BES-20070725-HENa.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id BES-20070725-HENa

\ref BES-20070725-HENa.001 \recid 156770105958250907 \start 0:00:05 \sp TARHEN \ph yə asal usol dusoʔ duson pəɣapaw ini puyaŋ tuwan \tx ye asal usol duson, duson Perapau ini puyang Tuan. \mb ye asal usol duson duson Perapau i- ni puyang Tuan \ge REL origin suggest village village Perapau I- this ancestor Tuan \fti asal usul desa Perapau ini di bawa oleh puyang Tuan.

\ref BES-20070725-HENa.002 \recid 238149111858250907 \start 0:00:11 \sp TARHEN \ph oleh karnə puyaŋ tuwan madaʔɲə dataŋ dari jawəː \tx oleh karane puyang Tuan madake datang dari Jawa. \mb oleh karane puyang Tuan madake datang dari Jawa \ge by because ancestor Tuan before come from Java \fti oleh karena puyang Tuan ini dari Jawa.

\ref BES-20070725-HENa.003 \recid 881725112621250907 \start 0:00:12 \sp BURHEN \ph ə əːm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20070725-HENa.004 \recid 372998112657250907 \start 0:00:14 \sp TARHEN \ph maŋkə dataŋla pulə puyaŋ awaʔ \tx mangke datanglah pule puyang Awak. \mb mangke datang -lah pule puyang Awak \ge then come -LAH also ancestor Awak \fti kemudian datanglah puyang awak.

\ref BES-20070725-HENa.005 \recid 197236113018250907 \start 0:00:19 \sp TARHEN \ph puyaŋ awaʔ itu bəasal dari mimaŋ dari padaːŋ \tx puyang Awak itu, beasal dari memang dari Padang. \mb puyang Awak i- tu be- asal dari memang dari Padang \ge ancestor Awak I- that BE- origin from indeed from Padang \fti puyang Awak itu memang berasal dari Padang.

\ref BES-20070725-HENa.006 \recid 863721114412250907 \start 0:00:22 \sp TARHEN \ph jadi səkaʔ səkancəlah \tx jadi seka(nce), sekancelah. \mb jadi se- kance se- kance -lah \ge become SE- friend SE- friend -LAH \fti jadi bertemanlah.

\ref BES-20070725-HENa.007 \recid 173617114602250907 \start 0:00:25 \sp TARHEN \ph puyaŋ tuwan ŋa puyaŋ awaʔ ini \tx puyang Tuan ngai puyang Awak ini. \mb puyang Tuan ngai puyang Awak i- ni \ge ancestor Tuan with ancestor Awak I- this \fti puyang Tuan dengan puyang Awak ini.

\ref BES-20070725-HENa.008 \recid 783524114714250907 \start 0:00:29 \sp TARHEN \ph səbab puyaŋ tuwan madaʔɲə puyaŋ awaʔ ini bəsaʔ kələbehanɲə \tx sebab, puyang Tuan madaknye, puyang Awak ini besak kelebehannye. \mb sebab puyang Tuan madaknye puyang Awak i- ni besak ke- lebih -an -nye \ge cause ancestor Tuan before ancestor Awak I- this big KE- more -AN -3 \fti sebab, besar kelebihan puyang Awak dahulu.

\ref BES-20070725-HENa.009 \recid 502296115035250907 \start 0:00:33 \sp TARHEN \ph təkujat katə kitə puyaŋ səkəpal xx puyaŋ awaʔ titu \tx tekujat kate kite puyang Sekepal xx, puyang Awak titu. \mb te- kujat kate kite puyang Sekepal xx puyang Awak t- i- tu \ge TE- kujat say 1PL ancestor Sekepal xx ancestor Awak T- I- that \fti tekujat kata kita puyang Sekepal, puyang Awak itu.

\ref BES-20070725-HENa.010 \recid 709482124254250907 \start 0:00:34 \sp BURHEN \ph puyaŋ səkəpal \tx puyang Sekepal. \mb puyang Sekepal \ge ancestor Sekepal \fti puyang Sekepal.

\ref BES-20070725-HENa.011 \recid 782583124348250907 \start 0:00:38 \sp TARHEN \ph a yə istilaɲə kalu sələmpiyoŋɲə sajə joko sijat \tx a ye istilahnye kalu selempiongnye saje joko sijat. \mb a ye istilah -nye kalu se- lempiong -nye saje joko sijat \ge EXCL REL term -NYE TOP SE- step -3 just region CLF \fti yang istilahnya satu daerah itu, satu langkahnya.

\ref BES-20070725-HENa.012 \recid 889349125201250907 \start 0:00:39 \sp BURHEN \ph ao xxx \tx au, xxx. \mb au xxx \ge yes xxx \fti ya xxx.

\ref BES-20070725-HENa.013 \recid 715211125235250907 \start 0:00:41 \sp TARHEN \ph a puyaŋ awaʔ titu naməɲə \tx a, puyang Awak titu namenye. \mb a puyang Awak t- i- tu name -nye \ge yes ancestor Awak T- I- that name -NYE \fti ya, puyang Awak itu namanya.

\ref BES-20070725-HENa.014 \recid 770566125359250907 \start 0:00:42 \sp BURHEN \ph titeʔ səntiyoŋ \tx titek Sentiong. \mb titek Sentiong \ge dot Sentiong \fti titik Sentiong.

\ref BES-20070725-HENa.015 \recid 519707125626250907 \start 0:00:46 \sp TARHEN \ph ənjadi oleh karnə puyaŋ tuwan ini əmbutohkah baɲaʔ səbənaɲə sahabatsahabat puyaŋ tuwan ini \tx njadi, oleh karane puyang Tuan ini mbutuhkah banyak sebenarnye sahabat-sahabat puyang Tuan ini. \mb n- jadi oleh karane puyang Tuan i- ni m- butuh -kah banyak se- benar -nye sahabat ~ sahabat puyang Tuan i- ni \ge N- become by because ancestor Tuan I- this N- need -KAH a.lot SE- true -NYE friend ~ friend ancestor Tuan I- this \fti jadi puyang Tuan membutuhkan banyak teman.

\ref BES-20070725-HENa.016 \recid 835206130432250907 \start 0:00:50 \sp TARHEN \ph puyaŋ awaʔ puyaŋ kəriseŋlah \tx puyang Awak puyang Kerisenglah. \mb puyang Awak puyang Keriseng -lah \ge ancestor Awak ancestor Keriseng -LAH \fti puyang Awak, puyang Keriseng. \nt teman puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.017 \recid 637678130706250907 \start 0:00:55 \sp TARHEN \ph puyaŋʔ baɲaʔ istilaʰɲə anu təmasoʔla puyaŋ rəganbumi səgalə macam \tx puyang, banyak istilahnye anu, temasoklah puyang Regan.Bumi segale macam. \mb puyang banyak istilah -nye anu te- masok -lah puyang Regan.Bumi se- gale macam \ge ancestor a.lot term -NYE whatchamacallit TE- go.in -LAH ancestor Regan.Bumi SE- all sort \fti puyang, banyak istilahnya, termasuklah puyang Regan Bumi, segala macam.

\ref BES-20070725-HENa.018 \recid 869871131348250907 \start 0:01:00 \sp TARHEN \ph diyə ni istilahɲə pənaŋkalpənaŋkal kandeʔ ŋgandeŋi puyaŋ tuwan ini \tx die ni istilahnye penangkal-penangkal kandek nggandengi puyang Tuan ini. \mb die ni istilah -nye pe- n- tangkal ~ pe- n- tangkal kandek ng- gandeng -i puyang Tuan i- ni \ge 3 this term -NYE PE- N- ward.off ~ PE- N- ward.off for N- adjoined -I ancestor Tuan I- this \fti dia ini untuk menggandeng puyang Tuan. \nt puyang Regan Bumi.

\ref BES-20070725-HENa.019 \recid 937056132000250907 \start 0:01:05 \sp TARHEN \ph na puyaŋ awaʔ ini kəgərotanɲə ɲəlah ji ku tadi kəkuwatanɲə luwar biyasə \tx na puyang Awak ini kegerotannye, nyelah ji ku tadi, kekuatannye luar biase. \mb na puyang Awak i- ni ke- gerot -an -nye nyelah ji ku tadi ke- kuat -an -nye luar biase \ge EXCL ancestor Awak I- this KE- great -AN -3 right say 1 earlier KE- strong -AN -3 out usual \fti nah, puyang Awak ini kekuatannya sangat luar biasa.

\ref BES-20070725-HENa.020 \recid 624788135949250907 \start 0:01:10 \sp TARHEN \ph justəru itula maŋkəɲə tuwapə amə jəmə səkancə eːy \tx justru itulah, mangkenye tuape amu jeme sekance e. \mb justru i- tu -lah mangke -nye tu- ape amu jeme se- kance e \ge CONTR I- that -LAH so.that -NYE TU- what TOP person SE- friend EXCL \fti justru itulah mangkanya, kalau orang berteman.

\ref BES-20070725-HENa.021 \recid 234002140549250907 \start 0:01:10 \sp BURHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20070725-HENa.022 \recid 479500140616250907 \start 0:01:16 \sp TARHEN \ph muŋken sajə asimilasi umpaməɲə antarə cucoŋ puyaŋ awaʔ antarə cucoŋ puyaŋ tuwan tadi \tx mungken saje asimilasi umpamenye antare cucong puyang Awak, antare cucong puyang Tuan tadi. \mb mungken saje asimilasi umpame -nye antare cucong puyang Awak antare cucong puyang Tuan tadi \ge possible just assimilation example -NYE among grandchild ancestor Awak among grandchild ancestor Tuan earlier \fti mungkin saja asimilasi antara cucu puyang Awak dengan cucu puyang Tuan.

\ref BES-20070725-HENa.023 \recid 339704141251260907 \start 0:01:21 \sp TARHEN \ph la təjalen tuwapə amə la bəabatabat laməɲə kan la bəpolopolo taon naməɲə səkancə \tx la tejalen tuape amu la beabad-abad lamenye kan, la bepuloh-puloh taon namenye sekance. \mb la te- jalen tu- ape amu la be- abad ~ abad lame -nye kan la be- puloh ~ puloh taon name -nye se- kance \ge PFCT TE- weave TU- what TOP PFCT BE- century ~ century long.time -3 KAN PFCT BE- ten ~ ten year name -NYE SE- friend \fti sudah terjalin persahabatan kalau sudah berabad-abad, sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.

\ref BES-20070725-HENa.024 \recid 426221142225260907 \start 0:01:29 \sp TARHEN \ph na jadi itula maŋkəɲə adat istiyadat səməndə ini istilahɲə diyə ŋambeʔ kə puyaŋ awaʔ \tx na jadi, itulah mangkenye adat istiadat Semende ini, istilahnye die ngambek ke puyang Awak. \mb na jadi i- tu -lah mangke -nye adat istiadat Semende i- ni istilah -nye die ng- ambek ke puyang Awak \ge EXCL become I- that -LAH so.that -NYE custom tradition Semende I- this term -NYE 3 N- take to ancestor Awak \fti jadi adat istiadat orang Semende mengambil dari puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.025 \recid 104247142840260907 \start 0:01:35 \sp TARHEN \ph laen halɲə ŋay adat puyaŋ istilahɲə puyaŋ tuwan yə dataŋ dari bantən itu \tx laen halnye ngai adat puyang, istilahnye puyang Tuan ye datang dari Banten itu. \mb laen hal -nye ngai adat puyang istilah -nye puyang Tuan ye datang dari Banten i- tu \ge other matter -NYE with custom ancestor term -NYE ancestor Tuan REL come from Banten I- that \fti lain halnya dengan adat puyang Tuan yang datang dari Banten.

\ref BES-20070725-HENa.026 \recid 390375143321260907 \start 0:01:39 \sp TARHEN \ph jəmə bantən didə diyə nuŋgukah anaʔ bətinə kandeʔ tuŋgutubaŋ \tx jeme Banten dide die nunggukah anak betine ndék tunggu.tubang. \mb jeme Banten dide die n- tunggu -kah anak be- tine ka- ndék tunggu.tubang \ge person Banten NEG 3 N- wait -KAH child BE- female KA- REL tunggu.tubang \fti kalau anak perempuan orang Banten, tidak untuk tunggu tubang. \nt tunggu tubang=anak perempuan yang menunggu rumah.

\ref BES-20070725-HENa.027 \recid 641670144036260907 \start 0:01:44 \sp TARHEN \ph diyə ŋambeʔ istilahɲə silsilah jəmə puyaŋ awaʔ tadiː \tx die ngambek istilahnye silsilah jeme puyang Awak tadi. \mb die ng- ambek istilah -nye silsilah jeme puyang Awak tadi \ge 3 N- checked term -NYE family.tree person ancestor Awak earlier \fti dia mengambil silsilah puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.028 \recid 460062144502260907 \start 0:01:44 \sp BURHEN \ph puyaŋ awaʔ isan di padaŋ \tx puyang Awak isan di Padang. \mb puyang Awak isan di Padang \ge ancestor Awak from LOC Padang \fti puyang Awak dari Padang.

\ref BES-20070725-HENa.029 \recid 977799144631260907 \start 0:01:50 \sp TARHEN \ph puyaŋ awaʔ ini ɲəlalah səməgi bənaɣ ɣuma adatɲə istilah ɣuma gadaŋ \tx puyang Awak ini nyelahlah semegi benagh huma adatnye istilah huma gadang. \mb puyang Awak i- ni nyelah -lah semegi benagh huma adat -nye istilah huma gadang \ge ancestor Awak I- this right -LAH same right house custom -NYE term house big \fti puyang Awak ini sama betul rumah adatnya dengan rumah gadang.

\ref BES-20070725-HENa.030 \recid 500661145224260907 \start 0:01:53 \sp TARHEN \ph amu di pəɣapaw ni ɣuma tuŋgutubaŋ \tx amu di Perapau ni huma tunggu.tubang. \mb amu di Perapau ni huma tunggu.tubang \ge TOP LOC Perapau this house tunggu.tubang \fti kalau di Perapau ini rumah tunggu.tubang.

\ref BES-20070725-HENa.031 \recid 222388145403260907 \start 0:01:55 \sp TARHEN \ph ʔa itu carəɲə kan \tx a itu carenye kan. \mb a i- tu care -nye kan \ge EXCL I- that manner -NYE KAN \fti a itu caranya kan.

\ref BES-20070725-HENa.032 \recid 580547145515260907 \start 0:01:56 \sp TARHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.033 \recid 963278145548260907 \start 0:02:03 \sp TARHEN \ph səsuway pulə ibaratɲə anaʔ bətinə dituŋgukah kandeʔ nuŋgui ɣuma pəsakə itu \tx sesuai pule ibaratnye anak betine ditunggukah kandek nunggui huma pusake itu. \mb sesuai pule ibarat -nye anak be- tine di- tunggu -kah kandek n- tunggu -i huma pusake i- tu \ge suitable also like -NYE child BE- female DI- wait -KAH for N- wait -I house heirloom I- that \fti sesuai juga ibaratnya anak perempuan untuk nunggui rumah pusaka.

\ref BES-20070725-HENa.034 \recid 332701150308260907 \start 0:02:04 \sp TARHEN \ph ɣuma adat istilahɲə \tx huma adat istilahnye. \mb huma adat istilah -nye \ge house custom term -NYE \fti rumah adat istilahnya.

\ref BES-20070725-HENa.035 \recid 351249090424270907 \start 0:02:09 \sp TARHEN \ph poʔ di daera minaŋkabaw itu daera padaŋ itu maʔ itulaːh \tx empok di daerah Minangkabau itu, daerah Padang itu, mak itulah. \mb empok di daerah Minangkabau i- tu daerah Padang i- tu mak i- tu -lah \ge although LOC region Minangkabau I- that region Padang I- that like I- that -LAH \fti walaupun di daerah Minangkabau seperti itu juga.

\ref BES-20070725-HENa.036 \recid 957611090948270907 \start 0:02:14 \sp TARHEN \ph nəŋaɣ cəritəcəritə soal aku deʔdə əndalami amə istilah adat istiyadat padaŋ \tx ndengagh cerite-cerite soal aku dide ndalami amu istilah adat istiadat Padang. \mb n- dengagh cerite ~ cerite soal aku dide n- dalam -i amu istilah adat istiadat Padang \ge N- hear story ~ story problem 1SG NEG N- inside -I TOP term custom tradition Padang \fti mendengar cerita-cerita masalahnya saya tidak mendalami adat istiadat Padang.

\ref BES-20070725-HENa.037 \recid 497657091410270907 \start 0:02:14 \sp BURHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.038 \recid 145185091459270907 \start 0:02:17 \sp TARHEN \ph cuma səcarə gəlobal istilah səcarə umɔm \tx cuma secare global, istilah secare umum. \mb cuma se- care global istilah se- care umum \ge but SE- manner global term SE- manner general \fti tapi secara global, istilah secara umum.

\ref BES-20070725-HENa.039 \recid 826621092154270907 \start 0:02:26 \sp TARHEN \ph itulah cəritəɲə puyaŋ tuwan ini səkancə ataw səː apəan diyə ni səkolehalah \tx itulah, ceritenye puyang Tuan ini sekance atau se apean die ni, sekolehalah. \mb i- tu -lah cerite -nye puyang Tuan i- ni se- kance atau se ape -an die ni se- koleha -lah \ge I- that -LAH story -NYE ancestor Tuan I- this SE- friend or FILL what -AN 3 this SE- partner -LAH \fti itulah ceritanya puyang tuan ini berteman atau satu partner.

\ref BES-20070725-HENa.040 \recid 173314093802270907 \start 0:02:27 \sp TARHEN \ph diyə ŋa puyaŋ awaʔ iniː \tx die ngai puyang Awak ini. \mb die ngai puyang Awak i- ni \ge 3 with ancestor Awak I- this \fti dia dengan puyang Awak ini. \nt puyang Tuan.

\ref BES-20070725-HENa.041 \recid 194005094036270907 \start 0:02:35 \sp TARHEN \ph jadi asimilasi pərkawenan antarə anaʔ cucoŋ puyaŋ tuwan antarə cucoŋ puyaŋ awaʔ ni tadi la təjalen \tx jadi asimilasi perkawenan antare anak cucong puyang Tuan, antare cucong puyang Awak ni tadi, la tejalen. \mb jadi asimilasi per- kawen -an antare anak cucong puyang Tuan antare cucong puyang Awak ni tadi la te- jalen \ge become assimilation PER- married -AN among child grandchild ancestor Tuan among grandchild ancestor Awak this earlier PFCT TE- weave \fti jadi asimilasi perkawinan antara anak cucu puyang Tuan dan puyang Awak sudah terjalin.

\ref BES-20070725-HENa.042 \recid 552516094956270907 \start 0:02:47 \sp TARHEN \ph maŋkə itula maŋkə sətəlah diyə təjalen ini ŋadəkah istilahɲə kəputosan adat səməndə ini anaʔ bətinə tuwə yə ənjadi tuŋgutubaŋ \tx mangke itulah, mangke setelah die tejalen ini, ngadekah istilahnye keputusan adat Semende ini, anak betine tue ye njadi tunggu.tubang. \mb mangke i- tu -lah mangke setelah die te- jalen i- ni ng- ade -kah istilah -nye ke- putus -an adat Semende i- ni anak be- tine tue ye n- jadi tunggu.tubang \ge then I- that -LAH then after 3 TE- weave I- this N- exist -KAH term -NYE KE- broken.off -AN custom Semende I- this child BE- female old REL N- become tunggu.tubang \fti setelah terjalin, puyang-puyang ini mengadakan suatu keputusan anak perempuan tua yang menjadi tunggu tubang.

\ref BES-20070725-HENa.043 \recid 546037100308270907 \start 0:02:51 \sp TARHEN \ph dəŋan adəɲə kalu di səməndə ini ɣuma tuŋgutubaŋ \tx dengan adenye kalu di Semende ini huma tunggu.tubang. \mb dengan ade -nye kalu di Semende i- ni huma tunggu.tubang \ge with exist -NYE TOP LOC Semende I- this house tunggu.tubang \fti kalau di Semende ini istilahnya rumah tunggu tubang.

\ref BES-20070725-HENa.044 \recid 567193100712270907 \start 0:03:00 \sp TARHEN \ph kalu di sanə əntah apəla kirəkirə kalu jəmə padaŋ ŋatəkah istilaɲə ɣuma gadaŋ ɣuma gadaŋ itu əndeʔ bada pərtəmuwan diyə səːʔ \tx kalu di sane tu, entah apelah kire-kire kalu jeme Padang ngatekah istilahnye huma gadang huma gadang itu ndek bada pertemuan die se... \mb kalu di sane tu entah ape -lah kire ~ kire kalu jeme Padang ng- kate -kah istilah -nye huma gadang huma gadang i- tu ndek bada per- temu -an die se \ge TOP LOC there that don't.know what -LAH reckon ~ reckon TOP person Padang N- say -KAH term -NYE house big house big I- that REL place PER- meet -AN 3 FILL \fti kalau di sana itu tidak tahu saya istilahnya rumah gadang itu, rumah gadang itu tempat pertemuan dia se...

\ref BES-20070725-HENa.045 \recid 623791110249270907 \start 0:03:04 \sp TARHEN \ph anaʔ cucoŋɲə baɲaʔ tu ɣuma gadaŋ yə bəsaːʔ arti ɣuma gadaŋ a a \tx anak cucongnye banyak tu huma gadang ye besak arti huma gadang a a. \mb anak cucong -nye banyak tu huma gadang ye besak arti huma gadang a a \ge child grandchild -3 a.lot that house big REL big meaning house big yes yes \fti anak cucunya banyak, rumah yang besar arti rumah gadang itu.

\ref BES-20070725-HENa.046 \recid 580505110637270907 \start 0:03:04 \sp BURHEN \ph bəsaʔ gadaŋ xx \tx besak gadang xx. \mb besak gadang xx \ge big big xx \fti besar gadang xx.

\ref BES-20070725-HENa.047 \recid 268464110824270907 \start 0:03:05 \sp EXPHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20070725-HENa.048 \recid 978868110909270907 \start 0:03:10 \sp TARHEN \ph itulaːh amu aku diʔdəː baɲaʔ igə kirəkirə yə kə pəŋətahuwan aku \tx itulah, amu aku dide banyak ige kire-kire ye ke pengetahuan aku. \mb i- tu -lah amu aku dide banyak ige kire ~ kire ye ke pe- nge- tahu -an aku \ge I- that -LAH TOP 1SG NEG a.lot IGE reckon ~ reckon REL KE PE- NGE- know -AN 1SG \fti itulah kira-kira pengetahuan saya.

\ref BES-20070725-HENa.049 \recid 465306111414270907 \start 0:03:15 \sp TARHEN \ph itu cəritəcəritə dari nineŋnineŋ madaʔɲə gi idop \tx itu cerite-cerite dari nineng-nineng madaknye gi idop. \mb i- tu cerite ~ cerite dari nineng ~ nineng madaknye gi idop \ge I- that story ~ story from grandparent ~ grandparent before still live \fti itu dari cerita-cerita nenek-nenek terdahulu yang masih hidup.

\ref BES-20070725-HENa.050 \recid 908676111949270907 \start 0:03:16 \sp TARHEN \ph aɲə amu aku əmpay bəɣapə malam \tx anye amu aku empai beghape malam. \mb anye amu aku empai beghape malam \ge but TOP 1SG just.now how.much night \fti tapi kalau saya baru berapa malam. \nt mengetahui cerita-cerita terdahulu.

\ref BES-20070725-HENa.051 \recid 634871112121270907 \start 0:03:20 \sp BURHEN \ph ɲəla ɲəlalah əmpay kaba nila katə dəŋa puyaŋ awaʔ jəmə padaŋ tu \tx nyelah nyelahlah, empai kaba nilah kate dengah puyang Awak jeme Padang tu. \mb nyelah nyelah -lah empai kaba ni -lah kate dengah puyang Awak jeme Padang tu \ge right right -LAH just.now 2SG this -LAH say 2 ancestor Awak person Padang that \fti ialah, baru kamu inilah yang mengatakan puyang Awak itu dari Padang.

\ref BES-20070725-HENa.052 \recid 492635131946270907 \start 0:03:21 \sp TARHEN \ph ao puyaŋ awaʔ \tx au puyang Awak. \mb au puyang Awak \ge yes ancestor Awak \fti ya, puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.053 \recid 336350132037270907 \start 0:03:23 \sp BURHEN \ph mancəan ku puyaŋ tuwan ni jəmə padaŋ \tx mancean ku puyang Tuan ni jeme Padang. \mb mance -an ku puyang Tuan ni jeme Padang \ge reckon -AN 1 ancestor Tuan this person Padang \fti saya kira puyang Tuan orang Padang.

\ref BES-20070725-HENa.054 \recid 752237132258270907 \start 0:03:24 \sp TARHEN \ph oy deʔdə puyaŋ tuwan laen \tx oi dide, puyang Tuan laen. \mb oi dide puyang Tuan laen \ge EXCL NEG ancestor Tuan other \fti tidak, puyang Tuan lain.

\ref BES-20070725-HENa.055 \recid 339500124355280907 \start 0:03:24 \sp BURHEN \tx 0. \nt coughing

\ref BES-20070725-HENa.056 \recid 593084124416280907 \start 0:03:26 \sp TARHEN \ph puyaŋ tuwan itu ibrahem naməɲə \tx puyang Tuan itu Ibrahim namenye. \mb puyang Tuan i- tu Ibrahim name -nye \ge ancestor Tuan I- that Ibrahim name -NYE \fti puyang Tuan itu namanya Ibrahim.

\ref BES-20070725-HENa.057 \recid 182948124843280907 \start 0:03:27 \sp BURHEN \ph naməɲə e \tx namenye e. \mb name -nye e \ge name -NYE EXCL \fti namanya.

\ref BES-20070725-HENa.058 \recid 119607124935280907 \start 0:03:27 \sp TARHEN \ph ə ə \tx e e. \mb e e \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20070725-HENa.059 \recid 236445125026280907 \start 0:03:28 \sp BURHEN \ph awaʔ \tx Awak. \mb Awak \ge Awak \fti Awak.

\ref BES-20070725-HENa.060 \recid 145228125101280907 \start 0:03:30 \sp TARHEN \ph ini puyaŋ awaʔ ni laen jəməɲə \tx ini puyang Awak ni laen jemenye. \mb i- ni puyang Awak ni laen jeme -nye \ge I- this ancestor Awak this other person -3 \fti puyang Awak ini lain orangnya.

\ref BES-20070725-HENa.061 \recid 649935125227280907 \start 0:03:31 \sp BURHEN \ph ə əːm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt mengerti.

\ref BES-20070725-HENa.062 \recid 782291125320280907 \start 0:03:32 \sp TARHEN \ph bukan puyaŋ tuwan \tx bukan puyang Tuan. \mb bukan puyang Tuan \ge NEG ancestor Tuan \fti bukan puyang Tuan.

\ref BES-20070725-HENa.063 \recid 492751125355280907 \start 0:03:35 \sp TARHEN \ph puyaŋ tuwan itu laen niyan jəməɲə \tx puyang Tuan itu laen nian jemenye. \mb puyang Tuan i- tu laen nian jeme -nye \ge ancestor Tuan I- that other right person -3 \fti puyang Tuan itu lain orangnya.

\ref BES-20070725-HENa.064 \recid 485062125531280907 \start 0:03:35 \sp BURHEN \ph jadi puyaŋ awaʔ yə kisah di padaŋ \tx jadi puyang Awak ye kisah di Padang. \mb jadi puyang Awak ye kisah di Padang \ge become ancestor Awak REL story LOC Padang \fti jadi puyang Awak yang kisahnya dari Padang.

\ref BES-20070725-HENa.065 \recid 853874125753280907 \start 0:03:37 \sp TARHEN \ph puyaŋ awaʔ itu kisah dari padaːŋ \tx puyang Awak itu kisah dari Padang. \mb puyang Awak i- tu kisah dari Padang \ge ancestor Awak I- that story from Padang \fti puyang Awak itu kisah dari Padang.

\ref BES-20070725-HENa.066 \recid 275934125921280907 \start 0:03:47 \sp TARHEN \ph ənjadiːʔ istilah puyaŋ awaʔ itu təkatəʔ əmbaʔ ini aɣi jəmə padaŋ tu tuwapə rəti awaʔ tu \tx njadi istilah puyang Awak itu, tekate mbak ini aghi jeme Padang tu, tuape reti Awak tu? \mb n- jadi istilah puyang Awak i- tu te- kate mbak i- ni aghi jeme Padang tu tu- ape reti Awak tu \ge N- become term ancestor Awak I- that TE- say now I- this day person Padang that TU- what meaning Awak that \fti jadi istilah puyang Awak itu dari Padang, apa arti Awak itu?

\ref BES-20070725-HENa.067 \recid 535328130345280907 \start 0:03:48 \sp EXPHEN \ph aku \tx aku. \mb aku \ge 1SG \fti aku.

\ref BES-20070725-HENa.068 \recid 568811130430280907 \start 0:03:49 \sp TARHEN \ph akuː e \tx aku e. \mb aku e \ge 1SG EXCL \fti aku.

\ref BES-20070725-HENa.069 \recid 822262130506280907 \start 0:03:50 \sp BURHEN \ph oː \tx o. \mb o \ge EXCL \fti oh.

\ref BES-20070725-HENa.070 \recid 879375130536280907 \start 0:03:51 \sp TARHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20070725-HENa.071 \recid 479221130559280907 \start 0:03:53 \sp TARHEN \ph itula carə jəməɲə \tx itulah care jemenye. \mb i- tu -lah care jeme -nye \ge I- that -LAH manner person -3 \fti itulah cara orangnya.

\ref BES-20070725-HENa.072 \recid 778354130718280907 \start 0:03:59 \sp TARHEN \ph kalu puyaŋ tuwan ini diʔdəː diyə bərasal dari jawəː dari bantəːn bətəmuwanlah ŋa puyaŋ awaʔ \tx kalu puyang Tuan ini dide, die berasal dari Jawa, dari Banten, betemuanlah ngai puyang Awak. \mb kalu puyang Tuan i- ni dide die ber- asal dari Jawa dari Banten be- temu -an -lah ngai puyang Awak \ge TOP ancestor Tuan I- this NEG 3 BER- origin from Java from Banten BE- meet -AN -LAH with ancestor Awak \fti kalau puyang Tuan ini tidak, dia berasal dari Jawa, dari Banten, bertemulah dengan puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.073 \recid 909060131220280907 \start 0:04:00 \sp SOLHEN \tx 0. \nt coughing

\ref BES-20070725-HENa.074 \recid 792783131408280907 \start 0:04:05 \sp TARHEN \ph oleh kanə diyə saleŋ əmbutukah puyaŋ awaʔ diyə əndaʔ nuʔ naʔ numpaŋ bada kitəː \tx oleh karane die saleng mbutuhkah, puyang Awak die ndak nu(mpang), nak numpang bada kite... \mb oleh karane die saleng m- butuh -kah puyang Awak die ndak n- tumpang nak n- tumpang bada kite \ge by because 3 each.other N- need -KAH ancestor Awak 3 NEG N- get.help FUT N- get.help place 1PL \fti oleh karena dia saling membutuhkan, puyang Awak ingin numpang di tempat kita...

\ref BES-20070725-HENa.075 \recid 422292145048280907 \start 0:04:10 \sp TARHEN \ph puyaŋ tuwan ini oleh kanə kələbehanɲə diyaŋkatɲə adəlah adeŋ ataw deʔ bəradeʔ \tx puyang Tuan ini oleh karane lebih diangkatnye adelah, adeng atau dék beradek. \mb puyang Tuan i- ni oleh karane ke- lebih -an -nye di- angkat -nye ade -lah adeng atau dek ber- adek \ge ancestor Tuan I- this by because KE- more -AN -3 DI- lift -NYE exist -LAH younger.sibling or TRU.younger.sibling BER- sister \fti oleh karena kelebihan puyang Tuan, diangkatnyalah adik. \nt puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.076 \recid 681188145453280907 \start 0:04:11 \sp BURHEN \ph tuwapə kuraŋan sajə diyə tu \tx tuape kurangan saje die tu. \mb tu- ape kurang -an saje die tu \ge TU- what less -AN continue 3 that \fti kurangan saja dia itu.

\ref BES-20070725-HENa.077 \recid 512155142442031007 \start 0:04:14 \sp TARHEN \ph ao tuwapə diyə ni kandeʔ əndekeŋ puyaŋ tuwan ini \tx au, tuape, die ni kandek ndeking puyang Tuan ini. \mb au tu- ape die ni kandek n- deking puyang Tuan i- ni \ge yes TU- what 3 this for N- protection ancestor Tuan I- this \fti ya, dia ini untuk mendeking puyang Tuan ini.

\ref BES-20070725-HENa.078 \recid 800472143208031007 \start 0:04:14 \sp BURHEN \ph əndikeŋ diyə e \tx ndeking die e. \mb n- deking die e \ge N- protection 3 EXCL \fti mendeking dia. \nt puyang Tuan.

\ref BES-20070725-HENa.079 \recid 961531143633031007 \start 0:04:20 \sp TARHEN \ph səməgilah ŋa puyaŋ rəganbumi kandeʔ diyə ni ŋanukah candicandi umpaməɲə e \tx semegilah ngai puyang Regan.Bumi kandek die ni nganukah candi-candi umpamenye e. \mb semegi -lah ngai puyang Regan.Bumi kandek die ni ng- anu -kah candi ~ candi umpame -nye e \ge same -LAH with ancestor Regan.Bumi for 3 this N- whatchamacallit -KAH ancient.temple ~ ancient.temple example -NYE EXCL \fti sama dengan puyang Regan Bumi untuk melumpuhkan candi-candi.

\ref BES-20070725-HENa.080 \recid 672051144158031007 \start 0:04:20 \sp BURHEN \ph a a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya, ya.

\ref BES-20070725-HENa.081 \recid 777229144247031007 \start 0:04:23 \sp TARHEN \ph puyaŋ kəriseŋ jəmə gərot kandeʔ ulubalaŋ \tx puyang Keriseng jeme gerot kandek hulubalang. \mb puyang Keriseng jeme gerot kandek hulubalang \ge ancestor Keriseng person great for commander \fti puyang Keriseng orang kuat untuk hulubalang.

\ref BES-20070725-HENa.082 \recid 911430144822031007 \start 0:04:26 \sp TARHEN \ph təmasoʔlah puyaŋ awaʔ ini \tx temasoklah puyang Awak ini. \mb te- masok -lah puyang Awak i- ni \ge TE- go.in -LAH ancestor Awak I- this \fti termasuklah puyang Awak ini.

\ref BES-20070725-HENa.083 \recid 134155145011031007 \start 0:04:28 \sp BURHEN \ph xx gərot pulə puyaŋ awaʔ \tx xx gerot pule puyang Awak. \mb xx gerot pule puyang Awak \ge xx great also ancestor Awak \fti orang kuat juga puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.084 \recid 855266145202031007 \start 0:04:27 \sp TARHEN \ph iniʔ \tx ini... \mb i- ni \ge I- this \fti ini...

\ref BES-20070725-HENa.085 \recid 286145145235031007 \start 0:04:29 \sp TARHEN \ph jəmə gəroːt jəmə gərot puyaŋ awaʔ \tx jeme gerot, jeme gerot puyang Awak. \mb jeme gerot jeme gerot puyang Awak \ge person great person great ancestor Awak \fti orang kuat puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.086 \recid 246301145409031007 \start 0:04:31 \sp BURHEN \ph a tuwapə diyə ŋaŋkatkah tanah xxx \tx a tuape die ngangkatkah tanah xxx. \mb a tu- ape die ng- angkat -kah tanah xxx \ge EXCL TU- what 3 N- lift -KAH soil xxx \fti dia mengangkat tanah xxx.

\ref BES-20070725-HENa.087 \recid 190624145758031007 \start 0:04:33 \sp TARHEN \ph jəmə gərot memaŋ puyaŋ awaʔ tu jəmə gərot \tx jeme gerot, memang puyang Awak tu jeme gerot. \mb jeme gerot memang puyang Awak tu jeme gerot \ge person great indeed ancestor Awak that person great \fti memang puyang Awak itu orang kuat.

\ref BES-20070725-HENa.088 \recid 429191150109031007 \start 0:04:34 \sp TARHEN \ph nurot səjarah \tx nurot sejarah. \mb nurot sejarah \ge follow history \fti menurut sejerah.

\ref BES-20070725-HENa.089 \recid 535068150226031007 \start 0:04:35 \sp BURHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20070725-HENa.090 \recid 696696150329031007 \start 0:04:35 \sp TARHEN \ph tu \tx tu. \mb tu \ge that \fti itu.

\ref BES-20070725-HENa.091 \recid 983831150528031007 \start 0:04:39 \sp BURHEN \ph o ənjadi yə xx səŋkiyap nambaʔi ayeʔinem tu puyaŋ awaʔ itu e \tx o njadi ye xx sengkiap nambaki Ayek.Inem tu puyang Awak itu e. \mb o n- jadi ye xx sengkiap n- tambak -i Ayek.Inem tu puyang Awak i- tu e \ge EXCL N- become REL xx near N- earthen.dam -I Ayek.Inem that ancestor Awak I- that EXCL \fti oh jadi puyang Awak yang hampir mengairi Ayek Inem.

\ref BES-20070725-HENa.092 \recid 866681124754041007 \start 0:04:39 \sp TARHEN \ph hamper hamper \tx hampir hampir. \mb hampir hampir \ge near near \fti hampir.

\ref BES-20070725-HENa.093 \recid 425879124920041007 \start 0:04:40 \sp BURHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.094 \recid 655209125053041007 \start 0:04:45 \sp TARHEN \ph kalu diket lagi istilaʰɲə puyaŋ awaʔ ni dulu istilah katə jəmə dulu tu \tx kalu diket lagi istilahnye puyang Awak ni dulu istilah kate jeme dulu tu... \mb kalu diket lagi istilah -nye puyang Awak ni dulu istilah kate jeme dulu tu \ge TOP a.little again term -NYE ancestor Awak this moment term say person moment that \fti kalau kata orang dulu, kalau sedikit lagi puyang Awak ini...

\ref BES-20070725-HENa.095 \recid 309033125705041007 \start 0:04:49 \sp TARHEN \ph adə anuː adə səpatə yə bagiɲə \tx ade anu, ade sepate ye baginye. \mb ade anu ade sepate ye bagi -nye \ge exist whatchamacallit exist word REL divide -NYE \fti ada prakata baginya.

\ref BES-20070725-HENa.096 \recid 624450131522041007 \start 0:04:52 \sp TARHEN \ph ka disaŋkopkaɲə ayeʔinem itu \tx ka disangkopkahnye Ayek.Inem itu. \mb ka di- sangkop -kah -nye Ayek.Inem i- tu \ge FUT DI- near -KAH -3 Ayek.Inem I- that \fti akan disatukannya Ayek Inem itu.

\ref BES-20070725-HENa.097 \recid 848434131949041007 \start 0:04:54 \sp TARHEN \ph rampoːs kitə pəɣapaw ni \tx rampus kite Perapau ni. \mb rampus kite Perapau ni \ge drown 1PL Perapau this \fti tenggelam Perapau ini.

\ref BES-20070725-HENa.098 \recid 656466132133041007 \start 0:04:54 \sp BURHEN \ph jadi laot bəzaːʔ \tx jadi laut besak. \mb jadi laut besak \ge become sea big \fti jadi laut besar.

\ref BES-20070725-HENa.099 \recid 738074134201041007 \start 0:04:55 \sp TARHEN \ph jadi laot bəsaʔ \tx jadi laot besak. \mb jadi laot besak \ge become sea big \fti jadi laut besar.

\ref BES-20070725-HENa.100 \recid 726930134244041007 \start 0:05:01 \sp TARHEN \ph oleh karnə diyə ni muŋken adəlah tapə jaman dulu e adəlah pantaŋanɲəː \tx oleh karane die ni mungken adelah, tuape jaman dulu e, adelah pantangannye. \mb oleh karane die ni mungken ade -lah tu- ape jaman dulu e ade -lah pantang -an -nye \ge by because 3 this possible exist -LAH TU- what period moment EXCL exist -LAH prohibit -AN -3 \fti oleh karena dia ini ada pantangannya.

\ref BES-20070725-HENa.101 \recid 624655135704041007 \start 0:05:05 \sp TARHEN \ph apəkah diyə ni haros sələsay dalam jaŋkə waʔtu səkiyan \tx apekah die ni haros selesai dalam jangka waktu sekian. \mb ape -kah die ni haros selesai dalam jangka waktu se- kian \ge what -KAH 3 this should finish inside distance time SE- this.much \fti apakah dia ini harus selesai dalam jangka waktu sekian.

\ref BES-20070725-HENa.102 \recid 700413144336041007 \start 0:05:08 \sp TARHEN \ph muŋken adəlah apəapəɲə deʔdə sələsaylah abes \tx mungken adelah ape-apenye dide selesailah abes. \mb mungken ade -lah ape ~ ape -nye dide selesai -lah abes \ge possible exist -LAH what ~ what -NYE NEG finish -LAH finished \fti mungkin ada apa-apanya, sehingga tidak selesai. \nt membuat pengairan.

\ref BES-20070725-HENa.103 \recid 454990153525041007 \start 0:05:13 \sp TARHEN \ph kaɲə titu ibaratɲə didə saŋgop puyaŋ awaʔ tu nəbatkahɲə tu \tx (bu)kannye titu ibaratnye dide sanggop puyang Awak tu nebatkahnye tu. \mb bukan -nye t- i- tu ibarat -nye dide sanggop puyang Awak tu n- tebat -kah -nye tu \ge NEG -NYE T- I- that like -NYE NEG able ancestor Awak that N- fish.pond -KAH -3 that \fti bukannya puyang Awak itu tidak sanggup untuk mengairinya. \nt Ayek Inem.

\ref BES-20070725-HENa.104 \recid 343381084158051007 \start 0:05:15 \sp TARHEN \ph oleh kanə waʔtuɲə təbatas \tx oleh karane waktunye tebatas. \mb oleh karane waktu -nye te- batas \ge by because time -NYE TE- limit \fti karena waktunya terbatas.

\ref BES-20070725-HENa.105 \recid 122674084415051007 \start 0:05:16 \sp BURHEN \ph tərbatas \tx terbatas. \mb ter- batas \ge TER- limit \fti terbatas.

\ref BES-20070725-HENa.106 \recid 487627084627051007 \start 0:05:16 \sp TARHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20070725-HENa.107 \recid 764206084703051007 \start 0:05:18 \sp TARHEN \ph tɔ \tx tu. \mb tu \ge that \fti itu.

\ref BES-20070725-HENa.108 \recid 735718084804051007 \start 0:05:22 \sp TARHEN \ph kalu baŋsə ayeʔinem tu tətəbat udem rampɔːs kitə pəɣapaw \tx kalu bangse Ayek.Inem tu tetebat, udem, rampus kite Perapau. \mb kalu bangse Ayek.Inem tu te- tebat udem rampus kite Perapau \ge TOP nation Ayek.Inem that TE- fish.pond finished drown 1PL Perapau \fti kalau Ayek Inem itu menjadi sungai, tenggelam Perapau.

\ref BES-20070725-HENa.109 \recid 727087085305051007 \start 0:05:21 \sp BURHEN \ph udem abes pəɣapaw \tx udem, abes Perapau. \mb udem abes Perapau \ge finished finished Perapau \fti sudah, habis Perapau.

\ref BES-20070725-HENa.110 \recid 579361085359051007 \start 0:05:22 \sp TARHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.111 \recid 831304085435051007 \start 0:05:22 \sp BURHEN \ph jadi laot galə \tx jadi laot gale. \mb jadi laot gale \ge become sea all \fti jadi laut semua.

\ref BES-20070725-HENa.112 \recid 755839085559051007 \start 0:05:24 \sp TARHEN \ph a itu cəritəː \tx a itu cerite. \mb a i- tu cerite \ge EXCL I- that story \fti itu cerita.

\ref BES-20070725-HENa.113 \recid 499269085658051007 \start 0:05:28 \sp TARHEN \ph kalu istilahɲə cəritə itu diʔdə bəbukuː \tx kalu istilahnye cerite itu dide bebuku. \mb kalu istilah -nye cerite i- tu dide be- buku \ge TOP term -NYE story I- that NEG BE- book \fti kalau cerita itu tidak ada bukunya.

\ref BES-20070725-HENa.114 \recid 232555090010051007 \start 0:05:30 \sp TARHEN \ph kalu jəmə əmbaʔ ini aɣi nilayɲə itu doŋeŋ katəɲə \tx kalu jeme mbak ini aghi nilainye itu dongeng katenye. \mb kalu jeme mbak i- ni aghi nilai -nye i- tu dongeng kate -nye \ge TOP person now I- this day value -NYE I- that tale say -NYE \fti kalau orang sekarang ini menilainya itu dongeng.

\ref BES-20070725-HENa.115 \recid 454513090459051007 \start 0:05:32 \sp TARHEN \ph tapi kalu dulu pakam titu \tx tapi kalu dulu pakam titu. \mb tapi kalu dulu pakam t- i- tu \ge but TOP moment true T- I- that \fti tapi kalau dahulu itu benar.

\ref BES-20070725-HENa.116 \recid 411043090740051007 \start 0:05:35 \sp TARHEN \ph diʔdə dapat dikoptadoŋə kəɲataanɲə memaŋ ŋoʔniyan \tx dide dapat dikoptadonge kenyataannye memang ngonian. \mb dide dapat di- koptadong -e ke- nyata -an -nye memang ngo- nian \ge NEG get DI- be.unwilling -E KE- real -AN -3 indeed NGO- right \fti tidak dapat disangkal, kenyataannya memang benar.

\ref BES-20070725-HENa.117 \recid 613120123800051007 \start 0:05:36 \sp BURHEN \ph o adə galə \tx o ade gale. \mb o ade gale \ge EXCL exist all \fti ada semua.

\ref BES-20070725-HENa.118 \recid 333887133010051007 \start 0:05:37 \sp BURHEN \ph ayeʔ \tx ayek... \mb ayek \ge water \fti air...

\ref BES-20070725-HENa.119 \recid 531561114407081007 \start 0:05:40 \sp TARHEN \ph adə ɣətelɣətel istilahɲə oy katəɲə ɣətel titu ləmpiyoŋ \tx ade ghetel-ghetel istilahnye oi katenye, ghetel titu lempiong puyang... \mb ade ghetel ~ ghetel istilah -nye oi kate -nye ghetel t- i- tu lempiong puyang \ge exist splinter ~ splinter term -NYE EXCL say -NYE splinter T- I- that step ancestor \fti ada serpihan-serpihan istilahnya, oh itu serpihan puyang...

\ref BES-20070725-HENa.120 \recid 269867125337081007 \start 0:05:43 \sp SOLHEN \ph ɲəla toʔ di juko ɣuma anu ni səɣətel katəɲə \tx nyelah tok di Joko huma anu ni seghetel katenye. \mb nyelah tok di Joko huma anu ni se- ghetel kate -nye \ge right REL LOC Joko house whatchamacallit this SE- splinter say -NYE \fti yang di Joko rumah anu ini, satu serpihan.

\ref BES-20070725-HENa.121 \recid 264236125803081007 \start 0:05:43 \sp TARHEN \ph ɣətel puyaŋ anu ləmpiyoŋ puyaŋ awaʔ \tx ghetel puyang, anu lempiong puyang Awak. \mb ghetel puyang anu lempiong puyang Awak \ge splinter ancestor whatchamacallit step ancestor Awak \fti serpihan langkah puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.122 \recid 131439130419081007 \start 0:05:45 \sp BURHEN \ph ao sawa puyaŋ anu ni \tx au, sawah puyang anu ni. \mb au sawah puyang anu ni \ge yes rice.field ancestor whatchamacallit this \fti ya, sawah puyang anu ini.

\ref BES-20070725-HENa.123 \recid 204281130537081007 \start 0:05:45 \sp EXPHEN \tx 0. \nt coughing

\ref BES-20070725-HENa.124 \recid 469348130604081007 \start 0:05:44 \sp SOLHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.125 \recid 438931130637081007 \start 0:05:46 \sp SOLHEN \ph titeʔ \tx titek... \mb titek \ge dot \fti titik...

\ref BES-20070725-HENa.126 \recid 426103130724081007 \start 0:05:51 \sp TARHEN \ph titeʔla səɣətella bəsaʔ gi apə ɣətel ləmpiyoŋ amu kitə paleŋpaleŋ əmbaʔ baʔ əmbaʔ bay taŋan əmbaʔ bay kəteŋ \tx titeklah, seghetellah besak gi ape ghetel lempiong, amu kite paleng-paleng mbak ba(i), mbak bai tangan, mbak bai keteng. \mb titek -lah se- ghetel -lah besak gi ape ghetel lempiong amu kite paleng ~ paleng mbak bai mbak bai tangan mbak bai keteng \ge dot -LAH SE- splinter -LAH big GI what splinter step TOP 1PL most ~ most like mother like mother hand like mother foot \fti serpihan jejak ita paling-paling sebesar ibu jari atau ibu kaki.

\ref BES-20070725-HENa.127 \recid 830339131714081007 \start 0:05:53 \sp TARHEN \ph amu diyə əmbaʔ juko sijaːt \tx amu die mbak Joko sijat. \mb amu die mbak Joko sijat \ge TOP 3 like Joko CLF \fti kalau dia sebesar desa Joko. \nt jejak puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.128 \recid 729136131909081007 \start 0:05:56 \sp BURHEN \ph ao juko xxx ɣətelan nilaːʰ katə jəmə \tx au, Joko xxx, ghetelan nilah kate jeme. \mb au Joko xxx ghetel -an ni -lah kate jeme \ge yes Joko xxx splinter -AN this -LAH say person \fti ya, Joko xxx, serpihan inilah kata orang.

\ref BES-20070725-HENa.129 \recid 809906132234081007 \start 0:05:56 \sp TARHEN \ph ao aː \tx au, a. \mb au a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.130 \recid 209530132309081007 \start 0:05:57 \sp TARHEN \ph itula \tx itulah. \mb i- tu -lah \ge I- that -LAH \fti itulah.

\ref BES-20070725-HENa.131 \recid 474211132340081007 \start 0:05:59 \sp BURHEN \ph udə tu juko sawa ɣumaʔ sayda ni \tx ude tu Joko sawah huma Saidah ni. \mb ude tu Joko sawah huma Saidah ni \ge PFCT that Joko rice.field house Saidah this \fti sudah itu sawah milik Saidah.

\ref BES-20070725-HENa.132 \recid 278775132642081007 \start 0:06:00 \sp TARHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.133 \recid 586825132706081007 \start 0:06:00 \sp BURHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.134 \recid 281030132734081007 \start 0:06:05 \sp TARHEN \ph a titu ɲəlah əndeʔ xxx əmbawə tanah cisa di buketsumor tu kə ayeʔinem \tx a titu nyelah ndek xxx, mbawe tanah isan di Buket.Sumor tu ke Ayek.Inem. \mb a t- i- tu nyelah ndek xxx m- bawe tanah isan di Buket.Sumor tu ke Ayek.Inem \ge EXCL T- I- that right REL xxx N- bring soil from LOC Buket.Sumor that to Ayek.Inem \fti itu benar, xxx yang membawa tanah dari Buket Sumor ke Ayek Inem.

\ref BES-20070725-HENa.135 \recid 532956160453221007 \start 0:06:02 \sp BURHEN \ph ɣətelan \tx ghetelan. \mb ghetel -an \ge splinter -AN \fti jejak.

\ref BES-20070725-HENa.136 \recid 309901160550221007 \start 0:06:06 \sp BURHEN \ph əndoʔ əndoʔ əndoʔ əndoʔ \tx endok endok endok endok! \mb endok endok endok endok \ge EXCL EXCL EXCL EXCL \fti wow!

\ref BES-20070725-HENa.137 \recid 813104160701221007 \start 0:06:08 \sp TARHEN \ph bəɣapə pincaŋ titu amu əndaʔ \tx beghape pincang titu amu ndak... \mb beghape pincang t- i- tu amu ndak \ge how.much step T- I- that TOP want \fti berapa langkah itu kalau ingin...

\ref BES-20070725-HENa.138 \recid 862892161210221007 \start 0:06:09 \sp BURHEN \ph amə diyə \tx amu die. \mb amu die \ge TOP 3 \fti kalau dia. \nt puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.139 \recid 643403161256221007 \start 0:06:09 \sp TARHEN \ph amə diyə \tx amu die. \mb amu die \ge TOP 3 \fti kalau dia.

\ref BES-20070725-HENa.140 \recid 787874162119221007 \start 0:06:11 \sp BURHEN \ph amu diyə gi duwə aɣiː \tx amu die gi due aghi. \mb amu die gi due aghi \ge TOP 3 only two day \fti kalau dia hanya dua hari. \nt puyang Awak berjalan.

\ref BES-20070725-HENa.141 \recid 328589085212231007 \start 0:06:10 \sp TARHEN \ph aʔ \tx ah. \mb ah \ge EXCL \fti ah.

\ref BES-20070725-HENa.142 \recid 816253085245231007 \start 0:06:14 \sp TARHEN \ph diɣi deʔdə dapat pəjalanan di pəkirəka loʔ ituː \tx dighi dide dapat pejalanan di pekirekah lok itu. \mb dighi dide dapat pe- jalan -an di pe- kire -kah lok i- tu \ge self NEG get PE- walk -AN LOC PE- reckon -KAH like I- that \fti kalau kita tidak bisa berjalan seperti itu.

\ref BES-20070725-HENa.143 \recid 693568085646231007 \start 0:06:19 \sp TARHEN \ph cuman itulaːʰ yə ku kətaui titu masalah puyaŋ awaʔ puyaŋ waʔ tuː \tx cuman itulah ye ku ketahui titu, masalah puyang Awak puyang Awak tu. \mb cuman i- tu -lah ye ku ke- tahu -i t- i- tu masalah puyang Awak puyang Awak tu \ge only I- that -LAH REL 1 KE- know -I T- I- that problem ancestor Awak ancestor Awak that \fti hanya itu yang saya ketahui masalah puyang Awak.

\ref BES-20070725-HENa.144 \recid 615457090123231007 \start 0:06:23 \sp TARHEN \ph amən kitə istila əndaʔ səcarə tər tərtules səjarah didə bədiyə \tx amu kite istilah ndak secare ter(tulis), tertulis sejarah, dide bedie. \mb amu kite istilah ndak se- care ter- tulis ter- tulis sejarah dide bedie \ge TOP 1PL term want SE- manner TER- write TER- write history NEG exist \fti kalau ingin secara sejarah tertulis, tidak ada.

\ref BES-20070725-HENa.145 \recid 905639090546231007 \start 0:06:26 \sp TARHEN \ph sədaŋkan puyaŋ tuwan diʔgeʔ səjarahɲə xx tərtules niyan \tx sedangkan puyang Tuan digek sejarahnye xx tertulis nian. \mb sedang -kan puyang Tuan digek sejarah -nye xx ter- tulis nian \ge medium -KAN ancestor Tuan finished history -NYE xx TER- write right \fti sedangkan sejarah puyang Tuan tidak ada yang tertulis.

\ref BES-20070725-HENa.146 \recid 894225090831231007 \start 0:06:32 \sp TARHEN \ph dari dari mulot kə mulot dari gənərasi kə gənərasi turon təmuronlah itu \tx dari, dari mulot ke mulot, dari generasi ke generasi, turon temuronlah itu. \mb dari dari mulot ke mulot dari generasi ke generasi turon temuronlah i- tu \ge from from mouth to mouth from generation to generation go.down passed.on.from.o I- that \fti dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, turun temurunlah itu. \nt cerita puyang Awak, puyang Tuan.

\ref BES-20070725-HENa.147 \recid 765036092009231007 \start 0:06:34 \sp BURHEN \ph mintaʔlah kaba xxx \tx mintaklah kaba xxx. \mb m- pintak -lah kaba xxx \ge N- request -LAH 2SG xxx \fti pintalah dengan kamu xxx.

\ref BES-20070725-HENa.148 \recid 276990092303231007 \start 0:06:36 \sp TARHEN \ph təmasoʔlah susoʔkan pəɣapaw ini asal usulɲə \tx temasoklah susokan Perapau ini, asal usulnye. \mb te- masok -lah susok -an Perapau i- ni asal usul -nye \ge TE- go.in -LAH form -AN Perapau I- this origin suggest -3 \fti termasuklah sosok asal usul desa Perapau ini.

\ref BES-20070725-HENa.149 \recid 285632092944231007 \start 0:06:39 \sp TARHEN \ph jadi pacaʔ aku pacaʔ ole kanə aku rajen \tx jadi pacak, aku pacak oleh karane aku rajen. \mb jadi pacak aku pacak oleh karane aku rajen \ge become can 1SG can by because 1SG industrious \fti saya bisa karena saya rajin. \nt bertanya masalah sejarah desa.

\ref BES-20070725-HENa.150 \recid 629696093220231007 \start 0:06:42 \sp TARHEN \ph asal pəɣapaw ni kanyəː di sini badahə \tx asal Perapau ni (bu)kannye di sini badae. \mb asal Perapau ni bukan -nye di s- i- ni bada -e \ge origin Perapau this NEG -NYE LOC S- I- this place -3 \fti asal Perapau ini bukan di sini tempatnya.

\ref BES-20070725-HENa.151 \recid 813627093553231007 \start 0:06:45 \sp TARHEN \ph ha yə səpərtamə kali \tx a, ye sepertame kali. \mb a ye se- pertame kali \ge EXCL REL SE- first time \fti yang pertama kali.

\ref BES-20070725-HENa.152 \recid 657569093750231007 \start 0:06:44 \sp BURHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20070725-HENa.153 \recid 386539093913231007 \start 0:06:45 \sp TARHEN \ph haː \tx ha. \mb ha \ge yes \fti ha.

\ref BES-20070725-HENa.154 \recid 971831093943231007 \start 0:06:51 \sp TARHEN \ph jadi ini muŋken la səkancəlah ŋa puyaŋ awaʔ umpaməɲə di duson nanjuŋaːn \tx jadi ini mungken, la sekancelah ngai puyang Awak, umpamenye di duson Nanjungan. \mb jadi i- ni mungken la se- kance -lah ngai puyang Awak umpame -nye di duson Nanjungan \ge become I- this possible PFCT SE- friend -LAH with ancestor Awak example -NYE LOC village Nanjungan \fti jadi ini mungkin sudah berteman dengan puyang Awak di desa Nanjungan.

\ref BES-20070725-HENa.155 \recid 991396094415231007 \start 0:06:57 \sp TARHEN \ph udem itu baleʔ kə anu baleʔ kə muwaraniboŋ sawah ɣuma udah tɔː \tx udem itu balek, ke anu, balek ke Muara.Nibong sawah huma Udah tu. \mb udem i- tu balek ke anu balek ke Muara.Nibong sawah huma Udah tu \ge finished I- that turn.around to whatchamacallit turn.around to Muara.Nibong rice.field house Udah that \fti sudah itu balik ke Muara Nibong sawah punya Udah. \nt asal daerah Perapau.

\ref BES-20070725-HENa.156 \recid 424336094855231007 \start 0:06:59 \sp TARHEN \ph maŋkə baleʔ kə siniː \tx mangke balek ke sini. \mb mangke balek ke s- i- ni \ge then turn.around to S- I- this \fti kemudian balik ke sini.

\ref BES-20070725-HENa.157 \recid 829864095024231007 \start 0:07:03 \sp TARHEN \ph ŋapə waʔtu diyə di nanjoŋan kalaŋannɲə di buketsumor \tx ngape waktu die di Nanjungan, kalangannye di Buket.Sumor. \mb ng- ape waktu die di Nanjungan kalangan -nye di Buket.Sumor \ge N- what time 3 LOC Nanjungan sell -3 LOC Buket.Sumor \fti ketika di Nanjungan berdagangnya di Buket Sumor.

\ref BES-20070725-HENa.158 \recid 846312095243231007 \start 0:07:03 \sp BURHEN \ph woy \tx woi! \mb woi \ge EXCL \fti woi!

\ref BES-20070725-HENa.159 \recid 989301134845231007 \start 0:07:06 \sp TARHEN \ph au kalaŋan buketsumor təkujat puyaŋ məsiyon \tx au, kalangan Buket.Sumor tekujat puyang Mesion. \mb au kalangan Buket.Sumor te- kujat puyang Mesion \ge yes sell Buket.Sumor TE- kujat ancestor Mesion \fti ya, berdagang di Buket Sumor tekujat puyang Mesion.

\ref BES-20070725-HENa.160 \recid 308020141605231007 \start 0:07:10 \sp TARHEN \ph puyaŋ məsiyon tu bəlagə ŋa jəməʔ daera mulaʔ tu \tx puyang Mesion tu belage ngai jeme daerah Mulak tu... \mb puyang Mesion tu be- lage ngai jeme daerah Mulak tu \ge ancestor Mesion that BE- fight with person region Mulak that \fti puyang Mesion itu berkelahi dengan orang daerah Mulak itu...

\ref BES-20070725-HENa.161 \recid 353017104405241007 \start 0:07:14 \sp TARHEN \ph diʔ tanu tuwapə di buketsumor \tx di, anu, tuape di Buket.Sumor. \mb di anu tu- ape di Buket.Sumor \ge FILL whatchamacallit TU- what LOC Buket.Sumor \fti di anu, di Buket Sumor.

\ref BES-20070725-HENa.162 \recid 971998104626241007 \start 0:07:16 \sp TARHEN \ph gərot puyaŋ məsiyon itu \tx gerot puyang Mesion itu. \mb gerot puyang Mesion i- tu \ge great ancestor Mesion I- that \fti hebat puyang Mesion itu.

\ref BES-20070725-HENa.163 \recid 188900104745241007 \start 0:07:19 \sp TARHEN \ph dituja diʔdə məmpan səgaləɲə diʔdə məmpan \tx ditujah dide mempan segalenye dide mempan. \mb di- tujah dide mempan se- gale -nye dide mempan \ge DI- pierce NEG vulnerable SE- all -3 NEG vulnerable \fti ditusuk tidak mempan, segalanya tidak mempan.

\ref BES-20070725-HENa.164 \recid 254249112500241007 \start 0:07:21 \sp TARHEN \ph ditunjoʔkah pantaŋanɲə li puyaŋ məsiyon \tx ditunjokkah pantangannye li puyang Mesion. \mb di- tunjok -kah pantang -an -nye li puyang Mesion \ge DI- point -KAH prohibit -AN -3 by ancestor Mesion \fti diberitahu pantangannya oleh puyang Mesion.

\ref BES-20070725-HENa.165 \recid 578741112831241007 \start 0:07:23 \sp TARHEN \ph təkaro ŋa kaba puyaŋ məsiyon \tx tekaroh ngai kaba puyang Mesion? \mb te- karoh ngai kaba puyang Mesion \ge TE- visit with 2SG ancestor Mesion \fti berjumpa dengan kamu puyang Mesion?

\ref BES-20070725-HENa.166 \recid 309638113036241007 \start 0:07:25 \sp BURHEN \ph əntah deʔ tau ŋa səjarah \tx entah dek tau ngai sejarah. \mb entah dek tau ngai sejarah \ge don't.know DEK know with history \fti entah, tidak tahu dengan sejarah.

\ref BES-20070725-HENa.167 \recid 900692113205241007 \start 0:07:26 \sp BURHEN \ph muŋken \tx mungken. \mb mungken \ge possible \fti mungkin.

\ref BES-20070725-HENa.168 \recid 549544114107241007 \start 0:07:28 \sp TARHEN \ph didəkah pajoɲə puyaŋ məsiyon ini \tx didekah pajonye puyang Mesion ini. \mb dide -kah pajo -nye puyang Mesion i- ni \ge NEG -KAH eat -3 ancestor Mesion I- this \fti tidak akan dimakannya puyang Mesion ini.

\ref BES-20070725-HENa.169 \recid 105574122231241007 \start 0:07:30 \sp TARHEN \ph xxx pantaŋanɲə ditumbaʔkah \tx xxx pantangannye ditombakkah. \mb xxx pantang -an -nye di- tombak -kah \ge xxx prohibit -AN -3 DI- spear -KAH \fti xxx, pantangannya ditombakkan.

\ref BES-20070725-HENa.170 \recid 193163122447241007 \start 0:07:32 \sp TARHEN \ph caskah jəmə ləpaskah jəməː \tx caskah jeme lepaskah jeme. \mb cas -kah jeme lepas -kah jeme \ge come.off -KAH person come.off -KAH person \fti dilepaskan orang.

\ref BES-20070725-HENa.171 \recid 800312123129241007 \start 0:07:33 \sp BURHEN \ph oː \tx oh. \mb oh \ge EXCL \fti oh.

\ref BES-20070725-HENa.172 \recid 959949123213241007 \start 0:07:35 \sp TARHEN \ph təɣos puyaŋ məsiyon \tx teghos puyang Mesion. \mb teghos puyang Mesion \ge emerge ancestor Mesion \fti tembus puyang Mesion. \nt kena tusuk.

\ref BES-20070725-HENa.173 \recid 195577123345241007 \start 0:07:36 \sp TARHEN \ph ha ha itu \tx ha ha itu. \mb ha ha i- tu \ge EXCL EXCL I- that \fti ha ha itu.

\ref BES-20070725-HENa.174 \recid 878303123441241007 \start 0:07:39 \sp TARHEN \ph waʔtu kalaŋan di buketsumor \tx waktu kalangan di Buket.Sumor. \mb waktu kalangan di Buket.Sumor \ge time sell LOC Buket.Sumor \fti ketika berdagang di Buket Sumor.

\ref BES-20070725-HENa.175 \recid 455852123552241007 \start 0:07:40 \sp BURHEN \ph sumor \tx (Buket).Sumor. \mb Buket.Sumor \ge Buket.Sumor \fti Buket Sumor.

\ref BES-20070725-HENa.176 \recid 424579123642241007 \start 0:07:42 \sp TARHEN \ph ə dusonɲə di nanjuŋan \tx a dusonnye di Nanjungan. \mb a duson -nye di Nanjungan \ge EXCL village -3 LOC Nanjungan \fti desanya di Nanjungan.

\ref BES-20070725-HENa.177 \recid 421322123812241007 \start 0:07:45 \sp TARHEN \ph oleh kanə kacaw ŋalehlah ŋaleh kə paraʔ jərambah \tx oleh karane kacau ngalehlah, ngaleh ke parak jerambah. \mb oleh karane kacau ng- aleh -lah ng- aleh ke parak jerambah \ge by because trouble N- supervise -LAH N- supervise to near bridge \fti oleh karena kacau, pindah ke dekat jembatan.

\ref BES-20070725-HENa.178 \recid 316200074138251007 \start 0:07:47 \sp TARHEN \ph ayeʔ pəɣapaw \tx ayek Perapau. \mb ayek Perapau \ge water Perapau \fti air Perapau.

\ref BES-20070725-HENa.179 \recid 478781100010251007 \start 0:07:49 \sp TARHEN \ph kalaŋan titu madaʔɲə \tx kalangan titu madake. \mb kalangan t- i- tu madake \ge sell T- I- that before \fti tempat berdagang itu dulu.

\ref BES-20070725-HENa.180 \recid 594782100427251007 \start 0:07:55 \sp TARHEN \ph a amu itu madaʔɲə la paraːʔ ŋa kapo nineʔ la kalaŋan xxx ʔa ʔa \tx a amu itu madake la parak ngai kapo ninek la kalangan xxx, a a. \mb a amu i- tu madake la parak ngai kapo ninek la kalangan xxx a a \ge EXCL TOP I- that before PFCT near with KAPO grandparent PFCT sell xxx yes yes \fti kalau itu dahulu sudah dekat dengan tempat nenek berjualan. \nt nenek Tarmizi.

\ref BES-20070725-HENa.181 \recid 826433100819251007 \start 0:07:54 \sp BURHEN \ph maseh kalaŋan di sanə \tx maseh kalangan di sane. \mb maseh kalangan di sane \ge still sell LOC there \fti masih berdagang di sana.

\ref BES-20070725-HENa.182 \recid 781825100943251007 \start 0:07:58 \sp TARHEN \ph ole asel diʔdə aman di sanə ɲəla baleʔ kə sawa ɣuma udah \tx oleh asel dide aman di sane, nyelah balek ke sawah huma Udah. \mb oleh asel dide aman di sane nyelah balek ke sawah huma Udah \ge by result NEG secure LOC there right turn.around to rice.field house Udah \fti oleh karena tidak aman di sana, terus balik ke sawah Udah.

\ref BES-20070725-HENa.183 \recid 759937101346251007 \start 0:08:05 \sp TARHEN \ph di sanə ole karnə təisoler bənaːɣ pəjalanan ɲəlah baleʔ kə duson ini \tx di sane oleh karane teisolir benagh, pejalanan, nyelah balek ke duson ini. \mb di sane oleh karane te- isolir benagh pe- jalan -an nyelah balek ke duson i- ni \ge LOC there by because TE- isolate right PE- street -AN right turn.around to village I- this \fti oleh karena di sana sangat terisolir, terus balik ke desa ini.

\ref BES-20070725-HENa.184 \recid 988704102053251007 \start 0:08:07 \sp TARHEN \ph sətiyap buʔti ɲatəː \tx setiap bukti nyate. \mb se- tiap bukti nyate \ge SE- every proof real \fti setiap bukti nyata.

\ref BES-20070725-HENa.185 \recid 166257105353251007 \start 0:08:11 \sp TARHEN \ph tiyap duson yə badahə ɲusoʔ adə galə kandaŋ aurdurih \tx tiap duson ye badae nyusok ade gale kandang Aur.Duri. \mb tiap duson ye bada -e ny- susok ade gale kandang Aur.Duri \ge every village REL place -3 N- form exist all shed Aur.Duri \fti setiap tempat dia tinggal ada semua Aur Duri.

\ref BES-20070725-HENa.186 \recid 391492143015251007 \start 0:08:14 \sp TARHEN \ph di nanjuŋan situ maseh maʔ ini aɣi aurduri \tx di Nanjungan situ maseh mak ini aghi Aur.Duri. \mb di Nanjungan s- i- tu maseh mak i- ni aghi Aur.Duri \ge LOC Nanjungan S- I- that still now I- this day Aur.Duri \fti di Nanjungan sampai sekarang ini masih ada Aur Duri.

\ref BES-20070725-HENa.187 \recid 517372143244251007 \start 0:08:15 \sp BURHEN \ph aurduri \tx Aur.Duri. \mb Aur.Duri \ge Aur.Duri \fti Aur Duri.

\ref BES-20070725-HENa.188 \recid 291489143340251007 \start 0:08:18 \sp TARHEN \ph aurduri dalam xxx gəlumbaŋ \tx Aur.Duri, dalam xxx gelombang. \mb Aur.Duri dalam xxx gelombang \ge Aur.Duri inside xxx wave \fti Aur Duri dalam xxx gelombang.

\ref BES-20070725-HENa.189 \recid 969510143607251007 \start 0:08:21 \sp TARHEN \ph di sawah uma udah əmbaʔ tula pulə \tx di sawah huma Udah mbak itulah pule. \mb di sawah huma Udah mbak i- tu -lah pule \ge LOC rice.field house Udah like I- that -LAH also \fti di sawah Udah seperti itu juga.

\ref BES-20070725-HENa.190 \recid 685299143808251007 \start 0:08:23 \sp TARHEN \ph di pəɣapaw ini əmbaʔ itula pulə \tx di Perapau ini mbak itulah pule. \mb di Perapau i- ni mbak i- tu -lah pule \ge LOC Perapau I- this like I- that -LAH also \fti di Perapau ini seperti itu juga.

\ref BES-20070725-HENa.191 \recid 240724144005251007 \start 0:08:27 \sp TARHEN \ph bataŋ kəmaŋ tu ləmbaʔ kəmaŋ tu gəlumbaŋ titu sampay kə jalan pagar \tx batang kemang tu lembak kemang tu gelombang titu, sampai ke jalan Pagar.Agung. \mb batang kemang tu lembak kemang tu gelombang t- i- tu sampai ke jalan Pagar.Agung \ge stem wild.mango that under wild.mango that wave T- I- that arrive to street Pagar.Agung \fti pohon kemang itu gelombang, sampai ke jalan desa Pagar Agung.

\ref BES-20070725-HENa.192 \recid 956282144714251007 \start 0:08:28 \sp TARHEN \ph jalan pagaraguŋ tu gəlumbaŋ \tx jalan Pagar.Agung tu gelombang. \mb jalan Pagar.Agung tu gelombang \ge street Pagar.Agung that wave \fti jalan desa Pagar Agung itu gelombang.

\ref BES-20070725-HENa.193 \recid 655960144845251007 \start 0:08:29 \sp BURHEN \ph madaʔə ʔə \tx madake e. \mb madake e \ge before EXCL \fti dahulunya.

\ref BES-20070725-HENa.194 \recid 333275145008251007 \start 0:08:29 \sp TARHEN \ph ʔə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20070725-HENa.195 \recid 359314145043251007 \start 0:08:31 \sp TARHEN \ph bataŋaɣi wa sawah ni \tx Batang.Hari (le)wan sawah ni. \mb Batang.Hari lewan sawah ni \ge Batang.Hari go.by rice.field this \fti Batang Hari lewat sawah ini. \nt jalan.

\ref BES-20070725-HENa.196 \recid 603985145229251007 \start 0:08:32 \sp TARHEN \ph əːm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20070725-HENa.197 \recid 690073145356251007 \start 0:08:34 \sp TARHEN \ph hə hə itu cəritə jəmə dulu \tx ha ha, itu cerite jeme dulu. \mb ha ha i- tu cerite jeme dulu \ge EXCL EXCL I- that story person moment \fti itu cerita orang dulu.

\ref BES-20070725-HENa.198 \recid 383049145515251007 \start 0:08:35 \sp BURHEN \tx 0. \nt coughing

\ref BES-20070725-HENa.199 \recid 821469145534251007 \start 0:08:36 \sp TARHEN \ph xxx lagey \tx xxx lagi. \mb xxx lagi \ge xxx again \fti xxx lagi.

\ref BES-20070725-HENa.200 \recid 144168145602251007 \start 0:08:40 \sp TARHEN \ph itulah kətəraŋan ku səcarə riŋkas \tx itulah keterangan ku secare ringkas. \mb i- tu -lah ke- terang -an ku se- care ringkas \ge I- that -LAH KE- bright -AN 1 SE- manner brief \fti itulah keterangan saya secara ringkas.

\ref BES-20070725-HENa.201 \recid 835991145822251007 \start 0:08:42 \sp TARHEN \ph əndaʔ dətel deʔ tau aku \tx ndak detil dek tau aku. \mb ndak detil dek tau aku \ge want detail DEK know 1SG \fti ingin detil saya tidak bisa.

\ref BES-20070725-HENa.202 \recid 321883150116251007 \start 0:08:43 \sp TARHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20070725-HENa.203 \recid 596708150204251007 \start 0:08:45 \sp EXPHEN \ph kalu batu baneŋ tu maʔ manə cəritəɲə \tx kalu batu Baneng tu mak mane ceritenye? \mb kalu batu Baneng tu mak mane cerite -nye \ge TOP stone Baneng that TRU.mother which story -NYE \fti kalau batu Baneng itu bagaimana ceritanya?

\ref BES-20070725-HENa.204 \recid 793320150512251007 \start 0:08:51 \sp TARHEN \ph naː batu baneŋ itu nurot cəritəː itu tuwapə saʔ kəsaʔtiyan puyaŋ tuwan duluː kan \tx na batu Baneng itu, nurot cerite, itu tuape, sak(ti), kesaktian puyang Tuan dulu kan. \mb na batu Baneng i- tu nurot cerite i- tu tu- ape sakti ke- sakti -an puyang Tuan dulu kan \ge EXCL stone Baneng I- that follow story I- that TU- what supernatural.power KE- supernatural.power -AN ancestor Tuan moment KAN \fti batu Baneng itu kalau menurut cerita adalah kesaktian puyang Tuan dahulu.

\ref BES-20070725-HENa.205 \recid 355313091205261007 \start 0:08:55 \sp TARHEN \ph ənjadi istilahɲə diyə ni bəjəmoɣ aɣiː pagiyan \tx njadi istilahnye die ni, bejemogh aghi, pagian. \mb n- jadi istilah -nye die ni be- jemogh aghi pagi -an \ge N- become term -NYE 3 this BE- dry day morning -AN \fti jadi istilahnya dia ini berjemur di pagi hari.

\ref BES-20070725-HENa.206 \recid 865185091514261007 \start 0:08:58 \sp TARHEN \ph baneŋ asliː titu bada xx dudoʔ itu \tx Baneng asli titu bada xx dudok itu. \mb Baneng asli t- i- tu bada xx dudok i- tu \ge Baneng original T- I- that place xx sit I- that \fti Baneng asli tempat dia duduk itu.

\ref BES-20070725-HENa.207 \recid 483501091758261007 \start 0:09:03 \sp TARHEN \ph na ole kanə baneŋ kan biyasə amə la lamə bəgəraʔbəgəraʔ diyə e \tx na oleh karane, Baneng kan biase amu la lame begerak-begerak die e. \mb na oleh karane Baneng kan biase amu la lame be- gerak ~ be- gerak die e \ge EXCL by because Baneng KAN usual TOP PFCT long.time BE- move ~ BE- move 3 EXCL \fti Baneng kalau sudah lama bergerak-gerak dia kan.

\ref BES-20070725-HENa.208 \recid 722197092138261007 \start 0:09:03 \sp BURHEN \ph ao əndiyə \tx au ndie. \mb au ndie \ge yes EXCL \fti ya betul.

\ref BES-20070725-HENa.209 \recid 292648092242261007 \start 0:09:08 \sp TARHEN \ph na kəkuraŋ puwasan puyaŋ tuwan ni ay kamu ni ənjadi batu katəɲə maŋkə mantap \tx na kekurang puasan puyang Tuan ni ai, kamu ni njadi batu katenye mangke mantap. \mb na ke- kurang puas -an puyang Tuan ni ai kamu ni n- jadi batu kate -nye mangke mantap \ge EXCL KE- less satisfied -AN ancestor Tuan this EXCL 2 this N- become stone say -NYE so.that steady \fti kurang puas puyang Tuan ini, ah, jadi batu kamu ini supaya mantap.

\ref BES-20070725-HENa.210 \recid 652263092727261007 \start 0:09:09 \sp TARHEN \ph ənjadi batulah diyə \tx njadi batulah die. \mb n- jadi batu -lah die \ge N- become stone -LAH 3 \fti jadi batulah dia. \nt Baneng.

\ref BES-20070725-HENa.211 \recid 303583092834261007 \start 0:09:13 \sp TARHEN \ph hə sampay əmbaʔ ini kan maseh diyaŋkat batu \tx he, sampai mbak ini kan maseh diangkat batu. \mb he sampai mbak i- ni kan maseh di- angkat batu \ge EXCL arrive now I- this KAN still DI- lift stone \fti sampai sekarang ini masih diangkat batu.

\ref BES-20070725-HENa.212 \recid 828452093451261007 \start 0:09:15 \sp EXPHEN \ph hə \tx he. \mb he \ge EXCL \fti he.

\ref BES-20070725-HENa.213 \recid 511139093529261007 \start 0:09:17 \sp TARHEN \ph a jəmə jaman dulu didə dapat \tx a jeme jaman dulu dide dapat... \mb a jeme jaman dulu dide dapat \ge EXCL person period moment NEG get \fti orang jaman dahulu tidak dapat...

\ref BES-20070725-HENa.214 \recid 832058093635261007 \start 0:09:20 \sp TARHEN \ph kalu əndaʔ səcarə ilmiyah diʔdə masoʔ akal kan \tx kalu ndak secare ilmiah dide masok akal kan. \mb kalu ndak se- care ilmiah dide masok akal kan \ge TOP want SE- manner scientific NEG go.in mind KAN \fti kalau secara ilmiah tidak masuk akal kan.

\ref BES-20070725-HENa.215 \recid 819821094028261007 \start 0:09:20 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.216 \recid 356714094108261007 \start 0:09:21 \sp TARHEN \ph daʔ masoʔ akal \tx dak masok akal. \mb dak masok akal \ge NEG go.in mind \fti tidak masuk akal.

\ref BES-20070725-HENa.217 \recid 100810094144261007 \start 0:09:23 \sp TARHEN \ph tapi deʔ tau kəɲataanɲə maʔ itu \tx tapi dek tau kenyataannye mak itu. \mb tapi dek tau ke- nyata -an -nye mak i- tu \ge but DEK know KE- real -AN -3 like I- that \fti tapi tidak tahu, kenyataannya seperti itu.

\ref BES-20070725-HENa.218 \recid 221761094340261007 \start 0:09:24 \sp BURHEN \ph kəɲataan \tx kenyataan. \mb ke- nyata -an \ge KE- real -AN \fti kenyataan.

\ref BES-20070725-HENa.219 \recid 841496095757261007 \start 0:09:24 \sp TARHEN \ph maʔ manə e \tx mak mane e. \mb mak mane e \ge like which EXCL \fti bagaimana ya.

\ref BES-20070725-HENa.220 \recid 138616100548261007 \start 0:09:26 \sp BURHEN \ph adə buʔti maseh maʔ ini \tx ade bukti maseh mak ini. \mb ade bukti maseh mak i- ni \ge exist proof still now I- this \fti ada bukti sampai sekarang ini.

\ref BES-20070725-HENa.221 \recid 236552100712261007 \start 0:09:25 \sp TARHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20070725-HENa.222 \recid 132539100747261007 \start 0:09:29 \sp TARHEN \ph usaha maʔ ini aɣi əndaʔ buʔti autəntiʔ jəmə diʔdə pacaʔ \tx usaha mak ini aghi ndak bukti autentik jeme dide pacak. \mb usaha mak i- ni aghi ndak bukti autentik jeme dide pacak \ge effort now I- this day want proof authentic person NEG can \fti kalau orang ingin bukti secara autentik tidak bisa.

\ref BES-20070725-HENa.223 \recid 700382101147261007 \start 0:09:31 \sp TARHEN \ph adə yə deʔ pacaʔ dibuʔtikah \tx ade ye dek pacak dibuktikah. \mb ade ye dek pacak di- bukti -kah \ge exist REL DEK can DI- proof -KAH \fti ada yang tidak bisa dibuktikan.

\ref BES-20070725-HENa.224 \recid 847524101329261007 \start 0:09:32 \sp SOLHEN \ph bada bəjəmoɣ aɣi katəɲə \tx bada bejemogh aghi katenye. \mb bada be- jemogh aghi kate -nye \ge place BE- dry day say -NYE \fti tempat berjemur hari katanya.

\ref BES-20070725-HENa.225 \recid 652703101743261007 \start 0:09:33 \sp TARHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20070725-HENa.226 \recid 505453101809261007 \start 0:09:33 \sp SOLHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20070725-HENa.227 \recid 672735101831261007 \start 0:09:35 \sp TARHEN \ph ha ha yə əmbaʔ itu deʔ tau kitə \tx ha ha, ye mbak itu dek tau kite. \mb ha ha ye mbak i- tu dek tau kite \ge EXCL EXCL REL like I- that DEK know 1PL \fti yang seperti itu kita tidak tahu.

\ref BES-20070725-HENa.228 \recid 578461102006261007 \start 0:09:38 \sp TARHEN \ph masalah ilmuilmu səkalipɔn maʔ itulah pulə \tx masalah ilmu-ilmu sekalipun mak itulah pule. \mb masalah ilmu ~ ilmu se- kali -pun mak i- tu -lah pule \ge problem knowledge ~ knowledge SE- time -PUN like I- that -LAH also \fti masalah ilmu-ilmu seperti itu juga.

\ref BES-20070725-HENa.229 \recid 110152102235261007 \start 0:09:39 \sp TARHEN \ph amu əndaʔ səcarəː \tx amu ndak secare... \mb amu ndak se- care \ge TOP want SE- manner \fti kalau ingin secara...

\ref BES-20070725-HENa.230 \recid 628660102449261007 \start 0:09:41 \sp SOLHEN \ph batu baneŋ la adə la disuboʔkah \tx batu Baneng la ade, la disubokkah? \mb batu Baneng la ade la di- subok -kah \ge stone Baneng PFCT exist PFCT DI- meet -KAH \fti batu Baneng ini sudah dilihatkan?

\ref BES-20070725-HENa.231 \recid 506255102721261007 \start 0:09:42 \sp BURHEN \ph tuwapə \tx tuape? \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa?

\ref BES-20070725-HENa.232 \recid 640563102829261007 \start 0:09:45 \sp SOLHEN \ph batu baneŋ xxx la dibaŋon jəmə dataŋ əmbaŋon \tx batu Baneng xxx, la dibangon jeme, datang mbangon... \mb batu Baneng xxx la di- bangon jeme datang m- bangon \ge stone Baneng xxx PFCT DI- rise person come N- rise \fti batu Baneng xxx, sudah dibangun orang.

\ref BES-20070725-HENa.233 \recid 755818103117261007 \start 0:09:43 \sp BURHEN \ph a a ku ajaʔ xxx \tx a a, ku ajak xxx. \mb a a ku ajak xxx \ge yes yes 1 invite xxx \fti ya, sudah saya bawa. \nt melihat batu Baneng.

\ref BES-20070725-HENa.234 \recid 149929103236261007 \start 0:09:44 \sp TARHEN \ph a \tx ck a. \mb ck a \ge tsk EXCL \fti ck a.

\ref BES-20070725-HENa.235 \recid 453109103656261007 \start 0:09:47 \sp TARHEN \ph a waʔtu kami duluː paʔ camat əmbaŋon titu \tx a waktu kami dulu, pak camat mbangon titu. \mb a waktu kami dulu pak camat m- bangon t- i- tu \ge EXCL time 1 moment Sir subdistrict N- rise T- I- that \fti waktu kami dahulu itu, pak camat yang membangun itu.

\ref BES-20070725-HENa.236 \recid 220295103907261007 \start 0:09:47 \sp SOLHEN \ph titu \tx titu. \mb t- i- tu \ge T- I- that \fti itu.

\ref BES-20070725-HENa.237 \recid 501605103948261007 \start 0:09:48 \sp BURHEN \ph paʔ camat \tx pak camat. \mb pak camat \ge Sir subdistrict \fti pak camat.

\ref BES-20070725-HENa.238 \recid 784062104020261007 \start 0:09:48 \sp TARHEN \ph paʔ salam \tx pak Salam. \mb pak Salam \ge Sir Salam \fti pak Salam.

\ref BES-20070725-HENa.239 \recid 555394104118261007 \start 0:09:52 \sp TARHEN \ph ɲəlah ditunjoʔkah səjarah asal usol pəɣapaw ni niyan udə katəɲə \tx nyelah ditunjokkah sejarah asal usul Perapau ni nian ude katenye. \mb nyelah di- tunjok -kah sejarah asal usul Perapau ni nian ude kate -nye \ge right DI- point -KAH history origin suggest Perapau this right PFCT say -NYE \fti diberitahukan sejarah asal usul daerah Perapau ini, sudah katanya.

\ref BES-20070725-HENa.240 \recid 325152104512261007 \start 0:09:54 \sp TARHEN \ph bəlikaɲə səmən \tx belikahnye semen. \mb beli -kah -nye semen \ge buy -KAH -3 cement \fti dibelikannya semen.

\ref BES-20070725-HENa.241 \recid 649795104622261007 \start 0:09:55 \sp TARHEN \ph kitə la ŋgawekaɲə \tx kite la nggawekahnye. \mb kite la ng- gawé -kah -nye \ge 1PL PFCT N- job -KAH -3 \fti kita yang mengerjakannya.

\ref BES-20070725-HENa.242 \recid 218901104802261007 \start 0:09:59 \sp BURHEN \ph taon lapan satu kaba daŋ mərintaː \tx taon lapan satu kaba dang merintah. \mb taon lapan satu kaba dang m- perintah \ge year eight one 2SG medium N- command \fti tahun delapan satu kamu masih merintah.

\ref BES-20070725-HENa.243 \recid 487717105013261007 \start 0:09:58 \sp TARHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20070725-HENa.244 \recid 476637105038261007 \start 0:10:05 \sp BURHEN \ph itulah kəpərluwan kami ni \tx itulah keperluan kami ni. \mb i- tu -lah ke- perlu -an kami ni \ge I- that -LAH KE- necessary -AN 1 this \fti itulah keperluan kami ini.

\ref BES-20070725-HENa.245 \recid 550201105433261007 \start 0:10:08 \sp BURHEN \ph deʔ bədiyə bada bətaɲə laen ŋa kaba tula \tx dek bedie bada betanye laen ngai kaba tulah. \mb dek bedie bada be- tanye laen ngai kaba tulah \ge DEK exist place BE- ask other with 2SG calamity.brough.on.by.a.course \fti tidak ada tempat bertanya selain dengan kamu.

Citation

[author(s)] (2007). File "BES-20070725-HENa.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "BES-20070725-HENa". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-6FCA-5. (Accessed 2024-06-19)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.