BRM-20050802.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id BRM-20050802

\ref BRM-20050802.001 \recid 150817161134520975896296 \start 0:00:01 \sp EXPALG \tx eh. \mb eh \ge EXCL \fti Eh.

\ref BRM-20050802.002 \recid 150817161134673961014579 \start 0:00:06 \sp NBP \tx biis ka onih opaʔmo? \mb biis ka onih opaʔ -mo \ge sleep or what father -2SG.SAMEorYNG \fti Ayahmu tidur, ya?

\ref BRM-20050802.003 \recid 150817161134531032635317 \start 0:00:07 \sp DP \tx eʔ, xx. \mb eʔ xx \ge yes xx \fti Iya, xx.

\ref BRM-20050802.004 \recid 150817161134597212017606 \start 0:00:13 \sp DP \tx tiŋᶢe di atohem oko maraheh bah. \mb tiŋᶢe di atoh -em oko marah -eh bah \ge begin LOC earlier -AM 1SG.SAMEorYNG angry -EH BAH \fti Dari tadi saya sudah marahin. \nt Before the recordings was start there were a very loud music sound from neighbour’s house.

\ref BRM-20050802.005 \recid 150817161134446704625943 \start 0:00:15 \sp EXPALG \tx lagu onih atoheh, bah? \mb lagu onih atoh -eh bah \ge song what earlier -EH BAH \fti Lagu apa tadi, sih?

\ref BRM-20050802.006 \recid 150817161134732453129253 \start 0:00:15 \sp DP \tx hah? \mb hah \ge EXCL \fti Yah?

\ref BRM-20050802.007 \recid 150817161134996184626406 \start 0:00:17 \sp EXPALG \tx lagu onih? \mb lagu onih \ge song what \fti Lagu apa?

\ref BRM-20050802.008 \recid 150817161134475823021865 \start 0:00:18 \sp DP \tx nᵈaoʔneh. \mb n- taoʔ -neh \ge N- know -3SG.SAMEorYNG \fti Tau tuh.

\ref BRM-20050802.009 \recid 150817161134847679872158 \start 0:00:21 \sp EXPALG \tx an, biyaam bətiŋᶢay deh, neʔ. \mb an biya -am bə- tiŋᶢay deh neʔ \ge NEG may -AM BA- begin DEH TRU.grandmother \fti Nah, sudah boleh mulai nih, nek.

\ref BRM-20050802.010 \recid 150817161134388798683322 \start 0:00:24 \sp NBP \tx onih tay cərita? \mb onih tay cərita \ge what later story \fti Cerita apa ya, ntar?

\ref BRM-20050802.011 \recid 150817161134593047961452 \start 0:00:25 \sp DP \tx cərita oniheh? \mb cərita onih -eh \ge story what -EH \fti Cerita apa sih?

\ref BRM-20050802.012 \recid 150817161134249600344849 \start 0:00:26 \sp NBP \tx yoʔ... \mb yoʔ \ge YOQ \fti Yah...

\ref BRM-20050802.013 \recid 150817161134138119707489 \start 0:00:26 \sp EXPALG \tx baraŋnem Dəmᵇiya Koliŋ pun biya. \mb baraŋ -nem Dəmᵇiya Koliŋ pun biya \ge goods -NEM Dembiya Koling PUN may \fti Apa aja deh Dembia dan Koling juga boleh.

\ref BRM-20050802.014 \recid 150817161134344735004519 \start 0:00:26 \sp NBP \tx nᵈah kə iyo. \mb nᵈah kə iyo \ge not.know to 3SG.SAMEorYNG \fti Nggak tau tuh dia. \nt She means Ardy.

\ref BRM-20050802.015 \recid 150817161134995945111009 \start 0:00:28 \sp NBP \tx iyo yaŋ taoʔneh kə onih. \mb iyo yaŋ taoʔ -neh kə onih \ge 3SG.SAMEorYNG REL know -3SG.SAMEorYNG to what \fti Dia yang tahu apa yang musti diceritain.

\ref BRM-20050802.016 \recid 150817161134550239232507 \start 0:00:30 \sp EXPALG \tx Dəmᵇiya Koliŋ kah? \mb Dəmᵇiya Koliŋ kah \ge Dembiya Koling KAH \fti Dembia Koling, ya?

\ref BRM-20050802.017 \recid 150817161134666503910254 \start 0:00:32 \sp NBP \tx bansa koto ucoʔmaaʔ sikoʔheh, Tedi. \mb bansa koto ucoʔ -maaʔ s- ikoʔ -heh Tedi \ge if hither grandchild -1SG.OLD SA- tail -HEH Tedi \fti Seandainya cucu saya yang satu ada, si Tedi.

\ref BRM-20050802.018 \recid 150817161134310991349955 \start 0:00:34 \sp EXPALG \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.019 \recid 150817161134392371849249 \start 0:00:34 \sp DP \tx is, mᵇe ka odeh. \mb is mᵇe ka odeh \ge EXCL NEG KA exist \fti Lho, ada kan.

\ref BRM-20050802.020 \recid 150817161134915013798325 \start 0:00:34 \sp NBP \tx oo, mᵇe ka soba, cuh? \mb oo mᵇe ka soba cuh \ge EXCL NEG KA downstream there \fti Oh, bukannya ke hilir? \nt She means was Tedi in the next village, Semandang?

\ref BRM-20050802.021 \recid 150817161134726115219387 \start 0:00:36 \sp EXPALG \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.022 \recid 150817161134406481680180 \start 0:00:36 \sp DP \tx nonᵈon lapneh. \mb n- tonᵈon lap -neh \ge N- watch suitable -3SG.SAMEorYNG \fti Mungkin nonton kali. \nt Perhaps he was wacthing TV.

\ref BRM-20050802.023 \recid 150817161134718929691239 \start 0:00:38 \sp NBP \tx ɲen taoʔneh milehneh. \mb ɲen taoʔ -neh m- pileh -neh \ge that know -3SG.SAMEorYNG N- choose -3SG.SAMEorYNG \fti Dia yang pandai memilih cerita.

\ref BRM-20050802.024 \recid 150817161134208643045043 \start 0:00:38 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.025 \recid 150817161134844289118236 \start 0:00:38 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.026 \recid 150817161134830884900641 \start 0:00:40 \sp DP \tx bəjalan bah mᵇay taoʔkoh. \mb bə- jalan bah mᵇay taoʔ -koh \ge BA- walk BAH NEG know -1SG.SAMEorYNG \fti Kalau jalan-jalan sih saya nggak tahu.

\ref BRM-20050802.027 \recid 150817161134732959863496 \start 0:00:40 \sp EXPALG \tx mpih yaŋ bagasam deh bah, Neʔ. \mb mpih yaŋ bagas -am deh bah Neʔ \ge where REL good -AM DEH BAH TRU.grandmother \fti Yang mana yang bagus aja deh, nek.

\ref BRM-20050802.028 \recid 150817161134272421551449 \start 0:00:47 \sp EXPALG \tx yaŋ omᵇuh ket biyar iyo mᵇe bəecət-ecet. \mb yaŋ omᵇuh ket biyar iyo mᵇe bə- ecet ~ ecet \ge REL long more let 3SG.SAMEorYNG NEG BA- spilled ~ spilled \fti Yang agak panjang dikit biar tidak berceceran.

\ref BRM-20050802.029 \recid 150817161134820250044995 \start 0:00:48 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.030 \recid 150817161134617097097169 \start 0:00:54 \sp EXPALG \tx Koliŋ deen gaʔ biya. \mb Koliŋ deen gaʔ biya \ge Koling like.that also may \fti Cerita Koling juga boleh.

\ref BRM-20050802.031 \recid 150817161134709583903988 \start 0:00:57 \sp NBP \tx rena Koliŋ madahmo, mᵇe? \mb rena Koliŋ madah -mo mᵇe \ge kind Koling glad -2SG.SAMEorYNG NEG \fti Seperti cerita Koling kamu suka, gak?

\ref BRM-20050802.032 \recid 150817161134817775199654 \start 0:00:58 \sp EXPALG \tx madahko dih. \mb madah -ko dih \ge glad -1SG.SAMEorYNG DIH \fti Suka kok.

\ref BRM-20050802.033 \recid 150817161134991721390792 \start 0:01:00 \sp DP \tx naʔ onih bah, naʔ kənanih bah, Leŋ? \mb naʔ onih bah naʔ k<ən>anih bah Leŋ \ge for what BAH for <EN>how BAH TRU.Aleng \fti Untuk apa sih, diapain sih? \nt Asking ALG about what the recording purpose for.

\ref BRM-20050802.034 \recid 150817161134789375132833 \start 0:01:02 \sp NBP \tx Koliŋim. \mb Koliŋ -im \ge Koling -AM \fti Koling deh.

\ref BRM-20050802.035 \recid 150817161134720392001419 \start 0:01:03 \sp EXPALG \tx yoʔ, Koliŋ pun biya. \mb yoʔ Koliŋ pun biya \ge YOQ Koling PUN may \fti Ah, Koling juga boleh.

\ref BRM-20050802.036 \recid 150817161134998001882106 \start 0:01:04 \sp DP \tx mᵇay, maksut-neh kanih, sih? \mb mᵇay maksut -neh kanih sih \ge NEG mean -3SG.SAMEorYNG how SIH \fti Bukan, maksutny diapain, sih?

\ref BRM-20050802.037 \recid 150817161134245126522052 \start 0:01:08 \sp EXPALG \tx oo, nᵈoneh, kah? \mb oo nᵈo -neh kah \ge EXCL this -3SG.SAMEorYNG KAH \fti Oh, ininya, ya?

\ref BRM-20050802.038 \recid 150817161134439044617954 \start 0:01:08 \sp DP \tx dah nərekam... \mb dah nə- rekam \ge PFCT EN- record \fti Setelah direkam...

\ref BRM-20050802.039 \recid 150817161134215194397559 \start 0:01:09 \sp EXPALG \tx pajaʔ kə komputer. \mb pajaʔ kə komputer \ge put.in to computer \fti Dimasukan ke dalam komputer.

\ref BRM-20050802.040 \recid 150817161134728379846177 \start 0:01:10 \sp DP \tx dah ɲen? \mb dah ɲen \ge PFCT that \fti Setelah itu?

\ref BRM-20050802.041 \recid 150817161134678905377722 \start 0:01:11 \sp EXPALG \tx baroʔ tərjemah. \mb baroʔ tərjemah \ge only.then translate \fti Baru diterjemahkan.

\ref BRM-20050802.042 \recid 150817161134167169924173 \start 0:01:13 \sp DP \tx oh... \mb oh \ge EXCL \fti Oh...

\ref BRM-20050802.043 \recid 150817161134100994406361 \start 0:01:13 \sp EXPALG \tx ŋŋ, daham... \mb ŋŋ dah -am \ge yes PFCT -AM \fti Iya, udah nih...

\ref BRM-20050802.044 \recid 150817161134796944070606 \start 0:01:17 \sp EXPALG \tx eʔ, eʔ. \mb eʔ eʔ \ge yes yes \fti Iya, iya.

\ref BRM-20050802.045 \recid 150817161134461967771965 \start 0:01:17 \sp DP \tx aa, Leŋ rokoʔ Leŋ! \mb aa Leŋ rokoʔ Leŋ \ge FILL TRU.Aleng cigarette TRU.Aleng \fti Nih, Leng rokok!

\ref BRM-20050802.046 \recid 150817161134613501439662 \start 0:01:22 \sp NBP \tx cərita bah bokah boh bansa cərita. \mb cərita bah bokah boh bansa cərita \ge story BAH many BOH kind story \fti Cerita sih banyak macamnya.

\ref BRM-20050802.047 \recid 150817161134187599525274 \start 0:01:25 \sp NBP \tx ŋijiŋ mᵇay bagas mᵇay baxx. \mb ŋijiŋ mᵇay bagas mᵇay ba- xx \ge but NEG good NEG BA- xx \fti Cuma tidak bagus tidak xx.

\ref BRM-20050802.048 \recid 150817161134728424471010 \start 0:01:30 \sp DP \tx dah gon sabat omo? \mb dah gon sabat omo \ge PFCT not.yet married 2SG.SAMEorYNG \fti Kamu sudah menikah belum?

\ref BRM-20050802.049 \recid 150817161134289740885188 \start 0:01:30 \sp DP \tx hah, Leŋ? \mb hah Leŋ \ge EXCL TRU.Aleng \fti Hai, Leng? \nt ALG not answer.

\ref BRM-20050802.050 \recid 150817161134134160137083 \start 0:01:31 \sp EXPALG \tx hah? \mb hah \ge EXCL \fti Yah?

\ref BRM-20050802.051 \recid 150817161134861205658781 \start 0:01:31 \sp DP \tx dah gon omo sabat? \mb dah gon omo sabat \ge PFCT not.yet 2SG.SAMEorYNG married \fti Kamu sudah menikah belum?

\ref BRM-20050802.052 \recid 150817161134218199452338 \start 0:01:33 \sp EXPALG \tx ogon. \mb ogon \ge not.yet \fti Belum.

\ref BRM-20050802.053 \recid 150817161134219357332633 \start 0:01:33 \sp DP \tx way? \mb way \ge EXCL \fti Lho?

\ref BRM-20050802.054 \recid 150817161135734089078939 \start 0:01:34 \sp DP \tx mabok gaʔ kotineh? \mb mabok gaʔ koti -neh \ge impossible also as.long.as -3SG.SAMEorYNG \fti Masak lama segitu lama belum?

\ref BRM-20050802.055 \recid 150817161135487403097608 \start 0:01:34 \sp EXPALG \tx ɲen deh. \mb ɲen deh \ge that DEH \fti Begitulah.

\ref BRM-20050802.056 \recid 150817161135924263589735 \start 0:01:37 \sp EXPALG \tx geʔ niŋaʔ jodo mondiʔ. \mb geʔ n- tiŋaʔ jodo mondiʔ \ge still N- wait spouse come \fti Masih menunggu jodoh datang.

\ref BRM-20050802.057 \recid 150817161135683941739377 \start 0:01:42 \sp DP \tx cara omo mileh-ŋ. \mb cara omo m- pileh -ŋ \ge because 2SG.SAMEorYNG N- choose -NG \fti Habis, kamu milih-milih sih.

\ref BRM-20050802.058 \recid 150817161135686115322773 \start 0:01:45 \sp NBP \tx cərita jeneeh Koliŋ doduh Adiŋ.dayah. \mb cərita jene -eh Koliŋ doduh Adiŋ.Dayah \ge story whatchumacallit -EH Koling 3DU.SAME Ading.dayah \fti Cerita tentang Koling dan Ading dayah.

\ref BRM-20050802.059 \recid 150817161135958170090009 \start 0:01:49 \sp NBP \tx doduheh ɲupet. \mb doduh -eh ɲ- supet \ge 3DU.SAME -EH N- blowpipe \fti Mereka pergi menyumpit.

\ref BRM-20050802.060 \recid 150817161135452637525181 \start 0:01:52 \sp NBP \tx ɲupetseh jeraʔneh kə tojoʔ kə tojoʔ kə tojoʔ madeh buleh. \mb n- supet -seh jeraʔ -neh kə tojoʔ kə tojoʔ kə tojoʔ madeh buleh \ge N- blowpipe -SEH pity -3SG.SAMEorYNG to end to end to end not.exist get \fti Saat menyumpit semakin keujung-ujung tidak ada hasil.

\ref BRM-20050802.061 \recid 150817161135779240681416 \start 0:02:00 \sp EXPALG \tx niŋaʔ goweʔneh, neʔ! \mb n- tiŋaʔ goweʔ -neh neʔ \ge N- wait first -3SG.SAMEorYNG TRU.grandmother \fti Tunggu dulu, nek.

\ref BRM-20050802.062 \recid 150817161135730260891513 \start 0:02:02 \sp EXPALG \tx monᵈe! \mb monᵈe \ge wait \fti Ntar dulu.

\ref BRM-20050802.063 \recid 150817161135383527208864 \start 0:02:03 \sp NBP \tx jadi kəpaɲjaŋpaɲjaŋneh... \mb jadi kə- paɲjaŋ ~ paɲjaŋ -neh \ge so KA- final ~ final -3SG.SAMEorYNG \fti Jadi akhir-akhirnya...

\ref BRM-20050802.064 \recid 150817161135834660371764 \start 0:02:03 \sp NBP \tx ogonam, Neʔ! \mb ogon -am Neʔ \ge not.yet -AM TRU.grandmother \fti Ntar nek!

\ref BRM-20050802.065 \recid 150817161135729775960696 \start 0:02:04 \sp EXPALG \tx monᵈe, Neʔ! \mb monᵈe Neʔ \ge wait TRU.grandmother \fti Tunggu dulu, nek!

\ref BRM-20050802.066 \recid 150817161135922054724394 \start 0:02:04 \sp DP \tx mᵇe təkopiŋ doh idoh oju di ɲen. \mb mᵇe tə- kopiŋ doh idoh oju di ɲen \ge NEG TA- ear 3SG.OLD 3SG.OLD far from that \fti Dia tidak bisa mendengar jarak sejauh itu.

\ref BRM-20050802.067 \recid 150817161135244655006471 \start 0:02:07 \sp EXPALG \tx mᵇe təkapiŋ, nᵈo kanaʔ kə bojuhkam nᵈo bah. \mb mᵇe tə- kapiŋ nᵈo kanaʔ kə bojuh -kam nᵈo bah \ge NEG TA- hear this wear to shirt -2SG.OLD this BAH \fti TIdak terdengar, ini dikenakan dulu ke baju nenek, yah.

\ref BRM-20050802.068 \recid 150817161135185955578833 \start 0:02:08 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.069 \recid 150817161135183535668486 \start 0:02:08 \sp EXPALG \tx nᵈo naʔ supaya iyuneh aih. \mb nᵈo naʔ supaya iyu -neh aih \ge this for in.order.to sound -3SG.SAMEorYNG big \fti Ini supaya suaranya kencang.

\ref BRM-20050802.070 \recid 150817161135987511250096 \start 0:02:11 \sp EXPALG \tx ɲen deh nᵈo... \mb ɲen deh nᵈo \ge that DEH this \fti Itulah ini...

\ref BRM-20050802.071 \recid 150817161135676906587182 \start 0:02:20 \sp NBP \tx oɲa... pastor Juli deh galaʔ ɲuroh maaʔ. \mb oɲa pastor Juli deh galaʔ ɲ- suroh maaʔ \ge person priest Juli DEH like N- tell.to.do 1SG.OLD \fti Orang... si pastur Juli juga sering menyuruh saya. \nt There was a priest who always asked her to tell folktale.

\ref BRM-20050802.072 \recid 150817161135348442559176 \start 0:02:23 \sp NBP \tx ogon odeh iyo koto. \mb ogon odeh iyo koto \ge not.yet exist 3SG.SAMEorYNG hither \fti Beliau belum datang ke sini.

\ref BRM-20050802.073 \recid 150817161135315992064634 \start 0:02:24 \sp EXPALG \tx oo, naʔ ɲuroh okam nsaŋan, kah? \mb oo naʔ ɲ- suroh okam nsaŋan kah \ge EXCL want N- tell.to.do 2SG.OLD folktale KAH \fti Oh, mau menyuruh nenek bercerita, ya?

\ref BRM-20050802.074 \recid 150817161135707794990436 \start 0:02:24 \sp NBP \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.075 \recid 150817161135168329649744 \start 0:02:28 \sp DP \tx ogon, iyo naʔ dah ŋonᵈiʔ ko paji. \mb ogon iyo naʔ dah ŋ- onᵈiʔ ko paji \ge not.yet 3SG.SAMEorYNG want PFCT N- deliver 1SG.SAMEorYNG later \fti Belum, nanti setelah akan mengantarku kelak.

\ref BRM-20050802.076 \recid 150817161135761725411470 \start 0:02:29 \sp EXPALG \tx aa, dah. \mb aa dah \ge FILL PFCT \fti Nah, sudah.

\ref BRM-20050802.077 \recid 150817161135474902647826 \start 0:02:33 \sp NBP \tx aa, jadi... ɲupet doduheh ka amunɲa. \mb aa jadi ɲ- supet doduh -eh ka amun -ɲa \ge FILL so N- blowpipe 3DU.SAME -EH to bathing.place -person \fti Nah, jadi saat menyumpit mereka tiba di permandian orang.

\ref BRM-20050802.078 \recid 150817161135321384292980 \start 0:02:34 \sp DP \tx xx \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref BRM-20050802.079 \recid 150817161135948358491481 \start 0:02:40 \sp NBP \tx oɲaneh madeh. \mb oɲa -neh madeh \ge person -3SG.SAMEorYNG not.exist \fti Penghuninya tidak ada.

\ref BRM-20050802.080 \recid 150817161135679023727261 \start 0:02:41 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.081 \recid 150817161135111091707088 \start 0:02:44 \sp NBP \tx geʔ kocahkocah bekasɲa ŋawe poŋan. \mb geʔ kocah ~ kocah bekas -ɲa ŋ- awe poŋan \ge still just.left.away ~ just.left.away trace -person N- working thing \fti Masih ada bekas orang mengerjakan sesuatu.

\ref BRM-20050802.082 \recid 150817161135934387966942 \start 0:02:45 \sp NBP \tx "yoʔ, onih odanneh?" \mb yoʔ onih odan -neh \ge YOQ what name -3SG.SAMEorYNG \fti "Lho, benda apa ini?"

\ref BRM-20050802.083 \recid 150817161135968483803094 \start 0:02:49 \sp NBP \tx panᵈo ka pəlanᵈar odeh poŋan kubut, kubut, kubut, kubut di tomᵇiŋ aih. \mb panᵈo ka pəlanᵈar odeh poŋan kubut kubut kubut kubut di tomᵇiŋ aih \ge look to platform exist thing IMIT IMIT IMIT IMIT LOC k.o.basket big \fti Dilihat di pelantaran ada sesuatu bergerak di dalam keranjang besar.

\ref BRM-20050802.084 \recid 150817161135454101748112 \start 0:02:57 \sp NBP \tx "yoʔ buleh laoʔ oɲa ŋoto toh." \mb yoʔ buleh laoʔ oɲa ŋ- koto toh \ge YOQ get side.dish person N- hither this \fti "Wah orang sini mendapat lauk nih."

\ref BRM-20050802.085 \recid 150817161135369150909688 \start 0:03:01 \sp NBP \tx tudas Koliŋ, col cəbiyaʔ. \mb tudas Koliŋ col cəbiyaʔ \ge to.tear Koling IMIT child \fti Maka dipecahkan Koling, tapi yang muncul bayi.

\ref BRM-20050802.086 \recid 150817161135963037193798 \start 0:03:04 \sp NBP \tx "us, jeraʔneh!" \mb us jeraʔ -neh \ge EXCL pity -3SG.SAMEorYNG \fti "Wah, kasihan."

\ref BRM-20050802.087 \recid 150817161135955863053723 \start 0:03:06 \sp EXPALG \tx di dalam onih iyo təkəkubut peceneh? \mb di dalam onih iyo tə- kə- kubut pecen -eh \ge LOC inside what 3SG.SAMEorYNG TA- KA- IMIT like.that -EH \fti Di dalam apaan dia bergerak begitu?

\ref BRM-20050802.088 \recid 150817161135405236729932 \start 0:03:08 \sp NBP \tx di dalam jene saroŋneh. \mb di dalam jene saroŋ -neh \ge LOC inside JENE cover -3SG.SAMEorYNG \fti Di dalam kantong peranakannya.

\ref BRM-20050802.089 \recid 150817161135100764199486 \start 0:03:09 \sp EXPALG \tx oo, di dalam saroŋneh. \mb oo di dalam saroŋ -neh \ge EXCL LOC inside cover -3SG.SAMEorYNG \fti Oh, di dalam kantong peranakannya.

\ref BRM-20050802.090 \recid 150817161135868014650884 \start 0:03:10 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.091 \recid 150817161135143070220434 \start 0:03:15 \sp NBP \tx uu... jeneh, "bagas cəbiyaʔ nᵈo!" \mb uu je -neh bagas cəbiyaʔ nᵈo \ge EXCL say -3SG.SAMEorYNG good child this \fti "Wah rupawan sekali anak ini!" ujarnya.

\ref BRM-20050802.092 \recid 150817161135487743957759 \start 0:03:19 \sp NBP \tx "Adiŋ.dayah, tiyaʔ naʔ dop odeʔ!" \mb Adiŋ.Dayah tiyaʔ naʔ dop odeʔ \ge Ading.dayah take for TRU.12PL younger.sibling \fti "Ading dayah, ambil dia sebagai adik!"

\ref BRM-20050802.093 \recid 150817161135767722433525 \start 0:03:20 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.094 \recid 150817161135873935237106 \start 0:03:20 \sp NBP \tx "mᵇaʔ dih." \mb mᵇaʔ dih \ge never.mind DIH \fti "Baiklah."

\ref BRM-20050802.095 \recid 150817161135835320375812 \start 0:03:22 \sp NBP \tx dayoŋ deh. \mb dayoŋ deh \ge female DEH \fti Bayinya perempuan.

\ref BRM-20050802.096 \recid 150817161135307200499297 \start 0:03:22 \sp EXPALG \tx dayoŋ, kah? \mb dayoŋ kah \ge female KAH \fti Perempuan, ya?

\ref BRM-20050802.097 \recid 150817161135417177430353 \start 0:03:26 \sp NBP \tx jadi dah tuleheh basoʔ pəreseh doduh baroʔ ncaŋ ka rumah. \mb jadi dah tuleh -eh basoʔ pəreseh doduh baroʔ ncaŋ ka rumah \ge so PFCT bring -EH wash clean.up 3DU.SAME only.then carry to house \fti Jadi setelah dikeluarkan dimandikan barulah dibawa pulang ke rumah.

\ref BRM-20050802.098 \recid 150817161135293134708981 \start 0:03:29 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.099 \recid 150817161135803714229771 \start 0:03:32 \sp NBP \tx ncaŋ ka rumah seja panᵈaw seja geʔ baroʔ moriim oɲa jene bala Dogaʔ buwat. \mb ncaŋ ka rumah seja panᵈaw seja geʔ baroʔ mori -im oɲa jene bala Dogaʔ buwat \ge carry to house really look really still only.then go.home -AM person JENE PL TRU.Nek.Dogak wild \fti Dibawa ke rumahnya dan terlihat masih ada bekas orang baru meninggalkan tempat tersebut sepertinya Dogak/buas(kanibal).

\ref BRM-20050802.100 \recid 150817161135810636843181 \start 0:03:37 \sp NBP \tx Dogaʔ buwatseh ŋanap. \mb Dogaʔ buwat -seh ŋ- anap \ge TRU.Nek.Dogak wild -SEH N- hunt \fti Ceritanya si Dogak buas sedang berburu.

\ref BRM-20050802.101 \recid 150817161135385689301928 \start 0:03:41 \sp NBP \tx jadi səŋkundoŋ ka Dəmᵇiya ɲenseh naʔ bəranaʔ. \mb jadi səŋkundoŋ ka Dəmᵇiya ɲen -seh naʔ bəranaʔ \ge so but.also KA Dembiya that -SEH want give.birth \fti Jadi kebetulan Dembiiya akan melahirkan anak.

\ref BRM-20050802.102 \recid 150817161135726178033788 \start 0:03:44 \sp NBP \tx seja naʔ bəranaʔam ondu ɲeneh. \mb seja naʔ bəranaʔ -am ondu ɲen -eh \ge really want give.birth -AM day that -EH \fti Betul-betul akan segera melahirkan hari tersebut.

\ref BRM-20050802.103 \recid 150817161135750055938539 \start 0:03:45 \sp NBP \tx diyam Dəmamᵇaŋ. \mb diyam Dəmamᵇaŋ \ge stay Demambang \fti Si Demambang ada di rumah juga.

\ref BRM-20050802.104 \recid 150817161135475325684994 \start 0:03:48 \sp NBP \tx təgahgaah naʔ bəranaʔam. \mb təgah.gaah naʔ bəranaʔ -am \ge EXCL want give.birth -AM \fti Sudah akan melahirkan.

\ref BRM-20050802.105 \recid 150817161135325924557447 \start 0:03:50 \sp NBP \tx rum je Dogaʔ buwatseh. \mb rum je Dogaʔ buwat -seh \ge IMIT say TRU.Nek.Dogak wild -SEH \fti Maka datanglah kawanan Dogak buas.

\ref BRM-20050802.106 \recid 150817161136795829931273 \start 0:03:50 \sp NBP \tx lalu kabisim doduhseh. \mb lalu kabis -im doduh -seh \ge pass kill -AM 3DU.SAME -SEH \fti Maka mereka dibunuh.

\ref BRM-20050802.107 \recid 150817161136199877053312 \start 0:03:53 \sp NBP \tx nakabela, kobis baaŋnem. \mb na- kabela kobis baaŋ -nem \ge EN- do.somthing die all -NEM \fti Dibantai, dibunuh semua.

\ref BRM-20050802.108 \recid 150817161136478025375306 \start 0:04:02 \sp NBP \tx jadi onaʔnehseh dah ncaŋ ka rumah dah pəreseh ncaŋ ka rumahseh. \mb jadi onaʔ -neh -seh dah ncaŋ ka rumah dah pəreseh ncaŋ ka rumah -seh \ge so child -3SG.SAMEorYNG -SEH PFCT carry to house PFCT clean.up carry to house -SEH \fti Jadi anaknya dibawa ke ruamh dan dibersihkan dan dibawa pulang.

\ref BRM-20050802.109 \recid 150817161136813520428677 \start 0:04:05 \sp NBP \tx baroʔ ŋəmᵇukaʔ peti doduh miyaʔ bonaŋ jene kəbile. \mb baroʔ ŋə- m- bukaʔ peti doduh m- iyaʔ bonaŋ jene kəbile \ge only.then N- N- open box 3DU.SAME N- take cloth JENE cloth.to.carry.baby \fti Kemudian mereka membuka peti dan mengambil kain dan kain gendongan.

\ref BRM-20050802.110 \recid 150817161136315629888046 \start 0:04:11 \sp NBP \tx tiyaʔneh bonaŋ səkaboŋ jeraʔneh lipat ləlipat naʔneh lampin. \mb tiyaʔ -neh bonaŋ sə- kaboŋ jeraʔ -neh lipat lə- lipat naʔ -neh lampin \ge take -3SG.SAMEorYNG cloth SA- CLAS pity -3SG.SAMEorYNG fold PART.fold- fold want -3SG.SAMEorYNG diaper \fti Diambilnya kain segulungn kemudian dilipat dijadikan lampin.

\ref BRM-20050802.111 \recid 150817161136933875256403 \start 0:04:18 \sp NBP \tx aa, kəbile ɲenseh yaŋ kain puteh naʔ kəbileneh. \mb aa kəbile ɲen -seh yaŋ kain puteh naʔ kəbile -neh \ge FILL cloth.to.carry.baby that -SEH REL cloth white for cloth.to.carry.baby -3SG.SAMEorYNG \fti Nah, kain yang putih dipakai untuk gendongan bayi.

\ref BRM-20050802.112 \recid 150817161136440489176939 \start 0:04:24 \sp NBP \tx "eh, nᵈo jəjaŋan Dogaʔ buwat duwoʔ indoʔ opaʔ cəmᵇiyaʔ nᵈo." \mb eh nᵈo jə- jaŋan Dogaʔ buwat duwoʔ indoʔ opaʔ cəmᵇiyaʔ nᵈo \ge EXCL this PART.not- not TRU.Nek.Dogak wild eat mother father child this \fti "Ah, ini jangan-jangan ulah Dogak buas yang membantai oratua anak ini."

\ref BRM-20050802.113 \recid 150817161136141621772246 \start 0:04:28 \sp NBP \tx "ncaŋ mori naʔ odop odeʔ." \mb ncaŋ mori naʔ odop odeʔ \ge carry go.home for 12PL younger.sibling \fti "Bawa pulang saja untuk dijadikan adik."

\ref BRM-20050802.114 \recid 150817161136862259797937 \start 0:04:31 \sp NBP \tx "sayaŋ mᵇay tiyaʔ to, jaŋaʔ." \mb sayaŋ mᵇay tiyaʔ to jaŋaʔ \ge love NEG take this beautiful \fti "Sayang tidak dibawa, rupawan sekali."

\ref BRM-20050802.115 \recid 150817161136663287354911 \start 0:04:34 \sp NBP \tx Imᵇoʔ.bonaŋ odanneh. \mb Imᵇoʔ.Bonaŋ odan -neh \ge Imboq.Bonang name -3SG.SAMEorYNG \fti Namanya Imbok bonang.

\ref BRM-20050802.116 \recid 150817161136230581439426 \start 0:04:36 \sp NBP \tx ncaŋ doduh mori. \mb ncaŋ doduh mori \ge carry 3DU.SAME go.home \fti Maka mereka bawa pulang.

\ref BRM-20050802.117 \recid 150817161136113235428277 \start 0:04:41 \sp NBP \tx mori kə rumah ranᵈaw motih ondu ŋoiʔ boras motih ondu oy bəcoraw oɲa rumah cuh ɲamᵇot. \mb mori kə rumah ranᵈaw motih ondu ŋ- oiʔ boras motih ondu oy bəcoraw oɲa rumah cuh ɲ- samᵇot \ge go.home to house area eye day N- sieve rice eye day EXCL crowded person house there N- catch \fti Pulang ke rumah dan saat itu tengah hari mak ramailah orang menyambut mereka.

\ref BRM-20050802.118 \recid 150817161136423327306052 \start 0:04:47 \sp NBP \tx Koliŋ jayɲa buleh onaʔ. \mb Koliŋ jay -ɲa buleh onaʔ \ge Koling say -person get child \fti Koling mendapat anak ujar orang-orang.

\ref BRM-20050802.119 \recid 150817161136191604608576 \start 0:04:49 \sp NBP \tx jayɲah, "Koliŋ buleh onaʔ." \mb jay -ɲah Koliŋ buleh onaʔ \ge say -person Koling get child \fti "Koling dapat anak," ujar mereka.

\ref BRM-20050802.120 \recid 150817161136823306569269 \start 0:04:53 \sp NBP \tx jay denaʔ, "onaʔ kanih onaʔ osih?" \mb jay denaʔ onaʔ kanih onaʔ osih \ge say 3PL.DIFF child how child who \fti "Anak bagaimana, anak siapa?" ujar mereka.

\ref BRM-20050802.121 \recid 150817161136923293186630 \start 0:04:55 \sp NBP \tx "eh mᵇe taoʔ, duganeh ɲen indoʔ opaʔneh nas Dogaʔ buwat." \mb eh mᵇe taoʔ duga -neh ɲen indoʔ opaʔ -neh nas Dogaʔ buwat \ge EXCL NEG know estimate -3SG.SAMEorYNG that mother father -3SG.SAMEorYNG eat TRU.Nek.Dogak wild \fti "Ah, tidak ngerti, dugaan sih orangtuanya dibunuh Dogak buas."

\ref BRM-20050802.122 \recid 150817161136731938273365 \start 0:05:05 \sp NBP \tx "jadi nᵈo geʔ modum di torih pəranaʔ di saroŋ." \mb jadi nᵈo geʔ m- bodum di torih pə- ranaʔ di saroŋ \ge so this still N- remain LOC rope PA- put.s.t.overload LOC cover \fti "Jadi sekarang masih ada tali peranakannya di kantong peranakannya.

\ref BRM-20050802.123 \recid 150817161136579563464084 \start 0:05:09 \sp NBP \tx "pərəkubut, tudaseh col nᵈoom to." \mb pərə- kubut tudas -eh col nᵈo -om to \ge PARA- IMIT tear -EH IMIT this -AM this \fti "Bergerak, saat dibuka itulah yang muncul."

\ref BRM-20050802.124 \recid 150817161136884493390795 \start 0:05:13 \sp NBP \tx an, jeneh, "seja tiyaʔ aduh deh, ndoʔ naʔ aduh odeʔ." \mb an je -neh seja tiyaʔ aduh deh ndoʔ naʔ aduh odeʔ \ge NEG say -3SG.SAMEorYNG really take 13DU.SAME DEH TRU.mother want 13DU.SAME younger.sibling \fti Nah, ujarnya, "akan kami berdua ambil nih, untuk dijadikan adik."

\ref BRM-20050802.125 \recid 150817161136432238150899 \start 0:05:18 \sp NBP \tx "iyo jaŋaʔ pecenŋ mᵇaʔam sukorom," jay indoʔneh. \mb iyo jaŋaʔ pecen -ŋ mᵇaʔ -am sukor -om jay indoʔ -neh \ge 3SG.SAMEorYNG beautiful like.that -N never.mind -AM fortunately -AM say mother -3SG.SAMEorYNG \fti "Dia serupawan itu tidak apa," ujar ibunya.

\ref BRM-20050802.126 \recid 150817161136906285174795 \start 0:05:19 \sp NBP \tx "osih ŋayaneh?" \mb osih ŋ- aya -neh \ge who N- pay.homage -3SG.SAMEorYNG \fti "Siapa yang mengurusnya?"

\ref BRM-20050802.127 \recid 150817161136214536429475 \start 0:05:24 \sp NBP \tx aa, jadi posiʔ Koliŋ bəodan si julaʔ Indah.nate bəranaʔ ocak, baroʔ səburan onaʔneh. \mb aa jadi posiʔ Koliŋ bə- odan si julaʔ Indah.nate bəranaʔ ocak baroʔ sə- buran onaʔ -neh \ge FILL so sibling Koling BA- name SI oldest Indah.natai give.birth just.bornt.baby only.then SA- moon child -3SG.SAMEorYNG \fti Nah, saudara Koling yang namanya Si sulung Indah bukit punya bayi juga, baru sebulan umurnya.

\ref BRM-20050802.128 \recid 150817161136604368227114 \start 0:05:29 \sp NBP \tx ɲenem ŋaya mənsisuneh. \mb ɲen -em ŋ- aya mən- sisu -neh \ge that -AM N- pay.homage MANG- breast -3SG.SAMEorYNG \fti Dialah yang mengurus dan menyusuinya.

\ref BRM-20050802.129 \recid 150817161136118731321906 \start 0:05:33 \sp NBP \tx jadi Koliŋeh dah ŋorumeh jeraʔneh koih iyo kə rumah ŋəreboʔ ŋayaneh. \mb jadi Koliŋ -eh dah ŋorum -eh jeraʔ -neh koih iyo kə rumah ŋ- kəreboʔ ŋ- aya -neh \ge so Koling -EH PFCT night -EH pity -3SG.SAMEorYNG hither 3SG.SAMEorYNG to house N- help N- pay.homage -3SG.SAMEorYNG \fti Jadi Koling setelah malam hari baru pergi menolong mengurusnya.

\ref BRM-20050802.130 \recid 150817161136902773566822 \start 0:05:38 \sp NBP \tx ŋəreboʔ mənandeʔ-neh. \mb ŋ- kəreboʔ m- p<ən>andeʔ -neh \ge N- help M- <EN>bathe -3SG.SAMEorYNG \fti Membantui memandikannya.

\ref BRM-20050802.131 \recid 150817161136635151455085 \start 0:05:41 \sp NBP \tx koɲap, koɲap, koɲap pənandeʔ pəsisu. \mb koɲap koɲap koɲap p<ən>andeʔ pə- sisu \ge IMIT IMIT IMIT <EN>bathe PA- breast \fti Dimandikan dan diberi susu.

\ref BRM-20050802.132 \recid 150817161136897648528822 \start 0:05:48 \sp NBP \tx jadi sənepa komᵇar sisu ba onaʔ iyo ɲeneh. \mb jadi sənepa komᵇar sisu ba onaʔ iyo ɲen -eh \ge so same.as fold breast with child 3SG.SAMEorYNG that -EH \fti Jadi seperti satu susu dengan saudaranya.

\ref BRM-20050802.133 \recid 150817161136292055067466 \start 0:05:52 \sp NBP \tx aih ka aih, aih ka aih sampay ka bəpuloh ŋorum taka ŋələciyaram daginneh. \mb aih ka aih aih ka aih sampay ka bə- puloh ŋorum taka ŋələciyar -am dagin -neh \ge big KA big big KA big until KA BA- ten night suddenly smooth -AM flesh -3SG.SAMEorYNG \fti Tumbuh dan makin tumbuh selama puluhan malam maka kulitnya mulai berbinar.

\ref BRM-20050802.134 \recid 150817161136316015213355 \start 0:06:02 \sp NBP \tx jadi Koliŋheh mpahɲa bəranaʔam iyo deh. \mb jadi Koliŋ -heh mpah -ɲa bəranaʔ -am iyo deh \ge so Koling -HEH like -person give.birth -AM 3SG.SAMEorYNG DEH \fti Jadi si Koling sudah seperti orang yang sedang melahirkan.

\ref BRM-20050802.135 \recid 150817161136312346979882 \start 0:06:05 \sp NBP \tx ŋkolam iyoom cəcopat aa mompiŋ deen, ŋincah bərapi ŋərompah mokan dori manoʔ. \mb ŋkolam iyo -om cə- copat aa mompiŋ deen ŋ- kincah bərapi ŋə- rompah mokan dori manoʔ \ge morning 3SG.SAMEorYNG -AM PART.quickly- quickly FILL take.water like.that N- shake cook N- cooked.food feed pig chicken \fti Pagi sekali dia sudah cepat mengambil air dan sebagainya, mencuci beras memasak dan memberi makan babi dan ayam.

\ref BRM-20050802.136 \recid 150817161136609595781238 \start 0:06:14 \sp NBP \tx eh, jay ka bala Lolaʔ.bonaŋ diyen. \mb eh jay ka bala Lolaʔ.bonaŋ diyen \ge EXCL say KA PL Lolak.bonang 3PL.SAME \fti Ah, ujar kawanan Lolak bonang.

\ref BRM-20050802.137 \recid 150817161136890191025937 \start 0:06:19 \sp NBP \tx "odaŋ boh sampe xx pəŋᶢuyaŋ, tak iyo ŋaya onaʔ umaŋ mᵇe kola nam iyo ŋəŋawas odop ɲen." \mb odaŋ boh sampe xx pəŋᶢuyaŋ tak iyo ŋ- aya onaʔ umaŋ mᵇe kola nam iyo ŋə- ŋ- awas odop ɲen \ge do.not BOH until xx the.strong.one IMIT 3SG.SAMEorYNG N- pay.homage child fatherless.child NEG ever only 3SG.SAMEorYNG N- N- can.see 12PL that \fti "Jangankan sampai si pendekar, begitu dia mengasuh anak yatim piatu itu dia tidak pernah lagi memperhatikan kita."

\ref BRM-20050802.138 \recid 150817161136482402505725 \start 0:06:23 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.139 \recid 150817161136161961029004 \start 0:06:27 \sp NBP \tx "mᵇeneh tətonde deh bah iyo geʔ kocak ɲen." \mb mᵇe -neh tə- tonde deh bah iyo geʔ k- ocak ɲen \ge NEG -3SG.SAMEorYNG TA- wait DEH BAH 3SG.SAMEorYNG still KA- just.bornt.baby that \fti "Tak akan bisa menunggu anak yang masih sekecil itu."

\ref BRM-20050802.140 \recid 150817161136917267741960 \start 0:06:29 \sp NBP \tx "mᵇeneh odop toom deh." \mb mᵇe -neh odop to -om deh \ge NEG -3SG.SAMEorYNG 12PL this -AM DEH \fti "Bukannya kita ini juga nantinya."

\ref BRM-20050802.141 \recid 150817161136648640494187 \start 0:06:30 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.142 \recid 150817161136221098494063 \start 0:06:33 \sp NBP \tx Lolaʔ.bonaŋ dama ka Aji diyen tujoh, sampe cəmᵇuru. \mb Lolaʔ.bonaŋ dama ka Aji diyen tujoh sampe cəmᵇuru \ge Lolak.bonang because KA Aji 3PL.SAME seven until jealous \fti Lolak bonang dan Aji bersaudarapun merasa cemburu.

\ref BRM-20050802.143 \recid 150817161136733898708735 \start 0:06:36 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.144 \recid 150817161136645717583735 \start 0:06:38 \sp NBP \tx ŋojap nam Koliŋ. \mb ŋojap nam Koliŋ \ge silent only Koling \fti Koling diam saja.

\ref BRM-20050802.145 \recid 150817161136316629360429 \start 0:06:41 \sp NBP \tx jadi aih ka aih odeʔneh ɲenseh nidah dakop oɲa nam. \mb jadi aih ka aih odeʔ -neh ɲen -seh n- kidah dakop oɲa nam \ge so big KA big younger.sibling -3SG.SAMEorYNG that -SEH N- refuse.to.give hold person only \fti Jadi semakin tumbuh besar adiknya tidak diijinkan orang untuk menggendongnya.

\ref BRM-20050802.146 \recid 150817161136249124188627 \start 0:06:47 \sp NBP \tx nidah. \mb n- kidah \ge N- refuse.to.give \fti Tidak diperbolehkan.

\ref BRM-20050802.147 \recid 150817161136433320831693 \start 0:06:48 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.148 \recid 150817161136829245377331 \start 0:06:48 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.149 \recid 150817161136136523646861 \start 0:06:48 \sp EXPALG \tx basaʔ. \mb basaʔ \ge pity \fti Merasa sayang.

\ref BRM-20050802.150 \recid 150817161136274033400649 \start 0:06:50 \sp NBP \tx basaʔneh dakop golaʔ mpuŋahɲa. \mb basaʔ -neh dakop golaʔ m- puŋah -ɲa \ge pity -3SG.SAMEorYNG hold afraid N- ill.treatment -person \fti Sayang rasanya digendong orang takut dijahili.

\ref BRM-20050802.151 \recid 150817161136300740667106 \start 0:06:51 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.152 \recid 150817161136761953667876 \start 0:06:55 \sp NBP \tx sampay umor səburan, dukah buran, toruh buran, mpat buran. \mb sampay umor sə- buran dukah buran toruh buran mpat buran \ge until age SA- moon two moon three moon four moon \fti sampai umurnya sudah satu bulan, dua bulan, tiga bulan, mpat bulan.

\ref BRM-20050802.153 \recid 150817161136535300876851 \start 0:06:59 \sp NBP \tx mpat buran tiŋkap bonaram. \mb mpat buran tiŋkap bonar -am \ge four moon lie.up.side true -AM \fti Setelah mpat bulan dia sudah bisa tengkurap.

\ref BRM-20050802.154 \recid 150817161136930054681840 \start 0:07:04 \sp NBP \tx səjatijati laga bəkakeʔ, kə opaʔneh kə indoʔneh aa kə denaʔ ɲen itoŋneh mᵇe tenᵈu pəriŋkah nam. \fti Sudah pandai memanggil kakek, ayah, ibu dan ke semua dan digendong terus tak dilepaskan.

\ref BRM-20050802.155 \recid 150817161136981420781136 \start 0:07:12 \sp NBP \tx nidah, naʔ dakopɲa nidah. \mb n- kidah naʔ dakop -ɲa n- kidah \ge N- refuse.to.give for hold -person N- refuse.to.give \fti Tidak diijinkan untuk digendong.

\ref BRM-20050802.156 \recid 150817161136908856936729 \start 0:07:14 \sp NBP \tx golaʔ nəmpuŋah-ɲa. \mb golaʔ nəmpuŋah -ɲa \ge afraid EN.N.dare -person \fti Khawatir dijahili.

\ref BRM-20050802.157 \recid 150817161136701084432051 \start 0:07:15 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.158 \recid 150817161136393674269597 \start 0:07:18 \sp NBP \tx madah baaŋnem denaʔeh. \mb madah baaŋ -nem denaʔ -eh \ge glad all -NEM 3PL.DIFF -EH \fti Semuanya sayang dengannya.

\ref BRM-20050802.159 \recid 150817161136218895041756 \start 0:07:23 \sp NBP \tx jadi aih ka aih umor sətaun, aŋasam bəjalan. \mb jadi aih ka aih umor sə- taun aŋas -am bə- jalan \ge so big KA big age SA- year capable -AM BA- walk \fti Tumbuh dan semakin tumbuh umur setahun, maka sudah pandai jalan.

\ref BRM-20050802.160 \recid 150817161137364171877735 \start 0:07:29 \sp NBP \tx umor dukah taun dah anᵈaŋam bəjomuh. \mb umor dukah taun dah anᵈaŋ -am bə- jomuh \ge age two year PFCT endure -AM BA- skirt \fti Umur dua tahun dia sudah senang memakai rok.

\ref BRM-20050802.161 \recid 150817161137316526740370 \start 0:07:34 \sp NBP \tx oɲa haeʔeh bəjomuh. \mb oɲa haeʔ -eh bə- jomuh \ge person before -EH BA- skirt \fti Orang jaman dulu memakai rok.

\ref BRM-20050802.162 \recid 150817161137192506800591 \start 0:07:35 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.163 \recid 150817161137369104078318 \start 0:07:39 \sp NBP \tx aa, kanaʔ pake-pake geʔ kanaʔ. \mb aa kanaʔ pake ~ pake geʔ kanaʔ \ge FILL wear PART.clothes ~ PART.clothes PROG wear \fti Nah, dikenakan dipakai dan dikenakan lagi.

\ref BRM-20050802.164 \recid 150817161137934675131364 \start 0:07:44 \sp NBP \tx dah toruh taun, mpat taun, limaʔ taun ey aihim. \mb dah toruh taun mpat taun limaʔ taun ey aih -im \ge PFCT three year four year five year EXCL big -AM \fti Setelah tiga tahun, mpat tahun, lima tahun maka dia sudah besar.

\ref BRM-20050802.165 \recid 150817161137134554340923 \start 0:07:51 \sp NBP \tx maŋkin aih maŋkin jaŋaʔ, maŋkin aih maŋkin jaŋaʔ. \mb maŋkin aih maŋkin jaŋaʔ maŋkin aih maŋkin jaŋaʔ \ge increasingly big increasingly beautiful increasingly big increasingly beautiful \fti Semakin besar semakin cantik, semakin besar semakin cantik.

\ref BRM-20050802.166 \recid 150817161137911219708061 \start 0:07:56 \sp NBP \tx lamun ka bala Aji diyen yaŋ səjatijati kiciʔ bariʔ nam owaŋ benceʔ manᵈaw Koliŋ madah ŋayaneh. \mb lamun ka bala Aji diyen yaŋ sə- jati ~ jati kiciʔ bariʔ nam owaŋ benceʔ m- panᵈaw Koliŋ madah ŋ- aya -neh \ge if KA PL Aji 3PL.SAME REL SA- veritable ~ veritable stick.s.t.b.y.scrape spleen only feeling hate N- look Koling glad N- pay.homage -3SG.SAMEorYNG \fti Aji bersaudara seperti tusuk hatinya saking benci melihat Koling memeliharanya.

\ref BRM-20050802.167 \recid 150817161137310565778519 \start 0:08:06 \sp NBP \tx sampe ka iyo aŋkat dara, lalu ka iyo dara ocaʔ. \mb sampe ka iyo aŋkat dara lalu ka iyo dara ocaʔ \ge until to 3SG.SAMEorYNG lift girl pass to 3SG.SAMEorYNG girl small \fti Sampai dia pra remaja dan menjadi remaja.

\ref BRM-20050802.168 \recid 150817161137698609637840 \start 0:08:11 \sp NBP \tx yaŋ omat-omat-neh dah yo dara ocaʔ oo cokoʔ-neh Koliŋ naʔ moseʔ, aa paseʔ. \mb yaŋ omat ~ omat -neh dah yo dara ocaʔ oo cokoʔ -neh Koliŋ naʔ m- poseʔ aa paseʔ \ge REL true ~ true -3SG.SAMEorYNG PFCT 3SG.SAMEorYNG girl small EXCL yearn.for -3SG.SAMEorYNG Koling want N- ask so ask \fti Kemudian yang terjadi begitu dia menjadi gadis kecil Koling menjadi suka dan dipinangnya, maka dipinang.

\ref BRM-20050802.169 \recid 150817161137175285756401 \start 0:08:15 \sp NBP \tx paseʔ ondaʔ. \mb paseʔ ondaʔ \ge ask want \fti Setelah dilamar dia bersedia.

\ref BRM-20050802.170 \recid 150817161137300352775677 \start 0:08:16 \sp EXPALG \tx rocaʔ-eh onih bah, Neʔ? \mb rocaʔ -eh onih bah Neʔ \ge river.devil -EH what BAH TRU.grandmother \fti xx itu apa, nek?

\ref BRM-20050802.171 \recid 150817161137179203266836 \start 0:08:17 \sp NBP \tx ŋŋ, mm? \mb ŋŋ mm \ge yes AFF \fti Ya?

\ref BRM-20050802.172 \recid 150817161137333800038601 \start 0:08:18 \sp EXPALG \tx iyo rocaʔ-eh onih, bah? \mb iyo rocaʔ -eh onih bah \ge 3SG.SAMEorYNG river.devil -EH what BAH \fti Dia xx itu artinya apa?

\ref BRM-20050802.173 \recid 150817161137100645059952 \start 0:08:19 \sp NBP \tx dara ocaʔeh? \mb dara ocaʔ -eh \ge girl small -EH \fti Gadis kecil, ya?

\ref BRM-20050802.174 \recid 150817161137265836413577 \start 0:08:21 \sp EXPALG \tx oo, dara ocaʔ. \mb oo dara ocaʔ \ge EXCL girl small \fti Oh, gadis kecil.

\ref BRM-20050802.175 \recid 150817161137773833014023 \start 0:08:21 \sp NBP \tx eʔ, dara ocaʔ. \mb eʔ dara ocaʔ \ge yes girl small \fti Iya, gadis kecil.

\ref BRM-20050802.176 \recid 150817161137573711930494 \start 0:08:23 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.177 \recid 150817161137887197021440 \start 0:08:23 \sp NBP \tx dah dara ocaʔ, dara omatam. \mb dah dara ocaʔ dara omat -am \ge PFCT girl small girl true -AM \fti Setelah gadis kecil, dia menjadi gadis remaja.

\ref BRM-20050802.178 \recid 150817161137878969225845 \start 0:08:25 \sp NBP \tx oɲa haeʔeh dara ocaʔeh saŋkap ŋkobanam. \mb oɲa haeʔ -eh dara ocaʔ -eh saŋkap ŋkoban -am \ge person before -EH girl small -EH covered breast.cloth -AM \fti Jaman dulu gadis kecil sudah dipakaikan kemban.

\ref BRM-20050802.179 \recid 150817161137292839925410 \start 0:08:28 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti iya.

\ref BRM-20050802.180 \recid 150817161137396872027683 \start 0:08:30 \sp NBP \tx jaʔneh omo golaʔ mᵇe taoʔmo, ator oɲa haeʔeh. \mb jaʔ -neh omo golaʔ mᵇe taoʔ -mo ator oɲa haeʔ -eh \ge but -3SG.SAMEorYNG 2SG.SAMEorYNG afraid NEG know -2SG.SAMEorYNG rule person before -EH \fti Tapi kemungkinan kamu tidak ngerti aturan orang jaman dulu.

\ref BRM-20050802.181 \recid 150817161137447635696967 \start 0:08:33 \sp EXPALG \tx mᵇe taoʔ. \mb mᵇe taoʔ \ge NEG know \fti Tidak ngerti.

\ref BRM-20050802.182 \recid 150817161137629770150454 \start 0:08:34 \sp DP \tx rəmaja. \mb rəmaja \ge teenage \fti Remaja.

\ref BRM-20050802.183 \recid 150817161137981643173982 \start 0:08:35 \sp NBP \tx bəlancoŋ, ŋkomᵇanam aa jipun kapuʔam. \mb bə- lancoŋ ŋkomᵇan -am aa jipun kapuʔ -am \ge BA- traditional.bracelet breast.cloth -AM FILL tooth cut -AM \fti Memakai lancong, kemban dan juga gigi dipotong.

\ref BRM-20050802.184 \recid 150817161137574680841201 \start 0:08:40 \sp NBP \tx aroʔ lala ba buku inᵈan naʔneh tatah jaŋaʔ maŋkin jaŋaʔam. \mb aroʔ lala ba buku inᵈan naʔ -neh tatah jaŋaʔ maŋkin jaŋaʔ -am \ge only.then feel.s.t.by.finger with space.between diamond want -3SG.SAMEorYNG inlaid beautiful increasingly beautiful -AM \fti Kemudian disepuh dengan butiran intan maka semakin cantiklah dia.

\ref BRM-20050802.185 \recid 150817161137232737646298 \start 0:08:42 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.186 \recid 150817161137965045002846 \start 0:08:44 \sp NBP \tx nidah denaʔ nam tenᵈu bəgawe. \mb n- kidah denaʔ nam tenᵈu bə- gawe \ge N- refuse.to.give 3PL.DIFF only certain BA- work \fti Mereka tidak begitu memperbolehkan dia untuk kerja.

\ref BRM-20050802.187 \recid 150817161137441377850621 \start 0:08:49 \sp NBP \tx ɲenem gaweneh. \mb ɲen -em gawe -neh \ge that -AM work -3SG.SAMEorYNG \fti Hanya itu saja kerjanya.

\ref BRM-20050802.188 \recid 150817161137330123510816 \start 0:08:55 \sp NBP \tx bəroɲam bəlaet ɲenem gaweneh dade dama ka tomᵇiŋ anse dama ka tayaʔ, labe deene taɲamneh deh. \mb bər- oɲam bə- laet ɲen -em gawe -neh dade dama ka tomᵇiŋ anse dama ka tayaʔ labe deen -e t- aɲam -neh deh \ge BARA- plait BA- plaiting.materials that -AM work -3SG.SAMEorYNG betel.leaf.container because KA k.o.basket share because KA k.o.basket k.o.basket like.that -E TA- plait -3SG.SAMEorYNG DEH \fti Menganyam, mencari bahan anyaman itu saja kerjanyaseperti keranjang sirih keranjang ansai keranjang tayak itu yang dianyamnya.

\ref BRM-20050802.189 \recid 150817161137859975611138 \start 0:08:57 \sp NBP \tx bəgawe nidah denaʔ. \mb bə- gawe n- kidah denaʔ \ge BA- work N- refuse.to.give 3PL.DIFF \fti Kalau kerja tak mereka diijinkan.

\ref BRM-20050802.190 \recid 150817161137105203880276 \start 0:08:58 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.191 \recid 150817161137786364771471 \start 0:08:59 \sp NBP \tx basaʔneh jay denaʔ iyo bəgawe. \mb basaʔ -neh jay denaʔ iyo bə- gawe \ge pity -3SG.SAMEorYNG say 3PL.DIFF 3SG.SAMEorYNG BA- work \fti Sayang kalau dia kerja, begitu menurut mereka.

\ref BRM-20050802.192 \recid 150817161137939559926417 \start 0:09:02 \sp NBP \tx oɲa haeʔeh asal jaŋaʔ nidah bəgaweeh. \mb oɲa haeʔ -eh asal jaŋaʔ n- kidah bə- gawe -eh \ge person before -EH if.only beautiful N- refuse.to.give BA- work -EH \fti Orang jaman dulu kalau cantik tidak diijinkan kerja.

\ref BRM-20050802.193 \recid 150817161137746537858898 \start 0:09:03 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.194 \recid 150817161137222464803792 \start 0:09:04 \sp NBP \tx basaʔneh. \mb basaʔ -neh \ge pity -3SG.SAMEorYNG \fti Sayang.

\ref BRM-20050802.195 \recid 150817161137907205893331 \start 0:09:08 \sp NBP \tx jadi, Imᵇoʔ.bonaŋam odanneh. \mb jadi Imᵇok.Bonaŋ -am odan -neh \ge so Imbok.Bonang -AM name -3SG.SAMEorYNG \fti Jadi Imbok bonanglah namanya.

\ref BRM-20050802.196 \recid 150817161137383205626252 \start 0:09:12 \sp NBP \tx sampe dah iyo dara ocaʔeh paseʔ lah Koliŋ. \mb sampe dah iyo dara ocaʔ -eh paseʔ lah Koliŋ \ge until PFCT 3SG.SAMEorYNG girl small -EH ask by Koling \fti Begitu dia gadis kecil maka dilamar oleh Koling.

\ref BRM-20050802.197 \recid 150817161137228835528809 \start 0:09:13 \sp NBP \tx lalu patiʔ pama, bətunaŋam. \mb lalu patiʔ pama bə- tunaŋ -am \ge pass cut idea BA- fiance -AM \fti Kemudian ditentukan hari pertunangannya, kemudian bertunang.

\ref BRM-20050802.198 \recid 150817161137838650101934 \start 0:09:18 \sp NBP \tx jaʔneh ogon boh jənorahneh deh. \mb jaʔ -neh ogon boh j<ən>orah -neh deh \ge but -3SG.SAMEorYNG not.yet BOH <EN>sleep.with -3SG.SAMEorYNG DEH \fti Tapi dia belum menidurinya.

\ref BRM-20050802.199 \recid 150817161137264331836812 \start 0:09:25 \sp NBP \tx aa, jadi lamᵇat ka lamᵇat... \mb aa jadi lamᵇat ka lamᵇat \ge so so long KA long \fti Nah, lama kelamaan...

\ref BRM-20050802.200 \recid 150817161137586935868858 \start 0:09:28 \sp NBP \tx lamun ka səgala Lolaʔ.bonaŋ side yaŋ səjatijati mᵇe taoʔ geʔ marah benceʔ ka Imᵇoʔ.bonaŋ ɲeneh, cəmᵇuru. \mb lamun ka səgala Lolaʔ.bonaŋ side yaŋ sə- jati ~ jati mᵇe taoʔ geʔ marah benceʔ ka Imᵇoʔ.Bonaŋ ɲen -eh cəmᵇuru \ge if KA PL Lolak.bonang 3PL REL SA- veritable ~ veritable NEG know more angry hate to Imboq.Bonang that -EH jealous \fti Tapi kawanan Lolak bonang sudah begitu marah da benci dengan imbok bonang tersebut, cemburu.

\ref BRM-20050802.201 \recid 150817161137871931314746 \start 0:09:34 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.202 \recid 150817161137531361925927 \start 0:09:41 \sp NBP \tx jadi lamᵇat-lamᵇat jeraʔ-neh, eh je Lolaʔ.bonaŋ. \mb jadi lamᵇat ~ lamᵇat jeraʔ -neh eh je Lolaʔ.bonaŋ \ge so long ~ long pity -3SG.SAMEorYNG EXCL say Lolak.bonang \fti Jadi lama kelamaan si Lolak bonang.

\ref BRM-20050802.203 \recid 150817161137561544540663 \start 0:09:49 \sp NBP \tx Lolaʔ.bonaŋ opaʔneh bəsobat ka jin tuŋᶢal. \mb Lolaʔ.bonaŋ opaʔ -neh bə- sobat ka jin tuŋᶢal \ge Lolak.bonang father -3SG.SAMEorYNG BA- friend KA gin single \fti Ayah Lolak bonang mempunyai sekutu, jin tunggal.

\ref BRM-20050802.204 \recid 150817161137895533260841 \start 0:09:51 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.205 \recid 150817161137585717307775 \start 0:09:51 \sp NBP \tx ŋŋ, di doriʔ cuh kədiyam doh. \mb ŋŋ di doriʔ cuh kə- diyam doh \ge yes LOC mountain there KA- stay 3SG.OLD \fti Iya, dia tinggal di gunung.

\ref BRM-20050802.206 \recid 150817161137615884082391 \start 0:09:55 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.207 \recid 150817161137402325166063 \start 0:09:58 \sp NBP \tx paʔ, jeneh, "kanih nosu sobatkam bah, paʔ?" \mb paʔ je -neh kanih n- sosu sobat -kam bah paʔ \ge how.much say -3SG.SAMEorYNG how N- call friend -2SG.OLD BAH how.much \fti Ujarnya, "Ayah, bagaimana memanggil sobat/sekutu ayah, sih?"

\ref BRM-20050802.208 \recid 150817161137643357652611 \start 0:10:03 \sp NBP \tx "naʔmo onih?" je opaʔneh. \mb naʔ -mo onih je opaʔ -neh \ge want -2SG.SAMEorYNG what say father -3SG.SAMEorYNG \fti "Untuk apa?" ujar ayahnya.

\ref BRM-20050802.209 \recid 150817161137760585303743 \start 0:10:08 \sp NBP \tx "eh, oko bah," jeneh. \mb eh oko bah je -neh \ge EXCL 1SG.SAMEorYNG BAH say -3SG.SAMEorYNG \fti ""Ah, saya ini lho," ujarnya.

\ref BRM-20050802.210 \recid 150817161137460869190282 \start 0:10:08 \sp NBP \tx "mᵇe ka sikoʔ okoom onaʔ kanduh." \mb mᵇe ka s- ikoʔ oko -om onaʔ kanduh \ge NEG KA SA- tail 1SG.SAMEorYNG -AM child 2DU.SAME \fti "Bukannya hanya seorang aku saja anak kalian?"

\ref BRM-20050802.211 \recid 150817161137809604931575 \start 0:10:10 \sp NBP \tx "mᵇayneh odeh posiʔ loin." \mb mᵇay -neh odeh posiʔ loin \ge NEG -3SG.SAMEorYNG exist sibling different \fti "Tidak ada saudara yang lain."

\ref BRM-20050802.212 \recid 150817161138851452395784 \start 0:10:12 \sp NBP \tx dah ɲap-ɲap jay-neh, "okam dah kobis paji, osih mərelu sobat-kam?" \mb dah ɲap ~ ɲap jay -neh okam dah kobis paji osih m- pərelu sobat -kam \ge PFCT IMIT ~ IMIT say -3SG.SAMEorYNG 2SG.OLD PFCT die tomorrow who N- need friend -2SG.OLD \fti Setelah agak lama, "kalau ayah meninggal nanti siapa yang akan memperhatikan sobat ayah?"

\ref BRM-20050802.213 \recid 150817161138354790694964 \start 0:10:19 \sp NBP \tx bayah je opaʔneh, "naʔ bokah boba." \mb bayah je opaʔ -neh naʔ bokah boba \ge don't say father -3SG.SAMEorYNG want many habit \fti Jawab ayahnya, "jangan banyak tingkah."

\ref BRM-20050802.214 \recid 150817161138744633380695 \start 0:10:23 \sp NBP \tx nosuneh jeneh kanih? \mb n- sosu -neh je -neh kanih \ge N- call -3SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG how \fti "Bagaimana memanggilnya?" ujarnya.

\ref BRM-20050802.215 \recid 150817161138283862983388 \start 0:10:23 \sp NBP \tx mokanneh jeneh kanih? \mb mokan -neh je -neh kanih \ge feed -3SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG how \fti "Memberinya makan bagaimana?" ujarnya.

\ref BRM-20050802.216 \recid 150817161138759580809761 \start 0:10:28 \sp NBP \tx "aa, naʔ nosuneh," je opaʔneh, "mᵇeem səmᵇaraŋ sasu." \mb aa naʔ n- sosu -neh je opaʔ -neh mᵇe -em səmᵇaraŋ sasu \ge FILL want N- call -3SG.SAMEorYNG say father -3SG.SAMEorYNG NEG -AM perfunctorily call \fti "Nah, kalau mau memanggilnya jangan sembarang panggil," ujar ayahnya.

\ref BRM-20050802.217 \recid 150817161138934456784044 \start 0:10:33 \sp NBP \tx "naʔ nosu-neh-ŋ mun madeh umpan-neh-ŋ naʔ duwoʔ oɲa iyo deh." \mb naʔ n- sosu -neh -ŋ mun madeh umpan -neh -ŋ naʔ duwoʔ oɲa iyo deh \ge want N- call -3SG.SAMEorYNG -NG if not.exist bait -3SG.SAMEorYNG -NG want eat person 3SG.SAMEorYNG DEH \fti "Kalau memanggilnya dan kalau tidak ada umpannya dia akan makan nyawa."

\ref BRM-20050802.218 \recid 150817161138172230092948 \start 0:10:35 \sp NBP \tx "aa, ɲen deh paʔ." \mb aa ɲen deh paʔ \ge so that DEH how.much \fti "Nah, itulah, ayah."

\ref BRM-20050802.219 \recid 150817161138240659914398 \start 0:10:42 \sp NBP \tx sasu je opaʔneh mun naʔ mokanneh je opaʔneh, "təŋkai kətopoŋ xx iteʔ aa, pəbaeh." \mb sasu je opaʔ -neh mun naʔ mokan -neh je opaʔ -neh tə- ŋ- kai kətopoŋ xx iteʔ aa pəbaeh \ge call say father -3SG.SAMEorYNG if want feed -3SG.SAMEorYNG say father -3SG.SAMEorYNG TA- N- make traditional.food xx CLAS so ritual.offering \fti Ujar ayahnya, "kalau mau memanggilnya harus dibuat kue ketopong xx biji dan juga pebaeh."

\ref BRM-20050802.220 \recid 150817161138273489970853 \start 0:10:47 \sp NBP \tx "baroʔ sasu, maaʔ mokanneh səlomahneh deh." \mb baroʔ sasu maaʔ mokan -neh səlomah -neh deh \ge only.then call 1SG.OLD feed -3SG.SAMEorYNG usually -3SG.SAMEorYNG DEH \fti "Barulah dipanggil, begitu biasanya saya memanggilnya."

\ref BRM-20050802.221 \recid 150817161138568192658060 \start 0:10:51 \sp NBP \tx "jaʔ mun madeh umpanneh duwoʔ oɲa iyo deh." \mb jaʔ mun madeh umpan -neh duwoʔ oɲa iyo deh \ge but if not.exist bait -3SG.SAMEorYNG eat person 3SG.SAMEorYNG DEH \fti "Tapi kalau tidak ada umpannya dia akan makan korban."

\ref BRM-20050802.222 \recid 150817161138598081002616 \start 0:10:53 \sp NBP \tx "ah, mᵇaʔ taoʔkoom paʔ dah tondaŋ kam pecen." \mb ah mᵇaʔ taoʔ -ko -om paʔ dah tondaŋ kam pecen \ge EXCL never.mind know -1SG.SAMEorYNG -AM how.much PFCT tell TRU.2SG.OLD like.this \fti "Ah, saya ngerti kalau sudah diberitahukan begtiu."

\ref BRM-20050802.223 \recid 150817161138747460859826 \start 0:10:59 \sp NBP \tx sapat dukah toruh ondu, jadi Koliŋseh naʔ nomi. \mb sapat dukah toruh ondu jadi Koliŋ -seh naʔ n- tomi \ge partition two three day so Koling -SEH want N- guest \fti Selang dua tiga hari, Koling ingin bertamu.

\ref BRM-20050802.224 \recid 150817161138557101236795 \start 0:11:08 \sp NBP \tx "aa, ndoʔ, paʔ kenaʔ aduh Adiŋ.dayah to naʔ nomi." \mb aa ndoʔ paʔ kenaʔ aduh Adiŋ.Dayah to naʔ n- tomi \ge FILL TRU.mother how.much 2PL.DIFF 13DU.SAME Ading.dayah this want N- guest \fti "Nah, ibu, ayah saya dan Ading dayah maubertamu."

\ref BRM-20050802.225 \recid 150817161138442592074907 \start 0:11:15 \sp NBP \tx "anᵈaŋ-anᵈaŋ ŋəɲjaga tunaŋ-ko." \mb anᵈaŋ ~ anᵈaŋ ŋə- ɲ- jaga tunaŋ -ko \ge endure ~ endure N- N- guard fiance -1SG.SAMEorYNG \fti "Yang serius menjaga tunangan saya."

\ref BRM-20050802.226 \recid 150817161138412065060762 \start 0:11:22 \sp NBP \tx "golaʔ ɲaŋ aa... " \mb golaʔ ɲaŋ aa \ge afraid REL FILL \fti "Takutnya nanti kayak... "

\ref BRM-20050802.227 \recid 150817161138186413105856 \start 0:11:22 \sp NBP \tx "mᵇayam mandeʔ pəranᵈiʔko nomi to mᵇayam mandeʔ." \mb mᵇay -am mandeʔ pəranᵈiʔ -ko n- tomi to mᵇay -am mandeʔ \ge NEG -AM bathe leave -1SG.SAMEorYNG N- guest this NEG -AM bathe \fti "Jangan mandi kalau saya tinggal bertamu, jangan mandi."

\ref BRM-20050802.228 \recid 150817161138513582187657 \start 0:11:27 \sp NBP \tx "mandeʔ pun mᵇayam dodopneh, bəaba." \mb mandeʔ pun mᵇay -am dodop -neh bə- aba \ge bathe PUN NEG -AM alone -3SG.SAMEorYNG BA- with \fti "Kalaupun mandi jangan sendirian, harus ada teman."

\ref BRM-20050802.229 \recid 150817161138550906261009 \start 0:11:31 \sp NBP \tx təkopiŋ la Lolaʔ.bonaŋ di ompuʔ. \mb tə- kopiŋ la Lolaʔ.bonaŋ di ompuʔ \ge TA- ear by Lolak.bonang LOC piece \fti Terdengarlah oleh Lolak bonang di rumah sebelah.

\ref BRM-20050802.230 \recid 150817161138296331555535 \start 0:11:33 \sp NBP \tx jadi paji deh jeneh, "aduh naʔ nomi, mᵇe nomi oju, somaʔam." \mb jadi paji deh je -neh aduh naʔ n- tomi mᵇe n- tomi oju somaʔ -am \ge so tomorrow DEH say -3SG.SAMEorYNG 13DU.SAME want N- guest NEG N- guest far near -AM \fti Keesokan harinya, "kami bertamu tidak jauh, dekat saja."

\ref BRM-20050802.231 \recid 150817161138790731660462 \start 0:11:40 \sp NBP \tx sənepa odop nᵈo di Paser to nomi kedaŋ jene cuhan. \mb sənepa odop nᵈo di Paser to n- tomi kedaŋ jene cuh -an \ge same.as 12PL this LOC Paser this N- guest over JENE there -AN \fti Seperti kita di Pasir ini bertamu ke sekitar sana.

\ref BRM-20050802.232 \recid 150817161138986263465507 \start 0:11:49 \sp NBP \tx kodaŋ Pəroguŋ doih Sətutuh doih sənepaneh kojuneh. \mb k- odaŋ Pəroguŋ doih Sətutuh doih sənepa -neh k- oju -neh \ge KA- do.not Pergung yonder Setutuh yonder same.as -3SG.SAMEorYNG KA- far -3SG.SAMEorYNG \fti Ke daerah sekitar Pergung Setutuh sebegitu jauhlah.

\ref BRM-20050802.233 \recid 150817161138180225193919 \start 0:11:51 \sp NBP \tx mᵇay oju. \mb mᵇay oju \ge NEG far \fti Tidak jauh.

\ref BRM-20050802.234 \recid 150817161138769807751289 \start 0:11:56 \sp NBP \tx "mᵇayam lamᵇat!" je indoʔneh. \mb mᵇay -am lamᵇat je indoʔ -neh \ge NEG -AM long say mother -3SG.SAMEorYNG \fti "Jangan lama!" ujar ibunya.

\ref BRM-20050802.235 \recid 150817161138994617393658 \start 0:11:56 \sp NBP \tx "ah, mᵇe." \mb ah mᵇe \ge EXCL NEG \fti "Ah, tidak."

\ref BRM-20050802.236 \recid 150817161138992842551226 \start 0:12:01 \sp NBP \tx jadi siyapam doduh orum ɲen itoŋneh mandeʔ balaŋᶢer bakase jene deen. \mb jadi siyap -am doduh orum ɲen itoŋ -neh mandeʔ ba- laŋᶢer ba- kase jene deen \ge so ready -AM 3DU.SAME last.night that calculate -3SG.SAMEorYNG bathe BA- shampoo BA- k.o.ginger JENE like.that \fti Jadi siyaplah mereka malam itu mandi bersampo dan berlulur dan sebaginya.

\ref BRM-20050802.237 \recid 150817161138135637098830 \start 0:12:06 \sp NBP \tx bəcukor. \mb bə- cukor \ge BA- shave \fti Bercukur.

\ref BRM-20050802.238 \recid 150817161138724546321992 \start 0:12:11 \sp NBP \tx dah ŋkolamneh baroʔ doduh bəkemas. \mb dah ŋkolam -neh baroʔ doduh bə- kemas \ge PFCT morning -3SG.SAMEorYNG only.then 3DU.SAME BA- clean.up \fti Pagi harinya barulah mereka berkemas.

\ref BRM-20050802.239 \recid 150817161138849592677363 \start 0:12:13 \sp NBP \tx "aa, oko aduh to naʔ nomi deh, Imᵇoʔ.bonaŋ." \mb aa oko aduh to naʔ n- tomi deh Imᵇoʔ.Bonaŋ \ge so 1SG.SAMEorYNG 13DU.SAME this want N- guest DEH Imboq.Bonang \fti "Nah, kami berdua akan bertandang nih, Imbok bonang."

