PDG-20080613-SAN.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id PDG-20080613-SAN

\ref PDG-20080613-SAN.0001 \recid 328257090622170608 \start 0:00:00 \sp NONSAN \ph ʔa ka mbo ciRoʔan \tx a ka mbo caritoan? \mb a ka mbo carito -an \ge FILL to 1 story -QAN \fti apa yang mau saya ceritakan?

\ref PDG-20080613-SAN.0002 \recid 626087090710170608 \start 0:00:01 \sp WINSAN \ph ʔa tesera maʔwo lah \tx a teserah Mak.Uwo lah. \mb a te- serah Mak.Uwo lah \ge FILL TE- hand.over TRU.older.aunt LAH \fti terserah Nenek lah.

\ref PDG-20080613-SAN.0003 \recid 463556091506170608 \start 0:00:02 \sp WINSAN \ph koʔ maʔwo ka carito ʔa \tx kok Mak.Uwo ka carito a. \mb kok Mak.Uwo ka carito a \ge KOK TRU.older.aunt to story what \fti kalau Nenek mau cerita apa.

\ref PDG-20080613-SAN.0004 \recid 308476091551170608 \start 0:00:03 \sp WINSAN \ph cio masomaso keteʔ maʔwo dulu \tx carito maso-maso ketek Mak.Uwo dulu. \mb carito maso ~ maso ketek Mak.Uwo dulu \ge story time ~ time small TRU.older.aunt before \fti cerita waktu Nenek kecil-kecil dulu.

\ref PDG-20080613-SAN.0005 \recid 262365091629170608 \start 0:00:06 \sp NONSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0006 \recid 181428091641170608 \start 0:00:07 \sp NONSAN \ph maso keteʔ di ruma tun dulu bajaga nan bakeceʔan ɲo \tx maso ketek di rumah tu dulu bajaga nan bakecekan nyo. \mb maso ketek di rumah tu dulu ba- jaga nan ba- kecek -an nyo \ge time small LOC house that before BA- sell REL BA- talk -QAN 3 \fti waktu kecil di rumah dulu berjualan, itu yang bisa diceritakan.

\ref PDG-20080613-SAN.0007 \recid 664452091742170608 \start 0:00:10 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0008 \recid 863719091800170608 \start 0:00:11 \sp NONSAN \ph cukuⁱʔ jaga lamʔe \tx cukuik jaga (da)lame. \mb cukuik jaga dalam -e \ge enough sell inside -3 \fti banyak yang dijual.

\ref PDG-20080613-SAN.0009 \recid 144061091835170608 \start 0:00:13 \sp WINSAN \ph tu \tx tu. \mb tu \ge that \fti terus.

\ref PDG-20080613-SAN.0010 \recid 844220091847170608 \start 0:00:13 \sp NONSAN \ph ʔa jaga patamo \tx a jaga patamo... \mb a jaga patamo \ge FILL sell first \fti pertama kali jualan...

\ref PDG-20080613-SAN.0011 \recid 934357091914170608 \start 0:00:14 \sp WINSAN \ph ndaʔ sabalum ɲo maʔwo di pariyaman \tx ndak sabalun nyo Mak.Uwo di Pariaman? \mb ndak sa- balun nyo Mak.Uwo di Pariaman \ge NEG SA- not.yet 3 TRU.older.aunt LOC Pariaman \fti sebelumnya Nenek tinggal di Pariaman?

\ref PDG-20080613-SAN.0012 \recid 263124092010170608 \start 0:00:17 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0013 \recid 340388092024170608 \start 0:00:18 \sp WINSAN \ph pariyaman di kampuᵃŋdalam \tx Pariaman di Kampuang.Dalam? \mb Pariaman di Kampuang.Dalam \ge Pariaman LOC Kampuang.Dalam \fti Pariaman di Kampuang Dalam?

\ref PDG-20080613-SAN.0014 \recid 211879092111170608 \start 0:00:20 \sp NONSAN \ph kampuᵃŋdalam \tx Kampuang.Dalam. \mb Kampuang.Dalam \ge Kampuang.Dalam \fti iya di Kampuang Dalam.

\ref PDG-20080613-SAN.0015 \recid 355923092134170608 \start 0:00:21 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0016 \recid 305849092144170608 \start 0:00:23 \sp NONSAN \ph ʔa jadi katu di gadi ʔamaʔ carito maʔ \tx a jadi (wa)katu di gadih amak, carito mak. \mb a jadi wakatu di gadih amak carito mak \ge FILL become time LOC girl mother story TRU.mother \fti jadi cerita waktu nenek masih gadis.

\ref PDG-20080613-SAN.0017 \recid 224761092318170608 \start 0:00:24 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0018 \recid 860954092350170608 \start 0:00:27 \sp NONSAN \ph cito gale ko ʔapo cito nan dibuweʔ ko \tx carito galeh ko apo c(ar)ito nan dibuek ko? \mb carito galeh ko apo carito nan di- buek ko \ge story sell this what story REL DI- make this \fti cerita apa yang dijual atau apa yang dibuat?

\ref PDG-20080613-SAN.0019 \recid 480433093200170608 \start 0:00:30 \sp WINSAN \ph tesera maʔwo la ʔa ka maʔwo caritoʔan \tx teserah Mak.Uwo lah a ka Mak.Uwo caritoan. \mb te- serah Mak.Uwo lah a ka Mak.Uwo carito -an \ge TE- hand.over TRU.older.aunt PFCT what to TRU.older.aunt story -QAN \fti terserah Nenek apa yang mau nenek ceritakan.

\ref PDG-20080613-SAN.0020 \recid 445884094406170608 \start 0:00:32 \sp NONSAN \ph wakatu gadi maʔ basaRi bajaga naʔ joloŋʔe \tx wakatu gadih mak basari, bajaga nak, joloange. \mb wakatu gadih mak ba- sari ba- jaga nak joloang -e \ge time girl TRU.mother BA- before BA- sell NAK beginning -3 \fti waktu masih gadis dulu awalnya kan berjualan.

\ref PDG-20080613-SAN.0021 \recid 279524094706170608 \start 0:00:36 \sp WINSAN \ph ʔe \tx e. \mb e \ge FILL \fti e.

\ref PDG-20080613-SAN.0022 \recid 566670094722170608 \start 0:00:37 \sp NONSAN \ph nan patamo mambuweʔ tupeʔ santan \tx nan patamo mambuek (ka)tupek santan. \mb nan patamo ma- m- buek katupek santan \ge REL first MA- N- make k.o.food coconut.milk \fti yang pertama membuak ketupat santan.

\ref PDG-20080613-SAN.0023 \recid 841483095415170608 \start 0:00:40 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0024 \recid 819689095456170608 \start 0:00:41 \sp NONSAN \ph nan ka duwo bajaga ʔabu \tx nan ka duo bajaga abu. \mb nan ka duo ba- jaga abu \ge REL to two BA- sell ash \fti yang ke dua jualan abu.

\ref PDG-20080613-SAN.0025 \recid 843157095537170608 \start 0:00:45 \sp NONSAN \ph nan ka tigo bajaga lamaŋ panci \tx nan ka tigo bajaga lamang parancih. \mb nan ka tigo ba- jaga lamang parancih \ge REL to three BA- sell k.o.dish cassava \fti yang ke tiga jualan lemang ubi.

\ref PDG-20080613-SAN.0026 \recid 160422095624170608 \start 0:00:47 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0027 \recid 426107095633170608 \start 0:00:48 \sp NONSAN \ph nan kampeʔ bajaga nasi jo lamaŋ \tx nan kaampek bajaga nasi jo lamang. \mb nan ka- ampek ba- jaga nasi jo lamang \ge REL KA- four BA- sell cooked.rice with k.o.dish \fti yang keempat jualan nasi dengan lemang.

\ref PDG-20080613-SAN.0028 \recid 902868095719170608 \start 0:00:51 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0029 \recid 229281095731170608 \start 0:00:52 \sp NONSAN \ph jaga tapay \tx jaga tapai. \mb jaga tapai \ge sell k.o.dish \fti jualan tapai.

\ref PDG-20080613-SAN.0030 \recid 331109095752170608 \start 0:00:52 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0031 \recid 857896095801170608 \start 0:00:55 \sp NONSAN \ph ʔa la kawin ʔamaʔ bajaga baRe jadi \tx a la kawin amak bajaga bareh jadi. \mb a la kawin amak ba- jaga bareh jadi \ge FILL PFCT married mother BA- sell uncooked.rice become \fti setalah menikah nenek jualan beras.

\ref PDG-20080613-SAN.0032 \recid 388030095845170608 \start 0:00:57 \sp WINSAN \ph ʔa \tx a. \mb a \ge FILL \fti a.

\ref PDG-20080613-SAN.0033 \recid 839242095856170608 \start 0:00:59 \sp WINSAN \ph tu \tx tu. \mb tu \ge that \fti terus.

\ref PDG-20080613-SAN.0034 \recid 963396095927170608 \start 0:00:59 \sp NONSAN \ph tu la Rekam tu \tx tu la rekam tu? \mb tu la rekam tu \ge that PFCT record that \fti itu sudah direkam?

\ref PDG-20080613-SAN.0035 \recid 524021100032170608 \start 0:01:00 \sp WINSAN \ph ʔa \tx a. \mb a \ge FILL \fti a.

\ref PDG-20080613-SAN.0036 \recid 430033100044170608 \start 0:01:01 \sp NONSAN \ph ʔa yo \tx a yo. \mb a yo \ge FILL EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0037 \recid 273628100110170608 \start 0:01:02 \sp NONSAN \ph suda tu \tx sudah tu... \mb sudah tu \ge PFCT that \fti setelah itu...

\ref PDG-20080613-SAN.0038 \recid 472957100140170608 \start 0:01:04 \sp NONSAN \ph ʔa ʔitu cando ʔumaʔ ɲe \tx a itu cando umak nyo. \mb a i- tu cando umak nyo \ge FILL I- that like mother 3 \fti seperti itu nenek.

\ref PDG-20080613-SAN.0039 \recid 808689100306170608 \start 0:01:06 \sp NONSAN \ph Rencana maʔ tun \tx rencana mak tu. \mb rencana mak tu \ge plan TRU.mother that \fti rencana nenek.

\ref PDG-20080613-SAN.0040 \recid 458503100346170608 \start 0:01:07 \sp WINSAN \ph ndaʔ waʔtu tu maʔwo ʔapo namo ɲo \tx ndak, waktu tu Mak.Uwo apo namo nyo. \mb ndak waktu tu Mak.Uwo apo namo nyo \ge NEG time that TRU.older.aunt what name 3 \fti tidak, waktu itu Nenek kan apa namanya itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0041 \recid 879701100429170608 \start 0:01:08 \sp NONSAN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0042 \recid 312837103520170608 \start 0:01:09 \sp WINSAN \ph la la la dari dulu tiŋga di pariyaman di kampuᵃŋdalam \tx la la la dari dulu tingga di Pariaman, di Kampuang.Dalam? \mb la la la dari dulu tingga di Pariaman di Kampuang.Dalam \ge PFCT PFCT PFCT from before leave LOC Pariaman LOC Kampuang.Dalam \fti sudah dari dulu tinggal di pariaman di Kampung Dalam.

\ref PDG-20080613-SAN.0043 \recid 661979103623170608 \start 0:01:13 \sp NONSAN \ph baʔa \tx baa? \mb ba- a \ge BA- what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0044 \recid 700746103640170608 \start 0:01:14 \sp WINSAN \ph la la ba maʔsu sajaʔ umuᵃ bara gitu \tx la la xx maksud sajak umua bara gitu? \mb la la xx maksud sajak umua ba- r- a g- i- tu \ge PFCT PFCT xx intention since age BA- R- what G- I- that \fti maksudnya sejak umur berapa?

\ref PDG-20080613-SAN.0045 \recid 665062103744170608 \start 0:01:15 \sp NONSAN \ph lamo \tx lamo. \mb lamo \ge long.time \fti sudah lama.

\ref PDG-20080613-SAN.0046 \recid 311878103800170608 \start 0:01:17 \sp NONSAN \ph tawune ndaʔ takana ʔambo tawun \tx taune ndak takana ambo taun. \mb taun -e ndak ta- kana ambo taun \ge year -3 NEG TA- remember 1 year \fti tahunnya saya tidak ingat.

\ref PDG-20080613-SAN.0047 \recid 745905103849170608 \start 0:01:18 \sp NONSAN \ph layiᵃ ʔabaʔ puᵃŋdalam di ʔanu bukiʔgoŋgaŋ \tx lahia abak (Kam)puang.Dalam di anu Bukik.Gonggang \mb lahia abak Kampuang.Dalam di anu Bukik.Gonggang \ge born father Kampuang.Dalam LOC whatchamacallit Bukik.Gonggang \fti kakek lahir di Kampuang Dalam, Bukik Gonggang.

\ref PDG-20080613-SAN.0048 \recid 950634104017170608 \start 0:01:21 \sp WINSAN \ph ʔo di bukiʔgoŋgaŋ \tx o di Bukik.Gonggang. \mb o di Bukik.Gonggang \ge FILL LOC Bukik.Gonggang \fti o di Bukik Gonggang.

\ref PDG-20080613-SAN.0049 \recid 225509104040170608 \start 0:01:21 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0050 \recid 834650104051170608 \start 0:01:24 \sp NONSAN \ph layiᵃ ʔamaʔ tu takana ma do cuma ʔinduᵃʔ nan ka maʔiŋat \tx lahia amak tu takana mak do, cuma induak nan ka maingek. \mb lahia amak tu ta- kana mak do cuma induak nan ka ma- ingek \ge born mother that TA- remember TRU.mother NEGPOL only mother REL to MA- remember \fti nenek tidak ingat waktu lahir dulu, cuma ibu yang bisa mengingat.

\ref PDG-20080613-SAN.0051 \recid 291646104207170608 \start 0:01:27 \sp WINSAN \ph tu maʔwo dulu ʔado sekolasekola dulu \tx tu Mak.Uwo dulu, ado sekolah-sekolah dulu? \mb tu Mak.Uwo dulu ado sekolah ~ sekolah dulu \ge that TRU.older.aunt before exist school ~ school before \fti Nenek dulu pernah sekolah?

\ref PDG-20080613-SAN.0052 \recid 900020104245170608 \start 0:01:29 \sp NONSAN \ph sekola laʔi \tx sekolah lai. \mb sekolah lai \ge school more \fti pernah sekolah.

\ref PDG-20080613-SAN.0053 \recid 967119104315170608 \start 0:01:31 \sp NONSAN \ph sikola ʔe dasar \tx sekolah e dasar. \mb sekolah e dasar \ge school FILL base \fti sekolah dasar.

\ref PDG-20080613-SAN.0054 \recid 987719104341170608 \start 0:01:33 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0055 \recid 710013104417170608 \start 0:01:33 \sp NONSAN \ph duwo bulan ɲe \tx duo bulan nyo. \mb duo bulan nyo \ge two month 3 \fti cuma dua bulan.

\ref PDG-20080613-SAN.0056 \recid 706252104441170608 \start 0:01:35 \sp WINSAN \ph ʔa duwo bulan \tx a duo bulan. \mb a duo bulan \ge EXCL two month \fti dua bulan.

\ref PDG-20080613-SAN.0057 \recid 498848104502170608 \start 0:01:36 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0058 \recid 359407104512170608 \start 0:01:37 \sp WINSAN \ph tu \tx tu. \mb tu \ge that \fti terus.

\ref PDG-20080613-SAN.0059 \recid 373561104526170608 \start 0:01:37 \sp NONSAN \ph sekola mana duwo bulan lo \tx sekolah bana duo bulan lo. \mb sekolah bana duo bulan lo \ge school very two month furthermore \fti yang benar-benar sekolah cuma dua bulan.

\ref PDG-20080613-SAN.0060 \recid 654024104557170608 \start 0:01:40 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0061 \recid 203734104608170608 \start 0:01:41 \sp NONSAN \ph suwa tun suwa sekola tun \tx sudah tu, sudah sekolah tu. \mb sudah tu sudah sekolah tu \ge PFCT that PFCT school that \fti setelah sekolah.

\ref PDG-20080613-SAN.0062 \recid 267831104710170608 \start 0:01:44 \sp NONSAN \ph dicaRi ɲo jodo deʔ induᵃʔ \tx dicari nyo jodoh dek induak. \mb di- cari nyo jodoh dek induak \ge DI- look.for 3 match DEK mother \fti dicarikan jodoh oleh ibu.

\ref PDG-20080613-SAN.0063 \recid 253800104749170608 \start 0:01:45 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0064 \recid 235122104801170608 \start 0:01:47 \sp NONSAN \ph dape laŋsuᵃŋ \tx dapek langsuang. \mb dapek langsuang \ge get direct \fti langsung dapat.

\ref PDG-20080613-SAN.0065 \recid 405551104900170608 \start 0:01:47 \sp WINSAN \ph watu tu ʔumuᵃ maʔwo bara \tx waktu tu umua Mak.Uwo bara? \mb waktu tu umua Mak.Uwo ba- r- a \ge time that age TRU.older.aunt BA- R- what \fti berapa umur Nenek waktu itu?

\ref PDG-20080613-SAN.0066 \recid 112017104922170608 \start 0:01:48 \sp NONSAN \ph aʔe \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0067 \recid 483722104946170608 \start 0:01:49 \sp WINSAN \ph watu tu ʔumuᵃ maʔwo bara \tx waktu tu umua Mak.Uwo bara? \mb waktu tu umua Mak.Uwo ba- r- a \ge time that age TRU.older.aunt BA- R- what \fti waktu itu umur Nenek berapa?

\ref PDG-20080613-SAN.0068 \recid 829638105020170608 \start 0:01:50 \sp NONSAN \ph limo baleh ɲe \tx limo baleh nyo. \mb limo baleh nyo \ge five respond 3 \fti baru lima belas.

\ref PDG-20080613-SAN.0069 \recid 642422105054170608 \start 0:01:51 \sp WINSAN \ph mo baleh \tx (li)mo baleh? \mb limo baleh \ge five respond \fti lima belas?

\ref PDG-20080613-SAN.0070 \recid 507288105149170608 \start 0:01:51 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0071 \recid 899686105239170608 \start 0:01:52 \sp NONSAN \ph sampay kawin caRiyan jodo deʔ kakaʔ \tx sampai kawin carian jodoh dek kakak. \mb sampai kawin cari -an jodoh dek kakak \ge arrive married look.for -QAN match DEK older.sibling \fti sampai menikah dicarikan jodoh oleh kakak.

\ref PDG-20080613-SAN.0072 \recid 742361105313170608 \start 0:01:55 \sp NONSAN \ph suda kawin tun \tx sudah kawin tu. \mb sudah kawin tu \ge PFCT married that \fti setelah kawin.

\ref PDG-20080613-SAN.0073 \recid 773837105359170608 \start 0:01:56 \sp NONSAN \ph satawun suda kawin malaʔiyan si ʔepa ʔe si ʔanu si yamani \tx sataun sudah kawin, malahiaan si Epa e si anu si Yamani. \mb sa- taun sudah kawin ma- lahia -an si Epa e si anu si Yamani \ge SA- year PFCT married MA- born -QAN SI Epa FILL SI whatchamacallit SI Yamani \fti setahun setelah menikah, melahirkan si Epa eh si anu si Yamani.

\ref PDG-20080613-SAN.0074 \recid 603068105602170608 \start 0:02:01 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0075 \recid 575260105611170608 \start 0:02:03 \sp NONSAN \ph ʔa suda malayan tu \tx a sudah malahiaan tu. \mb a sudah ma- lahia -an tu \ge FILL PFCT MA- born -QAN that \fti setelah melahirkan itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0076 \recid 308138105657170608 \start 0:02:05 \sp NONSAN \ph ʔa punceʔ la ʔampeʔ \tx a puncek la ampek. \mb a puncek la ampek \ge FILL top PFCT four \fti anak sudah empat.

\ref PDG-20080613-SAN.0077 \recid 881115105728170608 \start 0:02:08 \sp NONSAN \ph si ʔali suwardi ʔe nan saʔaya namoʔe \tx si Ali, Suardi e nan saayah namoe. \mb si Ali Suardi e nan sa- ayah namo -e \ge SI Ali Suardi FILL REL SA- father name -3 \fti yang seayah namanya si Ali, Suardi.

\ref PDG-20080613-SAN.0078 \recid 927790105818170608 \start 0:02:12 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0079 \recid 598291105832170608 \start 0:02:13 \sp NONSAN \ph yamani ʔa su tu tu mo ʔado lo lamoʔe do \tx Yamani a su(dah) tu (la)mo ado lo lamoe do. \mb Yamani a sudah tu lamo ado lo lamo -e do \ge Yamani FILL PFCT that long.time exist furthermore long.time -3 NEGPOL \fti Yamani, setelah itu tidak berapa lama kemudian.

\ref PDG-20080613-SAN.0080 \recid 396075105940170608 \start 0:02:16 \sp NONSAN \ph laʔi dibuweʔan ɲo Ruma deʔ apa deʔ apa kaw tu \tx lai dibuekan nyo rumah dek ap(a) dek apa kau tu. \mb lai di- buek -an nyo rumah dek apa dek apa kau tu \ge more DI- make -QAN 3 house DEK TRU.father DEK TRU.father 2 that \fti setelah itu dibuatkan rumah oleh kakek kamu.

\ref PDG-20080613-SAN.0081 \recid 139431110055170608 \start 0:02:18 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0082 \recid 320548110132170608 \start 0:02:18 \sp NONSAN \ph ʔa takana lo bini nan layin \tx a takana lo bini nan lain. \mb a ta- kana lo bini nan lain \ge FILL TA- remember furthermore wife REL other \fti ingat dengan istri yang lain.

\ref PDG-20080613-SAN.0083 \recid 661864110209170608 \start 0:02:22 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0084 \recid 571271110221170608 \start 0:02:23 \sp NONSAN \ph wakatu tu ʔanaʔ baduwo Ru \tx wakatu tu anak baduo (ba)ru. \mb wakatu tu anak ba- duo baru \ge time that child BA- two new \fti waktu itu anak baru dua orang.

\ref PDG-20080613-SAN.0085 \recid 770154110256170608 \start 0:02:25 \sp WINSAN \ph baduwo maʔwo \tx baduo Mak.Uwo. \mb ba- duo Mak.Uwo \ge BA- two TRU.older.aunt \fti dua orang Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0086 \recid 802649110323170608 \start 0:02:26 \sp NONSAN \ph baduwo kawe tu ne si nini si ʔanu yamani \tx baduo kala tu nyo si Nini si anu Yamani. \mb ba- duo kala tu nyo si Nini si anu Yamani \ge BA- two time that 3 SI Nini SI whatchamacallit Yamani \fti dua orang waktu itu si Yamani.

\ref PDG-20080613-SAN.0087 \recid 643902110429170608 \start 0:02:30 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0088 \recid 173206110443170608 \start 0:02:30 \sp NONSAN \ph ʔumuᵃ limo tawun \tx umua limo taun. \mb umua limo taun \ge age five year \fti umur lima tahun.

\ref PDG-20080613-SAN.0089 \recid 178715110756170608 \start 0:02:31 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0090 \recid 980783110805170608 \start 0:02:32 \sp NONSAN \ph si ʔali baʔumuwa sambilan bulan dalam pawut kanduᵃŋ \tx si Ali baumua sambilan bulan dalam paruik, kanduang. \mb si Ali ba- umua sambilan bulan dalam paruik kanduang \ge SI Ali BA- age nine month inside stomach contain \fti Ali berumur sembilan bulan di dalam kandungan.

\ref PDG-20080613-SAN.0091 \recid 242900110924170608 \start 0:02:35 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0092 \recid 624749110937170608 \start 0:02:37 \sp NONSAN \ph jadi sa tu ɲo kawin \tx jadi su(dah) tu nyo kawin. \mb jadi sudah tu nyo kawin \ge become PFCT that 3 married \fti setelah itu dia menikah.

\ref PDG-20080613-SAN.0093 \recid 467080111019170608 \start 0:02:40 \sp NONSAN \ph sampay ʔawaʔ tu di kacadiyan ɲo \tx sampai awak tu di kacadiakan nyo. \mb sampai awak tu di ka- cadiak -an nyo \ge arrive 1 that LOC KA- smart -QAN 3 \fti sampai saya ditipu.

\ref PDG-20080613-SAN.0094 \recid 126345111219170608 \start 0:02:43 \sp NONSAN \ph namuᵃ pulaŋ taʔ pulaŋ ʔe \tx namuah pulang tak pulang se. \mb namuah pulang tak pulang se \ge want return IMIT return just \fti tidak pulang-pulang.

\ref PDG-20080613-SAN.0095 \recid 990842111342170608 \start 0:02:44 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0096 \recid 998455111401170608 \start 0:02:45 \sp WINSAN \ph ʔapo maʔ \tx apo Mak? \mb apo Mak \ge what TRU.mother \fti apa Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0097 \recid 256665111432170608 \start 0:02:46 \sp NONSAN \ph su tu naʔ \tx su(dah) tu nak. \mb sudah tu nak \ge PFCT that NAK \fti setelah itu kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0098 \recid 684519111501170608 \start 0:02:47 \sp NONSAN \ph pulaŋʔe ado lo ʔapaʔ ko nan si ʔanu ko ʔa \tx pulange ado lo apak ko nan si anu ko a. \mb pulang -e ado lo apak ko nan si anu ko a \ge return -3 exist furthermore TRU.father this REL SI whatchamacallit this FILL \fti pulang bapak sampai ada si anu. \nt maksudnya suaminya kembali lagi sampai speaker hamil.

\ref PDG-20080613-SAN.0099 \recid 630457111607170608 \start 0:02:50 \sp NONSAN \ph suwardi \tx Suardi. \mb Suardi \ge Suardi \fti Suardi.

\ref PDG-20080613-SAN.0100 \recid 106391111625170608 \start 0:02:51 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0101 \recid 429857111634170608 \start 0:02:52 \sp NONSAN \ph ʔa dam kanduᵃŋ ditiŋga ɲo lo \tx a dalam kanduang ditingga nyo lo. \mb a dalam kanduang di- tingga nyo lo \ge FILL inside contain DI- leave 3 furthermore \fti di dalam kandungan kemudian dia tinggalkan lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0102 \recid 913689111715170608 \start 0:02:54 \sp WINSAN \ph dalam kanduŋan dulu tu \tx dalam kanduangan dulu tu. \mb dalam kanduang -an dulu tu \ge inside contain -AN before that \fti waktu itu di dalam kandungan.

\ref PDG-20080613-SAN.0103 \recid 289405111754170608 \start 0:02:54 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0104 \recid 146912111805170608 \start 0:02:56 \sp NONSAN \ph la sampay la layiᵉ ditiŋga ɲo juwo \tx la sampai la lahia ditingga nyo juo. \mb la sampai la lahia di- tingga nyo juo \ge PFCT arrive PFCT born DI- leave 3 also \fti sampai lahir dia tinggalkan juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0105 \recid 157555111900170608 \start 0:02:59 \sp NONSAN \ph su tun ndaʔ do lamo ʔe do \tx su(dah) tu ndak ado lamo e do. \mb sudah tu ndak ado lamo e do \ge PFCT that NEG exist long.time FILL NEGPOL \fti setelah itu tidak begitu lama.

\ref PDG-20080613-SAN.0106 \recid 837574112011170608 \start 0:03:01 \sp NONSAN \ph sampay bacakaʔ maʔwo jo ɲo cakaʔ jo ɲo \tx sampai bacakak mak.uwo jo nyo, cakak jo nyo. \mb sampai ba- cakak mak.uwo jo nyo cakak jo nyo \ge arrive BA- fight older.aunt with 3 fight with 3 \fti sampai nenek berkelahi dengan dia.

\ref PDG-20080613-SAN.0107 \recid 836406112118170608 \start 0:03:04 \sp NONSAN \ph ʔado kepeᵃŋ salaŋe \tx ado kepeang salange. \mb ado kepeang salang -e \ge exist money borrow -3 \fti ada uang yang dia pinjam.

\ref PDG-20080613-SAN.0108 \recid 106054112150170608 \start 0:03:05 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0109 \recid 150855112159170608 \start 0:03:06 \sp NONSAN \ph maʔwo mintaʔ \tx mak.uwo mintak. \mb mak.uwo mintak \ge older.aunt ask.for \fti nenek minta.

\ref PDG-20080613-SAN.0110 \recid 724552112222170608 \start 0:03:09 \sp NONSAN \ph ʔe na muᵃ ʔagiya do \tx e ndak amuah agiah do. \mb e ndak amuah agiah do \ge FILL NEG want give NEGPOL \fti tidak mau dia beri.

\ref PDG-20080613-SAN.0111 \recid 257532112247170608 \start 0:03:10 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0112 \recid 857719112259170608 \start 0:03:10 \sp NONSAN \ph si mintaʔ si nin si supiᵃʔ yamani \tx si mintak si Nini si upiak Yamani. \mb si mintak si Nini si upiak Yamani \ge SI ask.for SI Nini SI EPIT Yamani \fti disuruh si Yamani meminta.

\ref PDG-20080613-SAN.0113 \recid 110398112445170608 \start 0:03:14 \sp NONSAN \ph ʔa piyaʔ a pe la ka ʔabaʔ kaw ka pasa \tx a Piak a (ca)pek lah ka abak kau ka pasa. \mb a Piak a capek lah ka abak kau ka pasa \ge FILL TRU.EPIT what quick PFCT to father 2 to market \fti Pik pergilah ke pasar ke tempat bapak mu.

\ref PDG-20080613-SAN.0114 \recid 275059112542170608 \start 0:03:16 \sp NONSAN \ph tu paʔi baʔ \tx tu pai, "Bak". \mb tu pai Bak \ge that go TRU.father \fti terus pergi "Pak".

\ref PDG-20080613-SAN.0115 \recid 229107112617170608 \start 0:03:18 \sp NONSAN \ph ʔa kaba piyaʔ \tx "a kaba Piak?" \mb a kaba Piak \ge what news TRU.EPIT \fti "apa kabar Pik?"

\ref PDG-20080613-SAN.0116 \recid 106854112656170608 \start 0:03:20 \sp NONSAN \ph ʔamaʔ su mintaʔ pitih pambali ʔanu caminʔe \tx "amak su(ruah) mintak pitih, pambali anu camine". \mb amak suruah mintak pitih pa- m- bali anu camin -e \ge mother order ask.for money PA- N- buy whatchamacallit mirror -3 \fti "ibu menyuruh minta uang untuk membeli cermin".

\ref PDG-20080613-SAN.0117 \recid 107736112744170608 \start 0:03:25 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0118 \recid 533158112758170608 \start 0:03:26 \sp NONSAN \ph ndaʔ kuwao na jo ʔamaʔ tadi te \tx ndak kuaso (ba)na jo amak tadi te. \mb ndak kuaso bana jo amak tadi te \ge NEG power very with mother earlier TE \fti tidak kuat nenek.

\ref PDG-20080613-SAN.0119 \recid 107706112922170608 \start 0:03:28 \sp NONSAN \ph kalo ndaʔ amuᵃ ʔabaʔ agiᵃ piti kini ko keceʔ amaʔ \tx "kalau ndak amuah Abak agiah pitih kini ko" kecek amak. \mb kalau ndak amuah Abak agiah pitih kini ko kecek amak \ge TOP NEG want father give money now this talk mother \fti kata ibu "kalau Bapak tidak mau memberi uang sekarang juga".

\ref PDG-20080613-SAN.0120 \recid 920212113059170608 \start 0:03:31 \sp NONSAN \ph kepeᵃŋ tu \tx kepeang tu. \mb kepeang tu \ge money that \fti uang itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0121 \recid 518472125109170608 \start 0:03:33 \sp NONSAN \ph ka mambali camin tun \tx ka mambali camin tu. \mb ka ma- m- bali camin tu \ge FUT MA- N- buy mirror that \fti untuk membeli cermin itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0122 \recid 778292125143170608 \start 0:03:34 \sp NONSAN \ph ʔambo ka dibunuᵃ ɲo mati ceʔe \tx ambo ka dibunuah nyo mati ceke. \mb ambo ka di- bunuah nyo mati cek -e \ge 1 to DI- kill 3 dead talk -3 \fti aku mau dibunuh mati katanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0123 \recid 780795125237170608 \start 0:03:36 \sp WINSAN \ph bunuᵃ mati \tx bunuah mati. \mb bunuah mati \ge kill dead \fti dibunuh mati.

\ref PDG-20080613-SAN.0124 \recid 539949125254170608 \start 0:03:36 \sp NONSAN \ph diʔagiya juwo la kepeᵃŋ deʔe tuju ʔibu ndaʔ \tx diagiah juo la kepeang deke tujuah ribu ndak. \mb di- agiah juo la kepeang dek -e tujuah ribu ndak \ge DI- give also PFCT money DEK -3 seven thousand NEG \fti dia kasi uang tujuh ribu.

\ref PDG-20080613-SAN.0125 \recid 843717125410170608 \start 0:03:38 \sp NONSAN \ph gay tuju bu kan baɲaʔ \tx agiah, tujuah ribu kan banyak. \mb agiah tujuah ribu kan banyak \ge give seven thousand KAN a.lot \fti kan uang tujuh ribu itu banyak.

\ref PDG-20080613-SAN.0126 \recid 330534102338180608 \start 0:03:40 \sp WINSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0127 \recid 190241102353180608 \start 0:03:40 \sp NONSAN \ph diʔagi jo tigo p limo \tx diagiah juo tigo p(uluah) limo. \mb di- agiah juo tigo puluah limo \ge DI- give also three ten five \fti dia beri juga tiga puluh lima.

\ref PDG-20080613-SAN.0128 \recid 285930102443180608 \start 0:03:42 \sp NONSAN \ph nda ʔado lamo suda tu ɲo ceRay \tx ndak ado lamo sudah tu nyo carai. \mb ndak ado lamo sudah tu nyo carai \ge NEG exist long.time PFCT that 3 divorce \fti tidak lama setelah itu dia cerai.

\ref PDG-20080613-SAN.0129 \recid 244150102546180608 \start 0:03:44 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0130 \recid 945020102718180608 \start 0:03:45 \sp NONSAN \ph japuⁱʔ pulaŋ ta ʔiɲo pulaŋ ndaʔ japuⁱʔ ɲo japuⁱʔ na \tx japuik pulang (an)ta inyo pulang, ndak japuik nyo japuik na. \mb japuik pulang anta i- nyo pulang ndak japuik nyo japuik na \ge pick.up return deliver I- 3 return NEG pick.up 3 pick.up EXCL \fti jemput pulang terus antar dia, tidak dijemput dia yang jemput.

\ref PDG-20080613-SAN.0131 \recid 383688103019180608 \start 0:03:48 \sp NONSAN \ph lansuŋ caray \tx lansuang carai. \mb lansuang carai \ge direct divorce \fti langsung cerai.

\ref PDG-20080613-SAN.0132 \recid 750918103053180608 \start 0:03:49 \sp NONSAN \ph su caray tu nta baRa lamo ʔe ko \tx su(dah) carai tu (a)ntah bara lamoe ko. \mb sudah carai tu antah ba- r- a lamo -e ko \ge PFCT divorce that don't.know BA- R- what long.time -3 this \fti setelah cerai itu, entah berapa lama.

\ref PDG-20080613-SAN.0133 \recid 606985103153180608 \start 0:03:52 \sp NONSAN \ph japuⁱʔ baliᵃʔ \tx japuik baliak. \mb japuik baliak \ge pick.up turn.around \fti dijemput lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0134 \recid 722859103216180608 \start 0:03:53 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0135 \recid 607411103231180608 \start 0:03:54 \sp NONSAN \ph sakeʔ bagolaʔ simpaŋ ʔampeʔ tu ʔa \tx saangkek bagolak simpang ampek tu a. \mb sa- angkek ba- golak simpang ampek tu a \ge SA- lift BA- outburst branch four that FILL \fti waktu bertengkar di simpang empat itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0136 \recid 675544103309180608 \start 0:03:57 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0137 \recid 980596103325180608 \start 0:03:57 \sp NONSAN \ph pulaŋ ka kiʔgoŋgaŋ \tx pulang ka (Bu)kik.Gonggang. \mb pulang ka Bukik.Gonggang \ge return to Bukik.Gonggang \fti pulang ke Bukik Gonggang.

\ref PDG-20080613-SAN.0138 \recid 698330103515180608 \start 0:03:59 \sp NONSAN \ph ʔa su tun ado ʔabaʔ abaʔ si wini ko \tx a su(dah) tu ado abak, abak si Weni ko. \mb a sudah tu ado abak abak si Weni ko \ge FILL PFCT that exist father father SI Weni this \fti setelah itu lahir bapak si Weni.

\ref PDG-20080613-SAN.0139 \recid 559544103901180608 \start 0:04:02 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0140 \recid 771267103916180608 \start 0:04:04 \sp NONSAN \ph ʔa ʔado watu la do ʔabaʔ si wini ko \tx a ado waktu la ado abak si Weni ko. \mb a ado waktu la ado abak si Weni ko \ge FILL exist time PFCT exist father SI Weni this \fti waktu ada bapak Weni ini.

\ref PDG-20080613-SAN.0141 \recid 601864104100180608 \start 0:04:07 \sp NONSAN \ph ndaʔ la ado lamo lo liyaʔ \tx ndak la ado lamo lo liak. \mb ndak la ado lamo lo liak \ge NEG PFCT exist long.time furthermore more \fti tidak terlalu lama.

\ref PDG-20080613-SAN.0142 \recid 143372104258180608 \start 0:04:09 \sp NONSAN \ph la ditiŋga lo ɲo caRo caRay sabana ɲo lai \tx la ditingga nyo lo caro carai sabana nyo lai. \mb la di- tingga nyo lo caro carai sa- bana nyo lai \ge PFCT DI- leave 3 furthermore manner divorce SA- true 3 more \fti ditinggalkan lagi, benar-benar cerai lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0143 \recid 958541104402180608 \start 0:04:11 \sp NONSAN \ph ndaʔ pulaŋ lay do lay \tx ndak pulang lai do lai. \mb ndak pulang lai do lai \ge NEG return more NEGPOL more \fti tidak pulang lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0144 \recid 829749104432180608 \start 0:04:18 \sp WINSAN \ph sampay ʔumuᵃ \tx sampai umua... \mb sampai umua \ge arrive age \fti sampai umur...

\ref PDG-20080613-SAN.0145 \recid 711631104459180608 \start 0:04:19 \sp NONSAN \ph laʔi masuᵃʔ sado ɲo \tx lai masuak sado nyo? \mb lai masuak sado nyo \ge more go.in all 3 \fti masuk rekamannya semua? \nt speaker menanyakan apakah pembicaraannya terekam.

\ref PDG-20080613-SAN.0146 \recid 908611104529180608 \start 0:04:20 \sp WINSAN \ph laʔi \tx lai. \mb lai \ge more \fti masuk.

\ref PDG-20080613-SAN.0147 \recid 445692104543180608 \start 0:04:20 \sp NONSAN \ph sampay umuᵃ bara tu \tx sampai umua bara tu? \mb sampai umua ba- r- a tu \ge arrive age BA- R- what that \fti sampai umur berapa?

\ref PDG-20080613-SAN.0148 \recid 654889104608180608 \start 0:04:22 \sp WINSAN \ph la \tx la... \mb la \ge PFCT \fti sudah...

\ref PDG-20080613-SAN.0149 \recid 330432104709180608 \start 0:04:24 \sp WINSAN \ph watu tu paʔ ali ʔe paʔ ali la \tx waktu tu pak Ali e pak Ali la... \mb waktu tu pak Ali e pak Ali la \ge time that father Ali FILL father Ali PFCT \fti waktu itu pak Ali e pak Ali sudah...

\ref PDG-20080613-SAN.0150 \recid 276543104754180608 \start 0:04:27 \sp WINSAN \ph la lahi \tx la lahia? \mb la lahia \ge PFCT born \fti sudah lahir?

\ref PDG-20080613-SAN.0151 \recid 866764104819180608 \start 0:04:27 \sp NONSAN \ph lah \tx lah. \mb lah \ge PFCT \fti sudah.

\ref PDG-20080613-SAN.0152 \recid 927017104850180608 \start 0:04:27 \sp NONSAN \ph pi ʔamaʔ sauⁱʔ si ʔali tuju bulan sambilan bulan kanduᵃŋ ʔamaʔ \tx (ta)pi amak sabuik, si Ali tujuah bulan sambilan bulan kanduang amak. \mb tapi amak sabuik si Ali tujuah bulan sambilan bulan kanduang amak \ge but mother mention SI Ali seven month nine month contain mother \fti tapi nenek sudah bilang, Ali sedang tujuh bulan eh sembilan bulan dalam kandungan nenek.

\ref PDG-20080613-SAN.0153 \recid 202345105003180608 \start 0:04:33 \sp NONSAN \ph ɲo laʔi dibulan luwa ɲo nika suŋay sira \tx nyo lahia dibulan luar nyo nikah Sungai.Sirah \mb nyo lahia di- bulan luar nyo nikah Sungai.Sirah \ge 3 born DI- month out 3 marry Sungai.Sirah \fti dia lahir, dia menikah di Sungai Sirah.

\ref PDG-20080613-SAN.0154 \recid 318655105124180608 \start 0:04:37 \sp NONSAN \ph nan si ʔupiᵃʔ la baʔumuᵃ limo tawun \tx nan si upiak la baumua limo taun. \mb nan si upiak la ba- umua limo taun \ge REL SI EPIT PFCT BA- age five year \fti si upik sudah berumur lima tahun.

\ref PDG-20080613-SAN.0155 \recid 340268105229180608 \start 0:04:40 \sp WINSAN \ph ʔa yaŋ maʔwo juwa dulu \tx a yang Mak.Uwo jua dulu? \mb a yang Mak.Uwo jua dulu \ge what REL TRU.older.aunt sell before \fti apa yang dulu nenek jual?

\ref PDG-20080613-SAN.0156 \recid 901414105416180608 \start 0:04:41 \sp WINSAN \ph maŋale \tx manggaleh. \mb ma- ng- galeh \ge MA- N- sell \fti jualan.

\ref PDG-20080613-SAN.0157 \recid 981675105434180608 \start 0:04:42 \sp NONSAN \ph galeh \tx galeh? \mb galeh \ge sell \fti yang di jual?

\ref PDG-20080613-SAN.0158 \recid 841625105551180608 \start 0:04:43 \sp WINSAN \ph ʔeʔe \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0159 \recid 519461105610180608 \start 0:04:44 \sp NONSAN \ph ndaʔ do watu tu ʔe saŋkeʔ tu maŋgale \tx ndak (a)do waktu tu e saangkek tu manggaleh. \mb ndak ado waktu tu e sa- angkek tu ma- ng- galeh \ge NEG exist time that FILL SA- lift that MA- N- sell \fti tidak, pada saat itu tidak berjualan.

\ref PDG-20080613-SAN.0160 \recid 301600105717180608 \start 0:04:47 \sp NONSAN \ph maʔ suRu maŋgale si ʔupiᵃʔ \tx mak suruah manggaleh, si upiak. \mb mak suruah ma- ng- galeh si upiak \ge TRU.mother order MA- N- sell SI EPIT \fti nenek suruh si Upik jualan.

\ref PDG-20080613-SAN.0161 \recid 800187105816180608 \start 0:04:49 \sp NONSAN \ph ʔamaʔ buweʔ katupeʔ santan jo goreᵃŋ \tx amak buek katupek santan jo goreang. \mb amak buek katupek santan jo goreang \ge mother make k.o.food coconut.milk with fry \fti nenek buat ketupat santan dan gorengan.

\ref PDG-20080613-SAN.0162 \recid 664918110057180608 \start 0:04:51 \sp NONSAN \ph baʔo ka ʔalay \tx bao ka balai. \mb bao ka balai \ge bring to market \fti bawa ke pasar.

\ref PDG-20080613-SAN.0163 \recid 602914110124180608 \start 0:04:53 \sp NONSAN \ph na ʔapa ko ndaʔ do gale do \tx na apa kau ndak (a)do galeh do. \mb na apa kau ndak ado galeh do \ge EXCL TRU.father 2 NEG exist sell NEGPOL \fti cuma bapak kamu yang tidak berjualan.

\ref PDG-20080613-SAN.0164 \recid 696331110206180608 \start 0:04:55 \sp NONSAN \ph ɲo sa ɲo batigo si wadi si ʔali \tx nyo xx nyo batigo si Suardi, si Ali. \mb nyo xx nyo ba- tigo si Suardi si Al -i \ge 3 xx 3 BA- three SI Suardi SI TRU.Yal -I \fti dia xx dia bertiga si Suardi, Ali.

\ref PDG-20080613-SAN.0165 \recid 252418110259180608 \start 0:04:58 \sp NONSAN \ph ʔe si ʔanu se pendeʔ si buyuᵃŋ si mel ndaʔ do ŋale \tx e si anu si pendek si buyuang si Mel ndak (a)do ngaleh. \mb e si anu si pendek si buyuang si Mel ndak ado n- galeh \ge FILL SI whatchamacallit SI short SI EPIT SI Mel NEG exist N- sell \fti si anu si pendek, si Buyung, si mel tidak ada yang berjualan.

\ref PDG-20080613-SAN.0166 \recid 402117110410180608 \start 0:05:03 \sp NONSAN \ph nan maŋale si ʔupiᵃ yamani si ʔali suwadi \tx nan manggaleh si upiak Yamani, si Ali, Suardi. \mb nan ma- ng- galeh si upiak Yaman -i si Ali Suardi \ge REL MA- N- sell SI EPIT Yaman -I SI Ali Suardi \fti yang berjualan si upik Yamani, si Ali, Suardi.

\ref PDG-20080613-SAN.0167 \recid 899484110508180608 \start 0:05:07 \sp NONSAN \ph goReᵃŋ ʔubi joloŋe nan si ʔali \tx goreang ubi joloange nan si Ali. \mb goreang ubi joloang -e nan si Ali \ge fry sweet.potato beginning -3 REL SI Ali \fti awalnya Ali menjual ubi goreng.

\ref PDG-20080613-SAN.0168 \recid 957030110714180608 \start 0:05:09 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0169 \recid 624810110725180608 \start 0:05:10 \sp NONSAN \ph ʔe yo nan si suwadi goReᵃŋ pisa ʔubi \tx e yo nan si Suardi goreang pisa(ng), ubi. \mb e yo nan si Suardi goreang pisang ubi \ge FILL EXCL REL SI Suardi fry banana sweet.potato \fti yang si Suardi jualan ubi.

\ref PDG-20080613-SAN.0170 \recid 596289110838180608 \start 0:05:12 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0171 \recid 942635110900180608 \start 0:05:12 \sp NONSAN \ph nan si ʔali ʔabuⁱ pisaŋ \tx nan si Ali abuih pisang. \mb nan si Ali abuih pisang \ge REL SI Ali boil banana \fti yang si Ali jualan rebus pisang.

\ref PDG-20080613-SAN.0172 \recid 795419110931180608 \start 0:05:14 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0173 \recid 621649110942180608 \start 0:05:15 \sp NONSAN \ph ʔa nan si piᵃʔ a tun dalam tun dalam sekola manda tu nan sekola man \tx a nan si piak a tu dalam tu, dalam sekolah MAN tu nan sekolah MAN. \mb a nan si piak a tu dalam tu dalam sekolah MAN tu nan sekolah MAN \ge FILL REL SI TRU.EPIT FILL that inside that inside school senior.high.school that REL school senior.high.school \fti yang si upik jualan di dalam sekolah MAN.

\ref PDG-20080613-SAN.0174 \recid 572051111116180608 \start 0:05:22 \sp NONSAN \ph ʔa lape sekola bana ndaʔ amuᵃ ɲo do kawin ɲo deʔ mamaʔ \tx a lapeh sekolah bana ndak amuah nyo do, kawin nyo dek mamak \mb a lapeh sekolah bana ndak amuah nyo do kawin nyo dek mamak \ge FILL come.off school very NEG want 3 NEGPOL married 3 DEK maternal.uncle \fti tamat sekolah dia tidak mau lagi, akhirnya dikawinkan oleh mamak.

\ref PDG-20080613-SAN.0175 \recid 378005111329180608 \start 0:05:28 \sp WINSAN \ph ʔado ma maʔwa da di dakeʔ ateʰ rumah tu ma ʔado kayaʔ \tx ado ma Mak.Uwo di di dakek ateh rumah tu ma ado kayak... \mb ado ma Mak.Uwo di di dakek ateh rumah tu ma ado kayak \ge exist which TRU.older.aunt LOC LOC near up house that which exist like \fti kan ada Nek yang di atas di dekat rumah itu ada kayak.

\ref PDG-20080613-SAN.0176 \recid 646825111514180608 \start 0:05:32 \sp NONSAN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0177 \recid 714642111525180608 \start 0:05:32 \sp WINSAN \ph ʔe ʔapo iɲiᵃʔ apo ʔiɲiᵃʔ arimaw ʔiɲiᵃʔ balaŋ tu ʔa \tx e apo inyiak apo, inyiak arimau, inyiak balang tu a. \mb e apo inyiak apo inyiak arimau inyiak balang tu a \ge FILL what tiger what grand.parent tiger tiger spotted that FILL \fti seperti harimau itu, harimau belang itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0178 \recid 207495111655180608 \start 0:05:37 \sp NONSAN \ph ʔa tu la \tx a tu lah. \mb a tu lah \ge FILL that PFCT \fti itu sudah.

\ref PDG-20080613-SAN.0179 \recid 483378111710180608 \start 0:05:37 \sp WINSAN \ph ʔado ʔado dulu tu ma kalo ramirami dataŋ beko ʔarimaw tu \tx ado, ado dulu tu ma kalau rami-rami datang beko arimau tu. \mb ado ado dulu tu ma kalau rami ~ rami datang beko arimau tu \ge exist exist before that which TOP crowded ~ crowded come later tiger that \fti ada dulukan kalau ramai-ramai nanti datang harimau.

\ref PDG-20080613-SAN.0180 \recid 445156111809180608 \start 0:05:37 \sp NONSAN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0181 \recid 652745111824180608 \start 0:05:42 \sp WINSAN \ph memaŋ tu ʔado tu \tx memang tu ado tu? \mb memang tu ado tu \ge indeed that exist that \fti itu memang ada?

\ref PDG-20080613-SAN.0182 \recid 304685111849180608 \start 0:05:44 \sp NONSAN \tx xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0183 \recid 453341111909180608 \start 0:05:45 \sp NONSAN \ph deʔ amaʔ nampaʔ do \tx dek amak nampak do. \mb dek amak nampak do \ge DEK mother seen NEGPOL \fti nenek tidak pernah lihat.

\ref PDG-20080613-SAN.0184 \recid 524762112135180608 \start 0:05:47 \sp WINSAN \ph ndaʔ nampaʔ do \tx ndak nampak do. \mb ndak nampak do \ge NEG seen NEGPOL \fti tidak pernah lihat.

\ref PDG-20080613-SAN.0185 \recid 288888112204180608 \start 0:05:47 \sp NONSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0186 \recid 451952112219180608 \start 0:05:50 \sp WINSAN \ph tu maʔwo paʔi ʔaji \tx tu Mak.Uwo pai haji. \mb tu Mak.Uwo pai haji \ge that TRU.older.aunt go haj \fti itu waktu Nenek pergi haji.

\ref PDG-20080613-SAN.0187 \recid 576839112321180608 \start 0:05:54 \sp NONSAN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0188 \recid 374191102557150708 \start 0:05:52 \sp NONSAN \ph watu paʔi ʔaji watu tu maʔwo \tx waktu pai haji waktu tu Mak.Uwo. \mb waktu pai haji waktu tu Mak.Uwo \ge time go haj time that TRU.older.aunt \fti waktu Nenek pergi naik haji.

\ref PDG-20080613-SAN.0189 \recid 747709112328180608 \start 0:05:54 \sp WINSAN \ph soraŋ se ɲo \tx sorang se nyo? \mb s- orang se nyo \ge SA- person just 3 \fti dia sendiri saja?

\ref PDG-20080613-SAN.0190 \recid 666217112348180608 \start 0:05:55 \sp NONSAN \ph yo paʔi maʔ aji maʔ soRaŋ jo ɲe \tx yo pai mak Haji mak sorang juo nyo. \mb yo pai mak Haji mak s- orang juo nyo \ge EXCL go TRU.mother Haj TRU.mother SA- person also 3 \fti nenek pergi Haji sendirian saja.

\ref PDG-20080613-SAN.0191 \recid 828715112432180608 \start 0:05:58 \sp NONSAN \ph jadi soRaŋ tu nan laʔi di ʔuRaŋ maŋawanan \tx jadi sorang tu nan lai di urang mangawanan. \mb jadi s- orang tu nan lai di urang ma- ng- kawan -an \ge become SA- person that REL more LOC person MA- N- friend -QAN \fti jadi ada satu orang yang ada menemani.

\ref PDG-20080613-SAN.0192 \recid 426630112558180608 \start 0:06:00 \sp NONSAN \ph ʔuRan bukittiŋgi \tx urang Bukittinggi. \mb urang Bukittinggi \ge person Bukittinggi \fti orang Bukittinggi.

\ref PDG-20080613-SAN.0193 \recid 679218112631180608 \start 0:06:02 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0194 \recid 637224112717180608 \start 0:06:03 \sp NONSAN \ph bajaga ʔanu bajaga kaʔin \tx bajaga anu, bajaga kain. \mb ba- jaga anu ba- jaga kain \ge BA- sell whatchamacallit BA- sell cloth \fti jualan kain.

\ref PDG-20080613-SAN.0195 \recid 438522112755180608 \start 0:06:06 \sp NONSAN \ph nan suRaŋ ʔapaʔ ardi kilaki karajo di kantu gubenuR maŋawanan maʔ \tx nan surang apak Ardi kilaki karajo di kantua gubernur, mangawanan mak. \mb nan s- urang apak Ardi ki ~ laki karajo di kantua gubernur ma- ng- kawan -an mak \ge REL SA- person TRU.father Ardi PART.male ~ male work LOC office governer MA- N- friend -QAN TRU.mother \fti yang menemani nenek ada satu orang laki-laki pak Ardi kerja di kantor gubernur.

\ref PDG-20080613-SAN.0196 \recid 760133112922180608 \start 0:06:12 \sp NONSAN \ph bini ɲo si mel namo ɲo \tx bini nyo si Mel namo nyo. \mb bini nyo si Mel namo nyo \ge wife 3 SI Mel name 3 \fti nama istrinya si Mel.

\ref PDG-20080613-SAN.0197 \recid 678254113006180608 \start 0:06:15 \sp NONSAN \ph na nan di sampaŋ wakatu ka paʔi tun \tx na nan di simpang wakatu ka pai tu. \mb na nan di simpang wakatu ka pai tu \ge EXCL REL LOC branch time FUT go that \fti yang di simpang waktu mau pergi ke sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0198 \recid 629525113115180608 \start 0:06:18 \sp NONSAN \ph ʔa s anu ʔibuʔ itu ɲo jadi guru \tx a si anu ibuk Iti nyo jadi guru. \mb a si anu ibuk Iti nyo jadi guru \ge FILL SI whatchamacallit mother TRU.Hayati 3 become teacher \fti ibuk Iti dia yang jadi guru.

\ref PDG-20080613-SAN.0199 \recid 649216113155180608 \start 0:06:21 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0200 \recid 397952113208180608 \start 0:06:22 \sp NONSAN \ph paʔ kamil \tx pak Kamil. \mb pak Kamil \ge father Kamil \fti pak Kamil.

\ref PDG-20080613-SAN.0201 \recid 332668094416190608 \start 0:06:24 \sp WINSAN \ph jadi batigo maʔwo paʔi \tx jadi batigo Mak.Uwo pai. \mb jadi ba- tigo Mak.Uwo pai \ge become BA- three TRU.older.aunt go \fti jadi nenek pergi bertiga.

\ref PDG-20080613-SAN.0202 \recid 960595094529190608 \start 0:06:25 \sp NONSAN \ph tigo paʔi \tx tigo pai. \mb tigo pai \ge three go \fti pergi bertiga.

\ref PDG-20080613-SAN.0203 \recid 239502094551190608 \start 0:06:28 \sp NONSAN \ph wakatu tu paʔi sambilan \tx wakatu tu pai sambilan. \mb wakatu tu pai sambilan \ge time that go nine \fti waktu itu pergi sembilan orang.

\ref PDG-20080613-SAN.0204 \recid 218041094626190608 \start 0:06:29 \sp WENSAN \ph baʔa kejadiyan situ maʔwo \tx baa kejadian situ Mak.Uwo? \mb ba- a ke- jadi -an s- i- tu Mak.Uwo \ge BA- what KE- become -AN S- I- that TRU.older.aunt \fti bagaimana kejadian di situ Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0205 \recid 430647095016190608 \start 0:06:30 \sp WINSAN \ph ʔo sembilan \tx o sembilan. \mb o sembilan \ge FILL nine \fti sembilan.

\ref PDG-20080613-SAN.0206 \recid 693857095104190608 \start 0:06:30 \sp NONSAN \ph ʔa ʔe \tx a e? \mb a e \ge what FILL \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0207 \recid 979985095128190608 \start 0:06:31 \sp WENSAN \ph ba kejadiyan ɲo \tx baa kejadian nyo? \mb ba- a ke- jadi -an nyo \ge BA- what KE- become -AN 3 \fti bagaimana kejadiannnya?

\ref PDG-20080613-SAN.0208 \recid 333394095205190608 \start 0:06:32 \sp NONSAN \ph kejadiyan nan ma \tx kejadian nan ma? \mb ke- jadi -an nan ma \ge KE- become -AN REL which \fti kejadian yang mana?

\ref PDG-20080613-SAN.0209 \recid 566989095224190608 \start 0:06:33 \sp WENSAN \ph pas tibo di makah kejadiyan ɲo \tx pas tibo di Makah kejadian nyo. \mb pas tibo di Makah ke- jadi -an nyo \ge precise arrive LOC Mecca KE- become -AN 3 \fti kejadian waktu datang ke Mekah.

\ref PDG-20080613-SAN.0210 \recid 798164095326190608 \start 0:06:34 \sp NONSAN \ph makah tun \tx Makah tu? \mb Makah tu \ge Mecca that \fti di Mekah itu?

\ref PDG-20080613-SAN.0211 \recid 856560095549190608 \start 0:06:34 \sp NONSAN \ph watu tu ka maka se ʔado ʔuraŋ takajuⁱʔ \tx waktu tu ka Makah se ado urang takajuik. \mb waktu tu ka Makah se ado urang ta- kajuik \ge time that to Mecca just exist person TA- surprised \fti waktu ke Mekah ada orang terkejut.

\ref PDG-20080613-SAN.0212 \recid 425441095717190608 \start 0:06:39 \sp NONSAN \ph la situn nu ʔada badatuⁱh \tx la situ nyo ado badatuih. \mb la s- i- tu nyo ado ba- datuih \ge PFCT S- I- that 3 exist BA- explode \fti di situ ada yang meletus.

\ref PDG-20080613-SAN.0213 \recid 502581095804190608 \start 0:06:41 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0214 \recid 987358095817190608 \start 0:06:41 \sp NONSAN \ph ʔa ʔuRaŋ la bi laRi tatakuⁱʔ uRaŋ \tx a urang la abih lari tatakuik urang. \mb a urang la abih lari ta- takuik urang \ge FILL person PFCT finished run TA- fear person \fti semua orang lari ketakutan.

\ref PDG-20080613-SAN.0215 \recid 950254095911190608 \start 0:06:43 \sp NONSAN \ph ɲo duwo kali ʔaba \tx nyo duo kali aba. \mb nyo duo kali aba \ge 3 two time command \fti ada dua kali aba-aba.

\ref PDG-20080613-SAN.0216 \recid 151107095947190608 \start 0:06:45 \sp NONSAN \ph suda tu nan toko uRaŋ tabaka \tx sudah tu nan toko urang tabaka. \mb sudah tu nan toko urang ta- baka \ge PFCT that REL shop person TA- burn \fti setelah itu toko orang yang terbakar.

\ref PDG-20080613-SAN.0217 \recid 465808100027190608 \start 0:06:48 \sp NONSAN \ph ʔa tibo kapa tabaŋ baʔo ayiᵃ \tx a tibo kapa tabang bao aia. \mb a tibo kapa tabang bao aia \ge FILL arrive ship chop.down bring water \fti datang pesawat terbang membawa air.

\ref PDG-20080613-SAN.0218 \recid 357837100104190608 \start 0:06:50 \sp NONSAN \ph basuᵃ \tx basuah. \mb basuah \ge washing \fti disiram.

\ref PDG-20080613-SAN.0219 \recid 987197100138190608 \start 0:06:52 \sp WINSAN \ph ʔapo yaŋ tabaka maʔwo \tx apo yang tabaka Mak.Uwo? \mb apo yang ta- baka Mak.Uwo \ge what REL TA- burn TRU.older.aunt \fti apa yang terbakar Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0220 \recid 939509100214190608 \start 0:06:54 \sp NONSAN \ph toko ʔuRaŋ di baliᵃʔ maka tu \tx toko urang di baliak Makah tu. \mb toko urang di baliak Makah tu \ge shop person LOC turn.around Mecca that \fti toko orang yang di Mekah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0221 \recid 457037100244190608 \start 0:06:54 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0222 \recid 528610100255190608 \start 0:06:57 \sp NONSAN \ph kan ʔado toko ʔuRaŋ tiŋgitiŋgi \tx kan ado toko urang tinggi-tinggi. \mb kan ado toko urang tinggi ~ tinggi \ge KAN exist shop person high ~ high \fti kan ada toko orang yang tinggi-tinggi.

\ref PDG-20080613-SAN.0223 \recid 168820100333190608 \start 0:06:58 \sp WINSAN \ph baɲaʔ abi tabaka \tx banyak abih tabaka? \mb banyak abih ta- baka \ge a.lot finished TA- burn \fti banyak yang habis terbakar?

\ref PDG-20080613-SAN.0224 \recid 260464100400190608 \start 0:06:59 \sp NONSAN \ph ʔa tabaka tibo cabaŋ koputeR tu baʔo ayiᵃ ʔa \tx a tabaka, tibo tabang helikopter tu bao aia a. \mb a ta- baka tibo tabang helikopter tu bao aia a \ge FILL TA- burn arrive chop.down helicopter that bring water FILL \fti terbakar, datang helikopter membawa air.

\ref PDG-20080613-SAN.0225 \recid 626253100448190608 \start 0:06:59 \sp NONSAN \ph maɲiRam \tx manyiram. \mb ma- ny- siram \ge MA- N- pour.on \fti menyiram.

\ref PDG-20080613-SAN.0226 \recid 560242100507190608 \start 0:07:03 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0227 \recid 805843100520190608 \start 0:07:06 \sp WINSAN \ph tu rami di maka tu maʔwo \tx tu rami di Makah tu Mak.Uwo? \mb tu rami di Makah tu Mak.Uwo \ge that crowded LOC Mecca that TRU.older.aunt \fti ramai di Mekah tu Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0228 \recid 326046100602190608 \start 0:07:08 \sp WINSAN \ph maʔwo keteʔ tu ʔuraŋ tiŋgitiŋgi situ kan \tx Mak.Uwo ketek tu urang tinggi-tinggi situ kan. \mb Mak.Uwo ketek tu urang tinggi ~ tinggi s- i- tu kan \ge TRU.older.aunt small that person high ~ high S- I- that KAN \fti badan Nenek kecil orang di sana tinggi-tinggi.

\ref PDG-20080613-SAN.0229 \recid 361679100650190608 \start 0:07:11 \sp NONSAN \ph maʔwo ndaʔ \tx Mak.Uwo ndak... \mb Mak.Uwo ndak \ge TRU.older.aunt NEG \fti nenek tidak...

\ref PDG-20080613-SAN.0230 \recid 754943100718190608 \start 0:07:11 \sp SUTSAN \ph kejadiyan \tx kejadian. \mb ke- jadi -an \ge KE- become -AN \fti kejadian.

\ref PDG-20080613-SAN.0231 \recid 745904100844190608 \start 0:07:12 \sp SUTSAN \ph kejadiyan ʔamaʔ apo tu ʔa \tx kejadian Amak apo tu a... \mb ke- jadi -an Amak apo tu a \ge KE- become -AN mother what that FILL \fti kejadian waktu Ibu itu...

\ref PDG-20080613-SAN.0232 \recid 933081100924190608 \start 0:07:14 \sp NONSAN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0233 \recid 412557102023190608 \start 0:07:15 \sp SUTSAN \ph diʔapo uraŋ ʔanu tu ʔa \tx diapo urang anu tu a. \mb di- apo urang anu tu a \ge DI- what person whatchamacallit that FILL \fti yang diapakan sama orang itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0234 \recid 863034102049190608 \start 0:07:17 \sp NONSAN \ph ʔuraŋ maka tu \tx urang Makah tu. \mb urang Makah tu \ge person Mecca that \fti orang Mekah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0235 \recid 331130102112190608 \start 0:07:19 \sp NONSAN \ph ʔa jadi ʔamaʔ paʔi ka makaʰ ndaʔ \tx a jadi amak pai ka Makah ndak. \mb a jadi amak pai ka Makah ndak \ge FILL become mother go to Mecca NEG \fti jadi kan nenek pergi ke Mekah.

\ref PDG-20080613-SAN.0236 \recid 309661102213190608 \start 0:07:21 \sp WINSAN \ph ʔa \tx a. \mb a \ge FILL \fti a.

\ref PDG-20080613-SAN.0237 \recid 385456102227190608 \start 0:07:21 \sp NONSAN \ph jadi kami tiŋga damam bauwo \tx jadi kami tingga damam baduo. \mb jadi kami tingga damam ba- duo \ge become 1 leave fever BA- two \fti jadi kami lagi demam tinggal berdua.

\ref PDG-20080613-SAN.0238 \recid 776054102314190608 \start 0:07:23 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0239 \recid 952226102324190608 \start 0:07:24 \sp NONSAN \ph di kamaR laloʔ \tx di kamar lalok. \mb di kamar lalok \ge LOC room sleep \fti tidur di kamar.

\ref PDG-20080613-SAN.0240 \recid 880273102415190608 \start 0:07:25 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0241 \recid 269622102438190608 \start 0:07:26 \sp NONSAN \ph joloᵃŋ ʔa kama tu baRantai \tx joloang a kamar tu barantai. \mb joloang a kamar tu ba- rantai \ge beginning FILL room that BA- chain \fti awalnya kamar itu dirantai.

\ref PDG-20080613-SAN.0242 \recid 640948110303190608 \start 0:07:28 \sp WINSAN \ph barantay \tx barantai. \mb ba- rantai \ge BA- chain \fti dirantai.

\ref PDG-20080613-SAN.0243 \recid 926521110326190608 \start 0:07:28 \sp WINSAN \ph ndaʔ ɲo kama kayaʔ tendatenda maʔwo \tx ndak nyo kamar kayak tenda-tenda Mak.Uwo? \mb ndak nyo kamar kayak tenda ~ tenda Mak.Uwo \ge NEG 3 room like tent ~ tent TRU.older.aunt \fti kamarnya seperti tenda-tenda Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0244 \recid 965404110452190608 \start 0:07:30 \sp WINSAN \ph ndaʔ \tx ndak? \mb ndak \ge NEG \fti tidak?

\ref PDG-20080613-SAN.0245 \recid 964076110513190608 \start 0:07:31 \sp NONSAN \ph ndaʔ ɲo kan kamaR tiŋgiʔe \tx ndak nyo kan kamar tinggie. \mb ndak nyo kan kamar tinggi -e \ge NEG 3 KAN room high -3 \fti tidak kamarnya kan tinggi.

\ref PDG-20080613-SAN.0246 \recid 242207110551190608 \start 0:07:33 \sp WINSAN \ph ʔo kayaʔ mesjidmesjid \tx o kayak mesjid-mesjid? \mb o kayak mesjid ~ mesjid \ge FILL like mosque ~ mosque \fti o seperti Mesjid?

\ref PDG-20080613-SAN.0247 \recid 681283110626190608 \start 0:07:33 \sp NONSAN \ph ʔasrama la namoʔe \tx asrama lah namoe. \mb asrama lah namo -e \ge dormitory LAH name -3 \fti seperti asramalah.

\ref PDG-20080613-SAN.0248 \recid 240059110943190608 \start 0:07:34 \sp WINSAN \ph ʔo kayaʔ asrama \tx o kayak asrama. \mb o kayak asrama \ge FILL like dormitory \fti o seperti asrama.

\ref PDG-20080613-SAN.0249 \recid 587395111014190608 \start 0:07:35 \sp NONSAN \ph ʔotel la namoʔe \tx hotel lah namoe. \mb hotel lah namo -e \ge hotel LAH name -3 \fti hotellah namanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0250 \recid 869951111040190608 \start 0:07:36 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0251 \recid 492095111055190608 \start 0:07:37 \sp NONSAN \ph jadi uRaŋ paʔi ka ka ka ʔanu ka ma ka masajiʔ \tx jadi urang pai ka ka ka anu ka mu(sajik) ka musajik. \mb jadi urang pai ka ka ka anu ka musajik ka musajik \ge become person go to to to whatchamacallit to mosque to mosque \fti jadi waktu orang pergi ke mesjid.

\ref PDG-20080613-SAN.0252 \recid 248583111440190608 \start 0:07:40 \sp NONSAN \ph ʔuRa tawaw la \tx urang tawaf lah. \mb urang tawaf lah \ge person ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times LAH \fti waktu orang tawaf.

\ref PDG-20080613-SAN.0253 \recid 750473112220190608 \start 0:07:42 \sp NONSAN \ph na maʔ tiŋga baduwo guRu soRaŋ \tx na mak tingga baduo guru sorang. \mb na mak tingga ba- duo guru s- orang \ge EXCL TRU.mother leave BA- two teacher SA- person \fti nenek tinggal berdua yang satu lagi guru.

\ref PDG-20080613-SAN.0254 \recid 316716112313190608 \start 0:07:44 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0255 \recid 159259112325190608 \start 0:07:45 \sp NONSAN \ph ʔamaʔ soRaŋ \tx amak sorang. \mb amak s- orang \ge mother SA- person \fti nenek sendiri.

\ref PDG-20080613-SAN.0256 \recid 677975112350190608 \start 0:07:47 \sp NONSAN \ph ndaʔ tunaŋaʔan deʔ Raŋ nan do di te ko \tx ndak tadangaan dek (u)rang nan (a)do di (a)teh ko. \mb ndak ta- danga -an dek urang nan ado di ateh ko \ge NEG TA- hear -AN DEK person REL exist LOC up this \fti tidak kedengaran dengan orang yang di atas.

\ref PDG-20080613-SAN.0257 \recid 444211112428190608 \start 0:07:49 \sp NONSAN \ph ɲo nayiᵃʔ \tx nyo naiak. \mb nyo naiak \ge 3 go.up \fti dia naik.

\ref PDG-20080613-SAN.0258 \recid 965811112452190608 \start 0:07:50 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0259 \recid 604780112510190608 \start 0:07:51 \sp NONSAN \ph suda nayiᵃʔ tu diʔantaʔ pintu tu daʔ \tx sudah naiak tu diantak pintu tu ndak. \mb sudah naiak tu di- antak pintu tu ndak \ge PFCT go.up that DI- collid door that NEG \fti setelah naik, dipukul pintu itu kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0260 \recid 550850112553190608 \start 0:07:53 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0261 \recid 460232112611190608 \start 0:07:54 \sp NONSAN \ph ɲo gaʔ tigo kali diʔanta samo baʔ \tx nyo agak tigo kali diantak samo bak. \mb nyo agak tigo kali di- antak samo bak \ge 3 fairly three time DI- collid with basin \fti tiga kali dipukul dengan bak.

\ref PDG-20080613-SAN.0262 \recid 610381093635230608 \start 0:07:56 \sp NONSAN \ph taga barantay winda \tx tangga, barantai Winda. \mb tangga ba- rantai Winda \ge come.off BA- chain Winda \fti lepas, padahal itu dirantai.

\ref PDG-20080613-SAN.0263 \recid 343607091226240608 \start 0:07:58 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0264 \recid 310962091242240608 \start 0:07:59 \sp NONSAN \ph kasa rantayʔe \tx kasa rantaie. \mb kasa rantai -e \ge rough chain -3 \fti besar rantainya.

\ref PDG-20080613-SAN.0265 \recid 649060091308240608 \start 0:08:01 \sp NONSAN \ph siyap tu kami la maŋucap joʔe \tx siap tu kami la mangucap juoe. \mb siap tu kami la ma- ng- ucap juo -e \ge ready that 1 PFCT MA- N- express also -3 \fti kami sudah mengucap juga. \nt mengucap di sini maksudnya menyebut nama Allah.

\ref PDG-20080613-SAN.0266 \recid 473330091345240608 \start 0:08:04 \sp NONSAN \ph ɲo nayiᵃʔ juwo jan diʔantaʔ pintu kami damam ko mo \tx nyo naiak juo, jan diantak pintu kami damam ko mo. \mb nyo naiak juo jan di- antak pintu kami damam ko mo \ge 3 go.up also don't DI- collid door 1 fever this MO \fti mereka tetap naik, jangan pukul pintu itu kami sedang demam.

\ref PDG-20080613-SAN.0267 \recid 779414091541240608 \start 0:08:07 \sp NONSAN \ph ndaʔ do kami naʔ maʔuɲi wese ka biliᵃʔ kato ɲo \tx ndak (a)do kami nak mauni WC ka biliak kato nyo. \mb ndak ado kami nak ma- uni WC ka biliak kato nyo \ge NEG exist 1 NAK MA- occupy WC to room word 3 \fti tidak, kami mau melihat WC di kamar katanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0268 \recid 733112091654240608 \start 0:08:10 \sp NONSAN \ph wese ʔa ka bayiᵃʔan wese ndaʔ do saʔRusaʔ gay do tu ʔa \tx WC a ka dibaiakan, WC ndak (a)do sakrusak gai do tu a. \mb WC a ka di- baiak -an WC ndak ado sak ~ rusak gai do tu a \ge WC what FUT DI- good -QAN WC NEG exist PART.damaged ~ damaged also NEGPOL that FILL \fti WC mana yang mau diperbaiki, tidak ada WC yang rusak.

\ref PDG-20080613-SAN.0269 \recid 134246092453240608 \start 0:08:10 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0270 \recid 582609092546240608 \start 0:08:13 \sp NONSAN \ph salamo ʔa makiᵃʔmakiᵃʔ \tx salamo a makiak-makiak. \mb sa- lamo a makiak ~ makiak \ge SA- long.time what shout ~ shout \fti lama teriak-teriaknya.

\ref PDG-20080613-SAN.0271 \recid 519575092629240608 \start 0:08:14 \sp NONSAN \ph ʔawlawaʔbar ʔawlawaʔbar lawaʔbar ceʔ waʔ \tx Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar cek wak. \mb Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar cek wak \ge Allah.is.Great Allah.is.Great Allah.is.Great talk 1 \fti Allahuakbar, Allhuakbar, Allahuakbar kata kami.

\ref PDG-20080613-SAN.0272 \recid 418425093245240608 \start 0:08:18 \sp WINSAN \ph mo raŋ \tx (sa)mo rang. \mb samo rang \ge with IMIT \fti sama orang.

\ref PDG-20080613-SAN.0273 \recid 477414093303240608 \start 0:08:18 \sp NONSAN \ph koʔ taga koʔ tabokaʔ citu jo kami baduwo muŋkin kami marasay mati campaʔan ɲo \tx kok xx kok tabukak situ juo kami baduo, mungkin kami marasai mati campakan nyo. \mb kok xx kok ta- bukak s- i- tu juo kami ba- duo mungkin kami ma- rasai mati campak -an nyo \ge KOK xx KOK TA- open S- I- that also 1 BA- two possible 1 MA- suffer dead throw.away -QAN 3 \fti kalau di situ bisa terbuka juga mungkin kami berdua sudah sengsara dan mati dibuang.

\ref PDG-20080613-SAN.0274 \recid 113705094210240608 \start 0:08:24 \sp WINSAN \ph ʔoraŋ ʔoraŋ ma tu maʔwo \tx orang, orang ma tu Mak.Uwo? \mb orang orang ma tu Mak.Uwo \ge person person which that TRU.older.aunt \fti orang mana itu Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0275 \recid 942844094249240608 \start 0:08:25 \sp WINSAN \ph itam \tx itam? \mb itam \ge black \fti kulit hitam?

\ref PDG-20080613-SAN.0276 \recid 708797094302240608 \start 0:08:26 \sp NONSAN \ph ndaʔ ɲo ndaʔ itam do gadaŋ panjaŋ tiŋgiʔe \tx ndak nyo ndak itam do, gadang panjang tinggie. \mb ndak nyo ndak itam do gadang panjang tinggi -e \ge NEG 3 NEG black NEGPOL big long high -3 \fti bukan kulit hitam, dia besar tingggi.

\ref PDG-20080613-SAN.0277 \recid 973582094608240608 \start 0:08:29 \sp NONSAN \ph ʔuraŋ ʔinan tu kalo dapeʔ awaʔ ko ndaʔe \tx urang sinan tu, kalau dapek awak ko ndake. \mb urang sinan tu kalau dapek awak ko ndak -e \ge person there that TOP get 1 this NEG -3 \fti orang sana, kalau seandainya kita dapat oleh dia.

\ref PDG-20080613-SAN.0278 \recid 713067094727240608 \start 0:08:31 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0279 \recid 731302094740240608 \start 0:08:32 \sp NONSAN \ph suda dipekaRa nu tu dikekosa tu dibunuʔe \tx sudah diperkosa (a)nu tu diperkosa tu dibunuahe. \mb sudah di- perkosa anu tu di- perkosa tu di- bunuah -e \ge PFCT DI- violent whatchamacallit that DI- violent that DI- kill -3 \fti setalah diperkosa kemudian dibunuhnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0280 \recid 317592094928240608 \start 0:08:34 \sp NONSAN \ph campaʔan \tx campakan \mb campak -an \ge throw.away -QAN \fti dibuang.

\ref PDG-20080613-SAN.0281 \recid 487252094954240608 \start 0:08:36 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0282 \recid 764905095007240608 \start 0:08:36 \sp NONSAN \ph cadiᵃʔ bana taʔibuʔ cadiᵃʔ \tx cadiak bana ibuk cadiak. \mb cadiak bana ibuk cadiak \ge smart very mother smart \fti ibu cerdik sekali.

\ref PDG-20080613-SAN.0283 \recid 777183095122240608 \start 0:08:37 \sp NONSAN \ph ba ndaʔ cadiᵃʔe kami damam tu \tx baa ndak cadiake kami damam tu. \mb ba- a ndak cadiak -e kami damam tu \ge BA- what NEG smart -3 1 fever that \fti bagaimana tidak cerdik waktu itu kami sedang demam.

\ref PDG-20080613-SAN.0284 \recid 130831095343240608 \start 0:08:40 \sp NONSAN \ph gadaŋ ʔuRaŋ gadagadaŋ tiŋgitiŋgi siko muŋkin tasindaʔ ɲo \tx gadang urang gadang-gadang tinggi-tinggi siko mungkin tasundak nyo. \mb gadang urang gadang ~ gadang tinggi ~ tinggi s- i- ko mungkin ta- sundak nyo \ge big person big ~ big high ~ high S- I- this possible TA- bump.one's.head 3 \fti orangnya besar-besar tinggi-tinggi kalau di sini mungkin dia terantuk.

\ref PDG-20080613-SAN.0285 \recid 781473095628240608 \start 0:08:42 \sp WINSAN \ph ʔiyo tiŋgitiŋgi kan ʔuraŋ tu \tx iyo tinggi-tinggi kan urang tu. \mb iyo tinggi ~ tinggi kan urang tu \ge EXCL high ~ high KAN person that \fti iya orang di sana kan tinggi-tinggi.

\ref PDG-20080613-SAN.0286 \recid 231552095731240608 \start 0:08:45 \sp NONSAN \ph ʔe ndaʔ baʔiya juwo ya ʔawla ya tuwan ya ʔawla ya tuwan toloŋ la kami tuwan \tx e ndak baiyo juo ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan tolong lah kami Tuhan. \mb e ndak ba- iyo juo ya Allah ya Tuhan ya Allah ya Tuhan tolong lah kami Tuhan \ge FILL NEG BA- yes also yes Allah yes God yes Allah yes God help LAH 1 God \fti ya Allah ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan.

\ref PDG-20080613-SAN.0287 \recid 713716102707240608 \start 0:08:48 \sp NONSAN \ph da tu sampay ʔabaŋ bapo tibo Raŋ nayiᵃʔ \tx (su)dah tu sampai abang baapo tibo (u)rang naiak. \mb sudah tu sampai abang ba- apo tibo urang naiak \ge PFCT that arrive call.to.prayer BA- what arrive person go.up \fti sampai azan datang orang naik.

