PDG-20080530-SAN.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id PDG-20080530-SAN

\ref PDG-20080530-SAN.001 \recid 985351111030300508 \start 0:00:01 \sp YOHSAN \ph sapuluᵃ ʔa \tx sapuluah a. \mb sa- puluah a \ge SA- ten FILL \fti sepuluh.

\ref PDG-20080530-SAN.002 \recid 526386111138300508 \start 0:00:02 \sp YOHSAN \ph na co ʔitu la neneʔ dulu \tx na co itu lah nenek dulu. \mb na co i- tu lah nenek dulu \ge EXCL like I- that PFCT grandmother before \fti seperti itulah nenek dulu.

\ref PDG-20080530-SAN.003 \recid 585386111224300508 \start 0:00:07 \sp YOHSAN \ph ʔa ruma gadaŋ ka dipaŋaka ruma tu \tx a rumah gadang, ka dipangakan rumah tu. \mb a rumah gadang ka di- pa- ng- a -kan rumah tu \ge FILL house big FUT DI- PA- N- what -KAN house that \fti rumah besar, mau diapakan rumah itu.

\ref PDG-20080530-SAN.004 \recid 401080111322300508 \start 0:00:11 \sp YOHSAN \ph ʔarato baɲaʔ \tx arato banyak. \mb arato banyak \ge wealth a.lot \fti harta banyak.

\ref PDG-20080530-SAN.005 \recid 570938111344300508 \start 0:00:13 \sp YOHSAN \ph sawa baɲaʔ \tx sawah banyak. \mb sawah banyak \ge rice.field a.lot \fti sawah banyak.

\ref PDG-20080530-SAN.006 \recid 577692111405300508 \start 0:00:15 \sp YOHSAN \ph tapi siya nan ka maŋiloʔi kini ndaʔ do nan ka maŋgiloʔi lay do \tx tapi sia nan ka manggiloi kini, ndak (a)do nan ka manggiloi lai do. \mb tapi sia nan ka ma- ng- gilo -i kini ndak ado nan ka ma- ng- gilo -i lai do \ge but who REL to MA- N- crazy -I now NEG exist REL to MA- N- crazy -I more NEGPOL \fti tapi siapa sekarang yang akan mengurus, tidak ada yang mau mengurus harta itu.

\ref PDG-20080530-SAN.007 \recid 679450111542300508 \start 0:00:19 \sp YOHSAN \ph nan sanaʔ eneʔ a baranam maniŋga ndaʔ do ciyeʔ la jo kilaki \tx nan sanak enek a baranam maningga ndak (a)do ciek la juo kilaki. \mb nan sanak enek a ba- r- anam maningga ndak ado ciek la juo ki ~ laki \ge REL sibling TRU.grandmother FILL BA- R- six pass.away NEG exist one PFCT also PART.male ~ male \fti enam orang saudara nenek meninggal tidak ada satu juga laki-laki.

\ref PDG-20080530-SAN.008 \recid 942318111850300508 \start 0:00:24 \sp WINSAN \ph eneʔ basapuluᵃ \tx enek basapuluah? \mb enek ba- sa- puluah \ge TRU.grandmother BA- SA- ten \fti nenek punya saudara sepuluh orang?

\ref PDG-20080530-SAN.009 \recid 861982112030300508 \start 0:00:25 \sp YOHSAN \ph baʔitu tu ma \tx baitu tu ma. \mb ba- i- tu tu ma \ge BA- I- that that MA \fti seperti itu.

\ref PDG-20080530-SAN.010 \recid 652009112154300508 \start 0:00:25 \sp YOHSAN \ph sapuluᵃ \tx sapuluah. \mb sa- puluah \ge SA- ten \fti sepuluh.

\ref PDG-20080530-SAN.011 \recid 537574115727300508 \start 0:00:26 \sp YOHSAN \ph barampeʔ padusi \tx barampek padusi. \mb ba- r- ampek padusi \ge BA- R- four female \fti perempuan berempat.

\ref PDG-20080530-SAN.012 \recid 526738115934300508 \start 0:00:28 \sp YOHSAN \ph baranam lakilaki satawun kapataŋ ko yo la tigo maniŋga \tx baranam laki-laki, sataun kapatang ko yo la tigo maningga. \mb ba- r- anam laki ~ laki sa- taun kapatang ko yo la tigo maningga \ge BA- R- six husband ~ husband SA- year yesterday this EXCL PFCT three pass.away \fti laki-laki berenam, satu tahun kemarin ini tiga orang meninggal.

\ref PDG-20080530-SAN.013 \recid 204270120359300508 \start 0:00:33 \sp WINSAN \ph batigo maniŋga neʔ \tx batigo maningga Nek? \mb ba- tigo maningga Nek \ge BA- three pass.away TRU.grandmother \fti tiga orang yang meninggal Nek?

\ref PDG-20080530-SAN.014 \recid 276040120452300508 \start 0:00:34 \sp YOHSAN \ph tigo maniŋga \tx tigo maningga. \mb tigo maningga \ge three pass.away \fti tiga meninggal.

\ref PDG-20080530-SAN.015 \recid 508179120814300508 \start 0:00:34 \sp YOHSAN \ph jo ʔeteʔ na coʔacoʔ ka mari tu ʔa \tx jo etek (ba)na cokacok ka mari tu a. \mb jo etek bana cok- acok ka mari tu a \ge with aunt very PAR.often- often to here that FILL \fti dengan tante yang sering ke sini itu.

\ref PDG-20080530-SAN.016 \recid 576887120948300508 \start 0:00:36 \sp WINSAN \ph ʔeʔe \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.017 \recid 655541121041300508 \start 0:00:37 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔitu la tu \tx a itu lah tu. \mb a i- tu lah tu \ge FILL I- that LAH that \fti itu lah tu.

\ref PDG-20080530-SAN.018 \recid 491479121213300508 \start 0:00:38 \sp YOHSAN \ph tiŋga ʔeneʔ kini batigo lay \tx tingga enek kini batigo lai. \mb tingga enek kini ba- tigo lai \ge leave TRU.grandmother now BA- three more \fti sekarang tinggal nenek bertiga.

\ref PDG-20080530-SAN.019 \recid 705587121326300508 \start 0:00:40 \sp WINSAN \ph batigo \tx batigo. \mb ba- tigo \ge BA- three \fti bertiga.

\ref PDG-20080530-SAN.020 \recid 126327121349300508 \start 0:00:41 \sp YOHSAN \ph padusi batigo lay \tx padusi batigo lai. \mb padusi ba- tigo lai \ge female BA- three more \fti tinggal bertiga lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.021 \recid 687250121431300508 \start 0:00:42 \sp YOHSAN \ph ʔeneʔ nan tuwo \tx enek nan tuo. \mb enek nan tuo \ge TRU.grandmother REL old \fti nenek yang paling tua.

\ref PDG-20080530-SAN.022 \recid 629269121502300508 \start 0:00:43 \sp YOHSAN \ph tu nan di siteba tu di maninjaw suraŋ \tx tu nan di Siteba, tu di Maninjau surang. \mb tu nan di Siteba tu di Maninjau s- urang \ge that REL LOC Siteba that LOC Maninjau SA- person \fti yang di Siteba, terus di Maninjau satu orang lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.023 \recid 846172122331300508 \start 0:00:46 \sp YOHSAN \ph ʔarato baɲaʔ sambuᵃ \tx arato banyak sambuah. \mb arato banyak sambuah \ge wealth a.lot a.lot \fti harta banyak.

\ref PDG-20080530-SAN.024 \recid 433117122633300508 \start 0:00:49 \sp YOHSAN \ph kalo la pulaŋ ʔeneʔ tu ʔeneʔ la manaŋi \tx kalau la pulang enek tu enek la manangih. \mb kalau la pulang enek tu enek la ma- n- tangih \ge TOP PFCT return TRU.grandmother that TRU.grandmother PFCT MA- N- cry \fti kalau pulang nenek menangis saja.

\ref PDG-20080530-SAN.025 \recid 809827122817300508 \start 0:00:51 \sp YOHSAN \ph la manaŋi ʔeneʔ tibo di ruma tu \tx la manangih enek tibo di rumah tu. \mb la ma- n- tangih enek tibo di rumah tu \ge PFCT MA- N- cry TRU.grandmother arrive LOC house that \fti menangis nenek datang ke rumah itu.

\ref PDG-20080530-SAN.026 \recid 682490123013300508 \start 0:00:54 \sp YOHSAN \ph ko pusaro di laman ko ʔa \tx ko pusaro di (a)laman ko a. \mb ko pusaro di alaman ko a \ge this grave LOC yard this FILL \fti kuburan ada di halaman ini.

\ref PDG-20080530-SAN.027 \recid 726853123133300508 \start 0:00:56 \sp YOHSAN \ph pusaro ʔapaʔ mamaʔ eneʔ sagalo daʔ do sanaʔsanaʔ sado ɲo do \tx pusaro apak, mamak, enek sagalo ndak (a)do sanak-sanak sado nyo do. \mb pusaro apak mamak enek sagalo ndak ado sanak ~ sanak sado nyo do \ge grave TRU.father maternal.uncle TRU.grandmother all NEG exist sibling ~ sibling all 3 NEGPOL \fti kuburan bapak, ibuk, nenek, semua saudara-saudara.

\ref PDG-20080530-SAN.028 \recid 327138081530020608 \start 0:01:01 \sp YOHSAN \ph ʔa tu duduᵃʔ juwo la di ʔate pusaro manaŋi xx maŋajikan mambacokan yasin sagalo macam \tx a tu duduak juo lah di ateh pusaro, manangih xx mangajikan mabacokan Yasin sagalo macam. \mb a tu duduak juo lah di ateh pusaro ma- n- angih xx ma- ng- kaji -kan ma- baco -kan Yasin sagalo macam \ge FILL that sit also PFCT LOC up grave MA- N- sick xx MA- N- study -KAN MA- read -KAN Yasin all sort \fti duduk juga di atas kuburan, menangis, mengaji, membaca Yasin dan segala macam.

\ref PDG-20080530-SAN.029 \recid 104342093436020608 \start 0:01:07 \sp YOHSAN \ph ʔeneʔ tu \tx enek tu. \mb enek tu \ge TRU.grandmother that \fti nenek itu.

\ref PDG-20080530-SAN.030 \recid 181723093550020608 \start 0:01:09 \sp YOHSAN \ph ʔa tu beko tu la la ka xx la ka pulaŋ tu beko tu ʔa \tx a tu beko tu la la ka xx la ka pulang tu beko tu a. \mb a tu beko tu la la ka xx la ka pulang tu beko tu a \ge FILL that later that PFCT PFCT to xx PFCT to return that later that FILL \fti nanti waktu mau pulang.

\ref PDG-20080530-SAN.031 \recid 230594093730020608 \start 0:01:12 \sp YOHSAN \ph la ka ka paʔi ka ka ka oto ɲo di ka ka tapi labuᵃ \tx la ka ka pai ka ka ka oto nyo di ka ka tapi labuah. \mb la ka ka pai ka ka ka oto nyo di ka ka tapi labuah \ge PFCT to to go to to to car 3 LOC to to edge street \fti sudah pergi naik mobil di tepi jalan.

\ref PDG-20080530-SAN.032 \recid 799192112330020608 \start 0:01:16 \sp YOHSAN \ph ʔa manaŋih tu \tx a manangih tu. \mb a ma- n- tangih tu \ge FILL MA- N- cry that \fti menangis.

\ref PDG-20080530-SAN.033 \recid 142965112408020608 \start 0:01:18 \sp YOHSAN \ph maniŋgakan pusaro maniŋgaka ruma tu ʔa \tx maninggakan pusaro maninggakan rumah tu a. \mb maningga -kan pusaro maningga -kan rumah tu a \ge pass.away -KAN grave pass.away -KAN house that FILL \fti meninggalkan kuburan, meninggalkan rumah itu.

\ref PDG-20080530-SAN.034 \recid 415472112518020608 \start 0:01:20 \sp YOHSAN \ph tu na la parasayan neneʔ \tx tu (ba)na la parasaian nenek. \mb tu bana la pa- rasai -an nenek \ge that very PFCT PA- suffer -AN grandmother \fti itu penderitaan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.035 \recid 344078112605020608 \start 0:01:22 \sp YOHSAN \ph tu lo baru la lansuᵃŋ kami ka bukiʔtiŋgi tu \tx tu lo baru la lansuang kami ka Bukiktinggi tu. \mb tu lo baru la lansuang kami ka Bukiktinggi tu \ge that furthermore new PFCT direct 1 to Bukittinggi that \fti itu langsung kami pergi ke Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.036 \recid 137633112859020608 \start 0:01:26 \sp YOHSAN \ph laʔi ʔarato baɲaʔ ka dipaŋakan siya nan ka maŋgiloʔi ʔawaʔ ndaʔ do lakilaki \tx lai arato banyak ka dipangakan sia nan ka manggiloi awak ndak (a)do laki-laki. \mb lai arato banyak ka di- pa- ng- a -kan sia nan ka ma- ng- gilo -i awak ndak ado laki ~ laki \ge more wealth a.lot FUT DI- PA- N- what -KAN who REL to MA- N- crazy -I 1 NEG exist husband ~ husband \fti harta banyak tapi mau diapakan, siapa yang akan mengurus harta tidak ada yang laki-laki.

\ref PDG-20080530-SAN.037 \recid 812342113052020608 \start 0:01:32 \sp YOHSAN \ph laʔi nan baɲaʔ dusanaʔdosanaʔɲa \tx lai nan banyak dunsanak-dunsanaknya. \mb lai nan banyak dunsanak ~ dunsanak -nya \ge more REL a.lot sibling ~ sibling -NYA \fti banyak saudara-saudaranya.

\ref PDG-20080530-SAN.038 \recid 657774113220020608 \start 0:01:34 \sp YOHSAN \ph ʔanaʔanaʔ dusanaʔ \tx anak-anak dunsanak. \mb anak ~ anak dunsanak \ge child ~ child sibling \fti anak-anak saudara.

\ref PDG-20080530-SAN.039 \recid 225564113258020608 \start 0:01:35 \sp YOHSAN \ph ndaʔ tantu di ʔiɲo pimataŋ sawa gay ndaʔ bi tantu ciʔeʔ ala juwo deʔ iɲo do \tx ndak tantu di inyo pamatang sawah gai ndak (a)bih tantu ciek alah juo dek inyo do. \mb ndak tantu di i- nyo pamatang sawah gai ndak abih tantu ciek alah juo dek i- nyo do \ge NEG certain LOC I- 3 dike.between.rice.fields rice.field also NEG finished certain one PFCT also DEK I- 3 NEGPOL \fti mereka tidak tau mana pematang sawahnya, tidak tau sama sekali. \nt maksud tidak tau pematang sawah mereka tidak tau di mana tanah milik mereka.

\ref PDG-20080530-SAN.040 \recid 862162113744020608 \start 0:01:40 \sp YOHSAN \ph ʔa laʔin ʔuda na ka marimari tu ɲo \tx a lain uda nan ka mari-mari tu nyo. \mb a lain uda nan ka mari ~ mari tu nyo \ge FILL other older.brother REL to here ~ here that 3 \fti ada abang yang sering ke sini itu.

\ref PDG-20080530-SAN.041 \recid 979609113920020608 \start 0:01:43 \sp YOHSAN \ph da wan tu ʔa \tx da Wan tu a. \mb da Wan tu a \ge TRU.older.brother Wan that FILL \fti ada abang Wan yang sering ke sini itu.

\ref PDG-20080530-SAN.042 \recid 317920114036020608 \start 0:01:44 \sp WINSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.043 \recid 598768114122020608 \start 0:01:44 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔitu nan manatukan ʔarato ɲo tu \tx a itu nan manantukan arato nyo tu. \mb a i- tu nan ma- n- tantu -kan arato nyo tu \ge FILL I- that REL MA- N- certain -KAN wealth 3 that \fti dia yang menentukan hartanya itu.

\ref PDG-20080530-SAN.044 \recid 338831084612030608 \start 0:01:46 \sp YOHSAN \ph jo ʔom yul nan tiŋga di araypinaŋ tu ʔa \tx jo om Yul nan tingga di Arai.Pinang tu a. \mb jo om Yul nan tingga di Arai.Pinang tu a \ge with uncle Yul REL leave LOC Arai.Pinang that FILL \fti dengan om Yul yang tinggal di Arai Pinang itu.

\ref PDG-20080530-SAN.045 \recid 146604084707030608 \start 0:01:49 \sp YOHSAN \ph ʔa tu nan baduwo tu ɲo tu \tx a tu nan baduo tu nyo tu. \mb a tu nan ba- duo tu nyo tu \ge FILL that REL BA- two that 3 that \fti yang berdua itu saja.

\ref PDG-20080530-SAN.046 \recid 378693084745030608 \start 0:01:50 \sp YOHSAN \ph ʔa itu la nan diʔuruskan kini \tx a itu lah nan diuruskan kini. \mb a i- tu lah nan di- urus -kan kini \ge FILL I- that PFCT REL DI- arrrange -KAN now \fti itu yang diurus sekarang.

\ref PDG-20080530-SAN.047 \recid 505020084857030608 \start 0:01:52 \sp YOHSAN \ph ka manjuwaʔi ʔarato siya ʔuraŋ ka ka mambali ʔarato waʔ sabaɲaʔ tu \tx ka manjuai arato sia urang ka ka mambali arato wak sabanyak tu. \mb ka ma- n- jua -i arato sia urang ka ka ma- m- bali arato wak sa- banyak tu \ge FUT MA- N- sell -I wealth who person to to MA- N- buy wealth 1 SA- a.lot that \fti mau menjual harta, siapa yang mau membeli harta sebanyak itu.

\ref PDG-20080530-SAN.048 \recid 584846085030030608 \start 0:01:57 \sp YOHSAN \ph di maninjaw di tapi labuwah \tx di Maninjau, di tapi labuah. \mb di Maninjau di tapi labuah \ge LOC Maninjau LOC edge street \fti di Maninjau di tepi jalan.

\ref PDG-20080530-SAN.049 \recid 324217085125030608 \start 0:01:57 \sp WINSAN \ph di ma neʔ \tx di ma Nek? \mb di ma Nek \ge LOC which TRU.grandmother \fti di mana Nek?

\ref PDG-20080530-SAN.050 \recid 227621085203030608 \start 0:01:59 \sp WINSAN \ph ʔe maninjah \tx e Maninjau. \mb e Maninjau \ge FILL Maninjau \fti Maninjau.

\ref PDG-20080530-SAN.051 \recid 339359085226030608 \start 0:02:00 \sp YOHSAN \ph basoraʔ sajo ʔawaʔ tu ʔes mansetop ʔoto ʔa \tx basorak sajo awak tu xx manstop oto a. \mb ba- sorak sajo awak tu xx ma- n- stop oto a \ge BA- cheer just 1 that xx MA- N- stop car FILL \fti tinggal teriak saja kita memanggil mobil.

\ref PDG-20080530-SAN.052 \recid 912908085343030608 \start 0:02:03 \sp YOHSAN \ph bara juwo lay tu dakeʔ ɲo \tx bara juo lai tu dakek nyo. \mb ba- r- a juo lai tu dakek nyo \ge BA- R- what also more that near 3 \fti berapa dekatnya itu.

\ref PDG-20080530-SAN.053 \recid 668819085424030608 \start 0:02:05 \sp YOHSAN \ph dari rumaʰ ʔawaʔ \tx dari rumah awak. \mb dari rumah awak \ge from house 1 \fti dari rumah kita.

\ref PDG-20080530-SAN.054 \recid 464446085626030608 \start 0:02:06 \sp YOHSAN \ph ʔa tapi baʔa laʰ ɲo \tx a tapi baa lah nyo. \mb a tapi ba- a lah nyo \ge FILL edge BA- what LAH 3 \fti ya tapi mau bagaimana lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.055 \recid 865834085712030608 \start 0:02:08 \sp YOHSAN \ph nasip ʔawaʔ tu \tx nasib awak tu. \mb nasib awak tu \ge fate 1 that \fti nasip kita.