\ref BRM-20050802.240 \recid 150817161138994004946852 \start 0:12:18 \sp NBP \tx "naʔ paʔ koti kanduh nomieh?" \mb naʔ paʔ koti kanduh n- tomi -eh \ge want how.much as.long.as 2DU.SAME N- guest -EH \fti "Seberapa lama kalian bertandang?"

\ref BRM-20050802.241 \recid 150817161138858910057087 \start 0:12:19 \sp LNLALG \tx "eh, mᵇe lamᵇat." \mb eh mᵇe lamᵇat \ge EXCL NEG long \fti "Ah, tidak akan lama."

\ref BRM-20050802.242 \recid 150817161138683131416793 \start 0:12:22 \sp NBP \tx "nomi pun di tonah toom mᵇay di roŋet." \mb n- tomi pun di tonah to -om mᵇay di roŋet \ge N- guest PUN LOC land this -AM NEG LOC sky \fti "Bertandang pun di bumi saja, tida ke langit."

\ref BRM-20050802.243 \recid 150817161138559112137089 \start 0:12:24 \sp NBP \tx "somaʔam." \mb somaʔ -am \ge near -AM \fti "Dekat saja."

\ref BRM-20050802.244 \recid 150817161138143167703226 \start 0:12:30 \sp NBP \tx monah-lah doduh ondu ɲen. \mb m- tonah -lah doduh ondu ɲen \ge N- land -LAH 3DU.SAME day that \fti Berangkatlah mereka hari itu.

\ref BRM-20050802.245 \recid 150817161138404857450071 \start 0:12:33 \sp NBP \tx jaŋkah sedaŋ təmonah, təmonaham. \mb jaŋkah sedaŋ t<əm>onah t<əm>onah -am \ge alotted.time fit <EM>land <EM>land -AM \fti Saatnya waktu berangkat turunlah mereka.

\ref BRM-20050802.246 \recid 150817161138907911412370 \start 0:12:37 \sp NBP \tx dah təmonah doduh nomi, təŋkai le Lolaʔ.bonaŋ jeraʔneh lancaŋ. \mb dah t<əm>onah doduh n- tomi tə- ŋ- kai le Lolaʔ.bonaŋ jeraʔ -neh lancaŋ \ge PFCT <EM>land 3DU.SAME N- guest TA- N- make by Lolak.bonang pity -3SG.SAMEorYNG place.to.put.food.for.a.spirit \fti Setelah berangkat bertandang, Lolak bonang membuat lancang. \nt Lancang is traditional coffin.

\ref BRM-20050802.247 \recid 150817161138172523825848 \start 0:12:45 \sp NBP \tx ancaʔ puwaŋ. \mb ancaʔ puwaŋ \ge bamboo.stand.for.offering.to.spirit empty \fti Lancang kosong.

\ref BRM-20050802.248 \recid 150817161138961527566098 \start 0:12:49 \sp NBP \tx baroʔ rah iyo ka doriʔ yaŋ bəiseʔ sobat opaʔneheh. \mb baroʔ rah iyo ka doriʔ yaŋ bə- iseʔ sobat opaʔ -neh -eh \ge only.then IMIT 3SG.SAMEorYNG to mountain REL BA- contents friend father -3SG.SAMEorYNG -EH \fti Kemudian dia bergegas ke gunung yang bernaung sekutu ayahnya tersebut.

\ref BRM-20050802.249 \recid 150817161138878711251401 \start 0:12:51 \sp NBP \tx sasu-nem. \mb sasu -nem \ge call -3SG.SAMEorYNG.EM \fti Maka dipanggilnya.

\ref BRM-20050802.250 \recid 150817161138636108170123 \start 0:12:54 \sp NBP \tx dah, mondiʔ. \mb dah mondiʔ \ge PFCT come \fti Kemudian datang.

\ref BRM-20050802.251 \recid 150817161138487126207304 \start 0:12:56 \sp NBP \tx motih səgeleŋem, aih. \mb motih sə- geleŋ -em aih \ge eye SA- CLAS -AM big \fti Matanya sebiji saja.

\ref BRM-20050802.252 \recid 150817161138570145154930 \start 0:12:57 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti iya.

\ref BRM-20050802.253 \recid 150817161138195473651494 \start 0:13:00 \sp NBP \tx eʔ, yaŋ səjatijati mpah rajaŋ rurohom baaʔdoh. \mb eʔ yaŋ sə- jati ~ jati mpah rajaŋ ruroh -om baaʔ -doh \ge yes REL SA- veritable ~ veritable like k.o.parasite.plant collapse -AM head -3SG.OLD \fti Iya, kepalanya betul-betul seperti tumbuhan rajang yang runtuh. \nt Rajang is a kind of plant that has no strunk or branch, lives like parasite on another tree.

\ref BRM-20050802.254 \recid 150817161138811247850814 \start 0:13:03 \sp EXPALG \tx mpah raja onih? \mb mpah raja onih \ge like king what \fti Seperti raja apa?

\ref BRM-20050802.255 \recid 150817161138610829700063 \start 0:13:05 \sp NBP \tx mpah rajaŋ ruroh. \mb mpah rajaŋ ruroh \ge like k.o.parasite.plant collapse \fti Seperti rajang runtuh.

\ref BRM-20050802.256 \recid 150817161138892995820286 \start 0:13:07 \sp NBP \tx rajaŋ ruroh. \mb rajaŋ ruroh \ge k.o.parasite.plant collapse \fti Rajang runtuh.

\ref BRM-20050802.257 \recid 150817161138102556215180 \start 0:13:08 \sp NBP \tx taoʔ mᵇe omo rajaŋ ruroh. \mb taoʔ mᵇe omo rajaŋ ruroh \ge know NEG 2SG.SAMEorYNG k.o.parasite.plant collapse \fti Kamu tahu gak apa itu rajang runtuh.

\ref BRM-20050802.258 \recid 150817161138414077671803 \start 0:13:09 \sp DP \tx rajaŋ. \mb rajaŋ \ge k.o.parasite.plant \fti Rajang.

\ref BRM-20050802.259 \recid 150817161138274659237963 \start 0:13:09 \sp EXPALG \tx oo, rajaŋ. \mb oo rajaŋ \ge EXCL k.o.parasite.plant \fti Oh, maksutnya rajang.

\ref BRM-20050802.260 \recid 150817161138952621928927 \start 0:13:11 \sp NBP \tx eʔ, rajaŋ. \mb eʔ rajaŋ \ge yes k.o.parasite.plant \fti Iya, rajang.

\ref BRM-20050802.261 \recid 150817161138240148711344 \start 0:13:12 \sp EXPALG \tx eʔ, eʔ, eʔ. \mb eʔ eʔ eʔ \ge yes yes yes \fti Iya, iya, iya.

\ref BRM-20050802.262 \recid 150817161138115661072684 \start 0:13:17 \sp NBP \tx rereʔ jedoh, "naʔ makan oti anak mənsiya," jedoh. \mb rereʔ je -doh naʔ makan oti anak mənsiya je -doh \ge IMIT say -3SG.OLD want eat liver child human.being say -3SG.OLD \fti Aduhai ujarnya, "mau makan hati anak manusia," ujarnya.

\ref BRM-20050802.263 \recid 150817161138903833313471 \start 0:13:18 \sp NBP \tx ey, jeneh, " mᵇe ka okam sobat opaʔko deh?" jeneh. \mb ey je -neh mᵇe ka okam sobat opaʔ -ko deh je -neh \ge EXCL say -3SG.SAMEorYNG NEG KA 2SG.OLD friend father -1SG.SAMEorYNG DEH say -3SG.SAMEorYNG \fti Ah, ujarnya, "bukannya anda sekutu ayahku?"

\ref BRM-20050802.264 \recid 150817161139439127451693 \start 0:13:23 \sp NBP \tx "oo, omo kah Lolaʔ.bonaŋ?" \mb oo omo kah Lolaʔ.bonaŋ \ge EXCL 2SG.SAMEorYNG KAH Lolak.bonang \fti "Oh, itu kamu ya, Lolak bonang?"

\ref BRM-20050802.265 \recid 150817161139408736153971 \start 0:13:23 \sp NBP \tx "eʔ, oko." \mb eʔ oko \ge yes 1SG.SAMEorYNG \fti "Iya, saya."

\ref BRM-20050802.266 \recid 150817161139206224316125 \start 0:13:27 \sp NBP \tx "naʔ, ŋonih omoeh?" \mb naʔ ŋ- onih omo -eh \ge want N- what 2SG.SAMEorYNG -EH \fti "Mau ngapain kamu ke sini?"

\ref BRM-20050802.267 \recid 150817161139243977821199 \start 0:13:30 \sp NBP \tx "nᵈawko madeh umpan naʔ mokan oko." \mb nᵈaw -ko madeh umpan naʔ mokan oko \ge see -1SG.SAMEorYNG not.exist bait for feed 1SG.SAMEorYNG \fti "Ku lihat kamu tidak membawa makanan untukku?"

\ref BRM-20050802.268 \recid 150817161139916782610396 \start 0:13:32 \sp NBP \tx ee, jeneh jene keʔ jeneh. \mb ee je -neh jene keʔ je -neh \ge EXCL say -3SG.SAMEorYNG JENE TRU.grandfather say -3SG.SAMEorYNG \fti "Ah, begini kek," ujarnya.

\ref BRM-20050802.269 \recid 150817161139690238571212 \start 0:13:37 \sp NBP \tx oko jeneh ɲopa okam jeneh, " mᵇe bəumpan." \mb oko je -neh ɲ- sopa okam je -neh mᵇe bə- umpan \ge 1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG N- call 2SG.OLD say -3SG.SAMEorYNG NEG BA- bait \fti Ujarnya, "saya ke sini memanggil anda tanpa makanan."

\ref BRM-20050802.270 \recid 150817161139282014936767 \start 0:13:42 \sp NBP \tx "okam surohko duwoʔ jene Imᵇoʔ.bonaŋ tunaŋ Koliŋ." \mb okam suroh -ko duwoʔ jene Imᵇoʔ.Bonaŋ tunaŋ Koliŋ \ge 2SG.OLD tell.to.do -1SG.SAMEorYNG eat JENE Imboq.Bonang fiance Koling \fti "Saya menyuruh anda memakan Imbok bonang tunangan si Koling."

\ref BRM-20050802.271 \recid 150817161139749211443354 \start 0:13:45 \sp NBP \tx sebabneh jeneh, "tunaŋ oko Koliŋ rabuᵈneh." \mb sebab -neh je -neh tunaŋ oko Koliŋ rabut -neh \ge because -3SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG fiance 1SG.SAMEorYNG Koling seize -3SG.SAMEorYNG \fti "Sebab Koling itu tunangan saya dia rebut," ujarnya.

\ref BRM-20050802.272 \recid 150817161139223525175312 \start 0:13:51 \sp NBP \tx jeneh ŋəɲjaat. \mb je -neh ŋə- ɲ- jaat \ge say -3SG.SAMEorYNG N- N- bad.habit \fti Begitulah dia memfitnah.

\ref BRM-20050802.273 \recid 150817161139737614836822 \start 0:13:51 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.274 \recid 150817161139664061866234 \start 0:13:55 \sp NBP \tx "seja minᵈeʔ kabiskam iyo ɲen." \mb seja m- pinᵈeʔ kabis -kam iyo ɲen \ge really N- request kill -2SG.OLD 3SG.SAMEorYNG that \fti "Saya benar-benar mohon anda untuk membunuhnya."

\ref BRM-20050802.275 \recid 150817161139342988238110 \start 0:13:59 \sp NBP \tx "aa, mpoŋ Koliŋ bəjalan." \mb aa mpoŋ Koliŋ bə- jalan \ge FILL while Koling BA- walk \fti "Nah, mumpung si Koling sedang bepergian."

\ref BRM-20050802.276 \recid 150817161139414726734114 \start 0:14:02 \sp NBP \tx "aa, mᵇaaʔ," jedoh, "monde paji." \mb aa m- baaʔ je -doh m- onde paji \ge FILL N- head say -3SG.OLD N- wait tomorrow \fti "Ah, baiklah tunggu esok hari," jawabnya.

\ref BRM-20050802.277 \recid 150817161139887061157076 \start 0:14:06 \sp NBP \tx dah oyapam, moriim idoh ɲeneh. \mb dah oyap -am mori -im idoh ɲen -eh \ge PFCT lost -AM go.home -AM 3SG.OLD that -EH \fti Maka menghilanglah, dia sudah pergi.

\ref BRM-20050802.278 \recid 150817161139242779750097 \start 0:14:08 \sp NBP \tx Lolaʔ.bonaŋ pun mori. \mb Lolaʔ.bonaŋ pun mori \ge Lolak.bonang PUN go.home \fti Maka Lolak bonangpun pulang.

\ref BRM-20050802.279 \recid 150817161139437443617032 \start 0:14:10 \sp NBP \tx eh, madaham owaŋneh. \mb eh madah -am owaŋ -neh \ge EXCL glad -AM feeling -3SG.SAMEorYNG \fti Ah, senanglah hatinya.

\ref BRM-20050802.280 \recid 150817161139345559871801 \start 0:14:13 \sp NBP \tx jadi, dah ŋorum Koliŋ doduh nomi-seh. \mb jadi dah ŋorum Koliŋ doduh n- tomi -seh \ge so PFCT night Koling 3DU.SAME N- guest -SEH \fti Jadi, setelah menjelang malam Koling dan Ading dayahpun pergi bertandang.

\ref BRM-20050802.281 \recid 150817161139390732856094 \start 0:14:21 \sp NBP \tx jadi dah ŋorum Koliŋ doduh nomiseh jadi omᵇaneh ɲeneh omᵇa Koliŋ miyaʔ podi. \mb jadi dah ŋorum Koliŋ doduh n- tomi -seh jadi omᵇa -neh ɲen -eh omᵇa Koliŋ m- iyaʔ podi \ge so PFCT night Koling 3DU.SAME N- guest -SEH so older.parent's.sibling -3SG.SAMEorYNG that -EH older.parent's.sibling Koling N- take rice.plant \fti Jadi malam saat Koling bertandang Koling punya bibi mengambil padi.

\ref BRM-20050802.282 \recid 150817161139937325014312 \start 0:14:27 \sp NBP \tx riɲjaʔ, nonᵈaŋ. \mb riɲjaʔ n- onᵈaŋ \ge step.on N- serve.food \fti Menginjak dan menjemurnya.

\ref BRM-20050802.283 \recid 150817161139738108499906 \start 0:14:32 \sp NBP \tx dah udah doh ŋonᵈaŋ podiseh, "aa, maaʔ naʔ mandeʔ deh ayoŋ?" \mb dah udah doh ŋ- onᵈaŋ podi -seh aa maaʔ naʔ mandeʔ deh ayoŋ \ge PFCT finished 3SG.OLD N- serve.food rice.plant -SEH FILL 1SG.OLD want bathe DEH TRU.girl \fti Setelah dijemur padinya, "nah, saya mau mandi dulu ya, putri?"

\ref BRM-20050802.284 \recid 150817161139804202371276 \start 0:14:36 \sp LNLALG \tx "aba oko, Mba." \mb aba oko Mba \ge go.along 1SG.SAMEorYNG TRU.parent's.sibling \fti "Saya ikut, bi?"

\ref BRM-20050802.285 \recid 150817161139778847786410 \start 0:14:39 \sp NBP \tx "an, kanih boh?" jedoh. \mb an kanih boh je -doh \ge NEG how BOH say -3SG.OLD \fti "Nah, bagaimana ini?" ujarnya.

\ref BRM-20050802.286 \recid 150817161139577870411425 \start 0:14:39 \sp NBP \tx "omo suroh baŋ bujaŋ," jedoh, "mᵇesah kə luwar mandeʔ pəranᵈiʔneh bəjalan atohseh." \mb omo suroh baŋ bujaŋ je -doh mᵇesah kə luwar mandeʔ pəranᵈiʔ -neh bə- jalan atoh -seh \ge 2SG.SAMEorYNG order TRU.older.sibling bachelor say -3SG.OLD do.not to out bathe leave -3SG.SAMEorYNG BA- walk earlier -SEH \fti "Kamu tadi di suruh abangmu tidak boleh ke luar mandi kalau dia berpergian."

\ref BRM-20050802.287 \recid 150817161139225718930596 \start 0:14:48 \sp NBP \tx "aa, mᵇaʔ aba okam tah." \mb aa mᵇaʔ aba okam tah \ge FILL never.mind with 2SG.OLD TAH \fti "Ah, tidak apa-apa kan bersama bibi."

\ref BRM-20050802.288 \recid 150817161139209447413124 \start 0:14:50 \sp NBP \tx "mun mᵇe okam bah mᵇe boh." \mb mun mᵇe okam bah mᵇe boh \ge if NEG 2SG.OLD BAH NEG BOH \fti "Kalau dengan bibi sih tidak apa-apa."

\ref BRM-20050802.289 \recid 150817161139426162479770 \start 0:14:54 \sp NBP \tx mincaŋ rimo rah demaaʔ ka piiŋ. \mb m- incaŋ rimo rah demaaʔ ka piŋ \ge N- carry citrus IMIT 3DU.DIFF to river \fti Membawa jeruk bergegaslah mereka ke sungai. \nt Last itme, lime is used by people for cleanning hair and head skin just like shampoo. But sometimes the still use it.

\ref BRM-20050802.290 \recid 150817161139438252242700 \start 0:14:59 \sp NBP \tx bəlaŋᶢerem demaʔeh. \mb bə- laŋᶢer -em demaʔ -eh \ge BA- shampoo -AM 3DU.DIFF -EH \fti Maka bersampolah mereka berdua.

\ref BRM-20050802.291 \recid 150817161139556415402236 \start 0:15:03 \sp NBP \tx teŋahneh mandeʔ bəlaŋᶢer səmeri taka siyut je poŋan ɲeneh. \mb teŋah -neh mandeʔ bə- laŋᶢer səmeri taka siyut je poŋan ɲen -eh \ge middle -3SG.SAMEorYNG bathe BA- shampoo on.the.contrary suddenly IMIT say thing that -EH \fti Sedang mereka mandi dan bersampo tiba-tiba terbanglah sesuatu.

\ref BRM-20050802.292 \recid 150817161139249660348798 \start 0:15:04 \sp NBP \tx jaʔ mᵇe nosap des moncoŋ tərinan-neh-ŋ. \mb jaʔ mᵇe n- tosap des m- poncoŋ tərinan -neh -ŋ \ge but NEG N- visible IMIT N- lop.off neck -3SG.SAMEorYNG -NG \fti Tapi tidak terlihat dan memenggal lehernya.

\ref BRM-20050802.293 \recid 150817161139370937586947 \start 0:15:10 \sp NBP \tx dah ncaŋ dohom tərinanneheh. \mb dah ncaŋ doh -om tərinan -neh -eh \ge PFCT carry 3SG.OLD -AM neck -3SG.SAMEorYNG -EH \fti Maka dibawanya kepalanya tersebut.

\ref BRM-20050802.294 \recid 150817161139581357616325 \start 0:15:15 \sp NBP \tx lalu kədupak iyo moŋkat xx mandeʔseh, "Mba odop mori mᵇa colapko." \mb lalu kədupak iyo m- oŋkat xx m- pandeʔ -seh Mba odop mori m- ba colap -ko \ge pass IMIT 3SG.SAMEorYNG N- lift xx N- bathe -SEH TRU.parent's.sibling 12PL go.home N- with cold -1SG.SAMEorYNG \fti Maka bangkitlah dia bangun saat mandi, "bi, mari kita pulang saja, saya kedinginan."

\ref BRM-20050802.295 \recid 150817161139544839112180 \start 0:15:19 \sp NBP \tx rah moriim dəmaʔ. \mb rah mori -im dəmaʔ \ge IMIT go.home -AM 3DU.DIFF \fti Maka bergegaslah mereka pulang.

\ref BRM-20050802.296 \recid 150817161139295508346613 \start 0:15:23 \sp NBP \tx mori kə rumah binᵈar omaʔ binᵈar kumᵇu səbenᵈar məŋagapam iyo deh. \mb mori kə rumah binᵈar omaʔ binᵈar kumᵇu sə- benᵈar mən- gagap -am iyo deh \ge go.home to house spread.out mat spread.out blanket SA- moment MANG- stammer -AM 3SG.SAMEorYNG DEH \fti Pulang ke rumah menggelar tikar dan selimut tak lama menggigillah dia.

\ref BRM-20050802.297 \recid 150817161139871395771903 \start 0:15:25 \sp NBP \tx yaŋ səjati-jati rumah bataŋ yaŋ komᵇuh-komᵇuh ɲen bəleŋᶢaŋ iyo məŋagap-heh. \mb yaŋ sə- jati ~ jati rumah bataŋ yaŋ k- omᵇuh ~ k- omᵇuh ɲen bə- leŋᶢaŋ iyo mən- gagap -heh \ge REL SA- veritable ~ veritable house long.house REL KA- long ~ KA- long that BA- shake 3SG.SAMEorYNG MANG- stammer -HEH \fti Rumah batang yang sepanjang itu sampai bergetar karena menggigilnya.

\ref BRM-20050802.298 \recid 150817161139355782346194 \start 0:15:35 \sp NBP \tx hey bəpondoʔ botuh yaŋ aa bəpiser bərurot kapuʔ botuh aŋat cucol geʔ. \mb hey bə- pondoʔ botuh yaŋ aa bə- piser bər- urot kapuʔ botuh aŋat cucol geʔ \ge EXCL BA- burn stone REL FILL BA- massage BARA- massage cut stone hot burn more \fti Dari membakar batu sampai dipijit batu dingin dibakar lagi. \nt Untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan.

\ref BRM-20050802.299 \recid 150817161139566086879651 \start 0:15:44 \sp NBP \tx mᵇe, mᵇe tərasa-neh. \mb mᵇe mᵇe tə- rasa -neh \ge NEG NEG TA- feel -3SG.SAMEorYNG \fti Tidak, tidak terasa olehnya.

\ref BRM-20050802.300 \recid 150817161139120523170800 \start 0:15:47 \sp EXPALG \tx way, mᵇay ka dah konaʔ ncaŋam baaʔ jeneeh. \mb way mᵇay ka dah konaʔ ncaŋ -am baaʔ jene -eh \ge EXCL NEG KA PFCT right.on.target carry -AM head whatchumacallit -EH \fti Lho, bukannya sudah dibawanya kepalanya tersebut?

\ref BRM-20050802.301 \recid 150817161139643079251469 \start 0:15:48 \sp NBP \tx pəmanᵈaw odop peto modum. \mb pə- m- panᵈaw odop peto m- bodum \ge PA- N- look 12PL like.this N- remain \fti Kalau penglihatan kita masih ada.

\ref BRM-20050802.302 \recid 150817161139856897917947 \start 0:15:48 \sp EXPALG \tx oh... eʔ, eʔ, eʔ. \mb oh eʔ eʔ eʔ \ge EXCL yes yes yes \fti Oh, iya, iya.

\ref BRM-20050802.303 \recid 150817161139649091620370 \start 0:15:50 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.304 \recid 150817161139205485966009 \start 0:15:52 \sp NBP \tx modum pəmanᵈaw-dop peto. \mb m- bodum pə- m- panᵈaw -dop peto \ge N- remain PA- N- look -12PL like.this \fti Kalau penglihatan kita begini masih ada.

\ref BRM-20050802.305 \recid 150817161139402320263487 \start 0:15:53 \sp EXPALG \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.306 \recid 150817161139273056990233 \start 0:15:54 \sp NBP \tx alapneh dah ncaŋ idoh ncuheh. \mb alap -neh dah ncaŋ idoh n- cuh -eh \ge suitable -3SG.SAMEorYNG PFCT carry 3SG.OLD N- there -EH \fti Kemungkinan sudah dibawa mahluk itu.

\ref BRM-20050802.307 \recid 150817161139182065668329 \start 0:15:55 \sp EXPALG \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.308 \recid 150817161139134587322454 \start 0:15:56 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.309 \recid 150817161139265538270119 \start 0:15:58 \sp DP \tx mᵇe tosap. \mb mᵇe tosap \ge NEG visible \fti Tidak kelihatan.

\ref BRM-20050802.310 \recid 150817161139161105637764 \start 0:15:58 \sp EXPALG \tx mᵇe tosap. \mb mᵇe tosap \ge NEG visible \fti Tidak kelihatan.

\ref BRM-20050802.311 \recid 150817161139150494147930 \start 0:16:00 \sp NBP \tx dah, dah naas dohom. \mb dah dah naas doh -om \ge PFCT PFCT eat 3SG.OLD -AM \fti Sudah dimakannya.

\ref BRM-20050802.312 \recid 150817161139642251872130 \start 0:16:00 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.313 \recid 150817161139485024515492 \start 0:16:05 \sp NBP \tx yaŋ səjati-jati bəondu-ondu dak ka jaŋkah podi munᵈuh. \mb yaŋ sə- jati ~ jati bə- ondu ~ ondu dak ka jaŋkah podi munᵈuh \ge REL SA- veritable ~ veritable BA- day ~ day IMIT to alotted.time rice.plant old \fti Seharian sampai padi yang dijemnur sudah matang.

\ref BRM-20050802.314 \recid 150817161139741137835382 \start 0:16:12 \sp NBP \tx podi dah raŋke sakanam, mᵇe tumpuh denaʔ. \mb podi dah raŋke sakan -am mᵇe tumpuh denaʔ \ge rice.plant PFCT dry collect -AM NEG pound 3PL.DIFF \fti Padi yang sudah kering diangkat tidak ditumbuk.

\ref BRM-20050802.315 \recid 150817161139968901089019 \start 0:16:17 \sp NBP \tx denaʔ səbuwah rumah ɲen lalu ka oɲa ompuʔ-ompuʔ yaŋ bəpiser bərurot yaŋ kukup mpat limaʔ lapis kumᵇu. \mb denaʔ sə- buwah rumah ɲen lalu ka oɲa ompuʔ ~ ompuʔ yaŋ bə- piser bər- urot yaŋ kukup mpat limaʔ lapis kumᵇu \ge 3PL.DIFF SA- fruit house that pass to person piece ~ piece REL BA- massage BARA- massage REL hug.to.sleep four five layer blanket \fti Sebuah rumah itu sampai tetangga ikut memijitnya dan dikelon diselimuti sampi lima lapis.

\ref BRM-20050802.316 \recid 150817161139691186456754 \start 0:16:23 \sp NBP \tx mᵇe, manseh mᵇe tərasa-neh kanaan colap- nam, baaʔ mondam. \mb mᵇe manseh mᵇe tə- rasa -neh kanan colap nam baaʔ mondam \ge NEG still NEG TA- feel -3SG.SAMEorYNG always cold only head pain.or.sick \fti Tidak, masih tidak terasa olehnya, tetap dingin, kepala sakit.

\ref BRM-20050802.317 \recid 150817161140442560195596 \start 0:16:27 \sp NBP \tx dak ka ŋorum. \mb dak ka ŋorum \ge IMIT to night \fti Sampai malam.

\ref BRM-20050802.318 \recid 150817161140485447255940 \start 0:16:33 \sp NBP \tx duwoʔ, denaʔ omᵇaneh denaʔ mᵇe duwoʔ nam ncaŋ owaŋ gadoh. \mb duwoʔ denaʔ omᵇa -neh denaʔ mᵇe duwoʔ nam ncaŋ owaŋ gadoh \ge eat 3PL.DIFF older.parent's.sibling -3SG.SAMEorYNG 3PL.DIFF NEG eat just carry feeling confused \fti Makanpun, bibinya dan keluarganya tidak makan karena terbawa perasaan bingung.

\ref BRM-20050802.319 \recid 150817161140660439887875 \start 0:16:38 \sp NBP \tx lalu ka bəŋorum-ŋorum ŋorum-ŋorum ɲen denaʔ mᵇay biis. \mb lalu ka bə- ŋorum ~ ŋorum ŋorum ~ ŋorum ɲen denaʔ mᵇay biis \ge pass to BA- night ~ night night ~ night that 3PL.DIFF NEG sleep \fti Maka sampai semalaman mereka tidak tidur.

\ref BRM-20050802.320 \recid 150817161140457905760034 \start 0:16:43 \sp NBP \tx sapa mᵇe, mᵇe iŋat-neh sapa. \mb sapa mᵇe mᵇe iŋat -neh sapa \ge call NEG NEG remember -3SG.SAMEorYNG call \fti Dipanggil tidak ingat sama sekali.

\ref BRM-20050802.321 \recid 150817161140833466130773 \start 0:16:52 \sp NBP \tx məricawam omoŋneh, seta dah tuda ŋorum məricawam omoŋneh. \mb mə- ricaw -am omoŋ -neh seta dah tuda ŋorum mə- ricaw -am omoŋ -neh \ge MANG- talk.o.'s.sleep -AM talk -3SG.SAMEorYNG as.soon.as PFCT midle night MANG- talk.o.'s.sleep -AM talk -3SG.SAMEorYNG \fti Omongannya ngelantur, begitu tengah malam dia mulai bicara ngelantur.

\ref BRM-20050802.322 \recid 150817161140411983259673 \start 0:16:54 \sp NBP \tx "jene, ŋopih Koliŋ bah, Mba? \mb jene ŋ- kopih Koliŋ bah Mba \ge JENE N- whither Koling BAH TRU.parent's.sibling \fti "Koling di mana, bi?"

\ref BRM-20050802.323 \recid 150817161140102365236449 \start 0:16:57 \sp NBP \tx "iyo nomi," je indoʔneh. \mb iyo n- tomi je indoʔ -neh \ge 3SG.SAMEorYNG N- guest say mother -3SG.SAMEorYNG \fti "Dia sendang bertandang," ujar ibunya.

\ref BRM-20050802.324 \recid 150817161140608466743071 \start 0:16:59 \sp NBP \tx "baroʔ gaʔ dukah ŋorum ka orum nᵈo." \mb baroʔ gaʔ dukah ŋorum ka orum nᵈo \ge only.then also two night to last.night this \fti "Baru dua malam dengan malam ini."

\ref BRM-20050802.325 \recid 150817161140160275641595 \start 0:17:03 \sp NBP \tx aa, jeneh, "oko jeneh nuŋᶢu Koliŋ." \mb aa je -neh oko je -neh n- tuŋᶢu Koliŋ \ge FILL say -3SG.SAMEorYNG 1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG N- wait Koling \fti "Ah, aku menunggu Koling," ujarnya.

\ref BRM-20050802.326 \recid 150817161140377615628158 \start 0:17:07 \sp NBP \tx oko jeneh, "pəɲjalan daginko ɲam nᵈo." \mb oko je -neh pə- ɲ- jalan dagin -ko ɲam nᵈo \ge 1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG PA- N- walk flesh -1SG.SAMEorYNG feel this \fti "Saya ini karena badanku serasa begini," ujarnya.

\ref BRM-20050802.327 \recid 150817161140125391405308 \start 0:17:09 \sp NBP \tx jeneh, "mᵇe taan nᵈo mᵇae nuŋᶢu Koliŋ mondiʔ." \mb je -neh mᵇe taan nᵈo m- ba -e n- tuŋᶢu Koliŋ mondiʔ \ge say -3SG.SAMEorYNG NEG endure this N- with -E N- wait Koling come \fti "Saya tidak tahan lagi menunggu Koling pulanmg," ujarnya.

\ref BRM-20050802.328 \recid 150817161140691088692750 \start 0:17:13 \sp NBP \tx ey, iyo nam bəpander pecen, tapi garaʔ mᵇe, mᵇe iŋat-neh. \mb ey iyo nam bə- pander pecen tapi garaʔ mᵇe mᵇe iŋat -neh \ge EXCL 3SG.SAMEorYNG only BA- scorn like.this but awaken NEG NEG remember -3SG.SAMEorYNG \fti Mulutnya ngomong begitu padahal dia tidak sadar lagi.

\ref BRM-20050802.329 \recid 150817161140406851042154 \start 0:17:20 \sp NBP \tx aa, jadi omᵇaneh denaʔ orum ɲen mᵇe biis. \mb aa jadi omᵇa -neh denaʔ orum ɲen mᵇe biis \ge FILL so older.parent's.sibling -3SG.SAMEorYNG 3PL.DIFF last.night that NEG sleep \fti Nah, bibinya sekeluarga pun malam itu tida tidak sama sekali.

\ref BRM-20050802.330 \recid 150817161140884745987410 \start 0:17:24 \sp NBP \tx jadi odeh jeneeh bonih Indah.nateeh ɣumpoŋ.riŋᶢaw.bəbayaŋ odanneh dah bəranaʔ sikoʔseh... \mb jadi odeh jene -eh bonih Indah.nate -eh ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ odan -neh dah bəranaʔ s- ikoʔ -seh \ge so exist whatchumacallit -EH husband Indah.natai -EH Rumpong.Ringgau.Babayang name -3SG.SAMEorYNG PFCT give.birth SA- tail -SEH \fti Jadi Indah bukit punya suami namanya Rumpong ringau bebayang sudah punya anak satu.

\ref BRM-20050802.331 \recid 150817161140686315971705 \start 0:17:30 \sp EXPALG \tx onih odanneh? \mb onih odan -neh \ge what name -3SG.SAMEorYNG \fti Siapa namanya?

\ref BRM-20050802.332 \recid 150817161140525761433690 \start 0:17:32 \sp NBP \tx ɣumpoŋ.riŋᶢaw.bəbayaŋ odanneh. \mb ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ odan -neh \ge Rumpong.Ringgau.Babayang name -3SG.SAMEorYNG \fti Rumpong ringau bebayang namanya.

\ref BRM-20050802.333 \recid 150817161140527315607014 \start 0:17:34 \sp NBP \tx odan bonih Indah.nate odeʔ Koliŋ nᵈara doduh Adiŋ.dayah. \mb odan bonih Indah.nate odeʔ Koliŋ nᵈara doduh Adiŋ.Dayah \ge name husband Indah.natai younger.sibling Koling between.or.among 3DU.SAME Ading.dayah \fti Itu nama suami si Indah bukit adik di antara Koling dan Ading dayah. \nt So Rumpong ringau bebayang is Koling and Ading dayah’s brother in love.

\ref BRM-20050802.334 \recid 150817161140551873579574 \start 0:17:39 \sp DP \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref BRM-20050802.335 \recid 150817161140595377177511 \start 0:17:40 \sp EXPALG \tx kanih ɲebut odanneheh? \mb kanih ɲ- sebut odan -neh -eh \ge how N- mention name -3SG.SAMEorYNG -EH \fti Bagaimana menyebut namanya?

\ref BRM-20050802.336 \recid 150817161140683066159067 \start 0:17:41 \sp NBP \tx ah? \mb ah \ge EXCL \fti Yah?

\ref BRM-20050802.337 \recid 150817161140884702498325 \start 0:17:43 \sp DP \tx ɣumpoŋ ka onih, neʔ? \mb ɣumpoŋ ka onih neʔ \ge Rumpong.ringgaw.bebayang KA what TRU.grandmother \fti Rumpong apa, nek?

\ref BRM-20050802.338 \recid 150817161140679518530284 \start 0:17:43 \sp NBP \tx ɣumpoŋ.riŋᶢaw.bəbayaŋ. \mb ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ \ge Rumpong.Ringgau.Babayang \fti Rumpong ringau bebayang.

\ref BRM-20050802.339 \recid 150817161140493289538053 \start 0:17:46 \sp DP \tx ɣumpoŋ.riŋᶢaw.bəbayaŋ. \mb ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ \ge Rumpong.Ringgau.Babayang \fti Rumpong ringau bebayang.

\ref BRM-20050802.340 \recid 150817161140230688021192 \start 0:17:46 \sp EXPALG \tx ɣumpoŋ.riŋᶢaw.bəbayaŋ. \mb ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ \ge Rumpong.Ringgau.Babayang \fti Rumpong ringau bebayang.

\ref BRM-20050802.341 \recid 150817161140492627073498 \start 0:17:47 \sp NBP \tx odeʔneh. \mb odeʔ -neh \ge younger.sibling -3SG.SAMEorYNG \fti Adiknya.

\ref BRM-20050802.342 \recid 150817161140314403074979 \start 0:17:47 \sp DP \tx ɣumpoŋ(.riŋᶢaw.bəbayaŋ). \mb ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ \ge Rumpong.Ringgau.Babayang \fti Rumpong ringau bebayang.

\ref BRM-20050802.343 \recid 150817161140563968020863 \start 0:17:47 \sp EXPALG \tx (ɣumpoŋ).riŋᶢaw.bəbayaŋ. \mb ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ \ge Rumpong.Ringgau.Babayang \fti Rumpong ringau bebayang.

\ref BRM-20050802.344 \recid 150817161140448092372808 \start 0:17:49 \sp NBP \tx (ɣumpoŋ.riŋᶢaw).(bə)bayaŋ. \mb ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ \ge Rumpong.Ringgau.Babayang \fti Rumpong ringau bebayang.

\ref BRM-20050802.345 \recid 150817161140869316597654 \start 0:17:49 \sp EXPALG \tx (ɣumpoŋ.riŋᶢaw).(bə)bayaŋ? \mb ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ \ge Rumpong.Ringgau.Babayang \fti Rumpong ringau bebayang.

\ref BRM-20050802.346 \recid 150817161140978472966373 \start 0:17:51 \sp NBP \tx ŋŋ, ɣumpoŋ.riŋᶢaw.bəbayaŋ. \mb ŋŋ ɣumpoŋ.ɣiŋᶢaw.Bəbayaŋ \ge yes Rumpong.Ringgau.Babayang \fti Iya, Rumpong ringau bebayang.

\ref BRM-20050802.347 \recid 150817161140177742384094 \start 0:17:52 \sp EXPALG \tx oo, bayaŋ. \mb oo bayaŋ \ge EXCL shadow \fti Oh, bayang.

\ref BRM-20050802.348 \recid 150817161140283133081812 \start 0:17:52 \sp NBP \tx ŋŋ, "an omo paji paʔ.cak," je datonehseh, " kolam te nampaŋ koih." \mb ŋŋ an omo paji paʔ.cak je dato -neh -seh kolam te nampaŋ koih \ge yes NEG 2SG.SAMEorYNG tomorrow father.of.baby say parent.in.law -3SG.SAMEorYNG -SEH morning later plunge hither \fti Iya, "nah kamu besok si ayah bayi, besok pagi kamu harus ke sana," ujar mertuanya. \nt Ayah bayi or baby’s father is called for a man who has just got a baby and the age of the baby must under one year old.