\ref PDG-20080613-SAN.0288 \recid 848594102809240608 \start 0:08:48 \sp NONSAN \ph ʔapo pa kajadi ʔa tu \tx apo xx kajadi a tu. \mb apo xx ka- jadi a tu \ge what xx KA- become what that \fti apa yang akan terjadi itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0289 \recid 645171102925240608 \start 0:08:48 \sp NONSAN \ph pintu kami diʔantaʔe ko ʔa \tx pintu kami diantake ko a. \mb pintu kami di- antak -e ko a \ge door 1 DI- collid -3 this FILL \fti pintu kami dipukulnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0290 \recid 808579102957240608 \start 0:08:55 \sp NONSAN \ph la taŋga ʔanuʔe Rantayʔe \tx la tangga anue rantaie. \mb la tangga anu -e rantai -e \ge PFCT come.off whatchamacallit -3 chain -3 \fti rantainya sudah lepas.

\ref PDG-20080613-SAN.0291 \recid 403980103111240608 \start 0:08:58 \sp NONSAN \ph suda Rantay taŋga tu diʔanta lo biliᵃʔ \tx sudah rantai tangga tu diantak lo biliak. \mb sudah rantai tangga tu di- antak lo biliak \ge PFCT chain come.off that DI- collid furthermore room \fti setelah ranatainya lepas kamar dipukulnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0292 \recid 709037103220240608 \start 0:09:00 \sp NONSAN \ph baduwo mahantam tu ʔa \tx baduo mahantam tu a. \mb ba- duo ma- hantam tu a \ge BA- two MA- hit that FILL \fti dua orang yang memukul.

\ref PDG-20080613-SAN.0293 \recid 501329103256240608 \start 0:09:00 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0294 \recid 657281103310240608 \start 0:09:03 \sp NONSAN \ph kami damam nda came kami takuⁱʔ kami \tx kami damam ndak cameh kami takuik kami. \mb kami damam ndak cameh kami takuik kami \ge 1 fever NEG worried 1 fear 1 \fti kami sedang demam, kami tidak takut dan cemas.

\ref PDG-20080613-SAN.0295 \recid 943106103403240608 \start 0:09:04 \sp NONSAN \ph co ɲo ba cadiᵃʔ \tx co nyo baa cadiak. \mb co nyo ba- a cadiak \ge like 3 BA- what smart \fti kataya kami cerdik.

\ref PDG-20080613-SAN.0296 \recid 604185103516240608 \start 0:09:05 \sp NONSAN \ph ba ka cadiᵃʔ kami kami damam \tx baa ka cadiak kami, kami damam. \mb ba- a ka cadiak kami kami damam \ge BA- what to smart 1 1 fever \fti bagaimana kami tidak cerdik, kami sedang demam.

\ref PDG-20080613-SAN.0297 \recid 452780103552240608 \start 0:09:07 \sp NONSAN \ph caRo kan ndaʔ jale do cacadiᵃʔ caliᵃʔ baʔoʔ cadiᵃʔ ka te \tx caro kan ndak jaleh do cacadiak caliak baok cadiak ka (a)teh. \mb caro kan ndak jaleh do ca ~ cadiak caliak baok cadiak ka ateh \ge manner KAN NEG clear NEGPOL PART.smart ~ smart see bring smart to up \fti kan caranya tidak terlihat cerdik lihat ke atas.

\ref PDG-20080613-SAN.0298 \recid 982638103724240608 \start 0:09:11 \sp NONSAN \ph baʔa ndaʔ ka cadiᵃʔ ka tu ʔuraŋ gadaŋgadaŋ baduwo \tx baa ndak ka cadiak (ta)kah tu urang gadang-gadang baduo. \mb ba- a ndak ka cadiak takah tu urang gadang ~ gadang ba- duo \ge BA- what NEG to smart like that person big ~ big BA- two \fti bagaimana tidak cerdik-cerdik, seperti itu orangnya berdua besar-besar.

\ref PDG-20080613-SAN.0299 \recid 824382103810240608 \start 0:09:13 \sp NONSAN \ph koʔ dapeʔ awaʔ deʔe mati ʔawaʔ deʔ ɲo \tx kok dapek awak deke, mati awak dek nyo. \mb kok dapek awak dek -e mati awak dek nyo \ge KOK get 1 DEK -3 dead 1 DEK 3 \fti kalau dapat kita oleh dia, bisa mati kita karenanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0300 \recid 510990103856240608 \start 0:09:14 \sp WINSAN \ph baduwo \tx baduo. \mb ba- duo \ge BA- two \fti berdua.

\ref PDG-20080613-SAN.0301 \recid 125180103920240608 \start 0:09:14 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0302 \recid 314134104034240608 \start 0:09:16 \sp NONSAN \ph campaʔan ɲo dabiyʔe \tx campakan nyo dabiahe. \mb campak -an nyo dabiah -e \ge throw.away -QAN 3 slaughter -3 \fti dia buang, dibunuhnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0303 \recid 855871104131240608 \start 0:09:18 \sp NONSAN \ph ʔa ʔambiᵃʔ la tuwan ʔawla ʔa lay tibo \tx a ambiak lah Tuhan Allah a lai tibo. \mb a ambiak lah Tuhan Allah a lai tibo \ge FILL take PFCT God Allah FILL more arrive \fti ambillah ya Allah, untung ada yang datang.

\ref PDG-20080613-SAN.0304 \recid 551483104227240608 \start 0:09:19 \sp NONSAN \ph ba keceʔ paʔ kamil tu kini te ʔasa ʔado jo banu maŋgaduᵃ ka tamba te \tx baa kecek pak Kamil tu kini te asa ado juo baanu manggaduah ka tambah te. \mb ba- a kecek pak Kamil tu kini te asa ado juo ba- anu ma- ng- gaduah ka tambah te \ge BA- what talk father Kamil that now TE origin exist also BA- whatchamacallit MA- N- disturb to add TE \fti apa kata pak Kamil, asal ada yang mau mengganggu.

\ref PDG-20080613-SAN.0305 \recid 288964104436240608 \start 0:09:26 \sp NONSAN \ph kamo putoŋ liʔiᵃ tu te \tx kami potong lihia tu e. \mb kami potong lihia tu e \ge 1 cut neck that FILL \fti kami potong lehernya.

\ref PDG-20080613-SAN.0306 \recid 830396104549240608 \start 0:09:31 \sp NONSAN \tx xx. \nt speaker berbisik.

\ref PDG-20080613-SAN.0307 \recid 792916104624240608 \start 0:09:33 \sp NONSAN \ph maʔadoʔado lamo tu pulaŋ lay \tx maado-ado lamo, tu pulang lai. \mb ma- ado ~ ado lamo tu pulang lai \ge MA- exist ~ exist long.time that return more \fti tidak ada lagi, kemudian pulang.

\ref PDG-20080613-SAN.0308 \recid 857134104737240608 \start 0:09:35 \sp NONSAN \ph ʔa nan tibo waʔtu tu ndaʔ \tx a nan tibo waktu tu ndak. \mb a nan tibo waktu tu ndak \ge FILL REL arrive time that NEG \fti yang datang waktu itu kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0309 \recid 178052104819240608 \start 0:09:37 \sp NONSAN \ph waʔtu mi maka tu ʔamaʔ \tx waktu (ka)mi Makah tu amak. \mb waktu kami Makah tu amak \ge time 1 Mecca that mother \fti waktu nenek pulang dari Mekah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0310 \recid 636437104906240608 \start 0:09:39 \sp NONSAN \ph ʔabaʔe suwadi ko \tx abake Suardi ko. \mb abak -e Suardi ko \ge father -3 Suardi this \fti bapaknya Suardi.

\ref PDG-20080613-SAN.0311 \recid 706779104941240608 \start 0:09:41 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0312 \recid 359617104951240608 \start 0:09:41 \sp NONSAN \ph tagaʔ di pintu dindiᵃʔ \tx tagak di pintu dindiang. \mb tagak di pintu dindiang \ge stand LOC door wall \fti berdiri di pintu.

\ref PDG-20080613-SAN.0313 \recid 299703105033240608 \start 0:09:43 \sp NONSAN \ph si tena nan tibo \tx si Tena, nan tibo. \mb si Tena nan tibo \ge SI Tena REL arrive \fti si Tena yang datang.

\ref PDG-20080613-SAN.0314 \recid 417783105131240608 \start 0:09:45 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0315 \recid 485909105141240608 \start 0:09:48 \sp NONSAN \ph ʔe sadiRi maŋanduᵃŋ tu baRu te \tx e sadiri manganduang tu baru te. \mb e sa- diri ma- ng- kanduang tu baru te \ge FILL SA- self MA- N- contain that new TE \fti waktu itu sedang hamil.

\ref PDG-20080613-SAN.0316 \recid 687764105330240608 \start 0:09:50 \sp NONSAN \ph xx ndaʔ duduᵃʔ ɲo \tx xx ndak duduak nyo. \mb xx ndak duduak nyo \ge xx NEG sit 3 \fti didudukan.

\ref PDG-20080613-SAN.0317 \recid 261378105413240608 \start 0:09:53 \sp NONSAN \ph su tu nan baʔ yamani ko nan baʔ si si mel ko ʔawaʔ ka pulaŋ didukuᵃŋ ɲo se \tx su(dah) tu nan (a)bak Yamani ko nan (a)bak si si Mel ko awak ka pulang didukuang nyo se. \mb sudah tu nan abak Yamani ko nan abak si si Mel ko awak ka pulang di- dukuang nyo se \ge PFCT that REL father Yamani this REL father SI SI Mel this 1 FUT return DI- carry 3 just \fti setelah itu bapaknya Yamani dan si Mel waktu saya mau pulang digendongnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0318 \recid 686373110059240608 \start 0:09:59 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0319 \recid 283322110116240608 \start 0:10:00 \sp NONSAN \ph ʔa tu kajadikajadiyan ɲo ma \tx a tu kajadi-jadian nyo ma. \mb a tu ka- jadi ~ jadi -an nyo ma \ge FILL that KA- become ~ become -AN 3 MA \fti itu kejadiannya.

\ref PDG-20080613-SAN.0320 \recid 332414075623250608 \start 0:10:04 \sp WINSAN \ph tu pas ʔapo namo ɲo manciyum ʔajarʔaswat \tx tu pas apo namo nyo mancium Hajar.Aswad? \mb tu pas apo namo nyo ma- n- cium Hajar.Aswad \ge that precise what name 3 MA- N- kiss black.stone.in.Ka'bah \fti terus bagaimana waktu mencium Hajar Aswad itu?

\ref PDG-20080613-SAN.0321 \recid 298771075738250608 \start 0:10:07 \sp WINSAN \ph batu ʔitam \tx batu itam... \mb batu itam \ge stone black \fti batu hitam...

\ref PDG-20080613-SAN.0322 \recid 957889075758250608 \start 0:10:09 \sp NONSAN \ph laʔi dapeʔ \tx lai dapek. \mb lai dapek \ge more get \fti dapat.

\ref PDG-20080613-SAN.0323 \recid 657777075822250608 \start 0:10:09 \sp WINSAN \ph laʔi dapeʔ maʔwo \tx lai dapek Mak.Uwo? \mb lai dapek Mak.Uwo \ge more get TRU.older.aunt \fti dapat Nenek menciumnya?

\ref PDG-20080613-SAN.0324 \recid 268988092319250608 \start 0:10:10 \sp NONSAN \ph pi ndaʔ lakuᵃŋ \tx (ta)pi ndak lakuang. \mb tapi ndak lakuang \ge but NEG curve \fti tapi tidak lekung.

\ref PDG-20080613-SAN.0325 \recid 799580092419250608 \start 0:10:11 \sp WINSAN \ph ʔa la \tx a la... \mb a la \ge FILL PFCT \fti sudah...

\ref PDG-20080613-SAN.0326 \recid 355740092538250608 \start 0:10:12 \sp NONSAN \ph saŋaⁱʔ bayo na \tx sangaik bahayo na. \mb sangaik bahayo na \ge very danger EXCL \fti sangat luar biasa.

\ref PDG-20080613-SAN.0327 \recid 838177092614250608 \start 0:10:13 \sp WINSAN \ph lakuᵃŋ maʔsu ɲo \tx lakuang maksud nyo? \mb lakuang maksud nyo \ge curve intention 3 \fti maksudnya lengkung?

\ref PDG-20080613-SAN.0328 \recid 157786092652250608 \start 0:10:15 \sp NONSAN \ph ʔiɲo sadaŋ ko ʔanu ɲo tu ʔa \tx inyo sa(ga)dang ko anu nyo tu a... \mb i- nyo sa- gadang ko anu nyo tu a \ge I- 3 SA- big this whatchamacallit 3 that FILL \fti anunya itu sebesar ini...

\ref PDG-20080613-SAN.0329 \recid 214114092743250608 \start 0:10:18 \sp NONSAN \ph ʔa kaʔba tu ndaʔ \tx a Ka’bah tu ndak. \mb a Ka'bah tu ndak \ge FILL holy.rectangular.building.in.Masjidilharam.in.Mecca that NEG \fti Ka’bah itu kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0330 \recid 131093092808250608 \start 0:10:19 \sp WINSAN \ph ʔeʔe \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0331 \recid 696350093232250608 \start 0:10:20 \sp NONSAN \ph jadi di siko polisi siko polisi sikoko ɲo ʔitu aswat tu \tx jadi di siko polisi, siko polisi sikoko nyo itu (Hajar).Aswad tu. \mb jadi di s- i- ko polisi s- i- ko polisi s- i- ko ~ ko nyo i- tu Hajar.Aswad tu \ge become LOC S- I- this police S- I- this police S- I- this ~ this 3 I- that black.stone.in.Ka'bah that \fti jadi di sini polisi di sebalah sininya Hajar.Aswad.

\ref PDG-20080613-SAN.0332 \recid 579303093943250608 \start 0:10:25 \sp NONSAN \ph jadi diʔegaŋ ɲo paʔ kamil tu ciyum laʔi dapeʔ manciyum \tx jadi diegang nyo pak Kamil tu cium, lai dapek mancium. \mb jadi di- egang nyo pak Kamil tu cium lai dapek ma- n- cium \ge become DI- pull 3 father Kamil that kiss more get MA- N- kiss \fti jadi ditarik oleh pak Kamil, dapat mencium.

\ref PDG-20080613-SAN.0333 \recid 767222100025250608 \start 0:10:27 \sp NONSAN \ph ʔiyo ʔaRum \tx iyo harum. \mb iyo harum \ge EXCL fragrant \fti iya harum.

\ref PDG-20080613-SAN.0334 \recid 118098100038250608 \start 0:10:28 \sp NONSAN \ph la lakuᵃŋ po ko ʔanu ʔuRaŋ tun balubaŋ \tx la lakuang (a)po ko anu urang tu, balubang. \mb la lakuang apo ko anu urang tu ba- lubang \ge PFCT curve what this whatchamacallit person that BA- hole \fti sudah melengkung karena anu orang, jadi berlobang. \nt karena batu hajar Aswad itu sering dicium jadi melengkung.

\ref PDG-20080613-SAN.0335 \recid 988820100143250608 \start 0:10:31 \sp NONSAN \ph jadi ko batu sadolahan sariʔ \tx jadi ko batu sadolahan sarik. \mb jadi ko batu sado- lah -an sarik \ge become this stone all- PFCT -AN difficult \fti jadi ini batu, semua orang mau mencium jadi susah.

\ref PDG-20080613-SAN.0336 \recid 320569100244250608 \start 0:10:33 \sp NONSAN \ph tu la panuᵃ joʔe \tx tu la panuah juoe. \mb tu la panuah juo -e \ge that PFCT full also -3 \fti sudah penuh.

\ref PDG-20080613-SAN.0337 \recid 108416100331250608 \start 0:10:34 \sp NONSAN \ph supo tu jo lubaŋe \tx sarupo tu juo lubange. \mb sa- rupo tu juo lubang -e \ge SA- shape that also hole -3 \fti sperti itu juga lubangnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0338 \recid 264530100426250608 \start 0:10:35 \sp NONSAN \ph sagadaŋ tu tiŋga ɲo sagadaŋ camin tu ʔa \tx sagadang tu tingga nyo sagadang camin tu a. \mb sa- gadang tu tingga nyo sa- gadang camin tu a \ge SA- big that leave 3 SA- big mirror that FILL \fti sebesar cermin itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0339 \recid 573821100516250608 \start 0:10:38 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0340 \recid 430491100528250608 \start 0:10:38 \sp NONSAN \ph dakuᵃŋ ɲo nta la \tx lakuang nyo antah lah. \mb lakuang nyo antah lah \ge curve 3 don't.know PFCT \fti bagaimana ya lekungnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0341 \recid 777174100614250608 \start 0:10:40 \sp NONSAN \ph xx manu ɲuRuᵃʔ ndaʔ \tx xx maanu nyuruak ndak. \mb xx ma- anu ny- suruak ndak \ge xx MA- whatchamacallit N- hide NEG \fti xx sembunyikan.

\ref PDG-20080613-SAN.0342 \recid 885976100700250608 \start 0:10:41 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0343 \recid 714321100714250608 \start 0:10:42 \sp NONSAN \ph siŋgo liyaw ʔuraŋ manapuᵃŋ kuduᵃʔ uRaŋ \tx sainggo ijau urang manapuak kuduak urang. \mb sa- inggo ijau urang ma- n- tapuak kuduak urang \ge SA- until green person MA- N- slap nape.of.neck person \fti sampai hijau orang memukul pundak orang.

\ref PDG-20080613-SAN.0344 \recid 210447100808250608 \start 0:10:44 \sp NONSAN \ph lambeʔ kaluwa ɲo dapeʔ lakeh \tx lambek kalua, nyo dapek lakeh. \mb lambek kalua nyo dapek lakeh \ge slow go.out 3 get quick \fti lambat keluarnya, cepat dapat.

\ref PDG-20080613-SAN.0345 \recid 587750100850250608 \start 0:10:46 \sp WINSAN \ph ʔe \tx e. \mb e \ge FILL \fti e.

\ref PDG-20080613-SAN.0346 \recid 526181100905250608 \start 0:10:47 \sp NONSAN \ph ʔe ndaʔ bayiᵃʔ do \tx e ndak baiak do. \mb e ndak baiak do \ge FILL NEG good NEGPOL \fti tidak baik.

\ref PDG-20080613-SAN.0347 \recid 739071100941250608 \start 0:10:49 \sp NONSAN \ph ʔijawʔijaw liʔiyiᵃ tun \tx ijau-ijau lihia tu. \mb ijau ~ ijau lihia tu \ge green ~ green neck that \fti leher sampai lebam-lebam.

\ref PDG-20080613-SAN.0348 \recid 383300101018250608 \start 0:10:51 \sp WINSAN \ph ya ʔampun \tx ya ampun. \mb ya ampun \ge yes mercy \fti ya ampun.

\ref PDG-20080613-SAN.0349 \recid 536368101036250608 \start 0:10:52 \sp WENSAN \ph koʔ baʔitu maʔwo \tx kok baitu Mak.Uwo? \mb kok ba- i- tu Mak.Uwo \ge KOK BA- I- that TRU.older.aunt \fti kok seperti itu Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0350 \recid 951509101155250608 \start 0:10:52 \sp WENSAN \ph ʔijawʔijaw liʔiyiᵃ deʔ ɲo \tx ijau-ijau lihia dek nyo. \mb ijau ~ ijau lihia dek nyo \ge green ~ green neck DEK 3 \fti lebam leher tu.

\ref PDG-20080613-SAN.0351 \recid 537865101417250608 \start 0:10:54 \sp NONSAN \ph ʔo watu tu maʔwo di suwape mancaliᵃʔ ka te batu tagantuᵃŋ gay ndaʔ do do \tx o waktu tu mak.uwo di suruah mancaliak ka (a)teh, batu tagantuang gai ndak (a)do do. \mb o waktu tu mak.uwo di suruah ma- n- caliak ka ateh batu ta- gantuang gai ndak ado do \ge FILL time that older.aunt LOC order MA- N- see to up stone TA- hang also NEG exist NEGPOL \fti waktu itu nenek di suruh melihat ke atas batu yang tergantung itu, tidak ada.

\ref PDG-20080613-SAN.0352 \recid 909080102225250608 \start 0:10:58 \sp WINSAN \ph ndaʔ do do maʔwo \tx ndak (a)do do Mak.Uwo. \mb ndak ado do Mak.Uwo \ge NEG exist NEGPOL TRU.older.aunt \fti tidak ada Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0353 \recid 225184102248250608 \start 0:10:59 \sp NONSAN \ph ndaʔ buliya do \tx ndak buliah do. \mb ndak buliah do \ge NEG may NEGPOL \fti tidak boleh.

\ref PDG-20080613-SAN.0354 \recid 782076102331250608 \start 0:11:00 \sp SUTSAN \ph memaŋ ʔado batu tagantuᵃŋ \tx memang ado batu tagantuang? \mb memang ado batu ta- gantuang \ge indeed exist stone TA- hang \fti memang ada batu yang tergantung itu?

\ref PDG-20080613-SAN.0355 \recid 474872105558250608 \start 0:11:02 \sp NONSAN \ph di laŋiʔ tagantuᵃŋ ɲo ceʔ uRaŋ \tx di langik tagantuang nyo cek urang. \mb di langik ta- gantuang nyo cek urang \ge LOC sky TA- hang 3 talk person \fti kata orang tergantung di langit.

\ref PDG-20080613-SAN.0356 \recid 587966105721250608 \start 0:11:03 \sp NONSAN \ph saŋaⁱʔ \tx sangaik. \mb sangaik \ge very \fti sangat.

\ref PDG-20080613-SAN.0357 \recid 568354105733250608 \start 0:11:04 \sp WINSAN \ph ʔa \tx a. \mb a \ge FILL \fti a.

\ref PDG-20080613-SAN.0358 \recid 342615105815250608 \start 0:11:04 \sp NONSAN \ph pi ndaʔ buliya caliᵃʔ do \tx (ta)pi ndak buliah caliak do. \mb tapi ndak buliah caliak do \ge but NEG may see NEGPOL \fti tapi tidak boleh dilihat.

\ref PDG-20080613-SAN.0359 \recid 743300105859250608 \start 0:11:10 \sp WINSAN \ph kan rami situ maʔwo \tx kan rami situ Mak.Uwo. \mb kan rami s- i- tu Mak.Uwo \ge KAN crowded S- I- that TRU.older.aunt \fti di situ kan ramai Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0360 \recid 365562105941250608 \start 0:11:11 \sp NONSAN \ph paʔi ka ʔanu ndaʔ sasiyap magariʔ paʔi ka ʔanu \tx pai ka anu ndak, sasiap mugarik pai ka anu. \mb pai ka anu ndak sa- siap mugarik pai ka anu \ge go to whatchamacallit NEG SA- ready sunset.prayer go to whatchamacallit \fti pergi ke anu, kan setelah magrib pergi ke anu.

\ref PDG-20080613-SAN.0361 \recid 306319110317250608 \start 0:11:15 \sp NONSAN \ph ka nan ma namo tu ʔa \tx ka nan ma namo tu a? \mb ka nan ma namo tu a \ge to REL which name that FILL \fti ke mana namanya itu?

\ref PDG-20080613-SAN.0362 \recid 912324110408250608 \start 0:11:17 \sp NONSAN \ph maŋiliᵃŋ ʔanu tu ʔa \tx mang(ali)liang anu tu a. \mb ma- ng- kaliliang anu tu a \ge MA- N- around whatchamacallit that FILL \fti mengelilingi anu.

\ref PDG-20080613-SAN.0363 \recid 756217110448250608 \start 0:11:19 \sp SFRSAN \ph tawaf \tx tawaf. \mb tawaf \ge ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times \fti tawaf.

\ref PDG-20080613-SAN.0364 \recid 556202110515250608 \start 0:11:20 \sp NONSAN \ph tawaw ʔanu ʔa namo tu ʔa \tx tawaf anu, a namo tu a? \mb tawaf anu a namo tu a \ge ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times whatchamacallit what name that what \fti tawaf anu, tawaf apa namanya?

\ref PDG-20080613-SAN.0365 \recid 409054110545250608 \start 0:11:22 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0366 \recid 477242110558250608 \start 0:11:23 \sp NONSAN \ph sabaʔiʔula ʔa namo namo tu \tx xx a namo namo tu. \mb xx a namo namo tu \ge xx what name name that \fti xx apa namanya itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0367 \recid 816772110651250608 \start 0:11:25 \sp NONSAN \ph ʔa sasiyap mugariʔ tu \tx a sasiap mugarik tu. \mb a sa- siap mugarik tu \ge FILL SA- ready sunset.prayer that \fti setelah magrib.

\ref PDG-20080613-SAN.0368 \recid 404256110732250608 \start 0:11:27 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ damam tu baRa ka ʔaŋeʔ ban tu kato ʔawaʔ \tx awak damam tu bara ka angek ba(da)n tu kato awak. \mb awak damam tu ba- r- a ka angek badan tu kato awak \ge 1 fever that BA- R- what FUT hot body that word 1 \fti saya lagi demam, berapa panasnya waktu itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0369 \recid 847665110833250608 \start 0:11:30 \sp NONSAN \ph ʔuntun la bakameʔan baRaŋ \tx untuang la bakamehan barang. \mb untuang la ba- kameh -an barang \ge lucky PFCT BA- orderly -QAN thing \fti untung barang-barang sudah dibereskan.

\ref PDG-20080613-SAN.0370 \recid 335521110920250608 \start 0:11:32 \sp NONSAN \ph ndaʔ paʔi la damam \tx ndak pai la damam. \mb ndak pai la damam \ge NEG go PFCT fever \fti tidak pergi karena demam.

\ref PDG-20080613-SAN.0371 \recid 313586110946250608 \start 0:11:34 \sp NONSAN \ph kalo ndaʔ paʔi ʔibu duduᵃ juwo ʔibu di ʔapo malemparan \tx kalau ndak pai ibu, duduak juo ibu di apo malemparan. \mb kalau ndak pai ibu duduak juo ibu di apo ma- lempar -an \ge TOP NEG go mother sit also mother LOC what MA- throw -QAN \fti kalau ibu tidak pergi, ibu duduk saja sambil melemparkan.

\ref PDG-20080613-SAN.0372 \recid 644691111117250608 \start 0:11:37 \sp NONSAN \ph ʔa ndaʔ di jadi jadi ʔa te \tx a ndak (ja)di jadi jadi a te. \mb a ndak jadi jadi jadi a te \ge FILL NEG become become become what TE \fti tidak jadi.

\ref PDG-20080613-SAN.0373 \recid 843491111223250608 \start 0:11:40 \sp NONSAN \ph pai ka bali ka ʔanu ka ʔarapah \tx pai ka baliak ka anu ka Arafah. \mb pai ka baliak ka anu ka Arafah \ge go FUT turn.around to whatchamacallit to Arafah \fti pergi kembali ke Arafah.

\ref PDG-20080613-SAN.0374 \recid 376531111310250608 \start 0:11:42 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0375 \recid 164426111324250608 \start 0:11:43 \sp NONSAN \ph baRa la ʔaŋeʔ xx ko ka te ka bawa \tx bara la angek xx ko ka (a)teh ka bawah. \mb ba- r- a la angek xx ko ka ateh ka bawah \ge BA- R- what PFCT hot xx this to up to under \fti berapa panasnya itu ke atas ke bawah.

\ref PDG-20080613-SAN.0376 \recid 214812111415250608 \start 0:11:46 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ damam pi baʔa la tun ʔala \tx awak damam (ta)pi baa lah Tuhan Allah. \mb awak damam tapi ba- a lah Tuhan Allah \ge 1 fever but BA- what PFCT God Allah \fti saya demam tapi bagaimana ya Allah.

\ref PDG-20080613-SAN.0377 \recid 160147111511250608 \start 0:11:49 \sp NONSAN \ph ʔuRaŋ sapo ʔijaw badan tun jo batuᵃʔ \tx urang sa(ru)po ijau badan tu, jo batuak. \mb urang sa- rupo ijau badan tu jo batuak \ge person SA- shape green body that with cough \fti banyak orang yang badannya hijau-hijau (lebam), terus batuk.

\ref PDG-20080613-SAN.0378 \recid 307469111600250608 \start 0:11:51 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ biya la lay \tx awak bia lah lai. \mb awak bia lah lai \ge 1 let PFCT more \fti biarlah saya.

\ref PDG-20080613-SAN.0379 \recid 442496111625250608 \start 0:11:54 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ tawaw tu ŋko taʔu sabisan tun \tx awak tawaf tu (ma)ngko tau abisan tu. \mb awak tawaf tu mangko tau abis -an tu \ge 1 ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times that then know finished -AN that \fti saya tawaf karena itu penghabisan.

\ref PDG-20080613-SAN.0380 \recid 940090111800250608 \start 0:11:58 \sp NONSAN \ph ʔa yo jo paʔ imi tu la siya namo tu la \tx a yo jo pak Ilmi tu lah, sia namo tu lah. \mb a yo jo pak Ilmi tu lah sia namo tu lah \ge FILL EXCL with father Ilmi that LAH who name that LAH \fti iya dengan pak Ilmi itu lah, siapa namanya itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0381 \recid 313691111901250608 \start 0:12:00 \sp NONSAN \ph ʔabdi ʔardi namo ʔuRaŋ ʔanu soloʔ \tx Abdi, Ardi namo urang anu Solok. \mb Abdi Ardi namo urang anu Solok \ge Abdi Ardi name person whatchamacallit Solok \fti Andi atau Ardi namanya, dia orang Solok.

\ref PDG-20080613-SAN.0382 \recid 612668111956250608 \start 0:12:02 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0383 \recid 829833112010250608 \start 0:12:03 \sp NONSAN \ph ba ceʔ winda ndaʔ \tx baa cek Winda ndak. \mb ba- a cek Winda ndak \ge BA- what talk Winda NEG \fti bagaimana tu Winda.

\ref PDG-20080613-SAN.0384 \recid 318815112104250608 \start 0:12:05 \sp NONSAN \ph ʔe bu noni keceʔ nan padusi \tx e bu Noni kecek nan padusi. \mb e bu Noni kecek nan padusi \ge FILL TRU.mother Noni talk REL female \fti bu Noni kata yang perempuan.

\ref PDG-20080613-SAN.0385 \recid 329227112210250608 \start 0:12:07 \sp NONSAN \ph ka ʔitu samo ʔawaʔ dulu deʔ tuwan ʔawla maŋgaraʔan \tx kan itu samo tawaf dulu dek Tuhan Allah manggarakan. \mb kan i- tu samo tawaf dulu dek Tuhan Allah ma- ng- garak -an \ge KAN I- that with ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times before DEK God Allah MA- N- movement -QAN \fti kan itu yang sama-sama tawaf dulu karena Tuhan Allah yang menggerakkan.

\ref PDG-20080613-SAN.0386 \recid 733743112237250608 \start 0:12:10 \sp NONSAN \ph koʔ damam koʔ samam paʔi ʔe bu noni ko ʔubeʔ \tx kok damam kok damam pai e Buk Noni ko ubek. \mb kok damam kok damam pai e Buk Noni ko ubek \ge KOK fever KOK fever go FILL TRU.mother Noni this medicine \fti kalau Ibu Noni demam ini obat.

\ref PDG-20080613-SAN.0387 \recid 840338112358250608 \start 0:12:14 \sp NONSAN \ph koʔ litaʔ bu ʔoni ko nasi jan basobaso \tx kok litak Buk Noni ko nasi, jan baso-baso. \mb kok litak Buk Noni ko nasi jan baso ~ baso \ge KOK hungry TRU.mother Noni this cooked.rice don't unwilling ~ unwilling \fti kalau Bu Noni lapar jangan malu-malu.

\ref PDG-20080613-SAN.0388 \recid 486272112552250608 \start 0:12:17 \sp NONSAN \ph so ʔaŋgap jo ʔadiᵃʔ awaʔ diᵃʔ kakaʔ nan \tx (ba)so, anggap jo adiak awak (a)diak kakak nan... \mb baso anggap jo adiak awak adiak kakak nan \ge unwilling consider with younger.sibling 1 younger.sibling older.sibling REL \fti anggap sajalah adik kakak...

\ref PDG-20080613-SAN.0389 \recid 482036112659250608 \start 0:12:20 \sp NONSAN \ph ndaʔ do jajo xx nan gadigadi gay maŋku \tx ndak (a)do jajok xx, nan gadih-gadih gai mangku. \mb ndak ado jajok xx nan gadih ~ gadih gai m- pangku \ge NEG exist disgusting xx REL girl ~ girl also N- lap \fti yang perempuan-perempuan tidak ada yang jijik memangku.

\ref PDG-20080613-SAN.0390 \recid 398169112757250608 \start 0:12:23 \sp NONSAN \ph ʔa maʔ paciʔ taŋan ʔambo ko jan lapelape maʔ \tx a Mak pacik tangan ambo ko jan lapeh-lapeh Mak. \mb a Mak pacik tangan ambo ko jan lapeh ~ lapeh Mak \ge FILL TRU.mother hold hand 1 this don't come.off ~ come.off TRU.mother \fti Bu, pegang tangan saya jangan dilepaskan.

\ref PDG-20080613-SAN.0391 \recid 238884112843250608 \start 0:12:27 \sp NONSAN \ph yo sabuⁱʔ suwadi \tx yo sabuik Suardi. \mb yo sabuik Suardi \ge EXCL mention Suardi \fti iya disebut Suardi.

\ref PDG-20080613-SAN.0392 \recid 631973112925250608 \start 0:12:29 \sp NONSAN \ph sanaʔ ndaʔ do jan maʔilaŋ guno jo tu ʔe \tx sanak ndak (a)do, jan mailang guno jo tu e. \mb sanak ndak ado jan ma- ilang guno jo tu e \ge sibling NEG exist don't MA- disappear use with that FILL \fti tidak ada saudara, jangan menghilangkan guna juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0393 \recid 388283113021250608 \start 0:12:31 \sp NONSAN \ph nan sanaʔ kanduᵃŋ laʔi co sanaʔ pa sanaʔ ibu la ko namoʔe \tx nan sanak kanduang lai, co sanak xx sanak ibu la ko namoe. \mb nan sanak kanduang lai co sanak xx sanak ibu la ko namo -e \ge REL sibling contain more like sibling xx sibling mother PFCT this name -3 \fti yang saudara kandung ada, yang seperti saudara-saudara ibu itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0394 \recid 590501113157250608 \start 0:12:35 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0395 \recid 868995113223250608 \start 0:12:35 \sp NONSAN \ph ndaʔ do \tx ndak (a)do. \mb ndak ado \ge NEG exist \fti tidak ada.

\ref PDG-20080613-SAN.0396 \recid 617100113249250608 \start 0:12:36 \sp NONSAN \ph ʔiyo pe ʔanu ndaʔ do do \tx iyo pai anu ndak (a)do do. \mb iyo pai anu ndak ado do \ge EXCL go whatchamacallit NEG exist NEGPOL \fti iya pergi anu tidak ada.

\ref PDG-20080613-SAN.0397 \recid 614013113332250608 \start 0:12:39 \sp NONSAN \ph sayaŋ jo sado ɲo ʔibo sado ɲo \tx sayang juo sado nyo, ibo sado nyo. \mb sayang juo sado nyo ibo sado nyo \ge compassion also all 3 piety all 3 \fti semuanya sayang sama ibu.

\ref PDG-20080613-SAN.0398 \recid 932134113423250608 \start 0:12:43 \sp WINSAN \ph kan sampay maʔwo pulaŋ ma \tx kan sampai Mak.Uwo pulang ma. \mb kan sampai Mak.Uwo pulang ma \ge KAN arrive TRU.older.aunt return MA \fti kan Nenek pulang juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0399 \recid 702301113457250608 \start 0:12:44 \sp NONSAN \ph ʔa ʔe \tx a e? \mb a e \ge what FILL \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0400 \recid 600339113533250608 \start 0:12:45 \sp WINSAN \ph kan sampay maʔwo pulaŋ \tx kan sampai Mak.Uwo pulang. \mb kan sampai Mak.Uwo pulang \ge KAN arrive TRU.older.aunt return \fti kan Nenek pulang juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0401 \recid 613603113603250608 \start 0:12:47 \sp NONSAN \ph laʔi bila ɲo la \tx lai (alham)dulillah nyo lah. \mb lai alhamdulillah nyo lah \ge more praise.be.to.god 3 PFCT \fti alhamdulillah pulang.

\ref PDG-20080613-SAN.0402 \recid 344006113706250608 \start 0:12:48 \sp NONSAN \ph ʔo si mali pataŋ ko koʔ yo ndaʔ dapeʔ makan gay do \tx o si Mani patang ko, kok yo ndak dapek makan gai do. \mb o si Mani patang ko kok yo ndak dapek makan gai do \ge FILL SI TRU.Yamani yesterday this KOK EXCL NEG get eat also NEGPOL \fti waktu si Yamani kemarin pergi dia tidak dapat makan.

\ref PDG-20080613-SAN.0403 \recid 714122113844250608 \start 0:12:51 \sp WENSAN \ph ʔumuᵃ bara maʔwo maso tu \tx umua bara Mak.Uwo maso tu? \mb umua ba- r- a Mak.Uwo maso tu \ge age BA- R- what TRU.older.aunt time that \fti berapa umur Nenek waktu itu?

\ref PDG-20080613-SAN.0404 \recid 473154113938250608 \start 0:12:53 \sp NONSAN \ph muᵃ kon wo nam puluᵃh \tx (u)mua ko (mak).uwo (a)nam puluah. \mb umua ko mak.uwo anam puluah \ge age this older.aunt six ten \fti umur nenek enam puluh.

\ref PDG-20080613-SAN.0405 \recid 517666114029250608 \start 0:12:55 \sp NONSAN \ph kali bara si weni watu tu ʔe \tx kali bara si Weni waktu tu e. \mb kali ba- r- a si Weni waktu tu e \ge time BA- R- what SI Weni time that FILL \fti kali, berapa umur Weni waktu itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0406 \recid 724869114227250608 \start 0:12:56 \sp WINSAN \ph teka \tx TK. \mb TK \ge kindergarten \fti TK.

\ref PDG-20080613-SAN.0407 \recid 200957114237250608 \start 0:12:56 \sp WENSAN \ph teka \tx TK. \mb TK \ge kindergarten \fti TK.

\ref PDG-20080613-SAN.0408 \recid 395885114247250608 \start 0:12:56 \sp NONSAN \ph teka wo \tx TK (ba)ru. \mb TK baru \ge kindergarten new \fti baru TK.

\ref PDG-20080613-SAN.0409 \recid 548387114314250608 \start 0:12:58 \sp WINSAN \ph ʔiyo watu tu nda masiʔ iŋe \tx iyo waktu tu Nda masih ingek... \mb iyo waktu tu Nda masih ingek \ge EXCL time that TRU.Winda still remember \fti iya Winda masih ingat waktu itu...

\ref PDG-20080613-SAN.0410 \recid 455624114633250608 \start 0:12:58 \sp NONSAN \ph ʔa kini la baraʔ umuᵃ weni \tx a kini la bara umua Weni? \mb a kini la ba- r- a umua Weni \ge FILL now PFCT BA- R- what age Weni \fti sekarang umur Weni sudah berapa?

\ref PDG-20080613-SAN.0411 \recid 189211114757250608 \start 0:13:00 \sp WENSAN \ph la bara tu \tx la bara tu. \mb la ba- r- a tu \ge PFCT BA- R- what that \fti sudah berapa itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0412 \recid 981170114814250608 \start 0:13:01 \sp WINSAN \ph la do puluᵃ satu ʔumuᵃ ndaʔ kini \tx la duo puluah satu umua Nda kini. \mb la duo puluah satu umua Nda kini \ge PFCT two ten one age TRU.Winda now \fti umur Winda sekarang dua puluh satu tahun.

\ref PDG-20080613-SAN.0413 \recid 445391114851250608 \start 0:13:04 \sp NONSAN \ph di duwo pulu satu ʔamaʔ kaluwa nam puluᵃ \tx jadi duo puluah satu amak kalua (a)nam puluah. \mb jadi duo puluah satu amak kalua anam puluah \ge become two ten one mother go.out six ten \fti jadi dua puluh satu, nenek naik haji umur enam puluh.

\ref PDG-20080613-SAN.0414 \recid 106801115033250608 \start 0:13:06 \sp NONSAN \ph baRa tu lapan baRa ʔumuᵃ ʔamaʔ tu \tx bara tu lapan bara umua amak tu. \mb ba- r- a tu lapan ba- r- a umua amak tu \ge BA- R- what that eight BA- R- what age mother that \fti berapa itu, delapan berapa umur nenek sekarang.

\ref PDG-20080613-SAN.0415 \recid 115394115117250608 \start 0:13:08 \sp WINSAN \ph la bara yo \tx la bara yo? \mb la ba- r- a yo \ge PFCT BA- R- what EXCL \fti sudah berapa ya?

\ref PDG-20080613-SAN.0416 \recid 536552115156250608 \start 0:13:09 \sp WINSAN \ph la bara taʔun tu \tx la bara taun tu. \mb la ba- r- a taun tu \ge PFCT BA- R- what year that \fti sudah berapa tahun.

\ref PDG-20080613-SAN.0417 \recid 453443115228250608 \start 0:13:10 \sp WENSAN \ph limo taʔun teka naʔ \tx limo taun TK nak? \mb limo taun TK nak \ge five year kindergarten NAK \fti TK umur lima tahun kan?

\ref PDG-20080613-SAN.0418 \recid 424661115251250608 \start 0:13:11 \sp WINSAN \ph ʔeʔe \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0419 \recid 893779115303250608 \start 0:13:12 \sp NONSAN \ph kini la do pulu satu ʔumuᵃ ndaʔ \tx kini la duo puluah satu umua Nda. \mb kini la duo puluah satu umua Nda \ge now PFCT two ten one age TRU.Winda \fti umur Winda sekarang sudah dua puluh satu.

\ref PDG-20080613-SAN.0420 \recid 461341115344250608 \start 0:13:13 \sp WINSAN \ph do pulu satu kuraŋ limo \tx duo puluah satu kurang limo. \mb duo puluah satu kurang limo \ge two ten one less five \fti dua puluh satu kurang lima.

\ref PDG-20080613-SAN.0421 \recid 873467115421250608 \start 0:13:16 \sp NONSAN \ph kuRaŋ limo \tx kurang limo. \mb kurang limo \ge less five \fti kurang lima.

\ref PDG-20080613-SAN.0422 \recid 190826115440250608 \start 0:13:16 \sp NONSAN \ph jadi \tx jadi. \mb jadi \ge become \fti jadi.

\ref PDG-20080613-SAN.0423 \recid 229927115503250608 \start 0:13:17 \sp NONSAN \ph kuRaŋ limo tiŋga sembilan baleh \tx kurang limo tingga sembilan baleh. \mb kurang limo tingga sembilan baleh \ge less five leave nine respond \fti kurang lima tinggal sembilan belas.

\ref PDG-20080613-SAN.0424 \recid 389924115551250608 \start 0:13:18 \sp NONSAN \ph ʔindaʔ tiŋga \tx indak tingga... \mb indak tingga \ge NEG leave \fti tidak tinggal...

\ref PDG-20080613-SAN.0425 \recid 261431115616250608 \start 0:13:19 \sp WENSAN \ph tamba nam baleh \tx tambah (a)nam baleh. \mb tambah anam baleh \ge add six respond \fti tambah enam belas.

\ref PDG-20080613-SAN.0426 \recid 677510115707250608 \start 0:13:20 \sp NONSAN \ph tiŋga nam baleh \tx tingga (a)nam baleh. \mb tingga anam baleh \ge leave six respond \fti tinggal enam belas.

\ref PDG-20080613-SAN.0427 \recid 736261115739250608 \start 0:13:21 \sp WINSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0428 \recid 865006115751250608 \start 0:13:21 \sp NONSAN \ph ʔanam bale tawun ʔamaʔ lamoʔe \tx anam baleh taun amak lamoe. \mb anam baleh taun amak lamo -e \ge six respond year mother long.time -3 \fti enam belas tahun lamanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0429 \recid 175271115832250608 \start 0:13:23 \sp NONSAN \ph nam bale tawun ʔamaʔ paʔi kin ko duwo \tx (a)nam baleh taun amak pai (mung)kin ko juo. \mb anam baleh taun amak pai mungkin ko juo \ge six respond year mother go possible this also \fti mungkin juga sudah enam belas tahun nenek pergi.

\ref PDG-20080613-SAN.0430 \recid 321933094753260608 \start 0:13:25 \sp NONSAN \ph nam puluᵃh \tx (a)nam puluah. \mb anam puluah \ge six ten \fti enam puluh.

\ref PDG-20080613-SAN.0431 \recid 543365094819260608 \start 0:13:27 \sp NONSAN \ph jadi tuju pulu baRa ʔumuᵃ ʔamaʔ tu \tx jadi tujuah puluah bara umua amak tu? \mb jadi tujuah puluah ba- r- a umua amak tu \ge become seven ten BA- R- what age mother that \fti jadi tujuh puluh berapa umur nenek?

\ref PDG-20080613-SAN.0432 \recid 651241094921260608 \start 0:13:30 \sp NONSAN \ph tuju pulu ʔampeʔ \tx tujuah puluah ampek? \mb tujuah puluah ampek \ge seven ten four \fti tujuh puluh empat?

\ref PDG-20080613-SAN.0433 \recid 233520094951260608 \start 0:13:32 \sp WINSAN \ph yo sekitar ʔitu lah \tx yo sekitar itu lah. \mb yo se- kitar i- tu lah \ge EXCL SE- around I- that LAH \fti iya sekitar itulah.

\ref PDG-20080613-SAN.0434 \recid 487104095040260608 \start 0:13:34 \sp WENSAN \ph kelahiran taʔun bara maʔwo \tx kelahiran taun bara Mak.Uwo? \mb ke- lahir -an taun ba- r- a Mak.Uwo \ge KE- born -AN year BA- R- what TRU.older.aunt \fti Nenek lahir tahun berapa?

\ref PDG-20080613-SAN.0435 \recid 969437095125260608 \start 0:13:35 \sp NONSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0436 \recid 353590095141260608 \start 0:13:36 \sp NONSAN \ph kelahiran taʔun bara \tx kelahiran taun bara? \mb ke- lahir -an taun ba- r- a \ge KE- born -AN year BA- R- what \fti lahir tahun berapa?

\ref PDG-20080613-SAN.0437 \recid 702548095208260608 \start 0:13:38 \sp NONSAN \ph baʔa \tx baa? \mb ba- a \ge BA- what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0438 \recid 344039095220260608 \start 0:13:39 \sp WENSAN \ph layiᵃ taʔun bara \tx laia taun bara? \mb laia taun ba- r- a \ge sail year BA- R- what \fti lahir tahun berapa?

\ref PDG-20080613-SAN.0439 \recid 373388095257260608 \start 0:13:40 \sp NONSAN \ph layiᵃ tu ʔamaʔ ndaʔ do ʔiŋeʔiŋeʔ do nan ma ma ʔajo ɲe \tx laia tu amak ndak (a)do ingek-ingek do nan ma ma ajo nyo. \mb laia tu amak ndak ado ingek ~ ingek do nan ma ma ajo nyo \ge sail that mother NEG exist remember ~ remember NEGPOL REL which which just 3 \fti nenek lahir tidak ada ingat yang mana.

\ref PDG-20080613-SAN.0440 \recid 445111095330260608 \start 0:13:43 \sp NONSAN \ph ʔinduᵃʔ ma tantu deʔ awaʔ na ma tantu ʔanaʔ layiᵃ suRaŋ do \tx induak ma tantu, dek awak (ba)na ma tantu anak laia surang do. \mb induak ma tantu dek awak bana ma tantu anak laia s- urang do \ge mother which certain DEK 1 very which certain child sail SA- person NEGPOL \fti ibunya saja tidak tahu kapan anaknya sendiri lahir.

\ref PDG-20080613-SAN.0441 \recid 793945095559260608 \start 0:13:46 \sp NONSAN \ph ʔado baduwo \tx ado baduo. \mb ado ba- duo \ge exist BA- two \fti ada berdua.

\ref PDG-20080613-SAN.0442 \recid 150512101344260608 \start 0:13:47 \sp NONSAN \ph ʔanta la ma do bidan kanduᵃŋ \tx antah lah ma (a)do bidan kanduang. \mb antah lah ma ado bidan kanduang \ge don't.know FILL which exist midwife contain \fti tidak taulah, dulu mana ada bidan.

\ref PDG-20080613-SAN.0443 \recid 368252101507260608 \start 0:13:50 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ ma ʔado do dukun jo ɲo \tx awak ma ado bidan do dukun juo nyo. \mb awak ma ado bidan do dukun juo nyo \ge 1 which exist midwife NEGPOL witch.doctor also 3 \fti mana ada dengan bidan dengan dukun saja.

\ref PDG-20080613-SAN.0444 \recid 522276101621260608 \start 0:13:54 \sp NONSAN \ph layiᵃ tawun ɲo ndaʔ do taʔiŋeʔ suraŋ jo lay do \tx lahia taun nyo ndak (a)do taingek surang juo lai do. \mb lahia taun nyo ndak ado ta- ingek s- urang juo lai do \ge born year 3 NEG exist TA- remember SA- person also more NEGPOL \fti tidak ada satupun yang ingat tahun lahirnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0445 \recid 814321101742260608 \start 0:13:55 \sp NONSAN \ph ʔiɲo ɲo ndaʔ do tataʔiŋeʔ suRaŋ jo lay do \tx inyo nyo ndak (a)do tataingek surang juo lai do \mb i- nyo nyo ndak ado ta- ta- ingek s- urang juo lai do \ge I- 3 3 NEG exist TA- TA- remember SA- person also more NEGPOL \fti tidak ada yang ingat satupun.

\ref PDG-20080613-SAN.0446 \recid 617313101810260608 \start 0:13:57 \sp WINSAN \ph jo dukun maʔwo \tx jo dukun Mak.Uwo. \mb jo dukun Mak.Uwo \ge with witch.doctor TRU.older.aunt \fti sama dukun Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0447 \recid 599005102147260608 \start 0:13:59 \sp NONSAN \ph deʔ tuwan ʔala laʔi ɲo \tx dek Tuhan Allah lai nyo. \mb dek Tuhan Allah lai nyo \ge DEK God Allah more 3 \fti karena ada Tuhan Allah.

\ref PDG-20080613-SAN.0448 \recid 694290102215260608 \start 0:13:59 \sp NONSAN \ph diʔanu ɲo soraŋ taʔu jadi jadi \tx dianu nyo sorang tau jadi, jadi. \mb di- anu nyo s- orang tau jadi jadi \ge DI- whatchamacallit 3 SA- person know become become \fti dianu sendiri jadi.

\ref PDG-20080613-SAN.0449 \recid 158697102300260608 \start 0:14:04 \sp WENSAN \ph sado ʔala ɲo \tx sado alah nyo. \mb sado alah nyo \ge all PFCT 3 \fti semuanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0450 \recid 233274103541260608 \start 0:14:04 \sp WINSAN \ph dukun baranaʔ \tx dukun baranak. \mb dukun ba- r- anak \ge witch.doctor BA- R- child \fti dukun beranak.

\ref PDG-20080613-SAN.0451 \recid 851158103557260608 \start 0:14:06 \sp NONSAN \ph ʔiyo la ʔanam ʔanaʔ ndaʔ la ka tujuᵃ mako bisa ciyeʔ \tx iyo la anam anak ndak, la ka tujuah mako bisa ciek. \mb iyo la anam anak ndak la ka tujuah mako bisa ciek \ge EXCL PFCT six child NEG PFCT to seven then can one \fti enam anak yang ke tujuh baru dengan bidan.

\ref PDG-20080613-SAN.0452 \recid 528456103730260608 \start 0:14:09 \sp NONSAN \ph ndaʔ do biŋeʔ taʔun bara taŋgal bara taʔunʔe \tx ndak (a)do baingek taun bara, tanggal bara taune. \mb ndak ado ba- ingek taun ba- r- a tanggal ba- r- a taun -e \ge NEG exist BA- remember year BA- R- what date BA- R- what year -3 \fti tidak dingat tahun dan tanggal berapa lahirnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0453 \recid 273768103952260608 \start 0:14:12 \sp WENSAN \ph berati ndaʔ do ʔaʔte kelahiran do maʔwo \tx berarti ndak (a)do akte ikelahiran do Mak.Uwo? \mb ber- arti ndak ado akte ke- lahir -an do Mak.Uwo \ge BER- meaning NEG exist official.document KE- born -AN NEGPOL TRU.older.aunt \fti berarti Nenek tidak punya akte kelahiran?

\ref PDG-20080613-SAN.0454 \recid 123747104059260608 \start 0:14:13 \sp NONSAN \ph ndaʔ \tx ndak. \mb ndak \ge NEG \fti tidak.

\ref PDG-20080613-SAN.0455 \recid 524731104112260608 \start 0:14:15 \sp NONSAN \ph ndaʔ do taŋga laʔiya suRaŋ ɲo do \tx ndak (a)do tangga lahia surang nyo do. \mb ndak ado tangga lahia s- urang nyo do \ge NEG exist come.off born SA- person 3 NEGPOL \fti tidak satu pun yang ingat tanggal lahirnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0456 \recid 666799104206260608 \start 0:14:18 \sp WINSAN \ph namo maʔwo siŋkat tu ɲo \tx namo Mak.Uwo singkat tu nyo. \mb namo Mak.Uwo singkat tu nyo \ge name TRU.older.aunt short that 3 \fti nama Nenek kan singkat saja.

\ref PDG-20080613-SAN.0457 \recid 710797104252260608 \start 0:14:21 \sp WENSAN \ph ʔen ʔo no ʔen ʔi ni noni \tx N O no N I Ni, Noni. \mb N O no N I Ni Noni \ge N O NO N TRU.Riri EPIT Noni \fti N O No N I Ni, Noni. \nt speaker sedang mengeja nama Noni.

\ref PDG-20080613-SAN.0458 \recid 376961104501260608 \start 0:14:24 \sp NONSAN \ph ʔampeʔ macam si ʔanu mpeʔ uruy ɲo \tx ampek macam si anu ampek huruf nyo. \mb ampek macam si anu ampek huruf nyo \ge four sort SI whatchamacallit four letter 3 \fti empat macam saja cuma empat huruf.

\ref PDG-20080613-SAN.0459 \recid 201924104548260608 \start 0:14:28 \sp NONSAN \ph maŋaji kali kali satu \tx mangaji kali kali satu. \mb ma- ng- kaji kali kali satu \ge MA- N- study time time one \fti mengaji tingkat satu.

\ref PDG-20080613-SAN.0460 \recid 449853104648260608 \start 0:14:31 \sp NONSAN \ph satu ɲo suda tu ɲo bali xx \tx satu nyo sudah tu nyo bali xx. \mb satu nyo sudah tu nyo bali xx \ge one 3 PFCT that 3 buy xx \fti cuma satu setalah itu dia beli xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0461 \recid 402250104735260608 \start 0:14:33 \sp NONSAN \ph ʔa tunjuᵃʔ deʔ uRaŋ \tx a tunjuak dek urang. \mb a tunjuak dek urang \ge FILL point DEK person \fti ditunjukkan oleh orang.

\ref PDG-20080613-SAN.0462 \recid 432031104805260608 \start 0:14:35 \sp NONSAN \ph ʔa tu kini ko ndaʔ \tx a tu kini ko ndak. \mb a tu kini ko ndak \ge FILL that now this NEG \fti sekarang ini tidak.

\ref PDG-20080613-SAN.0463 \recid 560707104834260608 \start 0:14:37 \sp NONSAN \ph daʔ jale ʔameʔ do \tx ndak jaleh amek do. \mb ndak jaleh amek do \ge NEG clear very NEGPOL \fti tidak terlalu jelas.

\ref PDG-20080613-SAN.0464 \recid 521217104857260608 \start 0:14:38 \sp NONSAN \ph pi nan te nuni nan ʔaluyʔaluy se jale do \tx (ta)pi nan te nulih nan aluih-aluih se jaleh do. \mb tapi nan te n- tulih nan aluih ~ aluih se jaleh do \ge but REL TE N- write REL fine ~ fine just clear NEGPOL \fti tapi yang tertulis, yang halus-halus tidak jelas.

\ref PDG-20080613-SAN.0465 \recid 103597105008260608 \start 0:14:41 \sp NONSAN \ph ndaʔ nampaʔ deʔ maʔwo do \tx ndak nampak dek mak.uwo do. \mb ndak nampak dek mak.uwo do \ge NEG seen DEK older.aunt NEGPOL \fti tidak kelihatan sama nenek.

\ref PDG-20080613-SAN.0466 \recid 258397105059260608 \start 0:14:43 \sp NONSAN \ph ndaʔ nampaʔ sabuwa yay \tx ndak nampak sabuah juo. \mb ndak nampak sa- buah juo \ge NEG seen SA- CLF also \fti tidak kelihatan satu pun juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0467 \recid 983431105131260608 \start 0:14:45 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0468 \recid 323293101936270608 \start 0:14:55 \sp WINSAN \ph terus \tx terus. \mb terus \ge continue \fti terus.

\ref PDG-20080613-SAN.0469 \recid 891478102024270608 \start 0:14:56 \sp NONSAN \ph bapoto di ʔanu ʔe \tx bafoto di anu e. \mb ba- foto di anu e \ge BA- photo LOC whatchamacallit FILL \fti berfoto dianu.

\ref PDG-20080613-SAN.0470 \recid 499886102051270608 \start 0:14:57 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0471 \recid 701048102101270608 \start 0:14:57 \sp NONSAN \ph di tabiᵃŋ \tx di tabiang. \mb di tabiang \ge LOC mountain.side \fti di tebing.

\ref PDG-20080613-SAN.0472 \recid 328773102121270608 \start 0:14:59 \sp WINSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0473 \recid 352024083619300608 \start 0:15:01 \sp NONSAN \ph malaʔiy winda deʔ pendeʔ sadi di ʔanu \tx mangalai Winda dek Pendek, Suardi di anu. \mb ma- ng- kalai Winda dek Pendek Suardi di anu \ge MA- N- relaxed Winda DEK short Suardi LOC whatchamacallit \fti santai Winda dengan Pendek, Suardi di anu.

\ref PDG-20080613-SAN.0474 \recid 602584083737300608 \start 0:15:03 \sp WINSAN \ph ʔiyo keteʔ \tx iyo ketek... \mb iyo ketek \ge EXCL small \fti iya masih kecil...

\ref PDG-20080613-SAN.0475 \recid 551547083814300608 \start 0:15:03 \sp WENSAN \ph ma ndaʔ do ndaʔ do do \tx ma ndak (a)do ndak (a)do do. \mb ma ndak ado ndak ado do \ge which NEG exist NEG exist NEGPOL \fti mana, perasaan tidak ada.

\ref PDG-20080613-SAN.0476 \recid 470578083906300608 \start 0:15:05 \sp WINSAN \ph keteʔketeʔ dulu ma \tx ketek-ketek dulu ma. \mb ketek ~ ketek dulu ma \ge small ~ small before MA \fti waktu kecil-kecil dulu.

\ref PDG-20080613-SAN.0477 \recid 423717083938300608 \start 0:15:06 \sp NONSAN \ph di di di si ʔopet bapaciʔ \tx di di di si Opet bapacik. \mb di di di si Opet ba- pacik \ge LOC LOC LOC SI Opet BA- hold \fti pegangan dengan si Opet.

\ref PDG-20080613-SAN.0478 \recid 330731084015300608 \start 0:15:09 \sp WINSAN \ph ʔeʔe \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0479 \recid 801611084029300608 \start 0:15:09 \sp NONSAN \ph baju ʔijaw yo \tx baju ijau yo... \mb baju ijau yo \ge garment green EXCL \fti pakai baju hijau...

\ref PDG-20080613-SAN.0480 \recid 302860084058300608 \start 0:15:10 \sp WINSAN \ph winda baju biru maʔwo \tx Winda baju biru Mak.Uwo \mb Winda baju biru Mak.Uwo \ge Winda garment blue TRU.older.aunt \fti Winda pakai baju biru Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0481 \recid 380634084358300608 \start 0:15:11 \sp NONSAN \ph biru \tx biru. \mb biru \ge blue \fti biru.

\ref PDG-20080613-SAN.0482 \recid 733898084407300608 \start 0:15:13 \sp WENSAN \ph ʔo yo yo bapitapita \tx o yo yo bapita-pita. \mb o yo yo ba- pita ~ pita \ge FILL EXCL EXCL BA- ribbon ~ ribbon \fti iya pakai pita-pita.

\ref PDG-20080613-SAN.0483 \recid 746012084513300608 \start 0:15:15 \sp WENSAN \ph pakay kaluᵃŋ \tx pakai kaluang. \mb pakai kaluang \ge use necklace \fti pakai kalung.

\ref PDG-20080613-SAN.0484 \recid 946074084543300608 \start 0:15:17 \sp WENSAN \ph ʔama jam ɲo ʔilaŋ naʔ watu tu \tx ama jam nyo ilang nak waktu tu. \mb ama jam nyo ilang nak waktu tu \ge TRU.mommy hour 3 disappear NAK time that \fti waktu itu jam mama hilang kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0485 \recid 991102084751300608 \start 0:15:20 \sp WINSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0486 \recid 871570084808300608 \start 0:15:20 \sp NONSAN \ph si ʔanu ʔumuᵃʔe watu tu \tx si anu umuae waktu tu... \mb si anu umua -e waktu tu \ge SI whatchamacallit age -3 time that \fti si anu umurnya waktu itu...

\ref PDG-20080613-SAN.0487 \recid 705625085102300608 \start 0:15:22 \sp NONSAN \ph watu laʔiyiᵃ \tx waktu lahia... \mb waktu lahia \ge time born \fti waktu lahir...

\ref PDG-20080613-SAN.0488 \recid 752465085147300608 \start 0:15:24 \sp WINSAN \ph siya \tx sia? \mb sia \ge who \fti siapa?

\ref PDG-20080613-SAN.0489 \recid 496991085204300608 \start 0:15:24 \sp NONSAN \ph ʔado paʔi maka watu tu \tx ado pai Makah waktu tu e. \mb ado pai Makah waktu tu e \ge exist go Mecca time that FILL \fti ada waktu itu pergi ke Mekah.

\ref PDG-20080613-SAN.0490 \recid 650784085306300608 \start 0:15:26 \sp NONSAN \ph si nanda tu ʔa \tx si Nanda tu a. \mb si Nanda tu a \ge SI Nanda that FILL \fti si Nanda itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0491 \recid 653731085520300608 \start 0:15:28 \sp WENSAN \ph ʔo ʔiy \tx o iyo... \mb o iyo \ge FILL EXCL \fti o iya...

\ref PDG-20080613-SAN.0492 \recid 683348085705300608 \start 0:15:29 \sp WENSAN \ph ndaʔ ndaʔ si nanda do \tx ndak ndak si Nanda do. \mb ndak ndak si Nanda do \ge NEG NEG SI Nanda NEGPOL \fti bukan, bukan si Nanda.

\ref PDG-20080613-SAN.0493 \recid 754882085814300608 \start 0:15:30 \sp WINSAN \ph ʔapo \tx apo. \mb apo \ge what \fti apa.

\ref PDG-20080613-SAN.0494 \recid 625852085835300608 \start 0:15:31 \sp WENSAN \ph ʔo ɲo baru laʔiyiᵃ ʔawaʔ paʔi pataŋ caliᵃʔ ma nda \tx o nyo baru lahia, awak pai patang caliak ma Nda. \mb o nyo baru lahia awak pai patang caliak ma Nda \ge FILL 3 new born 1 go yesterday see MA TRU.Winda \fti o dia baru lahir, waktu itu kita pergi melihat kan Nda.

\ref PDG-20080613-SAN.0495 \recid 116003090148300608 \start 0:15:34 \sp WINSAN \ph ndaʔ ta \tx ndak ta(u)... \mb ndak tau \ge NEG know \fti tidak tau...

\ref PDG-20080613-SAN.0496 \recid 866207090224300608 \start 0:15:34 \sp WINSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0497 \recid 560495090250300608 \start 0:15:35 \sp NONSAN \ph nan ka teh si ʔanu \tx nan ka (a)teh si anu. \mb nan ka ateh si anu \ge REL to up SI whatchamacallit \fti yang ke atas itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0498 \recid 553411090328300608 \start 0:15:35 \sp NONSAN \ph yo si nanda \tx yo si Nanda. \mb yo si Nanda \ge EXCL SI Nanda \fti iya si Nanda.

\ref PDG-20080613-SAN.0499 \recid 298423090632300608 \start 0:15:36 \sp WINSAN \ph ʔeʔe \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0500 \recid 511288090657300608 \start 0:15:36 \sp WENSAN \ph ʔo yo nanda \tx o yo Nanda. \mb o yo Nanda \ge FILL EXCL Nanda \fti o iya Nanda.

\ref PDG-20080613-SAN.0501 \recid 639521090824300608 \start 0:15:37 \sp NONSAN \ph nan ka te si ʔel \tx nan ka ateh si El. \mb nan ka ateh si El \ge REL to up SI El \fti yang di atas si El itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0502 \recid 351383090910300608 \start 0:15:38 \sp NONSAN \ph ʔande pulaŋ maka tu si nanda ko laʔiyiᵃ baRu tu \tx andeh pulang Makah tu, si Nanda ko lahia baru tu. \mb andeh pulang Makah tu si Nanda ko lahia baru tu \ge aunt return Mecca that SI Nanda this born new that \fti waktu tante pulang dari Mekah, si Nanda baru lahir.

\ref PDG-20080613-SAN.0503 \recid 501273091005300608 \start 0:15:41 \sp WINSAN \ph ʔiyo yo memaŋ ʔeʔem \tx iyo yo memang eem. \mb iyo yo memang eem \ge EXCL EXCL indeed uh.huh \fti iya ya memang.

\ref PDG-20080613-SAN.0504 \recid 611301091026300608 \start 0:15:42 \sp WENSAN \ph si putri watu tu keteʔ naʔ \tx si Putri waktu tu ketek nak. \mb si Putri waktu tu ketek nak \ge SI Putri time that small NAK \fti waktu itu si Putri masih kecil kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0505 \recid 352270091200300608 \start 0:15:44 \sp WINSAN \ph ʔeʔem yo \tx eem yo. \mb eem yo \ge uh.huh EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0506 \recid 108847091505300608 \start 0:15:46 \sp NONSAN \ph watu laʔiyiᵃ tu \tx waktu lahia tu. \mb waktu lahia tu \ge time born that \fti waktu lahir itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0507 \recid 298549091542300608 \start 0:15:47 \sp NONSAN \ph baRa tu kini tu ʔumuᵃ tu \tx bara tu kini tu umua tu. \mb ba- r- a tu kini tu umua tu \ge BA- R- what that now that age that \fti berapa umurnya sekarang.

\ref PDG-20080613-SAN.0508 \recid 827162091832300608 \start 0:15:50 \sp NONSAN \ph ɲo koʔ tiŋkeʔ satu mado \tx nyo kok tingkek satu maso. \mb nyo kok tingkek satu maso \ge 3 KOK level one time \fti dia baru kelas satu.

\ref PDG-20080613-SAN.0509 \recid 430468091914300608 \start 0:15:51 \sp WINSAN \ph ʔaŋeʔ di meka tu maʔwo \tx angek di Makah tu Mak.Uwo? \mb angek di Makah tu Mak.Uwo \ge hot LOC Mecca that TRU.older.aunt \fti panas di Mekah itu Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0510 \recid 385888091950300608 \start 0:15:52 \sp NONSAN \ph ʔa ʔe \tx a e? \mb a e \ge what FILL \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0511 \recid 835873092002300608 \start 0:15:53 \sp WINSAN \ph ʔaŋeʔ di meka \tx angek di Makah? \mb angek di Makah \ge hot LOC Mecca \fti panas di Mekah?

\ref PDG-20080613-SAN.0512 \recid 146194092049300608 \start 0:15:54 \sp NONSAN \ph ŋeʔ \tx (a)ngek. \mb angek \ge hot \fti panas.

\ref PDG-20080613-SAN.0513 \recid 684316092107300608 \start 0:15:56 \sp NONSAN \ph dapeʔ ɲe sabuⁱʔ deʔ ko kayin deʔ basa ndaʔ \tx dapek nyo sabuik dek ko kain dek basah ndak. \mb dapek nyo sabuik dek ko kain dek basah ndak \ge get 3 mention DEK this cloth DEK wet NEG \fti ada yang bilang di jemur kain yang basah kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0514 \recid 810224092253300608 \start 0:15:58 \sp NONSAN \ph deʔ awo masiᵃʔ deʔe \tx dek hao masiak deke. \mb dek hao masiak dek -e \ge DEK air dry DEK -3 \fti karena udara langsung kering.

\ref PDG-20080613-SAN.0515 \recid 164598092322300608 \start 0:16:00 \sp WENSAN \ph ʔaŋeʔ bana ko maʔwo \tx angek bana ko Mak.Uwo? \mb angek bana ko Mak.Uwo \ge hot very this TRU.older.aunt \fti panas sekali Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0516 \recid 401143092401300608 \start 0:16:00 \sp NONSAN \ph tapi ʔaŋeʔ makan lamaʔ nan \tx tapi angek makan lamak (si)nan. \mb tapi angek makan lamak sinan \ge but hot eat delicious there \fti walaupun panas tapi makannya enak di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0517 \recid 730802092449300608 \start 0:16:04 \sp WINSAN \ph ba tu makan \tx baa tu makan? \mb ba- a tu makan \ge BA- what that eat \fti kenapa makan?

\ref PDG-20080613-SAN.0518 \recid 901191092507300608 \start 0:16:04 \sp NONSAN \ph makan \tx makan. \mb makan \ge eat \fti makan.

\ref PDG-20080613-SAN.0519 \recid 838953092519300608 \start 0:16:05 \sp WINSAN \ph ʔa makan baʔa maʔwo situ \tx a makan baa Mak.Uwo situ? \mb a makan ba- a Mak.Uwo s- i- tu \ge FILL eat BA- what TRU.older.aunt S- I- that \fti bagaimana Nenek makan di situ?

\ref PDG-20080613-SAN.0520 \recid 606349092552300608 \start 0:16:07 \sp NONSAN \ph makan batanaʔ awaʔ \tx makan batanak awak. \mb makan ba- tanak awak \ge eat BA- cook 1 \fti kalau makan kita masak.

\ref PDG-20080613-SAN.0521 \recid 820083092618300608 \start 0:16:08 \sp WINSAN \ph ʔawaʔ masaʔ soraŋ \tx awak masak sorang? \mb awak masak s- orang \ge 1 cook SA- person \fti masak sendiri?

\ref PDG-20080613-SAN.0522 \recid 264836092639300608 \start 0:16:10 \sp NONSAN \ph ʔiyo bamasaʔ \tx iyo, bamasak. \mb iyo ba- masak \ge EXCL BA- cook \fti iya masak.

\ref PDG-20080613-SAN.0523 \recid 318296092721300608 \start 0:16:10 \sp WINSAN \ph diʔagiya kom ʔado kompor situ \tx diagiah kom(por), ado kompor situ? \mb di- agiah kompor ado kompor s- i- tu \ge DI- give stove exist stove S- I- that \fti di kasi kompor, ada kompor di situ?

\ref PDG-20080613-SAN.0524 \recid 612312092826300608 \start 0:16:12 \sp NONSAN \ph ko ʔado kompor kami baduwo watu tu samba sambuᵃ jo ɲo \tx ko ado kompor kami baduo waktu tu samba sambuah juo nyo. \mb ko ado kompor kami ba- duo waktu tu samba sambuah juo nyo \ge this exist stove 1 BA- two time that side.dishes a.lot also 3 \fti waktu itu ada kompor untuk kami berdua tapi lauk juga banyak.

\ref PDG-20080613-SAN.0525 \recid 250071092941300608 \start 0:16:15 \sp NONSAN \ph samba dagiᵃŋ ʔamuᵃ duwo kilo keʔ tun randaŋ jo ʔati \tx samba dagiang amuah duo kilo (da)kek tu randang jo ati. \mb samba dagiang amuah duo kilo dakek tu randang jo ati \ge side.dishes meat want two kilo near that fry.without.oil with liver \fti lauk daging bisa sampai dua kilo rendang daging dan hati.

\ref PDG-20080613-SAN.0526 \recid 550863093046300608 \start 0:16:19 \sp NONSAN \ph tu keceʔ ɲo nta la sekali ɲe watu te \tx tu kecek nyo (a)ntah la, sekali nyo waktu te. \mb tu kecek nyo antah la se- kali nyo waktu te \ge that talk 3 don't.know PFCT SE- time 3 time TE \fti pernah tidak waktu itu sekali.

\ref PDG-20080613-SAN.0527 \recid 664867093240300608 \start 0:16:21 \sp NONSAN \ph ɲo damam \tx nyo damam. \mb nyo damam \ge 3 fever \fti dia demam.

\ref PDG-20080613-SAN.0528 \recid 632767093258300608 \start 0:16:23 \sp NONSAN \ph ni noni \tx Ni, Noni. \mb Ni Noni \ge EPIT Noni \fti Ni, Noni.

\ref PDG-20080613-SAN.0529 \recid 227739093339300608 \start 0:16:24 \sp NONSAN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0530 \recid 519288093355300608 \start 0:16:24 \sp NONSAN \ph tanaʔ la \tx tanak lah. \mb tanak lah \ge cook LAH \fti masaklah.

\ref PDG-20080613-SAN.0531 \recid 992474093417300608 \start 0:16:26 \sp NONSAN \ph koʔ ndaʔ amuᵃ nini batanaʔ ka mati la ndaʔ makan \tx kok ndak amuah Noni batanak, ka mati lah ndak makan. \mb kok ndak amuah Noni ba- tanak ka mati lah ndak makan \ge KOK NEG want Noni BA- cook FUT dead PFCT NEG eat \fti kalau Noni tidak mau memasak, biarlah mati karena tidak makan.

\ref PDG-20080613-SAN.0532 \recid 538878093509300608 \start 0:16:29 \sp NONSAN \ph yo tanaʔ kompor keneʔ \tx yo tanak kompor kenek. \mb yo tanak kompor kenek \ge EXCL cook stove small \fti iya masak dengan kompor kecil.

\ref PDG-20080613-SAN.0533 \recid 846255093549300608 \start 0:16:31 \sp NONSAN \ph ʔa nan masaʔ sekali yo cako noni yo \tx a nan masak sekali yo cako Noni yo. \mb a nan masak se- kali yo cako Noni yo \ge FILL REL cook SE- time EXCL earlier Noni EXCL \fti ya masak cuma sekali tadi itu saja Noni.

\ref PDG-20080613-SAN.0534 \recid 933812093658300608 \start 0:16:33 \sp WINSAN \ph capeʔ \tx capek. \mb capek \ge quick \fti capek.

\ref PDG-20080613-SAN.0535 \recid 998770093715300608 \start 0:16:36 \sp WENSAN \ph nda makan di situ maʔwo do \tx ndak makan di situ Mak.Uwo do? \mb ndak makan di s- i- tu Mak.Uwo do \ge NEG eat LOC S- I- that TRU.older.aunt NEGPOL \fti Nenek tidak makan di situ?

\ref PDG-20080613-SAN.0536 \recid 149291093803300608 \start 0:16:37 \sp NONSAN \ph ʔiyo makan ʔinan \tx iyo makan (s)inan. \mb iyo makan sinan \ge EXCL eat there \fti iya makan di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0537 \recid 537209093835300608 \start 0:16:38 \sp WENSAN \ph maʔsud weni di restoran ʔuraŋ ʔapo tu \tx maksud Weni di restoran urang apo tu. \mb maksud Weni di restoran urang apo tu \ge intention Weni LOC restaurant person what that \fti maksud Weni di restoran orang apa itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0538 \recid 685420093927300608 \start 0:16:40 \sp NONSAN \ph ʔindaʔ makan di tampeʔ \tx indak, makan di tampek... \mb indak makan di tampek \ge NEG eat LOC place \fti tidak makan di tempat...

\ref PDG-20080613-SAN.0539 \recid 480680094006300608 \start 0:16:42 \sp NONSAN \ph no ʔanu ʔamaʔ e la ʔotel ma namuᵃ sambilan di puncaʔ na \tx nyo anu amak e la hotel ma namuah sambilan di puncak na. \mb nyo anu amak e la hotel ma namuah sambilan di puncak na \ge 3 whatchamacallit mother FILL PFCT hotel which want nine LOC top EXCL \fti hotel nenek letaknya di tingkat sembilan.

\ref PDG-20080613-SAN.0540 \recid 104377094153300608 \start 0:16:47 \sp NONSAN \ph ʔagaʔ la naʔ \tx agak lah ndak... \mb agak lah ndak \ge fairly LAH NEG \fti kira-kiralah...

\ref PDG-20080613-SAN.0541 \recid 767719094222300608 \start 0:16:48 \sp NONSAN \ph kalo ʔanu liʔ usaʔ \tx kalau anu lift rusak. \mb kalau anu lift rusak \ge TOP whatchamacallit lift damaged \fti kalau anu liftnya rusak.

\ref PDG-20080613-SAN.0542 \recid 369866094259300608 \start 0:16:50 \sp WINSAN \ph lif \tx lift? \mb lift \ge lift \fti lift?

\ref PDG-20080613-SAN.0543 \recid 645449094324300608 \start 0:16:50 \sp NONSAN \ph ʔaʔ paya ʔawaʔ bajalan ʔanu \tx a payah awak bajalan anu... \mb a payah awak ba- jalan anu \ge FILL difficult 1 BA- street whatchamacallit \fti payah kita berjalan anu...

\ref PDG-20080613-SAN.0544 \recid 988131094404300608 \start 0:16:52 \sp NONSAN \ph ʔo pakay janjaŋ gitu yo \tx o pakai janjang gitu yo. \mb o pakai janjang g- i- tu yo \ge FILL use stair G- I- that EXCL \fti pakai tangga ya.

\ref PDG-20080613-SAN.0545 \recid 449266094435300608 \start 0:16:53 \sp NONSAN \ph janjaŋ bakuliliᵃŋ \tx janjang bakuliliang. \mb janjang ba- kuliliang \ge stair BA- around \fti tangga yang berputar itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0546 \recid 425571094507300608 \start 0:16:54 \sp WENSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0547 \recid 884454094519300608 \start 0:16:56 \sp NONSAN \ph paʔ siyaŋ tu paralau maɲalasayan ʔayiᵃ tu \tx (nam)pak siang tu paralu manyalasaian aia tu. \mb nampak siang tu paralu ma- ny- salasai -an aia tu \ge seen daytime that necessary MA- N- finish -AN water that \fti kalau siang perlu membereskan air.

\ref PDG-20080613-SAN.0548 \recid 336472094629300608 \start 0:16:58 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ soRaŋ ka sado ɲe ʔanu saŋeneʔ lo pataʔan \tx awak sorang ka sado nyo anu sangenek lo pa(la)takan. \mb awak s- orang ka sado nyo anu sangenek lo pa- latak -an \ge 1 SA- person to all 3 whatchamacallit a.little furthermore PA- place -QAN \fti kita sendirian saja air yang disediakan untuk semua sedikit.

\ref PDG-20080613-SAN.0549 \recid 104443094800300608 \start 0:17:00 \sp NONSAN \ph ʔabi ʔayiᵃ ʔacoʔ \tx abih aia acok. \mb abih aia acok \ge finished water often \fti air sering habis.

\ref PDG-20080613-SAN.0550 \recid 982269094827300608 \start 0:17:02 \sp NONSAN \ph koʔ ayiᵃ ʔaŋeʔ gay ʔado ka mandi \tx kok aia angek gai ado ka mandi. \mb kok aia angek gai ado ka mandi \ge KOK water hot also exist to bathe \fti ada air panas untuk mandi.

\ref PDG-20080613-SAN.0551 \recid 926813094914300608 \start 0:17:05 \sp NONSAN \ph tampeʔ awaʔ tu ʔase \tx tampek awak tu AC. \mb tampek awak tu AC \ge place 1 that air.conditioner \fti tempat saya itu pakai AC.

\ref PDG-20080613-SAN.0552 \recid 372702094951300608 \start 0:17:05 \sp NONSAN \ph tu pa siyaŋ taruy jam sabale jo raso xx ʔanu \tx tu pas siang taruih jam sabaleh juo raso xx anu. \mb tu pas siang taruih jam sa- baleh juo raso xx anu \ge that precise daytime continue hour SA- respond also feel xx whatchamacallit \fti walaupun siang rasanya tetap saja seperti jam sebelas.

\ref PDG-20080613-SAN.0553 \recid 615824095113300608 \start 0:17:10 \sp NONSAN \ph paʔi yo ka musajiʔ deʔ buʔ noni jago la buʔ noni \tx pai yo ka musajik dek Buk Noni jago lah Buk Noni. \mb pai yo ka musajik dek Buk Noni jago lah Buk Noni \ge go EXCL to mosque DEK TRU.mother Noni watch.over PFCT TRU.mother Noni \fti pergi ke mesjid Buk Noni, bangunlah Buk Noni.

\ref PDG-20080613-SAN.0554 \recid 771715095217300608 \start 0:17:14 \sp NONSAN \ph tu ka ʔanu po musajiʔ a taruy bajagoʔan jo buʔ noni sanaŋ bana laloʔ \tx (wak)tu ka anu (a)po musajik a taruih bajagoan juo buk Noni, sanang bana lalok. \mb waktu ka anu apo musajik a taruih ba- jago -an juo buk Noni sanang bana lalok \ge time to whatchamacallit what mosque FILL continue BA- watch.over -QAN also TRU.mother Noni enjoy very sleep \fti setiap mau ke mesjid buk Noni selalu dibangunkan, tidurnya enak.

\ref PDG-20080613-SAN.0555 \recid 937608095415300608 \start 0:17:17 \sp NONSAN \ph ʔiyo ceʔ bo sisuᵃʔ di ʔuma ndaʔ amuᵃ laloʔ ceʔ waʔ \tx iyo cek (am)bo bisuak di rumah ndak amuah lalok cek wak. \mb iyo cek ambo bisuak di rumah ndak amuah lalok cek wak \ge EXCL talk 1 tomorrow LOC house NEG want sleep talk 1 \fti iya kata saya, biasanya kalau di rumah tidak mau tidur.

\ref PDG-20080613-SAN.0556 \recid 894135095556300608 \start 0:17:19 \sp NONSAN \ph siko sanaŋ laloʔ ceʔ waʔ \tx siko sanang lalok cek wak. \mb s- i- ko sanang lalok cek wak \ge S- I- this enjoy sleep talk 1 \fti di sini tidurnya enak.

\ref PDG-20080613-SAN.0557 \recid 157142095629300608 \start 0:17:20 \sp NONSAN \ph ʔase taʔ wa ʔiko ʔa \tx AC (la)tak (ba)wah iko a. \mb AC latak bawah i- ko a \ge air.conditioner place under I- this FILL \fti AC letaknya di bawah sini.

\ref PDG-20080613-SAN.0558 \recid 201809095716300608 \start 0:17:22 \sp NONSAN \ph ʔa siko ʔawaʔ inan ɲo duwo mulay ʔe \tx a siko awak (s)inan nyo duo mulai e. \mb a s- i- ko awak sinan nyo duo mulai e \ge FILL S- I- this 1 there 3 two begin FILL \fti kita di sini ACnya ada dua di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0559 \recid 317173095817300608 \start 0:17:24 \sp NONSAN \ph ʔado lo ʔuRaŋ paRyaman di baŋku belakaŋ tun \tx ado lo urang Pariaman di bangku belakang tu. \mb ado lo urang Pariaman di bangku belakang tu \ge exist furthermore person Pariaman LOC seat back that \fti ada juga orang Pariaman di bangku belakang itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0560 \recid 642618095916300608 \start 0:17:27 \sp NONSAN \ph bagaRa juwo malamtu \tx bagarah juo malam tu. \mb ba- garah juo malam tu \ge BA- joke also night that \fti malam itu bercanda juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0561 \recid 202423095949300608 \start 0:17:29 \sp WENSAN \ph ndaʔ diŋin maʔwo baɲaʔ na ʔase \tx ndak dingin Mak.Uwo banyak (ba)na AC? \mb ndak dingin Mak.Uwo banyak bana AC \ge NEG cold TRU.older.aunt a.lot very air.conditioner \fti apa tidak dingin Nek ACnya banyak sekali?

\ref PDG-20080613-SAN.0562 \recid 741474100031300608 \start 0:17:30 \sp NONSAN \ph ʔa ʔe \tx a e? \mb a e \ge what FILL \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0563 \recid 275604100052300608 \start 0:17:31 \sp NONSAN \ph ndaʔ baʔa do \tx ndak baa do. \mb ndak ba- a do \ge NEG BA- what NEGPOL \fti tidak apa-apa.

\ref PDG-20080613-SAN.0564 \recid 393016100114300608 \start 0:17:32 \sp WENSAN \ph ʔo ɲo deʔ aŋeʔ ma ndaʔ \tx o nyo dek angek ma ndak. \mb o nyo dek angek ma ndak \ge FILL 3 DEK hot which NEG \fti o karena di sana panas ya.

\ref PDG-20080613-SAN.0565 \recid 939758100201300608 \start 0:17:33 \sp NONSAN \ph keceʔe \tx keceke. \mb kecek -e \ge talk -3 \fti katanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0566 \recid 139584100223300608 \start 0:17:33 \sp WINSAN \ph ɲo ʔaŋeʔ situ naʔ maʔwo \tx nyo angek situ nak Mak.Uwo. \mb nyo angek s- i- tu nak Mak.Uwo \ge 3 hot S- I- that NAK TRU.older.aunt \fti karena di situ panas kan Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0567 \recid 298198100254300608 \start 0:17:35 \sp NONSAN \ph paʔ kamil ʔe paʔ anu paʔ paʔ musa ʔa \tx pak Kamil e pak anu pak pak Musa a. \mb pak Kamil e pak anu pak pak Musa a \ge father Kamil FILL father whatchamacallit father father Musa FILL \fti pak Kamil e pak Musa.

\ref PDG-20080613-SAN.0568 \recid 324973100339300608 \start 0:17:40 \sp NONSAN \ph ni noni soRaŋ se tu buʔ noni paʔi la kin \tx ni Noni sorang se tu buk Noni pai la kian. \mb ni Noni s- orang se tu buk Noni pai la kian \ge TRU.sister Noni SA- person just that TRU.mother Noni go PFCT this.much \fti Noni sendirian saja di situ, pergilah ke sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0569 \recid 325611100430300608 \start 0:17:42 \sp NONSAN \ph maŋa namo paʔ kamil lay ko \tx manga namo pak Kamil lai ko. \mb ma- ng- a namo pak Kamil lai ko \ge MA- N- what name father Kamil more this \fti kenapalah pak Kamil ini.

\ref PDG-20080613-SAN.0570 \recid 254800100538300608 \start 0:17:45 \sp NONSAN \ph tapi ʔawaʔ ayah waʔ paʔ kamil ʔa bapagaRa lo ʔaya ʔanaʔ jo ʔuraŋ \tx tapi awak ayah wak pak Kamil a bapagarah lo ayah, anak jo urang. \mb tapi awak ayah wak pak Kamil a ba- pa- garah lo ayah anak jo urang \ge but 1 father 1 father Kamil FILL BA- PA- joke furthermore father child with person \fti tapi pak Kamil sudah dianggap seperti ayah, ayah dibercandain juga dengan anak.

\ref PDG-20080613-SAN.0571 \recid 837409100643300608 \start 0:17:52 \sp NONSAN \ph ʔiɲo uRaŋ tu ʔaʔil biniʔe \tx inyo urang tu a binie. \mb i- nyo urang tu a bini -e \ge I- 3 person that what wife -3 \fti dia orang itu istrinya.

\ref PDG-20080613-SAN.0572 \recid 762620100739300608 \start 0:17:54 \sp NONSAN \ph sakiʔ gulo \tx sakik gulo. \mb sakik gulo \ge hurt sugar \fti sakit gula.

\ref PDG-20080613-SAN.0573 \recid 175100100754300608 \start 0:17:55 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0574 \recid 512786100812300608 \start 0:17:55 \sp NONSAN \ph ndaʔ paʔi do \tx ndak pai do. \mb ndak pai do \ge NEG go NEGPOL \fti tidak pergi.

\ref PDG-20080613-SAN.0575 \recid 608721100830300608 \start 0:17:56 \sp NONSAN \ph ɲo paʔi tawaf tiŋga bini ɲo tu di ʔanu tampeʔ di mekah \tx nyo pai tawaf tingga bini nyo tu di anu tampek di Makah. \mb nyo pai tawaf tingga bini nyo tu di anu tampek di Makah \ge 3 go ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times leave wife 3 that LOC whatchamacallit place LOC Mecca \fti dia pergi tawaf tinggal istrinya di anu di Mekah.

\ref PDG-20080613-SAN.0576 \recid 190701100947300608 \start 0:18:03 \sp WINSAN \ph sakiʔ gulo \tx sakik gulo. \mb sakik gulo \ge hurt sugar \fti sakit gula.

\ref PDG-20080613-SAN.0577 \recid 828217101004300608 \start 0:18:05 \sp NONSAN \ph ʔa suda tu kalo sanu ʔawaʔ ndaʔ kalo damam waʔ paʔi di bawa laloʔ \tx a sudah tu kalau saanu awak ndak, kalau damam wak pai di bawah lalok. \mb a sudah tu kalau sa- anu awak ndak kalau damam wak pai di bawah lalok \ge FILL PFCT that TOP SA- whatchamacallit 1 NEG TOP fever 1 go LOC under sleep \fti a setelah itu kalau kita anu, kalau kita demam pergi tidur di bawah.

\ref PDG-20080613-SAN.0578 \recid 169220101134300608 \start 0:18:07 \sp NONSAN \ph waʔ di bawa laloʔ samo \tx wak di bawah lalok samo. \mb wak di bawah lalok samo \ge 1 LOC under sleep with \fti tidur di bawah sama-sama.

\ref PDG-20080613-SAN.0579 \recid 696997101210300608 \start 0:18:08 \sp NONSAN \ph ndaʔ amuᵃ di ʔate li \tx ndak amuah di ateh lai. \mb ndak amuah di ateh lai \ge NEG want LOC up more \fti tidak mau tidur di atas lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0580 \recid 653783101245300608 \start 0:18:10 \sp NONSAN \ph ʔabi daRa \tx abih darah. \mb abih darah \ge finished blood \fti habis darah.

\ref PDG-20080613-SAN.0581 \recid 656792101338300608 \start 0:18:12 \sp NONSAN \ph ʔindaʔ sapanjaŋ tu ni ʔa ʔa ni ʔa ʔa ʔanu tu ʔa \tx indak sapanjang tu Ni a a Ni a a anu tu a. \mb indak sa- panjang tu Ni a a Ni a a anu tu a \ge NEG SA- long that EPIT FILL FILL TRU.Weni FILL FILL whatchamacallit that FILL \fti tidak dia sepanjang itu Ni.

\ref PDG-20080613-SAN.0582 \recid 434330105831150708 \start 0:18:15 \sp WINSAN \ph ʔapo \tx apo. \mb apo \ge what \fti apa.

\ref PDG-20080613-SAN.0583 \recid 827191101431300608 \start 0:18:16 \sp NONSAN \ph duwo kali diʔantamʔe ʔe tigo kali \tx duo kali dihantame, e tigo kali. \mb duo kali di- hantam -e e tigo kali \ge two time DI- hit -3 FILL three time \fti dua kali eh tiga kali dipukulnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0584 \recid 919943101507300608 \start 0:18:19 \sp NONSAN \ph suda ca cabiaʔ sito panjaŋ Rantay tu na \tx sudah ca(biak) cabiak, siko panjang rantai tu na. \mb sudah cabiak cabiak s- i- ko panjang rantai tu na \ge PFCT torn torn S- I- this long chain that EXCL \fti sudah robek, segini panjang rantai itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0585 \recid 109081101617300608 \start 0:18:23 \sp NONSAN \ph ʔa keceʔan ɲo ʔawaʔ wese Rusaʔ \tx a kecekan nyo awak WC rusak. \mb a kecek -an nyo awak WC rusak \ge FILL talk -QAN 3 1 WC damaged \fti dia bilang WC kita rusak.

\ref PDG-20080613-SAN.0586 \recid 628374101705300608 \start 0:18:25 \sp NONSAN \ph ndaʔ do Rusaʔ wese ʔancaʔ ɲo tu waʔ \tx ndak (a)do rusak WC rancak nyo tu wak. \mb ndak ado rusak WC rancak nyo tu wak \ge NEG exist damaged WC nice 3 that 1 \fti tidak ada yang rusak, WC kami bagus.

\ref PDG-20080613-SAN.0587 \recid 196879101804300608 \start 0:18:27 \sp NONSAN \ph kami takuⁱʔ kami damam tu waʔ \tx kami takuik kami damam tu wak. \mb kami takuik kami damam tu wak \ge 1 fear 1 fever that 1 \fti kami takut kami waktu itu demam.

\ref PDG-20080613-SAN.0588 \recid 259601101849300608 \start 0:18:30 \sp NONSAN \ph ʔibuʔ cadiᵃʔ \tx ibuk cadiak. \mb ibuk cadiak \ge mother smart \fti ibu cerdik.

\ref PDG-20080613-SAN.0589 \recid 533760101946300608 \start 0:18:31 \sp NONSAN \ph tando cadiᵃʔ baʔa tu waʔ \tx tando cadiak baa tu wak. \mb tando cadiak ba- a tu wak \ge sign smart BA- what that 1 \fti apa tandanya kalau cerdik.

\ref PDG-20080613-SAN.0590 \recid 324280102018300608 \start 0:18:31 \sp WENSAN \ph baʔa ko sabuⁱʔ ɲo maʔwo cadiᵃʔ \tx baa ko sabuik nyo Mak.Uwo cadiak? \mb ba- a ko sabuik nyo Mak.Uwo cadiak \ge BA- what this mention 3 TRU.older.aunt smart \fti kenapa dia bilang Nenek cerdik?

\ref PDG-20080613-SAN.0591 \recid 390379102105300608 \start 0:18:33 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0592 \recid 718686102125300608 \start 0:18:34 \sp WENSAN \ph deʔ deʔ maʔwo ndaʔ paʔi bawa tu do \tx dek, dek Mak.Uwo ndak pai bawah tu do. \mb dek dek Mak.Uwo ndak pai bawah tu do \ge DEK DEK TRU.older.aunt NEG go under that NEGPOL \fti karena nenek tidak pergi ke bawah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0593 \recid 670820102213300608 \start 0:18:36 \sp NONSAN \ph ndaʔ maʔu bukaʔ pintu \tx ndak mau bukak pintu. \mb ndak mau bukak pintu \ge NEG want open door \fti tidak mau buka pintu.

\ref PDG-20080613-SAN.0594 \recid 787533102248300608 \start 0:18:38 \sp WENSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0595 \recid 393149102312300608 \start 0:18:39 \sp NONSAN \ph ʔa ka dibukaʔ pintu ʔaden paʔi wese nan di luwa ɲo biliᵃʔ do \tx a ka dibukak pintu aden pai WC nan di lua nyo biliak ado. \mb a ka di- bukak pintu aden pai WC nan di lua nyo biliak ado \ge FILL FUT DI- open door 1SG go WC REL LOC out 3 room exist \fti apa yang mau dibuka, kalau mau pergi ke WC kan ada yang diluar kamar itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0596 \recid 471664102440300608 \start 0:18:42 \sp NONSAN \ph wese ndaʔ lo Rusaʔ do \tx WC ndak lo rusak do. \mb WC ndak lo rusak do \ge WC NEG furthermore damaged NEGPOL \fti WC kan tidak rusak.

\ref PDG-20080613-SAN.0597 \recid 670315102516300608 \start 0:18:43 \sp NONSAN \ph la baŋibaŋi ʔuRaŋ tun \tx la bangih-bangih urang tu. \mb la bangih ~ bangih urang tu \ge PFCT angry ~ angry person that \fti orang itu sudah marah-marah.

\ref PDG-20080613-SAN.0598 \recid 410529102607300608 \start 0:18:44 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ te ʔe babayiᵃʔ wese te \tx awak te e babaiak WC te. \mb awak te e ba- baiak WC te \ge 1 TE FILL BA- good WC TE \fti kita mau memperbaiki WC itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0599 \recid 968833102719300608 \start 0:18:45 \sp WINSAN \ph ʔeloʔeloʔ la \tx elok-elok lah. \mb elok ~ elok lah \ge good ~ good PFCT \fti hati-hati.

\ref PDG-20080613-SAN.0600 \recid 107735102733300608 \start 0:18:47 \sp NONSAN \ph a nan ka babayiᵃʔ wese ʔancaʔ ɲo tu waʔ \tx a nan ka babaiak WC ancak nyo tu wak. \mb a nan ka ba- baiak WC ancak nyo tu wak \ge what REL to BA- good WC nice 3 that 1 \fti apa yang mau diperbaiki WCnya bagus.

\ref PDG-20080613-SAN.0601 \recid 510055102829300608 \start 0:18:50 \sp NONSAN \ph keceʔ ɲo ʔawaʔ cadiᵃʔ ba cadiᵃʔ waʔ \tx kecek nyo awak cadiak, baa cadiak wak. \mb kecek nyo awak cadiak ba- a cadiak wak \ge talk 3 1 smart BA- what smart 1 \fti katanya kita cerdik, apanya kami yang cerdik.

\ref PDG-20080613-SAN.0602 \recid 608155102904300608 \start 0:18:51 \sp NONSAN \ph ʔaŋoʔ waʔ \tx angok wak... \mb angok wak \ge breath 1 \fti nyawa kita...

\ref PDG-20080613-SAN.0603 \recid 573301102946300608 \start 0:18:52 \sp WENSAN \ph ʔado maʔsud ɲo sabana tu ma \tx ado maksud nyo sabana tu ma. \mb ado maksud nyo sa- bana tu ma \ge exist intention 3 SA- very that MA \fti sebenarnya dia punya maksud.

\ref PDG-20080613-SAN.0604 \recid 693804103206300608 \start 0:18:53 \sp NONSAN \ph ʔiyo ɲo la masuᵃʔ kami baduwo ɲo baduwo lo \tx iyo nyo la masuak kami baduo nyo baduo lo. \mb iyo nyo la masuak kami ba- duo nyo ba- duo lo \ge EXCL 3 PFCT go.in 1 BA- two 3 BA- two furthermore \fti iya dia mau masuk, kami berdua dia juga berdua.

\ref PDG-20080613-SAN.0605 \recid 989587103259300608 \start 0:18:56 \sp WENSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0606 \recid 610775103315300608 \start 0:18:57 \sp NONSAN \ph gadaŋ panjaŋ tiŋgiʰ \tx gadang panjang tinggi. \mb gadang panjang tinggi \ge big long high \fti besar, panjang. tinggi.

\ref PDG-20080613-SAN.0607 \recid 505088103408300608 \start 0:18:59 \sp WENSAN \ph ʔuraŋ ʔa tu \tx urang a tu? \mb urang a tu \ge person what that \fti orang mana itu?

\ref PDG-20080613-SAN.0608 \recid 831305103427300608 \start 0:19:00 \sp NONSAN \ph sabana ʔabi daRa wini \tx sabana abih darah Weni. \mb sa- bana abih darah Weni \ge SA- very finished blood Weni \fti rasanya habis darah ini Weni. \nt maksud speaker, speaker sangat ketakutan.

\ref PDG-20080613-SAN.0609 \recid 760727103504300608 \start 0:19:02 \sp NONSAN \ph kato maʔ ndaʔ ka ʔanu ʔawaʔ pulaŋ lay \tx kato mak ndak ka anu awak pulang lai. \mb kato mak ndak ka anu awak pulang lai \ge word TRU.mother NEG to whatchamacallit 1 return more \fti nenek kira nenek tidak bisa pulang lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0610 \recid 757771103545300608 \start 0:19:06 \sp WENSAN \ph ʔuraŋ ʔuraŋ ʔarap situ ndaʔ \tx urang, urang Arab situ ndak. \mb urang urang Arab s- i- tu ndak \ge person person Arab S- I- that NEG \fti mungkin orang Arab di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0611 \recid 583638103623300608 \start 0:19:08 \sp NONSAN \ph ʔuRan aRap sinan \tx urang Arab sinan. \mb urang Arab sinan \ge person Arab there \fti orang Arab di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0612 \recid 727385103708300608 \start 0:19:09 \sp NONSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0613 \recid 177460103726300608 \start 0:19:09 \sp NONSAN \ph ʔuraŋ ʔinan tun \tx urang sinan tu. \mb urang sinan tu \ge person there that \fti orang yang di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0614 \recid 575028104516300608 \start 0:19:11 \sp NONSAN \ph koʔ ndaʔ do panuᵃ toko ciyeʔ ndaʔ dapeʔ kawin do \tx kok ndak (a)do panuah toko ciek ndak dapek kawin do. \mb kok ndak ado panuah toko ciek ndak dapek kawin do \ge KOK NEG exist full shop one NEG get married NEGPOL \fti kalau tidak penuh satu buah toko, kita tidak bisa menikah.

\ref PDG-20080613-SAN.0615 \recid 917954104612300608 \start 0:19:13 \sp NONSAN \ph ndaʔ caRo siko do \tx ndak caro siko do. \mb ndak caro s- i- ko do \ge NEG manner S- I- this NEGPOL \fti tidak seperti di sini.

\ref PDG-20080613-SAN.0616 \recid 876603104642300608 \start 0:19:16 \sp NONSAN \ph kan baɲaʔ uRaŋ dilaRiyan ɲo sedan \tx kan banyak urang dilarian nyo sedan. \mb kan banyak urang di- lari -an nyo sedan \ge KAN a.lot person DI- run -QAN 3 sedan \fti kan banyak orang yang melarikan mobil sedan.

\ref PDG-20080613-SAN.0617 \recid 690735104737300608 \start 0:19:19 \sp NONSAN \ph biso beko saʔ ceʔe suRu ʔuRaŋ lakilaki tuRun lu \tx biso beko (ru)sak ceke suruah urang laki-laki turun lu. \mb biso beko rusak cek -e suruah urang laki ~ laki turun lu \ge can later damaged talk -3 order person husband ~ husband go.down before \fti nanti dia bilang mobil itu rusak disuruhnya yang laki-laki turun.

\ref PDG-20080613-SAN.0618 \recid 705067104908300608 \start 0:19:22 \sp NONSAN \ph malakiʔ tuRun tu ɲo lariyan ʔuraŋ nan ma nan ʔinduᵃʔ tu lamʔe \tx malakik turun tu nyo larian urang nan ma nan induak tu (da)lame. \mb malakik turun tu nyo lari -an urang nan ma nan induak tu dalam -e \ge temporary go.down that 3 run -QAN person REL which REL mother that inside -3 \fti pas dia turun dilarikannya perempuan yang di dalam.

\ref PDG-20080613-SAN.0619 \recid 380279105036300608 \start 0:19:25 \sp NONSAN \ph baɲaʔ na doso di mekaʰ tu \tx banyak (ba)na doso di Makah tu. \mb banyak bana doso di Makah tu \ge a.lot very sin LOC Mecca that \fti banyak sekali dosa di Mekah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0620 \recid 167315105140300608 \start 0:19:28 \sp NONSAN \ph ʔamaʔ ta \tx amak ta(waf)... \mb amak tawaf \ge mother ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times \fti nenek waktu tawaf...

\ref PDG-20080613-SAN.0621 \recid 174542105200300608 \start 0:19:28 \sp WINSAN \ph ʔiyo maʔwo \tx iyo Mak.Uwo. \mb iyo Mak.Uwo \ge EXCL TRU.older.aunt \fti iya Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0622 \recid 145517105219300608 \start 0:19:29 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ tawa tun di ma Raso laŋaŋ maʔ paʔi kin \tx amak tawaf tu di ma raso langang mak pai kian. \mb amak tawaf tu di ma raso langang mak pai kian \ge mother ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times that LOC which feel quiet TRU.mother go this.much \fti waktu nenek pergi tawaf, kapan kira-kira waktu sepi nenek pergi tawaf.

\ref PDG-20080613-SAN.0623 \recid 111083105340300608 \start 0:19:32 \sp NONSAN \ph ʔuRaŋ la gapuᵃʔ tiŋgi tu ndaʔ \tx urang la gapuak tinggi tu ndak. \mb urang la gapuak tinggi tu ndak \ge person PFCT fat high that NEG \fti ada orang yang gemuk tinggi itu kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0624 \recid 985721105426300608 \start 0:19:34 \sp WENSAN \ph pas tawaf tu bapegaŋpegaŋan maʔwo \tx pas tawaf tu bapegang-pegangan Mak.Uwo? \mb pas tawaf tu ba- pegang ~ pegang -an Mak.Uwo \ge precise ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times that BA- hold ~ hold -AN TRU.older.aunt \fti waktu tawaf itu pegangan tangan Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0625 \recid 444015105505300608 \start 0:19:36 \sp NONSAN \ph ndaʔ do bapegaŋ do \tx ndak (a)do bapegang do. \mb ndak ado ba- pegang do \ge NEG exist BA- hold NEGPOL \fti tidak ada pegangan.

\ref PDG-20080613-SAN.0626 \recid 381333105536300608 \start 0:19:37 \sp WENSAN \ph tu beko ndaʔ ilaŋ maʔwo \tx tu beko ndak ilang Mak.Uwo? \mb tu beko ndak ilang Mak.Uwo \ge that later NEG disappear TRU.older.aunt \fti apa nanti tidak hilang Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0627 \recid 777998105612300608 \start 0:19:38 \sp WENSAN \ph maʔsud weni pisa samo paʔ kamil tu yaŋ \tx maksud Weni pisah samo pak Kamil tu yang... \mb maksud Weni pisah samo pak Kamil tu yang \ge intention Weni separate with father Kamil that REL \fti maksud Weni nanti pisah sama pak Kamil dan yang...

\ref PDG-20080613-SAN.0628 \recid 325375105658300608 \start 0:19:41 \sp NONSAN \ph ʔo ɲo kamaR ɲo sadaŋ ko jadi kuliliᵃŋ kaʔbah tu \tx o nyo kamar nyo sa(ga)dang ko, jadi kuliliang Ka’bah tu. \mb o nyo kamar nyo sa- gadang ko jadi kuliliang Ka'bah tu \ge FILL 3 room 3 SA- big this become around holy.rectangular.building.in.Masjidilharam.in.Mecca that \fti ruangannya sebesar ini, jadi mengelilingi Ka’bah.

\ref PDG-20080613-SAN.0629 \recid 784938105741300608 \start 0:19:43 \sp WINSAN \ph pakay taŋan bisa \tx pakai tangan bisa. \mb pakai tangan bisa \ge use hand can \fti bisa pakai tangan.

\ref PDG-20080613-SAN.0630 \recid 872984105920300608 \start 0:19:43 \sp NONSAN \ph ʔa suda kaʔba tu ɲo bacapanca ko maŋaja \tx a sudah Ka’bah tu nyo bacapanca ko mangaja. \mb a sudah Ka'bah tu nyo ba- ca ~ panca ko ma- ng- kaja \ge FILL PFCT holy.rectangular.building.in.Masjidilharam.in.Mecca that 3 BA- PART.spread.out ~ spread.out this MA- N- chase \fti setelah Ka’bah itu dia berpencar-pencar mengejar.

\ref PDG-20080613-SAN.0631 \recid 158901110033300608 \start 0:19:48 \sp NONSAN \ph ʔa tibo sikoko tu subhanawla walamdulila walil ʔawlahuʔaʔbar deʔ awaʔ \tx a tibo sikoko tu subhanallah walhamdulillah walail(ahailallah) Allahuakbar dek awak. \mb a tibo s- i- ko ~ ko tu subhanallah walhamdulillah walailahailallah Allahuakbar dek awak \ge FILL arrive S- I- this ~ this that holy.God praise.be.to.god there.is.no.God.but.Allah Allah.is.Great DEK 1 \fti sampainya di sana bilang subhanallah walhamdulillah walailahailallah Allahuakbar. \nt speaker menyebutkan bacaan untuk tawaf.

\ref PDG-20080613-SAN.0632 \recid 956612110301300608 \start 0:19:52 \sp NONSAN \ph masjidilʔaram tu \tx Masjidil.Haram tu. \mb Masjidil.Haram tu \ge Masjidil.Haram that \fti Masjidil Haram.

\ref PDG-20080613-SAN.0633 \recid 800300110335300608 \start 0:19:53 \sp NONSAN \ph ʔa tujuᵃ kali ʔanu tu \tx a tujuah kali anu tu. \mb a tujuah kali anu tu \ge FILL seven time whatchamacallit that \fti tujuh kali anu.

\ref PDG-20080613-SAN.0634 \recid 756921110401300608 \start 0:19:54 \sp NONSAN \ph tujuᵃ kali lenoŋ \tx tujuah kali lenoang. \mb tujuah kali lenoang \ge seven time turn \fti tujuh kali putaran.

\ref PDG-20080613-SAN.0635 \recid 694892110425300608 \start 0:19:57 \sp WENSAN \ph ʔo memaŋ la baturan \tx o memang la baaturan. \mb o memang la ba- atur -an \ge FILL indeed PFCT BA- arrange -AN \fti memang sudah ada aturan.

\ref PDG-20080613-SAN.0636 \recid 367277110509300608 \start 0:19:58 \sp NONSAN \ph malam bajadi weni \tx malam bajadi Weni xx. \mb malam ba- jadi Weni xx \ge night BA- become Weni xx \fti malam jadi Weni xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0637 \recid 337590110646300608 \start 0:20:01 \sp NONSAN \ph malam ndaʔ do tawaw siyaŋ se ɲo \tx malam ndak (a)do tawaf, siang se nyo. \mb malam ndak ado tawaf siang se nyo \ge night NEG exist ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times daytime just 3 \fti malam tidak ada tawaf, siang saja tawafnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0638 \recid 890013110735300608 \start 0:20:03 \sp WINSAN \ph ʔado lo tawaf malam maʔwo \tx ado lo tawaf malam Mak.Uwo? \mb ado lo tawaf malam Mak.Uwo \ge exist furthermore ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times night TRU.older.aunt \fti ada malam tawafnya Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0639 \recid 169694110805300608 \start 0:20:04 \sp NONSAN \ph ʔado \tx ado. \mb ado \ge exist \fti ada.

\ref PDG-20080613-SAN.0640 \recid 561275110817300608 \start 0:20:06 \sp WENSAN \ph tiyoʔ ari \tx tiok ari. \mb tiok ari \ge every day \fti tiap hari.

\ref PDG-20080613-SAN.0641 \recid 169292110845300608 \start 0:20:06 \sp NONSAN \ph tiyoʔ aRi makiʔ anu makiʔ uRaŋ ka ma pulaŋ makah \tx tiok ari malakik anu malakik urang ka Ma(kah) pulang Makah. \mb tiok ari malakik anu malakik urang ka Makah pulang Makah \ge every day temporary whatchamacallit temporary person to Mecca return Mecca \fti tiap hari sampai orang pulang ke Mekah.

\ref PDG-20080613-SAN.0642 \recid 100370110954300608 \start 0:20:09 \sp NONSAN \ph tuʔ ka ji ka tibo ɲo \tx (un)tuak ka (ha)ji ka tibo nyo. \mb untuak ka haji ka tibo nyo \ge for to haj to arrive 3 \fti untuk haji yang akan datang.

\ref PDG-20080613-SAN.0643 \recid 933089111201300608 \start 0:20:11 \sp NONSAN \ph ndaʔ do kato waʔ ndaʔ deʔ saRi \tx ndak ado kato wak ndak dek sari. \mb ndak ado kato wak ndak dek sari \ge NEG exist word 1 NEG DEK before \fti tidak ada kata saya kemarin kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0644 \recid 548846111322300608 \start 0:20:14 \sp NONSAN \ph ʔa la baʔoyaʔ deʔ kayu ndaʔ la suda sumbayaŋ kan \tx a la baoyak dek kayu ndak la sudah sumbayang kan. \mb a la ba- oyak dek kayu ndak la sudah sumbayang kan \ge FILL PFCT BA- shaky DEK wood NEG PFCT PFCT pray KAN \fti sudah digoyang dengan kayu, sudah selesai sembayang.

\ref PDG-20080613-SAN.0645 \recid 975230111521300608 \start 0:20:16 \sp NONSAN \ph ndaʔ ado ketuwa ʔaji tu do sembayaŋ mekah do ʔuRaŋ tawaf jo ɲo sadoʔe \tx ndak ado ketua Haji tu do sumbayang Makah do urang tawaf juo nyo sadoe. \mb ndak ado ketua Haji tu do sumbayang Makah do urang tawaf juo nyo sado -e \ge NEG exist chairman Haj that NEGPOL pray Mecca NEGPOL person ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times also 3 all -3 \fti tidak ada ketua Haji itu yang sembayang di Mekah cuma tawaf saja.

\ref PDG-20080613-SAN.0646 \recid 517771111806300608 \start 0:20:19 \sp WENSAN \ph ndaʔ ado nan sumbayaŋ do \tx ndak ado nan sumbayang do. \mb ndak ado nan sumbayang do \ge NEG exist REL pray NEGPOL \fti tidak ada yang sembayang.

\ref PDG-20080613-SAN.0647 \recid 688923111853300608 \start 0:20:20 \sp NONSAN \ph ndaʔ ndaʔ do sumbayaŋ cam ʔanu na do \tx ndak, ndak (a)do sumbayang (ma)cam anu (ba)na do. \mb ndak ndak ado sumbayang macam anu bana do \ge NEG NEG exist pray sort whatchamacallit very NEGPOL \fti tidak ada yang sembayang, yang seperti itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0648 \recid 349136085500010708 \start 0:20:23 \sp NONSAN \ph di masajiʔ ndaʔ do do \tx di musajik ndak ado do. \mb di musajik ndak ado do \ge LOC mosque NEG exist NEGPOL \fti tidak ada yang di mesjid.

\ref PDG-20080613-SAN.0649 \recid 542409085533010708 \start 0:20:24 \sp NONSAN \ph maleŋaŋ tawaf sadoʔe \tx malenggang tawaf sadoe. \mb ma- lenggang tawaf sado -e \ge MA- swing ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times all -3 \fti semuanya berputar di tawaf.

\ref PDG-20080613-SAN.0650 \recid 784220085645010708 \start 0:20:27 \sp WENSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0651 \recid 509649085658010708 \start 0:20:28 \sp NONSAN \tx xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0652 \recid 979467085722010708 \start 0:20:30 \sp NONSAN \ph bakajakaja tu \tx bakaja-kaja tu. \mb ba- kaja ~ kaja tu \ge BA- chase ~ chase that \fti berlari-lari.

\ref PDG-20080613-SAN.0653 \recid 627777085739010708 \start 0:20:32 \sp NONSAN \ph tapijaʔ nan tiŋgi tu tapijaʔ tiŋgi ndaʔ sa do \tx tapijak nan tinggi tu tapijak tinggi ndak sah do. \mb ta- pijak nan tinggi tu ta- pijak tinggi ndak sah do \ge TA- pedal REL high that TA- pedal high NEG legal NEGPOL \fti kalau terinjak yang tinggi itu tidak sah.

\ref PDG-20080613-SAN.0654 \recid 971266090016010708 \start 0:20:34 \sp NONSAN \ph ʔado paniᵃŋ gay Raŋ tagoleʔ inan \tx ado paniang gai urang tagolek sinan. \mb ado paniang gai urang ta- golek sinan \ge exist dizzy also person TA- roll there \fti ada orang yang tergolek di sana karena pusing.

\ref PDG-20080613-SAN.0655 \recid 500531090139010708 \start 0:20:36 \sp WENSAN \ph a tu bukiʔ safa bukiʔ marwa tu baʔa maʔwo \tx a tu bukik Safa bukik Marwa tu baa Mak.Uwo? \mb a tu bukik Safa bukik Marwa tu ba- a Mak.Uwo \ge FILL that hill Safa hill Marwa that BA- what TRU.older.aunt \fti bagaimana yang di bukit Safa dan Marwa itu Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0656 \recid 742486090404010708 \start 0:20:39 \sp WENSAN \ph batubatu jalan ɲo \tx batu-batu jalan nyo? \mb batu ~ batu jalan nyo \ge stone ~ stone street 3 \fti jalannya berbatu-batu?

\ref PDG-20080613-SAN.0657 \recid 178956090515010708 \start 0:20:40 \sp NONSAN \ph baʔanu bapanjaŋ jo la tu ʔa balalaRi \tx baanu bapanjang jo la tu a balalari. \mb ba- anu ba- panjang jo la tu a ba- la ~ lari \ge BA- whatchamacallit BA- long with PFCT that FILL BA- PART.run ~ run \fti jalannya panjang kemudian berlari-lari.

\ref PDG-20080613-SAN.0658 \recid 521632090624010708 \start 0:20:43 \sp NONSAN \ph ʔa tapijaʔ ɲo ʔado batiŋgiyan batu tu ʔan ʔa tapijaʔ tu ka balaRiyan tujuᵃ kali ɲo ɲe \tx a tapijak yo ado batinggian batu tu a a tapijak tu ka balarian tujuah kali nyo nyo. \mb a ta- pijak yo ado ba- tinggi -an batu tu a a ta- pijak tu ka ba- lari -an tujuah kali nyo nyo \ge FILL TA- pedal EXCL exist BA- high -QAN stone that what what TA- pedal that to BA- run -AN seven time 3 3 \fti ada batu yang ditinggikan, itu diinjak dan lari sebanyak tujuh kali.

\ref PDG-20080613-SAN.0659 \recid 781371091137010708 \start 0:20:48 \sp NONSAN \ph baɲaʔ palaRiyan ʔanu keteʔ ɲo \tx banyak palarian anu ketek nyo. \mb banyak pa- lari -an anu ketek nyo \ge a.lot PA- run -AN whatchamacallit a.little 3 \fti banyak yang berlari-lari kecil itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0660 \recid 319862091242010708 \start 0:20:52 \sp WENSAN \ph lari keteʔketeʔ awaʔ situ safa marwa tu lalari keteʔketeʔ tu \tx lari ketek-ketek awak situ Safa Marwa tu lalari ketek-ketek tu. \mb lari ketek ~ ketek awak s- i- tu Safa Marwa tu la ~ lari ketek ~ ketek tu \ge run a.little ~ a.little 1 S- I- that Safa Marwa that PART.run ~ run a.little ~ a.little that \fti kita lari-lari kecil di Safa dan Marwa itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0661 \recid 833993091353010708 \start 0:20:56 \sp NONSAN \ph yo la lambeʔ ye \tx yo la lambek juo. \mb yo la lambek juo \ge EXCL PFCT slow also \fti iya sudah lambat juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0662 \recid 944227091436010708 \start 0:20:59 \sp WENSAN \ph bukiʔ bana yaŋ ʔawaʔ daki tu \tx bukik bana yang awak daki tu? \mb bukik bana yang awak daki tu \ge hill very REL 1 grime that \fti yang kita daki itu bukit?

\ref PDG-20080613-SAN.0663 \recid 546253091506010708 \start 0:21:00 \sp NONSAN \ph ʔinaʔ ɲo ndaʔ bukiʔ do dibuweʔ ɲo deʔ uRaŋ \tx indak nyo ndak bukik do, dibuek nyo dek urang. \mb indak nyo ndak bukik do di- buek nyo dek urang \ge NEG 3 NEG hill NEGPOL DI- make 3 DEK person \fti tidak dia bukan bukit, itu dibuat oleh orang.

\ref PDG-20080613-SAN.0664 \recid 598342091557010708 \start 0:21:03 \sp NONSAN \ph tapijaʔ batu nan baleŋge tu na \tx tapijak batu nan balenggek tu na. \mb ta- pijak batu nan ba- lenggek tu na \ge TA- pedal stone REL BA- level that EXCL \fti diinjak yang berlapis itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0665 \recid 356361091643010708 \start 0:21:05 \sp NONSAN \ph ʔa la sa tu \tx a la sah tu. \mb a la sah tu \ge FILL PFCT legal that \fti tanda sudah sah.

\ref PDG-20080613-SAN.0666 \recid 470410091707010708 \start 0:21:06 \sp WENSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0667 \recid 288946091732010708 \start 0:21:06 \sp NONSAN \ph sinan ma maʔwo bajaluR guntiᵃŋ Rambuⁱʔ ma \tx sinan ma Mak.Uwo bajalur guntiang rambuik ma. \mb sinan ma Mak.Uwo ba- jalur guntiang rambuik ma \ge there which TRU.older.aunt BA- strip scissors hair which \fti di sana tempat nenek gunting rambut.

\ref PDG-20080613-SAN.0668 \recid 531024091836010708 \start 0:21:09 \sp NONSAN \ph guntiᵃŋ la suda tu diguntiᵃŋ ʔuRan Rambuⁱʔ nan \tx guntiang la sudah tu diguntiang urang rambuik (si)nan. \mb guntiang la sudah tu di- guntiang urang rambuik sinan \ge scissors PFCT PFCT that DI- scissors person hair there \fti digunting, setelah itu digunting rambutnya di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0669 \recid 235752092014010708 \start 0:21:12 \sp NONSAN \ph bulubulu kuduᵃʔ \tx bulu-bulu kuduak. \mb bulu ~ bulu kuduak \ge body.hair ~ body.hair nape.of.neck \fti rambut yang di kuduk.

\ref PDG-20080613-SAN.0670 \recid 193471092033010708 \start 0:21:12 \sp WENSAN \ph ʔado lo tukaŋ cukuᵃ di situ \tx ado lo tukang cukua di situ? \mb ado lo tukang cukua di s- i- tu \ge exist furthermore AGT shave LOC S- I- that \fti di situ juga ada tukang cukur?

\ref PDG-20080613-SAN.0671 \recid 584936092104010708 \start 0:21:13 \sp NONSAN \ph ʔado \tx ado. \mb ado \ge exist \fti ada.

\ref PDG-20080613-SAN.0672 \recid 930624092116010708 \start 0:21:14 \sp NONSAN \tx xx

\ref PDG-20080613-SAN.0673 \recid 523776092141010708 \start 0:21:16 \sp WENSAN \ph wajib naʔ maʔwo \tx wajib nak Mak.Uwo. \mb wajib nak Mak.Uwo \ge obligatory NAK TRU.older.aunt \fti wajib kan Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0674 \recid 818366092205010708 \start 0:21:18 \sp WENSAN \ph tu nampaʔ awrat ʔawaʔ \tx tu nampak aurat awak. \mb tu nampak aurat awak \ge that seen part.of.the.body.which.must.not.be.exposed 1 \fti berarti aurat kita kelihatan.

\ref PDG-20080613-SAN.0675 \recid 202326092248010708 \start 0:21:23 \sp NONSAN \ph pi pipi ʔamaditapuᵃʔ deʔ uRaŋ tu ndaʔ taso do \tx (ta)pi pipi amak ditapuak dek urang tu ndak ta(ra)so do. \mb tapi pipi amak di- tapuak dek urang tu ndak ta- raso do \ge but cheek mother DI- slap DEK person that NEG TA- feel NEGPOL \fti tapi tidak terasa pipi nenek dipukul sama orang.

\ref PDG-20080613-SAN.0676 \recid 907525092505010708 \start 0:21:26 \sp NONSAN \ph kuduᵃʔ awaʔ \tx kuduak awak. \mb kuduak awak \ge nape.of.neck 1 \fti kuduk kita.

\ref PDG-20080613-SAN.0677 \recid 200192092625010708 \start 0:21:27 \sp NONSAN \ph mako ʔanu xx \tx mako anu xx. \mb mako anu xx \ge then whatchamacallit xx \fti maka anu.

\ref PDG-20080613-SAN.0678 \recid 142996092709010708 \start 0:21:28 \sp NONSAN \ph ko masjidilʔaram ko ʔa ndaʔ ka malenoŋ ko ndaʔ \tx ko Masjidil.Haram ko a, ndak ka malenoang ko ndak. \mb ko Masjidil.Haram ko a ndak ka ma- lenoang ko ndak \ge this Masjidil.Haram this FILL NEG FUT MA- turn this NEG \fti ini Masjidil Haram kan, sekarang mau berputar.

\ref PDG-20080613-SAN.0679 \recid 950196092744010708 \start 0:21:30 \sp NONSAN \ph jadi ɲo dikaja petaʔ ko lu ʔa suda tagaʔ sikoko tu \tx jadi nyo dikaja petak ko lu a sudah tagak sikoko tu. \mb jadi nyo di- kaja petak ko lu a sudah tagak s- i- ko ~ ko tu \ge become 3 DI- chase mark this before FILL PFCT stand S- I- this ~ this that \fti jadi yang dikejar petak ini dulu.

\ref PDG-20080613-SAN.0680 \recid 966146093047010708 \start 0:21:34 \sp NONSAN \ph subʔanawla walhamdulila walaʔilaʔila ʔawlahuʔaʔbar \tx subhanallah walhamdulillah walailahailallah Allahuakbar. \mb subhanallah walhamdulillah walailahailallah Allahuakbar \ge holy.God praise.be.to.god there.is.no.God.but.Allah Allah.is.Great \fti subhanallah walhamdulillah walailahailallah Allahuakbar. \nt speaker menyebutkan bacaan ketika tawaf.

\ref PDG-20080613-SAN.0681 \recid 837864093447010708 \start 0:21:37 \sp NONSAN \ph tu diciyum taŋan ʔala tu \tx tu dicium tangan alah tu. \mb tu di- cium tangan alah tu \ge that DI- kiss hand PFCT that \fti kemudian kita mencium tangan, berart sudah.

\ref PDG-20080613-SAN.0682 \recid 294631093733010708 \start 0:21:39 \sp NONSAN \ph la tamat tuju kali \tx la tamat tujuah kali. \mb la tamat tujuah kali \ge PFCT finish seven time \fti sudah tamat tujuh kali.

\ref PDG-20080613-SAN.0683 \recid 680119093758010708 \start 0:21:40 \sp NONSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge FILL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0684 \recid 483531093809010708 \start 0:21:41 \sp NONSAN \ph jadi ʔawaʔ capeʔ maŋaja ko \tx jadi awak capek mangaja ko. \mb jadi awak capek ma- ng- kaja ko \ge become 1 quick MA- N- chase this \fti jadi kita cepat mengejar ini.

\ref PDG-20080613-SAN.0685 \recid 314999093942010708 \start 0:21:42 \sp NONSAN \ph biyaso pagi ʔuRaŋ tu \tx biaso pagi urang tu. \mb biaso pagi urang tu \ge usual morning person that \fti biasanya pagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0686 \recid 993092094005010708 \start 0:21:44 \sp NONSAN \ph ɲo ʔuRaŋ ʔinan tu gapuᵃʔe \tx nyo urang sinan tu gapuake. \mb nyo urang sinan tu gapuak -e \ge 3 person there that fat -3 \fti ada orang di situ gemuk.

\ref PDG-20080613-SAN.0687 \recid 125905094115010708 \start 0:21:46 \sp WENSAN \ph ɲo gaduᵃ maʔwo \tx nyo gaduah Mak.Uwo? \mb nyo gaduah Mak.Uwo \ge 3 disturb TRU.older.aunt \fti dia ganggu Nenek?

\ref PDG-20080613-SAN.0688 \recid 788844094141010708 \start 0:21:46 \sp NONSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0689 \recid 823260094156010708 \start 0:21:50 \sp WENSAN \ph tu ndaʔ perna makan sulaŋ maʔwo deʔe \tx tu ndak pernah makan surang Mak.Uwo deke? \mb tu ndak pernah makan s- urang Mak.Uwo dek -e \ge that NEG ever eat SA- person TRU.older.aunt DEK -3 \fti berarti Nenek tidak pernah makan sendiri?

\ref PDG-20080613-SAN.0690 \recid 548537094250010708 \start 0:21:51 \sp NONSAN \ph ʔe \tx e. \mb e \ge FILL \fti e.

\ref PDG-20080613-SAN.0691 \recid 276294094305010708 \start 0:21:51 \sp WENSAN \ph laʔin raso \tx lain raso. \mb lain raso \ge other feel \fti lain rasanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0692 \recid 290789094330010708 \start 0:21:53 \sp NONSAN \ph ndaʔ \tx ndak. \mb ndak \ge NEG \fti tidak.

\ref PDG-20080613-SAN.0693 \recid 909711094344010708 \start 0:21:54 \sp WENSAN \ph kalo ʔiyo lo maʔwo ndaʔ do taraso do \tx kalau iyo lo Mak.Uwo ndak ado taraso do. \mb kalau iyo lo Mak.Uwo ndak ado ta- raso do \ge TOP EXCL furthermore TRU.older.aunt NEG exist TA- feel NEGPOL \fti kalau iya Nek berarti tidak terasa.

\ref PDG-20080613-SAN.0694 \recid 927980094528010708 \start 0:21:55 \sp NONSAN \ph ʔa tu tu ʔado ʔuRaŋ keceʔe \tx a tu tu ado urang keceke. \mb a tu tu ado urang kecek -e \ge FILL that that exist person talk -3 \fti kemudian ada orang katanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0695 \recid 182023094612010708 \start 0:21:57 \sp NONSAN \ph ɲo mintaʔ payuᵃŋ \tx nyo mintak payuang. \mb nyo mintak payuang \ge 3 ask.for umbrella \fti dia minta payung.

\ref PDG-20080613-SAN.0696 \recid 776371094739010708 \start 0:21:59 \sp WENSAN \ph ka maʔwo \tx ka Mak.Uwo? \mb ka Mak.Uwo \ge to TRU.older.aunt \fti ke Nenek?

\ref PDG-20080613-SAN.0697 \recid 884275094854010708 \start 0:22:00 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0698 \recid 928263095136010708 \start 0:22:01 \sp NONSAN \ph kasi tu \tx kasi tu. \mb kasi tu \ge give that \fti dikasi.

\ref PDG-20080613-SAN.0699 \recid 435275100922010708 \start 0:22:03 \sp NONSAN \ph tu ceʔ awaʔ jo ceʔ uraŋ ndaʔ buliya di jawab ceʔ anu \tx tu cek awak jo cek urang ndak buliah di jawab cek anu. \mb tu cek awak jo cek urang ndak buliah di jawab cek anu \ge that talk 1 with talk person NEG may LOC answer talk whatchamacallit \fti kata orang tidak boleh tidak dijawab.

\ref PDG-20080613-SAN.0700 \recid 173547103444010708 \start 0:22:06 \sp NONSAN \ph kalo dikasi diʔagiyane \tx kalau dikasi diagiahane. \mb kalau di- kasi di- agiah -an -e \ge TOP DI- give DI- give -QAN -3 \fti kalau dia minta kita beri.

\ref PDG-20080613-SAN.0701 \recid 368915084924030708 \start 0:22:08 \sp NONSAN \ph payuᵃŋ ciyeʔ tu ɲe \tx payuang ciek tu nyo. \mb payuang ciek tu nyo \ge umbrella one that 3 \fti payung cuma satu.

\ref PDG-20080613-SAN.0702 \recid 549991085306030708 \start 0:22:09 \sp NONSAN \ph tu takana waʔ \tx tu takana wak. \mb tu ta- kana wak \ge that TA- remember 1 \fti saya ingat.

\ref PDG-20080613-SAN.0703 \recid 410262085445030708 \start 0:22:09 \sp NONSAN \ph ʔa kasi la kasi la \tx a kasi lah, kasi lah. \mb a kasi lah kasi lah \ge FILL give LAH give LAH \fti berikanlah.

\ref PDG-20080613-SAN.0704 \recid 988829085644030708 \start 0:22:13 \sp NONSAN \ph taʔu lo ʔe \tx tau lo e. \mb tau lo e \ge know furthermore FILL \fti tau juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0705 \recid 481433085711030708 \start 0:22:14 \sp NONSAN \ph ʔa diʔagiya galaŋ yaŋ ŋeneʔ tu leŋgeʔ baRa tu \tx a diagiah galang yang ngenek tu lenggek bara tu. \mb a di- agiah galang yang ng- kenek tu lenggek ba- r- a tu \ge FILL DI- give bracelet REL N- small that level BA- R- what that \fti dikai gelang yang kecil itu, berapa lapis itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0706 \recid 162421085824030708 \start 0:22:16 \sp NONSAN \ph limo sepuluᵃ buwa ma \tx limo sepuluah buah ma. \mb limo se- puluah buah ma \ge five SE- ten CLF MA \fti lima atau sepuluh buah.

\ref PDG-20080613-SAN.0707 \recid 727443085940030708 \start 0:22:18 \sp NONSAN \ph nta ka siya ʔagiᵃ \tx (a)ntah ka sia agiah. \mb antah ka sia agiah \ge don't.know to who give \fti entah ke siapa dikasikan.

\ref PDG-20080613-SAN.0708 \recid 260363090019030708 \start 0:22:21 \sp WENSAN \ph ʔuraŋ \tx urang... \mb urang \ge person \fti orang...

\ref PDG-20080613-SAN.0709 \recid 734842090038030708 \start 0:22:22 \sp NONSAN \ph kalo sumbayaŋ tu xx wini ʔado nan tapeʔ awaʔ koʔ sambayaŋ ʔa \tx kalau sumbayang tu xx Weni ado nan tapek awak kok sumbayang a. \mb kalau sumbayang tu xx Weni ado nan tapek awak kok sumbayang a \ge TOP pray that xx Weni exist REL precise 1 KOK pray FILL \fti kalau lagi sholat Weni, ada orang yang tepat di depan kita.

\ref PDG-20080613-SAN.0710 \recid 408082090208030708 \start 0:22:25 \sp NONSAN \ph ʔuRaŋ duduᵃʔ siko bagibagi sadoʔe \tx urang duduak siko bagi-bagi sadoe. \mb urang duduak s- i- ko bagi ~ bagi sado -e \ge person sit S- I- this divide ~ divide all -3 \fti orang duduk di sini bagi-bagi semuanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0711 \recid 350427090303030708 \start 0:22:27 \sp NONSAN \ph lalu se payah \tx lalu se payah. \mb lalu se payah \ge pass just difficult \fti mau lewat saja payah.

\ref PDG-20080613-SAN.0712 \recid 635484090326030708 \start 0:22:29 \sp NONSAN \ph ʔa ndaʔ do xx koʔ ka maRi ka maRi \tx a ndak (a)do xx kok ka mari, ka mari. \mb a ndak ado xx kok ka mari ka mari \ge FILL NEG exist xx KOK to here to here \fti tidak ada kalau ke sini, ke sini.

\ref PDG-20080613-SAN.0713 \recid 904631090408030708 \start 0:22:33 \sp NONSAN \ph lalu jo payah \tx lalu juo payah. \mb lalu juo payah \ge pass also difficult \fti mau lewat saja payah.

\ref PDG-20080613-SAN.0714 \recid 152472090440030708 \start 0:22:36 \sp NONSAN \ph kalo ʔuRaŋ ʔanu tu batatli kaki bataliyan \tx kalau urang anu tu batatali kaki batalian. \mb kalau urang anu tu ba- ta- tali kaki ba- tali -an \ge TOP person whatchamacallit that BA- PART.string- sting foot BA- string -QAN \fti kalau orang anu itu kakinya ditalikan.

\ref PDG-20080613-SAN.0715 \recid 904582090531030708 \start 0:22:40 \sp NONSAN \ph tu pas ʔidul ʔadha solat samosamo tu baʔa maʔwo \tx tu pas Idul Adha sholat samo-samo tu baa Mak.Uwo? \mb tu pas Idul Adha sholat samo ~ samo tu ba- a Mak.Uwo \ge that precise Idul Adha pray with ~ with that BA- what TRU.older.aunt \fti bagaimana waktu sholat Idul Adha kan sama-sama Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0716 \recid 227066091152030708 \start 0:22:43 \sp NONSAN \ph ʔiyo ʔaRan tun \tx iyo, arah tu. \mb iyo arah tu \ge EXCL direction that \fti iya seperti itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0717 \recid 911216091226030708 \start 0:22:45 \sp WENSAN \ph ʔa ʔuRaŋ lalulalu baʔa lo ndaʔ solat ɲo \tx a urang lalu-lalu baa lo, ndak sholat nyo? \mb a urang lalu ~ lalu ba- a lo ndak sholat nyo \ge FILL person pass ~ pass BA- what furthermore NEG pray 3 \fti kalau orang lewat-lewat bagaimana mau sholat?

\ref PDG-20080613-SAN.0718 \recid 138443091314030708 \start 0:22:48 \sp NONSAN \ph di di gusuR ʔuRaŋ gay ʔawaʔ salam \tx di di gusur urang gai awak salam. \mb di di gusur urang gai awak salam \ge LOC LOC remove person also 1 greeting \fti pas kita salam saja kadang digusur sama orang.

\ref PDG-20080613-SAN.0719 \recid 912648091948030708 \start 0:22:50 \sp NONSAN \ph di sasalu ɲo gay \tx di sasalo nyo gai. \mb di sa- salo nyo gai \ge LOC SA- gap 3 also \fti dia lewat disela-selanya juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0720 \recid 801578092035030708 \start 0:22:51 \sp NONSAN \ph ɲo duduᵃʔ supo nan susaka \tx nyo duduak s(ar)upo nan xx. \mb nyo duduak sa- rupo nan xx \ge 3 sit SA- shape REL xx \fti dia duduk seperti xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0721 \recid 647750092126030708 \start 0:22:54 \sp NONSAN \ph baʔa ka baŋiʰ ʔawaʔ inan tu \tx baa ka bangih awak sinan tu. \mb ba- a ka bangih awak sinan tu \ge BA- what to angry 1 there that \fti bagaimana kita mau marah.

\ref PDG-20080613-SAN.0722 \recid 955242092206030708 \start 0:22:55 \sp NONSAN \ph kalo baŋi waʔ dipesamo ɲo waʔ \tx kalau bangih wak, dipesamo nyo wak. \mb kalau bangih wak di- pe- samo nyo wak \ge TOP angry 1 DI- PE- with 3 1 \fti kalau marah kita dimarahi ramai-ramai.

\ref PDG-20080613-SAN.0723 \recid 284045092300030708 \start 0:22:59 \sp NONSAN \ph minta kepeᵃŋ tu lo tu xx minta pitih \tx minta kepeang tu lo tu xx minta pitih. \mb minta kepeang tu lo tu xx minta pitih \ge ask.for money that furthermore that xx ask.for money \fti minta uang xx minta uang.

\ref PDG-20080613-SAN.0724 \recid 963590092423030708 \start 0:23:01 \sp NONSAN \ph tu kato ʔuRaŋ ka buʔ ti tu ʔagiya la piti \tx tu kato urang ka buk Ti tu agiah lah pitih. \mb tu kato urang ka buk Ti tu agiah lah pitih \ge that word person to TRU.mother TRU.Eti that give PFCT money \fti terus kata orang ke buk Ti kasi lah uang.

\ref PDG-20080613-SAN.0725 \recid 178183092517030708 \start 0:23:04 \sp NONSAN \ph ʔabi piti ɲo te \tx abih pitih nyo te. \mb abih pitih nyo te \ge finished money 3 TE \fti habis uangnya itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0726 \recid 132039092606030708 \start 0:23:06 \sp NONSAN \ph kecewa diʔe \tx kecewa die. \mb kecewa die \ge disappointed 3 \fti dia kecewa.

\ref PDG-20080613-SAN.0727 \recid 386328092813030708 \start 0:23:08 \sp NONSAN \ph ko namuᵃ dinʔagiyan piti piciʔe waʔ \tx kok namuah diagiahan pitih piciake wak. \mb kok namuah di- agiah -an pitih piciak -e wak \ge KOK want DI- give -QAN money pinch -3 1 \fti kalau tidak mau mengasi uang dicubitnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0728 \recid 121101092924030708 \start 0:23:11 \sp NONSAN \ph ʔado sadaŋsadaŋ jago bakaReʔ taŋan ɲo joloŋ pulang sakali kaReʔ \tx ado sadang-sadang jago bakarek tangan nyo joloang pulang sakali karek. \mb ado sadang ~ sadang jago ba- karek tangan nyo joloang pulang sa- kali karek \ge exist medium ~ medium watch.over BA- cut hand 3 beginning return SA- time cut \fti ada sedang mencuri itu dipotong tangannya sekali.

\ref PDG-20080613-SAN.0729 \recid 149063093939030708 \start 0:23:15 \sp NONSAN \ph ciloʔ sakali \tx cilok sakali. \mb cilok sa- kali \ge steal SA- time \fti mencuri sekali.

\ref PDG-20080613-SAN.0730 \recid 305799093959030708 \start 0:23:17 \sp NONSAN \ph ko ʔanu duwo kali kaReʔ juwo \tx kok anu duo kali, karek juo. \mb kok anu duo kali karek juo \ge KOK whatchamacallit two time cut also \fti kalau dua kali dipotong juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0731 \recid 277083094040030708 \start 0:23:18 \sp NONSAN \ph ʔanu tigo kali kaReʔ \tx anu tigo kali karek. \mb anu tigo kali karek \ge whatchamacallit three time cut \fti tiga kali dipotong.

\ref PDG-20080613-SAN.0732 \recid 937351094126030708 \start 0:23:19 \sp WINSAN \ph ʔukum ʔislam ma \tx hukum Islam ma. \mb hukum Islam ma \ge punish Islam MA \fti hukum Islam.

\ref PDG-20080613-SAN.0733 \recid 190183094223030708 \start 0:23:20 \sp NONSAN \ph peʔ kali bakuduᵃŋ bana ko ʔabi ʔa \tx (am)pek kali bakuduang bana ko abih a. \mb ampek kali ba- kuduang bana ko abih a \ge four time BA- cut very this finished FILL \fti empat kali dipotong semua tangannya.

\ref PDG-20080613-SAN.0734 \recid 220770094442030708 \start 0:23:21 \sp WENSAN \ph di ʔarap tu maʔwo \tx di Arab tu Mak.Uwo. \mb di Arab tu Mak.Uwo \ge LOC Arab that TRU.older.aunt \fti itu di Arab Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0735 \recid 393656094519030708 \start 0:23:22 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0736 \recid 887719094528030708 \start 0:23:24 \sp WENSAN \ph ʔo ɲo deʔ manciloʔ tu tu \tx o nyo dek mancilok tu tu. \mb o nyo dek ma- n- cilok tu tu \ge FILL 3 DEK MA- N- steal that that \fti iya karena mencuri itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0737 \recid 315579094609030708 \start 0:23:25 \sp WENSAN \ph ndaʔ do taŋan ɲo lay do \tx ndak (a)do tangan nyo lai do. \mb ndak ado tangan nyo lai do \ge NEG exist hand 3 more NEGPOL \fti tidak ada tangannya lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0738 \recid 842773094657030708 \start 0:23:26 \sp NONSAN \ph ndaʔ do taŋan ɲo do \tx ndak (a)do tangan nyo do. \mb ndak ado tangan nyo do \ge NEG exist hand 3 NEGPOL \fti tangannya tidak ada.

\ref PDG-20080613-SAN.0739 \recid 909792095039030708 \start 0:23:27 \sp WINSAN \ph mencuri tu kan memaŋ potoŋ taŋan \tx mencuri tu kan, memang potong tangan. \mb me- n- curi tu kan memang potong tangan \ge ME- N- steal that KAN indeed cut hand \fti mencuri itu kan memang potong tangan hukumannya.

\ref PDG-20080613-SAN.0740 \recid 505516095117030708 \start 0:23:29 \sp NONSAN \ph ʔuraŋ ka tawaf manciloʔ jo diRantay ʔuRan nan ka tu ɲo \tx urang ka tawaf mancilok juo dirantai urang nan ka tu nyo. \mb urang ka tawaf ma- n- cilok juo di- rantai urang nan ka tu nyo \ge person to ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times MA- N- steal also DI- chain person REL to that 3 \fti orang mau tawaf ada juga yang mencuri, tentu saja dia dirantai.

\ref PDG-20080613-SAN.0741 \recid 824343095250030708 \start 0:23:32 \sp NONSAN \ph la lakeʔ baju kayin ʔanu ko kin tawaf ʔuRaŋ \tx la lakek baju kain anu ko kain tawaf urang. \mb la lakek baju kain anu ko kain tawaf urang \ge PFCT sticky garment cloth whatchamacallit this cloth ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times person \fti sudah melekat baju tawaf itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0742 \recid 755901095720030708 \start 0:23:35 \sp WENSAN \ph ʔe \tx e. \mb e \ge FILL \fti e.

\ref PDG-20080613-SAN.0743 \recid 657160095734030708 \start 0:23:35 \sp NONSAN \ph masuᵃʔan sanu saʔoto ʔoto tu ʔoto bakaweʔ \tx masuakan saanu saoto oto tu oto bakawek. \mb ma- su- akan sa- anu sa- oto oto tu oto ba- kawek \ge MA- SU- will SA- whatchamacallit SA- car car that car BA- wire \fti dimasukkan ke dalam mobil, mobil itu berkawat.

\ref PDG-20080613-SAN.0744 \recid 708531095847030708 \start 0:23:38 \sp NONSAN \ph ʔa ka ma diʔopoR ʔuRaŋ ʔanta \tx a ka ma diopor urang antah. \mb a ka ma di- opor urang antah \ge FILL to which DI- move person don't.know \fti entah ke mana orang itu diopornya.

\ref PDG-20080613-SAN.0745 \recid 101475095937030708 \start 0:23:40 \sp NONSAN \ph Raŋ tuwo Raŋ mudo \tx (u)rang tuo (u)rang mudo. \mb urang tuo urang mudo \ge person old person young \fti orang tua, muda.

\ref PDG-20080613-SAN.0746 \recid 595240100020030708 \start 0:23:41 \sp WENSAN \ph ba koʔ bisa nampaʔ deʔ awaʔ maʔwo \tx baa kok bisa nampak dek awak Mak.Uwo? \mb ba- a kok bisa nampak dek awak Mak.Uwo \ge BA- what KOK can seen DEK 1 TRU.older.aunt \fti kok kita bisa melihat Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0747 \recid 413878100108030708 \start 0:23:43 \sp NONSAN \ph ʔe \tx e. \mb e \ge FILL \fti e.

\ref PDG-20080613-SAN.0748 \recid 568999100151030708 \start 0:23:43 \sp WENSAN \ph nampaʔ deʔ ɲo \tx nampak dek nyo. \mb nampak dek nyo \ge seen DEK 3 \fti kelihatan oleh dia.

\ref PDG-20080613-SAN.0749 \recid 383180100213030708 \start 0:23:45 \sp NONSAN \ph ʔuRaŋ manampaʔ \tx urang manampak. \mb urang ma- nampak \ge person MA- seen \fti orang yang melihat.

\ref PDG-20080613-SAN.0750 \recid 313866100246030708 \start 0:23:47 \sp NONSAN \ph ʔuRaŋ nan bacapeʔ bacampaʔan lo \tx urang nan bacapek bacampakan lo. \mb urang nan ba- capek ba- campak -an lo \ge person REL BA- quick BA- throw.away -QAN furthermore \fti orang yang cepat dijatuhkan.

\ref PDG-20080613-SAN.0751 \recid 858991100335030708 \start 0:23:50 \sp WENSAN \ph ʔo \tx o. \mb o \ge EXCL \fti o.

\ref PDG-20080613-SAN.0752 \recid 777095100348030708 \start 0:23:52 \sp WENSAN \ph nampaʔ lo sarami tu ʔuraŋ ʔa \tx nampak lo sarami tu urang a. \mb nampak lo sa- rami tu urang a \ge seen furthermore SA- crowded that person FILL \fti kelihatan juga padahal orang ramai.

\ref PDG-20080613-SAN.0753 \recid 454013100428030708 \start 0:23:54 \sp NONSAN \ph ndaʔ bayiᵃ rami ɲo do \tx ndak baiak rami nyo do. \mb ndak baiak rami nyo do \ge NEG good crowded 3 NEGPOL \fti ramai sekali.

\ref PDG-20080613-SAN.0754 \recid 116541101816030708 \start 0:23:55 \sp NONSAN \ph masajiʔ tu toʔ wakatu baʔanu \tx musajik tu tiok wakatu baanu. \mb musajik tu tiok wakatu ba- anu \ge mosque that every time BA- whatchamacallit \fti mesjid itu tiap waktu sholat dianukan.

\ref PDG-20080613-SAN.0755 \recid 920706101940030708 \start 0:23:58 \sp NONSAN \ph bapel \tx bapel. \mb ba- pel \ge BA- mop \fti dipel.

\ref PDG-20080613-SAN.0756 \recid 334583102003030708 \start 0:24:00 \sp NONSAN \ph ayiᵃ ko ʔayiᵃ ʔanu ʔayiᵃ zazam tu ma maŋkuⁱʔ jo ʔuRaŋ tu \tx aia ko aia anu aia zamzam tu xx maangkuik jo urang tu. \mb aia ko aia anu aia zamzam tu xx ma- angkuik jo urang tu \ge water this water whatchamacallit water sacred.water that xx MA- bring with person that \fti air zamzam itu diangkat sama orang itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0757 \recid 749536102313030708 \start 0:24:03 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ basambayaŋ siko ndaʔ la babagi jalan ɲo ko \tx awak basumbayang siko ndak, la babagi jalan nyo ko. \mb awak ba- sumbayang s- i- ko ndak la ba- bagi jalan nyo ko \ge 1 BA- pray S- I- this NEG PFCT BA- divide street 3 this \fti kita lagi sholat, berbagi jalan dengan mereka.

\ref PDG-20080613-SAN.0758 \recid 772213102424030708 \start 0:24:06 \sp NONSAN \ph ʔayiᵃ zamzam tu diminun \tx aia zamzam tu diminun. \mb aia zamzam tu di- minun \ge water sacred.water that DI- drink \fti air zamzam itu diminum.

\ref PDG-20080613-SAN.0759 \recid 302407102510030708 \start 0:24:07 \sp NONSAN \ph kalo litaʔ awaʔ ayiᵃ zamzam minum kaɲaŋ paRuⁱʔ \tx kalau litak awak aia zamzam minum kanyang paruik. \mb kalau litak awak aia zamzam minum kanyang paruik \ge TOP tired 1 water sacred.water drink sated stomach \fti kalau lagi lapar kita minum air zamzam kita jadi kenyang.

\ref PDG-20080613-SAN.0760 \recid 861182102633030708 \start 0:24:09 \sp WENSAN \ph yo maʔwo \tx yo Mak.Uwo? \mb yo Mak.Uwo \ge EXCL TRU.older.aunt \fti iya Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0761 \recid 707567102956030708 \start 0:24:10 \sp NONSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0762 \recid 995128103014030708 \start 0:24:11 \sp WENSAN \ph ʔayiᵃ zamzam tu ndaʔ baraso do naʔ maʔwo \tx aia zamzam tu ndak baraso do nak Mak.Uwo. \mb aia zamzam tu ndak ba- raso do nak Mak.Uwo \ge water sacred.water that NEG BA- feel NEGPOL NAK TRU.older.aunt \fti air zamzam itu tidak ada rasanya kan Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0763 \recid 135664103131030708 \start 0:24:14 \sp NONSAN \ph ndaʔ \tx ndak. \mb ndak \ge NEG \fti tidak.

\ref PDG-20080613-SAN.0764 \recid 120297103141030708 \start 0:24:15 \sp WENSAN \ph ʔayiᵃ di ma se ɲo ʔambiᵃ tu maʔwo \tx aia di ma se nyo ambiak tu Mak.Uwo? \mb aia di ma se nyo ambiak tu Mak.Uwo \ge water LOC which just 3 take that TRU.older.aunt \fti air di mana yang diambilnya tu Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0765 \recid 137691103241030708 \start 0:24:16 \sp NONSAN \ph ʔanu ʔado baʔ gadaŋ dibuweʔ ɲo \tx anu, ado bak gadang dibuek nyo. \mb anu ado bak gadang di- buek nyo \ge whatchamacallit exist basin big DI- make 3 \fti ada bak besar dibuatnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0766 \recid 878496103321030708 \start 0:24:20 \sp WENSAN \ph panuᵃ baʔ tu ʔisi ʔayiᵃ \tx panuah bak tu isi aia? \mb panuah bak tu isi aia \ge full basin that contents water \fti bak itu penuh diisi air?

\ref PDG-20080613-SAN.0767 \recid 100414103358030708 \start 0:24:22 \sp NONSAN \ph gadaŋ core ka bawa \tx gadang coroh ka bawah. \mb gadang coroh ka bawah \ge big pour to under \fti curahannya itu besar ke bawah.

\ref PDG-20080613-SAN.0768 \recid 769180103439030708 \start 0:24:24 \sp NONSAN \ph sampay dakeʔ tampeʔ padusi \tx sampai dakek tampek padusi. \mb sampai dakek tampek padusi \ge arrive near place female \fti sampai di dekat tempat perempuan.

\ref PDG-20080613-SAN.0769 \recid 632973103506030708 \start 0:24:27 \sp NONSAN \ph ʔa ko sasaʔ jo bagigi tekoŋ baRantay \tx a ko sasak juo baagiah tekong barantai. \mb a ko sasak juo ba- agiah tekong ba- rantai \ge FILL this tight also BA- give can BA- chain \fti disini sempit, dikasi kaleng pakai rantai.

\ref PDG-20080613-SAN.0770 \recid 995917103613030708 \start 0:24:30 \sp NONSAN \ph nan ma ka minun minun \tx nan ma ka minun, minun. \mb nan ma ka minun minun \ge REL which FUT drink drink \fti siapa yang mau minum, minum.

\ref PDG-20080613-SAN.0771 \recid 801033103646030708 \start 0:24:32 \sp NONSAN \ph sadaŋ sumbayaŋ tu dicoro diminun \tx sadang sumbayang tu dicoroh diminun. \mb sadang sumbayang tu di- coroh di- minun \ge medium pray that DI- pour DI- drink \fti kita sedang sholat , dicurahkan minum.

\ref PDG-20080613-SAN.0772 \recid 486073103751030708 \start 0:24:34 \sp NONSAN \ph disero mo ʔuRaŋ masiᵃʔ lakiʔ pulaŋ kaʔin ɲo ko \tx diserak (sa)mo urang masiak (ma)lakik pulang kain nyo ko. \mb di- serak samo urang masiak malakik pulang kain nyo ko \ge DI- husky with person dry temporary return cloth 3 this \fti disiram sama orang pas pulang kering juga kain.

\ref PDG-20080613-SAN.0773 \recid 750069103841030708 \start 0:24:39 \sp NONSAN \ph koʔ aŋeʔ aŋeʔan ayiᵃ \tx kok angek, angekan aia. \mb kok angek angek -an aia \ge KOK hot hot -AN water \fti kalau panas, panasan air.

\ref PDG-20080613-SAN.0774 \recid 726396103919030708 \start 0:24:41 \sp NONSAN \ph cu cubo ʔuRaŋ xx \tx cu(bo) cubo urang xx... \mb cubo cubo urang xx \ge try try person xx \fti coba orang..

\ref PDG-20080613-SAN.0775 \recid 651433103952030708 \start 0:24:42 \sp WENSAN \ph ɲo di padaŋ pasir ma maʔwo \tx nyo di padang pasir ma Mak.Uwo. \mb nyo di padang pasir ma Mak.Uwo \ge 3 LOC field sand which TRU.older.aunt \fti itu di padang pasir Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0776 \recid 759408104039030708 \start 0:24:44 \sp NONSAN \ph cubo ʔuRaŋ malamaŋ ndaʔ \tx cubo urang malamang ndak. \mb cubo urang ma- lamang ndak \ge try person MA- k.o.dish NEG \fti coba kalau orang membuat lemang.

\ref PDG-20080613-SAN.0777 \recid 195697104117030708 \start 0:24:46 \sp NONSAN \ph siko lamaŋ ndaʔ \tx siko lamang ndak. \mb s- i- ko lamang ndak \ge S- I- this k.o.dish NEG \fti di sini kan lemang.

\ref PDG-20080613-SAN.0778 \recid 182351104137030708 \start 0:24:47 \sp WENSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0779 \recid 882266104149030708 \start 0:24:48 \sp NONSAN \ph ʔapi dilataʔ ka siko \tx api dilatak ka siko. \mb api di- latak ka s- i- ko \ge fire DI- place to S- I- this \fti diletakkan api di sini.

\ref PDG-20080613-SAN.0780 \recid 467999104250030708 \start 0:24:49 \sp WENSAN \ph ʔeʔem \tx eem.

\ref PDG-20080613-SAN.0781 \recid 279378104259030708 \start 0:24:50 \sp NONSAN \ph ʔa duduᵃʔ kami \tx a duduak kami. \mb a duduak kami \ge FILL sit 1 \fti kami duduk.

\ref PDG-20080613-SAN.0782 \recid 817388104340030708 \start 0:24:52 \sp NONSAN \ph sado ɲo \tx sado nyo. \mb sado nyo \ge all 3 \fti semuanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0783 \recid 861839104415030708 \start 0:24:54 \sp NONSAN \ph tapi kalo laloʔ sanaŋ jo ɲo \tx tapi kalau lalok sanang juo nyo. \mb tapi kalau lalok sanang juo nyo \ge but TOP sleep enjoy also 3 \fti tapi kalau tidur tetap saja enak.

\ref PDG-20080613-SAN.0784 \recid 945095104512030708 \start 0:24:56 \sp WENSAN \ph yo ɲo base \tx yo nyo baAC. \mb yo nyo ba- AC \ge EXCL 3 BA- air.conditioner \fti iya soalnya pakai AC.

\ref PDG-20080613-SAN.0785 \recid 737746104542030708 \start 0:24:57 \sp NONSAN \ph ʔiyo nan ʔado laloʔ sanaŋ taraso do \tx iyo nan ado lalok sanang taraso (a)do. \mb iyo nan ado lalok sanang ta- raso ado \ge EXCL REL exist sleep enjoy TA- feel exist \fti yang ada tidur jadi enak.

\ref PDG-20080613-SAN.0786 \recid 621555104622030708 \start 0:25:01 \sp NONSAN \ph kadaŋ ta laʔi ʔawaʔ \tx kadang (a)ntah lai awak... \mb kadang antah lai awak \ge ocasional don't.know more 1 \fti kadang kita tidak tau kita...

\ref PDG-20080613-SAN.0787 \recid 801348104703030708 \start 0:25:03 \sp NONSAN \ph katu sumbayaŋ subuᵃ tu ʔawaʔ naʔ ka wese \tx (wa)katu sumbayang subuah tu awak nak ka WC. \mb wakatu sumbayang subuah tu awak nak ka WC \ge time pray dawn that 1 NAK to WC \fti waktu kita mau sholat subuh mau ke WC.

\ref PDG-20080613-SAN.0788 \recid 372613104803030708 \start 0:25:06 \sp SFRSAN \ph peristiwa manuŋgu di di diʔanu baʔa \tx peristiwa manunggu di di dianu baa? \mb peristiwa ma- n- tunggu di di di- anu ba- a \ge event MA- N- wait LOC LOC DI- whatchamacallit BA- what \fti bagaiman peristiwa waktu menunggu dianu itu?

\ref PDG-20080613-SAN.0789 \recid 918974105100030708 \start 0:25:08 \sp NONSAN \ph ʔe \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0790 \recid 922661105112030708 \start 0:25:09 \sp SFRSAN \ph nuŋgu di di ʔanu bendera ko ʔa \tx nunggu di di anu bendera ko a. \mb n- tunggu di di anu bendera ko a \ge N- wait LOC LOC whatchamacallit flag this FILL \fti menunggu di anu di bendera itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0791 \recid 779380105644030708 \start 0:25:14 \sp SFRSAN \ph ɲo basoboʔ \tx nyo basobok. \mb nyo ba- sobok \ge 3 BA- meet \fti dia bertemu.

\ref PDG-20080613-SAN.0792 \recid 154125105834030708 \start 0:25:15 \sp NONSAN \ph ʔaRa tu keceʔ paʔ kamil suruᵃ ʔamaʔ ka pulaŋ \tx arah tu kecek pak Kamil suruah amak ka pulang. \mb arah tu kecek pak Kamil suruah amak ka pulang \ge direction that talk father Kamil order mother to return \fti kata pak Kamil suruh nenek pulang.

\ref PDG-20080613-SAN.0793 \recid 787063105926030708 \start 0:25:19 \sp NONSAN \ph ʔa bu noni ʔa \tx "a Bu Noni a". \mb a Bu Noni a \ge FILL TRU.mother Noni FILL \fti "Bu Noni".

\ref PDG-20080613-SAN.0794 \recid 580917110058030708 \start 0:25:21 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ baʔa caRo daʔ ka pulaŋ \tx awak baa caro andak ka pulang. \mb awak ba- a caro andak ka pulang \ge 1 BA- what manner intend to return \fti bagaimana kita mau pulang.

\ref PDG-20080613-SAN.0795 \recid 895600110147030708 \start 0:25:23 \sp NONSAN \ph ʔe baʔusaʔokan baduwo paʔi bu noni jo ʔambo \tx e bausaokan baduo, pai Bu Noni jo ambo. \mb e ba- usao -kan ba- duo pai Bu Noni jo ambo \ge FILL BA- effort -KAN BA- two go TRU.mother Noni with 1 \fti diusahakan pergi berdua Bu Noni dengan saya.

\ref PDG-20080613-SAN.0796 \recid 477691110238030708 \start 0:25:26 \sp NONSAN \ph yo \tx yo. \mb yo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0797 \recid 273873110249030708 \start 0:25:27 \sp NONSAN \ph suda tun ʔala suda tawaf sekali naʔ \tx sudah tu alah, sudah tawaf sekali nak. \mb sudah tu alah sudah tawaf se- kali nak \ge PFCT that PFCT PFCT ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times SE- time NAK \fti setelah itu, setelah tawaf kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0798 \recid 995336110413030708 \start 0:25:31 \sp NONSAN \ph paʔ kamil ko kaluwa \tx pak Kamil ko kalua. \mb pak Kamil ko kalua \ge father Kamil this go.out \fti pak Kamil ini pergi keluar.

\ref PDG-20080613-SAN.0799 \recid 942069110447030708 \start 0:25:32 \sp WINSAN \ph lataʔan siko la \tx latakan siko lah. \mb latak -an s- i- ko lah \ge place -QAN S- I- this PFCT \fti letakkan saja di sini. \nt speaker berbisik.

\ref PDG-20080613-SAN.0800 \recid 272061110522030708 \start 0:25:33 \sp NONSAN \ph bu noni ʔa \tx Bu Noni, a? \mb Bu Noni a \ge TRU.mother Noni what \fti Bu Noni, apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0801 \recid 234364110603030708 \start 0:25:34 \sp NONSAN \ph beko diye ʔambo ka bandeRa tagaʔ tu di ce ndaʔ \tx beko liek ambo ka bandera tagak tu (ja)di, cek ndak. \mb beko liek ambo ka bandera tagak tu jadi cek ndak \ge later see 1 to flag stand that become talk NEG \fti nanti lihat saya di bendera itu ya, kata dia.

\ref PDG-20080613-SAN.0802 \recid 274526110733030708 \start 0:25:38 \sp NONSAN \ph bendeRa tagaʔ tu siŋgo ka nu deʔ a \tx bendera tagak tu s(ah)inggo ka (a)nu Dek a. \mb bendera tagak tu sa- hinggo ka anu Dek a \ge flag stand that SA- until to whatchamacallit TRU.Dedek FILL \fti bendera yang berdiri itu sampai situ saja Dek.

\ref PDG-20080613-SAN.0803 \recid 275572111040030708 \start 0:25:42 \sp NONSAN \ph siŋgo masajiʔ luwa \tx s(ah)inggo musajik lua. \mb sa- hinggo musajik lua \ge SA- until mosque out \fti sampai di mesjid luar.

\ref PDG-20080613-SAN.0804 \recid 749155111124030708 \start 0:25:42 \sp WENSAN \ph ka ma nda \tx ka ma Nda? \mb ka ma Nda \ge to which TRU.Winda \fti ke mana Winda?

\ref PDG-20080613-SAN.0805 \recid 673630111202030708 \start 0:25:45 \sp NONSAN \ph ni nel ŋeceʔ ama xx diye kin ndaʔ do basuwo do \tx ni Nel ngecek ama dek xx die (mung)kin ndak (a)do basuo do. \mb ni Nel ng- kecek ama dek xx die mungkin ndak ado ba- suo do \ge this Nel N- talk TRU.mommy DEK xx DIE possible NEG exist BA- meet NEGPOL \fti kak Nel bilang mungkin tidak ada ketemu.

\ref PDG-20080613-SAN.0806 \recid 321260111254030708 \start 0:25:49 \sp NONSAN \ph baRisi basuwo jago ʔayiᵃ ɲe \tx barisi, basuo jago aia nyo. \mb ba- r- isi ba- suo jago aia nyo \ge BA- R- contents BA- meet watch.over water 3 \fti diisi, ketemu ketika mejaga air.

\ref PDG-20080613-SAN.0807 \recid 933610111444030708 \start 0:25:51 \sp NONSAN \ph tu la mandi taruy kin \tx tu la mandi taruih kian. \mb tu la mandi taruih kian \ge that PFCT bathe continue this.much \fti terus sudah mandi ke sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0808 \recid 303431111517030708 \start 0:25:53 \sp NONSAN \ph ʔa tu baliᵃʔ masajiʔ baliᵃʔ duduᵃʔ gay \tx a tu baliak musajik baliak duduak gai. \mb a tu baliak musajik baliak duduak gai \ge FILL that turn.around mosque turn.around sit also \fti kembali ke mesjid, duduk lagi di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0809 \recid 976585111601030708 \start 0:25:56 \sp NONSAN \ph ndaʔ jo paʔ do \tx ndak juo (nam)pak do. \mb ndak juo nampak do \ge NEG also seen NEGPOL \fti tidak juga bertemu.

\ref PDG-20080613-SAN.0810 \recid 786783111629030708 \start 0:25:59 \sp NONSAN \ph ʔa toloŋ paʔi la kasabala ʔawaʔ ka sambayaŋ lay \tx a tolong pai la kasabalah awak ka sumbayang lai. \mb a tolong pai la ka- sa- balah awak ka sumbayang lai \ge FILL help go PFCT KA- SA- side 1 to pray more \fti tolong pergi ke sebelah saya mau sholat.

\ref PDG-20080613-SAN.0811 \recid 385143111726030708 \start 0:26:03 \sp NONSAN \ph ʔa suda sumbayaŋ tu \tx a sudah sumbayang tu. \mb a sudah sumbayang tu \ge FILL PFCT pray that \fti setelah sholat itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0812 \recid 911941111759030708 \start 0:26:04 \sp NONSAN \ph bataɲo ʔawaʔ di ʔau \tx batanyo awak di anu... \mb ba- tanyo awak di anu \ge BA- ask 1 LOC whatchamacallit \fti saya bertanya di anu...

\ref PDG-20080613-SAN.0813 \recid 618006111850030708 \start 0:26:08 \sp NONSAN \ph dikaja ʔinan xx sapaŋkeʔ si ʔopet ko la \tx dikaja sinan xx sapangkek si Opet ko lah. \mb di- kaja sinan xx sa- pangkek si Opet ko lah \ge DI- chase there xx SA- position SI Opet this PFCT \fti di sana dikejar,seumur si Opet itu lah.

\ref PDG-20080613-SAN.0814 \recid 546619112031030708 \start 0:26:12 \sp NONSAN \ph piᵃʔ ceʔ waʔ \tx "Piak" cek wak. \mb Piak cek wak \ge TRU.EPIT talk 1 \fti "Piak" kata saya.

\ref PDG-20080613-SAN.0815 \recid 449493112059030708 \start 0:26:13 \sp NONSAN \ph ʔa maʔ ceʔ \tx "a Mak" cek. \mb a Mak cek \ge what TRU.mother talk \fti "apa Buk" katanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0816 \recid 644027112128030708 \start 0:26:15 \sp NONSAN \ph ʔamaʔ tawaw cako tiŋgal ɲo deʔ kawan ndaʔ \tx "amak tawaf cako tinggal nyo dek kawan ndak". \mb amak tawaf cako tinggal nyo dek kawan ndak \ge mother ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times earlier stay 3 DEK friend NEG \fti "ibu tadi tawaf, ditinggalkan oleh teman".

\ref PDG-20080613-SAN.0817 \recid 484599112311030708 \start 0:26:18 \sp NONSAN \ph ndaʔ takana deʔ amaʔ paʔi ka tampaⁱʔ amaʔ tun laʔi ceʔ waʔ \tx "ndak takana dek amak pai ka tampaik amak tu lai" cek wak. \mb ndak ta- kana dek amak pai ka tampaik amak tu lai cek wak \ge NEG TA- remember DEK mother go to place mother that more talk 1 \fti "ibu tidak ingat lagi cara pergi ke temapt ibu lagi" kata saya.

\ref PDG-20080613-SAN.0818 \recid 277432112410030708 \start 0:26:22 \sp NONSAN \ph di ma maʔ masuᵃʔ to ɲo \tx "di ma Mak masuak" (ka)to nyo? \mb di ma Mak masuak kato nyo \ge LOC which TRU.mother go.in word 3 \fti "dari mana Ibu masuk" katanya?

\ref PDG-20080613-SAN.0819 \recid 506803112616030708 \start 0:26:24 \sp NONSAN \ph ʔamaʔ masuᵃʔ ka diʔanu ditalipon tu ʔa \tx amak masuak ka dianu ditalepon tu a. \mb amak masuak ka di- anu di- talepon tu a \ge mother go.in to DI- whatchamacallit DI- telephone that FILL \fti ibu masuk dari tempat telepon itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0820 \recid 846164112728030708 \start 0:26:28 \sp NONSAN \ph jalan ka pasa ʔasiᵃŋ ndaʔ \tx jalan ka pasa asiang ndak. \mb jalan ka pasa asiang ndak \ge street to market strange NEG \fti jalan ke pasar itu rasanya asing.

\ref PDG-20080613-SAN.0821 \recid 217684091016040708 \start 0:26:31 \sp NONSAN \ph ʔa tu tunjuᵃʔ ɲo sa sumbayaŋ zuhur \tx a tu tunjuak nyo sudah sumbayang zuhur. \mb a tu tunjuak nyo sudah sumbayang zuhur \ge FILL that point 3 PFCT pray noontime.prayer \fti ditunjuknya setelah sholat zuhur.

\ref PDG-20080613-SAN.0822 \recid 720075091411040708 \start 0:26:34 \sp NONSAN \ph ʔa tu taruy ka te xx \tx a tu taruih ka (a)teh xx. \mb a tu taruih ka ateh xx \ge FILL that continue to up xx \fti terus ke atas xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0823 \recid 358103101613070708 \start 0:26:37 \sp NONSAN \ph yo pulaŋ dulu tu ka te \tx yo pulang dulu tu ka (a)teh. \mb yo pulang dulu tu ka ateh \ge EXCL return before that to up \fti pulang dulu ke atas.

\ref PDG-20080613-SAN.0824 \recid 945252101814070708 \start 0:26:41 \sp NONSAN \ph ʔiko bu noni ʔe tadi ʔambo keceʔan te \tx "iko Bu Noni e tadi ambo kecekan te". \mb i- ko Bu Noni e tadi ambo kecek -an te \ge I- this TRU.mother Noni FILL earlier 1 talk -QAN word \fti "ini bu Noni tadi saya bilang".

\ref PDG-20080613-SAN.0825 \recid 681238102009070708 \start 0:26:44 \sp NONSAN \ph turuⁱʔ ambo ka ʔanu tu te \tx "turuik ambo ka anu tu te". \mb turuik ambo ka anu tu te \ge follow 1 to whatchamacallit that TE \fti "ikuti saya ke anu itu".

\ref PDG-20080613-SAN.0826 \recid 385105102056070708 \start 0:26:47 \sp NONSAN \ph ka bandeRa tu te \tx "ka bandera tu te". \mb ka bandera tu te \ge to flag that TE \fti "ke bendera itu".

\ref PDG-20080613-SAN.0827 \recid 270892102137070708 \start 0:26:49 \sp NONSAN \ph yo daʔ batuRuⁱʔ muŋkin do paʔ \tx "yo ndak baturuik mungkin do Pak". \mb yo ndak ba- turuik mungkin do Pak \ge EXCL NEG BA- follow possible NEGPOL TRU.father \fti "iya mungkin tidak diikuti Pak".

\ref PDG-20080613-SAN.0828 \recid 389317102229070708 \start 0:26:51 \sp NONSAN \ph sap bandeRa ndaʔ do keceʔ waʔ ka ndaʔ do ʔuRaŋ ʔinan laʔi \tx sab(ab) bandera ndak (a)do kecek wak ka ndak (a)do urang sinan lai. \mb sabab bandera ndak ado kecek wak ka ndak ado urang sinan lai \ge cause flag NEG exist talk 1 to NEG exist person there more \fti sebab bendera itu tidak ada, jadi saya pikir di sana tidak ada orang lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0829 \recid 870283102353070708 \start 0:26:56 \sp NONSAN \ph maŋaŋkaŋ deʔ di musajiʔ yo t e \tx mangangkang, dek di musajik yo tu e. \mb ma- ng- kangkang dek di musajik yo tu e \ge MA- N- open.one's.legs DEK LOC mosque EXCL that FILL \fti mengangkang duduk di mesjid itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0830 \recid 675837102507070708 \start 0:26:59 \sp NONSAN \ph baŋkiʔ masuᵃʔ \tx bangkik masuak. \mb bangkik masuak \ge rise go.in \fti berdiri masuk.

\ref PDG-20080613-SAN.0831 \recid 918459093131090708 \start 0:27:00 \sp NONSAN \ph laʔi ʔado di xx gay \tx lai ado di xx gai. \mb lai ado di xx gai \ge more exist LOC xx also \fti ada juga di xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0832 \recid 366731093226090708 \start 0:27:02 \sp WENSAN \ph masajiʔ arap tu \tx musajik Arab tu. \mb musajik Arab tu \ge mosque Arab that \fti mesjid Arab itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0833 \recid 164460093300090708 \start 0:27:03 \sp NONSAN \ph ʔiyo bamaka tun \tx iyo baMakah tu. \mb iyo ba- Makah tu \ge EXCL BA- Mecca that \fti iya di Mekah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0834 \recid 792440093329090708 \start 0:27:04 \sp NONSAN \ph awaʔ la bauswo deʔ la kin ka maRi watu ʔala ʔazan \tx awak la basuo dek la kian ka mari, waktu alah azan. \mb awak la ba- suo dek la kian ka mari waktu alah azan \ge 1 PFCT BA- meet DEK PFCT this.much to here time PFCT call.to.prayer \fti kita sudah bertemu karena sudah ke sana ke mari, waktu sudah azan.

\ref PDG-20080613-SAN.0835 \recid 959216093548090708 \start 0:27:07 \sp NONSAN \ph tu ka musajiʔ awaʔ sumbayaŋ ʔawaʔ lay \tx tu ka musajik awak sumbayang awak lai. \mb tu ka musajik awak sumbayang awak lai \ge that to mosque 1 pray 1 more \fti kemudian ke mesjid, kita sholat lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0836 \recid 460515093659090708 \start 0:27:11 \sp NONSAN \ph suda ko te la bo diyeʔ kantuᵃ paRisi te \tx sudah ko te la (am)bo liek kantua polisi te. \mb sudah ko te la ambo liek kantua polisi te \ge PFCT this TE PFCT 1 see office police TE \fti sudah itu, sudah saya lihat di kantor polisi.

\ref PDG-20080613-SAN.0837 \recid 498942093848090708 \start 0:27:15 \sp NONSAN \ph ndaʔ basuwo buʔ noni do te \tx ndak basuo buk Noni do te. \mb ndak ba- suo buk Noni do te \ge NEG BA- meet TRU.mother Noni NEGPOL TE \fti tidak bertemu dengan buk Noni.

\ref PDG-20080613-SAN.0838 \recid 139155093931090708 \start 0:27:17 \sp NONSAN \ph la bo diyeʔ ka rumasakiʔ te \tx la (am)bo liek ka rumah.sakik te. \mb la ambo liek ka rumah.sakik te \ge PFCT 1 see to house.hurt TE \fti sudah saya lihat ke rumah sakit.

\ref PDG-20080613-SAN.0839 \recid 284021094114090708 \start 0:27:20 \sp NONSAN \ph kan yo sapiya ʔe t e paniᵃŋ deʔe \tx kan yo sarupiah e tu e paniang deke. \mb kan yo sa- rupiah e tu e paniang dek -e \ge KAN EXCL SA- rupiah FILL that FILL dizzy DEK -3 \fti kan iya karena satu rupiah pusing jadinya.

\ref PDG-20080613-SAN.0840 \recid 559386094214090708 \start 0:27:22 \sp NONSAN \ph suda ko te koʔ mati buʔ noni te \tx sudah ko te, kok mati buk Noni te. \mb sudah ko te kok mati buk Noni te \ge PFCT this TE KOK dead TRU.mother Noni TE \fti setelah itu, kalau seandainya buk Noni mati.

\ref PDG-20080613-SAN.0841 \recid 811807094256090708 \start 0:27:25 \sp NONSAN \ph ndaʔ ka mbo xx \tx ndak ka (a)mbo xx. \mb ndak ka ambo xx \ge NEG FUT 1 xx \fti saya tidak akan xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0842 \recid 661766094348090708 \start 0:27:28 \sp NONSAN \ph tu yo ʔaniᵃŋ se \tx tu yo aniang se. \mb tu yo aniang se \ge that EXCL silent just \fti ya diam saja.

\ref PDG-20080613-SAN.0843 \recid 712289094605090708 \start 0:27:30 \sp NONSAN \ph tu kate si ʔanu ʔe \tx tu kecek si anu e... \mb tu kecek si anu e \ge that talk SI whatchamacallit FILL \fti itu kata si anu...

\ref PDG-20080613-SAN.0844 \recid 257974094649090708 \start 0:27:33 \sp NONSAN \ph siya namoʔe ʔado bundo di tampaⁱʔ kakeʔ ɲo si yul \tx sia namoe ado Bundo, di tampaik kakek nyo si Yul. \mb sia namo -e ado Bundo di tampaik kakek nyo si Yul \ge who name -3 exist BUndo LOC place grandfather 3 SI Yul \fti ada namanya Bunda, di tempat kakeknya si Yul.

\ref PDG-20080613-SAN.0845 \recid 862937102656090708 \start 0:27:36 \sp NONSAN \ph buweʔ ruma si ʔanu ʔijay \tx buek rumah si anu, Ijay. \mb buek rumah si anu I- ja \ge make house SI whatchamacallit I- Jay \fti di rumah si Jay.

\ref PDG-20080613-SAN.0846 \recid 498963102745090708 \start 0:27:40 \sp NONSAN \ph bu noni ceʔe \tx "Buk Noni" ceke. \mb Buk Noni cek -e \ge TRU.mother Noni talk -3 \fti "Buk Noni" katanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0847 \recid 485403102920090708 \start 0:27:41 \sp NONSAN \ph ʔa ni ceʔ waʔ \tx "a Ni?" cek wak. \mb a Ni cek wak \ge what EPIT talk 1 \fti "apa Kak?" kata saya.

\ref PDG-20080613-SAN.0848 \recid 286768102945090708 \start 0:27:42 \sp NONSAN \ph mintaʔ maʔap ʔambo la maʔaŋkeʔ apaʔ tu \tx mintak maaf ambo la maangkek apak tu. \mb mintak maaf ambo la ma- angkek apak tu \ge ask.for pardon 1 PFCT MA- lift TRU.father that \fti minta maaf karena sudah mengangkat bapak itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0849 \recid 821126103052090708 \start 0:27:45 \sp NONSAN \ph baʔa yo salamo xx ʔumuᵃ xx \tx baa juo salamo xx umua xx. \mb ba- a juo sa- lamo xx umua xx \ge BA- what also SA- long.time xx age xx \fti bagaiman juga selama xx umur xx. \nt speaker berbicara sambil tertawa jadi apa yang dibicarakan tidak jelas.

\ref PDG-20080613-SAN.0850 \recid 689889103456090708 \start 0:27:48 \sp NONSAN \ph yo ʔagiᵃ xx doso bo \tx yo agiah xx doso (am)bo. \mb yo agiah xx doso ambo \ge EXCL give xx sin 1 \fti kasi dosa saya.

\ref PDG-20080613-SAN.0851 \recid 876946103537090708 \start 0:27:50 \sp NONSAN \ph ʔa jan di bo lo ka te ndaʔ tu ndaʔ \tx a jan di bao lo ka (a)teh ndak tu ndak. \mb a jan di bao lo ka ateh ndak tu ndak \ge FILL don't LOC bring furthermore to up NEG that NEG \fti janagan dibawa itu ke atas ya.

\ref PDG-20080613-SAN.0852 \recid 151340103744090708 \start 0:27:53 \sp NONSAN \ph ʔa taʔu ka xx ka pulaŋ tu bana paʔi jo si mi \tx a tau ka xx ka pulang tu bana pai jo si Emi. \mb a tau ka xx ka pulang tu bana pai jo si Emi \ge FILL know to xx FUT return that very go with SI Emi \fti tau ke xx tau mau pulang pas itu pergi dengan si Emi.

\ref PDG-20080613-SAN.0853 \recid 772952103854090708 \start 0:27:56 \sp NONSAN \ph jo bukittiŋgi tu \tx jo Bukittinggi tu. \mb jo Bukittinggi tu \ge with Bukittinggi that \fti ke Bukittinggi.

\ref PDG-20080613-SAN.0854 \recid 131044103926090708 \start 0:27:58 \sp NONSAN \ph paʔ kamil \tx pak Kamil. \mb pak Kamil \ge father Kamil \fti pak Kamil.

\ref PDG-20080613-SAN.0855 \recid 772107103951090708 \start 0:27:59 \sp NONSAN \ph si ʔanu namoʔe paʔ ardi ɲo tiŋga di kantu biniʔe \tx si anu namoe, pak Ardi nyo tingga di kantua binie. \mb si anu namo -e pak Ardi nyo tingga di kantua bini -e \ge SI whatchamacallit name -3 father Ardi 3 leave LOC office wife -3 \fti si anu namanya pak Ardi dia tinggal di kantor istrinya.

\ref PDG-20080613-SAN.0856 \recid 319300104121090708 \start 0:28:02 \sp NONSAN \ph ʔa ɲo megaŋ waʔ talape di bini ɲo tu diʔegaŋ taŋan ʔawaʔ \tx a nyo maegang wak talapeh di bini nyo tu diegang tangan awak. \mb a nyo ma- egang wak ta- lapeh di bini nyo tu di- egang tangan awak \ge FILL 3 MA- pull 1 TA- come.off LOC wife 3 that DI- pull hand 1 \fti dia menarik saya, waktu terlepas dengan istrinya dia menarik saya.

\ref PDG-20080613-SAN.0857 \recid 385989104420090708 \start 0:28:02 \sp NONSAN \ph beko ndaʔ basuwo ʔibuʔ te \tx beko ndak basuo ibuk te. \mb beko ndak ba- suo ibuk te \ge later NEG BA- meet mother TE \fti nanti ibu tidak bertemu.

\ref PDG-20080613-SAN.0858 \recid 729074104459090708 \start 0:28:07 \sp NONSAN \ph ʔa dapeʔ manciyum tu sadaŋ tu ʔa \tx a dapek mancium tu sadang tu a. \mb a dapek ma- n- cium tu sadang tu a \ge FILL get MA- N- kiss that medium that FILL \fti pas waktu itu baru dapat mencium.

\ref PDG-20080613-SAN.0859 \recid 667891104550090708 \start 0:28:09 \sp NONSAN \ph yo la lakuᵃŋ ɲo ʔe \tx yo la lakuang nyo e. \mb yo la lakuang nyo e \ge EXCL PFCT curve 3 FILL \fti iya itu sudah lekung.

\ref PDG-20080613-SAN.0860 \recid 171110104616090708 \start 0:28:10 \sp NONSAN \ph muŋkin la bi \tx mungkin la (a)bih. \mb mungkin la abih \ge possible PFCT finished \fti mungkin sudah habis.

\ref PDG-20080613-SAN.0861 \recid 948205104641090708 \start 0:28:11 \sp NONSAN \ph nan ʔanu tu ʔa ɲo batuŋkuⁱʔ kin itam ndaʔ ba co ʔanu \tx nan anu tu a, nyo batungkuik kain itam ndak, xx co anu. \mb nan anu tu a nyo ba- tungkuik kain itam ndak xx co anu \ge REL whatchamacallit that FILL 3 BA- face.downward cloth black NEG xx like whatchamacallit \fti yang anu itu ditutupi dengan kain hitam seperti anu.

\ref PDG-20080613-SAN.0862 \recid 812235104742090708 \start 0:28:15 \sp NONSAN \ph baguluᵃŋ bagiya ʔanu baguluᵃŋ saRi ka teh \tx baguluang baagiah anu baguluang sari ka (a)teh. \mb ba- guluang ba- agiah anu ba- guluang sari ka ateh \ge BA- roll BA- give whatchamacallit BA- roll before to up \fti digulung diberi anu digulung ke atas.

\ref PDG-20080613-SAN.0863 \recid 657685104933090708 \start 0:28:17 \sp NONSAN \ph ʔuRaŋ suda tawaw sado ɲo ʔisiᵃŋ ka te \tx urang sudah tawaf sado nyo (s)enseang ka (a)teh. \mb urang sudah tawaf sado nyo senseang ka ateh \ge person PFCT ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times all 3 rise to up \fti setelah tawaf semua orang ke atas.

\ref PDG-20080613-SAN.0864 \recid 526523105030090708 \start 0:28:19 \sp NONSAN \ph muŋkin ʔanu tu butu ʔuRaŋ tawaf tun lakuᵃŋ lubaŋʔe \tx mungkin anu tu waktu urang tawaf tu lakuang lubange. \mb mungkin anu tu waktu urang tawaf tu lakuang lubang -e \ge possible whatchamacallit that time person ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times that curve hole -3 \fti mungkin waktu orang tawaf lubangnya jadi melengkung.

\ref PDG-20080613-SAN.0865 \recid 195681105219090708 \start 0:28:23 \sp NONSAN \ph la ʔampiya panuᵃ siko tabuweʔ lo ɲo \tx la ampia panuah siko tabuek lo nyo. \mb la ampia panuah s- i- ko ta- buek lo nyo \ge PFCT near full S- I- this TA- make furthermore 3 \fti yang terbuat sudah hampir penuh.

\ref PDG-20080613-SAN.0866 \recid 827452105400090708 \start 0:28:25 \sp WENSAN \ph nampaʔ maʔwo jajaʔ kaki yaŋ di dakeʔ kaʔbah tu \tx nampak Mak.Uwo jajak kaki yang di dakek Ka’bah tu? \mb nampak Mak.Uwo jajak kaki yang di dakek Ka'bah tu \ge seen TRU.older.aunt footstep foot REL LOC near holy.rectangular.building.in.Masjidilharam.in.Mecca that \fti kelihatan jejak kaki yang di dekat Ka’bah tu Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0867 \recid 801737105729090708 \start 0:28:28 \sp WENSAN \ph ʔibrahim ceʔ uraŋ ʔiyo \tx Ibrahim cek urang, iyo? \mb Ibrahim cek urang iyo \ge Ibrahim talk person EXCL \fti kata orang jejak nabi Ibrahim ya?

\ref PDG-20080613-SAN.0868 \recid 607140105922090708 \start 0:28:30 \sp NONSAN \ph ʔa maʔ la sadaŋ tu lakuᵃŋ maʔ ciyum \tx a mak, la sa(ga)dang tu lakuang mak cium. \mb a mak la sa- gadang tu lakuang mak cium \ge FILL TRU.mother PFCT SA- big that curve TRU.mother kiss \fti sudah sebesat itu lekung yang nenek cium.

\ref PDG-20080613-SAN.0869 \recid 611501110011090708 \start 0:28:32 \sp NONSAN \ph yo tu \tx yo tu. \mb yo tu \ge EXCL that \fti iya itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0870 \recid 114680110029090708 \start 0:28:34 \sp WENSAN \ph ndaʔ dakeʔ kaʔbah tu ha \tx ndak dakek Ka’bah tu a. \mb ndak dakek Ka'bah tu a \ge NEG near holy.rectangular.building.in.Masjidilharam.in.Mecca that FILL \fti bukan yang dekat Ka’bah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0871 \recid 236308110056090708 \start 0:28:35 \sp NERSAN \ph ʔiyo keʔ kaʔbah tu \tx iyo (da)kek Ka’bah tu. \mb iyo dakek Ka'bah tu \ge EXCL near holy.rectangular.building.in.Masjidilharam.in.Mecca that \fti iya yang di dekat Ka’bah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0872 \recid 539581110126090708 \start 0:28:37 \sp NONSAN \ph keʔ uRan tawaw tu \tx (da)kek urang tawaf tu. \mb dakek urang tawaf tu \ge near person ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times that \fti dekat orang tawaf itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0873 \recid 957009110155090708 \start 0:28:40 \sp NONSAN \ph ʔa tu sumbayaŋ di ʔanu tampaⁱ ʔa namo ɲo tu ʔa \tx a tu sumbayang di anu tampaik, a namo nyo tu a. \mb a tu sumbayang di anu tampaik a namo nyo tu a \ge FILL that pray LOC whatchamacallit place what name 3 that FILL \fti kemudian sholat di anu di tempat, apa namanya itu ya.

\ref PDG-20080613-SAN.0874 \recid 281055110250090708 \start 0:28:43 \sp NONSAN \ph nabi po namoʔe \tx nabi (lu)po namoe. \mb nabi lupo namo -e \ge propet forget name -3 \fti nabi apa ya, lupa namanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0875 \recid 201482110739090708 \start 0:28:46 \sp NONSAN \ph sa tawaf tu sumbayaŋ nan \tx sudah tawaf tu sumbayang (si)nan. \mb sudah tawaf tu sumbayang sinan \ge PFCT ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times that pray there \fti setelah tawaf kemudian sholat di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0876 \recid 216751110813090708 \start 0:28:47 \sp WENSAN \ph muʔamad \tx Muhammad. \mb Muhammad \ge Muhammad \fti Muhammad.

\ref PDG-20080613-SAN.0877 \recid 343270110834090708 \start 0:28:49 \sp NONSAN \ph ndaʔ muʔamad do \tx ndak Muhammad do. \mb ndak Muhammad do \ge NEG Muhammad NEGPOL \fti bukan Muhammad.

\ref PDG-20080613-SAN.0878 \recid 946110110934090708 \start 0:28:50 \sp NONSAN \ph braʔin \tx Ibrahim. \mb Ibrahim \ge Ibrahim \fti Ibrahim.

\ref PDG-20080613-SAN.0879 \recid 693398110948090708 \start 0:28:50 \sp NONSAN \ph ʔa namo \tx a namo. \mb a namo \ge what name \fti apa namanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0880 \recid 451441111003090708 \start 0:28:51 \sp WENSAN \ph nampaʔ maʔwo sepeda ɲo \tx nampak Mak.Uwo sepeda nyo? \mb nampak Mak.Uwo sepeda nyo \ge seen TRU.older.aunt bicycle 3 \fti Nenek lihat sepedanya?

\ref PDG-20080613-SAN.0881 \recid 975526111049090708 \start 0:28:53 \sp NONSAN \ph ʔa ʔe \tx a e? \mb a e \ge what FILL \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0882 \recid 982397111101090708 \start 0:28:53 \sp NONSAN \ph peda ɲo \tx (se)peda nyo. \mb sepeda nyo \ge bicycle 3 \fti sepedanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0883 \recid 375671111233090708 \start 0:28:55 \sp NONSAN \ph sepeda \tx sepeda. \mb sepeda \ge bicycle \fti sepeda.

\ref PDG-20080613-SAN.0884 \recid 111138111248090708 \start 0:28:56 \sp WENSAN \ph ʔiyo keceʔ uraŋ ʔado ma baŋun raŋ \tx iyo kecek urang ado ma bangun (u)rang... \mb iyo kecek urang ado ma bangun urang \ge EXCL talk person exist which rise person \fti iya kata orang ada yang membangun...

\ref PDG-20080613-SAN.0885 \recid 104246111333090708 \start 0:28:57 \sp NONSAN \ph ndaʔ do sepeda do \tx ndak (a)do sepeda do. \mb ndak ado sepeda do \ge NEG exist bicycle NEGPOL \fti tidak ada sepedanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0886 \recid 373984111355090708 \start 0:28:59 \sp WENSAN \ph ʔado \tx ado. \mb ado \ge exist \fti ada.

\ref PDG-20080613-SAN.0887 \recid 562080111416090708 \start 0:28:59 \sp NONSAN \ph tampeʔ ɲo muʔamaⁱʔ tu la ʔanu ɲo ʔe \tx tampek nyo Muhammad tu la anu nyo e. \mb tampek nyo Muhammad tu la anu nyo e \ge place 3 Muhammad that PFCT whatchamacallit 3 FILL \fti tempat Muhammad itu sudah anu.

\ref PDG-20080613-SAN.0888 \recid 726828111518090708 \start 0:29:02 \sp WENSAN \ph kuburan se ɲo pusaka \tx kuburan se nyo, pusaka. \mb kubur -an se nyo pusaka \ge grave -AN just 3 heirloom \fti kuburannya saja, pusaka.

\ref PDG-20080613-SAN.0889 \recid 726235111535090708 \start 0:29:03 \sp NONSAN \ph kubuᵃ tu bapaga jo basi \tx kubua tu bapaga jo basi. \mb kubua tu ba- paga jo basi \ge grave that BA- fence with iron \fti kuburan itu dipagar dengan besi.

\ref PDG-20080613-SAN.0890 \recid 504345112310090708 \start 0:29:05 \sp NONSAN \ph ʔo patya deʔ kin tu suda sumbayaŋ zuhuR tu paʔi kin mandoʔa \tx o payah dakek kian, tu sudah sumbayang zuhur tu pai kian mandoa. \mb o payah dakek kian tu sudah sumbayang zuhur tu pai kian ma- n- doa \ge FILL difficult near this.much that PFCT pray noontime.prayer that go this.much MA- N- prayer \fti payah pergi ke sana, setelah sholat zuhur pergi berdoa ke sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0891 \recid 934054112613090708 \start 0:29:08 \sp WENSAN \ph rami tu yo \tx rami tu yo. \mb rami tu yo \ge crowded that EXCL \fti ramai di situ.

\ref PDG-20080613-SAN.0892 \recid 571168112632090708 \start 0:29:10 \sp NONSAN \ph nan xx buweʔ na \tx nan xx buek (ba)na. \mb nan xx buek bana \ge REL xx make very \fti yang xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0893 \recid 829739112705090708 \start 0:29:14 \sp NONSAN \ph ʔara tu ʔa \tx alah tu a. \mb alah tu a \ge PFCT that FILL \fti sudah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0894 \recid 552936112721090708 \start 0:29:15 \sp NONSAN \ph ʔagaʔ sumbayaŋ gay dapeʔ do sapanjaŋ ʔanuwan ɲo ɲo \tx agak sumbayang gai dapek do sapanjang anuan nyo nyo. \mb agak sumbayang gai dapek do sa- panjang anu -an nyo nyo \ge fairly pray also get NEGPOL SA- long whatchamacallit -AN 3 3 \fti mau sembayang saja tidak bisa disepanjang anu itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0895 \recid 416881112844090708 \start 0:29:19 \sp WENSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0896 \recid 636573112859090708 \start 0:29:20 \sp NONSAN \ph ɲo buliya timbaŋ basi \tx nyo buliah timbang, basi. \mb nyo buliah timbang basi \ge 3 may weigh iron \fti dia ditimbang, besi.

\ref PDG-20080613-SAN.0897 \recid 306164112933090708 \start 0:29:23 \sp NONSAN \ph ʔancaʔ kuniᵃŋ tu ʔa \tx ancak kuniang tu a. \mb ancak kuniang tu a \ge nice yellow that FILL \fti bagus, kuning.

\ref PDG-20080613-SAN.0898 \recid 109159112956090708 \start 0:29:24 \sp WENSAN \ph tiŋgi \tx tinggi? \mb tinggi \ge high \fti tinggi?

\ref PDG-20080613-SAN.0899 \recid 141122113019090708 \start 0:29:25 \sp NONSAN \ph ta ʔindaʔ lo basi tiŋgi tu \tx (an)tah indak lo basi tinggi tu. \mb antah indak lo basi tinggi tu \ge don't.know NEG furthermore iron high that \fti entah tidak tinggi besi itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0900 \recid 943081113051090708 \start 0:29:27 \sp NONSAN \ph setiŋgi tu ʔa la ɲo \tx setinggi tu a lah nyo. \mb se- tinggi tu a lah nyo \ge SE- high that FILL LAH 3 \fti setinggi itulah.

\ref PDG-20080613-SAN.0901 \recid 187154113115090708 \start 0:29:29 \sp NONSAN \ph gaʔ siŋgi paga ko ʔa la ɲo \tx (a)gak s(at)inggi paga ko a lah nyo. \mb agak sa- tinggi paga ko a lah nyo \ge fairly SA- high fence this what LAH 3 \fti kira-kira setinggi pagarlah.

\ref PDG-20080613-SAN.0902 \recid 609123113404090708 \start 0:29:31 \sp NONSAN \ph paʔ caliᵃʔ \tx (nam)pak caliak. \mb nampak caliak \ge seen see \fti kelihatan kalau dilihat.

\ref PDG-20080613-SAN.0903 \recid 650803113727090708 \start 0:29:33 \sp WENSAN \ph ba bantuᵃʔ pusaka maʔwo \tx baa bantuak pusaka Mak.Uwo? \mb ba- a bantuak pusaka Mak.Uwo \ge BA- what form heirloom TRU.older.aunt \fti bagaimana bentuk pusakanya Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0904 \recid 968642113813090708 \start 0:29:34 \sp NONSAN \ph ʔa ʔe \tx a e? \mb a e \ge what FILL \fti apa?

\ref PDG-20080613-SAN.0905 \recid 495638114305090708 \start 0:29:35 \sp WENSAN \ph ba bantuᵃʔ pusaka ɲo \tx baa bantuak pusaka nyo? \mb ba- a bantuak pusaka nyo \ge BA- what form heirloom 3 \fti bagaimana bentuk pusakannya?

\ref PDG-20080613-SAN.0906 \recid 397353114336090708 \start 0:29:38 \sp NONSAN \ph ndaʔ pusaka nampaʔ paga ɲo nampaʔ ɲo \tx ndak pusaka nampak, paga nyo nampak nyo. \mb ndak pusaka nampak paga nyo nampak nyo \ge NEG heirloom seen fence 3 seen 3 \fti pusakanya tidak terlihat cuma pagarnya yang kelihatan.

\ref PDG-20080613-SAN.0907 \recid 922940114504090708 \start 0:29:40 \sp WENSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0908 \recid 977887114514090708 \start 0:29:42 \sp NONSAN \ph baʔa mancaliᵃʔ pi sabuⁱʔ uRaŋ Rami mo \tx baa mancaliak (ta)pi sabuik urang rami (na)mo. \mb ba- a ma- n- caliak tapi sabuik urang rami namo \ge BA- what MA- N- see edge mention person crowded name \fti bagaimana mau melihat tapi di sana ramai.

\ref PDG-20080613-SAN.0909 \recid 548614120752090708 \start 0:29:44 \sp WENSAN \ph ʔo ndaʔ sampay maʔwo dakeʔ paga tu do \tx o ndak sampai Mak.Uwo dakek paga tu do? \mb o ndak sampai Mak.Uwo dakek paga tu do \ge FILL NEG arrive TRU.older.aunt near fence that NEGPOL \fti o Nenek tidak sampai ke dekat pagar itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0910 \recid 677553120842090708 \start 0:29:46 \sp NONSAN \ph paga di luwa siŋgo sinan jo ɲo ʔiko waʔ ɲo ɲo \tx paga di lua sainggo sinan juo nyo, iko wak nyo nyo. \mb paga di lua sa- inggo sinan juo nyo i- ko wak nyo nyo \ge fence LOC out SA- until there also 3 I- this 1 3 3 \fti cuma sampai di pagar luar saja, kita cuma di sini.

\ref PDG-20080613-SAN.0911 \recid 558729123807090708 \start 0:29:48 \sp WINSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0912 \recid 576991123824090708 \start 0:29:51 \sp NONSAN \ph ʔuRaŋ Raso tabukaʔ pintu ʔanu tun \tx urang raso tabukak pintu anu tu. \mb urang raso ta- bukak pintu anu tu \ge person feel TA- open door whatchamacallit that \fti rasanya terbuka pintu anu itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0913 \recid 596991123918090708 \start 0:29:54 \sp WENSAN \ph la rami \tx la rami. \mb la rami \ge PFCT crowded \fti sudah ramai.

\ref PDG-20080613-SAN.0914 \recid 143642123939090708 \start 0:29:54 \sp NONSAN \ph nabi muʔamad di ʔalam kubuᵃ ʔanu tu namoʔe \tx nabi Muhammad di alam pakubua anu tu namoe. \mb nabi Muhammad di alam pa- kubua anu tu namo -e \ge propet Muhammad LOC nature PA- grave whatchamacallit that name -3 \fti nabi Muhammad di alam kubur, apa namanya itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0915 \recid 999192124048090708 \start 0:29:57 \sp NONSAN \ph tampeʔ anu tun \tx tampek anu tu. \mb tampek anu tu \ge place whatchamacallit that \fti tempat anu itu.

\ref PDG-20080613-SAN.0916 \recid 942370124113090708 \start 0:29:58 \sp NONSAN \ph ndaʔ bayiᵃʔ do \tx ndak baiak do. \mb ndak baiak do \ge NEG good NEGPOL \fti tidak baik.

\ref PDG-20080613-SAN.0917 \recid 844907124136090708 \start 0:30:00 \sp NONSAN \ph tapijaʔtapijaʔ la RabaRaba la \tx tapijak-tapijak la, rabah-rabah la. \mb ta- pijak ~ ta- pijak la rabah ~ rabah la \ge TA- pedal ~ TA- pedal PFCT lie.down ~ lie.down PFCT \fti sudah terinjak-injak, sudah jatuh.

\ref PDG-20080613-SAN.0918 \recid 769194124214090708 \start 0:30:03 \sp WENSAN \ph kaʔ gitu bana \tx kayak gitu bana. \mb kayak g- i- tu bana \ge like G- I- that very \fti seperti itu sekali.

\ref PDG-20080613-SAN.0919 \recid 871953124244090708 \start 0:30:04 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0920 \recid 828586124302090708 \start 0:30:05 \sp WENSAN \ph yo bilo lo lay ɲo paʔi ka situ \tx yo bilo lo lai nyo pai ka situ. \mb yo bilo lo lai nyo pai ka s- i- tu \ge EXCL when furthermore more 3 go to S- I- that \fti iya kapan lagi dia pergi ke situ.

\ref PDG-20080613-SAN.0921 \recid 960667124348090708 \start 0:30:07 \sp NONSAN \ph ʔuraŋ tawaw tu do \tx urang tawaf tu do. \mb urang tawaf tu do \ge person ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times that NEGPOL \fti tidak hanya orang yang tawaf.

\ref PDG-20080613-SAN.0922 \recid 559582124429090708 \start 0:30:08 \sp NONSAN \ph laʔi nan bacocey kaki badaRa kakiʔe \tx lai nan bacicia kaki badarah kakie. \mb lai nan ba- cicia kaki ba- darah kaki -e \ge more REL BA- scaterred foot BA- blood foot -3 \fti ada yang kakinya, berdarah kakinya.

\ref PDG-20080613-SAN.0923 \recid 504217124439090708 \start 0:30:11 \sp NONSAN \ph tapi ʔawaʔ ditoloŋ deʔ tuwan ʔawla laʔi xx \tx tapi awak ditolong dek Tuhan Allah lai xx. \mb tapi awak di- tolong dek Tuhan Allah lai xx \ge but 1 DI- help DEK God Allah more xx \fti tapi saya ditolong oleh tuhan Allah.

\ref PDG-20080613-SAN.0924 \recid 588942124725090708 \start 0:30:12 \sp WENSAN \ph badara kaki ɲo maʔwo \tx badarah kaki nyo Mak.Uwo? \mb ba- darah kaki nyo Mak.Uwo \ge BA- blood foot 3 TRU.older.aunt \fti berdarah kakinya Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0925 \recid 768198124804090708 \start 0:30:13 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0926 \recid 329311124816090708 \start 0:30:14 \sp NONSAN \ph badaRa \tx badarah. \mb ba- darah \ge BA- blood \fti berdarah.

\ref PDG-20080613-SAN.0927 \recid 347308124834090708 \start 0:30:16 \sp NONSAN \ph sa sambayaŋ tu ndaʔ saŋ tawaf waʔ sumbayaŋ diŋin jo simin ɲo \tx sudah sumbayang tu ndak sa(da)ng tawaf wak sumbayang dingin juo simin nyo. \mb sudah sumbayang tu ndak sadang tawaf wak sumbayang dingin juo simin nyo \ge PFCT pray that NEG medium ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times 1 pray cold also cement 3 \fti setelah sholat orang sedang tawaf, lantainya masih dingin juga.

\ref PDG-20080613-SAN.0928 \recid 416867125010090708 \start 0:30:18 \sp NONSAN \ph tu simin sambayaŋ \tx tu simin sumbayang. \mb tu simin sumbayang \ge that cement pray \fti di lantai sholatnya.

\ref PDG-20080613-SAN.0929 \recid 394903125033090708 \start 0:30:20 \sp WENSAN \ph keceʔ uraŋ kan perbuwatan ʔawaʔ tu taraso di situ keceʔ uraŋ \tx kecek urang kan, perbuatan awak tu taraso di situ kecek urang. \mb kecek urang kan per- buat -an awak tu ta- raso di s- i- tu kecek urang \ge talk person KAN PER- for -AN 1 that TA- feel LOC S- I- that talk person \fti kata orang perbuatan kita selama ini terasa di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0930 \recid 250804125118090708 \start 0:30:24 \sp NONSAN \ph ʔiyo diʔanu ɲo ceʔ uraŋ \tx iyo dianu nyo cek urang. \mb iyo di- anu nyo cek urang \ge EXCL DI- whatchamacallit 3 talk person \fti iya kata orang dianunya.

\ref PDG-20080613-SAN.0931 \recid 272415125207090708 \start 0:30:32 \sp WENSAN \ph sabulan naʔ maʔwo \tx sabulan nak Mak.Uwo. \mb sa- bulan nak Mak.Uwo \ge SA- month NAK TRU.older.aunt \fti sebulan kan Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0932 \recid 783697125308090708 \start 0:30:33 \sp WENSAN \ph maʔwo situ \tx Mak.Uwo situ. \mb Mak.Uwo s- i- tu \ge TRU.older.aunt S- I- that \fti Nenek di situ.

\ref PDG-20080613-SAN.0933 \recid 723557125403090708 \start 0:30:35 \sp NONSAN \tx xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0934 \recid 646439125525090708 \start 0:30:37 \sp WENSAN \ph sabulan naʔ maʔwo situ \tx sabulan nak Mak.Uwo situ? \mb sa- bulan nak Mak.Uwo s- i- tu \ge SA- month NAK TRU.older.aunt S- I- that \fti sebulan kan Nenek di situ?

\ref PDG-20080613-SAN.0935 \recid 518419125622090708 \start 0:30:39 \sp NONSAN \ph labiᵃ ndaʔ \tx labiah ndak. \mb labiah ndak \ge more NEG \fti lebih.

\ref PDG-20080613-SAN.0936 \recid 787211125646090708 \start 0:30:39 \sp NONSAN \ph peʔ pulu ʔaRi \tx (am)pek puluah ari. \mb ampek puluah ari \ge four ten day \fti empat puluh hari.

\ref PDG-20080613-SAN.0937 \recid 374927125722090708 \start 0:30:43 \sp NONSAN \ph suwadi ʔamaʔ la masuᵃʔ anu \tx Suardi, amak la masuak anu. \mb Suardi amak la masuak anu \ge Suardi mother PFCT go.in whatchamacallit \fti Suardi waktu nenek sudah masuk anu.

\ref PDG-20080613-SAN.0938 \recid 340120085552100708 \start 0:30:45 \sp NONSAN \ph ɲo sajam ŋaŋi la masuᵃʔ anu ʔas ʔasrama \tx nyo sajam nangih, la masuak anu as(rama) asrama. \mb nyo sa- jam n- angih la masuak anu asrama asrama \ge 3 SA- hour N- sick PFCT go.in whatchamacallit dormitory dormitory \fti satu jam menangis, nenek sudah masuk asrama.

\ref PDG-20080613-SAN.0939 \recid 210877085702100708 \start 0:30:50 \sp NONSAN \ph si mel baŋi \tx si Mel bangih. \mb si Mel bangih \ge SI Mel angry \fti si Mel marah.

\ref PDG-20080613-SAN.0940 \recid 626889085726100708 \start 0:30:52 \sp NONSAN \ph jan paʔi jo maʔ \tx "jan pai jo Mak!" \mb jan pai jo Mak \ge don't go with TRU.mother \fti "jangan pergi dulu Bu!"

\ref PDG-20080613-SAN.0941 \recid 444697085800100708 \start 0:30:53 \sp NONSAN \ph tantu suduⁱʔ mel lu tamaⁱʔ kuliya beko ʔate \tx tantu suduik Mel lu la tamaik kuliah beko ateh... \mb tantu suduik Mel lu la tamaik kuliah beko ateh \ge certain angle Mel before PFCT finish university.class later up \fti selesaikan Mel dulu, nanti kalau sudah tamat kuliah...

\ref PDG-20080613-SAN.0942 \recid 131611085905100708 \start 0:30:57 \sp WENSAN \ph ʔo ɲo masi kuliyah na \tx o nyo masih kuliah nak. \mb o nyo masih kuliah nak \ge FILL 3 still university.class NAK \fti o dia masih kuliah kan.

\ref PDG-20080613-SAN.0943 \recid 386795085954100708 \start 0:30:58 \sp NONSAN \ph yo kuliya tiŋkeʔ duwo Ru \tx yo kuliah tingkek duo (ba)ru. \mb yo kuliah tingkek duo baru \ge EXCL university.class level two new \fti iya baru kuliah tingkat dua.

\ref PDG-20080613-SAN.0944 \recid 775869090050100708 \start 0:31:00 \sp NONSAN \ph ʔati sanaŋ ʔati ʔamaʔ sanaŋ lo paʔi \tx ati sanang, ati amak sanang lo pai. \mb ati sanang ati amak sanang lo pai \ge liver enjoy liver mother enjoy furthermore go \fti hati sudah senang, nenek juga senang waktu pergi.

\ref PDG-20080613-SAN.0945 \recid 548377090511100708 \start 0:31:03 \sp NONSAN \ph ʔoRaŋ kini ko mel ndaʔ taloʔ tagatagakan mel \tx orang kini ko Mel, ndak talok tagah-tagahkan Mel. \mb orang kini ko Mel ndak talok tagah ~ tagah -kan Mel \ge person now this Mel NEG able prohibit ~ prohibit -KAN Mel \fti sekarang ini Mel tidak bisa menghalang-halangi ibu Mel.

\ref PDG-20080613-SAN.0946 \recid 293027090637100708 \start 0:31:05 \sp NONSAN \ph Raso ka tibo na mel \tx raso ka tibo na Mel. \mb raso ka tibo na Mel \ge feel to arrive EXCL Mel \fti rasanya sudah sampai di sana Mel. \nt speaker sangat ingin perg naik haji sehingga dia merasa sudah sampai di Mekah.

\ref PDG-20080613-SAN.0947 \recid 712739090710100708 \start 0:31:07 \sp NONSAN \ph ʔawaʔ paʔi ka ruma s upiᵃʔ \tx awak pai ka rumah si upiak. \mb awak pai ka rumah si upiak \ge 1 go to house SI EPIT \fti saya pergi ke rumah si upik.

\ref PDG-20080613-SAN.0948 \recid 627238090807100708 \start 0:31:09 \sp NONSAN \ph diʔagiyaʔe poto \tx diagiahe foto. \mb di- agiah -e foto \ge DI- give -3 photo \fti diberikannya foto.

\ref PDG-20080613-SAN.0949 \recid 913710090846100708 \start 0:31:10 \sp NONSAN \ph piᵃʔ puta tu ʔa \tx Piak puta tu a. \mb Piak puta tu a \ge TRU.EPIT turn that FILL \fti Piak putar itu. \nt speaker menyuruh anaknya memutar kamera foto.

\ref PDG-20080613-SAN.0950 \recid 647783090916100708 \start 0:31:12 \sp NONSAN \ph ʔuRaŋ sadaŋ dakeʔ tawaf raŋ \tx urang sadang dakek tawaf rang. \mb urang sadang dakek tawaf rang \ge person medium near ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times IMIT \fti orang sedang tawaf.

\ref PDG-20080613-SAN.0951 \recid 606922090952100708 \start 0:31:14 \sp NONSAN \ph bo kan la gadaŋ xx taʔu ka lalu \tx (am)bo kan la gadang xx tau ka lalu. \mb ambo kan la gadang xx tau ka lalu \ge 1 KAN PFCT big xx know to pass \fti saya kan sudah besar saya sudah tau.

\ref PDG-20080613-SAN.0952 \recid 556424091052100708 \start 0:31:18 \sp NONSAN \ph laʔilaʔilawla piᵃʔ \tx "lailahailallah Piak". \mb lailahailallah Piak \ge there.is.no.God.but.Allah TRU.EPIT \fti "ya Allah Pik".

\ref PDG-20080613-SAN.0953 \recid 531631091151100708 \start 0:31:20 \sp NONSAN \ph baʔa maʔ \tx baa mak. \mb ba- a mak \ge BA- what TRU.mother \fti bagaimana nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0954 \recid 534252091315100708 \start 0:31:21 \sp NONSAN \ph la diŋi sado ʔati ʔamaʔ mancaliᵃʔ naʔ a \tx la dingin sado ati amak mancaliak nak a. \mb la dingin sado ati amak ma- n- caliak nak a \ge PFCT cold all liver mother MA- N- see NAK FILL \fti sudah ingin sekali ibu melihat nak.

\ref PDG-20080613-SAN.0955 \recid 488050091608100708 \start 0:31:24 \sp NONSAN \ph caliᵃʔ la bantuᵃʔ la putiᵃ pakayan ʔuRaŋ sado \tx caliak la bantuak la putiah pakaian urang sado. \mb caliak la bantuak la putiah pakai -an urang sado \ge see PFCT form PFCT white use -AN person all \fti lihatlah sudah putih pakaian semua orang.

\ref PDG-20080613-SAN.0956 \recid 675580091750100708 \start 0:31:25 \sp NONSAN \ph ʔuRaŋ ka tawaw lay \tx urang ka tawaf lai. \mb urang ka tawaf lai \ge person FUT ceremony.of.circumambulation.of.the.Ka'bah.in.Mecca.seven.times more \fti orang sudah mau tawaf.

\ref PDG-20080613-SAN.0957 \recid 686688091816100708 \start 0:31:27 \sp NONSAN \ph suda ko tuᵃŋ dapeʔ \tx sudah ko (un)tuang dapek... \mb sudah ko untuang dapek \ge PFCT this lucky get \fti stelah ini untung dapat.

\ref PDG-20080613-SAN.0958 \recid 187182091848100708 \start 0:31:29 \sp NONSAN \ph bakajo suwadi dapeʔ maʔ peʔ anu \tx baka(ra)jo Suardi dapek mak (da)pek anu... \mb ba- karajo Suardi dapek mak dapek anu \ge BA- work Suardi get TRU.mother get whatchamacallit \fti bekerja Suardi, nenek dapat anu...

\ref PDG-20080613-SAN.0959 \recid 173587091937100708 \start 0:31:33 \sp NONSAN \ph tu mel la mo \tx tu Mel lah mo. \mb tu Mel lah mo \ge that Mel PFCT MO \fti itu Mel sudah selesai.

\ref PDG-20080613-SAN.0960 \recid 292379092006100708 \start 0:31:35 \sp NONSAN \ph sataʔun keceʔ suda mati xx deʔ \tx sataun kecek sudah mati xx Dek. \mb sa- taun kecek sudah mati xx Dek \ge SA- year talk PFCT dead xx TRU.Dedek \fti satu tahun xx sudah mati Dek.

\ref PDG-20080613-SAN.0961 \recid 622094092056100708 \start 0:31:38 \sp SFRSAN \ph ʔem \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref PDG-20080613-SAN.0962 \recid 846366092105100708 \start 0:31:38 \sp NONSAN \ph ʔamaʔ paʔi \tx amak pai. \mb amak pai \ge mother go \fti nenek pergi.

\ref PDG-20080613-SAN.0963 \recid 101825092119100708 \start 0:31:40 \sp NONSAN \ph piᵃʔ to ɲo \tx "Piak" (ka)to nyo. \mb Piak kato nyo \ge TRU.EPIT word 3 \fti "Pik" katanya.

\ref PDG-20080613-SAN.0964 \recid 174813092153100708 \start 0:31:41 \sp NONSAN \ph ʔa paʔi la kaw ka meka ceʔe \tx a pai la kau ka Makah ceke. \mb a pai la kau ka Makah cek -e \ge FILL go PFCT 2 to Mecca talk -3 \fti pergilah kamu ke Mekah.

\ref PDG-20080613-SAN.0965 \recid 187682092421100708 \start 0:31:44 \sp NONSAN \ph ndeʔ naʔ keteʔ jo ʔa paʔi kepeᵃŋ gaʔ seŋe ndaʔ do do \tx (o)nde nak ketek jo a pai kepeang (a)gak sangenek ndak (a)do do. \mb onde nak ketek jo a pai kepeang agak sangenek ndak ado do \ge EXCL NAK small with what go money fairly a.little NEG exist NEGPOL \fti ya ampun anak kecil dengan apa mau pergi tidak ada uang sedikit pun.

\ref PDG-20080613-SAN.0966 \recid 476267094034100708 \start 0:31:48 \sp NONSAN \ph biya diʔagiya bakaday baduwo jaminan \tx bia diagiah bakadai baduo jaminan. \mb bia di- agiah ba- kadai ba- duo jamin -an \ge let DI- give BA- shop BA- two guarantee -AN \fti biar diberi dua toko sebagai jaminan.

\ref PDG-20080613-SAN.0967 \recid 628627094228100708 \start 0:31:51 \sp NONSAN \ph ʔuma tajuwa do pulu juta \tx rumah tajua duo puluah juta. \mb rumah ta- jua duo puluah juta \ge house TA- sell two ten million \fti rumah terjual dua puluh juta.

\ref PDG-20080613-SAN.0968 \recid 853399094332100708 \start 0:31:53 \sp NONSAN \ph baʔagiya ke ke si ye yen sepulu juta \tx baagiah ke ke si Yen Yen sepuluah juta. \mb ba- agiah ke ke si Yen Yen se- puluah juta \ge BA- give to to SI Yen Yen SE- ten million \fti diberikan ke si Yen sepuluh juta.

\ref PDG-20080613-SAN.0969 \recid 398055094415100708 \start 0:31:56 \sp NONSAN \ph an ʔamaʔ ambiᵃʔ sepulu juta \tx xx amak ambiak sepuluah juta. \mb xx amak ambiak se- puluah juta \ge xx mother take SE- ten million \fti nenek ambil sepuluh juta.

\ref PDG-20080613-SAN.0970 \recid 120298094453100708 \start 0:31:58 \sp NONSAN \ph maʔ ambiᵃʔ sepulu juta tu baltaʔan ka baŋ tuju juta tuᵃʔ paʔi ka maka \tx mak ambiak sepuluah juta tu balatakan ka bank tujuah juta (un)tuak pai ka Makah. \mb mak ambiak se- puluah juta tu ba- latak -an ka bank tujuah juta untuak pai ka Makah \ge TRU.mother take SE- ten million that BA- place -QAN to bank seven million for go to Mecca \fti nenek ambil sepuluh juta terus disimpan di bank tujuh juta.

\ref PDG-20080613-SAN.0971 \recid 158744094554100708 \start 0:32:02 \sp NONSAN \ph tiŋga tigo juta \tx tingga tigo juta. \mb tingga tigo juta \ge leave three million \fti tinggal tiga juta.

\ref PDG-20080613-SAN.0972 \recid 128300094623100708 \start 0:32:04 \sp NONSAN \ph maʔagiyan ka ʔepa ko limo ʔatuy bagiyan ka si ʔep yamani limo ʔatuy \tx maagiahan ka Epa ko limo ratuih, baagiahan ka si Ep(a) Yamani limo ratuih. \mb ma- agiah -an ka Epa ko limo ratuih ba- agiah -an ka si Epa Yamani limo ratuih \ge MA- give -QAN to Epa this five hundred BA- give -QAN to SI Epa Yamani five hundred \fti diberikan ke si Epa lima ratus, ke Yamani lima ratus.

\ref PDG-20080613-SAN.0973 \recid 554291103059100708 \start 0:32:09 \sp NONSAN \ph bagiyan ka si ʔali mo atuy bagiya ka si buyuᵃŋ limo atuⁱh \tx baagiahan ka si Ali (li)mo ratuih, baagiah ka si buyuang limo ratuih. \mb ba- agiah -an ka si Ali limo ratuih ba- agiah ka si buyuang limo ratuih \ge BA- give -QAN to SI Ali five hundred BA- give to SI EPIT five hundred \fti diberikan ke si Ali lima ratus, ke si buyung lima ratus.

\ref PDG-20080613-SAN.0974 \recid 683900103344100708 \start 0:32:13 \sp NONSAN \ph ɲo tigo juta si siya tu \tx nyo tigo juta si(a) sia tu. \mb nyo tigo juta sia sia tu \ge 3 three million who who that \fti dia tiga juta, siapa-siapa saja yang dapat.

\ref PDG-20080613-SAN.0975 \recid 130119103441100708 \start 0:32:16 \sp NONSAN \ph si mel ʔanta ʔado batiŋga ʔindaʔ \tx si Mel antah ado batingga indak. \mb si Mel antah ado ba- tingga indak \ge SI Mel don't.know exist BA- leave NEG \fti entah ditinggalkan untuk si Mel entah tidak.

\ref PDG-20080613-SAN.0976 \recid 518025103524100708 \start 0:32:20 \sp WENSAN \ph tujuᵃ juta dulu maʔwo \tx tujuah juta dulu Mak.Uwo? \mb tujuah juta dulu Mak.Uwo \ge seven million before TRU.older.aunt \fti biayanya dulu tujuh juta Nek?

\ref PDG-20080613-SAN.0977 \recid 455756103548100708 \start 0:32:21 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0978 \recid 600048103634100708 \start 0:32:22 \sp NONSAN \ph ʔiyo \tx iyo. \mb iyo \ge EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0979 \recid 225331103756100708 \start 0:32:22 \sp WENSAN \ph tu la gadaŋ naʔ maʔwo \tx tu la gadang nak Mak.Uwo. \mb tu la gadang nak Mak.Uwo \ge that PFCT big NAK TRU.older.aunt \fti itu sudah mahal kan Nek.

\ref PDG-20080613-SAN.0980 \recid 543755103903100708 \start 0:32:24 \sp NONSAN \ph balabiya limo saʔanu ɲo du kilo ʔapel ɲe \tx balabiah limo saanu nyo duo kilo apel nyo. \mb ba- labiah limo sa- anu nyo duo kilo apel nyo \ge BA- more five SA- whatchamacallit 3 two kilo apple 3 \fti uangnya berlebih seanu, cuma dua kilo apel.

\ref PDG-20080613-SAN.0981 \recid 910372104037100708 \start 0:32:24 \sp NONSAN \ph watu bali medan \tx waktu baliak Medan. \mb waktu baliak Medan \ge time turn.around Medan \fti waktu kembali ke Medan.

\ref PDG-20080613-SAN.0982 \recid 341391104531100708 \start 0:32:30 \sp NONSAN \ph kaceʔ paʔ kamil tu di medan ndaʔ \tx kecek pak Kamil tu di Medan ndak. \mb kecek pak Kamil tu di Medan ndak \ge talk father Kamil that LOC Medan NEG \fti kata pak Kamil waktu di Medan.

\ref PDG-20080613-SAN.0983 \recid 875573104615100708 \start 0:32:32 \sp NONSAN \ph ʔa \tx a. \mb a \ge FILL \fti a.

\ref PDG-20080613-SAN.0984 \recid 337387090122110708 \start 0:32:31 \sp NONSAN \ph ʔa salamo ko ʔe den ʔuruⁱʰ ni bu noni \tx a salamo ko e den uruih, Ni Bu Noni. \mb a sa- lamo ko e den uruih Ni Bu Noni \ge FILL SA- long.time this FILL 1SG arrange EPIT TRU.mother Noni \fti selama ini Bu Noni saya urus.

\ref PDG-20080613-SAN.0985 \recid 177882090253110708 \start 0:32:37 \sp NONSAN \ph ʔa kini caRi la xx den ndaʔ ka mancacaRiyan do ni \tx a kini cari la xx den ndak ka macacarian do Ni. \mb a kini cari la xx den ndak ka ma- ca ~ cari -an do Ni \ge FILL now look.for PFCT xx 1SG NEG to MA- PART.look.for ~ look.for -QAN NEGPOL EPIT \fti sekarang bu Noni cari sendiri saya tidak akan mencarikan lagi.

\ref PDG-20080613-SAN.0986 \recid 469511090439110708 \start 0:32:42 \sp NONSAN \ph deʔ awaʔ kan ndaʔ panday tuli baco do \tx dek awak kan ndak pandai tulih baco do. \mb dek awak kan ndak pandai tulih baco do \ge DEK 1 KAN NEG skillful write read NEGPOL \fti saya kan tidak bisa tulis baca.

\ref PDG-20080613-SAN.0987 \recid 484071090529110708 \start 0:32:44 \sp WENSAN \ph ʔeʔem \tx eem. \mb eem \ge uh.huh \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0988 \recid 389291090539110708 \start 0:32:45 \sp NONSAN \ph ʔuntuᵃŋ namo ʔawaʔ anu waʔ inan \tx untuang namo awak anu wak (s)inan. \mb untuang namo awak anu wak sinan \ge lucky name 1 whatchamacallit 1 there \fti untung nama saya anu di sana.

\ref PDG-20080613-SAN.0989 \recid 426247090615110708 \start 0:32:47 \sp NONSAN \ph tando ʔawaʔ \tx tando awak. \mb tando awak \ge sign 1 \fti tanda saya.

\ref PDG-20080613-SAN.0990 \recid 547889090633110708 \start 0:32:48 \sp NONSAN \ph ʔam namo badan ʔawaʔ de ʔinan \tx a namo badan awak di (s)inan. \mb a namo badan awak di sinan \ge FILL name body 1 LOC there \fti nama bdan saya di sana. \nt namanya digantung di leher seperti kartu.

\ref PDG-20080613-SAN.0991 \recid 188819090701110708 \start 0:32:50 \sp NONSAN \ph gambar ʔawaʔ tandoʔe tu ɲo \tx gambar awak, tandoe tu nyo. \mb gambar awak tando -e tu nyo \ge picture 1 sign -3 that 3 \fti tandanya ada kartu saya.

\ref PDG-20080613-SAN.0992 \recid 682721090739110708 \start 0:32:51 \sp WENSAN \ph ʔa foto \tx a foto. \mb a foto \ge FILL photo \fti foto.

\ref PDG-20080613-SAN.0993 \recid 117981090831110708 \start 0:32:52 \sp NONSAN \ph foto \tx foto. \mb foto \ge photo \fti foto.

\ref PDG-20080613-SAN.0994 \recid 808313090850110708 \start 0:32:56 \sp NONSAN \ph ʔa babaliyan jo ka buwa pe duwo kilo ɲe \tx a babalian juo ka buah pir duo kilo nyo. \mb a ba- bali -an juo ka buah pir duo kilo nyo \ge FILL BA- buy -QAN also to fruit pear two kilo 3 \fti dibelikan buah pir dua kilo.

\ref PDG-20080613-SAN.0995 \recid 433513090941110708 \start 0:32:58 \sp NONSAN \ph tu labiᵃ ʔa kepeᵃŋ ʔagiyan ka neʔ \tx tu labiah a kepeang agiahan ka mak. \mb tu labiah a kepeang agiah -an ka mak \ge that more FILL money give -QAN to TRU.mother \fti itu lebih uang yang diberikan ke nenek.

\ref PDG-20080613-SAN.0996 \recid 274685091032110708 \start 0:33:00 \sp NONSAN \ph duwo puluᵃʰ ko \tx duo puluah ko. \mb duo puluah ko \ge two ten this \fti dua puluh.

\ref PDG-20080613-SAN.0997 \recid 234341091102110708 \start 0:33:02 \sp SFRSAN \ph ʔuda ʔizal xx \tx uda Izal xx. \mb uda Izal xx \ge older.brother TRU.Barizal xx \fti bang Izal xx.

\ref PDG-20080613-SAN.0998 \recid 787621091126110708 \start 0:33:03 \sp NONSAN \ph bariyal yo \tx Barizal yo. \mb Barizal yo \ge Barizal EXCL \fti iya.

\ref PDG-20080613-SAN.0999 \recid 960323091141110708 \start 0:33:05 \sp NONSAN \ph tu kato si yut \tx tu kato si Yud. \mb tu kato si Yud \ge that word SI Yud \fti itu kata si Yud.

\ref PDG-20080613-SAN.1000 \recid 168887091215110708 \start 0:33:07 \sp NONSAN \ph ʔa jo maʔ bali ɲo tuᵃ ʔoleʔole di kampuᵃŋ \tx a juo mak bali nyo (un)tuak oleh-oleh di kampuang? \mb a juo mak bali nyo untuak oleh.oleh di kampuang \ge what also TRU.mother buy 3 for souvenir LOC village \fti apa yang nenek beli untuk oleh-oleh di kampung?

\ref PDG-20080613-SAN.1001 \recid 499844091258110708 \start 0:33:11 \sp NONSAN \ph ʔa tu ʔapo ka maʔ bali \tx a tu apo ka mak bali? \mb a tu apo ka mak bali \ge FILL that what FUT TRU.mother buy \fti apa yang mau nenek beli?

\ref PDG-20080613-SAN.1002 \recid 886834091329110708 \start 0:33:12 \sp NONSAN \ph yo ndaʔ do kepeᵃŋ ʔamaʔ seneʔ juwo do \tx yo ndak (a)do kepeang amak s(ang)enek juo do. \mb yo ndak ado kepeang amak sangenek juo do \ge EXCL NEG exist money mother a.little also NEGPOL \fti tidak ada uang nenek cuma sedikit.

\ref PDG-20080613-SAN.1003 \recid 745379091446110708 \start 0:33:13 \sp NONSAN \ph kepeᵃŋ paʔi baRu maka jo ɲo \tx kepeang pai baru Makah juo nyo. \mb kepeang pai baru Makah juo nyo \ge money go new Mecca also 3 \fti uang waktu pergi ke Mekah itu.

\ref PDG-20080613-SAN.1004 \recid 201079091554110708 \start 0:33:15 \sp NONSAN \ph ndaʔ do paʔi bali \tx ndak (a)do pai bali. \mb ndak ado pai bali \ge NEG exist go buy \fti tidak ada beli apa-apa.

\ref PDG-20080613-SAN.1005 \recid 652556091623110708 \start 0:33:17 \sp NONSAN \ph jo ʔa ka maʔ bali \tx jo a ka mak bali? \mb jo a ka mak bali \ge with what FUT TRU.mother buy \fti denga apa nenek mau beli?

\ref PDG-20080613-SAN.1006 \recid 721735091647110708 \start 0:33:19 \sp NONSAN \ph ʔa dibaliyan ɲo kin sumbayaŋ sepulu ʔalay \tx a dibalian nyo kain sumbayang sepuluah halai. \mb a di- bali -an nyo kain sumbayang se- puluah halai \ge FILL DI- buy -QAN 3 cloth pray SE- ten sheet \fti dibelikan kain untuk sholat sepuluh lembar.

\ref PDG-20080613-SAN.1007 \recid 613670091733110708 \start 0:33:22 \sp NONSAN \ph tu baliyan ɲo gambaR dindiᵃŋ ciyeʔ \tx tu balian nyo gambar dindiang ciek. \mb tu bali -an nyo gambar dindiang ciek \ge that buy -QAN 3 picture wall one \fti kemudian dia belikan lukisan dinding satu buah.

\ref PDG-20080613-SAN.1008 \recid 564889091817110708 \start 0:33:24 \sp NONSAN \ph ʔa tu bagi Ruma \tx a tu bagi rumah. \mb a tu bagi rumah \ge FILL that divide house \fti itu untuk di rumah.

\ref PDG-20080613-SAN.1009 \recid 598295091838110708 \start 0:33:26 \sp NONSAN \ph laʔi galaŋ maʔ baʔo ɲe \tx lai galang mak bao nyo. \mb lai galang mak bao nyo \ge more bracelet TRU.mother bring 3 \fti nenek membawa gelang.

\ref PDG-20080613-SAN.1010 \recid 460673091921110708 \start 0:33:28 \sp NONSAN \ph dibaliyan paʔ kamin \tx dibalian pak Kamil. \mb di- bali -an pak Kamil \ge DI- buy -QAN father Kamil \fti dibelikan pak Kamil.

\ref PDG-20080613-SAN.1011 \recid 439180092001110708 \start 0:33:29 \sp NONSAN \ph ʔa ko ka manu ka diyam ko ko \tx a ko ka maanu ka diam ko ko. \mb a ko ka ma- anu ka diam ko ko \ge FILL this FUT MA- whatchamacallit FUT silent this this \fti ini mau menganukan mau diam.

\ref PDG-20080613-SAN.1012 \recid 109292092057110708 \start 0:33:32 \sp NONSAN \ph ka manaʔ jadi juwa subaŋ galaŋ cincin \tx ka Manak jadi jua, subang, galang, cincin. \mb ka Manak jadi jua subang galang cincin \ge to Manak become sell earring bracelet ring \fti ke Manak jadi dijual anting, gelang, dan cincin.

\ref PDG-20080613-SAN.1013 \recid 572872092221110708 \start 0:33:37 \sp NONSAN \ph na subaŋ tu ʔilaŋ sabala \tx na subang tu ilang sabalah. \mb na subang tu ilang sa- balah \ge EXCL earring that disappear SA- side \fti antingan itu hilang sebelah.

\ref PDG-20080613-SAN.1014 \recid 669365092303110708 \start 0:33:39 \sp NONSAN \ph maʔ juwa tajuwa sepulu ʔibu \tx mak jua, tajua sepuluah ribu. \mb mak jua ta- jua se- puluah ribu \ge TRU.mother sell TA- sell SE- ten thousand \fti nenek jual, terjual sepuluh ribu.

\ref PDG-20080613-SAN.1015 \recid 638499092345110708 \start 0:33:43 \sp NONSAN \ph na galaŋ ʔamaʔ ko ʔa tapatah jo maʔ agiya ka si ʔupiyaʔ yamani \tx na galang amak ko a tapatah juo mak agiahan ka si upiak Yamani. \mb na galang amak ko a ta- patah juo mak agiah -an ka si upiak Yamani \ge EXCL bracelet mother this FILL TA- broken also TRU.mother give -QAN to SI EPIT Yamani \fti gelang nenek patah diberikan ke si Yamani.

\ref PDG-20080613-SAN.1016 \recid 271713092531110708 \start 0:33:47 \sp NONSAN \ph ʔanam saŋa ʔame \tx anam sa(ta)ngah ameh. \mb anam sa- tangah ameh \ge six SA- middle gold \fti enam setengah emas.

\ref PDG-20080613-SAN.1017 \recid 684136092601110708 \start 0:33:49 \sp NONSAN \ph ʔa dibuweʔ ɲo ka rantay \tx a dibuek nyo ka rantai. \mb a di- buek nyo ka rantai \ge FILL DI- make 3 to chain \fti dibuatnya rantai.

\ref PDG-20080613-SAN.1018 \recid 488506092714110708 \start 0:33:51 \sp NONSAN \ph ʔa na cincin tu ʔa \tx a nan cincin tu a. \mb a nan cincin tu a \ge FILL REL ring that FILL \fti cincin itu.

\ref PDG-20080613-SAN.1019 \recid 234899092741110708 \start 0:33:53 \sp NONSAN \ph si buyuᵃŋ ma ma mabayiʔan ʔumaʔe nan ba nan kuraŋ nan po maʔ \tx si buyuang xx xx mabaiakan rumahe nan baa nan kurang nan (a)po mak. \mb si buyuang xx xx ma- baiak -an rumah -e nan ba- a nan kurang nan apo mak \ge SI EPIT xx xx MA- good -QAN house -3 REL BA- what REL less REL what TRU.mother \fti si buyung memperbaiki rumahnya yang kurang apanya nek.

\ref PDG-20080613-SAN.1020 \recid 266513092945110708 \start 0:33:57 \sp NONSAN \ph koʔ ka ka deʔ amaʔ ageʔan maʔ \tx kok ka ka dek amak agiahan mak. \mb kok ka ka dek amak agiah -an mak \ge KOK FUT FUT DEK mother give -QAN TRU.mother \fti kalau nenek mau memberikan.

\ref PDG-20080613-SAN.1021 \recid 591577093055110708 \start 0:33:58 \sp NONSAN \ph basalaŋ kepeᵃŋ simin ʔado la \tx basalang kepeang simin ado lah. \mb ba- salang kepeang simin ado lah \ge BA- borrow money cement exist PFCT \fti ada uang untuk meminjamkan semen.

\ref PDG-20080613-SAN.1022 \recid 947769093134110708 \start 0:34:00 \sp NONSAN \ph ʔa tu tajuwa cincin tu \tx a tu tajua cincin tu. \mb a tu ta- jua cincin tu \ge FILL that TA- sell ring that \fti cincin itu terjual.

\ref PDG-20080613-SAN.1023 \recid 679492093206110708 \start 0:34:03 \sp NONSAN \ph ba kate bi bini si mel \tx baa kato bi(ni) bini si Mel. \mb ba- a kato bini bini si Mel \ge BA- what word wife wife SI Mel \fti apa katanya istrinya si Mel.

\ref PDG-20080613-SAN.1024 \recid 734069093257110708 \start 0:34:05 \sp NONSAN \ph mamintaʔ jo cincin ʔitu te \tx mamintak juo cincin itu te. \mb ma- mintak juo cincin i- tu te \ge MA- ask.for also ring I- that TE \fti diminta juga cincin itu.

\ref PDG-20080613-SAN.1025 \recid 918770093401110708 \start 0:34:07 \sp NONSAN \ph cincin ɲo tando se \tx cincin nyo tando se. \mb cincin nyo tando se \ge ring 3 sign just \fti cincin itu sebagai tanda saja.

\ref PDG-20080613-SAN.1026 \recid 190744093436110708 \start 0:34:09 \sp NONSAN \ph tu baʔa lo la mamintaʔ bo tando tando ʔamaʔ xx \tx tu baa lo la mamintak (am)bo tando, tando amak xx. \mb tu ba- a lo la ma- mintak ambo tando tando amak xx \ge that BA- what furthermore PFCT MA- ask.for 1 sign sign mother xx \fti bagaimana pula mau di minta itu sebagai tanda nenek xx.

\ref PDG-20080613-SAN.1027 \recid 638514093538110708 \start 0:34:12 \sp NONSAN \ph ʔa tu la bajuᵃ si buyuᵃ minta kepeᵃŋ tigo ʔatuⁱʰ \tx a tu la bajua si buyuang mintak kepeang tigo ratuih. \mb a tu la ba- jua si buyuang mintak kepeang tigo ratuih \ge FILL that PFCT BA- sell SI EPIT ask.for money three hundred \fti itu sudah dijual si buyung minta uang tiga ratus ribu.

\ref PDG-20080613-SAN.1028 \recid 531105093652110708 \start 0:34:15 \sp NONSAN \ph juwa ʔame duwo ʔame \tx jua ameh duo ameh. \mb jua ameh duo ameh \ge sell gold two gold \fti dijual emas dua emas.

\ref PDG-20080613-SAN.1029 \recid 693663093723110708 \start 0:34:17 \sp NONSAN \ph ɲo buweʔ uma tu \tx nyo buek rumah tu. \mb nyo buek rumah tu \ge 3 make house that \fti dia buat rumah.

\ref PDG-20080613-SAN.1030 \recid 417942093753110708 \start 0:34:21 \sp NONSAN \ph manoloᵃŋ ʔitu la manoloᵃŋ xx na ɲo \tx manoloang itu lah manoloang (ta)pi nan nyo... \mb ma- n- toloang i- tu lah ma- n- toloang tapi nan nyo \ge MA- N- help I- that LAH MA- N- help but REL 3 \fti itulah yang menolong tapi yang namanya...

\ref PDG-20080613-SAN.1031 \recid 459682093902110708 \start 0:34:24 \sp NONSAN \ph ko ʔame nan basalaŋ laʔi indaʔ duwo ʔame xx ɲo suda kawin \tx ko ameh nan basalang lai indak duo ameh xx nyo sudah kawin. \mb ko ameh nan ba- salang lai indak duo ameh xx nyo sudah kawin \ge this gold REL BA- borrow more NEG two gold xx 3 PFCT married \fti emas yang dipinjam ada dua emas xx dia sudah menikah.

\ref PDG-20080613-SAN.1032 \recid 884169093958110708 \start 0:34:26 \sp NONSAN \ph dapeʔ lo ʔame deʔ ɲo beraleʔ \tx dapek lo ameh dek nyo beralek. \mb dapek lo ameh dek nyo ber- alek \ge get furthermore gold DEK 3 BER- party \fti waktu dia menikah dia dapat emas.

\ref PDG-20080613-SAN.1033 \recid 943472094100110708 \start 0:34:33 \sp WENSAN \tx xx.

\ref PDG-20080613-SAN.1034 \recid 466303094117110708 \start 0:34:36 \sp WINSAN \ph lah tu \tx lah tu. \mb lah tu \ge PFCT that \fti sudah.

Citation

[author(s)] (2008). File "PDG-20080613-SAN.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "PDG-20080613-SAN". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-5F82-2. (Accessed 2024-07-20)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.