BES-20080602-HENa.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id BES-20080602-HENa

\ref BES-20080602-HENa.0001 \recid 254209155129220808 \start 0:00:01 \sp RSMHEN \ph ini tanjʊŋ inila tanjʊŋ \tx ini Tanjung.(Sakti), inilah Tanjung.(Sakti). \mb i- ni Tanjung.Sakti ini -lah Tanjung.Sakti \ge I- this Tanjung.Sakti this -LAH Tanjung.Sakti \fti ini Tanjung, inilah Tanjung.

\ref BES-20080602-HENa.0002 \recid 374212100118250808 \start 0:00:03 \sp MANHEN \ph tərʊs \tx teros. \mb teros \ge continue \fti terus.

\ref BES-20080602-HENa.0003 \recid 789482102030250808 \start 0:00:05 \sp MANHEN \ph asal muləɲə maŋ e \tx asal mulenye mang e? \mb asal mule -nye mang e \ge origin beginning -NYE TRU.uncle EXCL \fti asal mulanya ya mang?

\ref BES-20080602-HENa.0004 \recid 743673102140250808 \start 0:00:05 \sp RSMHEN \ph ə ə \tx e e. \mb e e \ge EXCL EXCL \fti e e.

\ref BES-20080602-HENa.0005 \recid 324671102212250808 \start 0:00:06 \sp MANHEN \ph na uɣaŋ loʔ itu e \tx na ughang lok itu e. \mb na ughang lok i- tu e \ge EXCL person like I- that EXCL \fti orang seperti itu.

\ref BES-20080602-HENa.0006 \recid 665696102316250808 \start 0:00:09 \sp EXPHEN \ph la sandi jaman bəlandə dulu la adə itu e \tx la sandi jaman Belanda dulu la ade itu e? \mb la sandi jaman Belanda dulu la ade i- tu e \ge PFCT hinge period Holland moment PFCT exist I- that EXCL \fti sejak zaman Belanda sudah ada itu? \nt Tanjung Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0007 \recid 173011102453250808 \start 0:00:10 \sp RSMHEN \ph apoɲo \tx aponyo? \mb apo -nyo \ge what -3 \fti apanya?

\ref BES-20080602-HENa.0008 \recid 502217102538250808 \start 0:00:12 \sp EXPHEN \ph daera tanjʊŋsaʔti \tx daerah Tanjung.Sakti. \mb daerah Tanjung.Sakti \ge region Tanjung.Sakti \fti daerah Tanjung Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0009 \recid 283084102638250808 \start 0:00:13 \sp RSMHEN \ph iyo \tx iyo. \mb i- yo \ge I- yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0010 \recid 108171102708250808 \start 0:00:13 \sp LIDHEN \ph la adə \tx la ade. \mb la ade \ge PFCT exist \fti sudah ada.

\ref BES-20080602-HENa.0011 \recid 634994102734250808 \start 0:00:13 \sp MANHEN \ph la adə \tx la ade. \mb la ade \ge PFCT exist \fti sudah ada.

\ref BES-20080602-HENa.0012 \recid 762288102759250808 \start 0:00:17 \sp RSMHEN \ph pəraŋ bəlando dulu cuman bʊm bərapo ikoʔ yaŋ mələdaʔ \tx perang Belanda dulu, cuman bom berapo ikok yang meledak! \mb perang Belanda dulu cuman bom ber- apo ikok yang me- ledak \ge war Holland moment only bomb BER- what CLF REL ME- explode \fti ketika perang dengan Belanda dulu hanya beberapa bom yang meledak!

\ref BES-20080602-HENa.0013 \recid 891427103201250808 \start 0:00:18 \sp RSMHEN \ph cuman sikoʔ \tx cuman sikok. \mb cuman sikok \ge only one \fti hanya satu.

\ref BES-20080602-HENa.0014 \recid 532831103637250808 \start 0:00:19 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0015 \recid 903035103704250808 \start 0:00:24 \sp LIDHEN \ph itula naʔ diyə ni naʔ cəritə basə cəritə səkilas sajə maŋ \tx itulah, nak, die ni nak cerite bahase, cerite sekilas saje mang. \mb i- tu -lah nak die ni nak cerite bahase cerite se- kilas saje mang \ge I- that -LAH want 3 this want story language story SE- flashback just TRU.uncle \fti itulah, dia ini mau cerita sekilas saja mang.

\ref BES-20080602-HENa.0016 \recid 335306111544250808 \start 0:00:28 \sp LIDHEN \ph təntaŋ kəj pəristiwa tanjʊŋ adə batu tiyaŋnam \tx tentang ke(jadian), peristiwa Tanjung.Sakti, ade batu Tiangnam. \mb tentang ke- jadi -an peristiwa Tanjung.Sakti ade batu Tiangnam \ge about KE- become -AN event Tanjung.Sakti exist stone Tiangnam \fti tentang peristiwa Tanjung sakti, ada batu Tiangnam.

\ref BES-20080602-HENa.0017 \recid 305673112046250808 \start 0:00:33 \sp LIDHEN \ph adə bʊmbʊm mələdaʔ tu aɲə diyə ni naʔ mintaʔ basə dusʊn \tx ade bom-bom meledak tu, anye die ni nak mintak bahase duson. \mb ade bom ~ bom me- ledak tu anye die ni nak mintak bahase duson \ge exist bomb ~ bomb ME- explode that but 3 this want ask.for language village \fti ada bom-bom meledak itu, tapi dia ini ingin bahasa Besemah.

\ref BES-20080602-HENa.0018 \recid 860969112323250808 \start 0:00:34 \sp MANHEN \ph didə mələdaʔ \tx dide meledak. \mb dide me- ledak \ge NEG ME- explode \fti tidak meledak.

\ref BES-20080602-HENa.0019 \recid 721349112919250808 \start 0:00:36 \sp LIDHEN \ph aʊ didə mələdaʔ adə xxx \tx au dide meledak, ade xxx. \mb au dide me- ledak ade xxx \ge yes NEG ME- explode exist xxx \fti ya tidak meledak, ada xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0020 \recid 434155113010250808 \start 0:00:37 \sp RSMHEN \ph mə mə mələdaʔ sikoʔ to \tx me(ledak), me(ledak), meledak sikok To? \mb me- ledak me- ledak me- ledak sikok To \ge ME- explode ME- explode ME- explode one TRU.Manto \fti meledak satu To?

\ref BES-20080602-HENa.0021 \recid 251475113153250808 \start 0:00:38 \sp MANHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0022 \recid 756086113222250808 \start 0:00:38 \sp RSMHEN \ph bəlakaŋ ɣuma juwa \tx belakang huma Jua. \mb belakang huma Jua \ge back house Jua \fti di belakang rumah Jua.

\ref BES-20080602-HENa.0023 \recid 155522113324250808 \start 0:00:39 \sp MANHEN \ph aʊ adə e \tx au ade e. \mb au ade e \ge yes exist EXCL \fti ya ada.

\ref BES-20080602-HENa.0024 \recid 874634113400250808 \start 0:00:41 \sp RSMHEN \ph kunaʔə xxx bae kan \tx kunake xxx bae kan. \mb kunake xxx bae kan \ge in.fact xxx just KAN \fti terbengkalai saja. \nt bom.

\ref BES-20080602-HENa.0025 \recid 459517110208260808 \start 0:00:41 \sp MANHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0026 \recid 818243110303260808 \start 0:00:45 \sp LIDHEN \ph baɲaʔ bʊm masʊʔ tanjʊŋsaʔti aɲə sutɪʔ yə mələdaʔ loʔ itu \tx banyak bom masok Tanjung.Sakti, anye sutek ye meledak lok itu. \mb banyak bom masok Tanjung.Sakti anye sutek ye me- ledak lok i- tu \ge a.lot bomb go.in Tanjung.Sakti but one REL ME- explode like I- that \fti banyak bom yang masuk Tanjung Sakti tapi hanya satu yang meledak.

\ref BES-20080602-HENa.0027 \recid 829073110805260808 \start 0:00:45 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0028 \recid 158220110924260808 \start 0:00:48 \sp LIDHEN \ph aɲə naʔ basə dusʊn maŋ diyə ni naʔ mintaʔ basə \tx anye nak bahase duson mang, die ni nak mintak bahase. \mb anye nak bahase duson mang die ni nak mintak bahase \ge but NAK language village TRU.uncle 3 this want ask.for language \fti tapi harus bahasa Besemah, dia ini mau minta bahasa.

\ref BES-20080602-HENa.0029 \recid 299931634170143441201108 \start 0:00:57 \sp MANHEN \ph amu heŋki tu naʔ ku ajaʔ pəndudʊʔpəndudʊʔ adə yə aɲə cuman naʔ waʔtu \tx amu Hengki tu nak ku ajak, penduduk-penduduk ade ye, anye cuman nak waktu. \mb amu Hengki tu nak ku ajak penduduk ~ penduduk ade ye anye cuman nak waktu \ge TOP Hengki that want 1 invite population ~ population exist REL but but want time \fti kalau Hengki itu ingin saja ajak, penduduk-penduduk kan ada, tapi butuh waktu.

\ref BES-20080602-HENa.0030 \recid 367485103837270808 \start 0:00:59 \sp MANHEN \ph malaːm apə bəɣapəbəɣapə jam \tx malam, ape beghape-beghape jam. \mb malam ape beghape ~ beghape jam \ge night what how.much ~ how.much hour \fti malam, beberapa jam.

\ref BES-20080602-HENa.0031 \recid 232754104014270808 \start 0:01:03 \sp MANHEN \ph amu səkali lewat didə diyə \tx amu sekali lewat dide die. \mb amu se- kali lewat dide die \ge TOP SE- time go.by NEG DIE \fti kalau sekali lewat tidak mungkin.

\ref BES-20080602-HENa.0032 \recid 200899104938270808 \start 0:01:04 \sp EXPHEN \ph ay kitə tuʔ istilaə lʊʔ manə \tx ai kite tu istilahe lok mane... \mb ai kite tu istilah -e lok mane \ge EXCL 1PL that term -E like which \fti kita itu istilahnya bagaimana...

\ref BES-20080602-HENa.0033 \recid 314883105308270808 \start 0:01:08 \sp EXPHEN \ph ini bae basəbasə kitə ini səaɣiaɣi bae dɪʔdə ŋapə \tx ini bae, bahase-bahase kite ini, seaghi-aghi bae dide ngape. \mb i- ni bae bahase ~ bahase kite i- ni se- aghi ~ aghi bae dide ng- ape \ge I- this just language ~ language 1PL I- this SE- day ~ day just NEG N- what \fti bahasa kita sehari-hari tidak apa-apa.

\ref BES-20080602-HENa.0034 \recid 852255105540270808 \start 0:01:09 \sp LIDHEN \ph ə ə \tx e e. \mb e e \ge EXCL EXCL \fti e e.

\ref BES-20080602-HENa.0035 \recid 977589105618270808 \start 0:01:10 \sp EXPHEN \ph didə pulə naʔ amu naʔ səjara ini niyan \tx dide pule nak amu nak sejarah ini nian. \mb dide pule nak amu nak sejarah i- ni nian \ge NEG also NAK TOP NAK history I- this right \fti tidak harus bercerita tentang sejarah.

\ref BES-20080602-HENa.0036 \recid 567370105804270808 \start 0:01:11 \sp EXPHEN \ph neʔ pəntɪŋ neʔ basə pənəlitiyan ni kan di liŋuistiʔ \tx nek penteng nek base penelitian ni kan di Linguistik. \mb nek penteng nek base pe- n- teliti -an ni kan di Linguistik \ge REL important REL BASE PE- N- thorough -AN this KAN LOC Linguistic \fti yang penting, penelitian ini penelitian Linguistik.

\ref BES-20080602-HENa.0037 \recid 898859110425270808 \start 0:01:14 \sp EXPHEN \ph bukanɲə di səjara bukanɲə di xxx \tx bukannye di sejarah, bukannye di xxx. \mb bukan -nye di sejarah bukan -nye di xxx \ge NEG -NYE LOC history NEG -NYE LOC xxx \fti bukannya penelitian sejarah, bukan juga penelitian xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0038 \recid 352910110607270808 \start 0:01:18 \sp LIDHEN \ph xxx cuman ʔa ʔa \tx xxx cuman a a. \mb xxx cuman a a \ge xxx but what what \fti xxx, tapi a a.

\ref BES-20080602-HENa.0039 \recid 966450110712270808 \start 0:01:20 \sp EXPHEN \ph cuman di situ tu kitə ŋambeʔka basə dusʊn \tx cuman di situ tu kite ngambekkah bahase duson. \mb cuman di s- i- tu tu kite ng- ambek -kah bahase duson \ge but LOC S- I- that that 1PL N- take -KAH language village \fti di situ kita mengambil bahasa dusun (Besemah).

\ref BES-20080602-HENa.0040 \recid 542252111437270808 \start 0:01:22 \sp EXPHEN \ph umpamə loʔ di tanjʊŋsaʔti ni kan \tx umpame lok di Tanjung.Sakti ni kan. \mb umpame lok di Tanjung.Sakti ni kan \ge example like LOC Tanjung.Sakti this KAN \fti contohnya seperti di Tanjung Sakti ini.

\ref BES-20080602-HENa.0041 \recid 853055111550270808 \start 0:01:24 \sp EXPHEN \ph basə dusʊnə luloʔ manə \tx bahase dusone lulok mane? \mb bahase duson -e lulok mane \ge language village -3 like which \fti bahasa daerahnya bagaimana?

\ref BES-20080602-HENa.0042 \recid 918115111651270808 \start 0:01:26 \sp EXPHEN \ph bərbeda ŋa di pagaralam kan \tx berbeda ngai di Pagaralam kan. \mb ber- beda ngai di Pagaralam kan \ge BER- different with LOC Pagaralam KAN \fti berbeda dengan Pagaralam.

\ref BES-20080602-HENa.0043 \recid 888306111751270808 \start 0:01:28 \sp LIDHEN \ph aʊ jaʊ bəbeda \tx au jaoh bebeda. \mb au jaoh be- beda \ge yes far BE- different \fti jauh berbeda.

\ref BES-20080602-HENa.0044 \recid 285031111847270808 \start 0:01:29 \sp LIDHEN \ph didə pulə e \tx dide pule e? \mb dide pule e \ge NEG also EXCL \fti tidak juga ya?

\ref BES-20080602-HENa.0045 \recid 428357111930270808 \start 0:01:31 \sp MANHEN \ph xxx sajə au \tx xxx saje au. \mb xxx saje au \ge xxx just yes \fti xxx saja.

\ref BES-20080602-HENa.0046 \recid 908073120015270808 \start 0:01:32 \sp LIDHEN \ph oh \tx oh! \mb oh \ge EXCL \fti oh!

\ref BES-20080602-HENa.0047 \recid 404758120041270808 \start 0:01:42 \sp EXPHEN \ph rokoʔ maŋ \tx rokok mang! \mb rokok mang \ge cigarette TRU.uncle \fti rokok mang!

\ref BES-20080602-HENa.0048 \recid 288403120129270808 \start 0:01:43 \sp RSMHEN \ph ə \tx e. \mb e \ge EXCL \fti e.

\ref BES-20080602-HENa.0049 \recid 400572120203270808 \start 0:01:48 \sp LIDHEN \ph əndaʔ basə dusʊn səkilas sajə ki kaba tu \tx ndak bahase duson sekilas saje Ki kaba tu? \mb ndak bahase duson se- kilas saje Ki kaba tu \ge want language village SE- flashback just TRU.Hengki 2SG that \fti ingin bahasa daerah sekilas saja kamu itu Ki?

\ref BES-20080602-HENa.0050 \recid 126892120355270808 \start 0:01:51 \sp EXPHEN \ph aʊ basə dusʊn ini neʔ pənəlitiyan ini bae \tx au, bahase duson ini, nek penelitian ini bae. \mb au bahase duson i- ni nek pe- n- teliti -an i- ni bae \ge yes language village I- this for PE- N- thorough -AN I- this just \fti ya, bahasa daerah di sini, untuk penelitian.

\ref BES-20080602-HENa.0051 \recid 274376120534270808 \start 0:01:56 \sp EXPHEN \ph kalu kəmaɣi tu kan jəmə sandi amerika kə ɣuma \tx kalu kemaghi tu kan jeme sandi Amerika ke huma. \mb kalu kemaghi tu kan jeme sandi Amerika ke huma \ge TOP yesterday that KAN person hinge Amerika to house \fti kemarin itu orang dari Amerika datang ke rumah. \nt Bradley Mc Donnel.

\ref BES-20080602-HENa.0052 \recid 449210131027270808 \start 0:01:57 \sp LIDHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0053 \recid 393298131053270808 \start 0:01:59 \sp EXPHEN \ph diyə kan ŋambɪʔ es tigə kan \tx die kan ngambek s tige kan. \mb die kan ng- ambek s tige kan \ge 3 KAN N- take FILL three KAN \fti dia mengambil S 3.

\ref BES-20080602-HENa.0054 \recid 268900131223270808 \start 0:01:59 \sp LIDHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0055 \recid 208295142255270808 \start 0:01:59 \sp EXPHEN \ph na jadi diyə ni nəlitika masala ini maʔ masala gəremər gəreməer \tx na jadi die ni nelitikah masalah ini, ma(salah), masalah grammar, grammar ini. \mb na jadi die ni n- teliti -kah masalah i- ni masalah masalah grammar grammar i- ni \ge EXCL become 3 this N- thorough -KAH problem I- this problem problem grammar grammar I- this \fti jadi dia ini meneliti masalah grammar.

\ref BES-20080602-HENa.0056 \recid 399013105043290808 \start 0:02:04 \sp LIDHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0057 \recid 919579110042290808 \start 0:02:05 \sp EXPHEN \ph basə bəsəma istilaə kan \tx bahase Besemah istilahe kan. \mb bahase Besemah istilah -e kan \ge language Besemah term -E KAN \fti bahasa Besemah.

\ref BES-20080602-HENa.0058 \recid 281379110325290808 \start 0:02:06 \sp LIDHEN \ph ə ə \tx e e. \mb e e \ge EXCL EXCL \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0059 \recid 241075110412290808 \start 0:02:07 \sp RSMHEN \ph jadi ŋapalka basə bəsəmah \tx jadi ngapalkah bahase Besemah! \mb jadi ng- apal -kah bahase Besemah \ge become N- memorize -KAH language Besemah \fti jadi menghapalkan bahasa Besemah!

\ref BES-20080602-HENa.0060 \recid 551795110728290808 \start 0:02:10 \sp LIDHEN \ph diyə \tx die? \mb die \ge 3 \fti dia?

\ref BES-20080602-HENa.0061 \recid 132776110756290808 \start 0:02:10 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0062 \recid 181902110823290808 \start 0:02:10 \sp EXPHEN \ph səmiŋgu la pacaʔ diyə basə bəsəmah \tx seminggu la pacak die bahase Besemah! \mb se- minggu la pacak die bahase Besemah \ge SE- week PFCT can 3 language Besemah \fti seminggu sudah bisa dia berbahasa Besemah!

\ref BES-20080602-HENa.0063 \recid 537485111017290808 \start 0:02:12 \sp CENHEN \ph basə dusʊn e \tx bahase duson e! \mb bahase duson e \ge language village EXCL \fti bahasa daerah ya!

\ref BES-20080602-HENa.0064 \recid 830550111139290808 \start 0:02:13 \sp CENHEN \ph ŋapalka basə dusʊn niyan diyə \tx ngapalkah bahase duson nian die. \mb ng- apal -kah bahase duson nian die \ge N- memorize -KAH language village right 3 \fti menghapal bahasa Besemah dia.

\ref BES-20080602-HENa.0065 \recid 683312112720290808 \start 0:02:17 \sp CENHEN \ph diyə kan ŋʊbrʊlŋʊbrʊl catatiɲə \tx die kan ngobrol-ngobrol catatinye. \mb die kan ng- obrol ~ ng- obrol catat -i -nye \ge 3 KAN N- chat ~ N- chat note -I -3 \fti dia ngobrol dicatatnya.

\ref BES-20080602-HENa.0066 \recid 178989991023143441201108 \start 0:02:20 \sp MANHEN \ph oy kələ \tx oi kele... \mb oi kele \ge EXCL later \fti nanti...

\ref BES-20080602-HENa.0067 \recid 398935103805020908 \start 0:02:21 \sp LIDHEN \ph o naʔ cuma naʔ baha anu basə sajə \tx o nak cuma nak baha(se), anu bahase saje. \mb o nak cuma nak bahase anu bahase saje \ge EXCL want only want language whatchamacallit language just \fti oh mau bahasa saja.

\ref BES-20080602-HENa.0068 \recid 778479112255030908 \start 0:02:23 \sp EXPHEN \ph basə sajə \tx bahase saje. \mb bahase saje \ge language just \fti hanya bahasa.

\ref BES-20080602-HENa.0069 \recid 321314112442030908 \start 0:02:24 \sp EXPHEN \ph bukanɲə istilaə tuʔ ə səcarə kəronologis tu bukan \tx bukannye istilahe tu e, secare kronologis tu bukan. \mb bukan -nye istilah -e tu e se- care kronologis tu bukan \ge NEG -NYE term -E that FILL SE- manner chronological that NEG \fti bukannya secara kronologis.

\ref BES-20080602-HENa.0070 \recid 934348113634030908 \start 0:02:27 \sp LIDHEN \ph heŋki heŋki bətaɲə kami ənjawap basə dusʊn \tx Hengki, Hengki betanye kami njawab bahase duson. \mb Hengki Hengki be- tanye kami n- jawab bahase duson \ge Hengki Hengki BE- ask 1 N- answer language village \fti Hengki bertanya kami menjawab bahasa Besemah.

\ref BES-20080602-HENa.0071 \recid 921502905115143441201108 \start 0:02:30 \sp EXPHEN \ph aʊ lulʊʔ itula \tx au lulok itulah. \mb au lulok i- tu -lah \ge yes like I- that -LAH \fti ya seperti itu.

\ref BES-20080602-HENa.0072 \recid 447002120242030908 \start 0:02:30 \sp LIDHEN \ph woy aʊ \tx woi au. \mb woi au \ge EXCL yes \fti oh ya.

\ref BES-20080602-HENa.0073 \recid 389511101416040908 \start 0:02:31 \sp MANHEN \ph aʊ aʊ aʊ \tx au au au. \mb au au au \ge yes yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0074 \recid 779965101721040908 \start 0:02:32 \sp LIDHEN \ph oy lʊʔ itu sajə \tx oi lok itu saje. \mb oi lok i- tu saje \ge EXCL like I- that just \fti begitu saja.

\ref BES-20080602-HENa.0075 \recid 100340101814040908 \start 0:02:35 \sp RSMHEN \ph ay tuwapə pacaʔ sajə uɣa ini amu əndaʔ aʊ yə basə dusʊn \tx ai tuape pacak saje ugha ini amu ndak au ye bahase duson. \mb ai tu- ape pacak saje ugha i- ni amu ndak au ye bahase duson \ge EXCL TU- what can just person I- this TOP NEG yes REL language village \fti kalau hanya bahasa, orang ini saja bisa.

\ref BES-20080602-HENa.0076 \recid 423799103721040908 \start 0:02:37 \sp MANHEN \ph aʊ aku suɣaŋ sajə \tx au aku sughang saje. \mb au aku sughang saje \ge yes 1SG self just \fti ya saya sendiri saja.

\ref BES-20080602-HENa.0077 \recid 811435110703040908 \start 0:02:40 \sp MANHEN \ph didə pulə əndaʔ \tx dide pule ndak... \mb dide pule ndak \ge NEG also must \fti tidak harus...

\ref BES-20080602-HENa.0078 \recid 716736111009040908 \start 0:02:40 \sp CENHEN \ph xxx sajə basəan ciriciri kas kan adə ciri kasə xx diwɪʔdiwɪʔ \tx xxx saje bahasean ciri-ciri khas kan ade ciri khase xx diwek-diwek. \mb xxx saje bahase -an ciri ~ ciri khas kan ade ciri khas -e xx diwek ~ diwek \ge xxx just language -AN characteristic ~ characteristic special KAN exist characteristic special -3 xx self ~ self \fti bahasa kan ada ciri khasnya sendiri-sendiri.

\ref BES-20080602-HENa.0079 \recid 779366130831050908 \start 0:02:44 \sp MANHEN \ph ad adə amu kami tanjʊŋ niʔ \tx ad(e) ade amu kami Tanjung.(Sakti) ni... \mb ade ade amu kami Tanjung.Sakti ni \ge exist exist TOP 1 Tanjung.Sakti this \fti ada, kalau kami di Tanjung Sakti ini...

\ref BES-20080602-HENa.0080 \recid 817722131807050908 \start 0:02:45 \sp LIDHEN \ph xxx adə \tx xxx ade. \mb xxx ade \ge xxx exist \fti xxx ada.

\ref BES-20080602-HENa.0081 \recid 182942131853050908 \start 0:02:46 \sp CENHEN \ph kan lʊʔ itu \tx kan lok itu. \mb kan lok i- tu \ge KAN like I- that \fti kan seperti itu.

\ref BES-20080602-HENa.0082 \recid 917676131936050908 \start 0:02:47 \sp MANHEN \ph kasə tu adə bay kan \tx khase tu ade BAI, kan. \mb khas -e tu ade BAI kan \ge special -3 that exist BAI KAN \fti ada bai khasnya.

\ref BES-20080602-HENa.0083 \recid 701446132131050908 \start 0:02:49 \sp CENHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0084 \recid 717071134158050908 \start 0:02:50 \sp CENHEN \ph ke \tx KE. \mb KE \ge KE \fti KE.

\ref BES-20080602-HENa.0085 \recid 536482134451050908 \start 0:02:50 \sp MANHEN \ph anu ke kan \tx anu KE kan. \mb anu KE kan \ge whatchamacallit KE KAN \fti anu KE kan.

\ref BES-20080602-HENa.0086 \recid 175069134559050908 \start 0:02:51 \sp CENHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0087 \recid 890204134709050908 \start 0:02:51 \sp MANHEN \ph ʔa itu bedahə ŋa kamu bəsəmah tu \tx a itu bedae ngai kamu Besemah tu. \mb a i- tu beda -e ngai kamu Besemah tu \ge EXCL I- that different -E with 2 Besemah that \fti itu bedanya dengan kamu Besemah itu.

\ref BES-20080602-HENa.0088 \recid 680685135421050908 \start 0:02:53 \sp LIDHEN \ph aʊ ke \tx au KE. \mb au KE \ge yes KE \fti ya KE.

\ref BES-20080602-HENa.0089 \recid 987687135500050908 \start 0:02:53 \sp MANHEN \ph aʊ ke \tx au KE. \mb au KE \ge yes KE \fti ya KE.

\ref BES-20080602-HENa.0090 \recid 187474135533050908 \start 0:02:54 \sp CENHEN \ph a \tx a. \mb a \ge EXCL \fti a.

\ref BES-20080602-HENa.0091 \recid 588520135559050908 \start 0:02:55 \sp MANHEN \ph didə bay itu kan \tx dide BAI itu kan. \mb dide BAI i- tu kan \ge NEG BAI I- that KAN \fti tidak BAI itu kan.

\ref BES-20080602-HENa.0092 \recid 876104135712050908 \start 0:02:56 \sp CENHEN \ph a \tx a. \mb a \ge EXCL \fti a.

\ref BES-20080602-HENa.0093 \recid 395374135740050908 \start 0:02:56 \sp MANHEN \ph itu sajə bedahə tuwapə agi \tx itu saje bedae tuape agi. \mb i- tu saje beda -e tu- ape agi \ge I- that just different -E TU- what more \fti itu saja bedanya apa lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0094 \recid 969804135916050908 \start 0:02:58 \sp MANHEN \ph amu kamu tu adə baehə kami deʔ bədiyə ha \tx amu kamu tu ade baé, kami dék bedie a. \mb amu kamu tu ade baé -e kami dek bedie a \ge TOP 2 that exist just -3 1 DEK exist EXCL \fti kalau kamu itu ada baenya kami tidak ada.

\ref BES-20080602-HENa.0095 \recid 215511140126050908 \start 0:03:00 \sp RSMHEN \ph bae \tx bae. \mb bae \ge just \fti BAE.

\ref BES-20080602-HENa.0096 \recid 199366140220050908 \start 0:03:02 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0097 \recid 646712140242050908 \start 0:03:02 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0098 \recid 431322110313080908 \start 0:03:04 \sp MANHEN \ph tuwapəʔ didə baɲaʔ cuma bedabeda lʊʔ itula xxx \tx tuape, dide banyak cuma beda-beda lok itulah xxx. \mb tu- ape dide banyak cuma beda ~ beda lok i- tu -lah xxx \ge TU- what NEG a.lot only different ~ different like I- that -LAH xxx \fti apa, tidak banyak, hanya seperti itulah bedanya xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0099 \recid 347030110614080908 \start 0:03:07 \sp MANHEN \ph cuma aʊ bay kan nadaə kan lʊʔ itu \tx cuma au BAI, kan nadae kan lok itu. \mb cuma au BAI kan nada -e kan lok i- tu \ge only yes BAI KAN tone -3 KAN like I- that \fti hanya au BAI, seperti itu nadanya.

\ref BES-20080602-HENa.0100 \recid 246830111238080908 \start 0:03:10 \sp MANHEN \ph didəː \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0101 \recid 986413111448080908 \start 0:03:13 \sp LIDHEN \ph amu lulʊʔ itu adə yə bətaɲə adə yə ənjawap \tx amu lulok itu, ade ye betanye, ade ye njawab. \mb amu lulok i- tu ade ye be- tanye ade ye n- jawab \ge TOP like I- that exist REL BE- ask exist REL N- answer \fti kalau seperti itu ada yang bertanya ada yang menjawab.

\ref BES-20080602-HENa.0102 \recid 374781112810080908 \start 0:03:15 \sp RSMHEN \ph aʊ maʔla lʊʔ itula \tx au, maklah lok itulah. \mb au mak -lah lok i- tu -lah \ge yes pleasant -LAH like I- that -LAH \fti ya, enak seperti itulah.

\ref BES-20080602-HENa.0103 \recid 461985115059080908 \start 0:03:18 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0104 \recid 896190115135080908 \start 0:03:18 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0105 \recid 494696115157080908 \start 0:03:18 \sp MANHEN \ph cuka bedaka kuday dikɪtdikɪt tula \tx cuka bedakah kudai diket-diket tulah! \mb cuka beda -kah kudai diket ~ diket tulah \ge try different -KAH before a.little ~ a.little calamity.brough.on.by.a.course \fti coba dibedakan sedikit!

\ref BES-20080602-HENa.0106 \recid 769903115402080908 \start 0:03:20 \sp RSMHEN \ph ay bae tula bedahə bəsəmah tu \tx ai bae tulah bedae Besemah tu. \mb ai bae tulah beda -e Besemah tu \ge EXCL just calamity.brough.on.by.a.course different -E Besemah that \fti bae saja bedanya Besemah itu. \nt antara Besemah dan Tanjung Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0107 \recid 175995120939080908 \start 0:03:22 \sp MANHEN \ph aʊ xx kitə pakay bay ŋaɣi ke e \tx au, xx kite pakai BAI, ngaghi KE e. \mb au xx kite pakai BAI ngaghi KE e \ge yes xx 1PL use BAI with KE FILL \fti ya, kita pakai BAI dengan KE.

\ref BES-20080602-HENa.0108 \recid 253648121712080908 \start 0:03:24 \sp RSMHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0109 \recid 376578130758080908 \start 0:03:27 \sp EXPHEN \ph aɲə ŋaʔ ŋapə msaɪ masʊʔ lahat e \tx anye nga(pe), ngape maseh masok Lahat e? \mb anye ng- ape ng- ape maseh masok Lahat e \ge but N- what N- what still go.in Lahat FILL \fti tetapi kenapa masih masuk daerah Lahat?

\ref BES-20080602-HENa.0110 \recid 953154134653080908 \start 0:03:28 \sp MANHEN \ph tapə \tx tuape? \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0111 \recid 418905279374143441201108 \start 0:03:29 \sp EXPHEN \ph tanjʊŋ tanjʊŋ ni \tx Tanjung.(Sakti), Tanjung.(Sakti) ni. \mb Tanjung.Sakti Tanjung.Sakti ni \ge Tanjung.Sakti Tanjung.Sakti this \fti Tanjung Sakti ini.

\ref BES-20080602-HENa.0112 \recid 679205141814080908 \start 0:03:31 \sp MANHEN \ph kabupatenə \tx kabupatene? \mb kabupaten -e \ge regency -E \fti kabupatennya?

\ref BES-20080602-HENa.0113 \recid 417086141901080908 \start 0:03:32 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0114 \recid 483079141919080908 \start 0:03:32 \sp LIDHEN \ph masɪh \tx maseh. \mb maseh \ge still \fti masih.

\ref BES-20080602-HENa.0115 \recid 820312141944080908 \start 0:03:33 \sp MANHEN \ph masɪh \tx maseh. \mb maseh \ge still \fti masih.

\ref BES-20080602-HENa.0116 \recid 504938142006080908 \start 0:03:34 \sp MANHEN \ph bəlʊm əndaɣat \tx belom ndaghat. \mb belom n- daghat \ge not.yet N- dry.land \fti belum kelar.

\ref BES-20080602-HENa.0117 \recid 112502143742080908 \start 0:03:34 \sp LIDHEN \ph samə ŋa jaray jaray kan masʊʔ lahat \tx same ngai Jarai, Jarai kan masok Lahat. \mb same ngai Jarai Jarai kan masok Lahat \ge same with Jarai Jarai KAN go.in Lahat \fti sama dengan Jarai, Jarai kan masuk Lahat. \nt kabupaten.

\ref BES-20080602-HENa.0118 \recid 530911143903080908 \start 0:03:35 \sp MANHEN \ph ə \tx e. \mb e \ge EXCL \fti e.

\ref BES-20080602-HENa.0119 \recid 141101143932080908 \start 0:03:36 \sp EXPHEN \ph aʊ jaray masʊʔ lahat \tx au Jarai masok Lahat. \mb au Jarai masok Lahat \ge yes Jarai go.in Lahat \fti ya, masuk Lahat Jarai.

\ref BES-20080602-HENa.0120 \recid 589106144034080908 \start 0:03:37 \sp MANHEN \ph masɪh bəlʊm anu bəlʊm bədiyə jəmə naɣɪʔ \tx maseh belom anu, belom bedie jeme naghek. \mb maseh belom anu belom bedie jeme n- taghek \ge still not.yet whatchamacallit not.yet exist person N- pull \fti belum ada orang yang mau ngambil.

\ref BES-20080602-HENa.0121 \recid 817149144529080908 \start 0:03:41 \sp MANHEN \ph kələ muŋkɪn pinda kələ \tx kele mungken pindah kele. \mb kele mungken pindah kele \ge later possible move later \fti nanti mungkin pindah.

\ref BES-20080602-HENa.0122 \recid 438248144630080908 \start 0:03:43 \sp LIDHEN \ph bədamə xx heŋki tu bətaɲə ŋa mamaŋ mamaŋ ənjawap basə dusʊn \tx bename xx Hengki tu betanye ngai mamang, mamang njawab bahase duson. \mb be- name xx Hengki tu be- tanye ngai mamang mamang n- jawab bahase duson \ge BE- name xx Hengki that BE- ask with uncle uncle N- answer language village \fti Hengki bertanya, paman menjawab dengan bahasa daerah. \nt Besemah Tanjung Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0123 \recid 647447144934080908 \start 0:03:47 \sp MANHEN \ph didə pulə mamaŋ ɲəla kitə galəgalə \tx dide pule mamang, nyelah kite gale-gale. \mb dide pule mamang nyelah kite gale ~ gale \ge NEG also uncle right 1PL all ~ all \fti jangan hanya paman, kita semua.

\ref BES-20080602-HENa.0124 \recid 384270093833090908 \start 0:03:48 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0125 \recid 641847094338090908 \start 0:03:49 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0126 \recid 747633094409090908 \start 0:03:49 \sp MANHEN \ph tuwapə əndaʔ ditaɲə tuwapə kəndaʔ kaba taɲəka \tx tuape ndak ditanye, tuape kendak kaba, tanyekah. \mb tu- ape ndak di- tanye tu- ape kendak kaba tanye -kah \ge TU- what want DI- ask TU- what earlier 2SG ask -KAH \fti apa kehendak kamu ditanyakan.

\ref BES-20080602-HENa.0127 \recid 281821094916090908 \start 0:03:52 \sp LIDHEN \ph taɲəkala \tx tanyekahlah. \mb tanye -kah -lah \ge ask -KAH -LAH \fti tanyakanlah.

\ref BES-20080602-HENa.0128 \recid 478150115109090908 \start 0:03:52 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0129 \recid 779356115250090908 \start 0:03:53 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0130 \recid 663958115309090908 \start 0:03:53 \sp LIDHEN \ph maŋkə rəkamlaʰ \tx mangke rekamlah. \mb mangke rekam -lah \ge then record -LAH \fti kemudian rekamlah.

\ref BES-20080602-HENa.0131 \recid 660018120300090908 \start 0:03:54 \sp RSMHEN \ph amu əndaʔ basəbasə basə dusʊn \tx amu ndak bahase-bahase bahase duson. \mb amu ndak bahase ~ bahase bahase duson \ge TOP want language ~ language language village \fti kalau ingin bahasa daerah.

\ref BES-20080602-HENa.0132 \recid 139912120517090908 \start 0:03:56 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0133 \recid 402304120912090908 \start 0:03:56 \sp LIDHEN \ph basə dusʊn mədʊʔ niyan tu maŋ \tx bahase duson medok nian tu mang. \mb bahase duson medok nian tu mang \ge language village speaking.with.heavy.accent right that TRU.uncle \fti bahasa daerah yang medok.

\ref BES-20080602-HENa.0134 \recid 439158121040090908 \start 0:03:57 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0135 \recid 645348121107090908 \start 0:03:58 \sp RSMHEN \ph aʊla \tx aulah. \mb au -lah \ge yes -LAH \fti iya.

\ref BES-20080602-HENa.0136 \recid 189494121141090908 \start 0:03:59 \sp MANHEN \ph təpaʔsə \tx tepakse... \mb te- pakse \ge TE- force \fti terpaksa...

\ref BES-20080602-HENa.0137 \recid 335112121236090908 \start 0:04:01 \sp RSMHEN \ph tuwapə basə dusʊn ɲəlala lʊʔ inila kitə \tx tuape bahase duson nyelahlah lok inilah kite. \mb tu- ape bahase duson nyelah -lah lok ini -lah kite \ge TU- what language village right -LAH like this -LAH 1PL \fti seperti inilah bahasa daerah.

\ref BES-20080602-HENa.0138 \recid 644199121409090908 \start 0:04:04 \sp RSMHEN \ph naʔ kə manə \tx nak ke mane? \mb nak ke mane \ge want to which \fti mau ke mana?

\ref BES-20080602-HENa.0139 \recid 676361135243090908 \start 0:04:05 \sp RSMHEN \ph ha \tx ha. \mb ha \ge EXCL \fti ha.

\ref BES-20080602-HENa.0140 \recid 322158135311090908 \start 0:04:10 \sp MANHEN \ph amə əndaʔ bahasə asli niyan adə taɲə xxx \tx amu ndak bahase asli nian, ade tanye xxx. \mb amu ndak bahase asli nian ade tanye xxx \ge TOP NEG language original right exist ask xxx \fti kalau mau bahasa asli ada tempat bertanya xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0141 \recid 715058141912090908 \start 0:04:13 \sp MANHEN \ph jəmə zaman baɣi niyan maŋe \tx jeme zaman baghi nian mange! \mb jeme zaman baghi nian mang \ge person period the.past right TRU.uncle \fti orang zaman dahulu ya mang!

\ref BES-20080602-HENa.0142 \recid 899948144327090908 \start 0:04:13 \sp RSMHEN \ph cuman la sulɪt \tx cuman la sulet. \mb cuman la sulet \ge but PFCT difficult \fti tapi susah.

\ref BES-20080602-HENa.0143 \recid 657118145314090908 \start 0:04:13 \sp LIDHEN \ph sukaɣ \tx sukagh. \mb sukagh \ge difficult \fti susah.

\ref BES-20080602-HENa.0144 \recid 420355105831100908 \start 0:04:15 \sp LIDHEN \ph deʔ bədiyə agi maʔ ini \tx dek bedie agi mak ini. \mb dek bedie agi mak i- ni \ge DEK exist more now I- this \fti tidak ada lagi sekarang ini.

\ref BES-20080602-HENa.0145 \recid 523127105940100908 \start 0:04:15 \sp MANHEN \ph kəlas kəlaskəlas kəlas tərtəntu niyan neʔ pacaʔ \tx kelas, kelas-kelas kelas tertentu nian nek pacak. \mb kelas kelas ~ kelas kelas ter- tentu nian nek pacak \ge class class ~ class class TER- certain right REL can \fti hanya kelas tertentu yang bisa.

\ref BES-20080602-HENa.0146 \recid 717092110508100908 \start 0:04:16 \sp RSMHEN \ph kaʔ kaɣas tu deʔ bədiyə agi kaɣas tu \tx ka(ghas), kaghas tu dek bedie agi kaghas tu. \mb kaghas kaghas tu dek bedie agi kaghas tu \ge kaghas kaghas that DEK exist more kaghas that \fti kaghas itu sudah tidak ada lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0147 \recid 879984110842100908 \start 0:04:19 \sp RSMHEN \ph sədaŋkan adə kaɣas muŋkɪn deʔ tərti agi diyə tu \tx sedangkan ade kaghas mungken dek terti agi die tu. \mb sedang -kan ade kaghas mungken dek terti agi die tu \ge medium -KAN exist kaghas possible DEK understand more 3 that \fti sedangkan ada kaghas mungkin tidak mengerti lagi dia itu.

\ref BES-20080602-HENa.0148 \recid 808051111107100908 \start 0:04:21 \sp EXPHEN \ph kaɣas tu tuwapə \tx kaghas tu tuape? \mb kaghas tu tu- ape \ge kaghas that TU- what \fti kaghas itu apa?

\ref BES-20080602-HENa.0149 \recid 534477111210100908 \start 0:04:23 \sp RSMHEN \ph tulɪsan jəmə duluduluɲə \tx tulisan jeme dulu-dulunye. \mb tulis -an jeme dulu ~ dulu -nye \ge write -AN person moment ~ moment -3 \fti tulisan orang dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0150 \recid 672570111405100908 \start 0:04:25 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0151 \recid 501568111545100908 \start 0:04:25 \sp CENHEN \ph kalu kaɣas ni deʔ tərti \tx kalu kaghas ni dek terti. \mb kalu kaghas ni dek terti \ge TOP kaghas this DEK understand \fti kalau kaghas ini tidak mengerti.

\ref BES-20080602-HENa.0152 \recid 171850111716100908 \start 0:04:27 \sp RSMHEN \ph deʔ tərtiː amu kaɣas \tx dek terti amu kaghas. \mb dek terti amu kaghas \ge DEK understand TOP kaghas \fti tidak mengerti kalau kaghas.

\ref BES-20080602-HENa.0153 \recid 790839111857100908 \start 0:04:27 \sp MANHEN \ph aʊ xxx \tx au xxx. \mb au xxx \ge yes xxx \fti ya xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0154 \recid 152187112047100908 \start 0:04:29 \sp RSMHEN \ph macam diʔ səruntɪŋ ŋaa diʔ \tx macam di Serunting ngai di... \mb macam di Serunting ngai di \ge like LOC Serunting with LOC \fti seperti di Serunting dengan di...

\ref BES-20080602-HENa.0155 \recid 618415112448100908 \start 0:04:32 \sp RSMHEN \ph tuwapə naməɲə puyaŋ lawtan səruntɪŋ ni ənduwayan səruntɪŋ ni \tx tuape namenye puyang lautan Serunting ni enduaian Serunting ni? \mb tu- ape name -nye puyang lautan Serunting ni enduaian Serunting ni \ge TU- what name -NYE ancestor sibling.in.law Serunting this sibling.in.law Serunting this \fti siapa namanya ipar Serunting ini?

\ref BES-20080602-HENa.0156 \recid 221415114957100908 \start 0:04:35 \sp MANHEN \ph na didə paham aku \tx na dide paham aku. \mb na dide paham aku \ge EXCL NEG understand 1SG \fti tidak tahu saya.

\ref BES-20080602-HENa.0157 \recid 436742115103100908 \start 0:04:36 \sp RSMHEN \ph dewitabɪŋ \tx Dewi.Tabeng. \mb Dewi.Tabeng \ge Dewi.Tabeng \fti Dewi Tabeng.

\ref BES-20080602-HENa.0158 \recid 539760115316100908 \start 0:04:38 \sp RSMHEN \ph na kan diyə adə batu \tx na kan die ade batu. \mb na kan die ade batu \ge EXCL KAN 3 exist stone \fti dia ada batu.

\ref BES-20080602-HENa.0159 \recid 365043115409100908 \start 0:04:40 \sp RSMHEN \ph di xxx madaʔə tu \tx di xxx madake tu. \mb di xxx madake tu \ge LOC xxx before that \fti di xxx waktu itu.

\ref BES-20080602-HENa.0160 \recid 590622115513100908 \start 0:04:41 \sp EXPHEN \ph batu cadas \tx batu cadas? \mb batu cadas \ge stone cadas \fti batu cadas?

\ref BES-20080602-HENa.0161 \recid 209086115617100908 \start 0:04:42 \sp EXPHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0162 \recid 214490115657100908 \start 0:04:42 \sp RSMHEN \ph batu bəzaʔ bada diyə bətapa tu kan \tx batu besak bada die betapa tu kan. \mb batu besak bada die be- tapa tu kan \ge stone big place 3 BE- asceticism that KAN \fti tempat dia bertapa. \nt batu besar.

\ref BES-20080602-HENa.0163 \recid 146624120107100908 \start 0:04:44 \sp EXPHEN \ph əm \tx em! \mb em \ge EXCL \fti em!

\ref BES-20080602-HENa.0164 \recid 711643120154100908 \start 0:04:45 \sp RSMHEN \ph kami la kə sanə soalə \tx kami la ke sane soale. \mb kami la ke sane soal -e \ge 1 PFCT to there matter -E \fti kami sudah ke sana.

\ref BES-20080602-HENa.0165 \recid 198757120307100908 \start 0:04:47 \sp RSMHEN \ph ʔa adə tulɪsanaɲə aɲə deʔ tərti ŋa diweʔ \tx a ade tulisannye, anye dek terti ngai diwek. \mb a ade tulis -an -nye anye dek terti ngai diwek \ge EXCL exist write -AN -NYE but DEK understand with self \fti ada tulisannya, tapi saya tidak mengerti.

\ref BES-20080602-HENa.0166 \recid 322024120749100908 \start 0:04:50 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0167 \recid 263994120827100908 \start 0:04:50 \sp RSMHEN \ph aɲə taʊnə kəruwan \tx anye taone keruan. \mb anye taon -e keruan \ge but year -E know \fti kalau tahunnya tahu.

\ref BES-20080602-HENa.0168 \recid 564711120953100908 \start 0:04:51 \sp MANHEN \ph basə dulu niyan itu \tx bahase dulu nian itu. \mb bahase dulu nian i- tu \ge language moment right I- that \fti betul-betul bahasa dulu itu.

\ref BES-20080602-HENa.0169 \recid 322959121052100908 \start 0:04:52 \sp RSMHEN \ph duluɲə \tx dulunye. \mb dulu -nye \ge moment -3 \fti dulunya.

\ref BES-20080602-HENa.0170 \recid 689676121125100908 \start 0:04:52 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0171 \recid 899490121149100908 \start 0:04:53 \sp MANHEN \ph kə bə itu e \tx KE BE itu e? \mb KE BE i- tu e \ge KE BE I- that FILL \fti KE BE itu?

\ref BES-20080602-HENa.0172 \recid 160073121304100908 \start 0:04:54 \sp RSMHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0173 \recid 864482121323100908 \start 0:04:56 \sp EXPHEN \ph pakay aʔsara masɪ aʔsara \tx pakai aksara maseh aksara? \mb pakai aksara maseh aksara \ge use letter.of.the.alphabet still letter.of.the.alphabet \fti masih memakai aksara?

\ref BES-20080602-HENa.0174 \recid 371522121601100908 \start 0:04:57 \sp MANHEN \ph pakay \tx pakai. \mb pakai \ge use \fti pakai.

\ref BES-20080602-HENa.0175 \recid 576138121635100908 \start 0:04:58 \sp RSMHEN \ph əʔ \tx e. \mb e \ge EXCL \fti e.

\ref BES-20080602-HENa.0176 \recid 662143121658100908 \start 0:04:59 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0177 \recid 760192121719100908 \start 0:04:59 \sp MANHEN \ph diʔ ninɪʔ anton ini adə diyə ni apal diyə ni \tx di ninek Anton ini ade die ni (h)apal die ni. \mb di ninek Anton i- ni ade die ni hapal die ni \ge LOC grandparent Anton I- this exist 3 this memorize 3 this \fti nenek Anton ini hapal.

\ref BES-20080602-HENa.0178 \recid 766172122043100908 \start 0:05:02 \sp RSMHEN \ph cuman deʔ kalu deʔ kəruwan aɲə \tx cuman dek, kalu dek keruan anye. \mb cuman dek kalu dek keruan anye \ge but DEK TOP DEK know but \fti tapi mungkin tidak tahu.

\ref BES-20080602-HENa.0179 \recid 478754145125100908 \start 0:05:03 \sp MANHEN \ph aɲə didə nineŋ əndeʔ lanaŋ madaʔə yə pacaʔ \tx anye dide, nineng ndek lanang madake ye pacak. \mb anye dide nineng ndek lanang madake ye pacak \ge but NEG grandparent REL male before REL can \fti kakek dahulu yang bisa.

\ref BES-20080602-HENa.0180 \recid 131235145317100908 \start 0:05:05 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0181 \recid 374780145403100908 \start 0:05:05 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0182 \recid 392892101914110908 \start 0:05:07 \sp LIDHEN \ph amu yə mədoʔ yə tanjʊŋsaʔti niyan deʔ bədiyə agi \tx amu ye medok ye Tanjung.Sakti nian dek bedie agi. \mb amu ye medok ye Tanjung.Sakti nian dek bedie agi \ge TOP REL speaking.with.heavy.accent REL Tanjung.Sakti right DEK exist more \fti kalau yang benar-benar medok bahasa Tanjung Sakti tidak ada lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0183 \recid 643875102216110908 \start 0:05:10 \sp LIDHEN \ph cuman bahasəɲə lʊʔ ini lʊʔ inila \tx cuman bahasenye lok ini lok inilah. \mb cuman bahase -nye lok i- ni lok ini -lah \ge only language -NYE like I- this like this -LAH \fti seperti inilah bahasanya.

\ref BES-20080602-HENa.0184 \recid 622456102427110908 \start 0:05:13 \sp RSMHEN \ph ay basəɲə xxx \tx ai bahasenye xxx. \mb ai bahase -nye xxx \ge EXCL language -NYE xxx \fti bahasanya xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0185 \recid 538271125009110908 \start 0:05:13 \sp EXPHEN \ph la campʊr ŋa pasar e \tx la campor ngai pasar e? \mb la campor ngai pasar e \ge PFCT mix with market EXCL \fti sudah campur dengan pasar ya?

\ref BES-20080602-HENa.0186 \recid 529899125130110908 \start 0:05:14 \sp LIDHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0187 \recid 235770125535110908 \start 0:05:15 \sp EXPHEN \ph didə laɪn \tx dide, laen. \mb dide laen \ge NEG other \fti tidak, lain.

\ref BES-20080602-HENa.0188 \recid 494584125705110908 \start 0:05:15 \sp LIDHEN \ph didə laɪn \tx dide laen. \mb dide laen \ge NEG other \fti tidak, lain.

\ref BES-20080602-HENa.0189 \recid 682950125742110908 \start 0:05:18 \sp MANHEN \ph yə kitə basə kitə aɣiaɣi inila cuma kami tu didə bədiyə bae kan \tx ye kite bahase kite aghi-aghi nilah, cuma kami tu dide bedie bae kan. \mb ye kite bahase kite aghi ~ aghi ni -lah cuma kami tu dide bedie bae kan \ge REL 1PL language 1PL day ~ day this -LAH but 1 that NEG exist just KAN \fti bahasa kita sehari-hari, tapi kami tidak ada bae.

\ref BES-20080602-HENa.0190 \recid 365351133122110908 \start 0:05:22 \sp RSMHEN \ph cuma bedaə ŋa kamu bəsəma bae tu kami didə bae kamu bae \tx cuma bedae ngai kamu Besemah bae tu, kami dide bae, kamu bae. \mb cuma beda -e ngai kamu Besemah bae tu kami dide bae kamu bae \ge only different -E with 2 Besemah just that 1 NEG just 2 just \fti bedanya hanya di bae, kamu memakai bae kami tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0191 \recid 374817133348110908 \start 0:05:26 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0192 \recid 158336133428110908 \start 0:05:26 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0193 \recid 459957133454110908 \start 0:05:27 \sp RSMHEN \ph itula bidaə tu \tx itulah bedae tu. \mb i- tu -lah beda -e tu \ge I- that -LAH different -E that \fti itu bedanya.

\ref BES-20080602-HENa.0194 \recid 106795133535110908 \start 0:05:27 \sp LIDHEN \ph kami ke \tx kami KE. \mb kami KE \ge 1 KE \fti kami KE.

\ref BES-20080602-HENa.0195 \recid 909195133619110908 \start 0:05:28 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0196 \recid 360844133641110908 \start 0:05:29 \sp MANHEN \ph aʊ ke misalə kan \tx au KE misale kan. \mb au KE misal -e kan \ge yes KE example -E KAN \fti misalnya au KE.

\ref BES-20080602-HENa.0197 \recid 218144133730110908 \start 0:05:30 \sp MANHEN \ph aʊ didə bay itu kan \tx au dide BAI itu kan. \mb au dide BAI i- tu kan \ge yes NEG BAI I- that KAN \fti au dide BAI.

\ref BES-20080602-HENa.0198 \recid 363426133922110908 \start 0:05:32 \sp MANHEN \ph amu bedaə itu sajə kami didə bədiyə laɪnɲə \tx amu bedae itu saje kami, dide bedie laennye. \mb amu beda -e i- tu saje kami dide bedie lain -nye \ge TOP different -E I- that just 1 NEG exist other -3 \fti itu saja bedanya, tidak ada lainnya.

\ref BES-20080602-HENa.0199 \recid 415305134950110908 \start 0:05:37 \sp MANHEN \ph samə sajə \tx same saje. \mb same saje \ge same just \fti sama saja.

\ref BES-20080602-HENa.0200 \recid 238454135022110908 \start 0:05:39 \sp MANHEN \ph kitə bəsəmah ni səɣumpʊn \tx kite Besemah ni seghumpon. \mb kite Besemah ni se- ghumpon \ge 1PL Besemah this SE- cluster \fti kita Besemah ini satu rumpun.

\ref BES-20080602-HENa.0201 \recid 780853145331110908 \start 0:05:41 \sp MANHEN \ph suteʔsuteʔ xx aɲə cuman beda adə pakay bay ŋa ke \tx sutek-sutek xx anye cuman beda, ade pakai BAI ngai KE... \mb sutek ~ sutek xx anye cuman beda ade pakai BAI ngai KE \ge one ~ one xx but but different exist use BAI with KE \fti satu-satu xxx tapi beda, ada yang pakai BAI dengan KE...

\ref BES-20080602-HENa.0202 \recid 616725150013110908 \start 0:05:45 \sp CENHEN \ph na kau \tx na kau! \mb na kau \ge EXCL 2 \fti na kau!

\ref BES-20080602-HENa.0203 \recid 402781102739120908 \start 0:05:46 \sp MANHEN \ph kamu tuːʔ bay kan a bae \tx kamu tu BAI kan, a bae. \mb kamu tu BAI kan a bae \ge 2 that BAI KAN EXCL just \fti kamu memakai BAI kan, eh bae.

\ref BES-20080602-HENa.0204 \recid 355024103120120908 \start 0:05:50 \sp CENHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0205 \recid 387954102953130908 \start 0:05:51 \sp EXPHEN \ph kami bae kamu bay \tx kami bae kamu BAI. \mb kami bae kamu BAI \ge 1 just 2 BAI \fti kami bae kalian BAI.

\ref BES-20080602-HENa.0206 \recid 456684103214130908 \start 0:05:52 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0207 \recid 911058112530130908 \start 0:05:54 \sp MANHEN \ph amu aʊ aʊ kan səməgi sajə \tx amu au au kan semegi saje. \mb amu au au kan semegi saje \ge TOP yes yes KAN same just \fti kalau au au sama saja.

\ref BES-20080602-HENa.0208 \recid 168438112714130908 \start 0:05:56 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0209 \recid 151689112756130908 \start 0:05:59 \sp MANHEN \ph budayahaɲə samə \tx budayanye same. \mb budaya -nye same \ge culture -NYE same \fti budayanya sama.

\ref BES-20080602-HENa.0210 \recid 343446112902130908 \start 0:06:02 \sp RSMHEN \ph bidaə bae tula \tx bedae bae tulah. \mb beda -e bae tulah \ge different -E just calamity.brough.on.by.a.course \fti hanya bae bedanya.

\ref BES-20080602-HENa.0211 \recid 307859113208130908 \start 0:06:03 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0212 \recid 701640113231130908 \start 0:06:08 \sp EXPHEN \ph cuman diyə ni neʔ bedaə ni ŋa lintaŋ e \tx cuman die ni nek bedae ni ngai Lintang e? \mb cuman die ni nek beda -e ni ngai Lintang e \ge only 3 this REL different -E this with Lintang EXCL \fti hanya dengan Lintang dia ini berbeda ya? \nt bahasa Besemah.

\ref BES-20080602-HENa.0213 \recid 384729113624130908 \start 0:06:10 \sp RSMHEN \ph a lintaŋ \tx a Lintang! \mb a Lintang \ge EXCL Lintang \fti ya Lintang!

\ref BES-20080602-HENa.0214 \recid 262250113731130908 \start 0:06:10 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0215 \recid 953585113754130908 \start 0:06:11 \sp RSMHEN \ph jaʊh jaʊh bəbedahə \tx jaoh, jaoh bebedae. \mb jaoh jaoh be- béda -e \ge far far BE- different -3 \fti jauh bedanya.

\ref BES-20080602-HENa.0216 \recid 334635113854130908 \start 0:06:13 \sp MANHEN \ph beda niyan \tx beda nian. \mb beda nian \ge different right \fti berbeda.

\ref BES-20080602-HENa.0217 \recid 724882113952130908 \start 0:06:14 \sp CENHEN \ph aʊ beda niyan diyə \tx au beda nian die. \mb au beda nian die \ge yes different right 3 \fti ya, sangat berbeda.

\ref BES-20080602-HENa.0218 \recid 408205114038130908 \start 0:06:14 \sp MANHEN \ph diyə lintaŋ \tx die Lintang... \mb die Lintang \ge 3 Lintang \fti Lintang itu...

\ref BES-20080602-HENa.0219 \recid 608591114131130908 \start 0:06:16 \sp MANHEN \ph lintaŋ tu laʔ \tx Lintang tu la... \mb Lintang tu la \ge Lintang that PFCT \fti Lintang itu sudah...

\ref BES-20080602-HENa.0220 \recid 706242114213130908 \start 0:06:17 \sp MANHEN \ph əntah aʊʔ la kusus niyan diyə pəlembaŋ didə dusʊn didə \tx entah au, la khusus nian die, Palembang dide duson dide. \mb entah au la khusus nian die Palembang dide duson dide \ge don't.know yes PFCT special right 3 Palembang NEG village NEG \fti entah, sudah khusus, Palembang tidak Besemah tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0221 \recid 332173114735130908 \start 0:06:20 \sp CENHEN \ph a əmpʊʔ di tanjʊŋ masɪ baɲaʔ xxx adə neʔ re adə do adə deʔ e \tx a empok di Tanjung.(Sakti), maseh banyak xxx ade nek RE, ade DO, ade DEK, E. \mb a empok di Tanjung.Sakti maseh banyak xxx ade nek RE ade DO ade DEK E \ge EXCL although LOC Tanjung.Sakti still a.lot xxx exist REL RE exist DO exist DEK E \fti walaupun di Tanjung Sakti, masih banyak yang xxx RE, DO, DEK dan E. \nt penggunaan kata.

\ref BES-20080602-HENa.0222 \recid 738594115638130908 \start 0:06:25 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0223 \recid 473696115752130908 \start 0:06:26 \sp MANHEN \ph laɪn \tx laen. \mb laen \ge other \fti lain.

\ref BES-20080602-HENa.0224 \recid 619760141812130908 \start 0:06:26 \sp CENHEN \ph la laɪn əndiyə \tx la laen ndie. \mb la laen ndie \ge PFCT other EXCL \fti sudah lain.

\ref BES-20080602-HENa.0225 \recid 319709141906130908 \start 0:06:27 \sp CENHEN \ph adə nede nede \tx ade NEDE, NEDE. \mb ade NEDE NEDE \ge exist NEDE NEDE \fti ada NEDE, NEDE.

\ref BES-20080602-HENa.0226 \recid 959727142041130908 \start 0:06:28 \sp MANHEN \ph nede \tx NEDE. \mb NEDE \ge NEDE \fti NEDE.

\ref BES-20080602-HENa.0227 \recid 958722142117130908 \start 0:06:29 \sp MANHEN \ph amu laʔ laʔ \tx amu la, la... \mb amu la la \ge TOP PFCT PFCT \fti kalua sudah...

\ref BES-20080602-HENa.0228 \recid 256906162917130908 \start 0:06:29 \sp EXPHEN \ph ado \tx ado. \mb ado \ge exist \fti ado.

\ref BES-20080602-HENa.0229 \recid 396329105337160908 \start 0:06:30 \sp RSMHEN \ph nede tu musi kan \tx NEDE tu Musi kan. \mb NEDE tu Musi kan \ge NEDE that Musi KAN \fti NEDE itu Musi kan.

\ref BES-20080602-HENa.0230 \recid 815271110111160908 \start 0:06:30 \sp MANHEN \ph liŋ liŋge xxx situ la nede diyə \tx Ling(ge), Lingge, xxx situ la NEDE die. \mb Lingge Lingge xxx s- i- tu la NEDE die \ge Lingge Lingge xxx S- I- that PFCT NEDE 3 \fti kalau Lingge sudah memakai NEDE.

\ref BES-20080602-HENa.0231 \recid 384313110409160908 \start 0:06:34 \sp CENHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0232 \recid 469944111128160908 \start 0:06:34 \sp MANHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0233 \recid 565909111154160908 \start 0:06:34 \sp EXPHEN \ph o daera liŋge itu e \tx o daerah Lingge itu e. \mb o daerah Lingge i- tu e \ge EXCL region Lingge I- that EXCL \fti oh daerah Lingge.

\ref BES-20080602-HENa.0234 \recid 651671111247160908 \start 0:06:36 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0235 \recid 250303111310160908 \start 0:06:36 \sp EXPHEN \ph kamu dulu lamə kan di lintaŋ e \tx kamu dulu lame kan di Lintang e? \mb kamu dulu lame kan di Lintang e \ge 2 moment long.time KAN LOC Lintang EXCL \fti kamu dulu lama di Lintang?

\ref BES-20080602-HENa.0236 \recid 854773111457160908 \start 0:06:38 \sp MANHEN \ph aku dulu lamə li di lintaŋ kəbətʊlan pulə aku adə kancə jəmə liŋge kan \tx aku dulu lame li di Lintang, kebetulan pule aku ade kance jeme Lingge kan. \mb aku dulu lame li di Lintang ke- betul -an pule aku ade kance jeme Lingge kan \ge 1SG moment long.time LI LOC Lintang KE.AN- right -CIRC also 1SG exist friend person Lingge KAN \fti saya dulu lama di Lintang, kebetulan saya ada teman orang Lingge.

\ref BES-20080602-HENa.0237 \recid 999813112208160908 \start 0:06:42 \sp MANHEN \ph ŋajaɣ tu anu naməɲə ujaŋ \tx ngajagh tu anu namenye Ujang. \mb ng- ajagh tu anu name -nye Ujang \ge N- teach that whatchamacallit name -NYE Ujang \fti ketika mengajar, Ujang namanya.

\ref BES-20080602-HENa.0238 \recid 577118112602160908 \start 0:06:45 \sp MANHEN \ph diyəʔ laɪn ŋaʔ \tx die laen ngai... \mb die laen ngai \ge 3 other with \fti dia lain dengan...

\ref BES-20080602-HENa.0239 \recid 939159112827160908 \start 0:06:47 \sp MANHEN \ph cəŋkɪʔ katəɲə kan \tx cengkek katenye kan. \mb cengkek kate -nye kan \ge up say -NYE KAN \fti cengkek katanya.

\ref BES-20080602-HENa.0240 \recid 862094113057160908 \start 0:06:48 \sp EXPHEN \ph cəŋɪʔ \tx cengkek! \mb cengkek \ge up \fti cengkek!

\ref BES-20080602-HENa.0241 \recid 740899113149160908 \start 0:06:49 \sp MANHEN \ph cəŋkɪʔ \tx cengkek. \mb cengkek \ge up \fti cengkek.

\ref BES-20080602-HENa.0242 \recid 503820113515160908 \start 0:06:50 \sp EXPHEN \ph tuwapə artiyə \tx tuape artie? \mb tu- ape arti -e \ge TU- what meaning -E \fti apa artinya?

\ref BES-20080602-HENa.0243 \recid 217887113603160908 \start 0:06:50 \sp MANHEN \ph pucʊʔ naɪʔ pucʊʔ katə cəŋkɪʔ \tx pucok naek pucok kate cengkek. \mb pucok naek pucok kate cengkek \ge up go.up up say up \fti atas, naik ke atas kata cengkek.

\ref BES-20080602-HENa.0244 \recid 538419113814160908 \start 0:06:52 \sp MANHEN \ph təcəŋkɪʔ \tx tecengkek. \mb te- cengkek \ge TE- up \fti tecengkek.

\ref BES-20080602-HENa.0245 \recid 329129113858160908 \start 0:06:54 \sp RSMHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0246 \recid 876423141253160908 \start 0:06:54 \sp RSMHEN \ph tuwapə \tx tuape... \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa...