\ref BRM-20050802.349 \recid 150817161140593180172563 \start 0:18:02 \sp NBP \tx "tiyaʔ doduh cuh suroh moriim tunaŋneh to mondam." \mb tiyaʔ doduh cuh suroh mori -im tunaŋ -neh to mondam \ge take 3DU.SAME there order go.home -AM fionce -3SG.SAMEorYNG this pain.or.sick \fti "Jemput mereka dan di suruh pulang tunangannya sakit."

\ref BRM-20050802.350 \recid 150817161140255463968077 \start 0:18:07 \sp NBP \tx "an, odup pun mᵇe biiseh." \mb an odup pun mᵇe biis -eh \ge NEG 12PL PUN NEG sleep -EH \fti "Nah, kita saja tidak bisa tidur."

\ref BRM-20050802.351 \recid 150817161140456436995789 \start 0:18:09 \sp NBP \tx "duwoʔ mᵇe duwoʔ oduh, owaŋ aduh gadoh." \mb duwoʔ mᵇe duwoʔ oduh owaŋ aduh gadoh \ge eat NEG eat 13DU.SAME feeling 13DU.SAME confused \fti "Kami berduapun tidak bisa makan, perasaan kami bingung."

\ref BRM-20050802.352 \recid 150817161140344163030152 \start 0:18:15 \sp NBP \tx saja omatam dah mᵇe biis denaʔ orum ɲen. \mb saja omat -am dah mᵇe biis denaʔ orum ɲen \ge also true -AM PFCT NEG sleep 3PL.DIFF last.night that \fti Memang benar mereka tidak bisa tidur malam itu.

\ref BRM-20050802.353 \recid 150817161140457497246190 \start 0:18:20 \sp NBP \tx seta dah tampaʔ tonah nampaŋam jeraʔneh paʔ.cakeh. \mb seta dah tampaʔ tonah nampaŋ -am jeraʔ -neh paʔ.cak -eh \ge as.soon.as PFCT bright land plunge -AM pity -3SG.SAMEorYNG father.of.baby -EH \fti Begitu tanah sudah terang si ayah bayipun berangkatlah.

\ref BRM-20050802.354 \recid 150817161140161780114425 \start 0:18:26 \sp NBP \tx taoʔ boh kə rumah dudok doduheh. \mb taoʔ boh kə rumah dudok doduh -eh \ge know BOH to house stay 3DU.SAME -EH \fti Dia tahu di mana mereka berada.

\ref BRM-20050802.355 \recid 150817161140678536597452 \start 0:18:28 \sp NBP \tx rumah yaŋ tənomi doduheh. \mb rumah yaŋ t<ən>omi doduh -eh \ge house REL <EN>guest 3DU.SAME -EH \fti Rumah di mana mereka sedang bertandang.

\ref BRM-20050802.356 \recid 150817161140699083403962 \start 0:18:28 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.357 \recid 150817161140729056883090 \start 0:18:38 \sp NBP \tx bəjalan, seta dah mondiʔ kə rumah yaŋ tənomi doduhseh, ey geʔ bəronᵈaham oɲa maiŋ. \mb bə- jalan seta dah mondiʔ kə rumah yaŋ t<ən>omi doduh -seh ey geʔ bəronᵈah -am oɲa maiŋ \ge BA- walk as.soon.as PFCT come to house REL <EN>guest 3DU.SAME -SEH EXCL more very.loud -AM person playing.traditional.art \fti Berjalan, begitu tiba di rumah tempat mereka bertandang, ah masih riuh suara orang menari.

\ref BRM-20050802.358 \recid 150817161140828334575425 \start 0:18:42 \sp NBP \tx baroʔ kə piiŋ oɲa ŋincah nam ŋoen. \mb baroʔ kə piŋ oɲa ŋ- kincah nam ŋ- koen \ge only.then to river person N- shake just N- thither \fti Orang setempat pun baru akan pergi mencuci beras. \nt People usually cleanning rice very early at the morning.

\ref BRM-20050802.359 \recid 150817161140118304208200 \start 0:18:44 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.360 \recid 150817161140210676482180 \start 0:18:45 \sp NBP \tx baroʔ simaʔ ka rumah cuh. \mb baroʔ simaʔ ka rumah cuh \ge only.then go.up to house there \fti Barulah naik ke rumah sana.

\ref BRM-20050802.361 \recid 150817161140710764159354 \start 0:18:48 \sp NBP \tx yoʔ, jeɲah, "gonih boh omo ɲaŋ ɲuboh petoeh?" \mb yoʔ je -ɲah gonih boh omo ɲaŋ n- suboh peto -eh \ge YOQ say -person what BOH 2SG.SAMEorYNG REL N- dawn like.this -EH \fti Ujar mereka kepadanya, "lho, kenapa kamu dini hari begini sudah tiba?"

\ref BRM-20050802.362 \recid 150817161140740400610956 \start 0:18:53 \sp NBP \tx ey, jeneh, "oko toh ŋusol." \mb ey je -neh oko toh ŋ- usol \ge EXCL say -3SG.SAMEorYNG 1SG.SAMEorYNG this N- to.follow \fti Jawabnya, "ah, saya ini sedang menyusul."

\ref BRM-20050802.363 \recid 150817161140496632350422 \start 0:18:56 \sp NBP \tx bujorom ka padoŋ oɲa dara yaŋ tənomi Koliŋ doduheh. \mb bujor -om ka padoŋ oɲa dara yaŋ t<ən>omi Koliŋ doduh -eh \ge straight -AM to sleeping.room.for.men.at.long.house person girl REL <EN>guest Koling 3DU.SAME -EH \fti Maka dia langsung ke ruang kamar anak gadis yang ditandangi Koling dan adiknya.

\ref BRM-20050802.364 \recid 150817161140208719925954 \start 0:19:01 \sp NBP \tx baroʔ dudoʔ ka padoŋ. \mb baroʔ dudoʔ ka padoŋ \ge only.then sit to sleeping.room.for.men.at.long.house \fti Barulah dia duduk di kamar tersebut.

\ref BRM-20050802.365 \recid 150817161140160225292760 \start 0:19:06 \sp NBP \tx jadi, "naʔ ŋonih omoeh paʔ.cak?" jeɲah. \mb jadi naʔ ŋ- onih omo -eh paʔ.cak je -ɲah \ge so want N- what 2SG.SAMEorYNG -EH father.of.baby say -person \fti Jadi, "ada keperluan apa ayah bayi?" ujar orang-orang.

\ref BRM-20050802.366 \recid 150817161140751352007500 \start 0:19:08 \sp NBP \tx oko jèneh, "ŋusol akaʔko doduh," jeneh. \mb oko say -neh ŋ- usol akaʔ -ko doduh je -neh \ge 1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG N- to.follow sibling.in.law -1SG.SAMEorYNG 3DU.SAME say -3SG.SAMEorYNG \fti Jawabnya, "saya sedang menjemput abang-abang ipar saya."

\ref BRM-20050802.367 \recid 150817161140356012585339 \start 0:19:11 \sp NBP \tx manaʔ orumeh jeneh, gadoh jeneh, ka tunaŋneh jeneh. \mb manaʔ orum -eh je -neh gadoh je -neh ka tunaŋ -neh je -neh \ge 1PL.DIFF last.night -EH say -3SG.SAMEorYNG confused say -3SG.SAMEorYNG to fionce -3SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG \fti Ujarnya lagi, "kami tadi malam kebingungan dengan tunangannya."

\ref BRM-20050802.368 \recid 150817161140238308319914 \start 0:19:17 \sp NBP \tx maɲaman jeneh, "mᵇe niŋat garaʔ, məricaw omoŋneh." \mb maɲ- aman je -neh mᵇe n- iŋat garaʔ məricaw omoŋ -neh \ge MANG- safe say -3SG.SAMEorYNG NEG N- remember awaken talk.o.'s.sleep talk -3SG.SAMEorYNG \fti Demam ujarnya, "tidak ingat dibangunkan, omongannya ngelantur."

\ref BRM-20050802.369 \recid 150817161141585123302833 \start 0:19:21 \sp NBP \tx "ɲenem tondaŋ ka doduh cuh." \mb ɲen -em tondaŋ ka doduh cuh \ge that -AM tell to 3DU.SAME there \fti "Itulah tolong kasi tahu sama mereka."

\ref BRM-20050802.370 \recid 150817161141295876958826 \start 0:19:25 \sp NBP \tx lalu calap opaʔ oɲa ɲenseh tama rumah. \mb lalu calap opaʔ oɲa ɲen -seh tama rumah \ge pass IMIT father person that -SEH come.in house \fti Maka bergegaslah ayah rang tersebut masuk ke dalam rumah.

\ref BRM-20050802.371 \recid 150817161141383239687373 \start 0:19:30 \sp NBP \tx "an, (Ko)liŋ!" jeɲah (ɲen). \mb an Koliŋ je -ɲah ɲen \ge NEG Koling say -person that \fti "Nah, Koling!" ujar orang tersebut.

\ref BRM-20050802.372 \recid 150817161141331417547166 \start 0:19:30 \sp NBP \tx "odeh paʔ.cak deh ŋusol kanduh, gadoh ka tunaŋ-moh." \mb odeh paʔ.cak deh ŋ- usol kanduh gadoh ka tunaŋ -moh \ge exist father.of.baby DEH N- to.follow 2DU.SAME confused to fiance -2SG.SAMEorYNG \fti "Ada si ayah bayi yang menjemput kalian, bingung dengan tunanganmu."

\ref BRM-20050802.373 \recid 150817161141267476773820 \start 0:19:37 \sp NBP \tx "orumeh mᵇe biis nam denaʔ deh." \mb orum -eh mᵇe biis nam denaʔ deh \ge last.night -EH NEG sleep just 3PL.DIFF DEH \fti "Tadi malam mereka sama sekali tidak bisa tidur."

\ref BRM-20050802.374 \recid 150817161141692892939317 \start 0:19:39 \sp NBP \tx lalu kədupak iyo moŋkat kə luwar ka sowah. \mb lalu kədupak iyo m- oŋkat kə luwar ka sowah \ge pass IMIT 3SG.SAMEorYNG N- lift to out to cloister \fti Lalu ia langsung bangkit dan ke luar ke ruang tengah.

\ref BRM-20050802.375 \recid 150817161141756979502876 \start 0:19:43 \sp NBP \tx "yoʔ ŋonih gawemoeh?" jeneh, "paʔ.cak." \mb yoʔ ŋ- onih gawe -mo -eh je -neh paʔ.cak \ge YOQ N- what work -2SG.SAMEorYNG -EH say -3SG.SAMEorYNG father.of.baby \fti "Lho, kamu ngapain si ayah bayi?" ujarnya.

\ref BRM-20050802.376 \recid 150817161141971120886457 \start 0:19:46 \sp NBP \tx "miyaʔ kanduheh deh." \mb m- iyaʔ kanduh -eh deh \ge N- take 2DU.SAME -EH DEH \fti "Menjemput kalian."

\ref BRM-20050802.377 \recid 150817161141345458643138 \start 0:19:50 \sp NBP \tx "tiŋᶢe di amiseh lalu ka orumeh manaʔ mᵇay biis, duwoʔ gaʔ mᵇay duwoʔ manaʔ." \mb tiŋᶢe di amis -eh lalu ka orum -eh manaʔ mᵇay biis duwoʔ gaʔ mᵇay duwoʔ manaʔ \ge start from yesterday -EH pass to last.night -EH 1PL.DIFF NEG sleep eat also NEG eat 1PL.DIFF \fti "Sejak kemarin sampai tadi malam kami tidak bisa tidur, makanpun kami tidak."

\ref BRM-20050802.378 \recid 150817161141635716601134 \start 0:19:56 \sp NBP \tx "gadoh ka tunaŋ-moh." \mb gadoh ka tunaŋ -moh \ge confused to fiance -2SG.SAMEorYNG \fti "Bingung dengan dengan keadaan tunanganmu."

\ref BRM-20050802.379 \recid 150817161141973011051722 \start 0:19:58 \sp NBP \tx "mᵇe iŋat garaʔ." \mb mᵇe iŋat garaʔ \ge NEG remember awaken \fti "Tidak sadar dibangunkan."

\ref BRM-20050802.380 \recid 150817161141180709538841 \start 0:20:04 \sp NBP \tx lalu lucot-om jeraʔ-neh pəkokas lalu pajaʔ ka tomᵇiŋ ruroʔ-ruroʔ lalu gup mori-im doduh. \mb lalu lucot -om jeraʔ -neh pəkokas lalu pajaʔ ka tomᵇiŋ ruroʔ ~ ruroʔ lalu gup mori -im doduh \ge pass take.off -AM pity -3SG.SAMEorYNG baggage pass put.in to k.o.basket hip ~ hip pass IMIT go.home -AM 3DU.SAME \fti Maka dilepaskannya pakaiannya lalu dimasukannya ke dalam keranjang lalu bergegas pulang.

\ref BRM-20050802.381 \recid 150817161141595930702052 \start 0:20:05 \sp NBP \tx mᵇe mondaŋ nam ka oɲa rumah ɲeneh. \mb mᵇe m- pondaŋ nam ka oɲa rumah ɲen -eh \ge NEG N- tell only to person house that -EH \fti Sama sekali tidak permisi lagi dengan yang punya rumah tersebut.

\ref BRM-20050802.382 \recid 150817161141282682603131 \start 0:20:09 \sp NBP \tx moriim. \mb mori -im \ge go.home -AM \fti Pulanglah.

\ref BRM-20050802.383 \recid 150817161141663086458294 \start 0:20:16 \sp NBP \tx seta dah mondiʔ ka rumah denaʔ cuh ka pənajor pinaŋ busoŋeh odanneheh, taoʔ mᵇe? \mb seta dah mondiʔ ka rumah denaʔ cuh ka pə- n- tajor pinaŋ busoŋ -eh odan -neh -eh taoʔ mᵇe \ge as.soon.as PFCT come to house 3PL.DIFF there to PA- N- big.fish.hook areca.nut misfortune -EH name -3SG.SAMEorYNG -EH know NEG \fti Begitu sampai di rumah di perkampungannya ‘Penajor pinang busong’ namanya, tahu gak?

\ref BRM-20050802.384 \recid 150817161141963765369540 \start 0:20:19 \sp EXPALG \tx pənajor pinaŋ busoŋ? \mb pə- n- tajor pinaŋ busoŋ \ge PA- N- big.fish.hook areca.nut misfortune \fti Penajor pinang busong?

\ref BRM-20050802.385 \recid 150817161141114239159924 \start 0:20:19 \sp NBP \tx ŋŋ, rumah Koliŋeh. \mb ŋŋ rumah Koliŋ -eh \ge yes house Koling -EH \fti Iya, rumah si Koling.

\ref BRM-20050802.386 \recid 150817161141220597028266 \start 0:20:22 \sp DP \tx odan kampoŋ. \mb odan kampoŋ \ge name village \fti Nama perkampungan.

\ref BRM-20050802.387 \recid 150817161141136364930495 \start 0:20:22 \sp EXPALG \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.388 \recid 150817161141255241983849 \start 0:20:23 \sp EXPALG \tx odan kampoŋ Koliŋ, kah? \mb odan kampoŋ Koliŋ kah \ge name village Koling KAH \fti Nama kampung si Koling, ya?

\ref BRM-20050802.389 \recid 150817161141709762956946 \start 0:20:23 \sp NBP \tx baroʔ... \mb baroʔ \ge only.then \fti Kemudian...

\ref BRM-20050802.390 \recid 150817161141723711204481 \start 0:20:26 \sp NBP \tx rumah Koliŋeh bah pənajor pinaŋ busoŋ, aa pəŋᶢuyaŋ bataŋ paɲjaŋ pəŋuraŋ lamalandoʔ. \mb rumah Koliŋ -eh bah pə- n- tajor pinaŋ busoŋ aa pəŋᶢuyaŋ bataŋ paɲjaŋ pə- ŋ- uraŋ Lamalandoʔ \ge house Koling -EH BAH PA- N- big.fish.hook areca.nut misfortune so the.strong.one long.house final PA- N- person Lamalando \fti Rumah si Koling kan Penajor pinang busong, dan julukannya penggoncang rumah batang dan penghuni Lamalandok.

\ref BRM-20050802.391 \recid 150817161141806751270312 \start 0:20:27 \sp EXPALG \tx oh, eʔ. \mb oh eʔ \ge EXCL yes \fti Oh, iya.

\ref BRM-20050802.392 \recid 150817161141440031865331 \start 0:20:32 \sp EXPALG \tx oh, ɲen odan kampoŋneh. \mb oh ɲen odan kampoŋ -neh \ge EXCL that name village -3SG.SAMEorYNG \fti Oh, itulah nama kampungnya.

\ref BRM-20050802.393 \recid 150817161141462365955113 \start 0:20:33 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.394 \recid 150817161141767485431860 \start 0:20:35 \sp NBP \tx jadi yaŋ bore yaŋ tomᵇiŋ calap tama ka rumah baroʔ pəriŋkahneh. \mb jadi yaŋ bore yaŋ tomᵇiŋ calap tama ka rumah baroʔ pə- riŋkah -neh \ge so REL knife REL k.o.basket IMIT come.in to house only.then PA- put.down.bagage -3SG.SAMEorYNG \fti Jadi parang dan keranjangnya setelah masuk ke dalam rumah baru dilepaskan.

\ref BRM-20050802.395 \recid 150817161141943004221421 \start 0:20:35 \sp DP \tx maksut-neh gelar Koliŋ. \mb maksut -neh gelar Koliŋ \ge mean -3SG.SAMEorYNG title Koling \fti Maksutnya tadi itu gelarnya si Koling.

\ref BRM-20050802.396 \recid 150817161141298189799999 \start 0:20:42 \sp EXPALG \tx oh... \mb oh \ge EXCL \fti Oh...

\ref BRM-20050802.397 \recid 150817161141821261644735 \start 0:20:42 \sp NBP \tx baroʔ dudoʔ iyo paŋkoneh baaʔ Imᵇoʔ.bonaŋeh. \mb baroʔ dudoʔ iyo paŋko -neh baaʔ Imᵇoʔ.Bonaŋ -eh \ge only.then sit 3SG.SAMEorYNG lap -3SG.SAMEorYNG head Imok.Bonang -EH \fti Baru kemudian dia duduk dan memangku kepala Imbok bonang.

\ref BRM-20050802.398 \recid 150817161141819690272583 \start 0:20:48 \sp NBP \tx "Imᵇoʔ.bonaŋ jeneh, "gonih omoeh?" \mb Imᵇoʔ.Bonaŋ je -neh gonih omo -eh \ge Imboq.Bonang say -3SG.SAMEorYNG what 2SG.SAMEorYNG -EH \fti Ujarnya, "kamu kenapa Imbok bonang?"

\ref BRM-20050802.399 \recid 150817161141658727935700 \start 0:20:51 \sp NBP \tx baroʔ lar iyo ncinaŋ. \mb baroʔ lar iyo ncinaŋ \ge only.then IMIT 3SG.SAMEorYNG open.the.eyes \fti Barulah matanya terbuka.

\ref BRM-20050802.400 \recid 150817161141261283094296 \start 0:20:53 \sp NBP \tx "səlomahneh mᵇe, melehneh ncinaŋ," je denaʔ. \mb səlomah -neh mᵇe meleh -neh ncinaŋ je denaʔ \ge usually -3SG.SAMEorYNG NEG not.able -3SG.SAMEorYNG open.the.eyes say 3PL.DIFF \fti "Biasanya dia tidak bisa melek," ujar mereka.

\ref BRM-20050802.401 \recid 150817161141661804474284 \start 0:20:56 \sp NBP \tx ɲeneh ncinaŋ. \mb ɲen -eh ncinaŋ \ge that -EH open.the.eyes \fti Saat itu melek.

\ref BRM-20050802.402 \recid 150817161141714798329956 \start 0:20:56 \sp NBP \tx "oo, mondiʔ kah omo (Ko)liŋ?" \mb oo mondiʔ kah omo Koliŋ \ge EXCL come KAH 2SG.SAMEorYNG Koling \fti "Kamu ya, Koling?"

\ref BRM-20050802.403 \recid 150817161141139684179238 \start 0:20:57 \sp NBP \tx "mondiʔim." \mb mondiʔ -im \ge come -AM \fti Sudah datang.

\ref BRM-20050802.404 \recid 150817161141224651175038 \start 0:20:58 \sp NBP \tx "omo gonih?" \mb omo gonih \ge 2SG.SAMEorYNG what \fti "Kamu kenapa?"

\ref BRM-20050802.405 \recid 150817161141942253244807 \start 0:21:02 \sp NBP \tx ey, jeneh, "oko nuŋᶢu omo dam deh (Ko)liŋeh." \mb ey je -neh oko n- tuŋᶢu omo dam deh Koliŋ -eh \ge EXCL say -3SG.SAMEorYNG 1SG.SAMEorYNG N- wait 2SG.SAMEorYNG only DEH Koling -EH \fti Ujarnya, "saya hanya tinggal menunggu kamu saja."

\ref BRM-20050802.406 \recid 150817161141161536932364 \start 0:21:06 \sp NBP \tx oko jeneh daginko ɲam nᵈo jeneh, "mᵇe taan ɲamneh toh." \mb oko je -neh dagin -ko ɲam nᵈo je -neh mᵇe taan ɲam -neh toh \ge 1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG flesh -1SG.SAMEorYNG feel this say -3SG.SAMEorYNG NEG endure feel -3SG.SAMEorYNG this \fti Ujarnya lagi, "badanku serasa begini tidak tahan rasanya."

\ref BRM-20050802.407 \recid 150817161141176183781353 \start 0:21:10 \sp NBP \tx caboᵈneh dih jeraʔneh nsariŋ di mpəroɲju pəmoseʔ Koliŋeh. \mb cabot -neh dih jeraʔ -neh nsariŋ di mpəroɲju pə- m- poseʔ Koliŋ -eh \ge yank.out -3SG.SAMEorYNG DIH pity -3SG.SAMEorYNG ring LOC finger PA- M- ask Koling -EH \fti Maka dilepaskannya cincin lamaran Koling di jarinya.

\ref BRM-20050802.408 \recid 150817161141544295117025 \start 0:21:11 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.409 \recid 150817161141255838079238 \start 0:21:14 \sp NBP \tx nah jeneh, "mulaŋ kə omo nsariŋ pəmoseʔmo haeʔeh." \mb nah je -neh m- ulaŋ kə omo nsariŋ pə- m- poseʔ -mo haeʔ -eh \ge NAH say -3SG.SAMEorYNG N- visit to 2SG.SAMEorYNG ring PA- M- ask -2SG.SAMEorYNG before -EH \fti Nah, katanya, "saya kembalikan cincin tunanganmu dulu."

\ref BRM-20050802.410 \recid 150817161141459416861692 \start 0:21:18 \sp NBP \tx lalu madehem pəɲawaʔneh, kobisim. \mb lalu madeh -em pəɲawaʔ -neh kobis -im \ge pass not.exist -AM throat -3SG.SAMEorYNG die -AM \fti Setelah itu meninggallah dia.

\ref BRM-20050802.411 \recid 150817161141168242493038 \start 0:21:23 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.412 \recid 150817161141943117825965 \start 0:21:23 \sp DP \tx uy! \mb uy \ge EXCL \fti Wah!

\ref BRM-20050802.413 \recid 150817161141857222513434 \start 0:21:25 \sp DP \tx mpah suster xx. \mb mpah suster xx \ge like sister xx \fti Seperti cerita suster xx.

\ref BRM-20050802.414 \recid 150817161141267319656302 \start 0:21:27 \sp NBP \tx jadi Koliŋ jeraʔneh mᵇe taoʔ geʔ kə owaŋneh yaŋ suka yaŋ sayaŋ macam ɲen. \mb jadi Koliŋ jeraʔ -neh mᵇe taoʔ geʔ kə owaŋ -neh yaŋ suka yaŋ sayaŋ macam ɲen \ge so Koling pity -3SG.SAMEorYNG NEG know PROG to feeling -3SG.SAMEorYNG REL like REL love kind that \fti Jadi si Koling sudah tidak bisa dilukiskan lagi perasaannya segala cinta dan sayangnya.

\ref BRM-20050802.415 \recid 150817161141828854443690 \start 0:21:33 \sp NBP \tx lelah ŋaya iyo geʔ ocek. \mb lelah ŋ- aya iyo geʔ ocek \ge exhausted N- pay.homage 3SG.SAMEorYNG still small \fti Betapa repotnya mengurusnya dulu dari kecil.

\ref BRM-20050802.416 \recid 150817161141154677148442 \start 0:21:40 \sp NBP \tx sampay dah iyo aih dah iyo jaŋaʔ dah madeh padan ɲen ŋka naʔneh tunaŋ. \mb sampay dah iyo aih dah iyo jaŋaʔ dah madeh padan ɲen ŋka naʔ -neh tunaŋ \ge until PFCT 3SG.SAMEorYNG big PFCT 3SG.SAMEorYNG beautiful PFCT not.exist match that therefore want -3SG.SAMEorYNG fiance \fti Sampai dia tumbuh besar dan cantik tidak ada lagi yang pantas untuk dijadikan sebagai tunangan.

\ref BRM-20050802.417 \recid 150817161141987636538593 \start 0:21:42 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.418 \recid 150817161141512367163318 \start 0:21:45 \sp NBP \tx aa, sampay naʔ ŋobis odop-nem Koliŋ deh. \mb aa sampay naʔ ŋ- obis odop -nem Koliŋ deh \ge FILL until want N- die self -3SG.SAMEorYNG.EM Koling DEH \fti Nah, sampai-sampai Koling hendak bunuh diri.

\ref BRM-20050802.419 \recid 150817161141436296041030 \start 0:21:50 \sp NBP \tx ey, oɲa yaŋ bəsusol kodaʔ aa daŋo, kodaʔ dukoh-dukoh doih. \mb ey oɲa yaŋ bə- susol kodaʔ aa daŋo kodaʔ dukoh ~ dukoh doih \ge EXCL person REL BA- to.follow so.that.quickly FILL hut so.that.quickly temporary.hamlet ~ temporary.hamlet yonder \fti Maka orang-orang menyebarkan berita ke segenap ladang dan pedukuhan.

\ref BRM-20050802.420 \recid 150817161141979611966851 \start 0:21:55 \sp NBP \tx dah bəkolo bəgumpolom oɲa. \mb dah bə- kolo bə- gumpol -om oɲa \ge PFCT BA- gather BA- collect -AM person \fti Maka berkumpullah orang-orang.

\ref BRM-20050802.421 \recid 150817161141493593496875 \start 0:22:01 \sp NBP \tx seta dah ncaŋɲa kə sowah baŋkeneh ɲen, baŋke Imᵇoʔ.bonaŋ jurut ka sowah. \mb seta dah ncaŋ -ɲa kə sowah baŋke -neh ɲen baŋke Imᵇoʔ.Bonaŋ jurut ka sowah \ge as.soon.as PFCT carry -person to cloister dead.body -3SG.SAMEorYNG that dead.body Imboq.Bonang follow to cloister \fti Saat dibawa ke beranda mayat Imbok bonang Kolingpun ikut ke ruang tengah.

\ref BRM-20050802.422 \recid 150817161142474895248282 \start 0:22:06 \sp NBP \tx kaloʔ kukoh kaloʔneh nam le Koliŋeh. \mb kaloʔ k- ukoh kaloʔ -neh nam le Koliŋ -eh \ge embrace KA- strong hug -3SG.SAMEorYNG just by Koling -EH \fti Koling memeluknya dengan erat.

\ref BRM-20050802.423 \recid 150817161142504698968305 \start 0:22:07 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.424 \recid 150817161142854060096805 \start 0:22:13 \sp NBP \tx aa, jadi dah səmondu bəkolo bəgumpolom oɲa, bokah oɲaneh koenseh. \mb aa jadi dah səmondu bə- kolo bə- gumpol -om oɲa bokah oɲa -neh koen -seh \ge FILL so PFCT evening BA- gather BA- collect -AM person many person -3SG.SAMEorYNG thither -SEH \fti Nah, jadis etelah sore orang berkumpul, banyak yang melayat.

\ref BRM-20050802.425 \recid 150817161142842389746288 \start 0:22:28 \sp NBP \tx iyo jeraʔneh dah jaŋkah naseʔ rompah mosaʔ duwoʔ. \mb iyo jeraʔ -neh dah jaŋkah naseʔ rompah m- osaʔ duwoʔ \ge 3SG.SAMEorYNG pity -3SG.SAMEorYNG PFCT alotted.time rice cooked.food N- ripe eat \fti Setelah nasi dan sayur matang mereka makan.

\ref BRM-20050802.426 \recid 150817161142796703738811 \start 0:22:32 \sp NBP \tx dah udah duwoʔ dah udahneh oniheh jeraʔneh... \mb dah udah duwoʔ dah udah -neh onih -eh jeraʔ -neh \ge PFCT finished eat PFCT finished -3SG.SAMEorYNG what -EH pity -3SG.SAMEorYNG \fti Setelah makan dan sebagainya...

\ref BRM-20050802.427 \recid 150817161142714947617938 \start 0:22:35 \sp NBP \tx Koliŋ mᵇe, mᵇe duwoʔ. \mb Koliŋ mᵇe mᵇe duwoʔ \ge Koling NEG NEG eat \fti Sedangkan Koling enggan makan.

\ref BRM-20050802.428 \recid 150817161142240931162424 \start 0:22:38 \sp NBP \tx dah udah duwoʔ di oɲa yaŋ tənomineh amiseh daham. \mb dah udah duwoʔ di oɲa yaŋ tə- n- tomi -neh amis -eh dah -am \ge PFCT finished eat LOC person REL TA- N- guest -3SG.SAMEorYNG yesterday -EH PFCT -AM \fti Setelah makan di rumah orang yang dijambanginya kemarin saja.

\ref BRM-20050802.429 \recid 150817161142319971297727 \start 0:22:40 \sp NBP \tx mᵇeneh duwoʔ. \mb mᵇe -neh duwoʔ \ge NEG -3SG.SAMEorYNG eat \fti Tidak makan lagi.

\ref BRM-20050802.430 \recid 150817161142914171915779 \start 0:22:43 \sp DP \tx omo taoʔ mᵇe maksut-neh? \mb omo taoʔ mᵇe maksut -neh \ge 2SG.SAMEorYNG know NEG mean -3SG.SAMEorYNG \fti Kamu ngerti gak maksutnya?

\ref BRM-20050802.431 \recid 150817161142951201570172 \start 0:22:43 \sp NBP \tx ey, je Lolaʔ.bonaŋ geʔeh, "mᵇe ey, odop ŋobis manoʔ jaʔ mokan pəŋᶢuyaŋŋ!" \mb ey je Lolaʔ.bonaŋ geʔ -eh mᵇe ey odop ŋ- obis manoʔ jaʔ mokan pəŋᶢuyaŋ -ŋ \ge EXCL say Lolak.bonang more -EH NEG EXCL 12PL N- die chicken just feed the.strong.one -NG \fti Berkatalah Lolak bonang, "ah, mari kita menyembelih ayam saja untuk si penggoncang."

\ref BRM-20050802.432 \recid 150817161142494716254481 \start 0:22:46 \sp NBP \tx "golaʔneh raŋkah." \mb golaʔ -neh raŋkah \ge afraid -3SG.SAMEorYNG famine \fti "Kawatir dia kelaparan."

\ref BRM-20050802.433 \recid 150817161142643409748654 \start 0:23:00 \sp DP \tx dakup Lolaʔ.bonaŋ diyen jeraʔ-neh manoʔ yaŋ malaŋ-malaŋ dah kararois-neh ɲen kabis. \mb dakup Lolaʔ.bonaŋ diyen jeraʔ -neh manoʔ yaŋ malaŋ ~ malaŋ dah ka- ra- rois -neh ɲen kabis \ge grasp Lolak.bonang 3PL.SAME pity -3SG.SAMEorYNG chicken REL depend.on ~ depend.on PFCT KA- PART.ginger- ginger -3SG.SAMEorYNG that kill \fti Maka ditangkaplah oleh Lolak bonang seekor ayam yang masih tanggung dan masih muda dan dipotong.

\ref BRM-20050802.434 \recid 150817161142799438370344 \start 0:23:07 \sp NBP \tx karampah ɲaman-ɲaman bəbumᵇu geʔ. \mb ka- rampah ɲaman ~ ɲaman bə- bumᵇu geʔ \ge KA- cook pleasant ~ pleasant BA- spice more \fti Dimasak enak-enak dengan bumbu.

\ref BRM-20050802.435 \recid 150817161142576213361136 \start 0:23:13 \sp NBP \tx bərapi naseʔ podi roneʔ geʔ. \mb bərapi naseʔ podi roneʔ geʔ \ge cook rice rice.plant tiny PROG \fti Masak beras halus lagi.

\ref BRM-20050802.436 \recid 150817161142574784793564 \start 0:23:17 \sp NBP \tx rompah timᵇa ka maŋkok jeraʔneh naseʔeh cedok ka piŋᶢan. \mb rompah timᵇa ka maŋkok jeraʔ -neh naseʔ -eh cedok ka piŋᶢan \ge cooked.food pail to bowl pity -3SG.SAMEorYNG rice -EH pail.with.s.t to plate \fti Sayur dimasukan ke dalam mangkok nasi diambil ke dalam piring.

\ref BRM-20050802.437 \recid 150817161142940914884534 \start 0:23:24 \sp NBP \tx baroʔ kə luwar ka sowah, "nah, pəŋᶢuyaŋ naseʔ rompah to, an!" \mb baroʔ kə luwar ka sowah nah pəŋᶢuyaŋ naseʔ rompah to an \ge only.then to out to cloister NAH the.strong.one rice cooked.food this NEG \fti Kemudian ke ruang tengah, "nih sang penggoncang nasi dan sayur, nih!"

\ref BRM-20050802.438 \recid 150817161142883828123751 \start 0:23:28 \sp NBP \tx "seja ka ŋəladen naʔ omoom deh omeseh." \mb seja ka ŋə- laden naʔ omo -om deh ome -seh \ge really KA N- service want 2SG.SAMEorYNG -AM DEH 13PL.SAME -SEH \fti "Ini benar-benar kami melayani untuk kamu saja."

\ref BRM-20050802.439 \recid 150817161142281356915458 \start 0:23:32 \sp NBP \tx "mᵇeem miker iyo ɲen bah mᵇeem miker tunaŋmo ɲen!" \mb mᵇe -em m- piker iyo ɲen bah mᵇe -em m- piker tunaŋ -mo ɲen \ge NEG -AM N- think 3SG.SAMEorYNG that BAH NEG -AM N- think fiance -2SG.SAMEorYNG that \fti "Jangan dipikir lagi dia, jangan memikirkan tunanganmu lagi!"

\ref BRM-20050802.440 \recid 150817161142786291121783 \start 0:23:34 \sp NBP \tx "miker ome detohom omoŋ." \mb m- piker ome detoh -om omo -ŋ \ge N- think 13PL.SAME these -AM 2SG.SAMEorYNG -NG \fti "Pikirkan saja kami-kami ini."

\ref BRM-20050802.441 \recid 150817161142502237851684 \start 0:23:37 \sp NBP \tx kikehneh ŋawas nam. \mb kikeh -neh ŋ- awas nam \ge not.want -3SG.SAMEorYNG N- can.see just \fti Dia sama sekali tidak mau mempedulikan.

\ref BRM-20050802.442 \recid 150817161142997114544500 \start 0:23:41 \sp NBP \tx "koto ome duwoʔneh, "je kəkawan Koliŋ loiŋ. \mb koto ome duwoʔ -neh je kə- kawan Koliŋ loiŋ \ge hither 13PL.SAME eat -3SG.SAMEorYNG say KA- friend Koling different \fti "Sini biar kami saja yang makan," ujar kawanan Koling yang lain.

\ref BRM-20050802.443 \recid 150817161142115454239165 \start 0:23:46 \sp NBP \tx laga diyen rap, ah mosiʔam. \mb laga diyen rap ah mosiʔ -am \ge suddenly 3PL.SAME IMIT EXCL gone -AM \fti Langsung mereka makan dan habis.

\ref BRM-20050802.444 \recid 150817161142121892382344 \start 0:23:48 \sp NBP \tx purah. \mb purah \ge extinc \fti Habis tak bersisa.

\ref BRM-20050802.445 \recid 150817161142982321181100 \start 0:23:56 \sp NBP \tx ŋorum ɲen oɲa bəumᵇaumᵇa, "naʔ kənanih?" jeɲah. \mb ŋorum ɲen oɲa bə- umᵇa ~ umᵇa naʔ k<ən>anih je -ɲah \ge night that person BA- gather ~ gather want <EN>how say -person \fti Malam itu mereka bermusyawarah, "mau bagaimana nih?" ujar mereka.

\ref BRM-20050802.446 \recid 150817161142891530085261 \start 0:23:59 \sp NBP \tx "naʔ nakəronda kah naʔ nəlancaŋ kah, oh ŋopiŋim deh." \mb naʔ na- kəronda kah naʔ nə- lancaŋ kah oh ŋ- opiŋ -im deh \ge want EN- coffin KAH want EN- coffin KAH EXCL N- ear -AM DEH \fti "Mau pakai keranda otau di pakai peti mati lancang, kami mendengar saja."

\ref BRM-20050802.447 \recid 150817161142919952768133 \start 0:24:03 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.448 \recid 150817161142477612026780 \start 0:24:06 \sp NBP \tx eh... \mb eh \ge EXCL \fti Ah... \nt MAR is coming.

\ref BRM-20050802.449 \recid 150817161142226906344108 \start 0:24:09 \sp DP \tx jaŋ! \mb jaŋ \ge bachelor \fti Nak! \nt Speaks to MAR.

\ref BRM-20050802.450 \recid 150817161142136374287633 \start 0:24:12 \sp EXPALG \tx ŋonih Mar!? \mb ŋ- onih Mar \ge N- what Mar \fti Kenapa, Mar? \nt Calling MAR.

\ref BRM-20050802.451 \recid 150817161142193668810650 \start 0:24:13 \sp MARALG \tx onih bah, nsaŋaneh? \mb onih bah nsaŋan -eh \ge what BAH folktale -EH \fti Ada pa sih, mendongeng, ya?

\ref BRM-20050802.452 \recid 150817161142620737761724 \start 0:24:14 \sp EXPALG \tx oh, eʔ, ɲuroh idoh nsaŋan. \mb oh eʔ ɲ- suroh idoh nsaŋan \ge EXCL yes N- tell.to.do 3SG.OLD folktale \fti Oh, iya, menyuruh beliau berdongeng.

\ref BRM-20050802.453 \recid 150817161142735226547624 \start 0:24:19 \sp DP \tx idoh bah xx ba opaʔko. \mb idoh bah xx ba opaʔ -ko \ge 3SG.OLD BAH xx with father -1SG.SAMEorYNG \fti Beliau sih xx dengan ayah saya.

\ref BRM-20050802.454 \recid 150817161142512823391146 \start 0:24:22 \sp MARALG \tx idoh ɲen kəpokoʔ di odop xx. \mb idoh ɲen kə- pokoʔ di odop xx \ge 3SG.OLD that KA- tree from 12PL xx \fti Beliau sih tergantung kita saja xx.

\ref BRM-20050802.455 \recid 150817161142688130221654 \start 0:24:24 \sp DP \tx marah pərasako... \mb marah pərasa -ko \ge angry feeling -1SG.SAMEorYNG \fti Saya marah rasanya...

\ref BRM-20050802.456 \recid 150817161142759060232806 \start 0:24:25 \sp NBP \tx osih abamo ŋoeneh? \mb osih aba -mo ŋ- koen -eh \ge who with -2SG.SAMEorYNG N- thither -EH \fti Dengan siapa kamu di rumah?

\ref BRM-20050802.457 \recid 150817161142980332688986 \start 0:24:26 \sp MARALG \tx oduh dukaham. \mb oduh dukah -am \ge 13DU.SAME two -AM \fti Kami berdua saja.

\ref BRM-20050802.458 \recid 150817161142118422628566 \start 0:24:28 \sp DP \tx oko mondam-mondam baaʔ-ko... \mb oko mondam ~ mondam baaʔ -ko \ge 1SG.SAMEorYNG pain.or.sick ~ pain.or.sick head -1SG.SAMEorYNG \fti Saya merasa agak sakit di kepala...

\ref BRM-20050802.459 \recid 150817161142717020041820 \start 0:24:28 \sp NBP \tx moŋkat gon iyo biiseh? \mb m- oŋkat gon iyo biis -eh \ge N- lift not.yet 3SG.SAMEorYNG sleep -EH \fti Apa dia sudah bangun dari tidur?

\ref BRM-20050802.460 \recid 150817161142937593575519 \start 0:24:30 \sp DP \tx osih oɲaneh? \mb osih oɲa -neh \ge who person -3SG.SAMEorYNG \fti Siapa, sih?

\ref BRM-20050802.461 \recid 150817161142916551104745 \start 0:24:30 \sp MARALG \tx eh moŋkatam. \mb eh m- oŋkat -am \ge EXCL N- lift -AM \fti Ah, sudah bangun kok.

\ref BRM-20050802.462 \recid 150817161142207625282090 \start 0:24:34 \sp DP \tx ah? \mb ah \ge EXCL \fti Yah?

\ref BRM-20050802.463 \recid 150817161142949167139361 \start 0:24:34 \sp NBP \tx yoʔ, mᵇe ka omo nonᵈon oɲa bəgaweeh ŋoiheh? \mb yoʔ mᵇe ka omo n- tonᵈon oɲa bə- gawe -eh ŋ- koih -eh \ge YOQ NEG KA 2SG.SAMEorYNG N- watch person BA- work -EH N- hither -EH \fti Lho, bukannya kamu menonton orang yang sedang pesta di sana?

\ref BRM-20050802.464 \recid 150817161142205605830997 \start 0:24:34 \sp NBP \tx ah, sənənomu nam bah. \mb ah sənənomu nam bah \ge EXCL try.s.t.out only BAH \fti Ah, suk-suka saja.

\ref BRM-20050802.465 \recid 150817161142163967592082 \start 0:24:36 \sp EXPALG \tx bəgawe onih ŋoeneh? \mb bə- gawe onih ŋ- koen -eh \ge BA- work what N- thither -EH \fti Ada pesta apa di situ?

\ref BRM-20050802.466 \recid 150817161142969396700057 \start 0:24:39 \sp NBP \tx jene Demus naŋkat le paʔ Nusin. \mb jene Demus n- aŋkat le paʔ Nusin \ge JENE Demus N- lift by how.much Nusin \fti Ini si Demus di angkat oleh Nusin punya ayah.

\ref BRM-20050802.467 \recid 150817161142183636443689 \start 0:24:43 \sp EXPALG \tx oh... \mb oh \ge EXCL \fti Oh...

\ref BRM-20050802.468 \recid 150817161142391798920184 \start 0:24:45 \sp MARALG \tx lomah turaŋko, ah. \mb lomah turaŋ -ko ah \ge weak bone -1SG.SAMEorYNG EXCL \fti Saya lagi malas.

\ref BRM-20050802.469 \recid 150817161142443227337672 \start 0:24:46 \sp NBP \tx eʔ, ɲerah Demus ka paʔ Nusin. \mb eʔ ɲ- serah Demus ka paʔ Nusin \ge yes N- hand.over Demus to how.much Nusin \fti Iya, mengangkat anak si Demus kepada ayahnya Nusin.

\ref BRM-20050802.470 \recid 150817161142671034930319 \start 0:24:48 \sp EXPALG \tx ŋ... \mb ŋ \ge AFF \fti Iya.

\ref BRM-20050802.471 \recid 150817161142995636601651 \start 0:24:49 \sp EXPALG \tx Demuseh osih? \mb Demus -eh osih \ge Demus -EH who \fti Demus itu siapa?

\ref BRM-20050802.472 \recid 150817161142371663934597 \start 0:24:49 \sp NBP \tx onaʔ aŋkat paʔ Nusin. \mb onaʔ aŋkat paʔ Nusin \ge child lift how.much Nusin \fti Anak angkat ayahnya Nusin.

\ref BRM-20050802.473 \recid 150817161142967365220094 \start 0:24:51 \sp EXPALG \tx Demuseh onaʔ osih? \mb Demus -eh onaʔ osih \ge Demus -EH child who \fti Demus itu anak siapa?

\ref BRM-20050802.474 \recid 150817161142235558947967 \start 0:24:52 \sp MARALG \tx oɲa Səkadaw. \mb oɲa Səkadaw \ge person Sekadau \fti Orang sekadau.

\ref BRM-20050802.475 \recid 150817161143837151664913 \start 0:24:53 \sp EXPALG \tx oo, oɲa ŋoih. \mb oo oɲa ŋ- koih \ge EXCL person N- hither \fti Oh, orang sana.

\ref BRM-20050802.476 \recid 150817161143105056408233 \start 0:24:56 \sp NBP \tx Demuseh jaga... \mb Demus -eh jaga \ge Demus -EH guard \fti Demus itu yang jaga...

\ref BRM-20050802.477 \recid 150817161143646021117176 \start 0:24:56 \sp MARALG \tx mᵇe narik sidieh. \mb mᵇe n- tarik sidi -eh \ge NEG N- pull compact.disk -EH \fti CDnya gak narik. \nt He means the electricity is not enough to play the cd player.

\ref BRM-20050802.478 \recid 150817161143634778985101 \start 0:24:59 \sp NBP \tx seja pun, ɲen kaʔ di maaʔ nonᵈiʔ ka odeʔ paʔ Elis -eh deh. \mb seja pun ɲen kaʔ di maaʔ n- onᵈiʔ ka odeʔ paʔ Elis eh deh \ge really PUN that moreover owner 1SG.OLD N- deliver to younger.sibling how.much Elis EXCL DEH \fti Itulah, makanya punya saya diberikan kepada ayahnya si Elis.

\ref BRM-20050802.479 \recid 150817161143458137880079 \start 0:25:03 \sp MARALG \tx mᵇe narik nᵈo, sidi bapamo nᵈo. \mb mᵇe n- tarik nᵈo sidi bapa -mo nᵈo \ge NEG N- pull this compact.disk younger.uncle -2SG.SAMEorYNG this \fti Tidak kuat nariknya, cd pamanmu ini.

\ref BRM-20050802.480 \recid 150817161143322921526059 \start 0:25:05 \sp DP \tx ɲen gonih pasaŋ? \mb ɲen gonih pasaŋ \ge that what tide \fti Kenapa bukan itu yang dipasang?

\ref BRM-20050802.481 \recid 150817161143937995252245 \start 0:25:08 \sp DP \tx ondaʔ ka jane le opaʔkoeh? \mb ondaʔ ka jane le opaʔ -ko -eh \ge want KA do by father -1SG.SAMEorYNG -EH \fti Tidak bisa setelah dicoba ayahku.

\ref BRM-20050802.482 \recid 150817161143470384420640 \start 0:25:10 \sp DP \tx omo meen, omo! \mb omo meen omo \ge 2SG.SAMEorYNG like.this 2SG.SAMEorYNG \fti Kamu gitu, kamu!

\ref BRM-20050802.483 \recid 150817161143896751203340 \start 0:25:12 \sp NBP \tx jadi dah ɲeneh jeraʔneh jeɲah, "jene jaʔ nəlancaŋ." \mb jadi dah ɲen -eh jeraʔ -neh je -ɲah jene jaʔ nə- lancaŋ \ge so PFCT that -EH pity -3SG.SAMEorYNG say -person JENE just EN- coffin \fti Jadi setelah itu menurut orang-orang, "pakai peti lancang saja."

\ref BRM-20050802.484 \recid 150817161143452122473995 \start 0:25:21 \sp EXPALG \tx hŋh. \mb hŋh \ge EXCL \fti Wah.

\ref BRM-20050802.485 \recid 150817161143183600483648 \start 0:25:23 \sp NBP \tx jadi ondu pajineh oɲa bəbuwat lancaŋ. \mb jadi ondu paji -neh oɲa bə- buwat lancaŋ \ge so day tomorrow -3SG.SAMEorYNG person BA- wild coffin \fti Jadi keesokan paginya orang-orang membuat peti lancang.

\ref BRM-20050802.486 \recid 150817161143146760362526 \start 0:25:28 \sp NBP \tx dah bəbuwat lancaŋ dah tojoʔ ondu dah jodiam. \mb dah bə- buwat lancaŋ dah tojoʔ ondu dah jodi -am \ge PFCT BA- wild coffin PFCT end day PFCT become -AM \fti Setelah membuat lancang sorenya sudah selesai.

\ref BRM-20050802.487 \recid 150817161143828363459044 \start 0:25:33 \sp NBP \tx baroʔ pajaʔ ka lancaŋ. \mb baroʔ pajaʔ ka lancaŋ \ge only.then put.in to coffin \fti Kemudian dimasukan ke dalam lancang.

\ref BRM-20050802.488 \recid 150817161143701445651845 \start 0:25:36 \sp NBP \tx yaŋ nuker najəronaŋ yaŋ səjatijati bərxxam deh. \mb yaŋ n- uker na- jəronaŋ yaŋ sə- jati ~ jati bər- xx -am deh \ge REL N- carve EN- rattan.fruit REL SA- veritable ~ veritable BARA- xx -AM DEH \fti Lancang diukir dan dan diberi warna dengan buah rotan.

\ref BRM-20050802.489 \recid 150817161143134812023257 \start 0:25:41 \sp DP \tx iyo maŋkin ŋorum makin somaʔ iyuneh. \mb iyo maŋkin ŋorum makin somaʔ iyu -neh \ge 3SG.SAMEorYNG increasingly night increase near sound -3SG.SAMEorYNG \fti Kalau malam hari suaranya sekamin dekat. \nt Talking about generator set ‘s sound.

\ref BRM-20050802.490 \recid 150817161143307213173154 \start 0:25:44 \sp NBP \tx Koliŋ doduh Adiŋ.dayah mᵇe, mᵇe duwoʔ nam doduh. \mb Koliŋ doduh Adiŋ.Dayah mᵇe mᵇe duwoʔ nam doduh \ge Koling 3DU.SAME Ading.dayah NEG NEG eat only 3DU.SAME \fti Koling dan Ading dayah sama sekali tidak makn.

\ref BRM-20050802.491 \recid 150817161143894448674422 \start 0:25:47 \sp NBP \tx dah duwoʔ di rumah ncuh yaŋ tənomi doduh haeʔeh daham. \mb dah duwoʔ di rumah n- cuh yaŋ t<ən>omi doduh haeʔ -eh dah -am \ge PFCT eat LOC house N- there REL <EN>guest 3DU.SAME before -EH PFCT -AM \fti Setelah makan di rumah orang yang mereka jambangi dulu sudah tidak makan lagi.

\ref BRM-20050802.492 \recid 150817161143625171444424 \start 0:25:49 \sp MARALG \tx cərita onih ka, Mba? \mb cərita onih ka Mba \ge story what KA TRU.parent's.sibling \fti Cerita tentang apa, bi?

\ref BRM-20050802.493 \recid 150817161143489265864947 \start 0:25:51 \sp NBP \tx cərita jeneeh tah Imᵇoʔ.bonaŋ uleh doduh Koliŋ nomu di... \mb cərita jene -eh tah Imᵇoʔ.Bonaŋ uleh doduh Koliŋ n- tomu di \ge story whatchumacallit -EH TAH Imboq.Bonang get 3DU.SAME Koling N- find LOC \fti Cerita tentang si Imbok bonang yang mereka peroleh di...

\ref BRM-20050802.494 \recid 150817161143971219330233 \start 0:25:59 \sp DP \tx judulneh onihneh, neʔ? \mb judul -neh onih -neh neʔ \ge title -3SG.SAMEorYNG what -3SG.SAMEorYNG TRU.grandmother \fti Judulnya apa, nek?

\ref BRM-20050802.495 \recid 150817161143921239802240 \start 0:26:00 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.496 \recid 150817161143636333310976 \start 0:26:01 \sp DP \tx judul-neh. \mb judul -neh \ge title -3SG.SAMEorYNG \fti Judulnya.

\ref BRM-20050802.497 \recid 150817161143966138589334 \start 0:26:03 \sp NBP \tx di saroŋneh bah pas di saroŋ pərəkubut nam. \mb di saroŋ -neh bah pas di saroŋ pərə- kubut nam \ge LOC cover -3SG.SAMEorYNG BAH just.as LOC cover PARA- IMIT only \fti Dikantong peranakan dia bergerakgerak disitu.

\ref BRM-20050802.498 \recid 150817161143133813145151 \start 0:26:06 \sp MARALG \tx oh... \mb oh \ge EXCL \fti Oh...

\ref BRM-20050802.499 \recid 150817161143465455356146 \start 0:26:08 \sp NBP \tx indoʔ opaʔneh dah nas Dogaʔ buwat. \mb indoʔ opaʔ -neh dah nas Dogaʔ buwat \ge mother father -3SG.SAMEorYNG PFCT eat TRU.Nek.Dogak wild \fti Orangtuanya dimakan oleh Dogak buas.

\ref BRM-20050802.500 \recid 150817161143525486519839 \start 0:26:11 \sp MARALG \tx neʔ dogaʔ buwat. \mb neʔ dogaʔ buwat \ge TRU.grandmother Néq.dogak wild \fti Nek Dogak buas.

\ref BRM-20050802.501 \recid 150817161143499381164973 \start 0:26:11 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.502 \recid 150817161143106509434198 \start 0:26:16 \sp NBP \tx jadi jeraʔneh sampe dah ŋorum dah pajaʔɲa kə lancaŋŋ nsiniŋ akeʔ raja dewa oɲa kayaŋ. \mb jadi jeraʔ -neh sampe dah ŋorum dah pajaʔ -ɲa kə lancaŋ -ŋ nsiniŋ akeʔ raja dewa oɲa kayaŋ \ge so pity -3SG.SAMEorYNG until PFCT night PFCT put.in -person to coffin -NG see grand.father king god person heaven \fti jadi setelah malam dia dimasukan ke dalam lancang maka berpalinglah kek raja dewa orang di kahyangan.

\ref BRM-20050802.503 \recid 150817161143374481667671 \start 0:26:26 \sp NBP \tx "aa, ey jedoh kobisim," jedoh, "Imᵇoʔ.bonaŋ deh." \mb aa ey je -doh kobis -im je -doh Imᵇoʔ.Bonaŋ deh \ge FILL EXCL say -3SG.OLD die -AM say -3SG.OLD Imboq.Bonang DEH \fti "Ah, wah meninggallah si Imbok bonang," ujar beliau.

\ref BRM-20050802.504 \recid 150817161143179523024288 \start 0:26:33 \sp NBP \tx "tiyaʔ gaʔ," jedoh, "dewa bunsu, kabis sikoʔ kuyuʔ te naʔ ŋᶢanᵈi baŋkeneh." \mb tiyaʔ gaʔ je -doh dewa bunsu kabis s- ikoʔ kuyuʔ te naʔ ŋ- ganᵈi baŋke -neh \ge take also say -3SG.OLD god youngest.child kill SA- tail dog later want N- change dead.body -3SG.SAMEorYNG \fti "Ambillah dewa bungsu, bunuh seekor anjing untuk menggantikan mayatnya," ujar beliau.

\ref BRM-20050802.505 \recid 150817161143597604257147 \start 0:26:39 \sp NBP \tx "baŋke Imᵇoʔ.bonaŋ te ncaŋ koto." \mb baŋke Imᵇoʔ.Bonaŋ te ncaŋ koto \ge dead.body Imboq.Bonang later carry hither \fti "Mayat Imbok bonang di bawa ke sini."

\ref BRM-20050802.506 \recid 150817161143662604256625 \start 0:26:42 \sp NBP \tx "baaʔneh madehem," jedoh. \mb baaʔ -neh madeh -em je -doh \ge head -3SG.SAMEorYNG not.exist -AM say -3SG.OLD \fti "Kepalanya sudah tidak ada lagi," ujar beliau.

\ref BRM-20050802.507 \recid 150817161143772268228790 \start 0:26:45 \sp NBP \tx "dah pancoŋ sobat opaʔ Lolaʔ.bonaŋ." \mb dah pancoŋ sobat opaʔ Lolaʔ.bonaŋ \ge PFCT lop.off friend father Lolak.bonang \fti "Sudah dipenggal oleh sekutunya ayah Lolak bonang."

\ref BRM-20050802.508 \recid 150817161143943452260549 \start 0:26:51 \sp NBP \tx lalu oɲaseh suŋᶢoh dama bəjagaseh, mᵇe lamᵇat oɲa ɲaŋ bəjagaseh bis bəbaaŋnem. \mb lalu oɲa -seh suŋᶢoh dama bə- jaga -seh mᵇe lamᵇat oɲa ɲaŋ bə- jaga -seh bis bə- baaŋ -nem \ge pass person -SEH although because BA- guard -SEH NEG long person REL BA- guard -SEH sleep BA- all -3SG.SAMEorYNG.EM \fti Kemudian orang-orang walaupun berjaga, tak lama kemudian tidur semuanya.

\ref BRM-20050802.509 \recid 150817161143508145603118 \start 0:27:02 \sp MARALG \tx təmonaham dewa bunsueh. \mb t<əm>onah -am dewa bunsu -eh \ge <EM>land -AM god youngest.child -EH \fti Maka turunlah dewa bungsu.

\ref BRM-20050802.510 \recid 150817161143390846587624 \start 0:27:06 \sp NBP \tx dah təmonah koen jeraʔneh tup kabisneh kuyuʔ sikoʔ. \mb dah t<əm>onah koen jeraʔ -neh tup kabis -neh kuyuʔ s- ikoʔ \ge PFCT <EM>land thither pity -3SG.SAMEorYNG IMIT kill -3SG.SAMEorYNG dog SA- tail \fti Setelah tureun ke situ maka dibunuhnya seekor anjing.

\ref BRM-20050802.511 \recid 150817161143514806784130 \start 0:27:11 \sp NBP \tx baroʔ kuyakneh lancaŋseh, baŋke Imᵇoʔ.bonaŋ rinᵈaʔneh kə luwar. \mb baroʔ kuyak -neh lancaŋ -seh baŋke Imᵇoʔ.Bonaŋ rinᵈaʔ -neh kə luwar \ge only.then break.by.scratch -3SG.SAMEorYNG coffin -SEH dead.body Imboq.Bonang pull.hardly -3SG.SAMEorYNG to out \fti Kemudia lancang tersebut dibongkarnya, mayat Imbok bonang ditariknya ke luar.

\ref BRM-20050802.512 \recid 150817161143356408354919 \start 0:27:16 \sp NBP \tx baroʔ ganᵈi ba kuyuʔ. \mb baroʔ ganᵈi ba kuyuʔ \ge only.then change with dog \fti Kemudian digantikan dengan anjing.

\ref BRM-20050802.513 \recid 150817161143460597400785 \start 0:27:21 \sp NBP \tx baroʔ dah ganᵈi ba kuyuʔseh baŋke Imᵇoʔ.bonaŋseh ncaŋneh koiham ka kayaŋseh. \mb baroʔ dah ganᵈi ba kuyuʔ -seh baŋke Imᵇoʔ.Bonaŋ -seh ncaŋ -neh koih -am ka kayaŋ -seh \ge only.then PFCT change with dog -SEH dead.body Imboq.Bonang -SEH carry -3SG.SAMEorYNG hither -AM to heaven -SEH \fti Kemudian digantikan dengan anjing mayat Imbok bonang dibawanya ke kahyangan.

\ref BRM-20050802.514 \recid 150817161143432748939469 \start 0:27:27 \sp NBP \tx mondiʔ ka kayaŋ jeraʔneh, "an, nᵈo paʔ, madeh baaʔneh nᵈawko." \mb mondiʔ ka kayaŋ jeraʔ -neh an nᵈo paʔ madeh baaʔ -neh nᵈaw -ko \ge come to heaven pity -3SG.SAMEorYNG NEG this how.much not.exist head -3SG.SAMEorYNG see -1SG.SAMEorYNG \fti Sesampainya di kahyangan, "nah, ini ayah kulihat kepalanya sudah tidak ada lagi."

\ref BRM-20050802.515 \recid 150817161143232935734558 \start 0:27:32 \sp NBP \tx "aa, pancoŋ sobat opaʔ Lolaʔ.bonaŋ suroh Lolaʔ.bonaŋ." \mb aa pancoŋ sobat opaʔ Lolaʔ.bonaŋ suroh Lolaʔ.bonaŋ \ge FILL lop.off friend father Lolak.bonang order Lolak.bonang \fti "Ah, dipenggal oleh sekutu ayah si Lolak bonang dis uruh oleh Lolak bonang."

\ref BRM-20050802.516 \recid 150817161143675518000032 \start 0:27:34 \sp NBP \tx "iyo cəmᵇuruneh, cəmᵇuru kə Imᵇoʔ.bonaŋ ɲen, an!" \mb iyo cəmᵇuru -neh cəmᵇuru kə Imᵇoʔ.Bonaŋ ɲen an \ge 3SG.SAMEorYNG jealous -3SG.SAMEorYNG jealous to Imboq.Bonang that NEG \fti "Dia cemburu, cemburu dengan Imbok bonang itu."

\ref BRM-20050802.517 \recid 150817161143482304149120 \start 0:27:43 \sp NBP \tx "owaŋneh, diyen eh: naʔ diyenem Koliŋ." \mb owaŋ -neh diyen eh naʔ diyen -em Koliŋ \ge feeling -3SG.SAMEorYNG 3PL.SAME EXCL for 3PL.SAME -AM Koling \fti "Pikirnya untuk merekalah Koling itu."

\ref BRM-20050802.518 \recid 150817161143322490093996 \start 0:27:46 \sp NBP \tx "Koliŋ, tunaŋ Koliŋ deh diyen ɲen." \mb Koliŋ tunaŋ Koliŋ deh diyen ɲen \ge Koling fiance Koling DEH 3PL.SAME that \fti "Koling itu adalah tunangan mereka."

\ref BRM-20050802.519 \recid 150817161143595528450747 \start 0:27:51 \sp NBP \tx "Aji side tujoh, lapan ka Lolaʔ.bonaŋ." \mb Aji side tujoh lapan ka Lolaʔ.bonaŋ \ge Aji 3PL seven eight to Lolak.bonang \fti "Aji tujuh bersaudara dan delapan dengan Lolak bonang."

\ref BRM-20050802.520 \recid 150817161143475079047493 \start 0:27:51 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.521 \recid 150817161143701603920617 \start 0:27:53 \sp NBP \tx "mᵇeneh təgaya kobaŋ ɲen." \mb mᵇe -neh tə- gaya kobaŋ ɲen \ge NEG -3SG.SAMEorYNG TA- move quantity that \fti "Bagaimana bisa sebanyak itu?"

\ref BRM-20050802.522 \recid 150817161143540421029040 \start 0:27:57 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.523 \recid 150817161143902463780901 \start 0:28:01 \sp NBP \tx baroʔ basoʔ pəresehdoh kə piiŋ. \mb baroʔ basoʔ pəreseh -doh kə piŋ \ge only.then wash clean.up -3SG.OLD to river \fti Kemudian dicuci dan dibersihkan ke sungai.

\ref BRM-20050802.524 \recid 150817161143579860558546 \start 0:28:04 \sp NBP \tx dah basoʔ pəresehdoh jeraʔdoh baroʔ nampardoh omaʔ roneʔ. \mb dah basoʔ pəreseh -doh jeraʔ -doh baroʔ n- ampar -doh omaʔ roneʔ \ge PFCT wash clean.up -3SG.OLD pity -3SG.OLD only.then N- spread.out -3SG.OLD mat tiny \fti Setelah dicuci dan dibersihan barulah digelar tikar halus.

\ref BRM-20050802.525 \recid 150817161143499393655685 \start 0:28:13 \sp NBP \tx baroʔ napəgale, baroʔ tudoŋdoh ba bonaŋ cinde. \mb baroʔ na- pə- gale baroʔ tudoŋ -doh ba bonaŋ cinde \ge only.then EN- PA- lie.down only.then cover -3SG.OLD with cloth k.o.cloth \fti Kemudian dibaringkan, kemudian ditutup dengan kain cindai.

\ref BRM-20050802.526 \recid 150817161143148639628384 \start 0:28:21 \sp NBP \tx sənampo-doh ba meɲan tujoh kali mpat duwaʔ lapan bulaŋ. \mb s<ən>ampo -doh ba meɲan tujoh kali mpat duwaʔ lapan bulaŋ \ge <EN>smoke -3SG.OLD with incence seven time four two eight CLAS \fti Dibakar kemenyan tujuh kali empat dan dua puluh delapan xx.

\ref BRM-20050802.527 \recid 150817161143667244101873 \start 0:28:24 \sp EXPALG \tx ɲen onihneh ɲen? \mb ɲen onih -neh ɲen \ge that what -3SG.SAMEorYNG that \fti Itu apanya, tuh?

\ref BRM-20050802.528 \recid 150817161144613749419943 \start 0:28:27 \sp NBP \tx ɲampo naʔ ŋkidupneh. \mb n- sampo naʔ ŋ- k- idup -neh \ge N- burn.to.ward.off.evil want N- KA- life -3SG.SAMEorYNG \fti Membakar kemeyan untuk menghidupkannya kembali.

\ref BRM-20050802.529 \recid 150817161144690901478332 \start 0:28:28 \sp EXPALG \tx ŋ. \mb ŋ \ge AFF \fti Wah.

\ref BRM-20050802.530 \recid 150817161144356837156740 \start 0:28:30 \sp EXPALG \tx iyo tujoh kali mpat peceneh kanih, bah? \mb iyo tujoh kali mpat pecen -eh kanih bah \ge 3SG.SAMEorYNG seven time four like.that -EH how BAH \fti Yang namanya tujuh kali empat itu apanya, sih?

\ref BRM-20050802.531 \recid 150817161144783363444124 \start 0:28:32 \sp NBP \tx yoʔ, bacaneh. \mb yoʔ baca -neh \ge YOQ magic.spell -3SG.SAMEorYNG \fti Lho, itu mantranya.

\ref BRM-20050802.532 \recid 150817161144262080042296 \start 0:28:32 \sp EXPALG \tx oo, bacaneh. \mb oo baca -neh \ge EXCL magic.spell -3SG.SAMEorYNG \fti O, mantranya.

\ref BRM-20050802.533 \recid 150817161144978271839673 \start 0:28:33 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.534 \recid 150817161144931585000268 \start 0:28:38 \sp DP \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref BRM-20050802.535 \recid 150817161144846666031516 \start 0:28:38 \sp NBP \tx jeraʔneh baroʔ tepok ka toŋanneh kədupak moŋkat. \mb jeraʔ -neh baroʔ tepok ka toŋan -neh kədupak m- oŋkat \ge pity -3SG.SAMEorYNG only.then apploud to hand -3SG.SAMEorYNG IMIT N- lift \fti Begitulah setelah itu kemudian ditepuk tangannya barulah dia bangkit.

\ref BRM-20050802.536 \recid 150817161144722103491750 \start 0:28:39 \sp EXPALG \tx oh, eʔ. \mb oh eʔ \ge EXCL yes \fti Oh, iya.

\ref BRM-20050802.537 \recid 150817161144258864924032 \start 0:28:43 \sp NBP \tx məliŋaʔməliŋoʔ iyo məliŋaʔməliŋoʔ , "ŋopih oko petoeh?" \mb məliŋaʔ.məliŋoʔ iyo məliŋaʔ.məliŋoʔ ŋ- kopih oko peto -eh \ge confuse 3SG.SAMEorYNG confuse N- whither 1SG.SAMEorYNG like.this -EH \fti Kebingunganlah dia, "di mana saya begini, sih?"

\ref BRM-20050802.538 \recid 150817161144769121016514 \start 0:28:45 \sp NBP \tx "aa, pənikerem omo." \mb aa p<ən>iker -em omo \ge FILL <EN>think -AM 2SG.SAMEorYNG \fti "Nah, pikirlah oleh kamu sendiri."

\ref BRM-20050802.539 \recid 150817161144231177268270 \start 0:28:46 \sp EXPALG \tx moriim kah baaʔneheh? \mb mori -im kah baaʔ -neh -eh \ge go.home -AM KAH head -3SG.SAMEorYNG -EH \fti Kepalanya sudah kembali, ya?

\ref BRM-20050802.540 \recid 150817161144841412975871 \start 0:28:47 \sp NBP \tx modum baaʔneh təŋkai le keʔ raja dewaeh. \mb m- bodum baaʔ -neh tə- ŋ- kai le keʔ raja dewa -eh \ge N- remain head -3SG.SAMEorYNG TA- N- make by TRU.grandfather king god -EH \fti Kepalanya ada diciptakan oleh kek raja dewa.

\ref BRM-20050802.541 \recid 150817161144324637335585 \start 0:28:51 \sp EXPALG \tx oo, təŋkai geʔ. \mb oo tə- ŋ- kai geʔ \ge EXCL TA- N- make PROG \fti O, diciptakan kembali.

\ref BRM-20050802.542 \recid 150817161144742376312705 \start 0:28:51 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.543 \recid 150817161144869051329278 \start 0:28:53 \sp NBP \tx modum boh. \mb m- bodum boh \ge N- remain BOH \fti Masih ada kok.

\ref BRM-20050802.544 \recid 150817161144754908298979 \start 0:28:55 \sp NBP \tx təŋkai baohom. \mb tə- ŋ- kai baoh -om \ge TA- N- make new -AM \fti Diciptakan lagi.

\ref BRM-20050802.545 \recid 150817161144656716669117 \start 0:28:55 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.546 \recid 150817161144989979703816 \start 0:28:58 \sp NBS3 \tx baʔ selineh dah nas idoh ɲenseh, muut ɲeneh. \mb mᵇaʔ seli -neh dah nas idoh ɲen -seh muut ɲen -eh \ge baq truly -3SG.SAMEorYNG PFCT eat 3SG.OLD that -SEH ghost that -EH \fti Kepalanya yang asli sudah dimakan mahluk tersebut, hantu tersebut.

\ref BRM-20050802.547 \recid 150817161144270233372226 \start 0:28:59 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.548 \recid 150817161144987082627647 \start 0:29:01 \sp DP \tx kərəgasieh. \mb kərəgasi -eh \ge k.o.evil -EH \fti Hantu keregasi tersebut.

\ref BRM-20050802.549 \recid 150817161144483357264846 \start 0:29:01 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.550 \recid 150817161144369513931171 \start 0:29:04 \sp DP \tx macan. \mb macan \ge tiger \fti Harimau. \nt Tiger refer to ghost or magically spirit.

\ref BRM-20050802.551 \recid 150817161144102018657326 \start 0:29:05 \sp NBP \tx ey, jeneh oko jeneh məɲaman jeneh. \mb ey je -neh oko je -neh məɲaman je -neh \ge EXCL say -3SG.SAMEorYNG 1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG fever say -3SG.SAMEorYNG \fti Ah, ujarnya, "saya sedang demam."

\ref BRM-20050802.552 \recid 150817161144304091082280 \start 0:29:11 \sp NBP \tx mondam baaʔko. \mb mondam baaʔ -ko \ge pain.or.sick head -1SG.SAMEorYNG \fti Kepala saya sakit.

\ref BRM-20050802.553 \recid 150817161144759772956091 \start 0:29:17 \sp NBP \tx "tunaŋmo kopih?" \mb tunaŋ -mo kopih \ge fiance -2SG.SAMEorYNG whither \fti "Tunanganmu ke mana?"

\ref BRM-20050802.554 \recid 150817161144256496551493 \start 0:29:18 \sp NBP \tx "tunaŋko nomi." \mb tunaŋ -ko n- tomi \ge fiance -1SG.SAMEorYNG N- guest \fti "Tunangan saya sedang bertandang."

\ref BRM-20050802.555 \recid 150817161144951290729315 \start 0:29:21 \sp EXPALG \tx ŋ. \mb ŋ \ge AFF \fti Wah.

\ref BRM-20050802.556 \recid 150817161144837033624666 \start 0:29:23 \sp NBP \tx jadi jeneh, "iŋat mᵇe iŋat baroʔ nᵈoom oko niŋatko." \mb jadi je -neh iŋat mᵇe iŋat baroʔ nᵈo -om oko n- iŋat -ko \ge so say -3SG.SAMEorYNG remember NEG remember only.then this -AM 1SG.SAMEorYNG N- remember -1SG.SAMEorYNG \fti Jadi ujarnya, "sadar ngga’ sadar baru sekarang ini baru saya sadar."

\ref BRM-20050802.557 \recid 150817161144785810902853 \start 0:29:31 \sp NBP \tx "oko golaʔmo mᵇe taoʔ, " je akeʔ raja dewa, opaʔ nitoŋneh bah... \mb oko golaʔ -mo mᵇe taoʔ je akeʔ raja dewa opaʔ n- itoŋ -neh bah \ge 1SG.SAMEorYNG afraid -2SG.SAMEorYNG NEG know say grand.father king god father N- calculate -3SG.SAMEorYNG BAH \fti "Kalau kamu tidak tahu," ujar kakek raja dewa yang terhitung ayahnya...

\ref BRM-20050802.558 \recid 150817161144658511281944 \start 0:29:37 \sp NBP \tx "baaʔmo oyapam, pancoŋ le sobat opaʔ Lolaʔ.bonaŋ." \mb baaʔ -mo oyap -am pancoŋ le sobat opaʔ Lolaʔ.bonaŋ \ge head -2SG.SAMEorYNG lost -AM lop.off by friend father Lolak.bonang \fti "Kepalamu sudah lenyap, dipenggal oleh sekutu ayahnya Lolak bonang."

\ref BRM-20050802.559 \recid 150817161144579833859251 \start 0:29:42 \sp NBP \tx "pərenᵈah Lolaʔ.bonaŋ." \mb pərenᵈah Lolaʔ.bonaŋ \ge command Lolak.bonang \fti "Atas perintah Lolak bonang."

\ref BRM-20050802.560 \recid 150817161144645691585586 \start 0:29:43 \sp NBP \tx "iyo cəmᵇuruneh kə omo." \mb iyo cəmᵇuru -neh kə omo \ge 3SG.SAMEorYNG jealous -3SG.SAMEorYNG to 2SG.SAMEorYNG \fti "Dia merasa cemburu kepadamu."

\ref BRM-20050802.561 \recid 150817161144868802171758 \start 0:29:46 \sp NBP \tx "cəmᵇuru diyen kə omo tunaŋ Koliŋ." \mb cəmᵇuru diyen kə omo tunaŋ Koliŋ \ge jealous 3PL.SAME to 2SG.SAMEorYNG fiance Koling \fti "Mereka iri karena kamu bertunangan dengan Koling."

\ref BRM-20050802.562 \recid 150817161144599490412929 \start 0:29:50 \sp NBP \tx "mᵇe taoʔ kə diyen cokoʔ diyen kə Koliŋ." \mb mᵇe taoʔ kə diyen cokoʔ diyen kə Koliŋ \ge NEG know to 3PL.SAME yearn.for 3PL.SAME to Koling \fti "Padahal mereka itu, sangat mengharapkan Koling."

\ref BRM-20050802.563 \recid 150817161144912349398759 \start 0:29:51 \sp NBP \tx "jaʔneh ŋᶢeʔ Koliŋ deh kə diyeneh." \mb jaʔ -neh ŋ- geʔ Koliŋ deh kə diyen -eh \ge but -3SG.SAMEorYNG N- more Koling DEH to 3PL.SAME -EH \fti "Akan tetapi Koling tidak sudi dengan mereka."

\ref BRM-20050802.564 \recid 150817161144729614653903 \start 0:29:54 \sp NBP \tx "mᵇe padanneh.’ \mb mᵇe padan -neh \ge NEG match -3SG.SAMEorYNG \fti "Karena bukan padanannya."

\ref BRM-20050802.565 \recid 150817161144615196779742 \start 0:29:59 \sp NBP \tx jaʔneh ah, paʔ... \mb jaʔ -neh ah paʔ \ge but -3SG.SAMEorYNG EXCL how.much \fti Akan tetapi, ayah...

\ref BRM-20050802.566 \recid 150817161144341502220136 \start 0:29:59 \sp NBP \tx jedoh, lalu dah midup iyoŋ baroʔ iyo pənandeʔ kə piiŋ. \mb je -doh lalu dah m- idup iyo.ŋ baroʔ iyo p<ən>andeʔ kə piŋ \ge say -3SG.OLD pass PFCT N- life 3SG.SAME.or.YNG only.then 3SG.SAMEorYNG <EN>bathe to river \fti Begitu kata beliau, kemudian setelah dia hidup lagi baru dimandikan ke sungai.

\ref BRM-20050802.567 \recid 150817161144744880677013 \start 0:30:11 \sp NBP \tx ka pancor taman gadiŋ panᵈe omas sure. \mb ka pancor t- aman gadiŋ panᵈe omas sure \ge to spout TA- safe ivory beach gold mane \fti Di Pancuran taman gading pantai emas suri.

\ref BRM-20050802.568 \recid 150817161144311840501287 \start 0:30:13 \sp EXPALG \tx aa, onih ɲen odanneh? \mb aa onih ɲen odan -neh \ge FILL what that name -3SG.SAMEorYNG \fti Nah, apa itu namanya?

\ref BRM-20050802.569 \recid 150817161144755721896792 \start 0:30:15 \sp NBP \tx ee, pancor taman gadiŋ. \mb ee pancor t- aman gadiŋ \ge EXCL spout TA- safe ivory \fti Ah, Pancur taman gading.

\ref BRM-20050802.570 \recid 150817161144522296293312 \start 0:30:17 \sp EXPALG \tx oh, odan pancor, kah? \mb oh odan pancor kah \ge EXCL name spout KAH \fti Oh, nama pancuran, ya?

\ref BRM-20050802.571 \recid 150817161144559795183408 \start 0:30:17 \sp NBP \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.572 \recid 150817161144129293537046 \start 0:30:19 \sp NBP \tx panᵈe omas sure odanneh. \mb panᵈe omas sure odan -neh \ge beach gold mane name -3SG.SAMEorYNG \fti Pantai emas suri namanya.

\ref BRM-20050802.573 \recid 150817161144448949250997 \start 0:30:20 \sp DP \tx panᵈe omas sure. \mb panᵈe omas sure \ge beach gold mane \fti Pantai emas suri.

\ref BRM-20050802.574 \recid 150817161144467039659060 \start 0:30:21 \sp MARALG \tx pageneh bah. \mb page -neh bah \ge terminology -3SG.SAMEorYNG BAH \fti Itu hanya istilahnya.

\ref BRM-20050802.575 \recid 150817161144332840124191 \start 0:30:22 \sp NBP \tx pageneh. \mb page -neh \ge terminology -3SG.SAMEorYNG \fti Istilahnya.

\ref BRM-20050802.576 \recid 150817161144845961047661 \start 0:30:22 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.577 \recid 150817161144196327984100 \start 0:30:25 \sp NBP \tx səŋorum, səŋorum: oy madehem celaneh geʔ. \mb sə- ŋorum sə- ŋorum oy madeh -em cela.neh geʔ \ge SA- night SA- night EXCL not.exist -AM unfortunately more \fti Satu malam, tambah semalam wah sudah tidak ada celanya lagi.

\ref BRM-20050802.578 \recid 150817161144567585801984 \start 0:30:32 \sp NBP \tx bəlajar iyo jeraʔneh pəmande pənaoʔ opaʔneh ɲen jeraʔneh ɲaŋ: bəiiyaʔ taoʔ. \mb bəlajar iyo jeraʔ -neh pə- m- pande pə- n- aoʔ opaʔ -neh ɲen jeraʔ -neh ɲaŋ bə- i- iyaʔ taoʔ \ge learn 3SG.SAMEorYNG pity -3SG.SAMEorYNG PA- N- smart PA- N- know father -3SG.SAMEorYNG that pity -3SG.SAMEorYNG REL BA- PART.creat.s.t.by.magic- to.create.s.t know \fti Belajarlah dia segala ilmu dan kepandaian ayahnya seperti halnya menciptakan sesuatupun bisa.

\ref BRM-20050802.579 \recid 150817161144277337665483 \start 0:30:37 \sp EXPALG \tx bəiiyaʔ-eh onih? \mb bə- i- iyaʔ -eh onih \ge BA- PART.create.s.t.by.magic- create.s.t.by.magic -EH what \fti Beiiyak itu apa?

\ref BRM-20050802.580 \recid 150817161145786668904218 \start 0:30:39 \sp DP \tx bəiiyaʔ. \mb bə- i- iyaʔ \ge BA- PART.creat.s.t.by.magic- to.create.s.t \fti Beiiyak.

\ref BRM-20050802.581 \recid 150817161145743358458438 \start 0:30:39 \sp EXPALG \tx hah? \mb hah \ge EXCL \fti Yah?

\ref BRM-20050802.582 \recid 150817161145801026956410 \start 0:30:40 \sp DP \tx bəiyaʔ nᵈo maksuᵈneh jene, onih odanneh jene? \mb bə- iyaʔ nᵈo maksut -neh jene onih odan -neh jene \ge BA- to.create.s.t this mean -3SG.SAMEorYNG JENE what name -3SG.SAMEorYNG JENE \fti Beiyak itu maksutnya itu lho, apa namanya?

\ref BRM-20050802.583 \recid 150817161145782497546169 \start 0:30:42 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.584 \recid 150817161145747778479474 \start 0:30:44 \sp NBP \tx bəiiyaʔ odanneh. \mb bə- i- iyaʔ odan -neh \ge BA- PART.creat.s.t.by.magic- to.create.s.t name -3SG.SAMEorYNG \fti Itu maksutnya beiiyak.

\ref BRM-20050802.585 \recid 150817161145207120533520 \start 0:30:45 \sp DP \tx mənciptakan. \mb mən- cipta -kan \ge MANG- to.create -KAN \fti Menciptakan.

\ref BRM-20050802.586 \recid 150817161145326352539099 \start 0:30:47 \sp EXPALG \tx oh... \mb oh \ge EXCL \fti Oh...

\ref BRM-20050802.587 \recid 150817161145426136875152 \start 0:30:49 \sp NBP \tx dah jaŋaʔ maŋkin jaŋaʔam. \mb dah jaŋaʔ maŋkin jaŋaʔ -am \ge PFCT beautiful increasingly beautiful -AM \fti Sudahlah cantik semakin cantik.

\ref BRM-20050802.588 \recid 150817161145572904187021 \start 0:30:53 \sp NBP \tx jadilah dah timᵇolom Koliŋheh sampay dah ondu ikahneh ɲen dah məɲjowa ɲen itoŋneh cucolɲa lancaŋ ɲen dih. \mb jadi -lah dah timᵇol -om Koliŋ -heh sampay dah ondu ikah -neh ɲen dah maɲjowa ɲen itoŋ -neh cucol -ɲa lancaŋ ɲen dih \ge so -LAH PFCT come.up -AM Koling -HEH until PFCT day next -3SG.SAMEorYNG that PFCT manyjowa that calculate -3SG.SAMEorYNG burn -person coffin that DIH \fti Begitulah kembali ke kisah si Koling yang sampai siang hari berikutnya peti lancangnya dibakar.

\ref BRM-20050802.589 \recid 150817161145427774614374 \start 0:31:01 \sp EXPALG \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.590 \recid 150817161145392599629144 \start 0:31:03 \sp MARALG \tx mᵇe bukaʔ geʔ. \mb mᵇe bukaʔ geʔ \ge NEG open PROG \fti Tidak dibuka lagi.

\ref BRM-20050802.591 \recid 150817161145137202244903 \start 0:31:05 \sp NBP \tx mᵇe. \mb mᵇe \ge NEG \fti Tidak.

\ref BRM-20050802.592 \recid 150817161145510366739984 \start 0:31:05 \sp MARALG \tx seja bulo. \mb seja bulo \ge really stupid \fti Bodoh benar.

\ref BRM-20050802.593 \recid 150817161145749980427650 \start 0:31:07 \sp NBP \tx seta dah cucolɲa oɲa miter turaŋneh ɲen panᵈaw raɲoŋ baaʔneh. \mb seta dah cucol -ɲa oɲa m- piter turaŋ -neh ɲen panᵈaw raɲoŋ baaʔ -neh \ge as.soon.as PFCT burn -person person N- pick.with.finger bone -3SG.SAMEorYNG that look sharp.a.nd.pointed head -3SG.SAMEorYNG \fti Begitu sudah dibakar orang memungut tulangnya maka terlihatlah rahang dan kepalanya.

\ref BRM-20050802.594 \recid 150817161145265731756295 \start 0:31:14 \sp NBP \tx eh, je Koliŋ binasa ulat buŋa jeraʔ xx Koliŋeh bah xx xx. \mb eh je Koliŋ binasa ulat buŋa jeraʔ xx Koliŋ -eh bah xx xx \ge EXCL say Koling destroyed caterpillar flower pity xx Koling -EH BAH xx xx \fti Ah, ujar Koling binasa ulat bunga xx si Koling ini xx xx.

\ref BRM-20050802.595 \recid 150817161145903619608887 \start 0:31:20 \sp NBP \tx nᵈo jeneh, "kapiŋ jaʔ paji dah kəmudi.ari neh." \mb nᵈo je -neh kapiŋ jaʔ paji dah kəmudi.ari neh \ge now say -3SG.SAMEorYNG hear but tomorrow PFCT someday BAB \fti Ujarnya lagi, "dengar saja besok di kemudian hari."

\ref BRM-20050802.596 \recid 150817161145772466195932 \start 0:31:28 \sp NBP \tx nᵈo jeneh, "mᵇe baaʔ mənsiya nᵈo." \mb nᵈo je -neh mᵇe baaʔ mənsiya nᵈo \ge this say -3SG.SAMEorYNG NEG head human.being this \fti Ujarnya, "ini bukan kepala manusia."

\ref BRM-20050802.597 \recid 150817161145612419420200 \start 0:31:30 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.598 \recid 150817161145726716272252 \start 0:31:36 \sp NBP \tx jadiim jeneh, "miter turaŋ toh!" \mb jadi -im je -neh m- piter turaŋ toh \ge finish -AM say -3SG.SAMEorYNG N- pick.with.finger bone this \fti "Janganlah memungut tulang ini lagi," ujarnya.

\ref BRM-20050802.599 \recid 150817161145132775002857 \start 0:31:39 \sp NBP \tx ka oɲa haeʔeh asal dah cucol piter turaŋ deh. \mb ka oɲa haeʔ -eh asal dah cucol piter turaŋ deh \ge to person before -EH if.only PFCT burn pick.up.with.finger.tips bone DEH \fti Orang jaman dulu kalau sudah dibakar tulangnya akan dipungut.

\ref BRM-20050802.600 \recid 150817161145507780985720 \start 0:31:41 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.601 \recid 150817161145807356626446 \start 0:31:41 \sp NBP \tx pajaʔ ka təmpayan sənandoŋ bah. \mb pajaʔ ka təmpayan s<ən>andoŋ bah \ge put.in to water.jar <EN>huge.jar.on.grave BAH \fti Dimasukan ke dalam tempayan.

\ref BRM-20050802.602 \recid 150817161145681735178641 \start 0:31:42 \sp EXPALG \tx oo, sənandoŋ pake cucol gaʔam oɲa haeʔeh dih. \mb oo s<ən>andoŋ pake cucol gaʔ -am oɲa haeʔ -eh dih \ge EXCL <EN>huge.jar.on.grave clothes burn also -AM person before -EH DIH \fti Oh, disandong harus dibakar juga ya jaman dulu? \nt Sandong is traditional ceremonial by burn the dead body and then the bones will be put in to a jar and put on the grave.

\ref BRM-20050802.603 \recid 150817161145142678659409 \start 0:31:44 \sp NBP \tx cucol. \mb cucol \ge burn \fti Dibakar.

\ref BRM-20050802.604 \recid 150817161145395732061192 \start 0:31:46 \sp EXPALG \tx oh... \mb oh \ge EXCL \fti Oh...

\ref BRM-20050802.605 \recid 150817161145587390731274 \start 0:31:46 \sp DP \tx mpahneh. \mb mpah -neh \ge like -3SG.SAMEorYNG \fti Begitu rupanya.

\ref BRM-20050802.606 \recid 150817161145892555795515 \start 0:31:48 \sp NBP \tx cucol, udah piter pajaʔ ka təmpayan sənandoŋ ŋoenem. \mb cucol udah piter pajaʔ ka təmpayan s<ən>andoŋ ŋ- koen -em \ge burn finished pick.up.with.finger.tips put.in to water.jar <EN>huge.jar.on.grave N- thither -AM \fti Dibakar, setelah dipungut dimasukan ke dalam tempayan dan disandong di situ juga.

\ref BRM-20050802.607 \recid 150817161145767005131206 \start 0:31:53 \sp EXPALG \tx ŋ, lalu pajaʔ kə təmpayan, təmpayanneh di tundu kuborneh, kah? \mb ŋ lalu pajaʔ kə təmpayan təmpayan -neh di tundu kubor -neh kah \ge AFF pass put.in to water.jar water.jar -3SG.SAMEorYNG LOC above grave -3SG.SAMEorYNG KAH \fti Oh, kemudian dimasukin lagi ke dalam tempayan dia tas pekuburannya, ya?

\ref BRM-20050802.608 \recid 150817161145554366897791 \start 0:31:58 \sp EXPALG \tx mᵇay ka kənubor, mᵇay kənubor? \mb mᵇay ka k<ən>ubor mᵇay k<ən>ubor \ge NEG KA <EN>grave NEG <EN>grave \fti Bukannya dimakamkan, tidak dimakamkan?

\ref BRM-20050802.609 \recid 150817161145110262472834 \start 0:31:58 \sp NBP \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.610 \recid 150817161145718250599502 \start 0:31:59 \sp EXPALG \tx mᵇe kənubor, kah? \mb mᵇe k<ən>ubor kah \ge NEG <EN>grave KAH \fti Tidak dimakamkan, ya?

\ref BRM-20050802.611 \recid 150817161145526663699047 \start 0:31:59 \sp NBP \tx eʔ, kənubor boh. \mb eʔ k<ən>ubor boh \ge yes <EN>grave BOH \fti Iya, dikubur juga.

\ref BRM-20050802.612 \recid 150817161145677106091984 \start 0:32:02 \sp NBP \tx jaʔ ŋoenem di aroŋ ɲucolnem, təmpayanŋ. \mb jaʔ ŋ- koen -em di aroŋ n- ucol -nem təmpayan -ŋ \ge but N- thither -AM LOC place N- burnt.remains -3SG.SAMEorYNG.EM water.jar -N \fti Tapi disitu juga di tempat di mana dibakar, tempayannya.

\ref BRM-20050802.613 \recid 150817161145721173587068 \start 0:32:03 \sp EXPALG \tx ŋ. \mb ŋ \ge AFF \fti Oh.

\ref BRM-20050802.614 \recid 150817161145529857546975 \start 0:32:08 \sp NBP \tx aa, jadi sampay dah oɲa, Koliŋ səmᵇəmᵇay-neh duwoʔ. \mb aa jadi sampay dah oɲa Koliŋ səm- bə- mᵇay -neh duwoʔ \ge FILL so until PFCT person Koling SA- PART.NEG- NEG -3SG.SAMEorYNG eat \fti Nah, jadi Koling sama sekali tidak makan.

\ref BRM-20050802.615 \recid 150817161145958794137787 \start 0:32:15 \sp NBP \tx sampay dah iyo madeh lancaŋ ŋoen, doduh Adiŋ.dayah ŋoenem biis di padoŋŋ. \mb sampay dah iyo madeh lancaŋ ŋ- koen doduh Adiŋ.Dayah ŋ- koen -em biis di padoŋ -ŋ \ge until PFCT 3SG.SAMEorYNG not.exist coffin N- thither 3DU.SAME Ading.dayah N- thither -AM sleep LOC sleeping.platform.for.men -N \fti Sampai peti matinya tidak ada lagi di situ, dia dan Ading dayah di situ saja menangis di kamar.

\ref BRM-20050802.616 \recid 150817161145468903869762 \start 0:32:22 \sp NBP \tx oɲa haeʔeh rumah bataŋ. \mb oɲa haeʔ -eh rumah bataŋ \ge person before -EH house long.house \fti Jaman dulu orang tinggal di rumah batang.

\ref BRM-20050802.617 \recid 150817161145902000910834 \start 0:32:23 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.618 \recid 150817161145163556802552 \start 0:32:23 \sp NBP \tx ŋŋ mᵇeneh rumah dadas peto deh. \mb ŋŋ mᵇe -neh rumah dadas peto deh \ge yes NEG -3SG.SAMEorYNG house house.type.now like.this DEH \fti Iya bukannya rumah seperti sekarang ini.

\ref BRM-20050802.619 \recid 150817161145573892361437 \start 0:32:30 \sp NBP \tx rumah bataŋ ka bəpənᵈiŋkah. \mb rumah bataŋ ka bə- pənᵈiŋ -kah \ge house long.house KA BA- important -KAH \fti Rumah batang itu ada tingkatnya.

\ref BRM-20050802.620 \recid 150817161145265299894660 \start 0:32:38 \sp NBP \tx ŋorum-ŋorum yaŋ dari-dari cəcagah deh, ah doduh dukah di sowah nam. \mb ŋorum ~ ŋorum yaŋ dari ~ dari cəcagah deh ah doduh dukah di sowah nam \ge night ~ night REL from ~ from xx DEH EXCL 3DU.SAME two LOC cloister only \fti Malam harinya para cowok bergurau, mereka hanya di ruang tengah saja.

\ref BRM-20050802.621 \recid 150817161145445904530956 \start 0:32:43 \sp NBP \tx odaŋ-odaŋ boh naʔ bəkəlamᵇu bəkumᵇu, bəomaʔ gaʔ mᵇe. \mb odaŋ ~ odaŋ boh naʔ bə- kəlamᵇu bə- kumᵇu bə- omaʔ gaʔ mᵇe \ge do.not ~ do.not BOH want BA- mosquito.net BA- blanket BA- mat also NEG \fti Jangankan memakai kelambu atau selimut, tikar saja tidak.

\ref BRM-20050802.622 \recid 150817161145332983580045 \start 0:32:45 \sp NBP \tx ŋŋ, letak pecenam. \mb ŋŋ letak pecen -am \ge yes put like.that -AM \fti Tidur begitu saja.

\ref BRM-20050802.623 \recid 150817161145257687995023 \start 0:32:55 \sp NBP \tx lalu ka kərəmabo haeʔeh, kərəmabo toruh ondu lalu ka mpat ŋorum, limaʔ ŋorum, nam ŋorum. \mb lalu ka kərəmabo haeʔ -eh kərəmabo toruh ondu lalu ka mpat ŋorum limaʔ ŋorum nam ŋorum \ge pass to profound.sorrow.time before -EH profound.sorrow.time three day pass to four night five night only night \fti Sampai masa berkabung jaman dulu, masa berkabung selama tiga hari mpat hari, lima hari dan enam hari.

\ref BRM-20050802.624 \recid 150817161145145009672129 \start 0:33:06 \sp NBP \tx lelah doduh biis di aroŋ lancaŋ ɲen saeʔseh məlinᵈaŋ di padoŋ doduh deh bətomu baaʔ. \mb lelah doduh biis di aroŋ lancaŋ ɲen saeʔ -seh mə- linᵈaŋ di padoŋ doduh deh bə- tomu baaʔ \ge exhausted 3DU.SAME sleep LOC place coffin that before -SEH MANG- hinder LOC sleeping.room.for.men.at.long.house 3DU.SAME DEH BA- meet head \fti Lelah mereka tidur di dekat peti mati dulu diletakan maka mereka melintang di kamar saling berdekatan kepala.

\ref BRM-20050802.625 \recid 150817161145657259142537 \start 0:33:11 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.626 \recid 150817161145889322663703 \start 0:33:14 \sp NBP \tx lamᵇat ləlamᵇat dah lelahneh gaʔ aa nᵈam pəruŋᶢaŋ onihneh deen. \mb lamᵇat lə- lamᵇat dah lelah -neh gaʔ aa nᵈam pəruŋᶢaŋ onih -neh deen \ge long PART.long.time- long.time PFCT exhausted -3SG.SAMEorYNG also so because mosquito what -3SG.SAMEorYNG like.that \fti Lama kelamaan kerepotan juga dengan nyamuk dan lain sebagainya.

\ref BRM-20050802.627 \recid 150817161145877184949162 \start 0:33:19 \sp NBP \tx bəkumᵇu gaʔ mᵇe bəomaʔ gaʔ mᵇe. \mb bə- kumᵇu gaʔ mᵇe bə- omaʔ gaʔ mᵇe \ge BA- blanket also NEG BA- mat also NEG \fti Berselimut saja tidak tikarpun tidak.

\ref BRM-20050802.628 \recid 150817161145734603980508 \start 0:33:25 \sp NBP \tx eh, dah iyo tuda ŋorum bəpindah ka baaʔ oɲjan. \mb eh dah iyo tuda ŋorum bə- pindah ka baaʔ oɲjan \ge EXCL PFCT 3SG.SAMEorYNG midle night BA- move to head ladder \fti Ah, setelah tengah malam dia pindah di depan teras.

\ref BRM-20050802.629 \recid 150817161145858745651924 \start 0:33:31 \sp NBP \tx məlinᵈaŋ di baaʔ oɲjan cuh iyo ŋale, Koliŋeh. \mb mə- linᵈaŋ di baaʔ oɲjan cuh iyo n- gale Koliŋ -eh \ge MANG- hinder LOC head ladder there 3SG.SAMEorYNG N- lie.down Koling -EH \fti Melintang di dekat teras situlah si Koling berbaring.

\ref BRM-20050802.630 \recid 150817161145206852846965 \start 0:33:32 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.631 \recid 150817161145549526713322 \start 0:33:35 \sp NBP \tx nsiniŋ le akeʔ raja dewa. \mb nsiniŋ le akeʔ raja dewa \ge see by grand.father king god \fti Maka menolehlah kakek raja dewa.

\ref BRM-20050802.632 \recid 150817161146289393234019 \start 0:33:38 \sp MARALG \tx ey, jedoh ayoŋ jedoh, "nᵈaw bah Koliŋ!" jedoh. \mb ey je -doh ayoŋ je -doh nᵈaw bah Koliŋ je -doh \ge EXCL say -3SG.OLD TRU.girl say -3SG.OLD see BAH Koling say -3SG.OLD \fti Ujar beliau, "ah, putri lihatlah Koling itu."

\ref BRM-20050802.633 \recid 150817161146802136444625 \start 0:33:47 \sp NBP \tx "sampe lelah doduh Adiŋ.dayah bərata omo deh." \mb sampe lelah doduh Adiŋ.Dayah bərata omo deh \ge until exhausted 3DU.SAME Ading.dayah extreme.sadness 2SG.SAMEorYNG DEH \fti "Sampai lelah mereka sedih karna kamu."

\ref BRM-20050802.634 \recid 150817161146194815357774 \start 0:33:51 \sp NBP \tx omo jedoh, "ŋəururaŋ omo monah koih," jedoh, "jane ka iyo." \mb omo je -doh ŋə- ur- uraŋ omo m- tonah koih je -doh jane ka iyo \ge 2SG.SAMEorYNG say -3SG.OLD NGA- PART.person- person 2SG.SAMEorYNG N- go.down hither say -3SG.OLD do to 3SG.SAMEorYNG \fti Ujar beliau lagi, "pergilah kamu menjelma ke bawah sana, bicaralah padanya."

\ref BRM-20050802.635 \recid 150817161146329901386191 \start 0:34:01 \sp NBP \tx "nᵈaw, dah bəpindah ka baaʔ oɲjan iyo biis, an!" jedoh. \mb nᵈaw dah bə- pindah ka baaʔ oɲjan iyo biis an je -doh \ge see PFCT BA- move to head ladder 3SG.SAMEorYNG sleep NEG say -3SG.OLD \fti "Lihatlah dia sudah pindah ke depan teras tidurnya," ujar beliau.

\ref BRM-20050802.636 \recid 150817161146942862652334 \start 0:34:07 \sp DP \tx taoʔ mᵇe? \mb taoʔ mᵇe \ge know NEG \fti Ngerti gak?

\ref BRM-20050802.637 \recid 150817161146966029586874 \start 0:34:09 \sp NBP \tx mᵇe taoʔ jedoh, "naʔ təmonah omo koih ŋəururaŋ." \mb mᵇe taoʔ je -doh naʔ t<əm>onah omo koih ŋə- ur- uraŋ \ge NEG know say -3SG.OLD want <EM>land 2SG.SAMEorYNG hither NGA- PART.person- person \fti Mau gimana lagi, "kamu harus turun ke sana menjelma."

\ref BRM-20050802.638 \recid 150817161146785967763465 \start 0:34:16 \sp NBP \tx "ɲenem boh padanmo paji deh, madeh padan loiŋ." \mb ɲen -em boh padan -mo paji deh madeh padan loiŋ \ge that -AM BOH match -2SG.SAMEorYNG later DEH not.exist match different \fti "Hanya dialah padanan kamu nantinya, tidak ada lagi yang lain."

\ref BRM-20050802.639 \recid 150817161146857217822921 \start 0:34:16 \sp EXPALG \tx ŋəururaŋ-eh onih? \mb ŋə- ur- uraŋ -eh onih \ge NGA- PART.person- person -EH what \fti Menjelma itu apaan?

\ref BRM-20050802.640 \recid 150817161146971902829174 \start 0:34:17 \sp DP \tx ŋəururaŋ. \mb ŋə- ur- uraŋ \ge NGA- PART.person- person \fti Menjelma.

\ref BRM-20050802.641 \recid 150817161146290011593000 \start 0:34:18 \sp EXPALG \tx onih ɲen? \mb onih ɲen \ge what that \fti Apaan tuh?

\ref BRM-20050802.642 \recid 150817161146122716825921 \start 0:34:20 \sp MARALG \tx məɲʲelma bah. \mb mən- jelma bah \ge MANG- assumeaform BAH \fti Menjelma.

\ref BRM-20050802.643 \recid 150817161146310899292351 \start 0:34:20 \sp EXPALG \tx oh, məɲjadi mənsiya, kah? \mb oh məɲ- jadi mənsiya kah \ge EXCL MANG- become human.being KAH \fti Oh, menjadi manusia, ya?

\ref BRM-20050802.644 \recid 150817161146791943088545 \start 0:34:22 \sp DP \tx ɲjadi mənsiya. \mb ɲ- jadi mənsiya \ge N- so human.being \fti Menjadi manusia.

\ref BRM-20050802.645 \recid 150817161146771532328705 \start 0:34:23 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.646 \recid 150817161146187969345319 \start 0:34:25 \sp NBP \tx (D)epi, odeh piiŋ aŋat bah, məŋkoi kopi gaʔ omo! \mb Depi odeh piŋ aŋat bah mə- ŋkoi kopi gaʔ omo \ge Depi exist river hot BAH MANG- make coffee also 2SG.SAMEorYNG \fti Depi, ada air panas lho, coba kamu bikin kopi!

\ref BRM-20050802.647 \recid 150817161146614780867611 \start 0:34:28 \sp DP \tx ŋ? \mb ŋ \ge AFF \fti Yah?

\ref BRM-20050802.648 \recid 150817161146226446287426 \start 0:34:30 \sp NBP \tx ɲjaʔ odop. \mb ɲjaʔ odop \ge use 12PL \fti Untuk kita.

\ref BRM-20050802.649 \recid 150817161146819373784073 \start 0:34:32 \sp EXPALG \tx pəŋaŋᶢor. \mb pəŋaŋᶢor \ge snack \fti Sambilan.

\ref BRM-20050802.650 \recid 150817161146976705806375 \start 0:34:35 \sp NBP \tx dah roraʔ lapneh opimaaʔeh pəranᵈiʔ ka dipah. \mb dah roraʔ lap -neh opi -maaʔ -eh pəranᵈiʔ ka dipah \ge PFCT apart suitable -3SG.SAMEorYNG fire -1SG.OLD -EH leave to neighboring \fti Sudah padam barangkali api saya waktu ditinggal ke sebelah tadi.

\ref BRM-20050802.651 \recid 150817161146365646704192 \start 0:34:37 \sp NBP \tx ŋale ka omaʔ cuh bah, Mar! \mb n- gale ka omaʔ cuh bah Mar \ge N- lie.down to mat there BAH Mar \fti Berbaringlah di tikar itu, Mar!

\ref BRM-20050802.652 \recid 150817161146748817636397 \start 0:34:40 \sp NBP \tx omaʔ baoh nᵈo deh. \mb omaʔ baoh nᵈo deh \ge mat new this DEH \fti Tikar baru lho ini.

\ref BRM-20050802.653 \recid 150817161146667813244833 \start 0:34:42 \sp MARALG \tx adohay. \mb adohay \ge EXCL \fti Waduh.

\ref BRM-20050802.654 \recid 150817161146292060551326 \start 0:34:46 \sp MARALG \tx kehko omaᵈneh koih, ah putakko. \mb keh -ko omat -neh koih ah putak -ko \ge not.want -1SG.SAMEorYNG true -3SG.SAMEorYNG hither EXCL in.bad.mood -1SG.SAMEorYNG \fti Malas kayaknya saya ke sana, lagi ogah.

\ref BRM-20050802.655 \recid 150817161146255091553414 \start 0:34:47 \sp EXPALG \tx ka aroŋ oɲa bəgaway, kah? \mb ka aroŋ oɲa bə- gaway kah \ge to place person BA- party KAH \fti Ke tempat orang pesta, yah?

\ref BRM-20050802.656 \recid 150817161146866203715977 \start 0:34:47 \sp MARALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.657 \recid 150817161146818651555291 \start 0:34:48 \sp NBP \tx eʔ, manoʔ kudu jeeh? \mb eʔ manoʔ kudu je -eh \ge yes chicken how.much say -EH \fti Iya, dengan berapa ekor ayam kabarnya?

\ref BRM-20050802.658 \recid 150817161146831880519864 \start 0:34:51 \sp MARALG \tx tah. \mb tah \ge not.know \fti Ntahlah.

\ref BRM-20050802.659 \recid 150817161146414590817363 \start 0:34:51 \sp NBP \tx ba manoʔ mᵇe? \mb ba manoʔ mᵇe \ge with chicken NEG \fti Pake ayam, gak?

\ref BRM-20050802.660 \recid 150817161146195200073299 \start 0:34:53 \sp MARALG \tx mᵇe tomᵇus nam kə rumah denaʔ. \mb mᵇe tomᵇus nam kə rumah denaʔ \ge NEG meet only to house 3PL.DIFF \fti Saya sama sekali tidak singgah ke rumah mereka.

\ref BRM-20050802.661 \recid 150817161146771953268301 \start 0:34:54 \sp NBP \tx uu... \mb uu \ge EXCL \fti Lho...

\ref BRM-20050802.662 \recid 150817161146441493849036 \start 0:34:55 \sp MARALG \tx lalu nam dama ka lansoŋ kotoeh. \mb lalu nam dama ka lansoŋ koto -eh \ge pass only because KA direct hither -EH \fti Lewat saja kan saya langsung ke sini.

\ref BRM-20050802.663 \recid 150817161146232287245150 \start 0:34:59 \sp NBP \tx indoʔmoeh, kopih? \mb indoʔ -mo -eh kopih \ge mother -2SG.SAMEorYNG -EH whither \fti Ibumu ke mana?

\ref BRM-20050802.664 \recid 150817161146338061533122 \start 0:35:01 \sp MARALG \tx indoʔko modum. \mb indoʔ -ko m- bodum \ge mother -1SG.SAMEorYNG N- remain \fti Ibuku ada.

\ref BRM-20050802.665 \recid 150817161146505984817631 \start 0:35:05 \sp NBS. \tx jadi mori ka ɲenseh, dah rapatam Koliŋeh tonineh ka jajueh. \mb jadi mori ka ɲen -seh dah rapat -am Koliŋ -eh toni -neh ka jaju -eh \ge so go.home to that -SEH PFCT close -AM Koling -EH stomach -3SG.SAMEorYNG to back -EH \fti Jadi kembali ke cerita, perut Koling sudah hampir rata dengan punggungnya. \nt Because no eat something at all, and becomes tin.

\ref BRM-20050802.666 \recid 150817161146697785530378 \start 0:35:06 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.667 \recid 150817161146652378554362 \start 0:35:11 \sp NBP \tx mᵇe duwoʔ bah. \mb mᵇe duwoʔ bah \ge NEG eat BAH \fti Karena tidak makan.

\ref BRM-20050802.668 \recid 150817161146938053215201 \start 0:35:11 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.669 \recid 150817161146985695532894 \start 0:35:12 \sp EXPALG \tx kompis, kah? \mb kompis kah \ge flatted KAH \fti Kempes, ya?

\ref BRM-20050802.670 \recid 150817161146755741271143 \start 0:35:12 \sp MARALG \tx us! \mb us \ge EXCL \fti Wah!

\ref BRM-20050802.671 \recid 150817161146989647587667 \start 0:35:15 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.672 \recid 150817161146404948011925 \start 0:35:15 \sp MARALG \tx heh, bayah! \mb heh bayah \ge EXCL don't \fti Wah, jangan deh.

\ref BRM-20050802.673 \recid 150817161146348715681815 \start 0:35:17 \sp NBP \tx baroʔ manseneh gaʔ le Imᵇoʔ.bonaŋ manᵈoneh pecen. \mb baroʔ manse -neh gaʔ le Imᵇoʔ.Bonaŋ m- panᵈo -neh pecen \ge only.then simpathy -3SG.SAMEorYNG also by Imboq.Bonang N- look -3SG.SAMEorYNG like.this \fti Maka ibalah Imbok bonang melihatnya begitu.

\ref BRM-20050802.674 \recid 150817161146345036492775 \start 0:35:22 \sp NBP \tx baroʔ ranᵈo-ranᵈo jene doni.ari təmonah-am iyo. \mb baroʔ ranᵈo ~ ranᵈo jene doni.ari t<əm>onah -am iyo \ge only.then area ~ area JENE dawn <EM>land -AM 3SG.SAMEorYNG \fti Maka saat dini hari turunlah dia.

\ref BRM-20050802.675 \recid 150817161146714738662959 \start 0:35:22 \sp MARALG \tx ondu nᵈo mᵇe mandeʔ deh. \mb ondu nᵈo mᵇe mandeʔ deh \ge day this NEG bathe DEH \fti Hari ini saya tidak mandi. \nt Talks about himself.

\ref BRM-20050802.676 \recid 150817161146906719257216 \start 0:35:30 \sp NBP \tx yaŋ xx sagamneh deh. \mb yaŋ xx sagam -neh deh \ge REL xx dark -3SG.SAMEorYNG DEH \fti Masih gelap gulita.

\ref BRM-20050802.677 \recid 150817161146429096344951 \start 0:35:34 \sp NBP \tx nᵈoeh omatam ŋale məlinᵈaŋ di baaʔ oɲjan nam di sidoʔŋ bah. \mb nᵈo -eh omat -am n- gale mə- linᵈaŋ di baaʔ oɲjan nam di sidoʔ -ŋ bah \ge this -EH true -AM N- lie.down MANG- hinder LOC head ladder only LOC corner -NG BAH \fti Begitulah dia benar-benar berbaring didepan teras di sudut.

\ref BRM-20050802.678 \recid 150817161146886538892424 \start 0:35:37 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.679 \recid 150817161146208084649359 \start 0:35:40 \sp NBP \tx eh, jeneh, "mᵇe: Koliŋ, " jeneh, "lelahneh bərata ka tunaŋneh." \mb eh je -neh mᵇe Koliŋ je -neh lelah -neh bərata ka tunaŋ -neh \ge EXCL say -3SG.SAMEorYNG NEG Koling say -3SG.SAMEorYNG exhausted -3SG.SAMEorYNG extreme.sadness to fionce -3SG.SAMEorYNG \fti Ujarnya, "ah, Koling lelah sedih karena tunangannya."

\ref BRM-20050802.680 \recid 150817161146298577764769 \start 0:35:53 \sp NBP \tx "mᵇeem pənanᵈiŋ laʔ bərata tunaŋmo kobiseh, (Ko)liŋ!" jeneh. \mb mᵇe -em pə- na- n- tiŋ laʔ bərata tunaŋ -mo kobis -eh Koliŋ je -neh \ge NEG -AM PA- EN- N- from too extreme.sadness fiance -2SG.SAMEorYNG die -EH Koling say -3SG.SAMEorYNG \fti "Jangan keterlaluan sedih karena tunanganmu meninggal, Koling," ujarnya.

\ref BRM-20050802.681 \recid 150817161146244782697222 \start 0:36:00 \sp NBP \tx "modum bah iyo mᵇeneh iyo oyap kopih gaʔ?" jeneh. \mb m- bodum bah iyo mᵇe -neh iyo oyap kopih gaʔ je -neh \ge N- remain BAH 3SG.SAMEorYNG NEG -3SG.SAMEorYNG 3SG.SAMEorYNG lost whither also say -3SG.SAMEorYNG \fti "Dia masih hidup memangnya hilang ke mana?" ujarnya.

\ref BRM-20050802.682 \recid 150817161146569864702317 \start 0:36:03 \sp MARALG \tx osih ŋəlamᵇu di ŋoiheh bah? \mb osih ŋ- kəlamᵇu di ŋ- koih -eh bah \ge who N- mosquito.net LOC N- hither -EH BAH \fti Siapa yang menangkap ikan di sana, sih?

\ref BRM-20050802.683 \recid 150817161146886505842580 \start 0:36:03 \sp NBP \tx "sobat ande-ande aŋkun kolay-mo, "je-neh. \mb sobat ande ~ ande aŋkun kolay -mo je -neh \ge friend friend ~ friend xx actually -2SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG \fti "Masih ada sahabatmu," uarnya.

\ref BRM-20050802.684 \recid 150817161147602484630327 \start 0:36:06 \sp NBP \tx "tompanneh omo pəŋᶢuyaŋ bataŋ.paɲjaŋ." \mb tompan -neh omo pəŋᶢuyaŋ bataŋ.paɲjaŋ \ge in.vain -3SG.SAMEorYNG 2SG.SAMEorYNG the.strong.one long.house \fti "Percuma kamu disebut penggoyang batang panjang."

\ref BRM-20050802.685 \recid 150817161147566277667274 \start 0:36:09 \sp NBP \tx səmeri tas iyo təkojot. \mb səmeri tas iyo tə- kojot \ge on.the.contrary IMIT 3SG.SAMEorYNG TA- wake.up \fti TIba-tiba terbangunlah dia.

\ref BRM-20050802.686 \recid 150817161147484906008373 \start 0:36:13 \sp NBP \tx iyo ŋopiŋ peceneh ənᵈara biis Koliŋeh, mᵇe Koliŋeh. \mb iyo ŋ- opiŋ pecen -eh ənᵈara biis Koliŋ -eh mᵇe Koliŋ -eh \ge 3SG.SAMEorYNG N- ear like.that -EH between sleep Koling -EH NEG Koling -EH \fti Waktu mendengar itu Koling antara tidur dan tidak.

\ref BRM-20050802.687 \recid 150817161147666522738104 \start 0:36:17 \sp NBP \tx kədupak iyo moŋkat xx kə piyaʔ xx kə piyaʔ, madeh. \mb kədupak iyo m- oŋkat xx kə piyaʔ xx kə piyaʔ madeh \ge IMIT 3SG.SAMEorYNG N- lift xx to side xx to side not.exist \fti Maka bangkitlah dia menoleh ke sebelah tidak ada sebelah tida ada.

\ref BRM-20050802.688 \recid 150817161147405227111698 \start 0:36:23 \sp NBP \tx saraneh iyu sara Imᵇoʔ.bonaŋ saeʔsem. \mb sara -neh iyu sara Imᵇoʔ.Bonaŋ saeʔ -sem \ge forbid -3SG.SAMEorYNG sound forbid Imboq.Bonang before -HEH.EM \fti Suaranya benar-benar seperti suara Imbok bonang.

\ref BRM-20050802.689 \recid 150817161147832711952271 \start 0:36:28 \sp NBP \tx lalu mᵇeem iyo biis. \mb lalu mᵇe -em iyo biis \ge pass NEG -AM 3SG.SAMEorYNG sleep \fti Maka tidak jadilah dia tidur.

\ref BRM-20050802.690 \recid 150817161147821296027721 \start 0:36:31 \sp NBP \tx seta dah tampaʔ gaʔ kədupaʔ iyo moŋkat calap tamaʔ rumah. \mb seta dah tampaʔ gaʔ kədupaʔ iyo m- oŋkat calap tamaʔ rumah \ge as.soon.as PFCT bright also IMIT 3SG.SAMEorYNG N- lift IMIT go.in house \fti Begitu hari sudah menjelang terang bangkitlah dia dan masuk ke dalam rumah.

\ref BRM-20050802.691 \recid 150817161147795902061741 \start 0:36:36 \sp NBP \tx aa, jeneh, "ndoʔ, kenaʔ, oko toh naʔ bəjalan." \mb aa je -neh ndoʔ kenaʔ oko toh naʔ bə- jalan \ge so say -3SG.SAMEorYNG TRU.mother 2PL.DIFF 1SG.SAMEorYNG this want BA- walk \fti Ujarnya, "ibu dan kalian, saya akan bepergian."

\ref BRM-20050802.692 \recid 150817161147529338298970 \start 0:36:42 \sp NBP \tx "naʔ bəjalan kopih geʔ omoeh bah bujaŋ?" \mb naʔ bə- jalan kopih geʔ omo -eh bah bujaŋ \ge want BA- walk whither PROG 2SG.SAMEorYNG -EH BAH bachelor \fti "Kamu mau pergi ke mana nak?"

\ref BRM-20050802.693 \recid 150817161147330610365699 \start 0:36:43 \sp NBP \tx "ah, mᵇe saʔ paseʔ." \mb ah mᵇe saʔ paseʔ \ge EXCL NEG should ask \fti "Ah, jangan ditanya."

\ref BRM-20050802.694 \recid 150817161147963888159812 \start 0:36:46 \sp NBP \tx "baroʔ təgenaŋko, " jeneh, "ka sobatko." \mb baroʔ tə- genaŋ -ko je -neh ka sobat -ko \ge only.then TA- remember -1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG to friend -1SG.SAMEorYNG \fti "Saya baru teringat dengan sahabat saya," ujarnya.

\ref BRM-20050802.695 \recid 150817161147441107518318 \start 0:36:50 \sp NBP \tx baroʔ canciŋ bore siteʔ jeraʔneh bujor ka soju amun cuh jene toloʔ dalam di soju amun cuh deh. \mb baroʔ canciŋ bore sa- iteʔ jeraʔ -neh bujor ka soju amun cuh jene toloʔ dalam di soju amun cuh deh \ge only.then take.by.hand knife SA- CLASS pity -3SG.SAMEorYNG straight to upstream bathing.place there JENE bay inside LOC upstream bathing.place there DEH \fti Kemudian dibawanya sebuah golok kemudian menuju ke arah hulu sungai ke Teluk dalam.

\ref BRM-20050802.696 \recid 150817161147663779596424 \start 0:37:02 \sp NBP \tx tujoh taɲjoŋ kə soba tujoh taɲjoŋ kə soju yaŋ mpah tandoʔ kalakusoʔ joranneh. \mb tujoh taɲjoŋ kə soba tujoh taɲjoŋ kə soju yaŋ mpah tandoʔ kalakusoʔ joran -neh \ge seven cape to downstream seven cape to upstream REL like animal's.horns squeeze.by.two.hand road -3SG.SAMEorYNG \fti Tujuh tanjung ke hilir dan tujuh tanjung ke hulu jalannya seperti tanduk digosok.

\ref BRM-20050802.697 \recid 150817161147178017183113 \start 0:37:06 \sp EXPALG \tx hmh. \mb hmh \ge EXCL \fti Wah.

\ref BRM-20050802.698 \recid 150817161147664137524226 \start 0:37:07 \sp NBP \tx tup nampaŋ dar kə ponᵈan. \mb tup nampaŋ dar kə ponᵈan \ge IMIT plunge IMIT to platform.for.rice.plant.drying \fti Maka melompatlah dia turun dan mendarat dipenjemuran padi.

\ref BRM-20050802.699 \recid 150817161147295190208963 \start 0:37:08 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.700 \recid 150817161147471093106362 \start 0:37:10 \sp NBP \tx "porih baeʔ simaʔ, samᵇeʔ?" \mb porih baeʔ simaʔ samᵇeʔ \ge forbidden.by.taboo kind go.up fellow \fti "Boleh apa tidak naik, kawan?"

\ref BRM-20050802.701 \recid 150817161147385576190659 \start 0:37:14 \sp NBP \tx "ey, onih gaʔ pəmorih simaʔ?" \mb ey onih gaʔ pə- m- porih simaʔ \ge EXCL what also PA- N- forbidden.by.taboo go.up \fti "Ah, apa salahnya naik?"

\ref BRM-20050802.702 \recid 150817161147463416123343 \start 0:37:17 \sp NBP \tx baroʔ simaʔ. \mb baroʔ simaʔ \ge only.then go.up \fti Kemudian naiklah dia.

\ref BRM-20050802.703 \recid 150817161147461502879345 \start 0:37:21 \sp NBP \tx sobat Koliŋ.ləmandaw-eh kuda bunsu galoŋ muda. \mb sobat Koliŋ.Ləmandaw -eh kuda bunsu galoŋ muda \ge friend Koling.Lemandaw -EH horse youngest.child twist.arround young \fti Sahabat Koling lemandau ini adalah kuda bungsu gulung muda.

\ref BRM-20050802.704 \recid 150817161147418245374085 \start 0:37:22 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.705 \recid 150817161147217172675905 \start 0:37:23 \sp NBP \tx ŋŋ, nabaw bah jaʔ odop petoom. \mb ŋŋ nabaw bah jaʔ odop peto -om \ge yes dragon BAH but 12PL like.this -AM \fti Iya, dia adalah ular naga tapi ujutnya seperti kita begini..

\ref BRM-20050802.706 \recid 150817161147535131517564 \start 0:37:26 \sp EXPALG \tx oh. \mb oh \ge EXCL \fti Oh.Oh.

\ref BRM-20050802.707 \recid 150817161147719601601361 \start 0:37:27 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.708 \recid 150817161147730432177799 \start 0:37:28 \sp NBP \tx oɲa iseʔ piiŋ. \mb oɲa iseʔ piŋ \ge person contents river \fti Orang penghuni sungai.

\ref BRM-20050802.709 \recid 150817161147102757608424 \start 0:37:32 \sp NBP \tx "yoʔ, gonih boh unanmo saŋat səjatijati riŋkaŋ xx ba pecen bah samᵇeʔ?" \mb yoʔ gonih boh unan -mo saŋat sə- jati ~ jati riŋkaŋ xx ba pecen bah samᵇeʔ \ge YOQ what BOH body -2SG.SAMEorYNG very SA- veritable ~ veritable tin xx with like.this BAH fellow \fti "Lho, kenapa badanmu sebegitu kurusnya, kawan?"

\ref BRM-20050802.710 \recid 150817161147728036222093 \start 0:37:35 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.711 \recid 150817161147172239841520 \start 0:37:38 \sp NBP \tx "oy, mᵇeem paseʔ oko toh." \mb oy mᵇe -em paseʔ oko toh \ge EXCL NEG -AM ask 1SG.SAMEorYNG this \fti "Ah, jangan ditanya aku ini."

\ref BRM-20050802.712 \recid 150817161147811368043114 \start 0:37:40 \sp NBP \tx "oko toh ŋᶢeʔnem, kobis səteŋah pikerko toh." \mb oko toh ŋ- geʔ -nem kobis sə- teŋah piker -ko toh \ge 1SG.SAMEorYNG this N- more -3SG.SAMEorYNG.EM die SA- middle think -1SG.SAMEorYNG now \fti "Saya ini sudah tidak bisa lagi, sudah mati setengah pikiranku."

\ref BRM-20050802.713 \recid 150817161147470768863334 \start 0:37:44 \sp EXPALG \tx hŋh. \mb hŋh \ge EXCL \fti Wah.

\ref BRM-20050802.714 \recid 150817161147824498127632 \start 0:37:45 \sp NBP \tx "gonih?" \mb gonih \ge what \fti "Kenapa?"

\ref BRM-20050802.715 \recid 150817161147671577148511 \start 0:37:49 \sp NBP \tx "bərata tunaŋko," jeneh kobis. \mb bərata tunaŋ -ko je -neh kobis \ge extreme.sadness fiance -1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG die \fti "Sedih karena tunanganku meninggal," ujarnya.

\ref BRM-20050802.716 \recid 150817161147755901113198 \start 0:37:54 \sp NBP \tx "ee, ah gadoh mᵇe gadoh nam bah samᵇeʔeh." \mb ee ah gadoh mᵇe gadoh nam bah samᵇeʔ -eh \ge EXCL EXCL confused NEG confused only BAH fellow -EH \fti "Bingung boleh bingung kok kawan."

\ref BRM-20050802.717 \recid 150817161147984290521823 \start 0:38:01 \sp NBP \tx "eh, mᵇaam iyu cen bah, "jeneh. \mb eh mᵇa -am iyu cen bah je -neh \ge EXCL NEG -AM sound like.this BAH say -3SG.SAMEorYNG \fti "Ah, jangan berkata begitu dong," ujarnya.

\ref BRM-20050802.718 \recid 150817161147574174681957 \start 0:38:03 \sp NBP \tx "oko dah ɲam ɲen owaŋko, "jeneh. \mb oko dah ɲam ɲen owaŋ -ko je -neh \ge 1SG.SAMEorYNG PFCT feel that feeling -1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG \fti "Perasaanku sudah seperti itu," ujarnya.

\ref BRM-20050802.719 \recid 150817161147782609331420 \start 0:38:08 \sp NBP \tx "oko iyo məɲaman, "jeneh, "dah pəranᵈiʔko nomi." \mb oko iyo məɲaman je -neh dah pəranᵈiʔ -ko n- tomi \ge 1SG.SAMEorYNG 3SG.SAMEorYNG fever say -3SG.SAMEorYNG PFCT leave -1SG.SAMEorYNG N- guest \fti "Dia demam saat kutinggal bertandang," ujarnya.

\ref BRM-20050802.720 \recid 150817161147717764946584 \start 0:38:13 \sp NBP \tx "baroʔ dukah ŋorum, "jeneh, "aduh Adiŋ.dayah nomi." \mb baroʔ dukah ŋorum je -neh aduh Adiŋ.Dayah n- tomi \ge only.then two night say -3SG.SAMEorYNG 13DU.SAME Ading.dayah N- guest \fti "Baru dua malam saya dan Ading dayah bertandang," ujarnya.

\ref BRM-20050802.721 \recid 150817161147942225794074 \start 0:38:16 \sp NBP \tx odeh jeneh, "paʔ ocak ɲusol miyaʔ gadoh kə iyoŋ." \mb odeh je -neh paʔ ocak ɲ- susol m- iyaʔ gadoh kə iyo.ŋ \ge exist say -3SG.SAMEorYNG how.much just.bornt.baby N- follow N- take confused to 3SG.SAME.or.YNG \fti "Datanglah si pak cak menjemput karena bingung dengan keadaanya," ujarnya.

\ref BRM-20050802.722 \recid 150817161147143480142438 \start 0:38:20 \sp NBP \tx "lalu tagaʔ nam, "jeneh, "ogon jaŋkah moŋkat, moŋkatam," jeneh oko. \mb lalu tagaʔ nam je -neh ogon jaŋkah m- oŋkat m- oŋkat -am je -neh oko \ge pass hold just say -3SG.SAMEorYNG not.yet alotted.time N- lift N- lift -AM say -3SG.SAMEorYNG 1SG.SAMEorYNG \fti "Maka ditundalah, belum saatnya pulang saya musti pulang," ujarnya.

\ref BRM-20050802.723 \recid 150817161147923687243367 \start 0:38:25 \sp NBP \tx "kə luwar ka sowah lucot pəkokas doni.ari rəruroʔ nam kə tomᵇiŋ." \mb kə luwar ka sowah lucot pəkokas doni.ari rə- ruroʔ nam kə tomᵇiŋ \ge to out to cloister take.off baggage dawn PART.hip- hip only to k.o.basket \fti "Maka ke luar ke ruang tamu semua perkakas dilepaskan dan dimasukan ke dalam keranjang."

\ref BRM-20050802.724 \recid 150817161147520667751132 \start 0:38:30 \sp NBP \tx "moriim," jeneh. \mb mori -im je -neh \ge go.home -AM say -3SG.SAMEorYNG \fti "Akhirnya pulang," ujarnya.

\ref BRM-20050802.725 \recid 150817161147449513959511 \start 0:38:30 \sp NBP \tx "mondiʔ kə rumah," jeneh, "pəriŋkah baroʔ paŋkoko, "jeneh. \mb mondiʔ kə rumah je -neh pə- riŋkah baroʔ paŋko -ko je -neh \ge come to house say -3SG.SAMEorYNG PA- put.down.bagage only.then lap -1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG \fti "Sampai di rumah setelah melepaskan bawaan kepalanya kupangku," ujanya.

\ref BRM-20050802.726 \recid 150817161147170596786914 \start 0:38:35 \sp NBP \tx "paŋkoko baaʔneh, paseʔko," jeneh, "ŋonih omo." \mb paŋko -ko baaʔ -neh paseʔ -ko je -neh ŋ- onih omo \ge lap -1SG.SAMEorYNG head -3SG.SAMEorYNG ask -1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG N- what 2SG.SAMEorYNG \fti "Setelah ku pangku kutanya kamu kenapa?" ujarnya lagi.

\ref BRM-20050802.727 \recid 150817161147600206628115 \start 0:38:42 \sp NBP \tx ey jeneh, "nuŋᶢu omo dam," jeneh, "mᵇeem taan pəɲawaʔko deh. \mb ey je -neh n- tuŋᶢu omo dam je -neh mᵇe -em taan pəɲawaʔ -ko deh \ge EXCL say -3SG.SAMEorYNG N- wait 2SG.SAMEorYNG only say -3SG.SAMEorYNG NEG -AM endure throat -1SG.SAMEorYNG DEH \fti Ah, ujarnya, "tinggal menunggu kamu saja, rasanya aku sudah tidak tahan lagi."

\ref BRM-20050802.728 \recid 150817161147796783070172 \start 0:38:46 \sp NBP \tx "lalu madehem," jeneh. \mb lalu madeh -em je -neh \ge pass not.exist -AM say -3SG.SAMEorYNG \fti "Kemudian meninggallah dia," cerita Koling.

\ref BRM-20050802.729 \recid 150817161147950237105227 \start 0:38:51 \sp NBP \tx "dah duwoʔ ome yaŋ di rumah oɲa yaŋ tənomi miseh," jeneh, "aduh Adiŋ.dayah daham." \mb dah duwoʔ ome yaŋ di rumah oɲa yaŋ t<ən>omi mis -eh je -neh aduh Adiŋ.Dayah dah -am \ge PFCT eat 13PL.SAME REL LOC house person REL <EN>guest recently -EH say -3SG.SAMEorYNG 13DU.SAME Ading.dayah PFCT -AM \fti "Setelah makan di tempat kami bertandang, aku dan Ading dayah tidak makan lagi," ujarnya.

\ref BRM-20050802.730 \recid 150817161147281821013893 \start 0:38:57 \sp NBP \tx "nᵈo, an dah lobeh səpuloh ŋorum." \mb nᵈo an dah lobeh sə- puloh ŋorum \ge now NEG PFCT more SA- ten night \fti "Sekarang, nah sudah lebih dari sepuluh malam."

\ref BRM-20050802.731 \recid 150817161147328337363293 \start 0:39:02 \sp NBP \tx "jadi seta dah doni.ari atoheh," jeneh, "taka odeh nam iyu oɲa." \mb jadi seta dah doni.ari atoh -eh je -neh taka odeh nam iyu oɲa \ge so as.soon.as PFCT dawn earlier -EH say -3SG.SAMEorYNG suddenly exist only sound person \fti "Jadi begitu dini hari, tiba-tiba ada suara orang," ujarnya.

\ref BRM-20050802.732 \recid 150817161147386107040475 \start 0:39:08 \sp NBP \tx "sara iyo haeʔem kapiŋko." \mb sara iyo haeʔ -em kapiŋ -ko \ge forbid 3SG.SAMEorYNG before -AM hear -1SG.SAMEorYNG \fti "Kudengar suaranya seperti suaranya dulu."

\ref BRM-20050802.733 \recid 150817161147104841947602 \start 0:39:11 \sp DP \tx bom! \mb bom \ge please \fti Silakan! \nt Offerring coffee.

\ref BRM-20050802.734 \recid 150817161147384704388491 \start 0:39:12 \sp MARALG \tx ey, mᵇe saʔ kalut, (De)pi. \mb ey mᵇe saʔ kalut Depi \ge EXCL NEG should busy Depi \fti Ah, jangan repot-repot, Depi.

\ref BRM-20050802.735 \recid 150817161147382163432566 \start 0:39:14 \sp NBP \tx odeh jene (De)pi xx (De)pi, Mar bohom! \mb odeh jene Depi xx Depi Mar boh -om \ge exist JENE Depi xx Depi Mar BOH -AM \fti Ada itu lho Pi xx Pi, silakan Mar!

\ref BRM-20050802.736 \recid 150817161148781502411001 \start 0:39:16 \sp MARALG \tx eh, ŋoenem. \mb eh ŋ- koen -em \ge EXCL N- thither -AM \fti Ah, biarlah di situ saja.

\ref BRM-20050802.737 \recid 150817161148533273071096 \start 0:39:21 \sp DP \tx oko kə aroŋ opaʔko bah? \mb oko kə aroŋ opaʔ -ko bah \ge 1SG.SAMEorYNG to place father -1SG.SAMEorYNG BAH \fti Saya mau ke tempat ayahku dulu, ya?

\ref BRM-20050802.738 \recid 150817161148467899959999 \start 0:39:21 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.739 \recid 150817161148280274008353 \start 0:39:22 \sp NBP \tx eh, te konaʔ mpak ɲen te. \mb eh te konaʔ mpak ɲen te \ge EXCL later right.on.target IMIT that later \fti Ah, nanti kena benda itu.

\ref BRM-20050802.740 \recid 150817161148540472879074 \start 0:39:27 \sp EXPALG \tx ŋ. \mb ŋ \ge AFF \fti Oh.

\ref BRM-20050802.741 \recid 150817161148350120827834 \start 0:39:36 \sp NBP \tx odeh jeneh, jeneh, "tompan baaʔneh jeneh nomor satu pəŋᶢuyaŋ bataŋ paɲjaŋ pəŋᶢoraʔ lamalandoʔ. \mb odeh je -neh je -neh tompan baaʔ -neh je -neh nomor satu pəŋᶢuyaŋ bataŋ paɲjaŋ pə- ŋ- goraʔ Lamalandoʔ \ge exist say -3SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG in.vain head -3SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG number one the.strong.one long.house final PA- N- awaken Lamalando \fti Adalagi katanya, "percuma saja menjadi yang nomor satu penggoncang rumah batang xx xx."

\ref BRM-20050802.742 \recid 150817161148981149795464 \start 0:39:43 \sp NBP \tx iyu oɲa jeneh, "sara bah sara iyoom," kapiŋko deh. \mb iyu oɲa je -neh sara bah sara iyo -om kapiŋ -ko deh \ge sound person say -3SG.SAMEorYNG forbid BAH forbid 3SG.SAMEorYNG -AM hear -1SG.SAMEorYNG DEH \fti "Begitu suara orang itu, tapi suaranya suara dia itu yang kuddengar," ujarnya.

\ref BRM-20050802.743 \recid 150817161148114649643516 \start 0:39:47 \sp MARALG \tx "mosiʔ səmondu oyap ka kopih gaʔ sobat aŋkat kulaymo?" \mb mosiʔ səmondu oyap ka kopih gaʔ sobat aŋkat kulay -mo \ge gone evening lost to whither also friend lift xx -2SG.SAMEorYNG \fti "Setelah sore hilang ke mana gerangan saudara angkatmu?"

\ref BRM-20050802.744 \recid 150817161148943445969511 \start 0:39:52 \sp NBP \tx "aa, baroʔ tətiŋatko," jeneh. \mb aa baroʔ tə- t- iŋat -ko je -neh \ge FILL only.then TA- TA- remember -1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG \fti "Nah barulah aku ingat," ujarnya.

\ref BRM-20050802.745 \recid 150817161148226050290278 \start 0:39:55 \sp NBP \tx "nᵈoom toh ŋka oko isan koto deh." \mb nᵈo -om toh ŋka oko isan koto deh \ge this -AM this therefore 1SG.SAMEorYNG soon hither DEH \fti "Itulah makanya saya cepat-cepat ke sini."

\ref BRM-20050802.746 \recid 150817161148348855210747 \start 0:39:57 \sp NBP \tx "omat mᵇe?" jeneh. \mb omat mᵇe je -neh \ge true NEG say -3SG.SAMEorYNG \fti "Benar gak?" ujarnya.

\ref BRM-20050802.747 \recid 150817161148999372696270 \start 0:39:58 \sp NBP \tx "alapneh alap saʔ sara iyo." \mb alap -neh alap saʔ sara iyo \ge suitable -3SG.SAMEorYNG maybe should forbid 3SG.SAMEorYNG \fti "Kemungkinannya sih itu suaranya."

\ref BRM-20050802.748 \recid 150817161148472691839560 \start 0:40:00 \sp NBP \tx "ey iyoom deh, iyo ŋəururaŋ." \mb ey iyo -om deh iyo ŋə- ur- uraŋ \ge EXCL 3SG.SAMEorYNG -AM DEH 3SG.SAMEorYNG NGA- PART.person- person \fti "Ah, memang dia itu, dia sedang menjelma."

\ref BRM-20050802.749 \recid 150817161148892775861126 \start 0:40:08 \sp NBP \tx "modum iyo dah tiyaʔ opaʔneh cuh ka kayaŋ, an ŋkidupneh." \mb m- bodum iyo dah tiyaʔ opaʔ -neh cuh ka kayaŋ an ŋ- k- idup -neh \ge N- remain 3SG.SAMEorYNG PFCT take father -3SG.SAMEorYNG there to heaven NEG N- KA- life -3SG.SAMEorYNG \fti "Dia masih hidup dijemput ayahnya di kahyangan, dihidupkan lagi."

\ref BRM-20050802.750 \recid 150817161148183394600637 \start 0:40:10 \sp NBP \tx "jaŋaʔ dari tiyan miseh deh samᵇeʔeh iyo." \mb jaŋaʔ dari tiyan mis -eh deh samᵇeʔ -eh iyo \ge beautiful from after recently -EH DEH fellow -EH 3SG.SAMEorYNG \fti "Lebih cantik dari dulu lho kawan dia itu."

\ref BRM-20050802.751 \recid 150817161148692903823218 \start 0:40:16 \sp NBP \tx "jadiim omo pecen bərata duwoʔ seja ka kə oko dam omo diyam." \mb jadi -im omo pecen bərata duwoʔ seja ka kə oko dam omo diyam \ge finish -AM 2SG.SAMEorYNG like.this extreme.sadness eat really KA to 1SG.SAMEorYNG only 2SG.SAMEorYNG stay \fti "Jangan lagi kamu larut bersedih makanlah dan tinggal bersama aku."

\ref BRM-20050802.752 \recid 150817161148328303147107 \start 0:40:21 \sp NBP \tx "modum iyo deh." \mb m- bodum iyo deh \ge N- remain 3SG.SAMEorYNG DEH \fti "Dia masih hidup."

\ref BRM-20050802.753 \recid 150817161148738805480719 \start 0:40:24 \sp NBP \tx "jaʔneh iyo diyam di ŋoihim." \mb jaʔ -neh iyo diyam di ŋ- koih -im \ge just -3SG.SAMEorYNG 3SG.SAMEorYNG stay LOC N- thither -AM \fti "Tapi dia sudah tinggal di sana."

\ref BRM-20050802.754 \recid 150817161148209194993367 \start 0:40:25 \sp NBP \tx "mun mᵇe tiyaʔ mᵇeneh mori deh, moŋinneh." \mb mun mᵇe tiyaʔ mᵇe -neh mori deh moŋin -neh \ge if NEG take NEG -3SG.SAMEorYNG go.home DEH embarrassed -3SG.SAMEorYNG \fti "Kalau tida dijemput dia tidak akan pulang karena dia malu."

\ref BRM-20050802.755 \recid 150817161148700379483401 \start 0:40:30 \sp NBP \tx "eh buwat naʔ miyaʔ bah," jeneh, "mᵇe, oko sayaŋko." \mb eh buwat naʔ m- iyaʔ bah je -neh mᵇe oko sayaŋ -ko \ge EXCL wild want N- take BAH say -3SG.SAMEorYNG NEG 1SG.SAMEorYNG love -1SG.SAMEorYNG \fti "Kalau tidak dijemput tidak boleh tidak, aku sayang sekali dengannya," ujarnya.

\ref BRM-20050802.756 \recid 150817161148331947158975 \start 0:40:35 \sp NBP \tx "madeh yaŋ konaʔ di owaŋko oɲa dara loiŋ." \mb madeh yaŋ konaʔ di owaŋ -ko oɲa dara loiŋ \ge not.exist REL right.on.target LOC feeling -1SG.SAMEorYNG person girl different \fti "Sudah tidak ada gadis lain yang cocok di hatiku."

\ref BRM-20050802.757 \recid 150817161148265675393026 \start 0:40:42 \sp NBP \tx "seja ka oko to minᵈeʔ namal pənandeʔ omo oko toh deh." \mb seja ka oko to m- pinᵈeʔ n- amal p<ən>andeʔ omo oko toh deh \ge really KA 1SG.SAMEorYNG this N- request N- cast.spell <EN>bathe 2SG.SAMEorYNG 1SG.SAMEorYNG this DEH \fti "Saya benar-benar ingin minta diturunkan ilmu dan dimandikan oleh kamu."

\ref BRM-20050802.758 \recid 150817161148411995812831 \start 0:40:43 \sp NBP \tx jeneh, "seja ka naʔ diyam di ŋotoom." \mb je -neh seja ka naʔ diyam di ŋ- koto -om \ge say -3SG.SAMEorYNG really KA want stay LOC N- hither -AM \fti Ujarnya lagi, "saya memang mau tinggal di sini."

\ref BRM-20050802.759 \recid 150817161148583703894167 \start 0:40:45 \sp NBP \tx ogon dah pulaŋ səmula daginko ogonko mori." \mb ogon dah pulaŋ sə- mula dagin -ko ogon -ko mori \ge not.yet PFCT return SA- begin flesh -1SG.SAMEorYNG not.yet -1SG.SAMEorYNG go.home \fti Belum kembali semula badanku aku belum mau pulang."

\ref BRM-20050802.760 \recid 150817161148171087986556 \start 0:40:50 \sp NBP \tx "aa, mᵇaʔ." \mb aa mᵇaʔ \ge FILL never.mind \fti "Nah, biarlah."

\ref BRM-20050802.761 \recid 150817161148456407797010 \start 0:40:50 \sp NBP \tx baroʔ ŋərompah iyo jeraʔneh denaʔseh bərapi ŋərompah. \mb baroʔ ŋə- rompah iyo jeraʔ -neh denaʔ -seh bərapi ŋə- rompah \ge only.then N- cooked.food 3SG.SAMEorYNG pity -3SG.SAMEorYNG 3PL.DIFF -SEH cook N- cooked.food \fti Kemudian masaklah dia, mereka memasak.

\ref BRM-20050802.762 \recid 150817161148405908814817 \start 0:40:56 \sp NBP \tx baroʔ iyo duwoʔ. \mb baroʔ iyo duwoʔ \ge only.then 3SG.SAMEorYNG eat \fti Barulah dia makan.

\ref BRM-20050802.763 \recid 150817161148549247583373 \start 0:40:58 \sp NBP \tx ondaʔ boh duwoʔ. \mb ondaʔ boh duwoʔ \ge want BOH eat \fti Rupanya maulah dia makan.

\ref BRM-20050802.764 \recid 150817161148442823248635 \start 0:41:02 \sp NBP \tx aa, jadi maŋkin kuwat maŋkin kuwat iyo duwoʔ seh. \mb aa jadi maŋkin kuwat maŋkin kuwat iyo duwoʔ seh \ge FILL so increasingly strong increasingly strong 3SG.SAMEorYNG eat SEH \fti Nah, jadi semakin senang dia makan.

\ref BRM-20050802.765 \recid 150817161148525681335385 \start 0:41:08 \sp NBP \tx an, dah ŋorum jeraʔneh namal le sobaᵈneh. \mb an dah ŋorum jeraʔ -neh n- amal le sobat -neh \ge NEG PFCT night pity -3SG.SAMEorYNG N- cast.spell by friend -3SG.SAMEorYNG \fti Nah, setelah malam dia diamalkan ilmu oleh sobatnya.

\ref BRM-20050802.766 \recid 150817161148828093468303 \start 0:41:12 \sp NBP \tx bəlajar pəmande pənaoʔ aa onih-onih-im napəlajar-neh. \mb bəlajar pə- m- ande pə- n- aoʔ aa onih ~ onih -im na- pəlajar -neh \ge learn PA- N- friend PA- N- know FILL what ~ what -AM EN- learn -3SG.SAMEorYNG \fti Belajar segala ilmu dan kepandaian apapun dipelajarinya.

\ref BRM-20050802.767 \recid 150817161148366119660203 \start 0:41:20 \sp DP \tx amiseh denaʔ lalu. \mb amis -eh denaʔ lalu \ge yesterday -EH 3PL.DIFF pass \fti Kemarin mereka lewat. \nt Talking about someone else to MAR.

\ref BRM-20050802.768 \recid 150817161148639010987476 \start 0:41:21 \sp NBP \tx dah toruh ŋorum, mpat ŋorum, limaʔ ŋorum, paɲjaŋ sampay səpuloh ŋorum. \mb dah toruh ŋorum mpat ŋorum limaʔ ŋorum paɲjaŋ sampay sə- puloh ŋorum \ge PFCT three night four night five night final until SA- ten night \fti Sudah tiga malam empat malam, lima malam, akhirnya sudah sepuluh malam.

\ref BRM-20050802.769 \recid 150817161148592837503179 \start 0:41:24 \sp MARALG \tx pəranᵈiʔko biis. \mb pəranᵈiʔ -ko biis \ge leave -1SG.SAMEorYNG sleep \fti Saat itu aku sendang tidur. \nt Aswering Depi.

\ref BRM-20050802.770 \recid 150817161148829391878330 \start 0:41:26 \sp MARALG \tx manaʔ təmonah sampay tumpat səŋorum idoh cərita. \mb manaʔ t<əm>onah sampay tumpat sə- ŋorum idoh cərita \ge 1PL.DIFF <EM>land until entire SA- night 3SG.OLD story \fti Kami berangkat sampai malam full beliau mendongengnya.

\ref BRM-20050802.771 \recid 150817161148698538451175 \start 0:41:28 \sp MARALG \tx paseʔ kə ineʔ. \mb paseʔ kə ineʔ \ge ask to grandmother \fti Tanyalah dengan si nenek.

\ref BRM-20050802.772 \recid 150817161148715900692715 \start 0:41:31 \sp NBP \tx sampay səburan. \mb sampay sə- buran \ge until SA- moon \fti Sampai sebulan.

\ref BRM-20050802.773 \recid 150817161148877319187018 \start 0:41:31 \sp MARALG \tx oko bədama ŋopiŋ. \mb oko bədama ŋ- opiŋ \ge 1SG.SAMEorYNG because N- ear \fti Asayakan ikut mendengarkan.

\ref BRM-20050802.774 \recid 150817161148453811203268 \start 0:41:34 \sp NBP \tx səburan iyo ŋoen dah mulaŋam daginneh. \mb sə- buran iyo ŋ- koen dah m- ulaŋ -am dagin -neh \ge SA- moon 3SG.SAMEorYNG N- thither PFCT N- visit -AM flesh -3SG.SAMEorYNG \fti Selama sebulan dia di siti maka kembali asallah badannya.

\ref BRM-20050802.775 \recid 150817161148992480234661 \start 0:41:39 \sp NBP \tx dukah buran toruh buran iyo ŋoen. \mb dukah buran toruh buran iyo ŋ- koen \ge two moon three moon 3SG.SAMEorYNG N- thither \fti Selama dua, tiga bulan dia di situ.

\ref BRM-20050802.776 \recid 150817161148396572726685 \start 0:41:41 \sp NBP \tx dah pulaŋ səmula bale səgama, panawneh yaŋ səjatijati mpah bunᵈaʔ kəsiyaʔam. \mb dah pulaŋ sə- mula ba- le səgama panaw -neh yaŋ sə- jati ~ jati mpah bunᵈaʔ kə- siyaʔ -am \ge PFCT return SA- begin BA- by xx ringworm -3SG.SAMEorYNG REL SA- veritable ~ veritable like grasshopper KA- xx -AM \fti Suadah kembali asal segalanya, panunya sangat banyak sekali laksana belalang kesiak.

\ref BRM-20050802.777 \recid 150817161148258616419881 \start 0:41:47 \sp EXPALG \tx panawneh, kah? \mb panaw -neh kah \ge ringworm -3SG.SAMEorYNG KAH \fti Panunya, ya?

\ref BRM-20050802.778 \recid 150817161148758311287964 \start 0:41:47 \sp NBP \tx ŋŋ, panaw mpah bunᵈaʔ.kəsiyaʔ. \mb ŋŋ panaw mpah bunᵈaʔ.kəsiyaʔ \ge yes ringworm like k.o.grasshopper \fti Iya, panu .

\ref BRM-20050802.779 \recid 150817161148471263916138 \start 0:41:51 \sp EXPALG \tx oniheh? \mb onih -eh \ge what -EH \fti Apaan tadi?

\ref BRM-20050802.780 \recid 150817161148167945162625 \start 0:41:52 \sp NBP \tx golaʔ ka je raoŋe panaw mpah bunᵈaʔ.kəsiyaʔ. \mb golaʔ ka je raoŋ -e panaw mpah bunᵈaʔ.kəsiyaʔ \ge afraid to say k.o.frog -E ringworm like k.o.grasshopper \fti Begitulah ujar kodok panu buntak kesiak.

\ref BRM-20050802.781 \recid 150817161148583197922259 \start 0:41:52 \sp MARALG \tx mᵇe ka bau panaweh? \mb mᵇe ka bau panaw -eh \ge NEG KA smell.bad ringworm -EH \fti Bukannya panu itu bau?

\ref BRM-20050802.782 \recid 150817161148355169133702 \start 0:42:03 \sp NBP \tx yaŋ səjati-jati mᵇe taoʔ. \mb yaŋ sə- jati ~ jati mᵇe taoʔ \ge REL SA- veritable ~ veritable NEG know \fti Sudah tidak terkira.

\ref BRM-20050802.783 \recid 150817161148167333325603 \start 0:42:06 \sp NBP \tx jaʔ golaʔ je pərəbasa oɲa lanᵈas tiyaŋ pəsandar papan pədudoʔ jaŋaʔneh. \mb jaʔ golaʔ je pərəbasa oɲa lanᵈas tiyaŋ pə- sandar papan pə- dudoʔ jaŋaʔ -neh \ge but afraid say proverb person emerge pole PA- lean board PA- sit beautiful -3SG.SAMEorYNG \fti Akan tetapi seperti pribahasa orang tembuslah tiyang yang disandarkan dan didudukan saking cakepnya.

\ref BRM-20050802.784 \recid 150817161148395497544761 \start 0:42:11 \sp NBP \tx "aa, nᵈo kanih kiraneh samᵇeʔ oko naʔ miyaʔneh koih?" \mb aa nᵈo kanih kira -neh samᵇeʔ oko naʔ m- iyaʔ -neh koih \ge FILL now how suppose -3SG.SAMEorYNG fellow 1SG.SAMEorYNG want N- take -3SG.SAMEorYNG hither \fti "Nah, sekarang bagaimana kawan saya mau menjemputnya ke sana?"

\ref BRM-20050802.785 \recid 150817161148893028293036 \start 0:42:17 \sp MARALG \tx eeh konaʔ kopiko konaʔ kopiko. \mb eeh konaʔ kopi -ko konaʔ kopi -ko \ge EXCL right.on.target coffee -1SG.SAMEorYNG right.on.target coffee -1SG.SAMEorYNG \fti Héi, kena kopi kena kopi. \nt Tedi(NBS’s grandson) is kicking her glass.

\ref BRM-20050802.786 \recid 150817161148951512300734 \start 0:42:17 \sp NBP \tx eeh konaʔ kopi. \mb eeh konaʔ kopi \ge EXCL right.on.target coffee \fti Hei, kena kopi.

\ref BRM-20050802.787 \recid 150817161148174023979483 \start 0:42:19 \sp DP \tx sampay konaʔ kopi. \mb sampay konaʔ kopi \ge until right.on.target coffee \fti Kok sampai kena kopi.

\ref BRM-20050802.788 \recid 150817161149643528024013 \start 0:42:19 \sp NBP \tx kopi abaŋ. \mb kopi abaŋ \ge coffee sibling \fti Kopi abangmu.

\ref BRM-20050802.789 \recid 150817161149139474423788 \start 0:42:22 \sp MARALG \tx seja, oɲa dah mondaŋ. \mb seja oɲa dah m- pondaŋ \ge really person PFCT N- tell \fti Sayakan sudah bilang?

\ref BRM-20050802.790 \recid 150817161149265474599925 \start 0:42:22 \sp MARALG \tx oɲa nokat peto golaʔ konaʔ kopi konaʔ kopi. \mb oɲa n- tokat peto golaʔ konaʔ kopi konaʔ kopi \ge person N- close like.this afraid right.on.target coffee right.on.target coffee \fti Saya menutupnya ebgini karena takut kena kopi.

\ref BRM-20050802.791 \recid 150817161149913192507577 \start 0:42:24 \sp NBP \tx nᵈo, nᵈo, nᵈo. \mb nᵈo nᵈo nᵈo \ge this this this \fti Ini, ini, ini.

\ref BRM-20050802.792 \recid 150817161149259128568414 \start 0:42:27 \sp DP \tx nᵈo, panᵈawam! \mb nᵈo panᵈaw -am \ge this look -AM \fti Bih, lihatlah!

\ref BRM-20050802.793 \recid 150817161149748534378362 \start 0:42:27 \sp MARALG \tx seli mulok. \mb seli mulok \ge truly stubborn \fti Kok ngotot aja.

\ref BRM-20050802.794 \recid 150817161149823359786392 \start 0:42:28 \sp DP \tx koto dih! \mb koto dih \ge hither DIH \fti Ke sini, nih! \nt Asking Tedi to sit closer to her.

\ref BRM-20050802.795 \recid 150817161149571229564072 \start 0:42:28 \sp EXPALG \tx osih ɲeneh? \mb osih ɲen -eh \ge who that -EH \fti Siapa sih, dia?

\ref BRM-20050802.796 \recid 150817161149672175440796 \start 0:42:30 \sp NBP \tx Teo. \mb Teo \ge Teo \fti Teo.

\ref BRM-20050802.797 \recid 150817161149900073889083 \start 0:42:30 \sp MARALG \tx Teo. \mb Teo \ge Teo \fti Teo.

\ref BRM-20050802.798 \recid 150817161149912176302819 \start 0:42:30 \sp EXPALG \tx oh... \mb oh \ge EXCL \fti Oh...

\ref BRM-20050802.799 \recid 150817161149689443178474 \start 0:42:32 \sp DP \tx koto, an! \mb koto an \ge hither NEG \fti Ke sini, nih!

\ref BRM-20050802.800 \recid 150817161149660942441643 \start 0:42:32 \sp TEO \tx mpo okam ŋopih, Neʔ? \mb mpo okam ŋ- kopih Neʔ \ge property 2SG.OLD N- whither TRU.grandmother \fti Punya nenek yang mana, nek? \nt Askin NBS’s coffee, he wants to drink coffee.

\ref BRM-20050802.801 \recid 150817161149364403634844 \start 0:42:32 \sp NBP \tx nᵈo, an nᵈo! \mb nᵈo an nᵈo \ge this NEG this \fti Ini, nih!

\ref BRM-20050802.802 \recid 150817161149806867834505 \start 0:42:35 \sp MARALG \tx seli calap kə dalam kopi. \mb seli calap kə dalam kopi \ge truly IMIT to inside coffee \fti Sampai masuk ke dalam kopi. \nt Tedi’s hands is put in to the Mar’s glass.

\ref BRM-20050802.803 \recid 150817161149129996228869 \start 0:42:37 \sp MARALG \tx es, seja Ceŋkok bah, ah. \mb es seja Ceŋkok bah ah \ge EXCL really Cengkok BAH EXCL \fti Ah, dasar Cengkok ini.

\ref BRM-20050802.804 \recid 150817161149940531414560 \start 0:42:39 \sp TEO \tx taka təbəruwah kopi iyo xx. \mb taka tə- bə- ruwah kopi iyo xx \ge suddenly TA- BA- put.in coffee 3SG.SAMEorYNG xx \fti Sampe tumpah kopinya xx.

\ref BRM-20050802.805 \recid 150817161149609507954818 \start 0:42:41 \sp MARALG \tx oko ɲiro -ko golaʔ mosiʔ mosoʔ coci bah. \mb oko ɲiro ko golaʔ mosiʔ mosoʔ coci bah \ge 1SG.SAMEorYNG worry 1SG.SAMEorYNG afraid gone wash feces BAH \fti Saya kawatir dia habis cuci be’ol nih. \nt Joking his nephew Tedi.

\ref BRM-20050802.806 \recid 150817161149848989128786 \start 0:42:42 \sp TEO \tx omo ŋoneneh. \mb omo ŋone -neh \ge 2SG.SAMEorYNG disturb -3SG.SAMEorYNG \fti Kamulah yang menyebabkannya.

\ref BRM-20050802.807 \recid 150817161149950369812966 \start 0:42:42 \sp EXPALG \tx oo, (Te)o! \mb oo Teo \ge EXCL Teo \fti Hai, Teo!

\ref BRM-20050802.808 \recid 150817161149666808592853 \start 0:42:44 \sp EXPALG \tx ondaʔ suroh maaʔ, (Tə)o? \mb ondaʔ suroh maaʔ Təo \ge want order 1SG.OLD Teo \fti Mau gak saya suruh, Teo?

\ref BRM-20050802.809 \recid 150817161149409708795882 \start 0:42:45 \sp EXPALG \tx miyaʔ rokoʔ koih, (Tə)o! \mb m- iyaʔ rokoʔ koih Təo \ge N- take cigarette hither Teo \fti Beli rokok sana gih, Teo!

\ref BRM-20050802.810 \recid 150817161149552707892422 \start 0:42:46 \sp TEO \tx dah tutupam. \mb dah tutup -am \ge PFCT cover -AM \fti Sudah tutup. \nt The shop is already closed.

\ref BRM-20050802.811 \recid 150817161149648003555042 \start 0:42:47 \sp EXPALG \tx tutupum? \mb tutup -um \ge cover -AM \fti Sudah tutup, yah?

\ref BRM-20050802.812 \recid 150817161149439170031342 \start 0:42:48 \sp TEO \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.813 \recid 150817161149578737931698 \start 0:42:48 \sp EXPALG \tx mabok ka isanneh. \mb mabok ka isan -neh \ge impossible to soon -3SG.SAMEorYNG \fti Masak awal banget?

\ref BRM-20050802.814 \recid 150817161149236466302396 \start 0:42:50 \sp MARALG \tx ah, ineʔ ŋərokoʔ kah ineʔeh? \mb ah ineʔ ŋə- rokoʔ kah ineʔ -eh \ge EXCL grandmother N- cigarette KAH grandmother -EH \fti Ah, emangnya nenek ngerokok?

\ref BRM-20050802.815 \recid 150817161149927545518892 \start 0:42:53 \sp NBP \tx jene, ncaŋ kə dipah cuh, dih. \mb jene ncaŋ kə dipah cuh dih \ge JENE carry to neighboring there DIH \fti Gini, antar ke sebelah saja. \nt Suggests to buy the cigarrets to the next door shop.

\ref BRM-20050802.816 \recid 150817161149635787611360 \start 0:42:55 \sp EXPALG \tx ee, kerko naʔ lalu miyaʔ batri. \mb ee ker -ko naʔ lalu m- iyaʔ batri \ge EXCL thought -1SG.SAMEorYNG want pass N- take baterry \fti Ah, kukira nanti mau sambil membeli batre.

\ref BRM-20050802.817 \recid 150817161149301823355024 \start 0:42:55 \sp DP \tx koto daʔ-neh. \mb koto daʔ -neh \ge hither DAK -3SG.SAMEorYNG \fti Ke sini dulu.

\ref BRM-20050802.818 \recid 150817161149268231879360 \start 0:42:59 \sp MARALG \tx oko gaʔ odeh rokoʔko. \mb oko gaʔ odeh rokoʔ -ko \ge 1SG.SAMEorYNG also exist cigarette -1SG.SAMEorYNG \fti Saya ada rokok juga kok.

\ref BRM-20050802.819 \recid 150817161149741055061155 \start 0:42:59 \sp EXPALG \tx tutupum, kaheh? \mb tutup -um kah -eh \ge cover -AM KAH -EH \fti Sudah tutup, yah?

\ref BRM-20050802.820 \recid 150817161149498925997456 \start 0:43:01 \sp DP \tx təkopiŋ kah, Leŋ? \mb tə- kopiŋ kah Leŋ \ge TA- ear KAH TRU.Aleng \fti Emang kedengaran, Leng?

\ref BRM-20050802.821 \recid 150817161149938299190531 \start 0:43:01 \sp EXPALG \tx ha? \mb ha \ge EXCL \fti Yah?

\ref BRM-20050802.822 \recid 150817161149535080776037 \start 0:43:03 \sp DP \tx təkopiŋ, kah? \mb tə- kopiŋ kah \ge TA- ear KAH \fti Terdengar emang?

\ref BRM-20050802.823 \recid 150817161149298790818080 \start 0:43:03 \sp EXPALG \tx təkopiŋ. \mb tə- kopiŋ \ge TA- ear \fti Terdengar.

\ref BRM-20050802.824 \recid 150817161149673914384375 \start 0:43:05 \sp EXPALG \tx ŋ. \mb ŋ \ge AFF \fti Oh.

\ref BRM-20050802.825 \recid 150817161149217712544649 \start 0:43:06 \sp EXPALG \tx dah ɲeneh? \mb dah ɲen -eh \ge PFCT that -EH \fti Setelah itu?

\ref BRM-20050802.826 \recid 150817161149881565441562 \start 0:43:08 \sp MARALG \tx dah ɲeneh jeraʔneh, "oko nᵈeʔ nonᵈiʔlah samᵇeʔ kə koih." \mb dah ɲen -eh jeraʔ -neh oko n- teʔ n- onᵈiʔ -lah samᵇeʔ kə koih \ge PFCT that -EH pity -3SG.SAMEorYNG 1SG.SAMEorYNG N- request N- deliver -LAH fellow to hither \fti Setelah itu, "saya minta diantar ke sana, kawan."

\ref BRM-20050802.827 \recid 150817161149196959038730 \start 0:43:17 \sp MARALG \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BRM-20050802.828 \recid 150817161149126569688413 \start 0:43:20 \sp NBP \tx jene, nonᵈiʔ ka dipah cuh dih, ka tutupum peceneh? \mb jene n- onᵈiʔ ka dipah cuh dih ka tutup -um pecen -eh \ge JENE N- deliver to neighboring there DIH to cover -AM like.that -EH \fti Begini, antar ke tetangga sebelah, emang sudah tutup begitu? \nt She means the shop keeper is in the next door neighbour.

\ref BRM-20050802.829 \recid 150817161149206572760641 \start 0:43:24 \sp MARALG \tx yoʔ, ŋonih isan tutup, dih? \mb yoʔ ŋ- onih isan tutup dih \ge YOQ N- what soon cover DIH \fti Lho, kenapa cepat tutup, yah?

\ref BRM-20050802.830 \recid 150817161149521094999787 \start 0:43:28 \sp MARALG \tx gonih isaneh? \mb gonih isan -eh \ge what soon -EH \fti Kenapoa cepat?

\ref BRM-20050802.831 \recid 150817161149377020206674 \start 0:43:29 \sp TEO \tx mosiʔ biɲaʔ. \mb mosiʔ biɲaʔ \ge gone oil \fti Minyaknya sudah habis.

\ref BRM-20050802.832 \recid 150817161149198450867039 \start 0:43:32 \sp MARALG \tx ah! \mb ah \ge EXCL \fti Ah!

\ref BRM-20050802.833 \recid 150817161149430079364915 \start 0:43:32 \sp DP \tx oo, pojam. \mb oo pojam \ge EXCL extinguish \fti Oh, padam.

\ref BRM-20050802.834 \recid 150817161149810842175920 \start 0:43:33 \sp MARALG \tx mosiʔ biɲaʔ? \mb mosiʔ biɲaʔ \ge gone oil \fti Habis minyak?

\ref BRM-20050802.835 \recid 150817161149596415223413 \start 0:43:36 \sp TEO \tx eʔ. \mb eʔ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.836 \recid 150817161149488914035819 \start 0:43:36 \sp MARALG \tx mᵇe kah baroʔ amiseh mᵇiri duwaʔ puloh litereh? \mb mᵇe kah baroʔ amis -eh m- biri duwaʔ puloh liter -eh \ge NEG KAH only.then yesterday -EH N- buy two ten CLAS -EH \fti Bukannya baru kemarin beli dua puluh liter?

\ref BRM-20050802.837 \recid 150817161149502575809601 \start 0:43:39 \sp TEO \tx orumeh mosiʔ biɲaʔ gaʔ? \mb orum -eh mosiʔ biɲaʔ gaʔ \ge last.night -EH gone oil also \fti Tadi malam habis juga minyaknya?

\ref BRM-20050802.838 \recid 150817161149362336132814 \start 0:43:39 \sp DP \tx onᵈap iyuneh. \mb onᵈap iyu -neh \ge hard sound -3SG.SAMEorYNG \fti Kencang sekali suaranya. \nt Talking about the sound of MD.

\ref BRM-20050802.839 \recid 150817161149930592474806 \start 0:43:41 \sp NBP \tx ee, minumam! \mb ee minum -am \ge EXCL drink.alcohol -AM \fti Ah, silakan minumlah!

\ref BRM-20050802.840 \recid 150817161149720681497267 \start 0:43:41 \sp EXPALG \tx eʔ taoʔ geʔ aŋat. \mb eʔ taoʔ geʔ aŋat \ge yes know still hot \fti Iya, masih panas.

\ref BRM-20050802.841 \recid 150817161149756478604114 \start 0:43:43 \sp EXPALG \tx dah ɲeneh, neʔ. \mb dah ɲen -eh neʔ \ge PFCT that -EH TRU.grandmother \fti Setelah itu, nek.

\ref BRM-20050802.842 \recid 150817161150684271645219 \start 0:43:46 \sp EXPALG \tx minᵈeʔ rokoʔ, Mar! \mb m- pinᵈeʔ rokoʔ Mar \ge N- request cigarette Mar \fti Minta rokok dong Mar!

\ref BRM-20050802.843 \recid 150817161150781713695730 \start 0:43:48 \sp MARALG \tx Cakra nam. \mb Cakra nam \ge Cakra only \fti Cakra saja.

\ref BRM-20050802.844 \recid 150817161150438152800639 \start 0:43:50 \sp NBP \tx jadi sampay dah ɲen jeraʔneh, "aa, orum nᵈo dam oko ŋamal omo deh, samᵇeʔ." \mb jadi sampay dah ɲen jeraʔ -neh aa orum nᵈo dam oko ŋ- amal omo deh samᵇeʔ \ge so until PFCT that pity -3SG.SAMEorYNG FILL last.night this only 1SG.SAMEorYNG N- cast.spell 2SG.SAMEorYNG DEH fellow \fti Jadi setelah itu, "nah tinggal malam ini saja saya mengamalkan ilmu, kawan."

\ref BRM-20050802.845 \recid 150817161150554158804891 \start 0:43:53 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.846 \recid 150817161150803838692232 \start 0:43:57 \sp NBP \tx "eʔ, mᵇaʔ paji, ŋkolam te bah bah oko naʔ moriim, deh." \mb eʔ mᵇaʔ paji ŋkolam te bah bah oko naʔ mori -im deh \ge yes never.mind tomorrow morning later BAH BAH 1SG.SAMEorYNG want go.home -AM DEH \fti "Iya, baiklah besok pagi saya akan pulang, deh."

\ref BRM-20050802.847 \recid 150817161150920011271302 \start 0:43:59 \sp MARALG \tx konaʔ kopiko geʔem, deh. \mb konaʔ kopi -ko geʔ -em deh \ge right.on.target coffee -1SG.SAMEorYNG more -AM DEH \fti Kena kopi lagi nih.

\ref BRM-20050802.848 \recid 150817161150218501019384 \start 0:44:02 \sp NBP \tx jadi jeneh, "oko nᵈeʔ nonᵈiʔlah paji." \mb jadi je -neh oko n- teʔ n- onᵈiʔ -lah paji \ge so say -3SG.SAMEorYNG 1SG.SAMEorYNG N- request N- deliver -LAH tomorrow \fti Jadi, "saya minta diantarkan besok."

\ref BRM-20050802.849 \recid 150817161150466884787473 \start 0:44:03 \sp TEO \tx mᵇeem ŋᶢelap oko eh, ŋᶢelap ŋᶢelap nam! \mb mᵇe -em ŋ- gelap oko eh ŋ- gelap ŋ- gelap nam \ge NEG -AM N- dark 1SG.SAMEorYNG EXCL N- dark N- dark just \fti Jangan menutup pandanganku, nutupin pandangan aja!

\ref BRM-20050802.850 \recid 150817161150207381864916 \start 0:44:08 \sp NBP \tx apal-nem je sobat-neh seh, "mun mᵇe tiyaʔ iyo mᵇe mori, deh." \mb apal -nem je sobat -neh seh mun mᵇe tiyaʔ iyo mᵇe mori deh \ge just.like.that -3SG.SAMEorYNG.EM say friend -3SG.SAMEorYNG SEH if NEG take 3SG.SAMEorYNG NEG go.home DEH \fti Begitulah ujar sobatnya, "kalau tidak dijemput dia tidak akan pulang."

\ref BRM-20050802.851 \recid 150817161150493378492258 \start 0:44:11 \sp NBP \tx eh, jeneh buwat naʔ mᵇe tiyaʔ bah jeneh mᵇe. \mb eh je -neh buwat naʔ mᵇe tiyaʔ bah je -neh mᵇe \ge EXCL say -3SG.SAMEorYNG wild want NEG take BAH say -3SG.SAMEorYNG NEG \fti Ah, kalau tida dijemput sih tidak akan terjadi.

\ref BRM-20050802.852 \recid 150817161150850731542472 \start 0:44:15 \sp NBP \tx "sayaŋko," jeneh. \mb sayaŋ -ko je -neh \ge love -1SG.SAMEorYNG say -3SG.SAMEorYNG \fti "Saya sayang sekali," ujarnya.

\ref BRM-20050802.853 \recid 150817161150957684569525 \start 0:44:16 \sp EXPALG \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.854 \recid 150817161150608277598302 \start 0:44:16 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.855 \recid 150817161150644565126532 \start 0:44:17 \sp MARALG \tx muut deh. \mb muut deh \ge ghost DEH \fti Ada hantu lho.

\ref BRM-20050802.856 \recid 150817161150237353386869 \start 0:44:19 \sp TEO \tx ka naʔ koto te. \mb ka naʔ koto te \ge KA want hither later \fti Dia kan mau ke sini.

\ref BRM-20050802.857 \recid 150817161150539419631333 \start 0:44:23 \sp NBP \tx "jadi oko nᵈeʔ nonᵈiʔ paji." \mb jadi oko n- teʔ n- onᵈiʔ paji \ge so 1SG.SAMEorYNG N- request N- deliver tomorrow \fti "Jadi besok saya minta dianterin."

\ref BRM-20050802.858 \recid 150817161150872405416564 \start 0:44:27 \sp NBP \tx "aa, paji oko mori, piyaʔ paji," jeneh, "seja ka juwoŋ nam oko koih." \mb aa paji oko mori piyaʔ paji je -neh seja ka juwoŋ nam oko koih \ge so tomorrow 1SG.SAMEorYNG go.home side tomorrow say -3SG.SAMEorYNG really to pick.up only 1SG.SAMEorYNG hither \fti "Nah, besok saya pulang, lusa tolong samperin saja aku ke sana," ujarnya.

\ref BRM-20050802.859 \recid 150817161150445961166219 \start 0:44:30 \sp NBP \tx "aa, mᵇaʔ səsiyap-am omo paji, odeh ko ɲjuwoŋ, deh." \mb aa mᵇaʔ sə- siyap -am omo paji odeh ko ɲ- juwoŋ deh \ge so never.mind SA- ready -AM 2SG.SAMEorYNG tomorrow exist 1SG.SAMEorYNG N- pick.up DEH \fti "Nah, baiklah siap saja kamu besok, nanti saya pasti samperin, nih."

\ref BRM-20050802.860 \recid 150817161150185498900059 \start 0:44:32 \sp NBP \tx "piyaʔ paji," jeneh. \mb piyaʔ paji je -neh \ge side tomorrow say -3SG.SAMEorYNG \fti "Lusa," ujarnya.

\ref BRM-20050802.861 \recid 150817161150852314686588 \start 0:44:33 \sp NBP \tx "mᵇaʔam." \mb mᵇaʔ -am \ge never.mind -AM \fti "Baiklah."

\ref BRM-20050802.862 \recid 150817161150700648240325 \start 0:44:36 \sp TEO \tx asap rokoʔ bah, eh. \mb asap rokoʔ bah eh \ge smoke cigarette BAH EXCL \fti Ah, asap rokoknya.

\ref BRM-20050802.863 \recid 150817161150308287404989 \start 0:44:37 \sp MARALG \tx ŋojap oɲa cərita. \mb ŋojap oɲa cərita \ge silent person story \fti Diamlah orang sedang bercerita.

\ref BRM-20050802.864 \recid 150817161150953194005972 \start 0:44:39 \sp NBP \tx ɲen ka iyo panciŋ ka pədoriŋ jeraʔneh səpəpuwaŋ sobaᵈneh ŋamal iyo, deh. \mb ɲen ka iyo panciŋ ka pədoriŋ jeraʔ -neh sə- pə- puwaŋ sobat -neh ŋ- amal iyo deh \ge that KA 3SG.SAMEorYNG k.o.flying.fox to jar.for.keeping.jewerly pity -3SG.SAMEorYNG SA- PA- empty friend -3SG.SAMEorYNG N- cast.spell 3SG.SAMEorYNG DEH \fti Itulah makanya dia sama sekali tidak ada kotak perhiasan untuk diberikan ke sobatnya yang sudah menurunkan ilmunya.

\ref BRM-20050802.865 \recid 150817161150199149661278 \start 0:44:44 \sp NBP \tx madeh ŋəlobeh dicen jaŋaʔneh. \mb madeh ŋə- lobeh dicen jaŋaʔ -neh \ge not.exist N- more from.there beautiful -3SG.SAMEorYNG \fti Tidak ada lagi yang melebihi dia cakepnya.

\ref BRM-20050802.866 \recid 150817161150953502258843 \start 0:44:46 \sp NBP \tx jaŋaʔ dari səlomahneh. \mb jaŋaʔ dari səlomah -neh \ge beautiful from usually -3SG.SAMEorYNG \fti Lebih cakep dari yang biasanya.

\ref BRM-20050802.867 \recid 150817161150437070648325 \start 0:44:49 \sp NBP \tx keraʔ tunaŋneh yaŋ di kayaŋ pun jaŋaʔ dari səlomahneh. \mb keraʔ tunaŋ -neh yaŋ di kayaŋ pun jaŋaʔ dari səlomah -neh \ge suppose fionce -3SG.SAMEorYNG REL LOC heaven PUN beautiful from usually -3SG.SAMEorYNG \fti Tunangannya yang dikahyangan juga lebih cantik dari yang sebelumnya.

\ref BRM-20050802.868 \recid 150817161150974872859333 \start 0:44:51 \sp MARALG \tx balas dendameh. \mb balas dendam -eh \ge reply revenge -EH \fti Kan balas dendam.

\ref BRM-20050802.869 \recid 150817161150516809058608 \start 0:44:51 \sp NBP \tx ŋŋ. \mb ŋŋ \ge yes \fti Iya.

\ref BRM-20050802.870 \recid 150817161150180185875669 \start 0:44:54 \sp DP \tx odaŋ mojam opi-ŋ. \mb odaŋ m- pojam opi -ŋ \ge do.not N- extinguish fire -N \fti Jangan memadamkan apinya.

\ref BRM-20050802.871 \recid 150817161150618074708710 \start 0:44:56 \sp NBP \tx pəɲjalan nonᵈon ka onih kanduheh? \mb pə- ɲ- jalan n- tonᵈon ka onih kanduh -eh \ge PA- N- walk N- watch KA what 2DU.SAME -EH \fti Kalian tadi pulang dari nonton tifi, ya?

\ref BRM-20050802.872 \recid 150817161150575492196017 \start 0:44:59 \sp TEO \tx pəɲjalan nonᵈon. \mb pə- ɲ- jalan n- tonᵈon \ge PA- N- walk N- watch \fti Pulang dari nonton.

\ref BRM-20050802.873 \recid 150817161150866932215261 \start 0:45:02 \sp NBP \tx oy, bayah bəjalan pecen sagam. \mb oy bayah bə- jalan pecen sagam \ge EXCL don't BA- walk like.this dark \fti Wah, jangan lagi jalan-jalan gitu gelap.

\ref BRM-20050802.874 \recid 150817161150862231739516 \start 0:45:05 \sp DP \tx tamᵇaʔeh! \mb tamᵇaʔ -eh \ge grave -EH \fti Ada kuburan.

\ref BRM-20050802.875 \recid 150817161150774121378733 \start 0:45:06 \sp TEO \tx tamᵇaʔ urus, kah? \mb tamᵇaʔ urus kah \ge grave arrange KAH \fti Kuburan, siapa peduli?

\ref BRM-20050802.876 \recid 150817161150983947313901 \start 0:45:08 \sp NBP \tx Tedi! \mb Tedi \ge Tedi \fti Tedi!

\ref BRM-20050802.877 \recid 150817161150685922979050 \start 0:45:11 \sp DP \tx tiyaneh gaʔ cus kə tamᵇaʔ denaʔ. \mb tiyan -eh gaʔ cus kə tamᵇaʔ denaʔ \ge after -EH also IMIT to grave 3PL.DIFF \fti Dulu juga pergi ke kuburan.

\ref BRM-20050802.878 \recid 150817161150197081335307 \start 0:45:14 \sp NBP \tx jadi jeraʔneh dah ŋkolam dah udahneh duwoʔ deen moriim iyo, Koliŋeh. \mb jadi jeraʔ -neh dah ŋkolam dah udah -neh duwoʔ deen mori -im iyo Koliŋ -eh \ge so pity -3SG.SAMEorYNG PFCT morning PFCT finished -3SG.SAMEorYNG eat like.that go.home -AM 3SG.SAMEorYNG Koling -EH \fti Jadi keesokan paginya setelah makan dan sebagainya pulanglah dia si Koling.

\ref BRM-20050802.879 \recid 150817161150985752412489 \start 0:45:21 \sp NBP \tx seta dah mondiʔ ka rumah cuh ey lamun Lolaʔ.bonaŋ diyen yaŋ səjati-jati təkajah-kajah. \mb seta dah mondiʔ ka rumah cuh ey lamun Lolaʔ.bonaŋ diyen yaŋ sə- jati ~ jati tə- k- ajah ~ k- ajah \ge as.soon.as PFCT come to house there EXCL if Lolak.bonang 3PL.SAME REL SA- veritable ~ veritable TA- KA- follow ~ KA- follow \fti Begitu tiba di rumah Lolak bonang dan kawanannya senang sekali jingkrak-jingkrak.

\ref BRM-20050802.880 \recid 150817161150346671744668 \start 0:45:29 \sp NBP \tx ŋalu iyo mondiʔ sənepa cəbiyaʔ ŋalu indoʔ opaʔneh mondiʔ bəjalan, pecenem. \mb ŋ- alu iyo mondiʔ sənepa cəbiyaʔ ŋ- alu indoʔ opaʔ -neh mondiʔ bə- jalan pecen -em \ge N- applaud 3SG.SAMEorYNG come same.as child N- applaud mother father -3SG.SAMEorYNG come BA- walk like.that -AM \fti Disambut seperti anak-anak menyambut orangtuanya datang dari bepergian, begitulah.

\ref BRM-20050802.881 \recid 150817161150864958510919 \start 0:45:34 \sp MARALG \tx mun oko sepakko. \mb mun oko sepak -ko \ge if 1SG.SAMEorYNG kick -1SG.SAMEorYNG \fti Kalau saya sih saya tendang.

\ref BRM-20050802.882 \recid 150817161150202711369562 \start 0:45:37 \sp NBP \tx "mᵇe, pəŋᶢuyaŋ-eh, kopih omo koti-koti nᵈo pəŋᶢuyaŋ?" \mb mᵇe pəŋᶢuyaŋ -eh kopih omo koti ~ koti nᵈo pəŋᶢuyaŋ \ge NEG the.strong.one -EH whither 2SG.SAMEorYNG as.long.as ~ as.long.as this the.strong.one \fti "Ah, penggoyang ini, ke mana kamu selama ini?"

\ref BRM-20050802.883 \recid 150817161150520667517696 \start 0:45:40 \sp NBP \tx "kolaŋ di pəmanᵈaw ome madeh omo." \mb kolaŋ di pə- m- panᵈaw ome madeh omo \ge nervous LOC PA- N- look 13PL.SAME not.exist 2SG.SAMEorYNG \fti "Kami merasa ada yang hilang kalau kamu tidak ada."

\ref BRM-20050802.884 \recid 150817161150179212476871 \start 0:45:43 \sp NBP \tx kehneh ŋawas nam. \mb keh -neh ŋ- awas nam \ge not.want -3SG.SAMEorYNG N- can.see only \fti Dia sama sekali tidak mau memperhatikan.

\ref BRM-20050802.885 \recid 150817161150147656744206 \start 0:45:47 \sp NBP \tx konaʔ ka Koliŋ yaŋ xx. \mb konaʔ ka Koliŋ yaŋ xx \ge right.on.target to Koling REL xx \fti Itukan karena si Koling xx... \nt Will be different if it was happen to another person.

\ref BRM-20050802.886 \recid 150817161150312393331806 \start 0:45:49 \sp NBP \tx geʔ aŋat kaheh? \mb geʔ aŋat kah -eh \ge still hot KAH -EH \fti Masih panas, ya? \nt Asking about the coffee wether it was still hot or cold already to be drink.

\ref BRM-20050802.887 \recid 150817161150953475648815 \start 0:45:50 \sp NBP \tx hah? \mb hah \ge EXCL \fti Yah?

\ref BRM-20050802.888 \recid 150817161150620613949698 \start 0:45:51 \sp DP \tx dah naʔ colap. \mb dah naʔ colap \ge PFCT want cold \fti Sudah hampir dingin.

\ref BRM-20050802.889 \recid 150817161150391644380101 \start 0:45:52 \sp EXPALG \tx dah colapam. \mb dah colap -am \ge PFCT cold -AM \fti Sudah dingin.

\ref BRM-20050802.890 \recid 150817161150828576029976 \start 0:45:53 \sp MARALG \tx modum mᵇe opaʔmo? \mb m- bodum mᵇe opaʔ -mo \ge N- remain NEG father -2SG.SAMEorYNG \fti Ayahmu ada di rumah?

\ref BRM-20050802.891 \recid 150817161150559937360602 \start 0:45:54 \sp NBP \tx mm, minumum! \mb mm minum -um \ge AFF drink.alcohol -AM \fti Mm, silakan diminum!

\ref BRM-20050802.892 \recid 150817161150362539142509 \start 0:45:54 \sp DP \tx kə rumah Nusin. \mb kə rumah Nusin \ge to house Nusin \fti Ke rumah Nusin.

\ref BRM-20050802.893 \recid 150817161150929420204878 \start 0:45:54 \sp EXPALG \tx bonoŋ-nem. \mb bonoŋ -nem \ge already.exist -NEM \fti Sedang minum kok.

\ref BRM-20050802.894 \recid 150817161150525776885309 \start 0:45:58 \sp MARALG \tx kə rumah Depi, bah. \mb kə rumah Depi bah \ge to house Depi BAH \fti Ke rumah Depi, gih! \nt Teo is getting sleepy.

\ref BRM-20050802.895 \recid 150817161150574717523343 \start 0:46:00 \sp TEO \tx bis gopih? \mb bis gopih \ge sleep where \fti Tidur di mana?

\ref BRM-20050802.896 \recid 150817161151485357754397 \start 0:46:00 \sp MARALG \tx ŋoen deh. \mb ŋ- koen deh \ge N- thither DEH \fti Di situ.

\ref BRM-20050802.897 \recid 150817161151550694661959 \start 0:46:03 \sp DP \tx kerko golaʔ taoʔmo. \mb ker -ko golaʔ taoʔ -mo \ge thought -1SG.SAMEorYNG afraid know -2SG.SAMEorYNG \fti Saya kira kamu tahu.

\ref BRM-20050802.898 \recid 150817161151429183855373 \start 0:46:05 \sp MARALG \tx maksut-neh? \mb maksut -neh \ge mean -3SG.SAMEorYNG \fti Maksut kamu?

\ref BRM-20050802.899 \recid 150817161151218678605090 \start 0:46:10 \sp NBP \tx laju omo naʔ jorah maaʔeh? \mb laju omo naʔ jorah maaʔ -eh \ge fast 2SG.SAMEorYNG want sleep.with 1SG.OLD -EH \fti Kamu jadi gak tidur sama saya? \nt Asking to he grand daughter, Depi.

\ref BRM-20050802.900 \recid 150817161151533893383480 \start 0:46:11 \sp DP \tx ogon taoʔ, geʔ maksut-neh... \mb ogon taoʔ geʔ maksut -neh \ge not.yet know still mean -3SG.SAMEorYNG \fti Belum tahu, maksutnya masih...

\ref BRM-20050802.901 \recid 150817161151948439222200 \start 0:46:17 \sp TEO \tx xx. \mb xx \ge xx \fti xx.

\ref BRM-20050802.902 \recid 150817161151760812465892 \start 0:46:18 \sp EXPALG \tx ujan, kah? \mb ujan kah \ge rain KAH \fti Hujan, ya?

\ref BRM-20050802.903 \recid 150817161151159420078527 \start 0:46:20 \sp DP \tx ŋ? \mb ŋ \ge AFF \fti Yah?

\ref BRM-20050802.904 \recid 150817161151402617461047 \start 0:46:20 \sp EXPALG \tx ujan, kah? \mb ujan kah \ge rain KAH \fti Hujan, yah?

\ref BRM-20050802.905 \recid 150817161151901596200279 \start 0:46:21 \sp DP \tx mᵇe bah. \mb mᵇe bah \ge NEG BAH \fti Tida kok.

\ref BRM-20050802.906 \recid 150817161151917794768371 \start 0:46:21 \sp MARALG \tx mesen. \mb mesen \ge machine \fti Suara mesin.

\ref BRM-20050802.907 \recid 150817161151809206204860 \start 0:46:24 \sp MARALG \tx mesen paʔ At, bah. \mb mesen paʔ At bah \ge machine how.much At BAH \fti Suara mesin pak At, kok.

\ref BRM-20050802.908 \recid 150817161151515083282161 \start 0:46:29 \sp TEO \tx xxx. \mb xxx \ge xxx \fti xxx.

\ref BRM-20050802.909 \recid 150817161151810573941189 \start 0:46:31 \sp EXPALG \tx ma aih iyu pəɲawaʔdoh. \mb ma aih iyu pəɲawaʔ -doh \ge very big sound throat -3SG.OLD \fti Wah kencang banget suara nafasnya. \nt Listening from the md’s earphone, and the noise sound is from NBS’s breaths.

\ref BRM-20050802.910 \recid 150817161151310499026300 \start 0:46:33 \sp DP \tx ɲen deh. \mb ɲen deh \ge that DEH \fti Itulah.

\ref BRM-20050802.911 \recid 150817161151729570933477 \start 0:46:37 \sp EXPALG \tx ma onᵈapdoh. \mb ma onᵈap -doh \ge very hard -3SG.OLD \fti Bukan main kencangnya.

\ref BRM-20050802.912 \recid 150817161151563770989980 \start 0:46:40 \sp EXPALG \tx aa, seli mpah iyu ujanam bah. \mb aa seli mpah iyu ujan -am bah \ge FILL truly like sound rain -AM BAH \fti Nah, seperti suara hujan.

\ref BRM-20050802.913 \recid 150817161151642920498223 \start 0:46:44 \sp DP \tx maa Aleŋ. \mb maa Aleŋ \ge very Aleng \fti Dasa Aleng.

\ref BRM-20050802.914 \recid 150817161151199875336699 \start 0:46:45 \sp EXPALG \tx jeraʔdoh. \mb jeraʔ -doh \ge pity -3SG.OLD \fti Kasihan beliau.

\ref BRM-20050802.915 \recid 150817161151927413982943 \start 0:46:46 \sp EXPALG \tx ka onᵈap mik nᵈo. \mb ka onᵈap m- tik nᵈo \ge KA hard N- EXCL this \fti Microphone ini kencang lho.

\ref BRM-20050802.916 \recid 150817161151360062559181 \start 0:46:50 \sp MARALG \tx caru batoʔeh. \mb caru batoʔ -eh \ge OATH cough -EH \fti Sialan batuk lagi. \nt MAR is getting cough.

\ref BRM-20050802.917 \recid 150817161151149687132425 \start 0:46:53 \sp TEO \tx batoʔ bah batoʔ bah neʔ. \mb batoʔ bah batoʔ bah neʔ \ge cough BAH cough BAH TRU.grandmother \fti Batuklah nek, batuk’in.

\ref BRM-20050802.918 \recid 150817161151850256372801 \start 0:47:06 \sp EXPALG \tx seli mpah iyu ujanam. \mb seli mpah iyu ujan -am \ge truly like sound rain -AM \fti Seperti suara hujan.

\ref BRM-20050802.919 \recid 150817161151606255141877 \start 0:47:08 \sp MARALG \tx iyu caro. \mb iyu caro \ge sound storm \fti Suara badai.

\ref BRM-20050802.920 \recid 150817161151594625569739 \start 0:47:14 \sp TEO \tx panᵈawam golaʔ doh xx. \mb panᵈaw -am golaʔ doh xx \ge look -AM afraid 3SG.OLD xx \fti Lihatlah beliau takut xx.

\ref BRM-20050802.921 \recid 150817161151247572017740 \start 0:47:21 \sp NBP \tx Teo nəraru Teo! \mb Teo nə- raru Teo \ge Teo EN- finish.off Teo \fti Teo, habiskan teo! \nt Asking Teo to drink the coffee lefted.

\ref BRM-20050802.922 \recid 150817161151878995209745 \start 0:47:21 \sp TEO \tx eh, ŋᶢeʔko! \mb eh ŋ- geʔ -ko \ge EXCL N- more -1SG.SAMEorYNG \fti Ah, saya tidak amu.

\ref BRM-20050802.923 \recid 150817161151289667334407 \start 0:47:22 \sp TEO \tx ŋᶢeʔko neʔ. \mb ŋ- geʔ -ko neʔ \ge N- more -1SG.SAMEorYNG TRU.grandmother \fti Saya tida mau, nek.

Citation

[author(s)] (2005). File "BRM-20050802.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "BRM-20050802". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-6E80-4. (Accessed 2024-02-29)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.