BES-20061228-HEN9.tbt

\_sh v3.0 400 Text \id BES-20061228-HEN9

\ref BES-20061228-HEN9.0001 \recid 448535150721120110 \start 00:00:00 \sp SURHEN \ph sahaŋ \tx sahang... \mb sahang \ge white.pepper \fti merica...

\ref BES-20061228-HEN9.0002 \recid 737596150919120110 \start 00:00:01 \sp SITHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0003 \recid 802195150939120110 \start 00:00:02 \sp SURHEN \ph sahaŋ tulah \tx sahang tulah. \mb sahang tulah \ge white.pepper calamity.brough.on.by.a.course \fti merica itulah.

\ref BES-20061228-HEN9.0004 \recid 219196151006120110 \start 00:00:05 \sp SURHEN \ph sahaŋ itam \tx sahang itam. \mb sahang itam \ge white.pepper black \fti merica hitam.

\ref BES-20061228-HEN9.0005 \recid 932403151043120110 \start 00:00:06 \sp SITHEN \ph o...y \tx oi! \mb oi \ge EXCL \fti oh!

\ref BES-20061228-HEN9.0006 \recid 714417151108120110 \start 00:00:08 \sp SITHEN \ph atə udɪm di...ʔ anu \tx ate udem di anu... \mb ate udem di anu \ge PFCT finished FILL whatchamacallit \fti setelah selesai di anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0007 \recid 932674151222120110 \start 00:00:09 \sp SITHEN \ph naeʔ \tx naek. \mb naek \ge go.up \fti naik.

\ref BES-20061228-HEN9.0008 \recid 772170151332120110 \start 00:00:10 \sp SITHEN \ph dititehiʔ \tx dititehi... \mb di- titeh -i \ge DI- choose -I \fti dipilih...

\ref BES-20061228-HEN9.0009 \recid 481671151502120110 \start 00:00:11 \sp SITHEN \ph diʔm̥ʊɣkah \tx dijemoghkah? \mb di- jemogh -kah \ge DI- dry -KAH \fti dijemur? \nt white pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0010 \recid 554196151644120110 \start 00:00:13 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0011 \recid 884522151712120110 \start 00:00:15 \sp SURHEN \ph mu kami kadaŋan amu baɲaʔ ŋ̥lede...ʔ \tx (a)mu kami, kadangan amu banyak ngeledek. \mb amu kami kadang -an amu banyak ngeledek \ge TOP 1PL.EX occasional -AN TOP a.lot IMIT \fti kadangan kalau banyak ngeledek. \nt ngeledek = menggiling biji-bijian.

\ref BES-20061228-HEN9.0012 \recid 348030154418130110 \start 00:00:18 \sp SURHEN \ph didə kəgigeʔan amu didə ŋ̥ledeʔ \tx dide kegigekan amu dide ngeledek. \mb dide ke- gigek -an amu dide ngeledek \ge NEG KE- finish -AN TOP NEG IMIT \fti tidak terselesaikan kalau tidak ngeledek.

\ref BES-20061228-HEN9.0013 \recid 773232111743140110 \start 00:00:21 \sp SURHEN \ph katah \tx kata. \mb kata \ge a.lot \fti banyak. \nt merica.

\ref BES-20061228-HEN9.0014 \recid 325227111813140110 \start 00:00:21 \sp SITHEN \ph aʔ ah \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0015 \recid 100981111953140110 \start 00:00:22 \sp SITHEN \ph ay yay alaŋkah kata xxx \tx ai yai alangkah kata xxx! \mb ai yai alangkah kata xxx \ge EXCL EXCL how word xxx \fti wow alangkah banyak xxx!

\ref BES-20061228-HEN9.0016 \recid 388862112245140110 \start 00:00:23 \sp SURHEN \ph di bawah daŋaw tu səkali \tx di bawah dangau tu sekali... \mb di bawah dangau tu se- kali \ge LOC under hut that SE- time \fti di bawah pondok sekali...

\ref BES-20061228-HEN9.0017 \recid 423805112431140110 \start 00:00:25 \sp SITHEN \ph alaŋ kataʔ duwet jəmə itu oy \tx alang(kah) kata duet jeme itu oi! \mb alangkah kata duet jeme i- tu oi \ge how a.lot money person I- that EXCL \fti alangkah banyak duit orang itu!

\ref BES-20061228-HEN9.0018 \recid 910062112728140110 \start 00:00:25 \sp SURHEN \ph musɪm \tx musem... \mb musem \ge season \fti musim...

\ref BES-20061228-HEN9.0019 \recid 529635112812140110 \start 00:00:27 \sp SURHEN \ph adaʔ anaʔ kata asɪŋ kuliyah \tx adak anak kata, aseng kuliah. \mb adak anak kata aseng kuliah \ge EXCL child a.lot exist university.class \fti anak banyak, ada yang kuliah.

\ref BES-20061228-HEN9.0020 \recid 289695113038140110 \start 00:00:31 \sp SURHEN \ph asɪŋ ləʔ ŋantɪn ni bae la bəɣapə ikoʔ la əmpat ikok \tx aseng la, (pe)nganten ni bae la beghape ikok, la empat ikok. \mb aseng la penganten ni bae la beghape ikok la empat ikok \ge exist PFCT bride.(and).bridegroom this just PFCT how.much CLF PFCT four CLF \fti yang sudah menikah empat orang. \nt children of Surro's boss.

\ref BES-20061228-HEN9.0021 \recid 524055113719140110 \start 00:00:36 \sp SITHEN \ph m̥ \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061228-HEN9.0022 \recid 111071115826140110 \start 00:00:36 \sp SURHEN \ph n̥deʔ besanə sartoni... tu \tx ndek bésane Sartoni tu. \mb ndek bésan -e Sartoni tu \ge REL child's.parents.in.law -3 Sartoni that \fti yang berbesanan dengan Sartoni itu. \nt Suro's boss.

\ref BES-20061228-HEN9.0023 \recid 770557120324140110 \start 00:00:38 \sp SITHEN \ph sapə daməɲə bʊs kamu tu \tx siape namenye bos kamu tu? \mb siape name -nye bos kamu tu \ge who name -3 boss 2PL that \fti siapa namanya bos kamu itu?

\ref BES-20061228-HEN9.0024 \recid 367682120621140110 \start 00:00:41 \sp SURHEN \ph amsarʊdɪn \tx Amsarudin. \mb Amsarudin \ge Amsarudin \fti Amsarudin.

\ref BES-20061228-HEN9.0025 \recid 853133121127140110 \start 00:00:42 \sp SITHEN \ph amsaudɪn \tx Amsarudin. \mb Amsarudin \ge Amsarudin \fti Amsarudin.

\ref BES-20061228-HEN9.0026 \recid 216272986726101843070510 \start 00:00:44 \sp SITHEN \ph deʔ tau aku \tx dek tau aku. \mb dek tau aku \ge DEK know 1SG \fti tidak tahu saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0027 \recid 574793153115140110 \start 00:00:45 \sp SITHEN \ph jəmə jənteʔan \tx jeme Jentekan xx. \mb jeme Jentekan xx \ge person Jentekan xx \fti orang Jentekan xx.

\ref BES-20061228-HEN9.0028 \recid 570964153801140110 \start 00:00:45 \sp SURHEN \ph diyə tu ini... amən aku ŋiceʔkahɲə \tx die tu ini, amu aku ngicekkahnye... \mb die tu i- ni amu aku ng- kicek -kah -nye \ge 3 that I- this TOP 1SG N- talk -KAH -3 \fti kalau pendapat saya dia itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0029 \recid 105056161030140110 \start 00:00:47 \sp SITHEN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0030 \recid 492449161107140110 \start 00:00:48 \sp SURHEN \ph bilaŋ bidaŋ kəbʊn tu pənoh galo oleh sahaŋ \tx bilang bidang kebon tu penoh galo oleh sahang. \mb bilang bidang kebon tu penoh galo oleh sahang \ge every area garden that full all by white.pepper \fti setiap kebun itu dipenuhi oleh merica.

\ref BES-20061228-HEN9.0031 \recid 799860161240140110 \start 00:00:51 \sp SITHEN \ph n̥deʔ diyə tu \tx ndek die tu? \mb ndek die tu \ge REL 3 that \fti punya dia itu? \nt white pepper garden.

\ref BES-20061228-HEN9.0032 \recid 225371161928180110 \start 00:00:52 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0033 \recid 315509162030180110 \start 00:00:54 \sp SITHEN \ph bukanə gi səbidaŋ \tx bukane gi sebidang? \mb bukan -e gi se- bidang \ge NEG -3 only SE- area \fti bukannya hanya satu bidang?

\ref BES-20061228-HEN9.0034 \recid 574958162228180110 \start 00:00:55 \sp SURHEN \ph kanə \tx (bu)kane. \mb bukan -e \ge NEG -3 \fti bukan.

\ref BES-20061228-HEN9.0035 \recid 632966162304180110 \start 00:00:55 \sp SURHEN \ph kata bidaŋə tu \tx kata bidange tu. \mb kata bidang -e tu \ge a.lot area -3 that \fti banyak bidangnya. \nt white pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0036 \recid 879562162354180110 \start 00:00:57 \sp SITHEN \ph ay \tx ai! \mb ai \ge EXCL \fti wow!

\ref BES-20061228-HEN9.0037 \recid 887557145459190110 \start 00:00:57 \sp SURHEN \ph bəɣisi galə \tx beghisi gale. \mb begh- isi gale \ge BE- contents all \fti berisi semua. \nt white pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0038 \recid 820599155429200110 \start 00:00:59 \sp SURHEN \ph deʔ bədiyə didə bəɣisi \tx dek bedie dide beghisi. \mb dek bedie dide begh- isi \ge DEK exist NEG BE- contents \fti tidak ada yang tidak berisi. \nt white pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0039 \recid 836241155516200110 \start 00:00:59 \sp SURHEN \ph adə \tx ade... \mb ade \ge exist \fti ada...

\ref BES-20061228-HEN9.0040 \recid 922884155547200110 \start 00:01:01 \sp SURHEN \ph xxx la didə rapat bae \tx xxx la dide rapat bae. \mb xxx la dide rapat bae \ge xxx PFCT NEG tight just \fti xxx sudah tidak rapat saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0041 \recid 932400161405200110 \start 00:01:03 \sp SURHEN \ph xxx la sahaŋ galə \tx xxx la sahang gale. \mb xxx la sahang gale \ge xxx PFCT white.pepper all \fti xxx sudah merica semua.

\ref BES-20061228-HEN9.0042 \recid 666823161445200110 \start 00:01:06 \sp SITHEN \ph ayeh \tx ai! \mb ai \ge EXCL \fti wow!

\ref BES-20061228-HEN9.0043 \recid 211924161522200110 \start 00:01:07 \sp SITHEN \ph manə kawə manə sahaŋ diyə tu ɣule duwet \tx mane kawe mane sahang die tu ghule duet. \mb mane kawe mane sahang die tu ghule duet \ge which coffee which white.pepper 3 that get money \fti dari kopi dan merica dia itu mendapat uang.

\ref BES-20061228-HEN9.0044 \recid 209525161635200110 \start 00:01:10 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0045 \recid 392623161659200110 \start 00:01:13 \sp SURHEN \ph luloʔ didəkaʔ ŋalehŋaleh agi kamu xx situ \tx lulok didekah ngaleh-ngaleh agi kamu xx situ. \mb lulok dide -kah ng- aleh ~ ng- aleh agi kamu xx s- i- tu \ge like NEG -KAH N- supervise ~ N- supervise more 2PL xx S- I- that \fti sepertinya tidak akan pindah-pindah lagi kamu xx di situ.

\ref BES-20061228-HEN9.0046 \recid 403042131909210110 \start 00:01:17 \sp SITHEN \ph maʔ mərətika bos tu \tx mak meretikah bos tu? \mb mak me- reti -kah bos tu \ge pleasant ME- meaning -KAH boss that \fti enak berurusan sama bos itu?

\ref BES-20061228-HEN9.0047 \recid 404450135019250110 \start 00:01:19 \sp SURHEN \ph m̥aʔ kami ti parʊhan ŋa anaʔə \tx (l)emak, kami tu paruhan ngai anake. \mb lemak kami tu paruh -an ngai anak -e \ge pleasant 1PL.EX that halve -AN with child -3 \fti enak, kami itu bagi dua dengan anaknya.

\ref BES-20061228-HEN9.0048 \recid 512034135159250110 \start 00:01:22 \sp SURHEN \ph neʔ winda \tx nek Winda. \mb nek Winda \ge REL Winda \fti punya Winda.

\ref BES-20061228-HEN9.0049 \recid 575956141226250110 \start 00:01:24 \sp SITHEN \ph m̥ \tx em! \mb em \ge EXCL \fti em!

\ref BES-20061228-HEN9.0050 \recid 894217112110260110 \start 00:01:24 \sp SURHEN \ph ŋan anaʔə \tx ngan anake. \mb ngan anak -e \ge limit child -3 \fti dengan anaknya.

\ref BES-20061228-HEN9.0051 \recid 627451112150260110 \start 00:01:25 \sp SURHEN \ph aɲə beda n̥deʔ bos kami tu ləmaʔ \tx anye beda ndek bos kami tu lemak. \mb anye beda ndek bos kami tu lemak \ge but different REL boss 1PL.EX that pleasant \fti enak dengan bos kami itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0052 \recid 882135112424260110 \start 00:01:27 \sp SURHEN \ph diweʔ \tx diwek... \mb diwek \ge self \fti kita...

\ref BES-20061228-HEN9.0053 \recid 970749112639260110 \start 00:01:28 \sp SURHEN \ph misalə kə dusʊn \tx misale ke duson... \mb misal -e ke duson \ge example -3 to village \fti misalnya ke desa...

\ref BES-20061228-HEN9.0054 \recid 797971112732260110 \start 00:01:29 \sp SURHEN \ph abɪs bəɣas \tx abes beghas... \mb abes beghas \ge finished rice \fti habis beras...

\ref BES-20061228-HEN9.0055 \recid 325424112808260110 \start 00:01:31 \sp SURHEN \ph didə kəkəlah kosoŋ \tx dide kekelah kosong. \mb dide ke- kelah kosong \ge NEG KE- ever empty \fti tidak pernah kosong. \nt rice.

\ref BES-20061228-HEN9.0056 \recid 720761112942260110 \start 00:01:32 \sp SURHEN \ph sədidə sədidədikɪtə duwə puloh kilu \tx sedide, sediket-dikete due puloh kilu. \mb se- dide se- diket ~ diket -e due puloh kilu \ge SE- NEG SE- a.little ~ a.little -3 two ten kilo \fti setidak-tidaknya dua puluh kilo.

\ref BES-20061228-HEN9.0057 \recid 456299113130260110 \start 00:01:35 \sp SITHEN \ph xxx \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref BES-20061228-HEN9.0058 \recid 733768113159260110 \start 00:01:37 \sp SURHEN \ph didə anu bae \tx dide, anu bae... \mb dide anu bae \ge NEG whatchamacallit just \fti bukan, anu saja...

\ref BES-20061228-HEN9.0059 \recid 364371113743260110 \start 00:01:38 \sp SURHEN \ph misalan diweʔ tu \tx misalan diwek tu... \mb misal -an diwek tu \ge example -AN self that \fti misalnya kita itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0060 \recid 103634113829260110 \start 00:01:40 \sp SURHEN \ph xxx loʔ itu bae \tx xxx lok itu bae. \mb xxx lok i- tu bae \ge xxx like I- that just \fti xxx seperti itu saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0061 \recid 878392113916260110 \start 00:01:41 \sp SITHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0062 \recid 162317113948260110 \start 00:01:42 \sp SURHEN \ph xxx bagiyan diyə kan \tx xxx bagian die kan. \mb xxx bagi -an die kan \ge xxx divide -AN 3 KAN \fti xxx bagian dia.

\ref BES-20061228-HEN9.0063 \recid 767806114043260110 \start 00:01:42 \sp SITHEN \ph ʔa ʔa au au \tx a a, au au. \mb a a au au \ge yes yes yes yes \fti ya, ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0064 \recid 940688114130260110 \start 00:01:44 \sp SURHEN \ph didə amu kəkəlah ŋutaŋ kami \tx dide amu kekelah ngutang kami. \mb dide amu ke- kelah ng- utang kami \ge NEG TOP KE- ever N- debt 1PL.EX \fti tidak pernah kami berhutang.

\ref BES-20061228-HEN9.0065 \recid 465590114248260110 \start 00:01:45 \sp SITHEN \ph taroʔlah \tx taroklah... \mb tarok -lah \ge consider -LAH \fti anggaplah...

\ref BES-20061228-HEN9.0066 \recid 280861114321260110 \start 00:01:47 \sp SITHEN \ph taroʔla amu kamu tu nulʊŋaʔ \tx taroklah amu kamu tu nulong... \mb tarok -lah amu kamu tu n- tulong \ge consider -LAH TOP 2PL that N- help \fti anggaplah kamu itu menolong...

\ref BES-20061228-HEN9.0067 \recid 548263114450260110 \start 00:01:49 \sp SITHEN \ph diyə mintaʔ tulʊŋ \tx die mintak tulong. \mb die mintak tulong \ge 3 ask.for help \fti dia minta tolong.

\ref BES-20061228-HEN9.0068 \recid 178202114550260110 \start 00:01:50 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0069 \recid 456571115828260110 \start 00:01:50 \sp SITHEN \ph au maʔ itu \tx au mak itu. \mb au mak i- tu \ge yes like I- that \fti ya seperti itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0070 \recid 811173115857260110 \start 00:01:51 \sp SITHEN \ph ɲəlah \tx nyelah. \mb nyelah \ge right \fti betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0071 \recid 804753115931260110 \start 00:01:52 \sp SITHEN \ph maʔlah itu \tx maklah itu. \mb mak -lah i- tu \ge pleasant -LAH I- that \fti enak seperti itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0072 \recid 910622120012260110 \start 00:01:54 \sp SURHEN \ph poʔ musɪm sahaŋ bae aku deʔ kəlah məli bəɣas \tx (em)pok musem sahang bae aku dek kelah meli beghas. \mb empok musem sahang bae aku dek kelah m- beli beghas \ge although season white.pepper just 1SG DEK ever N- buy rice \fti walaupun hanya musim merica, saya tidak pernah membeli beras.

\ref BES-20061228-HEN9.0073 \recid 951725120827260110 \start 00:01:58 \sp SURHEN \ph səkali nərimo limo puloh kilu \tx sekali nerimo limo puloh kilu. \mb se- kali nerimo limo puloh kilu \ge SE- time receive five ten kilo \fti sekali menerima lima puluh kilo.

\ref BES-20061228-HEN9.0074 \recid 570078120954260110 \start 00:01:58 \sp SITHEN \ph a a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0075 \recid 517635121035260110 \start 00:02:00 \sp SURHEN \ph noloŋ mutɪɣ tu \tx nolong mutegh tu. \mb n- tolong mutegh tu \ge N- help pick that \fti menolong memetik. \nt with helping pick of white pepper she gets fift kilos rice.

\ref BES-20061228-HEN9.0076 \recid 201852121306260110 \start 00:02:01 \sp SURHEN \ph poʔ məli maseh ka bəɣas diweʔ \tx (em)pok meli maseh ka beghas diwek. \mb empok m- beli maseh ka beghas diwek \ge although N- buy still to rice self \fti walaupun membeli, masih tetap membeli beras.

\ref BES-20061228-HEN9.0077 \recid 133112121451260110 \start 00:02:03 \sp SITHEN \ph au ɲəlah \tx au nyelah. \mb au nyelah \ge yes right \fti ya, betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0078 \recid 430095121536260110 \start 00:02:04 \sp SURHEN \ph ji ku udə e aku didə naʔ mintaʔ duwɪt e mintaʔ bəɣas bae \tx ji ku ude e, aku dide nak mintak duet e, mintak beghas bae. \mb ji ku ude e aku dide nak mintak duet e mintak beghas bae \ge say 1SG PFCT EXCL 1SG NEG want ask.for money EXCL ask.for rice just \fti saya tidak mau duit, saya mau beras saja. \nt when she gave by her bos choice, between money or rice. she choosed rice.

\ref BES-20061228-HEN9.0079 \recid 414966122048260110 \start 00:02:08 \sp SITHEN \ph ɲəlah bənaɣ \tx nyelah benagh. \mb nyelah benagh \ge right right \fti memang betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0080 \recid 846512144215260110 \start 00:02:09 \sp SURHEN \ph tulah kadaŋan bəjəjal niyan alaŋkah baɲaʔ kamu bule di bəɣas maʔ \tx tulah kadangan bejejal nian alangkah banyak kamu bule di beghas mak? \mb tulah kadang -an be- jejal nian alangkah banyak kamu bule di beghas mak \ge calamity.brough.on.by.a.course occasional -AN BE- ask right how a.lot 2PL get LOC rice TRU.mother \fti kadangan sering bertanya, alangkah banyak kamu mendapat beras mak?

\ref BES-20061228-HEN9.0081 \recid 402281145715270110 \start 00:02:13 \sp SURHEN \ph dalam mati ku ka kami dikiceʔkan upahan salah \tx dalam hati ku ka(lu) kami dikicekkah upahan salah. \mb dalam hati ku kalu kami di- kicek -kah upah -an salah \ge inside liver 1SG TOP 1PL.EX DI- talk -KAH wages -AN wrong \fti dalam hati saya, kalau dibilang upahan mungkin salah.

\ref BES-20061228-HEN9.0082 \recid 949759145922270110 \start 00:02:16 \sp SURHEN \ph amu deweʔ bəbos tukan jaŋan bərekenan igə \tx amu dewek bebos tu kan jangan berekenan ige. \mb amu dewek be- bos tu kan jangan be- reken -an ige \ge TOP 1 BE- boss that KAN don't BE- count -AN IGE \fti kalau kita punya bos, jangan terlalu beperhitungan.

\ref BES-20061228-HEN9.0083 \recid 629504153951270110 \start 00:02:22 \sp SITHEN \ph tuwapə diyəʔ \tx tuape die... \mb tu- ape die \ge TU- what 3 \fti dia...

\ref BES-20061228-HEN9.0084 \recid 497456105747280110 \start 00:02:23 \sp SURHEN \ph tujoh puloh limə kilu səkali n̥joʔə \tx tujoh puloh lime kilu sekali enjoke! \mb tujoh puloh lime kilu se- kali enjok -e \ge seven ten five kilo SE- time give -3 \fti tujuh puluh lima kilo sekali dikasihnya! \nt rice.

\ref BES-20061228-HEN9.0085 \recid 354494111507280110 \start 00:02:25 \sp SURHEN \ph kadaŋ xxx la səkarʊŋ \tx kadang xxx la sekarong. \mb kadang xxx la se- karong \ge occasional xxx PFCT SE- sack \fti kadangan xxx sudah satu karung.

\ref BES-20061228-HEN9.0086 \recid 587363111610280110 \start 00:02:30 \sp SITHEN \ph tuwapə diyə anu ɲawat \tx tuape die, anu njawat. \mb tu- ape die anu n- jawat \ge TU- what 3 whatchamacallit N- work.on \fti dia menjawat. \nt rice.plant.

\ref BES-20061228-HEN9.0087 \recid 325894111754280110 \start 00:02:33 \sp SURHEN \ph ɲawat pulə \tx njawat pule... \mb n- jawat pule \ge N- work.on also \fti menjawat padi juga...

\ref BES-20061228-HEN9.0088 \recid 511214111837280110 \start 00:02:34 \sp SURHEN \ph agi sahaŋ tu səkali nərimə tu diyə nərimə ceʔ bae \tx agi sahang tu sekali nerime tu, die nerime cek bae. \mb agi sahang tu se- kali n- terime tu die n- terime cek bae \ge more white.pepper that SE- time N- receive that 3 N- receive talk just \fti kalau merica, dia memberikan cek saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0089 \recid 289006113533280110 \start 00:02:38 \sp SURHEN \ph ambeʔlah duwet di situ gila \tx "ambeklah duet di situ gila"! \mb ambek -lah duet di s- i- tu gila \ge take -LAH money LOC S- I- that GILA \fti "ambillah uangnya di sana"!

\ref BES-20061228-HEN9.0090 \recid 627902113656280110 \start 00:02:39 \sp SURHEN \ph n̥joʔə ceʔ kəceʔ tu ŋambeʔ duwet \tx enjoke cek kecek tu, ngambek duet. \mb enjok -e cek kecek tu ng- ambek duet \ge give -3 talk small that N- take money \fti diberinya cek kecil itu, diambil uangnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0091 \recid 369440114209280110 \start 00:02:43 \sp SITHEN \ph bəɣapə diyə n̥juwalkah sahaŋ taʊn ini \tx beghape die njualkah sahang taon ini? \mb beghape die n- jual -kah sahang taon i- ni \ge how.much 3 N- sell -KAH white.pepper year I- this \fti berapa banyak dia menjual merica tahun ini?

\ref BES-20061228-HEN9.0092 \recid 692462115329280110 \start 00:02:45 \sp SURHEN \ph taʊn ini tadi \tx taon ini tadi... \mb taon i- ni tadi \ge year I- this earlier \fti tahun ini...

\ref BES-20061228-HEN9.0093 \recid 924434115552280110 \start 00:02:46 \sp SURHEN \ph sampay duwə bəlas juta \tx sampai due belas juta. \mb sampai due belas juta \ge arrive two teen million \fti sampai dua belas juta.

\ref BES-20061228-HEN9.0094 \recid 884552115632280110 \start 00:02:49 \sp SITHEN \ph ay yay \tx ai yai! \mb ai yai \ge EXCL EXCL \fti wow!

\ref BES-20061228-HEN9.0095 \recid 196863162830280110 \start 00:02:51 \sp SURHEN \ph amu neʔ puteh modalə tigə pulohan \tx amu nek puteh modale tige pulohan. \mb amu nek puteh modal -e tige puloh -an \ge TOP REL white capital -3 three ten -AN \fti kalau yang putih modalnya tiga puluhan. \nt white pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0096 \recid 893425162955280110 \start 00:02:53 \sp SITHEN \ph a a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0097 \recid 820431163022280110 \start 00:02:54 \sp SITHEN \ph aɲəʔ \tx anye... \mb anye \ge but \fti tapi...

\ref BES-20061228-HEN9.0098 \recid 711711163053280110 \start 00:02:55 \sp SITHEN \ph ubaʔ aɲə usahə e \tx ubak anye usahe e! \mb ubak anye usah -e e \ge difficult but must -3 EXCL \fti tapi susah usahanya!

\ref BES-20061228-HEN9.0099 \recid 373909101243290110 \start 00:02:58 \sp SITHEN \ph amu naʔ neʔ puteh e \tx amu nak nek puteh e? \mb amu nak nek puteh e \ge TOP want REL white EXCL \fti kalau mau yang putih ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0100 \recid 198970101431290110 \start 00:03:00 \sp SITHEN \ph ubaʔ \tx ubak! \mb ubak \ge difficult \fti susah!

\ref BES-20061228-HEN9.0101 \recid 301747101526290110 \start 00:03:00 \sp SITHEN \ph n̥daʔ dibasoh \tx ndak dibasoh. \mb ndak di- basoh \ge must DI- wash \fti harus dicuci.

\ref BES-20061228-HEN9.0102 \recid 574911101635290110 \start 00:03:02 \sp SURHEN \ph amu muwat neʔ puteh takot rampoʔ jəmə \tx amu muat nek puteh, takot rampok jeme! \mb amu muat nek puteh takot rampok jeme \ge TOP contain REL white fear rob person \fti kalau merica yang putih sering dirampok orang!

\ref BES-20061228-HEN9.0103 \recid 344588134519020210 \start 00:03:05 \sp SITHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0104 \recid 604819134550020210 \start 00:03:06 \sp SURHEN \ph kitə di xxx ni \tx kite di xxx ni. \mb kite di xxx ni \ge 1PL LOC xxx this \fti kita di xxx ini.

\ref BES-20061228-HEN9.0105 \recid 307129151813020210 \start 00:03:07 \sp SURHEN \ph takot dirampoʔ jəmo lamo igo ŋadoho ado bəɣapo kəɣɪŋ laju kə agen \tx takot dirampok jemo lamo igo ngadohe, ado beghapo kegheng laju ke agen. \mb takot di- rampok jemo lamo igo n- gadoh -e ado begh- apo kegheng laju ke agen \ge fear DI- rob person long.time IGO N- process -3 exist BE- what dry continue to agent \fti takut dirampok orang kalau terlalu lama diproses, kalau yang ini, berapapun yang kering langsung dijual ke agen. \nt pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0106 \recid 135150152155020210 \start 00:03:12 \sp SURHEN \ph bəɣapə kəɣɪŋ laju kə agen \tx beghape kegheng laju ke agen. \mb beghape kegheng laju ke agen \ge how.much dry continue to agent \fti setiap ada yang kering langsung dijual ke agen. \nt pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0107 \recid 393483135829030210 \start 00:03:13 \sp SITHEN \ph aʔ a... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0108 \recid 688132135901030210 \start 00:03:13 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx... \mb xxx \ge xxx \fti xxx...

\ref BES-20061228-HEN9.0109 \recid 146219135934030210 \start 00:03:15 \sp SURHEN \ph anu bae deweʔ nota bae \tx anu bae dewek, nota bae. \mb anu bae dewek nota bae \ge whatchamacallit just 1 note just \fti kita tinggal pakai nota saja. \nt to sell pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0110 \recid 204756140204030210 \start 00:03:17 \sp SITHEN \ph aʔ a... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0111 \recid 351742140813030210 \start 00:03:18 \sp SITHEN \ph galaʔ galə jəmə sahaŋ itam tu \tx galak gale jeme sahang itam tu? \mb galak gale jeme sahang itam tu \ge want all person white.pepper black that \fti semua orang mau dengan merica hitam itu?

\ref BES-20061228-HEN9.0112 \recid 238111140920030210 \start 00:03:21 \sp SURHEN \ph galaʔ galə \tx galak gale. \mb galak gale \ge want all \fti semuanya mau.

\ref BES-20061228-HEN9.0113 \recid 244881141338030210 \start 00:03:23 \sp SITHEN \ph bərdamə didə ŋusal \tx bename dide ngusal... \mb be- name dide ng- kusal \ge BE- name NEG N- clean \fti kalau tidak dibersihkan...

\ref BES-20061228-HEN9.0114 \recid 619563143703030210 \start 00:03:25 \sp SITHEN \ph anu itam e \tx anu itam e! \mb anu itam e \ge whatchamacallit black EXCL \fti menjadi hitam! \nt pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0115 \recid 445924144525040210 \start 00:03:26 \sp SURHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0116 \recid 957081144608040210 \start 00:03:27 \sp SURHEN \ph agi misalan saɣi mutɪɣ \tx agi misalan saghi ni mutegh... \mb agi misal -an s- aghi ni mutegh \ge more example -AN SE- day this pick \fti misalnya hari ini metik... \nt pepper.

\ref BES-20061228-HEN9.0117 \recid 579679151839040210 \start 00:03:30 \sp SURHEN \ph xxx padi \tx xxx padi. \mb xxx padi \ge xxx rice.plant \fti xxx padi.

\ref BES-20061228-HEN9.0118 \recid 789965151913040210 \start 00:03:32 \sp SURHEN \ph gərobosan diyə bɪʔ \tx gerobosan die bik! \mb gerobos -an die bik \ge fungus -AN 3 TRU.aunt \fti jamuran dia bik!

\ref BES-20061228-HEN9.0119 \recid 758616152046040210 \start 00:03:33 \sp SURHEN \ph adə mən saɣi ni mutɪɣ pagi ŋiɣɪɣ galə kuday \tx ade (a)mu saghi ni mutegh, pagi NGIGHEGH gale kudai. \mb ade amu s- aghi ni mutegh pagi NGIGHEGH gale kudai \ge exist TOP SE- day this pick tomorrow NGIGHEGH all later \fti kalau hari ini memetik, besok NGIGHEGH semuanya.

\ref BES-20061228-HEN9.0120 \recid 374139154447040210 \start 00:03:38 \sp SURHEN \ph itu alap bənaɣ diyə \tx itu alap benagh die. \mb i- tu alap benagh die \ge I- that nice right 3 \fti bagus betul kalau seperti itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0121 \recid 425884163539050210 \start 00:03:39 \sp SITHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0122 \recid 754574163601050210 \start 00:03:40 \sp ADRHEN \ph ay susah niyan \tx ai susah nian! \mb ai susah nian \ge EXCL difficult right \fti susah betul!

\ref BES-20061228-HEN9.0123 \recid 852252163649050210 \start 00:03:43 \sp ADRHEN \ph ne...ʔ ipi \tx nek Ipi! \mb nek Ipi \ge TRU.grandparent Ipi \fti nek Ipi!

\ref BES-20061228-HEN9.0124 \recid 916302163728050210 \start 00:03:46 \sp XXX \ph telponi yuʔ \tx telponi yuk! \mb telpon -i yuk \ge telephone -I TRU.older.sister \fti ditelpon yuk!

\ref BES-20061228-HEN9.0125 \recid 428695133344080210 \start 00:03:49 \sp SURHEN \ph aku galaʔ \tx aku galak... \mb aku galak \ge 1SG often \fti saya sering...

\ref BES-20061228-HEN9.0126 \recid 289795133431080210 \start 00:03:51 \sp SURHEN \ph anu la səmaŋanə maseh kami ɣule limə puloh kilu \tx anu, la semangane maseh kami ghule lime puloh kilu. \mb anu la semang -an -e maseh kami ghule lime puloh kilu \ge whatchamacallit PFCT gather -AN -3 still 1PL.EX get five ten kilo \fti semangannya saja bisa sampai lima puluh kilo.

\ref BES-20061228-HEN9.0127 \recid 431738121030090210 \start 00:03:54 \sp SURHEN \ph maseh dulu ɣule duwet əmpat ratʊsan \tx maseh dulu ghule duet empat ratosan. \mb maseh dulu ghule duet empat ratos -an \ge still before get money four hundred -AN \fti masih dapat duit sekitar empat ratus ribu.

\ref BES-20061228-HEN9.0128 \recid 131687121335090210 \start 00:03:57 \sp SURHEN \ph ɲəmaŋi sahaŋ \tx nyemangi sahang! \mb nyemang -i sahang \ge gather -I white.pepper \fti mengumpulkan merica!

\ref BES-20061228-HEN9.0129 \recid 769472140227090210 \start 00:03:58 \sp SURHEN \ph jiɲə udə səmaŋilah neʔ xxx \tx jinye "ude, semangilah nek xxx"! \mb ji -nye ude semang -i -lah nek xxx \ge say -3 PFCT gather -I -LAH TRU.grandparent xxx \fti katanya, "sudah kumpulkanlah yang xxx"!

\ref BES-20061228-HEN9.0130 \recid 140736140618090210 \start 00:04:01 \sp SITHEN \ph didə tiŋgi bənaɣ diyə naeʔ \tx dide tinggi benagh die naek? \mb dide tinggi benagh die naek \ge NEG high right 3 go.up \fti tidak tinggi betul dia naik?

\ref BES-20061228-HEN9.0131 \recid 764721140705090210 \start 00:04:03 \sp SURHEN \ph baɲaʔ tiŋgi kadaŋan sampay səkilan \tx banyak tinggi, kadangan sampai sekilan. \mb banyak tinggi kadang -an sampai sekilan \ge a.lot high occasional -AN arrive sekilan \fti banyak yang tinggi, kadangan sampai satu jengkal.

\ref BES-20061228-HEN9.0132 \recid 396533120855100210 \start 00:04:06 \sp SITHEN \ph a yay \tx a ai! \mb a ai \ge EXCL EXCL \fti a ai!

\ref BES-20061228-HEN9.0133 \recid 648408121017100210 \start 00:04:07 \sp SITHEN \ph taŋgə taŋgə \tx tangge tangge? \mb tangge tangge \ge stair stair \fti tangga?

\ref BES-20061228-HEN9.0134 \recid 305612121054100210 \start 00:04:08 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0135 \recid 382530114640110210 \start 00:04:11 \sp SURHEN \ph aɲə amu badan kəceʔ ni tuwapə xxx \tx anye amu badan kecek ni tuape, xxx. \mb anye amu badan kecek ni tu- ape xxx \ge but TOP body small this TU- what xxx \fti tapi kalau badan kecil xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0136 \recid 200998114751110210 \start 00:04:14 \sp SURHEN \ph asaʔ təgoh bəjaʔ bəpaʊt \tx asak tegoh bexx, bepaot. \mb asak tegoh be- xx be- paot \ge as.long.as strong BE- xx BE- hold \fti asal kuat pegangan.

\ref BES-20061228-HEN9.0137 \recid 405394120142120210 \start 00:04:19 \sp SURHEN \ph təgoɣ kitə bəkəcaʔ didə ka ŋapə \tx tegoh kite bekecak dide ka ngape. \mb tegoh kite be- kecak dide ka ng- ape \ge strong 1PL BE- hold NEG FUT N- what \fti kuat kita pegangan, tidak akan apa-apa.

\ref BES-20061228-HEN9.0138 \recid 175492120343120210 \start 00:04:20 \sp SURHEN \ph mu badan kəceʔ ni ləmaʔ bəputa...r \tx (a)mu badan kecek ni lemak beputar. \mb amu badan kecek ni lemak be- putar \ge TOP body small this pleasant BE- turn \fti kalau badan kecil enak berputar.

\ref BES-20061228-HEN9.0139 \recid 801958120505120210 \start 00:04:23 \sp SITHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0140 \recid 724392120526120210 \start 00:04:24 \sp SURHEN \ph amu badan buŋoʔ tuwapə xxx diyə tu kan taŋgə tu kadaŋan loʔ ini \tx amu badan bungok tuape, xxx, die tu kan tangge tu kadangan lok ini! \mb amu badan bungok tu- ape xxx die tu kan tangge tu kadang -an lok i- ni \ge TOP body fat TU- what xxx 3 that KAN stair that occasional -AN like I- this \fti kalau bada gemuk xxx, kadangan tangga itu kan berputar seperti ini!

\ref BES-20061228-HEN9.0141 \recid 270201121529120210 \start 00:04:29 \sp SURHEN \ph kadaŋan luloʔ itu \tx kadangan lulok itu. \mb kadang -an lulok i- tu \ge occasional -AN like I- that \fti kadangan seperti itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0142 \recid 347937141636150210 \start 00:04:31 \sp SURHEN \ph diputarka taŋgə tu \tx diputarkah tangge tu. \mb di- putar -kah tangge tu \ge DI- turn -KAH stair that \fti diputarkan tangga itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0143 \recid 195680141716150210 \start 00:04:32 \sp SURHEN \ph maŋkə pacaʔ bərseh \tx mangke pacak berseh. \mb mangke pacak berseh \ge so.that can clean \fti supaya bisa bersih.

\ref BES-20061228-HEN9.0144 \recid 797297141754150210 \start 00:04:35 \sp SURHEN \ph aku taʊn ini bae bəɣapə ɣule duwet kalu adə limə ratosan \tx aku taon ini bae beghape, ghule duet kalu ade lime ratosan. \mb aku taon i- ni bae beghape ghule duet kalu ade lime ratos -an \ge 1SG year I- this just how.much get money TOP exist five hundred -AN \fti saya tahun saja dapat duit lima ratus ribu.

\ref BES-20061228-HEN9.0145 \recid 699793142045150210 \start 00:04:39 \sp SURHEN \ph neʔ ɲəmaŋ bae \tx nek nyemang bae. \mb nek nyemang bae \ge REL gather just \fti yang mengumpulkan di bawah pohon saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0146 \recid 835393142129150210 \start 00:04:41 \sp SITHEN \ph ay yay yay \tx a yai yai! \mb a yai yai \ge EXCL EXCL EXCL \fti wah!

\ref BES-20061228-HEN9.0147 \recid 178408142200150210 \start 00:04:42 \sp SURHEN \ph au didə diyə bərikenan ambeʔlah li kamu \tx au, dide die berikenan, "ambeklah li kamu". \mb au dide die be- riken -an ambek -lah li kamu \ge yes NEG 3 BE- count -AN take -LAH by 2PL \fti ya, dia tidak berprhitungan, "ambillah oleh kamu".

\ref BES-20061228-HEN9.0148 \recid 315791142424150210 \start 00:04:45 \sp SURHEN \ph ujiɲə \tx ujinye. \mb uji -nye \ge say -3 \fti katanya.

\ref BES-20061228-HEN9.0149 \recid 808458142711150210 \start 00:04:45 \sp SURHEN \ph kandeʔ \tx kandek... \mb kandek \ge for \fti untuk...

\ref BES-20061228-HEN9.0150 \recid 181380142739150210 \start 00:04:46 \sp SITHEN \ph tuwapə ɲəmaŋ tu \tx tuape nyemang tu... \mb tu- ape nyemang tu \ge TU- what gather that \fti nyemang itu... \nt mengumpul buah kopi atau merica.

\ref BES-20061228-HEN9.0151 \recid 413220142759160210 \start 00:04:48 \sp SITHEN \ph rumɪt aɲə e \tx rumet anye e? \mb rumet anye e \ge complicated but EXCL \fti rumit tapi ya? \nt mengumpulkan buah kopi atau merica yang berserakan di bawah pohon.

\ref BES-20061228-HEN9.0152 \recid 300126143050160210 \start 00:04:49 \sp SURHEN \ph tuwapə xx taŋkay \tx tuape xx tangkai. \mb tu- ape xx tangkai \ge TU- what xx stem \fti xx tangkai.

\ref BES-20061228-HEN9.0153 \recid 331720143229160210 \start 00:04:51 \sp SITHEN \ph o bətətaŋkay \tx oh betetangkai. \mb oh be- te ~ tangkai \ge EXCL BE- PART.stem ~ stem \fti oh bertangkai.

\ref BES-20061228-HEN9.0154 \recid 328659143406160210 \start 00:04:52 \sp SITHEN \ph aʔ ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0155 \recid 184161143449160210 \start 00:04:53 \sp SURHEN \ph ɣule aku piŋgan əmpay lusɪn \tx ghule aku pinggan empat lusen. \mb ghule aku pinggan empat lusen \ge get 1SG plate four dozen \fti dapat saya piring empat lusin. \nt hasil mengumpulkan merica yang jatuh di bawah pohon.

\ref BES-20061228-HEN9.0156 \recid 709387143703160210 \start 00:04:54 \sp SITHEN \ph maseh bətaŋkay \tx maseh betangkai. \mb maseh be- tangkai \ge still BE- stem \fti masih bertangkai.

\ref BES-20061228-HEN9.0157 \recid 981993143823160210 \start 00:04:56 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0158 \recid 780605161227160210 \start 00:04:56 \sp SITHEN \ph a yay \tx a yai! \mb a yai \ge EXCL EXCL \fti wah!

\ref BES-20061228-HEN9.0159 \recid 957316161252160210 \start 00:04:58 \sp SITHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0160 \recid 931326161319160210 \start 00:04:59 \sp SURHEN \ph ku bəlikah ŋa piŋgan \tx ku belikah ngai pinggan. \mb ku beli -kah ngai pinggan \ge 1SG buy -KAH with plate \fti saya belikan piring. \nt hasil dari mengumpulkan merica dari bawah pohonnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0161 \recid 613343161416160210 \start 00:05:01 \sp SITHEN \ph ləkatkah xx piŋgan \tx lekatkah xx pinggan? \mb lekat -kah xx pinggan \ge stick -KAH xx plate \fti dibelikan piring?

\ref BES-20061228-HEN9.0162 \recid 466509161509160210 \start 00:05:02 \sp SURHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0163 \recid 393349095845170210 \start 00:05:04 \sp SURHEN \ph ku ləkatkah ŋa piŋgan \tx ku lekatkah ngai pinggan. \mb ku lekat -kah ngai pinggan \ge 1SG stick -KAH with plate \fti saya belikan piring.

\ref BES-20061228-HEN9.0164 \recid 238836095929170210 \start 00:05:05 \sp SURHEN \ph lamə ŋinaʔiɲə ji ku \tx lame nginakinye ji ku. \mb lame ng- kinak -i -nye ji ku \ge long.time N- see -I -3 say 1SG \fti lama melihatnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0165 \recid 725367100037170210 \start 00:05:07 \sp SITHEN \ph ŋuniyan bənaɣ \tx ngunian benagh. \mb ngu- nian benagh \ge NGU- right right \fti betul sekali.

\ref BES-20061228-HEN9.0166 \recid 461839100109170210 \start 00:05:09 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0167 \recid 241422100132170210 \start 00:05:10 \sp SITHEN \ph diweʔ \tx diwek... \mb diwek \ge self \fti kita...

\ref BES-20061228-HEN9.0168 \recid 993908100212170210 \start 00:05:16 \sp SATHEN \ph tərʊs \tx teros. \mb teros \ge continue \fti terus.

\ref BES-20061228-HEN9.0169 \recid 340418100249170210 \start 00:05:17 \sp SURHEN \ph kaba ni katə anu \tx kaba ni kate anu... \mb kaba ni kate anu \ge 2SG this say whatchamacallit \fti kamu ini kata anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0170 \recid 710976115101170210 \start 00:05:18 \sp SURHEN \ph neʔ pərtamə pəŋabɪsan ini tadi mataʔ duwə puloh kilu \tx nek pertame, pengabesan ini tadi matak due puloh kilu. \mb nek pertame pe- ng- abis -an i- ni tadi m- batak due puloh kilu \ge REL first PE- N- finished -AN I- this earlier N- bring two ten kilo \fti yang penghabisan kemarin membawa dua puluh kilo. \nt merica.

\ref BES-20061228-HEN9.0171 \recid 691671120358170210 \start 00:05:22 \sp SURHEN \ph rəgəɲə duwə bəlas \tx regenye due belas. \mb rege -nye due belas \ge price -3 two teen \fti harganya dua belas ribu.

\ref BES-20061228-HEN9.0172 \recid 239533132255170210 \start 00:05:24 \sp SURHEN \ph jadilah ji ku ŋiceʔ ŋan nopi na bəlikalah \tx jadilah ji ku ngicek ngai Nopi, na belikahlah... \mb jadi -lah ji ku ng- kicek ngai Nopi na beli -kah -lah \ge become -LAH say 1SG N- talk with Nopi EXCL buy -KAH -LAH \fti berkata dengan Nopi, belikanlah...

\ref BES-20061228-HEN9.0173 \recid 739918132453170210 \start 00:05:28 \sp SURHEN \ph ɲəlah bəlikaɲə ŋan hape li nopi \tx nyelah belikahnye ngan HP li Nopi. \mb nyelah beli -kah -nye ngan HP li Nopi \ge right buy -KAH -3 limit cellular.phone by Nopi \fti dibelikannya oleh Nopi HP. \nt hasil duit merica.

\ref BES-20061228-HEN9.0174 \recid 220282153438170210 \start 00:05:29 \sp SITHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0175 \recid 292392153506170210 \start 00:05:30 \sp SATHEN \ph bərapə diyə m̥bəli hape tu \tx berape die mbeli HP tu? \mb ber- ape die m- beli HP tu \ge BER- what 3 N- buy cellular.phone that \fti berapa dia membeli HP itu? \nt harga.

\ref BES-20061228-HEN9.0176 \recid 842217153616170210 \start 00:05:33 \sp SURHEN \ph diyə məli hape səjuta duwə ratʊs \tx die meli HP sejuta due ratos. \mb die m- beli HP se- juta due ratos \ge 3 N- buy cellular.phone SE- million two hundred \fti satu juta dua ratus. \nt anak Suro membeli HP.

\ref BES-20061228-HEN9.0177 \recid 410276134609180210 \start 00:05:35 \sp SURHEN \ph neʔ kamerah \tx nek kamera. \mb nek kamera \ge REL camera \fti yang pakai kamera. \nt HP.

\ref BES-20061228-HEN9.0178 \recid 315610134642180210 \start 00:05:37 \sp SURHEN \ph maʔ ini aɣi neʔ mahal diyə məli deʔ musɪm agi \tx mak ini aghi nek mahal, die meli dek musem agi. \mb mak i- ni aghi nek mahal die m- beli dek musem agi \ge now I- this day REL expensive 3 N- buy DEK season more \fti sekarang ini yang lebih mahal, yang dia beli tidak zamannya lagi.

\ref BES-20061228-HEN9.0179 \recid 472998135334180210 \start 00:05:37 \sp SITHEN \ph neʔ kamera \tx nek kamera? \mb nek kamera \ge REL camera \fti yang kamera?

\ref BES-20061228-HEN9.0180 \recid 584479135417180210 \start 00:05:39 \sp SURHEN \ph umaʔ aku bəli hape biyaʔsə bae \tx umak, aku beli HP biase bae. \mb umak aku beli HP biase bae \ge mother 1SG buy cellular.phone usual just \fti mama, saya beli HP yang biasa saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0181 \recid 457126140248180210 \start 00:05:42 \sp SURHEN \ph juwalkahɲə \tx jualkahnye. \mb jual -kah -nye \ge sell -KAH -3 \fti dijualnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0182 \recid 236941140334180210 \start 00:05:43 \sp SURHEN \ph ambeʔə neʔ baru \tx ambeke nek baru. \mb ambek -e nek baru \ge take -3 REL new \fti belinya yang baru. \nt HP.

\ref BES-20061228-HEN9.0183 \recid 383809142202180210 \start 00:05:44 \sp SITHEN \ph bəɣapə n̥juwalkahɲə \tx beghape njualkahnye? \mb beghape n- jual -kah -nye \ge how.much N- sell -KAH -3 \fti berapa menjualnya?

\ref BES-20061228-HEN9.0184 \recid 991699142253180210 \start 00:05:45 \sp SITHEN \ph anu bəɣapə məliɲə \tx anu beghape melinye? \mb anu beghape m- beli -nye \ge whatchamacallit how.much N- buy -3 \fti berapa membelinya? \nt HP.

\ref BES-20061228-HEN9.0185 \recid 106009142352180210 \start 00:05:47 \sp SURHEN \ph məliɲə səjuta duwə ratʊs \tx melinye sejuta due ratos. \mb m- beli -nye se- juta due ratos \ge N- buy -3 SE- million two hundred \fti satu juta dua ratus membelinya. \nt HP.

\ref BES-20061228-HEN9.0186 \recid 299859142457180210 \start 00:05:48 \sp SITHEN \ph səjuta duwə ratʊs \tx sejuta due ratos? \mb se- juta due ratos \ge SE- million two hundred \fti satu juta dua ratus?

\ref BES-20061228-HEN9.0187 \recid 339861142532180210 \start 00:05:56 \sp SURHEN \ph xxx tu \tx xxx tu... \mb xxx tu \ge xxx that \fti xxx tu...

\ref BES-20061228-HEN9.0188 \recid 362070142610180210 \start 00:05:57 \sp SATHEN \ph anaʔ lina tu kəlas bəɣapə \tx anak Lina tu kelas beghape? \mb anak Lina tu kelas beghape \ge child Lina that class how.much \fti anak Lina itu kelas berapa?

\ref BES-20061228-HEN9.0189 \recid 121146143136180210 \start 00:05:58 \sp SURHEN \ph sapə \tx siape? \mb siape \ge who \fti siapa?

\ref BES-20061228-HEN9.0190 \recid 911320143637180210 \start 00:05:59 \sp SATHEN \ph anaʔ lina tu \tx anak Lina tu. \mb anak Lina tu \ge child Lina that \fti anak Lina itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0191 \recid 986520143704180210 \start 00:06:01 \sp SURHEN \ph kəlas satu esempeh \tx kelas satu SMP. \mb kelas satu SMP \ge class one junior.high.school \fti kelas satu SMP.

\ref BES-20061228-HEN9.0192 \recid 364164143743180210 \start 00:06:02 \sp SATHEN \ph neʔ tuwə \tx nek tue? \mb nek tue \ge REL old \fti anaknya yang pertama?

\ref BES-20061228-HEN9.0193 \recid 217331144750180210 \start 00:06:04 \sp SURHEN \ph səkəlas ŋa nopi \tx sekelas ngai Nopi... \mb se- kelas ngai Nopi \ge SE- class with Nopi \fti satu kelas dengan Nopi...

\ref BES-20061228-HEN9.0194 \recid 194592144845180210 \start 00:06:05 \sp SURHEN \ph aɲə nopi bukanə di...ʔ anu \tx anye Nopi bukane di anu... \mb anye Nopi bukan -e di anu \ge but Nopi NEG -3 LOC whatchamacallit \fti tapi Nopi bukannya di anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0195 \recid 513473144959180210 \start 00:06:09 \sp SURHEN \ph diyəʔ mamadiyah \tx die Muhammadiyah. \mb die Muhammadiyah \ge 3 Muhammadiyah \fti dia di Muhammadiyah. \nt sekolah.

\ref BES-20061228-HEN9.0196 \recid 460506145105180210 \start 00:06:11 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0197 \recid 331457145131180210 \start 00:06:13 \sp SURHEN \ph nopi dapat juwara limə di anu \tx Nopi dapat juara lime di anu... \mb Nopi dapat juara lime di anu \ge Nopi get champion five LOC whatchamacallit \fti Nopi dapat juara lima di anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0198 \recid 404181145233180210 \start 00:06:17 \sp SURHEN \ph di apə naməɲəʔ \tx di ape namenye... \mb di ape name -nye \ge LOC what name -3 \fti di apa namanya...

\ref BES-20061228-HEN9.0199 \recid 479005145413180210 \start 00:06:19 \sp SURHEN \ph eh bada diyə səkolah tu \tx eh, bada die sekolah tu... \mb eh bada die sekolah tu \ge EXCL place 3 school that \fti aduh, tempat dia sekolah itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0200 \recid 754832150227180210 \start 00:06:21 \sp SATHEN \ph kamu təmalam di kəbʊn tuʔ jaoh ŋa jalan au \tx kamu temalam di kebon tu, jaoh ngai jalan au? \mb kamu te- malam di kebon tu jaoh ngai jalan au \ge 2PL TE- night LOC garden that far with street yes \fti kamu bermalam di kebun itu, jauh dengan jalan ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0201 \recid 686373150343180210 \start 00:06:23 \sp SURHEN \ph jaoh \tx jaoh. \mb jaoh \ge far \fti jauh.

\ref BES-20061228-HEN9.0202 \recid 291387151602180210 \start 00:06:24 \sp SURHEN \ph aɲə mubɪl masoʔ kə dalam \tx anye mubel masok ke dalam. \mb anye mubel masok ke dalam \ge but car go.in to inside \fti tapi mobil masuk ke dalam.

\ref BES-20061228-HEN9.0203 \recid 148094151703180210 \start 00:06:27 \sp SURHEN \ph maseh xx jaman \tx maseh xx jaman. \mb maseh xx jaman \ge still xx period \fti masih xx jam.

\ref BES-20061228-HEN9.0204 \recid 796441110145220210 \start 00:06:29 \sp SITHEN \ph siyarah \tx ziarah. \mb ziarah \ge make.a.devotional.visit.to.a.sacred.place \fti ziarah.

\ref BES-20061228-HEN9.0205 \recid 700537110259220210 \start 00:06:30 \sp SITHEN \ph amu bəduwɪt \tx amu beduet... \mb amu be- duet \ge TOP BE- money \fti kalau punya uang...

\ref BES-20061228-HEN9.0206 \recid 748563110351220210 \start 00:06:31 \sp SURHEN \ph aɲə məsɪn bawah daŋaw \tx anye mesin bawah dangau. \mb anye mesin bawah dangau \ge but engine under hut \fti mesin di bawah dangau.

\ref BES-20061228-HEN9.0207 \recid 615828110458220210 \start 00:06:33 \sp SURHEN \ph turɪŋ bawah daŋaw \tx Toreng bawah dangau. \mb Toreng bawah dangau \ge Toreng under hut \fti mobil Touring di bawah dangau.

\ref BES-20061228-HEN9.0208 \recid 845047110608220210 \start 00:06:35 \sp SURHEN \ph mubɪl turɪŋ bos kami tu bawah daŋaw \tx mubel Toreng bos kami tu bawah dangau. \mb mubel Toreng bos kami tu bawah dangau \ge car Toreng boss 1PL.EX that under hut \fti mobol Touring bos kami itu terletak di bawah dangau.

\ref BES-20061228-HEN9.0209 \recid 433529110719220210 \start 00:06:38 \sp SURHEN \ph kadaŋan dəpan daŋaw \tx kadangan depan dangau tu. \mb kadang -an depan dangau tu \ge occasional -AN front hut that \fti kadangan di depan dangau.

\ref BES-20061228-HEN9.0210 \recid 540444110805220210 \start 00:06:39 \sp SURHEN \ph məsɪn bəzaʔ bawah daŋaw \tx mesin besak bawah dangau. \mb mesin besak bawah dangau \ge engine big under hut \fti mesin besar terletak di bawah dangau.

\ref BES-20061228-HEN9.0211 \recid 163014110905220210 \start 00:06:41 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0212 \recid 777546121205220210 \start 00:06:42 \sp SITHEN \ph ayeʔ jaoh kamu tu \tx ayek jaoh kamu tu? \mb ayek jaoh kamu tu \ge water far 2PL that \fti jauh dengan air kamu itu?

\ref BES-20061228-HEN9.0213 \recid 842853121250220210 \start 00:06:43 \sp SURHEN \ph dampɪŋ \tx dampeng. \mb dampeng \ge near \fti dekat.

\ref BES-20061228-HEN9.0214 \recid 445968121313220210 \start 00:06:45 \sp SURHEN \ph hao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0215 \recid 796933121338220210 \start 00:06:46 \sp SITHEN \ph aʔ a... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0216 \recid 880867121410220210 \start 00:06:48 \sp SURHEN \ph amən ibaratɲə didə anu \tx amu ibaratnye dide anu... \mb amu ibarat -nye dide anu \ge TOP like -3 NEG whatchamacallit \fti kalau ibaratnya tidak anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0217 \recid 354570133100220210 \start 00:06:51 \sp SURHEN \ph kinaʔan isan di daŋaw \tx kinakan isan di dangau. \mb kinak -an isan di dangau \ge see -AN from LOC hut \fti kelihatan dari dangau. \nt air.

\ref BES-20061228-HEN9.0218 \recid 969132133150220210 \start 00:06:52 \sp SURHEN \ph aɲə tuwapəʔ \tx anye tuape... \mb anye tu- ape \ge but TU- what \fti tapi...

\ref BES-20061228-HEN9.0219 \recid 619223141127220210 \start 00:06:53 \sp SURHEN \ph məlaluwiʔ \tx melalui... \mb me- lalu -i \ge ME- go.by -I \fti melalui...

\ref BES-20061228-HEN9.0220 \recid 301780141206220210 \start 00:06:54 \sp SURHEN \ph bataŋ kawə kuday \tx batang kawe kudai. \mb batang kawe kudai \ge stem coffee before \fti batang kopi dulu.

\ref BES-20061228-HEN9.0221 \recid 235416141250220210 \start 00:06:55 \sp SURHEN \ph ɲəŋaw loʔ ini kinaʔan di ayeʔ \tx nyengau lok ini kinakan di ayek. \mb nyengau lok i- ni kinak -an di ayek \ge appear like I- this see -AN LOC water \fti nongol seperti ini kelihatan dari air.

\ref BES-20061228-HEN9.0222 \recid 855146141607220210 \start 00:06:57 \sp SITHEN \ph ʔa ʔa... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0223 \recid 963452141636220210 \start 00:07:00 \sp SURHEN \ph amu daŋ musɪm rami tandutanduwan \tx amu dang musem rami tandu-tanduan. \mb amu dang musem rami tandu ~ tandu -an \ge TOP when season crowded TANDU ~ TANDU -AN \fti kalau sedang musim, ramai pedagang-pedagang asongan.

\ref BES-20061228-HEN9.0224 \recid 557414142014220210 \start 00:07:03 \sp SITHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061228-HEN9.0225 \recid 968644150839220210 \start 00:07:06 \sp SURHEN \ph jəmə nutoʔnutoʔ kawə kadaŋan tulah itulah kadaŋan deweʔ gi galaʔ tidoʔ məsɪn la idʊp bawah daŋaw \tx jeme nutok-nutok kawe kadangan tulah, itulah kadangan dewek gi galak tidok, mesin la idop bawah dangau. \mb jeme n- tutok ~ n- tutok kawe kadang -an tulah i- tu -lah kadang -an dewek gi galak tidok mesin la idop bawah dangau \ge person N- pound ~ N- pound coffee occasional -AN calamity.brough.on.by.a.course I- that -LAH occasional -AN 1 more want sleep engine PFCT live under hut \fti itulah kadangan kita masih mau tidur mesin penumbuk sudah berbunyi di bawah dangau.

\ref BES-20061228-HEN9.0226 \recid 528926151434220210 \start 00:07:11 \sp SITHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061228-HEN9.0227 \recid 980180151500220210 \start 00:07:13 \sp SURHEN \ph la didə asə di talaŋ \tx la dide ase di Talang. \mb la dide ase di Talang \ge PFCT NEG feel LOC Talang \fti sudah tidak terasa tinggal di Talang.

\ref BES-20061228-HEN9.0228 \recid 914618151546220210 \start 00:07:13 \sp SITHEN \ph ew la xx dusʊn \tx ew, la xx duson. \mb ew la xx duson \ge EXCL PFCT xx village \fti sudah sama tinggal di desa.

\ref BES-20061228-HEN9.0229 \recid 600358151655220210 \start 00:07:16 \sp SURHEN \ph kami tu bəzaʔlah ɣumah kami tu anu daŋaw kami tu \tx kami tu besaklah ghumah kami tu, anu dangau kami tu... \mb kami tu besak -lah ghumah kami tu anu dangau kami tu \ge 1PL.EX that big -LAH house 1PL.EX that whatchamacallit hut 1PL.EX that \fti lebih besar dangau, daripada rumah kami itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0230 \recid 361146100842230210 \start 00:07:20 \sp SURHEN \ph kari ɣumah kami tu \tx kari ghumah kami tu. \mb kari ghumah kami tu \ge LOC house 1PL.EX that \fti dari pada rumah kami itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0231 \recid 787145100959230210 \start 00:07:21 \sp SITHEN \ph away \tx awai! \mb awai \ge EXCL \fti wah!

\ref BES-20061228-HEN9.0232 \recid 160588101026230210 \start 00:07:21 \sp SURHEN \ph baru xxx ɣumah kami tu \tx baru xxx ghumah kami tu! \mb baru xxx ghumah kami tu \ge new xxx house 1PL.EX that \fti baru xxx rumah kami itu!

\ref BES-20061228-HEN9.0233 \recid 508276101111230210 \start 00:07:23 \sp SITHEN \ph au amu katə sʊm \tx au amu kate Som. \mb au amu kate Som \ge yes TOP say TRU.Kasumah \fti ya, kalau kata Som.

\ref BES-20061228-HEN9.0234 \recid 410794101153230210 \start 00:07:24 \sp SITHEN \ph bəbərəndə panjaŋ \tx beberende panjang. \mb be- be- rende panjang \ge BE- BE- lace long \fti pakai berenda-berenda panjang.

\ref BES-20061228-HEN9.0235 \recid 920648101550230210 \start 00:07:26 \sp SURHEN \ph bərəndo \tx berende... \mb be- rende \ge BE- lace \fti berenda...

\ref BES-20061228-HEN9.0236 \recid 261231101653230210 \start 00:07:26 \sp SITHEN \ph au bəgələmat \tx au, begelemat. \mb au be- gelemat \ge yes BE- attic \fti ya, berloteng.

\ref BES-20061228-HEN9.0237 \recid 918439101858230210 \start 00:07:27 \sp SURHEN \ph taŋgə kilapla loʔ ini \tx tangge kilaplah lok ini. \mb tangge kilap -lah lok i- ni \ge stair lightning -LAH like I- this \fti tangga mengkilat seperti ini.

\ref BES-20061228-HEN9.0238 \recid 922820102112230210 \start 00:07:29 \sp SURHEN \ph papan galo \tx papan galo. \mb papan galo \ge board all \fti papan semua.

\ref BES-20061228-HEN9.0239 \recid 765204102144230210 \start 00:07:30 \sp SITHEN \ph bəgələmat \tx begelemat. \mb be- gelemat \ge BE- attic \fti berloteng. \nt dangau tempat Suro bekerja.

\ref BES-20061228-HEN9.0240 \recid 405570102231230210 \start 00:07:31 \sp SURHEN \ph bəkamarkamar \tx bekamar-kamar. \mb be- kamar ~ kamar \ge BE- room ~ room \fti mempunyai banyak kamar.

\ref BES-20061228-HEN9.0241 \recid 425794102314230210 \start 00:07:32 \sp SURHEN \ph xxx loʔ inilah \tx xxx lok inilah. \mb xxx lok ini -lah \ge xxx like this -LAH \fti xxx seperti ini.

\ref BES-20061228-HEN9.0242 \recid 136186102401230210 \start 00:07:32 \sp SITHEN \ph bəkəʔ \tx bexx... \mb be- xx \ge BE- xx \fti be...

\ref BES-20061228-HEN9.0243 \recid 784897102444230210 \start 00:07:33 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0244 \recid 181107102506230210 \start 00:07:34 \sp SATHEN \ph bəgələmat kapo \tx begelemat kapo? \mb be- gelemat kapo \ge BE- attic KAPO \fti berloteng juga?

\ref BES-20061228-HEN9.0245 \recid 671200102550230210 \start 00:07:35 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0246 \recid 877072102609230210 \start 00:07:36 \sp SITHEN \ph ew la loʔ ɣumah \tx ew la lok ghumah. \mb ew la lok ghumah \ge EXCL PFCT like house \fti sudah seperti rumah. \nt dangau.

\ref BES-20061228-HEN9.0247 \recid 469227102644230210 \start 00:07:38 \sp SURHEN \ph diyə tu tukaŋ sɪŋso \tx die tu tukang sinso. \mb die tu tukang sinso \ge 3 that AGT SINSO \fti dia itu tukang sinso.

\ref BES-20061228-HEN9.0248 \recid 221726102945230210 \start 00:07:39 \sp SURHEN \ph bada kami xxx tu \tx bada kami xxx tu. \mb bada kami xxx tu \ge place 1PL.EX xxx that \fti tempat kami xxx itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0249 \recid 258360142115230210 \start 00:07:42 \sp SATHEN \ph neʔ ɣumah sapə \tx nek ghumah siape? \mb nek ghumah siape \ge REL house who \fti rumah siapa?

\ref BES-20061228-HEN9.0250 \recid 363252142153230210 \start 00:07:43 \sp SURHEN \ph neʔ winda \tx nek Winda. \mb nek Winda \ge REL Winda \fti yang Winda.

\ref BES-20061228-HEN9.0251 \recid 188479142226230210 \start 00:07:46 \sp SURHEN \ph anaʔ amsah tu \tx anak Hamzah tu. \mb anak Hamzah tu \ge child Hamzah that \fti anak Hamzah.

\ref BES-20061228-HEN9.0252 \recid 378130142508230210 \start 00:07:47 \sp SURHEN \ph kunaʔə təkənal agɪn sahaŋ titu \tx kunake tekenal agen sahang titu. \mb kunake te- kenal agen sahang ti- tu \ge in.fact TE- recognize agent white.pepper TI- that \fti terkenal dia itu dengan agen merica.

\ref BES-20061228-HEN9.0253 \recid 939736143119230210 \start 00:07:50 \sp SITHEN \ph tuwapə pulə \tx tuape pule! \mb tu- ape pule \ge TU- what also \fti apa pula!

\ref BES-20061228-HEN9.0254 \recid 673718144502230210 \start 00:07:50 \sp SURHEN \ph au daerah padaŋ tu tərkənal səkali di xxx ŋai sahaŋ \tx au, daerah Padang tu terkenal sekali di xxx ngai sahang. \mb au daerah Padang tu ter- kenal se- kali di xxx ngai sahang \ge yes region Padang that TER- recognize SE- time LOC xxx with white.pepper \fti ya, daerah Padang itu terkenal sekali di xxx dengan merica.

\ref BES-20061228-HEN9.0255 \recid 895985144809230210 \start 00:07:55 \sp SITHEN \ph m̥ \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061228-HEN9.0256 \recid 638491144841230210 \start 00:07:58 \sp SURHEN \ph xxx n̥jadi kadaŋan duwə bəlas ton \tx xxx njadi kadangan due belas ton. \mb xxx n- jadi kadang -an due belas ton \ge xxx N- become occasional -AN two teen ton \fti xxx sudah jadi, kadangan dua belas ton.

\ref BES-20061228-HEN9.0257 \recid 140974144958230210 \start 00:08:00 \sp SURHEN \ph oy məsɪn sijat pənoh li diyə suɣaŋ \tx woi, mesin sijat penoh li die sughang. \mb woi mesin sijat penoh li die sughang \ge EXCL engine CLF full by 3 self \fti satu mesin penuh untuk itu saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0258 \recid 258539145136230210 \start 00:08:03 \sp SURHEN \ph loʔ adaʔ aku toporəbeʔ bəs̥telan loʔ adaʔ \tx lok adak, aku topi.rebek besetelan lok adak. \mb lok adak aku topi.rebek be- setel -an lok adak \ge like EXCL 1SG topi.rebek BE- style -AN like EXCL \fti cuek saya, pakai topi rebek, bergaya cuek.

\ref BES-20061228-HEN9.0259 \recid 369711101813240210 \start 00:08:06 \sp SITHEN \ph gi mudə \tx gi mude? \mb gi mude \ge still young \fti masih muda?

\ref BES-20061228-HEN9.0260 \recid 742100101849240210 \start 00:08:07 \sp SITHEN \ph gi mudə diyə a \tx gi mude die a? \mb gi mude die a \ge still young 3 EXCL \fti masih muda dia? \nt bos merica.

\ref BES-20061228-HEN9.0261 \recid 895052101934240210 \start 00:08:09 \sp SURHEN \ph oy ji ku jəmə ni kəkuraŋan bae \tx oi ji ku jeme ni kekurangan bae. \mb oi ji ku jeme ni ke- kurang -an bae \ge EXCL say 1SG person this KE- less -AN just \fti orang-orang ini kekurangan saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0262 \recid 254981102128240210 \start 00:08:11 \sp SITHEN \ph gi mudəɣ \tx gi mude? \mb gi mude \ge still young \fti masih muda? \nt juragan merica.

\ref BES-20061228-HEN9.0263 \recid 271258102217240210 \start 00:08:12 \sp SURHEN \ph gi mudə \tx gi mude. \mb gi mude \ge still young \fti masih muda.

\ref BES-20061228-HEN9.0264 \recid 249583102432240210 \start 00:08:13 \sp SURHEN \ph xx amən ibaratɲə diyə tu adə paŋgɪlan daŋ iloʔ pəgi haji \tx xx amu, ibaratnye die tu ade panggelan, dang ilok pegi Haji. \mb xx amu ibarat -nye die tu ade panggel -an dang ilok pegi Haji \ge xx TOP like -3 3 that exist call -AN medium good go Haj \fti xx kalau dia itu ada panggilan, sudah pas untuk pergi Haji.

\ref BES-20061228-HEN9.0265 \recid 446859102704240210 \start 00:08:17 \sp SITHEN \ph adə lʊm \tx ade (be)lom? \mb ade belom \ge exist not.yet \fti tapi belum? \nt juragan merica naik Haji.

\ref BES-20061228-HEN9.0266 \recid 467985140428240210 \start 00:08:18 \sp SURHEN \ph xxx gagal diyə tu \tx xxx gagal die tu. \mb xxx gagal die tu \ge xxx fail 3 that \fti xxx gagal dia itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0267 \recid 944807140533240210 \start 00:08:19 \sp SITHEN \ph adaʔ əlʊm \tx adak (be)lom? \mb adak belom \ge EXCL not.yet \fti belum? \nt juragan merica naik Haji.

\ref BES-20061228-HEN9.0268 \recid 393110140621240210 \start 00:08:20 \sp SURHEN \ph əlʊm \tx (be)lom. \mb belom \ge not.yet \fti belum. \nt juragan merica naik Haji.

\ref BES-20061228-HEN9.0269 \recid 710243140653240210 \start 00:08:21 \sp SITHEN \ph ais n̥tah \tx ai entah! \mb ai entah \ge EXCL don't.know \fti ah! \nt ekspresi.

\ref BES-20061228-HEN9.0270 \recid 975071140731240210 \start 00:08:24 \sp SURHEN \ph luloʔ kəadaan sapə... diyə tu \tx lulok keadaan siape die tu? \mb lulok ke- ada -an siape die tu \ge like KE- exist -AN who 3 that \fti seperti siapa dia itu? \nt Suro mencari perumpamaan bosnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0271 \recid 544660140913240210 \start 00:08:25 \sp SURHEN \ph daŋ gədaŋ bənaɣ \tx dang gedang benagh. \mb dang gedang benagh \ge medium strong right \fti masih gagah dia itu. \nt juragan merica Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0272 \recid 820614141011240210 \start 00:08:26 \sp SITHEN \ph loʔ aŋgar asɪm \tx lok anggar Asem. \mb lok anggar Asem \ge like like Asem \fti seperti Asem.

\ref BES-20061228-HEN9.0273 \recid 189520141107240210 \start 00:08:27 \sp SURHEN \ph ʔa ʔa amu xxx niyan \tx a a, amu xxx nian. \mb a a amu xxx nian \ge yes yes TOP xxx right \fti ya, kalau xxx betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0274 \recid 775091145430240210 \start 00:08:29 \sp SURHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0275 \recid 982958145456240210 \start 00:08:30 \sp SURHEN \ph luloʔ soraya ni \tx lulok Soraya ni. \mb lulok Soraya ni \ge like Soraya this \fti seperti Soraya ini.

\ref BES-20061228-HEN9.0276 \recid 794122145556240210 \start 00:08:32 \sp SITHEN \ph səkitar n̥man pulohan ləbeh dikɪt \tx sekitar enam pulohan lebeh diket. \mb se- kitar enam puloh -an lebeh diket \ge SE- around six ten -AN more a.little \fti sekitar enam puluhan lebih sedikit.

\ref BES-20061228-HEN9.0277 \recid 431814151216240210 \start 00:08:35 \sp SITHEN \ph sayaŋ pulə \tx sayang pule! \mb sayang pule \ge compassion also \fti sayang ya!

\ref BES-20061228-HEN9.0278 \recid 510504151259240210 \start 00:08:37 \sp SITHEN \ph lʊm bədiyə paŋgɪlan \tx (be)lom bedie panggelan. \mb belom bedie panggel -an \ge not.yet exist call -AN \fti belum ada panggilan.

\ref BES-20061228-HEN9.0279 \recid 959902151514240210 \start 00:08:38 \sp SURHEN \ph daŋ anu bənaɣ \tx dang anu benagh. \mb dang anu benagh \ge medium whatchamacallit right \fti sedang anu betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0280 \recid 358384113257010310 \start 00:08:39 \sp SITHEN \ph lʊm anu lʊm diminatkah \tx (be)lom anu, (be)lom diminatkah. \mb belom anu belom di- minat -kah \ge not.yet whatchamacallit not.yet DI- interest -KAH \fti belum diminatkan.

\ref BES-20061228-HEN9.0281 \recid 280614113916010310 \start 00:08:41 \sp SURHEN \ph lʊm bədiyə paŋgɪlanə \tx (be)lom bedie panggelane. \mb belom bedie panggel -an -e \ge not.yet exist call -AN -3 \fti belum ada panggilan.

\ref BES-20061228-HEN9.0282 \recid 883029121219010310 \start 00:08:43 \sp SURHEN \ph lʊm xxx \tx (be)lom xxx. \mb belom xxx \ge not.yet xxx \fti belum xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0283 \recid 696509142534010310 \start 00:08:44 \sp SITHEN \ph maseh didə diminatkah \tx maseh dide diminatkah. \mb maseh dide di- minat -kah \ge still NEG DI- interest -KAH \fti karena tidak diminatkan.

\ref BES-20061228-HEN9.0284 \recid 550512142615010310 \start 00:08:45 \sp SURHEN \ph lʊm adə pa anu paŋgɪlan \tx (be)lom ade pa(nggelan) anu, panggelan. \mb belom ade panggel -an anu panggel -an \ge not.yet exist call -AN whatchamacallit call -AN \fti belum ada panggilan.

\ref BES-20061228-HEN9.0285 \recid 171848151519010310 \start 00:08:47 \sp SITHEN \ph maseh le diʔ lʊm diminatkah \tx maseh li, di, (be)lom diminatkah. \mb maseh li di belom di- minat -kah \ge still because LOC not.yet DI- interest -KAH \fti masih belum diminatkan.

\ref BES-20061228-HEN9.0286 \recid 763890160658010310 \start 00:08:50 \sp SITHEN \ph amu laʔ ɣule bandə kata bənaɣ idaŋ taʊn \tx amu la ghule bande kata benagh idang taon. \mb amu la ghule bande kata benagh idang taon \ge TOP PFCT get wealth a.lot right every year \fti kalau sudah banyak mendapatkan harta di setiap tahun.

\ref BES-20061228-HEN9.0287 \recid 814967160856010310 \start 00:08:53 \sp SURHEN \ph mən aku ŋiceʔkahɲə səjadi sahaŋ tu bae pacaʔ xxx \tx (a)mu aku ngicekkahnye, sejadi sahang tu bae pacak xxx. \mb amu aku ng- kicek -kah -nye se- jadi sahang tu bae pacak xxx \ge TOP 1SG N- talk -KAH -3 SE- become white.pepper that just can xxx \fti kalau menurut pendapat saya, dengan merica saja bisa xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0288 \recid 352348101449020310 \start 00:08:58 \sp SITHEN \ph itulah \tx itulah! \mb i- tu -lah \ge I- that -LAH \fti itulah!

\ref BES-20061228-HEN9.0289 \recid 525517102221020310 \start 00:08:59 \sp SURHEN \ph adaʔ diyə galaʔ kə ɣumah kami tu \tx adak, die galak ke ghumah kami tu... \mb adak die galak ke ghumah kami tu \ge EXCL 3 often to house 1PL.EX that \fti dia sering ke rumah kami itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0290 \recid 384645102342020310 \start 00:09:01 \sp SURHEN \ph bətopi lə anu \tx betopi la anu... \mb be- topi la anu \ge BE- hat PFCT whatchamacallit \fti pakai topi sudah anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0291 \recid 639663102605020310 \start 00:09:02 \sp SURHEN \ph dalam ati ku bəsətɪlan loʔ adaʔ \tx dalam hati ku, besetelan lok adak. \mb dalam hati ku be- setel -an lok adak \ge inside liver 1SG BE- style -AN like EXCL \fti bergaya cuek.

\ref BES-20061228-HEN9.0292 \recid 927141102758020310 \start 00:09:06 \sp SURHEN \ph adə diyə kəʔ talaŋ \tx ade die ke Talang... \mb ade die ke Talang \ge exist 3 to Talang \fti ada waktu itu dia ke Talang...

\ref BES-20061228-HEN9.0293 \recid 488628102854020310 \start 00:09:07 \sp SURHEN \ph bəlanju \tx belanju... \mb be- lanju \ge BE- home.to.village \fti berkunjung...

\ref BES-20061228-HEN9.0294 \recid 478378103051020310 \start 00:09:08 \sp SURHEN \ph udɪm n̥juwal sahaŋ ɣule duwɪt limə bəlas juta diyə tu \tx udem njual sahang, ghule duet lime belas juta die tu. \mb udem n- jual sahang ghule duet lime belas juta die tu \ge finished N- sell white.pepper get money five teen million 3 that \fti setelah menjual merica, dapat duit lima belas juta. \nt bos Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0295 \recid 106611103315020310 \start 00:09:11 \sp SURHEN \ph neʔ bətino tu \tx nek betino tu. \mb nek be- tino tu \ge REL BE- female that \fti yang perempuan itu. \nt bos perempuan Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0296 \recid 525731103434020310 \start 00:09:12 \sp SURHEN \ph bukanə neʔ duwɪt sahaŋ anu \tx bukane nek duet sahang anu... \mb bukan -e nek duet sahang anu \ge NEG -3 REL money white.pepper whatchamacallit \fti bukannya duit hasil merica yang anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0297 \recid 376920103557020310 \start 00:09:15 \sp SURHEN \ph xxx səmaŋanə \tx xxx semangane. \mb xxx semang -an -e \ge xxx gather -AN -3 \fti xxx hasil yang mengumpulkan di bawah pohonnya saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0298 \recid 410884103702020310 \start 00:09:15 \sp SITHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0299 \recid 649850103725020310 \start 00:09:17 \sp SURHEN \ph neʔ jəmə dindaʔ \tx nek jeme dindak... \mb nek jeme di- ndak \ge REL person DI- NEG \fti yang orang tidak mau...

\ref BES-20061228-HEN9.0300 \recid 248040103827020310 \start 00:09:18 \sp SURHEN \ph məliyə taɣoʔ ubi \tx melie taghok ubi... \mb m- beli -e taghok ubi \ge N- buy -3 vegetable sweet.potato \fti membeli daun singkong...

\ref BES-20061228-HEN9.0301 \recid 622388104017020310 \start 00:09:19 \sp SURHEN \ph isiɲə taɣoʔ ubi \tx isinye taghok ubi... \mb isi -nye taghok ubi \ge contents -3 vegetable sweet.potato \fti isinya daun singkong...

\ref BES-20061228-HEN9.0302 \recid 384883104112020310 \start 00:09:21 \sp SURHEN \ph yəʔ tuwotuwou \tx ye tuo-tuou! \mb ye tuo ~ tuo -u \ge REL old ~ old -that \fti yang tua-tua itu! \nt daun singkong.

\ref BES-20061228-HEN9.0303 \recid 135213104204020310 \start 00:09:22 \sp SURHEN \ph ambɪno kə kəbon \tx ambéno ke kebon! \mb ambén -o ke kebon \ge carry -3 to garden \fti digotongnya ke kebun!

\ref BES-20061228-HEN9.0304 \recid 638049104307020310 \start 00:09:24 \sp SURHEN \ph ŋot sampay kə təŋah jalan \tx ngok sampai ke tengah jalan... \mb ngok sampai ke tengah jalan \ge NGOK arrive to middle street \fti sampai di tengah jalan...

\ref BES-20061228-HEN9.0305 \recid 815696104425020310 \start 00:09:25 \sp SURHEN \ph capaʔkahɲo takot rampoʔ jəmə di jalan \tx capakkahnyo, takot rampok jeme di jalan! \mb capak -kah -nyo takot rampok jeme di jalan \ge throw.away -KAH -3 fear rob person LOC street \fti dibuangnya, takut akan dirampok orang di tengah jalan! \nt daun singkong.

\ref BES-20061228-HEN9.0306 \recid 324193104651020310 \start 00:09:29 \sp SITHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0307 \recid 721000104738020310 \start 00:09:29 \sp SURHEN \ph taɣoʔ ubi taɣoʔ kaŋkʊŋ siŋə səməɣoy dalam kinjaɣ tu \tx taghok ubi, taghok kangkung, singenye semeghoi dalam kinjagh tu. \mb taghok ubi taghok kangkung singe -nye semeghoi dalam kinjagh tu \ge vegetable sweet.potato vegetable k.o.vegetable until -3 knot inside kinjagh that \fti daun singkong, kangkung, sudah kusut dalam kinjagh itu. \nt kinjagh=bakul.

\ref BES-20061228-HEN9.0308 \recid 867267105248020310 \start 00:09:33 \sp SURHEN \ph adaʔ \tx adak! \mb adak \ge EXCL \fti waduh!

\ref BES-20061228-HEN9.0309 \recid 387273110542020310 \start 00:09:34 \sp SURHEN \ph taɣoʔ kaŋkʊŋ sapə taɣoʔ ubi sapə \tx taghok kangkung siape, taghok ubi siape? \mb taghok kangkung siape taghok ubi siape \ge vegetable k.o.vegetable who vegetable sweet.potato who \fti daun kangkung, singkong siapa?

\ref BES-20061228-HEN9.0310 \recid 709485110714020310 \start 00:09:37 \sp SURHEN \ph aku takʊt rampoʔ jəmə təŋah jalan \tx "aku takot rampok jeme tengah jalan". \mb aku takot rampok jeme tengah jalan \ge 1SG fear rob person middle street \fti "saya takut dirampok orang di tengah jalan".

\ref BES-20061228-HEN9.0311 \recid 836073110834020310 \start 00:09:39 \sp SURHEN \ph muniɲə duwɪt baɲaʔ maŋkə dewɪʔ lʊm sampay kə talaŋ \tx muninye, "duet banyak mangke dewek (be)lom sampai ke Talang". \mb muni -nye duet banyak mangke dewek belom sampai ke Talang \ge sound -3 money a.lot then 1 not.yet arrive to Talang \fti katanya, "duit banyak, tapi belum sampai di Talang". \nt perkataan bos Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0312 \recid 797516111152020310 \start 00:09:43 \sp SURHEN \ph sampay təŋah jalan capaʔkahɲə \tx sampai tengah jalan capakkahnye. \mb sampai tengah jalan capak -kah -nye \ge arrive middle street throw.away -KAH -3 \fti sampai di tengah jalan dibuangnya. \nt daun singkong dan daun kangkung.

\ref BES-20061228-HEN9.0313 \recid 775346111318020310 \start 00:09:44 \sp SURHEN \ph pikɪran jəmə deʔ ka adə bəduwɪt jəmə loʔ ini arʊŋ \tx pikeran jeme dek ka ade beduet, jeme lok ini arong. \mb piker -an jeme dek ka ade be- duet jeme lok i- ni arong \ge think -AN person DEK FUT exist BE- money person like I- this sort \fti pikiran orang tidak mungkin beruang, rupa seperti ini. \nt penampilan bos Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0314 \recid 760757111901020310 \start 00:09:47 \sp SITHEN \ph ŋuniyan bənaɣ \tx ngunian benagh. \mb ngu- nian benagh \ge NGU- right right \fti betul sekali.

\ref BES-20061228-HEN9.0315 \recid 370668112123020310 \start 00:09:48 \sp SURHEN \ph jəməɲə mataʔ taɣoʔ \tx jemenye matak taghok. \mb jeme -nye m- batak taghok \ge person -3 N- bring vegetable \fti orangnya membawa sayuran. \nt bos Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0316 \recid 633662112235020310 \start 00:09:50 \sp SITHEN \ph bəkəlakar itu \tx bekelakar itu. \mb be- kelakar i- tu \ge BE- a.joke I- that \fti berakal itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0317 \recid 868812112334020310 \start 00:09:51 \sp SURHEN \ph bəkəlakaɣ diyə \tx bekelakar die! \mb be- kelakar die \ge BE- a.joke 3 \fti berakal dia!

\ref BES-20061228-HEN9.0318 \recid 238665112419020310 \start 00:09:52 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0319 \recid 556272112441020310 \start 00:09:55 \sp SURHEN \ph pacaʔ rampoʔ məleleʔ jəmə təŋa jalan aku muniɲə \tx "pacak rampok, melelek jeme, tengah jalan aku," muninye! \mb pacak rampok me- lelek jeme tengah jalan aku muni -nye \ge can rob ME- slaughter person middle street 1SG sound -3 \fti "bisa dirampok dan disembelih orang di tengah jalan saya", katanya! \nt kata bos Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0320 \recid 676855112948020310 \start 00:09:59 \sp SITHEN \ph ŋuniyan bənaɣ ŋuniyan bənaɣ \tx ngunian benagh, ngunian benagh. \mb ngu- nian benagh ngu- nian benagh \ge NGU- right right NGU- right right \fti betul sekali.

\ref BES-20061228-HEN9.0321 \recid 517300113103020310 \start 00:10:03 \sp SURHEN \ph xx məli taɣoʔ ubi tuwo bəkaŋkʊŋ tuwo \tx xx meli taghok ubi tuo, bekangkung tuo. \mb xx m- beli taghok ubi tuo be- kangkung tuo \ge xx N- buy vegetable sweet.potato old BE- k.o.vegetable old \fti xx membeli daun singkong tua, kangkung tua.

\ref BES-20061228-HEN9.0322 \recid 882636113315020310 \start 00:10:06 \sp SURHEN \ph deʔ niyan ka disaŋkə jəmə bəduwɪt \tx dek nian ka disangke jeme beduet. \mb dek nian ka di- sangke jeme be- duet \ge DEK right FUT DI- suspect person BE- money \fti tidak akan dikira orang berduit. \nt bos Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0323 \recid 387446113552020310 \start 00:10:10 \sp SURHEN \ph kami diyo galaʔ di dalam tasə \tx kami, dio galak di dalam tase... \mb kami dio galak di dalam tas -e \ge 1PL.EX 3 often LOC inside bag -3 \fti kami, sering di dalam tasnya...

\ref BES-20061228-HEN9.0324 \recid 918398142220020310 \start 00:10:12 \sp SURHEN \ph diyo m̥bəli m̥as xxx mahal \tx dio mbeli emas, xxx mahal. \mb dio m- beli emas xxx mahal \ge 3 N- buy gold xxx expensive \fti dia membeli emas xxx mahal.

\ref BES-20061228-HEN9.0325 \recid 245862143112020310 \start 00:10:15 \sp SURHEN \ph ji ku amu kəruwan jəmə \tx ji ku amu keruan jeme... \mb ji ku amu keruan jeme \ge say 1SG TOP know person \fti kalau tahu sama orang...

\ref BES-20061228-HEN9.0326 \recid 914835143221020310 \start 00:10:17 \sp SURHEN \ph leleʔ jəmə təŋah jalan niyan kaba \tx lelek jeme tengah jalan nian kaba! \mb lelek jeme tengah jalan nian kaba \ge slaughter person middle street right 2SG \fti betu-betul disembelih orang di tengah jalan kamu!

\ref BES-20061228-HEN9.0327 \recid 660895143326020310 \start 00:10:18 \sp SURHEN \ph didə jʊmpʊti laki kaba \tx dide jempoti laki kaba. \mb dide jempot -i laki kaba \ge NEG pick.up -I husband 2SG \fti tidak akan bisa suamimu menjemput.

\ref BES-20061228-HEN9.0328 \recid 473603143906020310 \start 00:10:20 \sp SITHEN \ph ŋuniyan bənaɣ ŋuniyan bənaɣ \tx ngunian benagh ngunian benagh. \mb ngu- nian benagh ngu- nian benagh \ge NGU- right right NGU- right right \fti betul sekali.

\ref BES-20061228-HEN9.0329 \recid 861897143952020310 \start 00:10:22 \sp SURHEN \ph kami di talaŋ ni \tx kami di Talang ni... \mb kami di Talang ni \ge 1PL.EX LOC Talang this \fti kami di Talang ini...

\ref BES-20061228-HEN9.0330 \recid 128366152320020310 \start 00:10:24 \sp SURHEN \ph kəmalɪŋan didə kəruwan \tx kemalengan dide keruan. \mb ke- maleng -an dide keruan \ge KE- thief -AN NEG know \fti kemalingan tidak tahu.

\ref BES-20061228-HEN9.0331 \recid 753528153221020310 \start 00:10:27 \sp SURHEN \ph xxx ampaɣan kata \tx xxx ampaghan kata. \mb xxx ampagh -an kata \ge xxx dry -AN a.lot \fti xxx jemuran banyak.

\ref BES-20061228-HEN9.0332 \recid 418834111318030310 \start 00:10:28 \sp SURHEN \ph kəluwaɣkalah sahaŋ ka disambʊt \tx keluaghkahlah sahang, ka disambot... \mb ke- luagh -kah -lah sahang ka di- sambot \ge KE- out -KAH -LAH white.pepper FUT DI- take \fti keluarkanlah merica, mau dioper...

\ref BES-20061228-HEN9.0333 \recid 152182113822030310 \start 00:10:29 \sp SURHEN \ph deʔ bədiyə ji ku di daŋaw kami sahaŋ \tx dek bedie ji ku di dangau kami sahang. \mb dek bedie ji ku di dangau kami sahang \ge DEK exist say 1SG LOC hut 1PL.EX white.pepper \fti tidak ada kata saya merica di dangau kami.

\ref BES-20061228-HEN9.0334 \recid 527417121445030310 \start 00:10:32 \sp SURHEN \ph xxx bos kami xxx \tx xxx bos kami xxx. \mb xxx bos kami xxx \ge xxx boss 1PL.EX xxx \fti xxx bos kami xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0335 \recid 818398152820030310 \start 00:10:34 \sp SITHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061228-HEN9.0336 \recid 738100153010030310 \start 00:10:38 \sp SURHEN \ph tulah m̥poʔ ujiyə lamo didə kə pasar tu \tx tulah empok ujie lamo dide ke pasar tu... \mb tulah empok uji -e lamo dide ke pasar tu \ge calamity.brough.on.by.a.course although say -3 long.time NEG to market that \fti tidak apa-apa katanya walaupun lama ke pasar itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0337 \recid 268812153335030310 \start 00:10:42 \sp SURHEN \ph bəlanjə didə laju kə ɣumah \tx belanje, dide laju ke ghumah. \mb belanje dide laju ke ghumah \ge shopping NEG continue to house \fti belanja, tidak mampir ke rumah.

\ref BES-20061228-HEN9.0338 \recid 527097154501030310 \start 00:10:44 \sp SURHEN \ph ŋan di pasar tulah \tx ngan di pasar tulah. \mb ngan di pasar tulah \ge limit LOC market calamity.brough.on.by.a.course \fti hanya ke pasar saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0339 \recid 830267160745030310 \start 00:10:45 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0340 \recid 416628160802030310 \start 00:10:49 \sp SITHEN \ph la...ʔ ləkap niyanə kaba ŋaɣi luʔman \tx la lekap niane kaba ngaghi Lukman. \mb la lekap nian -e kaba ngaghi Lukman \ge PFCT calm right -3 2SG with Lukman \fti sudah mantap betul kamu sama Lukman.

\ref BES-20061228-HEN9.0341 \recid 886540161007030310 \start 00:10:54 \sp SATHEN \ph baɲaʔ ɣule kawə \tx banyak ghule kawe? \mb banyak ghule kawe \ge a.lot get coffee \fti banyak panen kopi?

\ref BES-20061228-HEN9.0342 \recid 299383161053030310 \start 00:10:57 \sp SURHEN \ph ɣule neʔ bəjaja...n \tx ghule nek bejajan. \mb ghule nek be- jajan \ge get for BE- snack \fti dapat untuk uang jajan.

\ref BES-20061228-HEN9.0343 \recid 443873161138030310 \start 00:10:59 \sp SATHEN \ph bəɣapə rəgə kawə maʔ ini \tx beghape rege kawe mak ini? \mb beghape rege kawe mak i- ni \ge how.much price coffee now I- this \fti berapa harga kopi sekarang ini?

\ref BES-20061228-HEN9.0344 \recid 681751161231030310 \start 00:11:01 \sp SURHEN \ph maʔ ini aɣi \tx mak ini aghi? \mb mak i- ni aghi \ge now I- this day \fti sekarang ini? \nt harga kopi.

\ref BES-20061228-HEN9.0345 \recid 915923161311030310 \start 00:11:02 \sp SURHEN \ph didə pulə uji duwə bəlas sətəŋah \tx dide pule, uji due belas setengah. \mb dide pule uji due belas se- tengah \ge NEG also say two teen SE- middle \fti tidak juga, kabarnya dua belas ribu lima ratus.

\ref BES-20061228-HEN9.0346 \recid 376219102239040310 \start 00:11:05 \sp SITHEN \ph madaʔi \tx madaki! \mb madaki \ge impossible \fti tidak mungkin!

\ref BES-20061228-HEN9.0347 \recid 328925102508040310 \start 00:11:06 \sp SITHEN \ph tuwapə poʔ kinaʔan neʔ deweʔ didə \tx tuape, empok kinakan nek dewek dide. \mb tu- ape empok kinak -an nek dewek dide \ge TU- what although see -AN REL 1 NEG \fti walaupun kelihatan, bukan kepunyaan kita. \nt kopi.

\ref BES-20061228-HEN9.0348 \recid 156438102623040310 \start 00:11:09 \sp SITHEN \ph amu kami maluwan ŋiceʔkahɲə \tx amu kami maluan ngicekkahnye. \mb amu kami malu -an ng- kicek -kah -nye \ge TOP 1PL.EX embarrassed -AN N- talk -KAH -3 \fti kalau kami, malu untuk membicarakannya.

\ref BES-20061228-HEN9.0349 \recid 968430102816040310 \start 00:11:11 \sp SITHEN \ph ɣuleʔ \tx ghule... \mb ghule \ge get \fti dapat...

\ref BES-20061228-HEN9.0350 \recid 520493115615040310 \start 00:11:12 \sp SITHEN \ph duwə karʊŋ sətəŋah \tx due karong setengah... \mb due karong se- tengah \ge two sack SE- middle \fti dua karung setengah...

\ref BES-20061228-HEN9.0351 \recid 536042115701040310 \start 00:11:15 \sp SITHEN \ph bəjuwal duwə bəlas \tx bejual due belas. \mb be- jual due belas \ge BE- sell two teen \fti dijual dengan harga dua belas ribu.

\ref BES-20061228-HEN9.0352 \recid 869161115758040310 \start 00:11:17 \sp SITHEN \ph e ku juwal ku tahan \tx e ku jual, ku tahan. \mb e ku jual ku tahan \ge FILL 1SG sell 1SG withstand \fti saya jual, saya tahan. \nt kopi.

\ref BES-20061228-HEN9.0353 \recid 711884120744040310 \start 00:11:18 \sp SURHEN \ph aku ini tadi xxx \tx aku ini tadi, xxx. \mb aku i- ni tadi xxx \ge 1SG I- this earlier xxx \fti barusan ini saya xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0354 \recid 647698120925040310 \start 00:11:18 \sp SITHEN \ph bəjuwal lapan \tx bejual lapan. \mb be- jual lapan \ge BE- sell eight \fti terjual delapan.

\ref BES-20061228-HEN9.0355 \recid 983721121002040310 \start 00:11:20 \sp SURHEN \ph lʊm n̥daʔ n̥juwal \tx (be)lom ndak njual... \mb belom ndak n- jual \ge not.yet want N- sell \fti belum mau dijual...

\ref BES-20061228-HEN9.0356 \recid 130571121057040310 \start 00:11:21 \sp SURHEN \ph zan naʔ məli ojeʔ \tx Zan nak meli ojek. \mb Zan nak m- beli ojek \ge Zan want N- buy motorcycle.taxi \fti Zal mau membeli ojek.

\ref BES-20061228-HEN9.0357 \recid 921726121321040310 \start 00:11:24 \sp SURHEN \ph xxx aku mulaʔi \tx xxx aku mulai... \mb xxx aku mulai \ge xxx 1SG begin \fti xxx aku dimulai...

\ref BES-20061228-HEN9.0358 \recid 602748140332050310 \start 00:11:25 \sp SITHEN \ph məli tuwapə \tx meli tuape? \mb m- beli tu- ape \ge N- buy TU- what \fti membeli apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0359 \recid 597145140405050310 \start 00:11:25 \sp SURHEN \ph paliŋ adə \tx paleng ade... \mb paleng ade \ge most exist \fti palingan...

\ref BES-20061228-HEN9.0360 \recid 928726140448050310 \start 00:11:28 \sp SURHEN \ph mutɪɣ kawə sətəŋah agi \tx mutegh kawe setengah agi. \mb mutegh kawe se- tengah agi \ge pick coffee SE- middle more \fti metik kopi setengah lagi.

\ref BES-20061228-HEN9.0361 \recid 366118121947080310 \start 00:11:29 \sp SURHEN \ph lʊm ku tutoʔ \tx (be)lom ku tutok... \mb belom ku tutok \ge not.yet 1SG pound \fti belum saya tumbuk...

\ref BES-20061228-HEN9.0362 \recid 666255122032080310 \start 00:11:29 \sp SURHEN \ph gi adə pulə \tx gi ade pule. \mb gi ade pule \ge still exist also \fti masih ada juga. \nt kopi.

\ref BES-20061228-HEN9.0363 \recid 572209122129080310 \start 00:11:30 \sp SITHEN \ph san \tx Zan? \mb Zan \ge Zan \fti Zan?

\ref BES-20061228-HEN9.0364 \recid 334570122150080310 \start 00:11:31 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0365 \recid 531096122209080310 \start 00:11:31 \sp SITHEN \ph məli ujeʔ \tx meli ojek? \mb m- beli ojek \ge N- buy motorcycle.taxi \fti membeli ojek?

\ref BES-20061228-HEN9.0366 \recid 547316122241080310 \start 00:11:32 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0367 \recid 453380122301080310 \start 00:11:33 \sp SITHEN \ph oy la bəʔujeʔ diweʔ niyan a \tx oi la beojek diwek nian a? \mb oi la be- ojek diwek nian a \ge EXCL PFCT BE- motorcycle.taxi self right yes \fti oh sudah punya ojek sendiri ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0368 \recid 269081122436080310 \start 00:11:33 \sp SURHEN \ph ojeʔ madaʔə \tx ojek madake... \mb ojek madake \ge motorcycle.taxi before \fti ojek waktu itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0369 \recid 547757122513080310 \start 00:11:34 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0370 \recid 669070122607080310 \start 00:11:35 \sp SITHEN \ph o gila \tx oh gila. \mb oh gila \ge EXCL GILA \fti mantap.

\ref BES-20061228-HEN9.0371 \recid 182790122654080310 \start 00:11:36 \sp SURHEN \ph maʔ ujiɲə ŋiceʔkah bəlilah tipi aku tu ŋa sidiə \tx "mak" ujinye ngicekkah, "belilah TV aku tu ngai CDe"! \mb mak uji -nye ng- kicek -kah beli -lah TV aku tu ngai CD -e \ge TRU.mother say -3 N- talk -KAH buy -LAH TV 1SG that with CD -3 \fti "Bu" katanya, "belilah TV sama CD saya itu"!

\ref BES-20061228-HEN9.0372 \recid 162957123301080310 \start 00:11:40 \sp SURHEN \ph adaʔ ji ku \tx adak ji ku! \mb adak ji ku \ge EXCL say 1SG \fti waduh!

\ref BES-20061228-HEN9.0373 \recid 731566125925080310 \start 00:11:41 \sp SURHEN \ph nopi tu təʔiceʔ n̥diyə naʔ sidi naʔ tipi \tx Nopi tu tekicek ndie, nak CD nak TV. \mb Nopi tu te- kicek ndie nak CD nak TV \ge Nopi that TE- talk EXCL want CD want TV \fti Nopi memang berkata, ingin CD dan TV.

\ref BES-20061228-HEN9.0374 \recid 252016135335080310 \start 00:11:44 \sp SITHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0375 \recid 850629144548080310 \start 00:11:44 \sp SURHEN \ph ji ku ay kələ \tx ji ku ai kele. \mb ji ku ai kele \ge say 1SG EXCL later \fti nanti kata saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0376 \recid 642703144619080310 \start 00:11:46 \sp SURHEN \ph nuŋgu laʔ \tx nunggu la... \mb n- tunggu la \ge N- wait PFCT \fti menunggu sudah...

\ref BES-20061228-HEN9.0377 \recid 725391144700080310 \start 00:11:47 \sp SURHEN \ph kawə bərəgə \tx kawe berege. \mb kawe be- rege \ge coffee BE- price \fti harga kopi tinggi.

\ref BES-20061228-HEN9.0378 \recid 860655144744080310 \start 00:11:49 \sp SURHEN \ph ay umaʔ katəɲə kələ ku juwalkah kə laɪn \tx "ai umak" katenye, "kele ku jualkah ke laen"! \mb ai umak kate -nye kele ku jual -kah ke laen \ge EXCL mother say -3 later 1SG sell -KAH to other \fti "nanti saya jualkan ke orang lain"! \nt CD dan TV Zan.

\ref BES-20061228-HEN9.0379 \recid 844030151903080310 \start 00:11:52 \sp SURHEN \ph juwalkahlah ji ku \tx jualkahlah ji ku! \mb jual -kah -lah ji ku \ge sell -KAH -LAH say 1SG \fti jual saja kata saya!

\ref BES-20061228-HEN9.0380 \recid 429917153403080310 \start 00:11:53 \sp SURHEN \ph ikasə maseh tuŋgukaɲə \tx engkase maseh tunggukahnye. \mb engkas -e maseh tunggu -kah -nye \ge shape -3 still wait -KAH -3 \fti rupanya masih ditunggunya. \nt menjual CD dan TV Zan.

\ref BES-20061228-HEN9.0381 \recid 133840153513080310 \start 00:11:55 \sp SURHEN \ph bapaŋə kə dusʊn \tx bapange ke duson. \mb bapang -e ke duson \ge father -3 to village \fti ayahnya ke kampung.

\ref BES-20061228-HEN9.0382 \recid 963860153554080310 \start 00:11:57 \sp SURHEN \ph udə baʔ tutoʔlah kawə tu \tx ude bak, tutoklah kawe tu! \mb ude bak tutok -lah kawe tu \ge PFCT TRU.father pound -LAH coffee that \fti sudahlah yah, tumbuk saja kopi itu!

\ref BES-20061228-HEN9.0383 \recid 213889153805080310 \start 00:11:59 \sp SURHEN \ph kiceʔkah tipi tu ambeʔlah li kamu \tx kicekkah, TV tu ambeklah li kamu. \mb kicek -kah TV tu ambek -lah li kamu \ge talk -KAH TV that take -LAH by 2PL \fti TV itu ambillah oleh kamu.

\ref BES-20061228-HEN9.0384 \recid 839085154337080310 \start 00:12:00 \sp SURHEN \ph ujiɲə \tx ujinye. \mb uji -nye \ge say -3 \fti katanya.

\ref BES-20061228-HEN9.0385 \recid 128161154409080310 \start 00:12:02 \sp SITHEN \ph ɲadiʔ \tx jadi... \mb jadi \ge become \fti jadi...

\ref BES-20061228-HEN9.0386 \recid 906530160002080310 \start 00:12:03 \sp SITHEN \ph la bəʔujɪʔ kamu a \tx la beojek kamu a? \mb la be- ojek kamu a \ge PFCT BE- motorcycle.taxi 2PL yes \fti sudah punya ojek kamu ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0387 \recid 572983160041080310 \start 00:12:05 \sp SURHEN \ph ojeʔ au \tx ojek, au. \mb ojek au \ge motorcycle.taxi yes \fti ojek, ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0388 \recid 378741101427110310 \start 00:12:05 \sp SITHEN \ph anu ɲəlah dijalankahɲə ŋa san \tx anu, nyelah dijalankahnye ngai Zan? \mb anu nyelah di- jalan -kah -nye ngai Zan \ge whatchamacallit right DI- walk -KAH -3 with Zan \fti anu, dioperasikan oleh Zan?

\ref BES-20061228-HEN9.0389 \recid 410400101601110310 \start 00:12:07 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0390 \recid 612473101625110310 \start 00:12:08 \sp SURHEN \ph ojeʔ laju kami məli tipiyo ŋan sidiyo \tx ojek, laju kami meli TVo ngan CDo. \mb ojek laju kami m- beli TV -o ngan CD -o \ge motorcycle.taxi continue 1PL.EX N- buy TV -3 limit CD -3 \fti ojek, terus kami membeli TV dan Cdnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0391 \recid 245503102430110310 \start 00:12:12 \sp SURHEN \ph jadi zan məli ojeʔ \tx jadi Zan meli ojek. \mb jadi Zan m- beli ojek \ge become Zan N- buy motorcycle.taxi \fti jadi Zan membeli ojek.

\ref BES-20061228-HEN9.0392 \recid 278097102758110310 \start 00:12:13 \sp SITHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0393 \recid 884691102958110310 \start 00:12:15 \sp SURHEN \ph o ji ku amu neʔ adɪŋ bataʔ kə pucoʔ \tx oh ji ku amu nek adeng batak ke pucok! \mb oh ji ku amu nek adeng batak ke pucok \ge EXCL say 1SG TOP REL younger.sibling bring to up \fti kalau punya adik dibawa ke atas! \nt TV dan CD.

\ref BES-20061228-HEN9.0394 \recid 726937103237110310 \start 00:12:17 \sp SURHEN \ph ji ku kiceʔkah \tx ji ku kicekkah. \mb ji ku kicek -kah \ge say 1SG talk -KAH \fti saya katakan.

\ref BES-20061228-HEN9.0395 \recid 742095103342110310 \start 00:12:17 \sp SURHEN \ph adə duwə taʊn diyə di bawah tu \tx ade due taon die di bawah tu. \mb ade due taon die di bawah tu \ge exist two year 3 LOC under that \fti selama dua tahun dia di bawah itu. \nt TV dan CD.

\ref BES-20061228-HEN9.0396 \recid 817000103458110310 \start 00:12:19 \sp SITHEN \ph ŋuniyan \tx ngunian... \mb ngu- nian \ge NGU- right \fti betul...

\ref BES-20061228-HEN9.0397 \recid 641773103528110310 \start 00:12:21 \sp SITHEN \ph la laɪn təpeʔə \tx la laen tepeke. \mb la laen te- pek -e \ge PFCT other TE- placed -3 \fti sudah lain tempatnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0398 \recid 394940103611110310 \start 00:12:21 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0399 \recid 877681103630110310 \start 00:12:21 \sp SURHEN \ph na uji ku na ado jəmo ŋantati bəlilah li dəŋah \tx na uji ku, na ado jemo ngantati, belilah li dengah! \mb na uji ku na ado jemo ng- antat -i beli -lah li dengah \ge EXCL say 1SG EXCL exist person N- deliver -I buy -LAH by 2SG \fti ini kata saya, ada orang yang mengantarkan, belilah oleh kamu!

\ref BES-20061228-HEN9.0400 \recid 371479091835150310 \start 00:12:25 \sp SURHEN \ph neʔ dəŋah niyan \tx nek dengah nian. \mb nek dengah nian \ge REL 2SG right \fti betul-betul punya kamu.

\ref BES-20061228-HEN9.0401 \recid 756486091916150310 \start 00:12:26 \sp SURHEN \ph ji ku kiceʔkah \tx ji ku kicekkah. \mb ji ku kicek -kah \ge say 1SG talk -KAH \fti saya katakan.

\ref BES-20061228-HEN9.0402 \recid 586294091942150310 \start 00:12:27 \sp SITHEN \ph əʔ əm \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0403 \recid 364045092006150310 \start 00:12:28 \sp SURHEN \ph mu neʔ adɪŋ \tx (a)mu nek adeng... \mb amu nek adeng \ge TOP REL younger.sibling \fti kalau yang adik...

\ref BES-20061228-HEN9.0404 \recid 923376092044150310 \start 00:12:29 \sp SITHEN \ph ŋuniyan maji kaba \tx ngunian maji kaba. \mb ngu- nian maji kaba \ge NGU- right follow 2SG \fti betul kata kamu itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0405 \recid 212463092144150310 \start 00:12:30 \sp SITHEN \ph laɪnlaɪn \tx laen-laen. \mb laen ~ laen \ge other ~ other \fti lain-lain. \nt TV dan VCD.

\ref BES-20061228-HEN9.0406 \recid 274238092309150310 \start 00:12:31 \sp SURHEN \ph xxx bataʔ kə pucoʔ bataʔ kə pucoʔ \tx xxx batak ke pucok, batak ke pucok. \mb xxx batak ke pucok batak ke pucok \ge xxx bring to up bring to up \fti xxx di bawa ke atas, bawa ke atas.

\ref BES-20061228-HEN9.0407 \recid 823524092401150310 \start 00:12:35 \sp SITHEN \ph bəɣapə məli ujɪʔ \tx beghape meli ojek? \mb beghape m- beli ojek \ge how.much N- buy motorcycle.taxi \fti berapa harga ojek?

\ref BES-20061228-HEN9.0408 \recid 497865104650150310 \start 00:12:38 \sp SURHEN \ph neʔ gendɪŋə bae səŋah jutah \tx nek gendenge bae setengah juta. \mb nek gendeng -e bae se- tengah juta \ge for adjoined -3 just SE- middle million \fti untuk gandengnya saja setengah juta. \nt ojek.

\ref BES-20061228-HEN9.0409 \recid 940234104909150310 \start 00:12:39 \sp SITHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0410 \recid 943362104937150310 \start 00:12:40 \sp SURHEN \ph neʔ gendɪŋə bae səŋah jutah \tx nek gendenge bae setengah juta. \mb nek gendeng -e bae se- tengah juta \ge for adjoined -3 just SE- middle million \fti untuk gandengnya saja setengah juta. \nt ojek.

\ref BES-20061228-HEN9.0411 \recid 411230105039150310 \start 00:12:41 \sp SITHEN \ph sətəŋah juta \tx setengah juta. \mb se- tengah juta \ge SE- middle million \fti setengah juta.

\ref BES-20061228-HEN9.0412 \recid 159732105113150310 \start 00:12:44 \sp SITHEN \ph anuʔ itu mutʊŋə \tx anu, itu, motonge? \mb anu i- tu m- potong -e \ge whatchamacallit I- that N- cut -3 \fti anu, itu, memotongnya?

\ref BES-20061228-HEN9.0413 \recid 530455105243150310 \start 00:12:45 \sp SURHEN \ph didə pulə kəruwan aku \tx dide pule keruan aku. \mb dide pule keruan aku \ge NEG also know 1SG \fti tidak tahu saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0414 \recid 566503105318150310 \start 00:12:46 \sp SURHEN \ph n̥tah amu diyə nutoʔ kawə diyə tu \tx entah amu die nutok kawe die tu. \mb entah amu die n- tutok kawe die tu \ge don't.know TOP 3 N- pound coffee 3 that \fti mungkin dia menumbuk kopi.

\ref BES-20061228-HEN9.0415 \recid 734365105909150310 \start 00:12:50 \sp SURHEN \ph mulaʔi juwalə gendɪŋə tukar agi \tx mulaii juale pule gendenge, tukar agi. \mb mulai -i jual -e pule gendeng -e tukar agi \ge begin -I sell -3 also adjoined -3 exchange more \fti pertama dijualnya gandengnya, ditukarnya lagi.

\ref BES-20061228-HEN9.0416 \recid 495604110142150310 \start 00:12:53 \sp SURHEN \ph ɲə diyə cetə \tx nye die cate. \mb nye die cat -e \ge REL 3 paint -3 \fti yang dia dicatnya. \nt gandeng ojek.

\ref BES-20061228-HEN9.0417 \recid 733142110253150310 \start 00:12:55 \sp SURHEN \ph agaʔ buɣoʔ ujiɲə \tx agak bughok ujinye. \mb agak bughok uji -nye \ge reckon bad UJI -3 \fti katanya agak jelek.

\ref BES-20061228-HEN9.0418 \recid 645409110329150310 \start 00:12:56 \sp SURHEN \ph maʔ ini aɣi m̥pay məli pulə \tx mak ini aghi empai meli pule. \mb mak i- ni aghi empai m- beli pule \ge now I- this day just.now N- buy also \fti sekarang ini baru dibeli. \nt gandengan ojek.

\ref BES-20061228-HEN9.0419 \recid 310166110428150310 \start 00:12:57 \sp SITHEN \ph ɲəla lajuʔ anu məli cet ŋa kancɪl \tx nyelah laju, anu, meli cat ngai Kancel. \mb nyelah laju anu m- beli cat ngai Kancel \ge right continue whatchamacallit N- buy paint with Kancel \fti karena itu dia membeli cat dengan Kancel.

\ref BES-20061228-HEN9.0420 \recid 769984110705150310 \start 00:13:00 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0421 \recid 634491110836150310 \start 00:13:03 \sp SURHEN \ph ji ku anu \tx ji ku anu... \mb ji ku anu \ge say 1SG whatchamacallit \fti kata saya anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0422 \recid 403991141034150310 \start 00:13:04 \sp SURHEN \ph deʔ ɣule səmiŋgumiŋgu ini naʔsi \tx dek, ghule seminggu-minggu ini naksi. \mb dek ghule se- minggu ~ minggu i- ni n- taksi \ge DEK get SE- week ~ week I- this N- taxi \fti dalam minggu ini tidak dapat hasil. \nt nambang.

\ref BES-20061228-HEN9.0423 \recid 895040141348150310 \start 00:13:06 \sp SURHEN \ph adaʔ dəŋah ni \tx adak dengah ni! \mb adak dengah ni \ge EXCL 2SG this \fti dasar kamu ini!

\ref BES-20061228-HEN9.0424 \recid 967863141419150310 \start 00:13:07 \sp SURHEN \ph dɪm xxx dijuwal \tx (u)dem xxx dijual. \mb udem xxx di- jual \ge finished xxx DI- sell \fti sudah, xxx dijual.

\ref BES-20061228-HEN9.0425 \recid 900050141514150310 \start 00:13:09 \sp SURHEN \ph ji ku amu la təbəli kələ \tx ji ku amu la tebeli kele... \mb ji ku amu la te- beli kele \ge say 1SG TOP PFCT TE- buy later \fti kata saya kalau sudah terbeli nanti...

\ref BES-20061228-HEN9.0426 \recid 559737141621150310 \start 00:13:10 \sp SURHEN \ph didə naʔ dijuwal agi \tx dide nak dijual agi. \mb dide nak di- jual agi \ge NEG for DI- sell more \fti jangan dijual lagi. \nt ojek.

\ref BES-20061228-HEN9.0427 \recid 410180141711150310 \start 00:13:13 \sp SURHEN \ph anaʔ bini tadi naʔ makan \tx anak bini tadi nak makan. \mb anak bini tadi nak makan \ge child wife earlier NAK eat \fti anak istri harus makan.

\ref BES-20061228-HEN9.0428 \recid 502490141803150310 \start 00:13:14 \sp SITHEN \ph ŋuniyan bənaɣ \tx ngunian benagh. \mb ngu- nian benagh \ge NGU- right right \fti betul sekali.

\ref BES-20061228-HEN9.0429 \recid 359101141834150310 \start 00:13:15 \sp SURHEN \ph awayə aku adə ji ku \tx awaie aku ade ji ku. \mb awai -e aku ade ji ku \ge EXCL -3 1SG exist say 1SG \fti ya, kalau saya ada terus.

\ref BES-20061228-HEN9.0430 \recid 626903141918150310 \start 00:13:17 \sp SITHEN \ph ŋuniyan \tx ngunian. \mb ngu- nian \ge NGU- right \fti betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0431 \recid 673160141941150310 \start 00:13:19 \sp SURHEN \ph ay m̥poʔ uji diyə məncariməncari ɣapatlah aku ŋənjoʔo \tx ai, empok uji die mencari-mencari ghapatlah aku ngenjoko. \mb ai empok uji die me- n- cari ~ me- n- cari ghapat -lah aku nge- n- joko \ge EXCL although say 3 ME- N- look.for ~ ME- N- look.for often -LAH 1SG NGE- N- region \fti walaupun katanya dia mencari, seringlah saya yang memberinya.

\ref BES-20061228-HEN9.0432 \recid 516953144330150310 \start 00:13:23 \sp SURHEN \ph m̥bayaro səkolah \tx mbayaro sekolah. \mb m- bayar -o sekolah \ge N- pay -3 school \fti membayarkan sekolah.

\ref BES-20061228-HEN9.0433 \recid 439558144445150310 \start 00:13:25 \sp SURHEN \ph tiyap taʊn aku \tx tiap taon aku. \mb tiap taon aku \ge every year 1SG \fti setiap tahun saya. \nt membayar uang sekolah.

\ref BES-20061228-HEN9.0434 \recid 161196150039150310 \start 00:13:26 \sp SITHEN \ph udəʔ m̥baʔ itula n̥diyə ŋaɣi cucʊŋ \tx ude, mbak itulah ndie ngaghi cucong. \mb ude mbak i- tu -lah ndie ngaghi cucong \ge PFCT like I- that -LAH EXCL with grandchild \fti memang seperti itu dengan cucu.

\ref BES-20061228-HEN9.0435 \recid 367323095303170310 \start 00:13:28 \sp SURHEN \ph anu apə naməɲə \tx anu, ape namenye... \mb anu ape name -nye \ge whatchamacallit what name -3 \fti anu, apa namanya...

\ref BES-20061228-HEN9.0436 \recid 209921095427170310 \start 00:13:29 \sp SITHEN \ph loʔ itula n̥diyə \tx lok itulah ndie. \mb lok i- tu -lah ndie \ge like I- that -LAH EXCL \fti memang seperti itulah.

\ref BES-20061228-HEN9.0437 \recid 759868095546170310 \start 00:13:30 \sp SURHEN \ph bilə diyə daŋ deʔ bədiyə \tx bile die dang dek bedie... \mb bile die dang dek bedie \ge if 3 medium DEK exist \fti ketika dia sedang tidak ada... \nt uang.

\ref BES-20061228-HEN9.0438 \recid 720825095724170310 \start 00:13:32 \sp SURHEN \ph deweʔ nedo bəɣas maseh cedokə \tx dewek nedo beghas, maseh cedoke. \mb dewek nedo beghas maseh cedok -e \ge 1 NEG rice still take -3 \fti saya tidak punya beras, masih diambilnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0439 \recid 623974102915170310 \start 00:13:35 \sp SURHEN \ph ayolah ji ku \tx ayolah ji ku. \mb ayo -lah ji ku \ge yes -LAH say 1SG \fti oklah kata saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0440 \recid 945134102958170310 \start 00:13:36 \sp SITHEN \ph au n̥diyə \tx au ndie. \mb au ndie \ge yes EXCL \fti memang begitu.

\ref BES-20061228-HEN9.0441 \recid 493546103027170310 \start 00:13:37 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0442 \recid 346360103049170310 \start 00:13:38 \sp SITHEN \ph m̥baʔ itulah n̥diyə ŋaɣi anaʔ \tx mbak itulah ndie ngaghi anak. \mb mbak i- tu -lah ndie ngaghi anak \ge like I- that -LAH EXCL with child \fti memang seperti itu dengan anak.

\ref BES-20061228-HEN9.0443 \recid 691474103140170310 \start 00:13:39 \sp SURHEN \ph kadaŋan naʔ naʔsi \tx kadangan nak naksi... \mb kadang -an nak n- taksi \ge occasional -AN want N- taxi \fti kadangan mau nambang...

\ref BES-20061228-HEN9.0444 \recid 518307103236170310 \start 00:13:41 \sp SURHEN \ph doʔ umaʔ abɪs muniɲə miɲaʔ ni \tx "endok umak, abes muninye minyak ni". \mb endok umak abes muni -nye minyak ni \ge EXCL mother finished sound -3 oil this \fti "waduh bu, habis minyaknya ini". \nt bensin.

\ref BES-20061228-HEN9.0445 \recid 703759103705170310 \start 00:13:43 \sp SURHEN \ph maʔ manə ŋisiɲə \tx "mak mane ngisinye"? \mb mak mane ng- isi -nye \ge like which N- contents -3 \fti "bagaimana mengisinya"?

\ref BES-20061228-HEN9.0446 \recid 901136103837170310 \start 00:13:45 \sp SURHEN \ph ji ku ambeʔlah di situ \tx ji ku ambeklah di situ! \mb ji ku ambek -lah di s- i- tu \ge say 1SG take -LAH LOC S- I- that \fti ambillah di situ! \nt bensin.

\ref BES-20061228-HEN9.0447 \recid 817133103945170310 \start 00:13:47 \sp SURHEN \ph n̥joʔ duwɪt səpuloh ribu \tx enjok duet sepuloh ribu. \mb enjok duet sepuloh ribu \ge give money ten thousand \fti saya kasih duit sepuluh ribu.

\ref BES-20061228-HEN9.0448 \recid 172664104457170310 \start 00:13:48 \sp SURHEN \ph naʔsilah kelə la naʔ məli miɲaʔ agi \tx naksilah, kele la nak meli minyak agi. \mb n- taksi -lah kele la nak m- beli minyak agi \ge N- taxi -LAH later PFCT want N- buy oil more \fti nambanglah, nanti mau membeli minyak lagi.

\ref BES-20061228-HEN9.0449 \recid 978374104635170310 \start 00:13:51 \sp SITHEN \ph au au n̥diyə \tx au, au ndie. \mb au au ndie \ge yes yes EXCL \fti ya, memang begitu.

\ref BES-20061228-HEN9.0450 \recid 263563104716170310 \start 00:13:53 \sp SITHEN \ph maʔ itulah galə kitə ŋaɣi anaʔ ŋa cucʊŋ \tx mak itulah gale kite ngaghi anak ngai cucong. \mb mak i- tu -lah gale kite ngaghi anak ngai cucong \ge like I- that -LAH all 1PL with child with grandchild \fti memang seperti itu kita dengan anak dan cucu.

\ref BES-20061228-HEN9.0451 \recid 515281104956170310 \start 00:13:57 \sp SITHEN \ph asaʔ adə deʔ bəsayaŋ \tx asak ade dek besayang. \mb asak ade dek be- sayang \ge as.long.as exist DEK BE- compassion \fti tidak beperhitungan.

\ref BES-20061228-HEN9.0452 \recid 245406105120170310 \start 00:13:58 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0453 \recid 451699105142170310 \start 00:14:09 \sp SATHEN \ph bapə ikoʔ anaʔ lina tu \tx beghape ikok anak Lina tu? \mb beghape ikok anak Lina tu \ge how.much CLF child Lina that \fti berapa orang anak Lina itu?

\ref BES-20061228-HEN9.0454 \recid 816937105236170310 \start 00:14:10 \sp SURHEN \ph duwə \tx due. \mb due \ge two \fti dua.

\ref BES-20061228-HEN9.0455 \recid 484931105253170310 \start 00:14:11 \sp SITHEN \ph xxx sapə neʔ damə neʔ tuwə \tx xxx, siape nek name nek tue? \mb xxx siape nek name nek tue \ge xxx who REL name REL old \fti xxx siapa nama yang paling tua?

\ref BES-20061228-HEN9.0456 \recid 458181105409170310 \start 00:14:13 \sp SURHEN \ph ili \tx Eli. \mb Eli \ge Eli \fti Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.0457 \recid 857393105510170310 \start 00:14:14 \sp SITHEN \ph ili \tx Eli. \mb Eli \ge Eli \fti Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.0458 \recid 933262105531170310 \start 00:14:15 \sp SITHEN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0459 \recid 753244105551170310 \start 00:14:15 \sp SURHEN \ph eli \tx Eli. \mb Eli \ge Eli \fti Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.0460 \recid 100870105609170310 \start 00:14:17 \sp SITHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0461 \recid 326380105638170310 \start 00:14:18 \sp SURHEN \ph eli \tx Eli. \mb Eli \ge Eli \fti Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.0462 \recid 579210105658170310 \start 00:14:19 \sp SITHEN \ph eli \tx Eli. \mb Eli \ge Eli \fti Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.0463 \recid 106832105722170310 \start 00:14:20 \sp SURHEN \ph aw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0464 \recid 626895105742170310 \start 00:14:21 \sp SURHEN \ph tigə səmpaʔ gadɪs maʔ ini aɣi \tx tige, seghempak gades mak ini aghi. \mb tige seghempak gades mak i- ni aghi \ge three together girl now I- this day \fti tiga, sama besar dia nanti.

\ref BES-20061228-HEN9.0465 \recid 546542105854170310 \start 00:14:25 \sp SURHEN \ph neʔ sikoʔ daŋ itu niŋgal neʔ lanaŋ daŋ itu \tx nek sikok dang itu (me)ninggal nek lanang dang itu. \mb nek sikok dang i- tu meninggal nek lanang dang i- tu \ge REL one when I- that pass.away REL male medium I- that \fti yang satunya meninggal, yang laki-laki waktu itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0466 \recid 946000110057170310 \start 00:14:28 \sp SURHEN \ph niŋgal di sini \tx (me)ninggal di sini. \mb meninggal di s- i- ni \ge pass.away LOC S- I- this \fti meninggal di sini.

\ref BES-20061228-HEN9.0467 \recid 654413110159170310 \start 00:14:29 \sp SATHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0468 \recid 435901110226170310 \start 00:14:30 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0469 \recid 801714110246170310 \start 00:14:31 \sp SITHEN \ph ew anaʔ anu liʔ lina ku kiceʔkah sapə daməɲə \tx ew, anak anu, Li(na), Lina ku kicekkah siape namenye? \mb ew anak anu Lina Lina ku kicek -kah siape name -nye \ge EXCL child whatchamacallit Lina Lina 1SG talk -KAH who name -3 \fti anak Lina yang saya katakan siapa namanya?

\ref BES-20061228-HEN9.0470 \recid 230814110527170310 \start 00:14:34 \sp SURHEN \ph duwə \tx due. \mb due \ge two \fti dua.

\ref BES-20061228-HEN9.0471 \recid 909034110549170310 \start 00:14:36 \sp SURHEN \ph kiki dəŋan cica \tx Kiki dengan Cica. \mb Kiki dengan Cica \ge Kiki with Cica \fti Kiki dengan Cica.

\ref BES-20061228-HEN9.0472 \recid 361686110646170310 \start 00:14:37 \sp SITHEN \ph oy \tx oi! \mb oi \ge EXCL \fti oh!

\ref BES-20061228-HEN9.0473 \recid 865769110710170310 \start 00:14:38 \sp SATHEN \ph itu kamu təmalam di kəbʊn tu \tx itu, kamu temalam di kebon tu... \mb i- tu kamu te- malam di kebon tu \ge I- that 2PL TE- night LOC garden that \fti itu, kamu bermalam di kebun itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0474 \recid 399907110820170310 \start 00:14:41 \sp SATHEN \ph itu au \tx itu au... \mb i- tu au \ge I- that yes \fti itu ya...

\ref BES-20061228-HEN9.0475 \recid 657807110843170310 \start 00:14:42 \sp SATHEN \ph baɲaʔ m̥paʔan au \tx banyak empakan au? \mb banyak empakan au \ge a.lot together yes \fti banyak rombongannya ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0476 \recid 773615110929170310 \start 00:14:44 \sp SURHEN \ph rami \tx rami. \mb rami \ge crowded \fti ramai. \nt orang bermalam di kebun.

\ref BES-20061228-HEN9.0477 \recid 466776111004170310 \start 00:14:45 \sp SURHEN \ph adə neʔ didə baleʔ agi \tx ade nek dide balek agi. \mb ade nek dide balek agi \ge exist REL NEG turn.around more \fti ada yang menetap di situ.

\ref BES-20061228-HEN9.0478 \recid 424584111059170310 \start 00:14:45 \sp SITHEN \ph la talaŋ \tx la Talang... \mb la Talang \ge PFCT Talang \fti sudah desa...

\ref BES-20061228-HEN9.0479 \recid 489653111141170310 \start 00:14:47 \sp SITHEN \ph la talaŋ bəsaʔ \tx la Talang besak. \mb la Talang besak \ge PFCT Talang big \fti sudah menjadi desa yang besar.

\ref BES-20061228-HEN9.0480 \recid 617166111246170310 \start 00:14:50 \sp SITHEN \ph au au amuʔ xxx amuʔ deʔ dituŋgu \tx au, au, amu xxx, amu dek ditunggu. \mb au au amu xxx amu dek di- tunggu \ge yes yes TOP xxx TOP DEK DI- wait \fti ya, kalau xxx, kalau tidak ditunggu.

\ref BES-20061228-HEN9.0481 \recid 820738111506170310 \start 00:14:59 \sp SURHEN \ph anjam pulo sat atə deweʔ nəŋah tu \tx anjam pulo Sat (s)ate dewek nengah tu... \mb anjam pulo Sat sate dewek n- tengah tu \ge enjoy furthermore Satri PFCT 1 N- middle that \fti senang kita Sat, setelah kita ke tengah itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0482 \recid 464448111700170310 \start 00:15:01 \sp SITHEN \ph ɣumah tu kandeʔ sapə ɣumah \tx ghumah tu kandek siape ghumah? \mb ghumah tu kandek siape ghumah \ge house that for who house \fti rumah itu nantinya untuk siapa?

\ref BES-20061228-HEN9.0483 \recid 899791111803170310 \start 00:15:02 \sp SURHEN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0484 \recid 717099111824170310 \start 00:15:03 \sp SITHEN \ph ɣumah tu kandeʔ siyapə \tx ghumah tu kandek siape? \mb ghumah tu kandek siape \ge house that for who \fti rumah itu untuk siapa?

\ref BES-20061228-HEN9.0485 \recid 108828111906170310 \start 00:15:06 \sp SURHEN \ph ay lʊm kəru lʊm ɣule ditəntukah \tx ai, (be)lom keru(an), (be)lom ghule ditentukah. \mb ai belom keruan belom ghule di- tentu -kah \ge EXCL not.yet know not.yet get DI- certain -KAH \fti belum bisa ditentukan.

\ref BES-20061228-HEN9.0486 \recid 888350112514170310 \start 00:15:08 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0487 \recid 113776112534170310 \start 00:15:08 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0488 \recid 337962112559170310 \start 00:15:09 \sp SITHEN \ph anaʔ tigə \tx anak tige. \mb anak tige \ge child three \fti anak tiga.

\ref BES-20061228-HEN9.0489 \recid 842044144306170310 \start 00:15:10 \sp SURHEN \ph gi adə taŋgʊŋan sikoʔ agi \tx gi ade tanggongan sikok agi. \mb gi ade tanggong -an sikok agi \ge still exist almost.done -AN one more \fti masih ada tanggungan satu lagi.

\ref BES-20061228-HEN9.0490 \recid 353142144407170310 \start 00:15:11 \sp SITHEN \ph anaʔ tigə \tx anak tige. \mb anak tige \ge child three \fti anak tiga.

\ref BES-20061228-HEN9.0491 \recid 376947144437170310 \start 00:15:12 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0492 \recid 866247144457170310 \start 00:15:14 \sp SITHEN \ph siyapə kina pəgi \tx siape kina pegi. \mb siape kina pegi \ge who just go \fti siapapun tidak apa-apa.

\ref BES-20061228-HEN9.0493 \recid 339285144535170310 \start 00:15:15 \sp SITHEN \ph pʊŋ kina \tx empok kina... \mb empok kina \ge although just \fti yang penting...

\ref BES-20061228-HEN9.0494 \recid 583622144653170310 \start 00:15:17 \sp SITHEN \ph m̥buwat ɣumah bundal kuday n̥deʔ dundʊŋan \tx mbuat ghumah bundal kudai ndek dundongan. \mb m- buat ghumah bundal kudai ndek dundongan \ge N- make house small later REL house \fti membuat rumah kecil dulu. \nt dundongan=tempat untuk berteduh dari panas dan hujan.

\ref BES-20061228-HEN9.0495 \recid 454743145127170310 \start 00:15:19 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0496 \recid 687610145148170310 \start 00:15:20 \sp SURHEN \ph loʔ inilah amən deweʔ gi adə ni e \tx lok inilah amu dewek gi ade ni e. \mb lok ini -lah amu dewek gi ade ni e \ge like this -LAH TOP 1 still exist this EXCL \fti seperti inilah kalau kita masih hidup.

\ref BES-20061228-HEN9.0497 \recid 381343145320170310 \start 00:15:22 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0498 \recid 944363145340170310 \start 00:15:24 \sp SURHEN \ph lagi kami di dusʊn loʔ itulah kan baʔ deʔ bədiyə agi kami e \tx lagi kami di duson lok itulah, kan bak dek bedie agi kami e. \mb lagi kami di duson lok i- tu -lah kan bak dek bedie agi kami e \ge medium 1PL.EX LOC village like I- that -LAH KAN TRU.father DEK exist more 1PL.EX EXCL \fti sama seperti kami di desa, kami sudah lama ditinggal oleh ayah.

\ref BES-20061228-HEN9.0499 \recid 137291150442170310 \start 00:15:27 \sp SURHEN \ph tiŋgal n̥dʊŋ \tx tinggal endong. \mb tinggal endong \ge stay mother \fti hanya ibu. \nt yang masih ada.

\ref BES-20061228-HEN9.0500 \recid 462833150530170310 \start 00:15:30 \sp SURHEN \ph təgaʔan baʔ tu \tx tegakan bak tu... \mb tega -kan bak tu \ge have.the.heart -KAN TRU.father that \fti tanggungan ayah itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0501 \recid 744703150659170310 \start 00:15:31 \sp SURHEN \ph adɪŋadɪŋ ku kakaŋ ku tu təgaʔan baʔ galə \tx adeng-adeng ku, kakang ku tu, tegakan bak gale. \mb adeng ~ adeng ku kakang ku tu tega -kan bak gale \ge younger.sibling ~ younger.sibling 1SG older.brother 1SG that have.the.heart -KAN TRU.father all \fti adik-adik, kakak saya ditanggung oleh ayah.

\ref BES-20061228-HEN9.0502 \recid 545343150924170310 \start 00:15:34 \sp SURHEN \ph aku didə bədiyə xx mintaʔ \tx aku dide bedie xx mintak. \mb aku dide bedie xx mintak \ge 1SG NEG exist xx ask.for \fti saya tidak ada xx minta.

\ref BES-20061228-HEN9.0503 \recid 593932151017170310 \start 00:15:35 \sp SURHEN \ph kələ adə warɪsan \tx kele ade warisan... \mb kele ade waris -an \ge later exist inherit -AN \fti nanti ada warisan...

\ref BES-20061228-HEN9.0504 \recid 932411151111170310 \start 00:15:36 \sp SITHEN \ph n̥deʔ baʔ kaba niyan \tx ndek bak kaba nian? \mb ndek bak kaba nian \ge REL TRU.father 2SG right \fti betul-betul punya ayah kamu?

\ref BES-20061228-HEN9.0505 \recid 852094151208170310 \start 00:15:37 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0506 \recid 966520151228170310 \start 00:15:39 \sp SURHEN \ph tigə təgaʔan baʔ \tx tige tegakan bak. \mb tige tega -kan bak \ge three have.the.heart -KAN TRU.father \fti tiga yang jadi tanggungan ayah.

\ref BES-20061228-HEN9.0507 \recid 827635151312170310 \start 00:15:41 \sp SURHEN \ph kami m̥pat br̥adɪŋ \tx kami empat beradeng. \mb kami empat ber- adeng \ge 1PL.EX four BER- younger.sibling \fti kami empat bersaudara.

\ref BES-20061228-HEN9.0508 \recid 279602151354170310 \start 00:15:42 \sp SURHEN \ph ɲadi m̥pat br̥adɪŋ tu \tx njadi empat beradeng tu... \mb n- jadi empat ber- adeng tu \ge N- become four BER- younger.sibling that \fti jadi empat bersaudara itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0509 \recid 975775152141170310 \start 00:15:43 \sp SURHEN \ph aku xxx adə \tx aku, xxx ade. \mb aku xxx ade \ge 1SG xxx exist \fti aku xxx ada.

\ref BES-20061228-HEN9.0510 \recid 683153152327170310 \start 00:15:45 \sp SURHEN \ph ji ku tuŋgulah kuday ŋa adɪŋ ku buŋsu \tx ji ku tunggulah kudai, ngai adeng ku bungsu. \mb ji ku tunggu -lah kudai ngai adeng ku bungsu \ge say 1SG wait -LAH later with younger.sibling 1SG youngest \fti tunggu dulu saya katakan dengan adik saya yang bungsu.

\ref BES-20061228-HEN9.0511 \recid 164086164410170310 \start 00:15:48 \sp SURHEN \ph aɲə amən umaʔ \tx anye amu umak... \mb anye amu umak \ge but TOP mother \fti tapi kalau ibu...

\ref BES-20061228-HEN9.0512 \recid 449622142936190310 \start 00:15:50 \sp SURHEN \ph ji ku deʔ bədiyə agi kələ \tx ji ku dek bedie agi kele... \mb ji ku dek bedie agi kele \ge say 1SG DEK exist more later \fti kalau ibu sudah tidak ada nanti...

\ref BES-20061228-HEN9.0513 \recid 108687143048190310 \start 00:15:51 \sp SURHEN \ph lʊm kəruwan ji ku \tx (be)lom keruan ji ku. \mb belom keruan ji ku \ge not.yet know say 1SG \fti belum tahu kata saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0514 \recid 303194143128190310 \start 00:15:53 \sp SITHEN \ph bukan m̥baʔ iniᵃʔ gi adə umaʔ kaba \tx bukan, mbak ini gi ade umak kaba? \mb bukan mbak i- ni gi ade umak kaba \ge NEG now I- this still exist mother 2SG \fti sekarang ibu kamu masih ada?

\ref BES-20061228-HEN9.0515 \recid 602152143527190310 \start 00:15:53 \sp SURHEN \ph gi adə \tx gi ade. \mb gi ade \ge still exist \fti masih ada.

\ref BES-20061228-HEN9.0516 \recid 491136143553190310 \start 00:15:54 \sp SURHEN \ph loʔ kamu nilah \tx lok kamu nilah. \mb lok kamu ni -lah \ge like 2PL this -LAH \fti sama seperti kamu.

\ref BES-20061228-HEN9.0517 \recid 332355143632190310 \start 00:15:57 \sp SURHEN \ph aɲə diyə didə cacat buŋkʊʔ tu \tx anye die dide cacat bungkok tu. \mb anye die dide cacat bungkok tu \ge but 3 NEG defect bent that \fti tapi dia tidak bongkok seperti kamu.

\ref BES-20061228-HEN9.0518 \recid 195913144237190310 \start 00:15:58 \sp SITHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0519 \recid 216177144308190310 \start 00:15:59 \sp SURHEN \ph maseh gi gədaŋ nurʊtkah kə kəbʊn kapo \tx maseh gi gedang nurotkah ke kebon kapo. \mb maseh gi gedang nurot -kah ke kebon kapo \ge still still strong follow -KAH to garden just \fti masih kuat kalau ke kebun.

\ref BES-20061228-HEN9.0520 \recid 600759145938190310 \start 00:16:02 \sp SITHEN \ph tuwapə m̥poʔɲə amu didə ŋidapkah rəmatɪʔ \tx tuape empoknye amu dide ngidapkah rematik. \mb tu- ape empok -nye amu dide ng- idap -kah rematik \ge TU- what although -3 TOP NEG N- hurt -KAH rheumatism \fti karena dia tidak mengidap penyakit rematik.

\ref BES-20061228-HEN9.0521 \recid 474924150255190310 \start 00:16:05 \sp SURHEN \ph au didə... diyə rəmatɪʔ \tx au dide die rematik. \mb au dide die rematik \ge yes NEG 3 rheumatism \fti ya, dia tidak mengidap rematik.

\ref BES-20061228-HEN9.0522 \recid 558205150354190310 \start 00:16:07 \sp SITHEN \ph aku ni cacat səkali rəmatɪʔ ampɪr xxx inilah \tx aku ni cacat sekali rematik amper xxx inilah. \mb aku ni cacat se- kali rematik amper xxx ini -lah \ge 1SG this defect SE- time rheumatism near xxx this -LAH \fti saya ini cacat rematik xxx inilah.

\ref BES-20061228-HEN9.0523 \recid 775938150759190310 \start 00:16:10 \sp SURHEN \ph rəmatɪʔ tu kamboh \tx rematik tu kamboh. \mb rematik tu kamboh \ge rheumatism that relapse \fti rematik itu kumat.

\ref BES-20061228-HEN9.0524 \recid 816326153054190310 \start 00:16:11 \sp SATHEN \ph eʔ eʔ eʔ eʔ \tx e e e e! \mb e e e e \ge EXCL EXCL EXCL EXCL \fti e e e e!

\ref BES-20061228-HEN9.0525 \recid 119150153157190310 \start 00:16:11 \sp SITHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0526 \recid 659544153220190310 \start 00:16:12 \sp KANHEN \ph ay \tx ai. \mb ai \ge EXCL \fti ai.

\ref BES-20061228-HEN9.0527 \recid 278916153245190310 \start 00:16:13 \sp SURHEN \ph rəmatɪʔ kamboh kamu tu \tx rematik kamboh kamu tu. \mb rematik kamboh kamu tu \ge rheumatism relapse 2PL that \fti rematik kambuhan kamu itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0528 \recid 253745153406190310 \start 00:16:14 \sp SITHEN \ph ao \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0529 \recid 196453153425190310 \start 00:16:16 \sp SURHEN \ph adə diyə didə \tx ade die dide. \mb ade die dide \ge exist 3 NEG \fti kalau dia tidak.

\ref BES-20061228-HEN9.0530 \recid 369063165253220310 \start 00:16:16 \sp SATHEN \ph oy \tx oi! \mb oi \ge EXCL \fti hei!

\ref BES-20061228-HEN9.0531 \recid 329502153147230310 \start 00:16:18 \sp SATHEN \ph cə \tx ce! \mb ce \ge friend \fti he!

\ref BES-20061228-HEN9.0532 \recid 846247160139230310 \start 00:16:21 \sp RIZHEN \ph jaŋan \tx jangan! \mb jangan \ge don't \fti jangan!

\ref BES-20061228-HEN9.0533 \recid 361061150212240310 \start 00:16:22 \sp SITHEN \ph adaʔ ŋapə dicaŋaʔkah xx bəsaʔ tu \tx adak ngape dicangakkah xx besak tu? \mb adak ng- ape di- cangak -kah xx besak tu \ge EXCL N- what DI- open -KAH xx big that \fti kenapa dibuka xx besar itu?

\ref BES-20061228-HEN9.0534 \recid 266537150340240310 \start 00:16:24 \sp SITHEN \ph amu deʔ dipajaŋ \tx amu dek dipajang. \mb amu dek di- pajang \ge TOP DEK DI- show.off \fti kalau tidak dipajang.

\ref BES-20061228-HEN9.0535 \recid 100050150454240310 \start 00:16:26 \sp SITHEN \ph aku ni cacatə nilah rəmatɪʔ inilah \tx aku ni cacate nilah rematik inilah. \mb aku ni cacat -e ni -lah rematik ini -lah \ge 1SG this defect -3 this -LAH rheumatism this -LAH \fti rematik inilah yang membuat saya cacat.

\ref BES-20061228-HEN9.0536 \recid 954854150651240310 \start 00:16:28 \sp SURHEN \ph amu pikɪran maseh deweʔ tadi ŋinaʔi anaʔ cucʊŋ \tx amu pikeran maseh dewek tadi nginaki anak cucong. \mb amu piker -an maseh dewek tadi ng- kinak -i anak cucong \ge TOP think -AN still 1 earlier N- see -I child grandchild \fti sebenarnya kita itu masih memikirkan anak cucu.

\ref BES-20061228-HEN9.0537 \recid 956907150852240310 \start 00:16:33 \sp SURHEN \ph aɲə ɲəlah \tx anye nyelah... \mb anye nyelah \ge but right \fti tapi ialah...

\ref BES-20061228-HEN9.0538 \recid 370049104621290310 \start 00:16:34 \sp SURHEN \ph amən xxx de. tau agi \tx amu xxx dek tau agi. \mb amu xxx dek tau agi \ge TOP xxx DEK know more \fti kalau xxx tidak bisa lagi.

\ref BES-20061228-HEN9.0539 \recid 124533104701290310 \start 00:16:37 \sp SURHEN \ph badan deweʔ bae kadaŋan la didə təʔanu agi \tx badan dewek bae kadangan la dide teanu agi. \mb badan dewek bae kadang -an la dide te- anu agi \ge body 1 just occasional -AN PFCT NEG TE- whatchamacallit more \fti badan saya saja kadangan sudah tidak terurus lagi.

\ref BES-20061228-HEN9.0540 \recid 237202104828290310 \start 00:16:41 \sp SURHEN \ph adə diyə didə kəbilə anu nuŋgu tanam pisaŋ \tx ade die dide, kebile anu, nunggu tanam pisang. \mb ade die dide kebile anu n- tunggu tanam pisang \ge exist 3 NEG when whatchamacallit N- wait plant banana \fti kalau dia tidak, kapan anu, menunggu tanaman pisang.

\ref BES-20061228-HEN9.0541 \recid 268666105908290310 \start 00:16:45 \sp SURHEN \ph bətanam ubi \tx betanam ubi. \mb be- tanam ubi \ge BE- plant sweet.potato \fti bertanam ubi.

\ref BES-20061228-HEN9.0542 \recid 786802105946290310 \start 00:16:46 \sp SITHEN \ph tulah \tx tulah. \mb tulah \ge calamity.brough.on.by.a.course \fti itulah.

\ref BES-20061228-HEN9.0543 \recid 708619110010290310 \start 00:16:47 \sp SURHEN \ph bilə diyə maseh gədaŋ tu kadaŋan didə aku ka ŋambɪn \tx bile die maseh gedang tu, kadangan dide aku ka ngamben. \mb bile die maseh gedang tu kadang -an dide aku ka ng- amben \ge if 3 still strong that occasional -AN NEG 1SG FUT N- carry \fti kalau dia kuat, tidak mau saya menggendong.

\ref BES-20061228-HEN9.0544 \recid 380607095241300310 \start 00:16:51 \sp SURHEN \ph laju juwalan aku \tx laju jualan aku. \mb laju jual -an aku \ge continue sell -AN 1SG \fti lebih baik saya pergi berjualan. \nt daripada menggendong anak Lina.

\ref BES-20061228-HEN9.0545 \recid 282163095540300310 \start 00:16:56 \sp SITHEN \ph itulah \tx itulah. \mb i- tu -lah \ge I- that -LAH \fti itulah.

\ref BES-20061228-HEN9.0546 \recid 824342100017300310 \start 00:16:57 \sp SITHEN \ph ew aku ni amu bukanəʔ \tx ew, aku ni amu bukane... \mb ew aku ni amu bukan -e \ge EXCL 1SG this TOP NEG -3 \fti saya ini kalau bukannya...

\ref BES-20061228-HEN9.0547 \recid 733559111223300310 \start 00:17:00 \sp SITHEN \ph ŋidapkah rəmatɪʔ \tx ngidapkah rematik... \mb ng- idap -kah rematik \ge N- hurt -KAH rheumatism \fti mengidap rematik...

\ref BES-20061228-HEN9.0548 \recid 443083111300300310 \start 00:17:02 \sp SITHEN \ph m̥poʔ didə ka m̥batan agoʔ niyan \tx empok dide ka mbatan agok nian... \mb empok dide ka m- batan agok nian \ge although NEG FUT N- BATAN AGOK right \fti walaupun tidak akan BATAN AGOK betul...

\ref BES-20061228-HEN9.0549 \recid 906457111619300310 \start 00:17:03 \sp SITHEN \ph gi galaʔ ŋarohŋarohkah kəbʊ...n \tx gi galak ngaroh-ngarohkah kebon. \mb gi galak ng- karoh ~ ng- karoh -kah kebon \ge still want N- visit ~ N- visit -KAH garden \fti masih mau mengunjungi kebun.

\ref BES-20061228-HEN9.0550 \recid 247078111743300310 \start 00:17:05 \sp SURHEN \ph bəjalanjalan deweʔ tu \tx bejalan-jalan dewek tu. \mb be- jalan ~ jalan dewek tu \ge BE- street ~ street 1 that \fti berjalan-jalan kamu itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0551 \recid 651330111856300310 \start 00:17:11 \sp SITHEN \ph m̥baʔ ini sayə pəʔasəʔan aku səmpap sajə busʊŋ ku ni \tx mbak ini saye, peasean aku sempap saje busong ku ni. \mb mbak i- ni saye pe- ase -an aku sempap saje busong ku ni \ge now I- this add PE- feel -AN 1SG disturb just stomach 1SG this \fti apalagi sekarang ini, terganggu terus perut saya ini.

\ref BES-20061228-HEN9.0552 \recid 829193144210300310 \start 00:17:13 \sp SURHEN \ph ʔa \tx a. \mb a \ge EXCL \fti a.

\ref BES-20061228-HEN9.0553 \recid 366029144234300310 \start 00:17:15 \sp SITHEN \ph di dapat bənaɣə diʔisi salah deʔ diʔisi salah \tx dek dapat benaghe, diisi salah, dek diisi salah. \mb dek dapat benagh -e di- isi salah dek di- isi salah \ge DEK get right -3 DI- contents wrong DEK DI- contents wrong \fti serba salah, diisi salah tidak diisi salah.

\ref BES-20061228-HEN9.0554 \recid 960185144418300310 \start 00:17:17 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0555 \recid 558486144437300310 \start 00:17:22 \sp SURHEN \ph kamu la tuwə \tx kamu la tue. \mb kamu la tue \ge 2PL PFCT old \fti kamu sudah tua.

\ref BES-20061228-HEN9.0556 \recid 997711144507300310 \start 00:17:24 \sp SITHEN \ph adaʔ au \tx adak au. \mb adak au \ge EXCL yes \fti benar.

\ref BES-20061228-HEN9.0557 \recid 355364144530300310 \start 00:17:25 \sp SITHEN \ph poy taʊn inilah atə udɪm anu \tx empai taon inilah (s)ate udem anu... \mb empai taon ini -lah sate udem anu \ge just.now year this -LAH PFCT finished whatchamacallit \fti baru tahun inilah, setelah selesai anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0558 \recid 824154144702300310 \start 00:17:27 \sp SITHEN \ph atə udɪm təkambʊh \tx (s)ate udem tekamboh... \mb sate udem te- kamboh \ge PFCT finished TE- relapse \fti setelah kambuh...

\ref BES-20061228-HEN9.0559 \recid 276671144805300310 \start 00:17:29 \sp SITHEN \ph adaʔ ri ayə puwasə aku \tx adak (ha)ri (r)aye puase aku... \mb adak hari raye puase aku \ge EXCL day celebrate fast 1SG \fti hari raya puasa saya...

\ref BES-20061228-HEN9.0560 \recid 324246144911300310 \start 00:17:30 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0561 \recid 712307144930300310 \start 00:17:31 \sp SITHEN \ph didə səmbayaŋ \tx dide sembahyang. \mb dide sembahyang \ge NEG pray \fti tidak sholat.

\ref BES-20061228-HEN9.0562 \recid 561424145010300310 \start 00:17:32 \sp SITHEN \ph li təkambʊhan \tx li tekambohan. \mb li te- kamboh -an \ge because TE- relapse -AN \fti karena kumat. \nt penyakit.

\ref BES-20061228-HEN9.0563 \recid 874951145132300310 \start 00:17:33 \sp SURHEN \ph au didə səmbayaŋ didə niyan təkinaʔ \tx au dide sembahyang, dide nian tekinak. \mb au dide sembahyang dide nian te- kinak \ge yes NEG pray NEG right TE- see \fti ya, tidak terlihat kamu. \nt sholat ke mesjid.

\ref BES-20061228-HEN9.0564 \recid 825624145229300310 \start 00:17:35 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0565 \recid 686182145253300310 \start 00:17:36 \sp SITHEN \ph deʔ səmbayaŋ \tx dek sembahyang. \mb dek sembahyang \ge DEK pray \fti tidak sholat.

\ref BES-20061228-HEN9.0566 \recid 686347145326300310 \start 00:17:36 \sp SURHEN \ph n̥deʔ xxx amu ri ayəʔ bəlah ituɲə tu e kamu diʔanui naeʔ ojeʔ \tx ndek xxx amu (ha)ri (r)aye belah itunye tu e, kamu dianui naek ojek. \mb ndek xxx amu hari raye belah i- tu -nye tu e kamu di- anu -i naek ojek \ge REL xxx TOP day celebrate side I- that -NYE that EXCL 2PL DI- whatchamacallit -I go.up motorcycle.taxi \fti yang xxx hari raya tahun kemarin kamu naik ojek. \nt pergi sholat ke mesjid.

\ref BES-20061228-HEN9.0567 \recid 357905134238310310 \start 00:17:39 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0568 \recid 330501134258310310 \start 00:17:42 \sp SITHEN \ph e didə aku tidoʔ \tx e dide, aku tidok. \mb e dide aku tidok \ge EXCL NEG 1SG sleep \fti tiduran saja saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0569 \recid 539984134517310310 \start 00:17:44 \sp SITHEN \ph səmalam kitə kəʔ ri ayə \tx semalam kite ka (ha)ri (r)aye. \mb se- malam kite ka hari raye \ge SE- night 1PL FUT day celebrate \fti semalam sebelum hari raya.

\ref BES-20061228-HEN9.0570 \recid 527121134615310310 \start 00:17:45 \sp SITHEN \ph ay n̥doʔ ji ku \tx ai endok ji ku! \mb ai endok ji ku \ge EXCL EXCL say 1SG \fti waduh! \nt ekspresi Siti yang tidak bisa menunaikan sholat berjemaah di mesjid.

\ref BES-20061228-HEN9.0571 \recid 345157140435310310 \start 00:17:47 \sp SITHEN \ph aɲə alhamdulillah ucʊlkahɲə puwasə aɲə \tx anye alhamdulillah, ucolkahnye puase anye. \mb anye alhamdulillah ucol -kah -nye puase anye \ge but praise.be.to.god come.off -KAH -3 fast but \fti tapi alhamdulillah bisa berpuasa.

\ref BES-20061228-HEN9.0572 \recid 271546140636310310 \start 00:17:50 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0573 \recid 584759140655310310 \start 00:17:51 \sp SURHEN \ph alhamdulillah \tx alhamdulillah. \mb alhamdulillah \ge praise.be.to.god \fti alhamdulillah.

\ref BES-20061228-HEN9.0574 \recid 668446140740310310 \start 00:17:54 \sp SITHEN \ph puwasə sunat ucʊl \tx puase sunat, ucol... \mb puase sunat ucol \ge fast circumcised come.off \fti puasa sunat bisa...

\ref BES-20061228-HEN9.0575 \recid 494109140822310310 \start 00:17:55 \sp SITHEN \ph puwasə anu \tx puase anu... \mb puase anu \ge fast whatchamacallit \fti puasa anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0576 \recid 802345140906310310 \start 00:17:56 \sp SITHEN \ph taroʔlah rəmədʊn ucʊl \tx taroklah Ramadhan, ucol. \mb tarok -lah Ramadhan ucol \ge consider -LAH Ramadhan come.off \fti puasa Ramadhan bisa.

\ref BES-20061228-HEN9.0577 \recid 935709142531310310 \start 00:17:59 \sp SITHEN \ph səmayaŋ tulah didə ucʊlkahɲə \tx sembahyang tulah dide ucolkahnye. \mb sembahyang tulah dide ucol -kah -nye \ge pray calamity.brough.on.by.a.course NEG come.off -KAH -3 \fti hanya sholat yang tidak bisa.

\ref BES-20061228-HEN9.0578 \recid 487416155421310310 \start 00:18:00 \sp SURHEN \ph ʔau \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0579 \recid 816532155440310310 \start 00:18:00 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0580 \recid 872043155459310310 \start 00:18:02 \sp SITHEN \ph ɲəlah mah ŋambʊh \tx nyelah maag ngamboh. \mb nyelah maag ng- kamboh \ge right maag N- relapse \fti karena sakit maag kumat.

\ref BES-20061228-HEN9.0581 \recid 547989155554310310 \start 00:18:03 \sp SITHEN \ph diyadə jəmə sanjə ŋarʊh galə kə pənidʊʔan aku \tx dide, jeme sanje ngaroh gale ke penidokan aku. \mb dide jeme sanje ng- karoh gale ke pe- n- tidok -an aku \ge NEG person visit N- visit all to PE- N- sleep -AN 1SG \fti orang berkunjung hari raya menengok semua dipembaringan saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0582 \recid 975320160241310310 \start 00:18:11 \sp SITHEN \ph n̥deʔ kali ni bəpintaʔ naɣ ŋa maha kuwasə e \tx ndek kali ni bepintak (be)nagh ngai maha kuase e... \mb ndek kali ni be- pintak benagh ngai maha kuase e \ge for time this BE- request right with expensive power EXCL \fti untuk yang sekali ini berpinta saya dengan yang Maha Esa...

\ref BES-20061228-HEN9.0583 \recid 221228160623310310 \start 00:18:15 \sp SITHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0584 \recid 488158133312010410 \start 00:18:20 \sp SURHEN \ph ləmaʔ xxx paŋgɪlan kitə tadi \tx lemak xxx panggelan kite tadi. \mb lemak xxx panggel -an kite tadi \ge pleasant xxx call -AN 1PL earlier \fti enak xxx panggilan kita tadi.

\ref BES-20061228-HEN9.0585 \recid 687601133435010410 \start 00:18:20 \sp SITHEN \ph deʔ tau m̥poʔ \tx dek tau empok... \mb dek tau empok \ge DEK know although \fti tidak bisa walaupun...

\ref BES-20061228-HEN9.0586 \recid 228241133523010410 \start 00:18:22 \sp SURHEN \ph bəlʊm taʔdɪrə li deweʔ \tx belom takdire li dewek. \mb belom takdir -e li dewek \ge not.yet destiny -3 by 1 \fti belum takdir kita.

\ref BES-20061228-HEN9.0587 \recid 849537133700010410 \start 00:18:23 \sp SITHEN \ph ituᵃʔ deʔ tau m̥poʔ anu m̥poʔ itu səmbayaŋ sunat \tx itu, dek tau empok anu, empok itu, sembahyang sunat... \mb i- tu dek tau empok anu empok i- tu sembahyang sunat \ge I- that DEK know although whatchamacallit although I- that pray circumcised \fti itu, walaupun sholat sunat...

\ref BES-20061228-HEN9.0588 \recid 733963221152030410 \start 00:18:27 \sp SITHEN \ph maseh gindɪŋan anu e \tx maseh, gindengan anu e... \mb maseh gindeng -an anu e \ge still add -AN whatchamacallit EXCL \fti masih tambahan anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0589 \recid 934374221413030410 \start 00:18:30 \sp SITHEN \ph gindɪŋan wajɪb xxx \tx gindengan wajeb xxx. \mb gindeng -an wajeb xxx \ge add -AN obligatory xxx \fti tambahan wajib. \nt tambahan sholat wajib.

\ref BES-20061228-HEN9.0590 \recid 551276221530030410 \start 00:18:44 \sp SATHEN \ph kaʔ luʔman təmalam sajə au \tx kak Lukman temalam saje au? \mb kak Lukman te- malam saje au \ge TRU.older.sibling Lukman TE- night continue yes \fti kak Lukman bermalam terus ya? \nt bermalam di kebun.

\ref BES-20061228-HEN9.0591 \recid 411825221659030410 \start 00:18:46 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0592 \recid 264192221731030410 \start 00:18:46 \sp SURHEN \ph xxx daŋ baleʔ diyə \tx xxx dang balek die. \mb xxx dang balek die \ge xxx medium turn.around 3 \fti xxx sedang pulang dia.

\ref BES-20061228-HEN9.0593 \recid 282345221902030410 \start 00:18:47 \sp SITHEN \ph kadaŋan \tx kadangan. \mb kadang -an \ge occasional -AN \fti kadang-kadang. \nt Lukman bermalam di kebun.

\ref BES-20061228-HEN9.0594 \recid 283273221939030410 \start 00:18:49 \sp SITHEN \ph kadaŋan \tx kadangan. \mb kadang -an \ge occasional -AN \fti kadang-kadang. \nt Lukman bermalam di kebun.

\ref BES-20061228-HEN9.0595 \recid 585978222020030410 \start 00:18:50 \sp SURHEN \ph xxx li baleʔ diyə \tx xxx li balek die. \mb xxx li balek die \ge xxx because turn.around 3 \fti xxx karena pulang dia.

\ref BES-20061228-HEN9.0596 \recid 454339222137030410 \start 00:18:51 \sp SURHEN \ph tadi amu luloʔ xx lanjuilah pərəŋgi xx \tx tadi amu lulok xx lanjuilah perenggi xx. \mb tadi amu lulok xx lanju -i -lah perenggi xx \ge earlier TOP like xx home.to.village -I -LAH pumpkin xx \fti tadi kalau seperti xx ambillah labu xx.

\ref BES-20061228-HEN9.0597 \recid 189465222705030410 \start 00:18:54 \sp SURHEN \ph maŋkə pacaʔ dikicaw kapə xxx \tx mangke pacak dikicau kapo xxx. \mb mangke pacak di- kicau kapo xxx \ge so.that can DI- KICAU KAPO xxx \fti supaya bisa dikicau xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0598 \recid 748883223051030410 \start 00:18:59 \sp SURHEN \ph uji naʔ baleʔ pətaŋ ni \tx uji nak balek petang ni. \mb uji nak balek petang ni \ge say FUT turn.around late.afternoon this \fti kabarnya akan pulang sore ini.

\ref BES-20061228-HEN9.0599 \recid 596035223204030410 \start 00:19:04 \sp SATHEN \ph kalu sədʊt baleʔ aɣi ujan la deʔ xxx \tx kalu sedot balek, aghi ujan la dek xxx. \mb kalu sedot balek aghi ujan la dek xxx \ge TOP lazy turn.around day rain PFCT DEK xxx \fti mungkin malas pulang karena hari hujan, sudah tidak xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0600 \recid 284510223509030410 \start 00:19:07 \sp SURHEN \ph kalu \tx kalu. \mb kalu \ge TOP \fti mungkin.

\ref BES-20061228-HEN9.0601 \recid 665411223538030410 \start 00:19:10 \sp SATHEN \ph aɲə baɲaʔ rombʊŋan di sanə au \tx anye banyak rombongan di sane au? \mb anye banyak rombong -an di sane au \ge but a.lot group -AN LOC there yes \fti tapi banyak rombongan di sana ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0602 \recid 784899223635030410 \start 00:19:12 \sp SITHEN \ph ew katah \tx ew kata. \mb ew kata \ge EXCL a.lot \fti banyak.

\ref BES-20061228-HEN9.0603 \recid 222580223715030410 \start 00:19:14 \sp SURHEN \ph di səpəmataɣan tu deʔ talaŋsaji tu deʔ bədiyə neʔ baleʔ xxx \tx di sepematangan tu, nek Talang.Saji tu dek bedie nek balek xxx. \mb di se- pematang -an tu nek Talang.Saji tu dek bedie nek balek xxx \ge LOC SE- bund -AN that REL Talang.Saji that DEK exist REL turn.around xxx \fti di pematang Talang Saji itu tidak ada yang pulang xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0604 \recid 216247224202030410 \start 00:19:19 \sp SITHEN \ph itulah \tx itulah. \mb i- tu -lah \ge I- that -LAH \fti itulah.

\ref BES-20061228-HEN9.0605 \recid 880795224230030410 \start 00:19:20 \sp SITHEN \ph adə n̥deʔ \tx ade ndek... \mb ade ndek \ge exist REL \fti ada yang...

\ref BES-20061228-HEN9.0606 \recid 948006225808030410 \start 00:19:20 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0607 \recid 161870225841030410 \start 00:19:22 \sp SITHEN \ph n̥deʔ səgindɪŋan niyan n̥deʔ palɪŋ ɣuseʔi adə \tx ndek segindengan nian, ndek saleng ghuseki ade? \mb ndek se- gindeng -an nian ndek saleng ghusek -i ade \ge REL SE- same -AN right REL each.other visit -I exist \fti yang bersama, yang saling kunjungi ada? \nt teman satu kebun Lukman.

\ref BES-20061228-HEN9.0608 \recid 466880230137030410 \start 00:19:25 \sp SURHEN \ph didə bədiyə \tx dide bedie. \mb dide bedie \ge NEG exist \fti tidak ada. \nt teman satu kebun dengan Lukman.

\ref BES-20061228-HEN9.0609 \recid 362082230209030410 \start 00:19:27 \sp SURHEN \ph anu jəmə tu mun la paraʔ ləbaran ni baleʔ \tx anu, jeme tu (a)mu la parak Lebaran ni balek. \mb anu jeme tu amu la parak Lebaran ni balek \ge whatchamacallit person that TOP PFCT near Lebaran this turn.around \fti orang itu kalau sudah dekat hari Lebaran pulang. \nt teman satu kebun dengan Lukman.

\ref BES-20061228-HEN9.0610 \recid 328387230433030410 \start 00:19:30 \sp SURHEN \ph adə anaʔ buwah kaʔ dənan neʔ bada ŋupi \tx ade anak buah kak Denan nek bada ngupi. \mb ade anak buah kak Denan nek bada ng- kupi \ge exist child fruit TRU.older.sibling Denan for place N- coffee \fti ada anak buah kak Denan, tempat ngopi.

\ref BES-20061228-HEN9.0611 \recid 105644230730030410 \start 00:19:32 \sp SITHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0612 \recid 464331230755030410 \start 00:19:34 \sp SURHEN \ph aɲə jəmə tu kalu... dampɪŋ ŋa ləbaran ni baleʔ \tx anye jeme tu kalu dampeng ngai Lebaran ni balek. \mb anye jeme tu kalu dampeng ngai Lebaran ni balek \ge but person that TOP near with Lebaran this turn.around \fti tapi mungkin orang itu kalau sudah dekat Lebaran pulang. \nt anak buah kak Denan di tempat Lukman suami Suro berkebun.

\ref BES-20061228-HEN9.0613 \recid 727927231035030410 \start 00:19:38 \sp XXX \ph juragan jeŋkol \tx juragan jengkol. \mb juragan jengkol \ge skipper k.o.bean \fti juragan jengkol.

\ref BES-20061228-HEN9.0614 \recid 287224231437030410 \start 00:19:39 \sp IPIHEN \ph jadi anu au ditoloŋi baleʔ \tx jadi anu au, ditolongi balek? \mb jadi anu au di- tolong -i balek \ge become whatchamacallit yes DI- help -I turn.around \fti jadi anu ya, ditolongi terus pulang?

\ref BES-20061228-HEN9.0615 \recid 390054231617030410 \start 00:19:42 \sp IPIHEN \ph amu ləbaran \tx amu Lebaran. \mb amu Lebaran \ge TOP Lebaran \fti kalau Lebaran.

\ref BES-20061228-HEN9.0616 \recid 645502231658030410 \start 00:19:43 \sp SITHEN \ph raŋi \tx rami... \mb rami \ge crowded \fti ramai...

\ref BES-20061228-HEN9.0617 \recid 962435231749030410 \start 00:19:44 \sp SITHEN \ph rami talaŋ tu aɲə jaʊh dikɪt e \tx rami talang tu, anye jaoh diket e. \mb rami talang tu anye jaoh diket e \ge crowded village that but far a.little EXCL \fti ramai, tapi agak jauh ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0618 \recid 564424231948030410 \start 00:19:47 \sp SURHEN \ph tadi baleʔ tigə malam \tx tadi balek tige malam. \mb tadi balek tige malam \ge earlier turn.around three night \fti barusan pulang tiga malam. \nt Lukman suami Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0619 \recid 885126232047030410 \start 00:19:48 \sp SITHEN \ph jaoh diket m̥poʔ rami e \tx jaoh diket empok rami e? \mb jaoh diket empok rami e \ge far a.little although crowded EXCL \fti agak jauh walaupun ramai ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0620 \recid 734674222242040410 \start 00:19:50 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0621 \recid 291160222331040410 \start 00:19:51 \sp SURHEN \ph aɲə bəɣani budaʔbudaʔ rami tu hobi xxx \tx anye beghani budak-budak rami tu hobi xxx. \mb anye beghani budak ~ budak rami tu hobi xxx \ge but brave child ~ child crowded that hobby xxx \fti tapi berani anak-anak itu yang hobinya xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0622 \recid 835799222546040410 \start 00:19:56 \sp SURHEN \ph amu daŋ xxx tu xxx \tx amu dang xxx tu xxx. \mb amu dang xxx tu xxx \ge TOP medium xxx that xxx \fti kalau sedang xxx itu xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0623 \recid 703122222648040410 \start 00:19:57 \sp SITHEN \ph au au au \tx au au au. \mb au au au \ge yes yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0624 \recid 992733222711040410 \start 00:19:59 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0625 \recid 385735222754040410 \start 00:20:00 \sp SURHEN \ph dəpan daŋaw tu kəlapo galo... \tx depan dangau tu kelapo galo. \mb depan dangau tu kelapo galo \ge front hut that coconut all \fti di depan dangau itu banyak pohon kelapa.

\ref BES-20061228-HEN9.0626 \recid 959628223836040410 \start 00:20:04 \sp SURHEN \ph jadi jəmə tu kadaŋan mintaʔ dogan \tx jadi jeme tu kadangan mintak dogan. \mb jadi jeme tu kadang -an mintak dogan \ge become person that occasional -AN ask.for coconut \fti kadangan orang-orang itu minta kelapa muda.

\ref BES-20061228-HEN9.0627 \recid 194781224047040410 \start 00:20:05 \sp SITHEN \ph oy \tx oi! \mb oi \ge EXCL \fti wah!

\ref BES-20061228-HEN9.0628 \recid 102383225229040410 \start 00:20:06 \sp SURHEN \ph kəlapo umban \tx kelapo umban. \mb kelapo umban \ge coconut fall \fti kelapa yang jatuh.

\ref BES-20061228-HEN9.0629 \recid 553049225311040410 \start 00:20:08 \sp SITHEN \ph aʔ ah \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0630 \recid 509222225350040410 \start 00:20:11 \sp SITHEN \ph sayaŋ pulə m̥poʔɲə didə bəgəlʊmpok amuᵃʔ daŋaw \tx sayang pule empoknye dide bekelompok amu dangau. \mb sayang pule empok -nye dide be- kelompok amu dangau \ge compassion also EMPOK -3 NEG BE- group TOP hut \fti sayang sekali kalau tidak berkelompok kalau di dangau.

\ref BES-20061228-HEN9.0631 \recid 110984225659040410 \start 00:20:17 \sp SITHEN \ph amu gəlʊmpoʔ ləmaʔ ji ku salɪŋ ɣuseʔi malam \tx amu kelompok lemak ji ku, saleng ghuseki malam. \mb amu kelompok lemak ji ku saleng ghusek -i malam \ge TOP group pleasant say 1SG each.other visit -I night \fti kalau berkelompok enak, bisa saling kunjungi di waktu malam.

\ref BES-20061228-HEN9.0632 \recid 219260233236040410 \start 00:20:22 \sp SURHEN \ph anaʔ buwah jəmə tu baleʔ galə \tx anak buah jeme tu balek gale. \mb anak buah jeme tu balek gale \ge child fruit person that turn.around all \fti anak buah orang itu pulang semua.

\ref BES-20061228-HEN9.0633 \recid 208017233453040410 \start 00:20:24 \sp SURHEN \ph adə galə bada baleʔ \tx ade gale bada balek. \mb ade gale bada balek \ge exist all place turn.around \fti punya rumah semua.

\ref BES-20061228-HEN9.0634 \recid 244562233612040410 \start 00:20:25 \sp SITHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0635 \recid 232416150500050410 \start 00:20:25 \sp SURHEN \ph adə bapaŋ nopi ni hobiyə tadi di talaŋ \tx ade bapang Nopi ni hobie tadi di talang. \mb ade bapang Nopi ni hobi -e tadi di talang \ge exist father Nopi this hobby -3 earlier LOC village \fti kalau ayah Nopi ini (Lukman), memang hobinya tinggal di desa.

\ref BES-20061228-HEN9.0636 \recid 819494151817050410 \start 00:20:29 \sp SURHEN \ph pikeran taɣoʔ ubi kata... bətəɣʊŋ deʔ bəmati... \tx pikeran taghok ubi kata, beteghong dek bemati. \mb piker -an taghok ubi kata be- teghong dek be- mati \ge think -AN vegetable sweet.potato word BE- eggplant DEK BE- dead \fti pikirannya banyak daun ubi, terong tidak ada matinya.

\ref BES-20061228-HEN9.0637 \recid 256799161114050410 \start 00:20:33 \sp SURHEN \ph təɣʊŋ tu diʔ \tx teghong tu di... \mb teghong tu di \ge eggplant that LOC \fti terong itu di...

\ref BES-20061228-HEN9.0638 \recid 225110161244050410 \start 00:20:34 \sp SURHEN \ph anu jənteʔkah ŋa təɣaŋ \tx anu jentekkah ngai teghang. \mb anu jentek -kah ngai teghang \ge whatchamacallit transplant -KAH with rimbang \fti anu dicangkokkan dengan rimbang.

\ref BES-20061228-HEN9.0639 \recid 376459102821060410 \start 00:20:36 \sp SURHEN \ph adə bətaʊntaʊn didə matimati bəbuwah sajə \tx ade betaon-taon dide mati-mati bebuah saje. \mb ade be- taon ~ taon dide mati ~ mati be- buah saje \ge exist BE- year ~ year NEG dead ~ dead BE- fruit continue \fti bertahun-tahun tidak mati, berbuah terus.

\ref BES-20061228-HEN9.0640 \recid 753981102959060410 \start 00:20:39 \sp SITHEN \ph lah \tx la! \mb la \ge EXCL \fti la!

\ref BES-20061228-HEN9.0641 \recid 777960103133060410 \start 00:20:40 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0642 \recid 603124103155060410 \start 00:20:42 \sp SURHEN \ph didə matimati \tx dide mati-mati. \mb dide mati ~ mati \ge NEG dead ~ dead \fti tidak mati-mati. \nt buah rimbang.

\ref BES-20061228-HEN9.0643 \recid 623170103251060410 \start 00:20:44 \sp SITHEN \ph jənteʔkahɲə ŋa təɣaŋ \tx jentekkahnye ngai teghang. \mb jentek -kah -nye ngai teghang \ge flick -kah -3 with rimbang \fti dijenteknya dengan rimbang. \nt terong.

\ref BES-20061228-HEN9.0644 \recid 936192103505060410 \start 00:20:45 \sp SURHEN \ph au jənteʔkahɲə ŋa təɣaŋ bawah ni bataŋ təɣaŋ pucoʔɲə n̥jadi təɣʊŋ \tx au, jentekkahnye ngai teghang, bawah ni batang teghang, pucoknye njadi teghong. \mb au jentek -kah -nye ngai teghang bawah ni batang teghang pucok -nye n- jadi teghong \ge yes transplant -KAH -3 with rimbang under this stem rimbang up -3 N- become eggplant \fti ya, dicangkokkannya dengan rimbang, di bawah pohon rimbang, di atas jadi terong.

\ref BES-20061228-HEN9.0645 \recid 508727104440060410 \start 00:20:49 \sp SITHEN \ph waʔ a... \tx a a! \mb a a \ge yes yes \fti ya!

\ref BES-20061228-HEN9.0646 \recid 785144104521060410 \start 00:20:50 \sp SURHEN \ph bətaʊntaʊn deʔ matimati \tx betaon-taon dek mati-mati. \mb be- taon ~ taon dek mati ~ mati \ge BE- year ~ year DEK dead ~ dead \fti bertahun-tahun tidak mati-mati.

\ref BES-20061228-HEN9.0647 \recid 734168104603060410 \start 00:20:52 \sp SITHEN \ph au bataŋə anuʔ təɣaŋ a \tx au, batange anu, teghang a? \mb au batang -e anu teghang a \ge yes stem -3 whatchamacallit rimbang yes \fti ya, batangnya rimbang ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0648 \recid 785324104719060410 \start 00:20:54 \sp SURHEN \ph təɣaŋ \tx teghang. \mb teghang \ge rimbang \fti rimbang.

\ref BES-20061228-HEN9.0649 \recid 165735104752060410 \start 00:20:55 \sp SITHEN \ph lah \tx la! \mb la \ge EXCL \fti wah!

\ref BES-20061228-HEN9.0650 \recid 615867104839060410 \start 00:20:56 \sp SURHEN \ph pucoʔɲə təɣʊŋ \tx pucoknye teghong. \mb pucok -nye teghong \ge up -3 eggplant \fti atasnya terong.

\ref BES-20061228-HEN9.0651 \recid 602982104913060410 \start 00:20:57 \sp SITHEN \ph adaʔ m̥baʔ itu pulə \tx adak mbak itu pule. \mb adak mbak i- tu pule \ge EXCL like I- that also \fti seperti itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0652 \recid 928688104955060410 \start 00:20:59 \sp SURHEN \ph kadaŋan təɣʊŋ panjaŋ \tx kadangan teghong panjang. \mb kadang -an teghong panjang \ge occasional -AN eggplant long \fti kadangan terong panjang.

\ref BES-20061228-HEN9.0653 \recid 384142105033060410 \start 00:21:00 \sp SITHEN \ph di anu titu e \tx di anu titu e... \mb di anu ti- tu e \ge LOC whatchamacallit TI- that EXCL \fti di anu itu ya...

\ref BES-20061228-HEN9.0654 \recid 282599105257060410 \start 00:21:01 \sp SITHEN \ph diʔ \tx di... \mb di \ge FILL \fti di...

\ref BES-20061228-HEN9.0655 \recid 947957112256060410 \start 00:21:02 \sp SURHEN \ph ditempeli \tx ditempeli. \mb di- tempel -i \ge DI- attach -I \fti ditempel.

\ref BES-20061228-HEN9.0656 \recid 231499112334060410 \start 00:21:03 \sp SITHEN \ph bukan \tx bukan... \mb bukan \ge NEG \fti bukan...

\ref BES-20061228-HEN9.0657 \recid 712788112354060410 \start 00:21:04 \sp SITHEN \ph di...ʔ anu pumpʊŋ kuday \tx di, anu pumpong kudai? \mb di anu pumpong kudai \ge LOC whatchamacallit PUMPONG before \fti dipumpong dahulu?

\ref BES-20061228-HEN9.0658 \recid 541881112710060410 \start 00:21:05 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0659 \recid 916309113357060410 \start 00:21:07 \sp SITHEN \ph aʔ a... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0660 \recid 227968113423060410 \start 00:21:08 \sp SURHEN \ph luloʔ kəadaan kitə ɲənteʔ atə na unjoʔ anu \tx lulok keadaan kite njentek, (s)ate na enjok anu... \mb lulok ke- ada -an kite n- jentek sate na enjok anu \ge like KE- exist -AN 1PL N- transplant PFCT EXCL give whatchamacallit \fti seperti kita mencangkok, setelah itu diberi anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0661 \recid 769829134248060410 \start 00:21:14 \sp SURHEN \ph kijet ŋa tali p̥lasteʔ \tx kijet ngai tali plastik. \mb kijet ngai tali plastik \ge tie with string plastic \fti ikat dengan tali plastik.

\ref BES-20061228-HEN9.0662 \recid 731782134517060410 \start 00:21:15 \sp SURHEN \ph tutʊp aɲə toʔ anu tempelan təɣʊŋ tadi maŋkə didə goyaŋ laʔ \tx tutop anye, tok anu, tempelan teghong tadi, mangke dide goyang ngai... \mb tutop anye tok anu tempel -an teghong tadi mangke dide goyang ngai \ge shut but REL whatchamacallit attach -AN eggplant earlier then NEG shaky with \fti tapi ditutup, supaya tidak goyang terkena...

\ref BES-20061228-HEN9.0663 \recid 283856134846060410 \start 00:21:19 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0664 \recid 484831135255060410 \start 00:21:20 \sp SURHEN \ph aŋɪn \tx angen. \mb angen \ge wind \fti angin.

\ref BES-20061228-HEN9.0665 \recid 576997135314060410 \start 00:21:21 \sp RIZHEN \ph ado xxx ini \tx ado xxx ini. \mb ado xxx i- ni \ge exist xxx I- this \fti ada xxx ini.

\ref BES-20061228-HEN9.0666 \recid 471930162253070410 \start 00:21:22 \sp SURHEN \ph tətaʔiɲə li xxx tadi \tx tetakinye li xxx tadi. \mb tetak -i -nye li xxx tadi \ge cut -I -3 by xxx earlier \fti dipotongnya oleh xxx tadi.

\ref BES-20061228-HEN9.0667 \recid 649347162351070410 \start 00:21:24 \sp SURHEN \ph n̥doʔ alapə pɪstolanə xx \tx endok alape pistolane xx. \mb endok alap -e pistol -an -e xx \ge EXCL nice -3 pistol -AN -3 xx \fti bagusnya mainan pistolnya xx.

\ref BES-20061228-HEN9.0668 \recid 799836162555070410 \start 00:21:31 \sp SITHEN \ph katop duwaɣə keʔ \tx katop duaghe Kek! \mb katop duaghe Kek \ge close door TRU.Rizki \fti tutup pintunya Kek! \nt menyuruh Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0669 \recid 170287162649070410 \start 00:21:33 \sp SITHEN \ph diŋɪn \tx dingen. \mb dingen \ge cold \fti dingin.

\ref BES-20061228-HEN9.0670 \recid 624099162712070410 \start 00:21:35 \sp AUX \tx 0. \nt suara pistolan.

\ref BES-20061228-HEN9.0671 \recid 378529104121080410 \start 00:21:36 \sp SITHEN \ph ay \tx ai! \mb ai \ge EXCL \fti ai!

\ref BES-20061228-HEN9.0672 \recid 458880104141080410 \start 00:21:38 \sp SATHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0673 \recid 911129104214080410 \start 00:21:39 \sp SURHEN \ph adə umpanə \tx ade umpane? \mb ade umpan -e \ge exist bullet -3 \fti ada pelurunya?

\ref BES-20061228-HEN9.0674 \recid 461949104514080410 \start 00:21:40 \sp SITHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20061228-HEN9.0675 \recid 293381104541080410 \start 00:21:40 \sp SATHEN \ph didə \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20061228-HEN9.0676 \recid 372794104608080410 \start 00:21:41 \sp SURHEN \ph didə... \tx dide. \mb dide \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20061228-HEN9.0677 \recid 356732104631080410 \start 00:21:43 \sp SATHEN \ph adʊh riskot ay \tx aduh Rizkot ai! \mb aduh Rizkot ai \ge EXCL Rizkot EXCL \fti waduh Rizkot!

\ref BES-20061228-HEN9.0678 \recid 412748160831080410 \start 00:21:45 \sp SURHEN \ph taɣʊʔ ubi ni mudəmudə \tx taghok ubi ni mude-mude... \mb taghok ubi ni mude ~ mude \ge vegetable sweet.potato this young ~ young \fti daun ubi muda-muda...

\ref BES-20061228-HEN9.0679 \recid 475997160945080410 \start 00:21:47 \sp SURHEN \ph itulah aku kadaŋan ku n̥joʔn̥joʔkah di pasar tu \tx itulah aku kadangan ku enjok-enjokkah di pasar tu. \mb i- tu -lah aku kadang -an ku enjok ~ enjok -kah di pasar tu \ge I- that -LAH 1SG occasional -AN 1SG give ~ give -KAH LOC market that \fti itu kadangan saya berikan saja kepada orang-orang di pasar. \nt daun ubi/singkong.

\ref BES-20061228-HEN9.0680 \recid 605065161742080410 \start 00:21:50 \sp SURHEN \ph tukaŋ loteʔ tu sat \tx tukang lotek tu Sat. \mb tukang lotek tu Sat \ge AGT mix.vegetable that Satri \fti orang yang menjual lotek itu Sat.

\ref BES-20061228-HEN9.0681 \recid 840384164324080410 \start 00:21:52 \sp RIZHEN \ph saket niyan \tx saket nian. \mb saket nian \ge hurt right \fti sangat sakit.

\ref BES-20061228-HEN9.0682 \recid 352052161932130410 \start 00:21:52 \sp SATHEN \ph aʔ ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0683 \recid 953388161958130410 \start 00:21:53 \sp SURHEN \ph xx səsaŋkeʔ bəzaʔ tu xx ambeʔlah ji ku tukaŋ loteʔ ji ku taɣoʔ ubi \tx xx sesangkék besak tu xx, ambeklah ji ku tukang lotek ji ku taghok ubi. \mb xx se- sangkék besak tu xx ambek -lah ji ku tukang lotek ji ku taghok ubi \ge xx SE- pocket big that xx take -LAH say 1SG AGT mix.vegetable say 1SG vegetable sweet.potato \fti xx satu kantong plastik xx, ambillah kata saya ke penjual lotek daun ubi.

