \start 00:21:09 \sp HANHEN \ph dɪʔ ɲampay \tx dek nyampai. \mb dek ny- sampai \ge DEK N- arrive \fti tidak sampai.

\ref BES-20061231-HEN11.434 \recid 633043134617280709 \start 00:21:09 \sp EXPHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061231-HEN11.435 \recid 372369134648280709 \start 00:21:11 \sp HANHEN \ph kaluʔ \tx kalu... \mb kalu \ge TOP \fti kalau...

\ref BES-20061231-HEN11.436 \recid 416656134728280709 \start 00:21:15 \sp HANHEN \ph aʊ masɪ giʔ məndɪŋan jugə aku madaʔə takʊt bənaɣ aku madaʔə mancəan aku \tx au maseh gi mendengan juge, aku madake takot benagh aku madake, mancean aku... \mb au maseh gi mendeng -an juge aku madake takot benagh aku madake mance -an aku \ge yes still more preferable -AN also 1SG before fear right 1SG before reckon -AN 1SG \fti masih mendingan, dulu saya takut betul, saya kira...

\ref BES-20061231-HEN11.437 \recid 446940135155280709 \start 00:21:20 \sp HANHEN \ph bəsaʔ xxx pacaʔ ŋənəka duwɪt tigə jutahan kapo kəndaʔə əndɪʔ sətaʊn kəndaʔə \tx besak xxx pacak ngenekah duet tige jutaan kapo kendake ndek setaon kendake. \mb besak xxx pacak ng- kene -kah duet tige juta -an kapo ke- ndak -e ndek se- taon ke- ndak -e \ge big xxx can N- undergo -KAH money three million -AN just KE- want -3 for SE- year KE- want -3 \fti besar xxx, maunya habis duit tiga juta untuk tiga tahun.

\ref BES-20061231-HEN11.438 \recid 933384135552280709 \start 00:21:25 \sp EXPHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20061231-HEN11.439 \recid 111480135615280709 \start 00:21:26 \sp HANHEN \ph xxx jugə \tx xxx juge. \mb xxx juge \ge xxx also \fti xxx juga.

\ref BES-20061231-HEN11.440 \recid 455467135701280709 \start 00:21:30 \sp HANHEN \ph cuman ɲəla ibatə kuliya madaʔə didə diyə di pagaralam ku aj ku ajʊŋʔ kə jaʊh \tx cuma nyelah ibarate kuliah madake dide die di Pagaralam, ku aj(ong), ku ajong ke jaoh. \mb cuma nyelah ibarat -e kuliah madake dide die di Pagaralam ku ajong ku ajong ke jaoh \ge but right like -3 university.class before NEG 3 LOC Pagaralam 1 order 1 order to far \fti kalau ibaratnya dulu kuliah, tidak saya suruh di Pagaralam, saya suruh ke jauh. \nt Didi.

\ref BES-20061231-HEN11.441 \recid 254369140154280709 \start 00:21:36 \sp HANHEN \ph itu \tx itu. \mb i- tu \ge I- that \fti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.442 \recid 793184140336280709 \start 00:21:43 \sp HANHEN \ph bəartiɲə kalu bəduwɪt \tx beartinye kalu beduet... \mb be- arti -nye kalu be- duet \ge BE- meaning -3 TOP BE- money \fti berarti kalau punya uang...

\ref BES-20061231-HEN11.443 \recid 870849140456280709 \start 00:21:46 \sp HANHEN \ph səkitar ənam juta \tx sekitar enam juta... \mb se- kitar enam juta \ge SE- around six million \fti sekitar enam juta...

\ref BES-20061231-HEN11.444 \recid 290222140746280709 \start 00:21:48 \sp HANHEN \ph sampay tamat titu e \tx sampai tamat titu e? \mb sampai tamat ti- tu e \ge arrive finish TI- that EXCL \fti sampai tamat itu ya? \nt kuliah.

\ref BES-20061231-HEN11.445 \recid 378435140830280709 \start 00:21:51 \sp HANHEN \ph tigə taʊn aŋgaranɲə \tx tige taon anggarannye. \mb tige taon anggar -an -nye \ge three year like -AN -3 \fti untuk tiga tahun.

\ref BES-20061231-HEN11.446 \recid 677069141127280709 \start 00:21:54 \sp EXPHEN \ph ənam juta \tx enam juta? \mb enam juta \ge six million \fti enam juta?

\ref BES-20061231-HEN11.447 \recid 514154141202280709 \start 00:21:54 \sp HANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.448 \recid 203465141223280709 \start 00:21:55 \sp EXPHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20061231-HEN11.449 \recid 239268141245280709 \start 00:21:55 \sp HANHEN \ph bəlʊm sampay e ləbɪh e \tx belom sampai e, lebeh e? \mb belom sampai e lebeh e \ge not.yet arrive EXCL more EXCL \fti belum sampai, lebih ya?

\ref BES-20061231-HEN11.450 \recid 788138141341280709 \start 00:21:57 \sp EXPHEN \ph ləbɪh \tx lebeh. \mb lebeh \ge more \fti lebih.

\ref BES-20061231-HEN11.451 \recid 658706141404280709 \start 00:21:57 \sp HANHEN \ph ləbɪh e \tx lebeh e? \mb lebeh e \ge more EXCL \fti lebih ya?

\ref BES-20061231-HEN11.452 \recid 584231141434280709 \start 00:21:58 \sp EXPHEN \ph titu didə pulə tau ŋitʊŋə titu \tx titu dide pule tau ngitonge titu. \mb ti- tu dide pule tau ng- itong -e ti- tu \ge TI- that NEG also know N- count -3 TI- that \fti tidak bisa dihitung seperti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.453 \recid 791477141606280709 \start 00:22:01 \sp EXPHEN \ph kalu umpamə ŋitʊŋ laŋsʊŋ patokan lulʊʔ itu sukaɣ \tx kalu umpame ngitong langsong patokan lulok itu, sukagh. \mb kalu umpame ng- itong langsong patok -an lulok i- tu sukagh \ge TOP example N- count direct stake -AN like I- that difficult \fti susah kalau menghitung berdasarkan patokan itu.

\ref BES-20061231-HEN11.454 \recid 970591141939280709 \start 00:22:05 \sp HANHEN \ph titu e \tx titu e. \mb ti- tu e \ge TI- that EXCL \fti itu.

\ref BES-20061231-HEN11.455 \recid 855107142010280709 \start 00:22:06 \sp EXPHEN \ph aɲə amu ŋitʊŋi diɣi diyə kan pərsəmestər səmestər tu kan ənam bulan səkali \tx anye amu ngitongi dighi, die kan persemester, semester tu kan enam bulan sekali. \mb anye amu ng- itong -i dighi die kan per- semester semester tu kan enam bulan se- kali \ge but TOP N- count -I self 3 KAN PER- semester semester that KAN six month SE- time \fti tapi kalau menghitung sendiri, itu kan persemester, satu semester enam bulan.

\ref BES-20061231-HEN11.456 \recid 298052145941280709 \start 00:22:11 \sp EXPHEN \ph jadi duwɪt səmestərə tu adə nɪʔ səjuta bərapə kan adə nɪʔ ənam lapan ratʊsan \tx jadi duet semestere tu ade nek sejuta berape kan, ade nek enam, lapan ratosan. \mb jadi duet semester -e tu ade nek se- juta ber- ape kan ade nek enam lapan ratos -an \ge become money semester -3 that exist REL SE- million BER- what KAN exist REL six eight hundred -AN \fti jadi duit semesternya saja, dalam semester ada yang delapan ratusan.

\ref BES-20061231-HEN11.457 \recid 575204150249280709 \start 00:22:17 \sp EXPHEN \ph palɪŋpalɪŋ biayə pərbulanə bae \tx paleng-paleng biaye perbulane bae. \mb paleng ~ paleng biaye per- bulan -e bae \ge most ~ most cost PER- month -3 just \fti paling-paling untuk biaya perbulannya saja.

\ref BES-20061231-HEN11.458 \recid 277470150403280709 \start 00:22:20 \sp EXPHEN \ph biayə makan dəŋan biayə oŋkos ɣuma \tx biaye makan dengan biaye ongkos huma. \mb biaye makan dengan biaye ongkos huma \ge cost eat with cost cost house \fti biaya makan dengan biaya sewa rumah.

\ref BES-20061231-HEN11.459 \recid 257115150510280709 \start 00:22:23 \sp HANHEN \ph aʊ titu xxx mantap əndɪʔ itu kəadaanə kan \tx au titu xxx mantap ndek itu keadaane kan. \mb au ti- tu xxx mantap ndek i- tu ke- ada -an -e kan \ge yes TI- that xxx steady REL I- that KE- exist -AN -3 KAN \fti kalau yang itu sudah mantap.

\ref BES-20061231-HEN11.460 \recid 149826150655280709 \start 00:22:28 \sp HANHEN \ph ɲadi kalu pərbulan itu tigə bulan səkali diyə tu e \tx njadi kalu perbulan itu, tige bulan sekali die tu e? \mb n- jadi kalu per- bulan i- tu tige bulan se- kali die tu e \ge N- become TOP PER- month I- that three month SE- time 3 that EXCL \fti jadi kalau perbulan itu, tiga bulan sekali dia itu ya?

\ref BES-20061231-HEN11.461 \recid 423778094512290709 \start 00:22:33 \sp HANHEN \ph xx tigə bulan səkali səmestəran \tx xx tige bulan sekali semesteran? \mb xx tige bulan se- kali semester -an \ge xx three month SE- time semester -AN \fti xx tiga bulan sekali semesterannya?

\ref BES-20061231-HEN11.462 \recid 457756094636290709 \start 00:22:33 \sp EXPHEN \ph ənam bulan \tx enam bulan. \mb enam bulan \ge six month \fti enam bulan.

\ref BES-20061231-HEN11.463 \recid 918859094909290709 \start 00:22:34 \sp HANHEN \ph ənam bulan səkali \tx enam bulan sekali. \mb enam bulan se- kali \ge six month SE- time \fti enam bulan sekali.

\ref BES-20061231-HEN11.464 \recid 793551094952290709 \start 00:22:37 \sp HANHEN \ph ənam bulan səkali tu \tx enam bulan sekali tu... \mb enam bulan se- kali tu \ge six month SE- time that \fti enam bulan sekali itu...

\ref BES-20061231-HEN11.465 \recid 740441095036290709 \start 00:22:41 \sp HANHEN \ph adə səjuta xx \tx ade sejuta xx? \mb ade se- juta xx \ge exist SE- million xx \fti ada satu juta? \nt biaya kuliah.

\ref BES-20061231-HEN11.466 \recid 907225095124290709 \start 00:22:43 \sp EXPHEN \ph adə \tx ade. \mb ade \ge exist \fti ada.

\ref BES-20061231-HEN11.467 \recid 549885095149290709 \start 00:22:44 \sp HANHEN \ph adə \tx ade. \mb ade \ge exist \fti ada.

\ref BES-20061231-HEN11.468 \recid 436995100022290709 \start 00:22:48 \sp HANHEN \ph səkəkuraŋə diyə tu la əndaʔ duwɪt xxx duwɪt səpulʊhan kəndaʔə tu \tx sekekurange die tu la ndak duet xxx duet sepulohan kendake tu. \mb se- ke ~ kurang -e die tu la ndak duet xxx duet se- puloh -an ke- ndak -e tu \ge SE- PART.less ~ less -3 3 that PFCT must money xxx money SE- ten -AN KE- want -3 that \fti sekurang-kurangnya menyiapkan duit sepuluh jutaan.

\ref BES-20061231-HEN11.469 \recid 296098111013290709 \start 00:23:05 \sp HANHEN \ph jadi lʊm ka kawɪn kaba \tx jadi (be)lom ka kawen kaba? \mb jadi belom ka kawen kaba \ge become not.yet FUT married 2SG \fti jadi kapan kamu mau menikah?

\ref BES-20061231-HEN11.470 \recid 125512111158290709 \start 00:23:08 \sp HANHEN \ph di sanə \tx di sane. \mb di sane \ge LOC there \fti di sana.

\ref BES-20061231-HEN11.471 \recid 495995111229290709 \start 00:23:10 \sp EXPHEN \ph abɪs wisuda \tx abes wisuda. \mb abes wisuda \ge finished graduation \fti setelah wisuda.

\ref BES-20061231-HEN11.472 \recid 111137111305290709 \start 00:23:12 \sp HANHEN \ph abɪs wisuda xxx \tx abes wisuda xxx. \mb abes wisuda xxx \ge finished graduation xxx \fti setelah wisuda xxx.

\ref BES-20061231-HEN11.473 \recid 985657111338290709 \start 00:23:13 \sp HANHEN \ph ŋambɪʔ jəmə manə \tx ngambek jeme mane? \mb ng- ambek jeme mane \ge N- take person which \fti dengan orang mana?

\ref BES-20061231-HEN11.474 \recid 258583111418290709 \start 00:23:14 \sp EXPHEN \ph jəmə padaŋ tula \tx jeme Padang tulah. \mb jeme Padang tulah \ge person Padang calamity.brough.on.by.a.course \fti orang Padang.

\ref BES-20061231-HEN11.475 \recid 523879111700290709 \start 00:23:15 \sp HANHEN \ph jəmə padaŋ tula aʊ masɪ sədaera kamu \tx jeme Padang tulah, au maseh, sedaerah kamu. \mb jeme Padang tulah au maseh se- daerah kamu \ge person Padang calamity.brough.on.by.a.course yes still SE- region 2 \fti orang Padang, satu daerah dengan kamu.

\ref BES-20061231-HEN11.476 \recid 755907111829290709 \start 00:23:18 \sp HANHEN \ph samə padaŋ \tx same Padang. \mb same Padang \ge same Padang \fti sama-sama di Padang.

\ref BES-20061231-HEN11.477 \recid 751363111914290709 \start 00:23:35 \sp HANHEN \ph diyəʔ la bəgawɪ lʊm \tx die la begawe (be)lom? \mb die la be- gawe belom \ge 3 PFCT BE- job not.yet \fti dia sudah bekerja?

\ref BES-20061231-HEN11.478 \recid 876272112039290709 \start 00:23:38 \sp EXPHEN \ph siyapə \tx siape? \mb siape \ge who \fti siapa?

\ref BES-20061231-HEN11.479 \recid 520495112106290709 \start 00:23:38 \sp HANHEN \ph masɪ kuliya pulə \tx maseh kuliah pule? \mb maseh kuliah pule \ge still university.class also \fti masih kuliah juga?

\ref BES-20061231-HEN11.480 \recid 583418112221290709 \start 00:23:39 \sp EXPHEN \ph siyapə \tx siape? \mb siape \ge who \fti siapa?

\ref BES-20061231-HEN11.481 \recid 620008112249290709 \start 00:23:40 \sp HANHEN \ph calon kaba tu \tx calon kaba tu. \mb calon kaba tu \ge candidate 2SG that \fti calon kamu itu.

\ref BES-20061231-HEN11.482 \recid 893141112325290709 \start 00:23:44 \sp EXPHEN \ph la bəgawɪyan \tx la begawean. \mb la be- gawe -an \ge PFCT BE- job -AN \fti sudah bekerja.

\ref BES-20061231-HEN11.483 \recid 540407112450290709 \start 00:23:45 \sp HANHEN \ph la bəgawɪ la ləmaʔ amu la bəgawɪ jadi ibaratə la adə lokaʔ idʊp didə ŋa bapaŋ agi kan \tx la begawe, la lemak amu la begawe, jadi ibarate la ade lokak idop dide ngai bapang agi kan. \mb la be- gawe la lemak amu la be- gawe jadi ibarat -e la ade lokak idop dide ngai bapang agi kan \ge PFCT BE- job PFCT pleasant TOP PFCT BE- job become like -3 PFCT exist manage live NEG with father more KAN \fti sudah bekerja, enak kalau sudah bekerja, jadi tidak menyusahkan orang tua lagi.

\ref BES-20061231-HEN11.484 \recid 436917112843290709 \start 00:23:50 \sp HANHEN \ph jadi diyə la pacaʔ əncakaɣ diwɪʔ aŋgaranə \tx jadi die la pacak ncakagh diwek anggarane. \mb jadi die la pacak n- cakagh diwek anggar -an -e \ge become 3 PFCT can N- look.for self like -AN -3 \fti jadi dia sudah bisa mencari sendiri.

\ref BES-20061231-HEN11.485 \recid 778109113042290709 \start 00:23:54 \sp EXPHEN \ph bəwarʊŋ diyə tu \tx bewarong die tu. \mb be- warong die tu \ge BE- stall 3 that \fti punya warung dia itu.

\ref BES-20061231-HEN11.486 \recid 401607113323290709 \start 00:23:55 \sp HANHEN \ph bəwarʊŋ \tx bewarong. \mb be- warong \ge BE- stall \fti punya warung.

\ref BES-20061231-HEN11.487 \recid 415119113400290709 \start 00:23:55 \sp EXPHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061231-HEN11.488 \recid 723645113424290709 \start 00:23:57 \sp HANHEN \ph warʊŋ manɪsan \tx warong manisan? \mb warong manis -an \ge stall sweet -AN \fti warung manisan?

\ref BES-20061231-HEN11.489 \recid 318192113648290709 \start 00:23:58 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061231-HEN11.490 \recid 665248113709290709 \start 00:24:03 \sp EXPHEN \ph nɪʔ diyə aɲə \tx nek die anye. \mb nek die anye \ge REL 3 but \fti punya dia.

\ref BES-20061231-HEN11.491 \recid 745852113806290709 \start 00:24:04 \sp HANHEN \ph nɪʔ ɲə diwɪʔ \tx nek nye diwek. \mb nek nye diwek \ge REL 3 self \fti yang dia sendiri.

\ref BES-20061231-HEN11.492 \recid 961560113900290709 \start 00:24:05 \sp HANHEN \ph masɪ gi ləmaʔ xxx bukanə ibaratə əndɪʔ bapaŋə kapo bukan kan \tx maseh gi lemak, xxx bukane ibarate ndek bapange kapo bukan kan. \mb maseh gi lemak xxx bukan -e ibarat -e ndek bapang -e kapo bukan kan \ge still more pleasant xxx NEG -3 like -3 REL father -3 just NEG KAN \fti masih enak, xxx bukan punya ayahnya. \nt warung.

\ref BES-20061231-HEN11.493 \recid 259083114200290709 \start 00:24:10 \sp HANHEN \ph masɪ lamaʔ itu \tx maseh lemak itu. \mb maseh lemak i- tu \ge still pleasant I- that \fti masih enak itu.

\ref BES-20061231-HEN11.494 \recid 821170114238290709 \start 00:24:12 \sp EXPHEN \ph memaŋ kandɪʔ diyə niyan la dimodali ŋa bapaŋə kandɪʔ modalə kan \tx memang kandek die nian la dimodali ngai bapange kandek modale kan. \mb memang kandek die nian la di- modal -i ngai bapang -e kandek modal -e kan \ge indeed for 3 right PFCT DI- capital -I with father -3 for capital -3 KAN \fti memang sudah diberi modal oleh ayahnya untuk dia.

\ref BES-20061231-HEN11.495 \recid 528389114518290709 \start 00:24:14 \sp HANHEN \ph dimodali \tx dimodali. \mb di- modal -i \ge DI- capital -I \fti dimodali.

\ref BES-20061231-HEN11.496 \recid 948404114546290709 \start 00:24:15 \sp HANHEN \ph kari diyə tula majukaɲə kan \tx kari die tulah majukahnye kan. \mb kari die tulah maju -kah -nye kan \ge LOC 3 calamity.brough.on.by.a.course move.forward -KAH -3 KAN \fti tergantung dia untuk memajukannya.

\ref BES-20061231-HEN11.497 \recid 547344114714290709 \start 00:24:17 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061231-HEN11.498 \recid 928726114734290709 \start 00:24:27 \sp HANHEN \ph minʊmla abɪsi xxx maʔ makanan xx \tx minomlah abisi xxx ma(kanan), makanan xx. \mb minom -lah abis -i xxx makanan makanan xx \ge drink -LAH finished -I xxx food food xx \fti minumlah habisi xxx, makanan xx.

Citation

[author(s)] (2006). File "BES-20061231-HEN11.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "BES-20061231-HEN11". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-6FD9-8. (Accessed 2024-06-25)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.