TWb080221-0201.tbt

\_sh v3.0 579 Text

\ref TWb080221-0201.001 \ELANBegin 0.0 \ELANEnd 5.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx [introduction] \fe \fa \nt Notes: Transcribed and translated by 090-PJ (originally transribing plural forms with "-te") and 288-JB in March 2008. Interlinearized by CN 080516-080517.

\ref TWb080221-0201.002 \ELANBegin 0:21.0 \ELANEnd 0:27.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀae ǁoa ǂ''ue. \mb ńń sí nǀàM -è ǁóà ǂ''uM -ê \ge 1S IPFV see -3i> springbok.S3i one -<3i \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -005 515 096 -083

\fe I see one springbok. \fa \nt

\ref TWb080221-0201.003 \ELANBegin 0:28.0 \ELANEnd 0:33.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀààn ǁóm̀ ka ǁari káàn. \mb ńń sí nǀàM -àn ǁóm̀ ká ǁárí káàn \ge 1S IPFV see -2i> springbok.P2i I.REL:2i much F.REL:<2i \ps pro part vtr -vsfagr n parti vitr parti \lxid 108 143 093 -004 582 051 148 071

\fe I see many springboks. \fa Ek sien baie springboke. \nt

\ref TWb080221-0201.003b \ELANBegin 0:34.0 \ELANEnd 0:39.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx ǁom \mb ǁóm̀ \ge springbok.P2i \ps n \lxid 582

\fe springboks \fa \nt

\ref TWb080221-0201.004 \ELANBegin 0:42.0 \ELANEnd 0:50.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàán ǁòhò ǂ''ùàn. \mb ńń sí nǀàM -án ǁòhò ǂ''uM -àn \ge 1S IPFV see -2ii> bull.S2ii one -<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -003 516 096 -080

\fe I see one bull. \fa Ek sien een bull. \nt

\ref TWb080221-0201.005 \ELANBegin 0:51.0 \ELANEnd 1:04.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàán ǁòhrè ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án ǁòhrè ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> bull.P2ii I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 583 051 148 070

\fe I see many bulls. \fa Ek sien baie bulle. \nt

\ref TWb080221-0201.006 \ELANBegin 1:07.0 \ELANEnd 1:12.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàè ǁáqǹn ǂ''úè. \mb ńń sí nǀàM -è ǁáqǹn ǂ''uM -ê \ge 1S IPFV see -3i> gemsbok.cucumber.S3i one -<3i \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -005 517 096 -083

\fe I see one gemsbok cucumber. \fa Ek sien een gemsbok komkommer. \nt

\ref TWb080221-0201.007 \ELANBegin 1:13.0 \ELANEnd 1:18.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀae ǁaqnn ke ǁari kee. \mb ńń sí nǀàM -è ǁáqǹn ké ǁárí kéè \ge 1S IPFV see -3i> gemsbok.cucumber.S3i I.REL:3i much F.REL:<3i \ps pro part vtr -vsfagr n parti vitr parti \lxid 108 143 093 -005 517 052 148 073

\fe I see many gesbok cucuber. \fa Ek sien een gesbok komkomer. \nt

\ref TWb080221-0201.008 \ELANBegin 1:20.0 \ELANEnd 1:25.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàí ǁáù ǂ''ui. \mb ńń sí nǀàM -í ǁáù ǂ''uM -ì \ge 1S IPFV see -1> axe.S1 one -<1 \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -002 518 096 -079

\fe I see one axe. \fa Ek sien een byl. \nt

\ref TWb080221-0201.009 \ELANBegin 1:26:0 \ELANEnd 1:31:0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀaan ǁárè ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án ǁárè ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> axe.P2ii I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 584 051 148 070

\fe I see many oxys. \fa Ek sien baie beile. \nt

\ref TWb080221-0201.010 \ELANBegin 1:33:0 \ELANEnd 1:35:0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Ee si ǁuhbu. \mb èé sí ǁùhbú \ge 3ii IPFV jump \ps pro part vitr \lxid 104 143 519

\fe He is jumping. \fa Hy spring. \nt

\ref TWb080221-0201.011 \ELANBegin 2:05:0 \ELANEnd 2:11:0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàí fíts ǂ''ui. \mb ńń sí nǀàM -í fíts ǂ''uM -ì \ge 1S IPFV see -1> bicycle.S1 one -<1 \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -002 521 096 -079

\fe I see one bicycle. \fa Ek sien een fits. \nt

\ref TWb080221-0201.012 \ELANBegin 2:11:0 \ELANEnd 2:17:0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàán fítskê ká ǁari kààn. \mb ńń sí nǀàM -án fíts -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> bicycle.P2ii -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 521 -171 051 148 070

\fe I see many bicycles. \fa Ek sien baie fits. \nt

\ref TWb080221-0201.013 \ELANBegin 2:18.0 \ELANEnd 2:20.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàí fótò ǂ''ui. \mb ńń sí nǀàM -í fótò ǂ''uM -ì \ge 1S IPFV see -1> photo.S1 one -<1 \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -002 523 096 -079

\fe I see one foto. \fa EK sien een foto. \nt

\ref TWb080221-0201.014 \ELANBegin 2:21:0 \ELANEnd 2:23:0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀaan fotoke ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án fótò -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> photo.P2ii -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 523 -171 051 148 070

\fe I see many fotos. \fa \nt

\ref TWb080221-0201.015 \ELANBegin 2:24.0 \ELANEnd 2:26.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàí fàbrík ǂ''ui. \mb ńń sí nǀàM -í fàbrík ǂ''uM -ì \ge 1S IPFV see -1> factory.S1 one -<1 \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -002 524 096 -079

\fe I see one fabrik. \fa EK sien een fabrik. \nt

\ref TWb080221-0201.016 \ELANBegin 2:26.0 \ELANEnd 2:28.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀaan fabrikke ka ǁari kaan \mb ńń sí nǀàM -án fàbrík -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> factory.P2ii -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 524 -171 051 148 070

\fe I see many factories. \fa EK sien baie fabrikke. \nt

\ref TWb080221-0201.017 \ELANBegin 2:34.0 \ELANEnd 2:41.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀai pisang ǂ''ui. \mb ńń sí nǀàM -í písáǹg ǂ''uM -ì \ge 1S IPFV see -1> banana.S1 one -<1 \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -002 525 096 -079

\fe I see one banana. \fa EK sien een pisang. \nt

\ref TWb080221-0201.018 \ELANBegin 2:42.0 \ELANEnd 2:45.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀaan pisangke ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án písáǹg -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> banana.P2ii -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 525 -171 051 148 070

\fe I see many bananas. \fa EK sien baie pisangs. \nt

\ref TWb080221-0201.019 \ELANBegin 2:47.0 \ELANEnd 2:50.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàí pàm̀prí ǂ''ui. \mb ńń sí nǀàM -í pàm̀pírí ǂ''uM -ì \ge 1S IPFV see -1> paper.S1 one -<1 \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -002 526 096 -079

\fe I see one paper. \fa EK sien een bladse. \nt

\ref TWb080221-0201.020 \ELANBegin 2.50.0 \ELANEnd 2:52.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàán pàm̀príkê ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án pàm̀pírí -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> paper.S2ii -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 526 -171 051 148 070

\fe I see many papers. \fa EK sien baie bladses. \nt

\ref TWb080221-0201.021 \ELANBegin 2:54.0 \ELANEnd 2:56.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀai piir ǂ''ui. \mb ńń sí nǀàM -í píìr ǂ''uM -ì \ge 1S IPFV see -1> pear.S1 one -<1 \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -002 527 096 -079

\fe I see one pear. \fa EK sien een pier. \nt píír ?

\ref TWb080221-0201.022 \ELANBegin 2:56.0 \ELANEnd 3:00.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀaan píìrkê ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án píìr -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> pear.P2ii -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 527 -171 051 148 070

\fe I see many pears. \fa EK sien baie piire. \nt

\ref TWb080221-0201.023 \ELANBegin 3:10.0 \ELANEnd 3:25.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàán búrúkhùè ǂ''ùàn. \mb ńń sí nǀàM -án búrúkhùè ǂ''uM -àn \ge 1S IPFV see -2ii> trousers.S2ii one -<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -003 528 096 -080

\fe I see one trouser. \fa EK sien een broek. \nt burukhwe ?! > but /w/ ~ <w> rare!

\ref TWb080221-0201.024 \ELANBegin 3:24.0 \ELANEnd 3:34.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀaan burukhuesike ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án búrúkhùè -sí -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> trousers.P2ii -P -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 528 -228 -171 051 148 070

\fe I see many trousers . \fa EK sien baie broeke. \nt

\ref TWb080221-0201.025 \ELANBegin 3:34.0 \ELANEnd 3:40.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàè báré ǂ''úè. \mb ńń sí nǀàM -è báré ǂ''uM -ê \ge 1S IPFV see -3i> bread.3i one -<3i \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -005 529 096 -083

\fe I see one bread. \fa EK sien een bread. \nt

\ref TWb080221-0201.026 \ELANBegin 3:40.0 \ELANEnd 3:42.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàè báré ké ǁari kee. \mb ńń sí nǀàM -è báré ké ǁárí kéè \ge 1S IPFV see -3i> bread.3i I.REL:3i much F.REL:<3i \ps pro part vtr -vsfagr n parti vitr parti \lxid 108 143 093 -005 529 052 148 073

\fe I see much bread/many breads. \fa EK sien baie brood. \nt

\ref TWb080221-0201.027 \ELANBegin 3:50.0 \ELANEnd 4:03.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàí bùhkùhǹn ǂ''ui. \mb ńń sí nǀàM -í bùhkùhǹn ǂ''uM -ì \ge 1S IPFV see -1> bottle.S1 one -<1 \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -002 530 096 -079

\fe I see one bottle. \fa \nt bùhkúhǹn ?