\ref BES-20061228-HEN9.0684 \recid 360582101340140410 \start 00:21:57 \sp SITHEN \ph masehlah m̥poʔɲə m̥poʔ diket \tx masehlah empoknye, empok diket... \mb maseh -lah empok -nye empok diket \ge still -LAH EMPOK -3 although a.little \fti masihlah, walaupun sedikit...

\ref BES-20061228-HEN9.0685 \recid 316424101511140410 \start 00:21:58 \sp RIZHEN \ph n̥taʔ itu boʔ \tx mintak itu bu! \mb mintak i- tu bu \ge ask.for I- that mother \fti minta itu bu!

\ref BES-20061228-HEN9.0686 \recid 657004101601140410 \start 00:21:59 \sp SITHEN \ph xx ambeʔ li kitə ay \tx xx ambek li kite ai. \mb xx ambek li kite ai \ge xx take by 1PL EXCL \fti xx ambil juga untuk kita.

\ref BES-20061228-HEN9.0687 \recid 785466101706140410 \start 00:22:01 \sp SURHEN \ph ji kuᵃʔ aku ni didə məli ji ku sayaŋ dəpan daŋaw baɲaʔ bənaɣ \tx ji ku, aku ni dide meli ji ku sayang, depan dangau banyak benagh. \mb ji ku aku ni dide m- beli ji ku sayang depan dangau banyak benagh \ge say 1SG 1SG this NEG N- buy say 1SG compassion front hut a.lot right \fti saya ini tidak membeli, sayang, terlalu banyak ini di depan dangau kata saya. \nt Suro menceritakan daun ubinya kepada penjual lotek.

\ref BES-20061228-HEN9.0688 \recid 751552101945140410 \start 00:22:06 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0689 \recid 455587102005140410 \start 00:22:06 \sp SURHEN \ph kadaŋan di ɣumah ni la ɣapat igə wa \tx kadangan di ghumah ni la ghapat ige wa. \mb kadang -an di ghumah ni la ghapat ige wa \ge occasional -AN LOC house this PFCT often IGE EXCL \fti kalau di rumah sudah sering. \nt makan daun ubi.

\ref BES-20061228-HEN9.0690 \recid 474018102113140410 \start 00:22:09 \sp SURHEN \ph unjoʔ jəməs \tx enjok jeme. \mb enjok jeme \ge give person \fti dikasi orang. \nt daun ubi.

\ref BES-20061228-HEN9.0691 \recid 640179102221140410 \start 00:22:10 \sp SITHEN \ph poʔkah səribu gila...h \tx (em)pokkah seribu gila. \mb empok -kah se- ribu gila \ge although -KAH SE- thousand GILA \fti walaupun seribu tidak apa-apa. \nt Siti menyarankan kepada Suro supaya menjual daun ubinya kepada penjula lotek seharga seribu rupiah.

\ref BES-20061228-HEN9.0692 \recid 613479102432140410 \start 00:22:12 \sp SITHEN \ph ibaratə tu jaŋan ləbeh \tx ibarate tu jangan lebeh. \mb ibarat -e tu jangan lebeh \ge like -3 that don't more \fti tapi jangan lebih. \nt jangan lebih dari seribu rupiah.

\ref BES-20061228-HEN9.0693 \recid 967315102601140410 \start 00:22:13 \sp SATHEN \ph atoran kamu tu makan luteʔ kapo \tx atoran kamu tu makan lotek kapo. \mb ator -an kamu tu makan lotek kapo \ge arrange -AN 2PL that eat mix.vegetable just \fti atau kamu makan loteknya.

\ref BES-20061228-HEN9.0694 \recid 693420102700140410 \start 00:22:15 \sp SURHEN \ph aku makan loteʔ sajə kə situ \tx aku makan lotek saje ke situ. \mb aku makan lotek saje ke s- i- tu \ge 1SG eat mix.vegetable continue to S- I- that \fti saya makan lotek terus kalau ke sana. \nt ke penjual lotek yang Suro berikan daun ubinya.

\ref BES-20061228-HEN9.0695 \recid 827815102858140410 \start 00:22:17 \sp SITHEN \ph əm \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061228-HEN9.0696 \recid 606680131317140410 \start 00:22:18 \sp SURHEN \ph la naʔ ku n̥joʔ ji ku aku didə naʔ duwetə e aku mintaʔ loteʔ bae \tx la nak ku enjok, ji ku aku dide nak duete e, aku mintak lotek bae. \mb la nak ku enjok ji ku aku dide nak duet -e e aku mintak lotek bae \ge PFCT want 1SG give say 1SG 1SG NEG NAK money -3 FILL 1SG ask.for mix.vegetable just \fti sudah mau saya kasih, saya tidak mau duitnya, saya mau loteknya saja. \nt kata Suro kepada pedagang lotek.

\ref BES-20061228-HEN9.0697 \recid 995705131605140410 \start 00:22:22 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0698 \recid 831868131631140410 \start 00:22:23 \sp RIZHEN \ph tar \tx tar! \mb tar \ge IMIT \fti tar!

\ref BES-20061228-HEN9.0699 \recid 332786131736140410 \start 00:22:25 \sp SURHEN \ph adaʔ kato ku sal tu kan maʔ loteʔ \tx adak kato ku Sal tu kan, (le)mak lotek... \mb adak kato ku Sal tu kan lemak lotek \ge EXCL word 1SG Sal that KAN pleasant mix.vegetable \fti Sal itu kan, enak lotek...

\ref BES-20061228-HEN9.0700 \recid 254317140315140410 \start 00:22:28 \sp SITHEN \ph ew aku li dasar deʔ tau makan bəkayu e anu taɣoʔ bəkayu madaʔə \tx ew, aku li dasar dek tau makan bekayu, e anu, taghok bekayu, madake... \mb ew aku li dasar dek tau makan bekayu e anu taghok bekayu madake \ge EXCL 1SG because base DEK know eat cassava EXCL whatchamacallit vegetable cassava before \fti saya karena tidak bisa makan daun ubi, kalau bisa...

\ref BES-20061228-HEN9.0701 \recid 814958140519140410 \start 00:22:32 \sp SITHEN \ph idaŋ nəgal aka pintaʔ ambeʔkah \tx idang negal aku pintak ambekkah. \mb idang negal aku pintak ambek -kah \ge every NEGAL 1SG request take -KAH \fti setiap waktu saya mau diambilkan. \nt kalau Siti bisa makan daun ubi, dia akan minta diambilkan terus sama Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0702 \recid 515799140732140410 \start 00:22:35 \sp SURHEN \ph taɣoʔ bəkayu suɣaŋ galə pulə \tx taghok bekayu sughang gale pule. \mb taghok bekayu sughang gale pule \ge vegetable cassava self all also \fti daun ubi berdiri sendiri semua.

\ref BES-20061228-HEN9.0703 \recid 845718140837140410 \start 00:22:35 \sp SITHEN \ph aɲə maʔ manə xxx \tx anye mak mane xxx \mb anye mak mane xxx \ge but like which xxx \fti tapi bagaimana xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0704 \recid 904261140925140410 \start 00:22:37 \sp SURHEN \ph mudəmudə... \tx mude-mude. \mb mude ~ mude \ge young ~ young \fti muda-muda. \nt daun ubi yang ada di kebun Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0705 \recid 240844141009140410 \start 00:22:37 \sp RIZHEN \ph n̥toʔ \tx entok! \mb entok \ge EXCL \fti waduh!

\ref BES-20061228-HEN9.0706 \recid 271812141050140410 \start 00:22:38 \sp SITHEN \ph deʔ kə urʊŋ niyan \tx dek ka urong nian. \mb dek ka urong nian \ge DEK FUT not.yet right \fti bisa saja. \nt Suro memberikan daun ubi kepada Siti.

\ref BES-20061228-HEN9.0707 \recid 548309141146140410 \start 00:22:40 \sp SURHEN \ph deʔ kəlah di təɣaŋ tu \tx dek kelah di teghang tu... \mb dek kelah di teghang tu \ge DEK ever LOC rimbang that \fti tidak pernah di rimbang itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0708 \recid 949701141245140410 \start 00:22:40 \sp SITHEN \ph sayə \tx saye... \mb saye \ge add \fti tambah...

\ref BES-20061228-HEN9.0709 \recid 757113141313140410 \start 00:22:41 \sp SITHEN \ph sayə diʔambiʔi sajə sayə diyə \tx saye diambiki saje saye die. \mb saye di- ambik -i saje saye die \ge add DI- take -I continue add 3 \fti tambah diambil terus, tambah dia. \nt daun ubi.

\ref BES-20061228-HEN9.0710 \recid 317019141426140410 \start 00:22:43 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0711 \recid 758808141456140410 \start 00:22:45 \sp SITHEN \ph deʔ diʔambiʔi sayaŋ \tx dek diambiki sayang. \mb dek di- ambik -i sayang \ge DEK DI- take -I compassion \fti kalau tidak diambil sayang. \nt daun singkong.

\ref BES-20061228-HEN9.0712 \recid 906585141551140410 \start 00:22:46 \sp SURHEN \ph sayaŋ \tx sayang. \mb sayang \ge compassion \fti sayang. \nt daun singkong.

\ref BES-20061228-HEN9.0713 \recid 591436141618140410 \start 00:22:47 \sp SITHEN \ph didəʔ didə anukah maŋkə diyəʔ mudə \tx dide, dide anukah, mangke die mude... \mb dide dide anu -kah mangke die mude \ge NEG NEG whatchamacallit -KAH so.that 3 young \fti tidak, tidak anukan, supaya dia muda...

\ref BES-20061228-HEN9.0714 \recid 387211155855140410 \start 00:22:51 \sp SITHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0715 \recid 564829155926140410 \start 00:22:54 \sp SURHEN \ph jəmə tanami taɣoʔ xxx \tx jeme tanami taghok xxx. \mb jeme tanam -i taghok xxx \ge person plant -I vegetable xxx \fti orang ditanami sayur xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0716 \recid 379072152629150410 \start 00:22:57 \sp SITHEN \ph tuwapə amu di talaŋ jəmə adə... \tx tuape amu di talang, jeme ade... \mb tu- ape amu di talang jeme ade \ge TU- what TOP LOC village person exist \fti memang seperti itu kalau di desa, orang ada...

\ref BES-20061228-HEN9.0717 \recid 574449152825150410 \start 00:22:58 \sp SURHEN \ph adə dampɪŋ \tx ade dampeng. \mb ade dampeng \ge exist near \fti kalau itu dekat.

\ref BES-20061228-HEN9.0718 \recid 174578152949150410 \start 00:23:00 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0719 \recid 746403153017150410 \start 00:23:01 \sp SURHEN \ph wan simpaŋbacaŋ tu \tx (le)wan Simpang.Bacang tu. \mb lewan Simpang.Bacang tu \ge go.by Simpang.Bacang that \fti lewat Simpang Bacang itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0720 \recid 314151160817150410 \start 00:23:05 \sp SURHEN \ph gulay naŋkə xxx \tx gulai nangke xxx. \mb gulai nangke xxx \ge k.o.food jackfruit xxx \fti sayur nangka xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0721 \recid 246665160915150410 \start 00:23:08 \sp SITHEN \ph adaʔ pacaʔ wan itu a \tx adak pacak (le)wan itu a? \mb adak pacak lewan i- tu a \ge EXCL can go.by I- that yes \fti bisa lewat situ ya? \nt lewat Simpang Bacang.

\ref BES-20061228-HEN9.0722 \recid 916924161152150410 \start 00:23:09 \sp SURHEN \ph pacaʔ sayə dampɪŋ \tx pacak, saye dampeng. \mb pacak saye dampeng \ge can let.alone near \fti bisa, lebih dekat.

\ref BES-20061228-HEN9.0723 \recid 658073161230150410 \start 00:23:12 \sp SITHEN \ph mərəntas \tx merentas? \mb me- rentas \ge ME- short.cut \fti jalan motong?

\ref BES-20061228-HEN9.0724 \recid 751238161351150410 \start 00:23:12 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0725 \recid 579282161409150410 \start 00:23:13 \sp SITHEN \ph lah \tx la! \mb la \ge EXCL \fti la!

\ref BES-20061228-HEN9.0726 \recid 417078161432150410 \start 00:23:15 \sp SURHEN \ph bəɣilɪɣan di anu \tx beileghan di anu... \mb be- ilegh -an di anu \ge BE- lower.course -AN LOC whatchamacallit \fti turun ke bawa anu...

\ref BES-20061228-HEN9.0727 \recid 348994161547150410 \start 00:23:17 \sp SURHEN \ph s̥m̥a simpaŋbacaŋ \tx SMA Simpang.Bacang. \mb SMA Simpang.Bacang \ge senior.high.school Simpang.Bacang \fti SMA Simpang Bacang. \nt melalui SMA Negeri 2 di Simpang Bacang salah satu jalan ke kebun Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0728 \recid 862310161753150410 \start 00:23:18 \sp SATHEN \ph kanji diyə ni \tx kanji die ni. \mb kanji die ni \ge flirtatious 3 this \fti genit dia ini. \nt Satri mengatakan Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0729 \recid 772316161939150410 \start 00:23:20 \sp SATHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0730 \recid 234982162010150410 \start 00:23:20 \sp RIZHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0731 \recid 749493162041150410 \start 00:23:23 \sp RIZHEN \ph tembaʔ iniɲo \tx tembak ininyo. \mb tembak i- ni -nyo \ge shoot I- this -3 \fti tembak iniNya.

\ref BES-20061228-HEN9.0732 \recid 944736162431150410 \start 00:23:24 \sp SURHEN \ph tembaʔ \tx tembak. \mb tembak \ge shoot \fti tembak.

\ref BES-20061228-HEN9.0733 \recid 101923162455150410 \start 00:23:25 \sp RIZHEN \ph tembaʔ iniɲo \tx tembak ininyo. \mb tembak i- ni -nyo \ge shoot I- this -3 \fti tembak iniNya.

\ref BES-20061228-HEN9.0734 \recid 935273162544150410 \start 00:23:25 \sp SURHEN \ph deʔ boleh ŋan ibuʔ caʔ itu \tx dek boleh ngai ibuk cak itu. \mb dek boleh ngai ibuk cak i- tu \ge DEK may with mother like I- that \fti tidak boleh seperti itu dengan ibu.

\ref BES-20061228-HEN9.0735 \recid 360505162651150410 \start 00:23:26 \sp IPIHEN \ph mulaʔilah \tx mulailah! \mb mulai -lah \ge begin -LAH \fti mulai! \nt Ipi mengatakan tingkah laku anaknya (Rizki).

\ref BES-20061228-HEN9.0736 \recid 814876162818150410 \start 00:23:29 \sp SURHEN \ph luloʔ anaʔ anu tadi \tx lulok anak anu tadi... \mb lulok anak anu tadi \ge like child whatchamacallit earlier \fti seperti anak anu tadi...

\ref BES-20061228-HEN9.0737 \recid 941376162906150410 \start 00:23:31 \sp SURHEN \ph anaʔ xx cucʊŋ yapan anaʔ runay tu \tx anak xx, cucong Yapan anak Runai tu. \mb anak xx cucong Yapan anak Runai tu \ge child xx grandchild Yapan child Runai that \fti seperti anak Runai cucunya Yapan.

\ref BES-20061228-HEN9.0738 \recid 710054140135160410 \start 00:23:33 \sp SURHEN \ph jadi sudi ni ŋileʔ cucʊŋə e \tx jadi Sudi ni ngilek cuconge e... \mb jadi Sudi ni ng- kilek cucong -e e \ge become Sudi this N- carry grandchild -3 EXCL \fti jadi Sudi ini menggendong cucunya ya...

\ref BES-20061228-HEN9.0739 \recid 499095140345160410 \start 00:23:36 \sp SURHEN \ph t̥roŋkopiɲə ŋan taŋkoʔ anu minʊman tu \tx terongkopinye ngai takok anu, minoman tu. \mb terongkop -i -nye ngai takok anu minom -an tu \ge shut -I -3 with guess whatchamacallit drink -AN that \fti ditutupnya dengan tutup minuman.

\ref BES-20061228-HEN9.0740 \recid 905157140915160410 \start 00:23:39 \sp SURHEN \ph cop xxx \tx cop xxx. \mb cop xxx \ge IMIT xxx \fti cop xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0741 \recid 905083141012160410 \start 00:23:42 \sp SURHEN \ph adaʔ tətawə aku \tx adak tetawe aku. \mb adak te- tawe aku \ge EXCL TE- laughter 1SG \fti jadi tertawa saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0742 \recid 556195141057160410 \start 00:23:45 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0743 \recid 279421141131160410 \start 00:23:47 \sp SURHEN \ph awaʔ diyə daŋ təgaʔ xxx cucʊŋə tu anaʔ \tx awak die dang tegak xxx cuconge tu anak... \mb awak die dang tegak xxx cucong -e tu anak \ge 1 3 medium upright xxx grandchild -3 that child \fti padahal dia sedang berdidri xxx cucunya, anak...

\ref BES-20061228-HEN9.0744 \recid 637934141335160410 \start 00:23:51 \sp SURHEN \ph xx yesi tu e \tx xx Yesi tu e. \mb xx Yesi tu e \ge xx Yesi that EXCL \fti xx Yesi itu ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0745 \recid 672457141419160410 \start 00:23:51 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0746 \recid 406931141439160410 \start 00:23:51 \sp SURHEN \ph cop \tx cop! \mb cop \ge IMIT \fti cop!

\ref BES-20061228-HEN9.0747 \recid 804252141512160410 \start 00:23:53 \sp SITHEN \ph oy n̥doʔ ew xxx bənaɣ \tx oi endok ew, xxx benagh. \mb oi endok ew xxx benagh \ge EXCL EXCL EXCL xxx right \fti waduh xxx betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0748 \recid 583142141641160410 \start 00:23:55 \sp SURHEN \ph la təpəjam \tx la tepejam. \mb la te- pejam \ge PFCT TE- closed \fti sampai terpejam-pejam.

\ref BES-20061228-HEN9.0749 \recid 374205130123190410 \start 00:23:56 \sp SITHEN \ph anu xxx \tx anu xxx. \mb anu xxx \ge whatchamacallit xxx \fti anu xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0750 \recid 671098130145190410 \start 00:23:56 \sp SATHEN \ph tini loʔ inilah tini \tx tini lok inilah tini. \mb ti- ni lok ini -lah ti- ni \ge TI- this like this -LAH TI- this \fti ini seperti inilah ini. \nt mengatakan Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0751 \recid 963627130228190410 \start 00:23:59 \sp SITHEN \ph ŋinaʔ na na na \tx nginak, na na na! \mb nginak na na na \ge see EXCL EXCL EXCL \fti lihat, na na na!

\ref BES-20061228-HEN9.0752 \recid 811886130306190410 \start 00:24:00 \sp SURHEN \ph oy ji ku \tx oi ji ku! \mb oi ji ku \ge EXCL say 1SG \fti waduh kata saya!

\ref BES-20061228-HEN9.0753 \recid 186206130339190410 \start 00:24:02 \sp SURHEN \ph oy ji ku \tx oi ji ku. \mb oi ji ku \ge EXCL say 1SG \fti waduh kata saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0754 \recid 875947145134190410 \start 00:24:02 \sp SATHEN \ph key \tx Ki! \mb Ki \ge TRU.Rizki \fti Ki!

\ref BES-20061228-HEN9.0755 \recid 459877145208190410 \start 00:24:02 \sp SITHEN \ph ŋapə kapo galaʔ \tx ngape kapo galak... \mb ng- ape kapo galak \ge N- what KAPO often \fti kenapa sering...

\ref BES-20061228-HEN9.0756 \recid 572106145425190410 \start 00:24:03 \sp SATHEN \ph daʔ boleh \tx dak boleh. \mb dak boleh \ge NEG may \fti tidak boleh. \nt Satri melarang Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0757 \recid 396804145537190410 \start 00:24:03 \sp SURHEN \ph xxx yapan ni xxx \tx xxx Yapan ni xxx. \mb xxx Yapan ni xxx \ge xxx Yapan this xxx \fti xxx Yapan ini xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0758 \recid 693770145622190410 \start 00:24:05 \sp SATHEN \ph kanji \tx kanji. \mb kanji \ge flirtatious \fti genit.

\ref BES-20061228-HEN9.0759 \recid 417136152139190410 \start 00:24:06 \sp SITHEN \ph mənaw xxx au \tx menau xxx au. \mb menau xxx au \ge similar xxx yes \fti meniru xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0760 \recid 423953152248190410 \start 00:24:09 \sp SITHEN \ph titeʔə \tx titeke! \mb titek -e \ge breast -3 \fti teteknya!

\ref BES-20061228-HEN9.0761 \recid 684962152512190410 \start 00:24:21 \sp UMIHEN \ph na kinaʔan \tx na kinakan. \mb na kinak -an \ge EXCL see -AN \fti kelihatan.

\ref BES-20061228-HEN9.0762 \recid 871920152627190410 \start 00:24:21 \sp SATHEN \ph kalu la baɲaʔ ki \tx kalu la banyak Ki. \mb kalu la banyak Ki \ge TOP PFCT a.lot TRU.Hengki \fti mungkin sudah banyak Ki. \nt rekaman.

\ref BES-20061228-HEN9.0763 \recid 287191152719190410 \start 00:24:23 \sp RIZHEN \ph xxx məmiɲaʔan \tx xxx mekinakan. \mb xxx kinak -an \ge xxx see -AN \fti xxx kelihatan.

\ref BES-20061228-HEN9.0764 \recid 728943152921190410 \start 00:24:27 \sp RIZHEN \ph kaʔ anukə kaʔ \tx kak anukah kak! \mb kak anu -kah kak \ge TRU.older.sibling whatchamacallit -KAH TRU.older.sibling \fti tolong kak!

\ref BES-20061228-HEN9.0765 \recid 256935153011190410 \start 00:24:28 \sp EXPHEN \ph kudaykuday \tx kudai-kudai. \mb kudai ~ kudai \ge later ~ later \fti nanti dulu.

\ref BES-20061228-HEN9.0766 \recid 714421153103190410 \start 00:24:29 \sp RIZHEN \ph n̥doʔ \tx endok! \mb endok \ge EXCL \fti waduh!

\ref BES-20061228-HEN9.0767 \recid 989080153129190410 \start 00:24:36 \sp SITHEN \ph aku asə n̥daʔ \tx aku ase ndak... \mb aku ase ndak \ge 1SG feel want \fti saya rasa mau...

\ref BES-20061228-HEN9.0768 \recid 191317153211190410 \start 00:24:37 \sp SITHEN \ph anu udɪm ləbaran anu bəʔuɣʊt apə asə naʔ pətaŋ isoʔ \tx anu, udem Lebaran, anu beughot, ape, ase nak petang isok. \mb anu udem Lebaran anu be- ughot ape ase nak petang isok \ge whatchamacallit finished Lebaran whatchamacallit BE- massage what feel want late.afternoon tomorrow \fti rasa-rasa mau selesai Lebaran, atau sore besok mau berurut.

\ref BES-20061228-HEN9.0769 \recid 380349160310190410 \start 00:24:42 \sp SURHEN \ph naʔ bəʔuɣʊt \tx nak beughot? \mb nak be- ughot \ge want BE- massage \fti mau berurut?

\ref BES-20061228-HEN9.0770 \recid 437427160351190410 \start 00:24:43 \sp SITHEN \ph adaʔ tuwapə didə ka ŋapə bənaɣ basəʔ \tx adak tuape, dide ka ngape benagh base... \mb adak tu- ape dide ka ng- ape benagh base \ge EXCL TU- what NEG FUT N- what right BASE \fti tidak apa-apa...

\ref BES-20061228-HEN9.0771 \recid 344556162305190410 \start 00:24:48 \sp SITHEN \ph rəmatɪʔ diʔuɣʊt ni e \tx rematik diughot ni e. \mb rematik di- ughot ni e \ge rheumatism DI- massage this EXCL \fti kalau rematik diurut.

\ref BES-20061228-HEN9.0772 \recid 966071162359190410 \start 00:24:49 \sp SURHEN \ph daŋ itu səkali bəʔuɣʊt adə didə asəɲə \tx dang itu sekali beughot, ade dide asenye? \mb dang i- tu se- kali be- ughot ade dide ase -nye \ge when I- that SE- time BE- massage exist NEG feel -3 \fti waktu itu ada sekali di urut, ada tidak rasanya?

\ref BES-20061228-HEN9.0773 \recid 487792162802190410 \start 00:24:50 \sp SITHEN \ph m̥pay naʔ diʔuɣʊt xxx \tx empai nak diughot xxx. \mb empai nak di- ughot xxx \ge just.now want DI- massage xxx \fti baru mau diurut xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0774 \recid 829343162901190410 \start 00:24:52 \sp SITHEN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0775 \recid 191108162927190410 \start 00:24:53 \sp SURHEN \ph daŋ itu maseh di pucʊʔ səkali bəʔuɣʊt \tx dang itu maseh di pucok sekali beughot. \mb dang i- tu maseh di pucok se- kali be- ughot \ge when I- that still LOC up SE- time BE- massage \fti ketika masih di atas satu kali berurut.

\ref BES-20061228-HEN9.0776 \recid 470154163052190410 \start 00:24:55 \sp SITHEN \ph oy la la la baɣi \tx oi la la(me), la baghi. \mb oi la lame la baghi \ge EXCL PFCT long.time PFCT the.past \fti sudah lama sekali.

\ref BES-20061228-HEN9.0777 \recid 345431161522200410 \start 00:24:56 \sp SATHEN \ph kalu la naʔ sətaʊn \tx kalu la nak setaon. \mb kalu la nak se- taon \ge TOP PFCT FUT SE- year \fti mungkin sudah hampir satu tahun. \nt jarak Siti berurut dengan Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0778 \recid 372420161650200410 \start 00:24:57 \sp SURHEN \ph aulah adə jugə apə caʔ manə diyə \tx aulah, ade juge ape cak mane die? \mb au -lah ade juge ape cak mane die \ge yes -LAH exist also what like which 3 \fti baiklah, apakah ada perubahannya? \nt ketika Suro mengurut Siti.

\ref BES-20061228-HEN9.0779 \recid 380661161845200410 \start 00:24:59 \sp SITHEN \ph adaʔ tapə...ʔ \tx adak tuape... \mb adak tu- ape \ge EXCL TU- what \fti apa...

\ref BES-20061228-HEN9.0780 \recid 284676161945200410 \start 00:25:00 \sp SITHEN \ph m̥poʔ adə jugə e amu kapo la lamə \tx empok ade juge e, amu kapo la lame. \mb empok ade juge e amu kapo la lame \ge although exist also EXCL TOP just PFCT long.time \fti walaupun ada perubahan, tetapi sudah lama. \nt jarak Siti berurut dengan Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0781 \recid 767457162121200410 \start 00:25:03 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0782 \recid 472499162141200410 \start 00:25:04 \sp SITHEN \ph kalu la n̥daʔ \tx kalu la ndak... \mb kalu la ndak \ge TOP PFCT FUT \fti mungkin sudah...

\ref BES-20061228-HEN9.0783 \recid 300346162218200410 \start 00:25:07 \sp SITHEN \ph ay didə e \tx ai dide e... \mb ai dide e \ge EXCL NEG EXCL \fti rasanya tidak...

\ref BES-20061228-HEN9.0784 \recid 361625084454210410 \start 00:25:08 \sp SITHEN \ph la n̥das \tx la ndak... \mb la ndak \ge PFCT want \fti sudah mau...

\ref BES-20061228-HEN9.0785 \recid 737257084551210410 \start 00:25:09 \sp SITHEN \ph la bapə taʊn \tx la berape taon. \mb la ber- ape taon \ge PFCT BER- what year \fti sudah beberapa tahun.

\ref BES-20061228-HEN9.0786 \recid 503633084640210410 \start 00:25:10 \sp SURHEN \ph la lamə... \tx la lame. \mb la lame \ge PFCT long.time \fti sudah lama.

\ref BES-20061228-HEN9.0787 \recid 677664084705210410 \start 00:25:11 \sp SURHEN \ph embaʔkan ibu mariyama bəʔuɣʊt ŋan aku maŋkə kamu \tx imbakan ibu Mariama beughot ngai aku, mangke kamu. \mb imbakan ibu Mariama be- ughot ngai aku mangke kamu \ge together mother Mariama BE- massage with 1SG then 2PL \fti bersamaan ibu Mariama berurut dengan saya, kemudian kamu.

\ref BES-20061228-HEN9.0788 \recid 616148085720210410 \start 00:25:14 \sp SITHEN \ph yəlah \tx yalah. \mb ya -lah \ge yes -LAH \fti betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0789 \recid 820951085752210410 \start 00:25:15 \sp SITHEN \ph asəɲə uɣa ini lʊm di sini \tx asenye ugha ini (be)lom di sini. \mb ase -nye ugha i- ni belom di s- i- ni \ge feel -3 person I- this not.yet LOC S- I- this \fti rasanya orang ini belum di sini. \nt mengatakam Ipi.

\ref BES-20061228-HEN9.0790 \recid 440361101539210410 \start 00:25:16 \sp SURHEN \ph lʊm \tx (be)lom. \mb belom \ge not.yet \fti belum.

\ref BES-20061228-HEN9.0791 \recid 164960101617210410 \start 00:25:17 \sp IPIHEN \ph ay la adə... \tx ai la ade. \mb ai la ade \ge EXCL PFCT exist \fti sudah di sini.

\ref BES-20061228-HEN9.0792 \recid 195761101652210410 \start 00:25:18 \sp SATHEN \ph la di sinilah \tx la di sinilah. \mb la di sini -lah \ge PFCT LOC here -LAH \fti sudah di sini.

\ref BES-20061228-HEN9.0793 \recid 368410101739210410 \start 00:25:19 \sp SURHEN \ph la adəlah \tx la adelah. \mb la ade -lah \ge PFCT exist -LAH \fti sudah di sini. \nt Ipi.

\ref BES-20061228-HEN9.0794 \recid 475897101824210410 \start 00:25:19 \sp SITHEN \ph la adəlah \tx la adelah. \mb la ade -lah \ge PFCT exist -LAH \fti sudah ada.

\ref BES-20061228-HEN9.0795 \recid 714076101856210410 \start 00:25:20 \sp SURHEN \ph aɲə loʔ \tx anye lok... \mb anye lok \ge but like \fti tapi seperti...

\ref BES-20061228-HEN9.0796 \recid 591265101949210410 \start 00:25:20 \sp SATHEN \ph la di sinilah \tx la di sinilah. \mb la di sini -lah \ge PFCT LOC here -LAH \fti sudah di sini. \nt Ipi tinggal di rumah Siti.

\ref BES-20061228-HEN9.0797 \recid 200711102506210410 \start 00:25:20 \sp SITHEN \ph au didə kə kuraŋ m̥poʔɲə \tx au dide ka kurang empoknye. \mb au dide ka kurang empok -nye \ge yes NEG FUT less EMPOK -3 \fti ya, tidak akan kurang sepertinya.

\ref BES-20061228-HEN9.0798 \recid 752958102642210410 \start 00:25:22 \sp SURHEN \ph lʊm adə anaʔə tu... \tx (be)lom ade anake tu. \mb belom ade anak -e tu \ge not.yet exist child -3 that \fti tapi belum ada anaknya. \nt Ipi.

\ref BES-20061228-HEN9.0799 \recid 688852102729210410 \start 00:25:23 \sp SURHEN \ph gi baru \tx gi baru. \mb gi baru \ge still new \fti masih baru.

\ref BES-20061228-HEN9.0800 \recid 551415120155210410 \start 00:25:23 \sp SITHEN \ph udəʔ \tx ude... \mb ude \ge PFCT \fti sudah...

\ref BES-20061228-HEN9.0801 \recid 940356120225210410 \start 00:25:24 \sp SITHEN \ph didə ka kuraŋ li limə taʊn m̥poʔɲə \tx dide ka kurang li lime taon empoknye. \mb dide ka kurang li lime taon empok -nye \ge NEG to less LI five year EMPOK -3 \fti tidak akan kurang dari lima tahun. \nt jarak Siti berurut dengan Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0802 \recid 286764120402210410 \start 00:25:26 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0803 \recid 749104120425210410 \start 00:25:26 \sp SITHEN \ph poʔ la ɣadu gi ŋulaŋ \tx empok la ghadu gi ngulang. \mb empok la ghadu gi ng- ulang \ge although PFCT recover still N- repeat \fti walaupun agak mendingan, masih kambuh-kambuhan. \nt penyakit rematik Siti.

\ref BES-20061228-HEN9.0804 \recid 713393120802210410 \start 00:25:27 \sp SATHEN \ph palɪŋ adə xxx \tx paleng ade xxx. \mb paleng ade xxx \ge most exist xxx \fti palinga ada xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0805 \recid 818968120859210410 \start 00:25:29 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0806 \recid 423500121107210410 \start 00:25:29 \sp SITHEN \ph m̥poʔ ɣaduᵊʔ la ŋulaŋ oy amu la limə taʊn kapo \tx empok, ghadu, la ngulang oi, amu la lime taon kapo. \mb empok ghadu la ng- ulang oi amu la lime taon kapo \ge although recover PFCT N- repeat EXCL TOP PFCT five year just \fti walaupun sudah mendingan, kambuh lagi dia kalau sudah lima tahun lamanya. \nt jarak Siti berurut dengan Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0807 \recid 282451121412210410 \start 00:25:34 \sp SURHEN \ph ɲəlah \tx nyelah. \mb nyelah \ge right \fti betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0808 \recid 259132121440210410 \start 00:25:37 \sp SITHEN \ph aku \tx aku... \mb aku \ge 1SG \fti aku...

\ref BES-20061228-HEN9.0809 \recid 744026121505210410 \start 00:25:38 \sp SITHEN \ph amuʔ pətaŋ isoʔ baɣi la təkaɣaɣ bənaɣ \tx amu petang isok baghi la tekaghagh benagh... \mb amu petang isok baghi la te- kaghagh benagh \ge TOP late.afternoon tomorrow possible PFCT TE- manage right \fti kalau sore besok mungkin tidak sempat...

\ref BES-20061228-HEN9.0810 \recid 866742121956210410 \start 00:25:41 \sp SATHEN \ph n̥doʔ la diŋɪn ayeʔ kamu ni yuʔ \tx endok la dingen ayek kamu ni yuk! \mb endok la dingen ayek kamu ni yuk \ge EXCL PFCT cold water 2PL this TRU.older.sister \fti sudah dingin air kamu ini kak! \nt sambil menyuruh untuk meminum air yang telah dibuatkan dari tadi.

\ref BES-20061228-HEN9.0811 \recid 560814122105210410 \start 00:25:42 \sp SITHEN \ph ka səmayaŋ \tx ka sembahyang. \mb ka sembahyang \ge for pray \fti untuk sholat.

\ref BES-20061228-HEN9.0812 \recid 517699122220210410 \start 00:25:42 \sp SURHEN \ph gila deʔkah ŋapə \tx gila dekkah ngape. \mb gila dek -kah ng- ape \ge GILA NEG -KAH N- what \fti biarlah, tidak apa-apa.

\ref BES-20061228-HEN9.0813 \recid 390024124945210410 \start 00:25:45 \sp SITHEN \ph ka səmbayaŋ baɣi amu təkiɣɪʔ təkaɣaɣ bənaɣ \tx ka sembahyang, baghi amu tekaghagh, tekaghagh benagh. \mb ka sembahyang baghi amu te- kaghagh te- kaghagh benagh \ge FUT pray possible TOP TE- hurt TE- hurt right \fti akan sholat, mungkin sakit betul.

\ref BES-20061228-HEN9.0814 \recid 141946125338210410 \start 00:25:51 \sp SITHEN \ph naʔ pətaŋ ini kalu payah igə \tx nak petang ini kalu payah ige. \mb nak petang i- ni kalu payah ige \ge want late.afternoon I- this TOP tired IGE \fti kalau sore ini mungkin terlalu capek. \nt mengurut.

\ref BES-20061228-HEN9.0815 \recid 389608125504210410 \start 00:25:53 \sp SURHEN \ph n̥doʔ pətaŋ isoʔ aku b̥raŋkat pəlɪmbaŋ \tx endok petang isok aku berangkat Palembang. \mb endok petang isok aku ber- angkat Palembang \ge EXCL late.afternoon tomorrow 1SG BER- lift Palembang \fti waduh, sore besok saya berangkat ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0816 \recid 362389125653210410 \start 00:25:55 \sp SITHEN \ph sapə \tx siape? \mb siape \ge who \fti siapa?

\ref BES-20061228-HEN9.0817 \recid 976988125737210410 \start 00:25:55 \sp SURHEN \ph b̥raŋkat pəlɪmbaŋ aku \tx berangkat Palembang aku. \mb ber- angkat Palembang aku \ge BER- lift Palembang 1SG \fti saya berangkat ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0818 \recid 360494125830210410 \start 00:25:57 \sp SITHEN \ph sapə \tx siape? \mb siape \ge who \fti siapa?

\ref BES-20061228-HEN9.0819 \recid 643474125934210410 \start 00:25:57 \sp SURHEN \ph aku \tx aku. \mb aku \ge 1SG \fti aku.

\ref BES-20061228-HEN9.0820 \recid 184894130025210410 \start 00:25:58 \sp SITHEN \ph way kəbilə \tx wai, kebile? \mb wai kebile \ge EXCL when \fti kapan?

\ref BES-20061228-HEN9.0821 \recid 419211130130210410 \start 00:25:59 \sp SITHEN \ph ka ŋaɣi ɣumah ili \tx ka ngaghi ghumah Eli? \mb ka ngaghi ghumah Eli \ge FUT meet house Eli \fti akan berkunjung ke rumah Eli?

\ref BES-20061228-HEN9.0822 \recid 191449130323210410 \start 00:26:00 \sp SURHEN \ph pətaŋ isoʔ \tx petang isok. \mb petang isok \ge late.afternoon tomorrow \fti besok sore.

\ref BES-20061228-HEN9.0823 \recid 796821130356210410 \start 00:26:01 \sp SURHEN \ph pətaŋ isoʔ \tx petang isok. \mb petang isok \ge late.afternoon tomorrow \fti besok sore.

\ref BES-20061228-HEN9.0824 \recid 788794130442210410 \start 00:26:01 \sp SATHEN \ph au ka ri ayə sanə diyə \tx au ka (ha)ri (r)aye sane die. \mb au ka hari raye sane die \ge yes to day celebrate there 3 \fti ya, dia akan Lebaran di sana. \nt Suro akan Lebaran di Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0825 \recid 878751130643210410 \start 00:26:02 \sp SITHEN \ph adaʔ ka ri ayə situ \tx adak ka (ha)ri (r)aye situ? \mb adak ka hari raye s- i- tu \ge EXCL FUT day celebrate S- I- that \fti mau Lebaran di sana? \nt Lebaran di Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0826 \recid 797738130758210410 \start 00:26:04 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0827 \recid 906200130843210410 \start 00:26:05 \sp SURHEN \ph ŋaɣi ili \tx ngaghi Eli. \mb ngaghi Eli \ge meet Eli \fti menemui Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.0828 \recid 418979130923210410 \start 00:26:06 \sp SITHEN \ph yəlah \tx yalah. \mb ya -lah \ge yes -LAH \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0829 \recid 794574130952210410 \start 00:26:06 \sp SURHEN \ph anaʔ kaʔ des tu katəɲə maʔ aku la ɣindu ŋan ayuʔ ili \tx anak kak Des tu, katenye "mak aku la ghindu ngai ayuk Eli". \mb anak kak Des tu kate -nye mak aku la ghindu ngai ayuk Eli \ge child TRU.older.sibling Des that say -3 pleasant 1SG PFCT longing with older.sister Eli \fti anak kak Des itu, katanya, "mak aku sudah rindu dengan kak Eli".

\ref BES-20061228-HEN9.0830 \recid 827500131325210410 \start 00:26:09 \sp SITHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0831 \recid 709188131353210410 \start 00:26:10 \sp SITHEN \ph ka kə situ galə tigə b̥ranaʔ \tx ka ke situ gale tige beranak? \mb ka ke s- i- tu gale tige ber- anak \ge FUT to S- I- that all three BER- child \fti mau ke sana semua kamu sekeluarga?

\ref BES-20061228-HEN9.0832 \recid 339665131451210410 \start 00:26:11 \sp SURHEN \ph didə... kami duwə bae \tx dide, kami due bae. \mb dide kami due bae \ge NEG 1PL.EX two just \fti tidak, hanya kami berdua saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0833 \recid 665955131627210410 \start 00:26:14 \sp SITHEN \ph anu kaba ŋaɣi luʔman \tx anu, kaba ngaghi Lukman? \mb anu kaba ngaghi Lukman \ge whatchamacallit 2SG with Lukman \fti kamu dengan Lukman?

\ref BES-20061228-HEN9.0834 \recid 923980131717210410 \start 00:26:15 \sp SURHEN \ph duwə ŋan nopi \tx due ngai Nopi. \mb due ngai Nopi \ge two with Nopi \fti berdua dengan Nopi.

\ref BES-20061228-HEN9.0835 \recid 451852131759210410 \start 00:26:17 \sp SITHEN \ph au nopi \tx au Nopi. \mb au Nopi \ge yes Nopi \fti oh ya Nopi.

\ref BES-20061228-HEN9.0836 \recid 690210131832210410 \start 00:26:17 \sp SURHEN \ph anaʔ gadɪs ku \tx anak gades ku. \mb anak gades ku \ge child girl 1SG \fti anak gadis saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0837 \recid 878291131909210410 \start 00:26:20 \sp SITHEN \ph bəɣapə malam udɪm ri ayə baleʔ \tx beghape malam udem (ha)ri (r)aye balek? \mb beghape malam udem hari raye balek \ge how.much night finished day celebrate turn.around \fti berapa malam?

\ref BES-20061228-HEN9.0838 \recid 261213132027210410 \start 00:26:21 \sp SURHEN \ph karcɪs siyaŋ pagi \tx karcis siang pagi. \mb karcis siang pagi \ge ticket daytime tomorrow \fti tiket besok siang.

\ref BES-20061228-HEN9.0839 \recid 619249132117210410 \start 00:26:23 \sp SITHEN \ph bəɣapə malam udɪm rayə baleʔ \tx beghape malam udem raye balek? \mb beghape malam udem raye balek \ge how.much night finished celebrate turn.around \fti berapa hari setelah Lebaran pulangnya?

\ref BES-20061228-HEN9.0840 \recid 743640132410210410 \start 00:26:25 \sp SURHEN \ph kalu duwə malam udɪm ləbaran taʊn baru udɪm baleʔ \tx kalu, due malam udem Lebaran, taon baru udem balek. \mb kalu due malam udem Lebaran taon baru udem balek \ge TOP two night finished Lebaran year new finished turn.around \fti mungkin dua malam setelah Lebaran, tahun baru pulang.

\ref BES-20061228-HEN9.0841 \recid 682705132601210410 \start 00:26:29 \sp SATHEN \ph li neʔ taʊn baruwan e \tx li nek taon baruan e? \mb li nek taon baru -an e \ge because for year new -AN EXCL \fti karena ingin tahun baru di sana ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0842 \recid 744866132707210410 \start 00:26:30 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0843 \recid 586735132728210410 \start 00:26:32 \sp SATHEN \ph b̥ligatligat \tx beligat-ligat. \mb be- ligat ~ ligat \ge BE- turn ~ turn \fti mutar-mutar.

\ref BES-20061228-HEN9.0844 \recid 576827132921210410 \start 00:26:33 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0845 \recid 544491155723210410 \start 00:26:34 \sp SITHEN \ph aʔ ah \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0846 \recid 669164155750210410 \start 00:26:34 \sp SURHEN \ph jalanjalan \tx jalan-jalan. \mb jalan ~ jalan \ge walk ~ walk \fti jalan-jalan.

\ref BES-20061228-HEN9.0847 \recid 856479155826210410 \start 00:26:38 \sp SITHEN \ph digeʔ ŋunt̥raʔ ɣumah anu ili \tx digek ngontrak ghumah anu, Eli? \mb digek ng- kontrak ghumah anu Eli \ge finished N- lease house whatchamacallit Eli \fti masih mengontrak Eli? \nt kontrakan rumah.

\ref BES-20061228-HEN9.0848 \recid 863169160010210410 \start 00:26:41 \sp SURHEN \ph digeʔ la ɣumahə diweʔ \tx digek, la ghumahe diwek. \mb digek la ghumah -e diwek \ge finished PFCT house -3 self \fti tidak, sudah mempunyai rumah sendiri.

\ref BES-20061228-HEN9.0849 \recid 798408160101210410 \start 00:26:43 \sp SITHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti oh.

\ref BES-20061228-HEN9.0850 \recid 464888160125210410 \start 00:26:43 \sp SURHEN \ph aɲə ɣumah kəceʔ \tx anye ghumah kecek. \mb anye ghumah kecek \ge but house small \fti rumah sederhana.

\ref BES-20061228-HEN9.0851 \recid 182722160208210410 \start 00:26:44 \sp SURHEN \ph loloʔ ɣumah rudɪn tulah kəceʔə \tx lulok ghumah Ruden tulah keceke. \mb lulok ghumah Ruden tulah kecek -e \ge like house Ruden calamity.brough.on.by.a.course small -3 \fti seperti rumah Ruden kecilnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0852 \recid 826781160318210410 \start 00:26:46 \sp SITHEN \ph au udə gila asal jaŋan ɲiwə \tx au ude gila, asal jangan nyiwe. \mb au ude gila asal jangan ny- siwe \ge yes PFCT GILA origin don't N- rent \fti tidak apa-apa, asal jangan nyewa. \nt rumah.

\ref BES-20061228-HEN9.0853 \recid 335710160957210410 \start 00:26:48 \sp SURHEN \ph udə ji ku jadilah pulə deweʔ kə \tx ude ji ku jadilah pule, dewek ka... \mb ude ji ku jadi -lah pule dewek ka \ge PFCT say 1SG become -LAH also 1 FUT \fti lumayan kata saya, kamu akan...

\ref BES-20061228-HEN9.0854 \recid 787258161145210410 \start 00:26:49 \sp SITHEN \ph ay asal jaŋan ɲiwə \tx ai asal jangan nyiwe. \mb ai asal jangan ny- siwe \ge EXCL origin don't N- rent \fti asal jangan menyewa. \nt rumah.

\ref BES-20061228-HEN9.0855 \recid 272623161229210410 \start 00:26:51 \sp SURHEN \ph didə ŋalehŋaleh ji ku \tx dide ngaleh-ngaleh ji ku. \mb dide ng- aleh ~ ng- aleh ji ku \ge NEG N- supervise ~ N- supervise say 1SG \fti tidak pindah-pindah.

\ref BES-20061228-HEN9.0856 \recid 684376161311210410 \start 00:26:53 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0857 \recid 929121161334210410 \start 00:26:54 \sp IPIHEN \ph di manə ili di palembaŋ \tx di mane Eli di Palembang? \mb di mane Eli di Palembang \ge LOC which Eli LOC Palembang \fti di mana alamat Eli di Palembang?

\ref BES-20061228-HEN9.0858 \recid 466699161508210410 \start 00:26:56 \sp SURHEN \ph di əmpatululaʊt \tx di Empat.Ulu.Laut. \mb di Empat.Ulu.Laut \ge LOC Empat.Ulu.Laut \fti di Empat Ulu Laut.

\ref BES-20061228-HEN9.0859 \recid 920147161627210410 \start 00:26:58 \sp SURHEN \ph di jalan sisiliya di sampɪŋ məsjɪt musabakoh \tx di jalan Sisilia, di sampeng mesjid Musabaqoh. \mb di jalan Sisilia di sampeng mesjid Musabaqoh \ge LOC street Sisilia LOC side mosque Musabaqoh \fti di jalan Sisilia, di samping mesjid Musabaqoh.

\ref BES-20061228-HEN9.0860 \recid 836581161949210410 \start 00:27:01 \sp IPIHEN \ph oh \tx oh. \mb oh \ge EXCL \fti oh.

\ref BES-20061228-HEN9.0861 \recid 342466162010210410 \start 00:27:03 \sp SURHEN \ph məsjɪt tu dəpan ɣumahə bənaɣ \tx mesjid tu depan ghumahe benagh. \mb mesjid tu depan ghumah -e benagh \ge mosque that front house -3 right \fti mesjid itu tepat di depan rumahnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0862 \recid 931815162102210410 \start 00:27:05 \sp SITHEN \ph aʔ ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0863 \recid 736731162138210410 \start 00:27:06 \sp SURHEN \ph anaʔə kəcɪʔkəcɪʔ pətaŋpətaŋ la mulaʔi... bəjilbap ŋaji galə... \tx anake kecek-kecek, petang-petang la mulai, bejilbab, ngaji gale. \mb anak -e kecek ~ kecek petang ~ petang la mulai be- jilbab ng- kaji gale \ge child -3 small ~ small late.afternoon ~ late.afternoon PFCT begin BE- headdress N- study all \fti anaknya masih kecil-kecil, kalau sudah sore pakai jilbab, lalu pergi mengaji.

\ref BES-20061228-HEN9.0864 \recid 656184162528210410 \start 00:27:10 \sp SITHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0865 \recid 501530162550210410 \start 00:27:10 \sp SITHEN \ph itulah ləmaʔ \tx itulah, lemak. \mb i- tu -lah lemak \ge I- that -LAH pleasant \fti mantap.

\ref BES-20061228-HEN9.0866 \recid 436625162630210410 \start 00:27:11 \sp SURHEN \ph ɲeʔ ɲeʔ ŋapə ji ku \tx "nek", "nek", ngape ji ku? \mb nek nek ng- ape ji ku \ge TRU.grandparent TRU.grandparent N- what say 1SG \fti "nek", "nek", kenapa kata saya?

\ref BES-20061228-HEN9.0867 \recid 365726162758210410 \start 00:27:13 \sp SURHEN \ph aku ŋaji ɲeʔ e \tx "aku ngaji nek e". \mb aku ng- kaji nek e \ge 1SG N- study TRU.grandparent EXCL \fti "saya pergi mengaji ya nek".

\ref BES-20061228-HEN9.0868 \recid 372893162913210410 \start 00:27:15 \sp SURHEN \ph katə \tx kate... \mb kate \ge say \fti kata...

\ref BES-20061228-HEN9.0869 \recid 388954131818220410 \start 00:27:15 \sp SATHEN \ph s̥ daʔ boleh \tx ais, dak boleh! \mb ais dak boleh \ge EXCL NEG may \fti ais, tidak boleh!

\ref BES-20061228-HEN9.0870 \recid 167214132109220410 \start 00:27:16 \sp SURHEN \ph guru kami \tx guru kami... \mb guru kami \ge teacher 1PL.EX \fti guru kami...

\ref BES-20061228-HEN9.0871 \recid 277418132138220410 \start 00:27:17 \sp AUX \tx 0. \nt bunyi pistolan.

\ref BES-20061228-HEN9.0872 \recid 283925132208220410 \start 00:27:18 \sp SATHEN \ph jaŋan jaŋan \tx jangan, jangan! \mb jangan jangan \ge don't don't \fti jangan, jangan!

\ref BES-20061228-HEN9.0873 \recid 739341132233220410 \start 00:27:19 \sp SURHEN \ph amə xxx \tx amu xxx. \mb amu xxx \ge TOP xxx \fti kalau xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0874 \recid 426430132312220410 \start 00:27:21 \sp SITHEN \ph kanji tini e \tx kanji tini e. \mb kanji ti- ni e \ge flirtatious TI- this EXCL \fti genit dia ini. \nt Siti mengatakan Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0875 \recid 920160132352220410 \start 00:27:21 \sp RIZHEN \ph aku tembaʔ \tx aku tembak. \mb aku tembak \ge 1SG shoot \fti saya tembak.

\ref BES-20061228-HEN9.0876 \recid 160552132504220410 \start 00:27:22 \sp SURHEN \ph məŋgərɪp bədoʔa \tx maghrib bedoa. \mb maghrib be- doa \ge sunset.prayer BE- prayer \fti waktu maghrib berdoa. \nt cucu-cucu Suro yang di Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0877 \recid 798810132640220410 \start 00:27:23 \sp RIZHEN \ph e tembaʔ \tx e tembak! \mb e tembak \ge EXCL shoot \fti tembak!

\ref BES-20061228-HEN9.0878 \recid 916002132710220410 \start 00:27:23 \sp RIZHEN \ph et tor \tx et tor! \mb et tor \ge EXCL IMIT \fti et tor!

\ref BES-20061228-HEN9.0879 \recid 465151132827220410 \start 00:27:25 \sp SURHEN \ph xx səmayaŋ \tx xx sembahyang. \mb xx sembahyang \ge xx pray \fti xx sholat. \nt cucu-cucu Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0880 \recid 116048132916220410 \start 00:27:27 \sp SURHEN \ph au ji ku \tx au ji ku. \mb au ji ku \ge yes say 1SG \fti ya kata saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0881 \recid 722253132944220410 \start 00:27:40 \sp SITHEN \ph pətaŋ ini kalu payah igə e \tx petang ini kalu payah ige e. \mb petang i- ni kalu payah ige e \ge late.afternoon I- this TOP tired IGE EXCL \fti kalau sekarang mungkin terlalu capek.

\ref BES-20061228-HEN9.0882 \recid 326520133054220410 \start 00:27:44 \sp SURHEN \ph nao la woŋ duwo \tx au la wong duo. \mb au la wong duo \ge yes PFCT person two \fti ya, sudah dua orang. \nt dua orang yang sudah berurut kepada Suro pada hari itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0883 \recid 240988133227220410 \start 00:27:46 \sp SITHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.0884 \recid 901927133249220410 \start 00:27:46 \sp SURHEN \ph la uɣa duwə... ji ku \tx la ugha due ji ku. \mb la ugha due ji ku \ge PFCT person two say 1SG \fti sudah dua orang. \nt Suro menegaskan kepada Siti bahwa dia telah mengurut dua orang pada hari itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0885 \recid 605064133359220410 \start 00:27:48 \sp SITHEN \ph adaʔ aulah payah \tx adak aulah, payah. \mb adak au -lah payah \ge EXCL yes -LAH tired \fti ya, capek. \nt Siti menegaskan kepada Suro terlalu capek kalau mengurut dirinya.

\ref BES-20061228-HEN9.0886 \recid 822422133745220410 \start 00:27:50 \sp SITHEN \ph apə pətaŋ isoʔ bae aku ni e \tx ape petang isok bae aku ni e? \mb ape petang isok bae aku ni e \ge what late.afternoon tomorrow just 1SG this EXCL \fti atau besok sore saja saya berurut?

\ref BES-20061228-HEN9.0887 \recid 874215134001220410 \start 00:27:52 \sp SATHEN \ph adaʔ pətaŋ isoʔ diyə naʔ kə pəlembaŋ \tx adak petang isok die nak ke Palembang. \mb adak petang isok die nak ke Palembang \ge EXCL late.afternoon tomorrow 3 FUT to Palembang \fti sore besok dia mau ke Palembang. \nt Satri menegaskan kepada Siti bahwa Suro akan berangkat ke Palembang sore besok.

\ref BES-20061228-HEN9.0888 \recid 162198134202220410 \start 00:27:55 \sp SITHEN \ph ʔaʔ ʔa... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti oh ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0889 \recid 365963113610260410 \start 00:27:56 \sp SURHEN \ph siyaŋ bae \tx siang bae. \mb siang bae \ge daytime just \fti siang saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0890 \recid 761807113722260410 \start 00:27:57 \sp SITHEN \ph au udɪm rayə kalu maʔ itu \tx au, udem raye kalu mak itu. \mb au udem raye kalu mak i- tu \ge yes finished celebrate TOP like I- that \fti sesudah hari raya saja kalau seperti itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0891 \recid 911223113854260410 \start 00:27:57 \sp SURHEN \ph amən aku adə səmpat \tx amu aku ade sempat. \mb amu aku ade sempat \ge TOP 1SG exist manage \fti kalau saya ada kesempatan.

\ref BES-20061228-HEN9.0892 \recid 253297114004260410 \start 00:27:59 \sp SURHEN \ph siyaŋ pagi udɪm səmbayaŋ soho...r \tx siang pagi udem sembahyang zuhur. \mb siang pagi udem sembahyang zuhur \ge daytime morning finished pray noontime.prayer \fti siang besok habis sholat zuhur.

\ref BES-20061228-HEN9.0893 \recid 782304114501260410 \start 00:28:01 \sp SITHEN \ph aʔ a...h \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0894 \recid 711924114612260410 \start 00:28:07 \sp SURHEN \ph la ŋambeʔ tiʔket nopi tadi \tx la ngambek tiket Nopi tadi. \mb la ng- ambek tiket Nopi tadi \ge PFCT N- take ticket Nopi earlier \fti tadi Nopi sudah mengambil tiket. \nt Suro mempertegas kepada Siti bahwa besok dia harus pergi ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0895 \recid 421896114834260410 \start 00:28:09 \sp SATHEN \ph la udem \tx la udem? \mb la udem \ge PFCT finished \fti sudah ngambil? \nt tiket bus ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0896 \recid 327559114925260410 \start 00:28:10 \sp SATHEN \ph bəɣapə ŋambeʔ tiket \tx beghape ngambek tiket? \mb beghape ng- ambek tiket \ge how.much N- take ticket \fti berapa harganya? \nt harga tiket bus ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0897 \recid 597688115028260410 \start 00:28:10 \sp SURHEN \ph xxx tiket \tx xxx tiket. \mb xxx tiket \ge xxx ticket \fti xxx tiket.

\ref BES-20061228-HEN9.0898 \recid 162151115110260410 \start 00:28:13 \sp SATHEN \ph ŋambeʔ karcɪs bəɣapə \tx ngambek karcis beghape? \mb ng- ambek karcis beghape \ge N- take ticket how.much \fti berapa harga tiketnya?

\ref BES-20061228-HEN9.0899 \recid 689448115226260410 \start 00:28:14 \sp SURHEN \ph di anu məlati \tx di anu, Melati. \mb di anu Melati \ge LOC whatchamacallit Melati \fti di Melati. \nt Suro membeli tiket bus Melati untuk pergi ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0900 \recid 678512115425260410 \start 00:28:16 \sp SATHEN \ph bəɣapə ŋambɪʔ \tx beghape ngambek? \mb beghape ng- ambek \ge how.much N- take \fti berapa harganya?

\ref BES-20061228-HEN9.0901 \recid 478453115501260410 \start 00:28:18 \sp SURHEN \ph limə pulʊh \tx lime puloh. \mb lime puloh \ge five ten \fti lima puluh ribu.

\ref BES-20061228-HEN9.0902 \recid 467488115533260410 \start 00:28:19 \sp SITHEN \ph uɣa duwə \tx ugha due? \mb ugha due \ge person two \fti untuk dua orang? \nt siti bertanya kepada Suro apakah uang lima puluh ribu itu tiket untuk dua orang atau satu orang.

\ref BES-20061228-HEN9.0903 \recid 692089115804260410 \start 00:28:20 \sp SURHEN \ph sikoʔ \tx sikok. \mb sikok \ge one \fti satu orang.

\ref BES-20061228-HEN9.0904 \recid 954639115838260410 \start 00:28:21 \sp SITHEN \ph sikoʔ \tx sikok. \mb sikok \ge one \fti untuk satu orang. \nt harga tiket ke Palembang lima puluh ribu untuk satu orang.

\ref BES-20061228-HEN9.0905 \recid 936633120132260410 \start 00:28:22 \sp SITHEN \ph ay \tx ai! \mb ai \ge EXCL \fti wow!

\ref BES-20061228-HEN9.0906 \recid 708231120159260410 \start 00:28:23 \sp SITHEN \ph naeʔ e \tx naek e. \mb naek e \ge go.up EXCL \fti naik harganya. \nt tiket ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0907 \recid 452400120250260410 \start 00:28:24 \sp SURHEN \ph kalu auʔ \tx kalu anu.. \mb kalu anu \ge TOP whatchamacallit \fti kalau...

\ref BES-20061228-HEN9.0908 \recid 906440120319260410 \start 00:28:25 \sp SITHEN \ph xx kaman mira ini tadi \tx xx kaman Mira ini tadi... \mb xx kaman Mira i- ni tadi \ge xx group Mira I- this earlier \fti xx padahal rombongan Mira tadi...

\ref BES-20061228-HEN9.0909 \recid 867617121038260410 \start 00:28:26 \sp SURHEN \ph naeʔ t̥rapəl tujo limo \tx naek travel tujoh limo. \mb naek travel tujoh limo \ge go.up travel seven five \fti kalau naik travel tujuh puluh lima ribu.

\ref BES-20061228-HEN9.0910 \recid 865760121330260410 \start 00:28:28 \sp SITHEN \ph bukan \tx bukan... \mb bukan \ge NEG \fti bukan...

\ref BES-20061228-HEN9.0911 \recid 252151121352260410 \start 00:28:29 \sp SITHEN \ph awaʔ kamaŋ mira ini tadi tigə pulʊh limə au \tx awak kaman Mira ini tadi, tige puloh lime au? \mb awak kaman Mira i- ni tadi tige puloh lime au \ge 1 group Mira I- this earlier three ten five yes \fti padahal waktu Mira berangkat dulu, tiga puluh lima ribu ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0912 \recid 416443121647260410 \start 00:28:32 \sp SITHEN \ph ʔa \tx a? \mb a \ge yes \fti ya?

\ref BES-20061228-HEN9.0913 \recid 474056121709260410 \start 00:28:34 \sp SATHEN \ph au tigə limə \tx au tige lime. \mb au tige lime \ge yes three five \fti ya, tiga puluh lima ribu.

\ref BES-20061228-HEN9.0914 \recid 373341121744260410 \start 00:28:35 \sp SITHEN \ph tigə limə... \tx tige lime. \mb tige lime \ge three five \fti tiga puluh lima ribu. \nt ongkos ke Palembang ketika Mira anak Satri pergi ke sana.

\ref BES-20061228-HEN9.0915 \recid 552078121845260410 \start 00:28:36 \sp SURHEN \ph la naeʔ maʔ ini aɣi \tx la naek mak ini aghi. \mb la naek mak i- ni aghi \ge PFCT go.up now I- this day \fti sekarang sudah naik. \nt ongkos Palembang ke Pagaralam.

\ref BES-20061228-HEN9.0916 \recid 393487122001260410 \start 00:28:39 \sp SITHEN \ph ka ri ayə ni \tx ka (ha)ri (r)aye ni. \mb ka hari raye ni \ge FUT day celebrate this \fti karena mau hari raya. \nt ongkos naik.

\ref BES-20061228-HEN9.0917 \recid 747743122114260410 \start 00:28:41 \sp SURHEN \ph ini ni tadi la \tx Eli ni tadi... \mb Eli ni tadi \ge Eli this earlier \fti Eli tadi sudah...

\ref BES-20061228-HEN9.0918 \recid 330089122206260410 \start 00:28:43 \sp SITHEN \ph la n̥daʔ bəalualuwan pulə \tx la ndak bealu-aluan pule. \mb la ndak be- alualu -an pule \ge PFCT must BE- sovenir -AN also \fti harus menyiapkan oleh-oleh juga.

\ref BES-20061228-HEN9.0919 \recid 823813122334260410 \start 00:28:45 \sp SURHEN \ph adaʔ au ɲəlalah m̥buwat təlʊɣgabʊs \tx adak au, nyelahlah mbuat telogh.gabos... \mb adak au nyelah -lah m- buat telogh.gabos \ge EXCL yes right -LAH N- make telogh.gabos \fti ya, tadi membuat telogh gabus. \nt telogh gabus adalah sejenis makanan.

\ref BES-20061228-HEN9.0920 \recid 852201154015260410 \start 00:28:47 \sp SURHEN \ph m̥buwat roti aku tadi \tx mbuat roti aku tadi. \mb m- buat roti aku tadi \ge N- make bread 1SG earlier \fti tadi saya membuat roti. \nt Suro menceritakan dirinya, sebelum ke rumah Siti terlebih dahulu dia membuat roti untuk dibawa ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0921 \recid 966328160359260410 \start 00:28:48 \sp SURHEN \ph ji ku ka \tx ji ku ka... \mb ji ku ka \ge say 1SG FUT \fti saya kira akan...

\ref BES-20061228-HEN9.0922 \recid 291315160434260410 \start 00:28:49 \sp SITHEN \ph la udɪm \tx la udem? \mb la udem \ge PFCT finished \fti sudah selesai? \nt Siti bertanya kepada Suro apakah dia sudah siap semua membuat roti untuk dibawa ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0923 \recid 744291160527260410 \start 00:28:50 \sp SURHEN \ph səparu di uma ni ji ku səparu naʔ dibataʔ \tx separu di rumah ni ji ku, separu nak dibatak. \mb se- paru di rumah ni ji ku se- paru nak di- batak \ge SE- halve LOC house this say 1SG SE- halve for DI- bring \fti sebagian untuk di rumah, sebagian lagi untuk di bawa. \nt Suro berkata kepada anaknya bahwa kue yang dibikinnya akan dibagi-bagi, sebagian untuk di rumah, yang sebagian lagi untuk dibawa ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0924 \recid 816529161017260410 \start 00:28:53 \sp SURHEN \ph rəncanə ku naʔ ŋicaw dudʊl pətaŋ ni \tx rencane ku nak ngicau dodol petang ni. \mb rencane ku nak ng- kicau dodol petang ni \ge plan 1SG FUT N- stir k.o.sweet late.afternoon this \fti rencananya sore ini saya akan mengaduk dodol.

\ref BES-20061228-HEN9.0925 \recid 819715161258260410 \start 00:28:55 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0926 \recid 373184161324260410 \start 00:28:56 \sp SURHEN \ph bapaŋ nupi didə baleʔbaleʔ \tx bapang Nopi dide balek-balek. \mb bapang Nopi dide balek ~ balek \ge father Nopi NEG turn.around ~ turn.around \fti rupanya ayah Nopi tidak kunjung tiba. \nt dalam artian ini, Suro mengatakan bahwa dia mau minta pertolongan suaminya (ayah Nopi), tapi suami Suro (Lukman) tidak kunjung tiba.

\ref BES-20061228-HEN9.0927 \recid 622575161605260410 \start 00:28:58 \sp SURHEN \ph udə ji ku la ŋəcʊl tini \tx ude ji ku la ngecol tini. \mb ude ji ku la ng- kecol ti- ni \ge PFCT say 1SG PFCT N- slip TI- this \fti sudah kata saya, tidak akan jadi ini. \nt Suro kecewa kepada suaminya yang tidak kunjung tiba.

\ref BES-20061228-HEN9.0928 \recid 840580161730260410 \start 00:28:59 \sp SURHEN \ph awaʔ ŋajʊŋ jəmə baleʔ aɣi maŋkə təmalam \tx awak ngajong jeme balek aghi, mangke temalam. \mb awak ng- ajong jeme balek aghi mangke te- malam \ge 1 N- order person turn.around day then TE- night \fti dia menyuruh saya setengah hari, tetapi dia bermalam. \nt Lukman suami Suro menyuruh Suro supaya pulang cepat (kerja setengah hari), akan tetapi Lukman sendiri bermalam dikebunnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0929 \recid 947152162018260410 \start 00:28:59 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0930 \recid 204631162049260410 \start 00:29:03 \sp AUX \tx 0. \nt 0.

\ref BES-20061228-HEN9.0931 \recid 940664162126260410 \start 00:29:04 \sp MIRHEN \ph kateʔ \tx katek. \mb katek \ge nothing \fti tidak ada.

\ref BES-20061228-HEN9.0932 \recid 966674162511260410 \start 00:29:06 \sp RIZHEN \ph hey \tx hei! \mb hei \ge EXCL \fti hei!

\ref BES-20061228-HEN9.0933 \recid 720877162536260410 \start 00:29:07 \sp MIRHEN \ph səməlekʊm \tx assalamualaikum! \mb assalamualaikum \ge peace.unto.you \fti assalamualaikum!

\ref BES-20061228-HEN9.0934 \recid 591628162652260410 \start 00:29:08 \sp SURHEN \ph kʊmsalam \tx waalaikumsalam. \mb waalaikumsalam \ge peace.unto.you \fti waalaikumsalam.

\ref BES-20061228-HEN9.0935 \recid 905787162800260410 \start 00:29:08 \sp SITHEN \ph kʊmsalam \tx waalaikumsalam. \mb waalaikumsalam \ge peace.unto.you \fti waalaikumsalam.

\ref BES-20061228-HEN9.0936 \recid 690820162833260410 \start 00:29:09 \sp SITHEN \ph katʊp neʔ panjaŋə \tx katop nek panjange! \mb katop nek panjang -e \ge close REL long -3 \fti tutup pintu yang panjangnya!

\ref BES-20061228-HEN9.0937 \recid 330071162949260410 \start 00:29:13 \sp SITHEN \ph la ŋəcʊl niyan \tx la ngecol nian. \mb la ng- kecol nian \ge PFCT N- slip right \fti benar-benar tidak jadi.

\ref BES-20061228-HEN9.0938 \recid 512438163027260410 \start 00:29:17 \sp SITHEN \ph undaʔ bajɪʔ jalah madaʔə \tx undak bajek jalah madake. \mb undak bajek jalah madake \ge mix brother.in.law PFCT before \fti dicampur bajik saya rasa tidak apa-apa.

\ref BES-20061228-HEN9.0939 \recid 168685163226260410 \start 00:29:19 \sp SITHEN \ph maŋkə gancaŋ \tx mangke gancang. \mb mangke gancang \ge then quick \fti supaya simple.

\ref BES-20061228-HEN9.0940 \recid 706342163307260410 \start 00:29:19 \sp RIZHEN \ph idaʔ naʔ make baju e \tx idak nak make baju e. \mb idak nak m- pake baju e \ge NEG want N- use garment EXCL \fti tidak mau pakai baju ah.

\ref BES-20061228-HEN9.0941 \recid 212357163450260410 \start 00:29:21 \sp KANHEN \ph ka ŋapə... xx \tx ka ngape xx! \mb ka ng- ape xx \ge for N- what xx \fti untuk apa xx!

\ref BES-20061228-HEN9.0942 \recid 286644163605260410 \start 00:29:21 \sp SITHEN \ph bəgəsah bənaɣ kaba saɣi ni \tx begesah benagh kaba saghi ni! \mb be- gesah benagh kaba s- aghi ni \ge BE- busy right 2SG SE- day this \fti sibuk betul kamu hari ini!

\ref BES-20061228-HEN9.0943 \recid 369852091953270410 \start 00:29:22 \sp SURHEN \ph n̥tah amu didə ŋicaw dudʊl m̥buwat suba bae sijat \tx entah, amu dide ngicau dodol, mbuat suba bae sijat. \mb entah amu dide ng- kicau dodol m- buat suba bae sijat \ge don't.know TOP NEG N- stir k.o.sweet N- make suba just CLF \fti kalau tidak membuat dodol, membuat kue suba saja satu.

\ref BES-20061228-HEN9.0944 \recid 409781092227270410 \start 00:29:24 \sp SITHEN \ph bəgəsah bənaɣ ji ku saɣi ni kapoʔ \tx begesah benagh ji ku saghi ni, kapo... \mb be- gesah benagh ji ku s- aghi ni kapo \ge BE- busy right say 1SG SE- day this KAPO \fti sibuk betul hari ini...

\ref BES-20061228-HEN9.0945 \recid 995947092458270410 \start 00:29:25 \sp SURHEN \ph piyaʔ duwo pagi \tx piak duo pagi. \mb piak duo pagi \ge halve two morning \fti dibagi dua saja besok.

\ref BES-20061228-HEN9.0946 \recid 410683092659270410 \start 00:29:27 \sp SITHEN \ph m̥buwat təlʊɣgabʊs \tx mbuat telogh.gabos. \mb m- buat telogh.gabos \ge N- make telogh.gabos \fti membuat telogh gabus.

\ref BES-20061228-HEN9.0947 \recid 861068093050270410 \start 00:29:29 \sp SITHEN \ph m̥buwat cucʊʔgigi \tx mbuat cucok.gigi. \mb m- buat cucok.gigi \ge N- make cucok.gigi \fti membuat cucok gigi.

\ref BES-20061228-HEN9.0948 \recid 590848093255270410 \start 00:29:29 \sp SURHEN \ph ʔaw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0949 \recid 393662093326270410 \start 00:29:30 \sp SITHEN \ph təlʊɣgabʊs tulah neʔ sukaɣ amu cucoʔgigi mudah \tx telogh.gabos tulah nek sukagh, amu cucok.gigi mudah. \mb telogh.gabos tulah nek sukagh amu cucok.gigi mudah \ge telogh.gabos calamity.brough.on.by.a.course REL difficult TOP cucok.gigi easy \fti telogh gabus yang susah, kalau cucok gigi mudah.

\ref BES-20061228-HEN9.0950 \recid 987550093652270410 \start 00:29:34 \sp SURHEN \ph mudah \tx mudah. \mb mudah \ge easy \fti mudah. \nt membuat cucok gigi.

\ref BES-20061228-HEN9.0951 \recid 572143093839270410 \start 00:29:35 \sp SITHEN \ph məli anu muwat bapə kilu \tx meli anu, mbuat beghape kilu? \mb m- beli anu m- buat beghape kilu \ge N- buy whatchamacallit N- make how.much kilo \fti bikin berapa kilo? \nt Siti bertanya kepada Suro, berapa kilo bahan untuk membuat kue Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.0952 \recid 117582094044270410 \start 00:29:37 \sp SURHEN \ph ay muwat dikɪt \tx ai mbuat diket. \mb ai m- buat diket \ge EXCL N- make a.little \fti hanya sedikit. \nt Suro menjelaskan kepada Siti, bahwa dia hanya sedikit membuat kuenya.

\ref BES-20061228-HEN9.0953 \recid 413281094204270410 \start 00:29:39 \sp SURHEN \ph m̥buwat gaji duwo gəloʔ bəsaʔ \tx mbuat gaji duo gelok besak. \mb m- buat gaji duo gelok besak \ge N- make only two jar big \fti bikin hanya pas untuk dua toples besar.

\ref BES-20061228-HEN9.0954 \recid 424566094444270410 \start 00:29:41 \sp SURHEN \ph gəloʔ xxx \tx gelok xxx. \mb gelok xxx \ge jar xxx \fti toples xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0955 \recid 202037094525270410 \start 00:29:41 \sp SITHEN \ph jalah \tx jalah. \mb jalah \ge PFCT \fti cukuplah.

\ref BES-20061228-HEN9.0956 \recid 542913094546270410 \start 00:29:42 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0957 \recid 251830094638270410 \start 00:29:44 \sp SITHEN \ph away la bəgaweh \tx awai, la begawe. \mb awai la be- gawe \ge EXCL PFCT BE- job \fti ada kerjaan.

\ref BES-20061228-HEN9.0958 \recid 409695094725270410 \start 00:29:53 \sp SITHEN \ph ka məli sayʊran pulə \tx ka meli sayoran pule? \mb ka m- beli sayor -an pule \ge FUT N- buy vegetable -AN also \fti membeli sayuran juga?

\ref BES-20061228-HEN9.0959 \recid 463647094836270410 \start 00:29:55 \sp SURHEN \ph sayʊran murah \tx sayoran murah. \mb sayor -an murah \ge vegetable -AN cheap \fti murah kalau sayuran.

\ref BES-20061228-HEN9.0960 \recid 932689094953270410 \start 00:29:57 \sp SITHEN \ph aʔ ʔah \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0961 \recid 133296095028270410 \start 00:29:57 \sp SITHEN \ph di situ \tx di situ? \mb di s- i- tu \ge LOC S- I- that \fti di situ? \nt di Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0962 \recid 813664095056270410 \start 00:29:58 \sp SURHEN \ph murah sini \tx murah sini. \mb murah s- i- ni \ge cheap S- I- this \fti murah di sini.

\ref BES-20061228-HEN9.0963 \recid 374650095122270410 \start 00:29:58 \sp SITHEN \ph au au ka ŋapə muwat bataʔan \tx au au, ka ngape mbuat batakan. \mb au au ka ng- ape m- buat batak -an \ge yes yes for N- what N- make bring -AN \fti ya ya, untuk apa, hanya menambah beban bawaan saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0964 \recid 954443095317270410 \start 00:30:00 \sp SURHEN \ph di dini murah ji ku \tx di sini murah ji ku. \mb di s- i- ni murah ji ku \ge LOC S- I- this cheap say 1SG \fti di sini lebih murah. \nt harga sayur mayur.

\ref BES-20061228-HEN9.0965 \recid 355747095424270410 \start 00:30:02 \sp SURHEN \ph təɣʊŋ panjaŋ kapo limə ratʊs rupiyah \tx teghong panjang kapo lime ratos rupiah. \mb teghong panjang kapo lime ratos rupiah \ge eggplant long just five hundred rupiah \fti terong panjang saja hanya lima ratus rupiah.

\ref BES-20061228-HEN9.0966 \recid 957293095532270410 \start 00:30:05 \sp SURHEN \ph di sini murah \tx di sini murah. \mb di s- i- ni murah \ge LOC S- I- this cheap \fti di sini lebih murah.

\ref BES-20061228-HEN9.0967 \recid 549767095619270410 \start 00:30:05 \sp IPIHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0968 \recid 251558095649270410 \start 00:30:06 \sp SITHEN \ph bukanəᵃʔ m̥batak kə palimbaŋ \tx bukane mbatak ke Palembang? \mb bukan -e m- batak ke Palembang \ge NEG -3 N- bring to Palembang \fti bukannya untuk dibawa ke Palembang? \nt sayur mayur.

\ref BES-20061228-HEN9.0969 \recid 340236095840270410 \start 00:30:07 \sp SURHEN \ph di situ maseh mahal \tx di situ maseh mahal. \mb di s- i- tu maseh mahal \ge LOC S- I- that still expensive \fti di sana masih mahal. \nt harga sayur mayur di Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0970 \recid 360427095930270410 \start 00:30:09 \sp SITHEN \ph adaʔ aulah ka m̥bataʔ xx \tx adak aulah, ka mbatak xx? \mb adak au -lah ka m- batak xx \ge EXCL yes -LAH FUT N- bring xx \fti ya, mau membawa? \nt Siti bertanya kepada Suro apakah Suro akan membawa sayur mayur apa tidak ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0971 \recid 416223100117270410 \start 00:30:09 \sp SURHEN \ph maseh mahal \tx maseh mahal. \mb maseh mahal \ge still expensive \fti masih mahal. \nt harga sayur mayur di Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.0972 \recid 381577100202270410 \start 00:30:11 \sp SURHEN \ph kobɪskobɪsan didə bədiyə di situ mən bukan jəmə kitə isan di sini \tx kubes-kubesan dide bedie di situ, amu bukan jeme kite isan di sini. \mb kubes ~ kubes -an dide bedie di s- i- tu amu bukan jeme kite isan di s- i- ni \ge cabbage ~ cabbage -AN NEG exist LOC S- I- that TOP NEG person 1PL from LOC S- I- this \fti kol-kolan tidak ada di sana, kalau bukan orang-orang dari sini yang membawanya.

\ref BES-20061228-HEN9.0973 \recid 371202100548270410 \start 00:30:15 \sp SITHEN \ph murah anu səribu ŋa kubɪs \tx murah anu, seribu ngai kubes. \mb murah anu se- ribu ngai kubes \ge cheap whatchamacallit SE- thousand with cabbage \fti beda seribu kalau harga kol. \nt perbedaan antara harga kol yang ada di Palembang dengan yang ada di Besemah.

\ref BES-20061228-HEN9.0974 \recid 612187100736270410 \start 00:30:18 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0975 \recid 852975100755270410 \start 00:30:19 \sp SITHEN \ph maʔlah m̥bataʔ sandi sini \tx maklah mbatak sandi sini. \mb mak -lah m- batak sandi s- i- ni \ge pleasant -LAH N- bring hinge S- I- this \fti lebih baik dibawa dari sini. \nt Siti menyarankan kepada Suro, "lebih baik membawa kol dari Besemah, karena lebih murah".

\ref BES-20061228-HEN9.0976 \recid 471685100945270410 \start 00:30:19 \sp RIZHEN \ph ibuʔ \tx ibuk! \mb ibuk \ge mother \fti ibu!

\ref BES-20061228-HEN9.0977 \recid 129772101008270410 \start 00:30:20 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.0978 \recid 983292101059270410 \start 00:30:21 \sp RIZHEN \ph ibuʔ capan aku ni na \tx ibuk, senapan aku ni na! \mb ibuk senapan aku ni na \ge mother gun 1SG this EXCL \fti bu senapan saya ini! \nt Rizki mengeluh kepada ibunya, mainan senapannya bermasalah.

\ref BES-20061228-HEN9.0979 \recid 114556101325270410 \start 00:30:23 \sp SURHEN \ph na capan baruɲə m̥pay m̥bəli e \tx na, senapan barunye, empai mbeli e. \mb na senapan baru -nye empai m- beli e \ge EXCL gun new -3 just.now N- buy EXCL \fti wow senapan barunya, baru di beli ya. \nt Suro memuji mainan senapan Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0980 \recid 857913101517270410 \start 00:30:26 \sp IPIHEN \ph manəʔ bapaʔ \tx mane, bapak? \mb mane bapak \ge which father \fti di mana ayah kamu? \nt Ipi bertanya kepada Rizki ke mana ayahnya, supaya bisa memperbaiki senapan mainan punya Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0981 \recid 669948101652270410 \start 00:30:27 \sp SITHEN \ph n̥deʔ ri ayə \tx ndek (ha)ri (ra)ye. \mb ndek hari raye \ge for day celebrate \fti untuk Lebaran. \nt Siti menyarankan kepada cucunya Rizki supaya senapan mainannya disimpan untuk hari Lebaran.

\ref BES-20061228-HEN9.0982 \recid 540832101818270410 \start 00:30:29 \sp SURHEN \ph n̥deʔ ri ayə titu \tx ndek (ha)ri (ra)ye titu. \mb ndek hari raye ti- tu \ge for day celebrate TI- that \fti untuk hari raya itu. \nt senapan mainan Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0983 \recid 376071101917270410 \start 00:30:30 \sp SITHEN \ph n̥deʔ ləbaran \tx ndek Lebaran. \mb ndek Lebaran \ge for Lebaran \fti untuk Lebaran \nt senapan mainan Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0984 \recid 535613102010270410 \start 00:30:32 \sp RIZHEN \ph naʔ bawaʔi xxx bəliyan mami tu... \tx nak bawaki xxx, belian mami tu. \mb nak bawak -i xxx beli -an mami tu \ge want bring -I xxx buy -AN mother that \fti mau dibawakan xxx belian mami waktu itu.

\ref BES-20061228-HEN9.0985 \recid 361533083126280410 \start 00:30:37 \sp RIZHEN \ph xxx tampar niyan kələ \tx xxx tampar nian kele! \mb xxx tampar nian kele \ge xxx slap right later \fti xxx saya tampar nanti!

\ref BES-20061228-HEN9.0986 \recid 998265083246280410 \start 00:30:38 \sp IPIHEN \ph anukə bapaʔ dəŋan bapaʔ dəŋan bapaʔ \tx anuke bapak, dengan bapak dengan bapak. \mb anu -ke bapak dengan bapak dengan bapak \ge whatchamacallit -KE father with father with father \fti minta tolong sama ayah saja.

\ref BES-20061228-HEN9.0987 \recid 663051083438280410 \start 00:30:41 \sp SURHEN \ph samə naɣ tiŋkah cucʊŋ ku... \tx same (be)nagh tingkah cucong ku. \mb same benagh tingkah cucong ku \ge same right behaviour grandchild 1SG \fti sama tingkahnya dengan cucu saya.

\ref BES-20061228-HEN9.0988 \recid 711457083615280410 \start 00:30:42 \sp SITHEN \ph ew au kata bənaɣ tiŋkahə \tx ew au, kata benagh tingkahe. \mb ew au kata benagh tingkah -e \ge EXCL yes a.lot right behaviour -3 \fti ya, banyak betul tingkahnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0989 \recid 682771083753280410 \start 00:30:46 \sp SITHEN \ph kata bənaɣ tiŋkahə \tx kata benagh tingkahe. \mb kata benagh tingkah -e \ge a.lot right behaviour -3 \fti banyak betul tingkahnya.

\ref BES-20061228-HEN9.0990 \recid 959128083837280410 \start 00:30:48 \sp SURHEN \ph ji ku diyə ni ditunjoʔi micetkan hape tu pacaʔ bənaɣ ji ku \tx ji ku die ni ditunjoki micetkan HP tu, pacak benagh ji ku. \mb ji ku die ni di- tunjok -i m- picet -kan HP tu pacak benagh ji ku \ge say 1SG 3 this DI- point -I N- press -KAN cellular.phone that can right say 1SG \fti dia ini dikasih tahu untuk memencet HP, mahir betul. \nt Rizki diajari Suro memencet HP.

\ref BES-20061228-HEN9.0991 \recid 789939084147280410 \start 00:30:52 \sp SITHEN \ph ew ŋanukah pəsidi la pacaʔ \tx ew, nganukah VCD la pacak. \mb ew ng- anu -kah VCD la pacak \ge EXCL N- whatchamacallit -KAH VCD PFCT can \fti mengoperasikan VCD saja sudah bisa. \nt Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.0992 \recid 322243084303280410 \start 00:30:55 \sp SURHEN \ph pintar bənaɣ \tx pintar benagh. \mb pintar benagh \ge smart right \fti sangat pintar. \nt Rizki mengoperasikan elektronik.

\ref BES-20061228-HEN9.0993 \recid 347993084410280410 \start 00:30:55 \sp SITHEN \ph aku lagi deʔ ŋanukaʔ tau ŋa pəsidi \tx aku lagi dek, nganukah, tau ngai VCD \mb aku lagi dek ng- anu -kah tau ngai VCD \ge 1SG again DEK N- whatchamacallit -KAH know with VCD \fti sedangkan saya saja tidak bisa mengoperasikan VCD.

\ref BES-20061228-HEN9.0994 \recid 232503084641280410 \start 00:30:59 \sp SITHEN \ph diyə la pacaʔ \tx die la pacak. \mb die la pacak \ge 3 PFCT can \fti dia sudah bisa. \nt Rizki mengoperasikan VCD.

\ref BES-20061228-HEN9.0995 \recid 488923084724280410 \start 00:31:00 \sp SATHEN \ph ŋapo kau s̥m̥s̥ ki \tx ngapo kau SMS Ki? \mb ng- apo kau SMS Ki \ge N- what 2 SMS TRU.Hengki \fti sedang SMS kamu Ki?

\ref BES-20061228-HEN9.0996 \recid 936904084901280410 \start 00:31:02 \sp SATHEN \ph gema udɪm itu \tx Gema udem itu... \mb Gema udem i- tu \ge Gema finished I- that \fti Gema sudah itu...

\ref BES-20061228-HEN9.0997 \recid 316212094619280410 \start 00:31:22 \sp SATHEN \ph bəɣapə aɣi udɪm ri ayə kamu kə kəbʊn bɪʔ \tx beghape aghi udem (ha)ri (r)aye kamu ke kebon bik? \mb beghape aghi udem hari raye kamu ke kebon bik \ge how.much day finished day celebrate 2PL to garden TRU.aunt \fti berapa hari setelah Lebaran kamu kembali lagi ke kebun bi?

\ref BES-20061228-HEN9.0998 \recid 695573094828280410 \start 00:31:24 \sp SATHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.0999 \recid 117822094900280410 \start 00:31:25 \sp SURHEN \ph kalu duwo malam udɪm ləbaran la ŋəlipat \tx kalu duo malam udem Lebaran la ngelipat. \mb kalu duo malam udem Lebaran la ng- kelipat \ge TOP two night finished Lebaran PFCT N- turn.around \fti mungkin dua malam setelah Lebaran kembali lagi ke sini.

\ref BES-20061228-HEN9.1000 \recid 526405110951280410 \start 00:31:32 \sp SURHEN \ph bəjalan \tx bejalan. \mb be- jalan \ge BE- walk \fti dalam perjalanan.

\ref BES-20061228-HEN9.1001 \recid 912771111029280410 \start 00:31:34 \sp SITHEN \ph lagilaʔ \tx lagilah... \mb lagi -lah \ge again -LAH \fti lagian...

\ref BES-20061228-HEN9.1002 \recid 171450111102280410 \start 00:31:35 \sp SATHEN \ph n̥joʔ desi \tx enjok Desi. \mb enjok Desi \ge give Desi \fti dikasih Desi. \nt makanan.

\ref BES-20061228-HEN9.1003 \recid 372732111145280410 \start 00:31:38 \sp SITHEN \ph majɪᵃʔ jəmə \tx maji jeme... \mb maji jeme \ge follow person \fti menurut orang...

\ref BES-20061228-HEN9.1004 \recid 217225111229280410 \start 00:31:40 \sp SITHEN \ph ŋgan tigə malam m̥pat malam xxx \tx ngan tige malam empat malam xxx. \mb ngan tige malam empat malam xxx \ge limit three night four night xxx \fti batas tiga malam atau empat malam xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1005 \recid 219036111345280410 \start 00:31:41 \sp RIZHEN \ph neʔ kami naʔ jaʔarta \tx nek, kami nak Jakarta. \mb nek kami nak Jakarta \ge TRU.grandparent 1PL.EX want Jakarta \fti nek, kami mau ke Jakarta.

\ref BES-20061228-HEN9.1006 \recid 945937111443280410 \start 00:31:44 \sp SITHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1007 \recid 490028111510280410 \start 00:31:45 \sp RIZHEN \ph naʔ jaʔarta kami \tx nak Jakarta kami. \mb nak Jakarta kami \ge want Jakarta 1PL.EX \fti kami mau ke Jakarta.

\ref BES-20061228-HEN9.1008 \recid 609867111638280410 \start 00:31:46 \sp SITHEN \ph naʔ kə jakartah \tx nak ke Jakarta? \mb nak ke Jakarta \ge want to Jakarta \fti mau ke Jakarta?

\ref BES-20061228-HEN9.1009 \recid 553456111715280410 \start 00:31:47 \sp IPIHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1010 \recid 158738111742280410 \start 00:31:48 \sp SITHEN \ph lah kəbilə \tx la, kebile? \mb la kebile \ge PFCT when \fti kapan?

\ref BES-20061228-HEN9.1011 \recid 918023111808280410 \start 00:31:49 \sp RIZHEN \ph xxx apo \tx xxx apo? \mb xxx apo \ge xxx what \fti xxx apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1012 \recid 234241111834280410 \start 00:31:49 \sp SITHEN \ph ah \tx a? \mb a \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1013 \recid 902668111859280410 \start 00:31:50 \sp RIZHEN \ph oleholehɲo \tx oleh-olehnyo. \mb oleholeh -nyo \ge sovenir -3 \fti oleh-olehnya.

\ref BES-20061228-HEN9.1014 \recid 466300111935280410 \start 00:31:51 \sp SITHEN \ph aku \tx aku? \mb aku \ge 1SG \fti aku?

\ref BES-20061228-HEN9.1015 \recid 514543111955280410 \start 00:31:52 \sp SITHEN \ph ulehuleh naʔ baju alap \tx oleh-oleh, nak baju alap. \mb oleh.oleh nak baju alap \ge souvenir want garment nice \fti oleh-oleh, mau baju bagus.

\ref BES-20061228-HEN9.1016 \recid 433237112043280410 \start 00:31:54 \sp RIZHEN \ph xxx \tx xxx? \mb xxx \ge xxx \fti xxx?

\ref BES-20061228-HEN9.1017 \recid 122588112116280410 \start 00:31:56 \sp SURHEN \ph taɲoi bapaŋə \tx tanyoi bapange. \mb tanyo -i bapang -e \ge ask -I father -3 \fti tanyai ayahnya.

\ref BES-20061228-HEN9.1018 \recid 849923112156280410 \start 00:32:00 \sp DSIHEN \ph papahə naɲəi \tx papae nanyei. \mb papa -e n- tanye -i \ge father -3 N- ask -I \fti papanya menanyai.

\ref BES-20061228-HEN9.1019 \recid 485678112350280410 \start 00:32:01 \sp RIZHEN \ph ciʔ \tx cik! \mb cik \ge TRU.aunt \fti cik!

\ref BES-20061228-HEN9.1020 \recid 413591112423280410 \start 00:32:01 \sp SATHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1021 \recid 243719112446280410 \start 00:32:02 \sp RIZHEN \ph bəlikə apo \tx belike apo? \mb beli -ke apo \ge buy -KE what \fti mau dibelikan apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1022 \recid 891124112531280410 \start 00:32:05 \sp SATHEN \ph bəlikə...ʔ \tx belike... \mb beli -ke \ge buy -KE \fti belikan...

\ref BES-20061228-HEN9.1023 \recid 850672112604280410 \start 00:32:08 \sp SATHEN \ph bəlikə apo ye \tx belike apo ye? \mb beli -ke apo ye \ge buy -KE what yes \fti mau dibelikan apa ya?

\ref BES-20061228-HEN9.1024 \recid 464545112642280410 \start 00:32:09 \sp SURHEN \ph bəlikan xxx ibuʔ ji \tx belikan xxx ibuk ji. \mb beli -kan xxx ibuk ji \ge buy -KAN xxx mother say \fti dibelikan xxx ibu saja.

\ref BES-20061228-HEN9.1025 \recid 718667112752280410 \start 00:32:11 \sp SATHEN \ph bəlikə motor \tx belike motor. \mb beli -ke motor \ge buy -KE motorcycle \fti mau dibelikan motor.

\ref BES-20061228-HEN9.1026 \recid 350732112827280410 \start 00:32:11 \sp RIZHEN \ph motor \tx motor. \mb motor \ge motorcycle \fti motor.

\ref BES-20061228-HEN9.1027 \recid 362998112855280410 \start 00:32:13 \sp MIRHEN \ph ayuʔ ya \tx ayuk Ya? \mb ayuk Ya \ge older.sister TRU.Mira \fti kak Ya?

\ref BES-20061228-HEN9.1028 \recid 417758112956280410 \start 00:32:15 \sp RIZHEN \ph bəlikə motor \tx belike motor. \mb beli -ke motor \ge buy -KE motorcycle \fti dibelikan motor.

\ref BES-20061228-HEN9.1029 \recid 977513113044280410 \start 00:32:19 \sp RIZHEN \ph ayuʔ yah \tx ayuk Ya... \mb ayuk Ya \ge older.sister TRU.Mira \fti kak Mira...

\ref BES-20061228-HEN9.1030 \recid 182903113121280410 \start 00:32:22 \sp SITHEN \ph ruti bəli ruti \tx roti beli roti. \mb roti beli roti \ge bread buy bread \fti dibelikan roti saja.

\ref BES-20061228-HEN9.1031 \recid 380509094945290410 \start 00:32:24 \sp MIRHEN \ph n̥daʔ \tx ndak. \mb ndak \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20061228-HEN9.1032 \recid 424787095022290410 \start 00:32:25 \sp MIRHEN \ph kəlopoʔ bae \tx keropok bae. \mb keropok bae \ge chips just \fti kerupuk saja.

\ref BES-20061228-HEN9.1033 \recid 303715095155290410 \start 00:32:26 \sp RIZHEN \ph ʔah \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1034 \recid 354568101056290410 \start 00:32:26 \sp MIRHEN \ph kəropoʔ \tx keropok. \mb keropok \ge chips \fti kerupuk.

\ref BES-20061228-HEN9.1035 \recid 930215101122290410 \start 00:32:27 \sp RIZHEN \ph poʔ \tx (kero)pok. \mb keropok \ge chips \fti kerupuk.

\ref BES-20061228-HEN9.1036 \recid 847571101203290410 \start 00:32:28 \sp MIRHEN \ph ay daʔ usah daʔ usah daʔ usah \tx ai dak usah dak usah dak usah. \mb ai dak usah dak usah dak usah \ge EXCL NEG must NEG must NEG must \fti tidak usah.

\ref BES-20061228-HEN9.1037 \recid 554316101312290410 \start 00:32:29 \sp MIRHEN \ph ilaŋ kələ \tx ilang kele. \mb ilang kele \ge disappear later \fti nanti kamu hilang.

\ref BES-20061228-HEN9.1038 \recid 197635101357290410 \start 00:32:31 \sp SITHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1039 \recid 370059101452290410 \start 00:32:33 \sp RIZHEN \ph robotan \tx robotan? \mb robot -an \ge robot -AN \fti robotan?

\ref BES-20061228-HEN9.1040 \recid 288898101629290410 \start 00:32:34 \sp MIRHEN \ph idaʔ \tx idak. \mb idak \ge NEG \fti tidak.

\ref BES-20061228-HEN9.1041 \recid 628059101728290410 \start 00:32:34 \sp RIZHEN \ph robotan \tx robotan. \mb robot -an \ge robot -AN \fti robotan.

\ref BES-20061228-HEN9.1042 \recid 313840101808290410 \start 00:32:35 \sp SITHEN \ph rambʊtan \tx rambutan? \mb rambutan \ge rambutan \fti rambutan?

\ref BES-20061228-HEN9.1043 \recid 427548101850290410 \start 00:32:36 \sp RIZHEN \ph pempeʔ \tx pempek? \mb pempek \ge pempek \fti empek-empek?

\ref BES-20061228-HEN9.1044 \recid 819755102047290410 \start 00:32:36 \sp MIRHEN \ph e daʔ usah daʔ usah daʔ usah \tx e dak usah dak usah dak usah. \mb e dak usah dak usah dak usah \ge EXCL NEG must NEG must NEG must \fti tidak usah.

\ref BES-20061228-HEN9.1045 \recid 150538102159290410 \start 00:32:38 \sp RIZHEN \ph ay \tx ai! \mb ai \ge EXCL \fti ai!

\ref BES-20061228-HEN9.1046 \recid 802448102223290410 \start 00:32:39 \sp MIRHEN \ph poʔkat bae pokat \tx pokat bae pokat. \mb pokat bae pokat \ge avocado just avocado \fti pokat saja.

\ref BES-20061228-HEN9.1047 \recid 867763102422290410 \start 00:32:41 \sp RIZHEN \ph pokat \tx pokat. \mb pokat \ge avocado \fti pokat.

\ref BES-20061228-HEN9.1048 \recid 615310102448290410 \start 00:32:42 \sp MIRHEN \ph ay daʔ usah daʔ usah daʔ usah \tx ai dak usah dak usah dak usah. \mb ai dak usah dak usah dak usah \ge EXCL NEG must NEG must NEG must \fti tidak usalah.

\ref BES-20061228-HEN9.1049 \recid 230387102537290410 \start 00:32:43 \sp RIZHEN \ph ay \tx ai. \mb ai \ge EXCL \fti ai.

\ref BES-20061228-HEN9.1050 \recid 932739102558290410 \start 00:32:44 \sp SITHEN \ph away pədiya \tx awai pedia. \mb awai pedia \ge EXCL PEDIA \fti waduh.

\ref BES-20061228-HEN9.1051 \recid 965301102633290410 \start 00:32:46 \sp SITHEN \ph lamə igə pulə \tx lame ige pule. \mb lame ige pule \ge long.time IGE also \fti lama sekali. \nt Siti mengatakan Mira, plin plan sekali memesan oleh-olehnya kepada Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.1052 \recid 132847102755290410 \start 00:32:46 \sp MIRHEN \ph t̥rompet bae t̥rompet \tx terompet bae terompet. \mb terompet bae terompet \ge trumpet just trumpet \fti terompet saja.

\ref BES-20061228-HEN9.1053 \recid 465242102926290410 \start 00:32:47 \sp RIZHEN \ph m̥pet \tx terompet. \mb terompet \ge trumpet \fti terompet.

\ref BES-20061228-HEN9.1054 \recid 732668102957290410 \start 00:32:48 \sp MIRHEN \ph ay daʔ usah daʔ usah daʔ usah \tx ai dak usah dak usah dak usah. \mb ai dak usah dak usah dak usah \ge EXCL NEG must NEG must NEG must \fti tidak jadi saja.

\ref BES-20061228-HEN9.1055 \recid 775222103035290410 \start 00:32:49 \sp RIZHEN \ph ay \tx ai. \mb ai \ge EXCL \fti ah.

\ref BES-20061228-HEN9.1056 \recid 470474103101290410 \start 00:32:51 \sp MIRHEN \ph sini dulu \tx sini dulu! \mb s- i- ni dulu \ge S- I- this before \fti kemari!

\ref BES-20061228-HEN9.1057 \recid 468828103140290410 \start 00:32:54 \sp MIRHEN \ph bo boneka boneka bonekaberbi \tx bo(neka), boneka, boneka Boneka.Barbie. \mb boneka boneka boneka Boneka.Barbie \ge doll doll doll Boneka.Barbie \fti Boneka Berbie saja.

\ref BES-20061228-HEN9.1058 \recid 701878103504290410 \start 00:32:55 \sp RIZHEN \ph ka \tx (bone)ka. \mb boneka \ge doll \fti boneka.

\ref BES-20061228-HEN9.1059 \recid 782547103538290410 \start 00:32:55 \sp MIRHEN \ph ay daʔ usah daʔ usah daʔ usah \tx ai dak usah dak usah dak usah. \mb ai dak usah dak usah dak usah \ge EXCL NEG must NEG must NEG must \fti tidak jadi saja.

\ref BES-20061228-HEN9.1060 \recid 292809103618290410 \start 00:32:58 \sp RIZHEN \ph baʔ baʔ ayuʔ ya bəlikə boneka \tx pak, pak ayuk Ya belike boneka. \mb pak pak ayuk Ya beli -ke boneka \ge father father older.sister TRU.Mira buy -KE doll \fti yah, kak Mira minta dibelikan boneka.

\ref BES-20061228-HEN9.1061 \recid 655077103801290410 \start 00:33:01 \sp SURHEN \ph a boneka \tx a boneka. \mb a boneka \ge yes doll \fti ya boneka.

\ref BES-20061228-HEN9.1062 \recid 797258103835290410 \start 00:33:05 \sp SURHEN \ph pintar anaʔ jəmə ni \tx pintar anak jeme ni. \mb pintar anak jeme ni \ge smart child person this \fti pintar anak orang ini.

\ref BES-20061228-HEN9.1063 \recid 935216103912290410 \start 00:33:10 \sp RIZHEN \ph kaʔ n̥di kami naʔ jakarta \tx kak Endi kami nak Jakarta. \mb kak Endi kami nak Jakarta \ge TRU.older.sibling Hendi 1PL.EX want Jakarta \fti kak Hendi kami mau ke Jakarta.

\ref BES-20061228-HEN9.1064 \recid 304114104022290410 \start 00:33:14 \sp RIZHEN \ph aba mintaʔ apo \tx abah mintak apo? \mb abah mintak apo \ge father ask.for what \fti abah minta apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1065 \recid 752473104111290410 \start 00:33:15 \sp SURHEN \ph kaba bəlika apə katəɲə \tx kaba belikah ape katenye. \mb kaba beli -kah ape kate -nye \ge 2SG buy -KAH what say -3 \fti kamu mau dibelikan apa katanya?

\ref BES-20061228-HEN9.1066 \recid 639838104225290410 \start 00:33:17 \sp SITHEN \ph au kami ka kə jakarta \tx au, kami ka ke Jakarta. \mb au kami ka ke Jakarta \ge yes 1PL.EX to to Jakarta \fti ya, kami akan ke Jakarta. \nt Siti mengulangi kalimat Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.1067 \recid 278494104348290410 \start 00:33:18 \sp SURHEN \ph taɲəiɲə galə \tx tanyeinye gale. \mb tanye -i -nye gale \ge ask -I -3 all \fti ditanyainya semua.

\ref BES-20061228-HEN9.1068 \recid 362072104458290410 \start 00:33:22 \sp SITHEN \ph neʔ manə anaʔ ili səʔəmpaʔ ŋa tini \tx nek mane anak Eli seghempak ngai tini? \mb nek mane anak Eli seghempak ngai ti- ni \ge REL which child Eli together with TI- this \fti yang mana anak Eli sebaya dengan ini? \nt Siti bertanya kepada Suro yang mana cucunya yang sebaya dengan Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.1069 \recid 165557104636290410 \start 00:33:26 \sp SURHEN \ph anaʔ ili \tx anak Eli? \mb anak Eli \ge child Eli \fti anak Eli?

\ref BES-20061228-HEN9.1070 \recid 322500104713290410 \start 00:33:26 \sp SITHEN \ph neʔ kəceʔ \tx nek kecek. \mb nek kecek \ge REL small \fti yang kecil.

\ref BES-20061228-HEN9.1071 \recid 168922104742290410 \start 00:33:27 \sp IPIHEN \ph neʔ kəceʔ \tx nek kecek. \mb nek kecek \ge REL small \fti yang kecil.

\ref BES-20061228-HEN9.1072 \recid 174338104811290410 \start 00:33:28 \sp SURHEN \ph au neʔ kəceʔ \tx au nek kecek. \mb au nek kecek \ge yes REL small \fti ya, yang kecil.

\ref BES-20061228-HEN9.1073 \recid 305020104845290410 \start 00:33:29 \sp SITHEN \ph kunaʔə uɣa ini \tx kunake ugha ini... \mb kunake ugha i- ni \ge in.fact person I- this \fti ketika dia ini...

\ref BES-20061228-HEN9.1074 \recid 678494104930290410 \start 00:33:31 \sp SURHEN \ph neʔ kəceʔ au \tx nek kecek au. \mb nek kecek au \ge REL small yes \fti ya yang kecil. \nt cucu Suro yang paling kecil seumur dengan Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.1075 \recid 168148105024290410 \start 00:33:33 \sp SITHEN \ph uɣa ini anu bəɣuseʔ ŋaɣi anaʔ ili \tx ugha ini, anu beghusek ngaghi anak Eli. \mb ugha i- ni anu be- ghusek ngaghi anak Eli \ge person I- this whatchamacallit BE- visit with child Eli \fti ketika Ipi menengok anak Eli. \nt ketika Ipi menengok Eli anak Suro melahirkan.

\ref BES-20061228-HEN9.1076 \recid 678341105233290410 \start 00:33:35 \sp SURHEN \ph au ɲəlah neʔ kəceʔ \tx au, nyelah nek kecek. \mb au nyelah nek kecek \ge yes right REL small \fti ya betul, yang paling kecil. \nt cucu Suro yang seumur dengan Rizki.

\ref BES-20061228-HEN9.1077 \recid 298912105348290410 \start 00:33:38 \sp SURHEN \ph xx maʔ ini aɣi \tx xx mak ini aghi. \mb xx mak i- ni aghi \ge xx like I- this day \fti xx sekarang ini.

\ref BES-20061228-HEN9.1078 \recid 619018105428290410 \start 00:33:39 \sp SITHEN \ph au ɲəlah neʔ kəceʔ maʔ ini \tx au, nyelah nek kecek mak ini. \mb au nyelah nek kecek mak i- ni \ge yes right REL small like I- this \fti ya betul, anak Eli yang kecil sekarang ini.

\ref BES-20061228-HEN9.1079 \recid 461544105539290410 \start 00:33:40 \sp RIZHEN \ph baʔ baʔ ayuʔ ikəʔ \tx bak, bak, ayuk Ikek... \mb bak bak ayuk Ikek \ge TRU.father TRU.father older.sister Mike \fti yah, ayuk Ikek...

\ref BES-20061228-HEN9.1080 \recid 683036105713290410 \start 00:33:42 \sp SURHEN \ph pintarlah neʔ kəceʔ tu aɲə anaʔə maʔ ini aɣi \tx pintarlah nek kecek tu anye anake mak ini aghi. \mb pintar -lah nek kecek tu anye anak -e mak i- ni aghi \ge smart -LAH REL small that but child -3 like I- this day \fti sekarang ini lebih pintar anaknya yang paling kecil itu.

\ref BES-20061228-HEN9.1081 \recid 899229105944290410 \start 00:33:45 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1082 \recid 270828110007290410 \start 00:33:45 \sp SURHEN \ph neʔ kəceʔ tu \tx nek kecek tu... \mb nek kecek tu \ge REL small that \fti yang kecil itu...

\ref BES-20061228-HEN9.1083 \recid 216142110044290410 \start 00:33:46 \sp SITHEN \ph ɲəlah aŋka aku təɣiŋat ʊra ini bəɣuseʔ ŋaɣi anaʔ ini \tx nyelah, angka aku teghingat ugha ini beghusek ngaghi anak Eli. \mb nyelah angka aku tegh- ingat ugha i- ni be- ghusek ngaghi anak Eli \ge right cause 1SG TE- remember person I- this BE- visit with child Eli \fti ya, saya teringat karena Ipi menengok Eli melahirkan.

\ref BES-20061228-HEN9.1084 \recid 901006110300290410 \start 00:33:49 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1085 \recid 431681110321290410 \start 00:33:54 \sp SITHEN \ph anu rəski niʔ \tx anu Rizki ni... \mb anu Rizki ni \ge whatchamacallit Rizki this \fti anu, Rizki ini...

\ref BES-20061228-HEN9.1086 \recid 984473110354290410 \start 00:33:57 \sp SITHEN \ph kəlas helən \tx kelas, Helen... \mb kelas Helen \ge class Helen \fti kelas, Helen...

\ref BES-20061228-HEN9.1087 \recid 161434110451290410 \start 00:34:01 \sp SITHEN \ph la səʔ la m̥pat taʊn anu \tx la se, la empat taon anu... \mb la se la empat taon anu \ge PFCT FILL PFCT four year whatchamacallit \fti sudah, empat tahun anu...

\ref BES-20061228-HEN9.1088 \recid 337559110602290410 \start 00:34:05 \sp SITHEN \ph m̥pat taʊn tigə bulan \tx empat taon tige bulan. \mb empat taon tige bulan \ge four year three month \fti empat tahun tiga bulan.

\ref BES-20061228-HEN9.1089 \recid 373095110642290410 \start 00:34:07 \sp SURHEN \ph umʊrə \tx umore? \mb umor -e \ge age -3 \fti umurnya?

\ref BES-20061228-HEN9.1090 \recid 922401110706290410 \start 00:34:07 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1091 \recid 914273110722290410 \start 00:34:09 \sp SURHEN \ph aɲə anaʔə kəceʔkəceʔ galə deʔ bədiyə mənaw eli \tx anye anake kecek-kecek gale, dek bedie menau Eli. \mb anye anak -e kecek ~ kecek gale dek bedie menau Eli \ge but child -3 small ~ small all DEK exist similar Eli \fti tapi anaknya kecil-kecil semua, tidak ada yang seperti Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.1092 \recid 207784110918290410 \start 00:34:12 \sp SURHEN \ph mənaw bapaŋə galə kəceʔkəceʔ \tx menau bapange gale kecek-kecek. \mb menau bapang -e gale kecek ~ kecek \ge similar father -3 all small ~ small \fti kecil seperti ayahnya. \nt anak Eli kecil seperti ayahnya.

\ref BES-20061228-HEN9.1093 \recid 830043111103290410 \start 00:34:14 \sp SITHEN \ph kəceʔ e \tx kecek e. \mb kecek e \ge small EXCL \fti kecil ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1094 \recid 251063111130290410 \start 00:34:14 \sp SURHEN \ph m̥ \tx em. \mb em \ge EXCL \fti em.

\ref BES-20061228-HEN9.1095 \recid 131922111148290410 \start 00:34:16 \sp SITHEN \ph kəceʔkəceʔ lancɪp e \tx kecek-kecek lancep e. \mb kecek ~ kecek lancep e \ge small ~ small sharp EXCL \fti kecil-kecil runcing ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1096 \recid 214752111302290410 \start 00:34:17 \sp SURHEN \ph ʔəʔ m̥ \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061228-HEN9.1097 \recid 944969111340290410 \start 00:34:23 \sp SURHEN \ph galaʔ aku dibəlanjuiɲə tadi \tx galak aku dibelanjuinye tadi... \mb galak aku di- be- lanju -i -nye tadi \ge often 1SG DI- BE- home.to.village -I -3 earlier \fti sering saya dikunjunginya tadi...

\ref BES-20061228-HEN9.1098 \recid 412124111514290410 \start 00:34:25 \sp SURHEN \ph kan ri ayə haji diyəp \tx kan (ha)ri (ra)ye haji die... \mb kan hari raye haji die \ge KAN day celebrate haj 3 \fti ketika Lebaran Haji dia...

\ref BES-20061228-HEN9.1099 \recid 787140125500290410 \start 00:34:27 \sp SURHEN \ph ri ayə haji ni tadi \tx (ha)ri (r)aye haji ni tadi. \mb hari raye haji ni tadi \ge day celebrate haj this earlier \fti Lebaran Haji waktu itu.

\ref BES-20061228-HEN9.1100 \recid 984853125644290410 \start 00:34:29 \sp SURHEN \ph diyə bəlanju \tx die belanju. \mb die be- lanju \ge 3 BE- home.to.village \fti dia ke sini. \nt cucu Suro dari Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.1101 \recid 243408133801290410 \start 00:34:30 \sp SURHEN \ph yeʔ yeʔ yeʔ apə ji ku yeʔ yeʔ yeʔ ni xxx \tx "nek nek nek" ape ji ku nek nek nek ni xxx. \mb nek nek nek ape ji ku nek nek nek ni xxx \ge TRU.grandparent TRU.grandparent TRU.grandparent what say 1SG TRU.grandparent TRU.grandparent TRU.grandparent this xxx \fti nek nek nek, apa kata saya nek nek nek ini xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1102 \recid 169212135510290410 \start 00:34:33 \sp RIZHEN \ph yuʔ ya \tx yuk Ya! \mb yuk Ya \ge TRU.older.sister TRU.Mira \fti kak Mira!

\ref BES-20061228-HEN9.1103 \recid 555052135539290410 \start 00:34:33 \sp MIRHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti apa.

\ref BES-20061228-HEN9.1104 \recid 879227135603290410 \start 00:34:34 \sp RIZHEN \ph bəlikə \tx belike... \mb beli -ke \ge buy -KE \fti belikan...

\ref BES-20061228-HEN9.1105 \recid 382580090826030510 \start 00:34:35 \sp SURHEN \ph katə bapaʔ ku xxx \tx kate bapak ku xxx. \mb kate bapak ku xxx \ge say father 1SG xxx \fti kata ayah saya xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1106 \recid 129686090908030510 \start 00:34:36 \sp RIZHEN \ph bəlikə apo xxx \tx belike apo xxx. \mb beli -ke apo xxx \ge buy -KE what xxx \fti dibelikan apa xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1107 \recid 436883090959030510 \start 00:34:39 \sp IPIHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1108 \recid 213393091142030510 \start 00:34:40 \sp SITHEN \ph m̥bataʔ tuwapə \tx mbatak tuape? \mb m- batak tu- ape \ge N- bring TU- what \fti membawa apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1109 \recid 600426091215030510 \start 00:34:41 \sp SURHEN \ph deʔ bədiyə dolor katəɲə \tx "dek bedie dolor" katenye. \mb dek bedie dolor kate -nye \ge DEK exist sibling say -3 \fti "tidak ada saudara" katanya.

\ref BES-20061228-HEN9.1110 \recid 284173091436030510 \start 00:34:42 \sp SURHEN \ph səlaɪn diyə xxx nopi \tx selaen die xxx Nopi. \mb se- laen die xxx Nopi \ge SE- other 3 xxx Nopi \fti selain dia xxx Nopi.

\ref BES-20061228-HEN9.1111 \recid 402321091519030510 \start 00:34:45 \sp SURHEN \ph istilahɲə tu deʔ bədiyəʔ sanaʔ pamili... \tx istilahnye tu dek bedie sanak family. \mb istilah -nye tu dek bedie sanak family \ge term -3 that DEK exist sibling family \fti dengan kata lain tidak ada sanak family.

\ref BES-20061228-HEN9.1112 \recid 725239091610030510 \start 00:34:47 \sp SITHEN \ph aʔ ʔa... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1113 \recid 111888091641030510 \start 00:34:48 \sp SURHEN \ph xxx ŋiceʔ xxx nopi \tx xxx ngicek xxx Nopi. \mb xxx ng- kicek xxx Nopi \ge xxx N- talk xxx Nopi \fti xxx berbicara xxx dengan Nopi.

\ref BES-20061228-HEN9.1114 \recid 108639091722030510 \start 00:34:49 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1115 \recid 402709091745030510 \start 00:34:51 \sp SURHEN \ph tay dəŋah ji ku kiceʔkah sapə nunjoʔi kaba xxx repsi \tx tai dengah ji ku, kicekkah siape nunjoki kaba xxx Repsi? \mb tai dengah ji ku kicek -kah siape n- tunjok -i kaba xxx Repsi \ge shit 2SG say 1SG talk -KAH who N- point -I 2SG xxx Repsi \fti omong kosong, siapa yang memberi tahu kamu xxx Repsi?

\ref BES-20061228-HEN9.1116 \recid 951412095245030510 \start 00:34:55 \sp SURHEN \ph baʔ ku tu na ŋiceʔ deʔ bədiyə dolor pagaralam kitə xxx \tx bak ku tu na ngicek, "dek bedie dolor Pagaralam kite" xxx. \mb bak ku tu na ng- kicek dek bedie dolor Pagaralam kite xxx \ge TRU.father 1SG that EXCL N- talk DEK exist sibling Pagaralam 1PL xxx \fti ayah saya yang ngomong, "bahwa kita tidak ada sanak family di Pagaralam" xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1117 \recid 700979095946030510 \start 00:34:58 \sp SITHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1118 \recid 967536100011030510 \start 00:35:00 \sp SITHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1119 \recid 796486100044030510 \start 00:35:02 \sp SURHEN \ph kəceʔ ati... artiɲə ŋa kəlawayə ŋan adɪŋə \tx kecek ati artinye ngai kelawaie ngai adenge. \mb kecek ati arti -nye ngai kelawai -e ngai adeng -e \ge small liver meaning -3 with older.sister -3 with younger.sibling -3 \fti berarti kecil hati dia dengan saudaranya. \nt ayah Repsi kecil hati dengan saudaranya.

\ref BES-20061228-HEN9.1120 \recid 561120100407030510 \start 00:35:04 \sp SITHEN \ph ʔa ʔa \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1121 \recid 253891100436030510 \start 00:35:05 \sp SURHEN \ph kan rudi adɪŋə kəlawayə xxx tu kəlawayə \tx kan Rudi adenge, kelawaie xxx tu kelawaie. \mb kan Rudi adeng -e kelawai -e xxx tu kelawai -e \ge KAN Rudi younger.sibling -3 older.sister -3 xxx that older.sister -3 \fti Rudi kan adiknya, adiknya yang perempuan xxx itu saudaranya.

\ref BES-20061228-HEN9.1122 \recid 852250121028030510 \start 00:35:07 \sp SITHEN \ph au au au au \tx au au au au. \mb au au au au \ge yes yes yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1123 \recid 882168121101030510 \start 00:35:08 \sp SURHEN \ph apə ji ku baʔ mu ŋiceʔ caʔ itu \tx ape ji ku bakmu ngicek cak itu? \mb ape ji ku bak -mu ng- kicek cak i- tu \ge what say 1SG TRU.father -3 N- talk like I- that \fti kenapa ayahmu berkata seperti itu?

\ref BES-20061228-HEN9.1124 \recid 619195121612030510 \start 00:35:11 \sp SURHEN \ph n̥tah katəɲə \tx "entah" katenye. \mb entah kate -nye \ge don't.know say -3 \fti "tidak tahu" katanya.

\ref BES-20061228-HEN9.1125 \recid 732090121659030510 \start 00:35:13 \sp SITHEN \ph gi jaoh ŋaɣi dusʊnə \tx gi jaoh ngaghi dusone? \mb gi jaoh ngaghi duson -e \ge still far with village -3 \fti jauh dengan desanya?

\ref BES-20061228-HEN9.1126 \recid 952906121741030510 \start 00:35:15 \sp SURHEN \ph sapə \tx siape? \mb siape \ge who \fti siapa?

\ref BES-20061228-HEN9.1127 \recid 608461121826030510 \start 00:35:16 \sp SITHEN \ph anuᵃʔ diᵃʔ bada kaman ili maʔ ini \tx anu, di, bada kaman Eli mak ini. \mb anu di bada kaman Eli mak i- ni \ge whatchamacallit LOC place group Eli now I- this \fti tempat Eli sekarang ini.

\ref BES-20061228-HEN9.1128 \recid 326165121936030510 \start 00:35:19 \sp SURHEN \ph jaʊh tambaŋan xxx tambaŋan duwə pulʊh ribu agi \tx jaoh, tambangan xxx, tambangan due puloh ribu agi. \mb jaoh tambang -an xxx tambang -an due puloh ribu agi \ge far mine -AN xxx mine -AN two ten thousand more \fti jauh, menambah dua puluh ribu lagi. \nt ongkos ke rumah Eli dari kota Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.1129 \recid 570981144246030510 \start 00:35:23 \sp SITHEN \ph duwə pulʊh ribu agi \tx due puloh ribu agi! \mb due puloh ribu agi \ge two ten thousand more \fti dua puluh ribu lagi!

\ref BES-20061228-HEN9.1130 \recid 395828144321030510 \start 00:35:24 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1131 \recid 502738144340030510 \start 00:35:24 \sp SITHEN \ph ways \tx ais! \mb ais \ge EXCL \fti wow!

\ref BES-20061228-HEN9.1132 \recid 928835144409030510 \start 00:35:25 \sp SURHEN \ph naeʔ motor keteʔ \tx naek motor ketek. \mb naek motor ketek \ge go.up motorcycle boat \fti naik perahu ketek.

\ref BES-20061228-HEN9.1133 \recid 155978144516030510 \start 00:35:27 \sp SURHEN \ph naeʔ motor bot \tx naek motor boat. \mb naek motor boat \ge go.up motorcycle boat \fti naik speed boat.

\ref BES-20061228-HEN9.1134 \recid 427840144549030510 \start 00:35:28 \sp IPIHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1135 \recid 325969144615030510 \start 00:35:28 \sp SITHEN \ph ais \tx ais! \mb ais \ge EXCL \fti wow!

\ref BES-20061228-HEN9.1136 \recid 874859144644030510 \start 00:35:29 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1137 \recid 180279144707030510 \start 00:35:29 \sp SURHEN \ph di anu pəmulʊtan \tx di anu Pemulotan. \mb di anu Pemulotan \ge LOC whatchamacallit Pemulotan \fti di Pemulotan.

\ref BES-20061228-HEN9.1138 \recid 373582093532040510 \start 00:35:31 \sp SURHEN \ph kalu jalan pucʊʔ \tx kalu jalan pucok... \mb kalu jalan pucok \ge TOP street up \fti kalau jalan atas...

\ref BES-20061228-HEN9.1139 \recid 113354093637040510 \start 00:35:31 \sp IPIHEN \ph pəmupotan \tx Pemulotan. \mb Pemulotan \ge Pemulotan \fti Pemulotan.

\ref BES-20061228-HEN9.1140 \recid 445586093732040510 \start 00:35:33 \sp SURHEN \ph ɲimpaŋ di ind̥ralaya ɣule adaʔ jaʊh \tx nyimpang di Indralaya, ghule adak jaoh. \mb ny- simpang di Indralaya ghule adak jaoh \ge N- branch LOC Indralaya get EXCL far \fti nyimpang di Indralaya tambah jauh. \nt jalan menuju rumah Sinu suami Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.1141 \recid 672747101014040510 \start 00:35:35 \sp SITHEN \ph adaʔ di pəmulʊtan \tx adak di Pemulotan. \mb adak di Pemulotan \ge EXCL LOC Pemulotan \fti di Pemulotan.

\ref BES-20061228-HEN9.1142 \recid 773847101114040510 \start 00:35:36 \sp SURHEN \ph xxx dalam \tx xxx dalam. \mb xxx dalam \ge xxx inside \fti xxx dalam.

\ref BES-20061228-HEN9.1143 \recid 764186101141040510 \start 00:35:38 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1144 \recid 391089101230040510 \start 00:35:39 \sp IPIHEN \ph səbada ŋaɣi anu e \tx sebada ngaghi anu e... \mb se- bada ngaghi anu e \ge SE- place with whatchamacallit EXCL \fti sekampung dengan anu ya...

\ref BES-20061228-HEN9.1145 \recid 952663101322040510 \start 00:35:41 \sp SITHEN \ph bada sinu tu \tx bada Sinu tu? \mb bada Sinu tu \ge place Sinu that \fti tempat Sinu itu?

\ref BES-20061228-HEN9.1146 \recid 127922101413040510 \start 00:35:41 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1147 \recid 493801101431040510 \start 00:35:42 \sp SITHEN \ph bada ɣumah sinu tu di pəmulʊtan \tx bada ghumah Sinu tu di Pemulotan? \mb bada ghumah Sinu tu di Pemulotan \ge place house Sinu that LOC Pemulotan \fti rumah Sinu itu di Pemulotan?

\ref BES-20061228-HEN9.1148 \recid 123477101527040510 \start 00:35:43 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1149 \recid 484771102111040510 \start 00:35:44 \sp SITHEN \ph adaʔ bukan di pəmulʊtan \tx adak bukan, di Pemulotan... \mb adak bukan di Pemulotan \ge EXCL NEG LOC Pemulotan \fti kalau di Pemulotan...

\ref BES-20061228-HEN9.1150 \recid 455810102203040510 \start 00:35:46 \sp SITHEN \ph jalan kəʔ palimbaŋ \tx jalan ke Palembang. \mb jalan ke Palembang \ge street to Palembang \fti jalan ke Palembang.

\ref BES-20061228-HEN9.1151 \recid 621911102403040510 \start 00:35:47 \sp SURHEN \ph adaʔ au \tx adak au. \mb adak au \ge EXCL yes \fti betul.

\ref BES-20061228-HEN9.1152 \recid 469319102430040510 \start 00:35:48 \sp IPIHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1153 \recid 865732102446040510 \start 00:35:49 \sp SITHEN \ph la dilalui rətiɲə \tx la dilalui retinye? \mb la di- lalu -i reti -nye \ge PFCT DI- go.by -I meaning -3 \fti sudah dilewati artinya?

\ref BES-20061228-HEN9.1154 \recid 688356102859040510 \start 00:35:50 \sp SURHEN \ph masoʔ tanjʊŋrajə kuday masoʔ kə ind̥ralaya \tx masok Tanjung.Raja kudai, masok ke Indralaya... \mb masok Tanjung.Raja kudai masok ke Indralaya \ge go.in Tanjung.Raja before go.in to Indralaya \fti masuk ke Tanjung Raja dulu, masuk ke Indralaya...

\ref BES-20061228-HEN9.1155 \recid 321349103129040510 \start 00:35:55 \sp SURHEN \ph xxx tuwapə naməɲə bada mega ni pindah \tx xxx, tuape namenye, bada Mega ni pindah. \mb xxx tu- ape name -nye bada Mega ni pindah \ge xxx TU- what name -3 place Mega this move \fti xxx, apa namanya itu, tempat Mega pindah.

\ref BES-20061228-HEN9.1156 \recid 624860103256040510 \start 00:35:58 \sp SATHEN \ph kə gəlombaŋ \tx ke Gelombang? \mb ke Gelombang \ge to Gelombang \fti ke Gelombang?

\ref BES-20061228-HEN9.1157 \recid 537198103434040510 \start 00:35:58 \sp SITHEN \ph kə jaʊhə bada baleʔ \tx ka jaohe bada balek. \mb ka jaoh -e bada balek \ge to far -3 place turn.around \fti alangkah jauhnya tempat pulang.

\ref BES-20061228-HEN9.1158 \recid 499205103551040510 \start 00:36:00 \sp SURHEN \ph gəlombaŋ \tx Gelombang. \mb Gelombang \ge Gelombang \fti Gelombang.

\ref BES-20061228-HEN9.1159 \recid 962625103636040510 \start 00:36:02 \sp SURHEN \ph masoʔ agi kə dalam \tx masok agi ke dalam. \mb masok agi ke dalam \ge go.in more to inside \fti masuk lagi ke dalam.

\ref BES-20061228-HEN9.1160 \recid 160264104007040510 \start 00:36:04 \sp SURHEN \ph di pəmulʊtan bada n̥dʊŋ bapaŋə pucʊʔ laʊt bənaɣ tu \tx di Pemulotan bada endong bapange pucok laot benagh tu. \mb di Pemulotan bada endong bapang -e pucok laot benagh tu \ge LOC Pemulotan place mother father -3 up sea right that \fti di Pemulotan tempat ayah ibunya, di tepi pantai. \nt tempat orang tua Sinu suami Eli anak dari Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.1161 \recid 467535110625040510 \start 00:36:08 \sp SITHEN \ph adaʔ ay \tx adak ai! \mb adak ai \ge EXCL EXCL \fti wow!

\ref BES-20061228-HEN9.1162 \recid 579156110648040510 \start 00:36:10 \sp SURHEN \ph kapə eli bae neʔ di pəlembaŋ tu \tx kapo Eli bae nek di Palembang tu. \mb kapo Eli bae nek di Palembang tu \ge KAPO Eli just REL LOC Palembang that \fti Eli dan suaminya yang tinggal di Palembang itu.

\ref BES-20061228-HEN9.1163 \recid 983841110908040510 \start 00:36:12 \sp SURHEN \ph mu n̥dʊŋ bapaŋə di pəmulʊtan \tx (a)mu endong bapange di Pemulotan. \mb amu endong bapang -e di Pemulotan \ge TOP mother father -3 LOC Pemulotan \fti kalau ayah ibunya di Pemulotan. \nt orang tua Sinu menantu Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.1164 \recid 341465111008040510 \start 00:36:15 \sp SITHEN \ph aʔ ʔa... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1165 \recid 317398111035040510 \start 00:36:17 \sp SITHEN \ph away amu duwə pulʊh ribu agi jaʊh bənaɣ \tx awai amu due puloh ribu agi jaoh benagh. \mb awai amu due puloh ribu agi jaoh benagh \ge EXCL TOP two ten thousand more far right \fti kalau dua puluh ribu lagi, masih jauh. \nt pergi ke Pemulotan kampung orang tua Sinu menantu Suro.

\ref BES-20061228-HEN9.1166 \recid 822397120132040510 \start 00:36:20 \sp SURHEN \ph koy sandi anu m̥patulu \tx kalu sandi, anu, Empat.Ulu... \mb kalu sandi anu Empat.Ulu \ge TOP hinge whatchamacallit Empat.Ulu \fti kalau dari Empat Ulu...

\ref BES-20061228-HEN9.1167 \recid 455973121200040510 \start 00:36:22 \sp SITHEN \ph adaʔ bukan \tx adak bukan... \mb adak bukan \ge EXCL NEG \fti bukan...

\ref BES-20061228-HEN9.1168 \recid 656492121401040510 \start 00:36:23 \sp SITHEN \ph mancəan aku pəmunutan itu ka ŋancap anu e kərtəpati \tx mancean aku Pemulotan itu, ka ngancap anu e, Kertapati. \mb mance -an aku Pemulotan i- tu ka ng- ancap anu e Kertapati \ge reckon -AN 1SG Pemulotan I- that FUT N- plan whatchamacallit EXCL Kertapati \fti saya kira Pemulotan itu akan menuju Kertapati.

\ref BES-20061228-HEN9.1169 \recid 274877121735040510 \start 00:36:28 \sp IPIHEN \ph xx kərtapati adə simpaŋanaɲə \tx xx, Kertapati ade simpangannye. \mb xx Kertapati ade simpang -an -nye \ge xx Kertapati exist branch -AN -3 \fti xx di Kertapati ada juga simpangannya. \nt simpang menuju Pemulotan.

\ref BES-20061228-HEN9.1170 \recid 774500122010040510 \start 00:36:29 \sp SURHEN \ph bawah agi... \tx bawah agi. \mb bawah agi \ge under more \fti ke bawah lagi.

\ref BES-20061228-HEN9.1171 \recid 942216122103040510 \start 00:36:30 \sp SITHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1172 \recid 943980122131040510 \start 00:36:31 \sp SURHEN \ph jaʊh agi \tx jaoh agi. \mb jaoh agi \ge far more \fti lebih jauh lagi. \nt dari Kertapati ke Pemulotan.

\ref BES-20061228-HEN9.1173 \recid 900214122212040510 \start 00:36:33 \sp SURHEN \ph tigə jam naeʔ motor bʊt \tx tige jam naek motor boat. \mb tige jam naek motor boat \ge three hour go.up motorcycle boat \fti tiga jam kalau naik speed boat.

\ref BES-20061228-HEN9.1174 \recid 613075134522040510 \start 00:36:35 \sp SITHEN \ph n̥doʔ \tx endok! \mb endok \ge EXCL \fti wow!

\ref BES-20061228-HEN9.1175 \recid 472354134550040510 \start 00:36:36 \sp SURHEN \ph tigə jam di motor bʊt la tədiŋɪn aku naeʔ itu \tx tige jam di motor boat, la tedingen aku naek itu. \mb tige jam di motor boat la te- dingen aku naek i- tu \ge three hour LOC motorcycle boat PFCT TE- cold 1SG go.up I- that \fti tiga jam di motor boat, sampai kedinginan saya naik itu.

\ref BES-20061228-HEN9.1176 \recid 570533134747040510 \start 00:36:40 \sp SURHEN \ph amu naʔ bəɣuseʔ ŋa n̥dʊŋə tu \tx amu nak beghusek ngai endonge tu. \mb amu nak be- ghusek ngai endong -e tu \ge TOP FUT BE- visit with mother -3 that \fti kalau mau berkunjung dengan ibunya itu. \nt ibu Sinu suami Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.1177 \recid 959732134904040510 \start 00:36:41 \sp SITHEN \ph laʔilahaʔiʔlalah \tx lailahaillallah! \mb lailahaillallah \ge there.is.no.God.but.Allah \fti lailahaillallah!

\ref BES-20061228-HEN9.1178 \recid 132773135247040510 \start 00:36:43 \sp SURHEN \ph oŋkos duwə pulʊh ribu bukanə motor bʊt tu jaʊh anu gancaŋ maseh tigə jam \tx ongkos due puloh ribu bukane, motor boat tu jaoh, anu, gancang, maseh tige jam. \mb ongkos due puloh ribu bukan -e motor boat tu jaoh anu gancang maseh tige jam \ge cost two ten thousand NEG -3 motorcycle boat that far whatchamacallit quick still three hour \fti ongkos dua puluh ribu itu jauh dalam perjalanan tiga jam, apalagi naik speed boat.

\ref BES-20061228-HEN9.1179 \recid 127996135816040510 \start 00:36:47 \sp RIZHEN \ph baʔ ayuʔ ikoʔ obotan bae \tx bak ayuk Ikek robotan bae. \mb bak ayuk Ikek robot -an bae \ge TRU.father older.sister Mike robot -AN just \fti yah, kak Ikek robotan saja. \nt Rizki berkata kepada ayahnya supaya Mike dibelikan mainan robot-robotan saja.

\ref BES-20061228-HEN9.1180 \recid 844661140145040510 \start 00:36:48 \sp SITHEN \ph laʔilahaʔiʔlalah \tx lailahaillallah! \mb lailahaillallah \ge there.is.no.God.but.Allah \fti lailahaillallah!

\ref BES-20061228-HEN9.1181 \recid 247773140233040510 \start 00:36:50 \sp SURHEN \ph pəgi kitə jam tujʊh \tx pegi kite jam tujoh... \mb pegi kite jam tujoh \ge go 1PL hour seven \fti pergi kita jam tujuh...

\ref BES-20061228-HEN9.1182 \recid 638798140541040510 \start 00:36:51 \sp SITHEN \ph bukanə m̥baleʔi itu ŋəlipat sandɪ palimbaŋ tu e \tx bukane, mbaleki titu, ngelipat sandi Palembang tu e? \mb bukan -e m- balek -i ti- tu ng- kelipat sandi Palembang tu e \ge NEG -3 N- turn.around -I TI- that N- turn.around hinge Palembang that EXCL \fti bukannya, kembali lagi ke cerita tadi, kembali lagi ke Palembang itu? \nt maksudnya Siti bertanya kepada Suro apakah anaknya Eli pulang balik ke Pemulotan.

\ref BES-20061228-HEN9.1183 \recid 801120141146040510 \start 00:36:56 \sp SITHEN \ph kaman ili tu kə pəmuluʔ pəmulʊtan \tx kaman Eli tu ke Pemulo(tan), Pemulotan. \mb kaman Eli tu ke Pemulotan Pemulotan \ge group Eli that to Pemulotan Pemulotan \fti Eli itu ke Pemulotan. \nt Siti bertanya apakah Eli pulang balik pergi ke Pemulotan.

\ref BES-20061228-HEN9.1184 \recid 144781141631040510 \start 00:36:58 \sp SURHEN \ph deʔ tau amən ibaratɲə kitəʔ \tx dek tau, amu ibaratnye kite... \mb dek tau amu ibarat -nye kite \ge DEK know TOP like -3 1PL \fti tidak bisa, kalau ibaratnya kita...

\ref BES-20061228-HEN9.1185 \recid 349713141808040510 \start 00:37:01 \sp SURHEN \ph pəgi jam tujʊh akap e jam m̥pat harʊs ŋəlipat \tx pegi jam tujoh akap e, jam empat haros ngelipat. \mb pegi jam tujoh akap e jam empat haros ng- kelipat \ge go hour seven morning EXCL hour four should N- turn.around \fti kalau kita pergi jam tujuh pagi, jam empat sore sudah harus balik.

\ref BES-20061228-HEN9.1186 \recid 342086145105040510 \start 00:37:04 \sp SURHEN \ph deʔ bədiyə agi xxx bʊt tu \tx dek bedie agi xxx boat tu. \mb dek bedie agi xxx boat tu \ge DEK exist more xxx boat that \fti tidak ada lagi speed boatnya.

\ref BES-20061228-HEN9.1187 \recid 860027145157040510 \start 00:37:06 \sp RIZHEN \ph aku tadi tembaʔ jis \tx aku tadi tembak jis! \mb aku tadi tembak jis \ge 1SG earlier shoot IMIT \fti saya tadi menembak jis!

\ref BES-20061228-HEN9.1188 \recid 188357163404040510 \start 00:37:07 \sp SITHEN \ph aʔ ʔa... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1189 \recid 118993163434040510 \start 00:37:07 \sp SURHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1190 \recid 351122082634050510 \start 00:37:08 \sp SURHEN \ph di xxx \tx di xxx. \mb di xxx \ge LOC xxx \fti di xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1191 \recid 626700082705050510 \start 00:37:09 \sp SITHEN \ph maʔsʊt ku tu bada kaman ili tu amu naʔ ŋaɣi mərtuwə ili tu \tx maksod ku tu bada kaman Eli tu, amu nak ngaghi mertue Eli tu... \mb maksod ku tu bada kaman Eli tu amu nak ngaghi mertue Eli tu \ge intention 1SG that place group Eli that TOP FUT with parent.in.law Eli that \fti maksud saya itu, kalau Eli mau menemui mertuanya...

\ref BES-20061228-HEN9.1192 \recid 856851083126050510 \start 00:37:12 \sp RIZHEN \ph xx tembaʔ \tx xx tembak. \mb xx tembak \ge xx shoot \fti xx tembak.

\ref BES-20061228-HEN9.1193 \recid 815052083155050510 \start 00:37:14 \sp SITHEN \ph ŋəlipat ŋaɣi ŋaŋʊʔ kitə kə pagaralam \tx ngelipat ngaghi ngangok kite ke Pagaralam. \mb ng- kelipat ngaghi ng- angok kite ke Pagaralam \ge N- turn.around with N- direction 1PL to Pagaralam \fti kembali ke arah kita mau ke Pagaralam.

\ref BES-20061228-HEN9.1194 \recid 295793083405050510 \start 00:37:16 \sp SITHEN \ph au \tx au? \mb au \ge yes \fti betul?

\ref BES-20061228-HEN9.1195 \recid 399619083427050510 \start 00:37:17 \sp SURHEN \ph au au \tx au au. \mb au au \ge yes yes \fti betul.

\ref BES-20061228-HEN9.1196 \recid 311191083449050510 \start 00:37:17 \sp SITHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge yes \fti betul?

\ref BES-20061228-HEN9.1197 \recid 896396083522050510 \start 00:37:18 \sp SURHEN \ph ŋəlipat agi \tx ngelipat agi. \mb ng- kelipat agi \ge N- turn.around more \fti kembali lagi.

\ref BES-20061228-HEN9.1198 \recid 347914083550050510 \start 00:37:18 \sp SITHEN \ph itu ji ku \tx itu ji ku. \mb i- tu ji ku \ge I- that say 1SG \fti ya seperti itu.

\ref BES-20061228-HEN9.1199 \recid 704012083630050510 \start 00:37:19 \sp RIZHEN \ph apə itu \tx ape itu? \mb ape i- tu \ge what I- that \fti apa itu?

