lssno31a_1.cha

@Begin @Participants: INS Sören_Sjöström Investigator, INY Yanhia_Abelar Investigator, SNO Nora Subject @Filename: lssno31a.1ch @Source Language: Spanish @Target Language: Swedish @Date: 15-AUG-1984 @New Episode @Comment: SONY BM-46 A 000- @Coder: Andrea Mikkelsen @Checked by: Soeren Sjoestroem @New Episode @Comment: free conversation @Comment: Conversation in 2 episodes mainly in target language in @New Episode @Comment: 1: *INS: grader [% bara detta sista ord av repliken hörs]. @Turn *SNO: nej # # m < <inte trettifem> [% mumlar] > [?] # tretti bara # tretti trettitvå max # # <agåsti> [% ] # # så att de blir # mycke varm # men inte <sj> [% ] uni. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: m jag såg <att xxx> [>1] <mm> [<2] <ja> [<3]. *SNO: < <nej> [% ] > [<1] til # till oss de var bättre # därför att kanske # vi # blir eh blir mycket mycket trött # man de var inte # de ä # olika grader # å ja trodde # å de kanske min pression xxx nerv # trodde jag # men de xxx # å # också tänkte ja barnens kanske ätta inte så <bra> [% ] < # > [>2] xxx mycke varm de # men # inga problem xxx < # > [>3] < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: gick resan bra? @Turn *SNO: ja # den # jätte bra de va. @Turn *INS: perfekt? @Turn *SNO: ja # perfekt # inte så mycke bra # me me vatten problem # vi hirade [% hyrde] lägenhet bra < # > [>1] xxx inte så # inte mycke vacker men bra lägenhet # men # # duschade # eh # fyra persån [% phonerson] # fe [% hyrade] persån [% phonerson] de # vi # v # vi hi # <hirade> [% ] tjugo <persån> [% ] < # > [>2] xxx men ja känner #. *SNO: <hirde> [% ] ? *SNO: hy hyrde tillsammans me mina vännina < # > [>3] # hon har två pojkar också # å xxx barnen leka lite # me men två dagar # dan # vi har inte vatten # va de # va de svår # < # > [>4] men bara tror ja # ett problem # men # # så xxx prata me min väninna # de spelar inge roll vi har inte # vi ätta olika saker # de spelar inge roll de finns vatten vi måste vila # å # tänker inte så mycke # vi xxx < # > [>5] då xxx olika saker < > [% ] ja tror de ä kaffe xxx < > [% ]. *INS: <mm> [<1] <mhm> [<2] <mm> [<3] <mm> [<4] <mm> [<5]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: hon har inte kommit hem än < # > [>1] hon jobbar. *INS: <mm # nehej> [<1]. @Turn *SNO: va sa du? @Turn *INY: que@ ella@ no@ ha@ llegado@ a@ su@ casa@. @Turn *SNO: ah # ah. @Turn *INY: så ä de # nora # nu borjar du den tredje å sista # sista cyckel # idag # # vos@ sabes@ que@ elprojekto@ tiene@ tres@ ciclos@ diferentes@ # en@ los@ tres@ nosotros@ hacemos@ las@ mismas@ cosas@ entonces@ despues@ se@ puede@ comparar@ y ver@ como@ has@ # como@ has@ desarrollado@ el@ idioma@ # hoy@ empezamos@ el@ ultimo@ ciclo@. @Turn *SNO: ja ja tror de # ja prata inte en månaden me svenska folke # åh de blir # ja # sen glömde alltihop trodde ja # men de va # när ja var hem # när ja xxx å # å en en flicka prata espanska [% skrattar] # hon # men # hon eh pratade spanska men inte så riktigt # å men # ja vet inte vilken xxx eh hon pratade svenska å ja svarade # åh jaså # hon sa # du kan prata span svenska också # å vi träffade eh # # några dagar inte andra dagar # men vi träffade # å vi pratade # å vi # a vi prata < > [% ] # ja glömde inte # # #. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: men du tyckte att de va en fin resa? @Turn *SNO: ja <xxx> [>1]. *INS: <mm> [<1] # #. *INS: känns det svårt # att vara tillbaka igen? *INS: # # #. @Turn *SNO: < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: slut på semestern <slut på friheten> [>1]. *INS: <platser> [<2] ? *SNO: <ah de> [<1] tre dagars # mm eh # mm # ja å jätte bra # vi # tre tre dagar vi måste # gå till liseberg ja de vill inte tänkte ja # åh # men men # ja förkl förklarade sedan att de ä olika saker å de ä olika # plas # å <å> [>2] å de ä å de # å de ä jätte bra # med med # ja känner # inte så bra # men # men # ja ja trodde ja ja älsk älskade inte så mycke sverige # men ja älskar mycke. @Turn *INY: jaså? @Turn *SNO: åh # de min flickor också # xxx där mina små flickor # å hon kom # < > [% ] på centrum # precis när stannar spårvagen åtta # hon har # å hon sa # så att # <mamma # vi ä hemma> [% ] # å sen # vi pratade # därför att # kan <ske> [% ] # man tre månader sen sen # tre månader sen vi # vi ska komma # a@ i uruguay # kan <ske> [% ] < > [% ] # <vi måste> [% ] #. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm. @Turn *SNO: å hon sa att # nej nej # ja ja känner icke uruguay # <no> [% ] ä sverige är min land <<xxx> [>1] också. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm. @Turn *SNO: de de ä # tror ja de ä mycke konstig # barnen tänker alltid # när ja ska resa # när ja ska resa # bar barnen måste sitta men # mina flickor sitter <aldrig tror ja> [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: men de ä bra. @Turn *INS: ja. @Turn *INY: ja märker att hon har inte glömt svenskan. @Turn *INS: nej. @Turn *SNO: < > [% ] # # se sen ja # har kommit i fredag # å på måndag # ja måste börja min arbete #. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm. @Turn *SNO: å # förklara mej # jätte bra # å pratade # å sen ja hade problema@ ja ville # till # # <sje pe> [% ] å pratade # de ä bra # men ja va lite rääd. *SNO: va? *SNO: < # > [>1] # en månad att ja pratar inte å < # > [>2] kan <ske> [% ] # ä inte så bra # ja känner mej inte # men nu # <blir xxx> [<> 0]. *INS: <mhm> [<1] <mm> [<2]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: xxx de går likabra det går lika bra som förut < # > [>1] tror ja. *SNO: <ja de> [<1] # ja de. @Turn *INY: entendiste@ lo@ que@ te@ dijo? @Turn *SNO: si@ era # si@ era@ bueno@ salir? @Turn *INY: *no # que el cree que vos estas hablando tan bien como antes que te fuiste <como # anteriormente # o sea que no te xxx> [>1]. *SNO: <ah # # ah # ja> [<1] ja trodde du sa en annan fråga. @Turn @New Episode @Comment: 2: *INS: vi kan prata lite då < # > [>1] om vi ändå inte ska # inte ä nån brådska. *INY: <ja> [<1]. @Turn *INY: eh eh. *INY: vas@ a@ llamar@ por@ telefono? @Turn *SNO: <si@ voy@ a@ ver> [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: porque@ yo@ tengo@ que@ llamar@ # vos@ sabes@ que@ no@ esta@ en@ la@ casa@. @Turn *SNO: y esta@ otra@ nina tampoco@ la. @Turn *INY: no@ no@ pero@ o@ sea@ # estaba@ llamando@ directamente@ a@ ella@ ahora@ # # < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: cuando@ tu@ xxx. @Turn *INY: si@. @Turn *SNO: <hej Gunilla de e Patricias mamma # den ja ja ja ringde till fritid å till daghem va va xxx dom har kommit> [% ] ? *SNO: < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: aha # bra jätte bra # å ja ja ja ska ringa sen till xxx jättebra # hej då hej. @Turn *INY: vinieron? @Turn *SNO: recien llegaron. @Turn *INY: recien? *INY: xxx. @Turn *SNO: si@ si@ < > [% ] # # ay@ la@ xxx < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: å. @Turn *SNO: ja bakade tårta. @Turn *INS: har du bakat? @Turn *SNO: å ja de e ja har bakat < > [% ] men ja glömde # å ja duscha mej # å fem minuter # plus xxx å inte så mycke < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: när # ska flickorna börja skolan? @Turn *SNO: på onsdag < # > [>1] på på tisdag < # > [>2] tisdag. *INS: <aha> [<1]. *INS: <tisdag> [<2] ? @Turn *INS: tycker dom att de ä rolig? @Turn *SNO: oh # dom tycker mycke om < # > [>1] men <dom xxx vill har inte plats på fritids # därför att hon hade många saker hon inte så mycke tid å tre månader sen hon pratade me Gunilla # hon # Gunilla er # <r responsabel> [% ] då < # > [>2] xxx # å tre månader sen xxx xxx de finns inte plats på daghem # å hon <groatade> [% ] mycke # <ja har ingen familj > [% ] ja har ingen farmor # ja vill ingenting < # > [<> 0] å prata mycke ja gick å pratade me Gunilla # å xxx har plats nu också> [% ]. *INY: <xxx> [<1] < < > [% ] > [<2]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: jaså? @Turn *SNO: <que@ pesadas@ son@ # tan@ pesadas@ mira> [% ] # tengo@ una@ mala@ noticia@ < # > [<> 1] no xxx. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: <que@> [<> 1] ? @Turn *INY: dålig nyhet. @Turn *SNO: dålig nyhet. @Turn *INY: que@ paso? @Turn *SNO: därför att mi # min bror ringde # i lördag # klockan # tjugo över fyra # på morgonen # när ja vaknade # å ja klädde på mej ja jick till min arbete # å han sa att den e på rio de janeiro. @Turn *INY: han ska komma hit också? @Turn *SNO: nej ja vet inte när ska komma hit å de å de # men ja vet att han arbetade me politikproblem # men ja trodde de va inte inte så mycke svår nu < # > [<> 1] därför att kan <ske> [% ] tre månader sen de blir bättre situation i uruguay # me han sa att # nej du vet inte va er uruguay <no> [% ] # ja vet # ja er i uruguay # å två månader sen ja hade # polisproblem så < # > [<> 3] men ja vet inte å han # ja sa att du måste skriva # förklara mej # <å sen ja ska # presentera <ivandraverket> [% ] # å ja förklara # ja vill # han # de var # svår problem för han ska komma i sverige # men ja # de stannar lite till tror ja # men # han er # mycke # ung # han er bara tjugo år < # > [<> 5] # de var svår # å de å de # han arbeta # me politikproblem # men inte så mycke # men ja vet inte <no> [% ] va # gjorde dom < # > [<> 7] men de> [% ]. *INS: <mm> [<> 2]. *INY: <oj oj> [<> 4] <oj> [<> 6] <aha> [<> 8]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: men har # blivit accepterad som politisk flyktning? @Turn *SNO: ja vet inte # ja vet inte # ja vet inte # å å idag # <no> [% ] när ska komma flyktning # ja ska # xxx # på mina kompisar # hennes son fyllde år år # idag # å den e stor pojke # å jättebra pojke # ja vill # dom träffas se många år ser xxx # gifta sej < > [% ] ja e samma turkiska man < > [% ]. *INY: <du vill arrangera> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: el@ grande? @Turn *SNO: ah@ # que@ chico@ mas@ rico@. @Turn *INY: si? @Turn *SNO: *no sabes lo que es # es un encanto # es un encanto < # > [>1] xxx. *INY: <mhm> [<1]. @Turn *INY: men du vet att # du får inte # eh # # be nånting i invandrarverket innan # din bror få eh. @Turn *SNO: å de e preciss # men men ja vill ja vill ha telefonen # tror ja # å familjen har telefonen # de er caritas # å < # > [<> 1] å ja ska ringa # å ja # förklara ja vill # han ringa till mej sen # men ja har inte telefon av mej ja vänta # hela dagar ja väntar posten å ja väntar på posten # å de finns inte där # till mej < # > [<> 3] no@ # å ja måste vänta # men ja orkar inte < # > [<> 5] fyra dagar < > [% ]. *INY: <mm> [<> 2]. *INS: <mm> [<> 4] <nej> [<> 6]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: de ä svårt att att vänta så. @Turn *SNO: ja vet inte va xxx # när # ja vill inte # han ska komma <no> [% ] < # > [<> 1] ja tror de e bättre han vänta lite # å de blir en annan situation i uruguay < # > [<> 3] men men ja vet de e mycke mycke svår # å # två månader sen också de finns problem # polis # men de de de blir bättre <no> [% ] < # > [<> 5] men tre månader sedan # har dör en man < # > [<> 7] de e inte så mycke # el@ doctor@ este@ hace@ tres@ meses@ que@ lo@ mataron@. *INY: <nej> [<> 2] <mm> [<> 6] <mm> [<> 8]. *INS: <mm> [<> 4]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: dom # mördade en läkare i uruguay < # > [>1] men dom xxx # men de va för tre # eh månader sen de < > [% ]. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: å va heter den politiska ledaren # som kom tillbaka? @Turn *INY: eh # Ferreyra Aldumate. @Turn *INS: mm # #. *INS: ä han fånge? @Turn *INY: ja # fortfarande # men imorron de ska bli en stor demonstration < i > [<> 1] montevideo < # > [<> 2] så de va # de är # de ä många ledare från olika länder som ska vara < # > [<> 5] som ska delta < # > [<> 7] i demonstrationen < # > [<> 8] Edward Kennedy å Adolfo Suarez från spanien < # > [<> 11] som var # eh # premier minister < # > [<> 13] innan eh Felipe Gonzales # å sen från venezuela # eh Calderas # Rafael Calderas # som va president där < # > [<> 15] å några andra # som ska be om # att xxx ska # fri # känna. *INY: hur man säjer? *INY: < # släppa> [<> 17] ? *INY: # # ja # så där # vi får se. *SNO: <mm> [<> 3] <mm> [<> 16]. *INS: <mhm> [<> 4] <mm> [<> 6] <mm> [<> 9] <ja> [<> 10] <mhm> [<> 12] <mm> [<> 14] ja # frisläppas. @Turn *INS: mm # god kaka. @Turn *SNO: nej # inte så god # <dårför att de var> [>1] tio minuter sen # *yo me puse a banar y me olvide la torta en el horno # y esto se paso diez minutos # de var mycke <torrk> [% ] # när de ska komma flicka # nej # de vill inte < # > [<> 0] men dom blir # de var. *INS: < > [% ] <jaså> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: de va bra xxx. @Turn *INY: mm. @Turn *SNO: nej # de var inte. @Turn *INY: xxx. @Turn *SNO: *me gusta mas humeda # <no me gusta xxx> [<> 1] å nu nu ja vet # ja måste baka dom # därför att ja gick till spanien me min vännina # å två dagar hon lagade mat # å mina flickor så att # men ja orkar inte den # hon lagade inte så bra maten <ja> [<> 3] # ha de de e svår # därför att de finns problem me vatten < # > [<> 5] mm man måste köpa vatten # å sen lagade mat < # > [<> 7] å hon glömde å hon bakade mat me me eh en annan vatten # å de var inte så gott # de e <för> [<> 9] mycke salt # å de e mycke # eh # e inte så goda maten < # > [<> 11] men de xxx. *INS: <du bakar minst minst> [<> 2] hundra procent bättre än va ja gör < > [% ] <mm> [<> 6] <jaså> [<> 8] <xxx> [<> 10] <nej> [<> 12]. *INY: <xxx> [<> 4] xxx. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: blev ni sjuka av de vattnet? *INS: # #. *INS: blev ni sjuka av av vattnet? @Turn *SNO: me # de # med med # kan inte man kan duscha sej me < # > [>1] in inte dricka # å inte # inte äta maten me de vatten # de var inte bra # å man # duscha sej # de var # ah. *INS: <inte dricka> [<1]. @Turn *INS: de ä salt? @Turn *SNO: de e mycke mycke salt *no queda suave queda <# asqueroso ah < > [% ] # #> [<> 1] <nej # inte så <mjulk> [% ] > [<> 4] # de var # fan de var < # > [<> 5] å de var å de. *INY: <aha # de < > [% ] de> [<> 2] blir inte mjuk utan <xxx> [<> 3]. *INS: <xxx> [<> 6]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: så maten blev inte god. @Turn *SNO: å maten blev <inte inte gott> [<> 1] # å xxx <å sen # tror ja de kommer> [<> 2] å <sen> [<> 5] vi kom i sverige # hon sa. *SNO: va va vill ni äta imorgon? *SNO: å de ja vill <kycken> [% ] bara de er xxx # å de var mycke mycke <kycken> [% ] men hon sa att de var # de e mycke olika # hon vill eh svenska <kycken> [% ] < # > [<> 8] de e inte så # å # spanska <kycken> [% ]. *INS: < < > [% ] > [<> 3] < <ni ni behövde inte salta> [% ] > [<> 4] < < > [% ] > [<> 6] <nej> [<> 9]. *INY: < < > [% ] > [<> 7]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: anda@ a@ saber@ por@ que@ # med # xxx var inne å ja också # vi ah imorgon vi ska äta korv < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: <korv> [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: men en # vi äta inte så mycke korv # men en gång å två gånger en vecka # vi e äta < # > [<> 1] korv yo@ nunca@ eh # <kyclin> [% ] också många gånger ja köpte olika extra priser < # > [<> 3] men vi ätter inte så mycke # hela tiden < # > [<> 5] å de blir alltid min man vill äta < # > [<> 7] å barnen barnen de xxx < # > [<> 8] å mina kompisar sa att # ne ja vet inte varför du din flicka e alltid # samma # rik familj < > [% ] # ner ja ska komma eh i uruguay # ja vet inte va ska du göra < > [% ]. *INS: <mm> [<> 2] <mm> [<> 4] <nej> [<> 6] <mm> [<> 9]. *INY: <ja> [<> 10]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: ah < > [% ] xxx när vi går på semester å efter några dagar man måste längta efter # komma hem. *INY: va? *INY: < # > [>1] så # om Gustavo å ja tänker att komma hem # tänker vi på uruguay # men Luciana gör de aldrig # hon tänker på sverige. *INS: <ja> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: ja. @Turn *SNO: < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: ja tänker fortfarande att ja ska åka till uruguay. @Turn *INS: ja # de ä klart. @Turn *INY: ja # men hon inte alls # hon säger hemma ä sverige. @Turn *SNO: å de e samma # precis # precis # men ja ja vet <no> [% ] # ja vi pratar när ska komma uruguay va ska ja va ska vi # me <no> [% ] i # tre veckor # går ut < # > [<> 1] å barnen känner å i spanien ja tycker inte så mycke spanska man # <de> [<> 3] # <xxx> [<> 4] oh@ que@ gente@ mas@ bruta@ ay@ < # > [<> 7] samma häst <don> [% ] er många kompisar sa att # å de var lätt <espråk> [% ] <sprok> [% ] till dej # nej de e inte så lätt de var # men me ja ja <frogar> [% ] å de finns en boken å ja e intresserad # nej de finns inte # å man var < # > [<> 9] ah # que@ gente@ mas@ # yo@ me@ vine@ < # > [<> 10] ya@ cuando@ iba@ a@ entrar@ a@ una@ tienda@ # entraba@ con@ miedo@ ja har kommit affär # ja var rädd # ja var <nervås> [% ] # därför att ja känner mej inte så bra # å en gång <don> [% ] sa att # å när kommer <do> [% ] pratar bra spanska sa den man < # > [<> 13]. *SNO: ah? *SNO: ah? *SNO: därför att ja kommer från uruguay < # > [<> 15] vi pratar spanska sa han #. *SNO: varför dom m pratar spanska? *SNO: sa han # de e me # han arb arbetade på musikaffär < # > [<> 17] <barför> [% ] <svarade ja> [% ] # å <don > [% ] kolonisera oss < # > [<> 19] men svarade han ja vet inte # vem kolonisera vem # vi kolonisera oss å vi # men bara vet du pratar bra spanska < # > [<> 20] jaså < # > [<> 21] que@ gente@ mas@ # yo@ no@ me@ sen@ las@ tres@ semanas@ que@ estuve@ yo@ no@ me@ senti@ nada@ bien@ con@ el@ idioma@ # pero@ nada@ bien@ # nada@ bien@ # ya@ cuando@ me@ baje@ del@ avion@ de@ sas@ # yo@ te@ digo@ # y # a@ mi@ me@ dicen@ idiota@ pero@ mala@ suerte@ porque@ es@ una@ sensacion@ que@ uno@ siente@ < # > [<> 24] y uno@ no@ tiene@ la@ culpa@ de@ sentirlo@ # pero@ yo@ senti@ que@ perdia@ algo@ # porque@ ya@ # cuando@ ya@ entraron@ las@ minas@ y me@ hicieron@ asi@ # ya@ como@ si@ fuera@ un@ paquete@ # ya@ no@ me@ gusto@ # cuando@ era@ en@ el@ avion@ de@ iberia@ # con@ un@ empujoncito@ medio@ seco@ < # > [<> 26] ya@ fue@ el@ primer@ gesto@ que@ no@ me@ gusto@ # asi@ que@ ya@ # y a@ ellas@ tampoco@ como@ te@ podes@ imaginar@ < # > [<> 28] y entonces@ ahi@ senti@ que@ perdi@ un@ poco@ de@ seguridad@ # ya@ ya@ no@ me@ senti@ en@ casa@ < # > [<> 30] y como@ les@ pegan@ a@ sus@ ninos@ < # > [<> 31] man@ blir@ <arj> [% ] å@ man@ me@ barnen@ # ja@ vet@ ja@ vet@ # i@ min@ land@ också@ man@ eh@ # vi@ har@ problem@ # å@ å@ # ja@ glömmer@ å@o darle una palmada al nino # pero esta gente es muy bruta <se> [<> 34] descarga con los ninos. *INS: <mm> [<> 2] <mhm> [<> 11] <mm> [<> 16] <mm> [<> 18] < < > [% ] > [<> 22]. *INY: <inte> [<> 5] < < > [% ] > [<> 6] < < > [% ] > [<> 8] < < > [% ] > [<> 12] < < > [% ] > [<> 14] < < > [% ] > [<> 23] <claro@> [<> 25] <mm> [<> 27] < < > [% ] > [<> 29] < < > [% ] > [<> 32] < < > [% ] > [<> 33] <å> [<> 35]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: man slog barnen i spanien. @Turn *INS: jaså. @Turn *SNO: å #. @Turn *INY: ja # väldigt mycke. @Turn *INS: mhm. @Turn *INY: <de var en gång> [% ] de var en en bar i madrid # å sen å de kom en familj # å de va mannen # å sen några < > [% ] xxx efter mannen kom kvinnan me barnen # å barnen börja be om nånting ja ja vill ha de # ska du inte ha # <schaff> [% ] # här i < # > [<> 1] munnen < # > [<> 3] å pojken började buah # så hon tar < # > [<> 4] min prins # min xxx < > [% ]. *SNO: <men preciss> [<> 2] <xxx> [<> 6]. *INS: <ja> [<> 5]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: nej dom # mån många gånger ja ja tittade samma situation # å sen pojke # man så pojke <grata> [% ] # nej du måste tysta #. *SNO: <barför> [% ] <gratar> [% ] du? *SNO: < # > [>1] å flickor # de e <xxx> [% ] # nej # xxx igår # förgår sa xxx å men vi vi ska #. *SNO: när ska gå till spanien? *SNO: # me # ja många gånger pratar xxx # ja vet inte # vilken tid vi ska i sverige å de finns å å å de finns olika lander å ja pratade xxx en gång # kan <ske> [% ] de e bättre vi gick till spanien # ett år sen <no> [% ] xxx kommer ihåg # nej ja vill inte bor i spanien. *INY: < < > [% ] > [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: nej. @Turn *INY: en vännina berättade för mej att # gång dom va på stranden. @Turn *INS: lite kaffe? @Turn *INY: ja lite # och # en pojke lekte me nånting som va. @Turn *INS: socker? @Turn *INY: mm # tack # eh som va lite # ja vet inte # stenar å # så kom pappa å sa # men min pojke du ska göra dej <ont> [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: å de de < # > [<> 1]. *INY: du ska göra dej ont me stenar å <schfss> [% ] < > [% ] du ska göra dej ont <schfss> [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: ja tror xxx. @Turn *SNO: ja # å ja å ja hade problem # ja köpte en stor <båten> [% ] < > [% ] till flickor # å de ja xxx spelar <inga> [% ] roll # de leker # båten # barnen # kan leka varandra < # > [>1] å å pappa sa att nej nej # <don> [% ] måste leka sina saker de barn # <nej de var> [% ] mira@ que@ bote@ que@ se@ habia@ comprado@. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: que@ lindo@. @Turn *SNO: men de va de va sönder # en dagar sen # ja hade problem # å de va dyr å de sönder å # <no> [% ] ja har inte båt < < > [% ] > [>1]. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: men fick du pengar tillbaka eller? @Turn *SNO: nej de finns inte. @Turn *INY: inte? @Turn *SNO: nej. @Turn *INY: varför de om de va sönder? @Turn *SNO: nej # å de. @Turn *INY: får man titta xxx # puedo@ mirar@? @Turn *SNO: si@ si@ # si@ son@ todas@ para@ mirar@ # fö första bilden ja har < # > [<> 1] ja köpte en nya maskinen < # > [<> 2] å första bilder har ja # å de var xxx # man trodde <gravida> [% ] < > [% ] därför att # å titta < > [% ] därför att ja glömde # la@ distancia@ < # > [<> 5] avstånd de < # > [<> 7] å ja glömde de å barnen va de < # > [<> 8]. *INS: <mm> [<> 3] <mm> [<> 4] <mm> [<> 9]. *INY: <avstånd> [<> 6] < < > [% ] > [<> 10]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: fina barn. @Turn *INY: jo # faktiskt < > [% ] # # vattnet ä underbar < # > [<> 1] < # > [<> 2] vi hade några dia bilder från # eh < <xx> [% ] > [?]. *INS: <mm> [<> 3]. *SNO: <mm jätte jätte < > [% ] > [<> 4]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: de finns många # de e en annan barn vi ska träffa # å ja har en annan bilder # de va # de var på maskinen. @Turn *INY: va de i lägenheten? @Turn *SNO: nej de er # xxx xxx lägenhet. @Turn *INY: ja känner henne xxx. @Turn *SNO: Marta # Marta # hon har eh. @Turn *INY: ella@ es@ partera@. @Turn *SNO: si@ # ella@ vivio@ aca@ al@ lado@ de@ casa@ xxx # con@ ella@ fue@ que@ fuimos@ # # # < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: < > [% ] < # > [>1] titta < > [% ] # # # <titta # dom går till vattnet> [% ] # jätte finna < # > [>2] *voy a mirar # voy a intentar otra vez a <ver si> [% ]. *INS: <mm> [<1] <mm> [<2]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: de de blir bra att titta på dom bilderna < # > [>1] när de blir vinter. *SNO: <ja> [<1]. @Turn *SNO: de e vinter # å vi å vi # nästa städen # vi gick hela dagar alla dagar < # > [>1] å vi <hirade> [% ] den två # # två de # ja vet inte # #. *INS: <mm> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: sitkis. @Turn *SNO: sitchis # aha de e. @Turn *INS: sitkis. @Turn *SNO: sitches # man pratar sitches # ja vet inte varför < # > [>1] de e < > [% ] # # *yo no encuentro las que las que estaban mas cerca de donde estabamos nosotros # < > [% ] de e de e alla sitches # å de e vacker mycke mycke mycke vacker # å de < # > [<> 0] vi bor här precis # <borde> [% ] # här # å de e alla dagar # å