\ref BES-20080602-HENa.0247 \recid 366784141322160908 \start 0:06:55 \sp MANHEN \ph amu kitə ənjəliŋkɪʔ e \tx amu kite njelingkek e? \mb amu kite n- jelingkek e \ge TOP 1PL N- up EXCL \fti kalau kita njelingkek ya?

\ref BES-20080602-HENa.0248 \recid 147639141500160908 \start 0:06:56 \sp RSMHEN \ph ənjəliŋkɪʔ kitə \tx njelingkek kite. \mb n- jelingkek kite \ge N- up 1PL \fti kalau kita njelingkek. \nt mengatakan atas.

\ref BES-20080602-HENa.0249 \recid 671450141615160908 \start 0:06:56 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0250 \recid 575207141648160908 \start 0:06:56 \sp MANHEN \ph a yo \tx a yo. \mb a yo \ge EXCL yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0251 \recid 322628141729160908 \start 0:06:57 \sp EXPHEN \ph diyə cəŋkɪʔ e \tx die cengkek e. \mb die cengkek e \ge 3 up EXCL \fti dia cengkek ya.

\ref BES-20080602-HENa.0252 \recid 516999141814160908 \start 0:06:58 \sp MANHEN \ph diyə tu təcəŋkɪʔ \tx die tu tecengkek. \mb die tu te- cengkek \ge 3 that TE- up \fti dia itu di atas.

\ref BES-20080602-HENa.0253 \recid 316975141913160908 \start 0:07:01 \sp MANHEN \ph kapʊʔ e kapeʔ katəɲə \tx kapok e, kapek katenye. \mb kapok e kapek kate -nye \ge cotton EXCL cotton say -NYE \fti kapas, kapek katanya.

\ref BES-20080602-HENa.0254 \recid 904304142139160908 \start 0:07:03 \sp EXPHEN \ph kapʊʔ kapas tu \tx kapok kapas tu? \mb kapok kapas tu \ge cotton cotton that \fti kapok kapas?

\ref BES-20080602-HENa.0255 \recid 456116132408170908 \start 0:07:03 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0256 \recid 358743134438170908 \start 0:07:03 \sp MANHEN \ph kapeʔ katə jəmə liŋge tu kan \tx kapek kate jeme Lingge tu kan. \mb kapek kate jeme Lingge tu kan \ge cotton say person Lingge that KAN \fti kapek kata orang Lingge. \nt menyebutkan kapas.

\ref BES-20080602-HENa.0257 \recid 376607092824180908 \start 0:07:06 \sp MANHEN \ph amu kitə kan xxx niyan \tx amu kite kan xxx nian. \mb amu kite kan xxx nian \ge TOP 1PL KAN xxx right \fti kalau kita kan xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0258 \recid 540045092945180908 \start 0:07:14 \sp EXPHEN \ph amu ɣuma adatə masɪ samə tula e \tx amu huma adate maseh same tulah e? \mb amu huma adat -e maseh same tulah e \ge TOP house custom -3 still same calamity.brough.on.by.a.course EXCL \fti kalau rumah adatnya masih sama ya?

\ref BES-20080602-HENa.0259 \recid 658901094000180908 \start 0:07:14 \sp MANHEN \ph lamə əndiyə aku di lintaŋ \tx lame ndie aku di Lintang. \mb lame ndie aku di Lintang \ge long.time EXCL 1SG LOC Lintang \fti memang lama saya di Lintang.

\ref BES-20080602-HENa.0260 \recid 271612094205180908 \start 0:07:16 \sp MANHEN \ph amu kitə samə xxx \tx amu kite same xxx. \mb amu kite same xxx \ge TOP 1PL same xxx \fti kalau kita sama xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0261 \recid 792471094303180908 \start 0:07:18 \sp RSMHEN \ph samə sajə diyə tu \tx same saje die tu. \mb same saje die tu \ge same just 3 that \fti sama saja dia itu.

\ref BES-20080602-HENa.0262 \recid 574521100122180908 \start 0:07:19 \sp EXPHEN \ph ɣuma limas \tx huma Limas. \mb huma Limas \ge house Limas \fti rumah Limas.

\ref BES-20080602-HENa.0263 \recid 497870100303180908 \start 0:07:19 \sp RSMHEN \ph kamu tu li bae kamiʔ \tx kamu tu li bae kami... \mb kamu tu li bae kami \ge 2 that because just 1 \fti kamu itu memakai bae kami...

\ref BES-20080602-HENa.0264 \recid 115688100456180908 \start 0:07:21 \sp MANHEN \ph adə beda dikɪt tula \tx ade beda diket tulah. \mb ade beda diket tulah \ge exist different a.little calamity.brough.on.by.a.course \fti berbeda sedikit.

\ref BES-20080602-HENa.0265 \recid 972870100635180908 \start 0:07:22 \sp RSMHEN \ph didə na itula \tx dide, na itulah. \mb dide na i- tu -lah \ge NEG EXCL I- that -LAH \fti tidak, itulah.

\ref BES-20080602-HENa.0266 \recid 451020100727180908 \start 0:07:23 \sp MANHEN \ph adə yə kami didə bənaɣ xx didəː \tx ade ye kami dide benagh xx dide... \mb ade ye kami dide benagh xx dide \ge exist REL 1 NEG right xx NEG \fti ada yang kami betul xx dide...

\ref BES-20080602-HENa.0267 \recid 213924101045180908 \start 0:07:25 \sp RSMHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0268 \recid 532837101150180908 \start 0:07:26 \sp MANHEN \ph keː ŋaɣi bay \tx KE, ngaghi BAI. \mb KE ngaghi BAI \ge KE with BAI \fti KE dengan BAI.

\ref BES-20080602-HENa.0269 \recid 108227101251180908 \start 0:07:30 \sp MANHEN \ph na itu aʊ bay kami kan \tx na itu, au BAI kami kan. \mb na i- tu au BAI kami kan \ge EXCL I- that yes BAI 1 KAN \fti na itu, au BAI kalau kami.

\ref BES-20080602-HENa.0270 \recid 339726115558190908 \start 0:07:30 \sp RSMHEN \ph itu kitə \tx itu kite. \mb i- tu kite \ge I- that 1PL \fti itu yang kita.

\ref BES-20080602-HENa.0271 \recid 781372125403190908 \start 0:07:31 \sp EXPHEN \ph aʊaʊ \tx au-au. \mb au ~ au \ge yes ~ yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0272 \recid 344381125516190908 \start 0:07:32 \sp MANHEN \ph kamu didə bədiyə itu \tx kamu dide bedie itu. \mb kamu dide bedie i- tu \ge 2 NEG exist I- that \fti kamu tidak ada itu. \nt BAI, KE.

\ref BES-20080602-HENa.0273 \recid 728730130211190908 \start 0:07:33 \sp MANHEN \ph xx aʊ keh a kamu didə e \tx xx au KE a kamu dide e. \mb xx au KE a kamu dide e \ge xx yes KE EXCL 2 NEG EXCL \fti xx au KE tidak ada di bahasa kamu.

\ref BES-20080602-HENa.0274 \recid 280142130441190908 \start 0:07:37 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0275 \recid 151252130627190908 \start 0:07:42 \sp MANHEN \ph udem itu muŋkɪn anu logatɲə itu beda kan \tx udem itu mungken anu, logatnye itu beda kan. \mb udem i- tu mungken anu logat -nye i- tu beda kan \ge finished I- that possible whatchamacallit accent -NYE I- that different KAN \fti habis itu, mungkin logatnya yang berbeda.

\ref BES-20080602-HENa.0276 \recid 204821130903190908 \start 0:07:46 \sp MANHEN \ph amu logat tu kan ŋinaʔ ŋikʊt ayeʔ \tx amu logat tu kan nginak ngikot ayek. \mb amu logat tu kan nginak ng- ikot ayek \ge TOP accent that KAN see N- follow water \fti kalau logat itu mengikuti arus air.

\ref BES-20080602-HENa.0277 \recid 533596131030190908 \start 0:07:48 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0278 \recid 256488131148190908 \start 0:07:49 \sp MANHEN \ph amu ayeʔ dəɣas kan laɪn muŋkɪn kami agaʔ kəɣas diket \tx amu ayek deghas kan laen, mungken kami agak keghas diket. \mb amu ayek deghas kan laen mungken kami agak keghas diket \ge TOP water strong KAN other possible 1 reckon hard a.little \fti kalau air yang deras lain, mungkin kami agak keras sedikit.

\ref BES-20080602-HENa.0279 \recid 404218131427190908 \start 0:07:51 \sp MANHEN \ph dibandɪŋ jəmə bəsəma maʔ manə e \tx dibandeng jeme Besemah mak mane e. \mb di- bandeng jeme Besemah mak mane e \ge DI- compare person Besemah like which EXCL \fti dibanding orang Besemah.

\ref BES-20080602-HENa.0280 \recid 198734131622190908 \start 0:07:53 \sp MANHEN \ph aʊ loʔ ɲəgaʔɲəgaʔ lulʊʔ ka ŋgigɪt itu kan \tx au, lok nyegak-nyegak, lulok ka nggiget itu kan. \mb au lok ny- segak ~ ny- segak lulok ka ng- giget i- tu kan \ge yes like N- snap.at ~ N- snap.at like to N- bite I- that KAN \fti seperti membentak-bentak, seperti mau menggigit. \nt logat.

\ref BES-20080602-HENa.0281 \recid 835125132254190908 \start 0:07:56 \sp MANHEN \ph padahal loʔ itula xxx \tx padahal lok itulah xxx. \mb padahal lok i- tu -lah xxx \ge in.fact like I- that -LAH xxx \fti padahal seperti itulah xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0282 \recid 167130132835190908 \start 0:07:57 \sp RSMHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0283 \recid 390523112103220908 \start 0:07:59 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0284 \recid 426896112133220908 \start 0:08:00 \sp EXPHEN \ph kalu di ini didə bədiyə istilaə kalu di apə tu di pagaralam tu ini bae \tx kalu di ini, dide bedie istilahe kalu di, ape tu, di Pagaralam tu, ini bae. \mb kalu di i- ni dide bedie istilah -e kalu di ape tu di Pagaralam tu i- ni bae \ge TOP LOC I- this NEG exist term -E TOP LOC what that LOC Pagaralam that I- this just \fti kalau di Pagaralam ada menggunakan kata ini bae.

\ref BES-20080602-HENa.0285 \recid 653305112907220908 \start 0:08:06 \sp EXPHEN \ph kalu di sini didə makay ini bay \tx kalu di sini dide makai ini BAI? \mb kalu di s- i- ni dide makai i- ni BAI \ge TOP LOC S- I- this NEG use I- this BAI \fti apakah di sini memakai ini BAi?

\ref BES-20080602-HENa.0286 \recid 720957113121220908 \start 0:08:09 \sp RSMHEN \ph sini sajə \tx sini saje. \mb s- i- ni saje \ge S- I- this just \fti sini saja.

\ref BES-20080602-HENa.0287 \recid 148533113204220908 \start 0:08:10 \sp MANHEN \ph siʔ sini sajə \tx si(ni), sini saje. \mb s- i- ni s- i- ni saje \ge S- I- this S- I- this just \fti sini saja.

\ref BES-20080602-HENa.0288 \recid 401345113302220908 \start 0:08:10 \sp EXPHEN \ph o pakay sajə \tx oh pakai saje. \mb oh pakai saje \ge EXCL use just \fti oh memakai saje.

\ref BES-20080602-HENa.0289 \recid 519161113353220908 \start 0:08:12 \sp MANHEN \ph sinilah \tx sinilah. \mb sini -lah \ge here -LAH \fti sinilah.

\ref BES-20080602-HENa.0290 \recid 655343113423220908 \start 0:08:13 \sp RSMHEN \ph sini sajə sinilah \tx sini saje sinilah. \mb s- i- ni saje sini -lah \ge S- I- this just here -LAH \fti sini saja, sinilah.

\ref BES-20080602-HENa.0291 \recid 764992113529220908 \start 0:08:14 \sp RSMHEN \ph itu bae itu \tx itu bae itu. \mb i- tu bae i- tu \ge I- that just I- that \fti itu saja.

\ref BES-20080602-HENa.0292 \recid 436574113603220908 \start 0:08:18 \sp MANHEN \ph aʊ xxx \tx au xxx. \mb au xxx \ge yes xxx \fti ya xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0293 \recid 413723113638220908 \start 0:08:19 \sp MANHEN \ph aʊ kamu sini bae \tx au kamu sini bae. \mb au kamu s- i- ni bae \ge yes 2 S- I- this just \fti ya, kamu sini saja.

\ref BES-20080602-HENa.0294 \recid 661508113717220908 \start 0:08:19 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0295 \recid 880302113743220908 \start 0:08:20 \sp MANHEN \ph kami di sinilah \tx kami di sinilah. \mb kami di sini -lah \ge 1 LOC here -LAH \fti kami, di sinilah.

\ref BES-20080602-HENa.0296 \recid 753244113822220908 \start 0:08:21 \sp MANHEN \ph ataw sini sajə \tx atau sini saje. \mb atau s- i- ni saje \ge or S- I- this just \fti atau sini saje.

\ref BES-20080602-HENa.0297 \recid 987028114034220908 \start 0:08:22 \sp MANHEN \ph itu bedaə kan \tx itu bedae kan. \mb i- tu beda -e kan \ge I- that different -E KAN \fti itu bedanya.

\ref BES-20080602-HENa.0298 \recid 801801114111220908 \start 0:08:24 \sp MANHEN \ph bedabeda dikɪt loʔ itula \tx beda-beda diket lok itulah. \mb beda ~ beda diket lok i- tu -lah \ge different ~ different a.little like I- that -LAH \fti beda-beda sedikit seperti itulah.

\ref BES-20080602-HENa.0299 \recid 791198114230220908 \start 0:08:26 \sp CENHEN \ph memaŋ agaʔ adə xxx \tx memang agak ade xxx. \mb memang agak ade xxx \ge indeed reckon exist xxx \fti memang agak ada xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0300 \recid 784073114510220908 \start 0:08:27 \sp MANHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0301 \recid 728036115808220908 \start 0:08:27 \sp CENHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0302 \recid 317221115831220908 \start 0:08:28 \sp CENHEN \ph istilaə xxx \tx istilahe xxx. \mb istilah -e xxx \ge term -E xxx \fti istilahnya xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0303 \recid 547597125522220908 \start 0:08:33 \sp MANHEN \ph a kinaʔila kitə ŋiceʔ ni kan ɲambʊŋ kitə kan deʔ bədiyə beda kitə kan \tx a kinakilah kite ngicek ni, kan nyambong kite kan dek bedie beda kite kan. \mb a kinak -i -lah kite ng- kicek ni kan ny- sambong kite kan dek bedie beda kite kan \ge EXCL see -I -LAH 1PL N- talk this KAN N- join 1PL KAN DEK exist different 1PL KAN \fti lihatlah kita berbicara, nyambung, tidak ada bedanya.

\ref BES-20080602-HENa.0304 \recid 682161125833220908 \start 0:08:35 \sp CENHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0305 \recid 600207125900220908 \start 0:08:36 \sp MANHEN \ph cuman bedabeda kamu baebae kami didə bədiyə \tx cuman beda-beda kamu bae-bae kami dide bedie. \mb cuman beda ~ beda kamu bae ~ bae kami dide bedie \ge only different ~ different 2 just ~ just 1 NEG exist \fti hanya berbeda bae.

\ref BES-20080602-HENa.0306 \recid 197328130109220908 \start 0:08:40 \sp MANHEN \ph aɲə amu jəmə səbəlah sanə laɪn \tx anye amu jeme sebelah sane laen. \mb anye amu jeme se- belah sane laen \ge but TOP person SE- side there other \fti kalau orang sebelah sana lain.

\ref BES-20080602-HENa.0307 \recid 607390130219220908 \start 0:08:41 \sp MANHEN \ph la ŋapaw niyan diyə beda niyan itu \tx la ngapau nian, die, beda nian itu. \mb la ng- apau nian die beda nian i- tu \ge PFCT N- what right 3 different right I- that \fti sudah ngapau dia.

\ref BES-20080602-HENa.0308 \recid 321181130459220908 \start 0:08:43 \sp EXPHEN \ph ŋapaw \tx ngapau? \mb ng- apau \ge N- what \fti ngapau?

\ref BES-20080602-HENa.0309 \recid 499471130559220908 \start 0:08:44 \sp MANHEN \ph ŋapaw nidaw diyə \tx ngapau nidau die. \mb ng- apa -u nidau die \ge N- what -that NEG 3 \fti ngapau nidau dia.

\ref BES-20080602-HENa.0310 \recid 924991130713220908 \start 0:08:46 \sp RSMHEN \ph bəŋkulu \tx Bengkulu. \mb Bengkulu \ge Bengkulu \fti Bengkulu.

\ref BES-20080602-HENa.0311 \recid 353006130753220908 \start 0:08:46 \sp EXPHEN \ph la lulʊʔ ini aʊ \tx la lulok ini au... \mb la lulok i- ni au \ge PFCT like I- this yes \fti sudah seperti ini ya...

\ref BES-20080602-HENa.0312 \recid 783015130834220908 \start 0:08:47 \sp MANHEN \ph səbəla manaʔ kə sini amu la udem \tx sebelah Manna ke sini amu la udem... \mb se- belah Manna ke s- i- ni amu la udem \ge SE- side Manna to S- I- this TOP PFCT finished \fti sebelah Manna ke sini, kalau sudah...

\ref BES-20080602-HENa.0313 \recid 945929130947220908 \start 0:08:48 \sp EXPHEN \ph oy aʊ \tx oi au! \mb oi au \ge EXCL yes \fti oh ya!

\ref BES-20080602-HENa.0314 \recid 352534131557220908 \start 0:08:49 \sp RSMHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0315 \recid 954005131623220908 \start 0:08:50 \sp RSMHEN \ph pərbatasan \tx perbatasan. \mb per- batas -an \ge PER- limit -AN \fti perbatasan.

\ref BES-20080602-HENa.0316 \recid 179157131722220908 \start 0:08:50 \sp EXPHEN \ph basə manaʔ e \tx bahase Manna e. \mb bahase Manna e \ge language Manna EXCL \fti bahasa Manna ya.

\ref BES-20080602-HENa.0317 \recid 293220131838220908 \start 0:08:50 \sp MANHEN \ph xxx ŋay kitə \tx xxx ngai kite. \mb xxx ngai kite \ge xxx with 1PL \fti xxx dengan kita.

\ref BES-20080602-HENa.0318 \recid 363197131927220908 \start 0:08:51 \sp MANHEN \ph səməgila ŋa lintaŋ \tx semegilah ngai Lintang. \mb semegi -lah ngai Lintang \ge same -LAH with Lintang \fti sama dengan Lintang.

\ref BES-20080602-HENa.0319 \recid 159256132019220908 \start 0:08:52 \sp EXPHEN \ph aɲə masɪ masʊʔ daera tanjʊŋsaʔti itu \tx anye maseh masok daerah Tanjung.Sakti itu? \mb anye maseh masok daerah Tanjung.Sakti i- tu \ge but still go.in region Tanjung.Sakti I- that \fti itu masih masuk daerah Tanjung Sakti?

\ref BES-20080602-HENa.0320 \recid 622851132215220908 \start 0:08:54 \sp RSMHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0321 \recid 970953132249220908 \start 0:08:54 \sp MANHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0322 \recid 635285132315220908 \start 0:08:54 \sp RSMHEN \ph bəŋkulu diyə \tx Bengkulu die. \mb Bengkulu die \ge Bengkulu 3 \fti Bengkulu.

\ref BES-20080602-HENa.0323 \recid 248441132408220908 \start 0:08:54 \sp MANHEN \ph la manaʔ diyə bəŋkulu \tx la Manna die, Bengkulu. \mb la Manna die Bengkulu \ge PFCT Manna 3 Bengkulu \fti sudah Manna, Bengkulu.

\ref BES-20080602-HENa.0324 \recid 158091133041220908 \start 0:08:56 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0325 \recid 843099133108220908 \start 0:08:57 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0326 \recid 986477133126220908 \start 0:08:57 \sp RSMHEN \ph bəŋkulu \tx Bengkulu. \mb Bengkulu \ge Bengkulu \fti Bengkulu.

\ref BES-20080602-HENa.0327 \recid 550753133216220908 \start 0:08:57 \sp MANHEN \ph amu tanjʊŋsaʔti kan sampay taŋgalatas \tx amu Tanjung.Sakti kan sampai Tanggal.Atas. \mb amu Tanjung.Sakti kan sampai Tanggal.Atas \ge TOP Tanjung.Sakti KAN arrive Tanggal.Atas \fti kalau Tanjung Sakti sampai Tanggal Atas.

\ref BES-20080602-HENa.0328 \recid 629714133445220908 \start 0:09:00 \sp MANHEN \ph di sini badaə pulawtimun \tx di sini badae, Pulau.Timun. \mb di s- i- ni bada -e Pulau.Timun \ge LOC S- I- this place -3 Pulau.Timun \fti di sini tempatnya, Pulau Timun.

\ref BES-20080602-HENa.0329 \recid 218129133731220908 \start 0:09:01 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0330 \recid 998292133756220908 \start 0:09:02 \sp MANHEN \ph a itu \tx a itu. \mb a i- tu \ge EXCL I- that \fti a itu.

\ref BES-20080602-HENa.0331 \recid 222810133820220908 \start 0:09:03 \sp MANHEN \ph beda niyan laɪn niyan diyə \tx beda nian laen nian die. \mb beda nian laen nian die \ge different right other right 3 \fti betul-betul beda.

\ref BES-20080602-HENa.0332 \recid 472514134105220908 \start 0:09:05 \sp EXPHEN \ph kalu paŋgarbəsi tu \tx kalu Panggar.Besi tu... \mb kalu Panggar.Besi tu \ge TOP Panggar.Besi that \fti kalau Panggar Besi itu...

\ref BES-20080602-HENa.0333 \recid 426617094157230908 \start 0:09:07 \sp MANHEN \ph sinila xxx \tx sinilah xxx. \mb sini -lah xxx \ge here -LAH xxx \fti di sinilah xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0334 \recid 466512094327230908 \start 0:09:08 \sp EXPHEN \ph namə dusʊn itu e \tx name duson itu e? \mb name duson i- tu e \ge name village I- that EXCL \fti nama desa itu?

\ref BES-20080602-HENa.0335 \recid 476910094428230908 \start 0:09:09 \sp RSMHEN \ph namə puyaŋ paŋgarbəsi \tx name puyang Panggar.Besi. \mb name puyang Panggar.Besi \ge name ancestor Panggar.Besi \fti Panggar Besi itu nama puyang.

\ref BES-20080602-HENa.0336 \recid 645954094545230908 \start 0:09:11 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0337 \recid 475118094641230908 \start 0:09:11 \sp EXPHEN \ph oh \tx oh! \mb oh \ge EXCL \fti oh!

\ref BES-20080602-HENa.0338 \recid 223722094714230908 \start 0:09:12 \sp RSMHEN \ph e pəŋadakannɲə bae itu paŋgarbəsi \tx e pengadakannye bae itu Panggar.Besi. \mb e pengadakan -nye bae i- tu Panggar.Besi \ge EXCL spread.out -NYE just I- that Panggar.Besi \fti gelarnya saja Panggar Besi.

\ref BES-20080602-HENa.0339 \recid 512968095229230908 \start 0:09:16 \sp RSMHEN \ph paŋgelanɲə səaɣiaɣi \tx panggil seaghi-aghi. \mb panggil -an -nye se- aghi ~ aghi \ge call -AN -3 SE- day ~ day \fti panggilannya sehari-hari.

\ref BES-20080602-HENa.0340 \recid 961228095551230908 \start 0:09:21 \sp RSMHEN \ph paŋgelanɲə səaɣiaɣi paŋgarbəsi \tx panggil seaghi-aghi Panggar.Besi. \mb panggil -an -nye se- aghi ~ aghi Panggar.Besi \ge call -AN -3 SE- day ~ day Panggar.Besi \fti panggilannya sehari-hari Panggar Besi.

\ref BES-20080602-HENa.0341 \recid 976903133948230908 \start 0:09:23 \sp EXPHEN \ph bukan amu namə suku lulʊʔ itu e \tx bukan amu name suku lulok itu e? \mb bukan amu name suku lulok i- tu e \ge NEG TOP name tribe like I- that EXCL \fti bukannya nama suku?

\ref BES-20080602-HENa.0342 \recid 738625134111230908 \start 0:09:25 \sp RSMHEN \ph kalu naməɲə asli diyə tu tujʊ \tx kalu namenye asli die tu tujoh. \mb kalu name -nye asli die tu tujoh \ge TOP name -NYE original 3 that seven \fti kalau namanya asli tujuh.

\ref BES-20080602-HENa.0343 \recid 992198134236230908 \start 0:09:27 \sp RSMHEN \ph cuman jəmə ni dindaʔ nunjʊʔkaɲə diyə tu ɣapat \tx cuman jeme ni dindak nunjukkahnye die tu ghapat... \mb cuman jeme ni di- ndak n- tunjuk -kah -nye die tu ghapat \ge but person this DI- NEG N- point -KAH -3 3 that often \fti tapi orang tidak mau memberi tahunya, dia itu sering...

\ref BES-20080602-HENa.0344 \recid 403455134503230908 \start 0:09:31 \sp RSMHEN \ph lulʊʔ dulu kan \tx lulok dulu kan... \mb lulok dulu kan \ge like moment KAN \fti seperti dulu...

\ref BES-20080602-HENa.0345 \recid 876788155754230908 \start 0:09:31 \sp RSMHEN \ph diʔsəbarsəbarka \tx disebar-sebarkah. \mb di- sebar ~ sebar -kah \ge DI- sperad ~ sperad -KAH \fti disebarkan.

\ref BES-20080602-HENa.0346 \recid 197888155854230908 \start 0:09:33 \sp RSMHEN \ph səbənarɲə daʔ bule itu \tx sebenarnye dak boleh itu. \mb se- benar -nye dak boleh i- tu \ge SE- true -NYE NEG may I- that \fti sebenarnya tidak boleh itu.

\ref BES-20080602-HENa.0347 \recid 114415155957230908 \start 0:09:39 \sp MANHEN \ph julukan maŋ e \tx julukan mang e? \mb juluk -an mang e \ge give.name -AN TRU.uncle EXCL \fti julukan ya mang?

\ref BES-20080602-HENa.0348 \recid 278168160206230908 \start 0:09:39 \sp RSMHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0349 \recid 277245160240230908 \start 0:09:40 \sp MANHEN \ph julukanɲə sajə \tx julukannye saje. \mb juluk -an -nye saje \ge give.name -AN -3 just \fti julukannya saja.

\ref BES-20080602-HENa.0350 \recid 380931095148240908 \start 0:09:41 \sp RSMHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0351 \recid 327827095239240908 \start 0:09:42 \sp RSMHEN \ph macam kitə kan ratu kan \tx macam kite, kan ratu kan. \mb macam kite kan ratu kan \ge like 1PL KAN queen KAN \fti seperti kita, ratu.

\ref BES-20080602-HENa.0352 \recid 606402095420240908 \start 0:09:43 \sp MANHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0353 \recid 821674095611240908 \start 0:09:43 \sp RSMHEN \ph naməɲə tujʊ diyə ni səmbilan \tx namenye tujoh die ni, sembilan. \mb name -nye tujoh die ni sembilan \ge name -NYE seven 3 this nine \fti tujuh namanya, sembilan. \nt puyang orang Tanjung Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0354 \recid 899646095743240908 \start 0:09:47 \sp RSMHEN \ph aku dulu la udem təkənə soalə duluə kan \tx aku dulu la udem tekene soale dulue kan! \mb aku dulu la udem te- kene soal -e dulu -e kan \ge 1SG moment PFCT finished TE- undergo matter -E moment -3 KAN \fti saya dulu sudah kena! \nt teguran.

\ref BES-20080602-HENa.0355 \recid 971367100035240908 \start 0:09:50 \sp RSMHEN \ph ɣuseʔi jəməla \tx ghuseki jemelah. \mb ghusek -i jeme -lah \ge visit -I person -LAH \fti dikunjungi orang juga.

\ref BES-20080602-HENa.0356 \recid 394725100242240908 \start 0:09:53 \sp RSMHEN \ph iniʔ diyə naməʔ naɲənaɲəi namənamə puyaŋ itu \tx ini, die name, nanye-nanyei name-name puyang itu. \mb i- ni die name n- tanye ~ n- tanye -i name ~ name puyang i- tu \ge I- this 3 name N- ask ~ N- ask -I name ~ name ancestor I- that \fti dia menanyai nama-nama puyang.

\ref BES-20080602-HENa.0357 \recid 856329101204240908 \start 0:09:59 \sp RSMHEN \ph ay tuwapə aku ni səbənarə aɲə la udem təkənə \tx ai tuape, aku ni sebenare anye la udem tekene. \mb ai tu- ape aku ni se- benar -e anye la udem te- kene \ge EXCL TU- what 1SG this SE- true -E but PFCT finished TE- undergo \fti saya ini sebenarnya, tapi sudah kena.

\ref BES-20080602-HENa.0358 \recid 152065101436240908 \start 0:10:02 \sp MANHEN \ph a \tx a. \mb a \ge EXCL \fti a.

\ref BES-20080602-HENa.0359 \recid 362315101510240908 \start 0:10:02 \sp RSMHEN \ph dindaʔ agi aku \tx dindak agi aku. \mb di- ndak agi aku \ge DI- NEG more 1SG \fti tidak mau lagi saya.

\ref BES-20080602-HENa.0360 \recid 637172101602240908 \start 0:10:03 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0361 \recid 462324102050240908 \start 0:10:03 \sp RSMHEN \ph la udem itu ɲəla diʔ anukaɲə \tx la udem itu nyelah di anukahnye. \mb la udem i- tu nyelah di anu -kah -nye \ge PFCT finished I- that right FILL whatchamacallit -KAH -3 \fti habis itu ialah dianukannya.

\ref BES-20080602-HENa.0362 \recid 299677102237240908 \start 0:10:05 \sp RSMHEN \ph jadi aku ka kə sini agi katəɲə səkitar duwə bulan agi \tx jadi aku ka ke sini agi, katenye, sekitar due bulan agi. \mb jadi aku ka ke s- i- ni agi kate -nye se- kitar due bulan agi \ge become 1SG FUT to S- I- this more say -NYE SE- around two month more \fti saya akan ke sini lagi katanya, sekitar dua bulan lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0363 \recid 886649125247240908 \start 0:10:08 \sp RSMHEN \ph didəː \tx dide! \mb dide \ge NEG \fti tidak!

\ref BES-20080602-HENa.0364 \recid 337466125319240908 \start 0:10:10 \sp RSMHEN \ph əm namba napaʔka namə puyaŋ tu palɪŋ sulɪt \tx em, nambah, nampakkah name puyang tu paleng sulet. \mb em n- tambah n- tampak -kah name puyang tu paleng sulet \ge EXCL N- add N- appear -KAH name ancestor that most difficult \fti menambah, menampakkan nama puyang itu paling susah.

\ref BES-20080602-HENa.0365 \recid 606259125546240908 \start 0:10:14 \sp RSMHEN \ph asliɲə \tx aslinye. \mb asli -nye \ge original -NYE \fti aslinya.

\ref BES-20080602-HENa.0366 \recid 209830125713240908 \start 0:10:16 \sp MANHEN \ph naʔ kəlas jəmə tətəntu niyan \tx nak kelas jeme tertentu nian? \mb nak kelas jeme ter- tentu nian \ge NAK class person TER- certain right \fti harus orang tertentu?

\ref BES-20080602-HENa.0367 \recid 131012125848240908 \start 0:10:17 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0368 \recid 234833125912240908 \start 0:10:19 \sp RSMHEN \ph xxx biŋʊŋ xxx \tx xxx bingong xxx. \mb xxx bingong xxx \ge xxx confused xxx \fti xxx bingung xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0369 \recid 942220125951240908 \start 0:10:21 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0370 \recid 109544130017240908 \start 0:10:22 \sp RSMHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0371 \recid 318573130049240908 \start 0:10:22 \sp EXPHEN \ph kalu apə didə bole diituka disəbarsəbarka \tx kalu ape dide boleh diitukah disebar-sebarkah. \mb kalu ape dide boleh di- i- tu -kah di- sebar ~ sebar -kah \ge TOP what NEG may DI- I- that -KAH DI- sperad ~ sperad -KAH \fti kalau apa tidak boleh disebarkan. \nt nama puyang.

\ref BES-20080602-HENa.0372 \recid 769980130258240908 \start 0:10:25 \sp EXPHEN \ph kəadaan loʔ ini kan \tx keadaan lok ini kan. \mb ke- ada -an lok i- ni kan \ge KE- exist -AN like I- this KAN \fti seperti sekarang ini.

\ref BES-20080602-HENa.0373 \recid 576239130420240908 \start 0:10:25 \sp RSMHEN \ph xxx aku li təkənə titu \tx xxx aku li tekene titu. \mb xxx aku li te- kene ti- tu \ge xxx 1SG because TE- undergo TI- that \fti xxx karena saya sudah kena.

\ref BES-20080602-HENa.0374 \recid 568234130616240908 \start 0:10:27 \sp RSMHEN \ph səkali dulu \tx sekali dulu. \mb se- kali dulu \ge SE- time moment \fti dulu satu kali.

\ref BES-20080602-HENa.0375 \recid 124628130739240908 \start 0:10:28 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0376 \recid 934931130804240908 \start 0:10:28 \sp RSMHEN \ph ŋay jəmə anu jəməʔ jəmə manə dulu tu \tx ngai jeme anu, jeme, jeme mane dulu tu? \mb ngai jeme anu jeme jeme mane dulu tu \ge with person whatchamacallit person person which moment that \fti dengan orang anu, orang mana dulu itu?

\ref BES-20080602-HENa.0377 \recid 913502131010240908 \start 0:10:33 \sp RSMHEN \ph jəmə padaŋ \tx jeme Padang. \mb jeme Padang \ge person Padang \fti orang Padang.

\ref BES-20080602-HENa.0378 \recid 746513131051240908 \start 0:10:37 \sp EXPHEN \ph ŋapə diyə pənəlitiyan pulə \tx ngape die penelitian pule? \mb ng- ape die pe- n- teliti -an pule \ge N- what 3 PE- N- thorough -AN also \fti kenapa dia, penelitian juga?

\ref BES-20080602-HENa.0379 \recid 357101131214240908 \start 0:10:40 \sp RSMHEN \ph deʔ tərti ŋa aku pokoʔɲə naɲənaɲə namənamə puyaŋ asal usʊlə \tx dek terti ngai aku, pokoknye nanye-nanye name-name puyang, asal usole. \mb dek terti ngai aku pokok -nye n- tanye ~ n- tanye name ~ name puyang asal usol -e \ge DEK understand with 1SG main -NYE N- ask ~ N- ask name ~ name ancestor origin suggest -3 \fti tidak tahu saya, pokoknya bertanya masalah nama-nama dan asal usul puyang.

\ref BES-20080602-HENa.0380 \recid 312402132221240908 \start 0:10:44 \sp MANHEN \ph adə əndiyə aʔ adə tujuwan tərsəndiɣi xxx \tx ade ndie, a(de), ade tujuan tersendiri xxx. \mb ade ndie ade ade tuju -an ter- sen- diri xxx \ge exist EXCL exist exist direct -AN TER- SE- self xxx \fti ada tujuan tersendiri xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0381 \recid 555952132423240908 \start 0:10:46 \sp RSMHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0382 \recid 707678132500240908 \start 0:10:48 \sp RSMHEN \ph la təkənə aku \tx la tekene aku! \mb la te- kene aku \ge PFCT TE- undergo 1SG \fti sudah kena saya!

\ref BES-20080602-HENa.0383 \recid 167198132553240908 \start 0:10:49 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0384 \recid 900895132630240908 \start 0:10:54 \sp RSMHEN \ph a tuwapə amu əndaʔ basə dusʊn bətaɲə ŋa manto nila \tx a tuape amu ndak bahase duson betanye ngai Manto nilah. \mb a tu- ape amu ndak bahase duson be- tanye ngai Manto ni -lah \ge EXCL TU- what TOP NEG language village BE- ask with Manto this -LAH \fti kalau ingin bahasa daerah bertanya dengan Manto saja.

\ref BES-20080602-HENa.0385 \recid 364487132906240908 \start 0:10:56 \sp RSMHEN \ph adə nimbaliɲə adə xxx \tx ade nimbalinye ade xxx. \mb ade n- timbal -i -nye ade xxx \ge exist N- answer -I -3 exist xxx \fti ada yang menjawabnya ada yang xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0386 \recid 240977133555240908 \start 0:10:59 \sp MANHEN \ph ku saŋkə tadiʔ muŋkɪn asal usʊl tanjʊŋsaʔtiː \tx ku sangke tadi, mungkin asal usol Tanjung.Sakti. \mb ku sangke tadi mungkin asal usol Tanjung.Sakti \ge 1 suspect earlier possible origin suggest Tanjung.Sakti \fti saya kira tadi asal usul Tanjung Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0387 \recid 708238133857240908 \start 0:11:02 \sp MANHEN \ph ataw puyaŋpuyaŋ \tx atau puyang-puyang. \mb atau puyang ~ puyang \ge or ancestor ~ ancestor \fti atau puyang-puyang.

\ref BES-20080602-HENa.0388 \recid 581575133952240908 \start 0:11:07 \sp RSMHEN \ph e mu li basə \tx e amu li bahase... \mb e amu li bahase \ge EXCL TOP because language \fti kalau hanya bahasa...

\ref BES-20080602-HENa.0389 \recid 250788160053240908 \start 0:11:08 \sp MANHEN \ph kəjadiyankəjadiyan \tx kejadian-kejadian. \mb ke- jadi -an ~ ke- jadi -an \ge KE- become -AN ~ KE- become -AN \fti kejadian-kejadian.

\ref BES-20080602-HENa.0390 \recid 909021160147240908 \start 0:11:09 \sp MANHEN \ph kulaɣan kitə tanjʊŋsaʔti ni kan pənʊh anu \tx kulaghan kite Tanjung.Sakti ni kan penoh anu... \mb kulagh -an kite Tanjung.Sakti ni kan penoh anu \ge do -AN 1PL Tanjung.Sakti this KAN full whatchamacallit \fti kita Tanjung Sakti ini penuh anu...

\ref BES-20080602-HENa.0391 \recid 132053160325240908 \start 0:11:13 \sp CENHEN \ph li cəritə \tx li cerite. \mb li cerite \ge because story \fti penuh cerita.

\ref BES-20080602-HENa.0392 \recid 628681160359240908 \start 0:11:13 \sp MANHEN \ph ʔa ʔa xx aʊ \tx a a, xx au. \mb a a xx au \ge yes yes xx yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0393 \recid 859709160458240908 \start 0:11:13 \sp RSMHEN \ph xx cəritə tu \tx xx cerite tu. \mb xx cerite tu \ge xx story that \fti xx cerita itu.

\ref BES-20080602-HENa.0394 \recid 250151160537240908 \start 0:11:15 \sp RSMHEN \ph nəman \tx neman. \mb neman \ge a.lot \fti banyak. \nt cerita.

\ref BES-20080602-HENa.0395 \recid 103379160605240908 \start 0:11:16 \sp RSMHEN \ph ŋay tusɪn kənal kaba \tx ngai Tusin kenal kaba? \mb ngai Tusin kenal kaba \ge with Tusin recognize 2SG \fti kamu kenal dengan Tusin?

\ref BES-20080602-HENa.0396 \recid 207186160733240908 \start 0:11:18 \sp RSMHEN \ph pagaralam \tx Pagaralam. \mb Pagaralam \ge Pagaralam \fti Pagaralam.

\ref BES-20080602-HENa.0397 \recid 693203160759240908 \start 0:11:19 \sp EXPHEN \ph tʊsɪn \tx Tusin? \mb Tusin \ge Tusin \fti Tusin?

\ref BES-20080602-HENa.0398 \recid 787882160823240908 \start 0:11:20 \sp EXPHEN \ph la tuwə \tx la tue? \mb la tue \ge PFCT old \fti sudah tua?

\ref BES-20080602-HENa.0399 \recid 849251160850240908 \start 0:11:21 \sp RSMHEN \ph bujaŋan bujaŋ tuwə \tx bujangan, bujang tue. \mb bujang -an bujang tue \ge single -AN single old \fti bujangan, bujang tua.

\ref BES-20080602-HENa.0400 \recid 545959100333250908 \start 0:11:23 \sp RSMHEN \ph xxx macam itu na \tx xxx macam itu na. \mb xxx macam i- tu na \ge xxx like I- that EXCL \fti xxx seperti itu.

\ref BES-20080602-HENa.0401 \recid 146782100755250908 \start 0:11:24 \sp EXPHEN \ph kalu mamaŋan ni kənal \tx kalu mamangan ni kenal. \mb kalu mamang -an ni kenal \ge TOP uncle -AN this recognize \fti mungkin paman ini kenal.

\ref BES-20080602-HENa.0402 \recid 675787100900250908 \start 0:11:26 \sp CENHEN \ph tuju manə diyə \tx tuju mane die? \mb tuju mane die \ge direction which 3 \fti arah mana dia?

\ref BES-20080602-HENa.0403 \recid 564221101159250908 \start 0:11:27 \sp RSMHEN \ph di simpaŋasam tu laju dikɪt \tx di Simpang.Asam tu laju diket. \mb di Simpang.Asam tu laju diket \ge LOC Simpang.Asam that continue a.little \fti dari Simpang Asam, ke sana sedikit.

\ref BES-20080602-HENa.0404 \recid 182891101949250908 \start 0:11:29 \sp RSMHEN \ph ɣuma tigə tiŋkat uɣa balɪʔ amerika tu na \tx huma tige tingkat, ugha balek Amerika tu na. \mb huma tige tingkat ugha balek Amerika tu na \ge house three level person turn.around Amerika that EXCL \fti rumah tiga tingkat, orang yang baru pulang dari Amerika.

\ref BES-20080602-HENa.0405 \recid 966666102206250908 \start 0:11:34 \sp CENHEN \ph tusɪn simpaŋasam \tx Tusin Simpang.Asam? \mb Tusin Simpang.Asam \ge Tusin Simpang.Asam \fti Tusin Simpang Asam?

\ref BES-20080602-HENa.0406 \recid 582207113411250908 \start 0:11:35 \sp RSMHEN \ph laju dikɪt ŋa simpaŋasam tu \tx laju diket ngai Simpang.Asam tu. \mb laju diket ngai Simpang.Asam tu \ge continue a.little with Simpang.Asam that \fti ke atas sedikit Simpang Asam.

\ref BES-20080602-HENa.0407 \recid 965636113535250908 \start 0:11:37 \sp EXPHEN \ph woy \tx woi! \mb woi \ge EXCL \fti oh!

\ref BES-20080602-HENa.0408 \recid 364008113600250908 \start 0:11:38 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0409 \recid 290188113627250908 \start 0:11:38 \sp EXPHEN \ph jəmə bəduwɪt \tx jeme beduet. \mb jeme be- duet \ge person BE- money \fti orang kaya.

\ref BES-20080602-HENa.0410 \recid 700328113727250908 \start 0:11:40 \sp RSMHEN \ph xx bujaŋan bujaŋ tuwə \tx xx bujangan bujang tue. \mb xx bujang -an bujang tue \ge xx single -AN single old \fti xx bujang tua.

\ref BES-20080602-HENa.0411 \recid 827887113833250908 \start 0:11:42 \sp EXPHEN \ph jəmə bəduwɪt əndiyə itu \tx jeme beduet ndie itu. \mb jeme be- duet ndie i- tu \ge person BE- money EXCL I- that \fti orang kaya itu.

\ref BES-20080602-HENa.0412 \recid 918061113925250908 \start 0:11:43 \sp RSMHEN \ph kancə kitə \tx kance kite. \mb kance kite \ge friend 1PL \fti berteman dengan saya.

\ref BES-20080602-HENa.0413 \recid 877629114029250908 \start 0:11:43 \sp EXPHEN \ph kancə \tx kance. \mb kance \ge friend \fti teman.

\ref BES-20080602-HENa.0414 \recid 834848114312250908 \start 0:11:44 \sp RSMHEN \ph aʊ ɣapat kə ɣuma \tx au ghapat ke huma. \mb au ghapat ke huma \ge yes often to house \fti ya, sering ke rumah.

\ref BES-20080602-HENa.0415 \recid 917505114358250908 \start 0:11:46 \sp RSMHEN \ph bɪŋ demporeyokan \tx Beng Demporeyokan. \mb Beng Demporeyokan \ge Beng Demporeyokan \fti Beng orang Demporeyokan.

\ref BES-20080602-HENa.0416 \recid 532858114557250908 \start 0:11:52 \sp CENHEN \ph bɪŋ \tx Beng? \mb Beng \ge Beng \fti Beng?

\ref BES-20080602-HENa.0417 \recid 455736114725250908 \start 0:11:53 \sp RSMHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0418 \recid 275586114757250908 \start 0:11:54 \sp RSMHEN \ph bɪŋ \tx Beng. \mb Beng \ge Beng \fti Beng.

\ref BES-20080602-HENa.0419 \recid 984324114851250908 \start 0:11:55 \sp RSMHEN \ph adeʔɲo xxx \tx adeknyo xxx. \mb adek -nyo xxx \ge sister -3 xxx \fti adiknya xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0420 \recid 360550114939250908 \start 0:12:00 \sp RSMHEN \ph luloʔ inila amu xxx \tx lulok inilah amu xxx. \mb lulok ini -lah amu xxx \ge like this -LAH TOP xxx \fti seperti inilah kalau xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0421 \recid 676663115313250908 \start 0:12:03 \sp RSMHEN \ph xxx puyaŋ \tx xxx puyang. \mb xxx puyang \ge xxx ancestor \fti xxx puyang.

\ref BES-20080602-HENa.0422 \recid 890369115401250908 \start 0:12:04 \sp RSMHEN \ph təkənə səkali aku dulu \tx tekene sekali aku dulu. \mb te- kene se- kali aku dulu \ge TE- undergo SE- time 1SG moment \fti kena sekali saya dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0423 \recid 753210115506250908 \start 0:12:05 \sp MANHEN \ph ay diʔdə \tx ai dide. \mb ai dide \ge EXCL NEG \fti tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0424 \recid 427904115539250908 \start 0:12:07 \sp RSMHEN \ph sədaŋka əncakaɣ titu giʔ palɪŋ səʔ sukaɣ maŋkə dapat \tx sedangkah ncakagh titu gi, paleng se, sukagh mangke dapat. \mb sedang -kah n- cakagh ti- tu gi paleng se sukagh mangke dapat \ge medium -KAH N- look.for TI- that GI most SE difficult so.that get \fti sedangkan mencari itu paling susah.

\ref BES-20080602-HENa.0425 \recid 497525115840250908 \start 0:12:12 \sp MANHEN \ph itu e \tx itu e. \mb i- tu e \ge I- that EXCL \fti itu.

\ref BES-20080602-HENa.0426 \recid 615815115959250908 \start 0:12:12 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0427 \recid 614133120024250908 \start 0:12:15 \sp RSMHEN \ph macammacam dewitabɪŋ səruntɪŋ kapo tu \tx macam-macam Dewi.Tabeng, Serunting kapo tu. \mb macam ~ macam Dewi.Tabeng Serunting kapo tu \ge like ~ like Dewi.Tabeng Serunting just that \fti seperti Dewi Tabeng, Serunting.

\ref BES-20080602-HENa.0428 \recid 250552120246250908 \start 0:12:18 \sp RSMHEN \ph ituʔ li kəlaway səruntɪŋ dewitabɪŋ tu \tx itu li kelawai Serunting Dewi.Tabeng tu. \mb i- tu li kelawai Serunting Dewi.Tabeng tu \ge I- that because older.sister Serunting Dewi.Tabeng that \fti itu karena Dewi Tabeng saudara Serunting.

\ref BES-20080602-HENa.0429 \recid 532094120511250908 \start 0:12:24 \sp RSMHEN \ph ŋaɣi kəlaway bəmusʊhan cuka \tx ngaghi kelawai bemusohan cuka. \mb ngaghi kelawai be- musoh -an cuka \ge with older.sister BE- enemy -AN try \fti dengan saudara bermusuhan.

\ref BES-20080602-HENa.0430 \recid 556468152442250908 \start 0:12:26 \sp MANHEN \ph amu kitə didə paham itu \tx amu kite dide paham itu. \mb amu kite dide paham i- tu \ge TOP 1PL NEG understand I- that \fti kalau kita tidak paham dengan itu.

\ref BES-20080602-HENa.0431 \recid 372779152530250908 \start 0:12:27 \sp RSMHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0432 \recid 337732100439260908 \start 0:12:28 \sp MANHEN \ph didə paham ji ku \tx dide paham ji ku. \mb dide paham ji ku \ge NEG understand say 1 \fti tidak paham saya.

\ref BES-20080602-HENa.0433 \recid 578698100519260908 \start 0:12:29 \sp RSMHEN \ph aʊla \tx aulah. \mb au -lah \ge yes -LAH \fti yalah.

\ref BES-20080602-HENa.0434 \recid 491706100553260908 \start 0:12:30 \sp MANHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0435 \recid 910541100617260908 \start 0:12:34 \sp CENHEN \ph di tabaɪŋ tabɪŋ əndiyə \tx di Tabeng, Tabeng ndie? \mb di Tabeng Tabeng ndie \ge LOC Tabeng Tabeng EXCL \fti di Tabeng, memang Tabeng?

\ref BES-20080602-HENa.0436 \recid 484326100848260908 \start 0:12:35 \sp RSMHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20080602-HENa.0437 \recid 182347100923260908 \start 0:12:36 \sp CENHEN \ph tabɪŋ tapəɲə \tx Tabeng, tuapenye? \mb Tabeng tu- ape -nye \ge Tabeng TU- what -3 \fti Tabeng apanya?

\ref BES-20080602-HENa.0438 \recid 822556102737260908 \start 0:12:37 \sp RSMHEN \ph namɲə dewitabɪŋ \tx namenye Dewi.Tabeng. \mb name -nye Dewi.Tabeng \ge name -NYE Dewi.Tabeng \fti namanya Dewi Tabeng.

\ref BES-20080602-HENa.0439 \recid 339007131924081008 \start 0:12:38 \sp RSMHEN \ph kan laki kəlaway səruntɪŋ kan \tx kan laki kelawai Serunting kan. \mb kan laki kelawai Serunting kan \ge KAN husband older.sister Serunting KAN \fti suami saudaranya Serunting.

\ref BES-20080602-HENa.0440 \recid 406204132527081008 \start 0:12:40 \sp MANHEN \ph namə puyaŋ \tx name puyang. \mb name puyang \ge name ancestor \fti nama puyang.

\ref BES-20080602-HENa.0441 \recid 279813132609081008 \start 0:12:41 \sp RSMHEN \ph namə puyaŋ \tx name puyang. \mb name puyang \ge name ancestor \fti nama puyang.

\ref BES-20080602-HENa.0442 \recid 924647132727081008 \start 0:12:41 \sp RSMHEN \ph jəmə kəduraŋ diyə tu \tx jeme Kedurang die tu. \mb jeme Kedurang die tu \ge person Kedurang 3 that \fti orang Kedurang dia itu.

\ref BES-20080602-HENa.0443 \recid 872109132840081008 \start 0:12:42 \sp CENHEN \ph o di kəduraŋ diyə \tx oh di Kedurang die. \mb oh di Kedurang die \ge EXCL LOC Kedurang 3 \fti oh di Kedurang dia.

\ref BES-20080602-HENa.0444 \recid 750798133048081008 \start 0:12:43 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0445 \recid 386125133219081008 \start 0:12:46 \sp MANHEN \ph maŋkəɲə kitə səbasə ŋa diyə maŋ e \tx mangkenye kite sebahase ngai die mang e? \mb mangke -nye kite se- bahase ngai die mang e \ge so.that -NYE 1PL SE- language with 3 TRU.uncle EXCL \fti itu mangkanya kita satu bahasa dengan dia ya mang?

\ref BES-20080602-HENa.0446 \recid 313815133409081008 \start 0:12:47 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0447 \recid 897077133429081008 \start 0:12:47 \sp MANHEN \ph əm didə beda əmpoʔ diyə di jəmə səbəla sanə \tx em, dide beda empok die di, jeme sebelah sane. \mb em dide beda empok die di jeme se- belah sane \ge EXCL NEG different although 3 LOC person SE- side there \fti tidak beda walaupun dia orang sebelah sana.

\ref BES-20080602-HENa.0448 \recid 999409140144081008 \start 0:12:51 \sp MANHEN \ph basəɲə masɪ basə kitə nila \tx bahasenye maseh bahase kite nilah. \mb bahase -nye maseh bahase kite ni -lah \ge language -NYE still language 1PL this -LAH \fti bahasanya masih seperti kita.

\ref BES-20080602-HENa.0449 \recid 382087105818091008 \start 0:12:52 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0450 \recid 842804105844091008 \start 0:12:55 \sp RSMHEN \ph səsamə gaga diyə ŋa səruntɪŋ \tx sesame gagah die ngai Serunting. \mb se- same gagah die ngai Serunting \ge SE- same strong 3 with Serunting \fti sama hebat dia dengan Serunting.

\ref BES-20080602-HENa.0451 \recid 533748110016091008 \start 0:12:59 \sp MANHEN \ph lidapaɪt \tx Lidah.Pahit. \mb Lidah.Pahit \ge Lidah.Pahit \fti Lidah Pahit.

\ref BES-20080602-HENa.0452 \recid 118434110247091008 \start 0:12:59 \sp RSMHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0453 \recid 336091110554091008 \start 0:13:01 \sp RSMHEN \ph sərʊntɪŋsaʔtɪ ya \tx Serunting.Sakti ya. \mb Serunting.Sakti ya \ge Serunting.Sakti EXCL \fti Serunting Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0454 \recid 889743110827091008 \start 0:13:03 \sp RSMHEN \ph anaʔə dirʊt titu \tx anake Dirut titu. \mb anak -e Dirut ti- tu \ge child -E Dirut TI- that \fti nama anaknya Dirut.

\ref BES-20080602-HENa.0455 \recid 138511111343091008 \start 0:13:05 \sp EXPHEN \ph ʔa ʔa dirʊt \tx a a Dirut. \mb a a Dirut \ge yes yes Dirut \fti ya Dirut.

\ref BES-20080602-HENa.0456 \recid 256762111438091008 \start 0:13:05 \sp RSMHEN \ph ʔa ʔa kan bukɪtsiguntaŋ kan \tx a a, kan Bukit.Siguntang kan. \mb a a kan Bukit.Siguntang kan \ge yes yes KAN Bukit.Siguntang KAN \fti ya, kan di Bukit Siguntang. \nt Dirut anak Serunting Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0457 \recid 410001094344101008 \start 0:13:08 \sp RSMHEN \ph bukɪtsiguntaŋ capʊr ŋaʔ puyaŋ \tx Bukit.Siguntang campor ngai puyang... \mb Bukit.Siguntang campor ngai puyang \ge Bukit.Siguntang mix with ancestor \fti Bukit Siguntang campur dengan puyang...

\ref BES-20080602-HENa.0458 \recid 198634094540101008 \start 0:13:12 \sp RSMHEN \ph puyaŋdatʊʔ \tx Puyang.Datuk. \mb Puyang.Datuk \ge Puyang.Datuk \fti Puyang Datuk.

\ref BES-20080602-HENa.0459 \recid 951250094728101008 \start 0:13:16 \sp RSMHEN \ph xxx bukɪtsiguntaŋ \tx xxx Bukit.Siguntang. \mb xxx Bukit.Siguntang \ge xxx Bukit.Siguntang \fti xxx Bukit Siguntang.

\ref BES-20080602-HENa.0460 \recid 685859102010101008 \start 0:13:17 \sp EXPHEN \ph puyaŋdatʊʔ \tx Puyang.Datuk? \mb Puyang.Datuk \ge Puyang.Datuk \fti Puyang Datuk?

\ref BES-20080602-HENa.0461 \recid 656996102050101008 \start 0:13:18 \sp RSMHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge EXCL EXCL \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0462 \recid 651473102121101008 \start 0:13:19 \sp EXPHEN \ph adə ubʊŋanə ŋay sumatəra barat didə \tx ade (h)ubongane ngai Sumatera Barat dide? \mb ade hubong -an -e ngai Sumatera Barat dide \ge exist connect -AN -3 with Sumatra west NEG \fti ada hubungannya dengan Sumatera Barat?

\ref BES-20080602-HENa.0463 \recid 532543102500101008 \start 0:13:19 \sp RSMHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0464 \recid 563548102526101008 \start 0:13:21 \sp RSMHEN \ph oy puyaŋdatʊʔ ni woŋ pəlembaŋ bay \tx oi Puyang.Datuk ni (u)wong Palembang BAI. \mb oi Puyang.Datuk ni uwong Palembang BAI \ge EXCL Puyang.Datuk this person Palembang BAI \fti Puyang Datuk ini orang Palembang.

\ref BES-20080602-HENa.0465 \recid 562705102843101008 \start 0:13:23 \sp EXPHEN \ph oh \tx oh! \mb oh \ge EXCL \fti oh!

\ref BES-20080602-HENa.0466 \recid 792138102951101008 \start 0:13:24 \sp RSMHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0467 \recid 378938103019101008 \start 0:13:24 \sp MANHEN \ph asalə \tx asale. \mb asal -e \ge origin -E \fti asalnya.

\ref BES-20080602-HENa.0468 \recid 130555111204101008 \start 0:13:25 \sp RSMHEN \ph asalə \tx asale. \mb asal -e \ge origin -E \fti asalnya.

\ref BES-20080602-HENa.0469 \recid 654262111233101008 \start 0:13:26 \sp RSMHEN \ph pəmbalɪʔanɲə kə gunʊŋdempo \tx balék ke Gunung.Dempo. \mb pe- m- balék -an -nye ke Gunung.Dempo \ge PE- N- turn.around -AN -3 to Gunung.Dempo \fti pulangnya ke Gunung Dempo. \nt tempat bersemayam.

\ref BES-20080602-HENa.0470 \recid 597840111520101008 \start 0:13:29 \sp RSMHEN \tx 0. \nt tertawa.

\ref BES-20080602-HENa.0471 \recid 910017111731101008 \start 0:13:31 \sp RSMHEN \ph səruntɪŋ tu masɪ pəmbalɪʔanɲə gunʊŋdempo \tx Serunting tu maseh balék Gunung.Dempo. \mb Serunting tu maseh pe- m- balék -an -nye Gunung.Dempo \ge Serunting that still PE- N- turn.around -AN -3 Gunung.Dempo \fti Serunting tempat bersemayamnya juga di Gunung dempo.

\ref BES-20080602-HENa.0472 \recid 671687111932101008 \start 0:13:33 \sp EXPHEN \ph neʔ adə ubʊŋan ŋa sumatəra barat ni jəmə səməndə e \tx nek ade (h)ubongan ngai Sumatera Barat ni jeme Semende e. \mb nek ade hubong -an ngai Sumatera Barat ni jeme Semende e \ge REL exist connect -AN with Sumatra west this person Semende EXCL \fti yang ada hubungan dengan Sumatera Barat orang Semende.

\ref BES-20080602-HENa.0473 \recid 959987112239101008 \start 0:13:36 \sp RSMHEN \ph səməndə \tx Semende. \mb Semende \ge Semende \fti Semende.

\ref BES-20080602-HENa.0474 \recid 824385112320101008 \start 0:13:38 \sp RSMHEN \ph səməndə sa samə sajə ŋa kitə di sini bay \tx Semende sa(me) same saje ngai kite di sini BAI. \mb Semende same same saje ngai kite di s- i- ni BAI \ge Semende same same just with 1PL LOC S- I- this BAI \fti Semende itu sama saja dengan kita di sini.

\ref BES-20080602-HENa.0475 \recid 358539101442041108 \start 0:13:40 \sp RSMHEN \ph baɲaʔla asalə jəmə tanjʊŋsaʔti səməndə tu \tx banyaklah asale jeme Tanjung.Sakti Semende tu. \mb banyak -lah asal -e jeme Tanjung.Sakti Semende tu \ge a.lot -LAH origin -E person Tanjung.Sakti Semende that \fti asal orang Semende itu banyak dari Tanjung Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0476 \recid 185062141448041108 \start 0:13:44 \sp EXPHEN \ph əm \tx em! \mb em \ge EXCL \fti em!

\ref BES-20080602-HENa.0477 \recid 544015141520041108 \start 0:13:44 \sp RSMHEN \ph daera səməndə tu kan \tx daerah Semende tu kan. \mb daerah Semende tu kan \ge region Semende that KAN \fti daerah Semende itu.

\ref BES-20080602-HENa.0478 \recid 777782141613041108 \start 0:13:47 \sp RSMHEN \ph asalə baɲaʔ jəmə tanjʊŋsaʔti pinda sanə \tx asale, banyak jeme Tanjung.Sakti pindah sane. \mb asal -e banyak jeme Tanjung.Sakti pindah sane \ge origin -E a.lot person Tanjung.Sakti move there \fti aslinya banyak orang Tanjung Sakti, pindah ke sana. \nt orang Semende.

\ref BES-20080602-HENa.0479 \recid 299304142458041108 \start 0:13:51 \sp RSMHEN \ph səməndə tu \tx Semende tu. \mb Semende tu \ge Semende that \fti Semende itu.

\ref BES-20080602-HENa.0480 \recid 907239142543041108 \start 0:13:52 \sp MANHEN \ph səməndə bəsaʔ səməndə səməndə daɣat \tx Semende besak Semende, Semende daghat. \mb Semende besak Semende Semende daghat \ge Semende big Semende Semende dry.land \fti besar Semende, Semende darat.

\ref BES-20080602-HENa.0481 \recid 795373142710041108 \start 0:13:54 \sp RSMHEN \ph aʊ səməndə ləmbaʔ kan \tx au, Semende lembak kan. \mb au Semende lembak kan \ge yes Semende under KAN \fti ya, Semende bawah.

\ref BES-20080602-HENa.0482 \recid 756488143059041108 \start 0:13:55 \sp MANHEN \ph səməndə ləmbaʔ \tx Semende lembak. \mb Semende lembak \ge Semende under \fti Semende bawah.

\ref BES-20080602-HENa.0483 \recid 617118143206041108 \start 0:13:56 \sp RSMHEN \ph a \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0484 \recid 912470143233041108 \start 0:14:11 \sp CENHEN \ph kubʊraɲə di manə kubʊran \tx kuburannye di mane kuburannye? \mb kubur -an -nye di mane kubur -an -nye \ge grave -AN -NYE LOC which grave -AN -NYE \fti kuburannya di mana? \nt moyang orang Tanjung Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0485 \recid 499378143507041108 \start 0:14:12 \sp MANHEN \ph di pucʊʔ ni \tx di pucok ni. \mb di pucok ni \ge LOC up this \fti di atas ini.

\ref BES-20080602-HENa.0486 \recid 260142143604041108 \start 0:14:15 \sp MANHEN \ph adə səkilu maŋ e \tx ade sekilu mang e? \mb ade se- kilu mang e \ge exist SE- kilo TRU.uncle EXCL \fti sekitar satu kilo ya mang?

\ref BES-20080602-HENa.0487 \recid 624725143727041108 \start 0:14:16 \sp RSMHEN \ph ay didə \tx ai dide. \mb ai dide \ge EXCL NEG \fti tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0488 \recid 972384143813041108 \start 0:14:16 \sp MANHEN \ph didə sampay \tx dide sampai. \mb dide sampai \ge NEG arrive \fti tidak sampai.

\ref BES-20080602-HENa.0489 \recid 378382143856041108 \start 0:14:18 \sp CENHEN \ph dikandaŋ itu \tx dikandang itu? \mb di- kandang i- tu \ge DI- shed I- that \fti dipagar? \nt makam moyang.

\ref BES-20080602-HENa.0490 \recid 681036143946041108 \start 0:14:19 \sp RSMHEN \ph a \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0491 \recid 584327144019041108 \start 0:14:19 \sp MANHEN \ph dikandaŋ \tx dikandang. \mb di- kandang \ge DI- shed \fti dipagar.

\ref BES-20080602-HENa.0492 \recid 605731144243041108 \start 0:14:20 \sp MANHEN \ph dikandaŋ diatapi pulə \tx dikandang diatapi pule. \mb di- kandang di- atap -i pule \ge DI- shed DI- roof -I also \fti dikandang, diatap juga.

\ref BES-20080602-HENa.0493 \recid 344314144434041108 \start 0:14:20 \sp RSMHEN \ph alap \tx alap! \mb alap \ge nice \fti bagus!

\ref BES-20080602-HENa.0494 \recid 499894145007041108 \start 0:14:22 \sp RSMHEN \ph samə bae ŋaɣi səruntɪŋ \tx same bae ngaghi Serunting. \mb same bae ngaghi Serunting \ge same just with Serunting \fti sama saja dengan Serunting.

\ref BES-20080602-HENa.0495 \recid 840422145100041108 \start 0:14:24 \sp RSMHEN \ph cuman sərʊntɪŋ taŋan xxx didə diatapi kan \tx cuman Serunting tangan xxx dide diatapi kan. \mb cuman Serunting tangan xxx dide di- atap -i kan \ge but Serunting hand xxx NEG DI- roof -I KAN \fti tapi Serunting tangan xxx tidak diatapi.

\ref BES-20080602-HENa.0496 \recid 993165145317041108 \start 0:14:27 \sp EXPHEN \ph di sini pulə ituwə \tx di sini pule itue? \mb di s- i- ni pule i- tu -e \ge LOC S- I- this also I- that -3 \fti di sini juga itunya? \nt makam.

\ref BES-20080602-HENa.0497 \recid 448908145436041108 \start 0:14:28 \sp RSMHEN \ph dip anu palaŋkənida \tx di, anu Palangkenidai. \mb di anu Palangkenidai \ge LOC whatchamacallit Palangkenidai \fti di Palangkenidai.

\ref BES-20080602-HENa.0498 \recid 704384145653041108 \start 0:14:32 \sp RSMHEN \ph sərʊntɪŋ \tx Serunting. \mb Serunting \ge Serunting \fti Serunting.

\ref BES-20080602-HENa.0499 \recid 600143145737041108 \start 0:14:33 \sp EXPHEN \ph o palaŋkəniday \tx o Palangkenidai! \mb o Palangkenidai \ge EXCL Palangkenidai \fti oh di Palangkenidai!

\ref BES-20080602-HENa.0500 \recid 928702145851041108 \start 0:14:33 \sp RSMHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0501 \recid 614183145920041108 \start 0:14:34 \sp EXPHEN \ph daera jaray e \tx daerah Jarai e? \mb daerah Jarai e \ge region Jarai EXCL \fti daerah Jarai?

\ref BES-20080602-HENa.0502 \recid 185959150005041108 \start 0:14:36 \sp RSMHEN \ph palaŋkəniday jalan lahat \tx Palangkenidai, jalan Lahat. \mb Palangkenidai jalan Lahat \ge Palangkenidai street Lahat \fti Palangkenidai, jalan ke Lahat.

\ref BES-20080602-HENa.0503 \recid 330753150116041108 \start 0:14:39 \sp EXPHEN \ph o bada arʊŋ jəram tu maŋ \tx o bada arung jeram tu mang? \mb o bada arung jeram tu mang \ge EXCL place wade.across rapids that TRU.uncle \fti di tempat arung jeram itu?

\ref BES-20080602-HENa.0504 \recid 280691150849041108 \start 0:14:42 \sp EXPHEN \ph bukan aʊ \tx bukan au? \mb bukan au \ge NEG yes \fti bukan ya?

\ref BES-20080602-HENa.0505 \recid 393474151014041108 \start 0:14:42 \sp EXPHEN \ph ɲəla e \tx nyelah e? \mb nyelah e \ge right EXCL \fti betul ya?

\ref BES-20080602-HENa.0506 \recid 531141151055041108 \start 0:14:43 \sp MANHEN \ph ɲəla \tx nyelah. \mb nyelah \ge right \fti betul.

\ref BES-20080602-HENa.0507 \recid 403418151137041108 \start 0:14:44 \sp MANHEN \ph liŋkʊŋan situla \tx lingkongan situlah. \mb lingkongan s- i- tu -lah \ge environment S- I- that -LAH \fti di lingkungan situ. \nt kuburan Serunting Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0508 \recid 266477151256041108 \start 0:14:49 \sp MANHEN \ph jambatbalə \tx Jambat.Bale... \mb Jambat.Bale \ge Jambat.Bale \fti Jambat Bale...

\ref BES-20080602-HENa.0509 \recid 897015151508041108 \start 0:14:52 \sp MANHEN \ph maŋkə \tx mangke? \mb mangke \ge then \fti kemudian?

\ref BES-20080602-HENa.0510 \recid 853542153618041108 \start 0:14:52 \sp CENHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0511 \recid 998769153643041108 \start 0:14:53 \sp MANHEN \ph palaŋkəniday maŋ aʊ \tx Palangkenidai mang au? \mb Palangkenidai mang au \ge Palangkenidai TRU.uncle yes \fti Palangkenidai ya mang?

\ref BES-20080602-HENa.0512 \recid 142198153745041108 \start 0:14:54 \sp EXPHEN \ph karaŋdalə \tx Karang.Dale. \mb Karang.Dale \ge Karang.Dale \fti Karang Dale.

\ref BES-20080602-HENa.0513 \recid 124512153855041108 \start 0:14:55 \sp RSMHEN \ph karaŋdalə \tx Karang.Dale. \mb Karang.Dale \ge Karang.Dale \fti Karang Dale.

\ref BES-20080602-HENa.0514 \recid 780317153928041108 \start 0:14:55 \sp RSMHEN \ph ay karaŋdalə e \tx ai Karang.Dale e. \mb ai Karang.Dale e \ge EXCL Karang.Dale EXCL \fti ya Karang Dale.

\ref BES-20080602-HENa.0515 \recid 606065154020041108 \start 0:14:56 \sp MANHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0516 \recid 557429154052041108 \start 0:14:57 \sp RSMHEN \ph aʊ laju agi \tx au laju agi. \mb au laju agi \ge yes continue more \fti ke atas lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0517 \recid 325009154135041108 \start 0:14:58 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0518 \recid 933329154211041108 \start 0:14:59 \sp CENHEN \ph ujʊŋujʊŋə balɪʔ kə pucʊʔ galə aɲə e \tx ujong-ujonge balek ke pucok gale anye e. \mb ujong ~ ujong -e balek ke pucok gale anye e \ge tip ~ tip -E turn.around to up all but EXCL \fti ujung-ujungnya balik ke atas semua ya. \nt Gunung Dempo.

\ref BES-20080602-HENa.0519 \recid 990356154427041108 \start 0:15:01 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0520 \recid 941799154450041108 \start 0:15:01 \sp RSMHEN \ph makammakam ni e əndeʔ \tx makam-makam ni e ndek... \mb makam ~ makam ni e ndek \ge grave ~ grave this EXCL REL \fti makam-makam ini yang...

\ref BES-20080602-HENa.0521 \recid 237094154644041108 \start 0:15:03 \sp RSMHEN \ph makam duludulu tu diyəʔ \tx makam dulu-dulu tu die... \mb makam dulu ~ dulu tu die \ge grave moment ~ moment that 3 \fti makam dulu-dulu itu dia...

\ref BES-20080602-HENa.0522 \recid 257638155115041108 \start 0:15:06 \sp RSMHEN \ph baɲaʔlaʔ agaʔla səpi kan \tx banyaklah, agaklah sepi kan. \mb banyak -lah agak -lah sepi kan \ge a.lot -LAH rather -LAH quiet KAN \fti banyaklah, agak sepi.

\ref BES-20080602-HENa.0523 \recid 837396155308041108 \start 0:15:08 \sp RSMHEN \ph bada dimakamka tu \tx bada dimakamkah tu. \mb bada di- makam -kah tu \ge place DI- grave -KAH that \fti tempat pemakamannya itu.

\ref BES-20080602-HENa.0524 \recid 532579155404041108 \start 0:15:11 \sp RSMHEN \ph aɲə cuman carə pəndədakan tu luwas \tx anye cuman care pendedakan tu luas. \mb anye cuman care pe- n- dedak -an tu luas \ge but but manner PE- N- see -AN that spacious \fti tapi cara pandangan itu luas.

\ref BES-20080602-HENa.0525 \recid 271739155840041108 \start 0:15:33 \sp CENHEN \ph di pagaralam tu laɪn lagi xxx lagi la deʔ tərti agi basə dulu \tx di Pagaralam tu laen lagi xxx lagi la dek terti agi bahase dulu. \mb di Pagaralam tu laen lagi xxx lagi la dek terti agi bahase dulu \ge LOC Pagaralam that other again xxx again PFCT DEK understand more language moment \fti kalau orang di Pagaralam itu sudah tidak menerti lagi bahasa dahulu.

\ref BES-20080602-HENa.0526 \recid 340613102924051108 \start 0:15:38 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0527 \recid 397758105525051108 \start 0:15:39 \sp CENHEN \ph ay baɲaʔ deʔ ɲambʊŋ agi \tx la banyak dek nyambong agi. \mb la banyak dek ny- ambong agi \ge PFCT a.lot DEK N- struggle more \fti sudah tidak nyambung lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0528 \recid 530025105639051108 \start 0:15:42 \sp CENHEN \ph tapi kalu basə maʔ ini aɣi maʔ ini aɣi la baɲaʔ xxx maʔ ini aɣi la baɲaʔ campʊr basə pəlembaŋ \tx tapi kalu bahase mak ini aghi, mak ini aghi la banyak xxx mak ini aghi la banyak campor bahase Palembang. \mb tapi kalu bahase mak i- ni aghi mak i- ni aghi la banyak xxx mak i- ni aghi la banyak campor bahase Palembang \ge but TOP language now I- this day now I- this day PFCT a.lot xxx now I- this day PFCT a.lot mix language Palembang \fti tapi kalau bahasa sekarang ini sudah banyak campur dengan bahasa Palembang. \nt bahasa Pagaralam.

\ref BES-20080602-HENa.0529 \recid 539655110121051108 \start 0:15:46 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0530 \recid 395946110301051108 \start 0:15:47 \sp CENHEN \ph maʔ ini aɣi \tx mak ini aghi. \mb mak i- ni aghi \ge now I- this day \fti sekarang ini.

\ref BES-20080602-HENa.0531 \recid 681223113833051108 \start 0:15:47 \sp RSMHEN \ph dicəcampʊri dicəcampʊri \tx dicecampori dicecampori. \mb di- ce ~ campor -i di- ce ~ campor -i \ge DI- PART.mix ~ mix -I DI- PART.mix ~ mix -I \fti dicampuri.

\ref BES-20080602-HENa.0532 \recid 139680120300051108 \start 0:15:49 \sp CENHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0533 \recid 116855120354051108 \start 0:15:49 \sp MANHEN \ph xxx la basəʔbasəʔ \tx xxx la bahase-bahase... \mb xxx la bahase ~ bahase \ge xxx PFCT language ~ language \fti xxx sudah bahasa...

\ref BES-20080602-HENa.0534 \recid 788700134547051108 \start 0:15:50 \sp RSMHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0535 \recid 198392134615051108 \start 0:15:52 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0536 \recid 487869134636051108 \start 0:15:53 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0537 \recid 336942134700051108 \start 0:15:53 \sp MANHEN \ph xxx digital e \tx xxx digital e! \mb xxx digital e \ge xxx digital EXCL \fti xxx digital!

\ref BES-20080602-HENa.0538 \recid 798600134802051108 \start 0:15:55 \sp CENHEN \ph la daʔ kateʔ daʔ kateʔ \tx la dak katek dak katek. \mb la dak katek dak katek \ge PFCT NEG nothing NEG nothing \fti la dak katek dak katek. \nt menirukan bahasa Palembang.

\ref BES-20080602-HENa.0539 \recid 984965134924051108 \start 0:15:56 \sp RSMHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0540 \recid 324507135336051108 \start 0:15:57 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0541 \recid 602743135402051108 \start 0:15:57 \sp CENHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0542 \recid 516663140411051108 \start 0:15:59 \sp MANHEN \ph didə didə aneh agi diyə ni ŋaɣi jəmə basə apə sajə e \tx dide, dide aneh agi die ni ngaghi jeme bahase ape saje e. \mb dide dide aneh agi die ni ngaghi jeme bahase ape saje e \ge NEG NEG strange more 3 this with person language what just EXCL \fti tidak aneh lagi dia ini dengan orang berbahasa apa saja.

\ref BES-20080602-HENa.0543 \recid 973035140617051108 \start 0:16:02 \sp MANHEN \ph amun kə saman kami dulu xxx basə indonesiya sajə e \tx amu ke zaman kami dulu xxx bahase Indonesia saje e. \mb amu ke zaman kami dulu xxx bahase Indonesia saje e \ge TOP to period 1 moment xxx language Indonesia just EXCL \fti kalau di zaman kami dulu berbahasa Indonesia terus.

\ref BES-20080602-HENa.0544 \recid 530766140854051108 \start 0:16:06 \sp RSMHEN \ph naʔ basə dusʊn niyan \tx nak bahase duson nian. \mb nak bahase duson nian \ge NAK language village right \fti harus berbahasa daerah.

\ref BES-20080602-HENa.0545 \recid 397749141518051108 \start 0:16:07 \sp MANHEN \ph jaŋanka basəᵃʔ basə pəlembaŋ luloʔ ini na basə indonesiya sajə xxx kami masɪ nəŋaɣ dulu \tx jangankah bahase, bahase Palembang lulok ini na, bahase Indonesia saje xxx kami maseh nengagh dulu. \mb jangan -kah bahase bahase Palembang lulok i- ni na bahase Indonesia saje xxx kami maseh nengagh dulu \ge don't -KAH language language Palembang like I- this EXCL language Indonesia just xxx 1 still hear moment \fti jangankan bahasa Palembang, bahasa Indonesia saja kami masih mendengar.

\ref BES-20080602-HENa.0546 \recid 388798142603051108 \start 0:16:14 \sp MANHEN \ph umoŋan masɪ sulɪt jaŋanka yə laɪn jalan sajə masɪ bəjalan kami \tx umongan maseh sulet, jangankah ye laen, jalan saje maseh bejalan kami. \mb umong -an maseh sulet jangan -kah ye laen jalan saje maseh be- jalan kami \ge talk -AN still difficult don't -KAH REL other street just still BE- street 1 \fti omongan masih susah, jangankan yang lain, jalan saja masih berjalan kaki.

\ref BES-20080602-HENa.0547 \recid 240268142921051108 \start 0:16:17 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0548 \recid 497907142944051108 \start 0:16:18 \sp RSMHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0549 \recid 739593143018051108 \start 0:16:20 \sp EXPHEN \ph aɲə kitə ni masalaʔ budayə ŋa adat istiyadat ni pərlu niyan dijagə itu \tx anye kite ni masalah budaye ngai adat istiadat ni perlu nian dijage itu. \mb anye kite ni masalah budaye ngai adat istiadat ni perlu nian di- jage i- tu \ge but 1PL this problem culture with custom tradition this necessary right DI- watch.over I- that \fti kita harus menjaga budaya dan adat istiadat.

\ref BES-20080602-HENa.0550 \recid 154881143638051108 \start 0:16:26 \sp MANHEN \ph məstiɲə \tx mestinye. \mb mesti -nye \ge should -NYE \fti sudah seharusnya.

\ref BES-20080602-HENa.0551 \recid 898337143741051108 \start 0:16:27 \sp RSMHEN \ph sətatʊsə kan \tx statuse kan. \mb status -e kan \ge status -3 KAN \fti statusnya.

\ref BES-20080602-HENa.0552 \recid 568600143841051108 \start 0:16:27 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0553 \recid 884576143910051108 \start 0:16:28 \sp MANHEN \ph abɪs \tx abes. \mb abes \ge finished \fti habis.

\ref BES-20080602-HENa.0554 \recid 584226143941051108 \start 0:16:28 \sp RSMHEN \ph cuman kitə ni kəbaɲaʔan laju bəlʊm ŋijəka gaweʔ dulu tu digeʔ \tx cuman kite ni kebanyakan laju belom, ngijekah gawe dulu tu digek. \mb cuman kite ni ke- banyak -an laju belom ng- ije -kah gawe dulu tu digek \ge but 1PL this KE- a.lot -AN continue not.yet N- think -KAH job moment that finished \fti tapi kita ini kebanyakan melaju belum, tidak lagi memikirkan kerja yang dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0555 \recid 703634144340051108 \start 0:16:31 \sp MANHEN \ph taŋgʊŋ \tx tanggong. \mb tanggong \ge almost.done \fti tanggung.

\ref BES-20080602-HENa.0556 \recid 603612144444051108 \start 0:16:34 \sp RSMHEN \ph la sətəŋah \tx la setengah. \mb la se- tengah \ge PFCT SE- middle \fti sudah setengah.

\ref BES-20080602-HENa.0557 \recid 716531144527051108 \start 0:16:34 \sp RSMHEN \ph səbənarəɲə \tx sebenarenye. \mb se- benar -nye \ge SE- true -3 \fti sebenarnya.

\ref BES-20080602-HENa.0558 \recid 454836144637051108 \start 0:16:36 \sp RSMHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0559 \recid 449009144708051108 \start 0:16:37 \sp MANHEN \ph na ini man \tx na ini Man. \mb na i- ni Man \ge EXCL I- this TRU.Jerman \fti na ini Man.

\ref BES-20080602-HENa.0560 \recid 601459144846051108 \start 0:16:38 \sp EXPHEN \ph na balɪʔ sini \tx na balek sini! \mb na balek s- i- ni \ge EXCL turn.around S- I- this \fti balik ke sini! \nt melihat Jerman.

\ref BES-20080602-HENa.0561 \recid 533047144955051108 \start 0:16:40 \sp EXPHEN \ph sandi lintaŋ \tx sandi Lintang? \mb sandi Lintang \ge hinge Lintang \fti dari Lintang?

\ref BES-20080602-HENa.0562 \recid 940130145029051108 \start 0:16:47 \sp MANHEN \ph sapə ini das dasman aʊ \tx siape ini Das(man), Dasman au? \mb siape i- ni Dasman Dasman au \ge who I- this Dasman Dasman yes \fti siapa ini, Dasman ya?

\ref BES-20080602-HENa.0563 \recid 983979145241051108 \start 0:16:50 \sp EXPHEN \ph uji kə lintaŋ tadi \tx uji ke Lintang tadi? \mb uji ke Lintang tadi \ge say to Lintang earlier \fti katanya tadi ke Lintang? \nt bertanya kepada Jerman.

\ref BES-20080602-HENa.0564 \recid 853380145354051108 \start 0:16:54 \sp JERHEN \ph manə bapaʔ dɪʔ \tx mane bapak dek? \mb mane bapak dek \ge which father TRU.younger.sibling \fti mana bapak dik?

\ref BES-20080602-HENa.0565 \recid 972091145457051108 \start 0:16:55 \sp RSMHEN \ph bəlajaɣla ŋa raban inila amu basə dusʊn \tx belajaghlah ngai raban inilah amu bahase duson. \mb bel- ajagh -lah ngai raban ini -lah amu bahase duson \ge BER- teach -LAH with group this -LAH TOP language village \fti belajar dengan rombongan ini saja kalau bahasa daerah.

\ref BES-20080602-HENa.0566 \recid 863498145825051108 \start 0:16:57 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0567 \recid 925998150140051108 \start 0:16:58 \sp RSMHEN \ph ini kata pacaʔə \tx ini kata pacake. \mb i- ni kata pacak -e \ge I- this a.lot can -3 \fti ini bisa. \nt menunjuk Jerman.

\ref BES-20080602-HENa.0568 \recid 171361150251051108 \start 0:16:58 \sp MANHEN \ph e pacaʔ igə amu basə dusʊn aʊ \tx e pacak ige amu bahase duson au. \mb e pacak ige amu bahase duson au \ge EXCL can IGE TOP language village yes \fti bisa kalau bahasa daerah.

\ref BES-20080602-HENa.0569 \recid 671790150355051108 \start 0:16:58 \sp EXPHEN \ph mə kasɪ maŋ e \tx (teri)me kaseh mang e! \mb terime kaseh mang e \ge receive compassion TRU.uncle EXCL \fti terima kasih ya mang!

\ref BES-20080602-HENa.0570 \recid 887061150510051108 \start 0:17:02 \sp MANHEN \ph ay tuwapə pulə amu lʊʔ itu xx \tx ai tuape pule amu lok itu xx. \mb ai tu- ape pule amu lok i- tu xx \ge EXCL TU- what also TOP like I- that xx \fti ialah kalau begitu xx.

\ref BES-20080602-HENa.0571 \recid 954784151534051108 \start 0:17:03 \sp JERHEN \ph oy \tx oi! \mb oi \ge EXCL \fti oi!

\ref BES-20080602-HENa.0572 \recid 677772155320051108 \start 0:17:05 \sp MANHEN \ph masʊʔ cə \tx masok ce! \mb masok ce \ge go.in friend \fti masuk!

\ref BES-20080602-HENa.0573 \recid 635960155741051108 \start 0:17:16 \sp JERHEN \ph hay \tx hai! \mb hai \ge EXCL \fti hai!

\ref BES-20080602-HENa.0574 \recid 795217155815051108 \start 0:17:16 \sp CENHEN \ph hay \tx hai! \mb hai \ge EXCL \fti hai!

\ref BES-20080602-HENa.0575 \recid 832254155840051108 \start 0:17:22 \sp JERHEN \ph san manə \tx san(di) mane? \mb sandi mane \ge hinge which \fti dari mana?

\ref BES-20080602-HENa.0576 \recid 515450155936051108 \start 0:17:23 \sp CENHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0577 \recid 404972101857061108 \start 0:17:29 \sp CENHEN \ph bos \tx bos. \mb bos \ge boss \fti bos.

\ref BES-20080602-HENa.0578 \recid 272451101946061108 \start 0:17:31 \sp MANHEN \ph bos bos təŋi \tx bos, bos tengi. \mb bos bos tengi \ge boss boss stale \fti bos tengik.

\ref BES-20080602-HENa.0579 \recid 499271102401061108 \start 0:17:36 \sp LIDHEN \ph ajaʔ paʔ uma joʔan sajə \tx ajak pak huma Johan saje. \mb ajak pak huma Johan saje \ge invite Sir house Johan just \fti ajak pak Johan saja.

\ref BES-20080602-HENa.0580 \recid 257285102634061108 \start 0:17:38 \sp MANHEN \ph bukan təgantʊŋ eŋkiɲə xxx \tx bukan, tegantong Engkinye xxx. \mb bukan tegantong Engki -nye xxx \ge NEG depend TRU.Hengki -3 xxx \fti bukan, tergantung Hengkinya xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0581 \recid 300770102923061108 \start 0:17:39 \sp LIDHEN \ph heŋki naʔ loʔ manə \tx Hengki nak lok mane? \mb Hengki nak lok mane \ge Hengki want like which \fti Hengki mau bagaimana?

\ref BES-20080602-HENa.0582 \recid 348301103014061108 \start 0:17:40 \sp EXPHEN \ph yaʔ luloʔluloʔ ini didə ŋapə biʔ \tx yak lulok-lulok ini dide ngape bik. \mb yak lulok ~ lulok i- ni dide ng- ape bik \ge EXCL like ~ like I- this NEG N- what TRU.aunt \fti seperti ini saja bi.

\ref BES-20080602-HENa.0583 \recid 901672103146061108 \start 0:17:42 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0584 \recid 825080103208061108 \start 0:17:43 \sp MANHEN \ph loʔ ɣa duwə tula \tx lok (u)gha due tulah. \mb lok ugha due tulah \ge like person two calamity.brough.on.by.a.course \fti seperti orang dua itulah.

\ref BES-20080602-HENa.0585 \recid 546834103406061108 \start 0:17:43 \sp LIDHEN \ph luloʔ inila sajə \tx lulok inilah saje. \mb lulok ini -lah saje \ge like this -LAH just \fti seperti ini saja.

\ref BES-20080602-HENa.0586 \recid 458483103454061108 \start 0:17:44 \sp EXPHEN \ph mərepotka igə \tx merepotkah ige. \mb me- repot -kah ige \ge ME- cause.trouble -KAH IGE \fti merepotkan saja.

\ref BES-20080602-HENa.0587 \recid 540503103614061108 \start 0:17:45 \sp LIDHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0588 \recid 253595103904061108 \start 0:17:47 \sp EXPHEN \ph didə pulə naʔ ini ŋajʊŋ jəmə igə \tx dide pule nak ini, ngajong jeme ige. \mb dide pule nak i- ni ng- ajong jeme ige \ge NEG also NAK I- this N- order person IGE \fti tidak harus menyuruh orang.

\ref BES-20080602-HENa.0589 \recid 375931104041061108 \start 0:17:50 \sp EXPHEN \ph basəbasə kitə luloʔ ini jadila \tx bahase-bahase kite lulok ini jadilah. \mb bahase ~ bahase kite lulok i- ni jadi -lah \ge language ~ language 1PL like I- this become -LAH \fti bahasa-bahasa kita seperti ini saja.

\ref BES-20080602-HENa.0590 \recid 881801104219061108 \start 0:17:52 \sp MANHEN \ph yo udem amu luloʔ inilah \tx yo udem amu lulok inilah. \mb yo udem amu lulok ini -lah \ge EXCL finished TOP like this -LAH \fti ya sudah kalau seperti inilah.

\ref BES-20080602-HENa.0591 \recid 755570104541061108 \start 0:17:53 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0592 \recid 486343104606061108 \start 0:17:53 \sp LIDHEN \ph amu əndaʔ luloʔ inila sajə tuwapə mudala itu \tx amu ndak lulok inilah saje, tuape mudahlah itu. \mb amu ndak lulok ini -lah saje tu- ape mudah -lah i- tu \ge TOP want like this -LAH just TU- what easy -LAH I- that \fti kalau hanya seperti ini saja, mudahlah itu.

\ref BES-20080602-HENa.0593 \recid 779393104915061108 \start 0:17:55 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0594 \recid 377531104942061108 \start 0:17:55 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0595 \recid 772686105000061108 \start 0:17:56 \sp MANHEN \ph tamba gampaŋ sajə \tx tambah gampang saje. \mb tambah gampang saje \ge add easy just \fti tidak susah kalau begitu.

\ref BES-20080602-HENa.0596 \recid 161521105203061108 \start 0:17:57 \sp MANHEN \ph aɲə amu kamu kaba əndaʔ jəlas mamaŋ pacaʔ ŋusahaka naʔ tuwapə kəndaʔ kaba \tx anye amu kamu kaba ndak jelas, mamang pacak ngusahakah nak tuape kendak kaba. \mb anye amu kamu kaba ndak jelas mamang pacak ng- usaha -kah nak tu- ape kendak kaba \ge but TOP 2 2SG want clear uncle can N- effort -KAH want TU- what earlier 2SG \fti tapi kalau kamu ingin lebih jelas, paman bisa mengusahakan apa keinginan kamu.

\ref BES-20080602-HENa.0597 \recid 901211105605061108 \start 0:18:02 \sp EXPHEN \ph gila \tx gila. \mb gila \ge GILA \fti biarlah.

\ref BES-20080602-HENa.0598 \recid 278314105634061108 \start 0:18:03 \sp MANHEN \ph a itu \tx a itu. \mb a i- tu \ge EXCL I- that \fti a itu.

\ref BES-20080602-HENa.0599 \recid 929534105745061108 \start 0:18:03 \sp LIDHEN \ph kə manə kamu tadi \tx ke mane kamu tadi? \mb ke mane kamu tadi \ge to which 2 earlier \fti ke mana kamu tadi?

\ref BES-20080602-HENa.0600 \recid 198020105924061108 \start 0:18:03 \sp CENHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20080602-HENa.0601 \recid 539072110123061108 \start 0:18:04 \sp MANHEN \ph tuwapə kəndaʔ kaba tu pacaʔ ŋusahakaɲə jəlas minimal naʔ kumpʊlka kuday naʔ bəwaʔtu \tx tuape kendak kaba tu pacak ngusahakahnye, jelas, minimal nak kumpolkah kudai, nak bewaktu. \mb tu- ape kendak kaba tu pacak ng- usaha -kah -nye jelas minimal nak kumpol -kah kudai nak be- waktu \ge TU- what earlier 2SG that can N- effort -KAH -3 clear minimal NAK gather -KAH before NAK BE- time \fti apa mau kamu itu bisa diusahakan, tapi harus dikumpulkan dulu, dan butuh waktu.

\ref BES-20080602-HENa.0602 \recid 491754110745061108 \start 0:18:10 \sp MANHEN \ph misalkan jam duwə na itu kan \tx misalkan jam due na itu kan. \mb misal -kan jam due na i- tu kan \ge example -KAN hour two EXCL I- that KAN \fti misalnya jam dua.

\ref BES-20080602-HENa.0603 \recid 823486111007061108 \start 0:18:10 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0604 \recid 756378111031061108 \start 0:18:12 \sp LIDHEN \ph ha ʔa \tx ha a. \mb ha a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0605 \recid 571737111107061108 \start 0:18:13 \sp MANHEN \ph naʔ tuwapə kəndaʔ kaba tu la əndaʔ bəlanju \tx nak tuape kendak kaba tu, la ndak belanju... \mb nak tu- ape kendak kaba tu la ndak be- lanju \ge want TU- what earlier 2SG that PFCT want BE- home.to.village \fti apa mau kamu itu, sudah mau pulang...

\ref BES-20080602-HENa.0606 \recid 504250111303061108 \start 0:18:13 \sp LIDHEN \ph aɲə amu heŋki əndaʔ cukʊp ŋʊbrolŋʊbrol sajə \tx anye amu Hengki ndak cukop ngubrol-ngubrol saje... \mb anye amu Hengki ndak cukop ng- ubrol ~ ng- ubrol saje \ge but TOP Hengki want enough N- chat ~ N- chat just \fti tapi kalau Hengki mau cukup ngobrol-ngobrol saja...

\ref BES-20080602-HENa.0607 \recid 244897111535061108 \start 0:18:17 \sp MANHEN \ph laju didə masala pulə \tx laju dide masalah pule. \mb laju dide masalah pule \ge continue NEG problem also \fti terus, tidak masalah.

\ref BES-20080602-HENa.0608 \recid 899670112918061108 \start 0:18:18 \sp LIDHEN \ph laju \tx laju. \mb laju \ge continue \fti lanjut.

\ref BES-20080602-HENa.0609 \recid 484539113256061108 \start 0:18:18 \sp LIDHEN \ph didə pulə aɲə amu eŋki biʔ toloŋ cakaɣkaʔ jəmə yə pacaʔ \tx dide pule anye amu Engki bik tolong cakaghkah jeme ye pacak... \mb dide pule anye amu Engki bik tolong cakagh -kah jeme ye pacak \ge NEG also but TOP TRU.Hengki TRU.aunt help look.for -KAH person REL can \fti tidak juga, tapi kalau Hengki minta tolong orang yang bisa...

\ref BES-20080602-HENa.0610 \recid 163944113745061108 \start 0:18:22 \sp MANHEN \ph na təntaŋ xxx \tx na tentang xxx. \mb na tentang xxx \ge EXCL about xxx \fti tentang xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0611 \recid 223621114112061108 \start 0:18:23 \sp LIDHEN \ph bibiʔ mamaŋ cakaɣka \tx bibik, mamang cakaghkah. \mb bibik mamang cakagh -kah \ge aunt uncle look.for -KAH \fti bibi, paman carikan.

\ref BES-20080602-HENa.0612 \recid 601559114202061108 \start 0:18:23 \sp MANHEN \ph asal usʊl tanjʊŋsaʔti misalə \tx asal usol Tanjung.Sakti misale. \mb asal usol Tanjung.Sakti misal -e \ge origin suggest Tanjung.Sakti example -E \fti asal usul Tanjung Sakti misalnya.

\ref BES-20080602-HENa.0613 \recid 416866114335061108 \start 0:18:25 \sp MANHEN \ph əndaʔ tuwapə \tx ndak tuape? \mb ndak tu- ape \ge want TU- what \fti mau apa?

\ref BES-20080602-HENa.0614 \recid 374328114437061108 \start 0:18:26 \sp MANHEN \ph kəjadiyankəjadiyan tuwapə \tx kejadian-kejadian tuape? \mb ke- jadi -an ~ ke- jadi -an tu- ape \ge KE- become -AN ~ KE- become -AN TU- what \fti kejadian-kejadian apa?

\ref BES-20080602-HENa.0615 \recid 951112114543061108 \start 0:18:29 \sp MANHEN \ph pacaʔ mamaŋ ŋusahaka \tx pacak mamang ngusahakah. \mb pacak mamang ng- usaha -kah \ge can uncle N- effort -KAH \fti bisa paman mengusahakan.

\ref BES-20080602-HENa.0616 \recid 161583114633061108 \start 0:18:31 \sp MANHEN \ph aɲə naʔ bəwaʔtu aɲə \tx anye nak bewaktu anye. \mb anye nak be- waktu anye \ge but NAK BE- time but \fti tapi harus pakai waktu.

\ref BES-20080602-HENa.0617 \recid 138366115209061108 \start 0:18:33 \sp MANHEN \ph memaŋ səjam duwə \tx memang sejam due. \mb memang se- jam due \ge indeed SE- hour two \fti memang satu jam atau dua jam.

\ref BES-20080602-HENa.0618 \recid 531767115329061108 \start 0:18:33 \sp JERHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0619 \recid 124635115432061108 \start 0:18:37 \sp JERHEN \ph jam bərapə kamu dataŋ \tx jam berape kamu datang? \mb jam ber- ape kamu datang \ge hour BER- what 2 come \fti jam berapa kamu datang?

\ref BES-20080602-HENa.0620 \recid 142828115523061108 \start 0:18:38 \sp EXPHEN \ph əmpay ɲampay \tx empai nyampai. \mb empai ny- sampai \ge just.now N- arrive \fti baru tiba.

\ref BES-20080602-HENa.0621 \recid 819757115601061108 \start 0:18:39 \sp JERHEN \ph əmpay sampay \tx empai sampai. \mb empai sampai \ge just.now arrive \fti baru tiba.

\ref BES-20080602-HENa.0622 \recid 172606115732061108 \start 0:18:39 \sp JERHEN \ph katə kamu pəgi akap tadi \tx kate kamu pegi akap tadi? \mb kate kamu pegi akap tadi \ge say 2 go morning earlier \fti katanya berangkat tadi pagi?

\ref BES-20080602-HENa.0623 \recid 899549115904061108 \start 0:18:41 \sp EXPHEN \ph ɲəlala tadi nuŋgu mamaŋ ni kuday \tx nyelahlah tadi nunggu mamang ni kudai. \mb nyelah -lah tadi n- tunggu mamang ni kudai \ge right -LAH earlier N- wait uncle this before \fti tadi menunggu paman ini dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0624 \recid 248091120047061108 \start 0:18:43 \sp JERHEN \ph ah la lamə deʔ bətəmu cə \tx ah, la lame dek betemu ce! \mb ah la lame dek be- temu ce \ge EXCL PFCT long.time DEK BE- meet friend \fti sudah lama tidak bertemu! \nt sambil menyalami Cendik.

\ref BES-20080602-HENa.0625 \recid 571087123315061108 \start 0:18:45 \sp LIDHEN \ph əmpay sampay \tx empai sampai. \mb empai sampai \ge just.now arrive \fti baru tiba.

\ref BES-20080602-HENa.0626 \recid 374167123902061108 \start 0:18:46 \sp LIDHEN \ph ənjəmpʊt aku \tx njempot aku. \mb n- jempot aku \ge N- pick.up 1SG \fti menjemput saya.

\ref BES-20080602-HENa.0627 \recid 931957124056061108 \start 0:18:47 \sp JERHEN \ph loʔ manə la dibuwat tiniɲə \tx lok mane la dibuat tininye? \mb lok mane la di- buat t- i- ni -nye \ge like which PFCT DI- make T- I- this -3 \fti bagaimana, sudah dibuat ininya? \nt rekaman.

\ref BES-20080602-HENa.0628 \recid 417006124233061108 \start 0:18:48 \sp EXPHEN \ph tuwapə \tx tuape? \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0629 \recid 927688133413061108 \start 0:18:48 \sp JERHEN \ph katəɲə əndaʔ mintaʔ rəkaman \tx katenye ndak, mintak rekaman. \mb kate -nye ndak mintak rekam -an \ge say -NYE want ask.for record -AN \fti katanya ingin rekaman.

\ref BES-20080602-HENa.0630 \recid 677317133526061108 \start 0:18:50 \sp EXPHEN \ph a rəkaman basə kitə nila \tx a rekaman bahase kite nilah. \mb a rekam -an bahase kite ni -lah \ge EXCL record -AN language 1PL this -LAH \fti rekaman bahasa kita inilah.

\ref BES-20080602-HENa.0631 \recid 186228133649061108 \start 0:18:50 \sp JERHEN \ph bahasə \tx bahase. \mb bahase \ge language \fti bahasa.

\ref BES-20080602-HENa.0632 \recid 336030133720061108 \start 0:18:52 \sp EXPHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0633 \recid 768818133758061108 \start 0:18:52 \sp MANHEN \ph əndaʔ basə kitə bedabeda bedaə bəsemah deʔ bədiyə bedahə kitə ni \tx ndak bahase kite, beda-beda bedae Besemah, dek bedie bedae kite ni. \mb ndak bahase kite beda ~ beda beda -e Besemah dek bedie beda -e kite ni \ge want language 1PL different ~ different different -E Besemah DEK exist different -E 1PL this \fti ingin membedakan dengan Bahasa Besemah, tidak ada bedanya bahasa kita ini.

\ref BES-20080602-HENa.0634 \recid 841814134113061108 \start 0:18:56 \sp LIDHEN \ph samə sajə \tx same saje. \mb same saje \ge same just \fti sama saja.

\ref BES-20080602-HENa.0635 \recid 984858134147061108 \start 0:18:56 \sp JERHEN \ph adə dikɪt cəʔ \tx ade diket ce. \mb ade diket ce \ge exist a.little friend \fti ada sedikit.

\ref BES-20080602-HENa.0636 \recid 328320134229061108 \start 0:18:57 \sp JERHEN \ph yaʔ ŋa a \tx YAK ngai A. \mb YAK ngai A \ge YAK with A \fti YAK dengan A.

\ref BES-20080602-HENa.0637 \recid 788444134400061108 \start 0:18:58 \sp MANHEN \ph aʊla kitə cuma bedahə tu bay he \tx aulah, kite cuma bedae tu BAI e? \mb au -lah kite cuma beda -e tu BAI e \ge yes -LAH 1PL but different -E that BAI EXCL \fti ya, bedanya itu BAI.

\ref BES-20080602-HENa.0638 \recid 394996134431061108 \start 0:19:02 \sp JERHEN \ph yaʔ \tx YAK. \mb YAK \ge YAK \fti YAK.

\ref BES-20080602-HENa.0639 \recid 903833134630061108 \start 0:19:03 \sp MANHEN \ph iyaʔ aʊ yaʔ yaʔ yaʔ \tx YAK, au YAK YAK YAK. \mb YAK au YAK YAK YAK \ge YAK yes YAK YAK YAK \fti ya, YAK.

\ref BES-20080602-HENa.0640 \recid 252327134747061108 \start 0:19:05 \sp MANHEN \ph yaʔ \tx YAK. \mb YAK \ge YAK \fti YAK.

\ref BES-20080602-HENa.0641 \recid 679170134826061108 \start 0:19:05 \sp JERHEN \ph itu kitə \tx itu kite. \mb i- tu kite \ge I- that 1PL \fti itu kalau kita.

\ref BES-20080602-HENa.0642 \recid 737676134924061108 \start 0:19:07 \sp JERHEN \ph yaʔ nga aʊ \tx YAK ngai AU. \mb YAK ngai AU \ge YAK with AU \fti YAK dengan AU.

\ref BES-20080602-HENa.0643 \recid 332856135321061108 \start 0:19:08 \sp MANHEN \ph ke \tx KE. \mb KE \ge KE \fti KE.

\ref BES-20080602-HENa.0644 \recid 515934135554061108 \start 0:19:09 \sp JERHEN \ph didə aʊ \tx dide, AU. \mb dide AU \ge NEG AU \fti tidak, AU.

\ref BES-20080602-HENa.0645 \recid 413857135623061108 \start 0:19:10 \sp MANHEN \ph ke \tx KE. \mb KE \ge KE \fti KE.

\ref BES-20080602-HENa.0646 \recid 202338135646061108 \start 0:19:11 \sp MANHEN \ph kalu bəsəmah ka kalu bəsəmah kan \tx kalu Besemah kan, kalu Besemah kan... \mb kalu Besemah kan kalu Besemah kan \ge TOP Besemah KAN TOP Besemah KAN \fti kalau Besemah kan...

\ref BES-20080602-HENa.0647 \recid 203574135847061108 \start 0:19:14 \sp JERHEN \ph agaʔ ini logatə agaʔ ini bənaɣ awa e \tx agak ini, logate agak ini benagh awa e. \mb agak i- ni logat -e agak i- ni benagh awa e \ge reckon I- this accent -3 reckon I- this right EXCL FILL \fti logatnya agak itu betul.

\ref BES-20080602-HENa.0648 \recid 282324140238061108 \start 0:19:17 \sp JERHEN \ph aɲə kalu kitə əm pagar tanjʊŋ ni \tx anye kalu kite em Pagar(alam), Tanjung.(Sakti) ni... \mb anye kalu kite em Pagaralam Tanjung.Sakti ni \ge but TOP 1PL EXCL Pagaralam Tanjung.Sakti this \fti tapi kalau kita Tanjung Sakti ini...

\ref BES-20080602-HENa.0649 \recid 829635145427061108 \start 0:19:18 \sp LIDHEN \ph amu sini kasar ŋiceʔ cəpat \tx amu sini kasar, ngicek cepat... \mb amu s- i- ni kasar ng- kicek cepat \ge TOP S- I- this rough N- talk quick \fti kalau di sini kasar, ngomong cepat...

\ref BES-20080602-HENa.0650 \recid 598406145544061108 \start 0:19:21 \sp JERHEN \ph kasa aʊ keh \tx kasar, AU, KE. \mb kasar AU KE \ge rough AU KE \fti kasar, AU KE.

\ref BES-20080602-HENa.0651 \recid 525613145653061108 \start 0:19:23 \sp JERHEN \ph ya kan \tx ya kan. \mb ya kan \ge yes KAN \fti ya kan.

\ref BES-20080602-HENa.0652 \recid 199794145730061108 \start 0:19:23 \sp LIDHEN \ph kələ \tx kele. \mb kele \ge later \fti nanti.

\ref BES-20080602-HENa.0653 \recid 648154145804061108 \start 0:19:24 \sp JERHEN \ph yaʔ \tx YAK. \mb YAK \ge YAK \fti YAK.

\ref BES-20080602-HENa.0654 \recid 537618151434061108 \start 0:19:25 \sp LIDHEN \ph yaʔ kələ kuday bay \tx YAK kele kudai BAI. \mb YAK kele kudai BAI \ge YAK later before BAI \fti YAK nanti dulu BAI.

\ref BES-20080602-HENa.0655 \recid 354708151528061108 \start 0:19:26 \sp JERHEN \ph ŋapə katə jəmə təkujat apə itu manaʔ bəŋkəlan laʊt apə tu \tx ngape kate jeme tekujat, ape itu, Manna bengkelan laot, ape tu... \mb ng- ape kate jeme te- kujat ape i- tu Manna bengkelan laot ape tu \ge N- what say person TE- kujat what I- that Manna choke.on.s.t. sea what that \fti itu ada istilah orang Manna keselek makan laut, apa itu...

\ref BES-20080602-HENa.0656 \recid 591634160154061108 \start 0:19:27 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0657 \recid 105084160221061108 \start 0:19:30 \sp JERHEN \ph barʊt tu \tx barot tu. \mb barot tu \ge garment that \fti pakaian itu.

\ref BES-20080602-HENa.0658 \recid 950199160258061108 \start 0:19:31 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0659 \recid 121475160348061108 \start 0:19:31 \sp LIDHEN \ph manə kaba tadi ajaʔ minʊm oy \tx mane kaba tadi, ajak minom oi. \mb mane kaba tadi ajak minom oi \ge which 2SG earlier invite drink EXCL \fti mana kamu tadi, ajak minum.

\ref BES-20080602-HENa.0660 \recid 427913091628071108 \start 0:19:32 \sp MANHEN \ph jəmə bəsəma ənjujol gunʊŋ \tx jeme Besemah njujol gunung. \mb jeme Besemah n- jujol gunung \ge person Besemah N- burn mountain \fti orang Besemah membakar gunung.

\ref BES-20080602-HENa.0661 \recid 649169091901071108 \start 0:19:33 \sp JERHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20080602-HENa.0662 \recid 505152091931071108 \start 0:19:34 \sp MANHEN \ph jəmə bəsəma ənjujol gunʊŋ \tx jeme Besemah njujol gunung. \mb jeme Besemah n- jujol gunung \ge person Besemah N- burn mountain \fti orang Besemah membakar gunung.

\ref BES-20080602-HENa.0663 \recid 998416092036071108 \start 0:19:35 \sp LIDHEN \ph pokoʔɲə kələ balɪʔ \tx pokoknye kele balek. \mb pokok -nye kele balek \ge main -NYE later turn.around \fti pokoknya nanti pulang.

\ref BES-20080602-HENa.0664 \recid 501372092133071108 \start 0:19:36 \sp LIDHEN \ph makan kuday əmpoʔ ka balɪʔ \tx makan kudai empok ka balek. \mb makan kudai empok ka balek \ge eat before although FUT turn.around \fti makan dulu walaupun mau pulang.

\ref BES-20080602-HENa.0665 \recid 483363092245071108 \start 0:19:37 \sp EXPHEN \ph ay \tx ai! \mb ai \ge EXCL \fti ai!

\ref BES-20080602-HENa.0666 \recid 203556092310071108 \start 0:19:38 \sp LIDHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0667 \recid 881225092332071108 \start 0:19:39 \sp LIDHEN \ph deʔ bule balɪʔ \tx dek boleh balek. \mb dek boleh balek \ge DEK may turn.around \fti tidak boleh pulang.

\ref BES-20080602-HENa.0668 \recid 968388092419071108 \start 0:19:39 \sp JERHEN \ph jəmə bəsəma ɲusʊn gunʊŋ jəmə xx tanjʊŋ katə jəmə bəŋkəlan barʊt \tx jeme Besemah nyuson gunung, jeme xx Tanjung.(Sakti) kate jeme bengkelan barot. \mb jeme Besemah ny- suson gunung jeme xx Tanjung.Sakti kate jeme bengkelan barot \ge person Besemah N- arrange mountain person xx Tanjung.Sakti say person choke.on.s.t. garment \fti orang Besemah menyusun gunung, orang Tanjung Sakti keselek pakaian.

\ref BES-20080602-HENa.0669 \recid 723769092857071108 \start 0:19:42 \sp XXX \ph ayah \tx ayah. \mb ayah \ge father \fti ayah.

\ref BES-20080602-HENa.0670 \recid 600143093117071108 \start 0:19:43 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0671 \recid 918805093151071108 \start 0:19:44 \sp JERHEN \ph kalu jəmə manaʔ ʔa laɪn kan \tx kalu jeme Manna, a laen kan. \mb kalu jeme Manna a laen kan \ge TOP person Manna EXCL other KAN \fti kalau orang Manna lain lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0672 \recid 784649093310071108 \start 0:19:47 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0673 \recid 523029093351071108 \start 0:19:48 \sp JERHEN \ph xxx ŋay aku sajə naʔ basə dusʊn asli \tx xxx ngai aku saje nak bahase duson asli. \mb xxx ngai aku saje nak bahase duson asli \ge xxx with 1SG just want language village original \fti xxx dengan saya saja kalau mau bahasa daerah asli.

\ref BES-20080602-HENa.0674 \recid 867661093632071108 \start 0:19:51 \sp JERHEN \ph ha aʊ keh \tx ha, AU KE. \mb ha AU KE \ge EXCL AU KE \fti ha, AU KE.

\ref BES-20080602-HENa.0675 \recid 696519093813071108 \start 0:19:54 \sp MANHEN \ph didə pulə kehkeh tu xx katəkatə tətəntu sajə titu \tx dide pule, KE-KE tu xx kate-kate tertentu saje titu. \mb dide pule KE ~ KE tu xx kate ~ kate ter- tentu saje ti- tu \ge NEG also KE ~ KE that xx say ~ say TER- certain just TI- that \fti tidak juga, KE-KE itu untuk kata-kata tertentu saja.

\ref BES-20080602-HENa.0676 \recid 719583094050071108 \start 0:19:56 \sp JERHEN \ph aʊ ceh \tx AU CE. \mb AU CE \ge AU CE \fti AU CE.

\ref BES-20080602-HENa.0677 \recid 443224094214071108 \start 0:19:58 \sp LIDHEN \ph didə adə galə bay \tx dide ade gale BAI. \mb dide ade gale BAI \ge NEG exist all BAI \fti tidak dipakai semua.

\ref BES-20080602-HENa.0678 \recid 578984094310071108 \start 0:19:59 \sp JERHEN \ph didə ŋapə ceh \tx dide ngape CE. \mb dide ng- ape CE \ge NEG N- what CE \fti tidak apa-apa CE.

\ref BES-20080602-HENa.0679 \recid 796172094401071108 \start 0:20:01 \sp JERHEN \ph na itu na asliɲə niyan \tx na itu na aslinye nian. \mb na i- tu na asli -nye nian \ge EXCL I- that EXCL original -NYE right \fti itu yang aslinya betul.

\ref BES-20080602-HENa.0680 \recid 677848094643071108 \start 0:20:02 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0681 \recid 115166094828071108 \start 0:20:03 \sp JERHEN \ph aʔ kitə ŋiceʔ biyasə sajə \tx a, kite ngicek biase saje. \mb a kite ng- kicek biase saje \ge A 1PL N- talk usual just \fti a, kita ngomong biasa saja.

\ref BES-20080602-HENa.0682 \recid 296768095001071108 \start 0:20:05 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0683 \recid 586517095241071108 \start 0:20:06 \sp EXPHEN \ph adaʔ kə sini sambɪl ŋibal kapo represiŋ \tx adak ke sini sambel ngibal kapo, refreshing. \mb adak ke s- i- ni sambel ngibal kapo refreshing \ge EXCL to S- I- this while play just refreshing \fti sambil main ke sini, refreshing.

\ref BES-20080602-HENa.0684 \recid 508078095517071108 \start 0:20:07 \sp JERHEN \ph na lok ini na carə kitə naʔ bəbassə loʔ ini loʔ kitə mərasani buntɪŋ \tx na lok ini na, care kite nak bebahase lok ini, lok kite merasani bunteng... \mb na lok i- ni na care kite nak be- bahase lok i- ni lok kite me- rasan -i bunteng \ge EXCL like I- this EXCL manner 1PL FUT BE- language like I- this like 1PL ME- agreement -I wife \fti seperti ini, seperti kita merayu istri....

\ref BES-20080602-HENa.0685 \recid 678079100027071108 \start 0:20:09 \sp LIDHEN \ph amə heŋki tu misaləʔ əndaʔ cəritə tuwapə ki təntaŋ basə dusʊn \tx amu Hengki tu misale ndak cerite tuape, Ki, tentang bahase duson. \mb amu Hengki tu misal -e ndak cerite tu- ape Ki tentang bahase duson \ge TOP Hengki that example -E want story TU- what TRU.Hengki about language village \fti kalau Hengki itu mau cerita apa, misalnya tentang bahasa daerah.

\ref BES-20080602-HENa.0686 \recid 400171105131071108 \start 0:20:10 \sp JERHEN \ph galaʔ dəŋa ŋa aku \tx galak dengah ngai aku? \mb galak dengah ngai aku \ge want 2 with 1SG \fti mau kamu dengan saya?

\ref BES-20080602-HENa.0687 \recid 589033105532071108 \start 0:20:14 \sp JERHEN \ph amu dəŋa galaʔ \tx amu dengah galak... \mb amu dengah galak \ge TOP 2 want \fti kalau kamu mau...

\ref BES-20080602-HENa.0688 \recid 490652105624071108 \start 0:20:15 \sp JERHEN \ph laju kitə \tx laju kite. \mb laju kite \ge continue 1PL \fti lanjut kita.

\ref BES-20080602-HENa.0689 \recid 304240105728071108 \start 0:20:19 \sp MANHEN \ph xxx anu nolaʔəʔ \tx xxx anu nolake... \mb xxx anu n- tolak -e \ge xxx whatchamacallit N- refuse -3 \fti xxx menolaknya...

\ref BES-20080602-HENa.0690 \recid 168348110334071108 \start 0:20:21 \sp JERHEN \ph dikəndʊnka dikɪt \tx dikendonkah diket. \mb di- kendon -kah diket \ge DI- rumble.like.distant.thunder -KAH a.little \fti agak dimendayukan sedikit.

\ref BES-20080602-HENa.0691 \recid 430785110837071108 \start 0:20:22 \sp MANHEN \ph nolaʔ tu dalam bəɣapə macam kan \tx nolak tu dalam beghape macam kan. \mb n- tolak tu dalam beghape macam kan \ge N- refuse that inside how.much sort KAN \fti menolaknya itu ada beberapa macam.

\ref BES-20080602-HENa.0692 \recid 313000111407071108 \start 0:20:24 \sp MANHEN \ph amu dindaʔ bənaɣ sambɪl luwat deʔ kə dəgə e \tx amu dindak benagh sambel luat, dek ka dege e! \mb amu di- ndak benagh sambel luat dek ka dege e \ge TOP DI- NEG right while hate DEK FUT not.want EXCL \fti kalau tidak mau sambil benci, dek ka dege! \nt dek ka dege=penolakan secara kasar.

\ref BES-20080602-HENa.0693 \recid 696673111907071108 \start 0:20:27 \sp JERHEN \ph deʔ kə dəgə ŋa dəŋa \tx dek ke dege ngai dengah! \mb dek ke dege ngai dengah \ge DEK to not.want with 2 \fti tidak mau dengan kamu!

\ref BES-20080602-HENa.0694 \recid 600448112039071108 \start 0:20:27 \sp MANHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0695 \recid 654546112137071108 \start 0:20:28 \sp MANHEN \ph itu dindaʔ niyan bənci niyan itu \tx itu dindak nian, benci nian itu. \mb i- tu di- ndak nian benci nian i- tu \ge I- that DI- NEG right hate right I- that \fti itu betul-betul tidak mau.

\ref BES-20080602-HENa.0696 \recid 870299112323071108 \start 0:20:31 \sp EXPHEN \ph əm \tx em! \mb em \ge EXCL \fti em!

\ref BES-20080602-HENa.0697 \recid 940385112357071108 \start 0:20:33 \sp JERHEN \ph deʔ kə dəgə \tx dek ka dege. \mb dek ka dege \ge DEK FUT not.want \fti tidak mau.

\ref BES-20080602-HENa.0698 \recid 779000112718071108 \start 0:20:35 \sp LIDHEN \ph minʊm man \tx minom Man! \mb minom Man \ge drink TRU.Jerman \fti minum Man!

\ref BES-20080602-HENa.0699 \recid 978828113011071108 \start 0:20:37 \sp JERHEN \ph əndɪʔ cəndɪʔ \tx Ndik, Cendik! \mb Ndik Cendik \ge TRU.Cendik Cendik \fti Ndik Cendik!

\ref BES-20080602-HENa.0700 \recid 683451113219071108 \start 0:20:37 \sp MANHEN \ph amu ŋan gan dindaʔ sajə gi sopan jugə dikɪt \tx amu ngan, ngan dindak saje, gi sopan juge diket. \mb amu ngan ngan di- ndak saje gi sopan juge diket \ge TOP limit limit DI- NEG just still polite also a.little \fti kalau sebatas tidak mau saja masih sopan sedikit.

\ref BES-20080602-HENa.0701 \recid 681421113443071108 \start 0:20:41 \sp EXPHEN \ph bos e \tx bos e! \mb bos e \ge boss EXCL \fti bos!

\ref BES-20080602-HENa.0702 \recid 759067113537071108 \start 0:20:43 \sp JERHEN \ph səɣəmpaʔ kitə bəjalan kələ \tx seghempak kite bejalan kele. \mb seghempak kite be- jalan kele \ge together 1PL BE- walk later \fti pulang nanti barengan saja.

\ref BES-20080602-HENa.0703 \recid 754786113737071108 \start 0:20:44 \sp LIDHEN \ph kələ \tx kele... \mb kele \ge later \fti nanti...

\ref BES-20080602-HENa.0704 \recid 816155113812071108 \start 0:20:44 \sp MANHEN \ph ay minʊm kuday minʊm kuday minʊmla kuday \tx ai minom kudai minom kudai, minomlah kudai. \mb ai minom kudai minom kudai minom -lah kudai \ge EXCL drink before drink before drink -LAH later \fti minum dulu, minumlah dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0705 \recid 836734113946071108 \start 0:20:46 \sp JERHEN \ph bəirɪŋirɪŋan kitə \tx beireng-irengan kite. \mb be- ireng ~ ireng -an kite \ge BE- follow ~ follow -AN 1PL \fti kompoi kita.

\ref BES-20080602-HENa.0706 \recid 210399114117071108 \start 0:20:47 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0707 \recid 690096114453071108 \start 0:20:47 \sp EXPHEN \ph ŋapə ka kə pagaralam pulə \tx ngape ka ke Pagaralam pule? \mb ng- ape ka ke Pagaralam pule \ge N- what FUT to Pagaralam also \fti mau ke Pagaralam juga?

\ref BES-20080602-HENa.0708 \recid 536182155224071108 \start 0:20:49 \sp JERHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0709 \recid 529777155242071108 \start 0:20:49 \sp EXPHEN \ph didə kə sini \tx dide ke sini? \mb dide ke s- i- ni \ge NEG to S- I- this \fti tidak di sini?

\ref BES-20080602-HENa.0710 \recid 873618155325071108 \start 0:20:51 \sp MANHEN \ph oy mantap di sanə diyə ni \tx oi mantap di sane die ni. \mb oi mantap di sane die ni \ge EXCL steady LOC there 3 this \fti mantap di sana dia ini. \nt Pagaralam.

\ref BES-20080602-HENa.0711 \recid 918476155422071108 \start 0:20:52 \sp JERHEN \ph di pasar aku \tx di pasar aku. \mb di pasar aku \ge LOC market 1SG \fti di pasar saya.

\ref BES-20080602-HENa.0712 \recid 650058155505071108 \start 0:20:53 \sp LIDHEN \ph jaʔ di manə tadi man \tx jak di mane tadi Man? \mb jak di mane tadi Man \ge from LOC which earlier TRU.Jerman \fti dari mana tadi Man?

\ref BES-20080602-HENa.0713 \recid 142851155601071108 \start 0:20:54 \sp LIDHEN \ph dəŋa ni \tx dengah ni? \mb dengah ni \ge 2 this \fti kamu ini?

\ref BES-20080602-HENa.0714 \recid 314072155633071108 \start 0:20:55 \sp JERHEN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0715 \recid 727832155702071108 \start 0:20:55 \sp LIDHEN \ph jaʔ di manə \tx jak di mane? \mb jak di mane \ge from LOC which \fti dari mana?

\ref BES-20080602-HENa.0716 \recid 486937155822071108 \start 0:20:56 \sp EXPHEN \ph ciya minʊm maŋ \tx cia minom mang! \mb cia minom mang \ge AYO drink TRU.uncle \fti ayo minum mang!

\ref BES-20080602-HENa.0717 \recid 939224141316101108 \start 0:20:56 \sp MANHEN \ph ayo ayo ayo \tx ayo ayo ayo. \mb ayo ayo ayo \ge AYO AYO AYO \fti ayo.

\ref BES-20080602-HENa.0718 \recid 162791141350101108 \start 0:20:56 \sp JERHEN \ph sandi ayeʔ sandi ini \tx sandi ayek, sandi ini... \mb sandi ayek sandi i- ni \ge hinge water hinge I- this \fti dari air, dari ini...

\ref BES-20080602-HENa.0719 \recid 636501141444101108 \start 0:20:57 \sp EXPHEN \ph bɪʔ \tx bik. \mb bik \ge TRU.aunt \fti bi. \nt mengajak minum.

\ref BES-20080602-HENa.0720 \recid 882970141525101108 \start 0:20:58 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0721 \recid 597250141548101108 \start 0:20:59 \sp MANHEN \ph ɲihɣaŋ ayeʔ aŋat kupi xx \tx nyighang ayek angat, kupi xx! \mb ny- sighang ayek angat kupi xx \ge N- boil water warm coffee xx \fti masak air, buat kopi xx!

\ref BES-20080602-HENa.0722 \recid 903028142041101108 \start 0:21:01 \sp LIDHEN \ph aku ɲiyapi naʔ əmbuwat kopiʔ \tx aku nyiapi nak mbuat kopi... \mb aku ny- siap -i nak m- buat kopi \ge 1SG N- ready -I FUT N- make coffee \fti saya sudah menyiapkan kopi...

\ref BES-20080602-HENa.0723 \recid 217718142300101108 \start 0:21:02 \sp MANHEN \ph ayeʔ abɪs diʔ \tx ayek abes di... \mb ayek abes di \ge water finished FILL \fti air habis di...

\ref BES-20080602-HENa.0724 \recid 403021142413101108 \start 0:21:03 \sp MANHEN \ph pakay \tx pakai... \mb pakai \ge use \fti pakai...

\ref BES-20080602-HENa.0725 \recid 793245142710101108 \start 0:21:03 \sp LIDHEN \ph ayeʔ la abɪs \tx ayek la abis. \mb ayek la abis \ge water PFCT finished \fti air sudah habis.

\ref BES-20080602-HENa.0726 \recid 986577142757101108 \start 0:21:04 \sp JERHEN \ph əmpay sampay pulə kamu aʊ \tx empai sampai pule kamu au? \mb empai sampai pule kamu au \ge just.now arrive also 2 yes \fti baru tiba juga kalian ya?

\ref BES-20080602-HENa.0727 \recid 419519143512101108 \start 0:21:05 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0728 \recid 877284143541101108 \start 0:21:06 \sp EXPHEN \ph aʊ jam ini tadi jam tigə tadi \tx au jam ini tadi, jam tige tadi. \mb au jam i- ni tadi jam tige tadi \ge yes hour I- this earlier hour three earlier \fti jam tiga tadi.

\ref BES-20080602-HENa.0729 \recid 429545143636101108 \start 0:21:07 \sp MANHEN \ph palɪŋ lom sətəŋa jam \tx paleng (be)lom setengah jam. \mb paleng belom se- tengah jam \ge most not.yet SE- middle hour \fti paling belum setengah jam.

\ref BES-20080602-HENa.0730 \recid 184697143733101108 \start 0:21:09 \sp LIDHEN \ph lʊm adə sətəŋa jam \tx (be)lom ade setengah jam. \mb belom ade se- tengah jam \ge not.yet exist SE- middle hour \fti belum setengah jam.

\ref BES-20080602-HENa.0731 \recid 717855143834101108 \start 0:21:09 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0732 \recid 216581144024101108 \start 0:21:10 \sp EXPHEN \ph a sambɪl bəɣusɪʔ kiya oy \tx a sambel beghusek kia oi. \mb a sambel be- ghusek kia oi \ge EXCL while BE- visit just EXCL \fti sambil berkunjung.

\ref BES-20080602-HENa.0733 \recid 184029144825101108 \start 0:21:12 \sp MANHEN \ph didə sampay səŋa jam \tx dide sampai setengah jam. \mb dide sampai se- tengah jam \ge NEG arrive SE- middle hour \fti tidak sampai setengah jam.

\ref BES-20080602-HENa.0734 \recid 280356144926101108 \start 0:21:13 \sp EXPHEN \ph ŋa bibeʔan \tx ngai bibikan. \mb ngai bibik -an \ge with aunt -AN \fti dengan bibi.

\ref BES-20080602-HENa.0735 \recid 151938145026101108 \start 0:21:14 \sp MANHEN \ph oy wajɪb itu \tx oi wajeb itu. \mb oi wajeb i- tu \ge EXCL obligatory I- that \fti wajib itu.

\ref BES-20080602-HENa.0736 \recid 926549145330101108 \start 0:21:15 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0737 \recid 429783145348101108 \start 0:21:16 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0738 \recid 581332145416101108 \start 0:21:17 \sp LIDHEN \tx 0. \nt laughing.

\ref BES-20080602-HENa.0739 \recid 659901145622101108 \start 0:21:18 \sp CENHEN \ph ay xxx kapan ənta \tx ai xxx kapan entah... \mb ai xxx kapan entah \ge EXCL xxx when don't.know \fti ai xxx kapan entah...

\ref BES-20080602-HENa.0740 \recid 353806104803111108 \start 0:21:20 \sp MANHEN \ph masɪ məmbaʔ ini dulu kitə bətəmu e \tx maseh membak ini dulu kite betemu e? \mb maseh me- mbak i- ni dulu kite be- temu e \ge still ME- like I- this moment 1PL BE- meet EXCL \fti masih sebesar ini kita bertemu dulu ya?

\ref BES-20080602-HENa.0741 \recid 731007105216111108 \start 0:21:21 \sp JERHEN \ph kaba tadi ku kiceʔka aku pətaŋ ka kə sini \tx kaba tadi ku kicekkah, aku petang ka ke sini. \mb kaba tadi ku kicek -kah aku petang ka ke s- i- ni \ge 2SG earlier 1 talk -KAH 1SG late.afternoon FUT to S- I- this \fti tadi sudah saya bilang sama kamu, sore saya ke sini.

\ref BES-20080602-HENa.0742 \recid 753916105805111108 \start 0:21:23 \sp LIDHEN \ph diyəʔ diyəʔ diyə bisʊlan \tx die, die, die bisulan... \mb die die die bisul -an \ge 3 3 3 abscess -AN \fti dia, dia, dia bisulan...

\ref BES-20080602-HENa.0743 \recid 586182111806111108 \start 0:21:26 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0744 \recid 281678111826111108 \start 0:21:26 \sp MANHEN \ph masɪ palaʔpalaʔ bəsaʔ e aɲə gi buŋʊʔbuŋʊʔ badanə aɲə palaʔpalaʔ gundʊl bəsaʔbəsaʔ \tx maseh palak-palak besak e, anye gi bungok-bungok badane, anye palak-palak gundol besak-besak. \mb maseh palak ~ palak besak e anye gi bungok ~ bungok badan -e anye palak ~ palak gundol besak ~ besak \ge still head ~ head big EXCL but still fat ~ fat body -E but head ~ head shaven big ~ big \fti masih kepala besar, badannya gemuk, kepala gundul besar-besar.

\ref BES-20080602-HENa.0745 \recid 780724112336111108 \start 0:21:31 \sp EXPHEN \ph elən dulu \tx Elen dulu. \mb Elen dulu \ge Helen moment \fti Helen yang seperti itu.

\ref BES-20080602-HENa.0746 \recid 242790112552111108 \start 0:21:32 \sp MANHEN \ph itu e \tx itu e. \mb i- tu e \ge I- that EXCL \fti itu ya.

\ref BES-20080602-HENa.0747 \recid 579108112621111108 \start 0:21:33 \sp LIDHEN \ph helən yə bisʊlan \tx Helen ye bisulan. \mb Helen ye bisul -an \ge Helen REL abscess -AN \fti Helen yang bisulan.

\ref BES-20080602-HENa.0748 \recid 178652112731111108 \start 0:21:34 \sp MANHEN \ph neʔ gəmbaɣ neʔ gəmbaɣ \tx nek gembagh, nek gembagh? \mb nek gembagh nek gembagh \ge REL twin REL twin \fti yang kembar?

\ref BES-20080602-HENa.0749 \recid 810206112921111108 \start 0:21:35 \sp MANHEN \ph aku sənaŋ neʔ gəmbaɣ tula \tx aku senang nek gembagh tulah. \mb aku senang nek gembagh tulah \ge 1SG enjoy REL twin calamity.brough.on.by.a.course \fti saya senang dengan yang kembar.

\ref BES-20080602-HENa.0750 \recid 757321113029111108 \start 0:21:36 \sp EXPHEN \ph helən \tx Helen. \mb Helen \ge Helen \fti Helen.

\ref BES-20080602-HENa.0751 \recid 217121113101111108 \start 0:21:36 \sp LIDHEN \ph heni ŋa hendi \tx Heni ngai Hendi. \mb Heni ngai Hendi \ge Heni with Hendi \fti Heni dengan Hendi.

\ref BES-20080602-HENa.0752 \recid 256884113223111108 \start 0:21:37 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0753 \recid 763172113245111108 \start 0:21:38 \sp JERHEN \ph heŋki ŋaɣi heŋki apə \tx Hengki ngaghi Hengki ape? \mb Hengki ngaghi Hengki ape \ge Hengki with Hengki what \fti Hengki dengan Hengki, siapa?

\ref BES-20080602-HENa.0754 \recid 444785113341111108 \start 0:21:40 \sp LIDHEN \ph hendi ŋa heni \tx Hendi ngai Heni. \mb Hendi ngai Heni \ge Hendi with Heni \fti Hendi dengan Heni.

\ref BES-20080602-HENa.0755 \recid 718359113426111108 \start 0:21:41 \sp EXPHEN \ph lanaŋ bətinə gəmbaɣ \tx lanang betine gembagh. \mb lanang be- tine gembagh \ge male BE- female twin \fti perempuan laki-laki kembar.

\ref BES-20080602-HENa.0756 \recid 573180113618111108 \start 0:21:41 \sp MANHEN \ph satə anu \tx sate anu... \mb sate anu \ge PFCT whatchamacallit \fti setelah anu...

\ref BES-20080602-HENa.0757 \recid 449868113739111108 \start 0:21:43 \sp MANHEN \ph la pəsankaɲə ŋaɣi kakaʔ tu sini kitə nonton \tx la pesankahnye ngaghi kakak tu, sini, kite nonton! \mb la pesan -kah -nye ngaghi kakak tu s- i- ni kite n- tonton \ge PFCT order -KAH -3 with older.sibling that S- I- this 1PL N- watch \fti sudah dipesankannya, sini kita nonton!

\ref BES-20080602-HENa.0758 \recid 654528113928111108 \start 0:21:46 \sp MANHEN \ph ayyoː kan \tx ayo kan! \mb ayo kan \ge AYO KAN \fti ayo kan!

\ref BES-20080602-HENa.0759 \recid 573709142418111108 \start 0:21:50 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0760 \recid 344905142524111108 \start 0:21:50 \sp JERHEN \ph cəndɪʔ mano əndɪʔ \tx Cendik mano Ndik? \mb Cendik mano Ndik \ge Cendik which TRU.Cendik \fti Cendik, bagaimana Ndik?

\ref BES-20080602-HENa.0761 \recid 533029142643111108 \start 0:21:52 \sp JERHEN \ph xxx əndɪʔ \tx xxx Ndik. \mb xxx Ndik \ge xxx TRU.Cendik \fti xxx Ndik.

\ref BES-20080602-HENa.0762 \recid 635834142722111108 \start 0:21:53 \sp MANHEN \ph kə ɣuma ayyoː \tx ke huma, ayo. \mb ke huma ayo \ge to house AYO \fti ke rumah, ayo.

\ref BES-20080602-HENa.0763 \recid 476392142806111108 \start 0:21:55 \sp CENHEN \ph ɲəlala ŋawal \tx nyelahlah ngawal... \mb nyelah -lah ng- kawal \ge right -LAH N- guard \fti mengawal...

\ref BES-20080602-HENa.0764 \recid 428364114857121108 \start 0:21:56 \sp MANHEN \ph bos \tx bos. \mb bos \ge boss \fti bos.

\ref BES-20080602-HENa.0765 \recid 125746114937121108 \start 0:21:57 \sp CENHEN \ph xx bos anu ni \tx xx bos anu ni. \mb xx bos anu ni \ge xx boss whatchamacallit this \fti xx bos ini.

\ref BES-20080602-HENa.0766 \recid 828018115021121108 \start 0:21:58 \sp MANHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0767 \recid 416664115101121108 \start 0:21:59 \sp CENHEN \ph kalu səsat kələ \tx kalu sesat kele. \mb kalu sesat kele \ge TOP lost later \fti nanti kesasar.

\ref BES-20080602-HENa.0768 \recid 588765115252121108 \start 0:22:00 \sp CENHEN \ph lagi adaʔ manə katə ku aku deʔ təɣiŋat agi katə ku \tx lagi adak, mane kate ku aku dek teghingat agi kate ku. \mb lagi adak mane kate ku aku dek tegh- ingat agi kate ku \ge medium EXCL which say 1 1SG DEK TE- remember more say 1 \fti sedang ini saya sudah tidak ingat lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0769 \recid 495412120025121108 \start 0:22:03 \sp CENHEN \ph kami əndaʔ kə bawa kə pucʊʔ katə jəmə \tx kami ndak ke bawah, ke pucok kate jeme. \mb kami ndak ke bawah ke pucok kate jeme \ge 1 want to under to up say person \fti kami mau ke bawah, ke atas kata orang.

\ref BES-20080602-HENa.0770 \recid 213326120835121108 \start 0:22:04 \sp CENHEN \ph kə pucʊʔ \tx ke pucok. \mb ke pucok \ge to up \fti ke atas.

\ref BES-20080602-HENa.0771 \recid 383833132443121108 \start 0:22:04 \sp LIDHEN \ph naɲəka lʊʔ manə kamu tadi \tx nanyekah lok mane kamu tadi? \mb n- tanye -kah lok mane kamu tadi \ge N- ask -KAH like which 2 earlier \fti bagaimana kalian bertanya tadi?

\ref BES-20080602-HENa.0772 \recid 495862153046121108 \start 0:22:06 \sp CENHEN \ph a naɲəka namə anu ayʊʔan tula \tx a nanyekah name anu ayukan tulah. \mb a n- tanye -kah name anu ayuk -an tulah \ge EXCL N- ask -KAH name whatchamacallit older.sister -AN calamity.brough.on.by.a.course \fti bertanya nama kakak.

\ref BES-20080602-HENa.0773 \recid 562080153341121108 \start 0:22:08 \sp MANHEN \ph ɣuma yuʔ lidiya \tx huma yuk Lidia. \mb huma yuk Lidia \ge house TRU.older.sister Lidia \fti rumah mbak Lidia.

\ref BES-20080602-HENa.0774 \recid 189863153411121108 \start 0:22:09 \sp EXPHEN \ph ɣuma biʔ lidiya ŋajar di saperiyʊs \tx huma bik Lidia ngajar di Xaverius. \mb huma bik Lidia ng- ajar di Xaverius \ge house TRU.aunt Lidia N- teach LOC Xaverius \fti rumah bi Lidia yang mengajar di Xaverius.

\ref BES-20080602-HENa.0775 \recid 237189153827121108 \start 0:22:11 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0776 \recid 948253153848121108 \start 0:22:12 \sp EXPHEN \ph di situ katəɲə \tx di situ katenye. \mb di s- i- tu kate -nye \ge LOC S- I- that say -NYE \fti di situ katanya.

\ref BES-20080602-HENa.0777 \recid 714383153918121108 \start 0:22:13 \sp EXPHEN \ph laju la di simpaŋ tigə tadi \tx laju la di simpang tige tadi. \mb laju la di simpang tige tadi \ge continue PFCT LOC branch three earlier \fti terus sudah di simpang tiga tadi.

\ref BES-20080602-HENa.0778 \recid 350848095646131108 \start 0:22:14 \sp CENHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0779 \recid 509723095717131108 \start 0:22:15 \sp EXPHEN \ph pucʊʔ agi \tx pucok agi. \mb pucok agi \ge up more \fti ke atas lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0780 \recid 435105095753131108 \start 0:22:16 \sp EXPHEN \ph katəɲə ɲimpaŋ pəndopoan camat ni katəɲə \tx katenye nyimpang, pendopoan camat ni katenye. \mb kate -nye ny- simpang pendopo -an camat ni kate -nye \ge say -NYE N- branch large.open.structure.in.front.of.Jv.mansion.or.attached.open.veranda.that.serves.as.an.audience.hall -AN subdistrict this say -NYE \fti katanya nyimpang di pendopoan camat ini.

\ref BES-20080602-HENa.0781 \recid 916432100510131108 \start 0:22:19 \sp LIDHEN \ph ini pəndopowan camat \tx ini pendopoan camat. \mb i- ni pendopo -an camat \ge I- this large.open.structure.in.front.of.Jv.mansion.or.attached.open.veranda.that.serves.as.an.audience.hall -AN subdistrict \fti ini pendopoan camat.

\ref BES-20080602-HENa.0782 \recid 495662100602131108 \start 0:22:19 \sp MANHEN \ph ini pəndopo \tx ini pendopo. \mb i- ni pendopo \ge I- this large.open.structure.in.front.of.Jv.mansion.or.attached.open.veranda.that.serves.as.an.audience.hall \fti ini pendopo.

\ref BES-20080602-HENa.0783 \recid 814151100634131108 \start 0:22:21 \sp JERHEN \ph ay la sala təka \tx ai la salah terka. \mb ai la salah terka \ge EXCL PFCT wrong guess \fti sudah salah terka.

\ref BES-20080602-HENa.0784 \recid 459925102102131108 \start 0:22:22 \sp MANHEN \ph oy la təlaju situ pas aku nanam jəʔ jəmbaʔ tadi kan kinaʔan \tx oi la telaju situ, pas aku nanam je(mbak), jembak tadi kan kinakan. \mb oi la te- laju s- i- tu pas aku n- tanam jembak jembak tadi kan kina -kan \ge EXCL PFCT TE- continue S- I- that precise 1SG N- plant garlic garlic earlier KAN just -KAN \fti sudah terlewat, ketika saya menanam bawang jembak tadi kelihatan.

\ref BES-20080602-HENa.0785 \recid 468245112927131108 \start 0:22:26 \sp LIDHEN \ph ə ə \tx e e. \mb e e \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0786 \recid 804610112958131108 \start 0:22:27 \sp MANHEN \ph sapə kamu tu ji ku \tx siape kamu tu ji ku? \mb siape kamu tu ji ku \ge who 2 that say 1 \fti siapa kalian itu kata saya?

\ref BES-20080602-HENa.0787 \recid 296292113131131108 \start 0:22:27 \sp MANHEN \ph naʔ ŋapə \tx nak ngape? \mb nak ng- ape \ge want N- what \fti mau apa?

\ref BES-20080602-HENa.0788 \recid 693536113206131108 \start 0:22:28 \sp MANHEN \ph jəmə koʊmbiya ŋapə kamu tu ji ku kan \tx jeme Columbia, ngape kamu tu ji ku kan? \mb jeme Columbia ng- ape kamu tu ji ku kan \ge person Columbia N- what 2 that say 1 KAN \fti orang Columbia, mau apa kalian itu?

\ref BES-20080602-HENa.0789 \recid 977731113435131108 \start 0:22:30 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0790 \recid 251983113458131108 \start 0:22:31 \sp MANHEN \ph didə ku ladeni niyan \tx dide ku ladeni nian. \mb dide ku laden -i nian \ge NEG 1 perceptive -I right \fti tidak saya tanggapi.

\ref BES-20080602-HENa.0791 \recid 294914113746131108 \start 0:22:32 \sp JERHEN \ph jəmə kolumbiya \tx jeme Columbia! \mb jeme Columbia \ge person Columbia \fti orang Columbia!

\ref BES-20080602-HENa.0792 \recid 936287113844131108 \start 0:22:32 \sp MANHEN \ph aku didə iŋat aku niyan dəmi tuhan \tx aku dide ingat, aku nian, demi Tuhan! \mb aku dide ingat aku nian demi Tuhan \ge 1SG NEG remember 1SG right for God \fti tidak ingat saya, sungguh, demi Tuhan!

\ref BES-20080602-HENa.0793 \recid 291686114011131108 \start 0:22:33 \sp EXPHEN \ph aʊ jəmə kolumbiya \tx au jeme Columbia. \mb au jeme Columbia \ge yes person Columbia \fti ya, orang Columbia.

\ref BES-20080602-HENa.0794 \recid 678712114057131108 \start 0:22:34 \sp EXPHEN \ph ji ku bukan tukaŋ kəridɪt diɣi ni \tx ji ku bukan tukang kredit dighi ni! \mb ji ku bukan tukang kredit dighi ni \ge say 1 NEG AGT credit self this \fti bukan tukang kredit saya ini!

\ref BES-20080602-HENa.0795 \recid 239954114206131108 \start 0:22:39 \sp EXPHEN \ph deʔ təriŋat agi mamaŋ ni \tx dek teringat agi mamang ni. \mb dek ter- ingat agi mamang ni \ge DEK TER- remember more uncle this \fti sudah lupa paman ini.

\ref BES-20080602-HENa.0796 \recid 623412114328131108 \start 0:22:40 \sp MANHEN \ph didə niyan təɣiŋat agi aku \tx dide nian teghingat agi aku! \mb dide nian tegh- ingat agi aku \ge NEG right TE- remember more 1SG \fti betul-betul lupa saya!

\ref BES-20080602-HENa.0797 \recid 507343114516131108 \start 0:22:41 \sp MANHEN \ph maap niyan tadi tu aʊ \tx maaf nian tadi tu au! \mb maaf nian tadi tu au \ge pardon right earlier that yes \fti maaf betul saya yang tadi itu!

\ref BES-20080602-HENa.0798 \recid 935206114611131108 \start 0:22:42 \sp EXPHEN \ph ɲəlala mama nelpon \tx nyelahlah mama nelpon. \mb nyelah -lah mama nelpon \ge right -LAH mother call \fti kemudian mama nelpon.

\ref BES-20080602-HENa.0799 \recid 132944114658131108 \start 0:22:43 \sp EXPHEN \ph manə biʔ lidiya katəɲə kan \tx mane bik Lidia katenye kan. \mb mane bik Lidia kate -nye kan \ge which TRU.aunt Lidia say -NYE KAN \fti mana bi Lidia katanya.

\ref BES-20080602-HENa.0800 \recid 302663114809131108 \start 0:22:45 \sp LIDHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20080602-HENa.0801 \recid 671397114834131108 \start 0:22:45 \sp EXPHEN \ph ku ənjoʔka ŋa manə i ji ku adə maŋ manto ji ku \tx ku enjokkah, ngai, mane, i ji ku ade mang Manto ji ku. \mb ku enjok -kah ngai mane i ji ku ade mang Manto ji ku \ge 1 give -KAH with which i say 1 exist TRU.uncle Manto say 1 \fti saya berikan kepada paman Manto. \nt mobile.

\ref BES-20080602-HENa.0802 \recid 587323115250131108 \start 0:22:46 \sp MANHEN \ph mama həŋki katəɲə \tx mama Hengki katenye. \mb mama Hengki kate -nye \ge mother Hengki say -NYE \fti mama Hengki katanya.

\ref BES-20080602-HENa.0803 \recid 563100115345131108 \start 0:22:47 \sp MANHEN \ph sapə mama heŋki tuː ji ku kan \tx siape mama Hengki tu ji ku kan? \mb siape mama Hengki tu ji ku kan \ge who mother Hengki that say 1 KAN \fti siapa mama Hengki itu?

\ref BES-20080602-HENa.0804 \recid 231088115509131108 \start 0:22:50 \sp LIDHEN \ph deʔ kəruwan \tx dek keruan. \mb dek keruan \ge DEK know \fti tidak tahu.

\ref BES-20080602-HENa.0805 \recid 114403115545131108 \start 0:22:51 \sp MANHEN \ph deʔ disaŋkə diyə la gantəŋ lʊʔ ini la bəsaʔ lʊʔ ini kan \tx dek disangke die la ganteng lok ini, la besak lok ini kan. \mb dek di- sangke die la ganteng lok i- ni la besak lok i- ni kan \ge DEK DI- suspect 3 PFCT handsome like I- this PFCT big like I- this KAN \fti tidak disangka dia sudah tampan, besar seperti ini.

\ref BES-20080602-HENa.0806 \recid 986584115800131108 \start 0:22:53 \sp EXPHEN \ph was \tx was! \mb was \ge EXCL \fti was!

\ref BES-20080602-HENa.0807 \recid 550575115902131108 \start 0:22:54 \sp LIDHEN \ph la ka bəɣanaʔ pulə diyə ni \tx la ka beghanak pule die ni. \mb la ka begh- anak pule die ni \ge PFCT FUT BE- child also 3 this \fti akan jadi ayah juga dia ini.

\ref BES-20080602-HENa.0808 \recid 330162120005131108 \start 0:22:55 \sp MANHEN \ph aːʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0809 \recid 242908120030131108 \start 0:22:56 \sp MANHEN \ph la ka jadi bapaŋ pulə \tx la ka jadi bapang pule. \mb la ka jadi bapang pule \ge PFCT FUT become father also \fti akan menjadi seorang ayah juga.

\ref BES-20080602-HENa.0810 \recid 764616120209131108 \start 0:22:57 \sp EXPHEN \ph maʔ manə lʊm \tx mak mane, (be)lom? \mb mak mane belom \ge like which not.yet \fti bagaimana belum? \nt menanyai Jerman sudah menikah atau belum.

\ref BES-20080602-HENa.0811 \recid 418353120349131108 \start 0:22:57 \sp MANHEN \ph ɲəla dulu kan bəsaʔbəsaʔ bulat \tx nyelah dulu kan besak-besak bulat! \mb nyelah dulu kan besak ~ besak bulat \ge right moment KAN big ~ big round \fti dulu besar-besar bulat!

\ref BES-20080602-HENa.0812 \recid 382516092952141108 \start 0:22:58 \sp JERHEN \ph aku \tx aku? \mb aku \ge 1SG \fti aku?

\ref BES-20080602-HENa.0813 \recid 864229093025141108 \start 0:22:59 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0814 \recid 616480093051141108 \start 0:22:59 \sp JERHEN \ph sənampʊr agi \tx senampor agi. \mb senampor agi \ge moment more \fti sebentar lagi.

\ref BES-20080602-HENa.0815 \recid 998326093200141108 \start 0:23:01 \sp EXPHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0816 \recid 785012093235141108 \start 0:23:01 \sp EXPHEN \ph ŋundaŋŋundaŋ aʊ \tx ngundang-ngundang au! \mb ng- undang ~ ng- undang au \ge N- invite ~ N- invite yes \fti jangan lupa mengundang!

\ref BES-20080602-HENa.0817 \recid 310603093325141108 \start 0:23:02 \sp EXPHEN \ph pacaʔ diijəka \tx pacak diijekah. \mb pacak di- ije -kah \ge can DI- think -KAH \fti bisa dipertimbangkan.

\ref BES-20080602-HENa.0818 \recid 921259093817141108 \start 0:23:04 \sp EXPHEN \ph aʊ pacaʔ diijəka kələ \tx au pacak diijekah kele. \mb au pacak di- ije -kah kele \ge yes can DI- think -KAH later \fti bisa dipertimbangkan nanti.

\ref BES-20080602-HENa.0819 \recid 626435093906141108 \start 0:23:05 \sp JERHEN \ph taɲə ŋa cəndɪʔ ni maʔ manə əndɪʔ \tx tanye ngai Cendik ni, mak mane Ndik? \mb tanye ngai Cendik ni mak mane Ndik \ge ask with Cendik this like which TRU.Cendik \fti tanya dengan Cendik ini, bagaimana Ndik?

\ref BES-20080602-HENa.0820 \recid 909586094056141108 \start 0:23:08 \sp CENHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0821 \recid 637626094813141108 \start 0:23:08 \sp JERHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20080602-HENa.0822 \recid 896342094844141108 \start 0:23:09 \sp EXPHEN \ph bos \tx bos. \mb bos \ge boss \fti bos.

\ref BES-20080602-HENa.0823 \recid 344140094909141108 \start 0:23:09 \sp LIDHEN \ph ajaʔ xx ɣuma johan sənampʊr gila \tx ajak xx huma Johan senampor gila. \mb ajak xx huma Johan senampor gila \ge invite xx house Johan moment GILA \fti ajak xx Johan sebentar.

\ref BES-20080602-HENa.0824 \recid 270160095027141108 \start 0:23:11 \sp MANHEN \ph sapə kina pəgi jaʔ jaŋan səkali jəmə dampɪŋ kamu tu \tx siape kina pegi, ja(ngan), jangan sekali jeme dampeng kamu tu. \mb siape kina pegi jangan jangan se- kali jeme dampeng kamu tu \ge who just go don't don't SE- time person near 2 that \fti siapa saja boleh, asal jangan orang dekat rumah kamu itu.

\ref BES-20080602-HENa.0825 \recid 687502095330141108 \start 0:23:13 \sp MANHEN \ph aʊ didə \tx au dide? \mb au dide \ge yes NEG \fti ya nggak?

\ref BES-20080602-HENa.0826 \recid 363447095401141108 \start 0:23:14 \sp EXPHEN \ph əm \tx em? \mb em \ge EXCL \fti em?

\ref BES-20080602-HENa.0827 \recid 770548095422141108 \start 0:23:14 \sp MANHEN \ph jaŋan dampɪŋ jəmə kamu tu e \tx jangan dampeng jeme kamu tu e! \mb jangan dampeng jeme kamu tu e \ge don't near person 2 that EXCL \fti jangan orang yang dekat rumah kamu!

\ref BES-20080602-HENa.0828 \recid 217581095622141108 \start 0:23:16 \sp EXPHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0829 \recid 789894095646141108 \start 0:23:16 \sp LIDHEN \ph dampɪŋ diyə ni \tx dampeng die ni. \mb dampeng die ni \ge near 3 this \fti dekat dia ini. \nt menunjuk Cendik.

\ref BES-20080602-HENa.0830 \recid 476502095720141108 \start 0:23:17 \sp MANHEN \ph dampɪŋ jəmə ni aʊ \tx dampeng jeme ni au! \mb dampeng jeme ni au \ge near person this yes \fti dekat orang ini ya!

\ref BES-20080602-HENa.0831 \recid 977773095831141108 \start 0:23:18 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0832 \recid 950453095848141108 \start 0:23:19 \sp MANHEN \ph udə minʊmla minʊm minʊm \tx ude minomlah minom minom! \mb ude minom -lah minom minom \ge PFCT drink -LAH drink drink \fti sudah, silakan minum!

\ref BES-20080602-HENa.0833 \recid 790047100009141108 \start 0:23:21 \sp MANHEN \ph kopi man \tx kopi Man? \mb kopi Man \ge coffee TRU.Jerman \fti kopi Man?

\ref BES-20080602-HENa.0834 \recid 337751100040141108 \start 0:23:22 \sp JERHEN \ph oy didə ŋopi \tx oi dide ngopi. \mb oi dide ng- kopi \ge EXCL NEG N- coffee \fti tidak ngopi.

\ref BES-20080602-HENa.0835 \recid 889629100129141108 \start 0:23:22 \sp MANHEN \ph kələ e kitə nʊpi e dikɪt agi e \tx kele e kite ngopi e diket agi e. \mb kele e kite ng- kopi e diket agi e \ge later EXCL 1PL N- coffee EXCL a.little more EXCL \fti nanti kita ngopi, sebentar lagi ya.

\ref BES-20080602-HENa.0836 \recid 917029100354141108 \start 0:23:24 \sp JERHEN \ph sabar \tx sabar. \mb sabar \ge patient \fti sabar.

\ref BES-20080602-HENa.0837 \recid 627705100420141108 \start 0:23:24 \sp LIDHEN \ph kuday ɲiɣaŋ ayɪʔ aŋat kuday \tx kudai nyighang ayek angat kudai. \mb kudai ny- sighang ayek angat kudai \ge later N- boil water warm later \fti merebus air hangat dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0838 \recid 657822100544141108 \start 0:23:25 \sp LIDHEN \ph kələ balɪʔ makan kuday \tx kele balek, makan kudai. \mb kele balek makan kudai \ge later turn.around eat before \fti nanti pulang, makan dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0839 \recid 132092101944141108 \start 0:23:27 \sp LIDHEN \ph kələ səɣəmpaʔ ŋa mamaŋ jerman balɪʔ \tx kele seghempak ngai mamang Jerman balek. \mb kele seghempak ngai mamang Jerman balek \ge later together with uncle Germany turn.around \fti bareng dengan paman Jerman pulang.

\ref BES-20080602-HENa.0840 \recid 386383102105141108 \start 0:23:27 \sp JERHEN \ph kitəʔ kitə ŋʊbrolŋʊbrol kuday sini kitə \tx kite, kite ngobrol-ngobrol kudai sini kite. \mb kite kite ng- obrol ~ ng- obrol kudai s- i- ni kite \ge 1PL 1PL N- chat ~ N- chat before S- I- this 1PL \fti kita ngobrol-ngobrol di sini dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0841 \recid 148197102248141108 \start 0:23:30 \sp LIDHEN \ph aʊ kələ \tx au kele. \mb au kele \ge yes later \fti nanti. \nt pulang.

\ref BES-20080602-HENa.0842 \recid 152371102320141108 \start 0:23:30 \sp JERHEN \ph la lamə deʔ bətəmu kitə \tx la lame dek betemu kite. \mb la lame dek be- temu kite \ge PFCT long.time DEK BE- meet 1PL \fti sudah lama kita tidak bertemu.

\ref BES-20080602-HENa.0843 \recid 101056102416141108 \start 0:23:31 \sp EXPHEN \ph santay bae \tx santai bae. \mb santai bae \ge relaxed just \fti enjoy saja.

\ref BES-20080602-HENa.0844 \recid 754409102440141108 \start 0:23:31 \sp LIDHEN \ph bibeʔ ŋgulay kuday \tx bibik nggulai kudai. \mb bibik ng- gulai kudai \ge aunt N- k.o.food before \fti bibi menggulai dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0845 \recid 778761102550141108 \start 0:23:33 \sp EXPHEN \ph deʔ naʔ repot igə \tx dek nak repot ige. \mb dek nak repot ige \ge DEK NAK cause.trouble IGE \fti tidak usah repot-repot.

\ref BES-20080602-HENa.0846 \recid 557477102640141108 \start 0:23:34 \sp LIDHEN \ph didə pulə \tx dide pule. \mb dide pule \ge NEG also \fti tidak juga.

\ref BES-20080602-HENa.0847 \recid 231918102717141108 \start 0:23:35 \sp MANHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0848 \recid 550286102742141108 \start 0:23:36 \sp JERHEN \ph aku tadiʔ kundaŋan kuday aku tadi \tx aku tadi kundangan kudai aku tadi. \mb aku tadi k- undang -an kudai aku tadi \ge 1SG earlier K- invite -AN before 1SG earlier \fti tadi saya undangan dulu.

\ref BES-20080602-HENa.0849 \recid 881362102931141108 \start 0:23:37 \sp MANHEN \ph ɣuma sapə \tx huma siape? \mb huma siape \ge house who \fti rumah siapa?

\ref BES-20080602-HENa.0850 \recid 566646103043141108 \start 0:23:38 \sp EXPHEN \ph kundaŋan di manə di talaŋkəlapə \tx kundangan di mane, di Talang.Kelape? \mb k- undang -an di mane di Talang.Kelape \ge K- invite -AN LOC which LOC Talang.Kelape \fti undangan di mana, Talang Kelapa?

\ref BES-20080602-HENa.0851 \recid 431869151832141108 \start 0:23:39 \sp JERHEN \ph deswita \tx Deswita. \mb Deswita \ge Deswita \fti Deswita.

\ref BES-20080602-HENa.0852 \recid 534395151926141108 \start 0:23:40 \sp EXPHEN \ph talaŋkəlapə \tx Talang.Kelape? \mb Talang.Kelape \ge Talang.Kelape \fti Talang Kelapa?

\ref BES-20080602-HENa.0853 \recid 198486152020141108 \start 0:23:41 \sp JERHEN \ph di bəlakaŋ esema \tx di belakang SMA. \mb di belakang SMA \ge LOC back senior.high.school \fti di belakang SMA.

\ref BES-20080602-HENa.0854 \recid 267413152130141108 \start 0:23:45 \sp MANHEN \ph deswita \tx Deswita? \mb Deswita \ge Deswita \fti Deswita?

\ref BES-20080602-HENa.0855 \recid 414266152205141108 \start 0:23:47 \sp JERHEN \ph adeʔ deswitaə bəlaki \tx adek Déswita belaki. \mb adek Déswita -e be- laki \ge sister Déswita -3 BE- husband \fti adik Deswita yang menikah.

\ref BES-20080602-HENa.0856 \recid 782662152254141108 \start 0:23:47 \sp EXPHEN \ph alo asalamualaykʊm \tx halo assalamualaikum! \mb halo assalamualaikum \ge hello peace.unto.you \fti halo assalamualaikum!

\ref BES-20080602-HENa.0857 \recid 422270152431141108 \start 0:23:51 \sp EXPHEN \ph mama nelpon \tx mama nelpon. \mb mama nelpon \ge mother call \fti mama nelpon.

\ref BES-20080602-HENa.0858 \recid 313217152502141108 \start 0:23:52 \sp LIDHEN \ph miskol diyə tu \tx missed.call die tu. \mb missed.call die tu \ge missed.call 3 that \fti missed call dia itu.

\ref BES-20080602-HENa.0859 \recid 364477135209171108 \start 0:23:52 \sp EXPHEN \ph cəŋki naʔ ŋomoŋ ŋa kamu diyə \tx cengki nak ngomong ngai kamu die. \mb cengki nak ng- omong ngai kamu die \ge possible want N- speak with 2 3 \fti mungkin dia ingin ngomong dengan kamu.

\ref BES-20080602-HENa.0860 \recid 982781135339171108 \start 0:23:54 \sp EXPHEN \ph pulsa daŋ kəritis pulə \tx pulsa dang kritis pule. \mb pulsa dang kritis pule \ge pulsa medium critical also \fti pulsa sedang kritis.

\ref BES-20080602-HENa.0861 \recid 521773135445171108 \start 0:23:56 \sp EXPHEN \ph paya niyan ini \tx payah nian ini! \mb payah nian i- ni \ge tired right I- this \fti susah betul!

\ref BES-20080602-HENa.0862 \recid 455637135522171108 \start 0:24:02 \sp EXPHEN \ph alo asalamualaykʊm \tx halo assalamualaikum! \mb halo assalamualaikum \ge hello peace.unto.you \fti halo assalamualaikum!

\ref BES-20080602-HENa.0863 \recid 409806135611171108 \start 0:24:03 \sp MANHEN \ph sapə kancə kaba man \tx siape kance kaba Man? \mb siape kance kaba Man \ge who friend 2SG TRU.Jerman \fti siapa teman kamu Man?

\ref BES-20080602-HENa.0864 \recid 531574135836171108 \start 0:24:05 \sp JERHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0865 \recid 488124135907171108 \start 0:24:05 \sp EXPHEN \ph halo \tx halo! \mb halo \ge hello \fti hallo!

\ref BES-20080602-HENa.0866 \recid 111150135932171108 \start 0:24:08 \sp JERHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0867 \recid 299301135959171108 \start 0:24:10 \sp MANHEN \ph ɲambʊŋ oy \tx nyambong oi! \mb ny- sambong oi \ge N- join EXCL \fti sambung!

\ref BES-20080602-HENa.0868 \recid 863970140104171108 \start 0:24:12 \sp JERHEN \ph məndɪŋ ɲambʊŋ diyə \tx mendeng nyambong die. \mb mendeng ny- sambong die \ge preferable N- join 3 \fti mending dia nyambung.

\ref BES-20080602-HENa.0869 \recid 762404140216171108 \start 0:24:14 \sp LIDHEN \ph ajaʔ minʊm \tx ajak minum! \mb ajak minum \ge invite drink \fti ajak minum! \nt teman Jerman.

\ref BES-20080602-HENa.0870 \recid 141344140406171108 \start 0:24:16 \sp MANHEN \ph kələ xxx \tx kele xxx. \mb kele xxx \ge later xxx \fti nanti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0871 \recid 178134140443171108 \start 0:24:17 \sp JERHEN \ph ənta noloŋ mamaŋ dɪn xxx \tx entah, nolong mamang Din xxx. \mb entah n- tolong mamang Din xxx \ge don't.know N- help uncle TRU.Rudin xxx \fti entah, menolong paman Din xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0872 \recid 202245140610171108 \start 0:24:23 \sp EXPHEN \ph halo \tx halo! \mb halo \ge hello \fti halo!

\ref BES-20080602-HENa.0873 \recid 439725140640171108 \start 0:24:24 \sp SUNHEN \ph manə biʔ lidiya \tx mane bik Lidia? \mb mane bik Lidia \ge which TRU.aunt Lidia \fti mana bi Lidia?

\ref BES-20080602-HENa.0874 \recid 264573140902171108 \start 0:24:24 \sp LIDHEN \ph pantawka waʔ ɣuma johan kələ \tx pantaukah wak huma Johan kele! \mb pantau -kah wak huma Johan kele \ge call -KAH TRU.parent's.older.sibling house Johan later \fti panggil uwak Johan!

\ref BES-20080602-HENa.0875 \recid 385365141113171108 \start 0:24:25 \sp EXPHEN \ph ini na \tx ini na. \mb i- ni na \ge I- this EXCL \fti ini.

\ref BES-20080602-HENa.0876 \recid 146346141148171108 \start 0:24:27 \sp JERHEN \ph balɪʔ sandi kʊndaŋan laŋsʊŋ xxx \tx balek sandi kundangan langsong xxx. \mb balek sandi k- undang -an langsong xxx \ge turn.around hinge K- invite -AN direct xxx \fti habis dari undangan langsung xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0877 \recid 541768141933171108 \start 0:24:28 \sp LIDHEN \ph halo yuʔ \tx halo yuk! \mb halo yuk \ge hello TRU.older.sister \fti halo yuk!

\ref BES-20080602-HENa.0878 \recid 813100142054171108 \start 0:24:29 \sp LIDHEN \ph nah \tx na! \mb na \ge EXCL \fti na!

\ref BES-20080602-HENa.0879 \recid 378121102339181108 \start 0:24:30 \sp LIDHEN \ph hoy yuʔ \tx hoi yuk! \mb hoi yuk \ge EXCL TRU.older.sister \fti hoi yuk!

\ref BES-20080602-HENa.0880 \recid 792607102412181108 \start 0:24:31 \sp LIDHEN \ph oy \tx oi? \mb oi \ge EXCL \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0881 \recid 168532102439181108 \start 0:24:33 \sp LIDHEN \ph baɪʔ \tx baek. \mb baek \ge good \fti baik. \nt kabar.

\ref BES-20080602-HENa.0882 \recid 820412102514181108 \start 0:24:35 \sp LIDHEN \ph la balɪʔ \tx la balek. \mb la balek \ge PFCT turn.around \fti sudah pulang. \nt dari sawah.

\ref BES-20080602-HENa.0883 \recid 382931102553181108 \start 0:24:36 \sp LIDHEN \ph anu muŋgas naʔ əmbuwat jagʊŋan yuʔ tadi tu \tx anu, munggas nak mbuat jagungan yuk tadi tu. \mb anu m- punggas nak m- buat jagung -an yuk tadi tu \ge whatchamacallit N- punggas want N- make corn -AN TRU.older.sister earlier that \fti munggas membuat jagung tadi itu.

\ref BES-20080602-HENa.0884 \recid 643124102907181108 \start 0:24:40 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0885 \recid 601003103100181108 \start 0:24:43 \sp JERHEN \ph tadi kʊmdaŋan xxx \tx tadi kundangan xxx. \mb tadi k- undang -an xxx \ge earlier K- invite -AN xxx \fti undangan tadi xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0886 \recid 976010103129181108 \start 0:24:43 \sp LIDHEN \ph woy kami didə ənjawat yuʔ \tx woi kami dide njawat yuk! \mb woi kami dide n- jawat yuk \ge EXCL 1 NEG N- work.on TRU.older.sister \fti kami tidak menjawat yuk!

\ref BES-20080602-HENa.0887 \recid 116725103342181108 \start 0:24:45 \sp CENHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20080602-HENa.0888 \recid 414096103751181108 \start 0:24:45 \sp JERHEN \ph sandi kondaŋan laŋsʊŋ pəgi kami \tx sandi kundangan langsong pegi kami. \mb sandi k- undang -an langsong pegi kami \ge hinge K- invite -AN direct go 1 \fti habis dari undangan kami langsung pergi.

\ref BES-20080602-HENa.0889 \recid 621576103924181108 \start 0:24:46 \sp MANHEN \ph ay tuŋgu sajə ji \tx ai tunggu saje ji. \mb ai tunggu saje ji \ge EXCL wait just say \fti tunggu saja.

\ref BES-20080602-HENa.0890 \recid 239905104010181108 \start 0:24:48 \sp LIDHEN \ph tuŋgu sajə \tx tunggu saje. \mb tunggu saje \ge wait just \fti tunggu saja.

\ref BES-20080602-HENa.0891 \recid 700021104101181108 \start 0:24:48 \sp MANHEN \ph padi əmpay \tx padi empai. \mb padi empai \ge rice.plant just.now \fti padi baru.

\ref BES-20080602-HENa.0892 \recid 171805104133181108 \start 0:24:50 \sp LIDHEN \ph aʊ padi əmpay \tx au padi empai. \mb au padi empai \ge yes rice.plant just.now \fti padi baru.

\ref BES-20080602-HENa.0893 \recid 939392104354181108 \start 0:24:52 \sp MANHEN \ph padipulʊt e \tx padi.pulut e! \mb padi.pulut e \ge glutinous.rice EXCL \fti padi pulut!

\ref BES-20080602-HENa.0894 \recid 290920104538181108 \start 0:24:53 \sp LIDHEN \ph pad \tx pad(i)... \mb padi \ge rice.plant \fti padi...

\ref BES-20080602-HENa.0895 \recid 400086104615181108 \start 0:24:54 \sp LIDHEN \ph oy \tx oi? \mb oi \ge what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0896 \recid 966593104644181108 \start 0:24:57 \sp EXPHEN \ph masʊʔka aʊ \tx masokkah au! \mb masok -kah au \ge go.in -KAH yes \fti masukkan!

\ref BES-20080602-HENa.0897 \recid 250272104730181108 \start 0:24:58 \sp LIDHEN \ph əmpay muŋgas \tx empai munggas! \mb empai m- punggas \ge just.now N- punggas \fti baru munggas!

\ref BES-20080602-HENa.0898 \recid 339173104850181108 \start 0:24:59 \sp LIDHEN \ph əmpay muŋgas \tx empai munggas! \mb empai m- punggas \ge just.now N- punggas \fti baru munggas!

\ref BES-20080602-HENa.0899 \recid 490330104928181108 \start 0:24:59 \sp EXPHEN \ph kə partay tu \tx ke partai tu. \mb ke partai tu \ge to party that \fti ke partai itu.

\ref BES-20080602-HENa.0900 \recid 298492105006181108 \start 0:25:00 \sp EXPHEN \ph kalu adə lukaʔ \tx kalu ade lokak. \mb kalu ade lokak \ge TOP exist job \fti kalau ada peluang.

\ref BES-20080602-HENa.0901 \recid 768468105052181108 \start 0:25:00 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0902 \recid 356494105112181108 \start 0:25:01 \sp LIDHEN \ph əmpay saɣi ni muŋ \tx empai saghi ni mungg(as). \mb empai s- aghi ni m- punggas \ge just.now SE- day this N- punggas \fti baru hari ini munggas.

\ref BES-20080602-HENa.0903 \recid 909703105251181108 \start 0:25:01 \sp JERHEN \ph kaba la naʔ mantap di pagaralam \tx kaba la nak mantap di Pagaralam? \mb kaba la nak mantap di Pagaralam \ge 2SG PFCT FUT steady LOC Pagaralam \fti kamu sudah mantap di Pagaralam?

\ref BES-20080602-HENa.0904 \recid 804503112114181108 \start 0:25:03 \sp EXPHEN \ph əm \tx em? \mb em \ge EXCL \fti em?

\ref BES-20080602-HENa.0905 \recid 310340112317181108 \start 0:25:04 \sp JERHEN \ph la mantap di pagaralam \tx la mantap di Pagaralam? \mb la mantap di Pagaralam \ge PFCT steady LOC Pagaralam \fti sudah mantap di Pagaralam?

\ref BES-20080602-HENa.0906 \recid 991202112358181108 \start 0:25:05 \sp EXPHEN \ph kalu kələ adə mantap kəmantapan kə sini \tx kalu kele ade mantap kemantapan ke sini. \mb kalu kele ade mantap ke- mantap -an ke s- i- ni \ge TOP later exist steady KE- steady -AN to S- I- this \fti kalau ada kemantapan ke sini.

\ref BES-20080602-HENa.0907 \recid 761144112612181108 \start 0:25:05 \sp LIDHEN \ph tigə bulan bulan lapan kələ \tx tige bulan, bulan lapan kele. \mb tige bulan bulan lapan kele \ge three month month eight later \fti tiga bulan, bulan delapan nanti. \nt panin jagung.

\ref BES-20080602-HENa.0908 \recid 559558112736181108 \start 0:25:07 \sp LIDHEN \ph antaʔkap pəmilu \tx antakkah, pemilu. \mb antak -kah pemilu \ge when -KAH general.elections \fti ketika pemilu.

\ref BES-20080602-HENa.0909 \recid 116192113831181108 \start 0:25:09 \sp LIDHEN \ph aʊ agustus aʊ \tx au Agustus, au. \mb au Agustus au \ge yes August yes \fti ya bulan Agustus.

\ref BES-20080602-HENa.0910 \recid 450636113953181108 \start 0:25:09 \sp JERHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20080602-HENa.0911 \recid 960808114018181108 \start 0:25:10 \sp MANHEN \ph jagʊŋ manɪs jagʊŋ manɪs \tx jagung manis jagung manis. \mb jagung manis jagung manis \ge corn sweet corn sweet \fti jagung manis.

\ref BES-20080602-HENa.0912 \recid 222691114044181108 \start 0:25:11 \sp JERHEN \ph kan pagaralamsəlatan kan adə pakay koŋres \tx kan Pagaralam.Selatan kan ade pakai kongres. \mb kan Pagaralam.Selatan kan ade pakai kongres \ge KAN Pagaralam.Selatan KAN exist use congress \fti Pagaralam Selatan sudah ada kongres. \nt kongres partai.

\ref BES-20080602-HENa.0913 \recid 273891140739181108 \start 0:25:12 \sp LIDHEN \ph əndaʔ bəʔ anu naʔ bərjalan piŋgɪr naʔ bəjuwalan piŋgɪr jalan yuʔ \tx ndak be anu, nak berjalan pingger, nak bejualan pingger jalan yuk. \mb ndak be anu nak ber- jalan pingger nak be- jual -an pingger jalan yuk \ge want FILL whatchamacallit want BER- street edge want BE- sell -AN edge street TRU.older.sister \fti ingin berjualan di pinggir jalan yuk.

\ref BES-20080602-HENa.0914 \recid 395576141030181108 \start 0:25:13 \sp JERHEN \ph kələ kaba ku calonka caleʔə bae \tx kele kaba ku calonkah calég bae. \mb kele kaba ku calon -kah calég -e bae \ge later 2SG 1 candidate -KAH CALEG -3 just \fti nanti kamu saya calonkan sebagai calegnya.

\ref BES-20080602-HENa.0915 \recid 760467141317181108 \start 0:25:17 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0916 \recid 881233141341181108 \start 0:25:18 \sp JERHEN \ph ku ənjoʔ urʊtan nomor satu kaba \tx ku enjok urutan nomor satu kaba. \mb ku enjok urut -an nomor satu kaba \ge 1 give in.order -AN number one 2SG \fti saya beri kamu nomor urut satu.

\ref BES-20080602-HENa.0917 \recid 200050141625181108 \start 0:25:19 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0918 \recid 457671141656181108 \start 0:25:20 \sp LIDHEN \ph ayo \tx ayo. \mb ayo \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0919 \recid 397357141748181108 \start 0:25:21 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0920 \recid 998245141808181108 \start 0:25:22 \sp EXPHEN \ph caleʔ \tx caleg. \mb caleg \ge caleg \fti caleg. \nt calon legislatif.

\ref BES-20080602-HENa.0921 \recid 321331141844181108 \start 0:25:22 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0922 \recid 329629141909181108 \start 0:25:23 \sp MANHEN \ph tuwapəɲə dikəndaʔka eŋki ni \tx tuapenye dikendakkah Hengki ni? \mb tu- ape -nye di- kendak -kah Hengki ni \ge TU- what -3 DI- earlier -KAH Hengki this \fti apa yang diinginkan Hengki ini?

\ref BES-20080602-HENa.0923 \recid 289831142048181108 \start 0:25:23 \sp JERHEN \ph calon \tx calon. \mb calon \ge candidate \fti calon.

\ref BES-20080602-HENa.0924 \recid 101879142112181108 \start 0:25:24 \sp LIDHEN \ph ayʊʔ \tx ayuk. \mb ayuk \ge older.sister \fti ayuk.

\ref BES-20080602-HENa.0925 \recid 187159142547181108 \start 0:25:24 \sp JERHEN \ph ju caleʔka nomor satu kələ \tx ku calegkah nomor satu k \mb ku caleg -kah nomor satu k \ge 1 caleg -KAH number one 2 \fti nanti saya beri nomor urut satu.

\ref BES-20080602-HENa.0926 \recid 694873144942181108 \start 0:25:25 \sp LIDHEN \ph yʊʔ \tx yuk! \mb yuk \ge TRU.older.sister \fti yuk!

\ref BES-20080602-HENa.0927 \recid 957732145106181108 \start 0:25:26 \sp LIDHEN \ph tuwapə niyan kəndaʔ heŋki ni \tx tuape nian kendak Hengki ni? \mb tu- ape nian kendak Hengki ni \ge TU- what right earlier Hengki this \fti apa mau Hengki ini?

\ref BES-20080602-HENa.0928 \recid 733916145200181108 \start 0:25:29 \sp EXPHEN \ph calon apə \tx calon ape? \mb calon ape \ge candidate what \fti calon apa?

\ref BES-20080602-HENa.0929 \recid 141673151753181108 \start 0:25:31 \sp LIDHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20080602-HENa.0930 \recid 314866155555181108 \start 0:25:31 \sp JERHEN \ph dewan \tx dewan. \mb dewan \ge council \fti dewan.

\ref BES-20080602-HENa.0931 \recid 571161155722181108 \start 0:25:32 \sp JERHEN \ph ku ənjoʔ urʊt nomor satu \tx ku enjok urut nomor satu. \mb ku enjok urut nomor satu \ge 1 give in.order number one \fti saya beri nomor urut satu.

\ref BES-20080602-HENa.0932 \recid 726929155836181108 \start 0:25:36 \sp JERHEN \ph kami kan la təbəntʊʔ kami di kəcamatan \tx kami kan la tebentuk kami di kecamatan. \mb kami kan la te- bentuk kami di ke- camat -an \ge 1 KAN PFCT TE- form 1 LOC KE- subdistrict -AN \fti kami sudah terbentuk di kecamatan. \nt partai.

\ref BES-20080602-HENa.0933 \recid 619936160222181108 \start 0:25:38 \sp LIDHEN \ph oy \tx oi! \mb oi \ge EXCL \fti oi!

\ref BES-20080602-HENa.0934 \recid 350242091634191108 \start 0:25:40 \sp JERHEN \ph pagaralamsəlatan pagaralamutara pagaralaːm \tx Pagaralam.Selatan, Pagaralam.Utara, Pagaralam... \mb Pagaralam.Selatan Pagaralam.Utara Pagaralam \ge Pagaralam.Selatan Pagaralam.Utara Pagaralam \fti Pagaralam Selatan, Pagaralam Utara, Pagaralam...

\ref BES-20080602-HENa.0935 \recid 228699091716191108 \start 0:25:40 \sp EXPHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0936 \recid 451253091942191108 \start 0:25:41 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0937 \recid 516912093337191108 \start 0:25:42 \sp JERHEN \ph dempotəŋa demposəlatan \tx Dempo.Tengah, Dempo.Selatan. \mb Dempo.Tengah Dempo.Selatan \ge Dempo.Tengah Dempo.Selatan \fti Dempo Tengah, Dempo Selatan.

\ref BES-20080602-HENa.0938 \recid 659478093557191108 \start 0:25:46 \sp JERHEN \ph dempoutara \tx Dempo.Utara. \mb Dempo.Utara \ge Dempo.Utara \fti Dempo Utara.

\ref BES-20080602-HENa.0939 \recid 966710093710191108 \start 0:25:48 \sp EXPHEN \ph maŋkə kəmaɣi tu aku ini \tx mangke kemaghi tu aku ini... \mb mangke kemaghi tu aku i- ni \ge so.that yesterday that 1SG I- this \fti kemarin itu saya...

\ref BES-20080602-HENa.0940 \recid 418671093912191108 \start 0:25:48 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0941 \recid 124116093941191108 \start 0:25:48 \sp JERHEN \ph xxx səlatan e \tx xxx Selatan e. \mb xxx Selatan e \ge xxx South EXCL \fti xxx Selatan.

\ref BES-20080602-HENa.0942 \recid 427068094038191108 \start 0:25:49 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0943 \recid 851061094107191108 \start 0:25:51 \sp EXPHEN \ph dəbat ŋe anu \tx debat ngai anu... \mb debat ngai anu \ge debate with whatchamacallit \fti berdebat dengan anu...

\ref BES-20080602-HENa.0944 \recid 710475094347191108 \start 0:25:51 \sp LIDHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0945 \recid 374905101713191108 \start 0:25:51 \sp JERHEN \ph səkuraŋkuraŋ naʔ kami calonka duwə pulʊ limə uɣaŋ \tx sekurang-kurangkan nak kami calonkah due puloh lime ughang. \mb se- kurang ~ kurang -kan nak kami calon -kah due puloh lime ughang \ge SE- less ~ less -KAN FUT 1 candidate -KAH two ten five person \fti sekurang-kurangnya yang akan kami calonkan dua puluh lima orang.

\ref BES-20080602-HENa.0946 \recid 735265102126191108 \start 0:25:54 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20080602-HENa.0947 \recid 319033102154191108 \start 0:25:56 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0948 \recid 398357102226191108 \start 0:25:57 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0949 \recid 692891102248191108 \start 0:25:58 \sp JERHEN \ph untʊʔ pagaralamsəlatan kan ŋa kitə itʊŋanɲə \tx untuk Pagaralam.Selatan kan ngai kite itongannye. \mb untuk Pagaralam.Selatan kan ngai kite itong -an -nye \ge for Pagaralam.Selatan KAN with 1PL count -AN -NYE \fti untuk Pagaralam Selatan hitungannya dengan saya.

\ref BES-20080602-HENa.0950 \recid 931750105042191108 \start 0:26:01 \sp JERHEN \ph pagaralamutara paʔ obet \tx Pagaralam.Utara pak Obet. \mb Pagaralam.Utara pak Obet \ge Pagaralam.Utara Sir Obet \fti Pagaralam Utara pak Obet.

\ref BES-20080602-HENa.0951 \recid 544114105353191108 \start 0:26:03 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0952 \recid 647041105811191108 \start 0:26:05 \sp EXPHEN \ph jadi amu lulʊʔ itu \tx jadi amu lulok itu. \mb jadi amu lulok i- tu \ge become TOP like I- that \fti jadi kalau begitu.

\ref BES-20080602-HENa.0953 \recid 733754105848191108 \start 0:26:06 \sp JERHEN \ph pagaralam dempotəŋa \tx Pagaralam, Dempo.Tengah... \mb Pagaralam Dempo.Tengah \ge Pagaralam Dempo.Tengah \fti Pagaralam, Dempo Tengah...

\ref BES-20080602-HENa.0954 \recid 121793105954191108 \start 0:26:07 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0955 \recid 976735110200191108 \start 0:26:07 \sp LIDHEN \ph bukan kandeʔ topɪʔ misalə asal usʊl tanjʊŋ bukan aʊ \tx bukan kandek topik, misale asal usol Tanjung.(Sakti) bukan au. \mb bukan kandek topik misal -e asal usol Tanjung.Sakti bukan au \ge NEG for topic example -E origin suggest Tanjung.Sakti NEG yes \fti bukannya untuk topik, misalnya asal usul Tanjung Sakti, bukan ya.

\ref BES-20080602-HENa.0956 \recid 615871110600191108 \start 0:26:10 \sp JERHEN \ph taŋgal tigə ni kələ rapat pəleno \tx tanggal tige ni kele rapat pleno. \mb tanggal tige ni kele rapat pleno \ge date three this later tight plenary \fti tanggal tiga ini rapat pleno.

\ref BES-20080602-HENa.0957 \recid 655612113123191108 \start 0:26:13 \sp JERHEN \ph diːʔ pagaralam jəmə pusat dataŋ \tx di, Pagaralam jeme pusat datang. \mb di Pagaralam jeme pusat datang \ge LOC Pagaralam person central come \fti di, Pagaralam, orang pusat datang.

\ref BES-20080602-HENa.0958 \recid 794006113233191108 \start 0:26:16 \sp JERHEN \ph sandi jakarta \tx sandi Jakarta. \mb sandi Jakarta \ge hinge Jakarta \fti dari Jakarta.

\ref BES-20080602-HENa.0959 \recid 278812114612191108 \start 0:26:17 \sp JERHEN \ph jakarta pəlembaŋ \tx Jakarta Palembang. \mb Jakarta Palembang \ge Jakarta Palembang \fti Jakarta Palembang.

\ref BES-20080602-HENa.0960 \recid 313006114657191108 \start 0:26:20 \sp LIDHEN \ph woy aʊ maʔsʊt aku ni amə diyə memaŋ əndaʔ basə dusʊn tuwapə amə ŋʊbrʊl ni la basə dusʊn kami ni \tx woi au, maksud aku ni amu die memang ndak bahase duson, tuape amu ngobrol ni la bahase duson kami ni. \mb woi au maksud aku ni amu die memang ndak bahase duson tu- ape amu ng- obrol ni la bahase duson kami ni \ge EXCL yes intention 1SG this TOP 3 indeed want language village TU- what TOP N- chat this PFCT language village 1 this \fti maksud saya kalau dia ingin bahasa daerah, kami sudah ngomong bahasa daerah.

\ref BES-20080602-HENa.0961 \recid 801075115244191108 \start 0:26:23 \sp EXPHEN \ph pisi misiə la adə \tx visi misie la ade? \mb visi misi -e la ade \ge point.of.view mission -3 PFCT exist \fti visi misinya sudah ada?

\ref BES-20080602-HENa.0962 \recid 288235115538191108 \start 0:26:24 \sp JERHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20080602-HENa.0963 \recid 278423115606191108 \start 0:26:24 \sp EXPHEN \ph pisi misiə la adə \tx visi misie la ade? \mb visi misi -e la ade \ge point.of.view mission -3 PFCT exist \fti visi misinya sudah ada?

\ref BES-20080602-HENa.0964 \recid 971329115658191108 \start 0:26:26 \sp LIDHEN \ph amə diyə əndaʔ basə dusʊn naɣ tu aku naʔ mantaw jəmə \tx amu die ndak bahase duson (be)nagh tu, aku nak mantau jeme... \mb amu die ndak bahase duson benagh tu aku nak m- pantau jeme \ge TOP 3 want language village right that 1SG FUT N- call person \fti kalau dia ingin bahasa daerah, saya bisa memanggil orang...

\ref BES-20080602-HENa.0965 \recid 648779115947191108 \start 0:26:27 \sp JERHEN \ph la rəsmi diyə la masʊʔ \tx la resmi, die la masok. \mb la resmi die la masok \ge PFCT legitimate 3 PFCT go.in \fti sudah resmi, sudah masuk.

\ref BES-20080602-HENa.0966 \recid 250755120128191108 \start 0:26:30 \sp LIDHEN \ph adə waʔwaʔan yə pacaʔ jugə dusʊn tu bəcəritə \tx ade uwak-uwakan ye pacak juge bahase duson tu becerite. \mb ade uwak ~ uwak -an ye pacak juge bahase duson tu be- cerite \ge exist parent's.older.sibling ~ parent's.older.sibling -AN REL can also language village that BE- story \fti ada uwak yang bisa bercerita bahasa daerah.

\ref BES-20080602-HENa.0967 \recid 344600122950191108 \start 0:26:30 \sp JERHEN \ph itu kan taŋgal tigə... \tx itu kan tanggal tige... \mb i- tu kan tanggal tige \ge I- that KAN date three \fti itu kan tanggal tiga...

\ref BES-20080602-HENa.0968 \recid 803001123046191108 \start 0:26:31 \sp JERHEN \ph sandi jakarta sandi ujanmas \tx sandi Jakarta, sandi Ujan.Mas. \mb sandi Jakarta sandi Ujan.Mas \ge hinge Jakarta hinge Ujan.Mas \fti dari Jakarta, dari Ujan Mas.

\ref BES-20080602-HENa.0969 \recid 259616123317191108 \start 0:26:33 \sp MANHEN \ph masal usʊl \tx asal usol. \mb asal usol \ge origin suggest \fti asal usul.

\ref BES-20080602-HENa.0970 \recid 775360123356191108 \start 0:26:33 \sp JERHEN \ph sandi lahat sandi muwarainɪm \tx sandi Lahat, sandi Muara.Enim. \mb sandi Lahat sandi Muara.Enim \ge hinge Lahat hinge Muara.Enim \fti dari Lahat, dari Muara Enim.

\ref BES-20080602-HENa.0971 \recid 995799123508191108 \start 0:26:34 \sp LIDHEN \ph asal \tx asal... \mb asal \ge origin \fti asal...

\ref BES-20080602-HENa.0972 \recid 626675123534191108 \start 0:26:35 \sp MANHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0973 \recid 448258123559191108 \start 0:26:35 \sp LIDHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20080602-HENa.0974 \recid 595439123623191108 \start 0:26:36 \sp JERHEN \ph ka dataŋ galə \tx ka datang gale. \mb ka datang gale \ge FUT come all \fti mau datang semua.

\ref BES-20080602-HENa.0975 \recid 157616123706191108 \start 0:26:38 \sp CENHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0976 \recid 960451123733191108 \start 0:26:38 \sp JERHEN \ph ku tuŋgutuŋgu \tx ku tunggu-tunggu. \mb ku tunggu ~ tunggu \ge 1 wait ~ wait \fti saya tunggu-tunggu.

\ref BES-20080602-HENa.0977 \recid 525474123816191108 \start 0:26:40 \sp LIDHEN \ph aʊ neʔ jəmə tuwə niyan tuː \tx au, nek jeme tue nian tu. \mb au nek jeme tue nian tu \ge yes REL person old right that \fti ya, yang betul-betul orang tua.

\ref BES-20080602-HENa.0978 \recid 550364133753191108 \start 0:26:42 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0979 \recid 380226133820191108 \start 0:26:42 \sp JERHEN \ph di sətiyap kəcamatan arʊs adə kan \tx di setiap kecamatan harus ade kan. \mb di se- tiap ke- camat -an harus ade kan \ge LOC SE- every KE- subdistrict -AN must exist KAN \fti di setiap kecamatan harus ada. \nt partai.

\ref BES-20080602-HENa.0980 \recid 177966133952191108 \start 0:26:44 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0981 \recid 991140134014191108 \start 0:26:45 \sp JERHEN \ph pərwakɪlan pərwakɪlan bətʊl \tx perwakilan, perwakilan betol. \mb per- wakil -an per- wakil -an betol \ge PER- represetative -AN PER- represetative -AN right \fti perwakilan, perwakilan betul.

\ref BES-20080602-HENa.0982 \recid 610289134140191108 \start 0:26:47 \sp LIDHEN \ph ʔa ʔa aʊ \tx a a au. \mb a a au \ge yes yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0983 \recid 449207134212191108 \start 0:26:48 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0984 \recid 333975134233191108 \start 0:26:49 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0985 \recid 438773134254191108 \start 0:26:52 \sp LIDHEN \ph aʊ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0986 \recid 471074134320191108 \start 0:26:53 \sp JERHEN \ph ləmaʔ ini partay artɪs ini \tx lemak ini, partai artis ini. \mb lemak i- ni partai artis i- ni \ge pleasant I- this party artist I- this \fti enak, partai artis ini.

\ref BES-20080602-HENa.0987 \recid 653783134430191108 \start 0:26:53 \sp LIDHEN \ph xx \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref BES-20080602-HENa.0988 \recid 646227134500191108 \start 0:26:56 \sp EXPHEN \ph partay artɪs \tx partai artis! \mb partai artis \ge party artist \fti partai artis!

\ref BES-20080602-HENa.0989 \recid 551177134540191108 \start 0:26:57 \sp XXX \ph jʊrnalistɪʔ xxx \tx jurnalistik xxx. \mb jurnalistik xxx \ge journalism xxx \fti jurnalistik xxx.

\ref BES-20080602-HENa.0990 \recid 552759134913191108 \start 0:26:58 \sp JERHEN \ph sutiyoso \tx Sutiyoso! \mb Sutiyoso \ge Sutiyoso \fti Sutiyoso!

\ref BES-20080602-HENa.0991 \recid 131403135009191108 \start 0:26:59 \sp JERHEN \ph pəndukʊŋə artɪs galə \tx dukong artis gale. \mb pe- n- dukong artis gale \ge PE- N- support artist all \fti pendukungnya artis semua. \nt pendukung partai.

\ref BES-20080602-HENa.0992 \recid 492603135129191108 \start 0:27:00 \sp LIDHEN \ph aʊ aʊ \tx au au. \mb au au \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20080602-HENa.0993 \recid 701977135158191108 \start 0:27:02 \sp EXPHEN \ph sutiyoso \tx Sutiyoso! \mb Sutiyoso \ge Sutiyoso \fti Sutiyoso!

\ref BES-20080602-HENa.0994 \recid 649369135230191108 \start 0:27:02 \sp JERHEN \ph partay baru \tx partai baru. \mb partai baru \ge party new \fti partai baru.

\ref BES-20080602-HENa.0995 \recid 266393135614191108 \start 0:27:03 \sp LIDHEN \ph ɲəla ku kicɪʔka naʔ tuwapə dəŋa ni ji ku \tx nyelah ku kicekkah nak tuape dengah ni ji ku? \mb nyelah ku kicek -kah nak tu- ape dengah ni ji ku \ge right 1 talk -KAH want TU- what 2 this say 1 \fti kata saya mau apa kamu ini?

\ref BES-20080602-HENa.0996 \recid 374132135926191108 \start 0:27:04 \sp JERHEN \ph partay pəmilu \tx partai pemilu. \mb partai pemilu \ge party general.elections \fti partai pemilu.

\ref BES-20080602-HENa.0997 \recid 354970140010191108 \start 0:27:05 \sp LIDHEN \ph əndaʔ \tx ndak... \mb ndak \ge want \fti ingin...

\ref BES-20080602-HENa.0998 \recid 490881140041191108 \start 0:27:06 \sp LIDHEN \ph əndaʔ asal usʊl tanjʊŋ \tx ndak asal usol Tanjung.(Sakti). \mb ndak asal usol Tanjung.Sakti \ge want origin suggest Tanjung.Sakti \fti mau asal usul Tanjung Sakti.

\ref BES-20080602-HENa.0999 \recid 558718140206191108 \start 0:27:07 \sp JERHEN \ph kalu hanura wiranto \tx kalu Hanura Wiranto. \mb kalu Hanura Wiranto \ge TOP Hanura Wiranto \fti kalau Hanura Wiranto.

\ref BES-20080602-HENa.1000 \recid 384316140426191108 \start 0:27:08 \sp LIDHEN \ph katəɲə didə \tx katenye dide. \mb kate -nye dide \ge say -NYE NEG \fti tidak katanya.

\ref BES-20080602-HENa.1001 \recid 520800140503191108 \start 0:27:09 \sp LIDHEN \ph kitə ŋʊbrʊl sajə bɪʔ katəɲə \tx kite ngobrol saje bik katenye. \mb kite ng- obrol saje bik kate -nye \ge 1PL N- chat just TRU.aunt say -NYE \fti katanya kita ngobrol saja.

\ref BES-20080602-HENa.1002 \recid 298457140646191108 \start 0:27:11 \sp EXPHEN \ph hati nurani raʔyat \tx hati nurani rakyat. \mb hati nurani rakyat \ge liver lustrous people \fti hati nurani rakyat. \nt Hanura.

\ref BES-20080602-HENa.1003 \recid 175055140913191108 \start 0:27:13 \sp XXX \ph hati nurani raʔyat tu wiranto \tx hati nurani rakyat tu Wiranto. \mb hati nurani rakyat tu Wiranto \ge liver lustrous people that Wiranto \fti hati nurani rakyat itu Wiranto.

\ref BES-20080602-HENa.1004 \recid 658860141023191108 \start 0:27:13 \sp LIDHEN \ph ŋʊbrʊl sajə basə dusʊn \tx ngobrol saje bahase duson. \mb ng- obrol saje bahase duson \ge N- chat just language village \fti ngobrol bahasa daerah saja.

\ref BES-20080602-HENa.1005 \recid 476283141236191108 \start 0:27:15 \sp LIDHEN \ph ji ku amə dəŋa əndaʔ anu əndaʔ anu niyan basə dusʊn bibɪʔ mamaŋ ka pantawka adə jəmə dusʊn tuwəː \tx ji ku amu dengah ndak anu, ndak anu nian bahase duson bibik, mamang ka pantaukah ade jeme duson tue. \mb ji ku amu dengah ndak anu ndak anu nian bahase duson bibik mamang ka pantau -kah ade jeme duson tue \ge say 1 TOP 2 want whatchamacallit want whatchamacallit right language village aunt uncle FUT call -KAH exist person village old \fti kata saya kalau kamu ingin bahasa daerah, bibi, paman akan panggilkan orang yang tertua di daerah ini.

\ref BES-20080602-HENa.1006 \recid 896606141701191108 \start 0:27:16 \sp XXX \ph koŋres sutiyoso \tx kongres Sutiyoso. \mb kongres Sutiyoso \ge congress Sutiyoso \fti kongres Sutiyoso.

\ref BES-20080602-HENa.1007 \recid 273034141814191108 \start 0:27:22 \sp LIDHEN \ph yə pacaʔ \tx ye pacak... \mb ye pacak \ge REL can \fti yang bisa...

\ref BES-20080602-HENa.1008 \recid 402089141854191108 \start 0:27:23 \sp JERHEN \ph mantan purnawirawan galə pəndukʊŋə tini \tx mantan purnawirawan gale dukong tini. \mb mantan purnawirawan gale pe- n- dukong ti- ni \ge former retired.armed.services.officer all PE- N- support TI- this \fti mantan purnawirawan semua pendukungnya.

\ref BES-20080602-HENa.1009 \recid 430140142330191108 \start 0:27:25 \sp LIDHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

Citation

[author(s)] (2008). File "BES-20080602-HENa.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "BES-20080602-HENa". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-6F8F-B. (Accessed 2024-06-16)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.