\ref BES-20061228-HEN9.1200 \recid 654459083709050510 \start 00:37:19 \sp KANHEN \ph apə \tx ape? \mb ape \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1201 \recid 309247083738050510 \start 00:37:20 \sp SURHEN \ph aɲə jalan ayeʔ \tx anye jalan ayek. \mb anye jalan ayek \ge but street water \fti tapi melalui transportasi air.

\ref BES-20061228-HEN9.1202 \recid 618867083829050510 \start 00:37:21 \sp RIZHEN \ph apə itu \tx ape itu? \mb ape i- tu \ge what I- that \fti apa itu?

\ref BES-20061228-HEN9.1203 \recid 608395083902050510 \start 00:37:22 \sp SITHEN \ph ʔa ʔa... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti oh ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1204 \recid 112791083953050510 \start 00:37:23 \sp SURHEN \ph kalu jalan manu ɲəlah ji ku tadi \tx kalu jalan anu, nyelah ji ku tadi... \mb kalu jalan anu nyelah ji ku tadi \ge TOP street whatchamacallit right say 1SG earlier \fti kalau jalan anu, ialah kata saya tadi...

\ref BES-20061228-HEN9.1205 \recid 884162084139050510 \start 00:37:25 \sp KANHEN \ph udɪm pulə e \tx udem pule e! \mb udem pule e \ge finished also EXCL \fti sudahlah! \nt Kancel melarang anaknya.

\ref BES-20061228-HEN9.1206 \recid 836056084215050510 \start 00:37:26 \sp SURHEN \ph naeʔ di...ʔ \tx naek di... \mb naek di \ge go.up LOC \fti naik di...

\ref BES-20061228-HEN9.1207 \recid 510160084300050510 \start 00:37:28 \sp SURHEN \ph anu naeʔ bɪs kota kuday \tx anu naek bis kota kudai... \mb anu naek bis kota kudai \ge whatchamacallit go.up bus city later \fti naik bis kota terlebih dahulu...

\ref BES-20061228-HEN9.1208 \recid 581302084417050510 \start 00:37:29 \sp SURHEN \ph ka loket \tx ke loket... \mb ke loket \ge to counter \fti ke loket...

\ref BES-20061228-HEN9.1209 \recid 153506084632050510 \start 00:37:31 \sp SURHEN \ph maŋkə naeʔ mubɪl ɲambʊŋ kə ind̥ralaya \tx mangke naek mubel nyambong ke Indralaya. \mb mangke naek mubel ny- sambong ke Indralaya \ge then go.up car N- join to Indralaya \fti kemudian naik mobil ke Indralaya.

\ref BES-20061228-HEN9.1210 \recid 288965084857050510 \start 00:37:35 \sp SURHEN \ph bukanə mubɪl səkaligʊs kə situ maseh naeʔ \tx bukane mubel sekaligus ke situ, maseh naek... \mb bukan -e mubel sekaligus ke s- i- tu maseh naek \ge NEG -3 car all.at.once to S- I- that still go.up \fti bukannya mobil sekaligus ke sana, masih harus naik...

\ref BES-20061228-HEN9.1211 \recid 838666085046050510 \start 00:37:37 \sp SURHEN \ph anu bɪs kota kuday \tx anu, bis kota kudai. \mb anu bis kota kudai \ge whatchamacallit bus city before \fti naik bis kota dulu.

\ref BES-20061228-HEN9.1212 \recid 275743085128050510 \start 00:37:38 \sp SITHEN \ph oy jaʊh niyan amu ŋa daʔ kəceʔ sulɪt la naʔ baleʔ \tx oi, jaoh nian, amu ngai dak kecek sulet la nak balek. \mb oi jaoh nian amu ngai dak kecek sulet la nak balek \ge EXCL far right TOP with NEG small difficult PFCT want turn.around \fti sangat jauh, kalau membawa anak kecil susah mau ke sana.

\ref BES-20061228-HEN9.1213 \recid 929718085435050510 \start 00:37:41 \sp SURHEN \ph sulɪt \tx sulet. \mb sulet \ge difficult \fti susah.

\ref BES-20061228-HEN9.1214 \recid 587781085501050510 \start 00:37:42 \sp IPIHEN \ph adaʔ abah kaw ŋgorɪŋ \tx adak, abah kau nggoreng. \mb adak abah kau ng- goreng \ge EXCL father 2 N- fry \fti ayah kamu yang menggoreng.

\ref BES-20061228-HEN9.1215 \recid 158300085608050510 \start 00:37:43 \sp MIRHEN \ph ha \tx ha? \mb ha \ge what \fti ha?

\ref BES-20061228-HEN9.1216 \recid 759056085632050510 \start 00:37:44 \sp IPIHEN \ph abah kaw ŋgorɪŋ \tx abah kau nggoreng. \mb abah kau ng- goreng \ge father 2 N- fry \fti ayah kamu yang menggoreng. \nt ayah Mira sedang menggoreng.

\ref BES-20061228-HEN9.1217 \recid 566958085716050510 \start 00:37:45 \sp SURHEN \ph xx ibaratɲə deweʔ naʔ ɲusʊl tu dimaʔ suɣaŋ \tx xx ibaratnye dewek nak nyusol tu dimak sughang. \mb xx ibarat -nye dewek nak ny- susol tu dimak sughang \ge xx like -3 1 want N- follow.later that bad self \fti kalau kita mau menyusul, tidak enak sendirian.

\ref BES-20061228-HEN9.1218 \recid 288163085928050510 \start 00:37:49 \sp SURHEN \ph xxx sulɪt \tx xxx sulet. \mb xxx sulet \ge xxx difficult \fti xxx susah.

\ref BES-20061228-HEN9.1219 \recid 862364090011050510 \start 00:37:51 \sp SURHEN \ph didə ka dapat amən didə mataʔ alamat \tx dide ka dapat amu dide matak alamat. \mb dide ka dapat amu dide m- batak alamat \ge NEG FUT get TOP NEG N- bring address \fti tidak akan dapat kalau tidak membawa alamat.

\ref BES-20061228-HEN9.1220 \recid 782422090126050510 \start 00:37:55 \sp SURHEN \ph itu jalan xxx tuʔ naeʔ motor bʊt \tx itu jalan xxx tu, naek motor boat. \mb i- tu jalan xxx tu naek motor boat \ge I- that street xxx that go.up motorcycle boat \fti jalan xxx itu, naik speed boat.

\ref BES-20061228-HEN9.1221 \recid 896058113626050510 \start 00:37:58 \sp SURHEN \ph naeʔ motor bʊt tu kə anu kuday kə cinde kuday \tx naek motor boat tu, ke anu kudai, ke Cinde kudai. \mb naek motor boat tu ke anu kudai ke Cinde kudai \ge go.up motorcycle boat that to whatchamacallit later to Cinde before \fti kalau naik speed boat, harus ke Cinde terlebih dahulu.

\ref BES-20061228-HEN9.1222 \recid 976716113844050510 \start 00:38:02 \sp SURHEN \ph didə deʔ bədiyə amu didə di cinde bʊt tu \tx dide, dek bedie amu dide di Cinde boat tu. \mb dide dek bedie amu dide di Cinde boat tu \ge NEG DEK exist TOP NEG LOC Cinde boat that \fti tidak ada selain di Cinde speed boat itu.

\ref BES-20061228-HEN9.1223 \recid 284358114020050510 \start 00:38:05 \sp SITHEN \ph ay məlikuliku tarʊʔlah \tx ai meliku-liku taroklah. \mb ai me- liku ~ liku tarok -lah \ge EXCL ME- curve ~ curve consider -LAH \fti berarti berputar-putar.

\ref BES-20061228-HEN9.1224 \recid 812213114131050510 \start 00:38:06 \sp SURHEN \ph adaʔ au \tx adak au. \mb adak au \ge EXCL yes \fti benar.

\ref BES-20061228-HEN9.1225 \recid 285966114152050510 \start 00:38:07 \sp RIZHEN \ph baʔ \tx bak! \mb bak \ge TRU.father \fti yah!

\ref BES-20061228-HEN9.1226 \recid 847199114216050510 \start 00:38:08 \sp KANHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1227 \recid 591980114242050510 \start 00:38:10 \sp RIZHEN \ph baʔ \tx bak! \mb bak \ge TRU.father \fti yah!

\ref BES-20061228-HEN9.1228 \recid 518381114307050510 \start 00:38:12 \sp RIZHEN \ph ayuʔ kəʔ bəlikə xxx mobɪl \tx ayuk Ikek belike xxx mubel. \mb ayuk Ikek beli -ke xxx mubel \ge older.sister Mike buy -KE xxx car \fti kak Ikek dibelikan xxx mobil.

\ref BES-20061228-HEN9.1229 \recid 148859114422050510 \start 00:38:21 \sp SURHEN \ph ɣumah n̥dʊŋ rudi ni di pucʊʔ laʊt galə \tx ghumah endong Rudi ni di pucok laot gale. \mb ghumah endong Rudi ni di pucok laot gale \ge house mother Rudi this LOC up sea all \fti rumah ibunya Rudi juga di tepi pantai.

\ref BES-20061228-HEN9.1230 \recid 487314114543050510 \start 00:38:25 \sp SURHEN \ph n̥dʊŋ mus tu tuwapə ɣumah uloʔ kəʔadaan kitə nuŋgu pondoʔ təŋah sawah \tx endong Mus tu tuape, ghumah lulok keadaan kite nunggu pondok tengah sawah. \mb endong Mus tu tu- ape ghumah lulok ke- ada -an kite n- tunggu pondok tengah sawah \ge mother Mus that TU- what house like KE- exist -AN 1PL N- wait hut middle rice.field \fti ibunya Mus itu sama seperti kita, menunggu rumah di tengah sawah.

\ref BES-20061228-HEN9.1231 \recid 894522115201050510 \start 00:38:29 \sp SITHEN \ph ay \tx ai. \mb ai \ge EXCL \fti ai.

\ref BES-20061228-HEN9.1232 \recid 359747115223050510 \start 00:38:31 \sp SURHEN \ph n̥dʊŋn̥dʊŋ bondaŋ ni \tx endong-endong Bondang ni! \mb endong ~ endong Bondang ni \ge mother ~ mother Bondang this \fti ibunya Bondang ini!

\ref BES-20061228-HEN9.1233 \recid 678005115434050510 \start 00:38:32 \sp SITHEN \ph n̥dʊŋ bʊndaŋ kapə ni \tx endong Bondang kapo ni! \mb endong Bondang kapo ni \ge mother Bondang just this \fti ibu Bondang ini!

\ref BES-20061228-HEN9.1234 \recid 946203120052050510 \start 00:38:34 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1235 \recid 457388120210050510 \start 00:38:35 \sp SURHEN \ph kunaʔə xx sinilah diyə niŋgal deʔ bədiyə tiyaŋ ɣumah luloʔ kitə n̥i \tx kunake xx sinilah die ninggal, dek bedie tiang ghumah lulok kite ni. \mb kunake xx sini -lah die n- tinggal dek bedie tiang ghumah lulok kite ni \ge in.fact xx here -LAH 3 N- stay DEK exist column house like 1PL this \fti betah dia tinggal di sini, tidak ada tiang rumah seperti kita ini.

\ref BES-20061228-HEN9.1236 \recid 136872120520050510 \start 00:38:40 \sp SURHEN \ph tuwapə amu pucʊʔ ayeʔ \tx tuape amu pucok ayek. \mb tu- ape amu pucok ayek \ge TU- what TOP up water \fti karena di atas air. \nt Rumah keluarga Bondang.

\ref BES-20061228-HEN9.1237 \recid 620692120651050510 \start 00:38:42 \sp SITHEN \ph haw \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1238 \recid 690160120807050510 \start 00:38:43 \sp SURHEN \ph di anu xxx \tx di anu xxx. \mb di anu xxx \ge LOC whatchamacallit xxx \fti di anu xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1239 \recid 945489121611050510 \start 00:38:45 \sp SITHEN \ph rətiɲəʔ \tx retinye... \mb reti -nye \ge meaning -3 \fti artinya...

\ref BES-20061228-HEN9.1240 \recid 164638121841050510 \start 00:38:46 \sp SURHEN \ph daŋaw \tx dangau. \mb dangau \ge hut \fti dangau.

\ref BES-20061228-HEN9.1241 \recid 183597133311050510 \start 00:38:46 \sp SITHEN \ph rətiɲəʔ \tx retinye... \mb reti -nye \ge meaning -3 \fti artinya...

\ref BES-20061228-HEN9.1242 \recid 220698133348050510 \start 00:38:47 \sp SITHEN \ph m̥aʔ luloʔ deʔ niyan ka rarat di pagaralam \tx mak, lulok dek nian ka rarat di Pagaralam. \mb mak lulok dek nian ka rarat di Pagaralam \ge pleasant like DEK right to go LOC Pagaralam \fti enak, sepertinya tidak akan pindah dari Pagaralam. \nt keluarga Bondang, karena betah tidak akan pindah dari Pagaralam.

\ref BES-20061228-HEN9.1243 \recid 980802133536050510 \start 00:38:50 \sp SITHEN \ph loʔ ɣumah bʊndaŋ kapo tu e \tx lok ghumah Bondang kapo tu e. \mb lok ghumah Bondang kapo tu e \ge like house Bondang KAPO that EXCL \fti seperti keluarga Bondang itu ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1244 \recid 563537133705050510 \start 00:38:52 \sp SURHEN \ph awu \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1245 \recid 383237133733050510 \start 00:38:53 \sp SURHEN \ph xx saŋka diyə baŋga naɣ luloʔ di sini xxx tu \tx xx sangka die bangga (be)nagh lulok di sini xxx tu. \mb xx sangka die bangga benagh lulok di s- i- ni xxx tu \ge xx suspect 3 proud right like LOC S- I- this xxx that \fti xx itu mangkanya dia bangga seperti di sini xxx itu.

\ref BES-20061228-HEN9.1246 \recid 385964135715050510 \start 00:38:57 \sp SURHEN \ph tuwapə xxx ibaratə tiŋgal səbulan bae la ɣubʊh amu təŋah laʊt \tx tuape xxx, ibarate tinggal sebulan bae la ruboh amu tengah laot. \mb tu- ape xxx ibarat -e tinggal se- bulan bae la ruboh amu tengah laot \ge TU- what xxx like -3 leave SE- month just PFCT collapsed TOP middle sea \fti kalau ditinggal sebulan sudah roboh, kalau di tengah air. \nt Suro mengatakan rumah Bondang akan roboh kalau ditinggal satu bulan saja karena letaknya di atas air.

\ref BES-20061228-HEN9.1247 \recid 317735140227050510 \start 00:39:03 \sp SURHEN \ph atapatap atap xxx \tx atap-atap, atap xxx. \mb atap ~ atap atap xxx \ge roof ~ roof roof xxx \fti atap-atap, atap xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1248 \recid 178515140345050510 \start 00:39:04 \sp IPIHEN \ph mintaʔlah timun ki \tx mintaklah timun Ki! \mb mintak -lah timun Ki \ge ask.for -LAH cucumber TRU.Rizki \fti mintalah timun Ki!

\ref BES-20061228-HEN9.1249 \recid 315464140511050510 \start 00:39:06 \sp IPIHEN \ph naʔ timun \tx nak timun. \mb nak timun \ge want cucumber \fti mau timun.

\ref BES-20061228-HEN9.1250 \recid 722842140543050510 \start 00:39:06 \sp SURHEN \ph ditiŋgalkan jəmo amu la sətaʊn didə tuŋgu la ɣubʊh \tx ditinggalkan jemo amu la setaon dide tunggu, la ruboh. \mb di- tinggal -kan jemo amu la se- taon dide tunggu la ruboh \ge DI- stay -KAN person TOP PFCT SE- year NEG wait PFCT collapsed \fti kalau satu tahun ditinggalkan orang, sudah roboh. \nt rumah.

\ref BES-20061228-HEN9.1251 \recid 325218140821050510 \start 00:39:09 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1252 \recid 856978140842050510 \start 00:39:10 \sp SURHEN \ph atap kajaŋ tu \tx atap kajang tu. \mb atap kajang tu \ge roof kajang that \fti atap kajang itu.

\ref BES-20061228-HEN9.1253 \recid 246176140947050510 \start 00:39:11 \sp SITHEN \ph a kiceʔkah jəmə atap anuᵃʔ atap ɣədaŋ \tx a kicekkah jeme atap, anu, atap ghedang. \mb a kicek -kah jeme atap anu atap ghedang \ge EXCL talk -KAH person roof whatchamacallit roof ghedang \fti orang mengatakannya atap ghedang.

\ref BES-20061228-HEN9.1254 \recid 788119144429050510 \start 00:39:14 \sp SURHEN \ph au au \tx au au. \mb au au \ge yes yes \fti betul.

\ref BES-20061228-HEN9.1255 \recid 331095144450050510 \start 00:39:16 \sp SURHEN \ph xxx deʔ di sini xxx \tx xxx dek di sini xxx. \mb xxx dek di s- i- ni xxx \ge xxx DEK LOC S- I- this xxx \fti xxx tidak di sini xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1256 \recid 382072100707060510 \start 00:39:19 \sp SITHEN \ph didə... bədiyə atap anu sɪŋ \tx dide bedie atap anu, seng? \mb dide bedie atap anu seng \ge NEG exist roof whatchamacallit corrugete.iron \fti tidak ada atap seng?

\ref BES-20061228-HEN9.1257 \recid 606037100816060510 \start 00:39:21 \sp SURHEN \ph deʔ bədiyə diyə ni mən cinə ŋan atap sɪŋ kapo ni la jəmə mampu \tx dek bedie, die ni, (a)mu cine ngai atap seng, kapo ni la jeme mampu. \mb dek bedie die ni amu cine ngai atap seng kapo ni la jeme mampu \ge DEK exist 3 this TOP characteristic with roof corrugete.iron just this PFCT person able \fti tidak ada, kalau orang itu mempunyai atap seng, berarti dia orang yang mampu.

\ref BES-20061228-HEN9.1258 \recid 973658101105060510 \start 00:39:26 \sp MIKHEN \ph udɪm la ku omoŋkə \tx udem, la ku omongke. \mb udem la ku omong -ke \ge finished PFCT 1SG speak -KE \fti sudah saya katakan.

\ref BES-20061228-HEN9.1259 \recid 192864101205060510 \start 00:39:27 \sp SITHEN \ph ʔ̥ m̥ \tx e em. \mb e em \ge EXCL EXCL \fti e em.

\ref BES-20061228-HEN9.1260 \recid 277110101303060510 \start 00:39:28 \sp SURHEN \ph mu jəmə mapu au atap sɪŋ \tx (a)mu jeme mampu au, atap seng. \mb amu jeme mampu au atap seng \ge TOP person able yes roof corrugete.iron \fti kalau orang yang mampu memakai atap seng.

\ref BES-20061228-HEN9.1261 \recid 495617120710060510 \start 00:39:29 \sp SURHEN \ph bədindɪŋ papan loʔ kitə ni \tx bedindeng papan lok kite ni. \mb be- dindeng papan lok kite ni \ge BE- wall board like 1PL this \fti berdinding papan seperti kita ini.

\ref BES-20061228-HEN9.1262 \recid 953829120815060510 \start 00:39:32 \sp SURHEN \ph dindɪŋ papan bae didəʔ deʔ bədiyə neʔ ɲugu siti ay \tx dindeng papan bae dide, dek bedie nek nyugu Siti ai. \mb dindeng papan bae dide dek bedie nek ny- sugu Siti ai \ge wall board just NEG DEK exist REL N- comb Siti EXCL \fti dinding papan saja tidak ada yang dikatam.

\ref BES-20061228-HEN9.1263 \recid 834805121336060510 \start 00:39:36 \sp SURHEN \ph tuwapə anu \tx tuape, anu... \mb tu- ape anu \ge TU- what whatchamacallit \fti anu...

\ref BES-20061228-HEN9.1264 \recid 193481121406060510 \start 00:39:40 \sp SURHEN \ph xxx t̥ripleʔ \tx xxx triplek. \mb xxx triplek \ge xxx plywood \fti xxx triplek.

\ref BES-20061228-HEN9.1265 \recid 740539135852060510 \start 00:39:41 \sp SITHEN \ph aʔ a... \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1266 \recid 751774135933060510 \start 00:39:43 \sp SURHEN \ph kalu ŋijaʔ ni \tx kalu ngijak ni... \mb kalu ng- ijak ni \ge TOP N- step.on this \fti kalau menginjak ini...

\ref BES-20061228-HEN9.1267 \recid 593231141049060510 \start 00:39:44 \sp SURHEN \ph ŋijaʔ tini neʔ ini neʔ ŋaŋkat ŋijaʔ neʔ ini neʔ ini neʔ ŋaŋkat \tx ngijak tini, nek ini nek ngangkat, ngijak nek ini, nek ini nek ngangkat. \mb ng- ijak ti- ni nek i- ni nek ng- angkat ng- ijak nek i- ni nek i- ni nek ng- angkat \ge N- step.on TI- this REL I- this REL N- lift N- step.on REL I- this REL I- this REL N- lift \fti menginjak yang ini, yang ini yang mengangkat. \nt Suro menjelaskan lantai rumah di desa Bondang, kalau diinjak yang ini, yang satunya lagi terangkat.

\ref BES-20061228-HEN9.1268 \recid 854424141341060510 \start 00:39:46 \sp SURHEN \ph dasaɣ dasaɣ ɣumahə \tx dasagh, dasagh ghumahe. \mb dasagh dasagh ghumah -e \ge base base house -3 \fti lantai rumahnya.

\ref BES-20061228-HEN9.1269 \recid 527263141426060510 \start 00:39:47 \sp SITHEN \ph laʔilahaʔilalah \tx laillahailallah! \mb laillahailallah \ge Good.God \fti laillahailallah!

\ref BES-20061228-HEN9.1270 \recid 932172141532060510 \start 00:39:51 \sp SURHEN \ph bukan kito məŋhino kan \tx bukan kito menghina kan. \mb bukan kito me- ng- hina kan \ge NEG 1PL ME- N- contemptible KAN \fti bukannya saya menghina.

\ref BES-20061228-HEN9.1271 \recid 436547141729060510 \start 00:39:52 \sp SURHEN \ph xxx diyo di situ \tx xxx dio di situ. \mb xxx dio di s- i- tu \ge xxx 3 LOC S- I- that \fti keadaan dia di situ. \nt keadaan keluarga Bondang.

\ref BES-20061228-HEN9.1272 \recid 863410142041060510 \start 00:39:54 \sp SITHEN \ph ay yay yay yay \tx ai yai yai yai! \mb ai yai yai yai \ge EXCL EXCL EXCL EXCL \fti ai yai yai yai!

\ref BES-20061228-HEN9.1273 \recid 353408142138060510 \start 00:39:55 \sp SURHEN \ph xx di sini diyə baŋga... galə gayra...h galə n̥dəpat bənaɣ bada xx kitə ni \tx xx di sini die bangga gale, gairah gale ndapat benagh bada xx kite ni. \mb xx di s- i- ni die bangga gale gairah gale n- dapat benagh bada xx kite ni \ge xx LOC S- I- this 3 proud all passion all N- get right place xx 1PL this \fti xx dia sangat bangga dan bergairah di sini, karena dia merasa aman di tempat kita ini. \nt keluarga Bondang.

\ref BES-20061228-HEN9.1274 \recid 336834142718060510 \start 00:40:00 \sp SITHEN \ph n̥dəpat bənaɣ niyan niyan niyan \tx ndepat benagh, nian nian nian. \mb n- depat benagh nian nian nian \ge N- get right right right right \fti betul sekali, merasa aman.

\ref BES-20061228-HEN9.1275 \recid 787818142840060510 \start 00:40:02 \sp SURHEN \ph pacaʔ dompet kənca...ŋ \tx pacak dompet kencang. \mb pacak dompet kencang \ge can purse forceful \fti dompet bisa kencang.

\ref BES-20061228-HEN9.1276 \recid 678999142919060510 \start 00:40:04 \sp SURHEN \ph amu di situ tuwapə \tx amu di situ tuape... \mb amu di s- i- tu tu- ape \ge TOP LOC S- I- that TU- what \fti kalau di situ apalah...

\ref BES-20061228-HEN9.1277 \recid 550034143042060510 \start 00:40:06 \sp SURHEN \ph səalapalapə xx ini na kalu nəŋah kalu tibo xxx simpaŋanə ni pasɪr \tx sealap-alape xx ini na, kalu nengah kalu tibo xxx simpangane ni paser. \mb se- alap ~ alap -e xx i- ni na kalu n- tengah kalu tibo xxx simpang -an -e ni paser \ge SE- nice ~ nice -3 xx I- this EXCL TOP N- middle TOP arrive xxx branch -AN -3 this sand \fti sebagus-bagusnya xx, kalau di tengah simpangnya pasir.

\ref BES-20061228-HEN9.1278 \recid 242775143341060510 \start 00:40:12 \sp SURHEN \ph pasʊr becaʔ xxx tadi \tx paser becak xxx tadi. \mb paser becak xxx tadi \ge sand pedicab xxx earlier \fti pasir becak xxx tadi.

\ref BES-20061228-HEN9.1279 \recid 333880143943060510 \start 00:40:14 \sp SITHEN \ph a ayay \tx a yai! \mb a yai \ge EXCL EXCL \fti a yay!

\ref BES-20061228-HEN9.1280 \recid 639366144019060510 \start 00:40:16 \sp SURHEN \ph ayeʔ mampo tadi \tx ayek Mampo tadi. \mb ayek Mampo tadi \ge water Mampo earlier \fti sungai Mampo tadi.

\ref BES-20061228-HEN9.1281 \recid 450844144137060510 \start 00:40:17 \sp SITHEN \ph aʔ a \tx a a. \mb a a \ge yes yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1282 \recid 843412144206060510 \start 00:40:17 \sp SURHEN \ph amu ukan loloʔ kito ɣumah məŋkilat oloʔ ini \tx amu bukan lulok kito ghumah mengkilat lulok ini... \mb amu bukan lulok kito ghumah me- ng- kilat lulok i- ni \ge TOP NEG like 1PL house ME- N- lightning like I- this \fti kalau bukan rumah bersih seperti kita ini...

\ref BES-20061228-HEN9.1283 \recid 854886144405060510 \start 00:40:20 \sp SURHEN \ph pasɪr galə... diʔ anu \tx paser gale, di anu... \mb paser gale di anu \ge sand all LOC whatchamacallit \fti pasir semua di anu...

\ref BES-20061228-HEN9.1284 \recid 199219144450060510 \start 00:40:23 \sp SURHEN \ph taŋgəɲə diʔituitu aɣaŋ \tx tanggenye, diitu-itu aghang. \mb tangge -nye di- i- tu ~ i- tu aghang \ge stair -3 DI- I- that ~ I- that charcoal \fti tangganya, ada arangnya.

\ref BES-20061228-HEN9.1285 \recid 890689144706060510 \start 00:40:25 \sp SURHEN \ph deʔ bədiyə \tx dek bedie... \mb dek bedie \ge DEK exist \fti tidak ada...

\ref BES-20061228-HEN9.1286 \recid 737179144731060510 \start 00:40:26 \sp SITHEN \ph n̥tah muʔ n̥tah muᵃʔ \tx entah amu, entah amu... \mb entah amu entah amu \ge don't.know TOP don't.know TOP \fti bagaimana dengan...

\ref BES-20061228-HEN9.1287 \recid 984426144835060510 \start 00:40:28 \sp SITHEN \ph ɣumah rəsdiʔ buntɪt ni \tx ghumah Rusdi bontet ni? \mb ghumah Rusdi bontet ni \ge house Rusdi fat this \fti rumah Rusdi gemuk ini?

\ref BES-20061228-HEN9.1288 \recid 273325145031060510 \start 00:40:29 \sp SITHEN \ph loʔ manəlah \tx lok manelah? \mb lok mane -lah \ge like which -LAH \fti bagaimana?

\ref BES-20061228-HEN9.1289 \recid 787523145110060510 \start 00:40:30 \sp SURHEN \ph ɣumah sapə \tx ghumah siape? \mb ghumah siape \ge house who \fti rumah siapa?

\ref BES-20061228-HEN9.1290 \recid 221634145150060510 \start 00:40:31 \sp SITHEN \ph apə laɪn laɪn daerah \tx ape laen, laen daerah? \mb ape laen laen daerah \ge what other other region \fti apa lain daerah?

\ref BES-20061228-HEN9.1291 \recid 521037145231060510 \start 00:40:31 \sp SURHEN \ph ɣumah alan \tx ghumah Alan? \mb ghumah Alan \ge house Alan \fti rumah Alan?

\ref BES-20061228-HEN9.1292 \recid 679680145312060510 \start 00:40:33 \sp IPIHEN \ph di tanjʊŋrajə diyə \tx di Tanjung.Raja die. \mb di Tanjung.Raja die \ge LOC Tanjung.Raja 3 \fti di Tanjung Raja. \nt kampung Rusdi tetangga Siti.

\ref BES-20061228-HEN9.1293 \recid 292888145419060510 \start 00:40:35 \sp IPIHEN \ph ɣumah rəsdiʔ ni \tx ghumah Rusdi ni. \mb ghumah Rusdi ni \ge house Rusdi this \fti rumah Rusdi ini.

\ref BES-20061228-HEN9.1294 \recid 174826145454060510 \start 00:40:35 \sp SITHEN \ph to...ʔ ɣumah rəsdiʔ tukaŋ buwah \tx tok ghumah Rusdi tukang buah. \mb tok ghumah Rusdi tukang buah \ge REL house Rusdi AGT fruit \fti kampung Rusdi penjual buah.

\ref BES-20061228-HEN9.1295 \recid 417166145623060510 \start 00:40:37 \sp IPIHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1296 \recid 927290145642060510 \start 00:40:39 \sp IPIHEN \ph tanjʊŋrajə diyə \tx Tanjung.Raja die. \mb Tanjung.Raja die \ge Tanjung.Raja 3 \fti di Tanjung Raja dia. \nt kampung Rusdi penjual buah.

\ref BES-20061228-HEN9.1297 \recid 287885145745060510 \start 00:40:39 \sp SURHEN \ph adaʔ məʔ m̥poʔ tanjʊŋrajə maseh sat \tx adak, (a)mu, empok Tanjung.Raja maseh Sat. \mb adak amu empok Tanjung.Raja maseh Sat \ge EXCL TOP although Tanjung.Raja still Satri \fti walaupun di Tanjung Raja masih Sat.

\ref BES-20061228-HEN9.1298 \recid 692567150006060510 \start 00:40:41 \sp SATHEN \ph xxx neʔ aji \tx xxx nek (h)aji! \mb xxx nek haji \ge xxx TRU.grandparent haj \fti xxx nenek Mariama!

\ref BES-20061228-HEN9.1299 \recid 898990150111060510 \start 00:40:42 \sp IPIHEN \ph au maseh xxx \tx au maseh xxx. \mb au maseh xxx \ge yes still xxx \fti ya, masih xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1300 \recid 741559150147060510 \start 00:40:42 \sp SURHEN \ph anuʔ \tx anu... \mb anu \ge whatchamacallit \fti anau...

\ref BES-20061228-HEN9.1301 \recid 800980150220060510 \start 00:40:44 \sp SURHEN \ph maseh pasɪr galə \tx maseh paser gale. \mb maseh paser gale \ge still sand all \fti masih pasir semua.

\ref BES-20061228-HEN9.1302 \recid 499528150248060510 \start 00:40:45 \sp SURHEN \ph aku tukaŋ taɲə xx kə obaʔ kapo e \tx aku tukang tanye xx ke (Belakang).Obak kapo e. \mb aku tukang tanye xx ke Belakang.Obak kapo e \ge 1SG AGT ask xx to Belakang.Obak just EXCL \fti tempat saya bertanya ke Belakang Obak juga.

\ref BES-20061228-HEN9.1303 \recid 983502150749060510 \start 00:40:48 \sp SURHEN \ph anu naɲə anu adɪŋ rut rudi ni adɪŋ tinu masoʔ obaʔ \tx anu, nanye anu, adeng Rud(i), Rudi ni adeng Tinu masok obak! \mb anu n- tanye anu adeng Rudi Rudi ni adeng Tinu masok obak \ge whatchamacallit N- ask whatchamacallit younger.sibling Rudi Rudi this younger.sibling Tinu go.in prison \fti menanyai adik Rudi, ketika adik Tinu masuk penjara!

\ref BES-20061228-HEN9.1304 \recid 948995151423060510 \start 00:40:52 \sp SURHEN \ph tanjʊŋrajə aku \tx Tanjung.Raja aku. \mb Tanjung.Raja aku \ge Tanjung.Raja 1SG \fti ke Tanjung Raja saya.

\ref BES-20061228-HEN9.1305 \recid 578035151549060510 \start 00:40:53 \sp SITHEN \ph oʔ oh \tx oh oh. \mb oh oh \ge EXCL EXCL \fti ho oh.

\ref BES-20061228-HEN9.1306 \recid 144887151625060510 \start 00:40:54 \sp SURHEN \ph maseh pasɪr galo \tx maseh paser galo. \mb maseh paser galo \ge still sand all \fti masih pasir semua.

\ref BES-20061228-HEN9.1307 \recid 321634151656060510 \start 00:40:55 \sp SITHEN \ph luloʔ kaman rudi kapo ni e n̥dəpat diyə di sini e \tx lulok kaman Rudi kapo ni e, ndepat die di sini e. \mb lulok kaman Rudi kapo ni e n- depat die di s- i- ni e \ge like group Rudi KAPO this EXCL N- get 3 LOC S- I- this EXCL \fti seperti Rudi ini ya, merasa bangga dia di sini ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1308 \recid 923473151908060510 \start 00:40:58 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1309 \recid 927393151927060510 \start 00:40:58 \sp SURHEN \ph ɲəlalaʔ rudi təbuwaŋ m̥bunʊh jəmə daŋ ituʔ \tx nyelahlah, Rudi tebuang mbunoh jeme dang itu... \mb nyelah -lah Rudi te- buang m- bunoh jeme dang i- tu \ge right -LAH Rudi TE- throw.away N- kill person when I- that \fti ketika Rudi tertangkap membunuh orang waktu itu...

\ref BES-20061228-HEN9.1310 \recid 212825152201060510 \start 00:41:03 \sp SURHEN \ph xxxɲə tiŋgal di sini \tx xxxnye tinggal di sini. \mb xxx -nye tinggal di s- i- ni \ge xxx -3 stay LOC S- I- this \fti xxxnya tinggal di sini.

\ref BES-20061228-HEN9.1311 \recid 952612152248060510 \start 00:41:04 \sp SITHEN \ph rudi \tx Rudi? \mb Rudi \ge Rudi \fti Rudi?

\ref BES-20061228-HEN9.1312 \recid 167608152312060510 \start 00:41:05 \sp HELHEN \ph mir \tx Mir! \mb Mir \ge Mira \fti Mir!

\ref BES-20061228-HEN9.1313 \recid 589285152339060510 \start 00:41:05 \sp SURHEN \ph li m̥bunʊh jəmə titu \tx li mbunoh jeme titu. \mb li m- bunoh jeme ti- tu \ge because N- kill person TI- that \fti karena membunuh orang dia itu. \nt Rudi.

\ref BES-20061228-HEN9.1314 \recid 232874152432060510 \start 00:41:06 \sp SITHEN \ph rudi tu \tx Rudi tu? \mb Rudi tu \ge Rudi that \fti Rudi itu?

\ref BES-20061228-HEN9.1315 \recid 423154152457060510 \start 00:41:06 \sp MIRHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti oi.

\ref BES-20061228-HEN9.1316 \recid 763961152518060510 \start 00:41:07 \sp SURHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1317 \recid 211458152542060510 \start 00:41:09 \sp HELHEN \ph siyapo di luwar tu \tx siapo di luar tu? \mb siapo di luar tu \ge who LOC out that \fti siapa yang berada di luar itu?

\ref BES-20061228-HEN9.1318 \recid 485178152629060510 \start 00:41:11 \sp SURHEN \ph diyə bəɲaɲi pəŋantɪn baru loʔ bəɣani niyan natopkah jəmo maseh xxx \tx die benyanyi penganten baru, lok beghani nian natopkah jemo maseh xxx. \mb die be- nyanyi penganten baru lok beghani nian n- tatop -kah jemo maseh xxx \ge 3 BE- sing bride.(and).bridegroom new like brave right N- beat -KAH person still xxx \fti dia bernyanyi ketika pengantin baru, seperti berani betul mengajar orang yang masih xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1319 \recid 993844153151060510 \start 00:41:16 \sp HELHEN \ph mano xxx \tx mano xxx? \mb mano xxx \ge which xxx \fti mana xxx?

\ref BES-20061228-HEN9.1320 \recid 163016153236060510 \start 00:41:18 \sp SURHEN \ph bəsandɪ...ŋ ŋa anu ni pucoʔ ayeʔ xxx \tx besandeng ngai anu ni, pucok ayek xxx. \mb be- sandeng ngai anu ni pucok ayek xxx \ge BE- sit.in.state with whatchamacallit this up water xxx \fti bersanding dengan anu ini, di atas air xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1321 \recid 811293153640060510 \start 00:41:21 \sp SITHEN \ph ay yay yay yay \tx ai yai yai yai. \mb ai yai yai yai \ge EXCL EXCL EXCL EXCL \fti ai yai yai yai.

\ref BES-20061228-HEN9.1322 \recid 120642153719060510 \start 00:41:22 \sp SITHEN \ph pucoʔ ləbaʔ \tx pucok bak? \mb pucok bak \ge up basin \fti di atas bak?

\ref BES-20061228-HEN9.1323 \recid 540557153817060510 \start 00:41:24 \sp SURHEN \ph pucoʔ baʔ \tx pucok bak. \mb pucok bak \ge up basin \fti di atas bak.

\ref BES-20061228-HEN9.1324 \recid 250438153842060510 \start 00:41:25 \sp SURHEN \ph xxx daerah cəpʊt atə ŋinaʔ kə manə daerah sini \tx xxx sawah cepot, (s)ate nginak, ke mane daerah sini? \mb xxx sawah cepot sate nginak ke mane daerah s- i- ni \ge xxx rice.field cepot PFCT see to which region S- I- this \fti xxx sawah meleset, di mana daerah ini?

\ref BES-20061228-HEN9.1325 \recid 419919154121060510 \start 00:41:25 \sp SITHEN \ph pucoʔ baʔ \tx pucok bak. \mb pucok bak \ge up basin \fti di atas bak.

\ref BES-20061228-HEN9.1326 \recid 384685154149060510 \start 00:41:29 \sp SURHEN \ph aku naŋɪs naŋɪs tuwə naʔ baleʔ \tx aku nanges, nanges tue nak balek. \mb aku n- tanges n- tanges tue nak balek \ge 1SG N- cry N- cry old want turn.around \fti saya nangis tua karena ingin pulang dari sana.

\ref BES-20061228-HEN9.1327 \recid 420813155801060510 \start 00:41:30 \sp SATHEN \ph helən lən \tx Helen, Len! \mb Helen Len \ge Helen TRU.Helen \fti Helen!

\ref BES-20061228-HEN9.1328 \recid 115996155915060510 \start 00:41:32 \sp SURHEN \ph naʔ baleʔ deʔ tau ŋantatkah ayeʔ bəsaʔ tu deʔ tau xxx \tx nak balek dek tau, ngantatkah ayek besak tu dek tau xxx. \mb nak balek dek tau ng- antat -kah ayek besak tu dek tau xxx \ge want turn.around DEK know N- deliver -KAH water big that DEK know xxx \fti mau pulang tidak bisa, mengantarkan air besar, tidak bisa xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1329 \recid 759952160121060510 \start 00:41:33 \sp SATHEN \ph helən \tx Helen! \mb Helen \ge Helen \fti Helen!

\ref BES-20061228-HEN9.1330 \recid 337714160208060510 \start 00:41:35 \sp SATHEN \ph lən \tx Len! \mb Len \ge TRU.Helen \fti Len!

\ref BES-20061228-HEN9.1331 \recid 277755160232060510 \start 00:41:36 \sp SURHEN \ph o ji ku di mano umaʔ ni naʔ baleʔ ji ku \tx oh ji ku di mano, umak ni nak balek ji ku. \mb oh ji ku di mano umak ni nak balek ji ku \ge EXCL say 1SG LOC which mother this want turn.around say 1SG \fti waduh kata saya, ibu ini mau pulang.

\ref BES-20061228-HEN9.1332 \recid 534907160433060510 \start 00:41:37 \sp SATHEN \ph helən \tx Helen! \mb Helen \ge Helen \fti Helen!

\ref BES-20061228-HEN9.1333 \recid 696889160457060510 \start 00:41:37 \sp HELHEN \ph oy \tx oi. \mb oi \ge EXCL \fti apa.

\ref BES-20061228-HEN9.1334 \recid 640128160528060510 \start 00:41:39 \sp SATHEN \ph ini neʔ itu yo nomor neʔ aji yo \tx ini nek itu yo, nomor nek (h)aji yo? \mb i- ni nek i- tu yo nomor nek haji yo \ge I- this REL I- that yes number TRU.grandparent haj yes \fti ini nomor nenek haji ya? \nt nenek haji adalah Mariama, dipanggil nenek haji, karena dia sudah tua dan telah menunaikan ibadah haji.

\ref BES-20061228-HEN9.1335 \recid 650150160755060510 \start 00:41:40 \sp SURHEN \ph tuwapə neʔ sədəkah xxx daerah jəmə diyə tu \tx tuape, nek sedekah xxx daerah jeme die tu. \mb tu- ape nek sedekah xxx daerah jeme die tu \ge TU- what REL party xxx region person 3 that \fti yang pesta xxx, di daerah orang dia itu.

\ref BES-20061228-HEN9.1336 \recid 794444160948060510 \start 00:41:45 \sp KANHEN \ph apə \tx ape? \mb ape \ge what \fti apa?

\ref BES-20061228-HEN9.1337 \recid 443647161011060510 \start 00:41:46 \sp SITHEN \ph maʔ pulə amu pacaʔ nənimbal \tx mak pule amu pacak nenimbal. \mb mak pule amu pacak n- te ~ n- timbal \ge pleasant also TOP can N- PART.answer ~ N- answer \fti enak kalau bisa saling menjawab.

\ref BES-20061228-HEN9.1338 \recid 494168161221060510 \start 00:41:47 \sp SATHEN \ph nomor neʔ aji \tx nomor nek (h)aji? \mb nomor nek haji \ge number TRU.grandparent haj \fti nomor nenek Mariama?

\ref BES-20061228-HEN9.1339 \recid 892891161251060510 \start 00:41:47 \sp HELHEN \ph no ape ku \tx mano HP ku? \mb mano HP ku \ge which cellular.phone 1SG \fti mana HP saya?

\ref BES-20061228-HEN9.1340 \recid 842173161947060510 \start 00:41:49 \sp SATHEN \ph yo nomor neʔ aji ini yo \tx yo, nomor nek (h)aji ini yo? \mb yo nomor nek haji i- ni yo \ge yes number TRU.grandparent haj I- this yes \fti betul ini nomor nenek Mariama?

\ref BES-20061228-HEN9.1341 \recid 726140162050060510 \start 00:41:52 \sp SATHEN \ph manə diyə tadi \tx mane die tadi? \mb mane die tadi \ge which 3 earlier \fti mana dia tadi? \nt nomor HP.

\ref BES-20061228-HEN9.1342 \recid 862209162130060510 \start 00:41:54 \sp SURHEN \ph naŋɪs aku \tx nanges aku. \mb n- tanges aku \ge N- cry 1SG \fti menangis saya.

\ref BES-20061228-HEN9.1343 \recid 863999162225060510 \start 00:41:55 \sp SURHEN \ph ji ku satə xxx \tx ji ku sate xxx. \mb ji ku sate xxx \ge say 1SG PFCT xxx \fti sete;ah xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1344 \recid 361199162317060510 \start 00:41:55 \sp HELHEN \ph xxx \tx xxx. \fti xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1345 \recid 786580162342060510 \start 00:41:59 \sp SITHEN \ph aɲə amu ɣumah ili maʔ ini didə... di kotahə taroʔlah \tx anye amu ghumah Eli mak ini dide, di kotae taroklah. \mb anye amu ghumah Eli mak i- ni dide di kota -e tarok -lah \ge but TOP house Eli now I- this NEG LOC city -3 consider -LAH \fti tapi rumah Eli tidak, karena di kota. \nt rumah Eli tidak sama dengan rumah Bondang.

\ref BES-20061228-HEN9.1346 \recid 569891162551060510 \start 00:41:59 \sp SATHEN \ph m̥pat duwa \tx empat dua. \mb empat dua \ge four two \fti empat dua.

\ref BES-20061228-HEN9.1347 \recid 780959162722060510 \start 00:42:01 \sp SURHEN \ph di kotahə \tx di kotae. \mb di kota -e \ge LOC city -3 \fti di kotanya.

\ref BES-20061228-HEN9.1348 \recid 602811162801060510 \start 00:42:01 \sp SITHEN \ph au \tx au. \mb au \ge yes \fti ya.

\ref BES-20061228-HEN9.1349 \recid 761072162850060510 \start 00:42:02 \sp SITHEN \ph gi xxx \tx gi xxx. \mb gi xxx \ge still xxx \fti masih xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1350 \recid 259800162922060510 \start 00:42:02 \sp SURHEN \ph di sampɪŋ anu diyə səbraŋanə cinde arah kərtapati \tx di sampeng anu die, sebrangane Cinde arah Kertapati. \mb di sampeng anu die sebrang -an -e Cinde arah Kertapati \ge LOC side whatchamacallit 3 across -AN -3 Cinde direction Kertapati \fti di samping anu dia, sebrangan Cinde, ke arah Kertapati.

\ref BES-20061228-HEN9.1351 \recid 267883163134060510 \start 00:42:04 \sp KANHEN \ph ŋapə la deʔ aktɪp xxx \tx ngape la dek aktif xxx. \mb ng- ape la dek aktif xxx \ge N- what PFCT DEK active xxx \fti sudah tidak aktif xxx.

\ref BES-20061228-HEN9.1352 \recid 221560163233060510 \start 00:42:06 \sp SATHEN \ph lima tiga... \tx lima tiga. \mb lima tiga \ge five three \fti lima tiga.

\ref BES-20061228-HEN9.1353 \recid 171535163311060510 \start 00:42:06 \sp SITHEN \ph diyə \tx die. \mb die \ge 3 \fti dia. \nt Siti mengatakan Eli.

\ref BES-20061228-HEN9.1354 \recid 903496163336060510 \start 00:42:07 \sp IPIHEN \ph di rumah \tx di rumah. \mb di rumah \ge LOC house \fti di rumah.

Citation

[author(s)] (2006). File "BES-20061228-HEN9.tbt" in collection "MPI EVA corpora", bundle "BES-20061228-HEN9". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0022-5A09-2. (Accessed 2024-06-22)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.