ladfc26a.1.tr

LADFC26A.1TR INT: j, k INF: f FILENAME: ladfc26a.1tr VERSION: 01 EPISODE: 02 Conversation about birth of her baby, visit to the hospital, including narrative about birth-giving, about experiences, about the chosen name SUBJECTS: F= FC= Fatima INTERVIEWERS: J= JC= Josee Coenen K= OK= Kamal, husband of Fatima DATE: 11-JAN-1984

REGISTRATION: audio KEYWORDS: FREE-CONVERSATION UNDERSTANDING, FEEDBACK, THEMATIC-STRUCTURE, LEXICON, SPATIAL-REFERENCE, TEMPORAL-REFERENCE, PERSONAL REFERENCE/ WORK, FREE-TIME, EDUCATION, AUTHORITIES, META-LANGUAGE, SOURCE-COUNTRY, LANGUAGE, PERSONAL-CONTACTS, CULTURAL-DIFFERENCES, OWN-EXPERIENCES, FAMILY-REUNION, DISCRIMINATION/ # j ?wanneer ben je naar ut ziekenhuis gegaan? <..> - <nt, with kamal> # f @uh dinsdag@ # j dinsdag # f @+@ # j <..> - <nt> j ja # f @dinsdag uh ++ half @ja@ /half vier@ @[buik] j ?[smiddags]? f /ja <vanmorgen> - <meaning sochtends> f dinsdag@ # j ?half vier s/s/sochtends? # f @ja@ # j smorgens # f @uh buikpijn@ @ik zeg van kamal <misschien nou uh + baby kom>@ - <ds> # j ja # f @kamal zeg <nog niet> - <ds> f <> @ - <laughs> f @ja tot uh + twaalf uur dinsdag [+] j [ja] f middag/twaalf middag@ @kamal bel voor/uh + bel van uh <moedervreug>@ - <meaning moedervreugde, name of clinic> # j ja moedervreugde ja # f @ja@ @komt hier@ @zeg voor mij <nog niet>@ - <ds> f @alleen een centimeter@ # j ja # f @ja ik hier loop + zit <(x)>@ - <laughs> # j ?he? # f @tot uh + half twee@ # j ja # f @woensdag@ # j half vier smorgens dinsdag tot + # f @ja tot half uh + \/[half drie]@ j \?[ben je hi]/was je <hier>? - <at home> f @[ja]@ j [half] drie <hier> - <at home> # j /?ben je hier geweest? # f @nee half drie naar met uh + <moedervreug>@ - <meaning moedervreugde> f [+] j [+] f @tot twaalf uur@ @twaalf uur van uh woensdag naar met uh + mariaziekenhuis # j ja # f @hm@ # j ?en ging je met uh ambulance daarnaartoe of uh? # f @nee alleen van auto@ # j (xx) # f @twaalf uur tot twaalf/uh twaalf uur@ # j <> - <coughs> # f @+@ # j ?lang? # f @ja veel lang@ # j + ?en waren dur veel mensen [+] # f @[uh]@ # j in de verloskamer? # f @een vrouw@ # j ?een vrouw maar? # f @ja@ # j ?geen arts? # f @nee@ + <*..*> - <nt, =m, towards Kamal> # k <*..*> - <nt=m> # j nee niet in jouw kamer in ut ziekenhuis nee in die/+ waar je de baby krijgt # f @ja@ # j ?waren/was/wie waren dur allemaal? # f @+@ # j kamal natuurlijk # f @kamal [+] j [hm] f ik drie <dokter>@ - <=d=m> # j ?drie? # f @ja@ @drie + zuster@ # j veel mensen he # f @ja veel@ # j ?vind je dat leuk? # f @++@ # j (x) # f @nee@ # j niet leuk + gewoon lekker thuis + dat is mooier ++ thuis bevallen hm [++] f [++] j ?en toen? ?uh ut kind uh was er om twaalf uur? # f @drie minuut voor twaalf uur@ # j ja <> - <laughs> j drie minuten voor twaalf uur # f @hm@ # j ?en toen? ?[wat vroeg] f @[uh]\@ j \wat vroeg je/wanneer wist je dat dat un jongen was? # f @++@ # j ?wat zei je van <is ut un jongen>? ?<is ut un meisje>? - <ds> <ds> # f @ik wilt zelf@ @maar <jongen> heel goed@ # j ja # f @ja@ # j ?maar zag je dat? ?zei uh de arts/de uh dokter tegen jou van ut is un jongen? # f @ja ik zien@ # j ?jij zag ut? # f @ja@ # j ?jij zag ut? # f @ik zelf zien@ @dokter zeg voor mij <zoon>@ - <ds> # j ja # f @ik zelf zien met uh +@ # j ja # f <> - <laughs> f @ik veel moe@ @maar zien@ # j ja # f @die do/baby komt dokter voor mij\@ j \oo liggen ze <hier> - <points> # f @<hier>@ - <points> f @ik uh /die baby /dokter met baby^ ik zien@ # j ja ja # f @ik +@ # j ?heb je hechtingen of zo? # f @ja ;veel@ # j ?ja? # f @+@ # j ?pijn he? # COMMENT: start narrative of birthgiving f @veel pijn <>@ - <vocalizes, meaning much> f @ik twaalf uh/@ja@ /twaalf uur ik uh huil@ @+@ @praat@ @ik zeg <kom dokter f alsjeblieft ik wil een minuut uh staan>@ - <ds> # j ja # f @dokter zeg <nee mag niet>@ @<alleen slaap>@ @ik zeg van dokter - <ds> <ds> f <alsjeblieft ik wil zit>@ - <ds> f @die dokter van bed [+] j [ja] f <*automatique*> - <=f=m=automatic> f met beetje zit@ # j ja # f @ik <alsjeblieft wilt ;een minuut f uh loop>@ - <ds> f @<kan niet>@ - <ds> f @ik alleen <hier>@ - <points> f @<hier> veel pijn@ - <points> # j oo # f @<veel <hier> - <points> f pijn>@ - ds> f @ik zeg van dokter <alsjeblieft ik ga naar toilet^ + poep doen>@ - <ds> # j ja # f @dokter zeg <voor> mij <nee>@ - <meaning tegen> <ds> f @<alles hier doen>@ - <ds> # j <> - <vocalizes> # f @<tot baby kom>@ - <ds> # j oo # f @ja baby kom ook met uh + (x)@ # j + ja # f ++ <> - <laughs> # j en toen met die pomp ?hoe ging dat? # f @?hm?@ # j met die pomp # f @ja@ # j zou dat/heeft un vriendinnetje van mij ook + dat is heel pijn # f @ja ik ook@ # j hm # f @<nabil> - <refers to her baby> f ook veel pijn@ # j hm # f @+@ # j ut is niet leuk he kinderen he [<>] - <both laugh> f [<>] - <both laugh> j nu wel [<>] - <both laugh> f [<>] - <both laugh> j ?en/en uh/en toen/toen/wat doen ze dan daarna? ik bedoel hij/jij krijgt ut j kind hier ?en dan wat gebeurt er dan? # f + @misschien twee minuut uh kinder uh weg@ @met uh bad doen@ # j ja # f + @ik met uh <naai>@ - <meaning hechtingen,gehecht> # j ja # f @ik klaar@ \@[x]@ j ?\[dat] deed geen pijn he? # f @ja p\ j ?\deed ut ook pijn? # f @<*ih*> - <=m=yes> f heel pijn@ # j ?ja? # f @heel pijn@ [++] j [++] wat gek + dat hoort niet # f @<ik ;ja>@ - <meaning bij mij wel> # j hm [++] f [++] j <> - <coughs> # f @ik slaap@ # j hm ja [(x)] f [(xx)] j [<>] - <both laughs> f [<>] - <both laughs> f @ik zeg van zuster <alsjeblieft tablet voor slaap>@ - <ds> f @ik\@ # j \mag niet he ?of wel? # f @ja@ # j ?ja? [++] f [++] <> - <laughs> # j ?en toen? ?heb je heel lang geslapen? # f + @ja twee daag + goed slaap@ COMMENT: end of narrative # j ?en hoe/moest je nou ook uh?/de vorige keer de andere keer + toen ik hier was j he met jou + toen hadden we uh dat papier j ?weet je wel? van + zes uur opstaan of uh + j wakker worden en wassen en zes uur eten en half acht eten [+] f @[ja]@ j ?dat gebeurt allemaal? # f @hm zes uur + uh thee drink@ # j hm hm # f @half zeven baby komt met eten@ # j hm hm # f @ja acht uur met uh koffie met uh boterham@ @[eten]@ j [boterham] f @ja@ # j <> - <laughs> # f <> - <laughs> # j dat heb je echt geleerd ?of niet? boterham # f @ja@ @uh + negen uur + baby bad doen@ # j ja ?deed jij dat? ?of de uh +? # f @ik uh + half negen@ <> - <noise of drilling> f @vijf daag zuster voor mij bad^ [+] j [hm] f tot ik goed zelf doen@ @ja negen uur baby bad@ @half tien baby/baby eten@ f @ik ook met uh koffie of uh thee of melk uh drink@ @kwart voor o/@ja@ kwart f voor twaalf + uh warm eten/ <met vlees met uh soep vla>@ - <extension> # j ?was lekker? # f @ja heel lekker@ # j ?ja? # f @ja@ @eten@ @half een baby eten@ @++@ @uh half drie koffie of thee of uh eten@ f @vijf uur + uh ook eten met boterham of@ # j jaja # f @ja thee of se uh/die mensen zelf weet@ @[thee] j [ja ja] f of melk of@ @hm hm@ @ook uh\ [+] j \[en] f om half zeven [+] j [hm] f baby eten met uh +/@ @ja om half uh/drie uur of half vier uh +@ <..> - <nt> # j <..> - <nt, about the noise of a drill made by the neighbours> # f @/drie uur of half drie uh + bezoek kom@ # j ?in ut ziekenhuis? # f @ja@ @ook uh half zeven@ # j ?heb je veel bezoek gehad? # f @ja@ # j ?ja? # f @veel@ # j ?wat zei <touriya>? - <name of here girlfriend> # f @ja touriya met deze vrouw + <*poloniya*>@ - <=m=from poland> f @met uh + mijn vriendin kom met marokko <*vacance*>@ - <=f=holliday> f @ha/haar zus@ @ook ha/m/haar man van deze vriendin@ # j ja # f @met uh (x) deze vrouw met haar dochter@ @marokkaans vrouw altijd komt met f touriya@ @jij <>@ - <laughs> # j heel kort + heel toevallig # f @<bedank>@ f <> - <laughs> # j ja maar toen hadden + kamal die belde dus op om v/die woensdag weet je wel [+] f @[ja]@ j toen was ik ziek in amsterdam + en we wisten ut telefoonnummer niet # f @+@ # j <..> - <nt> <too much noise> j ?en heb je al wat gehoord uit marokko? # f @ja@ # j ?heb je gebeld met uh\ f @\kamal ja ve/van schoonbroer twee keer@ # j ja ?en je moeder? # f @ja die schoon. uh broer zelf zeg@ @naar mijn huis@ # j ja # f @zeg voor uh + <> - <noise> f <> @ - <laughs> # j leuk he # f @ja heel leuk@ # j maar mooi kindje # f @ <> - <laughs> f beetje@ # j nee wel un mooi kindje + moet je nog wel wachten met de tweede # f <> - <laughs> f @ja@ # j kinderen zijn leuk maar ja # f @ja heel leuk@ # j heel leuk + maar ut krijgen van kinderen + de bevalling uh + # f @ja moeilijk@ @maar uh + altijd weg@ @nou uh + alles weg@ # j ja vergeten [ja] f @[ja]@ @alles nou vergeet@ # j ja # f @drie keer o/drie dag of vier dag alles vergeet@ @alles goed@ + @maar uh <> - <laughs> f een dag veel moeilijk@ @baby nog niet kom <>@ - <vocalizes, meaning difficult> # j hm hm <100> - <nt, about noise> # f <100> - <nt> # j ?en wanneer moet je nu op controle met baby? # f @?met baby?@ # j ja # f @hm ?<*..*>?@ - <nt, =m=asks her husband> f @nog misschien niet uh brief komt@ # j oo # f @nog niet@ # j ?en waar ga je dan naartoe? # f @<*fe uh hnaya fe*> - <=m=here in ijpelaar> f ijpelaar@ # j <..> - <nt, noise> j ?ga je/ga je wel nog naar de cursus? # f @+@ # j ?neem je nabil mee? # f @?van school?@ # j ja # f @nee met kamal uh + [blijf]@ j [oo] kamal past op en [dan ga je] f @[ja tot ik] terug@ <> - <laughs> # j goed he + die kamal he [<>] - <laughs> # f [<>] - <laughs> # j <60> - <nt, with kamal> # k [<60>] - <nt> # j [<60>] - <nt> j ?hoeveel namen heeft nabil? # f @+@ # j ?nabil hoeveel namen heeft ie? ?een? # f @ja@ # j ?niet meer? # f @nee alleen een@ # j ?doe je dat niet in marokko? # f @+@ # j ?geef je kinderen twee namen of drie namen? # f @nee alleen een naam@ # j ?een naam? ?altijd? # f @altijd een naam@ # j ik heb twee # f @?ja?@ @?waarom?@ # j hm dat weet ik niet uh + vaak wil je mensen uh/zeg de vader van je moeder j of de vader van de vader + wil je beide noemen # f @nee marokkaans nee@ @een naam@ @misschien naam van vader of moeder ja@ # j ja # f @maar een@ # j ja nee dat doen uh/hoe heet ik <xx> - <softly> j ik heet naar un tante en naar de vader van ;mijn vader dus die samen # f @hm <> @ - <laughs> # j en soms heb je dat dat + dat kinderen uh uh willen kiezen als ze vijftien j jaar zijn + dan/en ze vinden de naam niet mooi dan kunnen ze kiezen + maar dat j gebeurt niet veel # f @nee marokkaans een naam@ @nabil of + mohamed of hassan of mustapha@ # j ?maar sidi mohamed is eigenlijk twee namen of niet? # f @mohamed vierde naam@ @niet twee naam@ @<mohamed amin> +@ - <names> f @[ja]@ j [ja] f @<mustapha + jawad>@ - <names> f @maar uh mohamed uh die naam heel goed van mensen help@ @daarom die amin@ # j jaja # f @<amin> - <name which means confident> f <die + jij is voor mij betaalt>@ - <tries to explain what amin mean> f @alsjeblieft deze uh + hier zit voor jou tot ik wil uh die/die betaalt@ @ja f mohamed heel goed pakt@ @tot jij wil die betaalt@ @alsjeblieft jou betaalt@ # j ja # f @die amin@ # j ja vertrouwen ja # f @ja@ @daarom@ @maar ander mens niet@ @niet doen zelf <mohamed>@ - <refers to prophet> f @mohamed heel goed van ander mensen die met mohamed loop@ @met uh <zelf auto> - <meaning het lijkt op een auto> f + zit + klein beetje@ @met ander uh man/ <vriend> van mohamed - <extension> f <kom alsjeblieft>@ @<jij ook beetje zit>@ @<niet> - <ds> <ds> <ds> f alleen ik@ # j jaja delen f @die [eten] moet klein beetje mohamed^ j [delen] f [moet ander]@ j [(x)] ja # f @daarom@ # j ja delen # f @mohamed veel naam@ # j ja + ja ja # f @maar mensen (x) moslim niet doen zelf mohamed@ # j hm # f @niks@ # j nee # f @alleen moslim@ # j ja [++] f [++] j en dur is/?wat doe je nou ook als un kind geboren is? ?en +/moet je dan/geef j je dan un groot feest voor de familie? ?met un uh + un uh schaap? # f @ja@ # j dat hoort he ?[of niet]? f @[ja]@ j geboortefeest # f @zeven uh + daag@ # j zeven dagen # f @zeven daag/een week moet schaap@ # j ja # f @met uh feest@ # j ?moet ut echt zeven dagen? # f @ja moet echt@ # j ja ?heb je gedaan? # f @echt\ j ?\hebben jullie gedaan? # f /nee ik doe niet ;echt + goed@ # j ja # f + @maar uh + een maand of twee of drie of@ @alleen uh feest (x)@ # j ja + ja hebben vrienden van mij ook gedaan # f @ja@ @<niet moet schrijf van uh <*koran*> niet>@ - <meaning het is geen voorschrift> <=a=d> # j nee # f @moet uh schaap + nee@ @niet schrijf van\@ j \mag [ja] f @[ja]@ @alleen uh ++@ @ik misschien tot naar marokko@ # j ja # f @misschien tot mar +/@ # j ja ?gaan jullie naar marokko weer? # f @+@ @[misschien] ja@ # j ?[vakantie]? ?en nabil? # f <> - <laughs> # j ?en ook weer in de auto? # f @ja met auto@ # j <> - <vocalizes> # f <> - <laughs> # j dat is ver [+] f [+] j met ut kleintje + ja wel handig he ja # f @uh + kamal weet niet van uh <vluchtweg> - <meaning vliegtuig> f /uh <vliegt.weg>@ - <meaning vliegtuig> # j tuig # f @vliegtuig@ @kamal zeg niet@ # j ?nee? # f <> - <laughs> f @alleen met auto@ # j ?en jij? ?heb je (x) vliegtuig uh? +/?heb je wel uns gevlogen? # f @hm\@ j ?\heb je wel uns in un vliegtuig [gezeten]? f @[ja] makkelijk@ # j ja # f @van uh ++ kind heel makkelijk@ # j ja ?en ben jij/toen jij naar nederland kwam ben je met vliegtuig gekomen? # f @ja@ # j hm + ik ga morgen # f @?ja?@ # j naar engeland ja # f @<*..*>@ - <nt> # j werk hoor ja # f @?werk?@ @uh + van sneeuw@ # j <> - <vocalizes> j <.180.> - <nt> # f <.180.> - <nt, lots of noise, end of side a> - <start side b> j ?is ut voor de baby uh + ut voetbalspel # f @uh/nee voor <naji> - <names> f met <assiya>@ - <names> f @van komt hier beetje speel@ # j ?ja? [wat leuk] f @[cadeau] van sinterklaas@ # j ?hm? # f @cadeau van uh sinterklaas@ # j ++ leuk # f @ja@ # j ?hebben jullie die uh/jouw kinderen weten die al dat ze un broertje hebben? # k <..> - <nt, kamal> # f @zaterdag@ # j ja # k <..> - <nt, kamal> # j <..> - <nt, kamal + jc> # k <..> - <kamal + jc> # f @veel blij ve uh/met uh nabil <assiya>@ - <name, refers to stephdaughter> # j ja # f @kan niet eten@ @kan niet drinken@ @alleen uh <> - <laughs> f vast@ # j vast houden # f @ja@ # j wat leuk # f @ja heel leuk@ END OF FILE ladfc26a.1tr

Citation

[author(s)]. (1984). File "ladfc26a.1.tr" in collection "Fatima", bundle "ladfc26a.1". The Language Archive. https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0007-FC0A-D. (Accessed 2023-12-01)

Note: This citation was extracted automatically from the available metadata and may contain inaccuracies. In case of multiple authors, the ordering is arbitrary. Please contact the archive staff in case you need help on how to cite this resource. Author information could not be extracted automatically for this resource.