\ref TWb080221-0201.028 \ELANBegin 4:02.0 \ELANEnd 4:10.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàán buhkuhnnke ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án bùhkùhǹn -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> bottle.P2ii -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 530 -171 051 148 070

\fe I see many bottles. \fa EK sien baie bottles. \nt clearly bùhkùhnn-kê ! (suffix (HL) has higher pitch than noun base!)

\ref TWb080221-0201.028b \ELANBegin 4:11.0 \ELANEnd 4:17.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx buhkuhnn \mb bùhkùhǹn \ge bottle.S1 \ps n \lxid 530

\fe bottle \fa \nt

\ref TWb080221-0201.029 \ELANBegin 4:30.0 \ELANEnd 4:41.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx èé sí kúrù kí bùhkùhǹn \mb èé sí kùrù kí bùhkùhǹn \ge 3ii IPFV make MPO:1> bottle.S1 \ps pro part vprep parti n \lxid 104 143 rk131 018 530

\fe He is making a bottle. \fa He make bottle. \nt

\ref TWb080221-0201.030 \ELANBegin 4:48.0 \ELANEnd 4:50.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx dolar ǂ''ui \mb dólàr ǂ''uM -ì \ge dollar.S1 one -<1 \ps n adj -adjsf \lxid 531 096 -079

\fe one dollar \fa een dollar \nt

\ref TWb080221-0201.031 \ELANBegin 4:52.0 \ELANEnd 4:56.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàán dólàrkê ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án dólàr -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> dollar.P2ii -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 531 -171 051 148 070

\fe I see many dollars. \fa EK sien baie dollars. \nt

\ref TWb080221-0201.032 \ELANBegin 5:08.0 \ELANEnd 5:16.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT

\orig \tx Nn si nǀàán dàqnà ǂ''ùàn. \mb ńń sí nǀàM -án dàqnà ǂ''uM -àn \ge 1S IPFV see -2ii> plant.2ii one -<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -003 202 096 -080

\fe I see one green plant. \fa EK sien een groente. \nt

\ref TWb080221-0201.033 \ELANBegin 5:16.0 \ELANEnd 5:23.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàán dàqnàsíkê ka ǁari kaan. \mb ńń sí nǀàM -án dàqnà -sí -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> plant.P2ii -P -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 202 -228 -171 051 148 070

\fe I see many green plants. \fa EK sien baie groente. \nt

\ref TWb080221-0201.033b \ELANBegin 5:47.0 \ELANEnd 5:59.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx gum \mb gúm̀ \ge nibble \ps vitr \lxid 533

\fe to nibble, to eat sweets \fa \nt

\ref TWb080221-0201.034 \ELANBegin 6:12.0 \ELANEnd 6:34.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx ńń sí gúm̀ kí súkúrì \mb ńń sí gúm̀ kí súkùrì \ge 1S IPFV nibble MPO:1> sugar.1 \ps pro part vitr parti n \lxid 108 143 533 018 585

\fe I eat sugar. \fa Ek eet suiker. \nt súkùrì (276-JT) ?

\ref TWb080221-0201.035 \ELANBegin 6:38.0 \ELANEnd 6:46.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Èé kî gúún. \mb èé kì gúún \ge 3ii COP:1> stupid.1? \ps pro parti n \lxid 104 035 534

\fe He is stupid. \fa Hy is dom. \nt kî ?! gúùn ?

\ref TWb080221-0201.036 \ELANBegin 6:48.0 \ELANEnd 6:58.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàí gúrì ǂ''ùì. \mb ńń sí nǀàM -í gúrì ǂ''uM -ì \ge 1S IPFV see -1> mantis.S1 one -<1 \ps pro part vtr -vsfagr n adj -adjsf \lxid 108 143 093 -002 535 096 -079

\fe I see one (praying) mantis. \fa EK sien een mantis???. \nt

\ref TWb080221-0201.037 \ELANBegin 6:59.0 \ELANEnd 7:12.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx Nn si nǀàán gúrìkê ka ǁari kààn. \mb ńń sí nǀàM -án gúrì -kê ká ǁárí kààn \ge 1S IPFV see -2ii> mantis.P2ii -P I.REL:2ii much F.REL:<2ii \ps pro part vtr -vsfagr n -sf parti vitr parti \lxid 108 143 093 -003 535 -171 051 148 070

\fe I see many mantis. \fa EK sien baie mantis. \nt

\ref TWb080221-0201.038 \ELANBegin 7:17.0 \ELANEnd 7:29.0 \pause \ELANParticipant 276-JT+268-FT \orig \tx guri, kuhrubu \mb gúrì kùhrùbú \ge mantis.S1 ball.S1 \ps n n \lxid 535 412

\fe mantis, ball \fa \nt (contrast u vs. uh)

Citation

CN (2008). File "TWb080221-0201.tbt" in collection "Taa", bundle "TWb080221-02". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0017-D80F-6. (Accessed 2024-04-24)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource.

License(s)/Agreement(s)