lssno31b_1.cha

@Begin

@Filename: lssno31b.1ch @Source Language: Spanish @Target Language: Swedish @Date: 05-AUG-1984 @Recording: A 29 40 @New Episode @Comment: SONY 89 @Coder: Andrea Mikkelsen @Checked by: Soeren Sjoestroem @New Episode @Comment: picture discription @Comment: Picture description in test III. *INY: Nora < # > [>1] esta@ vez@ no@ te@ permitimos@ decir@ nada@ en@ espanol@ # nada@ # todo@ en@ sueco@ #. *INY: porque@ podes@ ? *INY: eh. *INS: <mm> [<1]. @Turn *INS: test nummer tre < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: *describi lo que vas viendo # en en sueco. *INY: verdad? *INY: <yo voy a llamar> [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: tittar ja på bilden # de de ä en familj # en # # tror ja # bolivianska kan <ske> [% ] å # å # turkiska familj de # kan <ske> [% ] de ä också < < > [% ] > [>1] å de finns # # # finns # # en pojke en flicka å sina föräldrar # å en hund. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm # bra < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: å ja tittade # å ja tittar # # på bilden # de är # när kaffe # # å man sitte å # å prata varandra å # dricka kan <ske> [% ] öl < # # > [>1] å # # å de finns # # m många stolar å # #. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm # jo # bra < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: å de ä bilder # <espårvagen> [% ] å # flicka # ser <sja> [% ] # # å träd # å # # vägen # #. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm < > [% visar en annan bild - lång paus]. @Turn *INY: ja. @Turn *SNO: ja glömde precis # <ja xxx> [>1] ja # ja glömde # de ä när # # #. *INS: <xxx> [<1]. @Turn *INS: va skulle du sagt för ord # på spanska? @Turn *SNO: å de ä grua@ men ja #. @Turn *INS: mm? @Turn *SNO: grua < # > [>1] å puerto@ å puer # puer # puerto med # med hav. *SNO: havi? *SNO: hava? *INS: <ja> [<1] # # fast om <du hade tänkt på alltihop de # å de < > [% ] > [<> 0]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm # # hamn. @Turn *INY: hamn. @Turn *SNO: hamn # ha. @Turn *INY: Nora? *INY: el puerto? *INY: es un lugar al que vos has ido aca a menudo? @Turn *SNO: no [% viskar]. *INY: y en uruguay? @Turn *SNO: si. @Turn *INY: si? @Turn *SNO: <y en> [>1] espana tambien # si # me gusta # pero aca no < > [% ] # # # ah # de ä mm # de ä bussen # i uruguay # de ä kan <ske> [% ] ä # tjugofem till cerro@ # < > [% ] de ä plats # att alla dagar # bussen där kommer s sakta preciss < > [% ]. *INY: <pero aca> [<1] <hon får se på en ny bild> [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: de ä inte en svensk buss? @Turn *SNO: åh nej < > [% ] # # när # när # # de de ä inte svenska <boss> [% ] # därför att # <estänger> [% ] dörren med # med en gång # de spårvagen åtta blev sönder < # > [>1] de många folken också du vet # med # de ä olika <estänge> [% ] dörren < # > [>2] de går inte < > [% ]. *INS: <mm> [<1] <mm> [<2] <=stänge> [% ] <de skramlar> [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: har du varit där nån gång? @Turn *SNO: ja # de ä # <sistembålagen> [% ] < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: har du varit där? @Turn *SNO: nej # inte så mycke sverige # men # men ja hade lite problem # därför att # ja # ja <druck> [% ] i olika # saker # inte så mycke ja # dri alltid # ja dricker inte så mycke # men j ja <esmakade> [% ] # olika saker < # > [>1] men # ja tycker mycke om wisky # men de ä mycke dyr < # > [>2] men ja dricker inte # men ja smakade en # gin # å å # #. *INS: <mm> [<1] <mm> [<2]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: vodka? @Turn *SNO: nej # <i> [% ] # #. *SNO: ginebra@ seca@ # yo@ no@ se@ xxx? %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: ja vet inte <xxx> [<> 1]. *SNO: <de ä gineb@> [<> 2] ginebra@ # med de # <de int> [<> 3] inte # s ss < # # ja> [<> 4] de va # de va mycke mycke gott # å ja å ja köpte en flaska # nej mi # nej # de ä inte så rätt i # ja köpte två flaskor <å ja> [% ] har kommit i sverige # å dom frågar # du # du måste deklarera # ja de måste ja # sa ja # därför att ja vill inte har problem # # å dom sa nej # du måste betala #. *INS: <inte xxx> [<> 5] <de heter genever # på svenska> [<> 6]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: nej < # > [<> 1] två liter får man komma <ta me sej> [<> 2]. *INY: <ä de inte två per person> [<> 5] ? *INY: < < å betalade du> [% ] > [<> 11] ? *INY: < > [% ]. *SNO: <ja visst> [<> 3] # # nej # en liter bara # # en liter bara < # > [<> 4] nej # bara en liter <per> [<> 6] person # # <å ja måst> [<> 7] ja ja å ja å ja måste betala < < > [% sverja=sverige] > [<> 10] å # men nej # ja hade inte pengar # därför att ja ja bara sparade pengar till # fyra # liter mjölk < # > [<> 12] men ja har kommit i sverja # bara sparade ja # bara de å å bara bussen # mm # till # <flyplatsen> [% ] # å å ja ja hade biljett i <espårvagen> [% ] därför att mi # mi månadskor passar inte. *SNO: va? *SNO: # ja # ja hade precis precis pengar < # # <ja> [% ] > [<> 13] de # # å ja har kommit # # nej ja kan inte betala # ah ja frågade ja måste # ja kan # ja betala betalar sen # å de kan du # å sen # min vän # gå # å å å hämta flaskor # å ja groat å sen ja bjudade # alltihop å # hans familj # å hans föräldrar # igår < # > [<> 15] hans föräldrar # flyttade till uruguay. *INS: <nej> [<> 8] <nej ä de sprit får man bara ta en liter> [<> 9] <liten marginal < > [% ] > [<> 14] <mm> [<> 16]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: vem? @Turn *SNO: familia@ de@ Condes@. @Turn *INY: aha. @Turn *SNO: que@ no@ solamente@ cuidan@ mis@ ninas@ sino@ que@ tambien@ hasta@ me@ xxx botellas@ al@ aeropuerto@ < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: aha. @Turn *SNO: se@ fueron@ anoche@ los@ viejos@. @Turn *INS: mhm # <just de systembolaget ja> [% ] mm. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: å de finns # den kvinna # hon arbeta som # städare # # å # # xxx # ja glömde va heter den # arbetade många månader å # alltihop ja glömde # va heter den å den <å> [% ] # #. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: den å den? @Turn *SNO: ja de ä precis # so sopar med. @Turn *INS: nej hon torkar. @Turn *SNO: torkar bara? *SNO: < > [% de hörs skratt] men # de no@ nej # de därför att # de var problem # de de ja ha hade # kompisar # # å å <don> [% ] sa de # de har # en annan namn de <de va en synonym> [>1] < # > [>2] # de kan <ske> [% ]. *INS: <en skurtrassa> [<1] <mm> [<2]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: ho hon tar vatten ur den # å så # blöter hon < # > [<> 1] å så torkar hon. @Turn *SNO: å # < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: å # en städare. @Turn *SNO: å de ä städare. @Turn *INS: mm. @Turn *SNO: den bilder är # <daghemplas> [% ] # för barnen # leka tillsamma å va # å sina lärare titta # på dom # å # å en andra lärare lekar med med små barn # < # > [>1] #. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: va sa du att själva platsen heter? *INS: # <en skola> [>1] ? *SNO: <le> [<1] # lekarumm <et> [% ] # tror ja. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mhm mm. @Turn *INY: * y como se llama el lugar donde van tus hijas # chiquitas? @Turn *SNO: daghemmet. @Turn *INS: mm # ja just det < > [% ] de ä de nog. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: de ä # de ä # alltihop # de ä # ja skriver papper # de ä lite svårt de här # alltid ja tänker # ja skriver fel # # # men den är # # #. @Turn *INS: va kallas en sån? @Turn *SNO: de ä # de ä # # # de måste har pakett [% pakett=paket] # där ja flyttade olika landet. @Turn *INS: nej # de ä inte som när du. @Turn *SNO: va? @Turn *INS: de ä en som man kan skicka pengar. @Turn *SNO: aha med med ja # ja # alltid ja skicka pengar # de ä samma papper # ja hela tiden # ja köpa checke < # > [>1] å sen <skinda> [% ] checke me brev < # > [>2] därför att # ja # <eskrivar> [% ] inte desamma # # # å de ä # å de ä # # #. *INS: <mm> [<1] <mm> [<2]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm # ja vi kan lämna den < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: kan <ske> [% ] <nervios@> [% ] <att ja slutar> [% ] # kan ja svara <den> [% ] # de allt alltihop # ja har problem me olika papper # kan <ske> [% ] ja har # lite # #. *SNO: rechazo? *SNO: <ja vet inte var> [% ] < # > [<> 1] # ja har papper # å sen ja behöver hjälp # därför att ja kan inte skriva # sa ensam < # > [<> 3] de ä # # därför att de finns många papper å många papper å många papper # å kan <ske> [% ] # ja svarar inte så bra de blir sen de blir problem # # de är # demos man <demostrera> [% ]. *INY: <mhm> [<> 2]. *INS: <mm> [<> 4]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm # precis. @Turn *INY: aqui? @Turn *SNO: # # å de ä # # # å # med ja vet inte de ä preciss # i sverige # men de ä europa # tror ja. @Turn *INY: mhm. @Turn *INS: mm. @Turn *INY: varför? @Turn *SNO: # # de ä # man <eskriver> [% ] inte spanska. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: aha. @Turn *INS: mm < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: # # å de ä # # tener@ # # <stågets plas> [% ] # # # tåget tågets # # håll # tror ja # å de # de ä <centralestasjon> [% ] < # > [>1] men de ä # #. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: just # # < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: bussen # åttifem # ja vet inte # när ska gå bussen # de. @Turn *INS: nej. @Turn *SNO: de ä inte <plasen> [% ] också # # <ja känner inte precis <plasen> [% ] också> [% ] å de ä # mili # täre # militärena < # > [>1] å de ä # å de ä man gå ner # nej inte man <demostrera> [% ] # kvinna <demostrera> [% ] kan <ske> [% ] är # # fru <demostrasjon> [% ] tror ja. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: ja ja vet inte #. *INY: tror du att de är i sverige +// . @Turn *SNO: nej inte sverige. @Turn *INY: inte sverje. *INY: varför? @Turn *SNO: # # # ja tittade # eh # tror ja de är # kan <ske> [% ] uruguay å chile # å # å <amerikalatinsk k ka landen> [% ] # därför att # ja # # man <demostrera> [% ] # ja tittade inte # samma # <militära> [% ] < # > [>] de finns # men de ä olika # å de var lite # inte så mycke. *INS: <mhm> [<>]. *INY: <aha> [<]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: mm < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: å de ä de tolba@ # de ä många saker < > [% ] # sen # sen # < > [% ] uru uruguay # man ska man ska komma till landet å tror # de många ska gå hämta olika saker till # sin land < > [% ] # men # men xxx behöver inte den # men man ska resa # man har ingenting # # # å personer # gå me # på <bägen> [% ] # å <affische> [% ] å. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: mm # de ä bra. @Turn @End *INY: mm # de ä bra mm # de ä bra. @Turn @End

Citation

Unspecified (1988). File "lssno31b_1.cha" in collection "ESF corpus", bundle "lssno31b_1TR". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0008-27C7-5. (Accessed 2024-03-01)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource.