lfsle36a_1ch.cha

@Begin @Participants: INK Investigator, SLE Subject @Filename: lfsle36a.1ch @Source Language: FINNISH @Target Language: SWEDISH @Date: 11-MAY-1984 @Recording: A 2800 @Coder: PAULA @Checked by: SÖREN @New Episode @Comment: conversation pertaining to 'self confrontation or 'word elicitation' @Comment: CONVERSATION IN TARGET LANGUAGE AFTER EXPERIMENTAL ELICITATION OF WORDS FOR ATTITUDES AND EMOTIONS 3. cycle @New Episode @Comment: A 201-287 (SONY BM-25) *INK: om vi nu går över till # svenskan igen. @Turn *INS: jaha. @Turn *INK: eh ja skulle vilja ställa den här frågan ti dej # ehm #. *INK: e de viktit att visa sina känslor # me gester å # ehm < miner > [>1] å allt de där? 2. *INK: < dom < > [% skrattar till] > [<2] 2. *SLE: < hm > [<1] # jå m de e mycke vikti # 2 < de e > [>2] 2. @Turn *SLE: xxx [% fniss] # jå. @Turn *INK: brukar du själv # visa dina känslor genom att? @Turn *SLE: m <no@> [?] försök alla fall [% skrattar till]. @Turn *INS: < > [% hostar högljutt]. @Turn *SLE: de e # de e mycke viktig å ## när man # vill ha kontakt me # nån annan person så ja tycker de e mycke vikti. @Turn *INK: jaa. @Turn *SLE: å ja tycker att de e inte heller # rätt att man # eh #. *SLE: kan man säg gö # gömmer? @Turn *INS: mm. @Turn *SLE: kätkeä@. @Turn *INK: ja. @Turn *SLE: jå. @Turn *INK: jå. @Turn *SLE: känslor de e # de e inte rätt #. @Turn *INS: mm. @Turn *INK: hur hur e de me # oss finländar brukar vi gömma våra känslor # eh # finns de nåra skillnader mellan # svenskar som du känner till å # finländare som? @Turn *SLE: näj de e inte stor skillnad # ja tror de finns ingen. @Turn *INK: aha # alltså göteborgare e # lika # livliga # som # folk däruppe på pudasjärvi # dom har samma gester å. @Turn *SLE: no@ jaa@ de e # näj de e inte precis samma när # när man gå # till pudasjärvi men # jå [% tyst] # men de finns här så mycke folk # från utomlands å #. @Turn *INS: har du sett nå folk som visar mycke mer känsler då # än svenskar å # finnar? @Turn *SLE: n ja på # på teve [% skrattande] < ja [% skrattar] > [>1]. *INS: < mm > [<1]. @Turn *SLE: när man tittar på teve nån # film till exempel från # italien eller. @Turn *INS: mm. @Turn *SLE: de e en av. @Turn *INS: då ser man tydli skillnad. @Turn *SLE: < > [% skrattar till] jåå. @Turn *INK: men du sa att # folk i pudasjärvi int bruka # visa sina känsle känslor på samma sätt som folk här i göteborg # de finns eh # alltså finnar här också #. @Turn *SLE: jå [% knarrande] de e svårt att de # de e in # de e inte stort # om de finns ## ja tror att här de e lättare att # få kontakt # som där # på norra finland. @Turn *INK: mhm # hur dom. *INK: menar du # mellan kön eller # eh hur? @Turn *SLE: < > [% skrattar till] <nä> [?] de e # att man # här man # talar me # pratar varandra # mycke mer. @Turn *INS: mhm. @Turn *SLE: ja tror att de e <de> [?] # de e # svårt att säga < > [% "fnysning"]. @Turn *INS: mm. @Turn *INK: ja #. *INK: men e de inte # påfrestande å svårt för en som kommer # hit å inte kan språk # folk pratar väldi mycke å. @Turn *SLE: mm # jå de e svårt. @Turn *INK: ja < > [% skrattar till]. *INK: har du själv erf erfarit de? @Turn *SLE: jå [% knarrande] ibland [% skrattar till] #. @Turn *INK: var? *INK: < > [% skrattar till]. @Turn *SLE: var? @Turn *INK: jåå. @Turn *SLE: å # ja har varit här # många gånger på restaurang å så # ibland när man träffar nån # eller när jag[!] # har träffat nån # svensk flicka eller # nån som # talar svenska de e # de e så lite svårare att. @Turn *INS: mm. @Turn *SLE: prata # ja kan inte säga precis hur man känner å # å de e # svåra # de e inte lätt. @Turn *INK: <mm> [?]. @Turn *SLE: man måste ha mycke tid. @Turn *INS: mm. @Turn *INK: hur e de me d # me de här ja kom å tänka på de att # avstoandet mellan # människor när dom sitter # eller står # å pratar # e de. *SLE: större här # tycker du än # eller mindre # än än # i finland. @Turn *SLE: avstånd? @Turn *INK: avstånd # alltså hur många # meter < xxx > [>1]. *SLE: < aha > [<1] ## näj ja vet inte. @Turn *INK: har du märkt nånt sånt # ha har svenskarna kommit alltför # nära dej eller har dom? @Turn *SLE: < > [% skrattar till] näj. @Turn *INK: har det # har dom hållit kon eh avstoande rätt? *INK: #. @Turn *SLE: näj ja tror de finns ingen skillnad. @Turn *INK: inga skillnader? @Turn *SLE: nä. @Turn *INK: ja [% inandn.] # när man snackar me # svenska tjejer så # du har # sett < xxx [% skrattande] > [>1]. *SLE: < < > [% fniss] > [<1] # nä [% inandn.]. @Turn *INK: mm ## jåå #. *INK: har du nåt å kommentera på den här # film? *INK: #. @Turn *SLE: < > [% fniss] jaa # mycke snygg tjej < < > [% skrattar] > [>1]. *INS: < jaa mm > [<1]. @Turn *INK: de tycker ja me < > [% skrattar till] # ja ja. @Turn @End *INK: de tycker ja me < > [% skrattar till] # ja ja. @Turn @End

Citation

Unspecified (1988). File "lfsle36a_1ch.cha" in collection "ESF corpus", bundle "lfsle36a_1TR". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0008-2564-A. (Accessed 2024-03-02)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource.