BES-20060501b-HEN.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id BES-20060501b-HEN

\ref BES-20060501b-HEN.0001 \recid 524156112750200906 \start 0:00:18 \sp SERHEN \ph ha ha nineʔ tadiy ya \tx ha ha nenek tadi Ya! \mb ha ha nenek tadi Ya \ge EXCL EXCL grandmother earlier TRU.Lia \fti ha ha, nenek tadi Ya!

\ref BES-20060501b-HEN.0002 \recid 544879105204270906 \start 0:00:19 \sp ARMHEN \ph manə bapaŋ kaba kalaŋan \tx mane bapang kaba kalangan? \mb mane bapang kaba kalangan \ge which father 2SG sell \fti kemana ayah kamu, kalangan?

\ref BES-20060501b-HEN.0003 \recid 894076105337270906 \start 0:00:21 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0004 \recid 954832105400270906 \start 0:00:22 \sp SERHEN \ph ha ha nineʔ ka \tx ha ha nenek Ka. \mb ha ha nenek Ka \ge EXCL EXCL grandmother TRU.Tika \fti ha ha, nenek Ka.

\ref BES-20060501b-HEN.0005 \recid 594049105459270906 \start 0:00:31 \sp SERHEN \ph ŋa ni ŋay nineʔ ciya \tx nga(i) ne(nek) ngai nenek cia. \mb ngai nenek ngai nenek cia \ge with grandmother with grandmother AYO \fti sama nenek yuk.

\ref BES-20060501b-HEN.0006 \recid 203649112303270906 \start 0:00:36 \sp ARMHEN \ph bapə malam baleʔ \tx berape malam balek? \mb ber- ape malam balek \ge BER- what night turn.around \fti berapa malam pulang?

\ref BES-20060501b-HEN.0007 \recid 645793112502270906 \start 0:00:39 \sp EXPHEN \ph səmiŋgu \tx seminggu. \mb se- minggu \ge SE- week \fti seminggu.

\ref BES-20060501b-HEN.0008 \recid 461309112538270906 \start 0:00:40 \sp ARMHEN \ph səmiŋgu \tx seminggu. \mb se- minggu \ge SE- week \fti seminggu.

\ref BES-20060501b-HEN.0009 \recid 332608112608270906 \start 0:00:40 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0010 \recid 856285112629270906 \start 0:00:43 \sp ARMHEN \ph kaba wan bəŋkulu kaba ni wan lahat \tx kaba (le)wan Bengkulu kaba ni (le)wan Lahat? \mb kaba lewan Bengkulu kaba ni lewan Lahat \ge 2SG go.by Bengkulu 2SG this go.by Lahat \fti kamu lewat Bengkulu apa lewat Lahat?

\ref BES-20060501b-HEN.0011 \recid 310684113004270906 \start 0:00:44 \sp EXPHEN \ph wan lahat \tx (le)wan Lahat. \mb lewan Lahat \ge go.by Lahat \fti lewat Lahat.

\ref BES-20060501b-HEN.0012 \recid 471797113134270906 \start 0:00:45 \sp ARMHEN \ph wan lahat \tx (le)wan Lahat. \mb lewan Lahat \ge go.by Lahat \fti lewat Lahat.

\ref BES-20060501b-HEN.0013 \recid 202848113211270906 \start 0:00:47 \sp SERHEN \ph kitə ŋay nineʔ ca \tx kite ngai nenek cia. \mb kite ngai nenek cia \ge 1PL with grandmother AYO \fti kita ke tempat nenek yuk.

\ref BES-20060501b-HEN.0014 \recid 677437114329270906 \start 0:00:49 \sp SERHEN \ph nineʔ nineʔ deʔbiyə agi \tx nenek, nenek dekbedie agi. \mb nenek nenek dekbedie agi \ge grandmother grandmother not.exist more \fti nenek tidak ada lagi.

\ref BES-20060501b-HEN.0015 \recid 405151140016270906 \start 0:00:52 \sp HERHEN \ph kemanə baʔ kaba ɲəlah wan təbeŋ tu \tx kemane (e)bak kaba, nyelah (le)wan tebeng tu. \mb ke- mane ebak kaba nyelah lewan tebeng tu \ge KE- which father 2SG right go.by mountain.side that \fti kemana ayah kamu, lewat tebing itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0016 \recid 589472140537270906 \start 0:00:53 \sp EXPHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20060501b-HEN.0017 \recid 666834140648270906 \start 0:00:54 \sp HERHEN \ph la iloʔ jəramba di təbeŋ tu \tx la ilok jerambah di tebeng tu? \mb la ilok jerambah di tebeng tu \ge PFCT good bridge LOC mountain.side that \fti sudah bagus jembatan di tebing itu?

\ref BES-20060501b-HEN.0018 \recid 402041140901270906 \start 0:00:55 \sp EXPHEN \ph bəlom \tx belum. \mb belum \ge not.yet \fti belum.

\ref BES-20060501b-HEN.0019 \recid 512320140939270906 \start 0:00:56 \sp HERHEN \ph maseh xx \tx maseh xx? \mb maseh xx \ge still xx \fti masih xx?

\ref BES-20060501b-HEN.0020 \recid 881549141018270906 \start 0:00:58 \sp EXPHEN \ph maseh \tx maseh. \mb maseh \ge still \fti masih.

\ref BES-20060501b-HEN.0021 \recid 119935141042270906 \start 0:01:00 \sp ARMHEN \ph sampay səaɣi kiya \tx sampai seaghi kia? \mb sampai se- aghi kia \ge arrive SE- day just \fti sampai satu hari?

\ref BES-20060501b-HEN.0022 \recid 808915131758280906 \start 0:01:02 \sp ARMHEN \ph kə bada kaba tu \tx ke bada kaba tu. \mb ke bada kaba tu \ge to place 2SG that \fti ke tempat kamu itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0023 \recid 658618132711280906 \start 0:01:03 \sp ARMHEN \ph didə səaɣi e \tx dide seaghi e. \mb dide se- aghi e \ge NEG SE- day EXCL \fti tidak, sehari ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0024 \recid 907886132828280906 \start 0:01:06 \sp EXPHEN \ph limə bəlas jam \tx lime belas jam. \mb lime belas jam \ge five teen hour \fti lima belas jam.

\ref BES-20060501b-HEN.0025 \recid 858273133113280906 \start 0:01:11 \sp ARMHEN \ph ay səaɣi ləbeh rətiɲə xx səragi ŋay kə jawə titu \tx ai, seaghi lebeh retinye xx seragi ngai ke Jawa titu. \mb ai se- aghi lebeh reti -nye xx seragi ngai ke Jawa t- i- tu \ge EXCL SE- day more meaning -3 xx same with to Java T- I- that \fti ai, sama dengan pergi ke Jawa itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0026 \recid 483460135226290906 \start 0:01:12 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0027 \recid 925466135257290906 \start 0:01:13 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0028 \recid 238366135324290906 \start 0:01:17 \sp ARMHEN \ph xx \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx

\ref BES-20060501b-HEN.0029 \recid 921862135406290906 \start 0:01:25 \sp ARMHEN \ph məstiɲə kalu bəraŋkat paŋkə siyaŋ anu pətaŋ pagiyan \tx mestinye kalu berangkat pangke siang, anu, petang, pagian. \mb mesti -nye kalu ber- angkat pangke siang anu petang pagi -an \ge should -NYE TOP BER- lift medium daytime whatchamacallit late.afternoon morning -AN \fti mestinya kalau berangkat siang, atau sore, pagi.

\ref BES-20060501b-HEN.0030 \recid 863563140316290906 \start 0:01:29 \sp ARMHEN \ph jam dəlapan maŋkə sampay jam dəlapan malam \tx jam delapan mangke sampai, jam delapan malam. \mb jam delapan mangke sampai jam delapan malam \ge hour eight so.that arrive hour eight night \fti jam delapan malam sampainya.

\ref BES-20060501b-HEN.0031 \recid 288755104005300906 \start 0:01:42 \sp ARMHEN \ph kalu dampeŋlah wan bəŋkulu ni \tx kalu dampenglah (le)wan Bengkulu ni. \mb kalu dampeng -lah lewan Bengkulu ni \ge TOP near -LAH go.by Bengkulu this \fti mungkin lebih dekat lewat Bengkulu.

\ref BES-20060501b-HEN.0032 \recid 914729104212300906 \start 0:01:44 \sp EXPHEN \ph tuwapə \tx tuape? \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa?

\ref BES-20060501b-HEN.0033 \recid 666180104310300906 \start 0:01:47 \sp ARMHEN \ph kə bada kaba tu kə padaŋ \tx ke bada kaba tu, ke Padang. \mb ke bada kaba tu ke Padang \ge to place 2SG that to Padang \fti ke tempat kamu itu, ke Padang.

\ref BES-20060501b-HEN.0034 \recid 201562104420300906 \start 0:01:49 \sp ARMHEN \ph kalu dampeŋlah wan bəŋkulu ni \tx kalu dampenglah (le)wan Bengkulu ni. \mb kalu dampeng -lah lewan Bengkulu ni \ge TOP near -LAH go.by Bengkulu this \fti lebih dekat lewat Bengkulu.

\ref BES-20060501b-HEN.0035 \recid 669591104554300906 \start 0:01:50 \sp EXPHEN \ph ao dampeŋ \tx au, dampeng. \mb au dampeng \ge yes near \fti ya dekat.

\ref BES-20060501b-HEN.0036 \recid 831253104629300906 \start 0:01:52 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0037 \recid 788607104654300906 \start 0:01:58 \sp EXPHEN \ph tuwapə kabar duson \tx tuape kabar duson? \mb tu- ape kabar duson \ge TU- what news village \fti apa kabar dusun?

\ref BES-20060501b-HEN.0038 \recid 441657104814300906 \start 0:02:04 \sp ARMHEN \ph tuwapə loʔ biyasə tulah diyadəbədiyə pərubahanaɲə ki \tx tuape lok biase (i)tulah, dekbedie perubahannye Ki. \mb tu- ape lok biase i- tu -lah dekbedie per- ubah -an -nye Ki \ge TU- what like usual I- that -LAH not.exist PER- change -AN -3 TRU.Hengki \fti seperti biasa, tidak ada perubahannya.

\ref BES-20060501b-HEN.0039 \recid 337968105215300906 \start 0:02:04 \sp AZWHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0040 \recid 710866131110021006 \start 0:02:05 \sp ARMHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0041 \recid 651736131147021006 \start 0:02:06 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0042 \recid 442152131219021006 \start 0:02:10 \sp AZWHEN \ph neʔ daŋ itu gi kəceʔ daʔ kəceʔə ini la əmbəsaʔ ki \tx nek dang itu gi kecek (bu)dak keceke ini la mbesak Ki. \mb nek dang i- tu gi kecek budak kecek -e i- ni la m- besak Ki \ge REL when I- that more small child small -3 I- this PFCT N- big TRU.Hengki \fti yang ketika itu anak kecilnya kecil, sekarang sudah besar Ki.

\ref BES-20060501b-HEN.0043 \recid 560060132015021006 \start 0:02:10 \sp EXPHEN \ph ha \tx ha. \mb ha \ge EXCL \fti ha.

\ref BES-20060501b-HEN.0044 \recid 442707132142021006 \start 0:02:11 \sp AZWHEN \ph itulah bərubah \tx itulah berubah. \mb i- tu -lah be- rubah \ge I- that -LAH BE- change \fti itulah yang berubah.

\ref BES-20060501b-HEN.0045 \recid 898372132351021006 \start 0:02:17 \sp ARMHEN \ph ənjawat sawah ŋətam muteɣ kwaə ujoŋ taon \tx njawat sawah, ngetam, mutegh kawe, ujong taon. \mb n- jawat sawah ngetam mutegh kawe ujong taon \ge N- work.on rice.field harvest pick coffee tip year \fti menggarap sawah, panen, metik kopi, ujung tahun.

\ref BES-20060501b-HEN.0046 \recid 263683132941021006 \start 0:02:18 \sp ARMHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0047 \recid 739220133025021006 \start 0:02:18 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0048 \recid 188263133050021006 \start 0:02:22 \sp ARMHEN \ph didə itulah adəɲə pərkəmbaŋanaɲə tuwapə \tx dide, itulah adenye perkembangannye, tuape. \mb dide i- tu -lah ade -nye per- kembang -an -nye tu- ape \ge NEG I- that -LAH exist -NYE PER- develop -AN -NYE TU- what \fti tidak ada, itulah perkembangannya.

\ref BES-20060501b-HEN.0049 \recid 341606133425021006 \start 0:02:24 \sp AZWHEN \ph həm sini udem \tx hem, sini udem? \mb hem s- i- ni udem \ge EXCL S- I- this finished \fti sini, sudah? \nt berkata pada anak Armawi.

\ref BES-20060501b-HEN.0050 \recid 880168133546021006 \start 0:02:26 \sp ARMHEN \ph ka naeʔ paŋkat didə tini tuwapə \tx ka naek pangkat dide tini, tuape. \mb ka naek pangkat dide t- i- ni tu- ape \ge FUT go.up position NEG T- I- this TU- what \fti akan naik pangkat tidak, apa.

\ref BES-20060501b-HEN.0051 \recid 309639133810021006 \start 0:02:38 \sp EXPHEN \ph maseh naʔsi kamu \tx maseh naksi kamu? \mb maseh n- taksi kamu \ge still N- taxi 2 \fti masih narik angkot kamu?

\ref BES-20060501b-HEN.0052 \recid 920456134002021006 \start 0:02:40 \sp ARMHEN \ph didə ɣapatlah kə kəbon sajə \tx dide, ghapatlah ke kebon saje. \mb dide ghapat -lah ke kebon saje \ge NEG often -LAH to garden just \fti tidak, sering ke kebun saja.

\ref BES-20060501b-HEN.0053 \recid 635074134149021006 \start 0:02:41 \sp ARMHEN \ph kəbon sawah \tx kebon sawah. \mb kebon sawah \ge garden rice.field \fti ke kebun, ke sawah.

\ref BES-20060501b-HEN.0054 \recid 190480886674025719041207 \start 0:02:42 \sp DIAHEN \ph anukah wolkmen war \tx anukah walkman War. \mb anu -kah walkman War \ge whatchamacallit -KAH walkman TRU.Azwar \fti apakan walkman War.

\ref BES-20060501b-HEN.0055 \recid 525884151533021006 \start 0:02:44 \sp EXPHEN \ph ŋapə ŋuɣos kamu ni gəreŋ \tx ngape ngughos kamu ni gereng? \mb ng- ape ng- kughos kamu ni gereng \ge N- what N- skinny 2 this fever \fti kenapa kurus kamu nek sakit?

\ref BES-20060501b-HEN.0056 \recid 368527093424031006 \start 0:02:47 \sp ARMHEN \ph oy gəreŋ aku la bəɣapə aɣi aku la səbulan ni \tx oi gereng aku, la berape aghi aku, la sebulan ini. \mb oi gereng aku la ber- ape aghi aku la se- bulan i- ni \ge EXCL fever 1SG PFCT BER- what day 1SG PFCT SE- month I- this \fti ya, sakit saya, sudah beberapa hari ini, sudah sebulan ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0057 \recid 653587094124031006 \start 0:02:49 \sp EXPHEN \ph tuwapə idapan \tx tuape idapan? \mb tu- ape idap -an \ge TU- what hurt -AN \fti apa penyakitnya?

\ref BES-20060501b-HEN.0058 \recid 947527094533031006 \start 0:02:51 \sp ARMHEN \ph anu pəɣot saʔket \tx anu, peghot saket! \mb anu peghot saket \ge whatchamacallit stomach hurt \fti anu, sakit perut!

\ref BES-20060501b-HEN.0059 \recid 207081094750031006 \start 0:02:55 \sp ARMHEN \ph dipəriʔsə əmag kacə anu duʔtor \tx diperikse maag kate anu, dokter. \mb di- perikse maag kate anu dokter \ge DI- examine maag say whatchamacallit doctor \fti maag kata dokter setelah diperiksa.

\ref BES-20060501b-HEN.0060 \recid 716851100433031006 \start 0:03:04 \sp ARMHEN \ph padahal didə amu paya kapo \tx padahal dide amu payah kapo. \mb padahal dide amu payah kapo \ge in.fact NEG TOP tired KAPO \fti padahal tidak terlalu capek.

\ref BES-20060501b-HEN.0061 \recid 442953100826031006 \start 0:03:07 \sp ARMHEN \ph payah didə səparuh makan didə \tx payah dide, separuh makan dide. \mb payah dide se- paruh makan dide \ge tired NEG SE- halve eat NEG \fti lelah tidak, separuh makan tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.0062 \recid 533713143216031006 \start 0:03:10 \sp ARMHEN \ph makan galaʔ aɲə badan ŋuɣos \tx makan galak, anye badan ngughos. \mb makan galak anye badan ng- kughos \ge eat want but body N- skinny \fti makan mau, tapi badan ngurus.

\ref BES-20060501b-HEN.0063 \recid 423640143356031006 \start 0:03:13 \sp ARMHEN \ph la tuwə bulan ini tadi xx ə \tx la tue bulan ini tadi xx e. \mb la tue bulan i- ni tadi xx e \ge PFCT old month I- this earlier xx EXCL \fti sudah tua bulan ini tadi ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0064 \recid 835190143735031006 \start 0:03:15 \sp ARMHEN \ph didə tawu ŋay udem la tuwə \tx dide tau ngai udem la tue. \mb dide tau ngai udem la tue \ge NEG know with finished PFCT old \fti tidak tahu dengan selesai kalau sudah tua.

\ref BES-20060501b-HEN.0065 \recid 367544143918031006 \start 0:03:19 \sp ARMHEN \ph gisi la bəkuraŋ \tx gizi la bekurang. \mb gizi la be- kurang \ge nutrition PFCT BE- less \fti gizi sudah berkurang.

\ref BES-20060501b-HEN.0066 \recid 324729144113031006 \start 0:03:23 \sp ARMHEN \ph gisi ni nəman rintetanɲə \tx gizi ni neman rintetannye. \mb gizi ni neman rintit -an -nye \ge nutrition this a.lot problem -AN -3 \fti gizi ini banyak masalahnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0067 \recid 739316144903031006 \start 0:03:27 \sp ARMHEN \ph nəman biyayəɲə gisi ni \tx neman biayenye gizi ni. \mb neman biaye -nye gizi ni \ge a.lot cost -NYE nutrition this \fti banyak biayanya gizi ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0068 \recid 902699145257031006 \start 0:03:30 \sp ARMHEN \ph naʔ disəlaŋsəlaŋ kadaŋan anu ni makanan ni \tx nak diselang-selang kadangan anu ni makanan ni. \mb nak di- selang ~ selang kadang -an anu ni makanan ni \ge NAK DI- distance ~ distance occasional -AN whatchamacallit this food this \fti makanan harus dikira-kira.

\ref BES-20060501b-HEN.0069 \recid 389691103322041006 \start 0:03:52 \sp ARMHEN \ph uji kə anu kaba kə jawə katə bapaŋ kaba kə jawə apə kə manə katə bapaŋ kaba \tx uji ke anu kaba, ke Jawa, kate bapang kaba, ke Jawa ape ke mane kate bapang kaba? \mb uji ke anu kaba ke Jawa kate bapang kaba ke Jawa ape ke mane kate bapang kaba \ge but to whatchamacallit 2SG to Java say father 2SG to Java what to which say father 2SG \fti kata ayah kamu, kamu ke Jawa, apa ke mana?

\ref BES-20060501b-HEN.0070 \recid 857582104234041006 \start 0:03:53 \sp EXPHEN \ph kə jakarta \tx ke Jakarta. \mb ke Jakarta \ge to Jakarta \fti ke Jakarta.

\ref BES-20060501b-HEN.0071 \recid 508020104408041006 \start 0:03:54 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0072 \recid 612313104432041006 \start 0:03:55 \sp ARMHEN \ph la baleʔə \tx la baleke? \mb la balek -e \ge PFCT turn.around -3 \fti sudah pulang?

\ref BES-20060501b-HEN.0073 \recid 268652104536041006 \start 0:03:57 \sp EXPHEN \ph la udem \tx la udem. \mb la udem \ge PFCT finished \fti sudah selesai.

\ref BES-20060501b-HEN.0074 \recid 547879104904041006 \start 0:04:08 \sp ARMHEN \ph bəapə malam di sanə \tx berape malam di sane? \mb ber- ape malam di sane \ge BER- what night LOC there \fti berapa malam di sana?

\ref BES-20060501b-HEN.0075 \recid 923022105142041006 \start 0:04:09 \sp EXPHEN \ph di manə \tx di mane? \mb di mane \ge LOC which \fti di mana?

\ref BES-20060501b-HEN.0076 \recid 559910105231041006 \start 0:04:10 \sp ARMHEN \ph di jawə di jawə \tx di Jawa, di Jakarta. \mb di Jawa di Jakarta \ge LOC Java LOC Jakarta \fti di Jawa, di Jakarta.

\ref BES-20060501b-HEN.0077 \recid 623714110548041006 \start 0:04:12 \sp EXPHEN \ph əmpat malam. \tx empat malam. \mb empat malam \ge four night \fti empat malam.

\ref BES-20060501b-HEN.0078 \recid 207141530656025719041207 \start 0:04:12 \sp ARMHEN \ph əmpat malam \tx empat malam. \mb empat malam \ge four night \fti empat malam.

\ref BES-20060501b-HEN.0079 \recid 959289132429051006 \start 0:04:13 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0080 \recid 798881132547051006 \start 0:04:29 \sp RUTHEN \ph gila sitow gila minom \tx gila situ gila minum. \mb gila s- i- tu gila minum \ge GILA S- I- that GILA drink \fti pergilah ke sana, minum.

\ref BES-20060501b-HEN.0081 \recid 310007132812051006 \start 0:04:31 \sp JANHEN \ph xx hindi di manə hindi \tx xx Hendi di mane Hendi? \mb xx Hendi di mane Hendi \ge xx Hendi LOC which Hendi \fti Hendi di mana?

\ref BES-20060501b-HEN.0082 \recid 793724132911051006 \start 0:04:32 \sp EXPHEN \ph di pasar \tx di pasar. \mb di pasar \ge LOC market \fti di pasar.

\ref BES-20060501b-HEN.0083 \recid 948530132950051006 \start 0:04:33 \sp JANHEN \ph di pasar \tx di pasar. \mb di pasar \ge LOC market \fti di pasar.

\ref BES-20060501b-HEN.0084 \recid 866084133039051006 \start 0:04:35 \sp ARMHEN \ph di pasar diyə bəjuwalan diyə \tx di pasar, die bejualan die. \mb di pasar die be- jual -an die \ge LOC market 3 BE- sell -AN 3 \fti berjualan dia di pasar.

\ref BES-20060501b-HEN.0085 \recid 301964134159051006 \start 0:04:35 \sp JANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20060501b-HEN.0086 \recid 626685134247051006 \start 0:04:37 \sp ARMHEN \ph bəjuwalan diyə \tx bejualan die. \mb be- jual -an die \ge BE- sell -AN 3 \fti berjualan dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0087 \recid 608553134341051006 \start 0:04:42 \sp ARMHEN \ph di gunoŋgarə ni kata diyə ɣule duwet \tx di Gunung.Gare ni kata die ghule duet. \mb di Gunung.Gare ni kata die ghule duet \ge LOC Gunung.Gare this a.lot 3 get money \fti banyak dia dapat duit di Gunung Gare. \nt Hendi.

\ref BES-20060501b-HEN.0088 \recid 824003094302061006 \start 0:04:43 \sp JANHEN \ph siyapə hindi \tx siape Hendi? \mb siape Hendi \ge who Hendi \fti siapa, Hendi?

\ref BES-20060501b-HEN.0089 \recid 437166094607061006 \start 0:04:44 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0090 \recid 463826094644061006 \start 0:04:47 \sp ARMHEN \ph ənjuwalkah baju kaos \tx njualkah baju kaus. \mb n- jual -kah baju kaus \ge N- sell -KAH garment T.shirt \fti menjual baju kaus. \nt Hendi.

\ref BES-20060501b-HEN.0091 \recid 343998094932061006 \start 0:04:52 \sp JANHEN \ph bərapə taon agi kaba ni \tx berape taon agi kaba ni? \mb ber- ape taon agi kaba ni \ge BER- what year more 2SG this \fti berapa tahun lagi kamu ini? \nt kuliah.

\ref BES-20060501b-HEN.0092 \recid 591428095127061006 \start 0:04:54 \sp EXPHEN \ph ini la əmpat taon \tx ini la empat taon. \mb i- ni la empat taon \ge I- this PFCT four year \fti sekarang sudah empat tahun.

\ref BES-20060501b-HEN.0093 \recid 242096095226061006 \start 0:04:54 \sp JANHEN \ph əmpat taon \tx empat taon. \mb empat taon \ge four year \fti empat tahun.

\ref BES-20060501b-HEN.0094 \recid 617469095305061006 \start 0:04:55 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0095 \recid 520887095338061006 \start 0:04:56 \sp JANHEN \tx xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0096 \recid 855699095414061006 \start 0:04:57 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0097 \recid 350825095437061006 \start 0:05:01 \sp JANHEN \ph ini kancə sandi itu kamu padaŋ \tx ini kance sandi itu kamu Padang? \mb i- ni kance sandi i- tu kamu Padang \ge I- this friend hinge I- that 2 Padang \fti ini teman kamu dari Padang?

\ref BES-20060501b-HEN.0098 \recid 125235095621061006 \start 0:05:02 \sp EXPHEN \ph sandi pasar \tx sandi pasar. \mb sandi pasar \ge hinge market \fti dari pasar.

\ref BES-20060501b-HEN.0099 \recid 325571095902061006 \start 0:05:02 \sp JANHEN \ph san pasar nilah \tx san(di) pasar nilah. \mb sandi pasar ni -lah \ge hinge market this -LAH \fti dari pasar.

\ref BES-20060501b-HEN.0100 \recid 491527100922061006 \start 0:05:05 \sp ARMHEN \ph ŋambeʔ anu gila gila anu asbaʔ asbaʔ \tx ngambek anu, gila, gila, anu asbak, asbak. \mb ng- ambek anu gila gila anu asbak asbak \ge N- take whatchamacallit GILA GILA whatchamacallit ashtray ashtray \fti ambil asbak.

\ref BES-20060501b-HEN.0101 \recid 607171101420061006 \start 0:05:10 \sp ARMHEN \ph kəndaʔə jaŋan təgalaw di limə taon ə \tx kendake jangan tegalau di lime taon e! \mb kendak -e jangan tegalau di lime taon e \ge earlier -3 don't pass LOC five year EXCL \fti maunya jangan lewat lima tahun ya! \nt kuliah.

\ref BES-20060501b-HEN.0102 \recid 244973102008061006 \start 0:05:12 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0103 \recid 364394102039061006 \start 0:05:13 \sp ARMHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0104 \recid 488566102127061006 \start 0:05:16 \sp ARMHEN \ph təgantoŋ ŋay biayə ŋay utaʔ tulah aɲə titu \tx tegantong ngai biaye ngai utak (i)tulah anye titu. \mb tegantong ngai biaye ngai utak i- tu -lah anye t- i- tu \ge depend with cost with brain I- that -LAH but T- I- that \fti tergantung dengan biaya dan otak itu. \nt kuliah.

\ref BES-20060501b-HEN.0105 \recid 346119102501061006 \start 0:05:18 \sp ARMHEN \ph həʔ həʔ \tx he he. \mb he he \ge EXCL EXCL \fti he he. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0106 \recid 812409091736091006 \start 0:05:19 \sp ARMHEN \ph əʔ həm \tx e hem. \mb e hem \ge EXCL EXCL \fti e hem. \nt batuk.

\ref BES-20060501b-HEN.0107 \recid 877086091856091006 \start 0:05:20 \sp RUTHEN \ph xx bəbini \tx xx bebini. \mb xx be- bini \ge xx BE- wife \fti xx beristri.

\ref BES-20060501b-HEN.0108 \recid 710102092004091006 \start 0:05:23 \sp ARMHEN \ph tapə kuliyah tu dimaʔ diyə ŋiceʔkahɲə titu \tx tuape kuliah tu dimak die ngicékkahnye titu. \mb tu- ape kuliah tu dimak die ng- kicék -kah -nye t- i- tu \ge TU- what university.class that DIMAK DIE N- talk -KAH -3 T- I- that \fti tidak enak mengatakan kuliah itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0109 \recid 399693092403091006 \start 0:05:28 \sp ARMHEN \ph aɲə amu xx ləkap niyan xx \tx anye amu xx lekap nian xx. \mb anye amu xx lekap nian xx \ge but TOP xx endure right xx \fti tapi kalau xx betah betul xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0110 \recid 650042092729091006 \start 0:05:29 \sp EXPHEN \ph itunah rukoʔ nah sini dudoʔ sini \tx itunah rokok nah, sini dudok sini. \mb i- tu rokok nah s- i- ni dudok s- i- ni \ge I- that cigarette NAH S- I- this sit S- I- this \fti itu rokok, duduk sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0111 \recid 775957093741091006 \start 0:05:30 \sp JANHEN \ph way marboro e \tx wai Marlboro e! \mb wai Marlboro e \ge EXCL Marlboro EXCL \fti wah Marlboro ya!

\ref BES-20060501b-HEN.0112 \recid 225575101924091006 \start 0:05:30 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0113 \recid 150695102011091006 \start 0:05:32 \sp EXPHEN \ph naʔ rokoʔ tuwapə əmbəli bae kelə \tx nak rokok tuape mbeli bae kele. \mb nak rokok tu- ape m- beli bae kele \ge want cigarette TU- what N- buy just later \fti mau rokok beli saja nanti.

\ref BES-20060501b-HEN.0114 \recid 746003102228091006 \start 0:05:33 \sp EXPHEN \ph tuwapə rukoʔ kamu \tx tuape rokok kamu? \mb tu- ape rokok kamu \ge TU- what cigarette 2 \fti apa rokok anda?

\ref BES-20060501b-HEN.0115 \recid 796768102417091006 \start 0:05:36 \sp JANHEN \ph ay didə baseŋ ini ni nih \tx ai dide, baseng ini ni ni. \mb ai dide baseng i- ni ni ni \ge EXCL NEG random I- this this this \fti tidak, sembarang saja.

\ref BES-20060501b-HEN.0116 \recid 786612131232091006 \start 0:05:42 \sp JANHEN \ph cuma maseh naʔ ʔŋəcap kuday aɲə rokoʔ ini ni laen tini asəɲə ku rasə \tx cuma maseh nak ngecap kudai anye rokok ini ni, lain tini (r)asenye ku rase. \mb cuma maseh nak ng- kecap kudai anye rokok i- ni ni lain t- i- ni rase -nye ku rase \ge but still want N- try before but cigarette I- this this other T- I- this flavor -3 1 flavor \fti tapi saya mau coba juga rokok ini, lain rasanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0117 \recid 214893133705091006 \start 0:05:44 \sp JANHEN \ph ŋay rukoʔ kəriteʔ e \tx ngai rokok kretek e. \mb ngai rokok kretek e \ge with cigarette IMIT EXCL \fti dengan rokok kretek ya. \nt memperbandingkan rokok.

\ref BES-20060501b-HEN.0118 \recid 611980134913091006 \start 0:05:44 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0119 \recid 966539134941091006 \start 0:05:45 \sp ARMHEN \ph sigaret \tx cigarette. \mb cigarette \ge cigarette \fti cigarette.

\ref BES-20060501b-HEN.0120 \recid 238588135059091006 \start 0:05:46 \sp JANHEN \ph garet ni \tx (ci)garette ni. \mb cigarette ni \ge cigarette this \fti cigarette ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0121 \recid 160078135214091006 \start 0:05:48 \sp JANHEN \ph aɲə ku rasə iyaʔ diweʔ kalu ŋudot \tx anye ku rase iak diwek kalu ngudot. \mb anye ku rase iak diwek kalu ng- udot \ge but 1 flavor cough 1PL TOP N- cigarette \fti tapi saya rasa batuk kalau ngerokok ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0122 \recid 933074135642091006 \start 0:05:51 \sp ARMHEN \ph sambel bəgawe pulə kaba e \tx sambel begawe pule kaba e? \mb sambel be- gawe pule kaba e \ge while BE- job also 2SG EXCL \fti sambilan bekerja kamu?

\ref BES-20060501b-HEN.0123 \recid 295004135900091006 \start 0:05:53 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0124 \recid 652302135926091006 \start 0:05:55 \sp ARMHEN \ph itulah diyə pəmbantu pəjadi \tx itulah die pembantu pejadi. \mb i- tu -lah die pe- m- bantu pejadi \ge I- that -LAH DIE PE- N- help parents \fti itu sudah membantu orang tua.

\ref BES-20060501b-HEN.0125 \recid 963629140313091006 \start 0:05:56 \sp JANHEN \ph muŋoʔ aɲə kaba e \tx mbungok anye kaba e. \mb m- bungok anye kaba e \ge N- fat but 2SG EXCL \fti kelihatan gemuk kamu.

\ref BES-20060501b-HEN.0126 \recid 838814140520091006 \start 0:05:57 \sp JANHEN \ph ha \tx ha! \mb ha \ge EXCL \fti ha! \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0127 \recid 968273140612091006 \start 0:05:59 \sp EXPHEN \ph ao mbaʔ inilah ao \tx au mbak inilah au. \mb au mbak i- ni -lah au \ge yes like I- this -LAH yes \fti ya seperti inilah.

\ref BES-20060501b-HEN.0128 \recid 587179140737091006 \start 0:06:00 \sp JANHEN \ph ao mbuŋoʔ jugə e \tx au mbungok juge e. \mb au m- bungok juge e \ge yes N- fat also EXCL \fti ya, gemuk ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0129 \recid 837386140835091006 \start 0:06:02 \sp JANHEN \ph baɲaʔ əmbuŋoʔ kaba \tx banyak mbungok kaba. \mb banyak m- bungok kaba \ge a.lot N- fat 2SG \fti banyak gemuknya.

\ref BES-20060501b-HEN.0130 \recid 398808104434101006 \start 0:06:02 \sp JANHEN \ph laen ŋay hindi \tx lain ngai Hendi. \mb lain ngai Hendi \ge other with Hendi \fti berbeda dengan Hendi.

\ref BES-20060501b-HEN.0131 \recid 186443104610101006 \start 0:06:03 \sp AZWHEN \ph deʔ baɲaʔ rupoʔan \tx dek banyak rupokan. \mb dek banyak rupok -an \ge DEK a.lot think -AN \fti tidak banyak pikiran.

\ref BES-20060501b-HEN.0132 \recid 360080104822101006 \start 0:06:04 \sp JANHEN \ph həʔ ə \tx he e. \mb he e \ge EXCL EXCL \fti he e. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0133 \recid 870305104910101006 \start 0:06:04 \sp EXPHEN \ph deʔ baɲaʔ rupoʔan \tx dek banyak rupokan. \mb dek banyak rupok -an \ge DEK a.lot think -AN \fti tidak banyak pikiran.

\ref BES-20060501b-HEN.0134 \recid 146570105017101006 \start 0:06:05 \sp AZWHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0135 \recid 717941105220101006 \start 0:06:09 \sp ARMHEN \ph əmba əmbantu pəjadi jadilah ɣule diketdiket pacaʔ diyə adə \tx mba(ntu) mbantu pejadi, jadilah, ghule diket-diket, pacak die ade. \mb m- bantu m- bantu pejadi jadi -lah ghule diket ~ diket pacak die ade \ge N- help N- help parents become -LAH get a.little ~ a.little can 3 exist \fti lumayan untuk membantu orang tua walaupun sedikit.

\ref BES-20060501b-HEN.0136 \recid 754037105644101006 \start 0:06:12 \sp ARMHEN \ph xx xx deʔ kəoŋkosan \tx xx xx dek keongkosan. \mb xx xx dek ke- ongkos -an \ge xx xx DEK KE- cost -AN \fti xx xx tidak keongkosan.

\ref BES-20060501b-HEN.0137 \recid 819116105828101006 \start 0:06:15 \sp JANHEN \ph ka bətunaʔanlah \tx ka betunakanlah? \mb ka be- tunakan -lah \ge FUT BE- married -LAH \fti sudah mau menikah?

\ref BES-20060501b-HEN.0138 \recid 200915110106101006 \start 0:06:17 \sp EXPHEN \ph ay maseh gi lamə maŋ \tx ai maseh gi lame mang. \mb ai maseh gi lame mang \ge EXCL still GI long.time TRU.uncle \fti masih lama mang.

\ref BES-20060501b-HEN.0139 \recid 587827110258101006 \start 0:06:17 \sp JANHEN \ph gi lamə \tx gi lame. \mb gi lame \ge still long.time \fti masih lama.

\ref BES-20060501b-HEN.0140 \recid 932617110340101006 \start 0:06:18 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0141 \recid 713201110401101006 \start 0:06:21 \sp JANHEN \ph deʔ kəruwan awah kalu bae \tx dek keruan awah, kalu bae. \mb dek keruan awah kalu bae \ge DEK know EXCL TOP just \fti mungkin saja.

\ref BES-20060501b-HEN.0142 \recid 290721110633101006 \start 0:06:25 \sp EXPHEN \ph kalu kabətunaʔan ka dibataʔ sini kələ ka dikənalkah galə ŋay jəmə duson ni \tx kalu kabetunakan ka dibatak sini kele, ka dikenalkah gale ngai jeme duson ni. \mb kalu be- tunak -an ka di- batak s- i- ni kele ka di- kenal -kah gale ngai jeme duson ni \ge TOP BE- married -AN FUT DI- bring S- I- this later FUT DI- recognize -KAH all with person village this \fti kalau menikah nanti akan dibawa ke sini, akan saya kenalkan semua kepada orang kampung.

\ref BES-20060501b-HEN.0143 \recid 656264111055101006 \start 0:06:26 \sp EXPHEN \ph ha didə ha \tx ha dide ha? \mb ha dide ha \ge EXCL NEG EXCL \fti ya tidak?

\ref BES-20060501b-HEN.0144 \recid 954532111203101006 \start 0:06:27 \sp AZWHEN \ph ao ɲəlah itu \tx au, nyelah itu. \mb au nyelah i- tu \ge yes right I- that \fti ya betul itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0145 \recid 947440111250101006 \start 0:06:31 \sp AZWHEN \ph awalə amu dikənalkah kələ kaba xx kan kəcewa pulə kami \tx awale amu dikenalkah, kele kaba xx kan kecewa pule kami. \mb awal -e amu di- kenal -kah kele kaba xx kan kecewa pule kami \ge beginning -3 TOP DI- recognize -KAH later 2SG xx KAN disappointed also 1 \fti kalau tidak dikenalkan kecewa kami.

\ref BES-20060501b-HEN.0146 \recid 423891114637111006 \start 0:06:31 \sp EXPHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0147 \recid 551900114718111006 \start 0:06:32 \sp AZWHEN \ph haʔ \tx ha. \mb ha \ge EXCL \fti ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0148 \recid 999576114759111006 \start 0:06:39 \sp ARMHEN \ph jadi taon di arap la ɲuson səkəripsi kaba ni ə \tx jadi taon di arab la nyuson skripsi kaba ni e? \mb jadi taon di arab la ny- suson skripsi kaba ni e \ge become year LOC front PFCT N- arrange thesis 2SG this EXCL \fti jadi tahun depan sudah nyusun skripsi kamu?

\ref BES-20060501b-HEN.0149 \recid 198114115238111006 \start 0:06:40 \sp EXPHEN \ph maʔ ini la paŋkə ɲuson \tx mak ini la pangke nyuson. \mb mak i- ni la pangke ny- suson \ge now I- this PFCT medium N- arrange \fti sekarang ini sedang nyusun.

\ref BES-20060501b-HEN.0150 \recid 312289115527111006 \start 0:06:41 \sp ARMHEN \ph la paŋkəɲə maʔ ini ə \tx la pangkenye mak ini e. \mb la pangke -nye mak i- ni e \ge PFCT PROG -3 now I- this EXCL \fti sudah mulai sekarang.

\ref BES-20060501b-HEN.0151 \recid 460238115718111006 \start 0:06:41 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0152 \recid 327328115740111006 \start 0:06:48 \sp EXPHEN \ph tuwapə gawe maʔ ini aɣi \tx tuape gawe mak ini aghi? \mb tu- ape gawe mak i- ni aghi \ge TU- what job now I- this day \fti kerja apa sekarang?

\ref BES-20060501b-HEN.0153 \recid 312647115917111006 \start 0:06:50 \sp JANHEN \ph kə sawah ənjawat sawah sini \tx ke sawah njawat, sawah sini. \mb ke sawah n- jawat sawah s- i- ni \ge to rice.field N- work.on rice.field S- I- this \fti bekerja di sawah.

\ref BES-20060501b-HEN.0154 \recid 177966120111111006 \start 0:06:52 \sp JANHEN \ph xx nineŋ kaba \tx xx nineng kaba. \mb xx nineng kaba \ge xx grandmother 2SG \fti nenek kamu.

\ref BES-20060501b-HEN.0155 \recid 985089120212111006 \start 0:06:54 \sp EXPHEN \ph lom ŋətam maseh gi lamə e \tx (be)lum ngetam maseh gi lame e? \mb belum ngetam maseh gi lame e \ge not.yet harvest still GI long.time EXCL \fti masih lama panennya?

\ref BES-20060501b-HEN.0156 \recid 618425120512111006 \start 0:06:56 \sp ARMHEN \ph əmpay əncalaw \tx empai ncalau. \mb empai n- calau \ge just.now N- plant \fti baru mau tumbuh.

\ref BES-20060501b-HEN.0157 \recid 390732120617111006 \start 0:06:59 \sp JANHEN \ph əʔ əmpay əncalaw əmpay udem bətanam əmpay umor ssəbulanlah maʔ ini \tx e empai ncalau, empai udem betanam, empai umor sebulanlah mak ini. \mb e empai n- calau empai udem be- tanam empai umor se- bulan -lah mak i- ni \ge EXCL just.now N- plant just.now finished BE- plant just.now age SE- month -LAH now I- this \fti baru siap bertanam, baru umur sebulan sekarang ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0158 \recid 351558121042111006 \start 0:07:01 \sp ARMHEN \ph əmpay udem əmpay udem ŋətam maʔ ini \tx empai udem, empai udem ngetam mak ini. \mb empai udem empai udem ngetam mak i- ni \ge just.now finished just.now finished harvest now I- this \fti baru selesai panen sekarang.

\ref BES-20060501b-HEN.0159 \recid 756421134202111006 \start 0:07:02 \sp JANHEN \ph əmpay udem ŋətam maʔ ini \tx empai udem ngetam mak ini. \mb empai udem ngetam mak i- ni \ge just.now finished harvest now I- this \fti baru selesai panen sekarang.

\ref BES-20060501b-HEN.0160 \recid 393727134314111006 \start 0:07:03 \sp EXPHEN \ph iloʔ jugə aɲə e aselə e \tx ilok juge anye e asele e? \mb ilok juge anye e asel -e e \ge good also but EXCL result -3 EXCL \fti bagus hasilnya?

\ref BES-20060501b-HEN.0161 \recid 283590134548111006 \start 0:07:04 \sp JANHEN \ph iloʔ \tx ilok. \mb ilok \ge good \fti bagus.

\ref BES-20060501b-HEN.0162 \recid 515914134628111006 \start 0:07:11 \sp EXPHEN \ph maŋkə di daerah itu daerah jawə tu banjer ancor niyan tanaman padi \tx mangke di daerah itu, daerah Jawa tu, banjir, ancor nian tanaman padi. \mb mangke di daerah i- tu daerah Jawa tu banjir ancor nian tanam -an padi \ge then LOC region I- that region Java that flood destroyed right plant -AN rice.plant \fti kalau di daerah Jawa hancur tanaman padi akibat banjir.

\ref BES-20060501b-HEN.0163 \recid 987125135516111006 \start 0:07:12 \sp AZWHEN \ph gagal panen ki e \tx gagal panen Ki e! \mb gagal panen Ki e \ge fail harvest TRU.Hengki EXCL \fti gagal panen ya Ki!

\ref BES-20060501b-HEN.0164 \recid 641681135620111006 \start 0:07:13 \sp EXPHEN \ph gagal panen \tx gagal panen! \mb gagal panen \ge fail harvest \fti gagal panen!

\ref BES-20060501b-HEN.0165 \recid 645946140102111006 \start 0:07:13 \sp JANHEN \ph jawə \tx Jawa! \mb Jawa \ge Java \fti Jawa!

\ref BES-20060501b-HEN.0166 \recid 331806140138111006 \start 0:07:19 \sp ARMHEN \ph maʔmanə gunoŋtalaŋ siyaran di tipi didə jaoh jaoh ŋay kaba \tx makmane Gunung.Talang siaran di TV, dide jaoh, jaoh ngai kaba? \mb makmane Gunung.Talang siar -an di TV dide jaoh jaoh ngai kaba \ge like.which Gunung.Talang broadcast -AN LOC TV NEG far far with 2SG \fti bagaimana Gunung Talang, yang disiarkan di TV jauh dengan kamu?

\ref BES-20060501b-HEN.0167 \recid 882668140736111006 \start 0:07:19 \sp EXPHEN \ph jaoh waʔ \tx jaoh. \mb jaoh \ge far \fti jauh.

\ref BES-20060501b-HEN.0168 \recid 921670140839111006 \start 0:07:23 \sp ARMHEN \ph jaoh e didə ŋəŋapə e əmpoʔ diyə mələtop e \tx jaoh e, dide ngengape e, empok die meletop e? \mb jaoh e dide nge- ng- ape e empok die me- letop e \ge far EXCL NEG NGE- N- what EXCL although 3 ME- explode EXCL \fti jauh, tidak apa-apa walau meletus?

\ref BES-20060501b-HEN.0169 \recid 335203141422111006 \start 0:07:25 \sp EXPHEN \ph maseh naʔ siyaga aɲə neŋ \tx maseh nak siaga anye neng! \mb maseh nak siaga anye neng \ge still NAK ready but TRU.grandmother \fti masih harus siaga nek!

\ref BES-20060501b-HEN.0170 \recid 362913141801111006 \start 0:07:25 \sp ARMHEN \ph ʔhəʔ ʔhəʔ \tx he he. \mb he he \ge EXCL EXCL \fti he he. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0171 \recid 789381142045111006 \start 0:07:26 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0172 \recid 839413142109111006 \start 0:07:27 \sp ARMHEN \ph bukanə jaoh aɲə e \tx bukane jaoh anye e? \mb bukan -e jaoh anye e \ge NEG -E far but EXCL \fti tapi jauh kan?

\ref BES-20060501b-HEN.0173 \recid 240078142237111006 \start 0:07:28 \sp EXPHEN \ph jaoh \tx jaoh. \mb jaoh \ge far \fti jauh.

\ref BES-20060501b-HEN.0174 \recid 908582142347111006 \start 0:07:29 \sp ARMHEN \ph ʔhəʔ ʔhəʔ \tx he he. \mb he he \ge EXCL EXCL \fti he he. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0175 \recid 862393142437111006 \start 0:07:30 \sp EXPHEN \ph adə sandi sini kə ini \tx ade sandi sini ke ini... \mb ade sandi s- i- ni ke i- ni \ge exist hinge S- I- this to I- this \fti dari sini ke ini...

\ref BES-20060501b-HEN.0176 \recid 354473142742111006 \start 0:07:30 \sp ARMHEN \ph lahat \tx Lahat. \mb Lahat \ge Lahat \fti Lahat.

\ref BES-20060501b-HEN.0177 \recid 237212142818111006 \start 0:07:31 \sp EXPHEN \ph kə lahat \tx ke Lahat. \mb ke Lahat \ge to Lahat \fti ke Lahat.

\ref BES-20060501b-HEN.0178 \recid 438406142857111006 \start 0:07:35 \sp ARMHEN \ph ay didə ka kənə agi paleŋ baɲaʔ kənə abuabuɲə bae diket \tx ai dide ka kene agi, paleng banyak kene abu-abunye bae diket. \mb ai dide ka kene agi paleng banyak kene abu ~ abu -nye bae diket \ge EXCL NEG to undergo more most a.lot undergo dust ~ dust -3 just a.little \fti tidak akan kena, paling-paling abu-abunya saja sedikit.

\ref BES-20060501b-HEN.0179 \recid 604659143359111006 \start 0:07:38 \sp JANHEN \ph ao maseh aɲə mələlayaŋ itu \tx au, maseh anye melelayang itu. \mb au maseh anye me- le ~ layang i- tu \ge yes still but ME- PART.glide ~ glide I- that \fti tapi masih melayang-layang. \nt abu Gunung Talang.

\ref BES-20060501b-HEN.0180 \recid 327968143746111006 \start 0:07:43 \sp ARMHEN \ph laʔ hiboh xx ku diʔ tipi \tx la heboh xx ku di TV. \mb la heboh xx ku di TV \ge PFCT commotion xx 1 LOC TV \fti sudah heboh di TV.

\ref BES-20060501b-HEN.0181 \recid 274977144853111006 \start 0:07:48 \sp ARMHEN \ph maʔmanə ji ku səɣəmpaʔ ŋay gunoŋmərapi ni apə səɲawə titu \tx makmane ji ku seghempak ngai Gunung.Merapi ni ape senyawe senyawe titu? \mb makmane ji ku seghempak ngai Gunung.Merapi ni ape se- nyawe se- nyawe t- i- tu \ge like.which say 1 together with Gunung.Merapi this what SE- soul SE- soul T- I- that \fti kata saya kenapa barengan dengan Gunung Merapi ini, apa senyawa itu?

\ref BES-20060501b-HEN.0182 \recid 509853150237111006 \start 0:07:50 \sp EXPHEN \ph cəŋki musemə niyan aɲə \tx cengki museme nian anye. \mb cengki musem -e nian anye \ge possible season -3 right but \fti mungkin sudah musimnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0183 \recid 810350151306111006 \start 0:07:52 \sp ARMHEN \ph ʔhəʔ ʔhəʔ \tx he he. \mb he he \ge EXCL EXCL \fti he he. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0184 \recid 466193151352111006 \start 0:07:54 \sp ARMHEN \ph musem diyə naʔ bəgəraʔ e \tx musem die nak begerak e. \mb musem die nak be- gerak e \ge season 3 want BE- move EXCL \fti musim dia ingin bergerak ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0185 \recid 527703151534111006 \start 0:07:55 \sp EXPHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0186 \recid 214518151600111006 \start 0:08:00 \sp EXPHEN \ph la bəbini kamu ni e \tx la bebini kamu ni e? \mb la be- bini kamu ni e \ge PFCT BE- wife 2 this EXCL \fti sudah beristri kamu ini? \nt bertanya pada Jangcek.

\ref BES-20060501b-HEN.0187 \recid 496329091247121006 \start 0:08:01 \sp ARMHEN \ph əlom \tx (be)lum. \mb belum \ge not.yet \fti belum.

\ref BES-20060501b-HEN.0188 \recid 313052091324121006 \start 0:08:02 \sp JANHEN \ph əlom \tx (be)lum. \mb belum \ge not.yet \fti belum.

\ref BES-20060501b-HEN.0189 \recid 680196091351121006 \start 0:08:02 \sp EXPHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20060501b-HEN.0190 \recid 880274091428121006 \start 0:08:03 \sp JANHEN \ph lom \tx (be)lum. \mb belum \ge not.yet \fti belum.

\ref BES-20060501b-HEN.0191 \recid 292732091959121006 \start 0:08:06 \sp EXPHEN \ph maʔmanə calon kəmaɣi tu \tx makmane calon kemaghi tu? \mb makmane calon kemaghi tu \ge like.which candidate yesterday that \fti bagaimana dengan calon kemarin?

\ref BES-20060501b-HEN.0192 \recid 258883092124121006 \start 0:08:09 \sp JANHEN \ph hay ha ha \tx hai ha ha. \mb hai ha ha \ge EXCL EXCL EXCL \fti ha ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0193 \recid 153478092226121006 \start 0:08:09 \sp SERHEN \ph waʔ \tx bak. \mb bak \ge TRU.father \fti pak.

\ref BES-20060501b-HEN.0194 \recid 712920092537121006 \start 0:08:11 \sp EXPHEN \ph sini deʔ xx \tx sini dék xx. \mb s- i- ni dék xx \ge S- I- this TRU.younger.sister xx \fti kemari dek.

\ref BES-20060501b-HEN.0195 \recid 973779092718121006 \start 0:08:12 \sp SERHEN \ph manə nineʔ \tx mane nenek? \mb mane nenek \ge which grandmother \fti nenek mana?

\ref BES-20060501b-HEN.0196 \recid 428657092933121006 \start 0:08:13 \sp JANHEN \ph kə bawah \tx ke bawah. \mb ke bawah \ge to under \fti di bawah.

\ref BES-20060501b-HEN.0197 \recid 560254093025121006 \start 0:08:17 \sp JANHEN \ph calon di manə \tx calon di mane? \mb calon di mane \ge candidate LOC which \fti calon yang mana?

\ref BES-20060501b-HEN.0198 \recid 100906093117121006 \start 0:08:23 \sp EXPHEN \ph a neʔ kitə gaɣi daŋ kam ini siyapə daŋ rabanan kə sini daŋ itu \tx a nek kite gaghi dang kam(i) ini siape, dang rabanan ke sini dang itu. \mb a nek kite gaghi dang kami i- ni siape dang raban -an ke s- i- ni dang i- tu \ge FILL REL 1PL visit when 1 I- this who when group -AN to S- I- this when I- that \fti yang kita kunjungi ketika itu, ketika rombongan kami kemari.

\ref BES-20060501b-HEN.0199 \recid 934415093639121006 \start 0:08:26 \sp JANHEN \ph ay didə deʔ lasoŋ key \tx ai dide, dek lasong Ki. \mb ai dide dek lasong Ki \ge EXCL NEG DEK become TRU.Hengki \fti tidak jadi Ki.

\ref BES-20060501b-HEN.0200 \recid 342048093910121006 \start 0:08:26 \sp ARMHEN \ph a hə \tx a ha. \mb a ha \ge EXCL EXCL \fti a ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0201 \recid 213237093956121006 \start 0:08:28 \sp EXPHEN \ph ŋapə pacaʔ loʔ itu \tx ngape pacak lok itu? \mb ng- ape pacak lok i- tu \ge N- what can like I- that \fti kenapa bisa seperti itu?

\ref BES-20060501b-HEN.0202 \recid 676699094301121006 \start 0:08:29 \sp JANHEN \ph didə deʔ akor \tx dide, dek akor. \mb dide dek akor \ge NEG DEK agree \fti tidak cocok.

\ref BES-20060501b-HEN.0203 \recid 606153094434121006 \start 0:08:30 \sp EXPHEN \ph ay his his \tx ai ha ha. \mb ai ha ha \ge EXCL EXCL EXCL \fti ai ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0204 \recid 238459095110121006 \start 0:08:31 \sp AZWHEN \ph hə hə \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0205 \recid 683578095200121006 \start 0:08:33 \sp AZWHEN \ph ao ka ŋapə jadi səsalan səpanjaŋan kələ diweʔ \tx au ka ngape, jadi sesalan sepanjangan kele diwek. \mb au ka ng- ape jadi sesal -an se- panjang -an kele diwek \ge yes KA N- what become regret -AN SE- long -AN later 1PL \fti ya, untuk apa, jadi penyesalan nantinya.

\ref BES-20060501b-HEN.0206 \recid 436682133747121006 \start 0:08:34 \sp EXPHEN \ph ao salam kələ \tx au salah kele. \mb au salah kele \ge yes wrong later \fti ya, salah nanti.

\ref BES-20060501b-HEN.0207 \recid 437261133846121006 \start 0:08:35 \sp ARMHEN \ph xx jəmə dindaʔ titu \tx xx jeme dindak titu. \mb xx jeme di- ndak t- i- tu \ge xx person DI- NEG T- I- that \fti xx orang tidak mau.

\ref BES-20060501b-HEN.0208 \recid 260915134017121006 \start 0:08:36 \sp JANHEN \ph həʔ əm \tx he em. \mb he em \ge EXCL EXCL \fti he em.

\ref BES-20060501b-HEN.0209 \recid 115890134057121006 \start 0:08:37 \sp SERHEN \ph neʔ \tx nek. \mb nek \ge TRU.grandmother \fti nek. \nt memanggil nenek.

\ref BES-20060501b-HEN.0210 \recid 767062134139121006 \start 0:08:37 \sp JANHEN \ph həʔ əm \tx he em. \mb he em \ge EXCL EXCL \fti he em. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0211 \recid 127132134227121006 \start 0:08:41 \sp EXPHEN \ph deʔ naʔsi agi kamu \tx dek naksi agi kamu? \mb dek n- taksi agi kamu \ge DEK N- taxi more 2 \fti tidak narik lagi kamu? \nt angkot.

\ref BES-20060501b-HEN.0212 \recid 717048134331121006 \start 0:08:43 \sp JANHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.0213 \recid 149141134415121006 \start 0:08:44 \sp SERHEN \ph nineʔ \tx nenek. \mb nenek \ge grandmother \fti nenek.

\ref BES-20060501b-HEN.0214 \recid 720011134445121006 \start 0:08:47 \sp JANHEN \ph kadaŋan didə pulə aktep agi maʔ ini \tx kadangan dide pule aktif agi mak ini. \mb kadang -an dide pule aktif agi mak i- ni \ge occasional -AN NEG also active more now I- this \fti kadangan, tidak aktif lagi sekarang ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0215 \recid 447159134718121006 \start 0:08:47 \sp SERHEN \ph neʔ \tx nek. \mb nek \ge TRU.grandmother \fti nek.

\ref BES-20060501b-HEN.0216 \recid 114221134757121006 \start 0:08:48 \sp JANHEN \ph ɣapatlah kə sawah \tx ghapatlah ke sawah. \mb ghapat -lah ke sawah \ge often -LAH to rice.field \fti sering di sawah.

\ref BES-20060501b-HEN.0217 \recid 624851134851121006 \start 0:08:49 \sp SERHEN \ph deʔbiyə \tx dekbedie. \mb dekbedie \ge not.exist \fti tidak ada. \nt mencari neneknya.

\ref BES-20060501b-HEN.0218 \recid 381320134933121006 \start 0:08:51 \sp JANHEN \ph ənjawat sawah kəbon \tx njawat sawah, kebon. \mb n- jawat sawah kebon \ge N- work.on rice.field garden \fti bekerja di sawah, di kebun.

\ref BES-20060501b-HEN.0219 \recid 561079135039121006 \start 0:08:58 \sp JANHEN \ph ka lamə baleʔ kaba \tx ka lame balek kaba? \mb ka lame balek kaba \ge FUT long.time turn.around 2SG \fti lama kamu di sini?

\ref BES-20060501b-HEN.0220 \recid 471423135201121006 \start 0:09:02 \sp EXPHEN \ph gi səmiŋgu amu deʔ səpuloh aɣi \tx gi seminggu amu dek sepuloh aghi. \mb gi se- minggu amu dek sepuloh aghi \ge GI SE- week TOP DEK ten day \fti antara seminggu dan sepuluh hari.

\ref BES-20060501b-HEN.0221 \recid 225586135345121006 \start 0:09:03 \sp JANHEN \ph səmiŋgu \tx seminggu. \mb se- minggu \ge SE- week \fti seminggu.

\ref BES-20060501b-HEN.0222 \recid 342468150020121006 \start 0:09:04 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0223 \recid 969041150050121006 \start 0:09:09 \sp ARMHEN \ph la bəmutor kaba isan di padaŋ \tx la bemotor kaba isan di Padang? \mb la be- motor kaba isan di Padang \ge PFCT BE- motorcycle 2SG from LOC Padang \fti pakai motor kamu dari Padang?

\ref BES-20060501b-HEN.0224 \recid 896220150213121006 \start 0:09:12 \sp EXPHEN \ph didə motor ayuʔ deni titu \tx dide, motor ayuk Deni titu. \mb dide motor ayuk Deni t- i- tu \ge NEG motorcycle older.sister Deni T- I- that \fti tidak, motor kakak Deni itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0225 \recid 992899150916121006 \start 0:09:13 \sp ARMHEN \ph oh \tx oh. \mb oh \ge EXCL \fti oh.

\ref BES-20060501b-HEN.0226 \recid 470883150944121006 \start 0:09:15 \sp ARMHEN \ph kanə ji ku bəmutor gərot e \tx (bu)kane ji ku bemotor gerot e. \mb bukan -e ji ku be- motor gerot e \ge NEG -3 say 1 BE- motorcycle great EXCL \fti hebat kalau pakai motor.

\ref BES-20060501b-HEN.0227 \recid 143990151253121006 \start 0:09:17 \sp SERHEN \ph ŋay nineʔ \tx ngai nenek. \mb ngai nenek \ge with grandmother \fti sama nenek.

\ref BES-20060501b-HEN.0228 \recid 545096151335121006 \start 0:09:18 \sp JANHEN \ph kalu deʔ tahan diŋen e \tx kalu dek tahan dingen e. \mb kalu dek tahan dingen e \ge TOP DEK withstand cold EXCL \fti mungkin tidak tahan dingin ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0229 \recid 940609151446121006 \start 0:09:20 \sp EXPHEN \ph ini baelaʔ diŋen bənaɣ \tx ini baelah dingen benagh. \mb i- ni bae -lah dingen benagh \ge I- this just -LAH cold right \fti ini saja sudah sangat dingin.

\ref BES-20060501b-HEN.0230 \recid 938078151836121006 \start 0:09:27 \sp EXPHEN \ph maseh ujan sajə sini \tx maseh ujan saje sini? \mb maseh ujan saje s- i- ni \ge still rain just S- I- this \fti masih hujan terus di sini?

\ref BES-20060501b-HEN.0231 \recid 701775151944121006 \start 0:09:28 \sp ARMHEN \ph ay maseh \tx ai maseh. \mb ai maseh \ge EXCL still \fti masih.

\ref BES-20060501b-HEN.0232 \recid 846831152258121006 \start 0:09:30 \sp JANHEN \ph maseh əmpay duwə aɣi ni panas \tx maseh, empai due aghi ni panas. \mb maseh empai due aghi ni panas \ge still just.now two day this hot \fti masih, baru dua hari ini panas.

\ref BES-20060501b-HEN.0233 \recid 705230152415121006 \start 0:09:32 \sp JANHEN \ph duwə aɣi ni panas kəmaɣi ŋay saɣi ni \tx due aghi ni panas, kemaghi ngai saghi ni. \mb due aghi ni panas kemaghi ngai s- aghi ni \ge two day this hot yesterday with SE- day this \fti dua hari ini panas, kemarin dan hari ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0234 \recid 417931152718121006 \start 0:09:34 \sp JANHEN \ph di manə di pasar \tx di mane di pasar? \mb di mane di pasar \ge LOC which LOC market \fti pasarnya di mana? \nt bertanya rumah Azwar.

\ref BES-20060501b-HEN.0235 \recid 288301152827121006 \start 0:09:36 \sp AZWHEN \ph həm paraʔ ŋay umah eŋki ni təbatbaru \tx hem, parak ngai huma Hengki ni Tebat.Baru. \mb hem parak ngai huma Hengki ni Tebat.Baru \ge EXCL near with house Hengki this Tebat.Baru \fti dekat dengan rumah Hengki, Tebat Baru.

\ref BES-20060501b-HEN.0236 \recid 482838153312121006 \start 0:09:37 \sp JANHEN \ph təbatbaru \tx Tebat.Baru. \mb Tebat.Baru \ge Tebat.Baru \fti Tebat Baru.

\ref BES-20060501b-HEN.0237 \recid 373688153408121006 \start 0:09:38 \sp AZWHEN \ph əʔ əm \tx he em. \mb he em \ge EXCL EXCL \fti he em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0238 \recid 991578153449121006 \start 0:09:39 \sp JANHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20060501b-HEN.0239 \recid 780660153523121006 \start 0:09:53 \sp JANHEN \ph baʔ kaba kalaŋan \tx bak kaba kalangan? \mb bak kaba kalangan \ge TRU.father 2SG sell \fti ayah kamu berjualan?

\ref BES-20060501b-HEN.0240 \recid 980200153631121006 \start 0:09:54 \sp EXPHEN \ph aɔ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0241 \recid 340997153712121006 \start 0:10:08 \sp EXPHEN \ph nineŋ ini ni adə ini e \tx nineng ini ni ade ini e? \mb nineng i- ni ni ade i- ni e \ge grandmother I- this this exist I- this EXCL \fti nenek di sebelah ada ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0242 \recid 541815153852121006 \start 0:10:09 \sp JANHEN \ph neʔ manə \tx nek mane? \mb nek mane \ge REL which \fti yang mana?

\ref BES-20060501b-HEN.0243 \recid 365668093614131006 \start 0:10:11 \sp EXPHEN \ph neʔ xx ni neʔ kami karokah daŋ itu \tx nek xx ni, nek kami karokah dang itu. \mb nek xx ni nek kami karokah dang i- tu \ge REL xx this REL 1 visit medium I- that \fti yang kami kunjungi waktu itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0244 \recid 289679094122131006 \start 0:10:14 \sp EXPHEN \ph neʔ di padaŋ \tx nek di Padang. \mb nek di Padang \ge REL LOC Padang \fti yang di Padang.

\ref BES-20060501b-HEN.0245 \recid 249343094250131006 \start 0:10:16 \sp JANHEN \ph o iney \tx oi ini. \mb oi i- ni \ge EXCL I- this \fti oh ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0246 \recid 916322094345131006 \start 0:10:17 \sp ARMHEN \ph o nunet \tx oh Nunet. \mb oh Nunet \ge EXCL Nunet \fti oh Nunet.

\ref BES-20060501b-HEN.0247 \recid 443703094519131006 \start 0:10:18 \sp JANHEN \ph o nunet adə \tx oh Nunet ade. \mb oh Nunet ade \ge EXCL Nunet exist \fti oh Nunet, ada.

\ref BES-20060501b-HEN.0248 \recid 535267094626131006 \start 0:10:18 \sp ARMHEN \ph adə \tx ade. \mb ade \ge exist \fti ada.

\ref BES-20060501b-HEN.0249 \recid 443610094647131006 \start 0:10:19 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0250 \recid 766472094716131006 \start 0:10:20 \sp ARMHEN \ph dampeŋ ŋay kaba \tx dampeng ngai kaba? \mb dampeng ngai kaba \ge near with 2SG \fti dekat dengan kamu? \nt Nunet.

\ref BES-20060501b-HEN.0251 \recid 120285094816131006 \start 0:10:22 \sp EXPHEN \ph deʔ kətəmu ku cakaɣi neŋ \tx dek ketemu ku cakaghi neng. \mb dek ke- temu ku cakagh -i neng \ge DEK KE- meet 1 look.for -I TRU.grandfather \fti saya cari tidak ketemu nek.

\ref BES-20060501b-HEN.0252 \recid 830759095133131006 \start 0:10:23 \sp ARMHEN \ph deʔ kətəmu \tx dek ketemu. \mb dek ke- temu \ge DEK KE- meet \fti tidak bertemu.

\ref BES-20060501b-HEN.0253 \recid 593070095301131006 \start 0:10:23 \sp EXPHEN \ph aɔ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0254 \recid 844573095432131006 \start 0:10:24 \sp ARMHEN \ph padaŋ manə diyə əmpoʔə \tx Padang mane die empoke. \mb Padang mane die empok -e \ge Padang which DIE EMPOK -3 \fti di mana Padangnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0255 \recid 567962095722131006 \start 0:10:26 \sp ARMHEN \ph apə sədaerah ŋay kaba \tx ape sedaerah gai kaba? \mb ape se- daerah gai kaba \ge what SE- region also 2SG \fti satu daerah dengan kamu?

\ref BES-20060501b-HEN.0256 \recid 960662095852131006 \start 0:10:26 \sp EXPHEN \ph sədaerah \tx sedaerah. \mb se- daerah \ge SE- region \fti satu daerah.

\ref BES-20060501b-HEN.0257 \recid 471239100032131006 \start 0:10:27 \sp JANHEN \ph sədaerah \tx sedaerah. \mb se- daerah \ge SE- region \fti satu daerah.

\ref BES-20060501b-HEN.0258 \recid 731972100118131006 \start 0:10:30 \sp ARMHEN \ph sapə niyan əndamə lakiɲə tu bəgawe di pajaʔ aɲə diyə \tx siape nian name lakinye tu, begawe di pajak anye die. \mb siape nian name laki -nye tu be- gawe di pajak anye die \ge who right name husband -NYE that BE- job LOC tax but 3 \fti siapa nama suaminya itu, bekerja di pajak dia kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0259 \recid 767186100724131006 \start 0:10:35 \sp JANHEN \ph əntah laki len len namə diyə tu \tx entah laki Len, Len name die tu. \mb entah laki Len Len name die tu \ge don't.know husband Len Len name 3 that \fti tidak tahu, Len nama dia itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0260 \recid 417240101004131006 \start 0:10:36 \sp EXPHEN \ph darisal naməɲə tu \tx Darisal namenye tu. \mb Darisal name -nye tu \ge Darisal name -NYE that \fti Darisal namanya itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0261 \recid 359289101044131006 \start 0:10:36 \sp ARMHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20060501b-HEN.0262 \recid 179805101335131006 \start 0:10:37 \sp EXPHEN \ph darisal \tx Darisal. \mb Darisal \ge Darisal \fti Darisal.

\ref BES-20060501b-HEN.0263 \recid 386648101405131006 \start 0:10:39 \sp JANHEN \ph muŋken jəmə mərpayaŋ \tx mungken, jeme Merpayang. \mb mungken jeme Merpayang \ge possible person Merpayang \fti mungkin, orang Merpayang.

\ref BES-20060501b-HEN.0264 \recid 105752101602131006 \start 0:10:40 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0265 \recid 488834103709131006 \start 0:10:40 \sp JANHEN \ph ao ɲəlah \tx au nyelah. \mb au nyelah \ge yes right \fti ya betul.

\ref BES-20060501b-HEN.0266 \recid 345944103800131006 \start 0:10:41 \sp ARMHEN \ph darisal \tx Darisal. \mb Darisal \ge Darisal \fti Darisal.

\ref BES-20060501b-HEN.0267 \recid 888947103850131006 \start 0:10:43 \sp JANHEN \ph jəmə mərpayaŋ aɲə diyə tu \tx jeme Merpayang anye die tu. \mb jeme Merpayang anye die tu \ge person Merpayang but 3 that \fti orang Merpayang dia itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0268 \recid 255433104018131006 \start 0:10:45 \sp ARMHEN \ph ay kanə darisal kapo \tx ai (bu)kane Darisal kapo. \mb ai bukan -e Darisal kapo \ge EXCL NEG -3 Darisal KAPO \fti bukannya Darisal.

\ref BES-20060501b-HEN.0269 \recid 675805104122131006 \start 0:10:48 \sp JANHEN \ph taɲəkah alamatə ki \tx tanyekah alamate Ki. \mb tanye -kah alamat -e Ki \ge ask -KAH address -3 TRU.Hengki \fti tanyakan alamatnya Ki.

\ref BES-20060501b-HEN.0270 \recid 875350104233131006 \start 0:10:50 \sp ARMHEN \ph kanə xx \tx (bu)kane xx. \mb bukan -e xx \ge NEG -3 xx \fti bukannya xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0271 \recid 322967104342131006 \start 0:10:51 \sp EXPHEN \ph la adə alamatə ŋay aku \tx la ade alamate ngai aku. \mb la ade alamat -e ngai aku \ge PFCT exist address -3 with 1SG \fti sudah ada alamatnya dengan saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0272 \recid 825084104453131006 \start 0:10:51 \sp JANHEN \ph la adə \tx la ade. \mb la ade \ge PFCT exist \fti sudah ada.

\ref BES-20060501b-HEN.0273 \recid 613686104521131006 \start 0:10:51 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0274 \recid 841115104545131006 \start 0:10:53 \sp JANHEN \ph kalu la pindah ki diyə \tx kalu la pindah Ki die. \mb kalu la pindah Ki die \ge TOP PFCT move TRU.Hengki 3 \fti mungkin sudah pindah dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0275 \recid 945604104724131006 \start 0:10:54 \sp ARMHEN \ph diʔdə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.0276 \recid 297156104758131006 \start 0:10:55 \sp EXPHEN \ph kalu nian \tx kalu nian. \mb kalu nian \ge TOP right \fti mungkin.

\ref BES-20060501b-HEN.0277 \recid 820396105016131006 \start 0:10:58 \sp JANHEN \ph kənə waʔtu adə gəmpə tadi diyə ini e kalu la pinda ki \tx kene waktu ade gempe tadi, die ini e, kalu la pindah Ki. \mb kene waktu ade gempe tadi die i- ni e kalu la pindah Ki \ge undergo time exist quake earlier 3 I- this EXCL TOP PFCT move TRU.Hengki \fti waktu terjadi gempa dulu, mungkin sudah pindah.

\ref BES-20060501b-HEN.0278 \recid 109276105354131006 \start 0:11:01 \sp ARMHEN \ph a lom lamə baleʔ diyə \tx a (be)lum lame balek die. \mb a belum lame balek die \ge EXCL not.yet long.time turn.around 3 \fti belum lama dia pulang.

\ref BES-20060501b-HEN.0279 \recid 305978105459131006 \start 0:11:12 \sp JANHEN \ph adaʔ ini tadi gəmpə əntah di manə puɣoʔ kamu tulah gəmpə tadi e \tx adak ini tadi gempe, entah di mane, pughok kamu (i)tulah gempe tadi e? \mb adak i- ni tadi gempe entah di mane pughok kamu i- tu -lah gempe tadi e \ge EXCL I- this earlier quake don't.know LOC which region 2 I- that -LAH quake earlier EXCL \fti barusan ini tadi gempa, tapi entah di mana, di daerah kamu gempa kemarin?

\ref BES-20060501b-HEN.0280 \recid 539718150335131006 \start 0:11:27 \sp ARMHEN \ph bəgawe di pajak diyə əntah apə di pəropinsi badaə apə diʔ kabupaten deʔ kəruwan li ku \tx begawe di pajak die, entah ape di propinsi badae, ape di kabupaten dek keruan li ku. \mb be- gawe di pajak die entah ape di propinsi bada -e ape di kabupaten dek keruan li ku \ge BE- job LOC tax 3 don't.know what LOC province k.o.fish -3 what LOC regency DEK know by 1 \fti bekerja di pajak dia, tapi saya tidak tahu apa di propinsi atau kabupaten. \nt Darisal.

\ref BES-20060501b-HEN.0281 \recid 558549150832131006 \start 0:11:29 \sp ARMHEN \tx 0. \nt coughing

\ref BES-20060501b-HEN.0282 \recid 853136111820141006 \start 0:11:30 \sp JANHEN \ph kaba komputər e \tx kaba komputer e? \mb kaba komputer e \ge 2SG computer EXCL \fti kamu jurusan komputer ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0283 \recid 473429111934141006 \start 0:11:31 \sp EXPHEN \ph siyapə \tx siape? \mb siape \ge who \fti siapa?

\ref BES-20060501b-HEN.0284 \recid 629077112003141006 \start 0:11:32 \sp JANHEN \ph kaba \tx kaba. \mb kaba \ge 2SG \fti kamu.

\ref BES-20060501b-HEN.0285 \recid 323249112024141006 \start 0:11:35 \sp JANHEN \ph manə ŋambeʔ bagiyan apə kaba \tx mane, ngambek bagian ape kaba? \mb mane ng- ambek bagi -an ape kaba \ge which N- take divide -AN what 2SG \fti ngambil jurusan apa kamu?

\ref BES-20060501b-HEN.0286 \recid 164193113443141006 \start 0:11:36 \sp EXPHEN \ph bagiyan bahasa \tx bagian bahasa. \mb bagi -an bahasa \ge divide -AN language \fti jurusan bahasa.

\ref BES-20060501b-HEN.0287 \recid 795771113543141006 \start 0:11:37 \sp JANHEN \ph bahasa \tx bahasa. \mb bahasa \ge language \fti bahasa.

\ref BES-20060501b-HEN.0288 \recid 236349113619141006 \start 0:11:38 \sp ARMHEN \ph ooh \tx oh. \mb oh \ge EXCL \fti oh.

\ref BES-20060501b-HEN.0289 \recid 326909113643141006 \start 0:11:42 \sp ARMHEN \ph bagiyan hestores e \tx bagian histories e. \mb bagi -an histories e \ge divide -AN histories EXCL \fti bagian sejarah ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0290 \recid 468640113911141006 \start 0:11:42 \sp EXPHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0291 \recid 251661113949141006 \start 0:11:43 \sp AZWHEN \ph ha haʔ \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0292 \recid 273368114035141006 \start 0:11:45 \sp ARMHEN \ph bagiyan səjarah e \tx bagian sejarah e? \mb bagi -an sejarah e \ge divide -AN history EXCL \fti bagian sejarah ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0293 \recid 601075114158141006 \start 0:11:46 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0294 \recid 376931114225141006 \start 0:11:47 \sp ARMHEN \ph bagos itu \tx bagus itu. \mb bagus i- tu \ge nice I- that \fti bagus itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0295 \recid 598395114313141006 \start 0:11:51 \sp ARMHEN \ph jadiʔ naʔ pacaʔ basə iŋgəres aɲə \tx jadi nak pacak bahase Inggris anye. \mb jadi nak pacak bahase Inggris anye \ge become NAK can language English but \fti tapi harus bisa bahasa Inggris.

\ref BES-20060501b-HEN.0296 \recid 350563114901141006 \start 0:11:51 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0297 \recid 220394114924141006 \start 0:11:54 \sp ARMHEN \ph kalu anu kaba deʔ tau məlayani jəmə \tx kalu anu kaba dek tau melayani jeme. \mb kalu anu kaba dek tau me- layan -i jeme \ge TOP whatchamacallit 2SG DEK know ME- serve -I person \fti nanti kamu tidak bisa melayani orang.

\ref BES-20060501b-HEN.0298 \recid 375034115102141006 \start 0:11:54 \sp EXPHEN \ph jerman kapo \tx Jerman kapo. \mb Jerman kapo \ge Germany KAPO \fti Jerman.

\ref BES-20060501b-HEN.0299 \recid 201847115148141006 \start 0:11:54 \sp ARMHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha.

\ref BES-20060501b-HEN.0300 \recid 956462115221141006 \start 0:11:56 \sp ARMHEN \ph jerman \tx Jerman. \mb Jerman \ge Germany \fti Jerman.

\ref BES-20060501b-HEN.0301 \recid 975305115248141006 \start 0:11:59 \sp AZWHEN \ph deʔ təɣiŋat agi basə duson kələ \tx dek teghingat agi bahase duson kele. \mb dek tegh- ingat agi bahase duson kele \ge DEK TEGH- remember more language village later \fti lupa dengan bahasa daerah nanti.

\ref BES-20060501b-HEN.0302 \recid 867561115511141006 \start 0:12:01 \sp ARMHEN \ph he he \tx he he. \mb he he \ge EXCL EXCL \fti he he. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0303 \recid 818850115604141006 \start 0:12:07 \sp JANHEN \ph səragi ŋay ita tu e \tx seragi ngai Ita tu e? \mb seragi ngai Ita tu e \ge same with Ita that EXCL \fti sama dengan Ita itu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0304 \recid 399097092456161006 \start 0:12:09 \sp JANHEN \ph ita tu səgalə bahasə titu \tx Ita tu segale bahase titu! \mb Ita tu se- gale bahase t- i- tu \ge Ita that SE- all language T- I- that \fti semua bahasa Ita itu! \nt menguasai.

\ref BES-20060501b-HEN.0305 \recid 540187092724161006 \start 0:12:10 \sp ARMHEN \ph bahasə xx \tx bahase xx. \mb bahase xx \ge language xx \fti bahasa xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0306 \recid 341916092829161006 \start 0:12:11 \sp EXPHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0307 \recid 694496092901161006 \start 0:12:23 \sp ARMHEN \ph jadi bahasə apəapə yəʔ diʔ bahasə daerah e \tx jadi bahase ape-ape ye di, bahase daerah e? \mb jadi bahase ape ~ ape ye di bahase daerah e \ge become language what ~ what REL LOC language region EXCL \fti jadi bahasa apa-apa yang di, bahasa daerah ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0308 \recid 905681093254161006 \start 0:12:24 \sp EXPHEN \ph aɔ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0309 \recid 697535093336161006 \start 0:12:28 \sp ARMHEN \ph tapə amu baʃəʔ luaɣ tu mimaŋ pokoʔ titu kan \tx tuape amu bahase luagh tu memang pokok titu kan. \mb tu- ape amu bahase luagh tu memang pokok t- i- tu kan \ge TU- what TOP language out that indeed main T- I- that KAN \fti kalau bahasa luar itu memang pokok kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0310 \recid 689983093815161006 \start 0:12:31 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0311 \recid 669224093848161006 \start 0:12:35 \sp ARMHEN \ph maŋ pokoʔ ah \tx memang pokok ah. \mb memang pokok ah \ge indeed main EXCL \fti memang pokok.

\ref BES-20060501b-HEN.0312 \recid 966951093954161006 \start 0:12:38 \sp JANHEN \ph əntah bəɣapə bahasə titu \tx entah behape bahase titu? \mb entah behape bahase t- i- tu \ge don't.know how.much language T- I- that \fti entah berapa bahasa itu?

\ref BES-20060501b-HEN.0313 \recid 877995094212161006 \start 0:12:39 \sp EXPHEN \ph tuwapə \tx tuape? \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa?

\ref BES-20060501b-HEN.0314 \recid 683844094251161006 \start 0:12:40 \sp JANHEN \ph toʔ dipəlajaɣi tu \tx tok dipelajaghi tu? \mb tok di- pe- l- ajagh -i tu \ge REL DI- PE- L- teach -I that \fti yang dipelajari itu?

\ref BES-20060501b-HEN.0315 \recid 979665094513161006 \start 0:12:48 \sp EXPHEN \ph kalu aku bərapə bahasə bahasə jerman bahasə iŋgəres kalu bahasə luar nəgəri duə bahasə \tx kalu aku behape bahase, bahase Jerman, bahase Inggris, kalu bahase luagh negeri due bahase. \mb kalu aku behape bahase bahase Jerman bahase Inggris kalu bahase luagh negeri due bahase \ge TOP 1SG how.much language language Germany language English TOP language out country two language \fti kalau saya dua bahasa, bahasa Jerman, bahasa Inggris.

\ref BES-20060501b-HEN.0316 \recid 353342095048161006 \start 0:12:56 \sp JANHEN \ph udem tu bahasə ini e məlayu kapo ni \tx udem tu bahase ini e, Melayu kapo ni? \mb udem tu bahase i- ni e Melayu kapo ni \ge finished that language I- this EXCL Melayu KAPO this \fti sudah itu bahasa Melayu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0317 \recid 131976095321161006 \start 0:12:58 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0318 \recid 227267095352161006 \start 0:13:07 \sp ARMHEN \ph jadi baleʔ kə \tx jadi balek ke... \mb jadi balek ke \ge become turn.around to \fti jadi balik ke...

\ref BES-20060501b-HEN.0319 \recid 789951140024161006 \start 0:13:11 \sp ARMHEN \ph xx kaba tu kələ \tx xx kaba tu kele. \mb xx kaba tu kele \ge xx 2SG that later \fti xx amu itu nanti.

\ref BES-20060501b-HEN.0320 \recid 528913140138161006 \start 0:13:15 \sp XXX \ph bidaŋ sastəra \tx bidang Sastra. \mb bidang Sastra \ge area literature \fti bidang Sastra.

\ref BES-20060501b-HEN.0321 \recid 753210140249161006 \start 0:13:16 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0322 \recid 426685140315161006 \start 0:13:18 \sp ARMHEN \ph bidaŋ sastəra \tx bidang Sastra. \mb bidang Sastra \ge area literature \fti bagian Sastra.

\ref BES-20060501b-HEN.0323 \recid 717091140403161006 \start 0:13:24 \sp JANHEN \ph maseh ŋupi kamu ni ki apə ŋəteh \tx maseh ngupi kamu ni Ki, ape ngeteh? \mb maseh ng- kupi kamu ni Ki ape nge- teh \ge still N- coffee 2 this TRU.Hengki what NGE- tea \fti masih minum kopi atau minum teh kamu Ki?

\ref BES-20060501b-HEN.0324 \recid 868066140739161006 \start 0:13:26 \sp ARMHEN \ph maseh \tx maseh. \mb maseh \ge still \fti masih.

\ref BES-20060501b-HEN.0325 \recid 302308140809161006 \start 0:13:31 \sp ARMHEN \ph ŋupi galaʔ ini galaʔ jaŋan səkali xx \tx ngupi galak ini galak, jangan sekali xx. \mb ng- kupi galak i- ni galak jangan se- kali xx \ge N- coffee want I- this want don't SE- time xx \fti kopi mau ini mau, jangan sekali xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0326 \recid 998692141113161006 \start 0:13:32 \sp ARMHEN \ph ŋupi \tx ngupi. \mb ng- kupi \ge N- coffee \fti kopi.

\ref BES-20060501b-HEN.0327 \recid 640149141247161006 \start 0:13:57 \sp ARMHEN \ph andon bəgaya \tx andon begaya. \mb andon be- gaya \ge ANDON BE- style \fti bergaya.

\ref BES-20060501b-HEN.0328 \recid 103619141510161006 \start 0:14:08 \sp ARMHEN \ph cuma kalu bahasə padaŋ ŋaɣi bahasə bəsəmah ni səbənarɲə didə jaoh titu \tx cuma kalu bahase Padang ngai bahase Besemah ni sebenarnye dide jaoh titu. \mb cuma kalu bahase Padang ngai bahase Besemah ni se- benar -nye dide jaoh t- i- tu \ge but TOP language Padang with language Besemah this SE- true -NYE NEG far T- I- that \fti sebenarnya bahasa Padang dengan bahasa Besemah itu sebenarnya tidak jauh.

\ref BES-20060501b-HEN.0329 \recid 640800142414161006 \start 0:14:11 \sp ARMHEN \ph didə jaoh səməgiɲə titu \tx dide jaoh semeginye titu. \mb dide jaoh semegi -nye t- i- tu \ge NEG far same -3 T- I- that \fti tidak jauh samanya itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0330 \recid 251298142608161006 \start 0:14:11 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0331 \recid 476996142635161006 \start 0:14:13 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0332 \recid 285849142659161006 \start 0:14:17 \sp ARMHEN \ph macam bahasə bəsəmah tu padeʔ tu səragi ŋay kamu \tx macam bahase Besemah tu, padek tu seragi ngai kamu. \mb macam bahase Besemah tu padek tu seragi ngai kamu \ge sort language Besemah that compact that same with 2 \fti seperti kata padek dalam Besemah sama dengan bahasa Padang.

\ref BES-20060501b-HEN.0333 \recid 671073142951161006 \start 0:14:21 \sp ARMHEN \ph padeʔ tu kan bagos kan iloʔ kan artiɲə kan kamu maseh padeʔ pulə \tx padek tu kan bagus kan, ilok kan artinye kan, kamu maseh padek pule. \mb padek tu kan bagus kan ilok kan arti -nye kan kamu maseh padek pule \ge compact that KAN nice KAN good KAN meaning -3 KAN 2 still compact also \fti padek itu bagus artinya kan, dalam bahasa Padang masih padek juga.

\ref BES-20060501b-HEN.0334 \recid 539778143319161006 \start 0:14:23 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0335 \recid 672509143342161006 \start 0:14:29 \sp ARMHEN \ph rancaʔ xxx \tx rancak xxx. \mb rancak xxx \ge nice xxx \fti rancak xxx. \nt rancak = baik dalam bahasa Minang.

\ref BES-20060501b-HEN.0336 \recid 371014143526161006 \start 0:14:32 \sp ARMHEN \ph aɲə padeʔ maseh pulə xx makayə kamu \tx anye padek maseh pule xx makaie kamu. \mb anye padek maseh pule xx m- pakai -e kamu \ge but compact still also xx N- use -3 2 \fti padek masih kamu menggunakannya kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0337 \recid 144213143823161006 \start 0:14:39 \sp ARMHEN \ph nah bana rancaʔ bana \tx nah bana, rancak bana. \mb nah bana rancak bana \ge NAH true nice true \fti bana, rancak bana.

\ref BES-20060501b-HEN.0338 \recid 697707144013161006 \start 0:14:41 \sp EXPHEN \ph ha \tx ha. \mb ha \ge EXCL \fti ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0339 \recid 887035144056161006 \start 0:14:44 \sp ARMHEN \ph a arti bana tu bənaɣ kan tiŋgal diket bənaɣ agi kan \tx a arti bana tu benagh kan, tinggal diket benagh agi kan. \mb a arti bana tu benagh kan tinggal diket benagh agi kan \ge EXCL meaning true that right KAN leave a.little right more KAN \fti arti bana itu benar kan, tinggal sedikit saja. \nt persamaaan bahasa Padang dengan Besemah.

\ref BES-20060501b-HEN.0340 \recid 520341144405161006 \start 0:14:44 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0341 \recid 688845144427161006 \start 0:14:47 \sp ARMHEN \ph deʔbədiyə səliseh laen ŋay jawə kan \tx dekbedie selisih, lain ngai Jawa kan. \mb dekbedie selisih lain ngai Jawa kan \ge not.exist dispute other with Java KAN \fti tidak ada selisihnya, lain dengan bahasa Jawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0342 \recid 433404144833161006 \start 0:14:48 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0343 \recid 234664144858161006 \start 0:14:50 \sp ARMHEN \ph amu jawə jaoh niyan səlisehə \tx amu Jawa jaoh nian selisihe. \mb amu Jawa jaoh nian selisih -e \ge TOP Java far right dispute -3 \fti kalau Jawa, jauh selisihnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0344 \recid 816352145340161006 \start 0:14:52 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0345 \recid 547225145407161006 \start 0:15:16 \sp EXPHEN \ph manə buroŋ daŋ itu \tx mane burong dang itu? \mb mane burong dang i- tu \ge which bird when I- that \fti mana burung kemarin itu?

\ref BES-20060501b-HEN.0346 \recid 379424100121191006 \start 0:15:19 \sp ARMHEN \ph a la juwalkahɲə \tx a la jualkahnye. \mb a la jual -kah -nye \ge EXCL PFCT sell -KAH -3 \fti sudah dijualnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0347 \recid 193649101009191006 \start 0:15:21 \sp ARMHEN \ph tigə ratos \tx tige ratos. \mb tige ratos \ge three hundred \fti tiga ratus. \nt ribu.

\ref BES-20060501b-HEN.0348 \recid 876817101112191006 \start 0:15:24 \sp ARMHEN \ph juwalkahɲə di pasar \tx jualkahnye di pasar. \mb jual -kah -nye di pasar \ge sell -KAH -3 LOC market \fti dijualnya di pasar.

\ref BES-20060501b-HEN.0349 \recid 685659103619191006 \start 0:15:26 \sp ARMHEN \ph tapəʔ xx jəmə bəgaɣi \tx tuape xx jeme begaghi. \mb tu- ape xx jeme be- gaghi \ge TU- what xx person BE- visit \fti orang banyak kemari. \nt melihat burung.

\ref BES-20060501b-HEN.0350 \recid 427004093111201006 \start 0:15:27 \sp SERHEN \ph nah ujan \tx nah ujan! \mb nah ujan \ge EXCL rain \fti hujan!

\ref BES-20060501b-HEN.0351 \recid 677632093159201006 \start 0:15:30 \sp ARMHEN \ph udem itu anu pulə lagilah \tx udem itu anu pule lagilah... \mb udem i- tu anu pule lagi -lah \ge finished I- that whatchamacallit also again -LAH \fti lagi pula...

\ref BES-20060501b-HEN.0352 \recid 979373093451201006 \start 0:15:32 \sp SERHEN \ph ujan \tx ujan. \mb ujan \ge rain \fti hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.0353 \recid 849136093521201006 \start 0:15:37 \sp ARMHEN \ph didə puləʔ gəmar agi ŋaɣiʔ buroŋburoŋ ni \tx dide pule gemar agi ngaghi burong-burong ni. \mb dide pule gemar agi ngaghi burong ~ burong ni \ge NEG also fond more with bird ~ bird this \fti tidak gemar lagi dengan burung-burung.

\ref BES-20060501b-HEN.0354 \recid 747096094121201006 \start 0:15:39 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0355 \recid 262202094300201006 \start 0:15:40 \sp AZWHEN \ph xx tu la pikat \tx xx tu la pikat? \mb xx tu la pikat \ge xx that PFCT snare \fti xx itu sudah pikat?

\ref BES-20060501b-HEN.0356 \recid 478402100619031106 \start 0:15:42 \sp ARMHEN \ph ha a pikat \tx ha a pikat. \mb ha a pikat \ge yes yes snare \fti ya sudah pikat.

\ref BES-20060501b-HEN.0357 \recid 525748101514031106 \start 0:15:45 \sp ARMHEN \ph la əmpat taon \tx la empat taon. \mb la empat taon \ge PFCT four year \fti sudah empat tahun.

\ref BES-20060501b-HEN.0358 \recid 666206101602031106 \start 0:15:46 \sp AZWHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20060501b-HEN.0359 \recid 642147101644031106 \start 0:15:47 \sp EXPHEN \ph kamu ŋudot jarom e \tx kamu ngudot Jarum e? \mb kamu ng- udot Jarum e \ge 2 N- cigarette needle EXCL \fti kamu rokoknya Jarum? \nt Jarum = merek rokok.

\ref BES-20060501b-HEN.0360 \recid 389375101916031106 \start 0:15:47 \sp ARMHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20060501b-HEN.0361 \recid 932866102016031106 \start 0:15:49 \sp EXPHEN \ph ŋudot jarom \tx ngudot Jarum? \mb ng- udot Jarum \ge N- cigarette needle \fti rokok Jarum?

\ref BES-20060501b-HEN.0362 \recid 397784102056031106 \start 0:15:49 \sp ARMHEN \ph aku \tx aku? \mb aku \ge 1SG \fti aku?

\ref BES-20060501b-HEN.0363 \recid 973286102137031106 \start 0:15:49 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0364 \recid 245362102202031106 \start 0:15:53 \sp ARMHEN \ph oy aku ni anu bae amu ka ka əmbəlikah rukoʔ \tx oi aku ni anu bae, amu ka(ba) ka mbelikah rokok? \mb oi aku ni anu bae amu kaba ka m- beli -kah rokok \ge EXCL 1SG this whatchamacallit just TOP 2SG to N- buy -KAH cigarette \fti kalau saya ini anu, kamu akan membelikan saya rokok?

\ref BES-20060501b-HEN.0365 \recid 474592135058031106 \start 0:15:53 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0366 \recid 379999135140031106 \start 0:15:59 \sp ARMHEN \ph rokoʔ anu bae jadilah rokoʔ aa jadilah \tx rokok anu bae jadilah, rokok A.A jadilah. \mb rokok anu bae jadi -lah rokok A.A jadi -lah \ge cigarette whatchamacallit just become -LAH cigarette AA become -LAH \fti rokok anu saja, rokok A.A saja.

\ref BES-20060501b-HEN.0367 \recid 861974135544031106 \start 0:16:04 \sp ARMHEN \ph adaʔ ŋuniyan pulə jaro la bərapə buteʔ aa titu \tx adak ngunian, (dek) pule Jarum, la berape butek A.A titu. \mb adak ngu- nian dek pule Jarum la ber- ape butek A.A t- i- tu \ge EXCL NGU- right DEK also needle PFCT BER- what CLF A.A T- I- that \fti benar, tidak usalah rokok Jarum, sudah berapa rokok A.A ketimbang membeli rokok Jarum.

\ref BES-20060501b-HEN.0368 \recid 973631095010061106 \start 0:16:07 \sp ARMHEN \ph aku əmpoʔ ləmaʔ amu giʔ sənampor ka ŋapə e \tx aku mpok lemak amu gi senampor ka ngape e. \mb aku mpok lemak amu gi senampor ka ng- ape e \ge 1SG although pleasant TOP more moment KA N- what EXCL \fti kalau enak tapi sebentar percuma saja. \nt masalah rokok.

\ref BES-20060501b-HEN.0369 \recid 648700095421061106 \start 0:16:10 \sp AZWHEN \ph palaŋan lamə jugə e \tx kepalangan lame juge e. \mb ke- palang -an lame juge e \ge KE- cross -AN long.time also EXCL \fti kepalangan yang lama ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0370 \recid 718249095710061106 \start 0:16:11 \sp ARMHEN \ph masoʔkah kuday anu motor kaba tu \tx masokkah kudai anu motor kaba tu. \mb masok -kah kudai anu motor kaba tu \ge go.in -KAH before whatchamacallit motorcycle 2SG that \fti masukkan dulu motor kamu itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0371 \recid 531251095915061106 \start 0:16:16 \sp ARMHEN \ph lindapkah kə bawah anu tu e bawah garasi tu didə anu \tx lindapkah ke bawah anu tu e, bawah garasi tu dide anu. \mb lindap -kah ke bawah anu tu e bawah garasi tu dide anu \ge shelter -KAH to under whatchamacallit that EXCL under garage that NEG whatchamacallit \fti teduhkan ke bawah garasi ya, tidak apa-apa.

\ref BES-20060501b-HEN.0372 \recid 449813100452061106 \start 0:16:17 \sp ARMHEN \ph dimaʔ xx \tx dimak xx. \mb dimak xx \ge DIMAK xx \fti tidak enak xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0373 \recid 621994100627061106 \start 0:16:18 \sp DIAHEN \ph lindapkalah neʔ eŋki tu \tx lindapkahlah nek Engki tu. \mb lindap -kah -lah nek Engki tu \ge shelter -KAH -LAH REL TRU.Hengki that \fti teduhkan yang Hengki itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0374 \recid 977946100824061106 \start 0:16:19 \sp AZWHEN \ph maŋ eŋ ni di manə diyə \tx mang Eng ni di mane die? \mb mang Eng ni di mane die \ge TRU.uncle Eng this LOC which 3 \fti di mana paman Eng?

\ref BES-20060501b-HEN.0375 \recid 255071101052061106 \start 0:16:19 \sp ARMHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20060501b-HEN.0376 \recid 885590101123061106 \start 0:16:20 \sp DIAHEN \ph war \tx War. \mb War \ge TRU.Azwar \fti War. \nt memanggil Azwar.

\ref BES-20060501b-HEN.0377 \recid 527748101213061106 \start 0:16:20 \sp AZWHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti apa.

\ref BES-20060501b-HEN.0378 \recid 976255101301061106 \start 0:16:22 \sp DIAHEN \ph lindapkah neʔ eŋki itu kunci ə \tx lindapkah nek Engki itu kunci e. \mb lindap -kah nek Engki i- tu kunci e \ge shelter -KAH REL TRU.Hengki I- that key EXCL \fti teduhkan yang Hengki, itu kuncinya. \nt motor.

\ref BES-20060501b-HEN.0379 \recid 640661101545061106 \start 0:16:28 \sp RUTHEN \ph ao ujan aɣi ni \tx au, ujan aghi ni. \mb au ujan aghi ni \ge yes rain day this \fti hujan hari ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0380 \recid 610341101707061106 \start 0:16:32 \sp ARMHEN \ph key key saparila suteʔ ay \tx Ki Ki Sarparela sutek ai. \mb Ki Ki Sarparela sutek ai \ge TRU.Hengki TRU.Hengki Sarparela one EXCL \fti Ki Sarparela satu ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0381 \recid 425032101956061106 \start 0:16:32 \sp EXPHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20060501b-HEN.0382 \recid 820079102250061106 \start 0:16:33 \sp ARMHEN \ph saparila suteʔ \tx Sarparela sutek. \mb Sarparela sutek \ge Sarparela one \fti Sarparela satu.

\ref BES-20060501b-HEN.0383 \recid 188004102419061106 \start 0:16:35 \sp RUTHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0384 \recid 485522102509061106 \start 0:16:37 \sp AZWHEN \ph ha ha ŋulahə səsəkali \tx ha ha ngulahe sesekali. \mb ha ha ngulahe se- se- kali \ge EXCL EXCL NGULAHE SE- SE- time \fti ha ha sekali-sekali.

\ref BES-20060501b-HEN.0385 \recid 483743102757061106 \start 0:16:38 \sp ARMHEN \ph ay deʔlah dek ɣapat diyə baleʔ ay \tx ai déklah dék ghapat die balek ai. \mb ai dék -lah dek ghapat die balek ai \ge EXCL NEG -LAH DEK often 3 turn.around EXCL \fti kan tidak sering dia pulang ke sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0386 \recid 289996103052061106 \start 0:16:43 \sp ARMHEN \ph xx adaʔ kəla anu cucoŋ kəlaway e \tx xx adak kela(wai) anu cucong kelawai e. \mb xx adak kelawai anu cucong kelawai e \ge xx EXCL older.sister whatchamacallit grandchild older.sister FILL \fti cucu kakak perempuan saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0387 \recid 168340103609061106 \start 0:16:59 \sp ARMHEN \ph didə la laŋsoŋ ini dirəkam kaba ni \tx dide la langsong ini direkam kaba ni. \mb dide la langsong i- ni di- rekam kaba ni \ge NEG PFCT direct I- this DI- record 2SG this \fti sudah langsung direkam ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0388 \recid 298743103818061106 \start 0:17:02 \sp RUTHEN \ph adaʔ la dicateʔkahɲə diyə titu \tx adak la dicatékkahnye die titu. \mb adak la di- caték -kah -nye die t- i- tu \ge EXCL PFCT DI- press -KAH -3 DIE T- I- that \fti sudah dipencetnya itu. \nt alat rekam.

\ref BES-20060501b-HEN.0389 \recid 527589153639061106 \start 0:17:05 \sp ARMHEN \ph aw la xx tini \tx au, la xx tini. \mb au la xx t- i- ni \ge yes PFCT xx T- I- this \fti ya sudah xx ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0390 \recid 101286154238061106 \start 0:17:08 \sp ARMHEN \ph aw xx ka dibuwaŋkaɲə uɣa ini \tx au xx ka dibuangkahnye ugha ini. \mb au xx ka di- buang -kah -nye ugha i- ni \ge yes xx FUT DI- throw.away -KAH -3 person I- this \fti ya, xx akan dibuangnya orang ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0391 \recid 118975154449061106 \start 0:17:13 \sp ARMHEN \ph həm la bəjaʔjeʔ sajə nah \tx hem la bejakjek saje nah. \mb hem la bejakjek saje nah \ge EXCL PFCT EXCL just NAH \fti sudah berjakjek saja ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0392 \recid 420632154744061106 \start 0:17:15 \sp RUTHEN \ph la isan di tadi satə udem tadi diyə \tx la isan di tadi sate udem tadi die. \mb la isan di tadi sate udem tadi die \ge PFCT from LOC earlier PFCT finished earlier 3 \fti sudah dari tadi dia merekam.

\ref BES-20060501b-HEN.0393 \recid 671631154957061106 \start 0:17:16 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0394 \recid 925664155024061106 \start 0:17:18 \sp RUTHEN \ph saŋkaɲə aku la rarat \tx sangkanye aku la rarat. \mb sangka -nye aku la rarat \ge suspect -3 1SG PFCT go \fti itu makanya saya pergi.

\ref BES-20060501b-HEN.0395 \recid 859083155352061106 \start 0:17:23 \sp ARMHEN \ph la rancaʔ bana ni \tx la rancak bana ni. \mb la rancak bana ni \ge PFCT nice very this \fti sudah sangat bagus ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0396 \recid 534373155447061106 \start 0:17:30 \sp ARMHEN \ph la rancaʔ bana ini \tx la rancak bana ini. \mb la rancak bana i- ni \ge PFCT nice very I- this \fti sudah sangat bagus ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0397 \recid 719483155537061106 \start 0:17:34 \sp RUTHEN \ph ayo turonlah itu mamaŋ mantaw nah \tx ayo turonlah itu mamang mantau nah. \mb ayo turon -lah i- tu mamang m- pantau nah \ge AYO go.down -LAH I- that uncle N- call NAH \fti ayo turun, itu paman manggil.

\ref BES-20060501b-HEN.0398 \recid 579022155935061106 \start 0:17:36 \sp RUTHEN \ph mamaŋ mantaw \tx mamang mantau. \mb mamang m- pantau \ge uncle N- call \fti paman manggil.

\ref BES-20060501b-HEN.0399 \recid 544252160053061106 \start 0:17:51 \sp AZWHEN \ph maŋ eŋ ni tuwapə gawe ə diyə ni \tx mang Eng ni tuape gawe e die ni? \mb mang Eng ni tu- ape gawe e die ni \ge TRU.uncle Eng this TU- what job EXCL 3 this \fti paman Eng ini apa kerjanya?

\ref BES-20060501b-HEN.0400 \recid 253779160302061106 \start 0:17:52 \sp ARMHEN \ph siyapə \tx siape? \mb siape \ge who \fti siapa?

\ref BES-20060501b-HEN.0401 \recid 776201160344061106 \start 0:17:53 \sp AZWHEN \ph maŋ eŋ \tx mang Eng. \mb mang Eng \ge TRU.uncle Eng \fti paman Eng.

\ref BES-20060501b-HEN.0402 \recid 729971160420061106 \start 0:17:54 \sp ARMHEN \ph di kəbon \tx di kebon. \mb di kebon \ge LOC garden \fti berkebun.

\ref BES-20060501b-HEN.0403 \recid 449699160506061106 \start 0:17:55 \sp AZWHEN \ph di kəbon diyə \tx di kebon die. \mb di kebon die \ge LOC garden 3 \fti berkebun dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0404 \recid 505212160552061106 \start 0:17:57 \sp ARMHEN \ph gawe tuwapə pulə liwat di ini tulah \tx gawe tuape pule, lewat di ini (i)tulah. \mb gawe tu- ape pule lewat di i- ni i- tu -lah \ge job TU- what also go.by LOC I- this I- that -LAH \fti bekerja itulah.

\ref BES-20060501b-HEN.0405 \recid 211024160827061106 \start 0:17:58 \sp AZWHEN \ph di manə ŋəbonə \tx di mane ngebone? \mb di mane ng- kebon -e \ge LOC which N- garden -3 \fti di mana kebunnya?

\ref BES-20060501b-HEN.0406 \recid 386554160933061106 \start 0:18:01 \sp ARMHEN \ph jadilah diyə gawe kaba \tx jadilah die gawe kaba. \mb jadi -lah die gawe kaba \ge become -LAH DIE job 2SG \fti cukuplah, kerjaan mu ini. \nt berbicara pada anaknya.

\ref BES-20060501b-HEN.0407 \recid 322370161057061106 \start 0:18:05 \sp ARMHEN \ph na sarparila ni kalu əndaʔ ɣadu busoŋ saket aku ni \tx na Sarparela ni kalu ndak ghadu busong saket aku ni. \mb na Sarparela ni kalu ndak ghadu busong saket aku ni \ge EXCL Sarparela this TOP NDAK recover stomach hurt 1SG this \fti dengan minum Sarparela ini mungkin sembuh sakit perut saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0408 \recid 428898100410071106 \start 0:18:05 \sp AZWHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0409 \recid 102955100523071106 \start 0:18:06 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0410 \recid 274372100556071106 \start 0:18:09 \sp ARMHEN \ph apə aŋen tini apə tuwapə he \tx ape angen tini ape tuape he? \mb ape angen t- i- ni ape tu- ape he \ge what wind T- I- this what TU- what EXCL \fti angin atau apa ini?

\ref BES-20060501b-HEN.0411 \recid 381309101056071106 \start 0:18:14 \sp ARMHEN \ph kələ aɲə \tx kele anye. \mb kele anye \ge later but \fti tapi nanti.

\ref BES-20060501b-HEN.0412 \recid 371448101408071106 \start 0:18:16 \sp AZWHEN \ph woy aŋat rokoʔ itu neŋ api alam \tx woi angat rokok itu neng api alam. \mb woi angat rokok i- tu neng api alam \ge EXCL warm cigarette I- that TRU.grandfather fire nature \fti hangat rokok itu ya nek, api alam.

\ref BES-20060501b-HEN.0413 \recid 237124101546071106 \start 0:18:17 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0414 \recid 588440163214071106 \start 0:18:18 \sp AZWHEN \ph ha haʔ \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0415 \recid 420742163250071106 \start 0:18:19 \sp AZWHEN \ph bərapə səbuŋkos key \tx berape sebungkos Ki? \mb ber- ape se- bungkos Ki \ge BER- what SE- pack TRU.Hengki \fti berapa satu bungkus Ki?

\ref BES-20060501b-HEN.0416 \recid 725915163443071106 \start 0:18:20 \sp ARMHEN \ph səribow \tx seribu. \mb se- ribu \ge SE- thousand \fti seribu.

\ref BES-20060501b-HEN.0417 \recid 671272163637071106 \start 0:18:21 \sp EXPHEN \ph təŋah duwə \tx tengah due. \mb tengah due \ge middle two \fti seribu lima ratus.

\ref BES-20060501b-HEN.0418 \recid 290179163725071106 \start 0:18:31 \sp EXPHEN \ph ka bəcəritə kuday kitə neŋ \tx (cu)ka becerite kudai kite neng. \mb cuka be- cerite kudai kite neng \ge try BE- story before 1PL TRU.grandfather \fti ayo kita cerita nek.

\ref BES-20060501b-HEN.0419 \recid 555234164026071106 \start 0:18:36 \sp ARMHEN \ph tuwapə cəritə paleŋ tuwapə \tx tuape cerite paleng tuape? \mb tu- ape cerite paleng tu- ape \ge TU- what story most TU- what \fti cerita apa?

\ref BES-20060501b-HEN.0420 \recid 335679164220071106 \start 0:18:37 \sp ARMHEN \ph he heʔ \tx he he. \mb he he \ge HE HE \fti he he. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0421 \recid 275433164341071106 \start 0:18:41 \sp EXPHEN \ph cəritəkah pəlajaran \tx ceritekah Pelajaran. \mb cerite -kah Pelajaran \ge story -KAH Pelajaran \fti menceritakan Pelajaran.

\ref BES-20060501b-HEN.0422 \recid 216969164940071106 \start 0:18:43 \sp ARMHEN \ph oh \tx oh. \mb oh \ge EXCL \fti oh.

\ref BES-20060501b-HEN.0423 \recid 409758165026071106 \start 0:19:05 \sp ARMHEN \ph kaba tuʔ əndaʔ anu apə ini tuwapə daməɲəʔ səjarah ini kan aɲə tuwapə laŋsoŋ səjarah laŋsoŋ niyan titu e laŋsoŋ bahasə e \tx kaba tu ndak anu, ape ini, tuape namenye, sejarah, ini kan, anye tuape, langsong sejarah langsong nian titu e langsong bahase e. \mb kaba tu ndak anu ape i- ni tu- ape name -nye sejarah i- ni kan anye tu- ape langsong sejarah langsong nian t- i- tu e langsong bahase e \ge 2SG that NEG whatchamacallit what I- this TU- what name -NYE history I- this KAN 3 TU- what direct history direct right T- I- that EXCL direct language EXCL \fti kamu itu mau sejarah langsung dan bahasa ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0424 \recid 611254170345071106 \start 0:19:08 \sp DIAHEN \ph xx \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0425 \recid 984762093355101106 \start 0:19:09 \sp EXPHEN \ph əmpay ɲampay \tx empai nyampai. \mb empai ny- sampai \ge just.now N- arrive \fti barusan nyampe.

\ref BES-20060501b-HEN.0426 \recid 515411093554101106 \start 0:19:09 \sp HERHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0427 \recid 626068093621101106 \start 0:19:10 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0428 \recid 138763093639101106 \start 0:19:11 \sp HERHEN \ph kamu ɣaduwə bae \tx kamu ghadue bae? \mb kamu due bae \ge 2 two just \fti kalian berdua saja?

\ref BES-20060501b-HEN.0429 \recid 903421093835101106 \start 0:19:12 \sp EXPHEN \ph ŋay kancə \tx ngai kance. \mb ngai kance \ge with friend \fti dengan teman.

\ref BES-20060501b-HEN.0430 \recid 517054093918101106 \start 0:19:12 \sp HERHEN \ph həm \tx hem. \mb hem \ge EXCL \fti hem.

\ref BES-20060501b-HEN.0431 \recid 346818093947101106 \start 0:19:13 \sp HERHEN \ph hoy \tx hoi. \mb hoi \ge EXCL \fti hoi.

\ref BES-20060501b-HEN.0432 \recid 277377094018101106 \start 0:19:16 \sp ARMHEN \tx 0. \nt coughing

\ref BES-20060501b-HEN.0433 \recid 479383094041101106 \start 0:19:19 \sp ARMHEN \ph əndaʔ səjarah baɣi kaba tu ao \tx ndak sejarah baghi kaba tu au? \mb ndak sejarah baghi kaba tu au \ge want history the.past 2SG that yes \fti kamu ingin cerita masa lalu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0434 \recid 797192094658101106 \start 0:19:22 \sp ARMHEN \ph səjarah baɣi \tx sejarah baghi? \mb sejarah baghi \ge history the.past \fti cerita masa lalu?

\ref BES-20060501b-HEN.0435 \recid 726357094753101106 \start 0:19:32 \sp ARMHEN \ph amu naʔ səjarah isan pəlajaran ni səbənarə niyan panjaŋ xx \tx amu nak sejarah isan Pelajaran ni sebenare nian, panjang xx. \mb amu nak sejarah isan Pelajaran ni se- benar -e nian panjang xx \ge TOP want history from Pelajaran this SE- true -3 right long xx \fti panjang kalau mau sejarah dari desa Pelajaran ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0436 \recid 901445095254101106 \start 0:19:34 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0437 \recid 601412095342101106 \start 0:19:35 \sp HERHEN \ph tuwapə \tx tuape? \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa?

\ref BES-20060501b-HEN.0438 \recid 642522095416101106 \start 0:19:36 \sp SERHEN \ph maboʔan titu \tx mabokan titu. \mb mabok -an t- i- tu \ge drunk -AN T- I- that \fti memabukkan itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0439 \recid 384379095541101106 \start 0:19:38 \sp HERHEN \ph aɔ \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0440 \recid 677155095617101106 \start 0:19:38 \sp ARMHEN \ph sarparila \tx Sarparela. \mb Sarparela \ge Sarparela \fti Sarparela.

\ref BES-20060501b-HEN.0441 \recid 166720095701101106 \start 0:19:39 \sp ARMHEN \ph kalu əndaʔ \tx kalu ndak... \mb kalu ndak \ge TOP want \fti kalau ingin...

\ref BES-20060501b-HEN.0442 \recid 972252095805101106 \start 0:19:41 \sp SERHEN \ph əndaʔə aku xx \tx ndake aku xx. \mb ndak -e aku xx \ge want -3 1SG xx \fti saya mau xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0443 \recid 855901100040101106 \start 0:19:44 \sp ARMHEN \ph kaluʔ busoŋ saket ni kalu əndaʔ ɣadu \tx kalu busong saket ni, kalu ndak ghadu. \mb kalu busong saket ni kalu ndak ghadu \ge TOP stomach hurt this TOP FUT recover \fti mungkin akan sembuh perut sakit ini. \nt minum Sarparela.

\ref BES-20060501b-HEN.0444 \recid 148109100428101106 \start 0:19:47 \sp SERHEN \ph dumdum xx \tx dum-dum xx. \mb dum ~ dum xx \ge IMIT ~ IMIT xx \fti dum-dum xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0445 \recid 471926100647101106 \start 0:19:49 \sp RUTHEN \ph aŋen cəŋki xx \tx angen cengki xx. \mb angen cengki xx \ge wind possible xx \fti mungkin angin.

\ref BES-20060501b-HEN.0446 \recid 568359101021101106 \start 0:19:53 \sp ARMHEN \ph la laŋsoŋ kaba rəkam tiniə \tx la langsong kaba rekam tinie? \mb la langsong kaba rekam t- i- ni -e \ge PFCT direct 2SG record T- I- this -3 \fti sudah kamu rekam ini kan?

\ref BES-20060501b-HEN.0447 \recid 420497101155101106 \start 0:19:55 \sp ARMHEN \ph itulah ji ku \tx itulah ji ku. \mb i- tu -lah ji ku \ge I- that -LAH say 1 \fti itulah kata saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0448 \recid 215292101800101106 \start 0:19:57 \sp RUTHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0449 \recid 120805101837101106 \start 0:19:57 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0450 \recid 571376101906101106 \start 0:20:00 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0451 \recid 738934101926101106 \start 0:20:04 \sp AZWHEN \ph la pacaʔ diyapos amu neʔ itu bae kan neʔ alap diyambeʔ \tx la pacak diapos, amu nek, nek itu bae kan, nek alap diambek. \mb la pacak di- apos amu nek nek i- tu bae kan nek alap di- ambek \ge PFCT can DI- erase TOP REL REL I- that just KAN REL nice DI- take \fti bisa dihapus, yang bagus diambil.

\ref BES-20060501b-HEN.0452 \recid 784768102456101106 \start 0:20:06 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0453 \recid 711291134336101106 \start 0:20:07 \sp RUTHEN \ph pacaʔ dipilehi \tx pacak dipilehi. \mb pacak di- pileh -i \ge can DI- choose -I \fti bisa dipilih.

\ref BES-20060501b-HEN.0454 \recid 595510134634101106 \start 0:20:08 \sp AZWHEN \ph ao pacaʔ dipilehi \tx au pacak dipilehi. \mb au pacak di- pileh -i \ge yes can DI- choose -I \fti ya, bisa dipilih.

\ref BES-20060501b-HEN.0455 \recid 459565134835101106 \start 0:20:16 \sp HERHEN \ph jarah pəlajaran \tx (se)jarah Pelajaran. \mb sejarah Pelajaran \ge history Pelajaran \fti sejarah Pelajaran.

\ref BES-20060501b-HEN.0456 \recid 726187135028101106 \start 0:20:21 \sp RUTHEN \ph ao əndaʔ səjarah duson basə duson basə duson niyan \tx au, ndak sejarah duson, bahase duson, bahase duson nian. \mb au ndak sejarah duson bahase duson bahase duson nian \ge yes must history village language village language village right \fti ya, harus bahasa Pelajaran.

\ref BES-20060501b-HEN.0457 \recid 748480135733101106 \start 0:20:23 \sp ARMHEN \ph səjarah basə duson \tx sejarah bahase duson. \mb sejarah bahase duson \ge history language village \fti sejarah bahasa Pelajaran.

\ref BES-20060501b-HEN.0458 \recid 115810135837101106 \start 0:20:24 \sp RUTHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0459 \recid 320970135904101106 \start 0:20:26 \sp ARMHEN \ph o nɲəlalah itu \tx oi nyelahlah itu. \mb oi nyelah -lah i- tu \ge EXCL right -LAH I- that \fti ialah itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0460 \recid 551029140034101106 \start 0:20:28 \sp RUTHEN \ph əndaʔ cakaɣi basə duson tu titu \tx ndak cakaghi bahase duson tu titu. \mb ndak cakagh -i bahase duson tu t- i- tu \ge want look.for -I language village that T- I- that \fti ingin mencari bahasa Pelajaran.

\ref BES-20060501b-HEN.0461 \recid 757460140246101106 \start 0:20:31 \sp HERHEN \ph ribot nandiyə gawe kamu ha \tx ribot nandie gawe kamu ha. \mb ribot nandie gawe kamu ha \ge noisy NANDIE job 2 EXCL \fti jangan ribut kalian.

\ref BES-20060501b-HEN.0462 \recid 749025140514101106 \start 0:20:36 \sp HERHEN \ph ŋaleh situ gilagila amu la udem situ gila ŋaleh gila \tx ngaleh situ gila-gila amu la udem, situ gila ngaleh gila. \mb ng- aleh s- i- tu gila ~ gila amu la udem s- i- tu gila ng- aleh gila \ge N- supervise S- I- that GILA ~ GILA TOP PFCT finished S- I- that GILA N- supervise GILA \fti awaslah kalau sudah selesai.

\ref BES-20060501b-HEN.0463 \recid 285397141224101106 \start 0:20:39 \sp SERHEN \ph ay əndaʔ e əndaʔəndaʔ aku \tx ai ndak e, ndak-ndak aku. \mb ai ndak e ndak ~ ndak aku \ge EXCL NEG EXCL NEG ~ NEG 1SG \fti tidak mau saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0464 \recid 271386141428101106 \start 0:20:44 \sp HERHEN \ph dip padaŋ kaba ni \tx di Padang kaba ni? \mb di Padang kaba ni \ge LOC Padang 2SG this \fti di Padang kamu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0465 \recid 598977141536101106 \start 0:20:44 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0466 \recid 227306141557101106 \start 0:20:53 \sp ARMHEN \ph padaŋ duson padaŋ pariyaman kaba ni ə \tx Padang duson Padang Pariaman kaba ni e? \mb Padang duson Padang Pariaman kaba ni e \ge Padang village Padang Pariaman 2SG this EXCL \fti Padang desa, Padang Pariaman kamu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0467 \recid 435646141753101106 \start 0:20:54 \sp ARMHEN \ph padaŋ bukittiŋgi \tx Padang Bukit.Tinggi? \mb Padang Bukit.Tinggi \ge Padang Bukit.Tinggi \fti Padang Bukit Tinggi?

\ref BES-20060501b-HEN.0468 \recid 123789141840101106 \start 0:20:55 \sp EXPHEN \ph padaŋ kota \tx Padang kota. \mb Padang kota \ge Padang city \fti Padang kota.

\ref BES-20060501b-HEN.0469 \recid 323357141948101106 \start 0:20:55 \sp ARMHEN \ph padaŋ kota \tx Padang kota. \mb Padang kota \ge Padang city \fti Padang kota.

\ref BES-20060501b-HEN.0470 \recid 166381142029101106 \start 0:20:56 \sp EXPHEN \ph hə əm \tx he em. \mb he em \ge EXCL EXCL \fti he em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0471 \recid 673245142141101106 \start 0:21:00 \sp EXPHEN \ph minom maŋ \tx minom mang. \mb minom mang \ge drink TRU.uncle \fti minum paman.

\ref BES-20060501b-HEN.0472 \recid 156178142604101106 \start 0:21:01 \sp HERHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0473 \recid 189032142646101106 \start 0:21:03 \sp ARMHEN \ph minomminom minom \tx minom-minom minom. \mb minom ~ minom minom \ge drink ~ drink drink \fti minum.

\ref BES-20060501b-HEN.0474 \recid 672996142801101106 \start 0:21:03 \sp AZWHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt memngiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0475 \recid 469055091841111106 \start 0:21:05 \sp EXPHEN \ph yan yan \tx Yan, Yan. \mb Yan Yan \ge TRU.Dian TRU.Dian \fti Yan, Yan. \nt menyuruh minum.

\ref BES-20060501b-HEN.0476 \recid 930167091928111106 \start 0:21:06 \sp ARMHEN \ph minom \tx minom. \mb minom \ge drink \fti minum.

\ref BES-20060501b-HEN.0477 \recid 946769092008111106 \start 0:21:13 \sp EXPHEN \ph kamu ni kalu gəreŋ didə ŋupi kamu ni \tx kamu ni kalu gereng dide ngupi kamu ni. \mb kamu ni kalu gereng dide ng- kupi kamu ni \ge 2 this TOP fever NEG N- coffee 2 this \fti jangan ngopi kamu kalau sakit. \nt mengatakan Armawi.

\ref BES-20060501b-HEN.0478 \recid 976294092253111106 \start 0:21:14 \sp ARMHEN \ph ŋupi aku \tx ngupi aku. \mb ng- kupi aku \ge N- coffee 1SG \fti ngopi saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0479 \recid 405463092340111106 \start 0:21:17 \sp EXPHEN \ph kalu busoŋ saket didə ŋupi ukɔmə \tx kalu busong saket dide ngupi (h)ukume. \mb kalu busong saket dide ng- kupi hukum -e \ge TOP stomach hurt NEG N- coffee punish -3 \fti kalau perut sakit tidak boleh ngopi.

\ref BES-20060501b-HEN.0480 \recid 429910092606111106 \start 0:21:19 \sp ARMHEN \ph təros maʔmanə \tx teros makmane. \mb teros makmane \ge continue like.which \fti terus bagaimana.

\ref BES-20060501b-HEN.0481 \recid 912398092726111106 \start 0:21:21 \sp EXPHEN \ph ay əntah \tx ai entah. \mb ai entah \ge EXCL don't.know \fti ai entah.

\ref BES-20060501b-HEN.0482 \recid 205156092809111106 \start 0:21:22 \sp AZWHEN \ph pəneŋ amu deʔ ŋupi neŋ e \tx peneng amu dek ngupi neng e. \mb peneng amu dek ng- kupi neng e \ge dizzy TOP DEK N- coffee TRU.grandmother EXCL \fti pusing kalau tidak ngopi ya nek.

\ref BES-20060501b-HEN.0483 \recid 761664093029111106 \start 0:21:23 \sp ARMHEN \ph ə əm daŋ makan ubat ni laju bərənti \tx e em, dang makan ubat ni laju berhenti. \mb e em dang makan ubat ni laju ber- henti \ge EXCL EXCL when eat medicine this continue BER- stop \fti e em, ketika makan obat ini terpaksa berhenti. \nt minum kopi.

\ref BES-20060501b-HEN.0484 \recid 310854093319111106 \start 0:21:25 \sp HERHEN \ph bapə malam xx \tx berape malam xx. \mb ber- ape malam xx \ge BER- what night xx \fti berapa malam xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0485 \recid 632214093420111106 \start 0:21:26 \sp SERHEN \ph awas kaba ni \tx awas kaba ni. \mb awas kaba ni \ge EXCL 2SG this \fti awas kamu.

\ref BES-20060501b-HEN.0486 \recid 838732093509111106 \start 0:21:27 \sp ARMHEN \ph itulah ji kow \tx itulah ji ku. \mb i- tu -lah ji ku \ge I- that -LAH say 1 \fti itulah kata saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0487 \recid 486378093602111106 \start 0:21:27 \sp HERHEN \ph awas kaba jaŋan ŋaroʔ sini cəpat \tx awas kaba jangan ngarok sini cepat. \mb awas kaba jangan ng- arok s- i- ni cepat \ge EXCL 2SG don't N- trouble S- I- this quick \fti awas jangan ngacau di sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0488 \recid 465157094029111106 \start 0:21:31 \sp HERHEN \ph ŋapə pulə saŋka naʔ luloʔ ini ni lagu loʔ ini ni lagu apə lagu ini ay \tx ngape pule sangka nak lulok ini ni, lagu lok ini ni, lagu ape lagu ini ai. \mb ng- ape pule sangka nak lulok i- ni ni lagu lok i- ni ni lagu ape lagu i- ni ai \ge N- what also suspect NAK like I- this this song like I- this this song what song I- this EXCL \fti kenapa seperti ini, lagu apa ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0489 \recid 210131094407111106 \start 0:21:34 \sp JANHEN \ph kamu lom maʔ makan tini ŋupi \tx kamu (be)lum ma(kan) makan tini, ngupi? \mb kamu belum makan makan t- i- ni ng- kupi \ge 2 not.yet eat eat T- I- this N- coffee \fti kamu belum makan ini, ngopi?

\ref BES-20060501b-HEN.0490 \recid 677466094604111106 \start 0:21:34 \sp ARMHEN \ph tuwapə \tx tuape? \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa?

\ref BES-20060501b-HEN.0491 \recid 884779094636111106 \start 0:21:36 \sp ARMHEN \ph ay ŋupi aku ni ŋupi aku \tx ai ngupi aku ni, ngupi aku. \mb ai ng- kupi aku ni ng- kupi aku \ge EXCL N- coffee 1SG this N- coffee 1SG \fti saya ngopi.

\ref BES-20060501b-HEN.0492 \recid 411819094753111106 \start 0:21:36 \sp JANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20060501b-HEN.0493 \recid 156719094833111106 \start 0:21:37 \sp JANHEN \ph ŋupi maseh naʔ ŋupi \tx ngupi, maseh nak ngupi? \mb ng- kupi maseh nak ng- kupi \ge N- coffee still want N- coffee \fti ngopi, masih ingin ngopi?

\ref BES-20060501b-HEN.0494 \recid 279131095333111106 \start 0:21:38 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0495 \recid 259868095509111106 \start 0:21:39 \sp JANHEN \ph kələ ŋulaŋ təkambo \tx kele ngulang tekambo. \mb kele ng- ulang te- kambo \ge later N- repeat TE- relapse \fti nanti kambuh lagi.

\ref BES-20060501b-HEN.0496 \recid 510637095801111106 \start 0:21:40 \sp EXPHEN \ph itulah ji ku tadi \tx itulah ji ku tadi. \mb i- tu -lah ji ku tadi \ge I- that -LAH say 1 earlier \fti itulah kata saya tadi.

\ref BES-20060501b-HEN.0497 \recid 488081095905111106 \start 0:21:40 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0498 \recid 298126095938111106 \start 0:21:43 \sp ARMHEN \ph əndaʔ ŋupi əndaʔ ruti \tx ndak ngupi ndak ruti. \mb ndak ng- kupi ndak ruti \ge want N- coffee want bread \fti mau kopi, mau roti.

\ref BES-20060501b-HEN.0499 \recid 922804100235111106 \start 0:21:47 \sp ARMHEN \ph adaʔ maseh tini idop e \tx adak, maseh tini idop e! \mb adak maseh t- i- ni idop e \ge EXCL still T- I- this live EXCL \fti kan masih hidup aku ini!

\ref BES-20060501b-HEN.0500 \recid 489971100429111106 \start 0:21:48 \sp EXPHEN \ph ays \tx ai. \mb ai \ge EXCL \fti ai.

\ref BES-20060501b-HEN.0501 \recid 550405100512111106 \start 0:21:50 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0502 \recid 175626100538111106 \start 0:21:50 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0503 \recid 357671100559111106 \start 0:22:01 \sp HERHEN \ph kuday kuday amu naʔ minom dudoʔ sini əndiyə lələkap kaba oy oy sini nah \tx kudai, kudai, amu nak minom, dudok sini (na)ndie lelekap kaba oi, oi sini nah. \mb kudai kudai amu nak minom dudok s- i- ni nandie le ~ lekap kaba oi oi s- i- ni nah \ge later later TOP want drink sit S- I- this NANDIE PART.calm ~ calm 2SG EXCL EXCL S- I- this NAH \fti nanti kalau ingin minum, duduk sini kamu dengan tenang.

\ref BES-20060501b-HEN.0504 \recid 893075101522111106 \start 0:22:02 \sp ARMHEN \tx 0. \nt coughing

\ref BES-20060501b-HEN.0505 \recid 631343092714131106 \start 0:22:04 \sp HERHEN \ph tu pasi koŋ tu bae gila pasi koŋ tu bae \tx tu pasi Kong tu bae gila, pasi Kong tu bae. \mb tu pasi Kong tu bae gila pasi Kong tu bae \ge that near Kong that just GILA near Kong that just \fti dekat Kong saja, dekat Kong saja.

\ref BES-20060501b-HEN.0506 \recid 597743093240131106 \start 0:22:12 \sp ARMHEN \ph cuma kalu daerah padaŋ tu səjarah jəmə padaŋ tu mimaŋ diʔbudayakahɲə niyan ini \tx cuma kalu daerah Padang tu, sejarah jeme Padang tu, memang dibudayakahnye nian ini. \mb cuma kalu daerah Padang tu sejarah jeme Padang tu memang di- budaya -kah -nye nian i- ni \ge but TOP region Padang that history person Padang that indeed DI- culture -KAH -3 right I- this \fti kalau daerah Padang itu, sejarahnya memang dibudayakannya.

\ref BES-20060501b-HEN.0507 \recid 178731094004131106 \start 0:22:22 \sp ARMHEN \ph laen ŋay kami ni kalu kami ni sətəŋahə didə dianukah agi kan didə dibudayakah agi ini kan \tx lain ngai kami ni, kalu kami ni, setengahe dide dianukah agi kan, dide dibudayakah agi ini kan. \mb lain ngai kami ni kalu kami ni se- tengah -e dide di- anu -kah agi kan dide di- budaya -kah agi i- ni kan \ge other with 1 this TOP 1 this SE- middle -3 NEG DI- whatchamacallit -KAH more KAN NEG DI- culture -KAH more I- this KAN \fti lain dengan kami ini, sejarah kami ini tidak dibudayakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0508 \recid 345431105643131106 \start 0:22:27 \sp ARMHEN \ph macam pərtunjukanpərtunjukan ini kan kalu jəmə padaŋ maseh diyə \tx macam pertunjukan-pertunjukan ini kan, kalu jeme Padang maseh die. \mb macam per- tunjuk -an ~ per- tunjuk -an i- ni kan kalu jeme Padang maseh die \ge sort PER- point -AN ~ PER- point -AN I- this KAN TOP person Padang still 3 \fti seperti pertunjukan-pertunjukan, orang Padang masih membudayakannya.

\ref BES-20060501b-HEN.0509 \recid 366898110054131106 \start 0:22:30 \sp ARMHEN \ph udem itu adat istiyadat mbaʔ itulah pulə \tx udem itu adat.istiadat mbak itulah pule. \mb udem i- tu adat.istiadat mbak i- tu -lah pule \ge finished I- that custom.and.tradition. like I- that -LAH also \fti sudah itu adat istiadat seperti itu juga.

\ref BES-20060501b-HEN.0510 \recid 267598112214131106 \start 0:22:34 \sp ARMHEN \ph kalu adat səragi kitə ŋari padaŋ səragi \tx kalu adat seragi kite ngaghi Padang, seragi. \mb kalu adat seragi kite ngaghi Padang seragi \ge TOP custom same 1PL with Padang same \fti kalu adat sama kita dengan Padang.

\ref BES-20060501b-HEN.0511 \recid 829560130413131106 \start 0:22:36 \sp ARMHEN \ph səragi bənaɣ tu adat \tx seragi benagh tu adat. \mb seragi benagh tu adat \ge same right that custom \fti sama persis adatnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0512 \recid 243925130518131106 \start 0:22:49 \sp ARMHEN \ph nah cuma diyə ni anu kalu kitə ni kan maseh adə juraytuwə kan ao \tx nah cuma die ni, anu, kalu kite ni kan maseh ade Jurai.Tue kan au. \mb nah cuma die ni anu kalu kite ni kan maseh ade Jurai.Tue kan au \ge EXCL but 3 this whatchamacallit TOP 1PL this KAN still exist Jurai.Tue KAN yes \fti kalau dia ini anu, kalau kita masih ada Jurai Tue.

\ref BES-20060501b-HEN.0513 \recid 751936131022131106 \start 0:22:52 \sp ARMHEN \ph di padaŋ əmbaʔ itulah pulə adə pulə \tx di Padang mbak itulah pule, ade pule. \mb di Padang mbak i- tu -lah pule ade pule \ge LOC Padang like I- that -LAH also exist also \fti di Padang seperti itu juga, ada juga.

\ref BES-20060501b-HEN.0514 \recid 602744131305131106 \start 0:22:59 \sp ARMHEN \ph cuma diyə ni pərnah tampel tələp anu di tələpiʃi pərnah tampel kəbudayaan padaŋ ni \tx cuma die ni pernah tampil Telev(isi) anu di Televisi pernah tampil kebudayaan Padang ni. \mb cuma die ni pernah tampil Televisi anu di Televisi pernah tampil ke- budaya -an Padang ni \ge but 3 this ever show Television whatchamacallit LOC Television ever show KE- culture -AN Padang this \fti kebudayaan Padang ini pernah tampil di Televisi.

\ref BES-20060501b-HEN.0515 \recid 531293131936131106 \start 0:23:01 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0516 \recid 256624132157131106 \start 0:23:06 \sp EXPHEN \ph sini moʔ \tx sini mok. \mb s- i- ni mok \ge S- I- this friend \fti sini mok.

\ref BES-20060501b-HEN.0517 \recid 883794132339131106 \start 0:23:13 \sp HERHEN \ph kalu itu \tx kalu itu... \mb kalu i- tu \ge TOP I- that \fti kalau itu...

\ref BES-20060501b-HEN.0518 \recid 952440164137131106 \start 0:23:16 \sp ARMHEN \ph mamaʔ kapo maseh kitə maseh mamaʔmamaʔ \tx mamak kapo maseh, kite maseh mamak-mamak. \mb mamak kapo maseh kite maseh mamak ~ mamak \ge maternal.uncle just still 1PL still maternal.uncle ~ maternal.uncle \fti mamak kita juga ada.

\ref BES-20060501b-HEN.0519 \recid 890594164317131106 \start 0:23:17 \sp HERHEN \ph maʃeh \tx maseh. \mb maseh \ge still \fti masih.

\ref BES-20060501b-HEN.0520 \recid 940674164349131106 \start 0:23:18 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0521 \recid 238408164416131106 \start 0:23:22 \sp HERHEN \ph gi diketdiket bae bedahə itu \tx gi diket-diket bae bedae itu. \mb gi diket ~ diket bae beda -e i- tu \ge GI a.little ~ a.little just different -3 I- that \fti sedikit saja bedanya itu. \nt bahasa minang dan bahasa Pagaralam.

\ref BES-20060501b-HEN.0522 \recid 741408164732131106 \start 0:23:24 \sp ARMHEN \ph gi diketdiket bae bedahə itu \tx gi diket-diket bae bedae itu. \mb gi diket ~ diket bae beda -e i- tu \ge GI a.little ~ a.little just different -3 I- that \fti hanya sedikit bedanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0523 \recid 963652164843131106 \start 0:23:25 \sp ARMHEN \ph a \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0524 \recid 319768164922131106 \start 0:23:27 \sp ARMHEN \ph budayaɲə \tx budayanye. \mb budaya -nye \ge culture -NYE \fti budayanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0525 \recid 149034165013131106 \start 0:23:35 \sp ARMHEN \ph mimaŋ tuwapə toʔ tini səbənarəɲə niyan kan sərumpon məlayu \tx memang tuape tok tini sebenarnye nian kan serumpun Melayu. \mb memang tu- ape tok t- i- ni se- benar -nye nian kan se- rumpun Melayu \ge indeed TU- what REL T- I- this SE- true -3 right KAN SE- cluster Melayu \fti yang sebenarnya serumpun Melayu.

\ref BES-20060501b-HEN.0526 \recid 638013095551141106 \start 0:23:41 \sp ARMHEN \ph jadi kalu sərumpon məlayu kitə ni didə jaoh pərbrdaanɲə \tx jadi kalu serumpun Melayu, kite ni dide jaoh perbedaannye. \mb jadi kalu se- rumpun Melayu kite ni dide jaoh per- béda -an -nye \ge become TOP SE- cluster Melayu 1PL this NEG far PER- different -AN -3 \fti jadi kalau serumpun Melayu ini tidak jauh perbedaannya.

\ref BES-20060501b-HEN.0527 \recid 207400100851141106 \start 0:23:45 \sp JANHEN \ph diket bae kamu tu bak didə taw baɲaʔ igə kamu tu bahayə \tx diket bae kamu tu bak, dide tau banyak ige kamu tu bahaye. \mb diket bae kamu tu bak dide tau banyak ige kamu tu bahaye \ge a.little just 2 that TRU.father NEG know a.lot IGE 2 that danger \fti sedikit saja bak, tidak boleh banyak, bahaya. \nt minum kopi.

\ref BES-20060501b-HEN.0528 \recid 681147101742141106 \start 0:23:47 \sp ARMHEN \ph didə jaoh pərbedaanɲə \tx dide jaoh perbedaannye. \mb dide jaoh per- béda -an -nye \ge NEG far PER- different -AN -3 \fti tidak jauh perbedaannya.

\ref BES-20060501b-HEN.0529 \recid 652938115109141106 \start 0:23:50 \sp HERHEN \ph didə ka ŋapə loʔ biyasə tulah \tx dide ka ngape lok biase (i)tulah. \mb dide ka ng- ape lok biase i- tu -lah \ge NEG KA N- what like usual I- that -LAH \fti tidak apa-apa, seperti biasa itulah.

\ref BES-20060501b-HEN.0530 \recid 844414135938141106 \start 0:23:52 \sp ARMHEN \ph rumpon məlayu \tx rumpun Melayu. \mb rumpun Melayu \ge cluster Melayu \fti rumpun Melayu.

\ref BES-20060501b-HEN.0531 \recid 586512140037141106 \start 0:23:54 \sp HERHEN \ph oy didə bəbaɲaʔ samə bae diyə tu \tx oi dide bebanyak same bae die tu. \mb oi dide be- banyak same bae die tu \ge EXCL NEG BE- a.lot same just 3 that \fti jangan banyak, sama saja dia itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0532 \recid 425687140437141106 \start 0:23:56 \sp HERHEN \ph deʔbdiyə bedahə \tx dekbedie bedae. \mb dekbedie beda -e \ge not.exist different -3 \fti tidak ada bedanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0533 \recid 140323145115141106 \start 0:23:59 \sp HERHEN \ph adaʔ deʔbiyə bedahə \tx adak dekbedie bedae. \mb adak dekbedie beda -e \ge EXCL not.exist different -3 \fti tidak ada bedanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0534 \recid 116263145316141106 \start 0:23:59 \sp SERHEN \ph cəcaŋka \tx cecangka. \mb cecangka \ge perfunctory \fti asal.

\ref BES-20060501b-HEN.0535 \recid 741499145602141106 \start 0:24:00 \sp HERHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0536 \recid 690113145625141106 \start 0:24:08 \sp ARMHEN \ph satu padaŋ jəmə sərumpon ŋaɣi jəmə məlayu ni pəlimbaŋ \tx satu Padang, jeme serumpun ngaghi jeme Melayu ni, Palembang... \mb satu Padang jeme se- rumpun ng- aghi jeme Melayu ni Palembang \ge one Padang person SE- cluster N- day person Melayu this Palembang \fti orang serumpun Melayu ini satu Padang, Palembang.

\ref BES-20060501b-HEN.0537 \recid 155198150044141106 \start 0:24:15 \sp ARMHEN \ph xx tu muŋken didə titu səɣumpon əŋaɣi jəmə anu \tx xx tu mungken dide titu serumpun engaghi jeme anu... \mb xx tu mungken dide t- i- tu se- rumpun engaghi jeme anu \ge xx that possible NEG T- I- that SE- cluster with person whatchamacallit \fti xx mungkin tidak serumpun dengan orang anu...

\ref BES-20060501b-HEN.0538 \recid 482613105038151106 \start 0:24:15 \sp JANHEN \ph gila minomminom \tx gila minom-minom. \mb gila minom ~ minom \ge GILA drink ~ drink \fti ayo diminum.

\ref BES-20060501b-HEN.0539 \recid 199410105134151106 \start 0:24:16 \sp EXPHEN \ph batak situ \tx batak situ. \mb batak s- i- tu \ge bring S- I- that \fti bawa situ.

\ref BES-20060501b-HEN.0540 \recid 495940105222151106 \start 0:24:17 \sp ARMHEN \ph jəməʔ məlayu titu \tx jeme Melayu titu. \mb jeme Melayu t- i- tu \ge person Melayu T- I- that \fti orang Melayu.

\ref BES-20060501b-HEN.0541 \recid 980624105336151106 \start 0:24:18 \sp JANHEN \ph batak situ ki \tx batak situ Ki! \mb batak s- i- tu Ki \ge bring S- I- that TRU.Hengki \fti bawa situ Ki!

\ref BES-20060501b-HEN.0542 \recid 266105105418151106 \start 0:24:19 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0543 \recid 941603105442151106 \start 0:24:23 \sp ARMHEN \ph apə lagi amə jəmə ambon didə niyan bədiyə jəmə lok malaysiya \tx ape lagi amu jeme Ambon, dide nian bedie jeme lok jeme Malaysia. \mb ape lagi amu jeme Ambon dide nian bedie jeme lok jeme Malaysia \ge what again TOP person Ambon NEG right exist person like person Malaysia \fti apa lagi kalau orang Ambon, tidak seperti orang Malaysia.

\ref BES-20060501b-HEN.0544 \recid 545769105920151106 \start 0:24:25 \sp ARMHEN \ph kalu kitə ni pərses jəmə malaysiya kan \tx kalu kite ni persis jeme Malaysia kan. \mb kalu kite ni persis jeme Malaysia kan \ge TOP 1PL this precise person Malaysia KAN \fti kalau kita ini persis dengan orang Malaysia. \nt bahasa.

\ref BES-20060501b-HEN.0545 \recid 561599110157151106 \start 0:24:26 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0546 \recid 208385110511151106 \start 0:24:27 \sp ARMHEN \ph a \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0547 \recid 130150110538151106 \start 0:24:30 \sp ARMHEN \ph səbab indo indonesiya ni kan indo rəti indo pəranakan \tx sebab Indo(nesia), Indonesia ni kan indo, reti indo tu peranakan. \mb sebab Indonesia Indonesia ni kan indo reti indo tu per- anak -an \ge cause Indonesia Indonesia this KAN Eurasian meaning Eurasian that PER- child -AN \fti sebab Indonesia ini indo, arti indo kan peranakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0548 \recid 139416111759151106 \start 0:24:30 \sp HERHEN \ph xx batak situ bae gilagila \tx xx batak situ bae gila-gila. \mb xx batak s- i- tu bae gila ~ gila \ge xx bring S- I- that just crazy ~ crazy \fti xx bawa situ saja.

\ref BES-20060501b-HEN.0549 \recid 176894111917151106 \start 0:24:30 \sp JANHEN \ph sinisini \tx sini-sini. \mb sini ~ sini \ge here ~ here \fti sini-sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0550 \recid 975491112300151106 \start 0:24:33 \sp RUTHEN \ph gila xx dalam katopkah duwaɣə \tx gila xx dalam katopkah duaghe. \mb gila xx dalam katop -kah duaghe \ge GILA xx inside close -KAH door \fti xx dalam tutup pintu.

\ref BES-20060501b-HEN.0551 \recid 405389112529151106 \start 0:24:34 \sp HERHEN \ph jalah gila adə gila di dalam \tx jalah gila ade gila di dalam. \mb jalah gila ade gila di dalam \ge PFCT GILA exist GILA LOC inside \fti sudah, ada di dalam.

\ref BES-20060501b-HEN.0552 \recid 990558112830151106 \start 0:24:35 \sp JANHEN \ph sini \tx sini. \mb s- i- ni \ge S- I- this \fti sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0553 \recid 727573112926151106 \start 0:24:36 \sp HERHEN \ph itu kupi tu \tx itu kupi tu. \mb i- tu kupi tu \ge I- that coffee that \fti itu, kopi itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0554 \recid 644314113023151106 \start 0:24:43 \sp ARMHEN \ph jadi pəjadiɲə səumpaməɲə indo ni ini kan adə yə dataŋ isan di indiya \tx jadi pejadinye seumpamenye indo ni, ini kan, ade ye datang isan di India. \mb jadi pejadi -nye se- umpame -nye indo ni i- ni kan ade ye datang isan di India \ge become parents -3 SE- example -3 Eurasian this I- this KAN exist REL come from LOC India \fti jadi, indo ini orang tuanya ada yang datang dari India.

\ref BES-20060501b-HEN.0555 \recid 807238144458151106 \start 0:24:44 \sp JANHEN \ph pəcahkah pəcahkah \tx pecahkah, pecahkah. \mb pecah -kah pecah -kah \ge shattered -KAH shattered -KAH \fti pecahkan, pecahkan.

\ref BES-20060501b-HEN.0556 \recid 375483145226151106 \start 0:24:48 \sp ARMHEN \ph ini kan adə dataŋ sandi portugeʃ \tx ini kan, ade datang sandi Portugis. \mb i- ni kan ade datang sandi Portugis \ge I- this KAN exist come hinge Portugis \fti ini kan, ada yang datang dari Portugis.

\ref BES-20060501b-HEN.0557 \recid 553200145542151106 \start 0:24:49 \sp JANHEN \ph sinisini tampak ini tampak ini \tx sini-sini, tampak ini, tampak ini. \mb sini ~ sini tampak i- ni tampak i- ni \ge here ~ here one.half I- this one.half I- this \fti sini-sini, sebelah sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0558 \recid 346191150215151106 \start 0:24:52 \sp ARMHEN \ph cuma laenlaen aɲəʔ kulitə kan \tx cuma laen-laen anye kulete kan. \mb cuma laen ~ laen anye kulet -e kan \ge but other ~ other but skin -3 KAN \fti tapi lain-lain kulitnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0559 \recid 553160150609151106 \start 0:24:52 \sp SERHEN \ph dindak dindak \tx dindak, dindak. \mb di- ndak di- ndak \ge DI- NEG DI- NEG \fti tidak mau.

\ref BES-20060501b-HEN.0560 \recid 571444150725151106 \start 0:24:56 \sp ARMHEN \ph kulet jəmə ambon laen muŋken kəturonan portuges diyə kan \tx kulet jeme Ambon laen, mungken keturonan Portugis die kan. \mb kulet jeme Ambon laen mungken ke- turon -an Portugis die kan \ge skin person Ambon other possible KE- go.down -AN Portugis 3 KAN \fti kulit orang Ambon lain, mungkin dia keturunan orang Portugis.

\ref BES-20060501b-HEN.0561 \recid 975370151346151106 \start 0:24:56 \sp JANHEN \ph pəcahkah diyə \tx pecahkah die. \mb pecah -kah die \ge shattered -KAH DIE \fti pecahkan.

\ref BES-20060501b-HEN.0562 \recid 160833151445151106 \start 0:24:57 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0563 \recid 137707151512151106 \start 0:25:02 \sp ARMHEN \ph kalu kitə positep ini kan jəmə suku məlayu kitə ni \tx kalu kite positif ini kan jeme suku Melayu kite ni. \mb kalu kite positif i- ni kan jeme suku Melayu kite ni \ge TOP 1PL positive I- this KAN person tribe Melayu 1PL this \fti kalau kita ini sudah positif suku Melayu.

\ref BES-20060501b-HEN.0564 \recid 246567151844151106 \start 0:25:03 \sp ARMHEN \ph positep \tx positif. \mb positif \ge positive \fti positif.

\ref BES-20060501b-HEN.0565 \recid 159041161032151106 \start 0:25:05 \sp JANHEN \ph jaŋan aŋat \tx jangan angat! \mb jangan angat \ge don't warm \fti jangan, panas.

\ref BES-20060501b-HEN.0566 \recid 613797161117151106 \start 0:25:05 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0567 \recid 909021161144151106 \start 0:25:07 \sp ARMHEN \ph positep \tx positif. \mb positif \ge positive \fti positif.

\ref BES-20060501b-HEN.0568 \recid 145887161231151106 \start 0:25:09 \sp JANHEN \ph aŋat \tx angat. \mb angat \ge warm \fti panas.

\ref BES-20060501b-HEN.0569 \recid 934875161307151106 \start 0:25:11 \sp ARMHEN \ph baek carə \tx baek care... \mb baek care \ge good manner \fti baik cara...

\ref BES-20060501b-HEN.0570 \recid 867676162410151106 \start 0:25:18 \sp ARMHEN \ph a cuma tuwapə amu diyə la pindahpindah səmiɲə pindah kə daerah padaŋ ini kan \tx a cuma tuape, amu die la pindah-pindah seminye, pindah ke daerah Padang, ini kan. \mb a cuma tu- ape amu die la pindah ~ pindah semi -nye pindah ke daerah Padang i- ni kan \ge EXCL but TU- what TOP 3 PFCT move ~ move all -3 move to region Padang I- this KAN \fti tapi apa kalau dia sudah pindah-pindah semua, pindah ke daerah Padang kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0571 \recid 960124163006151106 \start 0:25:27 \sp ARMHEN \ph a səbabpə menurot bahasə ni mənurot aleran suŋay \tx a sebabpe menurot bahase ni, menurot aliran sungai. \mb a sebab -e me- nurot bahase ni me- nurot alir -an sungai \ge EXCL cause -3 ME- follow language this ME- follow flow -AN river \fti sebabnya, menurut bahasa ini menurut aliran sungai.

\ref BES-20060501b-HEN.0572 \recid 422748163615151106 \start 0:25:30 \sp ARMHEN \ph ini kan mənurot aleran suŋay \tx ini kan menurot aliran sungai. \mb i- ni kan me- nurot alir -an sungai \ge I- this KAN ME- follow flow -AN river \fti menurut aliran sungai.

\ref BES-20060501b-HEN.0573 \recid 239444163725151106 \start 0:25:41 \sp ARMHEN \ph kalu suŋay tu mimaŋ dəɣas ayekə dəɣas kan anuɲə basəɲə dəɣas pulə kəras istilahə \tx kalu sungai tu memang deghas, ayeke deghas kan, anunye, bahasenye deghas pule, keghas istilahe. \mb kalu sungai tu memang deghas ayek -e deghas kan anu -nye bahase -nye deghas pule keghas istilah -e \ge TOP river that indeed strong water -3 strong KAN whatchamacallit -3 language -NYE strong also hard term -3 \fti kalau sungai itu deras, airnya deras, bahasanya deras juga.

\ref BES-20060501b-HEN.0574 \recid 149268164410151106 \start 0:25:50 \sp ARMHEN \ph kalu bahasə ayek tu baŋsə əlak ini kan baŋsə agaʔ lambat diyə laju ini kan bəiliɣan ini kan \tx kalu bahase ayek tu bangse elak, ini kan, bangse agak lambat die laju ini kan, beilighan ini kan... \mb kalu bahase ayek tu bangse elak i- ni kan bangse agak lambat die laju i- ni kan be- iligh -an i- ni kan \ge TOP language water that nation evade I- this KAN nation fairly slow 3 continue I- this KAN BE- lower.course -AN I- this KAN \fti kalau bahasa air itu lambat lajunya, berhiliran...

\ref BES-20060501b-HEN.0575 \recid 318875105309161106 \start 0:25:53 \sp ARMHEN \ph jadi bahasəɲə tu kan ləmbah \tx jadi bahasenye tu kan lembah. \mb jadi bahase -nye tu kan lembah \ge become language -NYE that KAN soft \fti jadi bahasanya lembut.

\ref BES-20060501b-HEN.0576 \recid 444729105620161106 \start 0:25:56 \sp ARMHEN \ph ləmbah sətəŋah ləmbot kan \tx lembah, setengah lembut kan. \mb lembah se- tengah lembut kan \ge soft SE- middle soft KAN \fti lembut, setengah lembut.

\ref BES-20060501b-HEN.0577 \recid 674752105931161106 \start 0:25:58 \sp ARMHEN \ph itɔ \tx itu. \mb i- tu \ge I- that \fti itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0578 \recid 277754110013161106 \start 0:26:06 \sp ARMHEN \ph jadi pəjadiɲə basə kitə ni kan mənurot aleran ayek \tx jadi pejadinye bahase kite ni kan menurot aliran ayek. \mb jadi pejadi -nye bahase kite ni kan me- nurot alir -an ayek \ge become parents -3 language 1PL this KAN ME- follow flow -AN water \fti jadi orang tua bahasa kita ini menurut aliran air.

\ref BES-20060501b-HEN.0579 \recid 529624110915161106 \start 0:26:08 \sp ARMHEN \ph menurot aleran ayek \tx menurot aliran ayek. \mb me- nurot alir -an ayek \ge ME- follow flow -AN water \fti menurut aliran air.

\ref BES-20060501b-HEN.0580 \recid 108883111113161106 \start 0:26:18 \sp ARMHEN \ph aɲə kalu ayek ləmataŋ a ini kan kinaʔilah li kamu kan ayek ləmataŋ tu kalu diyə daŋ rawaŋ ini kan dəɣas \tx anye kalu ayek Lematang, a ini kan, kinakilah li kamu kan ayek Lematang tu kalu die dang rawang ini kan, deghas... \mb anye kalu ayek Lematang a i- ni kan kinak -i -lah li kamu kan ayek Lematang tu kalu die dang rawang i- ni kan deghas \ge but TOP water Lematang EXCL I- this KAN see -I -LAH by 2 KAN water Lematang that TOP 3 medium strong I- this KAN strong \fti lihat oleh kalian air lematang, kalau sedang deras...

\ref BES-20060501b-HEN.0581 \recid 906535113722161106 \start 0:26:23 \sp ARMHEN \ph a itulah saŋka jəmə bəsəmah ni kəbilə ŋumoŋ diyə diyə kəɣas tu \tx a itulah sangka jeme Besemah ni kebile ngumong die, die keghas tu. \mb a i- tu -lah sangka jeme Besemah ni kebile ng- umong die die keghas tu \ge EXCL I- that -LAH suspect person Besemah this when N- talk 3 3 hard that \fti itulah sebabnya orang Besemah itu kalau ngomong keras.

\ref BES-20060501b-HEN.0582 \recid 661311114218161106 \start 0:26:25 \sp ARMHEN \ph ao kəɣas \tx au keghas! \mb au keghas \ge yes hard \fti ya, keras!

\ref BES-20060501b-HEN.0583 \recid 276559114351161106 \start 0:26:33 \sp ARMHEN \ph baek diwatakə ini kan baek dicarə anuɲə kəɣas \tx baek diwatake, ini kan, baek dicare anunye keghas. \mb baek di- watak -e i- ni kan baek di- care anu -nye keghas \ge good DI- character -3 I- this KAN good DI- manner whatchamacallit -3 hard \fti baik disifatnya, baik dianunya, keras.

\ref BES-20060501b-HEN.0584 \recid 246197131545161106 \start 0:26:35 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0585 \recid 239052131608161106 \start 0:26:43 \sp ARMHEN \ph nah diyə agak ləmbotləmbot diket ni jəmə kəturonan bəsəmah ni ɲəlah kadaŋan diyə la ənjadi ŋaɣi jəmə jawə \tx nah die agak lembot-lembot diket ni, jeme keturonan Besemah ni nyelah, kadangan die la njadi ngaghi jeme Jawa. \mb nah die agak lembot ~ lembot diket ni jeme ke- turon -an Besemah ni nyelah kadang -an die la n- jadi ngaghi jeme Jawa \ge EXCL 3 fairly soft ~ soft a.little this person KE- go.down -AN Besemah this right occasional -AN 3 PFCT N- become with person Java \fti dia agak lembut orang keturunan Besemah ini, karena dia sudah menikah dengan orang Jawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0586 \recid 759207132302161106 \start 0:26:48 \sp ARMHEN \ph kadaŋan la ənjadi ŋaɣi jəmə padaŋ jadi mələmbot diket diyə anuɲə \tx kadangan la njadi ngaghi jeme Padang, jadi melembot diket die anunye. \mb kadang -an la n- jadi ngaghi jeme Padang jadi me- lembot diket die anu -nye \ge occasional -AN PFCT N- become with person Padang become ME- soft a.little 3 whatchamacallit -3 \fti kadang menikah dengan orang Padang, jadi lembut anunya.

\ref BES-20060501b-HEN.0587 \recid 417100133002161106 \start 0:26:59 \sp ARMHEN \ph cuma kalu jəmə bəsəmah tulen anak lanaŋ bəsəmah tulen katə jəmə e ay didə niyan bədiyə ləmbotə \tx cuma kalu jeme Besemah tulen, anak lanang Besemah tulen kate jeme e, ai dide nian bedie lembote. \mb cuma kalu jeme Besemah tulen anak lanang Besemah tulen kate jeme e ai dide nian bedie lembot -e \ge but TOP person Besemah pure child male Besemah pure say person EXCL EXCL NEG right exist soft -3 \fti tapi kalau orang Besemah tulen, anak laki-laki Besemah tulen kata orang ya, tidak ada lembutnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0588 \recid 708436133640161106 \start 0:27:03 \sp ARMHEN \ph ŋajak makan bae lagi laen diyə kan \tx ngajak makan bae lagi laen die kan. \mb ng- ajak makan bae lagi laen die kan \ge N- invite eat just again other 3 KAN \fti mengajak makan saja beda.

\ref BES-20060501b-HEN.0589 \recid 298307133957161106 \start 0:27:06 \sp ARMHEN \ph aw kalu jəmə anuɲə ka majo didə kaba tu \tx au, kalu jeme anunye, ka majo dide kaba tu? \mb au kalu jeme anu -nye ka m- pajo dide kaba tu \ge yes TOP person whatchamacallit -3 FUT N- eat NEG 2SG that \fti ya, kalau orang anunya, mau makan tidak kamu itu? \nt anunya=orang Besemah.

\ref BES-20060501b-HEN.0590 \recid 357949134411161106 \start 0:27:07 \sp AZWHEN \ph kəras e \tx keras e! \mb keras e \ge hard EXCL \fti keras ya!

\ref BES-20060501b-HEN.0591 \recid 159591134751161106 \start 0:27:07 \sp ARMHEN \ph lok itu \tx lok itu! \mb lok i- tu \ge like I- that \fti seperti itu!

\ref BES-20060501b-HEN.0592 \recid 850405134822161106 \start 0:27:08 \sp ARMHEN \ph kəras \tx keras. \mb keras \ge hard \fti keras.

\ref BES-20060501b-HEN.0593 \recid 483287141532161106 \start 0:27:16 \sp ARMHEN \ph nah kalu diyə la ləmbot cəŋkiʔ apə nineŋə ini kan la kəturonan səmuwaɲə suku laen kan baru ləmbot diə \tx nah kalu die la lembot, cengki, ape ninenge ini kan la keturonan semuanye suku laen, kan baru lembot die. \mb nah kalu die la lembot cengki ape nineng -e i- ni kan la ke- turon -an semua -nye suku laen kan baru lembot die \ge EXCL TOP 3 PFCT soft possible what grandmother -3 I- this KAN PFCT KE- go.down -AN all -NYE tribe other KAN new soft 3 \fti nah kalau dia sudah lembut, mungkin neneknya keturunan suku lain, baru lembut dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0594 \recid 720012142703161106 \start 0:27:27 \sp ARMHEN \ph cuma kalu kusos ini kan lom bədiyə camporan jəmə bəsəmah ew ɲəlah ji ku lok marah sajə diyə \tx cuma kalu khusus ini kan, (be)lum bedie camporan jeme Besemah, ew nyelah ji ku lok marah saje die. \mb cuma kalu khusus i- ni kan belum bedie campor -an jeme Besemah ew nyelah ji ku lok marah saje die \ge but TOP special I- this KAN not.yet exist mix -AN person Besemah EXCL right say 1 like angry just 3 \fti kalau orang Besemah yang belum ada campurannya, seperti marah saja dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0595 \recid 372084093325171106 \start 0:27:29 \sp ARMHEN \ph lok marah sajə padahal diyə bukan marah titu \tx lok marah saje, padahal die bukan marah titu. \mb lok marah saje padahal die bukan marah t- i- tu \ge like angry just in.fact 3 NEG angry T- I- that \fti seperti marah saja dia, padahal dia tidak marah.

\ref BES-20060501b-HEN.0596 \recid 137512093549171106 \start 0:27:30 \sp ARMHEN \ph a \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0597 \recid 570146093642171106 \start 0:27:49 \sp ARMHEN \ph jadi səmaʔken səmaʔken ulu suŋay səmaʔken dəɣas səmaʔken ileɣ suŋay səmaʔken ləmbot \tx jadi semakin, semakin ulu sungai semakin deghas, semakin iligh sungai semakin lembot. \mb jadi se- makin se- makin ulu sungai se- makin deghas se- makin iligh sungai se- makin lembot \ge become SE- increasingly SE- increasingly upper.course river SE- increasingly strong SE- increasingly lower.course river SE- increasingly soft \fti jadi, semakin hulu sungai semakin deras, semakin hilir sungai semakin lembut.

\ref BES-20060501b-HEN.0598 \recid 763565094349171106 \start 0:27:52 \sp ARMHEN \ph pəribahasəɲə səmaʔken ləmbot \tx pribahasenye semakin lembot. \mb pri- bahase -nye se- makin lembot \ge PRI- language -3 SE- increasingly soft \fti peribahasanya semakin lembut.

\ref BES-20060501b-HEN.0599 \recid 759561095256171106 \start 0:27:53 \sp HERHEN \ph itu diyə jəmə saleŋ e amu diyə la ileɣ e \tx itu die jeme Saleng e amu die la iligh e? \mb i- tu die jeme Saleng e amu die la iligh e \ge I- that 3 person Saleng EXCL TOP 3 PFCT lower.course EXCL \fti itu orang Saleng kalau dia hilir ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0600 \recid 959903095802171106 \start 0:27:54 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0601 \recid 315491095829171106 \start 0:27:55 \sp ARMHEN \ph ini kan \tx ini kan. \mb i- ni kan \ge I- this KAN \fti ini kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0602 \recid 267654095903171106 \start 0:27:56 \sp ARMHEN \ph jəmə saleŋ \tx jeme Saleng. \mb jeme Saleng \ge person Saleng \fti orang Saleng.

\ref BES-20060501b-HEN.0603 \recid 875407095949171106 \start 0:28:00 \sp ARMHEN \ph tata tərtepə səmaʔken ləmbot ini kan lok itu \tx tata tertibe semakin lembot ini kan, lok itu. \mb tata tertib -e se- makin lembot i- ni kan lok i- tu \ge put.in.order order -3 SE- increasingly soft I- this KAN like I- that \fti tata tertibnya semakin lembut, seperti itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0604 \recid 385465111516171106 \start 0:28:07 \sp ARMHEN \ph cuma kalu səumpaməɲə diyə di ulu suŋay ni kan macam bəsəmah ni kan \tx cuma kalu seumpamenye die di ulu sungai ini kan, macam Besemah ni kan. \mb cuma kalu se- umpame -nye die di ulu sungai i- ni kan macam Besemah ni kan \ge but TOP SE- example -3 3 LOC upper.course river I- this KAN sort Besemah this KAN \fti tapi kalau seumpamanya dia di hulu sungai, seperti Besemah ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0605 \recid 926423112017171106 \start 0:28:09 \sp ARMHEN \ph a ini \tx a ini. \mb a i- ni \ge EXCL I- this \fti a ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0606 \recid 114058165630171106 \start 0:28:14 \sp ARMHEN \ph ŋapə təjadiɲə kan adə rukipali tu kan rukipali \tx ngape tejadinye kan ade Rukipali tu kan Rukipali. \mb ng- ape te- jadi -nye kan ade Rukipali tu kan Rukipali \ge N- what TE- become -3 KAN exist Rukipali that KAN Rukipali \fti kenapa ada terjadinya Rukipali itu kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0607 \recid 438810121230181106 \start 0:28:19 \sp ARMHEN \ph bəsəmah ni səbənarə niyan kan bataŋ aɣi səmbilan \tx Besemah ni sebenare nian kan, batang aghi sembilan. \mb Besemah ni se- benar -e nian kan batang aghi sembilan \ge Besemah this SE- true -3 right KAN stem day nine \fti Besemah ini sebenarnya batang hari sembilan.

\ref BES-20060501b-HEN.0608 \recid 189232121457181106 \start 0:28:20 \sp ARMHEN \ph a ini kan \tx a ini kan. \mb a i- ni kan \ge EXCL I- this KAN \fti a ini kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0609 \recid 434442121544181106 \start 0:28:29 \sp ARMHEN \ph jadi oleh di anukahɲə səkali diyə kan ayek ləmataŋ ayek ləmataŋ ini kan di sinilah bada mudəɲə kan \tx jadi oleh di anukahnye sekali, die kan, ayek Lematang, ayek Lematang ini kan di sinilah bada mudenye kan. \mb jadi oleh di anu -kah -nye se- kali die kan ayek Lematang ayek Lematang i- ni kan di si- ni -lah bada mude -nye kan \ge become by LOC whatchamacallit -KAH -3 SE- time 3 KAN water Lematang water Lematang I- this KAN LOC SI- this -LAH place young -NYE KAN \fti jadi oleh di apakan sekali, air Lematang, di sinilah tempat mudanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0610 \recid 576995122114181106 \start 0:28:32 \sp ARMHEN \ph paŋkalan ayek ləmataŋ ni gunoŋdəmpo nah \tx pangkalan ayek Lematang ni Gunung.Dempo nah. \mb pangkal -an ayek Lematang ni Gunung.Dempo nah \ge base -AN water Lematang this Gunung.Dempo NAH \fti pangkalan air Lematang ini adalah Gunung Dempo.

\ref BES-20060501b-HEN.0611 \recid 673197122518181106 \start 0:28:35 \sp ARMHEN \ph cuman səmaken ileɣ səmaken əlak diyə kan \tx cuma semakin iligh semakin elak die kan. \mb cuma se- makin iligh se- makin elak die kan \ge but SE- increasingly lower.course SE- increasingly slow 3 KAN \fti semakin hilir semakin lembut dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0612 \recid 240239122657181106 \start 0:28:38 \sp ARMHEN \ph ini kan xx ini \tx ini kan xx ini. \mb i- ni kan xx i- ni \ge I- this KAN xx I- this \fti ini kan xx ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0613 \recid 903775122759181106 \start 0:28:44 \sp ARMHEN \ph macam la daerah ləmataŋ tu kan la laen təbahə laen a ini kan \tx macam la daerah Lematang tu kan, la laen, tebahe laen, a ini kan. \mb macam la daerah Lematang tu kan la laen tebah -e laen a i- ni kan \ge like PFCT region Lematang that KAN PFCT other accent -3 other EXCL I- this KAN \fti seperti daerah Lematang itu sudah lain logatnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0614 \recid 164571123354181106 \start 0:28:46 \sp ARMHEN \ph itu \tx itu. \mb i- tu \ge I- that \fti itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0615 \recid 852774123424181106 \start 0:28:50 \sp HERHEN \ph kikem la ləmbot jugə kikem e \tx Kikim, la lembot juge Kikim e? \mb Kikim la lembot juge Kikim e \ge Kikim PFCT soft also Kikim FILL \fti Kikim, sudah agak lembut Kikim ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0616 \recid 696688123650181106 \start 0:28:54 \sp ARMHEN \ph la ləmbot jugə ao \tx la lembot juge, au. \mb la lembot juge au \ge PFCT soft also yes \fti ya sudah lembut.

\ref BES-20060501b-HEN.0617 \recid 850085123758181106 \start 0:28:56 \sp ARMHEN \ph la adə diyə agak bəirama diket kan \tx la ade die agak beirama diket kan. \mb la ade die agak be- irama diket kan \ge PFCT exist 3 fairly BE- rhythm a.little KAN \fti sudah agak berirama sedikit dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0618 \recid 502221124039181106 \start 0:28:57 \sp HERHEN \ph hawu \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0619 \recid 337701124111181106 \start 0:28:58 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0620 \recid 957778124130181106 \start 0:28:58 \sp HERHEN \ph di manə lataŋ kubes \tx di mane latang kubis? \mb di mane latang kubis \ge LOC which plant cabbage \fti di mana tanaman kubis?

\ref BES-20060501b-HEN.0621 \recid 602295124406181106 \start 0:29:00 \sp ARMHEN \ph la adə irama diyə \tx la ade irama die. \mb la ade irama die \ge PFCT exist rhythm 3 \fti sudah ada irama dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0622 \recid 414960114845201106 \start 0:29:06 \sp ARMHEN \ph cuma kalu macam kəadaan xx kitə jəmə mannak a itu diyə ulu tuloŋə niyan nak itu \tx cuma kalu macam keadaan xx kite jeme Manna a itu die ulu tulonge nian nek itu. \mb cuma kalu macam ke- ada -an xx kite jeme Manna a i- tu die ulu tulong -e nian nek i- tu \ge but TOP like KE- exist -AN xx 1PL person Manna EXCL I- that 3 upper.course help -3 right REL I- that \fti tapi kalau seperti Manna itu benar ulu tulongnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0623 \recid 740976143535201106 \start 0:29:07 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0624 \recid 902782145028201106 \start 0:29:13 \sp JANHEN \ph maseh kəɣas galə titu \tx maseh keghas gale titu! \mb maseh keghas gale t- i- tu \ge still hard all T- I- that \fti masih keras semua itu!

\ref BES-20060501b-HEN.0625 \recid 231392103757211106 \start 0:29:14 \sp ARMHEN \ph kəɣas galə \tx keghas gale! \mb keghas gale \ge hard all \fti keras semua!

\ref BES-20060501b-HEN.0626 \recid 715333103905211106 \start 0:29:16 \sp ARMHEN \ph aɲə mənurot səjarah \tx anye menurot sejarah... \mb anye me- nurot sejarah \ge but ME- follow history \fti tapi menurut sejarah...

\ref BES-20060501b-HEN.0627 \recid 118461104204211106 \start 0:29:23 \sp ARMHEN \ph aku ni kalu di bidaŋ sastəra ni adə jugə diket \tx aku ni kalu di bidang sastra ni, ade juge diket. \mb aku ni kalu di bidang sastra ni ade juge diket \ge 1SG this TOP LOC area literature this exist also a.little \fti saya kalau di bidang sastra ada sedikit. \nt kemampuan.

\ref BES-20060501b-HEN.0628 \recid 786579104636211106 \start 0:29:25 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0629 \recid 557444104937211106 \start 0:29:31 \sp SERHEN \ph siyap gərak maju jalan \tx siap gerak maju jalan. \mb siap gerak maju jalan \ge ready move move.forward street \fti siap gerak maju jalan.

\ref BES-20060501b-HEN.0630 \recid 583098105101211106 \start 0:29:35 \sp ARMHEN \ph adə dulu kakaen isan di unipersitas muammadiyah \tx ade dulu KKN isan di universitas Muhammadiyah. \mb ade dulu KKN isan di universitas Muhammadiyah \ge exist moment job.training from LOC university Muhammadiyah \fti dulu ada mahasiswa Muhammadiyah KKN di sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0631 \recid 641815105904211106 \start 0:29:38 \sp ARMHEN \ph duwə bulan diyə di sini \tx due bulan die di sini. \mb due bulan die di s- i- ni \ge two month 3 LOC S- I- this \fti dua bulan mereka di sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0632 \recid 363928093243221106 \start 0:29:39 \sp ARMHEN \ph di ɣuma kitə \tx di huma kite. \mb di huma kite \ge LOC house 1PL \fti di rumah kita.

\ref BES-20060501b-HEN.0633 \recid 748828093326221106 \start 0:29:44 \sp ARMHEN \ph ɲəlah aɲə bagiyan səjarah pərnah diyə bətaɲə ŋaɣi aku \tx nyelah anye bagian sejarah, pernah die betanye ngaghi aku. \mb nyelah anye bagi -an sejarah pernah die be- tanye ngaghi aku \ge right 3 divide -AN history ever 3 BE- ask with 1SG \fti mereka bagian sejarah, pernah mereka bertanya dengan saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0634 \recid 578279094143221106 \start 0:29:52 \sp ARMHEN \ph dibagiyan səumpaməɲə pərtaniyan əmbak itulah pulə tuwapə diwek pətani kan \tx dibagian seumpamenye pertanian mbak itulah pule, tuape diwek petani kan. \mb di- bagi -an se- umpame -nye pertanian mbak i- tu -lah pule tu- ape diwek pe- tani kan \ge DI- divide -AN SE- example -3 Pertanian like I- that -LAH also TU- what 1PL PE- farm KAN \fti dibagian pertanian seperti itu juga, kita kan petani.

\ref BES-20060501b-HEN.0635 \recid 658398094729221106 \start 0:30:12 \sp ARMHEN \ph jadi kitə ni lok kəadaan jəmə bəsəmah ni e kitə ni la agak ini la agak apə itu tu agak basə tu agak la campor adok \tx jadi kite ni, lok keadaan jeme Besemah ni e, kite ni, la agak, ini la agak ape itu tu, agak, bahase tu agak la campor adok. \mb jadi kite ni lok ke- ada -an jeme Besemah ni e kite ni la agak ini la agak ape i- tu tu agak bahase tu agak la campor adok \ge become 1PL this like KE- exist -AN person Besemah this EXCL 1PL this FILL fairly this FILL fairly what I- that that fairly language that fairly FILL mix stir \fti jadi kita, seperti keadaan Besemah ini, bahasa itu sudah agak campur aduk.

\ref BES-20060501b-HEN.0636 \recid 809546100410221106 \start 0:30:19 \sp ARMHEN \ph kalu əndak bahasə bəsəmah asli niyan didə ka bədiyə tərti agi li kitə macam itu \tx kalu ndak bahase Besemah asli nian, dide ka bedie terti agi li kite macam itu. \mb kalu ndak bahase Besemah asli nian dide ka bedie terti agi li kite macam i- tu \ge TOP want language Besemah original right NEG FUT exist understand more LI 1PL like I- that \fti kalau mau bahasa Besemah yang asli betul, tidak akan mengerti lagi kita.

\ref BES-20060501b-HEN.0637 \recid 460640114924221106 \start 0:30:22 \sp ARMHEN \ph macam ŋiceʔkah kaba kaŋaw \tx macam ngicekkah kaba, kangau. \mb macam ng- kicek -kah kaba kangau \ge like N- talk -KAH 2SG 2 \fti seperti mengatakan kamu, kangau.

\ref BES-20060501b-HEN.0638 \recid 785591115153221106 \start 0:30:23 \sp HERHEN \ph udemlah udem \tx udemlah, udem. \mb udem -lah udem \ge finished -LAH finished \fti sudahlah.

\ref BES-20060501b-HEN.0639 \recid 154846115242221106 \start 0:30:23 \sp ELAHEN \ph ŋadu \tx ngadu. \mb ng- adu \ge N- complain.about \fti ngadu.

\ref BES-20060501b-HEN.0640 \recid 312693115645221106 \start 0:30:25 \sp ARMHEN \ph ini kan \tx ini kan. \mb i- ni kan \ge I- this KAN \fti ini kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0641 \recid 948528115708221106 \start 0:30:25 \sp ELAHEN \ph sikoʔ agi \tx sikok agi. \mb sikok agi \ge one more \fti satu lagi.

\ref BES-20060501b-HEN.0642 \recid 840558115744221106 \start 0:30:26 \sp ARMHEN \ph jadi kə manə kaŋaw \tx jadi ke mane kangau? \mb jadi ke mane kangau \ge become to which 2 \fti jadi, ke mana kangau? \nt kangau=kamu.

\ref BES-20060501b-HEN.0643 \recid 578314115901221106 \start 0:30:27 \sp HERHEN \ph udemlah \tx udemlah. \mb udem -lah \ge finished -LAH \fti sudahlah.

\ref BES-20060501b-HEN.0644 \recid 344366115935221106 \start 0:30:28 \sp ARMHEN \ph a ini kan \tx a ini kan. \mb a i- ni kan \ge EXCL I- this KAN \fti a ini kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0645 \recid 475282120007221106 \start 0:30:29 \sp HERHEN \ph nah \tx nah! \mb nah \ge EXCL \fti nah!

\ref BES-20060501b-HEN.0646 \recid 286718120039221106 \start 0:30:30 \sp ARMHEN \ph dekbiyə agi jəmə bəsəmah ŋiceʔkahɲə \tx dekbedie agi jeme Besemah ngicekkahnye. \mb dekbedie agi jeme Besemah ng- kicék -kah -nye \ge not.exist more person Besemah N- talk -KAH -3 \fti tidak ada lagi orang Besemah mengatakannya.

\ref BES-20060501b-HEN.0647 \recid 879618120216221106 \start 0:30:33 \sp ARMHEN \ph a kə manə kaŋaw \tx a ke mane kangau? \mb a ke mane kangau \ge EXCL to which 2 \fti ha, ke mana kangau?

\ref BES-20060501b-HEN.0648 \recid 970678120319221106 \start 0:30:35 \sp ARMHEN \ph ŋiceʔkah səumpaməɲə ayoʔ əmbak ini aɣi kan ipaɣ \tx ngicekkah seumpamenye ayuk, mbak ini aghi kan, ipagh. \mb ng- kicek -kah se- umpame -nye ayuk mbak i- ni aghi kan ipagh \ge N- talk -KAH SE- example -3 older.sister now I- this day KAN older.sister \fti mengatakan kakak perempuan, ipagh. \nt ipagh=kakak perempuan.

\ref BES-20060501b-HEN.0649 \recid 505933131519221106 \start 0:30:38 \sp HERHEN \ph didə xx \tx dide xx. \mb dide xx \ge NEG xx \fti tidak xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0650 \recid 625989131605221106 \start 0:30:44 \sp ARMHEN \ph jaraŋ jəmə ŋiceʔkahɲə kan ipaɣ la ayɔʔ əmbak ini aɣi \tx jarang jeme ngicékkahnye kan ipagh, la ayuk mbak ini aghi. \mb jarang jeme ng- kicék -kah -nye kan ipagh la ayuk mbak i- ni aghi \ge rare person N- talk -KAH -3 KAN older.sister PFCT older.sister now I- this day \fti jarang orang menggunakan ipagh, sudah ayuk sekarang ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0651 \recid 620775131826221106 \start 0:30:46 \sp ARMHEN \ph jadi diyə baɲak dirubahrubah kan \tx jadi die banyak dirubah-rubah kan. \mb jadi die banyak di- rubah ~ rubah kan \ge become 3 a.lot DI- change ~ change KAN \fti jadi sudah banyak dirubah-ubah.

\ref BES-20060501b-HEN.0652 \recid 279516132025221106 \start 0:30:50 \sp ARMHEN \ph makan majoʰ \tx makan majo. \mb makan m- pajo \ge eat N- eat \fti makan majo.

\ref BES-20060501b-HEN.0653 \recid 436178132140221106 \start 0:30:52 \sp ELAHEN \ph ajoŋ xx \tx ajong xx. \mb ajong xx \ge order xx \fti suruh xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0654 \recid 959326132307221106 \start 0:30:53 \sp ARMHEN \ph ah \tx ah! \mb ah \ge EXCL \fti ha.

\ref BES-20060501b-HEN.0655 \recid 509911132337221106 \start 0:30:55 \sp HERHEN \ph na na na oy \tx na na na oi! \mb na na na oi \ge EXCL EXCL EXCL EXCL \fti na na na oy!

\ref BES-20060501b-HEN.0656 \recid 886047132423221106 \start 0:30:56 \sp ELAHEN \ph əŋkoʔ ini \tx engkok ini. \mb engkok i- ni \ge 1SG I- this \fti yang saya ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0657 \recid 119166132505221106 \start 0:31:06 \sp ARMHEN \ph la baɲak dirubahrubah əmbak ini aɣi kalu asliɲə niyan baɲak didə didə anu didə apə tərti agi li kitə \tx la banyak dirubah-rubah mbak ini aghi, kalu aslinye nian banyak dide, dide anu, dide ape, terti agi li kite. \mb la banyak di- rubah ~ rubah mbak i- ni aghi kalu asli -nye nian banyak dide dide anu dide ape terti agi li kite \ge PFCT a.lot DI- change ~ change now I- this day TOP original -NYE right a.lot NEG NEG whatchamacallit NEG what understand more by 1PL \fti sudah banyak yang dirubah-ubah sekarang ini, kalau aslinya tidak mengerti lagi kita.

\ref BES-20060501b-HEN.0658 \recid 932010133548221106 \start 0:31:07 \sp HERHEN \ph umban umban umban umban \tx umban, umban, umban, umban! \mb umban umban umban umban \ge fall fall fall fall \fti jatuh, jatuh, jatuh, jatuh!

\ref BES-20060501b-HEN.0659 \recid 409165133757221106 \start 0:31:10 \sp ELAHEN \ph nek ini ni ajoŋ \tx nek ini ni ajong. \mb nek i- ni ni ajong \ge REL I- this this order \fti yang ini suruh.

\ref BES-20060501b-HEN.0660 \recid 546310133918221106 \start 0:31:19 \sp ARMHEN \ph sopan santon təadap ŋaɣi jəməjəmə tuwə əmbak itulah \tx sopan santun terhadap ngaghi jeme-jeme, tue mbak itulah. \mb sopan santun ter- hadap ngaghi jeme ~ jeme tue mbak i- tu -lah \ge polite well.mannered TER- face with person ~ person old like I- that -LAH \fti sopan santun terhadap orang -orang, orang tua seperti itulah.

\ref BES-20060501b-HEN.0661 \recid 650415144516221106 \start 0:31:20 \sp ELAHEN \ph kamow \tx kamu. \mb kamu \ge 2 \fti kamu.

\ref BES-20060501b-HEN.0662 \recid 749365144552221106 \start 0:31:21 \sp RUTHEN \ph woy \tx woi. \mb woi \ge EXCL \fti woy.

\ref BES-20060501b-HEN.0663 \recid 604491144636221106 \start 0:31:34 \sp ARMHEN \ph bajek ini kan bajek rəti bajek tu kan kakaŋ bini deŋ sanak \tx bajek, ini kan, bajek, reti bajek tu kan, kakang, bini, ding sanak. \mb bajek i- ni kan bajek reti bajek tu kan kakang bini ding sanak \ge brother.in.law I- this KAN brother.in.law meaning brother.in.law that KAN older.brother wife TRU.adeng sibling \fti bajek, bajek itu artinya kakak ipar.

\ref BES-20060501b-HEN.0664 \recid 202305145150221106 \start 0:31:36 \sp ARMHEN \ph ini kan rəti bajek \tx ini kan reti bajek. \mb i- ni kan reti bajek \ge I- this KAN meaning brother.in.law \fti ini kan, arti bajek.

\ref BES-20060501b-HEN.0665 \recid 545795145240221106 \start 0:31:38 \sp ARMHEN \ph kakaŋ bini deŋ sanak \tx kakang bini ding sanak. \mb kakang bini ding sanak \ge older.brother wife TRU.adeng sibling \fti kakaknya istri saudara laki-laki.

\ref BES-20060501b-HEN.0666 \recid 989392145348221106 \start 0:31:48 \sp ARMHEN \ph cuma bukanə daŋ sanak tu basə ŋiceʔkahɲə bajek tu kan \tx cuma bukane ding sanak tu, bahase ngicékkahnye bajek tu kan. \mb cuma bukan -e ding sanak tu bahase ng- kicék -kah -nye bajek tu kan \ge but NEG -3 TRU.adeng sibling that language N- talk -KAH -3 brother.in.law that KAN \fti tapi bukannya deng sanak itu mengatakan bajek itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0667 \recid 942806145650221106 \start 0:31:54 \sp ARMHEN \ph a ini kan adeŋə a ini kan adeŋə yəʔ yə bətinə pulə \tx a ini kan, adenge, a ini kan, adenge ye, ye betine pule. \mb a i- ni kan adeng -e a i- ni kan adeng -e ye ye be- tine pule \ge EXCL I- this KAN younger.sibling -3 EXCL I- this KAN younger.sibling -3 REL REL BE- female also \fti a ini kan, adiknya yang perempuan juga.

\ref BES-20060501b-HEN.0668 \recid 970423150521221106 \start 0:31:56 \sp ARMHEN \ph bajek \tx bajek. \mb bajek \ge brother.in.law \fti bajek.

\ref BES-20060501b-HEN.0669 \recid 730817150556221106 \start 0:31:58 \sp ARMHEN \ph didə bədiyə agi makay bajek tu \tx dide bedie agi makai bajek tu. \mb dide bedie agi makai bajek tu \ge NEG exist more use brother.in.law that \fti tidak ada lagi yang menggunakan kata bajek itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0670 \recid 253752150710221106 \start 0:32:04 \sp ELAHEN \ph nek kəruwan \tx nek, keruan. \mb nek keruan \ge TRU.grandmother know \fti nek, tahu.

\ref BES-20060501b-HEN.0671 \recid 315992150811221106 \start 0:32:12 \sp ELAHEN \ph nek ninek \tx nek, ninek. \mb nek ninék \ge TRU.grandmother grandmother \fti nek, nenek.

\ref BES-20060501b-HEN.0672 \recid 592338150938221106 \start 0:32:13 \sp RUTHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20060501b-HEN.0673 \recid 243301151026221106 \start 0:32:15 \sp ELAHEN \ph dek kəruwan \tx dek keruan. \mb dek keruan \ge DEK know \fti tidak tahu.

\ref BES-20060501b-HEN.0674 \recid 176695151108221106 \start 0:32:24 \sp ARMHEN \ph macam kəadaan səumpaməɲə pəʔkakas əmbak itulah pulə kan \tx macam keadaan seumpamenye pekakas mbak itulah pule kan. \mb macam ke- ada -an se- umpame -nye pekakas mbak i- tu -lah pule kan \ge like KE- exist -AN SE- example -3 tool like I- that -LAH also KAN \fti peralatan seperti itu juga.

\ref BES-20060501b-HEN.0675 \recid 470991103520231106 \start 0:32:30 \sp ARMHEN \ph macam kalu əmbak ini aɣi imber kan a imber tu mimaŋ la intərnasiyonal la nasiyonal imber \tx macam, kalu mbak ini aghi ember kan, a ember tu memang la internasional, la nasional ember. \mb macam kalu mbak i- ni aghi ember kan a ember tu memang la internasional la nasional ember \ge like TOP now I- this day bucket KAN EXCL bucket that indeed PFCT intenational PFCT national bucket \fti seperti ember sekarang ini, sudah internasional, sudah nasional ember.

\ref BES-20060501b-HEN.0676 \recid 165795103951231106 \start 0:32:31 \sp HERHEN \ph se se \tx sini, sini. \mb s- i- ni s- i- ni \ge S- I- this S- I- this \fti sini, sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0677 \recid 722036104047231106 \start 0:32:32 \sp HERHEN \ph situlah \tx situlah. \mb s- i- tu -lah \ge S- I- that -LAH \fti situlah.

\ref BES-20060501b-HEN.0678 \recid 285178104126231106 \start 0:32:36 \sp ARMHEN \ph kalu jəmə bəsəmah pəranti ŋambek ayak bukan imber \tx kalu jeme Besemah, peranti ngambek ayek bukan ember. \mb kalu jeme Besemah peranti ng- ambek ayek bukan ember \ge TOP person Besemah tool N- take water NEG bucket \fti kalau orang Besemah alat untuk mengambil air bukan ember.

\ref BES-20060501b-HEN.0679 \recid 206758104503231106 \start 0:32:39 \sp ARMHEN \ph ini sambaŋ \tx ini, sambang. \mb i- ni sambang \ge I- this bucket \fti sambang.

\ref BES-20060501b-HEN.0680 \recid 687212104656231106 \start 0:32:39 \sp EXPHEN \ph sambaŋ \tx sambang. \mb sambang \ge bucket \fti sambang.

\ref BES-20060501b-HEN.0681 \recid 884514104750231106 \start 0:32:45 \sp ARMHEN \ph sambaŋ nah sambaŋ buloʰ ini kan ditəbok \tx sambang, nah sambang, buloh ini kan, ditebok \mb sambang nah sambang buloh i- ni kan di- tebok \ge bucket EXCL bucket bamboo I- this KAN DI- have.a.hole \fti sambang, bambu yang dibolongi.

\ref BES-20060501b-HEN.0682 \recid 447494105336231106 \start 0:32:48 \sp ARMHEN \ph ini kan ditəbok \tx ini kan, ditebok. \mb i- ni kan di- tebok \ge I- this KAN DI- have.a.hole \fti dibolongi.

\ref BES-20060501b-HEN.0683 \recid 353222105436231106 \start 0:32:56 \sp ARMHEN \ph nah səneʔ a ini səneʔ la təmasoʔ intərnaʃiyonal la təmasoʔ naʃiyonal səneʔ \tx nah senek, a ini senek la temasok internasional, la temasok nasional senek. \mb nah senek a i- ni senek la te- masok internasional la te- masok nasional senek \ge EXCL washbasin EXCL I- this washbasin PFCT TE- go.in international PFCT TE- go.in national washbasin \fti nah, senek itu sudah termasuk internasional, sudah termasuk nasional senek itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0684 \recid 388130110515241106 \start 0:33:00 \sp ARMHEN \ph kalu basə bəsəmah niyan bukan səneʔ ini kan ɣuntoŋ \tx kalu bahase Besemah nian, bukan senek ini kan, ghuntong. \mb kalu bahase Besemah nian bukan senek i- ni kan ghuntong \ge TOP language Besemah right NEG washbasin I- this KAN washbasin \fti kalau bahasa Besemahnya bukannya senek, tapi ghuntong.

\ref BES-20060501b-HEN.0685 \recid 716284140952241106 \start 0:33:02 \sp ARMHEN \ph heʔ heʔ \tx he he. \mb he he \ge EXCL EXCL \fti he he. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0686 \recid 812177141048241106 \start 0:33:03 \sp ARMHEN \ph ɣuntoŋ \tx ghuntong. \mb ghuntong \ge washbasin \fti ghuntong.

\ref BES-20060501b-HEN.0687 \recid 588066141136241106 \start 0:33:05 \sp ARMHEN \ph itu \tx itu. \mb i- tu \ge I- that \fti itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0688 \recid 438951141206241106 \start 0:33:12 \sp ARMHEN \ph kalu anu tuwapə əndamə itu ini lintaŋ rantaŋ \tx kalu anu tuape name itu, ini, Lintang, rantang. \mb kalu anu tu- ape name i- tu i- ni Lintang rantang \ge TOP whatchamacallit TU- what name I- that I- this Lintang washbasin \fti kalau Lintang rantang. \nt menyebut senek.

\ref BES-20060501b-HEN.0689 \recid 770027141635241106 \start 0:33:15 \sp ARMHEN \ph ini kan rantaŋ \tx ini kan rantang. \mb i- ni kan rantang \ge I- this KAN washbasin \fti ini kan, rantang.

\ref BES-20060501b-HEN.0690 \recid 466363141731241106 \start 0:33:17 \sp ARMHEN \ph rantaŋ ataw kəruntoŋ \tx rantang atau keruntong. \mb rantang atau keruntong \ge washbasin or washbasin \fti rantang atau keruntong.

\ref BES-20060501b-HEN.0691 \recid 676096141910241106 \start 0:33:23 \sp ARMHEN \ph kalu sambaŋ jəmə lintaŋ gəigeʔ \tx kalu sambang jeme Lintang gerigek. \mb kalu sambang jeme Lintang gerigek \ge TOP bucket person Lintang bucket \fti kalau sambang orang Lintang menyebutnya gerigek.

\ref BES-20060501b-HEN.0692 \recid 432210113036251106 \start 0:33:24 \sp HERHEN \ph adə əndiyə əndoŋə rətiɲə ao \tx ade ndie endonge retinye au? \mb ade n- die endong -e reti -nye au \ge exist N- DIE mother -3 meaning -3 yes \fti ada ibunya?

\ref BES-20060501b-HEN.0693 \recid 863415113349251106 \start 0:33:26 \sp RUTHEN \ph didə ŋaret \tx dide, ngaret. \mb dide ng- aret \ge NEG N- go.to.rice.field \fti tidak, pergi ke sawah.

\ref BES-20060501b-HEN.0694 \recid 432474113708251106 \start 0:33:27 \sp HERHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20060501b-HEN.0695 \recid 797339113737251106 \start 0:33:27 \sp RUTHEN \ph ŋaret \tx ngaret. \mb ng- aret \ge N- go.to.rice.field \fti pergi ke sawah.

\ref BES-20060501b-HEN.0696 \recid 490586113812251106 \start 0:33:29 \sp HERHEN \ph səsuway \tx sesuai. \mb sesuai \ge suitable \fti pantas.

\ref BES-20060501b-HEN.0697 \recid 991956113840251106 \start 0:33:36 \sp ARMHEN \ph jadi la baɲaʔ maʔ ini aɣi tu bahasəbahasə bəsəmah itu ini kan la baɲaʔ pindahan ŋaɣi bahasə laen \tx jadi la banyak mak ini aghi tu bahase-bahase Besemah itu, ini kan, la banyak pindahan ngaghi bahase laen. \mb jadi la banyak mak i- ni aghi tu bahase ~ bahase Besemah i- tu i- ni kan la banyak pindah -an ngaghi bahase laen \ge become PFCT a.lot now I- this day that language ~ language Besemah I- that I- this KAN PFCT a.lot move -AN with language other \fti jadi sekarang ini, bahasa Besemah itu sudah banyak pindahan dari bahasa lain.

\ref BES-20060501b-HEN.0698 \recid 831050114406251106 \start 0:33:41 \sp SERHEN \ph baʔ kə manə baʔ \tx bak, ke mane bak? \mb bak ke mane bak \ge TRU.father to which TRU.father \fti mau ke mana ayah?

\ref BES-20060501b-HEN.0699 \recid 977954114702251106 \start 0:33:58 \sp ARMHEN \ph jadi ŋapə saŋka basə bəsəmah usuʃ jəmə basə bəsəmah ini kan təmasoʔ x anu basə nasiyonal \tx jadi ngape sangka bahase Besemah, khusus jeme bahase Besemah ini kan, temasok x anu bahase nasional. \mb jadi ng- ape sangka bahase Besemah khusus jeme bahase Besemah i- ni kan te- masok x anu bahase nasional \ge become N- what suspect language Besemah special person language Besemah I- this KAN TE- go.in x whatchamacallit language national \fti jadi bahasa Besemah ini sudah termasuk bahasa nasional.

\ref BES-20060501b-HEN.0700 \recid 402116115345251106 \start 0:34:04 \sp ARMHEN \ph ini kan liwat di basə bəsəmah deʔbədiyə jəmə masoʔ basə nasiyonal \tx ini kan, liwat di bahase Besemah dekbedie jeme masok bahase nasional. \mb i- ni kan liwat di bahase Besemah dekbedie jeme masok bahase nasional \ge I- this KAN go.by LOC language Besemah not.exist person go.in language national \fti ini kan, lewat di bahasa Besemah, tidak ada orang masuk bahasa nasional.

\ref BES-20060501b-HEN.0701 \recid 997257095420271106 \start 0:34:13 \sp JANHEN \ph kaluʔ kitə makay ini kartu məntari tu naʔ daptar itu tu tuwapə maʔsodtə titu \tx kalu kite makai ini, kartu Mentari tu nak daftar itu tu tuape maksude titu? \mb kalu kite makai i- ni kartu Mentari tu nak daftar i- tu tu tu- ape maksud -e t- i- tu \ge TOP 1PL use I- this card Mentari that intend list I- that that TU- what intention -3 T- I- that \fti kalau kaita memakai kartu Mentari itu, kita harus daftar itu, apa maksudnya itu?

\ref BES-20060501b-HEN.0702 \recid 828643121351271106 \start 0:34:15 \sp JANHEN \ph adəkan naʔ əndaptar itu tu \tx adekan nak ndaftar itu tu. \mb ade -kan nak n- daftar i- tu tu \ge exist -KAN intend N- list I- that that \fti adakan daftar itu tu.

\ref BES-20060501b-HEN.0703 \recid 125526121619271106 \start 0:34:17 \sp EXPHEN \ph makə didə dibəloʔker \tx mangke dide diblokir. \mb mangke dide di- blokir \ge so.that NEG DI- blockade \fti supaya tidak diblokir.

\ref BES-20060501b-HEN.0704 \recid 719563122143271106 \start 0:34:18 \sp JANHEN \ph titu \tx titu. \mb t- i- tu \ge T- I- that \fti itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0705 \recid 119593122241271106 \start 0:34:18 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0706 \recid 907291122314271106 \start 0:34:19 \sp JANHEN \ph oh \tx oh. \mb oh \ge EXCL \fti oh.

\ref BES-20060501b-HEN.0707 \recid 758251122348271106 \start 0:34:20 \sp JANHEN \ph adə pərubahan baru e \tx ade perubahan baru e? \mb ade pe- rubah -an baru e \ge exist PE- change -AN new EXCL \fti ada perubahan baru ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0708 \recid 552783122508271106 \start 0:34:24 \sp EXPHEN \ph masalahə baɲaʔ teroristeroris ni kan \tx masalahe banyak teroris-teroris ni kan. \mb masalah -e banyak teroris ~ teroris ni kan \ge problem -3 a.lot terrorist ~ terrorist this KAN \fti masalahnya banyak teroris-teroris.

\ref BES-20060501b-HEN.0709 \recid 544024123012271106 \start 0:34:25 \sp JANHEN \ph əm \tx em! \mb em \ge EXCL \fti em!

\ref BES-20060501b-HEN.0710 \recid 927869123055271106 \start 0:34:30 \sp EXPHEN \ph jadi kələ kalu jəmə nerorneror kan pacaʔ diʔkətahuwi \tx jadi kele kalu jeme neror-neror kan pacak diketahui. \mb jadi kele kalu jeme n- teror ~ n- teror kan pacak di- ke- tahu -i \ge become later TOP person N- terror ~ N- terror KAN can DI- KE- know -I \fti jadi kalau orang neror bisa diketahui.

\ref BES-20060501b-HEN.0711 \recid 125775123647271106 \start 0:34:31 \sp JANHEN \ph titu isiɲə titu e \tx titu isinye titu e? \mb t- i- tu isi -nye t- i- tu e \ge T- I- that contents -3 T- I- that EXCL \fti itu isinya ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0712 \recid 401625123836271106 \start 0:34:31 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0713 \recid 720683123857271106 \start 0:34:35 \sp EXPHEN \ph ŋapə la bəhape kamu \tx ngape la beHP kamu? \mb ng- ape la be- HP kamu \ge N- what PFCT BE- cellular.phone 2 \fti sudah punya HP kamu?

\ref BES-20060501b-HEN.0714 \recid 940353130434271106 \start 0:34:38 \sp JANHEN \ph ha neʔ kəlaway tu \tx ha, nek kelawai tu. \mb ha nek kelawai tu \ge EXCL REL older.sister that \fti punya saudara perempuan.

\ref BES-20060501b-HEN.0715 \recid 241226130547271106 \start 0:34:39 \sp JANHEN \ph neʔ kəlaway di jawə \tx nek kelawai di Jawa. \mb nek kelawai di Jawa \ge REL older.sister LOC Java \fti punya saudara perempuan yang di Jawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0716 \recid 396484130926271106 \start 0:34:40 \sp EXPHEN \ph la udem didaptarkah \tx la udem didaftarkah? \mb la udem di- daftar -kah \ge PFCT finished DI- list -KAH \fti sudah didaftarkan?

\ref BES-20060501b-HEN.0717 \recid 723826131049271106 \start 0:34:46 \sp JANHEN \ph əntah amu kəmaɣi ku kiɣem kə əmpatəmpat əntah tədaptar xxx \tx entah, amu kemaghi ku kighem ke empat-empat, entah tedaftar xxx. \mb entah amu kemaghi ku kighem ke empat ~ empat entah te- daftar xxx \ge don't.know TOP yesterday 1 send to four ~ four don't.know TE- list xxx \fti entah, kalau kemarin saya kirim ke empat-empat entah terdaftar xxx.

\ref BES-20060501b-HEN.0718 \recid 663176131438271106 \start 0:34:50 \sp JANHEN \ph ku rasə la ini tini e \tx ku rase la ini tini e... \mb ku rase la i- ni t- i- ni e \ge 1 flavor PFCT I- this T- I- this EXCL \fti saya rasa sudah ini...

\ref BES-20060501b-HEN.0719 \recid 117330131621271106 \start 0:34:56 \sp ARMHEN \ph tuwapə kəmaɣi abes timpo e \tx tuape kemaghi abes tempo e. \mb tu- ape kemaghi abes tempo e \ge TU- what yesterday finished time EXCL \fti kemarin jatuh tempo.

\ref BES-20060501b-HEN.0720 \recid 668425131914271106 \start 0:35:00 \sp ARMHEN \ph a tandə diweʔ gi pacaʔ ŋiɣem bərarti x la udem \tx a tande diwek gi pacak ngighem berarti x la udem. \mb a tande diwek gi pacak ng- kighem ber- arti x la udem \ge EXCL sign 1PL still can N- send BER- meaning x PFCT finished \fti kalau masih bisa mengirim berarti sudah. \nt terdaftar ke 4444.

\ref BES-20060501b-HEN.0721 \recid 130033132258271106 \start 0:35:05 \sp ARMHEN \ph kalu la dibəluker deʔ tau ŋiɣem titu pacaʔ nərimə deʔ tau ŋiɣem ini pacaʔ anu \tx kalu la diblokir dek tau ngighem titu, pacak nerime dek tau ngighem, ini pacak anu... \mb kalu la di- blokir dek tau ng- kighem t- i- tu pacak n- terime dek tau ng- kighem i- ni pacak anu \ge TOP PFCT DI- blockade DEK know N- send T- I- that can N- receive DEK know N- send I- this can whatchamacallit \fti kalau sudah diblokir tidak tahu mengirim itu, bisa menerima tidak tahu mengirim ini bisa ...

\ref BES-20060501b-HEN.0722 \recid 869671151039271106 \start 0:35:07 \sp ARMHEN \ph səbap la dilaporkah kəmaɣi \tx sebab la dilaporkah kemaghi. \mb sebab la di- lapor -kah kemaghi \ge cause PFCT DI- report -KAH yesterday \fti sebab sudah dilaporkan kemarin.

\ref BES-20060501b-HEN.0723 \recid 280606151158271106 \start 0:35:10 \sp ARMHEN \ph laporkah kan \tx laporkah kan. \mb lapor -kah kan \ge report -KAH KAN \fti laporkan.

\ref BES-20060501b-HEN.0724 \recid 750199151258271106 \start 0:35:17 \sp JANHEN \ph səbapə diyə ni əndaʔ naptar namə kartu ini kitə ki e tuwapə katipe e ləŋkap e \tx sebabe die ni ndak daftar name, kartu ini kite Ki e, tuape, KTP e, lengkap e? \mb sebab -e die ni ndak daftar name kartu i- ni kite Ki e tu- ape KTP e lengkap e \ge cause -3 3 this NEG list name card I- this 1PL TRU.Hengki EXCL TU- what ID EXCL complete EXCL \fti sebabnya, harus daftar nama, KTP lengkap Ki ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0725 \recid 210862161159271106 \start 0:35:50 \sp DIAHEN \ph xx səaɣi tu xx \tx xx seaghi tu xx. \mb xx se- aghi tu xx \ge xx SE- day that xx \fti xx sehari itu xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0726 \recid 450206090231281106 \start 0:35:52 \sp ARMHEN \ph xx la pacaʔ ŋiɣem la ənjadi titu \tx xx la pacak ngighem la jadi titu. \mb xx la pacak ng- kighem la jadi t- i- tu \ge xx PFCT can N- send PFCT become T- I- that \fti xx sudah bisa ngirim sudah jadi itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0727 \recid 934558090548281106 \start 0:35:57 \sp ARMHEN \ph ʔəʔhəʔ \tx hem. \mb hem \ge EXCL \fti hem. \nt batuk.

\ref BES-20060501b-HEN.0728 \recid 946911090707281106 \start 0:35:58 \sp EXPHEN \ph la udem titu \tx la udem titu. \mb la udem t- i- tu \ge PFCT finished T- I- that \fti sudah selesai itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0729 \recid 663317090809281106 \start 0:35:58 \sp JANHEN \ph la udem \tx la udem. \mb la udem \ge PFCT finished \fti sudah selesai.

\ref BES-20060501b-HEN.0730 \recid 688848090851281106 \start 0:35:59 \sp ARMHEN \ph la udem \tx la udem. \mb la udem \ge PFCT finished \fti sudah selesai.

\ref BES-20060501b-HEN.0731 \recid 488606090932281106 \start 0:36:00 \sp ARMHEN \ph xxx \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BES-20060501b-HEN.0732 \recid 110146091034281106 \start 0:36:07 \sp JANHEN \ph ao kəmaɣi tu kan diyə adə ini pas diyə adə esemes isan di pusat e sandi satəlet e \tx au, kemaghi tu kan die ade ini, pas die ade SMS isan di pusat e, sandi satelit e. \mb au kemaghi tu kan die ade i- ni pas die ade SMS isan di pusat e sandi satelit e \ge yes yesterday that KAN 3 exist I- this precise 3 exist SMS from LOC central EXCL hinge satellite EXCL \fti ya, kemarin itu kan ada SMS dari pusat, dari satelit.

\ref BES-20060501b-HEN.0733 \recid 527371091800281106 \start 0:36:15 \sp JANHEN \ph katəɲə laŋsoŋbae kəliʔ nomor ini kan katepe ləŋkap e nah təros kiɣem kə ini kə əmpatəmpat \tx katenye langsong bae klik nomor ini kan, KTP, lengkap e, nah teros kighem ke ini, ke empat-empat. \mb kate -nye langsong bae klik nomor i- ni kan KTP lengkap e nah teros kighem ke i- ni ke empat ~ empat \ge say -NYE direct just click number I- this KAN ID complete EXCL EXCL continue send to I- this to four ~ four \fti katanya langsung saja kirim nomor, KTP lengkap, terus kirim ke empat-empat.

\ref BES-20060501b-HEN.0734 \recid 944200092541281106 \start 0:36:16 \sp JANHEN \ph ɲəlah kan \tx nyelah kan. \mb nyelah kan \ge right KAN \fti betul kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0735 \recid 996482093905281106 \start 0:36:16 \sp EXPHEN \ph ɲəlah \tx nyelah. \mb nyelah \ge right \fti betul.

\ref BES-20060501b-HEN.0736 \recid 405811093940281106 \start 0:36:17 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0737 \recid 876341094013281106 \start 0:36:20 \sp DIAHEN \ph amu la dikiceʔkahɲə səlamat la udem titu \tx amu la kicék selamat la udem titu. \mb amu la di- kicék -kah -nye selamat la udem t- i- tu \ge TOP PFCT DI- talk -KAH -3 safe PFCT finished T- I- that \fti kalau sudah dikatakan selamat berarti sudah selesai.

\ref BES-20060501b-HEN.0738 \recid 789438145342281106 \start 0:36:20 \sp JANHEN \ph itu \tx itu. \mb i- tu \ge I- that \fti itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0739 \recid 901686145525281106 \start 0:36:22 \sp DIAHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0740 \recid 153129145846281106 \start 0:36:24 \sp DIAHEN \ph tərimə kaseh katəɲə \tx terime kaseh katenye. \mb terime kaseh kate -nye \ge receive compassion say -NYE \fti terima kasih katanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0741 \recid 247521150105281106 \start 0:36:25 \sp DIAHEN \ph anda təlah xx \tx anda telah xx. \mb anda telah xx \ge 2 PFCT xx \fti anda telah xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0742 \recid 888603150250281106 \start 0:36:28 \sp DIAHEN \ph pokoʔə pəŋisiyan registərasi \tx pokoke pengisian registrasi. \mb pokok -e pe- ng- isi -an registrasi \ge main -3 PE- N- contents -AN registration \fti pokoknya pengisian registrasi.

\ref BES-20060501b-HEN.0743 \recid 771507151010281106 \start 0:36:28 \sp EXPHEN \ph pacaʔ nelpon gəratis kami ni \tx pacak nelpon gratis kamu ni. \mb pacak nelpon gratis kamu ni \ge can call free 2 this \fti bisa nelpon gratis kamu.

\ref BES-20060501b-HEN.0744 \recid 138465151146281106 \start 0:36:29 \sp JANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20060501b-HEN.0745 \recid 396286151225281106 \start 0:36:30 \sp EXPHEN \ph jam duwə jam duwə bəlas malam aɲə \tx jam due, jam due belas malam anye. \mb jam due jam due belas malam anye \ge hour two hour two teen night but \fti tapi jam dua belas malam.

\ref BES-20060501b-HEN.0746 \recid 986646151439281106 \start 0:36:32 \sp JANHEN \ph a a ɲəlah bərarti adə niyan itu \tx a a nyelah, berarti ade nian itu. \mb a a nyelah ber- arti ade nian i- tu \ge yes yes right BER- meaning exist right I- that \fti ya, berarti memang ada itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0747 \recid 687236151615281106 \start 0:36:33 \sp JANHEN \ph asli bərarti \tx asli berarti. \mb asli ber- arti \ge original BER- meaning \fti berarti asli.

\ref BES-20060501b-HEN.0748 \recid 396735151712281106 \start 0:36:35 \sp EXPHEN \ph aku sandi jam duwə bəlas malam \tx aku sandi jam due belas malam. \mb aku sandi jam due belas malam \ge 1SG hinge hour two teen night \fti saya dari jam dua belas malam. \nt nelpon gratis.

\ref BES-20060501b-HEN.0749 \recid 434872151855281106 \start 0:36:37 \sp ARMHEN \ph gərates \tx gratis. \mb gratis \ge free \fti gratis.

\ref BES-20060501b-HEN.0750 \recid 614465151936281106 \start 0:36:39 \sp JANHEN \ph bərarti ɲəlah ditəray di malam tu kan \tx berarti nyelah ditrai di malam tu kan. \mb ber- arti nyelah di- trai di malam tu kan \ge BER- meaning right DI- try LOC night that KAN \fti berarti betul yang dicoba tadi malam.

\ref BES-20060501b-HEN.0751 \recid 434703152851281106 \start 0:36:40 \sp JANHEN \ph pulsa deʔ abes masalahə \tx pulsa dek abes masalahe. \mb pulsa dek abes masalah -e \ge pulsa DEK finished problem -3 \fti masalahnya pulsa tidak habis.

\ref BES-20060501b-HEN.0752 \recid 462162153008281106 \start 0:36:43 \sp DIAHEN \ph xx sampay jam limə suboh \tx xx sampai jam lime suboh. \mb xx sampai jam lime suboh \ge xx arrive hour five dawn \fti xx sampai jam lima subuh.

\ref BES-20060501b-HEN.0753 \recid 402203084615291106 \start 0:36:44 \sp JANHEN \ph jam limə suboh he \tx jam lime suboh e. \mb jam lime suboh e \ge hour five dawn EXCL \fti jam lima subuh ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0754 \recid 547535084809291106 \start 0:36:47 \sp ARMHEN \ph cuma səmalam tulah aɲə ao \tx cuma semalam tulah anye au? \mb cuma se- malam tulah anye au \ge only SE- night calamity.brough.on.by.a.course but yes \fti cuma semalam saja?

\ref BES-20060501b-HEN.0755 \recid 541668085044291106 \start 0:36:48 \sp DIAHEN \ph didə səlaməɲə \tx dide, selamenye. \mb dide se- lame -nye \ge NEG SE- long.time -3 \fti tidak, selamanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0756 \recid 932733085402291106 \start 0:36:49 \sp JANHEN \ph səlaməɲə aw \tx selamenye au. \mb se- lame -nye au \ge SE- long.time -3 yes \fti ya selamanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0757 \recid 860997085515291106 \start 0:36:50 \sp ARMHEN \ph səlaməɲə e nah ləmaʔ aɲə \tx selamenye e, nah lemak anye. \mb se- lame -nye e nah lemak anye \ge SE- long.time -3 EXCL EXCL pleasant 3 \fti enak selamanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0758 \recid 302436085851291106 \start 0:36:52 \sp JANHEN \ph neʔ bəlaku xx tini neʔ la dap tədaptar aɲə \tx nek belaku, xx tini, nek la daf(tar) tedaftar anye. \mb nek be- laku xx t- i- ni nek la daftar te- daftar anye \ge REL BE- do xx T- I- this REL PFCT list TE- list but \fti tapi yang sudah terdaftar.

\ref BES-20060501b-HEN.0759 \recid 461992091137291106 \start 0:36:54 \sp JANHEN \ph kalu dulu didə e \tx kalu dulu dide e? \mb kalu dulu dide e \ge TOP moment NEG EXCL \fti kalau dulu tidak ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0760 \recid 110631091310291106 \start 0:36:55 \sp EXPHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.0761 \recid 579695091339291106 \start 0:36:58 \sp JANHEN \ph aku ku kinaʔi akuʔ \tx aku, ku kinaki aku... \mb aku ku kinak -i aku \ge 1SG 1 see -I 1SG \fti saya lihatin...

\ref BES-20060501b-HEN.0762 \recid 157606091501291106 \start 0:36:59 \sp DIAHEN \ph bəsaeŋ satəlet tu \tx besaing satelit tu. \mb be- saing satelit tu \ge BE- compete satellite that \fti bersaing satelit itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0763 \recid 795818091652291106 \start 0:37:01 \sp JANHEN \ph diyə tu e əm \tx die tu e em. \mb die tu e em \ge 3 that EXCL EXCL \fti dia itu ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0764 \recid 136024091821291106 \start 0:37:04 \sp DIAHEN \ph simpati tarip murah \tx Simpati tarip murah. \mb Simpati tarip murah \ge Simpati rate cheap \fti Simpati tarip murah.

\ref BES-20060501b-HEN.0765 \recid 763487092549291106 \start 0:37:07 \sp DIAHEN \ph kalu məntari ni ŋənjoʔ ŋənjoʔ abes \tx kalu Mentari ni ngenjok, ngenjok abes. \mb kalu Mentari ni ng- enjok ng- enjok abes \ge TOP Mentari this N- give N- give finished \fti kalau Mentari ini mengasih habis.

\ref BES-20060501b-HEN.0766 \recid 353646092747291106 \start 0:37:10 \sp ARMHEN \ph cuma məntari bae aɲə yə loʔ itu e \tx cuma Mentari bae anye ye lok itu e? \mb cuma Mentari bae anye ye lok i- tu e \ge only Mentari just but REL like I- that EXCL \fti hanya Mentari saja yang seperti itu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0767 \recid 746190092940291106 \start 0:37:15 \sp DIAHEN \ph simpati mu tarip murah nelpon səjam tu lapan bəlas ribu \tx Simpati mu(rah), tarip murah, nelpon sejam tu lapan belas ribu. \mb Simpati murah tarip murah nelpon se- jam tu lapan belas ribu \ge Simpati cheap rate cheap call SE- hour that eight teen thousand \fti Simpati tarip murah, nelpon satu jam hanya delapan belas ribu.

\ref BES-20060501b-HEN.0768 \recid 331385093158291106 \start 0:37:15 \sp JANHEN \ph səjam \tx sejam. \mb se- jam \ge SE- hour \fti satu jam. \nt nelpon.

\ref BES-20060501b-HEN.0769 \recid 993856093245291106 \start 0:37:18 \sp JANHEN \ph oh pərsaiŋan ini e \tx oh persaingan ini e. \mb oh per- saing -an i- ni e \ge EXCL PER- compete -AN I- this EXCL \fti oh persaingan ini ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0770 \recid 354682093421291106 \start 0:37:20 \sp DIAHEN \ph san jam səbəlas ɲampay jam ini tujoh akap \tx (i)san jam sebelas nyampai jam ini, tujoh akap. \mb isan jam se- belas ny- sampai jam i- ni tujoh akap \ge from hour SE- teen N- arrive hour I- this seven morning \fti dari jam sebelas sampai jam tujuh pagi.

\ref BES-20060501b-HEN.0771 \recid 158571093640291106 \start 0:37:23 \sp DIAHEN \ph səmənet tigə ratos \tx semenit tige ratos. \mb se- menit tige ratos \ge SE- minute three hundred \fti semenit tiga ratus.

\ref BES-20060501b-HEN.0772 \recid 819421093801291106 \start 0:37:24 \sp JANHEN \ph səmənet \tx semenit. \mb se- menit \ge SE- minute \fti semenit.

\ref BES-20060501b-HEN.0773 \recid 836422093846291106 \start 0:37:32 \sp JANHEN \ph kalu məntari ni taʔ kəmaɣi tu mulaʔi abesə tini e taŋgal duwə lapan asə ku \tx kalu Mentari ni, ta(nggal) kemaghi tu mulai abese tini, e, tanggal due lapan (r)ase ku. \mb kalu Mentari ni tanggal kemaghi tu mulai abes -e t- i- ni e tanggal due lapan rase ku \ge TOP Mentari this date yesterday that begin finished -3 T- I- this EXCL date two eight flavor 1 \fti kalau Mentari ini kemarin itu mulai habisnya ya, tanggal dua delapan saya rasa.

\ref BES-20060501b-HEN.0774 \recid 366805094503291106 \start 0:37:33 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0775 \recid 508496094527291106 \start 0:37:36 \sp JANHEN \ph abes ini pənəriməan \tx abes ini, penerimean. \mb abes i- ni pe- n- terime -an \ge finished I- this PE- N- receive -AN \fti habis penerimaan.

\ref BES-20060501b-HEN.0776 \recid 502632094703291106 \start 0:37:37 \sp ARMHEN \ph jadiʔ anu e \tx jadi anu e. \mb jadi anu e \ge become whatchamacallit EXCL \fti jadi anu ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0777 \recid 949842095009291106 \start 0:37:38 \sp DIAHEN \ph dipərpanjaŋ əmpat puloh aɣi \tx diperpanjang empat puloh aghi. \mb di- per- panjang empat puloh aghi \ge DI- PER- long four ten day \fti diperpanjang empat puluh hari.

\ref BES-20060501b-HEN.0778 \recid 417045095119291106 \start 0:37:40 \sp JANHEN \ph əmpat puloh aɣi \tx empat puloh aghi. \mb empat puloh aghi \ge four ten day \fti empat puluh hari. \nt perpanjangan registrasi kartu phonsel.

\ref BES-20060501b-HEN.0779 \recid 695505095312291106 \start 0:37:43 \sp DIAHEN \ph ini əmpatəmpat tu \tx ini, empat-empat tu. \mb i- ni empat ~ empat tu \ge I- this four ~ four that \fti ini, empat-empat itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0780 \recid 765241095440291106 \start 0:37:49 \sp JANHEN \ph ay ji ku bahayə tini dibəluker kalu didə xx tini \tx ai ji ku bahaye tini, diblokir kalu dide xx tini. \mb ai ji ku bahaye t- i- ni di- blokir kalu dide xx t- i- ni \ge EXCL say 1 danger T- I- this DI- blockade TOP NEG xx T- I- this \fti bahaya ini, diblokir kalau tidak xx ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0781 \recid 132765100019291106 \start 0:37:52 \sp JANHEN \ph paʔsə aŋos kartu diweʔ ɲəlah didə \tx pakse angos kartu diwek, nyelah dide? \mb pakse angos kartu diwek nyelah dide \ge force burnt.up card 1PL right NEG \fti terpaksa hangus kartu saya, betul tidak?

\ref BES-20060501b-HEN.0782 \recid 893136100322291106 \start 0:37:57 \sp JANHEN \ph aɲə pas ku tes dimalam masoʔ diyə \tx anye pas ku tes dimalam masok die. \mb anye pas ku tes di- malam masok die \ge but precise 1 test DI- night go.in 3 \fti tapi ketika saya coba tadi malam masuk dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0783 \recid 464419100651291106 \start 0:37:59 \sp JANHEN \ph maseh jalan \tx maseh jalan. \mb maseh jalan \ge still walk \fti masih jalan. \nt kartu Mentari.

\ref BES-20060501b-HEN.0784 \recid 410224101025291106 \start 0:38:05 \sp ARMHEN \ph aŋos məntari naʔ ŋulaŋ əndaptar kə simpati \tx angos Mentari, nak ngulang ndaftar ke Simpati. \mb angos Mentari nak ng- ulang n- daftar ke Simpati \ge burnt.up Mentari intend N- repeat N- list to Simpati \fti hangus Mentari, hendak mendaftar ke Simpati.

\ref BES-20060501b-HEN.0785 \recid 354915101349291106 \start 0:38:08 \sp ARMHEN \ph bukan səadəadə kartu titu \tx bukan seade-ade kartu titu. \mb bukan se- ade ~ ade kartu t- i- tu \ge NEG SE- exist ~ exist card T- I- that \fti bukan seada-ada kartu itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0786 \recid 475746104642291106 \start 0:38:20 \sp JANHEN \ph ŋəcol tini \tx ngecol tini. \mb ng- kecol t- i- ni \ge N- slip T- I- this \fti meleset ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0787 \recid 871457134759291106 \start 0:38:26 \sp JANHEN \ph aɲəʔ gərates kitə kan ŋay titu \tx anye gratis kite kan ngai titu. \mb anye gratis kite kan ngai t- i- tu \ge but free 1PL KAN with T- I- that \fti tapi gratis itu kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0788 \recid 605113135109291106 \start 0:38:28 \sp DIAHEN \ph əmpatəmpat \tx empat-empat. \mb empat ~ empat \ge four ~ four \fti empat-empat.

\ref BES-20060501b-HEN.0789 \recid 752604135159291106 \start 0:38:28 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0790 \recid 131940135227291106 \start 0:38:29 \sp DIAHEN \ph gəratis diyə \tx gratis die. \mb gratis die \ge free DIE \fti gratis.

\ref BES-20060501b-HEN.0791 \recid 521189135319291106 \start 0:38:29 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0792 \recid 541295135353291106 \start 0:38:30 \sp DIAHEN \ph səluruh itu \tx seluruh itu. \mb seluruh i- tu \ge all I- that \fti seluruh itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0793 \recid 960712135627291106 \start 0:38:33 \sp DIAHEN \ph səluruh simpati məntari \tx seluruh, Simpati, Mentari. \mb seluruh Simpati Mentari \ge all Simpati Mentari \fti seluruh, Simpati, Mentari.

\ref BES-20060501b-HEN.0794 \recid 403731135851291106 \start 0:38:34 \sp JANHEN \ph itu e \tx itu e. \mb i- tu e \ge I- that EXCL \fti itu ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0795 \recid 119651140729291106 \start 0:38:35 \sp DIAHEN \ph eksel \tx XL. \mb XL \ge XL \fti XL.

\ref BES-20060501b-HEN.0796 \recid 980868140956291106 \start 0:38:55 \sp JANHEN \ph masoʔ ki \tx masok Ki? \mb masok Ki \ge go.in TRU.Hengki \fti masuk Ki?

\ref BES-20060501b-HEN.0797 \recid 777637141127291106 \start 0:38:57 \sp AZWHEN \ph siyapə maŋgel ki \tx siape manggil Ki? \mb siape m- panggil Ki \ge who N- call TRU.Hengki \fti siapa yang memanggil Ki?

\ref BES-20060501b-HEN.0798 \recid 563609161718291106 \start 0:38:57 \sp EXPHEN \ph əntah \tx entah. \mb entah \ge don't.know \fti tidak tahu.

\ref BES-20060501b-HEN.0799 \recid 451510092717301106 \start 0:39:00 \sp JANHEN \ph ʔha akor bərarti e \tx ha, akor berarti e? \mb ha akor ber- arti e \ge EXCL agree BER- meaning EXCL \fti akur berarti ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0800 \recid 335601092912301106 \start 0:39:00 \sp AZWHEN \ph maŋgel \tx manggil. \mb m- panggil \ge N- call \fti manggil.

\ref BES-20060501b-HEN.0801 \recid 755198092957301106 \start 0:39:00 \sp AZWHEN \ph həm \tx hem. \mb hem \ge EXCL \fti hem. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0802 \recid 528564093048301106 \start 0:39:05 \sp JANHEN \ph udem me əndaptar e \tx udem e ndaftar e? \mb udem e n- daftar e \ge finished EXCL N- list EXCL \fti sudah terdaftar kan?

\ref BES-20060501b-HEN.0803 \recid 294594093310301106 \start 0:39:05 \sp EXPHEN \ph la ku isi nomor ku \tx la ku isi nomor ku. \mb la ku isi nomor ku \ge PFCT 1 contents number 1 \fti sudah saya isi nomor saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0804 \recid 945310093415301106 \start 0:39:06 \sp JANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20060501b-HEN.0805 \recid 743074093458301106 \start 0:39:06 \sp EXPHEN \ph la ku isi nomor ku \tx la ku isi nomor ku. \mb la ku isi nomor ku \ge PFCT 1 contents number 1 \fti sudah saya isi nomor saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0806 \recid 158347093620301106 \start 0:39:07 \sp JANHEN \ph la kisi \tx la teisi. \mb la te- isi \ge PFCT TE- contents \fti sudah terisi.

\ref BES-20060501b-HEN.0807 \recid 647052094150301106 \start 0:39:10 \sp JANHEN \ph la masoʔ galə kaba tu kalu e \tx la masok gale kaba tu kalu e? \mb la masok gale kaba tu kalu e \ge PFCT go.in all 2SG that TOP EXCL \fti sudah masuk semua yang kamu itu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0808 \recid 922850095130301106 \start 0:39:10 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0809 \recid 358907101724301106 \start 0:39:11 \sp JANHEN \ph la kab simpan sini lom \tx la kaba simpan sini (be)lom? \mb la kaba simpan s- i- ni belom \ge PFCT 2SG put.away S- I- this not.yet \fti sudah kamu simpan di sini belum?

\ref BES-20060501b-HEN.0810 \recid 959167101939301106 \start 0:39:12 \sp EXPHEN \ph udem \tx udem. \mb udem \ge finished \fti sudah.

\ref BES-20060501b-HEN.0811 \recid 545168102212301106 \start 0:39:12 \sp JANHEN \ph udem \tx udem. \mb udem \ge finished \fti sudah.

\ref BES-20060501b-HEN.0812 \recid 357943102348301106 \start 0:39:19 \sp JANHEN \ph cuka inilah \tx cuka inilah. \mb cuka i- ni -lah \ge try I- this -LAH \fti coba inilah.

\ref BES-20060501b-HEN.0813 \recid 954490102501301106 \start 0:39:25 \sp JANHEN \ph ŋapə əndaʔ ŋganti kartu tu \tx ngape ndak ngganti kartu tu? \mb ng- ape ndak ng- ganti kartu tu \ge N- what must N- change card that \fti kenapa harus ganti kartu?

\ref BES-20060501b-HEN.0814 \recid 242603102737301106 \start 0:39:27 \sp JANHEN \ph xx diyə e \tx xx die e? \mb xx die e \ge xx 3 EXCL \fti xx dia ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0815 \recid 134976102844301106 \start 0:39:28 \sp AZWHEN \ph e həʔ \tx e he. \mb e he \ge EXCL EXCL \fti e he.

\ref BES-20060501b-HEN.0816 \recid 253256102956301106 \start 0:39:29 \sp JANHEN \ph ʔha \tx ha. \mb ha \ge EXCL \fti ha.

\ref BES-20060501b-HEN.0817 \recid 977170103029301106 \start 0:39:31 \sp EXPHEN \ph deʔ naʔ digintan \tx dek nak digintan. \mb dek nak di- gintan \ge DEK NAK DI- change \fti jangan diganti.

\ref BES-20060501b-HEN.0818 \recid 725518103243301106 \start 0:39:34 \sp JANHEN \ph ao didə kəmaɣi tu səŋkiyap tini aku di daŋ di kəbon pulə \tx au dide, kemaghi tu sengkiap tini aku di, dang di kebon pule. \mb au dide kemaghi tu sengkiap t- i- ni aku di dang di kebon pule \ge yes NEG yesterday that near T- I- this 1SG LOC medium LOC garden furthemore \fti ya tidak, kemarin itu hampir saja, aku sedang di kebun.

\ref BES-20060501b-HEN.0819 \recid 298062103848301106 \start 0:39:37 \sp JANHEN \ph la jam əmbaʔ inilah aku baleʔ kəmaɣi e \tx la jam mbak inilah aku balek kemaghi e. \mb la jam mbak i- ni -lah aku balek kemaghi e \ge PFCT hour now I- this -LAH 1SG turn.around yesterday EXCL \fti seperti jam sekarang saya pulang kemarin.

\ref BES-20060501b-HEN.0820 \recid 734893104131301106 \start 0:39:44 \sp JANHEN \ph laŋsoŋ bae kə jaray kəmaɣi \tx langsong bae ke Jarai kemaghi. \mb langsong bae ke Jarai kemaghi \ge direct just to Jarai yesterday \fti langsung ke Jarai kemarin. \nt membeli pulsa.

\ref BES-20060501b-HEN.0821 \recid 361346104813301106 \start 0:39:47 \sp JANHEN \ph ha ha ay ji kicol tini \tx ha ha ai ji ku kecol tini. \mb ha ha ai ji ku kecol t- i- ni \ge EXCL EXCL EXCL say 1 slip T- I- this \fti ha ha, meleset ini kata saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0822 \recid 552549105128301106 \start 0:39:54 \sp RUTHEN \ph jaŋan diyajoŋ xx təkibaɣ ayeʔə \tx jangan diajong xx tekibagh ayeke. \mb jangan di- ajong xx te- kibagh ayek -e \ge don't DI- order xx TE- spilled water -3 \fti jangan disuruh, nanti tertumpah airnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0823 \recid 201253105416301106 \start 0:39:58 \sp RUTHEN \ph masoʔ kədalamə tu \tx masok kedalame tu. \mb masok ke- dalam -e tu \ge go.in KE- inside -3 that \fti masuk kedalamnya itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0824 \recid 868344105804301106 \start 0:40:13 \sp EXPHEN \ph neʔ ini əndeʔ aku \tx nek ini ndek aku. \mb nek i- ni ndek aku \ge REL I- this REL 1SG \fti yang ini punya saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0825 \recid 474317110059301106 \start 0:40:13 \sp JANHEN \ph ini \tx ini. \mb i- ni \ge I- this \fti ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0826 \recid 254704110130301106 \start 0:40:16 \sp JANHEN \ph laʔ udem tini e \tx la udem tini e? \mb la udem t- i- ni e \ge PFCT finished T- I- this EXCL \fti sudah selesai ini kan?

\ref BES-20060501b-HEN.0827 \recid 128713110235301106 \start 0:40:16 \sp EXPHEN \ph udem \tx udem. \mb udem \ge finished \fti sudah.

\ref BES-20060501b-HEN.0828 \recid 293882110310301106 \start 0:40:17 \sp JANHEN \ph hiŋki \tx Hengki. \mb Hengki \ge Hengki \fti Hengki.

\ref BES-20060501b-HEN.0829 \recid 685651110350301106 \start 0:40:23 \sp JANHEN \ph udem əmpoʔ la təsimpan \tx udem empok la tesimpan. \mb udem empok la te- simpan \ge finished EMPOK PFCT TE- put.away \fti sudah kalau tersimpan.

\ref BES-20060501b-HEN.0830 \recid 757874110536301106 \start 0:40:29 \sp ARMHEN \ph ao maʔ samə \tx au mak same. \mb au mak same \ge yes pleasant same \fti enak sama.

\ref BES-20060501b-HEN.0831 \recid 508775110640301106 \start 0:40:32 \sp ARMHEN \ph ubroli amu əmpoʔ di jaoh \tx obroli amu, empok di jaoh. \mb obrol -i amu empok di jaoh \ge chat -I TOP although LOC far \fti hubungi walaupun jauh.

\ref BES-20060501b-HEN.0832 \recid 702182110815301106 \start 0:40:35 \sp ARMHEN \tx 0. \nt coughing

\ref BES-20060501b-HEN.0833 \recid 418897105151021206 \start 0:40:38 \sp JANHEN \ph aku xx aŋka kəruwan tu la ditelponi ŋay kəlaway di jawə tu e \tx aku xx angka keruan tu la ditelponi ngai kelawai di Jawa tu e. \mb aku xx angka keruan tu la di- telpon -i ngai kelawai di Jawa tu e \ge 1SG xx cause know that PFCT DI- telephone -I with older.sister LOC Java that EXCL \fti saya tahu karena sudah ditelpon oleh saudara perempuan saya yang di Jawa itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0834 \recid 317638105954021206 \start 0:40:40 \sp JANHEN \ph aku deʔkəlah nunton masa bərita tu kan adə e \tx aku dekkelah nonton, masalahe, berita tu kan ade e? \mb aku dekkelah n- tonton masalah -e berita tu kan ade e \ge 1SG never N- watch problem -3 news that KAN exist EXCL \fti saya tidak pernah nonton berita, siaran berita ada kan?

\ref BES-20060501b-HEN.0835 \recid 347821110324021206 \start 0:40:40 \sp AZWHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0836 \recid 933464110407021206 \start 0:40:41 \sp JANHEN \ph bita \tx berita. \mb berita \ge news \fti berita.

\ref BES-20060501b-HEN.0837 \recid 553515110449021206 \start 0:40:44 \sp JANHEN \ph nah ji ku ŋəcol ini saɣi ni bərarti \tx nah ji ku ngecol, ini saghi ni berarti. \mb nah ji ku ng- kecol i- ni s- aghi ni ber- arti \ge EXCL say 1 N- slip I- this SE- day this BER- meaning \fti nah meleset kata saya kalau hari ini. \nt habis masa kartu.

\ref BES-20060501b-HEN.0838 \recid 242381110701021206 \start 0:40:46 \sp JANHEN \ph laŋsoŋ bae baleʔ sandi kəbon kəmaɣi \tx langsong bae balek sandi kebon kemaghi. \mb langsong bae balek sandi kebon kemaghi \ge direct just turn.around hinge garden yesterday \fti langsung saja saya balik.

\ref BES-20060501b-HEN.0839 \recid 908158110845021206 \start 0:40:47 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0840 \recid 929071110952021206 \start 0:40:49 \sp DIAHEN \ph di hape ni kan adə iʔlan biyasəɲə \tx di HP ni kan ade iklan biasenye. \mb di HP ni kan ade iklan biase -nye \ge LOC cellular.phone this KAN exist advertisement usual -NYE \fti biasanya ada iklannya di HP.

\ref BES-20060501b-HEN.0841 \recid 518929111154021206 \start 0:40:51 \sp JANHEN \ph adə mimaŋ adə iʔlanə \tx ade memang ade iklane. \mb ade memang ade iklan -e \ge exist indeed exist advertisement -3 \fti memang ada iklannya.

\ref BES-20060501b-HEN.0842 \recid 357553111305021206 \start 0:40:52 \sp DIAHEN \ph adə iʔlan di sini \tx ade iklan di sini. \mb ade iklan di s- i- ni \ge exist advertisement LOC S- I- this \fti di sini ada iklan. \nt di HP.

\ref BES-20060501b-HEN.0843 \recid 705749111409021206 \start 0:40:53 \sp JANHEN \ph amu səsəʔkaliʔ ku abaykah bae titu \tx amu sesekali ku abaikah bae titu. \mb amu se- se- kali ku abai -kah bae t- i- tu \ge TOP SE- SE- time 1 neglectful -KAH just T- I- that \fti kalau sesekali saya abaikan saja itu. \nt iklan di HP.

\ref BES-20060501b-HEN.0844 \recid 151146111819021206 \start 0:40:54 \sp AZWHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20060501b-HEN.0845 \recid 212571111846021206 \start 0:40:56 \sp JANHEN \ph kan kəteʔ situ kəteʔ sini ku abaykah bae \tx kan ketik situ ketik sini, ku abaikah bae. \mb kan ketik s- i- tu ketik s- i- ni ku abai -kah bae \ge KAN type S- I- that type S- I- this 1 neglectful -KAH just \fti kan ketik situ ketik sini, saya abaikan saja.

\ref BES-20060501b-HEN.0846 \recid 295958112150021206 \start 0:41:01 \sp JANHEN \ph aɲə pas ku taɲəkah kuntər manə tini ay ini bae pənərteban biyasə bae katəɲə titu \tx anye pas ku tanyekah counter, mane tini, ai ini bae, penertiban biase bae katenye titu. \mb anye pas ku tanye -kah counter mane t- i- ni ai i- ni bae pe- n- tertib -an biase bae kate -nye t- i- tu \ge but precise 1 ask -KAH counter which T- I- this EXCL I- this just PE- N- order -AN usual just say -NYE T- I- that \fti tapi ketika saya tanyakan di counter, bagaimana ini, penertiban biasa saja katanya itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0847 \recid 289112102721041206 \start 0:41:01 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0848 \recid 612361102817041206 \start 0:41:02 \sp JANHEN \ph a itu kan \tx a itu kan. \mb a i- tu kan \ge EXCL I- that KAN \fti a itu kan.

\ref BES-20060501b-HEN.0849 \recid 174364102851041206 \start 0:41:03 \sp DIAHEN \ph bəlokerə niyan titu \tx blokire nian titu. \mb blokir -e nian t- i- tu \ge blockade -3 right T- I- that \fti diblokirnya betul itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0850 \recid 739554103021041206 \start 0:41:05 \sp DIAHEN \ph dipərpanjaŋ əmpat puloh aɣi itu \tx diperpanjang empat puloh aghi itu. \mb di- per- panjang empat puloh aghi i- tu \ge DI- PER- long four ten day I- that \fti diperpanjang empat puluh hari itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0851 \recid 406414103806041206 \start 0:41:10 \sp JANHEN \ph pənərtebanpənərteban əŋkasə ini lantaʔə niyan pikeran aku amu ka loʔ ini \tx penertiban-penertiban engkase ini lantake nian pikiran aku amu ka lok ini. \mb pe- n- tertib -an ~ pe- n- tertib -an engkas -e i- ni lantak -e nian pikir -an aku amu ka lok i- ni \ge PE- N- order -AN ~ PE- N- order -AN shape -3 I- this do -3 right think -AN 1SG TOP FUT like I- this \fti penertiban-penertiban rupanya dilakukannya betul nanti. \nt pemblokiran kartu HP.

\ref BES-20060501b-HEN.0852 \recid 211287104639041206 \start 0:41:14 \sp JANHEN \ph pas ditunton dibərita oy asli ji ku tini \tx pas ditunton diberita oi asli ji ku tini. \mb pas di- tunton di- berita oi asli ji ku t- i- ni \ge precise DI- watch DI- news EXCL original say 1 T- I- this \fti ketika ditonton diberita betul rupanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0853 \recid 305101105058041206 \start 0:41:18 \sp ARMHEN \ph am amu neʔ jaŋ anu jaŋceʔ ni ki jəmə numes di jaoh maseh kəhəmbawan \tx am(u) amu nek Jang(cek) anu Jangcek ni Ki, jeme numes di jaoh, maseh kehembauan. \mb amu amu nek Jangcek anu Jangcek ni Ki jeme n- tumes di jaoh maseh ke- ghe- m- bau -an \ge TOP TOP REL Jangcek whatchamacallit Jangcek this TRU.Hengki person N- sauté LOC far still KE- GHE- N- smell -AN \fti kalau punya Jangcek ini Ki, orang numis di jauh masih tercium. \nt HP.

\ref BES-20060501b-HEN.0854 \recid 248191110656041206 \start 0:41:19 \sp EXPHEN \ph tuwapə \tx tuape? \mb tu- ape \ge TU- what \fti apa?

\ref BES-20060501b-HEN.0855 \recid 449066110730041206 \start 0:41:20 \sp ARMHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0856 \recid 668021110801041206 \start 0:41:21 \sp ARMHEN \ph di hapeə ni ji ku \tx di HPe ni ji ku. \mb di HP -e ni ji ku \ge LOC cellular.phone -3 this say 1 \fti di HPnya ini kata saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0857 \recid 541959110918041206 \start 0:41:21 \sp JANHEN \ph ha \tx ha. \mb ha \ge EXCL \fti ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0858 \recid 426345110959041206 \start 0:41:25 \sp ARMHEN \ph jəmə tu kabarə numes səumpaməɲə di padaŋ maseh kəhəmbawan isan di sini \tx jeme tu kabare numes seumpamenye di Padang maseh bau isan di sini. \mb jeme tu kabar -e n- tumes se- umpame -nye di Padang maseh ke- ghe- m- bau -an isan di s- i- ni \ge person that news -3 N- sauté SE- example -3 LOC Padang still KE- GHE- N- smell -AN from LOC S- I- this \fti seandainya orang menumis di Padang, masih kecium dari di sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0859 \recid 396327112644041206 \start 0:41:26 \sp EXPHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0860 \recid 780137144402041206 \start 0:41:26 \sp ARMHEN \ph bukan suwaɣe bae \tx bukan suare bae. \mb bukan suare bae \ge NEG sound just \fti bukan hanya suara saja.

\ref BES-20060501b-HEN.0861 \recid 284875144510041206 \start 0:41:26 \sp JANHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0862 \recid 506532144543041206 \start 0:41:27 \sp ARMHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0863 \recid 793737144622041206 \start 0:41:44 \sp JANHEN \ph ləmaʔ pulə tini kaba təmpas isan sini umban səkali e ini deʔ ŋəŋapə \tx lemak pule tini kaba, tempas isan sini umban sekali e, ini, dek ngeape. \mb lemak pule t- i- ni kaba tempas isan s- i- ni umban se- kali e i- ni dek nge- ape \ge pleasant also T- I- this 2SG fall from S- I- this fall SE- time EXCL I- this DEK NGE- what \fti enak juga pakai ini, terhempas jatuh dari sini tidak apa-apa. \nt HP.

\ref BES-20060501b-HEN.0864 \recid 252989145233041206 \start 0:41:44 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0865 \recid 998723145259041206 \start 0:41:44 \sp DIAHEN \ph ban bandəl simen \tx ban(del), bandel Siemens. \mb bandel bandel Siemens \ge willful willful Siemens \fti bandel Siemens.

\ref BES-20060501b-HEN.0866 \recid 262083145320041206 \start 0:41:45 \sp JANHEN \ph deʔ ŋəŋapə kaba \tx dek ngengape kaba! \mb dek nge- ng- ape kaba \ge DEK NGE- N- what 2SG \fti tidak apa-apa.

\ref BES-20060501b-HEN.0867 \recid 840326145454041206 \start 0:41:45 \sp AZWHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0868 \recid 279693145613041206 \start 0:41:46 \sp DIAHEN \ph simen bandəl galə \tx Siemens bandel gale. \mb Siemens bandel gale \ge Siemens willful all \fti bandel semua Siemens.

\ref BES-20060501b-HEN.0869 \recid 715810150039041206 \start 0:41:48 \sp JANHEN \ph pas ku kinaʔi maseh aktep diyə \tx pas ku kinaki maseh aktif die. \mb pas ku kinak -i maseh aktif die \ge precise 1 see -I still active 3 \fti ketika saya lihat masih aktif dia. \nt HP.

\ref BES-20060501b-HEN.0870 \recid 944568150239041206 \start 0:41:49 \sp ARMHEN \ph xx tu model lamə \tx xx tu model lame. \mb xx tu model lame \ge xx that model long.time \fti xx model lama.

\ref BES-20060501b-HEN.0871 \recid 876921150334041206 \start 0:41:50 \sp JANHEN \ph nah ji ku aman aman ji ku tini \tx nah ji ku aman, aman ji ku tini. \mb nah ji ku aman aman ji ku t- i- ni \ge EXCL say 1 secure secure say 1 T- I- this \fti aman kata saya ini. \nt HPnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0872 \recid 634188150545041206 \start 0:41:52 \sp ARMHEN \ph bəɣat ŋaɣi təbal \tx beghat ngaghi tebal. \mb beghat ngaghi tebal \ge heavy with thick \fti berat dan tebal.

\ref BES-20060501b-HEN.0873 \recid 716768150830041206 \start 0:41:58 \sp DIAHEN \ph əŋkoʔ daŋ simen təmpas tiŋgi bənaɣ təmpasə didə ŋapəŋapə \tx engkok dang Siemens, tempas tinggi benagh, tempase, dide ngape-ngape. \mb engkok dang Siemens tempas tinggi benagh tempas -e dide ng- ape ~ ng- ape \ge 1SG when Siemens fall high right fall -3 NEG N- what ~ N- what \fti punya saya dulu, Siemens tempas tinggi betul jatuhnya, tidak apa-apa.

\ref BES-20060501b-HEN.0874 \recid 838447151455041206 \start 0:41:58 \sp JANHEN \ph deʔ ŋapə e \tx dek ngape e? \mb dek ng- ape e \ge DEK N- what EXCL \fti tidak apa-apa ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0875 \recid 199021155812041206 \start 0:42:00 \sp JANHEN \ph ha itulah ji ku \tx ha itulah ji ku. \mb ha i- tu -lah ji ku \ge EXCL I- that -LAH say 1 \fti ha, itulah kata saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0876 \recid 252609155901041206 \start 0:42:01 \sp JANHEN \ph hiran aku \tx heran aku. \mb heran aku \ge suprised 1SG \fti heran saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0877 \recid 380312090430051206 \start 0:42:02 \sp ARMHEN \ph kəmanə ka tu kə ayeʔ \tx kemane ka(ba) tu ke ayek? \mb ke- mane kaba tu ke ayek \ge KE- which 2SG that to water \fti mau kemana kamu, ke air?

\ref BES-20060501b-HEN.0878 \recid 710034091817051206 \start 0:42:03 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0879 \recid 162461091850051206 \start 0:42:05 \sp JANHEN \ph kəruwan ka badaə ki \tx keruan ka(ba) badae Ki? \mb keruan kaba bada -e Ki \ge know 2SG place -3 TRU.Hengki \fti tahu kamu tempatnya Ki?

\ref BES-20060501b-HEN.0880 \recid 496584092035051206 \start 0:42:05 \sp ARMHEN \ph wan itɔ \tx lewan itu. \mb lewan i- tu \ge go.by I- that \fti lewat situ.

\ref BES-20060501b-HEN.0881 \recid 104482092226051206 \start 0:42:06 \sp JANHEN \ph kəruwan badaə \tx keruan badae? \mb keruan bada -e \ge know place -3 \fti tahu tempatnya?

\ref BES-20060501b-HEN.0882 \recid 729800092421051206 \start 0:42:07 \sp EXPHEN \ph didə kəruwan \tx dide keruan. \mb dide keruan \ge NEG know \fti tidak tahu.

\ref BES-20060501b-HEN.0883 \recid 268791094801051206 \start 0:42:08 \sp JANHEN \ph ayeʔ xx \tx ayek xx. \mb ayek xx \ge water xx \fti air xx.

\ref BES-20060501b-HEN.0884 \recid 190245095546051206 \start 0:42:09 \sp ARMHEN \ph gila gila tundəkah gila \tx gila-gila tundekah gila. \mb gila ~ gila tunde -kah gila \ge GILA ~ GILA follow -KAH GILA \fti ayo tunjukkan.

\ref BES-20060501b-HEN.0885 \recid 351789095718051206 \start 0:42:09 \sp JANHEN \ph situ \tx situ. \mb s- i- tu \ge S- I- that \fti situ.

\ref BES-20060501b-HEN.0886 \recid 134638095805051206 \start 0:42:10 \sp ARMHEN \ph paraʔ huma tar gila \tx parak huma Tar gila. \mb parak huma Tar gila \ge near house Tar GILA \fti dekat rumah Tar.

\ref BES-20060501b-HEN.0887 \recid 863807095955051206 \start 0:42:14 \sp ARMHEN \ph anu ta tuwaŋkah baʔ anu ayeʔ gila \tx anu Ta tuangkah bak anu, ayek gila. \mb anu Ta tuang -kah bak anu ayek gila \ge whatchamacallit TRU.Ita pour -KAH TRU.father whatchamacallit water GILA \fti Ta tuangkan bapak air.

\ref BES-20060501b-HEN.0888 \recid 724547100323051206 \start 0:42:15 \sp JANHEN \ph koŋ kancəi koŋ \tx Kong kancei Kong. \mb Kong kance -i Kong \ge Kong friend -I Kong \fti temani Kong.

\ref BES-20060501b-HEN.0889 \recid 187222100906051206 \start 0:42:16 \sp ARMHEN \ph ao e \tx au e. \mb au e \ge yes EXCL \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0890 \recid 848538100944051206 \start 0:42:17 \sp ARMHEN \ph wan rambutan e \tx (le)wan rambutan e. \mb lewan rambutan e \ge go.by rambutan EXCL \fti lewat rambutan ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0891 \recid 603304101049051206 \start 0:42:27 \sp JANHEN \ph umban kaba laʔ bəligatligat loʔ ini diyə umban e pas ku kinaʔi masiᵃʔ aʔtef \tx umban kaba, la beligat-ligat lok ini die umban tu e, pas ku kinaki, maseh aktif. \mb umban kaba la be- ligat ~ ligat lok i- ni die umban tu e pas ku kinak -i maseh aktif \ge fall 2SG PFCT BE- turn ~ turn like I- this 3 fall that EXCL precise 1 see -I still active \fti jatuh, sudah berputar-putar seperti ini, ketika saya lihat, masih aktif.

\ref BES-20060501b-HEN.0892 \recid 954003101827051206 \start 0:42:28 \sp DIAHEN \ph li bandəl əndiyə simen \tx li bandel ndie Siemens. \mb li bandel n- die Siemens \ge because willful N- DIE Siemens \fti karena bandel Siemens.

\ref BES-20060501b-HEN.0893 \recid 154799102051051206 \start 0:42:31 \sp JANHEN \ph na ji ku deʔbiyə neʔ gəgar baraŋ ini pikeran aku \tx na ji ku dekbedie nek gegar barang ini pikeran aku. \mb na ji ku dekbedie nek gegar barang i- ni piker -an aku \ge EXCL say 1 not.exist REL shaking thing I- this think -AN 1SG \fti nah tidak ada yang gegar barang ini saya pikir.

\ref BES-20060501b-HEN.0894 \recid 421316102635051206 \start 0:42:34 \sp JANHEN \ph paleŋ adə ləpas bat ini batəri bae diyə \tx paleng ade lepas bat(erai) ini baterai bae die. \mb paleng ade lepas baterai i- ni baterai bae die \ge most exist come.off battery I- this battery just DIE \fti hanya lepas baterai saja.

\ref BES-20060501b-HEN.0895 \recid 468313103102051206 \start 0:42:35 \sp JANHEN \ph ku iloʔi \tx ku iloki. \mb ku ilok -i \ge 1 good -I \fti saya perbaiki.

\ref BES-20060501b-HEN.0896 \recid 148315103339051206 \start 0:42:37 \sp DIAHEN \ph amu nokiya la bancay diyə \tx amu Nokia la bancai die. \mb amu Nokia la bancai die \ge TOP Nokia PFCT destroyed 3 \fti kalau Nokia sudah hancur.

\ref BES-20060501b-HEN.0897 \recid 344655135134051206 \start 0:42:38 \sp XXX \ph a la bancay amu nokiya \tx a la bancai amu Nokia. \mb a la bancai amu Nokia \ge EXCL PFCT destroyed TOP Nokia \fti kalau Nokia sudah hancur.

\ref BES-20060501b-HEN.0898 \recid 826174135234051206 \start 0:42:39 \sp DIAHEN \ph pəcah məməcah diyə \tx pecah memecah die. \mb pecah me- m- pecah die \ge shattered ME- N- shattered 3 \fti sudah pecah dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0899 \recid 923030135338051206 \start 0:42:41 \sp RUTHEN \ph pantawkah xxx \tx pantaukah xxx. \mb pantau -kah xxx \ge call -KAH xxx \fti panggilakan xxx.

\ref BES-20060501b-HEN.0900 \recid 685669135514051206 \start 0:42:50 \sp JANHEN \ph naʔ tukari jəmə nokiya bəɣapə e duwə bəɣapə titu duwə \tx nak tukari jeme Nokia beghape e, due beghape titu, due... \mb nak tukar -i jeme Nokia beghape e due beghape t- i- tu due \ge intend exchange -I person Nokia how.much EXCL two how.much T- I- that two \fti mau ditukar orang dengan Nokia dua berapa ya...

\ref BES-20060501b-HEN.0901 \recid 151817135937051206 \start 0:42:51 \sp DIAHEN \ph duwə səratos \tx due seratos? \mb due se- ratos \ge two SE- hundred \fti dua seratus? \nt tipe HP Nokia.

\ref BES-20060501b-HEN.0902 \recid 691868140026051206 \start 0:42:52 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0903 \recid 851312140105051206 \start 0:42:52 \sp DIAHEN \ph rugii \tx rugi. \mb rugi \ge lost.out \fti rugi.

\ref BES-20060501b-HEN.0904 \recid 423120140141051206 \start 0:42:54 \sp JANHEN \ph itulah ji ku oy ji ku didəʰə \tx itulah ji ku, oi ji ku dide. \mb i- tu -lah ji ku oi ji ku dide \ge I- that -LAH say 1 EXCL say 1 NEG \fti tidak kata saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0905 \recid 199364140332051206 \start 0:42:57 \sp JANHEN \ph aku ser ŋay ini ni yə ini ji ku \tx aku ser ngai ini ni, ye ini ji ku. \mb aku ser ngai i- ni ni ye i- ni ji ku \ge 1SG like with I- this this REL I- this say 1 \fti saya suka dengan ini kata saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0906 \recid 622806143209051206 \start 0:42:58 \sp ARMHEN \ph suwaɣə lantaŋ pulə \tx suarenye lantang pule. \mb suare -nye lantang pule \ge sound -3 hard also \fti suaranya kuat.

\ref BES-20060501b-HEN.0907 \recid 214993143405051206 \start 0:42:59 \sp JANHEN \ph əʔəm berseh naɣ pulə suwaɣəɲə \tx em berseh nagh pule suarenye. \mb em berseh nagh pule suare -nye \ge EXCL clean NAGH also sound -3 \fti suaranya juga bersih.

\ref BES-20060501b-HEN.0908 \recid 489868143547051206 \start 0:43:00 \sp DIAHEN \ph ini poliponiʔ \tx ini polyphonic. \mb i- ni polyphonic \ge I- this polyphonic \fti ini polyphonic.

\ref BES-20060501b-HEN.0909 \recid 621401144013051206 \start 0:43:01 \sp JANHEN \ph əʔəm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0910 \recid 908007144056051206 \start 0:43:02 \sp DIAHEN \ph duwə səratos tu lom \tx due seratos tu (be)lom. \mb due se- ratos tu belom \ge two SE- hundred that not.yet \fti dua seratus itu belum.

\ref BES-20060501b-HEN.0911 \recid 203210144201051206 \start 0:43:11 \sp JANHEN \ph diyə pacaʔ mərəʔkam nada samboŋ diyə ni \tx die pacak merekam nada sambong die ni. \mb die pacak me- rekam nada sambong die ni \ge 3 can ME- record tone connect 3 this \fti bisa merekam nada sambung dia ini. \nt HP.

\ref BES-20060501b-HEN.0912 \recid 468336145736051206 \start 0:43:11 \sp AZWHEN \ph ini e \tx ini e. \mb i- ni e \ge I- this EXCL \fti ini. \nt HP.

\ref BES-20060501b-HEN.0913 \recid 536002145822051206 \start 0:43:12 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0914 \recid 200528145849051206 \start 0:43:22 \sp JANHEN \ph aɲə kirəkirə kadaŋkadaŋ ini kan luloʔ deʔ bəgati tini e masalahə e \tx anye kire-kire kadang-kadang ini kan, lulok dek begati tini e masalahe e? \mb anye kire ~ kire kadang ~ kadang i- ni kan lulok dek be- gati t- i- ni e masalah -e e \ge but reckon ~ reckon occasional ~ occasional I- this KAN like DEK BE- function T- I- this EXCL problem -3 EXCL \fti tapi kadang-kadang tidak berarti ini masalahnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0915 \recid 391414150436051206 \start 0:43:23 \sp JANHEN \ph neʔ ini \tx nek ini. \mb nek i- ni \ge REL I- this \fti yang ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0916 \recid 115966150530051206 \start 0:43:24 \sp DIAHEN \ph ao ŋaɣi jəmə ŋumoŋə \tx au, ngaghi jeme ngumonge. \mb au ngaghi jeme ng- umong -e \ge yes with person N- talk -3 \fti ya, dengan orang yang berbicara.

\ref BES-20060501b-HEN.0917 \recid 243542150702051206 \start 0:43:25 \sp JANHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0918 \recid 614070150741051206 \start 0:43:29 \sp DIAHEN \ph aɲə tini əmpoʔ deʔbiyə jəmə ŋuboŋi kəbilə xx maseh pərlu \tx anye tini empok dekbedie jeme ngubungi kebile xx maseh perlu. \mb anye t- i- ni empok dekbedie jeme ng- ubung -i kebile xx maseh perlu \ge but T- I- this although not.exist person N- connect -I when xx still necessary \fti walaupun tidak ada yang menghubungi masih perlu ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0919 \recid 993977152039051206 \start 0:43:30 \sp JANHEN \ph maseh pərlu \tx maseh perlu. \mb maseh perlu \ge still necessary \fti masih perlu.

\ref BES-20060501b-HEN.0920 \recid 593927152119051206 \start 0:43:34 \sp JANHEN \ph aɲə ku cakaɣi ŋay akuʔ sukaɣ pulə aku əncakaɣ kisiŋə sini \tx anye ku cakaghi ngai aku sukagh pule aku ncakagh casinge sini. \mb anye ku cakagh -i ngai aku sukagh pule aku n- cakagh casing -e s- i- ni \ge but 1 look.for -I with 1SG difficult also 1SG N- look.for casing -3 S- I- this \fti tapi susah saya mencari casingnya di sini.

\ref BES-20060501b-HEN.0921 \recid 849879152836051206 \start 0:43:39 \sp JANHEN \ph yə baɲaʔ ni yə kisiŋ kəceʔ yə kəceʔ tu \tx ye banyak ni ye casing kecek ye kecek tu. \mb ye banyak ni ye casing kecek ye kecek tu \ge REL a.lot this REL casing small REL small that \fti yang banyak ini yang casing kecil itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0922 \recid 646657153145051206 \start 0:43:40 \sp JANHEN \ph adə yə agaʔ kəceʔ agi e \tx ade ye agak kecek agi e? \mb ade ye agak kecek agi e \ge exist REL reckon small more EXCL \fti ada yang lebih kecil lagi ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0923 \recid 581716153335051206 \start 0:43:41 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0924 \recid 824399153401051206 \start 0:43:41 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0925 \recid 789252153425051206 \start 0:43:42 \sp AZWHEN \ph neʔ səgi əmpat tu e \tx nek segi empat tu e? \mb nek segi empat tu e \ge REL side four that EXCL \fti yang segi empat itu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0926 \recid 485468153622051206 \start 0:43:43 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0927 \recid 483561153709051206 \start 0:44:01 \sp JANHEN \ph ini la pulipunik ini \tx ini la polyphonic ini. \mb i- ni la polyphonic i- ni \ge I- this PFCT polyphonic I- this \fti ini sudah polyphonic.

\ref BES-20060501b-HEN.0928 \recid 831987153854051206 \start 0:44:02 \sp JANHEN \ph məsenə \tx mesine. \mb mesin -e \ge engine -3 \fti mesinnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0929 \recid 524225154005051206 \start 0:44:07 \sp JANHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0930 \recid 273354154039051206 \start 0:44:13 \sp DIAHEN \ph em əmpat limə ini kan \tx M empat lime ini kan? \mb M empat lime i- ni kan \ge M four five I- this KAN \fti M empat lima ini kan?

\ref BES-20060501b-HEN.0931 \recid 378204160027051206 \start 0:44:14 \sp JANHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0932 \recid 388492160108051206 \start 0:44:17 \sp EXPHEN \ph duet sapə lem puloh ni \tx duet siape lim(e) puloh ni? \mb duet siape lime puloh ni \ge money who five ten this \fti duit lima puluh siapa ini?

\ref BES-20060501b-HEN.0933 \recid 501196160301051206 \start 0:44:22 \sp JANHEN \ph aɲə maseh sampay duwə pulohan nadaə neʔ ini \tx anye maseh sampai due pulohan nadae nek ni. \mb anye maseh sampai due puloh -an nada -e nek ni \ge but still arrive two ten -AN tone -3 REL this \fti tapi masih sampai dua puluhan nadanya yang ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0934 \recid 720432161204051206 \start 0:44:23 \sp AZWHEN \ph ini e \tx ini e? \mb i- ni e \ge I- this EXCL \fti ini ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0935 \recid 315749161246051206 \start 0:44:24 \sp JANHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0936 \recid 100719161320051206 \start 0:44:31 \sp AZWHEN \ph kə kəbon apə kə sawah dibataʔ \tx ke kebon ape ke sawah dibatak? \mb ke kebon ape ke sawah di- batak \ge to garden what to rice.field DI- bring \fti ke kebun atau ke sawah dibawa?

\ref BES-20060501b-HEN.0937 \recid 492890161434051206 \start 0:44:32 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0938 \recid 118736161509051206 \start 0:44:32 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0939 \recid 896772161528051206 \start 0:44:34 \sp AZWHEN \ph təmalam di sawah kəbon \tx temalam di sawah, kebon? \mb te- malam di sawah kebon \ge TE- night LOC rice.field garden \fti bermalam di sawah, kebun?

\ref BES-20060501b-HEN.0940 \recid 419559101712061206 \start 0:44:35 \sp JANHEN \ph didə baleʔ \tx dide, balek. \mb dide balek \ge NEG turn.around \fti tidak, balik saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0941 \recid 645734101901061206 \start 0:44:37 \sp DIAHEN \ph məntari kamu ni gədaŋ bənaɣ məntari \tx Mentari kamu ni, gedang benagh Mentari. \mb Mentari kamu ni gedang benagh Mentari \ge Mentari 2 this strong right Mentari \fti Mentari kartu kamu ini, kuat betul.

\ref BES-20060501b-HEN.0942 \recid 372031103242061206 \start 0:44:37 \sp JANHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20060501b-HEN.0943 \recid 135266111853061206 \start 0:44:39 \sp JANHEN \ph kəncaŋ niyan ne \tx kencang nian e? \mb kencang nian e \ge forceful right EXCL \fti kencang betul ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0944 \recid 625623112053061206 \start 0:44:53 \sp ARMHEN \ph məntari ni adə cəlakəɲə ɣapat lambat ɲamboŋ \tx Mentari ni ade celakenye, ghapat lambat nyambong. \mb Mentari ni ade celake -nye ghapat lambat ny- sambong \ge Mentari this exist disaster -3 often slow N- join \fti Mentari ini ada tidak enaknya, sering terlambat nyambung.

\ref BES-20060501b-HEN.0945 \recid 766328112625061206 \start 0:44:56 \sp JANHEN \ph ao diyə galaʔ macet \tx au, die galak macet. \mb au die galak macet \ge yes 3 often stoppage \fti ya, sering macet.

\ref BES-20060501b-HEN.0946 \recid 388133112837061206 \start 0:44:57 \sp ARMHEN \tx 0. \nt coughing

\ref BES-20060501b-HEN.0947 \recid 761026112932061206 \start 0:44:57 \sp JANHEN \ph səsəkali tu \tx sesekali tu. \mb se- se- kali tu \ge SE- SE- time that \fti sesekali itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0948 \recid 387405113030061206 \start 0:44:58 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0949 \recid 232572113158061206 \start 0:44:58 \sp JANHEN \ph məntari \tx Mentari. \mb Mentari \ge Mentari \fti Mentari.

\ref BES-20060501b-HEN.0950 \recid 750025113232061206 \start 0:45:00 \sp ARMHEN \ph lamə maŋkə adə balasanɲə \tx lame mangke ade balasannye. \mb lame mangke ade balas -an -nye \ge long.time then exist respond -AN -3 \fti lama menunggu balasannya.

\ref BES-20060501b-HEN.0951 \recid 893770113512061206 \start 0:45:02 \sp JANHEN \ph kalu pətaŋ ni galaʔ jam duwə bəlas malam kələ maŋkə diyə ɲampay adə səsəkali diyə \tx kalu petang ni, galak jam due belas malam kele mangke die nyampai, ade sesekali die. \mb kalu petang ni galak jam due belas malam kele mangke die ny- sampai ade se- se- kali die \ge TOP late.afternoon this often hour two teen night later then 3 N- arrive exist SE- SE- time 3 \fti kalau sore ini mau jam dua belas malam nanti sampainya.

\ref BES-20060501b-HEN.0952 \recid 312239114316061206 \start 0:45:03 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.0953 \recid 520758114355061206 \start 0:45:10 \sp JANHEN \ph ɲaŋkot ɲaŋkot di manə deʔ kəruwan tapə kan diyə ni sətəŋahə tu didə ŋindoʔ diyə ni kan \tx nyangkut, nyangkut di mane dek keruan, tuape kan die ni setengahe tu dide nginduk die ni kan. \mb ny- sangkut ny- sangkut di mane dek keruan tu- ape kan die ni se- tengah -e tu dide ng- induk die ni kan \ge N- concerned.with N- concerned.with LOC which DEK know TU- what KAN 3 this SE- middle -3 that NEG N- mother 3 this KAN \fti sangkut di mana tidak tahu, setengahnya kan tidak menginduk.

\ref BES-20060501b-HEN.0954 \recid 502712132113061206 \start 0:45:12 \sp JANHEN \ph ŋindoʔ kə ini bae diyə tu \tx nginduk ke ini bae die tu... \mb ng- induk ke i- ni bae die tu \ge N- mother to I- this just 3 that \fti nginduk ke ini saj dia itu...

\ref BES-20060501b-HEN.0955 \recid 494533132253061206 \start 0:45:14 \sp ARMHEN \ph pənoh rəti tini e \tx penuh reti tini e. \mb penuh reti t- i- ni e \ge full meaning T- I- this EXCL \fti penuh artinya ini ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0956 \recid 734730132450061206 \start 0:45:15 \sp JANHEN \ph siboʔ muŋken e \tx sibok mungken e? \mb sibok mungken e \ge busy possible EXCL \fti mungkin sibuk ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0957 \recid 326180132639061206 \start 0:45:26 \sp JANHEN \ph cuma nanti la təpikerkah əŋkas museʔkah nok nokiya əmaʔlah museʔkah tini aku \tx cuma nanti la tepikerkah, engkas musekkah Nok(ia) Nokia, (l)emaklah musekkah tini aku. \mb cuma nanti la te- piker -kah engkas m- pusek -kah Nokia Nokia lemak -lah m- pusek -kah t- i- ni aku \ge but later PFCT TE- think -KAH shape N- play -KAH Nokia Nokia pleasant -LAH N- play -KAH T- I- this 1SG \fti tapi setelah dipikirkan, enaklah dengan ini saya daripada Nokia. \nt ini=Siemens.

\ref BES-20060501b-HEN.0958 \recid 821118133341061206 \start 0:45:27 \sp AZWHEN \ph neʔ ini e \tx nek ini e? \mb nek i- ni e \ge REL I- this EXCL \fti yang ini ya?

\ref BES-20060501b-HEN.0959 \recid 548768133437061206 \start 0:45:27 \sp JANHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0960 \recid 553319133523061206 \start 0:45:29 \sp AZWHEN \ph deʔ təbasi ŋay neʔ ini \tx dek tebasi ngai nek ini. \mb dek te- basi ngai nek i- ni \ge DEK TE- usual with REL I- this \fti tidak terbiasa dengan yang ini. \nt ini=Nokia.

\ref BES-20060501b-HEN.0961 \recid 553972133730061206 \start 0:45:29 \sp JANHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0962 \recid 723099133812061206 \start 0:45:42 \sp JANHEN \ph aku dulu nokiya bapə e duwə tigə səpuloh apə duwə tigə bapə neʔ bəsaʔ tu e dulu \tx aku dulu Nokia beghape e, due tige sepuloh, ape due tige beghape, nek besak tu e, dulu. \mb aku dulu Nokia beghape e due tige sepuloh ape due tige beghape nek besak tu e dulu \ge 1SG moment Nokia how.much EXCL two three ten what two three how.much REL big that EXCL moment \fti saya dulu Nokia berapa ya, dua tiga sepuluh apa dua tiga berapa, yang besar itu, dulu.

\ref BES-20060501b-HEN.0963 \recid 138603134421061206 \start 0:45:42 \sp AZWHEN \ph ha \tx ha. \mb ha \ge yes \fti ha. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.0964 \recid 909538134518061206 \start 0:45:43 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0965 \recid 734302134546061206 \start 0:45:45 \sp JANHEN \ph əmaʔ pulə neʔ itu \tx lemak pule nek itu. \mb lemak pule nek i- tu \ge pleasant also REL I- that \fti enak juga yang itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0966 \recid 336847134655061206 \start 0:45:47 \sp JANHEN \ph aɲə bəsaʔ igə \tx anye besak ige. \mb anye besak ige \ge but big IGE \fti tapi terlalu besar.

\ref BES-20060501b-HEN.0967 \recid 995932134848061206 \start 0:46:13 \sp JANHEN \ph təpaʔsə naʔ ŋanti kartɔ ji ku tini amu loʔ itu \tx tepakse nak nganti kartu ji ku tini amu lok itu. \mb te- pakse nak n- ganti kartu ji ku t- i- ni amu lok i- tu \ge TE- force intend N- change card say 1 T- I- this TOP like I- that \fti terpaksa ganti kartu kalau seperti ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0968 \recid 152939135212061206 \start 0:46:15 \sp JANHEN \ph didə səmpat agi tini pikeran aku \tx dide sempat agi tini pikeran aku. \mb dide sempat agi t- i- ni piker -an aku \ge NEG manage more T- I- this think -AN 1SG \fti tidak sempat lagi ini pikiran saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0969 \recid 653399135536061206 \start 0:46:16 \sp DIAHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.0970 \recid 491893145008061206 \start 0:46:17 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0971 \recid 460597145144061206 \start 0:46:21 \sp JANHEN \ph a gi səkilat naɣ diyə kəmaɣi \tx a gi sekilat nagh die kemaghi. \mb a gi se- kilat nagh die kemaghi \ge EXCL GI SE- lightning NAGH 3 yesterday \fti hanya sekilat betul kemarin.

\ref BES-20060501b-HEN.0972 \recid 970673150255061206 \start 0:46:22 \sp JANHEN \ph laŋsoŋ balasə \tx langsong balase. \mb langsong balas -e \ge direct respond -3 \fti langsung dibalasnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0973 \recid 433051150355061206 \start 0:46:26 \sp JANHEN \ph sampay təkiɣem laŋsoŋ balasə xxx laŋsoŋ \tx sampai tekighem langsong balase, xxx langsong. \mb sampai te- kighem langsong balas -e xxx langsong \ge arrive TE- send direct respond -3 xxx direct \fti sampai, terkirim, langsung balasnya.

\ref BES-20060501b-HEN.0974 \recid 606645164659061206 \start 0:46:28 \sp JANHEN \ph dem ji ku aman diyə \tx (u)dem ji ku aman die. \mb udem ji ku aman die \ge finished say 1 secure 3 \fti sudah, aman dia kata saya.

\ref BES-20060501b-HEN.0975 \recid 397333164851061206 \start 0:46:32 \sp AZWHEN \ph payah diyə naʔ əmbuwat data baru agi \tx payah die nak mbuat data baru agi. \mb payah die nak m- buat data baru agi \ge tired 3 want N- make data new more \fti susah kalau membuat data baru lagi.

\ref BES-20060501b-HEN.0976 \recid 591892165035061206 \start 0:46:33 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0977 \recid 847833165100061206 \start 0:46:35 \sp JANHEN \ph lagiyan naʔ əncapaʔ neʔ ini kartu ini \tx lagian nak ncapak nek ini, kartu ini. \mb lagi -an nak n- capak nek i- ni kartu i- ni \ge again -AN intend N- throw.away REL I- this card I- this \fti lagian hendak membuang yang ini, kartu ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0978 \recid 445695165432061206 \start 0:46:36 \sp AZWHEN \ph ao əncapaʔ \tx au, ncapak. \mb au n- capak \ge yes N- throw.away \fti ya, membuang.

\ref BES-20060501b-HEN.0979 \recid 716331165514061206 \start 0:46:39 \sp JANHEN \ph capaʔkah tini əmbəli agi kartu baru \tx capakkah tini mbeli agi kartu baru. \mb capak -kah t- i- ni m- beli agi kartu baru \ge throw.away -KAH T- I- this N- buy more card new \fti dibuang yang ini membeli lagi kartu baru.

\ref BES-20060501b-HEN.0980 \recid 694145165728061206 \start 0:46:40 \sp DIAHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0981 \recid 317643170008061206 \start 0:46:40 \sp JANHEN \ph xxx agi \tx xxx agi. \mb xxx agi \ge xxx more \fti xxx lagi.

\ref BES-20060501b-HEN.0982 \recid 444559170042061206 \start 0:46:45 \sp JANHEN \ph soalə aku kartu ini maseh kartu jakarta tini \tx soale aku kartu ini maseh kartu Jakarta tini. \mb soal -e aku kartu i- ni maseh kartu Jakarta t- i- ni \ge matter -3 1SG card I- this still card Jakarta T- I- this \fti masalahnya kartu saya ini masih kartu Jakarta.

\ref BES-20060501b-HEN.0983 \recid 519449170254061206 \start 0:46:50 \sp JANHEN \ph kalu kitə naʔ laŋsoŋ kə jakarta ini malah riŋan diyə biyayəɲə \tx kalu kite nak langsong ke Jakarta ini, malah ringan die biayenye. \mb kalu kite nak langsong ke Jakarta i- ni malah ringan die biaye -nye \ge TOP 1PL want direct to Jakarta I- this even light 3 cost -NYE \fti kalau kita ingin langsung nelpon ke Jakarta ringan biayanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0984 \recid 988660170536061206 \start 0:46:52 \sp JANHEN \ph kalu əmbəli kartu sanə \tx kalu mbeli kartu sane. \mb kalu m- beli kartu sane \ge TOP N- buy card there \fti kalau membeli kartu sana.

\ref BES-20060501b-HEN.0985 \recid 721045104138071206 \start 0:46:54 \sp DIAHEN \ph əʔ səməgi ŋay ini diyə ni telpon huma \tx em, semegi ngai ini die ni, telpon huma. \mb em semegi ngai i- ni die ni telpon huma \ge EXCL same with I- this 3 this telephone house \fti sama dengan ini dia in, telpon rumah.

\ref BES-20060501b-HEN.0986 \recid 718101104534071206 \start 0:46:55 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0987 \recid 749131104608071206 \start 0:47:01 \sp DIAHEN \ph diyə ni amu nomor jakarta dipakay di sini nelpon ŋay nomor jəmə sini biyayəə intərlokal \tx die ni amu nomor Jakarta, dipakai di sini, nelpon ngai nomor jeme sini, biayee interlokal. \mb die ni amu nomor Jakarta di- pakai di s- i- ni nelpon ngai nomor jeme s- i- ni biaye -e interlokal \ge 3 this TOP number Jakarta DI- use LOC S- I- this call with number person S- I- this cost -3 long.distance.call \fti dia ini, kalau nomor Jakarta, dipakai di sini, nelpon dengan nomor sini biayanya interlokal.

\ref BES-20060501b-HEN.0988 \recid 263918105412071206 \start 0:47:03 \sp JANHEN \ph ao intərlokal diyə laŋsoŋ təbəsaʔ \tx au interlokal die langsong tebesak. \mb au interlokal die langsong te- besak \ge yes long.distance.call 3 direct TE- big \fti ya, interlokal dia, langsung besar biayanya.

\ref BES-20060501b-HEN.0989 \recid 178590105617071206 \start 0:47:06 \sp DIAHEN \ph cuma ŋubuŋi nomor jakarta murah diyə \tx cuma ngubungi nomor Jakarta murah die. \mb cuma ng- ubung -i nomor Jakarta murah die \ge but N- connect -I number Jakarta cheap 3 \fti tapi kalau menghubungi nomor Jakarta murah dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0990 \recid 668312110027071206 \start 0:47:09 \sp JANHEN \ph nah itu kəbidahə neʔ ini ituwa aŋka aku sayaŋ tu \tx nah itu kebedae nek ini, itulah angka aku sayang tu. \mb nah i- tu ke- beda -e nek i- ni i- tu -lah angka aku sayang tu \ge EXCL I- that KE- different -3 REL I- this I- that -LAH cause 1SG compassion that \fti nah itulah bedanya yang ini, itu makanya saya sayang itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0991 \recid 931429110808071206 \start 0:47:09 \sp AZWHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge oh oh \fti ha ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.0992 \recid 551877110956071206 \start 0:47:12 \sp JANHEN \ph masaə uboŋan diweʔ ni ratəratə jakarta galə \tx masalahe hubungan diwek ni rate-rate Jakarta gale. \mb masalah -e hubung -an diwek ni rate ~ rate Jakarta gale \ge problem -3 connect -AN 1PL this flat ~ flat Jakarta all \fti masalahnya hubungan saya ini rata-rata orang Jakarta semua.

\ref BES-20060501b-HEN.0993 \recid 607691111516071206 \start 0:47:13 \sp AZWHEN \ph woy aʔkorlah loʔ itɔ \tx woi akorlah lok itu. \mb woi akor -lah lok i- tu \ge EXCL agree -LAH like I- that \fti mantap seperti itu.

\ref BES-20060501b-HEN.0994 \recid 885370111638071206 \start 0:47:14 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.0995 \recid 440354111706071206 \start 0:47:22 \sp DIAHEN \ph diyə kan amu la ŋəlewati la pulawpulaw la makan biyayə interlokal \tx die kan amu la ngelewati, la pulau-pulau la makan biaye interlokal. \mb die kan amu la nge- lewat -i la pulau ~ pulau la makan biaye interlokal \ge 3 KAN TOP PFCT NGE- go.by -I PFCT island ~ island PFCT eat cost long.distance.call \fti dia kan kalau sudah melewati pulau-pulau sudah makan biaya interlokal.

\ref BES-20060501b-HEN.0996 \recid 590000141356071206 \start 0:47:23 \sp JANHEN \ph intərlokal ao \tx interlokal au. \mb interlokal au \ge long.distance.call yes \fti ya interlokal.

\ref BES-20060501b-HEN.0997 \recid 542064141522071206 \start 0:47:28 \sp JANHEN \ph soalə əmpoʔ kitə əmbəli sini e xxx maŋkəʔ riŋam diyə \tx soale empok kite mbeli sini e, xxx mangke ringam die. \mb soal -e empok kite m- beli s- i- ni e xxx mangke ringam die \ge matter -3 although 1PL N- buy S- I- this EXCL xxx then fidgety 3 \fti masalahnya walaupun mebeli di sini xxx resah dia.

\ref BES-20060501b-HEN.0998 \recid 384707141954071206 \start 0:47:29 \sp ARMHEN \ph aɲə la əndaʔ abes pulə pulsahə tini \tx anye la ndak abes pule pulsae tini. \mb anye la ndak abes pule pulsa -e t- i- ni \ge but PFCT NEG finished also pulsa -3 T- I- this \fti tapi sudah hampir habis pulsanya ini.

\ref BES-20060501b-HEN.0999 \recid 788495142153071206 \start 0:47:32 \sp JANHEN \ph la səaon itu pulsaə \tx la setaon itu pulsae. \mb la se- taon i- tu pulsa -e \ge PFCT SE- year I- that pulsa -3 \fti sudah satu tahun itu pulsanya.

\ref BES-20060501b-HEN.1000 \recid 361283142334071206 \start 0:47:34 \sp JANHEN \ph aɲə didə ŋəŋapə \tx anye dide ngengape. \mb anye dide nge- ng- ape \ge but NEG NGE- N- what \fti tapi tidak apa-apa.

\ref BES-20060501b-HEN.1001 \recid 397989142450071206 \start 0:47:36 \sp JANHEN \ph ao deʔ basa deʔ pərnah cuka \tx au dek basah dek pernah cuka. \mb au dek basah dek pernah cuka \ge yes DEK wet DEK ever try \fti ya, tidak pernah basa.

\ref BES-20060501b-HEN.1002 \recid 820912142747071206 \start 0:47:38 \sp JANHEN \ph ŋapə naʔ ŋanti kitə e \tx ngape nak nganti kite e? \mb ng- ape nak n- ganti kite e \ge N- what intend N- change 1PL EXCL \fti kenapa hendak mengganti kita ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1003 \recid 682568142917071206 \start 0:47:41 \sp JANHEN \ph kartuɲə \tx kartunye. \mb kartu -nye \ge card -NYE \fti kartunya.

\ref BES-20060501b-HEN.1004 \recid 237481143144071206 \start 0:47:44 \sp DIAHEN \ph amu kartu laen masalah asaʔ diyisi \tx amu kartu laen masalah asak diisi. \mb amu kartu laen masalah asak di- isi \ge TOP card other problem as.long.as DI- contents \fti kalau kartu lain bermasalah, asal diisi.

\ref BES-20060501b-HEN.1005 \recid 452959143415071206 \start 0:47:44 \sp JANHEN \ph ao diyisi təros aʔtep aɲə \tx au diisi teros, aktif anye. \mb au di- isi teros aktif anye \ge yes DI- contents continue active but \fti ya, aktif diisi terus. \nt pulsa.

\ref BES-20060501b-HEN.1006 \recid 407503144107071206 \start 0:47:46 \sp JANHEN \ph aʔtep təros \tx aktif teros. \mb aktif teros \ge active continue \fti aktif terus.

\ref BES-20060501b-HEN.1007 \recid 510790144158071206 \start 0:47:50 \sp JANHEN \ph la əndaʔ sətaonlah titu \tx la ndak ini, setaonlah titu. \mb la ndak i- ni se- taon -lah t- i- tu \ge PFCT NDAK I- this SE- year -LAH T- I- that \fti sudah ini, setahunlah itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1008 \recid 367193144359071206 \start 0:47:51 \sp JANHEN \ph kartuɲə tu \tx kartunye tu. \mb kartu -nye tu \ge card -NYE that \fti kartunya itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1009 \recid 731830144444071206 \start 0:47:54 \sp JANHEN \ph aɲə aʔtep təros aɲə \tx anye aktif teros anye. \mb anye aktif teros anye \ge but active continue but \fti tapi aktif terus.

\ref BES-20060501b-HEN.1010 \recid 182968144611071206 \start 0:47:58 \sp JANHEN \ph aɲə li diyə deʔ pərnah bəsaʔ ibarat pulsaə aɲə didə mati aɲə \tx anye li die dek pernah besak ibarat pulsae, anye dide mati anye. \mb anye li die dek pernah besak ibarat pulsa -e anye dide mati anye \ge but because 3 DEK ever big like pulsa -3 but NEG dead but \fti karena tidak pernah besar pulsanya, tapi tidak mati.

\ref BES-20060501b-HEN.1011 \recid 450690145249071206 \start 0:48:00 \sp JANHEN \ph gila pikeran aku \tx gila pikeran aku. \mb gila piker -an aku \ge GILA think -AN 1SG \fti tidak apa-apa saya pikir.

\ref BES-20060501b-HEN.1012 \recid 958419145344071206 \start 0:48:02 \sp AZWHEN \ph ao jaŋan səkali xx didə niyan \tx au, jangan sekali xx dide nian. \mb au jangan se- kali xx dide nian \ge yes don't SE- time xx NEG right \fti ya, jangan sekali tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1013 \recid 570535145548071206 \start 0:48:02 \sp JANHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.1014 \recid 101657145631071206 \start 0:48:04 \sp AZWHEN \ph aŋos diyə \tx angos die. \mb angos die \ge burnt.up 3 \fti hangus dia.

\ref BES-20060501b-HEN.1015 \recid 954396145710071206 \start 0:48:08 \sp JANHEN \ph soalə maseh kartuʔ jakarta aku əmbəli tu \tx soale maseh kartu Jakarta aku mbeli tu. \mb soal -e maseh kartu Jakarta aku m- beli tu \ge matter -3 still card Jakarta 1SG N- buy that \fti masalahnya saya membeli kartu Jakarta.

\ref BES-20060501b-HEN.1016 \recid 454586145926071206 \start 0:48:09 \sp JANHEN \ph əmbəli kartu jakarta \tx mbeli kartu Jakarta. \mb m- beli kartu Jakarta \ge N- buy card Jakarta \fti membeli kartu Jakarta.

\ref BES-20060501b-HEN.1017 \recid 741688150124071206 \start 0:48:11 \sp JANHEN \ph jadi bəubuŋan jakarta maseh riŋan \tx jadi behubungan Jakarta maseh ringan. \mb jadi be- hubung -an Jakarta maseh ringan \ge become BE- connect -AN Jakarta still light \fti jadi berhubungan ke Jakarta masih ringan.

\ref BES-20060501b-HEN.1018 \recid 275311150324071206 \start 0:48:12 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1019 \recid 859367150404071206 \start 0:48:13 \sp JANHEN \ph tu diyə ki \tx tu die Ki. \mb tu die Ki \ge that 3 TRU.Hengki \fti itu dia Ki.

\ref BES-20060501b-HEN.1020 \recid 809720150503071206 \start 0:48:20 \sp ARMHEN \ph ənjadiʔ adəʔ anuɲə tini e tiyap malam maseh diyə gərates tu \tx jadi ade anunye tini e, tiap malam maseh die gratis tu? \mb jadi ade anu -nye t- i- ni e tiap malam maseh die gratis tu \ge become exist whatchamacallit -3 T- I- this EXCL every night still 3 free that \fti jadi setiap malam gratis itu? \nt nelpon pakai kartu Mentari.

\ref BES-20060501b-HEN.1021 \recid 687296150914071206 \start 0:48:21 \sp JANHEN \ph a tiyap malam \tx a(u) tiap malam. \mb au tiap malam \ge yes every night \fti ya, setiap malam.

\ref BES-20060501b-HEN.1022 \recid 504700151011071206 \start 0:48:25 \sp JANHEN \ph diyə jam duwə bəlas kə ini tɔ \tx die jam due belas ke ini tu... \mb die jam due belas ke i- ni tu \ge 3 hour two teen to I- this that \fti jam dua belas ke itu...

\ref BES-20060501b-HEN.1023 \recid 604991151143071206 \start 0:48:25 \sp ARMHEN \ph kə jam limə \tx ke jam lime. \mb ke jam lime \ge to hour five \fti ke jam lima.

\ref BES-20060501b-HEN.1024 \recid 503956151231071206 \start 0:48:26 \sp JANHEN \ph kə jam limə \tx ke jam lime. \mb ke jam lime \ge to hour five \fti ke jam lima.

\ref BES-20060501b-HEN.1025 \recid 697978151350071206 \start 0:48:28 \sp JANHEN \ph jam limə pajar e \tx jam lime fajar e? \mb jam lime fajar e \ge hour five dawn EXCL \fti jam lima fajar ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1026 \recid 934159151548071206 \start 0:48:29 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1027 \recid 527867151616071206 \start 0:48:34 \sp DIAHEN \ph saməsamə məntari esemes səratos lim puloh diyə \tx same-same Mentari SMS seratos lime puloh die. \mb same ~ same Mentari SMS se- ratos lime puloh die \ge same ~ same Mentari SMS SE- hundred five ten 3 \fti sama-sama kartu Mentari kalau SMS seratus lima puluh.

\ref BES-20060501b-HEN.1028 \recid 283283151915071206 \start 0:48:35 \sp JANHEN \ph səatos lim puloh \tx seratos lim(e) puloh? \mb se- ratos lime puloh \ge SE- hundred five ten \fti seratus lima puluh?

\ref BES-20060501b-HEN.1029 \recid 743511152455071206 \start 0:48:36 \sp JANHEN \ph saməsamə məntari \tx same-same Mentari? \mb same ~ same Mentari \ge same ~ same Mentari \fti sama-sama Mentari.

\ref BES-20060501b-HEN.1030 \recid 312708152546071206 \start 0:48:38 \sp DIAHEN \ph əʔ əm saməsamə indosat əmpoʔ kə aem təri \tx e em, same-same Indosat, empok ke IM three. \mb e em same ~ same Indosat empok ke I- M three \ge EXCL EXCL same ~ same Indosat although to I- M three \fti ya, sama-sama Indosat, walaupun ke IM3.

\ref BES-20060501b-HEN.1031 \recid 291193153406071206 \start 0:48:39 \sp RUTHEN \ph oy kiy la akor isiɲə \tx oi Ki la akor isinye? \mb oi Ki la akor isi -nye \ge EXCL TRU.Hengki PFCT agree contents -3 \fti sudah mantap isinya Ki?

\ref BES-20060501b-HEN.1032 \recid 488064153544071206 \start 0:48:40 \sp EXPHEN \ph la dapat \tx la dapat. \mb la dapat \ge PFCT get \fti sudah dapat.

\ref BES-20060501b-HEN.1033 \recid 901373153622071206 \start 0:48:40 \sp RUTHEN \ph hə ə \tx he e. \mb he e \ge HE EXCL \fti he e. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.1034 \recid 304492153707071206 \start 0:48:42 \sp JANHEN \ph duluɲəʔ tigə sətəŋah kan \tx dulunye tige setengah kan? \mb dulu -nye tige se- tengah kan \ge moment -3 three SE- middle KAN \fti dulunya tiga setengah kan?

\ref BES-20060501b-HEN.1035 \recid 802969153835071206 \start 0:48:42 \sp DIAHEN \ph hə əm \tx he em. \mb he em \ge EXCL EXCL \fti he em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1036 \recid 613353153923071206 \start 0:48:43 \sp JANHEN \ph əndeʔ pagi tadi \tx ndek pagi tadi. \mb ndek pagi tadi \ge REL morning earlier \fti yang pagi tadi.

\ref BES-20060501b-HEN.1037 \recid 640285154024071206 \start 0:48:47 \sp DIAHEN \ph aɲə kəluaɣ nomor simpatai nomor eksel \tx anye keluagh nomor Simpati, nomor XL. \mb anye ke- luagh nomor Simpati nomor XL \ge but KE- out number Simpati number XL \fti tapi keluar nomor Simpati, nomor XL.

\ref BES-20060501b-HEN.1038 \recid 582203154330071206 \start 0:48:48 \sp JANHEN \ph bəɣapə diyə \tx beghape die? \mb beghape die \ge how.much 3 \fti berapa dia?

\ref BES-20060501b-HEN.1039 \recid 902362155358071206 \start 0:48:49 \sp DIAHEN \ph tigə sətəŋah \tx tige setengah. \mb tige se- tengah \ge three SE- middle \fti tiga setengah.

\ref BES-20060501b-HEN.1040 \recid 720451155443071206 \start 0:48:49 \sp JANHEN \ph tigə sətəŋah e \tx tige setengah e. \mb tige se- tengah e \ge three SE- middle EXCL \fti tiga setengah ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1041 \recid 647839155554071206 \start 0:48:50 \sp DIAHEN \ph sətandar agi \tx standar agi. \mb standar agi \ge standard more \fti standar lagi.

\ref BES-20060501b-HEN.1042 \recid 651606155742071206 \start 0:48:55 \sp DIAHEN \ph maʔ makay esiya tu deʔ siyaŋ deʔ malam səribu səjam \tx mak makai Esia tu, dek siang dek malam seribu sejam. \mb mak makai Esia tu dek siang dek malam se- ribu se- jam \ge pleasant use Esia that DEK daytime DEK night SE- thousand SE- hour \fti enak pakai Esia, siang malam hanya seribu. \nt nelpon.

\ref BES-20060501b-HEN.1043 \recid 964602160119071206 \start 0:48:56 \sp JANHEN \ph səjam \tx sejam. \mb se- jam \ge SE- hour \fti satu jam.

\ref BES-20060501b-HEN.1044 \recid 998727160156071206 \start 0:48:57 \sp JANHEN \ph aɲəʔ \tx anye... \mb anye \ge but \fti tapi...

\ref BES-20060501b-HEN.1045 \recid 336021160224071206 \start 0:48:58 \sp DIAHEN \ph kartu esiya \tx kartu Esia. \mb kartu Esia \ge card Esia \fti kartu Esia.

\ref BES-20060501b-HEN.1046 \recid 617272160301071206 \start 0:48:59 \sp DIAHEN \ph sidieme aɲə diyə tu \tx CDMA anye die tu. \mb CDMA anye die tu \ge CDMA but 3 that \fti tapi itu CDMA.

\ref BES-20060501b-HEN.1047 \recid 809853160531071206 \start 0:49:01 \sp JANHEN \ph loʔ manə \tx lok mane? \mb lok mane \ge like which \fti bagaimana?

\ref BES-20060501b-HEN.1048 \recid 221202160605071206 \start 0:49:05 \sp DIAHEN \ph sidieme kusus deʔ tau səmbaraŋ hape sikoʔ nomor sikoʔ hape \tx CDMA khusus dek tau sembarang HP, sikok nomor sikok HP. \mb CDMA khusus dek tau sembarang HP sikok nomor sikok HP \ge CDMA special DEK know random cellular.phone one number one cellular.phone \fti CDMA, khusus, tidak tahu sembarang HP, satu nomor satu HP.

\ref BES-20060501b-HEN.1049 \recid 423426132009081206 \start 0:49:06 \sp JANHEN \ph oh \tx oh. \mb oh \ge EXCL \fti oh. \nt mengerti.

\ref BES-20060501b-HEN.1050 \recid 838555132101081206 \start 0:49:09 \sp JANHEN \ph amu loʔ hapehape laen ney sikoʔ hape pacaʔ nomor laen \tx amu lok HP-HP laen ni, sikok HP pacak nomor laen. \mb amu lok HP ~ HP laen ni sikok HP pacak nomor laen \ge TOP like cellular.phone ~ cellular.phone other this one cellular.phone can number other \fti kalau HP-HP lain seperti ini, bisa nomor yang lain.

\ref BES-20060501b-HEN.1051 \recid 216621132352081206 \start 0:49:10 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1052 \recid 854295132428081206 \start 0:49:15 \sp ARMHEN \ph sulet əmpoʔɲə xx amu didə kəruwan jəmə tu bəhape nomor anu tu \tx sulet empoknye xx amu dide keruan jeme tu beHP nomor anu tu... \mb sulet empok -nye xx amu dide keruan jeme tu be- HP nomor anu tu \ge difficult EMPOK -3 xx TOP NEG know person that BE- cellular.phone number whatchamacallit that \fti susah kalau tidak tahu orang pakai nomor HP itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1053 \recid 165916133108081206 \start 0:49:18 \sp JANHEN \ph paʔsə naʔ makay ini kitə naʔ duwə kartu \tx pakse nak makai ini kite, nak due kartu. \mb pakse nak makai i- ni kite nak due kartu \ge force intend use I- this 1PL intend two card \fti terpaksa memakai kartu dua kita.

\ref BES-20060501b-HEN.1054 \recid 954061135752081206 \start 0:49:18 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1055 \recid 232878135819081206 \start 0:49:19 \sp DIAHEN \ph deʔ tau duwə kartu \tx dek tau due kartu. \mb dek tau due kartu \ge DEK know two card \fti tidak tahu dua kartu.

\ref BES-20060501b-HEN.1056 \recid 488083140035081206 \start 0:49:20 \sp JANHEN \ph deʔ tau \tx dek tau? \mb dek tau \ge DEK know \fti tidak tahu.

\ref BES-20060501b-HEN.1057 \recid 327759140108081206 \start 0:49:21 \sp ARMHEN \ph sulet \tx sulet. \mb sulet \ge difficult \fti susah.

\ref BES-20060501b-HEN.1058 \recid 364332141911081206 \start 0:49:23 \sp DIAHEN \ph diyə deʔ tau masoʔ kartu laen di hapeə tu \tx die dek tau masok kartu laen di HPe tu . \mb die dek tau masok kartu laen di HP -e tu \ge 3 DEK know go.in card other LOC cellular.phone -3 that \fti dia tidak tahu kartu lain masuk ke HP itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1059 \recid 338402142149081206 \start 0:49:24 \sp JANHEN \ph ay didə \tx ai dide. \mb ai dide \ge EXCL NEG \fti ai tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1060 \recid 137400142243081206 \start 0:49:25 \sp DIAHEN \ph pəleʔsi tu loʔ itulah pəleʔsi tu \tx Flexi tu lok itulah Flexi tu. \mb Flexi tu lok i- tu -lah Flexi tu \ge Flexi that like I- that -LAH Flexi that \fti Flexi itu seperti itulah.

\ref BES-20060501b-HEN.1061 \recid 492217142509081206 \start 0:49:27 \sp ARMHEN \ph sulet e \tx sulet e. \mb sulet e \ge difficult EXCL \fti susah ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1062 \recid 502838150647081206 \start 0:49:30 \sp JANHEN \ph kalu ini ni kan karu bibas e \tx kalu ini ni kan kartu bebas e? \mb kalu i- ni ni kan kartu bebas e \ge TOP I- this this KAN card free EXCL \fti kalau ini kan kartu bebas ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1063 \recid 818105150824081206 \start 0:49:31 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1064 \recid 319399150849081206 \start 0:49:32 \sp JANHEN \ph hape bibas e \tx HP bebas e? \mb HP bebas e \ge cellular.phone free EXCL \fti HP bebas ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1065 \recid 249641150935081206 \start 0:49:35 \sp ARMHEN \ph maʔlah nd^eʔ ini siyapə kina \tx maklah ndek ini, siape kina. \mb mak -lah ndek i- ni siape kina \ge pleasant -LAH REL I- this who just \fti enaklah yang ini, siapa saja.

\ref BES-20060501b-HEN.1066 \recid 529854151046081206 \start 0:49:36 \sp JANHEN \ph cuma səjam səribu aɲə \tx cuma sejam seribu anye. \mb cuma se- jam se- ribu anye \ge but SE- hour SE- thousand but \fti tapi sejam seribu.

\ref BES-20060501b-HEN.1067 \recid 366791151209081206 \start 0:49:37 \sp DIAHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1068 \recid 275517151251081206 \start 0:49:41 \sp DIAHEN \ph saməsamə esiya kə nomor laen maseh ka bəsaʔ \tx same-same Esia, ke nomor laen maseh ka besak. \mb same ~ same Esia ke nomor laen maseh ka besak \ge same ~ same Esia to number other still to big \fti sama-sam Esia, kalau ke nomor lain masih besar. \nt biaya.

\ref BES-20060501b-HEN.1069 \recid 733139151508081206 \start 0:49:42 \sp ARMHEN \ph a \tx a. \mb a \ge yes \fti a. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1070 \recid 588369151542081206 \start 0:49:47 \sp DIAHEN \ph pəleʔsi la masoʔ kə pagaralam pəleʔsi tu \tx Flexi la masok ke Pagaralam Flexi tu. \mb Flexi la masok ke Pagaralam Flexi tu \ge Flexi PFCT go.in to Pagaralam Flexi that \fti Flexi sudah masuk ke Pagaralam.

\ref BES-20060501b-HEN.1071 \recid 136459151729081206 \start 0:49:49 \sp JANHEN \ph masoʔ e \tx masok e. \mb masok e \ge go.in EXCL \fti masuk ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1072 \recid 867274151808081206 \start 0:49:52 \sp DIAHEN \ph naʔ masaŋ telpon huma pacaʔ esemes amu deʔ bəpulsa hape \tx nak masang telpon huma, pacak SMS amu dek bepulsa HP. \mb nak m- pasang telpon huma pacak SMS amu dek be- pulsa HP \ge want N- install telephone house can SMS TOP DEK BE- pulsa cellular.phone \fti ingin pasang telpon rumah, bisa SMS kalau HP tidak punya pulsa.

\ref BES-20060501b-HEN.1073 \recid 500599152040081206 \start 0:49:53 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing.

\ref BES-20060501b-HEN.1074 \recid 989811152107081206 \start 0:49:54 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1075 \recid 776699152131081206 \start 0:50:00 \sp DIAHEN \ph jəmə nelpon jəmə ŋucaʔiʔ əʔ kəluaɣ pulə loʔ di hape amu makay pəleʔsi telpon huma \tx jeme nelpon, jeme ngucaki, e keluagh pule lok di HP amu makai Flexi telpon huma. \mb jeme nelpon jeme ng- kucak -i e ke- luagh pule lok di HP amu makai Flexi telpon huma \ge person call person N- do -I EXCL KE- out also like LOC cellular.phone TOP use Flexi telephone house \fti orang nelpon, orang ngerjain bisa keluar seperti di HP kalau memakai telpon Flexi rumah.

\ref BES-20060501b-HEN.1076 \recid 997291152624081206 \start 0:50:00 \sp DIAHEN \ph nomorə \tx nomore. \mb nomor -e \ge number -3 \fti nomornya.

\ref BES-20060501b-HEN.1077 \recid 498221152945081206 \start 0:50:01 \sp JANHEN \ph itu e \tx itu e! \mb i- tu e \ge I- that EXCL \fti itu ya!

\ref BES-20060501b-HEN.1078 \recid 611672153025081206 \start 0:50:04 \sp DIAHEN \ph adə kəluaɣ di layarə bəlayar pəleʔsi \tx ade keluagh di layare, belayar Flexi. \mb ade ke- luagh di layar -e be- layar Flexi \ge exist KE- out LOC sail -3 BE- sail Flexi \fti ada keluar di layarnya, punya layar Flexi.

\ref BES-20060501b-HEN.1079 \recid 281416153436081206 \start 0:50:14 \sp DIAHEN \ph təgantoŋ jəmə makay telpon humaə tulah amu telponə makay pəleʔsi neʔ alap pacaʔ esemes ŋay adə nomorə tu buku telponə pacaʔ diyə \tx tegantong jeme makai telpon humae tulah, amu telpone makai Flexi nek alap pacak SMS, ngai ade nomore tu, buku telpone pacak die. \mb tegantong jeme makai telpon huma -e tulah amu telpon -e makai Flexi nek alap pacak SMS ngai ade nomor -e tu buku telpon -e pacak die \ge depend person use telephone house -3 calamity.brough.on.by.a.course TOP telephone -3 use Flexi REL nice can SMS with exist number -3 that book telephone -3 can 3 \fti tergantung dengan orang yang memakai telpon rumahnya, kalau bisa SMS, telponnya bagus, ada buku telponnya bisa dia.

\ref BES-20060501b-HEN.1080 \recid 862648154348081206 \start 0:50:16 \sp JANHEN \ph tambah caŋgeh bae maʔ ini e \tx tambah canggih bae mak ini e? \mb tambah canggih bae mak i- ni e \ge add sophisticated just now I- this EXCL \fti tambah canggih saja sekarang ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1081 \recid 148699155742081206 \start 0:50:19 \sp DIAHEN \ph tigə ratos rəgiɲə tu xx neʔ murah \tx tige ratos regenye tu xx nek murah. \mb tige ratos rege -nye tu xx nek murah \ge three hundred price -3 that xx REL cheap \fti tiga ratus harganya itu xx yang murah.

\ref BES-20060501b-HEN.1082 \recid 485267160152081206 \start 0:50:21 \sp ARMHEN \ph tigə ratos ribu \tx tige ratos ribu? \mb tige ratos ribu \ge three hundred thousand \fti tiga ratus ribu?

\ref BES-20060501b-HEN.1083 \recid 704704160239081206 \start 0:50:21 \sp DIAHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1084 \recid 577864160331081206 \start 0:50:23 \sp DIAHEN \ph telpon huma bae titu \tx telpon huma bae titu. \mb telpon huma bae t- i- tu \ge telephone house just T- I- that \fti telpon rumah saja itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1085 \recid 878608160422081206 \start 0:50:24 \sp ARMHEN \ph ə həʔ ao \tx e he, au. \mb e he au \ge EXCL EXCL yes \fti e he, ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1086 \recid 190254160510081206 \start 0:50:32 \sp ARMHEN \ph tuwapə duniyə sayə maju \tx tuape dunie saye maju. \mb tu- ape dunie saye maju \ge TU- what world add move.forward \fti dunia tambah maju.

\ref BES-20060501b-HEN.1087 \recid 517267160732081206 \start 0:50:35 \sp DIAHEN \ph əmaʔ pəleʔsi tu e taripə murah pulə pəleʔsi tu \tx mak Flexi tu e, taripe murah pule Flexi tu. \mb mak Flexi tu e tarip -e murah pule Flexi tu \ge pleasant Flexi that EXCL rate -3 cheap also Flexi that \fti enak pakai Flexi itu, taripnya murah.

\ref BES-20060501b-HEN.1088 \recid 330169161111081206 \start 0:50:36 \sp DIAHEN \ph murah e \tx murah e? \mb murah e \ge cheap EXCL \fti murah ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1089 \recid 356058161249081206 \start 0:50:37 \sp DIAHEN \ph telpon huma titu \tx telpon huma titu. \mb telpon huma t- i- tu \ge telephone house T- I- that \fti telpon rumah itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1090 \recid 785342161357081206 \start 0:50:40 \sp DIAHEN \ph səməgi loʔ telpon huma kəadaan titu \tx semegi lok telpon huma keadaan titu. \mb semegi lok telpon huma ke- ada -an t- i- tu \ge same like telephone house KE- exist -AN T- I- that \fti sama dengan telpon rumah keadaannya.

\ref BES-20060501b-HEN.1091 \recid 457859161540081206 \start 0:50:42 \sp ARMHEN \ph manə ika tadi nanaʔ oy \tx mane Eka tadi nanak oi. \mb mane Eka tadi nanak oi \ge which Eka earlier cook EXCL \fti mana Eka tadi, masak.

\ref BES-20060501b-HEN.1092 \recid 855886161756081206 \start 0:50:42 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1093 \recid 395773101144091206 \start 0:50:44 \sp DIAHEN \ph nelpon kə nomor manə bae murah diyə \tx nelpon ke nomor mane bae murah die. \mb nelpon ke nomor mane bae murah die \ge call to number which just cheap 3 \fti nelpon ke nomor mana saja murah. \nt Flexi.

\ref BES-20060501b-HEN.1094 \recid 462935102202091206 \start 0:50:47 \sp DIAHEN \ph pakay pulsa loʔ di wartel \tx pakai pulsa lok di wartel. \mb pakai pulsa lok di wartel \ge use pulsa like LOC phone.agency \fti pakai pulsa seperti di wartel.

\ref BES-20060501b-HEN.1095 \recid 660775102314091206 \start 0:50:48 \sp JANHEN \ph laʔ jalanjalan kə manə ki \tx la jalan-jalan ke mane Ki? \mb la jalan ~ jalan ke mane Ki \ge PFCT walk ~ walk to which TRU.Hengki \fti sudah jalan-jalan ke mana saja Ki?

\ref BES-20060501b-HEN.1096 \recid 259920102532091206 \start 0:50:50 \sp JANHEN \ph səlamə diʔ pagaralam ni \tx selame di Pagaralam ni? \mb se- lame di Pagaralam ni \ge SE- long.time LOC Pagaralam this \fti selama di Pagaralam ini?

\ref BES-20060501b-HEN.1097 \recid 486159102656091206 \start 0:50:51 \sp EXPHEN \ph əmpay kə sinilah \tx empai ke sinilah. \mb empai ke sini -lah \ge just.now to here -LAH \fti baru ke sini saja.

\ref BES-20060501b-HEN.1098 \recid 383673102826091206 \start 0:50:52 \sp JANHEN \ph lom kə gunoŋgarə kapo \tx (be)lom ke Gunung.Gare kapo? \mb belom ke Gunung.Gare kapo \ge not.yet to Gunung.Gare KAPO \fti belum ke Gunung Gare?

\ref BES-20060501b-HEN.1099 \recid 505431103014091206 \start 0:50:53 \sp EXPHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1100 \recid 287493103045091206 \start 0:50:53 \sp JANHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1101 \recid 401839103125091206 \start 0:50:58 \sp JANHEN \ph ini tadiy pesta gunoŋgarə tadiy kamu deʔbiyə baleʔ e \tx ini tadi, pesta Gunung.Gare tadi, kamu dekbedie balek e. \mb i- ni tadi pesta Gunung.Gare tadi kamu dekbedie balek e \ge I- this earlier party Gunung.Gare earlier 2 not.exist turn.around EXCL \fti barusan pesta di Gunung Gare, kalian tidak ada yang pulang.

\ref BES-20060501b-HEN.1102 \recid 720453103402091206 \start 0:51:00 \sp JANHEN \ph bəɣapəʔ lamə jugə e \tx beghape, lame juge e? \mb beghape lame juge e \ge how.much long.time also EXCL \fti berapa, lama juga ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1103 \recid 672161103526091206 \start 0:51:01 \sp EXPHEN \ph raban ini adə raban ini \tx raban ini ade raban ini. \mb raban i- ni ade raban i- ni \ge group I- this exist group I- this \fti rombongan ini ada.

\ref BES-20060501b-HEN.1104 \recid 831590103625091206 \start 0:51:02 \sp DIAHEN \ph səmiŋgu \tx seminggu. \mb se- minggu \ge SE- week \fti seminggu. \nt lama pesta Gunung Gare.

\ref BES-20060501b-HEN.1105 \recid 159263103715091206 \start 0:51:02 \sp JANHEN \ph səmiŋgu e \tx seminggu e. \mb se- minggu e \ge SE- week EXCL \fti seminggu ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1106 \recid 745743103909091206 \start 0:51:07 \sp JANHEN \ph aku sampay jam satu baleʔ malam təraʔher malam təraʔher \tx aku sampai jam satu balek malam, terakhir malam terakhir. \mb aku sampai jam satu balek malam ter- akhir malam ter- akhir \ge 1SG arrive hour one turn.around night TER- end night TER- end \fti saya pulang jam satu, malam terakhir.

\ref BES-20060501b-HEN.1107 \recid 916764104259091206 \start 0:51:07 \sp JANHEN \ph ujan \tx ujan. \mb ujan \ge rain \fti hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1108 \recid 676735104342091206 \start 0:51:07 \sp EXPHEN \ph təraʔher \tx terakhir. \mb ter- akhir \ge TER- end \fti terakhir. \nt pesta di Gunung Gare.

\ref BES-20060501b-HEN.1109 \recid 310407104440091206 \start 0:51:08 \sp DIAHEN \ph ujan sajə \tx ujan saje. \mb ujan saje \ge rain continue \fti hujan terus.

\ref BES-20060501b-HEN.1110 \recid 329083104540091206 \start 0:51:09 \sp AZWHEN \ph ao ujan \tx au ujan. \mb au ujan \ge yes rain \fti ya hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1111 \recid 105931104624091206 \start 0:51:09 \sp JANHEN \ph ao deʔ tau baleʔ \tx au, dek tau balek. \mb au dek tau balek \ge yes DEK know turn.around \fti ya, tidak tahu balik.

\ref BES-20060501b-HEN.1112 \recid 795155104714091206 \start 0:51:12 \sp DIAHEN \ph deʔ tərəntirənti \tx dek berenti-renti. \mb dek be- renti ~ renti \ge DEK BE- stop ~ stop \fti tidak berhenti-henti. \nt hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1113 \recid 688197104953091206 \start 0:51:13 \sp AZWHEN \ph xxx macetmacet ujan didə \tx xxx macet-macet ujan dide. \mb xxx macet ~ macet ujan dide \ge xxx stoppage ~ stoppage rain NEG \fti xxx macet-macet hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1114 \recid 345667105127091206 \start 0:51:13 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1115 \recid 746388105152091206 \start 0:51:15 \sp DIAHEN \ph artes daŋdot kabarə ao pənutopə \tx artis dangdut kabare au, penutope? \mb artis dangdut kabar -e au pe- n- tutop -e \ge artist dangdut news -3 yes PE- N- shut -3 \fti kabarnya ditutup oleh artis dangdut?

\ref BES-20060501b-HEN.1116 \recid 962964105739091206 \start 0:51:16 \sp JANHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20060501b-HEN.1117 \recid 454509105818091206 \start 0:51:18 \sp JANHEN \ph pənutopanɲə \tx penutopannye? \mb pe- n- tutop -an -nye \ge PE- N- shut -AN -3 \fti penutupannya?

\ref BES-20060501b-HEN.1118 \recid 339669105952091206 \start 0:51:18 \sp DIAHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1119 \recid 727954110020091206 \start 0:51:19 \sp DIAHEN \ph didə \tx dide? \mb dide \ge NEG \fti tidak?

\ref BES-20060501b-HEN.1120 \recid 740030110048091206 \start 0:51:19 \sp JANHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1121 \recid 306093110132091206 \start 0:51:24 \sp JANHEN \ph akuʔ sətəraʔ ini tadi kan maseh ŋojeʔ diyə ki \tx aku seterak ini tadi kan maseh ngojek die Ki. \mb aku seterak i- ni tadi kan maseh ng- ojek die Ki \ge 1SG moment I- this earlier KAN still N- motorcycle.taxi DIE TRU.Hengki \fti saya sebentar ini tadi ngojek Ki.

\ref BES-20060501b-HEN.1122 \recid 724825110528091206 \start 0:51:25 \sp EXPHEN \ph həm \tx hem. \mb hem \ge EXCL \fti hem.

\ref BES-20060501b-HEN.1123 \recid 353793110556091206 \start 0:51:25 \sp JANHEN \ph sətəraʔ ini tadi \tx seterak ini tadi. \mb seterak i- ni tadi \ge moment I- this earlier \fti sebentar ini tadi.

\ref BES-20060501b-HEN.1124 \recid 512095110703091206 \start 0:51:27 \sp JANHEN \ph ini aɣi cuwaca ujan sajə \tx ini aghi cuaca ujan saje. \mb i- ni aghi cuaca ujan saje \ge I- this day weather rain continue \fti sekarang cuaca hujan terus.

\ref BES-20060501b-HEN.1125 \recid 697290110909091206 \start 0:51:29 \sp JANHEN \ph istirahat kuday bərənti kuday \tx istirahat kudai, berenti kudai. \mb istirahat kudai be- renti kudai \ge rest before BE- stop before \fti istirahat dulu, berhenti dulu.

\ref BES-20060501b-HEN.1126 \recid 174155111029091206 \start 0:51:29 \sp AZWHEN \ph həm \tx hem. \mb hem \ge EXCL \fti hem.

\ref BES-20060501b-HEN.1127 \recid 832973111110091206 \start 0:51:33 \sp DIAHEN \ph kami pəgi tadiʔ diʔ pagaralam sətaʔ ujan \tx kami pegi tadi, di Pagaralam setak ujan. \mb kami pegi tadi di Pagaralam setak ujan \ge 1 go earlier LOC Pagaralam halve rain \fti kami mau pergi tadi hujan di Pagaralam.

\ref BES-20060501b-HEN.1128 \recid 895049111443091206 \start 0:51:33 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1129 \recid 213493111510091206 \start 0:51:34 \sp DIAHEN \ph pərandonan didə ujan \tx Perandonan dide ujan. \mb Perandonan dide ujan \ge Perandonan NEG rain \fti di Perandonan tidak hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1130 \recid 489443111705091206 \start 0:51:35 \sp JANHEN \ph didə ujan \tx dide ujan. \mb dide ujan \ge NEG rain \fti tidak hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1131 \recid 685769111749091206 \start 0:51:40 \sp JANHEN \ph numboʔ kələ ji ku tini amu itu amu diweʔ ŋujeʔ niyan \tx numbok kele ji ku tini, amu itu, amu diwek ngojek nian. \mb numbok kele ji ku t- i- ni amu i- tu amu diwek ng- ojek nian \ge pile.up later say 1 T- I- this TOP I- that TOP 1PL N- motorcycle.taxi right \fti kalau saya ngojek nanti numpuk. \nt setoran ojek.

\ref BES-20060501b-HEN.1132 \recid 942509112337091206 \start 0:51:43 \sp JANHEN \ph aɲə amuʔ mubel maseh akor \tx anye amu mubel maseh akor. \mb anye amu mubel maseh akor \ge but TOP car still agree \fti tapi kalau mobil masih enak.

\ref BES-20060501b-HEN.1133 \recid 468860112457091206 \start 0:51:44 \sp DIAHEN \ph jəmə baɲaʔ bəlaɣi kə ojeʔ gandeŋ \tx jeme banyak belaghi ke ojek gandeng. \mb jeme banyak be- laghi ke ojek gandeng \ge person a.lot BE- run to motorcycle.taxi adjoined \fti orang banyak pergi ke ojek gandeng.

\ref BES-20060501b-HEN.1134 \recid 342161112803091206 \start 0:51:45 \sp DIAHEN \ph amu ujan \tx amu ujan. \mb amu ujan \ge TOP rain \fti kalau hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1135 \recid 309599112913091206 \start 0:51:46 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1136 \recid 248379112937091206 \start 0:51:46 \sp JANHEN \ph amu ujan \tx amu ujan. \mb amu ujan \ge TOP rain \fti kalau hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1137 \recid 924824113011091206 \start 0:51:48 \sp ARMHEN \ph itulah calaʔkiɲə amu xxx ə \tx itulah calakinye amu xxx e. \mb i- tu -lah calak -i -nye amu xxx e \ge I- that -LAH smart -I -3 TOP xxx EXCL \fti itulah kecerdikkannya xxx ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1138 \recid 237619120512091206 \start 0:51:48 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1139 \recid 976102120541091206 \start 0:51:49 \sp JANHEN \ph naeʔ ujeʔ gandeŋ \tx naek ojek gandeng. \mb naek ojek gandeng \ge go.up motorcycle.taxi adjoined \fti naik ojek gandeng.

\ref BES-20060501b-HEN.1140 \recid 763331120627091206 \start 0:51:50 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1141 \recid 427792120651091206 \start 0:51:51 \sp JANHEN \ph mubel kota tu masoʔ galə \tx mubel kota tu masok gale. \mb mubel kota tu masok gale \ge car city that go.in all \fti mobil kota itu masuk semua.

\ref BES-20060501b-HEN.1142 \recid 416200120746091206 \start 0:51:52 \sp DIAHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1143 \recid 893995120811091206 \start 0:51:54 \sp DIAHEN \ph aɲə əndeʔ riŋkas naɣ ojeʔ gandeŋ dəpan duwaɣə \tx anye ndek ringkas nagh ojek gandeng, depan duaghe. \mb anye ndek ringkas nagh ojek gandeng depan duaghe \ge but REL brief NAGH motorcycle.taxi adjoined front door \fti yang ringkas betul ojek gandeng, langsung di depan pintu.

\ref BES-20060501b-HEN.1144 \recid 491089122127091206 \start 0:51:57 \sp JANHEN \ph dəpan duwaɣə sampay la loʔ bicaʔ bae \tx depan duaghe, sampai, la (lu)lok becak bae. \mb depan duaghe sampai la lulok becak bae \ge front door arrive PFCT like pedicab just \fti depan pintu sampai, seperti becak.

\ref BES-20060501b-HEN.1145 \recid 447619122327091206 \start 0:51:58 \sp DIAHEN \ph naw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1146 \recid 651817122415091206 \start 0:51:59 \sp JANHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1147 \recid 906170122444091206 \start 0:52:27 \sp EXPHEN \ph maʔ naɣ buwatan kupi kamu ni \tx mak nagh buatan kupi kamu ni! \mb mak nagh buat -an kupi kamu ni \ge pleasant NAGH make -AN coffee 2 this \fti enak betul kopi buatan kamu ini!

\ref BES-20060501b-HEN.1148 \recid 823466122636091206 \start 0:52:28 \sp JANHEN \ph maʔ e \tx mak e! \mb mak e \ge pleasant EXCL \fti enak ya!

\ref BES-20060501b-HEN.1149 \recid 416286122846091206 \start 0:52:30 \sp JANHEN \ph ay di duson \tx ai di duson. \mb ai di duson \ge EXCL LOC village \fti di dusun.

\ref BES-20060501b-HEN.1150 \recid 536615122922091206 \start 0:52:31 \sp AZWHEN \ph di duson asli \tx di duson asli. \mb di duson asli \ge LOC village original \fti asli kalau di dusun.

\ref BES-20060501b-HEN.1151 \recid 368788100746111206 \start 0:52:32 \sp JANHEN \ph asli \tx asli. \mb asli \ge original \fti asli.

\ref BES-20060501b-HEN.1152 \recid 533795100818111206 \start 0:52:33 \sp AZWHEN \ph kanə di padaŋ raceʔkan di padaŋ tu \tx (bu)kane di Padang, racekan di Padang tu. \mb bukan -e di Padang racek -an di Padang tu \ge NEG -3 LOC Padang cut.into.thin.slices -AN LOC Padang that \fti bukannya di Padang, racikan kalau di Padang itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1153 \recid 909184101351111206 \start 0:52:33 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1154 \recid 180130101512111206 \start 0:52:33 \sp JANHEN \ph laen loʔ di padaŋ \tx laen lok di Padang. \mb laen lok di Padang \ge other like LOC Padang \fti lain dengan Padang. \nt kopi.

\ref BES-20060501b-HEN.1155 \recid 458001101617111206 \start 0:52:34 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1156 \recid 534294101649111206 \start 0:52:35 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.1157 \recid 300299101717111206 \start 0:52:35 \sp DIAHEN \ph ɣapatlah camporan \tx ghapatlah camporan. \mb ghapat -lah campor -an \ge often -LAH mix -AN \fti sering dicampur. \nt kopi.

\ref BES-20060501b-HEN.1158 \recid 529835101815111206 \start 0:52:36 \sp JANHEN \ph camporan titu \tx camporan titu. \mb campor -an t- i- tu \ge mix -AN T- I- that \fti campuran itu. \nt kopi.

\ref BES-20060501b-HEN.1159 \recid 955761101906111206 \start 0:52:37 \sp AZWHEN \ph camporiɲə ŋay jagoŋ amu padaŋ tu \tx camporinye ngai jagung amu Padang tu. \mb campor -i -nye ngai jagung amu Padang tu \ge mix -I -3 with corn TOP Padang that \fti dicampurnya dengan jagung kalau Padang itu. \nt kopi.

\ref BES-20060501b-HEN.1160 \recid 892817102156111206 \start 0:52:39 \sp JANHEN \ph ao jagoŋ ɣəboʔ \tx au, jagung ghebok. \mb au jagung ghebok \ge yes corn fine \fti ya, jagung halus.

\ref BES-20060501b-HEN.1161 \recid 495348102442111206 \start 0:52:42 \sp ARMHEN \ph ɣuma kancel tu kapo maseh san sinilah \tx huma Kancel tu kapo maseh (i)san sinilah. \mb huma Kancel tu kapo maseh isan sini -lah \ge house Kancel that KAPO still from here -LAH \fti rumah Kancel itu dari sinilah. \nt kopinya.

\ref BES-20060501b-HEN.1162 \recid 935881102726111206 \start 0:52:43 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1163 \recid 673846104816111206 \start 0:52:44 \sp ARMHEN \ph amu lom abes \tx amu (be)lom abes. \mb amu belom abes \ge TOP not.yet finished \fti kalau belum habis.

\ref BES-20060501b-HEN.1164 \recid 344563104914111206 \start 0:52:47 \sp JANHEN \ph əmbataʔ isan di sini yə \tx mbatak isan di sini die. \mb m- batak isan di s- i- ni die \ge N- bring from LOC S- I- this 3 \fti ngambil dari sini dia. \nt kopi.

\ref BES-20060501b-HEN.1165 \recid 186393105058111206 \start 0:52:48 \sp JANHEN \ph kupiɲə \tx kupinye. \mb kupi -nye \ge coffee -3 \fti kopinya.

\ref BES-20060501b-HEN.1166 \recid 423439105156111206 \start 0:52:57 \sp ARMHEN \ph ay tuwapə musem əmbaʔ ini aɣi cacaʔ musem bae tini \tx ai tuape musim mbak ini aghi, cacak musim bae tini. \mb ai tu- ape musim mbak i- ni aghi cacak musim bae t- i- ni \ge EXCL TU- what season now I- this day pretend season just T- I- this \fti apa musim sekarang, pura-pura musim saja sekarang ini.

\ref BES-20060501b-HEN.1167 \recid 154446105856111206 \start 0:53:00 \sp ARMHEN \ph bilaŋ ikoʔ deʔ ɣulə kawə \tx bilang ikok dek ghule kawe. \mb bilang ikok dek ghule kawe \ge every tail DEK get coffee \fti setiap orang tidak dapat kopi.

\ref BES-20060501b-HEN.1168 \recid 786506110110111206 \start 0:53:02 \sp ARMHEN \ph kawə bəbuwah adaʔ \tx kawe bebuah adak. \mb kawe be- buah adak \ge coffee BE- fruit NEG \fti kopi tidak berbuah.

\ref BES-20060501b-HEN.1169 \recid 227109110228111206 \start 0:53:06 \sp JANHEN \ph la təbat deʔ diwucoli adaʔə ləmaʔ manceŋ \tx la tebat dék diucoli Ki, adake lemak manceng. \mb la tebat dek di- ucol -i Ki adak -e lemak mancing \ge PFCT fish.pond DEK DI- come.off -I TRU.Hengki EXCL -3 pleasant fishing.rod \fti empang tidak ada ikannya Ki, aturannya enak mancing.

\ref BES-20060501b-HEN.1170 \recid 729804111123111206 \start 0:53:07 \sp EXPHEN \ph di manə \tx di mane? \mb di mane \ge LOC which \fti di mana?

\ref BES-20060501b-HEN.1171 \recid 338306111157111206 \start 0:53:08 \sp JANHEN \ph situ pasar \tx situ pasar. \mb s- i- tu pasar \ge S- I- that market \fti di pasar.

\ref BES-20060501b-HEN.1172 \recid 322033111235111206 \start 0:53:11 \sp JANHEN \ph padaŋkaret aɲə deʔbiyə aɲə \tx Padang.Karet, anye dekbedie anye. \mb Padang.Karet anye dekbedie anye \ge Padang.Karet but not.exist but \fti Padang Karet, tapi tidak ada. \nt ikan.

\ref BES-20060501b-HEN.1173 \recid 413821111619111206 \start 0:53:12 \sp JANHEN \ph deʔbiyə ikanə \tx dekbedie ikane. \mb dekbedie ikan -e \ge not.exist fish -3 \fti tidak ad ikannya.

\ref BES-20060501b-HEN.1174 \recid 510974122402111206 \start 0:53:14 \sp JANHEN \ph paŋkə kusoŋ maʔ ini \tx pangke kosong mak ini. \mb pangke kosong mak i- ni \ge medium empty now I- this \fti sedang kosong sekarang.

\ref BES-20060501b-HEN.1175 \recid 755686122512111206 \start 0:53:21 \sp ARMHEN \ph kaman sahar ɣapat manceŋ madaʔə deʔbiyə maseh diyucoli \tx kaman Sahar ghapat mancing madake dekbedie maseh diucoli. \mb kaman Sahar ghapat mancing madake dekbedie maseh di- ucol -i \ge group Sahar often fishing.rod before not.exist still DI- come.off -I \fti rombongan Sahar sering mancing ketika masih ada ikan.

\ref BES-20060501b-HEN.1176 \recid 641936152933111206 \start 0:53:25 \sp ARMHEN \ph ini diyə la naʔ bərapə bulan didə diyucoli adə tigə bulan \tx ini die, la ndak berape bulan dide diucoli kalu ade tiga bulan. \mb i- ni die la ndak ber- ape bulan dide di- ucol -i kalu ade tiga bulan \ge I- this 3 PFCT NDAK BER- what month NEG DI- come.off -I TOP exist three month \fti hampir tiga bulan tidak ada ikannya.

\ref BES-20060501b-HEN.1177 \recid 442207153614111206 \start 0:53:25 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1178 \recid 528159155052111206 \start 0:53:25 \sp JANHEN \ph la tigə bulanlah \tx la tige bulanlah. \mb la tige bulan -lah \ge PFCT three month -LAH \fti sudah tiga bulan.

\ref BES-20060501b-HEN.1179 \recid 690390155239111206 \start 0:53:27 \sp ARMHEN \ph la bəsaʔ pulə amu diyucoli \tx la besak pule amu diucoli. \mb la besak pule amu di- ucol -i \ge PFCT big also TOP DI- come.off -I \fti sudah besar kalau ad ikannya.

\ref BES-20060501b-HEN.1180 \recid 302603155330111206 \start 0:53:31 \sp JANHEN \ph baɲaʔ igə danahə əmbaʔ ini \tx banyak ige danae mbak ini. \mb banyak ige dana -e mbak i- ni \ge a.lot IGE funds -3 now I- this \fti sekarang banyak sekali dananya.

\ref BES-20060501b-HEN.1181 \recid 556226155522111206 \start 0:53:33 \sp JANHEN \ph dana ka ŋucoliɲə tu əmbaʔ ini aɣi \tx dana ka ngucolinye tu mbak ini aghi. \mb dana ka ng- ucol -i -nye tu mbak i- ni aghi \ge funds FUT N- come.off -I -3 that now I- this day \fti dana untuk membeli ikannya itu sekarang ini.

\ref BES-20060501b-HEN.1182 \recid 810363155735111206 \start 0:53:33 \sp AZWHEN \ph di manə badaə \tx di mane badae? \mb di mane bada -e \ge LOC which place -3 \fti di mana tempatnya?

\ref BES-20060501b-HEN.1183 \recid 687789155821111206 \start 0:53:34 \sp JANHEN \ph padaŋkaret \tx Padang.Karet. \mb Padang.Karet \ge Padang.Karet \fti Padang Karet.

\ref BES-20060501b-HEN.1184 \recid 688636155904111206 \start 0:53:34 \sp AZWHEN \ph padaŋkaret \tx Padang.Karet. \mb Padang.Karet \ge Padang.Karet \fti Padang Karet.

\ref BES-20060501b-HEN.1185 \recid 523611155954111206 \start 0:53:34 \sp JANHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1186 \recid 740191160039111206 \start 0:53:36 \sp ARMHEN \ph ay simpaŋan tu oy \tx ai simpangan tu oi. \mb ai simpang -an tu oi \ge EXCL branch -AN that EXCL \fti simpangan itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1187 \recid 318135160237111206 \start 0:53:36 \sp AZWHEN \ph ə \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20060501b-HEN.1188 \recid 601553160439111206 \start 0:53:37 \sp JANHEN \ph ay kaman ruden pacaʔ \tx ai kaman Ruden pacak. \mb ai kaman Ruden pacak \ge EXCL group Ruden can \fti rombongan Ruden bisa.

\ref BES-20060501b-HEN.1189 \recid 319233160631111206 \start 0:53:38 \sp ARMHEN \ph dampeŋ \tx dampeng. \mb dampeng \ge near \fti dekat.

\ref BES-20060501b-HEN.1190 \recid 153575160838111206 \start 0:53:42 \sp JANHEN \ph diyajoŋ kaman ryden deʔbiyə jəmə nuŋguɲə katəɲə \tx diajong kaman Ruden dekbedie jeme nunggunye katenye. \mb di- ajong kaman Ruden dekbedie jeme n- tunggu -nye kate -nye \ge DI- order group Ruden not.exist person N- wait -3 say -NYE \fti disuruh rombongan Ruden tidak ada orang yang menunggunya katanya.

\ref BES-20060501b-HEN.1191 \recid 550278161121111206 \start 0:53:47 \sp ARMHEN \ph kami jaoh \tx kami jaoh. \mb kami jaoh \ge 1 far \fti kami jauh.

\ref BES-20060501b-HEN.1192 \recid 747052161207111206 \start 0:53:50 \sp ARMHEN \ph ini tadi aʔtep diyə aku kə sanə maʔ ni didə \tx ini tadi aktif die aku ke sane, mak ini dide. \mb i- ni tadi aktif die aku ke sane mak i- ni dide \ge I- this earlier active DIE 1SG to there now I- this NEG \fti kemarin aktif saya ke sana, sekarang tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1193 \recid 420356161450111206 \start 0:53:51 \sp ARMHEN \ph kata igə gaweʰ \tx kata ige gawe. \mb kata ige gawe \ge a.lot IGE job \fti banyak kerjaan.

\ref BES-20060501b-HEN.1194 \recid 537813161731111206 \start 0:53:58 \sp JANHEN \ph adə tini niŋgalkah titu li naʔ ənjawat ni tadi ki \tx ade tini ninggalkah titu li nak njawat ni tadi Ki. \mb ade t- i- ni n- tinggal -kah t- i- tu li nak n- jawat ni tadi Ki \ge exist T- I- this N- stay -KAH T- I- that because intend N- work.on this earlier TRU.Hengki \fti saya tinggalkan itu karena mau kerja di sawah.

\ref BES-20060501b-HEN.1195 \recid 947751162029111206 \start 0:54:01 \sp JANHEN \ph deʔ təgawe situ naʔ gawekah pulə ənjawat pulə \tx dek tegawe, situ nak gawekah pule njawat pule. \mb dek te- gawe s- i- tu nak gawe -kah pule n- jawat pule \ge DEK TE- job S- I- that intend job -KAH also N- work.on also \fti tidak tekejar, di situ mau dikerjakan di sawah juga.

\ref BES-20060501b-HEN.1196 \recid 443184111249121206 \start 0:54:01 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1197 \recid 805701122111121206 \start 0:54:02 \sp JANHEN \ph pacaʔ kətiŋgalan sawah \tx pacak ketinggalan sawah. \mb pacak ke- tinggal -an sawah \ge can KE- stay -AN rice.field \fti bisa ketinggalan sawah.

\ref BES-20060501b-HEN.1198 \recid 642256122244121206 \start 0:54:05 \sp JANHEN \ph jəmə la udem galə bətanam diweʔ bəlom \tx jeme la udem gale betanam diwek belom. \mb jeme la udem gale be- tanam diwek belom \ge person PFCT finished all BE- plant 1PL not.yet \fti semua orang sudah bertanam, kita belum.

\ref BES-20060501b-HEN.1199 \recid 416554122510121206 \start 0:54:06 \sp AZWHEN \ph hə əm \tx he em. \mb he em \ge EXCL EXCL \fti he em. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.1200 \recid 536806122547121206 \start 0:54:06 \sp JANHEN \ph ŋəcol diweʔ \tx ngecol diwek. \mb ng- kecol diwek \ge N- slip 1PL \fti meleset kita.

\ref BES-20060501b-HEN.1201 \recid 216528122647121206 \start 0:54:06 \sp JANHEN \ph ha ha \tx ha ha. \mb ha ha \ge EXCL EXCL \fti ha ha.

\ref BES-20060501b-HEN.1202 \recid 197011124716121206 \start 0:54:16 \sp JANHEN \ph sawah dampeŋ sinilah \tx sawah dampeng sinilah? \mb sawah dampeng sini -lah \ge rice.field near here -LAH \fti sawah dekat sini?

\ref BES-20060501b-HEN.1203 \recid 682061124924121206 \start 0:54:18 \sp ARMHEN \ph ay dampeŋ \tx ai dampeng. \mb ai dampeng \ge EXCL near \fti dekat.

\ref BES-20060501b-HEN.1204 \recid 711535130959121206 \start 0:54:20 \sp JANHEN \ph ay dampeŋ sini kinaʔan ini pasi bəlakaŋ niyow ni \tx ai dampeng sini, kinakan ini, pasi belakang niou ni. \mb ai dampeng s- i- ni kinak -an i- ni pasi belakang niou ni \ge EXCL near S- I- this see -AN I- this near back coconut this \fti dekat sini, kelihatan ini, belakang kelapa ini.

\ref BES-20060501b-HEN.1205 \recid 196548131644121206 \start 0:54:21 \sp AZWHEN \ph əʔ ə \tx e e. \mb e e \ge EXCL EXCL \fti he e. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1206 \recid 989396131732121206 \start 0:54:22 \sp ARMHEN \ph dampeŋ \tx dampeng. \mb dampeng \ge near \fti dekat.

\ref BES-20060501b-HEN.1207 \recid 104031131818121206 \start 0:54:25 \sp AZWHEN \ph itulah ibatə ŋələtaʔkah neʔ ja neʔ dampeŋ didə rugi diweʔ tulah \tx itulah ibarate ngeletakkah nek jaoh, nek dampeng dide, rugi diwek tulah. \mb i- tu -lah ibarat -e nge- letak -kah nek jaoh nek dampeng dide rugi diwek tulah \ge I- that -LAH like -3 NGE- placed -KAH REL far REL near NEG lost.out 1PL calamity.brough.on.by.a.course \fti ibaratnya ngambil yang jauh, yang dekat tidak, rugi kita.

\ref BES-20060501b-HEN.1208 \recid 364233132657121206 \start 0:54:25 \sp JANHEN \ph rugi diweʔ \tx rugi diwek. \mb rugi diwek \ge lost.out 1PL \fti rugi kita.

\ref BES-20060501b-HEN.1209 \recid 480131150742121206 \start 0:54:26 \sp AZWHEN \ph kədalaman oŋkos diweʔ \tx kedalaman ongkos diwek. \mb ke- dalam -an ongkos diwek \ge KE- inside -AN cost 1PL \fti kedalaman ongkos kita.

\ref BES-20060501b-HEN.1210 \recid 782003150945121206 \start 0:54:27 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1211 \recid 147537151043121206 \start 0:54:31 \sp ARMHEN \ph ao suwasana uŋkos mahal xxx \tx au, suasana ongkos mahal xxx. \mb au suasana ongkos mahal xxx \ge yes atmosphore cost expensive xxx \fti ya, suasana ongkos mahal xxxx.

\ref BES-20060501b-HEN.1212 \recid 766261151236121206 \start 0:54:31 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1213 \recid 163925151308121206 \start 0:54:32 \sp DIAHEN \ph bapə pasar isan sini \tx berape pasar isan sini? \mb ber- ape pasar isan s- i- ni \ge BER- what market from S- I- this \fti berapa dari pasar ke sini? \nt ongkos.

\ref BES-20060501b-HEN.1214 \recid 799601151700121206 \start 0:54:32 \sp DIAHEN \ph ŋojeʔ \tx ngojek. \mb ng- ojek \ge N- motorcycle.taxi \fti ngojek.

\ref BES-20060501b-HEN.1215 \recid 718746151757121206 \start 0:54:34 \sp JANHEN \ph ŋojeʔ tujoh ribu \tx ngojek tujoh ribu. \mb ng- ojek tujoh ribu \ge N- motorcycle.taxi seven thousand \fti ngojek tujuh ribu.

\ref BES-20060501b-HEN.1216 \recid 776482151854121206 \start 0:54:34 \sp DIAHEN \ph tujoh ribu \tx tujoh ribu. \mb tujoh ribu \ge seven thousand \fti tujuh ribu.

\ref BES-20060501b-HEN.1217 \recid 946081152249121206 \start 0:54:35 \sp JANHEN \ph ao san sini \tx au, isan sini. \mb au isan s- i- ni \ge yes from S- I- this \fti ya, dari sini.

\ref BES-20060501b-HEN.1218 \recid 207993153226121206 \start 0:54:36 \sp DIAHEN \ph sətuloʔ \tx setulok. \mb se- tulok \ge SE- suitable \fti sesuai.

\ref BES-20060501b-HEN.1219 \recid 754205153510121206 \start 0:54:37 \sp AZWHEN \ph aeʔ mubel \tx naek mubel? \mb naek mubel \ge go.up car \fti naik mobil?

\ref BES-20060501b-HEN.1220 \recid 948914153636121206 \start 0:54:40 \sp JANHEN \ph naeʔ mubel limə ribu ŋan tərminal \tx naek mubel lime ribu ngan terminal. \mb naek mubel lime ribu ngan terminal \ge go.up car five thousand limit terminal \fti naik mobil lima ribu, batas terminal.

\ref BES-20060501b-HEN.1221 \recid 121511153921121206 \start 0:54:40 \sp AZWHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti oi.

\ref BES-20060501b-HEN.1222 \recid 742066154357121206 \start 0:54:41 \sp JANHEN \ph ɲamboŋ masehkah duwə ribu \tx nyambong masehkan due ribu. \mb ny- sambong maseh -kan due ribu \ge N- join still -KAN two thousand \fti nyambung masih dua ribu.

\ref BES-20060501b-HEN.1223 \recid 315712154539121206 \start 0:54:42 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1224 \recid 388597154603121206 \start 0:54:42 \sp JANHEN \ph jatoh maseh duwə riʔ \tx jatoh maseh due ri(bu). \mb jatoh maseh due ribu \ge fall still two thousand \fti jatuhnya masih dua ribu.

\ref BES-20060501b-HEN.1225 \recid 467327154827121206 \start 0:54:43 \sp DIAHEN \ph səməgi bae \tx semegi bae. \mb semegi bae \ge same just \fti sama saja.

\ref BES-20060501b-HEN.1226 \recid 686352154922121206 \start 0:54:44 \sp AZWHEN \ph ao səməgi bae \tx au semegi bae. \mb au semegi bae \ge yes same just \fti ya, sama saja. \nt ongkos dengan ojek.

\ref BES-20060501b-HEN.1227 \recid 831599155024121206 \start 0:54:45 \sp ARMHEN \ph səragi ŋaɣiʔ \tx seragi ngaghi... \mb seragi ngaghi \ge same with \fti sama dengan...

\ref BES-20060501b-HEN.1228 \recid 311281155159121206 \start 0:54:45 \sp EXPHEN \ph maʔ naeʔ ojeʔ \tx mak naek ojek. \mb mak naek ojek \ge pleasant go.up motorcycle.taxi \fti enak naik ojek.

\ref BES-20060501b-HEN.1229 \recid 609432155253121206 \start 0:54:46 \sp JANHEN \ph maʔ naeʔ ojeʔ laŋsoŋ ao \tx mak naek ojek langsong au. \mb mak naek ojek langsong au \ge pleasant go.up motorcycle.taxi direct yes \fti enak naik ojek, langsung.

\ref BES-20060501b-HEN.1230 \recid 443422155441121206 \start 0:54:46 \sp AZWHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ha a. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1231 \recid 305168155521121206 \start 0:54:47 \sp AZWHEN \ph waʔtu \tx waktu. \mb waktu \ge time \fti waktu. \nt menghemat.

\ref BES-20060501b-HEN.1232 \recid 474673155550121206 \start 0:54:47 \sp JANHEN \ph waʔtu \tx waktu. \mb waktu \ge time \fti waktu.

\ref BES-20060501b-HEN.1233 \recid 848526155626121206 \start 0:54:48 \sp JANHEN \ph cəpat \tx cepat. \mb cepat \ge quick \fti cepat. \nt naik ojek.

\ref BES-20060501b-HEN.1234 \recid 391147155701121206 \start 0:54:51 \sp ARMHEN \ph ini ka ka neʔ pulə miɲaʔ ni \tx ini ka, ka naek pule minyak ni. \mb i- ni ka ka naek pule minyak ni \ge I- this FUT FUT go.up also oil this \fti akan naik juga minyak.

\ref BES-20060501b-HEN.1235 \recid 127643155831121206 \start 0:54:53 \sp JANHEN \ph kalu deʔ jadi naeʔ taon ini \tx kalu dek jadi naek taon ini. \mb kalu dek jadi naek taon i- ni \ge TOP DEK become go.up year I- this \fti mungkin tidak jadi naik tahun ini.

\ref BES-20060501b-HEN.1236 \recid 305725160018121206 \start 0:54:57 \sp ARMHEN \ph ay la adə siyaranɲə maʔ manə deʔ ənjadi jaraŋ pəmərintah uroŋ kapo \tx ai la ade siarannye, mak mane dek jadi, jarang pemerintah urong kapo. \mb ai la ade siar -an -nye mak mane dék jadi jarang pemerintah urong kapo \ge EXCL FILL exist broadcast -AN -NYE TRU.mother which TRU.younger.sister become rare government not.yet just \fti sudah ada siarannya, bagaimana mau tidak jadi, jarang pemerintah tidak jadi.

\ref BES-20060501b-HEN.1237 \recid 833539163958121206 \start 0:54:58 \sp AZWHEN \ph hawo \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1238 \recid 514041164119121206 \start 0:54:59 \sp ARMHEN \ph pərintah ni səragi ŋay tuhan titu \tx pemerintah ni seragi ngai Tuhan titu. \mb pe- m- perintah ni seragi ngai Tuhan t- i- tu \ge PE- N- command this same with God T- I- that \fti pemerintah ini sama dengan tuhan.

\ref BES-20060501b-HEN.1239 \recid 102692164314121206 \start 0:55:00 \sp DIAHEN \ph naeʔ səpuloh pərsen \tx naek sepuloh persen. \mb naek sepuloh persen \ge go.up ten percent \fti naik sepuluh persen.

\ref BES-20060501b-HEN.1240 \recid 359198164408121206 \start 0:55:04 \sp ARMHEN \ph ao bədamə la təkatə li ɲə didə taw ragi ŋay uroŋ \tx au, bename la tekate li nye dide tau agi ngai urong. \mb au be- name la te- kate li nye dide tau agi ngai urong \ge yes BE- name PFCT TE- say by 3 NEG know more with not.yet \fti ya, kalau sudah dia berkata pasti jadi.

\ref BES-20060501b-HEN.1241 \recid 461429164742121206 \start 0:55:05 \sp AZWHEN \ph ao deʔ taw gaŋgu gugat \tx au, dek tau ganggu gugat. \mb au dek tau ganggu gugat \ge yes DEK know disturb shock \fti ya, tidak tahu diganggu gugat.

\ref BES-20060501b-HEN.1242 \recid 556061165128121206 \start 0:55:05 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1243 \recid 389835101605131206 \start 0:55:08 \sp JANHEN \ph awaʔ dulu l sampay lapan kiluawan ikan masə ni ki \tx awak dulu la sampai lapan kiluan ikan mase ni Ki. \mb awak dulu la sampai lapan kilu -an ikan mas -e ni Ki \ge 1 before PFCT arrive eight kilo -AN fish mas -3 this TRU.Hengki \fti padahal dulu sudah delapan kilo ikan masnya Ki.

\ref BES-20060501b-HEN.1244 \recid 565215102307131206 \start 0:55:09 \sp JANHEN \ph sikoʔ \tx sikok. \mb sikok \ge one \fti satu. \nt ikan mas.

\ref BES-20060501b-HEN.1245 \recid 683017102342131206 \start 0:55:11 \sp JANHEN \ph lapan kilu \tx lapan kilu. \mb lapan kilu \ge eight kilo \fti delapan kilo.

\ref BES-20060501b-HEN.1246 \recid 582065102511131206 \start 0:55:12 \sp DIAHEN \ph bəzaʔ \tx besak! \mb besak \ge big \fti besar! \nt ikan mas.

\ref BES-20060501b-HEN.1247 \recid 375656102631131206 \start 0:55:12 \sp AZWHEN \ph bəsaʔ \tx besak. \mb besak \ge big \fti besar. \nt ikan mas.

\ref BES-20060501b-HEN.1248 \recid 759338102744131206 \start 0:55:13 \sp JANHEN \ph bəsaʔ lapan kilu \tx besak lapan kilu. \mb besak lapan kilu \ge big eight kilo \fti delapan kilo besar. \nt ikan mas.

\ref BES-20060501b-HEN.1249 \recid 812680102839131206 \start 0:55:14 \sp AZWHEN \ph kalu la ləbeh əmbaʔ bantal e \tx kalu la lebeh mbak bantal e? \mb kalu la lebeh mbak bantal e \ge TOP PFCT more like pillow EXCL \fti mungkin lebih besar dari bantal ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1250 \recid 932831103212131206 \start 0:55:15 \sp JANHEN \ph ləbeh \tx lebeh. \mb lebeh \ge more \fti lebih.

\ref BES-20060501b-HEN.1251 \recid 719655103621131206 \start 0:55:16 \sp DIAHEN \ph əmbaʔ guleŋ əmbaʔ bantal guleŋlah \tx mbak guling, mbak bantal gulinglah. \mb mbak guling mbak bantal guling -lah \ge like roll like pillow roll -LAH \fti seperti bantal guling.

\ref BES-20060501b-HEN.1252 \recid 768953104559131206 \start 0:55:16 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1253 \recid 409135104632131206 \start 0:55:16 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1254 \recid 950389104647131206 \start 0:55:17 \sp JANHEN \ph bukan agi loʔ bantal guleŋ \tx bukan agi lok bantal guling! \mb bukan agi lok bantal guling \ge NEG more like pillow roll \fti bukan seperti bantal guling lagi.

\ref BES-20060501b-HEN.1255 \recid 605855104749131206 \start 0:55:17 \sp AZWHEN \ph oy \tx oi! \mb oi \ge EXCL \fti oi!

\ref BES-20060501b-HEN.1256 \recid 615883104823131206 \start 0:55:18 \sp DIAHEN \ph lapan kilu \tx lapan kilu. \mb lapan kilu \ge eight kilo \fti delapan kilo.

\ref BES-20060501b-HEN.1257 \recid 855422105429131206 \start 0:55:21 \sp JANHEN \ph paleŋ kəceʔ limə kilu na titu madaʔə \tx paleng kecek lime kilu na titu madake. \mb paleng kecek lime kilu na t- i- tu madake \ge most small five kilo EXCL T- I- that before \fti paling kecil lima kilo kemarin itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1258 \recid 193199105734131206 \start 0:55:23 \sp JANHEN \ph ikan masə \tx ikan mase. \mb ikan mas -e \ge fish mas -3 \fti ikan masnya.

\ref BES-20060501b-HEN.1259 \recid 509369110600131206 \start 0:55:26 \sp JANHEN \ph mujaerə bae lagi laʔ sikoʔ səkilu \tx mujahire bae lagi la sikok sekilu. \mb mujahir -e bae lagi la sikok se- kilu \ge mujahir -3 just again PFCT one SE- kilo \fti ikan mujahirnya saja satu sekilo.

\ref BES-20060501b-HEN.1260 \recid 788468111248131206 \start 0:55:28 \sp AZWHEN \ph la əndaʔ əmbaʔ piŋgan e \tx la ndak mbak pinggan e. \mb la ndak mbak pinggan e \ge PFCT NDAK like plate EXCL \fti sudah seperti piring.

\ref BES-20060501b-HEN.1261 \recid 808476111407131206 \start 0:55:28 \sp JANHEN \ph la sətaon \tx la setaon. \mb la se- taon \ge PFCT SE- year \fti sudah satu tahun.

\ref BES-20060501b-HEN.1262 \recid 481950130657131206 \start 0:55:30 \sp JANHEN \ph didə didə dibubos \tx dide, dide dibubos. \mb dide dide di- bubos \ge NEG NEG DI- drain \fti tidak dikuras.

\ref BES-20060501b-HEN.1263 \recid 741588130835131206 \start 0:55:30 \sp AZWHEN \ph ŋəpor \tx ngepor? \mb nge- por \ge NGE- por \fti diberi por?

\ref BES-20060501b-HEN.1264 \recid 391211131006131206 \start 0:55:30 \sp ARMHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1265 \recid 289810131040131206 \start 0:55:31 \sp JANHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1266 \recid 640795131102131206 \start 0:55:32 \sp AZWHEN \ph oy əmbəsaʔ aɲə \tx oi, mbesak anye. \mb oi m- besak anye \ge EXCL N- big but \fti besar.

\ref BES-20060501b-HEN.1267 \recid 167689131154131206 \start 0:55:33 \sp DIAHEN \ph xxx cəpat əmbəsaʔ \tx xxx cepat mbesak. \mb xxx cepat m- besak \ge xxx quick N- big \fti xxxx cepat besar.

\ref BES-20060501b-HEN.1268 \recid 158806131259131206 \start 0:55:35 \sp JANHEN \ph kalu ikan mas tuʔ tigə taon umorə \tx kalu ikan mas tu tige taon umore. \mb kalu ikan mas tu tige taon umor -e \ge TOP fish mas that three year age -3 \fti kalau ikan mas itu tiga tahun umurnya.

\ref BES-20060501b-HEN.1269 \recid 254192132019131206 \start 0:55:36 \sp JANHEN \ph lapan kilu \tx lapan kilu. \mb lapan kilu \ge eight kilo \fti delapan kilo.

\ref BES-20060501b-HEN.1270 \recid 511714132059131206 \start 0:55:38 \sp ARMHEN \ph libaɣ diyə təbat tu \tx libagh die tebat tu. \mb libagh die tebat tu \ge wide DIE fish.pond that \fti memang lebar kolam ikan itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1271 \recid 587381132246131206 \start 0:55:40 \sp AZWHEN \ph pərtamə ikan tu galaʔ əmbəzaʔ e \tx pertame ikan tu galak mbesak e. \mb pertame ikan tu galak m- besak e \ge first fish that want N- big EXCL \fti pertama ikan itu mau besar.

\ref BES-20060501b-HEN.1272 \recid 631521132603131206 \start 0:55:40 \sp JANHEN \ph galaʔ əmbəzaʔ \tx galak mbesak. \mb galak m- besak \ge want N- big \fti suka membesar.

\ref BES-20060501b-HEN.1273 \recid 893378132717131206 \start 0:55:41 \sp AZWHEN \ph həm \tx hem. \mb hem \ge EXCL \fti hem.

\ref BES-20060501b-HEN.1274 \recid 932442132759131206 \start 0:55:43 \sp AZWHEN \ph kadaŋan tu adə naon aɲə didə mantaran itu sajə \tx kadangan tu ade naon, anye dide, mantaran itu saje. \mb kadang -an tu ade n- taon anye dide m- pantar -an i- tu saje \ge occasional -AN that exist N- year but NEG N- same.age -AN I- that just \fti kadangan ada yang bertahun-tahun, tapi seperti itu saja.

\ref BES-20060501b-HEN.1275 \recid 474204133037131206 \start 0:55:46 \sp JANHEN \ph libaɣ diyə lim puloh kubeʔkan diyə titu \tx libagh die, lime puloh kubikan die titu. \mb libagh die lime puloh kubik -an die t- i- tu \ge wide DIE five ten cubic -AN DIE T- I- that \fti memang lebar, lima puluh kubik itu. \nt kolam ikan.

\ref BES-20060501b-HEN.1276 \recid 162828133258131206 \start 0:55:46 \sp AZWHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti oi.

\ref BES-20060501b-HEN.1277 \recid 367647133354131206 \start 0:55:47 \sp JANHEN \ph təbat tu \tx tebat tu. \mb tebat tu \ge fish.pond that \fti kolam ikan itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1278 \recid 263742134000131206 \start 0:55:49 \sp AZWHEN \ph libaɣ təbat bəzaʔ ao \tx libagh, tebat besak au? \mb libagh tebat besak au \ge wide fish.pond big yes \fti lebar, kolam ikan besar ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1279 \recid 830611134121131206 \start 0:55:49 \sp JANHEN \ph təbat bəzaʔ \tx tebat besak. \mb tebat besak \ge fish.pond big \fti kolam ikan besar.

\ref BES-20060501b-HEN.1280 \recid 800807134214131206 \start 0:55:49 \sp AZWHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20060501b-HEN.1281 \recid 285705134243131206 \start 0:55:50 \sp DIAHEN \ph maʔ \tx mak. \mb mak \ge pleasant \fti enak.

\ref BES-20060501b-HEN.1282 \recid 960059134311131206 \start 0:55:52 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1283 \recid 240458134347131206 \start 0:55:56 \sp DIAHEN \ph əmaʔ lapan kilu \tx mak lapan kilu. \mb mak lapan kilu \ge pleasant eight kilo \fti enak delapan kilo.

\ref BES-20060501b-HEN.1284 \recid 981258134443131206 \start 0:55:57 \sp JANHEN \ph həm \tx hem. \mb hem \ge EXCL \fti hem.

\ref BES-20060501b-HEN.1285 \recid 127153134513131206 \start 0:55:59 \sp JANHEN \ph la loʔ dageŋ kambeŋ diyə tu \tx la lok dageng kambeng die tu. \mb la lok dageng kambeng die tu \ge PFCT like meat goat 3 that \fti seperti daging kambing. \nt ikan mas.

\ref BES-20060501b-HEN.1286 \recid 177308134829131206 \start 0:56:00 \sp JANHEN \ph dageŋə \tx dagenge. \mb dageng -e \ge meat -3 \fti dagingnya.

\ref BES-20060501b-HEN.1287 \recid 717681135021131206 \start 0:56:05 \sp JANHEN \ph isi pəɣotə pacaʔ jadi kəmbuɣoŋ amu mbak itu \tx isi peghote pacak jadi kembughong amu mbak itu. \mb isi peghot -e pacak jadi kembughong amu mbak i- tu \ge contents stomach -3 can become kembughong TOP like I- that \fti isi perutnya bisa dijadikan kembughong kalau seperti itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1288 \recid 890839140731131206 \start 0:56:05 \sp JANHEN \ph ay \tx ai! \mb ai \ge EXCL \fti ai!

\ref BES-20060501b-HEN.1289 \recid 554841140812131206 \start 0:56:06 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.1290 \recid 936033140832131206 \start 0:56:07 \sp JANHEN \ph amu ŋgulay niʔ \tx amu nggulai ni... \mb amu ng- gulai ni \ge TOP N- k.o.food this \fti kalau menggulai ini...

\ref BES-20060501b-HEN.1291 \recid 522740140943131206 \start 0:56:09 \sp DIAHEN \ph macoŋ mərawaʔ əmbaʔ itu \tx macong merawak mbak itu. \mb macong merawak mbak i- tu \ge same merawak like I- that \fti sama merawak seperti itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1292 \recid 510867142014131206 \start 0:56:09 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1293 \recid 754407142045131206 \start 0:56:12 \sp JANHEN \ph lom ŋgulaykah dageŋə naʔ sisiʔi kuday \tx (be)lom nggulaikah dagenge nak sisiki kudai. \mb belom ng- gulai -kah dageng -e nak sisik -i kudai \ge not.yet N- k.o.food -KAH meat -3 intend scale -I before \fti sebelum menggulainya disisiki terlebih dahulu.

\ref BES-20060501b-HEN.1294 \recid 735999142728131206 \start 0:56:12 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1295 \recid 948156142753131206 \start 0:56:14 \sp JANHEN \ph xxx ləmbot naɣ itu siseʔə tu \tx xxx lembot nagh itu sisike tu. \mb xxx lembot nagh i- tu sisik -e tu \ge xxx soft NAGH I- that scale -3 that \fti xxx lembut betul sisiknya itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1296 \recid 879997142959131206 \start 0:56:15 \sp AZWHEN \ph titu e \tx titu e. \mb t- i- tu e \ge T- I- that EXCL \fti itu ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1297 \recid 131831143035131206 \start 0:56:15 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1298 \recid 494453143057131206 \start 0:56:16 \sp JANHEN \ph kələ pəɣotə \tx kele peghote. \mb kele peghot -e \ge later stomach -3 \fti nanti perutnya.

\ref BES-20060501b-HEN.1299 \recid 295548143148131206 \start 0:56:17 \sp JANHEN \ph hə \tx he. \mb he \ge HE \fti he.

\ref BES-20060501b-HEN.1300 \recid 784790143231131206 \start 0:56:18 \sp AZWHEN \ph hə həʔ \tx he he. \mb he he \ge HE HE \fti he he. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.1301 \recid 185469143523131206 \start 0:56:19 \sp DIAHEN \ph baɲaʔ naɣ titu ɣule \tx banyak nagh titu ghule. \mb banyak nagh t- i- tu ghule \ge a.lot NAGH T- I- that get \fti banyak betul dapatnya.

\ref BES-20060501b-HEN.1302 \recid 190854143627131206 \start 0:56:19 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1303 \recid 698898144443131206 \start 0:56:22 \sp ARMHEN \ph adəlah masəɲə ŋulaŋ kələ ey \tx adelah masenye ngulang kele e. \mb ade -lah mase -nye ng- ulang kele e \ge exist -LAH time -3 N- repeat later EXCL \fti ada masanya mengulang nantinya.

\ref BES-20060501b-HEN.1304 \recid 197265144804131206 \start 0:56:25 \sp ARMHEN \ph amu əmbaʔ ini daŋ deʔ tawu \tx amu mbak ini dang dek tau. \mb amu mbak i- ni dang dek tau \ge TOP now I- this medium DEK know \fti kalau sekarang ini sedang tidak bisa.

\ref BES-20060501b-HEN.1305 \recid 443547144914131206 \start 0:56:28 \sp DIAHEN \ph tigə taon lamə əndiyə \tx tige taon lame ndie. \mb tige taon lame n- die \ge three year long.time N- DIE \fti tiga tahun lama.

\ref BES-20060501b-HEN.1306 \recid 610716145113131206 \start 0:56:29 \sp JANHEN \ph la lamə tigə taon \tx la lame tige taon. \mb la lame tige taon \ge PFCT long.time three year \fti sudah lama tiga tahun.

\ref BES-20060501b-HEN.1307 \recid 414662145215131206 \start 0:56:30 \sp JANHEN \ph bayaŋkalah ŋay kaba \tx bayangkahlah ngai kaba. \mb bayang -kah -lah ngai kaba \ge shadow -KAH -LAH with 2SG \fti bayangkan saja dengan kamu.

\ref BES-20060501b-HEN.1308 \recid 237370145532131206 \start 0:56:32 \sp JANHEN \ph diyucol tu \tx diucol tu... \mb di- ucol tu \ge DI- come.off that \fti diisi itu...

\ref BES-20060501b-HEN.1309 \recid 382764145653131206 \start 0:56:33 \sp AZWHEN \ph xxx amanan diyə loʔ itu didə tuŋgu e \tx xxx amanan die lok itu dide tunggu e? \mb xxx aman -an die lok i- tu dide tunggu e \ge xxx secure -AN 3 like I- that NEG wait EXCL \fti xxx aman seperti itu, tidak ditunggu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1310 \recid 529442145924131206 \start 0:56:34 \sp AZWHEN \ph maseh əmbəzaʔ diyə \tx maseh mbesak die. \mb maseh m- besak die \ge still N- big 3 \fti masih membesar dia.

\ref BES-20060501b-HEN.1311 \recid 643021150019131206 \start 0:56:35 \sp JANHEN \ph paleŋ adə əmpay pantar ini ŋucolə nah \tx paleng ade empai pantar ini ngucole nah. \mb paleng ade empai pantar i- ni ng- ucol -e nah \ge most exist just.now same.age I- this N- come.off -3 EXCL \fti paling ada baru sebesar ini mengisinya.

\ref BES-20060501b-HEN.1312 \recid 664251151100131206 \start 0:56:35 \sp AZWHEN \ph woy \tx woi. \mb woi \ge EXCL \fti woi.

\ref BES-20060501b-HEN.1313 \recid 185982151142131206 \start 0:56:37 \sp JANHEN \ph ŋucol madaʔə \tx ngucol madake. \mb ng- ucol madake \ge N- come.off before \fti mengisi dahulu.

\ref BES-20060501b-HEN.1314 \recid 712995151245131206 \start 0:56:39 \sp JANHEN \ph maʔ ini maseh adə duwə tigə ikoʔə \tx mak ini maseh ade due tige ikoke. \mb mak i- ni maseh ade due tige ikok -e \ge now I- this still exist two three CLF -3 \fti sekarang masih ada dua tiga ekornya.

\ref BES-20060501b-HEN.1315 \recid 425726151424131206 \start 0:56:42 \sp JANHEN \ph ukoran inilah \tx ukoran inilah. \mb ukor -an i- ni -lah \ge measure -AN I- this -LAH \fti ukuran inilah.

\ref BES-20060501b-HEN.1316 \recid 784091151612131206 \start 0:56:43 \sp JANHEN \ph əmpat səkilu \tx empat sekilu. \mb empat se- kilu \ge four SE- kilo \fti empat satu kilo.

\ref BES-20060501b-HEN.1317 \recid 141180151706131206 \start 0:56:51 \sp JANHEN \ph ay amu əndaʔ ɣuwan kapo ni maseh xxx \tx ai amu ndak ghuan kapo ni maseh xxx. \mb ai amu ndak ghuan kapo ni maseh xxx \ge EXCL TOP want ghuan KAPO this still xxx \fti kalau mau ikan ghuan masih xxx.

\ref BES-20060501b-HEN.1318 \recid 115124152047131206 \start 0:56:52 \sp JANHEN \ph amu ɣuwan kapo maseh ka adə \tx amu ghuan kapo maseh ka ade. \mb amu ghuan kapo maseh ka ade \ge TOP ghuan KAPO still KA exist \fti kalau ikan ghuan masih ada.

\ref BES-20060501b-HEN.1319 \recid 498825152207131206 \start 0:56:54 \sp ARMHEN \ph jawan \tx jawan. \mb jawan \ge jawan \fti jawan.

\ref BES-20060501b-HEN.1320 \recid 870184152304131206 \start 0:56:58 \sp ARMHEN \ph anu piɣeʔ \tx anu, pighek. \mb anu pighek \ge whatchamacallit pighek \fti anu pighek. \nt ikan.

\ref BES-20060501b-HEN.1321 \recid 809973152439131206 \start 0:57:05 \sp JANHEN \ph tuwapə titu ki \tx tuape titu Ki? \mb tu- ape t- i- tu Ki \ge TU- what T- I- that TRU.Hengki \fti apa itu Ki?

\ref BES-20060501b-HEN.1322 \recid 439020153022131206 \start 0:57:07 \sp ARMHEN \ph alat mərəkam \tx alat merekam. \mb alat me- rekam \ge tool ME- record \fti alat rekam.

\ref BES-20060501b-HEN.1323 \recid 123643153106131206 \start 0:57:07 \sp JANHEN \ph mərəkam \tx merekam? \mb me- rekam \ge ME- record \fti merekam?

\ref BES-20060501b-HEN.1324 \recid 581027153142131206 \start 0:57:09 \sp EXPHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1325 \recid 931753153213131206 \start 0:57:11 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.1326 \recid 602859153235131206 \start 0:57:13 \sp AZWHEN \ph xxx mas tadi la masoʔ kə situ \tx xxx mas tadi la masok ke situ. \mb xxx mas tadi la masok ke s- i- tu \ge xxx mas earlier PFCT go.in to S- I- that \fti xxx mas tadi sudah masuk ke situ.

\ref BES-20060501b-HEN.1327 \recid 669679153423131206 \start 0:57:13 \sp JANHEN \ph titu \tx titu? \mb t- i- tu \ge T- I- that \fti itu?

\ref BES-20060501b-HEN.1328 \recid 507303153502131206 \start 0:57:14 \sp AZWHEN \ph hə əm \tx he em. \mb he em \ge EXCL EXCL \fti he em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1329 \recid 249683153544131206 \start 0:57:15 \sp JANHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti oi.

\ref BES-20060501b-HEN.1330 \recid 327620153607131206 \start 0:57:17 \sp ARMHEN \ph la anu galə \tx la anu gale... \mb la anu gale \ge PFCT whatchamacallit all \fti sudah anu semua...

\ref BES-20060501b-HEN.1331 \recid 723523153647131206 \start 0:57:18 \sp JANHEN \ph la caŋgeh pulə maʔ ini e \tx la canggih pule mak ini e? \mb la canggih pule mak i- ni e \ge PFCT sophisticated also now I- this EXCL \fti sudah canggih sekarang ini ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1332 \recid 972501153758131206 \start 0:57:18 \sp AZWHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1333 \recid 552571153818131206 \start 0:57:19 \sp DIAHEN \ph loʔ wartawan \tx lok wartawan. \mb lok wartawan \ge like journalist \fti seperti wartawan.

\ref BES-20060501b-HEN.1334 \recid 577634153910131206 \start 0:57:20 \sp JANHEN \ph ə \tx e. \mb e \ge EXCL \fti e.

\ref BES-20060501b-HEN.1335 \recid 617882153943131206 \start 0:57:22 \sp JANHEN \ph deʔkah kəruwan bərarti ŋay jəmə e \tx dekkah keruan berarti ngai jeme e? \mb dek -kah keruan ber- arti ngai jeme e \ge NEG -KAH know BER- meaning with person EXCL \fti tidak tahu berarti orang ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1336 \recid 267669161928131206 \start 0:57:23 \sp ARMHEN \ph didə kəruwan \tx dide keruan. \mb dide keruan \ge NEG know \fti tidak tahu.

\ref BES-20060501b-HEN.1337 \recid 227524163709131206 \start 0:57:24 \sp JANHEN \ph kaba bataʔ kə sini bərarti e \tx kaba batak ke sini berarti e? \mb kaba batak ke s- i- ni ber- arti e \ge 2SG bring to S- I- this BER- meaning EXCL \fti kamu bawa ke sini berarti ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1338 \recid 504311163823131206 \start 0:57:24 \sp DIAHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1339 \recid 369591163846131206 \start 0:57:25 \sp JANHEN \ph diyam bae \tx diam bae. \mb diam bae \ge silent just \fti diam saja.

\ref BES-20060501b-HEN.1340 \recid 531812163920131206 \start 0:57:26 \sp DIAHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1341 \recid 880405163942131206 \start 0:57:29 \sp JANHEN \ph bərarti intəl ɣapat tu loʔ itu bərarti e \tx berarti intel ghapat tu lok itu berarti e? \mb ber- arti intel ghapat tu lok i- tu ber- arti e \ge BER- meaning intelligence often that like I- that BER- meaning EXCL \fti berarti intel seperti itu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1342 \recid 691876164253131206 \start 0:57:31 \sp ARMHEN \ph laŋsoŋ masoʔ sidi titu \tx langsong masok CD titu. \mb langsong masok CD t- i- tu \ge direct go.in CD T- I- that \fti langsung masuk CD itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1343 \recid 985587164349131206 \start 0:57:33 \sp AZWHEN \ph diyamdiyam la masoʔ surat kabar diweʔ \tx diam-diam la masok surat kabar diwek. \mb diam ~ diam la masok surat kabar diwek \ge silent ~ silent PFCT go.in letter news 1PL \fti diam-diam sudah masuk surat kabar kita.

\ref BES-20060501b-HEN.1344 \recid 877490164500131206 \start 0:57:34 \sp JANHEN \ph surat kabar \tx surat kabar. \mb surat kabar \ge letter news \fti surat kabar.

\ref BES-20060501b-HEN.1345 \recid 293195164531131206 \start 0:57:41 \sp ARMHEN \ph loʔ inilah diyə amu galaʔ anuɲə \tx lok inilah die amu galak anunye. \mb lok i- ni -lah die amu galak anu -nye \ge like I- this -LAH DIE TOP want whatchamacallit -3 \fti seperti inilah kalau mau anunya.

\ref BES-20060501b-HEN.1346 \recid 845524164709131206 \start 0:57:42 \sp ARMHEN \ph əmbəliɲə \tx mbelinye. \mb m- beli -nye \ge N- buy -NYE \fti membelinya.

\ref BES-20060501b-HEN.1347 \recid 342654164803131206 \start 0:57:42 \sp JANHEN \ph ha \tx ha. \mb ha \ge EXCL \fti ha. \nt tertawa.

\ref BES-20060501b-HEN.1348 \recid 506940164840131206 \start 0:57:48 \sp ARMHEN \ph tuwapə ka kulaɣan aw di sərgə əntah adə əntah adaʔ titu \tx tuape ka kulaghan au, di surga entah ade entah adak titu. \mb tu- ape ka kulagh -an au di surga entah ade entah adak t- i- tu \ge TU- what FUT do -AN yes LOC heaven don't.know exist don't.know NEG T- I- that \fti apa kerjaan ya, di surga entah ada entah tidak ada itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1349 \recid 451768165303131206 \start 0:57:49 \sp JANHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.1350 \recid 186296165340131206 \start 0:57:49 \sp DIAHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.1351 \recid 587856165358131206 \start 0:57:49 \sp EXPHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.1352 \recid 513944165412131206 \start 0:57:49 \sp AZWHEN \tx 0. \nt laughing

\ref BES-20060501b-HEN.1353 \recid 266095165426131206 \start 0:57:51 \sp ARMHEN \ph a didə e \tx au dide e? \mb au dide e \ge yes NEG EXCL \fti ya tidak?

\ref BES-20060501b-HEN.1354 \recid 771398165505131206 \start 0:57:52 \sp ARMHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1355 \recid 114568165540131206 \start 0:57:57 \sp ARMHEN \ph ləbeh caŋgeh agi antah ku amu di sərgə ŋaɣiʔ \tx lebeh canggih agi entah ku amu di surga ngaghi... \mb lebeh canggih agi entah ku amu di surga ngaghi \ge more sophisticated more don't.know 1 TOP LOC heaven with \fti lebih canggih lagi di surga dengan...

\ref BES-20060501b-HEN.1356 \recid 159294165756131206 \start 0:58:01 \sp DIAHEN \ph xxx ləbeh caŋgeh \tx xxx lebeh canggih. \mb xxx lebeh canggih \ge xxx more sophisticated \fti xxx lebih canggih.

\ref BES-20060501b-HEN.1357 \recid 390257100239141206 \start 0:58:02 \sp ARMHEN \ph a ləbeh caŋgeh \tx au lebeh canggih. \mb au lebeh canggih \ge yes more sophisticated \fti ya, lebih canggih.

\ref BES-20060501b-HEN.1358 \recid 468256100404141206 \start 0:58:03 \sp DIAHEN \ph dikəidopan kəkal abadi \tx dikeidopan kekal abadi. \mb di- ke- idop -an kekal abadi \ge DI- KE- live -AN eternal enduring \fti dikehidupan kekal abadi.

\ref BES-20060501b-HEN.1359 \recid 985704100639141206 \start 0:58:04 \sp JANHEN \ph tuwapə kəndaʔə adə e \tx tuape kendake ade e. \mb tu- ape kendak -e ade e \ge TU- what earlier -3 exist EXCL \fti apa mau kita ada ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1360 \recid 149172100853141206 \start 0:58:08 \sp DIAHEN \ph diweʔ neʔ deʔkəlah di sini di situ adə \tx diwek nek dekkelah di sini di situ ade. \mb diwek nek dekkelah di s- i- ni di s- i- tu ade \ge 1PL REL never LOC S- I- this LOC S- I- that exist \fti yang tidak ada di sini di situ ada.

\ref BES-20060501b-HEN.1361 \recid 345087101058141206 \start 0:58:08 \sp JANHEN \ph di situ adə \tx di situ ade. \mb di s- i- tu ade \ge LOC S- I- that exist \fti di situ ada.

\ref BES-20060501b-HEN.1362 \recid 883134101144141206 \start 0:58:11 \sp JANHEN \ph untoŋ deʔbiyə kəruwan ji ku ini \tx untong dekbedie keruan ji ku ini. \mb untong dekbedie keruan ji ku i- ni \ge lucky not.exist know say 1 I- this \fti untung tidak ada yang tahu ini. \nt alat rekam.

\ref BES-20060501b-HEN.1363 \recid 653089101336141206 \start 0:58:14 \sp ARMHEN \ph a didə amu aku la kəruwan tuwapə la ɣapat ŋinaʔə aku tini \tx a dide, amu aku la keruan, tuape la ghapat nginake aku tini. \mb a dide amu aku la keruan tu- ape la ghapat ng- kinak -e aku t- i- ni \ge A NEG TOP 1SG PFCT know TU- what PFCT often N- see -3 1SG T- I- this \fti kalau saya sudah tahu, saya sering melihatnya.

\ref BES-20060501b-HEN.1364 \recid 691526101735141206 \start 0:58:15 \sp JANHEN \ph aku lom naɣ ŋinaʔə \tx aku (be)lom nagh nginake. \mb aku belom nagh ng- kinak -e \ge 1SG not.yet NAGH N- see -3 \fti saya belum pernah melihatnya.

\ref BES-20060501b-HEN.1365 \recid 501662101906141206 \start 0:58:15 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1366 \recid 842369101943141206 \start 0:58:18 \sp ARMHEN \ph a \tx a. \mb a \ge yes \fti a.

\ref BES-20060501b-HEN.1367 \recid 418247102018141206 \start 0:58:21 \sp JANHEN \ph sətauɲə ini tulah apə naməɲə woʔmen tulah e pacaʔ mərəkam e \tx setaunye ini tulah, ape namenye walkman tulah e pacak merekam e? \mb se- tau -nye i- ni tulah ape name -nye walkman tulah e pacak me- rekam e \ge SE- know -3 I- this calamity.brough.on.by.a.course what name -NYE walkman calamity.brough.on.by.a.course EXCL can ME- record EXCL \fti setahu saya hanya walkman yang bisa merekam ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1368 \recid 198874102611141206 \start 0:58:21 \sp AZWHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1369 \recid 477983102645141206 \start 0:58:22 \sp HERHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1370 \recid 682776102718141206 \start 0:58:24 \sp ARMHEN \ph jaŋan bənaɣ diweʔ ŋumoŋ deʔ kəruwan agoʔ \tx jangan benagh diwek ngumong dek keruan agok. \mb jangan benagh diwek ng- umong dek keruan agok \ge don't right 1PL N- talk DEK know direction \fti jangan betul kita ngomomg sembarangan.

\ref BES-20060501b-HEN.1371 \recid 142351103157141206 \start 0:58:25 \sp JANHEN \ph bahayə \tx bahaye. \mb bahaye \ge danger \fti bahaya.

\ref BES-20060501b-HEN.1372 \recid 897009103503141206 \start 0:58:27 \sp ARMHEN \ph ao xx diweʔ \tx au xx diwek. \mb au xx diwek \ge yes xx 1PL \fti ya xx kita.

\ref BES-20060501b-HEN.1373 \recid 751436103619141206 \start 0:58:29 \sp AZWHEN \ph cəlakəkah jəmə ɲampay kan adə niyan \tx celakekah jeme nyampai kan ade nian. \mb celake -kah jeme ny- sampai kan ade nian \ge disaster -KAH person N- arrive KAN exist right \fti dicelakakan orang nanti.

\ref BES-20060501b-HEN.1374 \recid 304171103834141206 \start 0:58:32 \sp SERHEN \ph ujan \tx ujan. \mb ujan \ge rain \fti hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1375 \recid 812921103920141206 \start 0:58:33 \sp ELAHEN \ph daʔ \tx dak. \mb dak \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1376 \recid 491430103945141206 \start 0:58:34 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1377 \recid 785831104004141206 \start 0:58:35 \sp SERHEN \ph ujan \tx ujan. \mb ujan \ge rain \fti hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1378 \recid 576937104043141206 \start 0:58:42 \sp ARMHEN \ph tiniʔ xxx babet tini \tx tini xxx babet tini. \mb t- i- ni xxx babet t- i- ni \ge T- I- this xxx hit T- I- this \fti ini xxx pukul ini.

\ref BES-20060501b-HEN.1379 \recid 594548104245141206 \start 0:58:43 \sp SERHEN \ph ujan \tx ujan. \mb ujan \ge rain \fti hujan.

\ref BES-20060501b-HEN.1380 \recid 484366104333141206 \start 0:58:43 \sp JANHEN \ph ŋambeʔ tuwapə \tx ngambek tuape? \mb ng- ambek tu- ape \ge N- take TU- what \fti ngambil apa?

\ref BES-20060501b-HEN.1381 \recid 860700104423141206 \start 0:58:46 \sp ARMHEN \ph laen ŋay pita amu pita tu kadaŋan təbatas kan \tx laen ngai Pita, amu Pita tu kadangan tebatas kan. \mb laen ngai Pita amu Pita tu kadang -an te- batas kan \ge other with Pita TOP Pita that occasional -AN TE- limit KAN \fti lain dengan Pita, kalau Pita itu kadangan terbatas.

\ref BES-20060501b-HEN.1382 \recid 712959104719141206 \start 0:58:46 \sp JANHEN \ph tini ə əm \tx tini, e em. \mb t- i- ni e em \ge T- I- this EXCL EXCL \fti ini ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1383 \recid 720295105046141206 \start 0:58:48 \sp ARMHEN \ph didə səragi bae ŋaɣi kamera titu nah \tx dide, seragi bae ngaghi kamera titu nah. \mb dide seragi bae ngaghi kamera t- i- tu nah \ge NEG same just with camera T- I- that NAH \fti tidak, sama saj dengan kamera itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1384 \recid 723337105624141206 \start 0:58:51 \sp JANHEN \ph bəɣapə kina diisikah laju titu \tx berape kina diisikah laju titu? \mb ber- ape kina di- isi -kah laju t- i- tu \ge BER- what just DI- contents -KAH continue T- I- that \fti berapa saja diisi, terus itu?

\ref BES-20060501b-HEN.1385 \recid 551346105857141206 \start 0:58:53 \sp ARMHEN \ph la isan sini kə jaray la pacaʔ tandəɲə \tx la isan sini ke Jarai la pacak tandenye. \mb la isan s- i- ni ke Jarai la pacak tande -nye \ge PFCT from S- I- this to Jarai PFCT can sign -3 \fti dari sini ke Jarai sudah tahu tandanya.

\ref BES-20060501b-HEN.1386 \recid 695813110107141206 \start 0:58:59 \sp ELAHEN \ph ujan ujan ujan ujan ujan baʔ \tx ujan, ujan ,ujan , ujan , ujan bak. \mb ujan ujan ujan ujan ujan bak \ge rain rain rain rain rain TRU.father \fti hujan, hujan, hujan, hujan, hujan pak.

\ref BES-20060501b-HEN.1387 \recid 550704110324141206 \start 0:58:59 \sp JANHEN \ph caŋgeh niyan ne \tx canggih nian e! \mb canggih nian e \ge sophisticated right EXCL \fti canggih betul ya!

\ref BES-20060501b-HEN.1388 \recid 691136110653141206 \start 0:59:03 \sp JANHEN \ph didə məkəʔ pit pita kapo tini adə \tx dide makai pit(a) pita kapo tini ade? \mb dide makai pita pita kapo t- i- ni ade \ge NEG use ribbon ribbon KAPO T- I- this exist \fti memakai pita tidak ini?

\ref BES-20060501b-HEN.1389 \recid 246666111037141206 \start 0:59:05 \sp ARMHEN \ph didə xxx tulah \tx dide xxx tulah. \mb dide xxx tulah \ge NEG xxx calamity.brough.on.by.a.course \fti tidak, xxx itulah.

\ref BES-20060501b-HEN.1390 \recid 925911111148141206 \start 0:59:05 \sp DIAHEN \ph disket \tx disket. \mb disket \ge diskette \fti disket.

\ref BES-20060501b-HEN.1391 \recid 516069111233141206 \start 0:59:05 \sp JANHEN \ph disket e \tx disket e. \mb disket e \ge diskette EXCL \fti disket ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1392 \recid 888390111313141206 \start 0:59:07 \sp AZWHEN \ph pireŋ loʔ pisidi tulah aɲə kəceʔ diyə tu \tx pireng lok VCD tulah anye kecek die tu. \mb pireng lok VCD tulah anye kecek die tu \ge plate like VCD calamity.brough.on.by.a.course but small 3 that \fti seperti piringan VCD, tapi kecil.

\ref BES-20060501b-HEN.1393 \recid 793094112326141206 \start 0:59:08 \sp JANHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20060501b-HEN.1394 \recid 246974112355141206 \start 0:59:14 \sp ARMHEN \ph pacaʔ bəɣapə ribu katə titu \tx pacak beghape ribu kate titu. \mb pacak beghape ribu kate t- i- tu \ge can how.much thousand say T- I- that \fti bisa beribu kata itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1395 \recid 701724112532141206 \start 0:59:16 \sp DIAHEN \ph bəjamjam pacaʔ ŋərəkamə \tx bejam-jam pacak ngerekame. \mb be- jam ~ jam pacak nge- rekam -e \ge BE- hour ~ hour can NGE- record -3 \fti bisa berjam-jam merekam.

\ref BES-20060501b-HEN.1396 \recid 888348112702141206 \start 0:59:17 \sp ARMHEN \ph ə əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em. \nt mengiyakan.

\ref BES-20060501b-HEN.1397 \recid 980557112744141206 \start 0:59:17 \sp JANHEN \ph ini e \tx ini e. \mb i- ni e \ge I- this EXCL \fti ini ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1398 \recid 938973112826141206 \start 0:59:19 \sp ARMHEN \ph bəjam \tx bejam-jam. \mb be- jam ~ jam \ge BE- hour ~ hour \fti berjam-jam.

\ref BES-20060501b-HEN.1399 \recid 450815112917141206 \start 0:59:25 \sp ARMHEN \ph romboŋan pətugaspətugas intəl tu didə tiŋgal tini \tx rombongan petugas-petugas intel tu dide tinggal tini. \mb rombong -an pe- tugas ~ pe- tugas intel tu dide tinggal t- i- ni \ge group -AN PE- duty ~ PE- duty intelligence that NEG leave T- I- this \fti rombongan intel itu tidak tinggal dengan ini. \nt alat rekam.

\ref BES-20060501b-HEN.1400 \recid 358522113302141206 \start 0:59:28 \sp JANHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1401 \recid 799684113333141206 \start 0:59:30 \sp JANHEN \ph asaʔ ŋumoŋ laju \tx asak ngumong laju. \mb asak ng- umong laju \ge as.long.as N- talk continue \fti asal ngomong lanjut.

\ref BES-20060501b-HEN.1402 \recid 315877113448141206 \start 0:59:32 \sp DIAHEN \ph diyə əmpərmaʔ jəmə tu makay tini \tx die mpermak jeme tu makai tini. \mb die m- permak jeme tu makai t- i- ni \ge 3 N- permak person that use T- I- this \fti dia mempermak orang itu memakai ini.

\ref BES-20060501b-HEN.1403 \recid 463116113851141206 \start 0:59:33 \sp JANHEN \ph tini e \tx tini e. \mb t- i- ni e \ge T- I- this EXCL \fti ini ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1404 \recid 110218113928141206 \start 0:59:35 \sp DIAHEN \ph dapat kancəɲə suteʔ kan kancəɲə səbəlahə kan \tx dapat kancenye sutek kan, kancenye sebelahe kan . \mb dapat kance -nye sutek kan kance -nye se- belah -e kan \ge get friend -3 one KAN friend -3 SE- side -3 KAN \fti dapat temannya satu kan, temannya disebelahnya.

\ref BES-20060501b-HEN.1405 \recid 849078114158141206 \start 0:59:36 \sp ARMHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1406 \recid 677083114223141206 \start 0:59:37 \sp DIAHEN \ph tulah \tx tulah. \mb tulah \ge calamity.brough.on.by.a.course \fti itulah.

\ref BES-20060501b-HEN.1407 \recid 745125114258141206 \start 0:59:39 \sp DIAHEN \ph saleŋ kiceʔi diyə kan \tx saleng kiceki die kan. \mb saleng kicek -i die kan \ge each.other talk -I 3 KAN \fti saling omongi dia kan.

\ref BES-20060501b-HEN.1408 \recid 433514114457141206 \start 0:59:42 \sp DIAHEN \ph kanə aku paʔ diyə kanə aku paʔ diyə kaɲə \tx (bu)kane aku pak, die, (bu)kane aku pak, die katenye. \mb bukan -e aku pak die bukan -e aku pak die kate -nye \ge NEG -3 1SG Sir 3 NEG -3 1SG Sir 3 say -NYE \fti bukan saya pak, dia, bukan saya pak, dia katanya.

\ref BES-20060501b-HEN.1409 \recid 287976115244141206 \start 0:59:43 \sp JANHEN \ph dapat galə \tx dapat gale. \mb dapat gale \ge get all \fti dapat semua.

\ref BES-20060501b-HEN.1410 \recid 424967115323141206 \start 0:59:44 \sp DIAHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20060501b-HEN.1411 \recid 632139115349141206 \start 0:59:50 \sp ARMHEN \ph la ɲəlah aɲə ay bajeʔkahɲə bənaɣ amə rombɔan intəl tu \tx la nyelah anye, ai bajékkahnye benagh amu rombongan intel tu. \mb la nyelah anye ai bajék -kah -nye benagh amu rombong -an intel tu \ge PFCT right but EXCL hide -KAH -3 right TOP group -AN intelligence that \fti disembunyikan betul kalau rombongan intel itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1412 \recid 485842115823141206 \start 0:59:53 \sp ARMHEN \ph didə ŋapə \tx dide ngape. \mb dide ng- ape \ge NEG N- what \fti tidak apa-apa.

\ref BES-20060501b-HEN.1413 \recid 467486115922141206 \start 0:59:55 \sp JANHEN \ph dalam baju diyə deʔkah kəruwan e \tx dalam baju die dekkah keruan e? \mb dalam baju die dek -kah keruan e \ge inside garment 3 NEG -KAH know EXCL \fti dalam baju tidak akan tahu ya?

\ref BES-20060501b-HEN.1414 \recid 658230120102141206 \start 0:59:56 \sp JANHEN \ph adə apə didə e \tx ade ape dide e. \mb ade ape dide e \ge exist what NEG EXCL \fti ada apa tidak.

\ref BES-20060501b-HEN.1415 \recid 682706120156141206 \start 0:59:58 \sp DIAHEN \ph mancəan jəmə hape amə la təgantoŋ tu \tx mancean jeme HP amu la tegantong tu. \mb mance -an jeme HP amu la tegantong tu \ge reckon -AN person cellular.phone TOP PFCT depend that \fti dikira orang HP kalau tergantung itu.

\ref BES-20060501b-HEN.1416 \recid 761327120359141206 \start 0:59:58 \sp JANHEN \ph ao mancəanə hape ao \tx au manceane HP au. \mb au mance -an -e HP au \ge yes reckon -AN -3 cellular.phone yes \fti ya, dikiranya HP.

\ref BES-20060501b-HEN.1417 \recid 950165120522141206 \start 1:00:04 \sp ARMHEN \tx 0. \nt coughing

Citation

[author(s)] (2006). File "BES-20060501b-HEN.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "BES-20060501b-HEN". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-6F86-D. (Accessed 2024-06-25)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.