å sen e vi i en annan. *INS: <ja> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: va ä de? @Turn *SNO: de e kyrka < # > [>1] å de finns de museet också # under. *INY: <kyrka> [<1]. @Turn *INS: ä de sam samma kyrka? @Turn *SNO: å de de e samma kyrka # å # de e många bilder de e kyrka därför att de e vacker å ja # två tre gånger # fotograferade <den också> [>1]. *SNO: va? *INS: <de de ä en> [<1] berömd kyrka. @Turn *INS: den ä mycke berömd. @Turn *INY: conocida@. @Turn *SNO: å de tror ja < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: de finns många såna. @Turn *INS: mm. @Turn *SNO: ja # ja # ja # ja #. *SNO: när? *SNO: # vilken tid? *SNO: ja nästa vecka börja skolan < # > [<> 1] å ja slutar skolan < # > [<> 2] xxx <barn xxx> [<> 3] <xxx i hammarkullen> [<> 6]. *INY: <xxx> [<> 4] <xxx hon har inte glömt svenskan> [<> 7]. *INS: <mm> [<> 5] ? *INS: <nej # inte nånting> [<> 8] # nada. @Turn *INY: ja xxx. @Turn *INS: ja tycker de va god den här kakan. @Turn *INY: mm # # han är inte hemma. @Turn *INS: därför att han ä en *malcriado* < < > [% ] > [>1] va säger man # no no soy malcriado* < > [% ]. *INY: < < > [% ] > [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: malcriado@ < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: eres@ tu? @Turn *INY: < > [% ] # #. *INY: trabajo@ Nora@? *INY: # Nora? *INY: < > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: xxx. @Turn *INS: de xxx. @Turn *INY: xxx. @Turn *INS: va? @Turn *INY: ska vi göra de? @Turn *INS: ja vet inte # vi vi brukar göra de. *INS: va? *INS: < # > [>1] dom latinamerikanska. *INY: <mm> [<1]. @Turn *INY: vi brukar göra de # men # < # > [>1] de de ger inte nånting. *INY: va? *SNO: < < <hallo> [% ] > [<1] > [% ]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: nej <xxx> [>1]. *SNO: <xxx> [<1]. @Turn *INY: vi kollar bara <förståelse> [<> 1] # <å> [<> 2] när vi xxx från början <xxx> [<> 5] de går inte att säja <nånting> [% ] annat # ja xxx ja sa vem ä < > [% ]. *SNO: < <xxx> [<> 3] > [% ]. *SNO: < <kan du säja namn> [<> 6] > [% ] ? *INS: <mm> [<> 4] mm nej just de. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: xxx tala? @Turn *SNO: mm < # > [>1] <xxx> [% ] xxx börja sin sin klass <senaste klass till exempel # hon slutar> [% ] klockan sju # å <hon sa ja måste> [% ] arbeta kvart i sju < # > [>2] å de var svårt för mej # därför att xxx kan inte # åka sin klass # å ja vill pengar precis # men ja vill # också # barnen fortsätta sina saker < # > [>3] ja de e de e svårt # men hon förstår # också # ja # å sen hon ska ringa # å ja # å ja pratade henne # ja vet inte varför hon ringa idag ja # å ja slutade skolförvaltning # jas ja sa att hon # sa ja ska ringa dej # å ja sa att de e svår till mej <no> [% ] därför att ja vill olika saker också # första flickor tid # å sen den tid # kan # ja vill börja <ceramik> [% ] kurs # å de finns # finns två dagar i vecka # kan <ske> [% ] nästa termin ja ska börja den. *INS: < < > [% ] > [<1] xxx <mm> [<2] <mm> [<3] # de ä svårt också. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: ska du läsa barnskötare kurs? @Turn *SNO: å # inte <no> [% ] < # > [<> 1] därför att ja måste lära mej bättre < # > [<> 2] å å # <ceramik> [% ] kurs de e # bra tror ja # därför att ja pratar tillsammans < # > [<> 5] me svenska också svenska man därför att i skolan ja prata # me mina lärare # å ja har många vänninar < # > [<> 8] hon jobba som lärare # men ja pratade # mycke me kinesiska # å olika kompisar ja har i min klass # men ja måste # prata mycke # svenska man också < # > [<> 10] å ja pratade kinesiska ja pratade olika # ja pratade inte så riktigt # ja svara inte så riktig < # > [<> 12] å de blandar mycke < # > [<> 13] å de e bra # men ja första # första ja behöver flickor tid < # > [<> 15] å sen de blir min tid < # > [<> 16] å ja pratade me hennes när ja slutade arbete # ja sa att # kan <ske> [% ] på <sjanoari> [% ] # de e bra därför att # ja vet inte varför hon ringde idag. *INY: <inte nu> [<> 3] <mm> [<> 4] <mm> [<> 7] <mm> [<> 17]. *INS: <mm> [<> 6] <mhm> [<> 9] <mm> [<> 11] <mm> [<> 14] <mm> [<> 18]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: kanske hon behövde dej. @Turn *SNO: å de e precis. @Turn *INY: cuando@ tu@ decis@ svenska@ man@. *INY: que@ queres@ decir? @Turn *SNO: personas@ suecas@ < # > [>1] personas@ suecas@ porque@ es@ distinto@ hablar@ con@ personas@ suecas@ que@ hablar@ con@ un@ inmigrante@ < # > [>2] yo@ me@ pongo@ a@ trabajar@ < # > [>3] por@ ejemplo@ y hablo@ sueco@ < # > [>4] por@ ejemplo@ esto@ del@ skolförvaltning@ fue@ regio@ < # > [>5] porque@ eran@ suecas@ < # > [>6] y fue@ una@ experiencia@ fantastica@ < # > [>7] pero@ yo@ me@ pongo@ a@ limpiar@ escuelas@ y hablan@ un@ slang@ # que@ yo@ parece@ que@ caigo@ en@ otro@ pais@ < # > [>8] y entonces@ eso@ a@ mi@ no@ me@ sirve@ para@ nada@ practicamente@ < # > [>9] porque@ es@ aprender@ otra@ cosa@ # y yo@ no@ me@ interesa@ yo@ no@ voy@ a@ hacer@ un@ curso@ slang@ < # > [>10]. *INY: <aha> [<1] <mm> [<2] <mm> [<3] <mm> [<4] <mm> [<5] <mm> [<6] <mm> [<7] <mm> [<8] <mm> [<9] <mm> [<10]. @Turn *INY: fattar du? @Turn *INS: mm. @Turn *INY: när hon # arbetade på # skolförvaltningen < # > [<> 1] <så de> [<> 2] fanns många människor som pratade slang. *INS: <mm> [<> 3]. *SNO: <kontoret> [<> 4]. @Turn *INS: ja jaså de förstod ja < # > [>1] å kinesisk # var de kinesisk. *INY: <ja> [<1]. @Turn *SNO: nej # inte kinesiska # kinesiska ja har i min klass < # > [>1] på skolan # å ja har kinesiska å turkiska # ja har fem olika språk i min klass. *INY: <på skolan> [<1]. @Turn *INY: jaså? @Turn *SNO: ja de e <interessant> [% ] men. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: kan vi inte vara med en dag? @Turn *SNO: bara prata svenska. @Turn *INY: ja kan vi vara med? *INY: # no@ podemos@ ir@ un@ dia? *INY: y@ hablar@ con@ tu@ profesora@. @Turn *SNO: si@ # pienso@ que@ si@ < # > [>1] si@ mi@ profesora@ es@ Birgitta@ ademas@ < # > [>2] por@ suerte@ sigo@ con@ Birgitta@ este@ ano@ a@ mi@ me@ encanta@ Birgitta@. *INY: <si@> [<1] ? *INY: <mm> [<2]. @Turn *INY: kanske vi har möjlighet att vara me i hennes klass. @Turn *INS: mm # de vore intressant. @Turn *INY: ja. @Turn *SNO: ja de e intressant men # ett år sen # ja hade också # ja vill på sommarkurs i <kovesamheten> [% ] <å> [<> 1] de var jätte jätte svår bra # de var olika språk # å de var rolig # å <no> [% ] # å sen ja har kommit till skolan # ja förklara ja vill olika språk men ja hade # en inte så bra terminen # två terminen sen # ja hade inte så bra terminer < # > [<> 3] uff # de var mycke mycke <xxx> [<> 4] # å de e för en termin sen # de var mycke mycke bra # å ja tycker mycke om Birgitta # vi arbetade mycke bra # hennes # jätte bra lärare < # > [<> 7] å vi blev jätte bra kompisar också å de var # å de finns olika kulturer å de e olika # <chinesiska> [% ] man till exempel #. *INS: <mm> [<> 2] <mm> [<> 8]. *INY: <å du berättade> [<> 5] <du fick börja om från början> [<> 6]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: chinesiska? @Turn *SNO: kine <siska> [>1]. *INY: <ja> [<1]. @Turn *INS: chile? @Turn *SNO: nej nej kine <siska # dom kommer> [>1] från kina. *INY: <kina dom kommer från kina> [<1]. @Turn *INS: jaha # en kines. @Turn *SNO: å en kines < # > [<> 1] å kines # dom e bra <arbetskamarat> [% ] < # > [<> 2] de e mycke mycke bra å de e bra # å många gånger ja lyssnade på uruguajaxxx nej de er # men ja tror de e xxx # ja pratade inte så mycke med # problem politik < # > [<> 7] de blir # ja förklarar va er # va tänker ja # # men ja tror de ja har skola inte så mycke politik problem # ja går skolan vi bre vill < > [% ] svenska # å ja måste lära mej bra # de e konstig ja har bara tretti kronor i timmar. *INS: <en kines> [<> 3] <mm> [<> 4]. *INY: <ja> [<> 5] <jaså> [<> 6] <å> [<> 8]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INS: mm. @Turn *INY: men du kan få lite högre lön. @Turn *SNO: nej. @Turn *INY: har du inte arbetat < # > [>1] hela sommaren? *SNO: <nej> [<1]. @Turn *SNO: nej # men de passar inte så bra därför att # därför att ja måste arbeta en annan tid å en annan å mycke timma # ja bara har tretti kronor i timmar # å med. @Turn *INY: tretti eller tretton? @Turn *SNO: tretton < # > [<> 1] tretton < # > [<> 2] å tretton. *INY: <aha> [<> 3]. *INS: <mm> [<> 4]. @Turn *INY: men de finns vissa personer som kan få trettiåtta <per timma> [>1] <aha> [<2] <aha> [<3] <xxx> [<4]. *SNO: <å de e de e> [<1] de e de e två andra problem # de e många så # dom arbetade sex timmar en <annan> [>2] plats # lång tid # å de e # papper e inte så klar # de också < # > [>3] men ja frågade kurator # va mm # å ja < > [% ] förklara ja arbetar på <göteboposten> [% ] pa pa ba # de xxx nej <han sa> [>4] # å han sa att nej de passar inte till. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: du känner honom? @Turn *INS: mm. @Turn *SNO: de passar inte # du kan inte <å> [>1]. *SNO: que? *INY: <xxx> [<1]. @Turn *INY: no@ te@ quitamos@ mas@ tiempo@ Nora@. @Turn *SNO: mm@ bueno@ yo@ voy@ a@ ver@ si@ llamo@. @Turn *INY: xxx papper. @Turn *INS: papper? @Turn *INY: för att Nora måste underteckna. @Turn *INS: å just de. @Turn *SNO: Yanhia@ xxx una@ cosa@ xxx este@ papel@ aca@ arriba@ < # > [>1] mira@ esto@ a@ ver@ si@ estoy@ bien@ porque@ al@ que@ le@ voy@ a@ decir@ al@ gepe@ casi@ seguro@ que@ este@ sabado@ no@ voy@ a@ trabajar@ por@ eso@ estaba@ tan@ resuelta@ < > [% ] porque@ voy@ aver@ a@ mi@ amiga@ que@ tuvo@ una@ nena@ # mi@ amiga@ ya@ va@ en@ el@ septimo@ < > [% ]. *INY: <si@> [<1]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: ah@ a@ dinamarca@ te@ vas@. @Turn *SNO: y entonces@ quiero@ ver@ si@ me@ voy@ a@ dinamarca@ < # > [>1] esta@ < # > [>2] no@ no@ no@ # el@ es@ no@ es@ uruguayo@ # esta@ xxx el@ tren@. *SNO: no? *SNO: < # > [>3] de@ junio@ de@ esta@ fecha@ a@ esta@ salis@ en@ tren@ <a@ esta@ hora> [<3] xxx. *INY: <xxx> [<1] <xxx> [<2] <mm> [<> 0] <xxx> [<> 0]. @Turn *INY: si@ # de@ en@ este@ periodo@ viajar@ en@ xxx. @Turn *SNO: ahi@ esta@ # y esta@ es@ la@ hora@ que@ llego@. @Turn *INY: si@. @Turn *SNO: ahi@ esta@ # y la@ hora@ que@ salgo@ de@ alla@ y esta@ es@ la@ hora@ que@ llego@ a@ gotemburgo@. @Turn *INY: ah@ # # xxx # doce@ cuarenta@ y nueve@ si@ # diecisiete@ # si@. @Turn *SNO: y anotame@ # como@ es@ el@ nombre@ # hay@ hay@ muchos@ ahorros@ en@ suecia@ < # > [>1] y hay@ un@ ahorro@ < # > [>2] ahi@ esta@ # hay@ un@ ahorro@. *INY: <si@> [<1] <sparkonto < > [% ] > [<2]. %com: comments probably in wrong places @Turn *INY: que@ ahorras@ ocho@ meses@ y despues@ te@ prestan@. @Turn *SNO: ahi@ esta@ # yo@ no@ se@ mira@ no@ se@ cuando@ lo@ voy@ a@ sacar@ pero@ el@ otro@ dia@ cuando@ vine@ y encontre@ el@ padre@ de@ la@ ninita@ tan@ grave@ # realmente@ me@ voy@ a@ poner@ a@ hacer@ ese@ credito@ < # > [>1] ay@ m/hija@ el@ padre@ de@ xxx hoy@ dia@ cuando@ llegue@ estaba@ muriendose@ # ahora@ esta@ comiendo@ galletas@ alli@ en@ el@ cuarto@ por@ suerte@ pero@ estuvo@ muy@ grave@ xxx setenta@ y cuatro@ anos@ # y la@ verdad@ es@ que@ a@ mi@ me@ dejo@ # helada@ no@ < # > [>2] y no@ yo@ porque@ si@ en@ algun@ momento@ tengo@ que@ ir@ a@ uruguay@ y no@ tengo@ un@ solo@ peso@ < # > [>3] por@ lo@ menos@ voy@ a@ hacer@ un@ credito@ porque@ si@ en@ algun@ momento@ tenemos@ que@ viajar@ voy@ a@ tener@ ahi@ <mm> [<4]. *INY: <que@ hizo@> [<1] ? *INY: <y para@ que@ queres@ eso@> [<2] ? *INY: <ah> [<3] ocho@ meses@ tenes@ que@ ahorrar@ Nora@ minimo@ < # > [>4] para@ que@ te@ lo@ den@. @Turn *SNO: y como@ se@ llama@ ese@ credito? *SNO: porque@ yo@ voy@. @Turn *INY: de heter allsparkonto. *INY: va? *INY: # s Sören # om man vill spara pengar under åtta månader # å sen vill man låna ut < # > [>1] tre gånger se som man har sparat < # > [>2]. *INY: va heter de? *INY: allsparkonto. *INS: <mm> [<1] <ha> [<2]. @Turn *INS: ja tror de < # > [>1] ja ä inte säker < # spara xxx> [>2] # så. *INY: <å> [<1] <nej xxx < > [% ] > [<2]. %com: comments probably in wrong places @Turn *SNO: tack # å men de de ja vill inte preciss idag de <de> [>1] <aha> [<2] <aha> [<> 0]. *INY: <nej men du vet att han har fått pengar < # > [>2] så han kan betala nu < # > [<> 0] > [<1]. @Turn *INS: ja har tagit ut # två tusen kronor från # från projektet # så att ja har pengar på mej # som från projektet ja kan betala ut direkt. @Turn *INY: *porque < # > [<> 1] porque la secretaria no estaba y entonces les demora muchisimo < # > [<> 4]. *SNO: <aha ahora@ lo@ pagan@ directo@> [<> 2] <aha aha> [<> 5]. *INS: <så slipper ni vänta> [<> 3]. @Turn *SNO: esto@ se@ hace@ en@ elk@ banco@ Yanhia@. @Turn *INY: no@ en@ el@ correo@ tambien@. @Turn *SNO: ah@ en@ el@ correo@ tambien@ < # > [>1] ahi@ esta@ porque@ ahora@ ya@ dije@ cuando@ empiece@ la@ escuela@ ahora@ no@ cuando@ empiece@ la@ escuela@ voy@ a@ hacer@ esto@ porque@ las@ cosas@ <despues> [>2] # donde@ hay@ que@ ahorrar@ quinientas@. *INY: <mm> [<1] <xxx> [<2]. @Turn *INY: no@ lo@ que@ quieras@. @Turn *SNO: *ah lo que quieras es pero te prestan de acuerdo a lo <que> [>1] si yo <multiplicando que tengo que sacar cuatro pasages> [>2]. *INY: <claro@> [<1] < xxx> [<2] tenes@ que@ tres@ veces@ lo@ que@ ahorraste@ # si@ vos@ tenes@ dos@ mil@ te@ prestan@ seis@ mil@ mas@ los@ diez@ mil@ que@ vos@ tenes@ te@ quedan@ ocho@ mil@. @Turn *SNO: mm@ no@ no@ yo@ voy@ a@ ahorrar@ <xxx@> [>1]. *INY: <incluso@ si@ la> [<1] precisas@ el@ dinero@ durante@ el@ tiempo@ del@ ahorro@ lo@ podes@ retirar@ siempre@ y cuando@ lo@ lo@ pongas@. @Turn *SNO: no@ yo@ voy@ a@ tratar@ de@ organizarme@ # el@ otro@ dia@ la@ verdad@ cuando@ llegue@ y estaba@ asi@ el@ viejito@ <tan@ tan> [<> 1] # no@ esta@ alla@ < # > [<> 3] no@ el@ que@ estaba@ aca@ era@ el@ padre@ de@ condes@ < # > [<> 4] y cuando@ me@ encontre@ con@ el@ xxx estuve@ hablando@ con@ xxx <xxx> [<> 6]. *INY: <y estaba@ aqui@> [<> 2] ? *INY: <ah@ esta@ alla> [<> 5]. *INS: <xxx> [<> 7]. @Turn *INY: å. @Turn @End *INY: å å. @Turn @End

Citation

Unspecified (1988). File "lssno31a_1.cha" in collection "ESF corpus", bundle "lssno31a_1TR". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0008-27C6-8. (Accessed 2024-04-20)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource.