MAL-20060319b.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id MAL-20060319b

\ref MAL-20060319b.001 \recid 150824111334251105993240 \start 0:00:01 \sp BDN \tx aoʔ, (Al)lah kətəku, "gimanəəm (bu)yut anoʔiən?" \mb aoʔ Allah kətə- ku gimanə -əm buyut anoʔ -i -ən \ge yes Allah word- 1SG how -M great.grandparent whatchamacallit -E -EN \ft yes, "oh my gosh," I said, "what about that great grandparent?" \fti iya, ya ampun kubilang, "bagaimana nih buyut anunya?"

\ref MAL-20060319b.002 \recid 150824111334626297514140 \start 0:00:04 \sp BDN \tx "dapat ndaʔ niŋᶢal-niŋᶢal kameʔ?" \mb dapat ndaʔ n- tiŋᶢal ~ n- tiŋᶢal kameʔ \ge can NEG N- stay ~ N- stay 1PL \ft "can’t you leave it to us (the magic)?" \fti "gak bisa ninggalin kami ini ya (ilmu gaibnya)?"

\ref MAL-20060319b.003 \recid 150824111334477560331392 \start 0:00:06 \sp BDN \tx uy, adaʔ bah (cu)cuʔ kətəi. \mb uy adaʔ bah cucuʔ kətə -i \ge EXCL not.exist BAH grandchild word -E \ft "well, no there isn’t, Grandchild", great grandparent answered. \fti "ah, gak ada kok, Cu" jawabnya.

\ref MAL-20060319b.004 \recid 150824111334406532873073 \start 0:00:08 \sp BDN \tx kiraʔ mᵇunoh buyut pun ndaʔ dapat di utus. \mb kiraʔ m- bunoh buyut pun ndaʔ dapat di utus \ge if N- kill great.grandparent PUN NEG can LOC deliver \ft even if I kill my great grandparent, I still won’t be given the magic. \fti walaupun sampai membunuh buyut gak bakalan diberikan.

\ref MAL-20060319b.005 \recid 150824111334782006926554 \start 0:00:10 \sp BDN \tx elmu asal. \mb elmu asal \ge black.magic origin \ft ingrained black magic \fti ilmu asal. \nt The magic was rised since she was a baby.

\ref MAL-20060319b.006 \recid 150824111334637276217247 \start 0:00:13 \sp EXPALG \tx ʔŋʔŋ. \mb ʔŋʔŋ \ge yes \ft yes \fti ya.

\ref MAL-20060319b.007 \recid 150824111334541511194034 \start 0:00:13 \sp BDN \tx udah, piker te maoʔ ŋamᵇiʔ bərəkat gaʔ bah sikit-sikit. \mb udah piker te maoʔ ŋ- amᵇiʔ bərəkat gaʔ bah sikit ~ sikit \ge already think TRU.Aunt want N- take bless also BAH a.little ~ a.little \ft now, I thought maybe I could get some knowledge of the magic \fti nah, pikirku kiranya dapat mendapatkan sedikit ilmu.

\ref MAL-20060319b.008 \recid 150824111334962182761029 \start 0:00:16 \sp BDN \tx adaʔ, sikit pun adaʔ, adaʔ. \mb adaʔ sikit pun adaʔ adaʔ \ge not.exist a.little PUN not.exist not.exist \ft none, not even a tiny bit, nothing. \fti tidak ada, sedikitpun tidak ada, nihil.

\ref MAL-20060319b.009 \recid 150824111334471698248339 \start 0:00:18 \sp BDN \tx adaʔ dapataʔ (cu)cuʔ. \mb adaʔ dapat -aʔ cucuʔ \ge not.exist can -AQ grandchild \ft "not possible, Grandchild" \fti "tidak bisa, Cu".

\ref MAL-20060319b.010 \recid 150824111334489666424365 \start 0:00:21 \sp BDN \tx udah, diyə te dapat tapa. \mb udah diyə te dapat tapa \ge already 3SG TRU.Aunt can pray \ft see, he got it from meditating. \fti nah, beliau memperolehnya dari pertapaan.

\ref MAL-20060319b.011 \recid 150824111334572977301943 \start 0:00:22 \sp BDN \tx hʔŋ. \mb hʔŋ \ge yes \ft yes. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.012 \recid 150824111334181123126251 \start 0:00:23 \sp BDN \tx bətapa jaman doloʔ teh. \mb bə- tapa jaman doloʔ teh \ge BE- pray period first TEH \ft people then did meditation. \fti orang jaman dulu melakukan semedi.

\ref MAL-20060319b.013 \recid 150824111334850785045418 \start 0:00:25 \sp EXPALG \tx hʔŋ. \mb hʔŋ \ge yes \ft yes \fti ya.

\ref MAL-20060319b.014 \recid 150824111334628802550676 \start 0:00:26 \sp BDN \tx oraŋ gagah kəbal, cumə tapə teem. \mb oraŋ gagah kəbal cumə tapə te -em \ge person strong unbreakable only hermit TEH -M \ft he was strong and immune from the meditation. \fti orang yang gagah kebal, karena hasil pertapaan tadi.

\ref MAL-20060319b.015 \recid 150824111334315933109679 \start 0:00:29 \sp BDN \tx ndaʔ adəaʔ dibacə te, adaʔaʔ. \mb ndaʔ adə -aʔ di- bacə te adaʔ -aʔ \ge NEG exist -AQ DI- spell TRU.Aunt not.exist -AQ \ft no mantras/spells, no. \fti tidak memakai mantra, tidak ada.

\ref MAL-20060319b.016 \recid 150824111334578794507029 \start 0:00:31 \sp EXPALG \tx eh, maoʔ kənciŋ loʔ, waʔ. \mb eh maoʔ kənciŋ loʔ waʔ \ge EXCL want urinate TRU.first TRU.parent's.oldest.sibling \ft oh, I’m going to go pee, Uncle. \fti ah, mau pipis dulu, Paman.

\ref MAL-20060319b.017 \recid 150824111334875338920903 \start 0:00:32 \sp BDN \tx oo, kənciŋim. \mb oo kənciŋ -im \ge EXCL urinate -M \ft oh, go ahead. \fti oh, pipislah.

\ref MAL-20060319b.018 \recid 150824111335888260181200 \start 0:00:36 \sp EXPALG \tx hmh, giyan cəritəi teh, yə? \mb hmh giyan cəritə -i teh yə \ge FILL like.that story -E TEH yes \ft so that’s the story, huh? \fti begitu ceritanya, ya?

\ref MAL-20060319b.019 \recid 150824111335748936604521 \start 0:00:38 \sp BDN \tx mm, ey, paɲjaŋ wayat-i teh. \mb mm ey paɲjaŋ wayat -i teh \ge FILL EXCL long background.of.story -E TEH \ft well, it’s a long story. \fti oh, panjang kisahnya.

\ref MAL-20060319b.020 \recid 150824111335221610655169 \start 0:00:42 \sp BDN \tx dəri giʔ rajə jawə doloʔ. \mb dəri giʔ rajə jawə doloʔ \ge from again king javanese first \ft from the times of the old Javanese kingdoms. \fti sejak jaman kerajaan Jawa dulu.

\ref MAL-20060319b.021 \recid 150824111335270214068703 \start 0:00:45 \sp EXPALG \tx mun di Balay ni soraŋ bah ndaʔ ma ndaʔ-eh adə macam rajə-rajə giyan-ən ndaʔ adə mah ndaʔ-eh? \mb mun di Balay ni s- oraŋ bah ndaʔ ma ndaʔ -eh adə macam rajə ~ rajə giyan -ən ndaʔ adə mah ndaʔ -eh \ge if LOC Balaiberkuak this SE- person BAH NEG MAH NEG -EH exist kind king ~ king like.that -EN NEG exist MAH NEG -EH \ft in Balay Berkuak, there’s no such king like those kings before, there isn’t, huh? \fti kalau di Balai Berkuak ini tidak ada raja yang seperti raja-raja yang demikian ya, tidak ada ya?

\ref MAL-20060319b.022 \recid 150824111335271235769055 \start 0:00:53 \sp BDN \tx rajə usəli di Balay ni adaʔ. \mb rajə usəli di Balay ni adaʔ \ge king original LOC Balaiberkuak this not.exist \ft not in Balai, there aren’t any. \fti kalau raja di Balai ini tidak ada.

\ref MAL-20060319b.023 \recid 150824111335996480307680 \start 0:00:55 \sp BDN \tx nun di Məlanawən teh, Sukə.Danə. \mb nun di Məlanaw -ən teh Sukə.Danə \ge there LOC Melano -EN TEH Suke.Dane \ft there, at Teluk Melano, Suka Dana. \fti di sana, di Teluk Melano sana, Suka Dana.

\ref MAL-20060319b.024 \recid 150824111335374691433179 \start 0:00:57 \sp BDN \tx Simpaŋ, Kətapaŋən teh kə Məlanaw rajəɲə teh. \mb Simpaŋ Kətapaŋ -ən teh kə Məlanaw rajə -ɲə teh \ge Simpang Ketapang -EN TEH to Melano king -NYE TEH \ft in Simpang, Ketapang, their kingdom is in Teluk Melano. \fti di Simpang, Ketapang kerajaannya di Teluk Melano.

\ref MAL-20060319b.025 \recid 150824111335935935083542 \start 0:01:01 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft yeah. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.026 \recid 150824111335405037636262 \start 0:01:03 \sp BDN \tx jadi Balay ni di Məlanaw. \mb jadi Balay ni di Məlanaw \ge become Balaiberkuak this LOC Melano \ft so (the king of) Balai Berkuak is in Teluk Melano. \fti jadi Balai Berkuak di Teluk Melano(rajanya).

\ref MAL-20060319b.027 \recid 150824111335122042466606 \start 0:01:07 \sp BDN \tx maŋkaʔ diyə di gəlarkan Məlanaw di səbəlah ini Simpaŋ səbəlah nun Kayoŋ. \mb maŋkaʔ diyə di gəlar -kan Məlanaw di sə- bəlah ini Simpaŋ sə- bəlah nun Kayoŋ \ge that's.why 3SG LOC called -KAN Melano LOC SE- cut.in.half this Simpang SE- cut.in.half there Kayong \ft that’s why this part of Teluk Melano is called Simpang whereas that part is called Kayong. \fti maka Teluk Melano yang sebelah ke sini disebut Simpang sedangkan sebelah sana di sebut Kayong.

\ref MAL-20060319b.028 \recid 150824111335180203631892 \start 0:01:10 \sp EXPALG \tx ʔŋʔŋ. \mb ʔŋʔŋ \ge yes \ft yeah. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.029 \recid 150824111335613375504081 \start 0:01:12 \sp BDN \tx tapi kalaw oraŋ ndaʔ tau səjarahɲə ah... \mb tapi kalaw oraŋ ndaʔ tau səjarah -ɲə ah \ge but if person NEG know history -NYE EXCL \ft but if someone didn’t know the history then how would they know... \fti akan tetapi kalau orang tidak ngerti sejarahnya sih ah...

\ref MAL-20060319b.030 \recid 150824111335806945427459 \start 0:01:13 \sp BDN \tx manə Simpaŋ manə Kayoŋ? \mb manə Simpaŋ manə Kayoŋ \ge where Simpang where Kayong \ft where Simpang is and where Kayong is? \fti yang mana Simpang yang mana Kayong?

\ref MAL-20060319b.031 \recid 150824111335280686107557 \start 0:01:15 \sp BDN \tx wah, kətə-ku səjarah sineʔ te subaʔ-am oraŋ naŋ tuwə-tuwə masaʔ gaʔ ndaʔ tau. \mb wah kətə- ku səjarah sineʔ te subaʔ -am oraŋ naŋ tuwə ~ tuwə masaʔ gaʔ ndaʔ tau \ge WAH word- 1SG history here TRU.Aunt many.left -M person REL old ~ old impossible also NEG know \ft well, many elders know the history of this place, it’s not possible that no one would know. \fti wah, kalau sejarah sini sih banyak kok orang-orang tua yang ngeti masak tidak ada yang tahu.

\ref MAL-20060319b.032 \recid 150824111335816473363944 \start 0:01:19 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft yeah. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.033 \recid 150824111335815101932034 \start 0:01:19 \sp BDN \tx baɲak uraŋ yaŋ naɲaʔ ŋan uwaʔ sineʔ teh. \mb baɲak uraŋ yaŋ n- taɲaʔ ŋan uwaʔ sineʔ teh \ge a.lot person REL N- ask with parent's.oldest.sibling here TEH \ft lots of people ask me questions here. \fti banyak orang yang bertanya dengan paman di sini.

\ref MAL-20060319b.034 \recid 150824111335505348631599 \start 0:01:21 \sp BDN \tx waktu iliʔ-iliʔ kə Məlanaw kə Sukə.Danə-n teh. \mb waktu iliʔ ~ iliʔ kə Məlanaw kə Sukə.Danə -n teh \ge time downstream ~ downstream to Melano to Suke.Dane -EN TEH \ft for example, when going to Teluk Melano or Suka Dana. \fti misalkan pada saat pergi ke Teluk Melano atau Suka Dana.

\ref MAL-20060319b.035 \recid 150824111335704824655595 \start 0:01:24 \sp EXPALG \tx hʔŋ. \mb hʔŋ \ge yes \ft yes. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.036 \recid 150824111335952157331350 \start 0:01:24 \sp BDN \tx kətə-ku məstael ndaʔ tau. \mb kətə- ku məstael ndaʔ tau \ge word- 1SG impossible NEG know \ft I said it’s impossible to not know. \fti kubilang mustahil tidak tahu.

\ref MAL-20060319b.037 \recid 150824111335243442667694 \start 0:01:26 \sp BDN \tx eh, adaʔ paʔ, yaŋ pətugas-pətugas bah. \mb eh adaʔ paʔ yaŋ pə- tugas ~ pə- tugas bah \ge EXCL not.exist TRU.Father REL PE- duty ~ PE- duty BAH \ft "no, Sir", said the officers. \fti ah, "gak kok pak", ujar para petugas.

\ref MAL-20060319b.038 \recid 150824111335611988752148 \start 0:01:28 \sp BDN \tx anoʔ pəgaway es-de-ip apə ɲan. \mb anoʔ pəgaway es.de.ip apə ɲan \ge whatchumacallit official SDIP what that \ft you know, the SDIP workers. \fti Itu lho pegawai SDIP itu.

\ref MAL-20060319b.039 \recid 150824111335337059102346 \start 0:01:33 \sp BDN \tx kətə-ku mun ah manə-lah muŋkin ndaʔ tau? \mb kətə- ku mun ah manə -lah muŋkin ndaʔ tau \ge word- 1SG if EXCL where -LAH maybe NEG know \ft I said it’s impossible to not know. \fti ujarku mana mungkin tidak tahu?

\ref MAL-20060319b.040 \recid 150824111335771075115165 \start 0:01:37 \sp BDN \tx kameʔ sənun bah ah maseh jurus. \mb kameʔ sənun bah ah maseh jurus \ge 1PL there BAH EXCL still straight \ft us here, we still know it. \fti kalau kami di sana masih ngerti.

\ref MAL-20060319b.041 \recid 150824111335741481931786 \start 0:01:39 \sp EXPALG \tx mun giʔ anoʔ-en, giʔ jəman-jəman anoʔ-ən oraŋ tuwə waʔ anoʔ neneʔ moyaŋ waʔ doloʔ-ən səli-ɲə oraŋ manə? \mb mun giʔ anoʔ -en giʔ jəman ~ jəman anoʔ -ən oraŋ tuwə waʔ anoʔ neneʔ moyaŋ waʔ doloʔ -ən səli -ɲə oraŋ manə \ge if still whatchamacallit -EN again period ~ period whatchamacallit -EN person old TRU.parent's.oldest.sibling whatchumacallit grandmother ancestor TRU.parent's.oldest.sibling before -EN very -NYE person where \ft in your parents’ time, Uncle, where were your ancestors from originally? \fti kalau masih saat jaman orang tua Paman dulu jaman nenek moyang paman aslinya orang mana?

\ref MAL-20060319b.042 \recid 150824111335610471216122 \start 0:01:48 \sp BDN \tx ŋ. \mb ŋ \ge FILL \ft yes? \fti ya?

\ref MAL-20060319b.043 \recid 150824111335245024455617 \start 0:01:48 \sp BDN \tx kameʔən teh? \mb kameʔ -ən teh \ge 1PL -EN TEH \ft us, yeah? \fti kami ini ya?

\ref MAL-20060319b.044 \recid 150824111335706615766882 \start 0:01:48 \sp EXPALG \tx aoʔ, Simpaŋ.Duwaʔe Məlanawe manəe? \mb aoʔ Simpaŋ.Duwaʔ -e Məlanaw -e manə -e \ge yes Simpang.Dua -EH Melano -EH where -EH \ft yes, from Simpang Dua or Teluk Melano? \fti ya, orang Simpang Dua atau orang Teluk Melano?

\ref MAL-20060319b.045 \recid 150824111335371283878991 \start 0:01:53 \sp BDN \tx ndaʔ, kameʔən te usəli səjarahi te memaŋ sənunam. \mb ndaʔ kameʔ -ən te usəli səjarah -i te memaŋ sənun -am \ge NEG 1PL -EN TRU.Aunt original history -E TRU.Aunt indeed there -M \ft no, we’re originally from there. \fti bukan, kami sejarahnya asli orang sana.

\ref MAL-20060319b.046 \recid 150824111335291977120796 \start 0:01:58 \sp BDN \tx səbəlah apaʔ datuʔ kameʔən te. \mb sə- bəlah apaʔ datuʔ kameʔ -ən te \ge SE- cut.in.half father grandfather 1PL -EN TRU.Aunt \ft from our great grandfather. \fti dari ayah buyut kami.

\ref MAL-20060319b.047 \recid 150824111335175192550057 \start 0:02:04 \sp EXPALG \tx auʔ. \mb auʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.048 \recid 150824111335935923878614 \start 0:02:04 \sp BDN \tx memaŋ dari Matan nunam. \mb memaŋ dari Matan nun -am \ge indeed from Matan there -M \ft indeed, they’re from Matan. \fti memang berasal dari Matan sana.

\ref MAL-20060319b.049 \recid 150824111335840775331388 \start 0:02:05 \sp EXPALG \tx Matan nunam. \mb Matan nun -am \ge Matan there -M \ft from Matan there. \fti dari Matan sana.

\ref MAL-20060319b.050 \recid 150824111335879949907678 \start 0:02:05 \sp BDN \tx oraŋ limaʔ bəradiʔ pindah kə sineʔən teh. \mb oraŋ limaʔ bər- adiʔ pindah kə sineʔ -ən teh \ge person five BE- younger.sibling move to here -EN TEH \ft there were five brothers and sisters who moved here. \fti mereka lima bersaudara pindah ke sini.

\ref MAL-20060319b.051 \recid 150824111335455419695097 \start 0:02:08 \sp BDN \tx təgal gəgarə pəraŋ Bəlandəən teh. \mb təgal gə- garə pəraŋ Bəlandə -ən teh \ge because PART.quarrel- quarrel war Dutch -EN TEH \ft due to the Dutch wars. \fti gara-gara perang Belanda.

\ref MAL-20060319b.052 \recid 150824111335370229505980 \start 0:02:11 \sp EXPALG \tx lari kə sineʔ. \mb lari kə sineʔ \ge run to here \ft so they moved here. \fti maka ngungsi ke sini.

\ref MAL-20060319b.053 \recid 150824111336795008683297 \start 0:02:11 \sp BDN \tx giʔ lari kə sineʔ. \mb giʔ lari kə sineʔ \ge still run to here \ft took refuge here first. \fti ngungsi ke sini dulu.

\ref MAL-20060319b.054 \recid 150824111336466110103902 \start 0:02:12 \sp EXPALG \tx oo, giyan. \mb oo giyan \ge EXCL like.that \ft oh, I see. \fti oh, gitu.

\ref MAL-20060319b.055 \recid 150824111336361949293734 \start 0:02:13 \sp BDN \tx aa, sineʔ te giʔ utan. \mb aa sineʔ te giʔ utan \ge EXCL here TRU.Aunt still forest \ft now, it was still a jungle here. \fti nah, sini masih hutan.

\ref MAL-20060319b.056 \recid 150824111336642925331228 \start 0:02:14 \sp EXPALG \tx utan mah. \mb utan mah \ge forest MAH \ft still only a jungle. \fti masih hutan saja.

\ref MAL-20060319b.057 \recid 150824111336294766633678 \start 0:02:15 \sp BDN \tx jadi ɲaŋ doloʔ pindah kə seneʔ teh neneʔ kameʔ, datuʔ kameʔən teh. \mb jadi ɲaŋ doloʔ pindah kə seneʔ teh neneʔ kameʔ datuʔ kameʔ -ən teh \ge become REL first move to here TEH grandmother 1PL grandfather 1PL -EN TEH \ft so, the first generation who moved here were our grandma and grandpa. \fti jadi yang duluan pindah ke sini dulu nenek kami, kakek kami tersebut.

\ref MAL-20060319b.058 \recid 150824111336654003013297 \start 0:02:17 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.059 \recid 150824111336613920109858 \start 0:02:21 \sp BDN \tx ɲan te bukan datuʔ apaʔ bukan apaʔ datuʔ kameʔaʔ. \mb ɲan te bukan datuʔ apaʔ bukan apaʔ datuʔ kameʔ -aʔ \ge that TRU.Aunt NEG grandfather father NEG father grandfather 1PL -AQ \ft it’s not our father’s grandfather, not our grandfather’s father. \fti itu bukan kakeknya ayah kami, bukan ayah kakek kami.

\ref MAL-20060319b.060 \recid 150824111336524610482714 \start 0:02:26 \sp BDN \tx apaʔ.tiriʔ. \mb apaʔ.tiriʔ \ge step.father \ft but our grandfather’s stepfather. \fti akan tetapi ayah tiri.

\ref MAL-20060319b.061 \recid 150824111336205241366568 \start 0:02:27 \sp BDN \tx aa, jadi doloʔ pindah sineʔ teh səpəpaʔ taɲjoŋ təlok tu dah malam-malam siŋᶢah bəladaŋ sətaun. \mb aa jadi doloʔ pindah sineʔ teh sə- pə- paʔ taɲjoŋ təlok tu dah malam ~ malam siŋᶢah bə- ladaŋ sə- taun \ge EXCL become first move here TEH SE- PE- TRU.father cape gulf gulf PFCT night ~ night stop.by BE- dry.field SE- year \ft so, in those days, they moved here from along the bay, after stopping over during the night, they would farm there for the whole year. \fti nah, jadi dulu pindah ke sini sepanjang teluk setelah malamnya singgah kemudian selama setahun berladang di situ.

\ref MAL-20060319b.062 \recid 150824111336972994377183 \start 0:02:35 \sp BDN \tx mudik agiʔ. \mb mudik agiʔ \ge go.to.upper.river again \ft and then move again. \fti kemudian mudik lagi.

\ref MAL-20060319b.063 \recid 150824111336303161323023 \start 0:02:36 \sp EXPALG \tx ʔŋʔŋ. \mb ʔŋʔŋ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.064 \recid 150824111336793046149517 \start 0:02:37 \sp BDN \tx aa, kəkirə kəmalaman bəmalam mᵇuwat bagan mᵇuwat pondok. \mb aa kə- kirə kə- malam -an bə- malam m- buwat bagan m- buwat pondok \ge EXCL PART.estimate- estimate KE- night -AN BE- night N- make hut N- make hut \ft now, if it was too late in the evening, then they would stay overnight and make a little hut again. \fti nah, kira-kira kemalaman, kembali bermalam dan membuat pondok lagi.

\ref MAL-20060319b.065 \recid 150824111336481226554465 \start 0:02:45 \sp BDN \tx bəladaŋ sətaun, baruʔ mudik agiʔ. \mb bə- ladaŋ sə- taun baruʔ mudik agiʔ \ge BE- dry.field SE- year only.then go.to.upper.river again \ft farm there again for a year, and then move on again. \fti berladang lagi di situ selama setahun, kemudian mudik lagi.

\ref MAL-20060319b.066 \recid 150824111336845561937474 \start 0:02:47 \sp EXPALG \tx ŋ, giyan. \mb ŋ giyan \ge FILL like.that \ft oh, ok. \fti oh, gitu.

\ref MAL-20060319b.067 \recid 150824111336652204403140 \start 0:02:48 \sp BDN \tx aa, pindah di sənun teh bah takut dəŋan anoʔn te bah dəŋan Paŋ Lanun teh. \mb aa pindah di sənun teh bah takut dəŋan anoʔ -n te bah dəŋan Paŋ Lanun teh \ge EXCL move LOC there TEH BAH affraid with whatchamacallit -EN TRU.Aunt BAH with Dayak.title Lanun TEH \ft but then, when they moved there they got scared of General Lanun. \fti nah, pindah ke sana malah takut dengan Panglima Lanun.

\ref MAL-20060319b.068 \recid 150824111336260797675233 \start 0:02:53 \sp BDN \tx aa oraŋ darat pun giyan gaʔam. \mb aa oraŋ darat pun giyan gaʔ -am \ge EXCL person inland PUN like.that also -M \ft well, Dayak people are also like that. \fti nah, orang Dayak juga begitu.

\ref MAL-20060319b.069 \recid 150824111336976343581591 \start 0:02:56 \sp BDN \tx sipat suŋe sipat anoʔn te dimasokeʔ səmuəəm. \mb sipat suŋe sipat anoʔ -n te di- masok -eʔ səmuə -əm \ge character river character whatchamacallit -EN TRU.Aunt DI- go.in -EQ all -M \ft they explore through all the rivers. \fti yang namanya sungai semuanya diselusuri.

\ref MAL-20060319b.070 \recid 150824111336796292554074 \start 0:02:59 \sp EXPALG \tx mun doloʔn di Balay te bəlum adəaʔ oraŋ Dayaʔ te ndaʔeh? \mb mun doloʔ -n di Balay te bəlum adə -aʔ oraŋ Dayaʔ te ndaʔ -eh \ge if before -EN LOC Balaiberkuak TRU.Aunt not.yet exist -AQ person Dayak TRU.Aunt NEG -EH \ft there didn’t use to be any Dayak people here in Balai, right? \fti kalau jaman dulu di Balai ini tidak ada orang Dayak, bukan?

\ref MAL-20060319b.071 \recid 150824111336979567794221 \start 0:03:00 \sp EXPALG \tx oraŋ Məlayu mah. \mb oraŋ Məlayu mah \ge person Malay MAH \ft only Malay people. \fti hanya orang Melayu saja.

\ref MAL-20060319b.072 \recid 150824111336281335648055 \start 0:03:01 \sp BDN \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.073 \recid 150824111336958658143923 \start 0:03:02 \sp BDN \tx aa, maŋkaʔ-i teh. \mb aa maŋkaʔ -i teh \ge EXCL that's.why -E TEH \ft yeah, that’s why. \fti nah, maka dari itu.

\ref MAL-20060319b.074 \recid 150824111336758990546501 \start 0:03:03 \sp BDN \tx jadi oraŋ Dayaʔ teh baɲak pun dari nᵈaŋ nun, dari Simpaŋ.Duwaʔ nun. \mb jadi oraŋ Dayaʔ teh baɲak pun dari nᵈaŋ nun dari Simpaŋ.Duwaʔ nun \ge so person Dayak TEH a.lot PUN from arround there from Simpang.Dua there \ft so there are many Dayak people who come from Simpang Dua. \fti jadi orang Dayak banyakpun asalnya dari Simpang Dua sana.

\ref MAL-20060319b.075 \recid 150824111336204371207253 \start 0:03:06 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.076 \recid 150824111336416593970264 \start 0:03:07 \sp BDN \tx aa. \mb aa \ge EXCL \ft so. \fti nah.

\ref MAL-20060319b.077 \recid 150824111336771108126453 \start 0:03:07 \sp BDN \tx dari Kəmərə, Bayə. \mb dari Kəmərə Bayə \ge from Kemera Baya \ft from Kemera, Baya. \fti dari Kemera, Baya.

\ref MAL-20060319b.078 \recid 150824111336123587680514 \start 0:03:10 \sp BDN \tx sənun naŋ baɲak, masok kə sənun. \mb sənun naŋ baɲak masok kə sənun \ge there REL a.lot go.in to there \ft there are a lot of them them, they go there. \fti di sana yang banyak, masuk ke sana.

\ref MAL-20060319b.079 \recid 150824111336508008234202 \start 0:03:12 \sp EXPALG \tx mun, anoʔ ni, oraŋ-oraŋ Cinə dari manə dataŋ-i? \mb mun anoʔ ni oraŋ ~ oraŋ Cinə dari manə dataŋ -i \ge if whatchumacallit this person ~ person China from where come -E \ft what about the Chinese people, where do they come from? \fti kalau orang Tiong hua datang dari mana?

\ref MAL-20060319b.080 \recid 150824111336270288434624 \start 0:03:14 \sp BDN \tx oo, oraŋ Cinə ɲan baruam. \mb oo oraŋ Cinə ɲan baru -am \ge EXCL person China that new -M \ft oh, the Chinese are new here \fti oh, kalau orang Cina itu baru.

\ref MAL-20060319b.081 \recid 150824111336191216084314 \start 0:03:18 \sp BDN \tx giʔ yaŋ tənᵈu-i giʔ ndaʔ tənᵈu adə-aʔ masə ɲan te. \ft one thing’s for sure, they weren’t around then. \fti yang pasti belum begitu ada saat itu.

\ref MAL-20060319b.082 \recid 150824111336310783375659 \start 0:03:24 \sp BDN \tx udah jaman Bəlandəam baruʔ baɲak anoʔ oraŋ Cinə te. \mb udah jaman Bəlandə -am baruʔ baɲak anoʔ oraŋ Cinə te \ge already period Dutch -M only.then a.lot whatchumacallit person China TRU.Aunt \ft only during the Dutch colonial period were there lots of Chinese people. \fti setelah jaman Belanda barulah banyak orang Cina.

\ref MAL-20060319b.083 \recid 150824111336458493012515 \start 0:03:27 \sp EXPALG \tx dah Bəlandəam. \mb dah Bəlandə -am \ge PFCT Dutch -M \ft after the Dutch colonial period. \fti setelah jaman Belanda.

\ref MAL-20060319b.084 \recid 150824111336930384832014 \start 0:03:27 \sp BDN \tx diyə kan konᵈan di Təkiyo. \mb diyə kan konᵈan di Təkiyo \ge 3SG KAN always LOC Tokyo \ft they were all in Tokyo. \fti merekakan pada di Tokyo.

\ref MAL-20060319b.085 \recid 150824111336385668997186 \start 0:03:30 \sp EXPALG \tx hŋ. \mb hŋ \ge EXCL \ft oh. \fti oh.

\ref MAL-20060319b.086 \recid 150824111336671328480913 \start 0:03:32 \sp EXPALG \tx mun maoʔ kə Ponᵈianak maoʔ kə manə doloʔən bagemanəəm, waʔ dari Balayən? \mb mun maoʔ kə Ponᵈianak maoʔ kə manə doloʔ -ən bagemanə -əm waʔ dari Balay -ən \ge if want to Pontianak want to where before -EN how -M TRU.parent's.oldest.sibling from Balai.Berkuak -EN \ft what if you wanted to go to Pontianak or wherever from Balai, what would you do then, Uncle? \fti kalau mau ke Pontianak atau ke mana saja dari Balai ini bagaimana dong, Paman?

\ref MAL-20060319b.087 \recid 150824111337585292886755 \start 0:03:36 \sp BDN \tx oo, adə anoʔ-ən teh pastuŋkar-n teh. \ft oh, there was the pasungkar. \fti oh, kan ada pasungkar. \nt semacam kartu identitas pada jaman itu. a kind of Identification card at the time.

\ref MAL-20060319b.088 \recid 150824111337136837182426 \start 0:03:36 \sp EXPALG \tx apə naməi? \mb apə namə -i \ge what name -E \ft what was it called? \fti apa namanya?

\ref MAL-20060319b.089 \recid 150824111337893759316111 \start 0:03:36 \sp BDN \tx pastuŋkarn teh. \mb pastuŋkar -n teh \ge Dutch.period.identification.card -EN TEH \ft pasungkar. \fti pasungkar. \nt 1. Ardi mendengar ‘pasungkar’ meskipun sebetulnya ‘pastungkar’. 1. Ardi heard ‘pasungkar’ even though it was actually ‘pastungkar’.

\ref MAL-20060319b.090 \recid 150824111337663465059222 \start 0:03:39 \sp EXPALG \tx apə ɲan? \mb apə ɲan \ge what that \ft what is that? \fti apaan tuh?

\ref MAL-20060319b.091 \recid 150824111337876154249160 \start 0:03:40 \sp BDN \tx tandə kitə dari daerah kitə sineʔ bah. \mb tandə kitə dari daerah kitə sineʔ bah \ge sign 1(2) from area 1(2) here BAH \ft it acts as proof that we’re from this area. \fti sebagai tanda kalau kita orang sini gitu lho.

\ref MAL-20060319b.092 \recid 150824111337640342091116 \start 0:03:43 \sp BDN \tx dari kəpalaʔ kampoŋ. \mb dari kəpalaʔ kampoŋ \ge from head village \ft made by the village chief. \fti dibuat oleh kepala kampung.

\ref MAL-20060319b.093 \recid 150824111337384614116232 \start 0:03:46 \sp BDN \tx aa maoʔ iliʔ kə Ponᵈi mᵇuwat kətəraŋan. \mb aa maoʔ iliʔ kə Ponᵈi m- buwat kə- təraŋ -an \ge EXCL want downstream to Pontianak N- make KE- bright -AN \ft so if you wanted to go to Pontianak you had to get some documents made. \fti nah kalau mau ke Pontianak harus membuat keterangan.

\ref MAL-20060319b.094 \recid 150824111337177458693552 \start 0:03:50 \sp BDN \tx maoʔ kə Ponᵈianak. \mb maoʔ kə Ponᵈianak \ge want to Pontianak \ft if you wanted to go to Pontianak. \fti kalau mau ke Pontianak.

\ref MAL-20060319b.095 \recid 150824111337703110289852 \start 0:03:51 \sp EXPALG \tx macam katepe giyaname diyən? \mb macam ka.te.pe giyan -am -e diyə -n \ge kind identification.card like.that -M -EH 3SG -EN \ft like the KTP right? \fti seperti halnya KTP itu ya?

\ref MAL-20060319b.096 \recid 150824111337806374493706 \start 0:03:51 \sp BDN \tx aa, macam katepe ɲanam bah. \mb aa macam ka.te.pe ɲan -am bah \ge EXCL kind identification.card that -M BAH \ft right, something like that. \fti nah semacam itulah.

\ref MAL-20060319b.097 \recid 150824111337642746409028 \start 0:03:52 \sp BDN \tx baru ni kan ka-te-pe. \mb baru ni kan ka.te.pe \ge new this KAN identification.card \ft well, these days they use KTP. \fti kalau sekarang kan KTP.

\ref MAL-20060319b.098 \recid 150824111337127874242793 \start 0:03:54 \sp EXPALG \tx aoʔ, apə te te naməɲə te? \mb aoʔ apə te te namə -ɲə te \ge yes what TRU.Aunt TRU.Aunt name -NYE TRU.Aunt \ft right, what was it called again? \fti ya, apa tadi namanya?

\ref MAL-20060319b.099 \recid 150824111337345210164971 \start 0:03:54 \sp BDN \tx doloʔ te pastuŋkar. \mb doloʔ te pastuŋkar \ge first TRU.Aunt Dutch.period.identification.card \ft then it was the pasungkar. \fti dulu pasungkar. \nt 1.seharusnya pastungkar. 1.it should be pastungkar.

\ref MAL-20060319b.100 \recid 150824111337844343251501 \start 0:03:56 \sp EXPALG \tx pastuŋkar? \mb pastuŋkar \ge Dutch.period.identification.card \ft pasungkar? \fti pasungkar?

\ref MAL-20060319b.101 \recid 150824111337757302080000 \start 0:03:58 \sp BDN \tx doloʔ teh, kə manə pun kitə boleh mᵇawaʔ ɲan. \mb doloʔ teh kə manə pun kitə boleh m- bawaʔ ɲan \ge first TEH to where PUN 1(2) may N- carry that \ft in those days, wherever we went we could take that. \fti jaman dulu, kemanapun kita pergi boleh membawa itu.

\ref MAL-20060319b.102 \recid 150824111337446470748632 \start 0:04:01 \sp EXPALG \tx pəstuŋkarn teh. \mb pəstuŋkar -n teh \ge Dutch.period.identification.card -EN TEH \ft pasungkar right? \fti pasungkar tadi ya?

\ref MAL-20060319b.103 \recid 150824111337803165081841 \start 0:04:01 \sp EXPALG \tx pastuŋkare pəstuŋkareh? \mb pastuŋkar -e pəstuŋkar -eh \ge Dutch.period.identification.card -EH Dutch.period.identification.card -EH \ft pasungkar or pesungkar? \fti pasungkar atau pesungkar?

\ref MAL-20060319b.104 \recid 150824111337377605816302 \start 0:04:01 \sp BDN \tx pastuŋkar. \mb pastuŋkar \ge Dutch.period.identification.card \ft pastungkar. \fti pastungkar.

\ref MAL-20060319b.105 \recid 150824111337307870393572 \start 0:04:02 \sp EXPALG \tx pastuŋkar. \mb pastuŋkar \ge Dutch.period.identification.card \ft pastungkar. \fti pastungkar.

\ref MAL-20060319b.106 \recid 150824111337432959830667 \start 0:04:06 \sp BDN \tx aoʔ, surat, diyə macam, ka-te-pe ni kəciʔ. \mb aoʔ surat diyə macam ka.te.pe ni kəciʔ \ge yes letter 3SG kind identification.card this small \ft yes, a letter, a kind of KTP, now KTPs are small. \fti ya, surat, semacem KTP, KTP nih kan kecil.

\ref MAL-20060319b.107 \recid 150824111337696563975698 \start 0:04:09 \sp BDN \tx doloʔ te bəsar lebar gini-am an. \mb doloʔ te bəsar lebar gini -am an \ge first TRU.Aunt big wide like.this -M NEG \ft back then it was big and wide like this. \fti kalau dulu besar dan lebar seperti ini nih.

\ref MAL-20060319b.108 \recid 150824111337661328336502 \start 0:04:11 \sp EXPALG \tx macam bukuʔ giyaname? \mb macam bukuʔ giyan -am -e \ge kind book like.that -M -EH \ft like as big as this book, right? \fti seperti buku gini ya?

\ref MAL-20060319b.109 \recid 150824111337691213579754 \start 0:04:12 \sp BDN \tx aoʔ, bujor macam bukuʔ. \mb aoʔ bujor macam bukuʔ \ge yes true kind book \ft yes, true, like a book. \fti ya, benar-benar seperti buku.

\ref MAL-20060319b.110 \recid 150824111337742443940415 \start 0:04:14 \sp EXPALG \tx pastuŋkar. \mb pastuŋkar \ge Dutch.period.identification.card \ft pastungkar. \fti pastungkar.

\ref MAL-20060319b.111 \recid 150824111337358395130419 \start 0:04:14 \sp BDN \tx aoʔ pastuŋkar naməi. \mb aoʔ pastuŋkar namə -i \ge yes Dutch.period.identification.card name -E \ft ya, it was called pastungkar. \fti ya, namanya pastungkar.

\ref MAL-20060319b.112 \recid 150824111337299602691735 \start 0:04:17 \sp EXPALG \tx lalu pakay giʔ bəlum adə motorn pake apəəm giyan? \mb lalu pakay giʔ bəlum adə motor -n pake apə -əm giyan \ge then use again not.yet exist motorcycle -EN use what -M like.that \ft so, before there were motorboats what did you use? \fti kemudian sebelum ada motorboat pake apa dong gitu?

\ref MAL-20060319b.113 \recid 150824111337849372741253 \start 0:04:20 \sp BDN \tx way, bədayoŋ te bah. \mb way bə- dayoŋ te bah \ge EXCL BE- oar TRU.Aunt BAH \ft well, we rowed there. \fti wah, mendayung tadi.

\ref MAL-20060319b.114 \recid 150824111337997799110458 \start 0:04:21 \sp EXPALG \tx bədayoŋ? \mb bə- dayoŋ \ge BE- oar \ft rowing? \fti Berdayung?

\ref MAL-20060319b.115 \recid 150824111337360046894661 \start 0:04:22 \sp BDN \tx sətəŋah mampus kə Ponᵈianak. \mb sə- təŋah mampus kə Ponᵈianak \ge SE- middle die to Pontianak \ft you’d be dying rowing all the way to Pontianak. \fti setengah mati mendayung sampai ke Pontianak.

\ref MAL-20060319b.116 \recid 150824111337394365967297 \start 0:04:24 \sp EXPALG \tx apə bəsaʔ pəraui teh. \mb apə bəsaʔ pərau -i teh \ge what big sampan -E TEH \ft how big were the boats? \fti sebesar apa perahunya?

\ref MAL-20060319b.117 \recid 150824111337515762574225 \start 0:04:25 \sp BDN \tx way ɲan bah, toŋkaŋ ɲan! \mb way ɲan bah toŋkaŋ ɲan \ge EXCL that BAH barge that \ft well, like that barge over there! \fti lho, seperti perahu tongkang itu tuh!

\ref MAL-20060319b.118 \recid 150824111337353683941345 \start 0:04:27 \sp BDN \tx ɲaman-eh? \mb ɲaman -eh \ge comfort -EH \ft is it comfortable? \fti emang enak?

\ref MAL-20060319b.119 \recid 150824111337500716050527 \start 0:04:28 \sp EXPALG \tx səbəsaʔ toŋkaŋ ɲanameh? \mb sə- bəsaʔ toŋkaŋ ɲan -am -eh \ge SE- big barge that -M -EH \ft as big as that barge? \fti sebesar perahu tongkang itu?

\ref MAL-20060319b.120 \recid 150824111337388454250804 \start 0:04:30 \sp BDN \tx aa, sampe duwaʔ tigə buwah iliʔ di sineʔ mᵇawaʔ damar mᵇawaʔ bəras. \mb aa sampe duwaʔ tigə buwah iliʔ di sineʔ m- bawaʔ damar m- bawaʔ bəras \ge EXCL arrive two three fruit downstream LOC here N- carry resin.of.certain.trees N- carry rice \ft well, there were as many as two or three barges bringing resin and rice from here. \fti nah, sampe sebanyak dua atau tiga buah tongkang membawa damar dan beras dari sini.

\ref MAL-20060319b.121 \recid 150824111338750015048262 \start 0:04:33 \sp BDN \tx tapi bəras kadaŋ-kadaŋ gaʔ bənar unᵈoʔ oŋkos jalan mah. \mb tapi bəras kadaŋ ~ kadaŋ gaʔ bənar unᵈoʔ oŋkos jalan mah \ge but rice sometimes ~ sometimes also true for cost walk MAH \ft but the rice is usually just for the journey cost. \fti kalau beras biasanya hanya untuk ongkos di jalan saja.

\ref MAL-20060319b.122 \recid 150824111338637251638154 \start 0:04:36 \sp EXPALG \tx səjə bujor bəsaʔ toŋkaŋ ɲanam. \mb səjə bujor bəsaʔ toŋkaŋ ɲan -am \ge intentionally true big barge that -M \ft then it must really be big right. \fti kalau begitu betul-betul besar dong.

\ref MAL-20060319b.123 \recid 150824111338162323883268 \start 0:04:37 \sp BDN \tx way taɲaʔ bah kə Bompon apə ɲan! \mb way taɲaʔ bah kə Bompon apə ɲan \ge EXCL ask BAH to Bun.Fon what that \ft why, just ask that Bun Fon! \fti ah tanyakan saja dengan Bun Fon itu!

\ref MAL-20060319b.124 \recid 150824111338835089835756 \start 0:04:41 \sp EXPALG \tx gimanə ndayoŋi? \mb gimanə n- dayoŋ -i \ge how N- oar -E \ft how do you row it? \fti bagaimana mendayungnya?

\ref MAL-20060319b.125 \recid 150824111338102837824914 \start 0:04:43 \sp BDN \tx uraŋ lapan. \mb uraŋ lapan \ge person eight \ft eight people. \fti delapan orang.

\ref MAL-20060319b.126 \recid 150824111338991822355844 \start 0:04:43 \sp EXPALG \tx uraŋ lapan səbəlah. \mb uraŋ lapan sə- bəlah \ge person eight SE- cut.in.half \ft eight people divided on two sides. \fti orang lapan sebelah.

\ref MAL-20060319b.127 \recid 150824111338462219236185 \start 0:04:45 \sp BDN \tx səbəlah mpat səbəlah mpat. \ft four on each side. \fti sebelah menyebelah mpat orang.

\ref MAL-20060319b.128 \recid 150824111338456252596433 \start 0:04:45 \sp BDN \tx yaŋ kəciʔ duwaʔ ee mpat səbəlah ee duwaʔ ee tigə səbəlah. \mb yaŋ kəciʔ duwaʔ ee mpat sə- bəlah ee duwaʔ ee tigə sə- bəlah \ge REL small two FILL four SE- cut.in.half FILL two FILL three SE- cut.in.half \ft two small ones, four people on each side, I mean two, I mean three people on each side. \fti yang kecil dua, empat orang sebelah menyebelah, eh dua, eh tiga orang sebelah menyebelah.

\ref MAL-20060319b.129 \recid 150824111338118209700146 \start 0:04:52 \sp EXPALG \tx aa. \mb aa \ge EXCL \ft ah. \fti nah.

\ref MAL-20060319b.130 \recid 150824111338815932175888 \start 0:04:53 \sp BDN \tx yaŋ kəciʔ dari ɲan. \mb yaŋ kəciʔ dari ɲan \ge REL small from that \ft that’s smaller than that. \fti yang kecil dari itu.

\ref MAL-20060319b.131 \recid 150824111338143091074190 \start 0:04:54 \sp EXPALG \tx səlap! \mb səlap \ge unconscious \ft so you were overwhelmed! \fti modar deh!

\ref MAL-20060319b.132 \recid 150824111338167691048886 \start 0:04:54 \sp BDN \tx oo, səlapam. \mb oo səlap -am \ge EXCL faint -M \ft yeah, of course you get overwhelmed. \fti wah, modar dong.

\ref MAL-20060319b.133 \recid 150824111338265088171977 \start 0:04:56 \sp EXPALG \tx es! \mb es \ge EXCL \ft wow! \fti wah!

\ref MAL-20060319b.134 \recid 150824111338765129967033 \start 0:04:56 \sp BDN \tx sampe... \mb sampe \ge arrive \ft until... \fti sampai...

\ref MAL-20060319b.135 \recid 150824111338776484192394 \start 0:04:57 \sp EXPALG \tx sakit piŋᶢaŋ? \mb sakit piŋᶢaŋ \ge sick hip \ft your hip hurt? \fti sakit pinggang?

\ref MAL-20060319b.136 \recid 150824111338903318134042 \start 0:04:58 \sp BDN \tx ah piŋᶢaŋ-ən ndaʔ-i naɲaʔ giʔ-im. \ft you don’t even need to ask about the hip. \fti kalau pinggang gak usah ditanyain lagi.

\ref MAL-20060319b.137 \recid 150824111338416277889115 \start 0:04:59 \sp BDN \tx ini bah cəlanə ini sampe təmᵇus sampe kə Pənᵈianak-ən. \ft this, these shorts here, had holes by the time we arrived in Pontianak. \fti ini nih ,celana ini, sampai bolong begitu tiba di Pontianak.

\ref MAL-20060319b.138 \recid 150824111338594545081676 \start 0:05:02 \sp EXPALG \tx eʔe. \mb eʔe \ge EXCL \ft oh my gosh! \fti astaga!

\ref MAL-20060319b.139 \recid 150824111338769386415648 \start 0:05:02 \sp BDN \tx ləbeh səmiŋᶢuən teh, səpuloh ari. \mb ləbeh sə- miŋᶢu -ən teh səpuloh ari \ge more SE- week -EN TEH ten day \ft more than a week, ten days. \fti lebih dari seminggu, sepuluh hari.

\ref MAL-20060319b.140 \recid 150824111338984344309753 \start 0:05:04 \sp EXPALG \tx səpuloh ari yə? \mb səpuloh ari yə \ge ten day yes \ft ten days, huh? \fti sepuluh hari ya?

\ref MAL-20060319b.141 \recid 150824111338171036170469 \start 0:05:05 \sp BDN \tx oy. \mb oy \ge EXCL \ft yeah. \fti ah.

\ref MAL-20060319b.142 \recid 150824111338267457726364 \start 0:05:05 \sp EXPALG \tx iliʔ-ɲə? \mb iliʔ -ɲə \ge downstream -NYE \ft that’s for going downstream? \fti Itu menghilirnya?

\ref MAL-20060319b.143 \recid 150824111338964101237430 \start 0:05:07 \sp BDN \tx iliʔ-ɲə jaʔ, bəlum mudik-ɲə. \mb iliʔ -ɲə jaʔ bəlum mudik -ɲə \ge downstream -NYE but not.yet go.to.upper.river -NYE \ft that’s just going downstream, not even going upstream (homewards). \fti Itu hanya menghilir, belum lagi ke arah hulu (pulang).

\ref MAL-20060319b.144 \recid 150824111338324898284347 \start 0:05:07 \sp EXPALG \tx mudik-ɲə bərapə ari? \mb mudik -ɲə bərapə ari \ge go.to.upper.river -NYE how.much day \ft how many days does it take for the upstream part? \fti ke arah hulunya berapa hari?

\ref MAL-20060319b.145 \recid 150824111338579273097775 \start 0:05:08 \sp BDN \tx es, ndaʔ salah te iliʔ lapan ari ndaʔ salah te sineʔ kə Ponᵈi. \mb es ndaʔ salah te iliʔ lapan ari ndaʔ salah te sineʔ kə Ponᵈi \ge EXCL NEG wrong TRU.Aunt downstream eight day NEG wrong TRU.Aunt here to Pontianak \ft well, if I’m not mistaken, going downstream takes eight days, from here to Pontianak. \fti ah, kalau tidak salah, menghilir butuh waktu delapan hari, dari sini ke Pontianak.

\ref MAL-20060319b.146 \recid 150824111338459802821091 \start 0:05:15 \sp EXPALG \tx Ponᵈi. \mb Ponᵈi \ge Pontianak \ft Pontianak. \fti Pontianak.

\ref MAL-20060319b.147 \recid 150824111338934689722162 \start 0:05:16 \sp BDN \tx tapi təmasok sampe jaʔ kə xx ɲan konᵈan siyaŋ malam bədayoŋ. \mb tapi tə- masok sampe jaʔ kə xx ɲan konᵈan siyaŋ malam bə- dayoŋ \ge but TE- go.in arrive also to New.Word that always day.time day.time BE- oar \ft but you’ll also arrive to xx if you row day and night. \fti Tapi termasuk sampe juga ke xx siang malam mendayung.

\ref MAL-20060319b.148 \recid 150824111338928703166170 \start 0:05:22 \sp BDN \tx ndaʔ xx. \mb ndaʔ xx \ge NEG xx \ft not xx. \fti bukan xx.

\ref MAL-20060319b.149 \recid 150824111338744345889379 \start 0:05:22 \sp EXPALG \tx adaʔ pake bəgəgiler giʔim. \mb adaʔ pake bə- gə- giler giʔ -im \ge not.exist use BE- PART.turn- turn again -M \ft no more taking turns. \fti tidak pake giliran lagi.

\ref MAL-20060319b.150 \recid 150824111338526527426065 \start 0:05:23 \sp BDN \tx oo adaʔam. \mb oo adaʔ -am \ge EXCL not.exist -M \ft oh, no. \fti oh, gak lagi.

\ref MAL-20060319b.151 \recid 150824111338924771879659 \start 0:05:25 \sp BDN \tx sampeem kə Ponᵈi nun. \mb sampe -em kə Ponᵈi nun \ge arrive -M to Pontianak there \ft until we finally arrive to Pontianak. \fti sampai akhirnya tiba di Pontianak.

\ref MAL-20060319b.152 \recid 150824111338784307559904 \start 0:05:27 \sp BDN \tx aa, dah mudik biyasə səmᵇilan ari. \mb aa dah mudik biyasə səmᵇilan ari \ge EXCL PFCT go.to.upper.river usual nine day \ft so, if you go back home it usually takes nine days. \fti nah, kalau pulang biasanya sembilan hari.

\ref MAL-20060319b.153 \recid 150824111338617561418981 \start 0:05:32 \sp BDN \tx ndaʔ, səpuloh ari baruʔ sampe sənun. \mb ndaʔ səpuloh ari baruʔ sampe sənun \ge NEG ten day only.then arrive there \ft if we don’t, then only after ten days would we arrive there. \fti kalaupun tidak, sepuluh hari baru tiba di sana.

\ref MAL-20060319b.154 \recid 150824111338956216411291 \start 0:05:33 \sp EXPALG \tx mampu gaʔ yə? \mb mampu gaʔ yə \ge able also yes \ft so you can do it, yeah? \fti mampu juga ya?

\ref MAL-20060319b.155 \recid 150824111338766732477954 \start 0:05:34 \sp BDN \tx mampu, tapi sampe kə ini Muŋᶢuʔ.Naniŋ ato kə Kənatu kaloʔ aiʔ surut gini bakal pake səŋkalah. \mb mampu tapi sampe kə ini Muŋᶢuʔ.Naniŋ ato kə Kənatu kaloʔ aiʔ surut gini bakal pake səŋkalah \ge able but arrive to this Mungguk.Naning or to Kenatu if water withdraw like.this will use punting.pole \ft yes, but as soon as we’ve arrived to Mungguk Nanning or Kenatu, if the water’s shallow, then we would use a punting pole. \fti mampu, tetapi kalau sudah di Mungguk Nanning atau Kenatu, kalau airnya surut begini, bakalan pake galah.

\ref MAL-20060319b.156 \recid 150824111339318806481826 \start 0:05:44 \sp BDN \tx baruʔ cəpat. \mb baruʔ cəpat \ge only.then fast \ft only then can you go fast. \fti barulah bisa cepet.

\ref MAL-20060319b.157 \recid 150824111339815858363592 \start 0:05:44 \sp BDN \tx mun ndaʔən maoʔ ləbeh duwaʔ puloh ari. \mb mun ndaʔ -ən maoʔ ləbeh duwaʔ puloh ari \ge if NEG -EN want more two ten day \ft if not, it could take more than twenty days. \fti kalau tidak bisa-bisa lebi dari dua puluh hari.

\ref MAL-20060319b.158 \recid 150824111339751025789695 \start 0:05:47 \sp EXPALG \tx bəapə? \mb bə- apə \ge BE- what \ft with what? \fti dengan apa?

\ref MAL-20060319b.159 \recid 150824111339374913166789 \start 0:05:48 \sp BDN \tx pake galah. \mb pake galah \ge use punting.pole \ft using a punting pole. \fti pake galah.

\ref MAL-20060319b.160 \recid 150824111339285919516021 \start 0:05:48 \sp EXPALG \tx pake galah. \mb pake galah \ge use punting.pole \ft using a punting pole. \fti pake galah.

\ref MAL-20060319b.161 \recid 150824111339681515364907 \start 0:05:49 \sp BDN \tx aa. \mb aa \ge EXCL \ft yeah. \fti nah.

\ref MAL-20060319b.162 \recid 150824111339675516142602 \start 0:05:51 \sp EXPALG \tx dəras ndaʔe aiʔɲəən? \mb dəras ndaʔ -e aiʔ -ɲə -ən \ge swift NEG -EH water -NYE -EN \ft there’s a strong current, right? \fti deras kan airnya?

\ref MAL-20060319b.163 \recid 150824111339282290720240 \start 0:05:52 \sp BDN \tx dəras bah kaloʔ aiʔ surut gini bah pake galah jəjak. \mb dəras bah kaloʔ aiʔ surut gini bah pake galah jəjak \ge swift BAH if water withdraw like.this BAH use punting.pole sift.foot \ft of course it’s a strong current, if the water is shallow like this, when you use a punting pole, you can touch the base (of the river). \fti deras dong kalau air lagi dangkal begini kalo pake galah bisa menyentuh dasar (sungai).

\ref MAL-20060319b.164 \recid 150824111339410393055062 \start 0:05:55 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.165 \recid 150824111339560879133222 \start 0:05:55 \sp BDN \tx jadi cəpat dari padə bədayoŋ. \mb jadi cəpat dari padə bə- dayoŋ \ge so fast from PL BE- oar \ft so it’s faster than rowing. \fti jadi lebih cepat daripada mendayung.

\ref MAL-20060319b.166 \recid 150824111339342907494399 \start 0:05:57 \sp EXPALG \tx mun dalam aiʔi mun diyə pasaŋən? \mb mun dalam aiʔ -i mun diyə pasaŋ -ən \ge if inside water -E if 3SG flood -EN \ft what if there’s a tide? \fti kalau airnya sedang pasang?

\ref MAL-20060319b.167 \recid 150824111339591932249674 \start 0:05:59 \sp BDN \tx mun dalam bəcəcat giyanam bədayoŋ. \mb mun dalam bə- cəcat giyan -am bə- dayoŋ \ge if inside BE- pay.installments like.that -M BE- oar \ft if there’s a high tide then you can row slowly. \fti kalau pasang/dalam maka pelan-pelan mendayung.

\ref MAL-20060319b.168 \recid 150824111339179048362979 \start 0:06:01 \sp EXPALG \tx bədayoŋ jaʔ-am. \mb bə- dayoŋ jaʔ -am \ge BE- oar also -M \ft only rowing. \fti mendayung saja.

\ref MAL-20060319b.169 \recid 150824111339709856391278 \start 0:06:01 \sp BDN \tx əy, mun dəri... \mb əy mun dəri \ge EXCL if from \ft well, from... \fti ah, kalau dari...

\ref MAL-20060319b.170 \recid 150824111339384439599560 \start 0:06:03 \sp EXPALG \tx ɲaman manə bədayoŋ dari aiʔ pasaŋ dəŋan aiʔ surut? \mb ɲaman manə bə- dayoŋ dari aiʔ pasaŋ dəŋan aiʔ surut \ge pleasant where BE- oar from water high.tide with water withdraw \ft which one’s more comfortable/easier, rowing during a high tide or low tide? \fti enakan mana mendayung saat pasang atau surut?

\ref MAL-20060319b.171 \recid 150824111339250669482583 \start 0:06:06 \sp BDN \tx aoʔ, kaloʔ yaŋ sədaŋ aiʔ surut bah ɲaman bəgalah. \mb aoʔ kaloʔ yaŋ sədaŋ aiʔ surut bah ɲaman bə- galah \ge yes if REL medium water withdraw BAH pleasant BE- punting.pole \ft well, if it’s a normal low tide then it’s nicer to use a punting pole. \fti ya, kalau sudah surutnya sedang sih enakan dengan galah.

\ref MAL-20060319b.172 \recid 150824111339360460352990 \start 0:06:12 \sp BDN \tx karnə badan kitə tu bəgərak səmuə. \mb karnə badan kitə tu bə- gərak səmuə \ge because body 1(2) that BE- move all \ft because our whole body moves. \fti karena badan kita kan semuanya ikut bergerak.

\ref MAL-20060319b.173 \recid 150824111339707478412240 \start 0:06:15 \sp BDN \tx kalo bədayoŋ tu dudok tərusam. \mb kalo bə- dayoŋ tu dudok tərus -am \ge if BE- oar that sit continue -M \ft if you’re rowing then you constantly sit. \fti kalau mendayungkan duduk terus.

\ref MAL-20060319b.174 \recid 150824111339910424918820 \start 0:06:16 \sp EXPALG \tx dudok tərusum. \mb dudok tərus -um \ge sit continue -M \ft constantly sitting. \fti duduk terus.

\ref MAL-20060319b.175 \recid 150824111339347217878047 \start 0:06:17 \sp BDN \tx sampe ŋanᵈok. \mb sampe ŋ- kanᵈok \ge arrive N- sleepy \ft until you become sleepy. \fti sampe ngantuk.

\ref MAL-20060319b.176 \recid 150824111339881347455502 \start 0:06:20 \sp BDN \tx ŋapə giyan te? \mb ŋ- apə giyan te \ge N- what like.that TRU.Aunt \ft why’s that? \fti kenapa begitu?

\ref MAL-20060319b.177 \recid 150824111339585071989241 \start 0:06:23 \sp BDN \tx dah lomah bah nᵈo, dah lelah-am odup. \mb dah lomah bah nᵈo dah lelah -am odup \ge PFCT weak BAH now PFCT tired -M 2PL \ft we would be weak, we would be tired already. \fti sudah lemes nih sekarang, kita sudah capek.

\ref MAL-20060319b.178 \recid 150824111339385920470626 \start 0:06:28 \sp BDN \tx yoʔ lelah naʔ ɲuroh osih geʔ? \mb yoʔ lelah naʔ ɲ- suroh osih geʔ \ge AYOQ tired want N- tell.to.do who again \ft if you’re tired, then who do you want to replace you? \fti kalau capek emang mau nyuruh siapa lagi?

\ref MAL-20060319b.179 \recid 150824111339442956697754 \start 0:06:31 \sp BDN \tx dah bəguraw bah. \mb dah bə- guraw bah \ge PFCT BE- joke BAH \ft that’s the joke we make. \fti begitulah saat beguraunya.

\ref MAL-20060319b.180 \recid 150824111339825526395206 \start 0:06:32 \sp EXPALG \tx aoʔ, aoʔ. \mb aoʔ aoʔ \ge yes yes \ft right, right. \fti ya, ya.

\ref MAL-20060319b.181 \recid 150824111339278977727331 \start 0:06:33 \sp BDN \tx udah dah ɲan baruʔ gəbor, gəbor. \mb udah dah ɲan baruʔ gəbor gəbor \ge already PFCT that only.then IMIT IMIT \ft then, we all go back to rowing. \fti setelah itu kembali mendayung.

\ref MAL-20060319b.182 \recid 150824111339440885272575 \start 0:06:39 \sp BDN \tx əy, kami dah xx. \mb əy kami dah xx \ge EXCL 1PL.EX PFCT xx \ft yeah, we would already be \fti ah, kami sudah xx.

\ref MAL-20060319b.183 \recid 150824111339143567551020 \start 0:06:39 \sp EXPALG \tx waʔ pərənah ndaʔ ŋikut doloʔən? \mb waʔ pərənah ndaʔ ŋ- ikut doloʔ -ən \ge TRU.parent's.oldest.sibling have.occasion.to NEG N- follow before -EN \ft did you ever go along (to these trips)? \fti Paman pernah ikut gak dulu?

\ref MAL-20060319b.184 \recid 150824111339833106745359 \start 0:06:42 \sp EXPALG \tx kə Ponᵈianak? \mb kə Ponᵈianak \ge to Pontianak \ft to Pontianak? \fti ke Pontianak?

\ref MAL-20060319b.185 \recid 150824111339321357476338 \start 0:06:43 \sp BDN \tx oy, puwasam. \mb oy puwas -am \ge EXCL often -M \ft oh, I’ve already been on many. \fti oh, udah sering.

\ref MAL-20060319b.186 \recid 150824111339516967606497 \start 0:06:44 \sp EXPALG \tx puwasameh? \mb puwas -am -eh \ge often -M -EH \ft oh, often, huh? \fti udah sering ya?

\ref MAL-20060319b.187 \recid 150824111339950784263712 \start 0:06:44 \sp BDN \tx dəri taun bərapə, limaʔ umor limaʔ bəlas nam blas dah molayam. \mb dəri taun bərapə limaʔ umor limaʔ bəlas nam blas dah molay -am \ge from year how.much five age five teen six teen PFCT begin -M \ft from which year, when I was fifteen or sixteen years old I already started. \fti dari tahun berapa, lima enam blas tahun sudah mulai.

\ref MAL-20060319b.188 \recid 150824111339641548907895 \start 0:06:54 \sp EXPALG \tx ndayoŋ teh? \mb n- dayoŋ teh \ge N- oar TEH \ft the rowing? \fti mendayungnya?

\ref MAL-20060319b.189 \recid 150824111339968614616942 \start 0:06:54 \sp BDN \tx kərəjə di təmpat Lip.coŋ təmpat apaʔ Bompon nun. \mb kərəjə di təmpat Lip.coŋ təmpat apaʔ Bompon nun \ge work LOC place Lip.Chong place father Bun.Fon there \ft working at Lip Chong’s place, Bun Fon’s father’s place. \fti kerja dengan Lip Chong tempatnya ayah Bun Fon.

\ref MAL-20060319b.190 \recid 150824111339211593862622 \start 0:06:58 \sp EXPALG \tx apəm modeli Ponᵈianak doloʔən, jəman doloʔən, waʔ? \mb MORPHS.UNDEFINED model -i Ponᵈianak doloʔ -ən jəman doloʔ -ən waʔ \ge what such -E Pontianak before -EN period before -EN TRU.parent's.oldest.sibling \ft what was Pontianak like in the old days, Uncle? \fti bagaimana sih rupa Pontianak dulu, jaman dulu ya, Paman?

\ref MAL-20060319b.191 \recid 150824111340870200018397 \start 0:07:00 \sp BDN \tx əə, namə gaʔ pulaw. \mb əə namə gaʔ pulaw \ge FILL name also island \ft well, it’s an island after all. \fti ah, namanya juga pulau.

\ref MAL-20060319b.192 \recid 150824111340901505593163 \start 0:07:02 \sp EXPALG \tx giʔ səpi ndaʔ ee giʔ kəciʔ waʔ, yə? \mb giʔ səpi ndaʔ ee giʔ kəciʔ waʔ yə \ge still quiet NEG EXCL still small TRU.parent's.oldest.sibling yes \ft it was still empty and small huh, Uncle? \fti masih sepi dan sempit ya, Man?

\ref MAL-20060319b.193 \recid 150824111340635459642577 \start 0:07:05 \sp BDN \tx əə, bujor di təpi aiʔim bah. \mb əə bujor di təpi aiʔ -im bah \ge FILL true LOC edge water -M BAH \ft no, only at the banks of the river. \fti ah, hanya di tepi sungai saja.

\ref MAL-20060319b.194 \recid 150824111340574338061175 \start 0:07:08 \sp EXPALG \tx ʔŋʔŋ. \mb ʔŋʔŋ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.195 \recid 150824111340237769159022 \start 0:07:08 \sp BDN \tx daratən te bəlum ramayaʔ. \mb darat -ən te bəlum ramay -aʔ \ge inland -EN TRU.Aunt not.yet crowded -AQ \ft while on the island, it wasn’t that crowded. \fti kalau yang di darat belum ada orang.

\ref MAL-20060319b.196 \recid 150824111340323524290090 \start 0:07:12 \sp EXPALG \tx giʔ tempo ɲan bah kəraton dah anoʔom yə. \mb giʔ tempo ɲan bah kəraton dah anoʔ -om yə \ge still times that BAH palace PFCT whatchamacallit -M yes \ft back then, the court already existed, yeah? \fti tempo itu keraton sih sudah ada ya?

\ref MAL-20060319b.197 \recid 150824111340659026495320 \start 0:07:15 \sp BDN \tx oy, dah anoʔ-lah. \mb oy dah anoʔ -lah \ge EXCL PFCT whatchamacallit -LAH \ft well, of course it already existed. \fti oh, sudah dong.

\ref MAL-20060319b.198 \recid 150824111340231999677559 \start 0:07:18 \sp BDN \tx kəraton Batu.Layaŋ apə ɲan. \mb kəraton Batu.Layaŋ apə ɲan \ge palace Batu.Layang what that \ft also Batu Layang court. \fti juga keraton Batu Layang.

\ref MAL-20060319b.199 \recid 150824111340253101533697 \start 0:07:21 \sp EXPALG \tx rajəɲə dah adəəm doloʔ ɲan? \mb rajə -ɲə dah adə -əm doloʔ ɲan \ge king -NYE PFCT exist -M first that \ft back then, the king already existed? \fti dulu rajanya udah ada?

\ref MAL-20060319b.200 \recid 150824111340233900914899 \start 0:07:22 \sp BDN \tx oh, adəəm. \mb oh adə -əm \ge EXCL exist -M \ft oh, yes, he already existed. \fti oh, sudah ada.

\ref MAL-20060319b.201 \recid 150824111340943371041164 \start 0:07:24 \sp BDN \tx memaŋ dasar dah siyar dari anoʔən te, rajə Jawəam ɲan teh. \mb memaŋ dasar dah siyar dari anoʔ -ən te rajə Jawə -am ɲan teh \ge indeed base PFCT broadcast from whatchamacallit -EN TRU.Aunt king Java -M that TEH \ft indeed, it was already well-known from the times of the Javanese kingdom. \fti memang sudah besar dan terkenal dari jaman kerajaan jawa.

\ref MAL-20060319b.202 \recid 150824111340971161176170 \start 0:07:28 \sp EXPALG \tx hʔŋ. \mb hʔŋ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.203 \recid 150824111340868256922670 \start 0:07:29 \sp BDN \tx kəraton Batu.Layaŋ, Samᵇas ee anoʔ giʔ... \mb kəraton Batu.Layaŋ Samᵇas ee anoʔ giʔ \ge palace Batu.Layang Sambas FILL whatchumacallit again \ft Batu Layang court, Sambas and also... \fti Keraton Batu Layang, Sambas dan juga...

\ref MAL-20060319b.204 \recid 150824111340514870238489 \start 0:07:37 \sp EXPALG \tx Məmpawah Məmpawah adə gaʔam. \mb Məmpawah Məmpawah adə gaʔ -am \ge Mempawah Mempawah exist also -M \ft Mempawah, Mempawah also existed already. \fti Mempawah, Mempawah ada juga.

\ref MAL-20060319b.205 \recid 150824111340695888627738 \start 0:07:38 \sp BDN \tx Məmpawah, Səŋkawaŋ, ey apə giʔ teh? \mb Məmpawah Səŋkawaŋ ey apə giʔ teh \ge Mempawah Singkawang EXCL what again TEH \ft Mempawah, Singkawang, and what else? \fti Mempawah, Singkawang, apalagi ya?

\ref MAL-20060319b.206 \recid 150824111340704484934964 \start 0:07:43 \sp BDN \tx ey, waʔ-ən teh dah baɲak lupaʔ gaʔ-am səjarah-səjarah-i. \mb ey waʔ -ən teh dah baɲak lupaʔ gaʔ -am səjarah ~ səjarah -i \ge EXCL TRU.parent's.oldest.sibling -EN TEH PFCT a.lot forget also -M history ~ history -E \ft yeah, I’ve already forgotten a lot of the history. \fti ah, Paman ini sudah banyak lupa dengan sejarahnya.

\ref MAL-20060319b.207 \recid 150824111340281695965537 \start 0:07:47 \sp BDN \tx jəlu adaʔ megaŋ bukuʔ səjarahi bah. \mb jəlu adaʔ m- pegaŋ bukuʔ səjarah -i bah \ge thing not.exist N- hold book history -E BAH \ft because I don’t have the history book. \fti karena tidak memegang buku sejarahnya.

\ref MAL-20060319b.208 \recid 150824111340819834072095 \start 0:07:49 \sp BDN \tx kaluʔ adə si ɲaman. \mb kaluʔ adə si ɲaman \ge if exist SI pleasant \ft if, I did have it, it would be easy. \fti kalau ada sih enak.

\ref MAL-20060319b.209 \recid 150824111340793379420274 \start 0:07:51 \sp BDN \tx dah kəkirə dah maoʔ ancor dibaguseʔ giʔ. \mb dah kə- kirə dah maoʔ ancor di- bagus -eʔ giʔ \ge PFCT PART.estimate- estimate PFCT want destroyed DI- nice -EQ again \ft if it was about to come apart, then it could be fixed again. \fti kalau sudah mau rusak diperbaiki lagi.

\ref MAL-20060319b.210 \recid 150824111340645850962027 \start 0:07:55 \sp EXPALG \tx ʔŋʔŋ. \mb ʔŋʔŋ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.211 \recid 150824111340984071278897 \start 0:07:57 \sp BDN \tx ey, manə bah jaman doloʔ te adaʔam. \mb ey manə bah jaman doloʔ te adaʔ -am \ge EXCL where BAH period first TRU.Aunt not.exist -M \ft hey, in those days they didn’t have any (history books). \fti ah, bagaimana jaman dulu belum ada.

\ref MAL-20060319b.212 \recid 150824111340317092948406 \start 0:08:00 \sp BDN \tx ŋarap dari datuʔ ɲanam. \mb ŋ- arap dari datuʔ ɲan -am \ge N- hope from grandfather that -M \ft hoping (to get the history) from that grandpa. \fti mengharapkan dari kakek yang itu saja.

\ref MAL-20060319b.213 \recid 150824111340376402009464 \start 0:08:03 \sp BDN \tx sadə-eʔ-ɲə-əm katə-katə ɲan-am dipigaŋ. \mb sadə -eʔ -ɲə -əm katə ~ katə ɲan -am di- pigaŋ \ge sunbath -EQ -NYE -M word ~ word that -M DI- hold \ft only holding on to/remembering his stories. \fti hanya dari cerita beliau saja yang dipegang/diingat.

\ref MAL-20060319b.214 \recid 150824111340164071953063 \start 0:08:07 \sp BDN \tx buwat surat səjarah kaluʔ yaŋ adə məgaŋ maseh iniin. \mb buwat surat səjarah kaluʔ yaŋ adə m- pəgaŋ maseh ini -in \ge make letter history if REL exist N- hold still this -EN \ft about history documents, if someone held on to it, then it would still exist. \fti kalau buku sejarahnya ada yang megang, pasti sekarang masih ada.

\ref MAL-20060319b.215 \recid 150824111340289880173140 \start 0:08:10 \sp BDN \tx oraŋ Tayan apə-n maseh adə səjarah dari Tayan, dari Simpaŋ-ən. \ft the way that Tayan people still have historical connections to Tayan people, I mean Simpang people. \fti seperti halnya orang Tayan masih ada sejarah dari orang Tayan, orang Simpang.

\ref MAL-20060319b.216 \recid 150824111340944779565091 \start 0:08:15 \sp BDN \tx baɲak xx oraŋ Simpaŋ ni kataɲə kə Tayan Məliyaw yaŋ lapes tuwəɲə. \mb baɲak xx oraŋ Simpaŋ ni kata -ɲə kə Tayan Məliyaw yaŋ lapes tuwə -ɲə \ge a.lot xx person Simpang this say -NYE to Tayan Meliyau REL layer old -NYE \ft many Simpang people reportedly went to Tayan, and Meliyau, people from the old generation. \fti banyak orang Simpang nih yang katanya ke Tayan dan Meliyau, yang dari generasi lama .

\ref MAL-20060319b.217 \recid 150824111340999078699759 \start 0:08:20 \sp BDN \tx rajə te rajə di sineʔem. \mb rajə te rajə di sineʔ -em \ge king TRU.Aunt king LOC here -M \ft the king also came here. \fti rajanya masih ke sini juga.

\ref MAL-20060319b.218 \recid 150824111340366170986368 \start 0:08:22 \sp BDN \tx tujoh bəradiʔ sidaʔ rajə sineʔ teh. \mb tujoh bər- adiʔ sidaʔ rajə sineʔ teh \ge seven BE- younger.sibling 3PL king here TEH \ft there were seven siblings in the king’s family. \fti mereka tujuh bersaudara.

\ref MAL-20060319b.219 \recid 150824111340892308947629 \start 0:08:24 \sp EXPALG \tx siyapə waʔ te doloʔ te yaŋ anakɲə dari Matan te? \mb siyapə waʔ te doloʔ te yaŋ anak -ɲə dari Matan te \ge who TRU.oldest.uncle TRU.Aunt first TRU.Aunt REL child -NYE from Matan Matan \ft who was it, Uncle, whose child was from Matan? \fti siapa, Paman, yang dulunya anaknya dari Matan?

\ref MAL-20060319b.220 \recid 150824111340734243759838 \start 0:08:27 \sp BDN \tx hah? \mb hah \ge EXCL \ft what? \fti yah?

\ref MAL-20060319b.221 \recid 150824111340753012596628 \start 0:08:28 \sp BDN \tx yaŋ dari Matan pindah kə sineʔ te bah. \mb yaŋ dari Matan pindah kə sineʔ te bah \ge REL from Matan move to here TRU.Aunt BAH \ft the one who moved from Matan to come here? \fti yang dari Matan pindah ke sini itu tuh?

\ref MAL-20060319b.222 \recid 150824111340948991381748 \start 0:08:31 \sp EXPALG \tx yaŋ jaman Bəlandə doloʔ lari kə sineʔ. \mb yaŋ jaman Bəlandə doloʔ lari kə sineʔ \ge REL period Holland first run to here \ft the one who escaped from the Dutch period to come here. \fti yang pada jaman Belanda kabur ke sini.

\ref MAL-20060319b.223 \recid 150824111340114809985551 \start 0:08:34 \sp EXPALG \tx datuʔe bapaʔe? \mb datuʔ -e bapaʔ -e \ge grandfather -EH father -EH \ft was it your grandpa or your dad? \fti kakek atau ayahnya?

\ref MAL-20060319b.224 \recid 150824111340113941632956 \start 0:08:35 \sp BDN \tx datuʔ, datuʔ kameʔ. \mb datuʔ datuʔ kameʔ \ge grandfather grandfather 1PL \ft grandpa, our grandpa. \fti kakek, kakek kami.

\ref MAL-20060319b.225 \recid 150824111341229005815973 \start 0:08:35 \sp EXPALG \tx oo, datuʔ. \mb oo datuʔ \ge EXCL grandfather \ft oh, the grandfather. \fti oh, kakek.

\ref MAL-20060319b.226 \recid 150824111341986866503626 \start 0:08:37 \sp EXPALG \tx jadi səkəluwargəe soraŋ diyəəme? \mb jadi sə- kəluwargə -e s- oraŋ diyə -əm -e \ge so SE- family -EH SE- person 3SG -M -EH \ft so was it the whole family or just him? \fti jadi sekeluarga apa cuma beliau saja?

\ref MAL-20060319b.227 \recid 150824111341752058276719 \start 0:08:38 \sp BDN \tx əə, limaʔ bəradiʔ. \mb əə limaʔ bər- adiʔ \ge FILL five BE- younger.sibling \ft oh, five siblings. \fti oh, lima bersaudara.

\ref MAL-20060319b.228 \recid 150824111341460685388138 \start 0:08:40 \sp EXPALG \tx limaʔ bəradiʔ, jadi kawin dəŋan oraŋ manəəm? \mb limaʔ bər- adiʔ jadi kawin dəŋan oraŋ manə -əm \ge five BE- younger.sibling become married with person where -M \ft five siblings, so what kind of person did he get married to? \fti lima bersaudara, jadi menikah dengan orang mana?

\ref MAL-20060319b.229 \recid 150824111341566071841678 \start 0:08:42 \sp BDN \tx oo, kawen te sineʔem. \mb oo kawen te sineʔ -em \ge EXCL married TRU.Aunt here -M \ft oh, he got married here. \fti oh, menikahnya di sini saja.

\ref MAL-20060319b.230 \recid 150824111341975017762741 \start 0:08:44 \sp BDN \tx dah kə sineʔem. \mb dah kə sineʔ -em \ge PFCT to here -M \ft after coming here. \fti setelah ke sini.

\ref MAL-20060319b.231 \recid 150824111341919883148045 \start 0:08:45 \sp EXPALG \tx kawin dəŋan oraŋ apə? \mb kawin dəŋan oraŋ apə \ge married with person what \ft married what kind of person? \fti menikah dengan orang apa?

\ref MAL-20060319b.232 \recid 150824111341981014195968 \start 0:08:46 \sp BDN \tx oraŋ eslamam, oraŋ eslam. \mb oraŋ eslam -am oraŋ eslam \ge person Islam -M person Islam \ft married a Muslim, a Muslim. \fti menikah dengan orang Islam, orang Islam.

\ref MAL-20060319b.233 \recid 150824111341281464092340 \start 0:08:48 \sp EXPALG \tx oo, oraŋ Məlayu gaʔam. \mb oo oraŋ Məlayu gaʔ -am \ge EXCL person Malay also -M \ft oh, a Malay too. \fti oh, orang Melayu juga.

\ref MAL-20060319b.234 \recid 150824111341791111638535 \start 0:08:48 \sp BDN \tx aoʔ, Məlayu. \mb aoʔ Məlayu \ge yes Malay \ft yeah, a Malay. \fti ya, orang Melayu.

\ref MAL-20060319b.235 \recid 150824111341381768819689 \start 0:08:53 \sp EXPALG \tx memaŋ, memaŋ səbəlum dataŋ pun datuʔ waʔ teh dah adəəm oraŋ Məlayueh? \mb memaŋ memaŋ sə- bəlum dataŋ pun datuʔ waʔ teh dah MORPHS.UNDEFINED oraŋ Məlayu -eh \ge indeed indeed SE- not.yet come PUN grandfather TRU.parent's.oldest.sibling TEH PFCT PFCT person Malay -EH \ft so it is the case, it is the case that before your grandfather came here, there were already Malays here? \fti memang, memangnya sebelum kakek Paman datang sudah ada orang Melayu juga ya?

\ref MAL-20060319b.236 \recid 150824111341805357156972 \start 0:08:57 \sp BDN \tx bəlum-lah. \mb bəlum -lah \ge not.yet -LAH \ft no, of course not. \fti belum ada dong.

\ref MAL-20060319b.237 \recid 150824111341133722956292 \start 0:08:59 \sp EXPALG \tx bəlum adə yə. \mb bəlum adə yə \ge not.yet exist yes \ft not yet, huh? \fti belum ada ya?

\ref MAL-20060319b.238 \recid 150824111341645328366709 \start 0:09:01 \sp BDN \tx way, ujane apə aŋin? \mb way ujan -e apə aŋin \ge EXCL rain -EH or wind \ft hey, is that rain or wind? \fti lho hujan atau angin ya?

\ref MAL-20060319b.239 \recid 150824111341749134524724 \start 0:09:03 \sp EXPALG \tx aŋin. \mb aŋin \ge wind \ft wind. \fti angin.

\ref MAL-20060319b.240 \recid 150824111341557438967981 \start 0:09:04 \sp EXPALG \tx nᵈah dari manə doloʔ te yə oraŋ Məlayuən yə, waʔ? \mb nᵈah dari manə doloʔ te yə oraŋ Məlayu -ən yə waʔ \ge don't.know from where first TRU.Aunt yes person Malay -EN yes TRU.parent's.oldest.sibling \ft where were the Malay people of that time from huh, Uncle? \fti entah dari mana orang Melayu jaman dulu ya, Paman?

\ref MAL-20060319b.241 \recid 150824111341787808721511 \start 0:09:08 \sp BDN \tx oo, maseh dari Simpaŋam. \mb oo maseh dari Simpaŋ -am \ge EXCL still from Simpang -M \ft oh, they’re still from Simpang. \fti oh masih berasal dari Simpang kok.

\ref MAL-20060319b.242 \recid 150824111341286100962012 \start 0:09:08 \sp EXPALG \tx lalu sibok giyan te, eh. \mb lalu sibok giyan te eh \ge pass busy like.that TRU.Aunt EXCL \ft oh no need to bother yourself. \fti aduh kok repot-repot. \nt BDN’s wife is offering some coffee.

\ref MAL-20060319b.243 \recid 150824111341904239792608 \start 0:09:10 \sp BDN \tx aoʔ, ndaʔ gaʔ. \mb aoʔ ndaʔ gaʔ \ge yes NEG also \ft oh, it’s no bother. \fti ah gak kok.

\ref MAL-20060319b.244 \recid 150824111341459057921776 \start 0:09:12 \sp BDN \tx təlaɲjor adə. \mb tə- laɲjor adə \ge TE- gone exist \ft while we already have some around. \fti mumpung ada.

\ref MAL-20060319b.245 \recid 150824111341503631074446 \start 0:09:13 \sp EXPALG \tx dari Simpaŋ.Duwaʔən saməəm waʔ asali waʔ? \mb dari Simpaŋ.Duwaʔ -ən samə -əm waʔ asal -i waʔ \ge from Simpang.Dua -EN same -M TRU.parent's.oldest.sibling origin -E TRU.parent's.oldest.sibling \ft the ones in Simpang Dua, they also come from the same place huh, Uncle? \fti kalau yang di Simpang Dua asalnya sama juga ya, Paman?

\ref MAL-20060319b.246 \recid 150824111341159245628910 \start 0:09:16 \sp BDN \tx oraŋ Simpaŋ.Duwaʔ te baɲak buboham siyan te. \mb oraŋ Simpaŋ.Duwaʔ te baɲak buboh -am siyan te \ge person Simpang.Dua TRU.Aunt a.lot relative -M there TRU.Aunt \ft Simpang Dua people indeed have a lot of relatives there. \fti kalau orang Simpang Dua memang di situlah banyak familinya.

\ref MAL-20060319b.247 \recid 150824111341324917949968 \start 0:09:18 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.248 \recid 150824111341611435462720 \start 0:09:18 \sp BDN \tx jadi adə ɲaŋ mənuju Simpaŋ.Duwaʔ adə ɲaŋ mənuju sineʔ, giyan. \mb jadi adə ɲaŋ mən- tuju Simpaŋ.Duwaʔ adə ɲaŋ mən- tuju sineʔ giyan \ge become exist REL MEN- direct Simpang.Dua exist REL MEN- direct here like.that \ft so some went in the direction of Simpang Dua and some came here. \fti jadi ada yang ke Simpang Dua ada yang ke sini, begitu.

\ref MAL-20060319b.249 \recid 150824111341874706116969 \start 0:09:22 \sp EXPALG \tx oo. \mb oo \ge EXCL \ft oh. \fti oh.

\ref MAL-20060319b.250 \recid 150824111341571242754673 \start 0:09:23 \sp BDN \tx bəbagibagi giyanam. \mb bə- bagi ~ bagi giyan -am \ge BE- share ~ share like.that -M \ft they were divided like that. \fti dibagi-bagi gitulah.

\ref MAL-20060319b.251 \recid 150824111341196715773269 \start 0:09:24 \sp BDN \tx kəluwargə səmuəəm kəbaɲakam. \mb kəluwargə səmuə -əm kə- baɲak -am \ge family all -M KE- a.lot -M \ft everyone had a lot of family members. \fti semuanya keluarga banyak.

\ref MAL-20060319b.252 \recid 150824111341351748898531 \start 0:09:28 \sp BDN \tx giʔ jaman doloʔ te səpupu, paʔ mudə, datoʔ di Simpaŋ.Duwaʔən. \mb giʔ jaman doloʔ te səpupu paʔ mudə datoʔ di Simpaŋ.Duwaʔ -ən \ge still period first TRU.Aunt cousin TRU.Father young grandfather LOC Simpang.Dua -EN \ft back then, my cousin, uncle, and grandfather were in Simpang Dua. \fti jaman dulu, sepupu, paman, kakek ada di Simpang Dua.

\ref MAL-20060319b.253 \recid 150824111341593316986178 \start 0:09:32 \sp BDN \tx dah baru niin baɲak tanah di Məlanaw teh baɲak cucuʔ, aa kameʔən teh, anak. \mb dah baru ni -in baɲak tanah di Məlanaw teh baɲak cucuʔ aa kameʔ -ən teh anak \ge PFCT new this -EN a.lot land LOC Melano TEH a.lot grandchild EXCL 1PL -EN TEH child \ft these days, we have a lot of land in Melanau, lots of grandchildren, us, and also kids. \fti sekarang ini banyak tanah di Melanau, banyak cucu-cucu, kami ini, juga anak.

\ref MAL-20060319b.254 \recid 150824111341776843106326 \start 0:09:39 \sp EXPALG \tx giʔ maseh mah yə? \mb giʔ maseh mah yə \ge again still MAH yes \ft they’re still there, huh? \fti masih ada ya?

\ref MAL-20060319b.255 \recid 150824111341117297066794 \start 0:09:40 \sp BDN \tx eh, masehlah kunᵈə.mənᵈriən teh. \mb eh maseh -lah kunᵈə.mənᵈri -ən teh \ge EXCL still -LAH government.official -EN TEH \ft yeah, of course we still have relatives, that government official. \fti ah, masih dong, si kuntamentri tadi.

\ref MAL-20060319b.256 \recid 150824111341441595316165 \start 0:09:43 \sp BDN \tx apə, siyapə namə ɲan teh naməɲə naməɲə? \mb apə siyapə namə ɲan teh namə -ɲə namə -ɲə \ge what who name that TEH name -NYE name -NYE \ft what was his name, his name? \fti apa tadi namanya, namanya? \nt Asking Leo’s name to Ardi.

\ref MAL-20060319b.257 \recid 150824111341511686843214 \start 0:09:44 \sp EXPALG \tx Atat. \mb Atat \ge Athat \ft Athat. \fti Athat.

\ref MAL-20060319b.258 \recid 150824111341999340669018 \start 0:09:44 \sp BDN \tx Atateh? \mb Atat -eh \ge Athat -EH \ft Athat, huh? \fti Athat ya?

\ref MAL-20060319b.259 \recid 150824111342520394304953 \start 0:09:47 \sp EXPALG \tx auʔ, minum. \mb auʔ minum \ge yes drink \ft yes, let me drink. \fti ya, minum.

\ref MAL-20060319b.260 \recid 150824111342596623927773 \start 0:09:48 \sp BDN \tx biyak manə ɲan teh? \mb biyak manə ɲan teh \ge child where that TEH \ft where is he from? \fti dia anak mana?

\ref MAL-20060319b.261 \recid 150824111342212011965364 \start 0:09:48 \sp EXPALG \tx biyak Ponᵈi. \mb biyak Ponᵈi \ge child Pontianak \ft from Pontianak. \fti anak Pontianak.

\ref MAL-20060319b.262 \recid 150824111342323810136457 \start 0:09:49 \sp BDN \tx oh. \mb oh \ge EXCL \ft oh. \fti oh.

\ref MAL-20060319b.263 \recid 150824111342987444296711 \start 0:09:49 \sp EXPALG \tx kəluwargə kameʔam bah. \mb kəluwargə kameʔ -am bah \ge family 1PL -M BAH \ft he’s part of our family. \fti dia adalah keluarga kami.

\ref MAL-20060319b.264 \recid 150824111342868467936244 \start 0:09:49 \sp BDN \tx oh, giyan. \mb oh giyan \ge EXCL like.that \ft oh, I see. \fti oh, gitu.

\ref MAL-20060319b.265 \recid 150824111342457714540324 \start 0:09:53 \sp EXPALG \tx diyə kəlar ŋikut aku kə sineʔən. \mb diyə kəlar ŋ- ikut aku kə sineʔ -ən \ge 3SG often N- follow 1SG to here -EN \ft he often comes here with me. \fti dia sering ikut saya ke sini.

\ref MAL-20060319b.266 \recid 150824111342636718377284 \start 0:09:54 \sp BDN \tx oy, adaʔ gaʔ siʔ salahi teh. \mb oy adaʔ gaʔ siʔ salah -i teh \ge EXCL not.exist also property wrong -E TEH \ft oh, that’s no problem. \fti oh, gak masalah kok.

\ref MAL-20060319b.267 \recid 150824111342140532402694 \start 0:09:58 \sp BDN \tx ndaʔ adə gaʔ itu iniin. \mb ndaʔ adə gaʔ itu ini -in \ge NEG exist also that this -EN \ft there’s no problem. \fti gak ada ini itunya.

\ref MAL-20060319b.268 \recid 150824111342265547672100 \start 0:10:05 \sp EXPALG \tx ndaʔ ɲaŋkə dah iniin bah yə Balayən yə? \mb ndaʔ ɲ- saŋkə dah ini -in bah yə Balay -ən yə \ge NEG N- expect PFCT this -EN BAH yes Balai.Berkuak -EN yes \ft never thought Balai Berkuak would become like this huh, Uncle? \fti gak nyangka Balai Berkuak jadi gini ya, Paman?

\ref MAL-20060319b.269 \recid 150824111342970119212147 \start 0:10:07 \sp BDN \tx aoʔlah ɲan pun ay, maseh jaoh kətiŋᶢal daerah kitə niin. \mb aoʔ -lah ɲan pun ay maseh jaoh kə- tiŋᶢal daerah kitə ni -in \ge yes -LAH that PUN EXCL still far KE- leave area 1(2) this -EN \ft yes, of course, but it’s still not as advanced as other places. \fti iya dong, tapi masih ketinggalan dengan daerah lain.

\ref MAL-20060319b.270 \recid 150824111342964606208539 \start 0:10:15 \sp EXPALG \tx bəndə paliŋ ujoŋən bah, ay... \mb bəndə paliŋ ujoŋ -ən bah ay \ge object most tip -EN BAH EXCL \ft that’s because it’s at the far end... \fti habis paling ujung sih, ah...

\ref MAL-20060319b.271 \recid 150824111342217059292225 \start 0:10:15 \sp BDN \tx paliŋ ujoŋ. \mb paliŋ ujoŋ \ge most tip \ft the far end. \fti paling ujung.

\ref MAL-20060319b.272 \recid 150824111342316451741195 \start 0:10:18 \sp BDN \tx kaloʔ mənurut rəncanə kami di... giʔ bətugas di Kətapaŋ doloʔ bah... \mb kaloʔ mən- urut rəncanə kami di giʔ bə- tugas di Kətapaŋ doloʔ bah \ge if MEN- massage plan 1PL.EX LOC again BE- duty LOC Ketapang first BAH \ft our plans when we were still on duty in Ketapang back then were... \fti kalau rencana kami saat masih bertugas di Ketapang dulu sih...

\ref MAL-20060319b.273 \recid 150824111342270111485104 \start 0:10:27 \sp BDN \tx dirəncanəkan bupati Kətapaŋ tu kalaw sampe jadi Balay.Bəkuwak dijadikan bupati. \mb di- rəncanə -kan bupati Kətapaŋ tu kalaw sampe jadi Balay.Bəkuwak di- jadi -kan bupati \ge DI- plan -KAN regent Ketapang that if arrive become Balaiberkuak DI- become -KAN regent \ft the regent of Ketapang, if it ever goes through, had planned to make Balai Berkuak a regency. \fti direncanakan oleh Bupati Ketapang kalau Balai Berkuak ini akan dijadikan kabupaten.

\ref MAL-20060319b.274 \recid 150824111342689492220151 \start 0:10:33 \sp BDN \tx kərnə di təŋah-təŋah jalan bəsar di balay ni. \mb kərnə di təŋah ~ təŋah jalan bəsar di balay ni \ge because LOC middle ~ middle walk big LOC place this \ft because Balai here is in the middle of a big road. \fti karena Balai ini di tengah-tengah jalan besar.

\ref MAL-20060319b.275 \recid 150824111342627436326862 \start 0:10:35 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.276 \recid 150824111342285131897497 \start 0:10:37 \sp EXPALG \tx maoʔ kə Kətapaŋ jaoh gilaʔ. \mb maoʔ kə Kətapaŋ jaoh gilaʔ \ge want to Ketapang far too \ft going to Ketapang is so far. \fti hendak ke Ketapang terlalu jauh.

\ref MAL-20060319b.277 \recid 150824111342540949485823 \start 0:10:38 \sp BDN \tx aa, jadi lamᵇat lamᵇat lamᵇat lamᵇat teh... \mb aa jadi lamᵇat lamᵇat lamᵇat lamᵇat teh \ge EXCL so slow slow slow slow TEH \ft yeah, so it becomes too slow... \fti nah jadi lama kelamaan...

\ref MAL-20060319b.278 \recid 150824111342652986902417 \start 0:10:49 \sp BDN \tx sədaŋkan maoʔ mᵇukaʔ anoʔ ɲan tərminal bah di siyan dah ləŋkap gamᵇari. \mb sədaŋ -kan maoʔ m- bukaʔ anoʔ ɲan tərminal bah di siyan dah ləŋkap gamᵇar -i \ge whereas -KAN want N- open whatchumacallit that bus.station BAH LOC there PFCT complete picture -E \ft whereas if we wanted to build a terminal there we already have the blueprints. \fti sedangkan hendak membangun terminal sudah lengkap denahnya.

\ref MAL-20060319b.279 \recid 150824111342468563628196 \start 0:10:55 \sp EXPALG \tx hŋ, dah adəəm yə? \mb hŋ dah adə -əm yə \ge EXCL PFCT exist -M yes \ft there are blueprints already huh? \fti sudah ada ya?

\ref MAL-20060319b.280 \recid 150824111342743507878015 \start 0:10:56 \sp BDN \tx aa, bədamə toylet bədamə sətapi apə adə səmuə di siyan. \mb aa bədamə toylet bədamə sətap -i apə adə səmuə di siyan \ge EXCL because toilet because staff -E what exist all LOC LOC \ft yeah, the toilet and staff and all kinds of things, everything is there. \fti nah, karena toilet dan staffnya segala macam ada semua di situ.

\ref MAL-20060319b.281 \recid 150824111342349858586583 \start 0:11:01 \sp MUN \tx onih omat-neh-heh? \mb onih xx -neh -heh \ge what xx -3SG.SAMEorYNG -HEH \ft it’s indeed true. \fti emang bener tuh. \nt Speaking to somebody else outside.

\ref MAL-20060319b.282 \recid 150824111342432505943905 \start 0:11:01 \sp BDN \tx məmᵇuwatkan gəreja apə, rumah xx dihalaŋeʔ Lip.coŋ. \mb məm- buwat -kan gəreja apə rumah xx di- halaŋ -eʔ Lip.coŋ \ge MEN- make -KAN church what house xx DI- block -EQ Lip.Chong \ft building churches and other things, xx house but it was stopped by Lip Chong. \fti bangun gereja segala macam, rumah xx tapi dihalang oleh Lip Chong.

\ref MAL-20060319b.283 \recid 150824111342266084395954 \start 0:11:09 \sp BDN \tx kərənə tanah tu dah dibəli-ɲə. \mb kərənə tanah tu dah di- bəli -ɲə \ge because land that PFCT DI- buy -NYE \ft because he bought that land already. \fti karena tanah tersebut sudah dibelinya.

\ref MAL-20060319b.284 \recid 150824111342495903813419 \start 0:11:11 \sp EXPALG \tx siyapə teh? \mb siyapə teh \ge who TEH \ft who was it? \fti siapa tadi?

\ref MAL-20060319b.285 \recid 150824111342727833716570 \start 0:11:12 \sp BDN \tx Lip.coŋ. \mb Lip.coŋ \ge Lip.Chong \ft Lip Chong. \fti Lip Chong.

\ref MAL-20060319b.286 \recid 150824111342775538122792 \start 0:11:13 \sp EXPALG \tx Icok, oraŋ manə? \mb Icok oraŋ manə \ge Icok person where \ft where is Icok from? \fti Icok orang mana?

\ref MAL-20060319b.287 \recid 150824111342788121446966 \start 0:11:14 \sp BDN \tx way anoʔ tukaŋən te bah ndaʔ eŋate kaw te? \mb way anoʔ tukaŋ -ən te bah ndaʔ eŋat -e kaw te \ge EXCL whatchumacallit craftsman -EN TRU.Aunt BAH NEG remember -EH TOP TRU.Aunt \ft oh, the craftsman child, do you remember him? \fti lho, anak si Tukang ingat gak kamu?

\ref MAL-20060319b.288 \recid 150824111342655844612558 \start 0:11:17 \sp EXPALG \tx oo, Lip.coŋ. \mb oo Lip.coŋ \ge EXCL Lip.Chong \ft oh, Lip Chong. \fti oh, Lip Chong.

\ref MAL-20060319b.289 \recid 150824111342936714680165 \start 0:11:17 \sp BDN \tx aoʔ bah Lip.coŋ. \mb aoʔ bah Lip.coŋ \ge yes BAH Lip.Chong \ft yes, Lip Chong. \fti iya, si Lip Chong.

\ref MAL-20060319b.290 \recid 150824111342505642455443 \start 0:11:18 \sp EXPALG \tx maoʔ di manə rəncanə mᵇuwat te? \mb maoʔ di manə rəncanə m- buwat te \ge want LOC where plan N- make TRU.Aunt \ft where are they planning to build it? \fti di mana rencana hendak membangunnya?

\ref MAL-20060319b.291 \recid 150824111342383747873361 \start 0:11:19 \sp BDN \tx anak tukaŋ Apu. \mb anak tukaŋ Apu \ge child craftsman A.Fu \ft the child of the craftsman, Apu. \fti anak si tukang Apu.

\ref MAL-20060319b.292 \recid 150824111342506529007246 \start 0:11:21 \sp BDN \tx kan tanah ɲan tanah Amit, Mərawan. \mb kan tanah ɲan tanah Amit Mərawan \ge KAN land that land Amit Merawan \ft well, the land belongs to Amit and Merawan. \fti kan, itu tanah si Amit dan Merawan.

\ref MAL-20060319b.293 \recid 150824111342569102991418 \start 0:11:24 \sp EXPALG \tx di manə? \mb di manə \ge LOC where \ft where? \fti di mana?

\ref MAL-20060319b.294 \recid 150824111343919022761191 \start 0:11:25 \sp BDN \tx way di anoʔən te bah, Abi nun te. \mb way di anoʔ -ən te bah Abi nun te \ge EXCL LOC whathamacallit -EN TRU.Aunt BAH Abi there TRU.Aunt \ft well, that one, near Abi there. \fti lho, itu lho, dekat Abi sana itu.

\ref MAL-20060319b.295 \recid 150824111343216831914661 \start 0:11:29 \sp BDN \tx tau ndaʔ Abi teh? \mb tau ndaʔ Abi teh \ge know NEG Abi TEH \ft do you know Abi? \fti tahu gak dengan Abi?

\ref MAL-20060319b.296 \recid 150824111343262069861218 \start 0:11:30 \sp EXPALG \tx oo, dəkat Abi sənun te. \mb oo dəkat Abi sənun te \ge EXCL near Abi there TRU.Aunt \ft oh, near Abi there. \fti oh, dekat Abi sana.

\ref MAL-20060319b.297 \recid 150824111343212940710829 \start 0:11:30 \sp BDN \tx aa, jadi səbəlah ini rəncanə tərminal. \mb aa jadi sə- bəlah ini rəncanə tərminal \ge EXCL become SE- cut.in.half this plan bus.station \ft yeah, so here they plan to build the terminal. \fti nah, jadi sebelah sini rencananya terminal.

\ref MAL-20060319b.298 \recid 150824111343376735307881 \start 0:11:33 \sp EXPALG \tx sənᵈarə Abi dəŋan rumah uwaʔ Ujaŋ.Laksanəeh? \mb sənᵈarə Abi dəŋan rumah uwaʔ Ujaŋ.Laksanə -eh \ge between Abi with house parent's.oldest.sibling Ujang.Laksane -EH \ft between Abi and Uncle Bujang Laksana’s house, yeah? \fti diantara Abi dengan rumah Paman Bujang Laksana ya?

\ref MAL-20060319b.299 \recid 150824111343351775884488 \start 0:11:36 \sp BDN \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft yes. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.300 \recid 150824111343147933844057 \start 0:11:37 \sp EXPALG \tx oo, siyan godaŋ ɲaneh? \mb oo siyan godaŋ ɲan -eh \ge EXCL there ware.house that -EH \ft oh, the warehouse is there. \fti oh, gudangnya di situ.

\ref MAL-20060319b.301 \recid 150824111343912150717898 \start 0:11:38 \sp BDN \tx aoʔ bah. \mb aoʔ bah \ge yes BAH \ft yes. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.302 \recid 150824111343222376914927 \start 0:11:39 \sp BDN \tx aa, jadi sidaʔ te ŋəraɲjap mᵇuwat godaŋ. \mb aa jadi sidaʔ te ŋə- raɲjap m- buwat godaŋ \ge EXCL become 3PL TRU.Aunt N- hurry N- make ware.house \ft yeah, so now they are rushing to make a warehouse. \fti nah, jadi mereka bergegas membuat gudang.

\ref MAL-20060319b.303 \recid 150824111343521760802017 \start 0:11:43 \sp BDN \tx godaŋ gətah doloʔ teh siyan teh. \mb godaŋ gətah doloʔ teh siyan teh \ge ware.house sap first TEH there TEH \ft it used to be a rubber warehouse there. \fti gudang karet dulu letaknya di situ.

\ref MAL-20060319b.304 \recid 150824111343777966433064 \start 0:11:44 \sp EXPALG \tx aoʔ, maseh ndaʔeh ini teh? \mb aoʔ maseh ndaʔ -eh ini teh \ge yes still NEG -EH this TEH \ft right, is it still here now? \fti ya, sekarang masih ada?

\ref MAL-20060319b.305 \recid 150824111343552930105477 \start 0:11:46 \sp BDN \tx aoʔ maseh mah cumə dah lain isiʔi giʔim, kayu. \mb aoʔ maseh mah cumə dah lain isiʔ -i giʔ -im kayu \ge yes still MAH only PFCT other flesh -E again -M wood \ft yes, but the content is different, wood.gada \fti ya, masih cuma isinya sudah beda, kayu.

\ref MAL-20060319b.306 \recid 150824111343733239525695 \start 0:11:49 \sp EXPALG \tx oo, giyan. \mb oo giyan \ge EXCL like.that \ft oh, I see. \fti oh, gitu.

\ref MAL-20060319b.307 \recid 150824111343951611549592 \start 0:11:50 \sp BDN \tx aa, karnə doloʔ te dah diboŋkar oraŋ teh dicuri oraŋ teh duwaʔ ton ləbeh. \mb aa karnə doloʔ te dah di- boŋkar oraŋ teh di- curi oraŋ teh duwaʔ ton ləbeh \ge EXCL because first TRU.Aunt PFCT DI- take.apart person TEH DI- steal person TEH two ton more \ft well, because it was taken apart and stolen by someone, more than two tons were stolen. \fti nah, karena dulu sudah dibongkar dan dicuri orang sebanyak dua ton lebih.

\ref MAL-20060319b.308 \recid 150824111343657840492482 \start 0:11:54 \sp EXPALG \tx gətaʔn teh, ɣajuᵈn ndaʔeh? \mb gətaʔ -n teh ɣajut -n ndaʔ -eh \ge sap -EN TEH Rajut -EN NEG -EH \ft the rubber, was it Rajut? \fti karetnya, dicuri Rajut ya?

\ref MAL-20060319b.309 \recid 150824111343392147518088 \start 0:11:57 \sp BDN \tx aa adaʔ ranᵈo ɲanaʔ. \mb aa adaʔ ranᵈo ɲan -aʔ \ge EXCL not.exist area that -AQ \ft oh, not that one. \fti ah, bukan yang itu.

\ref MAL-20060319b.310 \recid 150824111343176613960321 \start 0:12:02 \sp BDN \tx sidaʔ anak-anak paʔ Lewa-ən. \mb sidaʔ anak ~ anak paʔ Lewa -ən \ge 3PL child ~ child TRU.Father Lewa -EN \ft by Pak Lewa’s kids. \fti oleh anak-anak Pak Lewa.

\ref MAL-20060319b.311 \recid 150824111343476038771215 \start 0:12:05 \sp EXPALG \tx aoʔ, adə aku ndəŋardəŋar gesahi te. \mb aoʔ adə aku n- dəŋar ~ dəŋar gesah -i te \ge yes exist 1SG N- hear ~ hear story -E TRU.Aunt \ft yes, I’ve heard the story. \fti ya, saya pernah mendengar cerita tentang itu.

\ref MAL-20060319b.312 \recid 150824111343702025321218 \start 0:12:07 \sp BDN \tx aa, giyan. \mb aa giyan \ge EXCL like.that \ft oh, I see. \fti nah, gitu.

\ref MAL-20060319b.313 \recid 150824111343285721346456 \start 0:12:08 \sp BDN \tx jadi adaʔ mampu ɲjagəi teh balaŋam. \mb jadi adaʔ mampu ɲ- jagə -i teh balaŋ -am \ge so not.exist able N- watch.over -E TEH cancel -M \ft so because they weren’t capable of guarding it, so nothing came of it. \fti jadi karena tidak mempu menjaganya maka tidak jadi.

\ref MAL-20060319b.314 \recid 150824111343331141641735 \start 0:12:14 \sp BDN \tx mᵇuwat di sineʔ godaŋn teh. \mb m- buwat di sineʔ godaŋ -n teh \ge N- make LOC here ware.house -EN TEH \ft so he made the warehouse here. \fti maka di sini dia membuat gudangnya.

\ref MAL-20060319b.315 \recid 150824111343404526632697 \start 0:12:17 \sp BDN \tx gətah gaʔam ɲan teh. \mb gətah gaʔ -am ɲan teh \ge sap also -M that TEH \ft that one has rubber too. \fti yang itu juga karet.

\ref MAL-20060319b.316 \recid 150824111343999582497821 \start 0:12:20 \sp BDN \tx yaŋ ini di buwat CUSm bah. \mb yaŋ ini di buwat CUS -m bah \ge REL this LOC make CUS -IM BAH \ft the one now is only used for CUS. \fti yang sekrang hanya untuk CUS saja. \nt 1. Tidak jelas apa itu CUS. 1. It’s not clear what CUS means.

\ref MAL-20060319b.317 \recid 150824111343995796231645 \start 0:12:20 \sp EXPALG \tx auʔ. \mb auʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.318 \recid 150824111343647621225844 \start 0:12:21 \sp BDN \tx ey, godaŋ gətah gaʔam, giyan. \mb ey godaŋ gətah gaʔ -am giyan \ge EXCL ware.house sap also -M like.that \ft yeah, a rubber storage too. \fti ah, gudang karet juga, gitu.

\ref MAL-20060319b.319 \recid 150824111343971082897995 \start 0:12:25 \sp BDN \tx diyə tigə bəradiʔ koŋsi-koŋsi Lip.coŋ, Lip.hin, Aki.. \mb diyə tigə bər- adiʔ koŋsi ~ koŋsi Lip.coŋ Lip.hin Aki \ge 3SG three BE- younger.sibling share ~ share Lip.Chong Lip.hin A.Ki \ft they, the three siblings, tried to do a joint venture, Lip Chong, Lip Him, and Aki. \fti mereka tiga beradik patungan si Lip Chong, Lip Him. dan Aki.

\ref MAL-20060319b.320 \recid 150824111343220743289962 \start 0:12:31 \sp BDN \tx sidaʔ ɲanam yaŋ kompak te. \mb sidaʔ ɲan -am yaŋ kompak te \ge 3PL that -M REL cohesive TRU.Aunt \ft they all think alike. \fti mereka itu yang kompak.

\ref MAL-20060319b.321 \recid 150824111343667534140031 \start 0:12:33 \sp BDN \tx yaŋ lain bah adaʔ. \mb yaŋ lain bah adaʔ \ge REL other BAH not.exist \ft the others aren’t like that. \fti yang lain sih nggak.

\ref MAL-20060319b.322 \recid 150824111343605203675710 \start 0:12:34 \sp BDN \tx aoʔ Kiyunn soraŋam. \mb aoʔ Kiyun -n MORPHS.UNDEFINED \ge yes Ci.Kyun -EN GLOSS.UNDEFINED \ft yeah, whereas Ci Khiun is doing it by himself. \fti ya, kalau Ci Khiun sendiri saja.

\ref MAL-20060319b.323 \recid 150824111343370048526441 \start 0:12:37 \sp BDN \tx adiʔi ndaʔ adə ɲaŋ bəradə. \mb adiʔ -i ndaʔ adə ɲaŋ bər- adə \ge younger.sibling -E NEG exist REL BE- exist \ft none of his younger siblings are well-to-do. \fti adik-adiknya tidak ada yang berada.

\ref MAL-20060319b.324 \recid 150824111343163623887114 \start 0:12:40 \sp EXPALG \tx adaʔ suwah mahe waʔ misalɲə giʔ jaman Bəlandə jaman Jəpaŋ doloʔ oraŋ sineʔ məlawanən? \mb adaʔ suwah mah -e waʔ misal -ɲə giʔ jaman Bəlandə jaman Jəpaŋ doloʔ oraŋ sineʔ mə- lawan -ən \ge not.exist ever MAH -EH TRU.parent's.oldest.sibling example -NYE again period Holland period Japan first person here MEN- rival -EN \ft they didn’t have any cases, huh, Uncle, like during the Dutch or Japanese colonial period, of people fighting back? \fti tidak pernah ya, Paman misalnya saat masih jaman Belanda dan Jepang dulu orang melawan?

\ref MAL-20060319b.325 \recid 150824111343549782147630 \start 0:12:45 \sp EXPALG \tx ŋəlawanən bah. \mb ŋə- lawan -ən bah \ge N- rival -EN BAH \ft fighting back. \fti melawan.

\ref MAL-20060319b.326 \recid 150824111343162302406737 \start 0:12:45 \sp BDN \tx hah? \mb hah \ge EXCL \ft what? \fti yah?

\ref MAL-20060319b.327 \recid 150824111343401566982688 \start 0:12:46 \sp EXPALG \tx ŋəlawan oraŋ Jəpaŋ Bəlandə doloʔ di sineʔən. \mb ŋə- lawan oraŋ Jəpaŋ Bəlandə doloʔ di sineʔ -ən \ge N- rival person Japan Holland first LOC here -EN \ft fighting the Japanese and Dutch here, back then. \fti melawan orang Jepang dan Belanda di sini dulu.

\ref MAL-20060319b.328 \recid 150824111344766694374242 \start 0:12:48 \sp BDN \tx oo, baɲak. \mb oo baɲak \ge EXCL a.lot \ft oh, there are many. \fti oh, banyak.

\ref MAL-20060319b.329 \recid 150824111344313430925924 \start 0:12:48 \sp EXPALG \tx sampe pəraŋ sampe pəraŋ giyan bah. \mb sampe pəraŋ sampe pəraŋ giyan bah \ge arrive war arrive war like.that BAH \ft until it turned into a war, turned into a war. \fti sampai berperang, sampe berperang begitu.

\ref MAL-20060319b.330 \recid 150824111344144538534572 \start 0:12:51 \sp BDN \tx apə ndaʔi teh... \mb apə ndaʔ -i teh \ge what NEG -E TEH \ft isn’t it... \fti apa gak itu...

\ref MAL-20060319b.331 \recid 150824111344537907646642 \start 0:12:51 \sp EXPALG \tx adə maheh? \mb adə mah -eh \ge exist MAH -EH \ft there are cases like that, huh? \fti ada ya?

\ref MAL-20060319b.332 \recid 150824111344771212175208 \start 0:12:53 \sp BDN \tx way, dari Desa Məliyaw, Tayan dataŋ kə sineʔ teh. \mb way dari Desa Məliyaw Tayan dataŋ kə sineʔ teh \ge EXCL from Desa Meliyau Tayan come to here TEH \ft yeah, people from the villages, Meliyau, Tayan, came here. \fti wah, orang dari Desa, Meliyau, Tayan, datang ke sini.

\ref MAL-20060319b.333 \recid 150824111344951067302980 \start 0:12:56 \sp EXPALG \tx ɲəraŋ-eh? \mb MORPHS.UNDEFINED \ge GLOSS.UNDEFINED \ft to attack, right? \fti menyerang ya?

\ref MAL-20060319b.334 \recid 150824111344697810344583 \start 0:12:57 \sp BDN \tx auʔ bah ɲəraŋ Jəpaŋ teh. \mb auʔ bah ɲ- səraŋ Jəpaŋ teh \ge yes BAH N- attack Japan TEH \ft yes, to attack the Japanese. \fti iya menyerang Jepang.

\ref MAL-20060319b.335 \recid 150824111344310612910380 \start 0:12:59 \sp EXPALG \tx oraŋ Bəlandə, Jəpaŋ? \mb oraŋ Bəlandə Jəpaŋ \ge person Holland Japan \ft to attack the Dutch, the Japanese? \fti menyerang Belanda dan Jepang?

\ref MAL-20060319b.336 \recid 150824111344907563842087 \start 0:13:00 \sp BDN \tx aoʔ Jəpaŋ, Bəlandə si adaʔaʔ. \mb aoʔ Jəpaŋ Bəlandə si adaʔ -aʔ \ge yes Japan Holland SI not.exist -AQ \ft yes, the Japanese, but not the Dutch. \fti ya Jepang, kalau Belanda si nggak.

\ref MAL-20060319b.337 \recid 150824111344244862815225 \start 0:13:01 \sp EXPALG \tx sidaʔ adaʔ dərakəən yə? \mb sidaʔ adaʔ dərakə -ən yə \ge 3PL not.exist violent -EN yes \ft they weren’t cruel, ey? \fti mereka kan tidak kejam ya?

\ref MAL-20060319b.338 \recid 150824111344163905283529 \start 0:13:03 \sp BDN \tx adaʔaʔ. \mb adaʔ -aʔ \ge not.exist -AQ \ft no. \fti gak.

\ref MAL-20060319b.339 \recid 150824111344354235675092 \start 0:13:04 \sp EXPALG \tx adaʔ kəɲayə. \mb adaʔ kəɲayə \ge not.exist violent \ft not cruel. \fti tidak keji.

\ref MAL-20060319b.340 \recid 150824111344587170751578 \start 0:13:04 \sp BDN \tx aoʔ Bəlandə si adaʔ \ft not the Dutch, they weren’t. \fti kalau Belanda si nggak.

\ref MAL-20060319b.341 \recid 150824111344976082517578 \start 0:13:08 \sp BDN \tx ɲan masok te. \mb ɲan masok te \ge that go.in TRU.Aunt \ft they came. \fti merekalah yang masuk.

\ref MAL-20060319b.342 \recid 150824111344290580121148 \start 0:13:09 \sp BDN \tx ɲan masok kə sənun mah. \mb ɲan masok kə sənun mah \ge that go.in to there MAH \ft went into the area there. \fti Itu masuk ke sana sih.

\ref MAL-20060319b.343 \recid 150824111344338028957694 \start 0:13:10 \sp BDN \tx ŋubak sənun. \mb ŋ- ubak sənun \ge N- stir there \ft executed a slaughter there. \fti membantai di sana.

\ref MAL-20060319b.344 \recid 150824111344580656532989 \start 0:13:11 \sp BDN \tx maoʔ kə sineʔ te bəlum adə kampoŋ ini. \mb maoʔ kə sineʔ te bəlum adə kampoŋ ini \ge want to here TRU.Aunt not.yet exist village this \ft they wanted to come here but this village didn’t exist yet then. \fti mau ke sini belum ada kampung ini.

\ref MAL-20060319b.345 \recid 150824111344560337965702 \start 0:13:14 \sp EXPALG \tx oo giyan. \mb oo giyan \ge EXCL like.that \ft oh, I see. \fti oh, gitu.

\ref MAL-20060319b.346 \recid 150824111344921524239190 \start 0:13:15 \sp BDN \tx aa, giyan, dah Bəlandə ləpas Bəlandə baruʔ baɲak oraŋ Darat oraŋ Məlayu bəgaol ni. \ft now, it was like that, only after the Dutch let go of their power did the Dayak and Malay people start to mix with each other. \fti nah, gitu, setelah lepas Belanda barulah orang Dayak dan Melayu bergaul.

\ref MAL-20060319b.347 \recid 150824111344945379686308 \start 0:13:21 \sp BDN \tx ŋ, giyan. \mb ŋ giyan \ge FILL like.that \ft yeah, that’s the way it was. \fti hm, gitu.

\ref MAL-20060319b.348 \recid 150824111344981082576372 \start 0:13:22 \sp EXPALG \tx oraŋ sineʔ doloʔən ɲəbut uraŋ Dayaʔ apə waʔ? \mb oraŋ sineʔ doloʔ -ən ɲ- səbut uraŋ Dayaʔ apə waʔ \ge person here before -EN N- mention person Dayak what TRU.parent's.oldest.sibling \ft what did the people here call the Dayak, Uncle? \fti orang sini dulu menyebut orang Dayak apa, Paman?

\ref MAL-20060319b.349 \recid 150824111344903407159493 \start 0:13:26 \sp EXPALG \tx adə ndaʔ naməi? \mb adə ndaʔ namə -i \ge know NEG name -E \ft did they have a name? \fti ada gak apa namanya?

\ref MAL-20060319b.350 \recid 150824111344772256766957 \start 0:13:27 \sp BDN \tx aa, ɲan adaʔ gaʔ taun, adaʔ... \mb aa ɲan adaʔ gaʔ tau -n adaʔ \ge EXCL that not.exist also know -EN not.exist \ft well, I don’t really know about that either. \fti nah, kalau itu sih gak tahu juga.

\ref MAL-20060319b.351 \recid 150824111344846826933044 \start 0:13:32 \sp BDN \tx apə naməi te bah? \mb apə namə -i te bah \ge what name -E TRU.Aunt BAH \ft what were they called? \fti apa namanya?

\ref MAL-20060319b.352 \recid 150824111344971878923987 \start 0:13:33 \sp EXPALG \tx mun macam oraŋ Ahe kan Dayaʔ Ahe Dayaʔ ini Dayaʔ itu. \mb mun macam oraŋ Ahe kan Dayaʔ Ahe Dayaʔ ini Dayaʔ itu \ge if kind person Ahe KAN Dayak Ahe Dayak this Dayak that \ft like, for example, Ahe people are called Ahe Dayak, this Dayak, that Dayak. \fti kalau misalnya orang Ahe kan Dayak Ahe, Dayak ini, Dayak itu.

\ref MAL-20060319b.353 \recid 150824111344310723211196 \start 0:13:34 \sp BDN \tx aoʔ, Ahe. \mb aoʔ Ahe \ge yes Ahe \ft yes, Ahe. \fti iya, Ahe.

\ref MAL-20060319b.354 \recid 150824111344759633309393 \start 0:13:37 \sp BDN \tx aoʔ, bəcamporam sineʔən bah. \mb aoʔ bə- campor -am sineʔ -ən bah \ge yes BE- mix -M here -EN BAH \ft yes, here they are intermingled. \fti ya, di sini sih bercampur baur.

\ref MAL-20060319b.355 \recid 150824111344737377210286 \start 0:13:40 \sp BDN \tx uraŋ Ahe, aa yə, Ahe ni dari Tayan kəbaɲakan uraŋ ɣibun, aa Cəmpədeʔ. \mb uraŋ Ahe aa yə Ahe ni dari Tayan kə- baɲak -an uraŋ ɣibun aa Cəmpədeʔ \ge person Ahe EXCL yes Ahe this from Tayan KE- a.lot -AN person Ribun EXCL Cempedek \ft Ahe people, right, Ahe people are mainly from Tayan, Ribun people, and Cempedeq. \fti orang Ahe, ya, kalau orang Ahe khan kebanyakan dari Tayan, orang Ribun, dan Cempedek.

\ref MAL-20060319b.356 \recid 150824111344322251829597 \start 0:13:49 \sp BDN \tx jadi yaŋ kutau te ndaʔ salah tigə suku ɲanam. \mb jadi yaŋ ku- tau te ndaʔ salah tigə suku ɲan -am \ge so REL 1SG- know TRU.Aunt NEG wrong three race that -M \ft so, as far as I know, if I’m not mistaken, there are those three ethnic groups. \fti jadi, setahu aku, kalau tidak salah ada tiga suku itu saja.

\ref MAL-20060319b.357 \recid 150824111344496574912592 \start 0:13:55 \sp EXPALG \tx yaŋ doloʔe yaŋ inieh? \mb yaŋ doloʔ -e yaŋ ini -eh \ge REL before -EH REL this -EH \ft back then or now? \fti yang dulu atau yang sekarang?

\ref MAL-20060319b.358 \recid 150824111344299180090846 \start 0:13:56 \sp BDN \tx yaŋ doloʔ bah. \ft back then, of course. \fti dulu, donk.

\ref MAL-20060319b.359 \recid 150824111344246195401204 \start 0:13:57 \sp EXPALG \tx oh, doloʔ dah adəəm yə? \mb oh doloʔ dah adə -əm yə \ge EXCL first PFCT exist -M yes \ft oh, they were already there back then, huh? \fti oh, dulu sudah ada ya?

\ref MAL-20060319b.360 \recid 150824111344768041228315 \start 0:13:58 \sp BDN \tx oo, adə cumə diyə baɲak di Kapuwas. \mb oo adə cumə diyə baɲak di Kapuwas \ge EXCL exist only 3SG a.lot LOC Kapuas \ft they did exist but they lived in Kapuas. \fti ada sih cuma mereka tinggal di Kapuas.

\ref MAL-20060319b.361 \recid 150824111344574201423162 \start 0:14:01 \sp EXPALG \tx oh. \mb oh \ge EXCL \ft oh. \fti oh.

\ref MAL-20060319b.362 \recid 150824111345607009796890 \start 0:14:02 \sp BDN \tx sidaʔ ini baɲak di Kapuwas nun. \mb sidaʔ ini baɲak di Kapuwas nun \ge 3PL this a.lot LOC Kapuas there \ft a lot of them lived there in Kapuas. \fti mereka ini banyak yang tinggal di Kapuas sana.

\ref MAL-20060319b.363 \recid 150824111345381429669027 \start 0:14:04 \sp EXPALG \tx jadi yaŋ di sineʔən ɲəbutɲə apə waʔ Dayaʔ apə? \mb jadi yaŋ di sineʔ -ən ɲ- səbut -ɲə apə waʔ Dayaʔ apə \ge become REL LOC here -EN N- mention -NYE what TRU.parent's.oldest.sibling Dayak what \ft so what did the people here call the Dayak? \fti jadi yang di sini menyebutnya Dayak apa?

\ref MAL-20060319b.364 \recid 150824111345667308330302 \start 0:14:06 \sp BDN \tx oo maseh ɲanam səbut teh. \mb oo maseh ɲan -am səbut teh \ge EXCL still that -M mention TEH \ft oh, well it hasn’t changed. \fti oh, masih itu kok sebutannya.

\ref MAL-20060319b.365 \recid 150824111345249369722651 \start 0:14:08 \sp BDN \tx kaloʔ Cəmpədeʔ, Cəmpədeʔem. \mb kaloʔ Cəmpədeʔ Cəmpədeʔ -em \ge if Cempedek Cempedek -M \ft if they’re now called Cempedek then they were also called Cempedek then. \fti kalau Cempedek ya Cempedek saja.

\ref MAL-20060319b.366 \recid 150824111345974750456306 \start 0:14:10 \sp BDN \tx namə kampoŋ sidaʔ sənunam. \mb namə kampoŋ sidaʔ sənun -am \ge name village 3PL there -M \ft the name of their village there. \fti nama kampung mereka sana.

\ref MAL-20060319b.367 \recid 150824111345396644280478 \start 0:14:13 \sp EXPALG \tx mun Loko macam... \ft what about like Loko people... \fti kalau orang Loko segala macam...

\ref MAL-20060319b.368 \recid 150824111345467028529988 \start 0:14:15 \sp BDN \tx Loko apəɲəən xx diyə masok sineʔ teh kitə ɲamᵇut doloʔ oraŋ yaŋ dataŋ apəɲə tu disəbut kampoŋ diyə nunam. \mb Loko MORPHS.UNDEFINED xx diyə masok sineʔ teh kitə ɲ- samᵇut doloʔ oraŋ yaŋ dataŋ MORPHS.UNDEFINED tu di- səbut kampoŋ diyə nun -am \ge Loko New.Word New.Word 3SG go.in here TEH 1PL N- welcome first person REL come New.Word that DI- mention village 3SG there -M \ft what about Loko, if a Lokonese came here and we welcomed him, then people would mention his village name. \fti Loko apa, kalau dia datang ke sini dan kita sambut dia, maka orang akan menyebut nama kampungnya saja.

\ref MAL-20060319b.369 \recid 150824111345769200156768 \start 0:14:21 \sp EXPALG \tx Dayaʔ Loko giyanam? \mb Dayaʔ Loko giyan -am \ge Dayak Loko like.that -M \ft they just call him Dayak Loko? \fti Di sebut Dayak Loko gitu saja?

\ref MAL-20060319b.370 \recid 150824111345915544484275 \start 0:14:22 \sp BDN \tx aoʔ Loko, Botoŋ. \mb aoʔ Loko Botoŋ \ge yes Loko Botong \ft yes, Loko, Botong. \fti ya, Loko, Botong.

\ref MAL-20060319b.371 \recid 150824111345377062358008 \start 0:14:24 \sp EXPALG \tx Dayaʔ Kuwalan ato Dayaʔ manə giyanam? \mb Dayaʔ Kuwalan ato Dayaʔ manə giyan -am \ge Dayak Kualan or Dayak where like.that -M \ft Kualan Dayak or something Dayak, like that right? \fti Dayak Kualan atau Dayak mana saja, gitu ya?

\ref MAL-20060319b.372 \recid 150824111345660959666873 \start 0:14:25 \sp BDN \tx macəm kitə sineʔ sampe kə Botoŋ kan pəŋabisim. \mb macəm kitə sineʔ sampe kə Botoŋ kan pəŋ- abis -im \ge kind 1PL here arrive to Botong KAN PEN- finished -M \ft where we are up till Botong, that’s the end. \fti seperti kita di sini sampai ke Botong itu penghabisnya.

\ref MAL-20060319b.373 \recid 150824111345907455413787 \start 0:14:29 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.374 \recid 150824111345749932603863 \start 0:14:33 \sp BDN \tx aa, pəŋabis te Botoŋ, aa Loko, Simᵇal. \mb aa pəŋ- abis te Botoŋ aa Loko Simᵇal \ge EXCL PEN- finished TRU.Aunt Botong EXCL Loko Simbal \ft so, the last ones are Botong, Loko, and Simbal. \fti nah, terakhir Botong, Loko dan Simbal.

\ref MAL-20060319b.375 \recid 150824111345585411566961 \start 0:14:34 \sp BDN \tx sampe kə Balay-am baleʔ kə Modaŋ baleʔ... apə ini Suŋay.Bansi, Keʔ.Baok. \mb sampe kə MORPHS.UNDEFINED baleʔ kə Modaŋ baleʔ apə ini Suŋay.Bansi Keʔ.Baok \ge arrive to New.Word return to Modang return what this Sungai.Bansi Kek.Baok \ft up to Balai, till Modang, up to...Sungai Bansi, Kek Baok. \fti sampai ke Balai sampai ke Modang sampai ke... Sungai Bansi dan Kek Baok.

\ref MAL-20060319b.376 \recid 150824111345828870368468 \start 0:14:41 \sp EXPALG \tx Suŋay.Bansi. \mb Suŋay.Bansi \ge Sungai.Bansi \ft Bansi River. \fti Sungai Bansi.

\ref MAL-20060319b.377 \recid 150824111345622946922107 \start 0:14:44 \sp BDN \tx səmuə kan ɲanam. \mb səmuə kan ɲan -am \ge all KAN that -M \ft all of that. \fti semuanya itu.

\ref MAL-20060319b.378 \recid 150824111345215787670342 \start 0:14:45 \sp BDN \tx biyar pun pindah kə təmpat kitəən namə oraŋɲəən namə oraŋ kampoŋ diyəəm. \mb biyar pun pindah kə təmpat kitə -ən namə oraŋ -ɲə -ən namə oraŋ kampoŋ diyə -əm \ge let PUN move to place 1PL -EN name person -NYE -EN name person village 3SG -M \ft even though they moved to our place here, they are still referred to by their village name. \fti walau dia pindah ke tempat kita sini mereka tetap disebut nama kampungnya.

\ref MAL-20060319b.379 \recid 150824111345918018016590 \start 0:14:49 \sp EXPALG \tx jadi mun ɲəbut oraŋ Dayaʔ doloʔən oraŋ Darat giyanam ndaʔeh? \mb jadi mun ɲ- səbut oraŋ Dayaʔ doloʔ -ən oraŋ Darat giyan -am ndaʔ -eh \ge become if N- mention person Dayak before -EN person inland like.that -M NEG -EH \ft so back then, people would call the Dayak, Darat people? \fti Jadi kalau menyebut orang Dayak orang hanya menyebutnya orang Darat saja?

\ref MAL-20060319b.380 \recid 150824111345131504810508 \start 0:14:51 \sp BDN \tx oo oraŋ Dayaʔ tem. \mb oo oraŋ Dayaʔ te -m \ge EXCL person Dayak TEH -IM \ft oh, just Dayak people. \fti oh, orang Dayak saja kok.

\ref MAL-20060319b.381 \recid 150824111345333026178972 \start 0:14:52 \sp BDN \tx oraŋ Darat te namə-ɲə. \mb oraŋ Darat te MORPHS.UNDEFINED \ge person inland TRU.Aunt New.Word \ft Darat people is what their called. \fti orang Darat khan namanya.

\ref MAL-20060319b.382 \recid 150824111345110933244694 \start 0:14:57 \sp BDN \tx jadi usli suku diyə Dayaʔ. \mb jadi usli suku diyə Dayaʔ \ge so original race 3SG Dayak \ft so their real race is Dayak. \fti jadi asli suku mereka adalah Dayak.

\ref MAL-20060319b.383 \recid 150824111345919497021426 \start 0:14:59 \sp EXPALG \tx oo. \mb oo \ge EXCL \ft oh. \fti oh.

\ref MAL-20060319b.384 \recid 150824111345998469115792 \start 0:14:59 \sp BDN \tx aa giyan oraŋ Darat tu macam Məlayu dəŋan Islam. \mb aa giyan oraŋ Darat tu macam Məlayu dəŋan Islam \ge EXCL like.that person inland that kind Malay with Islam \ft yeah, so the analogy for the Darat people were like the Malays with Islam. \fti nah begitulah orang Darat itu seperti halnya Melayu dengan Islam.

\ref MAL-20060319b.385 \recid 150824111345891305811516 \start 0:15:03 \sp BDN \tx ini-lah kaedah-ɲə. \mb ini -lah kaedah -ɲə \ge this -LAH basis -NYE \ft that’s the analogy. \fti itulah seumpamanya.

\ref MAL-20060319b.386 \recid 150824111345435257466649 \start 0:15:06 \sp BDN \tx ha, ndaʔ adə yaŋ lainaʔ. \mb ha ndaʔ adə yaŋ lain -aʔ \ge EXCL NEG exist REL other -AQ \ft that’s it. \fti nah, tidak ada lagi yang lain.

\ref MAL-20060319b.387 \recid 150824111345111376784834 \start 0:15:12 \sp BDN \tx jadi doloʔ te kami Məlayu ni kə Dayaʔ ni oraŋ Darat. \mb jadi doloʔ te kami Məlayu ni kə Dayaʔ ni oraŋ Darat \ge so first TRU.Aunt 1PL.EX Malay this to Dayak this this inland \ft so back in those days, we, Malay people, would call Dayak people Darat. \fti jadi dulu, kami, orang Melayu ini, menyebut orang Dayak itu Darat.

\ref MAL-20060319b.388 \recid 150824111345588220571539 \start 0:15:17 \sp BDN \tx Dayaʔ tu suku. \mb Dayaʔ tu suku \ge Dayak that race \ft Dayak is the name of the ethnic group. \fti Dayak itu nama suku.

\ref MAL-20060319b.389 \recid 150824111345923144345403 \start 0:15:19 \sp BDN \tx aa, giyan. \mb aa giyan \ge EXCL like.that \ft yeah, that’s the way it is. \fti nah, itu.

\ref MAL-20060319b.390 \recid 150824111345541804961719 \start 0:15:21 \sp BDN \tx cumə bahasə tu Dayaʔ tu memaŋ dah memaŋ dari jəman doloʔ dah Dayaʔam. \mb cumə bahasə tu Dayaʔ tu memaŋ dah memaŋ dari jəman doloʔ dah Dayaʔ -am \ge only language that Dayak that indeed PFCT indeed from period first PFCT Dayak -M \ft but the Dayak language was always called Dayak back then. \fti cuma sebutan Dayaknya memang dari jaman dulu sudah disebut Dayak.

\ref MAL-20060319b.391 \recid 150824111345549362868908 \start 0:15:28 \sp BDN \tx suku eh suku ni. \mb suku eh suku ni \ge race EXCL race this \ft race, I mean, this race. \fti suku, eh, suku ini.

\ref MAL-20060319b.392 \recid 150824111345176877483585 \start 0:15:28 \sp BDN \tx jadi baru ni jadi uraŋ Məlayu Islam ni Məlayu. \mb jadi baru ni jadi uraŋ Məlayu Islam ni Məlayu \ge become new this so person Malay Islam this Malay \ft so back then Muslim Malays were called Muslims. \fti jadi dulu orang Melayu di sebut Islam.

\ref MAL-20060319b.393 \recid 150824111345161794783594 \start 0:15:35 \sp BDN \tx aa, Islam Məlayu. \mb aa Islam Məlayu \ge EXCL Islam Melayu \ft the Muslims were called Malays. \fti nah si Islam di sebut Melayu.

\ref MAL-20060319b.394 \recid 150824111345528358584828 \start 0:15:35 \sp BDN \tx aa Dayaʔ te oraŋ Darat. \mb aa Dayaʔ te oraŋ Darat \ge EXCL Dayak TRU.Aunt person inland \ft now, Dayak people were called Darat people. \fti nah, kalau Dayak di sebut Darat.

\ref MAL-20060319b.395 \recid 150824111345200760653009 \start 0:15:38 \sp BDN \tx duwaʔ gaʔam naməi. \mb duwaʔ gaʔ -am namə -i \ge two also -M name -E \ft they were referred to by two names. \fti namanya ada dua juga.

\ref MAL-20060319b.396 \recid 150824111345639276902935 \start 0:15:43 \sp BDN \tx jadi yaŋ səbənari ɲan səjarahi yaŋ paliŋ itu adəlah Dayaʔ. \mb jadi yaŋ sə- bənar -i ɲan səjarah -i yaŋ paliŋ itu adə -lah Dayaʔ \ge so REL SE- true -E that history -E REL most that exist -LAH Dayak \ft so, in reality, the group with the longest history would be the Dayak. \fti jadi yang sebenarnya sejarahnya paling lama itu adalah Dayak.

\ref MAL-20060319b.397 \recid 150824111346132102807331 \start 0:15:49 \sp BDN \tx aa, Məlayu tu baru. \mb aa Məlayu tu baru \ge EXCL Malay that new \ft now, the Malays are new. \fti nah kalau Melayu itu baru.

\ref MAL-20060319b.398 \recid 150824111346861121442447 \start 0:15:52 \sp BDN \tx aa, giyan. \mb aa giyan \ge EXCL like.that \ft yeah, that’s how it is. \fti nah gitu.

\ref MAL-20060319b.399 \recid 150824111346300986919458 \start 0:15:53 \sp EXPALG \tx dah uwaʔ dah eŋat apən bah? \mb dah uwaʔ dah eŋat apə -n bah \ge PFCT parent's.oldest.sibling PFCT remember what -EN BAH \ft do you remember? \fti Paman ingat apa gak?

\ref MAL-20060319b.400 \recid 150824111346707493888586 \start 0:15:55 \sp EXPALG \tx dah ndaʔ adə ndaʔeh oraŋ Dayaʔ yaŋ bəpəraŋpəraŋ səsamə diyəən? \mb dah ndaʔ adə ndaʔ -eh oraŋ Dayaʔ yaŋ bə- pəraŋ ~ pəraŋ sə- samə diyə -ən \ge PFCT NEG exist NEG -EH person Dayak REL BE- war ~ war SE- same 3SG -EN \ft there are no more cases of Dayak people fighting among themselves, right? \fti sudah enggak ada kan orang Dayak yang berperang sesama mereka?

\ref MAL-20060319b.401 \recid 150824111346663355901277 \start 0:16:00 \sp BDN \tx eh, ndaʔ ada. \mb eh ndaʔ ada \ge EXCL NEG exist \ft oh, not anymore. \fti ah, sudah gak ada.

\ref MAL-20060319b.402 \recid 150824111346430361663642 \start 0:16:01 \sp BDN \tx adaʔ daerah kitə ni adaʔaʔ. \mb adaʔ daerah kitə ni adaʔ -aʔ \ge not.exist area 1PL this not.exist -AQ \ft no, not in our area, there isn’t. \fti tidak, kalau daerah kita ini tidak ada.

\ref MAL-20060319b.403 \recid 150824111346310976857645 \start 0:16:03 \sp EXPALG \tx adaʔ mah yə? \mb adaʔ mah yə \ge not.exist MAH yes \ft none, huh? \fti tidak ada, ya?

\ref MAL-20060319b.404 \recid 150824111346627950419997 \start 0:16:03 \sp BDN \tx adaʔaʔ. \mb adaʔ -aʔ \ge not.exist -AQ \ft none. \fti tidak ada.

\ref MAL-20060319b.405 \recid 150824111346733478707912 \start 0:16:04 \sp EXPALG \tx ncariʔ-ncariʔ kəpalaʔ apə-ən ndaʔ adə-aʔ. \mb n- cariʔ ~ n- cariʔ kəpalaʔ apə -ən ndaʔ adə -aʔ \ge N- look.for ~ N- look.for head what -EN NEG exist -AQ \ft if you were looking for heads, there wouldn’t be any too. \fti kalau mencari-cari kepala tidak ada juga.

\ref MAL-20060319b.406 \recid 150824111346842444153222 \start 0:16:07 \sp BDN \tx ləpas Jəpaŋ team. \mb ləpas Jəpaŋ te -am \ge release Japan TEH -M \ft after the Japanese left there were no more. \fti setelah Jepang tadi itu.

\ref MAL-20060319b.407 \recid 150824111346808829375867 \start 0:16:09 \sp BDN \tx Jəpaŋ-am yaŋ adə te. \mb Jəpaŋ -am yaŋ adə te \ge Japan -M REL exist TRU.Aunt \ft during the Japanese period you could find heads. \fti saat Jepang itu yang ada.

\ref MAL-20060319b.408 \recid 150824111346970246352207 \start 0:16:10 \sp BDN \tx tapi oraŋ Dayaʔ ni mᵇanᵈuʔ oraŋ Məlayu. \mb tapi oraŋ Dayaʔ ni m- banᵈuʔ oraŋ Məlayu \ge but person Dayak this N- help person Malay \ft but the Dayak people helped the Malays. \fti tapi orang Dayak ini membantu orang Melayu.

\ref MAL-20060319b.409 \recid 150824111346428958077914 \start 0:16:14 \sp BDN \tx Məlayu Məliyaw dari Tayan dari Desa apəən səmuə kə sineʔ. \mb Məlayu Məliyaw dari Tayan dari Desa apə -ən səmuə kə sineʔ \ge Melayu Meliyau from Tayan from Desa what -EN all to here \ft the Meliyau Malays, from Tayan, from Desa, they all came here. \fti Melayu Meliyau, dari Tayan, dari Desa, semuanya ke sini.

\ref MAL-20060319b.410 \recid 150824111346472727455105 \start 0:16:18 \sp BDN \tx dikəjar Jəpaŋ. \mb di- kəjar Jəpaŋ \ge DI- chase Japan \ft chased by the Japanese. \fti dikejar Jepang.

\ref MAL-20060319b.411 \recid 150824111346829297591977 \start 0:16:18 \sp BDN \tx sampe dikəliliŋiɲə bapaʔ kameʔ ikut gaʔ. \mb sampe di- kəliliŋ -i -ɲə bapaʔ kameʔ ikut gaʔ \ge arrive DI- around -E -NYE father 1PL follow also \ft until they were surrounded by the Japanese, our father even joined forces. \fti sampai dikelilingin sama Jepang, sampai ayah kami juga ikutan.

\ref MAL-20060319b.412 \recid 150824111346276097399461 \start 0:16:22 \sp BDN \tx sampe kə Batu.Ampar adaʔaʔ. \mb sampe kə Batu.Ampar adaʔ -aʔ \ge arrive to Batu.Ampar not.exist -AQ \ft even in Batu Ampar there weren’t any. \fti sampai ke Batu Ampar juga tidak ada.

\ref MAL-20060319b.413 \recid 150824111346874533925437 \start 0:16:24 \sp BDN \tx abisam Jəpaŋ te kənaʔ bunoh. \mb abis -am Jəpaŋ te kənaʔ bunoh \ge finished -M Japan TRU.Aunt undergo kill \ft so all the Japanese were killed. \fti maka habislah Jepang kena bunuh.

\ref MAL-20060319b.414 \recid 150824111346521459726569 \start 0:16:26 \sp EXPALG \tx sineʔ te siyapəəm yaŋ anoʔi... \mb sineʔ te siyapə -əm yaŋ anoʔ -i \ge here TRU.Aunt who -M REL whatchamacallit -E \ft at this place, who... \fti di sini siapa yang...

\ref MAL-20060319b.415 \recid 150824111346132957729604 \start 0:16:29 \sp EXPALG \tx balik soraŋame di bunoh oraŋe? \mb balik sə- oraŋ -am -e di bunoh oraŋ -e \ge return SE- person -M -EH LOC kill person -EH \ft did they leave themselves or were they killed? \fti mereka pulang sendiri atau dibunuh orang?

\ref MAL-20060319b.416 \recid 150824111346936686954506 \start 0:16:31 \sp BDN \tx sekoʔ-om oraŋ sineʔ te. \mb MORPHS.UNDEFINED oraŋ sineʔ te \ge GLOSS.UNDEFINED person here TRU.Aunt \ft there’s only one person left here. \fti yang di sini itu cuma satu orang.

\ref MAL-20060319b.417 \recid 150824111346804707018844 \start 0:16:33 \sp BDN \tx kaloʔ ndaʔ salah te paʔ, tuwan Tani. \mb kaloʔ ndaʔ salah te paʔ tuwan Tani \ge if NEG wrong TRU.Aunt TRU.Father master Tani \ft if I’m not mistaken, his name is Mr. Tani \fti kalau tidak salah namanya tuan Tani.

\ref MAL-20060319b.418 \recid 150824111346754272570180 \start 0:16:37 \sp EXPALG \tx oraŋ Jəpaŋ asli-e oraŋ... \mb oraŋ Jəpaŋ asli -e oraŋ \ge person Japan origin -EH person \ft a Japanese or... \fti orang Jepang asli atau orang...

\ref MAL-20060319b.419 \recid 150824111346172607185970 \start 0:16:38 \sp BDN \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft yes. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.420 \recid 150824111346137741190800 \start 0:16:39 \sp EXPALG \tx Jəpaŋ asli? \mb Jəpaŋ asli \ge Japan original \ft Japanese from Japan? \fti orang Jepang asli?

\ref MAL-20060319b.421 \recid 150824111346136928455904 \start 0:16:40 \sp BDN \tx diyə adə ɲimpan pədaŋ. \mb diyə adə ɲ- simpan pədaŋ \ge 3SG exist N- keep sword \ft he kept a sword. \fti dia ada menyimpan pedang.

\ref MAL-20060319b.422 \recid 150824111346196831650566 \start 0:16:43 \sp BDN \tx pədaŋ te gamᵇar mənsiyə. \mb pədaŋ te gamᵇar mənsiyə \ge sword TRU.Aunt picture human.being \ft the sword had a painting of a man on it. \fti pedangnya dilukis gambar manusia.

\ref MAL-20060319b.423 \recid 150824111346425582770164 \start 0:16:44 \sp BDN \tx naməɲə pun adə. \mb namə -ɲə pun adə \ge name -NYE PUN exist \ft his name was also on it. \fti namanya juga ada.

\ref MAL-20060319b.424 \recid 150824111346683021354441 \start 0:16:46 \sp EXPALG \tx di manə mᵇunohi teh? \mb di manə m- bunoh -i teh \ge LOC where N- kill -E TEH \ft where did people kill him? \fti di mana orang membunuhnya?

\ref MAL-20060319b.425 \recid 150824111346225546166999 \start 0:16:47 \sp BDN \tx di sineʔem. \mb di sineʔ -em \ge LOC here -M \ft here. \fti di sini kok.

\ref MAL-20060319b.426 \recid 150824111346869991630454 \start 0:16:48 \sp BDN \tx doloʔən te Jampiən teh dapat pədaŋi teh. \mb doloʔ -ən te Jampi -ən teh dapat pədaŋ -i teh \ge before -EN TRU.Aunt Jampi -EN TEH can sword -E TEH \ft back then it was Jampi who got the sword. \fti dulu itu si Jampi yang mndapatkan pedangnya.

\ref MAL-20060319b.427 \recid 150824111346969970850366 \start 0:16:51 \sp EXPALG \tx Jampi? \mb Jampi \ge Jampi \ft Jampi? \fti Jampi?

\ref MAL-20060319b.428 \recid 150824111346282085811625 \start 0:16:52 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft yes. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.429 \recid 150824111346853291726064 \start 0:16:52 \sp EXPALG \tx Jampi yaŋ manə? \mb Jampi yaŋ manə \ge Jampi REL where \ft which Jampi? \fti Jampi yang mana?

\ref MAL-20060319b.430 \recid 150824111346948544786403 \start 0:16:53 \sp BDN \tx əə, oraŋ Majaŋən teh. \mb əə oraŋ Majaŋ -ən teh \ge FILL person Majang -EN TEH \ft oh, the guy from Majang. \fti ah, dia orang Majang.

\ref MAL-20060319b.431 \recid 150824111347606677405395 \start 0:16:55 \sp BDN \tx sidaʔ Pətobaŋ ni. \mb sidaʔ Pətobaŋ ni \ge 3PL Petobang this \ft they’re from Petobang. \fti mereka dari Petobang.

\ref MAL-20060319b.432 \recid 150824111347945853954506 \start 0:17:01 \sp BDN \tx sidaʔ Sərawak. \mb sidaʔ Sərawak \ge 3PL Serawak \ft they’re originally from Serawak. \fti mereka asal Serawak.

\ref MAL-20060319b.433 \recid 150824111347336679494334 \start 0:17:02 \sp BDN \tx səbənari sidaʔ ɲan oraŋ Sərawak pindah sineʔ. \mb sə- bənar -i sidaʔ ɲan oraŋ Sərawak pindah sineʔ \ge SE- true -E 3PL that person Serawak move here \ft actually, they’re originally from Serawak and moved here. \fti sebenarnya mereka orang asal Serawak pindah ke sini.

\ref MAL-20060319b.434 \recid 150824111347799209259822 \start 0:17:05 \sp BDN \tx dah turun-təmurun sineʔ. \mb dah turun.təmurun sineʔ \ge PFCT from.generation.to.generation here \ft they’ve been here for generations. \fti sudah turun temurun di sini.

\ref MAL-20060319b.435 \recid 150824111347477768370229 \start 0:17:05 \sp BDN \tx lari bah dari sənun. \mb lari bah dari sənun \ge run BAH from there \ft they escaped from there. \fti mereka lari dari sana.

\ref MAL-20060319b.436 \recid 150824111347296512263919 \start 0:17:07 \sp BDN \tx sənun teh kətat. \mb sənun teh kətat \ge there TEH tight \ft there, it’s stricter. \fti kalau di sana lebih ketat.

\ref MAL-20060319b.437 \recid 150824111347276901332102 \start 0:17:09 \sp BDN \tx ndaʔ macam sineʔaʔ. \mb ndaʔ macam sineʔ -aʔ \ge NEG kind here -AQ \ft not like here. \fti tidak seperti di sini.

\ref MAL-20060319b.438 \recid 150824111347329661965928 \start 0:17:10 \sp EXPALG \tx adəeh jalan doloʔən waʔ dari sənun? \mb adə -eh jalan doloʔ -ən waʔ dari sənun \ge exist -EH walk before -EN uncle from there \ft is there a road from there, Uncle? \fti emang ada jalannya, Paman, di sana?

\ref MAL-20060319b.439 \recid 150824111347257454758090 \start 0:17:12 \sp EXPALG \tx dari manə diyə dataŋən? \mb dari manə diyə dataŋ -ən \ge from where 3SG come -EN \ft which way do they come through? \fti dari mana mereka datangnya?

\ref MAL-20060319b.440 \recid 150824111347957667174561 \start 0:17:13 \sp BDN \tx eh, dari Məliyaw nunam. \mb eh dari Məliyaw nun -am \ge EXCL from Meliyau there -M \ft oh, from there, Meliyau. \fti ah, dari Meliyau sana.

\ref MAL-20060319b.441 \recid 150824111347626078393170 \start 0:17:14 \sp BDN \tx jalan tikus. \mb jalan tikus \ge walk mouse \ft through a small path. \fti jalan setapak.

\ref MAL-20060319b.442 \recid 150824111347692401144140 \start 0:17:16 \sp EXPALG \tx jalan tikus yə? \mb jalan tikus yə \ge walk mouse yes \ft through a small path, huh? \fti jalan setapak ya?

\ref MAL-20060319b.443 \recid 150824111347316872817836 \start 0:17:16 \sp BDN \tx bərani bəbuwaŋ ɲawə. \mb bərani bə- buwaŋ ɲawə \ge brave BE- throw soul \ft brave enough to through away their lives. \fti berani membuang nyawa.

\ref MAL-20060319b.444 \recid 150824111347253859817236 \start 0:17:18 \sp BDN \tx yaʔi oraŋ Majaŋ kə sineʔən te oraŋ sineʔ takutɲə. \mb yaʔ -i oraŋ Majaŋ kə sineʔ -ən te oraŋ sineʔ takut -ɲə \ge but -E person Majang to here -EN TRU.Aunt person here fear -NYE \ft but if Majang people came here, the locals here become frightened. \fti akan tetapi kalau orang Majang ke sini, orang sini jadi takut.

\ref MAL-20060319b.445 \recid 150824111347397940843552 \start 0:17:22 \sp EXPALG \tx giyan yə? \mb giyan yə \ge like.that yes \ft is that so? \fti gitu ya?

\ref MAL-20060319b.446 \recid 150824111347167187994299 \start 0:17:22 \sp BDN \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft yes. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.447 \recid 150824111347523365214792 \start 0:17:24 \sp EXPALG \tx bukan pəndədəkat ɲan yə? \mb bukan pən- də- dəkat ɲan yə \ge NEG PEN- PART.near- near that yes \ft because they’re not from around here, yeah? \fti bukan dekat itu ya?

\ref MAL-20060319b.448 \recid 150824111347851152058783 \start 0:17:25 \sp BDN \tx aoʔ oraŋ Sərawakən te... \mb aoʔ oraŋ Sərawak -ən te \ge yes person Serawak -EN TRU.Aunt \ft yes, that’s what Serawak people are like. \fti ya itu orang Serawak.

\ref MAL-20060319b.449 \recid 150824111347122744886018 \start 0:17:29 \sp BDN \tx diyə-n te tato-ɲə bah yaŋ ditakut-kan corek-roek. \ft it’s the tattoos that people are scared of, that scribbled look. \fti tatonya itu yang ditakuti orang, corat-coret gitu.

\ref MAL-20060319b.450 \recid 150824111347497720067481 \start 0:17:32 \sp EXPALG \tx aoʔ di manə-manə-əm dari ujoŋ kaki sampe ujoŋ kəpalaʔ. \mb aoʔ di manə ~ manə -əm dari ujoŋ kaki sampe ujoŋ kəpalaʔ \ge yes LOC where ~ where -M from tip leg arrive tip head \ft yeah, everywhere from the tip of the toe to the head. \fti ya, dimana-mana dari ujung kaki sampai kepala.

\ref MAL-20060319b.451 \recid 150824111347638048429414 \start 0:17:33 \sp BDN \tx aa ɲanam te. \mb aa ɲan -am te \ge EXCL that -M TRU.Aunt \ft yeah, that’s it. \fti nah, gitulah.

\ref MAL-20060319b.452 \recid 150824111347130867431312 \start 0:17:38 \sp BDN \tx aa, giyan. \mb aa giyan \ge EXCL like.that \ft yeah, like that. \fti nah, gitu.

\ref MAL-20060319b.453 \recid 150824111347570100543926 \start 0:17:40 \sp BDN \tx diyə te, anoʔ səjarah diyə tu kaloʔ bəlum disalak asuʔ rətiɲə bəlum jaŋaʔ badan diyə. \mb diyə te anoʔ səjarah diyə tu kaloʔ bəlum di- salak asuʔ rəti -ɲə bəlum jaŋaʔ badan diyə \ge 3SG TRU.Aunt whatchumacallit history 3SG that if not.yet DI- bark dog mean -NYE not.yet nice body 3SG \ft those people, if they haven’t been barked at by a dog, it means theire body isn’t nice enough yet. \fti mereka itu, kalau belum di gonggong anjing, artinya belum bagus badannya.

\ref MAL-20060319b.454 \recid 150824111347224896962195 \start 0:17:47 \sp EXPALG \tx oo, dah aɲʲiŋ takut maksut-ɲə-eh? \mb oo dah aɲʲiŋ takut maksut -ɲə -eh \ge EXCL PFCT dog affraid mean -NYE -EH \ft oh, if the dog is scared it would bark? \fti oh, kalau sudah anjingnya takut maksudnya?

\ref MAL-20060319b.455 \recid 150824111347366467644553 \start 0:17:49 \sp BDN \tx asal dah disalakkanɲə bəarti kətəɲə baroʔ oraŋ jaŋaʔ. \mb asal dah di- salak -kan -ɲə bə- arti kə- tə- n- yə baroʔ oraŋ jaŋaʔ \ge origin PFCT DI- bark -KAN -NYE BE- meaning KE- TE- N- yes only.then person nice \ft if they’re barked at, that means they’re handsome. \fti kalau sudah digonggong berarti orangnya ganteng.

\ref MAL-20060319b.456 \recid 150824111347976521866348 \start 0:17:52 \sp BDN \tx ɲaman bəumor macam bəlis tato kitə ɲan! \mb ɲaman bə- umor macam bəlis tato kitə ɲan \ge pleasant BE- age kind devil tatoo 1PL that \ft do they think it’s nice to have body tattoos like the devil all their life! \fti emang enak kalau badan seumur-umur ditato kayak iblis gitu!

\ref MAL-20060319b.457 \recid 150824111347405658726067 \start 0:17:55 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft yeah. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.458 \recid 150824111347819296291283 \start 0:17:55 \sp BDN \tx cukup dəŋan təmpayan cukup dəŋan apə. \mb cukup dəŋan təmpayan cukup dəŋan apə \ge enough with k.o.large.water.jar enough with what \ft complete with a water jug and everything. \fti lengkap dengan tempayan dan segala macam.

\ref MAL-20060319b.459 \recid 150824111347190157177112 \start 0:17:58 \sp BDN \tx ndaʔe? \mb ndaʔ -e \ge NEG -EH \ft isn’t that right? \fti gitu kan?

\ref MAL-20060319b.460 \recid 150824111347184115219255 \start 0:17:58 \sp BDN \tx apə ndaʔ disalak asuʔ? \mb apə ndaʔ di- salak asuʔ \ge what NEG DI- bark dog \ft how could they not be barked at by dogs? \fti bagaimana tidak digonggong anjing?

\ref MAL-20060319b.461 \recid 150824111347860984798566 \start 0:18:00 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft yeah. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.462 \recid 150824111347410917550976 \start 0:18:01 \sp EXPALG \tx anoʔ ni cəritə oraŋ bəlamin bəapəən te waʔ, gimanə? \mb anoʔ ni cəritə oraŋ bə- lamin bə- apə -ən te waʔ gimanə \ge whatchumacallit this story person BE- secluded BE- what -EN TRU.Aunt TRU.parent's.oldest.sibling how \ft what about the stories about people who perform ‘lamin’, Uncle? \fti kalau cerita tentang orang belamin itu bagaimana paman, bagaimana? \nt 1. belamin itu tradisi upacara agama. 1. look up belamin in the glossary.

\ref MAL-20060319b.463 \recid 150824111347120138018159 \start 0:18:04 \sp BDN \tx oo ɲan te unᵈoʔ oraŋ Məlayu Jawə anoʔ-n te, rajə. \ft oh, that’s for Malays who are descendants of Javanese kings. \fti oh, kalau itu untuk orang Melayu keturunan raja Jawa.

\ref MAL-20060319b.464 \recid 150824111347357725967466 \start 0:18:08 \sp EXPALG \tx kəturun rajə. \mb kə- turun rajə \ge KE- go.down king \ft king’s descendants. \fti keturunan raja.

\ref MAL-20060319b.465 \recid 150824111347920001152669 \start 0:18:09 \sp EXPALG \tx macam sidaʔ uwaʔ ni kan anoʔ gaʔam bəutin bəgusti gaʔam ndaʔe? \mb macam sidaʔ uwaʔ ni kan anoʔ gaʔ -am bə- utin bə- gusti gaʔ -am ndaʔ -e \ge kind 3PL parent's.oldest.sibling this KAN whatchumacallit also -M BE- EPIT BE- EPIT also -M NEG -EH \ft like you too, Uncle, you also use titles such as Utin and Gusti, right? \fti seperti halnya paman ini juga memakai gelar Utin dan Gusti juga kan?

\ref MAL-20060319b.466 \recid 150824111347222264587785 \start 0:18:11 \sp BDN \tx aoʔ kameʔən te kəturun rajə yaʔam. \mb aoʔ kameʔ -ən te kə- turun rajə yaʔ -am \ge yes 1PL -EN TRU.Aunt KE- go.down king also -M \ft yes, we are also the descendants of kings. \fti ya, kami ini juga keturunan raja.

\ref MAL-20060319b.467 \recid 150824111347606643011513 \start 0:18:14 \sp BDN \tx cumə agaʔ jaraŋ sikit. \mb cumə agaʔ jaraŋ sikit \ge only rather rare a.little \ft but it’s just not common. \fti cuman agak jarang.

\ref MAL-20060319b.468 \recid 150824111348159090259019 \start 0:18:16 \sp EXPALG \tx bərapə umor baruʔ bəlaminn? \mb bərapə umor baruʔ bə- lamin -n \ge how.much age only.then BE- secluded -EN \ft how old are the people who perform ‘lamin’? \fti berapa umur orang yang melakukan belamin?

\ref MAL-20060319b.469 \recid 150824111348744644837080 \start 0:18:19 \sp BDN \tx bəlamin te diyə dah apə... \mb bə- lamin te diyə dah apə \ge BE- secluded TRU.Aunt 3SG PFCT what \ft performing ‘lamin’ means that if the person has... \fti kalau belamin itu kalau dia sudah apa...

\ref MAL-20060319b.470 \recid 150824111348144751178007 \start 0:18:22 \sp BDN \tx kətə bahasə Məlayu te dah dataŋ min. \mb kətə bahasə Məlayu te dah dataŋ min \ge word language Malay TRU.Aunt PFCT come menstruation \ft what Malay people call ‘sudah datang bulan’ (first menstruation). \fti orang Melayu bilang kalau sudah datang bulan.

\ref MAL-20060319b.471 \recid 150824111348860390829247 \start 0:18:26 \sp EXPALG \tx dataŋ min pərtamə yə? \mb dataŋ min pərtamə yə \ge come menstruation first yes \ft first menstruation, huh? \fti haid pertama, ya?

\ref MAL-20060319b.472 \recid 150824111348819819689587 \start 0:18:27 \sp BDN \tx aa, baruʔ bəlamin. \mb aa baruʔ bə- lamin \ge EXCL only.then BE- secluded \ft yeah, then you perform ‘lamin’. \fti nah, barulah belamin.

\ref MAL-20060319b.473 \recid 150824111348674010275024 \start 0:18:29 \sp BDN \tx bəlamin. \mb bə- lamin \ge BE- secluded \ft perform ‘lamin’. \fti belamin.

\ref MAL-20060319b.474 \recid 150824111348132047597831 \start 0:18:30 \sp BDN \tx aa, jadi bəlamin te kəmampuan. \mb aa jadi bə- lamin te kə- mampu -an \ge EXCL become BE- secluded TRU.Aunt KE- able -AN \ft yah, so ‘lamin’ is done according to capability. \fti nah, jadi belamin itu kemampuan.

\ref MAL-20060319b.475 \recid 150824111348338852995587 \start 0:18:33 \sp BDN \tx kaloʔ mampu sampe duwaʔ miŋᶢu. \mb kaloʔ mampu sampe duwaʔ miŋᶢu \ge if able arrive two week \ft if one is able, then it goes on for two weeks. \fti kalau mampu sampe dua minggu.

\ref MAL-20060319b.476 \recid 150824111348688021241826 \start 0:18:36 \sp BDN \tx sampay tigə bulan, jaman doloʔ. \mb sampay tigə bulan jaman doloʔ \ge arrive three month period first \ft up to three months, in the old days. \fti sampai tiga bulan, jaman dulu.

\ref MAL-20060319b.477 \recid 150824111348551348959607 \start 0:18:40 \sp BDN \tx kaloʔ anak-anak kəturun rajə. \mb kaloʔ anak ~ anak kə- turun rajə \ge if child ~ child KE- go.down king \ft if you are descendants of kings. \fti kalau anak-anak keturunan raja.

\ref MAL-20060319b.478 \recid 150824111348363277131365 \start 0:18:42 \sp BDN \tx kaloʔ ɲan dah jauh-am dari rajə ɲan adə gaʔ səmiŋᶢu duwaʔ miŋᶢu, adə gaʔ limaʔ ari, səmiŋᶢu. \mb kaloʔ ɲan dah jauh -am dari rajə ɲan adə gaʔ sə- miŋᶢu duwaʔ miŋᶢu adə gaʔ limaʔ ari sə- miŋᶢu \ge if that PFCT far -M from king that exist also SE- week two week exist also five day SE- week \ft if you’re distantly related to the king, there are also cases of doing it for a week or two, some also five days, one week. \fti kalau sudah jauh dari raja ada juga yan cuma seminggu atau dua minggu, ada juga yang lima hari atau seminggu.

\ref MAL-20060319b.479 \recid 150824111348300213061086 \start 0:18:52 \sp BDN \tx səndaʔ-ndaʔ-ɲə tigə ari. \mb sə- ndaʔ ~ ndaʔ -ɲə tigə ari \ge SE- NEG ~ NEG -NYE three day \ft at least three days. \fti paling tidak tiga hari.

\ref MAL-20060319b.480 \recid 150824111348575468853674 \start 0:18:54 \sp BDN \tx baruʔ bəlamin. \mb baruʔ bə- lamin \ge only.then BE- secluded \ft then they go and perform ‘lamin’. \fti barulah belamin.

\ref MAL-20060319b.481 \recid 150824111348799216999252 \start 0:18:55 \sp EXPALG \tx jadi cucuʔ waʔ yaŋ bətinaʔən adəm maseh bəlamin gaʔam ndaʔeh? \mb jadi cucuʔ waʔ yaŋ bətinaʔ -ən adə -m maseh bə- lamin gaʔ -am ndaʔ -eh \ge so grandchild uncle REL female -EN exist -IM still BE- secluded also -M NEG -EH \ft so do any of your granddaughters still perform ‘lamin’? \fti jadi cucu Paman yang perempuan masih ada yang belamin juga, gak?

\ref MAL-20060319b.482 \recid 150824111348548998797172 \start 0:18:59 \sp BDN \tx oo, maseh-lah. \mb oo maseh -lah \ge EXCL still -LAH \ft oh yes, they still do. \fti oh masih dong.

\ref MAL-20060319b.483 \recid 150824111348394431194429 \start 0:19:01 \sp EXPALG \tx sampe ini-im-e? \ft until now, right? \fti sampai sekarang dong ya?

\ref MAL-20060319b.484 \recid 150824111348974911863681 \start 0:19:02 \sp EXPALG \tx oh. \mb oh \ge EXCL \ft oh. \fti oh.

\ref MAL-20060319b.485 \recid 150824111348466876487293 \start 0:19:02 \sp EXPALG \tx maseh yə? \mb maseh yə \ge still yes \ft still the case, huh? \fti masih ya?

\ref MAL-20060319b.486 \recid 150824111348644254551035 \start 0:19:03 \sp BDN \tx cumə ɲanam, yaŋ manə maseh patoh ɲan, mᵇawaʔ. \mb cumə ɲan -am yaŋ manə maseh patoh ɲan m- bawaʔ \ge only that -M REL where still obey that N- carry \ft but the only factor is, if you still obey the tradition, they you still do it. \fti cuma itu saja, kalau yang masih patuh masih melakukannya.

\ref MAL-20060319b.487 \recid 150824111348233796368259 \start 0:19:06 \sp BDN \tx yaŋ manə adaʔ patoh giʔ dəŋan ugamə tu adaʔam. \mb yaŋ manə adaʔ patoh giʔ dəŋan ugamə tu adaʔ -am \ge REL where NEG obey again with religion that not.exist -M \ft the ones that don’t follow the religion don’t perform it. \fti yang mana yang tidak patuh dengan agama, tidak melakukannya.

\ref MAL-20060319b.488 \recid 150824111348668683551670 \start 0:19:10 \sp EXPALG \tx adaʔam. \mb adaʔ -am \ge not.exist -M \ft don’t follow it. \fti sudah tidak ada.

\ref MAL-20060319b.489 \recid 150824111348490843634586 \start 0:19:10 \sp BDN \tx mandiʔ-mandiʔ giyan-am. \mb mandiʔ ~ mandiʔ giyan -am \ge bathe ~ bathe like.that -M \ft they only bathe a little bit. \fti mandi-mandi gitu aja.

\ref MAL-20060319b.490 \recid 150824111348616962153976 \start 0:19:12 \sp BDN \tx disəlamatkan giyanam. \mb di- səlamat -kan giyan -am \ge DI- safe -KAN like.that -M \ft they are saved that way. \fti di-selamat-in gitu.

\ref MAL-20060319b.491 \recid 150824111348839913751370 \start 0:19:16 \sp EXPALG \tx siyapə waʔ? \mb siyapə waʔ \ge who TRU.parent's.oldest.sibling \ft who, Uncle? \fti siapa, Paman?

\ref MAL-20060319b.492 \recid 150824111348318021184252 \start 0:19:18 \sp BDN \tx anak aŋkat-ku. \mb anak aŋkat -ku \ge child raise -1SG \ft my adopted child. \fti anak angkat saya.

\ref MAL-20060319b.493 \recid 150824111348361905359569 \start 0:19:21 \sp EXPALG \tx oh. \mb oh \ge EXCL \ft oh. \fti oh.

\ref MAL-20060319b.494 \recid 150824111348158085019048 \start 0:19:22 \sp EXPALG \tx mun ləlaki adaʔ mah waʔ yə? \mb mun ləlaki adaʔ mah waʔ yə \ge if male not.exist MAH TRU.parent's.oldest.sibling yes \ft what about guys, are there any, Uncle? \fti kalau laki-laki ada gak Paman?

\ref MAL-20060319b.495 \recid 150824111348934516547852 \start 0:19:23 \sp BDN \tx ləlaki ni diyə haɲə bəsunat mah. \mb ləlaki ni diyə haɲə bə- sunat mah \ge male this 3SG only BE- circumcision MAH \ft for boys, they only circumcise. \fti kalau laki-laki cuma sunat saja.

\ref MAL-20060319b.496 \recid 150824111348976692980806 \start 0:19:26 \sp BDN \tx bəsunat mah. \mb bə- sunat mah \ge BE- circumcision MAH \ft only circumcision. \fti sunat saja.

\ref MAL-20060319b.497 \recid 150824111348620924821914 \start 0:19:27 \sp EXPALG \tx adaʔ bəlamin. \mb adaʔ bə- lamin \ge not.exist BE- secluded \ft not by ‘lamin’. \fti tidak dengan belamin.

\ref MAL-20060319b.498 \recid 150824111348398230458004 \start 0:19:29 \sp BDN \tx bəlamin ni mᵇuwaŋ kəturun ɲaŋ jahat. \mb bə- lamin ni m- buwaŋ kə- turun ɲaŋ jahat \ge BE- secluded this N- throw KE- go.down REL evil \ft by performing ‘lamin’ we get rid of bad descendants. \fti belamin membuang keturunan jahat.

\ref MAL-20060319b.499 \recid 150824111348329270461480 \start 0:19:35 \sp BDN \tx ɲanam gunəɲə supayə diyə səlamat bəlaki bəbini. \mb ɲan -am gunə -ɲə supayə diyə səlamat bə- laki bə- bini \ge that -M purpose -NYE therefor 3SG safe BE- husband BE- wife \ft that is the purpose, so that they survive when they get married. \fti itulah gunanya supaya selamat saat bersuami dan beristri.

\ref MAL-20060319b.500 \recid 150824111348924521409113 \start 0:19:42 \sp BDN \tx masə səkaraŋ pun di manə-manə kaloʔ kəturun rajə maseh. \mb masə səkaraŋ pun di manə ~ manə kaloʔ kə- turun rajə maseh \ge period now PUN LOC where ~ where if KE- go.down king still \ft even these days the kings descendants are still everywhere. \fti masa sekarang pun di mana-mana keturunan raja masih.

\ref MAL-20060319b.501 \recid 150824111348995094421178 \start 0:19:45 \sp BDN \tx di Ponᵈianak gaʔam. \mb di Ponᵈianak gaʔ -am \ge LOC Pontianak also -M \ft in Pontianak too. \fti di Pontianak juga.

\ref MAL-20060319b.502 \recid 150824111348949642980842 \start 0:19:48 \sp BDN \tx Tayan, Məliyaw maseh. \mb Tayan Məliyaw maseh \ge Tayan Meliyau still \ft in Tayan and Meliyau they still exist. \fti Tayan, Meliyau masih ada.

\ref MAL-20060319b.503 \recid 150824111348718257459671 \start 0:19:50 \sp BDN \tx maseh dibawaʔ-bawaʔ oraŋ. \mb maseh di- bawaʔ ~ bawaʔ oraŋ \ge still DI- carry ~ carry person \ft people still follow it. \fti masih dibawa-bawa orang.

\ref MAL-20060319b.504 \recid 150824111349991126320929 \start 0:19:52 \sp BDN \tx Kətapaŋ apəən. \mb Kətapaŋ apə -ən \ge Ketapang what -EN \ft in Ketapang too. \fti Ketapang juga.

\ref MAL-20060319b.505 \recid 150824111349817060033044 \start 0:19:57 \sp BDN \tx adaʔ mah niŋᶢal-kan adat. \mb adaʔ mah MORPHS.UNDEFINED adat \ge not.exist MAH GLOSS.UNDEFINED custom \ft they don’t leave their traditions behind. \fti tidak meninggalkan adat.

\ref MAL-20060319b.506 \recid 150824111349798203322476 \start 0:20:00 \sp BDN \tx dah adat kitə gimanə-lah maoʔ niŋᶢal. \mb dah adat kitə gimanə -lah maoʔ n- tiŋᶢal \ge PFCT custom 1(2) how -LAH want N- leave \ft it’s tradition, how can we leave it behind. \fti Sudah adat kita bagaimana mau meninggalkannya.

\ref MAL-20060319b.507 \recid 150824111349996491735986 \start 0:20:02 \sp BDN \tx asal kitə baɲak tiŋᶢalkan, baɲak pəɲakit. \mb asal kitə baɲak tiŋᶢal -kan baɲak pəɲakit \ge origin a.lot 12 leave -KAN a.lot disease \ft if we leave a lot of it behind, we’ll be ridden with diseases. \fti kalau banyak kita tinggalkan, banyak penyakit.

\ref MAL-20060319b.508 \recid 150824111349473328933352 \start 0:20:05 \sp BDN \tx yaŋ sakit gilə. \mb yaŋ sakit gilə \ge REL sick crazy \ft insanity disease. \fti sakit gila.

\ref MAL-20060319b.509 \recid 150824111349358413607068 \start 0:20:07 \sp BDN \tx aa yaŋ adə bodo. \mb aa yaŋ adə bodo \ge EXCL REL exist stupid \ft some are stupid. \fti ada yang bodoh.

\ref MAL-20060319b.510 \recid 150824111349281700071831 \start 0:20:09 \sp BDN \tx adə yaŋ mamaw. \mb adə yaŋ mamaw \ge exist REL have.a.forgetness \ft some are forgetful. \fti ada yang pelupa.

\ref MAL-20060319b.511 \recid 150824111349358333017164 \start 0:20:11 \sp BDN \tx baɲakam giʔ. \mb baɲak -am giʔ \ge a.lot -M more \ft and many more. \fti dan banyak lain.

\ref MAL-20060319b.512 \recid 150824111349901639047729 \start 0:20:12 \sp EXPALG \tx mun adaʔ dilaminkan. \mb mun adaʔ di- lamin -kan \ge if not.exist DI- secluded -KAN \ft if they don’t perform ‘lamin’. \fti kalau tidak dilaminkan.

\ref MAL-20060319b.513 \recid 150824111349413804016913 \start 0:20:13 \sp BDN \tx nah, adaʔ dilamin teh. \mb nah adaʔ di- lamin teh \ge NAH not.exist DI- secluded TEH \ft if they don’t perform ‘lamin’. \fti kalau tidak dilaminkan.

\ref MAL-20060319b.514 \recid 150824111349437138950358 \start 0:20:15 \sp EXPALG \tx gimanə oraŋ bəlamin te bah, waʔ? \mb gimanə oraŋ bə- lamin te bah waʔ \ge how person BE- secluded TRU.Aunt BAH TRU.parent's.oldest.sibling \ft how does one perform ‘lamin’, Uncle? \fti bagaiman sih orang belamin itu, Paman?

\ref MAL-20060319b.515 \recid 150824111349779551309299 \start 0:20:17 \sp BDN \tx way bəlamin te maoʔ tau sarat. \mb way bə- lamin te maoʔ tau sarat \ge EXCL BE- secluded TRU.Aunt want know over.loaded \ft well, if you perform ‘lamin’, you need to know the conditions. \fti wah kalau orang belamin itu harus tau syaratnya.

\ref MAL-20060319b.516 \recid 150824111349827885577407 \start 0:20:20 \sp BDN \tx maoʔ tau səjarahɲə. \mb maoʔ tau səjarah -ɲə \ge want know history -NYE \ft you must know the history. \fti harus tahu sejarahnya.

\ref MAL-20060319b.517 \recid 150824111349121482034958 \start 0:20:21 \sp EXPALG \tx giyane waʔ? \mb giyan -e waʔ \ge like.that -EH TRU.parent's.oldest.sibling \ft that so, Uncle? \fti gitu ya, Paman?

\ref MAL-20060319b.518 \recid 150824111349502269073854 \start 0:20:22 \sp BDN \tx mun ndaʔ te ndaʔi səmᵇaraŋ rayawaʔ. \mb mun ndaʔ te ndaʔ -i səmᵇaraŋ rayaw -aʔ \ge if NEG TRU.Aunt NEG -E random have.no.direction.voyage -AQ \ft you can’t just do it haphazardly. \fti bukan sembarangan lho.

\ref MAL-20060319b.519 \recid 150824111349493390735704 \start 0:20:28 \sp BDN \tx saməəm dəŋan oraŋ maoʔ niŋᶢalkan kampoŋ apəən te. \mb samə -əm dəŋan oraŋ maoʔ MORPHS.UNDEFINED kampoŋ apə -ən te \ge same -M with person want GLOSS.UNDEFINED village what -EN TRU.Aunt \ft same with the people who want to leave their village. \fti sama dengan orang yang mau meninggalkan kampung.

\ref MAL-20060319b.520 \recid 150824111349645780730479 \start 0:20:31 \sp BDN \tx maoʔ tau. \mb maoʔ tau \ge want know \ft they must know (their history). \fti harus tahu.

\ref MAL-20060319b.521 \recid 150824111349647694222581 \start 0:20:33 \sp BDN \tx mun haɲə səmᵇaraŋ ari jaʔ kitə niŋᶢalkan kampoŋ te tiyap ari tiyap miŋᶢu tiyap bulan maoʔi mati. \mb mun haɲə səmᵇaraŋ ari jaʔ kitə MORPHS.UNDEFINED kampoŋ te tiyap ari tiyap miŋᶢu tiyap bulan maoʔ -i mati \ge if only random day but 1(2) GLOSS.UNDEFINED village TRU.Aunt TEH day each week each month want -E dead \ft if we just carelessly leave the village, then it can happen that every day, week, or month, someone would die. \fti kalau hanya sembarangan saja meninggalkan kampung bisa-bisa tiap hari minggu dan bulan ada yang meninggal.

\ref MAL-20060319b.522 \recid 150824111349854222996159 \start 0:20:41 \sp BDN \tx aa, ndaʔi mampu. \mb aa ndaʔ -i mampu \ge EXCL NEG -E able \ft yeah, not possible. \fti nah, tidak mampu.

\ref MAL-20060319b.523 \recid 150824111349677079554879 \start 0:20:42 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge EXCL \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.524 \recid 150824111349445434561417 \start 0:20:43 \sp BDN \tx jadi abis hamᵇə Allah. \mb jadi abis hamᵇə Allah \ge so finished slave Allah \ft then God’s humble servant would be finished. \fti maka habislah hamba Allah.

\ref MAL-20060319b.525 \recid 150824111349589254244183 \start 0:20:45 \sp BDN \tx maoʔ idup di manə? \mb maoʔ idup di manə \ge want life LOC where \ft where would you live? \fti mau hidup di mana?

\ref MAL-20060319b.526 \recid 150824111349603123610047 \start 0:20:46 \sp EXPALG \tx aoʔ. \mb aoʔ \ge yes \ft right. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.527 \recid 150824111349311915111541 \start 0:20:47 \sp BDN \tx aa, giyan. \mb aa giyan \ge EXCL like.that \ft yeah, that’s the way it is. \fti nah, gitu.

\ref MAL-20060319b.528 \recid 150824111349171001148363 \start 0:20:48 \sp BDN \tx maŋkaʔ oraŋ dukun maoʔ tau səjarahɲə. \mb maŋkaʔ oraŋ dukun maoʔ tau səjarah -ɲə \ge that's.why person traditional.practitioner want know history -NYE \ft that’s why a shaman must know his own history. \fti maka seorang dukun harus tahu sejarahnya.

\ref MAL-20060319b.529 \recid 150824111349304548242175 \start 0:20:53 \sp BDN \tx mun dukun kampoŋ ni saməəm kə padah dukun nikah kawin, bəlamin. \mb mun dukun kampoŋ ni samə -əm kə padah dukun nikah kawin bə- lamin \ge if traditional.practitioner village this same -M to tell traditional.practitioner marry married BE- secluded \ft this village’s shaman is the same as a wedding shaman, and a ‘lamin’ shaman. \fti kalau dukun kampung ini sama saja dengan dukun pernikahan, dan belamin.

\ref MAL-20060319b.530 \recid 150824111349283412290550 \start 0:21:01 \sp BDN \tx səjarahɲə tu bukan səmᵇaraŋaʔ. \mb səjarah -ɲə tu bukan səmᵇaraŋ -aʔ \ge history -NYE that NEG random -AQ \ft you must not take history lightly. \fti sejarahnya itu bukan sembarangan.

\ref MAL-20060319b.531 \recid 150824111349768133877263 \start 0:21:03 \sp BDN \tx mun səmᵇaraŋ te ɲanam adə yaŋ bəsəlapsəlap. \mb mun səmᵇaraŋ te ɲan -am adə yaŋ bə- səlap ~ səlap \ge if random TRU.Aunt that -M exist REL BE- faint ~ faint \ft if you don’t rightly know it, that’s how you get people fainting. \fti kalau sembarangan itulah maka ada yang pingsan-pingsan.

\ref MAL-20060319b.532 \recid 150824111349537424034717 \start 0:21:06 \sp BDN \tx adə ɲaŋ pucat pinsan pəŋanᵈen te. \mb adə ɲaŋ pucat pinsan pəŋanᵈen te \ge exist REL pale faint bride TRU.Aunt \ft some become pale and faint during weddings. \fti ada yang pucat dan pingsan saat pengantenan.

\ref MAL-20060319b.533 \recid 150824111349315877388883 \start 0:21:12 \sp BDN \tx aa itu oraŋ tu ndaʔ taulah səjarahɲə. \mb aa itu oraŋ tu ndaʔ tau -lah səjarah -ɲə \ge EXCL that person that NEG know -LAH history -NYE \ft so, those people don’t know their history. \fti nah, orang yang begitu tidak tahu sejarahnya.

\ref MAL-20060319b.534 \recid 150824111349327630252949 \start 0:21:15 \sp BDN \tx kalaw yaŋ tau ndaʔaʔ. \mb kalaw yaŋ tau ndaʔ -aʔ \ge if REL know NEG -AQ \ft if you know your history, then it wouldn’t happen. \fti kalau orang yang tahu pasti tidak.

\ref MAL-20060319b.535 \recid 150824111349841611621108 \start 0:21:16 \sp BDN \tx ndaʔ mudahaʔ. \mb ndaʔ mudah -aʔ \ge NEG easy -AQ \ft it wouldn’t happen to you easily. \fti tidak mudah lho.

\ref MAL-20060319b.536 \recid 150824111349979924055281 \start 0:21:17 \sp BDN \tx dicobəan dari Tuhan eh dari anoʔ dari Tuhan, setan. \mb di- cobə -an dari Tuhan eh dari anoʔ dari Tuhan setan \ge DI- try -AN from God EXCL from whatchumacallit from God evil \ft it’s a trial from God, I mean, God, the Devil. \fti itu cobaan dari Tuhan, eh dari Tuhan, Setan.

\ref MAL-20060319b.537 \recid 150824111349590907956798 \start 0:21:23 \sp BDN \tx giyan. \mb giyan \ge like.that \ft that’s the way it is. \fti gitu.

\ref MAL-20060319b.538 \recid 150824111349134151925332 \start 0:21:27 \sp EXPALG \tx səjarah Balay yə waʔ yə? \mb səjarah Balay yə waʔ yə \ge history Balaiberkuak yes TRU.parent's.oldest.sibling yes \ft the history of Balai, huh, Uncle? \fti sejarah Balai ya, Paman?

\ref MAL-20060319b.539 \recid 150824111349143829312408 \start 0:21:28 \sp BDN \tx yə-lah. \mb yə -lah \ge yes -LAH \ft yes. \fti ya.

\ref MAL-20060319b.540 \recid 150824111350684402242395 \start 0:21:30 \sp EXPALG \tx jadiim waʔ. \mb jadi -im waʔ \ge become -M TRU.parent's.oldest.sibling \ft that’s it for now, Uncle. \fti udah deh, Paman.

Citation

[author(s)] (2006). File "MAL-20060319b.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "MAL-20060319b". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-5DD5-C. (Accessed 2024-03-04)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.