\ref PDG-20080530-SAN.056 \recid 587791085732030608 \start 0:02:10 \sp YOHSAN \ph satu la bi mati desanaʔ sado ɲo ndaʔ do tanago lay \tx satu la (a)bih mati dunsanak sado nyo, ndak (a)do tanago lai. \mb satu la abih mati dunsanak sado nyo ndak ado tanago lai \ge one PFCT finished dead sibling all 3 NEG exist power more \fti saudara sudah mati semua, tidak ada tenaga lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.057 \recid 312896085853030608 \start 0:02:13 \sp YOHSAN \ph ndaʔ takaʔo deʔ neʔ lay do ka dipaŋakan \tx ndak takao dek Nek lai do, ka dipangakan. \mb ndak takao dek Nek lai do ka di- pa- ng- a -kan \ge NEG able DEK TRU.grandmother more NEGPOL to DI- PA- N- what -KAN \fti sudah tidak kuat nenek lagi, mau diapakan.

\ref PDG-20080530-SAN.058 \recid 751292085942030608 \start 0:02:15 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.059 \recid 590009085958030608 \start 0:02:16 \sp YOHSAN \ph ʔa manaŋi ʔeneʔ laʔi ʔati kare tapi takaʔo ʔindaʔ \tx a manangih enek, lai ati kareh tapi takao indak. \mb a ma- n- tangih enek lai ati kareh tapi takao indak \ge FILL MA- N- cry TRU.grandmother more liver hard but able NEG \fti menangis nenek, hati keras tapi kemampuan tidak ada.

\ref PDG-20080530-SAN.060 \recid 695948090107030608 \start 0:02:20 \sp YOHSAN \ph ko ko ʔan nan dikarajokan \tx ko ko a nan dikarajokan. \mb ko ko a nan di- karajo -kan \ge this this what REL DI- work -KAN \fti apa yang mau dikerjakan.

\ref PDG-20080530-SAN.061 \recid 120159090207030608 \start 0:02:22 \sp YOHSAN \ph ʔa tu kini tu disuruᵃ ʔuraŋ maɲewo rumaʰ ʔawaʔ \tx a tu kini tu disuruah urang manyeo rumah awak. \mb a tu kini tu di- suruah urang ma- ny- seo rumah awak \ge FILL that now that DI- order person MA- N- rent house 1 \fti sekarang di suruh orang menyewa rumah kita.

\ref PDG-20080530-SAN.062 \recid 527022091312030608 \start 0:02:25 \sp YOHSAN \ph ruma gadaŋ ʔuraŋ \tx rumah gadang urang. \mb rumah gadang urang \ge house big person \fti rumah besar.

\ref PDG-20080530-SAN.063 \recid 477772091351030608 \start 0:02:27 \sp WINSAN \ph ruma di manin maninjaw neʔ \tx rumah di Manin(jau) Maninjau Nek? \mb rumah di Maninjau Maninjau Nek \ge house LOC Maninjau Maninjau TRU.grandmother \fti rumah di Maninjau Nek?

\ref PDG-20080530-SAN.064 \recid 727241091444030608 \start 0:02:28 \sp YOHSAN \ph duwo baleh kamar \tx duo baleh kamar. \mb duo baleh kamar \ge two respond room \fti dua belas kamar.

\ref PDG-20080530-SAN.065 \recid 462121091514030608 \start 0:02:29 \sp YOHSAN \ph ʔate bawa \tx ateh bawah. \mb ateh bawah \ge up under \fti atas bawah.

\ref PDG-20080530-SAN.066 \recid 487925091529030608 \start 0:02:30 \sp WINSAN \ph tu yaŋ di maninjaw tu neʔ \tx tu yang di Maninjau tu Nek? \mb tu yang di Maninjau tu Nek \ge that REL LOC Maninjau that TRU.grandmother \fti itu yang di Maninjau Nek?

\ref PDG-20080530-SAN.067 \recid 379203091659030608 \start 0:02:31 \sp YOHSAN \ph ʔate bawa \tx ateh, bawah. \mb ateh bawah \ge up under \fti atas bawah.

\ref PDG-20080530-SAN.068 \recid 616654091844030608 \start 0:02:31 \sp YOHSAN \ph maninjaw tu naʔ \tx Maninjau tu Nak. \mb Maninjau tu Nak \ge Maninjau that TRU.child \fti itu di Maninjau.

\ref PDG-20080530-SAN.069 \recid 328195091914030608 \start 0:02:33 \sp YOHSAN \ph ʔa tu paʔi marantaw ka bukittiŋgi \tx a tu pai marantau ka Bukittinggi. \mb a tu pai ma- rantau ka Bukittinggi \ge FILL that go MA- leave to Bukittinggi \fti pergi merantau ke Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.070 \recid 487228092429030608 \start 0:02:34 \sp YOHSAN \ph la dibuweʔ ɲo pulo ruma de ʔapaʔ di bukittiŋgi \tx la dibuek nyo pulo rumah dek apak di Bukittinggi. \mb la di- buek nyo pulo rumah dek apak di Bukittinggi \ge PFCT DI- make 3 furthermore house DEK TRU.father LOC Bukittinggi \fti oleh bapak dibuat pula rumah di Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.071 \recid 361173092536030608 \start 0:02:37 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔante sas la baruma pulo \tx a ante Sas la barumah pulo. \mb a ante Sas la ba- rumah pulo \ge FILL TRU.aunt Sas PFCT BA- house furthermore \fti tante Sas sudah punya rumah juga.

\ref PDG-20080530-SAN.072 \recid 342536092644030608 \start 0:02:39 \sp YOHSAN \ph ʔante yet la baruma pulo \tx ante Yet la barumah pulo. \mb ante Yet la ba- rumah pulo \ge TRU.aunt Yet PFCT BA- house furthermore \fti tante Yet sudah punya rumah juga.

\ref PDG-20080530-SAN.073 \recid 323559092735030608 \start 0:02:41 \sp YOHSAN \ph ko ni resa la barumaʰ pu \tx ko ni Resa la barumah pu(lo) \mb ko ni Resa la ba- rumah pulo \ge this this Resa PFCT BA- house furthermore \fti Resa sekarang juga sudah punya rumah.

\ref PDG-20080530-SAN.074 \recid 864037092842030608 \start 0:02:42 \sp YOHSAN \ph siya lay \tx sia lai. \mb sia lai \ge who more \fti siapa lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.075 \recid 994289092859030608 \start 0:02:43 \sp YOHSAN \ph si nel suraŋ nan ka maʔuɲi ruma lay tu \tx si Nel surang nan ka mauni rumah lai tu. \mb si Nel s- urang nan ka ma- uni rumah lai tu \ge SI Nel SA- person REL to MA- occupy house more that \fti Nel sendiri yang akan menghuni rumah itu.

\ref PDG-20080530-SAN.076 \recid 441339093019030608 \start 0:02:47 \sp YOHSAN \ph ʔa si nel suraŋ nan ka maʔuɲi \tx a si Nel surang nan ka mauni... \mb a si Nel s- urang nan ka ma- uni \ge FILL SI Nel SA- person REL FUT MA- occupy \fti Nel sendiri yang akan menghuni...

\ref PDG-20080530-SAN.077 \recid 395614093143030608 \start 0:02:48 \sp YOHSAN \ph ʔa kini ko si nel paʔi ka ruma ʔante sas tu ʔa \tx a kini ko, si Nel pai ka rumah ante Sas tu a. \mb a kini ko si Nel pai ka rumah ante Sas tu a \ge FILL now this SI Nel go to house TRU.aunt Sas that FILL \fti sekarang ini tante Nel pergi ke rumah tante Sas.

\ref PDG-20080530-SAN.078 \recid 494114093248030608 \start 0:02:51 \sp YOHSAN \ph ʔa tu ruma tu tiŋga la bakunci ruma \tx a tu rumah tu tingga la bakunci rumah. \mb a tu rumah tu tingga la ba- kunci rumah \ge FILL that house that leave PFCT BA- key house \fti berarti rumahnya tinggal, dikunci saja rumah.

\ref PDG-20080530-SAN.079 \recid 888328101528030608 \start 0:02:53 \sp YOHSAN \ph daʔ do ʔeneʔ la ka mari pulo \tx ndak (a)do, enek la ka mari pulo. \mb ndak ado enek la ka mari pulo \ge NEG exist TRU.grandmother PFCT to here furthermore \fti tidak ada, nenek sekarang sudah di sini juga.

\ref PDG-20080530-SAN.080 \recid 649311102413030608 \start 0:02:56 \sp YOHSAN \ph ʔa tu la parasayan neneʔ a \tx a tu lah parasaian nenek a. \mb a tu lah pa- rasai -an nenek a \ge EXCL that PFCT PA- suffer -AN grandmother FILL \fti itu lah penderitaan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.081 \recid 194168102943030608 \start 0:02:58 \sp YOHSAN \ph la ʔeneʔ pikiyapikiyakan \tx la enek pikia-pikiakan. \mb la enek pikia ~ pikia -kan \ge PFCT TRU.grandmother think ~ think -KAN \fti sudah nenek pikirkan.

\ref PDG-20080530-SAN.082 \recid 584476103237030608 \start 0:02:59 \sp YOHSAN \ph mamaʔ kayokayo dulu \tx mamak kayo-kayo dulu. \mb mamak kayo ~ kayo dulu \ge maternal.uncle rich ~ rich before \fti dulu mamak kaya-kaya.

\ref PDG-20080530-SAN.083 \recid 412744103825030608 \start 0:03:01 \sp YOHSAN \ph tapi ʔawaʔ tibo di ʔawaʔ ini la bansaⁱʔ \tx tapi awak, tibo di awak ini la bansaik. \mb tapi awak tibo di awak i- ni la bansaik \ge but 1 arrive LOC 1 I- this PFCT poor \fti tapi pas masa kita sekarang sudah miskin.

\ref PDG-20080530-SAN.084 \recid 399298103941030608 \start 0:03:04 \sp YOHSAN \ph la bansaⁱʔ iduⁱʔ awaʔ \tx la bansaik iduik awak. \mb la bansaik iduik awak \ge PFCT poor live 1 \fti hidup kita sudah miskin.

\ref PDG-20080530-SAN.085 \recid 321587113222030608 \start 0:03:05 \sp YOHSAN \ph ʔarato baɲaʔ di xx dipetiŋgakan ɲo \tx arato banyak di xx petinggakan nyo. \mb arato banyak di xx pe- tingga -kan nyo \ge wealth a.lot LOC xx PE- leave -KAN 3 \fti banyak harta yang ditinggalkannya.

\ref PDG-20080530-SAN.086 \recid 132667113314030608 \start 0:03:07 \sp YOHSAN \ph mamaʔ awaʔ nan mambali ʔarato \tx mamak awak nan mambali arato. \mb mamak awak nan ma- m- bali arato \ge maternal.uncle 1 REL MA- N- buy wealth \fti mamak kita yang membeli harta.

\ref PDG-20080530-SAN.087 \recid 136282113924030608 \start 0:03:09 \sp YANSAN \ph ndaʔ arato pusako \tx ndak arato pusako. \mb ndak arato pusako \ge NEG wealth heirloom \fti harta pusaka.

\ref PDG-20080530-SAN.088 \recid 604209113950030608 \start 0:03:10 \sp YOHSAN \ph ʔarto pusako se sambuᵃʰ \tx arato pusako se sambuah. \mb arato pusako se sambuah \ge wealth heirloom just a.lot \fti harta pusaka saja banyak.

\ref PDG-20080530-SAN.089 \recid 854547114030030608 \start 0:03:11 \sp YOHSAN \ph tapi ka dipaŋakan siya ʔuraŋ nan ka ma mambali \tx tapi ka dipangakan sia urang nan ka xx mambali. \mb tapi ka di- pa- ng- a -kan sia urang nan ka xx ma- m- bali \ge but FUT DI- PA- N- what -KAN who person REL to xx MA- N- buy \fti tapi mau diapakan, siapa orang yang akan membeli.

\ref PDG-20080530-SAN.090 \recid 788146114137030608 \start 0:03:14 \sp YOHSAN \ph siya ʔuraŋ ka muᵃ mambali ndaʔ do do \tx sia urang ka (a)muah mambali, ndak (a)do do. \mb sia urang ka amuah ma- m- bali ndak ado do \ge who person FUT want MA- N- buy NEG exist NEGPOL \fti siapa orang yang mau membeli, tidak ada.

\ref PDG-20080530-SAN.091 \recid 799157114236030608 \start 0:03:18 \sp YOHSAN \ph ʔitu bana la parasayan neneʔ \tx itu bana la parasaian nenek. \mb i- tu bana la pa- rasai -an nenek \ge I- that very PFCT PA- suffer -AN grandmother \fti itu lah penderitaan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.092 \recid 461377114523030608 \start 0:03:20 \sp WINSAN \ph di bukittiŋgi bara ruma neʔ \tx di Bukittinggi bara rumah nek? \mb di Bukittinggi ba- r- a rumah nek \ge LOC Bukittinggi BA- R- what house TRU.grandmother \fti di Bukittinggi ada berapa rumah Nek?

\ref PDG-20080530-SAN.093 \recid 584589114655030608 \start 0:03:20 \sp YOHSAN \ph ka dipaŋakan \tx ka dipangakan. \mb ka di- pa- ng- a -kan \ge to DI- PA- N- what -KAN \fti mau diapakan.

\ref PDG-20080530-SAN.094 \recid 505859114722030608 \start 0:03:21 \sp YOHSAN \ph di bukittiŋgi \tx di Bukittinggi? \mb di Bukittinggi \ge LOC Bukittinggi \fti di Bukittinggi?

\ref PDG-20080530-SAN.095 \recid 295950114755030608 \start 0:03:22 \sp YOHSAN \ph rumaʰ \tx rumah? \mb rumah \ge house \fti rumah?

\ref PDG-20080530-SAN.096 \recid 339610114813030608 \start 0:03:23 \sp YOHSAN \ph ʔante sas la baruma ʔante yet la baruma mama si dona la baruma pulo \tx ante Sas la barumah, ante Yet la barumah, mama si Dona la barumah pulo. \mb ante Sas la ba- rumah ante Yet la ba- rumah mama si Dona la ba- rumah pulo \ge TRU.aunt Sas PFCT BA- house TRU.aunt Yet PFCT BA- house mommy SI Dona PFCT BA- house furthermore \fti tante Sas sudah punya rumah, tante Yet sudah punya rumah, mamanya Dona juga sudah punya rumah.

\ref PDG-20080530-SAN.097 \recid 637887114918030608 \start 0:03:25 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080530-SAN.098 \recid 783679114933030608 \start 0:03:27 \sp YOHSAN \ph xx gadaŋ ruma ɲo \tx xx gadang rumah nyo. \mb xx gadang rumah nyo \ge xx big house 3 \fti xx rumahnya besar.

\ref PDG-20080530-SAN.099 \recid 410414115008030608 \start 0:03:29 \sp YOHSAN \ph ʔeneʔ tu la baruma pulo tu laʔi lo ruma sewoʔan keteʔ ciyeʔ sagadaŋ ruma nda ko ʔa \tx enek tu la barumah pulo, tu lai lo rumah seoan ketek ciek sagadang rumah Nda ko a. \mb enek tu la ba- rumah pulo tu lai lo rumah seo -an ketek ciek sa- gadang rumah Nda ko a \ge TRU.grandmother that PFCT BA- house furthermore that more furthermore house rent -QAN small one SA- big house TRU.Winda this FILL \fti nenek juga punya rumah, terus ada satu rumah kecil yang disewakan sebesar rumah Winda ini.

\ref PDG-20080530-SAN.100 \recid 848536115159030608 \start 0:03:34 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔitu la tu ka balimbiᵃʔ lanjo \tx a itu lah tu ka Balimbiang lanjo. \mb a i- tu lah tu ka Balimbiang lanjo \ge FILL I- that LAH that to Balimbiang shopping \fti itu yang pergi ke Belimbing untuk belanja.

\ref PDG-20080530-SAN.101 \recid 567191115328030608 \start 0:03:36 \sp YOHSAN \ph xx dikontraʔkan la tigo juta satawun \tx xx dikontrakkan la tigo juta sataun. \mb xx di- kontrak -kan la tigo juta sa- taun \ge xx DI- lease -KAN PFCT three million SA- year \fti dikotrakan tiga juta satu tahun.

\ref PDG-20080530-SAN.102 \recid 599188115903030608 \start 0:03:38 \sp YOHSAN \ph ʔa tu la tu \tx a tu lah tu. \mb a tu lah tu \ge FILL that LAH that \fti itu lah tu.

\ref PDG-20080530-SAN.103 \recid 165161115949030608 \start 0:03:40 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080530-SAN.104 \recid 872012120003030608 \start 0:03:41 \sp YOHSAN \ph ʔa tu saraŋ ʔa tu ruma tu tiŋga pulo tu di bukittiŋgi ʔa \tx a tu sagadang a tu rumah tu tingga pulo tu di Bukittinggi a. \mb a tu sa- gadang a tu rumah tu tingga pulo tu di Bukittinggi a \ge FILL that SA- big FILL that house that leave furthermore that LOC Bukittinggi FILL \fti sebesar itu rumah, tinggal pula rumah yang di Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.105 \recid 920449120358030608 \start 0:03:44 \sp WINSAN \ph tiŋga lo di bukittiŋgi \tx tingga lo di Bukittinggi. \mb tingga lo di Bukittinggi \ge leave furthermore LOC Bukittinggi \fti tinggal pula yang di Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.106 \recid 504941120437030608 \start 0:03:45 \sp YOHSAN \ph tiŋga lo ruma bukittiŋgi tu \tx tingga lo rumah Bukittinggi tu. \mb tingga lo rumah Bukittinggi tu \ge leave furthermore house Bukittinggi that \fti tinggal pula rumah yang di Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.107 \recid 166682120612030608 \start 0:03:47 \sp YOHSAN \ph ʔa laʔi uraŋ maɲeʔo ɲo di sampiᵃŋ cando siko ʔa masuᵃʔ ko \tx a lai urang manyeo nyo di sampiang cando siko a masuak ko. \mb a lai urang ma- ny- seo nyo di sampiang cando s- i- ko a masuak ko \ge FILL more person MA- N- rent 3 LOC side like S- I- this FILL go.in this \fti ada orang yang menyewakan di samping seperti yang di sini.

\ref PDG-20080530-SAN.108 \recid 340711121035030608 \start 0:03:51 \sp YOHSAN \ph ʔa siko ma gadaŋ tu ruma ʔenda tu ruma baseʔowan \tx a siko (ru)mah gadang tu rumah Nda tu rumah baseoan. \mb a s- i- ko rumah gadang tu rumah Nda tu rumah ba- seo -an \ge FILL S- I- this house big that house TRU.Winda that house BA- rent -QAN \fti di sini rumah besarnya di situ rumah Winda, disewakan.

\ref PDG-20080530-SAN.109 \recid 245625121251030608 \start 0:03:55 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔitu nan maɲewo tu ɲo \tx a itu nan manyeo tu nyo. \mb a i- tu nan ma- ny- seo tu nyo \ge FILL I- that REL MA- N- rent that 3 \fti itu yang menyewakannya.

\ref PDG-20080530-SAN.110 \recid 532239121405030608 \start 0:03:58 \sp YOHSAN \ph ʔa ka maŋa ʔenda \tx a ka manga Nda. \mb a ka ma- ng- a Nda \ge FILL FUT MA- N- what TRU.Winda \fti mau bagaimana Nda.

\ref PDG-20080530-SAN.111 \recid 858180121444030608 \start 0:03:59 \sp YOHSAN \ph ciʔ ciʔri si dayat jo si ʔanu kan ʔala xx ʔala ka teh tu \tx si si si Dayat jo si anu kan alah xx alah ka (a)teh tu. \mb si si si Dayat jo si anu kan alah xx alah ka ateh tu \ge SI SI SI Dayat with SI whatchamacallit KAN PFCT xx PFCT to up that \fti si Dayat dengan si anu kan sudah ke atas.

\ref PDG-20080530-SAN.112 \recid 648903121838030608 \start 0:04:03 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.113 \recid 527916121940030608 \start 0:04:04 \sp YOHSAN \ph pi maliʔeʔ ma di bukittiŋgi malam kataŋ ko \tx pai maliek, xx di Bukittinggi malam patang ko. \mb pai ma- liek xx di Bukittinggi malam patang ko \ge go MA- see xx LOC Bukittinggi night yesterday this \fti pergi melihat, xx di Bukittinggi malam kemarin ini.

\ref PDG-20080530-SAN.114 \recid 197031122054030608 \start 0:04:07 \sp YOHSAN \ph ʔitu tu tetes ʔante cal ko \tx itu, tu xx ante Ca ko. \mb i- tu tu xx ante Ca ko \ge I- that that xx TRU.aunt TRU.Melisa this \fti tante Melisa ini.

\ref PDG-20080530-SAN.115 \recid 111342122144030608 \start 0:04:09 \sp YOHSAN \ph ndaʔ buliya di ʔiɲo maɲeʔokan ruma maŋontraʔkan ruma gadaŋ tu ndaʔ buliya deʔ ɲo \tx ndak buliah di inyo manyeokan mangontrakkan rumah gadang tu ndak buliah dek nyo. \mb ndak buliah di i- nyo ma- ny- seo -kan ma- ng- kontrak -kan rumah gadang tu ndak buliah dek nyo \ge NEG may LOC I- 3 MA- N- rent -KAN MA- N- lease -KAN house big that NEG may DEK 3 \fti tidak boleh oleh dia menyewakan, mengontrakkan rumah besar itu.

\ref PDG-20080530-SAN.116 \recid 827203122421030608 \start 0:04:13 \sp YOHSAN \ph deʔ awaʔ sakali sabulan pulaŋ sakali sabulan pulaŋ \tx dek awak sakali sabulan pulang, sakali sabulan pulang. \mb dek awak sa- kali sa- bulan pulang sa- kali sa- bulan pulang \ge DEK 1 SA- time SA- month return SA- time SA- month return \fti karena kita pulang sekali sebulan.

\ref PDG-20080530-SAN.117 \recid 230390122519030608 \start 0:04:15 \sp WINSAN \ph yo sakali sebulan \tx yo sakali sebulan. \mb yo sa- kali se- bulan \ge EXCL SA- time SE- month \fti iya sekali sebulan.

\ref PDG-20080530-SAN.118 \recid 968126122546030608 \start 0:04:16 \sp YOHSAN \ph na la la sekali limo bale ʔari ɲo pulaŋ \tx na la la sekali limo baleh ari nyo pulang. \mb na la la se- kali limo baleh ari nyo pulang \ge EXCL PFCT PFCT SE- time five respond day 3 return \fti kadang pulang sekali lima belas hari.

\ref PDG-20080530-SAN.119 \recid 826564122654030608 \start 0:04:18 \sp YOHSAN \ph kini sekali sebulan deʔ payaʰ \tx kini sekali sebulan dek payah. \mb kini se- kali se- bulan dek payah \ge now SE- time SE- month DEK difficult \fti sekarang sekali sebulan karena payah.

\ref PDG-20080530-SAN.120 \recid 277871122741030608 \start 0:04:20 \sp WINSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.121 \recid 697678122820030608 \start 0:04:21 \sp YOHSAN \ph ndaʔ keʔadaʔan kini \tx ndak keadaan kini. \mb ndak ke- ada -an kini \ge NEG KE.AN- exist -CIRC now \fti keadaan sekarang.

\ref PDG-20080530-SAN.122 \recid 393009122843030608 \start 0:04:22 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.123 \recid 821078122907030608 \start 0:04:23 \sp YOHSAN \ph sekali sabulan sekali sabulan ɲo \tx sekali sabulan, sekali sabulan nyo. \mb se- kali sa- bulan se- kali sa- bulan nyo \ge SE- time SA- month SE- time SA- month 3 \fti paling sekali sebulan.

\ref PDG-20080530-SAN.124 \recid 787410123058030608 \start 0:04:25 \sp YOHSAN \ph la co ʔitu la neʔ tu \tx lah co itu lah nek tu. \mb lah co i- tu lah nek tu \ge LAH like I- that LAH TRU.grandmother that \fti seperti itu lah nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.125 \recid 123532123224030608 \start 0:04:27 \sp YOHSAN \ph ʔa di ruma tu laʔilalalah di maninjaw ruma \tx a di rumah tu laillahailallah di Maninjau rumah. \mb a di rumah tu laillahailallah di Maninjau rumah \ge FILL LOC house that Good.God LOC Maninjau house \fti rumah yang di Maninjau itu, ya Tuhan.

\ref PDG-20080530-SAN.126 \recid 508507123703030608 \start 0:04:30 \sp YOHSAN \ph ʔawaʔ tapi labuᵃ namo ɲo \tx awak tapi labuah namo nyo. \mb awak tapi labuah namo nyo \ge 1 edge street name 3 \fti namanya saja di pinggir jalan.

\ref PDG-20080530-SAN.127 \recid 689946123748030608 \start 0:04:33 \sp YOHSAN \ph ʔarato baɲaʔ ka dipaŋakan \tx arato banyak ka dipangakan. \mb arato banyak ka di- pa- ng- a -kan \ge wealth a.lot to DI- PA- N- what -KAN \fti harta banyak mau diapakan.

\ref PDG-20080530-SAN.128 \recid 935802124010030608 \start 0:04:36 \sp YOHSAN \ph ndaʔ do nan ka maʔurus lay do \tx ndak (a)do nan ka maurus lai do. \mb ndak ado nan ka ma- urus lai do \ge NEG exist REL FUT MA- arrrange more NEGPOL \fti tidak ada yang mau mengurus lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.129 \recid 248145124127030608 \start 0:04:38 \sp YOHSAN \ph ndaʔ do \tx ndak do. \mb ndak do \ge NEG NEGPOL \fti tidak ada.

\ref PDG-20080530-SAN.130 \recid 590167124144030608 \start 0:04:39 \sp YOHSAN \ph laʔi ʔanaʔanaʔ di siko sambuᵃ di siteba laʔi ko di di tabiᵃŋ laʔi \tx lai anak-anak di siko sambuah, di Siteba lai ko di di Tabiang lai. \mb lai anak ~ anak di s- i- ko sambuah di Siteba lai ko di di Tabiang lai \ge more child ~ child LOC S- I- this a.lot LOC Siteba more this LOC LOC Tabiang more \fti anak banyak di sini, di Siteba ada, di Tabing juga ada.

\ref PDG-20080530-SAN.131 \recid 656472124326030608 \start 0:04:44 \sp YOHSAN \ph ko di di buŋ di puruⁱʰ ʔado \tx ko di di Bung(uih) di Puruih ado. \mb ko di di Bunguih di Puruih ado \ge this LOC LOC Bungus LOC Purus exist \fti di Bungus, di Purus ada.

\ref PDG-20080530-SAN.132 \recid 836242124501030608 \start 0:04:47 \sp YOHSAN \ph ko di di di ʔan di ma ʔanu ɲo tu di ʔaraypinaŋ ko ʔado \tx ko di, di di an(u) di ma anu nyo tu di Arai.Pinang ko ado. \mb ko di di di anu di ma anu nyo tu di Arai.Pinang ko ado \ge this LOC LOC LOC whatchamacallit LOC which whatchamacallit 3 that LOC Arai.Pinang this exist \fti di anu, di mana itu namanya di Arai Pinang ada.

\ref PDG-20080530-SAN.133 \recid 944867124710030608 \start 0:04:52 \sp YOHSAN \ph sambuᵃʰ ʔawaʔ badunsanaʔ siko ʔa \tx sambuah awak badunsanak siko a. \mb sambuah awak ba- dunsanak s- i- ko a \ge a.lot 1 BA- sibling S- I- this FILL \fti banyak saya mempunyai keluarga di sini.

\ref PDG-20080530-SAN.134 \recid 508893124755030608 \start 0:04:55 \sp YOHSAN \ph ʔa tapi ɲo ndaʔ bi tantu deʔ iɲo do \tx a tapi nyo ndak (a)bih tantu dek inyo do. \mb a tapi nyo ndak abih tantu dek i- nyo do \ge FILL but 3 NEG finished certain DEK I- 3 NEGPOL \fti tapi mereka tidak ada yang tau.

\ref PDG-20080530-SAN.135 \recid 886612124852030608 \start 0:04:57 \sp YOHSAN \ph deʔ anaʔanaʔ ɲo ndaʔ tantu di ʔiɲo nan ma nan ʔarato raŋ gaʔeʔ ɲo ndaʔ tantu deʔ \tx dek anak-anak nyo ndak tantu di inyo, nan ma nan arato rang gaek nyo ndak tantu dek. \mb dek anak ~ anak nyo ndak tantu di i- nyo nan ma nan arato rang gaek nyo ndak tantu dek \ge DEK child ~ child 3 NEG certain LOC I- 3 REL which REL wealth IMIT old 3 NEG certain DEK \fti anak-anaknya tidak tau yang mana harta orang tuanya.

\ref PDG-20080530-SAN.136 \recid 614279125048030608 \start 0:05:01 \sp YOHSAN \ph pado ʔuda se ɲo nan manantukan \tx pado uda se nyo nan manantukan. \mb pado uda se nyo nan ma- n- tantu -kan \ge LOC older.brother just 3 REL MA- N- certain -KAN \fti abang saja yang menentukan.

\ref PDG-20080530-SAN.137 \recid 899417125129030608 \start 0:05:04 \sp YOHSAN \ph ʔa tu la nan maʔurus kini tu ʔarato tu \tx a tu lah nan maurus kini tu arato tu. \mb a tu lah nan ma- urus kini tu arato tu \ge FILL that PFCT REL MA- arrrange now that wealth that \fti itulah yang mengurus harta sekarang.

\ref PDG-20080530-SAN.138 \recid 727082125241030608 \start 0:05:06 \sp YOHSAN \ph koʔ ado nan ka dijuwa koʔ apo nan ka maʔuruskan sureʔ maɲureʔ sureʔ maɲureʔ \tx kok ado nan ka dijua kok apo nan ka mauruskan surek manyurek, surek manyurek. \mb kok ado nan ka di- jua kok apo nan ka ma- urus -kan surek ma- ny- surek surek ma- ny- surek \ge KOK exist REL FUT DI- sell KOK what REL FUT MA- arrrange -KAN letter MA- N- letter letter MA- N- letter \fti kalau ada yang mau dijual yang akan mengurus surat menyuratnya.

\ref PDG-20080530-SAN.139 \recid 480417125651030608 \start 0:05:10 \sp YOHSAN \ph koʔ ado ʔuraŋ nan ka mambali \tx kok ado urang nan ka mambali. \mb kok ado urang nan ka ma- m- bali \ge KOK exist person REL FUT MA- N- buy \fti kalau ada orang yang mau membeli.

\ref PDG-20080530-SAN.140 \recid 191126130034030608 \start 0:05:12 \sp YOHSAN \ph tu la tu ɲo tu \tx tu lah tu nyo tu. \mb tu lah tu nyo tu \ge that LAH that 3 that \fti itu lah.

\ref PDG-20080530-SAN.141 \recid 766674130125030608 \start 0:05:14 \sp YOHSAN \ph ʔa siya nan ka xx \tx a sia nan ka xx. \mb a sia nan ka xx \ge FILL who REL to xx \fti siapa yang akan xx.

\ref PDG-20080530-SAN.142 \recid 806706130239030608 \start 0:05:15 \sp WINSAN \ph ʔeneʔ pinda ka bukittiŋgi bilo neʔ \tx enek pindah ka Bukittinggi bilo Nek? \mb enek pindah ka Bukittinggi bilo Nek \ge TRU.grandmother move to Bukittinggi when TRU.grandmother \fti kapan Nenek pindah ke Bukittinggi?

\ref PDG-20080530-SAN.143 \recid 429309130535030608 \start 0:05:17 \sp YOHSAN \ph ʔeneʔ pinda ka bukittiŋi ko nde taʔun \tx enek pindah ka Bukittinggi ko, (o)nde taun... \mb enek pindah ka Bukittinggi ko onde taun \ge TRU.grandmother move to Bukittinggi this EXCL year \fti nenek pindah ke Bukittinggi tahun...

\ref PDG-20080530-SAN.144 \recid 706791130632030608 \start 0:05:20 \sp YOHSAN \ph limo puluᵃ ʔanam \tx limo puluah anam. \mb limo puluah anam \ge five ten six \fti lima puluh enam.

\ref PDG-20080530-SAN.145 \recid 558891130658030608 \start 0:05:21 \sp WINSAN \ph ʔa limo pulu ʔanam \tx a limo puluah anam. \mb a limo puluah anam \ge FILL five ten six \fti lima puluh enam.

\ref PDG-20080530-SAN.146 \recid 601710130736030608 \start 0:05:22 \sp YOHSAN \ph taʔun limo pulu ʔanam ʔapaʔ maŋgale di bukittiŋgi \tx taun limo puluah anam apak manggaleh di Bukittinggi. \mb taun limo puluah anam apak ma- ng- galeh di Bukittinggi \ge year five ten six TRU.father MA- N- sell LOC Bukittinggi \fti tahun lima puluh enam bapak berjualan di Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.147 \recid 264936145118030608 \start 0:05:25 \sp WINSAN \ph ʔo situ ʔeneʔ mulay pinda \tx o situ enek mulai pindah. \mb o s- i- tu enek mulai pindah \ge FILL S- I- that TRU.grandmother begin move \fti waktu itu nenek mulai pindah.

\ref PDG-20080530-SAN.148 \recid 189703145208030608 \start 0:05:26 \sp YOHSAN \ph suda tu ʔu sajaʔ dari ʔuda sapuluᵃ ʔanaʔ di bukittiŋgi layiᵃ sado ɲo \tx sudah tu, u sajak dari uda sapuluah anak di Bukittinggi lahia sado nyo. \mb sudah tu u sajak dari uda sa- puluah anak di Bukittinggi lahia sado nyo \ge PFCT that FILL since from older.brother SA- ten child LOC Bukittinggi born all 3 \fti setelah itu, sejak dari abang sepuluh anak yang lahir di Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.149 \recid 253886145401030608 \start 0:05:30 \sp YOHSAN \ph ndaʔ ado di ruma do \tx ndak ado di rumah do. \mb ndak ado di rumah do \ge NEG exist LOC house NEGPOL \fti tidak ada yang di rumah.

\ref PDG-20080530-SAN.150 \recid 778283145442030608 \start 0:05:32 \sp YOHSAN \ph ʔa suda tu ʔapaʔ maŋgale \tx a sudah tu apak manggaleh. \mb a sudah tu apak ma- ng- galeh \ge FILL PFCT that TRU.father MA- N- sell \fti setelah itu bapak berjualan.

\ref PDG-20080530-SAN.151 \recid 631686145527030608 \start 0:05:34 \sp YOHSAN \ph maŋgale maŋgale ʔe ʔe ʔam ʔe teʔ ca ko laʔiya kabakaran pasa \tx manggaleh, manggaleh e e a e tek Ca ko lahia kabakaran pasa. \mb ma- ng- galeh ma- ng- galeh e e a e tek Ca ko lahia ka- bakar -an pasa \ge MA- N- sell MA- N- sell FILL FILL FILL FILL TRU.aunt TRU.Melisa this born KA- burn -AN market \fti berjualan, waktu tante Ca ini lahir pasar kebakaran.

\ref PDG-20080530-SAN.152 \recid 968855145654030608 \start 0:05:41 \sp WINSAN \ph ʔah kebakaran pasa \tx ah kebakaran pasa! \mb ah ke- bakar -an pasa \ge EXCL KE- burn -AN market \fti pasar kebakaran!

\ref PDG-20080530-SAN.153 \recid 475558145736030608 \start 0:05:42 \sp YOHSAN \ph tabaka \tx tabaka. \mb ta- baka \ge TA- burn \fti terbakar.

\ref PDG-20080530-SAN.154 \recid 423022145755030608 \start 0:05:43 \sp YOHSAN \ph pasa bukittiŋgi tabaka di tawun tujuᵃ di tawun tujuᵃ pulu satu \tx pasa Bukittinggi tabaka di taun tujuah, di taun tujuah puluah satu. \mb pasa Bukittinggi ta- baka di taun tujuah di taun tujuah puluah satu \ge market Bukittinggi TA- burn LOC year seven LOC year seven ten one \fti pada tahun tujuh puluh satu pasar Bukittinggi terbakar.

\ref PDG-20080530-SAN.155 \recid 347087145935030608 \start 0:05:48 \sp WINSAN \ph pasa ʔateh \tx pasa Ateh? \mb pasa Ateh \ge market Ateh \fti pasar Ateh?

\ref PDG-20080530-SAN.156 \recid 312202150020030608 \start 0:05:48 \sp YOHSAN \ph pasa ʔate tabaka \tx pasa Ateh tabaka. \mb pasa Ateh ta- baka \ge market Ateh TA- burn \fti pasar Ateh terbakar.

\ref PDG-20080530-SAN.157 \recid 788428150109030608 \start 0:05:50 \sp YOHSAN \ph habis kadayan ʔawaʔ tabaka habis sabansabansaⁱʔ ɲo ndaʔ ado xx \tx habis kadaian awak tabaka, habis saban(saik)-sabansaik nyo, ndak ado xx. \mb habis kadai -an awak ta- baka habis sa- bansaik ~ sa- bansaik nyo ndak ado xx \ge end shop -AN 1 TA- burn end SA- poor ~ SA- poor 3 NEG exist xx \fti habis warung kita terbakar, habis semisikin-miskinnya, tida ada lagi xx.

\ref PDG-20080530-SAN.158 \recid 133427150253030608 \start 0:05:54 \sp WINSAN \ph ʔo ʔisi kaday ʔeneʔ tu \tx o isi kadai Enek tu? \mb o isi kadai Enek tu \ge FILL contents shop TRU.grandmother that \fti isi warung Nenek?

\ref PDG-20080530-SAN.159 \recid 313648150511030608 \start 0:05:56 \sp YOHSAN \ph ʔisi kaday ʔabis samo sakali \tx isi kadai habis samo sakali. \mb isi kadai habis samo sa- kali \ge contents shop end with SA- time \fti isi warung habis sama sekali.

\ref PDG-20080530-SAN.160 \recid 789051150657030608 \start 0:05:58 \sp YOHSAN \ph jo baraŋbaraŋ pakayan neneʔ abis di dalam \tx jo barang-barang pakaian nenek habis di dalam. \mb jo barang ~ barang pakai -an nenek habis di dalam \ge with thing ~ thing use -AN grandmother end LOC inside \fti dengan baran-barang, pakaian nenek habis di dalamnya.

\ref PDG-20080530-SAN.161 \recid 703786150751030608 \start 0:06:02 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080530-SAN.162 \recid 335485102650040608 \start 0:06:02 \sp YOHSAN \ph a sadaŋkan neneʔ seriŋ mambaŋun ruma wakatu ʔitu \tx a sadangkan nenek sering mambangun rumah wakatu itu. \mb a sadang -kan nenek sering ma- m- bangun rumah wakatu i- tu \ge FILL medium -KAN grandmother often MA- N- rise house time I- that \fti padahal waktu itu nenek sedang membangun rumah.

\ref PDG-20080530-SAN.163 \recid 614199102858040608 \start 0:06:05 \sp YOHSAN \ph di dakeʔ sajiʔ aguᵃŋ di taŋa sawa tu \tx di dakek (mu)sajik Aguang di tangah sawah tu. \mb di dakek musajik Aguang di tangah sawah tu \ge LOC near mosque Aguang LOC middle rice.field that \fti di dekat mesjid Agung di tengah sawah itu.

\ref PDG-20080530-SAN.164 \recid 457418103011040608 \start 0:06:09 \sp YOHSAN \ph ʔa tapaso bajuwaʔi baraŋ ʔuntuᵃʔ paɲuda ka ruma \tx a tapaso bajuai barang untuak panyudah ka rumah. \mb a ta- paso ba- jua -i barang untuak pa- ny- sudah ka rumah \ge FILL TA- force BA- sell -I thing for PA- N- PFCT to house \fti terpaksa dijual barang untuk menyelesaikan rumah.

\ref PDG-20080530-SAN.165 \recid 632088103138040608 \start 0:06:14 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔitu la neʔ parasayan \tx a itu lah nek parasaian. \mb a i- tu lah nek pa- rasai -an \ge FILL I- that PFCT TRU.grandmother PA- suffer -AN \fti itulah penderitaan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.166 \recid 526852103212040608 \start 0:06:15 \sp YOHSAN \ph ʔa suda tu ʔapaʔ ko baŋkiʔ sakiʔ ɲo \tx a sudah tu apak ko bangkik sakik nyo. \mb a sudah tu apak ko bangkik sakik nyo \ge FILL PFCT that TRU.father this rise hurt 3 \fti setelah itu sakit bapak kambuh.

\ref PDG-20080530-SAN.167 \recid 319165103551040608 \start 0:06:18 \sp YOHSAN \ph sakiʔ lever \tx sakik liver. \mb sakik liver \ge hurt liver \fti sakit liver.

\ref PDG-20080530-SAN.168 \recid 816047103624040608 \start 0:06:20 \sp YOHSAN \ph jatuᵃ sakiʔ lever ʔapaʔ ko \tx jatuah sakik liver apak ko. \mb jatuah sakik liver apak ko \ge fall hurt liver TRU.father this \fti bapak ini sakit liver.

\ref PDG-20080530-SAN.169 \recid 824692103716040608 \start 0:06:22 \sp YOHSAN \ph deʔ jatuᵃ suda mambali baraŋ ka pa ka padaŋ \tx dek jatuah sudah mambali barang ka Pa(dang) ka Padang. \mb dek jatuah sudah ma- m- bali barang ka Padang ka Padang \ge DEK fall PFCT MA- N- buy thing to Padang to Padang \fti sakit karena setelah membeli barang ke Padang.

\ref PDG-20080530-SAN.170 \recid 313695103824040608 \start 0:06:26 \sp YOHSAN \ph tiga bal mambaʔo kaʔin dari tituʔ dari padaŋ \tx tigo bal mambao kain, dari tu dari Padang. \mb tigo bal ma- m- bao kain dari tu dari Padang \ge three bale MA- N- bring cloth from that from Padang \fti membawa kain tiga bal dari Padang.

\ref PDG-20080530-SAN.171 \recid 687606103937040608 \start 0:06:28 \sp WINSAN \ph ʔo ʔeneʔ juwa kaʔin dulu \tx o Enek jua kain dulu? \mb o Enek jua kain dulu \ge FILL TRU.grandmother sell cloth before \fti Nenek dulu menjual kain?

\ref PDG-20080530-SAN.172 \recid 317308104012040608 \start 0:06:29 \sp YOHSAN \ph gale kaʔin batoko kaʔin \tx galeh kain, batoko kain. \mb galeh kain ba- toko kain \ge sell cloth BA- shop cloth \fti menjual kain, punya toko kain.

\ref PDG-20080530-SAN.173 \recid 215335104059040608 \start 0:06:31 \sp YOHSAN \ph maʔisi kadayan tu sapadeʔpadeʔ ɲo \tx maisi kadaian tu sapadek-padek nyo. \mb ma- isi kadai -an tu sa- padek ~ padek nyo \ge MA- contents shop -AN that SA- compact ~ compact 3 \fti toko itu diisi sepadat-padatnya.

\ref PDG-20080530-SAN.174 \recid 850105104338040608 \start 0:06:34 \sp YOHSAN \ph kiro ɲo malam jam satu malam tabaka kadayan \tx kiro nyo malam jam satu malam tabaka kadaian. \mb kiro nyo malam jam satu malam ta- baka kadai -an \ge reckon 3 night hour one night TA- burn shop -AN \fti rupanya jam satu malam toko itu terbakar.

\ref PDG-20080530-SAN.175 \recid 833318104520040608 \start 0:06:38 \sp YOHSAN \ph habis menjadi ʔabu \tx habis menjadi abu. \mb habis me- n- jadi abu \ge end ME- N- become ash \fti habis menjadi abu.

\ref PDG-20080530-SAN.176 \recid 396444104702040608 \start 0:06:39 \sp YOHSAN \ph piti nan ka balanjo pagi ndaʔ do do \tx pitih nan ka balanjo pagi ndak (a)do do. \mb pitih nan ka balanjo pagi ndak ado do \ge money REL to shopping morning NEG exist NEGPOL \fti uang untuk belanja pagi tidak ada.

\ref PDG-20080530-SAN.177 \recid 943176105038040608 \start 0:06:42 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.178 \recid 879586105432040608 \start 0:06:42 \sp YOHSAN \ph lah tu na parasayan neneʔ \tx lah tu na parasaian nenek. \mb lah tu na pa- rasai -an nenek \ge PFCT that EXCL PA- suffer -AN grandmother \fti itulah penderitaan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.179 \recid 429184105609040608 \start 0:06:44 \sp YOHSAN \ph tu parasayan neneʔ na tu ndaʔ bapo babuweʔ tu do \tx tu parasaian nenek (ba)na tu ndak baapo babuek tu do. \mb tu pa- rasai -an nenek bana tu ndak ba- apo ba- buek tu do \ge that PA- suffer -AN grandmother very that NEG BA- what BA- make that NEGPOL \fti itu penderitaan nenek tidak ada dibuat-buat.

\ref PDG-20080530-SAN.180 \recid 416832105808040608 \start 0:06:46 \sp WINSAN \ph ʔiyo yo neʔ \tx iyo yo Nek. \mb iyo yo Nek \ge EXCL EXCL TRU.grandmother \fti iya ya Nek.

\ref PDG-20080530-SAN.181 \recid 702715105827040608 \start 0:06:47 \sp YOHSAN \ph ʔari rabu ʔari salasa kabakaran pasa xx pasa bukittiŋgi \tx ari Rabu, ari Salasa kabakaran pasa xx pasa Bukittinggi. \mb ari Rabu ari Salasa ka- bakar -an pasa xx pasa Bukittinggi \ge day Wednesday day Tuesday KA- burn -AN market xx market Bukittinggi \fti hari Rabu, hari Selasa kebakaran pasar Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.182 \recid 451987110032040608 \start 0:06:52 \sp YOHSAN \ph hari rabu manjadi ʔabu ʔabu ʔalun padam ʔapi lay jam sampay jam pagi ʔalun padam ʔapi lay \tx hari Rabu manjadi abu, abu alun padam api lai jam sampai jam pagi alun padam api lai. \mb hari Rabu ma- n- jadi abu abu alun padam api lai jam sampai jam pagi alun padam api lai \ge day Wednesday MA- N- become ash ash not.yet extinguish fire more hour arrive hour morning not.yet extinguish fire more \fti hari Rabu menjadi abu, sampai pagi api belum padam juga.

\ref PDG-20080530-SAN.183 \recid 266787110240040608 \start 0:06:58 \sp YOHSAN \ph baraŋ habis sado ɲo tabaka \tx barang habis sado nyo tabaka. \mb barang habis sado nyo ta- baka \ge thing end all 3 TA- burn \fti semua barang habis terbakar.

\ref PDG-20080530-SAN.184 \recid 700410110321040608 \start 0:07:01 \sp YOHSAN \ph data kota bukitiŋgi tu ʔa \tx data kota Bukittinggi tu a. \mb data kota Bukittinggi tu a \ge data city Bukittinggi that FILL \fti kota Bukittinggi datar.

\ref PDG-20080530-SAN.185 \recid 417602110417040608 \start 0:07:03 \sp WINSAN \ph ʔo jadi pernah kebakaran di pasa ʔateh tu yo neʔ \tx o jadi pernah kebakaran di pasa Ateh tu yo Nek? \mb o jadi pernah ke- bakar -an di pasa Ateh tu yo Nek \ge FILL become ever KE- burn -AN LOC market Ateh that EXCL TRU.grandmother \fti jadi di pasar Ateh itu pernah kebakaran ya Nek?

\ref PDG-20080530-SAN.186 \recid 146335110741040608 \start 0:07:06 \sp YOHSAN \ph pasa ʔateh tu tabaka la tigo kali pasa ʔate tu tabaka \tx pasa ateh tu tabaka, la tigo kali pasa Ateh tu tabaka. \mb pasa ateh tu ta- baka la tigo kali pasa Ateh tu ta- baka \ge market up that TA- burn PFCT three time market Ateh that TA- burn \fti sudah tiga kali pasar Ateh itu terbakar.

\ref PDG-20080530-SAN.187 \recid 354602110942040608 \start 0:07:08 \sp WINSAN \ph la tigo kali neʔ \tx la tigo kali Nek? \mb la tigo kali Nek \ge PFCT three time TRU.grandmother \fti sudah tiga kali Nek?

\ref PDG-20080530-SAN.188 \recid 355109093808090608 \start 0:07:09 \sp YOHSAN \ph la tigo kali \tx la tigo kali. \mb la tigo kali \ge PFCT three time \fti sudah tiga kali.

\ref PDG-20080530-SAN.189 \recid 132049093834090608 \start 0:07:10 \sp YOHSAN \ph tawun tujuᵃ puluᵃ satu \tx taun tujuah puluah satu. \mb taun tujuah puluah satu \ge year seven ten one \fti tahu tujuh puluh satu.

\ref PDG-20080530-SAN.190 \recid 562202093910090608 \start 0:07:12 \sp YOHSAN \ph ʔa tu ʔe ʔadiᵃ teʔ ca ko layiᵃ tu tawun tujuᵃ pul8uᵃ satu \tx a tu e adiak tek Ca ko lahia tu taun tujuah puluah satu. \mb a tu e adiak tek Ca ko lahia tu taun tujuah puluah satu \ge FILL that FILL younger.sibling TRU.aunt TRU.Melisa this born that year seven ten one \fti adik tante Melisa ini lahir tahun tujuh puluh satu.

\ref PDG-20080530-SAN.191 \recid 451429094017090608 \start 0:07:16 \sp YOHSAN \ph ʔumuwa ɲo ʔumuwa limo bale ʔari ɲo suda layiᵃ \tx umua nyo umua limo baleh ari, nyo sudah lahia. \mb umua nyo umua limo baleh ari nyo sudah lahia \ge age 3 age five respond day 3 PFCT born \fti umurnya lima belas hari setelah lahir.

\ref PDG-20080530-SAN.192 \recid 787423094132090608 \start 0:07:20 \sp YOHSAN \ph tabaka kadayan \tx tabaka kadaian. \mb ta- baka kadai -an \ge TA- burn shop -AN \fti toko terbakar.

\ref PDG-20080530-SAN.193 \recid 337429094209090608 \start 0:07:22 \sp YOHSAN \ph ʔem ʔica tu parasayan neneʔ \tx em Ica tu parasaian nenek. \mb em I- ca tu pa- rasai -an nenek \ge EXCL I- TRU.Raisa that PA- suffer -AN grandmother \fti itu penderitaan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.194 \recid 875718094249090608 \start 0:07:24 \sp YOHSAN \ph ʔapaʔ ko jatuᵃ sakiʔ jatuᵃ sakiʔ lever \tx apak ko jatuah sakik, jatuah sakik liver. \mb apak ko jatuah sakik jatuah sakik liver \ge TRU.father this fall hurt fall hurt liver \fti bapak jatuh sakit, sakit liver.

\ref PDG-20080530-SAN.195 \recid 210083094333090608 \start 0:07:27 \sp YOHSAN \ph suda tu ʔeneʔ juwa la rumaʰ tu \tx sudah tu enek jua la rumah tu. \mb sudah tu enek jua la rumah tu \ge PFCT that TRU.grandmother sell PFCT house that \fti setelah itu nenek jual rumah.

\ref PDG-20080530-SAN.196 \recid 781503094432090608 \start 0:07:30 \sp YOHSAN \ph neʔ ba barasaʔ la dari pa dakeʔ taŋa sawa dakeʔ masajiʔ aguᵃŋ tu \tx nek xx barasak la dari xx dakek tangah sawah, dakek musajik Aguang tu. \mb nek xx ba- r- asak la dari xx dakek tangah sawah dakek musajik Aguang tu \ge TRU.grandmother xx BA- R- move.over PFCT from xx near middle rice.field near mosque Aguang that \fti pindah nenek ke tengah sawah dekat mesjid Agung.

\ref PDG-20080530-SAN.197 \recid 736573094624090608 \start 0:07:34 \sp YOHSAN \ph ʔeneʔ pindaʰ namo ɲo ka temboʔ \tx enek pindah namo nyo ka Tembok. \mb enek pindah namo nyo ka Tembok \ge TRU.grandmother move name 3 to Tembok \fti nenek pindah ke Tembok.

\ref PDG-20080530-SAN.198 \recid 710417094725090608 \start 0:07:36 \sp YOHSAN \ph namo ɲo bali tana di temboʔ tu tigo juta \tx namo nyo bali tanah di tembok tu tigo juta. \mb namo nyo bali tanah di tembok tu tigo juta \ge name 3 buy soil LOC brick that three million \fti beli tanah di tembok itu dengan harga tiga juta.

\ref PDG-20080530-SAN.199 \recid 299946094809090608 \start 0:07:39 \sp YOHSAN \ph bajuwa ruma tu tawun ʔanam puluᵃ tawun lapan puluᵃh bajuwa \tx bajua rumah tu taun anam puluah, taun lapan puluah bajua. \mb ba- jua rumah tu taun anam puluah taun lapan puluah ba- jua \ge BA- sell house that year six ten year eight ten BA- sell \fti rumah itu dijual tahun enam puluh, dijual tahun delapan puluh.

\ref PDG-20080530-SAN.200 \recid 912614114526090608 \start 0:07:45 \sp YOHSAN \ph situ pinda ka taŋ ka ka ʔanu babuweʔ ruma \tx situ pindah ka xx ka ka anu, babuek rumah. \mb s- i- tu pindah ka xx ka ka anu ba- buek rumah \ge S- I- that move to xx to to whatchamacallit BA- make house \fti dari situ pindah ke anu, buat rumah.

\ref PDG-20080530-SAN.201 \recid 219429114614090608 \start 0:07:48 \sp YOHSAN \ph kini ruma ʔitu la nan kami kini tu \tx kini, rumah itu lah nan kami kini tu. \mb kini rumah i- tu lah nan kami kini tu \ge now house I- that PFCT REL 1 now that \fti sekarang, rumah itu lah yang punya kami sekarang.

\ref PDG-20080530-SAN.202 \recid 346147114649090608 \start 0:07:51 \sp YOHSAN \ph ʔa la bi baruma sado ɲo kini tu di kittiŋgi \tx a la (a)bih barumah sado nyo kini tu di (Bu)kittinggi. \mb a la abih ba- rumah sado nyo kini tu di Bukittinggi \ge FILL PFCT finished BA- house all 3 now that LOC Bukittinggi \fti sekarang semuanya sudah punya rumah di Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.203 \recid 713441114801090608 \start 0:07:54 \sp YOHSAN \ph la batigotigo ruma sinan \tx la batigo-tigo rumah sinan. \mb la ba- tigo ~ tigo rumah sinan \ge PFCT BA- three ~ three house there \fti sudah tiga-tiganya punya rumah di sana.

\ref PDG-20080530-SAN.204 \recid 719552114927090608 \start 0:07:55 \sp YOHSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.205 \recid 831616114940090608 \start 0:07:56 \sp YOHSAN \ph la kambaŋ ʔawaʔ namo ɲo \tx la kambang awak namo nyo. \mb la kambang awak namo nyo \ge PFCT develop 1 name 3 \fti namanya itu kita sudah berkembang.

\ref PDG-20080530-SAN.206 \recid 593234115054090608 \start 0:07:58 \sp YOHSAN \ph ʔa situ la waʔ tu maŋko kambaŋ waʔ \tx a situ lah wak tu mangko kambang wak. \mb a s- i- tu lah wak tu mangko kambang wak \ge FILL S- I- that LAH 1 that then develop 1 \fti di situlah makanya kita kembang.

\ref PDG-20080530-SAN.207 \recid 902941115159090608 \start 0:08:01 \sp YOHSAN \ph ʔa tu ndaʔ maŋgale lay do \tx a tu ndak manggaleh lai do. \mb a tu ndak ma- ng- galeh lai do \ge FILL that NEG MA- N- sell more NEGPOL \fti tidak berjualan lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.208 \recid 556320115229090608 \start 0:08:02 \sp YOHSAN \ph ʔapaʔ maniŋga \tx apak maningga. \mb apak maningga \ge TRU.father pass.away \fti bapak meninggal.

\ref PDG-20080530-SAN.209 \recid 580686115253090608 \start 0:08:04 \sp YOHSAN \ph satawun sasuda ʔe sasuda ʔe ʔe ruma suda \tx sataun sasudah e sasudah e e rumah sudah. \mb sa- taun sa- sudah e sa- sudah e e rumah sudah \ge SA- year SA- PFCT FILL SA- PFCT FILL FILL house PFCT \fti setahun setelah, setelah bapak meninggal.

\ref PDG-20080530-SAN.210 \recid 600445121002090608 \start 0:08:05 \sp WINSAN \ph pindah \tx pindah. \mb pindah \ge move \fti pindah.

\ref PDG-20080530-SAN.211 \recid 594068121021090608 \start 0:08:08 \sp YOHSAN \ph satawun baru sasuda ruma suda \tx sataun baru sasudah rumah sudah. \mb sa- taun baru sa- sudah rumah sudah \ge SA- year new SA- PFCT house PFCT \fti baru setahun sesudah rumah selesai.

\ref PDG-20080530-SAN.212 \recid 525195121419090608 \start 0:08:10 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔapaʔ maniŋ sakiʔ masuᵃʔ ruma sakiʔ duwo bulan di masakiʔ bukittiŋgi \tx a apak maning(ga) sakik masuak rumah.sakik duo bulan di (ru)mah.sakik Bukittinggi. \mb a apak maningga sakik masuak rumah.sakik duo bulan di rumah.sakik Bukittinggi \ge FILL TRU.father pass.away hurt go.in house.hurt two month LOC house.hurt Bukittinggi \fti bapak meninggal, sakit di rumah sakit selama dua bulan di rumah sakit Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.213 \recid 375819121727090608 \start 0:08:16 \sp YOHSAN \ph la la kaluwa pulo \tx la lah kalua pulo. \mb la lah kalua pulo \ge PFCT PFCT go.out furthermore \fti sudah keluar dari rumah sakit.

\ref PDG-20080530-SAN.214 \recid 805971121750090608 \start 0:08:17 \sp YOHSAN \ph masuᵃʔ lo rumasakiʔ di siko \tx masuak lo rumah.sakik di siko. \mb masuak lo rumah.sakik di s- i- ko \ge go.in furthermore house.hurt LOC S- I- this \fti masuk rumah sakit di sini.

\ref PDG-20080530-SAN.215 \recid 673278124526090608 \start 0:08:19 \sp YOHSAN \ph di di masakiʔ e ʔa mamijamil \tx di di (ru)mah.sakik e a M.Jamil. \mb di di rumah.sakik e a M.Jamil \ge LOC LOC house.hurt FILL FILL M.Jamil \fti di rumah sakit M Jamil.

\ref PDG-20080530-SAN.216 \recid 698235124616090608 \start 0:08:23 \sp WINSAN \ph ʔemjamil \tx M.Jamil. \mb M.Jamil \ge M.Jamil \fti M Jamil.

\ref PDG-20080530-SAN.217 \recid 748853124646090608 \start 0:08:23 \sp YOHSAN \ph ʔemjamil \tx M.Jamil. \mb M.Jamil \ge M.Jamil \fti M Jamil.

\ref PDG-20080530-SAN.218 \recid 999853124701090608 \start 0:08:24 \sp YOHSAN \ph bara di sinan \tx bara di sinan. \mb ba- r- a di sinan \ge BA- R- what LOC there \fti berapa lama di sana.

\ref PDG-20080530-SAN.219 \recid 359740124728090608 \start 0:08:25 \sp YOHSAN \ph duwo puluᵃ ʔari \tx duo puluah ari. \mb duo puluah ari \ge two ten day \fti dua puluh hari.

\ref PDG-20080530-SAN.220 \recid 570271124800090608 \start 0:08:26 \sp YOHSAN \ph maniŋga ʔapaʔ di siko \tx maningga apak di siko. \mb maningga apak di s- i- ko \ge pass.away TRU.father LOC S- I- this \fti meninggal bapak di sini.

\ref PDG-20080530-SAN.221 \recid 162781124835090608 \start 0:08:28 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080530-SAN.222 \recid 472325124848090608 \start 0:08:28 \sp YOHSAN \ph niŋga ʔapaʔ \tx ningga apak. \mb n- tingga apak \ge N- leave TRU.father \fti meninggal bapak.

\ref PDG-20080530-SAN.223 \recid 988480124917090608 \start 0:08:30 \sp YOHSAN \ph ʔe ʔante ca tu sekola ʔes ʔesde tu \tx e ante Ca tu sekolah SD SD tu. \mb e ante Ca tu sekolah SD SD tu \ge FILL TRU.aunt TRU.Melisa that school elementary.school elementary.school that \fti waktu itu tante Melisa SD.

\ref PDG-20080530-SAN.224 \recid 913285125014090608 \start 0:08:33 \sp WINSAN \ph ʔo masi ʔesde \tx o masih SD. \mb o masih SD \ge FILL still elementary.school \fti masih SD.

\ref PDG-20080530-SAN.225 \recid 707481125037090608 \start 0:08:34 \sp YOHSAN \ph masi ʔesde ru \tx masih SD (ba)ru. \mb masih SD baru \ge still elementary.school new \fti masih SD.

\ref PDG-20080530-SAN.226 \recid 452825125057090608 \start 0:08:35 \sp YOHSAN \ph kelas limo la baru ʔesde \tx kelas limo lah baru SD. \mb kelas limo lah baru SD \ge class five LAH new elementary.school \fti baru kelas lima SD.

\ref PDG-20080530-SAN.227 \recid 852377125200090608 \start 0:08:37 \sp YOHSAN \ph ʔa masi ʔesde baru nte ʔica tu \tx a masih SD baru nte Ica tu. \mb a masih SD baru nte I- ca tu \ge FILL still elementary.school new TRU.aunt I- TRU.Raisa that \fti wakty itu tante Melisa baru kelas lima SD.

\ref PDG-20080530-SAN.228 \recid 328922125310090608 \start 0:08:39 \sp YOHSAN \ph ʔa ditiŋgakan ʔapaʔ tu \tx a ditinggakan apak tu. \mb a di- tingga -kan apak tu \ge FILL DI- leave -KAN TRU.father that \fti ditinggal bapak.

\ref PDG-20080530-SAN.229 \recid 105639125336090608 \start 0:08:41 \sp YOHSAN \ph baranam ʔanaʔ yaŋ ditiŋgakan ʔapaʔ tu \tx baranam anak yang ditinggakan apak tu. \mb ba- r- anam anak yang di- tingga -kan apak tu \ge BA- R- six child REL DI- leave -KAN TRU.father that \fti enam orang anak yang ditinggalkan bapak.

\ref PDG-20080530-SAN.230 \recid 382955125422090608 \start 0:08:45 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔiduⁱʔ eneʔ suraŋ maʔiduⁱʔ ɲo \tx a iduik, enek surang maiduik nyo. \mb a iduik enek s- urang ma- iduik nyo \ge FILL live TRU.grandmother SA- person MA- live 3 \fti nenek sendiri yang menghidupi mereka.

\ref PDG-20080530-SAN.231 \recid 137468125518090608 \start 0:08:46 \sp WINSAN \ph ʔeneʔ soraŋ \tx enek sorang. \mb enek s- orang \ge TRU.grandmother SA- person \fti nenek sendiri.

\ref PDG-20080530-SAN.232 \recid 729765125538090608 \start 0:08:47 \sp WINSAN \ph ʔe \tx e. \mb e \ge FILL \fti e.

\ref PDG-20080530-SAN.233 \recid 583577125558090608 \start 0:08:47 \sp YOHSAN \ph maʔiduⁱʔ ɲo \tx maiduik nyo. \mb ma- iduik nyo \ge MA- live 3 \fti menghidupi mereka.

\ref PDG-20080530-SAN.234 \recid 591597125626090608 \start 0:08:47 \sp YOHSAN \ph sampay kawin ʔanaʔ \tx sampai kawin anak. \mb sampai kawin anak \ge arrive married child \fti sampai anak-anak menikah.

\ref PDG-20080530-SAN.235 \recid 390504125658090608 \start 0:08:49 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.236 \recid 108618125711090608 \start 0:08:49 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔitu la \tx a itu lah. \mb a i- tu lah \ge FILL I- that LAH \fti itulah.

\ref PDG-20080530-SAN.237 \recid 953459125737090608 \start 0:08:50 \sp YOHSAN \ph tu parasayan neneʔ tu \tx tu parasaian nenek tu. \mb tu pa- rasai -an nenek tu \ge that PA- suffer -AN grandmother that \fti itu penderitaan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.238 \recid 917077125757090608 \start 0:08:53 \sp YOHSAN \ph ʔa parasayan neneʔ tu \tx a parasaian nenek tu. \mb a pa- rasai -an nenek tu \ge FILL PA- suffer -AN grandmother that \fti itu penderitaan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.239 \recid 540157125832090608 \start 0:08:54 \sp YOHSAN \ph ʔa ka siya ka siya ka mintaʔ bantu \tx a ka sia ka sia ka mintak bantu. \mb a ka sia ka sia ka mintak bantu \ge FILL to who to who FUT ask.for help \fti ke siapa mau minta bantuan.

\ref PDG-20080530-SAN.240 \recid 742994125917090608 \start 0:08:57 \sp YOHSAN \ph ma desanaʔ ka mambantu \tx ma dunsanak ka mambantu. \mb ma dunsanak ka ma- m- bantu \ge which sibling to MA- N- help \fti saudara tidak ada yang membantu.

\ref PDG-20080530-SAN.241 \recid 618347125957090608 \start 0:08:58 \sp YOHSAN \ph suraŋ ndaʔ do dunsanaʔ ka bantu do \tx surang ndak (a)do dunsanak ka bantu do. \mb s- urang ndak ado dunsanak ka bantu do \ge SA- person NEG exist sibling to help NEGPOL \fti tidak ada satupun saudara yang mau membantu.

\ref PDG-20080530-SAN.242 \recid 873117130046090608 \start 0:09:01 \sp YOHSAN \ph dari pado jari nan sapuluᵃ ko ɲo ʔa \tx dari pado jari nan sapuluah ko nyo a. \mb dari pado jari nan sa- puluah ko nyo a \ge from LOC finger REL SA- ten this 3 FILL \fti cuma sepuluh jari ini saja.

\ref PDG-20080530-SAN.243 \recid 602005130141090608 \start 0:09:02 \sp YOHSAN \ph baduwo jo ʔuda nan xx ʔuda wan tu \tx baduo jo uda nan xx uda Wan tu. \mb ba- duo jo uda nan xx uda Wan tu \ge BA- two with older.brother REL xx older.brother Wan that \fti berdua dengan abang yang xx abang Wan itu.

\ref PDG-20080530-SAN.244 \recid 717919130320090608 \start 0:09:06 \sp YOHSAN \ph tu la tu ɲo \tx tu lah tu nyo. \mb tu lah tu nyo \ge that LAH that 3 \fti itu lah.

\ref PDG-20080530-SAN.245 \recid 383847130347090608 \start 0:09:07 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔeneʔ ɲo tu maŋa ʔeneʔ \tx a enek nyo tu, manga enek. \mb a enek nyo tu ma- ng- a enek \ge FILL TRU.grandmother 3 that MA- N- what TRU.grandmother \fti nenek, apa yang nenek lakukan.

\ref PDG-20080530-SAN.246 \recid 729122130427090608 \start 0:09:10 \sp YOHSAN \ph maŋgale masaʔ eneʔ \tx manggaleh masak enek. \mb ma- ng- galeh masak enek \ge MA- N- sell cook TRU.grandmother \fti jualan makanan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.247 \recid 566933130536090608 \start 0:09:12 \sp YOHSAN \ph mambuweʔ kuwe mambuweʔ roti ʔeneʔ \tx mambuek kue, mambuek roti enek. \mb ma- m- buek kue ma- m- buek roti enek \ge MA- N- make cake MA- N- make bread TRU.grandmother \fti nenek membuat kue, roti.

\ref PDG-20080530-SAN.248 \recid 753127130609090608 \start 0:09:15 \sp YOHSAN \ph mambuweʔ pastel mambuweʔ e roti goreŋ ʔeneʔ \tx mambuek pastel, mambuek e roti goreng enek. \mb ma- m- buek pastel ma- m- buek e roti goreng enek \ge MA- N- make turnover MA- N- make FILL bread fry TRU.grandmother \fti nenek membuat pastel, roti goreng.

\ref PDG-20080530-SAN.249 \recid 829180132135090608 \start 0:09:19 \sp YOHSAN \ph mambuweʔ katan jo goreŋ neneʔ \tx mambuek katan jo goreng nenek. \mb ma- m- buek katan jo goreng nenek \ge MA- N- make glutinous.rice with fry grandmother \fti nenek membuat ketan dan gorengan.

\ref PDG-20080530-SAN.250 \recid 156105132218090608 \start 0:09:22 \sp YOHSAN \ph pendeʔ ɲo di juwa ka ʔuraŋʔuraŋ sado ɲo \tx pendek nyo di jua ka urang-urang sado nyo. \mb pendek nyo di jua ka urang ~ urang sado nyo \ge short 3 LOC sell to person ~ person all 3 \fti semuanya dijual ke orang-orang.

\ref PDG-20080530-SAN.251 \recid 761555132307090608 \start 0:09:24 \sp YOHSAN \ph ʔuraŋ nan mabiyaʔi ka ruma \tx urang nan maambiaki ka rumah. \mb urang nan ma- ambiak -i ka rumah \ge person REL MA- take -I to house \fti orang yang mengambil ke rumah.

\ref PDG-20080530-SAN.252 \recid 283611132348090608 \start 0:09:27 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.253 \recid 299586132418090608 \start 0:09:28 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔuntuᵃʔ ka kadaykaday ka ruma sakola ruma sakola \tx a untuak ka kadai-kadai ka rumah sakolah rumah sakolah. \mb a untuak ka kadai ~ kadai ka rumah sakolah rumah sakolah \ge FILL for to shop ~ shop to house school house school \fti untuk tok-toko, sekolah.

\ref PDG-20080530-SAN.254 \recid 247587132639090608 \start 0:09:31 \sp YOHSAN \ph ka ka ʔanu ka ʔanu ʔe rumasakiʔ \tx ka ka anu ka anu e rumah.sakik. \mb ka ka anu ka anu e rumah.sakik \ge to to whatchamacallit to whatchamacallit FILL house.hurt \fti nenek masukkan ke rumah sakit.

\ref PDG-20080530-SAN.255 \recid 213044132719090608 \start 0:09:35 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.256 \recid 139605132822090608 \start 0:09:35 \sp YOHSAN \ph masakiʔ yarsi rumasakiʔ matmutar \tx (ru)mah.sakik Yarsi rumah.sakik (Ah)mad.Muchtar. \mb rumah.sakik Yarsi rumah.sakik Ahmad.Muchtar \ge house.hurt Yarsi house.hurt Ahmad.Muchtar \fti rumah sakit Yarsi, rumah sakit Ahmad Muchtar.

\ref PDG-20080530-SAN.257 \recid 648602132932090608 \start 0:09:38 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔa tu \tx a a tu. \mb a a tu \ge FILL FILL that \fti itu.

\ref PDG-20080530-SAN.258 \recid 874284132947090608 \start 0:09:39 \sp YOHSAN \ph baʔantakan di xx di xx ʔanu sado ɲo \tx baantakan di xx di xx anu sado nyo. \mb ba- anta -kan di xx di xx anu sado nyo \ge BA- deliver -KAN LOC xx LOC xx whatchamacallit all 3 \fti semuanya diantarkan.

\ref PDG-20080530-SAN.259 \recid 310572092800100608 \start 0:09:42 \sp YOHSAN \ph kuwekuwe sado ɲo kin \tx kue-kue, sado nyo (bi)kin. \mb kue ~ kue sado nyo bikin \ge cake ~ cake all 3 make \fti kue-kue, semuanya dibuat.

\ref PDG-20080530-SAN.260 \recid 389958092946100608 \start 0:09:43 \sp WINSAN \ph kuwekuwe \tx kue-kue. \mb kue ~ kue \ge cake ~ cake \fti kue-kue.

\ref PDG-20080530-SAN.261 \recid 838995093014100608 \start 0:09:44 \sp YOHSAN \ph ka kantuwa korem bagay baʔantakan \tx ka kantua Korem bagai baantakan. \mb ka kantua Korem bagai ba- anta -kan \ge to office Military.Command also BA- deliver -KAN \fti sampai ke kantor Korem diantarkan.

\ref PDG-20080530-SAN.262 \recid 411124093130100608 \start 0:09:47 \sp YOHSAN \ph ʔa kasajahtera kantuwa ʔe ʔanu kanton bagiyan tantara \tx a Kesejahtera(an) kantua e anu kantua bagian tantara. \mb a Kesejahteraan kantua e anu kantua bagi -an tantara \ge FILL Kesejahteraan office FILL whatchamacallit office divide -AN military \fti ke kantor Kesejahteraan, sampai bagian tentara.

\ref PDG-20080530-SAN.263 \recid 168906093731100608 \start 0:09:52 \sp YOHSAN \ph baʔantakan kiyan tu \tx baantakan kian tu. \mb ba- anta -kan kian tu \ge BA- deliver -KAN there that \fti diantarkan ke sana.

\ref PDG-20080530-SAN.264 \recid 806386093759100608 \start 0:09:54 \sp YOHSAN \ph ʔa ndaʔ tabuweʔbuweʔkan \tx a ndak tabuek-buekkan. \mb a ndak ta- buek ~ buek -kan \ge FILL NEG TA- make ~ make -KAN \fti sampai tidak tebuat.

\ref PDG-20080530-SAN.265 \recid 458921093836100608 \start 0:09:55 \sp YOHSAN \ph di kuwe do \tx di kue do. \mb di kue do \ge LOC cake NEGPOL \fti kue itu.

\ref PDG-20080530-SAN.266 \recid 694639093851100608 \start 0:09:57 \sp YOHSAN \ph mambuweʔ kuwe gadaŋ tu sampay duwo puluᵃ buwaʰ tu \tx mambuek kue gadang tu sampai duo puluah buah tu. \mb ma- m- buek kue gadang tu sampai duo puluah buah tu \ge MA- N- make cake big that arrive two ten CLF that \fti membuat kue besar itu sampai dua puluh buah.

\ref PDG-20080530-SAN.267 \recid 609446093954100608 \start 0:10:00 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.268 \recid 679711094012100608 \start 0:10:00 \sp YOHSAN \ph mambuweʔ kuwe \tx mambuek kue. \mb ma- m- buek kue \ge MA- N- make cake \fti membuat kue.

\ref PDG-20080530-SAN.269 \recid 815145094030100608 \start 0:10:01 \sp YOHSAN \ph malam maʔiriʰʔirih malam tu \tx malam mairih-irih malam tu. \mb malam ma- irih ~ irih malam tu \ge night MA- slice ~ slice night that \fti malamnya mengiris-iris.

\ref PDG-20080530-SAN.270 \recid 957197094114100608 \start 0:10:04 \sp YANSAN \ph tu bahantaʔantakan \tx tu baanta-antakan. \mb tu ba- anta ~ anta -kan \ge that BA- deliver ~ deliver -KAN \fti kemudian diantarkan.

\ref PDG-20080530-SAN.271 \recid 738119094145100608 \start 0:10:05 \sp YOHSAN \ph teʔ ca tu ʔa cam ʔitu la tu dulu \tx tek Ca tu a, (ma)cam itu lah tu dulu. \mb tek Ca tu a macam i- tu lah tu dulu \ge TRU.aunt TRU.Melisa that FILL sort I- that PFCT that before \fti tanti Melisa itu yang mengantarkan seprti itulah.

\ref PDG-20080530-SAN.272 \recid 579919094251100608 \start 0:10:08 \sp YOHSAN \ph babuweʔ la pastel babuweʔ la ʔe kacaŋ kacaŋ ʔanu bagay \tx babuek la pastel babuek la e kacang, kacang anu bagai... \mb ba- buek la pastel ba- buek la e kacang kacang anu bagai \ge BA- make PFCT turnover BA- make PFCT FILL nut nut whatchamacallit also \fti dibuat pastel, kacang anu juga...

\ref PDG-20080530-SAN.273 \recid 312021094620100608 \start 0:10:14 \sp YOHSAN \ph kacaŋ \tx kacang... \mb kacang \ge nut \fti kacang...

\ref PDG-20080530-SAN.274 \recid 448551094638100608 \start 0:10:15 \sp YOHSAN \ph macammacam la kacaŋ tojin \tx macam-macam lah kacang tojin. \mb macam ~ macam lah kacang tojin \ge sort ~ sort LAH nut k.o.nut \fti seperti kacang tojin.

\ref PDG-20080530-SAN.275 \recid 109753094717100608 \start 0:10:17 \sp YOHSAN \ph babuweʔ la kuwe kuwe ʔe ʔanu \tx babuek lah kue, kue e anu. \mb ba- buek lah kue kue e anu \ge BA- make LAH cake cake FILL whatchamacallit \fti dibuatlah kue anu.

\ref PDG-20080530-SAN.276 \recid 223548094755100608 \start 0:10:21 \sp YOHSAN \ph ʔe baʔantaʔan ʔuntuᵃʔ ko ʔuntuᵃʔ e kadaykaday ʔuraŋ \tx e baantaan untuak, ko untuak e kadai-kadai urang. \mb e ba- anta -an untuak ko untuak e kadai ~ kadai urang \ge FILL BA- deliver -QAN for this for FILL shop ~ shop person \fti diantarkan untuk, ke toko-toko orang.

\ref PDG-20080530-SAN.277 \recid 289791094923100608 \start 0:10:25 \sp YOHSAN \ph ʔo tu la tu \tx o tu lah tu. \mb o tu lah tu \ge FILL that LAH that \fti itulah.

\ref PDG-20080530-SAN.278 \recid 323821094959100608 \start 0:10:27 \sp YOHSAN \ph ʔe lanjuⁱʔ ɲo sekola ɲo semeya \tx e lanjuik nyo sekolah nyo SMEA. \mb e lanjuik nyo sekolah nyo SMEA \ge FILL continue 3 school 3 economic.high.school \fti dia lanjutkan sekolahnya ke SMEA.

\ref PDG-20080530-SAN.279 \recid 768885095147100608 \start 0:10:29 \sp YOHSAN \ph lape juwo semeya \tx lapeh juo SMEA. \mb lapeh juo SMEA \ge come.off also economic.high.school \fti tamat SMEA.

\ref PDG-20080530-SAN.280 \recid 163212095222100608 \start 0:10:30 \sp YOHSAN \ph bi bakarajo jo ɲo sabantasabanta \tx (a)bih bakarajo juo nyo sabanta-sabanta. \mb abih ba- karajo juo nyo sabanta ~ sabanta \ge finished BA- work also 3 SA.moment ~ SA.moment \fti kerja juga dia sebentar-sebentar.

\ref PDG-20080530-SAN.281 \recid 511063095302100608 \start 0:10:32 \sp YOHSAN \ph nte sa tu ɲo karajo tu dulu \tx nte Ca tu nyo karajo tu dulu. \mb nte Ca tu nyo karajo tu dulu \ge TRU.aunt TRU.Melisa that 3 work that before \fti tante Melisa itu dulu bekerja.

\ref PDG-20080530-SAN.282 \recid 459108095343100608 \start 0:10:35 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.283 \recid 243272095354100608 \start 0:10:35 \sp YOHSAN \ph bara bara tawun ɲo karajo \tx bara, bara taun nyo karajo. \mb ba- r- a ba- r- a taun nyo karajo \ge BA- R- what BA- R- what year 3 work \fti berpa tahun dia bekerja.

\ref PDG-20080530-SAN.284 \recid 582224095428100608 \start 0:10:38 \sp YOHSAN \ph lah la kawin jo maʔ midi ko ɲo ko ndaʔ karajo laʔi \tx lah la kawin jo mak Midi ko nyo ko ndak karajo lai. \mb lah la kawin jo mak Midi ko nyo ko ndak karajo lai \ge PFCT PFCT married with TRU.mother TRU.Zalmidi this 3 this NEG work more \fti setelah menikah dengan Midi baru dia tidak bekerja lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.285 \recid 361367095610100608 \start 0:10:42 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔante sas tu salon tu jo cino \tx a ante Sas tu salon tu, jo Cino. \mb a ante Sas tu salon tu jo Cino \ge FILL TRU.aunt Sas that beauty.salon that with China \fti tante Sas dulu bekerja dengan Cina.

\ref PDG-20080530-SAN.286 \recid 916639095647100608 \start 0:10:45 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.287 \recid 370695095700100608 \start 0:10:46 \sp YOHSAN \ph sasamo bakarajo \tx sasamo bakarajo. \mb sa ~ samo ba- karajo \ge PART.with ~ with BA- work \fti sama-sama bekerja.

\ref PDG-20080530-SAN.288 \recid 183538095731100608 \start 0:10:48 \sp YOHSAN \ph nan nan di di percetakan nte ca ko karajo dulu di kittiŋgi \tx nan, nan di di percetakan nte Ca ko karajo dulu, di (Bu)kittinggi. \mb nan nan di di per- cetak -an nte Ca ko karajo dulu di Bukittinggi \ge REL REL LOC LOC PER- print -QAN TRU.aunt TRU.Melisa this work before LOC Bukittinggi \fti dulu tante Melisa ini bekerja di Pecetakan, Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.289 \recid 137104095821100608 \start 0:10:52 \sp YOHSAN \ph ʔante sas tu basalon \tx ante Sas tu basalon. \mb ante Sas tu ba- salon \ge TRU.aunt Sas that BA- beauty.salon \fti tante Sa itu dulu bekerja di salon.

\ref PDG-20080530-SAN.290 \recid 919355095927100608 \start 0:10:53 \sp YOHSAN \ph suda tu pinda lo ka padaŋ ko \tx sudah tu pindah lo ka Padang ko. \mb sudah tu pindah lo ka Padang ko \ge PFCT that move furthermore to Padang this \fti setelah itu pindah ke Padang.

\ref PDG-20080530-SAN.291 \recid 129020095954100608 \start 0:10:55 \sp YOHSAN \ph karajo lo di sepe \tx karajo lo di CV. \mb karajo lo di CV \ge work furthermore LOC commanditaire.vennootschap \fti kerja pula di perusahaan.

\ref PDG-20080530-SAN.292 \recid 956472100018100608 \start 0:10:57 \sp YOHSAN \ph malama ɲo ka ʔindaruᵃŋ \tx malamar nyo ka Indaruang. \mb ma- lamar nyo ka Indaruang \ge MA- propose 3 to Indaruang \fti dia melamar ke Indarung.

\ref PDG-20080530-SAN.293 \recid 251145100102100608 \start 0:10:59 \sp YOHSAN \ph lulus ɲo di ʔindaru \tx lulus nyo di Indaru(ang). \mb lulus nyo di Indaruang \ge graduate 3 LOC Indaruang \fti lulus dia di Indarung.

\ref PDG-20080530-SAN.294 \recid 605970100227100608 \start 0:11:00 \sp YOHSAN \ph tapi deʔ teʔ medi ɲo setop ndaʔ buliᵃ \tx tapi dek tek, Midi nyo stop ndak buliah. \mb tapi dek tek Midi nyo stop ndak buliah \ge but DEK TRU.aunt TRU.Zalmidi 3 stop NEG may \fti tapi oleh Midi tidak boleh.

\ref PDG-20080530-SAN.295 \recid 756987113519100608 \start 0:11:04 \sp WINSAN \ph ʔo jadi lulus ʔante sa ʔindaruᵃŋ tu neʔ \tx o jadi lulus ante Ca Indaruang tu Nek? \mb o jadi lulus ante Ca Indaruang tu Nek \ge FILL become graduate TRU.aunt TRU.Melisa Indaruang that TRU.grandmother \fti jadi tante Melisa itu lulus di Indarung ya Nek?

\ref PDG-20080530-SAN.296 \recid 902328113618100608 \start 0:11:05 \sp YOHSAN \ph ʔa tu \tx a tu. \mb a tu \ge FILL that \fti itu.

\ref PDG-20080530-SAN.297 \recid 156376113632100608 \start 0:11:06 \sp YOHSAN \ph ndaʔ do \tx ndak (a)do. \mb ndak ado \ge NEG exist \fti tidak ada.

\ref PDG-20080530-SAN.298 \recid 819604113657100608 \start 0:11:06 \sp YOHSAN \ph ʔitu dulu \tx itu dulu. \mb i- tu dulu \ge I- that before \fti itu dulu.

\ref PDG-20080530-SAN.299 \recid 304736113720100608 \start 0:11:10 \sp YOHSAN \ph bara juwo lay tu nte ca tu \tx bara juo lai tu nte Ca tu. \mb ba- r- a juo lai tu nte Ca tu \ge BA- R- what also more that TRU.aunt TRU.Melisa that \fti berapa tante Melisa itu.

\ref PDG-20080530-SAN.300 \recid 406725113804100608 \start 0:11:12 \sp YOHSAN \ph ɲo ɲo semeya ɲo tapi ɲo bagiyan kepembukuwan ʔebat ɲo \tx nyo nyo SMEA nyo tapi nyo bagian pembukuan hebat nyo. \mb nyo nyo SMEA nyo tapi nyo bagi -an pe- m- buku -an hebat nyo \ge 3 3 economic.high.school 3 but 3 divide -AN PE- N- book -AN great 3 \fti dia tamat SMEA tapi dibagian pembukuaan dia hebat.

\ref PDG-20080530-SAN.301 \recid 939412113927100608 \start 0:11:17 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.302 \recid 615417114007100608 \start 0:11:17 \sp YOHSAN \ph na ʔe deʔ la kawin ko maŋko ʔindaʔ lay do deʔ ɲo \tx na, e dek la kawin ko mangko indak lai do dek nyo. \mb na e dek la kawin ko mangko indak lai do dek nyo \ge EXCL FILL DEK PFCT married this then NEG more NEGPOL DEK 3 \fti karena sudah menikah makanya tidak lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.303 \recid 233012114426100608 \start 0:11:20 \sp YOHSAN \ph ɲo karajo tapi daʔ buliᵃ \tx nyo karajo, tapi dak buliah. \mb nyo karajo tapi dak buliah \ge 3 work edge NEG may \fti dia kerja tapi tidak boleh.

\ref PDG-20080530-SAN.304 \recid 950022114505100608 \start 0:11:23 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.305 \recid 747907114519100608 \start 0:11:23 \sp YOHSAN \ph baduwo ndaʔ buliᵃ kajo \tx baduo ndak buliah, ka(ra)jo. \mb ba- duo ndak buliah karajo \ge BA- two NEG may work \fti dua-duanya tidak boleh bekerja.

\ref PDG-20080530-SAN.306 \recid 387647114613100608 \start 0:11:24 \sp YOHSAN \ph ʔa tu \tx a tu. \mb a tu \ge FILL that \fti itu.

\ref PDG-20080530-SAN.307 \recid 698010114636100608 \start 0:11:26 \sp YOHSAN \ph tu dulu \tx tu dulu. \mb tu dulu \ge that before \fti itu dulu.

\ref PDG-20080530-SAN.308 \recid 325927094750110608 \start 0:11:28 \sp YOHSAN \ph nte sas tu tun pulo basalon \tx nte Sas tu, tu pulo basalon. \mb nte Sas tu tu pulo ba- salon \ge TRU.aunt Sas that that furthermore BA- beauty.salon \fti tante Sas seperti itu juga, bekerja di salon.

\ref PDG-20080530-SAN.309 \recid 167099094828110608 \start 0:11:29 \sp YOHSAN \ph ɲo cukuⁱʔ jo ʔanu ʔa \tx nyo cukuik juo anu a. \mb nyo cukuik juo anu a \ge 3 enough also whatchamacallit FILL \fti dia cukup juga anunya.

\ref PDG-20080530-SAN.310 \recid 136638094902110608 \start 0:11:31 \sp YOHSAN \ph ʔanu salon ɲo cukuⁱʔ di ʔiɲo kini tu \tx anu salon nyo cukuik di inyo kini tu. \mb anu salon nyo cukuik di i- nyo kini tu \ge whatchamacallit beauty.salon 3 enough LOC I- 3 now that \fti anu salonnya cukup semua sama dia.

\ref PDG-20080530-SAN.311 \recid 282683094938110608 \start 0:11:33 \sp YOHSAN \ph tapi ndaʔ karajo lay do \tx tapi, ndak karajo lai do. \mb tapi ndak karajo lai do \ge but NEG work more NEGPOL \fti tapi tidak kerja lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.312 \recid 558225095001110608 \start 0:11:35 \sp YOHSAN \ph daʔ buliya deʔ uda ɲo xx \tx ndak buliah dek uda nyo, xx. \mb ndak buliah dek uda nyo xx \ge NEG may DEK older.brother 3 xx \fti tidak boleh sama suaminya.

\ref PDG-20080530-SAN.313 \recid 204311095122110608 \start 0:11:38 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.314 \recid 960457095135110608 \start 0:11:37 \sp YOHSAN \ph ba lay \tx baa lai. \mb ba- a lai \ge BA- what more \fti bagaimana lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.315 \recid 627213095156110608 \start 0:11:38 \sp WINSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.316 \recid 488995095205110608 \start 0:11:39 \sp YOHSAN \ph tu baranti waʔ \tx tu baranti wak. \mb tu ba- r- anti wak \ge that BA- R- stop 1 \fti makanya berhenti.

\ref PDG-20080530-SAN.317 \recid 347173095226110608 \start 0:11:39 \sp WINSAN \ph yo \tx yo. \mb yo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.318 \recid 846221095234110608 \start 0:11:41 \sp YOHSAN \ph ʔa la dikawin neneʔ se tu ɲo nan mampakawinkawainkan \tx a la dikawin, nenek se tu nyo nan mampakawin-kawinkan. \mb a la di- kawin nenek se tu nyo nan ma- m- pa- kawin ~ kawin -kan \ge FILL PFCT DI- married grandmother just that 3 REL MA- N- PA- married ~ married -KAN \fti sudah dinikahkan, nenek saja yang menikahkan.

\ref PDG-20080530-SAN.319 \recid 352120095406110608 \start 0:11:45 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔa ray \tx a a lai. \mb a a lai \ge FILL FILL more \fti ada.

\ref PDG-20080530-SAN.320 \recid 292128095425110608 \start 0:11:46 \sp YOHSAN \ph ɲo dapeʔ ruma sewoʔan tu ɲo ʔa seɲo bali \tx nyo dapek rumah seoan tu nyo, a se nyo bali. \mb nyo dapek rumah seo -an tu nyo a se nyo bali \ge 3 get house rent -AN that 3 what just 3 buy \fti dia dapat rumah kontrakan, apa saja dia beli.

\ref PDG-20080530-SAN.321 \recid 910399095557110608 \start 0:11:50 \sp YOHSAN \ph pagaway ndaʔ do maɲamaɲalaŋ ka ʔuraŋ ndaʔ ado \tx pagawai ndak (a)do manya(lang)-manyalang ka urang, ndak ado. \mb pagawai ndak ado ma- ny- salang ~ ma- ny- salang ka urang ndak ado \ge employee NEG exist MA- N- borrow ~ MA- N- borrow to person NEG exist \fti tidak ada meminjam-minjam ke orang.

\ref PDG-20080530-SAN.322 \recid 803748095659110608 \start 0:11:53 \sp YOHSAN \ph ndaʔ ado ɲo maɲaɲalaŋ ka ʔuraŋ do \tx ndak ado nyo manya(lang)-nyalang ka urang do. \mb ndak ado nyo ma- ny- salang ~ ny- salang ka urang do \ge NEG exist 3 MA- N- borrow ~ N- borrow to person NEGPOL \fti tidak ada meminjam ke orang.

\ref PDG-20080530-SAN.323 \recid 220330095912110608 \start 0:11:55 \sp YOHSAN \ph ʔawaʔ la sendoʔ paɲanduᵃʔ nasi \tx awak la sendok, panyanduak nasi. \mb awak la sendok pa- ny- sanduak nasi \ge 1 PFCT spoon PA- N- big.spoon cooked.rice \fti sendok untuk mengambil nasi.

\ref PDG-20080530-SAN.324 \recid 204844095948110608 \start 0:11:58 \sp YOHSAN \ph sendoʔ panjaŋ tu ʔa \tx sendok panjang tu a. \mb sendok panjang tu a \ge spoon long that FILL \fti sendok panjang itu.

\ref PDG-20080530-SAN.325 \recid 927389100007110608 \start 0:11:59 \sp YOHSAN \ph nan paŋariᵃ nasi \tx nan pangariah nasi. \mb nan pa- ng- kariah nasi \ge REL PA- N- drying.cooked.rice.by.stir.with.spoon cooked.rice \fti sendok untuk mengerikan nasi itu.

\ref PDG-20080530-SAN.326 \recid 151298100058110608 \start 0:12:01 \sp YOHSAN \ph laʔi ndaʔ maɲalaŋ ʔeneʔ do \tx lai ndak manyalang enek do. \mb lai ndak ma- ny- salang enek do \ge more NEG MA- N- borrow TRU.grandmother NEGPOL \fti nenek tidak meminjam.

\ref PDG-20080530-SAN.327 \recid 968290100216110608 \start 0:12:02 \sp YOHSAN \ph la \tx lah. \mb lah \ge LAH \fti ya.

\ref PDG-20080530-SAN.328 \recid 876366100233110608 \start 0:12:03 \sp YOHSAN \ph neʔ bali \tx nek bali. \mb nek bali \ge TRU.grandmother buy \fti nenek beli.

\ref PDG-20080530-SAN.329 \recid 311273100245110608 \start 0:12:04 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge FILL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.330 \recid 483237100303110608 \start 0:12:04 \sp YOHSAN \ph bara ʔeneʔ bali tu kan muraʰ tu ɲo \tx bara enek bali tu kan murah tu nyo. \mb ba- r- a enek bali tu kan murah tu nyo \ge BA- R- what TRU.grandmother buy that KAN cheap that 3 \fti berapa nenek beli, itu kan murah.

\ref PDG-20080530-SAN.331 \recid 775510100419110608 \start 0:12:06 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.332 \recid 822710100437110608 \start 0:12:08 \sp YOHSAN \ph ndaʔ do \tx ndak (a)do. \mb ndak ado \ge NEG exist \fti tidak ada.

\ref PDG-20080530-SAN.333 \recid 316486100459110608 \start 0:12:09 \sp YOHSAN \ph piriᵃŋ gaʔ ciyeʔ eneʔ ndaʔ maɲalaŋ do \tx piriang (a)gak ciek enek ndak manyalang do. \mb piriang agak ciek enek ndak ma- ny- salang do \ge plate fairly one TRU.grandmother NEG MA- N- borrow NEGPOL \fti nenek tidak meminjam satu piringpun.

\ref PDG-20080530-SAN.334 \recid 796483100529110608 \start 0:12:12 \sp YOHSAN \ph pariyuᵃʔ sanduᵃʔ eneʔ ndaʔ maɲalaŋ do \tx pariuak, sanduak enek ndak manyalang do. \mb pariuak sanduak enek ndak ma- ny- salang do \ge cooking.pot big.spoon TRU.grandmother NEG MA- N- borrow NEGPOL \fti periuk, sendok tidak ada yang nenek pinjam.

\ref PDG-20080530-SAN.335 \recid 505643100621110608 \start 0:12:14 \sp YOHSAN \ph koʔ laʔi dandaŋ ɲo dipasewo sewo ka ʔuraŋ \tx kok lai dandang nyo dipaseo, seo ka urang. \mb kok lai dandang nyo di- pa- seo seo ka urang \ge KOK more large.metal.verse.for.steaming.rice 3 DI- PA- rent rent to person \fti kalaupun ada cuma dandang yang disewakan.

\ref PDG-20080530-SAN.336 \recid 261433101407110608 \start 0:12:17 \sp YOHSAN \ph xx maɲewo ka ʔuraŋ dandaŋ \tx xx manyeo ka urang dandang. \mb xx ma- ny- seo ka urang dandang \ge xx MA- N- rent to person large.metal.verse.for.steaming.rice \fti menyewa dandang dengan orang lain.

\ref PDG-20080530-SAN.337 \recid 719484101513110608 \start 0:12:18 \sp YOHSAN \ph ʔuntuᵃʔ kara ʔuntuᵃʔ ni \tx untuak kara(jo) untuak ni. \mb untuak karajo untuak ni \ge for work for this \fti untuk kerja.

\ref PDG-20080530-SAN.338 \recid 586573101549110608 \start 0:12:19 \sp YOHSAN \ph ʔa tu parasayan neneʔ tu \tx a tu parasaian nenek tu. \mb a tu pa- rasai -an nenek tu \ge FILL that PA- suffer -AN grandmother that \fti itu penderitaan nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.339 \recid 551910101718110608 \start 0:12:23 \sp YOHSAN \ph ʔem laʔi namuᵃ ka ka laʔ ka paraʔ awaʔ ka maninjaw ndaʔ takaʔo laʔi \tx em lai namuah ka ka xx ka parak awak ka Maninjau ndak takao lai. \mb em lai namuah ka ka xx ka parak awak ka Maninjau ndak takao lai \ge EXCL more want to to xx to garden 1 to Maninjau NEG able more \fti mau pergi ke kebun yang di Manijau tapi sudah tidak kuat lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.340 \recid 261794101859110608 \start 0:12:27 \sp YOHSAN \ph ka basawaʰ ʔawaʔ maninjaw ndaʔ takaʔo lay do \tx ka basawah awak Maninjau ndak takao lai do. \mb ka ba- sawah awak Maninjau ndak takao lai do \ge to BA- rice.field 1 Maninjau NEG able more NEGPOL \fti mau bertani di Maninjau sudah tidak kuat lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.341 \recid 481849102003110608 \start 0:12:30 \sp YOHSAN \ph ka dipaŋakan \tx ka dipangakan. \mb ka di- pa- ng- a -kan \ge FUT DI- PA- N- what -KAN \fti mau diapakan.

\ref PDG-20080530-SAN.342 \recid 843802102034110608 \start 0:12:31 \sp YOHSAN \ph tu ko \tx tu (mang)ko... \mb tu mangko \ge that then \fti makanya...

\ref PDG-20080530-SAN.343 \recid 201522102058110608 \start 0:12:33 \sp YOHSAN \ph bas baʔanu se ɲo laʔi bapasra se ɲo li \tx xx baanu se nyo lai bapasrah se nyo lai. \mb xx ba- anu se nyo lai ba- pasrah se nyo lai \ge xx BA- whatchamacallit just 3 more BA- surrender just 3 more \fti dipasrahkan saja lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.344 \recid 893857102147110608 \start 0:12:36 \sp YOHSAN \ph kalo ʔado rasaki deʔ anaʔ diʔagiya ɲo naʔ dimakan la \tx kalau ado rasaki dek anak diagiah nyo nak dimakan lah. \mb kalau ado rasaki dek anak di- agiah nyo nak di- makan lah \ge TOP exist fortune DEK child DI- give 3 NAK DI- eat LAH \fti kalau ada rezeki yang diberi anak ya di makan.

\ref PDG-20080530-SAN.345 \recid 879702102200110608 \start 0:12:39 \sp WINSAN \ph makanan \tx makanan. \mb makan -an \ge eat -AN \fti makanan.

\ref PDG-20080530-SAN.346 \recid 571726102314110608 \start 0:12:40 \sp YOHSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.347 \recid 314076102326110608 \start 0:12:41 \sp YOHSAN \ph tapi yo la ʔinsaʔawla kini ndaʔ kuraŋ do ko rasaki dari ʔanaʔ do \tx tapi yo lah insyaallah kini ndak kurang do ko rasaki dari anak do. \mb tapi yo lah insyaallah kini ndak kurang do ko rasaki dari anak do \ge but EXCL LAH God.willing now NEG less NEGPOL this fortune from child NEGPOL \fti tapi iya sekarang rezeki dari anak-anak tidak berkurang.

\ref PDG-20080530-SAN.348 \recid 795029102441110608 \start 0:12:44 \sp WINSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.349 \recid 370386102455110608 \start 0:12:44 \sp YOHSAN \ph kalo la la barasaki ʔanaʔ awaʔ la barasaki lo \tx kalau la la barasaki anak awak la barasaki lo. \mb kalau la la ba- rasaki anak awak la ba- rasaki lo \ge TOP PFCT PFCT BA- fortune child 1 PFCT BA- fortune furthermore \fti kalau anak mendapatkan rezeki kita juga dapat rezeki.

\ref PDG-20080530-SAN.350 \recid 399119102546110608 \start 0:12:48 \sp YOHSAN \ph laʔi la dibari ɲo di tuwan ʔawla rasaki ʔanaʔ tu ʔa \tx lai la dibari nyo di Tuhan Allah rasaki anak tu a. \mb lai la di- bari nyo di Tuhan Allah rasaki anak tu a \ge more PFCT DI- give 3 LOC God Allah fortune child that FILL \fti masih diberikan rezeki oleh tuhan Allah.

\ref PDG-20080530-SAN.351 \recid 899565102716110608 \start 0:12:50 \sp YOHSAN \ph malimpaʰ waʔ \tx malimpah wak. \mb ma- limpah wak \ge MA- overflow 1 \fti melimpah kehidupan kita.

\ref PDG-20080530-SAN.352 \recid 512456102736110608 \start 0:12:51 \sp YOHSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.353 \recid 459725102752110608 \start 0:12:52 \sp YOHSAN \ph ʔa ndaʔ basusa lay do \tx a ndak basusah lai do. \mb a ndak ba- susah lai do \ge FILL NEG BA- difficult more NEGPOL \fti tidak susah lagi.

\ref PDG-20080530-SAN.354 \recid 715224102820110608 \start 0:12:55 \sp YOHSAN \ph daʔulu ʔiyo basusa baʔa caro ɲo ka maʔiduⁱʔi anaʔ \tx daulu iyo basusah baa caro nyo ka maiduiki anak. \mb daulu iyo ba- susah ba- a caro nyo ka ma- iduik -i anak \ge before EXCL BA- difficult BA- what manner 3 to MA- live -I child \fti dulu iya susah, bagaimana caranya menghidupi anak.

\ref PDG-20080530-SAN.355 \recid 983033102940110608 \start 0:12:58 \sp YOHSAN \ph ʔapaʔ ndaʔ do lay nasip ʔawaʔ tu \tx apak ndak (a)do lai, nasib awak tu. \mb apak ndak ado lai nasib awak tu \ge TRU.father NEG exist more fate 1 that \fti bapak sudah tidak ada lagi, itu nasib saya.

\ref PDG-20080530-SAN.356 \recid 254965103020110608 \start 0:13:00 \sp YOHSAN \ph ka siya ka dimintaʔkan \tx ka sia ka dimintakkan. \mb ka sia ka di- mintak -kan \ge to who FUT DI- ask.for -KAN \fti sama siapa mau meminta.

\ref PDG-20080530-SAN.357 \recid 906251103045110608 \start 0:13:02 \sp YOHSAN \ph ka mintaʔ bantuw ka dansanaʔ ka mintaʔ bantu kampuᵃŋ ʔindaʔ \tx ka mintak bantu ka dunsanak, ka mintak bantu kampuang, indak. \mb ka mintak bantu ka dunsanak ka mintak bantu kampuang indak \ge FUT ask.for help to sibling FUT ask.for help village NEG \fti mau minta bantuan ke saudara, kampung, tidak bisa.

\ref PDG-20080530-SAN.358 \recid 388000103209110608 \start 0:13:05 \sp YOHSAN \ph ʔindaʔ \tx indak. \mb indak \ge NEG \fti tidak.

\ref PDG-20080530-SAN.359 \recid 321726103220110608 \start 0:13:06 \sp YOHSAN \ph ʔem biya la bedikari di kittiŋgi suraŋ \tx em, bia lah berdikari di (Bu)kittinggi surang. \mb em bia lah berdikari di Bukittinggi s- urang \ge EXCL let LAH stand.on.oneself.own.feet LOC Bukittinggi SA- person \fti biarlah kerja sendiri di Bukittinggi.

\ref PDG-20080530-SAN.360 \recid 653463103314110608 \start 0:13:11 \sp YOHSAN \ph ndaʔ ado \tx ndak ado. \mb ndak ado \ge NEG exist \fti tidak ada.

\ref PDG-20080530-SAN.361 \recid 673211103333110608 \start 0:13:11 \sp YOHSAN \ph ʔem coʔ itu ʔeneʔ parasayan neneʔ ya ʔawla tuwan \tx em co itu enek parasaian nenek, ya Allah Tuhan. \mb em co i- tu enek pa- rasai -an nenek ya Allah Tuhan \ge EXCL like I- that TRU.grandmother PA- suffer -AN grandmother yes Allah God \fti seperti itu penderitaan nenek, ya Allah ya Tuhan.

\ref PDG-20080530-SAN.362 \recid 481789103436110608 \start 0:13:15 \sp WINSAN \ph yo kuweʔ neneʔ yo \tx yo, kuek nenek yo. \mb yo kuek nenek yo \ge EXCL strong grandmother EXCL \fti nenek kuat ya.

\ref PDG-20080530-SAN.363 \recid 746607103508110608 \start 0:13:15 \sp YOHSAN \ph ʔa kuwaⁱʔ \tx a kuaik. \mb a kuaik \ge FILL strong \fti kuat.

\ref PDG-20080530-SAN.364 \recid 140554103608110608 \start 0:13:17 \sp YOHSAN \ph la la kini bana pantaŋ juwo bata pantaŋ juwo ka taʔimpiʔ di ʔuraŋ \tx la la kini bana pantang juo xx pantang juo ka taimpik di urang. \mb la la kini bana pantang juo xx pantang juo ka ta- impik di urang \ge PFCT PFCT now very prohibit also xx prohibit also to TA- squeeze LOC person \fti sampai sekarang pantang kalau kalah.

\ref PDG-20080530-SAN.365 \recid 392851103803110608 \start 0:13:23 \sp YOHSAN \ph pantaŋ jo \tx pantang juo. \mb pantang juo \ge prohibit also \fti pantang juga.

\ref PDG-20080530-SAN.366 \recid 864873104320110608 \start 0:13:24 \sp YOHSAN \ph mandaŋa keceʔ tu pantaŋ juwo \tx mandanga kecek tu pantang juo. \mb ma- n- danga kecek tu pantang juo \ge MA- N- hear talk that prohibit also \fti pantang mendengar kata orang.

\ref PDG-20080530-SAN.367 \recid 640724104402110608 \start 0:13:26 \sp YOHSAN \ph kuwat juwo \tx kuat juo. \mb kuat juo \ge strong also \fti kuat juga.

\ref PDG-20080530-SAN.368 \recid 773142104423110608 \start 0:13:27 \sp YOHSAN \ph pipikiran tu ʔuntuᵃʔ manumanu \tx pi(kiran)-pikiran tu untuak maanu-maanu. \mb pikir -an ~ pikir -an tu untuak ma- anu ~ ma- anu \ge think -AN ~ think -AN that for MA- whatchamacallit ~ MA- whatchamacallit \fti pikiran-pikiran itu untuk menganu.

\ref PDG-20080530-SAN.369 \recid 614663104543110608 \start 0:13:30 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080530-SAN.370 \recid 158260104601110608 \start 0:13:30 \sp YOHSAN \ph ma maʔadapi ʔuraŋ tu \tx xx maadapi urang tu. \mb xx ma- adap -i urang tu \ge xx MA- face -I person that \fti mengahadapi orang.

\ref PDG-20080530-SAN.371 \recid 983428104633110608 \start 0:13:32 \sp YOHSAN \ph daʔ ado \tx ndak ado. \mb ndak ado \ge NEG exist \fti tidak ada.

\ref PDG-20080530-SAN.372 \recid 591168104657110608 \start 0:13:34 \sp YOHSAN \ph ʔuraŋ sapaŋkeʔ eneʔ ko kini ko kan ʔuraŋ la latiya la lama ʔuraŋ ndaʔ \tx urang sapangkek enek ko kini ko kan, urang la latiah la lamah urang ndak. \mb urang sa- pangkek enek ko kini ko kan urang la latiah la lamah urang ndak \ge person SA- position TRU.grandmother this now this KAN person PFCT weak PFCT weak person NEG \fti orang yang seumuran dengan nenek sekarang, sudah banyak yang lemah, letih.

\ref PDG-20080530-SAN.373 \recid 371953104850110608 \start 0:13:37 \sp WINSAN \ph lama ʔuraŋ neʔ \tx lamah urang Nek. \mb lamah urang Nek \ge weak person TRU.grandmother \fti lemah orang Nek.

\ref PDG-20080530-SAN.374 \recid 626561104907110608 \start 0:13:39 \sp YOHSAN \ph ʔinsaʔawla ʔa \tx insyaallah a. \mb insyaallah a \ge God.willing FILL \fti mudah-mudahan.

\ref PDG-20080530-SAN.375 \recid 331842104950110608 \start 0:13:41 \sp YOHSAN \ph laʔi kuwat juwo mantal tu ʔa \tx lai kuat juo mental tu a. \mb lai kuat juo mental tu a \ge more strong also state.of.mind that FILL \fti kuat juga mental.

\ref PDG-20080530-SAN.376 \recid 584485105022110608 \start 0:13:42 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080530-SAN.377 \recid 551428105036110608 \start 0:13:42 \sp YOHSAN \ph ʔuntuᵃʔ maʔadoʔi ʔanaʔ cucu \tx untuak maadoki anak cucu. \mb untuak ma- adok -i anak cucu \ge for MA- face -I child grand.child \fti untuk menghadapi anak cucu.

\ref PDG-20080530-SAN.378 \recid 262058105129110608 \start 0:13:45 \sp YOHSAN \ph ʔa tu ʔeneʔ \tx a tu enek. \mb a tu enek \ge FILL that TRU.grandmother \fti seperti itu nenek.

\ref PDG-20080530-SAN.379 \recid 423457105153110608 \start 0:13:46 \sp YOHSAN \ph mamintaʔ juwo ʔeneʔ suda sambayaŋ \tx mamintak juo enek sudah sumbayang. \mb ma- mintak juo enek sudah sumbayang \ge MA- ask.for also TRU.grandmother PFCT pray \fti setelah sembayang nenek meminta jua.

\ref PDG-20080530-SAN.380 \recid 458869105238110608 \start 0:13:53 \sp AUX \tx 0. \nt suara televisi.

\ref PDG-20080530-SAN.381 \recid 725005105310110608 \start 0:13:59 \sp YOHSAN \ph ʔeneʔ mamintaʔ suda sambayaŋ \tx enek mamintak sudah sumbayang. \mb enek ma- mintak sudah sumbayang \ge TRU.grandmother MA- ask.for PFCT pray \fti nenek meminta sesudah sembayang.

\ref PDG-20080530-SAN.382 \recid 682886105357110608 \start 0:14:01 \sp YOHSAN \ph sambayaŋ taʔajut ʔeneʔ malam \tx sumbayang tahajut enek malam. \mb sumbayang tahajut enek malam \ge pray midnight.prayer TRU.grandmother night \fti nenek malam sembayang tahajut.

\ref PDG-20080530-SAN.383 \recid 189851105508110608 \start 0:14:03 \sp YOHSAN \ph mamintaʔ yo la tuwan ʔawla bari juwo la kakuwatan \tx mamintak yo la Tuhan Allah, bari juo la kakuatan. \mb ma- mintak yo la Tuhan Allah bari juo la ka- kuat -an \ge MA- ask.for EXCL PFCT God Allah give also PFCT KA- strong -AN \fti meminta ke Tuhan Allah beri juga kekuatan.

\ref PDG-20080530-SAN.384 \recid 938816105640110608 \start 0:14:08 \sp YOHSAN \ph ʔa sehatkan juwo badan ʔambo ya ʔawla \tx a sehatkan juo badan ambo ya Allah. \mb a sehat -kan juo badan ambo ya Allah \ge FILL healthy -KAN also body 1 yes Allah \fti sehatkan juga badan saya ya Allah.

\ref PDG-20080530-SAN.385 \recid 499399105717110608 \start 0:14:11 \sp YOHSAN \ph sampaysampay jo la ʔambo mam mambela ʔanaʔ cucu ʔambo \tx sampai-sampai juo la ambo xx mambela anak cucu ambo. \mb sampai ~ sampai juo la ambo xx ma- m- bela anak cucu ambo \ge arrive ~ arrive also PFCT 1 xx MA- N- defend child grand.child 1 \fti sampaikan umur saya untuk membela anak cucu saya.

\ref PDG-20080530-SAN.386 \recid 612963105821110608 \start 0:14:16 \sp YOHSAN \ph ʔanaʔ ambo butu ʔinduᵃʔ juwo baru \tx anak ambo butuah induak juo baru. \mb anak ambo butuah induak juo baru \ge child 1 need mother also new \fti anak saya masih butuh orang tua.

\ref PDG-20080530-SAN.387 \recid 379753105917110608 \start 0:14:18 \sp YOHSAN \ph ʔa bantuᵃʔ itu \tx a bantuak itu. \mb a bantuak i- tu \ge FILL form I- that \fti seperti itu.

\ref PDG-20080530-SAN.388 \recid 315914105940110608 \start 0:14:19 \sp YOHSAN \ph ʔa manaŋi ʔeneʔ tu taruy sambayaŋ tu \tx a manangih enek tu, tarauih sumbayang tu. \mb a ma- n- angih enek tu tar- auih sumbayang tu \ge FILL MA- N- sick TRU.grandmother that TAR- thirsty pray that \fti setiap sembayang nenek menangis terus.

\ref PDG-20080530-SAN.389 \recid 184980110039110608 \start 0:14:22 \sp YOHSAN \ph sambayaŋ tajud taŋa malam ɲo laʔi \tx sumbayang tahajut tangah malam nyo, lai. \mb sumbayang tahajut tangah malam nyo lai \ge pray midnight.prayer middle night 3 more \fti sembayang tahajut tengah malam.

\ref PDG-20080530-SAN.390 \recid 960865110118110608 \start 0:14:25 \sp YOHSAN \ph maŋaji ndaʔ lu tiŋga do \tx mangaji ndak lu(po) tingga do. \mb ma- n- gaji ndak lupo tingga do \ge MA- N- salary NEG forget leave NEGPOL \fti mengaji tidak pernah tinggal.

\ref PDG-20080530-SAN.391 \recid 283406110155110608 \start 0:14:27 \sp YOHSAN \ph sambayaŋ ndaʔ tiŋga do \tx sumbayang ndak tingga do. \mb sumbayang ndak tingga do \ge pray NEG leave NEGPOL \fti sembayang tidak tinggal.

\ref PDG-20080530-SAN.392 \recid 124075110226110608 \start 0:14:29 \sp YOHSAN \ph maminta ʔala taʔibo ʔati tu \tx maminta alah taibo ati tu. \mb ma- minta alah ta- ibo ati tu \ge MA- ask.for PFCT TA- piety liver that \fti meminta sampai hati sedih.

\ref PDG-20080530-SAN.393 \recid 644615110258110608 \start 0:14:31 \sp YOHSAN \ph sa jago taŋa malam jam tigo paʔi ka ʔayiᵃ \tx xx jago tangah malam, jam tigo pai ka aia. \mb xx jago tangah malam jam tigo pai ka aia \ge xx watch.over middle night hour three go to water \fti jam tiga tengah malam pergi ke kamar mandi.

\ref PDG-20080530-SAN.394 \recid 461166110342110608 \start 0:14:34 \sp YOHSAN \ph sambayaŋ baʔuluᵃʔ sambayaŋ \tx sumbayang bauduak, sumbayang.

\ref PDG-20080530-SAN.395 \recid 630864110433110608 \start 0:14:36 \sp YOHSAN \ph mamintaʔ ka tuwan ʔawla \tx mamintak ka Tuhan Allah.

\ref PDG-20080530-SAN.396 \recid 650321110505110608 \start 0:14:38 \sp YOHSAN \ph bari juwo la rasaki ʔanaʔ cucu ʔambo ya ʔawla \tx bari juo la rasaki anak cucu ambo ya Allah.

\ref PDG-20080530-SAN.397 \recid 958376110550110608 \start 0:14:41 \sp YOHSAN \ph limpahkan jo la reski ɲo tu kapado ʔambo ya ʔawla \tx limpahkan juo la rezeki nyo tu kapado ambo ya Allah.

\ref PDG-20080530-SAN.398 \recid 753152110704110608 \start 0:14:44 \sp YOHSAN \ph ʔa rahim kan juwo la ʔanaʔ adam kapado ya ʔawla \tx a rahim kan juo la anak Adam kapado ambo ya Allah.

\ref PDG-20080530-SAN.399 \recid 352559093147120608 \start 0:14:46 \sp YOHSAN \ph rahimkan juwo la ʔanaʔ adam kapado ʔambo ya ʔawla \tx rahimkan juo lah anak Adam kapado ambo ya Allah.

\ref PDG-20080530-SAN.400 \recid 477038093325120608 \start 0:14:50 \sp YOHSAN \ph ʔa kasiᵃ sayaŋ la ʔanaʔ adam kapado ʔambo ya ʔawla \tx a kasiah sayang lah anak Adam kapado ambo ya Allah.

\ref PDG-20080530-SAN.401 \recid 985988093425120608 \start 0:14:54 \sp YOHSAN \ph ʔa bari la ʔambo kakuwatan \tx a bari la ambo kakuatan.

\ref PDG-20080530-SAN.402 \recid 423216093508120608 \start 0:14:56 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔanaʔ ambo cucu ʔambo keteʔketeʔ baru \tx a anak ambo, cucu ambo ketek-ketek baru.

\ref PDG-20080530-SAN.403 \recid 911857093614120608 \start 0:15:00 \sp YOHSAN \ph ʔanaʔ ambo butuʰ ʔanduᵃʔ \tx anak ambo butuah induak.

\ref PDG-20080530-SAN.404 \recid 100526093718120608 \start 0:15:03 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔa cam ʔitu ʔeneʔ tu \tx a a (ma)cam itu enek tu.

\ref PDG-20080530-SAN.405 \recid 848582093800120608 \start 0:15:05 \sp YOHSAN \ph sarupo tu ʔeneʔ tu mamintaʔ ka tuwan ʔawla \tx sarupo tu enek tu mamintak ka Tuhan Allah.

\ref PDG-20080530-SAN.406 \recid 435958093851120608 \start 0:15:08 \sp YOHSAN \ph ʔa kadaŋ ʔeneʔ manaŋih mamintaʔ ka tuhan \tx a kadang enek manangih, mamintak ka Tuhan.

\ref PDG-20080530-SAN.407 \recid 866734093956120608 \start 0:15:12 \sp YOHSAN \ph sambayaŋ taʔajud taŋa malam ɲo ʔuraŋ \tx sumbayang tahajud tangah malam nyo urang.

\ref PDG-20080530-SAN.408 \recid 413628094046120608 \start 0:15:14 \sp YOHSAN \ph laʔi ndaʔ tiŋga do \tx lai, ndak tingga do.

\ref PDG-20080530-SAN.409 \recid 865440094127120608 \start 0:15:17 \sp YOHSAN \ph ndaʔ tiŋga do \tx ndak tingga do.

\ref PDG-20080530-SAN.410 \recid 274092094148120608 \start 0:15:19 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔa ko laʔi la ka laʔi ɲo kalaw ndaʔ puwaso ʔawaʔ tu \tx a, a ko lai la ka lai nyo kalau ndak puaso awak tu.

\ref PDG-20080530-SAN.411 \recid 184105094311120608 \start 0:15:23 \sp YOHSAN \ph koʔ tibo paɲakiʔ mah ʔawaʔ tu ʔa \tx kok tibo panyakik maag awak tu a.

\ref PDG-20080530-SAN.412 \recid 655834094357120608 \start 0:15:25 \sp YOHSAN \ph ʔa ndaʔ puwaso ʔawaʔ tu \tx a ndak puaso awak tu.

\ref PDG-20080530-SAN.413 \recid 928346094421120608 \start 0:15:26 \sp WINSAN \ph ʔo yo ʔeneʔ \tx o yo enek...

\ref PDG-20080530-SAN.414 \recid 937118094444120608 \start 0:15:26 \sp YOHSAN \ph babayiᵃ \tx babaia.

\ref PDG-20080530-SAN.415 \recid 759083094508120608 \start 0:15:27 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em.

\ref PDG-20080530-SAN.416 \recid 123548094520120608 \start 0:15:28 \sp YOHSAN \ph ʔe kepataŋ ko di rum siko kan peypat ʔeneʔ coʔ sakiʔsakiʔ \tx e kapatang ko di rum(ah) siko kan hebat enek (a)cok sakik-sakik

\ref PDG-20080530-SAN.417 \recid 776415094705120608 \start 0:15:32 \sp YOHSAN \ph ʔebat ʔeneʔ sakiʔ mah ko \tx hebat enek sakik maag ko.

\ref PDG-20080530-SAN.418 \recid 725740094751120608 \start 0:15:34 \sp WINSAN \ph ʔiyo ʔeneʔ sakiʔ mah \tx iyo enek sakik maag.

\ref PDG-20080530-SAN.419 \recid 439389094813120608 \start 0:15:35 \sp YOHSAN \ph cuma sakiʔ mah ko deʔ eneʔ tu ɲo ʔasa jaŋan tasiŋguᵃŋ ʔati tu \tx cuma sakik maag ko dek enek tu nyo, asa jangan tasingguang ati tu.

\ref PDG-20080530-SAN.420 \recid 930136094946120608 \start 0:15:40 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em.

\ref PDG-20080530-SAN.421 \recid 411855095325120608 \start 0:15:40 \sp YOHSAN \ph ʔasa jan mandaŋa kato nan ʔindaʔ \tx asa jan mandanga kato nan indak.

\ref PDG-20080530-SAN.422 \recid 757858095400120608 \start 0:15:43 \sp YOHSAN \ph ʔa tu ʔubeʔ la ka ma se la diʔubeʔ ndaʔ taloʔ do \tx a tu ubek la ka ma se la diubek ndak talok do.

\ref PDG-20080530-SAN.423 \recid 244023095609120608 \start 0:15:48 \sp YOHSAN \ph la lah ʔanu ʔeneʔ ko lah ʔa be ʔanu ʔa ko ʔa lambuᵃŋ ko la luko \tx la lah anu enek ko lah a xx anu a ko a, lambuang ko lah luko.

\ref PDG-20080530-SAN.424 \recid 602423095756120608 \start 0:15:56 \sp WINSAN \ph yo la luko \tx yo lah luko.

\ref PDG-20080530-SAN.425 \recid 543810095814120608 \start 0:15:56 \sp WINSAN \ph la luko \tx la luko.

\ref PDG-20080530-SAN.426 \recid 926480095831120608 \start 0:15:57 \sp YOHSAN \ph la luko \tx la luko.

\ref PDG-20080530-SAN.427 \recid 165645095848120608 \start 0:15:59 \sp YOHSAN \ph ʔa co ʔitu neʔ \tx a co itu nek.

\ref PDG-20080530-SAN.428 \recid 900958095914120608 \start 0:16:01 \sp YOHSAN \ph deʔ deʔ awaʔ paʔibo ʔati \tx dek, dek awak paibo ati.

\ref PDG-20080530-SAN.429 \recid 517327100000120608 \start 0:16:04 \sp YOHSAN \ph ɲo ʔitu ndaʔ buliya bana do tu \tx nyo itu ndak buliah bana do tu.

\ref PDG-20080530-SAN.430 \recid 435619100036120608 \start 0:16:05 \sp WINSAN \ph ʔiyo yo yo \tx iyo yo yo.

\ref PDG-20080530-SAN.431 \recid 563086100052120608 \start 0:16:06 \sp YOHSAN \ph kalo mah tu la la la ʔibo ʔati ɲo tibo \tx kalau maag tu la la la ibo ati, nyo tibo.

\ref PDG-20080530-SAN.432 \recid 898842100159120608 \start 0:16:10 \sp YOHSAN \ph takajuⁱʔ saketeʔ awaʔ ɲo tibo \tx takajuik saketek awak nyo tibo.

\ref PDG-20080530-SAN.433 \recid 956847101146120608 \start 0:16:12 \sp YOHSAN \ph tarusuᵃ ʔawaʔ saketeʔ ɲo la tibo \tx tarusuah awak saketek nyo la tibo.

\ref PDG-20080530-SAN.434 \recid 249770102328120608 \start 0:16:14 \sp YOHSAN \ph ʔitu mah \tx itu maag.

\ref PDG-20080530-SAN.435 \recid 899640102430120608 \start 0:16:16 \sp YOHSAN \ph ʔa mah neʔ tu \tx a maag nek tu.

\ref PDG-20080530-SAN.436 \recid 868944102515120608 \start 0:16:17 \sp YOHSAN \ph yo kalo laʔi nda ado \tx yo kalau lai Nda ado.

\ref PDG-20080530-SAN.437 \recid 672845102602120608 \start 0:16:19 \sp YOHSAN \ph mako tu ŋko ʔam ʔamuᵃ ʔacoʔ ʔeneʔ ka mari ko \tx mako tu (ma)ngko am(uah) amuah acok enek ka mari ko.

\ref PDG-20080530-SAN.438 \recid 625039103031120608 \start 0:16:22 \sp YOHSAN \ph kan gembiragembira jo pajapaja ko neʔ \tx kan gembira-gembira jo paja-paja ko nek.

\ref PDG-20080530-SAN.439 \recid 843653103124120608 \start 0:16:25 \sp YOHSAN \ph bala galaʔ neʔ jo papaja ko gemgembira ʔeneʔ \tx xx galak nek jo pa(ja)-paja ko gem(bira)-gembira enek.

\ref PDG-20080530-SAN.440 \recid 390755103254120608 \start 0:16:27 \sp YOHSAN \ph kalo ʔindaʔ xx tu di ruma ʔeneʔ deʔ neʔ suraŋ tu ɲo \tx kalau indak xx tu di rumah enek dek nek surang tu nyo.

\ref PDG-20080530-SAN.441 \recid 740196103409120608 \start 0:16:30 \sp YOHSAN \ph ʔeneʔ ruma tu \tx enek rumah tu.

\ref PDG-20080530-SAN.442 \recid 394136103434120608 \start 0:16:31 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔeneʔ la manumanuᵃŋ di ʔalaman \tx a enek la manu(ang)-manuang di alaman.

\ref PDG-20080530-SAN.443 \recid 865013103525120608 \start 0:16:34 \sp WINSAN \ph ʔiyo \tx iyo.

\ref PDG-20080530-SAN.444 \recid 302516103600120608 \start 0:16:34 \sp YOHSAN \ph duduᵃ di ʔate kurisi \tx duduak di ateh kurisi.

\ref PDG-20080530-SAN.445 \recid 905006103635120608 \start 0:16:35 \sp YOHSAN \ph babaʔo nasi ka piriᵃŋ keteʔ makan la di ʔalaman madoʔ \tx babaok nasi ka piriang ketek, makan la di alaman maadok.

\ref PDG-20080530-SAN.446 \recid 152921103734120608 \start 0:16:38 \sp YOHSAN \ph ʔa disapo ɲo jo la deʔ uraŋ di jalan ʔalaman cam ʔiko \tx a disapo nyo juo lah dek urang di jalan alaman (ma)cam iko.

\ref PDG-20080530-SAN.447 \recid 359711103859120608 \start 0:16:42 \sp YOHSAN \ph nda \tx Nda.

\ref PDG-20080530-SAN.448 \recid 970623103933120608 \start 0:16:43 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em.

\ref PDG-20080530-SAN.449 \recid 493079103948120608 \start 0:16:43 \sp YOHSAN \ph ko kapataŋ ko ʔa den paʔi ka padaŋ ɲo \tx ko kapatang ko a den pai ka Padang nyo.

\ref PDG-20080530-SAN.450 \recid 595148104251120608 \start 0:16:47 \sp YOHSAN \ph ʔa den ka paʔi ka padaŋ ɲo biya la \tx a den ka pai ka Padang nyo bia lah.

\ref PDG-20080530-SAN.451 \recid 676083104349120608 \start 0:16:49 \sp YOHSAN \ph ʔem ndaʔ niyo xx di siko do den padaŋ ɲo \tx em ndak nio xx di siko do den Padang nyo.

\ref PDG-20080530-SAN.452 \recid 153699104450120608 \start 0:16:52 \sp YOHSAN \ph ʔa macam tu pataŋ ka teʔ ica \tx a macam tu patang ka tek Ica.

\ref PDG-20080530-SAN.453 \recid 824587104529120608 \start 0:16:53 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em.

\ref PDG-20080530-SAN.454 \recid 353960104549120608 \start 0:16:54 \sp YOHSAN \ph basegeh jo cacah tu jo ʔeneʔ \tx basegeh juo Ca Ca tu jo enek.

\ref PDG-20080530-SAN.455 \recid 610556104625120608 \start 0:16:56 \sp YOHSAN \ph ʔabi tacaŋaŋ se ʔuraŋ di ruma waʔ \tx abih tacangang se urang di rumah wak.

\ref PDG-20080530-SAN.456 \recid 427429104720120608 \start 0:16:58 \sp YOHSAN \ph ʔawaʔ ndaʔ do tata tabatiᵃʔ ka sampay ka ka ʔanu do \tx awak ndak (a)do xx tabatiak ka sampai ka ka anu do.

\ref PDG-20080530-SAN.457 \recid 609122104854120608 \start 0:17:01 \sp YOHSAN \ph ka ka padaŋ do \tx ka ka Padang do.

\ref PDG-20080530-SAN.458 \recid 635075105400120608 \start 0:17:02 \sp YOHSAN \ph tapi baʔa maŋko ʔati waʔ tu kare \tx tapi baa mangko ati wak tu kareh.

\ref PDG-20080530-SAN.459 \recid 317150105503120608 \start 0:17:06 \sp YOHSAN \ph takana ko nan keteʔketeʔ ko siko \tx takana ko nan ketek-ketek ko siko.

\ref PDG-20080530-SAN.460 \recid 255622105542120608 \start 0:17:08 \sp YOHSAN \ph ʔibo mancaliᵃʔ yaŋ keteʔketeʔ tu \tx ibo mancaliak yang ketek-ketek tu.

\ref PDG-20080530-SAN.461 \recid 322694093822130608 \start 0:17:11 \sp YOHSAN \ph tu si ne tu \tx tu si nek tu.

\ref PDG-20080530-SAN.462 \recid 728838093849130608 \start 0:17:12 \sp YOHSAN \ph nde ba lay ɲo si resa ko ka pasa bagay beko ɲobaʔa la ɲo tu \tx nde baa lai nyo si Resa ko, ka pasa bagai beko nyo baa la nyo tu.

\ref PDG-20080530-SAN.463 \recid 296079101557130608 \start 0:17:17 \sp YOHSAN \ph ʔanaʔ ɲo keteʔketeʔ nan ma nan ka di \tx anak nyo ketek-ketek nan ma nan ka di...

\ref PDG-20080530-SAN.464 \recid 714313101734130608 \start 0:17:19 \sp YOHSAN \ph koʔ gampo bagay ʔari baʔa itu paŋana ʔeneʔ \tx kok gampo bagai ari baa, itu pangana enek.

\ref PDG-20080530-SAN.465 \recid 972079102017130608 \start 0:17:22 \sp WINSAN \ph gampo \tx gampo.

\ref PDG-20080530-SAN.466 \recid 652270102034130608 \start 0:17:25 \sp YOHSAN \ph koʔ gampo bagay ʔari biko nan ma nan ka dipaciʔkan ɲo tu ʔa \tx kok gampo bagai ari beko nan ma nan ka dipacikkan nyo tu a.

\ref PDG-20080530-SAN.467 \recid 426327102230130608 \start 0:17:29 \sp YOHSAN \ph ʔa koʔ nan keteʔ ko nan manaŋa \tx a kok nan ketek, ko nan manangah.

\ref PDG-20080530-SAN.468 \recid 988198102352130608 \start 0:17:31 \sp YOHSAN \ph nan si suta nan si ʔari kan ʔitu takana \tx nan si Suta nan si Ari kan itu takana.

\ref PDG-20080530-SAN.469 \recid 671649102456130608 \start 0:17:34 \sp YOHSAN \ph ʔanaʔ uraŋ ko bi sekola kaduwo ɲo \tx anak urang ko (a)bih sekolah ka duo nyo.

\ref PDG-20080530-SAN.470 \recid 325538102546130608 \start 0:17:37 \sp YOHSAN \ph ʔa tu paŋana ʔeneʔ tu \tx a tu pangana enek tu.

\ref PDG-20080530-SAN.471 \recid 821512102619130608 \start 0:17:39 \sp YOHSAN \ph bukan xx mamikiyan nu ʔanaʔanaʔ tu ʔa \tx bukan xx mamikian anu anak-anak tu a.

\ref PDG-20080530-SAN.472 \recid 881216102800130608 \start 0:17:41 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em.

\ref PDG-20080530-SAN.473 \recid 820343103026130608 \start 0:17:42 \sp YOHSAN \ph ndaʔ mamikiyakan diri ʔeneʔ baʔa ʔeneʔ ko \tx ndak mamikiakan diri enek, baa enek ko.

\ref PDG-20080530-SAN.474 \recid 128661103116130608 \start 0:17:44 \sp YOHSAN \ph sedaŋkan neneʔ kalo la gampo ʔari mala guya kaki ʔeneʔ tu \tx sedangkan nenek kalau la gampo ari malah guyah kaki enek tu.

\ref PDG-20080530-SAN.475 \recid 318747103242130608 \start 0:17:47 \sp YOHSAN \ph la bapa bap bapaciʔ jo ʔaciᵃʔ \tx la bapa(cik) bap(acik) bapacik jo aciak.

\ref PDG-20080530-SAN.476 \recid 101181103406130608 \start 0:17:50 \sp YOHSAN \ph lari kaluwa \tx lari kalua.

\ref PDG-20080530-SAN.477 \recid 153034103434130608 \start 0:17:52 \sp YOHSAN \ph la babimbiᵃŋ \tx la babimbiang.

\ref PDG-20080530-SAN.478 \recid 447269103458130608 \start 0:17:52 \sp YOHSAN \ph ʔa ko ʔanaʔ jawuᵃ nan taka \tx a ko anak jauah nan taka(na)...

\ref PDG-20080530-SAN.479 \recid 162292103551130608 \start 0:17:56 \sp YOHSAN \ph ʔa \tx a.

\ref PDG-20080530-SAN.480 \recid 355762103602130608 \start 0:17:57 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔitu ʔeneʔ \tx a itu enek.

\ref PDG-20080530-SAN.481 \recid 312911103621130608 \start 0:17:58 \sp YOHSAN \ph ceʔ eneʔ ka cucu saŋaⁱʔ bana \tx ciek enek ka cucu sangaik bana.

\ref PDG-20080530-SAN.482 \recid 105466103703130608 \start 0:18:01 \sp YOHSAN \ph ta baʔa lay tu \tx (an)tah baa lai tu.

\ref PDG-20080530-SAN.483 \recid 176986103743130608 \start 0:18:04 \sp YOHSAN \ph taʔanu bana ka cucu ko \tx taanu bana ka cucu ko.

\ref PDG-20080530-SAN.484 \recid 712194103809130608 \start 0:18:08 \sp YOHSAN \ph ʔe ɲo ʔuraŋ tu \tx e nyo urang tu.

\ref PDG-20080530-SAN.485 \recid 471168103943130608 \start 0:18:09 \sp YOHSAN \ph ka cucu na ʔawa diri ʔawaʔ la ko \tx ka cucu (ba)na, awak diri awak la ko.

\ref PDG-20080530-SAN.486 \recid 442208104111130608 \start 0:18:12 \sp YOHSAN \ph pasanaŋ la ʔati ko ɲo laʔi \tx sanang la ati ko nyo lai.

\ref PDG-20080530-SAN.487 \recid 605787104149130608 \start 0:18:14 \sp YOHSAN \ph maŋa gawaʔ ka maŋgiloʔi cucu ʔawaʔ anaʔ uraŋ \tx manga awak ka manggiloi cucu awak anak urang.

\ref PDG-20080530-SAN.488 \recid 371720105549130608 \start 0:18:18 \sp YOHSAN \ph ɲo ɲo ʔuraŋ tu \tx nyo nyo urang tu.

\ref PDG-20080530-SAN.489 \recid 312099105613130608 \start 0:18:19 \sp YOHSAN \ph ʔanaʔ uraŋ \tx anak urang.

\ref PDG-20080530-SAN.490 \recid 857649105630130608 \start 0:18:20 \sp YOHSAN \ph ndaʔ paduli ʔeneʔ deʔ neʔ cucu sayaŋ \tx ndak paduli enek dek nek cucu sayang.

\ref PDG-20080530-SAN.491 \recid 733038105938130608 \start 0:18:23 \sp YOHSAN \ph neʔ cucu sayaŋ \tx nek cucu sayang.

\ref PDG-20080530-SAN.492 \recid 687899110004130608 \start 0:18:26 \sp YOHSAN \ph ʔem co tu neʔ tu \tx em co tu nek tu.

\ref PDG-20080530-SAN.493 \recid 742462110030130608 \start 0:18:29 \sp YOHSAN \ph ʔa ʔuraŋ tu \tx a urang tu.

\ref PDG-20080530-SAN.494 \recid 674258113733130608 \start 0:18:30 \sp YOHSAN \ph diri ʔawaʔ nan ka dikaronakan \tx diri awak nan ka dikaranokan.

\ref PDG-20080530-SAN.495 \recid 968375113816130608 \start 0:18:32 \sp YOHSAN \ph paʔi ka suraw gay \tx poai ka surau gai.

\ref PDG-20080530-SAN.496 \recid 507963113843130608 \start 0:18:32 \sp YOHSAN \ph naŋ nan ka suraw yo ʔindaʔ ka disuraw do \tx nan nan ka surau yo indak ka disurau do.

\ref PDG-20080530-SAN.497 \recid 550865113943130608 \start 0:18:35 \sp YOHSAN \ph tapi nan di ruma laʔi ka \tx tapi nan di rumah lai kan.

\ref PDG-20080530-SAN.498 \recid 706530114018130608 \start 0:18:38 \sp YOHSAN \ph laʔi yakin \tx lai yakin.

\ref PDG-20080530-SAN.499 \recid 674182114056130608 \start 0:18:41 \sp YOHSAN \ph laʔi yakin di ruma tu \tx lai yakin di rumah tu.

\ref PDG-20080530-SAN.500 \recid 592671114126130608 \start 0:18:43 \sp YOHSAN \ph laloʔ malakiʔ jam sabale ko la lun siyap xx lun maŋaji \tx lalok malakik jam sabaleh ko lah (a)lun siap xx (a)lun mangaji.

\ref PDG-20080530-SAN.501 \recid 443266114315130608 \start 0:18:46 \sp YOHSAN \ph lun sagalo lun baco yasin lun sagalo lay \tx (a)lun sagalo alun baco Yasin (a)lun sagalo lai.

\ref PDG-20080530-SAN.502 \recid 378863143518130608 \start 0:18:48 \sp YOHSAN \ph lun namuᵃ laloʔ lay do \tx (a)lun namuah lalok lai do.

Citation

[author(s)] (2008). File "PDG-20080530-SAN.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "PDG-20080530-SAN". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-6058-A. (Accessed 2024-06-25)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.