ladmk11a.1.tr

LADMK11A.1TR INT: j,z INF: d FILENAME: ladmk11a.1tr VERSION: 03 EPISODE: 01 SUBJECTS: D= MK= Mohamed INTERVIEWERS: J= JC= Josee Coenen Z= RZ= Rachid Zerrouk DATE: 18-OCT-1982 COMMENTS: KEYWORDS: # j ?wat was jij aan ut doen bij jouw oom? # d @+@ # j jij was aan ut werk in oisterwijk # d @ja uh@ # j toen/toen wij elkaar zagen he uh vorige week # d @ja@ # j donderdag nee woensdag nee dinsdag # d @dinsdag@ # j dinsdag \[ja] d @\[ja] ikke/ik ga met amsterdam@ # j ?maandag was dat? # d @nee uh +/ja maandag@ @+@ @maandag en dinsdag@ # j ja [+] d [+] j ?was je in amsterdam? # d @ja + ik ook vrijdag en zaterdag@ # j ?ja? # d @ja@ # j ?wat heb je gedaan? uh ?<stenen gegooid>? - <refers to riots> # d @+@ # j ?wat heb je in amsterdam gedaan? # d @hm een jongen <mij> - <meaning mijn> d familie@ # j ja # d @<gisteren> - <=p=KIst@r@n> d + hij weg in marokko@ # j ?naar marokko? # d @ja@ # j ?zo maar? # d @hij vakantie hier twee maand@ # j ?en ben jij meegeweest naar schiphol? # d @uh +\@ j ?\heb je um uh [uitgewuifd]? d @[ja]@ j ?hij ging met het vliegtuig? # d @ja <met vlieg.tuig>@ - <imitates??> d @?ja?@ # j ja heel goed ja + ?en wat doe je nou als je in amsterdam bent? # d @+@ # j ?wat doe je dan allemaal? # d @niet verstaan@ # j uh als je in ams/ams/jij gaat naar amsterdam # d @?ikke?@ # j ja # d @ja ik ga na/+@ # j ?met de trein? # d @met auto@ # j ?met de auto? # d @ja@ # j ?heb je zelf un auto? # d @nee ik heb uh <rijbewijs>@ - <=p=rEibwEis> d @maar + niet auto@ # j geen auto # d @<geen auto>@ - <imitates> # j ?en uh was ut de auto van de vader? of\ d @?\wat?@ # j ?met welke auto ging je naar amsterdam? # d @uh + mijn oom@ # j aa <> - <laughs> j ?die ging ook mee? # d @?he?@ @ja@ @++@ @uh + broer van mijn moeder@ # j ja # d @?ja?@ # j ja dat is/uh broer van je moeder is <*cam*>@ - <=m=uncle> # d @<oom>@ - <=p=Om> # j ja # d @ja@ # j ?hoe heet dat in ut marokkaans? # d @ja ali^@ # j nee maar in ut marokkaans oom # d @uh@ # j ?niet <*khal*> - <=m=uncle> j he? # d @<*khali/khali*>@ - <=m=my uncle> # j <*khali*> - <=m=my uncle> # d @<*khali*>@ - <=m=my uncle> # j ?ja? # d @uh + broer van uh/van moeder [+] j [ja] d uh <*khali*>@ - <=m=my uncle> # j ja # d @broer van uh vader <*cami*>@ - <=m=my uncle> # j <*cami*> - <=m=my uncle> # d @ja <*en franc1ais mon oncle*>@ - <=f=in french my uncle> # j ja # d @<*ma tante*> - <=f=my aunt> d <*camti*>@ - <=m=my aunt> # j ja # d @?uh <*en*> - <=f=in> d nederlands uh oom?@ # j allebei oom # d @uh zuster van moeder@ # j is tante # d @?<tante>?@ - <=p=tAnt, @-deletion> d @?ook <tante>?@ - <=p=tAnt, @-deletion> # j tante # d @ook <tante>@ - <=p=tAnt, @-deletion> # j tante # d @ja zelf uh s/frans@ # j ja # d @tante@ # j maar je zegt uh + uh voor <*khali*>\ - <=m=my uncle> d @\<> - <blows> d <*oncle*>@ - <=f=uncle> # j zeg je oom # d @oom@ # j en voor <*c/camti*> - <=m=my aunt> j zeg je ook oom # d @?<ook oom>?@ - <surprised> # j ja # d @ja@ # j ut zelfde # d @<*camti*> - <=m=my aunt> d ook <em> - <meaning oom> d /uh <*camti*> - <=m=my aunt> d ook oom@ # j ja <dat is de broer van de vader he> - <misunderstanding caused by jc> # d @ja@ # j <*camti*> - <=m=my aunt> # d @ja@ # j dat is de broer van je\[vader] d @\[van uh] van vader@ # j ja # d @ja <*camti*>@ - <=m=sister of father> # j ja dat is ook oom # d @?he?@ @?ook oom?@ # j ja makkelijk <> - <laughs> # d @uh b/zuster van uh/van moeder@ # j is tante # d @?<tante>?@ - <=p=tAnt, @-deletion> d [ja] j [tante] d nou ik weet <>@ - <laughs> # j ja ?en zuster van vader? [+] d @[+]@ # d @uh <> - <burps> d oom@ # j nee tante [+] d @[+]@ @[zuster]@ j [nee] oom is mannelijk + oom is un man # d @ja ja@ d @<tante> - <=p=tAnt, @-deletion> d uh vrouw@ # j ja # d @ja uh broer van uh +/van uh moeder of uh +/of uh vader\[oom]@ j \[oom] ja # d @zuster van moeder of uh vader <*ma tante*>@ - <=f=my aunt> # j tante ja # d @ja@ # j ja # j <.30.> - <nt, conversation in dutch jc> # j maar uh/?dus je ging met je oom naar amsterdam? # d @++@ # j ?jij ging met jouw oom naar amsterdam? # d @ja@ # j ?ja? ?in zijn auto? # d @ja@ # j en uh/+ ?wat heb je gedaan in amsterdam? # d @++@ # j ut was heel uh +/heel druk he # d @+@ # j in uh/in amsterdam waren allemaal uh veel politie en uh\ d @\ja veel mensen\[ja]@ j \[ja] ?heb je ut nog gezien? # d @ja@ # j ?ja? # d @+@ @ja ik zien@ @<*..*>\@ - <=m=?did she ask whether i saw a lot of people?, m, to rz, nt> j \<*bezzaf*> - <=m=(much) (a lot)> j ja # d @<*bezzaf*> - <=m=(much) (a lot)> d ja <veel>@ - <=p=vi.l> # j veel <> - <laughs> # d @++@ # j ?en heb je ook nog wat stenen gegooid? <> - <laughs> # d @?wat?@ <> - <laughs> # j nee dat mag niet # d @ja <> - <laughs> d <*..*>@ - <=m=what did she say?, nt> # z <*..*> - <=m, translation> # d @nee@ # j dat mag niet # d @ik <niet> - <=p=ni.> d zien@ # j <.25.> - <nt, conversation in dutch and moroccan between rz/jc/mk> # d <.25.> - <nt> # z <.25.> - <nt> # d @ik ga/ik ga naar uh [+] j [ja] z ja # d uh amsterdam@ @?<*yak*>?@ - <=m=?is it correct?, to rz> d ik ga naar amsterdam uh vrijdag [+] j [ja] d hm om uh zeven uur@ # j ?savonds? # d @ja [savon] j ?[sochtends]? d /<savonds>@ - <=p, s-deletion> # j savonds # d @ja@ # j ?en wat deed je toen? # d @++@ # j ?toen je in amsterdam was +/kwam? # d @uh + <*..*>@ - <=m=?did she ask when i was there?, to rz, nt> # z <*..*> - <=m, gives translation> # d @hm@ @++@ # z <*..*> - <m, nt> # d <*..*> - <m, nt> # j of thuis # d @?hm?@ # j of uh\[is die/die] d \[<*..*>] - <=m, nt> # z <> - <laughs> # j ?j/jouw neef he/uh jouw neef ging terug naar marokko + vandaag? # d @nee + gisteren@ # j gisteren # d @ja@ # j ja hij is un neef van jou # d @+@ # j un <*cousin*> - <=f> # d @++@ @<*..*>@ - <=m, nt> # z <*ih ih*> - <=m=yes yes> # d @uh vro/vrouw van uh/van oom^ [+] j [ja] d uh + hij broer@ # j oja ?en ken jij hem uit uh/heb je samen met hem op school gezeten? # d @+@ # j /of uh + <ut is familie natuurlijk> - <noise of airplane> # d @+@ # j ?wa/waar woont hij in marokko? # d @in casablanca@ # j casa <> - <laughs> # d @ik ook in casablanca@ # j ?ken/kennen jullie mekaar van school? # d @++@ # j ?heb jij hem op school uh/heb je hem/samen met hem op school gezeten? d @?<*..*>?@ - <=m=?whether i was with him at school?, to rz, nt> d @<*..*>@ - <=m, nt> # z <*..*> - <=m, gives translation, nt> # d @nee ik uh + hij +/ik ander school@ @+@ @uh ikke negenhonderd uh d achtenzeven<tig>@ - <=p=tIk> d @+@ @ikke naar school weg@ @ik gaan uh in uh <*centre*> - <=f=centre> d @+@ # j ja in ut centrum # d @hij ++ [uh] z [hij] d ++ hij blijf in school <>@ - <laughs> # z ja dat is \[goed] j \[goed] ja # z hm # d @uh nou hij uh +4+@ @/hij <pakma> - <meaning pakken> d @?<*yak*>?@ - <=m=?allright?, to rz> d @[<>]@ - <laughs> z [ja] d @/hij <pakmaar>@ - <meaning pakken> d <*shed ?yak?*>@@ - <=m=took?, to rz> # z ja # d @/nou hij pak maar uh <*baccalaureat*>@ - <=f=diplome> # j ja # d @+@ # z ja # j ?en hij had zomervakantie? # d @++@ # j en hij had twee maanden zomervakantie # d @?hij?@ # j ja # d @uh hij komt uh + d/drieentwin<tig> - <=p=tIk> d uh + augustus@ # z hm # d @ut t/gisteren uh @?<*shh2al/shh2al kan lbareh2*>?@ - <=m=?which day was it yesterday?, to rz> j [zeventien] z [<*..*>] - <=m=seventeen> # d @/gisteren zeventien@ @uh hij + een maand [+] j [ja] d zeven uh/een maand vijfentwintig daag@ # z hm # d @ja bijna twee maand@ # j bijna twee maanden ?lekker he? # z ja ?en uh wat gaat ie nu doen in marokko? # d @+@ # z ?gaat ie terug naar school? # d @?hij?@ # z ja # d @ja@ @<misschien> - <=p=mIski.n> d uh/<misschien> - <=p=mIski.n> d school@ @<misschien> - <=p=mIski.n> d uh + uh ++ <misschien> - <=p=mIski.n> d m/meester@ # z oja leraar # d @ja@ # z ?op school? # d @op school ja@ # z lagere school he voor kinderen/klein kinderen # d @ja@ @+@ @van klein kinder@ # j <> - <laughs> # d <.1440.> - <nt> # z <.1440.> - <nt> # j <.1440.> - <nt,conversation in dutch and marocan between rz/mk/jc> # j ?waar heb jij dat allemaal geleerd? # d @+@ # j hoe/hoe komt ut dat jij uh kunt timmeren ramen kunt maken # d @<*..*>@ - <=m=?where did i learn all these things?, to rz, nt> # j [schilderen] z [ja] # d @uh + hm/<*..*>@ - <=m=it is difficult for me to answer that, to rz, nt> # z <*..*> - <=m=say it in dutch> # d @<*..*>@ - <=m> # j buurman <*..*> - <=m=neighbour> # d @<*craft*> - <=m=i know> d buurman@ @++@ @uh buurman komt uh + <*candna*>@ - <=m=(at our place) (at us)> d @?<*asnoe hollandya*>?@ - <=m=?what you call it in dutch?, to rz> # z bij [ons] j [bij] # d @/buurman komt bij ons uh oom + uh +0+ voor @<*hiya clash ?yak?*>@@ - <=m=that means (voor) he> # z om # d @he@ # z om # d @<*..*>@ - <=m=that means (voor) he> d @<om uh +/om> - <imitates> d timmerman@ # z om <*..*> - <=m, gives translation> # d @ja@ # z om ramen te # d @<om ramen te> - <imitates> d maakt@ @?[ja]?@ z [ja] d @ja@ @hij <> - <vocalizes> d /hij maakt bij uh @?<*yak*>?@ - <=m=?all right?, to rz> d + j [ja] z [ja] d /bij uh + uh uh ze/vijftien +/vijftien/kwartier@ # z ja # d @<> - <clucks> d ik kijk@ @+@ @kwartier ik/ik zegt <ik uh/ik <probeer>>@ - <ds> <=p> # j <> - <laughs> # d @?ja?@ j [ja] z [ja] d @?ja?@ @ik <probeer> - <=p=pro.pe.r@> d uh <> - <clucks tongue> d @buurman van uh mijn oom hij kijk uh +/@<*..*>@@ - <=m, gives translation, nt> d <> - <laugs> d @hij kijk/hij kijk mijn/mij werk@ # z @<*..*>@ - <=m, gives translation, nt> # j ja # d @uh hij <zegt> - <=p=sEgt> d <mooi werk>@ - <ds> # z ja + goed # d @uh + uh hij zegt <*..*>@ - <=m, nt> # z ja dat is goed/dat is goed + # z <..> - <nt> # d <..> - <nt> # j ?en schilderen [+] d @[<*..*>]@ - <=m, to rz> j en schilderen waar heb je dat geleerd? # z schilderen <*sbagha*> - <=m> # j schilderen en behangen of uh\ d @?\uh verf?@ @<*..*>@ - <=m, nt, to rz> # j <.15.> - <nt, conversation between rz/mk/jc> # d <.15.> - <nt> # z <.15.> - <nt> # d @uh die man ook buurman [+] j [<>] - <laughs> d van uh mijn oom@ @hij komt uh + uh vandaag@ @+ uh <> +@ - <clucks tongue> d @oom + verf uh uh ++ deuren@ # j ja # d @ramen verf [+] j [ja] d @?<ja>?@ - <to rz> d /ramen verf@ @hij komt vandaag@ @hm <> - <clucks> d ik help uh uh +@ @<*..*>@ - <=m=i help him> # z ik help hem # d @<ik help hem>@ - <imitates> # j ja # d @ik help hem uh + uh ++ <> - <clucks> d om uh <negen> - <=p=ne.K@n> d uur tot uh elf uur@ # j ja # d @ja@ @om uh negen uur tot elf uur^ hij uh +/hij <pak maar> - <formulaic expression??> d twee/twee deur@ # j ja # d @ik ook@ # j ja # d @hm ik ook <pak maar> - <formulaic expression??> d twee deur@ @uh ikke/ik kijk + hij uh maakt uh verf [+] j [hm] d in uh/in deur@ @ik kijk uh uh half uur@ # j ja # d @ja half uur^ ik zegt <ik ook uh + ma/ik ook/ik ook verven die deur>@ - <ds> # j ja # d @hij <zegt> - <=p=sEgt> d uh ?<jij/jij kan>?@ - <ds> d @ik zegt <ik probeer>@ - <ds> # j <> - <laughs> # d @ja hij zegt/hij zei @?<ja>?@@ - <to rz> # z ja # j <> - <laughs> # d @uh ik probeer^ hij zegt <goed>@ - <=p=Kq.t, ds> d @uh ik ook [<>] - <laughs> z [<>] - <laughs> d ik verven een/een deur@ @uh een deur klaar^ un ander uh deur tot uh uh ++ uh d + uh ++ twaalf uur d @<<*midi*> @?<yak>?>@ - <ds, to rz> <=m=f=midday> <=m=allright> d [+] z [ja] d /tot uh <*midi*>@ - <=m=f=midday> # j jaja # d @uh + ik uh <> - <swallows> d ik t/maakt een al/<> - <laughs> d @?<<*asmit*> <*rendez-vous*> afspraak>?@ - <to rz> <=m=how do you call> <=m=f=appointment> d [+] z [un afspraak] d afspraak met uh + rachid + hm half twee@ @+@ @ikke twaalf uur + ik gaan d naar met uh/ik gaan naar uh huis@ # z ja # d @<*..*>@ - <=m=d=ik ga naar huis ?is that all right?> # z <*ih ih*> - <=m=yes yes> # d @<*..*>@ - <=m=?do i have to add something?> # z <*la*> - <=m=no> # d @ik ga naar huis van mijn vader uh ++ om douche@ # j [ja] z [ja] om te douchen # d @<om te douch>@ - <imitates wrongly> d @+@ @maar uh douche uh <> - <laughs> d \[uh]@ j ?\[<is kapot>]? - <tries to complete> # d @nee@ @++@ @<*..*>@ - <=m=asks for translation, to rz> # z bezet # d @<bezet>@ - <imitates> d @ja/maar douche bezet@ # j <> - <laughs> # d @ik terug met uh huis van uh mijn oom@ # j hm # d @ik uh mijn uh/mijn haar <>@ - <points to wet hair> d [<>] - <laughs> j [<>] - <laughs> d @?ja?@ # j ja # d @hm + uh + tien over uh een ++ @<*khrejt shna hiya*>@ - <=m=how do you say outside, to rz> # z ik was + onderweg # d <ik was uh onder.weg>@ - <imitates> d @++@ @<*..*>@ - <=m=how do you say to arrive in dutch> # z aangekomen # d @<aan uh gekomen> - <imitates> d [+] z [ja of kwam] d hier in station tilburg@ # j ja # d @uh uh vijf uh/+ vijf over uh/over half een ja@ # z ja # d @?goed?@ # z over half twee dat is goed # d @nee uh/ja over half twee@ # j <> - <laughs> # j <..> - <nt> j ?en waar was [rachid] d @[uh]@ j toen? # d @+@ @ik + uh@ @<*hetet*>@ - <=m=put, to rz> # z ja # d @uh + [+] z [ik heb de fiets] d blijven @?<*yak*>?@ - <=m=?all right, to rz>? # z neergezet # d ik uh fiets uh <neergezet> - <imitates> d in uh station@ @ik komt met uh rachid uh +/ik komt uh met rachid d van uh auto@ @?ja?@ # j @ja@ END OF FILE ladmk11a.1tr